Page 1

Stamkaart Reisduif: BE 13-3048599 06-3148497 M DE WITSTAART Reynaert A & H zwart witpen

02-3026076 M DEN DIKKEN Reynaert A & H blauw witpen Broer FIGO

B

92- 3138647 M DE SCHICHT Reynaert A & H

B

B

-

95- 3336674 V DE CRISSIE Reynaert A & H

B

B

11 - 3021591 M Kleinzoon Figo Reynaert A & H

B

88- 3307763 M DE GOEN Reynaert A & H

98- 3194076 V

ELIA Reynaert A & H zwart Laatste dochter Go en Reynaert A & H Passe

B

- ~--~~~~~~~----~

B 95-3336674 V DE CRISSIE Reynaert A & H

-

09-3187452 V Dochter Figo Reynaert A & H

99 - 3020065 M DE FIGO Reynaert A & H

B

92-3138647 M DE SCHICHT Reynaert A & H

B

B

I-

l Nat . Bourges 2001

BE

07-3161836 V Granddaughter Schich B

13- 3048599

Reynaert A & H Sister Draaier Demely Liliane

04-4439593 M SUPER JUNIOR

01-4429827 M DE SUPER

B

B

I

95- 3336674 V DE CRISSIE Reynaert A & H

B

98-3194065 M DE JONGE SCHICHT Reynaert A & H

B

- B 03-3131024 V BONTJE ANTOON Reynaert A & H

98-3305553 M Reynaert A&H Passend

B

- ~--~~~~~~~~--~

Braem Robert Ninove

1 ° top 5 2308d Dourd 1° top 5 1578d Dourd

B 98-3305549 V Reynaert A&H Passend

-

03-3131013 V FREULE Reynaert A & H

B

BE 11-3021579 V Kleindochter Figo Reynaert A & H

Dochter Figo I'

ll

ll

99- 3020065 M DE FIGO Reynaert A & H - B 00- 3146013 V IN DRA B

1

07-3182048 V Dochter Figo Reynaert A & H blauw witkop B

Bgendomsbewijs van de ring • Titre de propriété de la bague

3.048.599

99-3020065 M DE FIGO Reynaert A & H

B

92 - 3138647 M DE SCHICHT Reynaert A & H B

95-3336674 V DE CRISSIE Reynaert A & H

B

1 Nat . Bourges 2001

--

111

05- 3185008 V GAELE Reynaert A & H B

teynaert A & B e Reg . Karabinierstr 980 Passendale el .: 051/780767 I 0476/263802 . h.reynaert@skynet . be

-----------------~

B 97-3221723 M DE KEIZER Reynaert A & H 1-l----~--=------=--=--=------------1

Dochter KEIZER I

B 00-3070879 V JONGE CRISSY Reynaert A & H

Compuclub © Reynaert A & H

--

-

Be 13 3048599 ped20140117094658  
Be 13 3048599 ped20140117094658