Page 1

Stamkaart Reisduif: BE 13-3048593 B

04-3099082 M

B

TONY Reynaert A & H blauw Zoon FIGO

99- 3020065 M

B

92-3138647 M

DE SCHICHT Reynaert A & H

DE FIGO Reynaert A & H 1-

1 Nat.Bourges 2001

B

95 - 3336674 V

DE CRISSIE Reynaert A & H

1-

B

B

07-3141612 M

00-3146013 V

I

B

97-3306418 M

>

LATE PIETER

IN DRA

Schone Zwarten Reynae rt A & H

blauw

- l-B- -9=-8=---3=-1=-9=-4=-0::-5=-4-::--V- -----1 zuster DE KEIZER Reynaert A & H

B

98 - 3194076 V

ELIA Reynaert A & H zwart Laatste dochter Goen Reynaert A & H Passe Moeder l 0 Prov Tours

BE

B

88- 3307763 M

DE GOEN Reynaert A & H zwart 10 eerste prijzen SUPERKWEKER

B

- r-B- - 8=-7=---3=-o=-8=-9=-3=-8=-1- V-----l Moeder DE GOEN

Reynaert A & B

08-3079196 M

B

ZOON FIGO Reynaert A & H

IB

95-3336674 V

DE CRISSIE Reynaert A & H b lauw Moeder Figo - Keizer Superkweekduivin

87- 3389376 M

Vader DE GOEN

-

13- 3048593

B

B

89-3160827 M

DE HENGST I-

l-B- -9- 2___3_1_3_8_6_ 72- V- - --l DE SISI

99-3020065 M

B

92-3138647 M

DE SCHICHT Reynaert A

DE FIGO Reynaert A & H I-

1 Nat.Bourges 2001

&

H

l-B- - 9- 5___3_3_3_6_ 6_ 7 4- V - ---l DE CRISSIE Reynaert A & H

1-

B

09- 3021668 V

B

05-3141541 V

Halfsister Clijsters

Kleindochter FIGO Reynaert A & H

1 ! ,~1 1

[1

11 11

il

ilL>

~~

11, '

I

[I lil \' 1•{1

11

,.,.

11

B

BONTEN KINT -l----------------------~

01-3119054 V B BLAUW KINT

ll. 'll_

1• .

I·· B

Eigendomsbewijs van de ring • Titre de propriété de la bague

05-3185087 V

B

Dochter FIGO Reynaert A & H

99-3020065 M

B

3.048.593 ~ynaert "~

-

..

11

~e=--:

B

95- 3336674 V

DE CRISS IE Reynaert A & H

r-

.

A & B

_._. • _rr?>Tcm.u l E1 ers-er JPassendale J 5 l / "780 -67 . 04/6/ 263B02

-

~s::-

~ 3)(

1 Nat .Bourges 2001

92-3138647 M

DE SCHICHT Reynaert A & H

DE FIGO Reynaert A & H 1-

I

99-3076711 M

• . h. reynaert@sky::let .be

1

B

00-314 6013 V

IN DRA blauw

B

97-3306418 M

LATE PIETER 1-- 1--- - - -- - - -- - -- ----1

B

98- 3194054 V

zuster DE KEIZER Reynaert A & H Compuclub © Reynaert A & H

Be 13 3048593 ped20140117094237