Page 1

Stamkaart Reisduif: BE 13-3048564 99-3020065 M DE FIGO Reynaert A & H B

1 Nat . Bourges 2001

10-3059317 M Zoon FI GO Reynaert A & H

B

Sister Draaier Demely Liliane

95-3336674 V DE CRISSIE Reynaert A & H blauw Moeder Figo - Keizer Superkweekduivin

B

B

06-3148497 M DE WITSTAART Reynaert A & H zwart witpen

3.048.564 111

I

I

I

92-3138672 V DE SISI

B

B 98- 3194065 M DE JONGE SCHICHT Reynaert A & H bont won 7 x 1, 49 x 1 .. prlJS in nakweek,

B

03- 3131024 V BONTJE ANTOON Reynaert A & H bont

B

97-3200157 M

B

98- 3194076 V

Moeder van 5 Prov . Ka

ELIA Reynaert A & H

B 02-3026076 M DEN DIKKEN Reynaert A & H blauw witpen Broer FIGO

B

··:;: van de ring • Titre de propriété de la bague

87- 3089349 V

89- 3160827 M DE HENGST

92-3138647 M DE SCHICHT Reynaert A & H 93- 3010103 V DE WEN DY Verscheure A.

B

B

BE 13-3048564 Kleinkind Figo Reynaert A & H

B

88- 3307763 M DE GOEN Reynaert A & H

B

07- 3161836 V B Granddaughter Schich

J;igt3ndc,"

B

0

Prov . Kamp. HF 2001 3°Nat.Kamp. H.F. KBD l 0 Brugse Kampioensch

l

92-3138647 M DE SCHICHT Reynaert A & H blauw witpen Zoon DE GOEN,vader 3 Prov . Asduiven, De B

B 98-3194076 V ELIA Reynaert A & H zwart Laatste dochter Goen Reynaert A & H Passe

08-3197267 V

Gini Reynaert A & H

92-3138647 M DE SCHICHT Reynaert A & H

B

t-

B 95-3336674 V DE CRI SS IE Reynaert A & H 88-3307763 M DE GOEN Reynaert A & H B

t-

95- 3336674 V DE CRISSIE Reynaert A & H

B

c-

B

01-3076093 V

B 92-3138647 M DE SCHICHT Reynaert A & H blauw witpen Zoon DE GOEN, vader 3 Prov . Asduiven , De

GINA Reynaert A & H blauw Zus Figo

88- 3307763 M DE GOEN Reynaert A & H

B

f-

B

87-3089349 V

I-

B 95-3336674 V DE CRISSIE Reynaert A & H blauw Moeder Figo - Keizer Superkweekduivin

Reynaert A & H 4e Reg . Karabinierstr 8980 Passendale Tel.: 051/780767 I 0476/263802 j . h . reynaert@skynet . be .M 1

~~r)}... '/l

~~

./

B 89-3160827 M DE HENGST t-

r-B- -9-::--2-::-- 3-::--1- 3__8_6_ 7_2_ V_ __, DE SIST Compuclub © Reynaert A & H

Be 13 3048564 ped20140117092329  
Be 13 3048564 ped20140117092329