Page 1

2050229-09 “杰夫” 弗拉明科

2028501-08 “射击号”直子

2050265-09

2063227-12 父亲是 2050229-09

凡卡斯特-高利斯.里拉尔

2028554-08 “巴塞罗那”直女

2199566-04 巴塞罗那 1 名+利蒙治 1 名 +巴塞罗那国家赛 12612 羽 59 名,国家赛 17456 羽 117 名 2089643-05

2196313-13 灰 雌 基础配对孙女 凡 阿 斯 浩 特 .雷 纳

帝卢-速霸龙 哈根斯兄弟

2198217-98

2343336-96

“射击号” 头号基础种雄

凡李曼斯.波尔

2075073-97

2043937-10 种鸽 瓦尔

凡卡斯特-高利斯

2151486-05

2245858-02

凡艾肯鸽系

凡艾肯

凡巴尔.瓦尔

2245047-02 凡艾肯

2196313 13 ch20140401110600  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you