Page 1

                  2069279-­‐09   父亲 015-­‐04 获:   08 年塔贝斯国家赛 3 名   08 年塔贝斯国际赛 6 名  

2077070-­‐12 雄     灰   利蒙治国家赛 1 名之孙   “晚生幼鸽 012”   伊万.范夫赫伦   拉苏特年 346 羽 54 名,国家赛 C 区 2466 羽 379 名   盖雷奥布法罗 741 羽 105 名,国家赛 C 区 3001 羽 493 名,国家赛 15007 羽 1408 名  

                 

2138015-­‐04 基础配对之子   04 年图利 325 羽 1 名   05 年查特鲁 995 羽 1 名   06 年布鲁瓦省赛 1350 羽 1 名   08 年塔贝斯省赛 1 名   08 年塔贝斯国家赛 4660 羽 3 名   08 年塔贝斯国际赛 12537 羽 6 名  

       

2201117-­‐07 阿布瑞奇.马歇尔   鲁腾.莫里斯   平辈获:   亚纳克省赛 1 名   波品纳省赛 1 名   08-­‐10 年波品纳国际赛最佳赛鸽 3 位   08 年国际赛 17624 羽 780 名  

     

       

       

4316086-­‐03 阿布瑞奇.马歇尔    

4489419-­‐01 阿布瑞奇.马歇尔   子代获:   亚纳克省赛 1 名   波品纳省赛 1 名  

   

2265002-­‐98   基础种雌   “小迪迪”   607-­‐92 孙女    

2061915-­‐09 “利莫 2010”   利蒙治国家赛 1 名   查特鲁 4638 羽 267 名   查特鲁 289 名   亚精顿 4244 羽 704 名  

2263993-­‐06 黄金配对之孙   740-­‐03“拿邦号”之子  

 

       

3100461-­‐98 “提恩”基础种雄   子代获:   波治国家赛 7 名,省赛 1 名  

    2212869-­‐10   父亲“利莫 2010”获:   10 年利蒙治国家赛 14211 羽 1 名  

                 

                           

2257380-­‐06   基础配对之女   平辈 015-­‐04 获:   08 年塔贝斯国家赛 4660 羽 3 名   08 年塔贝斯国际赛 12537 羽 6 名   平辈 169-­‐05 获:   09 年波品纳国家赛 7364 羽 20 名   国际赛 18354 羽 37 名   09 年蒙托邦国家赛 28 名    

                                 

2099992-­‐06   子代获:   2010 年利蒙治国家赛 14211 羽 1 名   “比尔斯”鸽系     3100461-­‐98   “提恩”基础种雄   子代获:   波治省赛 1 名,波治国家赛 7 名     2265002-­‐98   基础种雌   “小迪迪”   607-­‐92 孙女  

2077070 12 ch20131204134814  
2077070 12 ch20131204134814