Page 1

5007210 / 13

Stamboom van:

gemaalde - Duiver

mertens roger zepperenweg 221 3800 sint-truiden o498t143220 mertens. roger@telenet. be

lste DÍov boíd€aux 05,

1181 / 00 nicole rood moedeÍ lsle 5257452 t 97 so zwaíte aarden 13'l/65

422 duivin st@in 131/65 aarden donker qescièlpt

1513231 11 aalde wim kempeneerË

5015364

5125332 t09 blauwil kempeneeÉ wim

/06

on willy donke. geschelpt

1428137 190

5202728107

dodÍer krans kempeneëÍs

oud dofferlje vd wegen broer gullit, rood oíigine desmet- mathijs bro€r gullel 13A11237 ,

batc€lora 11119

170776 t 9'1 moeder gullit houfÍijn P

baÍcelona nal40/11802

3314584/96 zoon blauwe lideel zoon 167547 t04 geschelpt 24-04 ís inteÍprov 375/2957

zv3

bv touÉ 5/1553

2o1g

&

BELG

.-"-.5.007.21

0

ililllililtiltil tiltll

16/1068,limoges nal 589 24479. bnve nat 218466

1A5012 t97

199

/99

20140324 44964652753304a967c149