Page 1

édigree Pigeon: E

sedom§béw{s

vd

de inq . rnG d6 proprÉró dé rà

basu

Nt

09-1675829 M

NL

01-5166226 M

NL 99-5977i74

M

et Kathy ]-ottein

Janet Kathy Lotterna

9.062.470

NL 93-4577699 ï

NL

ÈE 77-902i248 Drsaus.il

BE 13-9062470

Dany

§L

A6-5527323

04-2235505 M

Bleu Dochter Silverboy

NL A4-2235604 F Silvergirl

NL 04-2070469 U

Nt 95-7964438

12 Nat 1.243p 5 Poitiers 5?5p.

NL 0A-5420913 F ,,Blanchè tètè Harn" Bieu blanche téte Sister 1' NPO Arras de 11.406 Pig.

BË 13-9062470 Dusausoit 2

NL 99-2501269

M

Bleu p1re blànches Mèxe du 1er Nat N?O Àrras d'11.406 Pig.

NL

r

Eourges 263 p, 1 Orleans 263 p.

NL

NL 99-2350i29

N' 96-2279526

I

Tardif Septerbre 013

NL 96-2329036 F

N!, 04-2244712 F Mothe. 1 NPO Àrras

1 Bourgès 1,663 p. 7 Nat 17.138 p. 1 Toury 1.630 l oxleans 830 p.

Dany

Père du 1er Nat.NPO Àrras d'11,406 Piq.

M

04-2046186 M

M

95-7964428

À.M van der Rhee

Ecaillé

NL 96-2279539 F

Chalcn

BE 11-9423275 F

j4 a/

802p. 251p.

I / 2.41L

Stlonrbeek 1/

Duffel Peronne stónbeek Chalons Peronne

7 ! 1 \ L

1,274

/ 7.115 / 1,44 / 953 / 443 / 253

Nt

08-2069857 F

í

*L 9A-1215470

tíL 6th

Hen viHzB

2

M

97-1523707 È

003

Dusausoit Dany 103

ré1. : 069/68?048 / 0416/346117 dusausoi-!danyBgnail. con

04^1.477644 M

NL A0-7209796

M

De KooPnan Doek

1e!

NPO

À!!as

35

9rft\

r/2461 t/20063

(--

O7-7AA5559

2,224p. 7 8p. 685p. 92p. 429p, 158p. 14 9p. 168p.

lue de Mcns

NL

Duffer BorteI Nijver I,qychèn

Strepy

28

NL 07-6295773 F

Dnffèa 2a/11428 Boxtel 46110693 c4-7471670

r

95-43A5964 U

/11428

46/7A693 11/749aA

/77933 91/14569

NL

14

7/2OA

A1-7950431.

r'

20140324 364314218533048cede03a  
20140324 364314218533048cede03a