Page 1

Hok Vanmeert Roger & Koen Broekstraat 22 3545 Zelem 013144 47 94 04771197 308 vanmeert.r@skynet,bè vanmeertk@hotmail,com www.vanmeertrogerenkoen.bè

STAMBOOM BE 5020007.09 Duiver Blauw

3hO22 Chimay

d

Cf BE 519rí3í{2

d

vai Erd*Èshe + 2dé

$mtsNat

3151 36/11933

EdoaÍd

Q BE 5000926-94 GESCHELPT HOUBEN.ENGELS

CharelHx

n.l

Bourg.s

Q ge sozs6sr-ss

Q ae

6,

ncdeÍ md. *inn.àr BouEa Z

szoraoo-sz

blizonds qoede

I

prcv. Bourges

ci BEsogtot3-os

Q ge sosssas-oe

1

docnt.l' semi-nationaal Chateauroux 2691 d. (2006) Van E deweshe EduaÍd

jaae

kMk.Í

BE soooooS-sa

ct BEstESs6s{2

Q BE 50t6259-92

dBE

532Et8s-91

LATE OANNY ( K.el6n)

Q BE 5306815-92

d

I

/ 2691 Sémi nàtiJnaar

BE 51350í3-03

(

#:§Ir_-

5236740{8

Edu.Ía

I

z

Q BE

ZWÀRTE KLEINE A/VAFTE

0óèd sevlos€n alsjons

Ed#ghè

so256s9-93

eu)

Zibu:2dé n.bnàb asduí

Van

dBE

d BÉ 522740a4a

BE 5oooos+94 eÉtÉ sèest sèis

se*relcn vèn Ràyskéns Luc 2u. P.Énte tmoeder

d

I I

BE sogroa3-o5 EÉ€*ghe EduàÍd

(

dBE Eo3z5t5-90

BE $73062-96

v.déÍ van lsle prcv 3@rg€3

BE 5202355{7

Iuöo: lste

s

070 Íoury (petit-club) 4/565 Toury (Obrafo) 3 x Toury, 3x per tiental

4/1

cl

BE 50z3062-96

d

BE 50375.1 5-90

VEn

Q BE 5000926"9,1

Q

BE 8238346-03

d

20140324 15929400053304cc1b4977  
20140324 15929400053304cc1b4977