Page 1

OSCAR EN  KOEN  BRACKENIER  -­‐  OOSTERZELE   Nr.  6     B13-­‐4137284   “Daughter  Witpen”   Hen     Daughter  1e  National  (z)  Limoges  4.067p.  –  1e  National  ace-­‐pigeon  “Belgian  Fond  Trophy”     Sire:  “Witpen  679”  B01-­‐4141679  –  original  Brackenier  –  one  of  the  basic  breeders  of  the  loft.   He  won:  1e  National  (z)  Limoges  4.067p.  –  4e  National  Limoges  9.545p.  –  6e  provincial   Angoulème  1.099p.  –  103e  national  Souillac  6.475p.  –  634e  national  Limoges  13.581p.  –  1e   National  ace-­‐pigeon  “Belgian  Fond  Trophy”  –  6e  National  ace-­‐pigeon  LD  “De  Duivenkrant”  –   7e  National  ace-­‐pigeon  LD  “De  Duivenkrant”  –  10e  Provincial  ace-­‐pigeon  LD  KBDB  Eastern   Flanders       G.S.:  “Ludo  Tiek”  B97-­‐4024113  –  Basic  cock  of  the  loft  -­‐  Son  “Tiek  925”  x  “Super  Ludo   hen”.  Father  1e  National  (z)  Bourges  2.708p.  –  2e  National  Bourges  21.571p.  –  5e   National  Souillac  7.154p.  –  9e  National  Souillac  7.358p.  –  32e  National  La  Souterraine   17.315p.     G.D.:  “Sister  Dikken”  B00-­‐4112546  –  Daughter  “Dax”  (16e  Internat.  Dax)  x  “Blauwe   Dikke  Neus”       Dam:  “Margotje”  B11-­‐4142230  –  original  Brackenier   G.S.:  “The  Poot”  B04-­‐4077473  –  original  Waerniers.  Father  19e  Bourges  2.453p.  –  33e   Bourges  3.921p.  –  79e  National  Bourges  16.771p.  –  4e  Souillac  293p.  –  27e  Souillac   3.290p.  –  73e  national  Souillac  7.597p.  –  1e  Tulle  174p.  –  6e  Tulle  1.345p.  –  12e  Tulle   2.571p..   G.D.:  “Daughter  Golden  Crack”  NL06-­‐0748024  –  original  Cor  de  Heijde.    

20131209 66950715652a5d30816ad5  
20131209 66950715652a5d30816ad5