Page 1

        2061915-­‐09   “利莫 2010”   利蒙治国家赛 1 名   查特鲁 4638 羽 267 名   查特鲁 289 名   亚精顿 4244 羽 704 名  

       

2212874-­‐10   雌     斑   伊 万 .范 夫 赫 伦   10 年 利 蒙 治 国 家 赛 14211 羽 1 名 之 女  

                 

2263993-­‐06 黄金配对之孙   父亲 740-­‐03“拿邦号”获:   波治国家赛 19061 羽 122 名   蒙特利马国家赛 116 名   蒙托邦 6187 羽 56 名  

     

2195879-­‐00 “帕克”   “比尔斯”鸽系   8 次参加长距离和超长距离赛,8 次入 赏    

 

2282202-­‐05   832-­‐04 姐妹,832-­‐04 获:   08 年布利福省赛 1 名   08 年布利福国家赛 C 区 10 名    

2244878-­‐04 “比尔斯”鸽系    

2313740-­‐03 基础配对之子   05 年拿邦 5963 羽 202 名   06 年波治 19061 羽 122 名   06 年奥里亚克 6609 羽 112 名   07 年蒙特利马 7873 羽 116 名   07 年蒙托邦 6187 羽 56 名   子代获:   波城省赛 1 名  

3100461-­‐98 “提恩”基础种雄   子代获:   波治国家赛 7 名,省赛 1 名  

       

     

       

2099992-­‐06 子代获:   2010 年利蒙治国家赛 14211 羽 1 名   “比尔斯”鸽系  

  2190533-­‐08   黄金配对的孙女   08 年波治奥布法罗 1939 羽 15 名   国家赛 C 区 13350 羽 75 名   国家赛 41783 羽 335 名   08 年亚精顿奥布法罗 1235 羽 57 名   国家赛 C 区 7422 羽 171 名  

2313740-­‐03 基础配对之子   05 年拿邦 5963 羽 202 名   06 年波治 19061 羽 122 名  

                 

                           

3032644-­‐02   “里瓦尔多”之女  

                                 

2265002-­‐98   基础种雌   “小迪迪”   607-­‐92 孙女     3100356-­‐98   巴塞罗那国家赛 13659 羽 243 名   巴塞罗那国家赛 13161 羽 1911 名   巴塞罗那国家赛 13021 羽 167 名     3001534-­‐98   “派翠克”姐妹   “派翠克”获:   05 年巴塞罗那银翼奖得主  

20131129 15800724855298dc43a780c  
20131129 15800724855298dc43a780c