Page 1

                  2142784-­‐05   父亲“花头巴塞罗那”获:   贝吉尔国家赛 5420 羽 75 名   02 年巴塞罗那国家赛 13021 羽 35 名,国际 赛 26928 羽 144 名   03 年巴塞罗那国家赛 11785 羽 116 名,国际 赛 20204 羽 212 名   04 年巴塞罗那国家赛 12245 羽 156 名  

2048573-­‐10 雄     红   “花头巴塞罗那”之孙   佛布鲁根.戈马力   伊万.范夫赫伦    

                 

2117469-­‐00 “花头巴塞罗那”   01 年贝吉尔国家赛 5420 羽 75 名   02 年巴塞罗那国家赛 13021 羽 35 名,国 际赛 26928 羽 144 名   03 年巴塞罗那国家赛 11785 羽 116 名, 国际赛 20204 羽 212 名   04 年巴塞罗那国家赛 12245 羽 156 名  

                 

2306376-­‐91 超级种鸽,佛布鲁根.戈马力   “花头巴塞罗那”的父亲  

       

2194320-­‐04 佛布鲁根.戈马力  

       

5170691-­‐92 “红布鲁根”   97 年巴塞罗那 12731 羽 289 名  

2076300-­‐97 “金翼号”之女   罗杰.弗洛李松  

       

       

 

2198464-­‐92 “深斑英特帕里斯”   94-­‐98 年巴塞罗那绩优鸽王 5 位  

2201387-­‐89 “深斑桑德布尔”  

 

 

2082192-­‐06  

2201297-­‐89   基础种雌   “花头巴塞罗那”的母亲  

 

                           

                           

2143238-­‐05  

6364704-­‐89   马赛国际赛 39 名  

5143216-­‐98   “巴塞罗那布鲁根”   入赏 01 年巴塞罗那国家赛     3167105-­‐00   “黑夫人”   “白鼻弗洛李松”之女  

20131129 12891766245298dee664153  
20131129 12891766245298dee664153