Page 1

                  94-­‐2358616   “潘塔尼”   斑     范德维尔   波治 360 羽 8 名   查特鲁 498 羽 3 名   亚精顿 467 羽 16 名   波治 1889 羽 30 名   伊坦普斯 2049 羽 56 名  

04-­‐2103814 雌     红     “814-­‐04”       范德佛斯特.路易斯       波治 2818 羽 9 名   图利 1102 羽 7 名   查特鲁 2847 羽 27 名   查特鲁 1049 羽 10 名   蒙特吕松 3276 羽 59 名  

00-­‐2163244   勒费弗尔  

       

       

                 

93-­‐2471229 “公牛”   V.D.Wx 伊格-­‐薛伦斯     灰   基础雄鸽     94 年鸽王  

                 

88-­‐2242256 “范德维伦”       范德维尔.路易斯       黑   子代有:“公牛”,“小左特”930/82  

       

93-­‐2479564

       

89-­‐2408900   “基础种雌”   薛伦斯   考温伯格       斑   子代有:“台湾”,“亚精顿”046-­‐95    

                           

                           

 

 

 

 

20131105 9631881405278e9811dad6