Issuu on Google+

                    05-­‐2271156   “156”   范德佛斯特.路易斯       黑白条   图利 1102 羽 11 名   蒙特吕松 3276 羽 36 名   波治 C 区 2739 羽 42 名   图利 364 羽 6 名   波治 C 区 2888 羽 72 名  

 

 

11-­‐2188976   雄       “976 雄”     范德佛斯特.路易斯   图利 1712 羽 3 名   图利 354 羽 4 名   图利 178 羽 9 名   苏瓦松 179 羽 12 名   拉昂 576 羽 47 名  

                   

04-­‐1536397   “397”   范德佛斯特.路易斯   灰  

         

02-­‐2148633   “633-­‐02”   V.D.Wx 伊格-­‐薛伦斯       黑白条   02 年的晚生鸽   莫米尼斯 220 羽 52 名   拉昂 236 羽 69 名  

 

         

94-­‐2358616   “潘塔尼”     范德维尔     斑   波治 360 羽 8 名   查特鲁 498 羽 3 名  

 

95-­‐2409180   “鸽王雌”   伊格 x 薛伦斯       白条   一岁鸽时曾 4 次入赏 1 名  

 

 

 

 

 

  99-­‐2354082   “082 雌”   慕利门-­‐范德维尔   灰    

 

 

 

 

 

 

03-­‐2107652   “652”   范德佛斯特.路易斯       灰   图利 728 羽 4 名   伊坦普斯   B 区 724 羽 8 名   皮塞弗 1271 羽 34 名   图利 946 羽 32 名   苏瓦松 40 羽 2 名  

 

01-­‐2247074   “074”     灰   V.D.Wx 兰姆斯 224       优秀幼鸽    

                         

         

         

         

01-­‐2247074   “074”     灰   V.D.Wx 兰姆斯 224       优秀幼鸽    

 

    06-­‐2171752   “玛丽雌”   范德佛斯特.路易斯       灰   莫米尼斯 195 羽 6 名   拉昂 177 羽 12 名   莫米尼斯 215 羽 30 名   苏瓦松 207 羽 31 名   苏瓦松 54 羽 13 名  

 

 

                   

  01-­‐2247081   “081”     V.D.Wx 佛布鲁根     黑白条   非常优秀的幼鸽   莫米尼斯 313 羽 2 名   莫米尼斯 370 羽 9 名   威文斯 363 羽 29 名   拉昂 416 羽 65 名   莫米尼斯 363 羽 61 名  

                         

  99-­‐2354082   “082 雌”   慕利门-­‐范德维尔   灰  

         

  95-­‐2226404   “杨雌”   佛布鲁根 x 杨       白条  

  94-­‐2358637   “年轻公牛号”     范德维尔       斑   最佳赛鸽       超级种鸽    


20131105 19494701795278e93dd3c71