Issuu on Google+

                    06-­‐2249684     “桑德 1 号”   范德佛斯特.路易斯     灰白条   07 年图利 1154 羽 2 名   亚精顿 1850 羽 14 名   查特鲁 2819 羽 38 名   波治 2888 羽 24 名   08 年奥林匹克代表鸽 10 位   查特鲁 2847 羽 1 名   图利 1072 羽 1 名,909 羽 1 名,1154 羽 2 名, 890 羽 2 名    

 

12-­‐2183776   雌   灰   “776 雌”   范德佛斯特.路易斯   晚生鸽  

                 

02-­‐2148596   “巴特利之孙”     灰   范德佛斯特.路易斯   亚精顿半国家赛 6451 羽 7 名   03 年 Ave  Regina 鸽王 1 位   03 年 KBDB 鸽王 7 位   波治 4712 羽 3 名   亚精顿 1493 羽 1 名   波治 C 区 3244 羽 5 名   查特鲁 903 羽 2 名   蒙特吕松 263 羽 2 名    

                 

01-­‐2247074   “074”     灰   V.D.Wx 兰姆斯 224       优秀幼鸽    

 

 

04-­‐2247340   “340 雌”   范德佛斯特.路易斯       灰白条   超级幼鸽  

         

03-­‐2107652   “652”   范德佛斯特.路易斯       灰  

 

 

 

 

 

 

01-­‐2247081   “081”     V.D.Wx 佛布鲁根     黑白条   非常优秀的幼鸽  

           

   

 

 

 

03-­‐2107652   “652”   范德佛斯特.路易斯       灰   图利 728 羽 4 名   伊坦普斯   B 区 724 羽 8 名   皮塞弗 1271 羽 34 名   图利 946 羽 32 名   苏瓦松 40 羽 2 名  

 

01-­‐2247074   “074”     灰   V.D.Wx 兰姆斯 224       优秀幼鸽    

        06-­‐2111501     “501 雌”   范德佛斯特.路易斯       灰   图利 186 羽 20 名    

                   

         

         

 

 

   

         

 

  99-­‐2354082   “082 雌”   慕利门-­‐范德维尔   灰  

  01-­‐2247081   “081”     V.D.Wx 佛布鲁根     黑白条   非常优秀的幼鸽   莫米尼斯 313 羽 2 名   莫米尼斯 370 羽 9 名   威文斯 363 羽 29 名   拉昂 416 羽 65 名   莫米尼斯 363 羽 61 名  

                         

  99-­‐2354082   “082 雌”   慕利门-­‐范德维尔   灰  

         

  95-­‐2226404   “杨雌”   佛布鲁根 x 杨       白条  

  94-­‐2358637   “年轻公牛号”     范德维尔       斑   最佳赛鸽       超级种鸽    


20131105 16068715375278e862d9773