Page 1

       

       

       

  09-­‐2220496   V.D.V  *   凡吉尔伯根    

 

           

 

 

10-­‐2159842   雌   灰   “晚生 842 雌”   范德佛斯特.路易斯   森斯 151 羽 3 名   森斯 87 羽 5 名   图利 139 羽 35 名   图利 76 羽 24 名   苏瓦松 324 羽 105 名  

  04-­‐6191206   凡奥普斯塔尔.古玛  

         

 

           

 

99-­‐2354025   “利蒙治之子”   V.D.W.x“伊格 222”       灰   01 年中距离鸽王 1 位   01 年 CFw 长距离鸽王 6 位     04-­‐2247340   “340 雌”   范德佛斯特.路易斯     灰白条   超级幼鸽      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00-­‐6499353   凡奥普斯塔尔.古玛    

 

99-­‐2249164   “黑胡本”   黑  

   

       

         

 

         

 

         

06-­‐2117438   “托伦教堂”   范德佛斯特.路易斯   灰白条  

   

 

 

                             

                             

  00-­‐6290237   灰  

  93-­‐5188217   “薛伦斯”   白条     95-­‐6220877   “芬妮雌 5000”兄弟   福乐.佛沃特     99-­‐6243370   灰  


20131105 1596440345278ea6b53724  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you