Page 1

     

     

     

09-­‐2220496   V.D.V  *   凡吉尔伯根    

         

10-­‐2159842 雌   灰   “晚生 842 雌”   范德佛斯特.路易斯   森斯 151 羽 3 名   森斯 87 羽 5 名   图利 139 羽 35 名   图利 76 羽 24 名   苏瓦松 324 羽 105 名  

04-­‐6191206   凡奥普斯塔尔.古玛  

       

         

99-­‐2354025 “利蒙治之子”   V.D.W.x“伊格 222”       灰   01 年中距离鸽王 1 位   01 年 CFw 长距离鸽王 6 位     04-­‐2247340   “340 雌”   范德佛斯特.路易斯     灰白条   超级幼鸽      

00-­‐6499353 凡奥普斯塔尔.古玛    

99-­‐2249164 “黑胡本”   黑  

 

     

       

       

       

06-­‐2117438 “托伦教堂”   范德佛斯特.路易斯   灰白条  

 

                           

                           

00-­‐6290237   灰  

93-­‐5188217   “薛伦斯”   白条     95-­‐6220877   “芬妮雌 5000”兄弟   福乐.佛沃特     99-­‐6243370   灰  

20131105 1596440345278ea6b53724  
20131105 1596440345278ea6b53724