Page 1

        04-­‐1536397   “397”   范德佛斯特.路易斯   灰  

       

12-­‐2085057   雄       “057”   范德佛斯特.路易斯   图利 281 羽 6 名   苏瓦松 246 羽 13 名   苏瓦松 547 羽 35 名   苏瓦松 79 羽 7 名   南特 813 羽 137 名  

                 

01-­‐2247074 “074”     灰   V.D.Wx 兰姆斯 224       优秀幼鸽   图利 445 羽 4 名   波治 1698 羽 22 名   查特鲁 219 羽 9 名   波治 2220 羽 125 名   亚精顿 432 羽 25 名  

                 

97-­‐2226198 “巴特利”     V.D.Wx 薛伦斯     灰   图利 125 羽 1 名,109 羽 1 名  

       

99-­‐2354082 “082 雌”   慕利门-­‐范德维尔   灰  

       

96-­‐2146575 “575”   勒费弗尔 x 马里恩       超级种鸽   贺尔曼.弗莱德斯  

95-­‐2120037 “白条 037”   V.D.Wx 伊格-­‐薛伦斯     灰     超级种鸽   莫米尼斯 364 羽 2 名  

94-­‐2358616 “潘塔尼”     范德维尔     斑   波治 360 羽 8 名   查特鲁 498 羽 3 名   亚精顿 467 羽 16 名   波治 1889 羽 30 名   伊坦普斯 2049 羽 56 名  

93-­‐2471229 “公牛”   V.D.Wx 伊格-­‐薛伦斯     灰   基础雄鸽     94 年鸽王  

   

  02-­‐2148633   “633-­‐02”   V.D.Wx 伊格-­‐薛伦斯       02 年的晚生鸽   莫米尼斯 220 羽 52 名   拉昂 236 羽 69 名  

96-­‐2104921   “921 雌”   勒费弗尔 x 兰姆斯   灰  

                 

95-­‐2409180   “鸽王雌”   伊格 x 薛伦斯       一岁鸽时曾 4 次入赏 1 名  

                       

93-­‐2479564    

89-­‐2048848   “伊格”     灰   伊格.弗朗斯-­‐“银斯塔夫”   基础种雄       “银斯塔夫”5 次 1 名  

       

       

       

       

89-­‐2408900   “基础种雌”   薛伦斯   考温伯格       斑   子代有:“台湾”,“亚精顿”046-­‐95  

20131105 12794356845278e96329f78  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you