Issuu on Google+

                    09-­‐2094349   “绩优号”   范德佛斯特.路易斯       灰   查特鲁 3199 羽 89 名   查特鲁 2617 羽 86 名   波治 6289 羽 239 名   图利 346 羽 16 名   超级种鸽   波治 C 区 4066 羽 5 名   查斯特拉 2857 羽 31 名   波治 C 区 285 羽 5 名   内佛斯 144 羽 3 名   亚精顿 2203 羽 58 名      

                   

06-­‐2111576   “576”   范德佛斯特.路易斯       灰   亚精顿 1129 羽 9 名   图利 705 羽 8 名   拉昂 220 羽 5 名   莫米尼斯 195 羽 6 名   布里隆 89 羽 3 名  

       

06-­‐2111584   卡能   范德佛斯特   灰   莫米尼斯 195 羽 33 名   莫米尼斯 215 羽 62 名  

12-­‐2085002   雌     灰   范德佛斯特.路易斯   查特鲁 6005 羽 155 名   亚精顿国家赛 6801 羽 220 名   蒙特吕松国家赛 21827 羽 782 名   盖雷 1708 羽 14 名   拉苏特年 1999 羽 26 名   内佛斯 2918 羽 55 名   亚精顿 22463 羽 449 名   皮塞弗 47 羽 1 名     09-­‐2094304   “304 雌”   范德佛斯特.路易斯   黑白条  

                   

         

 

         

 

                   

03-­‐2107652  

       

00-­‐5113912  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-­‐2271158   “158 雌”   范德佛斯特.路易斯       灰   “鸽王 539”的母亲  

 

“652”   范德佛斯特.路易斯       灰     01-­‐2247081   “081”     V.D.Wx 佛布鲁根     黑白条   非常优秀的幼鸽    

 

 

 

 

 

07-­‐2068101   “511”之子   范德佛斯特 x 佛斯-­‐珍纳斯       花   奥尔良 734 羽 6 名   亚精顿 1590 羽 14 名   查特鲁 2995 羽 29 名   威尔森 1090 羽 18 名   查特鲁 234 羽 5 名  

 

06-­‐2111511   “511”   范德佛斯特.路易斯       花   查特鲁 2819 羽 39 名   图利 1870 羽 48 名  

     

         

  07-­‐2068141  

                                   

  05-­‐2091080   范德佛斯特.路易斯   白条     99-­‐2354060   “角斗士 060”     范德佛斯特.路易斯   黑白条   01 年中距离鸽王 2 位   01 年 CDFW 鸽王 2 位     06-­‐2171752   “玛丽雌”   范德佛斯特.路易斯       灰    


20131105 12495062445278ea1fe406d