Page 1

                  032     09-­‐4071123     灰   杜尔丹 874 羽 25 名   威尔森 348 羽 13 名   亚精顿 709 羽 31 名   查特鲁 1581 羽 98 名   利蒙治 5984 羽 710 名    

  12-­‐4137029   布 鲁 特 考 伦 斯   艾 瑞 克   亚 精 顿 4880 羽 39 名   蒙 特 吕 松 4817 羽 70 名   拿 永 456 羽 24 名   拿 永 394 羽 26 名   拿 永 419 羽 29 名  

  032  10-­‐4024216   布鲁瓦 208 羽 40 名   杜尔丹 703 羽 230 名  

     

       

                 

032   02-­‐4158226    

                         

032   03-­‐4329036    

                         

032     09-­‐4071120   灰   布鲁瓦 856 羽 3 名   奥尔良 5001 羽 34 名   布鲁瓦 254 羽 4 名   布鲁瓦 110 羽 2 名   拉苏特年 509 羽 10 名  

032  06-­‐4007735   拿永 517 羽 233 名      

                 

97-­‐4577057

                         

                         

032     05-­‐4026056   灰白条  

99-­‐4018855  

 

032  06-­‐4007711  

032     99-­‐4002232   波治省赛 3575 羽 10 名   灰     032     05-­‐4026026   “小乖乖”   灰  

20131015 1699196787525d108f1a9b0  
20131015 1699196787525d108f1a9b0