Page 1

                  032     07-­‐4035186   “波品纳”   136 羽 1 名,国际赛 10354 羽 179 名,省赛 1106 羽 24 名, 国家赛 106 名  

  032  11-­‐4162271   布 鲁 特 考 伦 斯   艾 瑞 克   拉 苏 特 年 65 羽 1 名   杜 尔 丹 224 羽 5 名   杜 尔 丹 394 羽 16 名   蒙 特 利 查 德 398 羽 38 名   波 治 31719 羽 3931 名  

  032  09-­‐4071114   灰   杜尔丹 874 羽 16 名   杜尔丹 425 羽 25 名   杜尔丹 610 羽 40 名   盖雷 3108 羽 208 名   亚精顿 709 羽 65 名  

     

       

                 

032   03-­‐4382463   灰  

                         

032 99-­‐4525441   2005 年波治省赛的母亲   灰白头    

                         

032     06-­‐4384595  

032     05-­‐4026046   灰   拿永 237 羽 1 名   拿永 1075 羽 10 名   维奇 414 羽 7 名   亚精顿 269 羽 7 名   杜尔丹 646 羽 49 名  

                 

01-­‐4154319

                         

032   91-­‐4878111   “波治”   银       91-­‐4878108  

                         

032     05-­‐4026032   “马拉松雌”   灰  

032  01-­‐2343495   波治省赛的祖母  

032  99-­‐4432410   波治省赛 4595 羽 53 名的父亲   灰白条  

032  04-­‐4246146   灰       032     02-­‐4208825   波治 680 羽 2 名   灰  

20131015 456890280525d103034910  
20131015 456890280525d103034910