Page 1

                  03-­‐4329018   豪特凯特   米肖       银   晚生幼鸽   出生当年 2 次入赏拿永   波治 1687 羽 5 名   杜尔丹 379 羽 2 名   杜尔丹 102 羽 1 名   杜尔丹 388 羽 4 名   杜尔丹 425 羽 8 名       10-­‐4129801   灰   史 蒂 文 宁 克   本 尼   布 鲁 特 考 伦 斯   艾 瑞 克  

06-­‐4384045   史蒂文宁克   本尼   喷点白条  

     

     

                 

02-­‐3228811

                         

                         

05-­‐4323999   “克拉克”     喷点   史蒂文宁克   本尼   2007 年中距离鸽王省 1 位   2007 年中距离鸽王全国 3 位   波治省赛 1 名   波治 1687 羽 1 名   波治 12898 羽 11 名   杜尔丹 782 羽 1 名   杜尔丹 394 羽 1 名   波治 1700 羽 7 名     05-­‐4323952   “瓦伦廷”       灰白条   史蒂文宁克   本尼   拿永 597 羽 1 名   杜尔丹 248 羽 4 名   庞特圣麦克斯 509 羽 21 名   杜尔丹 376 羽 24 名   杜尔丹 453 羽 42 名  

                 

                         

                         

032     03-­‐4328989   史蒂文宁克.本尼       灰白条   中距离鸽王全国 3 位的母亲  

 

 

032     03-­‐4329022   “奇波”   史蒂文宁克.本尼       灰斑   2003 年中距离鸽王省 1 位    

03-­‐4328992   红  

02-­‐4237929   史蒂文宁克   本尼   灰白条  

20131015 855196655525d0f233c2c3  
20131015 855196655525d0f233c2c3