Page 1

                  032  07-­‐4035032   查特鲁 3172 羽 10 名   艾库恩 780 羽 8 名   查特鲁 3758 羽 48 名   图例 681 羽 9 名   图例 720 羽 23 名  

  032  11-­‐4162225     布 鲁 特 考 伦 斯   艾 瑞 克   拿 永 297 羽 8 名   查 特 鲁 474 羽 16 名   拿 永 684 羽 24 名   杜 尔 丹 386 羽 27 名   杜 尔 丹 446 羽 32 名  

  032  08-­‐4104362     图尔   122 羽 19 名   波治 41783 羽 8565 名    

     

       

                 

032   03-­‐4393456   “年轻白羽号”     灰白条   波治 1301 羽 16 名   拿永 353 羽 7 名   威尔森 14073 羽 381 名   查特鲁 242 羽 7 名   波治 4798 羽 174 名  

               

032   05-­‐4026012   “金”       灰白条   威尔森省赛 918 羽 1 名   杜德兰格 199 羽 3 名   图尔 82 羽 2 名   拿永 237 羽 13 名   维奇 11022 羽 779 名  

       

032     02-­‐4158226          

                         

032  04-­‐4246151   灰白头  

                 

032   00-­‐4245489   “白羽号”   拿永 5 次 1 名  

               

032 01-­‐4488234   灰    

                                   

032     02-­‐4158222   拿永 2 次 1 名   灰    

032     01-­‐4289218   子代获:   图尔 1739 羽 59 名   拿永 2 次 1 名     97-­‐4577057  

99-­‐4018855  

032     01-­‐4178944   “亨利”   灰     032     01-­‐2343499   FCD 中长距离鸽王的祖母  

20131015 582089001525d0ed2e039f  
20131015 582089001525d0ed2e039f