Page 1

                  032  10-­‐4024258     杜尔丹 881 羽 3 名   拿永 317 羽 2 名   杜尔丹 517 羽 7 名   杜尔丹 624 羽 11 名   杜尔丹 817 羽 16 名  

  12-­‐4137027     布 鲁 特 考 伦 斯   艾 瑞 克   拿 永 563 羽 26 名   波 治 665 羽 70 名   杜 尔 丹 498 羽 53 名   杜 尔 丹 404 羽 109 名   杜 尔 丹 278 羽 127 名  

  032  10-­‐4024251   拿永 733 羽 7 名   拿永 674 羽 19 名   拉苏特年 358 羽 42 名   奥尔良 449 羽 61 名   艾库恩 723 羽 110 名  

     

       

                 

032   04-­‐4246067   银   查特鲁 3758 羽 5 名   波治 621 羽 3 名   查特鲁 4372 羽 22 名   杜尔丹 343 羽 3 名   奥尔良 344 羽 4 名  

                         

032   08-­‐4104359   “黑鸽王”       黑   波治 1474 羽 8 名   亚精顿 5950 羽 62 名   拿永 410 羽 9 名   拉苏特年 216 羽 10 名   波治 229 羽 11 名  

                         

032     07-­‐4230587  

032  08-­‐4108480   灰  

                 

032   99-­‐4342053     银   波治省赛 1877 羽 1 名  

                         

032   05-­‐4323977   “奇波之子”       中长距离鸽王 359-­‐08 的父亲  

                         

 

032     03-­‐4160082   灰白条   拉苏特年省赛 3718 羽 1 名    

032     06-­‐4007768   中长距离鸽王 359-­‐08 的母亲     032  05-­‐4047523  

00-­‐4245440         032     07-­‐4036277   范德庞特席勒  

20131015 444874809525d0d82552d2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you