Page 1

                  032     08-­‐4104370     银   杜尔丹 219 羽 4 名   艾库恩 756 羽 17 名   拿永 155 羽 6 名   图例 639 羽 28 名   艾库恩 533 羽 28 名    

  032  09-­‐4071181   雌     布 鲁 特 考 伦 斯   艾 瑞 克   2009 年 e.d.l.穆 尔 贝 克 中 长 距 离 幼 鸽 鸽 王 1 位   杜 尔 丹 425 羽 16 名   波 治 8180 羽 520 名   蒙 特 利 查 德 232 羽 28 名   威 尔 森 193 羽 25 名   图 尔 85 羽 12 名  

  032     07-­‐4035133   杜德兰格 971 羽 364 名   杜德兰格 854 羽 359 名   莫米尼斯 504 羽 225 名  

     

       

                 

032   02-­‐4158238     红   布鲁瓦省赛 1335 羽 1 名   波治 1459 羽 10 名   查特鲁 404 羽 6 名   奥尔良 540 羽 30 名   艾库恩 238 羽 15 名   艾库恩 275 羽 21 名  

                         

032   02-­‐4208868   亚精顿省赛 1 名的母亲  

                         

032     02-­‐4208819   灰   杜尔丹 402 羽 7 名   波治 4798 羽 197 名   波治 3218 羽 151 名   杜尔丹 158 羽 8 名   波治 1301 羽 92 名  

032     06-­‐4066941  

                 

032   00-­‐4444005   布鲁瓦省赛 1 名的父亲   银   艾迪   德斯劳佛      

                         

032   96-­‐4176525   “花花公子”     灰   1996 年鸽王省 1 位   波治 1 名     01-­‐4256103  

                         

032     00-­‐4053748   哈克   比永   灰  

032     01-­‐4488234     灰   2006 年威尔森省赛 1 名的父亲   东弗拉芒马拉松祖父  

032     05-­‐4027814   2005 年东弗拉芒鸽王省 1 位     03-­‐4012674  

20131015 1653591994525d0d4494774