Page 1

                  032     06-­‐4007740   子代 021-­‐07 获:   波治 1 名   国家赛 13354 羽 11 名   自身获:   省赛 3276 羽 26 名,区赛 7838 羽 19 名   波治 19084 羽 67 名   拿永 137 羽 2 名   图例 283 羽 8 名   图例 433 羽 24 名   布鲁瓦 821 羽 76 名       032     10-­‐4024229   雄     布 鲁 特 考 伦 斯   艾 瑞 克   杜 尔 丹 281 羽 10 名   拿 永 302 羽 13 名   拿 永 600 羽 98 名   拿 永 733 羽 296 名  

  032     05-­‐4026032   “马拉松雌”     灰   2006 年马拉松东弗拉芒   亚精顿 566 羽 5 名   波治 241 羽 3 名   查特鲁 223 羽 4 名   威尔森 3227 羽 68 名   查特鲁 166 羽 4 名          

     

               

                                                       

032   03-­‐4160039   2004 年 2 次入赏波治省赛 1 名   2004 年 3 次入赏杜尔丹 1 名   省赛老鸽组 1785 羽 1 名   省赛一岁鸽组 1947 羽 1 名   查特鲁 218 羽 1 名   404 羽 1 名,省赛 3202 羽 3 名   拿永 353 羽 1 名   查特鲁 3202 羽 3 名   查特鲁 8538 羽 16 名   拿永 353 羽 1 名   波治 298 羽 3 名   波治 4798 羽 104 名    

               

032   02-­‐4158226   子代获:   盖雷 317 羽 1 名   苏亚克 352 羽 1 名     032     02-­‐2067079   索夫里奥.巴特   灰  

032   03-­‐4160026   亚精顿省赛 582 羽 1 名   2445 羽 2 名,亚精顿 5130 羽 4 名   347 羽 1 名,威尔森 12 名   查特鲁 114 羽 5 名   威尔森 719 羽 67 名   波治 305 羽 31 名   亚精顿 383 羽 69 名   亚精顿 575 羽 107 名  

                         

032   99-­‐4002209   子代获:省赛 582 羽 1 名,亚精 顿省赛一岁鸽组 5130 羽 4 名, 亚精顿省赛 2446 羽 2 名     032     02-­‐4208868   2004 年亚精顿省赛 1 名的母亲  

                         

 

032  03-­‐4402119   徳库恩   安德烈       灰   2006 年东弗拉芒马拉松雌鸽的父 亲  

032  03-­‐4373560   拉苏特年省赛 1 名的女儿   灰  

 

032  03-­‐4160063   “戴肯”之孙   灰   杜尔丹 2 次 1 名     032     03-­‐4160082   灰白条   拉苏特年省赛 3718 羽 1 名   拉苏特年国家赛 13988 羽 4 名   拉苏特年省赛 1 名  

20131015 2016251310525d0d197eca7  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you