Issuu on Google+

 

          032     06-­‐4007815   布鲁瓦 988 羽 8 名   查特鲁 295 羽 3 名   图例 248 羽 3 名   波治 1700 羽 26 名   图例 590 羽 10 名  

         

    032     09-­‐4071116     雄     灰   布 鲁 特 考 伦 斯 .艾 瑞 克   拿 永 457 羽 6 名   奥 尔 良 646 羽 23 名   艾 库 恩 880 羽 69 名   杜 尔 丹 352 羽 49 名   威 尔 森 193 羽 30 名  

    032     07-­‐4035140   杜德兰格 454 羽 12 名   莫米尼斯 1400 羽 144 名   艾库恩 350 羽 101 名   南特 298 羽 121 名  

       

         

 

                   

04-­‐4023134  

                           

032  04-­‐4246099    

 

  032     06-­‐4361524  

                           

  032     06-­‐3075774   “豪特凯特”  

                   

 

                           

032     01-­‐4178944   “亨利”     帝卢-­‐速霸龙       灰   2006 年波治区赛 5 名的父亲   利蒙治区赛 95 名的父亲     032     03-­‐4160089   FCD 中长距离鸽王  

         

  032     03-­‐4160026   亚精顿省赛 582 羽 1 名   2445 羽 2 名,5130 羽 4 名   347 羽 1 名   威尔森 12 名      

                 

   

 

  032     03-­‐4160039     灰   2004 年 2 次入赏波治省赛 1 名   2004 年 3 次入赏杜尔丹 1 名   省赛老鸽组 1785 羽 1 名   省赛一岁鸽组 1947 羽 1 名  

   


20131015 1403694526525d0c981bb21