Page 1

                  032  03-­‐4160061   “维斯伯特利赫”     白条   波治 398 羽 1 名   FCD1113 羽 1 名   国家赛 19084 羽 10 名   图例 596 羽 1 名   威尔森 84 羽 1 名   波治 19084 羽 10 名   图例 596 羽 1 名   拿永 412 羽 4 名   图例 835 羽 9 名   威尔森 78 羽 1 名       032     09-­‐4071151   灰 白 条   布 鲁 特 考 伦 斯 .艾 瑞 克   亚 精 顿 709 羽 13 名   查 特 鲁 7613 羽 167 名   奥 尔 良 646 羽 17 名   杜 尔 丹 713 羽 35 名   威 尔 森 348 羽 20 名  

                 

032   02-­‐2067152   “特里勒”   2003 年鸽王省 14 位的父亲   灰  

     

032   01-­‐2343497   鸽王省 14 位 061-­‐03 的母亲   索夫里奥   巴特     白条  

  032     05-­‐4026040   “小小”     灰白条   波治 96 羽 1 名   威尔森 172 羽 1 名   杜德兰格 104 羽 1 名   杜尔丹 120 羽 8 名   查特鲁 281 羽 15 名   波治 2457 羽 12 名   威尔森 172 羽 1 名   杜德兰格 104 羽 1 名   布鲁瓦 3349 羽 93 名   维奇 414 羽 19 名                    

       

                 

               

032     03-­‐4160039     灰   2004 年 2 次入赏波治省赛 1 名   2004 年 3 次入赏杜尔丹 1 名   省赛老鸽组 1785 羽 1 名   省赛一岁鸽组 1947 羽 1 名   查特鲁 218 羽 1 名   404 羽 1 名,省赛 3202 羽 3 名   拿永 353 羽 1 名   查特鲁 3202 羽 3 名   查特鲁 8538 羽 16 名   拿永 353 羽 1 名   波治 298 羽 3 名   波治 4798 羽 104 名     00-­‐4053702  

                 

00-­‐6272345

     

00-­‐6272193

                 

00-­‐6272395  

       

032     02-­‐2067079   索夫里奥.巴特   灰  

       

 

     

 

01-­‐6041291  

032     02-­‐4158226   子代获:   盖雷 317 羽 1 名   苏亚克 352 羽 1 名    

20131015 436500189525d0b9b32692  
20131015 436500189525d0b9b32692