Page 1

Nr. 68 B12-4120814 “Half zus Little Dax” Half zus van 1e nationaal Brive 2012 tegen 11.128 duiven ! Vader: “Secret Dax” B05-4033109 – Topkweker ! Niet alleen vader van “Little Dax”, maar ook vader van: 5e provinciale asduif Fond KBDB Oost-Vlaanderen 2011 – 71e Nationaal Brive 10.089d. – 14e Montélimar 979d. – 48e Argenton 1.440d. – 56e Souillac 1.296d. – 147e Bourges 6.154d.. Is een zoon van basis duif “Den Dax” G.V.: “Den Dax” B94-4102018 - Won zelf 16e internationaal Dax ! Ontpopte zich op het kweekhok als een top kweker en werd vader van onder andere “Schrek 2”(1e provinciale en 2e nationale asduif KBDB Fond en “El Mundo” (90e nat. Brive 16.007d.) – 3e nat. Bordeaux 7.519d. – 5e internat. Dax 17.416d. – 11e Aurillac 1.240d. G.M.: “Bonte Dax duivin” B04-4417565 - dochter van 5e internationaal Dax 17.416d. Moeder: “Crackske Ludo 145” B07-4110145 – origineel Brackenier G.V.: “De Ludo Tiek” B97-4024113. Vader van 1e nationaal Bourges – 1e nationaal Limoges – 2e nationaal Bourges – 4e nationaal Limoges – 5e nationaal Souillac – 9e nationaal Souillac – 24e nationaal Brive – 27e nationaal Limoges – 30e nationaal Montauban. Zoon van “Super Ludo duivin” (Ludo Claessens) G.M.: “Super 75” B06-4101075 – uit “Agassi” (Chris Hebberecht – inteelt naar “Pancho”) x “”dochter Super Ludo duivin”.

20130107_104302163750eaf1b9c79a0  
20130107_104302163750eaf1b9c79a0