Page 1

N°22 : 2165227/11 ’t Prutske 100% Aelbrecht blauw duivin Vader : 2014425/09, De Narbonne – zuiver Aelbrecht via Ronsijn 1 Narbonne Yrl – 2 Limoges Yrl Gr.V. : 4053392/07, Aelbrecht – kleinzoon de Perpignan Uit de 958/04 (zoon de perpignan x bl 043/03) x 909/04, dochter de Gustaaf x 098/02 Gr.M. : 4053381/07, Aelbrecht – dochter van de 816/04 (uit halfbroer Dromer x dochter 021/01) lijn Smalle x Freddy Moeder : 2014420/09, “marleentje “ Aelbrecht - Ronsijn Gr.V. : 5136166/02, Zoon 1 nat Narbonne Direct uit de Narbonne 746/97 – 1 Nat Narbonne x 673/99, kleindochter 1 nat Perpignan E Limbourg Gr.M : 4027275/06, Tante 1 Prov. Chateauroux – uit zoon de perpignan (Aelbrecht) x dochter de Gustaaf

20121130_113979770750b8bd4330218  
20121130_113979770750b8bd4330218