Page 1

86. F06-179671 – gesch.duivin V : 4528911/99 « PORSCHE 911 » Direct CARTEUS G – kleinzoon « CARTIER », 1 NATIONAAL PERPIGNAN 97 - 38 NATIONAAL PERIGUEUX 97 Kleinzoon « SUPER MARIO », 2 Nat PERPIGNAN 98 - 30 Nat PERPIGNAN 97 29 NAT PERPIGNAN 96 GV : 4585308/97 Zoon « CARTIER », 1 NATIONAAL PERPIGNAN 97 - 38 NATIONAAL PERIGUEUX 97 – kleinzoon « LIMOGES », 1 Nationaal Limoges 91 GM : 4300605/96 Dochter « SUPER MARIO », 2 Nat PERPIGNAN 98 - 30 Nat PERPIGNAN 97 - 29 NAT PERPIGNAN 96 - kleindochter « ARTIEST » M : 4266050/00 « LA 050 CARTEUS » Direct CARTEUS G - kleindochter « LIMOGES », 1 NATIONAAL LIMOGES 91 - kleindochter « BONTE BARCELONA », 69 Nat BARCELONE 91 - 6 Internat PERPIGNAN 91 GV : 4392760/95 Zoon « LIMOGES », BASIS KWEKER - 1 Nationaal LIMOGES 91 3-12-27-145 Nat PERPIGNAN - 46-198 NATIONAAL TULLE GM : 4300688/96 Dochter « BONTE BARCELONA », 69 Nat BARCELONE 91 6 Internat PERPIGNAN 91

NL-Lefebvre%208620121117104822  
NL-Lefebvre%208620121117104822