Page 1

Extra information “Ludwig” DV08006-09-813 – origineel Kircher en Zoon Komt uit de koppeling “B01-6153666” x “DV8006-97-60” “B01-6153666” - origineel Flor Engels en zonen Komt uit de koppeling “B97-6362190” x “B00-6272336” “DV8006-97-60” – origineel Kircher – kleindochter “Wittenbuik” Vandenabeele Komt uit de koppeling “DV8006-87-512” x “B96-3156298” “DV8006-87-512” – ras: Hoeps “B96-3156298”: origineel Gaby Vandenabeele Dochter van wereldberoemde “Wittenbuik”

DV8006-06-81320120923190635