Page 1

                  07-­‐1033043   “冠军号”   “冠军号”是 11-­‐12 年巴塞罗那国际赛最佳 赛鸽   11 年巴塞罗那国家赛 12170 羽 9 名   12 年巴塞罗那国家赛 11590 羽 14 名   12 年巴塞罗那国际赛 25320 羽 28 名   10 年马赛国家赛 3340 羽 36 名   11 年巴塞罗那国际赛 26068 羽 42 名   10 年马赛国际赛 10333 羽 67 名   10 年橘郡国家赛 4466 羽 357 名       13-­‐1011253   雌   鲍尔曼.迪特   “冠军号”近亲   “冠军号”获:   11 年巴塞罗那国家赛 12170 羽 9 名   12 年巴塞罗那国家赛 11590 羽 14 名   12 年巴塞罗那国际赛 25320 羽 28 名   10 年马赛国家赛 3340 羽 36 名   11 年巴塞罗那国际赛 26068 羽 42 名   10 年马赛国际赛 10333 羽 67 名   10 年橘郡国家赛 4466 羽 357 名       11-­‐1047101   半平辈“冠军号”是 11-­‐12 年巴塞罗那国际 赛最佳赛鸽   11 年巴塞罗那国家赛 12170 羽 9 名   12 年巴塞罗那国家赛 11590 羽 14 名   12 年巴塞罗那国际赛 25320 羽 28 名   10 年马赛国家赛 3340 羽 36 名   11 年巴塞罗那国际赛 26068 羽 42 名   10 年马赛国际赛 10333 羽 67 名   10 年橘郡国家赛 4466 羽 357 名                      

                                                                           

98-­‐1065797 4 次入赏巴塞罗那   4 次入赏波品纳   子代获:   巴塞罗那国家赛 9 名   巴塞罗那国家赛 14 名   巴塞罗那国际赛 28 名   马赛国家赛 36 名   巴塞罗那国际赛 42 名   马赛国际赛 67 名   拿邦国家赛 167 名    

               

Nl 94-­‐2190810   07 年巴塞罗那国家赛 3 名的父亲  

04-­‐3004248 子代“冠军号”获:   巴塞罗那国家赛 9 名   巴塞罗那国家赛 14 名   巴塞罗那国际赛 28 名   马赛国家赛 36 名   巴塞罗那国际赛 42 名   马赛国际赛 67 名   祖辈“漂亮黑鸽”获:   国际赛 5 名     98-­‐1065797   4 次入赏巴塞罗那   4 次入赏波品纳   子代获:   巴塞罗那国家赛 9 名   巴塞罗那国家赛 14 名   巴塞罗那国际赛 28 名   马赛国家赛 36 名   巴塞罗那国际赛 42 名   马赛国际赛 67 名   拿邦国家赛 167 名     06-­‐1043587   半平辈“冠军号”获:   巴塞罗那国家赛 9 名   巴塞罗那国家赛 14 名   巴塞罗那国际赛 28 名   马赛国家赛 36 名   巴塞罗那国际赛 42 名   马赛国际赛 67 名    

               

96-­‐3306540 埃米尔.丹尼斯   “神奇男孩”     黄金种雄  

       

Nl  94-­‐2190810   07 年巴塞罗那国家赛 3 名的父亲  

       

96-­‐1061078   弗拉格提尔   朱尔斯   超级种雌   范德维根  

                 

05-­‐1021696    

96-­‐1061078   弗拉格提尔   朱尔斯   超级种雌   范德维根  

01-­‐3101494   埃米尔.丹尼斯   “金指号”之女  

04-­‐3004248   子代“冠军号”获:   巴塞罗那国家赛 9 名  

1011253 13 ch20131220170016