Page 1

Materials and More for Qualified Teaching


vv

ÑÁchµhâÌ­ ÙG ÃËжG rжpâÌO еÉG É NÐG@G âÑGÐÅ ?dÁ@½@Á?ÊK й е ’oʆc оâÌÔ +ÏÉ?hÁ?cÑÂÌHpâÌOÉÐÁ@ÌLlÁ?iÒ@½ÐÂGgÐkйеgжoʆcÉcÉÊkÐGÑÁÉÊGhâÌ­Éн?g@µ +Ä@LkcgʵÑ_ÏcÉg@G¼Ð}йÑKÐHË@KÐGÄÉ@ŠÊ}Ä@µÐKÐG@GÏÉ ÑÁ@½iÑÂÌkÉÊÁÙG ÑKÐHË@KÐG ?gdâÌOÐoÐ}еоâÌÔÑÁchµhâÌ­ÑÁ@µÐ½Ð}ÉÄ@µÐ¶ºÌ½@Á Ä@ÌËÐÂÌxÂGÑKнg@Ë Ä@µÏg@µÉÐÁ ÏÉâÒhµÏcÄ@½jâËgÑÁÉÊGhâÌ­Ѷâ̾LlÌkÒÉÏhËÐO\Òcgʵ +GÒcgʵÑÂÌkÉÊÁÒhâÌ­ʵ@KâÒgcÏcâÑO É ÃK@Å?g ÙG N?dG Ä?i?Ê_hâÌ­ ÑKнg@Ë е ÐËÏÉÐÔ ANIK ÑÁ@µÐ̵ÏgÐk Њ@½@Ô й @ÅÏÉ gÐÅ + Á@k@Ô ѵÐËÏÊâÌo ÐG ÒHÁÐoÉÏg ÑÁ@µÐ̶̵ÐK ÐÁÐËÚ gÐk й Ä@ÌÁ?ci@k Ä@ÌÁ@µÐ¹@½ÉÄ@ËÊ_ÙG’kÉÊÁÑÁ@ÆÌSÐGÄÐïGâÒÉÐÁ@ËÏcеN?dGÐÁ@kеÄ?ÉÐÔÑKнg@Ë + ÑÁ@µÐ½Ð}ÏÉÄ@µÐ¶ºÌ½@Ág@µ\ÐÁ@½ÐÅgÐGÉÐÔÑÁchµÒïLpOÑLkÐGнÐG @ÅÏÉgÐÅ +MâËhµÏcrжpâÌOÑË@KÏgÐkÒg@µGйÄchµhâÌ­ rжpâÌO ?dâÌKgжoʆcÑÁÉÊGhâÌ­е·âÌÁ@ÆÌSÒÏÉÐÂËiÉcйÄ@LÌoʆc Ò?ÊÌÅÐG MâËhµÏc +


vv

We are pleased to present you with material and concepts for qualified teaching and enjoyable learning, based on scientific research and especially adapted to the situation in Iraq-Kurdistan. A main aim of ANIK Publishing is helping to adapt cultural techniques more easily. Our work books and learning games have been especially developed for the Kurdish writing and follow a systematic didactic structure. Beginners will have substantial support in learning Kurdish writing. Furthermore the material wants to assist those who want to give themselves and their children access to the world of writing. As a supplement work books and learning games for elementary mathematics are also offered. May you enjoy discovering the world of enjoyable learning!

Contacts: ANIK Publishing Barzan Mobile: 0750 445 87 95 E-mail: anik.company@gmail.com


Writing Workbook Lesson 1 and 2 21 x 29,7 cm, 72 pages ISBN: 978-3-00-018634-9 ord. no.: ANIK-2008-01


Writing Exercise Book 1 ruled 19,2 x 24 cm, 40 pages ord. no.: ANIK-2008-02

Writing Exercise Book 2 ruled, with empty frames 19,2 x 24 cm, 40 pages ord. no.: ANIK-2008-03


Writing Exercise Book 3 ruled with pictures, letters and words 24 x 19,2 cm, 40 pages ord. no.: ANIK-2008-04


Numeral Workbook Lesson 1 21 x 29,7 cm, 24 pages ord. no.: ANIK-2008-05


Very First Numeral Book 19,2 x 24 cm, 24 pages ord. no.: ANIK-2008-06


Very First Reading Book 19,2 x 24 cm, 24 pages ord. no.: ANIK-2008-07


Pair Search This learning game contains 58 letter cards with corresponding edge markings (see red circle). ord. no.: ANIK-2008-08

Find The Letter This learning game contains 29 letter cards, 29 picture cards and 29 solution cards. ord. no.: ANIK-2008-09

picture cards

solution cards

letter cards


Word Assembly Kit This learning game contains 70 letter cards, 35 picture cards and 35 solution cards. ord. no.: ANIK-2008-10

picture cards

solution cards

Each letter card has two sides with different forms.


Find The Word This learning game contains 33 picture cards and 66 word cards. ord. no.: ANIK-2008-11

picture cards

word cards (letters unconnected)

word cards (letters connected)


The Million Game This learning game contains 63 numeral cards in three different colours. ord. no.: ANIK-2008-12

This is an example of the figure 8.534.219.

This is an example of the figure 729.128.


ANIK Catalog of Teaching Materials  

Online-edition of our current catalog containing different specimen pages of our teachingbooks and workbooks.

ANIK Catalog of Teaching Materials  

Online-edition of our current catalog containing different specimen pages of our teachingbooks and workbooks.

Advertisement