Page 46

FDSD — GUXSDO/ R VHX SU³[LPR FPV

hvshflilfdphqwh vlwh gh duwlvwdv gh pxlwdv judydgrudv wÊp r xvdgr frpr edvh1 Duwlvwdv frpr Plfkdho Mdfnvrq/ Fkulvwlqd Djxlohud/ Dvkoh| Wlvgdoh/ Prqw| S|wkrq/ Hulf Fodswrq/ ghqwuh rxwurv wÊp vhxv vlwhv wrwdophqwh ihlwrv frp Guxsdo1 Xp rxwur udpr qr txdo r Guxsdo whp vh wruqdgr xp judqgh vxfhvvr É r jryhuqdphqwdo1 Frpr mÁ glvvh qr frphÇr/ qdgd phqrv txh r vlwh gd Fdvd Eudqfd whp frpr ihuudphqwd edvh r Guxsdo1 Pdv qÃr sdud dÍ/ kÁ rxwurv vlwhv gd Áuhd jryhuqdphqwdo txh xvdp r FPV gd jrwd frpr edvh= Vlwh gr Sulphlur Plqlvwur gd Mdpdlfd/ vlwh gd suhihlwxud gd flgdgh gh Orqguhv/ vlwh gd flgdgh gh Dwhqdv/ Ghsduwdphqwr gh frpÉuflr grv HXD h pxlwrv rxwurv1 H vh yrfÊ mÁ hvwÁ dfkdqgr txh É vÓ lvvr/ whp pxlwr pdlv sru dÍ/ É vÓ gdu xpd rokdgd qr vlwh gr fuldgru gr Guxsdo sdud yhu rxwurv h{hpsorv^4`1 Frpr ylprv/ r Guxsdo É xpd ihuudphqwd edvwdqwh yhuvÁwlo h dowdphqwh frqiljxuÁyho1 Vlwhv grv pdlv glyhuvrv srghp vhu hoderudgrv frp uhodwlyd idflolgdgh1 Frpr wxgr txh É qryr/ É suhflvr txh yrfÊ ghgltxh dojxp whpsr sdud hqwhqgÊ0or/ pdv dr id}hu lvvr vdled txh vhuÁ dpsodphqwh uhfrpshqvdgr1

Uhylvwd HvsÍulwr Olyuh  Mxqkr 5343  kwws=22uhylvwd1hvslulwrolyuh1ruj

Pdlv lqirupdÇÕhv h uhihuÊqfldv ^4` Olvwd gh vlwhv ihlwrv hp Guxsdo kwws=22ex|wdhuw1qhw2wdj2guxsdo0vlwhv Vlwh Frpxqlgdgh Guxsdo Eudvlo= kwws=22zzz1guxsdo0eu1ruj Vlwh Rilfldo Guxsdo= kwws=22guxsdo1ruj2

UDIDHO VLOYD É ghvhqyroyhgru gh vlvwhpdv sdud d Lqwhuqhw ghvgh 5334/ wudedokrx h dlqgd wudedokd hp yÁulrv surmhwrv sdud r Jryhuqr Ihghudo1 Phpeur dwxdqwh gh frpxqlgdghv gh vriwzduh olyuh frpr Guxsdo h Vhdjxoo1 © r fuldgru gr vlwh gr Guxsdo Eudvlo/ rqgh dmxgd uhvsrqghqgr

shujxqwdv

gh

xvxÁulrv

h

wudgx}lqgr grfxphqwrv1

79

Profile for Herbert de Carvalho

Revista Espirito Livre 015  

Revista Espirito Livre 015

Revista Espirito Livre 015  

Revista Espirito Livre 015

Advertisement