Page 1

25goa1_Layout 1 24-10-2012 23:32 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r 9 a 2012

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~

S>m°

`mMm OdiMm g§~§Y \$im§Mm Am{U Amamo½ ë`mZo Vo Amamo½`mg Imë Amho. doJdoJir \$io o Amnë`mhr AmhmamV Cn`wº$ R>aVo. Ë`m_wi m§Mmhr g_mdoe \$i aM ~ amo BVa nXmWmª~ Agbm nm{hOo.

$

$

$ >

$

>

Im ŠQ>am§H$Sy>Z ^anya \$io a Mo EoH$m`bm {_iVmo. \$im§ Ag Amamo½`mgmR>r Cn`wŠV Om ho Vr U H$mo H$s nU hr Cn`wŠVVm Zo_ > R>aVo. Ag $ nmUr $ ŠHo _mZdr earamV 80 Q> _mZdr ear ZM $ ^mJ nmUrM AgVo. åhUy mV Amdí` $ Amhma hm AÞ KQ>H$ amoOÀ`m Ì öX`amoJmbm {Z_§ dmB©Q> H$moboñQ´>°mb (Oo ho H$moboñQ´>m°b A $ ZgVo. àmUrO nXmW©mV A{YH$ CÎm_. \$i Aem nXmWmªnojm \$io `m AmhmamV \$i À `mª {dÚmÏ o i Ë`m_w hmoVo. yMo à_mU A{YH$ > $ Agmdm. \$im_§Ü`o V§V m~, öX`{dH$ma Mm§Jbo hmoVo. VgoM aŠVX \$im§_wio H$_r à_mU o M $m§ H $ AgUmè`m KQ> V§Vy_` KQ>H$ {H$ KQ>H$m§nojm \$im§_Yrb > AgVmV. Cëh{gV hmoV \$im§À`m godZmZo _Z o {Z`{_V M \$im§ `oV Agë`mg VmÁ`m Vo. R>a $ $ H$aÊ`mgmR>r Cn`wŠV Vr $ àH¥ o VèhoZ `mo½` à_mUmV, `mo½` $ >r CÎm_ AgV $ Im„obr \$io Amamo½`mgmRPmbobo Agmdo $ $ Am{U `mo½` G$VwV V`ma \$im§_wio AmOm . $ OwZo \$i ImUo Q>mimdo H$_r Pmbobr anUmV AmOm M Vgo . mo V $ `o \$io Cn`wŠV R>aV rb I Xo r > `mgmR Ê $ H$mT> V bdH$a hmoVo A eH©$amMo ÁdbZ earam ÌmgXm`H$ ZgVm $ > hmoUmar Ðì`o earambm dJù`m A_m`Zmo earamV EHy$U 20 doJ g² rS> g A° Zmo A_m` OmVmo. Ë`mn¡H$s AmR> AZoH$ \$imV AgVmV. Ho$ù`mgma»`m A°{gS>g AgVmV.

$ >

$

$ $

> $ $ $

$

$ $

$

$

>

$ >

> $ $

$

$ >

> $

>

$ $

>

$

$

$

$>

$

$>

>

$>

$ >

$

>

>

>

>

$

$

> >

$

$

>

$

$

$ > $ $>

>

$

>

nUOr, Jwédma, {X. 25 Am°³Q>mo~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 52 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

$

$>

$

$

$

$ $> $ $ $ $ >

>

$

>

$>

>

$>

$

$ >

$

>

$

>

$

$

>$

gwg‚m ~g Q>{‘©Zg C^maUma $

$

$

$

>

$

>> >

>

>

gm`ZmMr {dO`r gbm‘r

n¶©Q>Z Im˶mÀ¶m Cng§MmbH$m§Zm AmVm ݶm¶X§S>m{YH$mè¶m§Mo A{YH$ma XoʶmV Ambo Amho. - nmZ 3

So>Ý_mH©$ AmonZ ñnY}Mo OoVnX nQ>H$mdUmè`m ^maVmÀ`m gm`Zm ZohdmbZo \«|$M AmonZ gwna {g[aO ñnY}Mr {X_mIXma gwédmV Ho$br Amho. - nmZ 14

>

>

$

>

>

$

$ $

$

$

>

$

> >

>

>

$ $

>

n¶©Q>Z Im˶mV ݶm¶X§S>m{YH$mar

>

$>

$> >

>

>

$

$

> > > $

>

$

>

$ $

>

$

>

>$

$

$

>

>

>

$

$

$

$

>

> >

$ >

>

>

$

>>

nUOrV XmoZ gwg‚m ~g Q>{‘©Zg C^maʶmMr KmofUm > $ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Ho$br. nmZ 2 >> $

nmZ 9 $

> >

>

$

{XJ§~a, gw^mf ImU KmoQ>mù¶mV >

> >

$

$

>

>

>

>

> >

>

>

>

>

$

$

$

>

$

>

> $

$

> $

$

$

>

$

$

$ >

> $

>

$

$

>

$>

$

$ $ $>

>

$

$

$

$

>$ $

$

$

$

>

>

>

>

$

> > $>

$

>

$

$

>

$

$

$>

>

$

>

>

$

>

> $

$

$

>

>

$

$$

$ >

>

$

Xoeà^y, Á¶moH$s‘, àVmnqgh, {díd{OV amUo ¶m§Mrhr ‘w»¶‘§Í¶m§Zr KoVbr Zmdo $

>

$

>

$

>

$

>

$ >

$

$

$

$ $

> $>

$

$

>

>

>

$

>

$

$

$ >

$

$

$

$

$ >

$

$

>

>

>

$

>

$$

>

$

$

$

$

>

$

$

$

>

$

$ $

$

ImU àH$aUmV H$m±J«og Zo˶m§Mm gwê$ Agbobm H§$R>emof hm ñdV…Mr nmno bn{dʶmgmR>rM Agë¶mMo ‘w»¶‘§Ìr nauH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. Amnë¶mbm ¶m àH$aUmda ~mobm¶Mo ZìhVo, ‘mÌ em§V am{hbmo Va AmnU H$mhr H$aV Zmhr, Agm g‘O ìhm¶bm ZH$mo, åhUyZ ~mobmdo bmJV Agë¶mMohr Vo åhUmbo. ¶m Zo˶m§Mr KmoQ>mù¶mVyZ Xÿa hmoʶmgmR>r Ho$[dbdmUr YS>nS> Mmbbr Amho. ImU KmoQ>mim H$m±J«og Zo˶m§Zr Ho$bm. ImU Im˶mMm $

$

$$

$

$ $

$

>

$

>

> $

>

>

>

$

$

$

$

$ > $ $>$ $ $

>

$

$

$

$ $

>

>$

$ $ $

$ $

$ $

> $

$

>

>

$

> $ $ $

>

$

>

$

$ >$

$

>$ $ $ $

$$ $

>

>$

$ $ $ > $

$

$ $

$>

$ $ $ $

$

$

$$

$

$

$

$ >$

$

> >

$

> $

$

$

Vm~m Agbobo {XJ§~a H$m‘V ho ¶m KmoQ>mù¶mMm A{d^mÁ¶ ^mJ AmhoV. gaH$mada Q>rH$m H$aUmao gw^mf {eamoS>H$a ho ¶m KmoQ>mù¶mV AS>H$bobo AmhoV. ˶m§Mo gaH$ma{déÕ gwê$ Agbobo Amamon ho ñdV…Mm ~Mmd H$aʶmgmR>r Ho$bobr YS>nS> Amho. ¶m àH$aUmMm N>S>m gaH$maH$Sy>Z ì¶dpñWVar˶m bmdbm OmB©b, Ago ‘w»¶‘§Í¶m§§Zr gm§{JVbo. àVmnqgh amUo Am{U {díd{OV amUo ¶m§Mmhr ¶m KmoQ>mù¶mer g§~§Y Agë¶mMm Amamon ˶m§Zr Ho$bm. Á¶moH$s‘ Ambo‘md ¶m§Mmhr ¶m KmoQ>mù¶mV WoQ> $

$

>

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

>

$

$

$ $

>$

$

$

$ $

‘w»¶‘§Ìr Am{U 24 Am°JñQ>

$

$>

$

$

>

$

$

$

$ $$

> $ $

$

>

$

$

>

$

$

$

$ >

>

$

$

$

>

> $

$ $ $

>

$ >

$

$

>

>

$

$

$

>

$>

>

> $

$

$

$

$

$

$

$

$

>

>

$ $

$

$ >

$

$

>

$

>

$ >

>

$

>

$

>

$

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : H$m±J«ogMo àXoemܶj gw^mf {eamoS>H$a ho ImU KmoQ>mù¶mV AS>H$bo AmhoV, Va ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr {XJ§~a H$m‘V hohr KmoQ>mù¶mMm ^mJ AmhoV, Agm Amamon ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Ho$bm. ˶mM~amo~a {OV|Ð Xoeà^y, Á¶moH$s‘ Ambo‘m§d, àVmnqgh amUo, {díd{OV amUo ¶m§Mrhr Zmdo ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ¶m àH$aUmV KoVë¶mZo ImU KmoQ>mù¶mV H$moU {H$Vr AS>H$bo Amho ho bdH$aM H$iob. $

$

$

$

$

>

>

$

$

$

$

$ $

>

$

>

$ $

>

$

$

>

>

>

$ >

$

$ >

{XJ§~a H$m‘V

>

gh^mJ Amho. {OV|Ð Xoeà^y ¶m§Mm Va ImUr{df¶rMm ìhr{S>Amo à{gÜX Pmbm Amho. ˶m§Mo H$maZm‘o gd©lwV AmhoV. ˶mda PmH$U KmbʶmMm

gw^mf {eamoS>H$a

˶m§Mm à¶ËZ H$Xm{nhr ¶eñdr hmoUma Zmhr. bhmZ ‘wbJm KamVrb EImXr Jmoï> Iam~ Ho$ë¶mda {ejm hmoUma ¶m ^rVrZo AJmoXaM aS>m¶bm bmJVmo, Vgm àH$ma H$m±J«ogdmbo H$arV AmhoV. KmoQ>mù¶mV AS>H$ë¶m‘wio CÚm ˶m§À¶mda aS>ʶmMr nmir ¶oB©b, ho OmUyZM ˶m§Zr hr AmoaS> Mmb{dbr Amho, Ago ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gm§{JVbo.

{OV|Ð Xoeà^y

Á¶moH$s‘ Ambo‘m§d

AZoH$m§Zm bmoH$m§Zr Kar nmR>{dë¶m‘wio H$m±J«ogOdi Vgo ‘moR>çmZo ~mobm¶bm Hw$Ur {e„H$M Cabo ZmhrV. Vgo YmS>ghr ˶m§À¶mOdi Zmhr. ˶m‘wio AmoaS> H$am¶bm ~mhoarb ‘mUgo Vo KoV AmhoV, Ago gwXrn VmåhUH$a ¶m§Mo Zmd Z KoVm ˶m§Zr Q>mo‘Um ‘mabm. ^mOn gaH$ma Ooìhm ImU ^mJmVrb bmoH$m§Zm n°Ho$O Xoʶmg§~§Yr KmofUm H$aVo,

àVmnqgh amUo

{dídOrV amUo

Voìhm hr n°Ho$O ImU ‘mbH$m§Zm XoʶmV ¶oUma Agë¶mMm AnàMma AZmR>m¶r Amho. H$maU ImUr ~§X Pmë¶m‘wio Á¶m H$m‘Jmam§À¶m nmoQ>mda ‘mabo Jobo, Á¶m Q´>H$ MmbH$m§Mo CnOr{dHo$Mo gmYZ Jobo ˶m bmoH$m§ZmM {Xbmgm XoʶmgmR>r ho n°Ho$O Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. nUOr ¶oWrb ‘pëQ>ñQ>moAaoO H$ma nm{Hª$J àH$ënmÀ¶m H$moZ{eboMo AZmdaU Ho$ë¶mZ§Va ‘w»¶‘§Ìr ~mobV hmoVo.

13 {S>g|~a hm ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mm dmT>{Xdg, ˶m‘wio ˶m§Zr ‘mo~mB©b H«$‘m§H$hr 131213 Ago AmH$S>o AgboMmM KoVbm hmoVm. na§Vw hm ‘w»¶‘§Í¶m§Mm gdmªV {ච{Xdg Zgë¶mMm Iwbmgm ˶m§Zr AmO Ho$bm. ‘mWmZr gmëT>mUm ¶m§Mm dmT>{Xdg Agbobm 24 Am°³Q>mo~a hm ˶m§Mm gdmªV {ච{Xdg Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. 24 Am°³Q>mo~a gdmªV [චAgʶmMr H$maUo ˶m§Zr gm§{JVbr Vr Aer … '‘r Am‘XmaH$sgmR>r n{hë¶m§Xm C‘oXdmar AO© 24 Am°H$Q>mo~a 1994 amoOr XmIb Ho$bm hmoVm. n{hë¶m§Xm ‘w»¶‘§Ìr ~Zbmo Vohr 24 Am°³Q>mo~a 2000 amoOr, Jmoì¶mVrb {¼ñVr g‘mO Am{U ^mOn ¶m§Zm Odi AmUʶmMr {H$‘¶m gmYbobo ‘mWmZr gmëT>mUm ¶m§Mmhr hm dmT>{Xdg. åhUyZ hm {Xdg ‘bm A˶§V {චAmho.'

e°³g, g‘wÐ{H$Zmè¶m§da AmVm "grgrQ>rìhr'Mr ZOa

n§Mm¶VtgmR>r 500 H$moQ>tMr VaVyX

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : amÁ¶mVrb n¶©Q>ZñWio Am{U g‘wÐ {H$Zmè¶m§da grgrQ>rìhr H°$‘oao ~g{dʶmgmR>r amÁ¶ gaH$maZo ImgJr H§$nݶm§er ~mobUr gwê$ Ho$br Amho. H|$Ð gaH$maÀ¶m ‘XVrZo bdH$aM amÁ¶mVrb ‘hÎdmÀ¶m OmJm grgrQ>rìhr H°$‘oè¶mÀ¶m ZOaoV ¶oUma AmhoV. n¶©Q>H$ Am{U OZVoÀ¶m gwajoÀ¶mÑï>rZo grgrQ>rìhr§Mo Omio amÁ¶mV {dUbo OmUma Amho. nUOrV ¶m grgrQ>rìhtMo ‘w»¶ H|$Ð Agob. EH$ H°$‘oam nmM {H$bmo‘rQ>aÀ¶m A§Vamn¶ªVÀ¶m hmbMmbr {Q>ny eHo$b, EdT>r ¶m H°$‘oè¶m§Mr j‘Vm AgUma

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) … amÁ¶mVrb n§Mm¶Vr gmYZgw{dYm§Zr g‚m ìhmì¶mV, ¶mgmR>r 300 Vo 500 H$moQ>r én¶o {ZYr XoʶmMr VaVyX Ho$br OmUma Amho, Aer ‘m{hVr AmO n§Mm¶V‘§Ìr bú‘rH$m§V nmg}H$a ¶m§Zr {Xbr. VgoM amÁ¶mVrb n§Mm¶VtZm AmVm KanÅ>r {‘iV Zgë¶mZo ˶m§Zm Am{W©H$ AS>MU ¶oV Amho. ˶mgmR>r ˶m§Zmhr AZwXmZ XoʶmMr ì¶dñWm Ho$br OmUma Amho. ˶mM~amo~a Am{W©H$ÑîQ>çm H$‘Hw$dV Agboë¶m 88 n§Mm¶Vt‘Yrb H$‘©Mmè¶m§gmR>r doVZ AZwXmZ XoʶmMm àñVmd A§{V‘ Q>ß߶mV nmohMbm Agë¶mMo ˶m§Zr ñnï> Ho$bo. VmiJmd H$å¶w{ZQ>r g^mJ¥hmV Jmodm n§Mm¶V amO gwdU©‘hmoËgdr H$m¶©H«$‘mV Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir amÁ¶mVrb 162 ‘mOr n§M, gan§M AmXtMm gÝ‘mZ H$aʶmV Ambm. ¶mdoir ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a, H$bm Am{U g§ñH¥$Vr Im˶mMo ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a, H«$sS>m‘§Ìr a‘oe VdS>H$a, CÚmoJ‘§Ìr ‘hmoXd ZmB©H$, H$m‘Jma‘§Ìr AmdoVm©Z ’w$Vm©Xmo, doùirMo Am‘Xma ~|Om‘rZ {gëdm, Hw$S>MS>oMo Am‘Xma Zrboe H$m~«mb, ’$m|S>çmMo Am‘Xma bdy ‘m‘boXma, ImgXma lrnmX ZmB©H$, n§Mm¶V Im˶mMo g{Md hmJo ImoS>m, n§Mm¶V g§MmbZmb¶mMo g§MmbH$

E nmM {H$.‘r.n¶ªVÀ¶m hmbMmbr {Q>nUma E H|$Ð gaH$maÀ¶m ‘XVrZo A§‘b~OmdUr Amho. OJmVrb H$mhr gwajm EOÝgr Oo H°$‘oao dmnaVmV ˶mM nÜXVrMo ho H°$‘oao AgVrb. e°³g ‘mbH$m§Zr grgrQ>rìhr ~g{dʶmg ZH$ma {Xbm Agbm, Var e°³gM Zìho Va gd© ‘hÎdmMo g‘wÐ{H$Zmao, n¶©Q>ZmgmR>r à{gÜX Agbobo ~mOma, n[aga, Ym{‘©H$ ñWio BVa ‘hÎdmMr ñWio

grgrQ>rìhrImbr AmUʶmV ¶oUma Agë¶mMo n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn néioH$a ¶m§Zr AmO "X¡{ZH$ hoamëS>'er ~mobVmZm gm§{JVbo. H|$Ð gaH$maÀ¶m ¶moOZoVyZ amÁ¶mVrb grgrQ>rìhr H°$‘oè¶m§Mr ¶moOZm ‘mJu bmJUma Amho. amÁ¶ gaH$mabm ¶m àH$ënmda IM© H$amdm bmJUma Zmhr. ¶mgmR>r gaH$maZo go³¶wa bmB©Z ¶m H§$nZrer ~mobUr gwê$ Ho$br Amho. hr ¶moOZm gܶm àmW{‘H$ ñVamda Agbr, Var amÁ¶mÀ¶m gwajogmR>r gaH$ma J§^ra AgyZ ˶mgmR>rh hr ‘hÎdmH$m§jr ¶moOZm A‘bmV AmUUma Agë¶mMo néioH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

{VimarMo nmUr 30 Am°³Q>m~o aZ§Va ~§X Am‘R>mUo YaUmVyZ AñZmoS>m ZXrV nmUr gmoS>ʶmMm {ZU©¶ nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) … {VimarVyZ hmoUmam nmUr nwadR>m AÚmn ~§X R>odbobm ZgyZ Vmo 30 Am°³Q>mo~anmgyZ ~§X hmoUma Amho. ˶mnydu n¶m©¶r ì¶dñWm Ho$br OmV Amho. {VimarMo nmUr ~§X Pmbo Var noS>Uo, ~mX}e, {S>Mmobr ^mJmV nmʶmMm VwQ> dS>m

hO ¶mÌm gwê$ OoÔmh, {X. 24 … ‘wñbr‘ ~m§Ydm§À¶m hO `mÌobm ~wYdmar gwédmV Pmbr AgyZ gm¡Xr Aao{~¶m‘ܶo gw‘mao 17 bmI hmOr XmIb Pmbobo AmhoV. Aam\$V ¶oWo OmÊ`mnydu Vo {_Zm `oWo {dlm§Vr KoVrb Am{U àmW©Zm H$aVrb.

OmUdUma Zmhr. nU nd©arVrb H$mhr ^mJmV Ho$ë¶m OmUmè¶m 24 Vmg nmUr nwadR>çmV WmoS>r H$nmV Ho$br OmB©b, Ago gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mMo ‘w»¶ A{^¶§Vm (nmUr {d^mJ) S>r. Or. ~moaH$a ¶m§Zr ñnï> Ho$bo Amho.

ghm ‘{hݶm§V EH$ hOma ‘wbm§‘mJo ‘wbtMo à‘mU 913

‘wbtMm OÝ‘Xa KQ>bm

hdm‘mZ

XrnH$ ^m§{XJao

H$‘mb … 33 {H$‘mZ … 26 AmЩVm … 78 %

nUOr, {X. 24 … AmVmn¶ªV ór ^«yU h˶oMr EH$hr VH«$ma Ambobr Zmhr, nU amÁ¶mVrb ‘wbtÀ¶m OÝ‘mMo à‘mU ‘mÌ H$‘r Pmbo Amho. Joë¶m ghm ‘{hݶmV EH$ hOma ‘wbm§‘mJo ‘wbtMo à‘mU 913 n¶ªV Imbr CVabo Amho. ¶m àH$mam‘wio Amamo½¶ Im˶mZo qMVm 춺$ Ho$br Amho. EH$sH$S>o amÁ¶mV AëQ´>mgmD§$S> H|$Ðm§Mr g§»¶m dmT>V Amho. nU J^©qbJ MmMUr hmoV Zgë¶mMm Xmdm Ho$bm OmV Amho. Amamo½¶ Im˶mH$S>o 140 AëQ´>mgmD§$S> H|$Ðm§Mr Zm|XUr Pmbr Amho. CÎma Jmoì¶mV 73, Va X{jU Jmoì¶mV 56 H|$Ðo AmhoV. ¶m H|$Ðmda {Z¶§ÌU R>odUo, ór ^«yU h˶m amoIUo, ¶mgmR>r CÎma Am{U X{jU Jmodm {Oëhm{YH$mè¶m§À¶m AܶjVoImbr g{‘Vr H$m¶©aV Amho.

gmoZo … < 30,906 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 59,136 (1 {H$bmo)

BYa-CYa

’$º$ Vw‘Mr '~g‘ܶo MT>m-CVam " hr nÕV gmoSy>Z dmhVyH$ AmamIS>m CËH¥$ï>M. ‘mÌ Jmoì¶mV 'AmV H$m|~m, Am{U ~mhoa H$mT>m," hrM nÕV MmbVo.

{Vimar H$mbì¶mMr Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ S>mJSw>Or Ho$bobr Zmhr. ˶m‘wio 30 Am°³Q>mo~a Vo 30 Zmoìh|~a Xaå¶mZ S>mJSw>OrMo H$m‘ H$aʶmV ¶oUma Amho. ˶mgmR>r EH$ ‘{hZm nmUr nwadR>m ~§X Ho$bm OmUma Amho. (A{YH$ d¥Îm nmZ 2)

Jmodm n§Mm¶V amO gwdU©‘hmoËgdr H$m¶©H$« ‘mV 162 ‘mOr n§M, gan§M AmXtMm gÝ‘mZ

VgoM {Oëhm g„mJma g{‘Vrhr Zo‘br Amho. nU J^©qbJ {ZXmZ Ho$ë¶mMo àH$aU CKS>H$sg Ambobo Zmhr, Ago Amamo½¶ Im˶mVrb A{YH$mar gm§JVmV.

A±H$a 2001 ‘ܶo ‘wbtMm OÝ‘Xa EH$ hOma ‘wbm§‘mJo 964 BVH$m hmoVm. nU Vmo hiyhiy KQ>V Mmbbm Agë¶mMo Amamo½¶ Im˶mVyZ {‘imboë¶m AmH$S>odmardê$Z ñnï> hmoV Amho. ˶mgmR>r amÁ¶mV ‘wbtZm dmMdm hr ‘mohr‘ am~{dbr OmV Amho. OmJ¥Vr H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV Ho$bo OmV AmhoV. Varhr ‘wbtMm OÝ‘Xa dmT>bobm Zmhr.

EH$ hOma ‘wbm§‘mJo ‘wbtMm OÝ‘Xa df© OÝ‘Xa 2001 964 2002 926 2003 936 2004 954 2005 937 2006 942 2007 952 2008 935 2009 925 2010 912 2011 952 2012 (OyZ n¶ªV) 913

E n§Mm¶V‘§Ìr nmg}H$a ¶m§Mr ‘m{hVr E 88 n§Mm¶VtZm doVZ AZwXmZ Zmam¶U gmd§V, Jm¡ad g{‘VrÀ¶m Cnmܶj Hw§$Xm MmoS>UH$a d gw‘mao XrS> hOma ZmJ[aH$ CnpñWV hmoVo. amÁ¶mVrb n§Mm¶VtMr Am{W©H$ pñWVr {VVH$s Mm§Jbr Zgë¶mMo nmg}H$a ¶m§Zr ñnï> Ho$bo. H$mhr n§Mm¶VtZm ñdV…Mr B‘maV Zmhr. JmdmV g^mJ¥h, ‘¡XmZ, ~mOma, Or‘, CÚmZ d BVa gmYZgw{dYm§Mm A^md Amho. ˶mgmR>r ^{dî¶mV gmYZgw{dYm C^maʶmgmR>r n§Mm¶VtMm ‘mñQ>a ßb°Z H$aUo JaOoMo Amho. ˶mgmR>r {ZYrMr VaVyX Ho$br OmB©b. VgoM KanÅ>rMr ^anmB© åhUyZ n§Mm¶VtZm n{hë¶m Q>ß߶mV 50 Q>¸o$ d ˶mZ§Va 50 Q>¸o$ AZwXmZ {Xbo OmUma Amho. 88 n§Mm¶VtMr Am{W©H$ pñWVr VodT>r Mm§Jbr Zgë¶mZo H$maHy$Z, {enmB© AmXr H$‘©Mmè¶m§À¶m nJmamgmR>r doVZ AZwXmZ XoʶmÀ¶m àñVmdmbm AW© Im˶mH$Sy>Z ‘§Owar {‘imbr Amho. ¶o˶m H$mhr {Xdgm§V Vo {‘iob. n§Mm¶V Am{U {Oëhm n§Mm¶Vr ¶m§À¶mV H$m‘mÀ¶m

{hVJwO… ~oVmb^mQ>r ¶oWrb Am¶arZ ~mé©e ¶m amÁ¶mVrb n{hë¶m ‘{hbm gan§M. gËH$mamZ§Va ‘w»¶‘§Ìr nauH$a ¶m§À¶mH$S>o ˶m§Zr {hVJwO gmYbo. (H¡$bmg ZmB©H$)

n§Mm¶Vr§gmR>r VÁk nwadUma … ‘w»¶‘§Ìr n§Mm¶Vr§À¶m {dH$mgmgmR>r VÁk 춺$s¨Mo gmhmæ¶ {Xbo OmB©b, Ago AmO ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. Á¶mVyZ ‘hgyb {‘iob, Ago àH$ën n§Mm¶VtZr hmVr ¿¶m¶bm hdoV. ˶mgmR>r Am{W©H$ H$O© XoʶmMr ì¶dñWm Ho$br OmUma Amho. VgoM bmoH$m§n¶ªV ¶mo½¶ ‘m{hVr nmohMV Zgë¶mZo Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ J«m‘g^m§‘ܶo ’$º$ Jm|Yi Mmby Amho. ˶mgmR>r à˶oH$ Jmoï>rMr MMm© J«m‘g^oV ZH$mo. ‘hÎdmÀ¶m ‘wX²Úm§daM J«m‘g^oV MMm© H$am, Aer gyMZm nauH$a ¶m§Zr Ho$br Amho.

~m~VrV Jm|Yi hmoD$ Z¶o. ¶mgmR>r XmoÝhr g§ñWm§Mo H$m‘ doJdoJio Agmdo. ~oH$m¶Xoera ~m§YH$m‘o hmoUma ZmhrV, ¶mMr bmoH$m§Zr H$miOr ¿¶mdr, Agm

gm¶b§Q> Am°ãPìh©a ¶§ÌUoMm àñVmd nSy>Z amÁ¶mVrb AëQ>mgmD§$S> H|$ÐmV gm¶b§Q> Am°ãPìh©a ¶§ÌUm ~g{dʶmMo ¶mnydu R>abo hmoVo. nU hm àñVmd nSy>Z Amho. ór ^«yU h˶m amoIʶmgmR>r ¶m ¶§ÌUoMm dmna Ho$bm OmVmo. EImXr J^©dVr ‘{hbm VnmgUr H$aʶmgmR>r AëQ>mgmD§$S> H|$ÐmV Amë¶mZ§Va àW‘ gd© S>mQ>m ˶m ¶§ÌUoV ^amdm bmJVmo. VgoM J^©qbJ {ZXmZ Ho$bo OmV Amho H$m, ¶mda hr ¶§ÌUm bj R>odVo. H$moëhmnya {Oëhm Amamo½¶ {d^mJmZo ¶m ¶§ÌUoMm dmna gwê$ Ho$bm Amho. nU Jmoì¶mV ˶mMm dmna Pmbobm Zmhr, Ago EH$m d¡ÚH$s¶ A{YH$mè¶mZo gm§{JVbo.

{ddmh Zm|XUr Ho$ë¶mZ§Va ew^oÀN>m g§Xoe {ddmh Zm|XUr H$m¶m©b¶m‘m’©$V ‘wbtZm dmMdm OmJ¥Vr ‘mohr‘ am~{dbr OmV Amho. {ddmh Zm|XUr Pmë¶mZ§Va Xmån˶m§À¶m hmVmV ew^oÀN>m g§Xoe {Xbm OmVmo. ˶mV Ago Z‘yX Ho$bo Amho H$s, Hw$Qw>§~mMo {Z¶moOZ H$aUo ho A˶§V AmdíH$ Amho. nU ˶mM~amo~a A^©H$mMo qbJ{ZXmZ H$ê$Z Hw$Qw>§~ {Z¶moOZ H$aUo A˶§V J¡a Amho.

EH$M ‘wb.. ZdrZ Q´>|S> EH$M ‘wb hdo, Agm Q´>|S> Agë¶mZo ‘wbtMo à‘mU H$‘r Pmbo Agmdo, Ago ‘V Jmo‘oH$m°Mo ݶm¶d¡ÚH$s¶ {d^mJmVrb VÁk S>m°. ‘Yy KmoS>{H$aoH$a ¶m§Zr 춺$ Ho$bo Amho. Jmoì¶mV ór ^y«yU h˶m hm àH$ma Zgë¶mMohr Vo gm§JVmV. H$maU XmoZ ‘wbr Pmë¶mZ§Va Hw$Qw>§~ {Z¶moOZ H$aÊmmè¶m nmbH$m§Mo à‘mU dmT>V Amho. ~hþ§Vme S>m°³Q>am§Zm XoIrb XmoZ ‘wbr Agë¶mMo S>m°. KmoS>{H$aoH$a åhUmbo.

g„m ˶m§Zr {Xbm. n§Mm¶Vr§Zr H$Mam ì¶dñWmnZ ¶moOZm ì¶dpñWV am~dbr Zgë¶m~Ôb g{Md hmJo ImoS>m ¶m§Zr I§V 춺$ Ho$br.

EggrgmR>r AmajU amÁ¶mVrb 43 n§Mm¶Vt‘ܶo AZwgy{MV OmVr‘Yrb EH$ 춺$s ñdrH¥$V gXñ¶ åhUyZ n§Mm¶Vrda {Z¶wº$ H$aʶmV Ambr Amho. nU gXa 춺$sbm gan§MnXmÀ¶m {ZdS>UwH$sV ‘VXmZ H$aʶmMm h¸$ Zmhr. ˶mgmR>r nwT>rb n§Mm¶V {ZdS>UwH$sV AZwgy{MV OmVrgmR>r AmajU XoʶmgmR>r à¶ËZ Ho$bo OmVrb, Ago nmg}H$a ¶m§Zr AmídmgZ {Xbo.

lrYa H$m‘V{déÕ JwÝhm ‘w»¶‘§Í¶m§Mm nrE Agë¶mMm ~Zmd Ho$ë¶mMm Amamon nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : EH$m Vmam§H$sV hm°Q>ob‘Yrb ‘{hbm H$‘©Mmè¶m§Mm nmR>bmJ Ho$ë¶màH$aUr nmo{bgm§Zr hQ>H$bo AgVm, AmnU ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mm nrE Agë¶mMm ~Zmd H$aUmè¶m lrYa H$m‘V Zm‘H$ 춺$sMr Mm¡H$er H$mobdm nmo{bgm§Zr gwê$ Ho$br Amho. 30 Am°JñQ> amoOr ‘ܶamÌr 1.30 dmOʶmÀ¶m gw‘mamg EH$ Am¶ Q‰>|Qr> H$ma ~mUmdbr, Ho$ier Vo dmH$m© Agm ~amMdoi Amnbm nmR>bmJ H$arV Amho, Aer VH«$ma EH$m Vmam§H$sV hm°Q>ob‘Yrb ‘{hbm H$‘©Mmè¶m§Zr Amnë¶m ì¶dñWmnZmH$S>o ‘mo~mB©bdê$Z Ho$br. ˶m~amo~a ì¶dñWmnZmZo Amnë¶m gwajmajH$m§Zm gyMZm {Xbr. ¶m gwajmajH$m§Zr bmJbrM H$mobdm nmo{bgm§Zm hr ‘m{hVr {Xbr. nmo{bgm§Zr nmR>bmJ H$aUmè¶m JmS>rbm Wm§~dyZ hQ>H$bo AgVm, lrYa H$m‘V ¶m 춺$sZo AmnU ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mm nrE Agë¶mMo gm§{JVbo. VgoM X‘XmQ>rhr Ho$br. EdT>oM Zìho, Va Vwåhmbm ‘w»¶‘§Í¶m§H$S>o ~mobm¶Mo Amho

H$m, Agmhr CbQ> àíZ ˶m§Zr nmo{bgm§Zm Ho$bm. Vw‘Mr ZmoH$ar hdr Amho Zm, Vw‘Mr ~Xbr H$am¶bm ‘bm doi bmJUma Zmhr, Agohr ˶m§Zr ~Omdë¶mMo Vnmg A{YH$mè¶mZo gm§{JVbo. nmo{bgm§Zr Mm¡H$er Ho$br AgVm lrYa H$m‘V ¶m ZmdmMm H$moUrM nrE Zgë¶mMo ˶m§Zm ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m gwajm {d^mJmH$Sy>Z gm§JʶmV Ambo. ˶mZ§Va EH$m ñWm{ZH$ 춺$sZo lrYa H$m‘V ¶m§Zm ‘r AmoiIV Agë¶mMo gm§JyZ àH$aU {‘Q>dʶmMr ‘mJUr Ho$br. nmo{bgm§Zr H$m‘V ¶m§À¶m{déÜX Aݶ Hw$R>ë¶mM àH$aUmV JwÝhm Z Zm|XdVm ‘w»¶‘§Í¶m§Mm nrE Agë¶mMm ~Zmd H$ê$Z nmo{bgm§Mr {Xem^yb Ho$ë¶mÀ¶m g~~rImbr ^m.X§.g§.À¶m 419 H$b‘mImbr JwÝhm Zm|X H$ê$Z H$m‘V ¶m§Zm gmoSy>Z {Xbo.nU Z§Va nmo{bgm§Zr ‘w»¶‘§Í¶m§H$S>o ¶m ZmdmMm H$moUr nrE Amho H$m, Aer {dMmaUm H$aUmao nÌ nmR>dbo Amho. XmoZ ‘{hZo hmoV Ambo ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m CÎmamÀ¶m àVrjoV nmo{bg AmhoV.


25goa2_Layout 1 10/24/2012 11:17 PM Page 1

^dVmb Am°’$ X RECORD

H$X§~Mo Jw{nV Xadfu dYm©nZ {XZr H$X§~ ‘hm‘§S>i EH$ H$m‘ Z MwH$Vm H$aVo. H$X§~Mr n{hbr d{hbr H«$‘m§H$ 1 Mr ~g, Or AmÎmmn¶ªV OnyZ R>odbr Amho, àXe©ZmgmR>r R>odbr OmVo. Xþgè¶m {XdgmnmgyZ hr ~g à˶oH$ Vmbw³¶mbm ^oQ> XoVo. AmVm ‘wÔm hm CnpñWV hmoVmo H$s 32 dfmªnyduMr H$X§~ JmS>r Oa AOyZhr Mm§Jbr amhÿ eH$Vo Va 5 dfmªnydu KoVboë¶m JmS>çm ‘mÌ ‘moSy>Z nS>VmV. añ˶mda Mmb{dʶmÀ¶m bm¶H$sÀ¶m amhV ZmhrV, ¶mMo Jw{nV H$m¶?

H$m±J«og g‘W©H$m§Mmhr Jm¡ad AmO VmiJmd H$å¶w{ZQ>r g^mJ¥hmV ‘mOr n§M, gan§M ¶m§Mm Jm¡ad H$aʶmV Ambm. ¶mV H$m±J«og g‘W©H$ gJwU dmS>H$a, gmo‘ZmW OwdmaH$a, amï´>dmXrMo gwaoe néioH$a ¶m§Mmhr g‘mdoe hmoVm. ¶m {VKm§Mmhr ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Jm¡ad Ho$bm. nU ¶m H$m¶©H«$‘mbm VmiJmdÀ¶m Am‘Xma Oo{Z’$a ‘moÝgoamV CnpñWV am{hë¶m ZmhrV. ˶m§À¶m ZmdmMr nmQ>r ì¶mgnrR>mda {XgV hmoVr. nU ˶m Amë¶mM ZmhrV. ¶m H$m¶©H«$‘mgmR>r VmiJmd n§Mm¶VrZo åhUo gaH$maH$Sy>Z ^mS>o KoVbobo Zmhr.

dmhVyH$ àíZ {ZH$mbmV H$mT>ʶmgmR>r H¥$Vr AmamIS>m V¶ma … ‘w»¶‘§Ìr nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) nUOr ehamMr nmH$s©J ì¶dñWm gmoS>{dʶmgmR>r XmoZ gwg‚m ~g Q>{‘©Zg C^maʶmMr KmofUm Am{U 415 H$ma nm{Hª$JMr j‘Vm Agbobm ‘pëQ>ñQ>moaoO nmH$sªJ àH$ënmgmR>r H$moZ[eboMo CX²KmQ>Z ‘w»¶§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Ho$bo. nUOrVrb dmhVyH$ ì¶dñWoMo {Z¶moOZ H$aʶmMm AmamIS>m gaH$maZo ~Z{dbm AgyZ ˶mÀ¶m A§‘b~OmdUrMr KmofUmhr ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Ho$br Amho. AmO Xgè¶mÀ¶m ‘whþVm©da 415 H$ma JmS>çm nmH©$ H$aʶmgmR>r nmQ>mo nUOr ¶oWrb newg§dY©Z H|$ÐmÀ¶m ~mOybm Agboë¶m ‘moH$ù¶m OmJoV àH$ën C^maʶmV ¶oUma Amho. ˶mgmR>r ‘w»¶§Í¶m§À¶m hñVo H$moZ{eboMo AZmdaUhr H$aʶmV Ambo.

dmhVwH$sV ¶oUmao AS>Wio Q>miʶmgmR>r nUOrV XmoZ ‘moR>r ~g Q>{‘©Zg C^maʶmV ¶oUma Agë¶mMo ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Omhra Ho$bo. gܶmÀ¶m H$X§~ ~gñWmZH$mMo ZyVZrH$aU H$ê$Z Vo àeñV H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶m ~gñWmZH$mV ‘m§S>dr Amobm§Sy>Z OmUmè¶m åhUOoM CÎma Jmoì¶mVrb ^mJmV OmUmè¶m àdmgr ~gog bmJUma AmhoV. ¶m ~gñWmZH$mnmgyZ ‘oaerÀ¶m {XeoZo gw‘mao 200 ‘rQ>a A§Vamda AmUIr EI Q>{‘©Zg C^maʶmV ¶oUma Amho. ˶mV ‘S>Jmd, ’$m|S>m, dmñH$mo Am{X X[jUoH$S>o OmUmè¶m ~gog bmJVrb. hr XmoÝhr ~g Q>{‘©Zg CS>mU nwbmZo OmoS>ʶmV ¶oUma AmhoV. ˶m‘wio añ˶mdarb dmhVwH$sbm ˶mMm AS>Wim hmoUma Zmhr. hm

nmQ>mo nUOr ¶oWo H$ma nm{Hª$J àH$ënmMo CX²KmQ>Z H$aVmZm n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn néioH$a. gmo~V ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a d BVa ‘mݶda. (H¡$bmg ZmB©H$)

gmdim§Zr ~oVmb dº$ì¶o H$é Z¶o {S>Mmobr {X. 24 (à{V{ZYr) {S>MmobrMo Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Zr AmO(24 amoOr) {S>Mmobr ZyVZ ‘mH}$Q> àH$ënmÀ¶m CX²KmQ>Z H$m¶©H«$‘mV Amamo½¶‘§Ìr d gaH$mada {dH$mg ¶moOZm§dê$Z Q>rH$m Ho$ë¶mZ§Va {S>Mmobr ^mOnmZo Am‘Xmam§À¶m dº$ì¶mMm {ZfoY Zm|Xdbm Amho. Am‘Xmam§Zr Q>rH$m H$aʶmnydu ˶m§Zr ^mZ R>odmdo d ^{dî¶mV Agbo àH$ma H$ê$ Z¶oV, Agm Bemam {S>Mmobr ^mOnm ‘§S>b g{‘VrZo nÌH$ma n[afXoV {Xbm Amho. Amamo½¶‘§Í¶m§da BpñnVi gwê$

[S>Mmobr ^mOnMm g„m H$aʶmdê$Z Q>rH$m H$aVmZm ˶m§Zr Amjonmh© {dYmZ Ho$bo Amho. VgoM ¶mnydu ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m ~m~VrVhr ˶m§Zr dº$do Ho$ë¶mZo ^mOn ‘S>§b g{‘VrZo Am‘Xmam§§da Q>rH$m Ho$br. {dH$mgmMr à{H«$¶m hm Mmby AgyZ gaH$maÀ¶m ghH$m¶m©Zo {dYmZ Mmby AgVmZm AZoH$ ¶moOZm§Mm nyV©Vm H$aʶmMr à{H«$¶m gaH$maZo hmoVr KoVbo Amho. ˶mnwT>o Am‘Xmam§§Mo {dYmZ qZXZr¶ Agë¶mMo ‘Zmoha {eamoS>H$a,

ZJamܶjm A{Zem doU}H$a d BVa ZJagodH$ d ^mOnm H$m¶©H$˶m§Zr gm§{JVbo. H$m±J«og gaH$ma AgVmZm Zaoe gmdi H$m±J«ogMo hmoVo, Voìhm ¶m {dH$mg gmYbm Zmhr. AmVm {dH$mgmbm MmbZm XoʶmMo H$m‘ ‘w»¶‘§Ìr Q>ß߶mQ>߶mZo hmVr KoV AmhoV. Am‘Xmam§Zr EH$m ‘§Í¶m§da An‘mZmñnX dº$ì¶ H$aUo ~oO~mXmanMo AgyZ hm àH$ma {ZX§Zr¶ Agë¶mZo nÌH$ma n[afXoV gm§JʶmV

Ambo. bmS>br bú‘r , J¥h AmYma d BVa ¶moOZm§Mr I¡amV gwê$ Amho. noQ>´ mb o 11 ê$n¶m§Zr ñdñV Ho$bo. ¶m gd© Jmoì¶mV Xoe^amV M[M©ë¶m Joë¶m. ‘mÌ Jmodm gaH$mamVrb EH$ Am‘Xma ~ooVmb dº$ì¶ H$ê$Z MwH$sMm nm¶§S>m KmbV Agë¶mZo ¶mdoir gm§JʶmV Ambo. ¶mdoir ‘Zmoha {eamo‹S H$a g{‘VrMo g{Md Zmam¶U ~oVH$sH$a [a¶mO ~oJ, H$‘bmH$a Zobr, H$ënoe Vobr, Hw§$Xm JmodoH$a, {eVb doU}H$a, Aê$U ZmB©H$ Cn[ñWV hmoVo.

amÁ¶ gaH$maM gmoS>dbo ImUtMm àíZ … nauH$a {Vimar H$mbì¶mMr S>mJSw>Or hmoUma nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr)… OmB©b, Ago ˶m§Zr ñnï> Ho$bo. OZVoZo

{‘am‘ma ¶oWo XþJm©‘mVoMo {dgO©Z H$aVmZm ^m{dH$.

(H¡$bmg ZmB©H$)

amÁ¶mVrb ImUtMm àíZ gdm}ƒ ݶm¶mb¶ gmoS>dy eH$V Zmhr. amÁ¶ gaH$maM ¶m {df¶r VmoS>Jm H$mTy> eH$Vmo, Ago ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr AmO ñnï> Ho$bo. H$bm AH$mX‘rV [a‘|~atJ ‘mWmZr ¶m H$m¶©H«$‘mV ˶m§Zr ImUtÀ¶m {df¶mda ^mî¶ H$aVmZm, 35 hOma H$moQ>r én¶o ImU H§$nݶm§H$Sy>Z dgyb H$aʶmgmR>r gaH$maH$Sy>Z à¶ËZ gwê$ AmhoV. dgwbr~m~V Xmdo H$aUmè¶m§Zr H$moUVmhr H$m¶Xoera ‘mJ© gwMdë¶mg ˶mMm Z¸$sM {dMma Ho$bm

Amnë¶mbm {ZdSy>Z {Xbobo Amho. AmJm‘r nmM dfmªV amÁ¶mVrb g‘ñ¶m gd©Vmonar gmoS>dʶmgmR>r AmnU H${Q>~Õ Agë¶mMo gm§JVmZm, ¶mo½¶ doir ¶mo½¶ {ZU©¶ KoVbo OmVrb, Agohr ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ñnï> Ho$bo. {Xd§JV n¶m©daU‘§Ìr ‘mWmZr gmëT>mUm EH$ gƒm Jmo‘§VH$s¶ hmoVm, ˶m§Zm Jmoì¶mÀ¶m n¶m©daUm{df¶r ˶m§Zm Vi‘i hmoVr. ‘mWmZter Amnbo Iyn Mm§Jbo g§~§Y hmoVo, Vo Amnbo gƒo {‘Ì hmoVo, Agohr ˶m§Zr ¶mdo‹ir gm§{JVbo.

nUOr, {X. 24 (àV{ZYr)… Am‘R>mUo YaUmVrb nmUr AñZmoS>m ZXrV gmoS>bo OmUma Amho. OoUoH$ê$Z AñZmoS>m ZXrVyZ Amdí¶H$ nmUr n§nZo IoMZy KoUo e³¶ hmoUma Amho, Ago ~moaH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. Xaå¶mZ, {Vimar H$mbì¶mMr S>mJSy>Or Agë¶mMr ‘m{hVr XoʶmV Ambr Amho. ¶m g§X^m©V {Vimar ObqgMZ {dH$mg ‘hm‘§S>imMo gaì¶dñWmnH$ Q>r. Or. H$m‘V ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYbm AgVm, ˶m§Zr {Vimar H$mbì¶mMr

S>mJSw>Or H$amdrM bmJUma Agë¶mMo gm§{JVbo. {Vimar àH$ënmVyZ AñZmoS>m nmUr àH$ënmbm 110 E‘EbS>r nmUr nwadR>m Ho$bm OmVmo. nU AñZmoS>m àH$ënmV nmUr gmR>dʶmMr VodT>r ì¶dñWm Zgë¶mZo 85 Vo 90 E‘EbS>r nmUr KoVbo OmVo. Va Mm§Xob àH$ënmbm 15 E‘EbS>r nmUr nwa{dbo OmVo. {VimarMo nmUr ~§X Ho$ë¶mg Mm§Xob àH$ënmbm VoWrb Odirb ZXrVyZ nmUr KoʶmMr ì¶dñWm Ho$br Amho, Ago Vo åhUmbo.

gmoZgS>mo àH$ën {S>g~| an¶ªV gwê$ hmoUma qOXmb d Hw§$H$i¶oH$a àH$ënm~m~V nyU© g‘mYmZr… [S>[gëdm ¶m§Zm ‘wXVdmT>

‘S>Jmd, {X. 24 (à{V{ZYr) : Jobr AZoH$ df} àVrjoV Agbobm gmoZgS>mo H$Mam à{H«$¶m àH$ën nyU© VmH$XrZo 15 {S>g|~a n¶ªV gwê$ hmoʶmMr e³¶Vm Amho. Xaå¶mZ,¶m àH$ënmÀ¶m V¶mar~X²Xb AmnU nyU© g‘mYmZr Agë¶mMo ‘S>Jmd ZJanm{bHo$Mo Aܶj AmW©a {S>{gëdm ¶m§Zr nÌH$mam§er ~mobVmZm gm§{JVbo. AmO ( {X. 23 amoOr) ZJamܶj AmW©a {S>{gëdm, ‘w»¶m{YH$mar lrZoV H$moR>mdio, àH$ën C^mabobo ’$mo‘|Vmo J«rZMo H$m¶©H$mar A{YH$mar lrYa H$m‘V ¶m§Zr àH$ënmMr nmhUr Ho$br. g§nyU© ¶§Ì gm‘wJ«r ~ZdwZ nyU© Pmbr

AgyZ AmO ¶§ÌmMo Q´>m¶b KoʶmV Ambo. ‘S>Jmd nm{bH$m joÌmV à{V{XZ gw‘mao nÝZmg Q>Z H$Mam Jmoim hmoV AgyZ ¶m H$Mè¶mMr ¶§ÌmZo à{H«$¶m H$aʶmV ¶oUma Amho. H$Mam à{H«$¶m àH$ënmV gܶm Jmoim Pmbobm H$Mam H$aʶmMo H$m‘ gwê$ AgyZ gܶm ‘{hZm^a àm¶mo[JH$ VËdmda H$Mam à{H«$¶m àH$ënmV ¶oUma Agë¶mMo ’$mo‘|Vmo J«rZMo lrYa H$m‘V ¶m§Zr gm§{JVbo. A˶mYw{ZH$ V§ÌkmZ dmnê$Z H$Mè¶mda à{H«$¶m H$aʶmV ¶oUma AgyZ H$Mè¶mMo Q´>H$ WoQ> àH$ënmV AmUyZ ¶§ÌmV Q>mH$ʶmMr gw{dYm {Z‘m©U H$aʶmV Ambr Amho. gܶm ¶§Ì gm‘wJ«r

~g{dboë¶m [R>H$mUr OmʶmMm añVm V¶ma Pmbm Zgë¶m‘wio àH$ën nyU© VmH$XrZo gwé hmoʶmg Cera bmJUma Agë¶mMo A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo. ¶m àH$ënmV H$Mam doJim H$aʶmMr ñd¶§MbrV ¶§ÌUm AgyZ Amobm d gwH$m H$Mam doJim Ho$ë¶mda H$Mè¶mda àH«$s¶m H$aʶmV ¶oUma Amho. g§nyU© àH$ënmMr AmO ‘w»¶m{YH$mar H$moR>mdbo d ZJamܶj {S>{gëdm ¶m§Zr nmhUr H$ê$Z H$m‘mda g‘mYmZ 춳V Ho$bo. hm àH$ën AZoH$ AS>Wiçm§Mr e¶©V nma H$ê$Z drg

‘{hݶm§Zr nyU© hmoʶmÀ¶m ‘mJm©da Amho. ‘S>JmdH$a ¶m àH$ënmMr Joë¶m AZoH$ dfmªnmgyZ àVrjm H$arV AgyZ 2013 nmgyZ ‘S>JmdMr H$Mam g‘ñ¶m H$m¶‘Mr {‘Q>ʶmMr e³¶Vm Amho. Xaå¶mZ, nm{bH$m d ’$mo‘|Vmo J«rZZo nmhUrÀ¶m doir Amnë¶mbm ‘wX²Xm‘ S>mdbë¶mMm Amamon CnZJamܶjm à{V‘m Hw${VÝhmo ¶m§Zr Ho$bm Amho. AmnU àH$ënmÀ¶m ÌyQ>r XmI{dUma ¶m ^rVrZo Amnë¶mbm ZJamܶjnX S>mdbbo Agë¶mMo Hw${VÝhmo ¶m§Zr åhQ>bo Amho.

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : Jmo‘oH$m°Mo S>rZ S>m°. ìhr. EZ. {O§Xmb Am{U d¡ÚH$s¶ AYrjH$ amOZ Hw§$H$ù¶oH$a ¶m§Zm godoV {H$‘mZ EH$ df© ‘wXVdmT> XoʶmMm {ZU©¶ Pmbm Amho. ‘mÌ Ë¶m§Mr nXo amhUma Zm[hV. S>m°. qOXmb ¶m§Zm S>rZnXmVyZ ‘wº$ Ho$ë¶mda ݶwamobmoOr {d^mJmMo à‘wI åhUyZ ‘wXVdmT> XoʶmV ¶oBb © . ZdrZ S>rZ åhUyZ ZoÌ{M{H$Ëgm

[ajmbm ‘rQ>a ~g[dʶmMm {ZU©¶ ¶mo½¶ nUOr,[X.24(à[V[ZYr) : dmT>Vr ‘hmJmB© bjmV KoVm [ajmbm ‘rQ>a ~g[dUo ¶mo½¶M Amho.‘mÌ ¶mda [ZU©¶ KoVmZm J«mhH$m§Zmhr ’$Q>H$m ~gUma Zmhr,¶mMrhr I~aXmar ¿¶mdr,Aem à[VH«$s¶m X¡[ZH$ hoamëS>H$S>o Amë¶m AmhoV. {’$brn {S>gmoPm ({edg¡{ZH$) [ajm MmbH$m§Zr {‘Q>a ~g{dʶmMm KoVbobm {ZU©¶ ‘bm ¶mo½¶ dmQ>Vmo. H$mim~amo~a MmbVmZm H$mhr {ZU©¶ ¿¶mdoM bmJVmV. ¶m {ZU¶mMo ‘r ‘ZmnmgyZ ñdmJV H$aVmo. YZamO gw[Jao(H$‘©Mmar,nd©ar) dmT>Vr ‘hmJmB© nm{hbr Va [ajm MmbH$m§Mr ^mS>odmT> H$aʶmMr ‘mJUr ¶mo½¶M Amho . gaH$maZo ˶m§Zm WmoS>r dmT> Úmdr. Jmoì¶mMo ~hþVoH$ gd©gm‘mݶ bmoH$ ~gZoM àdmg H$aVmV, ˶m‘wio [ajm MmbH$m§Zm OmñV bmoH$ {‘iV ZmhrV. n¶©Q>H$ d H$mhr A˶§V JaOy Agbobo bmoH$M [ajmZo àdmg H$aVmV.˶m‘wio {‘Q>a ~gdUo ho A˶§V JaOoMo Amho. Vo ~gdʶmgmR>r gaH$maZo ˶m§Zm WmoS>r XadmT> ‘mݶ H$amdr. gw{Zb gm§{VZoOH$a

2

nUOrV XmoZ gwg‚m ~g Q>{‘©Zg C^maUma

T>dirH$am§Mr E§Q´>r ~wYdmaÀ¶m H$X§~ ‘hm‘§S>imÀ¶m dYm©nZ {XZmÀ¶m H$m¶©H«$‘mbm gd© A{YH$mar d ‘w»¶‘§Ìr hOa hmoVo. dmhVyH$ ‘§Ìr gw{XZ T>dirH$a ¶m§Mm nÎmmM ZìhVm. ˶m‘wio MM}bm CYmU Ambo hmoVo. EaìhrM nauH$a T>dirH$a ¶m§À¶mV Xar dmT>V Agë¶mÀ¶m dmVm© Am{U ˶mV IwÔ dmhVyH$ Im˶mÀ¶m H$m¶©H«$‘mV dmhVyH$‘§Í¶m§Mr AZwnpñWVr, ¶mMm AW© Xþgè¶m {Xder dV©‘mZnÌo H$m¶ bmdVrb ¶mMr H$ënZmhr gdmªZm hmoVr. H$m¶©H«$‘mÀ¶m ‘ܶmda T>dirH$a ì¶mgnrR>mda hOa Pmbo. ˶m‘wio ‘w»¶‘§Í¶m§Mm ‘moR>r qMVm {‘Q>br.

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

{dO¶qgh AmOJmdH$a AmYr ^mS>odmT> d ‘JM ‘rQ>a bmdUma ho [ajmMmbH$m§Mr ‘mJUr {Z¶‘mbm Yê$Z Zmhr, Ago ‘mPo ‘V Amho. [ajm MmbH$m§Zr H$m¶ÚmMo nmbZ H$amdo ˶mZ§Va ‘rQ>a ~gyZ ¿¶mdm. ^maVmÀ¶m BVa amÁ¶mVhr ‘rQ>a ~gdbo OmV AmhoV. VgoM Jmoì¶mV hm [ZU©¶ ìhmdm. [ajmMmbH$m§Zr Amnbr ‘mJUr H$aVmZm àdmem§Mr ho ܶmZmV R>odmdo.

[ajm MmbH$m§Zr KoVbobm {ZU©¶ ¶mo½¶ Amho, Agm ‘bm dmQ>Vo. AmYr ^mS>odmT> H$amdr ‘JM ‘rQ>a ~gdmdo. gd© H$mhr ‘hmJ Pmbobo Amho. gaH$maZo ˶m§Zr Ho$boë¶m ‘mJUrV WmoS>r dmT> H$ê$Z Úmdr, H$maU dmT>˶m ‘hmJmB©‘wio ˶m§Zmhr ’$Q>H$m ~gbm Amho. BZm[ÝgAmo JmoÝgmëdrg gaH$maZo [ajmMmbH$m§Zm ^mS>odmT> H$ê$Z

{Xbr nm{hOo. ˶mZ§VaM ˶m§Zr {‘Q>a ~gdmdm. Vmo {‘Q>a ~gdʶmgmR>r 3 Vo 4 hOma ê$n¶o IM© ¶oVmo. Oa ^mS>odmT> Pmbr Zmhr Va ˶m§Zm {‘Q>a ~gdUo nadS>Uma Zmhr. noQ´>mobMo Xa hr dmT>bobo AmhoV. VgoM gaH$maZo {‘Q>aMr XadmT ¶mo½¶ R>a[dʶmMr JaO Amho. Vmo Xa R>a[dVmZm [ajmMmbH$ d àdmemMo ‘V KoUo A˶§V JaOoMo Amho.

gw{Zb H$a‘iH$a,( Ho$ar -’$m|S>m) [ajm MmbH$m§Mr ^mS>odmT> ‘mJUr ¶mo½¶ Zmhr, gaH$maZo ~gMmbH$m§Mr gwÕm ‘mJUr ‘mݶ Ho$br Zmhr VgoM [ajm MmbH$m§Mrhr ‘mJUr ‘mݶ H$ê$ Z¶o, AmYr ^mS>odmT> ‘JM ‘rQ>a ~gdʶmMm ˶m§Mm {ZU©¶ hm ‘Z‘mZr H$aUmam Amho. ‘rQ>a hm A˶§V JaOoMm Amho . Vmo ˶m§Zr ~gdmdm. gwXoe JmdS>o, (Ho$ar -’$m|S>m ) gaH$maZo [ajmMmbH$mH$Sy>Z AmYr ‘rQ>a ~gdyZ ¿¶mdo. Z§VaM, ^mS>odmT> Úmdr. ‘rQ>a Zgë¶mZo [ajmMmbH$ àdmem§Zm bwQ>VmV.>¶mH$S>ohr bj XoʶmMr JaO Amho.

{d^mJmMo S>m°. àXrn ZmB©H$ ¶m§Mr {Z¶wº$s hmoʶmMr e³¶Vm Amho. amOZ Hw§$H$ù¶oH$a ¶m§Zm bmoH$g§nH©$ A{YH$mar åhUyZ AmUIr EH$ df© godoV ‘wXVdmT> XoʶmV Ambr Amho. ZdrZ d¡ÚH$s¶ A{YH$mar åhUyZ S>m°. gmo‘ZmW noaUr qH$dm EH$m ‘{hbm S>m°³Q>aMr {Z¶wº$s H$aʶmMr e³¶Vm Amho. hr {Z¶wº$s H$mhr H$mi Var VmËnwaVr R>odʶmV ¶oUma Amho.

aodmoS>m n§Mm¶V joÌmV PmS>mM § r H$Îmb gwê$M åhmngm, {X. 24 (à{V{ZYr)… aodmoS>m n§Mm¶V joÌmVrb {g‘moëdmS>m ¶oWo gaH$mar hm¶ñHy$b Odi ~oH$m¶XoeranUo PmS>m§Mr H$Îmb d O{‘ZrMo gnmQ>rH$aU H$ê$Z ‘moR>çm à‘mUmV {Zdmgr àH$ën C^maUrgmR>r H$m‘ gwê$ Amho. ¶m àH$ënmgmR>r ñWm{ZH$ J«m‘n§Mm¶Vr§H$Sy>Z H$moUVmhr nadmZm KoVbm Zgë¶mZo ho ~oH$m¶Xm ~m§YH$m‘ bdH$amV bdH$a ~§X nmS>mdo d g§~§[YVm§da H$m¶Xoera H$madmB© H$amdr, Aer ‘mJUr ¶oWrb ZmJ[aH$m§Zr Ho$br Amho. ¶m ~oH$m¶Xm àH$mam~m~V {Xbrn MmoS>UH$a ¶m§Zr ñWm{ZH$ n§Mm¶V ~mX}e JQ>{dH$mg A{YH$mar ,gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ ImVo d ZJa {Z¶moOZ Im˶mH$S>o boIr VH«$ma Ho$br Amho. JmdmV ‘moR>çm à‘mUmV {Zdmgr àH$ën Pmë¶mg ^{dî¶mV ñWm{ZH$m§Zm drO,nmUr, H$Mam AmXr g‘ñ¶m§Zm g‘moao Omdo bmJUma AgyZ ¶m gmYZ gw{dYm Aem àH$ënm§Zm nyadyZ Z§VaM H$m¶XoeranUo ‘mݶVm Úmdr, Aer ‘mJUr MmoS>UH$a ¶m§Zr Ho$br Amho. ¶m ~m§YH$m‘m{df¶r ñWm{ZH$ n§Mm¶Vrbm {dídmgmV Z KoVbo Agë¶mMr ‘m{hVr gan§M g§Vmof ha‘bH$a ¶m§Zr {Xbr. ZmJarH$m§H$Sy>Z n§Mm¶VrH$S>o VH«$ma Ambr .

nm{Hª$J àH$ën H§$ÌmQ> EOÝgr doioMo ~§YZ H$ÝgëQ>§Q>

21,78 H$moQ>r én¶o E‘ ìhr amd BÝñ’«$mñQ´>³Mg©, Jmodm 270 {Xdg bmoQ>g² EZdm¶aÝ‘|Q>, nwUo

OoQ>r àH$ën (XþéñVr) H§$ÌmQ> IM© EOÝgr doi‘¶m©Xm H$ÝgëQ>§Q>

20.99 H$moQ>r én¶o ìhr. E‘. amd BÝ’«$mgQ´>³Ma nrìhrQ>r, Jmodm 270 {Xdg bmoQ>g BÝdm¶moÝ‘|Q>, nwUo

àH$ën bdH$amV bdH$a H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gm§{JVbo. n¶©Q>Z OoQ>tMrhr XþéñVr H$aʶmV ¶oUma AgyZ ˶mgmR>r gw‘mao 21 H$moQ>r én¶o IM© H$aʶmV ¶oUma AmhoV. H|$ÐmH$Sy>Z ¶m àH$ënmgmR>r {ZYr XoʶmV Ambm hmoVm, na§Vw ‘mJrb

gaH$maZo hm {ZYr H$emgmR>r IM© Ho$bm ¶mMr Amnë¶mbmhr ‘m{hVr Zgë¶m‘wio amÁ¶mÀ¶m {VOmoarVyZ ¶mgmR>r {ZYr IM© H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gm§{JVbo. nmQ>mo n[agamMm Moham‘moham ~XbʶmV ¶oUma Agë¶mMohr ˶m§Zr gm§{JVbo.

~’$a PmoZ ZH$moM : H$m~«mb nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr 1 {H$bmo‘rQ>a ~’$a PmoZ H$aʶmg§~§Yr gwVmodmM Ho$bobo Agbo, Var ^mOnMo Am‘Xma Zrboe H$m~«mb ¶m§Zm ~’$a PmoZM ZH$mo Amho. Vgo ˶m§Zr OmhranUo gm§{JVbo Amho. nÌH$ma n[afXoV ~mobVmZm H$m~«mb ¶m§Zr ‘w»¶‘§Í¶mÀ¶m ^y{‘Ho$er {dg§JV ^y{‘H$m KoVmZm AmnU eyݶ ~’$a PmoZ R>do ʶmÀ¶m ~mOyZo Agë¶mMo gm§{JVbo. Amnbo ho d¡¶{º$H$ ‘V Agë¶mMr {Q>ßnUrhr ˶m§Zr Ho$br. ¶m ‘wX²Úmda ~mobVmZm Vo åhUmbo, '‘r n¶m©daUdmÚm§À¶m {damoYmV Zmhr, na§Vw n¶m©daUdmXr ImUr ~§X H$am¶bm gm§JVmV, ˶mÀ¶m {damoYmV ‘r Amho. n¶m©daUmMm {dMma H$aVmZmM bmoH$m§À¶m CnOr{dHo$Mmhr {dMma H$aUo Amdí¶H$ Amho. ˶m‘wioM ~’$a PmoZ R>a{dVmZmhr H$miOr KoUo Amdí¶H$ Amho.'

... Va AYm© Jmodm ì¶mnbm OmB©b H$moU˶mhr n[añ{WVrV 10 {H$.‘r. ~’$a PmoZ Z R>odʶmMm {ZíM¶ gaH$maZo Ho$bm Amho. ˶mMo gaH$maH$Sy>Z g‘W©Zhr H$aʶmV ¶oV Amho. 10 {H$.‘r. ~’$a PmoZ Ho$bm, Va 58 Q>¸o$ Jmodm ì¶mnbm OmB©b, Agm Xmdm ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr AmOM EH$m H$m¶©H«$‘mVyZ ~mobVmZm Ho$bm.

n¶m©daUdmXr ImUr ~§X H$am¶bm gm§JVmV. AÞ {‘i{dʶmgmR>r nwÝhm O§JbmV Om, Ago Vo Amåhmbm gm§JV AmhoV. ho ¶mo½¶ Zmhr, Ago Vo åhUmbo. gaH$maZo ~’$a PmoZ 1 {H$bmo‘rQ>a R>a{dbm Amho, na§Vw Amnë¶m ‘Vo Ho$di eyݶ ~’$a PmoZ Agmdm, Ago Vo åhUmbo.

T>dirV ‘wbJm {d{harV ~wS>mbm \$m|S>m, {X. 24 (à{V{ZYr) … T>dir `oWrb _mV¥N>m`m g§ñWoV {eH$Umam amOoe aKw{gÕr `m 8 dfm©À`m _wbmMm AmO gm`§H$mir {d[harV nSy>Z _¥Ë`y Pmbm. nmo{bgm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma AmO gm`§H$mir ghm dmOVm Vmo IoiV AgVmZm {d[harV nS>bm. g§ñWoÀ`m àm§JUmV _wbo IoiV AgVmZm hr XwK©Q>Zm KS>br. hm _wbJm {dharV nS>bm Ago H$imë`mda _mV¥N>m`m g^modVr amhUmè`m bmoH$m§Zr `oD$Z Ë`mbm ~mhoa H$mT>bo. Ë`mbm CnMmamgmR>r Ëd[aV Am`S>r hm°pñnQ>bmV Zobm hmoVm. _mÌ {VWo nmohMë`mda S>m°ŠQ>am§Zr Ë`mbm _¥V Kmo[fV Ho$bm. \$m|S>m nmo{bg `m àH$aUmMm Vnmg H$arV AmhoV.

gH$mir 7.00 gH$mir 7.30 gH$mir 8.30 gH$mir 9.30 gH$mir 10.30 gH$mir 11.30 Xþnmar 12.30 Xþnmar 1.30 Xþnmar 2.30 Xþnmar 3.30 gm¶§H$mir 4.30 gm¶§H$mir 5.30 gm¶§H$mir 6.30 gm¶§H$mir 7.30 amÌr 8.30 amÌr 9.30 amÌr 10.30 amÌr 11.30

B§J«Or ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§J«Or ~mVå¶m) JmdS>rO Am°’$ Jmodm S>mÝg Jmodm S>mÝg ^mJ 1 Xgam Xm§{S>¶m ^mJ 1 A°ÝQ>moZm¶Q> noa°am bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ ZdamÌr ’y$S> ñQ>m°n ~m°brdyS> ’$së‘ ’o$ñQ>rdb S>mÝg Jmodm S>mÝg ^mJ 2 Xgam ’y$S> ñQ>m°n bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ ’y$S> ñQ>m°n Xgam Xm§{S>¶m ^mJ 2 ZdamÌr

H$m¶©H«$‘ * nd©ar - nd©ar ¶oWrb lr doVmi ‘hméÐ g§ñWmZmV gañdVr nyOZmoËgdm{Z{‘Îm doVmi gm§ñH¥${VH$ ‘{hbm ‘§S>imV’©o$ ^OZmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§. 6.30 dm. * nd©ar - nd©ar ¶oWrb M¡Vݶñne© CnmgZm H|$Ð, AmZ§X {Zdmg ¶oWo a‘oe gào ¶m§Mo A^§J kmZoídar Aܶm¶ ~mamdm ¶m {df¶mda àdMZ gm¶§. 7 dm. * H$mUH$moU - MmdS>r H$mUH$moU ¶oWrb gañdVr H$bm H«$sS>m gañdVr H$bm H«$sS>m ‘§S>imV’©o$ gnm©g§~§Yr OZOmJ¥Vr, A{¾em‘H$ XbmV’©o$ J¥{hUr d ì¶mnmè¶m§Zm gwajVog§~§Yr ‘mJ©Xe©Z. * Zodam - Ym|S>o^mQ> Zodam ¶oWrb lr Ym|S>oída XodñWmZmV gañdVrnyOZm{Z{‘Îm Ym{‘©H$ {dYr, ltÀ¶m ‘§VuMo {dgO©Z amÌr 8 dm. * {VgdmS>r- nmZdob gmn|Ð ¶oWrb gaH$mar àmW{‘H$ emioV gañdVr nyOZm{Z{‘Îm gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ gH$mir 10 Vo Xþnmar 1, {dÚm϶mªV’©o$ ‘ZmMo íbmoH$ gmXarH$aU, ˶mZ§Va ’w$JS>r, Xm§{S>¶m Z¥Ë¶, ^OZmMm H$m¶©H«$‘, AmaVr, VrW©àgmX. * qMMmoio - qMMmoio ¶oWrb XÎm‘§{XamV Jwédma CËgdm{Z{‘Îm {d{dY Ym{‘©H$ {dYr, A{^foH$, AmaVr, VrW©àgmX, gwJ‘ g§JrVmMm H$m¶©H$« ‘ gm¶§. 7.30 dm. * ~m§XmoS>m - ~m§XmoS>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ lr gañdVr nwOZmoËgd ‘§S>imV’©o$ gH$mir {d{dY H$m¶©H«$‘, A{Ib Jmodm Kw‘Q> AmaVr ñnYm© gm¶§. 5 dm.


25goa3_Layout 1 24-10-2012 22:24 Page 1

3

MmdS>r

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

ZmVdm§Zr nm[hbm AmOmo~m§Mm H$m¡VHw $ gmohim AmO ñdßZ Pmbo gmH$ma, n§Mm¶V gwdU©‘hmoËgdr gÝ‘mZ H$m¶©H«$‘mV AZoH$m§À¶m ^mdZm nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) … Am¶wî¶mÀ¶m CÎmamYm©V AmO ˶m§Mm gÝ‘mZ Pmbm. ˶m‘wio Vo Yݶ Pmbo. Jmodm ‘wº$sZ§Va n§Mm¶VrMr n{hbr {ZdS>UyH$ qOH$bobm AZw^d ˶m§Zr AmO nÞmg dfmªZVa Zì¶mZo KoVbm.Vo åhUOo amÁ¶mVrb AmOr‘mOr n§M, gan§M. H$mhrOU YmoVa Zogbobo, H$mhrOU hmn n±Q> KmVbobo... H$mhrOU H$mR>r Q>oH$V AmO VmiJmd H$å¶w{ZQ>r g^mJ¥hmV XmIb Pmbo hmoVo. H$mhrOU AÚmn R>UR>UrV hmoVo. ˶m§À¶m~amo~a ˶m§Mo Hw$Qw>§~r¶, {hVqMVH$ XoIrb hm gmohim nmhʶmg CnpñWV hmoVo. Jmodm amO gwdU©‘hmoËgdr dfmªV ˶m§À¶m H$m¶m©Mr nmoMnmdVr åhUyZ gÝ‘mZnÌ, emb, lr’$i, ñ‘¥{V{MÝh XoD$Z Jm¡a{dʶmV Ambo. gÝ‘mZ ñdrH$maë¶mZ§VaMm Mohè¶mdaMm AmZ§X doJimM hmoVm. eara AmVm gmW XoV Zgë¶mZo Vo

Amnë¶m Hw$Qw>§{~¶m§Mm hmV Yê$Z ì¶mgnrR>mda nmoMbo. H$mhrOU Amnë¶m ‘wbm- ZmVd§S>m§~amo~a gÝ‘mZ ñdrH$mabm. 1962 ‘ܶo n§Mm¶VrMr n{hbr {ZdS>UyH$ qOH$boë¶m ~oVmb^mQ>r ¶oWrb B©arZ ~mam}g ì¶mgnrR>mda nmoMVmM Q>mù¶m§Mm H$S>H$S>mQ> Pmbm. ˶m§Zr AJXr AmZ§XmZo ‘w»¶‘§Í¶m§H$Sy>Z gÝ‘mZ ñdrH$mabm. Vã~b ZD$ doim {ZdSy>Z Amboë¶m MmoS>U -‘mS>ob n§Mm¶VrÀ¶m ‘mOr n§M aoHo$Vm Hw$bmgmo ¶m XoIrb CnpñWV hmo˶m. MmoS>U ‘mS>ob n§Mm¶VrV nmMdoim à{V{ZYrËd Ho$boë¶m ào‘mZ§X åhm§~ao ¶m§Zr gÝ‘mZ ñdrH$maë¶mZ§Va gaH$maMo Am^ma ‘mZbo. 1997 nydu gan§XnX ^wf{dboë¶m 21 ‘{hbm§Zm XoIrb J¡a{dʶmV Ambo. H$mgmdbrÀ¶m ‘mOr gan§M ‘mWm© gmëT>mUm ¶m XoIrb AmO Iyf hmo˶m. H$mhtZr AmO Owݶm AmR>dUtZm

n§Mm¶VrÀ¶m gwdU©‘hmoËgdr dfm©{Z{‘ËV AmOr, ‘mOr n§Mm¶V gXñ¶m§À¶m Jm¡ad gmohiçmbm CnpñWV OZg‘wXm¶. Va Xþgè¶m N>m¶m{MÌmV ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶mH$Sy>Z gÝ‘mZ ñdrH$maVmZm Á¶oîR> ‘{hbm. (H¡$bmg ZmB©H$)

COmim {Xbm. VoìhmMr Am{U AmVmMr n[apñWVr H$er ~Xbbr Amho, ¶mda ˶m§Zr Jßnm ‘maë¶m. gܶmÀ¶m ^«ï> H$ma^mam~Ôb gdmªZr qMVm 춺$ Ho$br.

H¡${’$¶V XþMmH$sYmaH$m§Mr...

n§M Vo ‘§Ìr.. H$m§Xmoir n§Mm¶Vrda nmMdoim {ZdSy>Z Ambobo Vmo‘rPrZ H$mXm}O ¶m§Mm XoIrb AmO gËH$ma‘yVv‘ܶo g‘mdoe hmoVm. n§M Vo ‘§Ìr Agm ˶m§Mm

àdmg AX²^yV H$aUmam Amho. AmO ˶m§Zr ‘w»¶‘§Ìr narH$am§À¶m hñVo gÝ‘mZ ñdrH$mabm. ˶mM~amo~a VmiJmd n§Mm¶Vrda VrZdoim gan§MnX ^wf{dbobo gmo‘ZmW

OwdmaH$a gÝ‘mZ ñdrH$maʶmgmR>r ì¶mgnrR>mda nmoMbo. gan§M Vo ghH$ma ‘§Ìr nXmn¶ªV ‘Ob ˶m§Zr ‘mabr hmoVr. ˶m§Zr AmO gdmªMo bj doYyZ KoVbo. aoB©e ‘mJye n§Mm¶VrV

VrZdoim gan§M Pmbobo gwaoe néioH$a XoIrb AmO CnpñWV hmoV.o ˶m§Mmhr Jm¡ad H$aʶmV Ambm. AmO ñdßZ Pmbo gmH$ma... H$m¶©H«$‘mÀ¶m gwadmVrbm

~mb^dZ am¶~§Xa ¶oWrb {dÚm϶mªZr AmO gnZ Pmbo gmH$ma... ho ñdmJV JrV JmD$Z gdmªMr ‘Zo qOH$br. gyÌg§MmbZ S>m°. X¶mZ§X amd d {gÕr Cnmܶo gyÌg§MmbZ Ho$bo.

H¡$Úm§À¶m ‘wº$sMm àñVmd An§J d nÌH$mam§gmR>r Amë¶mg {dMma H$é… ‘w»¶‘§Ìr AmVm ‘mo’$V àdmg

nUOr dmhVyH$ nmo{bg H$m¶m©b¶mÀ¶m hmHo$À¶m A§Vamdarb N>moQ>çm nm{bH$m CÚmZmOdi XþMmH$sdmhZm§À¶m nmH$sªJÀ¶m OmJoda df©^a Mma MmH$s dmhZo Am{U ‘hmnm{bHo$À¶m H$Mè¶mÀ¶m JmS>çm, H$Mè¶m§Mr qnno ¶m§Mr XIb dmhVyH$ nmo{bgm§Zr H$YrM KoVbobr {XgV Zmhr. (gwem§V ’$m°aEìha)

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : Jmodm ‘wº$sÀ¶m gwdU© ‘hmoËgdr dfm©{Z{‘Îm H$mhr H¡$Úm§Zm ‘wº$ H$aʶmMm àñVmd Ambm Va Agm Mm§Jbm àñVmd {ZpíMVM gaH$ma {dMmamV KoBb © . VwéJ§ àemgZmH$Sy>Z Vgm àñVmd Amë¶mZ§Va ˶mda {ZU©¶ hmoB©b, Ago AmO ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. Vwé§J àemgZmZo Jmodm ‘wº$sÀ¶m gwdU© ‘hmoËgdr dfm©{Z{‘Îm nmM dfm©§nojm OmñVH$mi Vwé§JmV Agboë¶m Am{U Á¶m§Mr dmJUyH$ Mm§Jbr Amho ,Aem H$mhr H¡$Úm§Zm ‘wº$ H$aʶmMr

¶moOZm AmIbr Amho. AÚmn hr ¶moOZm àmW{‘H$ ñVamda Amho nU Vr V¶ma H$aʶmV Ambr Va ‘§{Ì‘§S>imÀ¶m ‘mݶVogmR>r nmR>{dʶmV ¶oUma

Amho. Am½dmX Am{U gS>m Vwé§JmV gܶm 620 À¶m Amgnmg H¡$Xr AmhoV. ˶mVrb H$mhr H¡$Úm§Zm Jmodm ‘wº$rÀ¶m gwdU© ‘hmoËgdr dfm©À¶m {Z{‘ÎmmZo ‘wº$ H$aʶmMm àñVmd Vwé§J àemgZmÀ¶m {dMmamV Amho. Agm àñVmd Ambm Va Vo EH$ Mm§Jbo H$m‘ Amho, gaH$ma Z¸$sM ˶mda {dMma H$aob, Ago ‘w»¶‘§Ìr nauH$a ¶m§Zr AmO gm§{JVbo. AÚmn ‘m¶mn¶ªV hr ~m~ Ambobr Zmhr nU Amë¶mZ§Va ˶mda {dMma H$é ,Ago Vo åhUmbo.

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : An§Jm§gmR>r Am{U nÌH$mam§gmR>r H$X§~ ~g‘YyZ ‘mo’$V àdmgmÀ¶m KmofUoMr ‘hm‘§S>imZo AmOnmgyZ A§‘b~OmdUr gwê$ H$aʶmV Ambr Amho. An§JmZm Am{U nÌH$mam§Zm AY} ~g^mS>o ‘m’$ H$aʶmMr KmofUm gaH$maZo AW©g§H$ënmV Ho$br hmoVr. na§Vw ˶mMr A§‘b~OmdUr H$aVmZm

˶mhr nwT>o OmD$Z 100 Q>¸o$ ^mS>o ‘m’$ H$aʶmMm {ZU©¶ gaH$maZo KoVbm Amho. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr AmO hr KmofUm Ho$br. ¶mgmR>r nÌH$mam§Zr Amnbo AmoiInÌ XmIdmdo bmJob Va {deof j‘VoÀ¶m bmoH$m§Zm ‘mݶVmàmá XmIbm Úmdm bmJob. àdmem§gmR>rMr ‘m{gH$ nmg nÕV nwÝhm gwê$ H$aʶmV Amë¶mMr ‘m{hVrhr ‘hm‘§S>imH$Sy>Z XoʶmV Ambr.

[Oëhm n§Mm¶VtMr gaH$maH$Sy>Z CnojmM n¶©Q>Z Im˶mV Img doVZdmT>hr Ho$di KmofUm …[Oëhm n§Mm¶V gXñ¶m§Mm Amamon ݶm¶X§S>m{YH$mar ‘S>Jmd, {X. 24 (à{V{ZYr)… n§Mm¶VamO g§ñWoÀ¶m gwdU© ‘hmoËgdr g‘ma§^mV {Oëhm n§Mm¶VrÀ¶m gXñ¶m§Zr ZmamOr 춺$ Ho$br Amho. gaH$mH$Sy>Z Zoh‘rM Cnojm Pmbr .{Oëhm n§Mm¶VrÀ¶m nXar nwÝhm Anojm^§JM Amë¶mMr à{V{H«$¶m gXñ¶m§Zr 춺$ Ho$br Amho. g‘ma§^mV CnpñWV Agbobo CÎma Jmodm {Oëhm n§Mm¶VrMo Aܶj O¶oe gmiJmdH$a d X{jU Jmodm {Oëhm n§Mm¶VrÀ¶m Aܶj Zobr am°S>´ r½O ¶m§Zm ì¶mgnrR>mda ~gdʶmV Z Amë¶mZo {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶m§Zr Vrd« ZmamOr 춺$ Ho$br Amho. hr bmoH$emhrMr WÅ>mM Aem

eãXm§V am°S´>r½g ¶m§Zr à{V{H«$¶m 춺$ Ho$br Amho. nUOr ¶oWo Pmboë¶m ¶m g‘ma§^mÀ¶m {Z‘§ÌU n{ÌHo$V ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a d n§Mm¶V‘§Ìr bú‘rH$m§V nmg}H$a ¶m§MrM nmhþUo åhUyZ Zmdo hmoVr. VWm{n g‘ma§^mV CnpñWV Pmbobo ‘Ëñ¶moÚmoJ‘§Ìr AmdoVm©Z ’w$Vm©Xmo, CÚmoJ‘§Ìr ‘hmXod ZmB©H$, H$bm d g§ñH¥$Vr ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a, Am‘Xma Zrboe H$m~«mb d Am‘Xma ~§oOm{‘Z {gëdm ¶m§Zmhr ì¶mgnrR>mda ~gdʶmV Ambo. XmoÝhr {Oëhm n§Mm¶VtÀ¶m Aܶjm§Zm ‘mÌ S>mdbʶmV Ambo.

{deof åhUOo gaH$maH$Sy>Z Zoh‘rM Cnojm hmoV Agë¶mMo ¶m g‘ma§^mV {Oëhm n§Mm¶Vr§Mo gXñ¶ d Aܶjm§Zr OmD$ Z¶o ,Aer gyMZm XmoZ {Xdgm§nydu Pmboë¶m CÎma Jmodm {Oëhm n§Mm¶VrÀ¶m EH$m g{‘VrÀ¶m ~¡R>H$sV gXñ¶m§Zr Ho$br hmoVr. g‘ma§^mV ~{hîH$ma Q>mH$ʶmMm ‘wÔmhr H$mhr gXñ¶m§Zr CnpñWV Ho$bm hmoVm. nU gaH$ma {Oëhm n§Mm¶VrMr XIb KoBb © EImXr KmofUm H$aob, Aer Anojm dmQ>ë¶mZo Aܶjm§Zr g‘ma§^mV Omdo, Agm {ZU©¶ ~¡R>H$sV Pmbm hmoVm. VWmnr, g‘ma§^mVhr nwÝhm EH$Xm {Oëhm n§Mm¶VrMr AdhobZm Pmbr,

Aer à{V{H«$¶m EH$m gXñ¶mZo 춺$ Ho$br. g‘ma§^mV ~mobVmZm n§Mm¶V g{Md H$moS>m ¶m§Zr n§Mm¶Vrgmo~V {Oëhm n§Mm¶VtH$S>ohr AZoH$ ¶moOZm gmondʶmV Amë¶mMo gm§{JVbo. {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶m§Zr g{Mdm§À¶m Ho$boë¶m ¶m {dYmZmg haH$V KoVbr Amho. {Oëh n§Mm¶VrMo EH$ {eï>‘§S>i n§Mm¶V g{Mdm§Mr ^oQ> KoD$Z ¶m {df¶r ñnï>rH$aU ‘mJUma Amho, Ago EH$m gXñ¶mZo gm§{JVbo. doVZdmT>rMr Ho$di KmofUmM {ZYr d A{YH$mamgmR>r g§Kf© H$aUmè¶m {Oëhm n§Mm¶VrÀ¶m

gXñ¶m§Zm doVZdmT> XoʶmMr KmofUm n§Mm¶V‘§Ìr bú‘rH$m§V nmg}H$a ¶m§Zr Mm¡Ï¶m§Xm Ho$br Agbr Var {O. n§Mm¶V gXñ¶m§Zm doVZdmT> {‘imbobr Zmhr. E{àbnmgyZ AmVmn¶ªV n§Mm¶V‘§Í¶m§Zr Mma doim doVZmMr KmofUm Ho$br Amho. Xgè¶mÀ¶m ‘whþVm©da AmO Mmo϶m§Xm ˶m§Zr KmofUm Ho$br. nU, A{YgyMZm Omar Z Ho$ë¶mZo doVZdmT> {‘imbobr Zmhr. ~hwYm {Xdmirbm n§Mm¶Vn§Ìr nwÝhm KmofUm H$aVrb, Aer à{V{H«$¶m gm§VmH«y$PMo {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶ gwaoe nmbH$a ¶m§Zr 춺$ Ho$br.

H$X§~À¶m 52 H$‘©Mmè¶m§Mm gÝ‘mZ nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : H$X§~ n[adhZ ‘hm‘§S>imÀ¶m 2012 gmbr CËH¥$ï> godm ~OmdUmè¶m 52 H$‘©Mmè¶m§Mm AmO H$X§~À¶m dYm©nZ {XZr gÝ‘mZ H$aʶmV Ambm. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a, dmhVyH$‘§Ìr gw{XZ T>dirH$a, H$X§~ n[adhZ ‘hm‘§S>imMo Aܶj H$mbyg © Amë‘oXm ¶m§À¶m hñVo gÝ‘mZ H$aʶmV Amboë¶m H$‘©Mmè¶m§Mr Zmdo ¶mà‘mUo… MmbH$… H$m¶VmZ ’$ZmªS>rg, ‘mohZ ZmB©H$, AmZ§X ZmB©H$, H¥$îUm

Oo {H$ZiH$a, A[Zb {VdaoH$a, gwaoe qbJwS>H$a, àH$me ZmB©H$, AemoH$ nr. ZmB©H$, H$ma{‘Zmo gr {S>{gëdm d nwéfmoÎm‘ ZmB©H$. H§$S>³Q>a… C‘oe S>r noaUr, gwYmH$a Eg. XodH$ma, Aboe ’$ZmªS>rg, goëg{VZmo {‘am§S>m, bú‘U doirn VinUH$a, Za|Ð bmob¶|H$a, H¥$îUm YmdñH$a, g‚mZ nmS>bmoñH$a, a‘oe Ho$. JmdS>o, n«o‘mZ§X nm|~w’$}H$a, ZmJoe Vmar, g§O¶ gmdi, h[aü§Ð bmoQ>brH$a, JwZmo JmdS>o Am{U gy¶©H$m§V Eb.

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : n¶©Q>H$m§À¶m gwajogmR>r Am{U e°H$ n[agamV bú¶ R>odʶmgmR>r Jmodm amIrd XbmMo 150 nmo{bg n¶©Q>ZmgmR>r à{gÜX Agboë¶m n[agamV V¡ZmV H$aʶmV Ambo AmhoV. nmo{bgm§H$Sy>Z Hw$R>ë¶mhr àH$maMo J¡a H¥$˶ KS>ë¶mg ˶m§À¶mda Ëd[aV H$madmB© H$aʶmgmR>r n¶©Q>Z Im˶mÀ¶m Cng§MmbH$m§Zm ݶm¶X§S>m{YH$mè¶m§Mo A{YH$ma XoʶmV Ambo AmhoV. EH$ nmo{bg CnAYrjH$, 2 nmo{bg {ZarjH$, 4 nmo{bg Cn {ZarjH$, 150 amIrd nmo{bg XbmMo OdmZ, 6 hdmbOXma Agm ’$m¡O’$mQ>m

n¶©Q>H$m§À¶m gwajogmR>r 150 nm¡{bg V¡ZmV n¶©Q>Z ‘mog‘mgmR>r g‚m H$aʶmV Ambm Amho. AOyZ 50 nmo{bg gaH$ma ¶m H$m‘mgmR>r Ow§nUma Amho. e°H$ Am{U H$Zmar ^mJ, n¶©Q>H$m§Mr OmñV aobMob Agbobm n[aga, ³b~À¶m n[agamV ho nmo{bg V¡ZmV amhVrb. n¶©Q>Z ‘mog‘mV 24 Vmg nmo{bg {Z¶wº$ H$aʶmV ¶oUma AmhoV ˶m‘wio H$Yr H$mhr nmo{bgm§H$Sy>Z J¡a àH$ma KS>bm Va ˶m§À¶mda ËdarV H$madmB© H$aʶmgmR>r qH$dm n¶©Q>ZmH$S>o g§~§[YV VH«$ma {ZH$mbmV H$mT>ʶmgmR>r n¶©Q>Z Im˶mMo Cng§MmbH$ Aa[d§X Iw§Q>H$a

¶m§Zm ݶm¶ X§S>m{YH$mè¶mMo A{YH$ma XoʶmV Ambo AmhoV. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zrhr ¶m àñVmdmbm ‘§Owar {Xbr Amho. n¶©Q>Z{df¶H$ VH«$mar {ZH$mbmV H$mT>ʶmgmR>r Aem àH$mao àW‘M ݶm¶X§S>m{YH$mar {Z¶wº$ H$aʶmV Ambm AgyZ n¶©Q>Z joÌmV H$moUr nmo{bgm§{déÜX qH$dm n¶©Q>Z A{YH$mè¶m§{déÜX VH«$ma Ho$ë¶mg ˶m VH«$marda {ZU©¶ KoʶmMm A{YH$mar ¶m ݶm¶X§S>m{YH$mè¶m§Zm Agob, Ago néioH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

‘m§ÐVo XgamoËgd CËgmhmV noS>Uo, {X. 24 (à{V{ZYr) : ‘m§ÐoMo J«m‘X¡dV lr gáoída ^JdVr à‘wI n§Mm¶VZMm à{gÜX XgamoËgd {dO¶mXe‘r{XZr gr‘mo„§KZmZo d gmoZo bwQy>Z CËgmhmV nma nS>bm. XodñWmZMo nwamo{hV YZ§O¶ VmåhUH$a ¶m§Zr Xþnmar Ym{‘©H$ {dYr Ho$ë¶mZ§Va lr adiZmW ‘§{XamVyZ lr

adiZmW, lr nmdUmB© d lr ^yVZmWmMr Va§Jo H$ig d Z§Va lr ^JdVr ‘§{XamV Ambr. {VWo nma§n[aH$ {dYr d "éOdU' An©U Ho$ë¶mda gr‘mo„§KZmbm àma§^ Pmbm. H$b‘mÀ¶m d¥jmImbr Ym{‘©H$ {dYr Pmë¶mda gmoZo bwQ>ʶmMm H$m¶©H«$‘ Pmbm. Z§Va ‘Ybm‘mO, Amído‘mJ} OwZgdmS>m ¶oWrb lr ‘hmbú‘r ‘§{XamV Va§Jo

Amë¶mda H$m¡bàgmX, AmoQ>r ^aUo H$m¶©H«$‘ Pmbm. Z§Va ‘mUmda, lr ‘hmbgm {Jamo~m XodñWmZ, à^y ¶m§Mo {ZdmgñWmZ Ago H$aV Va§Jo nwÝhm n§Mm¶VZmV Ambr. Jwédma {X. 25 amoOr lr gáoída ‘§{XamV OmJam{Z{‘Îm gm¶§H$mir 7 dm. CX¶~wdm ’$S>Ho$ ¶m§Mo H$sV©Z hmoUma Amho.

YmS>gr {edmZ§X ZmB©H$ AdKS> Am{U ZmJ‘moS>r diUmMm KmQ> CVaUmè¶m ~gMo AMmZH$ ~«o³g {ZH$m‘r Pmbo Va ˶m ~g‘Yrb àdmgr d MmbH$mMr H$m¶ pñWVr hmoUma, Zo‘H$s AerM n[apñWVr AZ‘moS> KmQ> CVaUmè¶m H$X§~ ~g‘Yrb àdmem§Mr Pmbr hmoVr. na§Vw ˶mhr n[apñWVrV Yra Z gmoS>Vm ~gMo MmbH$ n¢JrU ¶oWrb {edmZ§X ZmB©H$ ¶m§Zr à¶ËZmMr eW© Ho$br. ~«oH$ VwQ>bobo AVmZmhr ~«o³gÀ¶m AmYmamda ~gda {Z¶§ÌU R>odbo Am{U gwajrV Aer OmJm nmhÿZ S>oH$S>rÀ¶m nm¶Ï¶mbm ZoD$Z Q>oH${dbr. ~g‘Yrb 60 àdmem§Mm àmU dmM{dUmam {edmZ§X ¶m§Mm AmO ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m hñVo {deof gÝ‘mZ H$aʶmV Ambm.

{edmZ§X ZmB©H$ ¶m§Mm Jm¡ad H$aVmZm ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a.

gmd§V. ‘°H$o{ZH$… am‘m Eb. AIoaH$a, ^JdmZ Ho$. ZmB©H$, YZ§O¶ Eg ZmB©H$, gw^mf S>r Zmd}H$a, Hw$ï>m nr. JS>Ho $a, eaX S>r ‘m§OaoH$a, AmZ§X Or ZmB©H$, Zmam¶U ~hr H$mUH$moUH$a,

{Zñgma E. {VÝdmbo, noÐÿ E Q>r am°{S´>{Je, bú‘rH$m§V E‘ MmoS>UH$a, à^mH$a E‘. Jwad, XrnH$ Eb. ‘moao, H¥$îUm Ama. JmodHo $a, Aê$U Ama gmd§V, àXrn Ho$ H$dioH$a Am{U A{Zb EZ. d|Jwb}H$a.

(H¡$bmg ZmB©H$)

H$m¶m©b¶rZ H$‘©Mmar… JUoe ZmVy, H$é‘m MmoS>UH$a, ZmJoe E‘ ’$S>Vo, ^mbM§Ð nr MmoS>UH$a d {Z‘©bm Jm§dH$a. {VH$sQ> VnmgZrg (Q>rgr)… EH$ZmW JmdS>o, AemoH$ ’$S>Vo d gw^mf amD$V

‘m§ÐoV XgamoËgdm{Z{‘Îm gr‘mo„§KZmgmR>r {ZKmbobr lr adiZmW, lr nmdUmB© d lr ^yVZmWmMr Va§Jo. ({H$emoa eoQ> ‘m§ÐoH$a)


25goa4_Layout 1 24-10-2012 21:43 Page 1

{dMmaYZ g§nmXH$s¶

n§Mm¶VtMr nÞmer J«m‘rU {dH$mgmgmR>r n§Mm¶Vr gj‘ ~Zm¶À¶m AgVrb Va gaH$maZo {ZYrMr VaVyX H$aʶm~amo~aM n§Mm¶Vr amOH$s¶ hñVjonmnmgyZ Xÿa amhVrb Ago ~{KVbo nm{hOo. Vw©JrOm§À¶m OmoIS>mVyZ Jmodm ‘w³V Pmbm, Vmo 19 {S>g|~a amoOrMm AmZ§X{XZ AmnU Xa dfu gmOam H$aVmo. Joë¶m 19 {S>g|~a amoOr AmnU ‘w³VrÀ¶m gwdU©‘hmoËgdr dfm©V àdoe Ho$bm. Jmodm hm ^maVmMm A{d^mÁ¶ ^mJ hmoVmM, Vmo nmoVJ©w rO amOdQ>rVyZ ‘w³V Pmë¶mZ§Va AmnmoAmnM ^maVr¶ àOmgÎmmH$mV gm‘rb Pmbm. ‘w³V Pmë¶mZ§Va Jmodm ^maVmVrb EH$ H|$Xem{gV àXoe ~Zbm. ‘w³VrZ§Va amÁ¶mMr ݶm¶, {d{Y‘§S>i Am{U àemgH$s¶ ì¶dñWm {Z‘m©U H$aʶmÀ¶m H$m‘mg gwédmV Pmbr. amÁ¶ {dYmZg^oÀ¶m ‘VXmag§Km§Mr aMZm Am{U V¶mar H$ê$Z {dYmZg^oMr {ZdS>UyH$ 1963‘ܶo KoVbr Jobr. ¶m {ZdS>UwH$sV ^mD$gmho~ ~m§XmoS>H$a ¶m§Mm ‘hmamîQ´>dmXr Jmo‘§VH$ nj ~hþ‘VmZo gÎmoda Ambm. na§Vw n{hë¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$sAmYr 24 Am°³Q>mo~a 1962 amoOr Jmoì¶mV J«m‘n§Mm¶VtMo gXñ¶ {ZdS>ʶmgmR>r {ZdS>UyH$ Pmbr. nmoVw©JrO amOdQ>rVyZ ‘w³V Pmboë¶m JmodoH$am§Zm ñdV:À¶m ng§VrÀ¶m C‘oXdmambm ‘V XoʶmMr Am¶wî¶mVrb hr n{hbrM g§Yr hmoVr. H|$Ðem{gV àXoe Agbobm Jmodm nwT>o amÁ¶ ~Zbm. Vrg Am‘Xmam§Mo Mmirg Am‘Xma Pmbo. VrZ ‘§Í¶m§Mo Mm¡Xm ‘§Ìr Pmbo. J«m‘n§Mm¶VtMr g§»¶m dmT>V Jobr. n§Mm§Mr g§»¶m dmT>V Jobr. amOH$maUmZo doJdoJir diUo KoVbr. J«m‘n§Mm¶VtMm gm‘m{OH$ A§JmZo OmUmam hm amOH$s¶ àdmg dfm©J{UV nwT>o OmV am{hbm. nmM ‘{hݶm§nydu ¶mM dfu ‘o ‘{hݶmV amÁ¶mZo AJXr AbrH$S>Mr n§Mm¶V {ZdS>UyH$ nm{hbr. n{hë¶m Am{U ¶m AmÎmmÀ¶m n§Mm¶V {ZdS>UHw $sÀ¶m ñdénmV O‘rZ Añ‘mZmMm ’$aH$ hmoVm. "X¡{ZH$ hoamëS>'Zo n§Mm¶VtÀ¶m nmM XeH$m§À¶m àdmgmMm g{dñVa ‘mJmodm H$mbÀ¶m Am{U AmOÀ¶m A§H$mVyZ KoVbm Amho. n§Mm¶VtMr {Z{‘©Vr H$er Pmbr, VoìhmÀ¶m {ZdS>UwH$m H$em ìhm¶À¶m, C‘oXdmam§Mo àmYmݶH«$‘ H$m¶ Agm¶Mo, AmVmÀ¶m n§Mm¶Vr H$em AmhoV, {ZdS>UwH$m H$em bT>ë¶m OmVmV, ‘moR>çm g§»¶oZo C‘oXdma ¶m {ZdS>UwH$sV H$m CVaVmV ¶mMm Chmnmoh Pmbm Amho. n§Mm¶VtV ^«îQ>mMma Zmdmbmhr ZìhVm, {ZdS>UwH$m§Mo amOH$s¶rH$aU Pmbo ZìhVo, {dH$mgH$m‘mgmR>r {ZYr H$‘r Agbm Va n§M Amnë¶m nXaMr a¸$‘ IM© H$am¶Mo, H$ma^mamV nyU©nUo nmaXe©H$Vm Agm¶Mr, n§Mm¶VrVrb nXo ^yf{dʶmdê$Z JmdmV hodoXmdo Zgm¶Mo. AmVm ho {MÌ A{dídgZr¶ dmQ>Vo. amOrd Jm§Yr n§VàYmZ AgVmZm ˶m§Zr n§Mm¶Vr Am{U nm{bH$m ¶mgma»¶m ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm§Zm KQ>ZmË‘H$ d¡YVm {‘idyZ XoʶmÀ¶m à{H«$¶obm gwwédmV Ho$br. amOrd Jm§Yr ¶m§À¶m nwT>mH$mamZo gwê$ Pmbobr hr à{H«$¶m nyU© ìhm¶bm 1993 gmb COmS>mdo bmJbo. Zaqgh amd n§VàYmZ AgVmZm g§gXoV XmoZ KQ>ZmXþéñ˶m Pmë¶m. 73ì¶m KQ>ZmXþéñVrVyZ n§Mm¶Vr amO H$m¶Xm ~Zbm. Va, 74ì¶m KQ>ZmXþéñVrZo ZJanm{bH$m H$m¶Xm ApñVËdmV AmUbm. ñWm{ZH$ ñdamÁ¶ g§ñWm§À¶m Xa nmM dfmªZr {Z¶{‘V {ZdS>UwH$m KoUo, ‘{hbm§gmR>r EH$ V¥{V¶m§e AmajU R>odUo Aem A{Ve¶ ‘hÎdmÀ¶m VaVwXr ¶m n§Mm¶Vr amO H$m¶ÚmV H$aʶmV Amë¶m. Jmodm {dYmZg^oZo 1994‘ܶo ¶mda Amnbr ‘mohmoa C‘Q>{dbr. n§Mm¶VtÀ¶m n{hë¶m {ZdS>UwH$sbm nÞmg df} nyU© Pmë¶m{Z{‘Îm ~wYdmar {dO¶mXe‘rÀ¶m {Xder gd©g‘mdoeH$ g‘ma§^ Am¶mo{OV H$ê$Z amÁ¶ gaH$maZo n§Mm¶V amO gwdU©‘hmoËgd dfm©Mr gwédmV Ho$br. Jmd nmVirdarb H$ma^ma gwairV Mmb{dʶmgmR>r n§Mm¶Vr gj‘ Agë¶m nm{hOoV. ˶mgmR>r gaH$maZo n§Mm¶VtZm {ZYrMr VaVyX H$aʶm~amo~aM n§Mm¶Vr amOH$s¶ hñVjonmnmgyZ Xÿa amhVrb Ago ~{KVbo nm{hOo. gaH$ma ~Xbbo Var XþX£dmZo n§Mm¶Vr amOH$s¶ hñVjonmVyZ ~mhoa ¶oD$ eH$boë¶m ZmhrV. H$ma^mamVrb nmaXe©H$Vm dmT>ʶmEodOr ^«îQ>mMmamMo à‘mU ~og‘w ma dmT>bobo {XgyZ ¶oVo. n§Mm¶V ‘§S>im§Mr H$m¶©j‘Vm dmT>br, na§Vw ˶m‘mJo ~è¶mMXm A§VñW hoVy {XgVmV. Jmodm gܶm A{Ve¶ ‘hÎdnyU© H$mbI§S>mVyZ dmQ>Mmb H$arV Amho. AY©eVH$s n„m JmR>boë¶m n§Mm¶V g§ñWoZo Aem doir Amnë¶m ‘mVrer B‘mZ Am{U Amnë¶m H$V©ì¶mMo ^mZ amIyZ Jmd C^maUrgmR>r H$m¶©aV am{hbo nm{hOo.

nmo

doY

~w{Õ~imVrb amOHw$‘mar Jmo

ì¶mÀ¶m [a¶m gmd§VZo MoÞB© ¶oWo ZwH$˶mM nma nS>bëo ¶m 13 dfmªImbrb ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}V am¡ß¶nXH$ qOHy$Z dmhdm {‘i{dbr. dmñV{dH$ [a¶m ¶m ñnY}VZy Odinmg ~mhoaM nS>br hmoVr. eodQ>À¶m 3 gm‘ݶm§V A^yVnyd© Ioi H$aV {VZo {dO¶lr {‘i{dbr. ¶m H$m‘{JarMo ‘mob åhUyZ {Vbm am¡ß¶nXH$ àmá Pmbo. ¶m 3 gm‘ݶm§ndy u {VZo gbJ 2 gm‘Zo J‘mdbo hmoV.o An¶e hr ¶emMr n{hbr nm¶ar AgVo, ¶m ~moYdm³¶mZwgma {VZo 2 gm‘ݶm§Vrb An¶e nMdyZ eodQ>À¶m 3 bT>VrV gdm}ƒ Ioi Ho$bm. {VÀ¶m Ioimbm à{VñnܶmªH$S>o

[a¶m gmd§V CÎmaM ZìhVo. åhmngm ¶oWrb g|Q> ‘oar hm¶ñHy$b‘ܶo {eH$V Agboë¶m [a¶mda gܶm A{^Z§XZmMm dfm©d hmoV Amho. ‘mÌ, {VZo EdT>çmM ¶emda g‘mYmZ ‘mZm¶Mo Zmhr, Ago R>a{dbo Amho. ^º$s Jmoì¶mVrb ~w{Õ~i nQ>mdarb amUr Amho, Va [a¶m amOHw$‘mar. [a¶mMm Ioi A’$bmVyZ nR>S>rVbm Amho. {VZo AmOn¶ªV AZoH$m§Mo AmamIS>o MwH$dV Aìdb H$m‘{Jar Ho$br Amho. 2008 gmbr XþgarV {eH$VmZm {VZo Jmodm amÁ¶ CnH${Zð> ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnYm© qOHy$Z gdmªMo bj doYyZ KoVbo. ˶mdoir {VZo Aìdb ‘mZm§H$Z {‘imboë¶m go{b¶mZ H$mìhm©bmo d Z§{XZr gm[an„r ¶m§Zm AZwH«$‘o Xþgè¶m d {Vgè¶m ñWmZmda g‘mYmZ ‘mZm¶bm bmdbo. {edñdm‘r ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr [a¶mZo ~w{Õ~imVrb ~maH$mdo ¶mo½¶ VèhoZo {eHy$Z KoVbo. ˶mZ§Va {VZo Amnë¶m H$m‘{JarMm boImOmoIm KoV gVV gwYm[aV Ioi Ho$bm. ¶m dfr© gwédmVrbmM lrb§H$m ¶oWo Pmboë¶m Am{e¶mB© ¶wdm ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}V {VZo gwdU©nXH$ qOH$V gdmªZmM AmíM¶m©Mm gwIX Y¸$m {Xbm. hr ‘wbJr gmYrgwYr IoimSy> ZgyZ {VÀ¶mV ~amM X‘ Amho, Ago ˶mdoir AZoH$m§Zr åhQ>bo. [a¶mZo 2011 gmbr 11 dfmªImbrb amï´>r¶ ~w{Õ~i ñnY}Mo AqO³¶nXhr nQ>H$m{dbo Amho. [a¶mÀ¶m H$m‘{JarMm MT>Vm AmboI nmhVm Jmoì¶mbm ^{dî¶mV {VÀ¶mH$Sy>Z Jmoì¶mbm AZoH$ nXHo$ {‘iVrb ¶mV e§H$mM Zmhr. [a¶mZo PQ>nQ> ~w{Õ~i àH$mamVhr Amnbr N>mn gmoS>br Amho. JVdfu {VZo 12 dfmªImbrb PQ>nQ> ~w{Õ~i ñnYo©Mo OoVonX nQ>H$m{dbo hmoVo. dy‘Z H±${S>S>oQ> hm ‘mZmMm {H$Vm~hr [a¶mZo {‘i{dbm Amho. amï´>r¶ 19 dfmªImbrb ñnY}V IoiʶmMo YmS>ghr {VZo XmI{dbo Amho. EdT>çmdaM Z Wm§~Vm {VZo ¶m JQ>mV 12 do ñWmZ {‘i{dbo. [a¶m gmd§V nwT>rb ‘{hݶmV {dœ ~w{Õ~i ñnY}V gh^mJr hmoUma Amho. Jmoì¶mVrb OZVobm ¶m ñnY}Vhr {VÀ¶mH$Sy>Z nXH$mMr Anojm Amho.

lr‘X² ^JdX²JrVm 45 Z¡Z§ {N>ÝXpÝV eòm{U Z¡Z§ XX{V nmdH$…& Z M¡Z§ ³boX¶Ý˶mnmo Z emof¶{V ‘méV…&&23&& AÀN>oAmo @ ¶‘Xmømo @ ¶‘³boÚmo@ emoî¶ Ed M& {Z˶… gd©JV… ñWmUwaMbmo@¶§ gZmVZ… &&24&& A춺$mo @ ¶‘{MÝ˶mo @ ¶‘{dH$m¶m} @ ¶‘wÀ¶Vo& Vñ‘mXod§ {d{XËd¡Z§ ZmZwemo {MVw‘mh©{g&& 25&& AW© - ¶m AmËå¶mbm eò| H$mny eH$V ZmhrV. ¶mbm A½Zr OmiV Zmhr; ¶mbm nmUr {^OdV Zmhr Am{U dm¶w ¶mbm gwH$drV Zmhr. hm AmË‘m H$mnbm OmV Zmhr; hm Oibm OmV Zmhr; hm {^O{dbm OmV Zmhr Am{U gwH${dbmhr OmV Zmhr. hm {Z˶, gd©ñWmZJV, pñWa, AMb Am{U gZmVZ Amho. hm A춺$, A{MÝ˶ Am{U {dH$maa{hV Amho; åhUyZ ¶mbm OmUyZ emoH$ H$aUo Vwbm ¶mo½¶ Zmhr. lrH¥$îU AOw©ZmMm emoH$ Kmb{dʶmgmR>r nwT>o Amë¶mZo ñdén Am{U ˶mZo JwU ho {dñVmamZo dU©Z H$aVmV. AmË‘m hm CnmYrhrZ, {Z˶, ewÕ Am{U AZm{X Amho. A½Zr ˶mg Omiy eH$V Zmhr, Zm dmam ˶mg gwH${dVmo, Vmo n[anyU©, {Z˶ Am{U gd©Ì emídV Amho. ܶmZ H$éZ Vnñdr bmoH$ ˶m§Mo Xe©Z H$aʶmg CËgwH$ AgVmV, VH$m©Zo Vmo H$iʶmg e³¶ Zmhr, ‘Zmbm H$iʶmg Ae³¶, H$moU˶mhr gmYZmZr àmá hmoUo H${R>U, {ÌJwUmVrV, {Z{d©H$ma, {ZamH$ma, gd©énYmar, AZm{X nwéfmoÎm‘ Amho. Aem gdm©Ë‘H$ AmËå¶mMo kmZ Pmë¶mg ho AOw©Zm! Vy§ emoH$ - ‘mohahrV hmoerb. AmËå¶mÀ¶mM à^mdmZo qH$dm eº$sZo ‘Z, ~w{Õ, {MÎm Amnmnbr H$m‘o H$aVmV. nU Vr AmËå¶mMo qMVZ qH$dm ‘ZZ H$é eH$V ZmhrV. H$maU AmË‘m ¶m gdmªnojm gyú‘ Amho. ‘Z, ~w{Õ Am{U {MÎm ¶mVrb gdmªV M§Mb Amho Vo ‘Z. - {dîUy amOmam‘ JmiH$a hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

nÌH$m[aVm àm°S>ŠQ> H$s àm°S>pŠQ>ìh? H$m

_mV AgVmZm EH$ {Xdg AMmZH$ EH$m {dÚmÏ`m©Mm \$moZ Ambm. Amåhmbm EH$ CËnmXZ (àm°S>ŠQ>) KoD$Z àH$ën H$am`bm bmdbm`. _r d¥ÎmnÌ ho CËnmXZ KoD$Z àH$ën H$aVmo`. d¥ÎmnÌmMm Z\$m Vwåhr H$gm H$m` R>adVm ho gm§Jmb H$m? _r gÜ`m H$m_mV Amho Am{U Aem Jmoï>r \$moZda gm§JUo eŠ` Zmhr åhUyZ gm§JyZ _r \$moZ R>odbm. Ë`mbm àË`j `oD$Z ^oQ> åhUyZhr gwMdbo. nU Ë`mÀ`m Ë`m àýmZo _ZmVbr AñdñWVm dmT>m`bm bmJbr. _rM Ë`mbm naV \$moZ bmdbm - d¥ÎmnÌ åhUOo H$m`? H$m` H$aVo Vo? Vmo WmoS>m\$ma JS>~S>bm. H$mhr doi Wm§~bm d åhUmbm - gË` n[apñWVr gm§JVo. _mPm bJoM à{Vàý gË` n[apñWVrÀ`m H$WZmMm Z\$m H$gm H$m` _moOm`Mm? Vmo JßnM Pmbm. d¥ÎmnÌ Oa Ho$di EH$ CËnmXZ Amho Va Ë`mVyZ J«mhH$mbm Oo g_mYmZ {_iVo Ë`mda Zâ`m-VmoQ>çmMo _moO_mn H$amdo bmJob. (_r Ë`mbm _mPo _V gm§JrV Jobmo). AWm©V, d¥ÎmnÌ H$mT>Ê`mgmR>r AW©H$maU bmJVoM. d¥ÎmnÌmMr {Z{_©Vr d Vo Mmb{dÊ`mgmR>r bmJUmam IM© `mMm Vmio~§X H$amdm bmJVmoM. na§Vw IM© Am{U CËnÞ VgoM Ë`mVyZ {_iUmam Am{W©H$ Z\$m dm VmoQ>m hmM d¥ÎmnÌmMm Vmio~§X _mZm`Mm H$m? AmOH$mb nÌH$m[aVoMo {_eZ g§nbobo Amho d Vmo {Zìdi EH$ Y§Xm åhUyZ am{hbobm Amho hr Q>rH$m \$ma _moR>çm à_mUmV hmoV AgVo. åhUOoM nÌH$m[aVm Ho$di Y§Xm åhUyZ Mmbdy Z`o AerM gdmªMr BÀN>m Amho, Anojmhr Amho d d¥ÎmnÌm_mJMo Vo VËdkmZhr Amho. Aem n[apñWVrV AmOMr {nT>r d¥ÎmnÌmH$So> Ho$di EH$ àm°S>ŠQ> åhUyZ nmhV Agob Va ~arM _moR>r J\$bV hmoVo`. `mMm AW© VmUm`Mm Pmbm Va nÌH$m[aVm hm Ho$di Y§Xm ~ZVmo Am{U Amåhr Ë`mMo _mH}$qQ>J H$aUmao EO§Q> (dm ~S>do). bmoH$m§Zm Oo AmdS>Vo VoM VodT>o Úm`Mo Am{U ^anya Z\$m H$_dm`Mm. gË` n[apñWVr A{O~mV gm§Jm`Mr Zmhr. bmoH$m§Zm éMob VrM VodT>r gm§Jm`Mr. H$Qy> gË`o _m§S>m`Mr ZmhrV. gdmªÀ`m ~mOy _m§S>m`À`m ZmhrV. Ë`mda _VàXe©Z H$aVmZmgwÕm Amnë`m J«mhH$dJm©bm AmdSo>b VoM {bhm`Mo. àË`oH$mZo Amnmnbm J«mhH$dJ© {ZdS>m`Mm. Ë`m dJm©Mo _Z _moS>m`Mo Zmhr. Ë`mÀ`m _Zmbm éMUma ZmhrV Aem {df`m§Zm ñne©gwÕm H$am`Mm Zmhr. Ë`m§Mo {dûcofU H$am`Mo Va gmoSy>ZM Úm. AJ«boI hm àH$maM Zmhr. AgbmM Va Vmo Ho$di Amnmnë`m J«mhH$dJm©bm Iyf H$aÊ`mgmR>r. boIgwÕm J«mhH$dJmªÀ`m à{V{ZYtMo. J«mhH$mo Xodmo ^d åhUm`Mo Am{U Amnmnë`m J«mhH$dJm©bm ^OV ~gm`Mo. {dMma H$am - Aer nÌH$m[aVm gd©Ì gwê$ Pmbr Va H$m` hmoB©b?

AmVm `mda Hw$Urhr bJoM àý {dMmaob - ho Ago hmoV Zmhr H$m? nÌH$m[aVm hm Y§Xm ~Zbobm Zmhr H$m? Om{hamVXmam§À`m hmVMo Vmo ~mhþbo ~Zbobm Zmhr H$m? _mbH$mÀ`m hmVmVrb H$R>nwVir Vmo ~Zbobm Zmhr H$m? _mbH$mbm ZH$mo Agboë`m Jmoï>r Vmo {bhÿ dm XmIdy eH$Vmo H$m? Om{hamVtda nmUr gmoSy>Z Vmo Amnë`m Om{hamVXmamMm nXm©\$me H$ê$ eH$Vmo H$m? Amnmnë`m dmMH$dJm©bm Iyf H$aUmè`m {bImUmbm Ë`m Ë`m àgma_mÜ`_mVyZ OmñV à{gÕr {_iV Zmhr H$m? AWm©VM, hmoVo. nÌH$m[aVm hr EHo$ H$mir Ho$di {_eZ hmoVr. Vr àmo\o$eZ (åhUOo ì`dgm`, Y§Xm Zìho) Pmë`mnmgyZ nÌH$m[aVodarb ~§YZo {Xdg|{Xdg dmT>VM Mmbbr AmhoV. Ho$di Om{hamV ho EH$_mÌ CËnÞmMo

Kwg_Q> g§Xoe à^wXogm` 9422063000 gmYZ Am{U Xþgè`m ~mOyZo emB© Yê$Z H$mJXmn`ªV gdmªMoM Am^mimbm Q>oH$bobo Xa `m§Mr H$gaV H$aVmZm d¥ÎmnÌ _mbH$mÀ`m Ajae… ZmH$s ZD$ `oVmV. Ë`mV ~oXaH$ma Am{U ~oYS>H$ Agbm, na§Vw 15-20 nmZm§Mm Zgbm Am{U a§JrV Zgbm Va dmMH$M Vo d¥ÎmnÌ KoV ZmhrV. ho Ho$di gË`M Zìho, na§Vw H$Qy> gË` Amho. H$m¡VwH$mMr ~m~ EdT>rM H$s `m gd© H$gaVrVgwÕm nÌH$m[aVm AOyZ nyU©V`m àm°S>ŠQ> åhUyZ {dH$Ê`mMm Y§Xm ~Zbobr Zmhr (AWm©V, H$mhr AndmX dJiyZ). `m Ñï>rVyZ AmnU Jmoì`mÀ`mM nÌH$m[aVoH$So> ~Ky`m. Ho$di Y§Xm åhUyZ Mmbdm`Mm Agob Am{U Am{W©H$ VmoQ>m Pmbm åhUyZ ~§X H$am`Mm Agob Va Jmoì`mV EH$hr Q>rìhr M°Zb Mmby eH$Uma Zmhr. H$maU ì`mdgm{`H$ VËdmda Mm-

bUmao gJio Ë`mVë`m Ë`mV _moR>o Q>rìhr M°Zëg AmOÀ`m KS>rbm Var àM§S> ZwH$gmZ gmogyZ MmbV AmhoV. Oo N>moQ>o AmhoV Vo _moR>o Pmbo Va ~§X nS>Vrb. VrM n[apñWVr d¥ÎmnÌm§Mr. XmoZ-Mma d¥ÎmnÌo gmoS>ë`mg BVa gd© d¥ÎmnÌo Am{W©H$ Ñï²>çm VmoQ>çmVM MmbV AmhoV. Ë`mVrb H$mhr _mbH$ Amnbm Y§ÚmVrb WmoS>m Z\$m `m àgma_mÜ`_m§V Jw§VdyZ ZwH$gmZ gmoerV AmhoV. H$mhrOU Amnë`m _moR>çm d¥ÎmnÌmMm Am{W©H$ Z\$m Xþgè`m N>moQ>çm d¥ÎmnÌmV J§VdyZ Ë`m§Mm VmoQ>m ^ê$Z H$mT>rV AmhoV. Ë`mV Ë`m§Mm Ho$di Y§ÚmMm \$m`Xm Amho Ago åhUUo MwH$sMo R>aob. g_mOmgmR>r AmnU H$mhr Var H$am`bm hdo Aer àm_m{UH$ ^mdZm H$mhr OUm§Mr Amho. H$mhtÀ`m _ZmV H$Xm{MV nmnjmbZmMrhr ^mdZm Agob. H$mhrOU doi `oB©b Voìhm Amnë`m ~oH$m`Xm Y§Úm§Mo g_W©Z H$aÊ`mgmR>r Ë`mMm dmna H$ê$ Agmhr {dMma H$arV AgVrb. na§Vw Jmoì`mVrb {H$Ë`oH$ àgma_mÜ`_o AmOÀ`m KS>rbm Var Am{W©H$ VmoQ>çmV Mmbbr AmhoV `mV g§e` Zmhr. _mÌ Ë`mMm g_mOmbm \$ma _moR>çm à_mUmV \$m`Xm hmoV Amho hohr VodT>oM {Z…g§e`. EImXo d¥ÎmnÌ OmñVM gSo>VmoS> hmoV Amho ho bjmV Amë`mda Ë`m d¥ÎmnÌ_mbH$mÀ`m Y§ÚmVrb \$m`br gaH$ma Xa~mar AS>dyZ R>odë`mZo d¥ÎmnÌ Xþgè`mbm {dH$ʵ`mMo àH$ma AmnU Jmoì`mV nm{hbo AmhoV. Ë`mMdoir `m gaH$mar AS>Wù`m§Mr ndm© Z H$aVm ~oYS>H$nUo gÎmmYmar amOH$maÊ`m§da Vmeoao AmoT>rV dmMH$m§Mr _Zo qOH$Umao d¥ÎmnÌ_mbH$hr Jmoì`mZo nm{hbo AmhoV. noS> Ý`yObm {damoY Ho$bm åhUyZ ZmoH$ar J_mdÊ`mMr nmir nÌH$mam§da Ambobr Amho Va Ho$di noS> Ý`yOda H$_mB© H$aÊ`mMo àH$mahr gam©g KS>V AmhoV. H$mbÀ`mà_mUo AmO gd©M àgma_mÜ`_m§Mo _mbH$ ImU_mbH$ Zmhr AmhoV. Ë`m_wio ImU_mbH$m§À`m àgma_mÜ`_m§ZmgwÕm ImU Y§ÚmVrb J¡aàH$mam§Mr à{gÕr Q>miVm `oV Zmhr. `m Aem gd© àH$maÀ`m g§KfmªVyZ Jmoì`mÀ`m Am{U ^maVmVrbgwÕm nÌH$m[aVoMm àdmg MmbyM Amho. ì`mdgm{`H$ Am{U Y§XodmB©H$ Aem nÌH$m[aVoVrb g§Kfm©V nÌH$m[aVoMr _yë`o OnÊ`mMr àM§S> YS>nS>hr Mmby Amho. AWm©V, Ë`mV nwT>mH$ma Amho Vmo IwÔ nÌH$mam§Mm. nÌH$m[aVm OnÊ`mMmhr Am{U nÌH$m[aVm g§ndÊ`mMmhr. na§Vw `mVyZ nÌH$m[aVoMr _yë`o eodQ>r Omonmgm`Mr AgVrb Va Ë`mMr A§{V_ O~m~Xmar amhrb Vr Ho$di dmMH$ Am{U dmMH$dJm©daM. _wë`m{Y{ð>V nÌH$m[aVoMo à`ËZ dmMH$m§Zr CMbyZ Yabo VaM nÌH$m[aVoMm \$m`Xm' hmoB©b. AÝ`Wm, amhrb Vmo Ho$di - Z\$m'!

Zm|X

g„m eoVr ì¶dgm¶mMm \$grh _hå_yXMo àË`mn©U C {~

n‘w»¶‘§Ìr ’«$mpÝgg {S>gmoPm ¶m§Zr EH$m H$m¶©H$« ‘mV ¶wdH$m§Zr eoVrH$S>o dimdo Ago AmdmhZ Ho$bo Amho. ˶m§À¶m åhUʶmMm AW© Agm H$s ˶m§Zr ZmoH$arÀ¶m ‘mJo bmJy Z¶o. Jmodm eoVràYmZ àXoe Agë¶mZo ¶wdH$m§Zr eoVrH$S>o dimdo Ago ˶m§Zm dmQ>Vo. nU n[apñWVr eoVrH$S>o dim¶Mr am{hbobrM Zmhr hr dñVw{ñWVr Amho. EH$ Va bmJdS>r¶mo½¶ eoVO‘rZ H$‘rM am{hbobr Amho Am{U Or Amho Vr H$mhrOUm§À¶m ‘mbH$sMrM Amho. Vo O‘rZ Vo ¸${MVM H$gVmV, ~hþVm§e Xþgè¶mbmM H$gm¶bm XoVmV. eoVO‘rZ nS>rH$ {XgVo Aem ‘mbH$m§‘wioM. nU Ho$di eoVrda Adb§~yZ amhʶmMo {Xdg AmVm am{hbobo ZmhrV. AmVmn¶ªVMm AZw^d Agm, Jmoì¶mV Or ^mVeoVr hmoVo Vr OmñV H$ê$Z ñdV:gmR>rM hmoVo. ì¶mdgm{¶H$ nmVirda hr eoVr hmoVM Zmhr. ~mOmamV Hw$R>ohr ~{KVbo Va ~mhoê$Z Ambobm Vm§XÿiM OmñV {XgVmo. ehar bmoH$ Am{U AmVm J«m‘rU bmoH$hr VmoM Vm§Xþi ImVmV. ~mOmamV Omo H$mhr Jmoì¶mMm åhUyZ Vm§Xÿi AgVmo ˶mbm JmdR>r Vm§Xÿi (CH$S>m) åhUyZ AmoiIbm OmVmo. nm¡{ï>H$ Am{U noOogmR>r Mm§Jbm åhUyZ ˶mMm dmna gmYmaUnUo Ho$bm OmVmo. nU Vmo EdT>çm ‘moR>çm à‘mUmV {Z‘m©U hmoV Zmhr H$s ˶mMoo ì¶mdgm{¶H$ ñdê$nmV ‘mH}$qQ>J H$amdo. ˶m‘wio H$mhr AndmX gmoS>bm Va ~hþVm§e ¶wdH$m§Zr ¶mH$S>o dimdo Ago åhUUo OmoI‘rMo hmoB©b. {edm¶ H$moUr eoVr H$am¶MoM R>adbo Va ˶mÀ¶mnwT>o T>rJ^a g‘ñ¶m AgVmV. gdmªV n{hbm àíZ O{‘ZrMm. Vmohr H$mhr H$mi O‘rZ dmnamgmR>r KoD$Z gwQ>bm Va eoVrgmR>r H$m‘Jmam§Mm àíZ CØdVmo. Vmohr H$gm~gm gmoS>dbm Va nmʶmMm àíZ ¶oVmo. Vmo hr nwT>o ‘mJo hmoD$Z H$mhr à‘mUmV gwQ>bm Va hdo ˶m à‘mUmV CËnÞ ¶oV Zmhr. ˶m‘wio Mma AmʶmMr H$m|~S>r Am{U ~mam AmʶmMm ‘gmbm Aer n[apñWVr hmoVo. WmoS>³¶mV Ho$bobm IM©hr gwQ>V Zmhr. gmh{OH$M eoVr H$aʶmMo bmoH$ Q>miVmV. BVa àH$maMr CËnÞo ¿¶m¶Mr R>adbo Var VrM n[apñWVr Amho. ^mOrnmbm ~mhoê$Z ¶oVmo. Vmo BWo Ho$bm Va H$mhr à‘mUmV àíZ gwQy> eH$Vmo. nU ˶mMohr à‘mU nm{hbo Va ˶mVhr ’$mago ^{dVì¶ Zmhr. âbmo[aH$ëMa hm EH$ ZdrZ ì¶dgm¶ dfm©Mo ~mamhr ‘{hZo CËnÞ {‘idyZ XoUmam ì¶dgm¶ Amho. ‘mÌ {H$Vr bmoH$ hm ì¶dgm¶ H$ê$ eH$Vrb? eoVrbm àmoËgmhZ XoʶmgmR>r H¥$fr Im˶mÀ¶m AZoH$ ¶moOZm AmhoV. ˶mMm bm^hr bmoH$ KoVmV. nU Ho$di ˶mMda Adb§~yZ amhʶmè¶m§Mo à‘mU A˶ën Amho. ˶m‘wio gagH$Q> ¶wdH$m§Zm eoVrH$S>o diUo nadS>ʶmgmaIoM Zmhr. ˶m‘wioM bmoH$ ZmoH$arÀ¶m ‘mJo YmdVmV. H$maU VoWo H$mhr a¸$‘ {ZpíMV {‘iʶmMr ImÌr AgVo. eoVrV Vr ZgVo. {edm¶ AbrH$S>o bmoH$m§Mr ‘mZ{gH$Vm BVH$r ~Xbbr Amho H$s H$moUmbm eoVrV am~m¶bm ZH$mo AgVo. EImXm ‘wbJm eoVr H$aVmo åhQ>ë¶mZ§Va H$mhr OU ZmH$ ‘waS>VmV. Aem doir {ZpíMV Ago CËnÞ {‘idyZ XoUmam H$mhr Va ‘mJ© ¶wdH$m§Zm gwMdë¶mg Vo {VH$S>o diVrb.

hmaÀ`m Xa^§Jm {OëømVbm amhUmam \$grh _hå_yX `m gm¡Xr Aa~ñVmZmV AQ>H$ H$aÊ`mV Amboë`m B§{O{Z`abm H$mb ^maVmV AmUÊ`mV Ambo AgyZ Ë`mbm AmVm ^maVmÀ`m gwajm `§ÌUm§Zr Vmã`mV KoVbo Amho. A~w Ow§Xmb `mbm AemM arVrZo [a`mY_YyZ AmUÊ`mV Ambo hmoVo. Ë`mÀ`m_wio 26Ÿ/11 À`m hëë`mda ~amM àH$me nS>V Amho. AO_b H$gm~ Z§VaMm Vmo `m hëë`mVbm _moR>m gmjrXma Am{U nwamdm R>abm Amho. AmVm `mM _m{bHo$V \$grh _hå_yX hmVr bmJbm AgyyZ bîH$ao V¡`~mZo ^maVmV B§{S>`Z _wOm{hXrZÀ`m _XVrZo AmIboë`m gmè`m KmVnmVmÀ`m H$Q>mM§ o Vnerb CKS> hmoÊ`mg _XV hmoUma Amho. \$grh _hå_yX hm B§{S>`Z _wOmhoXrZ `m g§KQ>ZoÀ`m ñWmnZoV gh^mJr Agbobm AmKmS>rMm åhmoaŠ`m Amho. Ë`mbm Joë`m _o_Ü`o [a`mY `oWo {VWë`m nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br. nU Ë`mMr AmoiI nQ>dUo Am{U Vmo \$grhM Amho `mMr ImVaO_m H$aÊ`mV VrZ Mma _{hZo Pmbo. {edm` Ë`mbm àË`mn©U H$ê$Z ^maVmV AmUÊ`m gmR>r H$m`ÚmMr H$mhr à{H«$`m nyU© H$amdr bmJUma hmoVrM. {VÀ`mgmR>rMm H$mi nma nS>ë`mda AmVm Ë`mbm ^maVmV AmUyZ nmo{bgm§À`m Vmã`mV XoÊ`mV Ambo Amho. ~§JiyaÀ`m {MÞmñdm_r ñQ>o{S>`_da 2010 gmbr Pmboë`m ñ\$moQ>m_mJo Ë`mMm hmV hmoVm Ago {Xgm`bm bmJë`mda nmo{bgm§Zr Ë`mÀ`mda nmiV R>odbr Am{U gm¡Xr nmo{bgm§À`m _XVrZo Ë`mbm {VWoM Ooa~§X Ho$bo. \$grh _hå_yX 2007 nmgyZ naXoer ZmoH$ar H$arV Amho. Ë`mMm {ddmh 2011 gmbr Pmbm hmoVm. nU Ë`mMr nËZr 2012 À`m _mM©_Ü`o {VH$S>o ahm`bm Jobr. Ë`m§Mm g§gma gwê$ hmoD$Z XmoZ _{hZohr Pmbo ZmhrV VmoM Ë`mbm AQ>H$ Pmbr. Ë`mda Ë`mÀ`m ~m`H$moZo Amnbm Zdam Aem H$m_mV Jw§Vbobm AgÊ`mMr gwVam_ eŠ`Vm Zmhr Ago åhUyZ AmXiAmnQ> gwê$ Ho$br. \$grh Agmo, Ow§Xmb Agmo B§{S>`Z _wOm{hÔrZÀ`m _moS>çybMm gXñ` Ë`mÀ`m eoOmaÀ`m ì`ŠVrbmhr _mhrV ZgVmo. AJXr Hw$Qw>§~mVë`m bmoH$m§Zmhr Vmo R>mdyH$ ZgVmo. \$grhÀ`m nËZrbmhr Amnbm Zdam H$m` Amho ho _mhrV ZìhVo. åhUyZ \$grhbm AQ>H$ Pmbr Voìhm {VZo H$mhr à_mUmV AmH$m§S>Vm§S>d Ho$bo _mÌ AmVm gJù`m JmoîQ>r CKS> hmoV AmhoV. \$grhMo dS>rb {~hmaÀ`m EH$m IoS>çmV S>m°ŠQ>a AmhoV Am{U Vo bmoH$m§da H$_r n¡go KoD$Z {H$§dm H$mhr doim n¡go Z KoVm CnMma H$aVmV. _Yw~Zr {OëømV bmoH$ Ë`m§Zm XodXyV _mZVmV. nU Ë`m§Zr Amnë`m `m _wbmbm H$Zm©Q>H$mV _§Jbmoa {Oëô`mVë`m A{^`m§{ÌH$s _hm{dÚmb`mV {ejUmbm R>odbo. `oWo Vmo Hw$à{gÕ ^Q>H$i ~§Yy§À`m g§nH$m©V Ambm Am{U Ë`mMm nm` Kgabm. Vmo naXoemV amhÿZ A{VaoH$s g§KQ>Zm§Zm _XV H$am`bm bmJbm. B§{S>`Z _wOm{hÔrZ `m g§KQ>Zobm n¡go O_m H$ê$Z XoÊ`mÀ`m H$m_mV Zmo Zoh_r AmKmS>rda Ago. A~w O§wXmbÀ`m O~m~mVyZ AZoH$ JwßV JmoîQ>r H$iV AmhoV. AmVm \$grhÀ`m O~m~mVyZ AmUIr ~è`mM JmoîQ>r H$iVrb. \$grh _hå_yXbm nmo{bgm§Zr Á`m àH$mao Omù`mV nH$S>bo Ë`m~Ôb nmo{bgm§Mo A{^Z§XZ Ho$bo nm{hOo.

mail editor@dainikherald.com

gaH$mabm gyMZm

^º$s

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

n§Mm¶VrMr n{hbr {ZdS>UyH$ Pmbr ˶mbm AmVm 50 df} Pmbr. gaH$ma ¶m dfu ˶mMm gwdU© ‘hmoËgd gmOam H$arV Amho. gaH$maZo ˶mgmR>r g{‘Vrhr H$mT>br Amho. df©^a {d{dY CnH«$‘ am~dʶmMo R>adbo Amho. ho H$m¶©H«$‘ CËgd ñdê$nmMo AgVrb Ago {XgVo. Vo gaH$maZo H$amdoM. H$maU hm Eo{Vhm{gH$ jU Amho. nU ˶mM~amo~a H$mhr nm¶m^yV Ago H$m‘hr H$amdo. 1994 gmbÀ¶m n§Mm¶V amO H$m¶ÚmZo amÁ¶mV n§Mm¶V ì¶dñWm MmbVo. Joë¶m H$mhr dfmªV ˶mVë¶m ÌwQ>r Ñï>rg ¶oD$ bmJë¶m AmhoV. ˶m‘wio Mmby dfu ¶m H$m¶ÚmV H$moU˶m gwYmaUm Amdí¶H$ AmhoV, ¶mg§X^m©V H$b‘mà‘mUo MMm© H$ê$Z gyMZm ‘mJdmì¶mV Am{U ˶mZwgma H$m¶ÚmV Xþê$ñ˶m H$ê$Z ¿¶mì¶mV. VgoM Jmoì¶mVrb n§Mm¶V {ZdS>UwH$m§Mm B{Vhmg gm§JUmam EImXm XñVmdoOhr V¶ma H$ê$Z ¿¶mdm. gmohio gmOao hmoVrb Am{U {dñ‘¥VrV OmVrb. XñVmdoOmMo H$m‘ g§X^© åhUyZ amhrb. - {dZm¶H$ na~

‘hmJmB© H$‘r hmoUma H$s Zmhr? H|$ÐmVrb g§¶w³V nwamoJm‘r AmKmS>rÀ¶m gaH$maZo ¶m XoemVrb gm‘mݶ OZVobm ‘hmJmB©À¶m ñ’$moQ>mV {dH$bm§J

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

H$aʶmMm {dS>mM CMbbm Amho. gmd©{ÌH$ {ZdS>UwH$m PnmQ>çmZo Odi ¶oD$ bmJë¶m‘wio AmnU XoemgmR>r H$mhr Var H$aV AmhmoV Ago XmIdʶmMr ñnYm©M H$m±J«ogÀ¶m nwT>mè¶m‘ܶo gwé Pmbr Amho. ¶mM H$m±J«ogÀ¶m ZoV¥ËdmImbr g§nwAm gaH$ma‘Yrb EH$ {dÛmZ ‘§Ìr doUràgmX d‘m© ¶m§Zr H$mhr {Xdgm§nydu ‘hmJmB© dmT>V Mmbë¶m‘wio ‘r ‘ZmnmgyZ Iwf Amho. H$maU, ˶mÛmao eoVH$è¶m§À¶m {IemV Mma n¡go IwiIwiʶmMr e³¶Vm {Z‘m©U Pmbr Amho. Aer ‘w³Vm’$io CYibr hmoVr. {Z¶moOZ ‘§S>imMo Cnmܶj ‘m±Q>oH$qgJ Ahbwdm{b¶m ho Va H$‘mbrMo ^mamdbo hmoVo. VmoM gya ¶m H$m±J«og H$m¶©H$m[aUrV bmdʶmV Ambm.

CÚmZm§Mo gm¡§X¶uH$aU hdo nUOrV ~arM CÚmZo AmhoV. Vr AmhoVhr Mm§Jbr. nU H$mhr CÚmZm§Mr {ZJm amIbr OmV Zmhr. {edm¶ nmdgmim g§në¶mZ§Va H$mhr CÚmZm§Zm Am|Ji ê$n Ambo Amho. ˶m§Mo gm¢X¶uH$aU H$aUo Amdí¶H$ Amho. AmVm nUOrV Bâ’$s hmoUma Amho. ˶mdoir Xoer {dXoer nmhþUo ¶oUma AmhoV. ˶m§Zm ~ao dmQ>ob, àgÞ dmQ>ob Aem nÕVrZo hr CÚmZo gwYmabr nm{hOoV. - {‘WyZ H$a‘iH$a

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

EH$sH$S>o OrdKoUr ‘hmJmB© Am{U XþgarH$S>o amoOJmarMm A^md Aem XþîQ>MH«$mV Xoedmgr¶ ^aS>bo OmV AmhoV. gmd©{ÌH$ ^«îQ>mMma, H$mim n¡gm, ^ogi g‘«mQ>, nmUr, dmiy d Vob ‘m{’$¶m hr Am‘À¶m AW©ì¶dñWog bmJbobr H$sS> Amho. n¡emVyZ gÎmm d gÎmoVyZ AmUIr n¡gm ho gS>Ho$ gyÌ amoIʶmgmR>r XÿaÑîQ>rZo amÁ¶H$ma^ma hmH$Uo JaOoMo Amho. H|$ÐmVrb {dÚ‘mZ gÎmmYmar ‘§S>ir H$‘mbrMr Xm§{^H$ AmhoV. ˶m§Zm ’$³V ñdV:À¶mM Am{U Amnë¶m nwT>À¶m {nT>çm§À¶m Vw§~S>çm ^am¶À¶m AmhoV. ˶mgmR>r ’$³V Am‘ AmX‘rMm ~ir XoʶmgmR>r Vo gX¡d V¶ma AmhoV. ˶mMm ’$Q>H$m noQ´>mob -{S>Pob Am{U J°g XadmT>rZo gm‘mݶm§Zm ~gbm Amho. KaJwVr J°g nwadR>çmV gwÕm ¶m§Mo amOH$maU gwé Pmbo Amho. gÎmm Amho ˶m amÁ¶mV H$m±J«og VrZ nojm A{YH$ J°g AZwXmZmda XoUma Amho. ¶mdéZ H|$Ð gaH$ma Xoe VmoS>ʶmMoM amOH$maU H$arV Agë¶mMo dmQ>Vo. XoemVrb H$m±J«ogàUrV amÁ¶mV Am{U BVa {damoYr amÁ¶mV ’$aH$ H$éZ H$m±J«ogZo Iao XmV XmI{dbo AmhoV. Jmoì¶mV ^mOnmZo Omhra Ho$ë¶mà‘mUo gÎmoda ¶oVmM noQ´>mob Xa H$nmV Ho$ë¶mZo gܶmMr XadmT> OZVobm gmogUmar R>abr Amho. ‘mÌ dmT>˶m ‘hmJmB©Zo gm‘mݶm§Mo OrUo ‘wpíH$b Pmbo Amho, ¶mH$S>o H$moU nmhUma Amho H$s Zmhr? -JOmZZ ~m. ^mQ>H$ma, doao, ~mX}e

4

AmR>dU H$X§~Mm àdmg H$X§~ dmhVyH$ ‘hm‘§S>imZ§ {dO¶mXe‘rÀ¶m {Xder Amnë¶m ñWmnZoMm dYm©nZ{XZ gmOam Ho$bm. nUOr ~g ñWmZH$mda Xa dfu ¶m {Xder H$X§~ ‘hm‘§S>imMm dYm©nZ{XZ gmohim nma nS>Vmo. OoWyZ H$X§~Mr n{hbr ~g 32 dfmªnydu {ZKmbr ˶mM ~g ñWmZH$mda hm g‘ma§^ Am¶mo{OV Ho$bm OmVmo. ¶m gmohù¶mMr ~mV‘r dmMVmZm Xa dfu Z MwH$Vm ‘r EH$ AmR>dU ñdV:gmR>r OmJdVmo. H$X§~ ‘hm‘§S>imÀ¶m n{hë¶m ~gÀ¶m n{hë¶m ’o$arMm ‘r EH$ àdmgr hmoVmo, hrM Vr AmR>dU! AmVmhr Vg§M Pmb§. Xgè¶mÀ¶m AmXë¶m {XderM hr AmR>dU Zì¶mZo ‘m¶m ‘ZmV OmJr Pmbr. àVmnqgh amUo ‘w»¶‘§Ìr AgVmZm ˶m§À¶m nwT>mH$mamVyZ H$X§~ ‘hm‘§S>i ñWmnZ Pmb§ hmoV§. àdmem§Mr dmhVyH$ H$aʶmgmR>r gaH$ma Aem àH$maM§ ‘hm‘§S>i ñWmnZ H$aUma Agë¶mM§ amUo ¶m§Zr H$mhr {Xdgm§nydu Omhra Ho$b§ hmoV§. Amåhr Voìhm AñZmoS>m BW§ amhmV hmoVmo. ‘r ZddrV qH$dm XhmdrV AgoZ. Kar amoO dV©‘mZnÌ ¶m¶M§. H$X§~ ‘hm‘§S>imMr n{hbr ~g Xgè¶mÀ¶m {Xder gwê$ hmoUma Agë¶mM§ AmXë¶m {Xder ‘r dV©‘mZnÌm§V dmMb§ hmoV§. Xgè¶mMr emiobm gwQ>rM hmoVr. ˶m {Xdgm§V KamV Q>rìhr dJ¡ao H$mhr Zgm¶Mm. ˶m‘wio emiobm gwQ>r Agbr H$s ‘moH$im doi ^anya Agm¶Mm. ‘m¶m ‘ZmV H$m¶ Amb§ Am{U H$g§ Amb§ Hw$Umg R>mD$H$. gH$mir bdH$a CRy>Z ‘r d{S>bm§H$Sy>Z n¡go ‘mJyZ KoVbo, V¶ma Pmbmo Am{U ~g‘ܶo ~gyZ WoQ> nUOrbm Om¶bm {ZKmbmo. EH$Q>mM hmoVmo ‘r, nUOrV ~gñQ>±S>da CVê$Z ˶m {Xder gwê$ hmoUma Agboë¶m H$X§~ ~gMm emoY KoVbm. H$X§~ ‘hm‘§S>imM§ AmVm H$m¶m©b¶ Amho ˶mM ^mJmV P|Sy>À¶m ’w$bm§Zr gOdbobr OrS>rE³g 1 H«$‘m§H$mMr {Zir-nm§T>ar a§JmMr Zdr H$moar ~g {Xgbr. ~gÀ¶m g^modVr ~arM JXu hmoVr. H$m¶©H«$‘ H$mhr AOyZ gwê$ Pmbm ZìhVm. ~hþYm ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m AmJ‘ZmMr àVrjm hmoVr. AIoa ‘w»¶‘§Ìr Ambo Am{U ˶m§Zr H$X§~ ‘hm‘§S>imÀ¶m CX²KmQ>ZmMm Zmai ’$moS>bm. H$m¶©H«$‘ g§nVmM KmofUm Pmbr H$s hr ~g nUOrhÿZ YmdodminB© Aer OmUma Amho, àdmem§Zr ~g‘ܶo ~gë¶mg Mmbob. ‘m¶m H$mZmda Vr KmofUm nS>VmM ‘r WoQ> ~g‘ܶo Kwgbmo Am{U qdS>mo grQ> nH$Sy>Z ~gbmo. H$mhr jUmVM ~g àdmem§Zr IƒyZ ^abr Am{U ’$Q>mHo$ dmOdyZ àdmgmbm gwédmVhr Pmbr. àdmgmV à˶oH$ Wm§ã¶mda ñWm{ZH$ bmoH$m§Mm O‘md H$X§~À¶m ñdmJVmgmR>r C^m hmoVm. AZoH$ {R>H$mUr ‘{hbm§Zr AmaVr AmodmiyZ ~gM§ ñdmJV Ho$b§. ‘Ob Xa‘Ob H$aV ~g åhmnembm nmohmoMbr. Z§Va {Wdr, {eagB© H$aV AñZmoS>m BW§ nmohmoMbr. AñZmoS>çmVhr ~gbm AmodmiʶmV Amb§. ‘r {VW§ CVê$Z Kar Ambmo. H$X§~À¶m n{hë¶m ~gMm n{hbm àdmg ‘r Ho$bm hmoVm. ˶m àdmgmVb§ W«rb ‘r AZw^db§ hmoV§. H$X§~À¶m B{VhmgmMm ‘r EH$ gmjrXma ~Zbmo hmoVmo. Jmoì¶mV ~hþYm ImOJr ~g‘YyZM àdmg H$amdm bmJVmo. na§Vw H$X§~ ‘hm‘§S>i gwê$ Pmë¶mZ§Va JmdmJmdm§V H$X§~Mr ~g nmohmoMbr Am{U àdmem§Zm EH$ n¶m©¶ CnbãY Pmbm. Joë¶m VrZ XeH$m§V H$X§~À¶m ~gog‘YyZ ‘r AJUrV doim àdmg Ho$bm. Var H$X§~ ‘hm‘§S>imÀ¶m CX²KmQ>ZmÀ¶m {Xder n{hë¶m ~g‘YyZ n{hë¶m ’o$arMm Ho$bobm àdmg EH$ Img AmR>dU ~ZyZ am{hbm.

- g§O¶ T>dirH$a Amnë¶m Am¶wî¶mV AZoH$ àg§J ¶oD$Z Jobobo AgVmV. ~è¶mM AmR>dUr AgVmV gm§Jʶmgma»¶m, Va H$mhr Z gm§Jʶmgma»¶mhr! Vw‘À¶mH$S>o Aem gm§Jʶmgma»¶m AZoH$ AmR>dUr AgVrbM. Va ‘J CMbm boIUr AZ EImXr Mm§Jbr AmR>dU gw‘mao 400 eãXm§V {bhÿZ nmR>dm. {ZdS>H$ AmR>dUtZm ¶m ñV§^mVyZ à{gÕr {Xbr OmB©b. g§nmXH$ … X¡{ZH$ hoamëS>, H$m§nmb Q´>oS> g|Q>a, {‘{bQ>ar hm°pñnQ>bÀ¶m ‘mJo, H$m§nmb, nUOr Jmodm 403001. ’°$³g: 2228083; B©‘ob: features@dainikherald.com

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


24goa5_Layout 1 10/24/2012 7:48 PM Page 1

5

CËgd

Jwê$dma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

H$dr§Mo ‘Z g§dXoZerb Xm§{S>¶m Yy‘-2012Mo CX²KmQ>Z Agmdo … ZmJoe H$a‘br Ho$ar, {X. 24 (dmVm©ha) … H$dr§Mo ‘Z g§doXZerb Agmdo bmJVo. Ë`mMà_mUo Iar H${dVm hr H$aVm `oV Zmhr Va Vr _ZmVyZ `mdr bmJVo. Zdmo{XV boIH$ H$dtZr ZdZdrZ boIH$ H$dtMr nwñVHo$ dmMbr nm{hOoV, Ago Á¶oð> H$dr gm{h˶ AH$mX‘r nwañH$ma {dOoVo ZmJoe H$a‘br ¶m§Zr gm§{JVbo. gm{hË` _§WZ -gÎmarMm {Û_m{gH$ AmR>dm H$m`©H«$_ gmIir hmD$qgJ ~moS©> `oWrb {Pby JmdH$a `m§À`m {ZdmgñWmZr ZwH$VmM g§nÞ Pmbm. ˶mdoir Vo à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoVo. `mdoir Ë`m§À`mgmo~V ì`mgnrR>mda {Pby JmdH$a, Jmodm {dÚmnrR>mMo àm. àH$me n`}H$a AmXr CnpñWV hmoVo. ¶mdoir gm[aH$m Jmdg ZmB©H$ `m§À`m H${dVm§da H$m{eZmW ZmB©H$, JmonrZmW Jmdg d àm. àH$me n`}H$a `m§Zr Amnbo {dMma _m§S>bo. gm[aH$m ZmB©H$ `m§À`m H${dVm dmñVd Xe©Z KS>{dVmV, Agm gya ¶mdoir ì`º$ Pmbm. `mn«g§Jr gm[aH$m ZmB©H$ `m§Zrhr Amnbo {dMma ì`º$ H$aVmZm H${dVm boIZmMr H$er ñ’y$Vu {_imbr ho gm§JZy

gm{hË` _§WZ H$m`©H«$_mV ~mobVmZm ZmJoe H$a_br. ~mOyg gm[aH$m ZmB©H$ d JmonrZmW Jmdg.

ñdV… {b{hbobr JrVo ˶m§Zr gmXa Ho$br. ¶m H${dg§_obZmV gm[aH$m ZmB©H$,AemoH$ ZoZo, OmZy qnJio, ~m~yamd nmQ>rb , H$m{eZmW ZmB©H$, JmonrZmW Jmdg, {Pby JmdH$a `m§Zr Amnë`m H${dVm gXa Ho$ë`m. `mdoir {Pby JmdH$a `m§Zr Amnë`m àH$meZmMr nwñVHo$ gdm©Zm ^oQ> åhUyZ {Xbr. g_mamon H$m`©H«$_mg Jmodm amÁ`

^mfoMo g§MmbH$ S>m°. àH$me dParH$a CnpñWV hmoVo. `mdoir ZmJoe H$a_br `m§Zr Jmoì`mÀ`m _w{º${XZmnyduMo AZw^d H$WZ Ho$bo. S>m.° dParH$a `m§À`m~amo~a BVam§Zr `mdoir MM}V ^mJ KoVbm. gwédmVrbm {Pby JmdH$a `m§Zr CnpñWVm§Mo ñdmJV Ho$bo Va àm. àH$me n`}H$a `m§Zr àmñVm{dH$ Ho$bo. gyÌg§MmbZ d Am^ma amKmo~m noS>UoH$a `m§Zr ‘mZbo.

dmñH$mo, {X. 24 (à{V{ZYr) … ZdodmS>o ¶oWrb {ZdoX‘ ¶m gm‘m{OH$ gm§ñH¥${VH$ d H«$sS>m g§ñWoV’}$ Am¶mo{OV ’o${bgrQ>r hoëW d ñnm Xm§{S>¶m Yy‘-2012 ¶m 5 ì¶m A{Ib Jmodm Xm§{S>¶m Ja~m Z¥Ë¶ ñnY}Mm CX²KmQ>Z gmohim dmS>oZJa gaH$mar hm¶ñHy$bÀ¶m nQ>m§JUmda ‘waJmd {Z¶moOZ d {dH$mg àm{YH$aUmMo MoAa‘Z VWm ‘waJmd ZJanm{bHo$Mo ‘mOr CnZJamܶj H¥$îUm D$’©$ XmOr gmiH$a ¶m§À¶m hñVo Pmbm. gXa ñnYm© H$bm d gm§ñH¥${VH$ ImVo d Xm~moir ‘VXmag§KmMo Am‘Xma ‘mdrZ Jw{XÝhmo ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo Am¶mo{OV Ho$bm Amho. ¶m gmohù¶mbm ’o${bgrQ>r hoëW ³b~ d ñnmMo ‘mbH$ Zmgra ImZ, g‘mOgodH$ M§ÐH$m§V Jmdg, ‘waJmdMo ‘mOr CnZJamܶj YZ§O¶ ZmB©H$ AmS>nB©H$a, g‘mOgodH$ {dO¶ H$m§XmoiH$a, {bJmo[aAmo ‘m|Voamo, eå‘r gmiH$a, {ZdoXZ ZdamÌmoËgd g{‘VrMo Aܶj ‘hoe H$moaJmdH$a, ga{MQ>Urg A{‘V åhmdiUH$a, H$m¶©H$mar gXñ¶ Amnm gmiJmdH$a, narjH$ ‘hoe JmodHo $a d {à¶m didB©H$a AmXtMr CnpñWVr hmoVr. ¶màg§Jr {ZdoX‘ g§ñWoV’}$ Xm§{S>¶m

{ZdoX‘ g§ñWoV’}$ Am¶mo{OV 5 ì¶m A{Ib Jmodm Xm§{S>¶m Ja~m Z¥Ë¶ ñnY}Mo CX²KmQ>Z H$aVmZm H¥$îUm gmiH$a. ~mOyg Zmgra ImZ, M§ÐH$m§V Jmdg, YZ§O¶ ZmB©H$, {bJm[aAmo ‘m|Voamo, eå‘r gmiH$a, ‘hoe H$moaJmdH$a, A{‘V åhmdiUH$a, {dO¶ H$m§XmoiH$a d BVa.

Ja~m ñnY}H$arVm R>odʶmV Amboë¶m {’$a˶m MfH$mMo AZmdaU à‘wI nmhþUo H¥$îUm gmiH$a d Zmgra ImZ ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Ambo. ¶mdoir lr. gmiH$a ¶m§Zr Xm§{S>¶m d Ja~m Z¥Ë¶ Ho$di JwOamV amÁ¶mnwaVo ‘¶m©{XV Z amhVm ^maVmÀ¶m H$mZmH$monè¶mV nmohMë¶mMo gm§{JVbo. JmodoH$am§Zrhr Xm§{S>¶m Ja~m Z¥Ë¶mMo

ImU ~§XrMm ’$Q>H$m Varhr ’w$bm§À¶m IaoXrgmR>r CËgmh dminB©, {X. 24 (n«{V{ZYr) : dminB© XgamoËgdm{Z{‘Îm ’w$bm§Mm ~mOma ~amM a§JmV Ambm. AmO ZmJ[aH$m§Zr ’w$bm§Mr ‘moR>çm à‘mUmV IaoXr Ho$ë¶mMo {MÌ nhm¶bm {‘imbo. Xgam hm qhXÿ ~m§YdmMm n{dÌ d ‘m§Jë¶mMm gU ‘mZbm OmVmo. ¶m {XZr ‘moR>çm à‘mUmV ZmJ[aH$ Ym{‘©H$ H$m¶m©bm àmoËgmhZ XoV AgVmV. {d{dY ñdê$nmMo Ym{‘©H$ H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aUo XodñWmZ ‘§{XamV Ym{‘©H$ CnH«$‘m§Mr aMZm H$aʶmda ^a XoʶmV ¶oV AgVmo. dminB©V Aem CnH«$‘mgmR>r ‘moR>çm à‘mUmV ’w$bo IaoXr H$aVmZm ZmJ[aH$ {Xgbo. dmhZmMr nyOm H$aUo, dminB© ~mOmanoR>oV ’w$b{dH«o$˶m§Zr AemàH$mao XþH$mZo gO{dbr hmoVr. YZàmßVr XoUmè¶m AmñWmnZm§Mr nyOm H$aʶmgmR>rhr ’w$bo IaoXr H$aVmZm Pmbm Agë¶mMo ¶oWrb EH$m ‘moR>çm n«‘mUmV ’w$bo IaoXr H$aVmZm ZmJ[aH$ {ZXe©Zmg Ambo. ì¶mdgm{¶H$mZo gm§{JVbo. AmT>iV hmoVo. ‘mÌ ¶§Xm ImUr ~§X Joë¶m XmoZ ‘{hݶmnmgyZ ~§X Joë¶m H$mhr dfm©nmgyZ ImUrda Pmë¶m‘wio d Q´>H$‘mbH$ g§H$Q>mV Agboë¶m ImUtMm n[aUm‘ ZdrZ H$m`m©pÝdV Agboë¶m Q´>H$m§Mr nyOm gmnS>ë¶mZo ˶mMm ’$Q>H$m dñVy§À¶m IaoXrda Pmbm Agë¶mMo H$aʶmgmR>r ZmJ[aH$ d ‘mbH$ ’w$b{dH«o$˶m§da Pmbm. gÎmar ¶m

H$mUH$moUmV 28 amoOr Kw‘Q> AmaVr ñnYm©

‘meob ¶oWrb H$X§~m ~gñWmZH$md a nwOcocr XþJm© ‘mVoMr ‘Z‘mohH$ ‘yVu. (¶Xþdra Hw§$S>B©H$a)

H$mUH$moU, {X. 24 (à{V{ZYr) … g‘mO ‘§{Xa Vm‘UoV’}$ {X. 28 Am°³Q>m|~a amoOr gm¶§H$mir 6 dmOVm VmbwH$mñVar¶ Kw‘Q> AmaVr ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. dmXZmg{hV n§Yam {‘{ZQ>m§V H$‘rVH$‘r VrZ Ama˶m gmXa H$amd¶mÀ¶m AgyZ à˶oH$ nWH$mV {H$‘mZ AmR> H$bmH$ma AgUo Amdí¶H$ Amho. ¶m ñnY}Vrb n{hë¶m VrZ nWH$m§Zm AZwH«$‘o 3 hOma, 2 hOma d 1 hOma én¶m§Mr ~{jgo XoʶmV ¶oUma AmhoV. ˶mMà‘mUo CËH¥$ï> Kw‘Q> dmXZ, g‘oi d H$mgmiodmXH$ Am{U Jm¶H$m§Zm Img nm[aVmo{fHo$ XoʶmV ¶oVrb. ˶m{edm¶ ~{jgo Z {‘imboë¶m nWH$m§Zm àdmg IM© XoʶmV ¶oB©b.

(CX¶ gmd§V)

{R>H$mUr ’w$b {dH«$s H$aUmè¶m ‘oh~w~ ¶m§Zr gm§{JVbo, hm|S>m ¶oWo ImUrMm O~aXñV nJS>m Agë¶mZo ¶m ^mJmV Joë¶m AZoH$ dfm©nmgyZ Xgam gUmbm ’w$bm§Mm Mm§Jbm ~mOma hmoV hmoVm ‘mÌ

¶§Xm ’w$bm§Mr ‘moR>çm à‘mUmV IaoXr Pmbr Zmhr. ì¶mnmè¶m§Zr ’w$bm§Mr ‘moR>çm à‘mUmV IaoXr Ho$ë¶mZo ˶m§Zm H$mhr à‘mUmV ZwH$gmZ gmogmdo bmJbo.

AmMaU H$aVmZm BWë¶m g§ñH¥$Vrer ˶mMo ZmVo A{YH$ gÑT> Ho$ë¶mMo ‘V gmiH$a ¶m§Zr 춺$ Ho$bo. ‘waJmd {Z¶moOZ d {dH$mg àm{YH$aUmMo MoAa‘Z ¶m Zm˶mZo ‘waJmd Vmbw³¶mVrb Mmahr ‘VXmag§KmÀ¶m {dH$mgmgmR>r AmnU H${Q>~Õ Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. g‘mOgodH$ M§ÐH$m§V Jmdg ¶m§Zr {ZdoXZ g§ñWoZo am~{dboë¶m

qMMmoio XÎm‘§{XamV Jwédma CËgd nUOr, {X. 24 : qMMmoio XÎm‘§{XamV CÚm Jwédma {X.$ 25 Am°³Q>mo~a amoOr Jwédma CËgd A°S>. Jmonmi Vm§~m, XrnH$ dS>mdS>oH$a, gwaoe {XdH$a, glwV Ym¶‘moS>H$a, nr. nr. H$m‘V, {dZm¶H$ Xoenm§S>o d Ho$Xma Yw‘o ¶m§À¶mV’}$ g§nÝZ hmoUma Amho. ˶m{Z{‘Îm gH$mir 6 dm. H$mH$S> AmaVr, Z§Va 12 dmOon¶ªV ^m{dH$m§H$Sy>Z A{^foH$ d BVa Ym{‘©H$ {dYr, Xþnmar 12.30 dm. AmaVr d VrW©n«gmX, g§Ü¶mH$mir 7.30 dmOVm gXm{ed Am¶hþio ¶m§Mm ^{º$JrV, ^mdJrVo, ZmQ>çJrVo d gwJ‘ g§JrVmMm gw‘Ywa H$m¶©H«$‘ hmoUma Amho. ˶m§Zm {Xbrn JS>oH$a, (hm‘m}{Z¶‘), VwH$mam‘ {~Q>¶o (V~bm), g§O¶ Zmd}H$a (nIdmO), XrZmZmW ~m§XmoS>H$a (Vmi) g§JrVgmW H$aUma AmhoV. ˶mZ§Va 10 dm. ltMr AmaVr d VrW©àgmX hmoB©b. ^m{dH$m§Zr ‘moR>çm g§»¶oZo H$m¶©H«$‘mg CnpñWV amhmdo, Ago AmdmhZ XodñWmZ H${‘Q>rV’}$ H$aʶmV Ambo Amho.

CnH«$‘m§Mr àe§gm H$ê$Z ZdodmS>o d Xm~moir ‘VXmag§KmVrb bmoH$m§Mo àíZ gmoS>{dʶmg AmnU gX¡d à¶ËZerb Agë¶mMo gm§{JVbo. ¶màg§Jr hoS>b°ÊS> gS>m ¶oWrb lr Jm¡ar Ja~m Xm§{S>¶m H$bm g§KmÀ¶m nWH$mZo AmH$f©H$ Xm§{S>¶m Ja~m Z¥Ë¶ gmXa H$ê$Z CnpñWV àojH$mH$m§Sy>Z dmhdm {‘i{dbr.

àma§^r XrnàÁdbZmZo gmohù¶mMo CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. {ZdoX‘ g§ñWoer {ZJS>rV Agboë¶m àgmX ZmB©H$, gwhmZ ‘S>H$B©H$a, amOoe gmd§V AmXr§Zm ZmJ[aH$m§gmR>r ¶mdoir EH$ {‘{ZQ> ñVãYVm nmiyZ lÕm§Obr dm{hbr. ñdmJV ‘hoe H$moaJmdH$a ¶m§Zr Ho$bo Va gyÌg§MmbZ gwXeo ^mogbo ¶m§Zr Ho$bo.

Cëhmg Ádobg©Mo ‘S>JmdmV {hè¶m§Mo XmbZ ‘S>Jmd, {X. 24 (à{V{ZYr) … Jmoì¶mVrb ~mOmanoR>oV Amnbo doJio Zmd H$moaboë¶m Cëhmg Ádobg© ¶m AmñWmnZmZo {hè¶m§Mo XmbZ gwê$ H$obo AgyZ ¶m XmbZmMo CX²KmQ>Z AmñWmnZmMo Aܶj Cëhmg dob}H$a ¶m§À¶m hñVo Pmbo. ¶mdoir {‘Vm dob}H$a, AmñWmnZmMo H$m¶©H$mar g§MmbH$ {àV‘ dob}H$a d g§MmbH$ {dH«$‘ dob}H$a CnpñWV hmoVo. 1926 nmgyZ Amnë¶m AmñWmnZmZo ¶mo½¶ XOm©, Mm§Jbr godm d J«mhH$m§Mo g‘mYmZ R>odʶmg àmYmݶ {Xbo Agë¶mMo H$m¶©H$mar g§MmbH$ {dH«$‘ dob}H$a ¶m§Zr ‘S>JmdmV KoVboë¶m nÌH$ma n[afXoV gm§{JVbo. Jmoì¶mV Cëhmg Ádobg©Mr ‘S>JmdmV XmoZ d nUOrV EH$ Aer VrZ XmbZo AmhoV. ¶m XmbZmV CÀM àVrMo, AmH$f©H$ {S>PmB©Z, n¡byXma {hè¶m§Mo Xm{JZo {dH«$sg CnbãY AmhoV. Cëhmg

Ádobg©Zo {hè¶m§À¶m Xm{JݶmMo XmbZ CKSy>Z Jmo‘§VH$s¶ J«mhH$m§Zm XO}Xma d ‘m¡ë¶dmZ {hè¶m§Mo {d{dY ‘m°S>oëg XoʶmMo R>a{dbo Agë¶mMo doob}H$a ¶m§Zr gm§{JVbo. Zì¶m AmñWmnZmV g§nyU© {hè¶m§Mo Xm{JZo AgyZ ¶m AmñWmnZmV {dH«$s~amo~aM {hè¶m~Ôb OmJ¥Vr d bmoH${ejUhr XoʶmV ¶oUma Agë¶mMo ˶m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo. ¶m XmbZmV {hè¶m§À¶m A§JR>rnmgyZ ZW, hma, ‘§JigyÌ d Hw§$XZ ÁdobarMo doJdoJio Xm{JZo CnbãY AmhoV. Jmoì¶mV gw‘mao gmR> Q>³Ho$ {hè¶m§À¶m dñVy IaoXrMo J«mhH$ dmT>bo AgyZ {hè¶mMr A§JR>r d gmoݶmMr A§JR>r ‘moR>m ’$aH$ am{hbm Zgë¶m‘wio ‘ܶ‘ dJu¶ J«mhH$ AmVm {hè¶m§À¶m Xm{Jݶmbm ng§Vr XoV Agë¶mMo Vo åhUmbo.¶m nÌH$ma n[afXobm Cëhmg Ádobg©Mo {àV‘ dob}H$a CnpñWV hmoVo.

{S>Mmobr nÌH$ma g§KmMo H$m{eZmW ‘¶oH$a Aܶj {S>Mmobr, {X. 24 (à{V{ZYr) : {S>Mmobr nÌH$ma g§KmÀ¶m AܶjnXr nÌH$ma H$m{eZmW ‘¶oH$a ¶m§Mr gdm©Zw‘Vo {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. g{MdnXr a{damO À¶mar Va I{OZXmanXr CX¶ na~ ¶m§Mr {Z¶w³Vr H$aʶmV Ambr. Á¶oîR> nÌH$ma am‘ZmW XogmB© ¶m§À¶m H$m¶©H«$‘mV nÌH$ma g§KmMr ~¡R>H$ hmoD$Z ‘mdiVo Aܶj XþJm©Xmg JX} ¶m§À¶m AܶjVoImbr ZdrZ H$m¶©H$m[aUr {ZdS>ʶmV Ambr. H$m¶©H$m[aUrMo BVa nXm{YH$mar nwT>rbà‘mUo : Cnmܶj … am‘ZmW XogmB© d {dem§V dPo, ghg{Md … ¶ed§V na~, ghI{OZXma … amOoe MmoS>UH$a, H$m¶m©Ü¶j … XþJm©Xmg JX}, g^mgX … g‘ra C‘¶},

AaqdX gm¶ZoH$a, a‘oe gmdB©H$a, ‘hoe JmodoH$a, gwXoe ‘¶oH$a, g‘ra H$mobdmiH$a, gwaoe ~m¶oH$a, Am{U gëbmJma XÎmmam‘ eoQ>ço. ¶m ~¡R>H$sV {d{dY {df¶mda MMm© H$aʶmV Ambr. df©^a {d{dY gm§ñH¥${VH$ Am{U gm‘m{OH$ {df¶m§da n[ag§dmX, ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmMo R>a{dʶmV Ambo. J«m‘rU nÌH$mam§Zm CX²^dUmè¶m g‘ñ¶m§Mo {ZagZ H$aʶmgmR>r nÌH$ma g§K H$m¶©aV amhUma Agë¶mMo Zd{Zdm©{MV Aܶj ‘¶oH$a ¶m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo. ñdmJV ‘mdiVo Aܶj XþJm©Xmg JX} ¶m§Zr Ho$bo. àmñVm{dH$ am‘ZmW XogmB© ¶m§Zr Ho$bo. ¶mdoir XÎmmam‘ eoQ>ço, {dem§V dPo ¶m§Zr {dMma ‘m§S>bo. Am^ma CX¶ na~ ¶m§Zr Ho$bo.

{S>Mmobr nÌH$ma g§KmMr ZyVZ H$m¶©H$m[aUr ~gbobo S>mdrH$Sy>Z {dem§V dPo, H$m{eZmW ‘¶oH$a, am‘ZmW XogmB©, a{damO À¶mar, XþJm©Xmg JX}, C^o S>mdrH$Sy>Z CX¶ na~, gwXoe ‘¶oH$a, ¶ed§V na~, g‘ra C‘¶}, ‘hoe JmodoH$a Am{U amOoe MmoS>UH$a. ({S>OrQ>b ìhrOZ)

bmoH$m{^‘wI àH$ën am~dyZ amÁ¶mMm H$m¶mnmbQ> H$aUma {S>MmobrV ZdrZ ‘mH}$Q> g§Hw$bMo Cn‘w»¶‘§Í¶m§À¶m hñVo CX²KmQ>Z {S>Mmobr {X. 24 (à{V{ZYr) … amÁ¶mMm Mm¡’o$a {dH$mg H$aʵ¶mgmR>r à˶oH$ ehamMm ‘mñQ>a ßbmZ V¶ma H$ê$Z bmoH$m§Zm Amdí¶H$ Agbobo àH$ën gmH$maʶmR>r ~OoQ>‘ܶo 153 H$moQ>tMr VaVyX H$aʶmV Ambr Amho. gdmªZm ~amo~a KoD$Z Amåhm§bm {dH$mg gmYm¶Mm AgyZ bmoH$m{^‘wI àH$ën am~dyZ amÁ¶mMm H$m¶mnmbQ> H$aʶmgmR>r gaH$ma H${Q>~Õ Agë¶mZo à{VnmXZ Cn‘w»¶‘§Ìr ’«$mpÝgg {S>gmoOm ¶m§Zr Ho$bo. {S>Mmobr nm{bH$m joÌmV gw‘mao gmS>ogmV H$moQr én`o IM©yZ gmH$maʶmV Ambobm ZyVZ ‘mH}$Q>À¶m CX²KmQ>Z gmohù¶mdoir Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda Am‘Xma Zaoe gmdi, ‘mOr ZJamܶj A°S>. a‘oe gaXogmB©, ZJamܶjm A{Zem doU}H$a, CnZJamܶj Zmam¶U ~oVH$sH$a, ‘w»¶m{YH$mar dfm© ZmB©H$, gwS>mMo g§Xrn OmH$sg, ‘Zmoha {eamoS>H$a, gd© ZJagodH$ AmXr CnpñWV hmoVo. {S>gmoOm åhUmbo, gaH$maH$S>o ‘w~bH$

Cn‘w»¶‘§Ìr ’«$mpÝgg {S>gmoOm ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm A°S>. a‘oe gaXogmB©. gmo~V ‘mݶda.

{S>MmobrVrb ZdrZ ‘mH}$Q>Mo CX²KmQ>Z H$aVmZm Cn‘w»¶‘§Ìr ’«$mpÝgg {S>gmoOm. gmo~V Am‘Xma Zaoe gmdi, ZJamܶjm A{Zem doU}H$a d ‘mݶda.

n¡gm AgyZ gd© àH$ën nyU© H$aʶmV ¶oUma Amho. ‘mÌ VËnydu nyduMo Oo àH$ën aIS>bobo AmhoV. ¶mMr nyV©Vm H$aʶmda ^a {Xbm OmUma Amho. ¶mgmR>r 50 H$moQ>tMr JaO

Amho. H$moUVohr njr¶ amOH$maU Z H$aVm à˶oH$ KQ>H$mMm {dH$mg gmYʶmgmR>r gaH$ma ~m§Yrc Amho. {S>MmobrV Á¶m Á¶m ¶moOZm hì¶m AmhoV ˶mMm ‘mñQ>a ßbmZ

V¶ma H$ê$Z OZVobm {dídmgmV KoD$Z ‘mݶVm Úmdr d ˶mZwgma AmamIS>m V¶ma H$ê$Z {dH$mgmbm JVr XoʶmMo AmdmhZ ˶m§Zr Ho$bo.

¶mdoir {S>MmbrMo A{^¶§Vm hþgoZ ‘wOmda ¶m§Mo Cn‘w»¶‘§Ìr {S>gmoPm ¶m§Zr Img A{^Z§XZ Ho$bo. EH$m A{^¶§Vm H$emàH$mao JmdmMm H$m¶mnmbQ> H$ê$ eH$Vmo ho hþþgoZ ‘wOmda ¶m§Zr XmIdy {Xë¶mMo gm§JyZ Jmoì¶mV hm A{^¶§Vm Z§~a dZ d H$m¶©VËna Agë¶mMo àepñVnÌH$ ˶m§Zr {Xbo. Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Zr ZdrZ ‘mH}$Q> àH$ënmV Mm§Jë¶m gw{dYm nwadyZ Á¶m C{Udm AmhoV ˶mH$S>o bú¶ doYbo. gÎmoda ¶oD$Z gmV ‘{hZo Pmbo Var {S>MmobrÀ¶m {dH$mgmMo nmZhr hmbbo Zmhr. OZVobm {dH$mg hdm Amho. ˶m‘wio gaH$maZo ghH$m¶© H$amdo Ago

AmdmhZ Ho$bo. . BpñnVimgmR>r añ˶mda CVê$ … gmdi {S>MmobrV d¡ÚH$s` godm nwadʶmMr A˶§V JaO AgVmZm gaH$ma OZVoÀ¶m {Odmer IoiV Amho. BpñnVimbm Zdm XOm© XoD$Z Vo gwê$ H$aʶmg gaH$ma d ‘§Í¶m§Zr Q>mimQ>mi Ho$ë¶mg Vmbw³¶mVrb OZVobm KoD$Z añ˶mda CVaʶmMm Bemam Am‘Xma gmdi ¶m§Zr {Xbm. VgoM {dH$mgmMo àH$ën KoD$Z JmdmÀ¶m {eï>‘§S>img gaH$maZo AmOn¶ªV ghH$m¶© Ho$bo Zmhr, Agm Amamon ˶m§Zr Ho$bm. Cn‘w»¶‘§Í¶m§Mm gËH$ma

({S>OrQ>b ìhrOZ)

¶m H$m¶©H«$‘mV Cn‘w»¶‘§Ìr ’«$mpÝgg {S>gmoPm ¶m§Mm ‘mOr ZJamܶj A°S>. a‘oe gaXogmB© ¶m§À¶m hñVo emb, lr’$i d ñ‘¥{V{MÝh XoD$Z gËH$ma H$aʶmV Ambm. VgoM A{^¶§Vm hþgoZ ‘wOmda d amOoe JmdS>o ¶m§Mmhr Jm¡ad H$aʶmV Ambm. gwédmVrcm ‘mݶdam§À¶m hñVo ‘mH}$Q> g§Hw$bmZo CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. ZJamܶjm A{Zem doU}H$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. Zmam¶U ~oVH$sH$a ¶m§Zr àH$ënmMr ‘m{hVr {Xbr. gyÌg§MmbZ g§JrVm A䶧H$a ¶m§Zr Ho$bo Va [a¶mO ~oJ ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.


25goa6_Layout 1 24-10-2012 20:31 Page 1

6

Jmodm ³bmgr’$mB©S> OmJm CnbãY {d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 10,000, 11000, 12000, 15000., ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 12000, 14000, 16000, 18000, 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmV CnbãY. g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© 9271293185. ---------------------’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ, ObVaU Vbmd, {gŠ`w[aQ>r, bhmZ $ Z Agbobo AnmQ>©>‘o§Q> ‘wbm§gmR>r JmS>© > ^mS>çmZo XoUo Amho. ‘{hZm 20000 $g§nH©$ … 9665379706 >$ $ --------------------$ Ji, ‘S>Jmd > $¶oWo Mm§J$ë¶m Kmo gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2 >$ ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>‘© Q| > CnbãY. $ $ Vbmd $ ¶m§gh$ ³b~hmCg, ObVaU > Hy$bZ ì¶dñWm, {H$MZ dmVmZw $ {dYm§gh. g§nH©$ H°${~ZoQ> AmXr gw $ > 9823012409 (grE‘) $ > > ---------------------‘mS>ob, {Wdr ¶oWo J«rZ ìøy H$m°bZrV 65 Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarb $ ~oS> >ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo >$ dZ XoUo $Amho. g§nH©$ 9158997719 (EHo$>Eg) > > > > ---------------------> OmJm hdr $ ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, ~mUmdbr > n[agamV H§$nZr > {Q>ìhgmR>r $ Ep³P³¶w ’${Z©Ma¶wº$, > $ Ma¶w$ º$ 1/2/3 > > âb°Q {dZm’${Z© VmËH$mi hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶b $ $ > BñQ>oQ>, $ 952746241, $ 9236195911. (EEZgr)

Á¶mo > {Vf, ’|$J‹ewB©, dmñVy $ > AmnU> $H$mo‹U˶m> g‘ñ¶m§ Zr ÌñV > AmhmVµ . H$miOr H$ê$ ZH$m. $ $ à˶oH$ g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào‘, {ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb ZgUo AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«ñV AmhmVµµ? ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘r $ $ $H$mTy>Z Vwå> hmbm AënmdYrV VmoS>Jm $ XoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao > . 09878234791 > $ $n§. n§H$O e‘m© 909478655529 $ $ (EZS>r) ---------------------$ $ > > Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$ >> g‘ñ¶m§da d¡{XH$ IJmob{dÚoÛmao VmoS>Jm H$mTy>. C{eam {ddmh, ì¶dgm¶, ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, $ , ‘m§J{bH$, AmOmanU, H$mbgn© {nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. Amåhr nyOm, AZw$ð>mZ, ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. $ $ ~ZdyZ$ Amåhr g§J$ UH$s¶ $n{ÌH$mhr XoVmo. d¡{XH$> Á¶mo{Vf H|$Ð, > $ > 9665690469$ , 9665251097. (Am¶EZSr) ---------------------> gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m> Abr$ ^mB© $ Vw‘À¶m gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV. Ho$di$ 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, > derH$aU, H$mir OmXÿ AmXr g‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘À¶m$ {dídmgmbm Amåhr$ VS>m OmD$ XoV Zmhr, > ¶mMr $ > ImÌr ~miJm. g§nH©$ 09718431492. (S>ãë¶y EZ) $ $ ---------------------$ $ > AW© Am{U ì¶dgm¶$ $ $ $ H$moUVohr $dmhZ IaoXrgmR>r AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§À¶m AmYmao {dÎmgmø CnbãY. ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m {XdgmV $ {‘iob. g§nH©$ 992371580, 8805917681 $ $$ (~rEgEZ) $ ---------------------nmM $ ‘{hݶm§$gmR>r 10,00,000 > Ëd[aV > g§nH©$ … ImOJr bmoZ nm{hOo 9623852334. (grE‘). > $ ---------------------$ >

ì¶dgm¶ CnbãY

ao{’«$OaoQ>a, S>rn ’«$sOg©, dm°qH$J Hy$bg©À¶m XþéñVrgmR>r VgoM pñnëQ> EAaH§${S>eZg© ~gdyZ XoD$. g§nH©$ $ amO gmB© ao{’«$OaoeZ,> $ZmB©H$dmS>mo, EAaH§${S>eqZJ, H$i§JwQ>, ’$moZ 8805839485. $ $ (EHo$Eg) $ > --------------------$ -Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$m A‘o[aH$Z H§$nZrbm VmËH$mi AY©doi, nyU©doi Amdí¶H$Vm. > AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§$Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) --------------------nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. $ Q>©,> gd© >àVr gmjm§ $ {H$V H$ê$Z $ nmgnmo $ > > {‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Va $ > $ $ gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m $ nmoV©wJ$mb‘Yy > Z H$ê$Z {‘iob.$ g§n>H©$ -$ > $ 8390701197. h t t p / / w w w. v w f r a s e r. c o m / $ (~rHo$Eg) --------------------$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm. X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm dm{f©H$ VÎdmda H$ma ^mS>çmZo {‘iob. MmbH$hr {‘iVrb. {ddmhmgmR>r {deof gO{dboë¶m H$mahr CnbãY. g§nH©$ 9823966474, 9421300462 (grE‘) --------------------Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr XþéñVr H$ê$Z XoVmo. ˶mV Amåhr VÁk AmhmoV. g§nyU© Jmoì¶mV godm {‘iob. g§nH©$ 8806061787, 0832-3205554 (Eg¶y) ---------------------Vwåhr Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka gOdy BpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm. Amåhr ñd¶§n$ mH$KamMr> gOmdQ> $ gw§Xaar˶m H$aVmo $ $ . Vohr $Vw‘À¶m {Iembm $ nadS>o > b Aem XamV. $ (g§nH©$ - 9326467577) > --------------------$ $ -A‘o[aH$Z H§$nZrV H$m‘ {‘idm. J¥{hUr, ZmoH$aXma, {dÚmWu H$moUmbmhr g§Yr. ^anya H$‘{dʶmMr g§Yr. à{ejUmMr> gw{dYm Amho. $ $ - 922644249, g§nH©$ E{bem 9326115949. $ --------------------$ > nmo> V©wJrO amï´>r¶Ëd EH$$ Vo VrZ ‘{hݶm§ Vw‘À¶m Owݶm > $ V {‘idm. $ $ H$mJXnÌmMr à{H«$¶m$ AS>br Agob > Va> $ Vrhr $nyU© H$ê$Z XoD$. > Z XoD$. A°Q>oQ>ñQ>o$eZ, pìhgm {‘idy $VgoM nmoV©wJmb‘ܶo > $ {d‘mZVimdê$Z $ > $ $ $ $ > dmhVyH$ gw{dYmhr {‘iob. H$mVm©Amo {X {gXmXmo VgoM nmgnmoQ>©Mo H$m‘ H$ê$Z$ {‘iob. g§n$H©$ > ’«°$Ýg‘ $ dmP $ 0832 -$ 2550257, å¶wam{g¶mo $ 9627430238 $ (doi> - > gH$mir $ Vo Xþnmar 1.30 Am{U $ Xþnmar 8.30 3.30 Vo gm¶§. 7. R>mUm, Hw$Ç>mir,$ $ dm.> (Am¶EZS>r)> $ $ Jmo AmJadmb n°H$g© A±S> ‘y> ìhg© {b. > M> r 1987 > nmgy> Z Aìdb XOm© > > $ AmKmS>rMr H§$nZr. VUmd‘wº$ $ {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 $ $ 9326101181. > 6001500, $$ $ (EZS>r) > $ > > >> $ >$ $ > > CnbãY $ $ $ rZ XþMmH$sMo $ ñnoAanmQ>© > d$ B§O $ > $ Am°B©b {dH$Uo Amho.$ g§nH©$ … $ $ $ $ 8421766007. B‘ob …

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r. Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘. Eñgr, ~r~rE, ~rgrE, E‘~rE, E‘grE AmXr Aä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo àdoe ¿¶m. Aä¶mgH«$‘ nyU© hmoVmM A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶ A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, 2726715. Eg. Oo. gr. 2733895, 2733897 (S>rE). ---------------------Vw‘Mr AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$m qH$dm {n¶mZmo, H$s ~moS>©da dmO{dʶmg {eH$m. {eH$dUr CnbãY. g§nH©$ ~m°ñH$mo 9209141911. (grAmoEZ) dmñH$moV $‘mo’$V Z{gªJ à{ejU. $ g§nH©$ 9422971157 (EgEZ) $ > > > $ ---------------------$ a°ån hmVmiUr, {d‘mZVi H$m¶m©Ýd¶Z AmXr > à{ejU ZdrZ ~°M EH$ gßQ>|~anmgyZ gwê$. Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE,> àdoemgmR>r g§nH©$ Q´$>oS> qdJ $ BpÝñQ>Q>çy$Q>. B§Q> >aZ°eZb EAa ‘°ZoO‘|Q>. nUOr 2228378, ‘S>Jmd $ $ $ > > $ 8605599420 $ timpanajim@yahoo.com, $ > $ $ $ $www.timeindia.com/online$ $ > traveledu.com (Am¶EZQ>r) $ > ---------------------> AmR>dr, Zddr, Xhmdr, AH$amdr, $ ~mamdr (Jmodm ~moS>)© ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m $ > $ > {Z¶{‘V > > {eH$dUr,$ d¡¶> {º$H$ >$ $ > > {eH$dUr. $ >> {eH$dUr qH$dm Kar ¶o D $Z > > $ >> > > gH$mir, > > Xþnmar> qH$dm g§Ü¶mH$mir > > ¶rÀ¶m doir CnbãY. g§> nH©$ Vw‘À¶m gmo $ 8390976084 (S>rE) $ ----------------------

$ >

e¡j{UH$

$ H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$>J $ . grgrEZE, grgrEZnr E‘.gr.Eg.B© Aä¶mgH«$‘ ‘m¶H«> $mogm°âQ>, grAm¶EggrAmo> $narjm> > H|$Ð, Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ $ ‘S>Jmd Am{U nUOr 9960166606 $ $ ---------------------¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ $ XÿañW {ej‹U, >E‘~rE, E‘grE, $ , ~rgrE, ~r~rE, ~r. E‘EgS>ãë¶y $ H$m°‘, E‘ E (gd© {df¶),$ ~r. E µ(gd© $ {df¶), E‘. Eñgr µ(gd©$ {df¶),$ ~r $Eñgr (gd© > {df¶). g§nH©$ ~mbmOr > $ BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ $ $ > {S>ñQ>§Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam $ ‘Obm, E qdJ, S>m°Z > Aë’« > $mZ ßbmPm, > $ > ~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘mo$ a, nUOr. XÿaÜdZr 0832 - 2431014, 9764234786, 83, > $ 976565781, > $ $ $ 85. (www.bidindia.com) (S>rE) > ---------------------$ $

{ddmh{df¶H$>

$ > h°nr ‘°aoO ã¶yamo$ Jmod$m. $H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ>§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z $XoUmar > qH$dm EgE‘Eg > g§ñ$ Wm. g§nH©$ gmYm $$ $ $ $ $ H$am.$ 9822482970. JmonZr¶ $ $ ^o$Q>rgmR>r. $ $ $ $ happymarriagebureau.com $ $Zm|XUr ewë$H$ 100> én¶o. > ---------------------$ $ $ $ > OJ^amVrb {ddmhoÀNy>$Jmo‘V§ H$s¶ ór $ da nwéfm§Mr >‘m{hVr CnbãY. do~$gmBQ> wwwpeoZm|XUr H$am.$ $ $ $ pletable. com g§nH©$ > > > 9049350366 (~rEg)

> CnbãY ‘mb‘Îmm $ $ $$ $g‘wÐ{H$Zmµè¶mbJV, gw§Xa OmJoVrb $ > XþH$mZ CnbãY - qgJb {dH«> $sgmR>r hmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38 bmI én¶o$. g§nH©$ 9921411469, 9921687920 (EEZgr) $ > ---------------------> $ -Zmdob$ r ¶oWrb ñH$moS>m> emoê$‘ Odi > $ 25 Mm¡ag‘rQ>aMo XþH> $mZ $añ˶mbJV ^mS>çmZo CnbãY. $ $ 9763390085. (grEgQ>r) ‘S>J$mdmV$ 85 Mm¡ $ ag‘rQ>aMr VrZ XþH$$mZo $ ^mS>çmZo$ CnbãY. Vi‘Oë¶mda, añ˶mbJVÀ¶m $ $ > $ OmJoV. emo ê$‘, H§$nݶm, ~±Ho$gmR>r > > $ $ Cn¶¶wº$. g§nH©$ 9823880813 $

OmJm hdr > $ Jmodm doëhm qH$dm AmJer n[agamV $ > $ p³bAa $300 Vo 700 Mm¡ $ ag‘rQ>aMm > > $ Q>m¶Q>b Agbo bm ßbm° Q> >hdm $ $ $ > > Amho. g§n> H©$ 9158207608, $ > 9921580104 $ $ > > ---------------------$ $ > {Zdmgr > $ àH$ën, $ $ ì¶mdgm{¶H$ $ $AmñWmnZo, eoVr Am{U Am¡Úmo{JH$ $ Jmo$ì¶mV H$moU$˶mhr> AmñWmnZm§gmR>r $ $ hdr Amho. g§nH©$ AmH$mamMr OmJm $ 8308196113 ìhr. > S>ãë¶y$ >’«°$g>a [a¶b BñQ>Qo >. www.vwfraser.com > (~rHo$Eg) $ $nm{hOo > V> > > >> $ $ $ > > Mmby qH$dm ~§X Agbobo $H$m°å߶wQ>a nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500> é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 $ $ én¶m§Zr KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>oh$r Agë¶mg Mmbo> b. (Am¶EZS>r). $ ---------------------> $$ $ Iam~ $ Pmbobo ‘m° $ {ZQ>a> - 500$ é. > ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 >> én¶m§$ Zr VgoM Egr, ñHy$Q>a, BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZaoQ>a {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 8805495115. > $ > $ > ---------------------> $ $ L> $

$ > $ > >>

>> >

> $

> $

OwZo Jmodo ¶oWo CÚm ~waeo~dw m§Mo H$sV©Z

$

$ > $ $ > $$

>

$

$

>

>

>

$ $ >

$ $ >

{MÌH$boV [aMm, Jm¡V‘r àW‘ {dS>u ¶oWo KZH$Mam ì¶dñWmnZ CnH«$‘

happymarriagebureau.com

Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. ZmoH$ar {df¶H$ ---------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘V§ H$s¶ ór Wanted Smart female Office Assistant for our Khorlim nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da wwwpeoZm|XUr H$am. shop, preferably from nearby pletable. com g§nH©$ Mapusa. Qualification Xth or 9049350366 (~rEg) XII th Passed. Tally preferred. ---------------------Contact with application : -IwfI~a ,IwfI~a ,IwfI~a R.K. Batteries, opp. Laxmi EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§Zm ¶mo½¶ Narayan Temple, Mapusa. CnMma Am[U ImÌrera Cnm¶. --------------------- Am¶wd}XrH$ Am¡fYr d CnMma > $ nUOr n[agamV H$m‘ H$aʶmgmR>r nÜXVrZo Am‘À¶mH$S>o n¶m©¶ CnbãY > $ Zm g§nH$m©gmR>r S>m°.ehm. gr³¶w[aQ>r $ gwnaìhm¶Pa $ d Amho. ê$½Um§ gr³¶w[aQ>r JmS>© Ëd[aV nm{hOoV. ‘mo~mB©b - $9922535437, (grE‘). nJma ê$. 8500/- d ê$. 7500/- ---------------------AmoiInÌmgmo~V g§nH©$ gmYm. ‘o [d[dY b¢[JH$ AmOmam§ > $da Am‘À¶mH$S>o ¶mo ½ ¶ g‘w n Xo e Z, ‘mJ© Xe©Z Am[U àm¶ìhoQ> JmS>©g², noñQ´>r H$m°Q>oO‘mJo, Zì¶m nÜXVrZo CnMma Ho $bo OmVmV. [abm¶Ýg do~dëS>© AmYr, H§$nmb $ [b§ J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nUOr, ’$moZ (0832) 3250715 $> nÜXVr. ‘Yw ‘ o h , ‘w i ì¶mYr $ $ $ > > $ $ --------------------Aem [dH$mam§dahr$ ImÌrZo BbmO > > Kmo$ Ji - ‘S>Jmd ¶oWo 15 dfmªnmgyZ H$aʶmV ¶oVmo. $ WoQ> g§nH©$ $ à{gÕ Agboë¶m H§$nZrV Am°{’$g $ $ > $> d}X [³b[ZH$, $ $ > gmYʶmgmR>r-Am¶w H$m‘mgmR>r 18$ Vo 28> d¶moJQ>mVrb $ > dmS>o dmñH$mo . ‘mo ~ mB©> b> > > ‘wbo nm{hOoV. ‘{hZm nJma 6500 Vo $ 7798103591.(EgEZ). > $ $ 12000. g§nH©$ … 8975732134, ---------------------8378012544.$ -[d[dY b¢[JH$ AmOmam§da {bMrg ñnm Am{U$ gbyZgmR>r bo{S>O> Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ > > $ > ã¶wQ>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa ,‘mJ©Xe©Z$ VgoM [b§J bhmZ ¶mdahr $ $ $ $ CnMma nÜXVr. > $ ‘Yw‘> oh$, nm{hOo.> g§nH©$ … 7507832024 ImÌrera $ > > [dH$mam§dahr ImÌrZo $ ---------------------- ‘wiì¶mYr Aem $ $EH$m > ImgJr H§$nZrbm> ’$mo $ Z BbmO > $ H$aʶmV ¶o V mo . g§ n H© $ $> KoʶmgmR>r d> Amnë¶m CËnmXZm§Mr gmYʶmgmR>r -Vw H y $ [³b[ZH$ ,[gZo > $ nmÌ ‘m{hVr$ bmoH$m§Zm Xo$ ʶmgmR>r [dem§V Odi ,‘S>Jmd .‘mo~mB©b$> $> C‘o $ Xdmam§> Mr Amdí¶H$Vm Amho > . B§$J«Or 9822155821(S>rE). > > > $ > ---------------------Am{U qhXrda à^wËd Agmdo. g§JUH$ Am{U B§Q>aZoQ$>Mo kmZ Amdí¶H$. b¢[JH$ AmOmam§$ d> a Am‘À¶mH$S>o > ¶mo > ½¶ g‘w n Xo e Z ,‘mJ© X e© Z Vgo M C‘oXdma {H$‘mZ 12 dr CÎmrU© > $ $ $ [b§ > J > $ $> $ > bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma $ Agmdm.$ H$m‘mMr doi gH$mir 10 Vo > H$mir 7.> Xþn>mar 2 Vo amÌr 8$ ¶m nÜXVr.OwZ$ mQ> ‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem$ gm¶§ $ $ $ > $ $ doioV$ 8421928485 da g§nH©$ [dH$mam§dahr ImÌrZo> BbmO H$aʶmV gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌm§À¶m àVr d ¶oVmo. g§$ nH©$ -’$m|>S>m [³b[ZH$, H°$’o$ $ $ XmoZ$ N>m¶m{MÌo AmUmdrV. ^mog>bo Odi, ‘mbr‘-~oVr. Anm±> B©Q> > ---------------------Ko> dyZM$ $ ¶oU$ o. ‘mo$ ~> $mB©> b> $ $ $ > -Jmo‘§VH$s¶, H$m°pÝQ>Z|Q>b > Hy$H$, 9881889650,9673094890(Eg) $ XoI^mb n¶©dojH$,$ Bbop³Q´>eZ, Egr ---------------------$ ‘oH°${ZH$,> nXdrYa à{ejUmWu, ^mS> > $ $> çmZo XoU$ o $ H$m¶m©b¶ $à‘wI, ì¶dñWmnH$ VgoM $ $ >> > $ > >> H$bm $ $> , ’$mVmoS>m©, $~moS$>m© $, $ $ XmbZ> {dH«$$s A{YH$mar Bìh|Q$> H$mo ‘S>JmdmV,$> AmHo $gd© gmo¶tZr¶w $ º>$ Am°{S>©ZoQ>aMr Amdí¶H$Vm Amho . g§ n H© $ Zmdo b r ¶m ^mJmV $ > $ $ > > 1~rEMHo $ âb° Q > ^mS>çmZo Xo U o Amho . nUOr‘ BZ, ‘im, ’$m| V mBÝhmg, $ $ nUOr, 9823068136, 2228136. ¶m~m~V g§nH©$ gmYʶmgmR>r$ H$m°$ÝQ>rZ|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, ‘mo~mB©b> panjiminn@bsnl.in 9527463241(EEZgr) > > > ---------------------H$mo> bdm ¶m ^mJmV > > gd© gmo¶tZr¶wº$ $ ‘ ‘w> bo> Am{U $‘wb$ r 3~o$S>ê$‘, nyU© ’$[Z©Ma¶wº$ Egr âb°Q> nmQ>© Q>mB©‘$ , ’w$b Q>mB© XoUo Amho. g§nH©$ nm{hOoV. AZw^$ d d > $ nmÌVoMr ^mS>çmZo > $ $ > > Amdí¶H$Vm Zmhr.$ g§nH©$ - Mm§Xÿ g$ m Y Ê ¶ m g$ m R > r - ,$ ‘ m o ~ m B © b> -$ $ $ 9860747952.(~rEgEZ ) ’$m‘© ‘mH}$Q>, $ > > $ gr,$ $nUOr, ---------------------$ > > 9420818776. $ $ $ > $ > S>m $ ¶m ^mJmV $ gd© T>dir-’$m| $ $ ¶tZr¶w > > º$ 2~rEMHo > > $, ‘w»¶ ---------------------> > $ $ $ gmo añ˶mda âb°> Q> >^mS>çmZo XoUo Amho -H$i§J$wQ> ~rM ¶oW$ rb $ hm°> Q>obgmR>r $ . > $ $ ~«moH$a,$ do> Q$>a, B§{S>¶Z $Hw$H$ d [agoßeZ{ZñQ> g§nH©> $$ $ gmYʶmgmR>r-, m o ~ m B © b -$9 4 2 3 8$ 8 4 8 0 0 >. nm{hOoV. g§nH©$ … 9822334749, $‘(~rEgEZ). $ $ > $ 9822168680. > > --------------------> > $ > Á¶mo[Vf$ H$mob$ dm ¶oW$ o gm’$g’$mB© H$aʶmgmR>r $ $ H$mo > UVrhr$ > g‘ñ¶m Agmo ¶mda ~mB© nm{hOo $ . Mm§Jbm nJma. $ g§nH©$ … > ImÌr[ea BbmO. d¶¡$ º$sH$ g‘ñ¶ooda $ 8805515681. $ $> ‘mJ©>Xe©Z > d g‘wnXoeZ. OrdZmV$ $ --------------------Ambobo AZo> H$ g§H$Q>o$ ˶mda ‘mV $ . åhmngm > H$aʶmgmR>r. -AZw^dr Hw$H$ nm{hOo $ $ > CÚmo> J $ $ì¶dgm¶mV $> > àmYmݶ. $ AmH$f© AmUʶmgmR>r ¶oW$ rb Agë¶mg $ > $ Vgo$ M > > H> $ ^a^amQ>r > > > > ào‘àH$aUmVhr ¶e $[‘imdm, Amnbo nJma. > > g§> nH©$$ $ >…$> 9850754315, g§nyU© e§H$m > > 6450149. $ $ $ [ZagZ d$ g‘mYmZ$ [‘i[dµÊ¶mgmR>r > $ $ $ > $ > > gmoZr, noZmgmoZrH$, g°‘gmoZmB©Q> g§nH©$ H$am.lr gmB©~m~m Á¶mo[Vf $ er.Ka .H« $ $‘m§H$-48,6. H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh .E‘.~r.Omo $> ‘mo~mB©b $(nwéf) ‘S>Jmd $ $> Am{U $ nUOr> S>oë‘Z hm°Q$ >ob$‘mJo,nUOr. H«$$‘m§H$- > 9890259227 $ > > emoê$‘gmR>r nm{hOo. ‘wbmIVrgmR>r (~r.Eg.) $ gmo> Zr emoê$‘, J«og MM©,$ ‘S>Jmd ¶oWo $ à˶j > $ ^o$ Q>mdo. > g§nH©$ … $ > $ $ $$ $ $ 9822121228. $ $ $ $ $ $ > > $ $ $ $ $ $ $ ---------------------$$ > > JmodZ Am{U Mm¶ZrO Hw $ H$ nm{hOo . $ > $ $ > $ $ AmH$f© $ $ H$ > nJma, amhUo d Ood$UmMr > åhmngm, {X. 24 (à{V{ZYr)… gmo¶. g§nH©$ …> 9822158550. OwZ>o - Jmodo `oWrb X¡$dk ~«m÷U --------------------$ > > emaXmoËgd g_mOmV\}$ 178 ì`m $ n°q>H$J‘ܶo emaXmoËgdm{Z{‘Îm {d{dY -H§$nZr‘ܶo $ hoëna, $ > H> «$_m§Mo Am`moOZ Ho$bo Amho > >. > H$m‘$ H$aʶmgmR>r 18 Vo 29 > $ df} H$m`© $ > $ $ $ d¶moJQ>mVrb ‘wbr- ‘wb> Jo Jwédma {X. 25 Am°ŠQ>mo~$a amoOr nm{hOo $ V. {ejU 8$ Vo 15 dr Agmdo. amÌr 9.30 dm. _w§~B© `oWrb ‘{hZm nJma 7500 $Vo$ 9500. à»`mV H$sV©ZH$ma h. ^. n. dmg$ $ Am{U OodUmMr ‘mo’$V wX> od~w> dm ~waeo$ `m§>Mo H$sV©Z Am¶mo{OV amhʶmMr H$aʶmV Ambo Amho. Ë`m§Zm V~bm$ ì¶dñWm. $ g§nH©$ … ‘S>Jmd $ H«$. d hm_m}{Z`_ $ gmW gw$Yra$ Omoer $ > 8554053158, 7350875297. (gm§ J br) d àH$me ZmVy ({_aO)$ $ $ $ $ $ $ --------------------H$aVrb. ¶mZ§Va AmaVr d$ $ $ > > > $ ImgJr > H§$nZrbm AZw^dr, ~r. EH$m $ VrW©à> gmX hmoB©b. > > > $ > $ $ H$m°‘ nXdrYa AH$mC§ Q >Q>Mr > ew$H«$dma {X. 26$ amoOr> Xwnmar$ 1 > > $ AmaVr d$ VrW©àgmX,$ 2 Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 dmOVm dmOVm _hmZ¡ $ doÚ d amÌr 9 dm. $ ¶m doioV $ h.^.n. dmgwXod~wdm§Mo H$sV©Z, @mobile da g§nH©$ VXZ§Va nmdUr, AmaVr$ d $ > 842198485 $> $ $ $ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d ^OZmMm > > > H$m`©H«$_ hmoB> ©b. Z§> Va $ > $ \$Q> XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$. $> mŠ`m§ $ À`m$ $AmVf~mOrV $ $ $ $ Xadfr©à_mUo KmJar $ Amamo½$¶ gw{dYm $ \w$JS>çm§Z$ r Xo$ {dgO©ZmZo> CËgdmMr drMo $ gm§$JVm $ $ >> $ $ . `m $emaX- > gm§YoXþI$ r, öX¶{dH$ma, AñW‘m, $ H$aÊ`mV `oU> ma$ Amho gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da moË$gdmbm ^º$JUm§Zr _moR>çm $ Cn¶wº$ $ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. g§»`oZo CnpñWV $ $ amhmdo Ago $ Jmo$ ì¶mV> ¶m$ Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>r AmdmhZ `O_mZ a_oe dg§V >$ > àMmaH$ hdo> V. g§$ n$ H©$ 9867249859, gmiH$a d ~§Yy `m§Zr Ho$bo Amho. $$ 902060720. $ > $ $ $ $ $ ---------------------$

$>

$ >

h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r.

$ >

angels.goa66@yahoo.com

$ (~rEgEZ) > $ > > --------------------$> > $ > >$ë¶m Xmo> Z 32 B§Mr $ ->ZdrZ Agbo $ g ñQ>oeZ. EbgrS>r , XmoZ ßbo gmo~V> grS>r ‘mo$’$V {dH$UoKAmho. $ g§nH©$> … 9689426339, > $ 9765395391. (E‘grS>r) > --------------------> $ $ $ $ > > > Ýgr $ $ $ H$ÝgbQ> $ $ $ $ $ å¶wQ>oeZ, $ nm{Q>© > > eZ, ‘mb‘Îmo>À¶m > H$mJXnÌm§Mr N>mZZr, VgoM ‘mb‘ÎmoMr nmhUr, H$mJXnÌm§Mr Zm|XUr, Vw‘À¶m O‘rZOw‘ë¶mMr d $ gmR>rÀ¶m godm ‘mb‘ÎmoÀ¶m ì¶dhmam§ $ CnbãY. g§nH©$ VwH$mam‘ 8$ 8 >8$ $8 8$ 9 0 >$ 2 7 9 . $ $ K >> $$ www.servicegoa.com > $ > --------------------> -AmogrAm¶, nrAm¶Amo {dXoer > $H$m‘o > . (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr $ ‘wXVrnojm$ OmñV {Xdg {Zdmg, > ‘m¶Xo $ Q>© hadbm¶, nmgnmo er > OmʶmMr nadmZJr {‘idm¶Mr¶, > > A{Zdmgr ^maVr¶m§ $ > À¶m$ (EZAmaAm¶) {ddmh qH$dm µK$ Q>ñ’$mo $ > $Q>mMr > g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë$ ¶ynÌ d ‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o> ¶mgmR>r $ 9158011412 $ $(grAmo $ EZ). $ --------------------> $ $ Amog$ rAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZw gma $ nmM $ dfmªn¶ªV pìhgm ‘wXV dmT>, pìhgm $ àH$mamV ~Xb, $ ‘wXVrZ§V$ aMm {Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m {‘i{dUo$ B˶mXr H$m‘m§gmR>r g§nH© > 9637169333, 9823023446, $ 9 1 5 8 6 6 $ 3$ 1 7 $ 3 . visasolutionsgoa@yahoo.in. $ $ w$w w v i >s a$s o> l u t i o n s> g o a .> >i n (EEZgr) > $ $ > ---------------------$ >

Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 9764717918.

>

>

$> >

$

>

>

Ho$ar, {X. 24 (dmVm©ha)… {_Zab ’$mC§So>eZ d gmIir ZJanm{bH$m `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo {dS>u JmdmV {ZVi J«m_ `moOZo A§VJ©V KZ H$Mè`mMo ì`dñWmnZ H$aÊ`mMm H$m`©H«$_ hmVr KoÊ`mV Ambm AgyZ, OZOmJ¥Vr ìhmdr `m hoVyZo {d{dY ñnYmªMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo. `m {Z{_Îm gaH$mar àmW{_H$ {dÚmb` H$maoImOZ `oWo {MÌH$bm ñnYm© KoÊ`mV Ambr. `mV n{hbr XþgargmR>r KZ H$Mam Va {Vgar Mm¡WrgmR>r gw§Xa n[aga hm {df` XoÊ`mV Ambm hmoVm.`mV n{hë`m JQ>mV àW_ [aMm amO|Ð Hw$S>miH$a, {ÛVr` H$mo_b H$m{bXmg amD$V,V¥Vr` {d¿Zoe d¡Hw§$R> ZmB©H$ ¶m§Zr ~{jgo nQ>H$mdbr. Xþgè¶m JQ>mV àW_ Jm¡V_r {H$emoa ZmB©H$ ,{ÛVr` àmár aKwdra YmdñH$a ,V¥Vr` H$m¡eb {H$emoa ZmB©H$ `m§Zm ~jrg àmá Pmbo. ñnY}Mo narjU amKmo~m noS>UoH$a d bú_U ~m§XoH$a `m§Zr Ho$bo. `mdoir {ZVi J«m_da AmYm[aV àíZ‘§Oyfm ñnY}V Jm¡V_r {H$emoa ZmB©H$, _¡{Wbr em§Vmam_ AdIio, Am`wf _mohZ AdIio d {d{Zfm X`mZ§X ZmB©H$ `m§Zm ~{jgo àmá Pmbr. ~jrg {dVaU H$m`©H«$_mgmR>r ì`mgnrR>mda gmIir ZJanm{bHo$Mo _mOr ZJamÜ`j AmZ§X ZmB©H$, nÌH$ma amKmo~m noS>UoH$a, {_Zab

>

> ~jrgàmá {dÚm϶mªgmo~V amKmo~m noS>UoH$a, g§J_ nmQ>rb, namJ am§JUoH$a, AnUm© _m{OH$, Apñ_Vm Jmdg d ‘mݶda. (Xod|Ð Jmdg)

\$mC§So>eZMo namJ am§JUoH$a, g§J_ nmQ>rb, bú_U ~m§XoH$a, {ZVi J«m_ g{_VrÀ¶m gwOmVm gmdi ,^m½`lr H$m_V, ^m½`lr KmS>r, am_oœar À¶mar , {edZmW ZmB©H$, {à`m§H$m na~ {dÚmb`mÀ`m _w»`mÜ`m{nH$m AnUm© _m{OH$, {e{jH$m Apñ_Vm Jmdg AmXr CnpñWV hmoVo. ~jrg àmá {dÚmÏ`mªZm ~°½O d Q>r-eQ>©g² XoÊ`mV Ambo. gyÌg§MmbZ gwOrV ZmB©H$ `m§Zr Ho$bo. ñdmJV _w»`mÜ`m{nH$m AnUm© _m{OH$ `m§Zr Ho$bo d gwOrV ZmB©H$ `m§Zr Am^ma _mZbo. Xaå¶mZ, KZ H$Mè`mMm gmR>m {dS>u H$maoImOZ `oWo H$aÊ`mV `oUma

Amho. ¶mgmR>r H$maoImOZ ¶oWo EH$, Xþgam YmQ>dmS>m, À`mardmS>m, KmS>rdmS>m, {Vgam XoD$idmS>m,JmdH$admS>m, Va na~dmS>m, gmdidmS>m ¶oWo {‘iyZ Mma {d^mJ V¶ma H$aʶmV Ambo Amho. > ZJanm{bHo$ $H$Sy>Z e{Zdmar gmIir H$Mè¶mMr CMb H$aÊ`mV `oB©b. `mV n{hë`m {d^mJmV _{hÝ`mMm n{hbm e{Zdma, Xþgè¶m {d^mJmV Xþgam e{Zdma, {Vgè`m > {d^mJmV {Vgam e{Zdma Va Mm¡Ï`m ${d^mJmV Mm¡Wm e{Zdma, Ago {ZpíMV H$aʶmV Ambo Amho. `m `moOZoMr gwédmV ZwH$VrM H$aÊ`mV Ambr. >

’$m|S>çmV 8 nmgyZ g§JrV H$m`©emim nUOr, {X. 24 … A{^OmV g§JrVmMm àgma d àMmamgmR>r H$m`©aV Agboë`m _madm `m g§ñWoV\}$ {X. 8 Vo 10 Zmoìh|~a `m VrZ {Xdgm§À`m H$mbmdYrV Jmoì`mVrb CX`moÝ_wI g§JrV {dÚmÏ`mªgmR>r \$m|S>m `oWo "^maVr` emór` d ZmQ>çJrV Jm`Z' `m {df`mdarb H$m`©emioMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. `m H$m`©emioV qhXwñWmZr g§JrVmVrb Á`oð> d à{gÕ Jm`H$ n§. {dO` H$monaH$a ho _mJ©Xe©Z H$aUma AmhoV. `m H$m`©emioV n§Yam dfmªdarb g§JrV {eH$Umao {dÚmWu > $ ^mJ KoD$ $ eH$Vrb. n§. H$monaH$a `m§Zr n§>. dg§Vamd > Xoenm§S>o Am{U n§. {OV| $ Ð A{^fo$H$s `m§À`mH$S>o AZoH$ df} Vmbr_$ KoVbob$r Amho. > Ë`m§Zr OJ^amVrb à{gÕ > > $ > > > $ > $ $ $ $ > $ $$ $ $ $ $ > > nUOr, {X. 24 … B§Q>aZ°eZb g|Q>a Jmodm Am{U nUOr Q>~o b Q>{o Zg ³b~ ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo Jmodm AmaQ>rAm¶ ’$moa‘Zo nmaXe©H$ àemgZmH$[aVm ‘m{hVrMm A{YH$ma H$m¶Xm ¶m A§VJ©V 6 dr H$m¶©emim a{ddma 21 Am°³Q>mo~a 2012 amoOr X B§Q>aZ°eZc g§Qo >a Jmodm, XmoZm nmdbm ¶oWo Am¶mo{OV Ho$br hmoVr. $ > ¶m H$m¶©emio Xaå¶mZ Jmodm $ $ H«$sS>m àm{YH$aU (ñnmoQ>g © ² Am°Wm°arQ>r > $ Am°’$ Jmodm) ‘mݶVmàmá gd© H«$sS>m $ > g§KQ>Zm§Zr ‘m{hVr A{YH$ma $ Ëd[aV $ H$m¶ÚmMo A§‘b~OmdUr $ $> H$amdo$ d npãbH$ B§’$mo‘}eZ $ $$ > > Am°{’$gaMr {Z¶wº$ H$amdr, Oa $ H«$sS>m g§KQ>Zm A§‘b~OmdUr H$arV $ Zmhr Va ˶m§Mr ‘mݶVm aÔ H$amdr > $ > Agm àñVmd gdm©Zw‘Vo$ $ ‘mݶ $$ H$aʶmV > Ambm. $ $ rAm¶ $ hm R>amd Jmodm AmaQ> $ > $ ’$moa‘Mo Cnmܶj> éB© ’o$aoam ¶m§Zr $ $ $ > > ‘m§S>bm d Jmodm AmaQ>rAm¶ ’$moa‘Mo > $ g{Md lrH$m§ ¶m§Zr ¶m R>amdmMo $ V ~d} $ $ AZw‘moXZ Ho$bo. ¶mdoir $ Pmboë¶m $ àXrK© MM}Xaå¶mZ ~mobVmZm$ Jmodm $ A°WboQ>rH$ Agmo{gEeZMo g{Md $$ > $ $ > $ $ $ $ $ $ $ dmñH$mo, {X.> $ 24 (à{V{ZYr)… hoS>b$S± >$ m ¶oWrb ‘mVmolr ‘{hbm ‘§S>imV’}$ gS> $ $ $ Xrnmdbr {Z{‘Îm 8 Vo 12 Zmoìh|~an¶ªV lr > bú‘r Zmam¶U$ Xodmb¶mg‘mo arb > $ ¶wdH$ g§K Q´$ >ñQ>À$¶m g^mJ¥ > hmV hñVH$bm àXe©Z d {dH« > $ $sMo Am¶moOZ H$aʶmV $ $ Ambo Amho $. ‘{hbm§ Zr V¶ma Ho$boë¶m $ $ > $ > {dUH$m‘, ^aVH$m‘,$ {edUH$m‘, $ $ $ {MÌH$bm, em°qnJ VgoM$ {XdmirgmR> > >r bmJUmam ’$ami AmXr§Mo àXe©Z $ >$ $ $ ‘m§S>ʶmV $¶oUma Amho. ñdñV XamV $ $ $ $ ˶m§ ¶oUma Amho. > Mr ${dH«$shr H$aʶmV > $ $ àXe©ZmV {d{dY Jmio (ñQ>$ m°ëg) $ $ $ C^maʶmV ¶oB©b. BÀNw>H$ ‘{hbm $ qH$dm $$ $ $ > $ $ $ $ $ $ $

>

$

$ >

n§. H$monaH$a ¶m§Mr 7 amoOr nUOrV _¡\$b

$ $

Agboë`m AZoH$ g§JrV _hmoËgdmV ^mJ KoV Amnbr H$bm VoWo noe H$aV a{gH$m§Mr _Zo qOHy$Z KoVbobr AmhoV. Ë`m§Zm AZoH$ _mZmMo nwañH$mahr bm^bobo AmhoV. AmH$medmUr Am{U XyaXe©Zdarb Vo "A' XOm©Mo H$bmH$ma AmhoV. F${fHo$e amZS>o, àmOº$m amZS>o, `mo{JVm JmoS>~mobo nmR>H$, nwîH$a bobo `mgmaIo H$bmH$ma > $ $ AZoH> $ C^aVo > $ KS>dÊ`mV Ë`m§ M m \$ma _mo R > m dmQ> m> > $ Amho. $ $$ `m H$m`©emioÀ`m nyd©g§Ü`obm åhUOoM {X. 7 Zmoìh|~a amoOr g§$ Ü`mH$mir 6 dm. H$bm AH$mX_r $ $ $$ $ $ $

>

$

$

nUOrÀ`m H¥$îUH$jmV "ZmQ>çJrVmMo A§Va§J' hm n§. H$monaH$a `m§Mm n§. dg§Vamd Xoenm§S>o d n§. {OV|Ð A{^foH$s `m§Zr AOam_a Ho$boë`m ZmQ>çJrVm§Mm H$m`©H«$_ hmoUma Amho. hm H$m`©H«$_ {Z…ewëH$ AgyZ `m H$m`©H«$_mg _moR>çm g§»`oZo ZmQ>ç d g§JrV a{gH$m§Zr CnpñWV amhmdo Ago AmdmhZ _madmV\}$ H$aÊ`mV Ambo Amho. Xaå`mZ, VrZ {Xdg \$m|S>m `oWo Am`mo{OV H$aÊ`mV Amboë`m H$m`©emioÀ`m> A{YH$ _m{hVrgmR>r $ > VgoM> ZmdZm|XUrgmR>r O`§V {_atJH$a $ $ > $ > $$ (9422058928) qH$dm _Zmo $ $ O _Uo> arH$a (9422434329) > $ `m§À`mer g§nH©$ gmYmdm, Ago > H$idʶmV Ambo Amho $$ $ .> >$ $ $ $ $ $ $ $ > > $ > $ $

$ > $ $

$

$ $

$

‘m{hVr A{YH$mamMm dmna H«$sS>m g§KQ>ZmZr H$amdm > $ $

$

$

>

$

$$

$

$

$

$

$

>

>

$

>

>

$ $ $ ‘marAmo ‘moamB©g Am{U Jmodm Q>o~b Q>o{Zg Agmo{gEeZMo Aܶj doamo ZwZog ¶m§Zr ¶mdoir ‘m{hVr A{YH$ma H$m¶Xm A§‘b~OmdUrg {damoY Xe©dbm. g§KQ>ZoMo Aܶj, boImnmb, g{Md dJ¡ao ñdoÀN>oZo H$m‘ H$aVmV ˶m§Zm doVZ {Xbo OmV Zmhr. ‘m{hVr A{YH$ma H$m¶ÚmMo nmbZ H$aʶmgmR>r g§KQ>Zm§H$S>o ‘Zwî¶~i Zmhr, ¶mgmR>r H«$sS>m g§KQ>Zm§H$S>o

Jmodm AmaQ>rAm¶ ’$moa‘‘ܶo gya 춺$ ‘Zwî¶~i Zmhr, ¶mgmR>r H«$sS>m g§KQ>Zm§Zm ‘m{hVrMm A{YH$ma > H$m¶Xm bmJy $ Ho$bm OmD$ Z¶o, Aer $ $ > $ ‘mJUr Ho$br. Jmod$ m AmaQ>rAm¶ >’$moa‘À¶m> Aܶj Z§{XZr ghm¶ $ $ > ¶m§Zr, H«$sS>m g§$KQ>Zm§Zr ˶m> d¡¶{º$H$ nmVirda H$m‘ H$aUmè¶m g§KQ>Zm $ AmhoV åhUyZ ˶m§Zm $ ‘m{hVr $ > $ > $ A{YH$ma H$m¶Xm bmJy hmoV Zmhr, > > $ $ $ $ Agm ImoQ>m àMma H$ê$ Z¶o Ago > > AmdmhZ Ho> $bo$ . ¶mdoir ~mobVmZm $ > emar[aH$ à{ejU {ejH$ g§K$ Q>ZoMo $ $ $

$ > Aܶj MoVZ H$dioH$a åhUmbo H$s, gaH$ma AZ H«$sS>m g§KQ>Zm§Zr emar[aH$ à{ejU {ejH$m§À¶m ghH$m¶m© $ Zo IoimÀ¶m CÞVrgmR> $ r H$m‘ Ho$bo$ nm{hOo. nUOr Q>o~b Q>> o{Zg ³b~Mo> g{Md g§X$ rn ho~io ¶m§Zr ¶mdoi> r gm§{JVbo > H$s amÁ¶mVrb> gd© H«$sS>$ m $ g§KQ>Zm§Zr nmaXe©H$ $AgUo $ > JaOoMo Amho. $Jmodm AmaQ>rAm¶ ’$moa‘Mo g{Md lrH$m§V ~d} ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, ñnmoQ>©g² Am°Wm°arQ>r Am°’$ JmodmZo Amnë¶m g§H$o V ñWimda amÁ¶mVrb gd© H«$sS>m g§KQ>Zm§Zm AmnAmnë¶m ñdV…Mr g§Ho$VñWio ~Zdmdr d ‘m{hVr A{YH$ma H$m¶ÚmÀ¶m H$b‘ 4 Zwgma$ g§KQ>Zo~m~V$ ‘m{hVr $ ˶m‘ܶo Anbmo $ S> H$amdr. $ Ago > Ho$ë¶mZo gm‘mݶ ‘mUgm§Zm AmaQ>rAm¶ AO© H$aʶmMr JaO $$ nS>Uma Zmhr. AmaQ>rAm¶ H$m¶©H$V} $ > A°S>. Am¶[ae am°{S´>Jrg ¶m§Zr ¶mdoir> $ $ Cn¶wº$ ‘m{hVr {Xbr. $ Jmodm H«$sS>m àm{YH$aU d H«$sS>m Im˶mVrb A{YH$ma > $ VgoM 20 > H«$sS>m g§KQ>$ ZoÀ¶m nXm{YH$mar ¶m $ > > H$m¶©emioV CnpñWV hmoVo. $ $ $$ $ > > $$ $ $ > $ o nmMdr Vo gmVdrÀ¶m ‘wbm§gmR>$ r CbQ> > Z§~a gm§JʶmMr ñnYm©, gm¶§H$mir

$ $

> $ $

$

>

$

>

>

>

‘{hbm§Zr ‘mVmolrÀ¶m Aܶjm N>m¶m $ eoQ>JmdH$a (9604291462) ¶m§À¶mer 4 Zmoìh|~an¶ªV g§nH©$ gmYmdm.

$

Xrnmdbr {deof àXe©Z Am{U {dH«$s H$m¶©H«$‘mMo CX²KmQ>Z Jwédma 8 amoOr g§Ü¶mH$mir hmoB©b. ¶mM H$m¶©H«$‘mA§V$ J©V $9 amoOr gH$mir 10 Vo 12 n¶ªV n{hbr $ Vo Mm¡WrÀ¶m {dÚm϶mªgmR>r H«$mâQ> ñnYm© Am{U gm¶§H$ $mir> 3 Vo 4 dmOVm bmoAa Am{Êm hm¶a Ho$OtÀ¶m ‘wbm§gmR>$r H${dVm ñnYm©, 10 amoOr gH$mir 10 Vo 12

> $

gm‘mݶ kmZmda AmYmarV {ddm{hV ‘{hbm§gmR>r ""Xrnmdbr gm¡'' ñnYm© 11 amoOr gH$mir 10 Vo 12 Am{U gm¶§H$mir 4 Vo 5 Xaå¶mZ ‘{hbm§gmR>r ñnYm© R>do ʶmV Amë¶m AmhoV. 12 amoOr gH$mir 11 dmOVm ~jrg g‘ma§^ d gm¶§H$mir àXe©Z d {dH«$s H$m¶©H«$‘mMr gm§J$ Vm hmoB©b. $ ‘mVmolrÀ¶m ñnYmª‘ܶo$ Á¶m§$ Zm ^mJ ¿¶m¶Mm Agob ˶m§Zr I{OZXma Jm¡V‘r eoQ>JmdH$a (9423531624) $ ¶m§À¶mH$S>o g§nH©$ gmYmdm, Ago ‘§$ S>imV’}$ H$i{dʶmV ¶oV Amho.

$

>

>

$

$ $ >$ $ $

$

$ $

>

$ $ > > $ > $

gS>m dmñH$mo ¶oWo 8 nmgy $ Z$ àXe©$ Z $ $

$

$ $ $


25goa7_Layout 1 24-10-2012 PM 09:22 Page 1

7

Jmodm

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

‘§Jiya‘ܶo gmXa hmoUma "JrV ‘m§S>dr PwAmarMo'

{ngwb}Vrb gaH$mar dgmhVrV amhUmè¶m Jdir YZJa Am{Xdmgr ~m§Ydm§Zm OmJoA^mdr AemàH$mao A§JUmV Xam CËgdmMr gm§JVm H$amdr bmJbr. Xþgè¶m N>m¶m{MÌmV Xgam CËgdmV A§JUmV AmaVr H$aVmZm {ngwb}Vrb Am{Xdmgr, JdirYZJa Hw$Qw>§~r¶. ({edmZr ’$moQ>mo)

OmJoA^mdr CËgdmda Amë¶m ‘¶m©Xm hm|S>m, {X. 24 (dmVm©ha) … amZmdZmV ^Q>H§$Vr H$aUmam Am{U IwQ>r ‘mê$Z ‘R>r OmoS>Umam, S>m|Ja-Xè¶m hr Amnbr ‘mb‘Îmm g‘OUmè¶m Jdir, YZJa, Am{Xdmgr ~m§Ydm§À¶m nma§nmarH$ CËgdmda OmJoA^mdr ‘¶m©Xm Amboë¶m AmhoV. YaVr‘mVoMo ^y‘rnyÌ åhUyZ OÝ‘mbm Amboë¶m Am{Xdmgr

Am{Xdmgr, Jdir, YZJa ~m§Ydm§Mr Hw$M§~Um ~m§Ydm§H$S>o nyduà‘mUo OmJm Zgë¶mZo na§namà‘mUo EH$m ‘moH$ù¶m OmJoV gmOam H$aʶmV ¶oUmam nma§nmarH$ CËgd gaH$maZo {Xboë¶m 100 ‘rQ>a OmJoÀ¶m Mm¡H$Q>rVM amhÿZ gmOam H$aʶmMr doi gÎmarVrb H$mhr

~m§XmoS>m-’$m|S>m ¶oWo e¡j{UH$ {e{~a ~m§XmoS>m, {X. 24 … ~m§XmoS>r, ZmJoer ¶oWrb g§OrdZ ¶m g§ñWoV’}$ gmo‘dmar ({X. 29) Vo ~wYdmar ({X. 7) ¶m H$mbmdYrV ‘{hbm§gmR>r e¡j{UH$ {e{~amMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. ho {e{~a Xþnmar 2.30 Vo gm¶§H$mir 5.30 ¶m doioV KoʶmV ¶oUma Amho. ¶m {e{~amgmR>r Moare BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ dw‘oZ Eånm°da‘|Q> ¶m§Mo ghH$m¶© bm^bo Amho. ¶m {e{~amV {hemo~, {dH«$s

ì¶dñWm, Vm§{ÌH$ ‘m{hVr, ‘oU~ζm V¶ma H$aUo, H¥${Ì‘ Xm{JZo V¶ma H$aUo ¶mgma»¶m ì¶dgm¶m§Mr ‘m{hVr XoʶmV ¶oUma Amho. Á¶m ‘{hbm§Zm ¶m {e{~am‘ܶo ^mJ ¿¶md¶mMm Agob ˶m§Zr g§OrdZr ¶m g§ñWoV gH$mir ZD$ Vo Xþnmar ~mam ¶m doioV Jmo. am. T>dirH$a qH$dm 9422970885 ¶mda g§nH©$ gmYmdm, Ago AmdmhZ g§OrdZr g§ñWoV’}$ H$aʶmV Ambo Amho.

‘m§Ðo gßVoída ‘§{XamV AmO H$sV©Z noS>Uo, {X. 24 (à{V{ZYr) : ‘m§ÐoMo J«m‘X¡dV lr ^JdVr gáoœa à‘wI n§Mm¶VZmV XgamoËgdmVrb OmJam{Z{‘Îm Jwédmar ({X. 25) amoOr lr gáoída ‘§{XamV gm¶§H$mir

7 dmOVm CX¶~wdm ’$S>Ho$ ¶m§Mo H$sV©Z hmoUma Amho. gd© ^m{dH$m§Zr ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV amhmdo, Ago AmdmhZ XodñWmZ g{‘VrZo Ho$bo Amho.

YZJadmS>çmdarb Am{Xdmgr Jdir-YZJa ~m§Ydm§da Ambobr Amho. Jdir-YZJa g‘mOmV Xgè¶m CËgdmbm ’$ma ‘hËd Amho. BVahr g‘mOmVrb ZmJabrH$ ¶m CËgdmbm

Jdir YZJa g‘mOmMr MVwWu åhUyZ g§~moYVmV. CËgd H$mimV {d{dY Ym{‘©H$ H$m¶©o Ho$br OmVmV. nydu hm CËgd gmOam H$aʶmgmR>r O‘rZ CnbãY hmoV hmoVr, na§Vw ~Xb˶m H$mimà‘Uo O‘rZ OmJm H$‘r

à‘mUmV {eëbH$ am{hë¶mZo ho ~m§Yd 100 ‘rQ>aÀ¶m OmJoV CËgd gmOam H$aVmV. ¶m‘wio YZJa ~m§Ydm§Zm Amnbm CËgd gmOam H$aʶmgmR>r AS>MUr ¶oV Amho.

gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘m§Zr {ZpíMV Ago ñWi C^o am{hbo Zgë¶mZo ho H$m¶©H«$‘ Hw$R>o H$amdo, Agm àíZ Jdir-YZJa ~m§Ydm§Zm nS>bm Amho. YZJa d Jdir ¶m ‘mJmg g‘mOmbm CËgd d gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ gmOao H$aʶmgmR>r {ZpíMV Aer OmJm {Z‘m©U ìhmdr, Aer ¶m O‘mVrMr Anojm Amho.

dmñH$mo, {X. 24 (à{V{ZYr): Jmoì¶mVrb gañdr g§ñWoMm "JrV ‘m§S>dr PwAmarMo' hm H$m¶©H«$‘ ‘§Jiy‘ܶo ({X. 4) {S>g~| a amoOr gmXa hmoUma Amho. H$moH$Ur g§JrVmÀ¶m A{^d¥ÕrgmR>r g‘{n©V H$m¶©aV Agboë¶m Am{U EH$mnojm EH$ gag H$moH$Ur g§JrV H$m¶©H«$‘ amîQ´>r¶ nmVirda Zdr {Xëbrgh AZoH$ amÁ¶mVyZ {X‘mIXmanUo gmXa H$aV {H${V©dV§ Pmboë¶m ¶oWrb ñdalr Jmodm g§ñWobm "JrV ‘m§S>dr PwAm[aMo' ¶m H$m¶©H«$‘mMo gmXarH$aUmgmR>r ‘§Jiya‘Yrb ‘m§S> gmo^mU ¶m g§ñWoZo {Z‘§{ÌV Ho$bo Amho. Jmodm ‘w³VrÀ¶m 50 dfm©V {dH$grV Pmboë¶m H$moH$Ur g§JrVmMm AmT>mdm KoUmam hm H$m¶©H«$‘ a{ddmar ({X. 4) ‘§Jiya ¶oWrb H$bm§JU g§Hw$bmV gmXa H$aʶmV ¶oUma Amho. hm H$m¶©H«$‘ ¶mnydu Jmodm H$moH$Ur AH$mX‘rV’}$ gmXa H$aʶmV Ambm hmoVm. Jmodm ‘w³VrZ§Va H$moH$Ur g§JrVmbm Zdm àdmh XoD$Z H$moH$Ur g§JrV {Z{‘©VrV ¶moJXmZ {Xbobo Á¶oîR> Jm¶H$ VWm g§JrVH$ma ñd. Cëhmg ~w¶m§d ¶m§Zm ¶m H$m¶©H«$‘mMo boIZ g‘{n©V Ho$bo Amho. Joë¶m nm§M XeH$m§V H$moH$Ur g§JrVmÀ¶m {dH$mgmgmR>r KS>bo ˶m Eo{Vhm{gH$ KQ>UmMm doY KoV XyaXe©Z H|$ÐmMo g§MmbH$ Am{U Á¶oîR>

gm{hp˶H$ VWm H$dr ¶wgy’$ eoI ¶m§Zr boIZ Ho$bobo Amho. H$moH$Ur ¶m H$m¶©H«$‘mMr {Z{‘©Vr g§ñWoMo Aܶj Am{gg bmo~mo ¶m§À¶m {X½Xe©ZmImbr Pmbobr AgyZ, Jmodm amÁ¶ gm§ñH¥${VH$ nwañH$ma àmßV Á¶oîR> g§JrVH$ma am‘mZ§X am¶H$a ¶m§À¶m ñdV§Ì g§JrV [Z¶moOZmImbr hm H$m¶©H«$‘ gmXa hmoUma Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mV H$moH$Ur g§JrV jooÌmVrb Á¶oîR> g§JrVH$ma am‘mZ§X am¶H$a CnpñWV amhUma AmhoV. ¶m H$m¶©H«$‘mbm g§ñWoMo gëbmJma ‘§S>imMo ‘mOr Aܶj g§Vmof bmoQ>brH$a, Cnmܶj g§O¶ gmVmS>}H$a, S>m°. M§ÐboIm {S>gmoPm ¶m§Mo ‘mJ©Xe©Z bm^bo Amho. Á¶oîR> H$dr ~m{H$~m~ ~moaH$a, S>m°. ‘Zmohaam¶ gaXogmB©, ¶wgy’$ eoI, S>m°. {^H$mOr KmUoH$a, a‘oe doiwñH$a, A°S>. CX¶ ^o§~«o, àH$me nmS>JmdH$a, ¶ed§V nmboH$a, n§T>arZmW bmoQ>brH$a ¶m§À¶mgh ZdmoXrV H$dr em§Vr à^y V§oSw>bH$a, Y‘m©Z§X doU}H$a, AemoH$ MmoS>UH$a,Jm¶H$ ‘§Joe eoQ>ço, Am{ef JmdH$a, ñdoVm ‘m§ÐoH$a, gw{à¶m gh^mJr AmhoV. Jm¡are gmiJmdH$a, amOy na~, Am{gg bmo~mo, e¡boe gmiJmdH$a, àÁ¶moV XogmB© g§JrV gmW H$aUma AmhoV. ñZohb g§P{Jar H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ H$aUma AmhoV.

^³Vr‘¶ dmVmdaUmV Xgam CËgdmMr gm§JVm hm|S>m, {X. 24 (dmVm©ha) … hm|S>m ^mJmVrb à{gÕ Xgam CËgd {d{dY Ym{‘©H$ d ^³Vr‘¶ dmVmdaUmV CËgmhmV gmOam H$aʶmV Ambm. ¶m CËgdmV ^m{dH$m§V’}$ Xodmbm H$m¡b KoʶmV Ambm. hOmamo dfmªMr na§nam bm^bobm hm CËgd adiZmW ‘§{XamVyZ gwê$ hmoD$Z ¶m Xgam CËgdmMr gm§JVm ZdXþJ}À¶m ‘§{XamV H$m¡b CËgdmZ§Va H$aʶmV Ambr. ¶mdoir dminB©Mo Am‘Xma AemoH$ na~ ¶m§Zr Amnë¶m Hw$Qw>§{~¶m§gmo~V CnpñWV amhÿZ XodrMo Xe©Z KoVbo.

1

2

3

Zodam ¶oWo AmO am§Jmoir ñnYm© nUOr, {X. 24 … Ym|S>o^mQ> Zodam ¶ooWrb lr Ym|S>oída XodñWmZÀ¶m am¡ß¶‘hmoËgdr dfm©{Z{‘Îm Zodam n§Mm¶V nmVirda CÚm ({X. 25) am§Jmoir ñnYm© Am¶mo{OV Ho$br Amho. hr ñnYm© gm¶§H$mir 4 dm. KoʶmV ¶oUma Amho. ¶m ñnY}V 15 dfm©darb JQ>mZ§ m ^mJ KoVm ¶oUma Amho. ¶m ñnY}Mo CX²KmQ>Z am§Jmoir H$bmH$ma Zrboe ZmB©H$ ¶m§À¶m hñVo hmoUma Amho. ¶m ñnY}gmR>r AmH$f©H$ ~{jgo R>odʶmV Ambr AmhoV, Ago XodñWmZMo Aܶj {dRy> Zmd}H$a d e{eH$m§V gmd§V ¶m§Zr gm§{JVbo. ñnY©H$m§Zr ‘moR>çm g§»¶oZo ^mJ ¿¶mdm, Ago AmdmhZ H¥$îUZmW gmd§V ¶m§Zr Ho$bo Amho.

1) ZdXþJ}À¶m ‘§{XamV ^m{dH$m§Zm H$m¡b XoVmZm XodmMm H$ig KoD$Z g§Mma Ambobm ‘hmOZ. 2) EH$m ~mbH$mbm CMbyZ H$b‘mÀ¶m d¥jmMr nmZo H$mTy>Z gmoZo bwQ>VmZm J«m‘ñW. 3) XodmMo Va§Jo Kamg‘moê$Z OmVZm d ˶m§Zm hma KmbVmZm J«m‘ñW. 4) Ho$i~m¶ d adiZmW Va§Jo H$b‘mÀ¶m PmS>mImbr AmUyZ b¾ {dYr H$aVmZm JmdMo nwamohrV. (gd© N>m¶m - {edmZr ’$moQ>mo)

4

XÿY ì¶dgm¶mH$S>o S>moignUo nmhʶmMr JaO am

Á¶mMr àJVr ìhmdr d eoVH$è¶m§Zm àmoËgm{hV H$aʶmMr XÿaÑîQ>r R>odyZ Jmoì¶mMo ^m½¶ {dYmZo d Jmodm amÁ¶mMo n{hbo ‘w»¶‘§Ìr ^mD$gmho~ ~m§XmoS>H$a ¶m§Zr amÁ¶mV, amÁ¶ghH$ma ~±H$, g§OrdZr gmIa H$maImZm, JmdmoJmdr Mmby Agboë¶m eoVH$ar g§ñWm d XÿY CËnmXH$ g§K ¶m§Mo amÁ¶^a Omio {dUyZ VimJimVrb XrZ-Xþ~içm eoVH$è¶m§Zm ˶m§À¶m ì¶dgm¶mV CX²^dUmè¶m AS>MUr doioV gwQ>mì¶m, eoVH$è¶m§À¶m CËnmXrV ‘mbmbm doioV ~mOmanoR> CnbãY ìhmdr åhUyZ namonH$mamgmR>r H$m‘ H$am, Aem ghH$mamÀ¶m g§XoemMr OmUrd ˶m§À¶m Vi‘irVyZ nhm¶bm {‘iV hmoVr Am{U åhUyZM ˶m§À¶m H$m¶©H$mimV Jmodm amÁ¶mV gVam hOma Hw$Qw>§~o XÿY ì¶dgm¶mV hmoVr. na§Vw amÁ¶mÀ¶m ‘w³VrMo 50 df© gmOao H$arV AgVmZm Ho$di nmM hOma XÿY CËnmXH$ Hw$Qw>§~o ¶m ì¶dgm¶mV VJ Yê$Z Amho ¶mMmM AW© AmOÀ¶m KS>rbm ghH$mamMr OmU ’$³V VwaiH$ {R>H$mUrM ~Km¶bm {‘iV AgyZ ~è¶mM§ {R>H$mUr ghH$mar g§KmVyZ ñdmhmH$ma nhm¶bm {‘iVmo ho Á¶oîR> XyY CËnmXH$m§À¶m à{V{H«$¶odê$Z bjmV ¶oVo. ¶mMo ~mbHo$ Ádb§V CXmhaU

åhUyZ AmOÀ¶m KS>rbm OmUdUmar XþYmMr H$‘VaVm, XÿY ì¶dgm¶mVyZ XþamdV Mmbbobo XÿY CËnmXH$ N>moQ>çmem amÁ¶mVrb OZVoMr XÿYmMr VhmZ ^mJ{dʶmgmR>r na amÁ¶mVyZ Am¶mV H$aʶmV ¶oUmao hOmamo brQ>a XÿY Am{U na amÁ¶mVyZ XÿY Am¶mV Ho$ë¶m {edm¶ g§K Mmby eH$Uma Zmhr Aer g§e¶mñnX ^y{‘H$m KoUmè¶m XÿY g§KmÀ¶m H$ma^mamH$S>o nhmVm ¶oB©b. nydu XyYg§KmH$Sy>Z à{V{XZ 95 hOma {bQ>a XþYmMo g§H$bZ hmoV hmoV AmVm 35 hOma brQ>a n¶ªV ¶oD$Z R>no bo Amho Va Cd©arV XÿY naamÁ¶mVyZ Am¶mV Ho$bo OmV Amho. ˶mdoir XþY CËnmXH$mbm {Xbm OmUmam Xa Am{U ~mOma^md ¶m‘ܶo Mma Vo ghm én¶m§Mm ’$aH$ AgyZgwÜXm VmoQ>m hm eãX g§KmÀ¶m ì¶dhmamV Ambm ZìhVm Ago gm§JyZ KodS>o nwT>o gm§JVmV H$s, KmQ>o gmho~m§À¶m H$m‘mMm H$m¶©H$mi g§nbm Am{U àJVrÀ¶m dmQ>oda Agboë¶m XþYg§KmMr pñWVr dmXimV gmnS>boë¶m OhmOmgmaIr hmoD$Z g§KmMr {Xem ~Xbbr. ñWm{ZH$ XyYmH$S>o g§KmV nmR>{’$adbr, eoOmarb amÁ¶mVyZ XþY Am¶mV H$aUo g§Kmbm {hVmM dmQy> bmJbo. ˶m‘wio Á¶m H$m‘mgmR>r H$m‘Jmam§Mr Zo‘UyH$ Ho$br hmoVr. Aem gmB©S>da H$m¶©aV

AgUmè¶m ñQ>m°’$daMm XyY dmT>{dʶmMm VmU ghm{OH$M H$‘r Pmbm. KmQ>o gmho~m§À¶m H$m¶©H$mimZ§Va Hw$R>ë¶mM g§MmbH$ ‘§S>imZo XþYg§KmÀ¶m CÁÁdb ^{dVì¶mMm {dMma Ho$bmM Zmhr Agm Amamon H$ê$Z Vo åhUVmV H$s ì¶dñWmn{H$¶ g§MmbH$ nX ho Amnë¶m ‘OuVë¶m hþH$y ‘mMo Vm~oXma AgmdoV AemM ZmdmMr {ZdS> H$ê$Z ^abo OmD$ bmJbo ˶m‘wio g§KmVrb doJdoJiçm

{d^mJmÀ¶m à‘wImnmgyZ ImbÀ¶m H$m‘Jmamn¶ªV Hw$UmMrM Hw$Umbm {^Vr Cabr Zmhr. g§KmMo Mmbbobo {XemhrZ ì¶dñWmnZ EH$‘oH$m‘ܶo g‘Ýd¶ Zgbobo g§MmbZ ‘§S>iT Aem ‘wio XþYg§KmMo ^{dVì¶ Ymo³¶mV ¶oD$ bmJbo. KmQ>|À¶m H$mimV VmoQ>çmMo Zmd ‘m{hV ZìhVo. ˶m§À¶m Z§VaÀ¶m H$mimV ’$m¶Xm ho Zmd nwgbo Jobo. ˶mdoir ghH$mamVyZ H«$m§Vr KS>dʶmV Ambr, nmaXe©H$ ì¶dhmamZo WmoS>çm

H$m‘JmamH$Sy>Z g§Kmbm Iyn H$mhr {eH$Vm Ambo nU hëbr ñdmhmH$maZo XyYg§Km‘ܶo W¡‘mZ KmVbobo Amho. Omo Vmo g§KmMo bMHo$ VmoS>ʶmV JwV§ bm Amho. ˶m‘wio ZwH$gm{ZMo AmH$S>o dmT>VmhoV Am{U hçm ZwH$gmZrbm XyYCËnmXH$m§Zm ~ir {Xbo OmV Amho Agm Amamon H$ê$Z ImÚmda à{V{H$bmo XmoZ én¶o Ho$bobr dmT> g§KmZo VwVm©gVar ‘mJo ¿¶mdr Aer ‘mJUr ˶m§Zr eodQ>r Ho$br. ¶m{df¶r

AmUIr

OmUyZ

KoʶmÀ¶m à¶ËZ Ho$bm AgVm H$mUH$moU ¶oWrb ^y‘rnwê$f XþYg§KmMo Aܶj VWm Amnë¶m nwd©Á¶m§À¶m na§naoVyZ XyY ì¶dgm¶ H$aUmao d {Xdgmbm A§XmOo 250 Vo 300 brQ>a XyY CËnmXrV H$aUmao ~m~y H$mo‘an§V ¶m§Or à[V{H«$¶m ~mobbr Amho. AmOÀ¶m KS>rbm XyYg§KmÀ¶m g§MmbH$nXr Or ‘mUgo AmhoV ˶m§À¶mH$S>o Jwao ZmhrV. ho gd© bmoH$ {~Z eoVH$s g§MmbH$ AmhoV. Á¶m§Zr XþYmMm ì¶dgm¶ Ho$bm ˶m§Zm Agbr XyY CËnmXH$m§Mr ì¶Wm H$er g‘OUma Agm ImoMb gdmb ˶m§Zr Ho$bm. gaH$mar ¶moOZm§Zm bm^ hoM bmoH$ KoVmV. Á¶m gdbVr {Xë¶m OmVmV ˶m ghm ghm ‘{hZo XÿY CËnmXH$m§Zm {‘iV ZmhrV. ˶m‘wio XyYCËnmXH$m§da VmU ¶oV AgVmo Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. ¶m{df¶r A{YH$ ñnîQ>Vm XoVmZm lr. H$mo‘an§V nwT>o gm§JVmV H$s EImÚm H$maImݶm‘ܶo H$m‘ H$aUmè¶m H$m‘Jmambm ^{dî¶ AgVo nU eoVH$è¶m§Zm d XÿY CËnXH$m§Zm ^{dî¶ ZgVo. H$^mS>H$îQ> H$ê$Z Oo {‘iVo ˶mdaM ˶m§Zm g‘mYmZ ‘mZmdo bmJVo. gaH$ma Xa~mar H$m‘ H$aUmè¶m H$maHw$Zmnojm Omo n¶ªV OmñV ’$m¶Xm XÿY CËnmXH$mbm {‘iUma Zmhr Vmon¶ªV Vê$U Vê$Ur ¶m ì¶dgm¶mMmH$S>o

diUma Zmhr ˶mMà‘mUo XyYCËnmXH$m§Zm ¶mo½¶ {Xem d ‘mJ©Xe©Z H$am¶Mo Agob Va H¥$fr, new g§dY©Z, ghH$ma d AmaS>rE hr ImVr EH$mM ‘§Í¶mH$S>o AgUo Amdí¶H$ Agë¶mMo AmnU ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m {ZXe©ZmV AmUy {Xbo Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. Á¶mÀ¶mH$S>o ^mV eoVr Zmhr Vmo ‘mUyg XÿYì¶dgm¶mV ‘moR>m ‘Ob ‘mê$ eH$V Zmhr ˶mMà‘mUo XyY ì¶dgm¶mV Agboë¶m ‘mUgmH$S>o eoVr Zmhr Va ˶mMrhr gmaIrM JV AgVo. Yma~m§XmoS>m Vmbw³¶mVrb Xm^mi n§Mm¶Vr‘ܶo Agbobo {Zboe doiJoH$a hohr Amnë¶m nyd©Á¶m§À¶m XyYì¶dgm¶ gm§^mirV AmhoV. ˶m§Zm {dMmabo AgVm Vo åhUmbo, gaH$ma ZdrZ ZdrZ ¶moOZ H$aVmV nU ˶mMm J¡a’$m¶Xm H$mhr bmoH$ KoV AgVmV. na§naoZwgma XÿYì¶dgm¶ H$aUmè¶m XyYCËnmXH$m§Zm {dídmgmV KoD$ZM nwT>rb H¥$Vr Pmbr nm{hOo. ˶mM~amo~a Jmoì¶mV H$‘r à‘mUmV XyYCËnmXH$ hmoʶm‘mJMo à‘wI H$maU H$moUVo ¶mda {dMma Pmbm nm{hOo. hëbr XyY CËnmXH$m§Zm ^oS>gmdUmar à‘wI g‘ñ¶m åhUOo JmB© Jm~U amhV Zmgr. ¶mMo H$maU XoVmZm lr V|Sw>bH$a gm§JVm H$s Omon¶ªV Z¡g{J©H$ Mmam JmB©Zm {‘iV Zmhr ˶m JmB© Jm~U Z amhʶmMm A{YH$ g§^d

AgVmo. gÚñWrVrb Ho$di 5 Q>³Ho$ bmoH$m§H$S>o Z¡g{J©H$ ImU Amhoo. H$m~mS>H$îQ> H$aUmè¶m XÿYCËnmXH$m§Zm à{V{bQ>a ‘mJo Ho$di 22 én¶o {‘iVmV. nU EImXr nmʶmMr ~mQ>br ~mOmaV AmUm¶bm Joë¶mg drg én¶o Úmdo bmJVmV. ¶mdê$Z XyYì¶dgmB©H$m§Mr JV H$m¶ Amho ho H$iy eH$Vo. Xþgao CXmhaU XoVmZm Vo gm§JVmV H$s H$monS>m©, ‘mobo ¶oWrb gaH$mar ’$m‘©‘ܶo à{V{bQ>a XÿYmbm 36 én¶o AmH$mabo OmVmV. ‘J XÿY CËnmXH$m§ZmM 22 én¶o H$m Agm g§VßV gdmb ˶m§Zr Ho$bm. XyYì¶dgm¶ dmT>dm¶Mm Agob Va Xÿ g§KmZo ghH$m¶© H$aʶmMr JaO AgyZ {Xdgmbm H$m‘mV nÞmg brQ>a XyY CËnmXrV H$aUmao g§MmbH$ XÿYg§Kmda Agmdo, Aer ‘mJUr ˶m§Zr Ho$br. EH§$XarV XÿYCËnmXH$ Am{U XÿYg§K ¶m§À¶m‘ܶo g‘Ýd¶ Agë¶mg VgoM XÿYì¶dgm¶mMm JmT>m Aä¶mg Am{U AZw^d Agboë¶m 춳VrZm XÿYg§KmÀ¶m g§MmbH$nXr {ZdSy>Z {Xë¶mg YdbH«$m§Vrbm Z³H$sM ¶e hmoB©b ho gm§JʶmgmQ>r EImÚm ^{dî¶H$mamMr JaO ^mgUma Zmhr ho EH$ {Z{d©dmX g˶ Amho. - gwbjm ZmB©H$


25goa8_Layout 1 24-10-2012 PM 09:41 Page 1

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

8

gy`-© M§Ð EH$Ì!

hm

’$moQ>mo nm{hë`mda ‘ZmV n{hbm {dMma `oVmo Vmo hmM H$s hm gJim ’$moQ>moem°nMm M‘ËH$ma Amho qH$dm {Q´H$ ’$moQ>moJ«m’$s Amho. nU, ho dmñVdmV {XgUma§ Ñí` Amho. ’$º$ Vo nmhm`bm Vwåhmbm CÎma Y«wdmda Omd§ bmJV§. BWo gy`© Am{U M§Ð EH$mM doir AmH$memV {XgVmV. Ag§M Ñí` Amnë`mbmhr Amnë`m XoemVyZ {XgV§ nU, EH$sH$So> gy`© ‘mdiV AgVmo Voìhm XwgarH$So> M§Ð CJdV AgVmo. qH$dm M§Ð ‘mdiVmZm gy`© CJdV AgVmo. XmoKohr AmH$memV AgVmV Voìhm EH$‘oH$m§nmgyZ bm§~ AgVmV. CÎma Y«wdmda ‘mÌ {XemM ZmhrV Aer pñWVr `oV Agë`mZo gy`© Am{U M§Ð ho EH$‘oH$m§À`m ~amo~aM {XgVmV.

OJmVbm gdm©V ‘moR>m Hw$Ìm! hŠ`w©bg hm B§p½be ‘°pñQ>’$ OmVrMm Hw$Ìm OJmVbm gdm©V ‘moR>m, dOZXma Hw$Ìm Amho. Vmo {H$Vr VJS>m Amho, ho ’$moQ>moVë`m KmoS>µ`mer VwbZm Ho$ë`mda bjmV Amb§M Agob. Vã~b 133 {H$bmo dOZ Agbobm hm Hw$Ìm Amnb§ hŠ`w©bg ho Zmd gmW© H$aVmo, Zmhr H$m?

Vr Am{U Vmo!

ñd

ÀN>VmJ¥h Zoh‘rM 'dm°b n|qQ>J'gmR>r à{gÕ AgVmV. AmVm hoM nhm. ñdÀN>VmJ¥hmdaÀ`m boS>rO Am{U O|Q²gÀ`m IwUmgwÕm {H$Vr doJdoJiµ`m Am{U ‘Zmoa§OH$ AgVmV. BWo Vr Am{U Vmo `m§À`mVbm ’$aH$ Ë`m§À`m IoimVyZ XmIdbm`. hm g‘wÐ{H$Zmµa`mMm àXoe AgUma. H$maU, ‘wbmÀ`m hmVmV XmIdbm`, g‘wÐmÀ`m bmQ>m§da ñdma hmoD$Z g{’ª$J H$aÊ`mM§ gmYZ Agbobm g{’ª$J ~moS©>. ‘wbJr ‘mÌ XmoarÀ`m CS>µ`m ‘maVmZm XmIdbr`o. `m XoemVë`m àJV {ó`m `m IwUoda Amjon KoVrb. Ë`m åhUVrb Amåhrhr BVŠ`mM g’$mB©Zo g{’ª$J H$ê$ eH$Vmo Am{U XmoarÀ`m CS>µ`m H$mhr nwéf ‘maVM ZmhrV, Ag§ Zmhr. dmX {‘Q>on`ªV `m IwUoVyZ Hw$Ur Zo‘H§$ Hw$R>o Om`M§, ho H$iV§` Zm, Vo nwîH$i Pmb§.

XyY nm§T>ao H$m {XgVo? hm Q>r-eQ>d© aMr J§‘V

M

Q>H$Z nm{hb§V Va Vwåhmbmhr àý nSo>b Bg‘o h¡ Š`m? H$maU, ZwgVrM EH$ C^r ~g Amho Q>r eQ>©daÀ`m {MÌmV Am{U {VÀ`mnwT>o Š`m {b{hb§`. `mMm AW© H$m` bmdm`Mm? gm§Jm ~a§, H$m` AW© bmJVmo? hr Amho ~g Am{U {VÀ`mnwT>o Š`m, åhUOo "~g Š`m?'. AmVm d¡VmJy ZH$m. hr Zì`m {nT>rMr ’§$H$s ^mfm Amho. {VÀ`mVbr J§‘V bjmV Ambr H$s hgy `oV§M Zm. ‘J hgm Zm amd. BVH$s N>moQ>r Jmoï> Vwåhmbm O‘y eH$V Zmhr? ~g Š`m?

BVH$m gmYm àý Zmhr. XwYmV Agob H$mhrVar nm§T>µa`m a§JmMo åhUyZ PQ>Hy$Z Q>mH$m`Mm hm {df` Zmhr. XyY nm§T>a§ {Xgb§ ZgV§ Va AmnU Vo ewÕ, n{dÌ Am{U nm¡{ï>H$ ‘mZb§ ZgV§. XwYmbm AmhmamV Oo ‘hËd Amho, Vo Ë`mÀ`m `m a§Jm‘wio Amho. ZmhrVa EH$ {bQ>a XwYmÀ`m ê$nmZo Vwåhr 900 {‘br{bQ>a nmUr {dH$V KoVb§ AgV§ H$m 30 én`o, 40 én`o qH$dm 50 én`o {bQ>a `m ^mdmZo? hmo, hmo, ewÕ VmÁ`m XwYmV 87 Q>¸o$ nmUrM AgV§. ^æ`mH$Sy>Z qH$dm XyY So>Aµa`m§H$Sy>Z Vo Vw‘À`m KamV `oB©n`ªV ho nmÊ`mM§ à‘mU {bQ>a‘mJo 900 {‘br hmoVM Agob Zm! BVH§$ nmUrM AgVmZm XwYmbm EdT>§ ‘hËd H$m Am{U ‘w»` åhUOo XmQ> ^mgmd§ Agm nm§T>am a§J H$gm? XwYm‘Ü`o nmUr gmoSy>Z Caboë`m 13 Q>¸²$`m§‘Ü`o Ma~r Am{U à{WZ§ åhUOo àmoQ>rÝg AgVmV. `m àmoQ>rÝgn¡H$s 80 Q>¸o$ àmoQ>rÝg hr H°grZ `m EH$mM à{WZmÀ`m Mma àH$mam§nmgyZ ~Zbobr AgVmV. `m H°grZ‘Ü`o àH$me{H$aU OgoÀ`m Vgo namd{V©V Z H$aVm Ë`mVrb nm§T>am a§JM namd{V©V H$aÊ`mMm JwUY‘© AgVmo. hr à{WZ§ XwYmV BVŠ`m H$‘r à‘mUmV Agbr Var EH$‘oH$m§À`m Odi AgVmV Am{U AnmaXe©H$, nm§T>amew^« nS>XmM V`ma H$aVmV. Ë`m‘wio XyY nm§T>a§ {XgV§.

‘moQ>agm`H$b H$s ‘moQ>ma? I

a§Va hm àýhr MwH$sMmM Amho. ‘moQ>agm`H$b H$s {‘Zr ìh°Z Agm àý {dMmabm nm{hOo. H$maU, nm{H$ñVmZmVë`m `m H$mH$m§Zr Amnbr ‘moQ>agm`H$b BVH$s bm§~bMH$ H$ê$Z KoVbr`o H$s {VÀ`mda XmoZ-VrZ Zmhr, Vã~b ZD$ OU ~gy eH$VmV. AmVm gm§Jm,

eãXH$moS>o H«$.52 C

D

E

F

G

H

I

J

K

CB

AmS>do eãX … 2 MmohrH$So> gwñH$mam, 12) Or^, 13) 4{damoYH$, 6) nmÌVm , 7)AàgÞ, AdmT>ì`, 15) ~mOma~wUJo,16) 9) A{VaoH$, 11) {db§~,13) N>V, 19) n§Á`mMm gm§Ym, 21) H$H©$em ór, 14) {ZdS> Z H$aVm, nmQ> 22 ~m§YogyX, 26) ImaQ> nXmW© 17) {d^mJ, 18) AZoH$IoimSy§>_Ü`o e×H$moS>o 51 Mo CËVa hmoUmam MwaerMm Ioi,20) Ü`mZ Ǖ › ȡ “ –ȯ ‚ ˜Ȣ €Ǖ YmaUm, 22) Vnmg, šȯ šȣ aȲ Š ” œ   23)B§J«Or JmR>moSo>, 24) X[aÐr,       € Žȡ ” 25)gm§^mi, 27) š €ȡ ›  Œ ȡ Š A{Zï>; AZw{MV, 28)EH$amg.  œ  œ Ǖ [ [ ƒ Ž C^o eãX :1 JVr Œ – ’Ǖ œ  Œ ‘Ȳ 2) VmH$sX, 3) Voamdr {VWr , 4)  ™ȡ š š š Ž ͧž ͧž Ȳ ‚ em¡`©, 5)~mhoaMm, š ‘ȡ € Œ € ” 8) H$maH$sX©,  Ǖ š Ȳ Š Œ ›ȡ ¡ ȣ 10)amO{~S>m, 11) C

CC

&&n§Mm§J &&

&&ew^mew^&&

Jwédma {XZm§H$ 25.10.2012 eHo$ 1934, Z§XZZm_g§dËga X{jUm`Z, eaXF$Vw Am{œZ_mg, ewŠbnj nmem§Hw$em EH$mXer {VWr: EH$mXer ZjÌ: eVVmam ZjÌ gwê$: 24.10.2012 17.47 ZjÌ g§nVo: 25.10.2012 18.38 gw`m}X` … 06.28 gw`m©ñV…18.08 M§ÐmoX`… 15.08 M§ÐmñV… 02.36

AmOMm {Xdg : A{Zï> {Xdg CÚmMm {Xdg : Mm§Jbm {Xdg

CD

CE

E 1971 - MrZbm g§`wº$ amï>«m§V ~hÿ ~oµJ_ (1967) àdoe. VmBnoBMr hH$mbnÅ>r. E 1977 - {S>{OQ>b B{¹$n_|Q> {Z{_©Vr : Om§ {Zgma A»Va {X½Xe©H$ : E_. gm{XH$ H$m°nm}aoeZZo AmonZìhrE_Eg H$Wm : Om§ {Zgma A»Va 1.0 à{gÕ Ho$bo. nQ>H$Wm : E_. gm{XH$ E 2001 - _m`H«$mogm°âQ>Zo g§JrV : amoeZ {dÝS>moO EŠg.nr. hr g§JUH$àUmbr àH$m{eV Ho$br. H$bmH$ma : AemoH$ Hw$_ma, _rZm Hw$_mar, àXrn Hw$_ma, b{bVm ndma, Om°Zr dm°H$a, Hw$_mar ZmµO AmOMo OÝ‘ … E 1864 - Om°Z \«$m§{gg S>m°O, A_o[aH$Z _moQ>aH$ma CÚmoOH$. &&AmR>dUrVbo JrV&& E 1881 - nmãbmo {nH$mgmo, {_b{V h¡ {µOÝXJr _o ñn°{Ze {MÌH$ma. _mohã~V H$^r H$^r E 1888 - {Zëg \$moZ S>mS}>b, hmo V r h¡ {Xb~amo H$s BZm`V ñdr{S>e {MÌH$ma. H$^r H$^r e_m© Ho $ _w h Z \o$a ZµOa Ho$ AmOMo ‘¥Ë¶y … gdmb na E 1955 n§{S>V XÎmmÌ` {dîUy bmVr h¡ Eogo _moS> na {µH$ñ_V nbyñH$a H$^r H$^r E 1980 gm{ha bw{Y`mZdr IwbVo Zhr h¢ amoµO XarMo ~hma Ho$ AmVr h¡ OmZo_Z `o µH$`m_V &&{dZmoX&& H$^r H$^r JrV… gm{ha bw{Y`mZdr nßny: _moÇ>m Pmë`mda _r nm`bQ> g§JrV … adr hmoUma. ñda … bVm _§JoeH$a {ejH$: Aao ìdm ! _J gm§J, {d_mZ {MÌnQ> … Am§Io (1968) MmbdVmZm Vo Iam~ Pmb§, Va Vy H$m` H$aerb? &&AmOMm {dMma&& nßny: gmoßn§ Amho. _r gJù`mZm erbm{edm` {dÚm µ Imbr CVê$Z Y¸$m _mam`bm \w$H$mMr Amho. gm§JoZ.

E

CG

CH

J

K

CJ

CK

DB

CG

DC

DD

DE

F

DG

DH

AmOMo

gmoë`yeZ

G

CC

CE

CF

CH

CI

CJ

DF

R>aob. Amnë`m Hw$Qw>§~m~amo~aM eoOmµa`m§M§ Hw$Qw>§~hr EH$mM ‘moQ>agm`H$brdê$Z {’$ê$Z `oD$ eHo$b. nU, EdT>r bm§~ ‘moQ>agm`H$b Anë`mH$S>À`m J„r~moim§‘Ü`o didm`Mr H$er Am{U gJiµ`mV ‘hÎdmM§ åhUOo nmH©$ Hw$R>o H$am`Mr?

I

CB

CD

&&AmR>dUrVrb {MÌnQ>&&

&&B{Vhmg&&

D

H

CF

CI

BVŠ`m bm§~ ‘moQ>agm`H$br AgVrb, Va BWo [ajmdmë`m§Mm H$m` Y§Xm hmoUma Am{U ‘moQ>mar Var H$moU {dH$V KoUma? ‘w§~B©nwÊ`mgma»`m ‘moR>µ`m eham§‘Ü`o dmhVwH$sMm Am{U Ë`mVyZ {Z‘m©U hmoUmam [ajmQ>°Šgrdmë`m§À`m XmXm{JargmaIm àý gmoS>dm`bm hr ‘moQ>agm`H$b Cn`moJmMr

CK

DB

ßnbZo gm§{JVë`mà_mUo ßnb Am`n°S> {_Zr ~mOmamV CVadbm`. `m _Ü`o dmnabobr JUH$nÅ>r ( $) Amho E5 {ÛAm`m_r ( ( ! #% ) Amho. Á`m`moJo hm Am`n°S> {_Zr IynM doJdmZ Amho. 7.9 B§M Ñî`nQ>b ( &$! *) Amho Oo 1024*768 øm Vw_Mo gh`moJr~Ôb AmboI: AmO Vwåhmbm [aOmoë`weZZo Ñî`_mZ hmoVo. Agbobo nyd©J«h d AmH$g AeŠ` dmQ>Ê`mè`m Jmoï>r ñH«$sZda ~moQ>m§Mo R>go CaV ZmhrV. Vyi ~XbÊ`mMr JaO Amho. ‘H$a Vw_À`m hmVyZ KS>Vrb. `mbm H$maUr^yV Amho Vr q\$JaàtQ> ao{gñQ>§Q> emoY: AmO Vw_À`m{df`r Vw_À`m H$[a`aÀ`m Ñï>rZo Amo{b`mo\$mo{~H$ H$moQ>tJ Agë`mZo BVam§Zm H$m` dmQ>V§ ho AË`§V _hËdmMm {Xdg ~moQ>m§Mo R>go ñH«$sZda ahmVM d¥píMH emoYmdg§ dmQ>ob. Hw§$^ AmO Agob. ZmhrV. nopÝgbEdT>mM {WH$Zog CËgmh: KoVboë`m aOoVyZ Am§Yir H$moqe~ra: Am`wî`mV øm Am`n°S> {_ZrMm Amho. \$º$ àmá COm© d CËgmh Zì`m Mmbbobr Am§Yir H$moqe{~a 7.2 {_.{_. dOZ 0.68 nmC§S> YZy àm°OoŠQ>da bmdm. åhUOo 308 J«°_. gmR>dUyH$sMr ‘rZ AmO Wm§~dm. DC

DD

DE

DF

DI

DJ

DG

AmOMo ^{dî¶ AñdmñÏ`: àH¥$VrH$So> AmO {deof bj Úm`Mr ‘of Amdí`H$Vm Amho.

: Vw_À`m OmoS>rXmambm D {JâQ> H$m` AmdS>V§ ho Vwåhmbm

gmdY: AmO KS>Umè`m KQ>Zm§H$So> A{Ve` gmdYnUo d¥f^ bj Úm.

§Vy ZH$m: âbQ>vJ H$arV E JwAgmb Va AmOM

nyV©Vm: AmO AmIboë`m gd© {XZ{deofmMr nyV©Vm {‘WwZ H$am.

ZH$mo: d[að>m§Mo Vwåhr F ^` ~miJV Agbobo ^` d¥Wm

H$H©$ Mm§JbM R>mdyH$ Amho.

qgh Wm§~dm.

H$ݶm Amho.

DH

J K L

gwS>moHy$ H«$.52

AmOMr nmH$H¥$Vr

^abobr dm§Jr gm{hË` : 1/2 {H$bmo N>moQ>r ^am`Mr dm§Jr (H¥$îUmH$mR>Mr) 1 H$m§Xm ~marH$ {Mê$Z, 1 Q>rñnyZ _rR>, WmoS>mgm Jyi, WmoS>rer qMM, H$moqW~ra, 1 Q>rñnyZ {VIQ>, 1/4 Q>rñnyZ hiX, 1 Q>o~bñnyZ ^mOboë`m gwŠ`m Imo~è`mMo Hy$Q>, EH$ Q>~o bñnyZ eoJXmUm Hy$Q>, 3 Q>o~bñnyZ Vob \$moS>Ur : qhJ, _mohar H¥$Vr : dm§½`mMo XoR> H$mnyZ XoR>mH$S>rb ~mOybm AY©dQ> 4 ImMm nmS>mì`mV. H$m§Xm, H$moqW~ra {Mê$Z ¿`mdr. qMMoMm H$moi H$mTy>Z Ë`mV Jyi Hw$ñH$amdm. Z§Va Ë`mV H$m§Xm, {VIQ>, _rR>, hiX, JmoS>m _gmbm, e|JXmÊ`mMo Hy$Q>, Imo~ao, H$moqW~ra dJ¡ao gd© KmbyZ Hw$ñH$amdo. hm _gmbm gd© dm§½`mV ^ê$Z ¿`mdm. Z§Va H$T>B©V qH$dm

Ǖ Ǘ

_`m©Xm 16 Or~r Vo 64 Or~r n`ªV CnbãY Amho. doJdmZ dm`\$m` OmoS>Ur Amho. M°Zb ~m°ÝS>tJgh S>çwAb ~°ÝS> dm`\$m` {OMm CVadyZ ¿`m`Mm ( #)" !# " &$ ) doJ 150 Eå~rnrEg EdT>m Amho. 5 _oJm{nŠgobMm H°_oam Amho Á`mZo Vwåhr 1080nr hm` So>{\$ZoeZ pìhS>r`mo aoH$m°S©> H$ê$ eH$Vm. {gargmaI§ Vw_À`m ~mobÊ`mà_mUo Am`n°S> MmbdUmè`m d BVa AZoH$ Cn`wº$ g§^mf|Mm g_mdoe {~ëQ>-BZ-ßg _Ü`o H$aÊ`mV Ambm Amho. Ë`m{edm` CVadyZ KoÊ`mgmR>r 2,75,000 Am°ZbmBZ ßg gmo~Vrbm AmhoVM. ømgJù`mMm ^aUm AgyZhr, ~°Q>ar ~°H$n Xhm Vmgm§Mm Amho.

EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ 51 Mo CÎma

Ǖ Ǘ

\«$m`n°Z_Ü`o Vob Vmnë`mda qhJ Kmbmdm d ^abobr dm§Jr bmdyZ Ë`mda PmH$U R>odmdo. PmH$UmV WmoSo> nmUr R>odmdo d dm\o$da dm§Jr {eOy Ü`mdrV. 5-7 {_{ZQ>m§Zr M_À`mZo AbJX EHo$H$ dm§Jo naVmdo d nwÝhm {eOy ÚmdrV. dm§Jr {eOë`mda J°g ~§X H$amdm. Ȫ


25goa9_Layout 1 24-10-2012 20:26 Page 1

9 Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

S>m°

\$im§Mm Am{U Amamo½`mMm OdiMm g§~§Y Amho. doJdoJir \$io Imëë`mZo Vo Amamo½`mg Cn`wº$ R>aVo. Ë`m_wio Amnë`mhr AmhmamV BVa nXmWmª~amo~aM \$im§Mmhr g_mdoe Agbm nm{hOo.

ŠQ>am§H$Sy>Z ^anya \$io Im, Agm g„m Zoh_rM EoH$m`bm {_iVmo. \$im§Mo ag, gmb ho Amamo½`mgmR>r Cn`wŠV AgVmV, ho _mhrV Amho. nU hr Cn`wŠVVm Zo_H$s H$moUVr ho OmUyZ KoUo Cn`moJmMo R>aVo. _mZdr earamV 80 Q>ŠHo$ nmUr AgVo. \$im§_Ü`ohr _moR>m ^mJ nmUrM AgVo. åhUyZM _mZdr earamer gmYå`© AgUmam hm AÞ KQ>H$ amoOÀ`m AmhmamV Amdí`H$ AgVmo. \$im_Ü`o dmB©Q> H$moboñQ´>°mb (Oo öX`amoJmbm {Z_§ÌU XoVo) A{O~mV ZgVo. àmUrO nXmW©mV ho H$moboñQ´>m°b A{YH$ AgVo. Ë`m_wio Aem nXmWmªnojm \$io A{YH$ CÎm_. \$im§_wio ñ_¥Vr VëbI hmoVo. Ë`m_wio {dÚmÏ`mªÀ`m AmhmamV \$im§Mm g_mdoe Adí` Agmdm. \$im_§Ü`o V§VyMo à_mU A{YH$ AgVo. Ë`m_wio nMZ Mm§Jbo hmoVo. VgoM aŠVXm~, öX`{dH$ma Ë`mgmR>r H$maUr^yV AgUmè`m KQ>H$m§Mo à_mU \$im§_wio H$_r hmoVo. BVa Amhma KQ>H$m§nojm \$im§_Yrb V§Vy_` KQ>H$ {H$VrVar A{YH$ AgVmV. \$im§À`m godZmZo _Z Cëh{gV hmoVo. gVV {Zamem XmQy>Z `oV Agë`mg VmÁ`m \$im§Mo {Z`{_V godZ {Zamem Xÿa H$aÊ`mgmR>r Cn`wŠV R>aVo. `mo½` à_mUmV, `mo½` VèhoZo àH¥$VrMm {dMma H$ê$Z Im„obr \$io Amamo½`mgmR>r CÎm_ AgVmV. \$i Zoh_r VmOo Am{U `mo½` G$VwV V`ma Pmbobo Agmdo. H$ƒo, AZoH$ {Xdgm§Mo OwZo \$i ImUo Q>mimdo. \$im§_wio AmOmam§Zm à{V~§Y H$aVm `oVmo. VgoM AmOmanUmV H$_r Pmbobr eŠVr ^ê$Z H$mT>Ê`mgmR>r XoIrb \$io Cn`wŠV R>aVmV. \$im§Vrb eH©$amMo ÁdbZ earamV bdH$a hmoVo Am{U `m H«$s`oV {Z_m©U hmoUmar Ðì`o earambm ÌmgXm`H$ ZgVmV. VgoM Amnë`m earamV EHy$U 20 doJdJù`m A_m`Zmo A°grS>Mm dmna Ho$bm OmVmo. Ë`mn¡H$s AmR> A_m`Zmo A°grS>g² earambm AË`mdí`H$ AgVmV. Ho$ù`mgma»`m AZoH$ \$imV hr gd© A_m`Zmo A°{gS>g AgVmV.

MdrerMr e{_©bm Am`Q>r àmo\o$eZb AmO AZoH$ VéUm§Zm ZmoH$ar qH$dm Amho. {ejUmgmR>r ñdV…À`m KamnmgyZ ZmoH$ar{Z{_Îm Vr Xÿa ahmd§ cmJV§. Aem doir Amnë`m KaÀ`m _§S>ir§nmgyZ AZoH$Xm ~mhoaMo nXmW© ImÊ`mMr Xya ehamV EH$ Imobr ^mS>çmZo KoD$Z amhVo. Vr doi `oVo. nU Vo KoVmZm H$mhr H$Yr Amnb§ OodU V`ma Jmoï>tMr H$miOr KoU§ Amdí`H$ H$aVo Va H$Yr Kar V`ma H$aÊ`mEodOr ~mhoéZ AmUbobo Amho. nXmW© ImVo. {Vbm ~mhoaM§ ImU§ \$ma ng§V Amho Ag§ Zmhr. nU AZoH$Xm Kar nXmW© Z ~Zë`mZo {Vbm O~aXñVrZo ~mhoaMo nXmW© Imdo bmJVmV. _moR>çm ehamV amhUmè`m§gmR>r hr Jmoï> Zdr Zmhr. AZoH$Xm Kar nXmW© V`ma Z Ho$ë`mZo Vo ~mhoéZM {dH$V KoD$Z Imdo bmJVmV. nU Ë`mMm n[aUm_ Mm§Jbm hmoVmoM Ag§ Zmhr. AZoH$Xm ~mhoaMo nXmW© Imëë`m_wio AZoH$ g_ñ`m§Zm Amnë`mbm Vm|S> Úmd§ bmJV§. H$Yr ~mhoaMo nXmW© Imëë`mZo doJdoJio AmOma OS>VmV Va AZoH$Xm ñWybnUm dmTy>Z eara ~oS>m¡b hmoV§. nU AZoH$m§Zm ~mhoaMo nXmW© ImÊ`mM§ doS> AgV§. AZoH$Xm ~mhoaMo nXmW© ImUmao bmoH$ VobH$Q> Am{U _gmboXma nXmW© ng§V H$aVmV. Vo Amamo½`mÀ`m Ñï>rZo hmZrH$maH$ R>é eH$V§. AZoH$ VéU ZmoH$ar qH$dm {ejUmÀ`m {Z{_ÎmmZo ehamV EH$Q>o amhV Agë`mZo Ë`m§Zm ~mhoaMo nXmW© Imdo bmJVmV. Aem àH$mao ~mhoaMo nXmW© ImÊ`m{edm` n`m©`M Zgob Va Vo ImVmZm H$mhr Jmoï>r§Mr H$miOr KoU§ Amdí`H$ Amho. AZoH$Xm ~mhoaMo nXmW© ImVmZm Jwbm~ Om_wZ, N>mobo ^Qw>ao `m§Mr Am°S>©a {Xbr OmVo. Aem nXmWmªEodOr g±S>drM g°boS>Mr Am°S>©a Úmdr. Q>m°_oQ>mo, H$mH$S>r, {hadr {_Mu Aem nXmWmª_Ü`o nm¡{ï>H$ nXmW© ^anya

AnMZ, A°{g{S>Q>r, J°gog ho \$ŠV _moR>çm _mUgm§ZmM hmoVmV Aer gm_mÝ` g_OyV {XgyZ `oVo, nU bhmZ _wbm§Zm gwÜXm Agm Ìmg hmoD$ eH$Vmo. Amnë`mbm A°{gS>rQ>r AWdm AnMZ Pmbo Amho ho bhmZ _wbm§Zm gm§JVm `oV Zmhr. Ë`m_wio MQ>H$Z {ZXmZ hmoV Zmhr. ~mim§nmgyZ emioV OmUmè`m _wbm§n`ªV gmè`m§Zm ImÚnXmWmª_Ü`o nw{XÝ`mMm dmna AmnU H$aVmo. nU hmM AnMZmMm Ìmg hmoD$ eH$Vmo. ~mig§ Agob åhUyZ AmnU H$mhr nmoQ> eoH$, J«mBndm°Q>a Xo Ago KaJwVr CnMma H$aVmo. nw{XZm Amamo½`Xm`rhr Amho `mMr Amnë`mbm _m{hVr AgVoM emioVhr do_wibmo ~mho a H$mhr-~mhr ImVmV. åhUyZ CbQ>çm hmoV Ago Zmhr. nMZeº$s dmT>dÊ`mgmR>r, Vmo§S>mMr XwJªYr Agmì`mV, Ago åhUyZ _wbm§À`m AmOmamH$S>o Xþb©j hmoVo. AÞ nXmWmªMo ì`dpñWV nMZ Z hmoUo åhUOo AnMZ Va nmoQ>mV OmÊ`mgmR>r, CbQ>r hmoUo Aem AZoH$ JmoîQ>rgmR>r nw{XZm J°g YaUo, _i_iUo, CbQ>r `oUo, N>mVrV OiOiUo hr A°{gS>rQ>rMr bjUo hmoV. AJXr bhmZ ~mim§Mo AÞ åhUOo AmB©Mo XÿY. AmB©À`m Cn`moJr R>aVmo. Amamo½`mÀ`m Ñï>rZo Vmo H$gm Cn`wº$ Amho XwYmV b°ŠQ>moOMo à_mU BVa XwYmnojm OmñV à_mUmV AgVo. bhmZ `mMr _m{hVr KoUo JaOoMo Amho. _wbm§À`m N>moQ>çm AmVS>çmV b°ŠQ>moO nMdUmao "b°ŠQ>oO' ho nmMH$Ðì` H$_r à_mUmV AgVo. Ë`m_wio Z nMbobo b°ŠQ>moO _moR>çm AmVS>çmV H$ê$Z Ja_ MhmgmaIo {nÊ`mg OmVo. VoWo AgUmè`m OrdmUy§_wio Ë`mMo emQ>© MoZ \°$Q>r A°{gS>_Ü`o {Xë`mg Vmn H$_r hmoB©b. Ë`m gmo~VM ê$nm§Va hmoVo. `m_wio _wbm§Zm Xhm Q>ŠHo$ COm© {_iV AgVo. nU Vmn Amë`mZo Ambobm WH$dm Xya Ë`m_wio nmoQ>mV J°gog {Z_m©U hmoVmV. VgoM Ë`m§Mo nMZ ì`dpñWV hmoÊ`mghr _XV hmoUma Amho. Pmbo Zmhr Va H$mhr doim nmVi Owbm~ hmoVmV. gVVÀ`m nw{XÝ`mMm ag {Z`{_VnUo godZ Owbm~m_wio JwXÛmamOdi OI_mhr hmoVmV. hr OmJm bmb hmoVo, Ho$ë`mg Amamo½`mÀ`m ÑîQ>rZo Vo Cn`wŠV AmJhr hmoVo. Ago _mZbo OmVo. Ë`m_wio AñW_m Am{U XþYmVrb b°ŠQ>moO nMÊ`mg OS> Agë`mZo nmoQ>mV J°gog Xå`mMo H$moUVoM AmOma hmoV ZmhrV. Ë`m hmoVmV. nmoQ> XþIVo Am{U J°gog gVV AgVmV. Ago hmoV {edm` aŠV earamV EH$m {R>H$mUr Wm§~V Zmhr. Agbo Var ghm _{hÝ`mn`ªV _wbmbm AmB©Mo XÿY Oê$a Amamo½`mgmo~VM ËMMoMr H$miOr Am{U gm¡§X`© Xçmdo. _moR>çm _wbmV AnMZmMr Xwgar H$maUo dmT>dÊæmmÀ`m Ñï>rZohr nw{XÝ`mbm _hËd Amho. AgVmV. Iyn OmñV ImUo, O§H$ \y$S> ImUo, nw{XÝ`mnmgyZ V`ma H$aÊ`mV Ambobm ag hm pñH«$Z XÿY, XÿYmMo nXmW© A{YH$ à_mUmV KoUo, `wd}XmÀ`m joÌmV {d{dY àH$maÀ`m {Šb§Pa åhUyZ AmoiIbm OmVmo. ho Am¡fY ËdModarb {eVno`o, \$imMo ag A{YH$ à_mUmV Am¡fYm§Mr {Z[_©Vr H$aÊ`mgmR>r nw[XÝ`mMm AmOmamgmo~VM B§\o$ŠeZ, Iê$O, _wê$_o H$_r H$aÊ`mgmR>r {nUo `m_wio AÞ ZrQ> nMV _moR>`m à_mUmV dmna H$aÊ`mV `oVmo. Cn`wŠV Amho. Zmhr. Z nMbobo AÞ nw{XÝ`mMm dmna Ho$ë`m{edm` Hw$R>bohr Am¡fY V`ma ËdMoMo gm¢X`© dmT>dÊ`mgmR>r nw{XZm ~marH$ dmQy>Z Ë`m_Ü`o hmoV Zgë`mMo {ZX©eZmg Ambo Amho. Ë`m{edm` XmoZ W|~ qb~mMm ag Q>mH$mdm. hm bon Mohè`mda H$mhr doi AZoH$OU {d{dY AmOmamgmR>r Cn`wŠV R>aboë`m bmdë`mg Am{U Agm CnMma gbJ H$mhr {Xdg Ho$ë`mg nw{XÝ`mMm dmna KaJwVr Am¡fY åhUyZhr H$aVmV. Mohè`mdarb _wa_o OmD$Z Vm|S>mdarb ËdMm H$mhr {XdgmVM ~è`mM AmOmamÀ`m Ñï>rZo ho am_~mU Am¡fY _mZbo COibobr {Xgob. Jobo Amho. H$mhrÀ`m _Vo _|Wm°bÀ`m gVVÀ`m dmnam_wio _{hbm§À`m nw{XZm ho nMZeŠVr dmT>dÊ`mÀ`m Ñï>rZo J^©YmaUoÀ`m j_Voda n[aUm_ {Xgy bmJVmo. V§~mIy Cn`wŠV Ago Am¡fY _mZbo OmVo. nmoQ>XþIr AWdm godZmMohr KmVH$ n[aUm_ earamda {Xgm`bm bmJVmV. Aem nmoQ>mV gwO `oUo AmXr AmOma KmbdÊ`mgmR>r doir nw{XÝ`mÀ`m agmMo godZ H$aUo Amamo½`mgmR>r Cn`wŠV nw{XÝ`mMm dmna Ho$bm OmVmo. nw{XÝ`mÀ`m Amho. dmgm_wio {d{eï> J«§Wr H$m`©aV ê$½Umbm CbQ>rMm Ìmg hmoV Agë`mg hmoVmV. Ë`m_wio nMZ{H«$`mhr ~{S>eon, {Oao, YZo g_à_mUmV KoD$Z g§Vw{bV amhVo. nw{XÝ`mMm Ë`mbm dmQy>Z ¿`mdo. ho {_lU ag nmÊ`mV {_giyZ nw{XÝ`mÀ`m agmV {_giyZ {nÊ`mg {në`mg AnMZmMm Ìmg {Xë`mg ËdarV CbQ>r Wm§~Vo. hmoV Zmhr. CMH$sMm Ìmg hmoV Agë`mg CÀM Am{U H$_r hm nw{XÝ`mMr 20-25 nmZo ¿`mdrV. J ho AmOÀ`m OrdZe¡crM§ XmoÝhr àH$maMm aŠVXm~ à_wI d¡{eîQ>çM R>ac§ Amho Ë`mgmo~V ~{S>eon Am{U WmoS>çm {Z`§ÌrV H$aÊ`mgmR>r OUy ! Hw$Qw>§~mVrc gJù`m§Zm à_mUmV H$mio {VIQ> EH${ÌV nw{XÝ`mMm dmna H$aÊ`mV qH$dm EImÚmcm Var gVV H$emMr Zm {_giyZ dmQy>Z ¿`mdo. Ë`mZ§Va gwVr `oVmo. CÀM aŠVXm~ H$emMr KmB© AgVoM. _wcm§Zm H$Yr H$m°boObm H$nS>çmVyZ ho {_lU JmiyZ ¿`mdo. hm EH$ Agboë`m§Zr gmIa Z KmVbobr {ZKm`bm Cera Pmbobm AgVmo Va H$Yr M_Mm ag EH H$n H$mo_Q> nmÊ`mV {_giyZ nw{XÝ`mMr MQ>Ur AWdm ag ß`mdm. H$_r ZdaXodm§Mr KmB© AgVo. Ë`m§M§ gm§^miyZ AmnU {nÊ`mg {Xë`mg CMH$s bJoMM Wm§~ob. aŠVXm~mMm Ìmg Agboë`m§Zr WmoS>o _rR> KmbyZ Am°{\$gcm `m`M§ åhUOo EH$ {Xì`M AgV§ Vmo§S>mÀ`m XþJªYrMm BVam§Zm Ìmg ghZ H$amdm bmJVmo. Ho$bobr MQ>Ur AWdm ag ß`mdm. Ë`m_wio aŠVXm~ OUy ! `m gmè`m Ym§XbrV AmnU Vm|S>mV CËnÞ hmoUmè`m ~°ŠQo>[a`m_wio hr XþJªYr hmoVo. Aem {Z`§ÌrV hmoÊ`mg _XV hmoVo. OodUmH$S>ohr nwaog§ bj XoD$ eH$V Zmhr. Vo àH$maMr XþJªYr H$_r H$aÊ`mgmR>r nw{XZm dmQy>Z EH$ ½bmg ê$½Umbm nmoQ>XþIrMm Ìmg hmoV Agob Va XoVm `md§ åhUyZ H$mhr Jmoï>tMr H$miOr AmnU nmÊ`mV {_giyZ {XdgmVyZ XmoZ Vo VrZ doim JwiÊ`m nw{XÝ`mÀ`m agmV qhJ, {Oao, _rR> KmbyZ Ja_ ¿`m`bmM hdr. ^moOZmÀ`m AmYr Am{U Z§Va Ho$ë`mg Vm|S>mMr XþJªYr H$_r hmoVo. H$ê$Z {në`mg nmoQ>XþIrnmgyZ Amam_ {_iob. H$mhr Jmoï>r nmim`bm hì`mV. `m_wio Amnb§ qdMy Mmdbm Agë`mg Mmdboë`m ^mJmda nw{XÝ`mMm Amamo½` CÎm_ amhV§. gH$mir ñZmZ nw{XÝ`mMm ~m_ Am{U Vob S>moŠ`mbm bmdyZ AH©$ H$ê$Z bmdë`mg {df ~mhoa `oVo. Ë`m {edm` X§e Ho$ë`m{edm` ZmíVm H$é Z`o qH$dm AÝ`hr Mmoië`mZ§Va H$mhr doimVM S>moHo$XþIr Am{U gXu Pmboë`m {R>H$mUMo XþIUohr bJoMM H$_r hmoVo. nXmW© ImD$ Z`o. Ag§ Ho$ë`mZo Amnë`mbm XmoÝhr Jm`~ hmoVo. H$mhr {XdgmnwduM nw{XÝ`mda H$aÊ`mV Amboë`m ñZmZmbmhr doioda OmÊ`mMr gd` bmJob. nw{XÝ`mÀ`m dmgm_wio ZmH$ ~§X hmoUo, KemV g§emoYZmZ§Va bjmV Ambo Amho H$s, nw{XÝ`m_Ü`o E§OmB©_ ^moOZ H$aÊ`mAmYr Am{U Z§Va hmV, nm` IaIa H$aUo, ídmg KoVmZm Ìmg hmoUo, Ë`m {edm` AgVmV. Vo E§OmB©_ H°$Ýgagma»`m XþY©a AmOmam§Zm Xya Am{U Vm|S> ñdÀN> W§S> nmÊ`mZo Ywdm`bm gXu Am{U ImoH$bm AmXr AmOma ËdarV H$_r R> o d Ê`mMo H$m_ H$aVmV. Ë`m_w i o H° $ ÝgaÀ`m ê$½UmgmR> r hr nm{hOo. Ag§ Ho$ë`mZo AZoH$ àH$maMo bm^ hmoVmV. nw{XZm Am{U gw§R> KmbyZ EH${ÌV V`ma nw { XÝ`mMo go d Z H$amdo . hmoVmV. AmnU lÜXmiy Agmb Va ^moOZ Ho$bobm ag {në`mg bJoMM gXu Am{U Vmn H$_r `m{edm` nw { XÝ`mMm ag AZo H $ H$maUmgmR> r Cn`w Š V H$aÊ`mAmYr B©ídamM§ Zm_ñ_aU H$amd§ Am{U hmoVmo. Ë`m{edm` nw{XÝ`mMo MyU© dmQy>Z Vo nmÊ`mgmo~V Amho . àgw V r H$mimV _{hbm§ Z m hm ag {Xë`mg ~mi§ V nUmV Ë`mbm àmW©Zm H$amdr H$s, AmnU Oo ^moOZ {_giyZ {XdgmVyZ EH$ XmoZ doim {në`mg ídgZmMo H$aV AmhmoV Vo Amamo½`mgmR>r {hVH$maH$ Agy H$gbmM Ìmg OmUdV Zmhr. Jamo X a _{hbm§ g mR> r hm ag AmOma H$_r hmoÊ`mg _XV hmoVo. Xo. H$moUË`mhr {R>H$mUr ^moOZ H$aVmZm \$ma Cn`w Š V Amho . VmOm nw X rZm {_iV Zgo b Va Ë`mÀ`m ê$½Umbm gmaImM Vmn `oV Agob Am{U ~amM KmB© H$é Z`o. AÞ MmdyZ MmdyZ Am{U dmibo ë `m nmë`mnmgy Z V`ma H$aÊ`mV Ambo b m aghr AZo H $ CnMma H$ê$Zhr Vmn H$_r hmoV Zgob Va nw{XZm gmdH$me Im`bm nm{hOo. EImXm nXmW© AmOma Xya H$aÊ`mgmRr Cn`wŠV R>aVmo. nmÊ`mV CH$iyZ Ë`mV gmIa Q>mH$mdr. ho {_lU Amnë`mbm AmdS>bm Va AmnU Ë`mÀ`mda

Amamo½`Xm`r nw{XZm

à_mUmV AgVmV. Vo Amnë`m earamgmR>r bm^Xm`H$ AgVmV. Amnë`mH$S>o ~mhoaMo nXmW© ImVmZm VéU _§S>ir Mm`ZrO \y$S>bm A{YH$ àmYmÝ` XoVo. nU Vo OmñV ImU§hr Mm§Jb§ Zmhr. gm°g~amo~a Imëë`m OmUmè`m {S>enmgyZ Xya am{hbob§M Mm§Jb§. EImÚm aoñQ>m°a§Q>_Ü`o H$moUVmhr nXmW© _mJdÊ`mAmYr H$_r H°$barMo H$moUVo nXmW© AmhoV `mMr Mm¡H$er H$amdr. eŠ`Vmo VobH$Q> nXmW© ImD$ Z`oV. Ë`mEodOr ^mObobo qH$dm {eOdbobo nXmW© ImdoV. Amamo½`mgmR>r Vo CÎm_ AgVmV. Amnë`mH$S>o AmVm BQ>m{b`Z \y$S>hr {_iV§. nmíVm VéUm§_Ü`o bmoH${à` Amho. nU Vmo Imëë`m_wio dOZ dmTy> eH$V§ Am{U eara ~oS>m¡b hmoD$ eH$V§. Ë`m_wio Aem nXmWmªnmgyZ Xya amhU§M Mm§Jb§.

_moR>çm AmVS>çmV am{hë`mZo Ë`mda VoWrb OrdmUy à{H«$`m H$aVmV Am{U nmoQ>mV J°gog hmoVmV. H$mhr doim A{Vgma, S>m`[a`m hmoVmo. A°{gS>rQ>rMr _hËdmMr H$maUo åhUOo H$mhr {d{eîQ> àH$maMr Am¡fYo, O§Vy§Mm àmXþ^m©d, `mo½` Am{U nwaogo AÞ Z ImUo, Aä`mgmMm VmU, Iyn doi Cnmer amhUo, doioda Z OodUo, Vibobo, VobH$Q>, {VIQ>, Am§~Q> nXmW© A{YH$ ImUo, A{Và_mUmV \$im§Mo ag {nUo hmo`. _wbm§_Ü`o A°{gSr>Q>r hmoD$ Z`o åhUyZ ghm _{hÝ`mZ§Va AmB©À`m XÿYmgmo~V BVahr nXmW© gwê$ H$amdoV. _moR>çm _wbm§Zm `mo½` Mm¡ag Amhma Xçmdm. A{YH$ pñZ½Y, {nîQ>_`, A{YH$ à{WZ`wŠV nXmW© Q>mimdoV. doioda Oodmdo. _wbm§Zm {Xdg^amV nmM doim {d^mJyZ WmoS>o WmoS>o OodU Xçmdo. OodUmV XmoZXm Var Xhr Agmdo. Ý`mhar Adí` ¿`mdr. bdH$a Pmonmdo, bdH$a CR>mdo. ~¡R>o Ioi IoiÊ`mEodOr _wbm§Zm XrS> XmoZ Vmg Var _¡XmZr Ioi Ioiy Xçmdo. Ìmg A{YH$ dmQ>ë`mg ËdarV S>m°ŠQ>am§H$S>o Omdo.

Ho$di _moR>çm _mUgm§ZmM AnMZmMm qH$dm A°{g{S>Q>rMm Ìmg hmoVmo Ago Zmhr. bhmZ _wbm§Zmhr AZoH$Xm hm Ìmg hmoD$ eH$Vmo. Vo Q>miÊ`mgmR>r _wbm§Zm Mm¡ag Amhma XoUo Amdí`H$ Amho.

Am

do

Vmd _maVmo. Ag§ H$é Z`o. Ag§ Ho$ë`m_wio H$mhr {dH$ma {Z_m©U hmoD$ eH$VmV. Amnë`mbm ^yH$ Agob Ë`mnojm A{YH$ ^moOZ H$YrM H$é Z`o. ^yHo$nojm H$_rM ^moOZ H$amd§ Ag§ VÁk gm§JVmV. Amnë`mn¡H$s AZoH$ OUtZm H$mhr dmB©Q> gd`r AgVmV. ^yH$ bmJë`mda Xwga§ H$mhr {_iV Zmhr åhUyZ Ë`m nmUr {nVmV. Ag§ H$é Z`o. ^yH$ bmJë`mda nmUr {nD$ Z`o Am{U VhmZ bmJë`mda ^moOZ H$é Z`o. Ag§ Ho$ë`mg Amamo½`mbm hmZr nmohmoMy eH$Vo. ^moOZ gwé AgVmZm VhmZ bmJë`mdaM nmUr ß`md§. AZoH$tZm ^moOZ Pmë`mda ^anya nmUr {nÊ`mMr gd` AgVo. Ag§hr H$é Z`o. ^moOZ Pmë`mda Vmgm^amZo nmUr ß`md§. Xwgè`m§Xm Ja_ Ho$bob§ ^moOZ ñdmñÏ`mgmR>r hmZrH$maH$ Agy eH$V§. ^moOZ nMë`mdaM Xwgè`m§Xm ^moOZ H$amd§. XwnmaÀ`m ^moOZmZ§Va g§Ü`mH$mir AOrU© Pmb§ Ag§ dmQ>V Agob Va amÌrÀ`m doir AJXr hbH$mgm Amhma ¿`mdm. VWm{n amÌrÀ`m ^moOZmZ§Va gH$mir AOrU© Pmb§ Ag§ dmQ>V Agob Va XwnmaÀ`m doir H$mhrhr ImD$ Z`o. amÌrÀ`m ^moOZmZ§Va WmoS>m \o$a\$Q>H$m _maU§ Amdí`H$ Amho. ^moOZ Ho$ë`mda bJoM Pmony Z`o. ^moOZ Am{U Amnb§ PmonU§ `m_Ü`o {H$_mZ EH$ VmgmM§ A§Va Agmd§. ^moOZmV Xhr, XyY, VmH$ `m§Mm g_mdoe Agmdm. Ë`mM~amo~a hr XoIrb Jmoï> bjmV R>odbr nm{hOo H$s, ñd`§nmH$ H$aVmZm Am{U ^moOZ H$aVmZm Amnë`m _ZmV H$moUË`mhr Jmoï>rMm H«$moY AgVm H$m_m Z`o. amÌrÀ`m ^moOZmZ§Va XyY ß`md§. Vo A_¥VVwë` AgV§. Aem H$mhr Jmoï>r bjmV KoVë`m Va AmnU H$aVmo Vo ^moOZ Amamo½`nyU© R>aob.

Ëd

MoM§ Amamo½` Mm§Jc§ amhÊ`mgmR>r àgmYZm§Mm dmna _moR>çm à_mUmV Ho$cm OmVmo. gm¢X`m©gmR>r dmnaë`m OmUmè`m gd© àgmYZm§_Ü`o gm~UmM§ ñWmZ doJi§M AgV§. H$maU amoOÀ`m ñZmZmVyZ {_iUmè`m VmOoVdmZonUm_Ü`o gm~UmMm dmQ>m _moR>m AgVmo. na§Vw, ~mOmamV BVŠ`m àH$maMo gm~U CnbãY AgVmV H$s Z¸$s H$moUË`m àH$maMm gm~U {ZdS>mdm hm Zoh_r àíZ nS>Vmo. Ë`mVhr d`mZwgma, ËdMoÀ`m VobH$Q>nUmZwgma AZoH$ doJdoJù`m àH$maMo gm~U ~mOmamV AmH$f©H$ Am°\$agh `oV AmhoV. nU H$moUË`mhr _m{hVr{edm` Ë`m§Mr {ZdS> YmoH$mXm`H$ R>ê$ eH$Vo. Ë`m_wio gm~U {ZdS>VmZm H$mhr JmoîQ>r bjmV ¿`m Vw_Mr ËdMm Oa A{YH$ nmVi Am[U g§doXZerb Agob Va * Ë`mbm Wm`am°B©S> Am{U hm_m}Zb àm°ãbo_ hmoD$ eH$VmV. Aemdoir gm~UmMm dmna Vm~SVmo~ ~§X H$ê$Z gm¡å` {Šb§OtJ H"$s_ dmnamd§. Vw_Mr ËdMm VobH$Q> Agob Am{U Ë`mda _wê$_§ nQ>H$Z * `oOaV AgVrb Var gm~UmMm dmna Cn`moJr Zmhr Va O§VyZmeH$ \o$gdm°e bmdU§ A{YH$ \$m`Xoera R>ê$ eH$V§. O§VwZmeH$ gm~Um§À`m ~m~VrV EH$ Jmoï> bjmV ¿`m`bm hdr * H$s Ë`mMm dmna Mohè`mda H$ê$Z Cn`moJ Zmhr Va \$º$ ~mH$s earamda H$amdm. Vwåhmbm Iyn Km_ `oV Agob qH$dm ~mhoa {h§S>Ê`mM§ H$m_ Agob Va hr Jmoï> nmim`bmM hdr. gm~U qH$dm pŠb¨OtJ bmoeZ `m§Mm A{Vdmna Mohè`mgmR>r * KmVH$ R>ê$ eH$Vmo. Ë`m_wio Ë`mMm dmna `mo½` nÜXVrVM ìhm`bm hdm.


25goa10_Layout 1 10/24/2012 10:04 PM Page 1

10

Xoe-naXoe

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

JS>H$atÀ`m ~MmdmgmR>r AS>dmUr Am{U g§K

½b°‘a

OwhrMm _¡ H¥$îUm hÿ± A{^ZoÌr Owhr À`mdbm bdH$aM EH$m ~mb{MÌnQ>mV {XgUma Amho. {MÌnQ>mMo Zmd Amho _¡ H¥$îUm hÿ.± `m {MÌnQ>mMm pñdH$ma AmnU Ho$di Amnë`m _wbm§À`m AmJ«hmñVd Ho$bm Agë`mMo {VZo EH$m _wbmIVrXaå`mZ gm§{JVbo Amho. AmnU `m {MÌnQ>mMo H$WmZH$ EoH$bo. Amnë`mbm Vo IynM AmdS>bo. ho H$WmZH$ EoH$Ê`mnyduM AmnU amOrd éB©`m `m§À`m _m` \«o$S> JUoem3 bm Amnë`m _wbm§Zm KoD$Z Jobo hmoVo. Ë`m§Zm Vmo {MÌnQ> IynM AmdS>bm hmoVm. Ë`m§Zr Ë`m {MÌnQ>mMr S>rìhrS>r KoÊ`mg _bm gm§{JVbo. Ë`mdoirM _mÂ`m bjmV Ambo H$s AemàH$maMo {MÌnQ> _wbm§Zm AmdS>VmV. Ë`m_wio _r bJoM _¡ H¥$îUm hÿ±Mm pñdH$ma Ho$bm Agë`mMo {VZo gm§{JVbo. Owhr Mmdbmbm XmoZ _wbo AgyZ, _wbJr OmÝhdr 11 dfmªMr Va _wbJm AOw©Z 9 dfmªMm Amho. `m {MÌnQ>mV OwhrZo EH$ JmUohr Jm`bo Amho. `m {MÌnQ>mV H$Q>[aZm H¡$\$, ö{VH$ amoeZ Am{U aOZre Xw½Jb `m {MÌnQ>mV nmhþUo H$bmH$mam§À`m ^w{_Ho$V AmhoV. hm {MÌnQ> 2 Zmoìh|~a amoOr àX{e©V hmoUma Amho.

\$m°å¶w©bm dZgmo~V g§JrVmMr Yy_ ~wÕ B§Q>aZ°eZb g{H©$Q>da 26 Vo 28 Am°ŠQ>mo~a Xaå`mZ hmoUma Agboë`m 2012 \$m°_b ©w m dZ EAaQ>b o B§{S>`Z J«S± > {àŠg_Ü`o AmVm gwà{gÕ Jm`H$ d g§JrVH$mam§Mrhr Yy_ AgUma Amho. E{H$H$S>o A_o[aH$Z J«°_r nwañH$ma {dOoVo am°H$ {JQ>m[añQ> H$mbm}g g|Q>mZm Amnë`m g§JrVmZo CnpñWVm§Zm _§Ì_w½Y H$aUma AmhoV Va XwgarH$S>o ^maVr` Jm`H$ emZ, {demb d eoIa Amnë`m AmdmOmZo `m ñnY}V A{YH$ M¡VÝ` ^aUma AmhoV. 28 Am°ŠQ>mo~a amoOr hm am°H$ X aog H$m`©H«$_ hmoUma Amho. Á`mV gH$mir 11 dmOë`mnmgyZM ^maVr` Jm`H$ emZgh {demb d eoIa JrV g§JrVmMr AZmoIr _oOdmZr CnpñWVm§Zm XoUma AmhoV, Va JbJmoQ>r`m `w{Zìh{g©Q>r H±$ng_Ü`o Am`mo{OV H$m`©H«$_mV g|Q>Zm `wdm dJm©bm Amnë`m g§JrVmda R>Ho $m YaÊ`mg ^mJ nmS>Uma Amho. b°Q>rZ am°H$, ãë`y am°H$, am°Šg, O°O â`yOZ, VoOmZmo å`w{PH$, gmëgm AmXr g§JrVmMo {d{dY àH$ma g|Q>mZmoÛmao gmXa Ho$bo OmUma AmhoV.

nmH$_Ü`o O~ VH$.. da ~§Xr nm{H$ñVmZ_Ü`o O~ VH$ h¡ OmZ `m `e Mmoàm `m§À`m eodQ>À`m {MÌnQ>mda ~§Xr `oÊ`mMr eŠ`Vm {Z_m©U Pmbr Amho. `m {MÌnQ>mV emhéI ImZ H$mpí_aÀ`m EH$m g¡Ý` _mo{h_oV gh^mJr Pmë`mMo XmI{dÊ`mV Ambo Amho. ^maVr` goZoÀ`m ~m°~ {ZH$m_r H$aUmè`m JQ>mMm Vmo EH$ ^mJ AgyZ, EH$m Img H$m_{Jarda Ë`mMr {Z`wº$s H$aÊ`mV Amë`mMo XmI{dÊ`mV Ambo Amho. Ë`m_wio `mnwduM nm{H$ñVmZ_Ü`o `m {MÌnQ>mÀ`m Om{hamVtda ~§Xr KmbÊ`mV Ambr Amho. AÚmn hm {MÌnQ> nm{H$ñVmZr g°Ýgmoa ~m°S>©bm XmI{dÊ`mV Ambm ZgyZ, AmVm n`ªVMr Ë`m§Mr {MÌnQ>m{df`rMr à{V{H«$`m nmhVm {MÌnQ>mda nmH$_Ü`o ~§Xr `oÊ`mMr eŠ`Vm ì`º$ Ho$br OmV Amho.

Zdr {X„r-ZmJnya, {X. 24 … `§XmMm Xgam ^mOn AÜ`j {ZVrZ JS>H$ar `m§Zm AmZ§XmMm R>abm Amho. H$maU JS>H$atda hmoUmè`m KmoQ>mù`m§À`m Amamonm§Z§Va amï´>r` ñd`§godH$ g§KmnmR>monmR> njmMo Á`oð> ZoVo bmbH¥$îU AS>dmUthr Ë`m§À`m nm\{R>er C^o am{hbo AmhoV. JS>H$at{damoYmV _r{S>`m Q´>m`b Agë`mMo g§KmMo gag§KMmbH$ _mohZ ^mJdV `m§Zr åhQ>bo. Va AmVm AS>dmUtZrhr JS>H$arMo g_W©Z Ho$bo. AS>dmUtZr Amamonm§àH$aUr Mm¡H$er H$am`bm JS>H$atZm haH$V Zgë`mMo gm§JV, njmbm `m_wio {M§{VV hmoÊ`mMo H$maU Zgë`mMohr Vo åhUmbo.

å`mZ_ma_Ü`o OmVr` {h§gmMma, XmoZ R>ma `§JyZ (å`mZ_ma), {X. 24 å`mZ_maÀ`m n{ü_ ^mJmV _w{ñb_ Am{U ~m¡Õ Y_r©`m§_Ü`o OmVr` VUmd {Z_m©U Pmbm Amho. `mdoir H$mhr à_mUmV hmUm_marÀ`m Am{U OminmoirÀ`m KQ>Zmhr KS>ë`mMo g_OVo`. `m_Ü`o XmoZ OUm§Mm _¥Ë`y Pmbm Amho. _m{hVr _§Ìmb`mZo ho d¥Îmmbm XwOmoam XoV, AOyZhr `m ^mJmV {h§goÀ`m KQ>Zm gwê$ Agë`mMo åhQ>bo Amho. gwajm `§ÌUm n[a{ñWVr hmVmiÊ`mMm Am{U Vmã`mV AmUÊ`mMm H$So>H$moQ> à`ËZ H$aVm`V. AmÎmmn`ªV hOmam|À`m g§»`oV Kam§Zm AmJrÀ`m hdmbr H$aÊ`mV AmbrV. Va AZoH$ {R>H$mUr {h§goÀ`m KQ>Zm KS>ë`mV. H$mhr H$maUmdê$Z amo{h§½`m _w{ñb_ Am{U ~m¡Õ Y_r©`m§_Ü`o a{ddmaÀ`m amÌr Pmboë`m dmXmZ§Va `m {h§gmË_H$ KQ>Zm§Zm gwédmV Pmbr Amho.

Amnë`mdarb ^Œï>mMmamnmgyZ OZVoMo bj {dM{bV H$aÊ`mgmR>r `ynrE gaH$ma JS>H$at{déÕ H$Q> aMV Amho, Ago AS>dmUr åhUmbo. _mÌ, JS>H$atÀ`m _wÔçmda g§Km_Ü`o \y$Q> nS>ë`mMo {MÌ Amho.

g§KmVrb EH$ JQ> Amamonm§àH$aUr JS>H$atZr ñnï>rH$aU Úmdo, Ago åhUV Amho. Va JS>H$at{damoYmV _r\{S>`m Q´>m`b gwé Agë`mMo Xwgè`m JQ>mMo _V Amho. JS>H$atÀ`m H§$nZr_Ü`o JS>~S>

g_moa Amë`mZ§Va g§KmZo Ë`m§À`mH$Sy>Z ñnï>rH$aUmMr _mJUr Ho$br Amho. Ë`mgmR>r JS>H$atZm 30 Am°ŠQ>mo~aMr _wXV XoÊ`mV Ambr Amho. Xaå`mZ, g§K amOH$maU H$aV Zmhr. njmMo {ZU©` njmZo ¿`mdoV Ago amï´>r` ñd`§godH$ g§KmMo gag§KMmbH$ _mohZ ^mJdV `m§Zr åhQ>bo Amho. {edm` Ë`m§Zr {ZVrZ JS>H$atdarb KmoQ>mù`mÀ`m Amamonm§da H$moUVohr dº$ì` Ho$bo Zmhr. {ZVrZ JS>H$ar `m§Zr ^mOnÀ`m AÜ`jnXr Agmdo H$r Zmhr `mMm gd©ñdr {ZU©` njmMm Agë`mZo, Ë`mV g§KmMr H$moUVrM ^y\{_H$m AgUma Zmhr Ago gag§KMmbH$m§Zr ñnï> Ho$bo.

dra^Ðm§Mr nÌH$mambm H°$_oam VmoS>Ê`mMr Y_H$r Zdr {X„r,{X. 24 VrZ dfm©V CËnÞ Vrg nQ> dmT>dÊ`mdê$Z AS>MUrV AS>H$bobo _mOr nmobmX _§Ìr dra^Ð {g§h `m§Mm AmVm Amnbm ñdV:da Vm~m am{hbm Zmhr. àíZ {dMmaë`mda Ë`m§Zr EH$ nÌH$mambm H°$_oam VmoS>Ê`mMr Y_H$r {Xbr. nÌH$mabm {Xbr Y_H$r Ooìhmhr nÌH$ma dra^Ð {g§h `m§À`m [admBÁS> Am`H$a [aQ>Z©{df`r àíZ {dMmaVmV Voìhm Vo àíZ Q>miVmV, na§Vw AmO Va hXM Pmbr. {H$Þm¡a_Ü`o {ZdS>UwH$ àMmamgmR>r nmohMbobo dra^Ð `m§Zm Ooìhm EH$ nÌH$mamZo àíZ {dMmabm Voìhm Vo Iwn amJmZo bmb Pmbo. Ë`m§Zr Va nÌH$mambm H°$_oam VmoS>Ê`mMr Y_H$rM {Xbr. {ZdS>UwH$ Z§Va {ZnQo>b hr KQ>Zm _§Jidmar gm`§H$mir Hw$„y {OëømÀ`m AZr_Ü`o KS>br. ñdV:{dê$Õ bmdboë`m Amamonmbm {~Z~wS>mMo gm§JyZ Ë`m§Zr åhQ>bo, _r `m gd© _wÚm§er 4 Zmoìh|~abm {ZdS>UwH$ g_má Pmë`mZ§Va {ZnQo>b.

Am`H$a dmMdUo d ^«ï>Mma Amamonmbm ImoQo> d H$mën{ZH$ åhQ>bo. Ë`m§Mo åhUUo hmoVo H$r, Vo {h_mMb àXoe {ZdS>UwH$nydu `m ImoS>H$anyU© àMma H$aUmè`m§{dê$Õ H$madmB© H$aVrb. ^maVr` OZVm njmMo ZoVo AéU OoQ>br `m§Zr Amamon bmdbm hmoVm H$r, 2008 nmgyZ Ë`m§Zr Amnë`m Am`H$a XñVmdoOmV ~Xb H$ê$Z _mJÀ`m {XZm§H$mMo H$ama nÌ XmIdÊ`mMm à`ËZ

Ho$bm. `m AmamonmZ§Va dra^Ð {g§h `m§Zm EH$ nmobmX H§$nZrH$Sy>Z n¡go {_imbo hoVo, Ë`m§À`mda gdmªMr ZOa hmoVr. `m ~m~rMr _m{hVr EH$ \$_©da 2010 _Ü`o Q>mH$boë`m N>mß`mZ§Va H$imbr. OoQ>brda hm Amamon bmdÊ`mgmR>r h„m~mob H$ê$Z dra^Ð {g§h åhUmbo H$r, {ZdS>UwH$ àMmamdê$Z Ë`m§Mo bj {d^m{OV H$aUo d _VXmam§À`m _ZmV g§^Œ_ ngadÊ`mgmR>r hm XwîàMma Ho$bm OmV Amho. {h_mMb àXoemV Mma Zmoìh|~abm {dYmZg^oMr {ZdS>UwH$ hmoUma Amho. H$m±J«ogZo _m{JVbr _m\$r dmX Vmnë`mZ§Va _r{S>`mer dra^Ð `m§À`m J¡adV©Zmda H$m±J«ogbm _m\$r _mJmdr bmJbr. nj àdºo$ g§Xrn Xr{jV `m§Zr nyU© àH$aUmda I§V ì`º$ Ho$br. dmñVdmV hm nyU© dmX dra^Ð {g§h `m§Mo [admBÁS> Am`H$a [aQ>Z©dê$Z {Z_m©U Pmbm Amho. [admBÁS> Am`H$a [aQ>Z©_Ü`o Ë`m§À`m g§nÎmrV _mJrb VrZ dfm©V gw_mao 6 H$moQ>rMr dmT> XmIdÊ`mV Ambr Amho.

H$mhr CnH$aUo WoQ> H§$nZrH$Sy>Z IaoXr Z H$aVm Xbmbm§H$Sy>Z IaoXr Ho$br. Oa hr CnH$aU§ ^maVr` H§$nÝ`m§H$Sy>Z IaoXr Ho$br AgVr Va OmñV ñdñVmV {_imbr AgVr. MrZH$Sy>Z IaoXr H$aÊ`mV Ambobr hr CnH$aUm_Ü`o EH$ Jwá gm°âQ>doAahr ~gdÊ`mV Ambo Agë¶mMo ~mobbo OmV Amho `m KQ>ZoZ§Va, A{V[aº$ IMm©gmo~VM XoemÀ`m g§ajUmMm _wÔmhr EoaUrda Ambm Amho. Ë`m_wio g§ajU _§Ìmb`mZo eómó IaoXrg§X^m©Vbo {Z`_ H$S>H$ Ho$bo AmhoV. H$moUVohr eó IaoXr H$aÊ`mnydr© AmVm A{YH$m-`m§Zm Ë`mMm g§nyU© boIr Ahdmb g§ajU _§Ìmb`mbm gmXa H$amdm bmJUma Amho.

aoëdo _hgwbmV 25.92 Q>ŠŠ`m§Mr dmT> Zdr {X„r,{X. 24 Am°ŠQ>mo~a 2012 À¶m n{Xë¶m Xhm {XdgmVM ^maVr` aoëdobm EHy$U 3131.75 H$moQ>r én`m§Mr {_iH$V Pmbr Amho. `mM H$mbmdYrÀ`m _m{Jb d{f©À`m 2487.17 H$moQ>r én`m§À`m {_iH$Vr_Ü`o `mdfr© 25.92 Q>ŠŠ`m§Mr dmT> Zm|Xbr Jobr. 1 Vo 10 Am°ŠQ>mo~a 2011 À`m 1625.05 H$moQ>r én`m§À`m EHy$U _mb {_iH$Vr_Ü`o 1 Vo 10 Am°ŠQ>mo~a 2012 `m H$mbmdYr_Ü`o 34.12 Q>ŠŠ`m§Mr dmT> hmodyZ Vr 2179.45 H$moQ>r én`o Pmbr. 1 Vo 10 Am°ŠQ>mo~a 2012 _Ü`o EHy$U àdmgr _hgyb 839. 10 H$moQ>r én`o Pmbm. _m{Jb dfr©À`m 758.08 H$moQ>r én`m§_Ü`o 10.69 Q>ŠŠ`m§Mr dmT> {XgyZ Ambr. `m H$mbmdYr_Ü`o B©Va S>ã`m§nmgyZ

A°nbMo Zdo {_Zr Am`-n°S>

{MÌnQ> {Z_m©Vo gw^mf KB© `m§Zr XmoZ Zì`m {MÌnQ>m§Mr KmofUm Ho$br Amho. _wº$m AmQ>©g² `m Ë`m§À`m ~°Zabm 34 df} nyU© Pmbr AgyZ, Ë`m{Z{_Îm Ë`m§Zr gXa KmofUm Ho$br Amho. `m XmoZ Zì`m {MÌnQ>m§n¡H$s EH$ {dZmoXr {MÌnQ> Agob, Á`mMo Zmd BíH$ Xo _mao Amho. Va Xwgam {MÌnQ> AnZm gnZm _Zr _ZrMm {g¹$b AgUma Amho. BíH$ Xo _maoMo H$WmZH$ {ZaO nmR>H$ `m§Zr {b{hbo AgyZ, `m {MÌnQ>mgmR>r XoAmob \°${_br AWm©V² Y_]Ð, gZr d ~m°~rbm H$ama~Õ H$aÊ`mV Ambo Amho. Va AnZm gnZm... Mo H$bmH$ma AÚmn gw{ZpíMV ìhm`Mo Agë`mMo Ë`m§Zr gm§{JVbo. ñdV… gw^mf KB© H$m§Mr `m {MÌnQ>mMo {X½Xe©Z H$aV AgyZ, `m {MÌnQ>mV F$fr H$nya IbZm`H$ gmXa H$aUma Amho. hm {MÌnQ> 14 Am°JñQ> 2013 _Ü`o àX{e©V Ho$bm OmUma Amho.

Ý`w`m°H©$,{X. 24 A°nbÀ`m gJù`m MmhË`m§gmR>r EH$ AmZ§XmMr ~mV_r åhUOo A°nb AmO {_Zr Am`-n°S> bm±M H$aUma Amho. gßQ|>~a_Ü`o ZdrZ Am`-\$moZ 5 bm±M H$aVmZm A°nbZo Ë`mMdoir {_Zr Am`-n°S>Mrhr Mmhyb OJmbm H$éZ {Xbr hmoVr. ZwH$VoM g°_g§Jbm H$m°nramB©Q> IQ>ë`mV hadyZ _mo~mB©b joÌmV Amnbr dM©ñd {gÕ H$aÊ`mÀ`m V`marV Agboë`m A°nbZo `m {_Zr Am`-n°S>Mr {H§$_V _mÌ Jwá Ro>dbr Amho. IaoVa AmH$mamZo {_Zr Agboë`m `m Am`-n°S>Mo Zmdhr doJio AgÊ`mMrhr eŠ`Vm ZmH$maVm `oV Zmhr. E{àb 2010 _Ü`o Am`-n°S> ~mOmamV AmUÊ`mV Ambo hmoVo. O~aXñV {hQ> R>aboë`m `m Am`-n°S>Mr AmVmn`ªVMr {dH«$r hr Odinmg 8.4 H$moQ>r `w{ZQ>g EdT>r Pmbr Amho. AmVm `m Am`-n°S>MmM N>moQ>m ^mD$ åhUOoM {_Zr Am`-n°S>bm OJ^amVë`m 'Qo>¸$t'Mm H$gm à{VgmX {_iVmo `mH$So> gJù`m§Mo bj Amho.

å`mZ_ma_Ü`o OmVr` {h§gmMma, XmoZ R>ma Agë`mMo åhQ>bo Amho. gwajm `§ÌUm n[a{ñWVr hmVmiÊ`mMm Am{U Vmã`mV AmUÊ`mMm H$So>H$moQ> à`ËZ H$aVm`V. AmÎmmn`ªV hOmam|À`m g§»`oV Kam§Zm AmJrÀ`m hdmbr H$aÊ`mV AmbrV. Va AZoH$ {R>H$mUr {h§gÀo `m KQ>Zm KS>ë`mV. H$mhr H$maUmdê$Z amo{h§½`m _w{ñb_ Am{U ~m¡Õ Y_r©`m§_Ü`o {h§gmË_H$ KQ>Zm§Zm gwédmV Pmbr Amho.

Zdr {X„r,{X. 24 XoemÀ`m XmoZ bîH$aà_wIm§Zr eómó IaoXrgmR>r AdmñVd IM© Ho$ë`mMr KQ>Zm g_moa Ambr Amho. `m XmoZ _mOr bîH$aà_wIm§Zr `mgmR>r Amnë`m A{YH$mamMm J¡admnahr Ho$ë`mMo ñnï> Pmbo Amho. g§ajU _§Ìmb`mÀ`m Am°S>rQ> [anmoQ©>Zwgma bîH$aà_wI {dH«$_ {g§J Am{U _mOr bîH$aà_wI OZab dr.Ho$.{g§J `m§Zr VmËH$mi eómó IaoXrgmR>r Amnë`m {deofm{YH$mamMm J¡admna Ho$bm. Ë`m_wio _mJrb XmoZ dfmªV gaH$mabm 100 H$moQ>tnojmhr OmñV n¡go IM© H$amdo bmJbo. Am°°S>rQ> [anmoQ©>_Ü`o Agbobr A{YH$ _m{hVr Aer H$r, `m A{YH$m-`m§Zr MrZr ~ZmdQ>rMr

83.80 H$moQ>r én`m§Mm _hgyb {_imbm AgyZ _m{Jb d{f©À`m `mM H$mbmdYrVrb 74.26 H$moQ>r én`m§À`m _hgwbmV 12.85 H$moQ>r én`m§Mr dmT> Pmbr Amho. 1 Vo 10 Am°ŠQ>mo~a 2012 `m H$mbmdYr_Ü`o gamgar EHy$U 251.67 Xebj àdmem§Zr AmajU Ho$bo. _m{Jb dfr© hm AmH$S>m 230.89 Xebj hmoVm. `m_Ü`o 9 Q>ŠŠ`m§Mr dmT> Pmbr. CnZJar` d {~Ja CnZJ[a` joÌm§_Ü`o 1 Vo 10 Am°ŠQ>mo~a 2012 Xaå`mZ 141.25 Xebj d 110.42 Xebj àdmem§Zr AmajU Ho$bo hmoVo. _m{Jb d{f©À`m 122.09 Xebj d 108.80 Xebj àdmem§_Ü`o `mdfr© H«$_e: 15.69 Q>¸$o Am{U 1.49 Q>ŠŠ`m§Mr dmT> Pmbr.

{ZdS>H$

gw^mf KBªMo Zdo {MÌnQ>

`§JyZ (å`mZ_ma), {X. 24 å`mZ_maÀ`m n{ü_ ^mJmV _w{ñb_ Am{U ~m¡Õ Y_r©`m§_Ü`o OmVr` VUmd {Z_m©U Pmbm Amho. `mdoir H$mhr à_mUmV hmUm_marÀ`m Am{U OminmoirÀ`m KQ>Zmhr KS>ë`mMo g_OVo`. `m_Ü`o XmoZ OUm§Mm _¥Ë`y Pmbm Amho. _m{hVr _§Ìmb`mZo ho d¥Îmmbm XwOmoam XoV, AOyZhr `m ^mJmV {h§goÀ`m KQ>Zm gwê$

XmoKm bîH$aà_wIm§H$Sy>Z {deofm{YH$mamMm J¡admna

A‘¥Vga ¶oWo grAmanrE’$À¶m N>mdUrV Xgè¶m{Z{‘Îm eónyOm H$aVmZm grAmanrE’$Mo OdmZ

ñnoZMo amOo ^maV Xm¡è¶mda Zdr {X„r,{X. 24 ñnoZMo amOo OwAmZ H$mabmog àW_ Mma {Xdgr` ^maV Xm¡è`mda AmO {X„rbm nmohMbo AmhoV. 26 Am°ŠQ>mo~abm Ë`m§Mo amOH$r` ñdmJV Ho$bo OmB©b. ñnoZ_Ü`o hwHw$_emhr g_má Pmë`mZ§Va amOm OwAmZ H$mabmogZoo XoemV bmoH$emhr ñWm{nV H$aÊ`mg gwê$dmV Ho$br Am{U EH$ bmoH$emhr ZoË`mÀ`m Amnë`m à{V_odê$Z Vo Zoh_r Xj am{hbo AmhoV. 1981 _Ü`o Pmboë`m gÎmmnmbQ>Mo à`ËZ An`er H$aÊ`mV amOm OwAmZ H$mabmogMr _hÎdnyU© ^y{_H$m am{hbr. g§H$Q>H$mimV _r{S>`mMr Zg Yê$Z Ë`m§Zr amï´>mÀ`m Zmdo Omo g§Xoe {Xbm Ë`mZo H$mhr VmgmV {ñWVrda Vm~m {_idbm Jobm. OwAmZ H$mabmog ñnoZÀ`m bmoH$m§_Ü`o {deof bmoH${à` am{hbo

A{U bmoH$emhrMr {e\$mag H$ê$Z Ë`m§Zr Xoembm `m {ñWVrVyZ ~mhoa H$mT>bo. 24 nmgyZ 27 Am°ŠQ>mo~aXaå`mZ ^maVmÀ`m Xm¡è`mda Ambobo amOm OwAmZ H$mabmog àW_ `mXaå`mZ ^maVmMo n§VàYmZ _Z_mohZ {g§J `m§Mr ^oQ> KoVrb. ñnoZÀ`m emhr Hw$Qw>§~mMr ^maVmV Zoh_rnmgyZ éMr am{hbr Amho. 2010 À`m VwbZoV ^maV d ñnoZ_Ü`o hmoUmè`m ì`mnmamV 18 Q>¸$oZo OmñV dmT> Pmbr Amho. XmoÝhr XoemXaå`mZ _wb^wV g§aMZm, dmhVwH$, D$Om© gma»`m joÌmV ì`mnmaMr g§^mdZm dmT>V Amho. `m Xm¡è`mMo Ü`o` ^maVmV {Z_m©U hmoUmè`m ì`mnma g§YrÛmao ñnoZÀ`m AW©ì`dñWobm ê$imda AmUÊ`mMo Amho.

^maVmVrb ì`mdgm`mMr {ñWVr ~m§½mbmXoenojmhr Iam~ Zdr {X„r, {X. 24 ^maVmV ì`mnma H$aUo {H§$dm ZdrZ ì`mnma gwê$ H$aUo eoOmarb lrb§H$m, ~m§½bmXoe d A{\«$H$r Xoe KmUonojmhr OmñV H$R>rU Amho. B§Q>aZ°eZb \$mBZo§g H$m°nm}aoeZMr Sy>B§J {~OZog ñQ>S>rZo hr ~m~ g_moa Ambr. `m ñQ>S>rÀ`m 2013 A°{S>eZ_Ü`o ^maVmbm OJmVrb 185 Xoem_Ü`o 132do ñWmZ {_imbo Amho. gdm©V JVrZo {dH$mg H$aUmè`m B_{O§©J BH$moZm°_rOÀ`m `mXrV Aìdb ^maV {~OZog \«$o§S>br XoemÀ`m `mXrV Iwn _mJo Amho. B§Q>aZ°eZb \$mBZo§g H$m°nm}aoeZÀ`m `m `mXrV {g§Jmnwa

n{hë`m ñWmZmda d hm±JH$m±J Xwgè`m ñWmZmda Amho. `m `mXrÀ`m Q>m°n 10 BH$moZm°_rO_Ü`o {~ŒH$ XoemV \$º$ MrZ g_m{dï> Amho Omo {Vgè`m ñWmZmda Amho. `mZ§Va Ý`yPrb§S> d A_o[aH$m AmhoV. ^maV `m `mXrV lrb§H$m d ~m§½bmXoeZohr _mJo Amho. lrb§Ho$Mr a±H$rJ 81dr d ~m§½bmXoeMr 129dr Amho. BVHo$M Zìho ^maV Ë`m Q>m°n 10 BH$moZm°_rO_Ü`o g_m{dï> Zmhr OoWo _mJrb H$mhr dfm©V ì`mnma H$aÊ`mgmR>r dmVmdaU gwYabo Amho. `m `mXrV àma§^r VrZ ñWmZmda nmob§S>, lrb§H$m d CH«o$Z Amho.

boZoìhmoMm dm°Q>aày\$ ñ_mQ©>\$moZ bdH$aM ^maVmV Zdr {X„r,{X. 24 {bZoìhmo H§$nZr H$m°_ß`wQ>a, b°nQ>m°n Am{U Q°>~boQ> joÌmV à{gÕ Amho. {bZmoìhmo hr _yi Mm`{ZO H§$nZr AgyZ {VMr _w»`mb`o hm±JH$m±J Am{U A_o[aHo$V AmhoV. hr H§$nZr AmVm _mo~mBb joÌmVhr CVabr AgyZ bdH$aM {bZoìhmoMm Amnbm n{hbm ñ_mQ©>\$moZ ^maVr` ~mOmamV AmUUma Amho. MrZ_Ybr hr XmoZ Z§~aMr _mo~mBb H§$nZr Amho. Ë`m_wio AmVm ^maVr` ~mOmahr nmXmH«$m§V H$aÊ`mgmR>r {bZoìhmo CVaV Amho. _mo~mBb joÌmV {bZoìhmobm AZoH$ _moR>çm H§$nÝ`m§er gm_Zm H$amdm bmJUma Amho. Zmo{H$`m, g°_g§J, _moQ>moamobm, EbOr, ãb°H$~oar `m§Mr ^maVr` ~mOmam§_Ü`o MbVr Amho. {bZoìhmo WoQ> ñ_mQ©>\$moZM bm±M H$aV Amho. `mV A±S´>m°BS> {gñQ>_ Agob.

MrZ_Ü`o H$mhr {Xdgm§nydr©M {bZoìhmoZo A660 hm ñ_mQ©>\$moZ bm±M Ho$bm hmoVm. `mbm Mm`ZrO _mH}$Q>_Ü`o Mm§Jbm à{VgmX {_iV Amho. {bZoìhoÀ`m A660 `m ñ_mQ©>\$moZ_Ü`o 4 B§MmMr TFT Q>MñH«$rZ Agob `mMo [aPmoë`yeZ 400x320 BVHo$ Amho. VgoM 4.0 ho A±S´>m°BS> gm°âQ>doAa Agob. `m _mo~mBb_Ü`o S>çwEb {g_Mr gmo` Amho. H°$_oam 5 _oJm{nŠgob BH$m Amho Am{U ñH«$rZÀ`m ~mOybm ìhrOrE H°$_oam Amho. `m \$moZ_Ü`o 1GhZ Zmoìhm Wmoa U8500 S>çwEb H$moaQ°>Šg A9 àmogoga Amho. `m{edm` `m \$moZMo d¡{eï>ç åhUOo hm \$moZ dm°Q>aày\$ Amho. hm \$moZ AYm© Vmg 1 brQ>a nmÊ`mV amhy eH$Vmo.

'A±S´>m°BS> A°ßg'_YyZhr _m{hVr brH$ hmoÊ`mMm YmoH$m {gS>Zr, {X. 24 OJ^amV A±S´>m°BS> _mo~mB©b dmnaUmè`m§Mr g§»`m doJmZo dmT>V Amho. Ë`mdarb A°{ßbHo$eÝg'_Ü`ohr amoO Zì`mZo ^a nS>V Amho. nU, `mVrb ~hwVm§e "A°{ßbHo$eÝg'_YyZ ì`{º$JV _m{hVrbm YmoH$m nmoMV Amho, Ago EH$m nmhUrVyZ g_moa Ambo Amho. `m nmhUrV Odinmg 13 hOma 500 bmoH${à` "\«$r A°{ßbHo$eÝg'Mr MmMUr KoÊ`mV Ambr. `mVrb 1074 "A°ßg'_Ü`o MwH$rMo {H§$dm ghO ~Xb H$aVm `oUmao "H$mo{S§>J' Agë`mMo CKS> Pmbo. O_©ZrVrb "{b{ãZP `w{Zìh{g©Q>r Am°\$ h°Zmoìha' Am{U "{\${bßg `w{Zìh{g©Q>r Am°\$ _m~©J©'_Yrb g§emoYH$m§Zr `m nmhUrXaå`mZ Z_wÝ`mXmIb 100 "A°ßg' "h°H$' H$aÊ`mMmhr à`ËZ Ho$bm. `m_Yrb 41 "A°ßg' Ë`m g§emoYH$m§Zr ghO "h°H$' Ho$bo. `m 41 "A°ßg'Mo OJ^amV {H$_mZ 3.95 bmI "`wPg©' AmhoV. hr "A°ßg' "h°H$' Ho$ë`mZo H$mhr "`wPg©'À`m ~±H$ ImË`mMr _m{hVr, "gmoeb ZoQ>d{H©$§J gmBQ>²g'darb _m{hVr, B©-_ob AH$mC§Q> BË`mXtMr _m{hVr nmhVm Ambr; VgoM EImÚm "`wPa'À`m _mo~mB©b_Yrb `§ÌUoVhr ~Xb H$aUo eŠ` Pmbo, Ago `m g§emoYH$m§Zr ñnï> Ho$bo.


25goa11_Layout 1 24-10-2012 19:54 Page 1

11 Jwê$dma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

{dÚm϶mªZm g§ñH$ma‘¶ kmZ Úm … ZmB©H$ ImgXma {ZYrVyZ ~m§Yboë¶m hmo§S>m {dÚmb¶mÀ¶m B‘maVrMo CX²KmQ>Z hm|S>m, {X. 24 (dmVm©ha) … {ejU g§ñWoZo {dÚm϶mªZm kmZm~amo~a, Mm§Jbo g§ñH$ma‘¶ kmZ XoUo Amdí¶H$ Amho. ˶mMà‘mUo {ejH$m§Zr {dÚmXmZ H$aVmZm ì¶mdgm{¶H$ Ñ{ï>H$moZ ZOaonTw >o R>odyZ gm‘m{OH$ H$V©ì¶mMr ˶m§Zm OmUrd H$aUo JaOoMo Amho. ˶mVyZM Mm§Jbr g§ñH$ma‘¶ ¶wdm {nT>r KSy>Z gd© joÌmV ’$mo’$mdbobm ^«ï>mMma H$‘r hmoʶmg ‘XV hmoB©b, Ago à{VnmXZ CÎma Jmodm ImgXma lrnmX ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo. hm|S>m ¶oWrb lr ‘hmbú‘r {ejU g§ñWoÀ¶m hm|S>m {dÚmb¶mÀ¶m ZdrZ B‘maVrMo CX²KmQ>Z gmohù¶mV Vo à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda {ejU g§ñWoMo Aܶj àVmnqgh qZ~miH$a, ^mOn ZoVo VWm g§ñWoMo ì¶dñWmnH$ {dídOrV H¥$. amUo, ‘mOr ‘§Ìr d g§ñWoMo I{OZXma 춧H$Q>oe XogmB©, g{Md

ZdmoX¶ {dÚmb¶mÀ¶m g‘ñ¶m gmoS>dUma dminB© Odmha ZdmoX¶ {dÚmb¶mg§~§Yr AmnU OmVrZo bj KmbyZ nmbH$ g{‘Vr, {dÚmb¶ g{‘Vr d amÁ¶ gaH$mamMr g§¶wº$ ~¡R>H$ ~mobmdyZ {dÚmb¶mÀ¶m g‘ñ¶m gmoS>{dUma Agë¶mMo ImgXma ZmB©H$ ¶m§Zr nÌH$mam§Zr {dMmaboë¶m àíZmda ~mobVmZm gm§{JVbo.

e{eH$bm amUo, gXñ¶ {^‘amd XogmB©, CÎma Jmodm {ejU Cng§MmbH$ a‘oe Xm§S>Ho $a, VmbwH$m A{YH$mar lr. nmQ>rb, hm|S>m gan§M gm¡. ‘mB©UH$a, hm|S>m {dÚmb¶mMo ‘w»¶mܶmnH$ e{eH$m§V ZmB©H$, nmbH$ {ejH$ g§KmMo Aܶj erbm JmdH$a, n¶} ^mOn ‘§S>i Aܶj ‘hoe Vm§~Q> AmXr ‘mݶda CnpñWVrV hmoVo. ImgXma ZmB©H$ åhUmbo, AmOÀ¶m ñnYm©Ë‘H$ ¶wJmV {ejUm{edm¶ n¶m©¶ Zmhr. ˶m‘wio Mm§Jbo, Cƒ {ejU

KoʶmgmR>r {dÚm϶mªZr PQ>bo nm{hOo. ˶mV ‘hÎdmMr ^y{‘H$m {ejH$m§Zr KoVbr nm{hOo. {dÚmWu H$em hþema hmoB©b ¶mH$S>o ˶m§Zr OmñV bj {Xbo nm{hOo. Amnbo ¶m g§ñWobm gX¡d ghH$m¶© Amho. ImgXma {ZYrVyZ gw‘mao 25 bmI IMy©Z ~m§Yboë¶m ¶m {dÚm‘§{XamMm g§ñH$ma‘¶ OrdZ KS>{dʶmgmR>r Mm§Jbm Cn¶moJ H$ê$Z ¿¶mdm, Ago AmdmhZ ˶m§Zr ¶mdoir {dÚm϶mªZm Ho$bo. ¶mdoir g§ñWoMo ì¶dñWmnH$ {dí-

dOrV H¥$ amUo ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, gXa g§ñWm C^r H$aʶmV Amnbo dS>rb ñd. H¥$îUamd amUo ¶m§Mo ’$ma ‘moR>o ¶moJXmZ Amho. ˶m§Mr BÀN>m hmoVr H$s g§ñWogmR>r EH$ Mm§Jbr B‘maV C^mamdr nU Cera H$m hmoB©Zm ImgXma ZmB©H$ ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo H$mhr à‘mUmV Var {dÚmb¶mgmR>r gmo¶ Pmbr Amho. ˶mgmR>r g§ñWoV’}$ ˶m§Zm YݶdmX {Xbo. ¶màg§Jr {^‘amd XogmB©, lr. Xm§S>o d {ejH$ {H$ZiH$a ¶m§Mr ^mfUo Pmbr. H$m¶©H«$‘mMr gwédmV 10 drÀ¶m {dÚm϶mªZr gañdVr ñVdZ d ñdmJVJrVmZo Pmbr. ˶mZ§Va hmo§S>m {dÚmb¶ B‘maVrMo ’$sV H$mnyZ ImgXma ZmB©H$ ¶m§À¶m CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. H$m¶©H$« ‘mMo gyÌg§MmbZ bVm amUo Va Am^ma ‘w»¶mܶmnH$ e{eH$m§V ZmB©H$ ¶m§Zr ‘mZbo.

hm|S>m ¶oWrb ‘hmbú‘r g§ñWoÀ¶m ZdrZ B‘maVrMo CX²KmQ>Z H$aVmZm ImgXma lrnmX ZmB©H$. gmo~V {dídOrV H¥$. amUo, àVmnqgh qZ~miH$a, ~§Sy> XogmB© d ‘mݶda. ({edmZr ’$moQ>mo)

lÕmZ§X {dÚmb¶mV X§V{M{H$Ëgm {e{~a

X§V{M{H$Ëgm {e{~amdoir {dÚm϶mªZm ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm S>m°. ‘¶ya .

‘wbm§Zm H$m¡eë¶mZwgma à{ejUmMr JaO … ¶w{Zdg©b ImoVrJmd, {X. 24 (dmVm©ha) … ehamVrb ‘wbo OJmÀ¶m ‘m{hVr‘wio ~w{Õ‘mZ AgVmV. VgoM Jmoì¶mVrb J«m‘rU ^mJmVrb ‘wbo gd©M ÑîQ>çm ~w{Õ‘mZ Am{U hþema AgVmV ’$³V ˶m§Zm ˶m§À¶mH$S>o Agboë¶m H$m¡eë¶mZwgma à{ejU Am{U H$[aAa ‘mJ©Xe©ZmMr Amdí¶H$Vm Amho, Ago ‘V MmB©ëS> EÁ¶wwHo$eZ VÁk Aga’$ ¶w{Zdg©b ¶m§Zr ~bam‘ {Zdmgr emioV hgV IoiV H$m¶©H«$‘mdoir ¶m§Zr ‘m§S>bo. J«m‘rU ^mJmVrb ‘wbo emar[aH$ÑîQ>çm ‘O~yV AgVmV ˶m§Zm Amnë¶m g^modVmbÀ¶m KQ>Zm{df¶r Am[U n[a{ñWVr{df¶r ‘m{hVr {Xë¶mg Vr ehamVrb ‘wbm§er ghOarË`m ñnYm©

H$ê$ eH$Vrb, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. H«$sS>m ‘§Ìr VdS>H$a ¶m§Zr AmOÀ¶m ñnYm©Ë‘H$ ¶wJmV {Q>H$ʶmgmR>r {ejU hoM ‘hÎdmMo AgyZ ‘wbm§Zr Mm§Jbo {ejU KoD$Z ¶WmW© ‘mJ© {ZdS>mdm ˶mM hoVyZo AmnU {Zdmgr emim gwê$ Ho$br Amho Ago gm§{JVbo. ‘wbm§Zm AmOMr {ejUàUmbr AdOS> Am{U ‘mZ{gH$ VmU dmT>{dUmar Agë¶mZo Vr {ejUàUmbr hgV IoiV {ejU XoUmar Agmdr. VoìhmM ‘wbm§Mo ‘Zmoa§OZ hmoV {ejU hmoUma Am{U VoM {ejU ‘wbm§Zm gmoB©ñH$aarË`m nwT>o {e{jV H$ê$ eH$Vo Ago Vo åhUmbo. emioÀ¶m ‘w»¶mܶm{nH$m g{dVm VdS>H$a ¶m§Zr ñdmJV d Am^ma ‘mZbo.

(ào‘mZ§X nmJr)

H$mUH$moU, {X. 24 (à{V{ZYr) : ‘wbm§Zr bhmZnUmnmgyZ Amnë¶m XmVm§Mr ¶mo½¶ àH$mao H$miOr KoʶmMr JaO Amho, Ago à{VnmXZ H$mUH$moU‘Yrb à{gÕ X§V{M{H$Ëgm S>m°³Q>a ‘¶ya ‘hmbo ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. n¢JrUÀ¶m lr lÕmZ§X {dÚmb¶mV X§V{M{H$Ëgm {e{~a Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo hmoVo ˶mdoir Vo {dÚm϶mªZm ‘mJ©Xe©Z H$arV hmoVo. ¶mdoir ‘w»¶mܶmnH$ gwIXm n¡§JrUH$a, emioMo ì¶dñWmnH$ ’$. ¶. à^wJmdH$a Am{U S>m°³Q>a {XdmH$a doirn AmXr ì¶mgnrR>mda CnpñWV

hmoVo. S>m°. ‘hmbo åhUmbo, ‘wbm§Zm bhmZnUmnmgyZ XmV ñdÀN> R>odʶmMr gd¶ bmdUo Amdí¶H$ Amho. gH$mir CR>ë¶mda d amÌr OodUmZ§Va ~«e Ho$bm nm{hOo. VgoM XmVm§Zm Anm¶ H$aUmao nXmW© Q>mimdoV. XmVm‘wio ‘mUgmbm gm¡§X¶© àmßV hmoVo, Ago S>m°. ‘hmbo ¶m§Zr gm§{JVbo. {ejH$ ~r. Ama. ‘hmbo ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo d Am^ma ‘mZbo. g§ñWoMo Aܶj AéU ^Q> ¶m§Zr ‘wbm§gmR>r {Xboë¶m XmV d hmV ¶m§À¶m ñdÀN>VoÀ¶m dñVy§Mo dmQ>n XmoÝhr S>m°³Q>am§À¶m hñVo Pmbo.

{edmobrV CÚm JwUd§Vm§Mm Jm¡ad {edmobr, {X. 24 (n«{V{ZYr) : JwS>o - {edmobr ¶oWrb lrH¥$îU ‘§S>imV’}$ dm{f©H$ lrH¥$îU nwOZmoËgdm{Z{‘Îm ewH«$dma {X. 26 amoOr embmÝV narjoV gdm©{YH$ JwU {‘idyZ àW‘ Amboë¶m {dÚm϶mªbm nwañH$ma XoD$Z Jm¡a{dʶmV ¶oUma Amho. Joë¶m {H$˶oH$ dfm©nmgyZ gm{hp˶H$ ‘hmXod ZmB©H$ ho d{S>bm§À¶m ñ‘aUmW© hm nwañH$ma XoV AmhoV. Va nmo{bg AYrjH$ amo{hXmg nÌ ho ‘mVmolrÀ¶m ñ‘aUmW© {dkmZ {df¶mV gdm©{YH$ JwU {‘i{dboë¶m {dÚm϶m©g ~jrg XoV AmhoV. ¶m nwañH$mam§Mo {dVaU gm¶§H$mir 7.30 dm n«‘wI nmhþʶm§À¶m hñVo hmoB©b.

AS>dB© {dÚmb¶mMr ZmQ>çñnY}gmR>r {ZdS> hm|S>m, {X. 24 (dmVm©ha) … X Z°eZb nm°ß¶wboeZ EÁ¶wHo$eZ {d^mJmV§J©V amÁ¶ {ejU ‘§S>i à{ejU H|$ÐmV’}$ Am¶mo{OV Ho$boë¶m ZmQ>ç gmXarH$aU ñnYo©V amÁ¶nmVirda àW‘ H«$‘m§H$ nQ>H$mdboë¶m A‹S>dB© - gÎmar ¶oWrb gaH$mar ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMr nm°{S>Moar ¶oWo hmoUmè¶m amï´>r¶ nmVirdarb ZmQ>ç ñnY}gmR>r {ZdS> Pmbr Amho. ¶m {dÚmb¶mVrb ZmQ>ç à{ejH$ à‘moX ‘hmS>oída ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr ZmQ>ç à{ejU KoVboë¶m nWH$mV AZwamO XogmB©, AZwn‘ XogmB©, ¶ed§V XogmB©, {H$eZ JmdH$a d Jm¡ar JmdS>o ¶m§Mm g‘mdoe Amho.

JUoenwar {eewdm{Q>H$o V {dÚma§^ g§ñH$ma CËgmhmV åhmngm, {X. 24 (à{V{ZYr) … JUoenwar- åhmngm ¶oWrb lr JUoe {eewdm{Q>H$o V {d{YdV {dÚma§^ g§ñH$ma ZwH$VmM Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm hmoVm. CX¶ JQ>mVrb 29 ‘wbm§da hm g§ñH$ma H$aʶmV Ambm. ^maVmVrb nydm©nma na§naoZwgma d emómZwgma ~mbH$mZo 4 df}, 4 ‘{hZo Am{U 4 {Xdg nyU© Ho$ë¶mZ§Va hm g§ñH$ma Ho$bm OmVmo. Xgè¶mbm nmQ>rnyOZ H$aUo hm XoIrb ¶m g§ñH$mamMm ^mJ hmo¶. dg§V n§M‘r åhUOoM gañdVr àH$Q>{XZr gañdVr nyOZ H$ê$Z {dÚma§^ H$aVmV. VgoM n«Ë¶oH$ ‘{hݶmMr n§M‘r hr kmZn§M‘r hmo¶. åhUyZ AmpídZ

n§M‘r åhUOoM b{bVm n§M‘r bm lr JUoe {eewdm{Q>Ho$À¶m 29 ‘wbm§da hm g§ñH$ma H$aʶmV Ambm. JUoenwarÀ¶m lr JUoe ‘§{XamVyZ J«W§ qXS>r H$mT>ʶmV Ambr. H$m¶©H«$‘mg {dÚm^maVrÀ¶m npíM‘ joÌmMo g§KQ>Z ‘§Ìr harf amdb, lr JUoe {dÚm‘§{XaMo ‘w»¶mܶmnH$ JOmZZ ‘m§ÐoH$a, {eewdm{Q>H$oMo ‘rcZ amOoe ^Q>Hw$g}, {eewdm{Q>H$oÀ¶m à‘wI {e{jH$m V¥ár ~mUmdbH$a CnpñWV hmo˶m. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ H${dVm ³¶mVÊUda ¶m§Zr Ho$bo Va Am^ma Á¶moVr H$moaJmdH$a ¶m§Zr ‘mZbo.

à~moYZ {dÚmb¶ H${dVm§À¶m {dídmV nd©ar, {X. 24 (dmVm©ha) … {dÚmà~mo{YZr {ejU g§ñWm nd©ar g§Mm{bV à~moYZ àmW{‘H$ {dÚmb¶mV H${dVm§À¶m {dídmV hm H$m¶©H$« ‘ ZwH$VmM nma nS>bm. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda ‘w»¶mܶm{nH$m ZrVm gmiwH§ $o , à~moYZ àmW{‘H$ {d^mJ n«‘I w ‘oKZm Xodmar, H$m¶©H«$‘ n«‘wI {h‘m§Jr ^Q> AmXr CnpñWV hmo˶m. n{hbr Vo Mm¡Wr Vrb {dÚm϶mªZr H${dVm gmXa Ho$ë¶m. AmOMr ‘wbo nwñVHo$ dmMVM ZmhrV, Agm Omo J¡ag‘O Amho Vmo ¶m H${dVm EoHy$Z Xÿa Pmbm. H${dVm§Mo {df¶, ’w$bo, njr, àmUr, ’w$bnmIao Ago hmoVo. bú‘r n¡ {hZo ñdV… Ho$bobr H${dVm gmXa H$ê$Z dmhdm {‘idbr. JrVm eoQ>ço ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo.

noS>Uo {dÚmb¶mMo gw¶e

ZmQ>çñnY}V àW‘ H«$‘m§H$ nQ>H$mdboë¶m {dÚm϶mªg‘doV ‘w»¶mܶmnH$ A§JS>r d {ejH$ à‘moX ‘hmS>oída. ({edmZr ’$moQ>mo)

noS>Uo, {X. 24 (à{V{ZYr) … noS>Uo gm‘wXm{¶H$ Amamo½¶ H|$ÐmV’}$ aº$XmZ ¶m {df¶mda KoʶmV Amboë¶m {Z~§Y ñnY}V noS>Uo ¶oWrb emgH$s¶ Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMr 12 dr {dkmZ emIoMr {dÚm{W©Zr àVrjm nmg}H$a {hZo n«W‘ H«$‘m§H$mMo ~jrg nQ>H$m{dbo. aº$XmZmdarb JrVaMZm ñnY}V ¶mM {dÚmb¶mMm {dÚmWu d¡^d VimdUoH$a ¶mg {ÛVr¶ H«$‘m§H$mMo nm{aVmo{fH$ {‘imbo. VËnydu N>moQ>o Hw$Qw>§~ ¶m {df¶mdarb {Z~§Y ñnY}V 11 dr dm{UÁ¶ emIoÀ¶m A§{H$Vm eoQ>ço ¶m {dÚm{W©ZrZo VmbwH$m nmVirda ‘w»¶ d¡ÚH$s¶ A{YH$mar S>m°. àXrn H$moaJmdH$a ¶m§À¶m hñVo ~{jgo d à‘mUnÌo XoʶmV Ambr.

~wÕoe, Xrnlr, b{VH$m àW‘ H$‘ioída hm¶ñHy$b‘ܶo emaXmoËgd CËgmhmV noS>Uo, {X. 24 (n«{V{ZYr) : H$moaJmd ¶oWrb lr H$‘ioída hm¶ñHy$b Am{U Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶m‘ܶo emaXmoËgd ‘moR>çm CËgmhmV gmOam H$aʶmV Ambm. ¶mdoir ^mdJrV, ^{º$JrV, A^§J Jm¶Z, AmaVr, ’w$JS>r, am§Jmoir, {MÌH$bm, ñnoqbJ B˶mXr ñnYm© KoʶmV Amë¶m. ¶m ñnYmªZm {dÚm϶mªMm CËgmhr à{VgmX {‘imbm. ¶m ñnYmªZm {dÚm϶mªZm g§JrV {e{jH$m d¡embr S>m|Jao, ~~Z eoQ>ço ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. Cƒ ‘mܶ{‘H$ nmVirda KoVboë¶m ^mdJrV, ^{º$JrV d A^§J Jm¶Z ñnY}V ~wÕoe ViH$a ¶mZo àW‘ H«$‘m§H$ nQ>H$m{dbm. ¶VrZ ’$mQ>H$ ¶mbm {ÛVr¶ H«$‘m§H$ Va aoIm {Vido V¥Vr¶ H«$‘m§H$mMo ~jrg àmá Pmbo. Zohm na~ d Aj¶ ’$mQ>H$ ¶m§Zm CÎmoOZmW© ~{jgo XoʶmV Ambr. am§Jmoir ñnY}‘ܶo {Xnlr ‘wirH$, b{VH$m Hw$S>d

¶m§Zm àW‘ H«$‘m§H$mMo ~jrg àmá Pmbo. n«mOº$m H$moaJmdH$a, A§{H$Vm ‘m§ÐoH$a ¶m§Zm {ÛVr¶ Va VoOm na~ d ñZohb eoQ>ço ¶m§Zr V¥Vr¶ H«$‘m§H$mMo ~jrg nQ>H$m{dbo. àJVr H$m‘wbH$a d ê$’$sZm {S>gmoPm, Xe©Z ~do© d {XJ§~a ZmB©H$, VoOm na~ d ñZohb eoQ>ço ¶m§Zm CÎmoOZmW© ~{jgo XoʶmV Ambr. ’w$JS>r ñnY}V ~mamdr AmQ>©gbm n«W‘ H«$‘m§H$mMo ~jrg àmá Pmbo. ~mamdr H$m°‘g©bm {ÛVr¶ H«$‘m§H$ {‘imbm. AmaVr nmR>m§Va ñnY}V ~mamdr H$m°‘g©bm àW‘ H«$‘m§H$ {‘imbm. {ÛVr¶ H«$‘m§H$ ~mamdr AmQ>©gZo nQ>H$m{dbm. ñnYmªMo narjU d¡embr S>m§oJao, à{V‘m ^mB©n d Hw$. À¶mar, {dO¶ VwigH$a, har do§Jwb}H$a, gwXZ ~d}, {Xnlr gmonQ>o, dg§V {eamoS>H$a, AemoH$ na~ AmXr§Zr Ho$bo. ñnYm© ¶eñdr H$aʶmgmR>r àmW{‘H$, ‘mܶ{‘H$

d CÀM ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mÀ¶m {ejH$, {dÚm϶mªZr n[al‘ KoVbo. lr H$‘ioída Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mÀ¶m nmbH$ {ejH$ g§KmV’}$ I{OZXma àH$me ZmB©H$ ¶m§À¶m ¶O‘mZnXmImbr g˶Zmam¶U ‘hmnyOm Pmbr. àmMm¶© gwXZ ~d}, ‘w»¶mܶmnH$ Y‘m© eoQ>ço, H«$sS>m {ejH$ àgmX Am§{~¶o, XodmZ§X Jmogmdr ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr boPr‘À¶m Vmbmda dmOVJmOV {‘adUwH$sZo H$‘ioída ‘§{XamOdirb ViçmV ltÀ¶m ‘yVuMo {dgO©Z H$aʶmV Ambo. H¥$îUm Kmbr Vmo bmoiU ’w$JS>r gmXa H$aVmZm H$‘ioída hm¶ñHy$b

Jm¶Z ñnY}V JrV gmXa H$aVmZm {dÚmWu.

AmaVr gmXa H$aVmZm H$‘ioída Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶


25goa12_Layout 1 24-10-2012 PM 11:21 Page 1

12 Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

’$m|S>m, {X. 24 (à{V{ZYr) … ^§Jma ‘mb {dH«$s àH$aUmV Jmodm S>oAar dmXmV gmnS>br AgyZ, gdmªV OmñV aH$‘oMr {Z{dXm ^ê$Zhr H§$ÌmQ> Z {‘imë¶mZo JwS>{db E§Q>aàm¶PogMo gwhob ‘mohå‘X ¶m§Zr S>oAar{déÕ ’$m|S>m nmo{bgmV VH«$ma {Xbr Amho. AmnbrM ~mobr gdmªV ‘moR>r

Jmodm S>oAar{déÕ VH«$ma AgyZ Amnë¶mbmM ho H§$ÌmQ> XoUma Ago Jmodm S>oAarÀ¶m ì¶dñWmnZmZo gm§{JVbo hmoVo. ‘mÌ Ë¶m§Zr hm ‘mb CMbʶmMo H§$ÌmQ> Xþgè¶mbm XoD$Z Amnbr ’$gdUyH$ Ho$ë¶mMo ‘mohå‘X ¶m§Zr VH«$marV åhQ>bo Amho. ¶m

àH$aUmVrb Xmoftda H$madmB© H$aʶmMr ‘mJUr ˶m§Zr Ho$br Amho. 9 Am°³Q>mo~a amoOr ‘mohå‘X ¶m§Zr {Z{dXog§X^m©V gd© gmonñH$ma nyU© Ho$bo hmoVo. 3 bmI 53 hOma

én¶m§Mr ~mobr ˶m§Zr bmdbr hmoVr. ˶mM [Xder {Z{dXm CKS>ë¶mZ§Va ˶m§MrM ~mobr OmñV Agë¶mMo ˶mbm gm§JʶmV Ambo hmoVo. ‘mÌ Ë¶mda g§MmbH$ ‘§S>i {ZU©¶ KoD$Z ˶mbm H$ënZm {Xbr OmB©b, Ago AmídmgZ ˶mbm XoʶmV Ambo hmoVo. ’$m|S>m nmo{bg ¶m àH$aUmMm Vnmg H$arV AmhoV.

ZmdobrV aoñQ>ma° Q§ ‘ܶo ñ’$moQ> ‘¥VmÀ¶m Zmdo drOOmoS>Ur A{^¶§Ë¶m{déÕ VH«$ma XmIb nUOr, {X. 24 … H$m§Xmoir ¶oWo EH$m ‘¥V ì`º$sÀ`m Zmdo W«r ’o$O drO OmoS>Ur XoD$Z ’$gdUyH$ Ho$ë¶mMm R>nH$m R>odV {dÚwV Im˶mMo H$m¶©H$mar A{^¶§Vm Q>r. E. dJug ¶m§À¶m {damoYmV XjVm Im˶mH$S>o VH«$ma XmIb H$aʶmV Ambr Amho. dJug ho 2008 gmbr H$m§Xmoir ¶oWo gmhmæ¶H$ A{^¶§Vm AgVmZm ˶m§Zr 21 gßQ>|~a 1997 gmbr ‘¥V nmdboë¶m A±S>ç«y ’$Zmª{S>g ¶m§À¶m Zmdo W«r ’o$O H$Zo³eZ {Xbo hmoVo, Ago ‘m{hVr h¸$ H$m¶ÚmImbr

{‘idboë¶m ‘m{hVrdê$Z CKS>H$sg Amë¶mMo VH«$maXma Am¶ìhmoa {S>gmoPm ¶m§Zr XjVm Im˶mbm gmXa Ho$boë¶m VH«$marV Z‘yX Ho$bo Amho. Omogo’$ Om°Z ’$Zmª{S>g ¶m§Zr ’$gdUyH$ VWm {Xem^yb H$aV gmXa Ho$boë¶m AOm©Mr N>mZZr Z H$aVm VWm Amdí¶H$ Vo XñVdoO Z KoVm dJug ¶m§Zr H$m§Xmoir ¶oWo H$m§Xmoir ¶oWrb H$m‘moVrdmS>çmda Agboë¶m Kambm drO OmoS>Ur XoʶmV Amë¶mMo {S>gmoPm ¶m§Zr VH«$marV åhQ>bo Amho.

‘S>Jmd, {X. 24 (à{V{ZYr)… Zmdobr ¶oWrb ‘ܶdVr© ^mJmV Agboë¶m H°$amoëg aoñQ>m°a§Q>‘ܶo AmO nhmQ>o MmaÀ¶m Xaå¶mZ ‘moR>m ñ’$moQ> Pmë¶mZo n[agamV ^rVrMo dmVmdaU ngabo. amÌr ^¶mU em§VVm AgVmZm, Am{U ñWm{ZH$ gmIaPmonoV AgVmZm Pmboë¶m ¶m ñ’$moQ>mMr Vrd«Vm EdT>r hmoVr H$s, aoñQ>m°a§Q>Mo eQ>a n§Yam ‘rQ>a A§Vamda Agboë¶m g‘moaÀ¶m B‘maVrVrb EH$m XþH$mZmÀ¶m eooS>da AmXibo. ¶m ñ’$moQ>m‘wio aoñQ>m°a§Q>Mo gw‘mao 1 bmI én¶m§Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho. J°g {gqbS>aÀ¶m JiVr‘wio hm ñ’$moQ> Pmbm Agmdm Agm àmW{‘H$ A§XmO Amho. nhmQ>o Mma dmOVm Pmboë¶m ¶m ñ’$moQ>mZo g§nyU© Zmdobr Jmd hmXabm. ~w{VH$mg, ZmJ‘moS>o, S>m|Jar ¶m n[agamV ñ’$moQ>mMm AmdmO EoHy$ Ambm. aoñQ>m°a§Q>À¶m ~mOyÀ¶m B‘maVrVrb ZmJ[aH$ ñ’$moQ>mÀ¶m ‘moR>çm AmdmOmZo OmJo hmoD$Z Imbr Ambo. Zmdobr

A§XmOo XmoZ bmIm§Mo ZwH$gmZ ‘mem§Zr àmU J‘mdbm

MM©Odi amÌr JñVrda Agbobo nmo{bghr bJoM KQ>ZmñWir XmIb Pmbo. ñ’$moQ>mZo aoñQ>m°a§Q>À¶m XmoÝhr ~mOyMr eQ>a CSy>Z Xÿa OmD$Z nS>br. EH$ eQ>a g‘moaÀ¶m B‘maVrVrb XþH$mZmÀ¶m eoS>da AmXibo. ¶m‘wio eoS>Mo d XþH$mZmÀ¶m Zm‘ ’$bH$mMo ZwH$gmZ Pmbo. Xþgè¶m ~mOyMo eQ>a VrZ ‘rQ>a A§Vamda Agboë¶m Xþgè¶m B‘maVrda AmXibo. aoñQ>m°a§Q>À¶m VmdXmZm§Mm d emoHo$gÀ¶m H$mMm§Mm M¸$mMya Pmbm. H$mMm§Mm Mwamhr ~mOyÀ¶m

B‘maVrn¶ªV ngabm hmoVm. aoñQ>ma° Q§ >‘Yrb ñd¶§nmH$KamMo Xma VwQ>y Z Q>~o b IwÀ¶mªda nS>bo hmoV.o Va Jëë¶mMm H$mC§Q>a EH$m ~mOybm ’o$H$bm Jobm hmoVm. BVHo$M Zìho Va XþH$mZmÀ¶m N>Vmbmhr ^oJm nS>ë¶m. aoñQ>m°a§Q>Mo ‘mbH$ bm°aoÝg d A°Zr dmP Hw§$H$ùir ¶oWo amhVmV. ñ’$moQ>mMm AmdmO EoHy$Z B‘maVrVyZ Imbr Amboë¶m ZmJ[aH$m§Zr ‘mo~mB©bdê$Z KQ>ZoMr ‘m{hVr {Xë¶mZ§Va bm°aoÝg d A°Zr aoñQ>m°a§Q>Odi Ambo. amÌr AmR>

ñ’$moQ>m‘wio aoñQ>m°a§Q>‘Yrb gd© H$mMm§Mm M¸$mMya Pmbm. aoñQ>m°a§Q>‘ܶo AmH$f©H$ ‘mem§Mo "{’$e Q>±H$' hmoVo. ñ’$moQ>m‘wio {’$e Q>±H$Mmhr M¸$mMya Pmbm Am{U ‘mem§Zm àmU J‘dmdo bmJbo.

dmOVm aoñQ>m°a§Q> ~§X H$ê$Z AmnU Jobmo hmoVmo, Aer ‘m{hVr ˶m§À¶mH$Sy>Z {‘imbr. nmo{bg, ~m°å~ emoY nWH$ d A{¾em‘H$ XbmZo aoñQ>m°a§Q>Mr nmhUr Ho$br. ñ’$moQ>mMo H$maU ñnï> Pmbo Zgbo Var J°g JiVr‘wio hm ñ’$moQ> Pmbm Agmdm, Agm A§XmO A{¾em‘H$ XbmMo A{YH$mar {gÕooe H$mUH$moUH$a ¶m§Zr 춺$ Ho$bm. aoñQ>ma° Q§ >Mm ao½¶wbQo >a d nmB©n Oimë¶mMo AmT>iZy Ambo Amho. nmo{bg ¶m KQ>ZoMm Vnmg H$aV AmhoV.

Hw$§ S>BV© ¶wdH$mMr AmË‘hË`m ’$m|S>m, {X. 24 ( à{V{ZYr)… ^mo‘-Hw§$S>B© ¶oWo ^mS>çmÀ¶m KamV amhUmam Vm{‘iZmSy> ¶oWrb AZw‘æ¶m 춧H$Q> ñdm‘r (24) ¶mZo Ji’$mg KoD$Z AmË‘h˶m Ho$br>. nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma AmO gH$mir ‘¶VmMo {‘Ì H$m‘mbm OmʶmgmR>r ˶mÀ¶m Kar Ambo hmoVo. ‘mÌ Vmo Xma CKS>V Zgë¶mZo ˶m§Zr Ka‘mbH$mÀ¶m AmYmamZo A{¾em‘H$ Xbmbm ¶mMr ‘m{hVr {Xbr. VX²Z§Va A{¾em‘H$ XbmÀ¶m OdmZm§Zr KamV àdoe Ho$ë¶mda AZw‘æ¶m ñdm‘r Ji’$mg KoVboë¶m pñWVrV AmT>ibm. nmo{bgm§Zm ¶mMr ‘m{hVr {Xë¶mda ˶m§Zr {VWo Ymd KoD$Z n§MZm‘m Ho$bm Am{U ‘¥VXoh CÎmar¶ VnmgUrgmR>r nmR>dyZ {Xbm. Xaå¶mZ, ‘¶VmÀ¶m Kar nmo{bgm§Zr ’$moZ H$ê$Z ‘m{hVr {Xbr Amho. ˶mÀ¶m AmË‘h˶oMo H$maU g‘Obo

ZgyZ ˶mZo ‘¥Ë¶ynyduMr {MÇ>r dJ¡ao {b{hbr Zgë¶mMo nmo{bgm§Zr gm§{JVbo. ’$m|S>m nmo{bg ¶m àH$aUmMm Vnmg H$arV AmhoV.

~bmËH$maàH$aUr g§e{¶Vmbm [a‘m§S> ‘S>Jmd, {X. 24 (à{V{ZYr)… H$mobdm nmo{bg ñWmZH$mÀ¶m hÔrV EH$m ~mam dfu¶ ‘wbrda gVV VrZ doim ~bmËH$ma Ho$ë¶mÀ¶m AmamonmImbr g§e{¶V ‘yi Amo[agmMm eaXM§Ð Yb ¶mbm ݶm¶mb¶mZo gmV {Xdgm§Mr nmo{bg H$moR>S>r gwZmdbr Amho. g§e{¶V eaXM§Ð ¶mMo nr{S>V ‘wbrÀ¶m d{S>bm§H$S>o ¶ooUo-OmUo hmoVo. ì¶dgm¶mZo ßb§~a Agboë¶m g§e{¶VmZo 8 Am°³Q>mo~a

amoOr nr{S>V ‘wbrbm n{hë¶m ‘Oë¶mda ZoD$Z ~bmËH$ma Ho$bm hmoVm. AemM àH$mao ˶mZo gbJ VrZ doim ~bmËH$ma Ho$ë¶mZ§Va nr{S>V ‘wbrZo gXa àH$ma Amnë¶m dJ©‘¡{ÌUrÀ¶m H$mZmda KmVbm. ¶mZ§Va emioVrb {e{jHo$Zo nwT>mH$ma KoD$Z ¶m g§X^m©V nmo{bg VH«$ma Zm|Xdbr. nmo{bgm§Zr eaXM§Ð Yb ¶mbm AQ>H$ Ho$br hmoVr.

dmJmVmoa Vo emnmoam {H$„m Ho$~b H$maZo OmoS>Uma C‘oe P‘}H$a åhmngm, {X. 24 … dmJmVmoa g_wÐ{H$Zmè`mda `oUmè`m Xoer-{dXoer n`©Q>H$m§Zm AmH${f©V H$aÊ`mgmR>r n`©Q>Z ImË`mV’}$ dmJmVmoa g_wÐ{H$Zmam Vo emnmoam {H$„m ¶mXaå`mZ XrS> {H$bmo_rQ>aÀ`m A§Vamda Ho$~b-H$ma nwb C^mabm OmUma Amho. ¶m n«H$ënmgmR>r A§XmOo gmV H$moQ>r én`o IM© ¶oUma Amho. CÎma Jmoì`mVrb dmJmVmoa g_wÐ{H$Zmam ~è`mM n`©Q>H$m§Zm ^wbdrV AgVmo. n`©Q>H$ _mog_mdoir {H$Ë`oH$ Xoer {dXoer n`©Q>H$ `m {H$Zmè`mda AmZ§X bwQ>VmV. `m {H$Zmè`meoOmar Agbobm nwamVZ Agm

emnmoam {H$„mhr n`©Q>ZñWi åhUyZ CX`mg `mdm, `m CÔoemZo n`©Q>Z ImË`mV\}$ dmJmVmoa {H$Zmam d emnmoam {H$ëë¶mbm OmoS>Umam Ho$~b H$ma nwb ~m§YÊ`mMm {ZU©` gaH$maZo KoVbm Amho. `mZwgma nwbmMm ZH$memhr ImË`mÀ`m VÁk A{^`§Ë`m_m\©$V V`ma H$aʶmV Ambm Amho. ¶m OmJoMr nmhUr n`©Q>Z_§Ìr {Xbrn nê$ioH$a d ObòmoV_§Ìr X`mZ§X _m§ÐoH$a `m§Zr ImË`mÀ`m A{YH$mè`mgmo~V Ho$br. dmJmVmoa {H$Zmam Vo emnmoam {H$ëë¶mÀ¶m ~mOybm Agboë`m S>m|Jambm hm Ho$~b H$ma àH$ën OmoS>bm OmUma Amho. `m S>m|JamÀ`m ^mJmnmgyZ {H$ëë¶mn`ªV OmÊ`mgmR>r Img bmH$S>r nXnW V`ma Ho$bm OmUma

Amho. `m àH$ënmgmR>r A§XmOo gmV H$moQ>r én`o IM© `oUma Amho. emnmoam {H$„m hm nwamVZ ImË`mÀ`m A§VJ©V `oV AgyZ ho ImVo _w»`_§Í`m§H$S>o Amho. _w»`_§Í`m§H$S>o g„m _gbV H$ê$Z hm àH$ën bdH$amV bdH$a nyU© H$aÊ`mMm n`©Q>Z ImË`mMm {dMma Amho, Aer _m{hVr n`©Q>Z _§Ìr {Xbrn nê$ioH$a `m§Zr {Xbr. hUOyU - dmJmVmoa g_wÐ{H$Zmao OJà{gÕ AmhoV. _mÌ `m [RH$mUr _moR> _moR>r hm°Q>oëg Zgë`mZo Cƒ dJm©Vrb n`©Q>H$ X{jU Jmoì`mH$S>o diVmV. Ë`m Ñï>rZo `oWo nm`m^yV gw{dYm {Z_m©U ìhm`bm hì`mV. Ho$~b-H$ma nwb àH$ën `oWo C^m am{hë`mg dmJmVmoa {H$ëë`mbmhr Zdo ê$n àmá hmoB©b.

`mMm \$m`Xm gaH$mabm Am{U ñWm{ZH$ ì`mnmè`m§Zm hmoB©b, Ago _V ObòmoV_§Ìr X`mZ§X _m§ÐoH$a `m§Zr ì`º$ Ho$bo. Xaå`mZ, Ho$~b- H$ma àH$ënm~amo~aM emnmoam {H$ëë`mMo gm¡§X`uH$aU Am{U dmJmVmoa g_wÐ{H$Zmam Vo {H$ëë`mÀ¶m n[agamMm {dH$mg d gwemo^rH$aU H$aÊ`mV `oUma Amho. VgoM _ÀN>r_mam§gmR>r ~moQ>rVyZ _mgir CVadyZ AmUÊ`mgmR>r Img _mJ© V`ma H$aÊ`mV `oUma Amho. n¶©Q>Z Im˶m‘m’©$V AmJm‘r H$mimV `m n[agamMo {dÚwVrH$aU Ho$bo OmUma AgyZ Ë`mg§~§YrMo A§XmOnÌH$ V`ma H$aÊ`mV Amë`mMr _m{hVr gyÌm§H$Sy>Z {_imbr Amho.

A{YH$mè`m§gmo~V Ho$~b-H$ma àH$ënmMm ZH$mem nmhVmZm n`©Q>Z_§Ìr {Xbrn nê$ioH$a d _§Ìr X`mZ§X _m§ÐoH$a.

n¶©Q>H$m§gmR>r R>aUma AmUIr EH$ AmH$f©U

Ho$~b-H$ma ZH$mem.

(gd© N>m¶m … C_oe P_}H$a)

Ho$~b-H$ma nwbmÛmao OmoS>ʶmV ¶oUmam dmJmVmoa g_wÐ{H$Zmam d emnmoam {H$„m.

~¥hÝ_hmamï´> ZmQ>ç _hmoËgdmbm Am{W©H$ _XV H$ê$ _w»`_§Ìr _Zmoha nauH$a `m§Mr KmofUm Zdr {X„r, {X. 23 … _hmamï´>m~mhoarb _amR>r ^mfH$ ZmQ>ç ào_tgmR>r {X„r _hmamï´>r¶ e¡j{UH$ g§ñWm H$arV Agbobo H$m`© C„oIZr` Amho. hr ZmQ>ç ñnYm© Jmoì`mVrb _amR>r ZmQ>ç ào_tZm _hmamîQ´>mÀ`m ZmQ>ç _hmoËgdmer Am{U ZmQ>ç Midirer OmoS>Umar Amho. `m ñnY}VyZ ~hþVoH$ doim Jmodm amÁ`M A§{V_ \o$arV nmohmoMV Agë`m_wio `m ñnY}gmR>r Am{U Am`moOZ H$aUmè¶m g§ñWogmR>r `mnwT>o amÁ`mV\}$ ^ard _XV Ho$br OmB©b, Aer KmofUm Jmoì`mMo _w»`_§Ìr _Zmoha nauH$a `m§Zr a{ddmar Ho$br. 40 ì`m ~¥hÝ_hmamï´> _amR>r ZmQ>ç ñnY}À¶m ~jrg {dVaU H$m`©H«$_mV Vo ~mobV hmoVo. `m ñnY}V g§JrV ZmQ>H$ loUrV g§JrV _ram~mB© Am{U JÚ ZmQ>H$ loUr_Ü`o Bbm `m XmoÝhr Jmoì`mVrb ZmQ>H$m§Zm àW_ nwañH$ma {_imbm. `m ñnY}Vrb {dOoË`m§Zm ~jrg {dVaU H$aÊ`mgmR>r à_wI nmhþUo åhUyZ _Zmoha nauH$a CnpñWV hmoVo. ì`mgnrR>mda _hmamï>«mMo gm§ñH¥${VH$ H$m`© d n`m©daU _§Ìr g§O` XodVio, Jmoì`mMo Am_Xma Am{U ZmQ>H$H$ma {dîUy gw`m© dmK, gwà{gÕ ZmQ>H$H$ma, {X½Xe©H$ S>m°.a§OZ XmaìhoH$a CnpñWV

Zdr {X„r `oWo Am`mo{OV 40ì`m ~¥hÝ_hmamï´> _amR>r ZmQ>ç ñnY}À`m ~jrg {dVaU g_ma§^mV CnpñWV Jmoì¶mMo _w»`_§Ìr _Zmoha nauH$a,_hmamï>«mMo gm§ñH¥${VH$ H$m`© _§Ìr g§O` XodVio d AÝ` _mÝ`da.

hmoVo. _hmamï>«mMo gm§ñH¥${VH$ H$m`© d n`m©daU _§Ìr g§O` XodVio `m§Zr ¶mdoir Amnbo {dMma ‘m§S>bo. Joë`m Mmirg dfmªnmgyZ `m ñnY}gmR>r PQ>Umao {X„r _hmamï>«r` e¡j{UH$ g§ñWoMo AÜ`j E_.S>r.AS>H$a, g^mnVr Eg.nr.Jmd§So>, {dbmg H$mZVwQ>o, S>m°.gwZ§Xm nmR>H$, ìhr.E_. _hmXmZr, {dO` H$mio, {~«Jo{S>Aa gwhmg Hw$bH$Uu, S>m°._H$a§X Omoer Am{U {X„r _hmamï´>r` e¡j{UH$ g§ñWm VgoM ZyVZ _amR>r emioÀ`m H$_©Mmè¶m§Mo Ë`m§Zr `mdoir H$m¡VwH$ Ho$bo. Joë`m 50 dfmªnmgyZ _hmamï´>mÀ`m gm§ñH¥${VH$ MidirV {X„rV H$m_ H$aUmao _hmamï>« n[aM` H|$ÐmMo _mOr g§MmbH$ am._mo.hoOr~ `m§Mmhr C^` ZoË`m§H$Sy>Z `mdoir gËH$ma H$aÊ`mV Ambm.

nwañH$ma {dOoVo g§JrV ZmQ>H$ 1)g§JrV _ram~mB©-nmB©H$Xod ^mobmZmW g§ñWm, boIH$, {X½Xe©H$ Amßnm ~m~bmo JmdH$a, 2)g§JrV ``mVr d Xod`mZr- Aï>J§Y Jmodm, boIH${d.dm. {eadmS>H$a, {X½Xe©H$ - adtÐ ZmB©H$, 3)g§JrV adr VoO- ^yfU gm§ñH¥${VH$ g§K Jmodm, boIH$- Y«wd gm~m Hw$S>miH$a, {X½Xe©H$- aí_r O`|ÐZmW hiXUH$a. nwañH$ma {dOoVo JÚ ZmQ>H$ 1)Bbm-H$bmD$ g§ñWm, nUOr Jmodm, boIH$-S>m°.à^mH$a jmoÌr`, {X½Xe©H$- Zrboe _hmbo, 2)àmMrdar `o ^mñH$a -a§JYmam _S>Jmd,Jmodm, boIH${dîUy gw`m© dmK, {X½Xe©H$- O`|ÐZmW hiXUH$a, 3)hgdm \$gdr -_hmamï´> g_mO Xodmg, boIH$- {Xbrn à^mdiH$a, {X½Xe©H$- A{œZr \$S>Ho$.

’$m|S>çmV J¥h AmYma ¶moOZoMm AO© KoʶmgmR>r bmJbobr am§J.

(g§O¶ ~moaH$a)

J¥h AmYma AOm©gmR>r ’$m|S>çmV J¥{hUtMr am§J ’$m|S>m, {X. 24 (à{V{ZYr)… ‘{hbm Am{U ~mb H$ë¶mU Im˶mÀ¶m ’$m|S>m Cn {d^mJr¶ H$m¶m©b¶mZo AmO 24 Am°³Qmo~abm A§XmOo 540 ‘{hbm§Zm "J¥h AmYma' ¶moOZoMo AO© {Xbo. ho AO© KoʶmgmR>r AmO gH$mir 10 dmOë¶mnmgyZ gm¶§H$mir 6 n¶ªV ‘{hbm§Mr am§J$bmJbr hmoVr. ^mOn gaH$maZo bmS>br bú‘r

Am{U J¥h AmYma ¶m ¶moOZm ‘{hbm§gmR>r gwê$ Ho$ë¶m AmhoV. bmS>br bú‘r ¶moOZoMm 6 Owb¡bm Ama§^ H$aʶmV Ambm hmoVm. AmO Xgè¶mÀ¶m ew^ {XZr gaH$maZo J¥h AmYma ¶moOZoMo AO© bm^YmaH$m§Zm {Xbo. AO© KoVmZm aoeZ H$mS>© qH$dm ‘VXmZ H$mS>© ~amo~a AmUUo JaOoMo AgyZ ¶m AOm©gmR>r nmM én¶o AmH$mabo OmV AmhoV.

AmO Xgè¶mMr gwQ>r AgyZhr ¶m Im˶mVrb H$‘©Mmè¶m§Zm H$m‘ H$amdo bmJbo. Xþnma Z§Va bmoH$m§Mr am§J dmTy bmJbr Am{U ¶mgmR>r H$‘©Mmè¶m§Zm H$m‘mÀ¶m doionojm OmñV doi H$m‘ H$amdo bmJbo. ¶m ‘hmJmB©À¶m H$mimV Aer ¶moOZm Ka MmbdʶmgmR>r Iyn AmYma XoB©b Aer à{V{H«$¶m H$mhr ‘{hbm§Zr ¶m doir {Xbr.


25goa13_Layout 1 24-10-2012 22:45 Page 1

13

{d{dY

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

ñnY}V gh^mJr Pmë¶mg ¶e àmßVr ~jrg {dVaU gmohù¶mV {Zboe doirn ¶m§Mo à{VnmXZ {eJmd, {X. 24 (à{V{ZYr) … bhmZ AgVmZm {dÚm϶mªZr ñnY}V gh^mJr Pmë¶mg nwT>o ˶m§À¶m OrdZmV ¶eàmßVr gXmoXrV hmoV amhVo, Ago à{VnmXZ n§M {Zboe doirn ¶m§Zr gañdVr nyOZm{Z{‘Îm KoʶmV Amboë¶m {dd{Y ñnYmªÀ¶m ~jrg {dVaU gmohù¶mV Ho$bo. ~jrg {dVaU gmohù¶mbm {Zd¥Îm {ejH$ gw~«md ‘mê$Vr gwVma, {eJmd H«$sS>m d gm§ñH¥${VH$ ‘§S>imMo Aܶj JmoqdX {eJmdH$a, ‘mOr gan§M Zaoe {eJmdH$a, nmbH$ {ejH$ g§KmMo Aܶjm gm¡. Xr{jVm {XJ§~a doirn, Á¶oîR> ZmJarH$ h[aíM§Ð doirn CnpñWV hmoVo. doe^yfm ñnY}V gh^mJr Pmbobo ñnY©H$. doirn åhUmbo, bhmZ ‘wbm§Zr d {dÚm϶mªZr H«$sS>m ñnY}V ^mJ KoD$Z gmXa Ho$ë¶mg {d{dY a§J‘§Mmda d embo¶ ñnY}V ^mJ KoD$Z Amnë¶m Amnë¶m A§Jr Agbobr H$bm d JwU Am¶wî¶mV I§~ranUm ¶oVmo. à˶oH$ AmB©-d{S>bm§Mo d amÁ¶mMo Zmd CÁdb

(EH$ZmW IoS>oH$a)

H$aVm ¶oVo åhUyZ ‘wbm§Zr H«$sS>m ñnY}V ^mJ ¿¶mdm, Ago AmdmhZ Ho$bo.

gañdVr nyOZm{Z{‘Îm KoʶmV Amboë¶m ñnY}Mm {ZH$mb Imbrbà‘mUo … A§JUdmS>r doe^yfm ñnY}V {à¶m§ey Jwê$Xmg doirn (àW‘), gy¶mªe àem§V ZmB©H$ ({ÛVr¶), gmB© gdm©Z§X ZmB©H$ (V¥Vr¶). n{hbr d XþgargmR>r KoʶmV Amboë¶m doe^yfm ñnY}V Iwer {XJ§~a doirn (àW‘), aVrb Xm‘moXa ~moaH$a ({ÛVr¶), amOg am‘Xmg doirn (V¥Vr¶). ~S>~S>JrV ñnY}V Iwer doirn (àW‘), aVrb ~moaH$a ({ÛVr¶), Amerf {T>½Jm (V¥Vr¶), H$WmH$WZ ñnY}V - gr¶m ZmB©H$ (àW‘), YZlr ~moaH$a ({ÛVr¶), em{‘©H$m åhmXm}iH$a (V¥Vr¶). ¶m gd© {dÚm϶mªZm ‘mݶdam§À¶m hñVo ~{jgo XoʶmV Ambr. {e{jH$m nmQ>rb ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

AmOmo~m ‘{hbm ‘§S>img‘doV ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. nmQ>rb, gwaoe ZmB©H$ d narjH$.

(EH$ZmW IoS>oH$a)

’w$JS>r ñnYoV} AmOmo~m ‘{hbm ‘§S>i àW‘ {eJmd, {X. 24 (dmVm©ha) … {eJmd gaH$mar àmW{‘H$ {dÚmb¶ dmZgm¶ ¶oWrb gañdVr nyOZm{Z{‘ÎmAm¶mo{OV Ho$boë¶m ’w$JS>r ñnY}V AmOmo~m ‘{hbm ‘§S>i, Vwar‘S> {eJmd ¶m§Zr àW‘ H«$‘m§H$mMo ~jrg àmßV Ho$bo. {ÛVr¶ H«$‘m§Ho$M ~jrg a§JmB© em§VmXþJm© ‘{hbm

‘§S>i, doirndmS>m {eJmd ¶m§Zm Va V¥Vr¶ ~jrg A§Hw$a goë’$ hoë’$ J«wn, dmZgm¶ {eJmd ¶m§Zm {‘imbo. ñnYm© narjU Vwem§Vr ZmB©H$ d {dÚm JmdH$a ¶m§Zr Ho$bo. Xaå¶mZ, doirndmS>m gaH$mar àmW{‘H$ {dÚmb¶, {eJmd ¶oWrb

nmbH$ {ejH$ g§KmV’}$hr ’w$JS>r ñnYm© Am¶mo{OV Ho$br hmoVr. ¶m ñnY}Vhr AmOmo~m ‘{hbm ‘§S>imZo àW‘ H«$‘m§H$mMo ~jrg nQ>H$mdbo. {ÛVr¶ ~jrg a§JmB© em§VmXþJm© ‘{hbm ‘§S>i, doirndmS>m{eJmd ¶m§Zr V¥Vr¶ ~jrg {‘idbo. ñnYm© narjU dmgwXod XogmB© ¶m§Zr Ho$bo.

qH$J{\$ea, {_Mu{_Šg H$m¶©H$« ‘mV àrV‘ Zrbo {dOoVm qH$J{’$ea ñQ´>m±JMm Jmoì¶mV OëbmofmV H$m¶©H«$‘ dminB©V nV§Obr H$m¶m©b¶mMo CX²KmQ>Zàg§Jr S>m°. AemoH$ Am‘eoH$a, ZJamܶj C‘og JwioH$a, ZJagodH$ am‘Xmg {eamoS>H$a, H$‘boe ~m§XoH$a, gohPrZ eoI, am‘m Jmdg d BVa

dminB©V nV§Obr H$m¶m©b¶mMo CX²KmQ>Z dminB©, {X. 24 (à{V{ZYr) … dminB© ¶oWo nV§Obr H$m¶m©b¶ gwê$ H$aʶmV Ambo Amho. ¶m H$m¶m©b¶mMo CX²KmQ>Z S>m°. AemoH$ Am‘eoH$a ¶m§À¶m hñVo CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. ¶mdoir ZJamܶj C‘oe JwioH$a, ZJagodH$ am‘Xmg {eamoS>H$a, ZJago{dH$m gohPrZ eoI, ñdm{^‘mZ

g§KQ>ZMo o H$‘boe ~m§XHo $a, VwierXmg H$mUoH$a, amKdr Jmdg, AmXr CnpñWV hmoVo. ho H$m¶m©b¶ dminB© ¶oWrb ì¶mK«oída B‘maVr‘ܶo gwê$ Pmbo Amho. S>m°. AemoH$ Am‘eoH$a åhUmbo, nV§Obr H$m¶m©b¶ dminB©gma»¶m {R>H$mUr gwê$ Pmë¶m‘wio

ZmJarH$m§Zm {ZpíMV ¶mMm bm^ hmoUma Amho. ñdXoer dñVyMm dmna Pmë¶mg XoemMm {dH$mg gmYbm OmUma Amho. ˶m‘wio Amåhr ho H$m¶m©b¶ gwê$ Ho$bo Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. am‘m Jmdg ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo. amKdr Jmdg ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

hUOwU g‘wÐ {H$Zmè¶mda Yyn amoIʶmMm à¶ËZ {edmobr, {X. 24 (à{V{ZYr) … hUOwU g‘wÐ {H$Zmè¶mda ‘moR>çm à‘UmV CÝhmMm Ìmg ghZ H$amdm bmJVmo. ¶m‘wio Yyn amoIʶmgmR>r Obg§YmZ Im˶mV’}$ {g‘|Q>Mo R>moH$io ~g{dʶmMo H$m‘ gwê$ Amho. hUOwU {H$Zmè¶mdarb H$mhr {R>H$mUÀ¶m H$S>m H$mogië¶m‘wio nmʶmÀ¶m bmQ>m ‘moR>çmà‘mUmV ¶oV AgVmV. ¶m bmQ>m {H$Zmè¶m bJVÀ¶m Kam§Zm d XþH$mZm§Zm ¶oD$Z YS>H$VmV. ˶m‘wio ¶m g‘wÐ

{H$Zmè¶mdarb H$mogiUmè¶m H$S>çm§Mo Xþê$ñVr H$m‘ H$amdo åhUyZ J«m‘ñWm§Zr ‘mJUr Ho$br hmoVr. {edmobrMo Am‘Xma X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§À¶m à¶ËZmZo g‘wÐ {H$Zmè¶mdarb H$R>S>çm§À¶m H$m‘mg gwê$dmV H$aʶmV Ambr Amho. nmdgmù¶mnydu ho H$m‘ nyU© hmoUma Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. ¶m H$m‘mgmR>r 9 H$moQ>r IM© H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo gm§{JVbo.

nUOr, {X. 24 … a{ddmaÀ`m g§Ü`mH$mir Jmoì`mZo AZw^dbr CX`moÝ_wI S>rO|À`m emoYmgmR>r Am`mo{OV Pmboë`m ^maVmVrb gJù`mV _moR>çm qH$J{\$ea ñQ´>m±J {_Mu{_Šg ñnY}Vrb ehamÀ`m Amd¥ÎmrMr A§{V_ \o$ar ñnY}Vrb àdoemÀ`m \o$arbm A^yVnyd© à{VgmX {_imbm. Jmodm ho Xhm eham§nH¡ $s EH$ Amho {OWo `oUmè`m H$mhr _{hÝ`m§_Ü`o `mM àH$mao A§{V_ \o$è`m a§JUma AmhoV. `m A§{V_ \o$ar_Ü`o gdm}Îm_ R>abobo 3 S>rOo ehamVrb gdm}Îm_nXmgmR>r nañnam§er g§Kf© H$aUma AmhoV. nUOrVrb S>rOo àrV‘ {Zbo Ë`mÀ`m {MÎmdoYH$ Am{U WamaH$ g§JrV àXe©ZmVyZ A{Ve` CÎm_ JwUm§Mo àXe©Z H$aV {dO¶r Pmbm Amho. ˶mZo qH$J {’$ea ñQ´>mJ± {‘Mu{‘³g H$m¶©H«$‘mV A§{V‘ ’o$arV àdoe Ho$bm Amho. ¶m{edm¶ AmUIr XmoZ S>rOoH$Sy>Z CÎm‘ àH$mao àXe©Z gmXa H$aʶmV Ambo. S>rOo `war hm Jmoì`mVrb nmQ>u {dœmVbo gJù`mV ZmdmObobo ì`pŠVËd Amho. {H$Ë`oH$ S>rOo ñnYmª_Ü`o {dOoVm am{hboë`m S>rOo `warZo XoemVrb gd© _hËdmÀ`m BboŠQ´>m°{ZH$ _hmoËgdm§_Ü`o gh^mJ Zm|Xdbobm Amho. ~hþJwUr ì`pŠVËd Agboë`m BWb {S>H$moñQ>m øm EH$ \°$eZ VgoM

bmB©\$ñQ>mB©b bopIH$m Am{U ñV§^bopIH$m VgoM H$bmH$ma XoIrb AmhoV (BìhO [aìh|O: ñQ>moarO Am°\$ Zo_o{gg) Ë`m \o${_ZmÀ`m Jmodm {d^mJmÀ`m _mOr {d^mJr` g§nm{XH$m hmoË`m Am{U gÜ`m Jmodm ao{S>Amo {_Mu ¶m H$m¶©H«$‘mÀ¶m H|$Ð {X½Xe©H$ AmhoV. BWyZ nwT>o àË`oH$ ehamVrb gdm}Îm_ R>aboë`m S>rO|Zm bmImV EH$ AgUmar g§Yr {_iUma Amho. Á`mgmR>r àË`oH$ S>rOoZo ñdßZdV _ohZV KoVbobr Amho Vr g§Yr åhUOo ^maVmVrb {S>ñH$mo g§{JVmbm AmH$ma XoUmè`m ~hþ_mob g§JrVH$mam§gmo~V bmImo àojH$m§g_moa H$bm gmXa H$aUo. {dOoË`mbm {ZŠH$mo nmH©$, H$mobH$mVm `oWo hmoUmè`m J«±S> {\$Zmbo_Ü`o ~ßnr ¶m§À¶mgmo~V Amnbr JwUdÎmm gmXa H$aʶmMr g§Yr {‘iUma Amho. `m àg§Jm~Ôb ~mobVmZm `wZm`Q>oS> ~«odarOMo à{gÕr {d^mJmMo d[aîR> CnmÜ`j g_a qgJ eoImdV åhUmbo, qH$J{\$ea ñQ´>m±J ho ^maVr` g§JrVmbm ì`mgnrR> {_idyZ XoÊ`mV Am{U Ë`mbm àmoËgmhZ XoÊ`mV Zoho_rM g{H«$¶ am{hbobo AmhoV. Ë`m_mJMm hoVy Amho ^maVr` VéUm§_Yrb gdm}Îm_mMm emoY KoUo Am{U "^maVr` g§JrVmMm _hmoËgd' gmOam H$aUo ho Amho. {_Mu {_Šg H$m¶©H«$‘mgmo~V ghH$m`m©Mo ho Am_Mo

qH$J{’$ea ñQ´>m±J d {‘Mu‘³g H$m¶©H«$‘mV gh^mJr H$bmH$ma.

Xþgao df© Amho. bmoH$g§JrVmÀ`m g§H$ënZobm Joë`m dfu àM§S> à{VgmX {_imbm hmoVm VgoM `mdfuMr {S>ñH$moMr _Ü`dVu g§H$ënZm gwÕm ñnY©H$m§À`m H$miOmMm R>md KoB©b BVH$s gj_ Amho. ~ßnr bhatgma»`m ZmdmOboë¶m g§JrVH$mam§Mo ghH$m`© {_iUo hr gwÕm g§JrVào_r Am{U S>rOo `m§Zm EH$Ì AmUÊ`mVrb gJù`mV gw§Xa Jmoï> Amho Á`m_wio `m Cnm_mMm EH$ gXñ` hmoV Agë`m~Ôb qH$J{\$ea ñQ´>m±J A{Ve` g_mYmZr Amho. {_Mu {_Šg ho Xoe^amV hmoUmam S>rOo {dœmVrb VmaH$m§Mm emoY Amho. Omo ao{S>Amo {_Mu Am{U qH$J{\$ea ñQ´>m±J

nmda gmoS>m ho g§`wŠVnUo gmXa H$aVmV. `m ñnY}_Ü`o S>rO|_Yrb gdm}Îm_mbm ~mhoa H$mT>Uo hm hoVy S>mùo `mg_moa R>do bobm AgVmo. H$maU Ë`m§Zm JmÊ`mÀ`m MmqbZm A{Ve` ZmQ>çnyU©[aVrZo EH$Ì H$am`Mo AgVo. `mdfuMr g§H$ënZm {S>ñH$mo hr Amho. `wdm Am{U hmoVH$ê$ S>rO|Zm ~ßnr bhar ¶m§À`m à{gÕ JmÊ`m§Zm EH$Ì H$aÊ`mMo Am{U Ë`m§Zm EH$ Zdm Am`m_ XoÊ`mMo AmìhmZ XoÊ`mV Ambobo Amho. Jmoì`mì`{V[aŠV A§{V_ gmohim hmoUmè`m BVa eham§_Ü`o {Xëbr, O`nya, nwUo, bIZD$, ~±Jbmoa, H$mobH$mVm, MoÞB© Am{U _w§~B© `m eham§§Mm g_mdoe hmoVmo.

qH$J{\$ea ñQ´>m±J~Ôb XmoZ eãX XoemVrb ñQ´>m±J ~rAabm àmYmÝ` XoUmè`m dJm©Mr dmT>Vr _mJUr bjmV KoD$Z 1999 _Ü`o qH$J{\$ea ñQ´>m±JMr ñWmnZm H$aÊ`mV Ambr. hm XoemVrb gJù`mV PnmQ>çmZo dmT>Umè`m ~rAaMm EH$ ~«±S> AgyZ Vmo `wZm`Q>oS> ~«oìharO {b., `m§À`m dmT>Ë`m Zâ`m_Ü`o Am{U Inm_Ü`o _hËdmMm ^mJrXma Amho. AmO qH$J{\$ea ñQ´>m±J hm XoemVrb gdm©{YH$ InmMm ~rAa ~«±S> Amho. qH$J{\$ea ñQ´>m±J_Ü`o A{ÛVr` Md Am{U qH$J{\$eaMm XOm© `m§Mo EH$ AZmoIo {_lU Amho VgoM Ë`mbm gwÕm qH$J{\$ea `m Ë`mÀ`m OZH$ Agboë`m ~«±S>Mo ì`mgnrR> {_imbobo Amho. ho ì`mgnrR> Xe©dUmao Ë`mMo KmofdmŠ` Amho "VrM Md, VmoM Omoe'>. qH$J{\$ea ñQ´>mJ± hr VmH$V, e¡br, VméÊ`, eŠVr Am{U am§JSo>nUm `m JwUm§Mo àVrH$ Amho. qH$J{\$ea ñQ´>m±J hr Xoe^amVrb EH$ gJù`mV _hËdmMr AmoiI _mZbr OmVo Am{U àË`oH$ amÁ`mVrb n{hë`m VrZ_Ü`o Va Vr AgVoM AgVo. Ë`m_Ü`o n°H$Mo gwÕm ~aoM d¡{dÜ` Amho Or 650 {_brMr ~mQ>br, 330 {_brÀ`m ~mQ>ë`m, 330 {_brÀ`m H°$Z, 500 {_brÀ`m H°$Z Am{U S´>m°Q> ~rAa EgHo$`w_Ü`o CnbãY AgVo.

eha aoëdo AmajU H|$Ðm§da JS>mV§ a H$moao àemgZmMm {ZU©¶; 31 ‘mM© nmgyZ A§‘b~OmdUr emaXmoËgdmVrb ñnYmªMo CX²KmQ>Z H$aVmZm a‘oe eoQ>‘m§ÐoH$a. gmo~V ‘Ywam nmb¶oH$a, àdrU eoQ>‘m§ÐoH$a.

‘wbm§Zr bhmZ d¶mVM {d{dY H$bm AmË‘gmV H$amì¶mV a‘oe eoQ>‘m§ÐoH$a ¶m§Mo à{VnmXZ noS>Uo, {X, 24 (à{V{ZYr): ‘wbm§Zr bhmZ d¶mVM {d{dY H$bm AmË‘gmV Ho$ë¶mg ˶m§Zm Amnbo Mm§Jbo ì¶{º$‘Ëd KS>dʶmV ‘XV hmoVo. ¶mgmR>r ‘wbm§Zr gd© ñnYmª‘YZ¶o A{YH$m{YH$ gh^mJr ìhm¶bm hdo, Ago à{VnmXZ ‘m§Ðo n§Mm¶VrMo gXñ¶ a‘oe eoQ>‘m§ÐoH$a ¶m§Zr Ho$bo. gaH$mar àmW{‘H$ {dÚmb¶ XoD$idmS>m ‘m§X«o Am¶mo{OV XmoZ {Xder¶ emaXmoËgdmVrb ñnYmªÀ¶m CX²KmQ>Zàg§Jr a‘oe eoQ>‘m§ÐoH$a à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoVo. ¶mdoir

nmbH$ {ejH$ g§KmMo Aܶj {H$emoa eoQ>‘m§ÐoH$a, {e{jH$m ‘Ywam nmb¶oH$a, g§JrVm R>mHy$a, g§O¶ eoQ>‘m§ÐoH$a, àdrU eoQ>‘m§ÐoH$a AmXtMr CnpñWVr hmoVr. a‘oe eoQ>‘m§ÐoH$a ¶m§À¶m hñVo Xrn n«ÁdbZ H$ê$Z emaXmoËgdmVrb ñnYmªMo CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. {H$emoa eoQ>‘m§ÐoH$a ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$bo. ‘Ywam nmb¶oH$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. ¶mZ§Va doe^yfm ñnYm©, nmH$H$bm ñnYm©, nmqgJ X ~m°b ñnYm© {d{dY JQ>mV KoʶmV Amë¶m.

àH$me jragmJa ¶m§Zm A§H$w a gm{h˶ g§KmMm nwañH$ma nUOr, {X. 24 … VmiJmd ¶oWrb àH$me am‘M§Ð jragmJa ¶m§Zm AH$mobm ¶oWrb A§Hw$a gm{h˶ g§KmV’}$ "ñd. JmoqdX jragmJa ñ‘¥Vr boIZ' nwañH$ma XoʶmV ¶oUma Amho. jragmJa ¶m§À¶m "‘mUgm§Mr I¡a Zmhr' ¶m b{bV boI g§J«hmMr nwañH$mamgmR>r {ZdS> Pmbr Amho. hm nwañH$ma CÚm ({X. 25) A§Hw$a gm{h˶ g§KmV’}$ H$amS> ¶oWo nwañH$ma XoʶmV ¶oB©b.

àH$me jragmJa ¶m§Mo ho Mm¡Wo nwñVH$ Amho. gX²Jwê$ grVmam‘ ‘hmamO M[aÌm‘¥V hm Amodr~Õ J§«W VgoM "J^m©dë¶m g§Ü¶mH$mir' Am{U "‘mVrMo S>mohmio' (‘mVr, nmD$g Am{U gIr) ho XmoZ H${dVm g§J«h àH$m{eV Pmbo AmhoV. ‘mVrMmo S>mohmio ¶m H${dVm g§J«hmbm A§Hw$a gm{h˶ g§KmMm H$dr "~r nwañH$ma', Hw$èhm H$mH$moS>m A§Hw$a gm{h˶ g§‘obZmMm "A{^춳Vr', ‘w§~B© ¶oWrb d§XZm àH$meZmV’}$ XoʶmV ¶oUmam "Am{edm©X' ho nwañH$ma {‘imbo AmhoV.

gmd§VdmS>r, {X. 24 (à{V{ZYr) : ehamnmgyZ aoëdo ñWmZHo$ Xÿa Agë`mZo ImgJr EO§Q>m§Zm XoÊ`mV Ambobr eha AmajU H|$Ðo H$moH$U aoëdoZo H|$Ð 31 _mM© 2013 amoOr ~§X H$aÊ`mMo R>adbo Amho. H$moH$U aoëdo àemgZmZo H|$Ð MmbH$m§Zm Ver gyMZm {Xbr Amho. qgYwXþJ©, Jmodm, H$Zm©Q>H$ `m{R>H$mUr AZoH$ ñWmZHo$ eham~mhoa AmhoV. ehamVë`m ZmJ[aH$m§Zm aoëdo

ñWmZH$mda AmajU H$aÊ`mgmR>r àdmg H$amdm bmJVmo. Ë`mgmR>r doi d n¡go IM© hmoVmV. àdmem§Zm {H$\$m`Vera nS>mdo åhUyZ H$moH$U aoëdoZo nmdg, JUnVrnwwio, aËZm{Jar eha, d¡^ddmS>r, d|Jwbo©, gmd§VdmS>r Aem {R>H$mUr AmajU H|$Ð MmbdÊ`mMm nadmZm ImgJr CÚmoOH$m§Zm {Xbm Amho. `m nadmÝ`mgmo~V {d{eîQ> H$moQ>m

R>adyZ {Xbm. H$moQçm_wio AZoH$ àdmgr `m H|$Ðm§H$S>o AmH${f©V ìhm`Mo. na§Vw ^maVr` aoëdoZo H$moUË`mhr ehambm H$moQ>m R>odÊ`mg {damoY Ho$bm Amho. A{Ib ^maVr` ñVamda Omo n{hbm `oB©b Ë`mbm n{hë`m§Xm AmajU {_imbo nm{hOo. ho YmoaU pñdH$mabo Jobo Amho. H$moH$U aoëdoZo OwÝ`m àH$maMr H$moQ>m ì`dñWm gwé R>odbr AgyZ Ë`mbm ^maVr` aoëdoZo {damoY Ho$bm

embo¶ {ZYr 100 Q>³Ho$ IM© XmoS>‘mJ© JQ>{ejUm{YH$mè¶m§Mr ‘m{hVr XmoS>m‘mJ©, {X. 24 (à{V{ZYr) :gd© {ejm A{^¶mZ H$m¶©H«$‘m§V§J©V XmoS>m‘mJ© VmbwH$m {ejU {d^mJmH$Sy>Z embo¶ ‘wbrgmR>r gZ 2011 /12 ¶m e¡j{UH$ dfm©V ‘wbr§À¶m {d{dY CnH«$‘mgmR>r CnbãY Pmbobm {ZYr e§^a Q>³Ho$ ‘wbm§da IM© H$aʶmV Amë¶mMr ‘m{hVr JQ> {ejU A{YH$mar àXrn Hw$S>miH$a ¶m§Zr nÌH$ma n[afXoV {Xbr. ¶mdoir g^mnVr gr‘m O§Jbo, {ejU {dñVma A{YH$mar {H$emoa Jdg d BVa {ejH$ CnpñWV hmoVo. XmoS>m‘mJ© VmbwH$m {ejU {d^mJmH$Sy>Z Joë¶m df©^amV {Oëhm n[afX àmW{‘H$ emioV Oo CnH«$‘ am~dʶmV Ambo ˶mMr ‘m{hVr XoʶmgmR>r n§Mm¶V g{‘Vr H$m¶m©b¶ XmoS>m‘mJ© ¶oWo

JQ>{ejU A{YH$mè¶m§Zr nÌH$ma n[afX ~mobdbr hmoVr. ˶mdoir Vo ~mobV hmoVo. àXrn Hw$S>miH$a ¶m§Zr A{YH$ ‘m{hVr XoVmZm gm§{JVbo, emgZ ‘wbm§À¶m {ejUmda A{YH$ ^a XoV Amho. ‘wbrÀ¶m e¡j{UH$ CnH«$‘mgmR>r gZ 2011/12 ¶m dfm©gmR>r 9 bmI 55 hOma én¶o CnbãY Pmbo ˶mZwgma 9 bmI én¶o IM© H$aʶmV Ambo Amho. gd©

{ejm A{^¶mZ H$m¶©H«$‘ Mma n¡byda ‘wbm§À¶m ^m¡{VH$ JaOm ¶mda am~dë¶m OmVmV, Ago gm§{JVbo. VgoM Joë¶m H$mhr dfmªV Oo AZwXmZ CnbãY Pmbo, Vo IM© H$moR>o Ho$bo d AI{M©V AZwXmZ emgZmH$S>o O‘m Ho$ë¶mMr ‘m{hVr {Xbr. Vmbw³¶mVrb gd© emim§‘ܶo ‘wbm§Zm nmofU Amhma {Xbm OmV Amho. gd© ‘wbm‘wbr§Zm JUdoe dmQ>n H$aʶmV Ambo Amho. ~è¶mM emim§‘Yrb g§JUH$ H$j Xþê$ñVrgmR>r AZwXmZ Zgë¶mZo n§Yam n«‘wI emim‘Yrb g§JUH$ ~§X AmhoV. ZdrZ emim Imoë¶m ~m§YUo Xþê$ñVr VgoM H§$nmD$S>, An§J ‘wbm§gmR>r ¶moOZm Aem n«H$mao {d{dY àH$maMo {ejUIm˶mMo CnH«$‘ am~[dbo ˶m§Mr ‘m{hVr ¶mdoir XoʶmV Ambr.

Amho. Ë`m_wio aoëdoZo ImgJr EO§Q>m§Zm {Xbobr AmajU H|$Ðo ~§X H$amdr bmJUma AmhoV. 31 _mM© 2013 nmgyZ hr H|$Ðo ~§X hmoUma AmhoV. aËZm{Jar, d¡^ddmS>r, XodJS>, d|Jwb}, gmd§VdmS>r AmXr eham§Zm CnbãY Agbobr aoëdo àdmgr H$moQ>m VgmM gwé ahmdm åhUyZ amOH$s` ZoË`m§Zr AmdmO CR>dmdm Aer Anojm ì`ŠV H$aÊ`mV `oV Amho.

eoOma ‘mob} J«m‘ñWm§V’}$ l‘XmZ XmoS>m‘mJ©, {X. 24 (dmVm©ha) : XmoS>m‘mJ© ¶oWyZ OdiM Agboë¶m ‘mob} Vo {‘adob nmaJS> {H$ëë¶mMm añVm ‘mob} {‘adob J«m‘ñWm§Zr l‘XmZ narl‘mVyZ gm’$ Ho$bm Amho. emgZmZo ¶m añ˶mH$S>o Xþb©j Ho$ë¶m‘wio {‘adob, ‘mob}, J«m‘ñWm§Zr l‘XmZmVyZ añVm gm’$ H$aʶmMm {ZU©¶ KoVbm d CËñ’y$V©nUo ¶m‘ܶo gh^mJr hmoD$Z ZmJarH$m§Zr gm’$g’$mB© Ho$br. ‘o ‘{hݶmV {‘adob-‘mob} ¶oWrb J«m‘ñWm§Zr bmoH$m§À¶m ghH$m¶m©Zo 20 {XdgmV ¶m añ˶mMr gm’$g’$mB© Ho$ë¶mZo hm dmhVwH$sg ¶mo½¶ Pmë¶mMo dmhZ YmaH$m§Zr gm§{JVbo. emgZmZo Oa ‘mob} {‘adob nmaJS> ¶m añ˶mMo A{YH¥$V Q>|S>a H$mTy>Z VËH$mi H$m‘ gwê$ Z Ho$ë¶mg nmaJS> ¶oWrb aKwdra eobma VgoM nmiço ¶oWrb àXrn ZmB©H$ ‘mob} {‘adob nmaJS> ¶m añ˶mgmR>r Vhgrb H$m¶m©b¶mg‘moa CnmofUmbm ~gUma Agë¶mMm Bemam aKwdra eobma ¶m§Zr {Xbm Amho. .

{eaqeJo {dÚm_§{XamVrb {dÚmÏ`mªMr Amamo½` VnmgUr H$aVmZm d¡ÚH$s` S>m°ŠQ>a.

gZmVZ g§ñWoV\}$ {ea{e§JVo {e~ra gmd§VdmS>r, {X. 24 (à{V{ZYr) : gZmVZ g§ñWm R>mUo Ý`mgmÀ`mdVrZo nmdUmB© adiZmW {dÚm_§{Xa {eaqeJo `oWo _mo\$V Amamo½` VnmgUr {e~ra KoÊ`mV Ambo. `m H$m`©H«$_mMo CX²KmQ>Z JUnV amUo (g§ñWm AÜ`j) `m§À`m hñVo Xrn àÁdbZ H$éZ Pmbo. `m Amamo½` {e[~amV AmR>drÀ`m EHy$U 34 _wbm-_wbtMr _mo\$V àmW{_H$ Amamo½` VnmgUr H$aÊ`mV Ambr. JaOy _wbm§Zm Q>r.ìhrZ \$m_m©

¶m§À¶mdVrZo _mohZ n|T>maH$a `m§Zr {dZm_yë` Am¡fYo {Xbr. S>m°. a_oe n|T>maH$a d S>m°. A{_V ^m½`d§V `m§Zr _wbm§Mr _mo\$V VnmgUr Ho$br. {dÚmb`mMo _w»`mÜ`mnH$ e§H$a amDi d Ë`m§Mo ghH$mar {ejH$ `m§Zr {eaqeJo `mgma»`m J«m_rU ^mJmV `odyZ _mo\$V Amamo½` VnmgUr Ho$ë`m~Ôb gZmVZ g§ñWm R>mUo Ý`mgmZo Ë`m§Mo H¥$VkVmnyd©H$ Am^ma _mZbo.

J{UV {Z~§Y ñnY}V dfm© JmdS>o àW_> gmd§VdmS>r, {X. 24 (à{V{ZYr) : `oWrb n§M_ Io_amO _hm{dÚmb`mV J{UV df© 2012 {Z{_Îm Am¶mo{OV {Z~§Y ñnYo©V dfm© AmË‘mam‘ JmdS>o ¶m§Zr àW‘ H«$‘m§H$ nQ>H$mdbm. Va d¥§Xm XrnH$ nmdUmoOr, ^mdZm AmË_mam_ ^wñHw$Q>o `m§Zr AZwH$« ‘o {ÛVr¶ d V¥Vr¶ H«$‘m§H$ nQ>H$mdbm. `m ñnY}gmR>r ^maVr` J{UV VÁkm§Mo `moJXmZ (H$moUË`mhr EH$m) J{UV_mZdbm {Xbobr XoUJr,J{UVmMm _mÂ`m Am`wî`mV

Cn`moJ H$m`?,J{UV d ñnYm© n[ajm,J{UVm_Yrb {d{dY nÜXVr Ago {df` hmoVo. narjH$ åhUyZ Hw$S>mi H$m°boOMoLS>m°. Eg. Ho$. ndmaL`m§ZrLH$m_ nm{hbo. J{UV dfm©Vrb gd© H$m`©H«$_ Am`mo{OV H$aÊ`mgmR>r X{jU aËZm{Jar {Oëhm {ejU àgmaH$ _§S>imÀ`m H$m`m©Ü`jmLgËderbmXodrL^mogbo, g§ñWoMo g{Md àmMm`© E_. S>r>.XogmB©,àmMm`© S>m°.S>r.Eb. ^ma_b `m§Mohr _mJ©Xe©Z bm^bo Amho.


25goa14_Layout 1 24-10-2012 22:55 Page 1

14

ñnmoQ>©g²

Jwédma, 25 Am°³Q>mo~a 2012

{X„rÀ¶m dmKm§Zm bm¶ÝgMo AmìhmZ nobUma? S>~©Z, {X. 24 … M±{n¶Ýg brJ ñnY}Mr A§{V‘ ’o$ar JmR>ʶmgmR>r ‘mhobm O¶dY©ZoMm {X„r S>oAaS>o{dëg g§K CËgwH$ Amho. Cnm§Ë¶ ’o$arV ¶m g§Kmg‘moa bm¶ÝgMo H$S>do AmìhmZ Amho. ñ’$moQ>H$ ’$b§XmOm§Mr ’$m¡O KoD$Z {’$aUmè¶m {X„r S>oAaS>o{dëgbm ³bnH$ Jmob§XmOm§Mr P§wS> Agboë¶m bm¶ÝgMo AmìhmZ nobUma H$m? Am¶brJ‘ܶo gmV˶mZo An¶er R>aboë¶m {X„r S>oAaS>o{dëgZo M±{n¶Ýg brJ‘ܶo X‘Xma H$m‘{Jar Ho$br Amho. Am¶nrEbMo Aݶ g§K gnmQy>Z ‘ma ImV AgVmZm {X„rZo ’$b§XmOrÀ¶m ~imda AmìhmZ amIbo Amho. Q>r-20 {dûdMfH$mV gneob An¶er R>aboë¶m dra|Ð gohdmJMr ~°Q> ¶m ñnY}V VinV Amho. OmoS>rbm CÝ‘wº$ M§X, Ho$pìhZ nrQ>agZ, ‘mhobm O¶dY©Zo, Ba’$mZ nR>mU ’$b§XmOrM

PQ>nQ> A±Oobmo ‘°Ï¶yO lrb§H$Z Q>r-20 g§KmMm H$U©Yma H$mob§~mo, {X. 24 … Aï>n¡by A±Oobmo ‘°Ï¶yOMr Q>r20 {H«$Ho$Q> g§KmÀ¶m H$U©YmanXr {ZdS> Ho$ë¶mMo lrb§H$m {H«$Ho$Q> ‘§S>imZo Omhra Ho$bo. nwT>rb 12 ‘{hݶm§gmR>r ˶mMr {ZdS> Pmbr Amho. H$gmoQ>r g§KmÀ¶m H$U©YmanXrhr ˶mMr {ZdS> hmoD$ eH$Vo, Ago g§Ho$V lrb§H$m {ZdS> g{‘VrZo {Xbo Amho. b{gW ‘qbJmMr CnH$U©YmanXr {ZdS> Pmbr. Q>r-20 {dœMfH$ ñnY}Z§Va ‘mhobm O¶dY©ZoZo H$U©YmanX gmoS>bo hmoVo. ˶m‘wio A±Oobmo ‘°Ï¶yOMo Zmd MM}V hmoVo. AmO Anojoà‘mUo A±OobmoÀ¶m Jù¶mV H$U©YmanXmMr ‘mi nS>br. 30 Am°³Q>mo~a amoOr ݶyPrb§S>{déÕ nmboH$„o ¶oWo A±Oobmo n{hë¶m§XmM H$U©Yma åhUyZ IoiUma Amho.

^maVmH$S>o drê$-Jm¡VrMm n¶m©¶ Zmhr … AH«$‘ Zdr {X„r, {X. 24 … ^maVmMr B§½b§S>{dê$Õ H$gmoQ>r bmJUma Amho. ^maVmMo gbm‘rdra dra|Ð gohdmJ d Jm¡V‘ J§^ra gmV˶mZo An¶er R>aV Amho, hr Jmoï> Iar Amho. nU, gܶpñWVrV ^maVmH$S>o ¶m XmoKm§Mm n¶m©¶ Zmhr, AgoM {MÌ Amho, Ago nm{H$ñVmZMm ‘mOr IoimSy> dm{g‘ AH«$‘ åhUmbm. amhþb Ð{dS> d ìhrìhrEg bú‘U {Zd¥Îmr Pmë¶m‘wio ‘Yë¶m ’$irV Zdmo{XVm§Zm Ioi C§Mdmdm bmJob. VgoM AZw^dmbm àmYmݶ åhUyZ drê$ d Jm¡V‘bm g§Yr {‘iUo H«$‘àmá Amho. ^maVr¶ {ZdS> g{‘Vr gܶpñWVrV gbm‘rÀ¶m OmoS>r~m~V à¶moJ H$aUma Ago ‘bm dmQ>V Zmhr, Agohr AH«$‘ åhUmbm.

gm`ZmMr {dO`r gbm‘r n°[ag, {X. 24 … So>Ý_mH©$ AmonZ ñnY}Mo OoVnX nQ>H$mdUmè`m ^maVmÀ`m gm`Zm ZohdmbZo \«|$M AmonZ gwna {g[aO ñnY}Mr {X_mIXma gwédmV Ho$br Amho. gm`ZmZo MrZÀ`m br h°ZMm nam^d Ho$bm. gm`ZmZo hm gm‘Zm 21-11, 16-21, 21-19 Aem ’$aH$mZo qOH$bm. 22 dfu¶ Aìdb ‘mZm§{H$V gm¶ZmZo YS>mHo$~mO gwédmV Ho$br. gm¶ZmZo ¶m gm‘ݶmV Vã~b 10 ñ‘°e Ho$bo. Va br h°Zbm Ho$di 5 doim ñ‘°e H$aVm Ambm. n{hë¶m goQ>‘ܶo br h°ZZo gm¶ZmÀ¶m VmoS>rgVmoS> Ioi Ho$bm. nU, ‘mo³¶mÀ¶m jUr JwU J‘mdë¶m‘wio Vr {nN>mS>rda nS>br. Xþgè¶m goQ>‘ܶo {VZo MwH$m Q>miV ~mOr ‘mabr. {Vgam goQ> A{Ve¶ amo‘hf©H$ Pmbm.

gm‘Zm g§nʶmnydu 19-19 Aer JwUg§»¶m hmoVr. eodQ>r gm¶Zmbm Zer~mZo gmW {Xbr. gm¶Zmbm gbJ 2 JwU {‘imbo d Vr Xþgè¶m ’o$arV nmohmoMbr. Xþgè¶m ’o$arV {VMm gm‘Zm Wm¶b§S>À¶m gmn{garVoamVm§Mm¶ {hÀ¶mer hmoUma Amho. nwéf JQ>mV ^maVmbm An¶emMm gm‘Zm H$amdm bmJbm. gm¡a^ d‘m©bm gbm‘rÀ¶m gm‘ݶmV B§S>moZo{e¶mÀ¶m gmoZr {S>dr Hw§$H$amoZo nam^yV Ho$bo. gmoZrZo hm gm‘Zm 22-20, 21-16 Agm qOH$bm. {‘l XþhoarVhr ^maVmÀ¶m nXar {Zamem nS>br. VéU H$moZm d AmpídZr nmoZßnm ¶m§Zm gbm‘rÀ¶m gm‘ݶmVM Jmem Jw§S>mimdm bmJbm. Wm¶b§S>À¶m nmQ>r’$Q> MbX©Mmbo‘ d gm{dÌr A{‘Ìmn¡ ¶m§Zr VéU-AmpídZr OmoS>rbm 21-18, 21-15 Ago nam^yV Ho$bo.

déUamOmMo dM©ñd Xþbrn MfH$ A§{V‘ gm‘Zm Monm°H$, {X. 24 … Xþbrn MfH$ {H«$Ho$Q> ñnY}À¶m A§{V‘ gm‘ݶmV déUamOmMoM dM©ñd Amho. CÚm ‘ܶ{d^mJmbm n{hë¶m S>mdmVrb {nN>mS>r ^ê$Z H$mT>ʶmgmR>r 158 Ymdm§Mr Amdí¶H$Vm Amho. ˶mMo 8 IoimSy> ~mH$s AmhoV. gbJ 4 {Xdg nmdgmMm AS>Wim Amë¶m‘wio hm gm‘Zm A{Z{U©V amhUma ho {ZpíMV Amho. nmdgmMm AS>Wù¶mV nd© {d^mJmZo n{hë¶m S>mdmV 232 Ymdm H$mT>ë¶m. Bem§V O½JrZo 100 d {ed Jm¡V‘Zo 34 Ymdm H$mT>V nyd© {d^mJmbm gmdabo hmoVo. ‘ܶ {d^mJmÀ¶m ObO g³goZmZo 5, Bída nm§S>oZo 2 ~ir KoVbo. H$mbÀ¶m {~Z~mX 12 Ymdm§dê$Z ‘ܶ {d^mJmZo Ioi gwê$ Ho$bm. gm‘Zm gH$mir 11.45 dmOVm gwê$ Pmbm. nU nmdgmMm ì¶Ë¶¶ ¶oV am{hë¶m‘wio Mm¡Ï¶m {Xder ’$º$ 34 fQ>H$m§MmM Ioi Pmbm. gbm‘rdra VÝ‘¶ lrdmñVdZo P§Oma ’$b§XmOr H$aV 46 Ymdm H$mT>ë¶m. Xþgam gbm‘rdra {d{ZV g³goZm ¶mZo 22 Ymdm§Mo ¶moJXmZ {Xbo. {XdgAIoa H$U©Yma ‘h§‘X H¡$’$ 2 d am°{~Z VÝ‘¶ lrdmñVd {~íV eyݶmda Zm~mX hmoVo. Baoe g³goZmZo 2 ~ir KoVbo.

¶moJXmZ XoV AmhoV. Jmob§XmOrV A{OV AmJaH$aMm ’$m°‘© {X„rgmR>r {XbmgmXm¶H$ R>abobm Amho. ˶mVM Ba’$mZ nR>mU, ‘moZ} ‘m°H©$b d C‘oe ¶mXd ¶m§Mr Jmob§XmOrhr Mm§Jbr hmoV Amho. ˶m‘wio {X„r g§KmMr ~mOy ^¸$‘ Agë¶mMo ‘mZbo OmV Amho. gohdmJZo AmVmn¶ªV ñnY}V 37À¶m gamgarZo 2 S>mdm§V 74 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. CÝ‘wº$Zo 21.50À¶m gamgarZo 43, am°g Q>obaZo 2 S>mdm§V 41, nR>mUZo EH$m gm‘ݶmV 21, AmJaH$aZo 19 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. JmobX§ mOrV ‘m°H$© bZo 5, AmJaH$aZo 3, Ba’$mZ d C‘oe ¶m§Zr à˶oH$s 2 JS>r ~mX Ho$bo AmhoV. bm¶Ýg g§KmZo ñnY}V 3 {dO¶ Zm|X{dbo AmhoV. hm g§K H$m‘Xmda H$‘Hw$dV dmQ>V Agbm V[ahr IoinÅ>rda ^bVmM ~bdmZ Amho. ¶m g§KmV Jwbm‘ ~moXr, Zrb ‘°Ho$ÝPr,

q¹$Q>Z S>r H$m°H$, Or‘ {gåg, Ampëdamo nrQ>agZ Aer ’$maer à{gÕ Zgbobr ‘hmñ’$moQ>H$o AmhoV. Jwbm‘ ~oXrZo ¶m ñnY}V gmV˶nyU© H$m‘{Jar H$aV 152 Ymdm Mmonë¶m AmhoV. ZrbZo 130, H$m°H$Zo 92, {gågZo 89, nrQ>agZZo 38 Ymdm ’$Q>H$m{dë¶m AmhoV. bm¶ÝgMo gd©M ’$b§XmO ^ÞmQ> ’$m°‘©‘ܶo Agë¶m‘wio {X„rÀ¶m Jmob§XmOm§Zr ~arM ‘ohZV ¿¶mdr bmJUma, ho {ZpíMV. Jmob§XmOrVhr hm g§K XmXm Amho. AmamoZ ’$m{JÝgmoZo 8, gmohob VÝdraZo 5, {¼g ‘mo[agZo 4 S>H©$ ZmZogZo 3 ~ir KoV Amnbr ¶mo½¶Vm {gÕ Ho$br Amho. CÚm hmoUmè¶m bT>VrV {X„rÀ¶m dmKm§Zm bm¶ÝgÀ¶m AmìhmZmMm gm‘Zm H$amdm bmJUma Amho. hm gm‘Zm qOH$ë¶mg àW‘M {X„r S>oAaS>o{dëg Q>r-20 {H«$Ho$Q> ñnY}À¶m A§{V‘ ’o$arV àdoe H$aob.

^maV-A g§KmV `wdrMm g_mdoe Zdr {X„r, {X. 24 … ^maVmMm {OJa~mO \$b§XmO B§½b§S>Mm g§K nwT>rb AmR>dS>çmV XmIb hmoUma Amho. `wdamO qgJbm B§½b§S>{déÕ hmoUmè`m gamd gm_Ý`mgmR>r H$gmoQ>r gm_Ý`m§À`m _m{bHo$gmR>r `wdamOMm {dMma ^maV-A g§KmV {ZdS>Ê`mV Ambo Amho. _w§~B© `oWo 30 H$aÊ`mV `oV Amho. na§V,w Ë`mgmR>r Ë`mbm gamd gm_Ý`mV Am°ŠQ>mo~anmgyZ gamd gm_Zm gwê$ hmoUma Mm§Jbr H$m_{Jar H$amdr bmJUma Amho. _w§~B©V hmoUmè`m Amho. gamd gm_Ý`mgmR>r ^maV-A g§KmMo H$H©$amoJmVyZ ~am Pmë`mZ§Va g§K nwT>rbà_mUo … gwaoe H$U©YmanX gwaoe a¡ZmH$So> XoÊ`mV Ambo `wdamOZo ZwH$Ë`mM Pmboë`m Xwbrn a¡Zm (H$U©Yma), _wabr AgyZ, d¥{Õ_mZ gmhm `{ï>ajH$ AgUma Q´>m°\$sÀ`m gm_Ý`mV CÎma {d^mJmH$Sy>Z {dO`, {eIa YdZ, Amho. IoiVmZm _Ü` {d^mJm{déÕ X_Xma AqOŠ` ahmUo, `wdamO`m{edm` g§KmV 6 \$b§XmOm§Mm {ÛeVH$ PiH$m{dbo hmoVo. Ë`m_wio qgJ, _ZmoO {Vdmar, g_mdoe AgyZ Ë`mV ^maVr` g§KmMo `wdamOMm B§½b§S>{déÕÀ`m gamd d¥{Õ_mZ gmhm, Ba\$mZ XadmOo R>moR>m{dUmao IoimSy> AqOŠ` gm_Ý`mgmR>r {dMma H$aÊ`mV Ambm nR>mU, {dZ` Hw$_ma, ahmUo, {eIa YdZ, _ZmoO {Vdmar `m§Mm Amho. `wdamOZo Q>r-20 gm‘ݶm§Ûmao naqdXa AdZm, AemoH$ g_mdoe H$aÊ`mV Ambm Amho. Va doJdmZ Am§Vaamï´>r` {H«$Ho$Q>_Ü`o X‘Xma qS>S>m, am°{~Z {~íV, AemoH$ Jmob§XmOrMr Ywam Ba\$mZ nR>mUÀ`m nwZamJ_Z Ho$bo hmoVo. `m ñnY}V Ë`mZo _Zo[a`m, A{^Zd _wHw§$X. Im§Úmda Amho. XþImnVrVyZ gmdaboë¶m Mm§Jbr H$m_{Jar Ho$br hmoVr. Bem§V e‘m©bm g§Yr {‘imbr Zmhr.

"njnmVrnUm_wiMo IoimSy>M§ o IƒrH$aU' Zdr {X„r, {X. 24 … AÝ`m`H$maH$ dmJUyH$ d njnmVrnUm_wioM IoimSy§>Mo IƒrH$aU hmoV Amho. emgZmZo gd© IoimSy§>Zm g_mZ ñVamda dmJdbo nm{hOo, VaM Am°{b§{nH$ H«$sS>m ñnY}V ^maVr` IoimSy> nXH$ {_idy eH$Vrb, Ago Am°{b§{nH$ H$m§ñ`nXH$ {dOoVr ~m°Šga E_. gr. _oar H$mo_ {hZo gm§{JVbo. {X„rVrb B©Q>Z©b nmQ>©Zg© g§ñWoV\}$ _w»`_§Ìr bmb R>mUdmbm `m§À`m hñVo _oar {hMm ghm bmI én`m§Mm YZmXoe XoD$Z gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. _oar~amo~aM amÁ`mVrb 53 H«$sS>mnQy>§Mmhr Jm¡ad

H$m§ñ`nXH$ {_i{dë`mZ§Vahr `oWrb àgma_mÜ`_m§Zr _mPo \$mago H$m¡VwH$ Ho$bo Zmhr. amï´>r` ñVamdarb àË`oH$ Xÿa{MÌdmUrÀ`m dm{hÝ`m§Zr d AÝ` amÁ`m§Vrb àgma_mÜ`_m§Zr _mPo ^a^ê$Z H$m¡VwH$ Ho$bo, _mÌ KaÀ`m amÁ`mV EH$mhr d¥ÎmnÌmZo _mÂ`m `emMr AnojoBVH$s XIb KoVbr Zmhr, ho _bm ZmB©bmOmñVd gm§Jmdo bmJV Amho. AÝ` amÁ`m§_Yrb Am°{bpånH$ nXH${dOoË`m§Zm H$moQ>çdYr én`m§Mr nm[aVmo{fHo$ {_iV AmhoV. _bm _mÌ `oWrb amÁ` emgZmZo Ho$di 50 bmI én`m§Mo ~jrg {Xbo Amho. _r IynM Q>rH$m Ho$ë`mZ§Va _bm AmUIr

Ho$ai‘ܶo ngabr ‘mamS>mZo mMr OmXÿ H$Þya, {X. 24 … Ho$ai‘ܶo {XEJmo ‘mamS>moZmMr OmXÿ ngabr. ‘mamS>moZmZo H$Þya ¶oWrb Odmhabmb Zohê$ ñQ>o{S>¶‘‘ܶo ’w$Q>~m°b Mmh˶m§Zm Xe©Z {Xbo. EdT>çmdaM Z Wm§~Vm Vmo H$mhrdoi ñWm{ZH$ IoimSy>§gmo~V Ioibm. ‘mamS>moZmMr ’w$Q>~m°bdarb hþHw$‘V nmhÿZ ’w$Q>~m°bào‘tZr Q>mù¶m d {eQ²>Q>çm§Zr ˶mbm XmX {Xbr. ¶wdm IoimSy>§Zmhr bmOdUmao ˶mMo nXbm{b˶mZo gd©OU ‘mo{hV Pmbo. S>mì¶m nm¶mZo M|Sy>da nH$S> {‘i{dUo, hoS>aÛmao M|Sy> C§MmdV ZoUo AmXr H$gaVr XmIdV ˶mZo Amnë¶mbm Jm°S> Am°’$ ’w$Q>~m°b H$m åhUVmV ¶mMm à˶¶ {Xbm. ¶mdoir ’w$Q>~m°bào‘tZr ’w$Q>~m°b Jm°S> ‘mamS>moZm, ’w$Q>~m°b Jm°S> BZ Jm°S²>g AmoZ H§$Q´>r Aem Ame¶mMo Zm‘’$bH$ PiH$mdyZ ‘mamS>moZmbm ‘mZd§XZm {Xbr. ‘mamS>moZmZo Am¶ bìh B§{S>¶m, Am¶ bìh Ho$ai Ago åhQ>bo. ¶mdoir ‘mamS>moZmZo 25 {H$bmoMm Ho$H$ H$mnyZ 5 {XdgmZ§Va hmoUmam Amnbm dmT>{Xdg gmOam Ho$bm. ‘mamS>moZmMm dmT>{Xdg 30 Am°³Q>mo~abm Amho.

‘oar H$mo‘

~oVr ñnmoQ>©g² A±S> H$ëMab ³b~Mo nXm{YH$mar.

Zmam¶U {eamoS>H$a ¶m§Mr ‘hmg{MdnXr {ZdS> nUOr, {X. 24 … Zmam¶U {edam‘ {eamoS>H$a ¶m§Mr ~oVr ñnmoQ>©g² A±S> H$ëMab ³b~À¶m ‘hmg{MdnXr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. ~oVr ³b~ hmD$g‘ܶo ZwH$VrM {ZdUwH$ Pmbr. Zmam¶U {eamoS>H$a ¶m§Zr kmZXrn didB©H$a ¶m§À¶mda 5 ‘Vm§Zr ‘mV Ho$br. Zmam¶Ubm 31 d kmZXrnbm 25 ‘Vo nS>br.

AܶjnXr {ZV|Ð ^mogbo, CnmܶjnXr harM§Ð Vm§S>ob, I{OZXmanXr Ho$Xma e§H$a YmdOoH$a d H$m¶©H$mar g^mgX åhUD$Z XodmZ§X H$mamnyaH$a ¶m§Mr {~Z{damoY {ZdS> Pmbr. {ZdS>UyH$ A{YH$mar åhUyZ A°S>. JUoe Hw$~b CnpñWV hmoVo. 65 n¡H$s 57 AmOrdZ g^mgXm§Zr ‘VXmZmMm h¸$ ~Omdbm.

H$aÊ`mV Ambm. `m g_ma§^mV _oar {hZo {d{dY Ioim§Vrb IoimSy§>Zm {Xë`m OmUmè`m Ag_mZ dmJUwH$sda Q>rH$m Ho$br. Vr åhUmbr, Am°{b§{nH$ nXH$ {dOoVo IoimSy> KS>dm`Mo AgVrb Va Mm§Jë¶m IoimSy§>Zm nyU©nUo ghH$m`© d gw{dYm {_imë`m nm{hOoV. AZoH$ IoimSy§>Zm {Xë`m OmUmè`m gw{dYm d gdbVt_Ü`o V\$mdV {XgyZ `oVo. OmJ{VH$ ñVamda 5 doim {dOoVonX {_idyZhr _mPr XIb KoVbr Zmhr. Am°{b§{nH$

25 bmI én`m§Mo ~jrg {_imbo, Agohr _oar H$mo_ åhUmbr. Am°{b§{nH$gmR>r gwédmVrbm AZwg{y MV OmVr_Yrb IoimSy> åhUyZ _bm dJiÊ`mV Ambo hmoVo d _mÂ`mEodOr Eb. g[aVm Xodr {hMr {ZdS> H$aÊ`mV Ambr hmoVr. _mÌ, _r Ë`mg Amjon KoV nwÝhm {ZdS> MmMUr KoÊ`mMr _mJUr Ho$br d Ë`m_Ü`o _r {dO`r hmoV Am°{bpånH$ nmÌVm ñnY}V ñWmZ {_i{dbo, Ago _oarZo eodQ>r gm§{JVbo.

25 Oct,2012  

News,Sports

Advertisement