Page 1

09goa1_Layout 1 08-10-2012 23:37 Page 1

$> Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r

>

nUOr, ‘§Jidma, {X. 9 Am°³Q>mo~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 36 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

nmZ 9

"EZEM'Mr é§Xr VodT>rM

~m¶§{JUr àH$ën amoIbm

O¶dY©ZoZo H$U©YmanX gmoS>bo!

amï´>r¶ ‘hm‘mJ© é§XrH$aUmMr àñVm{dV Ho$bobr é§Xr VodT>rM amhUma Agë¶mMo H|$Ðr¶ ‘hm‘mJ© ‘§Ìmb¶mZo H$i{dbo Amho. - nmZ 2

OwZo Jmodo n§Mm¶VrZo ~m¶§{JUrVrb {Z¶mo{OV H$Mam àH$ënmbm {damoY Xe©dyZ nadmZJr ZmH$mabr Amho. - nmZ 3

lrb§Ho$Mm H$U©Yma _mhobm O`dY©ZoZo Q>r-20 {dídMfH$ ñnY}Vrb nam^dmZ§Va H$U©YmanX gmoS>ʶmMr KmofUm Ho$br. - nmZ 14

H$m‘V, amUo Q>mJ}Q

H¡$bmg ZmB©H$

àXoe H$m±Jg o« À¶m ~¡R>H$sV Zo˶m§Zr Ho$br Q>rH$m> g§J«hrV N>m¶m{MÌ

E ImU ‘wX²Úmda MM}VM Jobm doi E Cd©[aV AO|S>m 20 amoOrÀ¶m ~¡R>H$sV KoUma nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : ݶm. ehm Am¶moJmÀ¶m R>n³¶mZ§Vahr AmnU ~oH$m¶Xm H$mhr Ho$bo Zgë¶mMo à{VnmXZ H$aUmao ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr {XJ§~a H$m‘V ¶m§Zm AmO ñdnjmVyZM H$S>ì¶m Q>rHo$bm gm‘moao Omdo bmJbo. H$m‘V ¶m§À¶m‘wio njmMr ~XZm‘r hmoV AgyZ njH$m¶©H$˶mªZm ‘mZhmZrbm gm‘moao Omdo bmJV Agë¶mMo ~è¶mM> Zo˶m§Zr àXoe H$m±J«ogÀ¶m ~¡R>H$sV gwZmdbo. ‘mOr J¥h‘§Ìr adr ZmB©H$ ¶m§Zr Va ~oH$m¶Xm ImU ì¶dgm¶mbm H$m‘V ¶m§À¶m~amo~aM àVmnqgJ amUo ¶m§Zmhr O~m~Xma Yabo. ݶm. ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmV R>n³¶mZ§Va Q>rHo$Mo bú¶ Pmbobo ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr {XJ§~a H$m‘V ¶m§Zm AmVm ñdJ¥hrhr Q>rHo$Mr PmoS> gmogmdr bmJV Amho. {ZXm}f Agmb Va àgma‘mܶ‘m§Zm gm‘moao Om, Ago ¶m ~¡RH$sV amoIR>mHo $nUo ˶m§Zm gwZmdʶmV Ambo. àXoe H$m±J«og g{‘VrMr AmO nUOrÀ¶m Jmodm M|~a Am°’$ H$m°‘g© g^mJ¥hmV Pmbobr ~¡R>H$ dmXir R>abr. ehm Am¶moJmMm Ahdmb H|$Ð gaH$mabm

amÁ¶mV noQ>´mb o 56.36 én¶o nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … noQ´>mbMo Xa [bQ>a‘mJo 56 n¡emZo ñdñV Pmbo AgyZ amÁ¶mV AmVm 56.36 én¶m§Zr Vo CnbãY hmoUma Amho. gܶmMm noQ´>mobMm Xa 56.92 én¶o AgyZ H$mhr {R>H$mUr 57 én¶o àVr [bQ>a XamZo Vo {dH$bo OmVo. {S>Pob, KaJwVr {gqbS>a J°g ‘hmJV Agbm Var noQ´>mobZo bmoH$m§Zm {H§${MV {Xbmgm {Xbm Amho.

hdm‘mZ H$‘mb … 31.9, {H$‘mZ … 24.2 AmЩVm … 78 % gmoZo … < 31,297 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 61,090 (1 {H$bmo) goÝgo³g … 18708.98á (-229.48) {ZâQ>r … 5676.00 á (-70.95)

8 {‘{ZQ>m§Mm ~Mmd

Mmahr ~mOyZo Q>rHo$Mo àhma Pobë¶mda CÎmamXmIb ~mobVmZm {XJ§~a H$m‘V AmR> {‘{ZQ>o ~mobbo. ¶m AdYrV ˶m§Zr Amnë¶mdarb Amamon ’o$Q>miʶmMm à¶ËZ Ho$bm. ‘r H$moUVmhr ~oH$m¶XoeranUm Ho$bobm Zmhr, ~oH$m¶Xoera àH$ma KS>bobo ZmhrV. bnyZ ~gbobmo Zmhr, ‘r ‘mܶ‘m§Zm H$m¶ Vo ñnï>nUo gm§{JVbo Amho, Ago Vo nwÝhm nwÝhm åhUV hmoVo.

{XJ§~a H$m‘V, àVmnqgh amUo ¶m§Zm H$m¶ ~ao gm§JV AgmdoV?

gmXa Pmë¶mZ§Va H$m±J«ogÀ¶m ~XZm‘rMo Imna ~hþVoH$ ZoVo d H$m¶©H$˶mªZr {XJ§~a H$m‘V ¶m§À¶mda ’$moS>bo, Va EH$Q>çm adr ZmB©H$ ¶m§Zr H$m‘V ¶m§À¶m~amo~a àVmnqgJ amUo ¶m§Zmhr ñnï>rH$aU Xoʶmg gwZmdbo. H$m°§J«og amOdQ>rV 5 df} ‘w»¶‘§Ìr AgVmZm H$m‘V ¶m§Zr ~oH$m¶Xoera ImUtZm CÎmoOZ {Xë¶m‘wioM AmO H$m¶Xoera ImUrhr ~§X H$amì¶m bmJë¶m, Agm Amamon H$m¶©H$˶m§Zt Ho$ë¶m‘wio dmVmdaU A{YH$M Vmnbo. ’«$mpÝgñH$ gmXuZ ¶m§Mo nwÌ d g{Md emob‘ gmXuZ ¶m§Zr ¶m ‘wX²Úmbm hmV KmbVmZm H$m‘V ¶m§À¶mda gai h„m MT>{dbm. amÁ¶mÀ¶m AW©ì¶dñ-

WoMm H$Um Agbobm ImU CÚmoJ AmO ~§X nmS>bm Amho Vmo H$m‘V ¶m§À¶m MwH$sÀ¶m {ZU©¶m‘wioM Ago ˶m§Zr gwZmdbo. Vwåhr Oa ñdÀN> AmhmV Ago gm§JVm Va Vgo {gÕ H$am. à{gÕr ‘mܶ‘m§Zm gm‘moao Om. ˶m§Zm Q>miy ZH$m, Agohr ¶m H$m¶©H$˶mªZr gwZmdbo. ‘mOr J¥h‘§Ìr adr ZmB©H$ ¶m§Zrhr Zo‘H$m hmM ‘wÔm CMbyZ Yabm. H$m‘V ¶m§À¶m ~amo~aM àVmnqgJ amUo ¶m§Zrhr ñnï>rH$aU XoʶmMr JaO ˶m§Zr 춺$ Ho$br. XmoKohr ‘mܶ‘m§er ~mobyZ Amnbo åhUUo ñnï> H$m H$arV ZmhrV, Agm gdmbhr ˶m§Zr Ho$bm. B{OXmoa ’$ZmªS>rg ¶m§Zr Va H$m‘V ¶m§À¶m ‘m¡Zm‘wio H$m±J«ogMo ZoVo d

J°g {gqbS>a ~wqH$JMm CS>mbm Jm|Yi ^maV J°gZo VyV© ~wqH$J Wm§~{dbo

nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … J°g {gqbS>a ~wqH$J H$aʶmg§X^m©V Jm|Yi CS>mbm Amho. ^maV noQ´>mo{b¶‘ H§$nZrMo (EMnr) J°g {gqbS>a CnbãY hmoV Agbo, Var ^maV noQ´>mo{b¶‘ H§$nZr J°gMo ~wqH$J VyV© Wm§~{dbo Amho. {gqbS>agmR>r 14 Am°³Q>mo~aZ§VaM ’$moZ H$am, Ago EgE‘Eg ^maV J°g H§$nZrZo J«mhH$m§Zm nmR>{dʶmg gwédmV Ho$br Amho. ˶m‘wio ¶m H§$nZrMo {gqbS>a dmnaUmè¶m J«mhH$m§Mr AS>MU Pmbr Amho. {gqbS>a g§nbo AmhoV, nU Vo ÎmH$mi {‘iV ZgyZ Vmon¶ªV ñd¶§nmH$ H$emda H$aUma, Agm àíZ bmoH$m§Zm nS>bm Amho.

AmO nUOmVrb EH$m ^maV J°g {dVaH$mÀ¶m H$m¶m©b¶mg‘moa J«mhH$m§Mr am§J bmJbr hmoVr. {gqbS>a {‘idʶmgmR>r bmoH$m§Zm VmaodaMr H$gaV H$amdr bmJV Amho. ˶mV H$mS>© Zgboë¶m§Mr n§MmB©V Pmbr Amho. ˶mV Ho$amo[gZ Q>§MmB© Agë¶mZo ñQ>moìhda ñd¶§nmH$ ~Z{dVm ¶oV Zgë¶mZo bmoH$m§Mo hmb hmoD$ bmJbo AmhoV. EMnrÀ¶m A{YH$mè¶m§g‘doV ~¡R>H$ qhXyñWmZ noQ´>mo{b¶‘À¶m ì¶dñWmnH$m~amo~a CÚm ZmJar nwadR>m Im˶mVrb A{YH$mè¶m§Mr ~¡R>H$ hmoUma Amho. {gqbS>agmR>m {H$Vr Amho, gܶmMm nwadR>m ì¶dpñWV Amho H$s Zmhr, ¶mg§X^m©V MMm© hmoUma Agë¶mMo Im˶mÀ¶m A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo.

EgE‘Eg godmhr H$mob‘S>br

^maV J°gMr EgE‘Eg ~wqH$J godmhr Jobr H$mhr {Xdg H$mob‘S>br Amho. EH$ ‘ogoO nmR>{dbm H$s J«mhH$m§Zm KanmoM godm {‘im¶Mr. ‘mÌ AmVm ˶mda ~wqH$J hmoV Zgë¶mZohr J«mhH$m§Zr ZmamOr 춺$ Ho$br Amho.

H$m¶©H$V} AS>MUrV Amë¶mMo ˶m§Zm gwZmdbo. ehm Am¶moJmZo R>nH$m Vw‘À¶mda R>odbm, Vwåhr ~mobV ZmhrV Am{U Ìmg ‘mÌ H$m¶©H$˶mªZm hmoVmo, Ago ˶m§Zr gm§JyZ Q>mH$bo. Am¾ob ’$ZmªS>rg ¶m§Zrhr VerM ^y{‘H$m KoVbr. gVV ~XZm‘r gmogʶmnojm VwåhrM H$m¶ Vo gm§Jm ˶m§Zm (nÌH$mam§Zm), Agm ˶m§Mm AmJ«h hmoVm. ~¡R>H$sV gdmªV A{YH$ MMm© ~oH$m¶Xoera ImUr Am{U {XJ§~a H$m‘V ¶m§À¶mdaM Pmbr. ~¡R>H$sÀ¶m H$m¶©H«$‘ n{ÌHo$da AZoH$ ‘wÔo hmoVo, na§Vw ˶mda MMm© H$aʶmgmR>r doi Anwam nS>bm. ˶m‘wio 20 Am°³Q>mo~a amoOr njmÀ¶m {e{~amg§~§Yr {dMma {d{Z‘¶ H$aʶmg doJir ~¡R>H$ KoʶmMo R>abo. VËnydu gwbmoMZm H$mQ>H$a ¶m§Zm ~¡R>H$sV lÕm§Obr dmhʶmV Ambr.

nim nim, nwT>o nio Vmo... Jmodm nmo{bg Im˶mV ^aVrgmR>r Ambobo C‘oXdma H$m§nmb ‘¡XmZmda YmdʶmMr narjm XoVmZm.

I{ZOmMr ‘m{hVr ‘mJUma nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : OoQ>tda Agboë¶m I{ZO ‘mbmMr ‘m{hVr Jmoim H$aʶmV An¶e Amë¶mZ§Va, Joë¶m Xhm dfmªV ImU H§$nݶm§Zr {H$Vr I{ZO CËIZZ Ho$>bo Am{U Vo H$moU˶m ImUrVyZ H$mT>bo ¶m{df¶rMr ‘m{hVr ‘mJ{dʶmMo R>abo Amho. XmoZ {Xdgm§V Aer ZmoQ>rghr H§$nݶm§Zm nmR>{dʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr ImU Im˶mÀ¶m gyÌm§Zr {Xbr. OoQ>tda Agbobm I{ZO ‘mb {H$Vr Amho ˶mMr A§Xm{OV ‘m{hVr {‘idbr Agbr, Var ImU H§$nݶm§Zr ‘m{hVr XoʶmgmR>r Q>mimQ>mi Ho$ë¶m‘wio VgoM MwH$sMr ‘m{hVr {Xë¶m‘wio OoQ>tdarb I{ZO ‘mbmMm Ahdmb

{dO¶Hw$‘ma H$moào

nUOr, {X. 8 … amÁ¶mV XÿYJ«m‘ g§H$ënZm am~{dʶmÀ¶m CÔoemZo gwYm[aV H$m‘YoZy ¶moOZm V¶ma H$aʶmVr Ambr AgyZ {VÀ¶m A§‘b~OmdUrbm gwédmV Pmbr Amho. ¶m nyduÀ¶m H$m‘YoZy ¶moOZo§VJ©V 20 gH§$[aV Jm¶r qH$dm gwYm[aV OmVrÀ¶m åher KoʶmgmR>r AZwXmZ XoʶmMr ‘¶m©Xm hmoVr. nU AmVm gwYm[aV H$m‘YoZy ¶moOZoZg w ma 21 nojm A{YH$ Jm¶r, åher KoʶmgmR>r AZwXmZ {Xbo OmUma Amho. ¶m ¶moOZo§VJªV 3 hOma Xþ^Vr Jwao IaoXrgmR>r AZwXmZ XoʶmV ¶oUma

A±H$a

AgyZ ˶mgmR>r 10 H$moQ>r én¶m§Mr VaVyX Ho$br Amho. ¶m ¶moOZoMr ‘mJ©Xe©H$ VÎdo V¶ma H$aʶmV Ambr AgyZ ˶mMr A§‘b~OmdUr H$aʶmg§X^m©V neyg§d©YZ Im˶mZo n[anÌH$ Omar Ho$bo Amho. ¶m ¶moOZoMo gw‘mao XmoZ hOma AO© amÁ¶mVrb ney{M{H$Ëgm XdmImZo, gaH$mar ’$m‘© AmXr {R>H$mUr CnbãY H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo neyg§dY©Z Im˶mZo ñnï> Ho$bo Amho.

V¶maM H$am¶Mm Zmhr, Aem {ZîH$fm©àV ImU ImVo Ambo Amho. 22 OoQ>tda Agboë¶m I{ZO ‘mbmMr ‘moOXmX Ho$ë¶mZ§Va Vmo gw‘mao 56 bmI Q>ZmÀ¶mhr nwT>o Jobm Amho. H§$nݶm§Zr Zo‘H$s VrM ‘m{hVr MwH$sMr {Xbr Amho. ˶m‘wio AmVm Mm¡H$ergmR>r

amÁ¶mV Joë¶m 10 dfmªV ImU H§$nݶm§Zr {H$Vr I[ZO H$mT>bo Am{U Vo Hw$Ry>Z H$mT>bo, Hw$R>o nmR>dbo, am°¶ëQ>r ^abr Amho {H$ Zmhr ˶mMr g{dñVa ‘m{hVr à˶oH$ H§$nZrH$Sy>Z ‘mJʶmMo ImU Im˶mZo R>adbo Amho. amÁ¶ gaH$maZo ñWmnZ Ho$boë¶m Cƒm{YH$ma Vnmg g{‘Vrbmhr ¶m ‘m{hVrMr JaO ^mgUma Amho. ˶m‘wio ImU Im˶mH$Sy>Z hr ‘m{hVr ‘mJ{dʶmMr à{H«$¶m ¶m XmoZ {Xdgm§V gwê$ hmoUma Amho. OoQ>tdarb I{ZO ‘mbmMm Ahdmb V¶ma H$aʶmV AmVm Im˶mbm ag Zmh. ¶m Ahdmbmbm AmìhmZhr {Xbo OmD$ eH$Vo. ˶m‘wio

{‘idbobr ‘m{hVr Im˶mH$S>o R>odbr OmUma Amho nU ˶mMm Ahdmb V¶ma Ho$bm OmUma Zmhr, Ago Im˶mÀ¶m gyÌm§Zr gm§{JVbo. Xaå¶mZ, OoQ>tda ‘mb Amho ˶mVrb H$mhr H§$nݶm§Zr Vmo ‘mb H$Zm©Q>H$mVyZ AmUë¶mMo gm§{JVbo nU ˶mMm òmoV XmIdbm Zmhr, Va XmoZ H§$nݶm§Zr Amnbm ‘mb Jmoì¶mVbmM Amho Am{U H$mJXnÌo gr~rAm¶Zo Zobr Agë¶m‘wio Vwåhmbm nwamdo XmIdʶmg Amnë¶mH$S>o H$mhr Zmhr, Ago H$maU {Xbo Amho. H$mhr H§$nݶm§Zr ‘mb Hw$Ry>Z AmUbm ˶mMr OmJm gm§J{Vbr, nU ImU Im˶mÀ¶m ‘m{hVrH$S>o Vr OwiV Zgë¶mMo AmT>iyZ Ambo Amho.

‘S>Jmd, {X. 8 … g§nyU© JdidmS>çmdarb bmoH$m§Zm hdohdogo dmQ>Umao d JmdmbmM Amnbo Hw$Qw>§~ ‘mZUmao ‘Z{‘imdy ñd^mdmMo ^mD$ H¥$îUm d naoe gw^mf gmbobH$a ho AZwgw{MV O‘mVrVrb ¶wdH$. a{ddmar Xþnmar KameoOmarM Agboë¶m amO~mJ g‘wÐmV ~wSy>Z ‘¥Ë¶w‘wIr nS>ë¶mZo JdiJmd Xþ…IgmJamV Amho. gw^mf gmbobH$a d H$‘b gmbobH$a ¶m§Mo Hw$Qw>§~r¶ a{ddmar H$mhr ZmVodmB©H$m§Zm KoD$Z amO~mJ g‘wÐmda ghbrgmR>r Jobo hmoVo. OodU Ho$ë¶mZ§Va ‘mKmar {’$aʶmnydr© eodQ>Mr ~wS>r H¥$îUm d naoe ¶m§À¶m OrdZmVrbM AIoaMrM R>aob ¶mMm {dMmahr Hw$Ur Ho$bm ZìhVm. ‘mÌ {Z¶VrÀ¶m ‘ZmV doJioM hmoVo. ˶m§À¶m ‘¥Ë¶y‘wio Jdidmgr¶m§Zm Y¸$m ~gbm Amho. H¥$îUm, ¶moJoe, gJyU d naoe ho Mm¡Ko ^mD$ ZmVodmB©H$m§gh g‘wÐmda ‘m¡O H$aʶmgmR>r Jobo hmoVo. nmohʶmV nQ>mB©V Agbobo Mm¡Kho r ^mD$ g‘wÐmÀ¶m

H¥$îUm d naoeÀ¶m ‘¥Ë¶yZo Hw$Qw>§~mgh JdidmS>mhr ~wS>mbm Xþ…IgmJamV

bmQ>m§da ñdma hmoʶmVhr VodT>oM Va~oO hmoVo. nU a{ddmaMr Xþnma H¥$îUm d naoe ¶m§À¶mgmR>r XwX}dr R>abr. ‘moR>m ^mD$ JQ>m§Jù¶m ImV Agbobm nm{hë¶mda naoe ˶mbm dmM{dʶmgmR>r Jobm. {Vgam ^mD$ gJyU ¶mZohr ˶m§Zm dmM{dʶmgmR>r à¶ËZ Ho$bm. ‘mÌ H¥$îUm d naoe ¶m§À¶mda H$mimZo PS>n mVbr. ¶m KQ>ZoV H$‘bmH$m§V d¡O d M§Ðoe d¡O ho ‘mÌ Zer~ ~bdÎma åhUyZ dmMbo. {H$emoa d¡O d XþJ}e d¡O ¶m§Zr XmoKmZm dmM{dë¶m‘wio ˶m§À¶mdarb g§H$Q> Q>ibo. H¥$îUm Xhm dfmªnydu b¾ Pmbm hmoVm. nm¡{U©‘m (9), {Zem (5) d AVre (3) Aer VrZ ‘wbo, nËZr àUmbr d AmB©d{S>b Am{U XmoKm ^mdm§Zm ‘mJo gmoSy>Z H$ï>mZo Amnbm g§gma C^m Ho$bobm H¥$îUm AZ§VmV {dbrZ Pmë¶mMo Xþ…I S>m|JamEdT>o Amho. ^mQ>H$mamH$S>o ‘Owar H$aUmam H¥$îUm, Zmai nmS>ʶmnmgyZ BVa gd© H$m‘o

21 nojm A{YH$ Jm¶r, åher IaoXrda AZwXmZ XrnH$ ^m§{XJao

E Joë¶m 10 dfmªVrb Ahdmb Úmdm bmJUma E ImU H§$nݶm, Q´>oS>g©Zm bdH$aM Zmo[Q>gm E OoQ>tdarb ‘mbmMm Ahdmb bQ>H$bm

g‘wÐmVrb eodQ>À¶m ~wS>rZoM Ho$bm KmV

~iramOmgmR>r gwYm[aV "H$m‘YoZy' V¶ma, A§‘b~OmdUrgmR>r n[anÌH$ Omar

deep@dainikherald.com

(d¥Îm nmZ 2)

amoO A{V[aº$ gw‘mao 30 hOmam§hÿZ A{YH$ [bQ>a XÿY CËnmXZ dmT>dʶmÀ¶m CÔoemZo ¶m ¶moOZobm ‘§Owar XoʶmV Ambr Amho. gd©gmYmaU eoVH$è¶m§gmR>r 1 Vo 5 g§H$[aV Jm¶r qH$dm gwYm[aV OmVrÀ¶m åher KoʶmgmR>r à˶oH$ Jwam‘mJo 30 hOma én¶o d AZwgy{MV OmVr-O‘mVr, YZJa {d^mJmgmR>r 36 hOma én¶o AZwXmZ XoʶmV ¶oUma Amho. Va 21 hÿZ A{YH$ Jwao ¿¶m¶Mr Agë¶mg à˶oH$ Jwam‘mJo 40 Q>¸o$ AZwXmZ XoʶmV ¶oUma Amho. VgoM Xþ^Vr OZmdmao AmUʶmgmR>r 1500 én¶o IM© XoʶmMr ì¶dñWm H$aʶmV Ambr Amho. ¶mnydu Á¶m eoVH$è¶m§Zr H$m‘YoZy ¶moOZoVJªV OZmdao IaoXr Ho$br AmhoV. ˶m§Zm XoIrb ¶m gwYm[aV ¶moOZoMm ’$m¶Xm KoVm ¶oUma Amho. VgoM Jwam§À¶m {då¶mMr a¸$‘ 2 hOmam§dê$Z 6 hOma én¶o H$aʶmV Ambr Ambr Amho.

’$º$ 5 df} dmñVì¶mMr AQ>

¶m nydu ¶m ¶moOZoMm bm^ KoʶmgmR>r 15 df} Jmoì¶mV a{hdmer Agë¶mMr AQ> KmbʶmV Ambr hmoVr. nU AmVm hr AQ> H$mTy>Z Q>mHy$Z Ambr AgyZ 5 df} amÁ¶mV dmñVì¶ Agboë¶m 춺$sbm ¶m ¶moOZoMm bm^ KoVm ¶oUma Amho. nU ˶mgmR>r Xþ^Vr OZmdao nmiʶmMm AZw^d, Mmam CËnmXZ H$aʶmgmR>r OmJm, OZmdmam§gmR>r eoS> AmXr gw{dYm JaOoÀ¶m AmhoV. amÁ¶mV XÿY CËnmXZ dmT>rgmR>r 38 Jmdo XÿYJ«m‘ åhUyZ ~Z{dʶmV ¶oUma AgyZ H$m‘YoZy ¶moOZoMm àmܶmZmZo bm^ ¶m Jmdm§Vrb eoVH$è¶m§Zm {‘idyZ XoʶmV ¶oUma Amho.

nmnm ¶oUma, ImD$ AmUUma åhUyZ H¥$îUm ¶mMr nmM dfm©Mr ‘wbJr {Zem d 3 dfmªMm ‘wbJm AVre d{S>bm§Mr dmQ> nmhV C^r hmoVr. Zoh‘rM nmnm Amë¶mda ˶mÀ¶m Im§Úmda PmoHy$Z XoUmè¶m H$modù¶m AVrebm ˶mMm nmnm AmVm H$YrM nwÝhm ¶oUma Zmhr ¶mMr g‘Ohr Zmhr. Va {VgarV {eH$Umar ZD$ dfm©Mr nmo{U©‘m AmB©Mo gm§ËdZ H$aVmZm ñdV… ‘moR>‘moR>çmZo h§~aS>m ’$moS>V hmoVr, ho Ñí¶ nmhVmZm CnpñWVm§Mo H$mirO {Mê$Z Jbo.

IoH$S>çm§Mr {H$ñ‘wa Im¶bm naoe naVbmM Zmhr

‘r IoH$S>çm§Mr {H$ñ‘wa Im¶bm ¶oUma åhUyZ AmB©bm gm§JyZ Jobobm naoe naV H$mhr Ambm Zmhr. ewH«$dmar amÌr IoH$S>o nH$S>bo hmoVo ˶mMr AmB©Zo {H$ñ‘wa Ho$br hmoVr. AmnU amÌr {H$ñ‘wa ImUma, Ja‘ H$ê$Z R>od Ago gm§JyZ Jobobm naoe Vr Im¶bm AmbmM Zmhr. ˶mÀ¶m Z{e~mVM Vr ZìhVr.

H$ê$Z Hw$Qw>§~mMo nmbZ H$arV hmoVm. ghH$mar gmogm¶Q>rV H$m‘ H$aUmam naoe JmdmVrb VéUm§À¶m Jù¶mVrb VmB©V hmoVm. e{Zdmar naoe

‘S>Jmd‘Yrb H$m¶m©b¶mV H$m‘mbm Jobm hmoVm. ˶mÀ¶m nm¶mbm OI‘ Pmë¶m‘wio ˶mbm nmʶmV Z OmʶmMr gyMZm ghH$mè¶m§Zr Ho$br hmoVr.

H$Xm{MV naoegmR>r Vr Ymo³¶mMr K§Q>m hmoVr. ‘mÌ [~Mmam naoe Vr AmoiIy eH$bm Zmhr d àmUmbm ‘wH$bm. gmbobH$a Hw$Qw>§~mÀ¶m Kar gÞmQ>m ngabm AgyZ ˶m§Mr d¥ÜX AmOr Amnë¶m ZmVd§S>mMr àVrjm H$arV Amho. KamVbm H$Vm© nwê$f Joë¶mZo H$mH$s Q>mhmo ’$moSy>Z aS>V Amho, Va Amnë¶m åhmVmanUmMm AmYma Agboë¶m Vê$U nmoam§À¶m {VaS>rbm Im§Xm XoVmZm dSr>b gw^mf T>gmT>gm aS>V hmoV.o S>mùo ¶m§XI o V XmoKo ^mD$ Jobo ho ghZ Z Pmë¶m‘wio ¶moJoe d gJwU N>mVr {nQ>V aS>V hmoVo. H¥$îUmMr nËZr àUmbr Va Xþ:ImV nyU© ~wS>mbr Amho. g§nyU© Jmd ¶m ‘Z{‘imdy Vê$Um§gmR>r Alw T>miV hmoVm. H¥$îUm d naoe Vgo ‘ohZVr. naoe Oar gJù¶mV bhmZ Agbm Var Hw$Qw>§~mMr O~m~Xmar Im§Úmda KoVbr hmoVr. ZdrZ Ka C^maʶmMo ñdßZ ˶m§Zr nm{hbo hmoVo. gJir ñdßZo AYwar gmoSy>Z XmoKo ^mD$ gJù¶m§À¶m ‘Zmbm MQ>H$m bmdyZ Jobo.


09goa2_Layout 1 10/8/2012 11:38 PM Page 1

^dVmb Am°’$ X RECORD nauH$am§Mo MwH$bo ImU KmoQ>mù¶m‘wio amÁ¶mMr ~XZm‘r Pmë¶mMo H$m±J«ogOZ AmVm ‘mݶ H$aVmV. H$mb nÌH$ma n[afXoV àXoemܶj gw^mf {eamoS>H$a ¶m§Zr ˶mMr H$~wbrhr {Xbr. na§Vw ¶m àH$aUmV Vo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zm Xmof XoVmV. {damoYr njZoVo AgVmZm ˶m§Zr ~oH$m¶Xoera ImU {df¶mdê$Z amZ CR>{dë¶m‘wio amÁ¶mMr amï´>r¶ d A§VaamîQ´>r¶ ñVamda ~XZm‘r Pmbr ,Ago Vo gm§JVmV. ˶m‘wioM Z§Va ehm Am¶moJmH$Sy>Z Mm¡H$er hmoD$Z AmVm ImUrda ~§Xr Amë¶mMo Vo gm§JVmV. ¶m àH$aUmV ‘w»¶‘§Í¶m§Zm Xmof XoVmZm ho KmoQ>mio Ho$bo Á¶m§Zr Ho$bo ˶m~Ôb Vo ~mobV ZmhrV. ˶m§À¶m‘Vo KmoQ>mio H$aUmao Zìho Va Vo CKS>o nmSy>Z ~XZm‘r H$aUmao Xmofr AmhoV.

àgma‘mܶ‘mnydu ngma ‘mܶ‘ ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr {XJ§~a H$m‘V ¶m§Zm àXoe H$m±J«og g{‘VrÀ¶m ~¡R>H$sV Ymaoda YaʶmV Ambo. nÌH$mam§Zm gm‘moao H$m OmV ZmhrV ,dJ¡ao àíZm§Mm ^S>r‘ma ˶m§À¶mda H$aʶmV Ambm. adr ZmB©H$ ¶m§Zr H$m‘V ¶m§À¶m~amo~a àVmnqgh amUo ¶m§Zmhr AmamonrÀ¶m qnOè¶mV C^o Ho$bo. XmoKm§Zmhr à{gÕr ‘mܶ‘m§Zm gm‘moao Omʶmg gm§{JVbo. g{‘VrMr ~¡R>H$ g§në¶mda H$m±J«ogMr nÌH$ma n[afX hmoVr. ~¡R>H$ g§nʶmnyduM nÌH$ma ˶m {R>H$mUr hOa Pmbo hmoVo. ~¡R>H$ g§nbr d nÌH$ma n[afXogmR>r nÌH$mam§Zm AmV ~mobmdbo. na§Vw nÌH$ma AmV ¶oʶmnyduM {XJ§~a H$m‘V Am{U àVmnqgh amUo VoWyZ ngma Pmbo.

‘§Í¶m§À¶m ‘mUgm§Zm ‘maVm H$m¶.... EH$m d[að> ‘§Í¶mÀ¶m ‘mUgm§da hmV CMbbm åhUyZ nmo{bgm§Zr H$mhr {dXoetda e{Zdmar amÌr h„m~mob Ho$ë¶mMr MMm© gܶm ~mX}e Vmbw³¶mV Amho. EH$m H$m¶©H$˶m©da EH$m {dXoer n¶©Q>H$mZo hmV CMbë¶mZ§Va ho gmao ZmQ>ç gwé Pmbo. ‘moR>çm ‘§Í¶mMm H$m¶©H$Vm© Agboë¶m 춺$rbm ‘mahmU Pmë¶mZ§Va nmo{bgm§Mo ’$moZ IUIUbo Am{U nmo{bgm§Zr AmnU àm‘{UH$ AmhmoV ho XmI{dʶmgmR>r bJoM H$mhr {dXoetZm nH$Sy>Z ~XS>bo.

Omd¶mMr b±S>tJ gmo{Z¶m Jm§Yr ¶m§Mo OmdB© am°~Q© dS´>m ¶m§Mo {S>EbE’$ H§$nZrer Agbobo g§~§Y Am{U ˶m§Zm H$‘r XamV {Xbobo ^yI§S>, âb°Q>Mm dmX gwé AgVmZmM dS´>m ¶m§Mo Jmoì¶mV AZoH$Xm b±S>rJ Pmë¶mMo Am{U H$mUH$moUÀ¶m EH$m nm°e hm°Q>ob‘ܶo b±S> {S>btJgmR>r Vo CnpñWV Agë¶mMo d¥Îm hmVr Ambo Amho. H$mUH$moU‘Yrb H$mhr dmXJ«ñV O‘rZ IaoXrdoir dS´>mM ˶m hm°Q>ob‘ܶo CnpñWV hmoVo ,Aer ‘m{hVr {‘imbr Amho.

H$m°ñQ>o~bMr MMm© Vm_{eao `oWrb EH$m VH«$maXmamg Amåhr e{Zdmar Am{U a{ddmar g§e{`Vm§Zm AQ>H$ H$aV Zgë`mMo gm§JUmè`m \$m|S>m nmo{bgmVrb AmUIr EH$m H$m°ÝñQ>o~bZo H$mb AO~ àH$ma Ho$bm. _mahmU àH$aUmÀ`m g§e{`VmH$Sy>Z hmV Ja_ H$ê$Z KoVbo Am{U VH«$maXmamg BpñnVimV CnMmamgmR>r Zoë`mda {VWo g§e{`Vmbmhr EÝQ´>r XoD$Z OI_ {H$Vr J§^ra Amho Am{U H«$m°g H$åßboZ H$am`Mr H$s Zmhr `mMm g„mhr {Xbm. g§e{`Vmbm Aer ìhrAm`nr godm XoUmam `m H$m°ÝñQ>o~bMr VH«$ma d[að>m§H$S>ohr nmohMbr Amho. 5 H«$_m§H$mdê$Z gwê$ hmoUmam `m H$m°ÝñQ>o~bMm {~„m H«$_m§H$ 1 da g§nVmo... AmO \$m|S>m nmo{bg ñWmZH$mV `m H$m°ÝñQ>o~b g§~§Yr gdmª_Ü`o MMm© hmoVr...

ImU‘mbH$m§ZrM Z¡[VH$ O~m~Xmar ¿¶mdr … Jmdg nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … ImUtda Adb§~yZ Agboë¶m KQ>H$m§Zm ˶m ˶m ImU ‘mbH$mZo Ëd[aV Amnbr Z¡VrH$ O~m~Xmar AmoiIyZ Am{W©H$ ‘XV H$amdr. ¶m ImU H§$nݶm§Zr Joë¶m nmM dfm©V Omo Z’$m H$‘mdbm Amho ,˶mVyZ Q´>H$ Am{U Aݶ gm‘wJ«rda Adb§yZ Agboë¶m KQ>H$m§Zm 200 H$moQ>r én¶m§Mr n°Ho$O XoUo ghO e³¶ Amho ,Ago ‘V AmO n¶m©daUào‘r Am{U ~oH$m¶Xm ImU {damoYr MidirVrb ZoVo a‘oe Jmdg ¶m§Zr 춺$ Ho$bo. amo‘ OiVmZm {Zamo {’$S>ob dmOdV hmoVm ˶m à‘mUo ImUtdarb Adb§~yZ Agbobo KQ>H$ g§H$Q>mV gmnS>bo AgVmZm AmVm ImU H§$nݶm ‘mÌ ‘Om ~KV AmhoV. ¶m H§$nݶm§Zr Or byQ> Ho$br Amho Am{U Or H$‘mB© Ho$br Amho ˶mVbm WmoS>mgm ^mJ AmVm ImUtda Adb§~yZ Agboë¶m KQ>H$m§gmR>r XoʶmMr doi

Amho. gaH$maZo n°H$o O XoʶmMr dmQ> nmhV ImU H§$nݶm§Zr ~gy Z¶o, Ago Jmdg åhUmbo. X¡{ZH$ hoamëS>Zo ImU H§$nݶm§Zr Joë¶m nmM dfm©V A{YH¥$VnUo OmoS>boë¶m a¸$‘oMm Vnerb AmO à{gÜX Ho$bm hmoVm. ˶mda Jmdg ¶m§Zr ¶m OmoS>boë¶m 30 hOma H$moQ>r én¶m§‘YyZ Amnmnë¶m ImUrda Adb§~Zy Agboë¶m§Zm ‘XVrMm hmV H§$nݶm§Zr Úmdm, Ago Vo åhUmbo. gaH$ma n°Ho$O XoʶmMo gm§JV Agbo Var gaH$maH$Sy>Z H$mhr {‘iob Aer Amem Yé ZH$m. {VWyZ H$mhr {‘iob ˶mMr h‘r Zmhr. ˶m‘wio H$m¶Xoera ImUr gwé hmoB© n¶ªV ImU H§$nݶm§ZrM ImUtdarb {Z~ªYm‘wio g§H$Q>mV gmnS>boë¶m KQ>H$m§Zm ‘XVrMm hmV Úmdm, Ago Jmdg åhUmbo. Joë¶m nmM dfm©V amÁ¶mVrb 35 H§$nݶm§Zr 30 hOma H$moQ>r én¶m§n¶ªV A{YH¥$V H$‘mB© Ho$br Amho.

H$dioH$aH$Sy>Z KmoQ>mù¶mMo n¡go dgyb nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : Jmo‘oH$m° aº$noT> r KmoQ>mimàH$aUmV {Zb§{~V H$aʶmV Ambobm H$‘©Mmar gyaO H$dioH$a ¶mÀ¶mH$Sy>Z KmoQ>mù¶mMo n¡go dgyb H$ê$Z KoʶmV Ambo. aº$noT>rVyZ XoʶmV ¶oUmè¶m aº$mMo {‘iUmao n¡go Jmo‘oH$m°À¶m Im˶mV O‘m Z

H$aVm nañna BVa CÚmoJm§V Jw§V{dʶmMo àH$ma Jmo‘oH$m°V CKS> Pmbo hmoVo. ¶m àH$aUmV H$dioH$a ¶mbm {Zb§{~V H$aʶmV Ambo hmoV.o ¶m àH$aUmMr Mm¡H$er hmoD$Z AmVm ho n¡go dgyb H$aʶmV Ambo AmhoV. VgoM H$dioH$a ¶mbm nwÝhm godoV éOy H$ê$Z KoʶmV Ambo Amho.

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

"EZEM'Mr é§Xr VodT>rM H|$ÐgaH$maH$Sy>Z ‘hm‘mJ© é§X H$aʶmg ZH$ma nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : amï´>r¶ ‘hm‘mJ© 17 Am{U 4 E Mr C^maUr H$aVmZm àmñVm{dV é§Xr H$‘r H$aʶmg Am°ZH$ma XoVmZmM ho ‘hm‘mJ© C^maʶmgmR>r g{dñVa àñVmd nmR>dmdm, Ago H|$Ðr¶ ‘hm‘mJ© ‘§Ìmb¶mZo amÁ¶ gaH$mabm H$idbo Amho. H|$ÐmZo KmbyZ {Xboë¶m ImgJr gmd©O{ZH$ ^m{JXmar (nrnrnr) VËdmÀ¶m {Z¶‘mbm Yê$Z àñVmd nmR>dmdm, Ago H|$Ðr¶ ‘hm‘mJ© ‘§Ìmb¶mZo åhQ>bo Amho. H$maU H|$Ð gaH$maZo amï´>r¶ ‘hm‘mJ© {dH$mg

àH$ënmVyZ Jmoì¶mVrb XmoÝhr ‘hm‘mJ© gmd©O{ZH$ ImgJr ^m{JXmar VËdmda C^maʶmMo H$m‘ hmVr KoVbo hmoV.o nU Z§Va Jmoì¶mV Pmboë¶m {damoYm‘wio ho H$m‘ ~maJibo. PwAmar ZXrdaMm nyb OwZm Pmë¶m‘wio {VWo ZdrZ nyb Ëd[aV C^mamdm ¶mgmR>r amÁ¶ gaH$maZo à¶ËZ Ho$bo hmoVo, nU ‘hm‘mJ©M dmXmV gmnS>ë¶m‘wio PwAmarda nyb C^maʶmMo H$m‘ Jobr ghm df} a|JmiV Amho. nÌmXodr Vo nmoio hm gw‘mao 139 {H$bmo‘rQ>aMm amï´>r¶ ‘hm‘mJ© 17 Am{U AZ‘moS> KmQ> Jmodm gr‘m Vo

Jmoì¶mV ‘r{S>¶m ‘mH}$qQ>J Agmo{eEeZ ñWmnZ nUOr, {X 8 (à{V{ZYr) … d¥VnÌjoÌmVrb Om{hamV Am{U ‘mH}$qQ>J {d^mJmV H$m‘ H$aUmè¶m H$‘©Mmè¶m§‘ܶo nañna g‘Ýd¶ àñWm{nV H$aʶmÀ¶m CÔoemZo amÁ¶mVrb {d{dY d¥ÎmnÌmVrb A{YH$mar d H$‘©Mmè¶m§Zr EH$Ì ¶oD$Z ‘r{S>¶m ‘mH}$qQ>J Agmo{gEeZ Am°’$ Jmodm ¶m g§KQ>ZoMr ñWmnZm Ho$bm Amho. AܶjnXr Á¶oð> gXñ¶ gwa|Ð H$mH$moS>H$a ¶m§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. d¥ÎmnÌmMm Om{hamV {d^mJ hm Iè¶m AWm©Zo Am{W©H$ H$Um Amho. ‘mÌ Zo‘Ho$ ¶m ¶m {d^mJmH$S>o Zoh‘rM Xþb©j hmoVo. {d{dY d¥ÎmnÌm§V Jobr AZoH$ df} Om{hamV qH$dm ‘mH}$qQ>J joÌmV H$m‘ H$aUmè¶m§Mm Mm§Jbm Zmdbm¡{H$H$ Amho. ¶m H$‘©Mmar dJm©‘ܶo g‘Ýd¶ gmYUo d nañna ghH$m¶© dmT>{dʶmÀ¶m CÔoemZo Jmoì¶mVrb ‘mH}$Q>tJ Am{U Om[hamV {d^mJmVrb H$‘©Mmar EH$Ì Ambo Am{U

O¶am‘ a‘oe ¶m§À¶m [damoYmV VH«$ma åhmngm, {X. 8 (à{V{ZYr)… H|${ж J«m‘rU {dH$mg‘§Ìr O¶am‘ a‘oe ¶m§Zr ‘§{Xamnojm em¡Mmb¶o A{YH$ n{dÌ AmhoV, Ago {ZdoXZ H$ê$Z qhXÿ Y‘u¶m§À¶m ^mdZm XþI{dë¶m AmhoV. ¶mgmR>r ˶m§À¶m {dê$Õ JwÝhm XmIb H$ê$Z H$madmB© H$amdr, ˶m§À¶m {dê$Õ JwÝhm XmIb H$ê$Z H$madmB© H$amdr ,Ago VH«$ma {ZdoXZ Jmo‘§VH$ ‘§{Xa Am{U Ym{‘©H$ g§ñWm ‘hmg§KmMo Aܶj M§ÐH$m§V n§S>rV ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbrb {eï>‘§S>imZo åhmngm nmo[bg CnAYrjH$ goam’$rZ S>m¶g ¶m§À¶mH$S>o Ho$br Amho. ‘§{Xam‘ܶo Xodm§Mo dmñVì¶ AgVo. ˶m XodËdmMr n{dÌ ñn§XZo hr OJmgmR>r n{dÌ d Cn¶wº$ AgVmZm qhXÿ Y{‘©¶m§Mr gwÕm Amho. ‘§{Xam§Mr VwbZm em¡Mmb¶mnojmhr H${Zð> H$ê$Z ‘§Ìr O¶am‘ a‘oe ¶m§Mo dº$ì¶ qhXÿÀ¶m ^mdZm XþImdUmao Amho. ¶m {eï>‘§S>imV a‘oe ZmB©H$, lrH$m§V nmg}H$a, amOoe H$moaJm§dH$a, {XZoe hXU©H$a d A{ZVm gwVma ¶m§Mm g‘mdoe hmoVm.

˶m§Zr g§KQ>Zm ñWmnZ H$aʶmMm {ZU©¶ KoVbm. ¶m g§KQ>ZoMr AmOn¶ªV gXñ¶ Zm|XUr 55 da Jobr Amho. ¶m g§KQ>ZoMo nXm{YH$mar nwT>rbà‘mUo. gwa|Ð H$mH$moS>H$a ( JmodmXÿV) Aܶj, {dO¶ H$i§JwQ>H$a (ZdqhX Q>mB©åg) Cnmܶj, gw^mf ZmB©H$ (Jmo‘§VH$) ga{MQ>Urg, e¡boe amd (hoamëS>) H$mofmܶj ,Va ¶ed§V AS>H$moU (nwT>mar),‘{Zf H$mamnyaH$a (Q>mB©åg² Am°’$ B§{S>¶m), gm¡. {dÚm amUo (OmJaU) ‘h|Ð åhm§~ao (gwZmnamÝV) amOoe noQ>H$a (Vê$U ^maV), adtÐ nmQ>rb (Jmo‘ÝVH$) d g{MZ ndma (bmoH$‘V) ¶m§Mr gXñ¶ åhUyZ {ZdS> Pmbr. A{bH$S>oM g§KQ>ZoÀ¶m {eîQ>‘§S>imZo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nar©H$a ¶m§Mr ‘§Ìmb¶mV ^oQ> KoVbr d g§KQ>Zo~Ôb MMm© H$ê$Z g§ñWoMm CÔoe d H$m¶© ¶m g§~§Yr {ZdoXZhr gmXa H$aʶmV Ambo, Aer ‘m{hVr gwa|Ð H$mH$moS>H$a ¶m§Zr {Xbr Amho.

EZEM 17 Am{U 4 E gmR>r ‘m[JVbo àñVmd

Jmoì¶mV JrVm M°ånr¶Z brJ

nUOr, {X. 8 (à[V{ZYr) : nmdgmim gwê$ AgVmZmM AmO hdoV Cîå¶mMo à‘mU OmñV hmoVo. H$‘mb Vmn‘mZ 31.9 A§e, Va {H$‘mZ Vmn‘mZ 24.2 A§e hmoVo. Am°³Q>mo~a‘ܶo Eaìhr hdm‘mZ W§S> AgVo. na§Vw AmO AMmZH$ Vmn‘mZmV dmT> Pmbr. ¶m Vmn‘mZm~m~V ~mobVmZm hdm‘mZ Im˶mMo à‘wI Ho$. ìhr. qgJ åhUmbo, Am°³Q>mo~a‘ܶo Vmn‘mZ ghgm dmT>V Zmhr. na§Vw hdoV Cî‘m dmT>ë¶mZo Vo dmT>bo. Joë¶m Mma {XdgmnmgyZ Vmn‘mZ dmT>V Amho. ‘hmamîQ´> {H$ZmanÅ>rda H$‘r Xm~mMm nÅ>m AOyZhr Amho. na§Vw ¶m nQ²>Q>çm‘wio amÁ¶mV d¥îQ>r Pmbobr Zmhr. Joë¶m Mma dfmªMm {dMma H$aVm ¶§XmÀ¶m Am°³Q>mo~a‘Yrb Vmn‘mZ gdm©{YH$ hmoVo. na§Vw 15 Am°³Q>mo~a 2008 amoOr 37 A§e Vmn‘mZmMr Zm|X Pmbr hmoVr. Am°³Q>mo~a‘Yrb Vmn‘mZmMm hm CÀMm§H$ Agë¶mMr ‘m{hVr qgJ ¶m§Zr {Xbr.‘mog‘r nmD$g g§në¶mZ§Va Am°³Q>mo~aÀ¶m gwédmVrbm nmdgmÀ¶m gar H$mogië¶m hmo˶m. na§Vw nmD$g Zgë¶mZo Joë¶m XmoZ {Xdgm§Vrb hdm‘mZ H$moaS>o Amho.

nmo[bg ^aVrgmR>r arK

MmMʶm gܶm gwê$ AmhoV. ‘{hbm§Mr g§»¶mhr bjUr¶ Agë¶mMo gm§JʶmV Ambo. ¶m nmobrg ^aVr Z§Va ^maVr¶ amIrd ~Q>mbr¶ZgmR>r ^aVr H$aʶmV ¶oB©b. ˶mgmR>r nwÝhm Om{hamV XoʶmV ¶oUma Amho.

JmS>rdar MmbH$mMo {Z¶§ÌU gwQ>ë¶mZo AmpëVZmo ¶oWrb añ˶mÀ¶m Xþ^mOH$mda MS>bobr H$ma.

~oH$m¶Xm ImUtZm H$m‘V gaH$maM O~m~Xma nUOr,[X.8 (à[V[ZYr) … ~oH$m¶Xm ImU ì¶dgm¶mbm ¶mnyduMo H$m±J«og gaH$maM O~m~Xma Agë¶mMm gya amÁ¶mVyZ C‘Q>V Amho.VgoM ImUr ~§X Pmë¶mMm ’$Q>H$m ¶m ì¶dgm¶mda Adb§~yZ Agboë¶m OZgm‘mݶm§Zm ~gbm Amho.H$mhr OU XoemoYS>rbm bmJVrb,Aerhr ^rVr 춺$ Ho$br OmV Amho. ‘h|Ð Kdr ImU ì¶dgm¶ ~§X H$a>ʶmbm ~oH$m¶Xoera ImUr MmbdUmao O~m~Xma AmhoV. Á¶m§Zr hm 35 H$moQ>rMm Knbm Ho$bm Amho ,˶mMm gd© BVa H$‘©Mmè¶m§da ’$Q>H$m ~gbm Amho. Q´>H$ ‘mbH$, ~mO©dmbo, ImUrV H$m‘ H$aUmao H$‘©Mmar gd©OU ¶m‘wio ~oH$ma Pmbo AmhoV. ImUr Oa gwé Pmë¶m ZmhrVa ¶m‘wio gd© ì¶dgm¶mbm ’$Q>H$m ~gUma Amho. ˶mgmR>r gaH$maZo bdH$amV bdH$a WmoS>çm à‘mUmV H$m hmoB©Zm nU Vo naV gwé H$aʶmMr JaO Amho. -----------------------------àem§V ZmB©H$ ~oH$m¶Xoera ImUtZm O~m~Xma ‘mJrb gaH$ma Amho. ~oH$m¶Xoera ImUtMm n¡gm gaH$maZo naV KoVbm nm{hOo. VgoM gaH$maZo Q´>H$ d BVa H$m‘Jmam§Zm Am{W©H$ gmøVm Ho$br nm{hOo. -----------------------------Xm‘moXa ZmB©H$ (n§M, AmHo$ -n¢{JU) ImU ì¶dgm¶ ~§X nS>ʶm‘mJo ~oH$m¶Xoera ImU MmbUmao OmñV O~m~Xma AmhoV . ˶mZ§Va ˶m§Zm àmoËgmhZ

H$aUmao ‘mJrb H$m±J«ogMo gaH$ma. ~oH$m¶Xoera ImU MmbdyZ H$‘dbobm n¡gm hm bmoH$m§Mm Amho d Vmo bmoH$m§n¶ªV nmoMbmM nm{hOo. ImUr ~§X nS>ë¶m‘wio {H$˶oH$ bmoH$ ~oamoOJma Pmbo AmhoV. ˶mgmR>r gaH$maZo VmoS>Jm H$mS>ʶmMr JaO Amho. VgoM ImUr gwÜXm nwÝhm gwé H$aʶmMr JaO Amho. ZmhrVa Jmoì¶mMr Am{W©H$ pñWVr gwYmaUma Zmhr. -----------------------------~mbmOr Jmdg (Q´>H$ ‘mbH$) ~oH$m¶Xoera ImU ì¶dgm¶m‘wio gaH$maZo ImUr ~§X Ho$boë¶m AmhoV. ¶m ~oH$m¶Xoera ImUtMr MmMUr gaH$maZo AmYrM H$am¶bm hdr hmoVr. Oa Ago Pmbo AgVo Va ¶mda H$m¶©dmhr H$aʶmg Mm§Jbo Pmbo AgVo. ImU ì¶dgm¶ Oa AgmM ~§X am{hbm Va gm‘mݶ bmoH$ Oo ImUrda OJV hmoVo Á¶m§Zm ¶mMm Y¸$m ~gUma. Á¶m§Zr n¡go Im„o Vo Amam‘mV amhUma nU Am‘À¶mgmaIo ÌmgmV nS>Uma. ˶mgmR>r gaH$maZo ImU nwÝhm gwé H$aʶmMr JaO Amho. ------------------------------

CÜXd Ho$aH$a ~oH$m¶Xoera ImU ì¶dgm¶m‘wio Omo 35 H$moQ>rMm Knbm Pmbm Amho, ˶mgmR>r gaH$maZo ¶m ImUr ~§X Ho$ë¶m AmhoV. ho gaH$maM ¶mo½¶ {ZU©¶ KoUma Amho. ho gd© n¡go gaH$maMo Amho d Vo gaH$maH$S>o naV Ho$bo nm{hOo. Omo n¶ªV gaH$ma n¶ªV n¡go nmohMV Zmhr, gaH$maZo ImUr gwé H$éM Z¶o. ImUr‘wio n¶m©daUmMr Iyn hmZr Pmbr Amho. -----------------------------e¡boe IoS>oH$a ImU ì¶dgm¶ ~§X nS>ʶm‘mJo ~oH$m¶Xoera ImU MmbdUmao ImU ‘mbH$ d ˶m§Zm ghmæ¶ H$aUmao bmoH$hr O~m~Xma AmhoV, Ago {H$˶oH$ Q´>H$ ‘mbH$ AmhoV. ˶m§Zr ~oH$m¶Xoera Amnbo Q´>H$ ImU ì¶dgm¶mV bmdbo. bmoH$m§Zm ‘m{hV AgyZ XoIrb ˶m§Zr ~oH$m¶Xoera ImUtZm ghmæ¶ Ho$bo. Oo H$moU bmoH$ ݶm¶mZo H$m‘ H$aV hmoVo ˶m§Zm ¶mMm OmñV ’$Q>H$m ~gbm. -----------------------------Zaoe gmdi, (Am‘Xma) ‘mJrb gaH$maZo Oa ¶mo½¶ nmhUr Ho$br AgVr Va ~oH$m¶Xoera ImUr Mmbë¶mM Zg˶m. ˶m‘wio Vo OmñV O~m~Xma Amho. VgoM 35 H$moQ>tMm Knbm Pmbm Amho Vo n¡go gaH$maH$S>o naV Ho$bo nm{hOo. nU ˶mgmR>r gaH$maZo ImU ì¶dgm¶ ~§X R>odʶmMr JaO ZìhVr. ImU Mmby AgVmZmM ˶m§Zr H$m¶©dmhr H$am¶bm hdr hmoVr. ------------------------------

nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … gdm}ƒ ݶm¶mb¶mMr Cƒm{YH$ma g{‘Vr ¶m AmR>dS>çmV Jmoì¶mV ¶oʶmMr e³¶Vm Amho. gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo Jmodm ’$mD§$S>oeZmÀ¶m ¶m{MHo$da gwZmdUr XoVmZm Jmoì¶mVrb ~oH$m¶Xm ImUtda, I{ZO dmhVwH$sda {Z~ªY KmbVmZm ݶm¶mb¶mÀ¶m H|$Ðr¶ Cƒm{YH$ma g{‘VrH$S>o Jmoì¶mVrb ImUtMr Mm¡H$er H$aʶmMo H$m‘ {Xbo Amho. ¶m g{‘Vrbm Mma AmR>dS>çmV Ahdmb gmXa H$aʶmg gm§{JVbo Amho ˶m‘wio ¶m AmR>dS>çmVM Mm¡H$erbm gwédmV Ho$br OmUma Amho. ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmÀ¶m AmYmao g{‘Vr nwT>rb Mm¡H$er H$aUma Amho.

Vmn‘mZ Pmbo 31.9 A§e

nUOr, [X. 8 (à[V{ZYr): ^JdV JrVog§X^m©V bmoH$m§Zm ‘m{hVr hmoD$Z ˶m§Mr ~m¡ÜXrH$Vm dmT>mdr ,¶mgmR>r XmoZ JQ>m§‘ܶo BñH$m°ZV’}$ "JrVm M°ånr¶Z brJ' ¶m ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. n{hë¶m JQ>mV B¶Îmm nmMdr Vo AH$amdrÀ¶m {dÚm϶mªgmR>r Va Xþgè¶m JQ>mV gdmªgmR>r ¶m ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. hr ñnYm© 27 OmZodmar 2013 amoOr gH$mir 10 Vo 11.30 dmOon¶ªV n[ajm KoʶmV ¶oB©b. n[ajoMr H|$Ðo amÁ¶^a AgVrb Vo Z§Va H$i{dʶmV ¶oVrb, Aer ‘m{hVr g§ñWoMo {Z‘§ÌH$ AZ§V S>mg ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶m ñnY}V gh^mJr hmoʶmgmR>r emim§‘Üo¶ VgoM H$m°boO‘ܶo g§nH©$ gmYmdm. àdoe ’$s A JQ>mgmR>r 50 ê$n¶o Va ~ JQ>mgmR>r 200 ê$n¶o Aer Amho. A JQ>mMo n{hbo ~jrg 5 hOma, Xþgao 3 hOma Va {Vgao 2 hOma Ago Amho. Va ~ JQ>mgmR>r n{hbo ~jrg 10 hOma ê$n¶o, Xþgao 7 hOma Va {Vgao 5 hOma ê$n¶o AgyZ XmoÝhr JQ>mgmR>r CÎmoOZmW© ~{jgo AmhoV.

ñdrH$maʶmMr ‘yXV g§në¶mZ§Va 26 hOmamhÿZ A{YH$ AO© ‘w»¶mb¶mV Amë¶mMr ‘m{hVr ‘w»¶mb¶mVyZ XoʶmV Ambr. C‘oXdmè¶m§À¶m MmMʶm gwê$ Pmë¶m AmhoV. C§M CS>çm, bm§~ CS>çm YmdUo d BVa em[aarH$

Cƒm[YH$ma g[‘Vr Jmoì¶mV ¶oUma

Am°³Q>mo~a {hQ>

700 OmJm§gmR>r 26 hOma AO© nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … nmo[bg Im˶mV ^aVrgmR>r ¶wdH$ ¶wdVtZr am§Jm bmdë¶m AgyZ 700 OmJm§gmR>r gw‘mao 26 hOma AO© ‘w»¶mb¶mV Ambo AmhoV. 700 nmo[bgnXm§gmR>r ^aVr à{H«$¶m gwê$ Pmbr AgyZ AO©

nUOr hm amï´>r¶ ‘hm‘mJ© 4 E amÁ¶ gaH$maH$S>o XoIaoIrgmR>r XoʶmV Ambo AmhoV. Xaå¶mZ, ¶m XmoÝhr ‘hm‘mJmªÀ¶m C^maUrgmR>r àñVmd nmR>{dʶmMr gyMZm H|$Ðr¶ ‘hm‘mJ© ‘§Ìmb¶mZo amÁ¶ gaH$mabm Ho$br AgyZ ˶mbm ‘§Owar {Xë¶mZ§Va ‘§Ìr Am{U amÁ¶ gaH$ma‘ܶo g‘PmoVm H$ama hmoUma Amho. ˶mZ§VaM ‘hm‘mJ© C^maUrgmR>r à{H«$¶m gwê$ hmoUma Amho. ˶mV AOyZ H$mhr df} OmVrb, Ago ‘V Im˶mÀ¶m d[að> A{YH$mè¶mZo 춺$ Ho$bo.

2

Cëhmg JmdS>o (Q´>H$ MmbH$ ‘§S>i ,CgJmd Aܶj) ImU ì¶dgm¶ ~§X nS>ʶm‘mJo H$m‘V gaH$ma O~m~Xma Amho. H$maU ImU ì¶dgm¶m‘ܶo H$m¶ Mmbbo Amho, ho gaH$mabmM H$iVo. ˶m§ZrM ~oH$m¶Xoera ImU {déÜX H$madmB© Ho$br AgVr Va AmO hr nmir Ambr ZgVr. ImU ì¶dgm¶mV CVaboë¶m bmoH$m§Zm ZwH$gmZ ^anmB© Úmdr. -----------------------------àXrn XogmB© ( gmdS>}) ‘mJrb H$m‘V gaH$maZo Oa ¶m ~oH$m¶Xoera ImUrda {Z¶§ÌU R>odbo AgVo Va AmO ImUr ~§X H$aʶmMr nmir Ambr ZgVo. Aem ImUr ~§X Pmë¶mZo ¶mMm ’$Q>H$m gm‘mݶm§Zm ~gbm Amho. Am‘À¶m gmdS>} n§Mm¶VrV EHy$U gmV ImUr AmhoV. Am‘À¶m n§Mm¶VrMo OmñV bmoH$ ImUr§daM Amnbo OrdZ OJV hmoV.o AmVm gd© OU ~oamoOJma Pmbobo AmhoV. gaH$maZo ¶mda H$mhr Cnm¶ H$mT>bm nm{hOo. -----------------------------Xod|Ð XogmB© ~oH$m¶Xoera ImUrV Omo 35 H$moQ>rMm Knbm Pmbm. ˶m‘wio ¶m gd© ImUr ~§X Pmë¶m, ˶mbm ~oH$m¶Xoera ImUr MmbUmao ‘mbH$ OmñV O~m~Xma Amho. VgoM gaH$maZo hr ¶mda {Z¶§ÌU R>odUo JaOoMo hmoVo. Vohr Pmbo Zmhr. ˶m‘wio ˶mda OJUmao gd©gm‘mݶ bmoH$m§MoM ZwH$gmZ Pmbo. ˶mgmR>r gaH$maZo bmoH$m§Zm Am{W©H$ ‘XV H$aʶmMrA˶§V JaO Amho.

Joë¶m nmM {Xdgm§Vrb Vmn‘mZ A§e gopëg¶g‘ܶo {Xdg

4 Am°³Q>mo~a 5 Am°³Q>mo~a 6 Am°³Q>mo~a 7 Am°³Q>mo~a 8 Am°³Q>mo~a

{H$‘mZ 23.8 23.6 24.2 24.2 24.2

H$‘mb 29.5 31.3 30.4 31.5 31.9

~m¶Um g‘wÐmV ~wS>yZ EH$mMm ‘¥Ë¶y dmñH$mo, {X. 8 (à{V{ZYr)… H$mb amÌr Amnë¶m {‘Ìmg‘doV ~m¶Um g‘wÐ{H$Zmar JßnmJmoï>r H$aʶmg ~gbobm d Z§Va nhmQ>o Am§Kmoirg Jobobm dmgwXod Zmam¶U H$mgma (26, am. ~m¶Um) hm ~m¶Um g‘wÐmV ~wS>mbm. Ñï>rÀ¶m OrdajH$m§Zr ˶mbm VmgmÀ¶m AmV ~mhoa H$mT>bo, ‘mÌ Ë¶mMo {ZYZ Pmbo hmoVo. H$mb amÌr dmgwXod H$mgma Amnë¶m EH$m {‘Ìmgmo~V ~m¶Um g‘wÐ{H$Zmar JßnmJmoï>r H$aV ~gbm hmoVm. AmO gH$mir nmdUo ghmÀ¶m

gH$mir 7.00 gH$mir 7.30 gH$mir 8.30 gH$mir 9.30 gH$mir 10.30 gH$mir 11.30 Xþnmar 12.30 Xþnmar 1.30 Xþnmar 2.30 Xþnmar 3.30 gm¶§H$mir 4.30 gm¶§H$mir 5.30 gm¶§H$mir 6.30 gm¶§H$mir 7.30 amÌr 8.30 amÌr 9.30 amÌr 10.30 amÌr 11.30

gw‘mamg Vmo Am§KmoirgmR>r g‘wÐmV CVabm. ‘mÌ Imob g‘wÐmMm A§XmO Z Amë¶mZo Vmo JQ>m§Jë¶m ImD$ bmJbm. ¶m~m~V ÑîQ>rÀ¶m OrdajH$m§Zm ‘m{hVr {‘iVmM ˶m§Zr emoY ‘mo{h‘ hmVr KoVbr. gw‘mao EH$ VmgmZo ˶mbm da H$mT>ʶmV Ambo. ‘mÌ Ë¶mMo {ZYZ Pmbo hmoVo. dmñH$mo nmo{bg ñWmZH$mMo {hé H$dioH$a ¶m§Zr n§MZm‘m H$ê$Z ‘¥VXoh ed{M{H$ËgogmR>r ‘S>Jmd hm°pñn{g¶moV dmR>{dʶmV Ambm. ed{M{H$ËgoZ§Va ‘¥VXoh Hw$Qy>§{~¶m§À¶m Vmã¶mV XoʶmV Ambm.

B§JO « r ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§JO « r ~mVå¶m) pìhdm Jmo¶§H$mam ñQ´>r‘²g Am°’$ J«og WS²>a ZmB©Q ^mJ - 1 bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ X H¥$îUm H$s ’y$S> ñQ>m°n ñQ´>r‘²g Am°’$ J«og Jmo ½bo‘ag Q>oarO² ‘w{PH$b H$m°ÝgQ²> ^mJ 2 ’y$S> ñQ>m°n bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ OñQ> OmoH$s¨J bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ OñQ> OmoH$s¨J ’y$S> ñQ>m°n WS²>a ZmB©Q> ^mJ - 2 X H¥$îUm H$s

H$m¶©H«$‘ * Hw$S>MS>o - Hw$S>MS>o ¶oWrb adtÐ ^dZmV H$bm Am{U g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶ Am{U n{íM‘ joÌ gm§ñH¥$[VH$ H|$Ð CX¶nya ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo CS>mZ ¶m ‘{V‘§X Am{U {dH$bm§J ‘wbm§Mm H$m¶©H«$‘, doi: gm¶§H$mir 5 dm. * ‘S>Jmd - ¶oWrb adtÐ ^dZmV H«$sS>m d ¶wdm ì¶dhma Im˶mV’©o$ ¶wdm n[afX. * Xdbu - Xdbu ¶oWrb ñdm‘r g‘W© ‘§{XamV’©o$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm lr JUoemMm AI§S>Zm‘ On gH$mir 9 dm., ltMr {dgO©Z {‘adUyH$ Xþnmar 2 dm. * ~moar - ~moar ¶oWrb lr ZdXþJm© ‘§{XamV Zd‘r CËgdm{Z{‘Îm {d{dY Ym{‘©H$ {dYr, Xþnmar ‘hmAma˶m, ‘hmàgmX, gm¶§H$mir nwamUdmMZ, ‘hmAma˶m, ltMr nmbIr {‘adUyH$. * nUOr - ‘mH©o$Q> nUOr ¶oWrb ’o$S>aoeZÀ¶m ghH$ma ^dZmVrb {Vgè¶m ‘Oë¶mdarb ‘w»¶ H$m¶m©b¶mV Jmodm H$m°. Am°n.‘mH©o$qQ>J ’o$S>aoeZV’©o$ JUoeMVwWu{Z{‘Îm Hy$nZ ~jrg ¶moOZoMm gmoS>V g‘ma§^ gmohim, doi: gm¶§. 4.30 dm.


09goa3_Layout 1 08-10-2012 23:30 Page 1

3

MmdS>r

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

~m¶§{JUr àH$ënmbm nadmZJr amoIbr OwZoJmodo n§Mm¶VrH$Sy>Z Amjon; àH$ënm~m~V àíZ[MÝh nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … ~m¶§{JUr àH$ënmbm nadmZJr Xoʶmg§X^m©V nwÝhm EH$Xm OwZoJmodo n§Mm¶VrZo {damoYr ^y{‘H$m KoVbr Amho. ~m¶§{JUr àH$ënmÀ¶m OmJoV g§ajH$ q^V C^maʶmgmR>r ‘hmnm{bHo$Zo OwZoJmodo n§Mm¶VrH$S>o nadmZJr ‘m{JVbr hmoVr. nU ˶mgmR>r AJmoXa àH$ënm~m~V g{dñVa ‘m{hVr gmXa H$am, Aer gyMZm n§Mm¶VrZo ‘hmnm{bHo$bm Ho$br Amho. ¶m‘wio ~m¶§{JUr àH$ënm~m~V àíZ{MÝh {Z‘m©U Pmbo Amho. nydunmgyZ OwZoJmodo ¶oWrb

àH$ënmbm {damoY H$m¶‘ - didB©H$a ~m¶§{JUr ¶oWo H$Mam àH$ën C^maʶmg Amnbm {damoY Agë¶mMo OwZoJmodoMo gan§M {demb didB©H$a ¶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm gm§{JVbo. ¶m àH$ënmÀ¶m nadmZJrg§X^m©V ‘hmnm{bHo$Zo AO© Ho$bm Amho. nU àH$ënmMr g{dñVa ‘m{hVr gmXa Ho$bobr Zmhr, Ago Vo åhUmbo.

MM©g§ñWm, ‘R> d n§Mm¶VrMm H$Mam àH$ënmbm {damoY hmoV Ambobm Amho. nU ‘hmnm{bHo$bm ~m¶§{JUr àH$ënmMr JaO AgyZ ˶mgmR>r Zì¶mZo à{H«$¶m Ho$br OmV Amho. ‘hmnm{bHo$Zo àXÿfU {Z¶§ÌU ‘§S>i, ZJa{Z¶moOZ Im˶mMm nadmݶmÀ¶m àVr OwZoJmodo n§Mm¶Vrbm

gmXa Ho$ë¶m AmhoV. Varhr àH$ënmMm AmamIS>m gmXa Ho$bm Zgë¶mMo H$maU nwT>o H$ê$Z nadmZJr XoʶmMo Q>mibo Amho. hm àH$ën C^maʶmgmR>r Jmodm gmYZgw{dYm {dH$mg ‘hm‘§S>i d ‘hmnm{bHo$Zo V¶mar Ho$br Amho. nU OwZoJmodo n§Mm¶VrH$Sy>Z nadmZJr {‘iUo H$[R>U

Pmbo Agë¶mZo ‘hmnm{bHo$Mr qMVm dmT>br Amho. n§Mm¶VrH$S>o AÚmn nadmZJr Zmhr … Am¶wº$ ¶mg§X^m©V ‘hmnm{bH$m Am¶wº$ g§OrV am°{S´>½O ¶m§Zm {dMmabo AgVm, OwZoJmodo n§Mm¶VrZo ~m¶§{JUr àH$ënm~m~V g{dñVa ‘m{hVr ‘m{JVbr Agë¶mMo gm§{JVbo. ¶m àH$ënmMm AmamIS>m XoIrb n§Mm¶Vrbm gmXa Ho$bm Amho. nU AÚmn n§Mm¶VrH$Sy>Z nadmZJr {‘imbobm Zmhr, Ago am°{S´>½O ¶m§Zr ñnï> Ho$bo.

{Z¶mo{OV H$Mam àH$ënmMr OmJm.

nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … ‘bo[a¶mMm ’¡$bmd AÚmn {Z¶§ÌUmV Ambobm ZgyZ gßQ>|~a‘ܶo 210 é½Um§Mr Zm|X Pmbr Amho. H$m§Xmoir ^mJmV gdmª{YH$ 62 é½U AmT>iyZ Ambo AmhoV. H$m§Xmoir ^mJmVrb dmT>˶m ~m§YH$m‘m§‘wio ‘bo[a¶mMm ’¡$bmd hmoV Amho. nU ‘mJrb Mma dfmªÀ¶m VwbZoV ‘bo[a¶mda {Z¶§ÌU Ambo Agë¶mMo Amamo½¶ Im˶mMo S>m°. g{MZ JmodoH$a ¶m§Zr ñnîQ> Ho$bo Amho. VgoM ‘S>Jmd‘ܶo 46, nUOrV

26, dmñH$mo 26, Hw$Ç>mir 24 é½U AmT>iyZ Ambo AmhoV. VgoM nUOrV EH$m ’$mëgr’$moa‘ ‘bo[a¶m é½UmMr

dZ Im˶mZo am~{dbr Xhm {Xdg ‘mohr‘ amÌ nmÌ R>oD$Z ’$Q>mHo$ d T>mobVmemZm§ dmna H$ê$Z ‘mo{h‘ am{~dbr . XmoZ {Xdgm§nydu hÎmr nÌmXodr n{agamVrb EH$m O§JbmV dmdaV Agë¶mMr ‘m{hVr {‘imbr hmoVr. ‘mohr‘ JVr‘mZ Ho$br AgVm hÎmtZm Amnbm ‘moMm© naVbobm AgyZ ho hÎmr d|Jwbm© ^mJmV nmoMë¶mMr ‘m[hVr {‘imë¶mZo {dbmg Jmdg ¶m§Zr gm§{JVbo. ho hÎmr Jmoì¶mV naVʶmMr ^rVrhr Agë¶mZo ¶m~m~V gVH©$Vm ~miJʶmV Amë¶mMo dZA{YH$mar {dbmg Jmdg ¶m§Zr gm§{JVbo.

nUOr, {X. 7 (à{V{ZYr) … Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmMo CX²KmQ>Z à{gÜX {MÌnQ> A{^ZoVo Aj¶Hw$‘ma ¶m§À¶mhñVo hmoUma Amho. AmnU ‘hmoËgdmÀ¶m CX²KmQ>Zmbm ¶oUma Agë¶mMo Aj¶ Hw$‘ma ¶m§Zr gm§{JVbo Amho .˶m‘wio ˶m§À¶m hñVo CX²KmQ>Z hmoUma Agë¶mMo ñnï> Pmbo Amho. H$bm AH$mX‘rÀ¶m X¶m©g§J‘ n[agamV dmVmZwHw$brV ‘§S>n C^maʶmV ¶oUma Amho. OmñVrV OmñV

nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr): amÁ¶mV nmd 3 ê$n¶o {dH$ʶmÀ¶m {ZU©¶mda {e¸$m‘moV©~ Pmbo AgyZ CÚm {X.9 Am°³Q>mo~anmgyZ ¶m {ZU©¶mMr A§‘b~OmdUr Ho$br OmB©b ,Ago AmO ~oH$ar {XZm{Z{‘Îm g§KQ>ZoZo Omhra Ho$bo Amho. nmd 3 ê$n¶o H$aʶmMm {ZU©¶ Oar A{Ib Jmodm ~oH$ar g§KQ>ZoZo ‘mݶ Ho$bo Agbo Var ˶mMr A‘§b~OmdUr CÚmnmgyZ hmoUma Amho. VgoM bmoH$m§~amo~a hm°Q>obdmë¶m§Zmhr nmd 3 ê$n¶o ¶m XamZoM XoʶmV ¶oUma Agë¶mMo g§KQ>ZoZo R>a{dbobo Amho. g~{gS>r XoʶmMohr ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ‘mݶ Ho$bo AgyZ ¶o˶m 10 Am°³Q>mo~a n¶©V ~oH$ardmë¶m§À¶m ‘mJʶm nyU© hmoVrb, Ago ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gm§{JVbo AgyZ nwÝhm ‘w»¶‘§Í¶m§er ¶m~m~V ~¡R>H$ hmoUma Agë¶mMo g§KQ>ZoMo Aܶj AmJmnQ>mo {‘ZoPrg ¶m§Zr gm§{JVbo.

H$X§~ H$‘©Mmè¶m§Mm ‘S>JmdmV ‘moMm© n§nOdi 4 Am°³Q>m|~a amoOr EH$m H$maZo S>mì¶m ~mOyZo ¶oD$Z ~gbm YS>H$ {Xbr d ~gÀ¶m ~§naMo ZwH$gmZ Ho$bo. hr H$ma EH$ ‘{hbm MmbdV hmoVr. ¶m àH$aUmV H$mhrM MyH$ Zgbobm H$X§~Mm MmbH$ amKmo~m ZmB©H$ ¶mbm Jmoåg ¶m§Zr ‘mahmU Ho$br. S>çwQ>rda Agboë¶m MmbH$mbm ‘mahmU Ho$ë¶m àH$aUr nmo{bgm§Zr H$madmB© H$amdr ,Aer g§KQ>ZoMr ‘mJUr Amho. ¶m ‘mJUrgmR>r AmO gH$mir ‘S>Jmd H$X§~ ~gñWmZH$ Vo nmo{bg ñWmZH$ Agm ‘moMm© H$‘©Mmè¶m§Zr H$mT>bm.

bmoH$m§Zm CX²KmQ>Z gmohim nmhVm ¶mdm, ¶mgmR>r Iwë¶m OmJoV Img dmVmZwHw$brV ‘§S>n C^maʶmV ¶oUma Amho. ¶§XmMm 43 dm Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgd AgyZ Jmoì¶mV hmoUmam hm Zddm ‘hmoËgd Amho. Aj¶ Hw$‘ma ¶m§Zr CX²KmQ>ZmgmR>r ¶oUma Agë¶mMo H$idbo Amho, Aer ‘m{hVr ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rMo Cnmܶj Am‘Xma {dîUy gy¶m© dmK ¶m§Zr {Xbr.

ì¶dhmamÀ¶m AmhoV. H±$ÝQ>rZÀ¶m ì¶dhmamVrb EH$ ’$m¶b, Xþgar ~°FH$ ì¶dhmamMr, {Vgar ’$m‘©gr {d^mJmMr Va Mm¡Wr OZab ñQ>moAaMr Amho. ¶mVrb ~±H$ ì¶dhma g§~§Yr ’$mB©b dJië¶mg BVa gd© {d^mJmVrb ì¶dhma dmXJ«ñV am{hbo AmhoV. Jmo‘oH$m°À¶m S>rZ À¶m H$m¶m©b¶mVyZ EH$ n[anÌH$ H$mTy>Z ’$m¶br Jm¶~ Pmë¶mMr H$~wbrhr XoʶmV Ambr Amho. amÁ¶mV ZdrZ gaH$ma gÎmoda Amë¶mZ§Va hm àH$ma KS>bm hmoVm.

nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … A^¶maʶm^modVrMm ~’$a PmoZ {ZpíMV H$aʶmMo H$m‘ nyU©Ëdmg Ambo AgyZ Am°³Q>m|~aÀ¶m eodQ>À¶m AmR>dS>çmV hm Ahdmb amÁ¶ gaH$mabm gmXa Ho$bm OmʶmMr e³¶Vm Amho. ~’$a PmoZ {ZpíMV H$aʶmgmR>r CÎma Am{U X[jU Jmodm Aem XmoZ g{‘˶m ñWmnZ H$aʶmV Amë¶m hmo˶m. XmoÝhr {OëømVrb Cn dZnmb ho ˶m g{‘˶m§Mo Aܶj hmoVo. A^¶maʶmÀ¶m n[agamVrb gan§M Am{U n¶m©daUào‘r g§ñWoMo à{V{ZYr, ˶m ^mJmVrb Cn{Oëhm{YH$mar ¶m§Mr ¶m g{‘˶m§da dUu hmoVr. Joë¶m dfu

ñWmnZ H$aʶmV Amboë¶m ¶m g{‘VrZo 2011 À¶m Zmoìh|~a n¶ªV Ahdmb XoUo gº$sMo hmoV.o ˶mZ§Va Vr VmarI {S>g~| a 2011 Aer nwT>o T>H$bbr. ˶mZ§Va g{‘Vrbm ‘wXV dmT> XoVm XoVm AmVm EH$ dfm©Mm H$mbmdYr nyU© hmoV Ambm Amho. ¶m ‘{hݶmÀ¶m eodQ>n¶ªV ~’$a PmoZMm Ahdmb Amåhr gaH$mabm gmXa H$aʶmMr e³¶Vm Amho ,Ago CÎma Jmoì¶mVrb g{‘VrMo Aܶj CndZnmb S>r.EZ.E’$. H$mìhm©bmo ¶m§Zrgm§{JVbo.amÁ¶mVrb gd© A^¶maʶo VgoM amï´>r¶ CÚmZmÀ¶m ^modVmbMm n[aga Ama[jV H$aʶmgmR>r hr g{‘Vr hmoVr. H$mhr {R>H$mUr 2 Va H$mhr {R>H$mUr 5 Vo 10

{H$bmo {‘Q>aMo A§Vahr ~’$a PmoZgmR>r {ZpíMV H$aʶmV Ambo Amho. ¶mnwdu 2006 ‘ܶo amOrd ¶Xþde§ r ¶m§Zr amÁ¶mVrb A^¶maʶm§À¶m ~’$a PmoZMm Ahdmb V¶ma Ho$bm hmoVm. ˶m§Zr H$mhr A^¶maʶm§À¶m ^modVr eyݶ ~’$a PmoZhr gwMdbm hmoVm. ˶m§Zr V¶ma Ho$bobm Ahdmb Z§Va amÁ¶ gaH$maZo H|$Ðmbm nmR>dbm hmoVm. àYmZ‘§Ìr S>m°.‘Z‘mohZ[g§J ¶m§À¶m AܶjVoImbrb dݶOrd g„mJma ‘§S>imZo Vmo àñVmd Z§Va ’o$Q>mibm hmoVm. ˶mZ§Va 2011 ‘ܶo amÁ¶ gaH$maZo ËdarV ~’$a PmoZ {ZpíMV H$éZ Ahdmb nmR>dmdm ,Ago H|$ÐmZo H$idbo hmoVo.

{deof ‘wbm§Zr a[gH$m§Zm [aP[dbo nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr): Jmodm, JwOamV, O¶nya, X‘U -Xrd d ‘mD§$Q> Am~yÀ¶m [deof ‘wbm§Zr BVa ‘wbm§Zmhr bmOdob Aem doJù¶m nÜXVrZo Amnmnbr H$bm gmXa H$ê$Z bmoH$m§Mr àe§gm {‘i{dbr. CX¶nya ¶oWrb npíM‘ {d^mJ g§ñH¥$Vr Am{U H$bm Am{U g§ñH¥$Vr Im˶mV’}$ Am¶mo{OV Ho$boë¶m CS>mZ ¶m H$m¶©H«$‘mV Img ‘wbm§Mr ~oYy§XnUo nmD$bo {WaH$VmZm {Xgbr. ¶mdoir à‘wI nmhþUo åhUyZ X¶mZ§X Zmd}H$a d H$bm Am{U g§ñH¥Vr Im˶mMo g§MmbH$ àgmX bmob¶oH$a Cn{ñWV hmoVo. nmb‘nyaÀ¶m ‘wbm§Zr Ja~m d bmoH$Z¥Ë¶ gmXa Ho$bo Va X‘UÀ¶m ‘wbm§Zr ¶moJmMr àm˶{jHo$ gmXa

H$ê$Z bmoH$m§Zm AmíM¶©M{H$V Ho$bo. nUOrVrb Img ‘wbm§Zr Hw$U~r Z¥Ë¶ Ho$bo Va ‘mD§$Q> Am~yÀ¶m ‘wbm§Zr {d{dY JmUr Jm{¶br. O¶nyaÀ¶m ‘wbm§Zr h‘ ‘o [hamo ho JrV åhUyZ Amåhrhr H$mhr Var H$ê$ eH$Vmo, Agm AmV‘{dídmg {Z‘m©U H$ê$Z BVam§‘ܶohr Omoe ^abm. ¶mdoir ~mobVmZm Zmd}H$a åhUmbo H$s, Aem ‘wbm§Zm KoD$Z H$m¶©H«$‘ H$aUo hr gmonr Jmoï>r Zmhr. gm‘mݶ ‘wbm§Zmhr {eH${dVmZm AZoH$ H$ï> ¿¶mdo bmJVo. Aem ‘wbm§Zm ì¶mgnrR> {Xë¶m~Ôb ˶m§Zr Am¶moOH$m§Mo Am^ma ‘mZbo. ñdmJV àgmX bmobb¶oH$a ¶m§Zr Ho$bo Va Am^ma AemoH$ na~ ¶m§Zr ‘mZbo.

‘‘Vm Jdg nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr):Jmo‘oH$m°À¶m ApñWamoJ {d^mJmVrb é½Um§Mr eó{H«$¶oÀ¶m ZmdmImbr nadS> hmoV Agë¶mMr ‘m[hVr g‘moa Ambr Amho. AmR> AmR> {Xdg àVrjoV R>odë¶mZo ê$½Um§da Cnmg‘marMr nmir Ambr Amho. Jmo‘oH$m°‘Yrb ApñWamoJ {d^mJmV S>m°³Q>am§Mr g§»¶m H$‘r Agë¶mZo d XmoZM Am°naoeZ {WEQ>a Agë¶mZo eó{H$¶ogmR>r ZoʶmV ¶oUmè¶m ê$½Um§Zm àVrjoV R>odʶmV ¶oVo. Á¶m§Mr Zmdo eó{H«$¶ogmR>r KoʶmV ¶oVmV ˶m§Zm

nUOr ¶oWo Pmboë¶m H$m¶©H«$‘mV {deof ‘wbm§Zr bj doYyZ KoVbo.

(H¡$bmg ZmB©H$)

àVrjoV R>odë¶mZo Cnmg‘marMr nmir; àemgZmMo Xþb©j amÌrnmgyZ {Xdg^a Cnmer R>odbo OmVo. Mma nmM eó{H«$¶m Pmë¶mZ§Va ~mH$sÀ¶m ê$½Um§Zm g§Ü¶mH$mir 4 Z§Va eó{H«$¶m aÔ Pmë¶mMo gm§JyZ AmVm Vyåhr OodU KoD$ eH$Vm ,Ago Zg©H$Sy>Z {Zamon XoʶmV ¶oVmo. H$mht ê$½Um§Zm Va XmoZ XmoZ ‘{hZo eó{H«$¶ogmR>r dmQ> nhmdr bmJVo. ¶mV ~è¶mMXm ‘Yw‘ohmMo é½U AgVmV Á¶m§Zm doioda OodU Úmdo bmJVo ‘mÌ àVrjm H$amdr bmJV Agë¶mZo ê$½Um§À¶m Amamo½¶mMr hoigm§S>

hmoV,o ¶mH$S>o Hw$UmMo bj Zgë¶mMo {XgyZ ¶oVo Amho. Jmo‘oH$m°À¶m A{ñWamoJ {d^mJmV gܶm XmoZ Am°naoeZ {WEQ>a AmhoV Va EH$ VËH$m[bZ Am°naoeZ {WEQ>a Amho. ¶mg§^m©V ApñWamoJ {d^mJmMo à‘wI Eg. E‘. ~m§XoH$a ¶m§Zm {dMmabo AgVm Vo åhUmbo, eó{H«$¶oMr doi hr gH$mir 9 Vo Xwnmar 3 Aer Amho. ¶mdoiVo OodT>r eó{H«$¶m H$aʶmV ¶oB©b VodT>rM H$aʶmV ¶oVo. hr doi Am‘Mr ZgyZ gaH$maZo R>adbobr doi Agë¶mMo

n¶©Q>H$m§À¶m [Iembm AmVm H$mÌr emgH$s¶ n¶©Q>H$ Hw${Q>am§À¶m ^mS>çmV XþnQ>rZo dmT> nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : n¶©Q>Z h§Jm‘ gwé hmoʶmnyduM gaH$maZo ¶§Xm n¶©Q>H$ Hw$[Q>am§À¶m ^mS>çmV XþnQ>rZo dmT> Ho$br Amho. Joë¶m dfm©À¶m VwbZoV hr dmT> n§Mdrg Q>³Ho$ Amho. ¶m‘wio ¶§Xm ~m|S>bm àmUrg§J«hmb¶, ImoVrJmd A^¶maʶ ¶oWo dmñVì¶ H$aUmè¶m

n¶©Q>H$m§Zm OmXm n¡go ‘moOmdo bmJUma AmhoV. ~m|S>bm àmUrg§J«hmb¶, ImoVrJmd d ‘mobo A^¶maʶ ¶oWo n¶©Q>Z Im˶mMr Hw${Q>ao AmhoV. n¶©Q>Z h§Jm‘mV Xoer {dXoer n¶©Q>H$m§Mo ¶m Hw$Q>ram§‘ܶo dmñVì¶ AgVo. {edm¶

~m|S>bm àmUrg§J«hmb¶ àH$ma nyduMm Xa S>~b ~oS>oS> 500 qgJb AmoHw$n§gr 100 S>m°{‘©Q>ar (H$m°Q>gmR>r) 100 S>m°{‘©Q>ar ({dÚmWv) 50

C X¡{ZH$ hoamëS>À¶m d¥ÎmmMr XIb C ’$m¶br Jm¶~ Pmë¶mMr H$~wbr C àH$aU nmo{bgmV OmUma

Jmo‘Ho $m°À¶m A[ñWamoJ {d^mJmV ê$½Um§Mr nadS>

Jmoåg ¶m§À¶m AQ>H$o gmR>r ‘S>Jmd, {X. 8 (à{V{ZYr)… H$X§~ ~g MmbH$mbm ‘mahmU Ho$ë¶màH$aUr A°S>. amOrd Jmoåg AQ>H$ ¶m§Zm H$aʶmÀ¶m ‘mJUrgmR>r H$X§~ MmbH$ d H$‘©Mmar g§KQ>ZoZo AmO ‘S>JmdmV ‘moMm© H$mT>bm. Jmoåg ¶m§Zm AQ>H$ Z Ho$ë¶mg amÁ¶ì¶mnr Am§XmobZ N>oS>ʶmMm Bemam g§KQ>ZoZo {Xbm. H$X§~ H$‘©Mmar g§KQ>ZZo o Ho$bobo Amamon Jmoåg ¶m§Zr ’o$Q>miyZ bmdbo AgyZ Amnë¶mda Amamon Ho$boë¶mda A~«wZwH$gmZrMm Xmdm XmIb H$aUma Agë¶mMo nÌH$ma n[afXoV gm§{JVbo. ‘S>Jmd ¶oWo Hw$amS>o noQ´>mob

Aj¶Hw$‘ma {ZpíMV

AmOnmgyZ nmd 3 ê$n¶o

nÌmXodr gr‘odê$Z hÎmr§Zm hþgH$mdʶmV ¶e {S>Mmobr, {X. 8 (à{V{ZYr) … Jobr AZoH$ df} CÎma Jmoì¶mVrb noS>Uo, ~mX}g d {S>Mmobr Vmbw³¶mVrb R>am{dH$ ^mJmV Mmb H$ê$Z ¶oD$Z eoVr ~Jm¶VrMr àM§S> ZmgmS>r H$aUmam hÎmrMm H$in hQ>md ‘mo{h‘ am~dë¶mZo hþgH$mdyZ bmdʶmV ¶e Ambo Amho. noS>Uo dZ {d^mJmMo {d^mJr¶ dZ A{YH$mar {dbmg Jmdg ¶m§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma ‘hmamï´>mV dmdaUmè¶m XmoZ hÎmr§Zr Jmoì¶mÀ¶m {XeoZo dmQ>Mmb Ho$ë¶mMr Mmhþb bmJbr hmoVr. ˶mZ§Va Amåhr 6 {R>H$mUr ZmH$m~§Xr H$aVmZm {XZa

Zmo§X Pmbr Amho.Am°³Q>mo~a ‘{hݶmVrb n{hë¶m AmR>dS>çmVrb Ahdmb AÚmn Ambobm Zmhr. VgoM gßQ>|~a‘ܶo XmoZ {MHw$ZJw{Z¶m é½U AmT>iyZ Ambo Amho. S>|½¶yMm ’¡$bmd Zmhr gßQ>|~a ‘{hݶmV EH$hr S>|½¶y AmT>ibm Zgë¶mMo S>m°. JmodoH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.OmZodmar Vo gßQ>|~a Xaå¶mZ S>|½¶yÀ¶m 33 é½Um§Mr Zm|X Pmbr Amho. nU amÁ¶mV S>|½¶yMm ’¡$bmd H$‘r Pmbobm Amho, Ago Vo åhUmbo.

nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … Jmo‘oH$m°Vrb dmXJ«ñV ì¶dhmam§À¶m 4 ’$m¶br Jm¶~ hmoʶmMr KQ>Zm CKS>H$sg Amë¶mZ§Va AmVm ¶m àH$aUmV Jmo‘oH$m°Vhr gyÌo hmby bmJbr AmhoV. ¶m àH$aUmV JaO ^mgë¶mg nmo[bgm§V VH«$ma H$aʶmMr V¶marhr S>rZ ìhr. EZ. qOXmb ¶m§Zr R>odbr Amho. X¡{ZH$ hoamëS>Zo ho àH$aU CKS>H$sg AmUë¶mZ§Va Jmo‘oH$m°VyZhr XIb KoʶmV Ambr Amho. ¶m{df¶r {dMmabo AgVm Jmo‘oH$m°Mo S>rZ ìhr. EZ. qOXmb ¶m§Zr ¶m{df¶r Mm¡H$er H$ê$Z H$madmB© H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo gm§{JVbo. ’$m¶b {‘imbrM Zmhr Va ¶m àH$aUmV nmo[bg VH«$mahr H$aʶmV ¶oB©b, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. Jmo‘oH$m°VyZ ‘hÎdmÀ¶m Mma ’$m¶br hadë¶m AmhoV. gd© ’$m¶br ¶m IaoXr g§~§YrÀ¶m

~’$a PmoZMm Ahdmb ‘{hݶmAIoa

amÁ¶mV ‘bo[a¶mMo 210 é½U ¶§XmÀ¶m Bâ’$sbm H$m§XmoirV gdmª{YH$ é½U Va nUOrVhr ’¡$bmd

(H¡$bmg ZmB©H$)

’$m¶br {‘imë¶mg nmo[bgmV VH«$ma … S>rZ

Aä¶mgXm¡è¶mgmR>r ¶oUmè¶m naamÁ¶mVrb {dÚm϶mªMohr ¶m Hw$Q>ram§‘ܶo dmñVì¶ AgVo. ¶m‘wio ¶m XadmT>rMm n¶©Q>H$m§~amo~a {dÚm϶mªZmhr ’$Q>H$m ~gUma Amho. nmdgmù¶mV ’$mago n¶©Q>H$ amÁ¶mV ¶oV ZmhrV. ¶m‘wio n¶©Q>H$

ImoVrJmd A^¶maʶ

‘mobo A^¶maʶ gwYmarV Xa 1000 200 200 100

S>~b AmoHw$n§gr H$m°Q>oO 400 qgJb AmoHw$n§gr H$m°Q>oO 350 qgJb nmob Q>|Q> 200 S>m°{‘©Q>ar 100 S>m°{‘©Q>ar ({dÚm϶mªgmR>r)50

Hw$Q>ram§Mo ^mS>o H$‘r AgVo. n¶©Q>Z h§Jm‘mV Vo dmT>{dbo OmVo. na§Vw ¶§XmMr dmT> XþnÅ> Amho. Joë¶mdfuMr dmT> XrS>nQ> hmoVr, Aer ‘m{hVr n¶©Q>Z Cng§MmbH$ nm‘obm ‘mñH$aoÝhmg ¶m§Zr {Xbr. ¶m‘wio ¶§XmMo n¶©Q>Z WmoS>o ‘hmJ ~Zbobo Amho.

800 700 400 200 100

nrH$moH$ S>~b ~oS>oS> nrH$moH$ (qgJb AmoHw$n§gr) ‘moR>o Hw$Q>ra (qgJb AmoHw$n§gr) N>moQ>o Hw$Q>ra (bhmZ ‘wbmgh) N>moQ>o Hw$Q>ra (qgJb AmoHw$n§gr) h§Jm‘r V§~y

750 100 400 400 300 500

1500 200 800 800

˶m§Zr gm§{JVbo. eó{H«$¶obm 10 ê$½Um§Zm Zoë¶mg H$mhr eó{H«$¶m§Zm A{YH$ doi bmJUma ho S>m°³Q>am§À¶m bjmV H$go ¶oV Zmhr,hm àíZ [dMmabm OmVmo. VgoM bjmV Amë¶mda 10 Vo 11 dmOon¶ªV ê$½Um§Zm Vgo gm§[JVbo H$m OmV Zmhr, Ago AZoH$ àíZ ê$½Um§Zr CnpñWV Ho$bo AmhoV. ¶m~Ôb ~m§XoH$am§Zm {dMmabo AgVm Vo åhUmbo, AZoH$Xm eó{H«$¶obm gwê$dmV Ho$ë¶mda eó{H«$¶m [H$MH$Q> Agë¶mZo WmooS>m doi OmVmo.

åhmXB© àíZr Jmodm gaH$maMr OmoS> ¶m{MH$m nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : åhmXB© àH$aUr H$Zm©Q>H$Zo gmXa Ho$boë¶m à{VkmnÌmZ§Va bdmXmg‘moa Jmodm gaH$ma AmVm OmoS>¶m{MH$m gmXa H$aUma Amho. hr OmoS>¶m{MH$m 16 Am°³Q>mo~a amoOr gmXa Ho$br OmB©b. bdmXmg‘moa AmO (8 Am°³Q>mo~a) gwZmdUr hmoUma hmoVr. na§Vy H$Zm©Q>H$Zo WmoS>m AdYr ‘mJyZ KoVë¶mZo gwZmdUr nwT>o T>H$bʶmV Ambr. dma§dma gyMZm Ho$ë¶mZ§Vahr åhmXB© ZXrda ~§Ymao ~m§YʶmMo H$m‘ gwéM Amho. åhmXB©Mo nmUr eoVrgmR>r Zìho Va {nʶmgmR>r Amåhr di{dV AmhmoV, Ago H$Zm©Q>H$Zo à{VkmnÌmV åhQ>bobo Amho. H$Zm©Q>H$ eoVrgmR>rM åhmXB©Mo nmUr di{dV Amho. hr ~m~ OmoS>¶m{MHo$ìXmao amÁ¶ gaH$ma bdmXmg‘moa ‘m§S>Uma Agë¶mMr ‘m{hVr A°S>ìhmoHo$Q> OZab AmË‘mam‘ ZmS>H$Uu ¶m§Zr {Xbr.

ê$½Um§Mr hoigm§S> A[ñWamoJ {d^mJmVrb EH$m ê$½Um§Zm XmoZ ‘{hݶm§nydu Jmo‘oH$m°V XmIb H$aʶmV Ambo hmoVo. Jobo 8 df} AYmªJdm¶yÀ¶m PQ>³¶m‘wio H$mhr H$am¶bm {‘iV ZìhVo. ˶mV IyMudê$Z Imbr nS>ë¶mZo ‘U³¶mbm ‘ma ~gbm hmoVm. ˶mda eñÌ[H«$¶m Ho$br hmoVr ‘mÌ Q>mHo$ gwQ>ë¶mZo ˶m§Zm XmoZ ‘{hݶm§nydr© Jmo‘oH$m°V XmIb H$aʶmV Ambo. ˶mV ˶m§Zm ‘Yw‘oh Agë¶mZo Vr OI‘ ~ar hmoV ZìhVr. ‘mÌ ¶m§Zmhr ímó{H«$¶ogmR>r Mma doim Cnmer ahmdo bmJbo hmoVo. XodJS> -qgYwXþJ© ¶oWrb EH$m ¶wdH$mbm nm¶mda eó{H«$¶ogmR>r XrS> ‘{hZm dmQ> nhmdr bmJë¶mZo Vmo H§$Q>miyZ Jobm Amho, ~aoM ê$½U AmhoV Á¶m§Zm eó{H«$¶ogmR>r dmQ> nhmdr bmJVo.

amO~mJ {H$Zmè¶mda OrdajH$m§Mr dmZdm YmoH$mXm¶H$ [H$Zmè¶mH$S>oM emgZmMo Xþb©j H$mUH$moU, {X. 8 (à{V{ZYr)… gmJar n¶©Q>ZmÀ¶m Ñï>rZo à{gÕrg ¶oV Agboë¶m Imobm n§Mm¶V joÌmVrb amO~mJ g‘wÐ {H$Zmè¶mda OrdajH$ Zo‘ʶmMr ‘mJUr Omoa YarV Amho. ¶m g‘wÐmV Xadfu g‘wÐ ñZmZmgmR>r Jobb o o H$mhr OU ~wS>ʶmÀ¶m KQ>Zm KS>boë¶m AmhoV. O§JbmÀ¶m Imbr Agbobm amO~mJ g‘wÐ {H$Zmµam Xoer-{dXoer n¶©Q>H$m§Zr ^yai nmS>Vmo. Xadfu eoH$S>mo n¶©Q>H$ ¶m {R>H$mUr ¶oVmV. ghbr d ‘oOdmݶmhr Am¶mo{OV Ho$ë¶m OmVmV. ˶mV g‘wÐñZmMm AmZ§X bwQ>ʶmMr bhahr H$mhr OUm§Zm ¶oVo. g‘wÐ ñZmZmgmR>r hm {H$Zmam gwa{jV Zmhr ho VoWo KS>boë¶m ~wS>ʶmÀ¶m KQ>Zm§dê$Z ñnï> Pmbo Amho. Varhr g‘wÐñWmZmg

OmUmè¶m§gmR>r ¶oWo OrdajH$m§Mr JaO Amho. H$mUH$moUmV A§VJ©V ^mJm§Vhr N>moQ>çmem {H$Zmè¶mda n¶©Q>H$ OmVmV. ‘ÚàmeZ H$ê$Z g‘wÐmV CVabobo n¶©Q>H$ ~wS>ʶmMr ^rV A{YH$ AgVo. nmimoio gma»¶m ñWmZmgmR>r gwa{jV g‘wÐm§Vhr ‘ÚàmeZ H$ê$Z CVabobo ~aoM n¶©Q>H$ ~wS>mbobo AmhoV. H$m~-Xam‘ d amO~mJ ¶m {H$Zmè¶m§da OrdajH$ Zo‘Uo A˶§V JaOoMo Amho. Ver ‘mJUrhr AmVm OmoaYê$ bmJbr Amho. ho {H$Zmao ñWmZmgmR>r Agwa{jV Agë¶mMr ‘m{hVrhr à˶oH$ n¶©Q>H$mbm XoʶmMr Amdí¶H$Vm hr 춺$ Ho$bo OmV Amho. IS>H$mda ~gyZ Ji Q>mHy$Z ‘mgo nH$S>Umè¶m§gmR>rhr ho {H$Zmao YmoH$mXm¶H$ R>abobo AmhoV.


09goa4_Layout 1 08-10-2012 22:45 Page 1

{dMmaYZ g§nmXH$s¶

{H«$Ho$Q>bm Zdg§OrdZr doñQ> B§S>rO Q>r- 20 {H«$Ho$Q> ñnY}Mm ZdrZ {dOoVm R>abm. ¶m‘wio {H«$Ho$Q>‘Yrb ‘hmgÎmm§Mr gÔr g§nwîQ>mV Ambr Am{U qdS>rOÀ¶m {H«$Ho$Q>bm Zdg§OrdZr bm^br. ã~b VohVrg dfmªZ§Va doñQ> B§S>rOÀ¶m g§KmZo {H«$Ho$Q> {dídmVrb {dOoVonXmbm Zì¶mZo JdgUr KmVbr Amho. a{ddmar amÌr lrb§Ho$Vrb H$mob§~mo ¶oWo ào‘Xmgm ñQ>o{S>¶‘‘ܶo qdS>rO IoimSy>§À¶m {dO¶mMm O„mof Á¶m§Zr nm{hbm ˶m§Zm Am{U g‘ñV {H«$Ho$Q> em¡{H$Zm§Zm H°$[a{~AZ g§KmMo {díd{dOoVno X gwImdUmao R>ab o . ^maV, Am°ñQ´>{o b¶m, B§½b§S>, X{jU Am{’«$H$m, nm{H$ñVmZ ¶m {H«$Ho$Q>‘Yrb ‘hmgÎmm doJdoJù¶m Q>ß߶m§da ñnY}VyZ JmaX hmoV AgVmZm Zdg§OrdZr bm^bobm doñQ> B§S>rOMm g§K Q>r- 20 ñnY}À¶m A§{V‘ ’o$arV nmohmoMbm. ¶O‘mZ lrb§Ho$Mm à{VH$ma ‘moSy>Z H$mT>V YS>m³¶mV A§{V‘ gm‘Zm qOH$bm Am{U 1979 Z§Va àW‘M doñQ> B§S>rOZo {díd{dOoVonXmMm ‘wHy$Q> YmaU Ho$bm. eVH$mhÿZ Owݶm ¶m H«$sS>màH$mamV Oar OJmVrb ’$mago g§K IoiV Zgbo Var ¶m Ioimbm àM§S> ½b°‘a Amho. {deofV: ^maVr¶ CnI§S>mV {H«$Ho$Q> hm EH$ Y‘© ~Zbm Amho. Amnbm ‘yi Y‘©, OmV, ^mfm, ‘V^oX gmao ~mOybm R>odyZ hOmamo ^maVr¶ ZmJ[aH$ {H«$Ho$Q>Mm gm‘Zm ~Km¶bm ‘¡XmZmda hOoar bmdVmV. Vo Z O‘Umao H$moQ>çdYr {H«$Ho$Q>doS>o Q>rìhr g§Mmg‘moa R>mU ‘m§S>VmV. Am§VaamîQ´>r¶ {H«$Ho$Q> n[afXoZo (Am¶grgr) 1975‘ܶo EH$ {Xdgm§À¶m {H«$Ho$Q> gm‘ݶm§Mr n{hbr {dídMfH$ ñnYm© ^a{dbr. ³bmB©ìh bm°¶S> ¶m§À¶m H$U©YmanXmImbrb doñQ> B§S>rO g§KmZo n{hbr VgoM 1979‘Yrb Xþgar ñnYm© brb¶m qOH$br. {Vgè¶m ñnY}V 1983‘ܶo qdS>rOÀ¶m gm‘«mÁ¶mbm hmXam XoʶmMr VmH$X Am°ñQ´>o{b¶mV Amho H$s B§½b§S>‘ܶo hr MMm© gwê$ AgVmZm AZno{jVnUo H${nbXodÀ¶m ZoV¥ËdmImbrb ^maVr¶ g§KmZo M‘ËH$ma Ho$bm. A§{V‘ gm‘ݶmV qdS>rObm hadyZ WoQ> {dOoVno XmbmM JdgUr KmVbr. ˶mZ§Va {H«$Ho$Q> {dídMfH$ ñnY}V Am{U EHy$UM {H«$Ho$Q>{dídmV doñQ> B§S>rOMm Xamam H$‘r hmoV Jobm. VoìhmnmgyZ VrZ XeHo$ ¶m g§Kmbm {dOoVonXmÀ¶m Amgnmg {’$aH$Vmhr Ambo ZìhVo. S>a° ‘ gm‘r ¶m AîQ>nb ¡ y IoimSy>À¶m ZoVË¥ dmImbrb doñQ> B§S>rOÀ¶m g§KmZo Mm¡Ï¶m Q>r- 20 {dídMfH$ ñnY}Mo {dOoVonX {‘idmdo ¶mMo H$m¡VwH$ AZoH$ H$maUm§gmR>r Amho. bm°¶S> Am{U pìh{d¶Z [aMS>©g ho ‘hmZ ’$b§XmO VgoM ‘me©b, hmopëS>¨J H§$nZrMm doJdmZ Vmo’$ImZm {Zd¥ÎmrÀ¶m nS>ÚmAmS> OmVmM qdS>rO {H«$Ho$Q>Mm CVma gwê$ Pmbm. ~«m¶Z bmamgma»¶m gd©loîR> ’$b§XmOmbmhr hr nS>PS> Wmon{dVm Ambr Zmhr. ˶mZ§Va qdS>rOMo {H«$Ho$Q> ‘§S>i Am{U IoimSy> ¶m§À¶mVrb dmXmbm gwédmV Pmbr. doñQ> B§S>rO hm EH$ g§K Agbm Var Vmo EH$m XoemMm g§K Zmhr. ñdV§Ì ApñVËd Agboë¶m AZoH$ N>moQ>çm ~oQ>m§darb IoimSy>§Mm {‘iyZ hm g§K ~ZVmo. ˶m‘wio EH$g§K AgUo ’$ma ‘hÎdmMo R>aVo. AJXr AbrH$S>À¶m H$mimn¶ªV ‘§S>i Am{U IoimSy> ¶m§À¶mV dmXM Mmby hmoVo. ˶m§Mm gܶmMm AîQ>n¡by IoimSy> {¼g Job ¶mbm Va ‘§S>imZo H$mhr df} gdm}Îm‘ ’$m°‘©‘ܶo AgVmZmhr g§Km~mhoa R>odbo hmoVo. Var, CnaVr Pmboë¶m ‘§S>imZo AIoa Z‘Vo KoD$Z gdm}Îm‘ g§KmMr ~m§YUr Ho$br. ¶m g§KmZo AmVm AmnU gdm}Îm‘ Agë¶mMo XmIdyZ {Xbo. Ad¿¶mM g§Km§Mm gmV˶mZo Xamam AgUo H$moU˶mhr IoimÀ¶m {hVmMo ZgVo. doñQ> B§S>rOgma»¶m g§KmMoo OoVonX åhUyZhr A{YH$ AmZ§XmMo R>aVo. ¶mM ñnY}V {dOoVonXmMm XmdoXma ‘mZbm Joboë¶m ^maVr¶ g§KmZo qdS>rOH$Sy>Z g§K^mdZm Am{U {OJa Adí¶ {eHy$Z ¿¶mdr. n{hbr Q>r- 20 ñnYm© qOH$ë¶mZ§Va nwT>rb VrZ ñnYmªV ^maVr¶m§Zm Cnm§Ë¶ ’o$arVhr àdoe H$aVm Ambobm Zmhr. {H«$Ho$Q>Mm Ioi hm Ogm H$m¡eë¶mMm AgVmo VgmM H$mhr à‘mUmV A{ZpíMVVoMmhr AgVmo. ¶oWo ‘¡XmZmda gmV˶mZo H$m‘{Jar ~OmdV amhmdo bmJVo. ˶m‘wio EH$ ñnYm© {O§Hy$Z doñQ> B§S>rO Iè¶m AWm©Zo {díd{dOoVo R>aUma ZmhrV. EH$ {XdgmÀ¶m Am{U ‘w»¶ åhUOo nmM {Xdgm§À¶m H$gmoQ>r gm‘ݶm§V ¶m g§Kmbm Amnbm H$g {gÕ H$amdm bmJob. Var, lrb§Ho$Vrb Q>r- 20 ñnY}V ZdrZ {díd{dOoVm nwT>o Ambm Am{U Vmo g§K doñQ> B§S>rOMm hmoVm ho EHw$UmVM {H«$Ho$Q>bm Zdg§OrdZr XoUmao R>aob ¶mV e§H$m Zmhr.

V

doY

H¥${Verb H$bmH$ma H

$boÀ¶m joÌmV doJdoJio à¶moJ H$aUmè¶m "^m§Jamio Jmo¶' g§ñWoZo AbrH$S>oM "hmoamdUr' ¶m H$moH$Ur ^OZ grS>rMo àH$meZ Ho$bo. {S>Mmobr ¶oWo Pmboë¶m gmohù¶mV Cng^mnVr AZ§V eoQ>, ‘S>JmdÀ¶m adtÐ ^dZMo Aܶj Xm‘moXa ZmB©H$ ¶m§Zr "^m§Jamio Jmo¶' g§ñWm d g§ñWoMo Aܶj nyUm©Z§X À¶mar ¶m§Mo ¶m CnH«$‘m~Ôb Vm|S>^ê$Z H$m¡VwH$ Ho$bo. ho H$m¡VwH$ {ZpíMVM d¥Wm ZìhVo. Jobr drg-n§Mdrg df} nyUm©Z§X À¶mar ho Zmd Jmoì¶mV H$boÀ¶m joÌmV VinV Amho. "^m§Jamio Jmo¶' g§ñWoÀ¶m nyUm©Z§X À¶mar ‘mܶ‘mVyZ Xoe {dXoemV Jmo‘§VH$s¶ g§ñH¥$VrMo Xe©Z KS>dʶmMo, JmodoH$am§‘ܶo ñdm{^‘mZ OmJ¥V H$aʶmMo H$m¶© À¶mar ¶m§Zr Ho$bo Amho. bmoH$g§JrV, bmoH$ZmQ>ç ‘mܶ‘mVyZ doJdoJù¶m JmdmV ˶m§Zr à¶moJ Ho$bo. {OWo à¶moJ gmXa Ho$bo VoWrb bmoH$m§Zmhr gh^mJr H$ê$Z KoʶmMo d¡{eîQ>ç ¶m g§ñWoZo Onbo. Jobr n§Yam df} hr g§ñWm H$boÀ¶m joÌmV doJdoJio à¶moJ H$aV Ambr Amho. na§naoMm ‘mZ amIVmZmM ZdVoMm emoY ¶m g§ñWoZo KoVbm. ˶mVyZ AZoH$ H$ënH$ CnH«$‘m§Mr {Z{‘©Vr Pmbr. g§JrV, H$mì¶, Z¥Ë¶, gyÌ{ZdoXZ ¶m H$bm§‘ܶo ZdrZ àdmh g§ñWoZo {Z‘m©U Ho$bo. ¶m g§ñWoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ~aoMgo H$bmH$ma Zmdmê$nmg Ambo. gmo{Z¶m {gagmQ>, [~§{X¶m dñV, amOoe ‘S>JmdH$a, {dîUy {eamoS>H$a, Am{ef am¶H$a ¶m H$bmH$mam§Zr Jmoì¶mV Amnbo ñWmZ {Z‘m©U Ho$bo Amho. "^m§Jamio Jmo¶' g§ñWoZo ¶m H$bmH$mam§Zm ‘moR>o Ho$bo Amho. VgoM ¶m H$bmH$mam§Zrhr g§ñWoMm bm¡{H$H$ dmT>dbm Aer nyUm©Z§X À¶mar ¶m§Mr YmaUm Amho. nyUm©Z§X À¶mar ¶m§Mo ì¶{º$‘Îd ~hþAm¶m‘r Amho. Vo Jm¶H$ AmhoV, g§JrVH$ma AmhoV, JrVH$ma, ZmQ>çH$‘u, {ZdoXH$, g§KQ>H$ d boIH$hr AmhoV. doJdoJù¶m H$bm§Mm g‘wƒ¶ ˶m§À¶mV Pmbobm {XgyZ ¶oVmo. H$bm ˶m§À¶m aº$mVM Amho. ˶m§Mo dS>r>b, ~§Yy, ZmVodmB©H$ H$bmH$maM hmoVo. nyUm©Z§X À¶mar ¶m§Zr hm H$boMm dmagm nwT>o Zobm. ˶m§Mo embo¶ {ejU {S>MmobrVrb Ada boS>r Am°’$ J«og d Yma~m§XmoS>mVrb Jmo‘§VH$ {dÚmb¶mV Pmbo. embo¶ OrdZmV ˶m§Zm H$bmào‘r {ejH$ bm^bo. ¶m {ejH$m§H$Sy>Z ˶m§Zm ~aoM àmoËgmhZ {‘imbo. ’$‘m©JwS>r ¶oWrb nrB©Eg ‘hm{dÚmb¶mV ˶m§Zm S>m°. AéU ho~ioH$a ¶m {dÛmZmH$Sy>Z ‘mJ©Xe©Z bm^bo. ¶mM ‘hm{dÚmb¶mV {dÚmWu ‘§S>imMo ga{MQ>Urg åhUyZ Vo {ZdSy>Z Ambo. ˶m§À¶mVrb g§KQ>Z H$m¡eë¶mg ¶mM H$mimV dmd {‘imbm. H$mUH$moUÀ¶m ‘{„H$mOw©Z ‘hm{dÚmb¶mV Vo {eH$dVmV. "ZmQ>H$H$ma {dO¶ V|Sw>bH$a d nw§S>{bH$ ZmB©H$ ¶m§À¶m ZmQ>H$mMm Vm¡b{ZH$ Aä¶mg' ¶m {df¶mda Vo nrEMS>r H$aV AmhoV. ˶m§À¶m nËZr ê$nm À¶mar ¶mhr ‘hm{dÚmb¶mV {eH$dVmV. ˶m§Mmhr H$bm joÌmV g§Mma Amho. XmoKm§Mohr H$m¶© EH$‘oH$mg nyaH$ Ago Amho. gVVÀ¶m à¶moJerbVoVyZ gm{h˶, g§ñH¥$Vr, g§JrV nwT>o ZoʶmMo H$m¶© H$aUmam hm H¥${Verb H$bmH$ma Amho.

lr‘X² ^JdX²JrVm - 31 Hw$VñËdm H$í‘bq‘X§ {df‘o g‘wnpñWV‘²& AZm¶©OwîQ>ñd½¶©‘H$s{V©H$a‘Ow©Z &&2&& H¡$㶧 ‘m ñ‘ J‘: nmW© Z¡VÎdæ¶wnnÚVo& jwX§« öX¶Xm¡~©ë¶§ ˶³Ëdmo{ÎmîR> na§Vn&&3&& lr ^JdmZ åhUmbo: ho AOw©Zm (AZm¶©) Ag§ñH¥$V bmoH$ Ogo ~mobVmV, VgoM VwPo ~moboUo Amho. Am¶© (gwg§ñH¥$V) bmoH$ Ago ^mfU H$YrM H$arV ZmhrV, Ago AmMaU H$YrM AnH$sVu hmoVo, Ago ho ‘ZmMo Am¡XmgrÝ` ¶m A¶mo½¶ doir H$go àmßV Pmbo ho nmWm©& Vy§ f§T> hmoD$ ZH$mog, Vwbm ho gd©ñdr A¶mo½¶ Amho. Ago na§Vnm (eÌy§Zm Vmn XoUmè¶m) ¶m jwÐ öX¶Xm¡ã¶©ë¶mbm Q>mHy$Z ¶wÕmgmR>r C^m amhm. ^rVrJ«ñV, AYmoJVrg nmdboë¶m ‘mUgm§gmaIo dV©Z H$moU˶mhr eya j{̶mg emo^Umao Zmhr, loîR> gÁOZ nwéf Ho$ìhmhr H$arV ZmhrV Vo H$‘© H$moUrM H$é Z¶o. Amnbr H$sVu Ywirg {‘iob, gd©Ì qZXm hmoB©b. bmoH$ ZH$mo ZH$mo V| ~mobVrb Ago H$‘© H$aUo loîR> nwê$fmg emo^V Zmhr. ‘mUgmZo gVV Xj amhÿZ Ho$di ñdH$‘m©Mo AmMaU H$amd¶mg hdo. Á¶mdoir n[apñWVr à{VHy$b AgVo ˶mdoir Va ‘mUgmZo OmñVM gVH©$ amhmd¶mg hdo. n[apñWVr XS>nUm‘wio ^oXê$Z Z OmVm Ho$di H$V©ì¶XjM amhmd¶mg hdo. dramZo f§T> ~ZVm H$m‘m Z¶o. Ago Pmbo Va d¡ar ˶mMmM J¡a’$m¶Xm KoD$Z KmV H$aVmV Am{U Amnbr AnH$sVu hmoVo. CÀMHw$bmoËnÝZ (Hw$ê$Hy$b) AOw©Zmgma»¶m ‘hmdramZo Ago dmJUo gd©W¡d A{dMmar hmoVo. Aem H$R>rU àg§Jr ^¶J«ñV hmoUo ñdJm©Mm (Mm§Jë¶m bmoH$m§À¶m) - {dîUy amOmam‘ JmiH$a ‘mJ© ~§X H$aʶmgmaIo Amho. hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

ho n¶©Q>H$m§gmR>r Am‘§ÌU Va Zìho! am

Á¶mVrb " ñnm' d "‘gmO g|Q>g©' da nmo{bgm§Zr KmVboë¶m N>m߶m§À¶m d VoWo Xoh{dH«$¶mgmR>r åhUOo doí¶mì¶dgm¶mgmR>r AmUboë¶m ‘wbtÀ¶m gwQ>Ho$À¶m ~mVå¶m A{bH$S>o ñWm{ZH$ d¥ÎmnÌmV OdiOdi amoOM dmMmd¶mg {‘iVmV. qH$~hþZm ZH$mo AgyZhr dmMmì¶m bmJVmV. ˶mMo H$maU Ago H$s ˶mV AmVm H$mhr Zmdrݶ Cabobo Zmhr. {edm¶ amoOM nmo{bg H$madmB© hmoV AgyZhr n[apñWVrV H$moUVmhr ’$aH$ nS>bobm Zmhr. ñnm d ‘gmO g|Qg© ‘ܶo gmnS>boë¶m ‘wbr Xoh{dH«$¶mÀ¶m ì¶dgm¶mV AgVrb Va ˶m§Mr nwéf {JèhmB©Ho$ nU nmo{bgm§Zm gmnS>bobr AgUma, nU d¥ÎmnÌmV à{gÕ hmoUmè¶m N>m¶m{MÌmV Vm§oS> H$nS>çmV PmH$boë¶m ’$³V ‘wbrM VodT>çm {XgVmV. N>m߶mÀ¶m doir ˶m‘wbr d ˶m§Mr nwéf {JèhmB©Ho$ ¶m§Zm g§^moJ H$aVmZm AJXr n°ÝQ>g² S>mD$Z pñWVrV nH$S>ë¶m{edm¶ ˶m§À¶mda H$madmB© hmoD$ eH$V Zmhr. nU Á¶m AWu ˶m ‘wbtZm Vmã¶mV KoD$Z nmo{bgm§Zr ˶m§Mr gwQ>H$m Ho$ë¶mMo d¥ÎmnÌo gm§JVmV ˶mAWu ˶m VemM pñWVrV gmnS>ë¶m Agë¶mMm {ZîH$f© {ZKVmo. ‘mÌ Vr nwéf {JèhmB©Ho$ N>m¶m{MÌmV H$YrM {XgV ZmhrV. ˶m§Mr Zmdo, ˶m§Mm R>md{R>H$mUr H$iUo Va XÿaM am{hbo. AmUIr EH$ {deof åhUOo nmo{bg H$madmB© amoOM MmbV AgyZhr hm Aem àH$maMm doí¶mì¶dgm¶ amÁ¶mV Wm§~ʶmMr {MÝho ZmhrV. {Zdm©V àXoemV Mhÿ~mOyZr dmam dmhÿ bmJVmo ˶mà‘mUo nmo{bgm§Zr N>mnm KmbyZ OodT>çm ‘wbtMr gwQ>H$m Hoo$bobr AgyZ ˶mhÿZ A{YH$ g§»¶oZo ‘wbr ˶m§À¶m OmJm KoʶmgmR>r Jmoì¶mV WS>H$VmV. amÁ¶mV nadmZmYmaH$ ñnm d ‘gmO g|§Q>g© {H$Vr AmhoV? Vr H$moR>o AmhoV? ˶m§Mo ‘mbH$ MmbH$ H$moU? Vo H$moR>bo AmhoV? ¶mMm Vnerb g§~§[YV gaH$mar Im˶mH$S>o AgUmaM, VoWo ‘gmOÀ¶m ZmdmImbr Xoh{dH«$¶ MmbV Agë¶mMo Am{U H$mhr ^mJmV bmoH$à{V{ZYrM ¶m ì¶dgm¶mg g§ajU XoV Agë¶mMo Amamon ~è¶mM dfmªnmgyZ hmoV AmhoV. nU ˶mV bj Kmbmdo Ago H$moUmbmM dmQ>bo ZìhVo. H$Xm{MV amÁ¶mÀ¶m ÑîQ>rZo n¶©Q>Z hm gdmªV ‘hÎdmMm ‘moR>çm à‘mUmV ‘hgyb {‘idyZ XoUmam ì¶dgm¶ Agë¶mZo, A{YH$m{YH$ g§»¶oZo n¶©Q>H$m§Zm AmH${f©V H$aʶmgmR>r Vmam§{H$V hm°Q>obm§à‘mUo ñnm, ‘gmO g§oQ>g© ‘ܶo Aem àH$mam§H$S>o Xþb©j H$aʶmMo ¶m AmYtÀ¶m gaH$mam§Zr OmUrdnyd©H$ R>a{dbobo Agmdo. n§{S>Vm§er ‘¡Ìr, g^mg§‘obZmV g§Mma åhUOo gh^mJ ¶mÛmao "MmVw¶© ' ¶oʶmgmR>r qH$dm VrW©¶mÌoÀ¶m {Z{‘ÎmmZo nydu KS>Umao n¶©Q>Z Am{U {eUdQ>m Kmb{dʶmgmR>r, ‘m¡O‘Om H$aʶmgmR>r OÝ‘JmdmV qH$dm OÝ‘ZJamV Á¶m§Mm ^moJ d Cn^moJ ‘Z‘wamX KoʶmV ImoQ>r

à{VîR>m AmS> ¶oVo ˶mMm ‘Zgmo³V AmZ§X bwQ>ʶmgmR>r hmoUmao gܶmMo AmIrd aoIrd n¶©Q>Z ¶m§Mm EH$‘oH$m§er "n¶©Q>Z' ¶m eãXmì¶{V[a³V Xþgam H$gbmhr g§~§Y Zmhr. ‘Ú, ‘{Xamjr d OwJma ho ¶m n¶©Q>ZmMo A{d^mÁ¶ KQ>H$ AmhoV. n¶©Q>Z hm AW©ì¶dñWoMm ‘w»¶ AmYma åhUyZ Á¶m Xoem§Zr, amÁ¶m§Zr ñdrH$mabm d {dH$[gV Ho$bm VoWo go³g d OwJma ¶m§Zr OrdZ gdmªJm§Zr ì¶mnbobo {Xgob. g§ñH¥$VrVyZ Amboë¶m Owݶm na§nam ñdmV§Í¶ ˶mVhr ñd¡amMmamdarb ~§YZo ¶m Zì¶m ì¶dñWoV {Q>Hy$M eH$V ZmhrV. Jmodm gܶm ¶m gm§ñH¥${VH$ CËnmVmÀ¶m g§H«$‘UmdñWoVyZ OmV Amho. Jmoì¶mV H°${gZmoÀ¶m énmZo n§MVmam§{H$V OwJmambm H$m¶Xoeraar˶m àmoËgmhZ {Xbo OmV Amhoo. ‘ÚnmZmg à{VîR>m Xoʶm~amo~a Y{ZH$m§~amo~a gm‘mݶm§Zm gwÕm hdr Ver hdr Voìhm d hdr VoWo {‘imdr

Ñpï>jon grVmam‘ Q>|Jgo 9922409416 åhUyZ emgZmZo ‘Úmb¶o d JwÎmo CKS>ʶmg ‘mJob VodT>o nadmZo XoʶmMo CXma YmoaU Adb§~bo Amho. JmodoH$a Xmê$ {nVmV, nU H$YrM añ˶mda nS>V ZmhrV, hm ‘ÚnmZg‘W©ZmgmR>r Amnbm hþH$‘r E³H$m. ‘ÚnmZ ho JmodoH$am§À¶m OrdZmMo ‘hÎdmMo A§J Agë¶m‘wio EH$ XoIrb ‘Úmb¶ dm JwÎmm Zmhr Agm Jmoì¶mV dmS>m AgUma Zmhr. ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zm ˶m§À¶m n{hë¶m ‘w»¶‘§[ÌnXmÀ¶m H$mimV dmñH$mo ~m¶Um {H$Zmè¶mdarb doí¶mdñVr CISy>Z Q>mH$Uo e³¶ Pmbo hmoVo. H$maU VoWrb {JèhmB©H$ àm‘w»¶mZo {~Ja JmodoH$a µl{‘H$m§n¡H$s Ago. Vr PmonS>nÅ>r Zmhrer Pmbr åhUyZ ˶mMm Jmoì¶mVrb n¶©Q>Z ì¶dgm¶mda n[aUm‘ hmoʶmMr e³¶Vm ZìhVr. Joë¶m ghm dfmªV XoemV A{YH$m{YH$ bmoH$m§H$S>o ‘moR>çm à‘mUmV n¡gm IwiIwiy bmJbm Amho. ¶mV gd©M dJm©Vrb bmoH$ AmhoV. amOH$maUr AmhoV. ˶m§Mo gJogmo¶ao AmhoV. emgH$s¶ A{YH$mar, N>mQo >‘o moR>o CÚmoOH$ AmhoV. ˶m§Zm n¡em§Mr qMVm Zmhr, qMVm Amho Vr n¡gm H$gm IM© H$am¶Mr ¶mMr! n¶©Q>Z joÌ åhUyZ bm¡{H$H$ {‘i{dboë¶m Jmoì¶mgma»¶m {R>H$mUr df©hr ^a arK bmJbobr AgVo Vr Aem n¶©Q>H$m§Mr! Vmam§{H$V hm°Q>ëo gZm ‘Ú ‘{Xamjrgh gd© godm hmV OmoS>y Z Cä¶m AgVmV. nU ˶m gmYmaU ‘ܶ‘dJu¶mV ‘moS>Umè¶m Am{U gd© gwI^moJmgmR>r ¶oUmè¶m

n¶©Q>H$m§À¶m Amdm³¶m~mhoaÀ¶m Agy eH$VmV. Xoer n¶©Q>H$m§‘ܶo hm dJ© ‘moR>m AgVmo. ˶m§Mr go³g JaO ^mJ{dʶmMo H$m‘ ñnm, ‘gmOg§oQ>a ¶m§À¶m ‘mܶ‘mVyZ hmoVo. ˶m§da H$madmB© H$ê$Z VoWrb ‘wbtMr "gwQ>H$m' Ho$br Ago nmo{bgm§Zr åhUUo d ñdV:Mr nmR> WmonQy>Z KoUo hm ewÕ ~Zmd Amho. H$maU ˶m ‘wbr ~iO~arZo dm {dídmgKmVmZo ¶m ì¶dgm¶mV AS>H${dʶmV Amë¶m AmhoV Ago åhUm¶bm ˶m Hw$Hw$bo ~mi ZmhrV. ˶m§Zr OmUyZ ~wOyZ Amnë¶m PQ>nQ> ^m¡{VH$ CÞVrMm ‘mJ© åhUyZ OmUrdnydH© $ ˶mV nmD$b R>do bo Amho. nmo{bg H$madmB© MwH${dʶmgmR>r ^m~S>onUmMm Amd ˶m Adí¶ AmUVrb, nmo{bg ˶m§Zm gmoSy>Z XoVmV åhUOo H$m¶ H$aVmV? Aem àµH$mao "ZaH$mVyZ gwQ>H$m' Pmboë¶m ‘wbr Z§Va H$moR>o OmVmV? ¶mMm emoY nmo{bg KoVrb qH$dm H$m¶ ‘mhrV Zmhr. AmnU amÁ¶mÀ¶m AW©ì¶dñWoMm H$Um åhUyZ EH$Xm ñdrH$mabm H$s ‘J ‘Ú, ‘{Xam d OwJma ¶m~m~VrV gmodio amhVm ¶oV Zmhr. ’$ma Va Vgo ZmQ>H$ H$aVm ¶oVo. H°${gZmo‘wio OwJmambm n«moËgmhZ {‘iyZ JmodoH$a VoWo OmD$ bmJVrb Aer ^rVr AZoH$m§Zr 춳V Ho$ë¶mZ§Va gaH$maZo JmodoH$am§Zm VoWo Omʶmg ~§Xr Ho$br. nU Vr {H$Vr ’$gdr hmoVr ho CKS> Pmbo Amho. g‘wÐmV Agboë¶m H°${gZmo‘ܶo OwJma IoiUmè¶mn¡H$s 90 Q>³Ho$ JmodoH$a AgVmV Am{U AZoH$m§Zr ¶m OwJmamnm¶r Amnbm gd©Zme KS>dyZ AmUbm Amho. gܶm n¶©Q>H$ Va H°${gZmo‘ܶo OwJmamda Amnbo Zer~ AmO‘mdʶmgmR>r qH$dm EH$ lr‘§Vr M¡Z åhUyZ OmVmVM! Jmoì¶mV ‘ÚmÀ¶m Va nmUnmo¶mM KmVë¶mgma»¶m AmhoV. Aem n[apñWVrV doí¶mì¶dgm¶ MmbVmo åhUyZ "ñnm' d "‘gmO' nmb©g©da N>mno ‘maUo, VoWrb ‘wbr {Zînmn Agë¶mMo ‘mZyZ ˶m§Mr doí¶mì¶dgm¶mVyZ gwQ>H$m Ho$br Ago d¥ÎmnÌmV N>mnyZ AmUUo ho gJioM g§e¶mñnX dmQ>Vo. gaH$mabm IamoIaM hm ì¶dgm¶ KmVH$ dmQ>V Agob Va ñnm d ‘gmO nmb©g© ~§X H$µê$Z XmIdmdr. nU Vgo KS>Uma Zmhr. H$maU dfm©H$mR>r XrS>> XmoZ hOma H$moQ>tMm ‘hgyb à˶j Aà˶jar˶m gaH$mar {VOmoarV Q>mH$Umar gmoݶmMr A§S>r XoUmar hr n¶©Q>Z CÚmoJmMr H$m|~S>r AerM A{YH$m{YH$ gmoݶmMr A§S>r XoV amhmdr AgoM H$moU˶mhr gaH$mabm dmQ>Uma. åhUyZ ñnm d ‘gmO nmb©g© ¶mda N>mno ‘mê$Z VoWrb ‘wbtMr doí¶ì¶dgm¶mVyZ gwQ>H$m H$aʶmMr d ˶mbm d¥ÎmnÌmV à{gÜXr XoʶmMr H¥$Vr Á¶m§Zm Vmam§{H$V hm°Q>obm§Vrb go³g godm nadS>V Zmhr Aem n¶©Q>H$m§Zm Ver godm VwbZoZo H$‘r IMm©V ñnm d ‘gmO nmb©g© ‘ܶo CnbãY Agë¶mMo gwM{dʶmgmR>r Va Zgmdr Zm Ago ‘bm dmQ>Vo.

Zm|X

’$m¶btV H$m¶ XS>bo¶? amhþc Jm§YtMr ^oQ> g O aH$mar Im˶mV H$mhr J¡aì¶dhma Pmbm H$s {VWyZ n{hë¶m Jm¶~ hmoVmV ˶m ’$m¶br. H$maU ˶mVM gJiçm ì¶dhmamMo B§{JV XS>bobo AgVo. Vo H$moUmbm H$iy Z¶o qH$dm Mm¡H$er PmbrM Va ˶mVyZ H$mhr {ZînÞ hmoD$ Z¶o ¶mgmR>rM ¶m ’$m¶br Jm¶~ hmoVmV. H$mhr doim H$m¶m©b¶mbm AmJ bmJVo Am{U ~amo~a ˶mM ’$m¶br ˶mV ~o{MamI hmoVmV. hm ¶m XoemVbm AZw^d Amho. ˶m‘wio Hw$R>ë¶mhr gaH$mar H$m¶m©b¶mVrb ’$mB©b Jm¶~ Pmbr H$s àW‘ g§e¶ KoVbm OmVmo Vmo J¡aì¶dhmamMm. Jmodm ‘o{S>H$b H$m°boO ‘Yrb dmXJ«ñV ì¶dhmamer g§~§{YV 4 ’$m¶br Jm¶~ Pmë¶m AmhoV. ’o$~«wdmar 2012 nmgyZ ¶m ’$m¶br Jm¶~ Pmë¶m AmhoV. XmoZ ‘{hZo H$m°boOÀ¶m àemgZmZo ˶m emoYë¶m. Varhr ˶m {‘iV ZmhrV åhQ>ë¶mda g§¶wº$ g§MmbH$m§Zr n[anÌH$ nmR>dyZ ’$m¶btMr emoYmemoY gwê$ Ho$br Am{U ’$m¶br Z {‘imë¶mg nmo{bg VH«$ma H$amdr bmJob Agm Bemamhr {Xbm. ‘mÌ Varhr ˶m ’$m¶br {‘imboë¶m ZmhrV. Iao Va gaH$mar H$m¶m©b¶mV ’$m¶br nwT>o gaH$V AgVmZm à˶oH$ {R>H$mUr Zm|X hmoV AgVo. ˶m‘wio hr ’$mB©b Zo‘H$s Hw$R>yZ Jm¶~ Pmbr ¶mMr Zm|X {‘iy eH$Vo. {ZXmZ Hw$R>ë¶m {d^mJmV Joë¶mZ§Va Vr Jm¶~ Pmbr ho Var H$iy eH$Vo. ’$º$ hr à{H«$¶m arVga nmibr Jobr Agbr nm{hOo. Jmo‘oH$m°V Zo‘Ho$ H$m¶ Pmbo Amho ho H$im¶bm ‘mJ© Zmhr. ‘mÌ ¶m ’$m¶br H±${Q>Z, ~±H$, ’$m‘©gr, d OZab ñQ>moAg© ¶m {d^mJmer g§~§{YV AmhoV Am{U ¶m {d^mJmVrb ì¶dhma AndmX dJiVm dmXJ«ñV am{hbo AmhoV. ‘w»¶ åhUOo ho {d^mJ Am{W©H$ ì¶dhmamer g§~§{YV AmhoV Am{U {OWo Am[W©H$ ì¶dhma hmoVmo {VWo H$mhr Var J¡a hmoʶmg dmd AgVmo. gmh{OH$M ’$m¶br Jm¶~ hmoʶmZo g§e¶ ~imdVmo. ¶mnydu Jmo‘oH$m°Mo Am{W©H$ ì¶dhma Zoh‘rM dmXmV gmnS>bo AmhoV. Am¡fYo IaoXr, {deofV: BÝewbrZ IaoXr ~m~V ‘moR>m J¡aì¶dhma Pmë¶mMr d¥Îmo Joë¶m H$mhr dfmªV à{gÕ Pmbr AmhoV. nU ˶mg§X^m©V H$moUmda H$Yr H$mhr H$madmB© Pmë¶mMo Eo{H$dmV Zmhr. Air{‘ir JwnMyn AgmM EHy$U àH$ma {XgVmo. IwÔ Amamo½¶ g§MmbZmb¶mÀ¶m ‘o{S>H$b ñQ>moAa S>onmo‘Ybo nmM dfmªMo aoH$m°S>© Jm¶~ Pmbo Amho. Aem àH$mao aoH$m°S>© Jm¶~ ìhm¶bm bmJbo Va J¡aàH$ma CKS>H$sg AmUUo AdKS> OmUma Amho Am{U JwÝhoJmam§Zm ‘moH$io amZ {‘iUma Amho. ¶mVyZ H$mhr J¡aì¶dhma Ho$bm Va Vmo nMVmo Agm g§Xoehr OmʶmMm YmoH$m Amho. ˶m‘wio gd© ’$m¶br d aoH$m°S>© ì¶dpñWV R>odUo hr ˶m ˶m H$m¶m©b¶mMr O~m~Xmar Amho. ˶m§Zr Vr nma nmS>br nm{hOo. gܶm ZdrZ gaH$ma ¶oVmM ¶mV WmoS>m ~Xb Pmbobm {XgVmo. BÝew{bZ IaoXr~m~V Pmbobm Jm|Yi nmhÿZ ¶mdoir B© {Z{dXm H$mT>m¶Mo AmXoe Amamo½¶ ImVo Am{U Amamo½¶ g§MmbZmb¶mZo {Xbo AmhoV. AmVm ¶m ’$m¶br Jm¶~ hmoʶmÀ¶m àH$mamMrhr Amamo½¶‘§Í¶m§Zr XIb KoVbr Amho. Vo ¶mnwT>o H$m¶ H$madmB© H$aVmV Vo nmhmdo bmJob.

å_y H$mí_ra_Ü`o _w»`_§Ìr Amo_a AãXþ„m `m§À`mgh cS>mIcm ^oQ> {Xcr. `mdoir VoWo gwê$ hmoUmè`m EH$m ~moJÚmÀ`m H$m_mcm ^oQ> {Xcr. amhþc Jm§Yr `m§Mr hr H$mí_ra ^oQ> \$ma AmídmgH$ Amho. H$maU Vr nmoH$i ^oQ> Zmhr. Ë`m§À`mgmo~V H$mhr AmKmS>rMo CÚmoJnVr AmhoV. `m_Ü`o aVZ Q>mQ>m, {~cm© BË`mXr ghm CÚmoJnVr Ë`m§À`mgmo~V AmhoV. Ë`m§À`mg_moa amhþc Jm§Yr `m§Zr `wdH$m§er g§dmX gmYcm Am{U AmnU {X„rMo Am{U lrZJaMo ZmVo OmoS>Ê`mgmR>r Amcmo AmhmoV Ago gm§{JVco. Zohê$-Jm§Yr Hw$Qw>§~mÀ`m Mma {nT>çm Am{U AãXþ„m KamÊ`mÀ`m VrZ {nT>çm `m§Mo H$go K{Zð> ZmVo Amho, ho Ë`m§Zr ñnï> Ho$co. _wimV Zohê$ Hw$Qw>§{~` ho H$mpí_ar AmhoV, `mMm Ë`m§Zr AmdOy©Z C„oI Ho$cm. `m KamÊ`mcm Agcoco H$mí_raMo AmH$f©U Am{U H$mí_ra{df`rMo ào_ gdmªZmM R>mD$H$ Amho. B§{Xam Jm§Yr `m§Zr H$mí_ra_Ü`o Ka KoD$Z {VWo d¥ÕmdñWoV ñWm{`H$ hmoÊ`mMm {dMma Ho$cocm hmoVm. na§Vw H$mí_racm {Xcocm doJim XOm© Am{U Ë`m§Zm Agcoco A{YH$ma `m_wio B§{Xam Jm§YtMo ñdßZ gË`mV CVaco Zmhr. nU `m KamÊ`mMo Am{U H$mí_raMo ZmVo Ë`mVyZ ñnï> Pmco. AmVm amhþc Jm§Yr H$mí_raer Zì`mZo ZmVo OmoS>V AmhoV, ho _mÌ doJù`m àH$maMo AmhoV. Amnë`m g§nH$m©VyZ H$mí_ra_Ü`o {dH$mg H$m_o ìhmdrV Am{U _moR>r JwV§ dUyH$ hmoD$Z H$mpí_ar VéUm§Zm amoOJma {_imdm, Agm hoVy Ë`m§Zr R>do cocm Amho. Oå_yH$mí_raMm àíZ \$ma Jw§VmJw§VrMm Am{U JhZ Amho. `m àíZmMo CÎma Zo_Ho$ H$m` Amho Am{U Vmo àíZ Zo_H$m H$gm gwQ>Uma Amho, `m{df`r Joë`m 50 dfmªnmgyZ H$mÏ`mHy$Q> Mmccocm Amho. na§Vw OmUH$ma cmoH$ ~è`mM MM}Z§Va EH$m {ZîH$fm©àV `oV AgVmV, H$s H$mí_raMo ^maVmVrc {dcrZrH$aU ho A§{V_ ñdénmV ìhm`Mo Agoc Va H$mpí_ar OZVm Am{U ^maVr` OZVm `m§À`mV {Oìhmù`mMo ZmVo {Z_m©U Pmco nm{hOo. ^maV Am{U nm{H$ñVmZ `m§À`mV BVHo$ {dVwï> AgyZgwÕm nm{H$ñVmZMr {eï>_§S>io Am{U gm§ñH¥${VH$ _§S>io ^maVmV `oVmV Am{U gm§ñH¥${VH$ nmVirda nm{H$ñVmZer ÑT> ZmVo {Z_m©U H$aÊ`mMm à`ËZ AmnU H$aVmo, Vgm H$mí_ra~m~V hmoV Zmhr. gJù`m H$mpí_ar cmoH$m§Zm gagH$Q> {d^mOZdmXr R>adyZ AmnU Ë`m§Mm Xþñdmg H$aVmo, Vmo gmoS>cm nm{hOo Am{U Ë`m§Zm Odi Ho$co nm{hOo. `m{edm` {VWco VéU H$mhr à_mUmV A{VaoŠ`m§À`m hmVMo ~mhþco ~ZVmV. `mMo H$maU Ë`m§Mr Jar~r. amoOJma Zmhr, CËnÞmMo gmYZ Zmhr. Odinmg 25 dfmªÀ`m A{VaoH$s H$madm`m§_wio Amho Vmo n`©Q>ZCÚmoJ {dñH${iV Pmcocm Amho. Aem doir `m VéUm§Zm amoOJmamÀ`m ZdrZ g§Yr CncãY H$ê$Z {Xë`m VaM Ë`m§À`m _ZmV Amnë`m{df`r AmñWm {Z_m©U hmoUma Amho. Voìhm amoOJma{Z{_©Vr Am{U {Oìhmim hr XmoZ H$mpí_aÀ`m àíZmMr CÎmao AmhoV. amhþc Jm§Yr `m§Zr `m XmoÝhr Jmoï>r§À`m Ñï>rZo gH$mamË_H$ nmD$c Q>mH$coco Amho. Joë`m VrZ {nT>çm ^maV Am{U H$mí_ra `m§À`mVco _mZ{gH$ A§Va dmT>V Joco, nU AmVm amhþc `m§À`m à`ËZmZo ho A§Va H$_r hmoB©c, Aer Amem ~miJy.

mail editor@dainikherald.com

{edYZwî¶ nobʶmgmR>r..

^º$s

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

"nm§Jù¶m§À¶m gmo~Vrbm ¶oD$ Úm ~bX§S> ~mhþ,{Z{‘©VrÀ¶m ‘w³V J§Jm Úm BWo ‘mVrV dmhy......' hr {Zìdi H$dr H$ënZm ZgyZ ~m~m Am‘Q>|À¶m ‘hmamoJr godm g{‘VrÀ¶m "ñdamZ§XdZ' CnH«$‘mMr hmH$ Amho. e{Zdmar 27 Am°³Q>mo~abm nUOrVrb H$bm AH$mX‘rV d a{ddmar 28 Am°³Q>mo~abm ‘S>Jmd ¶oWrb aqdÐ ^dZmV AmZ§XdZmVrb A§Y, An§J, ‘wH$, ~Yra d Hw$îR>é½U H$bmH$ma Amnbr OrdZgmYZm noe H$aVrb. "OrdZ ˶m§Zm H$ibo hmo' ho ˶m§À¶m‘Yrb g‘mZ gyÌ Amho. hr Ho$di gágwam§Mr ‘¡’$sb Zgob. ñdV…Mo Xþ…I {dgéZ Xþgè¶m§Zm ˶m§Mo Xþ…I {dgam¶bm bmdUmar "ñdamZ§XdZ' hr OmXþB© Midi Amho. An§JËdmMo aS>JmUo Z JmVm "¶m OJʶmda, ¶m OÝ‘mda eVXm ào‘ H$amdo' Agm {ZYm©a noaUmam hm H$bm{dîH$ma Agob. AmoKiy nmhUmam Alw S>moù¶mÀ¶m nmnUrAmS> H$gm AS>dm¶Mm ho {eH$dUmam Agm AmJim doJim CnH«$‘ OJmÀ¶m nmR>rda Hw$R>ohr Zgob. Ho$di {VH$sQ> Xa nadS>V Zmhr åhUyZ ¶m AZw^wVrMm bm^ KoVm Ambm Zmhr hr hihi Hw$UmÀ¶mhr Z[e~r ZH$mo. BVam§Zr WmoS>m ^ma CMbbm Va ˶m§Zmhr {dZmg§H$moM ¶oVm ¶oB©b. Á¶m§Mr ~mJ ’w$byZ Ambr ˶m§Zr gT>i hñVo àdo{eH$m d gÝ‘m{ZH$m§Mo ‘mob XoD$Z A{YH$ XmoZ ’w$bo ÚmdrV Aer

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

Am¶moOH$m§Mr Anojm Amho. öX¶mbm ñne© H$aʶmgmR>r hmVmMr ~moQ>§ OéarM AgVmV H$m? {Z{íMVM Zmhr. nU hmV Zgbobo Oa "gmWr hmV ~T>mZm' Aer JrV JmV gmX XoD$ bmJbo Va Hw$UmMo H$mirO hobmdUma Zmhr? Zo‘Ho$ VoM KS>Uma Amho. nmhwUo Iwn XþéZ ¶oV AmhoV. BV³¶m XþéZ H$s ˶m XþarMr

H$m¶Xm d gwì¶dñWm {~KS>br Jmoì¶mV gܶm Mmoè¶m§Mo à‘mU ’$maM dmT>bobo {XgVo. AJXr {XdgmT>diçm MmoaQ>o Mmoè¶m, XamoS>o Kmby bmJbo AmhoV. OUy ˶m§Zm H$gbr ^rVrM dmQ>oZmgr Pmbr Amho. H$moUmda {dídmg R>odm¶Mm AZ² H$moUmda Zmhr Aer n[apñWVr Ambr Amho. EH$ ¶wdH$ XþH$mZmVyZ OodUmMo nXmW© KoD$Z EH$m ‘{hboÀ¶m Kar Jobm AgVm Vr EH$Q>rM Amho hr g§Yr gmYyZ {VÀ¶mer J¡adV©UyH$ H$ê$ bmJbm. åhUOo KanmoM dñVy XoUmè¶m bmoH$m§dahr {dídmg R>odm¶Mo {Xdg am{hbobo ZmhrV. åhmnemV Va ^a Xþnmar, ^a dñVrV XþH$mZXmamMm IyZ H$ê$Z gmoݶmMo Xm{JZo bwQ>bo. ~bmËH$mamMr àH$aUohr dmT>V AmhoV. ¶mbm AmYw{ZH$ bmB©’$ñQ>mB©b H$maUr^yV Amho Ago g‘Obo OmVo. nU Hw$R>o Var g§ñH$mahr H$‘r nS>VmhoV Ago {XgVo. ¶mda VmoS>Jm H$mT>Uo Amdí¶H$ Amho. - a‘mH$m§V ZmB©H$

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

H$ënZmhr H$aVm ¶oV Zmhr. ˶m§Mo ‘mhoa d e§^a Q>³Ho$ g˶ Agbobm AmZ§XdZ àH$ën e³¶VoÀ¶m XþañW gr‘maof|À¶mhr nbrH$S>o ~gbobm Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mVrb ^OZo, àmW©Zm, Xoe^³Vr JrVo, ܶo¶JmZ Am{U R>gHo$~mO bmdʶm ¶m§Mm OÝ‘ A~mobm§Mm AmdmO, A§Ym§Mr ÑîQ>r Am{U {dH$bm§JmMo gm‘϶© ¶m‘YyZ Pmbm Amho. ¶m CnH«$‘mV 200 hyZ A{YH$ {hå‘V~hmÔa H$bmH$mam§Zm gh^mJr H$aʶmMm à¶ËZ Amho. ˶m§Zm dmd {‘imdm EdT>mM hoVy Zmhr. nmhþUo H$mhr KoʶmgmR>r ¶oV ZgyZ XoʶmgmR>r ¶oV AmhoV. H$éUoMr ^rH$ ‘mJʶmEodOr H$boÀ¶m CnmgZoVyZ Am¶wî¶mg {^S>ʶmMm hm à¶ËZ H$‘©¶moJr ~m~m Am‘Q>|Mo {Ma§Ord S>m°. {dH$mg Am‘Q>o ¶m§À¶m àoaUoVyZ gmH$mabm. ¶m {Z{‘ÎmmZo O‘bobm {ZYr AmZ§XdZ qH$dm ‘hmamoJr godm g{‘VrgmR>r gËH$maUr bmJob. hm {ZYr A§YmamV àH$me XoʶmgmR>r Agob. Á¶m§Zm nm¶ qH$dm nmdb§ ZgVrb ˶m§À¶m hmVmVrb H$mR>çm Z¥Ë¶‘½Z hmoD$Z ñQ>oOda {WaH$Vrb. Aemdoir dÝñm ‘moAa Q>mù¶m§Mm àM§S> H$S>H$S>mQ> EdT>oM H$m Amnb§ ¶moJXmZ amhUma? gwam§Mr ~agmV H$aUmao {H$VrVar H$bmH$ma H$U©~Yra AmhoV. ˶m§Zm ˶m Q>mù¶m EoHy$hr ¶oUma ZmhrV. ñdV… {dH$mg Am‘Q>o ¶oV AmhoV ˶m§Zm ñdamZ§XdZMo {edYZwî¶ nobʶmgmR>r VéUmB©À¶m ~bX§S> ~mhþ§Mr gmW hdr. - A°S>. gVre gmoZH$

4

AmR>dU

"gZr S>O o 'Mr ^oQ> bhmZnUmnmgyZ ‘bm {H«$Ho$Q>M§ ^mar doS>. embo¶ OrdZmV AgVmZm ‘rM nwT>mH$ma KoD$Z AmgnmgÀ¶m ‘wbm§Zm EH$Ì Ho$b§ Am{U {H«$Ho$Q> ³b~ H$mTy>¶m åhUyZ gm§{JVb§. gmao EH$Ì Ambo, nU n¡go H$moUmhrH$S>§ ZìhVo. ‘J H$m¶, O§JbmV OmD$Z dS>mÀ¶m PmS>mÀ¶m XmoZ ’$m§Úm AmUë¶m, gdmªZr {‘iyZ Mma {Xdg ‘ohZV H$ê$Z {‘iyZ ~è¶mM à¶ËZm§Zr XmoZ ~°Q> ~Zdë¶m. nU bmHy$S> BVH§$ OS> H$s ~°Q> CMbm¶bmM Ìmg ìhm¶Mm. Var Amåhr hma ‘mZbr Zmhr. bmH$S>mMoM ñQ>ߧ g ~Zbo. ˶m {Xdgm§V OÌm§‘ܶo a~ar M|Sy> {‘iV, Vgbo EH$ XmoZ M|Sy> Am‘À¶mnmer O‘bo. Pmbr gwédmV Am‘À¶m {H«$Ho$Q> Ioiʶmbm. Vo {Xdg g{MZYmoZrMo ZìhVo, Va gw{Zb JmdñH$a hm Am‘Mm {hamo Agm¶Mm. amoO g§Ü¶mH$mir IoiyZ Kar ¶oB©n¶ªV H$mimoI ìhm¶Mm. hm¶ñHy$b‘ܶo hmoVmo Voìhm ‘r. EHo$ dfu ‘m¶m dmT>{XdgmÀ¶m AmXë¶m {Xder d{S>bm§Zr ‘bm AMmZH$ ~mobmdb§. ""dmT>{XdgmMr ^oQ> åhUyZ Vwbm H$m¶ hd§¶...?"" ˶m§Mm Vmo AZno{jV àûZ EoHy$Z ‘r haIyZ Jobmo. ‘bm ^oQ> {‘iUma Amho hr H$ënZm AmZ§XXm¶r Am{U ˶m H$mimV VodT>rM Xþ‘uihr hmoVr. AmOÀ¶mgma»¶m CR>gwQ> {JâQ>m Voìhm {‘iV Zìh˶m. AmíM¶© åhUOo ‘r nQ>H$Z gm§JyZ Q>mH$b§, ""‘bm gw{Zb JmdgH$aM§ gZr S>oO nwñVH$ hd§¶.'' dS>rb ~a§ åhUmbo. nU ˶m§Zmhr AmíM¶© dmQ>b§ Agob ‘m¶m ¶m ‘mJUrM§. ‘bm ImÌr dmQ>br Zmhr Vo nwñVH$ ^oQ> åhUyZ {‘iʶmMr. Xþgè¶m {Xder dmT>{Xder Zoh‘rà‘mUo ‘r Ioim¶bm Jobmo. Ceram Kar Ambmo, Voìhm dS>rb Kar Ambo hmoV.o ‘r H$mhr {dMmam¶À¶m AmV ˶m§Zr gw{Zb JmdgH$aMm ’$moQ>mo H$ìhada Agbob§ gZr S>oO ho nwñVH$ ‘m¶m hmVmV R>odb§. ‘m¶m AmZ§Xmbm nmamdma Zmhr am{hbm. H$m¶ H$ê$ AZ² H$m¶ ZH$mo Agm AmZ§X ‘bm Pmbm. Vm~S>Vmo~ ‘r Vo nwñVH$ KoD$Z Xoh^mZ hanyZ, ^yH$ {dgê$Z dmMm¶bm bmJbmo. ‘m¶m H$m¶‘ AmR>dUrV am{hbobr hr EH$ ‘m¡ë¶dmZ ^oQ> hmoVr. ˶mAmYr H$mhr {Xdg {S>MmobrV Jmo‘§VH$ ‘amR>r gm{h˶ g§‘obZmbm AmB©-d{S>bm§~amo~a Jobmo hmoVmo. {VW§ nwñVH$ àXe©ZmV gZr S>oO ho nwñVH$ ‘r ~{KVb§, hmVmV KoD$Z Hw$admib§ hmoV§. gw{Zb JmdgH$a ¶m§Zr ‘wimV B§J«OrVyZ {b{hboë¶m AmË‘M[aÌmMm Vmo ‘amR>r AZwdmX hmoVm. H$YrVar ho nwñVH$ ‘bm {‘iob H$m¶ Agm {dMma Voìhm ‘ZmV ¶oD$Z Jobm hmoVm. A§V‘©ZmVrb Vr BÀN>m d{S>bm§Zr dmT>{XdgmMr ^oQ> H$m¶ hdr {dMmaVmM nQ>H$Z ‘m¶m AmoR>m§da Ambr. d{S>bm§Zr Vr nyU©hr Ho$br! ˶m {Xdgm§V åhmngm BW§ H$m‘mgmR>r Vo ¶oV AgV. {VW§ nwñVH$m§Mr XþH$mZ§ Y§wS>miyZ ˶m§Zr gZr S>oO hþS>Hy$Z ‘m¶mgmR>r AmUb§ hmoV§. AmO dS>rb h¶mV ZmhrV. Aën AmOmamM§ {Z{‘Îm KS>b§ AZ² Vo Am‘À¶mVyZ Jobo, ˶mbm EH$ Vn bmoQ>b§. ˶mZ§Va Am¶wî¶mV AZoH$ ^oQ>r {‘imë¶m, nU hr EH$ AmR>dU ‘ZmV H$m¶‘ H$moê$Z am{hbr Amho.

- g§O¶ T>dirH$a Amnë¶m Am¶wî¶mV AZoH$ H$Qw>-JmoS> àg§J ¶oD$Z Jobobo AgVmV. ~è¶mM AmR>dUr AgVmV gm§Jʶmgma»¶m, Va H$mhr Z gm§Jʶmgma»¶mhr! Vw‘À¶mH$S>ohr Agob EImXr AmR>dU gm§JʶmgmaIr. Va ‘J CMbm boIUr AZ EImXr Mm§Jbr AmR>dU gw‘mao 400 eãXm§V {bhÿZ nmR>dm. {ZdS>H$ AmR>dUtZm ¶m ñV§^mVyZ à{gÕr {Xbr OmB©b. g§nmXH$ … X¡{ZH$ hoamëS>, H$m§nmb Q´>oS> g|Q>a, {‘{bQ>ar hm°pñnQ>bÀ¶m ‘mJo, H$m§nmb, nUOr Jmodm 403001. ’°$³g: 2228083; B©‘ob: features@dainikherald.com

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


09goa5_Layout 1 08-10-2012 20:55 Page 1

5

CËgd

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

AmJm‘r dfm©V {MÌH$bm ‘hmoËgd am~{dUma ghH$ma‘§Ìr T>dirH$a ¶m§Mo ‘meobdmgr¶m§Zm AmídmgZ ‘meob {X. 8 (dmVm©ha) : Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ Jmoì¶mV {MÌH$bm ‘hmoËgd Am¶mo{OV H$aʶmMm Amnbm {dMma Amho. ˶mgmR>r Amnbm à¶ËZhr Mmby Amho. {edm¶ H$bm d gm§ñH¥${VH$ g§MmbZmb¶gwÜXm ˶mg§X^m©V amOr Amho. na§Vw ˶m ‘hmoËgdmMr {Z{‘©VrM hmoV Zmhr. åhUyZM {MÌH$ma X¶mZ§X ^JV ¶m§Zr ‘meob‘Yrb {MÌH$bmH$mam§À¶m ghmæ¶mZo ¶m ‘hmoËgdmMr énaofm V¶ma H$ê$Z Úmdr, åhUOo ˶mÀ¶mda gaH$mar gmonñH$a H$ê$Z, nwT>À¶m dfu ‘hmoËgdmMo Am¶moOZ H$aʶmMo à¶ËZ ‘m¶mH$Sy>Z {Z{íMVM Ho$bo OmVrb, Ago à{VnmXZ ghH$ma‘§Ìr XrnH$ T>dirH$a ¶m§Zr Ho$bo. Vo ‘meob ‘hmembm H$bm g§J‘ d H$bm g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶ ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo XodH$sH¥$îU

g^mJ¥hmV Am¶mo{OV ‘hmembmV’}$ g§J«hrV Ho$boë¶m 50 {MÌH¥$Vr àXe©ZmÀ¶m CX²KmQ>Zàg§Jr ~mobV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV H$bm Am{U g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶mMo Cng§MmbH$ AemoH$ na~, ñWm{ZH$ Cngan§M OmoËgZm {eamoS>H$a, dmhVyH$ Im˶mMo ghmæ¶H$ g§MmbH$ Jwê$Xmg Zmd}H$a, ‘hmemboMo ‘mdiVo Aܶj Z§XHw$‘ma ^JV, ZwVZ Aܶj ào‘mZ§X ZmB©H$ AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. > ‘§Ìr T>dirH$a ¶m§À¶m hñVo g‘B© àÁÁdbZ H$ê$Z {MÌH¥$Vr àXe©ZmMo CX²KmQ>Z Pmbo. ¶mdoir ^JV Am{U Hw§$S>B©H$a ¶m ‘meob ¶oWrb XmoZ à{gÜX {MÌH$bmH$mam§Mm emb, lr’$i d ñ‘¥[V{MÝh XodyZ gËH$ma H$aʶmV

Ambm. nwT>o ~mobVmZm T>dirH$a åhUmbo, ‘meob ¶oWrb ‘hmembm H$bm g§J‘ g§ñWoZo Jobr 20 df} H$bm joÌmV Mm§Jbo Zmd {‘i{dbo Amho. Z¥Ë¶, Jm¶Z, dmXZ AmXtMo {ejU hr g§ñWm {dÚm϶mªZm XoV Amho. AmQ>© ‘hm{dÚmb¶mV {dÚm϶mªÀ¶m H$m¶©emim Am¶mo{OV H$ê$Z, ˶m§À¶mH$Sy>Z H$mën{ZH$nUo gmH$maboë¶m {MÌm§Mr H$YrM n¡emV JUVr hmoD$ eH$V Zmhr, Ago Vo åhUmbo. {MÌH¥$VtÀ¶m Aem àXe©Zm‘þio {MÌH$mam§Zm à{gÜXr Va {‘iVoM, ˶m{edm¶ ˶m§Mm AmË‘{dídmgXoIrb hOmamo nQ>tZr dmT>Vmo. ˶m‘wio ‘hmembmZo ^yVH$mimVrb H$bm§Mo g§dY©Z H$ê$Z, dV©‘mZmVrb H$bmH$mam§V’}$ ^{dî¶mVrb Zd{nT>rn¶ªV

nmohM{dʶmgmR>r X¶mZ§X ^JV d dg§V Hw§$S>B©H$a ¶m§À¶mgma»¶m H$bmH$mam§À¶m ghH$m¶m©Zo Mm§Jbo H$bmH$ma {Z‘m©U>H$amdoV, Ago AmdmhZhr ˶m§Zr Ho$bo. ‘§Ìr T>dirH$a ¶m§À¶m hñVo X¶mZ§X ^JV ¶m§Mm gËH$ma Va na~ ¶m§À¶m hñVo dg§V Hw$§S>B©H$a ¶m§Mm gËH$ma CH$aʶmV Ambm. ¶mdoir ~mobVmZm na~ ¶m§Zr AmOMo gËH$ma‘yVu à{gÜX H$bmH$ma AgyZ, ˶m§Mr Jmoì¶mVM Zìho Va Jmoì¶m~mhoahr à{gÜXr Amho. Ago gm§{JVbo. H$bmH$mam§Mo {hV OmonmgUmè¶m ‘hmembm g§ñWoMo {MÌH¥$Vr àXe©Zm~Ôb ˶m§Zr H$m¡VwH$ Ho$bo. {edm¶ gd© H$bmH$ma VgoM g§ñWoÀ¶m nXm{YH$mè¶m§Mohr ˶m§Zr A{^Z§XZ Ho$bo.

‘meob ¶oWrb H$m¶©H«$‘mV {MÌH$ma X¶mZ§X ^JV ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm ghH$ma‘§Ìr XrnH$ T>dirH$a.

H$bm Am{U g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶mMo Cng§MmbH$ AemoH$ na~ ¶m§À¶mH$Sy>Z gËH$ma ñdrH$maVmZm dg§V Hw§$S>B©H$a.

Cno{jVm§Mo OJUo g‘«mQ> ³b~Zo ’w$bdmdo enWJ«hU gmohù¶mV Am‘Xma gmdim§Mo AmdmhZ

{S>Mmobr g‘«mQ> ³b~À¶m enWJ«hU gmohiçmV ñ‘a{UHo$Mo àH$meZ H$aVmZm Am‘Xma Zaoe gmdi. gmo~V [XdmH$a {eH«o$, ‘hoe ZmB©H$, O¶Xod na~, Aܶj àgmX ZmB©H$ d BVa.

aº$XmZ {e[~ambm CËñ’y$V© à{VgmX åhmngm, {X. 8 (à{V{ZYr) … gmiJmd ¶oWrb gmiJmd grQ>rPZ ’$moa‘V’}$ Am¶mo{OV aº$XmZ {e~rambm gmiJmddmgr¶m§H$Sy>Z CËñ’y$V© à{VgmX {‘imbm. ¶mV gw‘mao 58 bmoH$m§Zr aº$XmZ Ho$bo. gmiJmd n§Mm¶V g^mJ¥hmV Pmboë¶m ¶m {e{~amMo CX²KmQ>Z g‘B© àÁdbZ H$ê$Z gan§M EH$ZmW

AmoamoñH$a ¶m§Zr Ho$bo. ¶mdoir grQ>rPZ ’$moa‘Mo Aܶj S>m¶Jmo ’$Zmª{S>g, A°S>. gVre ZmB©H$, n§M gXñ¶ âbmoar dmP AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ‘mݶdam§gh gmiJmd‘Yrb ¶wdH$-¶wdVtZr aº$XmZmV gh^mJ KoD$Z aº$XmZ Ho$bo. Jmodm ‘oS>rH$b H$m°boOÀ¶m S>m°³Q>am§Zr aº$Xm˶m§Zm ghH$m¶© Ho$bo.

{S>Mmobr, {X. 8 (à{V{ZYr) : gm§ñH¥${VH$ joÌmV Jm¡admñnX H$m‘{Jar H$ê$Z, H$bmH$mam§Zm ì¶mgnrR> {Z‘m©U H$ê$Z XoUmè¶m g‘«mQ> ³b~Zo g‘mOmVrb Xþb©{jV JmoîQ>tgmR>rhr ¶moJXmZ Úmdo, Ago AmdmhZ Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. Vo {eamoS>H$a g^mJ¥hmV Am¶mo{OV {S>Mmobr g‘«mQ> ³b~À¶m enWJ«hU gmohiçmV à‘wI nmhwUo åhUyZ ~mobV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV g‘«mQ >³b~ B§Q>aZ°eZbMo [XdmH$a {eH«o$, ‘hoe ZmB©H$, O¶Xod na~ JmdH$a, ZyVZ Aܶj àgmX ZmB©H$, Zahar gmd§V AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. gmdi nwT>o ~mobVmZm åhUmbo, g‘«mQ> ³b~Zo

Z¡{VH$ ‘wë¶m§Mo OVZ H$ê$Z ZdrZ nrT>r KS>{dʶmMo H$m‘ AgoM Mmby R>odmdo. AmOn¶ªV JmdmJmdmVrb H$bmH$mam§Zm {Z‘m©U H$aʶm~amo~aM ˶m§Zm àmoËgmhZ XoV, g‘¥ÜX H$boMm dmagm OmonmgyZ hm ³b~ godm^mdhr OnV Amho, ho H$m¶© ˶m§Zr AgoM Mmby R>odmdo d ¶emMo A˶wÀM {eIa JmR>mdo, Agohr Vo ¶mdoir åhUmbo. ¶mdoir ~mobVmZm {eH«o$ åhUmbo, {S>Mmobr ³b~Zo 17 dfm©V gdm©{YH$ H$m¶©H«$‘ am~dyZ, gm§ñH¥${VH$ d H$bm joÌmV ‘moR>o ¶moJXmZ {Xbo Amho. ¶mo½¶ ZoV¥Ëd Am{U BVa H$m¡eë¶m§Mr {eH$dU ¶m g§ñWoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZM BVam§Zm {‘iV Agë¶mMo Vo åhUmbo. ‘hoe ZmB©H$ ¶m§Zr H$bmH$mam§Mr ^y‘r

An¶e nM{dʶmMr VmH$X R>odm nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : H$bmH$mam§À`m nXar `e Am{U An`e `m XmoÝhr Jmoï>r `oV AgVmV. An`e Ambo, Var Vo gmogÊ`mMr VmH$X à˶oH$ H$bmH$mamH$So> Agmdr bmJVo, Ago CX²Jma Á`oð> a§JH$‘u adtÐ Iao `m§Zr Ho$bo. H$bm AH$mX‘rV’}$ Am¶mo{OV 'ZmQ>H$mVrb ^mfoMm Cƒma, g§^mfU d g§dmX’o$H$' `m {df`mda VrZ {Xdgm§À`m H$m`©emioMo Am`moOZ Ho$bo hmoVo. `m H$m`©emioÀ`m g‘mamon gmohù`mV Vo ~mobV hmoVo. `m doir H$bm AH$mX‘rMo AÜ`j {dîUy dmK, Jmo‘§VH$s` a§JH$‘u ‘YwH$a Omoer, H$bm AH$mX‘rMo gXñ`-g{Md lrH$m§V ^Q>, VgoM H$bm AH$mX‘rMo H$m`©H«$‘ {dH$mg A{YH$mar XÎmJwê$ Am‘moUH$a

a§JH$‘u adtÐ Iao ¶m§Mo H$bmH$mam§Zm AmdmhZ

ho CnpñWV hmoVo. Jmoì¶mV ZmQ>çH$boMr na§nam Amho. Jmoì`mVrb ZmQ>çH$bmH$mam§Zr ZmQ>H$mVrb g§dmXm§Mm Cƒma H$gm H$amdm, `mMr OmU Ë`m§Zm ìhmdr d Ë`m§Zm ZmQ>H$m‘Ü`o H$m‘ H$aVmZm `mMm Cn`moJ ìhmdm, `m hoVyZo hm gmohim H¥$îU H$jmV KoʶmV Ambm. ¶mdoir ~mobVmZm dmK åhUmbo, H$mimZwê$n ZmQ>H$m§Mo ñdê$n {H$Vrhr ~Xbobo Agbo Var ZmQ>H$m§Vrb eãX Zoh‘r ‘hÎdmMo AgVmV. eãX hmM ZmQ>H$m§Mm àmU AgVmo. `oË`m 6 ‘{hÝ`m§‘Ü`o nwÝhm EH$Xm Aem H$m`©emioMo Am`moOZ H$aÊ`mV `oUma Agë`mMo AmídmgZhr ˶m§Zr {Xbo. `m doir H$m`©emio‘Ü`o nUOr ¶oWrb H$bm AH$mX‘r Am¶mo{OV ZmQ>ç A{^Z¶ H$m¶©emioV ZmQ>H$mVrb g§^mfU gh^mJr Pmboë`m§Zm à‘mUnÌo d g§dmX’o$H$ à{ejUmWrªZm {eH${dVmZm adtÐ Iao. ¶m H$m¶©H«$‘mMm a{ddmar g‘mamon Pmbm. (H¡$bmg ZmB©H$) XoÊ`mV Ambr.

Agboë¶m {S>MmobrV g‘«mQ> ³b~ ZdZdrZ CnH«$‘ amd~yZ Amnbm R>gm C‘Q>{dV Agë¶mZo gm§{JVbo. Aܶj Aܶj åhUyZ ZmB©H$ ¶m§Zr d [XdmH$a {eH«o$ ¶m§Zr A{YH$manXmMr gyÌo àXmZ Ho$br. Aܶj ZmB©H$ ¶m§Zr df©^a ^aJÀM H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmMr KmofUm Ho$br. O¶Xod na~ ¶m§Zr gdmªZr {Xboë¶m ghH$m¶m©‘wio df©^amV AZoH$ CnH«$‘ am~dUo e³¶ Pmbo Agë¶mMo gm§{JVbo. ¶mdoir ‘mݶdam§À¶m hñVo g‘«mQ> ~wboQ>rZMo àH$meZ H$aʶmV Ambo. gyÌg§MmbZ àdrU gmd§V d gw{à¶m ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo. {dÚmYa amD$V ¶m§Zr n[aM¶ H$ê$Z {Xbm. g{Md

Jmonmi ‘moaOH$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. g‘«mQ> ³b~Mr ZyVZ H$m¶©H$m[aUr nwT>rbà‘mUo : Aܶj àgmX ZmB©H$, O¶Xod na~ JmdH$a, XÎmmam‘ eoQ>ço, XrnH$ ‘amR>o, Jmonmi ‘moaOH$a, g{Md Jwê$Xmg H$moaJmdH$a, I{OZXma ¶XþZmW {eamoS>H$a, H$m¶©H«$‘ à‘wI {Zem§V MUoH$a, gImam‘ ‘mnmar,Zahar gmd§V, {dbmg Hw$ê§$S>H$a, {dÚmYa amD$V, àdrU gmd§V, gëbmJma {dÚmYa {eamoS>H$a, {ede§H$a {OaJo AmXr. ¶mdoir ZyVZ gXñ¶m§Zm enW XoʶmV Ambr. ˶m‘ܶo e¡boe ZmB©H$, amhþb H$dioH$a, g§O¶ ‘moR>o, àem§V ZmB©H$, lrYa ‘¶oH$a, {Zboe noS>UoH$a, g˶dmZ ZmB©H$, gwaoe KmQ>di, e¡boe Q>monbo AmXtMm g‘mdoe hmoVm.

Xm§{S>¶m§À¶m Vmbmda nUOrH$a {WaH$Uma JwOamVr ‘§S>imH$Sy>Z H$m¶©H«$‘m§Mr ‘oOdmZr nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm nUOr ¶oWrb JwOamVr ¶wdH$ ‘§S>imV’}$ nUOrV {d{dY H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. {X. 17 Am°³Q>mo~a amoOr H$mo[a¶moJ«m’$ Ho$boë¶m J~m© d Xm§{S>`m Z¥Ë¶ ñnYm© hmoUma AmhoV. ¶m ñnY}V nmMnojm OmñV JQ> gh^mJr Pmë¶mg hr ñnYm© XmoZ {Xdg MmbUma Amho. {X. 19 amoOr gm¶§H$mir 7.15 dmOVm 18

dfmªdarb d¶moJQ>mÀ¶m ‘[hbm§gmR>r d nwéfm§gmR>r am§Jmoir ñnY}Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. {X. 21 amoOr AmaVr gOmdQ> ñnYm©, {X. 22 amoOr 4.30 dmOVm ParZm Q>m°da ¶oWo ZdM§S>r ¶k hmoUma Amho. {X. 23 amoOr gm¶§H$mir A{Ib Jmodm nmVirdarb "Xm§{S>`m ‘ñVr 2012' hm H$m¶©H«$‘ VmiJmd ¶oWrb H$å¶w{ZQ>r g^mJ¥hmV hmoUma Amho.

gmiJmd ¶oWrb aº$XmZ {e{~amV aº$XmZ H$aVmZm gan§M EH$ZmW AmamoñH$a

àíZ‘§ O f y m ñnY} V H$moH$Ur ZmQ>ç boIZmV pñ̶m {ZpíMVM Pon KoVrb g|Q> A±WZr hm¶ñHy$b {dOoVo "H$bmMoVZm'À¶m ñZohg§‘obZmV ho‘§V H$mgma ¶m§Mo à{VnmXZ nUOr, {X 8 (n«{V{ZYr) : Jmoì¶mV ñÌr bo{IH$m§Mr {deofV: H$moH$Ur ZmQ>ç boIZmÀ¶m joÌmV CUrd Amho. na§Vw gw{MVm Zmd}H$a ¶m§À¶m énmZo H$mhr à‘mUmV H$m AgoZm, hr nmoH$ir ^µê$Z ¶oB©b. {edm¶ ˶m§À¶m nmdbmda nmD$b R>odyZ ZmQ>ç boIZmÀ¶m joÌmV ñÌr bo{IH$m AmH${f©V hmoD$Z Pon KoVrb, Ago à{VnmXZ Zon϶H$ma, A{^ZoVo ho‘§V H$mgma ¶m§Zr 춳V Ho$bo. gmdB©doao ¶oWo ZwH$˶mM Pmboë¶m H$bmMoVZm ¶m g§ñWoÀ¶m ñZohg§‘obZmV Vo à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoVo. hr g§ñWm ¶§Xm 15 ì¶m dfm©V nXmn©U H$aV AgyZ, ¶m ñZohg§‘obZmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo Vê$U ZmQ>ç bo{IH$m gw{MVm Zmd}H$a {hMm g§ñWoV’}$ Jm¡ad H$aʶmV

Ambm. ho‘§V H$mgma ¶m§À¶m hñVo gañdVrMr ‘yVu d ‘mZnÌ XoD$Z {VMm Jm¡ad H$aʶmV Ambm. gw{MVm ¶m§Zr Jobr 13 df} H$bmMoVZm hr g§ñWm A{^Z¶, a§J^yfm, doe^yfm, Zon϶ ghmæ¶, {Z{‘©Vr g§H$ënZm, ZmQ>ç {X½Xe©Z Aem {d{dY O~m~Xmè¶m ñdrH$maë¶m AmhoV. H$moH$Ur ZmQ>ç boIZmÀ¶m joÌmV Jobr VrZ df} ˶m gmV˶mZo boIZ H$arV AmhoV. "em°Q>©H$Q'> ho Zmd}H$a ¶m§Mo n{hbo ZmQ>H$ 2009 gmbr a§J‘§Mmda Ambo Am{U n{hë¶m ZmQ>H$mMo e§^a à¶moJ nwU© H$aV 110 à¶moJ Jmoì¶mV d Jmoì¶m~mhoa gmXa Ho$bo. ˶mZ§Va Xþgè¶m dfu "Am§H$dma H§$nZr' ¶m ZmQ>H$mZo Va 150 à¶moJmMm Q>ßnm nyU© Ho$bm. "H$m‘m

nwaVmo ‘m‘m' ho ZmQ>H$ a§J‘§Mmda Ambo AgyZ, ˶mMo à¶moJ Yw‘YS>m³¶mV gwê$ AmhoV. JUoemoËgdmV 9 à¶moJ H$ê$Z ñ‘aemaXmoËgdmV ¶m ZmQ>H$mMo AmVmn¶ªV 12 à¶moJ Ama{jV Pmbo AmhoV. ¶m ì¶{V[a³V ˶m§Zr H$bmMoVZmgmR>r doJdoJiçm ZmQ>H$mgm§R>r H$nS>o {S>Pm¶Z Ho$bo Amho. {‘p³g¨J {’$[³g§J, Kw‘Mo H$Q>a Kw‘ ¶m gma»¶m ZmQ>H$m§‘Yrb H$R>rU dmQ>Umao H$nS>o AJXr gmo߶m nÜXVrZo {S>Pm¶Z Ho$bo hmoVo. ˶m‘wio ˶m§À¶m ¶m g§nyU© H$m¶m©Mr XIb KoV ¶§Xm H$bmMoVZm g§ñWoZo ˶m§Mm Jm¡ad Ho$bm. ¶mdoir Zmd}H$a ¶m§Zr ~mobVmZm ¶m gËH$mamZo ^mamdyZ Joë¶mMo gm§{JVbo. amOXrn Zm¶H$ ¶m§Zr gyÌg§MmbZ H$ê$Z, Am^ma ‘mZbo.

gw{MVm Zmd}H$a ¶m§Mm Jm¡ad H$aVmZm ho‘§V H$mgma.

H$mUH$moU, {X. 8 (à{V{ZYr) … g|Q> A±WZr hm¶ñHy$b JmbOr~mJZo ’$mXa Am°brBñVod ñ‘¥Vr H$mUH$moU VmbwH$m nmVirdarb àíZ‘§Owfm ñnY}V àW‘ H«$‘m§H$ {‘idbm. lÜXmZ§X {dÚmb¶, n¢JrUZo {ìXVr¶, Va g|Q> VoaoPm hm¶ñHy$b MmdS>rZo V¥Vr¶ H«$‘m§H$ àmá Ho$bm. AmJm|X ¶oWrb g|Q> A°{Zg hm¶ñHy$b‘ܶo hr ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr hmoVr. ¶m ñnY}V EHy$U ghm ’o$è¶m KoʶmV Amë¶m. ˶mV gm‘mݶ kmZ, H«$sS>m, Mmby KQ>Zm Am{U JVrÀ¶m ’o$è¶m§Mm g‘mdoe hmoVm. ¶mdoir Odmha ZdmoX¶ {dÚmb¶ H$mUH$moUMo àmMm¶© H$mZZ à‘wI nmhÿUo åhUyZ CnpñWV hmoVo. Va ñQ>oQ> ~±Ho$Mo AmJm|X emIoMo ì¶dñWmnH$ A{Z‘oe Hw$‘ma gÝ‘mZZr¶ A{VWr åhUyZ CnpñWV hmoVo. ¶m ñnY}‘ܶo gh^mJr Pmbobo gd©M {dÚmWu A{Ve¶ hOa O~m~r d hþema hmoVo. à˶oH$ ’o$ar‘ܶo àíZmZm gm‘moao

OmV AgVmZm ˶m§Zr ¶m àíZmMm Mm§Jbm gm‘Zm Ho$bm H$mhr AdKS> àíZ dJiVm BVa àíZm§Mr ˶m§Zr Mm§Jë¶m àH$mao CÎmao {Xbr. VgoM ¶m ñnY}À¶m ‘mܶ‘mVyZ ˶m§Zr Amnbr JwUdÎmm {gÜX H$aʶmMm à¶ËZ Ho$bm. ¶mdoir ~mobVmZm àmMm¶© H$mZZ åhUmbo H$s, kmZ hr à˶oH$mÀ¶m C‚db ^{dî¶mgmR>r Ho$bobr Jw§VdUyH$ AgVo. ì¶dñWmnH$ A{Z‘oe Hw$‘ma ¶m§Zr g§emoYH$ kmZhr {dÚm϶mªÀ¶m OrdZmV ‘hÎdmMo Amho, Ago gm§{JVbo. hm¶ñHy$bMo ì¶dñWmnH$ ’$mXa ‘°Ï¶yg ’$Zmª{S>g ¶m§Zr {dOo˶m {dÚm϶mªMo A{^Z§XZ Ho$bo. hm¶ñHy$bMo ‘w»¶mܶmnH$ Amë~Q© ’$Zmª{S>g ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo d nmhþʶm§Mm n[aM¶ H$ê$Z {Xbm. nmbH$-{ejH$ g§KmMo Aܶj JwS>{dZ ’$Zmª{S>ghr ¶mdoir CnpñWV hmoVo. J«oQ>m H$mXm}O d âbm°gr {S>H$m°ñQ>m ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo. nmbH$-{ejH$ g§KmMo gXñ¶ a°‘r ~m°Oug ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.


09goa6_Layout 1 08-10-2012 20:44 Page 1

6

Jmodm ³bmgr’$mB©S> visasolutionsgoa@yahoo.in. wwwvisasolutionsgoa.in (EEZgr)

OmJm CnbãY

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012 2551025888 ¶m H«$‘m§H$mda g§nH©$ gmYmdm.

-----------------------{d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 10,000, 11000, 12000, 15000., ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 12000, 14000, 16000, 18000, 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmV CnbãY. g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© 9271293185. -----------------------. ’$mVmoS>m©$ ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°> b {H$MZ, > $ bhmZ ObVaU Vbmd, {gŠ`w[aQ>r, ‘wb> m§$gmR>r JmS>Z© $Agbobo AnmQ>‘© Q§o > ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo $ Amho. g§nH©$ … >$ $ 9665379706 ---------------------->$ $ KmoJi, $ ‘S>J$ md ¶oW$ o > Mm§Jë¶m gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2 ~oS>ê$‘ hm°b $ {H$MZ AnmQ>©‘|Q$> CnbãY. > ³b~hmCg, ObVaU Vbmd ¶m§gh dmVmZw $ Hy$bZ ì¶dñWm, {H$MZ > > H°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. g§nH©$ 9823012409 (grE‘) -----------------------$ > >$ $ ‘mS>ob, {Wdr ¶oWo J«rZ ìøy H$m°> bZrV 65 Mm¡ag ‘rQ>aMm > > Vi‘Oë¶mdarb > dZ> ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo > XoUo Amho. g§nH©$$ 9158997719 (EHo$Eg)

OmJm hdr > > $ ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, >$ $ n[agamV> > H§$nZr ~mUmdbr Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, $ Q VmËH$mi $ > {dZm’${Z©$ Ma¶wº$ 1/2/3 âb° $ hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, 952746241, 9236195911. (EEZgr) >

e¡j{UH$

$ > >

>

$

$

>

$

$

$

>

$

>

> > > > >>

$

> >$

>

$

>

> $

$ ----------------------> Vwåhr Vw‘Mo ñd¶§n$ mH$Ka gOdy BpÀN>Vm. $ $ $ Am‘À¶mda Vo gmondm. Amåhr ñd¶§nmH$KamMr gOmdQ> gw§Xaar˶m $ . Vohr Vw‘À¶m {Iembm $ $ nadS>ob H$aVmo $ Aem XamV. (g§nH©$ - 9326467577) $ -----------------------A‘o[aH$Z H§$nZrV H$m‘ {‘idm. J¥{hUr, $ $ > ZmoH$aXma, {dÚmWu H$moUmbmhr g§Yr. $ $ $ $ ^anya H$‘{dʶmMr g§Yr. à{ejUmMr > $ gw{dYm >Amho. g§nH©$ E{bem$ 922644249, 9326115949. $ ----------------------nmoV©wJrO amï´>r¶Ëd EH$ Vo VrZ

$

Á¶mo{Vf, > ’|$J‹ewB©, dmñVy >$ > > $ AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§ $ Zr ÌñV AmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$ g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào‘, {ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb ZgUo AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«ñV AmhmVµµ? ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘r> Vwåhmbm$ AënmdYrV VmoS$ >Jm $ H$mTy>Z $ n§. XoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao > . > 09878234791 $ $n§H$O e‘m© $ $ $ 909478655529 (EZS>r) $ > > >> -----------------------Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$ g‘ñ¶m§da d¡{XH$ IJmob{dÚoÛmao VmoS>Jm H$mTy>. C{eam {ddmh, ì¶dgm¶,$ ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, AmOmanU, H$mbgn©, ‘m§J{bH$,$ {nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. $ Amåhr nyO$ m,$ AZw$ ð>mZ, ‘§$ÌOn AmXr > $ Z H$aVmo. Amåhr g§JUH$s¶ n{ÌH$mhr ~Zdy > $ > XoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf H|$Ð, 9665690469 , 9665251097. (Am¶EZSr) > $ > -----------------------$ gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m Abr ^mB© Vw‘À¶m gd©$ g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV. Ho$di 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. ào> ‘àH$aUo, nVrnËZrVrb Xþamdm, derH$aU, H$mir OmXÿ $ r. Vw‘À¶m AmXr g‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR> $ $ > {dídmgmbm Amåhr VS>m OmD$> XoV Zmhr, $ ¶mMr ImÌr ~miJm. g§nH©$ 09718431492.$ (S>ãë¶y EZ) $ $ AW© Am{U ì¶dgm¶ > $ $ $ XrgmR>r H$moU$Vohr dmhZ Iao $ AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§À¶m AmYmao {dÎmgmø CnbãY. ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m {XdgmV $ {‘iob. $ g§nH©$ 992371580, 8805917681 $$ $ (~rEgEZ) $ $ -----------------------> ImOJr > nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 bmoZ nm{hOo Ëd[aV > g§nH©$ … $ 9623852334. (grE‘). > ------------------------

ì¶dgm¶ CnbãY ao{’«$OaoQ>a, S>rn ’«$sOg©, dm°qH$J Hy$bg©À¶m XþéñVrgmR>r VgoM> pñnëQ> > Z XoD$.> g§nH©$ EAaH§${S>eZg© ~gdy $ gmB©amO ao{’«$OaoeZ, EAaH§${S>eqZJ, $ H$i§JwQ>, $’$moZ ZmB©H$dmS>mo, 8805839485. (EHo$Eg) ----------------------> EH$m A‘o[aH$Z $ Ka~gë¶m H$m‘ H$am. $ H§$nZrbm VmËH$mi AY©doi, nyU©doi $ Amdí¶H$Vm. AZw^dmMr $Amdí¶H$Vm $ $ Zmhr. H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) nmo$ V©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. nmgnmoQ> >©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z$ {‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m nmoV©wJ$mb‘Yy> Z H$ê$Z $ {‘iob$ . g§nH©$ 8390701197. http//www.vwfraser.com/ (~rHo$Eg) $ ----------------------H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm. X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm >dm{f©H$ VÎdmda H$ma ^mS>çmZo {‘iob. MmbH$hr {‘iVrb. $ {ddmhmgmR>r {deof gO{dboë¶m H$mahr CnbãY. g§nH©$ 9823966474, 9421300462 (grE‘) Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr XþéñVr H$ê$Z XoVmo. ˶mV Amåhr VÁk $ V. >g§nyU© > Jmoì¶mV$ godm {‘iob$. Amhmo $g§nH©$ 8806061787, > 0832- > $ > $ $ 3205554 (Eg¶y) $ $ > $ > $ > $ $

‘{hݶm§V {‘idm. Vw‘À¶m Owݶm > H$mJXnÌmMr à{H« $ ¶m AS>br Agob Va $$ Vrhr nyU© H$ê$Z XoD$. A°Q>oQ>ñQ>oeZ, pìhgm$ {‘idyZ XoD$. VgoM nmoV©wJmb‘ܶo {d‘mZVimdê$Z dmhVyH$ gw{dYmhr {‘iob. H$mVm©Amo {X {gXmXmo VgoM nmgnmoQ>©Mo H$m‘ H$ê$Z $ {‘iob. g§> nH©$ ’«°$Ýg‘ å¶wam{g¶mo dmP 0832 2550257, $ 9627430238 > (doi gH$mir 8.30 Vo Xþ n mar 1.30 Am{U Xþ>n$ mar 3.30 Vo gm¶§$. 7. R>mUm, Hw$Ç>mir, Jmodm. (Am¶EZS>r) AmJadmb $ $n°H$g© A±$S> ‘yìhg© {b. 1987 nmgy$Z Aìdb XOm©Mr AmKmS>rMr H§$nZr. $ VUmd‘wº$ $ {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 6001500, 9326101181. $ (EZS>r)

CnbãY {g‘|Q> ãbm°H$ CnbãY > $ gmB©O 10I20I30 g|.‘r. ’$º$ CÎma Jmo$ ì¶m§Vrb A{YH$$ ‘m{hVrgmR>r > g§nH©$-9890961048 $$ $ >> > $ XþMmH$sMo ñnoAanmQ>© d B§OrZ Am°B©b $ {dH$Uo Amho. $g§nH©$ … 8421766007. $ B‘ob …angels.goa66@yahoo.com > $ $$ $ (~rEgEZ) $ ----------------------ZdrZ $ Agboë¶m XmoZ 32 B§Mr EbgrS>r , XmoZ ßbog ñQ>o>eZ. gmo$~> V grS>r ‘mo’$V {dH$Uo > MAmho. g§nH©$ … 9689426339, 9765395391. (E‘grS>r) $ > > $ $ H$ÝgbQ> > > Ýgr$ > å¶wQ>oeZ, nm{Q>©eZ, ‘mb‘ÎmoÀ¶m H$mJXnÌm§Mr N>mZZr, VgoM ‘mb‘ÎmoMr nmhUr, H$mJXnÌm§Mr Zm|XUr, Vw‘À¶m O‘rZOw‘ë¶mMr d ‘mb‘ÎmoÀ¶m $ gmR>rÀ¶m go> dm CnbãY. g§nH©$ ì¶dhmam§ - $ VwH$mam‘ $ 8888890279. www.servicegoa.com

----------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo {dXoer (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr H$m‘o. ‘wXVrnojm OmñV {Xdg > {Zdmg, nmgnmo> Q>© hadbm¶, > er $ OmʶmMr $ L $ ‘m¶Xo nadmZJr {‘idm¶Mr¶, A{Zdmgr ^maVr¶m§À¶m > (EZAmaAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMr g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë¶ynÌ d ‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r 9158011412 $ (grAmo> EZ). ----------------------Amog> rAm¶, nrAm¶Amo > H$m¶ÚmZwgma nmM dfmª $ n¶ªV pìhgm > ‘wXV dmT>, pìhgm àH$mamV $~Xb, ‘wXVrZ§VaMm {Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m {‘i{dUo B˶mXr H$m‘m§> gmR>r g§nH© 9637169333,$ 9823023446, 9158663173. $ $

$

$

$

$

H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$J E‘.gr.Eg.B©. grgrEZE, grgrEZnr Aä¶mgH«$‘ ‘m¶H«$mogm°âQ>, grAm¶EggrAmo narjm H|$Ð, Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>Jmd Am{U nUOr 9960166606 -----------------------¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ XÿañW {ej‹U, E‘~rE, E‘grE, E‘EgS>ãë¶y , $ ~rgrE, ~r~rE, ~r. H$m°‘, E‘> E (gd© {df¶), $ ~r. E µ(gd© {df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~r Eñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOr$ BpÝñQ>Q>çy > Q> Am°’$ {S>ñQ>§Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam ‘Obm, E qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘moa, nUOr. XÿaÜdZr 0832 - 2431014, 9764234786, 976565781, 83, 85. (www.bidindia.com) (S>rE) $ -----------------------$ > ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°> ‘, $~r. Xhmdr, Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘. Eñgr, $ $ AmXr > ~r~rE, ~rgrE, E‘~rE, E‘grE $ Aä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo àdoe > $‘ nyU> © hmoVmM> A{^‘mZmZo ¿¶m. Aä¶mgH« Kar Om. ˶m{edm¶ A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. > $ $ ES>H$[aVm g§nH©$ Eg. Oo. gr. E $ > $ 2726714, 2726715. Eg.$ Oo. gr. $ $ 2733895, 2733897 (S>rE). -----------------------Vw‘Mr AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$m qH$dm {n¶mZmo, H$s> ~moS>©da dmO{dʶmg {eH$m. $ {eH$dUr CnbãY. g§nH©$ ~m° > ñH$mo 9209141911. (grAmo$ EZ) -----------------------dmñH$moV ‘mo’$V Z{gªJ à{ejU. g§nH©$ 9422971157 (EgEZ) $ >> > $ > >> -----------------------$ > $ {d‘mZVi > H$m¶m©Ýd¶Z $ a°ån hmVmiUr, $ AmXr à{ejU ZdrZ ~°M EH$ gßQ>|~anmgyZ gwê$. Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, àdoemgmR>r g§nH©$ Q´>oS> qdJ BpÝñQ>Q>çyQ>. B§Q>aZ°eZb EAa ‘°ZoO>‘|Q>. nUOr 2228378, ‘S>Jmd 8605599420 t i m p a n a j i m @ y a h o o$. c o m , $ www.timeindia.com/onlinetraveledu.com (Am¶EZQ>r) $ > -----------------------$ Xhmdr, AH$amdr, ~mamdr AmR>dr, Zddr, (Jmodm ~moS>©) ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m$ {Z¶{‘V $ > qH$dm Kar > {eH$dUr,$ d¡¶{º$H$ {eH$dUr $ {eH$dUr.$ gH$mir, Xþnmar qH$dm ¶o>D$Z g§Ü¶mH$mir Vw‘À¶m gmo¶rÀ¶m doir > CnbãY. g§nH©$ 8390976084 (S>rE) -----------------------$ $ $

$

$ >

{ddmh{df¶H$

h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoU$ mar g§ñWm. $ > H$am. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg $ 9822482970. Jmon> Zr¶ ^oQ$>rgmR>r. > > $ >> >> > happymarriagebureau.com > > Zm|XUr ewëH$ 100 > én¶o. -----------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. > do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. wwwpeopletable.com g§nH©> $ 9049350366 (~rEg) $ > > $ ‘mb‘Îmm $ $ CnbãY $ $ $ $ $ $ CÎma Jmo$ ì¶mV 300 Vo 1500 Mm¡. ‘r. ^wIS§ > nm{hOo ~«moH$a$ H¥$n¶m g§nH©$ gmYm> - lr YZamO 9822101909. g‘wÐ{H$Zmµè¶mbJV, gw§Xa OmJoVrb {dH«$sgmR>r XþH$mZ CnbãY$ - qgJb hmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38 bmI$ én¶o. g§nH©$$ 9921411469, 9921687920 $ (EEZgr) > $ $ -----------------------Zmdobr ¶oWrb ñH$moS>m emoê$‘ Odi añ˶mbJV 25 Mm¡ag‘rQ>aMo XþH$mZ $ ^mS>çmZo CnbãY. 9763390085. (grEgQ>r) $ $ $ -----------------------> > > S>~b$ hmB©Q>Mo XþH$$mZ ^mS>çmZo CnbãY. $ ãboqgJ H$m°åßbo³g, S>m°{‘Zmo> O >{nÂPm, ‘S>Jmd. g§nH©$ 8007711785. -----------------------$ ‘S>JmdmV 85 Mm¡ag‘rQ>aMr VrZ XþH$mZo ^mS>çmZo CnbãY. > Vi‘Oë¶mda, $ añ˶mbJVÀ¶m OmJoV. emo ê$‘, H§$nݶm, > ~±H$o gmR>r $Cn¶¶wº$. g§nH©$ 9823880813$

OmJm hdr Jmodm doëhm qH$dm AmJer n[agamV 300 Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAa Q>m¶Q>b Agbob$ m ßbm°Q> hdm Amho. g§n$H©$ > $ 9158207608,> > $ 9921580104 $ -----------------------{Zdmgr àH$ën, ì¶mdgm{¶H$ AmñWmnZo, eoVr Am{U Am¡Úmo{JH$ AmñWmnZm§gmR>r > $ OmJm hdr Jmoì¶mV H$moU˶mhr $AmH$mamMr $ Amho. g§nH©$ 8308196113> ìhr. S>ãë¶y > ’«°$g>a [a¶b BñQ>oQ>. www.vwfraser.com > (~rHo$Eg)

V> > nm{hOo $ $ > Mm§> Jë¶m pñWVrVrb ‘qhÐm, {nH$An, $ {S>Pob H$ma, ~moboamo, ³dmbrg, Vdoam, {‘Zr Q>°´³g, bob±S> {Q>ßna. amoI aH$‘oZo Iao> Xr H$aUo Amho. ‘wi> H$mJXnÌm§$gh > $ $ $ > $ $ >

Mmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>a nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg200, grnr¶y-200 én¶m§Zr KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. (Am¶EZS>r). ‘{h§Ðm nrH$-An, {S>Pob H$ma, ~moboamo, ³dmbrg, Vdoam, {‘ZrQ´>H$, bob±S> Q>rßna JmS>çm nm{hOoV. Amnë¶m Zmdo JmS>rMo Ama.gr. ~wH$ Agboë¶m§Zr ^oQ>m g§nH©$ 8551085888 -----------------------$ bo ‘m°{ZQ>a -$ 500 é. Iam~ Pmbo $ -200 én¶m§Z> r ¶ynrEg-200, grnr¶y $ ñHy$Q>a, $BZìh©Q>a ~°Q>ar, VgoM Egr, $ OZaoQ>a {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw> $R>ohr $ > Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ > > … $ 8805495115. -----------------------Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg ${dH$V KoD$. Jmoì¶mV$ Hw$R>o>hr Agë¶mg >Mmbob. g§nH©$ … 9764717918. $ $> Zmo > H$ar {df¶H$ åhmngm ¶oWo AdOS> dmhZ MmbH$ d > hoëna nm{hOo. hbH$s dmhZ MmbH$ Am{U A{YH$ ‘m{hVrgmR>r g§nH©$ $> > > 0832,2253434/9403040304/ > $ $ $> 9158361437. $ nUOr n[agamV H$m‘ H$aʶmgmR>r gr³¶w[aQ>r gwnaìhm¶Pa d gr³¶w[aQ>r $ nm{hOoV. nJma ê$. 8500/JmS>© Ëd[aV > d ê$. 7500/- AmoiInÌmgmo~V g§n>H©$ > $ $ $> gmYm. ‘o àm¶ìhoQ> JmS>©g², noñQ´>r $ H$m°Q>oO‘mJo, [abm¶Ýg do~dëS>© AmYr, H§$nmb nUOr, ’$moZ (0832) 3250715 KmoJi - ‘S>Jmd $ ¶oWo 15 $dfmªnmgyZ à{gÕ Agboë¶m H§$nZrV Am°{’$g at > Vo 28 d¶moJQ>mVrb ‘wbo aH$m‘mgmR>r 18 $ nm{hOoV. ‘{hZm nJma $6500 Vo 12000. > > g§$ nH©$ … 8975732134, 8378012544. {bMrg ñnm Am{U gbyZgmR>r bo{S>O $ ã¶wQ>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa nm{hOo. > > g§n>H©$ … 7507832024 > -----------------------$ EH$m ImgJr H§$nZrbm ’$moZ KoʶmgmR>r d $Amnë¶m CËnmXZm§ bmoH$m§Z> m $ Mr ‘m{hVr $ XoʶmgmR>r nmÌ C‘oXdmam§Mr Amdí¶H$Vm $ Amho. B§J>«Or Am{U qhXrda à^wËd Agmdo $ . g§JUH$ Am{U B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. C‘oXdma $ {H$‘mZ> 12> dr CÎmrU© Agmdm. $ H$m‘mMr doi$ gH$mir 10 Vo gm¶§H$mir 7. Xþ$ nmar 2 Vo $ amÌr 8 ¶m $ doioV 8421928485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌm§À¶m àVr d XmoZ$ N>m¶m{MÌo AmUmdrV.$ ----------------------> Jmo‘§VH$s¶, H$m°pÝQ>Z|Q>b Hy$H$, XoI^mb n¶©dojH$, Bbop³Q´>eZ, Egr ‘oH°${ZH$, $ > > H$m¶m© $ $b¶ à‘wI, nXdrYa$ à{ejUmWu, $ > ì¶dñWmnH$ VgoM H$bm XmbZ$ {dH«$ $s A{YH$mar Bìh|Q> H$mo$ Am°{S>©ZoQ>aMr $ Amdí¶H$Vm$ Amho. g§$nH©$ nUOr‘ BZ, $ > $ > > ‘im, ’$m|VmBÝhmg, nUOr, $ $ 9823068136, 2228136. $ panjiminn@bsnl.in

-----------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q$>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. $ Xþ$ nmar 2 Vo $amÌr> > 8 ¶m do$ioV @mobile842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d XmoZ$ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$.$ > $ nmQ>© Q>mB©‘, ’w$b Q>mB©‘ ‘wbo Am{U ‘wbr nm{hOoV. AZw^d d nmÌVoMr Amdí¶H$Vm Zmhr. > g§> nH©$ - Mm§Xÿ ’$m‘©gr,> ‘mH} > $Q>,> nUOr, 9420818776. > $$ $ -----------------------$ H$i§JwQ> ~rM ¶oWrb hm°Q>obgmR>r doQ>a, B§{S>¶Z Hw$H$ d [agoßeZ{ZñQ> nm{hOoV. $ > 9822168680. g§n> H©$> … 9822334749, ----------------------$ $> dmJmVya ¶o$Wo df©^a $gwê$ AgUmè¶m aoñQ>m°a§Q>gmR>r AZw^dr doQ>a, {S>edm°ea, H°$ßQ>Z VmËH$mi nm{hOoV. AmH$f©H$ $ Oo> dU d amhʶmMr >ì¶dñWm. > g§n> H©$ nJma, > $$ > … 9850555540. $ ----------------------H$mobdm ¶oWo gm’$g’$mB© H$aʶmgmR>r ~mB© nm{hOo. Mm§Jbm nJma. g§nH©$ … $ 8805515681. > > > > > ----------------------$ >^dr Hw$H$$ nm{hOo. åhmngm ¶o$ Wrb$ AZw Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f©H$ nJma. $ g§nH©$ … 9850754315, 6450149. ----------------------$ $ $ $ > gmoZr, noZmgmoZrH$, g°‘gmoZ$mB©Q> H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh (nwéf) ‘S>Jmd Am{U nUOr emoê$‘gmR>r $ nm{hOo. ‘wb$mIVrgmR> r gmoZr emoê$‘, J«og MM©, ‘S>Jmd ¶oWo à˶j ^o$Q>mdo$. g§nH©$ … $ 9822121228. -----------------------$ > JmodZ Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ nm{hOo. $ > $> AmH$f©H$ nJma,> amhUo d OodUmMr gmo¶. g§n$H©$ … 9822158550. > >

$ H§$nZr‘ܶo hoëna, >n°qH$J‘ܶo H$m‘ > $ 18 Vo 29 df} d¶moJQ>mVrb H$aʶmgmR>r ‘wbr- ‘wbJo nm{hOoV. {ejU 8 Vo 15 $$ dr Agmdo. ‘{hZm nJma 7500 Vo $ $ 9500. $ amhʶmMr Am{U OodUmMr $ $

‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. 8554053158, 7350875297. EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$.

Amamo½¶ gw{dYm gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m, gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da Cn¶wº$ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. Jmoì¶mV ¶m Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>r àMmaH$ hdoV. g§nH©$ 9867249859, 902060720. -----------------------h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r.

dmñH$mo, {X. 8 (à{V{ZYr) : Jmoì¶mV ImU ì¶dgm¶mda ~§Xr KmVë¶m‘wio Am‘À¶m ì¶dgm¶mg‘moa AZoH$ g‘ñ¶m {Z‘m©U Pmboë¶m AmhoV. ˶m‘wio gaH$maZo ¶mV bj KmbyZ Am‘À¶m ì¶dgm¶mVrb g‘ñ¶m Xÿa H$aʶmg ‘XV H$amdr, Ago ‘V noQ´>mo{b¶‘ Q´>mÝgnmoQ>© H$m°ÝQ´>o³Q>a Agmo{gEeZMo Aܶj Zmam¶U ZmB©H$ ¶m§Zr ‘m§S>bo. Vo Agmo{gEeZV’}$ Am¶mo{OV nÌH$ma n[afXoV ~mobV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mgmo~V g{Md

happymarriagebureau.com

‘ZmoO ObmZ, g^mgX AaqdX doU}H$a AmXr CnpñWV hmoVo. ¶mdoir ~mobVmZm ObmZ åhUmbo H$s, I{ZO ì¶dgm¶ ~§X Pmë¶m‘wio Am‘Mm Q>±H$a ì¶dgm¶ nyU©nUo H$mob‘S>bm Amho. ˶m‘wio Amåhmbm AZoH$ g‘ñ¶m§Zm Vm|S> Úmdo bmJV Amho. ~hþVoH$ Q>±H$a ho ZdrZ Agë¶mZo ¶m Q>±H$a ‘mbH$m§g‘moa AmVm Am{W©H$ àíZ C^m am{hbobm Amho. ¶m ì¶dgm¶mV AS>rMeohÿZ A{YH$ Q>±H$a H$m¶©aV AmhoV. I{ZO ì¶dgm¶ ~§X Pmë¶mZo

$

$ >

$

Amnë¶m eoVrVrb ^mVmMo nrH$ XmI{dVmZm gXm{ed na~.

· ZmoH$ar H$ê$Z eoVr d Xþ½Y ì¶dgm¶mH$S>o bj. · H$‘r à‘mUmV eoVr H$ê$Z gwÜXm dfm©Mr ~oJ‘r. · eoVrbm àXþ{fV nmʶmMr H$rS> bmJʶmMr ^rVr. $· ^mS>çmÀ¶m$ OmJo$V eoV $ > $ $ > $ $ IM© Ambm, Va ¶m dfm© gw‘mao 10 hOma IM© Ambm Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. H$maU ¶mdfu ‘mo’$V ‘erZMr gmo¶ {‘imbr hmoVr. O‘m OmVrMo ^mVmMo ~r KmbyZ bmdboë¶m amonoVyZ dfm©bm Mm§Jbo CËnÝZ {‘iVo Agm {dídmg ˶m§Zr 춳V Ho$bm. ˶mMà‘mUo ^mV H$mnUr > Pmë¶mZ§Va ˶mVyZ {‘iUmè¶m $^mVmMo > $ KamVrb > $ $ JdV Jm¶r d åherZm ImÚmgmR>r dmnabo OmVo. ˶mMmhr ’$m¶Xm $ gm§{JVbo. > hmoVmo,> Ago ˶mZo > $ >

> $

^mS>çmZo XoUo

$ >

$

$

3BHK g§nyU© ’${Z©MaghrV CËV‘ gmo > $¶

{‘bam° $ H$ dwS>g² AmoëS> Jmodm-Imob>u, g§nH©$-8888407942, 8888407941. $ ...........................................$ > ‘S> $ JmdmV, $ $ AmHo$, ’$mVmo> S>m©,> ~moS>m© , Zmdobr ¶m $^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 1~rEMHo$ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. ¶m~m~V$ g§nH©$ > r-H$m°ÝQ>rZ|Q>b $[a¶b BñQ>oQ>, gmYʶmgmR> ‘mo~mB©b-9527463241(EEZgr) $ H$mob$ dm ¶m ^mJmV gd©$ gmo¶tZr¶wº$ 3~oS>ê$‘, nyU© ’$[Z©Ma¶wº$ Egr$ âb°> Q> $ ç$ mZo XoUo Amho$. g§nH©> $ gmYʶmgmR> > r^mS> > $ ,‘mo~mB©b-9860747952.(~rEgEZ ) $ $ -----------------------$ T>dir-’$m|S>m ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ $ 2~rEMHo $ $, ‘w»¶$ añ˶mda âb°$Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ gmYʶmgmR> r-, ~«moH$a, > ‘mo~mB©b-9423884800.(~rEgEZ ). $ Á¶mo[$Vf $ $ H$moUVrhr g‘ñ¶m Agmo ¶mda ImÌr[ea $ $ BbmO .d¶¡º$sH$ g‘ñ¶ooda ‘mJ©Xe©Z d > g‘w $ nXoeZ. OrdZmV Ambobo AZoH$ g§H$Q>o ˶mda ‘mV H$aʶmgmR>r. CÚmoJ ì¶dgm¶mV ^a^amQ>r AmUʶmgmR>r VgoM ào‘àH$aUmVhr ¶e [‘imdm,Amnbo g§nyU© e§H$m [ZagZ d g‘mYmZ [‘i[dµÊ¶mgmR>r g§nH©$ H$am.lr gmB©~m~m Á¶mo[Vf .E‘.~r.Omoer.Ka .H«$‘m§H$-48,6. S>oë‘Z hm°$ Q>ob> ‘mJo,nUOr. ‘mo~mB©b $ H«$‘m§H$ $-9890259227(~r.Eg.) gd© àH$maÀ¶m [M§Vm‘wº$rgmR>r AmOM $ ‘ܶo ’$aH$ g§nH©$$ H$am.Ho$$di 3 Vmgm§ $ $ $ $ OmUdob. CÚmoJ, ì¶dgm¶, ào‘ àH$aµU $ $ AmXt‘ܶo ¶e [‘i[dʶmgmR> $ $ $ r ’$moZ H$am. ~m~m amoeZ ~§Jmbr$ 09582870389.(EgS> r). $ $ > g‘ñ¶m§$ da ImÌr[ea $ H$moU˶mhr BbmO $ oda ‘mJ©Xe©Z$ d .d¶¡º$sH$ g‘ñ¶o $ nXo$eZ . OrdZmV Ambobo AZoH$ g§H$Q>o g‘w ˶mda ‘mV H$aʶmgmR>r. Img ‘[hbm§> À¶m $ J> ì¶dgm¶mV $ $ g‘ñ¶m, [ejU CÚmo ^a^amQ>r AmUʶmgmR>r VgoM $ ¶e [‘imdm, $ $ $Amnbo> g§$nyU© ào‘àH$aUmVhr $ r. e§H$m [ZagZ d g‘mYmZ> [‘i[dµÊ¶mgmR> g§nH©$. ~m~m PmH$ra, $ ‘mo$ -09582844245(Eg. EZ).

$

>

> $

$ >

~mO© VgoM Q´>H$‘mbH$m§ > Zm Omhra Ho$boë¶m gdbVr gaH$maZo Q>§°H$a‘mbH$m§Zmhr Omhra H$amì¶mV. VgoM bdH$amV bdH$a ImUr gwê$ H$amì¶mV, Agohr Vo åhUmbo. g^mgX doU}H$a åhUmbo H$s, I{ZO ì¶dgm¶mMo Amåhr ^mJ AmhmoV. H$‘rV H$‘r 200 Q>±H$a I{ZO ì¶dgm¶mgmR>r Vob nwadR>m H$aVmV. ‘mÌ hm ì¶dgm¶ ~§X Pmë¶mZo Q>±H$a‘mbH$m§g‘moa AZoH$ g‘ñ¶m {Z‘m©U Pmë¶mMo Vo åhUmbo.

^mVmÀ¶m énmV CJdVo gmoZo

Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. -----------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. w peopletable.com g§nH©$ hm|S>m, {X. 8 (à{V{ZYr) … ¶mnwdu {ngwb}Mo ^mV, AS>dB©Mo Vm|aJo Am{U 9049350366 (~rEg) ------------------------ doiJoMr gwnmar ¶mgmR>r hr Jmdo à{gÜX hmoVr. ˶mMà‘mUo AmVm gwÜXm {ngwb}À¶m IwfI~a ,IwfI~a ,IwfI~a EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§Zm ¶mo½¶ CnMma ‘mVrV gmoZo CJdVo, ho ¶m JmdmVrb Am[U ImÌrera Cnm¶.Am¶wd}XrH$ Am¡fYr gXm{ed na~ ¶m§Zr {gÜX H$ê$Z XmIdbo Amho. Joë¶m dfmªnmgyZ Vo Amnë¶m d CnMma nÜXVrZo Am‘À¶mH$S>o n¶m©¶ nma§n[aH$ ì¶dgm¶mH$S>o diVmZm Amnë¶m CnbãY Amho.ê$½Um§Zm g§nH$m©gmR>r S>m.° ehm Hw$Qy>~§ mgmR>r ^mS²>¶mÀ¶m OmJoV na§Vw ‘moR>² ¶m .‘mo~mB©b -9922535437,(grE‘). CËnÝZmMr ^mV eoVr H$arV AmhoV. na§Vw ------------------------ ˶m§À¶m ¶m à¶ËZmbm Am¡Úmo{JH$ [d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o dgmhVr‘YyZ hmoUmè¶m àXwfUmMr H$sS> ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z Am[U Zì¶m bmJʶmMr e³¶Vm {Z‘m©U Pmbr Amho. nÜXVrZo CnMma Ho$bo OmVmV.[b§J bhmZ gXm{ed na~ ¶m§Mo ‘wi Hw$Qw>§~ eoVr ¶mdahr ImÌrera CnMma ì¶dgm¶ H$aUmao. na§Vw ¶m JmdmVrb eoVr nÜXVr.‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem ì¶dgm¶ àXÿfUm‘wio Ymo³¶mV Amë¶mZo, [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV Joë¶m H$mhr dfmªnmgyZ JmdmVrb eoVr ¶oVmo. WoQ> g§nH©$ gmYʶmgmR>r -Am¶wd}X ì¶dgm¶ bwá Pmbm Amho. na§Vw eoVr [³b[ZH$ ,dmS>o-dmñH$mo.‘mo~mB©b- ì¶dgm¶mMm ntS> Agboë¶m ¶m Vê$UmZo $ Jo> ë¶m dfmªn$ mgyZ ¶oW>rb$ EH$m ^aS> VgoM 7798103591.(EgEZ). > ------------------------ IS>H$mi O‘rZrV eoV H$ê$Z ¶m O‘rZrV gwÜXm eoVrÀ¶m ê$nmV gmoZo CJdV,o ho [d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o gdmªZm XmIdyZ {Xbo Amho. ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J ¶m {df¶r na~ ¶m§Moer g§dmX bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma gmYbm AgVm, g‘Obo H$s, ˶m§Zr nÜXVr.‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem ¶oWrb EH$m O‘rZ ‘mbH$mÀ¶m O‘rZrV [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV gw‘mao 22 Hw$U½¶mV ‘erZÛmao ‘emJV ¶oVmo. g§nH©$ gmYʶmgmR>r -VwH$y [³b[ZH$ H$ê$Z, eoVr bmdUr Ho$br Amho. ˶mgmR>r $ $ $ ,[gZo $ [dem§V> Odi$ ,‘S>Jmd .‘mo~mB©b- ˶m§Zr Hw§$^maImO JmdmVrb EH$m$ eoVH$è¶mH$Sy>Z amon ( ^mVmMr amon)o AmUyZ 9822155821(S>rE). $ $ eoVr ì¶dgm¶ Ho$bm Amho$. -----------------------$ $ Joë¶m dfu ˶m§Zm 12 hOma én¶o b¢[JH$ AmOmam§$da Am‘À¶mH$S>o$ ¶mo½¶ > g‘wnXoe>Z ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ > $ $ $ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr.OwZmQ> ‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ ’$m|S>m [³b[ZH$ ,H°$’o$ ^mogbo Odi ,‘mbr‘-~oVr. Anm±B©Q> KodyZM ¶ o U o . ‘ m o ~ m B © b 9881889650,9673094890(Eg¶y)

$ $ >

Q>H± $a ì¶dgm¶ nS>bm ImU~§XrMm ~ir

XoD$idmS>m-‘m§Ðo ¶oWo nH$S>boë¶m 12 ’y$Q>r AOJamgmo~V O¶oe I~}, {dÚmZ§X {H$ZioH$a, ‘hoe H$moZmS>H$a d emUy {H$ZioH$a.

>

$ $ $ $ o 10-12 ¶m ~amo~aM ˶m§À¶mH$S> Jm¶r, åherMm AgyZ, Vo EH$m ImgJr H§$nZrV ZmoH$arbm Amho. ho gd© AmnU EH$ AmdS> åhUyZ H$arV AgyZ, ˶mVyZ AmnUmbm ’$ma g‘mYmZ {‘iVo. na§Vw gܶm ¶m eoVmÀ¶m daÀ¶m ^mJmV Agboë¶m Am¡Úmo{JH$ dgmhVr‘Yrb gwajm n°H$g© H§$nZrÀ¶m$ àXÿfUH$mar$ nmʶmMr Pi eoVmÀ¶m EH$m ^mJmbm bmJë¶mZo H$mhr à‘mUmV ZwH$gmZ Pmbo Agë¶mMo Vo $ åhUmbo. $ $

$

‘m§ÐVo 12 ’y$Q>r AOJa

noS>Uo, {X. 8 (à{V{ZYr) … AmñH$mdmS>m-‘m§Ðo ¶oWrb ¶wdH$m§Zr 12 ’w$Q>r AOJambm nH$Sy>Z O§JbmV gmoSy>Z {Xbo. XoD$idmS>m-‘m§Ðo ¶oWrbO¶d§V ‘m§ÐoH$a ¶m§À¶m KamOdi H$m|~S>r > Imʶmg Amboë¶m AOJambm nmhÿZ gdmªMr Vmam§~$i CS>mbr.$ ‘mÌ $‘m§ÐoMo ‘mOr gan§M $ ‘hoe H$moZmS>H$a ¶m§$Zr àg§JmdYmZ amIyZ $O¶oe> I~}, {dÚmZ§X $ $ H$a, emUy {H$ZioH$a >¶m {H$Zio $ À¶m ‘XVrZo AOJambm ¶wd> H$m§ > $. $ nH$S>ʶmV$ ¶e {‘idbo $ $ $ > $ $ >

¶wdm YmoaU hrM ¶wdH$m§Mr JaO $

$ $ $ > $ > $ hmoB©Zm, Jmoì¶mVrb ¶wdm ì¶dhma > ¶wd> m n[afX AmO gH$mir 9 Vo 5 Xaå¶mZ amÁ¶ AmO Iy$n Ceram H$m $ Iyn dfm©nydr© ¶mMr$ Am¶mo{OV Ho$br Amho. ˶m{Z{‘ÎmmZo... OmJ¥V Pmbo Amho. Ia§ åhUOo $ > dm åhUOo àM§S> eº$sMo, CËgmhmMo, M¡VݶmMo, ~§S>mMo A§‘b~OmdUr ìhm¶bm hdr hmoVr. CÎma Jmoì¶mVrb Zohê$ $ d H«$m§VrMo à{VH$. gigi˶m aº$mÀ¶m $ ¶m eº$sÀ¶m ¶wdm H|$ÐmMo {Oëhm $ ¶wdm g‘Ýd¶ H$mbrXmg KmQ>d$ i ¶m§Zr > X Am¶mo $ {OV CËgmhmMm$ dmna> Oa$ Zd{Z{‘©VrgmR>r Ho$bm, Va g‘mO OmZod$mar 2011 ‘ܶo ¶wdm YmoaUmda n[agdm§ > gmo>ݶmhÿZ {ndim hmoB©b$ ¶mV $ {Vi‘mÌ $ $ e§H$m Zmhr. nU Oa H$ê$Z, ¶wdm YmoaUm g§X^m©V EH$ [R>UJr noQ>dyZ {Xbr $hmoVr. $ o, > ~§S> H$ê$Z CR>ob d H«$m§VrÀ¶m ¶m n[ag§dmXmV amO|Ð Ho$aH$a, aKwZmW Jmdg, gwX$oe JmdS> Ago> KS>bo Zmhr Va hrM eº$s OmJoda dmB©Q> CÐoH$$ hmoB©b. åhUyZM> JaO Amho,> Vr ¶m ¶wdm ZmJoe gaXogmB©, {dO¶Hw$‘ma> daoH$a, A{OV[g§h amUo> ¶m > Vo. $ EH$ $ Zdr {Xem XmIdʶmMr, JaO Amho, ¶wdH$m§Zm gma»¶m {dMmad§VmZr Amnbo {dMma ‘m§S>b> o hmo eº$sbm $ $ $ $ $ Zd{Z{‘©VrgmR>r EH$Ì H$aʶmMr Am{U ¶mgmR>r JaO Amho, n[ag§dmXmMo AܶjnX ^yf{dʶmMr O~m~Xmar ‘m¶mda > d amÁ¶mVrb Jmodm amÁ¶ ¶wdm KmoaUmV ‘mZdr h¸$mà‘mUo à˶oH$ 춺$sbm gmon{dbr hmo$ Vr. ˶m{Z{‘Îm {d{dY Xoe$ mVrb $ > > ‘J Vmo nwê$f Agmo dm ór, Vê$U Agmo d d¥ÜX, gdmªZm ¶wdm YmoaUm§Mm Aä¶mg Z H$iV ‘m¶m hmVyZ Pmbm. ˶m > à˶oH$ ì¶dhmamV $$ g‘mZ $ h¸$ XoÊ> ¶mMr. g‘mOmVrb {XdgmnmgyZ Jmoì¶mV ¶wdm YmoaU ¶wdH$m§À¶m ^ë¶mgmR>r $ $-nmdbr dmQ>V hmoV.o ˶mZ§V§ a $ g‘m{dîQ> $ $ > > $ hmoD$Z Xþgè¶m§~amo~a Amnbmhr {dH$mg KS>dyZ $ H$am¶bmM nm{hOo Ago nmdbmo $ ¶wdm ‘moMm©$Mo Aܶj d gܶmMo Am‘Xma AmUUo, ho à˶oH$mMo A{YH$ma d H$V©ì¶ Amho.> ho Mm§Jbo Jmoì¶mVrb$ ^mOnm > Z XoUmao à‘moX gmd§V ¶m§Zr nÌH$ma n[afX KoD$Z ¶wdm YmoaU PmboM H$m¶© H$aʶmgmR>r à˶oH$mbm $¶mo½¶ g§Yr {‘idy YmoaU AmIbo nm{hOo. nm{hOo Aer ‘mJUr Ho$br hmoVr. Jmodm Vgo AmH$mamZo bhmZ amÁ¶ Amho. nU gm§ñH¥${VH$ Ia§M Jmoì¶mV ¶wdm YmoaUmMr JaO Amho H$m¶ YmoaU, Ioi YmoaU A‘bm§V AmUUmao n{hboM amÁ¶. AmO AmO Jmoì¶mV AZoH$ YmoaUm§Mr A§‘b~OmdUr Mmby BVa amÁ¶mV ¶wdm YmoaUmMm Cn¶moJ ˶m ˶m amÁ¶mVrb Amho. Ogo amÁ¶ gm§ñH¥${VH$ YmoaU, H«$rS>m YmoaU, Am¡Úmo{JH$ ¶wdH$ H$aV AmhoV. Amåhr {d{dY ‘mܶ‘mVyZ ¶wdm YmoaU YmoaU, e¡j{UH$ YmoaU AmXr. na§Vw hr gJir YmoaUo Oa A§‘bmV AmUʶmgmR>r gaH$ma Xa~mar à¶ËZ Ho$bo. nU ¶eñdr H$am¶Mr Agob Va ¶wdH$ OmJ¥V ìhm¶bm hdm. ^maV gaH$maZo amï´>r¶ ¶wdm YmoaUmV Z‘wX H$ê$Z gwÜXm Vê$Um§Zm ‘Z-YZ An©U H$ê$Z ¶m H$m‘mV Jw§Vm¶bm hdo. Jmoì¶mV A§‘b~OmdUr Pmbr ZìhVr. ¶mo½¶ doir, ¶mo½¶ Ñï>r AmVm gm§ñH¥${VH$ YmoaUmMo CXmhaU ¿¶m, Oa gm§ñH¥${VH$ ZOaog‘moa R>oD$Z Jmoì¶mVrb ¶wdH$m§À¶m g‘ñ¶m Xÿa YmoaUmà‘mUo g§ñH¥$VrMo OVZ ìhm¶bm hdo, Va EH$M eº$s H$aʶmnojm amÁ¶ ¶wdm YmoaUm§À¶m H$m‘mbm bmJë¶m~Ôb H$m‘r ¶oB©b, Vr åhUOo ¶wdm eº$s. AmO ¶wdH$ Hw$R>o Zmhr. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a, ¶wdm ì¶dhma ‘§Ìr a‘oe VdS>H$a à˶oH$ joÌmV ¶wdH$ ZoÌXrnH$ H$m¶© H$aV AmhoV. H«$rS>m d g§MmbH$ à^yXogmB© ¶m§Mo A{^Z§XZ. ‘¡XmZmda AqO³¶ hmoʶmMr eº$s H$moUmH$S>o Amho. Va Vr Jmodm gaH$maZo ¶m g§X^m©V n{hbo nmD$b CMbbo, Vo Vê$UmH$S>o åhUOo Oa H«$rS>m joÌmV Amnë¶mbm ¶e àmá åhUOo amÁ¶ ¶wdm n[afX. Jmoì¶mVrb {d{dY joÌmVrb H$am¶Mo Agob, Va AmnU ¶wdH$m§H$S>o bj Úm¶bm hdo. Vê$Um§Zm EH$Ì AmUyZ ¶wdm YmoaU H$go Agmdo, ¶wdm YmoaU Jmoì¶mMo e¡j{UH$ n¶m©daU, Am¡Úmo{JH$ Ioi, g§ñH¥$Vr hr AmnUmbm H$m¶ XoD$ eH$Vo d ¶wdm YmoaU Jmoì¶mV A§‘bmV gJir YmoaUo ¶eñdr H$aʶmgmR>r ¶wdH$m§Mr JaO Amë¶mda Am‘Mr àJVr H$er hmoB©b ho ¶wdH$m§Zm nQ>>dyZ Amho.AmOMo ¶wdH$ H$moU˶mhr joÌmV H$‘r ZmhrV. AI§S> XoʶmgmR>r. amÁ¶ ¶wdm n[afX CÚm {X.$ 9 amoOr gH$mir 9 BÀN>m eº$s ˶m§À¶mV Amho. ¶m BÀN>m eº$sÀ¶m Omoamda EH$ Vo 5 Xaå¶mZ Am¶mo{OV Ho$br Amho. Jmoì¶mVrb ¶wdH$m§À¶m Zì¶m CËH«$m§Vrbm OÝ‘ XoʶmMr j‘Vm Amho. åhUyZ ˶m§Zm {d{dY g‘ñ¶m§da MMm© H$ê$Z ¶m MMm©VyZ ¶oUmè¶m ¶mo½¶ {Xem XmIdʶmMrM AmO JaO Amho. ˶mgmR>rM $ $Jmodm amÁ¶ ¶wdm YmoaUm§Mm ‘gyX$ m V¶ma Jmo$ ì¶mbm > $¶wdm Ymo$ aUmMr Amdí¶H$Vm Amho. $ {ZH$fm§$ À¶m AmYma H$aʶmV ¶oV Amho. amÁ¶ ¶wdm YmoaUm§ g§X^m©V Jmodm $ ¶mo$½¶ doir CMbobo ¶mo½¶$ nmD$b Vgo åhQ>bo Va $ $ XogmB©, gdm©Z§X gm§dVgaH$maZo > $ (^maV gaH$maMm amï´>r¶ ¶wdm nwañH$ma {dOoVo) $ dmdJo R>aUma Zmhr. $ $ $ $ > $ $ $ $ >$ $ $ $ > $ $ $ $ $ $ $

¶w

$


09goa7_Layout 1 08-10-2012 20:21 Page 1

7

Jmodm

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

ImoVrJmd ~ZVmo¶ Q´>qo H$J ñnm°Q> Xo{dXmg JmdH$a Imo{VJmd, {X. 8 … drH$EÊS>Mr gwÅ>r ‘ñV Kmbmdm¶Mr Am{U H$mhrVar W«rba AZw^dm¶Mm Agob Va Q´>oqH$J {edm¶ n¶m©¶ Zmhr. ‘ñVn¡H$s ^Q>H$ʶmMr Iw‘Iw‘r AZw^dVmZmM ehamÀ¶m Jm|Yi, JS>~S>rnmgyZ Xÿa Hw$R>oVar {ZgJm©À¶m gm{ZܶmV ‘Om bwQ>m¶Mr, hmM Q´>oqH$JMm hoVy AgVmo. gܶm ImoVrJmdmVrb Amdir, ~È>o Am{U Hw$ñHo$ JmdmVrb Xm§S>o ho Q´>oqH$JmgmR>r CËH¥$îQ> {R>H$mUo AmhoV. ˶mM~amo~a ZS>Ho$ JmdmVrb Y~Y~o Am{U VinU ZXrÀ¶m CJ‘mÀ¶m Hw$ñHo$ JmdmOdirb Y~Y~m ~moaeo ¶oWrb Agbobr ‘mem§Mr Vir ¶oWo OmʶmgmR>r VmgZ²Vmg MmbV Omdo bmJVo. nU ~È>o Amdir Am{U Hw$ñHo$ Xm§S>çmda OmʶmgmR>r ‘mÌ S>m|Ja MT>>mdm bmJVmo. Iè¶m AWm©Zo Q´>oqH$J H$aʶmgmR>r hr {R>H$mUo Q´>oqH$JMo hm°Q> ñnm°Q> AmhoV, Aer ‘m{hVr Xodo§Ð VdS>H$a ¶m§Zr {Xbr. ¶m {R>H$mUr ^oQ> XoUmè¶m§Zr Q´>oqH$J H$aʶmgmR>r ¶m {R>H$mUmMr {ZdS> H$aVmZm dZ S>o Q´>oqH$J ñnm°Q> åhUyZ {ZdS> Ho$ë¶mg CÎm‘ Agë¶mMo VdS>H$a ¶m§Zr gm§{JVbo. à˶oH$ Q´>oH$aÀ¶m Am¶wî¶mV n{hbmM Q´>oH$ ‘hÎdmMm AgVmo. n{hë¶m Q´>oH$bm ¶oUmao Mm§Jbo AZw^d ˶mMr ¶m joÌmVrb dmQ>Mmb R>adVmV Am{U Vo H$m¶‘ñdê$nr Q´>oH$a hmoVmV Va dmB©Q> AZw^d Ambobo Q´>oqH$Jbm am‘am‘ R>moH$VmV. {nH$ZrH$nojm Q´>oqH$J doJio AgVo ho bjmV R>odë¶mg {Zamem nXar nS>Uma Zmhr. AWH$ n[al‘mZ§Va {eIa JmR>ʶmMm AZw^d ¶mdm, ¶mVyZ {ZgJm©Mr AmoT> {Z‘m©U ìhmdr, Ago gwßV hoVy ¶m‘mJo AmhoV. Va AZoH$m§À¶m OrdZmV hm Q>{ZªJ nm°B©Q> AgVmo. Q´>oqH§$J H$aʶmgmR>r {ZgJm©da {ZVm§V ào‘ Agmdo bmJVo. Q´>oqH$J H$aVmZm dmQ>oV OmVmZm PmS>mMr EH$hr ’$m§Xr qH$dm H$moUVmhr Ord O§Vy nm¶mImbr {MaS>bm OmUma Zmhr. ¶mMr XjVm ¿¶mdr bmJVo. ¶mCbQ> MmbV Joboë¶m ~mOyZo nmD$b IwUm§{edm¶ BVaÌ H$moU˶mhr àH$mao IwUm H$ê$ Z¶o. ImʶmgmR>r Zoboë¶m nXmWm©À¶m {neì¶m VgoM BVa dñVy, H$Mam O§JbmV ’o$H$Uo ¶mo½¶ Zgë¶mMo Xod|Ð VdS>H$a åhUmbo. H$mUH$moU Vo H$madma amîQ´>r¶ ‘hm‘mJm©À¶m nV©Jmi ¶oWo ImoVrJmd A^¶maʶmV OmʶmgmR>r Agboë¶m añ˶mdaM dZIm˶mZo ^ì¶ àdoeÛma C^mabobo Amho. ¶m A^¶maʶmVyZ àdoe Ho$ë¶mZ§Va gw‘mao AÜmm© {H$bmo‘rQ>a A§Vamda ImoVrJmd A^¶maʶmV OmʶmgmR>r hÎmrnmdb MoH$ nmoñQ> nma H$amdm bmJVmo. ¶m A^¶maʶmV {’$aʶmgmR>r ‘m’$H$ ’$s AmH$mabr OmVo. ¶m MoH$nmoñQ>À¶m AmdmamV nmiʶmV Ambobr haUo hr ¶oWrb AmH$f©U dmT>dVmV. Va ¶oWrb H$m¶m©b¶mV ImoVrJmd A^¶maʶmVrb {‘imboë¶m àmʶm§{df¶r ‘m{hVrhr {‘iVo. ˶mM~amo~a H$mhr Adeofhr nmhm¶bm {‘iVmV. OgOgm AmnU A^¶maʶmV àdoe H$aVmo ˶m doir Hw$R>o H$m¶ Amho, ¶mMo ‘mJ©Xe©H$ ’$bH$ dZIm˶mZo bmdbo AmhoV. 3 Vo 4 {H$bmo‘rQ>a AmV Joë¶mda à‘wI añ˶mda Ad¿¶m 150, 200, 300 ‘rQ>a A§Vamdahr dmKmMr KmQ>r, ìhS>br KmQ>r, ~obm boH$ ¶mgmaIr AmH$f©H$ ñWio nmhm¶bm {‘iVmV Am{U hr ñWio CÝhmiçmnojm nmdgmim Am{U {hdmiçmV A{YH$ IwcyZ {XgVmV. H$maU ¶m H$mbmdYrV O§JbmV {hado dmVmdaU AgVo Va à‘wI añ˶m§dê$Z ^yVnmb ¶oWo OmUmè¶m añ˶mÀ¶m gw‘mao XmoZ {H$. ‘r. A§Vamda g§nyU© ImoVrJmd A^¶maʶmMm AmH$f©H$nUm dmT>dUmao Q´>r Q>m°n nmhm¶bm {‘iVo. ho nmhmʶm~amo~aM ¶mda OmD$Z g^modVmbÀ¶m OmJoMr nmhUr H$aVm ¶oVo. ˶mhÿZhr nwT>o Vwier‘i Vio, YZ Vio, Am§ã¶m CXH$, Hw$ñHo$Mm Y~Y~m, {R>H${R>H$mUr VwSw>§~ ^abobo ~§Ymao, Aem AZoH$ JmoîQ>r nmhmʶmOmo½¶m AmhoV. Q´>oqH$J H$aVmZm ghOarË`m {ZgJm©À¶m gm¢X¶m©Mo ZoÌgwI {‘iVo. åhUyZM ImoVrJmd ho Q´>oqH$JgmR>r gܶm n¶©Q>H$m§Mo ’o$ìhaoQ> hmoV Amho.

hÎmrnmdb ¶m {R>H$mUr {dlm§VrgmR>r C^mbobr Hw${Q>ao.

ImoVrJmd A^¶maʶmVrbQ´>r Q>m°n

lr gmB©~m~m ‘§{Xa Q´>ñQ>V’}$ é½Um§Zm ’$iodmQ>n YmaJi, {X. 8 (à{V{ZYr) : lr gmB©~m~m ‘§{Xa Q´>ñQ>, XmS>mMrdmS>r, YmaJiV’}$ gm‘m{OH$ CnH«$‘mMm EH$ ^mJ åhUyZ H$mgmadU} ¶oWrb gaH$mar B{ñnVimV é½Um§Zm ’$io {dV[aV H$aʶmV Ambr. ¶mdoir Q´>ñQ>Mo Aܶj gwYmH$a C’©$ ‘m‘m nmS>bmogH$a, lr gmB©~m~m ‘§{Xa ì¶dñWmnZ g{‘VrMo à‘wI g„mJma XeaW eoQ>Jm§dH$a, H$m¶©H$mar Aܶj VWm ‘m§ÐoMo ‘mOr gan§M ~m~wgmo hS>’$S>H$a, lr gmB©~m~m ‘§{Xa Q´>ñQ>Mo Q´>ñQ>r àgmX nmS>bmogH$a, bú‘U nmS>bmogH$a, gwO¶ JmodoH$a, {H$emoa eoQ>‘m§ÐoH$a, AmJwpñVZ {S>gmoPm CnpñWV hmoVo. é½Um§Zr Amnë¶m Amamo½¶mMr ¶mo½¶ H$miOr ¿¶mdr. VgoM d¡ÚH$s¶ A{YH$mè¶m§Zr {Xbobr Am¡fYo doioda KoʶmMo AmdmhZ Q´>ñQ>V’}$ H$aʶmV Ambo.

lr gmB©~m~m ‘§{Xa Q´>ñQ>V’}$ H$mgmadU} ¶oWrb gaH$mar BpñnVimV é½Um§Zm ’$iodmQ>n H$aVmZm Q´>ñQ>Mo Aܶj gwYmH$a nmS>bmogH$a. AmJmopñVZ {S>gmoPm, gwO¶ JmodoH$a, ~m~ygmo hS>’$S>H$a, XeaW eoQ>JmdH$a.

nUOr Xþae©Zda CÚm ^³Vrg§JrV H$m¶©H$« ‘mMo Am¶moOZ nUOr, {X. 8 (n«{V{ZYr) : Jmodm XþaXe©Zda CÚm {X. 10 amoOr gH$mir 7. 15 dmOVm ‘amR>r ^³Vrg§JrVmMm H$m¶©H«$‘ àjo{nV hmoUma Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mV gamoO CgJmdH$a Am[U A춳Vm CgJmdH$a ^³Vrg§JrV gmXa H$aUma AmhoV. ˶m§Zm {dR²>R>b Im§S>moiH$a, gwOb CgJmdH$a, ‘pÀN>¨Ð ‘m§ÐoH$a, AmË‘mam‘ CgJmdH$a, A{ZVm nmoi AmXr g§JrVgmW H$aUma AmhoV. ¶m H$m¶©H«$‘mMr {Z{‘©Vr amO|Ð ’$S>Vo ¶m§Zr Ho$br Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mMm gdmªZr bm^ ¿¶mdm, Ago AmdmhZ Am¶moOH$m§V’}$ H$aʶmV Ambo Amho.

"J¥h AmYma ¶moOZo'À¶m AQ>t‘wio H$mhr J¥h bú‘r ZmamO YmaJi, {X. 8 (dmVm©ha) … gaH$maZo 'J¥h AmYma ¶moOZo' Mm bm^ KoUmar ‘{hbm {H$§dm [VMm Zdam hm X¶mZ§X gm‘m{OH$ gwajm ¶moOZoMm bm^mWu Zgmdm, Aer AQ> KmVbr Amho. ¶m ‘{hbm§Zm hr ¶moOZm bmJy Zgë¶mMo Omhra Ho$bo Amhoo. ‘mÌ ¶m ‘{hbm§Mo dm{f©H$ CËnÞ 24,000 hmoVo. ‘J Aem ‘{hbm§Zm H$m dJiʶmV Ambo? Agm àíZ ¶oWrb ‘{hbm dJm©V’}$ {dMmaʶmV ¶oV Amho. ˶m‘wio H$mhr ‘{hbm ZmamO Pmë¶m AmhoV.

gaH$maZo Omhra Ho$boë¶m ¶m ¶moOZoV, AO©Xma Am{U Zdè¶mMo EHy$U CËnÞ 3 bmI én¶m§nojm OmñV Agy Z¶o, Ago Z‘yX Ho$bo Amho. Va X¶mZ§X gm‘m{OH$ gwajm ¶moOZoMo bm^mWu Agbobo AO©Xma Am{U Zdè¶mMo EHy$U CËnÞ 3 bmI én¶m§nojm IynM H$‘r Amho. Aem ‘{hbm§Zm dJiʶmV Ambo Amho. AO© H$aVmZm A{YH¥$V Zm|XUr Agbobo b¾mMo à‘mUnÌ Agmdo, Ago gaH$maZo gm§{JVbo Amho. Jmodm Am[U ‘hmamï´> bJVM Amho. ˶m‘wio AZoH$ ‘{hbm§Mm

A{YH¥$V Zm|XUr Agbobm b¾mMm XmIbm Zmhr, Aem ‘{hbm§Zr H$m¶ H$amdo, Agm àíZhr ¶m ‘{hbm§Zr gaH$mabm {dMmabm Amho. gaH$maZo bmS>br bú‘r ¶moOZm AmIVmZm Á¶m nmbH$m§Mm OÝ‘mMm XmIbm Zmhr ˶m§Zm à{VkmnÌ gmXa H$aʶmMr gº$s Ho$br hmoVr. ‘mÌ J¥h AmYma ¶m ¶moOZoV b¾mMm XmIbm Zmhr, Aem ‘{hbm§Zr à{VkmnÌ gmXa H$ê$Z ˶m§Zm ¶m ¶moOZoV g‘m{dï>> H$ê$Z ¿¶mdo, Aer ‘{hbm§Zr ‘mJUr Ho$br Amho.

{MËnmdZ g§KmÀ¶m g§‘obZmMo CX²KmQ>Z H$aVmZm gXmZ§X nam§Ono. ~mOyg JwéXmg ‘moZo, am‘mZ§X Omoer, Zmam¶U ’$S>Ho$, S>m°. AZwOm Omoer d ‘mݶda. Xþgè¶m d {Vgè¶m N>m¶m{MÌmV godm H$m¶© Ho$boë¶m Á¶oîR ‘mݶda d [dÚm[W©ZrMm Jm¡ad H$aVmZm gXmZ§X nam§Ono. ~mOyg ‘mݶda.

{MËnmdZ ~«m÷U g§KmÀ¶m g§‘obZmV Á¶oîR ‘mݶda, {dÚm϶mªMm Jm¡ad

kmZmMm Cn¶moJ g‘mOmÀ¶m, amîQ´>mÀ¶m CËH$fm©gmR>r H$am … nam§Ono {S>Mmobr, {X. 8 (à{V{ZYr) … {MËnmdZ ~«m÷U hm kmZg§nÞ àkmd§V Amho. ˶m§Zr kmZmMm Cn¶moJ g‘mOmÀ¶m d amîQ´>mÀ¶m CËH$fm©gmR>r H$amdm. VgoM à˶oH$mZo Amnbo ܶo¶ {ZpíMV H$ê$Z Vo gmܶ H$aʶmgmR>r ‘Zmo{ZJ«h H$aV gX²gV{ddoH$~wÕr OmJ¥V R>odmdr. gdm}Îm‘ kmZ hrM Am‘Mr e³Vr Amho.

¶mgmR>r kmZbmbgm dmT>dyZ à˶oH$ joÌmV CÎm§wJ ¶emo{eIao JmR>VmZm Amnë¶m ~«m÷UËdmbm Hw$R>ohr R>oM nmoMUma Zmhr. ¶mMo ^mZ R>odmdo, Ago à{VnmXZ ’°$³Q>arO A±S>. ~m°¶bg©Mo g§MmbH$ gXm{ed nam§Ono ¶m§Zr Hw$iU - gd©U ¶oWo Ho$bo. {MËnmdZ ~«m÷U g§K Jmo‘§VH$V’}$

Am¶mo{OV kmVr~m§YdmÀ¶m dm{f©H$ ñZohg§‘obZmV à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo Vo ~mobV hmoVo. lr ¶moJoídar ‘§{XamÀ¶m àmJ§UmV Am¶mo{OV ¶m ñZohg§‘obZ d JwUJm¡ad gmohù¶mg ì¶mgnrR>mda g§ñWm Aܶj JwéXmg ‘moZo, Zmam¶U ’$S>Ho$, ZriH§$R ‘amR>o, H¥$îUm ‘amR>o, Xm‘moXa ~d},

gËH$ma‘yVu am‘mZ§X Omoer, S>m°. AZwOm Omoer, am‘M§Ð Omoer, ‘hoe ZoZo, a‘oe Omoer d ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ¶m àg§Jr am‘mZ§X Omoer ¶m§Zr AmajUm‘wio kmZd§V AgyZhr ~«m÷U g§KmVrb ‘wbm§Zm ’$Q>H$m ~gV Agë¶mMo gm§{JVbo. ‘mÌ gdm}Îm‘ kmZ g§nmXZ H$aUo d kmZmbm Mm[aͶmMr

OmoS> XoV ZrVrZo dmJyZ g‘mOmV Amnbm R>gm C‘Q>[dʶmMo H$m¶© {MËnmdZ g‘mO H$aV Amho. ¶emMr hr nVmH$m A{daV ’$S>H$dV R>odʶmMo ˶m§Zr AmdmhZ Ho$bo. ¶m doir am‘mZ§X Omoer, S>m.° AZwOm Omoer, am‘M§Ð Omoer, A{Zb ZoZo ¶m§Mm ˶m§Zr {d{dY joÌmV Ho$boë¶m godm

H$m¶m©~Ôb gXmZ§X nam§Ono ¶m§À¶m hñVo emb, lr’$i d ñ‘¥{V{MÝh XoD$Z Jm¡ad H$aʶmV Ambm. am‘M§Ð Omoer, S>m°. AZwOm Omoer, ‘hoe ZoZo ¶m§Zr ‘ZmoJV 춳V Ho$bo. kmVr ~m§YdmÀ¶m CËH$fm©gmR>r ghH$m¶© H$aʶmMo ˶m§Zr dMZ {Xbo. XrnàÁdbZ d naewam‘ ¶m§À¶m

à{V‘oMo nyOZ H$ê$Z g§‘obZmMo CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. Xhmdr, ~mamdr, nXdr, nXì¶wÎma narjm§~amo~aM BVa joÌmV ¶e g§nmXZ Ho$boë¶m kmVrVrb {dÚmWu d ‘mݶdam§Mm àepñVnÌH$ d amoI a³H$‘ XoD$Z Jm¡ad H$aʶmV Ambm. ñdmJVna ^mfUmV JwéXmg ‘moZo

¶m§Zr g§ñWoÀ¶m H$m¶m©Mm AmT>mdm KoVbm. gyÌg§MmbZ g§O¶ ‘moZo ¶m§Zr Ho$bo. {‘qbX Omoer ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. gH$miÀ¶m gÌmV g§KmMr gd©gmYmaU g^m hmoD$Z ‘hÎdnyU© {ZU©¶ KoʶmV Ambo. ¶m g§‘obZ d Jm¡ad gmohù¶mg kmVr~m§Yd ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo.


09goa8_Layout 1 10/8/2012 11:25 PM Page 1

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

8

’°$Ýgr Z§~aßboQ>Mm ‘oimdm à

Ë`oH$ dmhZmbm Z§~aßboQ> AgVo Vr Vo dmhZ AnKmVJ«ñV Pmb§, Ë`mZo H$m`Xm ‘moS>bm, Va MQ>H$Z Vmo Z§~a {Q>nyZ KoVm `mdm åhUyZ. JmS>r hadbr qH$dm Mmoarbm Jobr, Va hmM Z§~a Cn`moJmbm `oVmo. Ë`mgmR>r Vmo ì`dpñWV {XgU§ Amdí`H$ AgV§ Am{U Ë`mÀ`mda ñdÀN> àH$me nS>U§ Amdí`H$ AgV§. Amnë`mH$S>Mo hm¡er H$bmH$ma ‘mÌ JmS>rMr Z§~aßboQ> hr Amnbr H$bm XmIdÊ`mMr OmJm ‘mZVmV Am{U AmnU H$moU XmXm, Aßnm, ‘m‘m, VmË`m, ~m°g dJ¡ao AmhmoV, ho Z§~aßboQ>À`m ‘mÜ`‘mVyZ gm§Jy nmhVmV. Ë`mgmR>r {d{eï> Z§~a OmñV n¡go XoD$Z IaoXr Ho$bm OmVmo Am{U ‘J Vmo Ajam§À`m e¡brV a§Jdbm OmVmo. åhUOo 4141 Z§~aMr JmS>r ¿`m`Mr Am{U B§J«OrVë`m AmH$S>µ`m§‘YyZ XmXm Agm eãX V`ma H$am`Mm, Agm Ioi MmbVmo. `m ’°Ýgr Z§~aßboQ²gda ~§Xr Amho. nU, ñdV:Mr Aer Am|Ji à{gÕr H$aUmµa`m§‘Ü`o gdm©V OmñV à‘mU Amho VWmH${WV g‘mOgodH$m§M§ Am{U amOH$maUmVë`m ZoË`m§M§ H$m`©H$Ë`mªM§. nmo{bghr Aem JU§Jm§À`m ZmXr bmJV ZmhrV, ‘J Ë`m§M§ ’$mdV§ Am{U añVmoañVr Ago ^aV, A{‘V, amO, dmK Xm¡S>V amhVmV.

Yy‘n« mZmda nmUr {g

JmaoQ> AmoT>Umam ‘mUyg Vr AmoTy>Z AmnU ‘mZdOmVrda ’$ma ‘moR>o CnH$maM H$aV AmhmoV, Aem Am{d^m©dmV AgVmV. {OWo Zmo ñ‘moqH$JMm ~moS©> Agob, Aem {R>H$mUrhr {~Z{X¸$V YwamMr db`§ gmoS>V C^r amhVmV. naXoem§‘Ü`o AmVm Yy‘«nmZ~§Xr BVH$s H$S>H$ Amho H$s añË`mdagwÕm H$moUr {gJmaoQ> AmoT>VmZm {XgV Zmhr. Amnë`mH$So> ‘mÌ àË`oH$ H$m`Xm ‘moS>Ê`mgmR>rM AgVmo. Amnë`m YwaH$m§S>rZo AmnU ñdV:À`m ’w$ß’w$gm§Zm H$m` nmS>m`Mr Vr ^moH§$ nmSy>Z ¿`mdrV, nU JXuÀ`m {R>H$mUr Yya gmoSy>Z BVam§Zm KmVH$ YwamMm bm^ XoD$ Z`o, BVH$m H$m°‘ZgoÝghr ZgVmo ‘mUgm§‘Ü`o. {deofV: bhmZ ‘wb§ {OWo AgVrb, {VWo Va Yy‘«nmZ H$aVmM H$m‘m Z`o. MrZ‘Yë`m `m Zanw§Jdmbm hm {Z`‘ ‘mÝ` Zmhr. Vmo gmd©O{ZH$ ~g‘Ü`o {gJmaoQ> AmoT>Vmo` Am{U Vrhr ~g‘Ü`o bhmZ ‘wb§ AgVmZm. `mda `m bhmZ ‘wbmZ§ bT>dbobr Am`{S>`m nmhm. Yya gmoS>Umam ‘mUyg BVaÌ nmhVmo` hr g§Yr gmYyZ `m nmoamZ§ dm°Q>a~°JZo {gJmaoQ>da nmUr Q>mHy$Z Vr {dPdyZ Q>mH$br Amho. AemM Am`{S>`m AmnUhr bT>dm`bm hì`m Amnë`m XoemV.

_oao H$aU AOwZ© Am`|J.o ..

`mbm åhUVmV {ZVi nmUr Vi nmUr Agm eãXà`moJ AmnU

"H

aU-AOw©Z' `m EHo$H$mir gwna{hQ> Pmboë`m {gZo_mVbr AmB© ho dmŠ` åhUm`Mr, Voìhm {WEQ>amV Q>miµ`m{eQ>µ`m§Mm hbH$„moi ìhm`Mm... nwZO©Ý_mMr A{dœgZr` H$hmUr gm§JUmµa`m `m {gZo_mV Amnbr XmoÝhr _wb§ IbZm`H$mZ§ R>ma _maë`mZ§Va doS>r Pmbobr AmB© åhUOo amIr ho {dœmgmZo Cƒmam`Mr, Voìhm bmoH$ {Vbm hgm`Mo. nU, H$mbm§VamZo nwZO©Ý_ KoVbobo {VMo XmoÝhr _wbJo, emhéI ImZ Am{U gb_mZ ImZ, naV `oD$Z IbZm`H$mMm gyS> KoVmV Am{U doS>µ`m AmB©Mm {dœmg gmW© R>adVmV. {VMm \$moQ>mo KoD$Z Hw$Um [aH$m_Q>oH$S>µ`m hþema _mUgmZo Ho$bobr hr J§_V Amho. \$moQ>moVbr AmB©, _oao H$aU AOw©Z Am`|Jo åhUVo` Am{U Imbr "_m±' åhUyZ {Vbm à{VgmX XoVm`V H$aU Omoha Am{U AOw©Z am_nmb. Amnë`m _wbm§À`m EodOr ho ^bVoM XmoKo Ambobo nmhÿZ Vr doS>r AmB© AmUIr doS>r ìhm`Mr. H$Xm{MV, qhXr _gmbm {gZo_m§à_mUo `m AmKmVm_wio hr AmB© naV ehmUrhr hmoD$ eHo$b.

{Z

AZoH$Xm H$aVmo Am{U EoH$Vmo. WmoS§> ñdÀN> nmUr Agb§ H$s Amnë`mbm dmQ>V§ ho nmUr {ZVi Amho. nU, Á`m nmÊ`mVyZ {H$Vrhr Imob Agbobm Vi {XgVmo, Á`mV JXimMm EH$ H$Uhr ZgVmo, Vo nmUr Ia§ {ZVi nmUr. AemM nmÊ`mbm {Zdie§I nmUrhr åhUVmV. ‘bo{e`mVë`m goånyZ© g~m `m à{gÕ n`©Q>ZñWimda Aem nmÊ`mMr ‘Om bwQ>Vm `oVo. `m hmoS>rÀ`m Imbr Agbob§ nmUr nmhm, H$g§ Vimn`ªV ñdÀN> Amho. {ZgJm©Mr hr H$‘mb nmhVmZm hmoS>J§ hmH$Umµa`m ‘wbm§À`m X¡Ý`mdñWo~Ôb dmB©Q>hr dmQ>V§. AWm©V, ho n`©Q>ZñWi OgOg§ {dH${gV hmoB©b, VgVer `m ‘wbm§M§ OrdZhr {ZVi AmZ§XmZ§ ^ê$Z OmB©b, Aer Amem H$am`bm haH$V H$m`?

~Km Am‘Mr ~mB©H$

X‘Xma nmQ>r

nmo

a§hr H$m` CÚmoJr AgVmV, Zmhr? `m XmoZ H$m°boOd`rZ ‘wbm§Zm AS>JirÀ`m EH$m H$monµa`mV XmoZ Q>m`a gmnS>bo Am{U Ë`m§Zr `m Q>m`am§Mr MmH§$ ~ZdyZ {g‘|Q>Mo ’o$Hy$Z {Xbobo ãbm°H$ dmnê$Z H$er PH$mg ~mBH$ ~Zdbr`o nmhm. kmZoœam§À`m q^Vrà‘mUo hr ~mBH$ Mmbdm`bmhr AmÜ`mpË‘H$ eº$sM bmJob åhUm, nU, `m nmoam§M§ S>moH§$ Amho ‘mÌ ^mar. J§‘V åhUOo hr ~mB©H$ ZwgVrM J§‘VrgmR>r Zmhr, Vr dmnê$Z XmoKo dmhVwH$sÀ`m {Z`‘m§Mm Aä`mg H$aVm`V b{ZªJ bm`gÝg H$mT>Ê`mAmYr. Aä`mg Am{U ‘Om `m§M§ ho H$m±{~ZoeZ PH$mg Amho.

hr

nmQ>r nwÊ`mVbr Zmhr. nU, Vr bmdÊ`mMr Am`{S>`m nwÊ`mV {’$ê$Z Amboë`m Hw$Um ‘hm^mJmbmM gwMbr AgUma, `mV e§H$m Zmhr. `m nmQ>rda Agm g‚mS> X‘ ^aÊ`mV Ambm` ào‘r `wJwbm§Zm H$s hr X‘Xma nmQ>r nmhÿZ `m n[agamV doSo>dmH$So> Mmio H$aÊ`mMm {dMmahr Ë`m§À`m ‘ZmV `oUma Zmhr. Ë`mVë`m Ë`mV AmZ§XmMr Jmoï> hr Amho H$s `m ‘§{XamÀ`m n[agamV H$mhr Aûcrb haH$Vr H$aVmZm nH$S>b§ Job§M Va ’$Q>Ho$ ~gVrb Vo nmoH$i ~m§~yMo. ^ard ~m§~yMo ’$Q>Ho$ nS>bo, Va OrdM Om`Mm. AmVm Mmio H$embm åhUm`M§ Am{U Vo H$moU R>adUma, Ago àý Aem ‘mWo{’$ê$ n[agam§‘Ü`o {dMmam`Mo ZgVmV. Xe©Z ¿`m`M§ Am{U ZìdXÀ`m ñnrS>Zr gwQ>m`M§.

eãXH$moS>o H«$.36

AmOMo ^{dî¶

AmOMo

Wm§~bobo, WH$bobo g§dmX nwÝhm AmO dmX KmbUo Q>mim. gwê$ H$am. Zì`mZo g§~Ym§Mr {ZXmZ {dV§S>dmX hmoUma ‘of nwZa©MZm H$aÊ`mMm {Xdg Amho. Vyi ZmhrV ømMr ImÌr H$am. n§MZm_m: AmnU Oo AmO AmO ñdV:bmM EImX§ ~mobmb Ë`mMm n§MZm_m hmoÊ`mMr dMZ XodyZ Ë`mMr nyV©Vm d¥f^ eŠ`Vm Amho. gmdYnUo ~mobm. d¥píMH H$aÊ`mMm {Xdg Amho.

&&n§Mm§J &&

&&ew^mew^&&

_§Jidma {XZm§H$ 09.10.2012 eHo$ 1934 Z§XZm_ g§dËga X{jUm`Z dfm© F$Vw {ZO ^mÐnX H¥$îUnj {XZ{deof : A{dYdm Zd_r {V{W : Zd_r ZjÌ : nwZd©gw ZjÌ gwédmV: 08.10.2012 - g. 10.18 ZjÌ g_már : 09.10.2012 - Xþ. 12.21 gw`m}X` : g.06.25 gw`m©ñV : g§.06.18 M§ÐmoX` : am. 12.33 M§ÐmñV : Xþ. 01.36

AmOMm {Xdg : Mm§Jbm {Xdg CÚmMm {Xdg : 03.00 Z§Va dÁ`©

&&B{Vhmg&& E 2001 - Q´>|Q>Z, Ý`y Ogu `m ehamVyZ A±W«°ŠgMo O§Vy Agbobr nm{H$Q>o Q>nmbmZo nmR>dbr. E 2004 A\$Jm{UñVmZ_Ü`o {ZdS>UyH$m. E 2006 - CÎma H$mo[a`mZo na_mUw ~m°å~Mr MmMUr KoVbr. AmOMo OÝ‘ … E 1873 - Mmëg© dm°ëJ«rZ, A_o[aH$Z CÚmoJnVr. E 1876 -Y_m©Z§X Xm_moXa H$mog§~r E 1975 - _hoÝÐ ZmJm_yQy>, doñQ> BªS>rPMm {H«$Ho$Q> IoimSy>. AmOMo ‘¥Ë¶y … E 1597 - A{eH$mJm `mo{e`mH$s, OnmZr emoJZ. E 1987 - Jwê$ JmonrZmW, ^maVr` ZV©H$.

&&{dZmoX&& Zdam : AmO OodU VwÂ`m AmB© Zo Ho$bo Amho Zm..!!!??? ~m`H$mo: hmo`, nU Vwåhmbm H$go H$imbo, Zdam : amoO OodUmV H$mio Ho$g gmnS>VmV AmO nm§T>ao AmhoV

^mg: Oo {XgV§ Vg§ ZgV§ Am{U Oo ZgV§ Vg§ {XgV§ ho {‘WwZ àË``mg `oÊ`mMm {Xdg Amho.

gwImÝV: Á`mMm eodQ> gwImV hmoVmo Aí`m KQ>Zm AmnUmg YZy AmdS>VmV.

AmO ¼M© WmoS>m OnyZ \$maH$V: ì`º$s d D ~MV: H$amdm. AZmR>m`r IM© hmoÊ`mMr J g§~§Ym§er \$maH$V KoUo

&&AmOMm {MÌnQ>&&

H$H©$ eŠ`VmM OmñV Amho.

‘H$a gmono ZgVo.

J¡ag_O: AmO OmoS>rXmamer, {ZU©` KoVmZm ^mdZoÀ`m E EImXm ^amV Va KoV Zmhr AmhmoV Zm K ^m{JXmamer J¡ag_O qgh ømMr AmO ImÌr H$ê$Z ¿`m.

AmË_{dœmg (1989) {Z{_©Vr … g{MZ {X½Xe©Z … g{MZ H$Wm … g{MZ nQ>H$Wm … g{MZ g§dmX … AemoH$ nmQ>moio, gwYra H$dS>r g§JrV … AéU nm¡S>dmb nmœ©Jm`Z … gwaoe dmS>H$a, AZwamYm nm¡S>dmb, g{MZ H$bmH$ma … g{MZ, {ZbH$m§Vr nmQ>oH$a, AemoH$ gam\$, dfm© CgJmdH$a, _YwH$a VmoaS>_b, {H$emoar ehmUo, gwZrb ~d}, àem§V Xm_bo, AM©Zm nmQ>H$a, X`m S>m|Jao, gwYra Omoer

AmS>do eãX … 2 {ZU©` 4 _ZmoJV 7 amOmMo AmgZ 8 e{º$_mZ 9 njr 10 ganQ>Umam àmUr 12 {ZX©` 13 H$mù`m Vm|S>Mo _mH$S> 14 _`m©Xm 16 AZw_Vr 18 ~i 20 AmdS> 21 lr_§V 22 ehmUm 25 AmV àdoe Z H$aVm 28 Vi_i 29 _moh C^o eãX … 1 _¥V 2 ì`W© 3 gmnmZo Q>mH$bobr ËdMm 4 OmñV ^mdmMm 5 era 6 em§VVm 9 _Zmo^§J 11 ñnï> 13 dm`y 15 gÝ_mÝ` 17 _|Xÿ 19 bmHy$S> H$mnÊ`mMo hË`ma 20 EH$ g§»`m 21

gmnS>bobm 23 \$H$sam§Mm EH$ n§W 24 à_mUnÌ 26 Jw_u 27 q^J

e×H$moS>o 35 Mo CËVa

Hw§$^ hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho.

_mJo KSy>Z Joboë`m [aboŠg hmoÊ`mAmYr hmVr F B{Vhmg: KQ>Zm§_Ü`o a_mb. dmñVdmMo L KoVbobr H$m_o nyU©nUo g§nbr H$ݶm ^mZ R>odmdo. Ë`mV {hV Amho.

‘rZ AmhoV ømMr ImVaO_m H$am.

{MÌ-{d{MÌ

gmoë`yeZ

B§YZmbm n`m©` emoYÊ`mgmR>r emók d V§Ìk AhmoamÌ PQ>V AmhoV. O¡{dH$ g§nXonmgyZ Vo {dÚwV^m[aV CnH$aUo, gd© _mJ© Vo hmVmiVmhoV. ømM à`ËZmVrb EH$ ^mJ åhUyZ {ZgmZ øm dmhZ {Z{_©Vr joÌmV AgUmè`m H§$nZrZo EZ.Eg.gr. 2015 øm ZmdmZo {dÚwV^m[aV H$ma Q>moH$`mo `oWo gr`oQ>oH$ 2012 øm H$ma àXe©ZmV R>odbr hmoVr. gÜ`m Oar H$maM§ ho àmê$n Agb§ Varhr, 2015 _Ü`o hr H$ma ~mOmam_Ü`o {dH«$sgmR>r CnbãY AgUma Amho. {ZgmZÀ`mM br\$ _m°So>bM§ ho Zd§ g§ñH$aU Amho. {dÚwV^m[aV AgÊ`m~amo~aM hr H$ma AË`mYw{ZH$ V§ÌkmZmZo gwg‚m Amho. gd© ~mOwZo Agbobo g|gg©, H°_oam, g§JUH$, 4Or, amo~mo{Q>H$ V§ÌkmZ Oo ñQ>rAatJ ìhrb, {J`a, doJ ømda {Z`§ÌU R>odVo. øm gd© V§ÌkmZmÀ`m

_XVrZo hr H$ma ñdV:M ñdV:bm MmbdVo. ñ_mQ>©\$moZdê$Z Vwåhr {OWo Amkm Úmb {VWo hOa hmoVo. ñdV:M nm{Hª$J emoYyZ nmH©$ hmoVo d Vwåhr {OWo Agmb {VWo Vwåhmbm Ý`m`bmhr `oVo. añË`mda Agbobo H«$m°qgJ AmoiIyZ Ë`mZwgma Wm§~Vo. H$maMr gwajm `§ÌUm {VÀ`m~mhoa bmdboë`m H°_oè`mer OmoS>bobr Amho. g§e`mñnX hmbMmbr{df`rMr gwMZm hr gwajm`§ÌUm Vm~S>Vmo~ _mbH$mbm Ë`mÀ`m ñ_mQ>©\$moZda XoVo. amo~moQ>rŠg, g§JUH$ Am{U ZoQ>dH©$ V§ÌkmZ EH$_oH$mer EH${ÌV g§`moJ nmdë`mZo hm M_ËH$ma KSy>Z Ambm Amho.

gwS>moHy$ H«$.36

Amnbr n[apñWVr Amnë`mbm AerM ^mg_mZ hmoVo.

AmOMo ‘Zmoa§OZ

&&AmOMo JrV&& CJdbm M§Ð nwZdoMm ! __ öX`r X[a`m ! Cgibm àr{VMm ! Xm{h {Xem H$em Iwbë`m, d{ZdZr Hw$_w{XZr \w$bë`m, ZddYw A{Ya _Zr Omhë`m ! àU`ag hm MhþH$So> ! {dVibm ñd{J©Mm ? JrV … àëhmX Ho$ed AÌo g§JrV … lr{Zdmg Iio ñda … ~Hw$i n§{S>V ZmQ>H$ … nm{UJ«hU (1946) amJ … _mbH§$g

&&AmOMm {dMma&& _mUgmMr Mm¡Wr _yb^yV JaO åhUOo nwñVH$.

AmOMr nmH$H¥$Vr W§S>mB© ' Aæ`m ' {gZo_mVë`m ' S´>rå_ doH$n_ ' JmÊ`mZo gÜ`m gJù`m§Mr ^mfmM ~XbyZ Q>mH$br Amho. ' W§S>a_ ', ' O§pån§J_ ' Aem {MÌ{d{MÌ eãXm§_wio amUr _wIOuM§ ho ñdßZJrV Vw\$mZ {hQ> Pmb§ Amho. ho JmU§ JmUmar gm¡å`m amd {hbm , ho JmU§ {hQ> hmoB©bM Aer Anojm hmoVrM. nU bmoH$m§H$Sy>Z {_imboë`m Vw\$mZ à{VgmXmZo Vr gÜ`m IwerV Amho. ' O§Jb ' {gZo_mVë`m ' Aæ`mo Aæ`mo am_m ' nmgyZ qhXrV E§Q´>r KoVboë`m gm¡å`m amdZo X{jUoV Ë`mAmYrM gwna{hQ> Jm{`H$m åhUyZ Zmd H$_mdb§ hmoV§. ' ß`ma VyZo Š`m {H$`m ' _Yb§ ' am¢Xo h¡ ', ' g_` ' _Yrb ' bm`bm bm`bm ', ' ~§Q>r Am¡a ~~br ' Vb§ ' ZM ~{b`o ', ' H«o$Pr \$moa ' Am{U ' dobH$_ ' M§ erf©H$ JrV Va ' Jwê$ ' _Yb§ ' amV H$m em¡H$ h¡... ' Aer _moOH$s nU {hQ> JmUr JmUmar gm¡å`m ' S´>rå_ doH$n_ ' _wio _mÌ gwnaSw>na {hQ> R>abr Amho.

gm{hË` : IgIg, ~Xm_, 1 M_Mm ~S>reon, 2 M_Mo gw§R>nyS>, 1 M_Mm {_anyS>, WmoS>r gmIa, XÿY, W§S> nmUr, dobMrnyS>, WmoS>çm gwH$boë`m Jwbm~mÀ`m nmH$ù`m. H¥$Vr : IgIg, ~Xm_, ~S>reon, gwR§ >nSy >, {_amnyS>, gmIa, dobMrnyS> d Jwb~ nmH$ù`m EH$Ì nmUr KmbyZ ~marH$ dmQy>Z ¿`mdo. W§S> XÿY d nmUr g_à_mUmV EH$Ì H$ê$Z WmoS>r gmIa d 4-5 M_Mo dmQ>bb o

H$go gmoS>dmb

{_lU KmbyZ T>diyZ ß`m`bm Úmdo. amhrbobo {_lU µ\Œ$sO_Ü`o R>oD$Z nm{hOo Voìhm dmnaVm `oVo.

EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ 35 Mo CÎma


09goa9_Layout 1 08-10-2012 19:19 Page 1

9 ‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

{H«${‘Zmobm°{OñQ>


09goa10_Layout 1 10/8/2012 11:17 PM Page 1

10

Xoe-naXoe

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

no Q > ´ m b o 56 n¡ e m§ Z r CVabo emhéIMo N>„m H$m°nr ? ½b°‘a

d[að> A{YH$mè`mZo gm§{JVbo hmoVo. Xaå`mZ, noQ´>mobÀ`m {H$_VtMm AmT>mdm `mAmYr 24 Owb¡ amoOr KoÊ`mV Ambm hmoVm. Voìhm 70 n¡em§Zr {H$_Vr dmT>{dÊ`mV Amë`m hmoË`m. Ë`mAmYr 3 OyZ amoOr 2.02 én`m§Zr {H$_Vr

H$_r H$aÊ`mV Amë`m hmoË`m. Am°JñQ>À`m _Ü`mg én`mMo S>m°baÀ`m VwbZoV _yë` 55.58 én`o hmoVo, Vo Joë`m n§YadS>çmV 54.12 én`o Pmbo. VgoM J°gmo{bZMr Am§Vaamï´>r` ~mOmamVrb {H§$_V 126.11 S>m°badê$Z 122.31 S>m°ban`ªV Imbr Ambr. én`mMo _yë` AmVm 52.28 Pmbo Amho. Ë`m_wio Vob H§$nÝ`m§Mm \$m`Xm hmoV Amho.

_moXr n§VàYmZnXmÀ`m e`©VrV : JS>H$ar

_moXtMm Q>rdr M°Zb ãb°H$ AmD$Q>

Zdr {X„r, {X. 8 … AmJm_r 2014 bmoH$g^m {ZdS>UwH$rbm AOyZ ~amM AdYr Agë`mZo AmVmM ^mOnÀ`m n§VàYmZnXmÀ`m C_oXdmamMr KmofUm H$aUo MwH$rMo R>aob. nU, `m nXmÀ`m e`©VrV JwOamVMo _w»`_§Ìr Za|Ð _moXr Agë`mMr, _m{hVr ^mOnMo amï´>r` AÜ`j {ZVrZ JS>H$ar `m§Zr {Xbr Amho. EH$m d¥Îmdm{hZrer ~mobVmZm JS>H$ar åhUmbo, ‘’_moXr n§VàYmZnXmÀ`m e`©VrV AgUmè`m§nH¡ $r EH$ AmhoV. Am_À`mH$So> `m nXmgmR>r `mo½` Ago AZoH$ C_oXdma AmhoV. AS>dmZtnmgyZ AéU OoQ>br, gwf_m ñdamO, amOZmW {g§h, _wabr _Zmoha Omoer, Za|Ð _moXr ho ZoVo n§VàYmZ nXmgmR>r `mo½` AmhoV. ZmJ[aH$m§Mm ZoVm Am{U njmVrb à_wI ì`º$r `m nXmgmR>r {ZdS>Uo ho Am_Mo H$m_ Amho. Agm ZoVm `mo½` doir {ZdS>bm OmB©b Am{U Ë`mMo Zmdhr `mo½` doirM Omhra H$aÊ`mV `oB©b.’’

Ah_Xm~mX, {X. 8 … Am°ŠQ>mo~a JwOamV {dYmZg^m {ZdS>UwH$rÀ`m nmœ©^y_rda {ZdS>UyH$ Am`moJmZo ‘Z_mo JwOamV’ `m _moXtÀ`m Q>rìhr M°Zbda ~§Xr KmVbr Amho. `m M°Zobbm J¥hrV Yê$Z _moXtZr Amnë`m àMmag^oMo Mm§JboM {Z`moOZ Ho$bo hmoVo. nU, Am`moJmÀ`m `m {ZU©`m_wi§ _moXtÀ`m _Zgwã`mbm Mm§JbmM Y¸$m ~gbm Amho. JwOamV {ZdS>UHw $m Vm|S>mda Amë`m AgVmZm {ZdS>UyH$ Am`moJmZo ‘Z_mo JwOamV’ `m M°Zbbm ãb°H$ AmD$Q> H$aÊ`mV Ambo Amho. `m M°ZbdéZ _moXtÀ`m gd© àMma g^m bmB©ìh XmIdÊ`mMo {Z`moOZ hmoVo. `m M°ZbMm Cn`moJ _moXtÀ`m {ZdS>UyH$ àMmamgmR>r hmoV Agë`mMo gm§JV {ZdS>UHy $ Am`moJmZo `m Z_mo JwOamVÀ`m àgmaUmda ~§Xr AmUÊ`mV Ambr Amho. Ooìhmn`ªV `m M°Zbbm {ŠbAaÝg {_iUma Zmhr Vmon`ªV `m M°Zb o Mo àjonU hmoUma Zmhr, Agm AmXoeM {ZdS>UyH$ Am`moJmZo ~Œm°S>H$mñQ>g©Zm {Xbm Amho.

Zdr {X„r, {X. 8 … B§YZ XadmT>rÀ`m ~moOmImbr X~boë`m gm_mÝ` _mUgmbm H|$Ð gaH$maZo Aëngm {Xbmgm {Xbm Amho. noQ´>mobÀ`m XamV EH$m {bQ>a_mJo 56 n¡em§Zr H$nmV H$aÊ`mMm {ZU©` noQ´>mo{b`_ _§Ìmb`mZo KoVbm AgyZ, Zdo Xa AmO (gmo_dma) _Ü`amÌrnmgyZ bmJy Ho$bo OmUma AmhoV. A_o[aH$r S>m°baÀ`m VwbZoV

emhéI ImZÀ¶m AmJm‘r "O~ VH$ h¡ OmZ' {MÌnQ>mVbo gwnahrQ> "N>„m' ho JmUo BJ‘ Am¶ ~±S>À¶m god Qw>ZmB©Q> ¶m Q´>°H$Mr H$m°nr Agë¶mMo d¥Îm hmoVo. ¶m XmoÝhr Jmʶm§‘Yrb {JQ>ma H$m°S>© àmoJ«mq‘J H$mhr à‘mUmV g‘mZ Agë¶mZo hm dmX Cgibm hmoVm. ‘mÌ OgOer hr XmoÝhr JmUr nwT>o gaH$VmV VgVgo ˶mVrb ’$aH$ ñnîQ> hmoV OmVmV Ago {ZXe©Zmg Ambo Amho. Om°Z ~m°Z OmodrÀ¶m BQ²>g ‘m¶ bmB©’$, E‘EZE‘À¶m Zm°Q> A’«o$S> d hmQ>© ¶m ~±S>À¶m AbmoZ ¶m Jmʶm§Mo {JQ>ma H§$nmoÂeZhr g‘mZ Amho.

‘ZmoO dmOno¶rbm níMmÎmmn

én`m dYmaë`mZo noQ´>mobMo Xa _{hZmAIoarg 1.60 én`m§Zr H$_r hmoÊ`mMr eŠ`Vm dV©{dÊ`mV Ambr hmoVr. EH$ Am°ŠQ>mo~anmgyZ noQ´>mob_Ü`o à{V{bQ>a 1.60 én`o \$m`Xm Vob H§$nÝ`m§Zm hmoV Amho, Ago EH$m Vob H§$nZrÀ`m

bmoH$g^m {ZdS>UwH$rZ§VaM n§VàYmZnXmMm C_oXdma R>a{dÊ`mV `oB©b, Ago ñnï> H$arV JS>H$ar åhUmbo, bmoH$g^m {ZdS>UwH$rV {dO` {_i{dUo hm Am_Mm _w»` CÔoe AgyZ, Ë`mZ§Va {_imboë`m OmJm§Zwgma

Am°ñQ´>{o b`Z n§VàYmZm§{dê$Õ Agm§OMm _mZhmZr Xmdm _ob~Z©, {X 8 … {d{H${bŠg’ `m dmXJ«ñV g§Ho$VñWimMm g§ñWmnH$ Á`w{b`Z Agm§O hm Am°ñQ´>o{b`mÀ`m n§VàYmZ Á`w{b`m {JbmS©> `m§À`m{déÕ _mZhmZrMm Xmdm XmIb H$ê$Z Ë`m§Zm bú` H$aUma Agë`mMo d¥Îm Amho. A_o[aH$Z XyVmdmgmMr AS>rM bmIm§hyZ A{YH$ H$mJXnÌo à{gÕ H$aVmZm ‘{d{H${bŠg’Zo ~oH$m`Xoera _mJmªMm Adb§~ Ho$ë`mMm Amamon {JbmS©>

ZjbdmXmda AmYm[aV "MH«$ì¶wh' {MÌnQ>mV EH$m ZjbdmÚmMr ^y{‘H$m H$aUmè¶m ‘ZmoO dmOno¶rbm hr ^y{‘H$m H$aUo ~aoM OS> Jobo Amho. Amnbr ì¶{º$aoIm N>{ÎmgJS>À¶m S>m¶bo³Q>‘ܶo ~mobVo d hm ^m{fH$ AmKmV Amnë¶mbm O‘V Zgë¶m‘wio ~aoM H$îQ> nS>ë¶mMo ‘ZmoO dmOno¶rZo gm§{JVbo. ¶m ^y{‘Ho$V Amnë¶m g§dmXm§da bj R>odʶmgmR>r EH$ Img à{ejH$ Zo‘mdm bmJbm d AmnU àM§S> VUmdmImbr dmdaV hmoVmo Agohr ¶m 43 dfu¶ A{^Zo˶mZo gm§{JVbo.

Zdr {X„r, {X. 8 … _hmJmB©Zo nmoiboë`m OZVoda AmVm aoëdo ^mSo>dmT>rMrhr Hw$-hmS> H$mogiUma Amho. aoëdo _§Ìmb`mH$Sy>Z ^mSo>dmT> H$aÊ`mV `oD$ eH$Vo, Ago H|$Ðr` AW©_§Ìr nr. {MX§~a_ `m§Zr ñnîQ> Ho$bo. Am{W©H$ gwYmaUm§gmR>r gaH$ma H$R>moa nmdbo CMbÊ`mÀ`m V`marV Amho. H$moUË`mhr àH$maMr gw{dYm hdr Agë`mg OZVobm n¡go _moOmdoM bmJVrb, Ago {MX§~a_ `m§Zr gm§{JVbo. H|$Ð gaH$ma Am{W©H$ gwYmaUm§~m~V YS>mŠ`mZo {ZU©` KoV Amho. na§Vw, aoëdo _§Ìmb` AmVmn`ªV `mnmgyZ Xya hmoVo. aoëdoMo B§{OZ AmVm H$m±JŒogÀ`m hmVr Ambo Amho. Ë`m_wio S>~KmB©g Amboë`m aoëdoMr Am{W©H$ {ñWVr gwYmaÊ`mgmR>r ^mSo>dmT> H$aÊ`mMm {ZU©` gaH$ma KoD$ eH$Vo. aoëdoÀ`m {dH$mgmgmR>r gaH$ma ãë`y{à§Q> V`ma H$arV Amho. Ë`mZwgma, aoëdo àdmg ^mSo> MbZXamgmo~V OmoS>Uo,

`m§Zr Ho$bm hmoVm. ‘X EO Qw>So>’ `m d¥ÎmnÌmZo {Xboë`m d¥ÎmmZwgma, {JbmS©> `m§À`mda H$emàH$mao A~ŒwZwH$gmZrMm IQ>bm ^aVm `oB©b ho VnmgÊ`mgmR>r Agm§O `m§Zr H$mhr dH$rb Zo_bo AmhoV. ‘JoQ> An’ `m Am°ñQ´>o{b`Z H$m`©JQ>mZo 41 dfr©` Agm§O `m§Mr b§S>Z `oWo _wbmIV KoVbr. Ë`mdoir {JbmS©> `m§À`mda IQ>bm ^aÊ`mMm {dMma H$arV Agë`mMo Agm§O `m§Zr gm§{JVbo.

C_oXdma {ZdS>Ê`mV `oUma Amho. V¥U_wb H$m±J«ogÀ`m AÜ`jm __Vm ~°ZOr© `m§Zr gaH$ma{damoYmV A{dœmg àñVmd _m§S>ë`mg Amnbm Ë`mg nm{R§>~m Agë`mMo, JS>H$ar `m§Zr gm§{JVbo.

^mSo>dmT>rMr e³¶Vm JwVdUwH$rMm AmoK dmT>{dUo, _mb dmhVwH$rgmR>r JmoëS>Z ¹$mS´>rb°Q>ab ZoQ>dH©$ V`ma H$aUo BË`mXr _wÚm§da ^a XoÊ`mV `oV Amho. {MX§~a_ `m§Zr nÌH$ma n[afXo_Ü`o AmUIr H$mhr _wÔo _m§S>bo. ^maVmÀ`m {d_m joÌmgmR>r

5-6 Xebj S>m°bg© EdT>çm {ZYrMr JaO Amho. naH$r` Jw§VdUwH$rVyZ hm n¡gm C^maUo eŠ` Amho. gÜ`m n[a{ñWVr H$R>rU Amho. na§Vw, AmnU 8-9 Q>¸$o {dH$mgXa amIÊ`mgmR>r à`ËZ Ho$bo nm{hOo. AmVm H$R>moa nmdbo Z CMbë`mg

n[a{ñWVr ^rfU hmoD$ eH$Vo. nwaogm amoOJmahr CnbãY hmoUma Zmhr. [aQo>b_Ü`o E\$S>rAm`~m~V {MX§~a_ åhUmbo, `mg§X^m©V n{hbm _gwXm EZS>rE gaH$maZoM V`ma Ho$bm hmoVm. Ë`m_wio Ë`m§Zr AmVm {damoY H$aUo A{Vm` MwH$rMo Amho.

‘w§~B©,{X. 8 … g§JrVmVrb {X½JO Jm{¶H$m Amem ^mogbo ¶m§Mr ‘wbJr dfm} ^mogbo ¶m§Zr gmo‘dmar ‘w§~B©Vrb Amnë¶m {ZdmgñWmZr [adm°ëdaZo Jmoir PmSy>Z KoD$Z AmË‘h˶m Ho$br. ¶m AmË‘h˶o‘mJMo H$maU g‘Oy eH$bo Zmhr. nÞmerÀ¶m Agboë¶m dfm© ^mogbo ñdV… XoIrb EH$ Jm{¶H$m d bo[IH hmo˶m. ¶mnydu ˶m§Zr {H$‘mZ XmoZXm AmË‘h˶m H$aʶmMm à¶ËZ Ho$bm hmoVm Aer ‘m{hVr nmo{bgm§Zr {Xbr.

àH$ënmnmgyZ gw_mao 500 _rQ>a Xya A§Vamdê$Z hm Koamd KmbÊ`mV Ambm Amho. {VéZobdobr Am{U H$Ý`mHw$_mar {OëømVrb _ÀN>r_ma `m Am§XmobZmV _moR>çm g§»`oZo gh^mJr Pmbo AmhoV. nmo{bgm§À`m ghH$m`m©Zo Am{U bmoH$emhr _mJm©Zo ho Am§XmobZ H$aÊ`mV `oUma Agë`mMr _m{hVr Am§XmobZmMo g_Ýd`H$ Eg. nr. CX`Hw$_ma `m§Zr {Xbr Amho. Xaå`mZ, Hw$S>ZHw$b_ àH$ënm^modVr gmJar gwajm XbmÀ`m nmM OhmOm§gh gw_mao 5 hOma nmo{bgm§Mm H$So>H$moQ> ~§Xmo~ñV Ro>dÊ`mV Ambm Amho.

¶m KQ>ZoZ§Va bJoMM ˶m§Zm OdiÀ¶m é½Umb¶mV XmIb H$aʶmV Ambo, nU VoWo ˶mZm ‘¥V Kmo{fV H$aʶmV Ambo. ˶m§Mm ‘¥VXoh CÎmar¶ VnmgUrgmR>r Oo.Oo. hm°pñnQ>b‘ܶo nmR>dʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr gyÌm§Zr {Xbr. dfm© ^mogbo ¶m§Zr H$mhr qhXr d ‘amR>r {MÌnQ>m§gmR>r nmœ©Jm¶Z$ Ho$bo hmoVo. VgoM Amem ^mogb|~amo~a H$mhr H$m¶©H«$‘m§‘ܶohr ˶m§Mm gh^mJ hmoVm. EH$m ñnmoQ>g © ² dmVm©hamer {ddmhmZ§Va ˶m§Zr H$m{S>‘moS> KoVbm hmoVm.

H$amH$g,{X. 8 … ìhoZoPwEbm_Ü`o ZwH$Ë`mM Pmboë`m amï´>nVrnXmÀ`m {ZdS>UwH$rMo {ZH$mb Omhra Pmbo AgyZ øwJmo MmdoO `m§À`m Jù`mV nwÝhm EH$Xm amï´>nVrnXmMr _mi nS>br Amho. amï´>nVrnXmÀ`m {ZdS>UwH$rMr _VJUZm Odinmg g§nV Ambr AgyZ AmÎmmn`ªV MmdoO `m§Zm 54 Q>¸$o _Vo {_imbr Agë`mMo amï´>r` {ZdS>UyH$ n[afXoZo Omhra Ho$bo. `m {ZdS>UwH$rV Ë`m§Zr ho{ZŒH$ H$m{àëg `m§Mm nam^d Ho$bm. MmdoO `m§Mr {ZdS>UwH$rV dmQ> {~H$Q> Agob Ago gm§{JVbo OmV hmoVo. _mÌ g_mOdmXr {dMmagaUrMo ZoVo Agboë`m MmdoO `m§Zr nwÝhm ~mOr _mabr Amho. `mnwTo> ghm df© Vo `m nXmda H$m`©aV AgVrb. `m {ZdS>UwH$rV Ë`m§Zr ho{ZŒH$ H$m{àëg

`m§Mm nam^d Ho$bm. 1999 nmgyZ amï´>nVrnXmda Agbobo 58 dfm©À`m MmdoO `m§Zr ImgJrH$aUmÀ`m _mÜ`_mVyZ ìhoZoOwEbmÀ`m AW©ì`dñWoV AZoH$ _hÎdmMo ~Xb KS>{dbo hmoVo. g_mOdmXr H«$m§VrMo ñdßZ nwTo> ZoÊ`mgmR>r hm {dO` Amdí`H$ hmoVm, Ago MmdoO `m§Zr åhQ>bo Amho. ìhoZoOwEbm_Ü`o `m {ZdS>UwH$rV EH$ H$moQ>r 90 bmI _VXmam§Zr _VXmZmMm h¸$ ~Omdbm hmoVm.

dTo>am§À`m ~MmdmgmR>r ndma

O‘©Zr… gmo‘dmar ~r¶a ‘hmoËgdmÀ¶m eodQ>À¶m amÌr å¶wZrM ¶oWo CËgmhmZo IiIiµUmam OZg‘wXm¶

Hw$S>ZHw$b_,{X. 8 … Hw$S>ZHw$b_ AUwD$Om© àH$ënmbm {damoY H$aUmè`m Am§XmobH$m§Zr AmO (gmo_dma) \$m`~aÀ`m Zm¡H$m Am{U nmÊ`mda Va§JUmè`m dñVy g_wÐmV Q>mHy$Z àH$ënmbm Koamd KmVbm Amho. àH$ënmnmgyZ gw_mao 500 _rQ>a Xya A§Vamdê$Z hm Koamd KmbÊ`mV Ambm Amho. gyÌm§H$Sy>Z {_imboë`m _m{hVrZwgma, Hw$S>ZHw$b_ AUwD$Om© àH$ën aÔ H$amdm, `m _mJUrgmR>r Am§XmobH$m§Zr g_wÐmVrb nmÊ`mV \$m`~aÀ`m Zm¡H$m Am{U Va§JUmè`m dñVy Q>mHy$Z Koamd KmVbm Amho.

Amem ^mogboÀ§ ¶m H$ݶoMr AmË‘h˶m

øwJmo MmdoO {Vgè¶m§Xm ìhoZP o Ew bmÀ¶m amï´>nVrnXr

aoëdo

Am§XmobH$m§Mm Hw$S>ZHw$b_ àH$ënmbm doT>m

am`nya, {X. 8 … gmo{Z`m Jm§Yt `m§Mo OmdB© am°~Q©> dTo>am `m§À`m ~MmdmgmR>r AmVm amï´>dmXrMo AÜ`j eaX ndma _¡XmZmV CVabo AmhoV. dTo>am `m§À`m {damoYmV nwamdo AgVrb, Va Amamon H$aÊ`mnojm Ý`m`mb`mV Om, Agm g„m eaX ndma `m§Zr Aa{d§X Ho$Oardmb `m§Zm {Xbm Amho. am°~Q©> dTo>am `m§Zr ^Œï>mMma H$ê$Z g§nÎmr {_idë`mMm AmamonAa{d§X Ho$Oardmb `m§Zr Ho$bm Amho. `m Amamonm§Z§Va H$m±JŒogMo ZoVo dTo>am `m§À`m ~MmdmgmR>r _¡XmZmV CVabo hmoVo. `mZ§Va n{hë`m§XmM H$m±JŒog ~mhoarb ì`º$rZo dTo>am§Mr nmR>amIU Ho$br Amho. AmOH$mb Ago Amamon H$aÊ`mMr \°$eZM Amë`mMo åhUV, ndmam§Zr Ho$Oardmbm§Zm Q>mobm bJmdbm Amho. am`nya_Ü`o EH$m H$m`©H«$_mgmR>r Ambo AgVmZm ndmam§Zr ho dº$ì` Ho$bo Amho.

{ZdS>H$ 4 H$moQ>r Q>Z Vm§Xyi IaoXrMo C{Ôï> Zdr {X„r, {X. 8 … Iarn h§Jm_mV CËnmXZ H$_r amhÊ`mÀ`m A§XmOmZ§Vahr gaH$maMo `m _{hÝ`mÀ`m gwê$dmVrbm gwê$ hmoUmè`m Mmby 2012.13 À`m {dnUZ dfm©V eoVH$è`m§H$Sy>Z {dH«$_r Mma H$moQ>r Q>Z Vm§Xyi IaoXr H$aÊ`mMo C{Ôï> Amho. {dnUZ df© 2011.12 :Am°ŠQ>mo~a Vo gßQ|>~a_Ü`o gaH$maZo 3.5 H$moQ>r Q>Z Vm§Xyi IaoXrMo C{Ôï> Ro>dbo hmoVo. Am{U Odinmg Amnë`m C{Ôï>mOdi nmohmoMbo. ^maVr` ImÚ {ZJ_ (E\$grAm`) Mo AÜ`j d ì`dñWmnH$r` g§MmbH$ A_a {g§h `m§Zr gm§{JVbo H$r, Amåhr amÁ` gaH$mam§er g„m_gbV Ho$ë`mZ§Va 2012.13 {dnUZ dfm©gmR>r Mma H$moQ>r Q>Z Vm§Xyi IaoXr H$aÊ`mMo C{Ôï> {ZYm©[aV H$aÊ`mV Ambo Amho. Ë`m§Zr gm§{JVbo H$r, EH$ Am°ŠQ>mo~anmgyZ gwê$ hmoUmè`m YmZ IaoXr n{hë`m AmR>dS>çmV gw_mao nmM bmI Q>Z Pmbr AgyZ `oUmè`m {Xdgm§V Vr dmT>Ê`mMr eŠ`Vm Amho. gÜ`m Vm§Xyi n§Om~ Am{U h[a`mUmVyZ IaoXr Ho$bm OmV Amho. A_a {g§h åhUmbo, H$_r nmdgm_wio Iarn Vm§Xyi CËnmXZ 6.5 Q>ŠŠ`m§À`m KgaUrgh AmR> H$moQ>r 55.9 bmI Q>Z Pmë`mZ§Va `m dfm©a§^r Vm§XimgmR>r A{YH$ Ý`yZV_ g_W©Z _yë`mMr (E_Egnr) KmofUm Ho$ë`mZo IaoXr C{Ôï> gmÜ` H$aÊ`mV _XV {_iob. Vo åhUmbo, E_Egnr~m~V eoVH$è`m§V OmJê$H$Vm dmT>ë`mZo IaoXr OmñV hmoÊ`mMr Amem Amho.

Oá Ho$boë`m g§nÎmrMr {dH«$r AZm{YH¥$V Zdr {X„r,{X. 8 … gdm}ƒ Ý`m`mb`mZo ì`dñWm {Xbr H$r, gaH$mar g§ñWoÛmao g§nÎmr Hw$H©$ H$aÊ`mg§§~{YV H$madmB© àb§{~V AgVmZm Aem g§nÎmrMr {dH«$r {H§$dm Ë`mMo hñVm§VaU AZm{YH¥$V Amho Am{U Mm§Jë`m {Z`VrZo Aer g§nÎmr IaoXr H$aUmam ì`º$r `mda Amnbm Xmdm H$ê$ eH$V Zmhr. Ý`m`_yVu Ama E_ bmoT>m d Ý`m`_yVu A{Zb Ama Xdo `m§À`m

I§S>nrR>mZo åhQ>bo H$r, gaH$mar g§ñWoÛmao Hw$H$r© `m§Mo Zmo{Q>g H$mTy>Z hr g§nÎmr Ho$§Ð gaH$maÀ`m AYrZ hmoVo Am{U `mMo ñdm_r `mbm {dHy$ eH$V Zmhr. Ý`m`m{Yem§Zr åhQ>bo H$r, Aem {dH«$rbm H$m`ÚmMr _mÝ`Vm Zmhr. `mMr {dH«$r AZm{YH¥$V Amho. H$m`Úm A§VJ©V ZdrZ IaoXrXmam§Zm `mMm _mbH$r h¸$ {_iy eH$V Zmhr. Ý`m`mb`mZo {dÝgQ>Z Q°>ZMr `m{MH$m \o$Q>miyZ hr ì`dñWm {Xbr. `m{MH$mH$Ë`m©bm ~§Jiwê$_Ü`o {ñWV Ë`m âb°Q>Mm Vm~m hdm hmoVm Omo Ë`mdoir {dH$Ê`mV Ambm hmoVm Ooìhm àdV©Z {ZXoemb`mMr `m g§nÎmrbm Oá H$aÊ`mMr H$madmB© gwê$ hmoVr. àdV©Z {ZXoemb`mZo H$mo\o$nmogm H$m`Úm A§VJ©V Bñ_mBb em~§Xmar ZmdmÀ`m ì`º$r{dê$Õ JwÝhm XmIb Ho$ë`mZ§Va Ë`mMr g§nÎmr Oá H$aÊ`mgmR>r Zmo{Q>g H$mT>br hmoVr. Bñ_mBbbm Xw~B©Zo àmá 92 bmI én`o a¸$_oZo ^maVmVrb gd© ì`º$tZm a¸$_ XoÊ`mMo VÏ` CKS>H$rg Amë`mZ§Va Vmã`mV KoÊ`mV Ambo hmoVo. Bñ_mBbMm âb°Q> Oá H$aÊ`mMr H$madmB© H$aVmZm Ë`mZo em§VnUo hr g§nÎmr Q°>Zbm {dH$br. Q°>Zbm àdV©Z {ZX}emb` H$madmB©Mr _m{hVr ZìhVr. àdV©Z {ZXoemb`mZo Ë`mbm `m g§nÎmrMm Vm~m {_idÊ`mMr _§Owar XoÊ`mg ZH$ma {Xbm hmoVm. ho VÏ` g_moa Amë`mda Q°>ZZo H$Zm©Q>H$ Cƒ Ý`m`mb`mV `m{MH$m XmIb Ho$br. Cƒ Ý`m`mb`mÛmao EImXm H$moUVmhr {Xbmgm Z {_imë`mda Ë`mZo gdm}ƒ Ý`m`mb`mV `m{MH$m XmIb Ho$br. Ý`m`mYrem§Zr Ë`mMr `m{MH$m \o$Q>miyZ åhQ>bo H$r, ho `mo½` Zmhr H$r, Q°>ZZo g§nÎmr IaoXr H$aÊ`mnydu gd© a{OñQ´>maH$Sy>Z {Z~mªY à_mUnÌ àmá Ho$bo hmoVo Á`mZo ho H$iV hmoVo H$r `m âb°Q> g§~§{YV H$moUVrhr g_ñ`m Zmhr. Ý`m`mb`mZo åhQ>bo H$r, ho XoIrb `mo½` Zmhr H$r, `m{MH$mH$Vm©Zo ho âb°Q> IaoXr H$aÊ`mgmR>r {dO`m ~±Ho$H$Sy>Z H$O© XoIrb KoVbo Amho. na§Vw Xw^m©½`mZo ho VÏ` Ë`mMo ghmæ`H$ R>ê$ eH$V Zmhr H$maU hr {dH«$r àdV©Z {ZXoemb`mÀ`m Hw$H$r©À`m ZmoQ>rgZ§Va Pmbr hmoVr. `m_wio Aem {dH«$rbm H$m`ÚmMr _mÝ`Vm àmá Zmhr.


09goa11_Layout 1 08-10-2012 19:56 Page 1

1111 gßQ>|~a 2012 2012 ³Q>mo~a 11 ‘§Jidma, 9 ‘§Am°Jidma,

gmIirV "{d{dYm S>o' gmohim CËgmhmV gmIir, {X. 8 (à{V{ZYr) : Ýhmdobr-gmIir ¶oWo {d{dYm n[admamMo g§ñWmnH$ ‘mOr Am‘Xma ñd. Jwê$Xmg Jmdg ¶m§À¶m O¶§Vr {Z{‘Îm gmOam H$aʶmV ¶oUmam {d{dYm S>o gmohim {d{dY gm§ñH¥${VH$, ñnYm©Ë‘H$ H$m¶©H$« ‘m§Zr Ýhmdobr gmIirÀ¶m {d{dYm g^mJ¥hmV gmOam H$aʶmV Ambm. {d{dY n{admamMo Aܶj àVmn Jmdg ¶m§À¶m hñVo XrnàÁdbZmZo {d{dYm S>o gmohù¶mMo CX²KmQ>Z H$aʶmV gmohù¶mMm CX²KmQ>Z H$m¶©H«$‘. Ambo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶ bú‘rH$m§V na~, gmIir JQ> H$m±J«og Aܶj {XJ§~a ZmB©H$, ‘mOr gan§M n§T>ar Jmdg, {JVmbr ZmB©H$, gmIir ZJago{dH$m nyOm S>m§Jr, Á¶oîR> gXñ¶ Jwê$Xmg Jmdg, {dÇ>b ‘irH$, Xm‘moXa ^mogbo, {d{dYm n[admamVrb gXñ¶ CnpñWV {d{dYm n[adma g§ñWoMo g§ñWmnH$ ‘mOr Am‘Xma ñd. hmoVo. ¶m doir ñd. Jwê$Xmg Jwê$Xmg Jmdg ¶m§À¶m à{V‘og nwînhma An©U H$aVmZm Jmdg ¶m§À¶m g‘mYrg {d{dYm n[admamMo Aܶj àVmn Jmdg. ~mOyg ‘mݶda. nwînhma An©U H$ê$Z AmXam§Obr An©U H$aʶmV Ambr. {d{dYm S>o {Z{‘Îm KoVboë¶m {d{dY ñnYmªMm {ZH$mb … doe^yfm ñnYm© … {ZYr Jmdg (n«W‘) gmjr JmdH$a [aH$. WV ZmJ ñ ({ÛVr¶) doXm§V ‘irH$ (V¥Vr¶) p n C mg d³V¥Ëd ñnYm© … {ZVmem nm§J‘ gmohù¶ (àW‘) V{Zem Jmdg ({ÛVr¶), d¡îUdr Ho$aH$a (V¥Vr¶) Z¥Ë¶ ñnYm© … {Zer JmdH$a (àW‘), arMm Pm ({ÛVr¶) AmH$m§jm JwßVm (V¥Vr¶) dmX{ddmX ñnYm© … {eënm gmd§V (àW‘), àrVr amUo ({ÛVr¶) S>mÝg ñnYm© … (‘moR>m JQ>) Zdrem JmdH$a doe^yfm ñnY}V gh^mJr Pmboë¶m {dÚm϶mªgh (n«W‘), Apñ‘Vm Jmdg ({ÛVr¶) àrVr ‘mOr Am‘Xma àVmn Jmdg d ‘mݶda. amUo (V¥Vr¶) CÎmoOZmW© Jm¡adr Hw§$^ma {dÚm{W©Zrg ~jrg àXmZ H$aVmZm Im. em§Vmam‘ ZmB©H$. (àW‘) Xrjm H$mamnya ({ÛVr¶), H°$a‘ ñnYm© … H¥$îUm Jmdg ({dOoVm), gd}e Am‘Xma Zaoe gmdi, {Oëhm n§Mm¶V gËH$ma H$aʶmV Ambm. ¶m doir ¶m§À¶m~Ôb ~mobVmZm Vo åhUmbo. ñd. {S>MmobrMo Am‘Xma Zaoe gmdi Jmdg (Cn{dOoVm), Q>o~b Q>o{Zg ñnYm© gXñ¶ bú‘rH$m§V na~, {d{dYm n[ad- ImgXma em§Vmam‘ ZmB©H$ åhUmbo. Jwê$Xmg ho EH$ YS>mS>rMo ì`{º$‘Îd hmoVo. åhUmbo, e¡j{UH$, Am{W©H$ d H«$sS>m joÌ … a‘oe {gZmar {dOoVm, n§T>ar Jmdg mamMo Aܶj àVmn Jmdg, gËH$ma‘yVu {ejU ho ì¶mnH$ joÌ Amho. ñdmdb§~r ˶m§Zr {d{dYm n[admamMm dQ>d¥j C^m EImÚm JmdmV AgUo åhUOo Jmd g‘¥Õ (Cn{dOoVm) {Zd¥Îm {ejUm{YH$mar gwaoe Jmdg, ~ZʶmgmR>r {ejU ‘hÎdmMo Amho. Ho$bm. J«m‘rU ^mJmV e¡j{UH$, ghH$ma, ~ZUo hmo¶. ñd. Jwwê$Xmg Jmdg ¶m§Zr {d{dYm S>o gmohù¶m{Z{‘Îm gm‘m[OH$ H$m¶©H$V} am‘M§Ð Jmdg Cn- {ejUm‘wio ‘mUyg gw{e{jV d gwgñ§ H¥$V H«$sS>m joÌmV ^ard ¶moJXmZ {Xbo. ˶m§Mm Ýhmdobr Jmdmg g‘¥¥Õ ~Zdbo. ¶mMm Am¶mo{OV gËH$ma d ~jrg {dVaU gmo- pñWV hmoVo. gwaoe Jmdg d am‘M§Ð Jmdg ~ZVmo. ˶m‘wio VÁkm§À¶m ghH$m¶m©Zo AmXe© S>moiçm§g‘mao R>odyZ {d{dYm bm^ eoOmaÀ¶m Jmdm§Zmhr Pmbm. Amnbm hiçmg à‘wI nmhþUo åhUyZ amÁ¶g^m ¶m§Mm emb, lr’$i d ^oQ>dñVy XoD$Z {ejU joÌmV gwYmaUm KS>dyZ AmUUo n[admamZo Amnbr nwT>rb dmQ>Mmb amOH$s¶ àdoe Jwê$Xmg ¶m§À¶m ImgXma em§Vmam‘ ZmB©H$, {S>MmobrMo ImgXma em§Vmam‘ ZmB©H$ ¶m§À¶m hñVo JaOoMo Amho. ñd. Jwê$Xmg Jmdg H$amdr, Ago gm§JyZ ew^oÀN>m {Xë¶m. Amerdm©Xm‘wio Pmbm. ˶m§Zr

‘mJ©Xe©Z H$aVmZm ImgXma em§Vmam‘ ZmB©H$. ~mOyg Am‘Xma Zaoe gmdi d ‘mݶda.

ñnY}V AmH$f©H$ doe^yfm H$ê$Z bj doYyZ KoUmao ñnY©H$.

gm§{JVboë¶m VÎdm§‘wio, [eñVr‘wioM AmO {d{dYm n[adma {Q>Hy$Z Amho. ‘mOr Am‘Xma d {d{dYm n[admamMo Aܶj àVmn Jmdg ¶m§Zr nmhþʶm§Mr AmoiI H$ê$Z {Xbr. ñd. Jwê$Xmg Jmdg ¶m§Zr d¶mÀ¶m 16 ì¶m dfm©nmgyZ g‘mOH$m¶m©g gwédmV Ho$br. ˶m§À¶m OmʶmZo {d{dYm n[admamMo H$Yrhr Z

dº¥$Ëd ñnY}V A^¶ àW‘ ‘S>Jmd, {X. 8 (à{V{ZYr) … ¶oWrb gm§JmVr g§ñWoZo Am¶mo{OV Ho$boë¶m ñd. Zmam¶U ^Q> JmdH$a Am§Vaembo¶ dº¥$Ëd ñnY}V n¢JrUÀ¶m lÕmZ§X {dÚmb¶mÀ¶m A^¶ Q>|Jgo ¶mZo n{hë¶m H«$‘m§H$mMo nm[aVmo{fH$ nQ>H$mdbo. T>dir ¶oWrb B§{Xam~mB© T>dirH$a hm¶ñHy$bÀ¶m ídoVm ‘hmOZ {hbm {ÛVr¶ Va åhmngmÀ¶m gmañdV {dÚmb¶mÀ¶m AjVm àem§V ~d} {hbm V¥Vr¶ H«$‘m§H$ {‘imbm. {dOo˶m {dÚmb¶mg Mm§XrMr gañdVrMr ‘yVu d {’$aVm MfH$ XoʶmV Ambm. H$dioÀ¶m gañdVr hm¶ñHy$bMr VÝdr H$dioH$a, am¶~§XaÀ¶m ~mb^maVr {dÚm‘§{XaMr àkm ZmñZmoS>H$a, Hw$S>MS>oÀ¶m

ݶy EÁ¶wHo$eZ BpÝñQ>Q>çyQ>À¶m nyUm© H$mog§~o ¶m§Zm CÎmoOZmW© ~{jgo XoʶmV Ambr. ~jrg {dVaU H$m¶©H«$‘mg à‘wI nmhþUo åhUyZ H¥$îUmOr Hw$bH$Uu CnpñWV hmoVo. ^mfUmV CËñ’y$V©Vm hdr, nmR>m§Vamda ^a Agy Z¶o, ¶mgmR>r dmMZ, ‘ZZ, qMVZ d àH$Q>rH$aU ¶mda ^a Úmdm, Agm g„m Hw$bH$Uu ¶m§Zr {Xbm. a. {d. OmoJioH$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. gm§JmVrMo Vwier ‘S>H$B©H$a ¶m§Zr gyÌg§MmcZ Ho$bo. Aܶj AmZ§X {eamoS>H$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. {Zd¥Îm {e{jH$m bVm dmJio, BìhñHo$n ¶m B§J«Or ‘m{gH$mÀ¶m g§nm{XH$m amOlr ZJg}H$a d nÌH$ma àem§V eoQ>ço ¶m§Zr ñnY}Mo narjU Ho$bo.

àg§J H$WZ ñnY}V lwVr JmodoH$a àW‘

nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) … S>m°Z ~m°ñH$mo {dÚmb¶mV KoʶmV Amboë¶m '{båH$m ~wH$ Am°’$ aoH$m°S>© 2012' àíZ‘§Oyfm amÁ¶ñVar¶ A§{V‘ ’o$arV ‘wï>r’§$S> {dÚmb¶, nUOrZo {dOoVm hmoʶmMm ‘mZ nQ>H$mdbm. ¶m {dÚmb¶mg AmVm amï´>r¶ ñVamda Cnm§Ë¶ ’o$arV gh^mJr hmoʶmMr g§Yr {‘iUma Amho. ñnY}V Cn{dOoVm åhUyZ Ho$. ìhr. ‘m§S>dr {dÚmb¶mg Cn{dOoVm R>abm. [S>grQ>rg {dÚmb¶, nUOr ¶m§Zm V¥Vr¶ H«$§‘mH$ {‘imbm. H$moH$mH$mobm, B§{S>¶mV’}$ Am¶moOrV H$aʶmV Amboë¶m ¶m amï´>r¶ ñVamdarb ñnY}V Cnm§Ë¶ ’o$arV ^maVmVrb 80 {dÚmb¶o

{edmobr, {X. 8 (à{V{ZYr) … {dÚm^maVr g§Mm{cV gS>¶o-{edmobr ¶oWrb em§Vm {dÚmb¶mV ‘hmË‘m Jm§Yr O¶§Vr d bmb~hmXÿa emór O¶§Vr {Z{‘Îm H$m¶©H«$‘ {d{dY H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda emioMo ‘mOr {dÚmWv A°S>. AÀ¶wV JmobVoH$a, ‘w»¶mܶmnH$ H$‘bmH$m§V dm¶§JUH$a d ‘mݶda CnpñWV hmoVo. XrnàÁdbZmZo VgoM ‘hmË‘m Jm§Yr d bmb~hmXÿa emór ¶m§À¶m à{V‘og nwînhma An©U H$ê$Z H$m¶©H«$‘mMr gwédmV H$aʶmV Ambr. ‘Zmoha Jmoao d dg§V eoQ>JmdH$a ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr {dÚm϶mªZr Jm§YrOtMo AmdS>Vo ^OZ gmXa Ho$bo. Xrjm eoQ>ço {hZo ‘hmË‘m Jm§YrOtMo M[aÌ gm§{JVbo.

‘wï>r’§$S> hm¶ñHy$bÀ¶m {dÚm϶mªZm à‘mUnÌ àXmZ H$aVmZm H$moH$mH$mobm H§$nZrMo {dO¶ AJ«dmb, narjH$ O|Z A°Q>rH$. ({ZKm}f JmdS>o)

gm§JmVr g§ñWoV’}$ Am¶mo{OV dº¥$Ëd ñnY}Vrb {dOo˶m§gh àm. H¥$îUmOr Hw$bH$Uu. ~mOyg Vwier ‘S>H$B©H$a, ‘m{UH$ bmoQ>brH$a, àem§V eoQ>ço, a. {d. OmoJioH$a, bVm dmJio, amOlr ZJg}H$a, AmZ§X {eamoS>H$a.

¶wdm eº$s hrM amï´> eº$s … ‘m§ÐHo $a {S>Mmobr ¶oWo ‘hmË‘m Jm§Yr O¶§Vr {Z{‘Îm AmXam§Obr An©U H$aVmZm ‘w»¶mܶmnH$ ‘YwH$a gmgmobH$a. ~mOyg CnZJamܶj Zmam¶U ~oVH$sH$a, lrH¥$îU Ym|S> d BVa.

{S>Mmobr àmW{‘H$ H|$Ð emioV ‘hmË‘m Jm§Yr O¶§Vr H$m¶©H$« ‘ ‘w»¶mܶmnH$ ‘YwH$a gmgmobH$a CnpñWV hmoVo. ‘hmË‘m Jm§Yr d bmb~hmXÿa emór ¶m§À¶m à{V‘og nwînhma An©U H$ê$Z H$m¶©H«$‘mMo CX²KmQ>Z Pmbo. {dÚm϶mªZr ñdmJVJrV gmXa Ho$bo. d¡îUdr nmoIaH$a, ‘¡Ìo¶r ~m§XoH$a, A‘a ‘m§ÐoH$a, g§Vmofr hiU©H$a, {demb H$dioH$a, VZrîH$m noS>UoH$a, A’$emD$b hH$, {ddoH$ nmoao, gwZrVm Pmoao, d¡îUd À¶mar, {gÕrH$m ~mbo, amoZr ‘gtX, gd©Xm H$mZmoiH$a, H$[aî‘m KmQ>H$a, aoí‘m

n[admamVrb H$m¶m©g§~§Yr AmR>dUtZm COmim {Xbm. ñnY}Vrb {dOo˶m§Zm nmhþʶm§À¶m hñVo ~{jgo XoʶmV Ambr. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmcZ {eënm Jmdg ¶m§Zr Va ~jrg {dVaU gmohù¶mMo gyÌg§MmbZ X¶mZ§X ^JV ¶m§Zr Ho$bo. ‘mOr gan§M n§T>ar Jmdg ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

àíZ‘§Ofy m ñnY}V ‘wï>r’§$S> {dOoVm

{edmobr em§Vm {dÚmb¶mVrb {d{dY ñnYmªMm {ZH$mb

{S>Mmobr, {X. 8 (à{V{ZYr) … gaH$mar àmW{‘H$ H|$Ð emim, {S>Mmobr ¶oWo ‘hmË‘m Jm§Yr d bmb~hmXÿa emór ¶m§À¶m O¶§Vr gmOar Pmbr. ¶m {Z{‘Îm {d{dY H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda {S>Mmobr ZJanm{bH$m CnZJamܶj Zmam¶U ~oVH$sH$a, gmZoJwéOr H$Wm‘mboMo Aܶj VWm nmbH$-{ejH$ g§KmMo g„mJma lrH¥$îU Ym|S>, gXñ¶ … a‘oe H$dioH$a, JOmZZ hiU©H$a, EH$Vm À¶mar, pñ‘Vm IoS>oH$a, emioMo

^ê$Z ¶oUmao ZwH$gmZ Pmbo Amho. n[admamVrb gXñ¶m§À¶m nmR>~im‘wio d ñd. Jwê$Xmg ¶m§À¶m Amerdm©Xm‘wio {d{dYm n[admamMm S>mobmam gm§^miʶmMr VmH$X Amnë¶mbm {‘imbr Amho. ˶m~Ôb ˶m§Zr ghH$mè¶m§Zm YݶdmX {Xbo. gËH$ma‘yVu gwaoe Jmdg d am‘M§X« Jmdg ¶m§Zr AZw^d gm§{JVbo. {d{dYm

(gd© N>m¶m ¶e A‘¥V)

{e§Xo, à^d ~m§XoH$a ¶m {dÚm϶mªZr {dMma 춺$ Ho$bo. Zmam¶U ~oVH$sH$a ¶m§Zr {S>Mmobr eha ñdÀN> d ßbmñQ>rH$ ‘wº$ H$aʶmg emioÀ¶m {dÚm϶mªZr H$mT>boë¶m OmJ¥Vr ’o$ar~Ôb H$m¡VwH$ Ho$bo. ^{dî¶mVhr AgoM CnH«$‘ am~{dʶmMo ˶m§Zr AmdmhZ Ho$bo. H$m{bXmg C‘¶} ¶m§Zr {dÚm϶mªZm ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. CnpñWVm§Zm H$mnS>r {neì¶m§Mo dmQ>n H$aʶmV Ambo. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmcZ ZmB©H$ ¶m§Zr Va Am^ma ‘mbdUH$a ¶m§Zr ‘mZbo.

{edmobr, {X. 8 (à{V{ZYr) … AmOMo ¶wdH$ ho ^maVmMo ^{dî¶ AmhoV. ¶wdm e³Vr hrM amîQ´>e³Vr Amho, Ago ‘V H$bm d g§ñH¥$Vr Im˶mMo ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. gS>¶o-{edmobr ¶oWrb lr em§Vm {dÚmb¶mV lr gmVoar {eewdmQ>rHo$À¶m CX²KmQ>Z gmohù¶màg§Jr à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ‘§Ìr ‘m§ÐoH$a ~mobV hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda [dÚm^maVrMo amîQ´>r¶ g{Md àm. {Xbrn ~oVHo$H$a, nwéfmoÎm‘ dmbmdbH$a, Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo àm. A{Zb gm‘§V, kmZoída noS>UoH$a, ‘mOr Aܶj n§T>ar JmobVoH$a, {eewdmQ>rHo$Mo àdV©H$ ñZohb JmobVoH$a d ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ‘mݶdam§Zr {dMma 춺$ Ho$bo. ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§À¶m hñVo XrnàÁdbZ H$ê$Z lr gmVoar {eewdmQ>rHo$Mo CX²KmQ>Z Ho$bo. H$‘bmH$m§V dm¶§JUH$a ¶m§Zr nmhþʶm§Mm n[aM¶ H$ê$Z {Xbm. Mm§XUr dm¶§JUH$a d gmjr noS>UoH$a ¶m§Zr nwînJwÀN> {Xbo. {ejH$ e{eH$m§V ZmB©H$ ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

à‘wI nmhþUo A°S>. AÀ¶wV JmobVoH$a ¶m§Zrhr {dMma 춺$ Ho$bo. ¶m doir {^ÎmrnÌH$ VgoM ‘hmË‘m Jm§Yr d emórOtÀ¶m OrdZmVrb àg§J H$WZ ñnYm© Pmbr. ˶mMm {ZH$mb ¶m à‘mUo … {^ÎmrnÌH$ ñnYm© … àW‘ … J§Jm JQ>, {ÛVr¶ … qgYy JQ> d gañdVr JQ>, V¥Vr¶ … ¶‘wZm JQ>. àg§J H$WZ ñnYm© … àW‘ … lwVr JmodoH$a, {ÛVr¶ … ‘ZmoO gmd§V, V¥Vr¶ … {Xem YmoUo. CÎmoOZmW© … g¥îQ>r hiXÊmH$a, emioMo ‘w»¶mܶmnH$ H$‘bmH$m§V dm¶§JUH$a ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$bo d nmhþʶm§Mm n[aM¶ H$ê$Z {Xbm. gyÌg§MmbZ VoOb À¶mar {hZo Ho$bo. ‘Zrfm Hw$‘mar {hZo Am^ma ‘mZbo. H$m¶©H«$‘mg ¶elr ZmB©H$, ¶mo{JVm gmiJmdH$a ¶m§Zr ghH$m¶© Ho$bo.

gh^mJ KoUma AmhoV. `mVrc 10 CËH¥$îQ> {dÚmb¶m§Zm {S>g|~a‘ܶo hmoUmè¶m A§{V‘ ’o$arV IoiʶmMr g§Yr {‘iUma Amho. Jmoì¶mV KoʶmV Amboë¶m ñnY}À¶m A§{V‘ ’o$arV amoPar hm¶ñHy$b, nUOr, S>m°Z ~m°ñH$mo {dÚmb¶, nUOr, nrnëg hm¶ñHy$b, nUOr, ‘wï>r’§$S> [dÚmb¶, nUOr, Ho$. ìhr. ‘m§S>dr {dÚmb¶, nUOr, {S>grQ>rg {dÚmb¶, nUOr ¶m ghm {dÚmb¶m§Zr gh^mJ KoVbm. ñnY}Vrb [dOo˶m {dÚm϶mªZm H$moH$mH$mobm Jmodm àm§VmMo Aܶj {dO¶ AJ«dmb ¶m§À¶m hñVo nm[aVmo{fH$ d à‘mUnÌ XoʶmV Ambo. ñnY}Mo narjU O|Z A°Q>rH$ ¶m§Zr Ho$bo.

{edmobr JUoemoËgd ‘§S>imÀ¶m ñnY}V H$rVu {dÚmb¶mMo ¶e {edmobr, {X. 8 (à{V{ZYr) … {edmobr ¶oWrb H$sVu {dÚmb¶mÀ¶m {dÚm϶mªZr {edmobr gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’}$ Am¶mo{OV Ho$boë¶m {d{dY ñnY}V KdKdrV ¶e {‘i{dbo. ñnYmªMm {ZH$mb … am§Jmoir ñnYm©

… àW‘ … g{Zb OZmX©Z Zmd}H$a, {ÛVr¶ … A{Ze hZw‘§V Zmd}H$a, V¥Vr¶ … A{Zem AmZ§X ‘mnmar. dº¥$Ëd ñnYm© … B¶Îmm 8 dr Vo 10 drgmR>r … {ÛVr¶ … nyOm ^mVH$m§S>o, ajXm hS>’$S>H$a {hbm CÎmoOZmW© ~jrg {‘imbo. H$WmH$WZ ñnYm© … B¶Îmm nmMdr Vo gmVdr … àW‘

CÎmoOZmW© ~jrg … d¡îUd {eamoS>H$a, {ÛVr¶ … {gÕr am‘^mD$ doU}H$a. d³V¥Ëd ñnYm© … B¶Îmm 1 br Vo 4 Wr … CÎmoOZmW© … Vdñgw‘ ‘w{Za ‘wëbm, gbmoZr g§Vmof ‘mVmoS>H$a, . doe^yfm ñnYm© … B¶Îmm n{hbr … ^mJ©d adr ^Q> ¶mbm CÎmoOZmW© ~jrg

{‘imbo. ñnY}V ¶e {‘i{dboë¶m {dÚm϶mªZm {ejH$ hZw‘§V Zmd}H$a, {ebm doUo©H$a, aoí‘m ZmB©H$ JmobVoH$a ¶m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. {dÚm϶mªMo ‘w»¶mܶmnH$ gy¶H© $m§V ZmB©H$ d {ejH$ {ejHo$Va H$‘©Mmè¶m§Zr A{^Z§XZ Ho$bo Amho.


09goa12_Layout 1 10/8/2012 11:20 PM Page 1

12 ‘§Jidma, 9Am°³Q>mo~a 2012

Aghmæ¶ ‘wbrda ~bmËH$ma XmoKm g§e{¶Vm§Zm AQ>H$ : XmoKm§Mm emoY Omar

’$gdUyH$àH$aUr g§e{¶VmMm [a‘m§S> dmT>{dbm \$mo§S>m, {X. 8 (à{V{ZYr) : Xm{JÝ`m§À`m \$gdUyH$ àH$aUmV AQ>H$ Pmbobr ~oVmoS>m `oWrb g§e{`V e{_©bm ZmB©H$ {hbm {X. 8 amoOr nwÝhm Ý`m`mb`mV C^o H$ê$Z XmoZ {Xdgm§À`m [a_m§S>da KoÊ`mV Ambo Amho. 5 Am°ŠQ>mo~abm {VÀ`m {damoYmV XmoZ VH«$mar Zm|X Pmë`m hmoË`m Am{U 6 Am°ŠQ>mo~abm XmoZ VH«$mar Zm|X Pmë`m hmoË`m. nmo{bgm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma {dZ§Vr {dRy> JmdS>o Am{U garVm C_oe JmdS>o `m§À`m VH«$mar Jwédmar Zm|X

H$ê$Z KoVë`m hmoË`m. `m àH$aUmVë`m VnmgmgmR>r {Vbm VrZ {Xdgm§À`m [a_m§S>da KoÊ`mV Ambo hmoVo. a{ddmar Vmo g§në`mZo {X. 8 amoOr nwÝhm {Vbm Ý`m`mb`mV C^o H$ê$Z XmoZ {Xdgm§À`m [a_m§S>da KoÊ`mV Ambo. {X. 6 Am°ŠQ>mo~a amoOr {VÀ`m[damoYmV Vadio-{eamoS>m `oWrb àgÞm JwéXmg T>dirH$a Am{U gmdaJS>-{eamoS>m `oWrb {dO`m ~m§~S>}H$a `m§Zrhr VH«$mar Zm|X Ho$ë`m AmhoV. `m XmoÝhr àH$aUm§Mmhr Vnmg Ho$bm OmUma Amho.

g§e{¶Vmg naamÁ¶mV Omʶmg nadmZJr nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : Aënd¶rZ ‘wbrda ~bmËH$ma H$aʶmÀ¶m KQ>ZoV ghg§e{¶V Agboë¶m {‘Zy Mm¡Yarbm naamÁ¶mV Omʶmg ~mbݶm¶mb¶mZo nadmZJr {Xbr Amho. O¶nya ¶oWo ‘yi Kar OmʶmMr nadmZJr {‘Zy ¶m§Zr ‘m{JVbr hmoVr. ¶m~m~VMo g{dñVa d¥Îm Ago, 13 OyZ, 2012 amoOr Aënd¶rZ ‘wbrda ~bmËH$ma Pmë¶mMr VH«$ma PwAmarZJa ¶oWrb M§ÐH$m§V Jmdg ¶m§Zr Zm|Xdbr hmoVr. PwAmarZJa ¶oWrb ‘h|ÐHw$‘ma Mm¡Yar ¶mZo Aënd¶rZ ‘wbrda ~bmËH$ma Ho$ë¶mMo VH«$marV ˶m§Zr åhQ>bo hmoVo. E‘B©Eg

Aënd¶rZ ~bmËH$maàH$aU H$m°boO añ˶mdarb ’$m{V‘m {~ëS>tJ B‘maVrV ~bmËH$ma Pmë¶mMo VH«$marV åhQ>bo hmoVo. VgoM ‘hm~ioída VWm {eS>uVrb hm°Q>ob‘ܶohr g§e{¶VmZo g§~§{YV ¶wdVrda ~bmËH$ma Ho$ë¶mMo VH«$marV åhQ>bo hmoVo. g§e{¶V ‘h|ÐHw$‘ma gܶm ’$amar Amho. ¶m‘wio ˶mMr nËZr {‘Zy {hbm naamÁ¶mV Omʶmg nadmZJr XoD$ Z¶o, Agm ¶w{³VdmX nmo{bgm§Zr g§e{¶VmÀ¶m AOm©da Ho$bm hmoVm. na§Vw ݶm¶mYre AZwOm à^wXogmB© ¶m§Zr ghg§e{¶Vmg naamÁ¶mV Omʶmg nadmZJr XoUmam {ZdmS>m {Xbm.

MmH$mImbr gmnSy>Z d¥Õ R>ma nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : ~oO~m~XmanUo JmS>r Mmb{dë¶m‘wio MmH$mImbr gmnSy>Z nUOrV d¥ÕmMo {ZYZ Pmbo. hr KQ>Zm {X. 8 amoOr Xþnmar nUOr ¶oWrb H$X§~ ~gñWmZH$mda KS>br. lrH$m§V JmdH$a ¶m ~gMmbH$mZo ~oO~m~XmanUo ~g Mmbdë¶m‘wio ˶mMr R>moH$a ~mOybm Agboë¶m ‘YwH$a nmoIao ¶m 72 dfu¶ d¥Õmbm

~gbr. ˶m‘wio Vo JmS>rÀ¶m MmH$mImbr gmnS>bo. ˶m§Zm CnMmamW© ~m§~moir ¶oWrb d¡ÚH$s¶ BpñnVimV XmIb Ho$bo AgVm S>m°³Q>am§Zr ˶m§Zm ‘¥V Kmo{fV Ho$bo. AerM KQ>Zm AmR> {Xdgm§nydu nUOr ~gñWmZH$mda KS>br hmoVr. EH$m ‘{hbobm ~gZo Y³H$m {Xë¶m‘wio Vr MmH$mImbr gmnSy>Z OmJrM R>ma Pmbr hmoVr.

XþMmH$sMmbH$ OI_r gmd§VdmS>r, {X. 8 (à{V{ZYr) : ßboOa XþMmH$sbm H$maMr YS>H$ ~gyZ Pmboë`m AnKmVmV A{ZHo$V gVre doVwaoH$a (20 df}, ~mhoaMmdmS>m) hm `wdH$ OI_r Pmbm. hm AnKmV nm°ång hm°Q>ob ZOrH$ gmo_dmar gm`§. 5 dm.À`m gw_mamg KS>bm. `m~m~V A{YH$ d¥Îm Ago H$r, AO` AemoH$ H$m§{O`m (am. H$i§JyQ>-Jmodm) ho Amnë`m Vmã`mVrb (Or.E.03 EM. 5001)

KoD$Z gmd§VdmS>rdê$Z Jmoì`mbm OmV hmoVo. `mXaå`mZ doVwaoH$a hm `wdH$ gmd§VdmS>rhÿZ ßboOa XþMmH$s (E_.EM.07 EZ. 4342) KoD$Z H$mobJmdÀ`m {XeoZo OmV hmoVm. `mdoir _hm_mJm©darb nm°ång hm°Q>obZOrH$ XþMmH$sbm H$maMr OmoaXma YS>H$ ~gbr. `m Pmboë`m AnKmVmV doVwaoH$a `mÀ`m nm`mbm d hmVmbm XþImnV Pmbr. Ë`mbm CnMmamgmR>r `oWrb Cn{Oëhm é½Umb`mV XmIb Ho$bo Amho.

‘S>Jmd, {X. 8 (à{V{ZYr) : H$mhr dfmªnyduKa gmoSy>Z Joboë¶m d{S>bm§À¶m emoYmV {ZKmboë¶m Aënd¶rZ ‘wbrMm J¡a’$m¶Xm KoD$Z {VÀ¶mda {VKm§Zr ~bmËH$ma Ho$bm. ¶màH$aUr ‘S>Jmd nmo{bgm§Zr XmoKmOUm§Zm AQ>H$ Ho$br. ¶màH$aUr ‘S>Jmd nmo{bgm§Zr XmoKmOUm§Zm AQ>H$ Ho$br Amho. d{S>bm§H$S>o ZoVmo, Kar gmoS>Vmo, Aer ~VmdUr H$ê$Z ¶m Bg‘m§Zr ¶m ‘wbrda ~iO~ar Ho$br d ¶m àH$mamMr dmÀ¶Vm Ho$ë¶mg Ordo ‘maʶmMr Y‘H$s {Xbr. ~m¶bm§Mmo EH$dQ>À¶m

Aܶj AmdS>m pìhEJe ¶m§Zr ‘mZgrH$ÑîQ>çm hmXaboë¶m ¶m ‘wbrMo gXþnXoeZ Ho$ë¶mZ§Va hm Y³H$mXm¶H$ àH$ma CKS> Pmbm. ‘S>Jmd nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$boë¶m§Mr Zmdo dm{g‘ H$mb¡Ja (20 df}, ê$‘S>m‘i-Xdbu), amKd|Ð goem nwOmar (28 df}, Xdbu) Aer AmhoV. ¶màH$aUmV Jw§Vboë¶m BVam§V nUOr ¶oWrb XmoKmOUm§Zm AQ>H$ hmoʶmMr e³¶Vm Amho. AQ>H$ H$aʶmV Ambobm dm{g‘ hm ~g H§$S>³Q>a Amho, Va amKd|Ð hm nmOr’$m|S> ¶oWrb AmB©{ñH«$‘ nmb©aMm ‘mbH$ Amho.

AmB©pñH«$‘ nmb©a‘ܶo Aënd¶rZ ‘wbrbm àdoe {Xë¶m~Ôb ~mb H$m¶ÚmÀ¶m H$b‘ 8 (10) AÝd¶o JwÝhm Zm§oX{dʶmV Ambm Amho. AmB©Mo {ZYZ Pmbobo d dS>rb Ka gmoSy>Z Jobobo, Aem pñWVrVrb hr ‘wbJr Amnë¶m ZmVodmB©H$mÀ¶m KamV amhVo. dS>rb dmñH$mo ¶oWo EH$m hm°Q>ob‘ܶo Agë¶mMo {Vbm H$mhr {Xdgm§nydu g‘Obo hmoVo. Xhm {Xdgm§nydu emim gwQ>ë¶mZ§Va Vr dmñH$mobm {ZKmbr. {VWo EH$m 춳VrZo {Vbm nUOr ¶oWo Amnë¶m Kar Zobo d Z§Va nd©ar ¶oWo ZoD$Z ~iO~ar Ho$br. ˶mZ§Va {Vbm Xþgè¶m

Bg‘mH$S>o nmR>{dbo. ¶m Bg‘mZo {‘am‘ma ¶oWo ~iO~ar H$ê$Z {Vbm ‘S>Jmd ¶oWo gmoS>bo. ¶oWo {‘Zr~g H§$S>³Q>a dm{g‘À¶m VmdS>rV Vr gmnS>br. nUOr ~g ñWmZH$mda EH$m n[admabm hr ‘wbJr gmnS>br. ¶m n[admamZo H$ma‘YyZ {Vbm Amnë¶m Kar gmoS>bo. VH«$marZ§Va XmoKm§Zm AQ>H$ Ho$ë¶mZ§Va nmo{bg nUOr d nd©ar ¶oWrb g§e{¶Vm§À¶m emoYmV AmhoV. ‘S>JmdMo nmo{bg CnAYrjH$ ‘mohZ ZmB©H$ ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr {ZarjH$ gwXoe ZmB©H$ nwT>rb Vnmg H$arV AmhoV.

bmoQ>br IyZàH$aUr g§e{¶Vmg AQ>H$ ‘S>Jmd, {X. 8 (à{V{ZYr) … bmoQ>br ¶oWrb bwB©g ~mßVrñVm (24 df}) ¶mÀ¶m IyZàH$aUr g§Vmof gw~ÊUm nwOmar (25 df}) ¶mbm ‘m¶Um Hw$S>Var nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br. Xmê$ d dma§dma n¡go ‘mJV Agë¶mÀ¶m H$maUmdê$Z bwB©g ¶mMm nwOmar ¶mZo IyZ Ho$ë¶mMo nmo{bg VnmgmV {ZînÞ Pmbo Amho. bwB©g ¶mÀ¶m IwZm‘wio àjwãY Pmboë¶m O‘mdmZo {X. 8 amoOr g§Ü¶mH$mir nmo{bg nWH$mbm bmoQ>br ¶oWo Koamd KmbyZ nwOmar ¶mbm Amnë¶m Vmã¶mV XoʶmMr ‘mJUr Ho$br. ˶m‘wio ¶oWo H$mhrdoi VUmd {Z‘m©U Pmbm. H$madQ>-bmoQ>br ¶oWrb bwB©g ¶mMm ewH$« dmar amÌr YmaXma eómZo dma H$ê$Z IyZ H$aʶmV Ambm hmoVm. ˶mMm ‘¥VXoh KamnmgyZ e§^a {‘Q>g© A§Vamda AmT>ibm hmoVm. nmo{bgm§Zr ¶màH$aUr H$mhr naàm§Vr¶ ‘Owam§Zm Vmã¶mV KoVbo AgVm nwOmar ¶m ‘yiMm Jwb~Jm©-H$Zm©Q>H$ ¶oWrb ‘OwamZo ˶mMm IyZ Ho$ë¶mMo {ZînÞ Pmbo. AmB©dS>rb

àjwãY O‘mdmH$Sy>Z nmo{bgm§Zm Koamd Zgë¶mZo bwB©g EH$Q>mM KamV amhmV hmoVm. ˶mMm ^mD$ {dXoemV ZmoH$ar H$aV Amho, Va ~hrU {ddmhrV Amho. bwB©g hm nwOmar ¶mÀ¶mH$S>o Xmê$ d n¡em§Mr dma§dma ‘mJUr H$aV hmoVm. ˶mbm ‘ma~S>dhr H$aV Ago. ‘mJÀ¶m VrZ ‘{hݶm§nmgyZ hm àH$ma gwê$ hmoVm. ¶m àH$mambm H§$Q>miyZ AIoa nwOmar ¶mZo bwB©g ¶mMm IyZ Ho$bm, Ago nmo{bg VnmgmV {ZînÞ Pmbo Amho. bwB©g ¶mÀ¶mda dma H$aʶmgmR>r dmnabobm H$mo¶Vm nmo{bgm§Zr Oá Ho$bm Amho, Aer ‘m{hVr nmo{bgm§Zr {Xbr. {X. 8 amoOr g§Ü¶mH$mir nmo{bgm§Zr nwOmar ¶mbm VnmgmgmR>r bmoQ>br ¶oWo Zobo AgVm àjwãY O‘mdmZo nmo{bgm§Zm Koamd KmVbm.

[aQ>m IyZàH$aUmVrb {nñVyb OßV åhmngm, {X. 8 (à{V{ZYr) : ‘m¶UmdmS>m-V|~¶oa hUOyU ¶oWrb [aQ>m Amë‘oXm (43 df}) ¶m ‘{hbobm Jmoir PmSy>Z Ho$boë¶m IyZ àH$aUmVrb EAaJZ {nñVyb nmo{bgm§Zr {X. 8 amoOr OßV Ho$bo. gXa {nñVyb ¶oWrb EH$m ZXrnmÌmVyZ nmo{bgm§Zr Vmã¶mV KoVbo. {X. 24 gßQ>|~a amooOr g§e{¶V C~mpëXZ ’$Zmª{S>g (60 df}) ¶mZo [aQ>m Amë‘oXm ¶m Amnë¶m ‘¡{ÌUrMm N>mVrV Jmoir PmSy>Z IyZ Ho$bm hmoVm. [aQ>m ¶m§Mm ‘¥Ë¶y Xå¶mÀ¶m PQ>³¶mZo Pmë¶mMo ^mg{dʶmgmR>r g§e{¶VmZo EH$m ImgJr S>m°³Q>amÀ¶m gmhmæ¶mZo

nmo{bgm§Mr {Xem^yb Ho$br hmoVr. hUOyU nmo{bgm§Zr {X. 24 amoOr ¶màH$aUmMr AZ¡g{J©H$ ‘¥Ë¶y åhUyZ Zm|X H$ê$Z CÎmar¶ VnmgUrgmR>r [aQ>m ¶m§Mm ‘¥VXoh nmR>{dbm AgVm Jmoir PmSy> IyZ Pmë¶mMo CKS> Pmbo hmoVo. ˶mZwgma nmo{bgm§Zr IwZmMm JwÝhm Zm|X H$ê$Z g§e{¶V Cë~m{XZ ¶mbm AQ>H$ Ho$br hmoVr. {X. 8 amoOr gm¶§H$mir nmo{bgm§Zr nm°BªQ> Qy> Qy JmoirMr EAaJZ {nñVyb ¶oWrb EH$m ZXrVyZ OßV Ho$br. g§e{¶VmZo IyZ Ho$ë¶mZ§Va ho {nñVyb ZXrÀ¶m nmÌmV ’o$H$bo hmoVo.

‘m{hVr A{YH$mamVyZ J«m‘g§ñWm ‘O~yV ~Zdm dminB©Vrb ‘m{hVr A{YH$ma H$m¶©emioV C‘Q>bm gya dminB©, {X. 8 (à{V{ZYr) : ‘m{hVr A{YH$ma H$m¶Xm hm J«m‘rU ^mJmV ‘moR>çm à‘mUmV dmnamdm. VgoM à˶oH$ n§Mm¶VrZo ‘m{hVr A{YH$mamV§J©V ñdV:À¶m do~gmB©Q²>g V¶ma H$ê$Z n§Mm¶Vr d J«m‘g§ñWm ‘O~yV ~Zdmì¶mV. ˶m‘wio J«m‘rU {dH$mgmMr J§JmoÌr Zm§Xob, Agm gya 춳V Pmbm. Jmodm ‘m{hVr A{YH$ma ’$moa‘, Jmodm B§Q>aZ°eZb g§oQ>a, gÎmar ‘m{hVr A{YH$ma g‘yh ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo dminB©Vrb ‘UoaH$a g^mJ¥hmV Img gÎmarVrb n§Mm¶VgXñ¶ d OmJ¥V ZmJ[aH$m§gmR>r n§Mm¶VrÀ¶m do~gmB©Q²>g d J«m‘rU ^mJmV ‘m{hVr A{YH$ma ¶m{df¶r H$m¶©emioV C‘Q>bm. ¶m H$m¶©emioV A°S>. gVre gmoZH$, B§{S>¶m AJ|ñQ> H$aßeZMo amîQ´>r¶ g‘Ýd¶H$ {XZoe dmKobm, lrH$m§V ~d}, A°S>. {edmOr XogmB©, í¶m‘ Omoer AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. A°S>. gVre gmoZH$ åhUmbo H$s, Jmodm n§Mm¶VamO H$m¶ÚmV n§Mm¶VrZo ‘m{hVr H$er nwadmdr, ˶mMo H$b‘ Amho. n§Mm¶V H$m¶ÚmMm dmna H$ê$Z à˶oH$ n§Mm¶V Amnë¶m H$m¶©joÌmVrb ‘m{hVr do~gmB©Q>da Q>mHy$ eH$Vo. A°S>.

{edmOr XogmB© åhUmbo H$s, ‘m{hVr A{YH$mam‘wio H«$m§{VH$mar ~Xb hmoV AmhoV. ¶m A{YH$mam‘wio EH$m O‘rZ àH$aUmV ‘mOr amîQ´>nVr à{V^mVmB© nmQ>rb ¶m§Zm ‘mKma ¿¶mdr bmJbr. Jmoì¶mÀ¶m B{VhmgmV àW‘M 2010 gmbr VËH$mbrZ amÁ¶nmbm§Zm ZmoQ>rg ¶m A{YH$mam‘wio ~OmdʶmV Ambr. lrH$m§V ~d} åhUmbo H$s, à˶oH$ n§Mm¶VrMr do~gmB©Q²>g Agë¶mg {dH$mgmMr Xmao AmnmoAmn Iwbr hmoVrb. J«m‘nmVirda bmoH$m§Mm {dH$mgà{H«$¶oV gh^mJ dmT>ob. {XZoe dmKmobm ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, Jmodm gaH$maZo J«m‘ñdamÁ¶mMr g§H$ënZm VËH$mi A§‘bmV AmUmdr d ˶mgmR>r OZOmJ¥VrMo A{^¶mZ N>oS>mdo. ¶mdoir í¶m‘ Omoer ¶m§Zr n§Mm¶VrÀ¶m do~gmB©Q²>g H$em Agmì¶mV, ¶mda àm˶m{jH$ gmXa Ho$bo. ‘m{hVr A{YH$mamV CëboIZr¶ H$m‘{Jar Ho$ë¶m~Ôb, A°S>. gpÀMV ‘mD$gH$a, àUd dPo, gwhmg ZmB©H$, {dídoe na~, aKw JmdH$a, ñdßZoe eob}H$a AmXtMm ¶mdoir Jm¡ad H$aʶmV Ambm. Am^maàH$Q>Z åhmiy Jmdg ¶m§Zr Ho$bo.

{edmOr ‘hmamOm§À¶m AY©nwViçmbm nwînhma An©U H$aVmZm a‘oe ZmB©H$. ~mOybm YZamO ZmB©H$, amOy {dS>uH$a, H°$. XÎmmam‘ gmd§V d BVa.

({gÕoe gm‘§V)

ImU~§Xrdê$Z {edgoZm aU noQ>{dUma KmoQ>miçmVrb XmoftZm {ejm H$am : a‘ooe ZmB©H$ Hw$S>MS>o, {X. 8 (à{V{ZYr) : amÁ¶mVrb ImU ì¶dgm¶mMr gܶmMr Or n[apñWVr Pmbr Amho. ˶mbm nyUV© : {XJ§~a H$m‘V ¶m§Mo H$m±J«og gaH$ma O~m~Xma Amho. gÎmm AgVmZm ˶m§À¶m Zo˶m§Zr hm ImUKmoQ>mim Ho$bm. ˶m§Zm gd©àW‘ ’$mgmda bQ>H$dm, Aer ‘mJUr {edgoZoMo amÁ¶à‘wI a‘oe ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$br. ¶m ì¶dgm¶mda gd©gm‘mݶm§Mr amoOramoQ>r Adb§~yZ Agboë¶m§Zm ImU~§Xr H$ê$Z Ìmg H$ê$ Z¶o, Aer ^y{‘H$m ˶m§Zr ñnîQ> Ho$br. ¶m àíZmdê$Z amÁ¶^amV aU noQ>dUma Agë¶mMo lr. ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo. ImU ‘wÚmdê$Z gm§JoVrb JwéHy$b g^mJ¥hmV Am¶mo{OV gm§Jo Ho$no {edgoZm ‘oimì¶mV Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda X{jU {Oëhmà‘wI YZamO ZmB©H$, Cnà‘wI amOy {dS>uH$a,

CÎma {Oëhm Cnà‘wI H°$. XÎmmam‘ gmd§V, H$m‘Jma goZoMo g§Xrn do|Jwb}H$a, Q´>H$‘mbH$m§Mo à{V{ZYr {dídZmW Zmd}H$a, gm§Jo VmbwH$mn«‘wI XÎmàgmX gm§JoH$a, Ho$no VmbwH$mà‘wI g§Xrn {eadB©H$a, Hw$S>MS>o ehaà‘wI ê$noe XogmB© d BVa CnpñWV hmoVo. ImUì¶dgm¶ hm amÁ¶mMm Am{W©H$ H$Um Amho. H$m±J«og gÎmoda AgVmZm ˶m§À¶m ñdmWu Zo˶m§Zr hm H$Um nmoIê$Z R>odbm hmoVm. AmVm ^mOnm gÎmoda Amë¶mZ§Va Amnbo {nVi CKS>o nS>Uma, ¶m ^rVrZo Vmo ‘moS>ʶmMm à¶ËZ H$m±J«og Zo˶m§H$Sy>Z hmoV Amho, Ago lr. ZmB©H$ åhUmbo. A{Ve¶ ¶moOZm~Õ[a˶m Jmoì¶mbm g§n{dʶmMm ˶m§Zr AmIbobm hm S>md Agë¶mMo lr. ZmB©H$ åhUmbo. H$m±J«og gaH$ma gÎmoda AgVmZm ImU{damoYmV

~mobm¶Mo Zmhr, EoH$m¶Mo Zmhr d nmhm¶Mo Zmhr, Aem VrZ ‘mH$S>m§gmaIr hmoVr, Aer Q>rH$m lr. ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$br. ‘mÌ AZoH$ Jmo‘§VH$s¶ ¶m ì¶dgm¶mda Adb§~yZ AmhoV. ˶m§gmR>r [edgoZm Vrd« Am§XmobZ N>oS>ob, Agohr lr. ZmB©H$ åhUmbo. X{jU {Oëhmà‘wI YZamO ZmB©H$ åhUmbo H$s, {edgoZm OZVoda hmoUmè¶m Aݶm¶m{damoYmV Zoh‘rM bT>m XoV Amho. ImUàíZrhr Vo ¶m ì¶dgm¶mdarb Adb§{~Vm§Mmhr {dMma H$ê$Z ˶m§À¶m nm{R>er R>m‘nUo C^o amhVrb. ‘mUyg {Q>H$bm VaM n¶m©daUmbm ‘hÎd Agë¶mMo lr. ZmB©H$ åhUmbo. Q´>H$‘mbH$m§Mo à{V{ZYr {dídZmW Zmd}H$a åhUmbo H$s, ImUì¶dgm¶mda g§H$Q> ¶oUo åhUOo ImUnÅ>çmVrb OZVoÀ¶m nmoQ>mda nm¶ R>odʶmgmaIo

Amho. AZoH$ A{e{jVm§~amo~aM Mm§Jë¶m {e{jVm§Zmhr Aݶ amoOJma {‘iV Zgë¶mZo ImUì¶dgm¶mV CS>r KoVbr hmoVr. hr CS>r ˶m§À¶mgmR>r ‘¥Ë¶y R>ê$ Z¶o, Ago lr. Zmd}H$a åhUmbo. hOmamo Hw$Qw>§~o ¶m ì¶dgm¶mda Adb§~yZ AgyZ, ˶m§Mmhr {dMma H$am, Ago lr. Zmd}H$a åhUmbo. g§Xrn d|Jwb}H$a, Z§X{H$emoa gm§JoH$a, ~mim ’$iXogmB©, àXrn H$maoH$a, amOy {dS>uH$a, XÎmàgmX gm§JoH$a, g§Xrn {eadB©H$a d H°$. XÎmmam‘ gmd§V ¶m§Zrhr Amnbo {dMma ‘m§S>bo. {edmOr ‘hmamOm§À¶m AY©nwViçmbm nwînhma An©U H$ê$Z d XrnàÁdbZ H$ê$Z ‘oimì¶mg àma§^ Pmbm. ¶mdoir ‘moR>çm g§»¶oZo {edg¡{ZH$ d ImUì¶dgm¶mda Adb§~yZ Agbobo bmoH$ CnpñWV hmoVo.

XmoS>m‘mJ© ~mOmanoR> ~§Xbm CËñ’y$V© à{VgmX VhgrbXma H$m¶m©b¶mda ‘yH$ ‘moMm© nmo{bgm§À¶m H$madmB©Mm Vrd« {ZfoY AݶWm XmoS>m‘mJ©dmgr¶m§Zmhr AQ>H$ H$am

VhgrbXmam§Zm {ZdoXZ gmXa H$aVmZm dg§V Ho$gaH$a. ~mOybm àXrn Mm§XobH$a, amO|Ð qZ§~miH$a, ~m~yamd Ywar, a‘oe Xidr, X¶mZ§X YmD$ñH$a d J«m‘ñW. (VwierXmg ZmB©H$)

XmoS>m‘mJ©, {X. 8 (à{V{ZYr) : drO CnA{^¶§Ë¶mZo Ho$boë¶m VH«$mardê$Z nmo{bgm§Zr JwÝho XmIb Ho$ë¶mÀ¶m {ZfoYmW© XmoS>m‘mJ©dmgr¶ d ì¶mnmè¶m§Zr {X. 8 amoOr ~mOmanoR> ~§XÀ¶m hmHo$bm CËñ’y$V© n«{VgmX {‘imbm. VgoM XmoS>m‘mJ© ~mOmanoR> Vo VhgrbXma H$m¶m©b¶mda ‘yH$ ‘moMm© ZoʶmV Ambm. Xaå¶mZ, VhgrbXma {dO¶ VioH$a ¶m§Zm {ZdoXZ gmXa H$ê$Z H$m±J«og H$m¶©H$˶mªda XmIb Ho$bobo JwÝho ‘mJo Z KoVë¶mg Am‘À¶mdahr H$madmB© H$am, Agm Bemam {ZdoXZmVyZ {Xbm. XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mV Jobo VrZ

{Xdg VgoM JUoeMVwWu H$mbmdYrV 21 Vmg Pmboë¶m I§{S>V drOnwadR>çm‘wio h¡amU Pmboë¶m XmoS>m‘mJ©dmgr¶m§Zr VgoM drOJ«mhH$m§Zr amîQ´>r¶ H$m±J«ogÀ¶m ZoV¥ËdmImbr XmoS>m‘mJ© ‘hm{dVaU H$m¶m©b¶mMo A{^¶§Vm eoS>gmio ¶m§Zm Koamd KmVbm. VgoM ˶m§Zm XmoS>m‘mJ© ~mOmanoR>oV AmUboo. Omon¶ªV d[aîR> A{YH$mar ¶oV ZmhrV, Vmon¶ªV BWyZ hbVm ¶oUma Zmhr, Agm AmH«$‘H$ n{dÌm ZmJ[aH$m§Zr KoVbm. ¶mXaå¶mZ eoS>gmi ¶m§Mm a³VXm~ dmT>ë¶mZo ˶m§Zm XmoS>m‘mJ© nmo{bg Cn{ZarjH$ Ama. Or. ZXm’$

H$madmB©À¶m {ZfoYmW© XmoS>m‘mJ© ~mOmanoR>oVrb ~§X R>odbobr XþH$mZo.

¶m§Zr é½Jmb¶mV XmIb Ho$bo hmoVo. ¶mXaå¶mZ d[aîR> A{YH$mè¶m§Zr XmoS>m‘mJ© ¶oWo ¶oD$Z drOg‘ñ¶o~m~V ZmJ[aH$m§er MMm© Ho$br hmoVr. gmgmobr Vo BÝgwbr ¶mXaå¶mZ ñdV§Ì drOdm{hZr Q>mH$ʶmMo H$m‘ gwê$ Agë¶mMo H$maU ˶m§Zr gm§JyZ ¶màH$aUmda nS>Xm Q>mH$bm hmoVm. gXa KoamdàH$aU d[aîR>m§H$Sy>Z {‘Q>bo AgVmZm CnA{^¶§Vm eoS>gmio ¶m§Zr XmoS>m‘mJ© nmo{bg ñWmZH$mV VH«$ma

XmIb Ho$br. ˶mbm AZwgê$Z amîQ´>r¶ ¶wdH$ H$m±J«og H$m¶©H$˶mªgh BVa AZoH$ ñWm{ZH$m§{déÕ gaH$mar H$m‘mV AS>Wim AmUë¶màH$aUr JwÝho Zm|X{dʶmV Ambo hmoVo. ˶m‘wio nmo{bgm§À¶m H$m¶©nÕVr~m~V ZmamOr 춳V H$arV {ZfoY Zm|X{dʶmgmR>r {X. 8 amoOr XmoS>m‘mJ© ~mOmanoR> ~§X R>odʶmMm {ZU©¶ KoʶmV Ambm hmoVm. VgoM ~mOmanoR>oV ‘moMm© H$mTy>Z VhgrbXma H$m¶m©b¶mda ZoʶmMo R>abo

(VwierXmg ZmB©H$)

hmoVo. ˶mZwgma gH$mir ‘yH$ ‘moMm© H$mTy>Z VhgrbXmam§Zm {ZdoXZ gmXa H$aʶmV Ambo. ¶mdoir Oa H$m±J«og H$m¶©H$˶mªda JwÝho Zm|X Pmbo, Va Amåhmbmhr AQ>H$ H$am, Agohr XmoS>m‘mJ©dmgr¶m§Zr gm§{JVbo. ¶mdoir VhgrbXmam§À¶m XmbZmV gm‘m{OH$ H$m¶©H$V} dg§V Ho$gaH$a, gan§M àXrn Mm§XobH$a, ¶wdH$ H$m±J«og VmbwH$mܶj amO|Ð {Z§~miH$a, ~m~wamd Ywar, ‘hoe Jmdg, a‘oe Xidr, X¶mZ§X YmD$ñH$a,

gmJa {gagmQ>, kmZoída JmdH$a, g§Vmof ZmZMo, ì¶mnmar g§KmMo Aܶj bdy {‘aH$a, ào‘mZ§X XogmB©, CX¶ ‘¶oH$a, AmZ§X H$m‘V, gwXoe ‘wirH$, {dem§V VidS>oH$a, M§Xÿ ‘irH$, í¶m‘ Mm§XobH$a, àH$me ’w$bmar, M§XZ JmdH$a, g§Ü¶m na‘oH$a, g§Xrn Jdg, àdrU Amam|XoH$a, ~m~r ’w$bmar ¶m§À¶mgh AZoH$ ZmJ[aH$m§Zr VhgrbXma {dO¶ VioH$a ¶m§À¶mer MMm© Ho$br.


09goa13_Layout 1 10/8/2012 9:35 PM Page 1

13

{d{dY

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

Hw$S>MS>o ¶oWo 14 amoOr Kw‘Q> AmaVr ñnYm©

‘mJ©Xe©Z ~¡R>H$sbm CnpñWV J«m‘godH$ d J«m‘n§Mm¶VtMo nXm{YH$mar.

(EH$ZmW IoS>oH$a)

J«m‘godH$ ‘mJ©Xe©Z H$m¶©H«$‘mV ~mobVmZm Am‘Xma JUoe JmdH$a. gmo~V J«m‘godH$.

(EH$ZmW IoS>oH$a)

bm^m϶mªZm ghH$m¶© H$am, AݶWm H$madmB© J«m‘godH$ ‘mJ©Xe©Z ~¡R>H$sV Am‘Xma JmdH$a ¶m§Mm Bemam {eJmd, {X. 8 (à{V{ZYr) … J«m‘godH$m§Zr gaH$mar Xa~marÀ¶m gd© ¶moOZm bmoH$mn¶ªV nmohMdyZ ¶m ¶moOZm {‘idyZ XoʶmgmR>r bm^m϶mªZm nyU© ghH$m¶© H$amdo. Oo J«m‘godH$ bm^m϶mªZm ghH$m¶© H$aUma ZmhrV Aem§da ¶mo½¶ Vr H$madmB© H$aʶmg ‘mJonwT>o nmhUma Zmhr, Agm Bemam Am‘Xma JUoe JmdH$a ¶mZr Yma~m§XmoS>m n§Mm¶V g^mJ¥hmV J«m‘godH$ d n§MgXñ¶ ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©Z ~¡R>H$sV {Xbm Amho. ¶m ‘mJ©Xe©Z ~¡R>H$sbm JQ>{dH$mg A{YH$mar

AZwOm ’$iXogmB©, [a‘m ‘amR>o, J«m‘go{dH$m {Z‘©bm ‘amR>o, Hw$io gan§M g{dVm àH$me XogmB©, ‘moboMo gan§M ñZohbVm ZmB©H$, {H$b©nmb Xm^mi n§Mm¶VrMo gan§M a‘mH$m§V Jm§dH$a, Yma~m§XmoS>m gan§M Jwé JmdH$a, gmdS>}Mo gan§M e{eH$m§V ZmB©H$, gmH$moS>çm©Mo gan§M {e[af XogmB©, hñVH$bm ‘hm‘§S>imMo g§MmbH$ amOoe JmdH$a, ’w$bmoËnmXZ ‘hm‘§S>imMo g§MmbH$ ‘mohZ JmdH$a CnpñWV hmoVo. Am‘Xma JmdH$a åhUmbo, ZmJarH$m§À¶m g‘ñ¶m

gmoS>{dʶmgmR>r Amnë¶mbm Am‘Xma åhUyZ {ZdS>bo Amho. gaH$mar H$‘©Mmar bm^mWu ZmJ[aH$m§Zm Ìmg H$arV Agë¶mMr Amnë¶mOdi VH«$ma Ambr Amho. J«m‘godH$m§Zr d g§~§{YV A{YH$mè¶m§Zr J«m‘ñWm§er ~mobVmZm VmaVå¶ ~miJmdo. ZmJarH$m§Zm Ìmg Pmë¶mg g§~§{YVm§da H$S>H$ H$madmB© H$aʶmV ¶oB©b Ago gm§{JVbo. gaH$mar A{YH$mè¶m§Zr ZmJ[aH$m§Mr godm àm‘m{UH$ d O~m~XmanUo H$amdr, Ago AmdmhZ Ho$bo. [a‘m ‘amR>o, JQ>{dH$mg A{YH$mar AZwOm ’$iXogmB©,

gmoeb dob’o$AaMo A{YH$mar {damO AmJbmoQ>H$a ¶m§Zr gaH$mar ¶moOZm§Mr ‘m{hVr XoD$Z ZmJ[aH$m§Zr ¶m ¶moOZm§Mm bm^ ¿¶mdm, Ago AmdmhZ Ho$bo. ¶m ~¡R>H$sbm gmdS>} ‘VXmag§KmVrb n§MgXñ¶ ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo. n§M ~mbmOr Jmdg ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo. gan§M Jwé JmdH$a ¶m§Zr ñdmJV Va e{eH$m§V JmdH$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. ¶m ‘mJ©Xe©Z ~¡R>{H$bm J«m‘godH$ d n§MgXñ¶ ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo.

~§Ymè¶mV AS>H$bobr PmS>o hQ>dʶmMr ‘mJUr {eJmd, {X. 8 (à{V{ZYr) … "nmUr AS>dm nmUr {Oadm' ¶m ¶moOZoImbr XþYgmJa ZXrda AZoH$ {R>H$mUr ~§Ymao KmbʶmV Ambo AmhoV, na§Vw ¶m ~§Ymè¶mda nmdgmù¶mV CÝ‘iyZ nS>bobr PmS>o dmhÿZ ¶oV ˶m‘wio hr dmhÿZ Ambobr PmS>o ~§Ymè¶mVM AS>H$bobr AgVmV. Aer PmS>o nmdgmim g§në¶mZ§Va Ëd[aV hQ>dʶmMr ‘mJUr {eJmd H«$sS>m d g§ñH¥$Vr ‘§S>imMo Aܶj JmoqdX {eaJmdH$a ¶m§Zr 춳V Ho$bo Amho. Hw$ù¶mnmgyZ Vo Im§S>onman¶ªV ZXrda ~§Ymao KmbʶmV Ambobo Amho. KmbʶmV Amboë¶m à˶oH$ ~§Ymè¶mbm ‘moR>-‘moR>r PmS>o AS>H$bobr AmhoV. CÝhmù¶mV ¶m ~§Ymè¶mbm ßboQ>g Q>mHy$Z nmUr AS>dbo OmV Amho. ˶m‘wio ‘moR>çm à‘mUmV nmUr Vw§~V AgVo. Vw§~boë¶m nmʶmV Jmi VgoM PmS>m§Mr nmZo gmMV AmhoV. ˶m‘wio O§Vy ‘mê$Z Q>mH$ʶmgmR>r d ˶m§À¶mda {Z¶§ÌU R>odʶmgmR>r Am¡fYm§Mm ’$dmam ‘maUo JaOoMo Amho. ZXrMo nmUr Jmi gmMyZ amhV Agë¶m‘wio

Xþ{fV hmoV AgVo, nU ZmJ[aH$m§Zm ¶mM ZXrMo nmUr {nʶmgmR>r dmnamdo bmJV Amho. Hw$io VgoM AmXr JmdmVrb ZmJ[aH$m§Zm {nʶmgmR>r nmUr n§nÛmao IoMyZ ZimÛmao KamoKar dmnaʶmgmR>r {Xbo OmV Agë¶mMohr {ZXe©Zmg Ambobo Amho. Hw$io ‘mobo n§Mm¶V joÌmVrb ZmJ[aH$ ¶m Xþ{fV nmʶmZo AmOmar nS>ë¶mg VgoM ˶m§Zm amÌrMo H$mhrhr Pmë¶mg ¶m joÌmV nyUd© i o VgoM amÌr S>m°³Q>a CnbãY Zmhr. {XdgmgmR>r AmR>dS>çmVyZ XmoZ doim S>m°³Q>a ImU H§$nZrÛmao CnbãY hmoV AgVmo, nU gܶm ImU ~§X Agë¶m‘wio g§~§{YV S>m°³Q>a ~§X hmoʶmMr e³¶Vm dV©dbr OmV Amho. Voìhm g§~§{YV Im˶mZo "nmUr AS>dm nmUr {Oadm' ¶m ¶moOZoImbr ~m§YʶmV Amboë¶m ~§Ymè¶mMr H$miOr Am¡fYm§Mm ’$dmam VgoM ~§Ymè¶m§V bmJbobr ‘moR>‘moR>r PmS>o H$mTy>Z Q>mH$ʶmV ¶mdrV, Aer ‘mJUr, J«m‘ñW d JmoqdX {eJmdH$a ¶m§Zr gm§{JVbo Amho.

AgyZ, d¡¶p³VH$ ~{jgohr R>odʶmV Ambr AmhoV. ¶m ñnY}gmR>r 12 OUm§Mm JQ> ^mJ KoD$ eH$Vmo. à˶oH$ JQ>mbm 15 {‘{ZQ>mM§ r doi {Xbr Amho. ¶m n§Yam {‘{ZQ>mV VrZ Ama˶m gmXa H$aUo ~§YZH$maH$ Amho. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r d ñnY}V Zmd Zm|XUrgmR>r àÁ¶moV ZmB©H$ 8412867899, gJwU ZmB©H$ 9850455286 ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm, Ago Am¶moOH$m§Zr H$i{dbo Amho.

eoOma

Q>mQ>m _oQ>m{bH$ ^OZ ñnY}V àW‘ gmd§VdmS>r, {X. 8 (à{V{ZYr) … _hmamîQ´> H$m_Jma H$ë`mU _§S>i {MniyU {d^mJmÀ`mdVrZo nwéf ^OZ ñnYm© KoʶmV Ambr. ¶m ñnY}V Q>mQ>m _oQ>m{bH$ g§KmZo àW‘ H«$‘m§H$ nQ>H$mdbm. H$m‘Jma H$ë¶mU H|$Ð, Hw$S>miÀ¶m g§Kmbm ({ÛVr¶) Va {MniyU H$m_Jma H$ë`mU H|$Ð (V¥Vr¶) H«$‘m§H$ XoʶmV Ambm. ¶m{edm¶ CËH¥$îQ> Jm¶Z àH$mamV A{Zb ‘oñÌr (àW‘), AZ§V KmQ>{dbH$a ({ÛVr¶), h[aíM§Ð gm_§V (V¥Vr¶) Ambo. hm_m}{Z`_‘ܶo A{Zb _oñÌr (nàW‘), A_mob _m§OaoH$a ({ÛVr¶), {Zboe ndma (V¥Vr¶) Ambo. Vmbg§M àH$mamV Jm¡ad {~a_moio (àW‘), à^mH$a nm§Mmi ({ÛVr¶), M§ÐH$m§V Jwad (V¥Vr¶) Ambo.

¶m gd© {dOo˶m§Zm ‘mݶdam§À¶m hñVo ~{jgo XoʶmV Ambr. ~{jg {dVaU H$m`©H«$_mbm H$m_Jma H$ë`mU A{YH$mar AO` {ZH$_, ZJago{dH$m gm¡. d¡embr nQ>oH$a, gm¡. {jàm gmd§V, gm¡. A\$amoO amOJwé, _mOr g^mnVr _§Joe VidUoH$a, eer ZodJr, g§Vmof ZodaoH$a, à^mH$a OmYd, Zmam`U nmbd, ^aV OmYd, g§{JVm XodYa, {dO` A{hao, Z_«Vm Amam~oH$a, nm¡{U©_m hiXUH$a, g§{MVm gmd§V, énmbr Xm^mobH$a, b{bVm nmQ>H$a, Vwfma _mbdUH$a AmXr CnpñWV hmoVo. lrnmX MmoS>UH$a, {Zboe _oñÌr, gm¡. _§{Oar YmonoídaH$ ¶m§Zr narjH$ åhUyZ H$m‘ nm{hbo. ¶m ^OZ ñnY}V qgYwXÿJ©, aËZm{Jar, {MniyU `m JQ>H$m`m©b`mVrb Xhm _§S>im§Zr ^mJ KoVbm hmoVm.

gmoZbw V} a³V VnmgUr {e{~a CËgmhmV gmd§VdmS>r, {X. 8 (à{V{ZYr) … gmoZwbu `oWo amîQ´>r` H$m±J«ogV’}$ emim H«§$. 1 ‘Yrb {dÚm϶mªgmR>r aËH$ VnmgUr {e{~a KoʶmV Ambo. ¶m {e{~amMo CX²KmQ>Z g^mnVr {à`m§H$m JmdS>o `m§À`m hñVo H$aʶmV Ambo. ¶mdoir à‘wI nmhþUo åhUyZ ~mim JmdS>,o H§$¶w_g© gmogm`Q>r MoAa_Z à_moX JmdS>,o gmoZb w u gan§M AÞnyUm© gmoZwb}H$a, _iJmd gan§M {Zboe Hw$S>d, {_ZrZ \$Zmª{S>g, ZmJoe JmdH$a, JwéZmW JmdH$a, JUoe JmdH$a, C_oe JmdH$a, g{_Vr g{Md ZmJoe JmdH$a, {XnH$ ZmB©H$, qbJdV Amamo½` H$_©Mmar gmd§V, _w»`mÜ`mnH am_ZmW amD$i CnpñWV hmoVo. JmdS>o åhUmbo, a³V VnmgUr {e{~amgma»¶m ñVwË` CnH«$‘ gd©Ì am~{dUo H$mimMr JaO Amho. ¶mnwT>rb Ago CnH«$‘ am~{dʶmgmR>r Amnbo gd©Vmonar ghH$m`© bm^ob Ago AmídmgZ {Xbo. gmoZb w u `oWrb amîQ´>r` H$m±Jg o« Mo `wdm H$m`©H$V} {XnH ZmB©H$ `m§Zr {e{~amgmR>r à¶ËZ Ho$bo. emioVrb {dÚm϶mªZr a³V VnmgUr {e{~amg ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWVr bmdbr hmoVr. _w»`mÜ`mnH$ am_ZmW amD$i `m§Zr Am^ma _mZbo.

AemàH$mao ~§Ymè¶mV ‘moR>r PmS>o AS>Hy$Z nS>br AmhoV.

{OëhmñVar` Zo_~mOr ñnY}V gmd§VdmS>rVrb {dÚmÏ`mªMo `e gmd§VdmS>r, {X.8 (à{V{ZYr) : H«$sS>m d `wdH$ godm g§MbZmb`, qgYwXJÿ © {Oëhm H«$sS>m H$m`m©b`, qgYwXJÿ © {Oëhm eyQ>tJ Agmo{gEeZ d CnaH$a eyQ>tJ a|O gmd§VdmS>r `m§À`m g§`wŠV {dÚ_mZo gmd§VdmS>r `oWrb CnaH$a eyQ>tJ a|Oda embo¶ nmVirdarb {OëhmñVar` Zo_~mOr ñnYm© KoʶmV Ambr. ¶m ñnY}V {OëømVrb {dÚm϶mªZr CëboIZr¶ ¶e àmßV Ho$bo.amoQ>ar Šb~Mo AÜ`j AmZ§X amg_ `m§À`m hñVo ñnY}Mo CX²KmQ>Z H$aÊ`mV Ambo. `mdoir à_wI nmhþUo S>m°. aodU{gÕ IQ>mdH$a, Am§VaamîQ´>r` Zo_~mOr à{ejH$ {dH«$_ ^m§Jbo, H$m§MZ CnaH$a CnpñWV hmoV.o 14,17 d 19 d¶moJQ>mVrb ‘wbm§Zr ñnY}V ^mJ KoVbm. Mm¡Xm df} d¶moJQ>mV g|Q´>b B§p½be ñH$ybMm

Hw$S>MS>o, {X. 8 (dmVm©ha) … Hw$S>MS>o ¶oWo ^mOn ¶wdm ‘moMm©V’}$ a{ddmar ({X. 14) {Vgè¶m A{Ib Jmodm Kw‘Q> AmaVr ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. hr ñnYm© Xþnmar 3.30 dmOVm gwê$ hmoUma AgyZ, ¶m ñnY}gmR>r 8,888 én¶m§Mo (àW‘), 6,666 én¶m§Mo ({ÛVr¶) Va 4,444 én¶m§Mo V¥Vr¶ ~jrg R>odʶmV Ambo Amho. ¶m{edm¶ 1,111 én¶m§Mr VrZ CÎmoOZmW© ~{jgo {Xbr OmUma

{dÚmWu ew^‘ XrnH$ gmd§V ¶mZo AmonZ gmB©Q> EAa am`\$b àH$mamV àW_ H«$_m§H$ {‘i{dbm. {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bMm {dÚmWu `emoYZ {XZoe MìhmU ({ÛVr`) Va g|Q´>b B§p½be ñHy$bMm {dÚmWu {damO {dbmg ‘oñÌr ¶m§Zo V¥Vr¶ H«$‘m§H$ àmßV Ho$bm. ‘wbtÀ¶m Mm¡Xm df} d¶moJQ>mV S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$b, AmoagMr {dÚm{W©Zr _mZgr g§Vmof gmd§V {dO`r IoimSy> R>abr. gVam df} d¶moJQ>mV H$igwbH$a hm`ñHy$bMm lrnmX àXrn gwH$s hm {dO`r Pmbm. EH$moUrg df} d¶moJQ>mV Eg. nr. Ho$. Mm {dÚmWu ew^_ gw^mf nwam{UH$ (àW_), Ama. nr. S>r.Mm {dÚmWu g§Ho$V nmg}H$a ({ÛVr¶), Va Am°pëdZ Om°ÝgZ \$Zmª{S>g `m§Zo V¥Vr` H«$_m§H$ nQ>H$mdbm.

nrn gmB©Q> EAa am`\$b àH$mamV Eg. nr. Ho$. Mm Am|H$ma lrH¥$îU gmd§V {dO¶r R>abm Va _wbtÀ`m JQ>mV Ama. nr. S>r. Mr {dÚm{W©Zr amîQ´>r` Zo_~mO {Okmgm amOoe n§VdmbmdbH$a {dO¶r R>abr. EAa {nñVwb `m àH$mamV Mm¡Xm df} d¶moJQ>mV H$igwbH$a hm`ñHy$bMr amîQ´>r` Zo_~mO à{Vjm bmS> {dO`r R>abr. Va EH$moUrg df} d`moJQ>mV Ama. nr. S>r. Mr {dÚm{W©Zr {gÕr gwaoe ^mB©n n{hbr Ambr. _wbm§À`m JQ>mV Hw$S>mi hm¶ñHy$b d Á¶w. H$m°boOo {dÚmWu Am{XË` {eagmQ> {dOoVm> d amohZ {~{OVH$a Cn{dOoVm R>abo. ¶m gd© {dO`r IoimSy>§Mr {ZdS> H$moëhmnya `oWo KoʶmV ¶oUmè¶m {d^mJr` embo` Zo_~mOr ñnY}gmR>r Pmbr Amho.

bJ§S>r ñnY}gmR>r {ZdS> MmMUr {e{~a {S>Mmobr, {X. 8 (dmVm©ha) … Jmodm b§JS>r ñnmoQ>©g² Agmo{gEeZV’}$ g~Á¶w{ZAa ‘wbo Am{U ‘wbtÀ¶m g§K{ZdS>rgmR>r ~wYdmar ({X. 10) {ZdS> MmMUr {e{~a Am¶mo{OV Ho$bo Amho. ho {e{~a Xþnmar VrZ Vo nmM ¶m doioV {edmOr ‘hmamO ‘¡XmZ, {S>Mmobr ¶oWo KoʶmV ¶oUma Amho. {ZdS> hmoUmè¶m IoimSy>§gmR>r Jwê$dmar ({X. 11) Vo gmo‘dmar ({X. 22) ¶m H$mbmdYrV à{ejU XoʶmV ¶oUma Amho. ¶m à{ejUmV ^mJ KoVboë¶m IoimSy>§Mr amîQ´>r¶ b§JS>r ñnY}gmR>r {ZdS> H$aʶmV ¶oUma Amho. {S>g|~a 1998 Am{U 1 OmZodmar 1999 nmgyZ nwT>rb OÝ‘VmarI Agboë¶m IoimSy>§Zr OÝ‘XmIë¶mMr àV qH$dm AmoiInÌmgh {edmOr ‘hmamO ‘¡XmZ, {S>Mmobr ¶oWo CnpñWV ahmdo. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r 9404468278 ¶mda g§nH©$ gmYmdm.

qgYwXJÿ m©Vrb ¶oWrb H$amQ>no Qy>M§ o `e gmd§VdmS>r, {X. 8 (à{V{ZYr) : nUOr `oWo Pmboë`m Am§VaamîQ´>r` H$amQ>o ñnY}V {OëhçmVrb H$amQ>onQ>y§Zr M_H$Xma H$m_{Jar Ho$br. S>m°. Xod _me©b AmQ>© AH$mX_rMm ~m§Xm `oWrb H$amQ>no Qy> ^maV gmd§V `mZo `m ñnY}V aOVnXH$ {_i{dbo. nUOrVrb BZS>moAa ñQ>o{S>`__Ü`o Pmboë`m `m ñnY}V ^maVmgh X{jU Am{\«$H$m, Zonmi, lrb§H$m, AmXr g§K gh^mJr Pmbo hmoVo. hr ñnYm© {X. 28, 29 d 30 gßQ>|~a amoOr KoÊ`mV Ambr. hr ñnYm© dëS>© A°Wm°[aQ>r emoVmoH$m°_ H$amQ>o Á`w. Agmo{gEeZZo Am`mo{OV Ho$br hmoVr. `m ñnY}V ^maVmgh X. Am{\«$H$m, Zonmi, lrb§H$m AmXr XoemVrb ñnY©H$ gh^mJr Pmbo hmoVo. `m ñnYm© H$mVm, Hw${_Vo, Jw«n H$mVm, J«wn Hw${_Vo `m

àH$mam_Ü`o KoÊ`mV Amë`m hmoË`m. ~m§Xm `oWrb ^maV {dbmg gmd§V (d` df} 5) `mZo d` df} gmV `m JQ>mV H$mVm `m H«$sS>m àH$mamV aOV nXH$ d Hw${_Vo H«$sS>m àH$mam_Ü`o H$m§ñ`nXH$ nQ>H$m{dbo. {eamoS>m ¶oWrb lwVr {eamoS>H$a {hZo d¡`pŠVH$ Hw${_Vo H«$sS>m_Ü`o H$m§ñ`nXH$, J«wn H$mVm_Ü`o _wbm§_Ü`o A½Zmobmo H$mS>m}g, gm¡a^ MìhmU, amOrd {eamoS>H$a `m§Zr gwdU© nXH$ nQ>H$m{dbo. _wbt_Ü`o J«wn H$mVm H«$sS>m àH$mamV lwVr {eamoS>H$a, VÝdr dm{ZdS>oH$a, lmdUr Hw$S>d `m§Zr aOVnXH$ {_i{dbo. `m ¶eñdr {dÚmÏ`mªZm à{ejH$ ZmJoe ~m§XoH$a, {dëgZ {S>gmoOm d g§ñWoMo aoÝer, S>m°. ‘hmXod qeXo ¶m§Mo ‘mJ©Xe©Z bm^bo. gd© `eñdr {dÚmÏ`mªMo g§ñWoV’}$ d gd© ñVam§VyZ A{^Z§XZ H$aÊ`mV ¶oV Amho.

gm§ OwPo {X A[a¶mb A§{V‘ ’o$arV

embo` {OëhmñVar` Zo_~mOr ñnY}Mo CX²KmQ>Z H$aVmZm amoQ>ar Šb~Mo AÜ`j AmZ§X amg_. gmo~V Am§VaamîQ´>r` Zo_~mOr à{ejH$ {dH«$_ ^m§Jbo, eyqQ>J

dmñH$mo, {X. 8 (à{V{ZYr) … ¶O‘mZ gm OwPo {X Am[a¶mb ³b~Zo S>m°Z ~mñH$mo AmoamoVmoarda EH$‘od JmobZo {dO¶ {‘i{dV gm OwPo {X Am[a¶mb n§Mm¶V MfH$ ’w$Q>~m°b ñnY}À¶m A§{V‘ ’o$arV àdoe Ho$bm. nmÐr^mQ> ‘¡XmZmdarb AmOÀ¶m Xþgè¶m Cnm§Ë¶ gm‘ݶmÀ¶m n{hë¶m gÌmÀ¶m Voamì¶m {‘{ZQ>mbm ’«$mpÝgg ~ma}Q>moZo {dO¶r EH$‘od JmobMr Zm|X Ho$br. Xþgè¶m gÌmV S>m°Z ~mñH$mo AmoamoVmoarZo WmoS>m’$ma à{VH$ma H$arV Jmob H$aʶmMo à¶ËZ Ho$bo, na§Vw ¶O‘mZ Am[a¶mbZo ~MmdmË‘H$ Ioir H$arV S>m°Z ~mñH$mobm amoIyZ Yê$Z Vm|S> da H$mTy> Z XoVm A§{V‘ ’o$ar JmR>br

{dOo˶m g§Kmgmo~V à{ejH$ Jm¡are Xm^moiH$a.

{Zßnm°Z JmoOy g§KmMr H$amQ>Vo b¶byQ> nUOr, {X. 8 … ‘S>JmdÀ¶m {Zßnm°Z JmoOy H$amQ>o Xmo H$amQ>o ñHy$bZo A{Ib ^maVr¶ Iwë¶m H$amQ>o AqO³¶nX ñnY}V nXH$m§Mr b¶byQ> Ho$br. S>m°Z ~m°ñH$mo AmoaQo >ar (nUOr) ¶oWo KoVboë¶m ñnY}V ¶m g§KmZo EHy$U 43 nXH$m§Mr H$‘mB© Ho$br. ¶mV 9 gwdU©, 17 am¡ß¶ d 17 H$m§ñ¶ nXH$m§Mm g‘mdoe Amho.

nXH$àmá IoimSy>§Mr Zmdo nwT>rbà‘mUo … {dZ‘« Ho$Ur, lrYa Ho$Ur, lo¶g Zm¶H$, doX Ho$aH$a, Am¶©Z dm¶§JUH$a, Amo‘ bmoQ>brH$a, A{OV ~H$mb, AÛ¡V ‘wÐmg, ‘¶§H$ O¡Z, gmB©H¥$îU ~m§XoH$a, {Z{Ib XogmB©, AmewVmof aoS>H$a, hf© nQ>ob, {e{fa Hw§$¸$irH$a, gmB©e gmVmS>}H$a, {gÕm§V

gmVmS>}H$a, ñZoh{ef gmd§V XogmB©, daX JwBªS>o, gw{OV Imono, CJ‘ à^wXogmB©, d¡^dr ZmB©H$, ^¡adr ’$S>Vo, Y{Zfm doqbJH$a, g‘rjm nmbH$a, ñ’y$Vu Eg., {g¶m amUo, ApñbZm ‘m|Voamo, AlrZm ‘|{S>g, gm¶br H$mH$moS>H$a. ¶m IoimSy>§Zm Jm¡are Xm^moiH$a ¶m§Mo ‘mJ©Xe©Z bm^bo.


09goa14_Layout 1 08-10-2012 PM 09:38 Page 1

14

ñnmoQ>©g²

‘§Jidma, 9 Am°³Q>mo~a 2012

na§nam H$m¶‘ {YamoYmÎm Jmob§XmOr H$ê$Z gm‘Zm Q>m¶ Ho$bm d eodQ>r fQ>H$ma R>moH$V ñnY}Mo AqO³¶nX nQ>H$mdV na§nam {dO¶ gmOam Ho$bm. Om°ÝgZZo H$m¶‘ R>odbr. hr na§nam åhUOo S>mH©$ B§½b§S>{déÕ Ho$bobr Ioir, Job d hm°g©Zo Q>r-20 {dœMfH$ qOH$ʶmMr nmobmS>©Zo Am°ñQ´>o{b¶mMr Ho$bobr na§nam. X¡{ZH$ hoamëS>Zo YwbmB©, gwZrb Zmam¶U, g°å¶wAb gwédmVrnmgyZM S>mH©$ hm°g©À¶m ~ÐrMr gmV˶nyU© H$m‘{Jar, A§{V‘ H$m‘{Jarda ^a {Xbm hmoVm. Amåhr gm‘ݶmV Job H$mogië¶mZ§Vahr g§nyU© ñnY}V Ho$bobo ^mH$sV AIoa g°å¶wAëg d S>°aoZ g°‘rZo bT>dbobm R>abo. Amåhr Á¶mo{Vf {H$„m, ˶mZ§Va gwZrb Zmhr, ’$º$ IoimÀ¶m Mm¡’$o a gwna Amoìha Zmam¶U, ~Ðr, g°‘r ~mOy g‘OyZ KoD$Z Ho$bobo ¶m§Zr Ho$bobr ^oXH$ ho {díbofU hmoVo. dmMH$m§Zr Jmob§XmOr, qdS>rOMo Am‘À¶m boIm§Zm ^anya A’$bmVyZ joÌajU à{VgmX {Xbm ˶m~Ôb ¶m gd© Jmoï>r qdS>rO YݶdmX. g§K AmVm boMmnoMm Q>r-20 {dœMfH$ A‘a nmQ>rb am{hbm Zgë¶mMo ñnY}Mm gwédmVrnmgyZ Xe©{dVmV. AmT>mdm KoVë¶mg gd© ñnYm© S>mH©$ qdS>rO H$U©Yma S>°aoZ g°‘rZo hm°g©ZoM qOH$ë¶mMo ñnï> hmoVo. gm‘Zm g§në¶mZ§Va Q>r-20Mo 2007 gmbr ^maVr¶ g§K S>mH©$ hm°g© OoVonX gwImdh Amho. AmVm hmoVm. 2009 gmbr nm{H$ñVmZ d Amåhmbm H$gmoQ>r gm‘ݶmV CËH¥$ï> 2010 gmbr B§½b§S> g§K S>mH©$ hm°g© H$m‘{Jar H$aʶmMo doY bmJbo Amho. åhUyZM ñnY}V CVabm hmoVm. n{hbo H$gmoQ>r hoM Iao {H«$Ho$Q> Amho, Ago {VÝhr {dOoVo S>mH©$ hm°g© Agë¶m‘wio gm§{JVbo. ˶mÀ¶m dº$ì¶mdê$Z Mm¡Wr ñnYm©hr ˶mbm AndmX R>aUma qdS>rO g§K AmVm ‘hmeº$s hmoʶmMr Zmhr, Ago ‘Z gm§JV hmoVo. ˶mVM ñdßZo nmhV Agë¶mMo ñnï> hmoVo. hr ¶§Xm qdS>rO g§Kmbm S>mH©$ hm°g© CnmYr Jmoï> hgʶmdmar ZoD$ Z¶o. ^maVmZo {‘imë¶m‘wio hr Jmoï> AYmoao{IV Q>r-20 {dœMfH$ qOH$ë¶mZ§Va H$aʶmg Amåhr ‘mJonTw >o nm{hbo Zmhr. AemMàH$mao Pon KoV {VÝhr H$maU, qdS>rO g§KmV gmjmV Job EH${Xdgr¶ {H«$Ho$Q>Mo {dœOoVonX hmoVm. gwZrb Zmam¶U ZmdmMr Zdr nQ>H$m{dbo hmoVo. VgoM H$gmoQ>rVrb {’$aH$s, S>°aoZ g°‘rgmaIm CËH¥$ï> AJ«ñWmZhr nQ>H$m{dbo hmoVo. g°‘r Aï>n¡by d H$U©Yma, ˶mVM ñdßZo nmhVmo. ˶mZo Q>r-20 YmoH$mXm¶H$ nmobmS>© d ‘mb©Z qOH$ʶmMo ñdßZ nm{hbo hmoVo. Vo g°å¶wAëg, Nw>no Aó adr am‘nm°bhr gmH$ma Ho$bo. AmVm Vmo H$gmoQ>rÀ¶m hmoVmM. ˶m‘wio qdS>rO g§K {dOoVm AJ«ñWmZmH$S>o bj bmdyZ Amho. Vmo R>aUma, AgoM {MÌ {Z‘m©U Pmbo ’$º$ ñdßZo nmhÿZ ñdñW ~gV Zmhr. hmoVo. Jmodm {H«$Ho$Q> g§KmMo Aܶj ñdV…À¶m H$m‘{JarMm AmXe© {dZmoX ’$S>Ho$ ¶m§Zrhr qdS>rOM Xþgè¶m§g‘moa R>Do $Z ˶m§Zmhr H$m¶m©bm qOH$Uma ¶mda ^a {Xbm hmoVm. bmdVmo. ˶m§Zr ho gmܶ Ho$ë¶mg hm EHy$UM dmVmdaU qdS>rO g§KmgmR>r {Zìdi ¶moJm¶moJ åhUmdm H$s {Z¶Vr, AZwHy$b hmoVo. ho Á¶mMo ˶mZo R>admdo. qdS>rOZo ¶m ¶m ñnY}Ûmao EH$ Jmoï> AYmoa{o IV OoVonXm~amo~aM B§½b§S>À¶m Zer~mer Pmbr, Vr åhUOo {dœ{dOoVm g§K ~amo~ar Ho$br. JV ñnY}V B§½b§S> H$Yrhr EH$Im§~r ZgVmo. gwédmVrbm Am¶bªS>{déÕ nam^yV hmoVm-hmoVm Job‘wio qdS>rO g§K AqO³¶ R>aUma dmMbm. ˶m§Zm nmdgmZo dmM{dbo. Ago {MÌ {Z‘m©U Pmbo hmoVo. JobZo ˶mZ§Va B§½b§S>Zo ‘mJo diyZ nm{hbo PH$mg gwédmV H$aV ¶mbm ^¸$‘ Zmhr d gai {dœMfH$mbm JdgUr nwamdmhr {Xbm. nU, qdS>rOÀ¶m KmVbr. ¶mdoir qdS>rOMohr VgoM ¶emda ZOa Q>mH$ë¶mg Job ’$º$ Pmbo. g‘moa Am¶bªS> hmoVm. {dOo˶m g§KmMm EH$ gXñ¶ hmoVm, ho ˶m§À¶m{déÕ qdS>rOMr ’$b§XmOr bjmV ¶oVo. gbm‘rÀ¶m T>no mibr. qdS>rOMr Ep³PQ> hmoʶmMr Am°ñQ´>o{b¶m{déÕÀ¶m gm‘ݶmV XmQ> e³¶Vm hmoVr. nU, Jobnojm Mmb©g² g°å¶wAëgMr Ioir déUamOmÀ¶m H¥$noZo qdS>rO gwna dmXir hmoVr. Xþgè¶m gm‘ݶmV EQ>‘ܶo nmohmoMbm, VoWyZ ˶m§Zrhr Am¶bªS>{déÕ JobZo Mm§Jbr WoQ> {dœMfH$mda H$ãOm Ho$bm. ’$b§XmOr Ho$br. {Vgè¶m gm‘ݶmV {dœ{dOoVonXmZ§Va Á¶mà‘mUo ‘mb©Z g°å¶wAëgZo JobÀ¶m ~amo~arZo B§½b§S>Zo H$gmoQ>rÀ¶m AJ«ñWmZmda H$m‘{Jar H$aV qdS>rO g§K h¸$ gm§{JVbm hmoVm. ˶mà‘mUo EH$Q>çmÀ¶m Omoamda IoiV Zmhr, ho {Zìdi ¶moJm¶moJmÀ¶m Omoamda ñnï> Ho$bo. ݶyPrb§S>{déÕÀ¶m qdS>rOhr ˶mMr nwZamd¥Îmr H$ê$ gm‘ݶmV ¶mM g°å¶wAëgZo eH$Vmo.

doñQ> B§S>rOZo Q>r-20 {dœMfH$

O¶dY©ZZo o H$U©YmanX gmoS>b!o aPmH$Zo hm’$sOda S>mJbr Vmo’$ H$mob§~mo, {X. 8 … Q>r-20 {dœMfH$ qOH$ë¶mZ§Va H°$ao{~`Z g§KmMm CËgmh Am{U AmZ§X Amog§Sy>Z dmhmV hmoVm. Va, XþgarH$So> lrb§Ho$À`m V§~yV {Zamem ngabr hmoVr. lrb§Ho$Mm H$U©Yma _mhobm O`dY©ZoZo nam^dmZ§Va H$U©YmanX gmoS>Ê`mMr KmofUm Ho$br. VgoM {dœMfH$mÀ`m ñnY}VyZ ~mhoa nS>boë`m nm{H$ñVmZr g§KmV Xþhr _mObr Amho. AãXþb aPmH$Zo H$U©Yma _mohå_X hm\$sOda njnmV H$aV Agë`mMm Amamon Ho$bm Amho. bmhmoa_Ü`o naVboë`m aPmH$Zo åhQ>bo Amho H$s, Ë`mbm OmUrdnyd©H$ A§{V‘ g§KmVyZ ~mhoa R>odÊ`mV Ambo. aPmH$bm `m ñnY}V Ho$di EH$m gm_Ý`mV IoiÊ`mMr g§Yr {_imbr hmoVr. _mÌ, H$U©Yma hm\$sOZo Ë`mbm EH$hr fQ>H$ Q>mHy$ {Xbo Zmhr. aPmH$ åhUmbm, hm\$sOZo nm{H$ñVmZ {H«$Ho$Q> _§S>imbm Am{U àemgZmbm Xmof XoD$ Z`o. Ë`mZo ñnï> Ho$bo nm{hOo H$s, _bm ~mhoa H$m

R>odÊ`mV Ambo. nm{H$ñVmZmV naVbobm nm{H$ñVmZr H$U©Yma hm\$sO åhUmbm, aPmH$bm ~mhoa R>odÊ`mMm {ZU©` àemgZmZo KoVbm hmoVm. Cnm§Ë` gm_Ý`mV Vo Aem IoimSy>bm Ioidy BpÀN>V hmoVo H$s, Omo {\$aH$s Jmob§XmOr H$é eHo$b. O¶dY©ZoZo H$U©YmanX gmoS>bo A§{V_ gm_Ý`mV doñQ> B§S>rOH$Sy>Z nam^d Pmë`mZo Q>r-20 {dœMfH$ J_mdë`mMr gd©ñdr O~m~Xmar ñdrH$maV _mhobm O`dY©ZoZo lrb§H$m g§KmMo H$U©YmanX gmoS>b.o `m ñnY}ZV§ a Q>r-20 lrb§H$m g§KmMo H$U©YmanX gmoS>V Amho, Aer KmofUm _r AmO H$aVmo, Ago Ë`mZo gm_Ý`mZ§VaÀ`m nÌH$ma n[afXoV gm§{JVbo. Joë`m dfu {dœMfH$mV ^maVmH$Sy>Z nam^yV Pmë`mZ§Va Hw$_ma g§JH$mamZo H$U©YmanX gmoS>bo hmoVo. O`dY©ZoZo _mÝ` Ho$bo H$s, Ë`m§À`mH$Sy>Z H$mhr MyH$m Pmë`m. VrZ-

Mma fQ>H$o AË`§V Iam~ nS>br, Ë`m_wio lrb§Ho$bm doñQ> B§S>rOH$Sy>Z nam^d pñdH$mamdm bmJbm. n{hë`m Xhm fQ>H$m§V lrb§Ho$Zo Ho$di 32 Ymdm {Xë`m hmoË`m. _mÌ, eodQ>À`m 9 fQ>H$m§V à{VñnYu {dS>tOZo 99 Ymdm R>mHy$Z 137 Ymdm§n`ªV _Ob _mabr. Ë`mÀ`m CÎmamV lrb§Ho$Mm g§K Ho$di 101 Ymdm§V JmaX Pmbm. O`dY©Zo åhUmbm, Ë`m§Zr Am_À`m gdm}ËH¥$ï> Jmob§XmOmbmM (b{gW _qbJm) bú` Ho$bo. \$b§XmOr H$aV AgVmZm {XbemZ ~mX Pmë`mZ§Va Am_Mr b` {~KS>br Am{U Ë`m§À`m AMyH$ Jmob§XmOrZo Am_À`mda X~md dmT>{dbm. Ë`mVyZ Amåhmbm ~mhoa nS>Uo O_boM Zmhr. Amåhr A§{V_ gm_Ý`mgmR>r OmoaXma V`mar Ho$br hmoVr. _mÌ, AmVm Amåhmbm MMm© H$éZ nam^dmMr H$maUo emoYmdr bmJVrb. lrb§H$m nm{H$ñVmZ Xm¡am {ZpíMV lrb§Ho$À`m nm{H$ñVmZ Xm¡è¶mbm amï´>mÜ`jm§H$Sy>Z {hadm H§$Xrb

‘mhobm O¶dY©Zo

{dœMfH$mMo gmB©S>B’o$³Q²>g XmI{dʶmV Ambm Amho. bmhmoa `oWo lrb§H$m g§Kmda 2009 _Ü`o Pmboë`m A{VaoH$s hëë`mZ§Va OJmVrb Xþgè`m H$moUË`mhr XoemZo AÚmn nmH$Mm Xm¡am

g{MZ, YmoZrgmR>r 'gwImoB©'V Zmo E§Q´>r

Ho$bobm Zmhr. Aer n[apñWVr AgVmZm lrb§H$m {H«$Ho$Q> g§KmÀ`m AmJm_r nm{H$ñVmZ Xm¡`m©gmR>r lrb§Ho$Mo amï´>mÜ`j _qhXm amOnjo `m§Zr {hadm

H§$Xrb {Xbm Amho. EŠñàog {Q´>ã`wZZo {Xboë`m _m{hVrZwgma amOnjo `m§Zr Amnbm g§K nm{H$ñVmZ Xm¡è¶mda nmR>dÊ`mgmR>r V`mar XmIdbr Amho. _mÌ, `m~m~VMm eodQ>Mm {ZU©` XmoÝhr Xoem§Mo {H«$Ho$Q> _§S>i KoVrb, Agohr amOnjo `m§Zr ñnï> Ho$bo.

6 n§Mm§Zm bmJbr {’$p³g¨JMr H$sS> H$mob§~mo, {X. 8 … Q>r-20 {dœMfH$ d lrb§H$m àr{‘¶a brJ‘ܶo {’$p³g¨J Pmë¶mMo Ii~iOZH$ d¥Îm EH$m d¥Îmdm{hZrZo à{gÕ Ho$bo Amho. ¶m~amo~aM ¶m àH$aUmV 6 n§Mm§Mm g‘mdoe Agë¶mMm Xmdm ¶m d¥Îmdm{hZoZo Ho$bo Amho. ¶m Xmì¶mbm nwï>r XoV ˶m§Zr ZXr‘ Km¡ar, AZrg {gÕrH$s (XmoKohr nm{H$ñVmZ), ZmXra emh (~m§JbmXoe), Jm{‘Zr {XgmZm¶Ho$, ‘m°[ag {d§ñQ>Z d gmJam J°boO ¶m§Mr Zmdo Omhra Ho$br Amho. ˶m§À¶m åhUʶmZwgma ¶m ghmhr n§Mm§Zr MwH$sMm {ZU©¶ XoʶmMr V¶mar XmI{dbr hmoVr. pñQ>¨J Am°naoeZÛmao ˶m§Zr hm {ZîH$f© H$mT>bm Amho. lrb§Ho$À¶m J°boO ¶m§Zr ^maV {déÕ nm{H$ñVmZ gamd gm‘ݶmV H$moUVo IoimSy> IoiVrb ¶m{df¶rMr ‘m{hVr CKS> H$aʶmgmR>r bmM KoVë¶mMr {MÌ{’$V ¶m M°ZobH$S>o Amho.

Q>r-20V qdS>rO Xþgam, ^maV {Vgè¶m ñWmZr

Zdr {X„r, {X. 8 … J«wn H°$ßQ>Z g{MZ V|Sw>bH$a Am{U ^maVr` {H«$Ho$Q> H$U©Yma _h|Ðqgh YmoZr `m§Mr gwImoB©_YyZ CÈ>mU KoÊ`mMr BÀN>m O_rZXmoñV H$aVmZm hdmB© XbmZo Amnë`m OwÝ`m {ZU©`mH$So> Xþb©j Ho$bo Amho. Ë`mMà_mUo ^{dî`mV ½b°_agmR>r _mZX ‘mZm§H$Z {_i{dUmè`m§er g§~§Y VmoS>Ê`mMmhr {ZU©` KoVbm Amho. XmoZ dfmªnydu hdmB© XbmZo

{dH«$‘m{X˶ g{MZ V|Sw>bH$abm J«wn H°$ßQ>Z `m A{YH$manXmÀ`m a±H$Zo Jm¡a{dVmZm Ë`mbm gwImoB©-30 E_Ho$Am` `m {d_mZmVyZ g\$a KS>{dÊ`mMr KmofUmhr Ho$br hmoVr. XoemVrb `wdm {nT>rbm hdmB© XbmH$So> AmH${f©V H$aÊ`mÀ`m hoVyZo gßQ>|~a 2010_Ü`o VËH$mbrZ hdmB©Xb à_wI nr. ìhr. ZmB©H$ `m§Zr g{MZbm J«wn H°$ßQ>Z _mZX a±H$Zo Jm¡a{dbo hmoVo Am{U Joë`m dfu {dídH$a§S>H$ qOH$Umè`m

_h|Ðqgh YmoZrbm Ë`m§Zr EAa hmCg_Ü`o ~mobmdyZ gÝ_m{ZV Ho$bo hmoVo. `m XmoKm§Zm gwImoB©Mr g\$a KS>dyZ AmUÊ`mMrhr KmofUm Ho$br hmoVr. hdmB© XbmÀ`m EH$m Cƒ A{YH$mè`mZo gm§{JVbo H$s, J«wn H°$ßQ>ZMo nX ñdrH$maë`mZ§Va g{MZZo hdmB© XbmH$So> EH$Xmhr diyZ nm{hbo Zmhr. XmoZ df} bmoQ>br Var Am_Mm g{MZer H$mhrM g§~§Y Ambm Zmhr.

Ë`m_wio ^{dî`mV H$moUmbmhr Aem àH$maMo nX XoÊ`mMo H$maUM H$m`? g{MZ Am{U YmoZrÀ`m hdmB© CÈ>mUm{df`r {dMmabo AgVm hm A{YH$mar åhUmbm, Am_À`mH$So> AZoH$ H$m_o H$aÊ`mgmaIr AmhoV. gwImoB©Mr H$m°H${nQ> `m H$m_mgmR>r Zmhr. hdmB© XbmZo ZwH$VoM b§S>Z Am°qb{nH$_Yrb ~«m±PnXH$ {dOoVr ~°S>q_Q>Z IoimSy> gmB©Zm Zohdmbbm hdmB© g\$a KS>dyZ AmUbr hmoVr.

Xþ~B©, {X. 8 … ZwH$˶mM Omhra Pmboë¶m Q>r-20 H«$‘dmarV Zì¶m {dœ{dOo˶m doñQ> B§S>rO g§KmZo Xþgè¶m ñWmZr Pon KoVbr Amho. A§{V‘ gm‘ݶmMo MmoH$g© lrb§H$m g§KmMo Aìdb ñWmZ H$m¶‘ AgyZ ^maVr¶ g§KmMr {Vgè¶m ñWmZr KgaU Pmbr Amho. lrb§H$m g§KmMo 127 JwU AgyZ qdS>rOMo 121 JwU Ombo AmhoV. ^maVmMo 120 JwU H$m¶‘ Amho. ^maVmnmR>mno mR> B§½b§S> (118), X{jU Am{’«$H$m (117), nm{H$ñVmZ (116), Am°ñQ´>o{b¶m (108) ¶m§Mm H«$‘ bmJVmo. ’$b§XmOrV ~«°±S>Z ‘°¸$b‘

(830), {¼g Job (810), eoZ dm°Q>gZ (799), ‘mhobm O¶dY©Zo (775), gwaoe a¡Zm (741) Aìdb nmMmV Amho. Jmob§XmOrV gB©X AO‘b (770), AO§Wm ‘|{S>g (762), J«°‘r ñdmZ (750) n{hë¶m 3 ñWmZmda AmhoV. Xaå¶mZ ~rgrgrAm¶Zo {dœ EH$mXe Q>r-20 g§K Omhra Ho$bm Amho. ¶mV ^maVmÀ¶m {damQ> H$mohbrbm ñWmZ {‘imbo Amho. ¶m g§KmÀ¶m H$U©YmanXr ‘mhobm O¶dY©ZoMr {ZdS> Pmbr AgyZ 5 qdS>rO d lrb§Ho$Mo à˶oH$s 5 IoimSy> A§{V‘ g§KmV Amho. ^maVmÀ¶m gwaoe a¡ZmMr 12dm IoimSy> åhUyZ {ZdS> Pmbr Amho.

AmVm {ZdS> g{‘VrMr H$gmoQ>r Ab{dXm

Jm¡V‘ J§^ra, Phra ImZ d dra|Ð gohdmJ

Zdr {X„r, {X. 8 … ^maVr¶ {H«$Ho$Q> g§KmMr An¶emZo nmR> gmoS>bobr Zmhr. ¶mMr H$maUo emoYʶmMm à¶ËZ Vgm H$Yr Ho$bmM Zmhr. ¶mnwT>ohr hmoUo e³¶ Zmhr. 2011À`m {dœMfH$ OoVonXmZ§Va ^maVr` {H«$Ho$Q> g§Kmbm CVaVr H$im bmJbr Amho. ^maVr` {H«$Ho$Q>Mr hr KgaJw§S>r WmondÊ`mMo H$R>rU H$m_ g§Xrn nmQ>rb `m§À`m AÜ`jVoImbr {Z`wº$ Pmboë`m Zì`m {ZdS> g{_Vrbm H$amdo bmJUma Amho. amhþb Ð{dS> d ìhrìhrEg bú‘U ¶m§À¶m {Zd¥Îmr_wio {Z_m©U Pmbobr nmoH$ir ^ê$Z H$mT>Uo ho AmìhmZ AmhoM. Ë`mnojmhr H$R>rU H$m_ Amho g§KmVrb d[að> IoimS>~§y m~V ¶mo½¶ {ZU©¶ KoʶmMo. dra|Ð gohdmJ, ha^OZqgJ, g{MZ V|Sw>bH$a, Jm¡V‘ J§^ra, Phra ImZ AmXr d[að> IoimSy> EImX-Xþgam AndmX dJiVm gmV˶mZo An¶emMr nm¶ar MT>V Amho. JV bm¡{H$H$mdaM Vo g§KmV ñWmZ amIyZ AmhoV. àË`oH$ àH$maÀ`m {H«$Ho$Q>gmR>r

amIrd ’$ir V`ma H$aUo JaOoMo Amho. lrH$m§V `m§À`m g{_VrZo Ver VaVyX Ho$br ZìhVr. doJdmZ Jmob§XmOrgmR>r n`m©`r ì`dñWm H$m`? amIrd JmobX§ mO H$moUVo AmhoV? Ë`m§Mm XOm© H$m`? `mMm aoH$m°S©> V`ma H$aUo JaOoMo Amho. 3 doJdoJio H$U©Yma? Q>r-20 {dœMfH$mVrb An¶emZ§Va ^maVr` {H«$Ho$Q> {Z`m_H$ _§S>imZo (~rgrgrAm`) VrZ àH$mam§gmR>r VrZ doJdoJio H$U©Yma {ZdS>Ê`mMm {dMma Ho$bm Amho. lrb§H$o V ZwH$Ë`mM Pmboë`m Q>r-20 {dœMfH$mV ^maVmZo nmM n¡H$s Mma gm_Ý`mV {dO` {_i{dbm. _mÌ, Varhr Q>r_ B§{S>`m Cnm§Ë` \o$ar JmRy> eH$br Zmhr. EH$m d¥Îmdm{hZrÀ`m d¥ÎmmZwgma ~rgrgrAm¶ _h|ÐqgJ YmoZrH$S>o H$gmoQ>rMo, {damQ> H$mohbrH$S>o EH$ {Xdgr` gm_Ý`m§Mo Am{U gwaoe a¡ZmH$S>o Q>r-20Mo H$U©YmanX XoʶmMm {dMma H$aV Amho.

Q>’$o b! H$mob§~mo, {X. 8 … Am°ñQ´>o{b¶mMo n§M gm¶‘Z Q>’o$b ¶m§Zm Q>r20 {dœMfH$ ñnY}Mm A§{V‘ gm‘Zm eodQ>Mm R>abm. ˶m§Zr ¶m gm‘ݶmZ§Va {Zd¥Îmr ñdrH$mabr. Q>’o$b Ooìhm ‘¡XmZmda CVabo, Voìhm Vo IynM ^mdyH$ hmoVo. ˶m§Zr {dHo$Q>darb ~oëgbm hmV bmdyZ ~oëgMr AZw^yVr KoVbr. Q>’o$b ¶m§Zr 74 H$gmoQ>r d 174 EH${Xdgr¶ gm‘ݶm§V n§M åhUyZ H$m‘ Ho$bo Amho. 2004 Vo 2008 ¶m H$mimV ˶m§Zm 5 doim gdm}Îm‘ n§M åhUyZ nwañH$ma {‘imbm Amho.

M‘ËH$ma! drê$ V§Xéþ ñV Pmbm

nwUo ³b~Mm AmoEZOrgrda WamaH$ {dO¶ nwUo, {X. 8 … nwUo ’w$Q>~m°b ³b~Zo AmoEZOrgrda 3-2 JmobZo WamaH$ {dO¶ {‘i{dbm. ¶m {dO¶m‘wio nwUo ³b~bm 3 JwU {‘imbo AmhoV. ~mbodmS>r ñnmoQ>g © ² H$m±ßbo³g nwUo ¶oWo Pmboë¶m ¶m gm‘ݶmV nwUo ³b~Zo gwédmVrnmgyZM gm‘ݶmda nH$S> {‘i{dbr hmoVr. 23ì¶m {‘{ZQ>mbm OoOo bmbnoIwbmdm ¶mZo noZëQ>rda Jmob H$aV nwʶmbm AmKmS>rda Zobo hmoVo. ‘ܶ§Vamn¶ªV nwʶmZo hr AmKmS>r {Q>H$dyZ R>odbr hmoVr. 47ì¶m {‘{ZQ>mbm nwʶmMr AmKmS>r XþßnQ> H$aUmam Jmob gw^mf qgJZo ‘mabm. ˶m‘wio ¶O‘mZ nwUo g§K ghO qOH$Uma

Ago {MÌ C^o Pmbo hmoV.o nU, AmoEZOrgrZo OmoaXma nbQ>dma H$aV 55ì¶m d 60ì¶m {‘{ZQ>mbm Jmob H$aV ~amo~ar gmYbr. 55ì¶m {‘{ZQ>mbm O{VZ {~íV d 60ì¶m {‘{ZQ>mbm H$mËgw‘r ¶wgm ¶m§Zr Jmob Ho$bo. ˶mZ§Va AmoEZOrgrZo gm‘ݶmda nH$S> {‘i{dVmZm nwʶmda AmH«$‘U Ho$bo. nwʶmÀ¶m ~MmdnQy>§Zr ˶mdoir CËH¥$ï> H$m‘{Jar H$aV g§^mì¶ YmoH$o Q>mibo. 71ì¶m {‘{ZQ>mbm nwʶmÀ¶m eÝ‘wJ‘ d|H$Q>oeZo Jmob Ho$bm. nwʶmZo ¶m Jmob‘wio {‘imbobr AmKmS>r eodQ>n¶ªV {Q>H$dyZ R>odbr d {dO¶ gmOam Ho$bm. Amåhr Mm§Jbo Ioibmo … S>m¶g Y|nmo{déÕ nam^d Pmbm Agbm

Varhr Amåhr Mm§JboM Ioibmo, Aer à{V{H«$¶m M{M©b ~«Xg© g§KmMo à{ejH$ ‘m[a¶mZmo S>m¶g ¶m§Zr {Xbr. Amåhr Jmob H$aʶmgmR>r AZoH$ g§Yr V¶ma Ho$ë¶m. nU, ¶mn¡H$s EH$mM g§YrMm bm^ CR>dy eH$bmo. nwT>rb dmQ>MmbrV ¶mo½¶ {’${ZqeJda bj Úmdo bmJob, Agohr Vo åhUmbo. Am‘Mr ~Mmd’$ir ˶m gm‘ݶmV 2 doim H$mob‘S>br d XmoÝhr doim Y|nmoZo Jmob Ho$bo. ~Mmd’$ir ^¸$‘ H$aʶmgmR>rhr Amåhr {deof ‘ohZV KoV AmhmoV, Agohr ˶m§Zr gm§{JVbo. Iam~ H$m‘{Jarbm ‘m’$s Zmhr … ‘m°J©Z Iam~ H$m‘{Jarbm ‘m’$s Zmhr, Aer à{V{H«$¶m npíM‘ ~§JmbMo à{ejH$

Q´>oìha ‘m°J©Z ¶m§Zr {Xbr. ñnmo{Q>ªJ ³b~ Xr Jmodm g§Km{déÕ Jmob H$aʶmÀ¶m gmo߶m g§Yr IoimSy>§Zr XdS>ë¶m. ˶mMà‘mUo AmH«$‘UmVhr {T>bmB© hmoV hmoVr. ñnmo{Q>ªJ ³b~{déÕ {dO¶r gbm‘r XoD$Z ^¸$‘ gwédmV H$aʶmMr g§Yr ~§JmbZo XdS>br Aer nwï>r ˶m§Zr OmoS>br. ñnmo{Q>ªJ ³b~ Xr JmodmZo npíM‘ ~§Jmbbm H$mb Jmobeyݶ ~amo~arV amoIë¶m‘wio ~§Jmb g§Kmda ñWm{ZH$m§H$Sy>Z Q>rHo$Mm ^S>r‘ma hmoV Amho. gwédmVrMr {T>bmB© ñnYm© g§nVodi o r AS>MUrV AmUy eH$Vo, Agohr Vo åhUmbo.

gm¶‘Z Q>’o$b

nwʶmÀ¶m gw^mf qgJZo Jmob Ho$bm Vmo jU

Zdr {X„r, {X. 8 … M±{n¶Ýg brJ ¶oVm Odir OI‘r IoimSy> ’$sQ> hmoB©, ¶m åhUrà‘mUo dra|Ð gohdmJ {’$Å> A±S> ’$mB©Z Pmbm Amho. ñnYm© Ad¿¶m H$mhr Vmgm§da ¶oD$Z R>onbr AgVmZm drê$ {’$Å> Pmë¶mMr KmofUm Pmbm. Vmo gbm‘rMm gm‘Zm dJiVm Aݶ gm‘ݶm§gmR>r CnbãY Agë¶mMo d¥Îm Amho. {dœMfH$ ‘mohr‘ g§në¶mZ§Va drê$ OI‘r Pmë¶mMo d¥Îm YS>H$bo hmoVo. drê$ {H$‘mZ 2 AmR>dS>o Ioiy eH$Uma Zmhr, Agm XmIbm IwÔ S>m°³Q>am§Zr {Xbm hmoVm. Ago AgVmZmhr drê$ {Z¶mo{OV doioAmYrM V§XþéñV Pmbm Amho. 13 Am°³Q>mo~anmgyZ M±{n¶Ýg brJ ñnYm© gwê$ hmoUma Amho. ˶mnydu CÚm 9 Am°³Q>mo~anmgyZ ñnY}Mr nmÌVm ’o$ar gwê$ hmoUma Amho. ¶m ’o$arVyZ Aݶ 2 g§K R>a{dbo OmUma Amho.

9 Oct 2012  

News,goa,local

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you