Page 1

04goa1_Layout 1 03-11-2012 23:23 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>>r, gdmªgmR>>r

nUOr, a{ddma, {X. 4 Zmoìh|o~> a 2012 n df© … 1, A§H$ …$ 62 n nmZo 12+8=20 n < 3 n www.dainikherald.com

> > $ H$moR>S>r Vm§Xyi H$mim~mOma àH$aUr EH$mbm

> $ ImU g§H$Q>$mbm nauH$a gaH$ma O~m~Xma

amï´>r¶ ~wÕr~imV ^³Vrbm am¡$ ߶nXH$

$ Vm§XimMm $ H$mim~mOma àH$aUmV AQ>H$ Ho$boë¶m g{MZ > ’$m|S>çmVrb ZmB©H$ > e{Zdmar $ ~moaH$a ¶mbm nmM {Xdgm§À¶m {a‘m§$ S>da KoʶmV Ambo Amho. - nmZ 2

$ Agë¶mMm $ Jmoì¶mV CX²^dboë¶m ImU g§H$Q>mbm amÁ¶ gaH$ma O~m~Xma > J‘§Ìr à’w $ $„ nQ>ob ¶m§Z> r Ho$bm. $ $ Amamon H|$Ðr¶ AdOS> CÚmo - nmZ 3

$ OiJmd-‘hmamîQ´> ¶oWrb 39 ì¶m àr{‘¶a amîQ´>r¶ ‘{hbm§À¶m ~wÕ$r~i ñnY}V J«±S>‘mñQ>a> $^³Vr$ Hw$bH$Uubm$ am¡ß¶$ nXH$ > àmßV Pmbo. - nmZ 12

$ i eãXH$„mo {damoY ‘moS> y>Z H$mT>UmaM > hmoUmaM hmoUma åhUOo $ Z XmIdUmaM $ Jmoì¶mV ^ady bwgmo’$mo{Z¶m &&1&&

AmÝga A°O na Am°ZbmB©Z...

$ > H$O© H$mTy>Z [Xdmir > $ $$ 150 H$moQ>tÀ¶m H$Om©Mm ImUrÀ¶m n[a[ñWVrer g§~Y§ Zmhr

> a‘oe^mD$ XUHy$Z dXbo H«$sS>m‘§Ì$ r> H$mUH$moUdmbo > H$am¶bm > bwgmo’$mo{Z¶m Pmbo g‚m gmao &&2&&

$

E Am‘Xma- ‘§Ìr Am¶n°S>, ‘mo~mB©bda H$aVrb H$m‘H$mO $

$

‘moSy>Z EH$eogÎma H$moQ>r H«$sS>mOÌm $^adVrb ‘moR>r > UmgmR>r n[a ho gmao H$mo àíZ nS>o &&3&& $ bwgmo’$ $mo{Z¶m hr ^mZJS> $ > Ago H$iUo> AdKS> H$m¶ H$emgmR>r åhUyZ B~mS> hm Xþ$S>dm§Mm? &&4&& Xoe nmoVw©JrO $~mobUmao EH$Ì ¶oD$Z IoiVmV gmao Zm‘ V¶m§$ Zm> Ago ݶmao bwgmo’$mo{Z¶m &&5&& ‘w»¶ ˶mV$ nmoV©wJ>mb$ $ > ~«mPrb ‘J ‘mH$md Am{U > Xoem§M> o ‘§S>b Xhm-~mam AdKo ˶mV &&6&& Aem$ ¶m {d{MÌ JQ>$mV > gm‘rb hmoV Jmodm H$gm gmao Jmo‘§VH$s¶> MH$sV hmoV ‘Zmo‘Zr &&7&& Jmodm Amho ^maVXoer VemV Zìho nmoV©wJrO^mfr $ Jmoì¶mMr JUZm $ H$er Var Ho$br ¶m H§$nyV &&8&& hm H$moU$mMm ‘|X$ ÿ gS>H$m > {dMma H$ê$Z CS>mbm> ^S>H$m> $ ZH$m> CJm ~XZm‘ H$ê$ Jmodm Am‘wMm &&9&& > hmoVo nmoVw©JrOm§Mo amÁ¶ > Vo VodT>çmZo H$m¶ {~KS> Jmoì¶mMo H$m$ ZmVo VwQ>Vo ^maVmH$S>rb? > >&&10&& $ > > $ hmoVm$ {Z Amho Jmodm ^maVmMm ho H$mhr ZVÐï>m§ Z gmho $ ˶m§À¶m $dmao dmho KamV > &&11&& nmoVw©Jmb‘Yrb nmoVw©JmbMo hmoD$Z q‘Yo ZH$mo Agbobo $H$aVr Y§$Xo Im§Ú$ mdar ¶m§À¶m P|S>o > bmo$H$m§Mo &&12&& Jmo$ è¶m $ Jmodm ñdV§Ì Xoe ZgVmZm bwgmo’$mo{Z¶mMm H$m> ~hmUm $ H$emg MmQ>V> m hmo dhmUm nmIë¶m§À¶m &&13&&

$ >

$

nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) …amÁ¶ Am{W©H$ g§H$Q>mV AgVmZmhr ¶o˶m 12 VmaIo $ À¶mnydu gaH$mar H$‘©> M$ mè¶m§Zm S>>rE$ Am{U {XdmirMm $ $ ~moZg XoʶmMo gaH$maZo R>adbo Amho, ‘mÌ Ë¶mgmR>r gaH$mabm $150 H$moQ>r én¶m§>Mo AmUIr H$O© H$mT>mdo bmJV Amho.‘mÌ ¶m H$Om©Mm ImUt‘wio CX²^dboë¶m n[a[ñWVrer $ > ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmo> ha H$mhr g§~§Y Zgë¶mMo nauH$a ¶m§Zr X¡[ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm gm§$ [JVbo. $ Owb¡nmgyZMm S>rE $ Am°³Q>mo~aÀ¶m $ > KmbUma, > > $ n[anÌH$ $ nJmamV Ago $ Ambo hmoVo. ˶mZ§Va ~moZg H$mT>ʶmV 12 Zmoìh|~a> nydu XoʶmMo gaH$maZo > $ ~moZg ¶m R>adbo> . AmVm S>> rE Am{U Xmo$Ýhr§gmR>r gw‘mao 30 Vo 40 H$mo$ Q>r én¶o bmJUma AmhoV. ‘mÌ VodT>¡ n¡go $ Ago gaH$mar {VOmoarV {e„H$$ ZmhrV, $ $ $ $ $

$ $>$ nyduÀ¶m {XJ§~a H$m‘VmZr $ nZdV Am‘§ÌU Xod> mo$Zr AmUbr >$ åhUOo Jmodm ~Zob ¶O‘mZr H«$sS>mñnYmªMm &&15&& H$‘aoMo ~m§YyZ S>mo³¶mbm åhUVr ñnYm© ^ady> Mbm H$m¶ Pmbo Oa Jmoì¶mbm ~m§Ybo XmdUrg &&16&& EHo$H$mir BWo nmoV$ w©JrO$ hmoVo $ $Z> ˶m§ $ À¶mer ZmVo Am‘Mo AOy bJoM Amåhm ¶oVo ^aVo $ Zmd KoVm &&17&& åhUyZ bmO^rS> gmoSy>Z $ > bwg$mo’> $mo{Z¶m KoD$Z Ambmo ‘Zmoham§Zmhr nQ>dyZ KoVbo H$m$ Zmhr? &&18&& H$S>dm Xoe^º$ ‘Zmoha IaoM H$m Jßn ~gUma? > M BWo ^adUma $ Iao bwgmo’$mo{Z¶m ñnYm©? &&19&& H$moH$Ur-‘amR>r H$‘Hw$dV Ho$br $ Odi > Ho$br AmVm nmoVw©JrO ^mfm $ bwgmo’$mo{Z¶mZo ^«ï> $Ho$br ‘Vr gdmªMr &&20&&

- M§S>mob

$

E $~moZg, {S>EgmR>r hdoV $ 30 Vo 40 H$moQ>r én¶o $ $ E 12 VmaIo n $ ydu $ H$‘©Mmè¶m§ $ Zm bm^ E ¶mdfuMo EHy$U H$O© Pmbo 500 H$moQ>r > $ Agbo Var H$‘©Mmè¶m§Zm {Xbobm eãX ‘mJo ¿¶m¶Mm Zmhr AgoM gaH$maZo $ ‘{hݶmV R>adbo Amho. ˶m{edm¶ ¶mM Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgd Am{U $ bmJV gaH$maÀ¶m H$mhr ¶moOZmhr ‘mJu AmhoV ,Á¶mV J¥h AmYma ¶moOZoMm $ g‘mdoe Amho. $ $ Xe©H$ [aPìh© ~±Ho$À¶m ‘mJ© VËdm§à$‘mUo Jmoì¶mbm ¶m$ Am{W©H$ dfm©V $ Q>r én¶m§Mo H$O© KoʶmMr 1300 H$mo >$ $ >$ $ > $ > $ $ $ $ $

H$m‘ ‘w^m hmoVr. ˶mVbo ‘mM© Vo gßQ>|~a ¶m ghm‘mhrV 350 H$moQ>r én¶o H$O© KoVbo Amho. gßQ>|~a ‘{hݶmn¶ªV gaH$mabm 600 H$moQ>r én¶o H$O© KoʶmMr ‘w^m hmoVr, nU ˶m H$mimV VodT>o H$O© Z KoVë¶m‘wio 1300> ‘YyZ 250 H$moQ>r$ én¶o dOm Ho$bo OmUma > $ AmhoV. ¶o˶m ‘§Jidmar 150 H$moQ>r én¶o H$O© KoVë¶mZ§ $ Va$ H$Om©Mm ¶m dfuMm AmH$S>m 500 H$moQ>r én¶o hmoUma Amho. ˶mZ§Va ‘mM©n¶ªV gaH$mabm AmUIr gw‘mao$ 550 H$moQ>r én¶o H$O© $ KoʶmMr ‘w^$ m am{hb. amÁ¶ gaH$ma ‘§Jidmar( 6 Zmoìh|~abm )Amnbo H$O©a$moIo {X„rV {bbmdmgmR>r H$mT>U> ma Amho. ˶m{Xder $ {bbmd$ Pmbm Va ~wYdmar gaH$mabm $ > 150 H$moQ>r én¶m§ $ Mo H$O© $ O‘m hmo> Uma $ Amho. $

$

>

>

nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) …dmhVyH$ A{YH$mè¶m§Zr KoVboë¶m amÌrÀ¶m dmXJ«ñV {’$Q>Zog naoS> àH$aUmV ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Mm¡H$er H$aʶmMm AmXoe {Xë¶mda g~§{YV A{YH$mè¶m§Mo Ym~o $ XUmUbo Amho. ˶m‘wio AmVm nwamdo Zï> H$aʶmMo H$m‘ ¶wÕnmVirda hmVr > KoʶmV Ambo Amho. $ $ dmhVyH$ {d^mJmÀ¶m åhmngm$ > H$m¶m©b¶mVrb A{YH$mè¶m§ Z$r ~oH$m¶XoeranUo Amído$ - ‘m§Ðo$ ¶oWo ¶oD$Z amÌrÀ¶m doir dmhZm§Mr {’$Q>Zg o MmMUr KoVbr hmoVr. ¶m $ àH$mamMm X¡{ZH$ $ $

>

>

$

>

$

>

$

$

>

’$m°bmoAn

$ $

$ $ $ $ $ hoamëS>‘YyZ nXm©’$me$ Pmë¶mZ§Va dmhVyH$ ‘w»¶mb¶mVyZ Am{U ^«ï>mMma {damoYr nWH$mH$Sy>Z ¶m àH$aUmV XIb> $ ha Ko$Vbr hmoVr. Vgo$ M ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmo nauH$a ¶m§Zr ¶m àH$aUmV Mm¡H$er H$aʶmMm AmXoe {Xbm hmoVm. > ‘w»¶‘§Í¶m§$ À¶m hñVjonm‘wio ¶m > $ $ > $ $ $ > $ $ $ $

H$O© ‘¶m©XoV amhÿZM … ‘w»¶‘§Ìr Amåhmbm ‘w^m Agboë¶m aH$‘oVyZM Amåhr H$O© KoV AmhmoV. 1300 H$moQ>r én¶o H$O© $ > $ $ KoʶmMr ‘w^m hmoVr. nU VodT>o KoʶmMr doi ¶oUma Zmhr.$ Om- $ $ $ Zodmar ‘{hݶmn¶ªV AmUIr WmoS>o H$O© KoVbo OmB©b. ‘mPm à¶ËZ Amho $ , ¶m Am{W©H$ dfm©V> bo H$O© > 750 H$moQ>r én¶m§ $ $ n¶ªV ‘¶m©XrV R>odm¶Mo Am{U $ VgoM hmoB©b. nydu > bKw ~MV$ H§$nݶm§H$$Sy>Z H$O© $ KoVbo Om¶Mo ,na§Vy ˶m§Mm $ KoVmo.$ ì¶mOXa OmñV AgVmo, ˶m‘wio Amåhr ~±H$m§À¶m ‘mܶ‘mVyZ > H$O© $ > $ Á¶mV$ ì¶mOXa AJXr> H$‘r åhUOo 6.5 À¶m ì¶mOXamZo H$Om© {‘iVo, $ Ago ‘w»¶‘§Ìr$‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr AmO$ gm§{JVbo. Xaå¶mZ,¶m amÁ¶mV CX²^dboë¶m ImU n[a[ñWVrMm ¶m H$Om©er H$mS>r‘mÌ> g§~§Y Zgë¶mMo $ ‘w»> ¶‘§Í¶m§Zr ñnï> Ho$bo. $ $ > $ > $ $ $ $ $ $ > $ $ $ nUOr, {X.> $ 3 (à{V{ZYr)> … gmd©O{ZH$ boIm g{‘VrÀ¶m Ahdmbmda gaH$mar A{YH$mar H¥$Vr Ahdmb V¶ma H$aVrb Am{U Vmo {dYmZg^oV gmXa Ho$bm OmB©b, Ago ‘w»¶‘§Ìr ¶m§Zr {dYmZg^oV gmXa Z H$aVm ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr AmO X¡{ZH$ AñdrH¥$V H$éZ nwÝhm nrEgrH$S>o hoamëS>er ~mobVmZm gm§{JVbo. nmR>dbm hmoVm. nrEgrMo Zdo Aܶj nrEgr Ahdmb g^mnVtZr [dO¶ n¡ ImoV ¶m§À¶m g{‘VrZo ’o$~«wdmar gaH$mabm nmR>dbm Amho. g^mnVtMr 2012 ‘ܶo nwÝhm Vmo Ahdmb g^mnH¥$Vr H$m¶ÚmÀ¶m Mm¡H$Q>rVbrM Amho VtZm {Xbm. ˶mZ§Va {dYmZg^m ˶m‘wio H$mhr bmoH$ Amjon KoV AmhoV {ZdS>UyH$ Pmbr Am{U Zì¶m ˶mbm $H$mhr AW© Zmhr, Ago ‘w»¶‘§Ìr {dYmZg^oMo g^mnVr åhUyZ amO|Ð åhUmbo. $ Amb}H$a ¶m§Mr {ZdS> Pmbr. Amb}H$a {damoYr njZoVonXr AgVmZm ¶m§Zr Vm~m KoVë¶mZ§Va g^mnVr§À¶m ‘w»¶‘§Ìr$ ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m Q>o~bda Agbobm hm nrEgr Ahdmb AܶjVoImbrb g{‘VrZo ~oH$m¶Xm ˶m§Zr amÁ¶ gaH$mabm nmR>dbm hmoVm. ImUtda V¶ma Ho$bobm Ahdmb ¶m AhdmbmdéZM gܶm dmX {Z‘m©U $ $ àVmnqgh amUo Pmbr AgyZ H$mhr {dYrVÁkm§Zr VËH$m[bZ g^mnVr

> … Jmodm nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) {dYmZg^oV ¶mnwT>o àíZmoÎma Am{U BVa > H$m‘H$mO H$mJXmda hmoU$ ma Zmhr. {dYmZg^m Am°ZbmB©Z H$aʶmMo H$m‘ gwé Pmbo Amho. ˶m‘wio ¶mnwT$>o à˶oH$ > d $ ‘§Ìr Am¶n°S $ Am{U Am‘Xma $ Mo H$m‘H$mO ‘mo~mB©>bÛmao {dYmZg^o $ . H$aUma >Amho amOñWmZ {dYmZg^oÀ¶m YVuda > > Z amÁ¶mMr {dYmZg^m Am°ZbmB© H$aʶmV ¶oUma Amho. ˶mg§~§Y$r ~m°e H§$nZrbm H§$ÌmQ> XoʶmV Ambo Amho. $ XoVmZm nwT>rb {dYmZg^m> H§$ÌmQ> A{YdoeZmÀ¶mny>du$ Am°ZbmB©$Z à{H«$¶oM> o H$m‘ nyU© ìhm¶bm hdo$ , Aer AQ> {dYmZg^oZo KmVbr Amho. $ aH$S>o [dYmZg^oÀ¶m A§> VJ©V gìh© $ Mo $ Am¶n° $ >S> Am{U $ ‘mo~>mB©$b Am‘Xmam§ OmoS>bo OmVrb ,OoUoH$éZ [dYmZg^ogmR>r nmR>{dʶmV$ ¶oUmao$ àíZ àíZ, R>a$ md, {dYo¶H$ ho ‘mo~mB©bÛmaohr $ $

H¥$Vr Ahdmb V¶ma H$aUma … nauH$a

$

"[’$Q>Zg o naoS>' àH$aUr nwamdo Zï> H$aʶmMr YS>nS>

àH$aUmV ho ~oH$m¶Xoera naoS>dmbo YmñVmdbo AmhoV. dmhVyH$ Im˶mMr åhmngm emIm hmXabr Amho. gmnS>bo Omʶmnydu nwamdo Zï> H$aʶmÀ¶m hmbMmbr gwê$ Pmë¶m AmhoV. åhmngm H$m¶m©b¶mVrb EH$m H$‘©Mmè¶mZo {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma ¶m $ $ àH$aUmV XmoZ A{YH$mè¶m§ Z$ r nwT>mH$ma Ko$Vbm Amho. H$m¶m©b¶rZ$ Zm|$XrV ~Xb H$aʶmMo àH$mahr gwê$ AmhoV. ¶mM > $ b¶mVrb $ EH$ d[að> A{YH$mµ $ ar H$m¶m© ˶m§Zm nmR>rer KmbV AmhoV. $ (g{dñVa d¥Îm nmZ 2) > $ $

dmX nrEgr AhdmbmMm

$

$

$

>

>

$

$

$ >$ $ $ g^mnVr Vmo Ahdmb AmVm ñdrH$mé eH$V Zmhr, Ago åhQ>bo Amho Va H$mhtZr Vmo AhdmbM Cabobm Zmhr, Ago åhQ>bo Amho. ewH«$dmar g^mnVr Amb}H$a ¶m§Zr Amnbr ~mOy ñnï> H$arV Vmo Ahdmb ‘r ñdrH$mabobo Zmhr Va Vmo g^mnVtÀ¶m Q>o~bda Agbobm Ahdmb H¥$VrgmR>r amÁ¶ gaH$maH$S>o nmR>dbm Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. AmO ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr ‘r ˶m Ahdmbmda H¥$Vr Ahdmb V¶ma H$aUma Zmhr Va ImUrH$S>o g§~§[YV gaH$mar A{YH$mè¶m§H$S>o Vmo Ahdmb nmR>dbm OmB©b Am{U A{YH$mè¶m§ZmM ˶mda H¥$Vr Ahdmb V¶ma H$éZ gaH$mabm Úm, Ago gm§JVmo, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo.

$

> $ ‘S>Jmd, {X. 3 (à{V{ZYr) : ‘mH$S>rU Am{U {VÀ¶m {nëbmMr JmoîQ> $ . hm¡XmV nmUr Zoh‘r gm§{JVbr OmVo dmTy> bmJë¶m‘wio ‘mH$S>rU Amnë¶m {n„mbm S>mo³¶mda YaVo. nU nmUr ZmH$m-Vm|S>mV OmD$Z Ord Om¶Mr doi ¶oVo, Ver ‘mH$S>rU Amnë¶m $ {n„mbmM Imbr $KmbyZ ˶mÀ¶mda C^r amhVo, ñdV…Mm Ord dmMdy nmhVo. Zo‘H$s AerM AdñWm Pmbr Amho ,Joë¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$rV $ A»»¶m Hw$Qw>§~mMo amOH$s¶ ^{dVì¶ g§nwï>mV Amboë¶m Ambo‘md ’°>${‘brÀ¶m B‘m©dMr. M{M©b Ambo‘md ¶m§Mr. Amnbo amOH$s¶ ApñVÎM {Q>H${dʶmÀ¶m qMVonmoQ>r Hw$Qw>§{~¶m§Zm dmè¶mda gmoSy>Z ñdV: bmoH$g^ogmR>r ~m[e§J ~m§YʶmMr V¶mar M{M©b Ambo‘md ¶m§Zr Ama§^br Amho. H$ݶm dmb§H$m [hMo amOH$s¶ ^{dVì¶ KS>{dʶmgmR>r Jobr VrZ Mma df} à¶ËZ H$éZhr Amnë¶mgh H$ݶoMm, ^mdmMm Am{U nwVʶmMm nam^d M{M©b ¶m§Zm nmhmdm bmJbm. Ambo‘md Hw$Qw>§~mbm hm ‘moR>mM hmXam ~gbm. bmoH$g^oMr C‘oXdmar H$m±J«ogZo dmb§H$mbm {Xbr Zmhr åhUyZ {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV H$ݶobm nwT>o Ho$boë¶m M{M©>b Ambo‘md ¶m§Zm $ {jV$ Y¸$m {Xbm. gmgï>rH$am§>Zr AZno ¶m Y³³¶mZ§$ Va Ambo‘md Hw$Qw>§~mZo ‘VXmZ ¶§ÌUoda > Imna $ Mm nam^d ’$moS>bo. $nU Vgo$H$éZ$ ˶m§

$ $ $

$

$

$ $

$

$ $

$

> Vw‘À¶mH$S>o CÈ>mU gw{dYm Amho. ‘J, ehamV gwairV añVm dmhVwH$sgmR>r ¶moOZm H$embm hdr.

$

$

$

>

>$

>

$ >$ $ $

$

$

H$mhr {dO¶m‘ܶo namdVuV hmoD$ eH$bm Zmhr. gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mVrb H$mhr H§$ÌmQ>m§Vrb J¡aàH$mam‘wio XjVm Im˶mMm ggo{‘am Ambo‘md Hw$Qw>§~m‘mJo bmJbm Amho. ˶mVyZ gwQ>H$m H$éZ H$m±Jgo« Mo {dÚ‘mZ ImgXma KoʶmgmR>r Ambo‘md ¶m§Zr ‘w»¶‘§Ìr AgVmZm Vwåhr bmoH$g^oMr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mr ‘ZYaUr gwê$ $ C‘oXdmar ‘mJVm, Vr {Xbr > b$ J Ho$br, ˶m§Mr ^oQ>hr KoVbr. bJmo Zmhr Va H$m¶ H$amb? Ago $ Zr gmgï>> $rV Amnbr $ Ambo‘md ¶m§ {dMmabo AgVm 'CÚm H$moUr $ ‘moM}~m§YUr gwê$ Ho$br$ Am{U ~{KVbm Amho, CÚmMo ‘r 2014‘ܶo$ hmoUmè¶m AmJm‘r AmÎmmM gm§Jy eH$V Zmhr, $ $UHw $sV C^o amhʶmMm $nU$ ‘r> {ZdS>UHy $ bT>dUma bmoH$g^m {ZdS> $ {ZYm©ahr Omhra Ho$ $bm. Am{U ‘m¶m H$m¶© H$˶mªMm $ Ambo$ ‘md ¶m§À¶m ¶m ^w{‘Ho$‘wio Vgm AmJ« h Amho ' $ $ Ago AZo> H$m§À¶m ^w$ d> ¶m$ > C§> Mmdë¶m. nU M{M© b Ambo ‘ md åhUmbo. Ambo‘md ¶m§Mrhr YS>nS> åhUOo $ > ñdV…Mo amOH$s¶ ApñVËd {Q>H$dyZ R>odʶmgmR>rMo nmD$b Amho ,ho ñnï> H$m±J«ogMr C‘oXdmar ‘mJUma Amho. Vr $ Va {R>H$, Zmhr Va Z§Va H$m¶ $$ hmoV Amho. Amnë¶m H$ݶobm ¶eñdr {‘imbr $ Vo Voìhm R>a[dZ' Ago M{M©b amOH$s¶> Zo$Vm ~Zdy nmhUmè¶m H$am¶Mo $ M{M©>bÀ¶m ‘ZmVbr 'Imo$Q'> {Xgy ¶m§Zr AmO X¡{ZH$ hoamëS>bm $ . ¶mM~amo~a H$m±J«ogg‘moa gm§{JVbo. bmJbr Amho $ nauH$am§Mo ‘Z > AS>$ MUr {Z‘m©U H$ê$Z M{M©b Ambo‘md ho Jmoì¶mÀ¶m > hm Zdm amOH$s¶ $ S>mdhr amOH$maUmVbo $ MVya ZoVo > åhUyZ$ qOH$ʶmMm > À¶m$ MVy$ aVoMm M[M©b ¶m§Zr $‘m§S>b$ m Agy eH$Vmo. AmoiIbo> OmVmV.$ ˶m§ > {ZdS> $ UwH$sgmR>r AZw^d AZoH$ doim amOH$s¶ > '‘r bmoH$g^m

$

$ nQ>bmda Ambm> Amho $ . Zdm nj H$mTy>Z $ C‘oXdma qOHy > $Z ˶m$ njmMo > Amho. AmUʶmMo H$g~ ˶m§Zr gmYbo ˶m‘wio bmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$sV ˶m§Zr AmnU C^o amhUma Agë¶mMo Ho$bobo {dYmZ ho ^mOnoÎma njm§Zr ghO KoʶmgmaIo Zmhr. '‘bm qOH$ʶmgmR>r amOH$s¶ njM nm{hOo Ago Zmhr. nU Am‘À¶m (H$m±J«ogÀ¶m) Aܶj gmo{Z¶m Jm§Yr ¶m§À¶mH$S>o ‘r ‘mPm àñVmd ‘m§S>Uma Amho, ˶mM {ZU©¶ KoVrb' Agohr M{M©b åhUmbo. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶mer Pmboë¶m ^oQ>r{df¶r ˶m§Zm {dMmabo AgVm, '˶m§À¶mer Pmboë¶m ^oQ>rV EH$ Q>¸$m gwÜXm amOH$s¶ {df¶mda MMm© Pmbr Zmhr. ‘r ˶m§Mr ^oQ> ‘m{JVbr hmoVr, Am{U Mma ‘{hݶm§Zr ˶m§Zr ‘bm Anm°BQ§ >‘Q| > {Xbr. Vo ‘mPo Mm§Jbo [‘Ì AmhoV. ˶m‘wio ˶m§À¶m ^oQ>rMm MwH$sMm AW© ZH$mo' Ago M{M©b åhUmbo$ . $ {Zd> ‘mM©‘Yrb $ {dYmZg^m > SUwH$sV M{M©b Ambo‘md, ‘wbJr $ {H$‘ Am{U nwVʶm $ dmb§H$m, ~§Yy Á¶mo > $ ¶war Aem Mmahr OUm§Zm hma nËH$amdr $ $ ~°H$' bmJbr$hmoVr. amOH$maUmV 'H$‘ $ $ r M{M©b ¶m§Zr AmVm H$aʶmgmR> > V¶mar Mmbdbr Amho. $

M{M©b ¶m§Mr ^y{‘H$m Am{U amOH$s¶ Jm|Yi$ -nmZ 4

$

>

>

$

$ $

>

>

A±H$a

BYa-CYa

$

>

>$

$

> >

$ M {OWo Am‘Xma nmR>dy eH$Vrb. åhUOo Amho {VWyZ {dYmZg^oH$S>o g§~§YrV $ > Am{U Agbo$ bo H$m‘H$mO> H$é> eH$Vrb. $ Va ’$º$ A{YdoeZ gwé Pmë¶mZ§ $ hmV ¶oD$Z ~gy> Z H$m‘ H$é g^mJ¥ > $ Mo Z‘wZo eH$Vrb.gܶm boIr àíZm§ ^éZ Vo AmUyZ Úmdo bmJV. Vo H$m‘ MwH$Uma Amho. (g{dñVa d¥Îm nmZ $2) $ $ $ $ hdm‘mZ $ > > H$‘mb … 29 {H$‘mZ … 24 $ > $ nmdgmMr e³¶Vm > $ $ gmoZo … < 30,745 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 60,190 (1 {H$bmo)

$>

$ >

> $

>

$

$

$ >

non> abog {dYmZg^m H$aʶmgmR>r $ amO|Ð Amb}H$$a ¶m§Zr g^mnVr nwT>mH$ma KoVbm Amho. > {dYmZg^o $ $ À¶m Am°ZbmB©Z à{H«$¶oMo H$m‘ $ Á¶m H§$nZrbm $ {Xbo Amho $ ,˶m§Zr Amnbo H$m‘hr$ gwé$ Ho$bo$ Amho. H$mhrAmYw[ZH$ ¶§Ìo ˶m§> Zr ${dXo> emVyZ ‘mJdbr $ AmhoV, Or bdH$aM XmIb hmo Vrb. $

$

>

>

$

$ $

> $

$

$

$

$

$

$

$ $ $

>

M[M©bMr nwÝhm MVwamB© >$

$

$

’°${‘brMm ZmX gmoSy>Z ñdV…À¶m ApñVËdmgmR> $ > r$ YS>nS> $ >

hr Aer naYm{O©Ur d¥$Îmr $ JVr {hÀ¶m‘wio Pmbr AYmo Var eaq‘Xo Zm hmoVr > > &&14&& H$mhr ‘hm^mJ

> $

$

> $ >

> >

$

$

$

$

$ $

$

>

$

$

$

>$

$ >$ >$ $

$ $ $ $

> >

$ >$

$

$ $ $ $ $ $ >

$ > >

$

$ $

$ $ >$ > $ $

> >$

$ $

$

> $

$

$>

$

> $

$

$

$ $$

> $

$$

$

$

>

> $ $

$ >

>

$

> $

>

$

$

> $ >

$

$

>

$

$

$

$ $

$ $

> >

> $ $

$ $

$

$

$


04goa2_Layout 1 11/3/2012 11:22 PM Page 1

^dVmb Am°’$ X RECORD ‘w»¶‘§Í¶m§da dmXJ«ñV MMm© B‘obgmR>r à{gÕ Agboë¶m EH$m do~gmB©Q>da ßbo ~m°¶ g§X^m©V ~mV‘r à{gÕ Pmë¶mZ§Va ˶m ~mV‘rImbr H$mhr C§Q>mdaÀ¶m ehmʶm§Zr Jmoì¶m{df¶r H$‘|Q> Ho$bobo AmhoV. ¶mV ˶m§Zr ‘w»¶‘§Í¶m§Zmhr gmoS>bobo Zmhr. ‘w»¶‘§Í¶m§da d¡`{º$H$ h„o hmoVrb Ago dmXJ«ñV H$‘|Q> ¶m do~gmBQ>À¶m ~mV‘rImbr à{gÕ Pmbo AmhoV. ßbo ~m°¶ AmñWmnZmÀ¶m dmXmV ‘w»¶‘§Í¶m§Zr nSy> Z¶o Ago H$mhtZr gwMdbo Amho Va H$mhtZr ‘¶m©Xm Amobm§Sy>Z Amjonmh© ‘OHy$a Q>mH$bm Amho. ‘hÎdmMo åhUOo ho H$‘|Q> Oemg Vgo à{gÕ Ho$bo AmhoV.

‘amR>r AH$mX‘rV CXmgrZVm nd©arVrb ‘amR>r ^dZmVrb dmVmdaU gܶm gwZo gwZo Amho. AH$mX‘rÀ¶m H$m¶m©b¶mV ’$mago H$moUr {’$aH$V ZmhrV. H$moUr Ambo Var H$‘©Mmar CËgmhmZo ~mobV ZmhrV. Am‘Mr ZmoH$ar em~yV amhrc H$s Zmhr, Amåhmbm doioda nJma {‘iob H$s Zmhr, Aer H$‘©Mmè¶m§‘ܶo MMm© MmbVo. Mm¡H$er g{‘VrZo ‘amR>r AH$mX‘rbm ^oQ> {Xë¶mZ§Va AH$mX‘rVrb dmVmdaU ~aoM ~Xbbo Amho.

~ao Pmbo, nQ>ob ~mobbo ‘mJrb {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV ’°${‘bramO‘wio H$m±J«og AmKmS>rMm Ywìdm CS>më¶mMo H$m±Jo«g ZoVo gm§JV hmoVo. H$m±J«og gaH$maÀ¶m amOdQ>rbm ñWm{ZH$ H$m±J«og qH$dm amï´>dmXr ZoVo ¶m§Zr H$Yr O~m~Xma Yabo ZìhVo. ¶m{df¶r Vo ~mobUohr Q>miV hmoVo. e{Zdmar amï´>dmXrMo amï´>r¶ ZoVo à’w$„ nQ>ob ¶m§Zr ‘mÌ Ver ñnï> H$~wbr {XbrM. H$m±J«og AmKmS>r gaH$maMr H$m‘{Jar ho AmKmS>rÀ¶m nam^dmMo EH$ H$maU Agë¶mMo Vo åhUmbo. H$m±J«og gaH$maMr amOdQ> A¶eñdr R>abr Ago ñnï> eãXmV Oar gm§{JVbo Zgbo Var Oam doJir ^mfm dmnê$Z ˶m§Zr VoM gm§{JVbo.

~mCÝga ZaoJm H$‘©Mmè¶m§Mm ‘moMm© ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m {ZdmgñWmZr Amë¶m‘wio gmh{OH$M nÌH$ma Am{U nmo{bg VoWo ¶oD$Z WS>H$bo. gìdm AH$amÀ¶m gw‘mamg Mma ~S>çm A{bemZ JmS>çm gwgmQ> doJmZo ˶m {R>H$mUr ¶oD$Z W~H$ë¶m. ~S>çm ImU H§$nZrMo Vo ~S>o A{YH$mar hmoVo. ¶m A{bemZ JmS>çm§À¶m ‘mJyZ ˶m§MrM AmUIr EH$ ~moboamo JmS>r PmoH$mV Ambr. VoWo O‘boë¶m bmoH$m§Zm Amnbm Vmoam XmI{dʶmgmR>r Orn Wm§~{dʶmgmR>r ~«oH$hr bmdbm, na§Vw AMmZH$ ñnrS> dmT>{dbr Am{U nwT>o {ZKyZ Jobo. ˶mMo H$maU Z§Va CKS>H$sg Ambo. Orn‘Yrb ~aoMgo OU ho ~mCÝga åhUyZ à{gÕ AmhoV. ˶m§Zm ¶mnydu AZoH$doim AQ>H$hr H$aʶmV Ambr hmoVr, Am{U ‘w»¶ åhUOo ˶m§Zm AQ>H$ H$aUmao nmo{bg A{YH$mar VoWoM C^o hmoVo. ˶m§Zm nm{hë¶mda ¶m OrnZo AMmZH$ ñnrS> dmT>{dbr.

XmoZ à’w$„ H|$Ðr¶ AdOS> CÚmoJ ‘§Ìr à’w$„ nQ>ob nÌH$ma n[afXoV ~oH$m¶Xoera ImUrda ~mobbo. amÁ¶ gaH$mada Amamon Ho$bo. ImU g‘ñ¶m ^mOn‘wio CX²^dë¶mMohr gm§{JVbo. ‘Zmoha nauH$a {damoYmV AgVmZm ImUr{df¶r Iyn ~mobë¶m‘wio Ago KS>ë¶mMohr Vo åhUmbo, na§Vw ho ~mobVmZm ImU àH$aUmV amï´>dmXrMo AS>H$bo AmhoV ¶mMo ˶m§Zr ^mZ R>odbo Zmhr. EdT>oM Zìho Va Vo Á¶m ì¶mgnrR>mda ~gbo AmhoV ˶m ì¶mgnrR>mda amï´>dmXrMo à’w$„ hoXo (ehm Am¶moJmV R>nH$m Agbobo) ~gbo AmhoV ¶mMohr ^mZ R>odbo Zmhr.

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

‘wbm§Zm AmË‘{dídmgm~amo~a kmZmgmR>r ào[aV H$am ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mo à{VnmXZ ’$m|S>m, {X. 3 (à{V{ZYr) : Hw$R>ë¶mhr àg§Jmbm ‘wbo Vm|S> XoD$ eH$Vrb, Agm ÑT> AmË‘{dídmg ˶m§À¶m‘ܶo {Z‘m©U H$am. VgoM ho H$aVmZmM Ho$di e¡j{UH$ S>rJ«r {‘idʶmgmR>r ‘wbm§Zm àmoËgmhZ Xoʶmnojm kmZ AmË‘gmV H$am¶bm ˶m§Zm n«o[aV H$am Am{U {ejUmMm hoVy g‘OyZ ¿¶m, Ago AmdmhZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Ho$bo. ’$‘m©JwS>r ¶oWo AmO Am{U CÚm MmbUmè¶m n{hbo amOñ¶ñVar¶ ~mb{ejU A{YdoeZ n[afXoV Vo à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoVo. ¶m doir ‘hmamï´> ~mb{ejU n[afXoMo H$m¶m©Ü¶j àm. a‘oe nmZo, ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr e{eH$bmVmB© H$mH$moS>H$a, ñdmJVmܶj S>m°. nm¡o{U©‘m CgJm§dH$a, gwaoIm Xr[jV Am{U S>m°. Zmam¶U XogmB© AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

ñdV:À¶m ^mfoZo kmZ AmË‘gmV Ho$ë¶mg Vo Ëd[aV AdJV hmoVo. nmbH$m§Zr Amnë¶m ‘wbm§‘ܶo {eH$ʶmMr BÀN>m Am{U gH$mamË‘H$ ~mOy {Z‘m©U H$am¶bm à¶ËZ H$amdoV, Ago ˶m§Zr nwT>o åhQ>bo. ~mbdmS>r, A§JUdmS>r Am{U Amamo½¶H|$Ðm§Zm gd© gmo¶rgw{dYm {‘imì¶mV, ¶mgmR>r Jmodm amÁ¶ gmYZgw{dYm {dH$mg ‘hm‘§S>imÀ¶m A§VJ©V nwT>rb XmoZ ‘{hݶm§V EH$ g{‘Vr ñWmnZ Ho$br OmB©b Am{U XmoZ dfmªV gd© gmo¶rgw{dYm XoʶmgmR>r à¶ËZ H$aUma Agë¶mMo AmídmgZ ˶m§Zr ¶mdoir {Xbo. AmB© ‘wbm§Mr n{hbr {e{jH$m : H$mH$moS>H$a AmB© hr ‘wbm§Mr n{hbr {e{jH$m AgVo. ‘wbm§Zm Mm§Jbo g§ñH$ma {VÀ¶mH$Sy>Z [‘iVmV ho gdmªZr bjmV

H$O© ’o$aaMZogmR>r Jmodm M|~g© à¶ËZerb [aPìh© ~±Ho$~amo~a 6 amoOr ‘w§~B©V ~¡R>H$ nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : Q´>H$‘mbH$ VWm ~mO©‘mbH$m§À¶m H$Om©Mr ’o$aaMZm ìhmdr, ¶mgmR>r Jmodm M|~aZo à¶ËZ Mmb{dbo AmhoV. H$O© ’o$aaMZo~m~V [aPìh© ~±Ho$À¶m A{YH$mè¶m§~amo~a 6 Zmoìh|~a amoOr ‘w§~B©V ~¡R>H$ hmoUma Amho. [aPìh© ~±Ho$Mo S>o߶wQ>r JdZ©a AmZ§X {gÝhm ho ¶m ~¡R>H$sbm CnpñWV AgVrb. Q´>H$‘mbH$ g§KQ>Zm, ~mO©‘mbH$ g§KQ>ZoMo à{V{ZYr ¶m ~¡R>H$sbm CnpñWV amhVrb. Jmodm M|~aMo Aܶj

‘m§{J[ae am¶H$a ho {eîQ>‘§S>imMo ZoV¥Ëd H$aUma AmhoV. amÁ¶mVrb ImU ì¶dgm¶ gܶm ~§X Amho. Q´>H$‘mbH$, ~mO©‘mbH$ VWm ‘{eZar‘mbH$m§g‘moa H$Om©Mo hßVo H$go ’o$S>mdo, hr g‘ñ¶m Amho. Q´>H$‘mbH$ VWm ~mO©‘mbH$m§Mo EHy$U H$O© 1100 H$moQ>r én¶m§Mo Amho. ~±H$m§Zr H$Om©À¶m hß˶mMr ’o$aaMZm H$amdr, Aer Q´>H$‘mbH$m§Mr ‘mJUr Amho. ¶m ‘mJUr~m~V ~¡R>H$sV MMm© hmoUma Amho.

’$‘m©JwS>r ¶oWo amOñ¶ñVar¶ ~mb{ejU A{YdoeZmV ~mobVmZm ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a. ~mOybm S>m°. Zmam¶U XogmB©, a‘oe nmZgo, e{eH$bmVmB© H$mH$moS>H$a, S>m°. nm¡{U©‘m CgJm§dH$a Am{U gwaoIm Xr{jV. (g§O¶ ~moaH$a)

R>odbo nm{hOo, Ago e{eH$bmVmB© H$mH$moS>H$a ¶m§Zr åhQ>bo Am{U gÎmarV amUo Hw$Qy>~§ ‘mJrb 40 df©o gÎmoda AgyZ gwÕm ¶oWrb Am§JUdmS>r Am{U ~mbdmS>tMr àJVr Pmbr Zgë¶mMo ˶m§Zr åhQ>bo. àVmnqgJ amUo ¶m§Zr gÎmarVrb ‘wbm§‘ܶo {ejUmMr àJVr H$aʶmg§X^m©V H$mhrM Hoo$bo Zmhr, Ago

˶m§Zr nwT>o åhQ>bo. {dH$mgmMr {ÌgyÌr OmUyZ ¿¶m : a‘oe nmZgo à‘wI dºo$ a‘oe nmZgo ¶m§Zr ~mobVmZm åhQ>bo H$s, ~mbH$mMm ì¶{º$JV {dH$mg, gm‘m{OH$ {dH$mg Am{U ^m{fH$ {dH$mg ¶m {VÝhr Jmoï>r hmVmV hmV KmbyZ Omì¶m bmJVmV.

Jmo‘oH$m°V nwÝhm VmoV¶m S>m°³Q>a

Ho$ar n§MgXñ¶mda JwÝhm XmIb

‘{hboMo ‘§JigyÌ ni{dbo nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : EH$ S>m°³Q>a BpñnVimÀ¶m ‘{hbm dm°S>©‘ܶo ¶oVmo, {M{H$Ëgm H$aʶmgmR>r A§Jmdarb Xm{JZo H$mT>ʶmMr gyMZm H$aVmo d Vo Xm{JZo KoD$Z S>m°³Q>amÀ¶m doemV Ambobm MmoaQ>m niyZ OmVmo, hr Jm°‘oH$m°Vrb H$hmUr ’$ma OwZr Pmbr Agbr Var {Z¶‘rV nmam¶Uo ìhmdr ¶mà‘mUo nwÝhm nwÝhm hmoVmV. AmUIr EH$ àH$aUmMr Zm|X Pmbr Amho. AmJer nmobrg ñWmZH$mV ¶m àH$aUmV AmUIr EH$ JwÝhm Zm|X Pmbm Amho. S>m°³Q>aÀ¶m doemV Amboë¶m ¶m ^m‘Q>çmZo A§XmOo 67 hOma én¶o qH$‘VrMo ‘§JigyÌ d A§JR>r ni{dë¶mMo H${dVm ZmB©H$ ¶m ‘{hboZo {Xboë¶m VH«$marV åhQ>bo Amho.

Vm§XimÀ¶m H$mim~mOma àH$aUmVrb Am¶n°S>daM àíZmoÎmao ~moaH$abm 5 [Xdgm§Mr H$moR>S>r ’$m|S>m, {X. 3 (à{V{ZYr) … ’$m|S>çmVrb Vm§XimMm H$mim~mOma àH$aUmV AQ>H$ Ho$boë¶m g{MZ ZmB©H$ ~moaH$a ¶mbm AmO ݶm¶mb¶mV C^o H$ê$Z nmM {Xdgm§À¶m {a‘m§S>da KoʶmV Ambo Amho. Hw$Q>u- ’$m|S>m ¶oWo ewH«$dmar JmoXm‘mda N>mnm Q>mHy$Z nmo{bgm§Zr Vm§Xi y ^abobm Q´>H$ Am{U BVa ¶§Ìgm‘wJ«r Vmã¶mV KoVbr hmoVr. VgoM Q´>H$ ‘mbH$ Á¶mo{V~m ~wS>}H$a Am{U MmbH$ {dÇ>b H$ñVwao ¶m XmoKm§Zmhr AQ>H$ H$ê$Z nmM

ghdoXZm

CÎm‘ gmVmS>H} $a nd©ar, {X. 3 (à{V{ZYr) … nrU©C‘idmS>m ¶oWrb a{hdmer CÎm‘ JmoqdX gmVmS>}H$a (70) ¶mMo Aën AmOmamZo {X. 3 amoOr nhmQ>o gH$mir {ZYZ Pmbo. ˶m§À¶mda Xþnmar 12. dm. ñWm{ZH$ ñ‘emZ^y‘rV A§Ë¶g§ñH$ma H$aʶmV Ambo. ˶m§À¶m níMmV, XmoZ A{ddm[hV ‘wbJo EH$ {ddmhrV H$ݶm, OmdB©- ‘hoe H$moaJm§dH$a (‘mVm g|H$S>ar dmñH$mo hm¶ñHy$bMo H$‘©Mmar) d lr‘Vr à{‘bm AmOJmdH$a d JUnV ‘iodmS>H$a ¶m§Mo Vo ‘m‘m hmoV.

{Xdgm§À¶m [a‘m§S>da KoʶmV Ambo Amho. JmoXm‘mMm ‘mbH$ g{MZ ZmB©H$ ~moaH$a ~oH$m¶Xoera Vm§Xi ÿ {dH$ʶmMm ì¶dgm¶ H$aVmo, Agm R>nH$m R>oD$Z ˶mbm AQ>H$ H$aʶmV Ambr . Vm§Xyi ^abobm Q´>H$ ‘§Jiyabm

OmUma hmoVm, Aer ‘m{hVr nmo{bgm§Zm {‘imë¶mda ˶m§Zr N>mnm Q>mHy$Z Vm§XimMm H$mim~mOmamMm nXm©’$me Ho$bm. {d{dY gaH$mar H$m¶m©b¶m§À¶m A{YH$mè¶m§À¶m ghH$m¶m©{edm¶ hm H$mim~mOma hmoUo e³¶ Zgë¶mZo ˶m AZwf§JmZohr Vnmg hmoB©b, Aer ‘m{hVr nmo{bg gyÌm§Zr {Xbr Amho. ’$m|S>m nmo{bg ¶m àH$aUmMm Vnmg H$arV AmhoV.

nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) … nwT>rb A{YdoeZmVM Am°ZbmB©Z H$m‘H$mO gwé hmoUma AgyZ à˶oH$ Am‘Xma {dYmZg^oV Amnë¶m Am¶n°S>daM àíZ Am{U CÎma nmhÿ eH$Uma AmhoV. Am‘Xma Ooìhm àíZ {dMmaob ˶mdoirM Mmirghr Am‘Xmam§À¶m Am¶n°S>da g§~§[YV Am‘XmamMm àíZ ¶oB©b. ˶mZ§Va ‘§Ìr Ooìhm CÎma XoBb © ˶mdoir gdmªÀ¶m Am¶n°S>da CÎma [Xgob . àgma‘mܶ‘m§Zm ‘mÌ boIr CÎma {‘iy eH$Vrb. gd© Am‘Xmam§Zm {dYmZg^mM Am¶n°S> XoUma Amho. Am{U {dYmZg^oÀ¶m H$m‘H$mOmdoir Am¶n°S>

KoD$Z Am‘Xmam§Zm ¶mdo bmJob. Vo Am¶n°S> {dYmZg^oÀ¶m gìh©aH$S>o OmoS>bobo AgVrb, Ago g^mnVr amO|Ð Amb}H$a ¶m§Zr gm§{JVbo. Xaå¶mZ, {dYmZg^oÀ¶m AmYr Am‘Xmam§Zm àíZ, R>amd, {dYo¶H$ nmR>dm¶Mo AgVrb Va Am‘Xma Vo KamH$Sy>Z qH$dm {OWo AmhoV {VWyZ {dYmZg^oÀ¶m g§Ho$VñWimda nmR>dy eH$Vrb.˶mgmR>r à˶oH$mbm nmgdS>© {Xbm OmB©b. Oa Am‘Xma Am¶n°S> {dgê$Z Ambo AgVrb Va ˶m§Zm ‘mo~mB©bdahr hr gw{dYm CnbãY H$éZ {Xbr OmB©b ,Ago Vo åhUmbo.

hUOyU ¶oWo Mhm A{YdoeZ 7 amoOr Jmoì¶mV ‘§JigyÌmMr Mmoar Xoe-{dXoem§Vrb gXñ¶m§Mr CnpñWVr åhmngm {X. 3, (à{V{ZYr) … {g‘oa hUOyU ¶oWrb gm¡. g§Ü¶m g§Vmof nmg}H$a (40) hr ‘{hbm {X. 3 amoOr gH$mir H$i§JQw > ¶oWo H$m‘mda OmʶmgmR>r ~g Wm§ã¶mda OmV AgVmZm ‘moQ>magm¶H$bdê$Z Amboë¶m XmoKm§Zr {VÀ¶m Jù¶mVrb gw‘mao 70 hOma ê$n¶m§Mo ‘§JigyÌ {hgH$mdyZ Zoë¶mMr VH«$ma hUOyU nmo{bgm§V VrZo VH«$ma Zm|X{dbr Amho. {X. 3 amoOr AmO gH$mir 8 À¶m gw‘mamg nmg}H$a ¶m§À¶m KameoOmarM hm àH$ma KS>bm. gm¡. g§Ü¶m nmg}H$a hr amoOÀ¶mà‘mUo H$m‘mda OmʶmgmR>r gH$mir KamVyZ ~mhoa nS>br d ~ggmR>r ‘w»¶ añ˶mdarb ~g Wm§ã¶mda ¶oV AgVmZm ‘moQ>magm¶H$bdê$Z Amboë¶m XmoKm MmoaQ>çm§Zr Vrbm dmQ>oV AS>dyZ {VÀ¶m Jù¶mVrb ‘§JigyÌ {hgH$mdbo d ngma Pmbo. hm àH$ma Ad¿¶m H$mhr {‘{ZQ>m§V KS>bm. MmoaQ>çm§Zm H$moUr AmoiIy Z¶o åhUyZ Vm|S>mda ñH$m©’$ (H$nS>m) ~m§Ybm hmoVm. ¶màH$aUr nwT>rb Vnmg hUOyU nmobrg Cn{ZarjH$ {dXoe {niJmdH$a H$arV AmhoV.

Mhm CËnmXZ, ~±qS>Jg§~§Yr MMm© hmoUma nUOr, [X. 3 (à[V[ZYr): H$ÝgbQ>o{Q>ìh H${‘Q>r Am°’$ ßbm§Q>oeZ Agmo{gEeZ d Q>r- ~moS>© Am°’$ B§[S>¶m ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo ^maVr¶-Am§Vaamï´>r¶ Mhm A{YdoeZ 2012Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. ho A{YdoeZ {X. 7 Zmoìh|~a amoOr Jmoì¶mV hmoUma Amho. VrZ {Xdg hmoUmè¶m ¶m A{YdoeZm‘ܶo ^maVr¶ MhmÀ¶m ‘mH}$qQ>J d ~«±qS>J g§~{YV Agboë¶m AZoH$ àíZm§da MMm© H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo ^maVr¶ Mhm g§KQ>ZoMo Cnmܶj Aê$U qgJ ¶m§Zr gm§{JVbo.

¶m A{YdoeZm‘ܶo gh^mJr hmoUmè¶m à{V{ZYt‘ܶo ^maVmì¶{V[a³V MhmMo CËnmXZ H$aUmè¶m Xoem§n¡H$s ~m§JbmXoe, lrb§H$m, Ho${Z¶m Am{U VÝPm{Z¶m ¶m§Mm gh^mJ AgUma Amho. VgoM MhmMo CËnmXZ Z H$aUmè¶m Xoem§n¡H$s A‘o[aH$m, H°$ZS>m, O‘©Zr, Am°ñQ´>r¶m ñnoZ, a{e¶m, H$mPm{H$ñVmZ, BamU, B{OßV Am{U VÝPm{Z¶m ¶oWrb à[V{ZYtMm g‘mdoe Agob. gw‘mao 350 à[V[ZYtMr CnpñWVr ¶m A{YdoeZmbm Ano[jV Amho.

dminB©,{X. 3 (à{V{ZYr) … Ho$argÎmar ¶oWrb gm‘m{OH$ H$m¶©H$Vm© JOmZZ h[aM§Ð Jmdg ¶m§Zm ‘mahmU Ho$ë¶mÀ¶m AmamonmImbr dminB© nmo{bgm§Zr {dÚ‘mZ nMm¶VgXñ¶ MÐH$m§V ‘hmXod Jmdg (Ho$ar) ¶mÀ¶m§da JwÝhm XmIb Ho$bm Amho. VgoM ˶m§Zm ghH$m¶© H$aUmao Aݶ gmWrXma {Jarf Jmdg, àXrn C’©$ {dîUy Jmo{nZmW JmS>, àdrU ‘hmXod JmS> AmXr§da dminB© nmo{bgm§Zr JwÝho XmIb Ho$bo AmhoV. ¶m g§~§YrMo d¥Îm Ago H$s, JOmZZ Jmdg ho Ho$ar -gÎmar ¶oWrb nm§Sw>a§J na~ ¶m§À¶m Kar ~gbo AgVm ¶m {R>H$mUr darb g§e{¶Vm§Zr Xmê$À¶m ZeoV ¶oD$Z {YJm§Um Kmbʶmg àma§^ Ho$bm. ¶mdoir g§e{¶Vm§Zr JOmZZ Jmdg ¶m§Zm Adm©ÀM eãXm§V {edrJmi

‘Zrfm ZmB©H$ … g‘mO H$ë¶mU ‘§S>i ‘mܶmÝh Amhma ¶moOZogmR>r {ejU g§MmbZmb¶mZo nwa{dboë¶m Vm§XimMm H$mim~mOma hmoVmo¶, ¶mgmaIo Xþgao XþX£d Zmhr. N>moQ>çm ‘wbm§À¶m ZmdmImbr Vm§Xÿi KoD$Z,

Agm H$mim~mOma H$aUo nyU©V: MwH$sMo Amho. ñd¶§gmhmæ¶ JQ> Oa Ago H$am¶bm bmJbo, Va H$go hmoUma. ¶mnwT>o Ooìhm Amåhr ñd¶§gmhmæ¶ JQ>m§Zm gdbV XoVm Voìhm ˶m§Mr ZrQ> VnmgUr H$amdr bmJUma. H$maU ˶m§Zm {Xboë¶m

‘w^m§Mm ¶mo½¶ {d{Z¶moJ H$amdm d H$m¶ÚmMo nmbZ H$am¶bm hdo. ¶mV Jw§Vboë¶m§Zm H$R>moa {ejm ìhmdr. OoUoH$ê$Z nwÝhm Ago H$moUr H$aʶmg YOmdy Z¶o. H${dVm ‘§JobH$a {ejU g§MmbZmb¶mÀ¶m ‘mܶmÝh Amhma ¶moOZoA§VJ©V ñd¶§gmhmæ¶ JQ>m§Zm {Xbm OmUmam Vm§Xÿi H$mù¶m~mOmamV doJdoJù¶m ~«±S>À¶m ZmdmZo {dH$bm OmVmo, ho CKS> Pmë¶m‘wio ˶m§Mo q~J ’w$Q>bo. ‘mÌ hr Mm§Jbr JmoîQ> Zmhr, Ago ’$mo§S>çmVM Zmhr, Va Xþgè¶m ^mJm§Vhr hmoV Agob, Ago H${dVm

‘§JobH$a åhUmë¶m. ‘mÌ ¶mbm ‘mܶmÝh Amhma ¶moOZoMr H${‘Q>r O~m~Xma Amho. H$maU ˶m§Zr ¶mda H$Q>mjmZo bj R>odm¶bm hdo hmoVo. emio‘ܶo dmnaë¶m OmUmè¶m Vm§XimMm ZrQ> {hemo~ R>odm¶bm hdm hmoVm. nU Vo Vgo H$arV ZmhrV. Agm H$mim ~mOma amoIʶmgmR>r H$[‘Q>rZo 15 {Xdgm§VyZ EH$Xm Var VnmgUr H$aUo JaOoMo Amho. VgoM emioÀ¶m {ejH$m§Zrhr ‘wbm§da bmJUmè¶m Vm§XimMm {hemo~ H$m¶m©b¶mV nmR>dm¶bm hdm, Ago ‘§JobH$a åhUmë¶m.

‘wbrÀ¶m ‘mVoMr nmo[bgmV VH«$ma nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : b¾mMo Am{‘f XmIdyZ ~bmËH$ma Ho$ë¶mMr VH«$ma OwZo Jmodo nmo{bg ñWmZH$mV Zm|X H$aʶmV Ambr Amho. ¶m àH$aUmVrb g§e{¶V ~onÎmm Amho. nr{S>V ‘wbrÀ¶m AmB©Zo OwZo Jmodo nmo[bg ñWmZH$mV hr VH«$ma XmIb Ho$br Amho. g§e{¶VmMo Zmd ImOm I§OmZr Ago AgyZ Vmo ‘yiMm H$Zm©Q>H$‘Yrb Amho. VH«$ma Zm|X Pmë¶mda ˶mZo H$Zm©Q>H$mV ni H$mT>bm Agmdm, Agm nmo{bgm§Mm A§XmO Amho. ‘wbrMo d¶ 19 df} Amho. ¶màH$aUr nmo{bg {ZarjH$ ‘ZmoO åhmXm}iH$a Vnmg H$arV AmhoV.

Vmoda nwamdo A~m{YV nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) … H$m¶m©b¶rZ Zm|XrV ’o$a’$ma Ho$bo Var ˶m amÌrÀ¶m MmMUrZ§Va Á¶m dmhZm§Zm {’$Q>ZogMo XmIbo {Xbo hmoVo, ˶m dmhZm§À¶m Amagr~yH$da Ho$boë¶m Zm|Xr ˶m§Zm AS>MUrV AmUy eH$VmV. ˶m Amagr ~yH$da Am‘«o Zm‘H$ {ZarjH$mMr gmjar Amho Am{U àH$me Am‘«o ZmdmMm A{YH$mar åhmngm dmhVyH$ H$m¶m©b¶mV Amho. Omon¶ªV Amagr~yH$darb ‘OHy$a {‘Q>{dbm OmV Zmhr, Vmon¶ªV ¶m àH$aUmMo nwamdo A~m{YV amhVrb. Amnë¶mbm Amagr ~yH$ KoD$Z gmho~m§Zr ~mobm{dë¶mMr ‘m{hVr {’$Q>ZogMo XmIbo {Xboë¶m XmoZ H$ma MmbH$m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm {Xbr. ˶m‘wio EH$ JwÝhm bn{dʶmÀ¶m YS>nS>rV AmUIr {H$Vr JwÝho Ho$bo OmVrb, ¶mMmhr ^adgm am{hbobm Zmhr. H$maU ¶mn¡H$s ~è¶mMem Amagr~wH$m§À¶m à‘m{UV Ho$boë¶m Poam°³g àVr CnbãY AmhoV.

‘Zmoha H$moaJmdH$a (g‘mO H$m¶©H$V}) ‘mܶmÝh AmhmamÀ¶m Vm§XimMm H$mim~mOma hm ‘moR>çm à‘mUmV hmoV Agë¶mMo ‘bm dmQ>Vo. ¶m‘ܶo H${ZîR> nmVirnmgyZ d[aîR> nmVirn¶ªVMo gh^mJr AgUma, ¶mV e§H$m Zmhr. ˶m‘wio ¶m ¶moOZoMr H$m¶©dmhr ¶mo½¶àH$mao hmoVo H$s Zmhr, ho VnmgʶmMr Amdí¶H$Vm Amho. ¶mV BVa ñWm{ZH$ H$m¶©H$V}hr em{‘b Agë¶m{edm¶ Agm KmoQ>mim hmoD$ eH$V Zmhr. ˶m§À¶mdahr Amim ~gdm¶bm hdm. CÕd Ho$aH$a, Ho$ar ’$m|S>m

Xþgè¶m§er OwidyZ KoʶmMr ‘mZ{gH$Vm Am{U ñdV:À¶m ^md-^mdZm§Mo {ddoH$mZo {Z¶§ÌU H$aVm ¶oUo ¶m XmoZ j‘Vm bhmZd¶mVM CJ‘ nmdVmV Am{U ¶mo½¶ ^m{fH$ AZw^dm§Zr ˶m d¥qÕJVhr hmoVmV. dmVmdaU Am{U {ejUmVyZ ‘mUgmMm {dH$mg hmoV AgVmo, ¶mgmR>r

JOmZZ Jmdg ‘mahmUàH$aU H$aʶmg àma§^ Ho$br. VgoM JOmZZ ¶m§Zm Kam~mhoa ~mobmdyZ ‘mahmU Ho$br. JOmZZ ho H°$Ýga {n{S>V AgyZ ˶m§À¶m S>mo³¶mda eó{H«$¶m H$aʶmV Ambr Amho. Ago AgVmZmhr ˶m§Zm ~oX‘nUo ‘mahmU H$aʶmV Pmbr. ˶m‘wio ˶m§Zm ~oewÜXmdñWoV 108 ê$½UgodoÛmao g‘mOê$½Umb¶mV XmIb H$aʶmV Ambo. VX²Z§Va ˶m gdmªZr JOmZZ ¶m§À¶m Kar OmD$Z KamVrb ‘§S>irZmhr {edrJmi Ho$br. ¶mdoir Amnë¶m nËZrbmhr ‘mahmU H$aʶmV Amë¶mMr VH«$ma dminB© nmo{bg ñWmZH$mda XmIb H$aʶmV Ambr hmoVr. VH«$ma XmIb H$ê$Z Koʶmg ~amM doi nmo{bgm§Zr Kmb{dbm. Z§Va nyU©

‘wbm§Zm H$m¶ hdo Am{U H$m¶ Zmhr ¶mÀ¶mH$S>o Amåhr bj H|$ÐrV Ho$bo nm{hOo Ago ˶m§Zr ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm nwT>o gm§{JVbo. S>m°. nm¡{U©‘m CgJm§dH$a ¶m§Zr n[afXoMm hoVy gm§{JVbm, VgoM gwaoIm Xr{jV ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$bo. {dZ¶m qeH«o$ ¶m§Zr gwÌ{ZdoXZ Ho$bo.

Mm¡H$er H$ê$Z ˶m§À¶mda JwÝhm XmIb H$aʶmV Ambm. ¶m ‘mahmUrdoir JOmZZ ¶m§À¶m ’$moZMrXoIrb ZwH$gmZr Ho$ë¶mMo VH«$marV åhQ>bo Amho. gXa ‘mahmUrMo Z¸$s H$aVm g‘Oy eH$V Zmhr. ‘mÌ JOmZZ ¶m§Zr ~|Jbmoa ¶oWo CnMma KoD$Z ZwH$VoM naVbo hmoVo. ¶m g§~§Yr AmnUmbm H$moUVrM H$ënZm ZìhVr Ago JOmZZ ¶m§Mo åhUUo Amho. AmnU Jobr AZoH$ df} ¶m ^mJmÀ¶m gm‘m{OH$ {dH$mgmgmR>r {d{dY ñVamda à‘m{UH$nUo H$m‘ H$arV Amho. Varhr H$mhr bmoH$m§À¶m S>moù¶mV Vo IwnV Agë¶mÀ¶m H$maUmImbr hr ‘mahmU Pmë¶mMm g§e¶ JOmZZ ¶m§Zr 춳V Ho$bm Amho. g§e{¶VmZm g§e{¶VmZm AQ>H$ H$aʶmMr ‘mJUr Ho$br Amho.

b¾mMo Am[‘f YmaJiMr AmOMr J«m‘g^m JmOʶmMr e³¶Vm? {X. 3 (à{V{ZYr) : YmaJi J«m‘n§Mm¶VrMr {X. 4 amoOr hmoUmar J«m‘g^m XmIdyZ ~bmËH$ma nUOr, dmXir R>aʶmMr {MÝho {XgV Amho. ˶m‘wio ¶m J«m‘g^obm J«m‘ñWm§Mr ‘moR>r Cn-

‘wbm§À¶m Vm|S>Mm Kmg ni{dUmè¶m§Zm j‘m ZH$mo! e¡j{UH$ ‘wbm§gmR>r ‘mܶmÝh AmhmamgmR>r {Xbobm Vm§XimMm H$moQ>çmMm J¡admna H$aUo ¶mo½¶ Zìho. nU {ejU g§MmbZmb¶mZo ñd¶§gmhmæ¶ JQ>m§Zm nwa{dbm Joboë¶m Vm§XimMo ¶mo½¶à‘mUmV {d{Z¶moJ hmoVmo, ¶mH$S>ohr nmhUo ˶m§Mo H$V©ì¶ Amho. ¶mV H$MamB© Ho$ë¶m‘wioM Vm§XimMm H$mim~mOma H$aUmè¶m§Mo Am¶VoM ’$mdbo. EH$m nÌH$mamZo ’$moZ H$ê$Z ‘wbm§À¶m Vm|S>Mm Kmg ni{dUmè¶m§Mo q~J ’$moS>bo, ˶m~Ôb A{^Z§XZ...

2

ñd¶§gmhmæ¶ JQ>m§Zm {Xbm OmUmam Vm§Xÿi H$mù¶m~mOmamV {dH$bm OmVmo, ¶mgmaIr dmB©Q> JmoîQ> Zmhr. ¶m ¶moOZoÀ¶m H${‘Q>rZo ZrQ> bj Z {Xë¶m‘wio ho gd© hmoV Amho. Á¶m JQ>m§Zm Vm§Xÿi nwa{dbo, ˶m§Mm ¶mo½¶ dmna hmoVmo H$s Zmhr, ho H$Yr Vnmgbo ZgUma. ˶m‘wio KmoQ>mim H$aʶmg amZ ‘moH$io Pmbo, Ago CÕd Ho$aH$a åhUmbo. ¶m KmoQmi>çmMr ZrQ> VnmgUr H$aʶmMr A˶§V JaO Amho. VgoM BVa ^mJmV Ago àH$ma hmoV Amho H$s Zmhr ¶mMmhr Vnmg H$aʶmMr JaO Amho.

pñWVr AgʶmMr e³¶Vm Amho. ¶oWrb Am¡Úmo{JH$ joÌmV {dfmar dm¶wMr {Z{‘©Vr H$aUmè¶m B§Q>oH$ ’$m‘m© àm. {b. H§$nZrbm {hadm H§$Xrb XoʶmÀ¶m à¶ËZm‘wio ñWm{ZH$m§V nwÝhm EH$Xm ^rVrMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo Amho. ˶m‘wio ¶oWrb bmoH$m§Mm OrdZ‘aUmMm àíZ CnpñWV Pmbm Agë¶m‘wio AmOÀ¶m ~¡R>H$sV ~hþg§»¶ J«m‘ñW CnpñWV amhÿZ ¶m~m~V n§Mm¶V ‘§S>imbm Ymaoda YaʶmMr e³¶Vm Amho.

gH$mir 7.00 gH$mir 7.30 gH$mir 8.30 gH$mir 9.30 gH$mir 10.30 gH$mir 11.30 Xþnmar 12.30 Xþnmar 1.30 Xþnmar 2.30 Xþnmar 3.30 gm¶§H$mir 4.30 gm¶§H$mir 5.30 gm¶§H$mir 6.30 gm¶§H$mir 7.30 amÌr 8.30 amÌr 9.30 amÌr 10.30 amÌr 11.30

B§J«Or ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§J«Or ~mVå¶m) S>m°. Am‘Q>o Q>m°H$ AmQ>© A°[Pã¶weZ H$m°‘oS>r gH©$g bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ ê$noe [S>~oQ> ’y$S> ñQ>m°n AmQ>© A°{Pwã¶weZ S>m°. Am‘Q>o Q>m°H$ pìhdm Jmo¶§H$mam g§S>o ‘mg bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ pìhdm Jmo¶§H$mam bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ AmQ>© A°[Pã¶weZ pìhdm Jmo¶§H$mam ’y$S> ñQ>m°n H$m°‘oS>r gH©$g

H$m¶©H«$‘ *nUOr - ¶oWrb ñdpñVH$ g§ñWoV’©o$ H$bm Am{U g§ñH¥$Vr Im˶mÀ¶m ghH$m¶m©Zo d H$bm AH$mX‘rÀ¶m gh¶moJmZo ‘mñQ>a XrZmZmW ‘§JoeH$a ¶m§À¶m ñ‘¥VtZm g‘{n©V ñda‘§Joe-2 g§JrV ‘hmoËgd, doi - g. 9 Vo gm¶§. 4 dm. * nUOr - ¶oWrb H$bm AH$mX‘r‘ܶo Xrjm M°[aQ>o~b Q´>ñQ>V’©o$ {deof ‘wbm§Mo àXe©Z, doi- g. 10 Vo gm¶§. 7. * ’$m|S>m- ’$‘m©JwS>r ¶oWrb Jmonmi JUnVr g^mJ¥hmV Jmo‘§VH$ ~mb{ejU n[afXoÀ¶m ’$m|S>m emIoV’©o$ n{hbo amÁ¶ñVar¶ A{YdoeZmV Jmoì¶mVrb AmOMo ~mb{ejU d ^mdr {Xem ¶mda {df¶mda n[ag§dmX, doi-g.9 Vo Xþnmar 12. * ’$m|S>m - ~moU¶o-gmdB©doao ¶oWrb lr gmVoar Im{‘Ur XodñWmZMm ZyVZ ‘§{Xa d ‘yVu nwZ…à{Vð>mnZm d Ym{‘©H$ {dYr, doi-g.9.30 dm., nwUm©hþVr, ‘§JbmaVr, ‘hmZ¡doÚ, XodVmàmW©Zm d BVa {dYr, doi-Xþ.12 dm., VX²Z§Va ‘hmàgmX, n§. à^mH$a H$maoH$a ¶m§Mo gwlmì¶ Jm¶Z,doi- gm¶§. 6.30 dm. * H$i§JwQ> - ¶oWrb Om§^ioída XodñWmZ g{‘Vr Am{U H$bm d g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶mV’}$ amOmam‘ ‘m§ÐoH$a ñ‘¥Vr 26 do g§JrVg§‘obZ, CX²KmQ>Z g. 9.30 dm. * ‘meob - ¶oWrb ‘amR>r gm{h˶ ghdmg g§ñWoV’©$o em§VmXþJm© dobHo© $arU XodñWmZÀ¶m g^m‘§S>nmV H$bm d g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶mV’}$ EH$ {Xder¶ gm{h˶ ‘oimdm. * ‘S>Jmd - AmHo$-Xdbu ¶oWrb JwOamVr g‘mO g^mJ¥hmV nr. EZ. Ama. gmogm¶Q>r ’$m°a [a{b’$ A°S> [ah°{~brQ>oeZ Am°’$ {X {S>go~ëS>V’©o$ ApñWê$½Um§gmR>r {e{~a. doi-g. 10 Vo Xþnmar 1, Xþnmar 3 Vo gm¶§. 5. * {edmobr - JwS>o-{edmobr ¶oWrb H$mimo~m XodñWmZmV gmB©^º$ ‘§S>imV’©o$ gmB©nyOZmoËgdm{Z{‘Îm H$m¶©H«$‘, noS>Uo d ~mX©oe VmbwH$m ‘¶m©{XV ’w$JS>rñnYm©, doi-gm¶§. 4 dm. * ~moar - ¶oWrb AmdS>oída g‘mOmÀ¶m g^mJ¥hmV ZdgmB© AmaVr ‘§S>imV’©o$ n{hbr amÁ¶ñVar¶ Kw‘Q> AmaVr ñnYm©. * {Wdr - ‘mS>b o {Wdr ¶oWrb ’$mO hmD$qgJ H$m°bZrÀ¶m Om¶§Q>² g J«nw À¶m gd© g^mgXm§gmR>r {Wdr Om¶§Q²>g Jw«nV’©o$ ‘moZmobm°J ñnYm©, doi- gm¶§. 6 dm.


04goa3_Layout 1 03-11-2012 23:30 Page 1

3

MmdS>r {ZdS>H$ doùir ‘VXmag§KmV CÚm ‘¶m©{XV nmUrnwadR>m nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : doùir ‘VXmag§KmVrb gmbPmoam, Y‘m©nya, {ebu d qMMrUr ¶m ^mJmV gmo‘dmar ({X. 5) ‘¶m©{XV à‘mUmV nmUrnwadR>m hmoUma Amho. gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mV’}$ Obdm{hZr OmoS>ʶmMo H$m‘ H$aʶmV ¶oUma Agë¶mZo ‘¶m©{XV à‘mUmV nmUrnwadR>m hmoUma Agë¶mMr gyMZm Im˶mV’}$ H$aʶmV Ambr Amho.

‘w»¶‘§Í¶m§{déÕ IQ>ë¶mg EOtMm ZH$ma nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m{damoYmVrb Ad‘mZH$maH$ IQ>ë¶mgmR>r Am¶[ae am°{S´>½O ¶m§Zm A°S>ìhmoH$Q> OZabZr nadmZJr ZmH$mabr. ݶm¶‘yVu d ݶm¶mb¶o ^«îQ> Agë¶mMo {dYmZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Ho$ë¶mMo d¥ÎmnÌmV à{gÕ Pmbo hmoVo. ho {dYmZ ݶm¶mb¶mMm Ad‘mZ H$aUmao Agë¶mMm Xmdm A°S>. Am¶[ae am°{S´>½O ¶m§Zr Ho$bm hmoVm. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m{déÕ ‘w§~B© CÀM ݶm¶mb¶mH$S>o ˶m§Zr Ad‘mZH$maH$ ¶m{MH$m gmXa Ho$br hmoVr. ݶm¶mb¶rZ Ad‘mZmÀ¶m H$b‘ 15 (~) Zwgma ‘w»¶‘§Í¶m§{déÕ Ad‘mZH$maH$ ¶m{MH$m XmIb H$aʶmgmR>r A°S>ìhmoHo$Q> OZabm§Mr nadmZJr ¿¶mdr bmJVo. A°S>. Am¶[ae am°{S´>½O ¶m§Zr nadmZJrgmR>r 27 Am°³Q>mo~a amoOr AO© Ho$bm hmoVm. ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ݶm¶mb¶mMm Ad‘mZ Ho$ë¶mMo àW‘Xe©Zr Hw$R>ohr OmUdV Zmhr. ˶m‘wio nadmZJr XoVm ¶oV Zgë¶mMo nÌ A°S>ìhmoHo$Q> OZabm§À¶m H$m¶m©b¶mZo A°S>. Am¶[ae am°{S´>½O ¶m§Zm nmR>{dbo Amho.

A{V[a³V d¡ÚH$s¶ AYrjH$ Am‘moUH$a nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : S>m°. gwZ§Xm Am‘moUH$a ¶m§Mr Jmo‘oH$m°À¶m A{V[aº$ d¡ÚH$s¶ AYrjH$ åhUyZ {Z¶wº$s H$aʶmV Ambr Amho. S>m°.$amOZ Hw§$H$ù¶oH$a godm{Zd¥Îm Pmë¶mZ§Va ˶m§À¶m OmJr Xþgè¶m A{YH$mè¶mMr {ZdS> Ho$br ZìhVr. ˶m‘wio Hw$§H$ù¶oH$a ¶m§Zm EH$ ‘{hZm godoV ‘wXVdmT> XoʶmV Ambr hmoVr. Amamo½¶ Im˶mMo g§¶wº$ g[Md XÎmmam‘ gaXogmB© ¶m§Zr AmO S>m°. Am‘moUH$a ¶m§À¶m {Z¶wº$sMm AmXoe H$mT>bm. d¡ÚH$s¶ AYrjH$ nXmgmR>r Jmo‘oH$m°V AZoH$OU BÀNw>H$ hmoVo. ˶mgmR>r {d{dY ‘mܶ‘mVyZ bm°q~Jhr gwê$ hmoVo. AmO ¶m ‘wÚmda nS>Xm nS>bm. Jmo‘oH$m°V Cnd¡ÚH$s¶ AYrjH$ nXohr V¶ma H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr gaXogmB© ¶m§Zr {Xbr.

hiU©, H$mgmadU}, Mm§Xob-hgmnyaÀ¶m n§Mm¶V {ZdS>UwH$m OmhraV nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : noS>Uo Vmbw³¶mVrb hiU©, H$mgmadU} d Mm§Xob hgmnya n§Mm¶VrÀ¶m [a³V OmJm§gmR>r 9 {S>g|~a amoOr ‘VXmZ hmoUma Amho. amÁ¶ {ZdS>UyH$ Am¶moJmZo {ZdS>UwH$sMm g{dñVa H$m¶©H«$‘ Omhra Ho$bm Amho. {X. 12 Zmoìh|~a Vo 20 Zmoìh|~a ¶m H$mbmdYrV gH$mir 10 Vo Xþnmar 1 ¶m H$mbmdYrV C‘oXdmar AO© ñdrH$mabo OmVrb. 20 Zmoìh|~a hr C‘oXdmar AO© gmXa H$aʶmMr eodQ>Mr VmarI Amho. 21 Zmoìh|~a amoOr AOmªMr N>mZZr hmoB©b, Va 22 Zmoìh|~a hr AO© ‘mJo KoʶmMr eodQ>Mr VmarI Amho. 9 {S>g|~a amoOr gH$mir 8 Vo 5 dmOon¶ªV ‘VXmZ Mmbob. 10 {S>g|~a amoOr ‘V‘moOUr hmoB©b. noS>Uo ‘m‘boXmam§Mr {ZdS>UyH$ A{YH$mar åhUyZ {Z¶w³Vr H$aʶmV Ambobr Amho.

‘ÀN>r‘mar gmogm¶Q>çm§Zm 50 hOmam§Mo AW©gmhmæ¶ H$m‘H$mOmgmR>r {‘iUma ‘XV {heo~ d H$mJXnÌm§Mr hmoUma VnmgUr H$‘©Mmè¶m§Mrhr Zo‘UyH$ g³VrMr nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : H$m¶m©b¶ d H$m‘H$mOmgmR>r ‘ÀN>r‘mar gmogm¶Q>çm§Zm dfm©bm 50 hOma én¶m§Mr Am{W©H$ ‘XV {‘iUma Amho. ‘ÀN>r‘mar Im˶mZo ¶m ¶moOZobm ‘§Owar {Xbobr Amho. ‘ÀN>r‘mar ~m§Ydm§À¶m {hVmgmR>r A{YH$m{YH$ gmogm¶Q>çm§Mr ñWmnZm ìhmdr, hm CÔoe ¶m ¶moOZo‘mJo Amho. gmogm¶Q>rgmR>r H$m¶m©b¶mMr ñWmnZm H$aʶm~amo~a BVa H$m‘H$mO Mmb{dʶmgmR>r hr AW©gmhmæ¶ XoʶmV ¶oUma Amho. Or g§KQ>Zm AWdm gmogm¶Q>rH$S>o {H$‘mZ 25 gXñ¶ AmhoV, ˶m ¶m AW©gmhmæ¶mgmR>r AO© H$é eH$VmV.

H$m‘H$mO nmhʶmgmR>r à˶oH$ gmogm¶Q>rZo EH$ H$‘©Mmar {Z¶w³V H$am¶bm hdm. VgoM g§KQ>ZoZo gd© {heo~ d H$mJXnÌo OnyZ R>odm¶bm hdr. ‘ÀN>r‘mar Im˶mH$Sy>Z {heo~ Vnmgbo OmUma AmhoV. ¶m ¶moOZoMo AO© Vmbw³¶mÀ¶m JQ>{dH$mg A{YH$mar H$m¶m©b¶mV CnbãY AmhoV. ¶moOZoÀ¶m A‘§b~OmdUrgmR>r gaH$maZo XoIaoI g{‘Vr ñWmnZ Ho$bobr Amho. ‘ÀN>r‘ma Im˶mMo g§MmbH$, Cng§MmbH$, ‘ÀN>r‘ma Im˶mMo AYrjH$, CnAYrjH$ ho ¶m g{‘VrMo gXñ¶ AmhoV. hr g{‘Vr AOmªMr N>mZZr H$ê$Z {ZdS> H$aUma Amho.

{g§Jb [‘[Q>§JnÕV Ae³¶ : ‘w»¶‘§Ìr Jmodm M|~aV’}$ amÁ¶mV Am¶Q>rn[afX nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : amÁ¶mV qgJb {‘qQ>J nÕV ApñVÎdmV ¶oUo Ae³¶ Amho. EH$mM ~¡R>H$sV ’$mB©bda ñdmjar H$aʶmg A{YH$mar V¶ma hmoUma ZmhrV, Ago à{VnmXZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Ho$bo. Jmodm M|~aZo {X. 3 amoOr ¶oWrb hm°Q>ob {ddm§Vm ¶oWo Am¶Q>r{df¶H$ n[afXoMo Am¶moOZ Ho$bo hmoVo. ¶m n[afXoÀ¶m CX²KmQ>Zmdoir ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ho ‘V 춳V Ho$bo. ‘w»¶‘§Ìr åhUmbo, "H$m¶Xo VWm Mm¡H$erÀ¶m ^rVr‘wio A{YH$mar H$moUVmhr YmoH$m nËH$aʶmg

V¶ma ZgVmV. ¶m‘wio H$moU˶mhr H$m‘mgmR>r {Z{dXm nÕVrMmM Adb§~ hmoV AgVmo. ¶m n[afXobm Jmoì¶m~amo~a XoemVrb Zm‘d§V Am¶Q>r V§Ìk VWm A{^¶§Vo CnpñWV hmoVo. Am¶Q>r CÚmoJm§Mm {dñVma, nm¶m^yV gw{dYm VWm amoOJmag§Ytda {d{dY n[ag§dmX Pmbo. ZmñH$mo‘Mo Cnmܶj amOrd d¡îUd ho CX²KmQ>Zmdoir CnpñWV hmoVo. Vo åhUmbo, EH$mM ~¡R>H$sbm ‘§Ìr VWm A{YH$mar CnpñWV AgVmV. ¶m‘wio EH$mM ~¡R>H$sV gd© ñdmjè¶m hmoVmV'.

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

ImUg‘ñ¶obm ^mOn gaH$ma O~m~Xma à’w$„ nQ>ob ¶m§Mm Amamon nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : I{ZO CÚmoJ ~§X Pmë¶m‘wio Jmoì¶mV CX²^dboë¶m n[apñWVrda VmoS>Jm H$mT>>ʶmgmR>r amÁ¶ gaH$maZo H$moUVohr à¶ËZ Ho$bo ZmhrV, Aer Q>rH$m AdOS> CÚmoJ‘§Ìr à’w$„ nQ>ob ¶m§Zr {X. 3 amoOr Ho$br. ~m§~moir ¶oWo EH$m hm°Q>b o ‘ܶo Am¶mo{OV "qWH$ 2012 ’o$pñQ>db'gmR>r lr. nQ>ob Jmoì¶mV Ambo hmoV.o ˶mdoir KoVboë¶m nÌH$man[afXoV ~mobVmZm ˶m§Zr ^mOn gaH$mada Q>rH$m Ho$br. Vo åhUmbo, ImU àH$aUmV amÁ¶ gaH$maZo gdm}ƒ ݶm¶mb¶mV ¶mo½¶ ¶m{MH$m XmIb H$ê$Z n[apñWVrda VmoS>Jm H$mT>m¶bm hdm hmoVm. nU gaH$maZo Vo Ho$bobo Zmhr. Im{ZO CÚmoJ R>ßn Pmë¶m‘wio amÁ¶mVrb 40 Q>¸o$ bmoH$m§da ~oH$marMr Hw$èhmS> H$mogië¶mMo gm§JyZ ¶m àH$mambmhr lr. nQ>ob ¶m§Zr ^mOnbmM Xmofr Yabo. {damoYmV AgVmZm ¶m njmZo ImUr§À¶m {damoYmV amZ CR>{dbo. AmOMr n[apñWVr hr ˶m‘wioM CX²^dë¶mMo Vo åhUmbo. na§Vw ho {dYmZ Vo nMdy eH$bo ZmhrV. ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmV H$m±J«og Am{U amï´>dmXrÀ¶m Zo˶m§da R>nHo$ R>odë¶mMo VgoM H|$Ðmdahr R>nHo$ R>odë¶mMo nÌH$mam§Zr bjmV AmUyZ {Xë¶mda ˶m§Zm Ëd[aV {df¶ ~Xbmdm

bmoH$g^m {ZdS>UwH$sgmR>r amîQ´>dmXrMm Xmdm ¶o˶m bmoH$g^m {ZdS>UwH$sV Jmoì¶mÀ¶m EH$ OmJoda amï´>dmXr H$m±J«ogMm Xmdm H$m¶‘ amhUma Agë¶mMo lr. nQ>ob ¶m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo. Joë¶mdoir ¶m njmbm H$m±J«ogH$Sy>Z C‘oXdma ¿¶mdm bmJbm hmoVm, ¶mMr AmR>dU H$ê$Z {Xë¶mda ¶mdoir Vgo KS>Uma Zgë¶mMo Vo åhUmbo.

bmJbm. n°Ho$O {‘iob H$s Zmhr ¶m~m~V gme§H$Vm? amÁ¶ gaH$maZo H|$ÐmH$S>o n°Ho$OMr ‘mJUr Ho$br Agbr, Var Vo amÁ¶mbm {‘iob H$s Zmhr, ¶m~m~V gme§H$Vm {Z‘m©U Pmbr Amho. ¶m{df¶r {dMmabo AgVm nQ>ob åhUmbo, 'H|$ÐmH$Sy>Z amÁ¶m§Zm n°Ho$O Ho$di {d{eð> H$maUm§gmR>r {Xbo OmVo. Z¡g{J©H$ AmnÎmr, ZdrZ àH$ën qH§$dm A˶§V Am{U~mUrÀ¶m àg§Jmbm gm‘moao OmʶmgmR>r H|$Ð n°Ho$O XoD$ eH$Vo. Jmodm gaH$mabm H$‘©Mmè¶m§Zm

nJma XoʶmgmR>r n°H$o O {‘iUma Zmhr', Agohr lr. nQ>ob åhUmbo. ¶moOZm§Mr I¡amV H$am, nU {Z¶moOZ Amdí¶H$ Jmoì¶mVrb ^mOn gaH$ma ho bmoH${චhmoʶmÀ¶m ZmXmV gdbVr Am{U ¶moOZm§Mr I¡amV H$arV Amho. Vgo H$am¶bm H$mhrM haH$V Zmhr, na§Vw ˶mgmR>r hdo Agbobo Am{W©H$ {Z¶moOZhr {VVHo$M ‘hÎdmMo Amho. gaH$maZo Vo Ho$bo Zgë¶m‘wio CÚm gaH$mar ZmoH$am§Zm nJma Kmbm¶bmhr gaH$maÀ¶m {VOmoarV n¡go Zgë¶mg AmíM¶© dmQy> Z¶o, Ago Vo åhUmbo.

"Bâ’$s'Mm AZw^d à˶oH$ Jmo‘V§ H$s¶m§Zr ¿¶mdm nUOr, {X. 3 (à{V[ZYr): ¶§XmMr "Bâ’$r' AZmo»¶mnÕVrZo H$aʶmMo R>a{dbo hmoVo. ‘mÌ ImU ì¶dgm¶ R>ßn Pmë¶mZo amÁ¶mMr Am{W©H$ pñWVr bjmV KoVm 43 dm Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgd gmܶm nÕVrZoM Ho$bm OmUma Amho. ‘mÌ "Bâ’$s'Mm AZw^d à˶oH$ Jmo‘§VH$s¶m§Zr AZw^dmdm d ˶mMm ’$m¶Xm H$ê$Z ¿¶mdm, ¶mÑï>rZo à¶ËZ gwê$ Agë¶mMr ‘m{hVr Jmodm ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rMo Cnmܶj

"Zrb‘'‘wio ‘ÀN>r‘mar ~§X nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : "Zrb‘' MH«$sdmXim‘wio amÁ¶mÀ¶m hdm‘mZmV ‘moR>m ~Xb Pmbm Amho. hdm‘mZmVrb ~Xb VWm MH«$sdmXimÀ¶m ^rVr‘wio amÁ¶mV Joë¶m XmoZ {Xdgm§nmgyZ ‘mgo‘mar OdiOdi ~§XM Amho. ‘mbr‘ d Hw$Q>~U OoQ>rda Q´>m°ba Zm§JéZ R>odʶmV Ambo AmhoV. "Zrb‘' MH«$sdmXim‘wio Vm[‘iZmSy>Z ~aoM ZwH$gmZ Pmbo. ¶m dmXimMm amÁ¶mbm ’$Q>H$m ~gbm Zmhr, na§Vw hdm‘mZmV ‘mÌ ~Xb Pmbm. T>Jmi hdm‘mZm~amo~a nmdgmMr [an[an gwéM hmoVr. ¶m‘wio Q´>m°ba‘mbH$m§Zr H$moUVrhr OmoIr‘ KoVbr Zmhr d Q´>m°bg© OoQ>rdaM Zm§JéZ R>odbo, Aer ‘m{hVr ‘mbr‘ ~moQ>‘mbH$ g§KQ>ZoMo Aܶj {‘ZrZ Am’$m|gmo ¶m§Zr {Xbr. Jmoì¶m~amo~a H$madma n[agamVrb Q´>m°ba‘mbH$m§Zrhr OmoIr‘ Z KoVm Q´>mb ° g© Zm§JéZ R>do bo. ‘mgo‘mar Z Pmë¶mZo amÁ¶mV {X. 3 amoOr amÁ¶mV VmÁ¶m ‘mgirMr H$‘VaVm hmoVr. nUOr~amo~a ‘S>JmdmVhr VmÁ¶m ‘mgirMo à‘mU H$‘r hmoVo.

{dîUy dmK ¶m§Mo AmdmhZ {dîUy gy¶m© dmK ¶m§Zr {Xbr. "Bâ’$s' ’$º$ nUOrnwaVm ‘¶m©[XV Z R>odVm JmdmJmdmV ZoʶmgmR>r 10 2012 {R>H$mUr ñH«$sÝg d ñQ>oOrg C^maʶmV ¶oUma AmhoV. "Bâ’$s'À¶m {XdgmV XmI{dʶmV ¶oUmè¶m gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘m§‘ܶo 80 Q>¸o$ H$m¶©H«$‘ Jmo‘§VH$s¶

AgVrb, Ago dmK ¶m§Zr gm§{JVbo. "Bâ’$s'V dmVmZwHw$brV h±Ja d {d{dY ‘Zmoao C^maʶmgmR>r Á¶m§Zr Amjon KoVbm hmoVm Vmo ‘mJo KoʶmV Ambm, AgyZ ˶mgmR>r bmJUmè¶m IMm©V ‘mÌ H$nmV H$aʶmV Ambobr Amho. ¶§XmÀ¶m "Bâ’$s'À¶m S>oH$moaoeZMo H$m‘

‘hmamîQ´>mVrb {ZVrZ XogmB© ¶m§Zm XoʶmV Ambo Amho. Vo Jmo‘§VH$s¶m§ZmMm Úmdo, Aer ‘mJUr g{‘VrÀ¶mM gXñ¶m§Zr Ho$br hmoVr. ‘mÌ à˶jmV Vgo H$mhr Zmhr. {ZVrZ XogmB© ho ’$º$ ‘mJ©Xe©Z H$aUma AgyZ gd© H$m‘ Jmo‘§VH$r¶ H$bmH$maM H$aÊmma Agë¶mMo dmK ¶m§Zr gm§{JVbo. gd© ÑpîQ>H$moZmVyZ Jmo‘§VH$s¶m§Zm àW‘ àmYmݶ XoʶmH$S>o Am‘Mm H$b Agob, Aer ‘m{hVr dmK ¶m§Zr {Xbr.

"EZEM 17', "4-E'gmR>r H$aUma S>rnrAma nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : amï´>r¶ ‘hm‘mJ© H«$‘m§H$ 17 Am{U 4-E ¶m§À¶m ~m§YUrgmR>r amÁ¶ gaH$maZo gw‘mao 50 H$moQ>r én¶o IM© H$ê$Z g{dñVa IMm©Mm AmamIS>m Ahdmb (S>rQ>ob àm°Oo³Q> [anmoQ©>)V¶ma H$aʶmMo gaH$maZo R>a[dbo Amho. nU ˶mnydu H|$Ðr¶ añVm dmhVyH$ ‘§Ìmb¶mH$Sy>Z S>rnrAmagmR>r ‘mݶVm {‘idmdr, Ago gaH$maZo R>a[dbo Amho. AgyZ Vgo nÌ ewH«$dma {X. 2 Zmoìh|~a amoOr ‘§Ìmb¶mbm nmR[>dbo Amho. gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mMo g[Md Ama.Ho$.d‘m© ¶m§Zr ewH«$dmar H|$Ðr¶ añVm dmhVyH$ ‘§Ìmb¶mbm nÌ {b[hbo Amho. ˶m nÌmV amÁ¶ gaH$maZo AmídmgZ {Xë¶mà‘mUo amï´>r¶ ‘hm‘mJ© H«$‘m§H$ 17 Am{U amï´>r¶ ‘hm‘mJ© H«$‘m§H$ 4- E ¶m XmoÝhr ‘hm‘mJmªÀ¶m C^maUrgmR>r S>rnrAma V¶ma H$aʶmV ¶oV Amho. ˶m‘wio gw‘mao 50 H$moQ>r én¶o IM© Ano{jV AgyZ ˶mg§~§YrMm Ahdmb V¶ma H$aʶmg ‘§Owar Úmdr, Aer ‘mJUr Ho$br Amho. Amåhr Ahdmb ~Z{dʶmgmR>r IM© Ho$ë¶mZ§Va H|$ÐmZo Amnbm BamXm ~Xbbm,

Va IM© dm¶m OmD$ Z¶o, ¶mgmR>r Amåhr AmYrM ImÌr H$ê$Z KoʶmgmR>r ho nÌ {b[hbo Amho. ˶m§Mr ‘§Owar {‘imë¶mZ§Va Amåhr S>rnrAma H$am¶bm ‘moH$io AmhmoV, Ago Ama.Ho$.d‘m© ¶m§Zr "X¡{ZH$ hoamëS'>er ~mobVmZm gm§{JVbo. ¶m XmoÝhr ‘hm‘mJmªgmR>r gw‘mao 5000 H$moQ>r én¶o IM© ¶oUma AgyZ H|$ÐmZo S>rnrAma H$aʶmgmR>r nadmZJr {Xë¶mZ§Va H|$Ð Am{U amÁ¶ gaH$ma ¶m§À¶mXaå¶mZ ¶m àH$ënm§gmR>r g‘Ýd¶ H$ama hmoUma Amho. nÌmXodr Vo nmoio amï´>r¶ ‘hm‘mJ© H«$‘m§H$ 17 hm 139 {H$.‘r.Mm AgyZ ‘hm‘mJm©da gw‘mao 4 hOma H$moQ>r én¶o, Va AZ‘moS> KmQ>, Jmoì¶mMr gr‘m Vo nUOr hm 69.7 {H$.‘r.Mm amï´>r¶ ‘hm‘mJ© H«$‘m§H$ 4-E gw‘mao 1 hOma H$moQ>r én¶o IM© H$ê$Z C^maʶmV ¶oUma Amho.

"Bâ’$s' ñd¶§nU y V© g o mR>r à¶ËZerb : ‘Zrf {Vdmar nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : "Bâ’$s' ñd¶§nyU© ìhmdm ¶mgmR>r R>mog nmdbo CMbbr OmUma Agë¶mMr ‘m{hVr ‘m{hVr Am{U àgmaU ‘§Ìr ‘Zrf {Vdmar ¶m§Zr AmO {Xbr. {X. 3 amoOr ˶m§Zr ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mr ^oQ> KoD$Z ˶mg§~§Yr MMm© Ho$br. Jmoì¶mV hmoD$ KmVboë¶m Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmgmR>r H|$ÐmH$Sy>Z 9 H$moQ>r én¶o {‘imbo AmhoV. ^{dî¶mV "Bâ’$s' ñd¶§nyU© hmoʶmMr JaO Amho. amÁ¶ Am{U H|$Ð gaH$maÀ¶m à¶ËZm‘wio ho gmܶ hmoD$ eH$Vo. Bâ’$sbm ñd¶§nUy © H$aʶmÀ¶m {XeoZo H|$ÐmH$Sy>Z ¶mo½¶ Vr nmdbo CMbbr OmVrb, Ago ‘§Ìr {Vdmar ¶m§Zr nÌH$mam§er ~mobVmZm gm§{JVbo. ~m§~moir ¶oWrb EH$m ‘moR>çm hm°Q>ob‘ܶo gmOam hmoV Agboë¶m "qWH$ ’o$pñQ>db'gmR>r ‘§Ìr {Vdmar Jmoì¶mV Ambo hmoVo. hm H$m¶©H«$‘ AmQ>monyZ ˶m§Zr nÌH$mam§er g§dmX gmYbm.

˶mdoir "Bâ’$s' {df¶mda {dMmaboë¶m àíZmbm CÎma XoVmZm "Bâ’$s'À¶m ñd¶§nyU©VoMm ‘wÔm CnpñWV Ho$bm. {Vdmar ¶m§Zr ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mr ˶m§À¶m gaH$mar {ZdmgñWmZr OmD$Z ^oQ> KoVbr. ‘w»¶‘§Í¶m§er gw‘mao AYm© Vmg ˶m§Zr MMm© Ho$br.

H§$ÌmQ>mMo ZyVZrH$aU, AݶWm godVo H$m¶‘ H$am "ZaoJm'À¶m H$‘©Mmè¶m§Mm ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m {Zdmgmda ‘moMm© nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : amï´>r¶ J«m‘rU amoOJma h‘r (ZaoJm) ¶moOZoA§VJ©V H$m‘mda KoVboë¶m gw‘mao 350 H$‘©Mmè¶m§Zr {X. 3 amoOr AmpëVZmo ¶oWrb ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m {ZdmgñWmZmda ‘moMm© Zobm. H§$ÌmQ>mMo ZyVZrH$aU H$am Am{U Q>ß߶m Q>߶mZo godVo H$m¶‘ H$ê$Z ¿¶m, Aer ˶m§Mr ‘mJUr hmoVr. {X. 3 amoOr gH$mir 10 dm.nmgyZ "ZaoJm'Mo H$‘©Mmar ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m ~§Jë¶mOdi CnpñWV hmoV.o Xþnman¶ªV Vo {VWo Wm§~bo. n§Mm¶V‘§Ìr bú‘rH$m§V nmg}H$a ¶m§À¶mH$Sy>Z Cnojm Pmë¶m‘wio AmVm ‘w»¶‘§Í¶m§Zr, Var ˶m§À¶mH$S>o bj Úmdo, Ago ˶m§Mo åhUUo hmoVo. ˶mgmR>r ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ˶m§Mr ^oQ> ¿¶mdr Agm ˶m§Mm AmJ«h hmoVm. Xaå¶mZ, ¶m H$‘©Mmè¶m§Mo

EH$ {eîQ>‘§S>i ‘w»¶‘§Í¶m§Zm ^oQ>bo. ˶m§À¶mer Pmboë¶m MM}V ˶m§Mo àíZ gmoS>{dʶmMo AmídmgZ ‘w»¶‘§Í¶m§Zr {Xë¶mMo ¶m H$‘©Mmè¶m§Zr gm§{JVbo. "ZaoJm'¶moOZoImbr AZoH$ J«m‘n§Mm¶VrV {‘iyZ gw‘mao 500 ~oamoOJma H$m‘mbm hmoVo. ˶mVrb 200 H$‘©Mmè¶m§Zm H$mTy>Z Q>mH$ʶmV Ambo. ¶m {Z¶wº$s H§$ÌmQ>r VÎdmda H$aʶmV Amë¶m hmo˶m. ‘m{hVrJma åhUyZ H$m‘ H$aUmè¶m 200 H$‘©Mmè¶m§Mr H§$ÌmQ>m§Mo ZyVZrH$aU Z Ho$ë¶m‘wio ¶m bmoH$m§Zm Kar Omdo bmJbo Amho. ˶m‘wio n§Mm¶V VgoM Amamo½¶‘§Ìr nmg}H$a ¶m§Mr ¶m H$‘©Mmè¶m§Zr ^oQ> KoVbr hmoVr. ˶m§Zr H$moUVohr R>mog AmídmgZ Z {Xë¶m‘wio ‘w»¶‘§Í¶m§H$S>o Ymd KoVë¶mMo EH$m H$‘©Mmè¶mZo "ZaoJm'À¶m H$‘©Mmè¶m§Zr Amnë¶m {d{dY ‘mJʶm§gmR>r ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m {ZdmgñWmZmda AmUbobm ‘moMm©. gm§{JVbo.

"Jmodm ñH$m°ba'gmR>r 15 OUm§Mr {ZdS> nUOr, {X. 3 (n«{V{ZYr): Jmodm (H$mamJnwa-B§{S>¶m), O¶d§Vr S>r ñH$m°ba ¶m {eî¶d¥ÎmrgmR>r Jmoì¶mVrb bm|S>mo - E‘ E {’$ë‘ ‘oqH$J 15 OUm§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr (JmoëS>[ñ‘V {dÚmnrR> b§S>Z), S>m°. Amho. Jmoì¶mVrb {dÚm϶mªZm CÀM [a~oZ E’$ {S>gmoPm - E‘grEM [ejU KoʶmgmR>r hr [eî¶d¥Îmr ßbmpñQ>H$ A°ÊS> [aH$ÝñQ´>H$Q>rìh XoʶmV ¶oVo. gO©ar Am‘©S²> ’$mog© ‘oS>rH$b H$m°boO 2003- 04 dfu gwê$ H$aʶmV (nwUo ), »dmOm Vhþam h{Z’$ -E‘ S>r Amboë¶m ¶moOZ§o§VJ©V AmVmn¶ªV AéU ‘ëë¶m Omog B{b¶mg g§nmX XogmB© A’$erZ ¶mOXmZr hmoÞoHo$ar ZmJamO Omog ’$mboamo ‘m¶H$b J«mgr¶g Eg Y‘©ñWi H$m°boO Am°’$ S>oÝQ>b Jmoì¶mVrb 64 {dÚm϶mªZr gm¶Ýg A°ÊS> ¶mMm bm^ KoVbm Amho. hm°pñnQ>b (YmadmS>), ¶mdfu Jmodm ñH$m°ba ¶m S>m°. JOmZZ nmU§XrH$a {eî¶d¥ÎmrgmR>r 60 AO© - OZab ‘o{S>{gZ Ambo hmoVo. ˶mVrb 43 (‘w§~B© {dÚmnrR>), OUm§Mr N>mZZr H$aʶmV Aj¶ à^y dob}H$a Ambr AgyZ 15 ‘o{S>H$b {’${O³g [dÚm϶mªMr {ZdS> (A‘o[aH$m), Ho$Xma H$aʶmV Ambr Amho. O¶§dVr bm|S>mo Am§VmoZrAmo ~«wQ>mo X H$m°ñVm S>m°. ê$~oZ {S>gmoOm Im§S>no maH$a -nrEM S>r Aj¶ dob}H$a JOmZZ nmU§XrH$a H$[aí‘m {S>gmoOm Ho$Xma Im§S>onmaH$a »¶mOm h{Z’$ ¶m ¶moOZoV§ J©V Xadfu (Am¶Am¶Q>r ‘§w~B©) Am’$m{gZ B Bbo³Q´>rH$b 3 bmI ê$n¶o XmoZ dfmªH$[aVm XoʶmV BZ H$m°å߶wQ>a gm¶Ýg (BbrZm°¶g ZmJamO -E‘ Eg BZ Am{H©$Q>o³Q> Am°’$ Q>o³Zm°°bm°Or - ImaJnya), Omog ZoXab°ÊS>), B§{O{ZAatJ Am{U H$arí‘m {S>gmoPm. ¶oVmV. ¶m ¶moOZogmR>r nmÌ R>aboë¶m A‘o[aH$m [dÚmnrR>), Omog ’$mboamo (H$m°{b’$mo{Z©¶m-A‘o[aH$m), g§nmX gm{bAmo B Jmoåg àoPa -‘mñQ>a BZ ¶mPXZr -‘mñQ>a Bbo³Q´>rH$b (A‘o[aH$m), Am§Vmo{ZAmo E ~«wQ>mo {S> ¶m gd© {dÚm϶mªZm {eî¶d¥Îmr 14 {dÚm϶mªMr Zmdo nwT>rbà‘mUo : - H$m°å߶wQ>a gm¶Ýg (¶mbo- XogmB© -~m¶moQ>oH$ A°ÊS> ~m¶moHo${‘H$b Bbo³Q´>rH$b B§{O{ZAatJ (S>oëQ> B§{O{ZAatJ (H$m°aZob {dÚmnrR> H$m°ñQ>m - H$m°å߶wQ>a gm¶Ýg A°ÊS> XoʶmMr VmarI Z§Va Omhra H$aʶmV AéU ‘ëë¶m -‘mñQ>a Am°’$ gm¶Ýg A‘o[aH$Z {dÚmnrR>), hmoÞH$ar AZwn B§{O{ZAatJ (B§{S>¶Z B{ÝñQ>Q>çyQ> ¶w{Zìha{gQ>r Am°’$ Q>o³Zm°bm°Or A‘o[aH$m), ‘m¶H$b J«m{g¶g- B§{OZA[a¨J Am¶ Am¶ Q>r ¶oUma Amho.

(H¡$bmg ZmB©H$)

H$m¶Xm g{Md, a{OñQ´>maZm ݶm¶mb¶mH$Sy>Z g‘Ýg nUOr, {X. 3 (n«{V{ZYr) : nUOr gÌ Ý¶m¶mb¶mZo A~«wZwH$gmZrÀ¶m IQ>ë¶màH$aUr àW‘M H$m¶Xmg{Md à‘moX H$m‘V d CÀM ݶm¶mb¶mMo a{OñQ´>ma ~r.nr. Xoenm§S>o ¶m§Zm g‘Ýg nmR>{dbo AmhoV. {X. 17 Zmoìh|~a amoOr hmoUmè¶m gwZmdUrdoir ¶m XmoKm§Zmhr CnpñWV amhmdo bmJob. ‘mOr A°S>ìhmoH$o Q> OZab gw~moY H§$Q>H$ ¶m§Zr A°S>. Am¶[ae am°{S´>½O ¶m§À¶m {damoYmV A~«wZwH$gmZrMm IQ>bm XmIb Ho$bm Amho. ¶m IQ>ë¶màH$aUr gmj Zm|X{dʶmgmR>r XmoKm§Zmhr g‘Ýg nmR>{dʶmV Ambo Amho.


04goa4_Layout 1 03-11-2012 19:48 Page 1

a{ddmaMo {dMmaYZ M[M©b ¶m§Mr ^y[‘H$m Am[U amOH$s¶ Jm|Yi

emdVmar ZmQ>H$mV amOmMo EH$ nmÌ AgVo. hm amOm ZmQ>H$mVrb [hamo AgV Zmhr. nU, àojH$m§Zm amOmÀ¶m àdoem~Ôb àM§S> CËgwH$Vm AgVo. XemdVmar à¶moJ amÌ^a MmbVmV. ˶m‘wio a[gH$ AYyZ-‘YyZ WmoS>rer Pmonhr KoVmV. amOm Amë¶mda CR>d, Ago eoOmè¶mbm gm§JVmV Am{U n|Jy bmJVmV. ¶m ¶m Ad§VZJarV .., Ago g§dmX IUIUrV AmdmOmV ‹CƒmaV amOm àdoe H$aVmo Am{U gmam a§J‘§M, ‘§{XamMm ‘§S>n XUmUyZ OmVmo. Pmonbobo, n|JUmao gmao S>moio MmoiyZ CRy>Z ~gVmV. g§nyU© a§J‘§M ì¶mnyZ Q>mH$Umar nmdbo Q>mH$V, BWo {VWo JXoÀ¶m àhma H$aV amOm hbH$„moi CS>dyZ XoVmo. M{M©b Ambo‘md ¶m§À¶m ‘m§S>n-Zmdobr ¶oWrb amOH$s¶ nwZamJ‘ZmÀ¶m àdoemZo AgmM hbH$„moi CS>dyZ {Xbm Amho. {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV nam^yV Pmbobo M{M©b ¶m§Zr ‘m§S>n ¶oWo H$m¶©H$˶mªÀ¶m ‘oimdm Am¶mo{OV H$ê$Z Amnë¶m amOH$s¶ nwZamJ‘ZmMr Ûmhr {’$adbr. Amnë¶m nwZamJ‘ZmMr KmofUm H$aVmZmM H$m±J«ogÀ¶m H$mhr r Zo˶m§da ˶m§Zr Xmofmamon Ho$bo. ho H$aVmZmM ^mOnMo ZoVo d ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mo M{M©b ¶m§Zr JmoS>do Jm¶bo. AmnU H$m±J«ognmgyZ Xÿa Va nauH$a ¶m§À¶m {ZH$Q> Agë¶mMm g§Xoe ˶m§Zr Amnë¶m ^mfUmVyZ {Xbm. ˶m§À¶m ¶m ^y{‘Ho$Zo amOH$s¶ dVw©imV Jm|Yi {Z‘m©U Pmbm Amho. M{M©b Zo‘Ho$ H$m¶ H$aUma AmhoV, ˶m§Zm ¶mVyZ H$m¶ gmYm¶Mo Amho, Ago àíZ ¶m ‘oimì¶mVyZ {Z‘m©U Pmbo Amho. M{M©b ¶m§Mm CÔoehr Agm Jm|Yi CS>dyZ Úm¶Mm hm Amho. M{M©b ¶m§À¶m amOH$maUmMm ~mO Yg‘wgbm Amho. Jm|Yi CS>dyZ Úm¶Mm, Am{U ˶mVyZ Amnbo C{Ôï> nwT>o ݶm¶Mo hr ˶m§Mr Zoh‘rMr H$m¶©nÕVr. Amnbo BpßgV gmܶ H$aʶmgmR>r ˶mdoir ¶mo½¶ dmQ>Vrb Vr gmYZo dmnam¶Mr hm ˶m§Mm Im³¶m. H$m±J«og, ¶wJmoS>onm, goìh Jmodm ’«§$Q> ¶m njm§er Vo g§~§{YV am{hbo. nU, njmnojm Amnbr à{V‘m ‘moR>r Agob, ¶mMr H$miOr ˶m§Zr doimodoir KoVbr. bmoH$ZoVm Aer EH$ à{V‘m ˶m§Zr Jmoì¶mVrb OZ‘mZgmV {Z‘m©U Ho$br. Jobr XmoZ -AS>rM XeHo$ Jmoì¶mVrb amOH$maUmVrb EH$ ñd¶§^y VmH$X åhUyZ ˶m§Mm Xamam hmoVm. nU 2012 {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV ’°${‘bramOÀ¶m ‘wÚmmdê$Z ˶m§À¶m bmoH$ZoVm ¶m à{V‘obm VS>m Jobm. ‘m§S>n ¶oWo ‘§Jidmar H$m¶©H$˶mªÀ¶m ‘oimì¶mV C^o am{hbobo M{M©b ho Ago VS>m Jobobo hmoVo. {ZdS>UwH$sV M{M©b ¶m§À¶mgh ˶m§Mo ~§Yy Á¶moH$s‘ Ambo‘md, H$ݶm dmb§H$m Ambo‘md, nwVUo ¶war Ambo‘md ¶m§Zm X{jU Jmoì¶mVrb OZVoZo ZmH$mabo. ’°${‘br amOÀ¶m {damoYmV X{jU Jmoì¶mVrb OZVoZo hm H$m¡b {Xbm hmoVm. ¶m nam^dmVyZ gmdê$Z AmnU nwÝhm amOH$maUmV Yw‘mHy$i Kmbʶmg {gÕ Pmbmo Amho, Agm Bemam XoʶmMm M{M©b ¶m§Mm hm à¶ËZ hmoVm. M{M©b d Ambo‘md ’°${‘brMo amOH$s¶ ApñVËdhr XmIdyZ XoʶmMm hm à¶ËZ hmoVm. àem§V eoQ>¶o M{M©b ho AOyZhr H$m±J«og njmV AmhoV. 9552550121 njmbm ˶m§Zr H$YrM Ow‘mZbobo Zmhr. gܶmhr njmV amhÿZ njmda, njmÀ¶m Zo˶m§da Q>rH$m ˶m§Zr gam©gnUo Ho$br Amho. M{M©bÀ¶m EHy$U amOH$s¶ H$maH$sXuV ˶m§Mo d H$m±J«ogMo g~§Y {d[MÌ AgoM AmhoV. Yabo Va MmdVo, gmoS>bo Va niVo, Aer H$m±Jg « Mr M{M©b~m~V n[apñWVr Amho. H$m±Jg o« Mo ZoVo M{M©bÀ¶m H$m±Jg o« ‘Yrb g‘mdoemg H$YrM CËgwH$ ZgVmV. nU M{M©bÀ¶m CnÐdr ‘wë¶m‘wio H$m±J«ogbm M{M©bbm Odi H$aUo doimodoir ^mJ nS>bo Amho. M{M©b ¶m§Zr nj g§KQ>Zobm H$YrM ‘mZ {Xbm Zmhr. nj g§KQ>ZoMr ~m§YUr ~mOybmM amhmo. M{M©b‘wio njmMo ZwH$gmZ hmoVo, ¶m§Mr OmUrd AgyZhr M{M©bÀ¶m ZwH$gmZ H$aʶmÀ¶m j‘Vo‘wioM H$m±J«ogbm M{M©ber g»¶ R>odmdo bmJVo. {ZdS>UwH$sV M{M©b d Ambo‘md ’°${‘brÀ¶m AÅ>mhmgm‘wio X{jU Jmoì¶mV d Img H$ê$Z gmgï>rV H$m±J«ogMo ZwH$gmZ Pmbo. gmgï>r hm H$m±J«ogZo Ambo‘md ’°${‘brVrb gXñ¶m§Zm C‘oXdmar {Xbr hmoVr. nU, ¶m {VÝhr C‘oXdmam§Zm ‘VXmam§Zr {PS>H$mabo. n[aUm‘r ~mbo{H$ë¶mVM H$m±J«ogMr nwaVr YwiXmU CS>mbr. M{M©b ¶m§Mr OZ‘mZgmVrb bmoH$ZoVm à{V‘mhr ¶m {ZdS>UwH$sV CÝ‘iyZ nS>br. M{M©bÀ¶m amOH$maUmVrb Ca’$mQ>çm àdmgmMr gwê$dmV Pmbr hmoVr 15 Am°JñQ> 2010 amoOr .¶m {Xder ~mUmdbr ¶oWo Amnbr H$ݶm dmb§H$m Ambo‘md ¶m§Mo amOH$s¶ bm±qMJ M{M©b ¶m§Zr Ho$bo hmoVo. H$moU˶mhr nÜXVrZo dmb§H$m {ZdS>UyH$ bT>dUmaM, Aer KmofUm H$ê$Z M{M©b ¶m§Zr Voìhm ~m±å~JmoimM Q>mH$bm hmoVm. M{M©bMo ¶mnwT>Mo amOH$maU dmb§H$m ¶m§Zm ‘ܶ^mJr R>oD$Z Agob, ¶mMo g§Ho$V ˶m§Zr Voìhm {Xbo hmoVo. M[M©bÀ¶m amOH$maʶmMm àdmg ¶mM {XeoZo Joë¶mZo d Ambo‘md ’°${‘brMr ‘hËdmH$m§jm dmT>y bmJë¶mMo {XgyZ Amë¶mZo Jmoì¶mVrb amOH$maUmMo àdmhM ~XbyZ Jobo. ¶mVyZM nwT>o ‘VXmam§Zr Ambo‘md ’°${‘brg ZmH$mabo. ‘m§S>n ¶oWrb H$m¶©H$˶mªÀ¶m ‘oimì¶mZo M{M©bÀ¶m ^{dî¶mVrb H$mhr àíZ {Z‘m©U Pmbo Amho. AmnU d dmb§H$m bmoH$g^m {ZdS>UwH$sgmR>r BÀN>wH$ Agë¶mMo ˶m§Zr Omhra Ho$bo Amho. Amnbo BpßgV gmܶ H$aʶmgmR>r M{M©b ¶m§Mo nwT>Mo S>mdnoM H$m¶ AgVrb, ¶mH$S>o gdmªMo bj bmJyZ Agob. nam^dmZ§Va M{M©b ¶m§Mr amOH$s¶ VmH$X nyduà‘mµUoM Amho H$m, Agmhr àíZ ¶m[Z[‘ÎmmZo CnpñWV hmoVmo. M{M©b ¶m§À¶m amOH$s¶ àdmgmV EH$ ~m~ {XgyZ Ambr Amho. M{M©b ¶m§À¶m YmoH$m Zoh‘rM H$m±Jg o« bm Amho. M{M©bZo ^mOnMo {deof ZwH$gmZ Ho$bobo Zmhr. 2007 À¶m {ZdS>UwH$sV M{M©b ¶m§Zr goìh Jmodm ’«§$Q> nj ñWmnZ H$ê$Z ZmdobrVyZ {ZdS>UyH$ bT>dbr hmoVr. ˶mdoir ^mOnZo M{M©bZm nmqR>~m {Xbm hmoVm. M{M©b ¶m§Zr H$m¶©H$˶mªÀ¶m ‘oimì¶mV nauH$a ¶m§Mr ñVwVr H$ê$Z AmUIr EH$ {ZemZm gmYbm Amho. M{M©b ¶m§À¶m ¶m ^y{‘Ho$da ^mOnZo Amnë¶mg gmo¶rñH$a Aer Zamo ~m Hw§$Oamo~m ^y{‘H$m KoVbr Amho. M{M©bMr VmH$X dmT>ë¶mg Vr H$m±J«ogbm ZwH$gmZH$maH$ R>aob, Ago ^mOnMo J{UV ˶m‘mJo Agob. H$m±J«og njmMr AdñWm gܶm dmXimV gmnSy>Z IS>H$mda AmS>iyZ ’w$Q>boë¶m OhmOmgmaIr Pmbobr Amho. H$mhr ZoVo ’$iHw$Q>o O‘m H$ê$Z nj ~m§YʶmMm à¶ËZ H$aV AmhoV. M{M©bhr Amnë¶m H$m¶©H$˶mªMr ‘moir ~m§YyZ nwÝhm Amnbr VmH$X $C^r H$aʶmMm à¶ËZ H$aV Amho. bmoH$ZoVm à{V‘obm VS>m Jobobm, d¶mMr gmW Zgbobm M{M©b nwÝhm amOH$s¶ ^amar KoB©b H$m, ¶mMo CÎma XoUmam H$mi ñdV… M{M©bM XoUma Amho.

hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

4

ho Va ImgJr ñdê$nmMo h¸$! ^m

X

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

aVr¶ g§{dYmZmZwgma Amnmnë¶m àWoà‘mUo, à˶oH$ 춺$sbm qH$dm Hw$Qw>~m§Zm Amnmnbo X¡dV Amnë¶m àWoZwgma ñWmnZ H$aʶmMo, {Z˶ nyOm-AMm©, A{^foH$ Z¡doÚ dJ¡ao H$aʶmg h¸$ àmá Pmbobo AmhoV. Vo h¸$ ImOJr ñdê$nmMo d Xodmb¶mMo ‘mbH$s h¸$ nU ImgJr AmhoV. gZ 1713 Vo 1738 Xaå¶mZ {ZO©Z ñWi g‘OyZ øm {R>H$mUr H$mhr XeJmoÌr Hww$Qw>§~m§n¡H$s bmoH$m§Zr H$dio BWo ‘yVuMr ñWmnZm Ho$br. OgOgm Hw$Qw>§~m§Mm ì¶dhma dmT>bm, XodrMr {Z˶ nyOm-AMm© ñdV… H$aUo e³¶ Zgë¶mMo nmhÿZ ˶m§Zr nwOmè¶m‘m’©$V H$a{dʶmMo R>a{dbo. øm XodimMm nm¶m 1713 Vo 1738 gmbr KmVë¶mMr B{VhmgmV Zm|X {‘iVo. Jmodm ñdV§Ím Pmë¶mda Jmoì¶mMr àJVr hmoD$ bmJbr. Xodmb¶m§g^modVr XwH$mZm§Mr {Z{‘©Vr Pmbr, n¶©Q>H$ ¶oD$ bmJbo. CbmT>mb dmT>br, d Xodmb¶mÀ¶m n[agambm gmd©O{ZH$ ñdénmÀ¶m {R>H$mUmMo én Ambo. Var nU, XodrMr ‘yVu Á¶m§Zr ñWmnZ Ho$br d Xodmb¶ Á¶m ‘yi Hw$Qw>§~mZr ~m§YyZ KoVbo ˶m§Zm ^maVr¶ g§{dYmZmZwgma {‘imbobm ‘wb^wV A{YH$ma d ‘mbH$s, d nyOm-AMm© H$aʶmÀ¶m ImOJr h¸$m§da H$moUr Amnbm Xmdm H$ê$ eH$Vmo H$m¶ hm Iam àíZ Amho. Xodmb¶m§Mo {H$˶oH$ àH$ma AmT>iVmV. Hw$bXodÎmm, J«m‘XodVm, Bï>XodVm, ñWmZXodVm, d nwéfXodVm. ˶m§Vbo Hw$bX¡dV åhUOo Hw$im§Mo. åhUOo H$m§hr ‘wi Hw$Qw>§~mZr {‘iyZ ñdV…Mr Hw$bXodr {H$§dm XodrMo ñWmnZ Ho$bobo Xodmb¶. BWo ImOJr h¸$ àmá hmoVmo Vmo ’$º$ ˶mM Hw$Qw>§~mVrb bmoH$m§Zm d Aem bmoH$m§Zm Hw$imnr-‘hmOZ Ago g§~moYbo OmVo. hm h¸$ nmoV©wJrO H$mbrZ hþHw$‘emhr amOdQ>rV gwÜXm A~mYrV R>odbm Jobm. ˶m§Zr ’$º$ ‘hmOZH$s H$m¶ÚmZwgma H$m§hr Aer {Z~ªY R>oD$Z ‘hmOZm§Mo nwOm AM}Mo ImOJr ‘mbH$s h¸$

A~mYrV R>odbo. ‘hmOZH$s {Z¶‘mdbr ‘hmOZH$s H$moS> ¶m ZmdmZo H$ê$Z XodñWmZo Mm§Jë¶m àH$mao MmbdrV, Am{W©H$ J¡aì¶dhma hmoD$ Z¶oV åhUyZ H$m§hr R>mog Cnm¶ gwM[dbo. ˶m§V ‘hmOZ åhUOo H$moU, Hw$imnr åhUOo H$moU, ho gd© Z‘yX Ho$bo Amho. H$m§hr ZmJ[aH$ EH$Ì ¶oD$Z, Amnë¶m AmdS>rZwgma d ^º$sZwgma nm{hOo Agë¶mg, ñdV…À¶m nwOogmR>r, A{^foH$ H$aʶmgmR>r, ñdV…Mo Ago Xodmb¶ C^o H$ê$ eH$VmV. ñdV… g{‘VrV’}$ {Z¶‘mdbr H$ê$Z JmdÀ¶m ZmJ[aH$m§Zm nU ˶mMm bm^ CR>dy§Xo. lr em§VmXþJm© Hw$H$ùirH$arU, lr em§VmXþJm© ’$mVn}H$arU, lr em§VmX²Jw m© ~mùirH$arU, Hw§$^maOwdoH$arU, ‘meobH$arU, {H$Q>bH$arU Aer {H$VrVar lr em§VmXþJM} r Xodmb¶o C^r Pmbobr AmhoV, Vr ¶mM H$maUmgmR>r. ~Km¶Mo Amho ’$º$ EdT>|M {H$ Vr ImOJr ñdê$nmMr {H$ gmd©O{ZH$ ñdénmMr. ˶mMà‘mUo ˶m§Mo ì¶dhma MmbUma. BWo Hw$Umbmhr C§M, ZrM, H$‘r boIʶmMm àýM CnpñWV hmoV Zmhr. Jmoì¶mV Aer {H$VrVar Xodmb¶o, Amnë¶m ImOJr OmJoV ñdV…À¶m gmo¶rgmR>r nwîH$i dfm©nydu ~m§Ybobr AmhoV. ^aUo KamʶmMo, e§IdmiH$a KamʶmMo B˶mXr. Jmoì¶mV Aer {H$VrVar Kamʶm§Mr Xodmb¶o, Amnmnë¶m Hw$Qw>§~m§Mr Xodmb¶o nmoV©wJrO àemgZ AgwZhr ˶m§À¶m ImOJr h¸$m§V H$moUr hñVjon Ho$bm Zmhr. Aem Xodmb¶mV ˶m§À¶mM g‘mOmVrb Xþgè¶m Hww$Qw>§~mZm H$Xm{MV nyOm H$aʶmg qH$dm A{^foH$ H$aʶmg à{V~§Y Agy eH$Vmo. BWo H$moUmbmhr H$‘r boIʶmMm àíZ ZmhrM. àíZ Amho Vmo ˶m§À¶m ‘wb^yV ImOJr h¸$m§Mm. ñdV…Mo Ka gmoS>y Z Xþgè¶m OmJoda Hw$Qw>~§ mMr Xodmb¶o C^r amhʶmMo ‘w»¶ H$maU åhUOo, KamVrb Hw$bXodrg qH$dm Xodmg AS>MUrÀ¶m {Xdgm§V {Z˶ {Z¶[‘V nUo

lrYa e§.eo. AgmoiS>oH$a ‘oaer, 9011915696 nyOm-AMm©, A{^foH$ Z¡doÚ-H$aUo e³¶ ZgVo. H$m§hr {Xdg ì¶dhmamgmR>r Hw$Qw>§~mVrb bmoH$ ~mhoa Jmdr Jobobo AgVmV, Hw$Ur Hw$Qw>§~mVrb ‘mUwg dmabm qH$dm Hw$UmÀ¶m ~mi§VnUr Xhm Vo AH$am {Xdg nyOm-AM}bm AS>MU ¶oD$ eH$Vo h|M bjmV KoD$Z nyd©Om§Zr XodrMr AI§S> godm ìhmdr åhUyZ nwOmè¶m‘m’©$V godm H$ê$Z KoʶmMo R>a{dbo. ˶mM H$maUmgmR>r Xodmb¶m§Mr C^maUr Pmbr. Xodmb¶ C^o Agboë¶m OmJog gmd©O{ZH$ ñdê$n àmá Pmbo. ømMm AW© gd© Xodmb¶o gmd©O{ZH$ Agm Zìho h| g‘OyZ KoUo Amdí¶H$ Amho. Jmoì¶mVrb Xodmb¶o ~hþVm§er gH$mir gmV Vo amÌm¡ ZD$-Xhm n¶ªV gdmªgmR>r Iwbr AgVmV. X¡dV ho gd©loð> AgwZ gwÜXm, XodrÀ¶m Xe©Zmg Hw$Urhr Hw$R>ë¶mhr AS>MUr{edm¶ gai XodmM| Xe©Z KoD$Z nwOmè¶mH$Sy>Z VrW©àgmX KoD$ eH$Vmo. n¶©Q>H$ gwÜXm {dZmewëH$ Xodmb¶m§V ghO àdoe H$ê§$ eH$VmV. Hw$Umbmhr Xodmb¶m§V {H$dm Amdmam§V à{V~§Y ZgVmo. ’$º$ J^m©KamnwaVm nyOm-AMm©, A{^foH$ H$aʶmMm ^maVr¶ g§{dYmZmZwgma, ‘wi Hw$Qw>§~m§Zm {‘imbobm h¸$ VodT>m ImOJr Agë¶mZo Ama{jV R>odbm Amho, ho g‘OyZ KoUo Amdí¶H$ R>aVo. øm H$dio d ‘Joer XodVm§Mr B{VhmgmVrb Zm|X Jmoì¶mnwaVo gm§Jmd¶mMo Pmë¶mg gmYmaU 500 dfm©nydun¶ªV nmohmoMVo. gmYmaU gmoimì¶m eVH$mV Jmoì¶m~mhoê$Z AmUyZ gmgï>rVrb Ho$ier d Hw$eñWir AmUyZ ñWmnZ Ho$ë¶m d ˶mdoiÀo ¶m nmoVJ©w rO amOdQ>rbm ˶m§À¶m AmH«$‘UmÀ¶m {^VrZo, Owdmar ZXr Amobm§Sw>Z

˶mdoioÀ¶m ZrO©Z ñWir, H$dio d ‘§Joer ¶oWo ñWmnZ Ho$ë¶mMo B{VhmgmV gmnS>Vo. H$maU øm A§ÌwO ‘hmbmV, Am{XbehmMr amOdQ> hmoVr d ˶mÀ¶m Xa~mamV gaXogmB© Hw$Qw>§~mVrb EH$ gX²J¥hñW Cƒ nXmda hmoVo. ˶m§À¶mM A^¶m‘wio Vo e³¶ Pmbo. Z§Va emhy ‘hmamÁmm§À¶m Xa~mamV ZamoÎm‘ eooUdr aoKo ‘§{ÌnXmda Amê$T> hmoVo, ˶m§Zr H$dio Jmd XodñWmZmbm ~hmb H$aʶmg emhÿ ‘hmamOm§Zm amOr Ho$bo. XodñWmZmÀ¶m Zì¶m dmñVwg nU ˶mZr ‘XV Ho$ë¶mMo d J«m‘ñWmZr nU gd©Vmonar ghH$m¶© Ho$ë¶mMo B{VhmgmV Zmo§X {‘iVo. ImOJr Xodmb¶m§V Hw$Umghr qH$dm Hw$R>ë¶mhr ZmJ[aH$mbm A{^foH$ H$aʶmMr ‘mJUr H$aUo åhUOo g§{dYmZmZo ZmJ[aH$m§Zm {Xboë¶m ImOJr ñdénmÀ¶m gdbVr d h¸$ {hamdyZ hmoʶmgmaIo Amho. ho H$aʶmgmR>r g§{dYmZm§V ~Xb H$amdo bmJVrb. hm àH$ma åhUOo H$moUmÀ¶mhr ImOJr KamVrb Xodmè¶m§V Agboë¶m ‘wVuMr ‘r nU nyOm H$aUma AgoM H$moUr gm§Jmdo BVH$m J§^ra àH$ma. Hw$Umbm Midi H$am¶Mr AgobM Va gd© g‘mO EH$OrZgr H$aʶmgmR>r g‘mOmV OmV-nmV Zmhrer H$aʶmgmR>r {hÝXy, {¼íMZ, B©gmB©, erI, d gd© WamVrb bmoH$m§Zm EH$Ì AmUʶmgmR>r, gd© bmoH$m§Zm AmajU {‘iʶmgmR>r qH$dm AmajU Zmhrgo H$aʶmgmR>r Midi H$amdr. øm gd© ^oXmÀ¶m JmoîQ>r Zmhrem hmoD$Z g‘mO ’$º$ ‘Zwî¶ OmVrbm AmoiIUma Aem ܶo¶mgmR>r Midi H$amdr. Amnë¶m g‘mOmMr AmoiI H$m¶‘ R>odUo, A‘yH$ g‘mOmMm KQ>H$ åhUyZ gdbVr KoUo, [ZdS>UwH$sgmR>r {VH$sQ> AmajrV R>odUo, ZmoH$arV AmajU ‘mJUo B˶mXr Jmoï>r MmbyM AmhoV. Xþgè¶m g‘mOmÀ¶m ImOJr Xodmb¶m§V ˶m§À¶m ‘wb^wV h¸$m§Mr nm¶‘„r H$ê$Z J^mªJmam§V {eaH$md H$aʶmMr ^y{‘H$m {H$VnV amñV R>aob?

‘{hbm ~MV JQ>mM § r Xþgar ~mOy ñdmV§Í¶g¡{ZH$m§Zm H|$Ðr¶ ‘mZYZ X¡

{ZH$ hoamëS>À¶m a{ddmaÀ¶m A§H$mV 21 Am°³Q>mo~a amoOr ‘{hbm ‘§S>im§À¶m Aܶjm§Zr ˶m§À¶m ì¶Wm gm§{JVë¶m. gH¥$VXe©Zr Oar ˶m ì¶Wm ~amo~a {XgV Agë¶m Var ¶m ZmʶmMr Xþgar ~mOy ‘m§S>rV 9404934881 Amho. emgZ Amnë¶mgmR>r gd© H$mhr H$aob ømMm {dMma gmoSy>Z Úm. gaH$mar CnH«$‘ AZwXmZ ¶mVyZ ~mhoa nSy>Z H$m¶©j‘Vm H$er dmT>ob, gH$mamË‘H$ H$m¶©àd¥Îmr H$er dmT>ob, ¶mMm {dMma H$ê$Z H¥$Vr H$am. Hw$Qw>§~mV EH$ qH$dm XmoZ ‘wbo AgmdrV, åhUOoM ˶m§Mo nmbZ nmofU ZrQ> H$aVm ¶oVo. ¶mMo ‘mH}$qQ>J emgZM H$arV AgVo. nU ~MV JQ>mMo {Z¶moOZ H$aUohr JaOoMr Amho. ho H|$Ð emgZmbm H$ibo nm{hOo. H|$Ð emgZmH$Sy>Z EH$ ¶moOZm ¶oVo, ‘J à˶oH$ àXoemVyZ EH$ Q>mJo©Q> {Xbo OmVo. A‘wH$ EdT>o ~MVJQ> PmboM nm{hOoV. J«m‘n§Mm¶V, A§JUdmS>r, n§Mm¶V g{‘Vr ¶m gdmªZm C{ÔîQ> dmQ>yZ {Xbo OmVo. ‘J ˶mÀ¶mV AmnmoAmn nwT>mar, gan§M, J«m‘godH$, Vmbw³¶mMo A{YH$mar ¶oVmV. gd©OU Amnë¶m gmho~m§Zm Iye H$aʶmgmR>r ¶moOZm am~{dVmV. ˶m§Zm ˶mMo gmo¶agyVH$ ZgVo. Ho$di gaH$mar AZwXmZmÀ¶m AmeoZo gd© H$mhr hmoV AgVo. ‘J "^mD$ ^mD$, OmD$ {VWo ImD$' hr d¥Îmr V¶ma hmoVo. 15 dfm©nydu lr. ‘h‘X ¶wZyg ~m§JbmXoe‘ܶo ~MVJQ>mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Zmo~ob nm[aVmo{fH$ {dOoVo Pmbo. nU ho bjmV AgyZ Úm Amnë¶m ^maV XoemV ¶mMr ‘whþV©‘oT> ¶mnyduM Pmbobr hmoVr. "ñd¶§{gÜXm' H$moëhmnya hr g§ñWm hr g§ñWm Jobr drg df} ~MV JQ>mMo H$m‘ H$arV Amho. AZoH$ gaH$mar àm¶mo{JH$ CnH«$‘m§Zm {H«$¶merb R>aUmar Zm‘m§{H$V ‘XV EZOrAmo åhUyZ ñd¶§{gÜXmMr JUZm hmoVo. ñd¶§{gÕmZo ~oiJmdMr A{dîH$ma, Jmoì¶mMr ‘w³Vr’§$S>, gm§JmobrMr ‘mVm ~mbH$ à{Vð>mZgma»¶m AZoH$ gm‘m{OH$ g§ñWm§À¶m CËH$fm©g hmV^ma bmdbm Amho. {ó¶m§Zm CÚmo{OH$m ~Z{dʶmMo H$m‘ lr‘Vr H$m§MZ nê$ioH$a ñd¶§{gÕm ¶m g§ñWoÀ¶m ‘mܶ‘mVy H$moëhmnyamV Jobr 20 df} H$arV AmhoV. {ó¶m§Zm CÚmoJr¶, H$m¡eë¶, à{ejU XoʶmnmgyZ ¶m H$m‘mMm dmñVma Pmbm Amho. H$Zm©Q>H$mnmgyZ {Ìnyam amÁ¶mn¶ªV ~MVJQ>m§Zm à{ejU Úm¶bm H$m§MZVmB© OmV AgV. ‘{hbm§Mo gj‘rH$aU H$ê$Z ˶m§Zm Am{W©H$ ghmæ¶, ñdmdb§~r H$aʶmMm VËdkmZmda Cä¶m Agboë¶m ñd¶§{gÕ ¶m g§ñWoÀ¶m Aܶ¶©y lr‘Vr H$m§MZ nê$ioH$a ¶m§Zr AOmoS> H$m¶© C^o Ho$bo Amho. gZ 1992 gmbmnmgyZ gwê$ Agbobo ho d«V hOmamo ‘{hbm§À¶m à{ejU Am{U ˶m‘YyZ g‘mOmMr CÞVr gmYʶmg nwaogo R>aVo. ñd¶§{gÕmÀ¶m H$m¶m©Mr ‘hmamï´> gaH$maZoM Zìho Va Zm~mS>© Am{U OmJ{VH$ ~±Ho$Zo XoIrb ‘wº$ H§$R>mZo ñVwVr Ho$br Amho. g§nH$m©gmR>r lr‘Vr H$m§MZ nê$ioH$a ¶m§Mm H«$‘m§H$ 09421202596 Agm Amho. bw{nZ ÷w‘Z doë’o$Aa A±S> [agM© ’$mD§$S>oeZ, {eamoS>m. qgYwXþJ© {OëhçmV {eamoS>m JmdmnmgyZ ’$º$ 5 {H$.‘r. A§Vamda lr. ¶moJoe à^y ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbrb AZoH$ ~MVJQ> dmImUʶmOmoJo H$m‘ H$arV AmhoV. Zm~mS>©Zohr d Am§Vamï´>r¶ g§ñWoZohr ¶m§Mr dmImUUr Ho$br Amho. lr. ¶moJoe à^y … 09422374020. MmoS>U ’$m‘©g© ³b~, Jmodm. lr. ào‘mZ§X åhm§~«o øm§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr EH$ gwaoI ~MVJQ>mMo ho CXmhaU Amho. ào‘mZ§X åhm~«o 9822589046. ‘{hbm goë’$ hoën JQ>m§Zm ‘XV H$gbr nm{hOo ¶mMm {dMma Ho$bm AgVm nwT>rb JmoîQ>r bjmV ¶oVmV. XOm©, doîQ>Z (n°qH$J), ì¶mnmar ~moY{MÝh (~±qS>J) Am{U doi. øm Jmoï>r AmMaUmV AmUV Agmb Va à{VjoV amhʶmMr JaO Zmhr. CbQ> {JèhmB©H$ à{VjoV am{hb. ‘mH}$qQ>JgmR>r dñVy§Mm XOm© d {Z¶{‘V {‘iʶmMr h‘r Agë¶mg ~mOmanoR> AmnmoAmn V¶ma hmoVo. J«m‘{dH$mg ¶§ÌUm, Zm~mS>©, H¥${f {d^mJ, ~mbH$ë¶mU {d^mJ, nmUbmoQ> àH$ën, ObñdamÁ¶, g‘yh {dH$mg H$m¶©H«$‘, H§$nݶm§Mo gm‘m{OH$ CÎmaXm¶rÎd (gr.Eg.Ama), H§$nݶm§Mm {dH$mg {ZYr ¶m gmè¶mVyZ ~MVJQ> {Z{‘©VrgmR>r n¡gm ¶oVmo. ˶m§Mm EH${ÌV Am{U ¶mo½¶ {d{Z¶moJ H$aUo Amdí¶H$ Amho.

AmZ§X XogmB©

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

ñdm

V§Ìg¡{ZH$ {Xd§JV lr. nm§. nw. {eamoS>H$a ¶m§Zr {b{hboë¶m AmR>dUr ‘m¶m H$mamdmgmÀ¶m ¶m nwñVH$mMo B§J«OrVyZ AZwdmXrV ‘m¶ bmB©’$ BZ E³Pm¶b ¶m nwñVH$mMm àH$meZ gmohim ZwH$VmM Pmbm. àH$meZ gmohiçmV ‘mZZr¶ Am‘Xma lr. {dîUy dmK ¶m§Zr, ñdmV§Í¶g¡{ZH$m§À¶m ˶mJmVyZ CJdbr ñdmV§Í¶mMr nhmQ> ¶m CÀMmaboë¶m eãXm§gmR>r ˶m§Zm {Ìdma YݶdmX. Iao nhmVm ñdmV§Í¶g¡{ZH$m§À¶m ˶mJm‘wio Jmoì¶mbm ñdmV§Í¶mMr {‘imbobr JmoS> ’$io ‘mÌ ^b˶mM ìhrAm¶nr bmoH$m§Zr MmIbr AmhoV. (H$mhr àm‘m{UH$ bmoH$ dJiVm) AmnUmg ho gm§Jm¶bm ZH$moM. Jmodm ñdmV§Í¶mMo gwdU© ‘hmoËgdr df© Ambo. Var nU H$mhr ñdmV§Í¶g¡{ZH$m§V H|$Ð gaH$ma ^oX^md H$arV Amho. ¶mMr I§V dmQ>Vo. Á¶m H$mhr Jmoì¶mVrb ñdmV§Ìg¡{ZH$m§Zm H|$ÐmÀ¶m gd© gw{dYm {‘iVmV Vo Myn AmhoV. Á¶m H$mhr ñdmV§Ìg¡{ZH$m§Zm {‘iV ZmhrV, Vo ‘mÌ Xþ:Ir AmhoV. gܶm Á¶m Caboë¶m Vodrg ñdmV§Ìg¡{ZH$m§Zm Jmodm amÁ¶ gÝ‘mZ noÝeZ {‘iVo, ˶mM à‘mUo Jmoì¶mVrb gd© ñdmV§Ìg¡{ZH$m§Zm {‘iVo, gd© gw{dYm {‘iVmV. ˶mà‘mUoM Amåhr 1986-87 gmbr Jmodm ñdmV§Í¶g¡{ZH$ gÝ‘mZ noÝeZ~Ôb AO© Ho$bo hmoVo. H$mhr H$maUmñVd ¶m Vodrg ñdmV§Ì g¡{ZH$m§Zm gÝ‘mZ noÝeZ {‘iʶmg Cera Pmbm BVHo$M. gaH$mar nÌH$mà‘mUo ¶m Vodrg OUm§Zm nyduÀ¶m AmXoemà‘mUo Jmodm gÝ‘mZ noÝeZ àmßV Pmbr. Vr Oam Ceram åhUOo 2007 gmbr nmg Pmbr. H|$Ð gaH$ma gXmZ§X M. ZmS>H$Uu nyduÀ¶m AmXoemà‘mUo Ogo ~mH$sÀ¶m ñdmV§Ìg¡{ZH$m§Zm H|$Ðr¶ gÝ‘mZ noÝeZ d ~mH$sÀ¶m gw{dYm XoV AmhoV gm§Jo, 9404313035 ˶mMà‘mUo ¶m Caboë¶m ñdmV§Ìg¡{ZH$m§g H$m {‘iy Z¶o? dmñV{dH$ Vr {‘idyZ XoʶmMr Jmodm J¥h Im˶mMr O~m~Xmar Zmhr H$m¶? Jmodm amÁ¶ gÝ‘mZ noÝeZ Am°S>©a AmUmd¶mg J¥h Im˶mH$S>o Ooìhm Amåhr Jobmo hmoVmo ˶mMdoir J¥h Im˶mZo H|$Ðr¶ gÝ‘mZ noÝeZ {‘iʶmgmR>r Amåhmbm AO© ^aʶmg gm§{JVbo d Vo ’$m°‘©hr Amåhmbm {Xbo hmoVo. ¶mVrb Ad¿¶m gmVM ñdmV§Ìg¡{ZH$m§Zr ho AO© ^ê$Z nmR>{dbo. Vo Jmodm J¥h Im˶mZo H|$Ðmbm åhUOo {Xëbrbm nmR>{dbo. na§Vw ˶mMo H$mhrM CÎma Ambo Zgë¶m‘wio Am‘À¶mVrb EH$ ghH$mar Am§Vmo{ZAmo {bdmo {gHo$am ¶m qMMUr gmbgoV ¶oWrb ñdmV§Í¶g¡{ZH$mZo ¶m g§~§Yr Jmodm J¥h Im˶mbm nÌ {bhÿZ {dMmabo AgVm ˶mMo CÎma Ambo H$s, ñnîQ>rH$aU H$aʶmgmR>r {XëbrhÿZ Vo AO© naV Ambo AmhoV. Amåhr Vo ‘mݶVm XoD$Z naV {Xëbrbm nmR>dUma Aem Ame¶mMo nÌ Ë¶m§Zm Ambo hmoVo. na§Vw AOyZ n¶ªV J¥h Im˶mZo H$mhrM hmbMmb Ho$br Zmhr. {XZm§H$ 14 Am°JñQ> 2011 amoOr aqdÐ ^dZ, ‘S>Jmd ¶oWo Jmodm ‘w³Vr gwdU©‘hmoËgdm{Z{‘Îm, A{Ib ^maVr¶ ñdmV§Ì g¡{ZH$ d Jmodm ñdmV§Ì g¡{ZH$m§gh ñZoh‘rbZ ‘oimdm ^abm hmoVm. hçm ‘oimì¶mV ˶m doir ‘mOr H|$Ðr¶ J¥h‘§Ìr lr. {MX§~a‘ CnpñWV hmoVo. ˶mdoir Vo åhUmbo hmoVr H$s, H$mhr Vm§{ÌH$ H$maUmñVd Jmoì¶mVrb Caboë¶m ñdmV§Ì g¡{ZH$m§Zm H|$Ðr¶ gÝ‘mZ noÝeZ {‘imbobo Zmhr. Vr AmnU {‘idyZ XoD$, Ago AmídmgZ ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr lr {XJ§~a H$m‘V ¶m§Zm {Xbo hmoVo. na§Vw bJoM Jmoì¶mV {dYmZg^oÀ¶m {ZdS>UwH$sMo dmao gwQ>ë¶m‘wio d Jmodm amÁ¶ J¥h Im˶mZo {deof hmbMmb Z Ho$ë¶m‘wio hm àíZ AgmM {^OV nS>bm Amho. eodQ>r gm§Jmd¶mMo åhUOo AmVm Amåhr ’$ma WH$bmo AmhmoV, H$Yr daMm {Zamon ¶oB©b ho gm§Jy eH$V Zmhr, AmVm naV ‘m¶~mn ^mOn gaH$ma gÎmoda Ambo Amho, ‘mZZr¶ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbrb gaH$maZo Amåhm H$mhr Caboë¶m ñdmV§Ìg¡{ZH$m§Zm ݶm¶ {‘idyZ H|$Ðr¶ ‘mZYZ {‘idyZ Úmdo hr Anojm. Am‘Xma VgoM H$bm AH$mX‘rMo Aܶj lr {dîUy dmK ¶m§Zr nU Am‘À¶mgmR>r à¶ËZ H$amdo hr Z‘« {dZ§Vr.

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


04goa5_Layout 1 03-11-2012 23:20 Page 1

5

CËgd

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

Hw$S>MS>o adtÐ ^dZmV CÚm "a§J^y‘r {XZ' {d{dY joÌmVrb ‘mݶdam§Mm hmoUma gËH$ma; ‘Zmoa§OZmË‘H$ H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ

lrnmX gmԤV

à^mH$a ZmB©H$

Hw$S>MS>o, {X. 3 (dmVm©ha) … gm§Jo Ho$no nÌH$ma g§K d H$bm d g§ñH¥$Vr ImVo ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo CÚm [X. 5 amoOr a§J^y‘r {XZ gmohù¶mMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. ¶m gmohùçm{Z{‘Îm nmM H$bmH$mam§~amo~aM amÁ¶ gaH$maMm

2012 ¶m dfuMm {ejH$ nwañH$ma àmá Pmbobo Hw$S>MS>oÀ¶m gdm}X¶ hm¶ñHy$bMo Á¶oð> {ejH$ lrnmX gm‘§V ¶m§Mm Jm¡ad H$aʶmV ¶oUma Amho. gËH$ma‘yVu à^mH$a ZmB©H$ ¶m§Mm H¡$. gXmZ§X {edUH$a ñ‘¥Vr nwañH$ma, nm§Sw>a§J ZmB©H$ ¶m§Mm H¡$. gXm{ed

àem§V ZmB©H$

~m§XoH$a ñ‘¥Vr nwañH$ma, b{bVm S>m§Jr ¶m§Mm H¡$. VwH$mam‘ ’$mo§S>oH$a ñ‘¥Vr nwañH$ma, àem§V ZmB©H$ ¶m§Mm H¡$. {edXmg H$n} ñ‘¥Vr nwañH$ma d namJ g~Zrg ¶m§Mm Ho¡. OZmZ§X ‘S>H$B©H$a ñ‘¥Vr nwañH$ma XoD$Z gËH$ma H$aʶmV ¶oB©b.

namJ g~Zrg

¶m H$m¶©H«$‘m‘ܶo Am‘Xma Zrboe H$m~«mb, M§ÐH$m§V H$dioH$a, gw^mf ’$iXogmB©, JUoe JmdH$a d Hw$S>MS>oH$mH$moS>m ZJanm{bHo$À¶m ZJamܶj S>m°. Ompñ‘Z ~«mJm§Pm CnpñWV amhUma AmhoV. ¶m gmohù¶mMo Am¶moOZ Hw$S>MS>oVrb adtÐ ^dZmV

Im{‘Ur Xodr ‘hmoËgdmg gwadmV gmdB©doao, {X. 3 (dmVm©ha) … ~moU¶ogmdB©doao ¶oWrb lr gmVoar Im{‘Ur XodñWmZÀ¶m ZyVZ ‘§{Xa H$be d Im{‘Ur ‘yVuMo AmJ‘Z ewH«$dmar ({X. 2) ^ì¶ {‘adUwH$sZo VgoM XodVm§À¶m ^oQ>rZo Pmbo. ~moU¶o-gmdB©doao ¶oWrb lr gmVoar Im{‘Ur XodñWmZMm ZyVZ ‘§{Xa H$be ñWmnZm d ‘yVuà{VîR>mnZm ‘hmoËgdmbm AmO e{Zdmar ({X. 3) nmgyZ gwê$dmV Pmbr Amho. ‘hmoËgd H$m¶©H«$‘mV ewH«$dmar ({X. 2) gH$mir ZD$ dmOVm Im{‘Ur ‘yVu d {eIa H$be ¶m§Mr gO{dboë¶m Q>°ånmoVyZ ^ì¶ {‘adUyH$ H$mT>ʶmV Ambr. hr {‘adUyH$ àW‘ lr AZ§V XodñWmZmVyZ gwê$ H$aʶmV Ambr. ˶mZ§Va gmVoar XodñWmZ, gmVoar^mQ> ¶oWrb em§VmXþJm© XodñWmZ, gmdB© ¶oWrb bú‘rZmam¶U XodñWmZ d VoWyZ gmVoar-Im{‘Ur XodñWmZmV {‘adUwH$sMo AmJ‘Z Pmbo. lr AZ§V XodñWmZmnmgyZ Vo gmVoar XodñWmZ d

gO{dboë¶m JmS>rV {damO‘mZ Pmbobr lr Im{‘Ur XodrMr ‘yVu, gmo~V ^m{dH$

gmVoar^mQ> Vo gmdB© d VoWyZ Im{‘Ur XodñWmZmn¶ªV ghm {H$. ‘r. bm§~rÀ¶m añ˶mÀ¶m XþV’$m© nVmH$m bmdʶmV Amë¶m hmo˶m. {R>H${R>H$mUr H$‘mZr d AmH$f©H$ VmoaUo C^maʶmV Ambr AmhoV. {‘adUwH$s ‘{hbm§À¶m qXS>çm AJ«ñWmZr hmo˶m. ‘{hbm§Zr ^Jì¶m

gmS>çm Zogë¶mZo {‘adUwH$sg n§T>arÀ¶m qXS>çm§Mo ñdê$n àmßV Pmbo hmoVo. ‘wImZo Im{‘Ur XodrMo Zmd KoV Q>mi-‘¥X§JmÀ¶m JOamV Xoh^mZ hanyZ ‘{hbm ZmMV hmo˶m. ˶mV nwéfm§Mmhr g‘mdoe hmoVm. gmdB©doao n[agamV ‘§Jb‘¶ d ^p³V‘¶ dmVmdaU ngabo Amho. dmS>çm-dmS>çmdarb gwdm{gZr

{deof ‘wbm§À¶m "bjdoYr' H$bmH¥$Vr nUOr {X. 3 (à{V{ZYr) : {deof ‘wbm§Zr ~Zdboë¶m {d{dY AmH$f©H$ dñVy§À¶m àXe©Zmg AmOnmgyZ H$bm AH$mX‘rV gwédmV Pmbr. {Xem Mo[aQ>~o b Q´>ñQ>V’}$ Am`mo{OV ¶m àX©eZmMo CX²KmQ>Z àgmX Ho$Ur ¶m§À¶m hñVo Pmbo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV Q´>ñQ>Mo Q´>ñQ>r ‘S>JmdH$a d Z§Xre dmJio CnpñWV hmoVo. ¶m àXe©ZmV gw‘mao Vrg ‘wbm§Zr V¶ma Ho$boë¶m ‘oU~˶m, Oob ‘oU~˶m , [Xdo, ‘Q>H$s {M̧, doJdoJio nÌ nwÇ>o, H$mJXmÀ¶m ~°Jm d ’$moëS>a Aem {d{dY H$bmH¥$Vr ‘m§S>ʶmV Amë¶m AmhoV. ¶m H$bmH¥$Vr AmH$f©H$ a§Jg§JVr‘wio a{gH$m§Mo bj doYZy KoV AmhoV. {Xdmir gUmÀ¶m g§X^m©V ¶m àXe©ZmV ‘m§S>boë¶m gd© dñVy {dH«$sgmR>r AmhoV d ˶mVwZ {‘iUmao n¡go ˶mM ‘wbm§Zm {dÚmdoVZ> åhUyZ {Xbo OmUma

{R>H${R>H$mUr ‘yVuMo d H$bemMr n§MmaVr AmodmiUr H$aV hmo˶m. Z ^yVmo Z ^{dî¶Vr Aem ñdê$nmV Im{‘Ur ‘yVuMo d {eIa H$bemMo ‘§{XamV AmJ‘Z Pmë¶mZ§Va Ama˶m, {VW©àgmX d ‘hmàgmXmMm H$m¶©H«$‘ Pmbm. AmO e{Zdmar ({X. 3) XodñWmZmV Ym{‘©H$ {dYr Pmbo. CÚm ({X. 4) amoOr ‘w»¶ H$m¶©H«$‘ hmoUmaa Amho. gH$mir 8.30 dm. ñWi àmH$ma ewÕr, 9.30 dm. AmMm¶© nyÁ¶ àëhmX M¡Vݶ ñdm‘rOtÀ¶m hñVo lr Im{‘Ur XodrMr ‘yVu d {eIa H$be à{VîR>mnZm d Ym{‘©H$ {dYr hmoB©b. ˶mZ§Va àdMZmMm H$m¶©H«$‘ KoVbm OmUma Amho. àdMZmZ§Va Ama˶m, {VW©àgmX d ‘hmàgmXmMm H$m¶©H«$‘ hmoUma Amho. gm¶§H$mir 6.30 dm. n§. à^mH$a H$maoH$a ¶m§Mo gwlmì¶ Jm¶Z hmoUma Amho. H$m¶©H«$‘mg ^m{dH$m§Zr ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV ahmdo, Ago AmdmhZ XodñWmZ g{‘VrV’}$ H$aʶmV Ambo Amho.

nm§Sw>a§J ZmB©H$

b{bVm S>m§Jr

H$aʶmV Ambo AgyZ, ¶m Xaå¶mZ gm¶§H$mir 7 dmOVm O¶ hmo {Z{‘©V, ‘¶wa ZmB©H$ àñVyV "‘m¶ ‘m¶ dm±Q>oS>' ¶m {dZmoXr XmoZ A§H$s H$moH$Ur ZmQ>H$mMo Am¶moOZ Ho$bo Amho. ¶m H$m¶©H«$‘ d ZmQ>H$ àdoemgmR>r ‘mo’$V àdoe à{ÌH$m R>odʶmV Amboë¶m Amho.

àdo{eH$m {‘idʶmgmR>r Aܶj àUd gmdS>}H$a (9271674096) AWZm g{Md {gÕoe gm‘§V ( 9923185481 ) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm, Ago AmdmhZ Am¶moOH$m§V’}$ H$aʶmV Ambo Amho.

~moU¶o ¶oWo 17 amoOr ’w$JS>r ñnYm© gmdB©doao, {X. 3 (dmVm©ha) … ~moU¶ogmdB©doao ¶oWrb lr Im{‘Ur XodrÀ¶m AmdmamV A{Ib Jmodm nmVirda ’w$JS>r ñnYm© KoʶmV ¶oUma Amho. ¶m ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$arÀ¶m lr Im{‘Ur àmgmXrH$ ‘§S>imV’}$ H$aʶmV Ambo AgyZ, hr ñnYm© e{Zdmar ({X. 17) KoʶmV ¶oUma Amho. ¶m ñnY}gmR>r àW‘ H«$‘m§H$mg é. 4000, {ÛVr¶ H«$‘m§H$mg é. 3000, V¥Vr¶ H«$‘m§H$mg é. 2000 Va Mm¡Wo nm[aVmo{fH$ é. 1000 Ago XoʶmV ¶oUma AgyZ, nmMdo nm[aVmo{fH$ CÎmoOZmW© åhUyZ R>odʶmV Ambo Amho. BÀNw>H$ ñnY©H$m§Zr {XßVoe gVaH$a (9764453222), lrYa gVaH$a (9049443037) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm, Ago Am¶moOH$m§V’}$ AmdmhZ H$aʶmV Ambo Amho. Xaå¶mZ, ’w$JS>r ñnY}{Z{‘Îm Im{‘Ur ‘§{XamV gH$mir lrg A{^foH$, Z¡doÚ, J§YmMr nyOm, Xþnmar Ama˶m, {VW©àgmX d ‘hmàgmXmMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. gm¶§H$mir 4 dm. ^OZ hmoUma AgyZ, 4.30 dm ñnY}Mo CX²KmQ>Z hmoUma Amho.

nwT>o ~mobVmZm Jmdg ¶m§Zr Amnë¶m ‘ZmVrb ^md ^mdZm§Zm gm{h˶mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZM dmQ> H$ê$Z XoVm ¶oVo, Ago gm§JyZ {dÚm϶mªer {XbIwbmg g§dmX gmYbm. {dÚm϶mªZr {dMmaboë¶m àíZm§Mr CÎmao bmoH$doXmË‘H$ ^mfme¡brZo XoD$Z {dÚm϶mªMr ‘Zo qOH$br. EH$mnojm EH$ bmoH$JrVo gmXa H$ê$Z bmoH$JrV na§nam gm{h˶{Z{‘©VrgmR>r H$er nmofH$ R>aVo,¶mda ˶m§Zr ^mî¶ Ho$bo. ¶mdoir g{Md XogmB©§Zr Jmoì¶mV Iè¶m AWm©Zo bmoH$H$bm na§nam OVZ hmoV AgyZ, Vr bmoH$‘mZgmÀ¶m ZgmZgmV {XgV Agë¶mMo gm§{JVbo. {dÚm϶m§À© ¶m Cn{ñWVrV a§Jboë¶m ¶m boIH$ Vw‘À¶m ^oQ>rbm ¶m CnH«$‘m§VZy Jmdg ¶m§Zr bmoH$H$bm [Od§V Ho$br Agë¶mMo XogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo. H$iUo {dÚmb¶rZ {dÚm϶mªÀ¶m gm{hp˶H$ H$bmJwUm§Zm dmd XoVmZm boIH$ Vw‘À¶m ^oQ>rbm hm H$m¶©H«$‘ hmVr KoVbm Amho, Ago Vo åhUbo.

CÚmoJ‘§Ìr ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§Mo AmdmhZ Hw$S>MS>o, {X. 3 (dmVm©ha) … ‘wbm§da ¶mo½¶ d¶mV ¶mo½¶ VoM g§ñH$ma hmoUo JaOoMo Amho. ˶mgmR>r à˶oH$ nmbH$mZo Amnë¶m ‘wbm§gmR>r doi {Xbm nm{hOo. AmOMm ~mbH$ hm CÚmMm gwg§ñH¥$V O~m~Xma ZmJ[aH$ Amho. ˶mbm g‘mOmVrb ~m§{YbH$sMr OmUrd H$ê$Z XoUo Amdí¶H$ Agë¶mMo à{VnmXZ CÚmoJ‘§Ìr ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo. ^m§S>moi - {H$b©nmb ¶oWrb gaH$ar àmW{‘H$ {dÚmb¶mÀ¶m emaXmoËgdm{Z{‘Îm ¶wdmeº$s ^m§S>moi d ¶§J ñQ>ma H«$rS>m g§K ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo Am¶mo{OV {d{dY ñnYmªÀ¶m nm[aVmo{fH$ {dVaU g‘ma§^mV Vo à‘wI nmhþUo åhUyZ ~mobV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV amÁ¶ Eg Q>r ‘hm‘§S>imMo Aܶj VWm gmdS>}Mo Am‘Xma JUoe Jm§dH$a, {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶, {H$b©nmbMo gan§M Jm§dH$a, ’$mo‘|Vmo H§$nZrMo A{YH$mar lr[Zdmg À¶mar, EgQ>r ‘hm‘§S>imMo g§MmbH$ g§O¶ JmdS>o, ~moarMo n§MgXñ¶ {XZoe am¶H$a, gm§JMo o àgmJ Jm§dH$a, nmbH$ {ejH$ g§KmMo Aܶj gwem§V XogmB©, ¶wdm eº$sMo Aܶj

g§Vmof Jm§dH$a, ¶§J ñQ>maMo Aܶj Am°ëdrZ am°[S´>½g AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. nwT>o ~mobVmZm ZmB©H$ åhUmbo, ImU ì¶dgm¶ ~§Xr‘wio ImUJ«ñV bmoH$m§da g§H$Q>mM§ o T>J {YaQ>çm KmbrV Agbo, Var ¶m ì¶dgm¶mda Adb§~yZ Agboë¶m bmoH$m§Zr {damoYH$m§À¶m A’$dm§da {dœmg R>oD$Z {~Wê$Z OmD Z¶o, Ago AmdmhZhr ˶m§Zr Ho$bo. ¶mdoir ~mobVmZm Am‘Xma JmdH$a ¶m§Zr gmdS>} ‘VXmag§KmVrb H$m‘o AmJm‘r nmM dfmªV nyU© H$aʶmMo CX²Xrï> R>odbobo AgyZ, Vr Q>߶mQ>߶mZo nyU© H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo gm§{JVbo. ¶mdoir ‘mݶdam§À¶m hñVo ñnY}Vrb {dOo˶m§Zm nm[aVmo{fHo$ XoʶmV Ambr. gwê$dmVrg ’$bmoËnmXZ {dH$mg ‘hm‘§S>imMo g§MmbH$ ‘mohZ Jm§dH$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. H$m¶©H«$‘m§Mo gyÌg§MmbZ {Xì¶m Jm§dH$a ¶m§Zr Ho$bo, Va gwem§V XogmB© ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

ZmQ>ça§J ‘hmoËgd Jmo‘V§ H$s¶m§gmR>r nd©Ur XO}Xma ZmQ>Ho$ gmXa hmoUma : Xm‘y ZmB©H$ ¶m§Mr ‘m{hVr

H$bm AH$mX‘rV Am¶mo{OV {deof ‘wbm§À¶m H$bmH¥$Vr àXe©Zmbm CËñ’y$V© à{VgmX bm^V Amho. (H¡$bmg ZmB©H$)

AmhoV. {Xem Mo[aQ>o~b Q´>ñQ>V’}$ ¶m ‘wbm§Zm ¶m H$bmH¥$Vr§Mr {eH$dU {Xbr OmVo d Xadfu Aem n«Xe©ZmMo Am¶moOZ H$éZ, ‘wbm§À¶m H$bm§Zm dmd {Xbm OmV Amho, Ago {e[jH$m ^maVr Im§S>oH$a ¶m§Zr

X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm gm§{JVbo. ho ˶m§Mo ~mamdo àX©µeZ AgyZ ho àXe©Z {X. 5 Zmoìh|~an¶ªV gH$mir Xhm Vo gm¶§H$mir gmV dmOon¶ªV gdmªgmR>r Iwbo amhUma Amho.

‘S>Jmd, {X. 3 (à{V{ZYr) : aqdÐ ^dZV’}$ {X. 7 Vo 11 Zmoìh§o~a Xaå¶mZ "ZmQ>ça§J' ¶m ZmQ>ç‘hmoËgdmMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. ¶m ‘hmoËgdmV ‘ZmoO Omoer ¶m§Mo JmObobo "MmU³¶ g‘Q>mB©åg' ho B§J«Or ZmQ>H$, à{gÜX boIH$ {X½Xe©H$ OmdoX {gÜXH$s ¶m§Mo "h‘g’$a' d Zm‘Xod ‘waHw$Q>o ¶m§Mo "JmdmV hmoB©b emo^m' Aer XO}Xma ZmQ>Ho$ nmhʶmMr g§Yr ZmQ>çào‘tZm bm^Uma Amho, Aer ‘m{hVr aqdÐ ^dZMo Aܶj Xm‘y ZmB©H$

¶m§Zr {Xbr. ¶mdoir aqdÐ ^dZMo Cnmܶj M§XZ Zm¶H$, gXñ¶ erbm H$mH$moS>H$a, aqdÐ H$moaJmdH$a, H$m°Zr E‘ AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. 7 Zmoìh§o~a amoOr g§Ü¶mH$mir 7 dmOVm H$bm d g§ñH¥$Vr ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§À¶m hñVo ¶m ‘hmoËgdmMo CX²KmQ>Z hmoUma Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mV à{gÜX ZmQ>çH$‘u naoe Omoer gÝ‘mZZr¶ nmhþUo åhUyZ CnpñWV AgVrb. 7 amoOr {‘H$sa ^wVm {b[IV

"MmU³¶' ¶m qhXr ZmQ>H$mÀ¶m à¶moJmZo ‘hmoËgdmMr gwê$dmV hmoB©b. ‘ZmoO Omoer ¶m ZmQ>H$mMo {X½Xe©H$ d A{^ZoVo AmhoV. 8 amoOr g‘Q>mB©åg ¶m B§J«Or ZmQ>H$mMm n«¶moJ hmoUma Amho. AYra ^Q> d ~m°~r ZmJam ¶m ZmQ>H$mMo boIH$, Va AmYma IwamZm {X½Xe©H$ AmhoV. 9 amoOr Zm‘Xod ‘waHw$Q>o {b[IV d ‘§Jeo gmVnwVo {X½X{e©V JmdmV hmoB©b emo^m ¶m ZmQ>H$mMm à¶moJ hmoUma Amho. 11 amoOr à{gÜX boIH$ {X½Xe©H$ OmdoX {gÜXrH$s ¶m§Mo h’$g’$a ZmQ>H$ gmXa

Am§Vaamï´>r¶ H$sVuMo nIdmOdmXH$ n§. CÜXd~mny AmnoJmdH$a ¶m§Mm ‘mZg ~m~m Xoe‘mZo baba.deshmane@dainikherald.com

nUOr, {X. 3 : Jmo‘§V^y‘rV OmJ{VH$ XOm©Mo nIdmOdmXH$ {Z‘m©U ìhmdoV, ¶mgmR>r à¶ËZ H$aʶmMm Amnbm ‘mZg Amho, Ago Am§VaamîQ´>r¶ H$sVuMo nIdmOdmXH$ n§{S>V CÜXd~mny AmnoJmdH$a ¶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm gm§{JVbo. Vo ZwH$VoM nUOrV EH$m H$m¶©H«$‘m{Z{‘Îm Ambo AgVm X¡{ZH$ hoamëS>er ˶m§Zr ‘Z‘moH$im g§dmX gmYbm.

Amnbo nIdmOdmXZmVrb Jwê$ H$moU?

{S>Mmobr, {X. 3 (à{V{ZYr) : bmoH$doX, bmoH$g§JrV Am{U bmoH$H$bm ho gm{h˶mMo àoaUmñWmZ Amho. bmoH$gm{h˶mVyZM AmnUmbm àoaUm bm^br. Jmo‘§VH$s¶ bmoH$H$bm§ZrM ‘bm KS>dbo. Zd{Z{‘©Vr~amo~aM ‘mUgmbm 춳V hmoʶmgmR>r gm{h˶M dmQ> H$ê$Z XoVo, Ago à{VnmXZ bmoH$H$bmH$ma JmonrZmW Jmdg ¶m§Zr Ho$bo. H$iUo ‘hmamîQ´> ZyVZ {dÚmb¶mV Am¶mo{OV "boIH$ Vw‘À¶m ^oQ>rbm' ¶m A{^Z¶ H$m¶©H«$‘mV Vo {Z‘§{ÌV H$dr d H$bmH$ma ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoV.o ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV g§ñWoMo g{Md JUnVamd XogmB©, AmË‘mam‘ XogmB©, M§ÐH$m§V Jdg, àemboMo Á¶oîR> {ejH$ ‘hoo§Ð XogmB©, {ddoH$mZ§X {dÚm‘§{Xa Ho$arÀ¶m {e{jH$m M§ÐboIm Jdg, {ejH$ gVre YU}, C‘oe XogmB©, h§gamO Jdio, gmJa S>oJdoH$a, ‘ZmoO XogmB©, naoe XogmB© AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

‘wbm§Zm g‘mO ~m§{YbH$sMr OmUrd H$ê$Z Úm

Jmo‘§V^y‘rVyZ OmJ{VH$ nIdmOdmXH$ {Z‘m©U ìhmdoV

~mny, AmnU nIdmOdmXZmH$S>o H$go diVmV? - nIdmOdmXZmMr ‘mPr Mm¡Wr {nT>r Amho, ‘mPo nUOmo~m VwiOmam‘ qeXo, AmOmo~m ‘mamoVamd {e§Xo ho ˶mdoiMo nÅ>rMo nIdmOdmXH$ hmoVo. ˶mZ§Va d{S>b nX²‘lr e§H$a~mny AmnoJmdH$a ¶m§Zr nwT>o g‘W©nUo dmagm Mmb{dbm. d{S>bm§~amo~a {d{dY H$m¶©H«$‘mV Omdy bmJbmo. ˶m§À¶m gmpÝZܶmV amhÿZM ‘r nIdmOdmXZmH$S>o dibmo.

"gm{h˶M ^mdZm§Zm dmQ> ‘moH$ir H$éZ XoV'o

- Ia§ Va d{S>bM ‘mPo nIdmOdmXZmVrb Jwê$ AmhoV. ˶m§À¶m ‘mJ©Xe©Zm‘wioM ‘r AmO ¶m ñWmZmda nmohmoMbmo. d{S>bm§Zr nIdmOdmXZmVrb ~maH$mdo {ZjyZ gm§{JVbo. nIdmOdmXZmbm ‘moR>r à{VîR>m {‘idyZ XoʶmMo H$m‘ d{S>bm§Zr Ho$bo. AJXr ˶m§Mm nmdbmda nmD$b Q>mHy$Z H$m‘ H$aʶmMm àm‘m{UH$ à¶ËZ H$aV Amho. AmnU nIdmOdmXZmMo ^maVm~mhoa H$moR>o H$moR>o H$m¶©H«$‘ Ho$bo? ‘r ‘amR>dmS>çmVrb A§~mOmoJmB© gma»¶m J«m‘rU ^mJmVyZ Ambmo Amho.

‘mPm OÝ‘ eoVH$ar Hw$Q>§w~mV Pmbm. dmaH$ar g§àXm¶mV ‘r dmT>bmo. VoM g§ñH$ma AmOhr ‘Zmda H$moabobo AmhoV. g§V na§naoMr {dMmaYmam nIdmOdmXZmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo ’«$mÝg, ZoXab±S>, ~opëO¶‘, O‘©Zr AmXtgma»¶m AZoH$ XoemV ZoʶmMm à¶ËZ H$aV AmhoV. AmnU {dXoemVhr {eî¶ V¶ma Ho$bo

AmhoV? - nIdmO hr Añgb J«m‘rU H$bm Amho. ¶m H$bobm {d{dY H$m|XUmV ~gdyZ g§nyU© OJmbm nIdmOdmXH$ H$m¶ Amho, ¶mMr AmoiI H$ê$Z XoʶmgmR>r ^maVm~mhoa ‘mPo {eî¶ V¶ma Ho$bo AmhoV. Á¶wS>r amñQ> hr ‘mPr {eî¶m {dXoemV AmO g§V VwH$mam‘m§Mo A^§J JmV Amho, ¶mMm ‘ZmnmgyZ A{^‘mZ dmQ>Vmo. nIdmOdmXZmbm

OmJ{VH$ AmoiI {Z‘m©U H$ê$Z XoʶmgmR>r ‘mPm à¶ËZ Mmby Amho. Jmoì¶mV nIdmOdmXZmbm AZwH$yb dmVmdaU Amho? - Ia§ Va Jmodm hr H$bm^y‘r Amho. JmZg‘«mkr bVm ‘§JoeH$a, A{OV H$S>H$S>o, àgmX gmdH$a AmXtgma»¶m AZoH$ ‘yi Jmo‘§VH$s¶m§Zr Amnmnë¶m joÌmV ^ard Aer H$m‘{Jar Ho$br Amho. Jmoì¶mVrb JmdmJmdmV XodimXodimVyZ ^OZo, H$sV©Zo Am¶mo{OV Ho$br OmVmV. ^OZr na§nam Jmo‘§VH$s¶m§Zr VihmVmÀ¶m ’$moS>mà‘mUo Onbr Amho. ˶m‘wio nIdmOdmXZ hr H$bm Jmoì¶mV ê$Obobr Amho. ‘mÌ Jmoì¶mVyZ OmJ{VH$ XOm©Mm nIdmOdmXH$ {Z‘m©U ìhmdm hm ‘mZg Amho. Jmoì¶mV nIdmOdmXZ ¶mhrnojm ì¶mnH$ ìhmdo, ¶mgmR>r H$m¶ à¶ËZ H$aUma AmhmV? Jmoì¶mÀ¶m ‘mVrV AZoH$ Zdo à{V^md§V nIdmOdmXH$ {Z‘m©U hmoV AmhoV. ˶m§Zm gaH$maZo ~i XoʶmMr

Iar JaO Amho. gaH$maZo gmYZ gw{dYm CnbãY H$ê$Z Xoʶm~amo~aM {dÚ‘mZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr ¶mgmR>r amÁ¶nmVirda {eî¶d¥Îmr gwê$ H$amdr. amÁ¶mV embo¶ nmVirnmgyZ nIdmOdmXH$ nwT>o ¶oV AmhoV. H$mhr {Xdgm§ndy u H$bm AH$mX‘rZo ‘bm à‘wI ‘mJ©Xe©H$ åhUyZ ~mobmdyZ amÁ¶ì¶mnr H$m¶©emim KoVbr. ¶m H$m¶©emioV H$mhr ‘wbtZrhr gh^mJ KoVbm, hr ~m~ Zm§oX KoʶmgmaIr Amho. Jmoì¶mVrb Zì¶m nIdmOdmXH$m§Zm Oo ghH$m¶© d ‘mJ©Xe©Z hdo Amho ˶mgmR>r ‘r H$Yrhr VËna Amho. H$bm AH$mX‘rV Pmboë¶m H$m¶©emioMm ‘moR>m ’$m¶Xm Zì¶m nIdmOdmXH$m§Zm Pmbm, na§Vw Ho$di 10 {Xdgm§Mr H$m¶©emim Z KoVm dm{f©H$ H$m¶©H«$‘ AmIʶmMr JaO Amho. Jmodm {dÚmnrR>mV ^OZg‘«mQ> ZmZm {eaJmdH$a ¶m§À¶m Zmdo AܶmgZ gwê$ Ho$bo Amho. ho nauH$a gaH$maMo ‘moR>o H$m‘ Amho. ¶m ‘mܶ‘mVyZ nIdmOdmXH$m§Zm ~i Úmdo, Ago ‘ZmnmgyZ dmQ>Vo.

H$aʶmV ¶oB©b. amoO g§Ü¶mH$mir 7 dmOVm ZmQ>çà¶moJ gwê$ hmoB©b. hr Mmahr ZmQ>Ho$ XO}Xma AOyZ ‘S>Jmdgh Jmoì¶mVrb gd© ZmQ>ç a{gH$m§Zm hr EH$ nd©Ur R>aUma Amho, Ago ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo. {XdmirÀ¶m gwQ>Q>rV embo¶ ‘wbm§gmR>r H$m¶©emim§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho, Ago M§XZ Zm¶H$ ¶m§Zr gm§{JVbo. 8 Vo 11 Zmoìh§o~a ¶m H$mbmdYrV gmVdr Vo AmR>dr B¶ÎmoÀ¶m {dÚm϶mªgmR>r AmH$meH§${Xb

H$m¶©emim Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. ¶mM H$mbmdYrV {Vgar Vo ghmdrÀ¶m ‘wbm§gmR>r ~mbZ^dZÀ¶m ghH$m¶m©Zo hñVH$bm H$m¶©emim KoʶmV ¶oUma Amho. 11 d 12 amoOr ‘wbr§gmR>r d 16 Vo 24 Xaå¶mZ ‘{hbm§gmR>r {dUH$m‘ H$m¶©emim Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. 26 amoOr ¶m gd© H$m¶©emim§Mm g‘mamon g‘ma§^ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm Amho, Aer ‘m{hVr Zm¶H$ ¶m§Zr {Xbr.

gÎmarV a§Jbr H$moOm{JarMr amÌ Ho$ar, {X. 3 (dmVm©ha) : Q>nmoè¶m Mm§Xmo~mMo erVb Mm§XUo, PwiPyi dmhUmam ‘§X dmam, {ddoH$mZ§Xm§À¶m à{V‘og‘moa OiV AgUmar g‘B© AZ CnpñWV ‘mݶdam§À¶m JwOJmoîQ>r Aem àgÝZ dmVmdaUmV Ho$ar - gÎmar ¶oWrb {ddoH$mZ§X {dÚm‘§{XamÀ¶m àm§JUmV H$moOm{JarMr amÌ CÎmamoÎma a§JV Jobr. gm{hp˶H$ {Pby JmdH$a, Ap½Ze‘Z XbmMo A{YH$mar lrnmX Jmdg, nÌH$ma Zrboe eoQ>H$a, {ddoH$mZ§X {ejU g§ñWoMo Aܶj Zm‘Xod Jmdg, {ejH$ H$merZmW ZmB©H$, Jm¶Ìr Jmdg,

ào‘b noS>UoH$a AmXtÀ¶m hñVo H$moOm{Jar{Z{‘Îm Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘m§Mo CX²KmQ>Z Pmbo. amKmo~m noS>UoH$a ¶m§Zr ñdmJV d àmñVm{dH$ Ho$bo. JmonrZmW Jmdg ¶m§Zr H$moOm{Jar nm¡{U©‘m gmOar H$aʶm‘mJMm hoVy ñnîQ> Ho$bm. à˶oH$m§Zr Amnmnbr AmoiI H$ê$Z {Xbr. "MmÝݶmMo amVr, ‘mS>mMo gmdboZ..' ¶m gmJa Jmdg ¶m§Zr Jm{¶boë¶m JrVmZo amÌrbm a§JV AmUbr. {Pby JmdH$a ¶m§Zr CX²KmQ>Zna ^mfUmV boIZmMr AmdS> H$er {Z‘m©U Pmbr, Vo gm§{JVbo.

2nd Birthday Greeting

SHRISTI BANUDAS TALWAR May god shower his choicest blessings on you, Today & Everyday.

Best Wishes From: Banudas Talwar (Papa) Shilpi Talwar (mama) Anand Talwar (Ajja) Manik Talwar (Ajji) Talwar Family - Taleigao


04goa6_Layout 1 03-11-2012 22:02 Page 1

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

6

gmo’$m H$s emo nrg H

~wVµa`m§À`m IwamS>µ`m§gmaIr Ka§, ho dU©Z H$moUË`mhr XoemVë`m ‘hmZJam§‘Yrb Kam§Zm bmJy hmoV§. Aem N>moQ>µ`m Kam§‘Ü`o ’${Z©Ma ~gdVmZm Ord ‘oQ>mHw$Q>rbm `oVmo. hm PH$mg {gqQ>J goQ> Aem N>moQ>µ`m Kam§V amhUmµa`m§gmR>r daXmZM R>ê$ eHo$b. KamV ’$º$ KamVboM bmoH$ AgVrb, Voìhm EImÚm emo nrggmaIm XoIUm, EH$m H$monµa`mV amhUmam hm goQ> nmhÿZ Hw$Umbm H$ënZmhr `oUma Zmhr H$s `mÀ`mVyZ H$m` V`ma hmoV§. nmhþUo `oVrb Voìhm Vmo Imobm`Mm. Mma N>moQ>µ`m IwÀ`m© Am{U EH$ g|Q>a Q>o~b V`ma. H$m‘ Pmb§, nmhþUo Jobo H$s nwÝhm gJi§ {‘iyZ emo nrg ~ZyZ H$monµa`mV C^m. Amho Zm gm°{bS> Am`{S>`m?

‘m{‘©H$ Bemam H$mo

UË`mhr àmUrg§J«hmb`mV JobmV H$s qnOµa`mVë`m àmÊ`m§nojm qnOµa`m~mhoaÀ`m àmÊ`m§Zm nmhÊ`mVM OmñV J§‘V AgVo. qnOµa`mVbo àmUr {~Mmao AdKSy>Z Hw$R>o Var ~gbobo AgVmV, AñdñW {’$aV AgVmV Am{U ‘YyZ ‘YyZ h¡amU hmoD$Z qnOµa`m~mhoa {XgUmµa`m àmÊ`m§H$So> nmhmV AgVmV. qnOµa`m~mhoaMo ‘Zwî`àmUr Zm‘H$ àmUr H$am‘VrM Vem H$aV AgVmV Zm! Hw$Ur qnOµa`mOdi OmD$Z ‘mH$S>mbm doS>mdyZ XmIdV§, Hw$Ur gmnmbm H$mS>rZo Q>moMV§, Hw$Ur nú`mbm Km~adm`Mm à`ËZ H$aV§, Va Hw$Ur EImÚm àmÊ`mMr eonQ>r AmoT>Ê`mMm à`ËZ H$aV§. àmÊ`m§Zm H$gboVar VobH$Q> {VIQ> KmUoaSo> nXmW© ImD$ KmbUmµa`m§Mr Va Pw§~S>M CS>mbobr AgVo. Aer hr CÚmoJr ‘mUg§ O§JbmVhr àmUrg§J«hmb`mV Amë`mÀ`mM WmQ>mV dmdaV AgVmV. Ë`m§Zm hohr bjmV `oV Zmhr H$s BWo àmUr qnOµa`mV ZmhrV, ‘moH$io AmhoV. ‘ZmV Amb§ Va jUmYm©V Amnbm M|Xm‘|Xm qH$dm MÅ>m‘Å>m H$ê$ eH$VmV. Aem A{VehmÊ`m Am{U A{VCËgmhr ‘mZdàmÊ`m§gmR>r hm WoQ> Bemam. nwZO©Ý‘mda {dœmg Agob, VaM Odi Om. ZmhrVa dmKmo~m AmhoM.

E

H$Xm AmnU JmT>dnUm Ho$bm H$s Ë`mMo n[aUm‘ Z§Va ~amM H$mi ^moJmdo bmJVmV. AmVm hoM nhm, nm{H$ñVmZmVë`m EH$m Mm¡H$sVbo nmo{bg‘m‘m Oam OmñVM pñQ´ŠQ> AmhoV. ‘oQ>b {S>Q>oŠQ>aÀ`m VnmgUrVyZ Vo ‘mUgm§Zm gmoS>V ZmhrV, Vgo JmT>dm§Zmhr gmoS>V ZmhrV. AmVm JmT>dmÀ`m A§Jmda Hw$Ry>Z YmVyM§ H$mhr AgUma? JmT>dM AmhoV boH$mMo, Agm {dMma Ambm Zm ‘ZmV. nU, hr Mm¡H$s AgUma Vm{b~mZJ«ñV A’$Jm{UñVmZ Am{U nm{H$ñVmZ `m§À`m gr‘maofodaMr. BWbo H$Å>a XheVdmXr A‘o[aH$s g¡Ý`mMm ImË‘m H$aÊ`mgmR>r H$m` dmÅ>ob Vo H$ê$ eH$VmV. g‘Om Ë`m§Zr JmT>dmbm ñ’$moQ>H$m§Zr ^abobr EImXr {nedr Im`bm bmdbr Agob Am{U Vr Z§Va [a‘moQ> H§$Q´mobZo ’$moSy>Z ñ’$moQ> KS>dbm Va? `m ^rVrZo {~Mmam JmT>dmbmhr ‘oQ>b {S>Q>oŠQ>a MmMUrVyZ gmoS>V Zmhr`o. H$m` H$aUma? Y‘mªYm§À`m ZmXr bmJÊ`mMm JmT>dnUm Ho$boë`m XoemV hmM ehmUnUm Amho.

Am{’«$Ho$Vbr C×moYH$ H$Wm E

H$m R>am{dH$ nÕVrM§ {ejU KoVboë`m, eham§Ü`o amhUmµa`m qH$dm ñdV:bm gwg§ñH¥$V åhUy YOUmµa`m àË`oH$mbm {dMma H$am`bm bmdUmam hm àg§J Amho. ‘mUgmÀ`m d§em‘Ü`o Zo‘Ho$ H$go H$go ~Xb Pmbo, `mM§ g§emoYZ H$aUmµa`m EH$m ‘mZdd§eemókmZo Am{’«$Ho$À`m O§JbmV EH$ à`moJ Ho$bm. `m O§JbmV amhUmµa`m, ~mhoaÀ`m gä` g§ñH¥$VrMm dmamhr Z bmJboë`m amZQ>r O‘mVrÀ`m ‘wbm§Zm Ë`mZo gm§{JVb§ H$s Xya Ë`m PmS>mÀ`m Odi ‘r EH$ ’$im§Zr ^abobr Q>monbr R>odbobr Amho. Vwåhr gJiµ`m§Zr OmoamV YmdyZ

{VWo Om`M§. Omo gdm©V AmYr nmohmoMob, Ë`mbm Vr Q>monbr ~jrg {‘iob. gJir ‘wb§ CR>br Am{U YmdV gwQ>br. ’$aH$ ’$º$ BVH$mM hmoVm H$s H$moUrhr EH$‘oH$m§À`m nwT>o YmdV ZìhV§, hmVmV hmV Jw§’y$Z, JmV, ZmMV, ~mJS>V gJio EH$Ì Ymdbo Am{U gJiµ`m§Zr {‘iyZ n{hbm Z§~a nQ>H$mdbm Am{U Vr Q>monbrgwÕm. M{H$V Pmboë`m Ë`m ‘mZdd§eemókmZo Ë`m ‘wbm§Zm {dMmab§, ~mim§Zmo, Vwåhr gJio AY©nmoQ>r AmhmV. Vwåhmbm H$moUmbmhr ñnYm© H$ê$Z, Vr qOHy$Z gJir ’$i§ EH$Q>µ`mZo {‘idm`Mr BÀN>m H$er Zmhr Pmbr. Vr ‘wb§ åhUmbr, Am‘À`mn¡H$s

H$moUrhr EH$Q>µ`mZo Vr ’$i§ {‘idbr AgVr Va ~mH$sMo gJio IÅÿ> Pmbo AgVo. ‘J ’$i§ ImÊ`mV ‘Om H$m`? gJioM qOH$bmo Am{U gJiµ`m§ZrM AmZ§XmZo ’$i§ Im„r, Va OmñV ‘Om `oVo H$s Zmhr? gdmªÀ`m gå`H$ H$ë`mUmMm {dMma H$aUmµa`m `m g§ñH¥$Vrbm AmnU amZQ>r åhUVmo Am{U "‘r ‘mPm' `mnbrH$So> H$emMmhr {dMma Z H$aUmµa`m g§ñH¥$VrV dmT>boë`m ñdV:bm gwg§ñH¥$V åhUdVmo... ñdV:À`m ‘Zmer {dMma H$ê$Z gm§Jm, H$moU Iao gwg§ñH¥$V AmhoV, Vo H$s AmnU?

eãXH$moS>o H«$.62 C

D

E

H

K

F

I

G

J

CB

CC

AmS>do eãX àmUr, 16) ^`§H$a, 18)nyU©nUo, 1) S>moHo$~mO, 3) EH$ amJ, 6) 20) g§JV, 21)~m`H$mogh, 22) H$Um}nH$Uu, 8) ‘obobm 9) YwUo, 24) H$aUmam 28) CJ« S>mdm,12) narQ>, 14) Q>moH$Xma, 17)H$m¡VwH$, 19) A§J ‘moSy>Z `oUo,22) àrVr, e×H$moS>o 61 Mo CËVa 23) amdUmMo amÁ`, 25) H$gmoQ>r, 26) ͧž Œ €ȡ  ” ‘ š ”ǕȲ H$mQ>oH$moanUm, 27)  ¡Ǖ ǽ ” ¡  —ȡ ‚ Ȣ ‘Ü`ñW, 29) B§J«Or š ˜ȯ ž š Zer~, 30) n¸$m añVm. š – š C^o eãX : ” š ‹ȯ ȡ  š  šȣ 1) EH$ {Xdg, 2) šȣ ȡ ‡ “ a ñWimMo{MÌ, 3) VmR>o~mO, 4) EH$ Xm{JZm Ÿ  ȡ šȲ ‚Ȣ   ‘ȡ …ȡ š 5) emgZ, 7) JaO, ‘ žȡ ‚ \Ȳ  š ד ȡ 10) ‘mim, 11) nyd© {Xem, 13) bmH$S>mgš ˜  ‚ ˜  ‡Ȫ € maIm,14) EH$ I{ZO ŒȢ › ›ȣ Œ š nXmW©, 15) EH$nmird a ‘ȡ   C

&&n§Mm§J &&

&&ew^mew^&&

a{ddma {XZm§H$ 04.11.2012 eHo$ 1934, Z§XZZm‘g§dËga X{jUm`Z, eaXF$Vw Am{œZ‘mg, H¥$îUnj {VWr: n§M‘r ZjÌ: AmÐm© ZjÌ gwê$: 03.11.2012 14.38 ZjÌ g§nVo: 04.11.2012 17.31 gw`m}X`:06.33gw`m©ñV:18.05 M§ÐmoX`:22.26M§ÐmñV:10.46

AmOMm {Xdg:Mm§Jbm {Xdg CÚmMm {Xdg:16 n`ªV ew^

&&AmR>dUrVrb {MÌnQ>&&

&&{dZmoX&& nßny: ‘r ‘mPm S´m`pìh§J bm`gÝg O{‘ZrV JmS>bo. Jßny: H$m ? nßny: H$maU Vo EŠñnm`a Pmbobo hmoVo.

CE

CF

CG

CH

D

J

CD

CI

CE

CK

DB

DC

DD

DE

DF

DG

DK

DB

DD

DI

DJ

DH

DI

DK

EB

Ȫ ȯ

Ⱦ

ȸ

ȯ ȯ

ȣ

Ȫ

ȫ

EB

nmD$bdmQ>

&&AmR>dUrVbo JrV&& gwImM| h| Zm‘ AmdS>rZ| Jmd| & dmMo Amidmd| {dR>mo~mgr &&1²&& g§gma gwImMm hmoB©b {ZYm©a Zm‘mMm JOa gd©H$mi &&2²&& H$m‘H«$moYm§M| Z Mbo{M H$m§hr & Amem ‘Zem nmht Xya hmoVr &&3²&& AmdS>r YamoZr dmM| åhUo h[ah[a åhUVgo ‘hmar MmopI`mMr &&4²&& aMZm:g§V MmoIm‘oim g§JrV:am‘ ’$mQ>H$ ñda:n§. ^r‘goZ Omoer

&&AmOMm {dMma&& `e {‘idÊ`mgmR>r gJù`mV ‘moR>r eº$s-AmË‘{dœmg.

K

H

CB

I

CC

CJ

DC

DE

DF

DG

EC

J

ZmVr ~XbVrb: AmO Vwåhmbm amo‘mÝg: AmO hdoV {Xdg: H$mbÀ`mnojm AmOMm ~XbVr ZmVr {XgVrb. dmao gJirH$So> amo‘mÝgM {Xdg gwgø OmB©b. H$mb d¥f^ Vgo gyn YaUmao ^oQ>Vrb. qgh dmQ>çmbm Ambobo Ìmg H$‘r d¥píMH amo‘mÝg OmUdob.

K

E

G

CI

JwUmË‘H$ doi: Ho$di em[aarH$ CnpñWVr Z R>do Vm Vyi {à`OZm§gmR>r JwUmË‘H$ doi

D

H$Wm: A{^am‘ ^S>H$‘H$a nQ>H$Wm:g§dmX: A{^am‘ ^S>H$‘H$a, Am{XË` B§Jio H$bm: EH$ZmW H$X‘ N>m`m: nwînm§H$ JmdSo> JrVo: d¡^d Omoer g§JrV-nmœ©g§JrV: Za|Ð {^So> H$bmH$ma: gw~moY ^mdo, Á`moVr Mm§XoH$a, AmZ§X B§Jio, {H$emoa H$X‘, ‘Ywam dobUH$a

F

EF

AmOMo ^{dî¶ WH$dm: ‘mZ{gH$ Am{U gH$maË‘H$Vm: AmO em[aarH$ àH$maMm WH$dm gd©~mOyZr ZH$mamË‘H$ dmVm‘of OmUÊ`mMr eŠ`Vm Amho. H$H©$ daU V`ma hmoVmZm {Xgob.

E

DJ

EE

ȯ

gmoë`yeZ

ñnf©M{bV &"' % !% & ( g§JUH$ hr H$ënZm àË`jmV CVaV AgVmZmM, B§Q>obZo nwT>Mo nmCb Q>mH$bo Amho. ñnf©M{bV hmoÊ`mnmgyZ Vo AmVm g§JUH$ àË`j~moYr # $ #&' hmoUma AmhoV. Ë`m Ñï>rZo B§Q>ob EH$ ZdrZ g§^mfm à{H«$`m òmoV ( %" &) $ ( "# !& & ) {Z‘m©U Ho$bo Amho d {H«$`oQ>rìhÀ`m ghmæ`mZo EH$ hmd^md AmoiIob Agm H°‘oam {Z‘m©U Ho$bm`. Á`m `moJo AmnU Ho$bobo hmd^md, hmVdmao `m Zwgma g§JUH$ àUmbr H$m`© H$aUma Amho. ‘Zwî`mZo Ho$bobo hmVdmao AWdm Mohè`mdaMo hmd^md AmoiIÊ`mMr d Ë`mZwgma g§nH©$: AmO ì`mdgm{`H$ à{V{H«$`m XoÊ`mMr amo~moQ>rH$ g§~§Y AgVrb VoWo g§nH©$ ~wÜXr‘Îmm AmVm JUH$nÅ>rV ‘H$a dmT>dm. (#$" %%"$ #) Mw§~H$s` eº$s: Vw‘À`mVbr {dH$grV hmoUma Amho. Mw§~H$s` eº$s AmO BVam§Zm hm H°‘oam {H«$`oQ>rìh V`ma H$aV` Hw§$^ AmH$fy©Z KoB©b. Á`mM§ Zmd Amho, {H«$`oQ>rìh OoñMa H°‘oam. øm H°‘oè`mV {ÛV§Ì gm‘mÝ` {Xdg: AmO Vgo ‘mB©H$, 720nr g|ga, Š`yìhrOrE {deof H$mhr KS>Uma Zmhr. So>ßW g|ga Am{U BVH$s CH

CK

AmOMo

CF

CG

CJ

DH

&&B{Vhmg&& E 1922 hm°dS©> H$mQ>©a d Om°O© h~©Q>© `m§Zr B{Opße`Z ’o$amo VwVmZIm‘oZMr H$~a emoYyZ H$mT>br. B{VhmgmV AmO amoOr OÝ‘ E 1845: dmgwXod ~id§V ’$S>Ho$, ^maVr` H«$m§{VH$maH$. E 1884 : h°ar ’$½`w©gZ, {~«{Q>e g§emoYH$. E 1930 : aUOrV am°` Mm¡Yar, {ejUVk E 1939 : eHw§$Vbm Xodr, A{VdoJmZo AmH$So>‘moS> H$aUmar ^maVr` ‘{hbm. E 1951:Ì¡`mZ ~mgoñHw$, amo‘o{Z`mMm amï>ŒmÜ`j. E 1955:‘°Q>r dmÝhmZoZ, {’$Zb§S>Mm n§VàYmZ. 1972:Vã~y, {MÌnQ> A{^ZoÌr. B{VhmgmV AmO amoOr ‘¥Ë`w E 1970:n§{S>V e§^y ‘hmamO, H$ÏWH$ Z¥Ë`e¡brMo AÜd`y© E 1999: ‘mëH$‘ So>pÝPb ‘me©b,doñQ> B§{S>OMm {H«$Ho$Q>nQy>

CD

AmoiIm nmhÿ JmT>d H$moU?

ED

EG

VmU dmT>ob: Vw‘À`mda Agg§Yr: H$mbÀ`m AS>MUr {‘Ì: AmOMm {Xdg {‘Ìn[adbobm VmU dmT>Ê`mMr eŠ`Vm AmOÀ`m gwgY§ r ~ZyZ g‘moa mamg XoÊ`mMr Amdí`H$Vm {‘WwZ Amho. H$m‘mMo AmoPo dmT>ob. YZy `oVrb. Ë`m XdSy> ZH$m. H$ݶm Amho. ‘rZ

F

L

EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ H«$.62

AmOMr nmH$H¥$Vr

Ǖ

H$UHo$Mo bmSy>

gm{hË` :1 H$n H${UH$, 1/2 H$n Vyn, 3/4 H$n {H$gbobm Jyi, 1/2 {Q>ñnyZ dobMrnyS>, 1 M‘Mm ImarH$nyS>, 1 M‘Mm ~Xm‘nyS>, 1 M‘Mm ^mObobo gwHo$ Imo~ao H¥$Vr :Vwnmda H$UrH$ ‘Ü`‘ AmModa I‘§J ^mOmdr. H$UHo$Mm a§J qH$MrV ~Xbbm {H$ J°g ‘§X H$ê$Z Jyi, ImarH$nyS>, ~Xm‘nyS>, ^mObobo gwH$o Imo~ao Am{U dobMrnyS> Kmbmdr. Am{U {ZQ> {‘Šg H$amdo. {‘lU Ja‘ AgVmZmM bmSy> dimdoV.

[aOmoë`weZ AMwH$Vm H$s Or AmoiIob Vwåhr Mma ~moQ>o g‘moa Yabr AmhoV H$s nmM. AmdmO AmoiIÊ`mM§ V§Ì, Mohè`mMo ~XbVo hmd^md AmoiIÊ`mM§ V§Ì Am{U dñVw {Û{‘Vr d {Ì{‘Vr‘Ü`o nH$S>Ê`mM§ V§Ì ømV ^aÊ`mV Amb`. B§Q>obMo nwT>Mo à`moOZ Aem VèhoZo g§^mfm ~ZdUo Amho H$s Or Vwåhr H°‘oè`mÀ`m g‘moa hmV YabmV, H$s Vw‘Mo R>go AmoiIyZ g§JUH$ àUmbr gwê$ hmoB©b. Hw$R>ë`mhr nadbrÀ`m eãXmMr Amdí`H$VmM ^mgUma Zmhr. goŠ`warQ>rMm àýhr {ZH$mbmV {ZKob. Vw‘À`m ~wã~wim§Mo ñH°qZJ H$ê$Z Ë`m`moJo Vw‘Mo Am°ZbmB©Z AH$mD$§Q> CKS>bo OmD$ eH$Vrb. ñdV:Mr O¡dAmoiI hrM J«mø Yabr OmÊ`mMr eŠ`Vm `mnwT>o OmñV Amho.gwS>moHy$ 61 Mo CÎma Ǖ 

 
04goa7_Layout 1 11/3/2012 7:45 PM Page 1

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

7

ñdßZmVbr nar ‘r J§ny ! ~mb{‘Ìm§Zmo AmnU à{V^membr AmhmV. Amnë¶mVrb gwá JwUm§Zm dmd XoʶmgmR>r X¡¡{ZH$ hoamëS>Zo N>moQ>çm§gmR>r Img Xa a{ddmar {H$S²>g PmoZ ho ì¶mgnrR> {Xbo Amho. Vw‘Mo {dMma, H${dVm, H$Wm, J‘VrO‘Vr, {dZmoX, aoIm{MÌo, H$bmHw$ga ¶m§Zm {H$S²>g PmoZ‘ܶo Amåhr ñWmZ XoD$. Mbm Va ‘J V¶marbm bmJm nmhÿ.

EH$ qnH$s ZmdmMr ‘wbJr AgVo. {VÀ`m ~amoo~a Ioim¶bm H$moU ¶oV Zgë¶mZo Vr XaamoO Amnë¶m ~mJoV EH$Q>rM IoiV Ago. EH$o {Xder ~mJoV IoiVm IoiVm {VMm XJS>mbm Y¸$m ~gyZ Vr O{‘Zrda AmT>iVo d {VÀ`m hmVmnm¶mbm OI‘ hmoVo. Vr aS>V aS>V Amnë¶m AmB©H$S>o OmVo. AmB©Zo {VÀ¶m OI‘m§da Am¡fYmonMma H$aVo. nU OmñV XþImnV Pmë¶mZo {Vcm doXZm ghZ hmoV Zmhr. ˶m‘wio Vr {dlm§Vr H$aʶmVM YݶVm ‘mZyZ Amnë¶m ImobrV OmD$Z Pmonr OmVo. WmoS>çmM doimZo Vr EH$m gw§Xa ~mJoV OmVo. {VWo {Vbm EH$ gw§Xa nar ^oQ>Vo. {VMo Zmd AgVo gmoZmbr. Vr gmoZmbrbm nmhVM amhVo Voìhm Vr nar {Vcm {dMmaVo Aer H$m¶ ‘m¶mH$S>o nmhVog? ‘bm AmoiIV Zmhr ‘r nar. Vw¶m~amo~a Ioim¶bm H$moU ¶oV ZmhrV Zmhr åhUyZ ‘r Ambr Amho. "Vwbm H$moUVm Ioi Ioim¶bm AmdS>Vmo? bnmN>nr H$s Xþgam Hw$R>Mm Ioi. qnH$s åhUVo bnmN>nr. Mb ‘J Va Amåhr XmoKrhr Ioiy¶m bnmN>nr. ˶m XmoKrhr Ioim¶bm gwédmV H$aVmV. IoiVm IoiVm ˶m XmoJr {OdbJ ‘¡{ÌUr hmoVmV. Vr gmoZmbr nar H$mR>rÀ¶m gmhmæ¶mZo nmʶmV MmbUmar ‘moQ>ma AmXrgmaIo Ioi IoiVm IoiVm qnH$sbm ‘Om ¶oD$ bmJVo. qnH$s {dMma H$aVo H$s Oa XaamoO hr gmoZmbr Amnë¶m~amo~a Ioim¶bm Ambr Va ‘‚mmM ‘‚mm. Amnë¶mbm AmUIr H$moUm ‘¡{ÌUrMr JaOM Zmhr. AmåhrM XmoKr

_r g§JUH

amoO Ioi IoiyZ ‘‚mm H$am¶Mr. gmoZmbrÀ¶m hmVmV Agboë¶m ˶m OmXÿÀ¶m H$mR>rZo Vr doJdoJio Ioi Ioiy bmJbo. Ioi IoiʶmV Ho$ìhm g§Ü¶mH$mi hmoVo ho H$iVM Zmhr. amÌ hmoV Ambr Varhr Ioi MmbyM. IynM A§Yma hmoV Amë¶mZo ˶m§Zr Ioi ~§X H$am¶Mo R>a{dbo. Xþgè¶m {Xder gH$mir Ioi Ioiy¶m Ago ˶m§Mo R>aVo. ˶mZ§Va qnH$s gmoZmbrÀ¶m hmVmVrb Vr H$mR>r Amnë¶mbm Xo Agm hÅ> Yê bmJVo. nU gmoZmbr Vr H$mR>r Úm¶bm ‘wirM V¶ma hmoB©Zm. ˶m‘wio qnH$s ‘moR>‘moR>çmZo aSy> bmJbr. qnH$sMm ‘moR>‘moR>çmZo aS>ʶmMm AmdmO EoHy$Z AmB© Vr Pmonboë¶m ImobrV OmD$Z {Vcm CR>{dVo. qnH$sbm OmJ ¶oVo Am{U CRy>Z nmhVo Va H$m¶ gmoZmbr Zmhr, ~mJhr Zmhr ho EH$ ñdßZ hmoVo. - A§Olr {XZoe EH$mdS>o lr ‘hmbú‘r {dÚmb¶.

‘m¶ S´>m°BªJ ~wH$

{MÌ a§Jdm

hf©X g§Vmof JmdS>o B¶Îmm … Mm¡Wr gaH$mar n«mW{‘H$ {dÚmb¶, H$a‘io - Ho$ar.

A{‘fm Cëhmg JmdS>o B¶Îmm … ghmdr ñdpñVH$ {dÚmb¶, {à¶moi

Am°{’$g 2010 pßbHo$eZÀ`m AmoiIrMr gwê$dmV AmnU V`ma Agboë`m ’$mB©ëg H$em AmoiIm`À`m BWnmgyZ H$ê$. Am°{’$g {d^mJb Job` dS©>, EŠgob, AmCQ>byH$, nmdanm°BÝQ>, dZZmoQ>, npãbea, EŠgog, BÝ’$monmW, {d{O`mo d eoAanm°B§Q> dH©$ñnog. ghO AmoiIÊ`mgmR>r ’$mBbÀ`m Zmdmgmo~V EH$ Am`H$m°Z AgVmo d ’$mB©bÀ`m ZmdmZ§Va EH$ nyU©{dam‘ d Ë`mnwT>o Ë`mM EŠñQ>|eZ AgV§. øm Am`H$m°Zdê$Z Vr ’$mB©b Am°{’$gÀ`m Hw$R>ë`m ^mJmV CKS>br OmUma Amho ømMm ~moY hmoVmo. hm Am`H$m°Z AmoiIU§ IynM gmoßn§ AgV§. Ë`m^mJmM§ AÚmja hoM KoD$Z Vmo Am`H$m°Z V`ma hmoVmo. Imbr AmnU Am°{’$gÀ`m àË`oH$ ^mJmMr AmoiI H$ê$Z KoD$. dS©>: BWo Vwåhr nÌ, boI d BVa {bImU Q>§H$sV H$ê$ eH$Vm. EH$m ’$mB©b‘Ü`o Vo goìh åhUOo gmR>dhy r eH$Vm. ñQ>mQ>© Am°b àmoJ«°åg ‘m`H«$mogm°âQ> Am°{’$g dS©> Aem

nÜXVrZo pŠbH$ H$ê$Z Vwåhr ZdrZ dS©> ’$mB©b CKSy> eH$Vm. CKS>ë`m~amo~a Vwåhmbm n{hë`m§Xm Oo {Xgob Vo H$mhrg§ Ag§ Agob. BWo EH$X‘ daÀ`m H$monè`mV Vwåhr B§J«Or ho AÚmja nmhÿ eH$Vm. Vo Á`mda XmIdb§ OmV§ Ë`mbm {¹$H$ EŠgog Qy>b~ma Ago åhUVmV. Ë`mM AmoirV ~amo~a g‘moa Omo {XgVmo Ë`mbm Q>m`Q>b ~ma Ago åhUVmV. n{hë`m§XmM O|ìhm Vwåhr Zdr dS©> ’$mB©b CKS>Vm d Vr Hw$R>ë`mhr ZmdmZo goìh H$aÊ`m AJmoXa Q>m`Q>b ~ma da S>moŠ`w‘|Q> 1 Ago {b{hbobo {Xgob. EH$Xm H$s Vwåhr hr ’$mB©b goìh Ho$brV H$s Á`m ZmdmZo Vr ’$mB©b goìh Ho$br Vo Zmd {VWo {Xgob. Ë`mImbmoImbÀ`m am§JoV Vwåhmbm doJdoJio Q>°~ {XgVrb. n{hbm Agob ’$mB©b, Z§Va hmo‘, BÝgQ>©, noO boAmD$Q>, ao’$aÝgrg, ‘oqbJ, [aìøw, pìhìh. øm àË`oH$ Q>°~Mm AmnU nwT>À`m ^mJmV g{dñVanUo {dMma H$ê$. gmYmaUV: ho Q>°~ Am°{’$gÀ`m 2010 À`m gd© ^mJmV AmT>iVmV. Ë`mImbr Or am§J {XgVo Vr AgVo Q>°~ [a{~Z. hr [a{~Z Am°{’$g 2007 nmgyZ Am°{’$g‘Ü`o A§V^y©V H$aÊ`mV Ambr Amho. AmnUmH$So> Am°{’$g 2007 nyduMo g§ñH$aU Agob Va AmnUmg hr [a{~Z {XgUma Zmhr. Ë`mImbr `oVmo Vmo ^mJ åhUOo S>moŠ`w‘|Q> qdS>mo. BWo AmnU AmnUmg hdm Vmo ‘OHy$a Q>§H$sV H$ê$ eH$Vm. H«$‘e:

gmjr g. MmoS>UH$a B¶Îmm … ghmdr Xrn{dhma ‘mܶ{‘H$ emim hoS>b°ÊS> gS>m

{‘Ìm§Zmo, Mbm..Mbm bdH$a Mbm...! N>moQ>çm {‘Ìm§À¶m AmJ«hmñVd Img S>~b S>oH$a Q´>oZ

Am‘Mm nÎmm

X¡{ZH$ hoamëS> {H$S²>g PmoZ, nUOr H$m¶m©b¶, EOr 6, E qdJ H$m§nmb Q´>oS> g|Q>a, {‘ëQ´>r hm°pñnQ>b‘mJo, H$m§nmb-nUOr. Jmodm. XÿaÜdZr … (0832) 2221355, ’°$³g … (0832) 2228083. Email- news@dainikherald.com

à˶oH$ a{ddmar S>moao‘m°Z d N>moQ>m ^r‘ ¶m§À¶mgh Q´>oZ‘YyZ {’$am¶bm H$moU H$moU ¶oUma? Vwåhr ¶oUma H$m...? Mbm Va ‘J Cera H$ê$ ZH$m, Vw‘Mm ’$moQ>mo "X¡{ZH$ hoamëS>' À¶m H$m¶m©b¶mV bdH$amV bdH$a nmR>dm. ’$moQ>mogh Vw‘Mo d emioMo Zmd {bhm¶bm ‘mÌ {dgê$ ZH$m h§! Amnë¶m emioVrb {‘Ì-‘¡ÌrUtZmhr gm§Jm. Xa a{ddmar à˶oH$mbm Q´>oZ‘ܶo ~gʶmMr g§Yr {‘iob.

d¡îUdr ‘m§ÐoH$a, ‘m§Ðo àmW{‘H$ {dÚmb¶

A§e ‘moaOH$a Q>m¶Zr Q>m°Q>g àmW{‘H$ {dÚmb¶, ^mQ>bo

D${‘©cm nmb Ho$Or-2, g|Q> ³bmam hm¶ñHy$b, AñZmoS>m

Y«wd Hw§$H$iH$a ‘oar E§Ob àmW{‘H$ emim ‘oaer

{ZYr Zm‘Xod hiXUH$a AdaboS>r Am°’$ J«og hm¶ñHy$b, {S>Mmobr

Am¶m© ZmB©H$ B¶Îmm … Xþgar gañdVr hm¶ñHy$b, H$dio

¶VrZ ¶mXþ ~moaH$a B¶Îmm … Xþgar àJVr {dÚmb¶,~moar

Am§oÐrbm nmb g|Q> ³bmam hm¶ñH$yb, AñZmoS>m

¶e JmodoH$a B¶Îmm …Mm¡Wr gaH$mar àmW{‘H$ {dÚmb¶, {S>Mmobr.

doX Y‘m© ZmB©H$ ~mbdJ© EH$ {H$S>g² ZoñQ> ñHy$b, ’$m|S>m

{à¶m§H$m XogmB© ~mbdJ© Jm°S²>g {JâQ>, Imobu Jmodm

éMr a‘oe dmS>¶oH$a lr em§VmXþJm© {eewdm{Q>H$m {S>Mmobr

dmgwXod gXmZ§X ZmB©H$ B¶Îmm Xþgar gañdVr hm¶ñHy$b, H$dio

n«mW©Zm XogmB© B¶Îmm … ghmdr ‘wïr’§$S> {dÚmb¶ Imobu

àW‘oe M§ÐH$m§V na~ ~mb‘§{Xa gmIir - Jmodm

gmÝdr gmJa IoS>oH$a gmdB©doao


04goa8_Layout 1 03-11-2012 19:54 Page 1

8

Jmodm ³bmgr’$mB©S> AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) --------------------nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. nmgnmoQ>©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z {‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m nmoV©wJmb‘YyZ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ 8390701197.

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ XÿañW {ej‹U, E‘~rE, E‘grE, E‘EgS>ãë¶y, ~rgrE, ~r~rE, ~r. Imobu, ‘ima, IOB ~±Ho$Odi H$m°‘, E‘ E (gd© {df¶), ~r. E µ(gd© ñdßZnyVu ~§Jë¶mMm n{hbm ‘Obm {df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~r {bìh bm¶gÝg VËdmda é. Eñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOr 20,000/- Xa ‘{hZm XoUo Amho. BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ VËdarV g§nH©$ gmYm {S>ñQ>§ Q > EÁ¶w H o $ eZ, Q>r 64, {Vgam …- 9421246778/2431550. ‘Obm, E qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘moa, nUOr. {d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm XÿaÜdZr 0832 - 2431014, ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 9764234786, 976565781, 83, 10,000, 11000, 12000, 15000., h t t p / / w w w . v w f r a s e r . c o m / 85. (www.bidindia.com) (S>rE) ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ (~rHo$Eg) --------------------12000, 14000, 16000, 18000, --------------------- Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r. 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm. Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘. Eñgr, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm dm{f©H$ ~r~rE, ~rgrE, E‘~rE, E‘grE AmXr ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, VÎdmda H$ma ^mS>çmZo {‘iob. Aä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, MmbH$hr {‘iVrb. {ddmhmgmR>r àdoe ¿¶m. Aä¶mgH«$‘ nyU© hmoVmM nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmV {deof gO{dboë¶m H$mahr CnbãY. A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶ CnbãY. g§nH©$ 9823966474, A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© 9421300462 (grE‘) 9271293185. --------------------- Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, --------------------2726715. Eg. Oo. gr. 2733895, ’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ, Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr 2733897 (S>rE). ObVaU Vbmd, {gŠ`w[aQ>r, bhmZ XþéñVr H$ê$Z XoVmo. ˶mV Amåhr --------------------‘wbm§gmR>r JmS>©Z Agbobo AnmQ>©‘o§Q> VÁk AmhmoV. g§nyU© Jmoì¶mV godm Vw‘Mr AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$m ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho. {‘iob. g§nH©$ 8806061787, qH$dm {n¶mZmo, H$s ~moS>©da 0832-3205554 (Eg¶y) g§nH©$ … 9665379706 --------------------- --------------------- dmO{dʶmg {eH$m. {eH$dUr g§nH©$ ~m°ñH$mo KmoJi, ‘S>Jmd ¶oWo Mm§Jë¶m Vwåhr Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka gOdy CnbãY. gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2 BpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm. 9209141911. (grAmoEZ) ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>©‘|Q> Amåhr ñd¶§nmH$KamMr gOmdQ> dmñH$moV ‘mo’$V Z{gªJ à{ejU. CnbãY. ³b~hmCg, ObVaU gw§Xaar˶m H$aVmo. Vohr Vw‘À¶m g§nH©$ 9422971157 (EgEZ) $ $ > $ $ Vbmd ¶m§gh dmVmZwHy$bZ ì¶dñWm, {Iembm nadS>o$ b$ Aem $XamV. --------------------$ > > > $ a° å n hmVmiUr, {d‘mZVi {H$MZ H°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. (g§nH©$ - 9326467577) $ > $ $ H$m¶m©Ý$ d¶Z AmXr à{ejU ZdrZ g§nH©$ 9823012409 (grE‘) > --------------------> > --------------------- -A‘o[aH$Z H§$nZrV H$m‘ {‘idm. ~°M EH$ gßQ>|~anmgyZ gwê$. $ $ Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, $ ob, {Wdr ¶oW> o J«$ rZ ìøy H$m°bZrV $ àdoemgmR>r > ‘mS> J¥ { hUr, Zmo H $aXma, {dÚmWu g§ n H© $ Q´ > o S > qdJ BpÝñQ>Q>çy Q>. 65 Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarb > $ XoUo Amho $ . H$moUmbmhr g§Yr. ^anya H$‘{dʶmMr B§Q>aZ°eZb EAa dZ$ ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo > ‘°ZoO‘|Q>. nUOr$ g§Yr. à{ejUmMr gw{dYm Amho. 2228378, ‘S>Jmd g§nH©$ 9158997719 (EHo$Eg) $ $ 8605599420 > > 922644249, g§ n H© $ E{bem timpanajim@yahoo.com, > $ --------------------$ $ $ $$ > > $ www.timeindia.com/online$ $ $ $ 9326115949. $ $ > --------------------- traveledu.com > OmJm hdr $ $ (Am¶EZQ>r) $ $ $ $ > nmoV©wJrO $ amï´$>r¶Ëd EH$> Vo VrZ --------------------$ ‘S>$Jmd,> H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, ‘{hݶm§ $ Xhmdr, >AH$amdr, > V {‘idm. Vw‘À¶m$ Owݶm AmR>dr, Zddr, ~mUmdbr n[agamV> > H§$nZr H$mJXnÌmMr > (Jmodm ~moS>©) ¶m à{H« >$ $ $¶m AS>br Agob ~mamdr $ Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, Va Vrhr nyU© H$ê$Z $ B¶Îmm§ g mR>rÀ¶m {Z¶{‘V {eH$dUr, XoD$. $ $ {dZm’${Z©Ma¶wº$ 1/2/3 âb°Q > eZ, pìhgm d¡¶{º$H$ {eH$dUr qH$dm$ Kar ¶oD$Z > $ $ A° Q >o Q >ñQ>o {‘idy Z Xo D $. $ > > VmËH$mi hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶b $ > ©wJmb‘ܶo {eH$dUr. > > gH$mir, Xþ$ nmar qH$dm > >$ $ > > $ $ Vgo M nmo V $ > > $ >> BñQ>oQ>, 952746241, > Vw‘À¶m> gmo¶rÀ¶m $ doir $ > $dmhVyH$ gw{dYmhr $ > g§Ü¶mH$mir {d‘mZVimdê$Z >> > > 9236195911. (EEZgr) > > > > > CnbãY. g§ n H© $ 8390976084 $ > > > > {‘iob$ . H$mVm©$Amo {X {gXmXmo $ > VgoM > > (S>rE) $ > nmgnmoQ>©Mo H$m‘ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ $ $ IaoXr - {dH«$s > - --------------------’«°$Ýg‘$ å¶wam{g¶mo dmP$ 0832 $ $ $ {ddmh{df¶H$ 2550257, 9627430238 (doi ‘mQ>mS>mao {nH$An > 307 ËdarV {dH$Uo gH$mir $ 8.30 Vo Xþ$ nmar > 1.30> Am{U > o ã¶yamo Jmo$ dm. H°$W{bH$ qH$dm> Amho. 1995 ‘m°$ S>ob, g§nH©$ - Xþn$ mar 3.30 Vo gm¶§. 7. $ R>mUm, h°nr ‘°aO > $ {ZdSy $ $ >Z XoUmar 9421150863. $ qhXÿ§g> mR>r OmoS>rXma >$ $ > > $ Hw$Ç>mir, Jmodm. (Am¶EZS>r) g§ ñ Wm. g§ n H© $ gmYm qH$dm EgE‘Eg --------------------$ > > > AmJadmb n°H$g© > A±$ S> ‘yìhg©$ {b. $ $ JmonZr¶ $ $ $ > 1987 nmgyZ Aìdb > XOm©Mr H$am.$ 9822482970. $ $$ $ $ > >H§$nZr. VUmd‘w> º$> ^oQ>rgmR>r. $ $ $ $ Á¶mo{Vf, ’|$J‹ewB©, dmñVy $ AmKmS>rMr $ happymarriagebureau.com > $ > $ $ $ {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. $ AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§Zr ÌñV 6001500, 9326101181. $ $ > --------------------> . H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶o $ H$ (EZS>r) $ $ > > AmhmVµ $ $ {ddmhoÀ$ Ny> Jmo‘§VH$s¶ $ > $$ $ OJ^amVrb g‘ñ¶oda VmoS> >Jm AgVmoM. ào‘, > nwéfm§Mr ‘m{hVr$ CnbãY. CnbãY > $ > $ > > ór > > > $ {ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb > $ $ >$ $ > > $ J«ñV wwwZgUo$ AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU XþMmH$sMo ñnoAanmQ>© d B§OrZ $ do~gmBQ>da Zm|X$Ur H$am. g§$ nH©$ $ AmhmVµµ? ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘r Am°B©b {dH$Uo $ $ Amho. g§$nH©$$ … $ > peopletable. com $ Vwåhmbm AënmdYrV VmoS>Jm H$mTy>Z 8421766007. 9049350366 (~rEg) > $ $ $ > > > B‘ob … XoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao $ $ $ angels.goa66@yahoo.com n§. n§> H$O e‘m© $ . 09878234791 $ $ - (~rEgEZ) 909478655529 (EZS>r) $ $ --------------------> $ --------------------> > $ AZoH$$ Amnë¶m > OrdZmVrb > ZdrZ Agbo ë ¶m Xmo Z 32 B§ M r $ > > $ IJmob{dÚoÛmao g‘ñ¶m§$da d¡{XH$ >$ > > $ $ > > {ddmh, EbgrS>r , XmoZ $ßbog ñQ>o> eZ. VmoS>Jm$ H$mTy>. C{eam $ {dH$UoKAmho. gmo ~ V grS>r ‘mo ’ $V >> ì¶dgm¶, ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, g§nH©$ … 9689426339, > $ $ ‘mZ{gH$ VUmd, AmOmanU, 9765395391. > > (E‘grS>r) $ H$mbgn©, ‘m§J{bH$, {nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. Amåhr$ nyOm, AZwð>mZ, ---------------------> > $ $ $ ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. Amåhr H$ÝgbQ>Ýgr $ g§JUH$s¶ $ n{ÌH$mhr ~ZdyZ XoVmo. > > $ $ $ > d¡{XH$ Á¶mo${Vf H|$Ð,$ 9665690469 $ $ $ å¶wQ>oeZ, nm{Q>©eZ, ‘mb‘ÎmoÀ¶m $ $ $ $ $ , 9665251097.> (Am¶EZSr) H$mJXnÌm§$ Mr > > N>mZZr, Vgo> M> --------------------$ > $ > gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m Abr ^mB© ‘mb‘ÎmoMr nmhUr, H$mJXnÌm§Mr Vw‘À¶m gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV. Zm|XUr, Vw‘À¶m O‘rZOw‘ë¶mMr d Ho$di 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. ‘mb‘ÎmoÀ¶m ì¶dhmam§gmR>rÀ¶m godm $ > $ > g§nH©$ VwH$mam‘ ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, CnbãY. $ derH$aU, H$mir OmXÿ AmXr 8 8 8$ 8 8 9 0 2 7 9 . >$$ $ >$ g‘ñ¶m§$nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘À¶m www.servicegoa.com $ $ $ K {dídmgmbm Amåhr VS>m> OmD$ XoV -------------------->> $$ Zmhr, ¶mMr ImÌr ~miJm. g§nH©$ - Amo> grAm¶, $ > nrAm¶Amo {dXoer $ > > 09718431492. (S>ãë¶y EZ) $ CnbãY $ (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr H$m‘o. ‘mb‘Îmm $ $ $ --------------------$ > $ ‘wXVrnojm OmñV {Xdg> {Zdmg, > $ > $ > è¶mbJV, gwX§ a OmJoVrb nmgnmoQ>© $hadbm¶,>$ ‘m¶Xoer g‘w>Ð{H$Zmµ $ $ $ AW© Am{U$ ì¶dgm¶ $ OmʶmMr nadmZJr {‘idm¶Mr¶, {dH«$sgmR>r XþH$mZ CnbãY - qgJb > A{Zdmgr ^maVr¶m§ > > À¶m (EZA- hmB©Q>, 35 Mm¡$ ag‘rQ>a. qH$‘V 38 H$moUVohr > dmhZ IaoXrgmR>r $ maAm¶) {ddmh qH$dm $ > µKQ>ñ’$moQ>mMr bmI én¶o. g§nH©$$ 9921411469, > AJXr ‘m‘wb$ r H$mJXnÌm§ À¶m g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥$ ˶ynÌ d 9921687920 (EEZgr) $ > $ $ $ > $ > AmYmao {dÎmgmø CnbãY. $ $ --------------------> $ > $ ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m ‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r --Zmdo b r ¶o W rb ñH$mo S >m emo ê $‘ $ 9158011412 (grAmo E Z). > $ > $ {XdgmV {‘iob. Odi añ˶mbJV $ $ 25 Mm¡ag‘rQ>aMo $ $ $ $ g§nH©$ 992371580, 8805917681 --------------------^mS>çmZo CnbãY. AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZwg> ma XþH$mZ (~rEgEZ)$ 9763390085. $ $ $ (grEgQ>r) $ --------------------- nmM dfmªn¶ªV$ pìhgm ‘wXV dmT>, pìhgm$ àH$mamV ~Xb, ‘wXVrZ§ VrZ $ VaMm ‘S>J$ mdmV -nmM $ $ 85 Mm¡ag‘rQ>aMr $ ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 $ $ {Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m XþH$mZo ^mS>çmZo CnbãY. $ ImOJr$ bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§nH©$ … $ $ > $ {‘i{dUo B˶mXr H$m‘m§gmR>r g§nH© Vi‘Oë¶mda, añ˶mbJVÀ¶m 9623852334. (grE‘). $ $ $ > > $ $ $ $ --------------------- 9637169333, 9823023446, OmJoV. emo ê$‘,$ H§$nݶm, ~±Ho$gmR>r > > 9 1 5 $ 8 6 6 3 1 7 3 . Cn¶¶wº$. g§nH©$ 9823880813 > > $ ì¶dgm¶ CnbãY visasolutionsgoa@yahoo.in. $ > $ $ w w w v i s a s o l u t i $o $n s g o a$ . i n OmJm hdr $ > $ ao{’«$OaoQ>a, S>rn ’«$>sOg©, dm°qH$J (EEZgr) $ $ $ $ > > $ > $ > > $ Hy$bg©À¶m XþéñVrgmR>r VgoM --------------------> > Jmodm doëhm $qH$dm AmJer $ $ >n[agamV > > > pñnëQ> EAaH§${S>eZg© ~gdyZ XoD$. Vo 700 Mm¡a$ g‘rQ>aMm p³bAa e¡j> {UH$ > $$ 300 $ g§nH©$ gmB©amO ao{’«$OaoeZ, Q>m¶Q>b >Agbo $ bm ßbm°Q>$ hdm Amho. EAaH§${S>eqZJ, ZmB©H$dmS>mo, > > g§nH©> $ $ 9158207608, H$i§ $ > $ JwQ>, ’$moZ 8805839485.> H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$J 9921580104 > $ $$ $ (EHo$Eg) $ E‘.gr.Eg.B©. grgrEZE, grgrEZnr $ --------------------$ --------------------- Aä¶mgH«$‘ ‘m¶H«$mogm°âQ>,> {Zdmgr àH$ën, $ $ ì¶mdgm{¶H$ $ > Ka~gë¶m H$m‘ $ narjm H|$Ð, AmñWmnZo$ , eoV$r Am{U Am¡Úmo{JH$ $ > H$am.$ EH$m$ grAm¶EggrAmo $ A‘o[aH$Z H§$nZrbm VmËH$mi Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>Jmd > AmñWmnZm§gmR>r Jmoì¶mV> H$moU$˶mhr > AY©d$oi, nyU©doi Amdí¶H$Vm. Am{U nUOr 9960166606 > $ > > > $ $ $ $ $ > > > > > >> $ $ $ $ > > $ > $ > $

OmJm CnbãY

$ >

AmH$mamMr OmJm hdr Amho. g§nH©$ 8308196113 ìhr. S>ãë¶y ’«°$g>a [a¶b BñQ>oQ>. www.vwfraser.com (~rHo$Eg)

nm{hOoV Mmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>a nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. (Am¶EZS>r). --------------------Iam~ Pmbobo ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr VgoM Egr, ñHy$Q>a, BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZaoQ>a {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 8805495115. --------------------Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 9764717918.

‘S>Jmd ¶oWo à˶j ^oQ>mdo. g§nH©$ … 9822121228. --------------------JmodZ Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ nm{hOo. AmH$f©H$ nJma, amhUo d OodUmMr gmo¶. g§nH©$ … 9822158550. --------------------H§$nZr‘ܶo hoëna, n°qH$J‘ܶo H$m‘ H$aʶmgmR>r 18 Vo 29 df} d¶moJQ>mVrb ‘wbr- ‘wbJo nm{hOoV. {ejU 8 Vo 15 dr Agmdo. ‘{hZm nJma 7500 Vo 9500. amhʶmMr Am{U OodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. 8554053158, 7350875297. -------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. ImU H§$nݶm§Zr H$m‘Jmam§Zm H$m‘mdê$Z H$‘r Ho$ë¶mMo AmXoe XoVmM ImU H$m‘Jmam§Zr Agm KmoiH$m Ho$bm. H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$.

AmVm H$go OJm¶Mo...?

Amamo½¶ gw{dYm

ZmoH$ar {df¶H Wanted Female Account Assistant, Office Assistant, Helpers Boys/Girls for a Pharmaceutical Distirbutor. Contact: Sambari Enterprises, Gajanan, Opp. Little Primary School, Murida Road, Fatorda. Call between 10am to 12pm only. 9823173265.

$

$

$ >

Wanted Live In Maid for a family in Bambolim. Knowledge of cooking must. also Security Gaurd Sepa$ rate Accommodation > Provieded. 9822101380

$ --------------------$ $ > Wanted Three$ > Wheeler > Driver Rickshaw for a shop> in > Calangute. ontact:$ 9823399582.$ --------------------$ > Imob> u, {VgdmS> > $ r >¶oWo EH$m ~«m÷U Hw$Qw>§~mgm> KaJwVr d$ ñd¶§nH$mMo H$m‘ $ H$aʶmgmR>r nñVrg $ Vo nÝÝmmg d¶mMr {dZmnme ~«m÷U ~mB© nm{hOo $ > > $ amhʶmMr d OodUmMr ì¶dñWm > Ho$br OmB© Ano $ b. nJmamÀ¶m $ jog$h> $ {bhm, ñdßZnyVu, ‘ima Imobu. $ > > $ ’$moZ. …- 2431550. > > > $ KmoJi - ‘S>Jmd ¶oWo 15 dfmªnmgyZ à{gÕ Agboë¶m H§$nZrV Am°> {’$g H$m‘mgmR>r> $ 18$ Vo> > > ‘wbo nm{hOoV$ . 28 >d¶mo$JQ>mVrb $ ‘{hZm$ nJma 6500 Vo $ 12000.$ g§nH©$ … 8975732134, 8378012544. $ $ $ {bMrg ñnm> > Am{U gby$ZgmR>r bo{S>O >> ã¶wQ>r{e¶Z $d bo{S>O ‘gmOa nm{hOo. g§nH©$ … 7507832024 $$ --------------------- $ > > H§$nZrbm ’$moZ$ -EH$m ImgJr $d Amnë¶m KoʶmgmR>r $ > > > CËnmXZm§ $ > M> r> $ $ bmoH> $m§Z$m XoʶmgmR>r nmÌ $ ‘m{hVr > . B§JO C‘oXdmam§M$r Amdí¶H$Vm Amho « $r Am{U $qhXrda à^wËd Agmdo$. g§JUH$ Am{U B§Q$>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. C‘o> Xdma {H$‘mZ 12 dr CÎmrU© > 10 Vo Agmdm. H$m‘mMr doi gH$mir > 8 $¶m$ gm¶§H$mir $7. Xþnmar$ 2 >Vo amÌr $ $ doioV 8421928485 da> g§nH©$ $ $ $ gmo~V H$mJXnÌm§À¶m àVr gmYmdm. d $XmoZ N>m¶m{MÌo $ > AmUmdrV. $ $ $ > $ --------------------$ $ > $ Q>b$ Hy$H$, $ -Jmo‘> §VH$s¶, H$m°pÝQ>Z| $ dojH$, Bbo $ p³Q´$ >eZ, > Egr > XoI^mb n¶© $ ‘oH> °$${ZH$, nXdrYa à{ejUmWu, H$m¶m©b¶ à‘wI, ì¶dñWmnH$ VgoM > H$bm XmbZ {dH«$s A{YH$mar Bìh|Q> > >{S>©ZoQ>aMr $ Amdí¶H$Vm > H$mo Am° Amho$. $ $ g§nH©$ nUOr‘ BZ, ‘im, ’$m|Vm$ $ BÝhmg, nUOr, 9823068136, $ $> 2228136. $ > panjiminn@bsnl.in $ $ > $ --------------------$ > > > > nmQ>>© Q>mB©‘> ,> ’w$b$Q>$m>B©$>‘ ‘wbo Am{U> ‘w> b> r > > V. AZw$^d d > nmÌVoMr nm{hOo Amdí¶H$Vm > Zmhr. g§nH©$ - Mm§Xÿ ’$m‘©gr, ‘mH}$Q>, nUOr, 9420818776. $ $ $> $ > ---------------------$ --H$i§ > JwQ> ~rM ¶oWrb$ hm°Q>obgmR>r doQ>a, B§{S>¶Z > Hw$H$ d [ago > ßeZ{ZñQ> nm{hOo $ V. g§$ n$H©$ $$ … 9822334749, $ $ $ $ $ 9822168680. $ $ $ $$ --------------------H$mobdm ¶oWo gm’$g’$mB© $ > $ H$aʶmgmR>r > ~mB©$ nm{hOo> . Mm§Jbm nJma. g§n$H©>$ … 8805515681.> --------------------$ > > $ . >åhmngm AZw^dr $Hw$H$ nm{hOo $ ¶oWrb Agë¶mg> àmYmݶ. AmH$f© $ H$ $ $ nJma. g§nH©$ … 9850754315, > 6450149. $ $ gmoZr, noZmgmoZrH$, g°‘$ gmo $ ZmB©Q> H§$nZrgmR>r hþema goëg $ $ Ep³PHo$Q>rìh$ (nwéf) ‘S>Jmd Am{U $ nUOr emoê$‘gmR>r nm{hOo. ‘wb$ $ J«og$ MM© $$ , mIVrgmR>r gmoZr emoê$‘, $ > $ > >> $ > $ $ > > $

$

gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m, gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da Cn¶wº$ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. Jmoì¶mV ¶m Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>r > $ àMmaH$ hdoV. g§nH©$ 9867249859, > 902060720. $ --------------------h°nr ‘°aO o ã¶y$amo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg > $ JmonZr¶ H$am. 9822482970. ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com $ Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. $ > --------------------$ $ > > $ $ OJ^amVrb {ddmho$ ÀNy> Jmo‘§VH$s¶> ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. $ Zm|XUr H$am. $ wwwdo~gmBQ>da $ $ peopletable. com g§> nH©$$ > $ > >> 9049350366 (~rEg) $ --------------------$ IwfI~a ,IwfI~a ,IwfI~a EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§Zm ¶mo½¶ CnMma Am[U ImÌrera Cnm¶. $ Am¶wd}X$rH$ Am¡fYr d $ CnMma > $ $ > nÜXVrZo Am‘À¶mH$S>o n¶m©¶ CnbãY >> $ Amho. ê$½Um§Zm g§nH$m©gmR>r S>m°.ehm. $ > $ > ‘mo~mB©b - $9922535437, (grE‘). --------------------> [d[dY b¢[JH$ AmOmam§da $ Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶> g‘wnXoeZ, $> ‘mJ©Xe©Z Am[U Zì¶m nÜXVrZo $> > CnMma Ho$bo OmVmV. [b§J> bhmZ > $ $ $ > ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr. $ $ ‘Yw‘oh, $ ‘wiì¶mYr $ Aem [dH$mam§> dahr $ ImÌrZo BbmO $ H$aʶmV$ ¶oVmo. > WoQ> g§nH©$ > d}X [³b[ZH$, gmYʶmgmR>r-Am¶w > > dmS>o dmñH$mo . ‘mo~mB©$ b> > $ $ $ $ $> 7798103591.(EgEZ). ---------------------[d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o > ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©$Xe©Z Vgo$ M [b§J bhmZ$ ¶mdahr $ ImÌrera CnMma $> $ > nÜXVr. ‘Yw$ ‘oh$ , $ ‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§ $ dahr ImÌrZo $ > BbmO $ > H$aʶmV ¶oVmo.> g§nH©$ gmYʶmgmR>r -VwHy$ [³b[ZH$ ,[gZo [dem§$ V Odi ,‘S>Jmd .‘mo~mB©b9822155821(S>rE). > > -------------------->> > b¢[JH$ $ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½>¶ g‘wnXoeZ$ ,‘mJ© $ X> e©Z > VgoM $ ImÌrera $ [b§$J bhmZ ¶mdahr CnMma> $ $ nÜXVr.Ow$ZmQ> ‘Yw> ‘ho ,‘w> iì¶mYr Aem $ BbmO H$aʶmV > ahr ImÌrZo $> [dH$mam§ d $ > > >> ¶oVmo. g§nH©$ -’$m|S>m [³b[ZH$, H°$’o$ > > ^mo$gbo$ Odi, ‘mbr‘-~o Vr. Anm±B$©Q> $ $ ‘mo~mB©b- > KodyZ>M$ $ ¶o$Uo. $ > $ $ $ 9881889650,9673094890(Eg > ^mS>çmZo XoU$ o $ AmHo$, ’$mVmoS>m©, ~moS>m© , ‘S>> JmdmV, $ > >Zmdobr ¶m $^mJmV gd© $ gmo¶tZr¶wº$ 1~rEMHo > $ âb° > Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. $ ¶m~m~V g§> nH©$ gmYʶmgmR>r$ H$m°ÝQ>rZ|$ Q>b [a¶b $ > BñQ>o > Q$>, $‘mo~mB©b9527463241(EEZgr) $ > $ $ H$mobdm ¶m ^mJmV gd©$ gmo¶tZr¶wº$ 3~oS>ê$‘, nyU© ’$[Z©Ma¶wº$ Egr $ âb°$ Q> ^mS>çmZo XoU$ o Amho. g§nH©$ $ $ > g m Y Ê ¶ m g m R > r -$ , ‘$ m o $~ m> B © >b $ $ ) 9860747952.(~rEgEZ --------------------$ $ $> T>d$ ir-’$m|S> >m ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶w> º$ 2~rEMHo$,> ‘w»¶ $ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. añ˶mda g§nH©$ gmYʶmgmR>r-, ~«moH$a,$ ‘ m$ o ~ m B © b - 9$ 4 2 3 8 8 4 8 0 0 .> $ $ $ $ >> $ (~rEgEZ). $ $ > > $ $ $ Á¶mo[Vf $ H$moUVrhr g‘ñ¶m $ Agmo ¶mda > ImÌr[ea BbmO. d¶¡º$sH$ g‘ñ¶odo a ‘mJ©Xe©Z d g‘wnXoeZ. OrdZmV Ambo > bo > AZoH$ g§H$Q>o ˶mda > > ‘mV> H$aʶmgmR>r. CÚmoJ ì¶dgm¶mV > $ $ $ M ^a^amQ>r AmUʶmgmR>r Vgo $ ào‘àH$aUmVhr ¶e [‘imdm, Amnbo g§nyU© e§H$m [ZagZ d g‘mYmZ [‘i[dµÊ¶mgmR>r $ >gmB©~m~m Á¶mo[Vf g§n> H©$> H$am.lr .E‘.~r.Omoer.Ka .H«$‘m§H$-48,6. $ S>oë‘Z hm°Q$>ob‘mJo,nUOr. $ $ ‘mo~mB©$ b> H«$‘m§H$9890259227 $ (~r.Eg.) $ $ $ $ > > > > > $$ $ > $ $ $ $ $

$

H$m‘mdê$Z H$‘r Ho$boë¶m ImU H$m‘Jmam§Mr emoH$m§{VH$m CJo, {X. 3 (dmVm©ha) … gm§Jo ¶oWrb {d{dY ImUtda H$m‘ H$aUmè¶m ImU H$m‘Jmam§Zm H§$nZr ì¶dñWmnZmV’}$ H$m‘mdê$Z H$‘r H$aʶmV Ambo. ˶m‘wio ^{dî¶mV H$m¶ H$amdo, H$go OJmdo, ¶m qMVoZo ¶m ImU H$m‘Jmam§Zm J«mgbo Amho. gm§Jo ^mJmVrb Mm¡Jwbo, qV~bmo, ‘mZob {S>H$m°ñQ>m AmXtÀ¶m ImUr§da hOmamo ImU H$m‘Jma H$m‘ H$ê$Z Amnbo d Amnë¶m Hw$Qw>§~r¶m§Mo nmoQ> ^aV AmhoV. ‘mÌ H§$nZr ì¶dñWmnZmZo ¶m ImUtdarb H$m‘Jmam§Zm ImUrda ¶oʶmgmR>r ~§Xr KmVë¶mZo ¶m ImU H$m‘Jmam§Mo ^{dVì¶ A§Yma‘¶ ~Zbo Amho. H§$nZrV’}$ AmJmdy Aer H$mhrM

H$ënZm Z XoVm ¶m ‘{hݶmnmgyZ H$m‘mda hOa Z amhʶmMm H§$nZr ì¶dñWmnZmMm AmXoe qV~bmo H§$nZrMo ì¶dñWmnH$ S>o{Zg ’$Zmª{S>g XodyZ Jobo. {edm¶ Ho$di Zmoìh|~a 2012 n¶ªVMm nJma XoʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr ¶mdoir ImU H$m‘Jmam§Zr X¡. hoamëS>er ~mobVmZm {Xbr. qV~bmo H§$nZrÀ¶m Vio, {Mè¶m~m§X, XþYmi, ~m|~S> AmXr {R>H$mUÀ¶m ImUr§da gw‘mao EH$ Vo XrS> hOma H$m‘Jma H$m‘ H$arV AgyZ, H§$nZrZo AMmZH$ H$m‘mdê$Z H$mTy>Z Q>mH$ë¶mZo ‘moR>m ~mH$m àg§J AmoT>dʶmMr {^Vr H$m‘Jmam§Zr ¶mdoir 춺$ Ho$br. ¶m ^mJmVrb {H$˶oH$ Jar~ bmoH$m§Mr ‘wbo Cƒ {ejUmgmR>r gm§Jo Am{U BVa

‘§Ìr, A{YH$mè¶m§Mo nWH$ AmO ZS>H$o JmdmV Imo[VJmd, {X. 3 (dmVm©ha) : H$mUH$moU Vmbw³çmVrb AmOn¶ªV A{Ve¶ Xþb©{jV Am{U XþJ©‘ ^mJ åhUyZ AmoiIë¶m OmUmè¶m ZS>Ho$ JmdmV Xþ½YJ«m‘ H$aʶmÀ¶m hoVyZo ‘§Í¶m§g‘doV d[aîR> A{YH$mè¶m§Mo nWH$ AmO ZS>Ho$ Jmdmbm ^oQ> XoUma AmhoV. ¶m nWH$mMr ¶mo½¶ gmo¶ ìhmdr, åhUyZ Imo[VJmd n§Mm¶V VgoM ^mOnm H$m¶©H$˶mªZr OmoaXma V¶mar Mmbdbr Amho. ¶m ZS>Ho$ JmdmV ‘§Ìr a‘oe VdS>H$a Am{U Am‘Xma JUoe JmdH$a ¶m§Zr àmW{‘H$ nmhUr H$ê$Z Xþ½YJ«m‘

Am{U n¶©Q>Z ñWi H$aʶmMo R>a{dbo AgyZ, ˶mÀ¶m {Z¶moOZmgmR>r H«$rS>m‘§Ìr VdS>H$a, dZ‘§Ìr E{bZm gmëT>mUm,drO ImVo g§MmbH$, ‘w»¶dZnmb,gm§~mImMo g§MmbH$ AmXtMo nWH$M admZm hmoUma Amho. ¶m nWH$mVrb gdmªMrM dZ^moOZmMr Mm§Jbr V¶mar H$aʶmMo ñWm{ZH$ à{V{ZYr VgoM H$m¶©H$˶mªZr R>a{dbo Amho. ˶mgmR>r gܶm gw‘mao 500 bmoH$m§À¶m dZ^moOZmMr ì¶dñWm H$aʶmMo R>abobo Amho, Aer ‘m{hVr Imo[VJmdmVrb ^mOnmMo à‘wI H$m¶©H$V} X¶m JmdH$a ¶m§Zr ‘m{hVr {Xbr.

ehamV OmV AgyZ ˶m§À¶mgmR>r H§$nZrV’}$ ~g godm nwa> {dʶmV ¶oV hmoVr. ImU~§XrÀ¶m AmXoem‘wio gXa H§$nZr hr godmhr ~§X H$ê$ eH$Vo. n[aUm‘r ¶m Jar~ bmoH$m§À¶m ‘wbm§Zm {ejUmnmgyZ d§{MV amhmdo bmJob, Aer {^Vr ¶mdoir dV©dʶmV Ambr. H§$nZrV’}$ am~{dʶmV ¶oUmar {nʶmÀ¶m nmʶmMr gmo¶, Amamo½¶ godm, e¡j{UH$ joÌmVrb godm ¶mhr ~§X Pmë¶m, Va ¶m ^mJmVrb Jar~ OZVobm ~aoM Ìmg ghZ H$amdo bmJVrb. Xaå¶mZ H§$nZrV’}$ Omon¶ªV R>mog Ago AmídmgZ {‘iV Zmhr, Vmon¶ªV ImUr§da OmʶmMm {ZU©¶ ¶m H$m‘Jmam§Zr KoVbm Agë¶mMo g‘OVo.

>

’w$JS>r ñnY} V AmOmo$ ~m > ‘{hbm ‘§S>i àW‘ Hw$S>MS>o , {X. 3 (dmVm©ha) : {eJmd Hw$io ¶oWrb gaH$mar àmW{‘H$ {dÚmb¶mV > lr gañdVr nwOZmoËgdm{Z{‘Îm Ko$ ʶmV Amboë¶m ’w$JS>r ñnY}V Vwar‘aS> - {eJmd ¶oWrb AmOmo~m ‘[hbm ‘§S>imbm àW‘ nm[aVmo{fH$ àmßV Pmbo. > ñnY}Mo Xþgao ~jrg doirndmS>m ¶oWrb a§JmB© erbm XþJm© ‘{hbm ‘§S>imbm Va {Vgao ~jrg A§Hw$a goë’$ hoën J«wnbm {‘imbo. ñnY}Mo narjH$ åhUyZ gwem§Vr ZmB©H$ d {dÚm JmdH$a ¶m§Zr H$m‘ nm{hbo. ¶m ñnY}bm ‘{hbm§Zr CËñ’y$V© à{VgmX {Xbm. ¶m ñnY}À¶m {Z{‘ÎmmZo {ó¶m§À¶m ’w$JS>r H$bobm Mm§Jë¶m àH$mao dmd {‘imbm.

> $ $ > ~mUmdbrMm doʶm©V? $ $ H$Mam $ $ > $ $ $ $ > {ìhboOg© J«wn >Am°’$ Jmo JwÝhm $ > dmZo> $~mUmdbr > $ n§Mm¶Vrda Zmo§X$ dbm

$ > ha) >… ~mUmdHw$Ç>mir, {X. 3 (dmVm© $ i brVrb H$Mam doU$ m© - OwZo åhmXm} ¶oWrb S>m|Jami ^mJmV doUm© n§$ Mm¶VrMo$ > > n§M {n¶mXmX ‘wZrO ¶m§À¶m ‘mbH$sÀ¶m $ > > OmJoV ˶m§>À¶mM gh‘VrZo > $ ~oH$m¶Xoera[a˶m Q>mH$ʶmV ¶oV Amho. Ago {dboOg©> J«wn$ Am°’$ Jmodm $¶m {~Ja gaH$mar g§ñWoÀ¶m $ H$m¶©H$˶mªZr Ho$bo$ë¶m nmhUrdo > $ir ˶m§Zm AmT>iyZ Ambo Amho. $$ ¶mdo $ ir {dboOg© J«wn Am°$ ’$ JmodmMo Om°Z naoam, Ow$ XrX Amë‘oXm,$ ParZm {S>Hw$Ýhm> BVa H$m¶©H$V} d doUm© nmo{bg > ñWmZH$mMo nmo{bg CnpñWV hmoVo. ¶mdoir naoam ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, åhmXm}i ¶oWo ~mUmdbrVyZ H$Mam AmUyZ Q>mH$ʶmV ¶oV Agë¶mMr ‘m{hVr {‘imë¶mZ§Va ˶m§Zr ˶m JmS>rMm nmR>bmJ Ho$bm. ˶mdoir JmS>r H$Mam Q>mHy$Z ngma Pmbr. ¶mdoir H$Mè¶mÀ¶m {R>H$mUr ~mUmdbr Jmd$mVrb > ~±H$ Am°’$ namoS>m, ~±H$ Am°’$ $ $ > $ $ > $ $ $ $> $ $ $$ > > $ åhmngm, {X. 3 (à{V{ZYr) … Amamo $ ½¶ Im˶mVrb H$‘© M mè¶m§ Z m ‘m[gH$ doVZ > $ $$ {‘iy> Zhr åhmngm CÎma Jmodm {Oëhm $$ > gd© H$‘©M$ mè¶m§$Zm Jobo BpñnVimVrb Mma {Xdg$ doVZ {dV[aV Ho$bob$ o Zmhr. > $ Vgo $ M$ AmUIr $ Mma > >{Xdg > doVZ {‘iUma Zmhr, > Ago $gwVmodmV Bpñn$ mnmbm§$Zr Ho$ë¶m‘wio VimÀ¶m boI $ BpñnVimÀ¶m "S>' loU$ rVrb $ H$‘©Mmè¶m§Zr boIm A{YH$mar $ d Amamo$ ½¶ $ > A{YH$mè¶m§ Z m Ko a md KmVbm. $ $ $ {edm¶ Ëd[aV doVZ Z {Xë¶mg> gd© H$‘©Mmar g§nmda OmVrb , Agm Bemamhr {Xbm. $ Xaå¶mZ, amoI$ aH$‘oV doVZ XoʶmMo $ AmídmgZ bo$Im $ $ $ > $ $ $ $ $ $

> $

$ >

$

> $

>$

$$

$

$ > $

$

>

$$

$ >

$$

$

> $ > $

$

> $$

$ $

$

$ > >$

$

$ $

$

$

$ $

$

$

>

$$

$

$

$ > $ > $ > $ $ doUm© ¶oWrb S>m|Jami ^mJmV $ H$Mè¶mMr nmhUr H$aVmZm pìhboOg© J«wn Am°’$ JmodmMo H$m¶©H$V}. (í¶m‘ gw¶m© ZmB©H> $) > $ > > $ B§{S>¶m VgoM ~mUmdbr n§M$ m¶VrÀ¶m $ gdmbhr ˶m§Zr CnpñWV Ho$bm. ¶mda $ > g{MdmZo ‘S>JmdÀ¶m JQ>{dH$mg gaH$maZo doirM H$madmB© H$ê$Z hm A{YH$mè¶mbm {b{hbobo nÌ Aer àH$ma Wm§~dbm Zmhr, Va ¶oWo amoJamB© H$mhr H$mJXnÌo {‘imbr, ¶mdê$ZM hm ngaʶmMr ^rVr 춺$ H$aʶmV ~mUmdbrMm H$Mam Agë¶mMo {gÜX Ambr.$ $ hmoV Agë¶mMo gm§{JVbo. hm H$Mam doUm©$ n§Mm¶VrÀ¶m gan§M Q>mH$ʶmMm àH$ma EH$X‘ ~oH$m¶Xoera bm°aoÝgrZm Jm‘m ¶m§Zm >¶m àH$mam~Ôb > Amho. àXþfU {Z¶§ÌU ‘§S>imZo d {dMmabo AgVm $ ˶m§Zr n§Mm¶VrH$Sy> >Z n§Mm¶VrZo ¶m OmJoV H$Mam Q>mH$ʶmMr ¶oWo H$Mam Q>mH$ʶmg > H$moUVrhr > $ $ H$er nadmZJr {Xbr Amho, Agm nadmZJr {Xbr Zgë¶mMo $ $gm§> {JVbo. $

$

$

$

>

$

doVZ Z {‘imë¶mZo

> $ $

$

H$‘© M mè¶m§ M m A{YH$mè¶m§ Z m Ko a md $ A{YH$mè¶m§ H$$Sy>Z {‘iVmM H$‘©M$ mar $ > H$m‘mda ê$Oy Pmbo. ‘m{gH$ doVZ $30 > VmaIo> bm > {Oëhm $ BpñnVimÀ¶m $ nS>$V Ago. ‘mÌ > H$‘©Mmè¶m§À¶m hmVmV $ > Varhr ‘{hZm g§nyZ 2 VmarI Ambr doV$ Z {‘imbo Zgë¶mZo VgoM doVZm~m~V {dMmany $ > g$ Ho$ë¶mg$ bo$ I> m A{YH$mar gw¶m© Mmo$ S>U$H$a $ ho$ > > CS>dmCS> d > drMr CÎmao XoV Agë¶mZo > > $ $Va doVZ {‘iob,> AmUIr Mma {XdgmZ§ $ S> Ago $gm§{JVë¶mZo AmO gH$mir $ loUr~amo~aM$BVa loUrVrb H$‘©Mmarhr BpñnVimV O‘bo. ¶m àH$mamMr gyMZm BpñnVimMo Amamo½¶ A{YH$mar S>> m°. í¶m‘ VS>dS>H>$a $ $ $ $ > >

$ $

$ boIm A{YH$mar $ Bpñn¶m§Zm {Xbr. $ Mmè¶m§$Zr ˶m§ $ Zm Koamd VimV ¶oVmM H$‘© > KmVbm d doVZm~m~V Om~ {dMmabm. $ $ Vw‘Mr {~bo 25 VmaIobmM nmR>{dʶmV Ambr hmoVr d 29 VmaIo $ bm doVZmMo> > $ YZmXo $ e Im˶mÀ¶m boImnmb {d^mJmZo H$mT>bo AmhoV. $ Im˶mVrb g§JUH$m‘wio ~±H$oV > $ doi bmJbm> doVZ O‘m H$aʶmg $ ‘m{hVr boI> m A{YH$mar $ Agmdm,> Aer gw¶m© MmoS>UH$a ¶m§Zr H$‘©Mmè¶m§Zm {Xbr $ doVZ .Im˶mVrb$ g§$JUH$m‘wio ~±H$ $mV O‘m H$aʶmg doi bmJbm Agmdm, $ Aer ‘m{hVr> boIm A{YH$mar MmoS>UH$a > ¶m§Zr H$‘©Mmè¶m§ $ $Zm {Xbr . $ $ > $ $ >

$

$

>

>

$

$ $ >$ $

$

$ $

>

$ $ > > $ > $

$

$ $ $


04goa9_Layout 1 03-11-2012 19:24 Page 1

9

Jmodm

a{ddma 4 Zmoìh|~a 2012

hm|S>m n§Mm¶VrÀ¶m ì¶mnma g§H$w bmbm ‘aUH$im hm§§oS>m, {X. 3 (dmVm©ha) … n¶} ‘VXmag§KmV ¶oUmè¶m ‘hÎdnyU© hmo|S>m n§Mm¶VrH$S>o Oar H$m¶m©b¶mgmR>r gwgÁO Aer B‘maV Zgbr Var H$mhr dfm©nydu n§Mm¶VrÀ¶m à¶ËZmZo ¶oWo bmImo én¶o IM©yZ ì¶mdgm{¶H$ nÕVrMo ^ì¶ Ago g§Hw$b C^o H$ê$Z ^mS>onÅ>rda XoʶmV Ambo. na§Vw ¶m g§Hw$bmMo ~m§YH$m‘ Ho$ë¶mZ§Va ˶m g§Hw$bmH$S>o Pmboë¶m Xþb©jm‘wio ˶m g§Hw$bmbm gܶm ~H$mb ñdê$n Ambobo {XgV Amho. ¶oWrb gaH$mar JmoXm‘mOdi Agboë¶m ¶m ì¶mdgm{¶H$ g§Hw$bmV Vi ‘Oë¶m~amo~a da XmoZ ‘Obo AmhoV d Vi ‘Oë¶mda H$mhr ì¶mdgm{¶H$m§Zr Jmio ^mS>onÅ>rda KoD$Z VoWo {d{dY ñdê$nmMr XþH$mZo

VWm AmñWmnZo WmQ>br AmhoV. ¶m‘wio Xa ‘{hݶmbm n§Mm¶VrbmgwÕm Mm§Jbm ‘hgyb àmßV hmoV AgVmo, ˶mMà‘mUo daÀ¶m ‘Oë¶mda ~mb^dZ H§o$Ð, Zg©ar dJ© VgoM EH$m ñHy$cMo dJ© MmbdʶmgmR>r H$mhr Imoë¶m {Xë¶m AmhoV. na§Vw Á¶m ì¶mdgm{¶H$ g§Hw$bmVyZ n§Mm¶VrÀ¶m {VOmoarV ‘hgyb ¶oVmo ˶m g§Hw$bmÀ¶m XoIaoIrH$S>o gÎmoda Amboë¶m n§Mm¶V ‘§S>imMo Xþbj© Pmë¶mZo ˶m ^ì¶ Aem g§Hw$bmMo ‘yi ApñVËd bwßV hmoVmZm {XgV Amho. a§Ja§JmoQ>rMm A^md, ’w$Q>bëo ¶m {IS>³¶m§Mr VmdXmZo, Iam~ Pmboë¶m drOdm{hݶm, H$mhr {R>H$mUr B‘maVrÀ¶m {^Vtda dmT>bobr PmS>o Am{U ‘mJrg ~mOyg AñdÀN>

n[aga ¶m‘wio g§nyU© g§Hw$bmMo ‘yi d¡^d Zï> Pmbo Amho. hm|S>m dminB© añ˶mOdi Agboë¶m ¶m ì¶mdgm{¶H$ g§H$w bmÀ¶m gwa{jVobm àmYmݶ XoD$Z Zï> hmoV Mmbbobo ¶m g§Hw$bmMo d¡^d àmá H$ê$Z XoʶmgmR>r gÎmoda Agboë¶m {dÚ‘mZ n§Mm¶V ‘§S>imH$Sy>Z à¶ËZ hmoUo A˶§V JaOoMo Amho. AݶWm gmoݶmMr A§S>r XoUmè¶m ¶m ì¶mdgm{¶H$ g§Hw$bmH$S>o Xþb©j hmoD$Z hm§oS>m n§Mm¶V hr Vmbw³¶mVrb lr‘§V n§Mm¶V åhUyZ JUʶmgmR>r Xa‘hm n§Mm¶VrÀ¶m {VOmooarV ‘hgyb O‘m H$ê$Z Xoʶmg ‘hÎdnyU© ^y{‘H$m ~OmdUmè¶m g§Hw$bmbm ‘wH$mdo bmJob.

{edUH$m‘ dJm©Mo H$mgmdbr ¶oWo CX²KmQ>Z ‘S>Jmd, {X. 3 (à{V{ZYr) : Jmodm amÁ¶mMo ‘mOr n¶m©daU‘§Ìr ñd. ‘mWmZr gmëT>mUm ¶m§À¶m 64 ì¶m O¶§Vr {XZm{Z{‘Îm Zoohê$ ¶wdm H|$Ð X{jU JmodmV’}$ ‘wS>u - H$mgmdbr ¶oWo ‘{hbm§gmR>r {edUH$bm dJm©Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶m dJm©Mo CX²KmQ>Z ˶m§À¶m nËZr d n¶m©daU‘§Ìr E{bZm gmëT>mUm ¶m§À¶m XrnàÁdbZmZo Pmbo. ¶mdoir lr‘Vr gmëT>mUm ¶m§Zr ‘mWmZtÀ¶m A{daV H$m¶m©Mr AmR>dU H$ê$Z {Xbr. OmV, ^oX^md Z nmhVm ‘mWmZr Aݶm¶m§{déÕ eodQ>n¶ªV bT>V am{hbo d ˶mMo H$m‘ AmVm Amnë¶mbm nyU© H$am¶Mo Amho, Ago ˶m åhUmë¶m. {earf bd§Xo ¶m§Zr ‘mWmZr ~amo~aÀ¶m

{edUH$m‘ dJm©À¶m CX²KmQ>Z gmohù¶mZ§Va ~mobVmZm n¶m©daU‘§Ìr E{bZm gmëT>mUm. gmo~V {earf bd§Xo, ‘mo{hZr ZmB©H$, A±WZr dmP d ‘mݶda.

ghdmgmVrb Amnbo H$mhr AZw^d H$WZ Ho$bo d EH$ Mm§Jbm ZoVm Adoir Joë¶m~Ôb Xþ:I 춳V Ho$bo. {earf bd§Xo ¶m§Zr àmñVm{dH$ d

nmhþʶm§Mo ñdmJV Ho$bo. gyÌg§MmbZ XeaW ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo Va ZrO H$bm H|$ÐmMo Aܶj A±WZr ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

a§JamoQ>rA^mdr Hw$ê$n {XgUmam g§Hw$bmMm Xe©Zr ^mJ.

g§Hw$bmÀ¶m ‘mJrb ~mOyg dmT>bobr PwS>no.

g‘«mQ>À¶m nmH$H$bm ñnY}V Jm¡adr àW‘ {S>Mmobr, {X. 3 (à{V{ZYr) … {S>Mmobr g‘«mQ> ³b~À¶m EH$mo{Ugmì¶m (19 ì¶m) dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm Img ‘{hbm§H$[aVm nmH$H$bm ñnYm© Am¶mo{OV Ho$br hmoVr. Á¶mV MUoS>mirnmgyZ JmoS> nXmW© ~ZdʶmgmR>r gm§{JVbo hmoVo. ¶m ñnY}bm CËñ’y$V© à{VgmX bm^bm. ñnYo©Vrb àW‘ H«$‘m§H$mMo nm[aVmo{fH$ Jm¡adr H$moaJmdH$a {hZo nQ>H$m{dbo. Xþgao H«$‘m§H$mMo ~jrg nÙOm ‘moaOH$a {hZo Va {Vgao ~jrg VZwOm ZmB©H$ {hbm {‘imbo. Îma CÎmoOZmW© ~jrg àrVr ZmB©H$ {hbm XoʶmV Ambo. . ¶mdoir gÝ‘mZZr¶ nmhþʶm amOlr Im§S>onmaH$a ¶m§Zr ~mobVmZm gm§{JVbo H$s, ‘{hbm§Zr CËH¥$ï> nmH$H$bm gmXa H$ê$Z AmnU CËH$¥ï> nXmW© ~Zdy eH$Vmo ho XmIdbo nm{hOo. Á¶m nXmWmªZm AmO ‘mJUr Amho. ˶mVyZhr ‘{hbm ñdmdb§~r ~Zy eH$VmV. nmH$ H$boÀ¶m joÌmV gwÕm H$[aAa H$aVm ¶oVo, Ago ˶m åhUmë¶m. ¶m nmH$H$boMo ñnY}Mo narjU {Xnm {eaJmd d amOlr Im§S>onmaH$a ¶m§Zr Ho$bo.

¿¶mdm, Ago AmdmhZ Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Zr ¶m àg§Jr bm^mWvZm Ho$bo. gaH$ma ho gd©gm‘mݶm§À¶m g‘ñ¶m gmoS>{dʶmgmR>r AgyZ gaH$maÀ¶m gd© ¶moOZm JaOyn¶ªV nmoM{dʶmMo H$m‘ bmoH$à{V{ZYr§Zr Vi‘irZo Ho$ë¶mg gdmªMoM OrdZ g‘¥Õ hmoB©b, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. Cngan§M ~~Zamd amUo ¶m§Zr bm§Q>~mg} n§Mm¶V joÌmVrb AZoH$ ZmJ[aH$ ho hbmMmbrMo OrdZ OJV AgyZ ‘m¶~mn gaH$maZo ˶m§À¶m CÕmamgmR>r Am{W©H$ ‘XVrÀ¶m ¶moOZm gwb^nUo am~dmì¶mV, Aer ‘mJUr ˶m§Zr Ho$br. JQ>{dH$mg A{YH$mar lrH$m§V ZmB©H$ ¶m§Zr gaH$mar ¶moOZm§Mr g{dñVa ‘m{hVr {Xbr d JaOy§Zr ¶m ¶moOZm§Mm bm^ ¿¶mdm, Ago gm§{JVbo. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ nÙmH$a ‘irH$ ¶m§Zr Ho$bo Va ~~Zamd amUo ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

Hw$S>MS>o, {X. 3 (à{V{ZYr) … gmdS>} n§Mm¶VrÀ¶m J«m‘g^oV ßbQ>rgr Q>o{bH$m°‘ àm.> {b{‘Q>oS>À¶m XyaÜdZr ‘Zmoè¶mbm {Xboë¶m nadmݶmdê$Z àM§S> JXmamoi ‘mObm. VgoM Zrboe ^§S>mar ¶m§Zr ‘m§S>bobm nadmZm ‘mJo KoʶmMm R>amd g§‘V H$aʶmV Ambm. VgoM gܶm ImU ì¶dgm¶ ~§X nS>ë¶mZo Amboë¶m AmnÎmrda ݶm¶mb¶mZo ’o$a{dMma H$ê$Z H$m¶Xoera ImUr bdH$a Mmby H$aʶmg nadmZJr Úmdr, Agm R>amd g§‘V H$aʶmV Ambm. n§Mm¶V ‘§S>imÀ¶m ZD$hr gXñ¶m§À¶m ~¡R>H$sV XyaÜdZr ‘Zmoam C^maʶmgmR>r ‘mݶVm XoʶmMm R>amd {~Z{damoY g§‘V H$aʶmV Ambm hmoVm. ‘mÌ gXa Q>m°daMo ~m§YH$m‘ Mmby hmoVmM à^mJ 7 ‘Yrb gd} H«$. 85-1 ‘ܶo gmohZ gmdS>}H$a ¶m§À¶m O{‘ZrV hmoD$ KmVboë¶m ‘Zmoè¶mbm J«m‘ñWm§Zr {damoY Xe©dyZ ˶m{df¶rMo boIr {ZdoXZ

H$mUH$moU, {X.3 (à{V{ZYr) … H$mUH$moUmV gYZ Hw$Qw>~§ m§Mm Xm[aÐaofI o mbrb ¶mXr‘ܶo g‘mdoe Pmbobm AgyZ ˶m§Zr H$‘r CËnÞ JQ>mVrb Hww$Q>w§~m§gmR>r {‘iUmè¶m ¶moOZm§Mm bm^ Koʶmg gwédmV Ho$ë¶mMr ~m~ nwT>o Ambr Amho. ¶m‘wio ~rnrEbÀ¶m ¶mXrMo ’o$agd}jU H$aʶmMr ‘mJUr J«m‘g^m§‘ܶo Omoa Yê$ bmJbr Amho. emgZmZo Xm[aÐ aofoImbrb Hw$Qw>§~mgmR>r AZoH$ ¶moOZm gwê$ Ho$ë¶m AmhoV. ¶m Hw$Qw>§~m§Mr ¶mXr V¶ma Pmë¶mg EH$m Vnmnojm A{YH$ H$mi bmoQ>bm. ~arM Hw$Qw>§~o doJdoJù¶m ‘mJmªZr gYZ Pmbr AmhoV. ~è¶mM ~rnrEb Hw$Qw>§~mVrb ‘wbJm d ‘wbJr emgH$s¶ d {Z‘emgH$s¶ ZmoH$è¶m H$arV AmhoV. ¶m‘wio Aem Hw$Qw>§~m§Mm Am{W©H$ XOm© dmT>bobm Amho. Varhr ˶m Hw$Qw>§~m§Mm Xm[aÐ aofoImbr {‘iUmè¶m gw{dYm§Mm bm^ KoV Amho. AcrH$S>À`m Pmboë¶m VrZ J«m‘g^m§‘ܶo ¶m {df¶mda Ja‘mJa‘ MMm© Pmbr. gYZm§Mm ~rnrEb‘ܶo g‘mdoe AgyZ ˶m§Zm J[a~m§À¶m AJmoXa bm^ {‘iVmo hr ~m~ ZmJ[aH$m§Zr J«m‘g^onwT>o R>odbr. Á¶m Jar~ bmoH$m§gmR>r gaH$maZo gwê$ Ho$bobr hr ¶moOZm ˶m§Zm ‘mÌ ¶m ¶moOZoMm bm^ {‘iVM Zmhr. ˶m‘wio ~rnrEb ¶mXrMo ’o$agd}jU hmoʶmMr {ZVm§V JaO Agë¶mMo ‘mOr gan§M ‘mohZXmg bmob¶oH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. ~rnrEb Hw$Qw>§~m§~Ôb g§~§{YV à^mJmVrb n§MgXñ¶m§Zm ‘m{hVr AgVo. Aem Hw$Qw>~§ m§Mr ¶mXr n§Mm¶VrZo ZmoQ>rg ’$bH$mdê$Z à{gÕ

' XyaÜdZr ‘Zmoè¶mbm {Xboë¶m nadmݶmdê$Z dmX ' nmo{bgm§Zm nmMmaU ' EH$‘oH$m§da Amamon - à˶mamon n§Mm¶Vrbm {Xbo hmoVo. ˶mZ§Va n§Mm¶VrZo ‘Zmoè¶mMo ~m§YH$m‘ ~§X nmS>bo hmoVo. J«m‘ñWm§Zr gXa nadmZm aÔ H$aʶmgmR>r J«m‘g^oV hm R>amd g‘§V H$aʶmMm AmJ«h Yabm Agbm {damoYr JQ>mZo nadmZm ‘mJo KoʶmMm R>amd AmUʶmg {damoY Ho$bm. ¶m JS>~S>rV XmoÝhr JQ>m§Vrb bmoH$ ì`mgnrR>mda Jobo d EH$‘oH$m§da Amamon à˶mamon H$ê$ bmJbo. ¶m Xaå¶mZ Y¸$m~w¸$s hr Pmbr. ‘mÌ ¶m Xaå¶mZ nmo{bgm§Zm nmMmaU H$aʶmV Ambo ˶mZ§Va Cn{ZarjH$ gm‘§V d BVa nmo{bgm§Zr gan§M d n§M gXñ¶m§Zm g§ajU XoD$Z ì`mgnrR>mdarc J«m‘ñWm§Zm ~mOycm

Ho$bo. ¶m EH$mM àíZmda gw‘mao XrS> Vmg dmXmdmXr Pmbr. AIoa gan§M e{eH$m§V ZmB©H$ ¶m§Zr R>amd g§‘V Pmë¶mMo gm§{JVë¶mda dmVmdaU em§V Pmbo. ImU ~§Xr‘wio Q´>H$‘mbH$m§Mo hmb Pmbobo AmhoV. ˶mMo Q´>H$ Joë¶m OyZnmgyZ ~§X AmhoV ˶mMo Am{W©H$ ZwH$gmZ Pmbobo Amho. ˶mgmR>r ¶m Q´>H$ ‘mbH$m§Zm ImU ‘mbH$m§Zr Xa ‘{hݶmH$mR>r H$‘rV H$‘r 50 hOma én`o Am{W©H$ n°Ho$O Úmdo ˶mgmR>r amÁ¶ gaH$maZo ˶mV hñVjon H$ê$Z ImU ‘mbH$m§Zm Q´>H$‘mbH$m§Zm Am{W©H$ ‘XV Xoʶmg ^mJ nmS>mdo Agohr

~rnrEb ¶mXrÀ¶m ‘wÚmda Amnbo ‘V ‘m§S>VmZm ‘mOr gan§M ‘mohZXmg bmob¶oH$a. gmo~V BVa. (ào‘mZ§X nmJr)

H$amdr, Aer gyMZmhr ˶m§Zr {Xbr Amho. Xm[aÐ aofI o mbrb Hw$Qw>~§ m§Mo ’o$agd}jU H$aʶmMm R>amd Joë¶m a{ddmar Pmboë¶m AmJm|X n§Mm¶VrÀ¶m J«m‘g^oVhr g§‘V H$aʶmV Ambm. ¶m ¶mXrV AZoH$ lr‘§VmMm g‘mdoe AgyZ ~è¶mM OUm§Zr CËnÞmg§~§YrMr ‘m{hVr bndyZ R>odyZ emgH$s¶ ¶moOZm§Mm bm^ CR>dbm Ago ‘V H$mhr J«m‘ñWm§Zr 춺$ Ho$bo. EImÚm Jar~ Hw$Qw>§~mVrb ‘wbJm H$‘mdy bmJbm qH$dm ZmoH$arbm bmJbm H$s, ˶mM KamV doJim amhV Agë¶mMo à{VkmnÌ XoD$Z Amnë¶m n§MgXñ¶mbm

d VbmR>çmbm hmVmer Yê$Z doJio aoeZH$mS>© H$aVmo d Amnbo CËnÞ doJio XmIdVmo. EH$mM Hw$Qw>§~mVrb H$mhr gXñ¶ EH$mM KamV amhV AgyZ ˶m§Mr doJir aoeZH$mS>} AmhoV. ˶mV EH$-XmoZ ~rnrEb ¶mXrV AmhoV. emgH$s¶ ¶moOZm§Mm J¡a‘mJm©Zo bm^ CR>dʶmH$aVm ~rnrEb ¶mXrV g‘mdoe H$aʶmV gYZ Hw$Qw>§~o nwT>o gagmdbr AmhoV. emgH$s¶ A{YH$mar ¶mMr ehm{Zem H$arV Zgë¶mMo ZmJ[aH$ Amamon H$arV AmhoV. ~rnrEbYmaH$m§Mr ¶mXr VnmgyZ H$madmB© Z Ho$ë¶mg nwT>rb J«m‘g^m JmOUma Agë¶mMo g§Ho$V {‘iV AmhoV.

R>amdm§V g§‘V H$aʶmV Ambo. Xþgè¶m EH$m R>amdm§V n¶m©daUdmXr ³bmdS> Amëdmarg ¶m§Zr gd© ImUr§{damoYmV gdm}ƒ ݶm¶mb¶mV KmVbobr ¶m{MH$m Ëd[aV ‘mJo ¿¶mdr d Oa ˶m§Zr Vr ‘mJo KoVbr Zmhr d ‘mJo nwT>o ImU nQ>çm§Vrb bmoH$m§Mo ~ao dmB©Q> Pmë¶mg gaH$maZo ˶m§Zm O~m~Xma Yê$Z ˶m§À¶mda H$madmB© H$amdr, Agohr R>amdm§V åhQ>bo Amho. XmoÝhr R>amd AmZ§X ‘§Joe Zm¶H$ ¶m§Zr ‘m§S>bo Va ZriH§$R> ZmB©H$ ¶m§Zr AZw‘moXZ {Xbo. ˶m{edm¶ ImU ‘mbH$m§Zr gmdS>} n§Mm¶V joÌm§Vrb bmoH$m§Zm Á¶m bmoH$mon¶moJr ¶moOZm `mnyduM Mmby Ho$boë¶m AmhoV ˶m ~§X Z H$aVm ˶m MmbyM R>odmì¶mV Aer ‘mJUr J«m‘ñWm§Zr H$ê$Z Oa H§$nݶm§Zr ˶m ~§X Ho$ë¶m Va ^{dî¶mV ImU H§$nݶm§Zm n§Mm¶VrV’}$ H$moUmMoM ghH$m¶© {‘iUma Zmhr Agm Bemam {Xbm.

`mdoir gw^mf ^mo~o, Za|Ð bmoQ>brH$a, í`m_gw§Xa noS>UoH$a Xm_moXa bm§OoH$a, ZJagodH$ Jwê$Xmg dm`JUH$a, _mOr ZJagodH$ amohZ H$dioH$a, g§KmMo AÜ`j gmB©e gmd§V d g{Md e¡boe {VdaoH$a AmXr CnpñWV hmoVo. `mdoir g§JrV H$bmH$ma ZriH§$R> amR>dS> `m§Mm g§ñWoV\}$ ZJamÜ`jm§À`m hñVo emb, lr\$i d ^oQ>dñVy XoD$Z gËH$ma H aÊ`mV Ambm. AmO Q>rìhr À`m _mohmV ZdrZ {nT>r nS>br AgyZ g§ñH¥$Vr d nma§n[aH$ H$bonmgyZ Xya hmoV Amho. `m {nT>rbm Kw_Q> AmaVr ñnY}À`m _mÜ`_mVyZ g§ñH¥$VrH$S>o AmUÊ`mMm d ZdrZ H$bmH$mam§Zm H$boÀ`m ì`mgnrR>mda dmd XoÊ`mMo àe§gZr` H$m`© `m g§ñWoZo Ho$bo Agë`mMo CX²Jma ZJamÜ`j H$m§XmoiH$a `m§Zr `màg§Jr gm§{JVbo. VgoM gw^mf ^mo~o `m§Zr Amnbo {dMma ì`º$ Ho$bo. ~jrg {dVaU ñnY}Mo narjH$ ào_mZ§X dobtJH$a d gwhmg q^Jr VgoM _hoe H$moaJmdH$a `m§À`m hñVo H$aÊ`mV Ambo. `mdoir g§ñWoMo nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmbZ d Am^ma àXe©Z _hoe H$moaJmdH$a Imobu `oWrb gmVoar ~m°B©O Am`mo{OV ñnY}V Kw_Q> AmaVr gmXa H$aVmZm ~m§XmoS>m `oWrb nWH$. `m§Zr Ho$bo.

Am§~oCXH$ - gmdS>} ¶ ¶oWo nmʶmMr gmo¶ ImU H§$nݶm Q>±H$aÛmao H$arV AmhoV. Vr ~§X H$aʶmMr e³¶Vm Agë¶mZo Vr ~§X H$ê$ Z¶o ˶mMà‘mUo nmUrnwadR>m Im˶mZo VoWo nmʶmMr ì¶dñWm H$amdr, {‘am~mJ ¶oWo M§Ðm Ka Vo Zrboe Kamn¶ªVÀ¶m añ˶mgmR>r d gaH$mar àmW{‘H$ emim B‘maVrOdi Agboë¶m O{‘ZrV A§JUdmS>r d ‘¡XmZ ~m§YʶmgmR>r O‘rZ g§nmXZ H$amdr, Aem Ame¶mMo R>amd g§‘V H$aʶmV Ambo. n§Mm¶V g^mJ¥hmV gan§M e{eH$m§V ZmB©H$ ¶m§À¶m AܶjVoImbr KoVboë¶m ¶m J«m‘g^oV Cngan§M {ZH$s ^§S>mar, Cëhmg ZmB©H$, d{ZVm nmg}H$a, XrnH$ gmd§V, XÎmàgmX gmdS>}H$a, g§O¶ ZmB©H$, JmoHw$iXmg ZmB©H$ ho n§MgXñ¶ CnpñWV hmoV.o g{Md H$mog~§ o ¶m§Zr ‘mJrb B{Vd¥Îm dmMyZ XmI{dbo. J«m‘g^obm 300 hÿZ OmñV bmoH$ CnpñWV hmoVo.

"˶m' O{‘ZrMm dmna añVm é§XrH$aUmgmR>r H$am ZmJ[aH$m§Mr ‘mJUr ‘S>Jmd, {X. 3 (à{V{ZYr) … Hw§$H$ùir ZJanm{bHo$Zo ~gñWmZH$mg‘moa Agboë¶m O{‘ZrMm dmna añVm é§XrH$aUmgmR>r H$amdm, Aer ‘mJUr ZmJ[aH$m§Zr Ho$br Amho. nm{bHo$Zo ~gñWmZH$mÀ¶m g‘moarb 8500 Mm¡. ‘r. OmJm ~hþCÔoer¶ B‘maV C^maʶmgmR>r g§nm{XV Ho$br hmoVr. ¶m O{‘ZrÀ¶m g§nmXZm{damoYmV eoV‘mbH$ {dîUy XogmB© ¶m§Zr gdm}ƒ ݶm¶mb¶mV AmìhmZ {Xbo hmoVo. gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo XogmB© ¶m§Mr ¶m{MH$m ’o$Q>mië¶m‘wio nm{bHo$bm O‘rZ g§nmXZmMr ‘moH$irH$ {‘imbr hmoVr. {dîUy XogmB© ¶m§Zr gXa O{‘Zrda àH$ën C^maë¶mg Hw$Qw§~mgh AmË‘XhZ H$aʶmMm Bemam {Xë¶m‘wio nm{bHo$Zo O{‘Zrda àH$ën C^maʶmMm àñVmd aÔ Ho$bm hmoVm. {dÚ‘mZ ^mOn gaH$maZo gXa O‘rZ H$mhr AQ>r§da XogmBªZm nwÝhm XoʶmMo ‘mݶ Ho$bo Agë¶mMo H$iVoo. g§nm{XV O{‘ZrMm H$mhr ^mJ nm{bHo$bm

Kw_Q> AmaVr ñnY}V ñda gmB© _§S>i àW_ åhmngm, {X. 3 (à{V{ZYr ) … Imobu åhmngm `oWrb gmVoar ~m°B©O ñnmoQ>©g² A±S> H$ëMab Šb~ Am`mo{OV A{Ib Jmodm Kw_Q> AmaVr ñnY}V åhmngm `oWrb ñdagmB© AmaVr _§S>imbm 4 hOma én`m§Mo n{hbo nm[aVmo{fH$ n«má Pmbo. `oWrb gmVoar g^mJ¥hmV Am`mo{OV ñnY}V {ÛVr` ~jrg ñdm_r g_W© AmaVr _§S>i - {edmobr `m§Zm àmá Pmbo Va V¥Vr` ~jrg gmB© OrdZ Ymam AmaVr _§S>i - åhmngm `m§Zr nQ>H$m{dbo. VgoM gmB© _hmbgm AmaVr _§S>i , lr JUoe AmaVr _§S>i - ~m§XmoS>m, d H$mOaoída AmaVr _§S>i - Zoê$b `m§Zm AZwH«$_o CÎmoOZmW© ~jrg XoÊ`mV Ambr. CËH¥$ï> Jm`H$ - VwH$mam_ JmodoH$a (ñda gmB© Am. _§S>i åhmngm), Kw_Q> dmXH$ - gmB© OrdZ Ymam AmaVr _§S>i åhmngm, g_oi dmXH$ - ñdagmB© AmaVr _§S>i - åhmngm, d H$mgmio dmXH$ - ídamOr amO AmaVr _§S>i - hmD$qgJ ~moS>©- åhmngm `m§Zm n«má Pmbo. ñnY}Mo CX²KmQ>Z åhmnemMo ZJamÜ`j gwYra H$m§XmoiH$a `m§À`m hñVo g_B© àÁdbZmZo H$aÊ`mV Ambo.

({edmZr ’$moQ>mo)

gmdS>À} ¶m J«m‘g^oV àM§S> JXmamoi

bmQ>§~mg}V B§{Xam Amdmg H$mUH$moUmV ~rnrEbÀ¶m ¶mXrV Kmoi ¶moOZ|VJ©V YZmXoemMo {dVaU  ’o$agd}jU H$aʶmMr ‘mJUr  J«m‘ñWm§‘ܶo g§Vmn {S>Mmobr, {X. 3 (à{V{ZYr) … bmQ>§~mg} n§Mm¶V joÌmVrb ZmJ[aH$m§Zm B§{Xam Amdmg ¶moOZoA§VJ©V 14 bmI 70 hOma én¶m§Mo YZmXoe Va {dYdm ‘{hbm§Zm 1 bmI én¶m§Mr Am{W©H$ ‘XVrMo {dVaU Am‘Xma Zaoe gmdi d BVa ‘mݶdam§À¶m hñVo H$aʶmV Ambo. B§{Xam Amdmg ¶moOZoA§VJ©V Ka XþéñVrgmR>r 49 ZmJ[aH$m§Zm à˶oH$s 30 hOma Va 10 {dYdm ‘{hbm§Zm VmËnwaVr ‘XV åhUyZ à˶oH$s 10 hOma à‘mUo 1 bmI én¶m§Mo YZmXoe {dV[aV H$aʶmV Ambo. ¶m H$m¶©H«$‘mdoir gan§M Xm{‘Zr Jmdg, Cngan§M ~~Zamd amUo n§MgXñ¶ {dîUy KmS>r, ‘§Xm KmS>r, eHy$V§ bm amUo, AZ§V H$mUmoiH$a, ~m~bmo JmdH$a, nÙmH$a ‘irH$, JQ>{dH$mg A{YH$mar lrH$m§V ZmB©H$ ¶m§Mr CnpñWVr hmoVr. J[a~m§Mo amhUr‘mZ C§MmdʶmgmR>r gaH$maÀ¶m AZoH$ ¶moOZm AgyZ ˶m§Mm ’$m¶Xm

Iam~ Pmboë¶m drOdm{hݶm.

(C_oe P_}H$a)

àH$ën C^maʶmg {Xë¶mg eoVO‘rZ XogmB©Zm XoʶmMm àñVmd gaH$maZo {Xbm Agë¶mMo H$iVo. ‘mÌ gXa àñVmd nm{bHo$Zo ñdrH$maë`mg ¶m O{‘Zrda H$moUVmM àH$ën C^maUo H$R>rU Amho. gaH$maZo ¶m O{‘ZrMm gw‘mao XmoZeo ‘rQ>a bm§~ ghm ‘rQ>a é§X nÅ>m añVm é§XrH$aUmgmR>r dmnamdm Aer Hw§$H$ùirÀ¶m ZmJ[aH$m§Mr ‘mJUr Amho. gXa O‘rZ ~gñWmZH$mg‘moa AgyZ ~gñWmZH$m‘wio h‘añ˶mMm hm nÅ>m A˶§V Aé§X ~Zbm Amho. añVm Aé§X Agë¶m‘wio d gXa O{‘ZrÀ¶m Hw§$nUmÀ¶m PmS>m§‘wio ¶oWo AZoH$ AnKmV KS>bo AmhoV . añVm é§X Pmë¶mg ¶m nQ²>Q>çmdarb dmhVyH$ gwairV hmoʶmg ‘XV hmoUma Amho. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr gXa g§nm{XV O{‘ZrMm àíZ g‘mOm§Zr gmoS>{dʶmV nwT>mH$ma KoVbm Agë¶mMo H$iVo. ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gXa OmJoMm dmna añVm é§XrH$aUmgmR>r H$amdm, Aer ZmJ[aH$m§Mr AmJ«hr ‘mJUr Amho.

g^mJ¥h ~m§YH$m_mg hUIUo `oWo àma§^ Mm§Xob {X. 3 (dmVm©ha) … hUIUoVrb V|~dmS>m `oWrc amîQ´>moir _§{XameoOmar 10 bmI én`o IMy©Z ~m§YÊ`mV `oUmè`m g^mJ¦hmÀ`m ~m§YH$m_mMm ew^ma§^ Jmodm {dYmZg^oMo g^mnVr amO|Ð Amb}H$a `m§À`m hñVo ZwH$VmM H$aÊ`mV Ambm. `màg§Jr ~mobVmZm g^mnVr Amb}H$a `m§Zr {dH$mgH$m_m§Mm XOm© Mm§Jbm H$gm amhrb `mH$S>o Xj ZmJ[aH$m§Zr bj XoÊ`mMr JaO ì`º$ Ho$br. JmdÀ`m {dH$mg H$m_m§gmR>r dmnaÊ`mV `oUmam {ZYr hm \$º$ emgZmMmM {ZYr ZgyZ Vmo gd©gm_mÝ` OZVoMmM Amho. Ë`m_wµio Aem {dH$mgH$m_mLda OZVoZo bj XoD$Z H$m_ ì`dpñWV Am{U Mm§Jbo H$go hmoB©b `mH$S>o bj Úm`bm hdo. H$m_mMm XOm© {ZH¥$ï> hmoD$ Z`o `mgmR>r bmoH$m§Zr OmJ¥V ìhm`bm hdo Ago AmdmhZ Ë`m§Zr Ho$bo. `mdoir B~«m_nya-hUIUoMo gan§M gw`m©Or ZmB©H$, n§MgXñ`m éMr ZmB©H$, AemoH$ YmD$ñH$a d J«m_ñW CnpñWV hmoVo. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmcZ am_m ZmB©H$ `m§Zr Ho$bo.


04goa10_Layout 1 03-11-2012 23:02 Page 1

10

Xoe-naXoe

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

½b°‘a

~mamì`m "n§Mdm{f©H$'_Ü`o Amamo½` joÌmgmR>r {VßnQ> {ZYr

b§S>Z‘ܶo ‘w§~B© Am{_a ImZÀ`m Vbme' {MÌnQ>mgmR>r b§S>Z_Ü`o _w§~B© dgdÊ`mV Ambr Amho. {MÌnQ>mMo {MÌrH$aU _w§~B©V doJdoJù`m Aem 47 {R>H$mUr H$aÊ`mV Ambo hmoVo. OwÝ`m _w§~B©Vrb ~hþVm§e OmJm ~m§YH$m_mgmR>r VmoS>Ê`mV Amë`m AmhoV. Ë`m_wio {X½Xe©H$ [a‘m H$mJVr Am{U "{_ñQ>a na\o$Še{ZñQ>'À`m g_moa nwT>Mo {MÌrH$aU H$aÊ`mgmR>r _moR>r AS>MU hmoVr. Ë`m_wio Ë`m§Zr b§S>Z_Yrb EH$m {R>H$mUmbm OwÝ`m _w§~B©Mo ê$n {Xbo. EdT>oM Zìho Va {MÌrH$aUmgmR>r _w§~B© nmo{bgm§Mr OrngwÕm b§S>Zbm ZoÊ`mV Ambr Amho. _w~§ B©À`m Imonmobr_Yrb VbmdmMo nmUr A§S>adm°Q>a {MÌrH$aUmgmR>r Mm§Jbo ZìhVo. Ë`m_wio b§S>ZÀ`m nmBZdwS>_Yrb {ZVi nmÊ`mV {MÌrH$aU H$aÊ`mV Ambo. `mgmR>r Am{_aZo nmohUogwÕm {eHy$Z KoVbo Amho. {MÌrH$aU nyU© Pmbo AgyZ, {MÌnQ> 30 Zmoìh|~abm àX{e©V hmoUma Amho.

{~J ~m°gÀ`m KamV q_H$Mr E§Q´>r dmXJ«ñV _m°So>b Am{U go{b{~«Q>r {_§H$ ~«ma {hbm "{~J ~m°g'_Ü`o dmB©ëS> H$mS©>Ûmao àdoe {_imë`mMo d¥Îm Amho. {~J ~m°gÀ`m KamV XmIb hmoÊ`mnydr© {_§H$Zo EH$ dmXJ«ñV dº$ì` Ho$bo Amho. {_§H$Zo gm§{JVbo H$s, {~J ~m°gMo Ka `§Xm H$mhrgo W§S> dmQy> bmJbo Amho. _mÌ _r KamV OmVmM gJio Ka hmXadyZ gmoS>Uma Amho. {_§H$Zo gnZm ^dZmZrbm '~Îm_rO' Ago åhUV {~J ~m°gÀ`m KamVrb pñd{_§J nyb_Ü`o ~wS>dUma Agë`mMr Y_H$shr {Xbr Amho. go{b{~«Q>r ho`a ñQ>m`{bñQ> gnZmZo gb_mZ ImZbm 'gr[a`b dy_Z ~rQ>a' åhQ>bo Amho. VgoM {VZo gb_mZ ImZer dmXhr KmVbm hmoVm. AmVm Ë`mMm ~Xbm KoÊ`mgmR>rM gb_mZZo {_§H$bm dma²BëS> H$mS©>Ûmao g§Yr {Xbr Agë¶mMo gm§{JVbo OmV Amho.

gdmªV$‘mXH$ ‘{hbm Am°ñQ´o{b`mVrb gwna ‘m°S>ob [‘am§S>m Ho$a {hbm "goŠgrEñQ> dw‘Z AbmB©ìh 2012' `m nwañH$mamZo gÝ‘m{ZV H$aÊ`mV Ambo Amho. nwéfm§Mo ‘m{gH$ 'ñ¹o$Aa'Zo hm nwañH$ma Omhra Ho$bm Amho. gZ Am°ZbmB©ZÀ`m AhdmbmZwgma 29 dfr©` {‘am§S>mZo ñ¹o$Aa `m nwéfm§À`m ‘m{gH$mÀ`m H$ìhagmR>r Q>m°nbog ’$moQ>moeyQ> Ho$bo hmoVo. OJmVrb gdm©{YH$ "‘mXH$ ‘{hbm' åhUyZ Jm¡a{dÊ`mV Amë`mZo [‘am§S>mZo AmZ§X ì`º$ Ho$bm Amho. ¶m ‘m{gH$mÀ¶m ‘wIn¥ð>mgmR>r N>m¶m{MÌU H$aVmZm Amnë¶mbm IynM AmZ§X Pmë¶mMohr {VZo gm§{JVbo. hm°{bdyS> A{^ZoVm Amoab±S>mo ãby‘Mr Vr nËZr Amho.

02 November 2012 to 08 November 2012

1920 Evil Returns 9.30 am, 2.30 pm, 7.30 pm

12.00 pm Luv Shuv Tey Chicken Khurana 5.00 pm,10.00 pm 10.00 am,12.40 pm, 3.20 pm, 6.15 pm,9.30 pm 1920 Evil Returns 9.45 am, 2.30 pm, 9.55 pm

1920 Evil Returns 10.00 am, 3.00 pm, 6.15 pm, 9.45 pm

Luv Shuv Tey Chicken Khurana 12.00 pm, 7.30 pm 4.45 pm

Ata Pata Lapata 12.30 pm

1920 Evil Returns 3.00 pm, 6.15 pm, 9.30 pm

ݶy¶m°H©$ … g±S>r dmXimÀ¶m W¡‘mZmZ§Va AmnÎmrJ«ñVm§gmR>r XmZ XoʶmV Amboë¶m H$nS>çm§À¶m {T>JmVyZ H$nS>o {ZdS>VmZm H$m¶©H$V}.

Imn n§Mm`V A{h§gÀo `m _mJm©da! amohVH$, {X. 3 … _{hbm§da AZoH$ àH$maMr ~§YZo bmXUmè`m Am{U Amnë`m Vm{b~mZr \$Vì`m§_wio gVV MM}V AgUmè`m h[a`mUmVrb Imn n§Mm`VrZo Amnbm {h§gdo a {dœmg Zmhr, Aer Amü`©H$maH$ à{V{H«$`m {Xbr Amho. `m~m~V Imn _hmn§Mm`VrMo g§`moOH$ Hw$bXrn T>m§S>m åhUmbo, AmÎmmn`ªVÀ`m {ZU©`m_wio Imn n§Mm`V AZoH$Xm H$m`ÚmÀ`m H$MmQ>çmV gmnS>br Amho . nmo{bgm§Mr Am_À`m hmbMmbtda ZOa Amho. Ë`m_wio Amåhr H$moUVrhr {h§gH$ nmdbo CMbUma Zmhr .Joë`m H$mhr {Xdgm§nmgyZ h[a`mUmVrb ~bmËH$mamÀ`m àH$mam§_Ü`o _moR>r dmT>

Pmbr Amho . Ë`mda Cnm` åhUyZ _wbtMr b¾o bdH$a bmdm, \$mñQ> \y$S> ImD$ ZH$m, Ago AO~ \$Vdo ' Imn'Zo H$mT>bo hmoVo . Imn Mr _mZ{gH$Vm hoê$Z g§`wº$ OZVm XbmMo AÜ`j ImgXma eaX `mXd `m§Zr 'Imn'bm EH$ Omcr‘ Cnm` gwMdbm hmoVm. Imn n§Mm`VrZo ~bmËH$ma H$aUmè`mMo hmVnm`M VmoS>mdoV, Ago AmdmhZ `mXd `m§Zr Ho$bo hmoVo. _mÌ ImnZo Ë`m§Mm hm g„m _mZÊ`mg ZH$ma {Xbm Amho. ~bmËH$ma H$aUmè`mMo hmVnm` VmoS>Ê`mgmaIo H¥$Ë` Amåhr H$aUma Zmhr. _mÌ ~bmËH$mamVrb XmoftZm H$m`ÚmZo H$R>moamVrb H$R>moa {ejm ìhm`bm hdr, Ago _Vhr ImnZo Zm|Xdbo Amho.

^yH$§ nmÀ`m Y³³¶mZo {\${bnmB©Ýg hmXabo _{Zbm, {X. 3 … X{jU {\${bnmB©Ýg_Yrb {_§S>ZmAmo ~oQ> e{Zdmar nhmQo> OmoaXma ^yH§$nmÀ`m Y¸$çmZo hmXabo. _mÌ `m Y¸$çmZo Hw$Ro>hr {OdrV AWdm {dÎmhmZr Pmë`mMo d¥Îm ZgyZ ËgwZm_rMm Bemamhr Omar H$aÊ`mV Ambobm Zmhr. {\${bnmB©ÝgÀ`m hdm_mZemó {d^mJmZo 6.5 [aíQ>a ñHo$b VrdŒVoMm hm ^yH§$n Agë`mMr _m{hVr {Xbr. nhmQo> gìdmXmoZÀ`m gw_mamg {_§S>ZmAmo ^yH§$nmÀ`m Y¸$çmZo hmXabo. hdm_mZemó {d^mJmZwgma X{jU {\${bnmB©Ýg_Yrb Q>mJ§ S>mJ ehamnmgyZ B©emÝ`obm 20 {H$._r. A§Vamda ^yH$§ nmMo H|$Ð{~§Xy hmoVm. ^yH§$nmMm Y¸$m OmoaXma hmoVm nU Hw$R>brhr {OdrV AWdm {dÎmhmZr Pmbobr Zmhr Ago ZmJar gwajm {d^mJmMo à_wI ~o{ZQ>mo am_mog `m§Zr gm§{JVbo.

Zdr {X„r, {X. 3 … Amamo½` joÌmgmR>rMm ~mamì`m n§Mdm{f©H$ `moOZo_Ü`o {ZYr {VnQ>rZo dmT>{dÊ`mV `oB©b. VgoM, `m joÌmVrb à{e{jV _Zwî`~imMr H$_VaVm ^ê$Z H$mT>Ê`mgmR>r AmUIr d¡ÚH$r` d ewlyfm _hm{dÚmb`m§Mr Amdí`H$Vm Agë`mMo à{VnmXZ n§VàYmZ S>m°. _Z_mohZ{g§J `m§Zr Ho$bo. {X„r_Ü`o boS>r hm{S©>§O d¡ÚH$r` _hm{dÚmb`mÀ`m àH$ënmÀ`m nm`m^aUr H$m`©H«$_mV Vo ~mobV hmoVo. n§VàYmZ åhUmbo, 'EImÚm XoemMr Iwembr Amamo½` gyMrdê$Z H$iVo. Amamo½` joÌmVrb Jw§VmJw§VrMr AmìhmZo AmoiIyZ Ë`m§Zm Vm|S> XoÊ`mgmR>r, AH$amì`m n§Mdm{f©H$ `moOZoÀ`m

VwbZoV ~mamì`m `moOZo_Ü`o {VßnQ> VaVyX H$aÊ`mV Ambr Amho.' gaH$ma d¡ÚH$r` {ejUmH$So> A{YH$ bj XoV Amho. _mJrb VrZ dfmªV E_~r~rEg Aä`mgH«$_mÀ`m OmJm§_Ü`o 30 Q>³³¶m§Zr dmT> H$aÊ`mV Ambr Amho. VgoM nXì`wÎma nXdr Aä`mgH«$_mgmR>r 51 Q>¸$o OmJm dmT>{dë`m AmhoV, Agohr n§VàYmZ S>m°. {g§J `m§Zr gm§{JVbo. Amamo½` joÌmVrb à{e{jV _Zwî`~imMr H$_VaVm ^ê$Z H$mT>Ê`mgmR>r AmUIr d¡ÚH$r` d ewlyfm _hm{dÚmb`m§Mr Amdí`H$Vm Agë`mMohr n§VàYmZm§Zr gm§{JVbo.

{à`§H$m Jm§YtMr am`~aobrV g{H«$`Vm dmT>br! Zdr {X„r, {X. 3 … H$m±J«og AÜ`j gmo{Z`m Jm§Yr `m§À`m am`~aobr _VXmag§KmMr gyÌo {à`§H$m Jm§Yr `m§À`mH$So> gmon{dbr AmhoV. am`~aobrV {à`§H$m Jm§Yr g{H«$` hmoD$ bmJë`m AmhoV. nwT>rb AmR>dS>çm_Ü`o Ë`m _VXmag§KmÀ`m Xm¡è`mda OmUma AmhoV. Xm¡è`mMm H$m`©H«$_ AÚmn {Z{üV H$aÊ`mV Ambobm Zmhr. na§Vw, gmo{Z`m Jm§Yr `m§Zr Ë`m§Zm am`~aobrMr gyÌo {Xbobr AmhoV, ho ñnîQ> Pmbo Amho. {à`§H$m Jm§Yr hiyhiy amOH$maUmV g{H«$` hmoV AmhoV. CÎma àXoe {dYmZg^m {ZdS>UwH$r_Ü`ohr Ë`m§Zr

A_oR>r_Ü`o àMma Ho$bm hmoVm. AmVm Ë`m§Mo bj am`~aobr _VXmag§Kmda Amho. gmo{Z`m Jm§Yr `m§Zr Ë`m§Zm am`~aobrH$So> bj XoÊ`mMr gyMZm Ho$br Amho. Ë`mZwgma Ë`m VoWrb H$m`©H$Ë`m©gmo~V {Z`{V_nUo ^oQ> KoV AgVmV. gmo{Z`m Jm§Yrhr AYyZ‘YyZ am`~aobr_Ü`o OmVrb. na§Vw, gyÌo {à`§H$mH$So>M amhVrb. am`~aobrVrb H$m`©H$Ë`mªZr H$mhr {Xdgm§nydr© VH«$ma Ho$br hmoVr. _VXmag§KmVrb g_ñ`m§gmR>r H$m`©H$Ë`mªZm ^Q>H§$Vr H$amdr bmJVo, ImgXmam§Zm ^oQ>Ê`mV AS>MUr `oVmV, Ago H$m`©H$Ë`mªMo åhUUo hmoV.o Ë`m_wiMo

{à`§H$m Jm§Yr `m§Zm am`~aobrMr gyÌo XoÊ`mV Ambr AmhoV. gmo{Z`m Jm§Ytda _moR>r O~m~Xmar Agë`m_wio Ë`m am`~aobr_Ü`o OmD$ eH$V Zmhr. Ë`m_wio {à`§H$m `m§Zm VoWo OmÊ`mg gm§{JVbo Amho. AmJm_r bmoH$g^m {ZdS>UwH$rV {à`§H$m Jm§Yr am`~aobr_YyZ {ZdS>UyH$ bT>dVrb H$m, `mMrhr MMm© gwê$ Pmbr Amho.

_moXr Zmbm`H$ _w»`_§Ìr : H$m±Jg o« Ah_Xm~mX, {X. 3 … JwOamVMo _w»`_§Ìr Za|Ð _moXr Zmbm`H$ AgyZ ‘w»`‘§{ÌnXmÀ`m bm`H$ Zgë`mMr Q>rH$m H$m±JŒog ZoË`m§Zr Ho$br Amho. ~S>moXm `oWo H$m±JŒogZo OZ {dO` {ZamYma gå_obZ Am`mo{OV Ho$bo hmoVo. Ë`mdoir H$m±JŒog ZoË`m§Zr _moXtda H$S>mSy>Z Q>rH$m Ho$br. VgoM JwOamV_Ü`o H$m±JŒogMr gÎmm `oB©b Agm {dídmg ì`º$ H$ê$Z H$m`©H$Ë`mªZm {Xdmir 20 {S>g|~a amoOr gmOar H$aÊ`mMo AmdmhZ H$aÊ`mV Ambo. H$m`©H«$_mV JwOamV H$m±JŒogMo {X½JO ZoVo Cn{ñWV hmoVo. e§H$a{g§h

{ZdS>UHy $ dmVmdaU noQ>bo dmKobm, àXoemÜ`j AO©wZ _moYdmS>r`m, {gÕmW© nQo>b, ^aV gmoi§H$r BË`mXr ZoVo _§S>itZr _moXtda Q>rH$m Ho$br. H$m±JŒogÀ`m Á`oîR> ZoË`m§da d¡`{º$H$ Q>rH$m Z H$aÊ`mMm Bemam `m ZoË`m§Zr _moXtZm {Xbm. _mOr ImgXma _Zw^mB© nQo>b `m§Zr _moXtZm ‘w»`‘§{ÌnXmgmR>r Zmbm`H$ Agë`mMr Q>rH$m Ho$br. Va dmKobm åhUmbo, H$m`©H$Ë`mªZr {Xdmir 20 {S>g|~abm gmOar H$amdr. ZdrZ dfm©À`m ew^oÀN>m XoVmZm àË`oH$

JS>H$atÀ`m `m{MHo$da 17 Zmoìh|~abm {ZU©` Zdr {X„r, {X. 3 … {X„rÀ`m EH$ Ý`m`mb`mZo ewH«$dmar ^maVr` OZVm njmMo AÜ`j {Z{VZ JS>H$ar `m§À`m `m{MHo$da {ZU©` gwZmdÊ`mMm VmarI 17 Zmoìh|~a {Z{üV Ho$br Amho. JS>H$ar `m§Zr `m{MHo$V H$m±J«og ZoVo {X{½dO` {g§h `m§À`m{dê$Õ _mZhmZrMr H$madmB© H$aÊ`mMr _mJUr Ho$br Amho. _hmZJar` X§S>m{YH$mar gwXoe Hw$_ma `m§Zr 16 Am°ŠQ>mo~abm JS>H$ar `m§À`m VH«$mardê$Z {X{½dO` {g§h `m§Zm g_Ýg nmR>dÊ`mMm AmXoe XmoZ Zmoìh|~an`ªV amIyZ Ro>dbm hmoVm. na§Vw ewH«$dmar Ý`m`mYre gwQ>rda

Agë`m_wio {ZU©` gwZmdÊ`mMm {XZm§H$ 17 Zmoìh|~an`ªV dmT>dÊ`mV Ambm. JS>H$ar `m§Zr {X{½dO` {g§h{dê$Õ EH$ Am°ŠQ>mo~abm _mZhmZrMm IQ>bm XmIb Ho$bm hmoVm. {X{½dO` `m§Zr H$moigm ãbm°H$ dmQ>nmV H${WV A{Z`{_VVm àH$aUr Ë`m§Mo Zmd AmoT>bo hmoVo. A°S>. AO` {X½nmb d A{Zb gmoZr `m§À`m dVrZo XmIb Ho$boë`m Amnë`m `m{MHo$V JS>H$ar `m§Zr gm§{JVbo H$r, {X{½dO` {g§h `m§Zr Ë`m§À`m{dê$Õ ImoQo>, {ZamYma, {Z§XmË_H$ d An_mZOZH$ {Q>ßnUr Ho$br.

H$m`©H$Ë`m©Zo '^mOnbm gÎmoVyZ hmH$byZ bmdm', Agm g§Xoe {Xbm nm{hOo. _moYdmS>r`m `m§Zr _moXtZm H$m±JŒog ZoË`m§da d¡`{º$H$ Q>rH$m Z H$aÊ`mMm Bemam XoVmZm gm§{JVbo, Ë`m§Zr JwOamVÀ`m OZVobm ñdV:À`m {ddmhm~ÔbMo dmñVd CKS> Ho$bo nm{hOo. JwOamV_Ü`o nwT>rb _{hÝ`mV {dYmZg^m {ZdS>UyH$ hmoUma Amho. Va 20 {S>g|~abm _V_moOUr Amho.

H$aUda JwÝhm XmIb ‘w§~B©, {X. 3 … {MÌnQ> {X½Xe©H$ H$aU Omoha Am{U A{^ZoVm emhéI ImZMr nËZr Jm¡ar `m§À`mgh 11 OUm§{déÕ B§Xÿa nmo{bgm§Zr JwÝhm XmIb Ho$bm Amho. H$aU Omoha `m§À¶m 'ñQw>S§>Q> Am°\$ X B©`a' ‘ܶo amYobm goŠgr åhUÊ`mV Ambo §Amho. B§Xÿa `oWrb a{hdmgr ‘Zrf {~íZmoB© `m§Zr gÌ Ý`m`mb`mV `mg§X^m©V `m{MH$m XmIb Ho$br hmoVr. EH$m JmÊ`mV amYobm goŠgr åhUÊ`mV Ambo hmoVo. Ë`m_wio OZVoÀ`m Ym{_©H$ ^mdZm XþImdë`mMr VH«$ma {~íZmoB© `m§Zr Ho$br hmoVr. Ý`m`mb`mZo `mg§X^m©V JwÝho XmIb H$aÊ`mMo AmXoe {Xbo AmhoV. H$aU Omoha, Jm¡ar ImZ, Y_m© àm°S>ŠeZ, lo`m Kmofmb, CXrV Zmam`U, Am{b`m ^Å>, {gÕmW© _ëhmoÌm, déU YdZ, F$fr H$nya, g§O` XÎm, gmoZr å`w{PH$ H§$nZr{damoYmV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm Amho.

Sky Fall: Daniel Craig,Judi Dench, Naomie Harris,Ralfh Fiennes

h¡Xam~mX … e{Zdmar ehamV H$ⶩy bmXʶmV Amë¶mZo ¶oWrb gãOr ‘§S>rVrb ì¶mnma ~§X hmoVm.

{h_mMb àXoemV AmO _VXmZ Zdr {X„r, {X. 3 … {h_mMb àXoe {dYmZg^m {ZdS>UwH$rgmR>r _VXmZ CÚm (a{ddmar) hmoV AgyZ, ào_Hw$_ma Yw_mi, dra^Ð {g§J `m ~S>çm ZoË`m§gh BVahr C_oXdmam§Mo ^{dVì` CÚm _V`§ÌmV ~§X hmoUma Amho. `oWrb {dYmZg^oÀ`m EHy$U 68 OmJm AgyZ, `m gd© OmJm§gmR>r {ZdS>UwH$m hmoV AmhoV. _w»`_§Ìr ào_Hw$_ma Yw_mi d dra^Ð {g§J `m ~S>çm amOH$r` ZoË`m§_Ü`o _VXmam§Zm AmH${f©V H$aÊ`mMr Mwag Amho. H$m±JŒog Am{U amï´>dmXr H$m±JŒog `oWo ñdV§ÌnUo bT>V AgyZ, amï´>dmXr 12 OmJm bT>dV AmhoV.

gÎmmnmbQ>mÀ`m ^mdZonojm _VXmam§À`m Ñï>rZo XadmT> d ^Œï>mMma ho _wÔo A{YH$ à^mdr Agë`mMo {XgyZ `oV Amho. n§Om~_Ü`o gmVË`mZo gÎmmnmbQ> hmoV AgVmo. ~hwYm EH$M nj gbJ gÎmoda amhV Zmhr, Aer `oWrb na§nam AH$mbr Xbmgmo~V OmD$Z ^mOnZo _moS>rV H$mT>br. Ë`mMà_mUo {h_mMb àXoe_Ü`o _w»`_§Ìr Yw‘mi `m§À`m ZoV¥ËdmImbrb gÎmmYmar ^maVr` OZVm njmbm gÎmm {_iÊ`mMr Amem Amho. ^mOn ~mOr _maVo H$r H$m±JŒog `m~m~V AmVm CËgwH$Vm Amho.

nj{Zhm` C_oXdmam§Mr g§»`m ^mOn- gd© 68 H$m±JŒog- gd© 68 ~hwOZ g_mO nj- 66 {h_mMb bmoH${hV nj- 36 V¥U_yb H$m±JŒog- 25 g_mOdmXr nj- 16 _mŠg©dmXr H$å`w{ZñQ> nj- 15 amï´>dmXr H$m±JŒog- 12 ñdm{^_mZ nj- 12 grnrAm`- 7 {edgoZm- 4 Anj- 105

`ynrV \$º$ ‘wñcr‘M Jar~ AmhoV H$m`?

1920 Evil Returns: Aftab Shivdasani, Tia Bajpai

Am{U 10 Q>¸$o gd©gm_mÝ` dJm©H$So> ~oZràgmX ¶m§Mm _mJmg Xwb©j H$arV Amho. `ynrV \$º$ ‘wñcr‘ H$M Jar~ AmhoV H$m Agm àíZ {dMmaV gaH$mabm gdmb bmoOmVrY_mª Zwgma Zìho Va, g_mOmVrb gd©

Now Showing In Jai Mahalsa Theatre at 6.30 pm.

lrZJa … Xb VbmdmÀ¶m gm¡§X¶m©Mm AmZ§X {eH$mamV ~gyZ bwQ>VmZm n¶©Q>H$.

~mam~§H$r, {X. 3 … CÎma àXoemV \$º$ _wgb_mZ bmoH$M Jar~ AmhoV H$m`? Agm àíZ H|$Ðr` nmobmX _§Ìr ~oZràgmX d_m© `m§Zr CÎma àXoemVrb A{Iboe gaH$ma Am{U g_mOdmXr njmbm CÔoeZy {dMmabm Amho. dmXJ«ñV dº$ì`mgmR>r à{gÕ Agboë`m d_m© `m§À`m `m {dYmZm‘wio Zì`m dmXmbm Vm|S> \w$Q>bo Amho. g_mOdmXr njmVyZ H$m±J«og_Ü`o Ambobo d _§Ìr ~Zbobo ~oZràgmX `m§Zr `ynr gaH$ma Am{U g_mOdmXr njmda {ZemUm gmYVmZm gaH$maH$Sy>Z ‘wñcr‘ _wbtÀ`m b¾mbm Am{U {ejUmbm 30 hOma én`o XoÊ`mMr `moOZm gwê$ Ho$br Amho. Ë`mda ~oZr `m§Zr gS>Hy$Z Q>rH$m Ho$br. Vo åhUmbo, gaH$ma 95 Q>¸$o AZwgy{MV OmVr, 25 Q>¸$o

Jar~ d _mJmgm§Zm KQ>H$m§Zm gagH$Q> _XV H$amdr. ~oZr ~mam~§H$rMo ImgXma AmhoV. Ë`m§Zr g_mOdmXr njmÀ`m Ym{_©H$ amOH$maUmda Va Q>rH$m Ho$brM nU Ë`m§Zr amÁ`mV {~KS>bobr H$m`Xm Am{U gwì`dñWm `mH$So>hr bj doYbo. Vo åhUmbo, A{Iboe gaH$ma `oD$Z gmV _{hZo Pmbo Va, amÁ`mV {VVHo$M Ym{_©H$ KQ>Zm KS>ë`m. Y_©dmXmMo amOH$maU hm {M§VoMm {df` Amho. Ë`mgmR>r gaH$ma_Yrb bmoH$M O~m~Xma AmhoV. `m~m~V Ë`m§Zr ZwH$Ë`mM Pmboë`m XwJm© nyOoMo CXmhaU {Xbo.


04goa11_Layout 1 03-11-2012 23:38 Page 1

11

{d{dY

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

AnKmVàH$aUr MmbH$ Xmofr 3 hOma én¶m§Mm X§S> nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : Ywimno ¶oWo Mma dfmªnydu Pmboë¶m AnKmV àH$aUr MmbH$ am‘ÊUm ~auH$a ¶mbm àW‘ {d^mJr¶ ݶm¶X§S>m{YH$mar ݶm¶mb¶mZo Xmofr R>a{dbo Amho. ¶m JwÝhçmàH$aUr MmbH$ am‘ÊUm ~auH$a ¶mbm VrZ hOma én¶m§Mm X§S> R>moR>mdbm Amho. ¶m~m~VMo g{dñVa d¥Îm Ago H$s, 13 Owb¡ 2008 gmbr Ywimno

¶oWo em§VmXþJm© Zm‘H$ ~gMr (Or.E.07 ~r. 8591) YS>H$ ~gyZ ‘moQ>magm¶H$b MmbH$ gw^mZr Jmdg ‘mo{hÔrZ nMnwar hm OI‘r Pmbm hmoVm. am‘ÊUm ~auH$a hm em§VmXþJm© ~g Mmb{dV hmoVm. ݶm¶mYre gm[aH$m ’$iXogmB© ¶m§Zr H$b‘ 279, 338 H$b‘mA§VJ©V MmbH$ am‘ÊUm ~auH$a ho Xmofr Agë¶mMm {ZdmS>m {Xbm d X§S> R>moR>mdbm. OwZo Jmodo nmo{bg R>mʶmMo hdmbXma ‘wHw§$X na~ ¶m§Zr ¶m AnKmVmMm Vnmg Ho$bm hmoVm.

IyZàH$aUr g§e{¶V Xmofr ‘S>Jmd, {X. 3 (à{V{ZYr) : ~mobm^mQ>-Hw§$H$ùir ¶oWrb {db‘m Hw$bmgmo IyZ àH$aUmVrb EH$ g§e{¶V ~gy Xmg (‘yiMm JwdmhmQ>r Amgm‘) ¶mbm eñÌmñÌ H$m¶ÚmImbr Xmofr Yê$Z XmoZ df} 5 ‘{hݶm§À¶m H¡$XoMr {ejm gwZmdʶmV Ambr Amho. ¶oWrb A{V[a³V {Oëhm d gÌ Ý¶m¶mb¶mZo {X. 2 amoOr hm {ZdmS>m {Xbm. ¶m àH$aUmVrb ‘w»¶ g§e{¶V amhþb ‘Z{gZr C’©$ bH$s qgJ hm ’$amar Amho. ~mobm^mQ> ¶oWo {X. 18 ‘o, 2010 amoOr hm IwZmMm àH$ma KS>bm hmoVm. bH$s qgJ ¶mZo JmdR>r

{nñVwbmVyZ Jmoiçm PmSy>Z {db‘m Hw$bmgmo {hMm IyZ Ho$ë¶màH$aUr Hw§$H$ùir nmo{bgm§Zr AmamonnÌ XmIb Ho$bo hmoVo. bH$s ¶mbm JmdR>r {nñVyb ~gy Xmg ¶mZo {Xbo hmoVo, Ago nmo{bg VnmgmV {ZînÝZ Pmbo hmoVo. ¶mn«H$aUr ˶mÀ¶mda eñÌmñÌ H$m¶ÚmImbr JwÝhm Zm|XdyZ ˶mbm AQ>H$ Ho$br hmoVr. ¶m àH$aUmV AmUIr H$mhrOUm§Zm AQ>H$ H$aʶmV Ambr hmoVr. VWm{n, ˶m§Mr nyduM {ZXm}f ‘w³VVm H$aʶmV Ambr. ~gy Xmg d bH$s ho Hw§$H$ùir Am¡Úmo{JH$ dgmhVrVrb AmñWmnZmV ZmoH$ar H$arV hmoVo.

‘mahmUàH$aUr g§e{¶Vmg AQ>H$nyd© Om‘rZ ‘S>Jmd, {X. 3 (à{V{ZYr) : nmimoio-H$mUH$moU ¶oWrb YZ§O¶ XogmB© d A^¶ XogmB© ¶m§Zm ‘mahmU Ho$ë¶màH$aUr JwÝhm Zm|X{dʶmV Amboë¶m ghmOUm§Zm ¶oWrb A{V[a³V {Oëhm d gÌ Ý¶m¶mb¶mZo {X. 2 amoOr AQ>H$nyd©

Om‘rZ ‘§Oya Ho$bm. ’$m{‘©Zm am°{S´>½O, H°$aoO bmo~mo, ’$m{V‘m bmo~mo, ‘mݶwEb bmo~mo, bwgr bmo~mo, {g¶m°Z bmo~mo, {‘bmJ«rg am°{S´>½O ¶m ghmOUm§Zr AQ>H$nyd© Om{‘ZmgmR>r AO© Ho$bm hmoVm.

H$madma ¶oWrb AnKmVmV ~moaH$a ¶m§Mo {ZYZ H$madma, {X. 3 (à{V{ZYr) … H$madmaÀ¶m Oo.E‘.E’$.gr. H$moQ>m©Vrb {JañVoXma à^mH$a nm§Sy> ~moaH$a ¶m§Mo {X. 1 amoOr AnKmVr {ZYZ Pmbo. {X. 1 amoOr à^mH$a ~moaH$a Amnë¶m nËZrbm KoD$Z H$maZo hþ~ir ¶oWo OmV AgVm am‘ZJwir ¶oWo EH$m Q´>H$Zo YS>H$ {Xë¶mZo Vo J§^ra OI‘r Pmbo. ˶m§M~amo~a JmS>rVrb MmbH$ d nËZr XoIrb OI‘r Pmbo hmoVo. na§Vw ~moaH$a

¶m§Mo CnMmamXaå¶mZ {ZYZ Pmbo. ˶m§Mr nËZr d H$ma MmbH$ hþ~ir ¶oWo BpñnVimV CnMma KoV AmhoV. à^mH$a ~moaH$a ¶m§À¶m AnKmVr {ZYZm‘wio {X. 2 amoOr ݶm¶mb¶mV nwT>rb VmaIm XoD$Z H$m‘ {Z^mdʶmV Ambo. ~moaH$a gX¡d hgV‘wI Mohè¶mZo H$m‘ H$aV AgV Vo gm¡Oݶerb hmoVo. ˶m§À¶m níMmV nËZr d EH$ ‘wbJr Agm n[adma Amho.

Hw$S>MS>o ¶oWo AmO {edgoZM o r Omhra g^m Hw$S>MS>o {X. 3 (à{V{ZYr) … Ho$nr ¶oWrb {edgoZoZo CÚm ({X. 4) Omhra g^oMo Am¶moOZ Ho$bo Amho. hr g^m gm¶§H$mir 4 dm. Ho$no nm{bH$m CÚmZmV hmoUma Amho. ¶m g^obm {edgoZoMo Jmodm amÁ¶ g§nH©$à‘wI, ^maVr¶ H$m‘Jma goZoMo Aܶj VWm H$moH$U aoëdo H$m‘Jma ZoVoMo g{Md {‘qbX VwigH$a, Jmodm amÁ¶à‘wI a‘oe ZmB©H$,

X{jU {Oëhmà‘wI YZamO ZmB©H$, X{jU {Oëhm g§nH©$à‘wI e{eH$m§V n¶}H$a, CÎma {Oëhm g§nH©$à‘wI àXrn ~moaH$a, Jmodm H$m‘Jma goZoMo Aܶj g§Xrn d|Jwb}H$a, X{jU {Oëhm Cnà‘wI amOy {dS>uH$a, Ho$no VmbwH$mà‘wI g§Xrn {eadB©H$a, gm§Jo VmbwH$mà‘wI XÎmàgmX gm§JoH$a CnpñWV amhUma AmhoV.

"ßbo ~m°¶ ³b~'àH$aUr {då¶mMo hâVo bmQ>Umè¶m Mm¡H$erA§VrM {ZU©¶ … ‘w»¶‘§Ìr R>H$goZm{déÕ VH«$ma nUOr, [X. 3 (à[V{ZYr) : ßbo ~m°¶ ³b~ Jmoì¶mV ìhmdm ¶mgmR>r H$i§JwQ>Mo ‘mOr Am‘Xma Am¾ob ’$Zmª{S>g ¶m§Zr H§$nZrer ‘ܶñWr Ho$br Amho. ‘mÌ ¶m~m~V ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a Mm¡H$er H$aUma AgyZ Z§Va ˶mbm nadmZJr Úmdr H$s Zmhr ho R>a{dUma Agë¶mMo åhQ>bo Amho. ¶m ³b~‘wio Oa H$mhr ZwH$gmZ hmoV Agë¶mg ˶mbm nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr Ago gai {dYmZ nauH$a ¶m§Zr Ho$bo Amho. ¶mV ‘r OmVrZo bj KmbUma AgyZ ¶mMo Zmd ßbo ~m°¶ Agbo åhUyZ H$mhr {ZîH$f© H$mT>bm OmUma Zmhr. ¶m ³b~gmRr AOyZhr Jmodm n¶©Q>Z Im˶mH$Sy>Z nadmZJr [‘imbobr Zmhr. g§MmbH$ [Z{Ib XogmB© ¶m§Zr ¶mnydr©M ¶m ³b~‘wio Jmoì¶mÀ¶m gm§ñH¥${VH$ gbmo»¶mbm VS>m nmoMUma Zmhr VgoM H$mhr AZ¡{VH$ ì¶dhma hmoUma Agë¶mg ¶m ³b~bm nadmZJr {‘iUma Zgë¶mMo åhQ>bo hmoVo. ¶m ³b~gmR>r Jmoì¶mVrb ‘{hbm g§KQ>Zm§Zr {damoY Ho$bm Amho. ¶mg§X^m©V ~mobVmZm Am¾ob ’$Zmª{S>g åhUmbo H$s, ¶m ³b~~m~V H§$nZrer ‘ܶñWr Ho$br Agbr Var H$amamda AOyZ hñVmja Pmbobo Zmhr. VgoM hr H§$nZr BVa ‘mb‘ÎmmYmaH$m§er g§nH$m©V Agë¶mMo Vo åhUmbo.

qhXÿ OZOmJ¥VrMmhr {damoY nUOr, {X. 3 … Jmodm hr naewam_^y_r AgyZ, hr ^y_r _§{Xao Am{U Cƒ gm§ñH¥${VH$ dmaemgmR>r à{gÕ Amho. AmJm_r {S>g~| a _{hÝ`m_Ü`o nr~r bmB©\$ñQ>mB©b "ßbo ~m°`'Mo A{YH$ma Agbobo ^maVr` AmñWmnZ Jmoì`mV Šb~ CKSy> nmhmV Amho. hm Jmoì`mMr à{V‘m H$b§{H$V H$aʶmMm àH$ma Amho. hr KQ>Zm Jmoì`mVrb gw{e{jV ZmJ[aH$m§À`m Z¡{VH$ _yë`m§g§~§Yr àíZ{MÝh {Z_m©U H$aUmar Amho. Aem àH$maMm Šb~ Jmoì`mV Mmby Pmë`mg Am§Vaamï´>r¶ ñVamda Jmoì`mMo Zmd Iam~ hmoUma Amho. {ddóVobm Jmoì`mV ñWmZ Zmhr. {deof åhUOo AûcrbVm{damoYr H$m`ÚmÀ`m AZwf§JmZo "ßbo ~m°` Šb~'gma»`m àm¡T>m§gmR>r Agboë`m Am{U b¢{JVo~m~VrV \$m{Ob bj KmbUmè`m {Z`VH$m{bH$m§Zm ^maVmV ~§Xr AgVmZm Jmoì`mV Agm Šb~ Mmby H$aUo, Vrd«VoZo {ZfoY H$aÊ`mgmaIo Amho. qhXÿ OZOmJ¥Vr g{_VrZo Agm Šb~ Jmoì`mV Mmby H$aÊ`mg {damoY Ho$bm AgyZ, Aem Šb~da Jmoì`mV ~§Xr Kmbmdr, Aer _mJUr nÌH$mÛmao Ho$br Amho. VgoM "ßbo ~m°`' {Z`VH$m{bH$mgmR>r ñdV…Mr {ddó N>m`m{MÌo H$mTy> XoUmar n{hbr ^maVr` _{hbm A{^ZoÌr ebuZ Mmoàm {hMmhr qhXÿ OZOmJ¥Vr g{_VrZo {ZfoY Ho$bm Amho.

Hw$S>MS>o, {X. 3 (à{V{ZYr) … {då¶mMo ‘{hZmnmoQ>r ^aʶmMo n¡go CJo n§Mm¶VrMo ‘mOr gan§M d OZOmJ¥Vr g§ñWoMr g{Md A{Zb Om§Jio ¶mZo Amnë¶m d¡¶{º$H$ H$m‘mgmR>r dmnê$Z R>H$dë¶mMr VH«$ma, gVaH$admS>m Hw$Q>u gm§Jo ¶oWrb ê$nm aËZmH$a doirn d BVa 20 OUm§Zr gm§Jo nmo{bg ñWmZH$mV Ho$br Amho. R>H$goZ A{Zb Om§Jio ¶mÀ¶m{déÕ ^m.X§.g§. 406 Imbr JwÝhm Zm|XdʶmV Ambm Amho. 2007 gmbr gVaH$admS>m ¶oWrb ‘{hbm OZOmJ¥Vr g§ñWoÀ¶m g§nH$m©V Amë¶m. A{Zb Om§Jio ¶mÀ¶mda {dídmg R>odyZ gVaH$admS>m Hw$n} ¶oWrb gw‘mao 40 gXñ¶m§Mm JQ> darb g§ñWoÀ¶m

{OV|Ð ‘¶oH$aMm AQ>H$nyd© Om‘rZ ’o$Q>mibm nmg} XþJm© B§p½be hm¶ñHy$b B‘maV {ZYr J¡aì¶dhma àH$aU nUOr, {X. 3 (à{V{ZYr) : XþJm© B§p½be hm¶ñHy$bÀ¶m B‘maV ~m§YH$m‘mgmR>r XoʶmV Amboë¶m {ZYr J¡aì¶dhma àH$aUmVrb EH$ Amamonr {OV|Ð ‘¶oH$a ¶mMm AQ>H$nyd© Om‘rZ AO© gÌ Ý¶m¶mb¶mZo ’o$Q>mibm Amho. ݶm¶mYre AZwOm à^wXogmB© ¶m§Zr AQ>H$nyd© Om‘rZ AO© ’o$Q>mië¶mMm {ZdmS>m {Xbm. nmg} ¶oWrb Jmo‘§VH$ {ejU g§ñWoZo XþJm© B§p½be hm¶ñHy$bÀ¶m B‘maV ~m§YH$m‘mgmR>r {ejU Im˶mH$S>o {ZYr ‘m{JVbm hmoVm.

B‘maVrMo ~m§YH$m‘ d XoI^mbrgmR>r g§ñWobm 18 bmI én¶m§Mm {ZYr {ejU Im˶mZo ‘§Oya Ho$bm. 21 E{àb 2004 Vo 13 ‘mM© 2009 ¶m H$mbmdYrV Q>ß߶mQ>ß߶mZo hm {ZYr ‘§Oya H$aʶmV Ambm hmoVm. ì¶dñWmnZ g{‘VrZo hm {ZYr B‘maVrgmR>r dmnabmM Zmhr. g§ñWoÀ¶m gXñ¶m§ZrM ˶mMm Anhma Ho$ë¶mMr VH«$ma {ejU Im˶mÀ¶m A{YH$mè¶m§Zr noS>Uo nmo{bg ñWmZH$mV Zm|X Ho$br hmoVr. 24 Owb¡ 2009 amoOr hr VH«$ma XmIb H$aʶmV Ambr. {dÚmb¶mMo {ejH$ d

{‘H$s¨À¶m AmìhmZ ¶m{MHo$da `w{º$dmX ‘S>Jmd, {X. 3 (n«{V{ZYr) : drO Im˶mMo H${ZîR> A{^¶§Vm H${nb ZmQ>oH$a ¶m§Zm ‘mahmUàH$aUr Xmofr R>aboë¶m ’«$mpÝgñH$mo D$’©$ {‘H$s nmeoH$mo ¶m§À¶m AmìhmZ ¶m{MHo$da AmO amÁ¶ gaH$maÀ¶m dVrZo gaH$mar dH$sb gw^mf XogmB© ¶m§Zr `w{º$dmX Ho$bm. X{jU Jmodm A{V[a³V gÌ Ý¶m¶mYre {dO¶m ni ¶m§À¶m ݶm¶mb¶mV hr gwZmdUr Pmbr. ¶m àH$aUmV ¶m nydu XmoZ H${ZîR> ݶm¶mb¶mV g§nyU© nwamì¶mMr `mo½`arË`m N>mZZr Pmbr AgyZ, ˶m {ZdmS>çmV hñVjon H$aʶmgmaIo Hw$R>bohr g~i H$maU nwT>o Ambo Zgë¶mZo nmeoH$mo ¶m§Zr gÌ Ý¶m¶mb¶mV gmXa Ho$bobo Anrb ’o$Q>miyZ bmdʶmMr {dZ§Vr gaH$mar dH$sb gw^mf XogmB© ¶m§Zr Ho$br. ^maVr¶ X§S> g§{hVoÀ¶m H$b‘ 21 Imbr Ho$boë¶m ì¶m»¶oV ˶mMm A§V^m©d hmoV ZgyZ Amnë¶m `w{º$dmXmÀ`m g‘W©ZmW© gaH$mar d{H$bm§Zr gdm}ÀM ݶm¶mb¶mZo nydu {Xbobo {d{dY {ZdmS>o ݶm¶mb¶mV gmXa Hoo$bo. ‘hmamîQ´>mMo VËH$mbrZ ‘w»¶‘§Ìr AãXþb aoh‘mZ A§Vbw o {déÕ am‘Xmg lr{Zdmg Zm¶H$

{ZdmS>çmda ^a XoV Am‘Xma hm bmoH$godH$ ZgyZ ˶mÀ¶mda JwÝhoJmar ñdê$nmMm IQ>bm JwXaʶmg emgZmÀ¶m nydn© admZJrMr Oéar Zgë¶mMm `w{º$dmX gw^mf XogmB© ¶m§Zr Ho$bm. ~°[añQ>a A§Vwbo àH$aUmV gdm}ÀM ݶm¶mb¶mZo bmoH$godH$ ¶m ì¶m»¶oMo g{dñVa {ddoMZ Ho$bobo AgyZ ˶mVrb gd© {ZîH$f© nmeoH$mo àH$aUmbm bmJy hmoV Agë¶mMm Xmdm ˶m§Zr Ho$bm. EImÚm emgH$s¶ godH$mZo JwÝhoJmar ñdê$nmMo H¥$˶ Ho$ë¶mg Vmo ˶mÀ¶m d¡Ym{ZH$ H$m‘mMm ^mJ ~ZV Zgë¶mZo JwÝhoJmar IQ>bm XmIb H$aʶmg emgZmÀ¶m nadmZJrMr JaO Zgë¶mMm Xmdm ˶m§Zr Ho$bm. KQ>ZoÀ¶m doir Am‘XmamÀ¶m H$m¶m©b¶mV Cn[ñWV Agboë¶m ñdr¶ gmhmæ¶H$ d BVa EH$mMr O~mZr A{^¶moJ njmZo H$m KoVbr Zmhr. ¶m ‘wÚm§Mo I§S>Z H$aVmZm gaH$mar d{H$bm§Zr à{VnmXZ Ho$bo H$s, ’$m¡OXmar à{H«$¶oÀ¶m H$b‘ 161 Imbr nmo{bgm§Zr ZmoX§ H$ê$Z KoVboë¶m XmoKm§À¶mhr O~m~mV KQ>Zog§~§Yr H$mhrhr dñVw{ZîR> ‘m{hVr {Xbr Jobr Zgë¶mZo ˶m§Zm ¶m àH$aUmVyZ A{^¶moJ njmZo Jmibo Amho.

ì¶dñWmnZ g{‘VrMo ‘mOr gXñ¶ am‘ZmW gmd§V ho ¶m J¡aì¶dhmamVrb ‘w»¶ g§e{¶V AmhoV. ì¶dñWmnZ g{‘VrZo {Z{dXm Omar Z H$aVmM H§$ÌmQ>Xmam§Zm H$m‘mMo n¡go YZmXoemÀ¶m ñdê$nmV {Xbo. ¶m àH$aUr {OV|Ð ‘¶oH$a ¶m§À¶m{déÕhr JwÝhm Zm|X Pmbobm Amho. {S>Mmobr A~©Z ~±Ho$À¶m noS>Uo emIoV {OV|Ð ‘¶oH$a ¶m§À¶m Im˶mV 7 bmI 85 hOma én¶o O‘m Pmbo AmhoV. ho n¡go H$moRy>Z Ambo, ¶mMm nmo{bg emoY KoV AmhoV. ¶m àH$aUmMm Vnmg gwairVnUo ìhmdm, ¶mgmR>r

{OV|Ð ‘¶oH$a ¶mMr H$gyZ Mm¡H$er hmoʶmMr JaO Amho. ¶m‘wio {OV|Ð ‘¶oH$a ¶mbm AQ>H$nyd© Om‘rZ ‘§Oya H$ê$ Z¶o, Aer ‘mJUr nmo{bgm§Zr gwZmdUrdoir Ho$br hmoVr. XþJm© B§p½be hm¶ñHy$bÀ¶m J¡aì¶dhmaàH$aUr bdH$a Vnmg ìhmdm, Aer ‘mJUr H$m{eZmW eoQ>ço ¶m§Zr CÀM ݶm¶mb¶mV ¶m{MHo$Ûmao Ho$br Amho. AIoarg {OV|Ð ‘¶oH$a ¶mMm AQ>H$nyd© Om‘rZ AO© AmO ’o$Q>miʶmV Ambm.

A{^¶§Vm AnhaUàH$aUr XrnH$ ZmB©H$ ¶mMr gmj ‘S>Jmd {X. 3 (à{V{ZYr)… A{^¶§Vm AnhaU àH$aUr AmO ݶy dmS>o-dmñH$mo ¶oWrb XrnH$ am‘m ZmB©H$ ¶mMr gmj X{jU Jmodm A{V[aº$ gÌݶm¶mYre {dO¶m ni ¶m§Zr Zm|XdyZ KoVbr. gaH$mar dH$sb gw^mf XogmB© ¶m§Zr ˶mMr gaVnmgUr KoVbr. 1 {S>g|~a 2010 amoOr g§Ü¶mH$mir gmS>Mo ma dmOVm AnhaU àH$aUmV dmnabobr énoar a§JmMr pñdâQ> JmS>r H«$‘m§H$ OrE 03 gr 6142 dmñH$mo nmo{bg ñWmZH$mV Amnë¶m g‘j Oá H$aʶmV Ambr. ˶mdoir JmS>rMm ‘mbH$ aËZmH$a Xm^moiH$a CnpñWV Agë¶mMo ˶mZo Amnë¶m O~mZrV gm§{JVbo. Amamonr§Zr EH$m gw§Xa ‘wbrÀ¶m Zmdo ~ZmdQ> ’o$g~yH$ gmB©Q>dê$Z ¶m KQ>ZoÀ¶m EH$ ‘{hZm AJmoXa ì¶dgm¶mZo gm°âQ>doAa B§{O{Z¶a Agbobm A{ZbHw$‘ma qgJ ¶mÀ¶mer ‘¡Ìr Ho$br. gXa ‘wbrZo A{ZbHw$‘ma qgJ ¶mbm ^oQ>ʶmgmR>r Jmoì¶mV

~mobm{dbo. ˶mZwgma 23 Zmoìh|~a 2010 amoOr Xþnmar XrS> dmOVm hdmB©‘mJ} A{ZbHw$‘ma qgJ (33) hm Xm~moir {d‘mZVimda CVabm. ‘¡{ÌUrZo nmR>{dë¶mMo gm§JyZ d {VÀ¶mH$S>o ZoʶmÀ¶m ~hmʶmZo ˶m§Zr qgJ ¶mbm pñdâQ> H$ma‘YyZ åhmngm ¶oWo EH$m {ZO©Z ñWir Zobo. Amamonr§Zr ˶mbm ~oX‘ ‘mahmU H$ê$Z ˶mÀ¶m Odirb b°nQ>m°n, ‘mo~mB©b, H°$‘oam, Am¶nm°S>, EQ>rE‘ H$mS>,© H«$o S>rQ >H$mS>© d BVa MrOdñVy {hgH$mdyZ KoVë¶m. EQ>rE‘ H$mS>m©Ûmao {’$¶m©XrÀ¶m Im˶mVyZ nÞmg hOma én`o H$mT>ʶmV Ambo. Ho«${S>Q> H$mS>m©Ûmao 42818 én`o {H$‘VrMo Xm{JZo IaoXr H$aʶmV Ambo. ݶy {Xëbr ¶oWrb Xm{Ze ImZ, AmídonoS>Uo ¶oWrb em°Z ’$Zmª{S>g, ‘mbr‘-OoQ>r, ~oVr ¶oWrb gbr‘ Hw$aoer d ‘ܶ àXoemVrb ‘Zrf lrdmñVd ho ¶m àH$aUmVrb g§e{¶V AgyZ 26 Zmoìh|~a 2010 nmgyZ Vo H$moR>S>rV AmhoV.

amï´>r¶ Imo-Imo ñnY}V ‘hmamï´>mMm S>~b Y‘mH$m nUOr, {X. 3 … ha¶mUm Imo-Imo g§KQ>ZoZo Am¶mo{OV Ho$boë¶m amï´>r¶ Imo-Imo ñnY}V Jmoì¶mÀ¶m ‘wbm§Zm 9dm d ‘wbtZm 22dm H«$‘m§H$ {‘imbm. ¶m ñnY}V ‘hmamï´>mZo S>~b Y‘mH$m

H$aVmZm XmoÝhr JQ>mMo OoVonX nQ>H$m{dbo. JwS>Jmd ¶oWo Pmboë¶m ¶m ñnY}À¶m ~jrg {dVaU g‘ma§^mbm A{Ib ^maVr¶ Imo-Imo ‘hmg§KQ>ZMo o ga{MQ>Urg gwaoe e‘m©, I{OZXma ‘hoe ‘oS>oH$a,

Aܶj amOrd ‘ohVm, ha¶mUm Imo-Imo g§KQ>ZoMo Aܶj gwbVmZ {g§J, Jmodm Imo-Imo g§KQ>ZoMo Aܶj Io‘bmo gmd§V AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

{dOoVonX nQ>H$mdboë¶m AdoS>o n§Mm¶VrÀ¶m g§Kmgmo~V "H«$sS>m lr' àmßV adr XogmB©, JUoe doirn, emar[aH$ {ejH$ amUo d na~.

AdoS>o n§Mm¶Vrbm ’w$Q>~m°bMo OoVno X

{dOo˶m ‘hmamï´> g§Kmbm ~jrg XoVmZm ^maVr¶ Imo-Imo ‘hmg§KQ>ZoMo ga{MQ>Urg gwaoe e‘m©, gmo~V Jmodm Imo-Imo g§KQ>ZoMo Aܶj Io‘bmo gmd§V d ‘mݶda.

Hw$S>MSo {X. 3 (à{V{ZYr) … Jmodm H«$sS>m àm{YH$aUmZo n§Mm¶V ¶wdm H«$sS>m Ioi d A{^>¶mZm (nm¶H$m) A§VJ©V Ho$no VmbwH$m ñVar¶ ’w$Q>~m°b ñnYm© KoʶmV Ambr. ¶m ñnY}V AmdoS>o n§Mm¶VrZo ’w$Q>~m°b ñnY}Mo OoVonX {‘i{dbo. hr ñnYm© 16 df} d¶moJQ>mÀ¶m ‘wbtgmR>r hmoVr. A§{V‘ gm‘Zm

AmdoS>o n§Mm¶V d eoëS>o n§Mm¶V ¶m§À¶mV Pmbm. AmdoS>o n§Mm¶VrZo CËH¥$îQ> Ioi H$aV eoëS>o n§Mm¶Vrda ‘mV Ho$br. eoëS>o n§Mm¶VrZo {MdQ> à{VH$ma Ho$bm, na§Vw {dO¶ {‘iby eH$bo Zmhr. hr ñnYm© {Vim‘i ¶oWrb ‘¡XmZmda KoʶmV Ambr. Ho$no Vmbw³¶mVrb n§Mm¶VrÀ¶m JQ>m§Zr ‘moR>çm g§»¶oZo gh^mJ Zm|Xdbm hmoVm.

Zmdmda ñWmnZ H$aʶmV Ambm. ¶mV nwéfm§Mmhr g‘mdoe hmoVm. Om§Jio d AéUm Ywar Zm‘H$ ‘{hboZo JQ> ñWmnZ Ho$ë¶mZ§Va {d‘m ¶moOZoV gdmªZm gm‘mdyZ KoʶmV Ambo d à˶oH$mH$Sy>Z {då¶mMo háo Jmoim H$aʶmV Ambo. Xaå¶mZ, dmS>çmdarb ‘{hbm§Zr EH$ Img ~¡R>H$ ~mobmdyZ hâ˶m§Mr Mm¡H$er Ho$br AgVm a¸$‘ {d‘m H$m¶m©b¶mV O‘m Z Ho$ë¶mMo g‘Obo. ˶mZwgma {X. 30 Am°³Q>mo~a amoOr gXa ‘{hbm JQ>mgh nUOr ¶oWrb {d‘m H§$nZrÀ¶m H$m¶m©b¶mV Mm¡H$er Ho$br AgVm H$moUVrM a¸$‘ darb ‘{hbm§À¶m Zmdmda ^aʶmV Ambobr Zgë¶mMo

àW‘oe bKmQ>o 17 amoOr Jmoì¶mV nUOr {X. 3 … Xrng§Ü¶m erf©H$m§VJ©V hmoUmè¶m H$m¶©H«$‘mV ¶wdm {nT>rVrb VéU VS>’$Xma bmoH${චJm¶H$ àW‘oe bKmQ>o ¶m§Mr ^º$s ZmQ>çg§JrV ‘¡’$b JmodoH$am§Zm EoH$m¶bm {‘iUma Amho. ˶mbm YZlr boobo ¶m§Mo {ZdoXZ bm^Uma AgyZ X¶oe H$mog§~o d am¶m H$moaJmdH$a ¶m§Mr g§JrV gmW {‘iUma Amho. e{Zdma {X. 17 Zmoìh|~a 2012 ¶m {Xder gm¶§H$mir 6 dmOVm ’$‘m©JSw >r ’$m|S>m ¶oWrb lr Jmonmi JUnVr ‘§{XamÀ¶m g^mJ¥hmV ‘¡’$b hmoUma Amho.

gm§JʶmV Ambo. ¶m àH$aUmMr gm§Jo nmo{bgm§Zr bdH$amV bdH$a Mm¡H$er H$aʶmMr ‘mJUr Ho$ë¶mMo ê$nm aËZmH$a doirn ¶m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo.

Appointment


$

$

04goa12_Layout 1 03-11-2012 23:33 Page 1

$

> $

$

> $

ñnmoQ>©g² >

$

$

$

>

$

>

>

$ >

$

$

$ >

$

$ >

$ >

$

$

$

$

>

> > >$ $

$ > > $ $

$

$

$ > $ >

$ $

> >

$

>

>

$

>

> > > $

$

$

$

$

> >

$

>

_w§~B©, {X. 3 … nmhþUm g§K B§½b§S> d ‘w§~B© "A' ¶m§À¶mV AmO n{hë¶m {XdgmMm gamd gm‘Zm Pmbm. ¶m gm‘ݶmV ¶wdm IoimSy> Om°Zr ~oAañQ>moZo 118 Ymdm O‘dyZ X‘Xma eVH$ PiH$mdbo. B`m°Z _m°J©ZZo 76 Ymdm O‘dyZ ~oAañQ>modZo nmMì`m JS>çmgmR>r 156 Ymdm§Mr ^mJrXmar Ho$br. ¶m ^mJrXmarÀ`m OmoamdaM _w§~B© "A' g§K>m{déÕÀ`m VrZ {Xdgr` gamd gm_Ý`mV B§½b§S> g§KmZo {Xdg^amV 6 ~mX $338 Ymdm H$mTy>Z$ X‘Xma Ymdg§»¶m C^mabr.

> $ > > > $ $ > > $ Om°Zr ~oAañQ>mod d B`m°Z _m°J©ZZo X‘Xma eVH$s ^m{JXmar Ho$br. $ > > $$ $ $ $ $ $ $ $ > $ $ $ $ > $ >

> $

$ $

> $ $

>

$

$

$ >

>

>

>

$ Ë`mZ§Va _m°> J©Z $ d >~o$AañQ>mod `m§Zr g§KmMr nS>PS> Wm§~$dV> OmoaXma \$Q>Ho$~mOr Ho$br. ‘m°J©Z d ~oAañQ>mod ¶m§Zr _w§~B© "A' g§KmMr Jmob> §X>mOr \$moSy>Z H$mT>br. $g§KmÀ`m 226 Ymdm Pmë`m AgVmZm $ _m°J©Z 128 M|Sy>V 8 $ Mm¡H$ma d 1 fQ>H$mamgh 76 Ymdm H$mTy>Z R>mHy$ $aÀ`m Jmob§XmOrda nm`MrV Pmbm. > ^maV "A' > g§Km{déÕÀ`m gm_Ý`mV Amnë`m \$b§XmOrMr $MwUyH$ XmIdV eVH$$ R>moH$Umè¶m nQ>obZo AmOhr $ $$ $ ~oAañQ>modbm CÎm_ gmW>$ > {Xbr. `m XmoKm§Zr 6 ì`m JS>çmgmR>r 107 > > >

B§½b§S>Mm h§Jm_r H$U©Yma ñQw>AQ>© ~«mS° >Zo ZmUo\$o H$ {O§H$y Z àW_ \$b§XmOr H$aÊ`mMm {ZU©` KoVbm. na§Vw ‘w§~B©À¶m jo’$b dm`§JUH$aZo B§½b§S>Mr EH$ Ymd Pmbr AgVmZm {ZH$ H$m°ånQ>ZMm {Ì\$im CS>dyZ B§½b§S>bm n{hbm Y³H$m {Xbm. Oo. ê$Q> d OmoZmWZ Q´>mQ° > `m§Zr Xþgè¶m JS>çmgmR>r 50 Ymdm§Mr ^mJrXmar H$ê$Z g§KmMm S>md gmdaÊ`mMm à`ËZ Ho$bm. ‘mÌ, $ $ B`mZ ê$Q> (28), Q´>m°Q> (28) Am{U ~ob (4) ho VrZ \$b§> XmO PQ>nQ> ~mX Pmë`m_wio B§½b§S>M$ r 4 ~mX 66 Aer Ho${dbdmUr pñWVr Pmbr hmoVr. $ >

$

>

$

Q>m¶~«oH$ada ‘oarbm gwdU©

$ > $ $ $

$>

$ > >$

$>$

>

>

$ >

$ > $ > $ $ $

> > > >

>

$ > $ $

$

>

>

$

$ >

$

$

$

$

$ > $ > > >

$

> >

> >

>

$ >

$ $ $

> >

$ $

$ >

> $

$ >

$ >

$ $

>

> $

$ > >

$

> $>$ $

> > $ $

> $

>

$

>$ $

$

$

>

$>

$

$ >

$

>

$

$

>$

$ $

$ $ $

$ >

>

> >

12

$

$ > > a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012 $ $ >

$ > ^ynVr-~mo nÞm n°$ [ag> $ _mñQ>g$ À© `m Cnm§Ë` \o$arV

> $

>

> Ymdm§Mr ^mJrXmar Ho$br. XþgarH$S>o ~oAañQ>modZo Amnbo> g§`_r eVH$ nyU© Ho$bo. 14 Mm¡H$mam§gh 118 Ymdm H$mT>ë`mZ§Va Vmo OmdoX Jmob§XmOrda > $ Pob~mX Pmbm. $ImZÀ`m > $Xaå`mZÀ¶m H$mimV nQ>obZohr Amnbo AY©eVH$ nyU© Ho$bo. n{hë`m {Xdgm§V> 86 fQ>H$m§Mm Ioi Pmbm.> {XdgAIo> a nQ>ob 59 Va ñQw>AQ>© ~«m°S> 6 Ymdm§da Zm~mX hmoVm. AmO n{hë`m gamd gm_Ý`mV eVH$ R>moH$Umam H$U©Yma A°{bñQ>a Hw$H$ d `{ï>ajH$ _°Q> àm`abm B§½b§S>Zo {dlm§Vr XoÊ`mMm {ZU©` KoVbm.

nUOr, {X. 3 … Jmoì¶mV nwÝhm EH$Xm "Jmodm [aìha ‘°aoWm°Z 2012' ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. hr Xaå¶mZ, A§{V‘ ’o$arÀ¶m ñnYm© EZAma~r J«wn d PwAmar gm‘ݶmV ‘hmamï´>mÀ`m B©em{déÕ B§S>ñQ´>rO {b., ¶m§À¶m g§¶w³V ^³VrZo AmídmgH$ gwédmV Ho$br {dÚ‘mZo Xþgè¶m§Xm Am¶mo{OV hmoVr. ‘mÌ, à{VñnYu IoimSy>Zohr H$aʶmV Ambr Amho. ¶m ñnY}bm 9 gd© AZw^d nUmbm bmdë¶m‘wio {S>g|~a 2012 amoOr gwadmV hmoUma eodQ>r hm gm‘Zm ~amo~arV am{hbm. Amho. ¶m ñnY}V Xoe^amVyZ CËH¥$îQ> > > $ Agë¶mMo dmñH$mo ^³VrZo> $B©emMm nam^d$ Ho$bm$ AgVm Va > à{VgmX {‘iV $ $ ñnmo Q > © g ² ³b~Mo Aܶj {ZVrZ gwdU©n> XH$ àmßV H$aVm Ambo AgVo . $ > $ $ ñnY}À¶m 11 ì¶m ’o$arn¶ªV 4 IoimSy>§Mo ~m§XoH$a ¶m§Zr nÌH$ma n[afXoV > $ > JwU 7.5 Ago g‘mZ am{hbo hmoVo. ‘mÌ, ‘oar gm§{JVbo. $ $Jmodm [aìha ‘oamoWm°Z 2012 Mr > ‘m{hVr XoVmZm Zmam¶U ~m§XoH$a, ZdrZ Hw$‘ma, {ZVrZ ~m§XoH$a,$ Xm‘moXa ‘mdOmo d > $ gw> dU©nXH$> nÌH$ma n[afXobm Zmam¶U ‘mݶda. JmoågZo CËH¥$îQ> Q>m¶~«oH$ $ada $ (H¡$bmg ZmB©H$) > $ $ (ZmZm) ~m§ X H o $a, ZdrZ Hw $ ‘ma, {ZVrZ $ $ $ nQ>H$mdbo. ^³Vrbm am¡ß¶, gmo$‘æ¶m $ > $ > Ë‘H$ ñnYm© Agob. {Vgè¶m ¶m‘ܶo Amamo½¶ gw{dYm, nmʶmMr ñdm{‘ZmWZbm H$m§ñ¶ Va B©embm Mm¡Ï¶m ~m§XoH$a, Xm‘moXa ‘mdOmo, {Zdo{XVm $ ñnYm© ¶m ñnY}gmR>r ‘mo’$V Zmd Zm|XUr Y|nmo, S>m°. e{‘©bm, ‘wñH$mZ Xm‘moXa JQ>mV 20 {H$. ‘r.Mr [abo ñnYm© ì¶dñWm, W§S> no¶, {MAa Jëg© ¶m§Mm H$aVm ¶o$ Uma Amho. BÀNw>H$ ñnY©H$m§Zr ñWmZmda$ g‘mYmZ ‘mZmdo bmJbo. Xaå¶mZ, dy‘Z B§Q>aZ°eZb ‘mñQ>a ‘mdOmo, AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoB©b. Va Mm¡Ï¶m JQ>mV 5 {H$. ‘r. g‘mdoe Amho. ¶§XmÀ¶m ñnY}V ~«°ÊS> ñnY}V Zmd$ $ Zm|XUrgmR>r MmbUo Aer hmoB©b. ¶m ñnY}bm A°~°{gS>a åhUyZ $A{^ZoÌr {MÌJ§Ym $ www.goarivermarathon.com BìhmZm ’w$Vm©Xmo {hbm ¶m ñnY}V 18 ì¶m >hmoVo.Aܶj> ~m§XoH$a ¶m§$ Z>r gm§{JVbo > {g§J CnpñWV amhUma Amho. ‘mJrb ¶mda Zmd Zm|XUr H$amdr.$ ñnY} H«$‘m§H$mda g‘mYmZr ahmdo bmJbo. AmOÀ¶m H$s, > [aìha $ ‘°>aoWm°Z 2012 ñnYm© $ $ ~m¶Um {H$Zmè¶mnmgyZ gwê$dmV > $ > À¶m ñnY}V gh^mJr ñnY}Vrb A§${V‘ ’o$arV {VZo$ Am§Y« àXoeÀ¶m EHy$U Mma JQ>mV KoʶmV > ¶oU$ma> Amho. H$aʶmV $ > ¶oUma Amho. $ Pmbobr Jwb nZmJ hr àdo{$eHo> $gmR>r dmñH$mo> ñnmo $ Q>©g² ³b~ ñnY} Xaå¶mZ doJdo> Jù¶m Or. bmñ¶m {hbm > nam^dmMm Y¸$m XoV EHy$U$ n{hë¶m> JQ> $ m>Vrb $ ñnYm© 21 {H$. ‘r.$ $ $ $ ñnY© > > H$ ¶§Xmhr ñnY} $ V ^mJ KoD$Z ¶m§À¶mer > g§nH©$ gmYmdm,$ Ago Aܶj {ZVrZ ~m§XoH$a ¶m§Zr gm§$ {JVbo. Amë¶m AmhoV. YmdUma Amho. 5.5 JwUm§Mr H$‘mB© Ho$br.$ > Agob.$ Xþg > am JQ> 10 {H$. ‘r. AgyZ gw{dYm nwa{dʶmV $ $ >

nUOr, {X. 3 … OiJmd‘hmamîQ´> ¶oWo ^dabmb Am{U H$m§Vm~mB© O¡Z ’$mD§$S>oeZZo Am¶mo{OV Ho$boë¶m 39 ì¶m {à‘r¶a amîQ´>r¶ ‘{hbm§À¶m ~wÕr~i ñnY}V Jmoì¶mMr n{hbr dy‘Z J«±S>‘mñQ>a ^³Vr Hw$bH$Uubm am¡ß¶ $ nXH$ àmßV Pmë¶m‘wio {Vbm $¶m nXH$mdaM > g‘mYmZ $ >‘mZmdo > bmJbo. > ñnY}Mm A§{V‘ gm‘Zm ^³Vr Hw$bH$Uu d B§Q>aZ°eZb ‘mñQ>a B©em H$mamdS> $ > o ¶m§À¶mV Pmbm.> $ ñnY}À¶m A§{V‘ AH$amì¶m ’o$arV ^³VrZo gm‘Zm $ ~amo~arV gmoS>dyZ ñnY}Mm Xþgam H«$‘m§ $ H$ $ àmßV $ Ho$bm.> "Jmod$ m H$m~© > Z$'Mr A°å~o{>gS>a Agbo $ ë$ ¶m ^³VrZo 7.5$ JwUm§Mr H$‘mB© $ > H$ê$Z gm‘Zm > $ ~amo$ ~>arV gmoS>$dbm. ñnY}V$ Zddo > ‘mZm§$ H$Z {‘imbo $ $ ë¶m ^³VrZo $ CËH¥$îQ> H$m‘{Jar H$aV EHy$U 11 $ gm‘ݶm§$ ‘ܶo 5 {dO¶ $ Am{U $ > 5 "S´>m°, Va EH$m gm‘ݶmV nam^d ñdrH$mabm $ hmo> Vm. > $ $

$ > >

$ >

>

^³VrH$S>o am¡ß¶nXH$ [aìha ‘°aoWm°Z ñnYm© 9 {S>g|~a amoOr $

>$

$

>

$

$

>

gamd gm‘ݶmV B§½b§S>À¶m 388 Ymdm

$

$ > $ > $>

$ $

>

>

>

> >

> >

$

>

$ $

>

$ $

$

~oAañQ>mdo Mo eVH$

>

>

$

$

$

$ >

>

> $

$ $

>$ >

>

> $

$

$

$ $

$

$ $ $

$

$ $ $ >

$

$$> $ $

$

>

$ $> $

$ $ >

$ >

$ $

$ $ >

$

>

>

$

$

$ $

>

n°[ag, {X. 3 … _hoe ^ynVr d amohZ ~monÞm ^maVr` Qo>{Zg OmoS>rZo n°[ag _mñQ>gÀ© `m Cnm§Ë` \o$arV àdoe Ho$bm Amho. `mgh ^ynVr-~monÞmZo b§S>Z_Ü`o dfm©À`m eodQ>r hmoUmè`m EQ>rnr {dœ Qy>a ñnY}gmR>rhr ³dm{b\$m` Ho$bo. nmMì`m _mZ§{H$V `m ^maVr` OmoS>rZo Cnm§Ë`nyd© \o$arV nmob±S>Mr OmoS>r _m°[ag \«$°gQo>Z~J© d _m{H©$Z _mQ>modñH$rbm MwaerÀ`m gm_Ý`mV 67, 6-3, 10-4 Zo _mV XoD$Z A§{V_ Mma_Ü`o OmJm ~Zdbr. AmVm ^maVr` OmoS>rMm gm_Zm $ > Am°ñQ´>o{b`m d {~«Qo>ZMm nm°b hoZbr d OmoZmWZ _ao>À`m Omo $ S>rer hmoB©b. 38 dfu` ^ynVr Mma doim `m ñnY}Mm Cn{dOoVm am{hbm Amho. Vmo 2010 _Ü`o _°Šg {_aZB©gh Cn{dOo Vm am{hbm > > VgoM 1997, 1999 $ > d 2000$ _Ü`o {b`§S>a noggmo~V Cn{dOoVonXmda g_mYmZ $ _mZmdo bmJbo. XwgarH$So> 32 dfu` ~monÞm Joë`mdfu n{hë`m§Xm Cnm§Ë` \o$arV nmohMbm hmoVm Am{U Ë`mMm $gmWrXma nmH$Mm Eogm_ > Cb hH$ Hw$a¡er hmoVm. ^ynVr-~monÞmÀ`m ^maVr` OmoS>rbm `m gÌmV O`-namO`mMo aoH$m°S©> 29-20 am{hbo. XwgarH$So> gmVdm _mZ§{H$V nmH$Mm Hw$a¡er d OrZ Ow{b`Z amoOaÀ`m OmoS>rZo nyduM EQ>rnr {dœ > Qy>agmR>r ³dm{b\$mB© Ho$bo$ Amho.> `m OmoS>rZo Cnm§Ë`nyd© \o$arV _°Šg {_aZB© d S°>{Z`b> ZoñQ>abm 6-3, 64 Zo _mV XoD$Z Cnm§Ë` \o$arV àdoe$Ho$>bm hmoVm.

Am¶brJ ñnY}V gmiJmdH$a {dO¶r $

>

$

nwUo, {X. 3 … Am¶ brJ ’w$Q>~m°b Ago Jmob H$ê$Z ~amo~arV amoIbo. ñnY}Mm gm‘Zm AmO ({X. 3) Jmoì¶mÀ¶m IoimÀ¶m 31 ì¶m {‘{ZQ>mbm gr. BS>Z gmiJmdH$a ñnmoQ>©g² ³b~ d ‘w§~B© ¶mZo gm‘ݶmVrb n{hbm Jmob H$ê$Z B©ñQ> ~§Jmbbm AmKmS>r ¶m§À¶mV Pmbm. ¶m gm‘ݶmV gmiJmdH$a B©ñQ> ~§Jmbbm {‘idyZ {Xbr hmoVr. ‘mÌ, ñnmoQ>©g² ³b~Zo ‘w§~B©Mm Y|nmoZo amoIbo hr AmKmS>r ˶m§Zm eodQ>n¶ªV amIVm Ambr 1-0 Agm nam^d Ho$bm. gm‘ݶmÀ¶m Zdì¶m {‘{ZQ>mbm E‘. Zmhr. IoimÀ¶m CÎmamYm©V 82 ì¶m ’$Zmª{S>gZo Ho$bobm EH$ doJdmZ Jmob {‘{ZQ>mbm Y|nmoÀ¶m nr. H$mìhm©bmoZo EH$m ${dO¶mgmR> > emZXma ’$Q>³¶mda Jmo$ b H$ê$Z$ r {ZUm©¶>H$$ R>abm. g§KmMo$ {dO¶mMo ñdßZ Xaå¶mZ, H$mobH$mVm ¶o$Wo Pmboë$¶m> à{VñnYu $ ’w$Q>~m°b gm‘ݶmV Jmoì¶mÀ¶m Y|nmo Ywirg {‘i{dbo $ d gm‘Zm ~amo$ ~arV ñnmoQ>©g$ ² ³b~Zo > $ B©ñQ> >~§Jmbbm 1-1 amIbm.


4 Gulmohar 1_Layout 1 03-11-2012 19:49 Page 1

Ame¶KZ AjaYZ

a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

Jmo‘§VH$mVrb a§J^y‘rg‘moarb AmìhmZ§ Jwb‘moha {deof ZmQ>çH$bm hm Jmoì¶mMm àmU Amho. nydu CËgdr a§J^y‘rda Xadfu hOmam|À¶m g§»¶oZo ZmQ>H§$ gmXa ìhm¶Mr. nU AmVm hr g§»¶m hiyhiy H$‘r H$‘r hmoD$ bmJbr Amho. H$m¶ AgVrb ¶mMr H$maU§..? Jmoì¶mM§ ñdV:M§ Ag§ EImX§ ZmQ>H$ AOyZ H$m Zmhr C^§ amhÿ eH$b§..? ZmQ>H$mMm àojH$dJ© H$‘r H$m hmoV Mmbbm¶..? ¶m Am{U ZmQ>H$mg§~§Yr BVa AZoH$ àíZm§Mr CÎma§ {‘idy¶m AmOÀ¶m Jwb‘moha {deof‘ܶo...!

C

Úm 5 Zmoìh|~a, åhUOo ‘amR>r a§J^y‘r {XZ. ¶m ‘amR>r a§J^y_r {XZmÀ`m {Z{‘ÎmmZ§, Jmo_§VH$mVrb a§J^y_rMr AmOdaMr dmQ>Mmb Am{U ¶m nwT>rb AmìhmZ§ ¶mda ¶m boImV Chmnmoh H$aÊ`mMm à`ËZ ‘r Ho$bm Amho. ZmQ>H$ Am{U Jmo_§VH$ ¶m§Mo A{Ve` öÚ Ago ZmVo Amho. åhUyZM "ZmQ>çdoS>m Jmo_§VH$' Ago AmnU åhUVmo. Jmoì`mVrb Xhm OUm§n¡H$s gmV Var OU H$Yr Zm H$Yr Vm|S>mbm a§J \$mgyZ a§J_§Mmda MT>bo AgVrbM. _amR>r ZmQ>H$mMm Va OÝ_M Jmoì`mV Pmbm. S>m|Jar JmdMo lr. H¥$îU ^Q> ~m§XH$a, ¶m§Zr n{hbo ZmQ>H$ {bhÿZ gmXa Ho$bo. hr Jmoï> 1840 À`m gw‘mamgMr. ¶mM ZmQ>H$mnmgyZ ñ’y$Vu KoD$Z AÊUmgmho~ {H$bm}ñH$am§Zr Amnbr ZmQ>H§$ {b{hbr. ¶mMmM AW© Jmo_§VH$mÀ`m a§J^y_rbm nmdUoXmoZeo dfmªMr na§nam Amho. àmMrZ H$mimnmgyZ ^maVmV ZmQ>H$mMo à`moJ hmoV AmhoV. AmnU Á`mbm nma§n[aH$ a§J^y_r, bmoH$ZmQ>H$ dm bmoH$a§J^y_r åhUVmo, Vr àmMrZ H$mimnmgyZ ApñVËdmV Amho. nV§ObrÀ`m _hm^mî`mV A{^Z` {H«$`oMm C„oI `oVmo. ‘yH$m{^Z`, nR>Z, Jm`Z Am{U ZV©Z AmXr {d{dY {H«$`m§VyZ {VMm A{dîH$ma H$aVm `oVmo, Ago Vmo åhUVmo. ZmQ>H$mÀ`m OÝ_mMr X§VH$Wmhr gwag Amho. ~«÷XodmZ§ Mma doX {Z_m©U Ho$bo. nU Ë`m§À`mda ~«m÷U, j{Ì` Am{U d¡í` ¶m§MrM _ºo$Xmar am{hbr. åhUyZ eyÐmg{hV gd© bmoH$m§Zm Cn`wº$ R>aob d Ñí` Am{U lmì` _mÜ`_mVyZ Omo

bmoH$m§Mo _Za§OZ H$arb, Agm nmMdm doX ~«÷XodmZ§ {Z_m©U Ho$bm, VmoM hm ZmQ>çdoX. F$½doXmVyZ nmR>ç, gm_doXmVyZ JrV, `Owd}XmVyZ A{^Z` Am{U AWd©doXmVyZ ag Ago Mma doXm§VyZ Mma A§e KoD$Z ZmQ>çdoXmMr {Z{‘©Vr Pmbr. doXm§_Ü`o Agboë`m doJdoJù`m H$Wm§_Ü`o Am{U g§dmXm§_Ü`o ZmQ>H$mM§ ‘yi Amho, EdT>§M H$m` Vo ¶m X§VH$Wo_Yb§ gma. `k{H«$`m hr Va àË`jmV EH$ ZmQ>H$M Amho. Am{U ¶m {H«$`oV ^mJ KoUmè`m àË`oH$mZ§ H$m` H$m` d Ho$ìhm Ho$ìhm Hw$R>br H¥$Vr H$amdr, ¶mM§ dU©Z EImXr ZmQ>H$mMr g§{hVm {bhmdr, Vg§ doXm§_Ü`o {bhÿZ R>odbob§ Amho. Jmo_§VH$mMr ñdV…Mr ZmQ>çe¡br Zmhr gmYmaU n{hë`m Vo Xhmì`m eVH$mn`ªV ZmQ>H§$ g§ñH¥$V ^mfoVyZ {b{hbr OmV. nwT>o hr na§nam I§{S>V Pmbr. nU XoemVrb {d{dY àXoem§_Ü`o àmXo{eH$ ^mfoVrb ZmQ>çàH$ma {Q>Hy$Z am{hbo. ¶mV Amgm_mVrb A§{H$`m ZmQ>, Amo[agmVrb ~§Xr ZmQ>, N>mD$, V{_iZmSy>Vrb ^mJdV _oim, Am§Y«àXoemVrb ^m^mH$bmn_, H$mí_ramVrb ^m§S> Oý, {~hma_Yrb {~Xo{g`m, Ho$aimVrb Hw${Å>`m_ `jJmZ, ~§Jmb_Yrb OmÌm, V§Omdwa_Yrb Hw$ad§Or Am{U _hmamîQ´>mVrb ^méS>, V_mem Ago H$mhr àH$ma AmhoV. nU BVH$s g_¥Õ ZmQ>çna§nam Agboë`m Jmo_§VH$mbm Amnbr Aer Img ZmQ>çe¡br {Z_m©U H$aVm Ambr Zmhr. nydu JmdmVrb OÌoÀ`m {Z{‘ÎmmZo hmoUmè`m ZmQ>H$mÀ`m gwadmVrb H$mbmo hm àH$ma gmXa ìhm`Mm. JUnVrMo ñVdZ H$aV Ë`mbm ZmMdV, gañdVr, [aÕr-{gÕr ¶m X¡dVm§Zm ZmMdV hm àH$ma gmXa ìhm`Mm. àË`oH$ JmdmV hm H$mbm EH$m {d{eï> nÕVrZ§ gmXa ìhm`Mm. H$mbm§VamZ§ hm àH$ma bwá hmoV Jobm. hm H$mbm "Jmoì`mMr {d{eï> AmoiI' Agm ZmQ>çàH$ma hmoD$ eH$bm AgVm. H$ï>H$ar g_mOmMm OmJmoa hm AgmM EH$ ZmQ>çàH$ma. hm hr Jmoì`mMm Img Agm ZmQ>çàH$ma hmoD$ eH$bm AgVm, nU BVa nma§n[aH$ ZmQ>çàH$ma {dH${gV Pmbo, Vgm OmJmoa {dH${gV Pmbm Zmhr. qH$~hþZm Vgm Vmo {dH${gV H$aÊ`mMm à`ËZhr Hw$Ur Ho$bobm {XgV Zmhr. åhUyZ ZmQ>çdoS>çm Jmo_§VH$mMm ñdV…Mm Agm Img ZmQ>çàH$ma Zmhr. CËgdr a§J^y‘r ho Jmo_§VH$mMo d¡{eîQ>ç CËgdr a§J^y_r hr Jmoì`mMr Img a§J^y_r. ~§Jmb àm§VmMm AndmX dJiVm, BVa Hw$R>ohr hr CËgdr a§J^y_r AmT>iV Zmhr. JmdmVrb XodVm§À`m dm{f©H$ OÌm§À`m {Z{‘ÎmmZo dm nyOoÀ`m {Z{‘ÎmmZo,

a§J^y‘r gܶm _¥Ë`weæ`oda Amho. Jmoì`mVrb Iynem Jmdm§V Aer ZmQ>H§$ gmXa hmoU§ ~§X Pmb§`. ho Ag§ H$m KS>V§`? CËgdr a§J^y_r nyU©V… _¥V Pmbr Va H$m` hmoB©b, ho AmnU boImÀ`m eodQ>r nmhÿ`m. ñnYm©Ë‘H$ a§J^y‘rMm OÝ‘ Jmoì`mÀ`m ñdmV§Í`mZ§Va amÁ`nmVirdarb ZmQ>çñnYm© gwê$ Pmë`m Am{U Jmoì`mV ñnYm©Ë_H$ a§J^y_rMm OÝ_ Pmbm. \$º$ ñnY}VM ZmQ>Ho$ gmXa H$aUmè`m g§ñWm Cä`m am{hë`m. ñnYm©Ë_H$ a§J^y_r Jmoì`mV Iyn \$mo\$mdbr. _hmamîQ´> amÁ` ZmQ>çñnY}Vrb A§{V_ \o$arV àW_ nm[aVmo{fHo$hr Iyndoim Jmoì`mVrb ZmQ>H$m§Zr {_idbr AmhoV. Aem ñnYmª_wio Jmoì`mV ZmQ>çboIH$hr {Z_m©U Pmbo. amîQ´>r` nmVirda Zmd H$_mdbobo Iyn a§JH$_uhr ¶m a§J^y_r_wio V`ma Pmbo. nU H$mhr AndmX dJiVm, ¶m ñnYm©Ý_H$ a§J^y_rb VJdUmar, D$Om© XoUmar a§J^y_r, CËgdr a§J^y_rM Amho. H$maU gJio V§Ìk Am{U H$bmH$ma ho CËgdr a§J^y_rdéZM Ambobo AmhoV d `oV AmhoV.

H$ìha ñQ>moar àem§V åhmXm}iH$a H$bm MoVZm didB© ¶m g§ñWoÀ¶m {’$a§Jr ’$Q>mg ¶m ZmQ>H$mVrb EH$ Ñí¶

Eo{Vhm{gH$, nm¡am{UH$ Am{U gm_m{OH$ Aer gJir ZmQ>H§$$ ¶m a§J^y_rda gmXa hmoV AgV. H$bmH$ma hm¡er Am{U JmdmVrb Agë`mZo, gmXa H$am`bm ghO gmonr Aer ZmQ>H§$ gmXa hmoV. Aer hr gmonr ZmQ>H§$ {b{hUmao ZmQ>çboIH$hr Jmoì`mV V`ma Pmbo. Aem H$mhr ZmQ>H$H$mam§À`m Zmdmda e§^amhÿZ A{YH$ ZmQ>H$m§Mr Zm|X Amho. nU Jmoì`mMr hr CËgdr a§J^y‘r gܶm _¥Ë`weæ`oda Amho. Jmoì`mVrb Iynem Jmdm§V Aer ZmQ>H§$ gmXa hmoU§ ~§X Pmb§ Amho. ho Ag§ H$m KS>V§`? CËgdr a§J^y_r nyU©V… _¥V Pmbr Va H$m` hmoB©b? amÌr gmXa hmoUmar ZmQ>Ho$, åhUOo hr CËgdr a§J^y‘r. hr a§J^y‘r Jmoì`mV AmOn`ªV Var ‘yi YéZ Amho. Am_À`m åhmXm}igma»`m N>moQ>çmem JmdmV Xadfu Aer 16 ZmQ>Ho$ gmXa ìhm`Mr. JmdmVrb XodñWmZm§Mm \$ma_moR>m hmV^ma Ë`mgmR>r bmJm`Mm. Am{U ho Ago àË`oH$ JmdmV hmoV Ago. XodñWmZV\}$ ZmQ>H$mbm a§J_§M Am{U BVa gw{dYm CnbãY H$aÊ`mV `oV Ago. Ë`m{edm` n¡emÀ`m ê$nmZ§ ZJÊ` H$m hmoB©Zm _XVhr {_iV Ago. JmdmVrb hm¡er H$bmH$ma Aem ZmQ>H$mV H$m_ H$aV. JmdmVrb àË`oH$ dmS>çmM§ EH$ ZmQ>H$ gmXa hmoV Ago. XodñWmZmMo _hmOZhr EH$ ZmQ>H$ gmXa

H$aV. H$mhr AndmX dJiVm Aem ZmQ>H$m§V ór ^y{‘H$m ì`mdgm{¶H$ ZQ>çm H$am`À`m. hr gwÕm CËgdr a§J^y_rMr EH$ {d{eîQ> AmoiI Amho. ZmQ>H$mVbr nwéf nm̧, ór H$bmH$mam§{edm` Vmb_r KoV. ór H$bmH$ma ZmQ>H$mÀ`m AmXë`m {Xder JmdmV `oB©. _J a§JrV Vmbr_ hm àH$ma ìhm`Mm Am{U ZmQ>H$mÀ`m {Xder ZmQ>H$ gmXa ìhm`M§. n{hë`m§Xm ñQ>oOda MT>Umam H$bmH$ma ZmQ>H$ g§në`mda {eè`mM§ VmQ> {\$adm`Mm. Ë`mÀ`m a§J_§Mmdarb n{hë`m E§Q´>rdoir \$Q>mŠ`m§Mm H$S>H$S>mQ> ìhm`Mm. A{Ve` CËgmhmV Am{U C_oXrZ§ Aer ZmQ>H§$$ Jmoì`mVrb H$mZm H$monè`mV

gmXa hmoV. JmdmVrb dm{f©H$ ZmQ>H$ åhUOo EH$ nd©UrM Agm`Mr. CËgdr a§J^y_r_wio \$º$ ì`mdgm{¶H$ ór H$bmH$mam§ZmM n¡gm {_im`Mm, Ago Zìho, Va ZmQ>çgm_mZ nwadUè`m§Zm Am{U a§J^yfmH$mam§Mmhr \$m`Xm ìhm`Mm. Eo{Vhm{gH$, nm¡am{UH$ Am{U gm_m{OH$ Aer gJir ZmQH§$ ¶m a§J^y_rda gmXa hmoV AgV. H$bmH$ma hm¡er Am{U JmdmVrb Agë`mZ§, gmXa H$am`bm ghO gmonr Aer ZmQ>H§$ gmXa hmoV. Aer hr gmonr ZmQ>H§$ {b{hUmao ZmQ>çboIH$hr Jmoì`mV V`ma Pmbo. Aem H$mhr ZmQ>H$H$mam§À`m Zmdmda e§^amhÿZ A{YH$ ZmQ>H$m§Mr Zm|X Amho. nU Jmoì`mMr hr CËgdr

{ZåZ ì¶mdgm{¶H$ g§ñWm 1990 À`m _Ü`mda Jmoì`mV AmUIrZ EH$m ZmQ>çàH$mambm gwédmV Pmbr. {ZåZì`mdgm{`H$ ZmQ>H$ H$aUmè`m g§ñWm Jmoì`mV Cä`m am{hë`m. Aem g§ñWm R>am{dH$ _mo~Xbm KoD$Z JmdmV ZmQ>H$ gmXa H$ê$ bmJë`m. JmdmVrb ~§X nS>boë`m CËgdr a§J^y_rda hr ZmQ>Ho$ gmXa hmoVmV. àm_w»`mZo H$moH$Ur ^mfoVrb ZmQ>Ho$ gmXa hmoVmV. Aem EHo$H$m ZmQ>H$mMo e§^amda à`moJ Xadfu Jmoì`mV hmoVmV. JmdmVrb ~§X nS>boë`m CËgdr a§J^y_rbm Xþgam n`m©` Zgë`m_wio Am°H}$ñQ´>m gmXa hmoV, Aem dmÚd¥§XmMo EHo$H$mir Jmoì`mV nod \w$Q>bo hmoVo. {S>ñH$mo bmBQ>g Am{U Vgb§M g§JrV; ~ogwa Am{U ~oVmb JmUmao Jm`H$, EH$ XmoZ {_{_H«$s H$aUmao ñQ>±§S>n H$m°_o{S>`Z Agm _gmbm AgUmam hm àH$ma hmoVm. gmV Vo AmR> hOma én`o _mo~Xbm KoD$Z Ago Am°H}$ñQ´>m JmdmV gmXa hmoV. ¶mM H$mimV Z_©{dZmoXr H$moH$Ur ZmQ>H$ Agm EH$ ZdrZ àH$ma a§J^y_rda C^m am{hbm. Am°H}$ñQ´>m gmXa H$am`bm OodT>m IM© hmoV Ago, Ë`m nojm H$_r IMm©V hr ZmQ>Ho$ hmoD$ bmJbr. Vgm hm EH$X_ ZdrZ àH$ma Amho, Ago åhUVm `oUma Zmhr. H$maU ZmQ>H$ H§$nZr hm àH$ma Jmoì`mV hmoVm. Aem H§$nÝ`m Jmoì`mVrb Jmdm§V ZmQ>Ho$ gmXa H$arV. nU Aer ZmQ>Ho$ CËgdr a§J^y_rbm n`m©` åhUyZ gmXa hmoV ZgV. JmdmVrb CËgdr a§J^y_r H$m¶©aV Agm`MrM. Am{U H§$nZrMr ZmQ>Ho$hr g_m§VanUo gmXa ìhm`Mr. nU Am°H}$ñQ´>m ¶m àH$mambm n`m©` XoUmè`m ¶m a§J^y_rda Ë`mhÿZ Zdo Ago H$mhr KS>VmZm {XgV Zmhr. ZmQ>H$m§_Ü`o VmoM VmoM nUm OmUdm`bm bmJbm`. Am{U ho gË` Ë`m a§J^y_rda H$m_ H$aUmao H$bmH$mahr _mÝ` H$aVmV. Xhm Vo n§Yam hOma én`o _mo~Xë`mV Xþgao H$m` {_iUma? _J Am°H}$ñQ´>m hm àH$ma ZH$mogm Pmbm Vg§M H$mhr ¶m a§J^y_r~m~VrVhr KSo>b, ¶mV Zdb Zmhr.. nmZ 4 da ►

H$mUH$moUMo nmD$b {Z‘ehamÀ¶m {XeoZo Joë¶m 50-60 dfmªV H$mUH$moU ZJanm{bH$m joÌmMm Am‘ybmJ« ~Xb Pmbm Amho. ¶m nm{bH$m joÌmV nm¶m^yV gw{dYm dmT>ë¶m. e¡j{UH$ joÌmV Mm§Jbr àJVr Pmbr. ZdrZ gwg‚m Amamo½¶ H|$ÐmMr B‘maV Am{U CËH¥$îQ> dmñVwH$boMo ~jrg {‘idbobm H$X§~ ~gñWmZH$ ¶m ~m~r ¶m nm{bH$m joÌmV R>iH$nUo ZOaog nS>VmV.

pñW˶§Va ào‘mZ§X nmJr

H$m

UH$moU ZJanm{bH$m joÌ nydu MmdS>r joÌmn¶ªV ‘¶m©{XV ‘mZbo Om¶Mo. ˶mV ZJg}-nmimoio n§Mm¶V d Aݶ ^mJm§Mm A§V^m©d H$éZ 1978 ‘ܶo H$mUH$moU ZJanm{bH$m ApñVËdmV Ambr. 10 dm°S>© V¶ma H$aʶmV Ambo. ˶mZ§Va {dH$mgmbm MmbZm {‘imbr. H$mUH$moU ZJanm{bH$m joÌmVrb "MmdS>r' ho ‘ܶdVu {R>H$mU ¶m ZJamMo ‘w»¶ H|$Ð R>abo. MmaañVm ¶oWo AmYr emgH$s¶ Cƒ ‘mܶ{‘H$ H|$Ð gwê$ H$aʶmV Ambo. lr ‘pëbH$mOw©Z {dÚmb¶mV gm¶§H$mir AH$amdr d ~mamdrMo dJ© Mmbm¶Mo. ˶mZ§Va ‘mñVr‘i ¶oWo gaH$maZo O‘rZ g§nmXZ H$éZ Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mgmR>r ZdrZ gwg‚m B‘maV ~m§Ybr. 15 dfmªnydu H$mUH$moUmV lr ‘pëbH$mOw©Z ‘hm{dÚmb¶ gwê$ Pmbo. ¶mV H$bm d dm{UÁ¶ emIm§Mo nXdrn¶ªVMo {ejU KoUo ¶m Vmbw³¶mVrb {dÚm϶mªgmR>r gmo¶rñH$a Pmbo. nydu XhmdrZ§Va {ejUmgmR>r {dÚm϶mªZm ‘S>Jmdbm Omdo bmJm¶Mo. emgZmZo ‘mñVr‘i ^mJmV Am¶.Q>r.Am¶. gwê$ H$ê$Z doJdoJio Vm§{ÌH$ Aä¶mgH«$‘ gwê$ Ho$bo. OdiM H|$Ð gaH$maV’}$ Odmha ZdmoX¶ {dÚmb¶hr gwê$ H$aʶmV Ambo. ¶m {dÚmb¶mV X{jU Jmoì¶mVrb {d{dY ^mJmVyZ {ZdS>ʶmV Ambobo {dÚmWu ghmdr Vo ~mamdrn¶ªVMo {ejU KoVmV. AemàH$mao H$mUH$moU nm{bH$m joÌmV e¡j{UH$ {dH$mg PnmQ>çmZo Pmbm. H$mhr dfmªnydu emgZmZo emgH$s¶ H$m¶m©b¶ g§Hw$b ~m§Ybo. {d{dY

{R>H$mU ^mS>onÅ>rda MmbUmar ~hþVm§e emgH$s¶ H$m¶m©ëm¶o ¶m EH$mM B‘maVrV EH$m N>VmImbr AmUʶmV Ambr. ˶mV ‘m‘boXma H$m¶m©b¶mgh BVa {d{dY H$m¶m©b¶m§Mm g‘mdoe Amho. XmoZ dfmªnydu Cn{Oëhm{YH$mar H$m¶m©b¶hr gwê$ H$aʶmV Ambo. ‘Zmoha nauH$am§À¶m ‘mJrb ‘w»¶‘§ÌrnXmÀ¶m H$ma{H${X©V ¶mM nm[bH$m joÌmVrb ZJg} à^mJmV ZdrZ ~gñWmZH$ ~m§YʶmV Ambo. VgoM MmdS>r à^mJmV gm‘m{OH$ Amamo½¶ H|$ÐmgmR>r ZdrZ gwg‚m B‘maV ~m§YʶmV Ambr. ho ‘moR>o àH$ën C^o am{hë¶mZo OZVoMr J¡agmo¶ Xÿa Pmbr. nmimoio {H$Zmè¶mMo Zmd OmJ{VH$ n¶©Q>Z ZH$memda PiH$ë¶mda ¶m {R>H$mUr n¶©Q>Z ì¶dgm¶ gwê$ Pmbm Am{U AënmdYrV {dñVmabm. gr. Ama. PoS>. ‘ܶo Ad¡Y ~m§YH$m‘o C^r am{hbr. ì¶mdgm{¶H$ bmImo én¶o H$‘mD$ bmJbo. ˶m‘wio {H$Zmè¶mdarb ‘moH$ù¶m, Iwë¶m gm¢X¶m©bm ~mYm Ambr. A‘brnXmWmªMm ì¶dhma Nw>߶m ‘mJm©Zo gwê$ Pmbm. ~rM nmQ>çm© dmT>ë¶m. nm{bHo$bm h§Jm‘r Jmù¶m§H$Sy>Z Xadfu ‘hgyb {‘iV Agbm Var n¶©Q>ZmÀ¶m ZmdmImbr J¡aàH$mahr dmT>bo. amO~mJ ¶oWo ^ì¶ n§MVmam§{H$V [agm°Q>© gwê$ Pmbo. eoH$S>mo ~oamoOJmam§Zm à˶j d Aà˶j amoOJma CnbãY Pmbm. ¶m [agm°Q>©‘wio H$mUH$moU nm{bHo$bm bmImo ê$n¶o ‘hgyb {‘iy bmJë¶mZo nm{bH$m ñdmdb§~r ~Zbr. nm{bHo$bm emgZmZo

Jmodm ‘w³VrÀ¶m gwdU©‘hmoËgdr dfm©{Z{‘Îm {Xbobm XmoZ H$moQ>r én¶m§Mm {ZYr dmnê$Z ZdrZ nm{bH$m B‘maV ~m§YʶmMm {ZU©¶ KoVbm, ‘mÌ Vmo AÚmn àb§{~V Amho. MmdS>r ~mOmamV Owݶm B‘maVr nmSy>Z ZdrZ B‘maVr Cä¶m am{hë¶m. AZoH$ {Zdmgr B‘maVr ~m§Yë¶m Joë¶m. ˶m‘wio AbrH$S>À¶m H$mimV ¶m ^mJmV gm§S>nmʶmMm àíZ {Z‘m©U Pmbm Amho. XþH$mZo dmT>br, Ver nm{Hª$JMr g‘ñ¶mhr ^oS>gmdy bmJbr Amho. nm{bH$m B‘maVrg‘moa nm{bHo$Zo ~m§Ybobo ‘mgir ‘mH}$Q> d XmoZ B‘maVr ‘mÌ nm{bHo$À¶m {Z¶moOZ eyݶVoMo àXe©Z KS>{dVmV. H$mUH$moU nm{bH$m joÌmV ^m¡{VH$ d e¡j{UH$ gw{dYm dmT>ë¶m Iè¶m, nU ¶oWrb ~aoM ì¶mdgm{¶H$ d emgH$s¶ ZmoH$aXma ‘S>Jmd ehamV âb°Q> KoD$Z amhVmV. ¶oWo {~JaJmo‘§VH$s¶ H$m‘Jma doJdoJù¶m H$m‘m§gmR>r ^mS>çmÀ¶m Imoë¶m§V amhmV AmhoV. H$mUH$moU JmdmMo AmVm N>moQ>çm åhUOo {Z‘ehamV ê$nm§Va Pmbo Amho. AmVm bmoH$m§Mr l‘e³Vr H$‘r Pmbr Amho. ñWm{ZH$ bmoH$m§Zr emar[aH$ H$m‘m§H$S>o nmR> {’$adbr Amho. ˶m§Mr OmJm ~mhoarb H$m‘Jmam§Zr KoVbr. H$mUH$moU nm{bH$m joÌ eharH$aUmH$S>o AmJoHy$M H$aV AgVmZm Amnë¶m ‘yi gm¢X¶m©bm ‘mÌ J‘mdyZ ~gbo Amho. nmZ 4 da ►


4 Gulmohar 2_Layout 1 03-11-2012 19:43 Page 1

2 a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

~mbH$ {ejU h³H$ A{Y{Z¶‘mVrb H$b‘ 16 da MMm© Amdí¶H$ 21

Am°³Q>mo~aÀ¶m e¡j{UH$ {dMmanrR>‘ܶo ~mbH$m§Mm ‘mo’$V d g³VrÀ¶m {ejUmMm h³H$ A{Y{Z¶‘ 2009 Mr AmoiI d n[a{eîQ>mV {Xboë¶m ‘mZH$mMr g{dñVa MMm© Ho$br hmoVr. Am°³Q>mo~a ‘{hݶmV ¶mM A{Y{Z¶‘mÀ¶m H$b‘ 16 ‘Yrb VaVwXtMm nwZ{d©Mma H$aʶmgmR>r Mma {ejU‘§Í¶m§Mr Cng{‘Vr H|$Ð gaH$maZo Zo‘br Amho, Aer ~mV‘r Ambr. ˶mda S>m°. A. b. Xoe‘wI ¶m§Zr "nwÝhm nmg/ZmnmgÀ¶m eoè¶mMr KmB© H$embm?' ¶m erf©H$mImbr {b{hbobm boI gH$mi nwUo Am{U Jmo‘§VH$À¶m 13/10 À¶m A§H$mV à{gÕ Pmbm Amho. Omo {H$Vr {ejH$m§Zr-nmbH$m§Zr dmMbm, ¶mMr ‘m{hVr {‘iV Zmhr. ¶m X¡{ZH$mZo Zm§§oX ¶m gXamV ¶m ~mV‘rMr XIb KoVbobr Amho, ho {H$VrOUm§Zm ‘mhrV Amho. XmoÝhr à{V{H«$¶m§‘ܶo H$b‘ 16 ‘Yrb VaVyX ~XbʶmMr KmB© H$ê$ Z¶o. {ZXmZ AmR> df} H$mbmdYrMr dmQ> nhmdr Ago gwM{dʶmV Ambo Amho, Oo ‘m¶mgma»¶m {ejUào‘rbm ¶mo½¶M Amho, Ago dmQ>Vo. ˶mÑîQ>rZo g{dñVa MMm© H$am¶bm hdr Am{U Jmoì¶mgma»¶m N>moQ>çm amÁ¶mZo Var ˶mbm g§‘Vr Z XoVm Jmoì¶mVrb emim§V ¶m VaVwXrMm nmqR>~m {‘idʶmgmR>r nmbH$m§Mo à~moYZ AmVmnmgyZM gwê$ H$amdo. H$b‘ 16 ‘Yrb VaVyX gm§JVo, H$s emioV àdoe {Xboë¶m H$moU˶mhr ~mbH$mg H$moU˶mhr dJm©‘ܶo ‘mJo R>odVm ¶oUma Zmhr qH$dm àmW{‘H$ {ejU nyU© hmoB©n¶ªV emioVyZ H$mTy>Z Q>mH$Vm ¶oUma Zmhr. ¶mMm gmonm AW© H$moU˶mhr {dÚm϶m©bm B¶Îmm AmR>drn¶ªV AZwÎmrU© H$aVm ¶oUma Zmhr. Zmnmg H$aVm ¶oUma Zmhr. {dÚm϶mªÀ¶m narjm hmoUma ZmhrV. narjm KoD$ ZH$m, aÔ H$am, Ago H$moUVohr dm³¶ ¶m VaVwXrV Zmhr. na§Vw ¶mg§~§Yr gd© KQ>H$m§V nmbH$, {ejH$ {dÚm϶mªV J¡ag‘O AmhoV (Iao, Va J¡ag‘O ngadbo OmV AmhoV.) narjm ZmhrV åhUOo {ejH$ {eH$dUma ZmhrV. {dÚmWu Aä¶mg H$aUma ZmhrV. H$moUVm {dÚmWu hþema Amho, ho ˶m‘wio H$iUma Zmhr. doY {ejUmÀ¶m h³H$mMm ¶m S>m°. {Jare gm‘§V ¶m§À¶m nwñVH$mV ¶m H$m¶ÚmV Oo ~Xb gwM{dbo AmhoV, ˶m‘ܶo H$b‘ 16 À¶m ~m~VrV H$moU˶mhr ~mbH$mbm ‘mJo R>odVm ¶oUma Zmhr, ¶m VaVwXrMm

gmH$ë¶mZo {dMma H$ê$Z Amdí¶H$ Vo ~Xb H$m¶ÚmV H$am¶bm hdoV, Ago åhQ>bo Amho. na§Vw ¶m VaVwXrMo ñdmJV H$aUmao {ejUVÁk ¶m A{Y{Z¶‘mVrb H$b‘ 29 ‘Yrb VaVwXr‘wio H$b‘ 16 ‘Yrb VaVyX ¶mo½¶ Aä¶mgH«$‘ d ‘y붑mnZ à{H«$¶o‘wio {ejUmV gmV˶ amIʶmg gmhmæ¶^yV hmoB©b, Ago ‘mZVmV. "AmOMm gwYmaH$' ¶m ZmJnyahÿZ à{gÕ hmoUmè¶m E{àb 2012 Mm A§H$ JwUdÎmmnyU© {ejU {deofm§H$ åhUyZ à{gÕ Pmbm Amho. dYm© ¶oWo ‘hmamîQ´>mVrb {ejUmV ag AgUmar ‘§S>ir 14-15 OmZodmar 2012 amoOr EH$Ì O‘br Am{U ˶m§Zr H$b‘ 8 d H$b‘ 29 Zwgma ^maVmVrb à˶oH$ ‘wbmbm Mm§Jë¶m JwUdÎmoÀ¶m {ejUmMm h³H$ {‘imbm Amho. na§Vw ˶mMr A§‘b~OmdUr H$aʶmÀ¶m ÑîQ>rZo amÁ¶gaH$ma nwaogo J§^ra Zmhr. g‘mO Va ZmhrM. ˶mÑîQ>rZo {dMma‘§WZ ìhmdo åhUyZ g‘mOKQ>H$m§V H$m‘ H$aUmao {ejH$, A{YH$mar, H$m¶©H$V} d {ejUVÁk EH$Ì Ambo hmoVo. ˶m gdmªZr Oo {dMma‘§WZ Ho$bo, ˶mda AmYmarV boIm§Mm g§J«h ¶m {deofm§H$mV dmMm¶bm {‘iVmo. ˶mVrb ‘hÎdmÀ¶m ‘wÚm§Mr MMm© H$b‘ 16 ‘Yrb VaVwX ¶mo½¶M Amho, Ago ñnîQ> H$aVo. ‘wbm§Mo ‘y붑mnZ gmV˶nyU© gdªH$f ‘y붑mnZ nÕVrZo Ho$ë¶mg ‘wbm§Zm {H$Vr ¶oVo, ¶m~Ôb Zo‘H$m A§XmO XoD$ eH$Vo. {eH$ʶmÀ¶m à{H«$¶oVbo ‘y붑mnZ Zoh‘r {eH$ë¶mZ§VaM ìhm¶bm hdo. Á¶mZo {eH$dbo ˶mZoM H$am¶bm hdo. amîQ´>r¶ Aä¶mgH«$‘ AmamIS>m 2005 Am{U {ejU h³H$ A{Y{Z¶‘ ¶m‘ܶo {ejH$m§Zr ñdV: Ho$bobo ‘y붑mnZ ‘hÎdmMo ‘mZbo Amho. AmH$m[aV ‘y붑mnZ Am{U g§H${bV ‘yë¶m‘mnZ Aem XmoZ à‘wI KQ>H$m§Mm ¶mV g‘mdoe H$aʶmV ¶oVmo. AmH$m[aH$ ‘y붑mnZ åhUOo {dÚmWu à˶j AmH$ma KoVmZm åhUOoM {dÚmWu à˶j {eH$VmZm H$amd¶mMo ‘y붑mnZ hmo¶. Va g§H${bV ‘y붑mnZ ho à˶oH$ gÌmÀ¶m eodQ>r {dÚm϶mªZr {‘idboë¶m kmZmMr nS>VmiUr AgVo. AmVmn¶ªV g§H${bV ‘y붑mnZmV boIr narjm ¶m EH$mM V§Ìmda ^a {Xbm OmV hmoVm. ¶mMm Cn¶moJ nmg Zmnmg (CÎmrU© - AZwÎmrU©) R>a{dʶmgmR>r Am{U à˶oH$ {df¶mV {H$Vr JwU {‘imbo ¶mgmR>rM Ho$bm OmV Ago. Iao Va ‘wbm§Mr ~bñWmZo OmUyZ ¿¶m¶bm, Vr

e¡j{UH$ {dMmanrR> AmH$m[aH$ ‘y붑mnZmV X¡Z§{XZ {ZarjU, Vm§oS>r H$m‘, àm˶{jH$ H$m‘, à¶moJ, CnH«$‘, H¥$Vr àH$ën MmMUr, ñdmܶm¶, dJ©H$m¶©, ñd¶§‘y붑mnZ, ghmܶm¶r ‘y붑mnZ ¶mgma»¶m gmYZV§Ìm§Mm Cn¶moJ H$am¶Mm AgVmo. g§H${bV ‘y붑mnZmV boIr, Vm§oS>r Am{U àm˶{jH$ à˶oH$ gÌmgmR>r doJio JwU XoD$Z H$am¶Mo AgVo. g§H${bV ‘y붑mnZ H$aVmZm ‘wbm§Zm ˶m§À¶m JaOoà‘mUo doi Úm¶bm hdm Am{U ‘w»¶ åhUOo H$moU˶mhr gmYZV§ÌmMm dmna H$aVmZm JwU Z XoVm loUr XoʶmMr nÕVr Cn¶moJmV AmUm¶Mr Amho. AWm©V ¶m n«H$maÀ¶m A§‘b~OmdUrV gdm©{YH$ ‘hÎdmMr ^y{‘H$m {ejH$mMr Amho. ¶mgmR>r {ejH$m§Zm Ñ{îQ>H$moZmV ~Xb H$amdm bmJob Am{U nmbH$m§Zmhr {ejH$mda {dídmg R>odyZ, ¶mo½¶ ghH$m¶© H$amdo bmJob. H|$Ð gaH$maZo H$b‘ 16 H$b‘ 29 ¶mZwgma {ejU ~mbH$H|${ÐV, AmZ§XXm¶r Am{U H¥$Vrerb ìhmdo ¶mÑîQ>rZo nmdbo CMbbr AmhoV. ¶m‘wio {dÚm϶mªV AmË‘{dídmg dmT>ob d ˶m§Zm ñdV:À¶m j‘Vm§Mr AmoiI hmoB©b. AmR>drn¶ªV gJio CÎmrU© ¶m nmR>r‘mJÀ¶m VÎdkmZmMr gyÌo gm§JyZ Am{U emimVrb nmbH$ -{ejH$ g§Km§Zr 1 {S>g|~an¶ªV ¶mgmR>r Img ~¡R>H$ KoD$Z {ejUh³H$ H$m¶ÚmÀ¶m H$b‘ 16 ‘Yrb VaVyX VerM R>odʶmgmR>r H|$Ð gaH$maH$S>o AmJ«h YaʶmMr {dZ§Vr H$ê$Z Wm§~Vmo. J«m‘{ejU g{‘VrZohr ¶mgmR>r Img ~¡R>H$ ¿¶mdr. gyÌo : ‘wbo Amnbr AmnU {eH$V AgVmV. à˶oH$ ‘yb doJio AgVo. à˶oH$ ‘yb hþema AgVo, Vo ˶mbm bm^boë¶m ~wpÕ‘ÎmoÀ¶m joÌmV. {d{dYm§Jr à˶j AZw^d hoM ‘|XÿMo ImÚ AgVo. à˶oH$mMr {eH$ʶmMr nÕVr d JVr doJdoJir AgVo.

LLL

nmZ 1 déZ ► AmVm AbrH$S>À¶m H$mimV ¶oWrb eoVO{‘ZrV ‘mVrMm ^amd Q>mHy$Z ì¶mdgm{¶H$ d {Zdmgr B‘maV àH$ën C^o amhVmZm {XgVmV. eoVH$è¶m§Zr eoVrH$S>o nyU©nUo nmR> {’$adë¶mZo eoVO{‘Zr nS>rH$ R>odë¶m Joë¶m AmhoV. Mmnmobr YaUmMo nmUr MmdS>r d ZJg} ^mJmV AmUyZ VoWrb eoVrbm nwa{dʶmMm à¶ËZ hmoVm, nU eoVO{‘ZrH$S>o nmR> {’$a{dë¶mMoM {MÌ gd©Ì ÑîQ>rg nS>Vo. e{ZdmaÀ¶m AmR>dS>çmÀ¶m ~mOmam‘wio ~oiJmd d hþ~ir ^mJmVyZ ’$i^mOr d nmbo^mOr ¶oWo ¶oD$ bmJbr. ˶m‘wio bmoH$m§Mm ñWm{ZH$ ^mÁ¶m§H$S>o Agbobm AmoT>m H$‘r Pmbm. 15-20 dfmªnydu ZJg} ^mJmV H$moH$U aoëdo ñWmZH$ ~m§YʶmV Ambo. ˶m‘wio ¶oWrb ZmJ[aH$m§Mr H$mhr à‘mUmV gmo¶ Pmbr. nU ¶m ñWmZH$mdê$Z bmoH$b aoëdo JmS>çm§VyZ H$Zm©Q>H$mV Xmê$ ZoʶmMo àH$ma gwê$ Pmbo AmhoV. BWo XdmImZo Agbobo ñWm{ZH$ S>m°³Q>a amhVmV ‘mÌ ‘S>JmdmV. ˶m‘wio emgH$s¶ Amamo½¶ H|$Ðmdarb VmU dmT>bobm Amho. H$mUH$moU nm{bH$m joÌmMm {dH$mg Iyn Pmbm, nU ZmJ[aH$m§À¶m ‘ZmMm {dH$mg hmoUo ~mH$s Amho.

ho ‘Zm, {ddoH$mMr H$mg Ya gwZ§Xm Jm§dH$a,

‘ao EH$ ˶mMm XþOm emoH$ dmho& AH$ñ‘mV Vmohr nwT>o OmV Amho& nwaoZm OZr bmo^ ao jmo^ ˶mVo& åhUmoZr OZr ‘mJwVm OÝ‘ KoVo &&16&&

‘mZdr OrdZm‘ܶo AQ>i AgUmar JmoîQ> åhUOo ‘¥Ë¶y! Ooìhm AmnU Xþgè¶mMm ‘¥Ë¶y nmhVmo Voìhm AënH$mi emoH$mHy$b hmoVmo. AmnUhr ¶mM ‘¥Ë¶w‘mJm©Zo OmUma AmhmoV, ho H$mhr AmnU ˶mdoir bjmV KoV Zmhr. H$mhr XmUo Om˶mV AmgVmV. Va H$mhr XmUo gwnmV AgVmV. H$mi hm gdmªMo aJSy>Z nrR>M H$aUma AgVmo. nU ho g˶ ñdrH$mam¶bm Amnbo ‘Z V¶maM ZgVo. OUy H$m¶ [Ma§OrdnX KoD$ZM AmnU OÝ‘bmo¶ Ago à˶oH$mbm dmQ>V AgVo. na§Vw AH$ñ‘mV ‘¥Ë¶yMm jU ¶oD$Z R>onVmo Am{U H$mi AmnUmda PS>n KmbVmo. jUmYm©V AmnU H$mimMo ^ú¶ ~ZVmo. AZ§V H$mimnmgyZ F$Vy§Mo MH«$ Ogo {’$aV Amho, VgoM OÝ‘‘¥Ë¶wMo MH«$hr {’$aV Amho. ¶m MH«$m‘ܶo gd©OU {’$aVM AmhoV. åhUyZ doirM gmdY hmoʶmMm Bemam Amnë¶mbm XoV AmhoV. ‘mZdr OrdZmV fS²>{dH$ma AgVmVM. ˶m‘wio Hw$UmMm ‘¥Ë¶y nm{hbm H$s emoH$mHy$b ìhm¶bm hmoVo. ¶m emoH$m‘wio Xþ~ionUm ¶oVmo. ˶m‘wio ñd{hV {dgam¶bm hmoVo. AmnbonUmÀ¶m ^mdZoVyZ bmo^ {Z‘m©U hmoVmo.

bmo^mVyZ jmo^ {Z‘m©U hmoVmo. CÛoJ ¶oVmo. H$maU à˶oH$ {dH$mam‘ܶo BVa nmM {dH$ma XS>bobo AgVmV. ¶m {dH$mam‘wioM ‘mUgmbm naV naV OÝ‘ ¿¶mdm bmJVmo. åhUyZ {dH$maa{hV hmoʶmMm à¶ËZ H$am¶bm hdm. {Z{d©H$ma hmoʶm‘ܶoM ‘mZdmMo H$ë¶mU Amho. Ho$di ZaXohmVM ho e³¶ Amho. ¶mo½¶ à¶ËZ d gX²Jwê§$Mr H¥$nm Pmbr Va ‘mUyg {dH$maa{hV hmoD$Z OÝ‘‘¥Ë¶wÀ¶m ahmQ>JmS>½¶mVyZ gwQy> eH$Vmo. Ago g‘W© Amnë¶mbm ImÌrnyd©H$ gm§JV AmhoV.

‘Zr ‘mZd ì¶W© {M§Vm dmhVo& AH$ñ‘mV hmoUmao hmoD$Zr OmVo& KS>o ^moJUo gd©{h H$‘©¶moJ§o& ‘Vr‘§X Vo IoX ‘mZr {d¶moJo &&17&& ‘mZdr ‘Z ho A{VM§Mb Amho. gVV H$moU˶m Zm H$moU˶m {dMmamV Vo JTy>Z Jobobo AgVo. ^yVH$mbrZ JmoîQ>tMm ‘mJmodm Vo KoVM AgVo. nU ^{dî¶ H$mimV

ñnYm© joÌmV {dO` {‘iob. Am{W©H$ Ñï²>`m AmR>dS>m N>mZ OmB©b. ì`mdgm{`H$ d Jw§VdUwH$sVrb {‘iH$V hñVJV hmoD$Z g‘mYmZ hmoB©b. ghmdm ewH«$ {damoYH$ eÌy§er g‘PmoVm KS>drb. gá‘ adr eZr Xm§nË` OrdZ {H$aH$moi VUmd‘wº$ R>odrb. AmR>ì`m ~wY amhÿ ‘wio H$mhr M{H$V H$aUmè`m KQ>ZoMr ‘m{hVr {‘iyZ AmnU g§^«{‘V ìhmb. XyaJm‘r `moOZmV H$mhr AS>MUtMm gm‘Zm H$amdm bJob. EHy$U AmR>dS>m g‘mYmZH$maH$ OmB©b.

amerV Jwê$ d Ho$Vy AmhoV. Amnë`m nwamoJm‘r {dMmagaUr d gmpËdH$ ‘Vm§Mm bmoH$mV AmXa amhrb. Am{W©H$ `moOZm ‘mJu bmJVrb. ‘wbm§À`m àJVrZo gwImdmb. eÌwñWmZmV adr eZr Agë`mZo Amamo½`mÀ`m VH«$mar dmT>Vrb. eÌy§Mm Ìmg CØdë`mg Vmo gaH$ma Xa~mar, H$moQ>m©Vhr OmD$ eH$Vmo. ‘§Ji Aï>‘mV AgVm dmhZ H$miOrnyd©H$ Mmbdmdo. eÌyH$So> OmñV VmUy Z`o.

{‘WwZ : OmoS>rXmamg g‘OyZ ¿`m gá‘mVrb ‘§Ji Xm§nË` OrdZmV VUmd AmUy eH$Vmo. ‘V^oX {dH$monmg OmC eH$VmV. nañnam§Zr EH$‘oH$mg g‘OmdyZ KoUo Amdí`H$ Amho. MVwWm©Vrb ewH«$ Eaìhr gm¡»`Xm`H$ Amho. ì`dgm` CËH¥$ï> Mmbob. n§M‘ adr eZr ‘wio ‘wbm§nmgyZ ‘ZmV ZmIwfr `oD$ eH$Vo. {damoYH$m§Mo S>mdnoM g’$b hmoUma ZmhrV. Iao gmjrnwamdo g‘moa `oD$Z Vo ImoQ>o nmS>bo OmVrb. Amnbm IaonUm OmñV COi hmoB©b.

H$H©$ : àdmg d JmR>r^oQ>rMr eŠ`Vm amerVyZ 5 d 6 VmaIobm M§ÐmMo ñdamerVyZ ^«‘ ~è`mM OUm§Zm àdmg`moJ VgoM {deof JmR>^oQ>tMo `moJ XoV Amho. YZoe adr MVwWmªV Agë`mZo Am{W©H$ bm^mg AZwHy$b Zmhr. Var namH«$‘ ñWmZmV ewH«$ Agë`mZo n¡em§Mr JaO ^mJyZ OmB©b. ‘wbm§H$Sy>Z H$mhr MwH$^yb hmoD$Z ‘Zmg bmJob. ghmdm ‘§Ji eÌy§Zm KmVH$ H$mañWmZmg àd¥Îm H$arb. bm^mVrb Jwê$ g§ajH$ Amho.

qgh : CËgmhH$maH$ AmR>dS>m M§ÐmMo `m {‘ÌamerVyZ ^«‘U hmoV Agë`mZo 8 Vo 12 Zmoìh|~a Iyn CËgmh dmT>ob. YZñWÞV ewH«$ Agë`mZo ì`mdgm{`H$ AW©bm^ ‘Zgmoº$ hmoB©b. H$mhr ~maJibobr H$m‘o ghO OwiyZ `oVrb. namH«$‘ñWmZmVrb adr eZr `m Ñï>rZo CnH$maH$ R>amdo. MVwWm©Vrb ~wY H$mhr gwIX dmVm© XoB©b. n§M‘ ‘§Ji ‘wbmH$Sy>Z H$mhr MmåJbo H$V¥©Ëd KS>drb. J{^©UrZr ñdV:Mr H$miOr ¿`mdr. ì`dgm` ì`dpñWV amhrb.

H$Ý`m : g§VmofXm`r AmR>dS>m amerV ewH«$, gá‘mV hf©b ho J«h‘mZ CÎm‘ AW©àmár d N>mZ nm[admarH$ gm¡»` XoUmao Amho. namH«$‘ ñWmZmVrb ~wY amhÿ BÀNy>H$m§Zm naXoe J‘Zmg§~§Yr V`mar H$aÊ`mg `mo½` Amho. YZñW adr eZr H$mhr H$m¡Qw>§{~H$ {damoY, ì`mdgm{`H$ AS>MUr Xe©{dVmV. MVwW© ‘§Ji O‘rZ gwYmaUm, IaoXr Aem H$m‘mg AZwHy$b Amho. ^m½`ñW Jwê$ {ddmhoÀNy> d g§VVràmárMr H$m‘Zm AgUmè`m§Zm AZwHy$b Amho.

H$mUH$moUMo nmD$b {Z‘ehamÀ¶m {XeoZo

‘Zmo~moY 9

Á¶mo{VfmMm¶© aKwZmW A. C‘¶} ‘of : g‘mYmZH$maH$ AmR>dS>m

d¥f^ : dmX{ddmX VmUy ZH$m

H$m{bXmg ~m. ‘amR>o Hw$R>o H$‘r nS>V AmhoV, ho nmhm¶bm d ˶mdê$Z AܶmnZmV gwYmaUm ìhmdr ¶mgmR>r ¶m ‘y붑mnZmMm dmna Ho$bm Jobm Zmhr. {edm¶ boIr narjoVrb gmè¶m àíZm§Mm ^a nmR>çnwñVH$mda, ñ‘aUe³Vrda, nmR>m§Vamda Agm¶Mm. ˶m‘wio narjoÀ¶m doir KmoH$bobo Omo CÎm‘ àH$mao AmoHo$b ˶mbm OmñV JwU {‘iʶmgmR>r Ýhm¶Mm. g§O¶ qeXo ¶m§Zr ‘hmamîQ´> Q>mBågÀ¶m 21 {S>g§o~a 2011 À¶m A§H$mV gmV˶nyU© d gdªH$f ‘y붑mnZm~m~V nmbH$m§V Oo J¡ag‘O AmhoV, Vo Xÿa H$aʶmMm Mm§Jbm à¶ËZ Amnë¶m "JaO Ñ{îQ>H$moZmVrb ~XbmMr' ¶m boImV H$obm Amho. ˶m§À¶m åhUʶmZwgma gmV˶nyU© d gdªH$f ‘y붑mnZ nÕVr hm {ejUjoÌmVrb EH$ H«$m§{VH$maH$ {ZU©¶ Amho. ¶m {ZU©¶m‘wio nmR>m§Va, ñ‘aUe³Vr, boIZH$m¡eë¶ ¶m MH«$ì¶whmV AS>H$bobr narjm nÕVr Iè¶m AWm©Zo ì¶mnH$ Pmbr Amho Am{U H$b‘ gmoimVrb VaVwXr‘wio Vr A{YH$ à^mdr H$aʶmÀ¶m ÑîQ>rZo {ejH$ H$m‘ H$ê$ eH$Vrb. nmR>çnwñVH$mMo Jwbm‘ ~Zbobo {ejH$ Am{U {dÚmWu ¶mVyZ ‘w³V hmoD$ eH$Vrb. nmR>çnwñVH$mVrb {ejU XoD$ eH$Vrb. ^mfo‘ܶo Ame¶ {eH$m¶Mm ZgVmo, Va à˶j ^mfmM AmË‘gmV H$am¶Mr AgVo. {d{dYm§Jr ^m{fH$ AZw^d d¶mo‘mZmZwgma/ B¶ÎmoZwgma {ZdSy>Z ^mfm {eH${dVm ¶oB©b. J«m‘‘§JbÀ¶m emioV ^mfm {ejU H$go Ho$bo OmVo, ˶mMm Aä¶mg {ejH$m§Zr Ho$ë¶mg nmR>çnwñVH$m{edm¶ ^mfm H$er {eH$Vm ¶oVo, Vo H$iy eHo$b. àm. a‘oe nmZgo ¶m§À¶m "{Zio AmH$me, {hadr PmS>o, H$mir ‘mVr' ¶m nwñVH$mMo gImob dmMZ {ejH$m§Zr Am{U nmbH$m§Zr H$amdo. boIZmgmR>r {bhmdo ZoQ>Ho$, hm ‘mYwar nwa§Xao ¶m§Mm J«§W Aä¶mgm¶bm hdm. amoOMo dV©‘mZnÌ, ‘wbm§gmR>r V¶ma Ho$bobr àW‘, Z°eZb ~wH$ Q´>ñQ>, Á¶moËñZm àH$meZ, Jadmao ~mb^dZ ¶mgma»¶m nwñVH$m§Mm Cn¶moJ H$ê$Z ^mfm {eH$Vm ¶oB©b.

gmám{hH$ am{e^{dî¶

Amnbo H$go hmoUma? hr qMVm ˶mbm ^oS>gmdV AgVo. dmñV{dH$ H$miOr H$ê$Z KS>Umè¶m JmoîQ>r Q>miVm ¶oV ZmhrV. Oo H$m¶ KS>Uma, Vo AH$ñ‘mV KSy>Z OmVo. ˶mda Amnbm A{YH$ma ZgVmo. ¶m gd© KS>Umè¶m JmoîQ>tZm AmnUM O~m~Xma AgVmo. AmnU H$‘© H$ê$Z Oo ~rOmamonU Ho$bobo AgVo, ˶mMoM ho ’$i AgVo. ewÕ ~rO noabo, Va ˶mMr ’$io Jmo‘Q>rM ¶oUma. {dfmar ~rnmgyZ {dfd¥jM hmoUma, åhUyZM AmnU Oo H$aVmo Vo ^moJVmo. Oo A{dMmar bmoH$ AgVmV, ˶m§Zm Ago dmQ>Vo, H$s na‘oídaM Amnë¶mbm Ago ^moJ ^moJm¶bm bmdVmo. H$mhr ‘mUgo ‘mÌ gpX²dMmar AgVmV. AkmZr, A{dMmar 춳Vrda fS>[any ‘mV H$arV AgVmV. ˶m‘wio ˶m§À¶m OrdZmV ÌmgmMr ‘m{bH$mM gwê$ hmoVo. dmñV{dH$ nmhVm na‘oídaM Amnbm nmbZH$Vm© AgyZ AmnU ˶mMrM boH$ao AmhmoV, hr JmoîQ> H$m¶‘ ‘Zmda R>gdm¶bm hdr. na‘oídamMo ñ‘aU R>oD$ZM Amnbo X¡Z§{XZ ì¶dhma H$am¶bm hdoV. ˶mMrM ñVwVr Ho$br nm{hOoo. ^³Vr Ho$br nm{hOo d ˶mMrM ñ‘¥Vr ‘ZmV Onbr nm{hOo. ˶m‘wio 춳VrMr gX²^mdZm, gX²{dMma, AmË‘{ZîR>m, dmT>rg bmJVo. ¶mVM Amnbo ñd{hV XS>bobo AgVo. na‘oídamMm {d¶moJ Pmbm, Va IoX H$arV ~gʶmn{bH$S>o H$mhrM H$aVm ¶oV Zmhr. åhUyZ g‘W© ‘Zmbm ~OmdVmV, H$s ì¶W© qMVm H$aʶmnojm na‘oídamMo qMVZ H$a. ¶mo½¶ Vo à¶ËZ H$a. {ddoH$mMr H$mg Ya, ˶m‘wio VwPo OrdZ AmZ§X‘¶ ~ZyZ OmB©b.

&& O¶ O¶ aKwdra g‘W© &&

Vyi : Amamo½`mg Onmdo gÜ`m VwioV eZr Agë`mZo gmSo>gmVr AmhoM. eZrÀ`m `moJmV adr Agë`mZo gmSo>gmVrMm Ìmg Vrd« hmoUma. Amamo½` d ‘Z:pñWVrda VmU VUmd dmT>ob. `mgmR>r Am¡fY, nÏ` d CnmgZm gwê$ R>odmdr. YZñWmZmV amhÿ Agë`mZo H$mhr MwH$m§‘wio Am{W©H$ ZwH$gmZ g§^dVo Var `m ñWmZm§V ~wY d Ñï>r ñWmZr Jwê$ Agë`mZo ‘moR>o ZwH$gmZ Q>iob. namH«$‘ñWmZr Agbobm ‘§Ji AmnUmH$Sy>Z EImXr ‘hÎdmMr H$m‘{Jar H$ê$Z KoB©b.

d¥{üH$ : MwH$m§H$So> bj Úmdo amerVyZ ~wY amhÿMo ^«‘U Amho. Amnë`m ~mobÊ`mV, {bImUmV qH$dm hmVmiV Agboë`m H$m‘mV AZdYmZmZo J§^ra MwH$m hmoD$Z {dn`m©g hmoD$ eH$Vmo. `mgmR>r Img H$miOr ¿`mdr. YZñWmZmVrb ‘§Ji ì`mdgm{`H$ H$ï> dmT>{db. gá‘ Jwê$‘wio ‘ZmMm g‘Vmob ì`dpñWV amhrb. bm^ñWmZmVrb ewH«$ ‘Zgmoº$ Am{W©H$ bm^ H$ê$Z XoB©b. ì``r adr eZr ~MVdmT> d Mm§Jbr Jw§VdUyH$ hmoÊ`mV AS>Wio AmUVrb.

YZy : g§`‘ Amdí`H$ 9 VmaIog ‘§Ji `m amerV àdoeV Amho. ‘§Ji hm H«$moYr, KmVnmVr d CJ« àd¥ÎmrMm Amho. amerVrb ì`º$s¨Zr H«$moY H$m~yV R>odmdm. AmVVm`rnUm H$ê$ Z`o. hmVKmB©da `oD$ Z`o. KmB©Zo A{VObX dmhZ Mmbdy Z`o. Xe‘ ewH«$ ì`dgm` CÎm‘ R>odrb. bm^ñWmZmV adr eZr AgVm gaH$mar ImË`mVyZ `oUo a¸$‘ {‘iob qH$dm à{H«$`m Mmby hmoB©b. ì``r ~wY amhÿ IM© dmT>drb d Jw§VdUyH$ ZwH$gmZH$maH$ R>aob.

‘H$a : IMm©da {Z`§ÌU hdo ‘H$a amerg ‘§Ji ì``mV, ~wY amhÿ bm^mV, adr eZr Xe‘mV Agë`mZo ì`dgm` d {‘iH$V Za‘ Ja‘ amhÊ`mMr eŠ`Vm Amho. VgoM ‘§Ji F$U d¥ÜXr, n¡emMr MUMU, XoUoH$è`m§Mo VJmXo Aer J«h’$bo Agë`mZo AmÁMm IM© CÚmda Q>mH$Uo Bï> R>aob. ^m½`ñW ewH«$ ^{dî`ñdê$nr H$m‘o ‘mJ©ñW H$arb. n§M‘mVrb Jwê$ ‘wbm§Mr àJVr g‘mYmZH$maH$ R>odrb. dmhZ dJ¡ao IaoXrg AmR>dS>m ~am Amho.

Hw§$^ : gd©gm‘mÝ` AmR>dS>m MVwW© Jwê$ gm¡»`mg Mm§Jbm Amho. hf©b ewH«$ `moJ CÎm‘ AW©bm^ H$arb. ^m½`ñW adr eZr OwZr gaH$mar d Ý`m`mb`rZ H$m‘o ‘mJu bmdrb. ~wY amhÿ ì`mdgm{`H$ MT>D$Vma R>odrb. ‘§Jim‘wio `oUo aH$‘ogmR>r Img {deof à`ËZ H$aÊ`mg bmdrb. Ka, âb°Q> g§~§YrV H$m‘o `m AmR>dS>çmV H$amdr. VgoM àm°nQ>u{df`H$ H$mJXnÌo nmhÿZ Bï> {ZU©` H$amdm. àm°nQ>uMm bm^H$maH$ {ZU©` hmoB©b.

‘rZ : gm¡»`nyU© AmR>dS>m amerV hf©b, namH«$‘mV Jwê$, gá‘mV ewH«$, Xe‘mV ‘§Ji ho J«h H$m¡Qw>§{~H$Ñï²>`m gm¡»`H$maH$ d ì`dgm`mg nyU© JVr XoUmao AmhoV. ¹${MV AW©bm^ {db§{~V hmoB©b. ~wY amhÿ naXoeJ‘Z{df`H$ H$m‘mg JVr AmUVrb. H$mhr ZdrZ `moOZo~Ôb {dMma {d{Z‘` hmoB©b. nU àË`jmV {ZU©` H$aVm `oUma Zmhr. EHy$U AmR>dS>m ‘OoV OmB©b. ZdrZ ‘moR>r IaoXr hmoB©b.

dmMH$m§Zm gmám{hH$ ew^qMVZ


4 Gulmohar 3_Layout 1 03-11-2012 19:56 Page 1

3 a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

g§JrV ZmQ>H$ hm ‘amR>r a{gH$m§Mm ‘mZq~Xÿ àíZ: ZmQ>ç joÌmV Vw‘Mr EÝQ´>r H$er Pmbr? CÎma : "a§JXodVm aKwdra gmdH$ma' ZmdmMr d{S>bm§Mr g§JrV ZmQ>H$mMr H§$nZr hmoVr. a§JXodVm ZmdmMm {IVm~ ‘m¶m d[S>bm§Zm {dÇ>b^mB© nQ>ob ¶m§Zr ~hmb Ho$bm hmoVm. ‘mPm OÝ‘ ~S>moÚm‘ܶo 14 [S>g|~a 1928 amoOr Pmbm. d¶mMr 6 Vo 7 df} ‘mPr VoWoM Jobr. d{S>bm§À¶m H§$nZrV hmoUmar AZoH$ ZmQ>Ho$ ‘r nm{hbr Am{U AZw^dbr hmoVr. ˶mVyZM AmdS> {Z‘m©U hmoV Jobr. "~mb{edmOr' ¶m ˶m§À¶m ZmQ>H$m‘ܶo ‘r n{hbr ^y[‘H$m gmH$mabr Vr ~mb {edmOrMr. hm ‘mPm a§J^y‘rdarb n{hbm A{^Z¶ hmoVm, Á¶mV EH$hr g§dmX ZìhVm. ’$º$ ehmOr amOo {edmOtZm Amnë¶m Odi ~mobmdyZ Amnë¶m ‘m§S>rda ~gm¶bm gm§JVmV d ~mb{edmOr OmD$Z ˶m§À¶m ‘m§S>rda {damO‘mZ hmoVmV, Agm Vmo àg§J hmoVm. àíZ: ‘J Jmoì¶mV H$go AmbmV, Z§VaÀ¶m g§JrV ZmQ>H$mVrb Vw‘À¶m àdoem~Ôb Am{U EHy$U g§JrV ZmQ>H$m§À¶m dmQ>Mmbr~Ôb H$m¶ gm§Jmb? CÎma : 1935 gmbr d[S>bm§Mr ZmQ>H$ H§$nZr ~§X nS>ë¶mZo Amåhr Jmoì¶mV Ambmo. ˶mdoir Jmoì¶mV CËgdr a§J^y‘r àH$mambm dmd hmoVm. åhUyZ Aem CËgdr (hm¡er) ZmQ>H$m§‘ܶo H$m‘ H$am¶bm bmJbmo. d¶mÀ¶m 15 ì¶m dfu ‘r åhmngm Imobr© ¶oWrb gmVoar XodrÀ¶m ‘§{XamV "H$arZ Vr nyd©' ZmdmMo ZmQ>H$ Ho$bo. d¶mÀ¶m 20 dfmªn¶ªV A{YH$Va OwZr g§JrV ZmQ>Ho$ ‘r Jmoì¶mÀ¶m a§J^y‘rdaM Ho$br. Jmoì¶mVrb CËgdr ZmQ>H$m§‘Yrb àdmgmZ§Va ‘r ‘w§~B©bm Jobmo. [VWo ZmQ>ç {ZHo$VZ g§ñWo‘ܶo ‘mo. J. am§JUoH$a ¶m§À¶m

ZmQ>H$mV H$m‘ H$aʶmMr g§Yr ‘bm {‘imbr. "Hw$bdYy', "a§^m', "H$moUo EHo$ H$mir', "^Q>mbm {Xbr Amogar', "n§{S>V amO¶J§Ym', "H$Q>çma H$miOmV Kwgbr', "Jm¡ar e§H$a', "‘§Xma ‘mbm' Aer AZoH$ ZmQ>Ho$ ‘r Ho$br. ‘mPo H$mH$m JmonrZmW gmdH$ma ¶m§À¶m H$bm‘§{Xa ZmQ>ç g§ñWoV OwZr g§JrV ZmQ>H$o H$aʶmMr g§Yr ‘bm {‘imbr. VgoM {dÚmYa JmoIbo, à^mH$a nUerH$a, {OV|Ð A{^foH$s, dg§V H$mZoQ>H$a, am§JUoH$a, H$mH$mgmho~ H$mbboH$a, {eadmS>H$a Aem à[V^md§V ‘§S>it~amo~a H$m‘ H$aʶmMr g§Yr {‘iV Jobr d ‘m¶m A{^Z¶mbm AmH$ma ¶oV Jobm. àíZ : 22 df} a§J^y‘rnmgyZ A{bá am{hë¶mZ§Va d¶mÀ¶m 84 ì¶m dfu "AdKm a§J EH${M Pmbm' ¶m ZmQ>H$mV H$m‘ H$aʶmMr BÀN>m H$er H$m¶ {Z‘m©U Pmbr? CÎma : ‘w§~B©À¶m ì¶mdgm{¶H$ a§J^y‘rnmgyZ Xÿa nwÝhm Jmoì¶mV ¶m¶Mo R>a{dbo. ‘ܶo 22 dfmªMm H$mi bmoQ>bm. ˶mZ§Va à^mH$a nUerH$a ¶m§À¶m ZmQ>çg§nXoZo "AdKm a§J EH${M Pmbm' ¶m ZmQ>H$mV ^y{‘H$m H$amb H$m, Ago {dMmabo. ˶mdoir ‘mPo d¶ 80 hmoVo. ZmQ>H$ d ˶mVrb ^y{‘H$m ‘bm ^mdbr. åhUyZ ‘r {Zg§H$moMnUo hmo¶ åhQ>bo. àíZ : g§JrV ZmQ>H$mMr na§nam I§{S>V Pmë¶mMr ^rVr dmQ>V AgVmZm "AdKm a§J EH${M Pmbm' ho g§JrV ZmQ>H$ a§J^y‘rda Ambo Am{U ˶mbm CÎm‘ à{VgmX {‘imbm, ¶mMo H$maU H$m¶ Agob?

nÙlr àgmX gmdH$ma ho Jmoì¶mÀ¶m ZmQ>çjoÌmVrb EH$ à{gÕ ì¶p³V‘Îd. d¶mÀ¶m Eoer-n§À¶mEoerVhr Vo "AdKm a§J EH${M Pmbm' ¶m ZmQ>H$mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ a§JXodVoMr godm H$arV AmhoV. VéUm§Zm bmOdob Agm ˶m§Mm CËgmh AmOhr {Q>Hy$Z Amho. ¶m àoaUmXm¶r ì¶p³V‘ÎdmMr ‘amR>r a§J^y‘r{XZm{Z{‘Îm X¡{ZH$ hoamëS>À¶m à{V{ZYr ‘‘Vm Jdg ¶m§Zr KoVbobr ˶m§Mr ‘wbmIV. CÎma : Iao gm§Jm¶Mo Pmë¶mg ¶m ZmQ>H$mbm EdT>r à{gÕr {‘iob Ago dmQ>bo ZìhVo. ‘mÌ a{gH$m§Mr Anojonojm A{YH ng§Vr [‘imbr. ¶m ZmQ>H$mMo 40 à¶moJ Pmbo, Var nwao Agm {dMma H$aV AgVmZm AmO Ooìhm ¶m ZmQ>H$mMo 400 à¶moJ hmoVmZm ~KVmo, Voìhm ‘Zmbm g‘mYmZ {‘iVo. ¶m ZmQ>H$mV Owݶm Zì¶m [nT>rVrb g§Kf©, OZaoeZ J°n Am{U ñdmWr© Zgë¶mZo O‘dyZ KoʶmMr d¥Îmr hmM ¶m ZmQ>H$mMm ‘yi Jm^m Amho. OwZ§ Vo gmoZ§M nU Vo Zì¶m ¶wJmV ‘m§S>VmZm ˶mbm Pimir H$er àmá Pmbr nm{hOo, hm Zì¶m {nT>rMm AmJ«h eodQ>r ‘mݶ hmoVmZm XmI{dë¶mZo bmoH$m§Zr ¶m ZmQ>H$mbm CMbyZ Yabo Amho. àíZ : g§JrV ZmQ>H$mMo ^{dVì¶ Ymo³¶mV Amho H$m? CÎma : Owݶm ZmQ>H$mMm n«ojH$ AmO am{hbobm Zmhr. g§JrV ZmQ>H$mbm nydu {‘iUmar ng§Vr Am{U Vr H$bm CnOV H$aʶmMr {dMmagaUr ¶m {nT>rH$S>o AgobM Ago Zmhr. nydr©Mr a§J^y‘r Á¶m ñVamda hmoVr, {VWn¶ªV AmOMr a§J^y‘r nmohmoMob H$m ¶mV e§H$m Amho. ‘mÌ g§JrV ZmQ>H$ {Od§V amhUma ho Z¸$s. ‘Yë¶m H$mimV H$mhr boIH$m§Zr H$mZoQ>H$a, {eadmS>H$a, H$mbobH$a, am§JUoH$a ¶m§Mr OwZr ZmQ>Ho$ Mma A§H$m§dê$Z XmoZ A§H$s H$ê$Z Ooìhm gmXa H$obr, Voìhm bmoH$m§H$Sy>Z ^anya à{VgmX {‘imbm. Aem

d¶mV {‘imbo Zmhr, Vo ˶m§Zm ˶m§À¶m ~mbnUrM {‘iV Amho.

Jwb‘moha {deof VèhoMo à¶moJ ìhm¶bm nm{hOoV. H$maU AmO bmoH$m§H$S>o Mma Mma Vmg ~gyZ ZmQ>Ho$ ~Kʶmg doi Zmhr.

àíZ : Jmoì¶mV hm¡er ZmQ>H$o gmoS>ë¶mg BVa ZmQ>Ho$ hmoV ZmhrV. Jmoì¶mVrb [df¶m§da CËH¥$ï> g§JrV ZmQ>H$ {b{hUmam boIH$ Zmhr H$m? CÎma : AmO Jmoì¶mV Á¶oð> H$dr, boIH$, ZmQ>H$H$ma {dîUy gy¶m© dmK gmoS>ë¶mg ˶m VmH$XrMo g§JrV ZmQ>H$ {b{hUmam Xþgam ‘mUyg Zmhr. dmKm§Mm ~è¶mn¡H$s g§JrV ZmQ>H$m§Mm Aä¶mg

d OmU Amho. ˶m§Zr ‘Zmda KoVë¶mg Mm§Jbr d CËH¥$ï> g§JrV ZmQ>H$m§Mr {Z{‘©Vr hmoD$ eH$Vo. VgoM Zì¶m H$bmH$mam§Zm d boIH$m§Zm KS>{dʶmgmR>r AmVmn¶ªV Oo Pmbo Zmhr Vo H$m‘ nyU© H$aʶmgmR>r ˶m§Zr g§JrV ZmQ>H$mMo {edYZwî¶ CMbbo nm{hOo. AmOÀ¶m {nT>rbm nMob Aem {df¶mMr d ‘m’$H$ g§JrV Agbobr ZmQ>Ho$ V¶ma Pmë¶mg bmoH$ g§JrV ZmQ>H$m§H$S>o {ZpíMVM diVrb. àíZ : ¶oUmè¶m H$mimV Zì¶m g§JrV ZmQ>H$mV H$m‘ H$aʶmMr BÀN>m Amho H$m? CÎma : Iao ¶m§À¶m "gmaoJ‘' ¶m ZmQ>H$mV H$m‘ H$aʶmgmR>r ‘bm {dMmaʶmV Ambo hmoVo. ‘mÌ Ë¶mVrb ^y{‘H$m ‘bm ^mdbr Zmhr, åhUyZ ‘r ZH$ma [Xbm. gܶm Vr ^y{‘H$m [dH«$‘ JmoIbo H$aV AmhoV. Va ¶m ZmQ>H$mMo g§JrV {X½Xe©Z AemoH$ nËH$s ¶m§Mo Amho. ¶o˶m 14 {S>g|~abm ‘bm 85 df© bmJUma Agë¶mZ§ ^[dî¶mV ZmQ>H$ H$aUma H$s Zmhr, ho gm§Jy eH$V Zmhr. ‘mÌ EImXr Mm§Jbr ^y{‘H$m d CËH¥$ï> ZmQ>H$ d A{YH$ n¡go XoUmar g§ñWm Agë¶mg ‘bm H$mhr haH$V Zmhr. A{YH$ n¡go XoUmar g§ñWm Agë¶mg ¶m H$[aVm H$s ¶m d¶mV A{YH$ H$ï> d H$‘r n¡go KoD$Z H$m‘ H$aUo O‘Uma Zmhr. àíZ : Zì¶m {nT>rH$Sy>Z H$m¶ Anojm Amho? CÎma : g§JrV ZmQ>H$ ho ‘amR>r a{gH$m§Mm ‘mZq~Xÿ Amho. na§naoZo Ambobr a§J^y‘r {Q>H$mdr ¶mgmR>r ¶wdm {nT>rH$Sy>Z à¶ËZ Pmbo nm[hOoV.

LLL

àíZ : Aer pñWVr H$m {Z‘m©U Pmbr? CÎma : A’$mQ> g§JrV EoH$ʶmg bmoH$ H§$Q>miVmV. VgoM ZdrZ boIH$m§Mr H$‘VaVmhr ¶m n{apñWVrbm O~m~Xma Amho. AmOÀ¶m O‘mݶmbm éMob Ago {df¶ ZmQ>H$m§‘YyZ ¶oV ZmhrV. d OwZo {df¶ AmOÀ¶m {nT>rbm ê$MV ZmhrV. àíZ : ZmQ>çH$boda Q>rìhrMm H$mhr n[aUm‘ Pmbm Amho, Ago Amnë¶mbm dmQ>Vo H$m? CÎma : Z¸$sM. nydr© a§J^y‘rda H$m‘ H$aVmZm H$ï> A{YH$ d n¡go H$‘r Aer pñWVr hmoVr. ‘mÌ AmVm Q>rìhrda gmXa hmoUmè¶m AZoH$ H$m¶©H«$‘m§‘YyZ H$bmH$mam§Zm d boIH$m§Zm Mm¡nQ>rZo n¡gm {‘iV Amho. ^bo H$ï> VodT>oM AgVrb. g§JrVH$mambm Q>rìhr‘wio A’$mQ> à[gÕr {‘imbr AgyZ ˶mMo Zmd AmO OJmÀ¶m H$mZmH$monè¶mV nmoMbo Amho. gmaoJ‘ngma»¶m H$m¶©H«$‘m§‘YyZ Oo Amåhmbm ¶m

... VaM Jmo‘§VH$s¶ ZmQ>çMidirMm g¥OZmË‘H$ {dH$mg Hw

$R>ë`mhr a§J^y_rÀ`m ^{dî`mMm {dMma H$am`Mm Pmbm Va Ë`mgmR>r Ë`m a§J^y_rÀ`m dV©_mZmVrb ~mba§J^y_rMm {dMma H$amdm bmJVmo. nU Amnbr Jmo‘§VH$s¶ ~mba§J^y‘r Va Hw$R>§M AYmoao{IV hmoV Zmhr, nU Vr Amho. Jmoì`mVrb emim g§_obZm§À`m _mÜ`_mVyZ N>moQ>r N>moQ>r ZmQ>H§$ hmoVmV. CËgdr a§J^y‘rda H$mhr {R>H$mUr AmOhr bhmZ ‘wb§ ZmQ>H§$ gmXa H$aVmV Am{U Iyn ‘hÎdmM§ åhUOo embo` Aä`mgH«$‘mV AmR>dr, Zddr, XhmdrgmR>r ZmQ>H$ hm {df` A§V^©yV Pmbm`. H$bm d g§ñH¥$Vr g§MmbZmb`mV\}$ hm {df` {eH$dm`bm àË`oH$ VmbwŠ`mV ZmQ>ç{ejH$ Zo_bo Jobo AmhoV, {edm` H$mhr ImgJr {dÚmb`m§V hm {df` {eH$dbm OmVmo. Ë`m`moJo {H$_mZ 5 hOma _wb§ "ZmQ>H$' hm {df` åhUyZ {eH$VmhoV. {edm` Jmoì`mV {d{dY ZmQ>ç{e{~am§V gh^mJr hmoUmar _wb§ AmhoV. hr gd© _wb§ Jmoì`mÀ`m nwT>rb Xhm dfmªVrb a§J^y_rMm AdH$me R>adUma AgyZ ‘hÎdmMm ^mahr CMbUma AmhoV. ¶m nmíd©^y_rda H$mhr {Xdgm§nydu H$bm AH$mX_rÀ`m AÜ`jm§Zr Jmoì`mV ~mbZmQ>çMidi

ê$OdUma, Ag§ {dYmZ Ho$ë¶mM§ dV©‘mZnÌmV dmMb§ hmoV§. Oo AmYrM Amho Vo éOdm`M§ åhUOo H$m`, ho H$mhr H$ib§ Zmhr. nU H$mhr {Xdgm§Zr H$bm AH$mX_r 4000 {dÚmÏ`mªZm KoD$Z Jmoì`mÀ`m ñdmV§Í`bT>çmda AmYmarV _hmZmQ>ç {Z_m©U H$aUma Agë`mMr ~mV_r Ambr Am{U _J gJir VH©$g§JVr bmJbr. ~mbZmQ>çmMm {df` hm Zoh_rM bhmZ _wbm§À`m ^md{dœmer OmoS>bobm AgVmo. àñVwV {df` hm Ë`m nbrH$S>Mm Amho. Ë`m_wio bhmZ _wbm§Zr Ho$b§ Var Vo ~mbZmQ>ç R>aUma Zmhr Am{U Hw$R>ë`mhr àH$maM§ _hmZmQ>ç ho EH§$XarV ZmQ>çMidirV qH$dm a§J^y_rÀ`m {dH$mgmbm Cn`wº$ R>aV Zmhr, ho _mP§ ñnï> _V Amho. ¶m _hmZmQ>çmVrb Am{W©H$ ì`dhma d ½b°_a ¶m Jmoï>t_wio Ia§ Va H$bmH$ma _w»` ZmQ>çMidirnmgyZ Xya OmÊ`mMrM eŠ`Vm AgVo. naV ¶m _hmZmQ>çmda hmoUmam àM§S> IM©. nU gÜ`m amOH$s` bmoH$ H$bm joÌmVrb {ZU©` KoV Agë`m‘wio {H$Vr gwYmaUm Pmbr, ¶mnojm gwYmaUm§da {H$Vr H$moQ>r IM© Pmbo, ¶mMo B‘bo ~m§YUmè`m amOH$s` O_mÝ`mV, IMm©À`m ‘mZmZo a§J^y_rÀ`m {dH$mgmg \$ma H$_r _XV hmoB©b, Ago

"Amnb§ VoM ZmQ>H$' Ag§ ‘mZyZ AmnU ñdV… bm EH$m narKmV ~§{XñV R>odb§, Va ^{dî¶mV Jmo_§VH$s` a§J^y_rMr pñWVr X`Zr` Agob. ‘mÌ ~mbZmQ>çMidirbm hmVmer Yê$Z Jmo‘§VH$s¶ a§J^y‘rÀ¶m {dH$mgmgmR>r à^mdr ¶moOZm am~dë¶m Joë¶m, Va `oË`m ^{dî¶mV Jmo_§VH$s` a§J^y_rMm MohamM ~Xbob d EH§$XarV Jmo_§VH$r` ZmQ>çMidi g¥OZmË_H$ {dH$mg gmYob.

dmQ>Vo. nwÝhm Ë`mVyZ gJio ñdmW© gmYbo OmVrb Am{U Ago ñdmW© gmYÊ`mgmR>r Oa àH$ën am~dbo OmD$ bmJbo, Va a§J^y_rÀ`m {dH$mgmgmR>r Vo Anm`H$maH$ {dO¶Hw$‘ma ZmB©H$ R>aVrb. 4000 {dÚmÏ`mªZm KoD$Z EH$ _hmZmQ>ç H$aÊ`mEodOr 40 {dÚm϶mªZm KoD$Z 100 ~mbZmQ>ç§ V`ma Pmbr, a§J^y_r{df`H$ Om{Udm VnmgyZ nmhÊ`mMr Vg§M Va Vo _mÌ Jmo_§VH$s` a§JMidirbm gmhmæ¶^yV Ë`m àJë^ ~Z{dÊ`mMr g§Yr AgVo. nU Ë`mgmR>r R>ê$ eH$V§. Á`m emim§_Ü`o ZmQ>H$ hm {df` AmnU H$aVmo VoM Mm§Jb§ ZmQ>H$, hm ^«_ AmnUmbm {eH$dbm OmVmo, Aem OdiOdi 70-80 emim gmoS>mdm bmJob. Ooìhm H$mhr Mm§Jë`m ZmQ>H$m§Mo Jmoì¶mV AmhoV. Voìhm ho H$aU§, ghO eŠ` Amho. à`moJ Amnë`m Jmoì`mV gmXa hmoVmV, Voìhm Vo ñWm{ZH$ `wdH$m§Mm gÜ`mÀ`m Jmo_§VH$s` AmOÀ`m `wdm H$bmH$mam§Zr AmdOy©Z ~{KVbo a§J^y_rda \$ma _moR>m dmda Amho. CËgdr a§J^y_rda nm{hOoV. OmJ{VH$ a§J^y_rda R>gm C_Q>dbobo d ñnYm©Ë_H$ a§J^y_rda _moR>çm à_mUmV VéU _wb§ ‘{UnyaMo lr. aVZ {Wæ`m_ ¶m§Mr VrZ ZmQH§$$ AmhoV, ho AmemXm`r {MÌ Amho. nU ¶m Joë`mdfu _S>JmdmV Pmbr. ˶mÀ¶m AmXë¶mdfu VéUm§gmR>r àoaUmòmoV R>amì¶mV, Aímm JwbOma ¶m§À¶m H$Wm§darb ZmQ>H§$ Pmbr. _hm{dÚmb`rZ EH$m§{H$H$m ñnYm© _mÌ AË`§V gmXarH$aUmV Q>moH$mMr e¡br Agboë`m ¶m T>onmiboë`m pñWVrV AmhoV. nwê$fmoÎm_ MfH$ ZmQ>H$m§Zr {dbjU ZmQ>çmZw^d {Xbm. nU hr Am{U Am`.EZ.Q>r.À`m EH$m§{H$H$m ñnYmªZr ZmQ>H§$ ~Km`bm \$ma H$_r à_mUmV Vê$U a§JH$_u nwÊ`m-_w§~B©Vrb ZmQ>çMidirbm gmVË`mZ§ Ambo hmoVo. ho Amnb§ ZmQ>H$ Zìho, Aer g§^mdZmhr H$bmH$ma {Xbo. _J H$bm AH$mX_rMr ñnYm© Hw$R>§ Pmbr. nU ho "Hy$n_§Sw>H$s' {dMma AmnUmg nwT>§ H$_r nS>Vo`, ¶mMm {dMma hmoD$Z _hm{dÚmb`rZ Om`bm XoUma ZmhrV. Amnb§ VoM ZmQ>H$, Ag§ ñnY}V JwUmË_H$ ~Xb Pmbo, Va nwT>rb Xhm dfmªV g‘OyZ AmnU ñdV…bm EH$m narKmV ~§{XñV Jmo_§VH$s` a§J^y_r AOyZ geº$ Pmbobr AmnUmg R>odb§, Va nwT>rb Xhm dfmªV Jmo_§VH$s` a§J^y_rMr {Xgob. CËgdr a§J^y_rda CËgmh d a§OZ ¶m pñWVr X`Zr` Agob. _J ñdV…Mr N>~r JmoîQ>tZm àmYmÝ` {_iV§. nU ñnYm©Ë‘H$ a§J^y_r hr ê§$XmdÊ`mgmR>r _moR>_moR>çm ~OoQ>Mo àH$ën gaH$mar a§JH$_vgmR>r à`moJemim AgVo. doJdoJù`m _mÜ`_mVyZ am~dbo OmVrb. H$moQ>çdYr én`o {df`m§Mr, {d{dY e¡btMr ZmQ>H§$ H$ê$Z Amnë`m IM©yZ AOyZ adtÐ ^dZm§À`m _`g^m

Jwb‘moha {deof

JmdmJmdm§V hmoVrb, Ë`mVyZ ~mhoê$Z `oUmè`m ì`mdgm{`H$ ZmQ>H$m§Mm, Amnë`m JmdmV adr§Ð^dZmMm AmJ«h YaUmè`m amOH$maÊ`m§Mm Am{U n`m©`mZo Ë`m§À`m _OuVë`m H§$ÌmQ>Xmam§Mm \$m`Xm hmoB©b. nU Jmo_§VH$r` a§J^y_rÀ`m {dH$mgmgmR>r Ë`mMm Cn`moJ hmoUma Zmhr. H$bm AH$mX_rZo "g§JrV ZmQ>H$ _hmoËgd `moOZo'V Ho$bobm ~Xb ñdmJVmh© Amho. Aer _mZ{gH$Vm R>odyZ Oa ~mH$sÀ`m `moOZm AmIë`m Joë`m qH$dm _S>JmdÀ¶m adtÐ ^dZZo am~{dbobr "eodQ>Mm ewH«$dma EH$m§{H$H$m `moOZm', Aem `moOZm Oa H$m`m©pÝdV Pmë`m, H$bm d g§ñH¥$Vr g§MmbZmb`mÀ`m amï´>r` ZmQ>ç_hmoËgdmV gmVË` am{hc§ d embo` {ejUmVrb ZmQ>H$mbm JwUmË_H$ OmoS> {_imbr, Va `oË`m Xhm dfmªV Jmo_§VH$s` a§J^y_rMm MohamM ~Xbob d EH§$XarV Jmo_§VH$r` ZmQ>çMidi g¥OZmË_H$ {dH$mg gmYob. nU amOH$maÊ`m§Mm gm§ñH¥${VH$ joÌmVbm amOH$s` hñVjon dmT>bm Va _mÌ H$mhr Ia§ Zmhr. LLL


4 Gulmohar 4_Layout 1 03-11-2012 20:01 Page 1

4 a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

g§. emaXm ZmQ>H$mVrb lr‘§Vm§Mr ^y{‘H$m g§ñ‘aUr¶ ’$m|

S>m VmbwH$m hr H$bmH$mam§Mr ImU Amho. ¶oWo AmOda AZoH$ H$bmH$ma {Z‘m©U Pmbo. ¶oWrb KamKamV H$bmH$ma OÝ‘mbm Ambo, Ago åhQ>bo Va dmdJo R>aUma Zmhr. ¶oWrb à˶oH$ KamVbm EH$ Var ‘mUyg Amnë¶m Am¶wî¶mV a§J‘§MmMr nm¶ar MT>bmM Agob. ZmQ>ç H$bmH$ma lr. H¥$îUZmW nm§. AmMm¶© ho ’$m|S>m Vmbw³¶mVrb ‘meob JmdMo AgyZ ˶m§Mm OÝ‘ ‘meob JmdmV Pmbm. Vo EH$ CÎm‘ ZmQ>ç H$bmH$ma AmhoV. d¶mÀ¶m 74 ì¶m dfuhr Vo ZmQ>H$mV H$m‘ H$aʶmg CËgwH$ AmhoV. H¡$. gy¶m© dmK ¶m§Zm Vo Amnbo AmÚ ZmQ>ç Jwê$ ‘mZVmV. ‘meobÀ¶m ‘m{bZr nm¡{U©‘oÀ¶m CËgdmVrb ZmQ>H$m§VyZ ˶m§Zr AZoH$ ^y{‘H$m gmH$maë¶m AmhoV. "g§V VwH$mam‘' ¶m ˶m§À¶m n{hë¶m ZmQ>H$mV ˶m§Zr ‘mÚm ho nmÌ gmH$mabo hmoVo. Z§Va nwT>rb ZmQ>çOrdZmV ˶m§Zm H¡$. dmgwXod ÝhmdobH$a , H¡$. dg§Vamd Am‘moUH$a, H¡$. am‘H¥$îU ‘meobH$a, ’$m§oSy> bd§Xo, Zaoe Am‘moUH$a AmXr ZmQ>ç{X½Xe©H$ bm^bo. ˶m§Zr AmOda g§JrV gm¡^Ð, {dXÿfH$, g§ emaXm, ^yO§JZmW,g§JrV ‘mZmn‘mZ, bú‘rYa, g§. {dÚmhaU, g§. ñd¶§da, Xþ[aVm§Mo {V{‘a Omdmo, am¶JS>mbm Ooìhm OmJ ¶oVo, dmhVmo hr XþdmªMr OwS>r, doJi§ ìhm¶M§¶ ‘bm, ñdamÁ¶ adr Aem AZoH$ ZmQ>H$m§V ^y{‘H$m Ho$ë¶m$ AmhoV. ˶mV g§JrV emaXm ¶m ZmQ>H$mV d¶mÀ¶m 31 ì¶m dfu Ho$bobr 75 dfmªÀ¶m åhmVmè¶mMr "lr‘§Vm'Mr ^y{‘H$m g§ñ‘aUr¶ R>abr. Vo gm§JVmV, H$s Jmoì¶mMo n{hbo ‘w»¶‘§Ìr H¡$. ^mD$gmho~

~m§XmoS>H$a ¶m§Zr AmqbJZ XoD$Z Amnë¶m H$m‘mMo H$m¡VwH$ Ho$bo. AOyZhr ˶m ^y{‘Ho$Mr AmR>dU Pmë¶m{edm¶ amhV Zmhr. ‘mZmn‘mZ ZmQ>H$mV ^m{‘Zr Pmboë¶m H$sVu {eboXmam§~amo~a H$m‘ H$aʶmMmhr ¶moJ Ambm. {VH$sQ> AmH$mê$Z ¶m ZmQ>H$mMo à¶moJ Voìhm Pmbo hmoVo. AmVm ‘r d¡¶p³VH$ Am¶wî¶mV {Zd¥Îm àmW{‘H$ {ejH$mMr ^y{‘H$m g‘mYmZmZo OJVmo¶. ‘m¶m {ejH$nXmÀ¶m H$ma{H$XuV AZoH$ Mm§Jbo {dÚmWu KS>bo. AmO Vo [dÚmWu Mm§Jë¶m nXmda H$m¶©aV AmhoV. ‘meob n§MH«$moer emioV ‘r 37 df©o {dÚmXmZmMo H$m¶© Ho$bo. AmVm gm‘m{OH$ H$m¶m©V ‘mPm gh^mJ AgVmo. ‘r EH$ hmS>mMm ZmQ>çH$bmH$ma AgyZ AOyZhr ZmQ>ç joÌmV dmdaVmo. ‘m¶m AmOdaÀ¶m Am¶wî¶mV gËH$ma gmohù¶m§nmgyZ ‘r XÿaM am{hbmo.

a{gH$m§À¶m à{VgmXmbm AmVm AmohmoQ>r H$mH$moS>o ¶oWo ‘m‘mÀ¶m KamOdirb XodimV {e‘½¶mMr ZmQ>Ho$ hmoV AgV. ˶mdoir ‘mPo d¶ 24 df} hmoVo. (H¡$.) ‘Zmoha~wdm {eaJmdH$a ho ZmQ>H$mÀ¶m Vmb‘r KoV hmoVo. ho nmhÿZ ‘bmhr ZmQ>H$mV H$m‘ H$aʶmMr AmdS> {Z‘m©U Pmbr. {eaJmdH$amÀ¶m Vmb‘rV ‘r hr VëbrZ hmoD$Z Jobmo. Am{U ZmQ>H$m‘wioM ‘m¶m OrdZmbm

H$bmQ>Ur {‘imbr. AmO ‘r Omo H$mhr Amho, Vmo ’$³V ZmQ>H$m‘wioM. d¶mÀ¶m 24 ì¶m dfu ‘r àW‘ Hw$Ç>mir ¶oWrb ZmdVmZ ¶m JmdmV BÁOV ¶m gm‘m{OH$ ZmQ>H$mV H$m‘ Ho$bo. VgoM Xþgam à¶moJ h¶mV ZmQ>H$mMm AmJmnya BWo H$aʶmV Ambm. Voìhm nmgyZ AmVm VrgoH$ df} Pmbr, ‘r a§J^y‘rda AOyZhr H$m¶©aVAmho. Eo{Vhm{gH$, nm¡am{UH$, gm‘m{OH$, H$mën{ZH$ Aem gd© àH$maÀ¶m EH$eodrghÿZ A{YH$ ZmQ>H$mV ‘r ^y{‘H$m Ho$ë¶m AgyZ A§XmOo gËVa EH$ ZmQ>H$m§Mo {X½Xe©H$ åhUyZhr ‘r H$m‘ Ho$bo Amho. ~o~§XemhrVrb g§^mOr, Jê$S>Pon‘Yrb {edmOr ‘hmamO, ¶¶mVr Am{U Xod¶mZr ZmQ>H$mVrb {dXÿfH$, Cfm ñd¶§damVrb ~mUmgya, {g§hmMm N>mdmVrb A{^‘ݶy, n§T>anya‘Yrb {nVm§~aemñÌr, ZoH$OmV ‘amR>m ZmQ>H$mVrb {Vhoar ^y{‘H$m, OJXodamd, ¶‘mOr, ^mñH$a Aem AZoH$ ^y{‘H$m ‘r AmOda gmH$maë¶m. nyduÀ¶m H$mir ZmQ>H$m§Zm CÎm‘ à{VgmX {‘iV hmoVm. Vgm à{VgmX gܶmÀ¶m ¶wJmV {‘iV Zmhr. gܶm Mm§Jë¶m ZmQ>H$m§Mm XþîH$mi nS>bm Amho. XÿaXe©Z, {gZo‘m d BVa H$m¶©H«$‘m§‘wio bmoH$ ZmQ>H$mbm H$‘r à{VgmX XoVmV. ˶mMà‘mUo nydugmaIo ZmQ>ç {Z‘m©Vo-{X½Xe©H$hr AmVm hmoV ZmhrV. Mm§Jbo dmMZ Ho$ë¶mZo Mm§Jë¶m ZmQ>H$m§Mr {Z{‘©Vr hmoD$ eH$Vo. ‘hmamîQ´>mV Am{U Jmoì¶mV BVa amÁ¶m§nojm ZmQ>ç a{gH$ OmñV AmhoV. AmOhr CÎm‘ àH$maMo ZmQ>H$ Ag§b Va a{gH$ Vo nmhʶmgmR>r$JXu H$aVmV. nU gܶm {dZmoXr ZmQ>H$m§Mr bmQ> Ambr Amho. ¶m bmQ>oda ñdma hmoD$Z AZoH$ VéU ZmQ>çjoÌmV Ambo AmhoV. ‘mÌ hr bmQ> Amogabr H$s ˶mVrb AZoH$ OU H$‘r hmoVrb. Á¶m§Zm Iar AmdS> Amho, VoM {Q>Hy$Z amhVrb. NNN

Jwb‘moha {deof gJwU eoQ> {eamoS>H$a

Jwb‘moha {deof C‘oe P‘}H$a

ZmQ>çmb§H$ma ^m§S>mam§Mm ì¶dgm¶ ‘§XrV A

{bH$S>À¶m H$mimV OÌm d BVa CËgdm§{Z{‘Îm ZmQ>H$ gmXa H$aÊ`mMr na§nam _mJo nSy>Z Ë`mMo ñWmZ Am°H}$ñQ´>m d H$moH$Ur {dZmoXr ZmQ>H$m§Zr KoVbo Amho. nyduà_mUo amÌ^a gmXa hmoUmè¶m ZmQ>H$m§Zm àojH$ {‘iUo XþamnmñV Pmbo Amho. Ë`m_wio EHy$UM ZmQ>Ho$ ~gdyZ Vr gmXa H$aʶmMo à‘mU H$_r Pmbo Amho. `mMm n[aUm_ ZmQ>çmb§H$ma ^m§S>ma VWm ZmQ>H$mgmR>r ñQ>oO, Zon϶mMo gm‘mZ nwa{dʶmÀ¶m ì`dgm`mda Pmbm Amho. ZmQ>çdñVy§Mr ‘mJUr AmO{‘Vrbm 75 Q>¸o$ KQ>br Amho. åhmnemV gw‘mao 80-90 dfmªnydu gwê$ Pmboë`m _hm~ioída aKwZmW _UoaH$a ¶m§À¶m ZmQ>çmb§H$ma ^m§S>mamV Eo{Vhm{gH$, nm¡am{UH$ ZmQ>H$m§gmR>r bmJUmè¶m ‘wHw$Q>mnmgyZ nm`mVrb IS>mdmn`ªV gd© dñVy AmOhr {_iVmV. _mÌ `m dñVy§Zm nyduà_mUo _mJUr Zmhr. `oWrb BVa XwH$mZm§Mo ê$nm§Va JUoe‘yVu {MÌemim d embo¶ ‘wbm§Zm doe^yfm ñnYmªgmR>r bmJUmao H$nS>o d BVa dñVy nwa{dUmè¶m XþH$mZm§V Pmbo Amho. nydu g§JrV ZmQ>H$m§Mr na§nam hmoVr. Eo[Vhm{gH$, nm¡amUrH$, H$mën{ZH$ Aer {d{dY àH$maMr ZmQ>Ho$ ‘moR>çm à‘mUmV gmXa ìhm¶Mr. ¶m ZmQ>H$m§Zm ñQ>oO d BVa gOmdQ>rÀ`m gm_mZm~amo~aM gd© àH$maMo H$nS>o bmJm`Mo. ˶m‘wio ~è¶mMXm Am‘À¶mH$S>rb dñVy H$‘r nS>m¶À¶m. na§Vw AmO hr ZmQ>Ho$M nS>ÚmAmS> Jobr AgyZ `m ZmQ>H$m§Mr OmJm AmVm AmH}$ñQ´>m d hmñ¶àYmZ H$moH$Ur ZmQ>H$m§Zr KoVbr Amho. ¶m ZmQ>H$m§gmR>r Amnbm Zoh‘rMmM nmoemI MmbVmo. AmO JmdmJmdmV hr H$moH$Ur ZmQ>Ho$ gmXa Ho$br OmVmV. `m ZmQ>H$m§Zm ’$mago gm{hË`hr bmJV Zmhr. EH$ H$mnS>mMm nS>Xm bmdbm åhUOo Pmbo. H$mhr OÌm§‘ܶo na§nam åhUyZ AbrH$S>o ZmQ>Ho$ gmXa Ho$br OmVmV. åhUyZM Am‘Mr ZmQ>çmb§H$ma XwH$mZo

AOyZhr VJ Yê$Z AmhoV. nydu EH$m {Xder AmR>- AmR> ZmQ>Ho$ ìhm`Mr Am{U _mJUrZwgma ñQ>oO gm{hË`mgmo~V H$m_Jmam§Mrhr JaO ^mgm`Mr. EH$m ZmQ>H$mMo ñQ>oOgmR>r VrZ-VrZ H$m_Jma bmJm`Mo. Jmoì`mVrb ^mJm~amo~aM H$mUH$moUÀ`m gr‘obJVÀ¶m H$madma, ImZmnya d ¶m~mOybm gmd§VdmS>r, H$moëhmnya, JS>qh½bOn`ªVMo bmoH$ ñQ>oO KoD$Z OmV hmoVo. _mÌ AmO ImZmnya, JS>qh½bO d H$madmaÀ`m bmoH$m§Zm Amgnmg ZmQ>çdñVy ^m§S>ma CnbãY Pmë`mZo Vo BV³¶m bm§~ åhmnemV ñQ>oO ݶm`bm `oV ZmhrV. AmO H$moH$Ur {V`mÌm§H$Sy>Z ZmQ>çdñVy§Zm OmñV _mJUr Amho. AmO EH$m JmdmV nmM-nmM {V`mÌ gmXa Ho$br OmVmV. ‘w§~B© `oWrb hr {V`mÌ Jmoì`mV gmXa Ho$br OmVmV. emioÀ`m ñZohg§_obZmgmR>r ñQ>oOMm nwadR>m Ho$bm OmVmo. Am‘À¶m ZmQ>çmb§H$ma ^m§S>ma‘ܶo Zon϶ H$bmH$ma, _oH$n_Z d BVa _mUgohr Agm`Mr. ‘y{V©H$ma gmoZy ZmQ>oH$a ho gwÕm Am_À`mH$S>o _oH$n_Z hmoVo. Z§Va Ë`m§Zr Amnbm ZmQ>çmb§H$ma ì`dgm` gwê$ Ho$bm. VgoM _mOr_§Ìr A°S>. X`mZ§X Zmd}H$a `m§Mo dS>rb ñd. JUoe Zmd}H$a ho gwÕm hm ì¶dgm¶ H$am`Mo. Z§Va Ë`m§Zr Vmo ~§X Ho$bm. Jmoì`m ~mhoê$Z Img H$ê$Z _w§~B© `oWyZ `oUmè¶m ZmQ>çH§$nÝ`m Amnbo gd© gm{hË` KoD$Z `oVmV. Ë`m_wio Aem ZmQ>H$ H§$nÝ`m§À`m ZmQ>H$ gmXarH$aUmdoir ñWm{ZH$ ZmQ>çmb§H$ma ^m§S>mam§Zm ñQ>oO bmdÊ`mMr g§Yr {_iV Zmhr. nydu AmOmo~m aKwZmW ZmJoe _UoaH$a `m§Zr åhmngm ZJanm{bH$m B_maVr _mJrb B_maVrV S´>°‘°{Q>H$ S´>og Zm_H$ XwH$mZ gwê$ Ho$bo. Z§Va ho XwH mZ Am§JmoS> `oWo ZmQ>çb§H$ma ^m§S>ma åhUyZ ñWb§V[aV Ho$bo, Aer _m{hVr a_oe _UoaH$a `m§Zr {Xbr.

åhmnemV Ho$UrdmS>m `oWo gmoZy ZmQ>oH$a d dg§V AmË_mam_ ZmQ>oH$a `m ^md§S>m§Zr ZmQ>oH$a ZmQ>çmb§H$ma ZmdmMo XwH$mZ gwê$ Ho$bo. AmO `m XwH$mZmMo Zmd ZmQ>oH$ma {MÌemim Ago ~XbÊ`mV Ambo Amho. nydu ZmQ>H$m§Mo gm_mZ ^mS>çmZo {Xbo Om`Mo. AmO ZmQ>H$m§À`m dñVy§Mr _mJUr Zgë`mZo Ago gm_mZ XoUo ˶m§Zr ~§X H$obo Amho. H$moUmbm JaO Agbr Va R>am{dH$ dñVy XoÊ`mV `oVmV. ZmQ>H$mÀ`m gm_mZmì`{V[a³V doe^yfm ñnY}Vmb doJdoJù`m H$nS>çm§Zm _moR>r _mJUr Agë`mZo doe^yfogmR>r bmJUmao gd© àH$maMo H$nS>o d \$io ^mS>çmZo {Xbr OmVmV. VgoM ^aVZmQ>ç_, nmbIr gOmdQ>rMo gm_mZ {Xbo OmVo. H$moUr ~mob{dbo Va {dnwb ZmQ>oH$a hm ¶wdH$ _oH$n_Z åhUyZ ZmQ>H$mVrb nmÌm§Zm _oH$An H$aÊ`mgmR>r OmVmo. ZmJn§M‘rgmR>r ZmJ H$ê$Z a§J{dUo, lrJUoe‘yVu, lrH¥$îU‘yVu, ZaH$mgwamMo ‘wIdQ>o, gañdVr‘yVu Aem _yVu ˶m ˶m gUmÀ¶m H$mimV Vo ~Z{dVmV. VwierÀ¶m b¾mdoir Vwig a§J{dVmV. ZmQ>oH$a ZmQ>çmb§H$ma XwH$mZmÀ¶m ZmQ>oH$a Hw$Qw>§~r¶m§Zr AmVm H$mimZwén Amnë¶m ì¶dgm¶mV Ago ê$nm§Va Ho$ë¶mMo à_moX dg§V ZmQ>oH$a `m§Zr gm§{JVbo. åhmnemV nydu ZmQ>H$H$ma Img _§S>n KmbyZ ZmQ>Ho$ gmXa H$am`Mo. Voìhm ZmQ>H$m§gmR>r ZmQ>çmb§H$mam§Mr AË`§V JaO ^mgm¶Mr. AmO CËH¥$ï> ZmQ>çJ¥h Zgbo Var Amho, Ë`m g^mJ¥hmVhr ZmQ>H$m§Mo gmXarH$aU hmoV Zgë`mZo ZmQ>ça{gH$m§Zrhr Amnbo _Z BVa H$bmàH$mam§V a‘{dbo Amho. åhmnemVrb _UoaH$a Hw$Qy>§~r` gmoSy>Z BVa gd© ZmQ>çmb§H$ma XwH$mZXmam§Zr ZmQ>oH$a `m§À`m à_mUoM doJdoJù`m ‘yVu ~Z{dUo d doe^yfm ñnYo©Mo H$nS>o ^mS>çmZo XoʶmMm ì`dgm` gwê$ Ho$bm Amho. NNN

~m¡{ÕH$ {dH$mg H$aV§. Oer g_mOmbm S>m°ŠQ>aMr, B§{O{ZAaMr, Am{H©$Q>oŠMg©Mr, gZXr A{YH$mè`m§Mr JaO AgVo, VerM Ë`mbm ZmQ>H$H$mam§Mr hr JaO Amho. ZmQ>H$mMrhr Amho. _Kmer åhQ>ë`mà_mUo, ZmQ>H$ _mUgm§Zm EH$Ì O_dV§. AmO Ka~gë`m Q>rìhr, B§Q>aZoQ>nmgyZ _Zmoa§OZmMr BVH$s gJir gmYZ§ CnbãY AgVmZm, Am_Mr nwT>br {nT>r ZmQ>H$ ~Km`bm Kam~mhoa nSo>b H$m`, ¶mMr qMVm bmJbr Amho. AmOH$mbÀ`m _wbm§Zr Var ZmQ>H$ H$aU§ Am{U ZmQ>H§$$ ~KU§ \$ma JaOoM§ Pmb§` hmo. nydu emioV AgVmZm gJir _wb§ EH$Ì {eH$m`Mr, Jar~-lr_§V gJù`m§MrM _wb§ EH$mM emioV Om`Mr. bhmZ _wbm§À`m g§doXZerb Aem ¶m H$mimV _wb§ EH$Ì Ioim`Mr, dmdam`Mr, EH$_oH$m~amo~a g§dmX... S>m`bm°J ìhm`Mm. AmOH$mb Vo {MÌ am{hbob§ Zmhr. {ejU EH$ àoñQ>rO Bí¶y ~Zbm`. gm_mÝ`m§Zm emioMm JUdoe {dH$V ¿`m`bm nadS>Uma Zmhr, BVŠ`m _hmJS>çm emim {ZKmë`m AmhoV. {VW§ \$º$ J^©lr_§Vm§Mr _wb§ {eH$VmV. hrM _wb§ _J dH$sb, S>m°³Q>a, A{YH$mar ~ZVmV. Jar~r åhUOo H$m`, ho OÝ_mV Z nm{hbobr hr _wb§ _J XoemVbr Jar~r H$er Zï> H$amdr, ¶mda H$m`Xo Am{U Cnm` emoYVmV. bhmZ _wbm§Zr ZmQ>H$ Ho$b§ nm{hOo, ZmQ>H$ nm{hb§ nm{hOo, H$maU ZmQ>H$ ho

{Q>_dH©$ Amho. Xhrh§S>r \$moS>m`bm C^m Ho$bobm _mUgm§Mm ‘Zmoam Amho. Xhrh§S>r \$moS>Umam {VVH$mM _moR>m Amho, {OVH$m Ë`m ‘Zmoè¶mÀ`m nm`Ï`mMm ‘mUyg ‘moR>m, ‘hÎdmMm Amho. ZmQ>H$mV Hw$UrM Hw$Umda Hw$aKmoS>r H$ê$ eH$V Zmhr. ho Oo AmnU AkmZmZ§ H$Yr H$Yr åhUVmo, H$s A_Š`m A_Š`m ZmQ>H$mV.. A_Š`m A_Š`m A°ŠQ>aZ§.. V_Š`m V_Š`m A°ŠQ>abm ImD$Z Q>mH$b§.. ~H$dmg Amho hmo, ho gJi§... ZmQ>H$mV ho hmoD$M eH$V Zmhr. H$maU ZmQ>H$ hm EH$ S>m`bm°J Amho. _moZmobm°J Zmhr.. ZmQ>H$ Amnë`mbm Xþgè`mer g§dmX gmYm`bm {eH$dV§. Amnë`m gJù`m g_ñ`m§M§ ‘yi H$maU hm EH$‘oH$m§~amo~aMm g§dmX ~§X hmoÊ`mV Amho. XmoZ {_Ì XþamdVmV, ~m°`\«|$S>-Jb©\«|$S> VwQ>VmV. AmB©dS>rb ZH$mogo dmQ>VmV.. ào_ H$éZ b¾ Pmbobo Zdam ~m`H$mo {d^º$ hmoVmV.. ¶mM§ ‘yi H$maU ho Ag§ g§dmX ~§X hmoÊ`mVM gmnSo>b Amnë`mbm...!Jmoì`mVrb bmoH$m§Mr EH$ {d{eï> g§ñH¥$Vr Amho. gd©g_mdoeH$Vm Am{U gd©Y_© g_^md hr Jmoì`mMr Im{g`V Amho. XoemVrb BVa ^mJmV OmUdUmar Om{V`Vm Jmoì`mV {XgV Zmhr. H$Xm{MV ¶m gJù`m§M§ ‘yi Jmoì`mÀ`m ZmQ>çdoS>mV Amho. Jmoì`mVrb CËgdr a§J^y_r {Q>Hy$Z amhU§ hr H$mimMr JaO Amho. ‘amR>r$a§J^y_r{XZm{Z{‘Îm a§JXodVoH$S>o hoM _mJU§ _mJy`m...

Jmo‘§VH$mVrb a§J^y‘rg‘moarb AmìhmZ§ nmZ 1 déZ ► ZmQ>H$ ¶m àH$mamMr JaO Am{U ^{dî` EHo$H$mir CËgdr a§J^y_rda Xadfu 16 ZmQ>Ho$ gmXa hmoUmè`m åhmXm}i JmdmV AmO \$º$ XmoZ ZmQ>Ho$ gmXa hmoVmV. Jmoì`mVrb H$mhr Jmdm§V Va EH$gwÕm ZmQ>H$ AmVm gmXa hmoV Zmhr. hr a§J^y_r hihiy bwá hmoV Amho. Ë`mbm H$maUo AZoH$ AmhoV. JmdmVyZ ehamV hmoUmao ñWbm§Va, XodñWmZ g{_VrH$Sy>Z Z {_iUmao àmoËgmhZ, ór H$bmH$mam§Mr dmZdm, ZmQ>H$ ¶m àH$mamH$So> `wdH$m§Mo hmoV Agbobo Xþb©j Aer {H$VrVar H$maUo AmhoV. Xadfu H$amoS>mo én`o H$_mdUmar Jmoì`mVrb H$mhr XodñWmZo, EH$ ZmQ>H$ gmXa H$am`bm 3 hOma én`m§Mm amOoemhr _mo~Xbm XoVmV. ór H$bmH$mam§Mr dmZdm hr gwÕm EH$ _moR>r g_ñ`m Amho. EH$m JmdmV _r ZmQ>H$ ~gdm`bm Jobmo hmoVmo, JmdmVrb Hw$Ur _wbJr dm ór ZmQ>H$mV H$m_ H$am`bm {_iV H$m Zmhr, ¶m _mÂ`m àýmbm _bm CÎma {_imb§, H$s BVa gJi§ H$aʶmgmR>r ‘wbr-‘{hbm {_iVmV, nU ZmQ>H$mV H$m_ H$am`bm Hw$Ur {_iV Zmhr, Ag§ ho ZmQ>H$ AOyZ BVH§$ ~XZm_ H$m Amho...? ¶mda Imob {dMma H$aVmZm _bm Ag§ OmUdb§ H$s nydu ZmQ>H$mV H$m_ H$aUmè`m ~hþg§»` ZQ>çm EH$m {d{eï> g_mOmVrb hmoË`m. Amnbr AmB© H$aV Agboë`m ì`dgm`mnojm à{Vð>oMm ì`dgm` åhUyZ OmUrdnyd©H$ ¶m pñ̶m R>am{dH$ _mo~Xbm KoD$Z ZmQ>H$mV H$m_ H$aV. Aem pñÌ`m§H$So> nmhÊ`mMm g_mOmMm ÑpîQ>H$moZ, nyd©J«hXÿ{fVM Agm`Mm. _wÔm_hÿZ Zmd§ Z_yX H$aV Zmhr, nU Aem nyduÀ`m ì`mdgm{`H$ ZQ>çm AmR>dyZ nhm, åhUOo Amnë`mbm gË` C‘Oob. ñdmV§Í`mZ§Va Cn{O{dHo$Mr BVa gmYZ§ CnbãY Pmbr, Voìhm ¶m Aem ZQ>çm§À`m _wbtZr ZmQ>H$mV H$m_ H$aU§ nyU©nUo ~§X Ho$b§. Am{U åhUyZ CËgdr a§J^y_rda ZQ>r {_iU§ _wíH$sb ~ZV Mmbb§ Amho. H$bm AH$mX_rgma»`m g§ñWobm "nS>bm ZQ>çm§Mm XþîH$mi' ¶m {df`mda n[ag§dmX ¿`mdmgm dmQ>bm. H$a_UwH$sMr BVa gmYZ§ CnbãY Pmbr, Vgm `wdH$dJ© ZmQ>H$mH$So> nmR> H$ê$ bmJbm`. _{hZmoZ_{hZo Vmb_r H$ê$Z, EH$ à`moJ gmXa H$aU§ ¶mV Ë`m§Zm Mm_© Cabobm Zmhr. gd©àW_ JmdmVyZ Pmbobo gw{e{jV ¶wdH$m§Mo ñWbm§Va, ¶m‘wio JmdmV ZmQ>H$mV H$m_ H$am¶bm `wdH$ {_iU§ XþamnmñV ~ZV Mmbb§ Amho. ¶m gJù`mMm n[anmH$ åhUOo CËgdr a§J^y_rbm Ambobr AdH$im. nU BVa gJù`m a§J^y_tZm OJdUmar, VJdUmar hr Jmoì`mMr

CËgdr a§J^y_r {Q>Hy$Z amhÊ`mMr JaO Amho. nU Jmoì`mbm ZmQ>H$ ¶m àH$mamMr Ia§M JaO Amho? a§J^y_rbm AmnU gmܶm gai ^mfoV ZmQ>H$ åhUy`m. Ë`mMr JaO H$m`...? H$maU AmOH$mbMm O_mZmM JaOoMm Pmbm`. Á`mMr JaO Zmhr, Ë`mMr qH$_V Zmhr. _J Vo IoiU§ Agmo, KaJwVr CnH$aU Agmo, _mo~mBb h±S>goQ> Agmo, {_Ì Agmo dm ~m`H$mo Agmo. AmnU gJio Ago JaOy.. ݶyp³bAa Pmbmo AmhmoV. AmVm AmnU ~Ky`m, ho ZmQ>H$ dm {WEQ>a åhUOo Z¸$s H$m` Amho? _moR>çm {dÛmZmMm Amd AmUyZ _r Vwåhmbm H$mhr AVŠ`© Aer ì¶m»¶m Zmhr gm§JUma.. \$ma gmoßn Amho Vo.. ZmQ>H$ åhUOo.. Amnë`mg_moa nwT>ë`m Vmgm XmoZ VmgmV Oo KS>Uma Amho, Vo ImoQ>§ Amho, ho OmUyZhr Vo ~KUmao Am{U AmnU Oo Vmgm XmoZ VmgmV KS>dVmo` Vo gJi§ ImoQ>§ Amho ho OmUwZXoIrb Vo KS>dUmao. Aem XmoZ àH$maÀ`m MH«$_ _mUgm§Zr EH$Ì `oD$Z Ho$bobr hr EH$ MH«$_ Jmoï> Amho. _bm Va Zoh_r dmQ>V§ H$s$hr EH$àH$maMr, {\$e A°¹o$[a`_ Amho.. _mUgm§Zr ^abobr.. {OW§ _mUg§ E§Om°` H$aVmhoV. Amnb§ _Zmoa§OZ H$aVmhoV. AmamonrÀ`m qnOè`mV C^§ am{hë`mJV O~mZr XoVmhoV. Xo JoQ> M°b|ÁS>.. {dMma H$aÊ`mbm àd¥Îm hmoVmhoV... Xo Ama _oS> Qy> qWH$ . . ¶mVb§ "qWH$' _hÎdmM§ Zmhr Amho, ho "_oS> Qy>'> \$ma _hÎdmM§ Amho. ZmQ>H$mV KS>V§` H$m`, gmXarH$aU... arBZ°ŠQ²_|Q> \$moaQ>oqbJ Am°\$ A {àgm`O _mo_|Q> Am°\$ [a`b Q>mB_... gË` OJmVrb EH$m àg§JmM§, EH$m KQ>ZoM§ gmXarH$aU d ^{dî`dV©Z. XmoZ Vmgm§À`m ZmQ>H$mV hm Q>mB_ñn°Z H$Yr VrZ {nT>çm§Mm AgVmo, Va H$Yr gbJ XmoZ Vmgm§Mm AgVmo. Amnë`m g_moa KS>Uma§ BVH$ Ia§ dmQ>V§ H$s _mUyg Vo nmhVmZm M¸$ aS>Vmo.. hgVmo.. C{Û¾ hmoVmo.. noQy>Z CR>Vmo.. ZmQ>H$mMm _w»` CÔoe _Zmoa§OZ hm Amho d Vmo Vgm AmhoM. _Zmoa§OZ Z H$aUma§ ZmQ>H$ hmoD$M eH$V Zmhr. nU _Zmoa§OZ hmM hoVy Agbm Var Vmo EH$_od Zmhr d Zgmdm. ZmQ>H$ Amnë`mg_moa Amagm YaV§. ñdV… ZmQ>H$M EH$ Amagm AgV§.. OmXÿMm Amagm.. Á`mV Amnë`mbm AmnU EH$ _mZd g‘yh, EH$ _mZd g§ñH¥$Vr åhUyZ AmnU Hw$R>o hmoVmo, AmO Hw$R>o AmhmoV Am{U CÚm AmnU Hw$R>o nmoMUma AmhmoV ¶mM§ Xe©Z KS>V§. Zìho Vo Vg§ Xe©Z KS>m`bmM hd§. ZmQ>H$ ho Vg§ nm{hb§ Va _mUgmÀ`m Am{X_ g§doXZoM§ ‘yV© ê$n Amho... Hw$R>br hr g§doXZm?

AZwH$aU... Qy> {_{_H$ ... bhmZ _wb§ ^mVwH$brÀ`m IoimV Zmhr H$m ImoQ>o ImoQ>o AmB©-~m~m, XþH$mZXma, \o$ardmbo hmoVmV; VgmM H$mhrgm hm àH$ma Amho. _J àý VmoM amhVmo H$s$¶m Ae àH$mamMr Amåhmbm Ia§M JaO Amho? ZmQ>H$ H$m` H$aV§? ZmQ>H$ _mUgm§Zm EH$Ì O_dV§, Iyn bmoH$m§Zm O_dV§. _J Vo àojH$ AgmoV dm ZmQ>H$mV H$m_ H$aUmao a§JH$_u AgmoV.. ho EH$Ì O_U§ _hÎdmM§ Amho. _mUgm§Zm Ag§ H$dMm_YyZ, "eob'_YyZ ~mhoa H$mT>Ê`mgmaI§ Amho. EH$Ì `oD$Z _mUg§ H$m` H$aVmV, Va nmhVmV arBZ°ŠQ²_|Q> \$moaQ>oqbJ Am°\$ A {àgm`O _mo_|Q> Am°\$ [aAb Q>mB_. EH$m KQ>ZoMr Xþgar ~mOy EoH$VmV, EH$m `wº$sdmXmMm Xþgam H$mR> nmhVmV. Xþgè`mer ghmZw^yVM Zìho Va Xþgè`mer AZw^yV hmoVmV. Zm°Q> AmoÝbr qgnWm¶O ~Q> Xo E§nWm`O. _r _mÂ`m EH$m ZmQ>H$mV hm {df` Ioidbm Amho. "nwamVZ ^{dî`' ho Vo ZmQ>H$. Ë`m ZmQ>H$mV EH$ àmÜ`mnH$ ñdV… X{bV ZgyZhr EH$m X{bV órM§ AmË_M[aÌ {b{hVmo. Vo AmË_M[aÌ Vw\$mZ bmoH${චhmoV§. Ë`mbm A°dm°S>©g² {_iVmV. _J gdmb CR>VmV H$s Ë`mZ§ Vg§ H$aU§ ~amo~a H$s MyH$? Vmo X{bV Zmhr, _J Ë`mZ§ EH$m X{bV órda {b{hU§ AàñVwV Zìho H$m`? \$ma \$ma Va M[aÌ {bhmd§, nU Ë`mZ§ AmË_M[aÌ H$m {b{hb§? Vmo boIH$ _J gm§JVmo, H$s AmnU gJio Amnmnë`m Xþ:Imer àm_m{UH$ AgVmo. _r H$m` ^moJb§` Vwbm H$m` _mhrV, _r H$m` gmogb§` Vwåhmbm H$m` H$iUma, Ag§ AmnU åhUVmo. åhUOo ñdV…M§ Xþ:I AmnU AZw^dVmo. Oa AmnU Xþgè`mM§ Xþ:I Vg§M AZw^db§ Va? Xþgè`mÀ`m doXZoMr qH$_V g_OU§ _J gmon§ hmoB©b, Zmhr? Oer ^mVwH$brÀ`m IoimV KaH$m_ H$ê$Z X_bobr {M_waS>r _J ghO åhUyZ OmVo.. "X_bo J§ ~mB© H$m_mMm aJmS>m CngyZ, AmB© {H$Vr X_V Agob Zmhr?' ZmQ>H$ ho Ag§ naH$m`màdoe H$am`bm {eH$dV§. ZmQ>H$ Am_À`mVbr {ZamJgVm OnyZ R>odm`bm _XV H$aV§. hr {ZamJgVm, B§J«OrV Á`mbm BZmogÝg åhUVmV; Vr Iyn _moR>r Jmoï> Amho. hr {ZamJgVm Omon`ªV _mUgm§V {Od§V Amho, Vmon`ªV OJU§ Amho. H$ënZm H$am.. gJirM _mUg§ Oa {g{ZH$b Pmbr, A{dœmg XmIdy bmJbr Va EH$ Var ZmV§ {Z_m©U hmoB©b? Amnbo amOH$maUr bmoH$ _bm dmQ>V§ ZmQ>H§$ ~KV ZgmdoV. ZmhrVa gm_mÝ` _mUyg _hmJmB©Zo H$gm hmoaniV Mmbbm`, ho Ë`m§Zm H$ib§ AgV§. EH$m g§Kfm©Mm A§V Pmbm Zmhr, Va H$m` hmoV§

ho ZmQ>H$mV nmhVm `oV§. Vgm A§V Pmbm, Va H$m` hmoV§ ho hr nmhVm `oV§. Amnë`mg_moa Agboë`m {d{dY n`m©`m§Mm Cn`moJ Ho$bm Va Amnë`m gm_m{OH$, d¡`p³VH$ Am{U amOH$s` ~mOy§da H$m` n[aUm_ hmoVrb, ¶mMm A§XmO ~m§YVm `oVmo. H$moH$Ur a§J^y_rda JmOUma§ nw§S>{bH$ ~m~ ¶m§M§ "\$sa§Jr \$Q>mg' ho ZmQ>H$ {XJ§~a H$m_V ¶m§Zr "^mfm _mÜ`_' Omhra H$aÊ`mAJmoXa nm{hb§ AgV§ Va Vo H$Xm{MV Vo AmOXoIrb _w»`_§[ÌnXr AgVo! ZmQ>H$ ho Ag§ {d{dY AZw^d Amnë`mbm XoV amhV§. ZrQ> {dMma H$éZ nhm.. Amnë`mg_moarb, Amnë`m g_mOmg_moarb, Amnë`m Xoemg_moarb qH$~hþZm gJù`m OJmg_moarb gJù`m g_ñ`m, àm°ãboåg ¶m§M§ ‘yi H$maU ho Hw$UmMm Var hoHo$ImoanUm dm Hw$UrVar H$aV Agbobm EH$m§Jr {dMma hoM Agob. H$moH$UrV AmnU Ë`mbm "Amnbo V|M Ia| H$anr _Zrg' Ag§ åhUVmo. Imobda OmD$Z {dMma H$am, hoM H$maU Agob. ZmQ>H$ H$m` H$aV§..? Va Vo Amnë`mbm nmQ>© Am°\$ àm°ãbo_ Z ~ZdVm, AnmQ>© \«$m°_ àm°ãbo_ R>odyZ, gmoë`weZ _oH$a ~Zm`bm _XV H$aV§. g§~§{YV gJù`m§À`m gh_VrZ§ Am{U AZw_VrZ§, `mo½` {ZU©` ¿¶m¶bm {eH$dV§... Amnë`m bmoH$emhrMm ‘yi Jm^m Var Xþgam H$m` Amho...? ZmQ>H$ _mUgmbm bmoH$emhr åhUOo H$m` Vo {eH$dV§. ZmQ>H$ _mZdmMm


4 Gulmohar 5_Layout 1 03-11-2012 20:06 Page 1

5 a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

"XemdVmar H$mbmo' hm Jmoì¶mVrb EH$ nma§n[aH$ ZmQ>çàH$ma. H$moH$U Am{U H$Zm©Q>H$mVrb H$bmàH$mam§er gmY嶩 gm§JUmam hm "H$mbmo' AmO H$‘r H$‘r hmoV Mmbbm Amho. ¶m nma§n[aH$ ZmQ>çàH$mambm C{O©VmdñWm àmßV hmoʶmMr JaO Amho.

‘m

K nm¡{U©‘obm ^§S>mamMr nwZd åhUVmV. ¶m {Xder g§H$mgwa (e§Imgwa) hm amjg ‘aU nmdbm, Aer lÕm Jmo‘§VH$mV d ‘hmamîQ´>mÀ¶m H$moH$UnQ²>Q>çmV AmT>iVo. ‘Ëñ¶mdVmamV lr{dîUyZ§ ¶m e§ImgwamMm dY H$ê$Z doXm§M§ ajU Ho$b§, Aer H$Wm Jmo‘§VH$s¶ XemdVmar H$më¶m‘ܶo AgVo. na§namJV H$mbmoËgdmV gH$mir ‘§{XamVrb XodmMr nyOm, A{^foH$, Xþnmar ‘hmàgmX (gm‘wXm{¶H$ ^moOZ), amÌr {XdOm§Mo XrnaËZ noQ>dë¶m OmVmV. nmbIr ‘§{Xa n[agamV {’$adbr OmVo. ˶m doir R>am{dH$ {R>H$mUr noUo (Wm§~o) Ho$bo OmVmV. ‘§{Xambm bmJyZ Vir Agob Va ˶m VbmdmV gm§JmoS> (XmoZ hmoS>çm EH$Ì ~m§YyZ ˶mda Ho$bobo doJdoJio XoImd) Ho$bm OmVmo. ‘J amÌr "H$mbm' ho nma§n[aH$ bmoH$ZmQ>ç gmXa hmoV§. H$m{V©H$ EH$mXer Vo ‘mK nm¡{U©‘m ¶m ‘{hݶmV Jmoì¶mVrb gm§Jo, Ho$no, ’$m§§oS>m, gÎmar, noS>Uo, ~mX}e, gmgîQ>r, {SMmobr ¶m Vmbw³¶m§‘Yrb Xodim§V H$mbmoËgd hmoVmV. hm H$mbm {d{dY Jmdm§VyZ doJdoJiçm O‘mVtH$Sy>Z gmXa Ho$bm OmVmo. H$Yr JmdH$a O‘mVrH$Sy>Z, H$Yr JmdÀ¶m à{V{îR>V åhmbJS>çm§H$Sy>Z Va H$Yr BVa O‘mVtH$Sy>Z gmXa Ho$bm OmVmo. nU H$mbm gmXarH$aUmV gd©Ì gmå¶ AmT>iV§. XemdVma {df¶H$ bmoH$ZmQ>çmVrb lr {dîUy ‘Ëñ¶mdVma d g§H$mgya hr XmoZ ‘hÎdmMr nm̧ à˶oH$ H$më¶mV AgVmVM. H$më¶mMr gwê$dmV gd©Ì JUoed§XZoZoM hmoVo. h[aXmg, JUnVr, F$Õr, {gÕr, g§H$mgya hr nm̧ gd© O‘mVrVrb H$më¶mV AgVmVM. ^Q>Or-h[aXmg g§dmX, {dZmoXr Û¡AWu nÕVrZ§ ‘moa¶mMm AW© {dMmaU§ d gm§JU§ ho Va à˶oH$ H$më¶mM§ d¡{eîQ>ç. ˶mZ§Va ‘¥X§Jmda, {d{eîQ> Vmbmda ZV©Z H$arV JUnVr F$Õr, {gÕrgh a§J‘§Mmda ¶oVmo d ˶mZ§Va ˶mMr nyOm Ho$br OmVo.

Jmo‘§VH$s¶ XemdVmar H$mbm h[aXmg hr à{V‘m EH$m kmZg§nÝZ {dÚm{d^y{fV 춳VrMr Va ^Q>Or hr {dZmoXr à{V‘m åhUyZ H$më¶mV XmIdbr OmVo. JUoe nyOZmZ§Va JnUVrH$S>o JmdmgmR>r, gdmªgmR>r ‘mJUo ‘mJVmV. n«Ë¶oH$ {R>H$mUr H$më¶mV JUoemH$S>o gwI, em§Vr, Amamo½¶, YZg§nXm Aer ‘mJUr H$aVmV. JUnVr J‘ZmZ§Va emaXm (gañdVr), bú‘r Aem {d{dY XodVm§Mo a§J‘§Mmda AmJ‘Z d nyOm hmoVo. gd© O‘mVrVrb H$më¶mV H$WoZwgma nmÌo ~Xbbr Var nmM-ghm XodVm§Mo AdVaU hmoVoM. hr na§nam Jmo‘§VH$mZo H$YrM ‘moS>br Zmhr. ¶m XodXodVm§À¶m a§J‘§Mmdarb gmXarH$aUmZ§Va gd© H$më¶m§V EH$ à‘wI H$WoM§ H$WmZH$ {ZdS>ʶmV ¶oV§. CXm. {dîUy AdVmamVrb EImÚm H$WoM§ Am»¶mZ qH$dm nar{jV amOmMr H$Wm {ZdS>VmV. gd© H$më¶mVrb A§{V‘ nU ‘hÎdmM§ gmå¶ XmIdUma§ nmÌ åhUOo e§Imgwa. ¶mM§ AmJ‘Zhr a§J‘§Mmda {d{eîQ> nÕVrZ§ hmoV AgV§. ¶m àH$mamVyZ dV©‘mZ KS>m‘moS>tda àíZ {dMmarV h[aXmg e§ImgwamH$Sy>Z {dZmoXr CÎmao KoV AgVmo, e§Imgwa hm A{VehmUm XmIdʶmV ¶oVmo. H$mbm gmXarH$aUmV doXm§Mo ‘hÎd g‘OmdUo, Xodm§Mm O¶ AWm©V g˶mMm O¶ d amjgm§Mm åhUOoM Hw$H$‘m©Mm namO¶ Am{U ‘Zmoa§OZmVyZ AܶmpË‘H$ d gm‘m{OH$ à~moYZ XmIdʶmV ¶oVo. doJdoJiçm O‘mVrÀ¶m H$më¶mVrb nmÌm§Mr aMZm d nmofmI h[aXmg : h[aXmg qH$dm gyÌXma ho Hw$R>ë¶mhr H$mbm n«H$mamVrb A˶mdí¶H$ Ago nmÌ AgVo, JaOoZwgma Amoì¶m, íbmoH$, A^§J, Am¶m© d nXo JmD$Z H$WmZH$ nwT>o ZoʶmMo H$m‘ h[aXmg H$arV AgVmo. Vmo àg§JmdYmZr VgoM hOaO~m~r Agmdm bmJVmo. g§JrV ZmQ>ç, A{^Z¶mMo OwO~r kmZ ˶mbm Amdí¶H$ AgVo. Hw$R>ë¶mhr O‘mVrZo gmXa Ho$bobm H$mbm Agmo, ˶mV JUnVrMo nmÌ Agm¶bmM hdo. bmH$S>r ‘wIdQ>çmVrb JUnVr F$ÜXr - {gÜXrgh ZmMV ZmMV a§J^y‘rda ¶oVmo VoìhmM Iè¶m AWm©Zo H$më¶mg gwê$dmV hmoVo. a§J^y‘rda ñWmZmnÝZ JUnVrMr nyOm AmaVr, g§H$ën, JmèhmUo Aem gd© nÕVrZo gmWg§JrV Ho$br OmVo. ZmQ>ç{Z{‘©VrgmR>r Vr gaigmoQ> nyOm Z H$aVm nyOogmR>r Oo XmoZ ~«m÷U a§J‘§Mmda ¶oVmV, ˶m§À¶m Vm§oS>r KmVbobo g§dmX Û¶Wu AgVmV. ¶m H$më¶m‘ܶo ~«÷Xod VníM¶}bm ~gVmo Am{U ‘mOboë¶m Agwam§Mm à‘wI g§H$mgwa ~«÷XodmMo doX Mmoê$Z ZoVmo. ˶mMm {Z:nmV H$aʶmgmR>r lr{dîUy ‘Ëñ¶mdVma YmaU H$aVmo, Ago gd©M H$më¶m‘ܶo AgVo. e§ImgwamMm dY H$ê$Z ˶mÀ¶mH$Sy>Z ~«÷XodmMo doX naV {‘idʶmgmR>r {dîUy ‘Ëñ¶mdVma YmaU H$aVmo. ˶mMo d e§ImgwamMo ¶wÜX hm à˶oH$ H$më¶mMm {df¶ Amho. hm e§H$mgwa ~è¶mMXm amOH$s¶ n[apñWVrda {dZmoX H$aVmo.

H$moH$UrV ~mobVmZm bmoH$m§À¶m Q>miçm Vmo {‘idVmo. Jmo‘§VH$s¶ H$më¶mMr gwê$dmV a§JnQ>rVyZ a§J^y‘rn¶ªV {‘adUwH$sZo hmoVo. haXmgm~amo~a XmoZ ‘¥X§Jr, ‘embYmaH$, Pm§O dmOdUmao H$bmH$ma qXS>rà‘mUo ZmMV a§J^y‘rÀ¶m ‘mJÀ¶m ~mOyg AY©dVw©imH$ma C^o AgVmV. Q>midmXH$m§À¶m g§»¶oda ~§YZ ZgVo. EHo$ H$mir 25 gwÜXm Q>midmXH$ Agm¶Mo. AmVm 6-8 qH$dm 4-5 gwÜXm Ag>VmV.

WmoS>r’$ma pñW˶§Vao Pmbr AmhoV. Jmo‘§VH$mVrb à˶oH$ H$më¶mV Am»¶mZ Hw$R>bohr Agmo, eodQ> ‘mÌ e§Imgya (g§H$mgya) dYmZoM hmoVmo. nyduÀ¶m H$mir H$Xm{MV Xhm AdVma XmI[dbo OmV. qH$dm H$mhr AdVma XmIdyZ BVa AdVmam§Mo dU©Z JrVmVyZ, AmodrVyZ H$arV AgmdoV. AmVmhr H¥$îUmdVma (nwVZm dY) ZaqghmdVma ({haʶH$í¶ny dY) Am{U gd©Ì XmI{dVmV Vmo ‘Ëñ¶mdVma (e§Imgya dY) ~mH$s AdVma Amodr åhUyZ qH$dm H$mhr

Jwb‘moha {deof AZKm gmB©e Xoenm§S>o

˶mZ§Va haXmg ‘§JbmMaUmZo gwê$dmV H$aVmo. ‘J JUnVr, gañdVr, {ednmd©Vr hr nmÌo EH$mnmR>monmR> EH$ AmJ‘Z d {ZJ©‘Z H$aVmV. ¶m XodXodVm§Zr Jm¶boë¶m Amoì¶m§Mo qH$dm AmbmntMo AZwH$aU Q>miH$ar, BVa Jm¶H$ d h[aXmg ‘¥X§JmÀ¶m gmWrZo H$aVmV. nyduÀ¶mH$mir EH$ nmÌ ¶oD$Z Joë¶mda Xþgao nmÌ ¶oB©. Voìhm à˶oH$ nmÌmÀ¶m Am‘JZmdoir Xmê$H$m‘mMr AmVe~mOr d ‘§Jb dmÚo dmOdbr OmV. AmVm Ho$di JUnVr Amë¶mZ§Va ’$Q>mHo$ dmOdVmV. H$Yr H$Yr Vohr {XgV Zmhr. ‘¥X§J hr Ia§Va H$më¶mMr emZ, nU hëbr nIdmO Am{U Pm§O EdT>§M {XgV§. nydu h[aXmg XodVm§À¶m AmamYZoZ§Va EH$-XmoZ H$mZS>r JmUr åhUm¶Mo. nU AmVm ‘mÌ H$mZS>r JmUr H$më¶mVyZ H$mb~mµhç Pmbobr AmhoV. H$mimà‘mUo H$më¶mVhr H$mhr

{R>H$mUr ’$³V ê$noM XmIdyZ g§n{dVmV. e§Imgya {dîUyer ~mobVmZm nydu H$Yr Var {dZmoX KS>bm Agmdm, åhUyZ AmVm Vmo AmMH$Q> {dMH$Q> ~mobUmam, doS>odmS>Ho$ A§J{djon H$aUmam {dXþfH$s hmoD$Z ~gbm Agmdm. ‘mÌ Ë¶m‘wioM Vmo H$moH$Ur ^mfm ~mobVmo. gm‘m{OH$, amOH$s¶ n[apñWVrda ^mî¶ H$aVmo, {dZmoX H$aVmo Am{U bmoH$m§M§ ‘Zmoa§OZ H$aVmo. H$më¶mÀ¶m gwê$dmVrg JUoe nyOZmgmR>r Or ~«m÷U OmoS>r qH$dm H$mH$m-nwVʶm ¶oVmV. ˶m§Mm gyÌYmam~amo~a hmoUmam g§dmX AJXr ZmQ>瑶 AgVmo. CXm. gyÌYma : Ahmo Amnbm dU© H$moUVm? nwVʶm : AmO Am‘À¶m BWo ‘wJmÀ¶m S>mirMo daU Ho$bo Amhoo. gyÌYma : Vwåhmbm ‘r MmVwd©Um©n¡H$s H$moU Vo

{dMmab§? H$mH$m : hm.. hm.. g‘Ob§ Am‘Mm dU© ~«m÷U Amho. JmoÌ åhUmb Va EoH$m (Amodr) Amåhr ~«m÷U A{Ì JmoÌr& gܶm Pmbmo EH$ YmoÌr& Vohr C{X²ao Im{Xbo amÌr& Vo emñÌr Zogy Z¶o&& nU H$m¶ hmo, Vw‘M§ H$mhr H$m‘ Amho H$m ? gyÌYma : hmo¶ {gÜXr{dZm¶H$mMr nyOm H$amd¶mMr Amho. ˶mZ§Va ‘J H$mH$m nyOm gm§JVmo d nwVʶm Vr H$aVmo.. CÎma Jmo‘§VH$mVrb noS>Uo, ~mX}e, åhmngm ¶m ^mJmV gmXa hmoUmè¶m H$më¶mg§~§Yr 1818 ‘ܶo aKwZmW eoQ> gmd§V ¶m§Zr {bhÿZ R>odbobr EH$ dhr {‘imbr Amho. ˶mV {b{IV g§{hVm d nmÌ gmXa H$aUmè¶m H$bmH$mam§À¶mhr Zm|Xr AmhoV. ˶mVrb g§H$mgya h[aXmg g§dmX AgmM ‘Zmoa§OH$ Amho. g§H$mgya : Vwåhr H$moU? h[aXmg : Amåhr haXmg Amho. g§H$mgya : Vw‘Mo ZJ ao {H$Vbo? h[aXmg : ‘oë¶m ZJ ao H$emMo? g§H$mgya: AJm ha åhUOo ~moH$S>m-~moH$S>mMmo Xmg Vy. ˶mV ‘§oS>ao ~moH$S> Zm Bbr? h[aXmg : Aao h[aMo JwU JmUmam Vmo h[aXmg. g§H$mgya : h[aMo JwU JmVmog? ho H$m¶ H$[aVmV? h[aXmg : Vo {dÇ>b ‘hmXod åhUVmV (‘J h[aXmg nX JmVmo) dmMo har ~mobm har ~mobm& H$sV©Z a§Jr S>mobm& dmdwJr IQ>nQ> dOm©& jU^ar h[aZm‘ JOm©&& ˶mZ§Va ¶m H$më¶mV ~«÷Xod VníM¶}g ~gVmo. ‘J e§Imgya doX MmoaVmo. ˶mMm {Z:nmV H$aʶmgmR>r lr{dîUy ‘Ëñ¶mdVma YmaU H$aVmo Am{U Z§Va ¶oVo Vr H¥$îUOÝ‘ H$Wm. ¶m IoarO H$më¶mV XmoZ ~«m÷U d H$Yr e§Imgya Û¡¶Wu g§dmX ~mobVmV. CXm. ‘moa¶m dXZr bmJV {‘îQ>& nëbdmgr Y[aVm ~hþH$îQ>& lr JUoe gw‘wImVyZ gmoS>r& eodQ> Vê$Z Ko ‘J JmoS>r&& Aem gwÌYmamÀ¶m íbmoH$mda ~«m÷U {dS>§~ZmË‘H$ g§dmX gmYVmV. ‘moa¶m åhUOo ‘moar ZmdmMm ‘mgm, Vmo Kar AmUyZ H$gm gm’$ H$amdm Am{U eodQ>r Vì¶mda ^mOyZ ˶mMr JmoS>r dmT>drV Vmo Imdm, Ago gm§JyZ àojH$m§Mo gd© WamVrb bmoH$m§Mo Iyn ‘Zmoa§OZ H$aVmV. eodQ>r haXmg ¶m íbmoH$m§Mm, Amoì¶m§Mm, A^§JmMm Zo‘H$m Aܶm{Ë‘H$ AW© gm§JyZ àojH$m§Mo à~moYZ H$aVmo. aU‘mbo, JmdS>mOmJa, Ioi{V¶mÌ ¶m gd©àH$mamV EH$m ñdê$nmMr dmQ>Umar bmoH$e¡br Amho. ZmMʶmMr [d{eîQ> nÕVr, {d{eîQ> O‘mVrÀ¶m OrdZnÕVrMo Xe©Z KS>dUmar Amho. BVa bmoH$ZmQ>çm§À¶m VwbZoV H$mbm bmoH$ZmQ>çmV

ZmMUmar nmÌo H$‘rM AmhoV. Jmo‘§VH$s¶ H$mbmo d H$moH$UmVrb XemdVmar H$më¶mV H$mhr ’$aH$ AmhoV. XemdVma ¶m Zmdmà‘mUoM nydu AR>am nwamUo d Xhm AdVma ¶mda ho bmoH$ZmQ>ç ~oVbobo Agm¶Mo. nU hiyµhiy ¶mMohr ñdê$n VodT>o ‘¶m©XrV Z amhVm gm‘m{OH$ {df¶mda CXmhaUmW© hþ§S>m~ir, A‘br nXmWmªMo Xþîn[aUm‘ Aem {df¶m§da AmYmarV àg§Jhr XemdVmar ‘§S>ir gmXa H$aVmV. ˶m‘wio H$moH$U XemdVmamMo ñdê$n na§namdmXr d gmMo~Õ am{hbobo ZgyZ Vo AmVm ì¶mnH$, H$bmË‘H$ d ZmdrݶnyU© ~Zbobo AmhoV. ˶mV ì¶mdgm{¶H$Vmhr ¶oD$ bmJbr Amho. Jmo‘§VH$s¶ "H$mbmo'Zo Amnbo gmMo~Õ d na§namdmXr ñdê$n OnyZ R>odbobo Amho. ¶mV AOyZhr EImÚm AdVmamg§~§Yr qH$dm nwamUmVrb Am»¶mZ AgVo d Vo eodQ>r ‘Ëñ¶mdVmamer OmoSy>Z g§H$mgyadY XmIdbm OmVmo. H$moH$U XemdVmamVrb gwê$dmVrMr AmaVr ‘amR>r-‘mbdUr ^mfoV Amho. Jmo‘§VH$s¶ "H$mbmo'‘Ybr AmaVr gwê$dmVrg H$ÝZS> ^mfoV hmoVr. AmVm H$ÝZS> AmaVrMm An^«§e Pmbobr ‘amR>r AmaVr åhQ>br OmVo. ‘wH$dmXZ (‘m¡Zr Ywdm§ir) ho Jmo‘§VH$s¶ H$mbmoMo ho Img d¡{eîQ>ç. H$mbmo gwê$ hmoʶmnydu qH$dm H$mbmoMr gwê$dmVM ¶m ‘m¡Zr Ywdm§irZo hmoVo. ¶m‘ܶo XmoZ ‘¥X§JdmXH$ AgVmV. EH$ nU©àñVma H$aVmZm Xþgam b¶rbm {MH$Qy>Z amhVmo d Xþgam nU©àñVma H$aVmo Voìhm n{hbm b¶rbm {MH$Qy>Z R>oH$m YaVmo. H$mhr doimZo Q>mi dmXH$m§À¶m g§JVrV XmoKohr dmXH$ Amnmnë¶m dmÚmV VmbYw‘mir (Ywdmi) dmOdVmV. b¶ dmT>dV ZoVmV. ‘ܶo ‘ܶo H$mhr VËH$mahr dmOdbo OmVmV. H$moH$U XemdVmamV ho gwê$dmVrMo ‘wH$dmXZ ZgVo. {VWo à˶oH$ nmÌmÀ¶m AmJ‘ZmgmR>r g§JrVmMr ¶moOZm AgVo. a§J‘§Mmda g§dmX ZgVmZm g§JrV OmJm ^ê$Z H$mT>Vo. AmR> ‘mÌm§Mm Vmb Ho$adm, EH$Vmb, XmXam, PnVmb ho Vmb ‘¥X§JdmXZmV dmnabo OmVmV. Z‘Z, ñVdZ g§nbo H$s nmbwnXmà‘mUo dmXH$ Vo Vo àH$ma g§në¶mMr gyMZm dmXZmH$adr XoVmV. ({YVm‘ Vm W¡æ¶m Wm..) EHy$UM H$moH$U XemdVmamZo Amnbo nma§n[aH$ ñdê$n ì¶mnH$, H$bmË‘H$ Am{U H$mhrgo ì¶mdgm{¶H$ Ho$bobo {XgVo, ‘mÌ AmOhr Jmo‘§VH$s¶ H$mbmo gmMo~Õ, na§namdmXr Am{U bmoH$m§Mr lÕm OnUmam Agm Amho. EImXo ‘yb gVV AmOmar nS>V Agob Va ˶mMo AmB©-d{S>b g§H$ën H$aVmV, H$s ‘m¶m ‘wbmbm AmOmamVyZ ~am H$a. H$mbm ‘§S>UmV ˶mbm ZmMdVmo, EdT>r ¶m H$mbm ‘§S>Umda bmoH$m§Mr lÕm Amho. H$mbmoËgdmVrb amVH$mbm qH$dm XemdVmar H$mbm amÌr hmoV Ago. amVH$mbm g§në¶mZ§Va na§naoZwgma JmonmbH$mbm d Z§Va Jm¡iUH$mbm gmXa hmoVmo. ¶mV Hy$Q>àíZ ‘Ooera AgVmV... KKK

ZmQ>H$ ’$³V narjH$m§gmR>r H$am¶M§ H$m...? ‘r EdT>r ZmQ>H§$ Ho$br, nU EH$m JmoîQ>rM§ Xþ:I dmQ>V§- Jmo‘§VH$s¶ a{gH$ àojH$, {VH$sQ> H$mTy>Z ZmQ>H$ ~Km¶bm ¶oV Zmhr. ñnY}À¶m ZmQ>H$m§doir Va H$bm AH$mX‘r‘ܶo ‘m’$H$ ewëH$mV {VH$sQ> CnbãY AgV§, VargwÕm {WEQ>a‘Yë¶m Aܶm©nojm OmñV IwÀ¶m© [aH$må¶m AgVmV. àojH$M Zgbo Va H$bmH$mam§Zm ZmQ>H$ H$am¶Mr C‘oX H$er ¶oUma? ˶m§Zr ZmQ>H$ ho ’$³V narjH$m§gmR>r H$am¶M§ H$m? ¶m àíZmda a{gH$ àojH$ Am{U Amåhr H$bmH$mam§Zrhr {dMma H$aU§ JaOoM§ Amho.

Jwb‘moha {deof gm¡a^ H$maImZrg

''All the world's a stage and all the men & women merely players, they have their exits & entrances; and one man in his time plays many parts, His acts being 7 ages"

eo³g{nAa Mo eãX bhmZnUr emioV AgVmZm H$mZmda nS>bobo. Ia§ åhUOo, eo³g{nAa åhUOo H$moU ho gwÕm ˶mdoir H$moS>§M hmoVo. nU {Q>MaZo ¶m AmoitMm AW© gm§JyZ eo³g{nAaMrgwÕm WmoS>r’$ma AmoiI H$ê$Z {Xbobr. ˶m n{bH$S>o eo³g{nAa Am{U ˶mZo CX²Jmabobo ho eãX ¶m XmoÝhr JmoîQ>tM§ ‘moR>§ Ag§ ‘hÎd dmQ>V ZìhV§. Zmhr åhUm¶bm emioV AgVmZm N>moQ>o N>moQ>o 2-3 {‘{ZQ>m§Mo EH$nmÌr n«¶moJ, N>moQ>r ZmQ>H§$ ¶m‘ܶo AmdOy©Z ^mJ ¿¶m¶Mmo. nU ˶mdoir H$YrM dmQ>b§ Zmhr, H$s 5-6 dfmªZr ì¶mdgm{¶H$ Am{U ñnYm©Ë‘H$ ZmQ>H$m§‘ܶo H$m‘ H$arZ. nU åhUVmV Zm "Time takes you at a proper place at a proper time" ¶mMm à˶¶ ‘bm Ambm. OmZodmar 2006 ‘ܶo Ooìhm ‘r nm°{bQ>op³Z³gÀ¶m {Vgè¶m dfm©bm hmoVmo, Voìhm EH$ {Xdg ‘m¶m {‘ÌmZo ‘bm {dMmab§, ""H$m¶ ao ZmQ>H$m‘ܶo H$m‘ H$aUma H$m?'' ‘r bJoM hmoH$ma {Xbm Am{U Voìhm ‘m¶m Am¶wî¶mVë¶m n{hë¶m ZmQ>H$m‘ܶo ‘r H$m‘ Ho$b§. n{hb§ ZmQ>H$ Agë¶m‘wio KamVyZ AmB©, ~m~m, ‘moR>m ^mD$, eoOmaMr ‘§S>ir, {‘Ìn[adma, gJio ZmQ>H$ ~Km¶bm Ambo hmoVo. AmíM¶m©Mr JmoîQ> åhUOo ZmQ>H$ g§në¶mda AmoiI Agboë¶m§Zr Vg§M AmoiI Zgboë¶m§Zrhr ‘m¶m H$m‘mM§ H$m¡VwH$ Ho$b§. ho H$m¡VwH$ EoHy$Z gmhm{OH$M A{^‘mZmZ§ Am{U AmZ§XmZ§ nmR>rMm H$Um VmR> Pmbm. Am{U VoìhmM ‘ZmVë¶m ‘ZmV AmnmoAmn EH$ {ZíM¶mMr ~r amodbr Jobr, H$s ‘r AmVm ^anya ZmQ>H$m§‘ܶo H$m‘ H$aUma !! ¶mM ZmQ>H$mÀ¶m Vmb‘rÀ¶m doioMm EH$ {H$ñgm AmR>dVmo. ¶m ZmQ>H$m‘ܶo Agm EH$ grZ hmoVm, Á¶m‘ܶo ‘r EH$m ‘wbrMo XmoÝhr hmV hmVmV YaVmo Am{U åhUVmo, ""Am¶ bìh ¶y, gmoZr'' narjoÀ¶m doir EH$m àíZmM§ CÎma nmR> H$am¶bm OodT>m doim bmJbm Zmhr, VodT>m doi hm EH$ grZ ~gdm¶bm bmJbm. Am¶wî¶mV n{hë¶m§Xm Hw$R>ë¶m Var ‘wbrMo hmV hmVmV Yabo hmoVo. Am{U OI‘oda ‘rR>

Mmoim¶bm H$s H$m¶, {Vbm "Am¶ bìh ¶y'hr åhUm¶M§ hmoV§! nU {VÀ¶m Am{U {X½Xe©H$mÀ¶m ‘XVrZ§ Vmo grZ H$gm~gm O‘dbm. ˶mM dfu Am°³Q>mo~a‘ܶo gmB©e Xoenm§S>o ¶m§À¶mH$S>o Jobmo. B¶ËVm ghmdr Am{U gmVdr‘ܶo ˶m§À¶m ZmQ>ç{e{~amV ‘r ^mJ KoVbm hmoVm.) ˶m§Zm ‘r ‘mPo Jwê$ ‘mZVmo. ˶m§À¶mg‘moa Ag§M ~mobyZ Jobmo, ZdrZ ZmQ>H$m‘ܶo H$m‘ H$am¶bm ‘bm AmdS>ob. H$mhr {Xdgm§Zr ˶m§Zr ‘mPr AmoiI amOXrn ZmB©H$ ¶m§À¶mer H$ê$Z {Xbr. Voìhm ‘bm H$ib§ H$s amOXrn ZmB©H$ åhUOo Jmoì¶mVë¶m ì¶mdgm{¶H$ a§J^y‘rdarb ~mXehm! Voìhm ‘bm amOXrn ¶m§À¶m "H$bm MoVZm' ¶m g§ñWoÀ¶m "AnZm gnZm ܶmZr ‘Zr' ¶m ZmQ>H$mV H$m‘ H$am¶Mr g§Yr {‘imbr. ¶m ZmQ>H$mbm gmB©e gam§M§M {X½Xe©Z bm^b§ hmoV§. ˶mZ§Va Joë¶m ghm dfmªV ¶mM g§ñWoÀ¶m ghm ZmQ>H$m§V ‘r {Za{Zamù¶m ^y{‘H$m Ho$ë¶m.. ˶mVrb nmM ZmQ>H$m§Zr 100 à¶moJm§Mm Q>ßnm nma Ho$bm. ì¶mdgm{¶H$ ZmQ>H$m§‘ܶo H$m‘ H$aUo gwê$ AgVmZm ñnY}Vë¶m ZmQ>H$m§‘ܶogwÕm H$m‘ H$am¶Mr g§Yr ‘r gmoS>br Zmhr. gmB©e gam§À¶m nËZr gm¡. AZKm Xoenm§S>o ¶m§Mo {X½Xe©Z Agboë¶m "ZmJmZ§X' ¶m ZmQ>H$mV H$m‘ H$am¶bm {‘imb§. ¶m ZmQ>H$mÀ¶m Vmb‘rÀ¶m doiMm EH$ àg§J AmR>dVmo.. ¶m ZmQ>H$m‘ܶo ‘r Oo nmÌ gmH$maV hmoVmo, ˶mMr Mmb, AmdmO, hmbMmb ho EH$m {d{eîQ> àH$mao H$am¶Mr JaO hmoVr. Am{U Vr H$mhr Ho$bm ‘bm ZrQ> O‘V ZìhVr. åhUyZ EH$ {Xdg ‘bm gmB©egam§Zr gH$mir ghm dmOVm Vmb‘rÀ¶m {R>H$mUr ~mobmdb§ Am{U ˶m {d{eîQ> ñQ>mB©b‘ܶo A»»¶m ê$‘^a Mmbm¶bm bmdb§. Odi Odi AYm© Vmg ‘r ˶m 鑑ܶo ’$³V MmbV hmoVmo. ˶m {Xder ‘bm EH$ H$ib§, H$s ZmQ>H$ åhUOo MoîQ>m Zmhr. Or ^y{‘H$m AmnU H$aVmo, ˶m ^y{‘Ho$gmR>r AmnU ñdV:bm dmhÿ>Z ¿¶md§ bmJV§. Ag§M hiy hiy "H$bm Am|H$ma' ¶m g§ñWogmR>r Zrboe ‘hmbo ¶m§À¶m {X½Xe©ZmImbr VrZ ZmQ>H$m§‘ܶo H$m‘ Ho$b§. Zrboe gam§H$Sy>Z gwÕm Iyn JmoîQ>r {eH$bmo. ‘ܶ§Var amO§oÐ VmbH$ ¶m§À¶m "Amo ‘mar¶m' ¶m {MÌnQ>mVgwÜXm EH$ ^y{‘H$m Ho$br. Vg§M poet borker speaking, race, "Amg EH$ A§VarMr' ¶m {MÌnQ>m§‘ܶogwÕm N>moQ>çm N>moQ>çm ^y{‘H$m Ho$ë¶m. H$moH$Ur-‘amR>r ZmQ>H$m§‘Yrb H$bmH$ma åhUyZ AmO ‘bm AZoH$ OU AmoiIy bmJbo AmhoV.

AmOKS>rbm ‘r AnZm gnZm ܶm{Z‘Zr (gmB©e Xoenm§S>o), ZmJmZ§X (AZKm Xoenm§S>o), ‘å‘r Amo ‘å‘r (gwem§V Zm¶H$) A§H$b ¶y Ama J«oQ> ({earf ZmB©H$), Zm°Q> ’$m°a gob (Zrboe ‘hmbo), em°Q>©H$Q> ({earf ZmB©H$) {’$a§Jr ’$Q>mg (àem§V åhmXm}iH$a) Mm¡Wm ñV§^ (Zrboe ‘hmbo), EH$m§V g§J (Zmam¶U JamS>o) B©bm (Zrboe ‘hmbo) AmXr ZmQ>H$m§V ^y{‘H$m Ho$ë¶m. ‘r EdT>r ZmQ>H§$ Ho$br, Jmoì¶mV {R>H${R>H$mUr ¶m ZmQ>H$m§Mo à¶moJ Ho$bo, nU EH$m JmoîQ>rM§ Xþ:I dmQ>V§- Jmo‘§VH$s¶ a{gH$ àojH$, {VH$sQ> H$mTy>Z ZmQ>H$ ~Km¶bm ¶oV Zmhr. ñnY}À¶m ZmQ>H$m§doir Va H$bm AH$mX‘r‘ܶo ‘m’$H$ ewëH$mV {VH$sQ> CnbãY AgV§, VargwÕm {WEQ>a‘Yë¶m Aܶm©nojm OmñV IwÀ¶m© [aH$må¶m AgVmV. Am{U Á¶m IwÀ¶mªda àojH$ ~gbobo {XgVmV, ˶m‘ܶogwÕm {V{H$Q> Z H$mT>Vm ‘mJÀ¶m XmamVyZ AmV AmboboM bmoH$ ~aoM AgVmV. Oa àojH$M Zgbo Va H$bmH$mam§Zm ZmQ>H$ H$am¶Mr C‘oX H$er ¶oUma? ˶m§Zr ZmQ>H$ ho ’$³V narjH$m§gmR>r H$am¶M§ H$m? ¶m àíZmda a{gH$ àojH$ VgoM Amåhr H$bmH$ma ¶m gdmªZr WmoS>m Var {dMma H$aU§ JaOoM§ Amho, Ag§ ‘bm dmQ>V§. Ia§ Va Jmo‘§VH$s¶ a{gH$m§Zr Amnbr ‘mZ{gH$Vm ~Xbm¶bm hdr. Jmoì¶mV ‘w§~B©Mr ZmQ>H§$ Xm¡è¶mda ¶oVmV, Voìhm EH$-XmoZ {Xdgm§V {VH$sQ>§ g§nVmV. ¶m {VH$sQ>m§Mo Xa ~aoM OmñV AgVmV. nUOr, ‘S>Jmd Am{U ’$m|S>çmVbohr à¶moJ hmCg’w$ëb OmVmV. ‘J Am‘À¶m ZmQ>H$m§Zm àojH$ nXa‘moS> H$ê$Z H$m ¶oV ZmhrV..? JUoemoËgd, OÌmoËgd ¶m H$mimV hmoUmè¶m ZmQ>H$m§doir àojH$m§Mr CnpñWVr ‘moR>r AgVo, nU Vr ZmQ>H§$ EImÚm ‘§S>imZ§ Am¶mo{OV Ho$bobr AgVmV. a{gH$m§Zm ˶mgmR>r nXa‘moS> H$amdr bmJV Zmhr. åhUyZM ‘bm Ag§ dmQ>V§, H$s Am‘À¶m ZmQ>H$m§Zm àojH$m§H$Sy>Z Am{W©H$ nmR>~i bm^b§ Va Am‘Mr ZmQ>H§$ hr nwʶm-‘w§~B©V Xm¡ao H$ê$ eH$Vrb.. eodQ>r EdT>§M åhUoZ, H$s a§J^y‘rZ§ ‘bm Iyn H$mhr {Xb§, Iyn H$mhr {eH$db§.. AOyZhr ‘r {VÀ¶mH$Sy>Z {eH$V Amho. {VÀ¶m~amo~a amhÿZ Vr XoV Agbobr {eH$dU Am¶wî¶^a OmonmgV amhʶmMr BÀN>m Amho, BWo bob dylan ¶m§Mo eãX AmdOy©Z Z‘yX H$amdogo dmQ>VmV. At times in my life, the only place I have been happy is when I am on the stage.
4 Gulmohar 6_Layout 1 03-11-2012 20:08 Page 1

6 a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

dZg§nXm gm¡. ‘Ywam CQ>JrH$a,

PmS>mnoS>m§Mr ݶmar Xþ{Z¶m..! Am

nU nadm {dO`mXe_r åhUOoM Xgam gU gmOam Ho$bm. EH$_oH$m§Zm AmnQ>çmMr nmZo XoD$Z-KoD$Z "gmoZ§ ¿¶m gmoÝ`mgmaIo amhm..' Ag§ AmdmhZ Ho$b§. nm§S>dm§Zr AkmVdmgmV OmÊ`mnydu H$mTy>Z R>odbobr Amnbr eó§ e_rÀ`m PmS>mdê$Z KoVbr, Ë`mMr AmnU AmR>dU Ho$br. Amnë`m Am`wî`mV Aem AZoH$ PmS>m§Zm doJdoJù`m H$maUmZ§ Iyn _hÎdmM§ ñWmZ Amho. H$mhr PmS>m§Zm Va Ym{_©H$ _hÎd Amho. Amnbm H$moUVmhr gU Xmambm "Am§ã`mÀ`m nmZm§M§'

‘m{P¶m ‘Zm S>m°. AZwOm Omoer

VmoaU ~m§Yë`m{edm` gmOam hmoV Zmhr. {Z_wiË`m, Q>moH$Xma, {haì`mH§$M, VOobXma nmZm§M§ VmoaU XmamÀ`m Mm¡H$Q>rda bmJë`m{edm¶ gU hm gU dmQ>VM Zmhr.CÝhmù`mÀ`m AmYr \o$~«wdmar-_mM© ‘{hݶmV H$moH$UmV Job§, H$s Jmd^a K‘K‘Umam Am§ã`mÀ`m _mohamMm dmg doS§>{ng§ ~ZdVmo. VmoM Am§~m {nHy$Z {ndim Yå_H$ hmoD$Z Amnë¶m g_moa `oVmo, VoìhmM Amnbm CÝhmim gwgø hmoVmo. `m Am§ã`mÀ`m OmoS>rbm _§X gwJ§YmMr, ZmOyH$er, \$mag§ gm¢X`© Zgbobr "~Hw$i'hr Amnë¶mbm CÝhmù¶mV gwJ§Yr Jmadm XoVo.. df©^amV \$º$ CÝhmù`mMo XmoZ-VrZ _{hZo \w$bm§Mr _wº$ CYiU H$aUma§ ho ~Hw$irM§ PmS> _mÂ`m \$ma AmdS>rM§ Amho. `m ~Hw$irgmR>r _r AJXr doS>r hmoVo. Am§ã`mà_mUoM Amnë`m àË`oH$ Ym{_©H$ H$m`m©V "Zmaimbm' _hÎd Amho. XodY_© H$aVmZm Zmai Amdí`H$M Amho. `m PmS>mbm AmnU H$ënd¥j åhUVmo. g_wÐ{H$Zmè`mda `m§Mr EH$_oH$m§er C§MrMr ñnYm© H$aUmar am§J \$ma _ñV {XgVo. PmS>mdaMo Zmai H$mT>Ê`mgmR>r EdT>çm C§M PmS>mda gaga MT>Umè`m _mUgmbm ~{KVb§, H$s {OdmMm WaH$mn hmoVmo. _mÂ`m bhmZnUr Am_À`m KamOdi EH$ _moÇ>§ "dS>mM§'PmS> hmoV§. Ë`mÀ`m nma§ã`m§da Amåhr gyanma§ã`m Ioim`Mmo. lmdUmV Ë`mÀ`m \$m§Úm§Zm Pwbo ~m§Ybo Om`Mo. ZmJn§M_rbm `mM PmS>mÀ`m nmamda _mVrMm _moÇ>m ZmJ ~Zdbm Om`Mm. Ë`mbm XÿY-bmøm dhm`bm _r AmB© ~amo~a Om`Mo. Á`oð> nm¡{U©_obm {ddm{hV pñÌ`m dS>mbm Xmoao ~m§Ym`bm, nyOm H$am`bm `m`À`m. Amnë`m Zdè`mbm gË`dmZmgmaI§ XrKm©`wî` bm^md§ åhUyZ `m gm{dÌr àmW©Zm H$am`À`m. `m dS>mOdiM "qnnimM§hr' EH$ _moÇ>§ PmS> hmoV§. `m qnnimM§ ~Xm_r AmH$mamM§ nmZ dhrV qH$dm nwñVH$mV R>odm`M§...

_mÂ`m ñd¶§nmH$KamÀ`m pIS>H$sVyZ `m PmS>m§Mm OmS> Agm {hadmJma nS>Xm {XgVmo. Ë`mV qnni, Am¡Xþ§~a, Jwb_moha, Ea§S> Ago AZoH$ AmhoV. àË`oH$mMm {hadm a§J doJù`m N>Q>oMm..! gH$mir `m nS>Úmda H$modi§ CZ nS>V§ Voìhm Vmo {haì`m gmoZoar a§JmV PimiVmo.. H$mbm§VamZ§ Ë`mbm nS>bobr Omir ~KVmZm _Z haIyZ Om`M§. nU qnnim~Ôb ^rVrM OmñV... H$Yr amÌrÀ`m A§YmamV Ë`m PmS>mImbyZ Om`Mr doi Ambr.. Va... Ë`mÀ`m daÀ`m "_w§Om'Mr ^rVr dmQ>m`Mr. OmoaOmoamV am_-am_ åhUV {VWZ§ Yy_ R>moH$m`Mr.. ~mi§V{dS>m _mÌ `m "qnninmZm'{edm` nyU© hmoV Zmhr. {haì`mJma qnninmZmÀ`m XþnQ>çmda Hw$aù`m OmdimM§ JwQ>JwQ>rV, Jm|S>g ~mi nm`mMm A§JR>m MmoIV nhþS>bob§ nmhVmZm àË`oH$mbm ~miH¥$îUmMm ^mg hmoVmo. Am_À`m emioÀ`m dmQ>oda EH$ "qMMoM§' So>aoXma PmS> hmoV§. Ë`mbm ^anya qMMm bJS>boë`m Agm`À`m. emioVyZ `oVmZm XJS> _mê$Z `m Jm^wiboë`m qMMm nmS>m`À`m, Kar OmB©n`ªV Ë`m MKiV Om`M§, Kar nmoMm`À`m AmV Ë`m g§ndmì¶m bmJm¶À¶m, ZmhrVa AmB©Mm AmoaS>m Imdm bmJm`Mm. Am_À`m H$mH$m§À`m A§JUmV "\$UgmM§' ^b§ _moǧ> PmS> hmoV§. Ë`mÀ`m ImoS>mbm \$Ug bJS>bo, H$s EImXr boHw$admir Amnë`m XmoZ-VrZ H$ÀÀ`m-~ÀÀ`m§Zm, A§Jm-

Im§Úmda KoD$Z ~gbr Amho Ag§ dmQ>m¶M§. _r b¾ hmoD$Z gmgar Ambo.. JmS>rVyZ KamÀ`m \$mQ>H$mV CVabo.. Va XmamVM XmoZ "AemoH$' Mdè`m T>miV hmoVo. EH$m H$monè`mVyZ "Jwb_moha' h°„mo.. gwñdmJV²‘ åhUV hmoVm.Xþgè`m H$monè`mVyZ "H$Sy>qZ~' S>moH$mD$Z nmhmV hmoVm. Ë` H$Sy>qZ~mÀ`m C~Xma,'ewÕ' Hw$erVM Am_Mr Imobr hmoVr. Ë`mdoir gJù`m naŠ`m _mUgm§À`m JamS>çmV `m PmS>m§M§ ApñVËd _bm Iyn _mZ{gH$ AmYma XoD$Z Job§. A§JUmV EH$m ~mOybm Am¡Xþ§~ahr hmoVm. Ë`mM§ lr XÎmJwê$er Agboë`m ZmË`m_wio, _mÂ`merhr Ë`mM§ AÜ`mpË_H$ ZmV§ Owib§. H$mhr dfmªnydu Ooìhm dmñVyM§ AmYw{ZH$sH$aU Pmb§, Voìhm _bm _mÂ`m `m AmYmañV§^m§Zm J_dmd§ bmJb§.. H$mhrVar {_idÊ`mgmR>r H$mhrVar J_dmd§ bmJV§...hoM Ia§..! nU AmVm ZdrZ KamÀ`m XmamVhr EH$m ~mOybm "~yM' Va Xþgè`m ~mOybm "nm[aOmV' Amho. ~wMmÀ`m bm§~ XoR>mÀ`m nm§T>è`m _§X dmgmÀ`m \w$bm§Mm...Am{U...àmOº$mÀ`m N>moQ>çm, ZmOyH$, Ho$ear XoR>mÀ`m \w$bm§Mm gS>m XmamV ñdmJVmbm hOa AgVmo...! _mÂ`m ñd¶§nmH$KamÀ`m pIS>H$sVyZ `m PmS>m§Mm OmS> Agm {hadmJma nS>Xm {XgVmo. Ë`mV qnni, Am¡Xþ§~a, Jwb_moha, Ea§S> Ago AZoH$ AmhoV. àË`oH$mMm {hadm a§J doJù`m N>Q>oMm..! gH$mir `m nS>Úmda H$modi§ CZ nS>V§ Voìhm Vmo {haì`m gmoZoar a§JmV PimiVmo.. XþnmaÀ`m H$S>H$ CÝhmV Vmo WmoS>m H$mid§S>ë`mgmaIm dmQ>Vmo...g§Ü`mH$mir gy`m©Mm bmb-Ho$ear Jmoim `m {haì`m nS>ÚmÀ`m \$Q>r_YyZ \$ma bmo^gdmUm {XgVmo...amÌr M§ÐmMr H$moa, ewH«$mMr Mm§XUr qH$dm nm¡{U©_oMm Jmob_Q>mob nm§T>amew^« M§Ð `m PmS>m§À`m

_mJyZ bn§S>md IoiVmZm {XgVmo. AYyZ_YyZ `oUmè`m nmdgmV ñdÀN> YwD$Z bIbIrV Pmbobr nmZ§...ZwH$VrM A§Kmoi KmbyZ, XþnQ>çmV Jw§S>miyZ, JwSw>n Pmondboë`m VmÝøm ~mimgmaIr {XgVmV... _bm `m PmS>m§gmR>r "d¥j' hm eãX A{O~mV AmdS>V Zmhr. H$moUË`m "éj' _mUgmZ§ hm eãX emoYyZ H$mT>bm.. H$moU OmUo... EdT>çm {haì`mJma, CËgmhdY©H$,D$Om© XoUmè`m `m PmS>m§Zm d¥j H$m åhUm`M§? @@@

M o Z § ‘ X o i y d m ¶ À {V A§H$ 1 (EH$m p³b{ZH$M§ Ñí¶) gmVdr-AmR>drV emim gmoS>bobr ‘wbJr noe§Q> åhUyZ S>m°³Q>ag‘moa ~gbobr. H$mOy H$maImݶmV H$m‘mbm OmUmar. H$mOy{~¶m ’$moSy>Z Vm§~S>o-H$mio amnbobo hmV.. nU ~amgm S´>og A§Jmda. N>mZ ng©, Mm§Jë¶m Mnbm dJ¡ao.. ‘{hݶmÀ¶m nJmamMo XmoZ AS>rM hOma gmR>dyZ Ho$bobo EH$ XmoZ ~marH$go Xm{JZo A§Jmda. {ejU gmoSy>Zhr WmoS>r’$ma {‘iH$V H$ê$ bmJë¶m‘wio Mohè¶mda Agbobr gwa{jV ^mdZm. gmo~V Amboë¶m EH$-XmoKr ‘¡{ÌUr ~mhoaM

Wm§~boë¶m. H$mhrVar Hw$O~wOV. hr EH$Q>rM Vnmgm¶mbm AmV. X~H$V.. Km~aV.. ‘mZ Imbr KmbyZ S>m°³Q>a g‘moa ~gbobr. ¶m H$modù¶m Aënd¶rZ ‘wbrM§ ‘m{gH$ MH«$ gwê$ hmoD$Z XmoZ VrZ df} Pmbobr Am{U AmÎmm Vnmgë¶mda ào¾Ýgr Q>oñQ> nm°{P{Q>ìh. Agmhmæ¶.. VwSw>§~ nmUr S>moim^a. ""XmoVmoa, ‘mH$m ^¶ {XgVm. {H$Xo¶ H$am, ho ZmH$m ‘mH$m.. {H$X| H$ê$? {H$VHo$ n¡eo bmJVbo AmVm? nJma nSy>§H$ Zm AOyZ.. XmoVmoa, nwU VmU| gm§Jbm ‘mH$m; Vmo bJrZ OmVbmo ‘mÁ¶mdm§JS>m...

A§H$ 2 (p³b{ZH$‘Yb§M AmUIr EH$ Ñí¶) H$m°boObm OmUmar XmoK§. ߶ma {H$¶m Vmo.. À¶m WmQ>mV. Vnmgm¶bm AmV KwgVmV. gm§Jm¶À¶m AmYr IwÀ¶m© nwT>§ AmoTy>Z ~gVmVhr. ""S>m°³Q>a ‘mËgmo EH$ àm°ãbo‘ Ombm.. ‘§Wbr {naoS> Om§dH$Zm. hmd| ¶warZ hmS>bm MoH$ H$anmH$. Vw‘r Q>oñQ> H$ê$Z ni¶mV. Xþ~md Amgm. Am‘H$m ^¶ {XgVm S>m°³Q>a. {H$VHo$¶ n¡eo nS>ë¶ma OmVm. Am‘r H$mOma OmVbr ’w$S>ë¶m dagm§, nwU ho n¶br ~oJrZ² "{Zb²' H$ê§$H$ Om¶..'' g‘moaM bJQ> H$aV ~gboë¶m ˶m XmoKm§Zmhr EH$m "p³bH²$'‘ܶo gJi§ "{S>brQ>' H$aʶmMr ‘wXm©S> KmB© bmJbobr. ghm ‘{hݶm§nydu hr XmoK§ ¶mMgmR>r Ambobr Voìhm Ho$dT>r AJ{VH$ {XgV hmoVr Am{U AmVm EdT>r ~o{’$H$sar H$er {XgVo¶ ¶m§À¶m Mohè¶mda..? Am{U nwÝhm VrM MyH$? åhUOo ‘mJÀ¶m doir ZrQ gJi§ g‘OmdyZ gm§{JVbob§ ’w$H$Q> Job§ Va... A§H$ 3 (p³b{ZH$‘Yb§ AmUIr EH$ Ñí¶) ""S>m°³Q>a, naVo ¶odM| nS>bo XmoZwM ‘{hݶm§Z.

Vw‘r Q>oñQ> H$ê$Z ni¶mV S>m°³Q>a, Ìmg OmVbmoM AmVm. nwU {H$X| H$ê$? ^waJr XmoJm¶ ~marH$ AmgmV. Kam§Z Am{U H$moU Zm. ho {Vgao BVë¶m ~oJrZ ZmH$m ‘mH$m. XmXë¶mZ ‘mV² Var {MVw§H$ Om¶ H$m¶ Zm..? H$gmoM EoH$mZm§.. Ìmg gJio ~m¶bm§Hw$M. n¡eo¶ ~r {XD§$H$ Zm gmaIo. {H$VHo$ bmJVbo..? Vw‘r H$m¶Var Cnm¶ H$am.. CnH$ma OmVbo... ’$mQ>ë¶m ’$mdQ>r Iy~ A§Jmda Ombo S>m°³Q>a, AmVm¶ ~r OmVbo Zm Veo§M?"" ~mB©À¶m S>moù¶mV g§Vmn Am{U Aghmæ¶ AJ{VH$Vm. n[apñWVreaUVm. nU gJi§ H$mhr {Z^mdyZ ZoʶmMm {ZYm©a.. Hw$R>br EZOu Aem n[apñWVrV ~mB©bm C^§ amhʶmM§ ~i XoV Agob...? - g§X^© Am{U ñnï>rH$aU§ ~XbyZ Aer {H$VrVar Ñí¶§.. nU gJù¶m§Mm Ame¶ VmoM. EH$M h˶m. H$modù¶m Ordm§Zm ZI bmdU§...! AmVm {VÝhr A§H$ g§nVmV. ZmQ>H$ eodQ>mH$S>o ¶oV§.. Mma gwZmdbobo eãX, Mma g‘OwVrMo eãX, nmR>rda hmV R>odyZ {Xbobm Yra, {Xbobr Am¡fY§, ì¶dhma, g„m, {ZñVaUr Aem Iyn Mwʶm Mwʶm Agbobm d¡ÚH$s¶ CnMmam§Mm ‘D$ ‘wbm¶‘ aoe‘r nS>Xm hiyhiw Imbr ¶oVmo... g§nyU© ZmQ>H$mda nS>Vm nS>Vmo! ~mB©À¶m OrdZmVë¶m EH$m àM§S> ‘moR>çm CbWmnmbWrda nS>Xm nS>Vmo...! {VÝhr A§H$mV {VZ§ Amnb§ Am¶wî¶ nUmbm bmdb§ hmoV§. Vr {VÝhr {R>H$mUr {H$Vr doJdoJir {Xgbr! H$s ho ZmQ>H$ ZìhV§M. ˶m Zm{¶Ho$Mm hm gmam "EH$nmÌr à¶moJ' hmoVm H$s H$m¶? Amnë¶m dmQ>çmbm Amboë¶m "ór' ¶m ^y{‘Ho$À¶m gJù¶m j‘Vm dmnê$Z KoD$Z ˶m A{^ZoÌrZ§ Ho$dT>çm g‘W©nUo Vr ^y{‘H$m nobbr...! nU n{hë¶m A§H$mV {VM§ eara ^aH$Q>b§ hmoV§.. Xþgè¶m A§H$mV {VM§ ‘Z Wmè¶mda ZìhV§. {Vgè¶m A§H$mV {VZ§

~w{ÕMm gwì¶dpñWV dmnaM Ho$bm Zmhr. Ia§ Va eara, ‘Z Am{U ~w{ÕMr ì¶ì¶pñWV gm§JS> KmbyZ EH$ g§nyU© {ZamoJr gwIàX OrdZ Vr OJy eH$Vo. nwéf earamZo nmobmXr d ‘ZmZ§ H$mo‘b Agm¶bm hdm Am{U órZ§ earamZ§ H$mo‘b Agb§ Var ‘ZmZ§ nmobmXr ~Zm¶bm hd§.. Ag§ åhUVmV.. Ho$dT>§ V϶ Amho ˶mV...! nU BW§ ‘mÌ CbQ> hmoV§. ór ‘ZmZ§ H$‘Hw$dV hmoVo Am{U gJio Ìmg ghZ H$am¶bm Amnb§ eara OUy nmobmXmM§M ~Zb§ Amho, Aem ^«‘mV amhVo. nwéf doXZo‘ܶo VZm‘ZmZo gH«$s¶ gh^mJr hmoD$ eH$V Zmhr. ¶m gJù¶m h˶màH$aUmV VZ-‘Z XþImdb§ OmV§ Vo ~mB©M§M. åhUyZ VZ‘Z gm§^mimd§ bmJV§ Vo hr ~mB©bmM! hm {ZgJ© Amho... Am{U åhUyZ "OrdZ ‘maʶmÀ¶m" ¶m hm°aa ZmQ>H$mMr Zm{¶H$mhr VrM Amho! Vmo H$YrVar Iyn Mm§Jbm Zm¶H$ AgVmo, H$YrVar Iyn dmB©Q> IbZm¶H$ AgVmo. nU {hbm ‘mÌ Zm{¶H$m AgyZhr eodQ>r AmnbrM H$ir IwS>Umar IbZm{¶H$mgwÕm ìhm§d bmJV§.. hm Ho$dT>m X¡dXw[d©bmg! OrdZmÀ¶m a§J‘§Mmda MmbUmè¶m ¶m ZmQ>H$mV EH$m S>m°³Q>aMm amob H$m¶, ¶mMm {dMma EH$ ‘{hbm S>m°³Q>a åhUyZ ‘r Zoh‘r H$aVo, Voìhm Ag§ {XgV§, H$s EImXm S>m°³Q>a ¶m ZmQ>çmda ~¸$i n¡gm {‘idVmo, ñdV…Mr Vw§~S>r nwaonya ^ê$Z KoVmo. EImXm ZwgVmM CKS>çm S>moù¶m§Zr ~KUmam àojH$ ~ZVmo. EImXm ¶m ZmQ>çmda CnMmam§Mm nS>Xm Q>mHy$Z Vo {‘Q>dUmam ~°H$ñQ>oO H$bmH$ma ~ZVmo.. Va EImXm ^bm S>m°³Q>a ¶m ^aH$Q>boë¶m

ZmQ>H$mbm ¶mo½¶ {XeoZ§ ZoUmam {X½Xe©H$ ~ZVmo... ‘mP§ bj AmVm nwÝhm a§J‘§MmH$S>oM OmV§. EìhmZm ZmQ>H$mÀ¶m Zm{¶Ho$Z§ VZm‘ZmÀ¶m ¶mVZm ‘mJ§ Q>mH$boë¶m AgVmV. "¶eñdrnUo {ZñVmê$Z' Zì¶m {Xder Zdr Vm{b‘ hm EH$ à¶moJ {VZo BWoM gwê$ Ho$bobm AgVmo. BVa nm̧ H$m‘ H$aV Agbr Var hr ‘mÌ Zoh‘rM"‘ܶdVu ^y{‘Ho$V' AgVo. órÀ¶m OÝ‘mM§ gmW©H$ Pmë¶mÀ¶m g‘mYmZmV ho "Ord KoUo' ZmQ>H$ nobʶmMm AKmoar à¶ËZ Vr H$aV AgVo. ‘bm H$iV Zmhr, H$r Amnë¶mM Hw$erV OÝ‘mbm Am{U ‘aUmbmhr OÝ‘ XoʶmÀ¶m {VÀ¶m Am¶wî¶mMr hr gwIm§{VH$m H$s emoH$m§{VH$m...? {VÀ¶m ¶m doXZoM§ ‘yi H$moU˶mhr VnmgUrV ‘m¶m hmVr bmJV Zmhr... @@@


4 Gulmohar 7_Layout 1 03-11-2012 20:10 Page 1

7 a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

{~Zq^VtMr CKS>r emim..! ""_

å_m ~K Z§, Oam ~K Var Am_Mm I{OZm...! {H$Vr _ohZVrZ§ O_dbm` Amåhr...!!'' _wbm§Zr EH$M {J„m Ho$bm Am{U _mPm hmV nH$Sy>Z M¸$ _bm IoMm`bmM gwadmV Ho$br. {VKm§Mohr S>moio AmZ§XmZ§ M_H$V hmoVo ZwgVo... Zoh_rà_mUo Amåhr g§Ü`mH$mir ~mJoV {\$am`bm Jobmo hmoVmo. _wbm§Zm {VWë`m {hadirda _wº$ Ioim`bm gmoSy>Z _r ~mJoV Mmbm`bm Jobo hmoVo. MmbVm MmbVmM _wbm§da bj R>oD$Z hmoVo. _wb§ Ë`m§À`m {dídmV _ñV a_bobr hmoVr. Vmg^a InyZ Ë`m§Zr ~mJoVë`m {d{dY Jmoï>r O_m Ho$ë`m hmoË`m Am{U Ë`m ~mJoVë`m EH$m ~mH$mda ZrQ> _m§Sy>Z R>oD$Z {VK§hr niV _bm ~mobdm`bm Ambr hmoVr.. 'Aao hmo.., hmo.., `oVo Z§ _r, Oam ídmg Var KoD$ Úm..' Km_ nwgV _r åhQ>b§. nU EdT>m X_ _wbm§Zm Hw$R>bm {ZKm`bm! _mÂ`m hmVmbm Yê$Z AmoT>VM _wb§ _bm Ë`m§À`m I{OÝ`mH$So> KoD$Z Jobr. _r AdmH$ hmoD$Z ~KVM am{hbo. IamoIaM n¥Ïdr_mobmMm I{OZm hmoVm Vmo.. OJmVë`m Hw$R>ë`mhr amOmMm I{OZm Ë`mhÿZ _m¡ë`dmZ Zgob! H$m` ZìhV§ Ë`mV? _mUH$m§gmaIr bH$mH$Umar bmb^S>H$ Jwb_mohamMr \w$b§, gmoÝ`mÀ`m dIm©gma»`m PimiUmè`m ZmOyH$ S>hmù`m, Jwb_mohamÀ`mM e|Jm§À`m aËZOS>rV Vbdmar, ~§XþH$sgma»`m {XgUmè`m H$mR>çm, YZwî`mgmaIm ~mH$ Ambobr EH$ OmS> dob, Imbr _mVrV gmnS>bobm \w$bnmIamMm VwQ>H$m n§I Am{U Ë`mdaMo qH${MV {dQ>bobo nU Varhr _§X M_H$Umao _Z_mohH$ B§ÐYZwfr a§J, I§S>çm njmM§ aoe_mgmaI§ _wbm`_ {Zi§-{Zi§ nrg, Am§ã`mÀ`m bm§~gS>H$ nmMygma»`m nmZmda Mm§XrÀ`m VmaogmaIr M_H$Xma Amobr aoK AmoT>V OmUmar JmoJbJm`, {ZVi ñ\${Q>H$mgmaIm MH$mH$Umam EH$ _moR>m XJS>

Am{U ~wb~wb njmM§ [aH$m_§ Ka. Amb_ Xþ{Z`oVë`m Hw$R>ë`mhr _m°b_Ü`o emoYyZhr Z gmnS>Umam hm I{OZm {ZgJm©Z§ _wº$ hñVmZ§ _mÂ`m {M_Ê`m nmIam§da CYibm hmoVm. Ia§M Ago {H$Vr AZ_mob I{OZo amoO Amnë`m AdVr ^dVr {dIwabobo AgVmV! \$º$ Vo ~Km`bm Amnbo S>moio CKSo> hdoV! J{X_m§M§ EH$ \$ma gw§Xa JmU§ Amho, ''{~Zq^VtMr CKS>r emim,

Kma qhS>Vo AmH$mer eo’$mbr d¡Ú bmImo BWbo Jwê$, PmSo> dobr ney nmIao `m§er XmoñVr H$ê$' nU ¶m JmÊ`mVbm Ame` Amnë`mn¡H$s {H$Vr OUm§Zm C_JVmo? AmOH$mb {ZXmZ eham§_YyZ Var _wbm§À`m X¡Z§{XZ OrdZmVyZ {ZgJ© \$ma PnmQ>çmZ§ hÔnma hmoV Mmbbm`. Amåhr Kam§Mm Vwé§J ~ZdVmo` Am{U emim§Mo gwemo{^V H$m|S>dmSo>! _bm _mÝ` Amho, H$s AmOH$mbÀ`m YH$mYH$sÀ`m OrdZmV _wbm§Mr {ZgJm©er AmoiI H$ê$Z XoU§ gmon§ Zmhr`o.. nU gwÅ>rÀ`m {Xder _wbm§Zm ~mJoV KoD$Z OmU§, S>m|JaXè`m§_Ü`o _wº$ ^Q>H$m`bm ZoU§ ho Va AmnU ghO H$ê$ eH$Vmo? {ejU åhUOo dJm©V ~gyZ Ho$di nmT>o nmR> H$aU§ Am{U YSo> {JadU§ BVH§$M Agb§ nm{hOo H$m? JmUr, Jmoï>r, a§J, H${dVm, g§JrV, _wº$ ^Q>H§$Vr, {ZgJ© ¶m gJù`m Jmoï>rhr {ejUmV `oVmV, ho OUy AmnU {dgê$ZM Jobmo AmhmoV. _wbm§Zr Oam _mVrV hmV _idbo, H$s H$admXUmè`m {H$VrVar Am`m _bm _m{hVr AmhoV. nU _yb _mVrV Zmhr IoiUma Va _J H$moU

IoiUma, _moR>r _mUg§? Ia§ Va _wb§ {ZgJm©V {H$Vr ghOVoZ§ a_VmV! EH$X_ {M_wH$b§, H$mhr _{hÝ`m§M§ _ybXoIrb q^Vrdê$Z gaH$Umam CÝhmMm H$dS>gm {H$Vr H$m¡VwH$mZ§ ~KV AgV§! Amnë`m ^modVmbMm {ZgJ© jUmojUr ê$n ~XbV AgVmo, Am{U {ZgJm©À`m ¶m H°$b¡S>moñH$mon_Ybr {M̧ ~KÊ`mV _yb hadyZ OmV§. Hw$VyhbmZ§ doJdoJù`m Jmoï>r H$ê$ OmV§.. _mVrV IoiV§, nmÊ`mV Sw§>~V§, \w$bnmIam§_mJo niV§, nU AmnU AmB©dS>rb _Ü`o nS>Vmo. gmaI§ _wbm§Zm ho H$ê$ ZH$mo, Vo H$ê$ ZH$mo Ag§M gm§JV AgVmo. ImoQ>çm à{Vð>oÀ`m, ñdÀN>VoÀ`m AmdaUmImbr _wbm§M§ ~mbnU nma H$m|Sy>Z, JwX_ê$Z Q>mH$Vmo. _wb§ WmoS>r _moR>r Pmbr, emioV dJ¡ao Om`bm bmJbr H$s _J Va H$mhr {dMmê$M ZH$m. nmbH$m§À`m ZH$maK§Q>oMo Q>mobo AOyZM R>UmUm dmOm`bm bmJVmV! {ejU åhUOo Mma q^VrAmS> {b{hU§, dmMU§ Am{U gmaIr narjm XoU§ Ag§ EH$ g_rH$aU AmnU ~ZdyZ Q>mH$b§` Am{U AmOH$mb '_wbm§Mm gdmªJrU {dH$mg ìhm`bm nm{hOo' Ag§hr Hw$R>§Var dmMë`m_wio AmnU _wbm§Zm {d{dY dJmªZm nmR>dVmo. nU Ë`m§Zm _wº$nUo Ioim`bm, {ZgJm©V dmdam`bm {H$Vr doi XoVmo? PmS§>, dobr, njr, ney `m§M§ dmT>U§, nmbZ nmofU H$aU§, {ZgJm©V ghO gmnS>Umè`m {d{dY dñVy O_dU§ hm Ia§ Va Ho$dT>m _moR>m g§ñH$ma Amho! _wbm§M§ {ejU AJXr {ZgJm©À`m Hw$erV Zmhr Pmb§ Var {ZgJ© _wbm§À`m AdVr^dVr amhrb, {H$_mZ ¶mMr H$miOr Var AmnU nmbH$ KoD$ eH$Vmo? q^VtMr Zoh_rMr emim Va ~hþVoH$ _wbm§À`m Z{e~mV AgVo, nU {~Zq^VtÀ`m ¶m CKS>çm emioVXoIrb Ë`m§Zm AYyZ _YyZ nmR>dy`m AmnU... OOO

1) lr XÎm Jwê§$Mo EH$ OmJ¥V XodñWmZ Agcoco Jmd 4) AmZ§Xmcm Amcoco CYmU 6) cw~«m, AMaQ> 8) gm§^mi, OnUo 10) nÌ

13) hoH$Q> 15) H$Zm©Q>H$_Yrc à{gÕ Y~Y~m 16) H$dr 18) gy`© 19) nwîH$i, Á`mMm eodQ> Zmhr Agm 21) JmiÊ`mMo gmYZ 22) \$im§À`m nmVi \$moS>r 23) Aì`dmñ`V amhUmam

MZ hr OrdZmV AmZ§X {‘i{dʶmgmR>r AmZ§XmZoM H$am¶Mr à{H«$¶m. ~mbnUmnmgyZ Vr gwê$ H$am¶Mr. {VÀ¶mV gmV˶ R>odm¶Mo. åhUOo ‘J Vr Ho$di AmZ§§X àmßVrnwaVr amhV Zmhr. Amnë¶m Am¶wî¶mMo nmWo¶ ~ZyZ OmVo. ‘J åhmVmanU Im¶bm CR>V Zmhr. OrdZ gmW©H$s bmJVo, H$mhrOUm§Mr dmMZà{H«$¶og§~§Yr AT>r AgVo. [aH$m‘Q>oH$S>o bmoH$ dmMZmV ‘½Z AgVmV. Aem {ZpîH«$¶ bmoH$m§Mm Am{U dmMZm‘wio ˶m§À¶m A§V:n«d¥ÎmrV CVaboë¶m ~mobKodS>onUmMm g‘mOmbm Cn¶w³VVm Vr H$m¶? dmMZ Z H$aUmao bmoH$ gwImMo OrdZ OJV ZmhrV H$m¶? jU^a ˶m§À¶m ‘wÚm§Mm nam‘e© KoD$. ˶m§À¶m à˶oH$ {dYmZmV A^mdmË‘H$ g˶ Amho. Á¶m§À¶m {dMmam§V Vm{H©$H$ g§JVr ZgVo Vo bmoH$ Aem àH$maMr {dYmZo H$arV AgVmV. J«§W hm OrdZmMm namXe©H$ {Xdm Amho, ho ‘mݶ H$amdoM bmJob. à˶oH$ H$V¥©ËddmZ 춳VrÀ¶m ‘mJo A{YîR>mZ AgVo Vo ˶mZo Ho$boë¶m dmMZm{^ê$MrMo. ˶mÛmao {‘i{dboë¶m {dMmag§nXoMo. {díbofU e³VrMo. ^md^mdZm§À¶m nmofUmMo AZ² g§doXZm{dídmÀ¶m g‘¥ÕrMo. Ho$di nm§{S>˶ àH$Q>ZmgmR>r dmMZ Ho$bo Va Vo ^ma^yVhr hmoʶmMr e³¶Vm AgVo. nU Vo H¥${V{ebVoV n[ad{V©V Pmbo Am{U g‘pîQ>gwImg H$maUr^yV Pmbo Va A§{V‘V: g‘mO g‘¥Õ hmoD$ eH$Vmo. AmOÀ¶m kmZ{dkmZ Am{U V§ÌkmZ ¶m {ÌZoÌm§Zm {dH${gV hmoʶmgmR>r dmMZ ho hdoM. ˶mMr gwê$dmV ~mbnUmVrb g§ñH$mamVyZ ìhm¶bm hdr. AmOÀ¶m ~Xb˶m ‘mZ{gH$Vo‘wio eVH$mZweVHo$ g‘mO‘mݶ Agbobr dmMZà{H«$¶m ~mOybm nS>bobr Amho. Aݶ n«{g{Õ‘mܶ‘m§Mm g‘mOmda à^md nS>V Mmbbobm Amho. nÌboIZmgmaIr öX¶g§dmXmMm ghOm{dîH$ma H$aUmar MrO ‘mJo nS>bobr Amho. ¶§Ìm{YpîR>V OrdZn«Umbr‘wio ‘mUyg ¶§ÌdV Pmbm Va nwT>o H$m¶ hmoB©b, hm ¶jàíZ CnpñWV hmoVmo. dmMZm‘wio ~hþlwVVm dmT>Vo ho {ZIi g˶ Amho. "‘bm AmdS>bobo nwñVH$' ¶m boImV {d. X. KmQ>o åhUmbo hmoVo, nwñVH$mÀ¶m dmMZm‘wio ‘mUyg {dídmMm ZmJ[aH$ hmoVmo. Vmo àdmg Z H$aVmXoIrb boIH$mMo ~moQ> Yê$Z Z nm{hboë¶m àXoemV {’$ê$Z ¶oD$ eH$Vmo. ¶m g§X^m©V ˶m§Zr qgX~mXÀ¶m g’$arMo MnIb CXmhaU {Xbo hmoVo. EHo$H$mir n«m. am. {^. Omoer, àm. AZ§V H$mUoH$a, àm. J§JmYa JmS>Jri d nw. b. Xoenm§S>o ¶m§Zr Xoe {dXoemMr ¶mÌm Amnë¶m àdmgdU©ZmÛmao KS>dyZ AmUbr. KaÀ¶mKar AmnU hr àdmg{MÌo AZw^dbr. Xoe {dXoe Amnë¶m AmH$bZmÀ¶m H$joV AmUbm. H$WmH$ma àm. J§JmYa JmS>Jri ¶m§Mr AmoiI ‘m¶m {nT>rbm ‘hm{dÚmb¶rZ H$mimV Pmbr. nU embo¶ d¶mVM ˶mMo Jmonwam§À¶m àXoemV ho nwñVH$ dmMyZ ^maVr¶ dmñVw{eën, ñWbgm¢X¶© ¶m§Mr n[aH«$‘m KS>br hmoVr. OrdZmÀ¶m nwT>ë¶m Q>ß߶mda gmVm g‘wÐmn{bH$S>o dmMë¶m‘wio H$mhr naXoem§À¶m gm§ñH¥${VH$ JwUd¡{eîQ>çm§Mm n{aM¶ KS>bm. H$màr, ìho{Zg, Onma, n°[ag ¶oWrb ñWbdU©Zm§Mo ˶m§Zr C^o Ho$bobo ‘mohH$ {MÌ ‘ZmV H$m¶‘Mo a|JmiUmao Amho. AbrH$S>o ‘rZm à^y ¶m§Zr C^o Ho$bobo {díd {dbmo^Zr¶ Amho. ˶m§Mo ‘mPo b§S>Z',"X{jUa§J, "‘op³gH$mond©, '{MZr ‘mVr', "VwH©$Zm‘m, "J«rH$m§Obr,' "JmWm B©amUr' Am{U amo‘ amÁ¶' ¶m àdmgdU©Zm‘wio hm AmH¥${V~§Y g‘¥Õ Va Pmbobm AmhoM, {edm¶

dmMy AmZ§Xo

$ > $

$

S>m°. gmo‘ZmW H$mo‘an§V gO©ZerbVoMo Zdo n[aUm‘ ¶m boIZmbm àmßV Pmbo AmhoV. ¶m joÌmV ˶m§Zr ‘mZX§S>M {Z‘m©U Ho$bobm Amho. OJ Odi ¶oV Mmbbobo Amho. Aemdoir AmnUhr dmMZmVyZ OJmÀ¶m Odi Om¶bm hdo. ‘mJÀ¶m {nT>rV XþJm© ^mJdV, BamdVr H$d}, {d. X. KmQ>o ¶m§Zr b{bV {Z~§Ym§Mo XmbZ g‘¥Y Ho$bo hmoVo. ˶mZ§Va lr{Zdmg {dZm¶H$ Hw$bH$Uu, adr§Ð qnJo, nÙOm ’$mQ>H$, Aê$Um T>oao, àdrU XdUo, dm.am. gmoZma, J«og, Zm. Ymo. ‘hmZm¡a, S>m°. ¶ed§V nmR>H$, ‘YwH$a Ho$Mo, S>m°. A{Zb AdMQ>, dmg§Vr ‘wPw‘Xma, Jwê$ZmW Ywar, dg§V Am~mOr S>hmHo$, Jmo. {d. H$a§XrH$a, S>m°. {dO¶m amOmܶj, S>m°. gamo{OZr d¡Ú, S>m°. M§ÐH$m§V dV©H$, S>m°. X. {^. Hw$bH$Uu, àmMm¶© am‘ eodmiH$a, ¶m Owݶm Zì¶m {nT>rVrb gm{hp˶H$m§Zr Amnmnë¶m ì¶p³V‘ÎdmVrb n¥WJmË‘ N>Q>m§Mohr Xe©Z KS>{dboë¶m§Mo dmMZ H$aUo Adí¶‘od. YZ§O¶ H$ra ¶m§Zr {b{hbobr M[aÌo AmYw{ZH$ ^maVmÀ¶m {Z‘m©Ë¶m§Mm S>moig n[aM¶ H$ê$Z XoVmV. Hw$Umhr 춳VrMo ñVmo‘ Z ‘mO{dVm ^maVr¶ B{VhmgmMm An[ahm¶© ^mJ ~Zboë¶m 춳Vtda ˶m§Zr dñVw{ZîR> d¥ÎmrZo Am{U ì¶mg§JnyU© boIZ ˶m§Zr Ho$bo. àoaH$ dmL²>‘¶mMm hm CËH¥$îQ> Z‘wZm Amho. ¶m ÑîQ>rZo Zì¶m {nT>rZo ¶m M[aÌm§Mo dmMZ H$am¶bm hdo. ‘hmamîQ´> Q>mBågZo H$mhr dfmªnydu ‘amR>rVrb e§^a A{^OmV J«§Wm§Mr ¶mXr à{gÕ Ho$br. H$mhtZr {Vbm nwa{UH$m OmoS>br. ‘amR>r ^mfm, gm{h˶ Am{U g§ñH¥$Vrbm bbm‘^yV R>aboë¶m ¶m bjUr¶ gm{h˶H¥$Vr Amnbr A{^ê$Mr g§nÝZ hmoʶmgmR>r ˶m§Mo dmMZ Amdí¶H$ dmQ>Vo. eVH$mMm H$mbI§S> Amobm§Sy>Z Joë¶mZ§Va ¶m gm{h˶H¥$VtMo nwZ‘y©ë¶m§H$Z hmoD$ eH$Vo. ‘amR>rV H$mX§~ar, H$Wm, H${dVm, ZmQ>H$, EH$m§{H$H$m, AmË‘M[aÌ ho dmL>²‘¶ àH$ma 1960 Z§VaÀ¶m H$mbI§S>mV ~hamg Ambo. ˶mVrb {ZdS>H$ nwñVHo$ Oa AmnU dmMbr Va Amnë¶m dmMZmMr ^yH$ Va ^mJob, {edm¶ AÚ¶mdVnUm ¶oB©b.

24) gJirH$S>o 26) M§ÐmÀ`m AmH$mamMo EH$ gmYZ, Oo OZmdam§À`m Iwamcm cmdVmV. 28) {H$„m, S>m|Ja 29) M§Mc, hcUmao 30) dU© 32) gmS>oVrZ _whÿVm©Vrc EH$ gU 34) nme

35) Mm§Jco dmB©Q> Z {ZdS>Vm EH$Ì H$aUo 37) ... H$mco {dn[aV ~wÕr 38) H$maU 40) nhocdmZ 41) \$imVrc Ðd 43) S>moù`m§Mr /hmVmMr/nm`m§Mr g§»`m 45) nmn 47) AI§S> Z Wm§~Vm Ho$coco l_

JV{nT>rV’}$ {Z~§Y‘mbm, JrVmahñ¶, 1857 Mo ñdmV§Í¶g‘a AmYw{ZH$ ^maV "g§ñH¥${Vg§J‘' B˶mXr J«§Wm§Zr g‘mOmMr OS>UKS>U Ho$br. ñdmV§Í¶nyd© H$mimV AmË‘VÎdmÀ¶m emoYmW© A§V:àoaUm {Z‘m©U Ho$br. A{Zb, Hw$gw‘mJ«O, ~moaH$a, Zm. K. Xoenm§S>o, eaÀM§Ð ‘wp³V~moY, qdXm H$a§XrH$a, H¥$. ~. {ZHw§$~, B§{Xam g§V, nÙm Jmoio, g§OrdZr, em§Vm eoiHo$, J«og, ‘hmZm¡a, dg§V gmd§V, AZwamYm nmoVXma, dg§V Am~mOr S>hmHo$, e§H$a d¡Ú, à^m JUmoaH$a Am{U Zì¶m {nT>rVrb H$dr H$d{¶Ìr§Zr H$mì¶{j{VO g‘¥Õ Ho$bo. g§doXZm{dídmÀ¶m g‘¥ÜXrgmR>r ‘amR>rVrbm ¶m H$mì¶YmaoMo n[aerbZ H$am¶bm hdo. eãXe³VrMr CnmgZm hr OrdZ{dH$mgmMr H$moZ{ebm hmo¶. OrdZ OJʶmMr n«oaUm ìhmdr, OrdZmVrb gm¢X¶© nmhʶmMr j‘Vm ¶mdr Am{U OrdZgaUrV {dembVm ¶mdr, hr XoIrb gm{h˶dmMZmMr àoaUm Agy eH$Vo, åhUyZM eaÀM§Ð ‘wwp³V~moY åhUVmV : A§YH$ma‘¶ Ah§H$ma hm CËH$Q> lÕma§J Iwby§ Xo OJʶm‘Yb§o ‘aU gamd| Agm eãX öX¶m§V ê$Oy§ Xo ‘mUgmbm OJUo hdo AgVo. ‘¥Ë¶y ^¶mU dmQ>Vmo. nU ‘¥Ë¶w^¶mnmgyZ Xya OmʶmMr àoaUm EHo$H$mir ^m. am. Vm§~o ¶m§Zr Amnë¶m H${dVoVyZ {Xbr hmoVr. Hw$gw‘mJ«Ohr g§OrdH$ eãXm§Ûmao ‘¥Ë¶yMr hr ^rVr Kmb{dVmV. Vr eyݶm‘Ybr ¶mÌm dmè¶mVrb EH$ {damUr JJZmV {dg{O©V hmoVm S>moiçmV H$embm nmUr? hr Amdí¶H$Vm Amnë¶mbm hdr Agob Va AmnU gm{h˶mMo dmMZ H$am¶bm hdo. Vo AmZ§XmZo H$am¶bm hdo! OOO

C^o eãX

H$moS>o H«$_m§H$ 7Mo CÎma

_hmeãXH$moS>o … H«$_m§H $8

$ AmS> > $ do $eãX

dm

48) hmc, l_ 49) hmXa{dUmar ~mV_r, KQ>Zm BË`mXr. 50) OdirH$, _¡Ìr 52) gmoÝ`mMo ZmUo 53) gwdU© 55) nmdgmMr ga 56) g_mZ, {df_À`m {déÕ 58) {dH$V KoVcocm ZmoH$a

59) `oUo 61) ~mimÀ`m hmVmVrc N>moQ>o H$S>o 65) MMm©, ^m§S>UmMm _wÔm 66) J§Y 67) nwÝhm 69) hma 70) {gÕVm 71) A§XmO, VH©$

1) _moR>r ~¡cJmS>r, ~\©$ dmhÿZ ZoÊ`mMr JmS>r. 2) ~moMHo$ 3) Mm§Xr 4) àOm, cmoH$ 5) ghmMm \$Q>H$m 6) Vcdmar ~amo~aMo hË`ma 7) ~chrZ, Á`m§Mr B§{Ð` WH$cr AmhoV Agm 9) chmZ KmoS>m 11) n{dÌ 12) nm`r, g§Vm§À`m XodmÀ`m, nm`mer 13) ñVãY, Z hcUmao 14) EImÚmda Iwe hmoUo 15) Jm`tZm gm§^mimUmam lrH¥$îU 17) _¥Ë`y 18) H$ßnm 19) àM§S>, AdmT>ì` 20) AYmernUm, hmdaQ>nUm 24) OmJ¥VmdñWm `oUo 27) JmdmMr hÔ 29) gd©ñd 30) {dëhodmQ> 31) nmÊ`mMr VmoQ>r 32) am_mMo dS>rc 33) CXm. _of, H$H©$, _H$a, BË`mXr 36) YnmQ>m, MmnQ> 37) Oha 39) XUH$Q> 42) g§nyU©, gJio 44) H$_rV H$_r 45) ñd`§nmH$mMo emñÌ© 46) ~m§~y 47) An[a{MV 51) JmOmdmOm 52) `k, `mJ 54) Z_Z 56) df©, gmc 57) Xþ~im 58) chmZ ~mimMo H$ï>m¡fYrnmgyZ V`ma Ho$coco Am¡fY 60) ghmæ` 61) Mm_Iri 62) cmoH$m§Mm, g_wXm`mMm {diIm 63) A§JmVrc Áda 64) àË`oH$ {Xder 66) MŠH$a, \o$ar, Xod Xe©Zmg OmUo 68) H$miOr, {\$H$sa.


4 Gulmohar 8_Layout 1 03-11-2012 20:12 Page 1

Lime

§Z~

Light...

8 a{ddma, 4 Zmoìh|~a 2012

U o m $ ? H Z d a ~m°

{bdyS>_Ü`o "Omo h¡ gmo AmO h¡...' Mm Zmam gX¡d EoH$md`mg {_iVmo. Vo gË`hr Amho. H$maU AmO Á`m§Mr MbVr Amho, H$mimÀ`m àdmhmV CÚm Vo Hw$R>ë`m Hw$R>o nmohmoMVrb `mMr emídVr ZgVo. Ë`m_wioM H$s H$m¶, VËH$mbrZ "~m°{bdyS> go{b{~«Q>t'_Ü`o Z¸$s H$moU AmKmS>rda Amho, ho OmUyZ KoÊ`mMr CËgwH$Vm àË`oH$mbm bmJyZ am{hbobr AgVo. {Z_m©Vm-{X½Xe©H$m§Mm `m gJù`mH$S>o nmhÊ`mMm Ñ{ï>H$moZ Ho$di "_Zr, _Zr' AgVmo, Va àojH$m§Mm `mH$S>o nmhÊ`mMm Ñ{ï>H$moZ Ho$di "E§Q>aQ>oÝ_|Q>' BVH$mM AgVmo. Ë`m_wio ñdV…À`m ñdmWm©nm¶r àË`oH$ OU "nmob'{gñQ>_er {ZJS>rV AgVmV. Á`m_wio Hw$Umda n¡go bmdbo Va `mo½` hmoB©b, `mMr H$ënZm {Z_m©Vm-{X½Xe©H$mg `oVo. ~m°{bdyS>_Yrb ñnYm©hr `mMoM ÚmoVH$ Amho. Z§~a dZ {ham°B©Z d {hamo_Ü`o gwê$ Agbobr hr MT>mAmoT> gdmªZmM AZw^dÊ`mg {_iVo. Ë`m_wio `§Xm Z§~a dZ Zm{`Ho$Mr _mi Z¸$s Hw$UmÀ`m Jù`mV nS>ob, ho gm§JUo Oar H$R>rU Pmbo Agbo Var Ë`mMr CËgwH$Vm àË`oH$mbmM Agob. "~\$s©', "EH$ Wm Q>m`Ja', "amdS>r amR>moS>' gma»`m gwna Sy>na {hQ> {MÌnQ>m§Zr Va {MÌnQ>g¥ï>rVrb Z§~a dZ {hamoB©ZMo g_rH$aUM ~XbdyZ Q>mH$bo Amho. df© g_márg _moOHo$M {Xdg am{hbo AgVmZm AÚmn ho Z¸$s Pmbobo Zmhr, H$s "Z§~a dZ'H$moU? "EH$ Wm Q>m`Ja' À`m 200 H$moQ>tÀ`m Jëë`mZo H$Q>[aZm H$¡\$bm doJù¶mM C§Mrda ZoD$Z R>odbo Amho, Va "~\$s©'À`m ‘mܶ‘mVyZ {à`m§H$mZo ñdV…bm Q>m°nda AmUbo Amho. `m MT>mAmoT>rV H$[aZm H$nya, {dÚm ~mbZ d AZwîH$m e_m©hr H$mQ>çmMr Q>¸$a XoV AmhoV. Oa ~m°{bdyS> n§{S>Vm§À`m ^{dî`dmUrda {dídmg R>odm`Mm Pmbm Va gÜ`m Om{hamVtgmR>r {Xdgmbm 1 H$moQ>r én¶o KoÊ`mBVnV _Ob _mabobr H$Q>[aZm AmKmS>rMr Zm{`H$m R>aUma Amho. Va {VMm "O~ VH$ h¡ OmZ' {MÌnQ>hr àXe©ZmMo gd© {dH«$_ _moS>rV H$mT>rb, Aer eŠ`Vm ì`³V Ho$br OmV Amho. {dÚm ~mbZ ñd~imda {MÌnQ>J¥hmV àojH$m§Zm IoMÊ`mV `eñdr R>abr Agbr, Var Z§~a dZ hmoÊ`mgmR>r {Vbm AÚmn àVrjm H$amdr bmJUma Amho. Om{hamVt_Ü`o H$m_ H$aÊ`mgmR>r Vr {XdgmMo 25 bmI én`o AmH$maV Amho. H$[aZm H$nya Amnë`m {ddmhm_wio Oar `§Xm MM}V am{hbr Agbr Var, ho df© {VÀ`m {MÌnQ>m§gmR>r {VVHo$ {deof am{hbobo Zmhr. "Jmob_mb3' d "{hamoB©Z' `m {MÌnQ>m§Zr Ho$di An`e nm{hbo. Ë`m_wio Oa {MÌnQ>m§À`m `emMm {dMma H$am`Mm Pmbm Va H$[aZm Hw$R>oM Zmhr. {à`§H$mbm `m {MÌnQ>g¥ï>rV Amë`mg XeH$nyVr© Pmbr Amho. {VMo {MÌnQ> Oar An`er R>abo Agbo, Var Ë`mVhr {VÀ`m A{^Z`mbm CÎm_ à{VgmX bm^bm Amho. {VMo Om{hamVrVbo CËnÝZhr {XdgmH$mR>r 65 Vo 75 bmIm§n`ªV Amho. gmoZmjr {gÝhmgmaIr Zm{`H$m Va H$mZm_mJyZ ¶oD$Z {VIQ> Pmë`mgmaIr ~m°{bdyS>_Ü`o dmdaVo Amho. EH$mnmR>monmR> EH$ gwna{hQ> {MÌnQ> XoUmar hr Zm{`H$mhr Z§~adZÀ`m aog_Ü`o gdmªV gj_ XmdoXma åhUyZ C^r am{hbr Amho. Ë`m_wio `§Xm "Z§~a dZ' Zm{`H$m hmoÊ`mgmR>r "~hþV H$R>rU h¡ S>Ja nZKQ>H$s...' AgoM `m Zm{`H$m§Zm dmQ>V Agmdo. AmVm Z§~a dZMm VmO Z¸$s Hw$UmÀ`m {eamda gOVmo, ho nmhÊ`mV Z¸$sM J§‘V ¶oUma Amho. Z§~a dZ hmoÊ`mgmR>r Zm`H$m§Mr ñnYm©hr AQ>rVQ>rMr hmoUma Amho. H$maU {VÝhr ImZm§gmo~V aU~ra H$nyahr `mdoir ñnY}V AgyZ, `wdm dJm©À`m öX`mV ñWmZ {_idbobm aU~ra {X½JO ImZm§da ^mar nS>Ê`mMr eŠ`Vm ZmH$maVm `oV Zmhr.

DDD

MVwaò A{^ZoÌr ‘m

bm {gÝhm qhXr {MÌnQ>mV H$m‘ H$aʶmgmR>r ‘w§~B©V XmIb Pmbr, Voìhm énoar nS>Úmda Z{J©g, ‘rZm Hw$‘mar, ‘Yw~mbm Am{U ZyVZgma»¶m à{V^md§V Zm{¶H$m§Mo amÁ¶ hmoVo. Va ‘mbm {gÝhmgmo~VM d¡O¶§Vr‘mbm d d{hXm aoh‘mZ ¶m {X½JO Zm{¶H$m§Mr "E§Q´>r' ~m°{bdyS>‘ܶo Pmbr hmoVr. ˶m‘wio ¶m gJù¶m EH$mhÿZ EH$ gag A{^ZoÌt‘ܶo {Q>Hy$Z amhUo d ñdV…Mr AmoiI {Z‘m©U H$aUo åhUOo ‘moR>o {Xì¶M hmoVo, ‘mÌ ho {Xì¶ nma H$aV ¶eñdr A{^ZoÌr hmoʶmMm ‘mZ ‘mbm {gÝhmZo {‘idbm, ho {deof... ‘mbm {gÝhm H$mobH$mVm ehamVrb. {VMo dS>rc ~§Jmbr hmoVo Va AmB© Zonmir hmoVr. ˶m§Mr EHw$bVr EH$ ‘wbJr Agboë¶m ‘mbmZo H$mobH$mVm Am°b B§{S>¶m ao{S>Amoda Jm{¶Ho$À¶m ê$nmV Amnë¶m H$ma{H$XuMr gwédmV Ho$br. ‘mÌ A{^Z¶mMr AmdS> Agë¶mZo {VZo ~§Jmbr {MÌnQ>g¥ï>rV Amnbo Zer~ AmO‘dÊ`mMo R>a{dbo. ˶mV {Vbm ¶ehr àmá Pmbo. ˶mZ§Va {VZo ~m°{bdyS>H$S>o ‘moMm© didbm. "~mXehm' ¶m {MÌnQ>mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Vr qhXr {MÌnQ>mV XmIb Pmbr. ‘mÌ ho ‘mܶ‘ {VÀ¶mgmR>r åhUmdo {VVHo$ gmono R>abo Zmhr. gwédmVrMm H$mi An¶emMo Vm|S> nmhʶmVM Jobm. H$maU ‘wimVM "JmoaIm'gmaIm Moham‘moham Agbobr A{^ZoÌr ½b°‘adëS>©‘ܶo MmbUma Zgë¶mMo ‘V {MÌnQ> "n§{S>Vm§Zr' 춺$ Ho$bo. ‘mÌ ho gJi§ Xþb©{jV H$aV ‘mbm {gÝhmZo Ho$di Amnbr {Zð>m Am{U à{V^oÀ¶m ~imda gdmªMo Vm|S> ~§X Ho$bo. {VÀ¶m{df¶r dmH$S>o ~mobUmaoM {Vbm Koʶmg CËgwH$ Pmbo. à˶oH$ à{gÕ {Z‘m©Vm - {X½Xe©H$ ‘mbm {gÝhmMr ‘mJUr H$ê$ bmJbm. "Ohm±Amam' Agmo dm "‘¶m©Xm' {VÀ¶m à{V^obm VmoS> ZìhVr. ‘mbm {gÝhm gd© àH$maÀ¶m ^y{‘H$m H$aʶmg gj‘ hmoVr.

{M

ÌnQ> H$bmH$mam§À`m ImgJr OrdZm{df`r ¹${MVM bmoH$m§Zm H$ënZm AgVo. Eoíd`m©~m~V OmUyZ KoÊ`mMr BÀN>m {VÀ`m MmhË`m§Zm AgobM... ‘J ho _mhrV Amho H$m?

˶m‘wio ˶mdoiMo gd© Zm‘m§{H$V {X½Xe©H$ ‘J Vo Ho$Xma e‘m© AgmoV dm {~‘b am°¶, gmoham~ ‘moXr Agmo dm ~r. Ama. Mmoàm, {VÀ¶mgmo~V H$m‘ H$aʶmg CËgwH$ hmoVo. VËH$mbrZ gd© AmKmS>rÀ¶m A{^Zo˶m§gmo~V {VZo H$m‘ Ho$bo Amho. Ho$di {Xcrn Hw$‘ma {VÀ¶m Zm¶H$mÀ¶m ^y{‘Ho$V H$Yr Ambo ZmhrV, ‘mÌ Ë¶m§Zrhr "߶ma H$m gnZm'‘ܶo nmhþʶm H$bmH$mamMr ^y{‘H$m gmH$mabr hmoVr. ‘mbm {gÝhmMm n{hbm {MÌnQ> 1954 ‘ܶo Ambm hmoVm. 1985 n¶ªV {VZo {MÌnQ>mV ^y{‘H$m Ho$ë¶m. ‘mÌ Ë¶mZ§Va {Vbm Amnbo d¶ AmVm {MÌnQ>mg gmOogo am{hbo Zgë¶mMo bjmV Ambo. AmB© dm ‘moR>çm ~{hUrÀ¶m ^y{‘Ho$V ¶oUo {Vbm ‘mݶ ZìhVo. ˶m‘wio {VZo ¶m ½b°‘a {dídmbm "Ab{dXm' Ho$bm. ˶mZ§Va 1991 ‘ܶo Ho$di amHo$e amoeZÀ¶m AmJ«hmñVd "Iob' d Z§Va "amYm H$m g§J‘' Am{U "{OX' ho {MÌnQ> {VZo Ho$bo. ‘mÌ M[aÌ ^y{‘Ho$V ASHy$Z Z amhVm {Vbm H$m¶‘ ñdê$nr g§Ý¶mgM ¶mo½¶ dmQ>ë¶mZo {VZo {MÌnQ>g¥ï>rbm am‘ am‘ R>moH$bm, Vmo AmOVmJm¶V. Amnë¶m Mma XeH$m§À¶m H$ma{H$XuV ‘mbmZo {MÌnQ>m§Mr eVH$s ^mJrXmar Ho$br AgyZ, ˶mV "Yyb H$m ’y$b', "Jw‘amh', "h[a¶mbr Am¡a amñVm'gma»¶m {H$˶oH$ g§ñ‘aUr¶ d {MÌnQ>g¥ï>rV ‘¡bmMm XJS> R>aboë¶m {MÌnQ>m§Mm g‘mdoe Amho. ===

{ddmhmnmgyZ Xÿa Zohm

Zo

~m°{bdyS> Jm°{gßg

hm Yw{n¶mMm b¾mMm ‘wirM {dMma {XgV Zmhr. H$maU ZwH$VoM Á¶mdoir {Vbm {ddmhm~m~V {dMmaʶmV Ambo ˶mdoir {VZo CS>dmCS>drMr CÎmao {Xbr. gb‘mZMm {ddmh Pmbm H$s ‘r {ddmh H$aoZ ¶m dm³¶mV {VZo g„zÀ¶m {ddmhmda {Q>ßnUrhr Ho$br. AmOH$mb "ae' {MÌnQ>mVrb {VÀ¶m ^y{‘Ho$Mr gd©Ì àe§gm Ho$br OmV Agë¶mZo Vr AmZ§XmV Amho. gܶm Vr "C§Jbr' ¶m {VÀ¶m AmJm‘r {MÌnQ>mÀ¶m {M{ÌH$aUmV ì¶ñV Amho. 

"ñQw

>S>§Q> Am°’$ X B¶a' ¶m {MÌnQ>mVyZ ~m°{bdyS>‘ܶo AmJ‘Z Ho$boë¶m {X½Xe©H$ S>opìhS> YdZÀ¶m ‘wbmÀ¶m åhUOo déU YdZÀ¶m Mmh˶m§Mr ¶mXr {Xdg|{Xdg dmT>V Mmbbr Amho, ˶mV AmVm AmUIr EH$m Zì¶m ZmdmMm g‘mdoe Pmbm Amho. gwpí‘Vm goZMr H$ݶm [aZr goZ déUMr "’°$Z' Pmbr Amho. déU [aZrbm AJXr {MÌnQ> àX{e©V hmoʶmnydunmgyZ AmdS>V AgyZ, {VZoM AmJ«h H$ê$Z AmB© gwpí‘Vmbm Amnë¶mbm hm {MÌnQ> XmIdʶmg ^mJ nmS>bo. S>opìhS> YdZgmo~V "~rdr Z§.1', "Sy> Zm°Q> {S>ñQ>~©' Am{U "³¶m|H$s$ ‘¢ PyR> Zhr§ ~mobVm' gmaIo {MÌnQ> Ho$ë¶mZo gwpí‘Vm déUbmhr Mm§JboM AmoiIVo. ˶m‘wio EH$ {Xdg Vr Amnë¶m H$ݶobm {VÀ¶m AmdS>˶m Zm¶H$mMr ^oQ> Z¸$sM KS>dyZ AmUob Agm {dMma H$aʶmg haH$V Zmhr.

déUMr MmhVr☻ Eoíd`m©Zo AJXr bhmZnUr gbJ nmM df} emór` g§JrVmMo YS>o {Jadbo AmhoV. ☻ Ho$di ZD$ dfmªMr AgVmZm nopÝgbÀ`m Om{hamVrgmR>r {VMr {ZdS> Pmbr hmoVr. ☻ àm{UemómV {Vbm {deof ag hmoVm. ☻ Eoíd`m©bm S>m°ŠQ>a ìhm`Mo hmoVo. ☻ {VZo "ìhm°J' _m{gH$mÛmao Am`mo{OV gwna_m°S>ob ñnY}V {dO` {_idbm hmoVm. ☻ 1994 _Ü`o "{_g B§{S>`m' ñnY}V Vr {ÛVr` ñWmZr Ambr hmoVr. ☻ 2000 À`m EH$m gìh}jUmZwgma A°e AmÎmmn¶ªVMr gdmªV gw§Xa {dídgw§Xar Amho. ☻ 2001 _Ü`o {VZo n{hbm OmJ{VH$ Xm¡am Ho$bm hmoVm. ☻ H$mZ _hmoËgdmVrb Vr n{hbr ^maVr` _{hbm narjH$ R>abr. ☻ Eoíd`m©bm gb_mZ ImZ gX¡d Amnë`m ZOaog_moa R>odV Ago.

¶m AmR>dS>çmVrb go[b~«oQ>rO ~W© S>o 9 Zmoìh|~a 10 Zmoìh|~a 11 Zmoìh|~a

n§H$O Yra, Zrb‘, VÝdr AmP‘r, {dO¶ gXmZm, nm¶b añVmoJr AmewVmof amUm ‘mbm {gÝhm, ~moZr H$nya

‘OHy$a g§H$bZ … {dÚm ZmB©H$ hmoU}H$a

4 NOV,2012  

News,Sports

4 NOV,2012  

News,Sports