Page 1

29goa1_Layout 1 28-10-2012 PM 11:49 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r

nUOr, gmo‘dma, {X. 29 Am°³Q>mo~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 56 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

noS>ʶmMr 'nwZd' AmO nmZ 9

H$moOmJar nm¡{U©‘o{Z{‘Îm noS>ʶmVrb à{gÕ nwZd AmO gmOar hmoUma Amho. - nmZ 2

ao{OZmëS>gmR>r {’$pëS>¨J

Zmo E§Q´>r

H$m±J«og àXoemܶjnX Ambo³g ao{OZmëS> ¶m§Zm {‘imdo ¶mgmR>r {díd{OVgh AZoH$m§Zr {’$pëS>¨J bmdbr. - nmZ 3

{H«$Ho$Q>nQy> ha^OZ qgJMr nV H$‘r Pmë¶mZo nmo{bg XbmZohr nmR> {’$adrbr Amho. - nmZ 14

"¶§J {~«JSo >' IweuX naamï´>‘§Ìr, aoëdoImVo ~Ýgb ¶m§À¶mH$S>o ñWm{ZH$ H$m±Jgo« À¶m ZmH$V}nUm‘wio Jmoì¶mMr g§Yr hwH$br

E gmV H°${~ZoQ>‘§Ìr, XmoZ ñdV§Ì nX^ma E 13 amÁ¶‘§Í¶m§gh 22 OUm§Zm g§Yr

Zdr {X„r, {X. 28 : AmJm_r {ZdS>UwH$m Am{U ^ŒîQ>mMmamÀ`m Amamonm§À`m nmíd©^y_rda Joë`m AZoH$ {Xdgm§nmgyZ MMm© Agboë`m H|$Ðr` _§{Ì_§S>imMm ~hwàVr{jV {dñVma AIoa a{ddmar gH$mir nma nS>bm. gmV H°${~ZoQ>‘§Ìr, XmoZ ñdV§Ì nX^ma, 13 amÁ¶‘§Í¶m§gh 22 OUm§Mm g‘mdoe Ho$bm AgyZ ¶mV ¶wdm ImgXmam§Zm g§Yr XoʶmV Ambr Amho. Am§Y«àXoemVyZ Vã~b ghmOUm§Zm g§Yr XoÊ`mV Amë`mZo hm {dñVma åhUOo H$m±J«ogMo "Am§Y« ~Mmd' {_eZ Agë`mMo ~mobbo OmV Amho. _hmamï´>mÀ¶m nXarhr {Zamem nS>br AgyZ amÁ`mÀ`m H$moQ>çmVrb VrZ [aº$ OmJm ^aÊ`mMr VgXrhr H$m±J«og hm`H$_m§S>Zo KoVbr Zmhr. n§VàYmZ _Z_mohZ {g§J `m§Zr _§{Ì_§S>i \o$aaMZoV AZoH$ Zì`m Mohè`m§Zm g§Yr {Xbr Amho. gb_mZ Iw{e©X Zdo naamîQ´>_§Ìr, Va A{œZr Hw$_ma `m§Zm H$m`Xm_§Ìr ~ZdÊ`mV Ambo Amho. ndZ Hw$_ma ~Ýgb `m§Zm aoëdo_§Ìr Va draßnm _moB©br Zdo noQ´>mo{b`_ _§Ìr AgVrb.

hdm‘mZ H$‘mb … 36.0, {H$‘mZ … 24.0 AmЩVm … 67 % gmoZo … < 30,935 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 59,721 (1 {H$bmo) goÝgo³g … 18625.34á (133.29) {ZâQ>r … 5664.30 á (41.00)

BYa-CYa

K¥UmñnXM...! à˶oH$ doir ImUrda Adb§~yZ Agbobo Ho$di Am{W©H$ ‘XVrgmR>r hmV nwT>o H$aVmV Am{U Vmo ‘mÌ Amnbo hmV YwdyZ KoVmo.

nUOr, {X. 28 (à{V{ZYr) : ñWm{ZH$ H$m±J«ogZo H$mhrM nwT>mH$ma Z KoVë¶m‘wio XmoZ ImgXma AgyZXoIrb ¶mdoirhr Jmoì¶mbm H|$Ðr¶ ‘§{Ì‘§S>imV g§Yr {‘imbr Zmhr. X[jU Jmoì¶mVrb ImgXma ’«$m[Ýgg gm{X©Z Am{U amÁ¶g^oMo ImgXma A°S>. em§Vmam‘ ZmB©H$ ¶m§À¶mn¡H$s EH$mbm H|$Ðr¶ ‘§{Ì‘§S>imV {H$‘mZ amÁ¶‘§[ÌnXmMr g§Yr {‘iʶmMr e³¶Vm hmoVr. Joë¶m H$mhr ‘{hݶm§nmgyZ ¶m{df¶r MMm© hmoVr, nU a{ddmar Pmboë¶m {dñVmamV Jmoì¶mbm ñWmZ {‘imbo Zmhr. Jmoì¶mVrb H$m±J«og Zo˶m§Zr amÁ¶mbm H|$Ðr¶ ‘§{Ì‘§S>imV ñWmZ {‘imdo ¶mgmR>r H$mhrM hmbMmbr Ho$ë¶m ZmhrV. gܶm ~oH$m¶Xm ImUr§Mm dmX Am{U H$m±J«ogÀ¶m AZoH$ Zo˶m§Mm ¶mV Agbobm g§e¶mñnX gh^mJ hmM amÁ¶mV dmXmMm {df¶ Agë¶m‘wio H$m±J«ogMo ~aoMgo ZoVo ˶mVM ì¶ñV AmhoV. ˶m‘wio Jmoì¶mbm ‘§[ÌnX {‘imdo ¶mgmR>r EH$mhr Zo˶mZo bm°q~J Ho$bo Zmhr. amÁ¶g^oMo ImgXma em§Vmam‘

ZmB©H$ ¶m§Mr njmÀ¶m Ñï>rZo H$m‘{Jar g‘mYmZH$maH$ hmoVr. H|$ÐmVrb AZoH$ ~S>çm Zo˶m§H$S>o ˶m§Mo Mm§Jbo g§~§Yhr AmhoV, nU ˶m§Zmhr ñWmZ Xoʶm~m~mV gmYm {dMmahr Pmbm Zmhr. X[jU Jmoì¶mVrb bmoH$g^oMo ImgXma ’«$m[Ýgg gm[X©Z ¶m§Zr Amnë¶mbm ‘§[ÌnX {‘imdo ¶mgmR>r Amnë¶mnarZo à¶ËZ Ho$bo hmoVo, nU Jmoì¶mVrb ¶m XmoÝhr ImgXmam§gmR>r ñWm{ZH$ H$m±J«og Zo˶m§Zr H$gboM ghH$m¶© Ho$bo Zmhr. ˶m‘wioM Jmoì¶mbm H|$Ðr¶ ‘§{Ì‘§S>imV ñWmZ {Xbo Jobo Zmhr, Aer ^mdZm H$m±J«og H$m¶©H$˶mª‘ܶo {Z‘m©U Pmbr Amho. H$m±J«ogÀ¶m EH$m ImgXmamZo Amnbo Zmd CKS> Z H$aʶmÀ¶m AQ>rda Jmoì¶mbm H|$Ðr¶ ‘§{Ì‘§S>imV ñWmZ Z {Xë¶mMo Imna ñWm{ZH$ H$m±J«og Zo˶m§da ’$moS>bo Amho. Hw$R>ë¶mhr àH$maMo ghH$m¶© Jmoì¶mVrb Zo˶m§H$Sy>Z Ho$bo OmV Zmhr. ˶m‘wioM XmoKm§n¡H$s EH$mMohr Zmd ‘§[ÌnXmgmR>r MM}V KoVbo Jobo Zmhr, Ago ‘V 춺$ Ho$bo.

’«$mpÝgg gm{X©Z em§Vmam‘ ZmB©H$ gܶm amÁ¶mV ^mOnm AmKmS>rMo gaH$ma Amho. ˶m‘wio H|$ÐmV Jmoì¶mVrb H$m±J«ogÀ¶m EH$mVar ImgXmambm ‘§[ÌnX {‘imdo Aer Am‘Mr Anojm hmoVr, nU Jmoì¶mVrb H$m±J«og Zo˶m§Zm ˶mMo H$mhrM nS>bobo Zmhr Ago ¶m ImgXmamZo åhQ>bo. 2014 ‘ܶo bmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$m AmhoV. ˶mgmR>r H|$Ðr¶ ‘§ÌrnX JaOoMo hmoV.o nU ˶mH$S>o amï´>r¶ Zo˶m§Zrhr Xþb©j Ho$bo, Agm Amamon EH$m ñWm{ZH$ Zo˶mZo Ho$bm. Xaå¶mZ, H$m±J«ogZo ñWm{ZH$ nmVirda njmbm ~iH$Q>r XoʶmgmR>r Cnm¶¶moOZm gwê$ Ho$br Amho. gܶm ‘VXmag§KmV ~¡R>H$m gwê$ AmhoV, VgoM 30 amoOr nUOrV Jmñna S>m¶g g^mJ¥hmV gH$mir 10 dm. ‘oimdm Am¶mo[OV Ho$bm Amho. ˶mV gd© Am‘Xma, ImgXma, {Oëhm n§Mm¶V Am{U n§Mm¶V gXñ¶, nXm{YH$mar gh^mJr hmoUma AmhoV.

"grB©gr'g‘moa ‘m§S>br H¡${’$¶V Q´>H$‘mbH$, Aݶ Adb§{~Vm§Zr dmMbm dñVwpñWVrMm nmR> nUOr, {X. 28 (à{V{ZYr) : gdm}ƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m Cƒm{YH$ma g{‘VrZo AmO ImUr§H$S>o g§~§[YV gd© KQ>H$m§Mo åhUUo EoHy$Z KoVbo. gd© KQ>H$m§Zr g{‘Vrg‘moa ^mdyH$ hmoD$ZM H¡$[’$¶V ‘m§S>br. ˶m‘wio g{‘Vrbm n{hë¶mM {Xder B‘moeZb A˶mMmambm gm‘moao Omdo bmJbo. g{‘VrMo Aܶj nr. ìhr. O¶H¥$îUZ, dH$sb Am{U A°[‘H$g ³¶war Agbobo gXñ¶ {gÜXmW© Mm¡Yar Am{U ‘h|Ð ì¶mg AmO Jmoì¶mV Ambo. grB©grMo Aܶj nr. ìhr. O¶H¥$îUZ d ˶m§Mo ghH$mar ~¡R>H$sgmR>r OmVmZm . ˶m§Zr Amë¶mZ§Va bJoM H$m‘mbm g{‘VrH$S>o Ho$ë¶mMr ‘m{hVr CÎma Jmodm ¶mdoir ImU ì¶má ^mJmVrb n§M gwédmV Ho$br.AmpëVZmoda H$maImZo [Q>na Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>ZoMo Aܶj gXñ¶m§Mo à{V{ZYr gJwU dmS>H$a ¶m§Zr Am{U ~mînH$ Im˶mÀ¶m ‘hoe Jmdg ¶m§Zr {Xbr. gm§{JVbo. JoñQ>hmD$g‘ܶo ImUr§er g§~§[YV gd© ~mO© ‘mbH$m§Mr n[apñWVr J§§^ra Jmoì¶mVrb ghH$mar ~±H$m Q´>H$m§Zm KQ>H$m§Zm Amnbo åhUUo ‘m§S>ʶmg ‘w^m Amho. ~mO© ’$º$ I{ZO H$mJm}MrM H$O© XoVmV ˶m‘wio AmO ¶m ~±H$mda {Xbr. amÌr gmS>oXhm n¶ªV hr à{H«$¶m dmhVyH$ H$aVmV. AmO I{ZO ~§Xr‘wio dmB©Q> n[apñWVr Ambr Amho. Jmodm gwê$M hmoVr. ~mO© ‘mbH$m§dahr AmË‘hζm amÁ¶ ghH$mar ~±Ho$Mo 87 H$moQ>r, Va ImU‘mbH$ g§KQ>Zm, CÎma Jmodm H$aʶmMrM Zm‘wîH$s AmoT>dë¶mMo Ho$no A~©ZZo gw‘mao 6 H$moQ>rMo H$O© Q´>H$ [Q>na ‘mbH$ g§KQ>Zm, X[jU Jmodm gm§{JVë¶mMr ‘m{hVr ~mO© ‘mbH$ Q´>H$gmR>r {Xbo hmoVo. AmO ImUr ~§X Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>Zm, ~mO© ‘mbH$ g§KQ>ZoMo AVwb OmYd ¶m§Zr {Xbr. Pmë¶m‘wio ~±H$mdahr g§H$Q> Ambo Amho. g§KQ>Zm, ImUì¶má ^mJmVrb Q´>H$ ‘mbH$m§Zr AmË‘hζm ~±H$m Q´>H$ Oá H$ê$ eH$VmV, nU ho Q´>H$ n§Mm¶VrMo 10 gan§M, ghH$mar ~±H$m§Mo H$aʶmg gwédmV Ho$br Amho. ho {MÌ Oá H$ê$Z n¡go ^ê$Z ¶oUma ZmhrV. à{V{ZYr ¶m§Zr grB©grMr ^oQ> KoVbr. Wm§~dʶmgmR>r Am{U hOmamo Hw$Qw>§~m§Zm ˶m‘wio amÁ¶mÀ¶m Am{W©H$ ì¶dñWoMm gd©M g§KQ>Zm§Zr ImUr Ëd[aV gwê$ {Xbmgm {‘iʶmgmR>r ݶm¶mb¶mZo Am{U ~±qH$J joÌmMm {dMma H$ê$Z Pmë¶m ZmhrV, Va eoH$S>mo Jmoì¶mVrb H$m¶Xoera ImUr gwê$ ImUr gwê$ H$amì¶mV, Aer ‘mJUr Q´>H$‘mbH$m§da Am{U ImUr§H$S>o g§~[§ YV H$amì¶mV, Aer ‘mJUr Amåhr Ho$ë¶mMo amÁ¶ ghH$mar ~±Ho$Mo Aܶj BVa bhmZ KQ>H$m§da AmË‘h˶m grB©grH$S>o Ho$ë¶mMr ‘m{hVr ¶mdoir Cëhmg ’$iXogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo. H$aʶmMr nmir ¶oB©b. AgmM gya gd© X[jU Jmodm Q´>H$‘mbH$ g§KQ>ZoMo gdmªV eodQ>r amÁ¶mVrb ImU g§KQ>Zm§Zr bmdbm. Hw$Umb ’$iXogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo. ‘mbH$m§Mr g§KQ>Zm grB©grbm ^oQ>br. Xaå¶mZ, ¶m XmoZ {XdgmV gm§Jo ImUì¶má ^mJmV ImUt‘wioM gw‘mao AYm© Vmg ˶m§Mr MMm© Pmbr. Vmbw³¶mV Á¶m XmoZ AmË‘hζmg‘moa hOmamo Hw$Qw>§~mMo Am¶wî¶ MmbVo. ˶m‘wio g{‘VrZo {dMmaboë¶m àíZm§Mr CÎmao Amë¶m ˶m§À¶m ~mVå¶m§Mr H$mÌUohr AmO ImUtda Amboë¶m ~§Xr‘wio H$moUr g§KQ>ZoZo {Xbr Agbr Var AmUIr H$mhr g§KQ>Zm§Zr grB©grbm gmXa Ho$br. EH$ XmoZ Zìho, Va hOmamo Hw$Qw>§~oM H$mhr ‘m{hVr g{‘VrZo ‘m{JVbr Amho. grB©grZo bdH$a Ahdmb Úmdm Am{W©H$ noMmV gmnS>br AmhoV. hr ݶm¶mb¶rZ g{‘Vr Am{U H$m¶Xoera ImUr gwê$ H$amì¶mV, ˶m‘wio g{‘VrZo ¶mda VmoS>Jm Agë¶m‘wio Am‘Mr H$m¶ MMm© Pmbr Aer Amåhr H$iH$irMr ‘mJUr H$mT>mdm, Aer Amåhr ‘mJUr Ho$ë¶mMo Vo Amåhr ~mhoa gm§Jy eH$V Zmhr, nU

³bm°S> Aëdmarg ’$ñQ>©! Jmodm ’$mD§$S>oeZMo g§MmbH$ S>m°. ³bm°S> Aëdmarg ¶m§Zr grB©gr Jmoì¶mV Amë¶mZ§Va ˶m§Mr AmpëVZmodarb g{H©$Q> hmD$g‘ܶo ^oQ> KoVbr. Jmoì¶mVrb ImUt{df¶r H$mhr H$mJXnÌo VgoM gÚpñWVrMr H$mhr ‘m{hVr ˶m§Zr g{‘Vrbm gmXa Ho$br. grB©gr Jmoì¶mV Amë¶mda gdmªV AmYr S>m°. Aëdmarg ^oQ>bo. ˶mZ§Va g{‘VrZo Xþgè¶m JoñQ> hmD$g‘ܶo BVa KQ>H$m§Mr ^oQ> KoVbr. Jmodm ’$mD§$S>oeZZoM ~oH$m¶Xm ImUtMr ¶m{MH$m gdm}ƒ ݶm¶mb¶mV XmIb Ho$br hmoVr. ˶m ¶m{MHo$darb gwZmdUrda gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo Jmoì¶mVrb ~oH$m¶Xm ImUr VgoM I{ZO dmhVyH$ ~§X H$aʶmMo {ZX}e XoD$Z grB©grbm Mm¡H$erMo H$m‘ {Xbo Amho.

‘wXVdmT>rMr e³¶Vm grB©grMr Mma AmR>dS>çm§Mr ‘wXV 5 Zmoìh|~abm g§nVo. Jmoì¶mV Ambobr grB©gr 31 Am°³Q>mo~an¶ªV BWo amhUma Amho. ‘mÌ ¶m Mma {Xdgm§V gd© ‘m{hVr Jmoim H$ê$Z ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmMr nS>VmiUr Pmbr, Va 5 Zmoìh|~an¶ªV Ahdmb gmXa hmoB©b. AݶWm g{‘Vrbm ‘wXVdmT>hr {‘iy eH$Vo.

Amåhr Am‘Mo åhUUo g{‘VrH$S>o ‘m§S>bo, Ago ImU ‘mbH$m§À¶m g§KQ>ZoMo Aܶj {edmZ§X gmiJm§dH$a åhUmbo.

Zmd}H$am§Mr hH$mbnÅ>r> CJo gan§MmMm ‘¥VXoh AmT>ibm OrgrEH$Sy>Z ghm dfmªgmR>r gXñ¶Ëd aÔ E Ho$di VrZ g§ñWm§Zr {Xbo Zmd}H$am§Zm g‘W©Z nUOr, {X. 28 (à{V{ZYr) … Jmodm {H«$Ho$Q> g§KQ>ZoMo ‘mOr Aܶj A°S>. X¶mZ§X Zmd}H$a ¶m§Zm nwT>rb ghm dfmªgmR>r OrgrEVyZ ~mhoa H$aʶmV Ambo Amho. ˶m§Mo àmW{‘H$ gXñ¶Ëd ghm dfmªgmR>r aÔ H$aʶmV Ambo Amho. A°S>. Zmd}H$a ¶m§À¶m àmW{‘H$ gXñ¶Ëdmg§X^m©Vrb {ZU©¶ KoʶmgmR>r AmO nd©arV OrgrE g^mJ¥hmV {deof Am‘g^m Am¶mo{OV Ho$br hmoVr. ¶m ~¡R>H$sV 96 H«$rS>m g§ñWm Am{U AmOrd gXñ¶ gh^mJr Pmbo hmoV.o Zmd}H$a ¶m§Mo gXñ¶Ëd aÔ H$aʶmÀ¶m R>amdmÀ¶m ~mOyZo 93 g§ñWm§Zr AmdmOr ‘VXmZ

Ho$bo. ˶m‘wio 93 {déÜX 3 ¶m ’$aH$mZo Zmd}H$am§{df¶r {ZU©¶ Pmbm. OrgrEZo Amnë¶m ‘mJrb ì¶dñWmnH$r¶ ‘§S>imÀ¶m ~¡R>H$sV Zmd}H$a ¶m§Mr OrgrEÀ¶m àmW{‘H$ gXñ¶Ëdmdê$Z hH$mbnÅ>r H$aʶmMm {ZU©¶ KoVbm hmoVm. ¶mda AmO {e¸$m‘moV©~ Pmbo. OrgrEMo Aܶj {dZmoX ’$S>Ho$ ¶m§À¶m AܶjVoImbr hr ~¡R>H$ Pmbr. OrgrEÀ¶m n¡em§Mm Xþén¶moJ Ho$ë¶mMm R>nH$m Zmd}H$a ¶m§À¶mda Amho. AZoH$ àH$aUm§Mr Mm¡H$erhr gwê$ Amho. Xaå¶mZ, X¶mZ§X Zmd}H$a ¶m§Zr Amnë¶mdarb gd© Amamon ImooQ>o AmhoV.

nwamdo ZgVmZm Amamon Ho$bo OmV AmhoV. ¶mo½¶ doir ‘r CÎma XoB©Z, Ago ˶m§Zr åhQ>bo Amho. X¶mZ§X Zmd}H$a ¶m§Zr OrgrEÀ¶m n¡em§Mm Xþþén¶moJ H$aʶmgh BVa H$mhr H$m‘m§‘ܶo J¡aàH$ma Ho$ë¶mMo ‘o ‘{hݶmV Pmboë¶m OrgrEÀ¶m H$m¶©H$m[aUrÀ¶m ~¡R>H$sdoir H$mhr gXñ¶m§Zr CKS> Ho$bo hmoVo. ˶m‘wio ˶m§À¶mda hr H$madmB© H$aʶmV Amë¶mMo OrgrEMo Aܶj {dZmoX ’$S>H$o ¶m§Zr gm§{JVbo. OrgrEZo Zmd}H$a ¶m§Mo nwÌ JUoeamO ¶m§Zm ~ZmdQ> OÝ‘XmIë¶mÀ¶m àH$aUmV ghm dfmªgmR>r ~S>V’©$ Ho$bo hmoVo, ‘mÌ Z§Va hm H$mbmdYr H$‘r H$ê$Z Vmo df©^amMm H$aʶmV Ambm Amho.

Am§ã¶mÀ¶m PmS>mbm bmdbm Ji’$mg gm§Jo, 28 (à{V{ZYr)… CJoMo gan§M XeaW JmdH$a ¶m§Zr KamnmgyZ XmoZ {H$.‘r.darb ~m|~S> ¶oWrb ~mJm¶VrVrb Am§ã¶mÀ¶m PmS>mbm Ji’$mg bmdyZ AmË‘h˶m Ho$ë¶mMo Vã~b ZD$ {Xdgm§Zr CKS>H$sg Ambo Amho. e{Zdma {X. 20 amoOr g§Ü¶mH$mir gmS>oghmÀ¶m Xaå¶mZ XeaW JmdH$a, ˶m§Mr nËZr d Amnë¶m H$mH$mgmo~V Owݶm KamV H$mhrVar XodH¥$˶ H$ê$Z ¶oV AgVmZm dmQ>oVM ˶m§Zr nËZrbm gmoSy>Z O§JbmÀ¶m {XeoZo Ymd KoVbr hmoVr. ˶m amÌr gd©Ì emoYmemoY H$ê$Z nm{hbo, nU nÎmm bmJbm ZìhVm. Xþgè¶m {Xder Hw$Qw>§~r¶, J«m‘ñW

XeaW JmdH$a ho JmdmV A˶§V g§¶‘r, em§V, gwñd^mdr ˶mM~amo~a {Z충gZr. n§Mm¶V {ZdS>UwH$sg Vo CJo J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m à^mJ 4 ‘YyZ {ZdSy>Z Ambo. Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB© ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo gan§Mhr ~Zbo. ZdrZ Agë¶mZo d amOH$maUmMo e¸o$n§Oo ‘mhrV Zgë¶mZo Ad¿¶m VrZ ‘{hݶmZ§Va AmnU gan§MnX gmoS>Vmo, Ago ghH$mè¶m§Zm gm§JV hmoVo. KaÀ¶m ‘§S>itZmhr ˶m§Zr n§Mm¶V H$ma^mam{df¶r H$ënZm {Xbr hmoVr, Ago ~aoMOU AmVm ~mobV AmhoV. ˶m‘wio ˶m§À¶m ‘¥Ë¶yMo Zo‘Ho$ H$maU H$m¶, ¶mMm CbJS>m hmoUo Amdí¶H$ Agë¶mMo ZmVodmB©H$m§Mo åhUUo Amho.

Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB© d ˶m§Mo H$m¶©H$V}, nmobrg AYrjH$ A°bZ {S>gm ¶m§À¶mgh eoH$S>mo nmo{bg, J«m‘ñWm§Zr emoY ‘mohr‘ Vrd« gwê$ Ho$br hmoVr. Xod XodñH$sda {dídmg Agboë¶m ˶m§À¶m Hw$Qw>§~r¶ d JmdH$è¶m§Zr Adga, XodñH$sÛmaohr ˶m§Mm emoY KoʶmgmR>r ‘mohr‘ gwê$ R>odbr hmoVr. AmO gH$mir J«m‘ñW-^mOnm H$m¶©H$V} d Hw$Qw>§~r¶m§Zr AmUboë¶m

~m§~moirV {dfmar Y~Y~o, Xw{fV {d{har, Kam§Zm ’w$Q>bo {dfmar Pao

'Vo" ^moJVmV H$mù¶m nmʶmMr gOm dmgwXod nmJr vasudevpagi@dainikherald.com

gm§S>nmUr Ago dê$Z Y~Yã¶mà‘mUo H$mogiV Amho.

nUOr, {X. 27 : ~m§~moir ¶oWrb Jmodm d¡ÚH$s¶ ‘hm{dÚmb¶mÀ¶m gXmof {gdoO ßbmÝQ>‘wio ~m§~moir JmdmVrb bmoH$OrdZM Ymo³¶mV Ambo Amho. {dfmar nmʶmMo ¶oWo Y~Y~o hmoD$Z bmoH$m§À¶m KamV {eaV AmhoV. Jmodm H$madma, qgYwXþJ© d ~oiJmd {OëømVrb bmoH$m§Mm AmYmadS> R>aboë¶m Jm°‘oH$m°À¶m àdoeÛmamnmer AmnU Wm§~Vmo Voìhm Hw$Umbmhr gmW© A{^‘mZ dmQ>mdm Agm hm Jmo‘oH$m°À¶m dmñVwMm {demb S>mobmam nmhyZ g§nV Zmhr. na§Vw ¶mM Jmo‘oH$m°À¶m ‘mJrb Xmamnmer JobmV Va '‘moR>çm KamMo

E Jmo‘oH$m°À¶m gXmof {gdoO ßbmÝQ>Mr XoUJr nmoH$i dmgo', Aem AWm©À¶m åhUrMo ñ‘aU hmoVo. ¶m {R>H$mUr EH$m H§$nZrMm {gdoO ßbmÝQ> Amho. Jmo‘oH$m°Vrb KmU nmʶmMo ewÕrH$aU H$ê$Z Vo ~mhoa gmoS>ʶmMo ¶m ßbmÝQ>Mo H$m‘. à˶jmV ¶m ßbmÝQ>‘YyZ {ZKUmao nmUr EdT>o àXy{fV Am{U XþJªYr¶wº$ Amho H$s {VWo amhUo Agø hmoVo. {gdoO‘YyZ dmhUmao ho XþJªYr¶wº$ nmUr ~m§~moir JmdmV ngabo Amho. ¶oWrb n[agamV ¶m KmUoaS>çm Am¡fYm§Mo Y~Y~o nmhm¶bm {‘iVmV. X¡{ZH$ hoamëS>À¶m à{V{ZYrZo ¶m

A±H$a Jmdmbm ^oQ> {Xbr Voìhm ¶oWrb ZmJ[aH$ ˶m§Zm ¶m Y~Yã¶m§H$S>o KoD$Z Jobo. C§MdQ>çmdê$Z nS>Umao nmUr doJmZo JmdmVrb KamV {eaVo. ho nmUr KamV {eaV hmoVo, na§Vw AmVm bmoH$m§Zr KamÀ¶m VimMr C§Mr dmT>dyZ KoVbr Amho. ˶m‘wio nmUr KamV {eaV Zmhr, na§Vw ¶oWrb Kam§Zm Xþ{fV nmʶmMo Pao ’w$Q>bobo {XgV AmhoV. Amnë¶m Kambm Xþ{fV nmʶmÀ¶m Pè¶m§Zr doT>ë¶m‘wio XheVrÀ¶m N>m¶oV OJmdo bmJVo Ago,

Am°b[aZ {S>gmoPm ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶oWrb g§Vmof ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbobr ‘m{hVr Y¸$mXm¶H$ hmoVr. hm Jmd ewÕ nmʶmgmR>r ñd¶§nyU© hmoVm. JmdmVrb 8 {d{har 2 hOma bmoH$g§»¶oÀ¶m ¶m JmdmMr {nʶmÀ¶m nmʶmMr JaO ^mJ{dV hmo˶m. na§Vw {gdoO ßbmÝQ>À¶m nmʶmZo gd© {d{har Xþ{fV Ho$ë¶m. nmʶmMo Z‘wZo Vnmgë¶mda ho nmUr Amamo½¶mg YmoH$mXm¶H$ Agë¶mMm Bemam VÁkm§Zr {Xbm. ˶m‘wio Jobr 12 df} ¶m {d{harVyZ EH$ KmJahr nmUr H$mT>ʶmV Ambobo Zmhr. AmVm Zi H$moaS>o nS>bo H$s nmʶmgmR>r dUdU hmoV Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. Abm¶g {S>gmoPm Am{U A°bZ H$mXm}O ¶m§Zrhr AemM àH$maÀ¶m à{V{H«$¶m {Xë¶m

Vm§[ÌH$mÀ¶m ‘mJ©Xe©ZmZwgma emoY ‘mo{h‘og nwÝhm àma§^ Ho$bm AgVm gìdm ~mamÀ¶m gw‘mamg Am§ã¶mÀ¶m PmS>mbm bQ>H$bobm ‘¥VXoh Ñï>rg nS>bm. ˶m§Zr KmVboë¶m n±Q>Mm Ji’$mg H$ê$Z AmË‘h˶m Ho$br, ‘mÌ A§Jmda Q>r eQ>© VgmM hmoVm. AmO EH$m Vm§{ÌH$mZo XeaW Hw$R>o AgUma ¶mMm R>md{R>H$mUm gm§JyZ Vmo PmS>mda Agë¶mMo ñnï> Ho$bo. ˶m

{XeoZo ~moQ> ˶mZo XmIdyZ emoY ‘mo{h‘og àma§^ H$aVmM Ad¿¶m XmoZ Vmgm§V XeaW PmS>mda Ji’$mg bmdboë¶m pñWVrV AmT>ibm. CnAYrjH$ ‘hoe JmdH$a d gm§JoMo Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB© ¶m§Zr e{Zdma {X. 20 Am°³Q>mo~a amoOr amÌr XeaW JmdH$a ¶m§Zr Ji’$mg bmdyZ KoVë¶mMm A§XmO 춺$ Ho$bm Amho. ‘¥VXoh AmoiI nQ>ʶmnbrH$S>o hmoVm. gm§JoMo nmo{bg {ZarjH$ Xod|Ð JmS> ¶m§Zr KQ>ZmñWir ^oQ> XodyZ n§MZm‘m Ho$bm d ‘¥VXoh CÎmar¶ VnmgUrgmR>r nmR>{dbm. {nV¥N>Ì {hamdbo XeaW ¶m§À¶m níMmV nËZr, nmM dfmªMr ‘wbJr d gmS>oVrZ dfmªMm ‘wbJm Am{U EH$ A{ddmhrV ~hrU Agm n[adma Amho. H$modù¶m ‘wbm§Mo {nV¥N>Ì hanë¶mZo d KaMm AmYma Joë¶mZo JmdmV hihi 춺$ hmoV Amho.

"OrB©Eb' gwê$ H$aUma gaH$mar M°Zb nUOr, {X. 28 (à{V{ZYr) : amÁ¶ gaH$maÀ¶m gd© ¶moOZm§Mr ‘m{hVr XoUo Am{U H$m¶©H«$‘ àgm[aV H$aʶmgmR>r Jmodm Bbo³Q´>m°{ZH$ {b{‘Q>oS> ¶m gaH$maÀ¶m H§$nZrH$Sy>Z Ho$~b M°Zb gwê$ H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶mM H§$nZrH$S>yZ nUOr eha Am{U gd© MoH$nmoñQ>da dm¶abog grgrQ>rìhr H°$‘oaohr ~g{dʶmV ¶oUma AmhoV. "OrB©Eb'da XÎmàgmX ZmB©H$ ¶m§Mr Aܶj åhUyZ {Z¶wº$s Ho$ë¶mZ§Va g§ñWoZo H$mhr Zdo àH$ën hmVr KoʶmMo R>adbo Amho. grgrQ>rìhr ~g{dʶmMo H$m‘ Oa OrB©EbZo hmVr KoVbo Va hr H§$nZr ’$m¶ÚmV ¶oD$ eH$Vo, Ago ZmB©H$ ¶m§Zr "X¡{ZH$ hoamëS>'er ~mobVmZm gm§{JVbo. nUOr eha Am{U amÁ¶mVrb gd© MoH$nmoñQ> ho dm¶abog grgrQ>rìhr

nUOrgh, MoH$nmoñQ>da ~g{dUma grgrQ>rìhr H°$‘oè¶mZo OmoS>bo Va amÁ¶mV ¶oUmè¶m dmhZm§Mr Zm|X amhUma, VgoM dmhZ Mmoar gmaIo àH$ma ¶mnwT>o amoIʶmg ‘XV hmoUma Amho, Ago Vo åhUmbo. gaH$mar ¶moOZm Am{U H$m¶©H«$‘ gd©gm‘mݶm§Zm nmhVm ¶mdoV Am{U Vo nyU© H$m¶H«$‘ XmIdbo OmdoV ¶mgmR>r EH$ M°Zb gwê$ H$aUma AmhmoV.hm àñVmd {S>g|~an¶ªV A§[V‘ ê$n KoB©b Am{U ’o$~«wdmarn¶ªV H$m‘ gwê$ hmoB©b, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. gܶm OrB©Eb amÁ¶mVrb Q´>H$ ‘mbH$m§Mr ‘m{hVr Jmoim H$arV Amho. 10 Zmoìh|~an¶ªV gd© ‘m{hVr àmá hmoD$ eH$Vo, Ago ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo.


29goa2_Layout 1 28-10-2012 23:12 Page 1

^dVmb Am°’$ X RECORD

ImU H§$nݶm ñdmWu Agë¶mMr amÁ¶^amVyZ Q>rH$m

~m~m Am‘Q>|À¶m H$m¶m©Mr ì¶már {H$Vr ‘moR>r Amho ¶m~Ôb {dH$mg Am‘Q>o EH$m ì¶m»¶mZmV ~mobV hmoVo. ~m~m§M§ H$m‘ d ˶m§Zr Ho$bo n[adV©Zm~Ôb d¥ÎmnÌmV ¶oVo ‘mÌ g§O¶ XÎmMo b½Z Pmbo qH$dm ˶mbm qeH$ Oar Ambr Var n{hë¶m nmZmda ~mV‘r ¶oVo. ¶mMo ñnï>rH$aU XoVmZm {‘píH$b {dZmoXmV Vo åhUmbo H$s, g§O¶ XÎmZo nyd©OÝ‘mV nwʶ Ho$bo Amho Am{U ~m~m Am‘Q>|Zr nyd©OÝ‘mV nmn. ¶m {dYmZmda gdmªZr Q>mù¶m§Mr XmX [Xbr.

Aml‘ hr {edr g¥ï>r Am{U X¥ï>r ¶m H$m¶©H«$‘mbm gwédmV H$aVmZmM ~m~m Am‘Q>|À¶m AmZ§XdZm~Ôb ~mobVmZm Vmo EH$ Aml‘ Agë¶mMo åhQ>bo. ¶mda CÎma XoVmZm {dH$mg Am‘Q>o åhUmbo H$s, Aml‘ hr Am‘À¶mgmR>r ‘moR>r {edr Amho. H$maU Aml‘Mm AW© Am H$aʶmMo l‘ Ago åhQ>bo OmVo Ago Vo åhUmbo. AmZ§XdZ hm Aml‘ ZgyZ EH$ Hw$Qw>§~ Agë¶mMo Vo åhUmbo.

‘m{hVr Am¶wº$nXmÀ¶m dmXmV AmVm àH$me XogmB© ^aʶmMo à¶ËZ {Zî’$i R>abo. àH$me XogmBªMm AO© {dMmamV KoD$Z gaH$maZo hr KmoS>MwH$ nwÝhr H$ê$ Z¶o ,Agm Bemam A°S>. Am¶are am°{S´>½g ¶m§Zr {Xbm Amho. gmd©O{ZH$ {hVmÀ¶m Ñï>rZo amÁ¶ gaH$maZo ‘w»¶ ‘m{hVr Am¶wº$ Am{U amÁ¶ ‘m{hVr Am¶wº$ ¶m XmoÝhr nXm§À¶m Zo‘UyH$m Ëd[aV H$amì¶mV Am{U ˶mMà‘mUo ‘m{hVr Am¶wº$m§À¶m H$m¶m©b¶mgmR>r gwg‚m Aer OmJm CnbãY H$ê$Z Úmdr, Aer ‘mJUrhr A°S>. Am¶are am°{S´>½g ¶m§Zr Ho$br Amho. ‘m{hVr Am¶wº$m§À¶m [aVga Zo‘UyH$m Pmboë¶m Zgë¶mZo ‘m{hVr h¸$ H$m¶ÚmImbr Ambobo AZoH$ AO© Am{U VH«$mar {ZU©¶m{dZm AS>Hy$Z nS>boë¶m AmhoV. ‘m{hVr Am¶wº$m§Mo nX Am°JñQ> 2010 nmgyZ Va ‘w»¶ ‘m{hVr Am¶wº$m§Mo nX ¶m dfu Owb¡nmgyZ [aº$ Amho. H$m¶Xoera[a˶m ‘m{hVr Am¶wº$m§À¶m Zo‘UyH$m H$aʶmg amÁ¶ gaH$ma {db§~ bmdV Agë¶mMm Amamon A°S>. Am¶are am°{S´>½g ¶m§Zr Ho$bm Amho.

ha‘bmV [dXoer ZmJ[aH$mMr AmË‘h˶m noS>Uo, {X. 28 (à{V{ZYr) : ImbMmdmS>m-ha‘b ¶oWo EH$m hm°Q>obÀ¶m JÀMrda ñdV:da ÁdbZerb nXmW© AmoVyZ AmJ bmdyZ h‘©g Q´>m°g ¶m (55 dfu¶ )Am°ñQ´>o{b¶Z ZmJarH$mZo AmË‘h˶m Ho$br. ^mOboë¶m AdñWoVrb ˶mMm ‘¥VXoh ed{M{H$ËgogmR>r nmR>dʶmV Ambm Amho.˶mMr ‘ZpñWVr AbrH$S>o {R>H$ Zgë¶mMo ¶oWrb ZmJ[aH$m§Zr nmo{bgm§Zm gm§{JVbo. noS>Uo nmo{bg ñQ>oeZMo {ZarjH$ Vwfma bmoQ>brH$a A{YH$ Vnmg H$arV AmhoV.

AmoabrV ‘¶m©[XV nmUr nwadR>m ‘S>Jmd, {X. 28 (à{V{ZYr) … Amoabr ¶oWo Obdm{hZrÀ¶m Am§VaOmoS>UrMo H$m‘ hmVr KoʶmV ¶oUma Agë¶mZo ~mUmdbr ‘VXmag§KmVrb H$mobdm, ~mUmdbr dmH$m©, Amoabr, Ho$ier d gwamdbr ¶m Jmdm§Zm 29 d 30 Am°³Q>mo~a amoOr ‘¶m©XrV nmUr nwadR>m hmoUma Amho.

2

ImU‘mbH$m§À¶m ^y{‘Ho$da Vrd« nS>gmX

nyd©OÝ‘rMo nmn AZ² nwʶ

nUOr, {X. 28 … Jmodm amÁ¶ ‘m{hVr Am¶wº$nXr nm§Sw>a§J ZmS>H$Uu Am{U ˶mZ§Va S>m.° àXrn nS>di ¶m§À¶m Zo‘UyH$m H$aʶmMo à¶ËZ A¶eñdr R>aë¶mZ§Va AmVm Jmodm amÁ¶ bmoH$godm Am¶moJmMo Aܶj àH$me XogmB© ¶m§Zr ¶m nXmgmR>r AO© Ho$ë¶m‘wio Zdm dmX {Z‘m©U hmoʶmÀ¶m ‘mJm©da Amho. bmoH$godm Am¶moJmÀ¶m AܶjnXmdê$Z àH$me XogmB© {X. 6 {S>g|~a amoOr {Zd¥Îm hmoV AgyZ ˶m§Zr AmVm amÁ¶mÀ¶m ‘w»¶ ‘m{hVr Am¶wº$nXmgmR>r AO© Ho$bm Amho. {Zd¥ÎmrZ§Va ¶m nXmda ˶m§Mm S>mi o m Amho. ‘mÌ gdm}ƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m AbrH$S>rb EH$m {ZdmS>çmZwgma ‘m{hVr Am¶wº$nXr EImÚm {Zd¥Îm ݶm¶‘yVr©Mr Zo‘UyH$ H$aUo H«$‘àmá R>aVo. ^maVr¶ KQ>ZoÀ¶m 319 ì¶m H$b‘mÝd¶o amÁ¶ bmoH$godm Am¶moJmMo AܶjnX ^yf{dboë¶m 춺$sbm {Zd¥ÎmrZ§Va gaH$mar godoV amhVm ¶oV Zmhr. XmoZ doim KmoS>MwH$m§‘wio ho nX

$gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

nUOr, {X. 28 (à{V{ZYr) … ImU ~§Xr‘wio Q´>H$ Am{U BVa KQ>H$m§Zm Am{W©H$ ‘XV H$aʶmg ZmH$mamË‘H$ ^y{‘H$m KoUmè¶m ImU‘mbH$m§À¶m {damoYmV amÁ¶mV Vrd« à{V{H«$¶m C‘Q>ë¶m. ImU H§$nݶm ¶m ‘yimVM ñdmWu Agë¶mMr Qr>H$m hmoV Amho. ImU ~§XrMr Pi nmohMboë¶m§Zm Am{U ImUr§darb H$‘©Mmè¶m§Zm H$moUmMrhr ‘XV qH$dm ^rH$ ZH$mo. H$‘©Mmar Amnbm h¸$ ‘mJV AmhoV. ¶m h¸$m§Zm VwS>dm¶Mm à¶ËZ H$aUmam gaH$ma Agmo dm ImU ‘mbH$ Amåhr Jßn ~gUma Zmhr. gaH$ma qH$dm ImU‘mbH$ OodT>o A‘mZwfnUm XmIdUma VodT>o Am‘Mo Am§XmobZ Vrd« Agob. hm àíZ ’$º$ ImU H$‘©Mmè¶m§Mm ZgyZ g§nyU©

Jmoì¶mMm Amho. hQ>dmXrnUm‘wio hm àíZ gwQ>Uma Zmhr, ‘mUwgH$s d ¶mo½¶ YmaUmZoM ¶mMr gmoS>dUyH$> H$mT>mdr bmJob, Aer à{V{H«$¶m Am¶Q>H$Mo ZoVo {¼ñVmo’$a ’$moÝgoH$mo ¶m§Zr {Xbr. ImU‘mbH$m§Zm Jmodm, ImU H$‘©Mmar qH$dm Q´>H$ ‘mbH$m§À¶màVr H$gë¶mhr àH$maMr H$¥VkVm Zmhr. JmdmJmdmV Xodio ~m§YyZ gm‘m{OH$ ~m§{YbH$s OmoS>ʶmMo ’$º$ gm|J ho bmoH$ H$arV AmhoV. 1975 Vo 1995 n¶ªV ImUt‘wio ñdV:bm H$mhr ’$m¶Xm hmoV Zmhr ¶mgmR>r ImUr ~§X H$aUmao ho ImU‘mbH AmVm Amnbr O~m~Xmar Q>miV AmhoV. ¶mdê$Z ˶m§Mr àd¥Îmr g‘moa Ambr Amho. ˶m‘wio Jmodm gaH$maZo

ImU ì¶dgm¶ Jmodm Am¡Úmo{JH$ {dH$mg ‘hm‘§S>imH$S>o Mmbdm¶bm Úmdm. bmoH$m§{df¶r H$gbrhr AmñWm Z R>odUmè¶m ImU ‘mbH$m§À¶m hmVr hm ì¶dgm¶ XoD$ Z¶o, Aer à{V[H«$¶m ~oH$m¶Xm ImU{damoYr MidirVrb ZoVo a‘oe Jmdg ¶m§Zr 춳V Ho$br Amho.

OmJoA^mdr ‘moaOr J«m‘g^m CKS>çmda noS>Uo, [X. 28 (à{V{ZYr) : ‘moaOr J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m a{ddmar ~mob{dboë¶m J«m‘g^obm ZmJ[aH$m§Mm ‘moR>m à{VgmX bm^ë¶mZo n§Mm¶VrVrb OmJoA^mdr J«m‘g^m CKS>çmdaM KoʶmMr nmir n§Mm¶V ‘§S>imda Ambr. ‘moaOr n§Mm¶VrZo àW‘M J«m‘g^oMr Om{hamV Üd{ZjoÌH$mÛmao Ho$br hmoVr. ˶m‘wio Eadr 20-25 ZmJ[aH$m§Mr CnpñWVr hmoUmè¶m J«m‘g^obm ‘moR>çm à‘mUmV ZmJ[aH$m§Zr CnpñWVr bmdë¶mZo n§Mm¶V B‘maVrV ZmJ[aH$m§Zm C^o amhUo gwÜXm e³¶ ZìhVo. Aem n[apñWVrV gwê$ Ho$bobr J«m‘g^m ~mhoa ¿¶mdr, Aer ‘mJUr ‘mOr gan§M gVre eoQ>JmdH$a, {Xbrn gmd§V, bú‘rH$m§V eoQ>JmdH$a B˶mXr ZmJarH$m§Zr bmdyZ Yaë¶mZ§Va n§Mm¶V H$m¶m©b¶mV Mmby Agbobr J«m‘g^m CKS²>¶mda gwê$ Ho$br. a{ddma 28 amoOr gH$mir Pmboë¶m ¶mm J«m‘g^oV {d{dY {df¶mda Ja‘mJa‘ MMm© Pmbr. ˶m‘ܶo gmd©O{ZH$ ñ‘emZ^y‘r,

‘S>Jmd {X. 28 (à{V{ZYr) … gmgï>rV am¶, ‘mH$mPZ, Am§~obr, Hw$‹S>Var Zmdobr ¶m n§Mm¶VrÀ¶m AmO J«m‘g^m Pmë¶m. EH$m {df¶mdê$Z dmVmdaU Vmnë¶mZo am¶ ¶oWo EH$m n§Mmda J«m‘g^m gXñ¶m§Zr hmV CJmabm. BVa gXñ¶m§Zr hñVjon H$ê$Z pñWVr {Z¶§ÌUmV AmUbr. Zmdobr J«m‘g^oV ZmJ‘moS>o ¶oWo Vù¶mÀ¶m {R>H$mUr C^maʶmV Amboë¶m {Zdmgr àH$ënmV J«m‘ñWm§Zr Amjon KoVbm. àH$ënmÀ¶m ‘mbH$m§Zm Vio nyd©nXmda AmUʶmMm AmXoe XoUmar ZmoQ>rg ~OmdʶmÀ¶m R>amd J«m‘g^oV g§‘V H$aʶmV Ambm. gan§M ’«$±H$ ’$Zmª{S>g ¶m§À¶m AܶjoVoImbr hr J«m‘g^m Pmbr. ~mOybm ~gUmao {dH«o$Vo,

H$bm^dZ, H$Mam, nmUr, ~oH$m¶Xm Om{hamV ’$bH$, a{e¶Z ^mfoVrb ’$bH$, hm°Q>ob àH$ën ¶m{df¶r àíZ CnpñWV H$ê$Z n§Mm¶V ‘§S>imbm Ymaoda Yabo. gan§M YZ§O¶ eoQ> JmdH$a ¶m§À¶m AܶjVoImbr nma nS>mboë¶m ¶m

nWXrn g‘ñ¶m, ¶m {df¶mdahr MMm© Pmbr. Zmdobr ¶oWrb Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mV ñWm{ZH$ {dÚm϶mªZm àdoemgmR>r àmYmݶ XoʶmV ¶mdo, Agm ‘wÔm J«m‘ñWm§Zr ‘m§S>bm. am¶ J«m‘g^oV gmH$dmÀ¶m ~m§YH$m‘mV hñVjon Ho$ë¶mMm Amamon H$ê$Z J«m‘ñWm§Zr à^mJ H«$‘m§H$ AmR>Mo n§M Po{d¶a ’$Zmª{S>g ¶m§Zm Ymaoda Yabo. ¶mdoir J«m‘ñWm§Zr ’$Zmª{S>g ¶m§À¶mda hmV CJmabm. BVa n§Mm§Zr ¶m hñVjon Ho$ë¶mZo àH$aU {~KS>bo Zmhr. gan§M é‘mbmZo JmoÝgmëdrg ¶m§À¶m AܶjVoImbr hr J«m‘g^m Pmbr. ‘mH$mPZ J«m‘g^oV H$Mam d dmhVyH$ H$m|S>rda MMm© Pmbr. ~g Wm§ã¶mda ~gog a|Jmi Agë¶mZo dmhVyH$ H$m|S>r hmoV Agë¶mMr VH«$ma J«m‘ñWm§Zr Ho$br.

e°H$À¶m {Z¶‘m§‘ܶo gwgÌy Vm AmUmdr gaH$maZo ImgJr ‘mb‘ËVoV e°³g C^maʶmgmR>r Omhra Ho$bobr à{H«$¶m {H$MH$Q> AgyZ AO© H$aʶmgmR>r d BVa ~m~t‘ܶohr H$moUVrhr gwgyÌVm Zmhr. ¶mV e°³gYmaH$m§Mr JiMonr hmoV Amho. e°³gYmaH$m§À¶m g‘ñ¶oH$S>o bj XoʶmgmR>r n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn nê$ioH$a ¶m§À¶mgh gd© g§~§{YV A{YH$mar d H$m¶m©b¶m§Zm {ZdoXZ {Xbo Amho. ImgJr ‘mb‘ËVoV 350 hÿZ A{YH$ e°³g C^mabo OemVmV na§Vy hr gd© à{H«$¶mM A{Ve¶ ÌmgXm¶H$ Amho. nadmZm ewëH$m‘ܶohr dmT> H$aʶmV Ambobr Amho. gaH$maH$Sy>Z ¶mV gwgyÌVm AmOʶmg doiH$mTy> YmoaU AmIbo OmV Amho. emgZmZo e°³g nadmZo à{H«$¶oV gwairVnUm AmUmdm. - {ZVrZ Omoer, åhmngm.

Zdr {X„r,28 : `oË`m 22 {S>g|~a nmgyZ ßbm{ñQ>H$ {neì`m§À`m {Z{_©Vtda ~§Xr KmbÊ`mV `oUma Amho. `m_Ü`o b¾ n{ÌH$m, ^oQ>H$mS©> nmR>{dÊ`mgmR>r dmnaÊ`mV `oUmè`m AmH$f©H$ ßbm{ñQ>H$À`m nm{H$Q>m§dahr ~§Xr KmbÊ`mV Ambr Amho. ßbm{ñQ>H$ {neì`m§À`m dmnamda nyU©nUo ~§Xr AmUÊ`mgmR>r {X„r gaH$maZo hm {ZU©` KoVbm Agë`mMo n`m©daU {d^mJmÀ`m A{YH$mè`m§Zr gm§{JVbo. ßbm{ñQ>H$À`m {neì`m V`ma H$aUmè`m H$maImZXmam§Zmhr `mg§~§YrÀ`m gyMZm XoÊ`mV Amë`mMr _m{hVr A{YH$mè`m§Zr {Xbr. 11 gßQo>~a amoOr ßbm{ñQ>H$ {neì`m§À`m dmnamda ~§Xr AmUÊ`mMm {ZU©` gaH$maZo KoVbm hmoVm. `m {ZU©`mMr H$S>H$ A§_b~OmdUr H$aÊ`mgmR>r AmVm {neì`m§À`m {Z{_©Vrdahr ~§Xr AmUÊ`mMm {ZU©` KoÊ`mV Amë`mMo A{YH$mè`m§Zm åhQ>bo Amho.

g^obm Cngan§M AZwamYm ‘moaOo, n§MgXñ¶ gr‘m gm§Jio, d¡embr eoQ>JmdH$a, {Zboe eoQ>JmdH$a, ‘§Xma nmoHo$, CËV‘ ~m§XoH$a, h[a nmb¶oH$a d Am½Zob {S>gmoPm AmXr n§MgXñ¶, g{Md a‘oe ‘m§ÐoH$a, JQ>{dH$mg H$m¶m©b¶mMo à{V{ZYr nr. nr. XogmB©

Hw$S>Var J«‘g^oV ‘oJm àH$ënm{df¶mda MMm© Pmbr. ¶m àH$ënmg J«m‘g^oZo {damoY Ho$ë¶mZo {~ëS>aZo Cƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m Jmodm I§S>nrR>mV ¶m{MH$m XmIb Ho$br Amho. n§Mm¶VrZo 12 AmR>dS>çmV ¶m g§~§Yr {ZU©¶ ¿¶mdm, Agm AmXoe ¶m ¶m{MHo$da I§S>nrR>mZo {Xbm. {ZU¶© KoʶmgmR>r n§Mm¶VrMo AmVm AmR> AmR>dS>çm§Mm H$mbmdYr, AgyZ n§Mm¶V ‘§S>imMm ~¡R>H$sV ¶m {df¶mda {ZU©¶ KoʶmV ¶oB©b, Ago J«m‘g^oMo Aܶj Cngan§M gmVmZ ’$Zmª{S>g ¶m§Zr J«m‘ñWm§Zm gm§{JVbo. n§Mm¶V ‘§S>imÀ¶m {ZU©¶ J«m‘g^og‘moa ‘m§S>ʶmV ¶mdm ,Aer ^y{‘H$m J«m‘ñWm§Zr KoVbr.

AmXr CnpñWV hmoVo. J«m‘g^m‘ܶo ‘m§S>ë¶m OmUmè¶m R>amdmMr nyV©Vm hmoV Zgë¶mMm Amamon {dídZmW AmOJmdH$a ¶m§Zr Ho$bm d ‘mJrb J«m‘g^m§À¶m R>amdmMr H$m¶©dmhr hmoʶmgmR>r nmR>naw mdm H$aʶmMr ‘mJUr H$obr.

noS>UM o r à{gÕ nwZd AmO noS>Uo, {X. 28 à{V{ZYr : H$moOmJar nm¡{U©‘o{Z{‘Îm noS>ʶmVrb à{gÜX nyZd CÚm gmo‘dmar gmOar hmoUma Amho. lr ^JdVr n§Mm¶VZMr lr ^yVZmW Am{U lr adiZmW XodmÀ¶m Va§Jm§Mm àgmX H$m¡b hmoUma Amho. ¶m{Z{‘Îm {Xdg^a Ym{‘©H$ {dYr d AmoQ>çm ^aʶmMm H$m¶©H$« ‘ hmoBb© . amÌr Va§Jm§H$Sy>Z XodmMm ‘m§Ja ¶oWo ^yVo H$mT>ʶmMm H$m¶©H$« ‘ hmoUma Amho. VgoM Z§Va Aݶ Ym{‘©H$ {dYr hmoVrb. ¶m CËgdmbm Jmodm VgoM eoOmarb amÁ¶mVyZ hOmamo ^º$JU CnpñWV amhVmV. ^yVZmW Xodmbm EH$m amÌrV d EH$m dmVrV ‘§{Xa ~m§YyZ hdo AgVo, ˶mdoir ^º$mMr Mmbbobr {dZdUr nmhUo, hm àH$ma bjdoYH$ AgVmo.

_moXtMo {Zå_o AZw¶m¶r ~ZmdQ>! Ah_Xm~mX,28 : JwOamVMo _w»`_§Ìr Za|Ð _moXr `m§Mo {Q>dQ>ada Xhm bmI \$m°bmoAg© Pmë`m_wio Vo Xoe^amV H$m¡VwH$mMm {df` R>abo hmoVo. _mÌ AmVm Ë`m§À`m `m `em~m~V àíZ{MÝh {Z_m©U Pmbo AmhoV. H$maU Ë`m§À`m \$m°bmoAg©À`m AmH$S>çm§_Ü`o _moR>m Kmoi Amho. Vgm Xmdm b§S>Z `oWrb EH$m H§$nZrZo Ho$bm Amho. _moXtMo {Q>dQ>a AH$mD§$Q> H$_mbrMo bmoH${à` Amho. ZwH$VoM Ë`m§À`m \$m°bmoAg©Zo 10 bmIm§Mm AmH$S>m nma Ho$bm Amho. Ë`mgmR>r _moXtZr MmhË`m§Mo Am^maXoIrb _mZbo. ho AmH$So> ZgyZ `mdê$Z Amnë`mdarb ào_ ì`º$ hmoVo.

"^maVmV lr_§Vr bndyZ Ro>dÊ`mMr Jmoï>' Zdr {X„r,28 : lr_§Vr hr ^maVmV bndyZ Ro>dÊ`mMr ~m~ Amho, Ago _V CÚmoJnVr Am{U {H§$J{\$eaMo EAabmBÝgMo _mbH$ {dO` _mëë`m `m§Zr ì`º$ Ho$bo Amho. {dO` _mëë`m `m§Zr Q>drQ> H$aVmZm {bhbo H$r, '_bm dmB©Q> AZw^d Amë`mZ§Va _bm bjmV Ambo Amho, ^maVmV n¡em§Mo àXe©Z ZH$mo, `m nojm `m XoemV ImXr doemV H$amoS>nVr ZoVm hmoUo ~ao Amho.' {dO` _mëë`m§À`m _Vo,

AmYw{ZH$ eoVr Ho$ë¶mg H«$m§Vr e³¶ : gmdi ¶§ÌmX²dmao H$mnUrMm ew^ma§^ H$mb Am‘Xmam§À¶m hñVo H$aʶmV Ambo. eoVH$è¶m§Zm {H$VrVar ’$m¶Xoera AgyZ 50 Q>³Ho$ gaH$mar AZwXmZ {‘iV Zgë¶mZo Mm§Jbm ’$m¶Xm hmoUma Agë¶mMo gm§JʶmV Ambo. H$mnUr, ‘iUr d ñdÀN> ^mV ¶oV Agë¶mZo ~è¶mM {R>H$mUr ¶m ¶§ÌmMm Adb§~ hmoV Agë¶mMo gm§JʶmV Ambo. ¶mdoir ^JdmZ ha‘bH$a, e{eH$m§V ZmB©H$ d BVa ‘mݶda VgoM eoVH$ar Cn{ñWV hmoVo.

OmJo A^mdr ‘moaOr J«m‘g^m Aer CKS>çmda KoʶmV Ambr.

{X„rV ßbm{ñQ>H$ {neì`m§da ~§Xr

lrñWi-H$mUH$moU ¶oWrb Am¡Úmo{JH$ dgmhVr‘ܶo ~§X Agboë¶m AëH$mohmobÀ¶m Q>m³¶m Ëd[aV hQ>dm, Aer ‘mJUr dma§dma Ho$br OmV AgVmZm ¶mH$S>o H$m¶‘ Xþb©j Ho$bo OmV Agë¶mZo ¶m Q>m³¶m§‘wio n¶m©daUmMr ‘moR>r hmZr hmoV Amho. ¶m n[agamVrb lrñWi, ImbdS>o, Xoio Jmdm§Vrb J«m‘ñWm§À¶m {OdrVmbm ¶m‘wio YmoH$m {Z‘m©U Pmbm Amho. ¶m~m~V X{jU Jmoì¶mMo {Oëhm{YH$mar EZ.S>r. AJadmb ¶m§À¶mH$S>o [aVga {ZdoXZ XodyZ ¶m Q>m³¶m hQ>{dʶmMr ‘mJUr Ho$br Amho. no§½drZ AëH$mohb H§$nZrMo àH$aU ݶm¶ à{dîR> AgyZ gܶm ¶m H§$nZrMm Vm~m ‘w§~B©À¶m {gaYr ‘ëQ>rQ´>oS> H§$nZrH$S>o Amho. ¶mnydu Am{U AmVmÀ¶m H§$nZrMo {‘iyZ XmoZ gwajm ajH$ ¶m {R>H$mUr V¡ZmV H$aʶmV Ambobo AmhoV. ¶m H§$nZrV AëH$mohb {Z{‘©VrMo H$m‘ Mmby hmoVo. àXÿfUmMm àíZ EoaUrda Amë¶mZo gaH$maZo hr H§$nZr ~§X H$aʶmMm AmXoe 10 dfmªnydu {Xbm hmoVm. ‘mÌ ¶oWrb Q>m³¶m§‘ܶo ‘ir AmOhr VerM Amho. J«m‘ñWm§À¶m {OdrVmMm {dMma ¶m Q>m³¶m ¶oWyZ Ëd[aV hQ>dmì¶mV. - àem§V XogmB©, lrñWi-H$mUH$moU.

Mm¡H$Q>rVrb gd© Jmoï>tMm ˶m§Zr AmVmn¶ªV J¡admna Ho$bm Amho. ‘mÌ AmVmVar ho àH$ma ˶m§Zr Wm§~dmdoV, Aer à[V[H«$¶m n¶m©daU ào‘r Am{U ~oH$m¶Xm ImU {damoYr MidirVrb ZoVo amO|Ð Ho$aH$a ¶m§Zr 춳V Ho$br. e{Zdmar ImU‘mbH$m§Zr nÌH$ma n[afXoV ~mobVmZm ImU ~§Xr‘wio ’$Q>H$m ~gboë¶m Q´>H$‘mbH$m§Zm Am{U BVa bhmZ KQ>H$m§Zm Am{W©H$ ‘XV H$aUma H$m, Aem Ame¶mMo àíZ nÌH$mam§Zr {dMmabo hmoVo, ‘mÌ gd© àíZmMr CbQ>r CÎmao XoV AmnbrM pñWVr gmaIr Zgë¶mMo åhQ>bo hmoVo. ˶m§À¶m ¶m {dYmZm§da AmO ImU ~§Xr‘wio g§H$Q> Amboë¶m§Zrhr g§Vá à{V{H«$¶m 춺$ Ho$ë¶m.

{S>Mmobr, [X. 28 (à{V{ZYr) : {S>Mmobr ‘VXmag§KmV H¥$fr joÌmbm MmbZm XoʶmgmR>r AmYw{ZH$ V§ÌkmZmMm ¶mo½¶ dmna Ho$ë¶mg d gaH$mar ¶moOZm§Mm doimodoir bm^ KoVë¶mg eoVrì¶dgm¶mV H«$m§Vr H$ê$Z AmOMr ¶wdm [nT>r Amnbr nma§n[aH$ eoV O{‘Z H$gyyZ Mm§Jbm Am{W©H$ Z’$m H$ê$ eH$Vrb, Ago à{VnmXZ Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Zr {S>Mmobr ¶oWo Ho$bo. {S>Mmobr d gmi JmdmV ^mVH$mnUrgmR>r bmJUmè¶m H$§~mB©Z hmd}ñQ>a ¶m AmYw{ZH$ H$mnUr d ‘iUr

gmgï>rVrb J«m‘g^m§‘ܶo IS>mO§Jr

AëH$mohmobÀ¶m Q>m³¶m YmoH$mXm¶H$

ImU‘mbH$m§Zr AmnbmM ñdmW© nm{hbm Amho. ˶m§Zm BVam§Mo H$mhr nSy>Z Jobobo Zmhr. ˶m§Zr OmoS>boë¶m H$‘mB©Vbm H$mhr A§e AmVm amÁ¶mÀ¶m {dH$mgmgmR>r XoUo ˶m§Zm e³¶ Zgë¶m‘wio ˶m§Mo Iao én AmVm CKS> hmoV Amho, Ago Vo åhUmbo. Q´>H$ ‘mbH$m§gh H$moU˶mhr ImUJ«ñVm§Zm Am{W©H$ ‘XV XoUo ho ImU ‘mbH$m§Mo H$V©ì¶ Amho. H$maU ImU‘mbH$m§Zm hmoUmè¶m ’$m¶ÚmV H$‘©Mmè¶m§Mm ‘moR>m dmQ>m Amho. ImU‘mbH$m§À¶m MwH$s‘wio d ~oH$m¶XoeranUm‘wio AmO hr n[apñWVr {Z‘m©U Pmbr Amho. ˶m‘wio ˶m§À¶m nmoQ>mnmʶmMr O~m~Xmar ImU‘mbH$ Q>miy eH$V ZmhrV. H$m¶ÚmÀ¶m

^maVmV lr_§Vr hr bndyZ Ro>dÊ`mMr Jmoï> Amho. `m XoemV ImXrÀ`m H$nS>çmV H$moQ>çYre ZoVm AgUo, ~ao g_Obo OmVo. {dO` _mëë`m `m§Zr H$mhr {Xdgm§nydu Q>drQ>da {bhbo hmoVo, AmVm '_mPm AãOmYremMm XOm© am{hbobm Zmhr, Ë`m~Ôb _r XodmMm Am^mar Amho. H$maU `m_wio AmVm Var _mPm Ûof H$_r hmoB©b, hr Anojm Amho. {dO` _mëë`m `m§À`m {H§$J{\$ea EAabmBÝg H§$nZrbm _mJrb H$mhr {Xdgm§nmgyZ KaKa bmJbr Amho.

_ZmnmgyZ Vw_Mo Am^ma Aer ^mdZm Ë`m§Zr ì`º$ Ho$br hmoVr. b§S>ZÀ`m Qy>b ñQo>Q>g nrnbZo ho \$º$ AmH$So> AmhoV `mVrb 46 Q>¸$o \$m°bmoAg© ho ~ZmdQ> AmhoV. 41 Q>¸$o bmoH$ Va {Q>dQ>ada `oVgwÕm ZmhrV, Agm Xmdm Ho$bm Amho. ñQo>²Q>g nrnb Vm§{ÌH$ nÕVrZo {Q>dQ>a AH$mD§$Q>Mo {H$Vr \$m°bmoAg© ~ZmdQ> Am{U BZA°{ŠQ>ìh AmhoV `mMm emoY KoVmV. EH$m B§J«Or X¡{ZH$mÀ`m d¥ÎmmZwgma ñQo>²Q>g nrnb Vm§{ÌH$ nÕVrbm ~Z{dUmè`m§À`m _Vo, OJ^amVrb {X½JO ì`º$r Am{U H§$nÝ`m Amnbo _hËd dmT>{dÊ`mgmR>r

~ZmdQ> \$m°bmoAg©Mm dmna H$aVmV. Ah_Xm~mXÀ`m EH$ gm`~a H§$nZrMo g§MmbH$ A{^OrV gm|Jmam `m§Zr gm§{JVbo H$r, '~ZmdQ> \$mbmoAa ~Z{dUo AmOH$b EH$ gmYmaU ~m~ ~Zbr Amho. AZoH$ H§$nÝ`m ~ZmdQ> \$m°bmoda ~Z{dÊ`mMr godm 10 Vo 50 n¡go à{V \$m°bmoAa XamZo XoV AmhoV.' _moXtZr 2009 _Ü`o {Q>dQ>a AH$mD§$Q> CKS>bo hmoVo. 2010 _Ü`o Ë`mMo EH$ bmI \$m°bmoAg© Pmbo hmoVo. Joë`mdfr© Zmoìh|~a _{hÝ`mV Mma bmImMm AmH$S>m nma Ho$bm hmoVm. _mÌ Joë`m H$mhr _{hÝ`m§nmgyZ Ë`m§À`m \$m°bmoAg©Mr g§»`m doJmZo dmT>br hmoVr.

AaqdX Ho$Oardmbm§À`m IweuX{damoYr _moMm©bm nadmZJr bIZm¡,28 : H|$Ðr` H$m`Xm_§Ìr gb_mZ Iw{e©X `m§À`m{damoYmV B§{S>`m AJoÝñQ> H$aßeZMo à_wI Aa{d§X Ho$Oardmb `m§À`mdVrZo H$mT>Ê`mV `oUmè`m _moMm©bm \$mê$Im~mX {Oëhm àemgZmZo nadmZJr {Xbr Amho. \$méIm~mX_Yrb Amdmg {dH$mg _¡XmZmda 1 Zmoìh|~abm Ho$Oardmb `m§Zr B§{S>`m AJoÝñQ> H$aßeZÀ`m H$m`©H$Ë`mªgh Iw{e©X `m§À`m{damoYmV _moMm©Mo Am`moOZ Ho$bo Amho. \$méIm~mX {Oëhm àemgZmZo `mnydr© Ho$Oardmb `m§Zm `m _moMm©gmR>r nadmZJr ZmH$mabr hmoVr. AIoa e{Zdmar amÌr Ë`m§Zm nadmZJr XoÊ`mV Ambr Amho. Ho$Oardmb `m§Zr H$mhr {Xdgm§nydr© Iw{e©X `m§À`m PmH$ra hwgoZ Q´>ñQ>_Ü`o J¡aì`dhma Pmë`mMm Amamon H$aV Iw{e©X `m§Zr amOrZm_m XoÊ`mMr _mJUr Ho$br hmoVr. `mZ§Va Iw{e©X `m§Zr Ho$Oardmb `m§Zr \$mê$Im~mX `oWo `oD$Z XmIdmdo, Ago Y_H$rdOm AmìhmZ {Xë`mZo Ii~i CS>mbr hmoVr.

gH$mir 7.00 gH$mir 7.30 gH$mir 8.30 gH$mir 9.30 gH$mir 10.30 gH$mir 11.30 Xþnmar 12.30 Xþnmar 1.30 Xþnmar 2.30 Xþnmar 3.30 gm¶§H$mir 4.30 gm¶§H$mir 5.30 gm¶§H$mir 6.30 gm¶§H$mir 7.30 amÌr 8.30 amÌr 9.30 amÌr 10.30 amÌr 11.30

B§J«Or ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§J«Or ~mVå¶m) bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ B§J«Or Am°ëS>rO S>mÝg Jmodm S>mÝg ^mJ 1 gm’$ H$mo‘°S>r gH©$g ^mJ 1 gm’$ S>mÝg Jmodm S>mÝg ^mJ 1 pìhdm Jm|¶H$mam JdirO² Am°’$ Jmodm H$m°‘oS>r gH©$g ^mJ 2 gm’$ S>mÝg Jmodm S>mÝg ^mJ 1 bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ pìhdm Jm|¶H$mam S>mÝg Jmodm S>mÝg ^mJ 2 pìhdm Jmo§¶H$mam gm’$

H$m¶©H«$‘ * nUOr - nUOr ¶oWrb H$bm AH$mX‘rÀ¶m ãb°H$ ~m°³g‘ܶo ¶eà^m g§ñWm Am{U nrE‘gr ~°H§ $, H$bm AH$mX‘r, H$mHw$bmo ‘m°b ¶m§À¶m gm¡OݶmZo H$moOm{Jar nm¡{U©‘oMo Am¡{M˶ gmYyZ {deof à^m g§JrV g§Ü¶m hm H$m¶©H«$‘ gm¶§. 6.30 dm. * nUOr - nUOr ¶oWrb B©S>rgr hmD$g‘Yrb Q>oqZJ hm°b‘ܶo XmëJmX H$moH$Ur AH$mX‘rÀ¶m am¡ß¶‘hmoËgdr dfm©{Z{‘Îm AH$mX‘rÀ¶m dVrZo amo‘r H$moH$Ur g§nmXH$m§gmR>r n[afX gH$mir 10 dm. * gmdB©doao - gmdB©doao ¶oWrb lr AZ§V XodñWmZmV H$moOm{Jar nm¡{U©‘o{Z{‘Îm gH$mir A{^foH$, Z¡doÚ, Xþnmar Ama˶m, {VW©àgmX, ‘hmZ¡doÚ, gm¶§. J§YnyOm, nwamU gm¶§. 7 dm., ^OZ 7.30 dm., O¶ Im§S>moiH$a ¶m§Mo H$sV©Z amÌr 8.30 dm. * ZmJoer - ~m§XmoS>o ZmJoer ¶oWrb g§OrdZ ¶m g§ñWoV’©o$ ‘{hbm§gmR>r e¡j{UH$ {e{~a Xwnmar 2.30 Vo gm¶§. 5.30. * noS>Uo - nmg©o ¶oWrb lr ^JdVr XodñWmZmV H$moOm{Jar nm¡{U©‘{o Z{‘Îm Ym{‘©H$ {dYr, nma§nm[aH$ Vwbm^ma {dYr, gwhm{gZrV’©o$ AmoQ>çm ^aUo, H$m¡b àgmX, amÌr Va§Jo. * åhmngm - Imobu åhmngm ¶oWrb lr Xodr gmVoar g§ñWmZmV H$moOm{Jar nm¡{U©‘o{Z{‘Îm H$m¶©H«$‘ amÌr 8.30 dm. * ’$m|S>m - dmaI§S>o ’$m|S>m ¶oWrb h§g {WEQ>aMr Q´>oqZJ g|Q>aV’©o$ ¶wdm Q²>d|Q>r Q²>d|Q>r ¶m ¶wdm a§JH$‘ugmR>r {deof A{^Z¶ H$m¶©emim gH$mir 9 Vo gm¶§. 5. * ’$m|S>m - {VñH$ ’$m|S>m ¶oWrb lr gañdVr XodñWmZV’©o$ lr gañdVr nyOZmoËgdm{Z{‘Îm Ym{‘©H$ {dYr, gm¶§. AZ§V 춧H$Q>oe ZmB©H$ ¶m§À¶mV’©o$ H$moOmJar CËgd. * YmaJi - VirdmS>m YmaJi ¶oWrb lr adZmW n§Mm¶VZ VgoM lr Ymaoída n§Mm¶VZ XodVm§Mm XgamoËgdm{Z{‘Îm {d{dY Ym{‘©H$ {dYr.

~mamdm {Xdg

ñd. lr. Cëhmg Zahar XogmB© dmS>o - {à¶moi- Jmodm (OÝ‘ 11/2/1961 ‘¥Ë¶y 18/10/2012

Amnë¶m ~mamì¶m {XZr Am‘Mr ^mdnyU© lÜXm§Obr

lr. àem§V H$‘bmH$m§V hadiH$a Am{U Hw$Qw>§~r¶ {XdmS>r - Jmodm


29goa3_Layout 1 28-10-2012 22:48 Page 1

3

MmdS>r

$gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

ao[OZmëS>gmR>r amU|Mr [’$ëS>tJ

H¡${’$¶V XþMmH$sYmaH$m§Mr...

àXoe H$m±J«ogÀ¶m AܶjnXmgmR>r añgrIoM ,’w$Vm©Xmo,[g¹o$amhr BÀNy>H$

‘S>Jmd, {X. 28 (à{V{ZYr) … Jmodm àXoe H$m±J«og g{‘VrÀ¶m AܶjnXmÀ¶m e¶©VrV Hw$S>VarMo Am‘Xma d njmMo àdºo$ ao{OZmëS>

bm°aoÝg ¶m§Mo Zmd nwT>o Agbo Var H$m±J«ogÀ¶m EH$m JQ>mH$Sy>Z ˶m§Mm Zmdmbm {damoY hmoV Amho. bm°aoÝg ¶m§À¶mgmR>r ‘mOr Amamo½¶‘§Ìr {díd{OV amUo bm°~tJ H$aV AmhoV,Aer ‘m[hVr gyÌm§Zr [Xbr Amho. H$m±J«og njloð>tH$S>o Mm§Jbo g§~§Y Agbobm EH$ Anj Am‘Xmahr bm°aoÝg ¶m§Zm H$m±J«ogMo àXoemܶjnX {‘imdo, ¶mgmR>r à¶ËZ H$aV Amho Va {X„rV dOZ Agbobo M{M©b Ambo‘md bm°aoÝg ¶m§À¶m Zmdmg

{damoY H$aV AmhoV. àXoemܶjnXmgmR>r bm°aoÝg ¶m§À¶mgh Jmodm àXoe H$m±J«og g{‘VrMo g{Md gm{d¶mo {S>gmoPm, nUOrMo ZJagodH$ gwa|Ð ’w$Vm©Xo d ‘mOr {dO‘§Ìr Ambo³g {g¹o$am ¶m§Mr Zmdohr MM}V AmhoV {Zð>mdmZ Zo˶mH$S>o njmMo ZoV¥Ëd gmondʶmV ¶mdo, Agm EH$ ‘Vàdmh H$m±J«ogÀ¶m EH$m JQ>mV AgyZ ¶m JQ>mZo {S>gmoPm ¶m§Mo Zmd nwT>o AmUbo Amho. ’w$Vm©Xmo d {g¹o$am hohr àXoemܶjnXmgmR>r BÀNw>H$ AmhoV. amUo, ~m~ye ‘moÝgoamV ¶m§Zr ‘mÌ

bm°aÝo g ¶m§À¶m ZmdmgmR>r Omoa bmdbm Amho. {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV {nN>ohmQ> Pmboë¶m H$m±J«og njmV M¡Vݶ AmUʶmgmR>r Vê$U ZoVmM AܶjnXr hdm, Aer bm°aoÝg ¶m§À¶mgmR>r à¶ËZ H$aUmè¶m Zo˶m§Mr ^y{‘H$m Amho. bm°aoÝg ¶m§À¶m Zmdmg Ambo‘md ¶m§Zr {damoY Xe©dbm Amho. àXoe H$m±°J«og g{‘VrMr ~¡R>H$ Jmodm àXoe H$m±J«og g{‘VrMr ~¡R>H$ 30 Am°³Q>mo~a amoOr {‘am‘ma ¶oWrb Jmñnma S>m¶g g^mJ¥hmV hmoUma Amho. ¶m ~¡R>H$sV H$m±Jg o« Mo Jmodm

gmdS>V} ‘Zmoè¶mdê$Z J«m‘g^oV JXmamoi Hw$S>>MS>o, {X. 28 (à{V{ZYr) : gmdS>} J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m J«m‘g^oV EbQ>rgr Qo{bH$m°‘ àm¶ìhoQ> {b{‘Q>So >À¶m Q>{o b’$moZ Q>md° abm {Xboë¶m nadmݶmdê$Z àM§S> JXmamoi ‘mObm . ¶m JXmamoimV {Zboe ^§S>mar ¶m§Zr ‘m§S>bobm nadmZm ‘mJo KoʶmMm R>amd g§‘V H$aʶmV Ambm. ¶mM J«m‘g^oV gܶm ImU ì¶dgm¶ ~§X nS>ë¶mZo Pmboë¶m AmnËVrda ݶm¶mb¶mZo ’o$a{dMma H$amdm , H$m¶Xoera ImUr bdH$a Mmby H$aʶmg nadmZJr Úmdr, Agm R>amd g§‘V H$aʶmV Ambm. n§Mm¶V ‘§S>imZo ZD$hr gXñ¶m§À¶m ~¡R>H$rV Q>o{b’$moZ Q>m°da C^maʶmgmQ>r ‘mݶVm XoʶmMm R>amd {~Z{damoY g§‘V H$aʶmV Ambm hmoVm. ‘mÌ gXa Q>m°daMo ~m§YH$m‘ Mmby hmoVmM à^mJ 7 ‘Yrb gmohZ gmdS>}H$a ¶m§À¶m O{‘ZrV hmoD$ KmVboë¶m Q>m°dabm J«m‘ñWm§Zr [damoY Xe©dyZ ˶m{df¶rMo boIr {ZdoXZ n§Mm¶Vrbm {Xbo. ¶m R>amdmV gܶm ImU ì¶dgm¶ ~§X nS>ë¶mZo

gmdS>} n§Mm¶V joÌmVrb bmoH$ A˶§V {~H$Q> n[apñWVrV OrdZ OJV AmhoV. Hw$Qw>§~mV Am{W©H$ MUMU ^mgy bmJë¶mZo OJUohr ‘wpñH$b Pmbo Amho. bmoH$ Cnmer nS>ʶmMr ^rVr {Z‘m©U Pmbr Amho. ˶mgmR>rV gmdS>} n§Mm¶VrMr J«m‘g^m gdm}ÀM ݶm¶mb¶mZo ¶mV hñVjon H$ê$Z ’$³V H$m¶Xoera ImUr Mmby H$aʶmg Ëd[aV ‘mݶVm Úmdr . bmoH$m§da AmoT>dbobo g§H$Q> Xÿa H$amdo ,Ago R>amdm§V åhQ>bo Amho. ˶mMà‘mUo ~H$a PmoZMr gr‘m 500 {‘Q>a n¶ªVM H$amdr, Ago hr R>amdmV ñnîQ> Ho$bo Amho. ¶m R>amdmÀ¶m àVr gdm}ÀM ݶm¶mb¶mMo gaݶm¶mYre, àYmZ‘§Ìr d Jmoì¶mVbo ‘w»¶‘§Ìr ¶m§Zm nmR>{dʶmV ¶mdm ,Ago R>amdmV Z‘yX Ho$bo Amho. ImU ~§Xr‘wio Q´>H$ ‘mbH$m§Mo hmb Pmbobo AmhoV. ˶m§Mo Q´>H$ Joë¶m OyZnmgyZ ~§X AmhoV. ˶m§Mo Am[W©H$ ZwH$gmZ Pmbobo Amho. ˶mgmR>r ¶m Q´>H$ ‘mbH$m§Zm ImU ‘mbH$m§Zr Xa ‘{hݶmH$mR>r H$‘rV H$‘r 50 hOma ê$n¶o Am{W©H$ n°Ho$O Úmdo ˶mgmR>r

amÁ¶gaH$maZo ˶mV hñVjon H$ê$Z ImU ‘mbH$m§Zm Q´>H$ ‘mbH$m§Zm Am{W©H$ ‘XV Xoʶmg ^mJ nmS>mdo, Agohr R>amdmV åhQ>bo Amho. Xþgè¶m EH$m R>amdmV n¶m©daUdmXr ³bmdS> Amëdmarg ¶m§Zr gd© ImUr {damoYmV gdm}ÀM ݶm¶mb¶mV KmVbobr ¶m{MH$m ËdarV ‘mJo ¿¶mdr d Oa ˶m§Zr Vr ‘mJo KoVbr Zmhr d ‘mJonwT>o ImUnQ²>Q>çmVrb bmoH$m§Mo ~aodmB©Q> Pmë¶mg gaH$maZo ˶m O~m~Xma Yê$Z ˶m§À¶mda H$madmB© H$amdr, Agohr R>amdmV åhQ>bo Amho. XmoÝhr R>amd AmZ§X ‘§Joe Zm¶H$ ¶m§Zr ‘m§S>bo Va {ZiH§$R> ZmB©H$ ¶m§Zr AZw‘moXZ {Xbo. ˶m{edm¶ ImU ‘mbH$m§Zr gmdS>} n§Mm¶V joÌmVrb bmoH$m§Zm Á¶m bmoH$mon¶moJr ¶moOZm ¶mnwduM Mmby Ho$boë¶m AmhoV ˶m ~§X Z H$aVm ˶m MmbyM R>odmì¶mV Aer ‘mJUr H$ê$Z Oa H§$nݶm§Zr ˶m ~§X Ho$ë¶m Va ^{dî¶mV ImU H§$nݶm§Zm n§Mm¶VrV’}$ H$moUVoM ghH$m¶© {‘iUma Zmhr Agm Bemam {Xbm Amho.

à^mar OJ{‘VqgJ ~«ma d gwYmH$a aoÈ>r CnpñWV AgVrb. H$m±J«ogÀ¶m Am‘Xmam§~amo~ahr ~«ma d aoÈ>r ¶m§Mr ~¡R>H$ hmoUma Amho.

nUOrVrb Am§~oS>H$a CÚmZmg‘moarb ’w$Q>nmW d añ˶mda a|Q> A ~mB©H$À¶m XþMmH$s {Xdg^a {~ZYmñV R>odë¶m OmVmV. ˶m dmhZm§Zm dmhVyH$ nmo{bg Am{U nm{bH$m H$‘©Mmar Ho$ìhmM CMbë¶mMo {XgV Zmhr. ‘mÌ gm‘mݶ ZmJ[aH$m§Mr XþMmH$sjUmYm©V CMbbr OmVo. (gwem§V ’$m°aEìha)

amOYmZrVrb H°$[gZmo hQ>[dʶmMr ‘mJUr

Bâ’$sVrb [’$ë‘~mOmagmR>r 26 [dXoer [MÌnQ>m§Mr [ZdS>

nUOr, {X. 28 (à{V{ZYr): H°${gZmo amOYmZrVyZ hQ>dm,Aer ‘mJUr "AmJ' ¶m g§ñWoZo Ho$br Amho. ¶mgmR>r H°$[gZmobm {damoY AgUmè¶m bmoH$m§À¶m ñdmjè¶m KoʶmMr ‘mohr‘ KoʶmV ¶oUma Amho. ho {ZdoXZ ‘w»¶‘§Í¶m§Zm XoʶmV ¶oUma Agë¶mMo g§ñWoÀ¶m g{~Zm ‘mQ>uÝg ¶m§Zr gm§{JVbo. H$°{gZmo‘wio Jmoì¶mMm {dH$mg hmoUma ZgyZ ZwH$gmZ hmoV Amho Am{U hmoUma Amho. ‘m§S>drMm {dñVma H$ê$ Z¶o, ¶mgmR>r ZXrH$mR>r Agboë¶m Jmdm§‘ܶo OmD$Z Amåhr OmJ¥Vr H$aUma Agë¶mMo ‘mQ>r©Ýg ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶m gøm§À¶m ‘mohr‘obm gwê$dmV hmoUma AgyZ hihiy H$°{gZmo{damoYmV Am‘Mo Am§XmobZ Vrd« hmoUma Agë¶mMohr ‘mQ>uÝg ¶m§Zr gm§{JVbo.

nUOr, [X. 28 (à{V{ZYr): ¶§XmÀ¶m EZE’$S>rgr {’$ë‘ ~mOma -2012 gmR>r 26 Am§Vaamï´>r¶ Am{U ^maVr¶ {MÌnQ> àH$ënm§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. {X. 21 Vo 24 Zmoìh|~a n¶©V hm°Q>ob ‘°arAmoQ> ‘ܶo ¶m àH$ënm§Mo gmXarH$aU hmoUma Amho. ZdrZ {MÌnQ> {Z‘m©Ë¶m§Zm EH$ ì¶mgnrR> [‘idyZ XoUo. ¶m {MÌnQ> {Z‘m©Ë¶m§Zm ˶m§Mo {MÌnQ> àH$ën ^maV d naXoemVrb gh{Z‘m©Vo, ~±H$a, goëg EO§ÝQ>, {dVaH$, hr ñQ>oeZ Am{U BVa nwañH$˶mªZm XmI{dʶmMr g§Yr {‘iVo. [’$ë‘ ~mOma‘YyZ ¶m {MÌnQ> {Z‘m©Ë¶m§Zm ˶m§À¶m {MÌnQ>m§À¶m

2012

‘mH}$qQ>JgmR>r Am{W©H$ ‘XV qH$dm H$bmH$mam§Zm nm{R>§~m {‘iʶmMr Mm§Jbr g§Yr Amho. X{jU Am{eAmB© {df¶m§da AmYm[aV ho {MÌnQ> d¡pídH$ [df¶m§da AmYm[aV AgUo JaOaMo Amho VgoM Hw$R>ë¶mhr {MÌnQ>mMr S>‘r Zgmdr ˶mV AñgbnUm AgUo Amdí¶H$ Amho.

¶mdfu {ZdS> H$aʶmV Ambobo ho [MÌnQ> ^maV, lrb§H$m, ~m§JbmXog, nm[H$ñVmZ, A’$Jm{ZñVmZ, B§Jb§ÊS>, A‘oarH$m, Am°ñQ´>o{b¶m, O‘©Zr, {ZXab°ÊS> Am{U ݶy{Pb§ÊS> ‘Yrb AmhoV. 2011 ‘Üo¶ {’$ë‘ ~mOmagmR>r 60 {MÌnQ>m§À¶m EÝQ´>r Amë¶m hmo˶m. ¶mdfu 120 {MÌnQ>m§À¶m EÝQ´>r Amë¶m AgyZ {Z{‘©Vr‘Üo¶ dmT> Pmë¶mMo {XgyZ ¶oVo. darb {MÌnQ>m§‘YyZ Á¶m {MÌnQ> {Z‘m©Ë¶m§Mm {MÌnQ> àH$ën CËH¥$ð> Agob ˶mbm H|$Ðr¶ n¶©Q>Z Im˶mH$Sy>Z 10 bmI amoI a¸$‘ {Xbr OmUma Amho.

eoVH$è¶m§gmR>r "lr' nÕV daXmZ : {’$JoaoXmo

nUOr ¶oWo a{ddmar OwJb~§Xr ‘hmoËgdmV gh^mJr Pmbobo H$bmd§V.

OwJb~§Xr ‘hmoËgdmbm nUOrV à{VgmX nUOr {X. 28 (à[V{ZYr): eHw§$Vbm ^aUo d [dîUy {eamoS>H$a ¶m§Zr ZQ>^¡ad amJmZo OwJb~§Xr ‘hmoËgdmMr gwê$dmV H$éZ a[gH$m§Zm ‘§Ì‘w½Y Ho$bo. {Xdg Mmbboë¶m ¶m H$m¶©H«$‘mV {d{dY Jm¶Z d dmXZ H$bH$mam‘À¶m OwJb~§XrZo dmVmdaU g§JrV‘¶ Pmbo hmoVo. n§. à^mH$a Mmar n«{Vð>mZ gmohim, H$bm AH$mX‘r Am{U H$bm Am{U g§ñH$¥Vr g§MmbZmb¶mV’}$ Am¶mo{OV ¶m ‘hmoËgdmMo CX²KmQ>Z {dîUy gy¶m© dmK ¶m§À¶m hñVo H$bm AH$mX‘rÀ¶m H¥$îU H$jmV H$aʶmV Ambo. hr OwJb~§Xr EoH$ʶmgmR>r a{gH$m§Zr JXu Ho$br hmoVr. H$aH$ao d

ajmZ§X nm§Mmi ¶m§Mr V~ë¶mdarb OwJb~§Xr a§Jbr. [ÌVmb hm amJ ˶m§Zr AñgbnUo gmXa Ho$bm. Z§VaÀ¶m gÌmV N>mQo > ah‘X ImZ ¶m§Zr [gVmadmXZ Va ‘mZg Hw$‘ma ¶m§Zr ìhm¶mo{bZda Amnmnbr nH$S> Yê$Z OwJb~§XrV EH$ Zdm gmO AmUbm. àojH$m§Zrhr EH$ doJim AZw^d ¶mdoir AZw^dbm. Cëhmg gwIQ>UH$a d lrYa ~d} ¶m§Zrhr {ÌVmb amJda OwJb~§Xr a§Jdbr. ¶m§Zm V~bm gmW XÎmamO åhmieo ¶m§Zr Ho$br. ‘[Zfm Hw$bH$Ur© d ‘mo{hZr Hw$bH$Uu ¶m§Zr hm‘m}{Z¶‘da Vmb Yabm. PnVmb d JmdVr ho XmoZ amJ gmXa Ho$bo. eoIa Jm§Yr ¶m§Zr V~b¶mda gmW {Xbr.

¶§XmÀ¶m Bâ’$sbm J«m‘rU ~mO nUOr, {X. 28 (à{V[ZYr): ¶§XmMr Bâ’$s nUOr- ‘S>JmdmnwaVr ‘¶m©[XV amhUma Amho.Bâ’$sbm J«m‘rU Jmoì¶mH$S>o di{dʶmMm Jmodm ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rMm {dMma Amho. Jmoì¶mV {MÌnQ> g§ñH¥$Vr éOmdr d dmT>mdr ¶mgmR>r Am¶mo{OV Ho$ë¶m OmUmè¶m ¶m Bâ’$sMm gdmªZm ’$m¶Xm ìhmdm ,hm ¶m ‘mJMm hoVy Agë¶mMo gyÌm§Zr gm§[JVbo Amho. ¶§XmÀ¶m Bâ’$sV J«m‘rU ^mJmVrb Xhm {R>H$mUr ñQ>oO C^maʶmV ¶oUma Amho. ¶m {R>H$mUr Jmoì¶mVrb bmoH$H$bm, bmoH$g§ñH¥$VrMo {d{dY H$m¶©H«$‘ XmI{dbo OmUma Amho. Á¶m‘wio Jmoì¶mVrb H$bmH$ma§mZm dmd {‘iUma Amho.

‘S>Jmd, {X. 28 (à{V{ZYr) : Omo‘Xma {dH$mgmgmR>r {gñQ>‘ Am°’$ amB©g B§{Q>J«oeZ (lr) nÜXVrMm Adb§~ eoVH$è¶m§Zr H$amdm, Ago AmdmhZ ghmæ¶H$ H¥$fr g§MmbH$ ZoëgZ {’$JoaoXmo ¶m§Zr Hw$S>Var ¶oWo Ho$bo. Im§S>o~m§Y - Hw$S>Var ¶oWo H¥$fr Im˶mbm gmgîQ>r d ‘waJmd [d^mJmVrb H$m¶m©b¶mZo A{bH$S>oM Am¶mo{OV Ho$boë¶m H$m¶©H«$‘mV Vo ~mobV hmoVo. gmgîQ>r d ‘waJmd {d^mJr¶ H$m¶m©b¶mMo H¥$fr A{YH$mar g§Xrn ’$iXogmB© ¶mdoir CnpñWV hmoVo. nmUr gmMV Zmhr, Aem OmJr, ‘aS> eoVO{‘ZrV lr nÜXV ¶mo½¶

Amho. ¶m nÜXVrZwgma ^mV amonm§Mr EH$ H$mS>r 25 g|Q>r‘rQ>a A§VamV Aer noaUr Ho$br OmVo. 10 Vo 12 {Xdgm§Mr dmT> Pmboë¶m amonm§Mr noaUr Ho$br OmVo. 25 g|Q>r‘rQ>a A§Vam‘wio amonm§À¶m ‘wim§Mr Mm§Jbr dmT> hmoVo. n[aUm‘r amonhr Omo‘XmanUo dmT>Vo. ˶m‘wio nma§n[aH$ noaUrnojm XmoZ Vo AS>rMnQ> OmñV CËnmXZ hmoVo, Ago {’$JoaoXmo ¶m§Zr gm§{JVbo. Im§S>ço~m§Y ¶oWrb ’«±$H$s d Oo{gH$m ¶m eoVH$è¶m§Zr n«m¶mo{JH$ VËdmda lr nÜXVrZo noaUr Ho$boë¶m ^mV{nH$mMr ¶mdoir nmhUr H$aʶmV Ambr. nma§n[aH$ nÜXVrnojm lr nÜXVrÀ¶m amonm§Zm ^aKmog d XmUoXma

‘S>Jmd, {X. 28 (à{V{ZYr) … eVH$ nma Ho$boë¶m ‘S>JmdÀ¶m à{gÜX qXS>r CËgdmg amÁ¶ CËgdmbm XOm© {‘i{dʶmgmR>r qXS>r ‘hmoËgd Am¶moOZ g{‘VrMo Aܶj d ‘mOr Am‘Xma Xm‘y ZmB©H$ à¶ËZ H$aV AmhoV. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶mH$S>o ¶mg§~§Yr àmW{‘H$ ñdê$nmMm àñVmd gmXa H$aʶmV Ambm Amho. hm àñVmd Mm§Jbm Agë¶mMo ‘V 춺$ H$ê$Z àñVmdmg ‘w»¶‘§Í¶m§Zr VËdV … ‘mݶVm {Xbr Amho, Aer ‘m{hVr Xm‘y ZmB©H$ ¶m§Zr

g‘ma§^mV Omhra H$aʶmV Amboë¶m doJdoJiçm g{‘˶mVhr {Oëhm n§Mm¶VtÀ¶m gXñ¶m§Zm à{V{ZYrËd XoʶmV Ambo Zmhr. ¶m~Ôb {Oëhm n§Mm¶VtÀ¶m gXñ¶m§‘ܶo Vrd« ZmamOr Amho, Ago gmiJmdH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

(g§Vmof {‘aOH$a)

Xm‘y ZmB©H$m§Mm ‘w»¶‘§Í¶mH$S>o àñVmd

X¡{ZH$ hoamëS>bm {Xbr. qXS>r CËgd Jmoì¶mMr Am{W©H$ amOYmZr Agboë¶m ‘S>Jmd ehamMo d¡{eîQ>ç Amho. qXS>r

CÎma Jmodm {Oëhmn§Mm¶V Aܶj O¶oe gmiJmdH$a ¶m§Mr ‘mJUr B§{O{Z¶aÀ¶m Q>o~bmda H$mogiʶmMr KQ>Zm nmM ‘{hݶm§nydu KS>br hmoVr. gwX£dmZo ˶mdoir B§{O{Z¶a {VWo ZìhVm. OmJm Anwar Agë¶mZo H$m¶m©b¶ àeñV OmJoV hbdʶmV ¶mdo ,Aer Am‘Mr ‘mJUr Amho. n§Mm¶V‘§Ìr bú‘rH$m§V nmg©oH$a ¶m§À¶mH$S>o {ZYrV dmT> d H$m¶m©b¶mMo ñWbm§Va Aem XmoZ ‘mJʶm Amåhr ‘m§S>ë¶m hmo˶m. ¶mm ‘mJʶm§H$S>o bj XoʶmV Ambobo Zmhr. J«m‘n§Mm¶VtZm {ZYr Omhra H$aVmZmhr {Oëhm n§Mm¶VtMr nwÝhm AnojmM H$aʶmV Ambr, Ago ‘V ˶m§Zr 춳V Ho$bo. n§Mm¶VamO g§ñWoÀ¶m gwdU© ‘hmoËgdr g‘ma§^mV {Oëhm n§Mm¶VtZm gÝ‘mZ Va {Xbm ZmhrM, nU ¶m

eoVH$è¶m§Zm ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm ZoëgZ {’$JoaoXmo.

eVH$s qXS>rbm amÁ¶ CËgdmMm XOm© Úm

doVZdmT> ZH$mo, nwag o m {ZYrM hdm ‘S>Jmd, {X. 28 (à{V{ZYr) : nm¶m^yV gw{dYm§Mm {dH$mg H$aʶmgmR>r J«m‘ n§Mm¶VtZm 300 H$moQ>r Omhra Ho$boë¶m gaH$maZo {Oëhm n§Mm¶VtH$S>ohr bj Úmdo, Aer ‘mJUr CÎma Jmodm {Oëhm n§Mm¶VrMo Aܶj O¶oe gmiJmdH$a ¶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>bm {Xboë¶m ‘wbmIVrV Ho$br.Xaå¶mZ, doVZmnojm VimJmimVrb H$m‘ H$aʶmda {Oëhm n§Mm¶VtMm ^a Amho, Agohr ˶m§Zr ñnîQ> Ho$bo. nUOr ¶oWrb Ow§Vm hmD$g‘ܶo Agboë¶m CÎma Jmodm {Oëhm n§Mm¶VrÀ¶m H$m¶m©b¶mMr X¶[Z¶ AdñWm Amho. H$m¶m©b¶mÀ¶m N>VmMm ^mJ

H$Ugo Amë¶mMo {’$JoaoXmo ¶m§Zr eoVH$è¶m§À¶m ZOaog AmUyZ {Xbo. lr nÜXVrZo noaUr Ho$ë¶mZ§Va 10 Vo 12 {Xdgm§Zr n{hë¶m§Xm d ˶mZ§Va nwÝhm 10 Vo 12 {Xdgm§Zr ZS>Ur H$mT>ʶmV ¶mdr. ˶m‘wio amonm§À¶m ‘wim§Mr dmT> Mm§Jbr homVo d nrH$hr Mm§Jbo ¶oVo. "H$moUr {dS>a' ¶m hmVmZo MmbdʶmV ¶oUmè¶m ¶§ÌmZo ZS>Ur gmo߶m [aVrZo H$mT>Vm ¶oVo, Aer ‘m{hVr {’$JoaoXmo ¶m§Zr {Xbr. {S>Mmobr, gm§Jo, ~mX}e, {VgdmS>r, gËVar ¶oWrb eoVH$è¶m§Zr ¶m nÜXVrMr àm¶mo{JH$ VËdmda Ho$bobr noaUr ¶emMr R>abr Amho. dm¶§JU eoVrgmR>r hr nÜXV ¶mo½¶ Agë¶mMohr ˶m§Zr gm§{JVbo.

{Oëhm n§Mm¶VtMo Aܶj, Cnmܶj, gXñ¶ ¶m§À¶m doVZmV dmT> H$aʶmV Amë¶mMm CëboI n§Mm¶V‘§Ìr dma§dma H$aV AmhoV. {Oëhm n§Mm¶VtMo gXñ¶ doVZdmT>rgmR>rM Q>nbobo AmhoV. Ago {MÌ Ë¶m‘wio {Z‘m©U Pmbo Amho. ho {MÌ MwH$sMo Amho. {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶m§Zmm doVZdmT>rV ag Zmhr. VimJmimV H$m‘ H$aʶmV Amåhmbm ag Amho. Amåhmbm doVZ Zm‘‘mÌ {Xbo Var Am‘Mr haH$V Zmhr. nU H$m‘ H$aʶmgmR>r nwaogm {ZYr {‘imdm EdT>rM Am‘Mr Anojm Amho. {ZYr Zgë¶m‘wio Amåhmbm H$mhr H$aVm ¶oV Zmhr. Aem ‘ZpñWVrV doVZ ñdrH$maUo ¶mo½¶ dmQ>V Zmhr.

doVZdmT>rMm {df¶ nwÝhm CnpñWV hmoV Agë¶mZo OZVoH$Sy>Zhr Amåhmbm ¶mg§~§Yr {dMmaUm hmoV AgVo, Ago gmiJmdH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. {ZYrA^mdr H$moUVrM H$m‘o hmVr Koʶmg {‘iV Zgë¶mZo CËVa Jmodm {Oëhm n§Mm¶VrMo H$m‘H$mO R>ßn Pmbo Amho. H$m¶m©b¶ Ho$di ZmdmnwaVo gwê$ Amho. CÎma Jmodm {Oëhm n§Mm¶VrMr ‘m{gH$ ~¡R>H$hr Ho$di CnMm åhUyZ KoʶmV ¶oV.o H$m‘oM Zgë¶mZo H$m¶©H$« ‘ n{ÌHo$V Z‘yZ H$aʶmgmR>r {df¶M ZgVmV. ‘mJÀ¶m XmoZ ~¡R>H$m§V Ho$di hOoarnQ>mda ghr H$aʶmMo H$m‘ Amåhr Ho$bo. Aer EHy$U {Oëhm n§Mm¶VrMr pñWVr Amho, Ago gmiJmdH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

CËgdmZo eVH$ nyU© H$aUo ‘S>JmdH$am§gmR>r A{^‘mZmMr ~m~ Amho. Zm‘d§V Jm¶H$ gh^mJr hmoV Agë¶mZo g§JrVào‘r§gmR>r hm CËgd EH$ nd©Ur R>abm Amho. Jmoì¶mÀ¶m H$mZmH$monè¶m§Vrb bmoH$ ¶m CËgdmV gh^mJr hmoVmV. {edm¶ H$Zm©Q>H$ d ‘hmamï´> ¶m eoOmaÀ¶m amÁ¶mVrb ^m{dH$hr ‘moR>çm g§»¶oZo gh^mJr

dmñH$moV EH$mMm ‘¥Ë¶y S>m³° Q>ada Amamon dmñH$mo, {X. 28 (à{V{ZYr) … ~obm~m¶ ¶oWrb AmË‘oe ZmB©H$ (29) ¶m ¶wdH$mMo dmñH$moVrb EH$m ImgJr BpñnVimV {ZYZ Pmbo. ¶m ¶wdH$mÀ¶m Hw$Qw>§{~¶m§Zr S>m°³Q>amÀ¶m Mw{H$‘wio ¶wdH$mMo {ZYZ Pmë¶mMm Amamon H$ê$Z dmñH$mo nmo{bg ñWmZH$mV VH«$ma Zm|X Ho$br Amho. H$mb g§Ü¶mH$mir nmdUo AmR>À¶m gw‘mamg AmË‘oe ¶mbm dmñH$moVrb EH$m ImgJr BpñnVimV XmIb H$aʶmV Ambo hmoVo. ‘mÌ AmO gH$mir gìdm gmV dmOVm ˶mMo {ZYZ Pmbo. S>m°³Q>am§Zr Ho$boë¶m MwH$r‘wio AmË‘oeMo {ZYZ Pmë¶mMm Amamon ˶mÀ¶m Hw$Qw>§{~¶m§Zr Ho$bm Amho. ¶màH$aUr ˶mÀ¶m Hw$Qw>§{~¶m§Zr dmñH$mo nmo{bgm§V boIr VH«$ma Zm|X Ho$br Amho. CÎmar¶ VnmgUrZ§Va AmË‘oeÀ¶m ‘¥Ë¶yMo H$maU ñnï> hmoUma Amho. dmñH$mo nmo{bgm§Zr Jmodm d¡ÚH$r¶ BpñnVimÀ¶m {S>ZZm nÌ {bhÿZ CÎmar¶ VnmgUr H$aʶmg gm§{JVbo Amho. Jmo‘oH$m°V nmM S>m°³Q>aMo n°Zb ¶màH$aUr CÎmar¶ VnmgUr H$aUma Amho.

hmoVmV. A{bH$S>À¶m H$mimV n¶©Q>H$m§gmR>r qXS>r CËgd EH$ AmH$f©U R>abm Amho, Ago ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo. qXS>r CËgdmg amÁ¶ CËgdmMm XOm© {‘imdm, ¶mgmR>r {X§S>r ‘hmoËgd Am¶moOZ g{‘VrZo H$m±J«og gaH$maÀ¶m amOdQ>rVhr àñVmd gmXa Ho$bm. hmoVm. nU gaH$maH$S>yZ ¶m àñVmdmbm ‘mÌ à{VgmX {Xbm Amho. Amdí¶H$ gd©

gmonñH$ma nyU© H$ê$Z ¶mo½¶ à{H«$¶oVyZ hm àñVmd V¶ma H$aV Amho, Aer ‘m{hVr ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbr.qXS>r CËgd 26 Zmoìh|~a amoOr gmOam H$aʶmV ¶oUma Amho. ˶m{Z{‘Îm har ‘§{XamV 21 Zmoìh|~abbm {d{dY H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. qXS>r CËgdmMo ¶§XmMo 103 do df} Amho, Ago ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo.

J±Jdm°a‘Yrb "Vo' JQ> nydu EH$M hmoVo ‘S>Jmd, {X. 28 (à{V{ZYr) … KmoJi ¶oWo ‘mam‘mar Pmbobo XmoÝhr JQ> EH$Ì hmoVo. VrZ Mma ‘{hݶm§nyduM ho JQ> doJio Pmbo Am{U d¡aËdm‘wio ˶m§À¶mV ‘mam‘mar Pmbr, Ago {ZînÞ Pmbo Amho. XmoÝhr JQ> EH$Ì AgVmZm nmM ‘{hݶm§nydu ~mUmdbr ¶oWo EH$ ~ma‘ܶo ˶m§Zr VmoS>’$moS> Ho$br hmoVr, Aer ‘m{hVrhr CKS> Pmbr Amho. ‘mam‘marV XmoÝhr JQ>mVrb ghmOU OI‘r Pmbo AmhoV. J§^ra OI‘r Pmbobm {dO¶ H$mobma (21) ¶mÀ¶mda Jmo‘oH$m°V Va A‘a H$mobma (21),[XbXma am°H$r (22), gwZrb ZmB©H$ (34), A{Zb ZmB©H$ (31), amOm ‘oh~y~ H$dS>o (35) ¶m§À¶mda hm°pñn{g¶mo BpñnVimV CnMma gwê$ AmhoV. ~moS>m© ¶oWrb EH$m ~ma‘ܶo Jwê$dmar XmoZ JQ>mV Pmboë¶m

‘mam‘marV B~«mhr‘ gaOy OI‘r Pmbm hmoVm. ¶m hëë¶mg à˶wÎma åhUyZ Xþgè¶m JQ>mZo h„m Ho$ë¶mZo hr ‘mam‘mar Pmbr. ¶m h„m àH$aUmV ’$amar Agboë¶m§Mr ‘m{hVr {‘imbr AgyZ ˶m§Zm bJoM AQ>H$ H$aʶmV ¶oUma Amho. BpñnVimV CnMma gwê$ Agboë¶m§Zm {S>ñMmM© {Xë¶mZ§Va AQ>H$ H$aʶmV ¶oB©b, Aer ‘m{hVr nmo{bg CnAYrjH$ ‘mohZ ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbr. XmoÝhr JQ>mVrb gXñ¶ nydu EH$Ì hmoVo. nU, A{bH$S>o ˶m§À¶mV XmoZ JQ> {Z‘m©U Pmbo, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. Jmo‘Ho $m°V CnMma gwê$ Agboë¶m {dO¶ H$mobma ¶mMr àH¥$Vr gwYmaV Agë¶mMr ‘m{hVrhr nmo{bg gyÌm§Zr {Xbr. KmoJi ¶oWo H$mb Pmboë¶m ‘mam‘marV Mm°na, X§Sw>³¶m§Mm dmna Pmbm hmoVm.


29goa4_Layout 1 28-10-2012 PM 09:10 Page 1

{dMmaYZ g§nmXH$s¶

Ë`m§Zm qMVm \$ŠV Y§ÚmMr ehm Am`moJmMm Ahdmb hm H$ënZm{dbmg R>a{dUmao ImU _mbH$ ñdV: H$m` YwVë`m Vm§XimgmaIo ñdÀN> AmhoV? g_mOmMo nm§J \o$S>Ê`mMr Ë`m§Mr gmYr BÀN>mhr {XgV Zmhr.

Im

U _mbH$m§Mm Iam Moham AmVm g_moa Ambm Amho. H$R>rU àg§JmV gmnS>ë`mZ§Va _mUgmVrb Mm§JwbnUmMm H$g bmJVmo Am{U VoìhmM _mUgmMo Iao A§Va§J H$iVo Ago åhUVmV Vo ImoQ>o Zmhr. ImU ì`dgm`mVyZ Joë`m AZoH$ dfmªV R>am{dH$ ì`mdgm{`H$m§Zr àM§S> à_mUmV _m`m H$_{dbr Amho. AWm©V H$m`Xoera ì`dgm` H$ê$Z Z\$m H$_{dÊ`m~Ôb H$moUmMmhr Amjon AgÊ`mMo H$mhr H$maU Zmhr. na§Vw Jmoì`mVrb ImU ì`dgm`mbm AZoH$ A§Jo AmhoV. Iao Va O_rZ ImoXÿZ H$mT>bobo I{ZO naXoemV {Z`m©V H$aUo EdT>mM `m ImU _mbH$m§Mm Y§Xm. I{ZO CËIZZ, à{H«$`m, dmhVyH$ Am{U {Z`m©V Aem Mma Q>ßß`m§V MmbUmam hm ì`dgm`. J§_V åhUOo AãOmdYr én`m§Mm Z\$m AgUmè`m `m ì`dgm`mbm Ë`m _mZmZo J§wVdUyH$ ZJÊ` bmJVo. H$_mB© _mÌ AJUrV H$aVm `oVo. AbrH$S>À`m H$mimV ì`dgm`mMr ^a^amQ> hmoV Jobr Ver Q´>H$ _mbH$, ~mO© _mbH$, _{eZar nwa{dUmè`m H§$ÌmQ>Xmam§Mr g§»`m dmT>V Jobr. _w»` ì`dgm`mbm OmoSy>Z Agboë`m Cnì`dgm`m§Mmhr {dñVma Pmbm. hr gmar dmT> ImU _mbH$m§Zr H$m`Xoera Am{U ~oH$m`Xoera _mJmªZr Ho$boë`m ì`dgm` dmT>rda Adb§~yZ hmoVr. Ë`m_wio AmVm ImUtda ~§Xr `oVmM ì`dgm`mMm Am{U Cnì`dgm`m§Mm gmam S>mobmam H$mogiÊ`mÀ`m pñWVrV Ambm. XþX£d åhUOo Á`m§À`m AmYmao AãOmdYr én`m§Mr H$_mB© Ho$br Ë`m N>mQo >çm ì`mdgm{`H$m§À`m AmYmamgmR>r `m H$R>rU àg§Jr Amnë`m Zâ`mVrb {H$aH$moi dmQ>m XoÊ`mMrhr ImU _mbH$m§Mr V`mar Zmhr. àË`oH$mZo 100 H$moQ>r én`o {ZYr C^mabm Va AmnX²>J«ñVm§Zm amÁ` AWdm H|$Ð gaH$manojm _moR>o Am{U Mm§Jbo n°Ho$O ImU _mbH$ XoD$ eH$Vrb. na§Vw Ë`m§Zm qMVm bmoH$m§Mr Zmhr, \$ŠV Amnë`m Y§ÚmMr Amho. hoM Ë`m§Zr e{Zdmar nÌH$ma n[afXoV AàË`jarË`m ~mobyZ XmI{dbo. ImUrdarb ~§Xr_wio ImU nÅ>çmVrb AW©ì`dñWm Odinmg R>ßn Pmbr Amho. ì`dhma Am{U CbmT>mb gw_mao 70 Q>ŠŠ`m§Zr Imbr Amë`mMm A§XmO Amho. H$O© H$mTy>Z Q´>H$, ~mO© KoVboë`m N>mQo >çm ì`mdgm{`H$m§da AmH$m§V Ambm Amho. _hmamîQ´>mV EH$sH$S>o XþîH$mimÀ`m Va XþgarH$S>o gmdH$mamÀ`m VmdS>rV gmnSy>Z H$O©~mOmar ~Zboë`m eoVH$è`m§gmaIr n[apñWVr Jmoì`mV `m N>moQ>çm ì`mdgm{`H$m§da `oVo H$s H$m` Aer ^rVr {Z_m©U hmoVo Amho. CJo gm§Jo `oWrb EH$m VéU Q´>H$ _mbH$mZo e{Zdmar Ho$bobr AmË_hË`m A{Ve` XþX£dr hmoVr. AmUIr H$moUmbm hm _mJ© Adb§{~Ê`mMr Xþ~w©Õr Z hmodmo. hr n[apñWVr gwYmaÊ`mgmR>r amÁ` VgoM H|$Ð gaH$maZo EH${ÌV à`ËZ H$aÊ`mMr JaO Amho. `m à`ËZm§V ImU _mbH$m§Zr H$m ~ao gh^mJr hmoD$ Z`o? ~oH$m`Xm ì`dgm`mVyZ H$_m{dbobo 35 hOma H$moQ>r én`o dgyb H$aÊ`mMr VgoM g§~§{YVm§da JwÝho XmIb H$aÊ`mMr {e\$mag ehm Am`moJmZo Ho$ë`m_wio `m ImU _mbH$m§Mm VrinmnS> Pmbm Amho. Amnbm EH$ Ho$g dmH$S>m H$aÊ`mMr H$moUmMr VmH$X Zmhr Aem Jw_uV Vo hmoVo. embo` {dÚmÏ`mªZm JUdoe dmQy>Z, JUoe MVwWuV H$m`©H«$_ àm`mo{OV H$ê$Z Am{U XþK©Q>Zm KS>brM Va WmVwa_mVya ^anmB© XoD$Z AmnX²>Jñ« Vm§Mo Vm|S> ~§X H$aUo åhUOo gm_m{OH$ ~m§YrbH$s AgoM ehmOmoJnUo Ë`m§Zr AmOda _mZbo. ehm Am`moJmMm Ahdmb hm H$ënZm{dbmg Agë`mMr _Ibmer H$aUmao ImU _mbH$ YwVë`m Vm§XimgmaIo ñdÀN> AmhoV `mda H$moU ~ao {dídmg R>odUma! I{ZOmÀ`m {MIbmV Vo {H$Vr ~a~Qy>Z Jobo AmhoV hoM ehm Am`moJmZo XmIdyZ {Xbo Amho. `eñdr ì`dgm` H$amdmM, _moR>m Z\$m H$_dmdmM. CÚmoOH$Vm dmT>br VaM amoOJma g§Yr {Z_m©U hmoVmV Am{U AW©ì`dñWm ~iH$Q> ~ZVo. na§Vw ho H$arV AgVmZm gm_m{OH$ ~m§YrbH$sMo ^mZ gwQ>Vm H$m_m Z`o. ì`dgm`gmWtZm dmè`mda gmoS>Ê`mMm H¥$V¿ZnUm Var `eñdr ImU ì`mdgm{`H$m§Zr H$ê$ Z`o. Z\$m H$_dm`bm Amåhr Am{U ^anmB© Úm`bm gaH$ma hm XþQ>ßnrnUm Pmbm. ImU _mbH$m§À`m Ordmda ì`dgm`mV CVê$Z AS>MUrV Amboë`m ì`mdgm{`H$m§Zr VgoM ZmoH$aXmam§Zrhr Ho$di gaH$maH$S>o Vm|S> d|JmSy>Z ~gy Z`o. n`m©`r ì`dñWogmR>r Ë`m§Zr ImU _mbH$m§dahr X~md AmUmdm. g_mOmMo nm§J \o$S>Ê`mMr ImU _mbH$m§Mr BÀN>m Zgob Va Ë`m§Zm Vgo H$aÊ`mg ^mJ nmS>Ê`mgmR>r X~m~ AmUmdm bmJob.

doY

aUam{JUr gm{hpË`H$ _

{hbm§Zmhr _Z, ^mdZm AgVmV. Ë`m g_OyZ KoD$Z Ë`m ^mdZm§Zm dmQ> H$ê$Z {Xbr nm{hOo. Aer dmQ> emoYVM "ZmM J§ Kw_m'VyZ àH$Q> Pmbob§ ì`{º$Ëd åhUOo _mYdr XogmB©. Ë`m§M§ Am`wî` åhUOo EH$ IS>Va àdmg. ’$m|S>m _hmbmVrb ~m§{XdS>o `oWrb lr _hmbú_r XodñWmZÀ`m n[agamV Ë`m XwJ}M§ àH$Q> ê$n åhUOo _mYdr XogmB© Ag§ åhQ>b§ Va Vr A{Ve`moº$s _wirM hmoUma Zmhr. Ë`m§Zm _mhoamhÿZM H$bm d gm{hË`mMm dmagm bm^bm hmoVm. na§Vw PmS>mImbr PmS> dmT>V Zmhr åhUVmV Vo Ë`m§À`m dmQ>çmbm Amb§. Amnbo dS>rb _mYdr XogmB© {MÌVnñdr ^mbOr n|T>maH$a `m§À`m N>ÌmImbr Ë`m§M§ ~mbnU H$S>H$ {eñVrV Job. Vo {MÌnQ>g¥ï>rV hmoVo Var Ë`m§Zr Amnë`m `m H$Ý`obm _mÌ {MÌnQ>mÀ`m gmdbrbmhr `oD$ {Xbo Zmhr. Jmoì`mVrb A°S>. H$mQ>H$a `m§À`mer b¾ Pmbo Am{U Ë`m Jmo_§VH$s` Pmë`m. Jmo_§V ^y_rer Owibobo ZmVo X¥T> hmoV Jobo. Ë`mdoir Jmodm _wº$sMr Midi gwê$ hmoVr. Ë`m MidirV Ë`m g_ag Pmë`m. ^y{_JV ñdmV§Í`g¡{ZH$m§Zm gmø H$aUo d àË`j bT>çmVhr ^mJ KoUo Aer Xwhoar H$m_o Ë`m H$aV hmoË`m. Ë`mgmR>r Ë`m§Zr Iyn H$mhr gmogbo. nwT>o H$modmS>Mo aU{OV XogmB© `m§À`mer Ë`m§Mm {ddmh Pmbm. H$modmS>À`m _w¸$m_mV Ë`m§Zm OZVoMm ^aKmog nmqR>~m {_imbm. ~oiJmd, {ZnmUr, H$modmS> AmXr n[agamV _mYdrVmBªZr gm{hË` g§_obZmMr _whÿV©_oT> amodbr. VoWo Ë`mdoir gwê$ Pmbobr gm{hË` g§_obZo AmO n§Mdrg dfmªZ§Vahr _moR>çm {X_mImV d AZoH$ gm{hpË`H$m§À`m ghdmgmV nma nS>VmV. Jmoì`mV Amë`mda XoIrb Ë`m§Zr IoS>monmS>r _{hbm g§KQ>Z H$aÊ`mg gwadmV Ho$br. _{hbm§Zm ñd`§amoOJmamgmR>r àd¥Îm Ho$bo. Ë`m§À`mV ñdm{^_mZ OmJ{dbm. `m aUam{JUrbm `oWohr g§Kf©M H$amdm bmJbm. Joë`m Xhm dfmªnydu Ë`m§Zr ’$m|S>çmVM _{hbm gm{hË` g§_bo ZmMm P|S>m amodbm. _{hbm§Zr _{hbm§gmR>r Mmb{dbobo _{hbm§Mo gm{hË` g§_bo Z Agm _mZ `m g§_bo Zmbm {_imbm. Ë`m§À`m Hw$eb _mJ©Xe©ZmImbr hm gm{hË` `k Aì`mhV gwê$ Amho. Ë`m§À`m AmoiIr gm{hË` d {gZo joÌmV Agë`mZo AmembVm, Amem H$mio Aem {gZo A{^ZoÌr AJXr nmR>À`m ~{hUrgma»`m `m g§_obZmV hOoar bmdVmhoV. Ë`m§À`m gm{hË`mMr éOdU _mÌ Jmoì`mV Amë`mdaM Pmbr. "ZmM J§ Kw_m' ho AmË_M[aÌ à{gÕ Pmbo Am{U Ë`m§À`m IS>Va OrdZmMo Xe©Z g_mOmbm KS>bo. H$WmH$ma Am{U H$mX§~arH$ma åhUyZ Ë`m§Zr Mm§JbmM Zmdbm¡{H$H$ H$_mdbm. Ë`m§À`m gm{hË`boIZmMr gwadmVhr H${dVonmgyZM Pmbr. AZoH$ Zdmo{XVm§Zm Ë`m _mJ©Xe©Z Va H$aVmVM. na§Vw ’$m|S>çmV _{hbm gm{hË` g§_obZ gwê$ H$aVmZmM dmMZ Midi ÑT> H$ê$Z _wbm§Vhr dmMZmMr AmdS> OmonmgÊ`mgmR>r dmMH$ _oimdo gwê$ Ho$bo. dmMH$mbm ~jrg XoUmao ho n{hboM g§_obZ Agmdo. Ë`m§À`m XwX©å` AmemdmXm_wio _mYdrVmBªÀ`m N>m`oVM AZoH$ bo{IH$m§Zr gm{hË`joÌmV ^amar _mabr. `m _{hbm gm{hË` g§_obZmV AZoH$ bo{IH$m§Mr nwñVHo$ àH$m{eV hmoVmV, hr IaoM _{hbm§À`m Kwg_Q>rbm dmQ> ’w$Q>ë`mMoM bjU _mZmdo bmJob, `mMo lo` _mYdr XogmB© `m§ZmM OmVo.

^º$s

lr‘X² ^JdX²JrVm 48 AmíM¶©dáí¶{V H$mpíMXoZ‘míM¶©ÛX{V VW¡d MmݶZ … AmíM¶©{dM¡Ý¶‘ݶm … lwUmo{V lwËdm߶oZ§ doX Z M¡Z H$íMV &&29&& Xohr {Z˶‘d ܶmo@¶§ hoho gdñ¶ ^maV Vñ‘mËgdm©{U ^yVmZr Z Ëd§ emo{MVw‘B©{g&&30&& AW© … H$moUrVar ¶m§À¶mH$S>o AmíM¶©nyU© Ñï>rZo nmhVmo. VgoM Xþgam H$moUr ¶mMo AmíM¶©nyU© dU©Z H$aVmo Am{U H$moUr ¶mMo dU©Z AmíM¶m©Zo EoH$Vmo, na§Vw EoHy$Zhr H$moUr ¶mg OmUV Zmhr. åhUyZ ho ^maVm gdmªÀ¶m earamV amhUmam ¶m earamMm ñdm‘r Omo AmË‘m ˶m§Mm Vwbm Ho$ìhmhr hmoD$ eH$V Zmhr åhUyZ gd© ^yVm§{df¶r emoH$ H$aUo Vwbm ¶mo½¶ Zmhr. VmËn¶© … AmËå¶mMo g§nyU© dU©Z H$aUo ho ‘mZdmÀ¶m ~wÕrÀ¶m Amdm³¶m~mhoaM Amho. Varhr ÐîQ>çm, AmË‘Xeu nwê$fm§Zr {d{dY àg§Jr ¶Wme{º$ ˶m§Mo dU©Z Ho$bob§ Amho. ImgH$ê$Z H$R>mon{ZfXm§‘ܶo ¶‘amO Am{U Z{MHo$Vm ¶m§À¶m g§dmXm‘ܶo ¶m§Mo dU©Z AmT>iVo. Z{MHo$ ˶m§Mo ^m½¶ Wmoa åhUyZM ˶mbm à˶j ¶‘amOm§H$Sy>ZM AmËå¶mMo ahñ¶ OmUyZ ¿¶m¶Mo ^m½¶ àmá Pmbo. ~è¶mM bmoH$m§Zm ho dU©Z EoH$ʶmMr g§YrM bm^V Zmhr, EoHy$Z gwÜXm ~è¶mM doir ˶m§Mo kmZ hmoV Zmhr. A{Ve¶ H$m¡eë¶mZo ho kmZ XoUmam d Vo {‘i{dUmam XmoKohr {daimM. ho kmZ XoUmam Am{U Vo àmá H$ê$Z KoUmam hr XmoÝhrhr AmíM¶©. gm‘mݶ Jwê$nmgyZ Vo EoH$ë¶mg Vo ܶmZmV ¶o>Uo H$R>rU hm {df¶ A{Vgyú‘ Agë¶mZo ˶m AmË‘ËdmMm VH©$hr H$aVm ¶oV Zmhr. - {dîUy amOmam‘ JmiH$a hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

$gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

’$m§oS>m ehamVrb H$Mè¶mMm àíZ àmg§{JH$ S>m°. XÎmmam‘ ^m. XogmB© 9423882072 H$Mam Q>mH$ʶmMr gmo¶ H$amdr. VrZ ‘{hݶm§À¶m AmV Mm§Jbo H§$nmoñQ> IV V¶ma hmoB©b. Á¶m‘wio Vw‘Mr ’w$b~mJ, ’$i~mJ ~hê$Z ¶oB©b. OmñV à‘mUmV V¶ma hmoUmè¶m H$Mè¶mgmR>r ehamVrbM H$mhr ‘moH$içm OmJm emoYyZ H$mTy>Z {VWo IÈ>o IUmdo bmJVrb d hm O¡{dH$ H$Mam {VWo Q>mH$mdm bmJob. B©E‘ Q>mH$ë¶mg H$Mè¶mMo {dKQ>Z bdH$a hmoBb © . Aem àH$mao {dKQ>Zerb H$Mè¶mMr {dëhodmQ> N>moQ>çm N>moQ>çm à¶ËZmVyZ ‘moR>çm à‘mUmV Ho$ë¶mg e³¶ Amho. AmVm Omo ßbm{ñQ>H$ d H$mMgm‘mZmMm H$Mam Agob ˶mMrhr nwÝhm dJ©dmar H$aUo Oê$arMo Amho. ßbmpñQ>H$ H$Mam nwZdm©namgmR>r CMbbm OmD$ eH$Vmo. AQ> EH$M Amho H$s ho ßbmpñQ>H$ ñdÀN> Agbo nm{hOo. KamV qH$dm Amnë¶m XþH$mZ H$m¶m©b¶mnwaVo ñdÀN> ßbmpñQ>H$ doJio H$mT>Uo H$mhr H$RrU H$m‘ Zmhr. ˶m‘wio gwadmVrbm H$Mam {Z‘m©U hmoʶmÀ¶m OmJrM Oa H$Mè¶mMr àVdmar Pmbr Va H$Mè¶mMm àíZ Amnë¶m Amdm³¶mVbm Amho. ¶mgmR>r AmnU gdmªZr Zmare³VrMr ‘XV ‘mJm¶bm hdr. darb AmdmhZ ho Vê$Um§gmR>r Amho ho Amnë¶m bjmV Ambo AgobM. emim, H$m°boOrg ‘YyZ Amnë¶mbm amîQ´>r¶ godm ¶moOZm EZEgEg, ñH$mD$Q> JmB©S>, B. À¶m ‘mܶ‘mVyZ g‘mOgodoMo {ejU {Xbo OmVo. AmnU Amnë¶m ehamVrb g‘ñ¶m gmoS>dʶmÀ¶m ÑîQ>rZo EH$ Aä¶mgmMm {df¶ åhUyZ H$m nmhÿ Z¶o ? Á¶m§Zm amOH$maU H$am¶Mo Amho ˶mZm Vo H$ê$ XoV. AmnU àm‘m{UH$nUo ¶m àíZmbm {^Sy>, ¶wdm dJm©H$Sy>ZM ¶m~m~VrV ‘bm Amem dmQ>Vo. ¶mnyduhr

doimodoir ˶mZr Amnbr MwUyH$ XmIdbr Amho. AmVm Oa AmnU H$m‘mbm bmJbmo Zmhr Va AmnU ¶m H$Mè¶mV ~wSy>Z ‘ê$Z OmD$. gwaV gmaIr EImXr amoJmMr gmW ¶oʶmgmR>r AmnU dmQ> nmhm¶Mr H$m ? {ZXmZ à˶oH$ hmD$qgJ gmogm¶Q>r H$m°bZr, Jëbr, dm°S>‘© ܶo {’$ê$Z AmnU H$Mè¶mMr dJ©dmar H$ê$Z Vmo doJdoJiçm Hw§$S>çm‘ܶo gmR>dʶmMr nÕV Var KamVrb bmoH$m§À¶m bjmV AmUyZ XoD$. ¶mnydu H$Mè¶mÀ¶m {dëhodmQ>rg§~§Yr ’$m§§oS>çmV à¶ËZ Pmbo ZmhrV Ago g‘Oy ZH$m. H$‘bmH$a gmYbo, aoIm Omoer, gwZrb XogmB© B. {H$VrVar H$m¶©H$˶mªMr Zmdo ‘bm ‘mhrV AmhoV Á¶m§Zr {H$˶oH$ df} ¶mgmR>r à¶ËZm§Mr namH$mï>m Ho$br. nU ˶m§Zr CMbmdm åhUyZ ˶m§À¶m g‘moa H$Mam AmUyZ ’o$H$ʶmn¶ªV ‘mZhmZr ˶m§Zm ñdrH$mamdr bmJbr ¶mMo àm¶píMÎm AmnU AmVm H$ê$. EH$ bjmV R>odm. H$Mam H$mT>ʶmMr bmO dmQ>ʶmnojm H$Mè¶mV amhUo OmñV ‘mZhmZrH$maH$ Amho. ¶o˶m {Xdmir‘ܶo AmnU ñdÀN> ’$m§oS>çmV AmZ§XmoËgd gmOam H$ê$ eHy$? H$m‘ gwê$ H$aʶmgmR>r ‘whVþ © nmhʶmMr JaO Zmhr. JaO Amho BÀN>oMr - àm‘m{UH$ BÀN>m e³VrMr, ‘r ’$m§oS>m n[agamVrb ¶wdmdJm©H$Sy>Z ¶m~m~VrV H¥$Vrerb CÎmamMr Anojm ~miJyZ Amho. ’$³V Oo ¶m H$m‘mV CVaVrb, ˶m§Zr A§JMmoanUm, {XImD$nUm, à{gÕr B. gmR>r ¶m H$m‘mV CVê$ Z¶o. EH$ {Xdg ’$moQ>mo H$mTy>Z dV©‘mZnÌmV XoD$Z ho H$m‘ hmoUma Zmhr. ho gmV˶mZo H$aʶmMo d«V Amho. ’$m|S>m ehamVyZ n§Mdrg ¶wdH$ ¶wdVr ho H$m‘ H$aʶmMr àm‘m{UH$ BÀN>m R>do Zy CVabo Var nwag o o Amho. 2012 Mr {Xdmir ñdÀN> d àgÝZ dmVmdaUmV Amåhr ’$m§So >m n[agamVrb bmoH$m§Zr gmOar H$amdr Aer ‘mPr BÀN>m Amho. Oa Vw‘Mrhr Ver BÀN>m Agob Va ‘bm 9423882072 ¶m Z§~ada g§nH©$ H$am. Ano{jV H$m¶©H$˶mªZr g§»¶m Pmbr H$s bJoM H$m‘mbm bmJy.

Zm|X

‘amR>r AH$mX‘rMr Mm¡H$er Am`nrEb_Ü`o Zdm "gw`m}X`' Jmo X ‘§VH$ ‘amR>r AH$mX‘rÀ¶m H$ma^mam~m~V Jobr H$mhr df} àíZ{MÝh CnpñWV Ho$bo OmV Amho. gaH$maZohr ¶mMr XIb KoVbr Am{U {VÀ¶m KQ>ZmXwéñVrgmR>r H$m¶Xm Am¶moJmH$S>o g„m ‘m{JVbm. ho H$m‘ nyU© hmoʶmAmYrM gaH$ma ~Xbbo Am{U Vo H$m‘hr Wm§~bo. nU AH$mX‘rÀ¶m H$ma^mam~m~VMr MMm© H$mhr Wm§~br Zmhr. ‘amR>r ^mfo~Ôb ào‘ AgUmè¶m§Mr ‘amR>r AH$mX‘r Mm§Jbr Mmbmdr, Vr gd©gm‘mݶ bmoH$m§gmR>r Iwbr ìhmdr, ‘amR>r ^dZ {d{dY CnH«$‘m§Zr JO~Omdo, ‘amR>r g§ñH¥$Vr OVZ Am{U g§dY©ZmMr Midi gdmªZm KoD$Z Mmbmdr Aer Anojm hmoVr. nU Vr nyU© Pmbobr Z {Xgë¶mZo bmoH$ ¶m Zm ˶m ‘mJm©Zo Amnbr ‘Vo ‘m§S>rV Ambo hmoVo. nU ‘amR>r AH$mX‘rMo ZoV¥Ëd H$aUmè¶m§Zr {VH$S>o bjM {Xbo Zmhr. CbQ> AmìhmZo Am{U à{VAmìhmZo ¶mZr dmVmdaU Iam~M H$ê$Z Q>mH$bo. Joë¶m A{YdoeZmV {S>MmobrMo Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Zr ‘amR>r AH$mX‘rÀ¶m H$ma^mam~m~V {dYmZg^oV àíZ CnpñWV Ho$bm Am{U ¶mda Cnm¶¶moOZm H$aʶmMr ‘mJUr Ho$br. ¶mbm à{VgmX XoVmZm ‘w»¶‘§Í¶mZr EH$ Mm¡H$er g{‘Vr Zo‘ʶmMo AmídmgZ {Xbo Am{U ¶WmdH$me Vo nyU©hr Ho$br. ¶m g{‘VrZo gܶm Mm¡H$erMo H$m‘ gwê$ Ho$bo Amho. ZwH$VrM ¶m g{‘VrZo ‘amR>r AH$mX‘rbm ^oQ> {Xbr. ˶mdoir {VWbr n[a{ñWVr nmhÿZ gmaoM AdmH$ Pmbo. {VWo H$mhrM ì¶d{ñWV ZìhVo. nwñVHo$ BVñV: ngabr hmoVr. ì¶dhmamMo aoH$m°S>© CnbãY ZìhVo. g{‘VrZo {dMmabo Voìhm Vo Z§Va XmIdVmo åhUyZ gm§JʶmV Ambo. ‘mÌ gaH$maZo {Xbobo AZwXmZ Am{U AH$mX‘rZo Ho$bobm IM© ¶mV g{‘Vrbm V’$mdV AmT>ibr. g{‘VrZo Mm¡H$er gwê$ Ho$br Amho. ˶m‘wio g{‘Vrbm ˶mV H$m¶ AmT>iob ˶mà‘mUo Vr Ahdmb XoB©b. nU bmoH$m§Mm Amjon Amho Vmo Xþgè¶mM Jmoï>rgmR>r. Iao Va Ho$di ì¶dhmamMr Mm¡H$er H$aʶmgmR>r g{‘VrMr JaO ZìhVr. H$maU gaH$ma AZwXmZ XoVo Vo Á¶m H$maUmgmR>r {Xbo Amho ˶m H$maUmgmR>r IM© hmoVo H$s Zmhr ho nmhʶmMm gaH$maMm A{YH$ma Amho, Vmo Vo H$Yrhr A§‘bmV AmUy eH$V hmoVo. gaH$maZo Oa Vmo A§‘bmV AmUbm Zmhr Va Vr gaH$maMr MyH$. nU AmVm ‘amR>rà|‘rMr ‘mJUr Amho Vr AH$mX‘r gJiçm bmoH$m§gmR>r Iwbr ìhmdr hr! H$maU gܶm R>amdrH$ H§$nyÀ¶m hmVmV Vr Amho Am{U VoM bmoH$ nwÝhm nwÝhm Amnë¶mbmM {ZdSy>Z XoVmV Am{U AH$mX‘r Amnë¶mM Vmã¶mV R>odVmV, ho bmoH$m§Zm ‘mݶ Zmhr. åhUyZ Vr nÕV ~Xbbr nm{hOo. ¶mgmR>r AH$mX‘rMr KQ>Zm ~Xbbr nm{hOo. ‘mJÀ¶m gaH$maZo ¶mgmR>r à{H«$¶m gwê$ Ho$br hmoVr. nU nwT>o H$mhr Pmbo Zmhr. gܶm AH$mX‘rMr Am‘g^m ‘moO³¶mM bmoH$m§Mr Amho. VoM bmoH$ AH$mX‘rMr YmoaUo R>adVmV. Jobr H$mhr df} VoM bmoH$ {ZdSy>Z ¶oV AmhoV qH$~hþZm Aݶ H$moUmbm {ZdSy>ZM {Xbo OmV Zmhr. AH$mX‘r A{YH$ bmoH$m{^‘wI hmoʶmgmR>r Zdo Zdo bmoH$ {VWo Ambo nm{hOoV Aer ì¶dñWm KQ>ZmXþê$ñVr hmoD$Z Pmbr nm{hOo.

{jU ^maVmVrb gdm©V _moR>r dm{hZr g_Oë`m OmUmè`m "gZ Q>rìhr' Zo Am`nrbEb {H«$Ho$Q>À`m h¡Xam~mX g§KmMo hŠH$ {dH$V KoVbo AmhoV. `m g§Kmda `m AmYr S>oŠH$Z H«$m°{ZH$b hmo{S>ª½O {b{_Q>oS> `m H§$nZrMr _mbH$s hmoVr. na§Vw {VMr _wXV g§në`mZ§Va {VÀ`m _mbH$sMm \o$a{bbmd H$aÊ`mMm _wÔm Ambm Voìhm `m H§$nZrZo ~rgrgrAm`À`m AQ>r nyU© Ho$ë`m ZmhrV. Ë`m_wio {VMr _mbH$s g§nwï>mV Ambr Am{U h¡Xam~mXÀ`m S>oŠH$Z MmO©g©gmR>r \o$a{Z{dXm H$mT>Ê`mV Amë`m. `m {bbmdmV "gZ Q>rìhr' {edm` nrìhrnr ìh§oMg© hr EH$_od H§$nZr CVabr hmoVr. VrMr ~mobr 69 H$moQ>r én`m§Mr hmoVr. na§Vw gZ Q>rìhrMr ~mobr Ë`mhÿZ 16 H$moQ>r én`m§Zr A{YH$ Agë`m_wio gZ Q>rìhrMr {Z{dXm _§Oya Pmbr. Xa dfu 85 H$moQ>r 50 bmI én`o åhUOoM 5 dfmªgmR>r 425 H$moQ>r én`o Aem {hemo~mZo gZ Q>rìhrZo hm g§K Xhm dfmªgmR>r {dH$V KoVbm Amho. `mnydu S>oŠH$Z MmO©g©Mm Omo g§K hmoVm VmoM ~ìh§er H$m`_ amhrb. Ho$di {H$aH$moi ~Xb hmoVrb Ago gZ Q>rìhrH$Sy>Z Omhra H$aÊ`mV Ambo Amho. `oË`m AmR> {Xdgm§_Ü`o gJù`mM \«$± Mm`OrH$Sy>Z Amnë`m g§KmÀ`m ~m~VrVë`m ^y{_H$m Omhra hmoUma AmhoV. Ë`mMdoir S>oŠH$Z MmO©g©Mo ñdê$n {ZpíMV hmoB©b. `m g§Kmbm Vgo ~è`mn¡H$s n¡go {_imbo Ago _mZbo OmV Agbo Var 2010 gmbr {d{dY \«±$Mm`OtZm Amboë`m qH$_VrÀ`m VwbZoV hr 425 H$moQ>r én`m§Mr qH$_V H$mhrM Zmhr. Ë`mdfu nwÊ`mÀ`m g§KmgmR>r ghmamZo 1700 H$moQ>r én`o {Xbo Va H$moMrÀ`m g§KmgmR>r 1300 H$moQ>r én`o {_imbo. `m VwbZoV 425 H$moQ>r hr aŠH$_ {H$aH$moi Amho. na§Vw Am`nrEb {H«$Ho$Q>Mr KgaV Mmbbobr bmoH${à`Vm {dMmamV KoVbr Va hr aŠH$_ ~arM åhUm`Mr doi Ambobr Amho. gZ Q>r ìhr hr dm{hZr Vm{_iZmSy>À`m amOH$maUmV à^mdembr Agboë`m _maZ ~§Yy§Mr Amho. {VMo _w»`mb` MoÝZB©_Ü`o Amho. H$bm{ZYr Am{U X`m{ZYr _maZ ho XmoZ ~§Yy `m dm{hZrMo g§MmbZ H$aVmV. X{jU ^maVmV H$Zm©Q>H$mMo _mOr _w»`_§Ìr EM. S>r. Hw$_mañdm_r, gÜ`m dmXJ«ñV R>abobo Am§Y« n«XoemVrb OJZ_mohZ aoÈ>r, V{_iZmSy>Mr _mOr _w»`_§Ìr H$ê$Um{ZYr `m§Mr ImgXma H$Ý`m H${Z_moPr `m§Zr Q>r ìhr dm{hÝ`m§À`m CÚmoJm_Ü`o àM§S> Jw§VdUyH$ Ho$br. hmVr Amboë`m gÎmoMm dmna H$ê$Z Amnë`m dm{hÝ`m ~iH$Q> Ho$ë`m. Ago Ë`m§À`mda Amamon AmhoV. H${Z_moPr {hÀ`m dm{hZrbm 2 Or ñnoŠQ´>_ àH$aUmVrb AmamonrH$Sy>Z Ad¡Y H$O© {_imë`m_wio Vr AS>MUrV Ambr. OJZ_mohZ aoÈ>rgwÜXm Amnë`m dm{hZr_wioM AS>MUrV Ambobo AmhoV. VgmM àH$ma gZ Q>r. ìhr.Mm gwÜXm Amho. X`m{ZYr _maZ ho H§o$ÐmV dñÌmoÚmoJ _§Ìr hmoVo na§Vw Ë`m§À`m dm{hZrÀ`m ì`dhmam~Ôb H$mhr dmX CnpñWV Pmbo Am{U Ë`m§Zm _§ÌrnXmMm amOrZm_m Úmdm bmJbm. `m ~§Yy§Zr Amnbr dm{hZr \$maM ì`mnH$ Ho$bobr Amho. Ë`m§À`m H§$nZrÀ`m gZ Q>rìhr_Ü`o 32 dm{hÝ`m AgyZ 45 E\$. E_. ~±S> ao{S>Amo H§o$Ðo AmhoV. X{jU ^maVmVë`m H$ÝZS>, VobyJy, Vm{_i Am{U _ë`mi_ `m Mmahr ^mfm_Ü`o H$a_UyH$, ~mVå`m, {MÌnQ>, _m{hVrnQ> Am{U g§JrV `m§Mm àgma H$aÊ`mgmR>r gZ Q>rìhrMo {d{dY H$m`©H«$_ Am`mo{OV Ho$bo OmVmV.

mail editor@dainikherald.com

‘w»¶‘§Í¶m§Mo A{^Z§XZ 18 \o$~«wdmar amoOr H$mbdr ZXrV àdmgr ~g KwgyZ Pmboë`m XwK©Q>ZoV 4 emiH$ar _wbo d 2 n«dmgr Aem 6 àdmem§Mm _¥Ë`y Pmbm hmoVm. ˶m KQ>ZonmgyZ H$mbdr ZXrda nyb ~m§YÊ`mV `mdm `m _mJUrbm Omoa Ambm hmoVm. Ë`mdoir {damoYr njZoVo _w»`_§Ìr nauH$a `m§Zr ^mOnMo gaH$ma gÎmoda Amë`mg H$mhr {Xdgm§V H$mbdr ZXrda nyb C^maUma Agë¶mMoRAmídmgZ Ë`m§Zr {Xbo hmoVo. ¶m AmídmgZmMo nmbZ H$arV _w»`_§Ìr nauH$a `m§Zr H$mb H$mbdr nwbmMr nm`m^aUr Ho$br. ¶m~Ôb ˶m§Mo A{^Z§XZ. ¶mMm AmXe© à˶oH$ ‘§Ìr, Am‘XmamZo KoVbm nm{hOo. 54. 85 bmI IMy©Z ~m§YʶmV `oUmam hm nyb `oË`m nmdgmù¶mnydu nyU© Ho$bm OmB©b, Agohr ˶m§Zr H$mbdrdmgr¶m§Zm AmídmgZ {Xbo Amho. - [damQ> XogmB©

¶mbm O~m~Xma H$moU? ImU ì¶dgm¶ ~§X Pmë¶m‘wio {Z‘m©U Pmboë¶m n[apñWVrda H$m¶ Cnm¶ H$mT>m¶Mm ¶mg§X^m©V Mmby AgVmZmM nrQ>a Om°Z dmP ¶mZo Ho$boë¶m AmË‘h˶o‘wio

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

{XbIwbmg

gd¶r Aemhr

H$m

’$m§o

S>m ehamVrb H$Mè¶mMm àíZ JmOVmo¶, ‘w»¶‘§Í¶m§Zm {ZdoXZ Xoʶmn¶ªV nmir Ambr, nU H$Mam àíZ {‘Q>ʶmEodOr gJio OU hmVnm¶ JmiyZ ~gboV, H$Mam CMbm¶Mr ì¶dñWm hmoD$ eHo$b, nU {OH$S>o H$Mam Zobm OmB©b {VH$S>o JmS>çm AS>dë¶m OmVrb, ’$moS>ë¶m OmVrb, ‘J ¶m H$Mè¶mMo H$am¶Mo Var H$m¶? ‘m¶m ¶wdm {‘ÌmZmo, Am‘À¶m ehamV, JmdmV AmVm nmhwUo ¶m¶bm gwê$dmV hmoBb © . Xoe{dXoemVyZ gwX§ a Jmodm nmhm¶bm, {OdmMm Jmodm H$am¶bm nmhþUo ¶oVrb, BWbr XþadñWm nmhÿZ ZmHo$ ‘waS>Vrb. ˶m H$Mè¶mV AmUIr WmoS>r ^a Q>mH$Vrb d Amnmnë¶m Jmdr OmD$Z Am‘À¶m ehamMo Zmd KmU H$aVrb. ‘r EH$ ^maVmMm ZmJ[aH$, Jmoì¶mMm ZmJ[aH$ åhUyZ ¶m JmoîQ>rMr I§V dmQ>Vo. ‘m¶m XoemMr, amÁ¶mMr, ehamMr ~XZm‘r Ooìhm H$moUrVar H$arb Voìhm gmh{OH$M ‘bm amJ ¶oB©b. ‘J Ago Amnbo hgo hmoD$ Z¶o åhUyZ Amnbo H$mhrM H$V©ì¶ Zmhr H$m? ‘bm dmQ>Vo ¶m H$Mam àíZmÀ¶m {dëhodmQ>rMo AmnU XmoZ {d^mJ Ho$bo nm{hOoV. n{hbm Omo C{H$aS>çmda nS>bobm åhUOo g§nyU© eha^a H$Mam Amho Vmo {VWyZ hbdyZ ˶mMr {dëhodmQ> bmdUo d Xþgam ZdrZ H$Mam V¶ma hmoʶmAmYrM ˶mMr dJ©dmar H$aUo. n{hbm åhUOo gmMboë¶m H$Mè¶mÀ¶m {dëhodmQ>rMm àíZ AmnU ZJanm{bHo$da gmondy. ˶mVhr ˶mZm Amnbr ‘XV bmJbr Va AmnU ˶m§Zm XoD$. Xwgam Omo ^mJ Amho, åhUOo H$Mam {OWyZ {Z‘m©U hmoVmo {VWyZM ˶mMr dJ©dmar H$aʶmMm. ¶mH$S>o AmnU bj XoD$ . gwXd¡ mZo ’$m|S>m eham‘ܶo Ago ~hþg»§ ¶ OmJ¥V ZmJ[aH$ AmhoV Á¶m§Zm H$Mè¶mMr dJ©dmar H$aʶmMr à{H«$¶m ~è¶mn¡H$s ‘m{hVr Amho. AmnU ˶m§Mr ‘XV KoD$. KamVM qH$dm XþH$mZmV, H$m¶m©b¶mVM {dKQ>Zerb (O{‘ZrV Hw$OUmam) d A{dKQ>Zerb H$Mam (ßb°pñQ>H$ H$mM B.) doJim H$ê$, {dKQ>Zerb H$Mam hm ‘moR>çm à‘mUmV AgVmo d Vmo OmñV doi EH$m {R>H$mUr CKS>çmda nSy>Z am{hbm Va ˶mMr XþJªYr gwQ>Vo, S>mg V¶ma hmoVmV. ˶m‘wio Aem H$Mè¶mMr {dëhodmQ> {XdgmJ{UH$ bmJbr nm{hOo. ¶mn¡H$s ~amMgm H$Mam hm ^mOr ‘mH}$Q>, hm°Q>oëg, ImZmdir B. ‘ܶo V¶ma hmoVmo. Aem {R>H$mUr ‘moR>çm H$MamHw§$S>çm R>odyZ {XdgmJ{UH$ ˶m hbdUo Amdí¶H$ Amho. ¶m H$m‘mgmR>r AmnU ehamMo N>moQ>oN>moQ>o {d^mJ nmSy>. J¥h{Z‘m©U g§ñWm Á¶m {R>H$mUr AmhoV, ˶mÀ¶mM AmdmamV N>moQ>o N>moQ>o IÈ>o IUyZ ¶m O¡{dH$ H$Mè¶mMr {dëhodmQ> bmdUo e³¶ Amho. Xa {Xder Q>mH$boë¶m H$Mè¶mda WmoS>rer ‘mVr Q>mH$m¶Mr åhUOo XþJ§©Yr gwQ>V Zmhr. à{V{îR>V bmoH$m§Zr Amnë¶m ~§Jë¶mÀ¶m AmdmamVM IÈ>m IUyZ O¡{dH$

4

¶m {df¶mbm doJioM diU bmJbobo {XgV Amho. nrQ>a Om°Z dmP hm ImU ~§XrMm n{hbm ~ir R>abm. na§Vw AmË‘h˶m H$ê$Z àíZ gwQ>ob H$m? hm àíZ Vgm AZwÎmarVM amhVmo. H$maU amÁ¶mV gd©M {R>H$mUr ImUtMo àñW dmT>V Jobo Amho. n¡emÀ¶m bmo^mnm¶r AmngwH$M ¶wdm dJ© ImU H§$nZr‘ܶo H$m‘ H$aʶmg

Bâ’$s J«m‘rU ^mJmV Omdm, nU.. "Bâ’$s' gm‘mݶ OZVonmgyZ XþamdV Mmbbm Amho Aer Q>rH$m Jobr H$mhr df} hmoVo Amho. ˶m‘wio ¶mdfu "Bâ’$s' J«m‘rU ^mJmn¶ªV ZoʶmMm {dMma Mmbbm Amho. nU à˶jmV J«m‘rU ^mJmn¶ªV OmVo H$m¶ Vo ~{KVbo nm{hOo. "Bâ’$s' hm {MÌnQ> ‘hmoËgd Amho. ¶mV OJ^amVrb {MÌnQ> XmIdbo OmVmV. WmoS>³¶mV VodT>o {MÌnQ> ~Km¶Mr g§Yr Á¶m§Zr à{V{ZYr åhUyZ ZmooXUr Ho$bobr AgVo ˶m§ZmM {‘iVo, BVam§Zm Zmhr. ‘hmoËgdm ì¶{V[aº$ Oo {MÌnQ> XmIdbo OmVmV Vo ~mhoa XmIdbo OmVmV. ˶mVboM H$mhr H$a‘UyH$ H$aUmao {MÌnQ> J«m‘rU ^mJmV XmIdbo OmVmV. VoWo OmUma Vo BWboM H$Yrhr ~KVm ¶oUmao {MÌnQ>. ‘J Bâ’$s J«m‘rU ^mJmV H$gm OmUma? - VÝ‘¶ {eamoS>H$a

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

qH$dm ñdV… Q´>H$ Koʶmg V¶ma Pmbm. ¶mgmR>r H$mhr OUm§Zr H$Om©Mm AmYma KoVbm. na§Vw ¶m ImUtda H$YrVar JXm ¶oD$ eH$Vo ¶mMm {dMma Pmbm H$m? qH$dm ImU ì¶dgm¶m‘wio Amnbr àJVr hmoV Amho H$s AYmoJVr ¶mMm {dMmahr H$mhtZm Ambm Zgob H$m? OmñV {‘iUmè¶m n¡emÀ¶m nmR>r bmJyZ Omo Vmo ImU H§$nݶm§er g§~§{YV ì¶dgm¶mH$S>o diy bmJbm. ~oH$m¶Xm I{ZO CËIZZmMm A{VaoH$ Pmbm Am{U gaH$mabm ImUr ~§XMm {ZU©¶ ¿¶mdm bmJbm. hm {df¶ H|$Ðmn¶ªV nmohMë¶m‘wio {VH$Sy>Zhr ImU ~§Xr Amë¶m‘wio gܶm gdmªnwT>o Am{W©H$ noM àg§J C^m am{hbm. H$mhtZm H$Om©Mm S>m|Ja nobVm Z Amë¶mZo Z¡amí¶ Ambo. AmVm Amnë¶m hmVmV H$mhrM am{hbo Zmhr ¶mM {dMmamV ¶wdH$ d H$m‘Jma dJ© gܶm dmdaV Amho. nU H$moUrhr Vw‘À¶m AS>MUrdoir YmD$Z ¶oUma Zgë¶m‘wio gaH$maÀ¶m n°Ho$OÀ¶m AmYmamMm {dMma Z H$aVm Am{U IMyZ Z OmVm AmnU Amnbm ‘mJ© {ZdS>bm nm{hOo. AmË‘h˶o‘wio Vwåhr ‘w³V ìhmb, nU Hw$Q>§w~mMo H$m¶? ImU ì¶dgm¶mV ñdV…bm Jw§VdVmZm hmoUmè¶m n[aUm‘m§Mr qMVm Ho$br Zgë¶m‘wio hr doi Ambobr Amho. ¶mbm O~m~Xma H$moU? - g§Xrn ~m~wamd H$m§~io

hr H$mhr doim Amnë¶mbm H$mhr Jmoï>tMr CJmMM gd¶ hmoVo Am{U EH$Xm Vr Pmbr H$s Amnë¶mbm ˶mVM AmZ§X {‘iVmo. H$mhr OUm§Zm CJmMM ‘mZ hbdm¶Mr gd¶ AgVo. H$mhrOU S>moio {‘MH$mdVmV Va H$mhrOU Im§Xo CS>dVmV. ~KUmè¶mbm Vo {d{MÌ dmQ>Vo. H$aUmè¶mbm ‘mÌ Ë¶mV AmZ§X {‘iVmoo. ˶mbm ˶mV ~a§ dmQ>V Agë¶m{edm¶ Vmo H$mhr Aem H¥$Vr H$aUma Zmhr. ‘m¶m EH$ AmoiIrMm J¥hñW, Moham Agm hbdm¶Mm H$s ˶mZo Mm¡H$moZ H$am¶Mm. ~gë¶m ~gë¶m ˶mM§ ho Mmbm¶M§. bmoH$ ~KyZ ˶mbm hgm¶Mo. nU ˶mbm H$mhr dmQ>V Zgo. H$mhr OU ~moQ> MmoIVmV. ~Km¶bm Job§ Va ˶mVyZ H$m¶ {‘iV§! nU ˶m§Zm gd¶ AgVo. ˶mV ˶m§Zm H$mhr Var AmZ§X {‘iV Agbm nm{hOo. ‘m¶m AmoiIrMm EH$ ‘wbJm A§JR>m MmoIm¶Mm. Vmo H$m°boOmV OmB©n¶ªV Vmo MmoIm¶Mm. ‘J ˶mbm bmO dmQ>m¶bm bmJbr Am{U ˶mMo A§JR>m MmoIUo gwQ>bo. Z§Vahr AYyZ ‘YyZ Vmo H$Yr Var MmoIm¶Mm. WmoS>³¶mV EH$Xm gd¶ bmJbr H$s Vr gwQ>U§ AdKS>. earambm bmJUmè¶m ¶m gd¶r Vem gwQ>Vm gwQ>V ZmhrV. ‘ZmM§hr Vg§M AgV§. ‘Zmbm H$mhr gd¶r bmJVmV. AmngyH$M AmnU ˶m Jmoï>r H$am¶bm bmJVmo. Amnë¶m AmdS>rÀ¶m 춺$sMr àVrjm H$aʶmV BVH$m AmZ§X AgVmo H$s Vr 춺$s ¶oUma Zmhr Amho ho ‘mhrV Agb§ Varhr Amnb§ ‘Z dmQ> nmhV§. H$maU Ver gd¶ Pmbobr AgVo. Amnë¶m {ච춺$sÀ¶m ApñVËdmMr BVH$s gd¶ hmoVo H$s Vr 춺$s KamÀ¶m nm¶è¶m MT>V Agbr Var nmdbmÀ¶m AmdmOmdê$Z Amnë¶mbm H$iV§ H$s Vr ¶oVo Amho. AemM àH$mao JmS>rMm AmdmO, R>amdrH$ doiMm ’$moZ ¶mdê$Zhr Amnë¶mbm H$iV§. H$mhr {d{eï> {R>H$mUr Amnë¶mbm {d{eï> ‘mUg§ ^oQ>VmV. ˶m§À¶m ghdmgmV Amnë¶mbm AmZ§X {‘iVmo. ‘J AmnU nwÝhm nwÝhm VoWo OmVmo. {VW§ OmʶmMr ‘J EH$ gd¶M bmJyZ OmVo Am{U Vr ‘mUg§ {VW§ Agmo Zgmo Amnbr nmdb§ {VW§ diVmV. H$mhr doim {d{eï> {R>H$mUr OmʶmgmR>r AmnU {d{eï> ‘mJ© {ZdS>Vmo. ‘J Zoh‘r ˶mM dmQ>oZ§ OmVmoo. ˶mMrhr BVH$s gd¶ hmoVo H$s AmnU ˶mM ‘mJm©Z§ OmVmo. MwHy$Z H$Yr Xþgè¶m ‘mJm©Z§ Omd§ bmJb§ Va Amnë¶mbm MwH$ë¶mgmaI§ hmoV.§ H$Yr H$Yr H$m‘ ZgVmZmhr AmnU ˶m ‘mJm©dê$Z CJmMM OmVmo. ‘mPm EH$ {‘Ì åhmngm ImobuV amhm¶Mm. Voìhm ~g ñQ>±S>bm Om¶bm Vmo EH$m {d{eï> ‘mJm©Z§ Om¶Mm. WmoS>m bm§~Mm ‘mJ© hmoVm, nU ˶mM ‘mJm©Z§ Om¶bm ˶mbm AmdS>m¶M§. H$maU dmQ>oV Vmo a‘m¶Mm. H$mhr OU H$m‘ g§nb§ H$s {d{eï> OmJr OmD$Z ~gVmV. {VW§ ˶m§À¶m JßnmQ>ßnm MmbVmV. ˶mMr ˶m§Zm BVH$s gd¶ AgVo H$s H$mhr Pmb§ Var Vo VoWoM ^oQ>Uma. Vmo ˶m§À¶m AmZ§XmMm ^mJ AgVmo. ‘mUgmbm H$emMrhr gd¶ bmJVo ˶mMo H$maU ˶mbm ˶mVyZ AmZ§X {‘iVmo. Hw$R>b§hr no¶ AmnU Mm§Jb§ bmJb§ VaM {nVmo. nmUr gwÕm Md MmIyZM {nVmo. Mm§Jb§ bmJb§ Zmhr Va ’o$H$Vmo. nU ‘Ú Hw$R>o Mm§Jb§ bmJV§? Varhr bmoH$ {nVmV. H$maU Vo {nʶmVyZ ˶m§Zm AmZ§X {‘iVmo. H$mhr OUm§Zm EH$mM OmJr PmonʶmMr gd¶ AgVo. OmJm ~Xbbr H$s ˶m§Zm PmonM ¶oV Zmhr. Oodm¶bm ~gVmZm gwÕm {d{eï> OmJrM ~gVmV. OmJm ~Xbbr H$s Vo AñdñW hmoVmV. Amnë¶mbm AmdS>Êmmè¶m gd¶r Xþgè¶m§Zm AmdS>VmVM Ag§ Zmhr. H$Yr H$Yr ˶m‘wio Xþgè¶mMr ˶mVyZ AS>MUhr hmoVo. - ~r. gwhmg

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


29goa5_Layout 1 28-10-2012 19:49 Page 1

5

CËgd

gmo‘dma,$ 29 Am°³Q>mo~a 2012

H$boVZy {‘iUmao g‘mYmZ AVwbZr¶ … Ho$iH$a noS>Uo, {X. 28 (n«{V{ZYr) … H$bm Ho$di M[aVmWm©Mo gmYZ am{hbo ZgyZ H$boÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Zmdbm¡{H$H$hr {‘iVo Am{U gdm©V ‘hÎdmMr JmoîQ> åhUOo ˶mVyZ {‘iUmao AmpË‘H$ g‘mYmZ AVwbZr¶ AgVo, Ago à{VnmXZ ‘m§ÐoÀ¶m lr gßVoída CÀM ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo n«mMm¶© am‘Xmg Ho$iH$a ¶m§Zr Ho$bo. AmJadmS>m ¶oWo gmVoar ‘§{XamV Am¶mo{OV Ho$boë¶m A{Ib Jmodm {gZoZ¥Ë¶ ñnY}À¶m CX²KmQ>Zàg§Jr à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir Img {Z‘§{ÌV åhUyZ Vw¶oÀ¶m gan§M àmO³Vm H$mÝZmB©H$, ñnY}Mo nwañH$V} amD$V Q´>oS>g© ‘mbH$ adtÐ amD$V, ‘hoe na~, g§O¶ amD$V, ‘hoe na~, A{Zb eoQ>ço,

g§O¶ na~, gwXZ ZmB©H$, g§Vmof MmoS>UH$a AmXr CnpñWV hmoVo. àm. Ho$iH$a åhUmbo, AmO à˶oH$mbm ¶emMr Zem MT>bobr AgVo ˶mgmR>r An¶ehr nMdʶmgmR>r VmH$X {Z‘m©U H$am¶bm hdr VaM AmnU nwT>o OmD$ eH$Vmoo. VgoM Amnë¶mVrb Agboë¶m H$bmJwUm§Zm dmd XoʶmgmR>r {d{dY ñnYmªV gh^mJr Pmbo nm{hOo. ñnY}V ¶e {‘imbo Zmhr åhUyZ {Zame hmoVm H$m‘m Z¶o. Va ~jrg {‘idʶmgmR>r à¶ËZ Ho$bm nm{hOo. Jmodm hr H$bmH$mam§Mr ImU AgyZ Jmoì¶mVrb AZoH$ H$bmH$mam§Zr Amnbm R>gm C‘Q>{dbm Amho. {OÔ, {MH$mQ>r Am{U n[al‘ Ho$ë¶mg Z¸$sM ¶eñdr ìhmb, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. àmO³Vm H$mÝZmB©H$

åhUmë¶m, ñnYm© Am¶moOH$m§~amo~a ñnY©H$m§Zr doioda CnpñWV amhÿZ ghH$m¶© Ho$ë¶mg ñnYm© ¶eñdr hmoD$ eH$Vo. ‘wbm§Zr Amnë¶mVrb Agboë¶m H$bmJwUm§Zm MmbZm XoʶmgmR>r OmñVrV OmñV Aem gma»¶m ñnYmªV gh^mJr hmoUo JaO Agë¶mMo ˶m åhUmë¶m. àma§^r gwXZ ZmB©H$, Xe©Z amD$V, AmZ§X ZmB©H$, àdrU ~Jir, ¶moJoe Jmogmdr, àµH$me ZmB©H$, g§O¶ na~ ¶m§Zr ‘mݶdam§Zm nwînJwÀN> àXmZ Ho$bo. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ ho‘§V Jmogmdr ¶m§Zr Ho$bo Va gwXZ ZmB©H$ ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. ˶mZ§Va nma nS>boë¶m A{Ib Jmodm {gZoZ¥Ë¶ ñnY}Mo narjU {gZrnm JmodoH$a d {dbmg amR>moS> ¶m§Zr Ho$bo.

Z¥Ë¶ gmXa H$aVmZm Am{XVr ‘moaOH$a.

JmdH$admS>m ¶oWo {gZoZ¥Ë¶ ñnY}Mo CX²KmQ>Z H$aVmZm àm. am‘Xmg Ho$iH$a. gmo~V n«mO³Vm H$mÝZmB©H$, adtÐ amD$V, g§Vmof MmoS>UH$a d ‘mݶda.

ñnYmªÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ H$bmJwUm§Zm dmd … ZmB©H$ Ym|S>oída XodñWmZ g{‘VrÀ¶m am¡ß¶‘hmoËgdr g‘mamoohmMo CX²KmQ>Z Zodam, {X. 28 … {d{dY ñnYmªÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ H$bmH$mam§À¶m H$bmJwUm§Zm dmd {‘iV AgVmo. ˶m‘wio H$bmH$mam§Zr OmñVrV OmñV ñnY}V gh^mJr Pmbo nm{hOo. VgoM H$bmH$mam§Zm n«mËo gmhZ XoʶmgmR>r Ym|S>ío da XodñWmZ g{‘Vr Am¶mo{OV H$arV Agboë¶m ñnYmª~Ôb ˶m§Mo H$m¶© H$m¡VwH$mñnX Amho, Ago à{VnmXZ CÎma Jmoì¶mMo ImgXma VWm ‘mOr H|$Ðr¶ ‘§Ìr lrnmX ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo. Ymo§S>o^mQ> - Zodam ¶oWrb lr Ym|S>oída XodñWmZMm am¡ß¶‘hmoËgdr g‘mamohmMo CX²KmQ>Z ZwH$VoM Pmbo. ˶mdoir Vo à‘wI nmhþUo ~mobV hmoVo. ¶mdoir gm§V Am§Ðo ‘VXmag§KmMo Am‘Xma VWm H$bm AH$mX‘rMo Aܶj {dîUy gy¶m© dmK ho AܶjñWmZr Va gÝ‘mZZr¶ A{VWr åhUyZ ¶m ^mJmVrb gm‘m{OH$ H$m¶©H$V} Am§Vmo{ZAmo Owdm§d H$m¶mXmo, g‘mO H$m¶©H$V} àXrn eoQ> d AéUm dmK, Am¶moOZ g{‘VrMo Aܶj {dZm¶H$ gmd§V, g{Md e{eH$m§V gmd§V, I{OZXma H¥$îUZmW gmd§V d XodñWmZMo Aܶj {dQy> Zmd}H$a AmXr CnpñWV hmo˶m. gwédmVrbm g{‘VrMo ga{MQ>Urg e{eH$m§V ZmB©H$

¶m§Zr nmhþʶm§Mo ñdmJV Ho$bo. hfm© gmd§V, ‘rZb ’$S>Vo, {Xì¶m ZmB©H$, nyOm {eamoS>H$a ¶m§Zm nwînJwÀN> àXmZ Ho$bo. ¶màg§Jr Am‘Xma dmK ¶m§Zr XodñWmZ g{‘VrZo Amnë¶m ‘VXmag§KmV hm am¡ß¶‘hmoËgdr H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV Ho$ë¶m‘wio Am¶moOH$m§Mr àe§gm Ho$br. g{‘VrMo H$m¶©H$mar Aܶj ¶m Zm˶mZo hm H$m¶©H«$‘ ¶eñdr H$aʶmgmR>r gd©Vmonar ghH$m¶© H$aʶmMo AmídmgZ {Xbo. à‘wI nmhþʶm§À¶m hñVo nma§n[aH$ XrnàÁdbZmZo am¡ß¶‘hmoËgdr g‘mamohmMo CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. ¶mdoir àXrn eoQ>, XodñWmZMo Aܶj {dRy> Zmd}H$a ¶m§Mr g‘¶mo{MV ^mfU Pmbo. ¶mZ§Va amÁ¶ñVar¶ Xm§{S>¶mMm H$m¶©H«$‘ XodñWmZÀ¶m àm§JUmV gmXa H$aʶmV Ambm. ¶m ñnY}V Jmoì¶mVrb 12 Zm‘d§V g§ñWm§Zr ^mJ KoVë¶mMr ‘m{hVr g{‘VrMo g{Md e{eH$m§V gmd§V ¶m§Zr {Xbr. Am¶moOZ g{‘VrMo {dO¶H$m§V Zmd}H$a, hZw‘§V gmd§V ¶m§Zr nmhþʶm§Zm ñ‘¥{V{MÝho àXmZ Ho$br. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ d Am^ma àXe©Z e{eH$m§V gmd§V ¶m§Zr Ho$bo.

¶moJío dar ‘§{XamV AmO H$moOm{Jar CËgd {S>Mmobr, {X. 28 (à{V{ZYr) … gd©U - Hw$S>U ¶oWrb lr ¶moJoídar ‘§{XamV H$moOm{Jar CËgdm{Z{‘Îm Jmo‘§VH$ ‘amR>o n[admaV’}$ {d{dY H$m¶©H$« ‘m§Mo Am¶moOZ CÚm gmo‘dma {X. 29 amoOr H$aʶmV Ambo Amho. ˶m{Z{‘Îm gH$mir bKéÐ ñdmhmH$ma, Xþnmar AmaVr, ‘hmàgmX, gm¶§H$mir 5.30 dm. AéU ‘amR>o d gmWr hgmnya noS>Uo ¶m§À¶mV’}$ "gwadaX

g§Ü¶m' hm H$m¶©H«$‘ hmoB©b. amÌr 8 dm. Aënmonhma. 9.30 dm. ‘wbm§gmR>r JrVJm¶Z ñnYm© (d¶moJQ> 5 Vo 10 , 10 Vo 15). a{gH$m§Zr ¶m H$m¶©H«$‘mg ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV amhmdo, Ago AmdmhZ H$aʶmV Ambo Amho. ZmdZmo§XUrgmR>r {dÚmYa Vwinwio (9403298211) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.

Am‘Xma gmdim§H$Sy>Z ‘w»¶‘§Í¶m§Mo A{^Z§XZ

lr Ym|S>oída XodñWmZÀ¶m am¡ß¶‘hmoËgdr g‘mamohmMo CX²KmQ>Z H$aVmZm ImgXma lrnmX ZmB©H$. gmo~V Aê$Um dmK,Am§Vmo{ZAmo Owdmd H$m¶mXmo, àXrn eoQ>, e{eH$m§V gmd§V, H¥$îUZmW gmd§V, {dZm¶H$ gmd§V d {dRy> Zmd}H$a.

{S>Mmobr, {X. 28 (à{V{ZYr) … amÁ¶mVrb {dH$mg ¶moOZm§Zm MmbZm XoʶmgmR>r H$mb ‘w»¶‘§Í¶m§Zr à˶oH$ ‘VXmag§KmgmR>r Img {ZYr g§‘V H$ aVmZm {S>Mmobr ‘VXmag§KmVhr 15 H$moQ>tMm {ZYr ‘§Oya Ho$ë¶mZo Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Zr ‘w»¶‘§Í¶m§Mo Img A{^Z§XZ Ho$bo Amho. ‘w»¶‘§Í¶m§Zm {dH$mgmMr Vi‘i Amho ¶mMr Amnë¶mbm H$ënZm AgyZ {ZYr ‘§Oya H$ê$Z {S>MmobrMo nmcH$Ëd ˶m§Zr {gÕ

Ho$bo Amho. Am‘À¶m AZoH$ ¶moOZm§Mr nyV©Vm H$aʶmgmR>r ¶m {ZYrMm {d{Z¶moJ H$aʶmV ¶oUma AgyZ {dH$mgmbm MmbZm XoUo ¶m {ZYr‘wio ghO e³¶ hmoUma Agë¶mMo Am‘Xma gmdi ¶m§Zr gm§{JVbo. adtÐ ^dZ, A§VJ©V añVo, H«$sS>m g§Hw$b AmXr AZoH$ ¶moOZm ‘w»¶‘§Í¶m§Zm gmXa Ho$bobm AgyZ ˶mMr nyV©Vm H$aʶmgmR>r AmVm nmR>~i {‘iUma Agë¶mMo gmdi ¶m§Zr gm§{JVbo.

‘S>JmdmV H$bmH$mam§Mm ^ì¶ gËH$ma dminB© nmo{bg à{ejUm϶mªMm gÝ‘mZ Ho$no, {X. 28 … ‘S>Jmd ¶oWrb adtÐ ^dZmV Jmoì¶mVrb 10 Á¶oîR> H$bmH$mam§Mm Jm¡ad H$aʶmV Ambm. gXa H$m¶©H«$‘ ‘m{UH$ npãbHo$eZ d adr§Ð ^dZ ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo Am¶mo{OV Ho$bm hmoVm. ¶m H$bmH$mam§Zm à˶oH$s nmM hOma én¶o XoD$Z Jm¡adʶmV Ambo. ~{jgo Oog ’$Zmª{S>g ¶m§Zr nwañH¥$V Ho$br hmoVr. ¶m H$m¶©H«$‘mbm à‘wI nmhþUo åhUyZ gm§V Am§ÐoMo Am‘Xma VWm H$bm AH$mX‘rMo Aܶj {dîUy gw¶m© dmK CnpñWV hmoVo. adtÐ ^dZMo Aܶj VWm ‘mOr Am‘Xma Xm‘moXa ZmB©H$ ho gÝ‘mZZr` A{VWr åhUyZ Va à‘wI A{VWr åhUyZ ‘m{hVr d àgmaU Im˶mMo ‘mOr g§MmbH$ {‘{ZZmo noarg AmXr ‘mݶda ì¶mgnrR>mda CnpñWV hmoVo.

‘mohZ Hw$bH$Uu ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm Am‘Xma {dîUy dmK.

¶mdoir ~oVwb ¶oWrb H$dr à{ejH$ go~ñVm§d ’$Zmª{S>>g, H$mobdm ¶oWrb {V¶m{Ìg H$m°‘o{S>¶Z S>m¶g, Zwdo ¶oWrb g§JrVH$ma Om°Z ’$Zmª{S>g, gÎmar ¶oWrb

gm{hp˶H$ ‘mohZ Hw$bH$Uu, ImoOw©do ¶oWrb H$dr Zmam¶U ImoOw©doH$a, H$mgmdbr ¶oWrb Jm¶H$ A°§WmoZr {S>gmoPm, gmbrJmd ¶oWrb {V¶mÌ boIH$ Wm°‘g

Am§ÐmX, ‘meo -H$mUH$moU ¶oWrb bmoH$doX H$bmH$ma lr‘Vr gVaH$a, Ho$no ¶oWrb a|Xoa am°H$s JmoÝgmbdrg ¶m§Zm Jm¡adʶmV Ambo. Jmoì¶mVrb à{gÕ H$bmH$mam§Mo nWH$, Ho$noMr {H$aUm ¶m§Zr JrVo gmXa H$ê$Z H$m¶©H«$‘mbm gwédmV Pmbr. Hw§$H$ùir ¶oWrb Omo S>m¶g ¶m§Mm H$mhr H$maUmñVd Z Pmbobm Jm¡ad ¶m nwT>o H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo Vo åhUmbo. amo‘r H$m|H$UrVyZ O°g ’$Zmª{S>g ¶m§Zr {b{hbobr "a|Xoa Am{U VmMo Jm|¶' ¶m H$mX§~arMo àH$meZ Pmbo. ¶mdoir ˶m§À¶m H${dVm g§J«hmMohr àH$meZ Pmbo. hm H${dVmg§J«h ˶m§Zr d¥Õm§Zm An©U Ho$bm. ñdmJV {Z‘ram ’$Zmª{S>g ¶m§Zr Ho$bo. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ JmoqdX ^JV ¶m§Zr Ho$bo Va bog ’$Zmª{S>g ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

dminB©, {X. 28 (à{V{ZYr) … dminB© nmo{bg à{ejU H|$ÐmV ¶eñdrnUo à{ejU nyU© Ho$boë¶m d Mm§Jbr H$m‘{Jar Ho$boë¶m EHy$U ~mam OUm§Mm Jmoì¶mMo {dÚ‘mZ Cn‘w»¶‘§Ìr ’«$mpÝgg {S>gmoPm ¶m§À¶m hñVo gÝ‘m{ZV H$aʶmV Ambo. gÝ‘m{ZV H$aʶmV Amboë¶m à{ejUm϶mªZm {d{dY ñVamda Mm§Jbr H$m‘{Jar Ho$ë¶mZo ˶m§Mr 227 à{ejUmWr©§H$Sy>Z {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. dminB© nmo{bg à{ejU H|$ÐmÀ¶m 44 ì¶m VwH$S>rVrb EHy$U 227 à{ejUm϶mªZm enW XoʶmV Amë¶mda Vo H$m`‘ñdê$nr nmo{bg Im˶mV XmIb Pmbo AmhoV. ’«$m{Ýgg {S>gmoPm ¶m§Zr Amnë¶m ^mfUmVyZ nmo{bgm§Zr Im˶mMm Moham ~XbʶmgmR>r à¶ËZ H$aUo JaOoMo

~m~m§À¶m ñdßZm§Mm ‘r {~ëS>a … S>m°. Am‘Q>o S>m°. Am‘Q>o Xm§n˶m§Mr {S>MmobrVrb {deof ‘wbm§À¶m emiobm ^oQ> {S>Mmobr {X. 28 (à{V{ZYr) … ‘hmamo½¶m§Zr OrdZmVrb Xþ…I {dgê$Z AmZ§XdZmV Joë¶m 42 dfmªV {Xboë¶m ¶moJXmZmbm d§XZM H$amdo bmJob. ~m~m Am‘Q>o§Zr Oo H$m¶© Ho$bo d ˶m§Zm Á¶m§Zr Á¶m§Zr gmW {Xbm ˶m‘wio AmO ¶m {R>H$mUr e¡j{UH$ gmd©O{ZH$ g§ñWm Cä¶m

am{hë¶m. ho EHy$UM H$m¶© à{VHy$c n[apñWVr ~m~m Am‘Q>§oZr gmܶ Ho$bo. ~m~m§À¶m ñdßZm§Mm ‘r {~ëS>a AgyZ g‘mOmÀ¶m ghH$m¶m©Mr JaO Agë¶mZo CX²Jma AmZ§XdZMo S>m°. {dH$mg Am‘Q>o ¶m§Zr {S>Mmobr ¶oWrb ^oQ>rV H$mT>bo. {S>Mmobr ¶oWrb Ho$ed godm gmYZm

g§Mm{bV Zmam¶U Pm§Q>ço {deof (‘{V‘§X) ‘wbm§À¶m emiog H$mb ˶m§Zr ^oQ> XoD$Z ‘wbm§Mr d nmbH$m§er g§dmX gmYbm. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda S>m°. ^maVr Am‘Q>o, g§ñWoMo Aܶj gmJa eoQ>ço, S>m°. JwéàgmX H$mnS>r, A°S>. gVre gmoZH$ , Ho$VH$s

S>m°. {dH$mg Am‘Q>o ¶m§Zm ñ‘¥{V{MÝh àXmZ H$aVmZm S>m°. JwéàgmX H$mnS>ro. gmo~V S>m°. ^maVr ‘Q>o, gmJa eoQ>ço d BVa.

({S>OrQ>b ìhrOZ)

ImZmobH$a AmXr CnpñWV hmoVo. S>m°. Am‘Q>o ¶m§Zr Am‘Q>|Mo Hw$ð>amoJrgmR>r Mmbdbo H$m¶©, g‘mOmÀ¶m ~KʶmMm Ñ{ï>H$moZ d EHy$UM AmZX§dZmVrb IS>Va àdmg ¶m~m~VMm OrdZnQ>M CbKSy>Z XmIdVmZm AZoH$ AmR>dUtZm COmim {Xbm. ˶mdoir CnpñWVm§Mo S>moio nmUmdbo, Hw$ð>amoJr§g‘doV dmdaVmZm H$emàH$mao AZw^d Ambo ¶m~m~VMo AZoH$ {H$ñgo ˶m§Zr gm§{JVbo. {deof (‘{V‘§X) ‘wbm§Mr XoI^mb H$aVmZm {S>Mmobr emioV Mmbdbobo H$m¶© ho na‘oídar godm H$m¶© Agë¶mMo S>m°. Am‘Q>o ¶m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo. S>m°. ^maVr Am‘Q>o ¶m§Zr {deof ‘wbm§À¶m Amamo½¶mMr H$miOr, nmbH$m§da Ambobr O~m~Xmar d ˶mbm g‘mOmÀ¶m ghH$m¶m©Mr H$er Amdí¶H$Vm Amho, ¶m~m~V ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. {deof ‘wbm§À¶m OrdZmV ~Xb KS>dʶmV ¶m emioMo ¶moJXmZ Agë¶m~Ôb ˶mZ§Va AmZ§X 춺$ Ho$bm. S>m°. JwéàgmX H$mnS>rZr ñdmJV Ho$bo. S>m°. ^maVr AmnQ>|Zr ~m~m Am‘Q>o§À¶m H${dVm JmD$Z XmIdë¶m. gyÌg§MmbZ {Xnm Om^io ¶m§Zr Ho$bo Va ‘H$a§X H$m‘V ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. ¶mdoir ‘wbm§Zr gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ gmXa Ho$bo.

dminB© nmo{bg à{ejU H|$ÐmV Mm§Jbr H$m‘{Jar H$aUmè¶mMm gÝ‘mZ H$aVmZm Cn‘w»¶‘§Ìr ’«$m{Ýgg {S>gmoPm. (à‘moX gmd§V)

Amho Ago åhQ>b.o Jmoì¶mÀ¶m {dH$mgmV nmo{bg Im˶mMo ¶moJXmZ ‘hÎdmMo AgyZ nmo{bgm§Zm ^oS>gmdUmè¶m g‘ñ¶m {ZdmaʶmgmR>r gaH$ma à¶ËZ H$aUma Amho.,Ago ˶m§Zr

AmídmgZ {Xbo. ñdmJV g§O¶ qgh ¶m§Zr Ho$bo. VX²Z§Va à{ejUmÀ¶m H$maH$XuV Mm§Jbr H$m‘{Jar Ho$boë¶m AãXþb aPmH$, {ZpIc ZmB©H$, V¥ár gmd§V,

àVmn doirn, amhþb XogmB©, amO|Ð {H$ZioH$a, àem§V dm¶§JUH$a, {demb JmdH$a, e‘emX ZXm‘ ¶m§Zm ‘mݶda ‘§S>imÀ¶m hñVo Jm¡a{dʶmV Ambo.

n¡am JmdmV {dH$mg ¶moOZm§Mm ew^ma§^ {S>Mmobr, {X. 28 (à{V{ZYr) … ‘¶o n§Mm¶V joÌmVrb n¡am JmdmV gw‘mao 7 H$moQ>r IyM©Z {d{dY {dH$mg ¶moOZm§Mm ew^ma§^ Cng^mnVr AZ§§V eoQ> d n§Mm¶V gXñ¶m§À¶m CnpñWVrV H$µaʶmV Ambm. ¶mdoir Cng^mnVr AZ§V eoQ> ¶m§À¶mg‘doV gan§M drUm MmoS>UH$a, Cngan§M Za|Ð ‘¶oH$a, n§M Za§oÐ Vmar, {dO¶ nmoio, {dídmg MmoS>UH$a, g‘ra åhmngoH$a, g§Xrn

Xo{dXmg, gw^mf gmiJmdH$a AmXr CnpñWV hmoVo. ‘¶o ‘VXmag§KmMm gdmªJrU {dH$mgmbm MmbZm XoʶmV ¶oV AgyZ ZdrZ ¶moOZm d n¶©Q>Zmbm AmH${f©V H$aUmao àH$ën gmH$mê$Z ñWm{ZH$m§Zm amoOJmamMr g§Yr CnbãY H$aʶmgmR>r Img ¶moOZm AmIUma Agë¶mMo Cng^mnVr AZ§V eoQ> ¶m§Zr gm§{JVbo. gan§M drUm MmoS>UH$a ¶m§Zr

n§Mm¶V joÌmÀ¶m {dH$mgmbm MmbZm XoʶmgmR>r gd© à^mJmV g‘mZ {dH$mg gmYUma Agë¶mMo gm§{JVbo. {dO¶ nmoio ¶m§Zr n¡am JmdmV {dH$mgmbm MmbZm {Xë¶m~Ôb Cng^mnVr§Mo Am^ma 춺$ Ho$bo. ¶mdoir JQ>ma ¶moOZm, añVm ~m§YH$m‘ AmXtMm ew^ma§^ H$aʶmV Ambm. ¶mdoir gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mMo A{YH$mar CnpñWV hmoVo.

n¡am ¶oWo {dH$mg ¶moOZm§Mm ew^ma§^ H$aVmZm Cng^mnVr AZ§V eoQ>. gmo~V gan§M {dUm MmoS>UH$a, {dO¶ nmoio d ZmJ[aH$. ({S>OrQ>b ìhrOZ)


29goa6_Layout 1 28-10-2012 19:40 Page 1

6

Jmodm ³bmgr’$mB©S>

gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

‘Obm, E qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘moa, nUOr. XÿaÜdZr 0832 - 2431014, Imobu, ‘ima, IOB ~±Ho$Odi 9764234786, 976565781, 83, ñdßZnyVu ~§Jë¶mMm n{hbm ‘Obm h t t p / / w w w . v w f r a s e r . c o m / 85. (www.bidindia.com) (S>rE) {bìh bm¶gÝg VËdmda é. (~rHo$Eg) ---------------------20,000/- Xa ‘{hZm XoUo Amho. --------------------- Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r. VËdarV g§nH©$ gmYm H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm. Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘. Eñgr, …- 9421246778/2431550. X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm dm{f©H$ VÎd- ~r~rE, ~rgrE, E‘~rE, E‘grE AmXr {d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, mda H$ma ^mS>çmZo {‘iob. MmbH$hr Aä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm {‘iVrb. {ddmhmgmR>r {deof àdoe ¿¶m. Aä¶mgH«$‘ nyU© hmoVmM ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ gO{dboë¶m H$mahr CnbãY. g§nH©$ A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶ 10,000, 11000, 12000, 15000., 9823966474, 9421300462 A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ (grE‘) 12000, 14000, 16000, 18000, --------------------- g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr 2726715. Eg. Oo. gr. 2733895, $ $ hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, Xþé$ ñVr H$ê$Z Xo$ Vmo. ˶mV> Amåhr 2733897 (S>rE). ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, VÁk AmhmoV. g§$nyU$© Jmoì¶mV $godm $ > > > $ ---------------------$ > $ XmoZmnmdbm,$ VmiJmd, gm§VmH«y$P, > Vw‘Mr$ AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$m {‘iob. g§nH©$ 8806061787, nd©ar Am{U H$i§ > JwQ> AmXr ^mJmV 0832-3205554 (Eg¶y>) qH$dm {n¶mZmo, H$s ~moS>©da CnbãY. $ $ dmO{dʶmg > {eH$m. {eH$dUr $ >$ $ g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© --------------------- CnbãY. g§nH©$ ~m°ñH$mo -Vwåhr Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka gOdy 9209141911. (grAmoEZ) 9271293185. $ >$ $ > $ ---------------------- BpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm. dmñH$mo V ‘mo’$V$ Z{gª J à{ejU. $ > > Amåhr ñd¶§nmH$KamMr gOmdQ> g§nH©$ 9422971157 (EgEZ) ’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ, >$ $ $ $ $$ > > $ ObVaU$ Vbmd, {gŠ`w [ aQ>r, bhmZ $ $ $ gw§Xaar˶m H$aVmo. Vohr Vw‘À¶m ---------------------$ ‘wbm§g> mR>r JmS>©Z Agbobo AnmQ>©‘o§Q> {Iembm nadS>ob Aem XamV. a°ån$ $ > hmVmiUr, {d‘mZVi$ $ $ $ Ý$d¶Z AmXr à{ejU $ ZdrZ >~°M ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho. (g§nH©$ -$ 9326467577) H$m¶m© > $ --------------------$ Z gwê$. Am¶EQ>rE, > g§n$ H©$ … >9665379706 EH$ gßQ>|~anmgy > $ --------------------> -A‘o [ aH$Z H§ $ nZrV H$m‘ {‘idm. E’$Am¶EQ>rE, àdo e mgmR>r g§nH©$ Q´>oS> >$ $ $ > > KmoJi, ‘S>Jmd ¶oWo Mm§Jë¶m J¥{hUr, ZmoH$aXma,$ $ {dÚmWu qdJ BpÝñQ>Q>çyQ>. B§Q>aZ°eZb EAa $ gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2 H$mo>U$ mbmhr > ‘|Q>. nUOr 2228378, ‘S>Jmd g§Yr.$ ^anya H$‘{dʶmMr ‘°ZoO $ > $ > ~oS$>ê$‘ hm°> b {H$MZ AnmQ> ‘ © Q | > CnbãY. 8605599420 $ > > > $ > >$ g§ Y r. à{ejUmMr gw { dYm Amho . >$ $ $ > > $ >> ³b~hmCg, ObVaU Vbmd> ¶m§gh g§n$ H©$ E{bem > -$ 922644249, > > $ $ > timpanajim@yahoo.com, > > > > dmVmZwHy$bZ www.timeindia.com/online>> > > > > ì¶dñWm, {H$MZ > > 9326115949. $ $ $ >$ > H°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. g§nH©$ --------------------- traveledu.com (Am¶EZQ>r) >$ > 9823012409 (grE‘) $ nmoV©wJ$rO amï´>r¶Ëd EH$ $ $ Vo> VrZ ------------------------------------------$ ‘{hݶm§V$ {‘idm. Vw‘$À¶m Owݶm AmR>dr, Zddr, Xhmdr, AH$amdr, ‘mS>ob, {Wdr ¶oWo J«rZ ìøy H$m°bZrV ~mamdr (Jmodm ~moS>)© ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m à{H«$ ¶m AS>br > Vi‘Oë¶mdarb H$mJXnÌmMr $ > > Agob 65 Mm¡ag ‘rQ>aMm d¡>¶{º$H$> $ $ XoD$. {Z¶{‘V {eH$dUr, > âb°Q> $^mS>çmZo XoUo Amho. Va$ Vrhr nyU© H$ê$Z dZ ~oS>ê$‘ {eH$dUr qH$dm Kar ¶o D $Z {eH$dUr. $ $$ $ > A°Q>oQ>ñQ>oeZ, pìhgm {‘idyZ XoD$.$ gH$mir, > Xþnmar qH$dm g§Ü¶mH$mir $ g§nH©> $$ 9158997719 (EHo> $Eg) $ > > $ $ Vgo M nmo V © w J mb‘ܶo {d‘mZVimdê$Z > > ---------------------Vw‘À¶m $ gmo¶rÀ¶m doir CnbãY. $ $ g§nH©$ $ $ $ > dmhVyH$ gw{dYmhr {‘iob. > H$mVm©Amo 8390976084 $ (S>rE) $ $ $ $ > Vgo > M nmgnmoQ>©Mo H$m‘ > > ---------------------$ {X {gXmXmo $ $ $ $ OmJm hdr $ H$ê$Z {‘iob.> > g§nH©$ $ ’«°$Ýg‘$ $ $ ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, å¶wam{g¶mo dmP 0832 - 2550257, {ddmh{df¶H$ $ $ ~mUmdbr n[agamV $H§$nZr 9627430238 > $ $ i - > gH$mir h°nr ‘°aoO ã¶y$ amo Jmod>> m. H°$W{bH$ qH$dm (do $ $ $ $ Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, > > $ $ Xþnmar$ qhXÿ§gmR>r 8.30 Vo Xþnmar 1.30 Am{U OmoS>rXma {ZdSy >Z XoUmar {dZm’${Z©> $Ma¶wº$ > 1/2/3 âb° Q > $ > 3.30> > Vo> > gm¶§. $7. R>mUm, Hw$Ç>mir,$ g§ñWm. g§n> H©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg VmËH$mi $ > > $ hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q$>b [a¶b Jmod> $m. (Am¶EZS>r) $ H$am. 9822482970. Jmo$ n$Zr¶ BñQ>oQ>, 952746241, $ $ n°H$g© A±S> ‘yì$hg© {b. ^oQ>rgmR>r. AmJadmb $ $ $ 9236195911. (EEZgr) $ $ $ > > $ XOm©$ M$ r happymarriagebureau.com 1987 nmgyZ Aìdb > > > AmKmS>rMr $ H§$ nZr.$ VUmd‘wº$ Á¶mo { Vf, ’| $ J‹ e w B © , dmñVy {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 > $ $ $ 6001500, $ 9326101181. $ > $ AmnU H$mo‹U ˶m g‘ñ¶m§ Z r ÌñV > (EZS>r) > > $ $ > AmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$ $> > $ $ >$ > CnbãY >$ $ g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào‘, > > > Q>, ‘yb {ddmh,$ derH$aU, $ µKQ>ñ’$mo $ ñnoAanmQ>© d B§OrZ ZgUo> > AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«ñV XþMmH$sMo > $ . g§nH©$ … $ Am° B © b {dH$Uo Amho AmhmVµµ? ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘r > > $ 8421766007. B‘o b … Vwåhmbm AënmdYrV VmoS>Jm H$mTy>Z XoVmo. 11 doim gwd$U©nXH$ {‘i{dUmao angels.goa66@yahoo.com > > $ $ $ n§. n§H$O e‘m©. 09878234791 - (~rEgEZ) $ 909478655529 (EZS>r) $ --------------------> > $ $ $ > ---------------------$ $$ $ $ ZdrZ Agboë¶m XmoZ 32 B§Mr $ $ $ $ $ Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$ EbgrS>r , XmoZ ßbog ñQ>oeZ. > $ > > >> g‘ñ¶m§da d¡{XH$ $ IJmo> b${dÚo> Ûmao gmo~V grS>r ‘mo’$V {dH$UoLAmho. VmoS>Jm H$mTy>. C{eam {ddmh, ì¶dgm¶, ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, g§nH©$ … 9689426339, 9765395391. (E‘grS>r) AmOmanU, H$mbgn©, ‘m§ $ > J{bH$, $ > --------------------{nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVye$m§Vr. Amåhr $ nyOm, AZw $ ð>mZ, ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. > H$ÝgbQ> >$ Amåhr g§JUH$s¶ n{ÌH$mhr ~ZdyZ $ $ $ $ Ýgr > $ $ K XoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf H|$Ð, >> $$ å¶w Q > o e Z, nm{Q>© e Z, ‘mb‘Îmo À¶m 9665690469 , 9665251097. > $ > $ H$mJXnÌm§> Mr N>mZZr, VgoM Zm|XUr ewëH$ 100 > (Am¶EZSr) $ én¶o$ . $ ‘mb‘ÎmoMr nmhUr, H$mJXnÌm§ $$ ---------------------> $ M> r ---------------------$ $ > {dOoVo {‘¶m Abr ^mB© Zm|XUr, Vw‘À¶m O‘rZOw‘ë¶mMr d OJ^amVrb $ gwdU©> nXH$ $ > > {ddmhoÀNy> Jmo‘V§ H$s¶ ór $ gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶$ XoVmV. ‘mb‘ÎmoÀ¶m$ ì¶dhmam§g Vw‘À¶m > mR>rÀ¶m godm nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da $ Ho$di 21 Vmgm§V$ g‘ñ¶m Xÿa H$ê$.$ CnbãY. g§nH©$ > VwH$mam‘ Zm|XUr H$am. wwwpeoào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, 8 8> 8 8 8 >9 0 2 7 9 . pletable. $ com g§nH©$ $ derH$aU, > H$mir OmXÿ AmXr $ > $ $ > 9049350366 (~rEg) www.servicegoa.com $ Vw‘À¶m > $ g‘ñ¶m§nmgyZ gw$ Q>ʶmgmR>r. $> $ $ > --------------------IaoXr {dH«> $s > $ VS>m OmD$ Xo$V {dídmgmbm Amåhr $ $ {dXoer -Amo g rAm¶, nrAm¶Amo Zmhr, ¶mMr ImÌr ~miJm. g§nH©$ $ Lx for immediate Zen $ > (’$m°aoZg© bm°)$ H$m¶ÚmMr> H$m‘o. Maruti 09718431492. (S>ãë¶y EZ) $ $ Dec 2003 $ $ $ $ Sale Model ---------------------- ‘wXVrnojm OmñV {Xdg {Zdmg, nmgnmoQ>© hadbm¶, ‘m¶Xo> er Contact J. D. Fernandes $ $ $ $ $ Opp. $ Muncipal Garden OmʶmMr nadmZJr {‘idm¶Mr¶, $ $ AW© Am{U ì¶dgm¶ $ $ $ Panjim Goa Tel. No. $ $ $ A{Zdmgr ^maVr¶m§À¶m (EZA$ $ 2225337 2228004, Timing $ > $ / $ maAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMr H$moUVo$hr dmhZ IaoXrgmR>r $ gmoS>dy Vgo$M ‘¥Ë¶ynÌ$ d Form> 10 to 1,& > 3 $to$ 8 p.m. $ g‘ñ¶m AJXr ‘m‘wbr > H$mJXnÌm§ À ¶m $ > ‘mb‘Îmog$ §~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r AmYmao {dÎmgmø > CnbãY. > ‘mb‘Îmm CnbãY $ ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m 9158011412 (grAmoEZ). $ > $ $ g‘w Ð {H$Zmµ è ¶mbJV, gw§Xa OmJoVrb --------------------{XdgmV {‘iob. $$ $ > $ > -$ qgJb $sgmR>r XþH$mZ CnbãY g g§nH©$ 992371580, 8805917681 AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZw $ $ ma {dH« $ $ > > >> $ hmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38 nmM$ dfmªn> ¶ªV$ >pìhgm ‘wX> V dmT>, (~rEgEZ) $ $ $ >> > ---------------------- pìhgm àH$mamV ~Xb, ‘wX>VrZ§V$aMm bmI> én¶o. g§n$H©$ 9921411469, $ > ‘m¶Xoe> r naVʶmMr ‘w$ ^m 9921687920 nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 {Zdmg, (EEZgr) $ $ ImOJr bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§nH©$ … {‘i{dUo B˶mXr >H$m‘m§gmR>r g§nH© ---------------------> > $ 9623852334. (grE‘). 9637169333, 9823023446, $ > -Zmdo b r ¶o W rb ñH$mo S >m emo ê $‘ Odi $ > > $ $$ $ ---------------------9 1 5 8 6 6 3 1$ 7 3 . añ˶mbJV 25 Mm¡ a g‘rQ>aMo XþH$mZ $ $ visasolutionsgoa@yahoo.in. > ^mS>çmZo CnbãY. $ $9763390085. $ > ì¶dgm¶ CnbãY $ > $ $ w w w v i s$a s o l u t i o n s g o a . i n (grEgQ>r) $ $ $ (EEZgr) > ‘S>JmdmV 85 Mm¡ag‘rQ>aMr > $ >VrZ ao{’«$Oao Q > a , S>rn ’« $ sOg© , dm° q H$J ---------------------> $ > > $ XþH$mZo ^mS>çmZo CnbãY. > Hy$bg©À¶m XþéñVrgmR>r VgoM pñnëQ> $ añ˶mbJVÀ¶m e¡j${UH$ $ $ Vi‘Oë¶mda, EAaH§${S>eZg© ~gdyZ XoD$. g§nH©$ OmJo V . emo ê$‘, > ~±Ho$gmR>r $ H§$> nݶm, gmB©amO > ao{’«$OaoeZ, Cn¶¶w º $. g§ n H© $ 9823880813 > > >> $ EAaH§${S>eqZJ, ZmB©H$dmS>mo$ , H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$J $ H$i§JwQ>, ’$moZ 8805839485. E‘.gr.Eg.B©. grgrEZE, $ > > $ grgrEZnr$ > (EHo$Eg) Aä¶mgH«$‘$ ‘m¶H«$mogm°âQ>, OmJm hdr > --------------------- grAm¶EggrAmo narjm $$ H|$Ð, $ AmJer n[agamV$ Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$m Am¶nrOrEQ>rB© Eg Q´>oqZJ$ ‘S>Jmd Jmodm doëhm qH$dm $ $ A‘o[aH$Z H§$nZrbm VmËH$mi Am{U $ nUOr > 9960166606 > $ 300 Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAa$ $ Amho. AY©d$ oi, > nyU>©doi $ Amdí¶H$Vm.$ ---------------------- Q>m¶Q>b Agbob> m ßbm°Q> hdm $ > $ $ AZw$ ^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. > ¶yOrgr /$ S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ $ > g§n$H©$ > $ 9158207608, > $ > H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶o B © b . g§ Y r $ 9921580104 $ > $ $ XÿañW {ej‹U, E‘~rE, E‘grE, >> Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr$ Amho. E‘EgS>ãë¶y >, ~rgrE, > ~r~rE, > ~r.> ---------------------$ $ g§nH©$ $- >‘mݶyEb 9767570783 $ > H$m°‘, E‘ E (gd© {df¶),$ ~r. E µ(gd© {Zdmgr àH$ën, ì¶mdgm{¶H$ (grE‘) $ > $ {df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~r AmñWmnZo, eoVr Am{U Am¡Úmo{JH$ --------------------$ > g§$nH©$ ~mbmOr$ AmñWmnZm§gmR>r Jmoì¶mV H$moU˶mhr $ Eñgr (gd© > {df¶). nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. > ’$ AmH$mamMr > $ OmJm hdr> Amho.$ g§nH©>$ BpÝñQ>Q>çyQ> Am° nmgnmoQ>©, gd©$ àVr $gmjm§{H$V > $ $ ìhr. L> S>ãë¶y $ ’«°$g>a $ H$ê$Z$ {S>ñQ>§$Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r$ - 64, {Vgam 8308196113 $ $ $ > $> $ $ $ > > > $ > > $ $ $ > >> $ > $ $ > $ $ > > $ $

OmJm CnbãY

{‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m nmoV©wJmb‘YyZ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ 8390701197.

$ >

[a¶b BñQ>Qo >. www.vwfraser.com (~rHo$Eg)

nm{hOoV Mmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>a nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. (Am¶EZS>r). ---------------------Iam~ Pmbobo ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr VgoM Egr, ñHy$Q>a, BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZaoQ>a {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 8805495115. ---------------------$ $ Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 9764717918.

$ >

ZmoH$ar {df¶H$ $ Am°’$sg H$m‘mgmR>r àm‘m{UH$, > ‘oh$ZVr ‘wbo / ‘wbr nm{hOoV, Q´>o{Z§J‘ܶo ‘{hZm $H$‘dm$ 8000,> 12000, d¶ {ejU 8-12> $ > > 18-30 dr > g§nH©$ - ’$m|S>m Jmod$m 8857004778/9545475732. $ Jmoì¶mVrb ZdrZ $~«m°MoggmR>r {d{dY > nYmH$arVm > >‘wb$o >/ ‘wbr ËdarV nm{hOoV > (na‘Z§Q> $Om°~) d¶ {ejU $ AZw^dmMr AQ> Zmhr Oo$ dU/ amhUo ‘mo$ ’$V > > g§n$H©$ 8975234146/8180858486. > $ $2> H$i§JwQ>$ ¶oWrb aoñ$ Q>m°a§Q>gmR>r ñd¶§ $ nmH$s> 1, ~ma~m°¶ 6 ‘XVZrg > $ > V. CÎm‘ > > ËdarV nm{hOo nJmamghrV amhʶmMr d Ood$UmMr ì¶dñWm g§nH©$ - {nQ>a … 9096791885, A{^‘ݶw > … 9552277011. >$ $ > $ > $ 100$ >Q>¸$o Om±~ J±aQ>> r (EH$m${XdgmV)$ $ ßbm§Q> Am{U Am°{’$g‘ܶo Om°¶ZrJ ‘wbm/‘wbrMr ^aVr nJma 6000 Vo $ + amhmUo + Oo$dU + ‘°S>rH$b $ 14,500 ‘mo’$V >g§> nH©$, 8390779204 $ $ amo~r. >> /8308367759 $ KmoJi - ‘S>Jmd ¶oW$ o 15 dfmªnmgyZ$ à{gÕ Agbo > ë¶m > H§$nZrV Am°{’$g$ H$m‘mgmR>r 18 $ Vo 28 $ > > d¶mo > J$ Q>mVrb > >> ‘wb$ o nm{hOo V . ‘{hZm nJma 6500$ Vo $ > $ 12000. g§$ nH©$ … 8975732134, > $ 8378012544. $ $ {bMrg ñnm$ Am{U gbyZgmR>r bo{S>O ã¶w> Q>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa nm{hOo. g§nH©$ … 7507832024 > ---------------------$ $ > > $ $ EH$m ImgJr $ H§$nZrbm> $ ’$moZ $ CËnmXZm§Mr KoʶmgmR>r $ $ d Amnë¶m ‘m{hVr bmo H $m§ Z m Xo ʶmgmR>r$ nmÌ $ > C‘o$ Xdmam§$ Mr Amdí¶H$Vm $Amho. B§J>«Or$ $ à^w$Ëd Agmdo Am{U> qhXrda > $ . $g§JUH$$ Am{U B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. $> $ dr > C‘oXdma $ {H$‘mZ 12 CÎmrU© > $ $ Agmdm. H$m‘mMr doi gH$mir 10 Vo gm¶§H$mir 7. Xþnmar 2 > Vo amÌr 8 ¶m doioV 8421928485 da g§nH©$ > > $ > gmYmdm. $ gmo$~V H$mJXnÌm§À¶m àVr d$ XmoZ N>m¶m{MÌo $ AmUmdrV. $ ---------------------$ $> Jmo‘§VH$s¶, H$m°pÝQ>Z|Q>b$ Hy$H$, XoI^mb n¶©dojH$, Bbop³Q´$ >eZ,> Egr > à{ejUmWu, $ > > > ‘oH°$${ZH$,$ > nXdrYa > $ > > >Vgo > M> > H$m¶m© > b¶ >à‘wI,$ ì¶dñWmnH$ $ > > $ H$bm XmbZ {dH« > $s A{YH$mar Bìh|Q> H$mo Am°{S>©ZoQ>aMr Amdí¶H$Vm Amho. g§nH©$ nUOr‘ BZ, ‘im, ’$m|VmBÝhmg, $ 9823068136, $ $> 2228136. $ > nUOr, $ panjiminn@bsnl.in > $ ---------------------> > nmQ>© Q>mB©‘, ’w$b Q>mB©‘ ‘wbo Am{U ‘wbr $$ $ $ $ V. $ AZw $ Mr nm{hOo ^d d $ nmÌVo $ $ $ $ Amdí¶H$Vm Zmhr. g§nH©$ - Mm§$ Xÿ $$ ’$m‘©gr, ‘mH}$Q>, nUOr, $ > $ > 9420818776. $ > $> ----------------------H$i§JwQ> ~rM> ¶oWrb hm°Q>obgmR>r > Hw$H$ d [agoßeZ{ZñQ>> doQ>a,$ B§{S>¶Z $ > nm{hOoV. g§$ nH©$ … 9822334749, $ > $ 9822168680. $ $ ---------------------> H$mobdm$ ¶oWo gm’$g’$mB© $ H$aʶmgmR>r ~mB© nm{hOo. Mm§Jbm nJma.$ $g§nH©$ … $ $ 8805515681. --------------------$ $ AZw^dr Hw$H$ nm{hOo. åhmngm ¶oWrb $ $ H$ $nJma. $$ Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f© $ > > > g§n$ H©$ … 9850754315, 6450149. > $ Q> gmoZ$r, > noZmgmo$ZrH$, g°‘gmoZmB© > > H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh (nwéf) ‘S>Jmd Am{U nUOr $ emoê$‘gmR>r nm{hOo. ‘w$bmIVrgmR>r gmoZr $emoê$‘,> J«og $MM© > , ‘S>Jmd $ ¶oWo à˶j ^oQ>mdo. g§nH©$ > … 9822121228. $ $ ---------------------$ $ Jmo$dZ Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ $nm{hOo >>. AmH$f©H$ $nJma, amhUo d OodUmMr gmo¶. g§nH©$ … 9822158550. $ --------------------$ > $ hoëna, n°qH$J‘ܶo> $ H§$nZr‘ܶo > $$ H$m‘ H$aʶmgmR>r 18 Vo 29 df} $ > $ d¶moJQ>mVrb ‘wbr- ‘wbJo $ > $ $ > $$ >

$ $ > $

$

$ $ >

$

nm{hOoV. {ejU 8 Vo 15 dr Agmdo. ‘{hZm nJma 7500 Vo 9500. amhʶmMr Am{U OodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. 8554053158, 7350875297. --------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$. > $ Amamo½¶ gw{dYm > $ gm§YoXþIr, $öX¶{dH$ma, AñW‘m, gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da Cn¶wº$ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. Jmoì¶mV ¶m Am¡f> Ym§À¶m $ àMmamgmR>r àMmaH$ hdoV. g§nH©$ 9867249859, 902060720. $ ---------------------$ > amo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm h°nr ‘°aoO ã¶y $ $ > $ >Z XoUmar qhXÿ§gmR>r OmoS$>rXma> {ZdSy g§ñWm. g§nH©$ gmYm$ qH$dm EgE‘Eg> $ $ H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r.$ happymarriagebu> $> $ reau.com Zm|XUr ewëH$ 100 $ > >> én¶o. $ $ ---------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘V§ H$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da wwwpeoZm|XUr $H$am. pletable. com $ g§nH©> $ $ $ > $ 9049350366 > (~rEg) > $ ---------------------$ > ,Iw$ fI~a ,IwfI~a IwfI~a $> EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§Zm ¶mo½¶ > CnMma Am[U ImÌrera Cnm¶. $> d CnMma Am¶wd}XrH$ Am¡fYr $ > nÜXVrZo Am‘À¶mH$S>o n¶m©¶ CnbãY Amho. ê$½Um§Zm $g§> nH$m©gmR>r> S>m°.ehm. > $ $ $> ‘mo~mB©>b - 9922535437, (grE‘). $ ---------------------$ $ $ [d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o > $ $ ¶mo½¶ g‘wnXoeZ, ‘mJ© > Xe©Z Am[U $ Zì¶m nÜXVrZo CnMma Ho$bo OmVmV. > > > [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma > $ $ $ > nÜXVr.$ ‘Yw‘oh, ‘wi$ ì¶mYr $> Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. WoQ> g§nH©$ gmYʶmgmR>r-Am¶w d}X [³b[ZH$, > dmS>o-$ dmñH$mo.$ ‘mo$ ~$mB©b7798103591.(EgEZ). $> $ > $ $$ ---------------------$ $ > [d[dY AmOmam§ da $ > b¢[JH$ > Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©$ Xe©Z VgoM [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr. > ‘Yw‘> oh, ‘wi>ì¶mYr Aem> [dH$mam§ dahr ImÌrZo > BbmO $ H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ gmYʶmgmR>r -Vw$ Hy$$ [³b[ZH$ > > > ,[gZo [dem§ $ V Odi$ ,‘S>Jmd$ .‘mo~mB©b-> $ 9822155821(S>rE). $ > > $ ---------------------$ > $> > da Am‘À¶mH$S>o > > ¶mo½¶ b¢[$JH$> AmOmam§ g‘wnXo$ eZ ,‘mJ© > Xe© > Z VgoM [b§$J$ $ bhmZ> $ ¶mdahr $ $ ImÌrera $ CnMma > nÜXVr.Ow $ > ZmQ> ‘Yw $ ‘oh,‘wiì¶mYr$ Aem $ [dH$mam§dahr ImÌrZo > BbmO H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ -’$m|S>m [³b[ZH$, H°$’o$ $ ^mogbo Odi, ‘mbr‘-~oVr. Anm±B©Q> $ > $ > Ko> dyZM $ ¶oUo. $ ‘mo~mB©b9881889650,9673094890(Eg) > > $ ---------------------> $ $ ^mS> $ ç>mZo> Xo$U$ o $ > $ $ $ ‘S>JmdmV,$ AmHo$, $’$mVmoS>m©, ~moS>m©$ , $ br ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ Zmdo $ $ âb°Q> > ^mS>çmZo $ $ $XoU> o Amho > . 1~rEMHo $ ¶m~m~V$ g§nH©$ gmYʶmgmR>r$ BñQ>o $ > Q>, ‘mo~mB©bH$m°ÝQ>rZ|Q>b $[a¶b $ > 9527463241(EEZgr) H$mobdm > ¶m ^mJmV gd© gmo> ¶tZr¶wº$ 3~oS>ê$‘,$ nyU© ’$[Z©Ma¶wº$ Egr âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$$ g m$ Y Ê ¶ m g m R$ > r - , ‘ m o ~ m B © b -> $ $ $ $ >> ) $ 9860747952.(~rEgEZ $ $ ---------------------> > T>dir-’$m|S>m ¶m ^mJmV gd© $ º$ 2~rEMHo$, ‘w»¶$ gmo$¶tZr¶w $ añ˶mda âb°Q> ^mS>çmZo > $ XoUo Amho. g§nH©$ gmYʶmgmR>r-, ~«moH$a, ‘mo~mB©b-9423884800. (~rEgEZ). > > > > > > $ $ Á¶mo[Vf $ $ H$moUVrhr g‘ñ¶m Agmo ¶mda ImÌr[ea BbmO. d¶¡º$sH$ g‘ñ¶ooda ‘mJ©Xe©Z d g‘wnXoeZ. OrdZmV Ambo> b> o AZo$H$ g§> H$Q>o ˶mda ‘mV $ H$aʶmgmR>r. CÚmoJ ì¶dgm¶mV $ $ Vgo$ M> ^a^amQ>r $ AmUʶmgmR>r $ ào‘àH$aUmVhr ¶e [‘imdm, Amnbo g§nyU$ © $ $ e§H$m [ZagZ $ > d g‘mYmZ [‘i[dµ > ʶmgmR>r > > g§n> H©$ H$am.lr gmB© ~ m~m > Á¶mo[Vf $$ $ $ .E‘.~r.Omo er.Ka .H«$‘m§H$-48,6. $ $ $ S>oë‘Z hm°Q>ob‘mJo,nUOr. ‘mo~mB©b H«$‘m§H$- $ 9890259227 (~r.Eg.) $ $ $ > > > > > $ $ > $ $ $dmXZ ñnY}V$ $ hm‘m}$ {Z¶Z > $ $ gbmo$ Zr ZmB©H$ n«W‘$ $ > $(dmVm© $ $ ha)$ … ¶oWrb> $ br, {X. 28 {edmo $ $ ñdm‘r {ddoH$mZ§X godm g§KmMo H$sVr© {dÚmb¶mÀ¶m $gbmo$Zr ZmB©H$ {hZo$ Jmodm > H$bm d g§ñH¥$Vr Im˶mZo gaH$maÀ¶m KoVboë¶m $ $~mX}e VmbwH$mñVar¶ $ $ V VrZ $ df}$ àW‘ hm‘m}{Z¶‘ ñnY} $ ¶oʶmMm ~hþ‘mZ nQ>H$m{dbm. >

>

$> >

$

>

>

>

n¢JrU n§Mm¶VrÀ¶m {dH$mg AmamIS>m ~¡R>H$sV ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm H«$sS>m‘§Ìr a‘oe VdS>H$a. gmo~V ‘mݶda. (ào‘mZ§X nmJr)

H$mUH$moU o mVrb añ˶m§gmR>r 20 H$moQ>r {ZYr ‘§Oay

>

{dH$mg AmamIS>m ~¡R>H$sV ‘§Ìr VdS>H$a ¶m§Mr ‘m{hVr H$mUH$moU, {X. 28 (à{V{ZYr) … H$mUH$moUmVrb añ˶m§À¶m H$m‘m§gmR>r 20 H$moQ>r én`o ‘§Oya Pmbobo AmhoV. ˶mM~amo~a A{Z¶mo{OV añ˶m§À¶m H$m‘mgmR>r A{V[aº$ XrS> H$moQ>r IM© H$aʶmV ¶oUma AmhoV, Aer ‘m{hVr H«$sS>m‘§Ìr VWm H$mUH$moUMo Am‘Xma a‘oe VdS>H$a ¶m§Zr {Xbr. n§¡JrU n§Mm¶V joÌm§Vrb {dH$mgH$m‘m§Mm AmamIS>m V¶ma H$aʶmgmR>r n¢JrU dZ{dlm‘ Ym‘mV n§Mm¶VrVrb n§M d OmJ¥V ZmJ[aH$m§Mr ~¡R>H$ ~mobmdʶmV Ambr hmoVr. ¶mdoir ‘§Ìr VdS>H$a ‘mJ©Xe©Z H$arV hmoVo. ¶mdoir n¢JrUMo gan§M JmoqdX ZmB©H$, Cngan§M H$m¶VmZ ~ma}Q>mo, Xm‘moXa eoUdr Aݶ n§MgXñ¶ d ZmJ[aH$ CnpñWV hmoVo. n¢JrU n§Mm¶VrZo {Z`moOZ~Õ AmamIS>m V¶ma H$ê$Z gaH$mabm nmR>dmdm d ˶mÀ¶m àVr Amnë¶mbm Úmì¶mV. à˶oH$ ^mJmV g{‘˶m ñWmnZ H$ê$Z H$m‘m§Mr ¶mXr V¶ma H$amdr Ago VdS>H$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

>

$ >

n¢JrU n§Mm¶Vrbm {dH$mgH$m‘mgmR>r XrS> H$moQ>r én¶o XoʶmMm {dMma Amho. ˶mV ZdrZ n§Mm¶V Ka, ‘¡XmZmMm {dH$mg, ñ‘emZ^y‘rMr H$m‘o, A§VJ©V añ˶m§Mr XþéñVr d BVa H$m‘m§Mm g‘mdoe Amho, Ago ‘§Ìr VdS>H$a åhUmbo. n¢JrU n§Mm¶V joÌm§Vrb añVo, drO, ñ‘emZ^y‘r,ObnwadR>m, H«$sS>m ‘¡XmZ, e°³g, N>mQo >o ~§Ymao AmXtda MMm© ~¡R>H$sV H$aʶmV Ambr. n¢JrU n§Mm¶V joÌmV n¶©Q>Z ì¶dgm¶mgmR>r ñnï> YmoaU AmIUo Aer gyMZm ào‘mZ§X nmJr ¶m§Zr Ho$br. nmoQ>H$| H«$sS>m ‘¡XmZmMr OmJm "gmJ'H$S>o XoD$Z ‘¡XmZ {dH${gV H$amdo, ñ‘emZ^y‘r ~m§YUo Aem gyMZm A{OV n¢JrUH$a ¶m§Zr Ho$ë¶m. gVre ^Q> ¶m§Zr n§Mm¶VrZo ‘moH$mQ> Jwam§gmR>r Jmog§ajU H|$Ð ~m§Ymdo, Aer gyMZm Ho$br. gVre n¢JrUH$a ¶m§Zr drO d {nʶmÀ¶m nmʶmMo àíZ ‘m§S>bo. XrnH$ ZmB©H$ ¶m§Zr gmXmoieo d ‘wR>mi ^mJmVrb ñ‘emZ^y‘r H$aVm Ama{jV Ho$boë¶m OmJoMm àíZ CnpñWV Ho$bm.

$ $

>

$

$

> $$

$ >

$

{J‘Uo ^mJmV n¢> JrU H$mo‘w{ZXmXrV’} $ $ ñ‘emZ^y‘r ~m§YʶmMm àñVmd Agë¶mMo Xm‘moXa eoUdr ¶m§Zr gm§{JVbo. n§Mm¶V joÌm§Vrb Zmë¶mVrb Jmi CngyZ bhÿ~§Ymao ~m§YmdoV d nmUr > àdmgr eoS> ~m§Ymdr {Oadmdo, ~mOmamV Aem gyMZm n§MgXñ¶$ d„^ Q>½| go ¶m§Zr Ho$ë¶m. gw^mf ‘hmbo ¶m§Zr bm|~H$iUmè¶m drOdm{hÝ`m ~Xbmì¶mV d dZ > h¸$mg§X^m©V H$m¶ÚmV CnpñWV hmoUmè¶m Vm§{ÌH$ ~m~rH$S>o bj doYbo. XodñWmZm§Zr nma§n[aH$ H$m‘m§À¶m dZjoÌmVrb OmJm§Mo Xmdo g{‘VrH$S>o gmXa H$amdoV, Aer gyMZm ˶m§Zr Ho$br. ¶mdoir gwZrb n¢JrUH$a, í¶m‘ ‘mñH$maoÝhmg, XodñWmZ g{‘VrMo Aܶj {‘qbX à^y, ào‘mZ§X ^§S>mar d BVam§Zr {d{dY gyMZm Ho$ë¶m. doJdoJù¶m Im˶m§À¶m A{YH$mè¶m§Zm ~mobmdyZ H$m‘m§gX§ ^m©V nwÝhm MMm© H$ê$, Ago AmídmgZ ‘§Ìr VdS>H$a ¶m§Zr {Xbo. gan§M JmoqdX ZmB©H$ ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

$ > $ $

$

$>

> $

> $

>

>$

> $ > $

> 5 hOma J«mhH$m§Zm ’$m|S$>çmV "Zmo ¶wAa H$ñQ>‘a' ^aUo gº$sMo >

>

$

$

$$

$ >

$

$ >

>

> $

$

>

$

$

>

> > $

$

$

$$

$$

$ >

> $$

$ $

$

$ > >$

$

$

$ $ $ $ $ > $ $ $ ’$m|S>m, {X. 28 (à{V{ZYr) … ’$m|S>m ^maV $noQ´>m> o{b¶‘ $ $ Kar OmD$Z$ ˶m§À$¶m KamV {H$Vr Mw$ br > Vmbw³¶mVrb ^maV $ noQ´>mo{b¶‘Mr $ AmhoV ¶mMr ¶mXr V¶ma H$aVrb. Oa $ amMr OmoS>Ur S>rEZEgE CnH«$‘ gwê$ $ Hw$UmÀ¶m > $ KamV> EH$M Myb Ago$ b $ KaJw$Vr J°g> {gqbS> $ $ n¡ H$s 5 $ Agboë¶m 26 hOma J«mhH$m§ Am{U J°g OmoS>Ur ‘mÌ VrZ qH$dm Mma $ ‘a' hm $ hOma J«$mhH$m§Zm "Zmo ¶wAa H$ñQ> Va ˶m§> À¶m A{V[aº$ OmoS>ʶm > aÔ $ $ > > $ AO© ^aUo gº$sMo Amho. EH$mM Ho$ë¶m OmVrb. > > $ $ $ > Hw$Qw>§~mVrb {H$˶oH$ gXñ¶m§Zr J°g Jmodm ’°$S>aoeZMo Aܶj Zmam¶U OmoS>Ur KoVë¶mZo ˶m§Zm ˶m§À¶m KamV ZmB©H$ ¶m§Zr H$mb nÌH$ma n[afX doJdoJù¶m Mwbr Agë¶mMo AmVm {gÕ KoD$Z ¶m g§X^m©V ‘m{hVr {Xbr. H$amdo bmJob. ^maV noQ>´ m{o b¶‘Mo ’$m|S>m ˶m§À¶m åhUʶmZwgma bmoH$m§Zm Vmbw³¶mV 26 hOma J«mhH$ AmhoV. ¶m Mm§Jbr$ godm XoʶmgmR>r ˶m§Mm$ à¶ËZ noQ´mo>{b¶‘mÀ¶m A{YH$mè¶m§Zr EH$mM AgyZ Á¶m$ J«mhH$m§Zm Ho$dm¶gr AO© > Ka Z§~ada OmñV à‘mUmV J°g ^aUo gº$sMo Agob> ˶m§Mr Zmdo $ > OmoS>Ur Agë¶mMo emoYyZ ˶m§Mr Zmdo n§Mm¶VrV’}$ bmoH$m§Zm H$i{dʶmV > $ $ Jmodm ’°$S>aoeZbm nmR>dbr AmhoV. ¶m ¶oVrb.> $ $ > $¶mXrV > 5 hOma bmoH$m§À¶m Zmdm§Mm Jmodm ’°$S>aoeZMo ì¶dñWmnH$ $ H$ ¶m§Zrhr ¶mdoir bmoH$m§Zm $ $ g‘mdoe Amho. Am°³Q>mo~an¶ªV Amdí¶H$Vm Amho ˶m AO©wZ ZmB© > $ "{S>’$aÝQ> Zo‘ go‘ A°S´>°g' J«mhH$m§Zr "Ho$dm¶gr' AO© ^ê$Z Úmdm ghH$m¶© H$aUma AgyZ, bmoH$m§Zrhr $(S>rEZEgE) ¶m ZmdmZo hm CnH«$‘> bmJob. hm AO© ^ê$Z Pmë¶mda Jmodm ghH$m¶© H$amdo, Ago AmdmhZ ˶m§Zr am~{dbm OmV Amho. $ 31 ’°$S>aoeZMo A{YH$mar Ëæmm bmoH$m§À¶m Ho$bo. $ $ $> $ $ $$ > > $ $ $ $ > $ $ $ $ $ $ > $ > $ > > $$ $ nUOr, {X. 28 … {dO¶m Xe‘rÀ¶m ew^‘whÿVm©da nUOr > > $ $$ > $ $ ¶oWrb gañdVr > ‘§{XamÀ¶m {bâQ>Mr nm¶m^aUr lrYa $ $ $ $ $ $ > $ > ^Q> ¶m§À¶m nm¡amo{h˶mImbr gañdVr$ ‘§{Xa g{‘VrMo> > $ $ $ $ >> > $ H$m¶©H$m[aUr gXñ¶$ ‘mYd Ym|S> ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV $ $ > > $ $ > $ Ambr. ¶m g§ñWobm 2013 gmbmV 100 df}$ nyU© hmoV $ $ $ > > $ Agë¶mÀ¶m $ $ $AZwf§JmZo ‘mYd Ym|S> ¶m§À¶m AܶjVoImbr $ > $ ¶m gañdVr> $ > EH$ > g^m g§nÞ hmoD$Z AmJm‘r H$mimV $ > $ $ > ì¶dñWm $ $ $ ‘§{XamgmR>r > gw‘mao 100 > IwÀ¶mªMr AmgZ $ > $ $ ‘§{XamÀ¶m $ {bâQ>À¶m$ nm¶m^aUr g‘ma§$^mdoi$r ‘mYd AgUmao N>moQ>o g^mJ¥h ~m§YH$m‘ hmVr KoVë¶mMr ‘m{hVr gañdVr $ $$ Ym|S> d BVa ‘mݶda. > ‘mYd Ym|S> ¶m§Zr {Xbr. $ $ $ $ $ > > $ $ $ > > $$ $ $ $ $ $ > > $ $ $ > > $ $ $ $ åhmngm,$ {X. 28 (à{V{ZYr)… $ e°³g C^maʶmg n¶©Q>Z Im˶mZo H$aʶmg> AS>Wim {Z‘m©U Pmbm $n¶©Q>Z h§Jm‘ gw$ ê$ Pmbm $AgyZ n¶©Q>Z gmoS>VÛmao nadmZJr 17 Am°³Q>m|~a Amho, Aer à{V{H«$¶m EH$m Im˶mZo amÁ¶mVrb g‘wÐ{H$Zmar amoOr {Xbr hmoVr. ¶m nadmZJrg 12 e°³gì¶mdgm{¶H$mZo 춺$ Ho$br. $ ¶rgmR> > $r e°³g {Xdg CbQ>bo Agbo Varhr gmoS>V n¶©> Q>H$m§À¶m gmo Xaå¶mZ ¶m g‘wÐ{H$Zmar b‘mUr $ $ C^maʶmgmR>r gmoS>V > H$mTy>Z {‘imboë¶m ~mdrghr e°³gMr OmJm d BVa dñVy {dH$Umè¶m§Mm CnÐd > $ {Xbr Amho. ‘moOyZ Xoʶmg n¶©Q>Z Im˶mMo gܶm gwê$ Pmbm AgyZ ho {dHo«$Vo e°³gYmaH$m§Zm nadmZJr $‘mÌ$ hUOyU, dmJmVmo $ a, emnmoam d A{YH$mar Ambobo Zmhr. n¶©Q>Z h§Jm‘ n¶©Q>H$m§Zm Amnë¶m dñVy {dH$V $ > $ >¶m g‘wÐ{H$Zmar ^mJmV e°³g gwê$ hmoD$Z ‘{hZm hmoV Ambm Amho d KoʶmgmR>r doR>rg YaV AmhoV, Ago $ dPamV $ Q>Z n¶©Q>H$hr ‘moR>çm g§»¶oZo ¶m {MÌ gܶm hUOyU, dmJmVmoa, dPamV $ $ r AOy$Zhr n¶© C^maʶmgmR> $ > > $ am g‘wÐ{H$Zmar ZOao$ g nS>V Im˶mZo OmJm ‘moOyZ {Xbr Zgë¶mZo g‘wÐ{H$Zmar ‘m¡O‘Oog$ mR>r $ ¶oV d emnmo $22> $ e°³gì¶mdgm{¶H$m§ $ $ $ $ $ Zm ì¶dgm¶ AmhoV. ˶m§À¶m godoV e°³g CnbãY Amho. ¶mda nmo{bgm§Zr H$S>H$ H$madmB© $ $ $ {‘imbobm Zmhr.$ gwê$ $ H$aʶmg Zgë¶mZo n¶©Q>H$hr g§Vmn 춺$ H$aʶmMr JaO Amho, Ago ¶oWrb > hUOy $ U > -7,$ dmJmVmoa$-5, H$arV AmhoV$ . OmJm > ‘moOyZ Z {Xë¶mZo EH$m $ ì¶mdgm{¶H$mZo $ $ $ am -$ 2 Ago 22 e°³g C^mê$Z ì¶dgm¶ gwê$ gm§{JVbo. dPamV - 8 d $emnmo $ $$ $ $ $ > $ $ $ $ $ $ > $ $

$

$

$

>

$

$

> $ $

$

e°³gì¶mdgm{¶H$ AOy$ Zhr $àVrjo$ V

$

>

>

>

$

$

gañdVr ‘§{XamÀ¶m {bâQ>Mr nm¶m^aUr

$

$ $ $ >$ $

$ $

>

$ $ > > $ > $ $ $ $


29goa7_Layout 1 28-10-2012 PM 08:33 Page 1

7

Jmodm

gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

g§nÞ Jmoì¶mVrb Cno{jV ZS>H$o JmdmMr ì¶Wm Xo{dXmg JmdH$a ImoVrJmd, {X. 28 … OJmÀ¶m ZH$memV n¶©Q>Z ñWi åhUyZ Zm|X Pmboë¶m Jmodm amÁ¶mV EImXm Jmd {dO Zmhr, añVm Zmhr, emim Zmhr Aem gw{dYm§nmgyZ d§{MV Amho, Ago Oar Hw$Ur gm§{JVbo Va Hw$Umbmhr hr J§‘V dmQ>ob. nU H$mUH$moU Vmbw³¶mVrb gdmªV Jar~ nU gm¢X¶m©Zo Am{U {ZgJm©Zo g§nÞ Agboë¶m ImoVrJmd n§Mm¶V joÌmVrb ZS>Ho$ JmdmMr hr ì¶Wm Amho. ZS>Ho$ JmdmV Om¶Mo Agë¶mg H$mUH$moU‘YyZ ~gZo gw‘mao 20 {H$.‘r. A§Vamdarb ¶oS>m JmdmV Omdo bmJVo. ˶m {R>H$mUmhyZ gw‘mao 5 {H$.‘r. KZXmQ> O§JbmVyZ nmoVw©JrOH$mbrZ añ˶mZo MmbV Omdo bmJVo. ˶mgmR>r gw‘mao EH$ Vmg Var nm¶nrQ> H$aʶm{edm¶ J˶§Va ZmhrM. ¶m JmdmVrb gd©M bmoH$ Am{Xdmgr AgyZ gdmªMm CXa {Zdm©h eoVr ¶m ì¶dgm¶mda AmYmabobm Amho. gܶm ¶m JmdmV gw‘mao 20 Kao AgyZ 105 bmoH$ Va gw‘mao 75 ‘VXma AmhoV. nU ¶m JmdmV añVm Am{U drOnwadR>m Zgë¶mZo [dH$mgmÀ¶m Ñï>rZo n[adV©Z Pmbobo Zmhr. ¶mCbQ> ‘wbm§dahr [ejUmnmgyZ d§{MV amhʶmMr doi Ambr Amho. nwTrb [nT>rbmhr AemM n[apñWVrV OJmdo bmJUma H$s H$m¶, Aer ¶oWo pñWVr Amho. ¶m JmdmV eoH$S>mo dfmªnmgyZ ahmV AmhoV. 20 dfmªÀ¶m Amgnmg dZIm˶mZo ¶m {R>H$mUr [R>H$mUÀ¶m n[agamVrb OmJm A^¶maʶ åhUyZ KmofrV Ho$br Am{U ¶m JmdmV añ˶mgmR>r d {dOogmR>r AmS>>H$mR>r {Z‘m©U Pmbr. ¶oWo añVm ZoʶmgmR>r EH$hr PmS> H$mnʶmMr qH$dm ‘moR>o-‘moR>o H$S>m qH$dm S>m|Jahr nmoIaʶmMr JaO Zmhr. H$maU ¶m JmdmV nmoVw©[JOH$mbrZ añVm Amho, nU dZIm˶mZo ¶mMr Xþê$ñVr H$aʶmg§X^m©V AS>Wim {Z‘m©U Ho$bm Amho. ¶m JmdmVrb hm añVm åhUOoM [dH$mg Amho, Aer ‘m{hVr JmdMo ~wYd§V ^¡amo JmdH$a ¶m§Zr {Xbr. ¶oWo C^maʶmgmR>r AmUbobo drO Im§~ AOyZhr añ˶mdaM nSy>Z AmhoV. ˶m‘wio AmOhr ¶m Jmd-

mVrb bmoH$m§Zm am°Ho$bÀ¶m COoS>mV {Xdg H§$R>mdo bmJV Amho. ¶m~m~V AZoH$ àgma ‘mܶ‘m§Zr hr g‘ñ¶m gaH$maÀ¶m {ZXe©Zmg AmUVmM ¶oWo 2011 gmbr bmImo én¶o IMy©Z gm¡a COm© àH$ën C^maʶmV Ambm. nU XþX}dmZo ˶mMrhr ì¶dpñWV XoI^mb Am{U {Z¶moOZ Z Ho$ë¶mZo hm àH$ën emo^oMr dñVy ~Zbm Amho. ˶m‘wio gaH$maMo bmImo én¶m§Mmhr An춶 Pmbm. ¶m àH$ënmÀ¶m ìhm¶~«oeZ‘wio Oo bmoH$ ~°Q>arÀ¶m gmhmæ¶mZo ao{SAmo EoH$V hmoVo Vohr I§{S>V Pmbo ˶m‘wio hm gm¡a COm©àH$ën gܶm J«m‘ñWm§Mr S>moHo$XþIr ~Zbm Amho. drO Zgë¶mZo ¶m JmdmV Hw$UmH$S>ohr Q>r.ìhr. Zmhr. ˶m‘wio ~è¶mM OUm§Zm Q>r.ìhr. hm nm{hbm Zgë¶mZo ˶m~m~V Vo AZ{^k AmhoV. {dOoda MmbUmar gd©M ¶§Ìo ˶m Jmddm{g¶m§Zm {Zén¶moJr AmhoV. ˶m JmdmVyZ ~mhoa H$m‘mbm OmUmè¶m 춺$s§Mo ‘mo~mB©b AmhoV, nU Vo Hw$Um {‘ÌmÀ¶m Kar qH$dm nmhþʶm§À¶m Kar MmO© H$amdo bmJVmV. ˶m JmdmVyZ ImoVrJmd ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶ gw‘mao ghm Vo gmS>oghm {H$.‘r. Xÿa Agë¶mZo ¶m JmdmVyZ EH$m XmoKm§Zm EdT>o A§Va O§JbmVyZ MmbV OmUo e³¶ Zmhr. ˶m‘wio ~è¶mM OUm§Zr emioV OmUohr gmoSy>Z {Xbo Amho. ¶mnydu ¶m añ˶mÀ¶m ‘wImerM dZIm˶mZo A^¶maʶmÀ¶m Zmdo JoQ> C^maë¶mZo H$moUr AmOmar nS>ë¶mg AWdm àgwVrgmR>r ‘{hbog ZoʶmgmR>r 108 qH$dm Aݶ é½UdmhrH$mhr ¶oWo OmUo e³¶ Zmhr. ImgJr JmS>çm ¶oWrb dZIm˶mÀ¶m àdoeÛmam‘wio OmD$ eH$V ZmhrV. ˶m‘wio AZoH$ é½U XJmdbohr AmhoV. Va EH$m ‘{hbog àgwVrgmR>r ZoV AgVmZm {VMo ‘wb XJmdë¶mMr KQ>Zm KS>br Amho. ‘mÌ ¶mMo dZIm˶mbm gmo¶agwVH$ Zmhr. Aer ‘m{hVr ñdV…À¶m ‘wbmbm ‘wH$bobo àH$me JmdH$a ¶m§Zr gm§{JVbr ho gm§JVmZm Vo Amnbo Alyhr Amdê$ eH$bo ZmhrV.ZdS>o JmdmVrb bmoH$ Am{Xdmgr g‘mOmVrb AmhoV. ¶oWrb eoVH$arhr Jar~ Amho.

~§X pñWVrV Agbobm gm¡a nWXrn.

’w$Q>bobr gm§S>nmʶmMr nmB©n bmB©Z.

(Xo{dXmg JmdH$a)

H$mUH$moUMo Am‘Xma VgoM H«$rS>m d Am{Xdmgr ‘§Ìr a‘oe VdS>H$a ¶m§Zm ¶m gd© n[apñWVrMr OmUrd Amho. ˶m‘wio ˶m§Zr ¶m JmdÀ¶m {dH$mgmÀ¶m Ñï>rZo à¶ËZ H$aUo gwê$ Ho$bo Amho. gܶm ‘§Ìr VdS>H$a ¶m§Zr ¶m JmdÀ¶m {dH$mgmgmR>r Img ‘mñQ>a ßb°Z ~Zdbm Amho. ¶m JmdmV añVm H$aUmaM Am{U ˶m JmdmV drOgwÕm ^y{‘JV dm{hݶm§Ûmao ZoʶmMr V¶mar gwê$ Amho. hm Jmd nmʶmZo g§nÞ Agë¶mZo JmdmVrb à˶oH$ eoVH$è¶mbm XyY CËnmXZmgmR>r JmB© XoD$Z JmdmV YdbH«$m§VrMm H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr ‘§Ìr a‘oe VdS>H$a ¶m§Zr {Xbr. ˶m Ñï>rH$moZmVyZ h„rM AmnU ¶m{df¶r g{dñVa Aä¶mgmgmR>r drO, gmd©O{ZH$, ~m§YH$m‘, Am{Xdmgr H$ë¶mU ImVo d BVa g§~§YrV A{YH$mè¶m§er ~mobë¶mMo Vo åhUmbo. A{Ve¶ XþJ©‘ pñWVrV Agboë¶m ZS>Ho$ Jmdmbm ñdmdb§~r Jmd ~Z{dʶmMo AmnU R>adë¶mMo ‘§Ìr a‘oe VdS>H$a ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶o˶m AmR>dS>çm^amV dZImVo, {dO ImVo, ~m§YH$m‘ ImVo, J«m‘rU {dH$mg ¶m gd© Im˶mMo ‘§Ìr, g§MmbH$ ¶m§ZmM KoD$Z à˶j JmdmVrb pñWVr OmUyZ KoD$Z ˶mZwgma {dH$mgmÀ¶mÑï>rZo nmdbo CMbUma Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo.

~§X gm¡a COm© àH$ën

Xm~ob ¶oWo hmoVo ZmMʶmMr eoVr

nd©ar ¶oWo H$m_Jma ZoVo S>m° ^mbM§X« H$mo§Jmo ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm. Xþgè¶m N>m¶m{MÌmV n[afXog Cn{ñWV H$m_Jma.

(A{Zb e§IdmiH$a )

H$m¶Xoera ImUr gwê$ H$am … H$m|Jmo A{Ib ^maVr` Q´>oS> `w{Z`Z H$m±J«ogÀ`m n{afXoMo CXKmQ>Z nd©ar, {X 28 (à{V{ZYr) … `w{Z`Z ZoVo S>m°. ^mbM§X« H$m|Jmo `m§Zr a{ddmar ({X. 28) nd©ar ¶oWo A{Ib ^maVr` Q´>oS> `w{Z`Z H$m±J«ogÀ`m Jmodm amÁ`mVrb 10 ì`m n{afXoMo CXKmQ>Z Pmbo. n[afXoV H$m‘Jma ZoVo S>m°. ^mbM§Ð H$m|Jmo ¶m§Zr Jmoì¶mVrb H$m¶Xoera ImUr gwê$ H$amì¶mV VgoM ImUr gmd©O{ZH$ joÌmV AmUʶmMr ‘mJUr Ho$br. `m doir ì`mg{nR>mda H$m_Jma ZoVo {¼ñVmo’$a ’$moÝgoH$m, àgÝZm CQ²>Q>Jr, A°S>.amOy _§JoeH$a, gwhmg ZmB©H$ CnpñWV hmoVo. H$m¶©H«$‘mMo CX²KmQ>Z XrnàÁdbZmZo Pmbo. amÁ`

gaH$mamZo Jmoì`m§Vrb H$m`Xoera ImUr bdH$a gwê$ H$amì`mV Am{U Jmoì`mVrb gd© ImUr gmd©O{ZH$ joÌm_ܶo AmUmì`mV Aer _mJUr H$m_Jma ZoVo S>m°. ^mbM§X« H$m|Jmo `m§Zr Ho$br. S>m°. H$mo§Jmo åhUmbo H$s, `m XoemV àË`oH$ JmoîQ> Zâ`mgmR>r Ho$br OmVo. ^m§S>dbXma bmoH$ Z¡g{J©H$ g§nÎmrMm dmna ñdVÀ`m \$m`ÚmgmR>r H$aVmV. ^m§S>dbemhr Am{U ^«îQ>mMma ho g_mZmWu eãX AmhoV. `m XoemV AmO H$m_Jm§amMo emofU hmoV Amho. Xoem_ܶo g_mZVm àñWmnrV hmoÊ`mgmR>r g_mOdmX hm EH$M n`m©` Amho .

AmO Xoem_Üo 93 Q>ŠHo$ H$m_Jma Ag§KQ>rV AmhoV. ˶m§Zm VwQ>n§wOo doVZ {_iVo. Ë`m§Zm Hw$R>ë¶mM àH$maMr gwajm Zmhr. `mbm H$maU åhUOo H|$X« gaH$maÀ`m H$m_Jma {damoYr YmoaU Amho . AmO g½mù`m Ag§KQ>rV H$m_Jmam§Zr EH$Ì `oD$Z g§KQ>rV Pmbo nm{hOo. Amnë`m _mJÊ`m§gmR>r bT>>bo nm{hOo. AmOMr _hmJmB© bjmV KoVm H$m_Jmam§Mo doVZ {H$_mZ doVZ 10 hOma én¶m§n¶ªV AgboM nm{hOo. Ë`m§Zm gm_m{OH$ gwajmhr {_imbr nm{hOo. VgoM H§$ÌmQ> H$m_Jma nÕV aÔ Pmbr nm{hOo, Ago S>m°. H$m|Jmo `m§Zr gm§{JVbo. H$m_Jma ZoVo {¼ñVmo’$a

dm§Vo AS>dB© ¶oWo AOJa nH$S>bm hm|S>m, {X. 28 (dmVm©ha) … AS>dB©-dm§VogÎmar ¶oWrb g§Xoe JmdS>o, {H$emoa JmdS>o d H$mhr ¶wdH$m§Zr e{Zdmar ({X. 27) EH$m KamV {eabobm AOJa nH$Sy>Z dZIm˶mÀ¶m Vmã¶mV {Xbm. ¶m AOJamZo ¶mnydu dmS>çmdarb

J«m‘ñWm§À¶m H$m|~S>çm d BVa nmird àmʶm§Zm Im„mo hmoVo. ˶m‘wio J«m‘ñW ÌñV Pmbo hmoVo, ¶m AOJamg nH$S>ʶmV Amë¶mZo J«m‘ñWm§Zr gwQ>Ho$Mm {Z…ídmg gmoS>bm. ¶m AOJamMr bm§~r A§XmOo XmoZ ‘rQ>a Agë¶mMo {H$emoa JmdS>o ¶m§Zr gm§{JVbo.

\$moÝgoH$m åhUmbo H$s, gaH$maÀ`m H$m_Jma {damoYr YmoaUm§_wio lr_§V Am{U Jar~ `m§À`mVrb Xar dmT>V Amho. gaH$maZo hëbr KoVboë`m E\$S>rAm` gma»`m YmoaUm_wio H$m_Jmam§À`m g_ñ`m AmUIr dmT>Uma AmhoV. Aem YmoaUm§Zm àIa {damoY H$aÊ`mMr JaO {Z_m©U Pmbr Amho, Ago \$moÝgoH$m `m§Zr gm§{JVbo. àgÝZm CQ>²Q>Jr `m§Zr ñdmJV Ho$bo. Z§Va EH$ {_ZrQ> ñVãYVm nmiyZ {Xd§JV H$m_Jma ZoË`m§Zm Am[U ñdmV§Í`g¡{ZH$m§Zm AmXam§Obr An©U H$aÊ`mV Ambr. gwÌg§MmbZ gwhmg ZmB©H$ `m§Zr Ho$bo.

ImoVrJmd {X. 28 (dmVm©ha) … Joë¶m ¶m JmdmVrb bmoH$ ho gd©M Xhm-~mam dfmªnydu IoS>monmS>çmV à‘wI eoVH$ar AmhoV. gd© eoVr ~¡bm§À¶m AmYma Am{U n«m‘w»¶mZo H$aʶmV gmhmæ¶mZo Ho$br OmVo. Jwam§Zm ¶oUmar ZmMʶmMr eoVr AmO H$mb~mø nmiʶmgmR>r MaʶmMr OmJmM hmoV Amho. ‘mÌ n¢{JU Am{U ImoVrJmd Zgë¶mZo Amåhr ~¡bm§{edm¶ OJm¶Mo ¶m Jmdm§À¶m ‘ܶdVu gr‘oda H$go, Agm àíZhr ˶m§Zr CnpñWV Agboë¶m Xm~ob ¶oWo YZJa bmoH$m§Zr Ho$bm Amho. AOyZhr hr ZmMʶmMr eoVr H$aUo AmO dZIm˶mV’}$ g§emoYZmÀ¶m gwê$M R>odbo Amho. Zmdo ho Á¶m H$mhr ¶moOZm gwê$ AmhoV. gܶm KoʶmV ¶oUmè¶m eoVr CËn- ˶m§Mm Amåhm§bm H$mhrM mXZm‘ܶo ^mV, H$m§Jy, da¶ ¶m ’$m¶Xm hmoV Zmhr. {nH$m§nojm gdmªV H$UIa Am{U VmH$X ¶ m XoUmao ho Ymݶ gdmªZrM bmJdS> H$aʶmMo gmoSy>Z {Xbo Amho. H$maU ¶m nrH$mbm AmO ~mOma^md H$‘r {‘iVmo. gܶm ¶m ZmMʶmMo Jwi KmbyZ gËd H$obo OmVo Am{U Img ^mH$ar V¶ma Ho$br OmVo. Va OodUmgh Am‘rb Ho$br OmVo. ¶mMr EH$ Im{g¶V åhUOo ZmMʶmnmgyZ Ho$bobr Am‘rb ho. hr gmV {Xdgm§n¶ªV H$moU˶mhr o$bo Am H V ñ à{H«$¶o{edm¶ {Q>Hy$ eH$Vo. hr $mao ~§{X emàH A nm¡îQ>rH$ Agë¶mZo Amamo½¶mbmhr U a mD$ Hw$ JwiobrV IÈ>m ¶moOZo‘wio {R>gyi Pmbobr O‘rZ. (Xo{dXmg JmdH$a) A{Ve¶ Mm§Jbr Amho. nU AmVmÀ¶m mZo Ma ¶ Ë m I o dZ [nT>rg eoVrH$‘m{df¶r H$‘rnUm dmQ>V ¶mo O Zm§ ‘ w i o M W o ¶ r ob Agë¶mZo ¶mH$S>o Xþb©j Pmbo Amho. hr Jwi O§Jbm§Mm Zme hmoV Amho. 250 én¶o nJma {‘iVmV åhUyZ H$mimgmR>r ho YmoH$mXm¶H$ Amho. MamD$ Iar emoH$m§{VH$m Agë¶mMo eoVH$ar ¶mVM ^a åhUyZ JmdmVrb bmoH$m§À¶m dZIm˶mÀ¶mM ¶m H$m‘mbm OmVmV Hw$aUmMm ‘wÔm AmVm gd©àW‘ Jm§^r¶m©Zo OZr Pamo ¶m§Zr gm§{JVbo. {OdZe¡brda ¶mMm O~XñV n[aUm‘ Am{U ‘wº$ Agbobo Jwam§Zm Maʶmg KoD$Z g§nyU© JmdmV ¶mMr OmJ¥Vr H$ê$Z OZr Pamo ¶m Hw$Qw§{~¶m§Zr V¶ma Pmbm Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. dmnamV ¶oUmao O§Jb Amnë¶mM hmVmZo [ZU©¶ KoUma Ago ¶wdH$ ¶ed§V JmdH$a Ho$bobr ZmMʶmMr eoVr. AmO Am‘MrM ‘mUgo {Xdgmbm ~§{XñV H$aV Agë¶mZo nwT>rb ¶oUmè¶m ¶m§Zr gm§{JVbo.

Am‘Xma Id§Q>o ¶m§Mo OrgrEbm {ZdoXZ nd©ar, {X. 28 (n«{V{ZYr) … Jmodm {H$«Ho$Q> Agmo{gEeZMo nd©ar `oWrb {H«$Ho$Q> _¡XmZ nd©arVrb OoîR> ZmJ{aH$ VgoM {H«$Ho$Q> AH$mX_rVrb ì`m`m_emim, Q>~o b Q>[o Zg ¶m gw{dYm Am{U g^mJ¥h _m\$H$ XamV nd©ardm{g`m§gmR>r dmnaÊ`mg Úmdr, Aem Ame`mMo {ZdoXZ nd©arMo Am_Xma amohZ I§dQ>o `m§Zr Jmodm {H«$Ho$Q> Agmo{gEeZMo AÜ`j {dZmoX \$S>Ho$ `m§Zm {Xbo. `m doir OrgrEMo CnmÜ`j eoIa gmiH$a Am{U g{Md MoVZ XogmB© CnpñWV hmoVo. amohZ I§dQ>o `m§Zr Z§Va nÌH$mam§er ~mobVmZm gm§{JVbo H$r, nd©ar `oWo gwgÁO Ago _¡XmZ AgyZhr Ë`mMm bm^ nd©ardmgr`m§Zm hmoV Zmhr. Á¶oð> ZmJ[aH$m§gmR>r "dm°qH$J Q´>H° $' gH$mir Am{U g§Ü`mH$mir Iwbm R>do mdm. VgoM {H«$Ho$Q> AH$mX_rVrb Q>o~b Q>o[Zg, ~wÕr~i, ì`m`m_emim `m gw{dYm nd©arVrb ZmJ[aH$m§Zm _m\$V XamV dmnaÊ`mg Úmì`mV, Aem _mJÊ`m {ZdoXZmV H$aÊ`mV Amë`m AmhoV. {edm` nd©arVrb VéUm§gmR>r [hdmir {Zdmg {e[~am§Mo Am`omOZ H$amdo, Aerhr _mJUr {ZdoXZmV H$aÊ`mV Ambr Amho. OrgrEMr Zdr g{_Vr ZmJ[aH$m§À¶m _mJÊ`m§Mm gH$mamË_H$ {dMma H$aob, Aer Amem Am‘Xma amohZ I§dQ>o `m§Zr ì`ŠV Ho$br . Am‘Xma amohZ I§dQ>o `m§À`mgh ¶m doir noÝh X \«$mÝg, gwHy$a Am{U gmëdmXmoa X _w§X n§Mm`VrMo gan§M Am{U n§MgXñ` CnpñWV hmoVo.

nd©ardmgr¶m§gmR>r ‘m’$H$ H«$sS>m gw{dYm§Mr ‘mJUr

Jmodm {H«$Ho$Q> Agmo{gEeZMo AÜ`j {dZmoX \$S>Ho$ `m§Zm {ZdoXZ XoVmZm nd©arMo Am_Xma amohZ I§dQ>o. ~mOyg ‘mݶda. nH$S>bobm AOJa.

({edmZr ’$moQ>mo)

(A{Zb e§IdmiH$a)


29goa8_Layout 1 28-10-2012 17:16 Page 1

gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

8

Am`{S>`mMr H$ënZm

EH$m ’$moQ>moV Am`wî`mM§ gma! A§ ‘m

UgmÀ`m Am`wî`mMr H$‘©H$hmUr gm§Jm`bm hOmamo nmZm§Mo J«§Whr Anwao nS>Vrb. {VWo Ho$di EH$m ’$moQ>moÀ`m H$mhr ’«o$åg‘Ü`o Am`wî`mMr H$hmUr gm§JÊ`mM§ YmS>g `m ’$moQ>moJ«m’$aZo Ho$b§ Amho. EH$ PmS> Am{U ómenwéfm§Mr EH$ OmoS>r, EdT>rM `m ’$moQ>mo‘Ybr nm̧ AmhoV. N>moQ>µ`m PmS>mImbr hþ§XS>Umµa`m XmoZ ~mbH$m§nmgyZ hr

H$hmUr gwê$ hmoVo, {H$emoad`mV `m XmoKm§Mo hmV EH$‘oH$m§À`m hmVmV Jw§’$bo OmVmV. VméÊ`mVbr nmoPM gm§JVo H$s XmoKohr EH$‘oH$m§À`m ào‘mV AmH§$R> ~wS>mbobo AmhoV. AmVm `m ào‘mbm Am`wî`^amÀ`m ZmË`mM§ H$m|XU {‘imbob§ Amho. hr gmW CVmad`mn`ªV H$m`‘ amhVo. ZmV§ AmUIr J{ha§ hmoV§. d` dmT>b§, eara gwQ>b§,

OJmVbm gdm©V C§M Hw$Ìm!

S§> Am{U ~«oS> hm OJmVë`m 50 Q>¸²$`mnojm OmñV bmoH$m§Mm ZmíVm Agob. A§S>µ`mMo Ag§»` nXmW© H$aVm `oVmV. Varhr CH$S>bob§ qH$dm Vobmda naVbob§ A§S§> hm gdm©V OmñV Im„m OmUmam àH$ma. ~bH$ Z ’$moS>Vm, gZr gmBS> An nÕVrZ§ ~Zdbob§ hm’$ ’«$m` hm Va bhmZ ‘wbm§Mmhr bmS>H$m nXmW©. nU, Xadoir Ë`mM a§Jm§Mm, Ë`mM AmH$mamMm, Ë`mM MdrMm ZmíVm ImU§ Oam ~moA[a¨J hmoV§. Ë`mV Oam J§‘V AmUbr Va? A§S>µ`mMr Md Am{U ~ZdÊ`mMr nÕV Vwåhr ~Xby eH$V Zmhr, AmH$ma Va ~Xby eH$Vm. Vmnë`m Vì`mda hm Vmµa`mÀ`m AmH$mamMm gmMm R>odyZ Ë`mÀ`mV A§S§> ’$moSy>Z Q>mH$b§ H$s ‘ñVn¡H$s ñQ>maÀ`m AmH$mamM§ Am°åboQ> qH$dm hm’$ ’«$m` V`ma hmoUma. {Xgm`bm hm ZmíVm {H$Vr AmH$f©H$ {Xgob, {dMma H$am. Vgo A§S>µ`mMo Vmao ImU§ Hw$Umbm Zmhr AmdS>Uma?

hmVmV H$mR>r Ambr, Var EH$‘oH$m§À`m ào‘mMm ^¸$‘ AmYma Amho. d`mZwgma Vr XodmKar OmVo Am{U Ë`mM PmS>mImbÀ`m {VÀ`m WS>½`mnmer `oD$Z Vmo Aly T>miVmo. gaVoeodQ>r EH$mMr XmoZ WS>Jr hmoVmV Am{U hr H$hmUr g§nVo. AJXr Aer Zgbr, Var ~hþVoH$ gdmªÀ`m d¡dm{hH$ OrdZmMr H$hmUr AerM AgVo H$s Zmhr?

{‘aMr {VIQ> H$m bmJVo?

H$m Am{U H$go?

{‘

ar qH$dm {‘aMr {VIQ> H$m bmJVo, ho g‘Om`M§ Agob, Va AmYr {VIQ> bmJU§ åhUOo H$m`, ho g‘OyZ ¿`m`bm hd§. Amnë`mbm Ooìhm Ooìhm {VIQ> bmJV§ Voìhm Voìhm AmnU H$m` H$aVmo? Vr AmJ AmJ qH$dm OiOi Wm§~dÊ`mgmR>r nmUr {nVmo. åhUOoM Ooìhm AmnU {‘aMr ImVmo Voìhm Amnë`mbm Vm|S>mV AmJAmJ hmoVo, ËdMm ^mOVo Amho, Ago dmQ>Vo. Vr AmJ AmnU nmUr AmoVyZ e‘dVmo. {‘aMr‘Ü`o Agbob§ H°pßgE°{gZ ho KQ>H$Ðì` `mbm H$maUr^yV AgV§. Ë`mÀ`m‘wioM T>mo~ir {‘aMrbm B§J«OrV H°pßgH$‘ ho Zmd {‘imb§`. ho H°pßgE°{gZ nmÊ`mgmaI§ nmaXe©H$ Am{U J§YhrZ AgV§. Vo Ooìhm {O^oÀ`m qH$dm ËdMoÀ`m H$moUË`mhr ^mJmVë`m MoVmV§Vybm ñne© H$aV§ Voìhm Ë`m MoVmV§Vybm gm°{bS> J§S>dV§. Vmo MoVmV§Vy åhUOoM {VWbr ËdMm CîUVoZo ^mOVo Amho, Agm ^mg Ë`m MoVmV§Vy§Zm hmoVmo Am{U Vo Vgm g§Xoe ‘|Xybm nmR>dVmV. Ë`m‘wioM Amnë`mbm {‘aMr qH$dm Vr KmVbobm nXmW© {VIQ> bmJVmo.

Ho$dT>m ‘moR>m hm dYyMm nmofmI! b

¾mV ~m`H$m hm¡g åhUyZ H$m` H$aVrb, `mMm H$mhrM Zo‘ Zmhr. AmVm hm ’$moQ>moM nmhm. dYyMm S´og BVH$m ‘moR>m Amho H$s Vmo gm§^mim`bm AYª dµahmS> g‚m Pmb§`. Aem S´ogMm H$m` ’$m`Xm, Vmo Z§Va H$Yr Am{U H$gm dmnaUma, Agm ‘Ü`‘dJu` {dMma Vw‘À`m ‘ZmV Ambm Agob, Va Vmo AmYr H$mTy>Z Q>mH$m. `mVyZ {H$‘mZ XmoZ ‘mUgm§Mm ’$m`Xm hmoUma Amho. Zmhr Zmhr, dYy-da Zmhr. dYyMr hm¡g ^mJUma, hm ’$m`Xm Agb Var damMm H$mhrM ’$m`Xm Zmhr `mV. Vr Xwgar ì`º$s åhUOo bm±S´rdmbm. EH$Xm H$m ew^‘§Jb gmdYmZ Pmb§ H$s gJio dµahmS>r n{hë`m n§JVrbm Oodm`bm YmdUma. hm S´og O{‘Zrda nS>Uma. ‘iUma. Vmo S´m`ŠbrZ H$ê$Z XoÊ`mM§ {~b {H$Vr hmoB©b, {dMma H$am. H$Xm{MV b¾mÀ`m EHy$U IMm©BVH§$ {~b hmoB©b S´m`ŠbrZ H$aÊ`mM§. åhUyZ åhQ>b§ b¾mVyZ gJiµ`mV OmñV ’$m`Xm Va Ymoã`mMmM hmoB©b.

O

JmV Amü`mªMr H$mhr H$‘VaVm Zmhr. hm {JãgZ Hw$Ìm nmhm. `mMr {JZrO ~wH$mV OJmVbm gdm©V C§M Hw$Ìm åhUyZ Zm|X Pmbr Amho. 81 {H$bmo dOZmÀ`m {JãgZMr ~gë`mOmJr C§Mr gmSo>VrZ ’y$Q> Amho. Vmo C^m am{hë`mZ§Va A{‘Vm^ ~ƒZnojmhr 10 B§Mm§Zr C§M Amho, åhUOo gmV ’y$Q>.

eãXH$moS>o H«$.56 C

D

E

I

F

G

J

K

&&n§Mm§J && gmo‘dma {XZm§H$ 29.10.2012 eHo$ 1934, Z§XZZm‘g§dËga X{jUm`Z, eaXF$Vw Am{œZ‘mg, ewŠbnj H$moOm{Jar nm¡{U©‘m, H$m{V©H$ ñZmZma§^, Á`oð> AnË`mg AmodmiUo {VWr: nm¡{U©‘m, ZjÌ: A{œZr ZjÌ gwê$: 28.10.2012 23.55 ZjÌ g§nVo: 30.10.2012 02.28 gw`m}X` … 06.29, gw`m©ñV 18.06 M§ÐmoX` … 17.46,M§ÐmñV … 05.54

&&AmR>dUrVrb {MÌnQ>&&

CG

CH

CI

CK

DD

CE

CC

CF

CJ

DB

DC

DE

DF

DI

DJ

DK

EB

DG

&&AmR>dUrVbo JrV&&

JrV … emhra hmoZmOr ~mim g§JrV … ho‘§V Ho$Xma ñda … gwaoe hiXUH$a ZmQ>H$ … g§JrV hmoZmOr~mim (1954)

&&AmOMm {dMma&& Á`m Mm§Jë`m ~m~r AmnU {Z‘m©U Ho$ë`m ZmhrV Ë`m Zï> H$aÊ`mMm Am{YH$ma Amnë`mbm Zmhr.

AmOMo

16) gd©, 17) bmoh‘mJ©,20) {ZîUmV, 21) g‘oQ>, 23)d{ebm, 25) ZQ>m§Mm dJ¡ao Vm’$m,27) ‘hm^maVmV C„opIbobm EH$Xoe, 28) EH$ órdmMH$ g§~moYZ

֚֨

ׂ

֒֞

‫׃‬

֗֨

֊ ׂׂ

֎

ց֠

֒֞ փ֞

ׄ

‫׉‬

֎֧ չ

ׂ‫׃‬

‫ׅ‬

փ֡ ׂׄ

շ

շ

ׂ‫׆‬

֎֧ վ֠ ֆ

ׂ‫ׇ‬

շ֧

‫ׁ׃‬

֗

֕

պ

֊ ֈ֞

‫׊׃‬

֒

֍ ‫ׄ׃‬

վ ‫׆׃‬

‫ׂ׃‬

շ֞֞ ֍

֊

֕

‫׊‬

֒

֐֞

ׂ‫ׅ‬

֗֞

ը ֐

֘֠ ֚֞

ֆ

֒

‫׉׃‬

շ ֈ

ׂׄ

‫׈‬

֚ ׂ‫׉‬

շ֞֞ շ

‫ׇ׃‬

‫׈׃‬

ׁׄ

օ ‫ׅ׃‬

֚

֊

֒

֊

֒

վ֠

‫ׇ‬

ׁׂ

֐ ‫׃׃‬

֚ շ շ֞֞

ׂ‫׈‬

֗ ᭨֐֠ շ ׂ‫׊‬

‫׆‬

֌ ֈ

֒ օ

շ֞֞

AmOMo ^{dî¶ Amamo½`: AmO Vw‘À`m ‘XV: AmO Vwåhmbm Hw$UmMrVar AmgnmgÀ`m ñdÀN>VoH$So> OmñV ‘XV ¿`mdr bmJob, ZmoH$arÀ`m Úm. S|>½`y, ‘bo[a`mMo {R>H$mUr, ì`dgm`mÀ`m {R>H$mUr. H$H©$ gmYVrb. gmdYmZVoZo {dœmg R>odm. Vyi bj ‘H$a AmH«$‘U AmO eŠ` Amho. bj H|$ÐrV H$am: Vw‘Mo bj H$ënZm: Vw‘À`m Aì`º$ {dlm§Vr: am̧{Xdg H$m‘ H$ê$Z Q>rH$m: AmO A{VQ>rH$m, Vmg§nÅ>r AmO Vw ‘ À`m H$m‘mnmgy Z H$ënZm§Zm dmd Úm. n[apñWVr ñdV:À`m Vã`oVrH$So> Vwåhr Xwb©j H$aUo `m nmgyZ Xya ahm. Vw‘Mr Q>rH$m d¥f^ H$aV AmhmV. bj Úm. d¥píMH {dMbrV hmoUma Zmhr, `mMr Hw§$^ Hw$R>brhr Agmo, H$ënZm Vwåhmbm qgh Vw‘À`mdaM CbQy> eH$Vo. gmdaVrb. H$miOr ¿`m. ‘Ü`m§Va: H$m`©àdU hmoV Zdr AmoiI: AmO AMmZH$ g~yar: Vw‘À`m à{VH«$s`m A{YH$: Vwåhr H$m`© H$arV AmhmV AgVmZm ‘Ü`o ‘Ü`o Wm§~U§ Vwåhmbm {S>ZaMo Am‘§ÌU `ody eH$Vo. g~yarZo d gmdYnUo ì`º$ H$am. Ë`mhÿZ A{YH$ H$aÊ`mMr Vw‘Mr {‘WwZ nwT>À`m àdmgmÀ`m Ñï>rZo H$ݶm AmoiI hiy hiy CbJSy> Úm. YZy ì`º$ hmoÊ`mV KmB© H$ê$ ZH$m. ‘rZ dmñV{dH$ j‘Vm Amho. AmO dmnam. emoY: nydu H$Yr Z n{hbobo nmhÊ`mMr V`mar R>odm. ñdËdmMm ‘of emoY ¿`m`Mr g§Yr àmá hmoB©b.

gmoë`yeZ

e×H$moS>o 55 Mo CËVa

ᳰշ

E 1958 - ‘hfu Ym|S>mo Ho$ed H$d} `m§Zm amîQ´>ŒnVr S>m°. amOoÝÐ àgmX `m§À`m hñVo ^maVaËZ nwañH$ma. E 2005 - XheVdmÚm§Zr KS>dyZ ZmB ‘o‘mo[agmoH$w B Ordy½`o (2004) AmUboë`m ~m°å~ñ’$moQ>mV {X„r‘Ü`o (AmR>dUrVbm jU)H$mo[a`Z {MÌnQ> 60 nojm OmñV ì`º$s R>ma. E 2008 - So>ëQ>m EabmBÝg Am{U {Z{‘©Vr: gw`m|J Or Mm Zm°W©doñQ> EabmBÝg EH${ÌV hmoD$Z {X½Xe©H$:Om°Z EM. br OJmVrbgJù`mV ‘moR>çm H$Wm:`m|J hm {H$‘ {d‘mZdmhVyH$ H§$nZr V`ma. nQ>H$Wm:Om°Z EM. br B{VhmgmV AmO amoOr OÝ‘ g§JrV:Vm` dmoZ {H$‘ E 1911 - am‘M§Ð Zmam`U MìhmU, dmB©Mo H$bmH$ma: dy g§J O§J, `o {OZ gmoZ, ~hþOZ g‘mO {hVH$V} {dMmad§V d gwZ OrZ br. boIH$.. E 1971 - ‘°Ï`y hoS>Z, Am°ñQ´o{b`Z {H«$Ho$Q> IoimSy>. lra§Jm H$‘bmH$m§Vm h[a nXamV| gmoS> && E 1973 - E°S>‘ ~mMa, X{jU {d«Odmgr Zmar & OmV Agmo H$s ~mOmar & Am{’«$Ho$Mm {H«$Ho$Q> IoimSy>. H$mÝhm H$m ‘wamar & AS>{dVm H$m H§$Xmar & B{VhmgmV AmO amoOr ‘¥Ë`w E 1618 - ga dm°ëQ>a a°bo, B§p½be emoYH$. ‘WwaoMr ~mar & nmhÿ ‘Om hmo {J[aYmar & {dHw$Zr ZdZrV X{Y JmoS>& h[a nXamV| gmoS> && E 1911 - Omogo’$ nw{bËPa, d¥ÎmnÌ joÌmV EoH$m bdbmhr & J¥qh Jm§{OVr gmgw~mB© & {Xë`m OmUmè`m nw{bËPa nm[aVmo{fH$mMo naVw{Z`m nmhr & `oD$ Amåhr B©œa ½dmhr & àdV©H$. ½`mZ XoD$Z H$mhr & ‘J OmD$ Amnbo R>m`r & E 1967 - S>m°. Hy$V©H$moQ>r, ^maVr` nVr^`mZo XohamoS> & h[a nXamV| gmoS> && VÎdkmZmMo Aä`mgH$ d qhXy Y‘©àMmaH$. {dZdwZr H¥$îUmgr & eaUmJV Pmë`m Xmgr & E 1994 - gaXma ñdU©qgJ, ^maVmMo Am{Uë`m Jmo{n ‘hmbmgr & hmoZm{Oam`mgr & Om ‘wHw§$Xm gmoS> ao && ‘mOr naamîQ´>‘§Ìr.

{ejH$: Vwbm EImÚm à{gÜX bT>mB©Mr ‘m{hVr Amho H$m? nßny: hmo Zm ga. Aem Iyn bT>m`m ‘bm ‘m{hV AmhoV. {ejH$: gm§J ~a§. nßny: AmB©Zo KamVë`m Jmoï>r ~mhoa gm§Jm`bm ~§Xr KmVbr Amho.

CD

DH

&&B{Vhmg&&

&&{dZmoX&&

CB

&&ew^mew^&& AmOMm {Xdg:12 Z§. Mm§Jbm CÚmMm {Xdg:15 n. Mm§Jbm

H

AmS>do eãX … 1)à»`mV 4 ) XjVm, 7)‘¸$m`mÌm, 8)H¥$V¿Z, 9) dYyMm ^mD$, 10) A^Ð,12) X¡Ë`, 14) aO, 15) nm§WñW,18) ‘ñVr, 19) AOmUVm, 22)Amü`©, 24) EH$ dmÚ, 26) EH${ÛXb YmÝ`, 27) A{Ve` YZmT>ç,28) ~oOmoS>, 29) EH$ amoJ, 30)H$m§~. C^o eãX … 1 ) C J m M , 2)OmS>çm^aS>çm H$mnS>mMm EH$ àH$ma,3) KmoS>emim, 4) MrOdñVy, 5)O§Jb, 6) Cn^moº$m, 11)XJS>mgmaIm, 13) Ymo~r, 15){Q>„ÿ,

Vwåhr H$mhr Z H$aVm BVa DVwOdirH$: ‘À`mer OdirH$ d gbJr

J

E

K

F

L

AmnUM ñdV…bm {VèhmB©Vm§À`m Zmdo B© - ‘ob H$am`Mo Am{U Ë`m§Mm ^m§S>UV§Q>o qH$dm ì`mdgm{`H$ H$mQ>mH$mQ>rV nwamdm åhUyZ dmna H$am`Mm , Ago àH$ma H$mhr àH$aUmV CKS> Pmbo AmhoV . Aem àH$mam§‘Ü`o B§Q>aZoQ>darb àm°Šgr gìh©aMm dmna Ho$bm OmVmo . ho gìh©a Zm`Oo[a`m, B§½b§S> AmXr Xoem§‘Ü`o Agë`mZo ^maVmVrb gm`~a nmo{bgm§Zm JwÝhoJmamn`ªV nmohmoMUo AeŠ` ~ZVo . Amü`© åhUOo, àË`jmV hm JwÝhoJma ^maVmVyZM ’o$H$ g§Xoem§Mo ì`dhma H$arV AgVmo . H$mhr noS> qH$dm AZnoS> do~gmBQ²gdê$Zhr ñdV…M ñdV…bm {VèhmB©V ì`º$s¨À`m Zmdo B© - ‘ob H$aÊ`mMr gw{dYm CnbãY hmoVo. Ë`mMmhr J¡admna hmoV AgVmo, Ago JwádmVm© A{YH$mè`m§Zm VnmgmV AmT>ibo Amho. H$mhr {Xdgm§nydu ‘w§~B© nmo{bgm§À`m gm`~a H«$mB‘ {d^mJmZo Vnmg Ho$boë`m EH$m àH$aUmV EH$ ~S>r ImgJr ~±H$ ~§X hmoV Agë`mÀ`m A’$dm ’o$H$ g§XoemÛmao nga{dÊ`mV Amë`m hmoË`m. R>odrXma ImË`mVrb n¡go H$mTy> bmJë`mda Ë`mda àH$me nS>bm hmoVm . `m ‘mÜ`‘m§‘Ü`o ñ‘mQ>©’$moZgmR>r CnbãY Pmboë`m ’o$H$ ‘ogoOog `m A°nMr ^a nS>br Amho . `mV BZH$q‘J Am{U AmD$Q>JmoB§J Ago XmoÝhr ‘ogoOog Hw$UmÀ`mhr Zmdo ~ZmdQ> ñdénmV V`ma H$aÊ`mMr gmo` Amho . Ho$di ho ‘ogoOog {VèhmBV ì`º$sn`ªV nmR>{dbo OmV ZmhrV, BVHo$M. Ho$di ‘ogoOog Zìho Va H$m°bÀ`m doim, AmXr Vnerbm§Mo ~ZmdQ> aoH$m°S©> V`ma H$aÊ`mMo V§Ìhr `m A°n‘Ü`o AgVo.

Amdí`H$ Amho.

AmOMr nmH$H¥$Vr gm{hË` : 11/2 dmQ>r Vm§Xyi 3 dmQ>çm ~marH$ {Mabobm nmbH$ 1/2 dmQ>r {^Odbobo e|JXmUo 2 bmb {‘aÀ`m, ‘rR> 4 dmQ>çm nmUr 1 M‘Mm YZo-{OaonyS> 3 M‘Mo Vob nmd M‘Mm ‘mohar nmd M‘Mm {Oao nmd M‘Mm qhJ 2 {haì`m {‘aÀ`m 1/2 dmQ>r Amobo Imo~ao 2 M‘Mo Q>mo‘°Q>mo gm°g

gwS>moHy$ H«$.56

nmbH$ ^mV

M‘Mm hiX Kmbmdr. n§Yamdrg {‘{ZQ>m§Zr nmbH$ MmiUrda hmVmZo H$mTy>Z R>odmdm. åhUOo ‘mVr, H$Mam, nmÊ`mV Imbr ~gbobm {Xgob, Z§Va MmiUrVbm nmbH$ ZimImbr Yê$Z IiIiyZ Ywdmdm. hmVmZo H¥$Vr : AbJX nmUr O‘ob {VVHo$ {haì`m {‘aÀ`m Cä`m {Mamì`m, {niyZ H$mT>mdo. nmVoë`mV Vob Vm§Xyi YwdyZ R>odmdo. nmbH$ VmndyZ Ë`mV ‘mohar, {Oao, qhJ nmÊ`mV R>odmdm. Ë`mV AYm© d bmb {‘aÀ`m ’$moS>Urg Q>mHy$Z

Ë`mda nmUr ’$moS>Urg Q>mH$mdo. Ë`mV ‘rR>, YZo{OaonyS>, Cä`m {Maboë`m {‘aÀ`m, e|JXmUo Kmbmdo. CH$ir Ambr åhUOo Vm§Xyi d nmbH$ Kmbmdo. CH$ir ’w$Q>br H$s XmoZ {‘{ZQ>o R>odZy Z§Va nmVobo Ja‘ Hw$H$a‘Ü`o R>odmdo. PmH$U R>odyZ ^mV AYm© Vmg {eOdmdm. Hw$H$a CKS>bm H$s hmVmZo erV Xm~yZ nhmdo. ‘D$ga dmQ>ë`mg M‘Mm^a Vyn H$So>Zo gmoS>mdo. dmT>Vodoir Amobo Imo~ao dê$Z {edamdo d Q>mo‘°Q>mo gm°gMo {R>nH$ ÚmdoV. hm ^mV Mdrbm AJXr gm¡å` Amho. Ë`m‘wio ‘gmboXma ^mOr-Am‘Q>r~amo~a N>mZ bmJVmo.

EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ 55 Mo CÎma Ǖ


29goa9_Layout 1 28-10-2012 20:05 Page 1

9 gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

{S>Pob, Ho$amo{gZÀ`m qH$_Vr AmUIr dmT>Uma _hmJmB©Zo aS>Hw§$S>rg Amcoë`m OZVocm AmUIr ~oOma H$aUmar EH$ ~mV_r Amho. Vob AZwXmZmMr aŠH$_ dmT>V Agë`mZo {S>Pob d Ho$amo{gZÀ`m {H§$_VrV dmT> JaOoMr Amho, Ago _V H|$Ðr` AW©_§Ìr nr. {MX§~a_ `m§Zr ì`ŠV Ho$bo Amho. ZwH$Ë`mM Pmcoë`m "noQ´>mo-Q>oH$ 2012' `m n[afXoV ~mobVmZm Vo åhUmbo H$s, {S>Pob, Ho$amo{gZ d EbnrOrÀ`m AZwXmZmMm ~moOm dmT>V AmgyZ Vmo gmogUo eŠ` Zmhr. Ë`m_wio VobmÀ`m qH$_Vr dmT>{dUo JaOoMo Amho. ^maV 75 Q>ŠHo$ I{ZO Vob Am`mV H$arV Amho. H$a§Q>

AH$mD§$Q> VyQ> dmT>V Amho. AZwXmZ dmT>V Agë`mZo gaH$maMr {dÎmr` VyQ> dmT>V Amho. ^maVmMrM Zìho Va OJmVrb

Pmbm.CËnmXZmMr H$R>moa ~mOmanoR>, dmT>Ë`m qH$_Vr, dmT>Vr _mJUr Am{U KQ>bobm Am¡Úmo{JH$ {dH$mg Xa AmXtMm n[aUm_ ZmJ[aH$m§À`m `moOZm§da hmoV Amho. gaH$maZo `§XmÀ`m Am{W©H$ dfm©V AZwXm{ZV VÎdmda VobOÝ` nXmWmªMr {dH«$s H$aÊ`mgmR>r 43,580 H$moQ>tMr VaVyX Ho$br Amho. Joë`m dfu gaH$maZo 68,481 H$moQ>r én`m§Mm ~moOm gaH$maZo ghZ Ho$bm hmoVm. Vob H§$nÝ`m§Mr dgwbr dmT>V Amho. Ë`m_wio {S>PobÀ`m qH$_Vr 5 én`o d EbnrOrda ghm {gqbS>aMr _`m©Xm Kmbmdr bmJbr.

gdm©g {dH$gZerb Xoem§Zm Am{W©H$ g_ñ`m ^oS>gmdV Amho. 2008-09 Am{U 2011-12 OmJ{VH$ nmVirda VobmÀ`m qH$_VrMm n[aUm_

Jw§VdUwH$sV Ah_Xm~mX Aìdc ñWmZmda Joë`m H$mhr dfmª_Ü`o ZmJa[aH$aUmMo à_mU dmT>V AgyZ Zì`m eham§~amo~aM Zdr _hmZJao CX`mg `oV AmhoV. XoemV JwaOmV_Yrb Ah_Xm~mX ehamV 71,270 H$moQ>tMr gdm©{YH$ Jw§XdUyH$ AmH${f©V H$aUmao R>abo AgyZ `m ehamV 39 Q>ŠHo$ Jw§VdUyH$ Pmë`mMo gd}jUmV AmT>iyZ Ambo Amho. Xoe^amVrb eham§_Ü`o gZ 2010 nmgyZ Pmboë`m Jw§VdUwH$sMo gd}jU ½bmo~b àm°nQ>u H$ÝñbQ>§Q> Hw$e_Z A°ÊS> dob{\$ëS>Zo Ho$bo Amho. `m gd}jUmV XoemV Ah_Xm~mXZo Jw§XdUwH$sV ~mOr _maë`mMo {XgVo. CÚmoJ-ì`dgm`mV AmKmS>rda Agboë`m Xhm eham§_Ü`o Xwgam H«$_m§H$ {demImnÅ>U_Zo _mabm Va H$moMr {Vgè`m ñWmZmda Amho. `m{edm`, XrK©H$mbrZ Jw§VdUyH$ H$aUmè`m AÝ` Q>m°n Q>oZ eham§_Ü`o dS>moXam, ^wdZoœa, M§XJT>, H$moB©_Vya, O`nya, B§Xya Am{U ZmJnya `m eham§Mm g_mdoe Amho, Agohr `m AhdmbmV åhQ>bo Amho. {demImnÅ>U_Ü`o 58,180 H$moQ>tMr Jw§VdUyH$ Pmbr Va dS>moXam_Ü`o 24,720 H$moQ>tMr Jw§VdUyH$

AmH${f©V H$aÊ`mV Ambr.Xhm ehamV Pmboë`m EHy$U Jw§VdUyH$sÀ`m à_mUmV Ah_Xm~mX_Ü`o - 39 Q>ŠHo$,

{demImnÅ>U_ - 32 Q>ŠHo$, dS>moXam - 13.5 Q>ŠHo$ Jw§VdUyH$ Pmbr Amho. "^maVmVrb CÚmoJ ì`dgm`mgmR>r Q>m°n Q>oZ' eham§Mm Aä`mgnyU© Ahdmb

J¥h Am{U dmhZ H$OmªÀ`m

_mJUrV {VnQ>rZo dmT> _hmJmB©, ZmoH$ardaMo gmdQ>, {ZamemOZH$ Am{W©H$ KS>m_moS>r `m_wio W§S>mdbobr _mJUr, IM©, IaoXr `m gJù`mbm ñQ>oQ> ~±H$ Am°\$ B§{S>`mÀ`m

ì`mOXaH$nmVrÀ`m Cnm`m_wio nwÝhm VaVar Amë`mMo {XgVo. H$Omªdarb ì`mOXa nmd Vo AYm© Q>ŠHo$ H$_r Ho$ë`mnmgyZ XmoZM _{hÝ`mV J¥hH$Om©gmR>rMr _mJUr {VnQ>rZo Va dmhZH$Om©gmR>r _mJUr Mm¡nQ> dmT>br Amho.

ñQ>oQ> ~±H$ Am°\$ B§{S>`m (Eg~rAm`) Zo ì`mOXamV H$nmV Ho$ë`mda dmhZH$Om©Mr _mJUr H$aUmao gamgar gmoimeo AO© XaamoO `oD$ bmJbo AmhoV. H$nmVrMm {ZU©` KoÊ`mnydu Oo_Vo_ Mmaeo AO© `m`Mo. J¥hH$Om©gmR>rhr XaamoO gamgar EH$ hOma AO© `oV Agë`mMr _m{hVr ~±Ho$À`m d[að> A{YH$mè`m§Zo {Xbr. Eg~rAm`Zo Am`grAm`grAm` ~±H$, EMS>rE\$gr Am{U A°pŠgg ~±H$ `m {ZH$Q>À`m ñnY©H$m§À`m VwbZoV H$Omªdarb ì`mO H$_r R>odbo Agë`mMm \$m`Xm gÜ`mÀ`m _§XrgÑî` H$mimV ~±Ho$bm hmoV Amho. dmhZH$OmªgmR>r dm{f©H$ 10.5 Q>ŠHo$ Va J¥hH$Om©gmR>r 10 Q>ŠHo$ ì`mO AmH$mabo OmVo. Ë`m_wioM `m XmoÝhr H$Omª_Ü`o dm{f©H$ AZwH«$_o 21 Vo 23 Q>ŠHo$ Am{U 14 Q>ŠHo$ dmT> Ano{jV Amho, Ago `m A{YH$mè`m§Zo Z_yX Ho$bo.

ZJa{dH$mg g{Md gwYra H¥$îUm `m§À`m hñVo Pmbm. XoemVrb nm`m^yV gw{dYm, Am{W©H$ H$m_H$mO Am{U gaH$maMm nmqR>~m AmXr _wÚm§da ho gd}jU H$aÊ`mV Amë`mMo g_OVo. Joë`m XmoZ dfmªV {d{dY H§$nÝ`m§Zr darb Xhm ehamVrb Jw§VdUyH$ gmV nQ>tZr dmT>dbr Amho, Agohr Vo åhUmbo. Ah_Xm~mX_Ü`o 71,270 H$moQ>r ê$n`o Pmbr AgyZ Am°Q>mo_mo~mB©b Am{U Am°Q>mo H§$nÝ`m§Zr `m ehamV Jw§VdUyH$ Ho$br Amho. Ë`mnmR>mnmR> Xyag§Mma Am{U [aAb BñQ>oQ>, nm`m^yV gw{dYm joÌmVrb H§$nÝ`m§Zrhr Ah_Xm~mXbm àmYmÝ` {Xbo Amho. {demImnÅ>U__Ü`o 58,180 H$moQ>r ê$. Mr Jw§VdUyH$ Pmbr Amho. _oQ>b Am{U _oQ>b àmoogoqgJ joÌmVrb H§$nÝ`m, Ë`mZ§Va noQ´>moHo${_H$ëg H§$nÝ`m§Zrhr Jw§VdUyH$ Ho$br Amho. dS>moXam_Ü`o 24,720 H$moQ>r ê$. Jw§VdUyH$ AmH${f©V Ho$br AgyZ _oQ>b Am{U _oQ>b àmogoqgJ H§$nÝ`m, [aAb BñQ>oQ> Am{U B§{O{ZAatJ joÌmVrb H§$nÝ`m§Zr Jw§VdUyH$sgmR>r `m ehambm àmYmÝ` {Xbo Amho.

{d_mZàdmg _hmJUma? qH$J{\$ea EAabmB©Ýg {d_mZ H§$nZrMm nadmZm {Zb§{~V Pmë`m_wio Ë`mMm \$m`Xm CR>dÊ`mMo AÝ` {d_mZ H§$nÝ`m§Zr

R>adbo AgyZ n[aUm_r {d_mZàdmg {H$_mZ 10 Q>ŠHo$ _hmJÊ`mMr eŠ`Vm Amho.m° gUmgwXr_wio AZoH$ {d_mZ H§$nÝ`m§Zr Xadfuà_mUo `§Xmhr àdmem§Zm AmH${f©V H$éZ KoÊ`mgmR>r H§$~a H$gbr Amho. na§Vw qH$J{\$ea EAabmBÝgMm nadmZm {Zb§{~V Pmbm. Ë`m_wio ñdñV XamV {d_mZàdmg

Q>°ãboQ> àH$mamVrc g§JUH$mMr

XoÊ`mè`m `m H§$nÝ`m§À`m ì`dñWmnZmZo `m n[apñWVrMm \$m`Xm CR>dyZ {d_mZ àdmg^mS>çmV {H$_mZ 10 Q>ŠHo$ dmT> H$aVrb, Aer eŠ`Vm ì`ŠV Ho$br OmV Amho. hr ^mS>odmT> Zmoìh|~anmgyZ hmoÊ`mMr eŠ`Vm `m CÚmoJmVrb gyÌm§Zr dV©dbr Amho. qH$J{\$eada AmoT>dboë`m n[apñWVrMm \$m`Xm OoQ> d EAa B§{S>`m `m {d_mZ H§$nÝ`m§Zm hmoUma Zmhr. Ë`m§Mo àdmg^mS>o AmYrM OmñV Amho. Ë`m_wio AÝ` ñdñV àdmg^mS>o Agboë`m {d_mZ H§$nÝ`m§ZmM ^mS>odmT> H$aÊ`mg dmd Agë`mMo `m joÌmVrb VÁkm§Mo åhUUo Amho. Zo_Š`m H$moUË`m {d_mZ_mJm©da ^mS>odmT> hmoUma, `m{df`rhr VÁkm§Zr _V Zm|Xdbo Amho. Ë`m§À`m _Vo _w§~B©-~§Jbmoa, ~§Jbmoa-MoÞB©, ~§Jbmoa-Jmodm Aem X{jUoH$S>rb {d_mZ_mJmªdarb àdmg _hmJÊ`mMr eŠ`Vm Amho.

nmÊ`mda Am{U añË`mda YmdUmar

~mOmanoR> A{YH$ {dñVmaUma ~mB©H$ H$_² H$ma `oUma Q>°ãboQ> àH$mamVrb g§JUH$ doJmZo bmoH${à` hmoV AgyZ. XoemV Q>°ãboQ>À`m ~mOmanoR>oV `oË`m nmM dfmªV 40 Q>ŠHo$ dmT> hmoUo Ano{jV Amho. XoemVrb Am`Q>r

hmS>©doAaMo à{V{ZYrËd H$aUmè`m E_Am`Q>r `m g§ñWoZo `m{df`r EH$ Aä`mg Ahdmb ZwH$VmM n«{gÕ Ho$bm. Ë`m_Ü`o ho {ZarjU

Zm|X{dÊ`mV Ambo Amho. Q>°ãboQ> ~mOmanoR> hr AJXr ZdrZ AgyZ, Vr doJmZo {dñVmaV Amho. Ago _V E_Am`Q>r g§ñWoMo AÜ`j S>m°. AemoH$ ^maÛmO `m§Zr ì`ŠV Ho$bo. Ë`m§À`m _Vo `m ~mOmanoR>oV gVV H«$m§Vr hmoV Agë`mZo CbWmnmbW hmoV Amho. `mMo _w»` H$maU åhUOo XaamoO ZdZì`m àH$maMo Q>°ãboQ> ~mOmamV XmIb hmoV AmhoV. Mmby Am{W©H$ dfmªV 16 bmI Q>°ãboQ> {dH$bo OmVrb; Va 2015-16 `m Am{W©H$ dfm©V 73 bmI Q>°ãboQ> XoemV {dH$bo OmVrb, Agm A§XmOhr Ë`m§Zr ì`ŠV Ho$bm.

AmVm Am°ZcmB©Z H$am gmoZo-Mm§Xr IaoXr gmoZo-Mm§Xr IaoXr H$aÊ`mgmR>r AmVm Ádobg©À`m XwH$mZmV OmÊ`mMr VgXr ¿`m`Mr JaO Zmh>r. J«mh>H$ AmVm Kar ~gyZ B§Q>aZoQ>déZ Am°ZbmB©Z Voh>r nadS>Um`©m XamV gmoZo-Mm§Xr IaoXr H$aÊ`mMr gmo ` {aÕr{gÕr ~w { b`ÝgZo CnbãY H$éZ {Xbr Amho > . Ë`mgmR>r \$º$ WWW.BullionIndia.in `m do~gmB©Q>da Omdo bmJob, Aer _m{h>Vr H$§nZrMo g§MmbH$ n¥ÏdramO H$moR>mar `m§Zr {Xbr. J«mh>H$mbm Ho$dm`gr' AO© ^amdm bmJob. Ë`mZ§Va H«o${S>Q>H$mS>© {H$§dm So>{~Q>H$mS>©Ûmao no_o§Q> Ho$ë`mZ§Va h>m ì`dh>ma nyU© h>moD$Z gXa dñVy g§~§{YV J«mh>H$mÀ`m ZmdmZo H$§nZrH$So> O_m amh>rb. Ë`mgmR>r Hw$R>>bmh>r MmO© KoVbm OmUma Zmh>r Am{U _mo\$V {d_mh>r H$mT>bm OmB©b. VgoM Vmo Kar nm{h>Oo Agob KanmoMh>r nmR>{dÊ`mV `oUma Amho>.

añË`mda YmdUmar ~mB©H$, H$ma nmÊ`mV MmbdVm Ambr Va? nU ho bdH$aM gË`mV CVaUma AgyZ nmÊ`mV MmbUmar H$ma Am{U añË`mda YmdUmar ~mB©H$ Aer ~mB©H$ H$_² H$ma V`ma H$aÊ`mV `e Amë`mMm Xmdm H$aÊ`mV Ambm Amho. "X ŠdmS²>ñH$s' hr nmÊ`mda MmbUmar ~mB©H$ - H$ma nwT>rb _{hÝ`mV A_o[aHo$V CnbãY hmoUma Amho. hr EH$ "E§{\${~`g' JmS>r Amho. åhUOoM hr ~mB©H$ - H$ma añË`mda VgoM nmÊ`mVhr niy eH$Uma Amho. gmYmaU 40 hOma S>m°ba EdT>r `m H$maMr qH$_V AgUma Amho. `m H$maÀ`m g§emoYZmgmR>r d

{Z{_©VrgmR>r H§$nZrbm 18 dfmªMm H$mbmdYr bmJbm. VgoM hr H$ma V`ma H$aÊ`mgmR>r 200 H$moQ>r S>m°ba EdT>m IM© Ambm Amho. EdT>oM Zmhr Va `mgmR>r Vã~b 300 noQ>|Q> KoÊ`mV Ambr AmhoV. H§$nZrMo g§ñWmnH$ E°bZ {JãO `m§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma, hr H$ma AmH$mamZo BVa H$manojm N>moQ>r Amho. añË`mda MmH$mÀ`m _XVrZo MmbUmar hr ~mB©H$ H$ma nmÊ`mV "_arZ OoQ> {gñQ>_da' MmbUma Amho. nmÊ`mV OmVmM nmM goH§$XmV H$maMr MmHo$ ~§X hmoVrb. VgoM hr H$ma nmÊ`mV XmoZ Vmg Mmby eH$Vo.

n§Om~ Z°eZb ~±Ho$Mr

H$_©Mmar ^aVr `moOZm n§Om~ Z°eZb ~±Ho$Zo Xadfu ghm hOma Vo AmR> hOma H$_©Mmè`m§Mr ^aVr nwT>rb H$mhr df} H$aÊ`mMr `moOZm AmIbr Amho. VgoM ~±Ho$À`m Xadfu Xoe^a 500 emIm gwé H$aÊ`mV `oUma AmhoV, Ago n§Om~ Z°eZb ~±Ho$Mo H$m`©H$mar g§MmbH$ Eg. Ama. ~Ýgb `m§Zr gm§{JVbo. ~±Ho$Mm {Zìdi EZnrE OyZ 2012 _Ü`o 3.34 Q>ŠHo$ Am{U grEAma 13 Q>ŠHo$ amhUma Amho.

AmVm "\o$g~wH$'À`m dmnamgmR>r

_moOmdo bmJUma n¡go? \o$g~wH$daMr EImXr nmoñQ> eoAa hmoÊ`mgmR>r Am{O~mV doi bmJV Zmhr. \o$g~wH$dma Aem àH$maÀ`m B_obMr Mm§JbrM MbVr AgVo. na§Vw gÜ`m \o$g~wH$À`m dmnamgmR>r n¡go ^amdo bmJUma Agë`mMr nmoñQ> _moR>çm à_mUmda eoAa hmoV Amho. `m_Ü`o AmVm \o$g~wH$À`m dmnamgmR>r Xa_hm 550 én`o Úmdo bmJUma Agë`mMo åhQ>bo Amho. VgoM Oa \o$a~wH$Mr godm _mo\$V hdr Agob Va hr nmoñQ> Amnë`mhr dm°bda eoAa H$am, Agm g§Xoe `m_YyZ XoÊ`mV `oV Amho. \o$g~wH$da eoAa hmoUmè`m `m nmoñQ>_Ü`o JmoëS>, {gëìha Am{U ~«m°ÝP _|~a gpìh©g, Aem VrZ àH$mamV \o$g~wH$ godm CnbãY hmoUma Agë`mMo åhQ>bo Amho. EImXm _ogoO OmñVrV OmñV bmoH$m§n`ªV nmoM{dÊ`mgmR>r Aem àH$mao EImXr nmoñQ> H$ê$Z, Vr eoAa H$aÊ`m{df`r gyMZm H$aÊ`mV Ambobr AgVo. \o$g~yH$H$Sy>Z _mÌ `m~m~V H$moUVrhr _r{hVr {_imbobr Zmhr. Ë`m_wio hr A\$dm Agë`mMm A§XmO dV©{dÊ`mV `oV Amho.

gUmgwXrÀ`m {XdgmV AÞYmÝ`m§À`m

{H$_Vr H$S>mS>Uma AÞYmÝ`mMm gmR>m H$_r Agë`m_wio gUmgwXrÀ`m H$mimV gmIa, ImÚVobmgma»`m AÞYmÝ`m§À`m {H$§_Vr dmT>Ê`mMr eŠ`Vm Amho, Agm A§XmO AgmoM°_Zo ì`ŠV Ho$bm Amho. _gmbo, S>mir, Jhÿ, gmIa, ImÚVob, Mhm, H$m°\$s Am{U XyY AemAmR> OrdZmdí`H$ dñVw§À`m qH$_Vr gßQ>|~a 2011 Vo gßQ>|~a 2012 `m H$mimV gamgar 18 Q>ŠŠ`m§Zr dmT>ë`m AmhoV. AmVm AmUIr AÞYmÝ`m§À`m qH$_Vr dmT>ë`mg "Am_ AmX_r' AS>MUrV `oÊ`mMr eŠ`Vm Amho, Ago AgmoM°_Mo ga{MQ>Urg S>r. Eg. amdV `m§Zr gm§{JVbo. _Ü` Am{U X{jU ^maVmV Ceram nS>bobm nmD$g `m_wio AZoH$ {nH$m§Mo CËnmXZ H$_r Pmbo Amho. Ë`mMm n[aUm_ AÞYmÝ`m§À`m qH$_Vr dmT>Ê`mda hmoD$ eH$Vmo. Agohr Vo åhUmbo.

{V_mhr {ZH$mcm§Mo

g§{_l {MÌ Mmby Am{W©H$ dfm©À`m 30 gßQ>|~a amoOr g§nboë`m Xwgè`m {V_mhrV ~±H$ Am°\$ _hmamï´>mÀ`m {Zìdi Zâ`mV Vã~b 66 Q>ŠŠ`m§Zr dmT> Pmbr. Ë`m_wio {Zìdi Z\$m 166.01 H$moQ>tMm Pmbm. JVdfu darb H$mbmdYrV {Zìdi Znm 100.42 H$moQ>r ê$. Pmbm hmoVm. gaH$mar ~±H$ Agboë`m ~±H$ Am°\$ _hmamï´>Mo EHy$U CËnÞ 2434.09 H$moQ>r ê$. Pmbo. JVdfr© Vo 1945.01 H$moQ>r ê$. hmoVo, Ago ~rEgBbm gmXa Ho$boë`m _m{hVrV åhQ>bo Amho. amoëQ>mMm _hgyb dmT>bm Am`Q>r joÌmVrb amoëQ>m B§{S>`m {b. À`m 30 gßQ>|~a amoOr g§nboë`m Xwgè`m {V_mhrVrb EHy$U _hgyb 5.6 Q>ŠŠ`m§Zr dmT>bm Amho. H§$nZrÀ`m {Zìdi Zâ`mV 32.4 Q>ŠŠ`m§Zr dmT> Pmbr, Aer _m{hVr H§$nZrMo MoAa_Z Am{U ì`dñWnH$s` g§MmbH$ Ho$. Ho$. qgJ `m§Zr {Xbr. hramo _moQ>moH$m°n©À`m {Zìdi Zâ`mV KQ> XwMmH$s ~Z{dUmè`m hramo _moQ>moH$m°n©Zo AmO 30 gßQ>|~a amoOr g§nboë`m Xwgè`m {V_mhrMm {ZH$mb Omhra Ho$bm. {dH«$sV KQ> Pmë`mZo H§$nZrMm {Zìdi Z\$m 27.01 Q>ŠŠ`m§Zr H$_r hmoD$Z 440.58 H$moQ>r Pmbm. JVdfu darb H$mimV {Zìdi Z\$m 603.62 H$moQ>r é. Pmbm hmoVm.


29goa10_Layout 1 10/28/2012 9:30 PM Page 1

10

Xoe-naXoe ½b°‘a

‘mo{hVMo Q>rìhr ào‘ ~hþVoH$ Q>rìhr ñQ>mg©gmR>r ˶m§Mo nwT>Mo nmD$b åhUOo {MÌnQ> Agbo Var ‘mo{hV ‘{bH$ ˶mg AndmX R>aV Amho. M°Zb ìhrÀ¶m "gwadrZ Jw½Jb'‘ܶo ’°$eZ {S>Pm¶Za åhUyZ {Xgboë¶m ‘mo{hV ‘{bH$Zwgma ˶mZo N>moQ>çm nS>Úmda AmJ‘Z ~m°{bdyS>Mo àdoeÛma åhUyZ ‘wirM Ho$bobm Zmhr. Va CÎm‘ H$m¶©H«$‘m§‘ܶo Amnë¶m A{^Z¶mMr PbH$ XmIdʶmgmR>r AmnU Ambmo Amho. {MÌnQ>m§gmR>r AZoH$ H$bmH$ma Q>rìhrMm ˶mJ H$aV Agbo Var AmnU Vgo ‘wirM H$aUma Zgë¶mMo ñnï> ‘V ˶mZo 춺$ Ho$bo Amho. ‘{bH$Zo ¶mnydu ñQ>maßbgÀ¶m "‘Z H$ AmdmO - à{Vkm' ‘ܶo IbZm¶H$mMr ^y{‘H$m gmH$mabr AgyZ, H$bg©À¶m "’w$cdm, ~Zy ‘¡ Voar XþëhZ'gma»¶m H$m¶©H«$‘m§‘ܶohr ˶mMr dUu bmJbr Amho. ‘mo{hV {ddm{hV AgyZ, A{^ZoÌr A{XVr {eadB©H$a ˶mMr nËZr Amho.

H$[aZmMo Am¶Q>‘ gm±J

"hbH$Q> OdmZr..." ¶m Am¶Q>‘ gm±JÀ¶m ¶emZ§Va H$[aZm H$nya nwÝhm EH$Xm Am¶Q>‘ Jb© åhUyZ àojH$m§g‘moa ¶oUma Amho. ‘mÌ ¶mdoir Vr ñdV…À¶m Zìho Va gb‘mZ ImZÀ¶m {MÌnQ>mgmR>r Am¶Q>‘ Jb© Pmbr Amho. gb‘mZÀ¶m "X~§J 2' gmR>r H$[aZmZo gXa Am¶Q>‘ gm±J {M{ÌV Ho$bo Amho. ¶m JmʶmgmR>r H$[aZmZo h{Z‘yZbm Omʶmnydu {M{ÌV Ho$bo AgyZ, g¡’$er {ddmh~Õ Pmë¶mZ§VaMm hm {VMm n{hbmM àm°Oo³Q> Amho. ˶m‘wio "’o$ìhrH$m°b...' ¶m Jmʶmbm AmVm {H$Vr bmoH${à¶Vm {‘iVo ¶mH$S>o gdmªMoM bj bmJyZ am{hbo Amho.

"nV§J' gdmo©ËH¥$ï> {MÌnQ> ‘yi ^maVr¶ d§emMo A‘o[aH$Z {X½Xe©H$ àem§V ^mJ©d Am{U {Z‘m©Vm O¶Xrn n§Om~r ¶m§Zm ˶m§Mm {MÌnQ> "nV§J- X - H$mBQ>' gmR>r gmCW E{e¶Z am¶qOJ ñQ>ma {MÌnQ> nwañH$mamZo gÝ‘m{ZV H$aʶmV Ambo Amho. gXa nwañH$ma ˶m§Zm CËH¥$ï> {X½Xe©Z d CËH¥$ï> {MÌnQ>mgmR>r àmá Pmbm Amho. {ZdS> g{‘Vr‘ܶo ^maVr¶ narjH$ amOrd ‘g§X, g§nmXH$ AmW©a nm¶g, Jm¶H$ Am{U JrVH$ma {gÕmW© Imogbm, A‘o[aH$Z A{^ZoÌr d g§JrVH$ma OmZrZm Jd§H$a Am{U A‘o[aH$Z A{^ZoVm ‘m°{bH$ n§Mmobr ¶m§Mm g‘mdoe hmoVm. narjH$m§Zwgma gXa {MÌnQ> ¶§XmMm gdm}ËH¥$ï> {MÌnQ> Amho. ¶m {MÌnQ>mMm OmJ{VH$ {à{‘Aa ~{b©Z {MÌnQ>‘hmoËgdmV H$aʶmV Ambm hmoVm. gXa {MÌnQ> OJ^amV 30 hÿZ A{YH$ {MÌnQ> ‘hmoËgdmV XmI{dʶmV Ambm AgyZ, ˶mg AZoH$ nwañH$mahr àmá Pmbo AmhoV.

gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

OmXþB© {IS>³¶m§Mm Zdm AdVma Q>oH$

d¡{eîQ>ço

S>o ñ H$Q>m° n , ZmoQ>~Hw $ Q>~° boQ Aem Hw$R>ë¶mhr àH$maÀ¶m H§$߶wqQ>J {S>ìhmBgda MmbUmè¶m qdS>mO 8 Mm hr B§Q>aAm°nao{~{bQ>r hmM ¶wEgnr Amho. > BVHo$M Zmhr Va qdS>moO Qy Jmo Zm‘H$ Zì¶m àUmbrZo Amnë¶m ng©Zb goqQ>Jg{hV Amnbr nyU© Am°naoqQ>J {gpñQ>‘ EH$m noZ S´>mBìh da KoVm ¶oV.o hr noZ S´>mBìh qdS>mO o 7 dm 8 AmoEg Agboë¶m Hw$R>ë¶mQ>r nrgrbm H$Zo³Q> H$ê$Z AmnU Anbm ng©Zb H§$߶wQ>aM dmnê$ eH$Vmo. doJim ¶wOa B§Q>a’o$g ¶mnyduÀ¶m qdS>moO‘ܶo {XgUmè¶m ñQ>mQ>© ~Q>Z d {eñV~ÜX B§Q>a’o$gbm MmQ> XoD$Z ‘m¶H«$mogm°âQ>Zo qdS>moO-8 ‘ܶo {dS>moO ’$moZ à‘mUoM Q>mBb B§Q>a’o$g {Xbm Amho. ¶m Zì¶m B§Q>a’o$gdarb à˶oH$ A°nMo Q>mB©ëg ˶m ˶m A°nMo AnS>Qo >² g> H$m¶‘ XoV AgVmV. Ogo H$s nrnb A°n Amnë¶m {‘Ìm§Mo gmoeb ZoQ>d{Hª$J AnS>oQ> XmIdV amhrb. ¶mM BQ>a’o$g‘ܶo H§$Q´>mb o n°Zb d ZoQ>dH©$ go{Q>½§ g Xo{Ib hmVmiVm ¶oD$ eH$VmV. gmonm Q>mñH$ ‘°ZO o a qdS>mO o Mo ~hþVm§e ¶wOa Q>mñH$ ‘°ZO o aMm dmnH$ Ho$di Hw$R>bo àmoJm« ‘ MmbV AmhoV Vo nhmʶmgmR>r d Z MmbUmao àmoJm« ‘ ~§X H$aʶmgmmR>r H$aVmV ho bjmV KoD$Z ‘m¶H«$mogm°âQ>Zo R>iH$ E§S> Q>mñH$ ~Q>Z Agbobm d Hw$R>bo àmoJm« ‘ Mmby AmhoV ¶mMr {eñVrV ‘m{hVr XoUmam gmonm Q>mñH$ ‘°ZO o a qdS>mO o -8 ‘ܶo {Xbm Amho. [a’«$o e [añQ>mao Am°ßeZ H§$߶wQ>aMr JVr WmoS>r H$‘r Pmbr H$s gr S´>mB©ìh ’$m°a‘°Q> H$aʶmV doi XdS>ʶmdmMyZ J˶m§Va ZgVo. ‘mÌ hr CR>mR>do MVwamB©Zo Q>miV qdS>mO o -8 Amnë¶mbm [a’«$o e Am°ßeZ XoV,o Á¶mÀ¶mda p³bH$ H$aVmM nwÝhm {gñQ>‘À¶m {S>’$m°ëQ> goqQ>½g goQ> hmoVmV. ho Am°ßeZ Oa H$m‘ H$aoZmgo Pmbo Va [añQ>mao da p³bH$ H$aVmM hmS>© S´>mBìh H$moam H$ê$Z g§nUy © qdS>mO o -8 naV BÝQ>mb ° hmoV.o

nU...

Jw§VmJw§VrMm B§Q>a’o$g Q>MñH«$sZ CnH$aUo ܶmZmV KoD$Z qdS>moO-8 {S>OmB©Z H$aʶmV Amë¶mZo S>oñH$Q>m°n H§$߶wQ>ada hr Am°naoqQ>J {ggQ>r‘ dmnaVmZm AS>MUr ¶oVmV. Zoh‘rMm ñQ>mQ>© ~Q>Z Zgë¶mZo VgoM H$moU-

"{IbmS>r786' Mm {à{_Aa nmH$_Ü`o?

Zdr {X„r,28 … B§{S>`m AJoÝñQ> H$aßeZMo (Am`Egr) ZoVo Aa{d§X Ho$Oardmb `m§Zr H|$Ð gaH$maH$Sy>Z H$aÊ`mV Amboë`m _§{Ì_§S>imVrb \o$a~XbmÀ`m nmœ©^y_rda _§{Ì_§S>imVrb \o$a~Xb åhUOo g§JrVIwMr© Agë`mMo åhQ>bo Amho. Ho$Oardmb åhUmbo H$r, H|$Ð gaH$maH$Sy>Z H$aÊ`mV `oUmar \o$a~XbmMr H$dm`V {ZaW©H$ Amho. ImVo~Xb H$ê$Z H$m±J«og g§JrVIwMr©Mm Ioi IoiV Amho. Ë`m_wio Xoembm H$mhrhr \$m`Xm

hmoUma Zmhr. Ho$Odramb åhUmbo, gb_mZ Iw{e©X H$m`Xm _§Ìr åhUyZ An`er R>abo Va Vo naamï´> _§Ìr ~ZyZ H$m` H$aUma AmhoV? _§{Ì_§S>imVrb \o$a~Xb ho H$m±J«og Am{U `ynrEMo A§VJ©V amOH$maU Amho. AmJm_r 2014 _Ü`o hmoUmè`m bmoH$g^m {ZdS>UwH$m§À`m nmœ©^y_rda AmO (a{ddma) H|$Ðr` _§{Ì_§S>imV _moR>çm à_mUmV \o$a~Xb Pmbo.

H°$ZS>mÀ`m n{ü_ {H$Zmè`mbm ^yH$§ nmMm Y¸$m ìh° Š `w d a,{X. 28 … H° $ ZS>mÀ`m n{ü_ {H$Zmè`mdarb {¹$Z Mmb}Q> ~o Q >m§ Z m e{Zdmar _Ü`amÌr 7.7 [aíQ>a ñHo $ b Vrd« V o M m Omo a Xma ^y H § $ nmMm Y¸$m ~gbm. `m ^yH§$nmMr Vrd«Vm OmñV Agë`mZo gw Z m_rMm Bemam Xo Ê `mV Ambm Amho. `m ^yH§$nmV AÚmn H$moUVrhr Or{dV {H§ $ dm {dÎmhmZr Pmë`mMo d¥Îm Zmhr. A_o [ aHo $ À`m hdm_mZ {d^mJmZo {Xbo ë `m _m{hVrZw g ma, `m ^yH§$nmMm H|$Ð{~§Xy _°goQ> eham-

nmgyZ 139 {H$_r X{jUoH$So> hmoVm. àem§V _hmgmJamÀ`m {H$Zmè`mbm ho ~oQ> Agë`mZo gwZm_rMm Bemam XoÊ`mV Ambm Amho. àW_ 5.8 Vrd«VoMm EH$ Y¸$m ~gë`mZ§ V a H$mhr {_{ZQ>m§ V M 7.7 Vrd« V o M m Omo a Xma Y¸$m ~gë`mMo gm§JÊ`mV `oV Amho. `m ^yH§$nmZ§Va {H$Zmè`mdarb {~ŒQ>re H$mob§{~`m, X{jU AbmñH$m, CÎma H° $ {b\$mo { Z© ` m, Amo a o J m° Z Am{U dm° { e§ ½ Q>Z amÁ`m§ Z m gVH© $ Vo M m Bemam XoÊ`mV Ambm Amho.

Vmhr A°n ~§X H$aʶmgmR>r da X Mr IyU Zgë¶mZo ¶wOaMm JmoYi CS>Vmo. Am°Q>mo‘°{Q>H$ ’$mBb {gñQ>‘ qdS>moO 8 ‘ܶo AmnU EImXr ’$mB©b god Ho$br H$s Vr ’$B©b Hw$R>o god H$amdr qH$dm Hw$R>ë¶m àmoJ«m‘ghþV CKS>mdr ho {dS>moO-8 Amnë¶mbm {dMmaV Zmhr. ¶m gmè¶m JmoîQ>r

Am°Q>mo‘°{Q>H$ hmoVmV. VgoM ¶m Zì¶m qdS>moOMr Q>mBb {S>>ñßbo EH$m doir gmao àmoJ«m‘ Q>mBëg Z XmIdVm H$mhr {d{eï Q>B©ëg XmIdVo ˶m‘wio ’$mB©b emoYUo H$Q>H$Q>rMo hmoVo d ˶mgmR>r dtS>moO-8 ¶w{Zdg©b gM© ’$sMaMm dmna H$amdm bmJVmo. A°ßgMr H$‘r g§»¶m.

qdS>moO-8 Q>°ãboQ>, ’$moZ d S>oñH$Q>m°n ¶m§À¶mVrb B§Q>aAm°nao{~{bQ>rgmR>r V¶ma Ho$bm Agbo Var ‘mo¶H«$mogm°â¶ ñQ>moa JyJbÀ¶m JyJb ßbo> qH$dm A°nbÀ¶m A°nb ñQ>moaÀ¶m {VbZoV IynM H$‘r A°n XoD$Z ’$moZ d Q>°ãboQ ¶yOaMr {bamem H$aVo ˶mM~amo~a hr AmoEg dmnam¶bm JyJb A°S´>m°B©S> qH$dm Am¶-AmoEg >BVH$s gmonr Zmhr.

Q>°ãboQ> d b°nQ>m°n Aem XmoÝhr ñdê$nmV dmnaVm ¶oUmao qdS>moO ga’o$g d Ega Am¶H$m°{Z¶m 510

Aj` Hw$_mabm nm{H$ñVmZMo n§VàYmZ amOm nadoO Aea\$ `m§À`m H$m`m©b`mVyZ EH$ nÌ àmá Pmbo AgyZ, `m nÌmZwgma Ë`mMm AmJm_r {MÌnQ> 'pIbmS>r 786' Mm {à{‘Aa nm{H$ñVmZmV H$aÊ`mV `mdm Aer {dZ§Vr H$aÊ`mV Ambr Amho. amOm nadoO Aea\$ `m§Zr "{IbmS>r 786'Mm {à{‘Aa nmH$_Ü`o H$aÊ`mMo Am_§ÌU Aj`bm {Xbo Amho. BVHo$M Zìho Va `m {à{‘Aa gmohù`mXaå`mZ Aj`bm nm{H$ñVmZmV H$S>H$ gwajmhr XoÊ`mV `oUma Agë`mMr h_r XoÊ`mV Ambr Amho. `oË`m {S>g|~a_Ü`o hm {à{‘Aa gmohim ìhmdm Aer BÀN>m n§VàYmZm§Zr ì`º$ Ho$br Amho. AÚmn Aj`Zo `m~m~V AmnbmhmoH$ma H$idbm Zgë`mMo gm§{JVbo OmV Amho.

\o$a~Xb åhUOo g§JrVIwMr© : Ho$Oardmb

‘mH}$Q>da {H$˶oH$ XeHo$ A{YamÁ¶ JmOdboë¶m nU Joë¶m H$mhr dfm©V ‘mo~mB©b d Q>°ãboQ>À¶m P§PmdmVmZo AmUboë¶m V§ÌkmZ ~mOmamVrb doJdmZ ~Xbm§‘wio ‘mH}$Q> S>m°{‘ZoeZbm Y¸o$ ~gboë¶m ‘m¶H«$mogm°âQ>Zo Zì¶m AmìhmZmbm Vm|S> XoʶmgmRr ewH«$dmar Amnë¶m bmoH$àr¶ qdS>moO Am°naoqQ>J {gpñQ>‘Mm Zdm AdVma ‘¡XmZmV CVadbm-qdS>moO-8. Zoh‘rÀ¶m qdS>moO AmoEg nojm doJù¶m Agboë¶m qdS>oO8 bo gmè¶m§Mo bj doYyZ KoVbo Amho.

amhwb Jm§Yr _§{Ì_§S>imV gm_rb Z Pmë`mZo n§VàYmZ ZmamO!

Zdr {X„r,28 … n§VàYmZ _Z_mohZ {g§J H$m±J«og ga{MQ>Urg amhwb Jm§Yr _§Ìr Z ~Zë`m_wio ZmamO Pmbo AmhoV. n§VàYmZ `m§Zr amhwb Jm§Yr `m§Zm _§Ìr hmoÊ`mgmR>r {Z_§ÌU {Xbo hmoVo. _mÌ Ë`m§Zr Ë`mgmR>r ZH$ma Xe©dbm hmoVm. Ë`m_wio n§VàYmZ ZmamO Agë`mMo gm§JÊ`mV `oVo. na§Vw, _§{Ì_§S>imV `wdH$m§Zm OmñV g§Yr XoÊ`mV Amë`m_wio Vo Iwe AmhoV. AmJm_r 2014 À`m bmoH$g^m {ZdS>UwH$rnydr©Mm hm eodQ>Mm \o$a~Xb Agë`mMohr Ë`m§Zr `mdoir gm§{JVbo. n§VàYmZ _Z_mohZ {g§J `m§Zr amîQ´>nVr ^dZmVrb enW J«hU gmohi`mZ§Va nÌH$mam§er MMm© H$aVmZm _Ü`mdYr {ZdS>UwH$rMr eŠ`Vm \o$Q>mibr. amhwb Jm§Yr gaH$ma_Ü`o gm_rb ìhmdoV, Ago _bm dmQ>V hmoVo. _mÌ Ë`m§Zm njmbm _O~yV H$am`Mo Amho, Ago n§VàYmZ {g§J `m§Zr åhQ>bo.

\o$a~XbmZ§Va Omhra Pmbobm ImVodmQ>n gb_mZ Iw{e©X > H|$Ðr` naamï´> _§Ìr Ho$. ah_mZ ImZ > H|$Ðr` Aëng§»`m§H$ _§Ìr {XZem nQo>b > H|$Ðr` ImU _§Ìr AO` _mH$Z > H|$Ðr` J¥h{Z_m©U, ehar J[a~r {Z_©wbZ _§Ìr gr. nr. Omoer > H|$Ðr` dmhVyH$ d _hm_mJ© _§Ìr H$_bZmW > H|$Ðr` eha{dH$mg Am{U g§gXr` H$m_H$mO _§Ìr draßnm _moB©br > H|$Ðr` noQ´>mo{b`_ _§Ìr dm`ba adr > H|$Ðr` naamï´> ^maVr` ì`dhma _§Ìr Eg. O`nmb aoÈ>r > H|$Ðr` {dkmZ d V§ÌkmZ _§Ìr H${nb {gã~b > H|$Ðr` _m{hVr d àgmaU _§Ìr ndZHw$_ma ~Ýgb > H|$Ðr` aoëdo _§Ìr O`am_ a_oe > H|$Ðr` J«m_{dH$mg _§Ìr Hw$_mar e¡bOm > H|$Ðr` gm_m{OH$ Ý`m` _§Ìr M§ÐoeHw$_ma H$Q>moM > H|$Ðr` gm§ñH¥${VH$ _§Ìr E_. E_. n„_ amOy > H|$Ðr` _Zwî`~i {dH$mg _§Ìr A{œZr Hw$_ma > H|$Ðr` {dYr d Ý`m` _§Ìr h[ae amdV > H|$Ðr` Obg§nXm _§Ìr H|$Ðr` amÁ`_§ÌrnXmMm ñdV§Ì H$m`©^ma Agboë`m _§Í`m§Mr `mXr Ho$. {Ma§Ordr > H|$Ðr` n`©Q>Z _§Ìr Ho$. EM. _w{ZAßnm > H|$Ðr` bKy, _Ü`_ d _moRo> CÚmoJ _§Ìr _{Zf {Vdmar > H|$Ðr` _m{hVr Am{U àgmaU _§Ìr ^aV{g§h _mYd{g§h gmob§H$r > H|$Ðr` no`Ob d ñdÀN>Vm _§Ìr Á`mo{Vam{XË` {g§Yr`m > H|$Ðr` COm© _§Ìr

g{MZ nm`bQ> > H|$Ðr` H§$nZr Am{U ì`dhma _§Ìr {OV|Ð {g§h > H|$Ðr` `wdH$ H$ë`mU Am{U H«$rS>m _§Ìr H|$Ðr` amÁ`_§Í`m§Mr `mXr eer Wê$a > H|$Ðr` _Zwî`~i {dH$mg amÁ`_§Ìr amUr Zamh > H|$Ðr` Am{Xdmgr {dH$mg amÁ`_§Ìr A{Ya a§OZ Mm¡Yar O H|$Ðr` aoëdo amÁ`_§Ìr {ZZm±J B[a§J > H|$Ðr` Aëng§»`m§H$ amÁ`_§Ìr nmoarH$m ~bam_ Zm`H$ O H|$Ðr` gm_m{OH$ Ý`m` amÁ`_§Ìr H$mo{S>Hw$Þrb gwaoe > H|$Ðr` H$m_Jma Am{U amoOJma a²Á`_§Ìr Vm[aH$ AÝda > H|$Ðr` H¥$fr d AÞ à{H$`m amÁ`_§Ìr Eg. gË`Zmam`UZ > H|$Ðr` dmhVyH$ Am{U _hm_mJ© amÁ`_§Ìr Xrnm Xmg_wÝer > H|$Ðr` eha{dH$mg amÁ`_§Ìr E. EM ImZ Mm¡Yar O H|$Ðr` Amamo½` Am{U Hw$Qw>§~H$ë`mU _§Ìr Hw$énamUr {H$„r > H|$Ðr` _m{hVr Am{U àgmaU amÁ`_§Ìr bmbM§X H$mQ>mar`m > H|$Ðr` g§ajU amÁ`_§Ìr Ho$. O`gy`m© àH$me aoÈ>r O H|$Ðr` aoëdo amÁ`_§Ìr B©. Ah_X > H|$Ðr` naamï´> amÁ`_§Ìr S>r. nwa§Xoœar > H|$Ðr` dm{UÁ` d CÚmoJ amÁ`_§Ìr Eg. OJWajH$Z > H|$Ðr` Anma§nm[aH$ COm© amÁ`_§Ìr Ama. nr. EZ. {g§J > H|$Ðr` J¥h amÁ`_§Ìr Ho$. gr. doUyJmonmb > H|$Ðr` ZmJar CÈ>`U amÁ`_§Ìr amOrd ewŠbm > H|$Ðr` g§gXr` H$m_H$mO amÁ`_§Ìr

{ZdS>H$ _mo~mB©b h°H$g©Mr 5 _{hÝ`m§V 42 H$moQ>tMr H$_mB©! gmob,{X.28 … Qo>{b_mH}${Q§>J H$aUmè`m H§$nÝ`m§H$Sy>Z `oUmao H$m°ëg Am{U EgE_Eg ~§X H$aÊ`mÀ`m _mJUrgmR>r, _mo~mB©b godm nwadR>mXma H§$nÝ`m§Zm AZoH$ J«mhH$m§Mo \$moZ, _ob {H§$dm EgE_Eg nmR>dbo OmVmV. _mÌ, Varhr _yi àíZ H$m`_ amhVmo. X{jU H$mo[a`mVrb EH$m nmo{bg H$madmB©V `m Jmoï>rMm CbJS>m Pmbm Amho. XmoZ _mo~mB©b h°H$g©Zr Vã~b 80 bmI _mo~mB©b H«$_m§H$ Mmoabo Am{U Vo Qo>{b_mH}${Q§>J H§$nÝ`m§Zm {dH$ë`mMo CKS> Pmbo Amho. ^maVmVhr Ago h°H$g© AgÊ`mMr eŠ`Vm AmhoM! X{jU H$mo[a`mVrb _mo~mB©b H«$_m§H$ h°H$ H$aÊ`mMm Am{e`m I§S>mVrb CKS>H$rg Ambobm hm n{hbmM àH$ma Amho. Vnmg A{YH$mar `m g§X^m©V A{YH$ _m{hVr XoVmZm åhUmbo, `m XmoKm§Zr EH${ÌVnUo _mo~mB©b H«$_m§H$ h°H$ H$aUmar àUmbr V`ma Ho$br. `m àUmbrÛmao Vo _mo~mB©bYmaH$m§Mo H«$_m§H$, KamMm nÎmm Am{U AÝ` _m{hVr MmoaV hmoVo. hr àUmbr Ë`m§Zr Img H$ê$Z Ho$Q>r `m H§$nZrMo H«$_m§H$ MmoaÊ`mgmR>r V`ma Ho$br hmoVr. Ho$Q>r hr X{jU H$mo[a`mVrb gdmªV _moR>r XyaÜdZr godm nwa{dUmar H§$nZr Amho. `m XmoZ h°H$g©Zr Ë`m§Mr àUmbr

H§$nZrÀ`m A{YH¥$V {g{ñQ>__Ü`o ~o_mby_nUo AnbmoS> Ho$br. Joë`m H$mhr _{hÝ`m§nmgyZ Vo hr _m{hVr MmoaÊ`mMm Am{U Vr Qo>{b_mH}${Q§>J H§$nÝ`m§Zm {dH$Ê`mMm CnXì`mn H$aV hmoVo. `m Nw>ß`m ì`dgm`mVyZ Ë`m§Zr Vã~b 8 bmI 77 hOma S>m°baMr (gw_mao 47 H$moQ>r 62 hOma én`o) H$_mB© Ho$br.

Am`grAm`grAm`À `m Zâ`mV 20 Q>ŠŠ`m§Zr dmT> _w§~B©,{X.28 … ^maVmVrb ImgJr joÌmVrb gdmªV _moR>r Agboë`m Am`grAm`grAm` ~±Ho$Zo Xwgè`m {V_mhrVrb {Zìdi Zâ`mV 20 Q>ŠŠ`m§Zr dmT> Zm|X{dbr AgyZ ~±Ho$Mm {Zìdi Z\$m 2,390.37 H$moQ>r én`m§da Jobm Amho. `m dfr© {Zìdi CËnÞ 1,956.11 H$moQ>r én`m§da Jobo Amho. _w§~B© eoAa ~mOmambm {Xboë`m _m{hVrV Am`grAm`grAm` ~±Ho$Zo gm§{JVbo, H$r Joë`m Am{W©H$ dfm©À`m Xwgè`m {V_mhrV ~±Ho$Mm {Zìdi Z\$m 1991.68 H$moQ>r én`o hmoVm. Ë`mdoir ~±Ho$Mo EHy$U CËnÞ 16,110.61 H$moQ>r én`o hmoVo. `m dfr© Xwgè`m {V_mhrV ~±Ho$Mo EHy$U CËnÞ 18,609.43 H$moQ>r én`m§da Jobo Amho. Joë`m dfr©À`m Xwgè`m {V_mhrV {Zìdi CËnÞ 1503.19 H$moQ>r én`o hmoVo. Ë`mV Mmby Am{W©H$ dfm©V 30.13 Q>ŠŠ`m§Zr dmT> Pmbr Amho.


29goa11_Layout 1 28-10-2012 19:38 Page 1

11 gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

g§YrMo gmoZo H$am … ZmB©H$ noS>Uo, {X. 28 (à{V{ZYr) … gwá H$bmJwUm§Zm dmd XoʶmgmR>r {dÚm϶mªZr ñnY}V gh^mJ KoD$Z g§YrMo gmoZo H$amdo, Ago AmdmhZ Am§~oS>o ZJaJmd, gÎmar ¶oWrb gaH$mar hm¶ñHy$bMo ‘w»¶mܶmnH$ lrH$¥îU ZmB©H$ ¶m§Zr ¶oWo

Ho$bo. Am§~oS>o gÎmar ¶oWrb gaH$mar hm¶ñHy$b‘ܶo Am¶mo{OV Ho$boë¶m {d{dY ñnYmªÀ¶m ~jrg {dVaU H$m¶©H«$‘mV ZmB©H$ ~mobV hmoVo. ¶m doir nX²‘mH$a Ho$iH$a, {ejH$ àXrn ‘amR>o, ZdZrV ‘amR>o, ‘‘Vm ~mbo,

ew§^mJr ‘amR>o CnpñWV hmo˶m. ¶m àg§Jr {d{dY ñnY}V ¶e {‘i{dboë¶m [dÚm϶mªZm ~[jgo XoʶmV Ambr. ¶m doir {dÚm϶mªZr V¶ma Ho$bobo AmH$meH§$XrbmMo àXe©Z ‘m§S>ʶmV Ambo hmoVo. ñnY}Mo

narjU$nÙmH$a Ho$iH$a d lrH¥$îU ZmB©H$, e¡boe hadiH$a, gw{ZVm ‘m{OH$ ¶m§Zr Ho$bo. àXrn Ho$aH$a d {dídmg ‘amR>o ¶m§Zr ñnY©H$m§Zm ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. Z§Xm ‘m{OH$ ¶m§Zr gwÌg§MmbZ Va JUnVamd amUo ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

ñnY}Vrb àW‘ {dOo˶m {dÚm{W©Ztg‘doV {dÚmb¶mMo MoAa‘Z Xm‘moXa Zm¶H$, ‘w»¶mܶm{nH$m gw‘Z eoQ>doaoH$a Am{U g§JrV {e{jH$m {gÕr gwb©H$a.

ݶy-B©am hm¶ñHy$b àW‘ amÁ¶ñVar¶ g‘yh JrV Jm¶Z ñnYm© Am§~oS>o ¶oWrb gaH$mar hm¶ñHy$b‘ܶo Am¶mo{OV {d{dY ñnY}Vrb {dOo˶m§gh ‘w»¶mܶmnH$ lrH¥$îU ZmB©H$, ZdZrVm dPo, àXrn Ho$aH$a, Z§Xm ‘m{OH$ d BVa. (d¡îUdr ’$moQ>mo)

{dÚm϶mªZr Cƒ {ejU ¿¶mdo {ngwb} ¶oWo gan§M na~ ¶m§Mo AmdmhZ hm|S>m, {X. 28 (à{V{ZYr) … AmOÀ¶m ¶wJmV Omo {dÚmWu {eHo$b VmoM {Q>Ho$b, ¶mgmR>r {dÚm϶mªZr Cƒ {ejU KoD$Z nwT>o Omdo, Ago AmdmhZ {ngwb} gan§M {dO¶ na~ ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. {ngwb} gaH$mar {dÚmb¶mV gogm Jmodm ImU H§$nZrH$Sy>Z XhmdrÀ¶m {dÚm϶mªZm narjm ‘mJ©Xe©H$ nwñVrH$m dmQ>n H$m¶©H«$‘mV na~ ~mobV hmoVo. ¶oWrb g§V kmZoída g^mJ¥hmV

Am¶mo{OV H$aʶmV Amboë¶m H$m¶©H«$‘mV ì¶mgnrR>mda gogm Jmodm H§$nZrMo ì¶mdgm{¶H$ ì¶dñWmnH$ Cëhmg Ho$aH$a, ImU ì¶dñWmnH$ am‘Xmg H$dioH$a, ‘w»¶mܶmnH$ ‘mYd Omoer, g‘mOgodH$ {edmZ§X na~, nmbH$ {ejH$ g§KmMo Aܶj {edXmg à^y CnpñWV hmoVo. Ho$aH$a åhUmbo H$s, XhmdrÀ¶m ‘wbm§Zr Mm§Jbm Aä¶mg H$amdm. Amnbr JwUdÎmm Aer Agbr nm{hOo H$s, Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶o àdoe

XoʶmgmR>r Vw‘À¶m XmamV Ambr nm{hOo. {ejUmgmR>r bmJUmao ghH$m¶© H§$nZrV’}$ {Xbo OmB©b. ‘w»¶mܶmnH$ Omoer ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. XhmdrÀ¶m 27 {dÚm϶mªZm à˶oH$r gmV ‘mJ©Xe©H$ nwñVH$m§Mo dmQ>n H$aʶmV Ambo. EHy$U 139 ‘wbm§Zm {edmZ§X na~ ¶m§Zr ñdIMm©Zo ~ZdyZ {Xboë¶m AmoiInÌm§Mo dmQ>n ‘mݶdam§À¶m hñVo H$aʶmV Ambo.

‘mJ©Xe©H$ nwpñVH$m dmQ>n H$m¶©H«$‘mV CnpñWVrV gan§M {dO¶ na~, gogm JmodmMo Ho$aH$a d ‘mݶda. ({edmZr ’$moQ>mo)

nUOr, {X. 28 … g‘yh JrV Jm¶Z ñnY}V ‘S>Jmd ¶oWrb ݶy-B©am hm¶ñHy$bZo àW‘ H«$‘m§H$ nQ>H$mdbm Amho. ^maV{dH$mg n[afX, Jmodm àm§V ¶m§À¶mV’}$ amï´>r¶

g‘yh qhXr JrV Jm¶Z ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. amÁ¶ñVar¶ nmVirda ݶyB©am hm¶ñHy$bZo àW‘ ’o$ar emIoV’}$ àW‘ ˶mZ§Va KoVboë¶m

amÁ¶ñVar¶ ñnY}Vhr àW‘ H«$‘m§H$mMo nm[aVmo{fH$ nQ>H$mdyZ H$m¡VwH$mñnX H$m‘{Jar Ho$br. ¶mZ§VaMr amï´>r¶ ñVamdarb ñnYm© hr nV§Obr ¶moJnrR> (am‘Xod~m~m)

h[aÛma, CÎmaàXoe ¶oWo {X. 24 d 25 Zmoìh|~a amoOr hmoUma Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mMo ‘w»¶ A{VWr S>m°. AdYyV à^wXogmB© hmoVo. ¶m ñnY}V gwIXm ZmB©H$, ídoVm noS>UoH$a, àJVr JS>mS>r, JmoHw$i Jmdg, {à¶m JS>mS>r Am{U lwVr JS>mS>r ¶m {dÚm{W©ZtZr gh^mJ KoVbm hmoVm.

^maV nyduMm, AmOMm Am{U CÚmMm ho Oar g˶ Agbo Var à˶oH$ ¶wJmV H$mhr gÁOZ Va H$mhr XwO©Z 춳Vr AgVmVM. CXmhaUmW© am‘amÁ¶ hmoVo Voìhm amdU hmoVm. lrH¥$îUmÀ¶m doiog H§$g hmoVm Va AOwZ© hmoVm Voìhm Xþ¶moY© Z hmoVm. Ago EH$hr ¶wJ Zmhr H$s Á¶m ¶wJmV gd© gÁOZM bmoH$ OÝ‘bo qH$dm gd© XþO©ZM 춳Vr OÝ‘bo. Á¶mà‘mUo Zmʶmbm XmoZ ~mOy AgVmV. ˶mMà‘mUo ^maVmMr EH$ ~mOy Á¶mà‘mUo H$mir Amho ˶mMà‘mUo ^maVmMr Xþgar ~mOy CÁÁdbhr Amho. nydu ^maV hm EH$ g‘¥Õ Xoe hmoVm. Vjerbm, Zmb§Xm, db^r, {dH«$‘erbm ¶m§gmaIr gdm}ÀM {dÚmnrRo ^maVmV hmoVr. ˶mV ’$³V gm¶Ýg, H$m°‘g© Am{U AmQ>©g Ago gܶmMo VrZM {df¶ {eH${dbo OmV ZìhVo Va EH$m EH$m {dÚmnrR>mV 50 Vo 60 {df¶ {eH${dbo OmV hmoVo. {eënH$bm, nmH$H$bm, ñÌr Agmo dm nwê$f XmoKm§Zmhr Vo {eH${dbo OmB©. Ago åhQ>bo OmVo H$s, H$go {eH$mdo ho ^maVmZo {eH${dbo. Amnë¶m ^maVmV AZoH$ [dÛmZ hmoD$Z Jobo. ˶mV Am¶©^Å> Oo Wmoa J{UVVÁk hmoD$Z Jobo. ^mñH$amMm¶© {~OJ{UVm‘ܶo Á¶m§Mo Zmd AmXamZo KoVbo OmVo. ˶mMà‘mUo {d‘mZmMm emoY bmdUmao ^maÛmO, amoJ à{VH$ma e³VrMo g§emoYH$ MaH$ Va na‘mUyMm emoY

^maV Xoem~Ôb XmoZ eãX ~mobm, Ago Oa H$moUmbmhr {dMmabo Va n{hbo XmoZ eãX AgVrb Vo åhUOo ^maVmVrb H$mimn¡gm d ^«îQ>mMma. ho XmoZ ‘wÔo àm‘w»¶mZo Hw$Urhr AmdO©yZ gm§JVrb. bmdUmao ‘hfu H$ÝZS> ¶m§À¶mgmaIo {H$˶oH$ kmZr ^maVmV hmoD$Z Jobo. ˶mMà‘mUo ^maVmV AZoH$ H$mamJra, {dUH$ma, {eënH$ma hmoD$Z Job.o ˶m§Mr H$moardH$m‘o, [eënH$bm Amnë¶mbm AmOhr ^maVmV nhm¶bm {‘iVmV. VmO‘hb, ‘rZmjr ‘§{Xa, brnmjr XoD$i, Am½Œ¶mMm {H$ëbm hr gJir ¶mMrM CXmhaUo hmoV. nydu EH$ ‘hÎdmMr JmoîQ> hmoVr Vr åhUOo bmoH$ EH$‘oH$m§Zm ghH$m¶© H$arV. Mmoar XamoS>o ho ˶m§À¶m d¥ÎmrVM ZìhVo. AmVm Mmoar, XamoS>o, ^«îQ>mMma ¶mV Xoe ~wS>mbm Amho. ‘r ‘mݶ H$aVo H$s XoemV H$mhr dmB©Q> JmoîQ>r AmhoV nU ~m¡ÕrH$ d Z¡g{J©H$ g§nXoV ^maV Xoe AOyZhr à~i Amho. EH$Xm Amo~m‘m§Zr Amnë¶m ^mfUmV åhQ>bo hmoVo H$s. we have competition only from beijing and banglore IaM Amnbr ~m¡ÕrH$ nmVir Iyn CÀM Amho. nU Amnë¶m XoemVrb hþema ‘wb§ ^maVmbm VwÀN> ‘mZyZ A‘o[aH$m, ¶wHo$ gma»¶m XoemV ñWm{¶H$ hmoVmV. Rana Talwar (Ceo of stanchart) Ajay kumar (NASA, Director

of Aerodinamics) c.k.Prathad (Management Guru and World;s most intellegent person) ho gd©OU ^maVr¶ AmhoV d naXoer ñWm{¶H$ AmhoV. S>m°. {dO¶ ^Q>ZmH$a ¶m§Mm Indian's super computors Param 10,000 hm {H$Vr à{gÕ Amho ho Hw$Umbm gm§JʶmMr JaO Zmhr. Ago åhQ>bo OmVo H$s. india is the rich country where poor people live Amnë¶mH$S>o ~m¡{ÕH$ d Z¡g{J©H$ g§nXm Amog§Sy>Z dmhV Amho. ’$³V ˶mMm ¶mo½¶ [aVrZo Cn¶moJ Ho$bm nm{hOo. ¶mdê$Z ‘bm EH$ JmoîQ> AmR>dVo. EH$ {Xdg {h‘mb¶ nd©V åhUmbm H$s, nmhþ¶m Var ^maV XoemV d ~mH$s gd© Xoem§V H$m¶ H$m¶ Amho, àW‘ ZmB©b ZXr nm{hbr. Va Vmo åhUmbm Agë¶m Va EH$m nmR>monmR> gmV ZÚm AmhoV. Amnë¶m XoemV Z§Va ˶mZo H$mhr eoV nm{hbr Va Hw$R>o ~’©$ nm{hbm. Vo Oo. Oo nhm¶Mm Vo ˶mbm Amnë¶m XoemV gmnS>m¶MoM. ‘J ˶mZo {dMma Ho$bm H$s Oa ^maVmV EdT>r Z¡g{J©H$ g§nXm Amho VargwÕm Amnbm

Xoe EdT>m ‘mJo H$m? Va ¶m JmoîQ>rdê$Z Amnë¶mbm Ago g‘OVo H$s, Amnë¶mH$S>o Z¡g{J©H$ g§§nXm ^anya Amho ’$³V ˶mMm Cn¶moJ H$gm H$am¶Mm ho Amnë¶mbm g‘OV Zmhr. ‘mOr amï´>nVr AãXþb H$bm‘ ¶m§Zr Amnë¶m nwñVH$mV India in 2020 ‘ܶo Ago {b{hbo Amho H$s, india will be superfast in 2020 Amnë¶m ^maVmVrb ‘wbm§Mr ~m¡ÕrH$ nmVir dmImUʶmOmoJr Amho. J{UVm‘ܶo Va Amnbo {dÚmWu IynM hþema AmhoV. ¶mMo CXmhaU åhUOo ‘w§~B©Vrb S>~odmbo, nmhʶmV Ambo H$s EH$m EH$m S>~odmë¶mH$S>o 60 - 70 S>~o AgVmV. VargwÕm Vo Z MwH$Vm ˶m ‘mUgmMm S>~m ~amo~a ˶mM ‘mUgmH$S>o nmoMdVmV. Oa ho A{e{jV S>~odmbo EdT>o hþema Agy eH$VmV. Va {e{jV ‘mUgo {H$Vr, hr {dMma H$aʶmgmaIr Jmoï> Amho. nwT>o ^maVmMo ^{dî¶ IynM CÁÁdb Amho. ¶mMm à˶¶ A‘oarHo$bm Ambm. EH$ {Xdg Amo~m‘m§Zr ìhmB©Q> hmD$g‘ܶo nmQ>u R>odbr hmoVr. hr nmQ>u ’$³V A‘o[aHo$Vrb hþema ‘wbm§gmR>rM hmoVr. Va [VWo Ago nmhʶmV Ambo H$s, 40 Q>³Ho$ hþema ‘wb§ hr ^maVr¶ hmoVr. 20 Q>³Ho$ MrZMr Va Cd©[aV 40 Q>³Ho$ Aݶ Xooem§Mr. ¶mMm AW© Amnë¶m ^maVXoemMr ~m¡ÕrH$ nmVir

IynM CÀM Amho. IaM Amnë¶m ^maVmMo ^{dî¶ IynM CÁÁdb Amho. nU ZwgVo åhUyZ MmbUma Zmhr H$s Vo CÁÁdb Amho åhUyZ, ˶mgmR>r AmnU H$mhrVar à¶ËZ Ho$bo nm{hOoV. ^maVmV Amdí¶H$ ˶m gd© gwIgmo¶r hì¶m Zm Á¶m ˶m§Zm naXoemV {‘iVmV. ^maVmZohr H$mhr à¶ËZ Ho$bo nm{hOoV Zm, åhUOo Amnbo {dÚmWu Amnë¶mH$S>o {Q>H$Vrb. ˶mMà‘mUo Amnë¶m ^maVmVrb {ejU nÕVrVhr H$mhr Xmof AmhoV. Á¶m gwIgmo¶r§g‘doV Amnë¶m XoemV {eH${dbo OmV Zmhr. åhUyZM ‘r nwÝhm EH$Xm gm§Jy BÀN>rVo H$s, ^maVmMo ^{dî¶ CÁÁdb Amho. ’$³V AmnU ˶mgmR>r à¶ËZ Ho$bo nm{hOoV. à¶ËZo dmiyMo H$U aJ{S>Vm Vobhr Jio, åhUOoM à¶ËZ Ho$bo Va dmiyVyZhr AmnU Vob H$mTy> eH$Vmo. ‘J AmnU gd©OUm§Zr à¶ËZ H$ê$Z nwÝhm EH$Xm ^maVmVrb eoVmVyZ gmoZo CJdw¶m.

-Xþdm© {H$emoa ‘m§ÐoH$a B¶Vm AmR>dr, ‘m§Ðo hm¶ñHy$b , AmñH$mdmS>m-‘m§Ðo.

‘meob {dÚmb¶mV gañdVr nyOZ

{H$Vr {Xdg... {H$Vr {Xdg Pmbo. H$mhr ZOaodê$Z Jobo Zmhr {H$Vr {Xdg Pmbo H$mhr H$mZmda Amb§ Zmhr

‘meob, {X. 28 (dmVm©ha) … gaH$mar n«mW{‘H$ {dÚmb¶, ‘meob ¶oWo gañdVr nyOZmMm H$m¶©H«$‘ CËgmhmV Pmbm. ¶m doir [dÚmWu d nmbH$ ¶m§À¶mgmR>r {d{dY ñnYm© KoʶmV Amë¶m. {dÚm϶mªgmR>r A{^Z¶, Xoe^³Vr JrV, ^³Vr JrV VgoM BVa {d{dY ñnYm© KoʶmV Amë¶m.

Hw$R>o Jobr gJir Amob H$go H$moaS>o nS>bmo AmnU? Odi ¶m¶M§ hmoV§ nU AmS> Amb§ ‘r nU

nmbH$m§gmR>r ’w$bm§Mr doUr KmbUo, {dÚmWu d nmbH$ {‘iyZ {MÌ H$mT>Uo, nmH$H$bm, JmOamMo nXmW©, ~§~mS>r Jo‘, J«nw r§J d g§JrV IwMu Aem ñnYm© KoʶmV Amë¶m. ~jrg {dVaU H$m¶©H«$‘mg à‘wI nmhþUo åhUyZ gañdVr hm¶ñHw$bMo ‘w»¶mܶmnH$ Hw$~b ¶m§À¶m hñVo {dOo˶m§Zm ~{jgo XoʶmV Ambr. Hw$~b

¶m§Zr AmOÀ¶m OrdZmV gañdVrMr CnmgZm ‘hÎdnyU© Agë¶mMo gm§{JVbo. Kw‘Q> AmaVrZo H$m¶©H«$‘mMr gm§JVm Pmbr. H$m¶©H$« ‘mMo gwÌg§MmbZ ‘§Xm ^JV ¶m§Zr Va Am^ma gmOy JmdS>o dmS>H$a ¶m§Zr Ho$bo. H$m¶©H«$‘mg gd© {ejH$, nmbH$-{ejH$ g§KmMo nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo.

JwÝhçm§da JwÝho Ho$bog H$maU H$m ‘moR§ hmoV§? VQ>H$Z YmJo VmoS>VmZm ‘Z H$g§ N>moQ>§ hmoV§. ñdV: N>iVmo AmnU Xþgè¶mM§ OJU§ ZmgdVmo H$m¶ {‘iV§ Amnë¶mbm CJmM ñdV:bm ’$gdVmo. Hw$Ur H$mhr A‘a ZgVmo OmUmaM AmnU gmao Var ‘ZmV BVH$s H$Qy>Vm Am{U... Ah§H$mamMo dmao. -Xe©Zm am XogmB© qMMdmS>m-qM~b

hmX½¶mÀ¶m H$m¶©H«$‘mV Z¥Ë¶ H$aVmZm {dÚm{W©Zr.

({S>OrQ>b pìhOZ)

{S>MmobrV ~mbJmonmim§Mm hmXJm {S>Mmobr, {X. 28 (à{V{ZYr) … {S>Mmobr ¶oWrb lr em§VmXþJm© {eewdm{Q>Ho$À¶m ~mbJmonmim§Zr nma§n[aH$ hmXJm (~m|S>bm) hm ZdamÌmoËgdmVrb CËgd gmOam H$ê$Z AmZ§X 춺$ Ho$bm. hñV ZjÌmbm hÎmrMo {MÌ H$mTy>Z ˶mMr nyOm H$aʶmMr ¶m

CËgdmV na§nam AgVo. ˶mZ§Va ’o$a Yê$Z ‘wbm§Zr Z¥Ë¶ H$aVmZm JmUr åhQ>br. ‘wbm§Zr AmZ§XmZo hm CËgd gmOma Ho$bm. {e{jH$m ‘mo{ZH$m àYmZ, A{ZVm H$embrH$a, gw{à¶m, nwînm noS>UoH$a AmqXZr ghH$m¶© Ho$bo.

‘meob ¶oWo ~jrg àXmZ H$aVmZm X¶mZ§X ^JV. ~mOyg ‘w»¶mܶmnH$ Hw$~b, {H$aU gmVmoñH$a.

(¶Xþdra Hw§$S>B©H$a)


29goa12_Layout 1 10/28/2012 10:56 PM Page 1

12 $gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

Hw$Mobr `oWrb àU¶ hiU©H$a ~onÎmm n{hë¶m N>m¶m{MÌmV AnKmVmVrb ‘moQ>ma gm¶H$b. Va Xþgè¶m N>m¶m{MÌmV AnKmVmV OI‘r Pmbobm g§Xrn JmdH$a.

àem§V JmdS>o ¶m§À¶m{déÕ gmd§VdmS>r nmo{bgm§V VH«$ma gmd§VdmS>r, {X. 28 (à{VZrYr) … Am§~Jo md `oWrb _mohZ har Hw$§ ^ma (d` 55) `mbm Ë`mÀ`m eoOmar amhUmè`m àem§V am`~m JmdS>o `mZo nyduMm dmX C’$miyZ H$mTy>Z ‘mahmU Ho$ë`mMr VH«$ma gmd§VdmS>r nmo{bg R>mÊ`mV Ho$br Amho. ¶m VH«$mar XmIb gmd§VdmS>r nmo{bgm§Zr àem§V JmdS>o `mÀ`m {déÜX AXIbnmÌ JwÝhm Zm|X Ho$bm Amho.

ImobuVrb ¶wdH$mMm ZXrV ~wS>yZ ‘¥Ë¶y nUOr, {X. 28 (n«{V{ZYr): Imobu ¶oWrb a{hdmgr Cg‘mZ JwSw>gm~ Zmag§Jr (d¶ 17) ¶m ¶wdH$mMm OwZo Jmodm YmdOr ¶oWrb ZXrV ~wSy>Z ‘¥Ë¶y Pmbm Amho. OwZo Jmodm nmo{bg ñWmZH$mV ¶m KQ>ZoMr VH«$ma Zm|X Pmbr Amho. A{YH$ ‘m{hVr Aer H$s, Xþnmar Oodë¶mZ§Va Zmag§Jr d ˶mMo VrZ {‘Ì YmdOr ZXrV nmohʶmgmR>r Jobo hmoVo. H$mhr doimZ§Va Zmag§Jr ZXrV ~wS>mbm. ¶m KQ>ZoMm àH$ma AmoëS> Jmodm nmo{bgm§Zm g‘OVmM ˶m§Zr KQ>ZmñWir Ymd KoVbr. Cñ‘mZ Zmag§Jr ¶m ¶wdH$mMm ‘¥VXoh CÎmar¶ VnmgUrgmR>r Jmodm d¡ÚH$s¶ H$m°boO‘ܶo nmR>{dʶmV Ambm Amho. nmo{bg Cn{Z[ajH$ gJwU gmd§V ¶m KQ>ZoMm nwT>rb Vnmg H$aV AmhoV.

Am§~oJmd `oWrb _mohZ Hw§$^ma d àem§V JmdS>o `m§À`m_Ü`o ewëbH$ H$maUmdéZ dmX hmoVo. àem§V JmdS>o `mZo XméÀ`m ZeoV _mohZ Hw§$^ma `m§Zm _mahmU H$éZ ˶mZo {Odo _maÊ`mMr Y_H$s {Xbr Amho, Aer VH«$ma ‘mohZ Hw§$^ma ¶m§Zr àem§V JmdS>o ¶mZo gmd§VdmS>r nmo{bg R>mÊ`mV VH«$ma XmIb Ho$br Amho.

dminB© hm|S>m ‘mJm©da AnKmV dminB©, {X. 28 (à{V{ZYr) … dminB© hm|S>m ‘mJm©da XþMmH$s ñdma AnKmVmV J§^raar˶m OI‘r Pmbm Amho. hr KQ>Zm a{ddmar ({X. 28) gH$mir KS>br. ¶m~m~V A{YH$ ‘m{hVr Aer H$s, g§Xrn e§~m JmdH$a (am. Hw$S>{Mao) AmO a{ddmar ({X. 28) gH$mir Or.E. 4 - S>r. 2237 ¶m

VimdbrÀ`m "˶m' {d{harbm H$R>S>m ~m§Ybm bhmZ ‘wbmMo ‘¥Ë¶yàH$aU \$m|S>m, {X. 28 (à{V{ZYr) … T>dir `oWrb _mV¥N>m`m g§Mm{bV VimdbrÀ`m ~mb H$ë`mU Aml_mV AgUmè¶m AmR> dfu¶ _wbmMm ~wYdmar gm`§H$mir {dharV nSy>Z _¥Ë`y Pmbm hmoVm. Aer XwK©Q>Zm nwÝhm KSy> Z`o `mgmR>r `m {d{hamMm H$R>S>m ~m§YÊ`mV Amë`mMo g_OVo. `m Aml_mV {eH$Umam amOoe aKw{gÕr `m AmR> dfu¶ _wbmMm IoiVm IoiVm {dharV nSy>Z _¥Ë`y

Pmbm. {d{harbm H$R>S>m Zgë`mZo hr XwK©Q>Zm KS>br hmoVr. `mMr XIb KoD$Z `m g§ñWoÀ`m ì¶dñWmnZmZo H$R>S>m ~m§YÊ`mMm {ZU©` KoVbm Am{U Vo H$m_ nyU© Ho$bo. hm _wbJm {d{harV nS>ë`mZ§Va Ë`mbm `m n[agamVrb bmoH$m§ZrM {d{harVyZ da H$mT>bo hmoVo. Am`S>r BpñnVimV Zoë`mda S>m°ŠQ>am§Zr Ë`mbm _¥V Kmo{fV Ho$bo hmoVo.

ÝhmdobrV Aënd`rZ _wbrg nidʶmMm à¶ËZ gmd§VdmS>r, {X. 28 (à{V{ZYr) … Ýhmdobr-aodQ>odmS>r `oWrb ZddrV {eH$Umè`m Aënd`rZ _wbrbm AëQ>mo H$ma_YyZ nidyZ ZoÊ`mMm à`ËZ Ho$ë`màH$aUr {Za§OZ C\©$ JmoQ>çm AZ§V ZmB©H$ `m g§e{¶Vmda JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm AgyZ, nmo{bg Ë`mÀ`m emoYmgmR>r Ýhmdobr `oWo admZm Pmbo AmhoV. amÌr C{eamn¶ªV Ë`mbm AQ>H$ H$aÊ`mV Ambr ZìhVr. `m~m~V {_imbobr ‘m{hVr Aer … ewH«$dmar ({X. 26) g§Ü`mH$mir 6.30À`m gw_mamg gXaMr Aënd`rZ _wbJr {VÀ¶m KamV {Q>ìhr Zgë`mZo H$m`©H«$_ nmhÊ`mgmR>r eoOmarb _¡{ÌUrÀ`m Kar Q>r.ìhr. nmhÊ`mgmR>r Jobr hmoVr. {Q>ìhrdarb H$m`©H«$_ nmhÿZ Vr Kar naVV AgVmZm {VÀ¶m g_moéZ `oUmè`m AëQ>mo H$ma MmbH$ {Za§OZ

gmd§VdmS>r nmo{bgmV VH«$ma ZmB©H$ `mZoZo {VÀ`m g_moa JmS>r Wm§~dyZ {VÀ`m hmVmbm YéZ {Vbm JmS>rV ~gdyZ JmS>r KoD$Z Vmo Ýhmdobr-Amamog añË`mZo {ZKyZ Jobm. hm àH$ma {VÀ¶m ‘¡{ÌUrZo nmhë¶m‘wio {VZo `m~m~VMr H$ënZm {VÀ`m KaÀ`m§Zm {Xbr. Aënd¶rZ ‘wbrÀ¶m dS>rbm§Zr AmOy~mOyÀ¶m bmoH$m§Zm `mMr _m{hVr {Xë`mda M§ÐH$m§V Xm^mobH$a d A{OV OmYd `m XmoZ `wdH$m§Zr Amnë`m _moQ>a gm`H$bZo Ë`m JmS>rMm nmQ>bmJ Ho$bm. d gw_mao nmM {H$bmo_rQ>a A§Vamda AëQ>mo H$ma JmS>r {XgyZ `oVmM Ë`m JmS>rÀ`m g_moa Amnbr _moQ>magm`H$b AmS>dr KmbyZ _wbrMm d{S>bm§Zr

(d¡^d ’$moQ>mo)

Amnë¶m Vmã¶mV KoVbo. Ë`m{Xder gXaMr _wbJr Km~aboë`m AdñWoV Agë`mZo Vr H$mhrM ~mobV ZìhVr. AmOw~mOwÀ`m bmoH$m§Zr d AmB©-d{S>bm§Zr Yra {Xë`mZ§Va _wbJr ~moby bmJbr. gXa _wbrÀ`m KaMr narpñWVr AË`§V Jar~ AgyZ, gXaMm _wbJm hm lr_§V KamÊ`mVrb Agë`mZo Ë`mÀ`m nwT>o Amnbo H$mhr MmbUma Zmhr `m ^rVr nmoQ>rM VrÀ`m KaMr _§S>ir VH«$ma XoÊ`mg YOmdV ZìhVr. _mÌ eoOmarb bmoH$m§Zr ^{dî`mVrb YmoH$m AmoiIyZ AmVmM VH«$ma Úmdr, Ago g_Omdbo. Ë`mZwgma gXaMr Aënd`rZ _wbJr Amnë`m AmB© dS>rbm§g_doV gmd§VdmS>r nmo{bg R>mÊ`mV `wdH$mÀ`m {damoYmV VH«$ma {Xbr. nmo{bg `màH$aUr A{YH$ Vnmg H$arV AmhoV.

Hw$S>{MaoVrb ¶wdH$ J§^ra OI‘r H«$‘mH$m§À¶m ‘moQ>a gm¶H$bdê$Z hm|S>çmhÿZ dminB©bm OmV AgVmZm JmS>rdarb Vm~m gwQ>ë¶mZo dminB© ¶oWrb nwbmImbr H$mogiyZ AnKmV Pmbm.

JmS>r {Z¶§ÌUmV Z AmUVm Amë¶mZo hm AnKmV KS>bm. ¶m AnKmVmV g§Xrn JmdH$aÀ¶m S>m³o ¶mbm J§^ra XþImnV Pmbr Amho. hm AnKmV KS>bm ˶mdoir nÌH$ma

~r. S>r. ‘moQ>o ¶m añ˶mdê$Z OmV AgVmZm ˶m§Zr ‘moQ>a gm¶H$bñdma g§Xrn JmdH$abm OI‘r AdñWoV CMbyZ gwa{jV {R>H$mUr AmUbo. ˶mZ§Va ˶m§Zr 108 ê$½U dm{hHo$bm

XmoZ XþMmH$s¨À¶m YS>H$o V {eamoS>H$a ¶m§Mo {ZYZ åhmngm, {X. 28 (à{V{ZYr) … gmoZmaIoS> AmgJmd `oWo XmoZ XwMmH$s¨Mr g_moamg_moa Q>³H$a hmoD$Z Pmboë`m AnKmVmVrb J§^ra OI_r H¥$îUZmW {eamoS>H$a (d¶ 50) am. Amoeob-{edmobr `m Bg_mMo AmO ({X. 28) gH$mir Jmo_oH$m°V CnMma gwê$ AgVmZm {ZYZ Pmbo. hm AnKmV e{Zdmar ({X. 20) Xwnmar 1.20 À`m gw_mamg H¥$îUZmW {eamoS>H$a (am. Amoeob-{edmobr) d

{dH«$‘ {gVmo{X¶m (am. nwUo) ¶m§À¶mV Pmbm hmoVm. OrE- 03 - Oo 3620 H« _m§H$mÀ`m _moQ>magm`H$b dê$Z H¥$îUZmW {eamoS>H$a AmgJmdhÿZ {edmobrbm OmV hmoVo. ˶m§Zm OrE- 03 - EZ - 0050 H«$_m§H$mÀ`m ñHw$Q>aZo OmoaXma YS>H$ {Xbr hmoVr. ¶m YS>Ho$V _moQ>a gm`H$bñdma {eamoS>H$a ho O~a OI_r Pmbo hmoVo. nwUo ¶oWrb ñHy$Q>añdma {dH«$_ {gVmo{X`m ho XoIrb J§^ra OI_r

Mm¡H$erA§Vr ¶wdVr AmB©-d{S>bm§À¶m ñdmYrZ gmd§VdmS>r, {X. 28 (à{V{ZYr) … aËZm{Jar `oWyZ d|Jwbm© `oWrb Amnë`m {_Ìmbm ^oQ>md`mg Amboë`m AZwg`m _moVram_ amR>moS> (d¶ 21) ¶m `wdVrbm gmd§VdmS>r nmo{bgm§Zr ewH$« dmar ({X. 26) _Ü`amÌr Vmã`mV KoVbo hmoVo. Xaå`mZ, Mm¡H$erA§Vr e{Zdmar {Vbm {VÀ`m AmB©-d{S>bm§H$S>o ñdmYrZ Ho$ë`mMr _m{hVr gmd§VdmS>r nmo{bgm§Zr {Xbr. `m~m~V gmd§VdmS>r nmo{bgm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma _yi {dOmnya `oWrb AZwg`m amR>moS> d àH$me MìhmU `m§Mr ~mbnUmnmgyZ _¡Ìr Amho. àH$me MìhmU hm `wdH$ gÜ`m d|Jwbm© `oWo ahmV AgyZ, AZwg`m amR>moS> hr aËZm{Jar `oWrb ~mOmanoR>oVrb _méVr _§{Xa Z{OH$ ahmVo.

ewH«$dmar ¶m XmoKm§Mo ’$moZ dê$Z ~mobUo Pmë`mZ§Va AZwg`m hr nmM dmOVmÀ`m Eg.Q>r. ~gZo aËZm{Jar `oWyZ gmd§VdmS>rV Ambr; _mÌ àH$me MìhmU hm gmd§VdmS>r ñWmZH$mda Ambm Zgë`mZo {Vbm Eg.Q>r.ñWmZH$mMmM AmYma ¿`mdm bmJbm. amÌrÀ`m doir Eg.Q>r.~g ñWmZH$mV JñV KmbUmao nmo{bg {enmB© gwaO Vm§S>ob `m§Zm Ë`m `wdVr~m~V g§e` dmQ>ë`mZo Ë`m§Zr {VMr Mm¡H$er Ho$br AgVm {VZo d|Jb w m© `oWrb Amnë`m {_Ìmbm ^oQ>m`bm Amë`mMo gm§{JVbo. Ë`mZ§Va nmo{bgm§Zr {VÀ`m nmbH$m§Mm nÎmm KoD$Z Ë`m§À`mer g§nH©$ gmYyZ _wbJr gmd§VdmS>rV gmnS>ë`mMo gm§JyZ Ë`m§Zm gmd§VdmS>rV ¶oʶmg gm§JyZ g§~§{YV ¶wdVrbm AmB©-d{S>bm§À¶m Vmã¶mV {Xbo.

Pmbo AmhoV. OI_r AdñWoV H¥$îUZmW {eamoS>H$a ¶m§Zm Jmo_oH$m°V XmIb Ho$bo hmoVo. ˶m§À`mda CnMma gwê$ AgVmZm AmO gH$mir Ë`m§Mo {ZYZ Pmbo. Va OI_r {dH«$_ {gVmo{X¶m ¶m§À¶mda ImgJr BpñnVimV CnMma gwê$ AmhoV. `m AnKmVàH$aUr hUOyU nmo{bg Cn{ZarjH$ {dXoe {niJm§dH$a nwT>rb Vnmg H$arV AmhoV.

d dminB© nmo{bgm§Zm ¶m AnKmVm~m~VMr ‘m{hVr {Xbr. dminB© nmo{bgm§Zm ¶m AnKmVmMr ‘m{hVr {‘iVmM KQ>ZmñWir Ymd KoD$Z ˶m§Zr n§MZm‘m Ho$bm. ˶mZ§Va OI‘rbm 108 godoÛmao dminB© ¶oWrb é½Umb¶mV CnMmamgmR>r ZoʶmV Ambo.

åhmngm, {X. 28 (à{V{ZYr) … IS>nmdmS>m-Hw$Mobr `oWrb àU` {edZmW hiU©H$a (d¶ 19)$ Jwê$dmar ({X. 25) nmgyZ ~onÎmm Pmë`mMr VH«$ma åhmngm nmo{bg ñWmZH$mV XmIb H$aÊ`mV Ambr Amho. Jwê$dmar gH$mir àU` hm KamV AmnU {_Ìm§~amo~a dmñH$mo {d_mUVimda OmVmo Ago gm§JyZ Jobm d AÚmnn`ªV Kar Ambm ZgyZ, Ë`mZo _mo~mB©bhr KarM R>odbm Amho. Hw Umbmhr n«U` AmT>iyZ Amë¶mg åhmngm nmobrg {H$dm 9673140554 d 8806401253 `m H«$_m§H$mda g§nH©$ gmYmdm, Ago AmdmhZ hiU©H$a Hw$Qy>§~r`m§Zr Ho$bo Amho.

H$maÀ¶m YS>Ho$V gm¶H$bñdma OI‘r Q>m°nH$mobm ~moar ¶oWrb àH$ma ’$m|S>m, {X. 28 (à{V{ZYr) … ~moar Q>m°nH$mobm `oWo AmO _mê$Vr H$ma d gm¶H$bñdma ¶m§À¶m YS>H$ Pmbr ¶m YS>Ho$V gm¶H$bñdma J§^ra OI_r Pmbm Amho. \$mo§S>m nmo{bgm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma AmO a{ddmar ({X.28) gm`§H$mir 4.30 dmOVm hm AnKmV Pmbm. gm`H$bñdma M§ÐH$m§V ~m~wam¶ ‘wir Am{U _méVr H$ma XmoÝhr

\$m|S>çmÀ`m {XeoZo OmV hmoVo. _méVr H$ma EH$ _{hbm MmbdV hmoVr. ‘{hbm MmbH$mZo gm`H$bñdma M§ÐH$m§V _wir `mbm R>moH$a {Xë¶m‘wio ¶m YS>Ho$V Vmo J§^ra OI‘r Pmbm Amho. Ë`mbm CnMmamgmR>r ~m§~moir `oWrb Jmodm _o{S>H$b H$m°boO_Ü`o nmR>dÊ`mV Ambo hmoVo. ’$m|S>m nmo{bg ¶m AnKmVmMm nwT>rb Vnmg H$arV AmhoV.

_§JigyÌ MmoaràH$aUr g§e[`Vmg nmo{bg H$moR>S>r gmd§VdmS>r, {X. 28 (à{VZrYr) … {ZadS>o-doË`o añË`mda _moQ>a gm`H$bMr {MÎmWamamH$ àmË`{jHo$ (ñQ>§S>) H$aUmao ¶wdH$ ‘§JigyÌ MmoaràH$aUr Mm¡arÀ¶m JwÝømV AS>H$bo. nmo{bg H$madmB©V gwaoe AemoH$ _moaOH$a (d` 27) `m `wdH$mbm gmd§VdmS>r ZdgaUr `oWrb _§JigyÌ Mmoar Joboë`m gm¡. {XßVr ZmB©H$ `m _{hboZo AemoH$ ‘moaOH$abm AmoiIë`mZo Ë`mÀ`mda MmoarMm JwÝhm XmIb H$ê$Z Ý`m`mb`mV hOa Ho$bo AgVm EH$ {XdgmMr nmo{bg H$moR>S>r XoÊ`mV Ambr Amho. ˶mÀ¶m gmo~V AgUmè¶m Aݶ `wdH$m§Mm `m JwÝømer g§~§Y Zgë¶mZo ˶m§À`mH$Sy>Z h_rnÌ {bhÿZ KoD$Z gmoSy>Z XoÊ`mV Ambo.

`m~m~V A{YH$ _m{hVr Aer … H$mb ~H$ar B©X{Z{_Îm nmo{bg nhmè`mda hmoVo. Xþnmar VrZÀ`m gw_mamg Mma `wdH$ _iJmd{ZadS>o ^mJmVrb ~§X ~§Jë`mÀ`m n[agamV g§e`mñnX [aË`m {’$aVmZm AmT>ibo. `m~m~V nmo{bgm§Zr Ë`m§Zm gmd§VdmS>rV Vmã`mV KoVbo. Vmã¶mV KoVbobo `wdH$ _hmJS>çm _moQ>a gm`H$b KoD$Z {MÎmWamaH$ àmË`{jHo$ H$aÊ`mgmR>r {ZadS>o doË`o añË`mda Jobo hmoVo. Agm O~m~ Ë`m `wdH$m§Zr {Xbm. nmo{bgm§Zm Ë`m§Mr CÎmao Z nQ>ë`mZo Ë`m§Zr gmd§VdmS>r ZdgaUr `oWrb _§igyÌ Mmoarbm Jobëo `m {XßVr ZmB©H$ `m _{hbobm ~mobmdyZ gXa `wdH$m§Mr AmoiI naoS> KoÊ`mV Ambr. Ë`mdoir gXa _{hboZo gwaoe AemoH$

_moaOH$a `m `wdH$mbm AmoiIyZ Ë`m§À`mOdi H$mù`m a§JmMr bmb nÅ>m Agbobr _moQ>magm`H$b hmoVr Ago gm§{JVbo d Vr _moQ>a gm`H$bhr ~amo~a AmoiIbr. _mÌ `m MmoarÀ`m JwÝømer Amnbm H$mhr g§~Y Zmhr, Ago hm `wdH$ dma§dma gm§JV hmoVm. Ë`mÀ`m gmo~V Agboë`m BVa `wdH$m§Mr Mm¡H$er H$éZ Ë`m§À`mH$Sy>Z h_r nÌ {bhÿZ KoD$Z Ë`m§Zm gmoSy>Z XoÊ`mV Ambo. gXaÀ`m `wdH$m§H$S>o _hmJS>çm {H$§_VrÀ`m JmS>çmhr AmTiyZ Amë¶m Agë¶mZo nmo{bgm§Zr Ë`m Vmã`mV KoVë`m AmhoV. `màH$aUr g§e{¶V Amamonr gwaoe _moaOH$a `mbm EH$ {XdgmMr nmo{bg H$moR>S>r {_imbr Agë`mMo nmo{bg Cn{Z[ajH$ A{Zb H$X_ `m§Zr gm§{JVbo.

Ho$. Ama. Eg. Eg. {dÚmb¶mV {d{dY ñnYm© CËgmhmV

A‘aImUo-Ho$ar gaH$mar àmW{‘H$ {dÚmb¶mÀ¶m emaXmoËgd àr˶W© {d{dY ñnYmªVrb {dOo˶m§Zm ~{jgo XoVmZm àm.gw^mf OmU. gmo~V {Ziy Oë‘r, g§Vmof Ho$aH$a, ‘mohZ doaoH$a, X¶m gm‘§V, gwhmg JmdS>o d H$m{bXmg ZmB©H$.

g§ñH$marV {nT>çm {Z‘m©U hmoʶmgmR>r

"emim ho Ka d Ka hr emim ìhmdr' gmdB©doao, {X. 28 (dmVm©ha) … JmdmJmdmV gmOao hmoUmao emaXmoËgd ho AmZ§XmoËgd åhUyZ gmOao hmoV AmhoV. emaXmoËgd hr gm§ñH¥${VH$ Midi hmoV Amho. Aem gm§ñH¥${VH$ MidirVyZM ‘wbm§da Mm§Jbo g§ñH$ma hmoUo Amdí¶H$ Amho. ‘amR>r emim§V {eH$Umè¶m {dÚm϶mªda Mm§Jbo g§ñH$ma hmoV AgVmV. g§ñH$marV {nT>çm {Z‘m©U hmoʶmgmR>r emim ho Ka d Ka hr emim ~Zm¶bm hdr. åhUyZ nmbH$m§Zr

Amnë¶m ‘wbm§Zm ‘mV¥^mfoVyZM àmW{‘H$ {ejU Úmdo, Ago AmdmhZ àm. gw^mf OmU ¶m§Zr ~{jg {dVaU H$m¶©H«$‘mV Ho$bo. A‘aImUo-Ho$ar ¶oWrb gaH$mar àmW{‘H$ {dÚmb¶mÀ¶m emaXmoËgdm{Z{‘Îm Am¶mo{OV Ho$boë¶m ~jrg {dVaU gmohù¶mV à‘wI nmhþUo åhUyZ Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda gwalr Ho$ga~mB© Ho$aH$a {dÚmb¶mMo ‘w»¶mܶmnH$ {Ziy Oë‘r,

g§Vmof Ho$aH$a, ‘mohZ Ho$aH$a, Ho$arMo n§M H$m{bXmg ZmB©H$, gwhmg JmdS>o, ~m~bmo JmdS>o, ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. X¶m gm‘§V CnpñWV hmoVo. {Ziy Oë‘r åhUmbo, embo¶ OrdZmV {dÚm϶mªZr Ioim~amo~a Aä¶mgmbm OmñV ‘hËd Úm¶bm hdo. ^maV Xoembm ‘moR>o ~Z{dʶmgmR>r {ejU ‘hËddmMo Amho. kmZ g§nmXZ H$aʶmgmR>r dmMZhr ‘hËdmMo AgVo ¶mMr OmUrd nmbH$m§Zr {dÚm϶mªZm

H$ê$Z Úmdr. ¶mdoir H$m{bXmg ZmB©H$ d ‘mohZ doaoH$a ¶m§Zrhr {dMma ‘m§S>bo. ‘w»¶mܶm{nH$m gm¡. X¶m gm‘§V ¶m§Zr àmñVm{dH$ d ñdmJV Ho$bo. ‘mݶdam§À¶m hñVo {d{dY ñnY}Vrb {dOo˶m§Zm ~{jgo XoʶmV Ambr. H$m{bXmg gVaH$a ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo. gwhmg JmdS>o ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. ¶mZ§Va {dÚm϶mªMm gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ Pmbm.

gmdB©doao, {X. 28 (dmVm©ha) … didB© ¶oWrb Jmodm {dÚmàgmaH$ ‘§S>imÀ¶m nyd© àmW{‘H$, àmW{‘H$ d Ho$. Ama. Eg. Eg. ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mÀ¶m emaXmoËgdm{Z{‘Îm Am¶mo{OV Ho$boë¶m doe^yfm, am§Jmoir, Kw‘Q> AmaVr d Q>mH$mD$VyZ {Q>H$mD$ ¶m ñnYm© KoʶmV Amë¶m. doe^yfm ñnYm© {ZåZ Ho$.Or. B¶ÎmogmR>r KoʶmV Ambr. ¶m ñnY}V d¡îUdr Om§^io (àW‘), Xe© gwd} ({ÛVr¶), gmB© H$m‘V (V¥Vr¶) ¶m§Zm ~{jgo XoʶmV Ambr Va Y«dw OJVmn ¶m§Zm CÎmoOZmW© ~{jg {‘imbo. darîR> Ho$. Or. B¶ÎmoV nwîH$amO H$m‘V (àW‘), ñdam ZmB©H$ ({ÛVr¶), ñ‘rW gmd§V (V¥Vr¶) Va YZlr ZmB©H$ {hbm CÎmoOZmW© ~jrg XoʶmV Ambo. B¶Îmm n{hbr‘ܶo gÝdar IoS>oH$a (àW‘), AñdWr Ho$. ({ÛVr¶), nbH$ eoQ> doaoH$a (V¥Vr¶) ¶m§Zm ~{jgo XoʶmV Ambr Va g‘m JmdH$a d lo¶g ^m§{S>¶o ¶m§Zm CÎmoOZmW© ~{jgo {‘imbr. Xþgar‘Yrb M§{Xem d|Jwb}H$a (àW‘), ‘¥JZm gmdB©H$a ({ÛVr¶), Xodm§e ’$OªX (V¥Vr¶) ¶m§Zm ~{jgo {‘imbr. am§Jmoir ñnY}V {Vgar‘Yrb àrVoe gmbobH$a (àW‘), Aj¶ ZmB©H$ ({ÛVr¶), Jm¡ad ZmB©H$ (V¥Vr¶) Ambr. Mm¡Wr‘ܶo Iwer ZmB©H$ (àW‘), MoVZ IoS>oH$a ({ÛVr¶), doXm H$mgma (V¥Vr¶) ¶m§Zm {‘imbr. Kw‘Q> AmaVr ñnY}V Xhmdr (àW‘), AmR>dr

({ÛVr¶), B¶Îmm ghmdr (V¥Vr¶) Ambo. Q>mH$mD$VyZ {Q>H$mD$ ñnY}V g§JrVm gmd§V (àW‘), ¶mo{JVm ZmB©H$ ({ÛVr¶), g‘rjm ‘mS>oH$a (V¥Vr¶) Va {à¶m d|Jwb}H$a d Jwê$Xmg nmbH$a ¶m§Zm CÎmoOZmW© ~{jgo {‘imbr.


29goa13_Layout 1 28-10-2012 PM 09:23 Page 1

13

‘¡XmZmdê$Z

$gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

..Va {H«$Ho$Q>nQy> Pmbmo AgVmo {XbIwbmg Jßnm S>m`Z°{‘H$ AZwamJ åhm‘ber

30

gßQ>~| a Vo 14 Am°ŠQ>m~o a `m H$mbmdYrV Pmboë`m H$mobH$mVm `oWo Pmboë`m amï´>r` àr{‘`a AqOŠ`nX ñnY}V Jmoì`mÀ`m S>m`Z°{‘H$ AZwamJ åhm‘bZo A^yVnyd© H$m‘{Jar Ho$br. Amnbo dS>rc AaqdX `m§À`m ^a^¸$‘ nmqR>ã`mÀ`m Omoamda Aa{d§XZo B§Q>aZ°eZb ‘mñQ>a d {’$S>o ‘mñQ>aMm n{hbm Zm°‘© EH$mM ñnY}V {‘idyZ Amnë`m Q>rH$mH$mam§Zm Vm|S>mV ~moQ>o Kmbm`bm ^mJ nmS>br. Ë`mÀ`m AmH«$‘H$ e¡br{df`r d Ë`mÀ`m EH§$Xa ~w{Õ~imVrc àdmgm{df`r "X¡{ZH$ hoamëS>'À¶m à{V{ZYtZr Ë`mÀ`mer {XbIwbmg Jßnm ‘maë`m... àíZ 1) ~w{Õ~inQy> Pmbm ZgVmg Va.... ‘mPm {H«$Ho$Q>H$S>o Iyn AmoT>m hmoVm, gwédmVrnmgyZ BVa ^maVr`m§à‘mUoM {H«$Ho$Q> hoM ‘mPo n{hbo ào‘ hmoVo; na§Vw H$mimZwgma ~w{Õ~imH$S>o H$b dmT>V Jobm. d`mÀ`m gmVì`m dfu ~m§~moir `oWo n{hbr ñnYm© Ioibr Ë`mdoir ‘rhr ~w{Õ~i ~è`mn¡H$s Ioiy eH$Vmo `mMr OmUrd Pmbr. ‘r ~w{Õ~inQy> Pmbmo ZgVmo Va H$Xm{MV {H«$Ho$Q>nQy> {ZpíMVM Pmbmo AgVmo, Ago AaqdX åhUVmo. -------------------------------------------------------àíZ 2) ~w{Õ~imV dJdoJù`m "AmoonqZ½O'Mm dmna H$amdm bmJVmo. VwPr $’o$ìh[aQ> AmonqZJ Hw$R>br? H$mù`m gm|JQ>çm{Zer IoiVmZm ‘r ~hþVm§er {g{g{b`ZMm dmna H$aVmo. Va, nm§T>è`m gmo§JQ>çm KoD$Z IoiVmZm H°$Q>{bZ hr ‘mPr AmdS>Vr AmonqZJ AgVo. -------------------------------------------------------àíZ 3) Jmoì`mVrb `wdm ~w{Õ~inQ>y§{df`r ‘V? F$pËdO na~ hm Jmoì`mVrb EH$ hahþÞar `wdm IoimSy> Amho. ‘r Ho$di EdT>oM gm§JoZ H$s, ‘ohZV KoVbr Va ‘mÂ`mZ§Va Vmo Z¸$sM J«±S>‘mñQ>a ~Zob. -------------------------------------------------------àíZ 4) J«±S>‘mñQ>aMm Xwgam Zm°‘© H$Yr {‘idUma? Xw~B© `oWo Zmoìh|~a ‘{hÝ`mV Aìdb XOm©Mr ñnYm© hmoUma Amho. `m ñnY}V 9 ’o$è`m§‘ܶo {H$‘mZ 5.5 Vo 6 JwU H$‘mdÊ`mV `e Ambo Va `mM ñnY}V Xwgam Zm°‘© {‘iob. ¶m ñnY}V Aìdb ‘mZm§{H$V IoimSy> gh^mJr hmoVmV. ˶m‘wio hr ñnYm© VodT>r gmonr Zmhr. nU, ‘r ¶m ñnY}gmR>r ‘ohZV KoV Amho. -------------------------------------------------------àíZ 5) ~w{Õ~imVrb AmXe© H$moU? IoiVmZm Zoh‘rM AmH«$‘H$Voda OmñV ^a AgVmo Ë`m‘wio ‘bm {dûdZmWZ AmZ§Xnojm ‘°¾g H$mb©gZ d ~m°~r {’$ea `m§Mm Ioi ^mdVmo. -------------------------------------------------------àíZ 6) {MÌnQ> qH$dm BVa H«$sS>màH$mamVrb AmXe© H$moU? ‘r ’$mago {MÌnQ> nmhV Zmhr na§Vw, {‘. na’o$Še{ZñQ> Am‘ra ImZ ‘bm Iyn AmdS>Vmo. BVa Ioim§Mm {dMma H$aVm g§H$Q>H$mimV g§KmgmR>r YmdyZ OmUmam amhþb Ð{dS> `mMr ’$b§XmOr Iyn àoaUm XoD$Z OmVo. -------------------------------------------------------àíZ 7) bmoH$m§Mm ~w{Õ~i IoimH$S>o ~KÊ`mMm Ñ{ï>H$moZ H$gm Amho? {H«$Ho$Q>, ’w$Q>~m°b `mH$S>o bmoH$m§Mr ~KÊ`mMr Ñï>r d ~w{Õ~imH$S>o ~KÊ`mMr Ñï>r `mV O‘rZ Añ‘mZmMm ’$aH$ Amho. {H«$Ho$Q> ‘¡XmZmV ~gyZ bmoH$ nmhÿ eH$VmV, ~w{Õ~imMo Vgo Zmhr. ~w{Õ~imgmR>r EH$mJ«Vm bmJVo d Ë`mgmR>r àojH$m§Mm "{MAg©'Mr JaO ^mgV Zmhr. bmoH$m§Zm ~w{Õ~im{df`r ’$ma H$‘r kmZ Amho. `mgmR>r OmJ¥VrMr JaO Amho. ~w{Õ~i Ia§M Mm§Jbm Ioi Amho. --------------------------------------------------------

àíZ 8) {ejU d Ioi `m§Mm g‘Ýd¶ H$gm gmYVmog? B`Îmm AH$amdrV, ‘bm {dkmZ emIoV àdoe ¿`m`Mm hmoVm na§Vw, {dkmZ emIoV "à°pŠQ>H$ëg'gmR>r hOoar bmdmdr bmJVo Ë`m‘wio ‘bm dm{UÁ¶ emIoV àdoe ¿¶mdm bmJbm. IoimgmR>r {ejU joÌmV ~Xb H$amdm bmJbm. narjm d Ioi ¶m§À¶mn¡H$s EH$ {ZdS>m¶Mo Agob Va ‘r Ioimbm àmYmݶ XoVmo. -------------------------------------------------------àíZ 9) gdmªV H$R>rU à{VñnYu d gdmªV Y¸$mXm`H$ {ZU©` H$moUVm? {X„rÀ`m ghO J«moda{déÕ IoiVmZm ~hþVoH$doim X~md OmUdVmo. Ë`mMr IoiÊ`mMr e¡br BVam§hÿZ doJir Agë`mZo OwidyZ ¿`m`bm doi bmJVmo. ’o$~«wdmar 2012‘Ü`o Pmboë`m Q>r‘ M±{n`Z{en ‘Ü`o {~Ja ‘mZm§{H$V IoimSy>{déÕ ñdrH$mamdr bmJbobr ~amo~ar gdmªV {ZamemOZH$ hmoVr. -------------------------------------------------------àíZ 10) {H«$Ho$Q>gmR>r {H$Q²>g bmJVo, ’w$Q>~m°b IoiVmZm Ogu, eyO BË`mXr g{hË` bmJVo ~w{Õ~imgmR>r ‘mÌ H$mhrM bmJV Zmhr? `m{df`r VwPo H$m` åhUUo Amho? hgyZ, {H«$Ho$Q>, ’w$Q>~m°b{df`rMo g˶ Iao Agbo Var ~w{Õ~imgmR>r Am{W©H$ nmR>~imMr ’$ma JaO AgVo, ‘bm à{ejU KoÊ`mgmR>r Ho$di 5 Vmgm§gmR>r 6 hOma én`o ‘moOmdo bmJVmV. Xoem~mhoa qH$dm amÁ`m~mhoa OmVmZm ñdV…À`m {IemVyZ nXa‘moS> H$ê$Z IM© H$amdm bmJVmo. Ë`m{edm` BVa IM© doJimM. EImXr ñnYm© Agob Va 15 {Xdg hm°Q>ob‘ܶo amhmdo bmJVo. VgoM AZoH$ IM© AgVmV. -------------------------------------------------------àíZ 11) gdmªV XwX}dr jU H$moUVm? Zmoìh|~a 2011 ‘Ü`oo ’y$S> nm°`PqZJ‘wio ‘bm Z°Xab±S>‘Yrb à‘wI ñnYm© gmoS>yZ Úmdr bmJbr. -------------------------------------------------------àíZ 12) H$moUmMo ‘mJ©Xe©Z, àmoËgmhZ, H$m¡VwH$mMr Wmn ‘mobmMr dmQ>Vo? ‘mOr ~w{Õ~inQy> d|H$Q>a‘Z H$m¡VwH$ H$aVmZm Vy Xyan`ªV Omerb Ago åhQ>bo hmoVo. `m{edm` ‘mPo à{ejH$ àdrU {R>ngo, VgoM ZmJnyaMm {‘Ì AmH$me R>mHy$a ‘bm ‘mPm Ioi gwYmaÊ`mg ‘XV H$aVmo. -------------------------------------------------------àíZ 13) gamd {H$Vr Vmg H$aVmog d nwT>o H$m` H$am¶Mm {dMma Amho? ‘r amoO 4 Vo 5 Vmg gamdmgmR>r doi XoVmo. h„rMm doJdmZ `wJmV à{VñnYu IoimSy> V§ÌkmZmMm dmna H$ê$Z à{VñnÜ`m©Mo H$ƒo Xþdo hoaVmV Ë`m‘wio AmnUmbm gVV A°S>ìhmÝg amhmdo bmJVo. Aä`mgmMm {dMma Ho$bm Va nwT>o ~°Mbg© BZ H$m±ß`wQ>a A°pßbHo$eZ hm H$mog© H$am`Mm Amho. -------------------------------------------------------àíZ 14) `wdm IoimSy>§gmR>r H$mhr ‘yb‘§Ì? gamd, gamd Am{U ’$º$ gamd H$amdm, à¶ËZm§{edm¶ ¶e {‘iV ZgVo. --------------------------------------------------------

2012‘Yrb H$m‘{Jar

64 Kam§À¶m IoimV AZwamJ

1) E{àb ‘{hݶmV O¶nya ¶oWrb amï´>r¶ a°{nS> ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}V am¡ß¶ nXH$mMm ‘mZH$br. 2) ‘o ‘{hݶmV ‘§Jiya ¶oWo Pmboë¶m n{hë¶m ¶yHo$grE {’$S>o ‘mZm§H$Z ~w{Õ~i ñnY}Mo AqO³¶nX nQ>H$m{dbo. 3) ‘o ‘{hݶmV {VénVr (Am§Y« àXoe) ¶oWo Pmboë¶m 50ì¶m amï´>r¶ M°b|Oa ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}V CËH¥$ï> H$m‘{Jar H$aV amï´>r¶ àr{‘¶a (amï´>r¶ A JQ>) ñnY}gmR>r nmÌVm {‘i{dbr. 4) OyZ d Owb¡ ‘{hݶmV ñnoZ ¶oWo 3 Am§Vaamï´>r¶ ~w{Õ~i ñnYmª‘ܶo gh^mJr KoV ^ard H$mJ{‘ar Ho$br. ¶mVrb ~m~}am AmonZ ñnoZ‘ܶo ˶mbm ~{jg {‘imbo Zmhr. ‘m|VH$mS>m AmonZ ñnoZ ¶m 2300 aoqQ>J ‘¶m©{XV ñnY}V d gm§V ‘mQ>u AmonZ ñnoZ ¶m 18 dfmªImbrb Iwbm JQ> ñnY}V gwdU©nXH$m§Mr H$‘mB© H$aV AZwamJZo Jmoì¶mbm gwdU©jU {Xbo. ¶m XmoÝhr ñnYmª‘ܶo ˶mbm B§Q>aZ°eZb Zm°‘©Zo WmoS>³¶mV hþbH$mdUr {Xbr. 5) AO‘oa amOñWmZ ¶oWo Pmboë¶m 42ì¶m 19 dfmªImbrb Iwë¶m ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}V 5dm H«$‘m§H$ {‘i{dbm. ¶m~amo~aM ˶mZo ^maV gaH$maH$Sy>Z nwañH¥$V Ho$boë¶m ~w{Õ~i Aä¶mg Xm¡è¶mgmR>r nmÌVm {‘i{dbr.

1) J«°±S>‘mñQ>a n{hbm Zm°‘© àmá IoimSy> 2) ‘mZm§H$Z JwU … 2349 (ñQ>±S>S>©), 2297 (a°{nS>), 2282 (pãbËP). 3) Jmodm amÁ¶mV Aìdb IoimSy> 4) 2007 gmbr {OZmo nwañH$mamZo Jm¡ad 5) Owb¡ 2012‘ܶo {’$S>o‘mñQ>a Q>m¶Q>b àmá 6) ^maVmVrb 18 dfmªImbrb IoimSy>§V 97do ‘mZm§H$Z 7) H$m¶©j‘ ^maVr¶ IoimSy>§V 7do ‘mZm§H$Z 8) Am{e¶m‘ܶo 309do ‘mZm§H$Z 9) Am{e¶mVrb H$m¶©j‘ IoimSy>§V 19do ‘mZm§H$Z

H$m‘{Jar nm§T>è`m gm|JQ>çm … 143 {dO`, 70 ~amo~ar, 57 nam^d H$mù`m gm|JQ>çm … 129 {dO`, 56 ~amo~ar, 83 nam^d EHy$U … 272 {dO`, 126 ~amo~ar, 140 nam^d

Oo noamb VoM {‘iob {Z

dS> g{_VrZo nmhþÊ`m B§½b§S>{dê$ÜXÀ` ~«o~Z© ñQ>o{S>`_darb n{hë`m gamd gm_Ý`mgmR>r ^maV-A g§K {ZdS>bm Am{U Ë`mV EH$mhr à{VW`e {\$aH$s Jmob§XmOmMr {ZdS> Ho$br Zmhr OoUoH$ê$Z nmhþÊ`m§Zm ^maV Xm¡è`mV gwê$dmVrbm {\$aH$sMm gamd {_iy Z`o. ^maVr` g§K naXoemV Om`Mm Voìhm ImgH$ê$Z B§½b§S>_Ü`o gamd gm_Ý`mV H$m¢Q>r g§K Amnbm Xþæ`_ XOm©Mm g§K CVa{dV AgV OoUoH$ê$Z Amnë`m IoimSy§>Zm VoWrb W§S> dmVmdaUmV gr_pñd§J Jmob§XmOrer _wH$m~bm H$aUo gmono OmD$ Z`o. AbrH$So> naXoe Xm¡è`mV g§Km§Zm H$gmoQ>rAmYr \$mago gamd gm_Zo Ioim`bm {_iV ZmhrV. H$gm~gm EImXm gamd gm_Zm ZmdmnwaVm VmoXoIrb XmoZ {Xdgm§Mm IoidÊ`mV `oVmo Am{U WoQ> H$gmoQ>r _m{bHo$bm gwédmV hmoVo. naXoer g§Km§Zm VoWrb dmVmdaUmV ê$iÊ`mMr YS> g§YrXoIrb {_iV Zmhr . ^maV-A g§KmV \$b§XmOm§Mm ^aUm H$aVmZm ~aoMgo _Ü`_JVr Jmob§XmO {ZdS>bo Am{U ¶wdamO qgJ ¶m H$m_MbmD$ {\$aH$snQy>bm g§KmV ñWmZ XoV nmhþÊ`m g§Kmbm H$mÌrV nH$S>Ê`mMr Mmb ^maVr¶ {ZdS> g{‘VrZo aMbr. B§½b§S>Mm _mOr H$U©Yma dm°Zgh ^maVmMm _mOr

H$gmoQ>rnQy>; nU gÜ`m g_mbmoMH$mÀ`m ^y{_Ho$V dmdaUmè`m g§O` _m§OaoH$aZo {ZdS> g{‘VrÀ¶m {ZU©`mda Zmng§Vr ì`º$ Ho$br Amho. nU, hmM ‘m§OaoH$a ^maVr¶ g§Kmda Aݶm¶ hmoV AgVmZm Jßn ~gV hmoVm. X{jU Am{’«$Ho$Vrb gamd gm‘ݶmV à{VñnYu g§KmZo Va ^maVm{déÕ M¸$ 4 {’$aH$snQy> Ioi{dbo hmoVo. ˶mdoir hr AmoaS> H$m Pmbr Zmhr? VgoM B§½b§S>bm {’$aH$s Jmob§XmOrMm gamd H$aʶmgmN>r ^maVr¶ Jmob§XmOM H$m nm{hOoV. ˶m§À¶mH$S>o nmH$Mm _mOr boJpñnZa _wíVmH$ Ah_X {\$aH$s Jmob§XmOrMm à{ejH$ åhUyZ H$m_ H$aV Amho. Am{U Ë`m§À`mH$So> _m±Q>r nmZrga, g{_V nQ>ob, J«°_r ñdmZ ho {\$aH$s {ÌHw$Q> Amho. ˶m§À¶m Jmob§XmOrdahr ˶m§Mm gamd hmoD$ eH$Vmo. H$gmoQ>r ‘m{bHo$V nam^yV Pmë¶mg nidmQ>m AmYrM B§½b§S>Zo emoYyZ R>odë¶mgmaIo dm°ZÀ¶m dº$ì¶mdê$Z OmUdVo. gܶpñWVrV ^maVr¶ g§KmgmR>r Jmob§XmOr S>moHo$XþIr ~Zbr Amho, ho g˶ ZmH$maVm ¶oV Zmhr. ˶m§À¶mH$S>o gܶpñWVrV adrM§ÐZ Am{œZ d ྲྀmZ AmoPm hoM ^amVrb {’$aH$s JmobX§ mO AmhoV. doJdmZ Jmob§XmOrV ^maVmBVH$m J[a~ Xoe gܶpñWVrV emoYZy gmnS>Uma Zmhr. Phra

ImZ CVaVrbm bmJbm Amho. Aݶ doJdmZ Jmob§XmO am‘^amogo AmhoV. ’$b§XmOrVhr ^maVmMr H$gmoQ>r Amho. Ð{dS>, bú_U {Zd¥Îm Pmbo AgyZ g{MZbmhr AmVm {Zd¥ÎmrMo doY bmJbo AmhoV. Jm§JwbrMr OmJm AÚmn ^ê$Z {ZK-

bobr Zmhr. ˶mV bú‘U d amhþbMr OmJm ^aʶmMohr AmVm AmìhmZ Amho. H$U©Yma YmoZrMm gmS>ogmVrMm Koam AOyZhr g§nV Zmhr. ˶m‘wio nwT>rb ‘m{bHo$V B§½b§S>~amo~aM ^maVmMrhr H$gmoQ>r bmJob ho {ZpíMV.


29goa14_Layout 1 10/28/2012 10:23 PM Page 1

14

ñnmoQ>©g²

$gmo‘dma, 29 Am°³Q>mo~a 2012

nwÝhm ìhoQ>b o M qH$J

PQ>nQ>

E‘. ~amWbm ~w{Õ~imMo AqO³¶nX nUOr, {X. 28 … E‘. ~amW ¶mZo H$mo{MZ ¶oWo Pmboë¶m hmdob Ama.Eg.gr. ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}À¶m 10 dfmªImbrb JQ>mMo OoVonX nQ>H$m{dbo. ˶mZo ¶m ñnY}V 5 {dO¶ d 3 ~amo~atgh 6.5 JwU {‘i{dbo. ¶m H$m‘{Jar‘wio ˶mbm 21 Ebmo JwU {‘imbo AmhoV. ¶m JQ>mV 231 IoimSy> gh^mJr Pmbo hmoVo.

^º$s Hw$bH$Uu {dO¶r, BìhmZmMr ~amo~ar nUOr, {X. 28 … ^º$s Hw$bH$UuZo ^§dabmb d H$m§Vm~mB© O¡Z ’$mC§S>oeZ ~w{Õ~i ñnY}V {Vgè¶m {dO¶mMr Zm|X Ho$br. Mm¡Ï¶m ’o$arV {VZo Vm{‘iZmSy>À¶m {‘eob H$mVm[aZmMm nam^d Ho$bm. ^º$sMo 3.5 JwU Pmbo AmhoV. Xþgè¶m gm‘ݶmV BìhmZm ’w$Vm©XmoZo ‘hmamï´>mÀ¶m B©em H$mamdS>obm ~amo~arV amoIbo. {VMo 2.5 JwU Pmbo AmhoV.

nm¶bZZo gmiJmdH$abm Jmobeyݶ ~amo~arV amoIbo nUOr, {X. 28 … Am¶brJ ñnY}V nm¶bZ A°amoOZo gmiJmdH$a ’w$Q>~m°b ³b~bm Jmobeyݶ ~amo~arV amoIbo. ’$mVmoS>çm©À¶m n§{S>V Odmhabmb Zohê$ ñQ>o{S>¶‘da Pmboë¶m gm‘ݶmV gmiJmdH$abm {dO¶mMr g§Yr hmoVr. nU, gwX¡dr nm¶bZ A°amoOZo ‘mo³¶mÀ¶m jUr ^¸$‘ ~Mmd H$aV Amnë¶mdarb g§^mì¶ YmoH$m Q>mibm.

go~mpñQ>`Z ìhoQ>ob

Zdr {X„r, {X. 28 … H$ma em¡H$sZm§Zm doJ Am{U WamaH$VoMr EH$mMdoir AZw^yVr XoUmè`m \$m°å`wbm© dZÀ`m B§{S>`Z J«±S> àrŠg e`©VrV aoS>~wbÀ`m go~mpñQ>`Z ìhoQ>obZo ~mOr _mabr. J«oQ>a ZmoES>mVrb ~wÕ B§Q>aZ°eZb g{H©$Q>da Pmboë`m \$m°å`w©bm dZÀ`m e`©VrV ìhoQ>bZo h§J_mVrb gbJ Mm¡Wo, Va ^maVmVrb gbJ Xþgao OoVonX nQ>H$mdbo. `m {dO`mZo ìhoQ>obZo \$m°å`wb © m dZ_Yrb gdm©{YH$ à{Vð>Ào `m Agboë`m S´>m`ìha M±{n`Z{endarb nH$S> A{YH$ KÅ> Ho$br Amho. Joë`mdfu B§{S>`Z J«±nrnyduM S´>m`ìha M±{n`Z{enMm {dOoVm {Z{üV Pmë`mZo e`©V \$º$ Am¡nMm[aH$Vm

hmoVr. _mÌ, `§Xm S´>m`ìha M±{n`Z{engmR>r hr e`©V àË`oH$ g§KmgmR>r _hÎdmMr hmoVr. ìhoQ>obZo `oWo {_idbobo JwU {ZUm©`H$ R>é eH$VmV. O_©ZrÀ`m 25 dfu` ìhoQ>obZo n§Mdrg JwUm§Mr H$_mB© Ho$br Amho. Ë`mMo EHy$U 240 JwU Pmbo AgyZ, ZOrH$À¶m AmobmÝgmonojm Vmo 13 JwUm§Zr AmKmS>rda Amho. ìhoQ>obnmR>monmR> \o$amarÀ`m \$ZmªS>mo AmobmÝgmoZo Xþgam H«$_m§H$ {_idbm. XmoKm§_Ü`o Xhm goH§$XmMo A§Va hmoVo. AmobmÝgmoZo AmO nmMì`m ñWmZmdéZ gwédmV Ho$br

hmoVr ìhoQ>b o Mm g§K ghmH$mar aoS>~b w À`m _mH©$ do~aZo {Vgam H«$_m§H$ {_idbm. _±H$baoZÀ`m bwB©g h°{_ëQ>Z Am{U OoÝgZ ~Q>ZZo AZwH«$_o nmMdm Am{U ghmdo ñWmZ {_idbo. \$mog© B§{S>`mÀ`m {ZH$mo hëHo$Z~J©Zo 8do Va nm°b S>r aoñQ>mZo 12do ñWmZ {_idbo. b§S>Z Am°qb{nH$_Yrb H$m§ñ`nXH$ {dOoË`m JJZ Zma§JZo e`©Vrbm âb°J Am°\$Mm P|S>m XmIdbm. ìhoQ>obZo e{Zdmar Pmboë`m nmÌVm e`©VrVM nmob nmo{PeZ {_idbr hmoVr.

ha^OZbm nmo{bg XbmV Zmo E§Q´>r

{dO¶r Ho$. Amµa. Eg. {dÚmb¶mMo IoimSy>. gmo~V ‘w»¶mܶmnH$ d„^ doaoH$a d ‘mݶda.

Ho$. Ama. Eg.Mm W«mo ~m°b‘ܶo S>~b Y‘mH$m gmdB©doao, {X. 28 … Jmodm H«$sS>m d ¶wdm ì¶dhma g§MmbZmb¶mV’}$ ’$m|S>m VmbwH$m ‘¶m©{XV 17 dfmªImbrb W«mo ~m°b ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr hmoVr. didB©À¶m Ho$. Ama. Eg.

{dÚmb¶mZo ¶m ñnY}V S>~b Y‘mH$m H$aVmZm ‘wbm§À¶m d ‘wbtÀ¶m JQ>mMo AqO³¶nX nQ>H$m{dbo. ’$m|S>m H«$sS>m g§Hw$bmV Pmboë¶m ¶m

ñnY}V ‘wbm§À¶m JQ>mZo A§{V‘ gm‘ݶmV Ho$arÀ¶m gwalr Ho$ga~mB© Ho$aH$a {dÚmb¶mMm. Va ‘wbtÀ¶m JQ>mZo nmirÀ¶m Vmam~mB© Xidr {dÚmb¶mMm nam^d Ho$bm. {dOo˶m g§Km§Mo

‘w»¶mܶmnH$ d„^ doaoH$a d nmbH$ {ejH$ g§KmMo Aܶj AéU ’$S>Vo ¶m§Zr A{^Z§XZ Ho$bo Amho. XmoÝhr g§Km§Zm em§Voe doaoH$a ¶m§Mo ‘mJ©Xe©Z bm^bo.

Zdr {X„r, {X. 28 … ^maVr` g§KmV nwZamJ_Z Ho$boë`m {\$aH$snQy> ha^OZ qgJMr gmSo>gmVr AOyZhr H$m`_ Amho . ~rgrgrAm`Zo '~' loUrV T>H$bë¶mZ§Va n§Om~ nmo{bg XbmZo ha^OZbm OmoaXma Y¸$m {Xbm Amho. n§Om~ nmobrg XbmV H$m_ H$aÊ`mg CËgwH$ Agboë`m ha^OZbm nmobrg XbmV _mZX {Z`wº$s XoÊ`mg n§Om~ gaH$maZo ñnï> ZH$ma {Xbm Amho . 2002 gmbr VËH$mbrZ _w»`_§Ìr àH$meqgJ ~mXb `m§Zr ha^OZMo n§Om~ Xm nwÎma Ago H$m¡VwH$ H$aV Ë`mbm nmobrg CnA{YjH$ nXmMr Am°\$a {Xbr hmoVr. _mÌ, Ë`mdoir {H«$Ho$Q>_Ü`o `emÀ`m {eIamda Agboë`m ha^OZZo Ë`m Am°\$aH$So> Xþb©j Ho$bo. Vã~b Xhm df} `m Am°\$abm Ë`mZo H$moUVohr CÎma {Xbo Zmhr. ha^OZ {H«$Ho$Q>, ½b°_a Am{U Om{hamVrÀ`m OJmV X§J hmoVm. Jobo df©^a g§Km~mhoa Agboë`m ha^OZZo H$mhr {Xdgm§nydu ¶m Am°\$aMm AmnU {dMma H$aV Agë`mMo gaH$mabm H$i{dbo. _mÌ, `mdoir gaH$maZo `y Q>Z© KoV Xhm df} dmQ> nmhm`bm bmdUmè`m ha^OZbm Y¸$m {Xbm. Xhm dfmªnydu {Xboë`m Am°\$aMr {ZYm©[aV doi> g§nbr Agë`mMo gaH$maZo Ë`mbm gwZmdbo. Ë`m_wio nmobrg XbmV OmÊ`mMo ha^OZMo ñdßZ ^§Jbo Amho. ½b°_aÀ`m OJmV Jwa\$Q>bobm ^‚mr Amnë`m amÁ`mbm {dgê$Z Jobm . Ë`mMmM Ë`mbm \$Q>H$m ~gbm, Aer à{V{H«$`m EH$m d[að> nmobrg A{YH$mè`mZo ~mobyZ XmIdbr .

Jmodm Imo-Imo g§K ha¶mUmbm admZm gm¶Zm A§{V_ \o$arV nUOr, {X. 28 … ha¶mUm amÁ¶ Imo-Imo g§KQ>ZoV’}$ Imo-Imo ‘hmg§KQ>ZÀo ¶m ghH$m¶m©Zo JwaJmd ¶oWo 32ì¶m amï´>r¶ Imo-Imo AqO³¶nX ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. ¶m ñnY}gmR>r Jmoì¶mV’}$ ‘wbm-‘wbtMm g§K admZm Pmbm Amho. 31 Am°³Q>mo~an¶ªV MmbUmè¶m ¶m ñnY}V gh^mJr Pmbobo Jmoì¶mMo g§K nwT>rbà‘mUo … ‘wbm§Mm g§K {X{dZmo {‘am§S>m (H$U©Yma), {Xnoe doirn (CnH$U©Yma), O¶oe doirn, AmXoe doirn, gwZrb dmJoH$a, bmoH$o e b‘mUr, gm{XH$ eoI, Abo³Pm§S>a S>m¶g, àH$me hþB©Þmbr, {g[ab ³bo‘|Vmo, Om°Z Hw$bmgmo d {dîUy ndma. ‘wbtMm g§K - g{dVm doirn (H$U©Yma), gmB©br gmdi (CnH$U©Yma), e¡bm JmdS>o, l¥Vr ZmB©H$, gw{à¶m doirn, {à¶m§H$m doirn, g{‘jm doirn, à{Vjm doirn,

n°[ag, {X. 28 … gmB©Zm ZohdmbZo \«|$M AmonZ ~°S>q_Q>Z ñnY}À`m A§{V_ \o$arV YS>H$ _mabr Amho. gm¶ZmZo Cnm§Ë` \o$arV O_©ZrÀ`m Á`w{b`Z ýoH$ {hÀ`mda 21-19, 21-8 Agm ghO {dO` {_i{dbm. OmJ{VH$ ~°S>q_Q>Z H«$_dmar_Ü`o {Vgè`m ñWmZmda Agboë`m Am{U Am°qb{nH$ H$m§ñ¶nXH$ {dOoË`m

gm¶Zmbm `m ñnY}V AJ«_mZm§H$Z Amho. e{Zdmar amÌr Pmboë`m Cnm§Ë` \o$arÀ`m gm_Ý`mV gm¶ZmZo ýoH$Mm 36 {_{ZQ>o Mmbboë`m gm_Ý`mV nam^d Ho$bm. gm¶ZmZo Joë`m XmoZ AmR>dS>çmV Xþgè`m§Xm ýoH$Mm nam^d Ho$bm Amho. `mnydu So>Ý_mH©$ AmonZ ñnY}V {VMm nam^d Ho$bm hmoVm.

Joë`mM AmR>dS>çmV gm¶ZmZo So>Ý_mH©$ AmonZ ~°S>q_Q>Z ñnY}V {dOoVonX nQ>H$m{dbo hmoVo. AmVm {Vbm hr ñnYm© qOHy$Z `§XmÀ`m dfm©Vrb {Vgao gwna gr[aO {dOoVonX nQ>H$m{dÊ`mMr g§Yr Amho. gm¶ZmMr A§{V_ bT>V OnmZÀ`m {_ZmËgw {_VmZr {hÀ`mer hmoUma Amho.

JwaJmd ¶oWo admZm Pmbobo Jmoì¶mMo Imo-Imo g§K. gmo~V ‘mݶda.

gmoZmbr doirn, gmo‘m JmdH$a, gwZrVm doirn.

IoimSy>§Zm {Zamon XoʶmgmR>r {deof H$m¶©H$« ‘mMo Am¶moOZ Ho$bo hmoV.o

¶mdoir à‘wI nmhþUo åhUyZ gwZrb ZmB©H$, JmoHw$iXmg {eamoS>H$a, Eb.

AmVm B§½b§S>Mr nmir : H$mohbr

{damQ> H$mohbr

Zdr {X„r, {X. 28 … B§½b§S> Am{U Am°ñQ´>{o b`mÀ`m {H«$Ho$Q> Xm¡è`m_Ü`o Amåhmbm gamdmgmR>r nmQ>m IoinQ²>Q>çm XoD$Z àË`j gm_Ý`mV _mÌ {haì`mJma IoinQ²>Q>çm§Mm dmna H$aÊ`mV Ambm hmoVm. _J B§½b§S>À`m ^maV Xm¡è`mgmR>r {\$aH$sbm gmW XoUmè`m IoinQ²>Q>çm dmnaÊ`mV H$mhrhr MwH$sMo Zmhr, Aem eãXm§V ^maVmMm e¡brXma \$b§XmO {damQ> H$mohbr `mZo AmJm_r H$gmoQ>r _m{bHo$gmR>r h„m~mob Ho$bm Amho. H$mohbr åhUmbm, B§½b§S> Am{U Am°ñQ´>o{b`m_Ü`o gamd gm_Ý`m§_Ü`o Amåhmbm 120 {H$_r à{VVmg doJmZo Jmob§XmOr H$aUmè`m§Mm gm_Zm H$amdm bmJbm. àË`j gm_Ý`mV _mÌ n[apñWVr doJirM hmoVr. ^maVm_Ü`ohr ñnmo{Qª>J IoinQ²>Q>çm Agmì`m, Agm B§½b§S>Am°ñQ´>o{b`mMm AmJ«h Agob, Va Ë`m§Zrhr AgoM dmJm`bm hdo hmoVo. H$gmoQ>r_Ü`o dmnaUmè`m IoinQ²>Q>çm§gma»`m IoinQ²>Q>çm Amåhmbm gamdmgmR>r {Xë`m AgË`m. {deofV: nmhþÊ`m g§KmH$So> gamdmgmR>r \$maM H$_r doi Amho, ho Ë`m§Zm R>mD$H$ hmoV.o AmVm Ë`m§Zm ^maVm_Ü`o {\$aH$sbm gmW XoUmè`m IoinQ²>Q>çm§da Ioimdo bmJob Am{U _J Amåhmbm H$iob H$s Ë`m§Mm XOm© H$m` Amho Vo. B§½b§S> {H«$Ho$Q> _§S>imer Pmboë`m dmXm_wio Ë`m§Mm YS>mHo$~mO \$b§XmO Ho$pìhZ

nrQ>agZ Jobo H$mhr _{hZo Am§Vaamï´>r` {H«$Ho$Q> Ioibobm Zmhr. ^maVm{déÕÀ`m _m{bHo$gmR>r _mÌ Ë`mbm g§KmV ñWmZ {_imbo Amho. Ë`mÀ`mda em{×H$ h„m H$aV H$mohbrZo B§½b§S>{déÕÀ`m AmJm_r H$gmoQ>r {H«$Ho$Q> _m{bHo$gmR>r _mBªS> Jo_ IoiÊ`mghr gwadmV Ho$br. XO}Xma {\$aH$s Jmob§XmOr{déÕ Mm§Jbr H$m_{Jar H$aUmè`m H$mhr _moOŠ`m IoimSy§>n¡H$s nrQ>agZ EH$ Amho; nU AmVm Ë`mÀ`mda àM§S> XS>nU Agob. Am`nrEbÀ`m {Z{_ÎmmZo nrQ>agZbm ^maVr` dmVmdaUmMr gd` Pmbr AgyZ, Ë`mbm `m dmVmdaUmVhr Mm§Jbr H$m_{Jar H$aVm `oB©b, Ago g_Obo OmVo. B§p½be {H«$Ho$Q>nQy> `oWrb dmVmdaUmer OwidyZ KoV AmhoV, Ago gm§{JVbo OmV Amho; nU ho dmQ>Vo {VVHo$ gmono Zmhr. BWo {\$aH$s Jmob§XmOm§Zm ghO fQ>H$ma IoMy, `m Am{d^m©dmV IoiUmè`m AZoH$m§Zm An`emMm gm_Zm H$amdm bmJbm Amho.'' g§`wº$ Aa~ A{_amVr_Ü`o Pmboë`m B§½b§S>-nm{H$ñVmZ H$gmoQ>r _m{bHo$Mo CXmhaU ¿`m. {VWo {\$aH$sbm \$maer gmW {_iV ZìhVr. Varhr nm{H$ñVmZÀ`m EH$_od {\$aH$s Jmob§XmOmMmhr (gB©X AO_b) B§½b§S>bm gm_Zm H$aVm Ambm Zmhr, ho bjmV R>odmdo bmJob, Agohr H$mohbr åhUmbm.

{b‘m, ~r. H$maJi, àgmX MmoS>UH$a d Aݶ ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

aUOr g§K Omhra, eXm~ H$U©Yma nUOr, {X. 28 … nwT>rb ‘{hݶmV gwê$ hmoUmè¶m aUOr {H«$Ho$Q> MfH$ ñnY}gmR>r Jmoì¶mMm g§^mì¶ g§K Omhra H$aʶmV Ambm Amho. ¶m g§KmMo Jmoì¶mMm Aìdb {’$aH$snQy> eXm~ OmH$mVrH$So gmon{dʶmV Ambo Amho. ~moQ>mÀ¶m XþImnVrVyZ gmdaë¶mZ§Va emXm~ àW‘M ‘¡XmZmV CVaUma Amho. ¶m g§KmV AmíM¶©H$maH$[a˶m A‘moK XogmB©bm ñWmZ {‘imbo Amho. {dZy ‘§H$S> {H«$Ho$Q> ñnY}VyZ AmoìhaEO Agboë¶m A‘moKbm ‘mKmar nmR>{dbo hmoVo. Jmoì¶mÀ¶m g§KmV ‘ZqdXa {~ñbm ¶m H$mobH$mVm ZmB©Q> am¶S>g©Mm ñ’$moQ>H$ ’$b§XmO ‘ZqdXa {~ñbm ¶mbmhr ñWmZ {‘imbo Amho. Jmoì¶mMm g§K nwT>rbà‘mUo … eXm~ OmH$mVr (H$U©Yma), ñdpßZb MAñZmoS>H$a, A‘moK XogmB©, ‘ZqdXa {~ñbm, gJwU H$m‘V, a{dH$m§V ew³bm, [aJZ qnQ>m,o amo{hV AñZmoS>H$a, am°{~Z {S>gmoPm, eoa ~hmXÿa ¶mXd, hf©X JS>oH$a, gm{hb Ywar, {H$ZZ dmP, gm¡a^ ~m§XoH$a. Ama{jV IoimSy> - Xe©Z {‘gmi, Jm¡[ae Jmdg d énoe gd©UH$a.

^maVmbm hadUo gmono Zmhr … J«‘° r ñdmZ b§S>Z, {X. 28 … ^maVmbm ^maVmV hadUo gmono Zmhr. Ë`m_wio _m{bH$m qOHy$ Aem A{d^m©dmV amhÿ Z`o, Ago B§½b§S>Mm Am°\$pñnZa J«°_r ñdmZZo g§KghH$mè`m§Zm ~Omdbo Amho. ^maVmVrb {\$aH$sbm AZwHy$b IoinÅ>`m nmhVm ñdmZda nmhþÊ`m§À`m Jmob§XmOrMo `emn`e Adb§~yZ Amho. _mÌ OmñV Anojm ~miJy ZH$m, Ago Ë`mbm dmQ>V.o ^maVr` CnI§S>mV naXoer g§KmVrb {\$aH$snQy>§À`m H$m_{JarH$So> {deof bj {Xbo OmVo. _mÌ EH$Q>`mÀ`m ~imda _m{bH$m qOH$Vm `oV Zmhr. H$gmoQ>r {H«$Ho$Q>_wio AmË_{dœmg dmT>Vmo. H$mobH$mVm Am{U _w~§ B©Vrb IoinÅ>`m {\$aH$sbm AZwH$y b R>ê$ eH$VmV. _mÌ AÝ` XmoZ {R>H$mUÀ`m IoinÅ>`m§~m~V _r gme§H$ Amho. ZmJnyaMr IoinÅ>r VoO Jmob§XmOm§Zm AZwHy$b Agob, Ago Amåhmbm gm§{JVbo Amho, Ago ñdmZZo åhQ>bo. J«°_r ñdmZZo `mdfu 39 ~ir KoVbo AmhoV. Mma dfm©nydu MoÞB©V ^maVm{déÕ ñdmZZo nXmn©U Ho$bo hmoVo.

29 Oct 2012 Dainik Herald  

news entertainment, sports,

29 Oct 2012 Dainik Herald  

news entertainment, sports,

Advertisement