Page 1

25goa1_Layout 1 24-09-2012 23:13 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r 9 a 2012

‘§Jidma, 25 gßQ>|~

nUOr, ‘§Jidma, {X. 25 gßQ>|~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 22 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

nmZ 9

X{jU Jmoì¶mVrb ‘Q>H$m ~§X

noÝeZgmR>r ¶oaPmè¶m

^ynVrda H$S>H$ H$madmB©Mr Y_H$s!

Am‘Xma {‘H$r nmeoH$mo Am{U X{jU Jmodm nmo[bg AYrjH$ {S>gm ¶m§À¶m g§Kfm©VyZ ‘Q>H$m ~§X H$aʶmMo {ZX}e. - nmZ 2

{Zd¥Îm gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zm h¸$m§Mo noÝeZ {‘i{dVmZmhr ZmH$sZD$ ¶oD$ bmJbo AmhoV. - nmZ 12

ApIb ^maVr` Q>o{Zg _hmg§KmMo AÜ`j A{Zb IÞm `m§Zr Q>o{ZgnQy> _hoe ^ynVrda H$S>H$ H$madmB© H$aÊ`mMr Y_H$s {Xbr Amho. - nmZ 14

H$moigm hmVmiUr ~§X H$am

JUnVr ~mßnm ‘moa¶m....

amÁ¶ àXÿfU {Z¶§ÌU ‘§S>imMm E‘nrQ>rbm AmXoe nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) … ‘waJmd ~§XamVrb H$moigm Am{U H$moH$Mr hmVmiUr ~§X H$aʶmMo AmXoe amÁ¶ àXyfU {Z¶§ÌU ‘§S>imZo AmO {Xbo. nwT>Mm AmXoe ¶oB©n¶ªV ‘waJmd ~§XamVrb Y¸$m H«$‘m§H$ 10 Am{U 11 darb H$moigm Am{U H$moH$Mr hmVmiUr ~§X H$am Ago AmXoemV åhQ>bo Amho. Jobr {H$˶oH$ df} H$moigm Am{U H$moH$À¶m hmVmiUr‘wio dmñH$mo ehamV

H|$Ðr¶ _§{Ì_§S>imV \o$a~Xb e³¶ Zdr {Xëbr, {X. 24 … `oË`m H$mhr {Xdgm§VM H|$Ðr` _§{Ì_§S>imV d H$m±J«og nj g§KQ>ZoV _moRo> \o$a~Xb hmoUma AmhoV. _hmamï´>mMo _w»`_§Ìr n¥ÏdramO MìhmU `m§Zr AmO gmo{Z`m Jm§Yr `m§Mr Xwnmar EH$À`m gw_mamg ^oQ> KoVbr. `mdoir Ah_X nQo>b, gr. nr. Omoer `m§À`mgmaIo ~So> ZoVo CnpñW hmoVo. `m ^oQ>rMm Vnerb AÚmn Ambm Zgbm, Var _§{Ì_§S>imÀ`m \o$a~XbmÀ`m nmíd©^y_rda hr ^oQ> d MMm© hmoVr ho CKS> Amho. H|$Ðr` _§[Ì_§S>imV AZoH$ OmJm [a³V AgyZ, ewH«$dmar ({X. 28) gßQ|>~aZ§Va H$Yrhr \o$a~Xb hmoUma Agë¶mMr eŠ`Vm Amho. V¥U_yb H$m±J«ogMo ZoVo d aoëdo_§Ìr _wHw$b am°` `m§À`mgh ghm _§Í`m§Zr amOrZm_o {Xbr AmhoV. D$Om© _§Ìmb`, aoëdo_§Ìmb`, {dkmZ Am{U V§ÌkmZ, Xyag§Mma _§Ìmb` `mgmaIr _hÎdmMr _§Ìmb`o [a³V AmhoV. H$m±J«og nj g§KQ>ZoVhr _moRo> ~Xb hmoUma AmhoV. amhwb Jm§Yr `m§Zm njmV gmo{Z`m Jm§Yr `m§À`mZ§VaMo nX {‘iUma Agë¶mMr e³¶Vm Agë¶mZo Ë`m§À`mH$So> H$m`©H$mar AÜ`jnX {Xbo OmD$ eH$Vo.

hdm‘mZ H$‘mb … 31.2, {H$‘mZ … 23 AmЩVm … 72 % gmoZo … < 31,503 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 62,826 (1 {H$bmo)

E {Z¶‘ ‘moS>ë¶mZo H$madmB©

àXyfU hmoV Amho. AZoH$Xm AmdmO CR>dyZhr dmñH$modmgr¶m§Mr ¶mVyZ gwQ>H$m Pmbr ZìhVr. eodQ>r AmO amÁ¶ àXyfU {Z¶§ÌU ‘§S>imZo hr hmVmiUr ~§X H$éZ nwT>rb 15 {XdgmV hdm àXyfU {Z¶§ÌUmgmR>rMm H¥$Vr AmamIS>m ‘§S>imbm gmXa H$am Ago ‘waJmd nmoQ>© Q´>ñQ>bm H$idbo Amho. ‘w§~B© Cƒ ݶm¶mb¶mZo ’o$~«wdmar ‘{hݶmV dmñH$moV hmoUmè¶m àXyfUmMr

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : {eamoS>çmVrb EH$m {ejH$mÀ¶m H${WV {dZ¶^§JmMo àH$aU MM}V AgVmZm ’$m|S>m Vmbw³¶mVM {ejH$m§À¶m AZ¡{VH$ Hw$H$‘mªMr AmUIr XmoZ àH$aUo CKS>H$sg Ambr AmhoV. ZrVr‘mZ g‘mO KS>{dʶmMr O~m~Xmar Agboë¶m {ejU joÌmbm AZ¡{VH$VoMr H$sS> bmJë¶mMr XþX£dr à[MVr XoUmè¶m ¶m KQ>Zm Jmoì¶mÀ¶m gm§ñH¥${VH$ amOYmZrÀ¶m n[agamV KS>V AmhoV. ’$m|S>çmVrb EH$m Zm‘d§V

~oH$m¶Xm ‘m{hVr Kam§da "gaH$mar' H¥$nmN>Ì nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) … ~oH$m¶Xm MmbUmè¶m ‘m{hVr Kam§Zm gaH$mar ’$m¶bt‘Yrb ‘m{hVr gdm©{YH$ àmYmݶH«$‘mZo nwa{dʶmV ^y Zm|XUr ImVo AmKmS>rda Amho. Zm‘‘mÌ XamV {‘imbobr hr ‘m{hVr ¶m ‘m{hVr Kam§‘YyZ hOmamo én¶m§Zm {dH$br OmVo, ¶mbm AZoH$m§Zr nwï>r {Xbr Amho. ^y Zm|XUr Im˶mMm {e¸$m dmnê$Z ‘m{hVr Kam§H$Sy>Z bmoH$m§Mr ’$gdUyH$ hmoV Agë¶mÀ¶m AZoH$ VH«$mar Amë¶m AmhoV. Or H$mJXnÌo ^y Zm|XUr Im˶mV gmR> gÎma én¶mbm {‘iVmV Vr H$mJXnÌo ‘m{hVr KamV hOmamo én¶o ‘moOyZ {dH$br OmV AmhoV. ¶m ‘m{hVr Kam§Mo H§$ÌmQ> 2009 ‘ܶo g§nbo Agbo, Var AÚmn ho J¡aì¶dhma Wm§~dʶmgmR>r gaH$maH$Sy>Z H$mhrM Cnm¶ H$aʶmV Ambo Zgë¶mMo CKS> Pmbo Amho. Á¶m B©-[W§³g ZmdmÀ¶m H§$nZrer gaH$maMm H$ama Pmbm hmoVm ˶m H§$nZrMo ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ Pm[¶X lm°’$ ¶m§Zmhr AmnU H$Yr nm{hbo Zgë¶mMo ‘m{hVr KamÀ¶m H$‘©Mmè¶m§Mo åhUUo Amho. ^y Zm|XUr ImVo Am{U ‘m{hVr V§ÌkmZ Im˶mZohr lm°’$ H$moU Am{U Hw$R>o AmhoV, Vo gaH$maMo n¡go H$m ^aV ZmhrV Am{U H$ama g§nbm Var H$m‘ H$m Wm§~dV ZmhrV, ˶mMr

E ’$gdUwH$sÀ¶m AZoH$ VH«$mar E H$‘©Mmè¶m§Zr ‘mbH$ nm{hbmM Zmhr E KmoQ>mù¶mMm AmH$S>m H$moQ>çdYtÀ¶m KamV Mm¡H$er Ho$bobr Zmhr. Or H$mJXnÌo {dH$m¶Mr nadmZJr Zmhr VrgwÜXm VoWyZ {dH$br OmV AmhoV. ˶m§Mm Xa Xhm drg én¶m§‘ܶo Zmhr, Va Vmo M¸$ 1 hOma én¶o Vo 3 hOma én¶o ¶m§À¶m Xaå¶mZ Amho. nmd˶m nwamì¶mgh H$mhr VH«$mar Amë¶m‘wio ˶m nm{hë¶mZ§Va ‘m{hVr KamMm KmoQ>mim H$moQ>çdYr én¶m§Mm Agë¶mMo {ZXe©Zmg ¶oVo. nUOrVrb ‘§Joe dmJio Zm‘H$ EH$m 춺$sZo AmnU H$mJXnÌm§gmR>r 1200 én¶o ‘m{hVr KamV ^abo ˶mMr nmdVrhr Amnë¶mH$S>o Amho, nU ‘m{hVr {Xbr OmV Zgë¶mMr VH«$ma Ho$br Amho. ˶mZo åhQ>ë¶mà‘mUo 14 {S>g~| a 2011 Am{U 11 OmZodmar 2012 ¶m H$mimV 24631, 24630 Am{U 24789 ¶m H«$‘m§H$mÀ¶m nmd˶m Amnë¶mH$S>o AmhoV, Agohr åhQ>bo Amho. Aem AZoH$

Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mV ho àH$ma KS>bo. emioÀ¶m ì¶dñWmnZmZo ¶m àH$aUmV H$R>moa nmdbo CMbyZ EH$m {ejH$mbm Kar nmR>{dbo, Va Xþgamhr Kar OmʶmÀ¶m dmQ>oda Amho. n{hë¶m àH$aUmV B¶Îmm ~mamdrV Agboë¶m ‘wbrer bJQ> H$aʶmMm à¶ËZ H$aUmè¶m EH$m {ejH$mH$Sy>Z g§ñWoÀ¶m ì¶dñWmnZmZo amOrZm‘m {bhÿZ KoVbm. 15 {Xdgm§nyduM ˶mbm godoVyZ ‘wº$ H$aʶmV Ambo. hm {ejH$ H$Zm©Q>H$mVrb AgyZ Bbo³Q´>m°{Z³g hm {df¶ {eH${dV hmoVm, Aer ‘m{hVr ¶m {dÚmb¶mVrb EH$m {ejH$mZo {Xbr. Xþgao àH$aU ho Vã~b 59 dfu¶ {ejH$mMo Amho. {Zd¥Îmrbm Q>oH$boë¶m ¶m

{ejH$mZo 19 df} d¶mÀ¶m ‘wbrÀ¶m OrdZmer Ioi ‘m§S>bm. ì¶dñWmnZmbm ¶mMm g§e¶ Amë¶m‘wio nmiV R>oD$Z ˶mbm a§JohmW nH$S>ʶmVhr Ambo. {Zb©‚mVoMm H$ig R>amdm Vgo ˶m ‘wbrer b¾ H$aʶmMr BÀN>m gmR>rbm Q>oH$boë¶m ¶m {ejH$mZo 춺$ Ho$br Amho. emim ì¶dñWmnZmZo ho àH$aUhr A˶§V J§^ranUo KoVbo Amho. g~§{YV ‘wbrÀ¶m Hw$Qw>§~r¶m§Zmhr ¶mMr ‘m{hVr XoʶmV Ambr Amho. ¶m àH$mam‘wio {VMo Hw$Qw>§~ nwaVo hmXabo Amho. ˶m {ejH$mbm ho Hw$Qw>§~ AJXr gä¶ ‘mUyg åhUyZ AmoiIm¶Mo. ¶m Hw$Qw>§~mer ˶mZo KaJwVr g§~§Y àñWm{nV Ho$bo hmoVo. XmoÝhr àH$mam§gX^m©V nmbH$

^y Zm|XUr Im˶mVrb H$mhr H$‘©Mmè¶m§Mohr gmQ>obmoQ>o ¶m ‘m{hVr Ka MmbdUmè¶m H§$nݶm§H$S>o Agë¶mMo CKS> Pmbo Amho. ^y Zm|XUr Im˶mV H$mJXnÌo ‘mJʶmgmR>r ¶oUmao 100 n¡H$s gw‘mao 35 Vo 60 AO© ‘m{hVr KamÀ¶m H§$nZrMo AgVmV. ˶m§Zm Ëd[aV ‘m{hVr XoʶmgmR>r H$mhr H$‘©Mmar à¶ËZ H$arV AgVmV. Aer ‘m{hVr àmá Pmbr Amho.

‘m{hVr Kam§À¶m AOmªZm H$mJXnÌo XoʶmMo àH$ma ‘r Wm§~dbo AmhoV. ‘m{hVr V§ÌkmZ Im˶mH$Sy>Z ‘r ¶m ‘m{hVr Kam§Mr gÚpñWVr H$m¶ Amho ˶mMr ‘m{hVrhr ‘mJdbr hmoVr, nU ˶m§Zr ¶m {df¶r gaH$maZo {ZU©¶ ¿¶mdm åhUyZ gaH$mabm H$idbo Agë¶mMo CÎma ‘bm {Xbo Amho. - AOrV VimdbrH$a, ^y Zm|XUr Im˶mMo gìh} AYrjH$

VH«$mar ‘m{hVr V§ÌkmZ ImVo Am{U ^y Zm|XUr Im˶mH$S>o Amë¶m AmhoV. nU ‘m{hVr V§ÌkmZ Im˶mZo Aem VH«$mar eyݶ Agë¶mMr ‘m{hVr àñVyV à{V{ZYrÀ¶m AmaQ>rAm¶ AOm©À¶m CÎmamV {Xbr Amho. ‘m{hVr Am{U V§ÌkmZ Im˶mZo ^y Zm|XUr Im˶mbm {Xboë¶m boIr ‘m{hVrà‘mUo H$ama aÔ Ho$ë¶mMr VgoM nwT>rb H$madmB©gmR>r gaH$mabm H$idë¶mMo åhQ>bo Amho. Va X¡{ZH$

nmbH$ ì¶dñWmnZmÀ¶m nmR>rer {ejU joÌmMr ~XZm‘r H$aUmar hr XmoÝhr àH$aUo emim ì¶dñWmnZmZo VodT>çmM H$R>moanUo hmVmibr AmhoV. ho àH$ma bjmV ¶oVmM ˶mda nm§Kê$U KmbʶmMm à¶ËZ ì¶dñWmnZmZo Ho$bm Zmhr. CbQ> {ejH$mda nmiV R>oD$Z ˶mbm nUOrV a§JohmW nH$S>ʶmV Ambo d VS>H$m’$S>H$s H$madmB©hr hmVr KoVbr. àmMm¶mªMo nmbH$m§Zr ˶m~Ôb A{^Z§XZ Ho$bo Amho.

{ejH$ g§Kmbm {dídmgmV KoD$Z ì¶dñWmnZmZo H$mhr nmdbo CMbbr AmhoV. n{hë¶m àH$aUmV {ejH$mbm godoVyZ H$mT>bo. AmVm ¶m àH$aUmMmhr gmoj‘moj bdH$aM bmdʶmMm {ZYm©a ì¶dñWmnZmZo Ho$bm Amho.

àemgH$s¶ gwYmaUmV gd© ImVr Zmnmg

Ahdmb {Z¶mo{OV doioV Ae³¶ nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) … 2011-12 Mm dm{f©H$ àemgH$s¶ Ahdmb V¶ma H$aʶmgmR>r gd© Im˶mVyZ nmR>{dʶmV Ambobm ‘gwXm Anwam Agë¶mZo dm{f©H$ Ahdmb {Z¶mo{OV doioV hmoUo Odi Odi Ae³¶ ~Zbo Amho. hm Ahdmb H$aʶmgmR>r àemgH$s¶ gwYmaUm Im˶mZo gd© gaH$mar ImVoà‘wIm§H$S>o AmnAmnë¶m Im˶mMm ‘gwXm Ahdmb ‘m{JVbm hmoVm. ˶mZwgma gd© Im˶m§Zr hm

1981 À¶m H$b‘ 26 E Zwgma nadmZm {‘idbm hmoVm. ‘o ‘{hݶmV ¶m nadmݶmMo ZyVUrH$aU Pmbo hmoVo. nU ˶mZ§Va Ho$boë¶m nmhUrV H$moigm Am{U H$moH$ gmR>dʶmMr C§Mr nmM ‘rQ>anojm OmñV Agë¶mMo AmT>iyZ Amë¶mMr ‘m{hVr gyÌm§Zr {Xbr. ‘waJmd ~§XamZo {Z¶‘ ‘moSë¶mMo bjmV Amë¶m‘wio XmoÝhr Y³³¶mdarb hmVmiUr ~§X Ho$br Amho.

hnmnmMm ‘mb Jnmnm

2 {ejH$m§Mr Hw$H$‘} CKS> EH$mbm nmR>dbo Kar, Xþgam dmQ>do a

XIb KoD$Z àXyfU {Z¶§ÌU ‘§S>imbm ho àXyfU amoIʶmgmR>r H$m¶©dmhr H$aʶmMo {ZX}e {Xbo hmoVo. àXyfU {Z¶§ÌU ‘§S>imZo Joë¶m ‘{hݶmV E‘nrQ>rÀ¶m H$moigm Am{U H$moH$ hmVmiUr àH$ënmMo {ZarjU Ho$bo hmoVo. ˶mdoir ‘waJmd ~§XamZo AZoH$ {Z¶‘ ‘moS>ë¶mMo ‘§S>imÀ¶m {ZXe©Zmg Ambo hmoVo. ‘waJmd ~§XamZo ¶m àH$ënmgmR>r àXyfU Am{U {Z¶§ÌU H$m¶Xm

A±H$a Ahdmb {Z¶mo{OV doioV gmXahr Ho$bm. gd© ‘gwXo hmVmië¶mZ§Va ho ‘gwXo àemgH$s¶ AhdmbmÀ¶m H$m‘mMo Zgë¶mMm {ZîH$f© àemgH$s¶ gwYmaUm Im˶mH$Sy>Z H$mT>ʶmV

Ambm. ˶m‘wio Im˶mbm VmËH$mi ZdrZ n[anÌH$ Omar H$amdo bmJbo. Im˶m§H$Sy>Z nmR>{dʶmV Ambobo ‘gwXo Anwao d ¶mo½¶ H$mJXnÌo Z OmoS>Vm nmR>{dë¶mMo ˶mV åhQ>bo Amho. ˶m‘wio ZdrZ d n[anyU© ‘gwXo Ëd[aV nmR>{dʶmg gm§{JVbo Amho. Im˶m§Zr nmR>{dboë¶m Anwè¶m ‘gwÚm§‘wio àemgH$s¶ gwYmaUm Im˶mbm 2011-2012 dfm©Mm àemgH$s¶ Ahdmb {Z¶mo{OV doioV nyU© H$aUo AmVm AdKS> ~Zë¶mMr

H$~wbr Im˶mÀ¶m Ada g{Md dmg§Vr nd©VH$a ¶m§Zr {Xbr Amho. gd© Im˶mH$Sy>Z Zì¶mZo ‘mJ{dʶmV Ambobo ‘gwXo AMyH$ AgmdoV ¶mgmR>r I~aXmar Koʶmg ~Omdbo Amho. VgoM ZdrZ ‘gwXm n[anyU© Agmdm ¶mgmR>r EH$ AmXe© Z‘wZm àemgH$s¶ gwYmaUm {d^mJmZo ~Z{dbm Amho. n[anÌH$mV Z‘wݶmMr àVhr OmoS>br Amho. Im˶mÀ¶m do~gmB©Q>dahr ho n[anÌH$ à{gÕ H$aʶmV Ambo Amho.

hoamëS>H$S>o CnbãY AmaQ>rAm¶ ‘m{hVrà‘mUo ‘m{hVr V§ÌkmZ Im˶mZo H$ama aÔ Ho$bm AgyZ Vmo gܶm A§[V‘ {ZU©¶mgmR>r Agë¶mMo åhQ>bo Amho ‘m{hVr V§ÌkmZ Im˶mZohr ¶m H§$nZrbm AmOn¶ªV gyQ> {Xbr Agë¶mMo ¶mdê$Z CKS> hmoV Amho. OZVoMr byQ> MmbdUmè¶m ¶m H§$nZrbm H$m¶Xoera ‘mJm©Zo H$m‘ ~§X H$aʶmg gm§JVm Ambo AgVo, nU Vgo nmD$b Hw$R>ë¶mM Im˶mZo CMbbo Zmhr.

ha‘b gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMr AmH$f©H$ lr JUoe ‘yVu.

({dZmoX ‘oWa)

bdH$aM noQ>´mb o ñdñV

OoQ>bmB©Q> {d‘mZmMo B‘O©Ýgr b±qS>J

‘w§~B©, {X. 24 … Am§VaamîQ´>r¶ ~mOmanoR>oV H$ÀÀ¶m VobmÀ¶m qH$‘Vr Kgaë¶mZo noQ´>mobMm Xa H$‘r hmoʶmMr {MÝho AmhoV. {S>Pob Am{U J°gÀ¶m XadmT>rZo hdmb{Xb Pmboë¶m ZmJ[aH$m§Zm {Xbmgm {_iUma Agë¶mMr e³¶Vm Amho. ~mOmamV H$ÀMm VobmÀ¶m qH$‘Vr H$‘r Pmë¶m‘wio Vob H§$nÝ`m Xa H$‘r H$aʶmÀ¶m V¶marV AmhoV. Vob _§Ìmb`mZo {Xboë`m _m{hVrZwgma, H«y$S> Am°B©bMm Xa nmM {Xdgm§nydu à{V ~°ab 116 S>m°ba hmoVm. gܶm hm Xa AmVm 106 S>m°ban`ªV Imbr Kgabm Amho. AemVM H|$Ð

dmñH$mo, {X. 24 (à{V{ZYr)… Ah_Xm~mX Vo ~|Jiya Xaå`mZ àdmg H$aUmè`m Ho$. nr. gË`ZmXZ `m àdmembm AñdñW dmQy> bmJë`mZo `m _mJm©darb OoQ>bmB©Q> {d_mZmMo AmO Xm~moir {d_mZVimda B_O©Ýgr b±qS>J H$aÊ`mV Ambo. gH$mir 7.45 À`m gw_mamg {d_mZ CVadë`mZ§Va gË`ZmXZ `m§Zm EgE_Amagr BpñnVimV XmIb H$aÊ`mV Ambo. BpñnVimV àmW{_H$ CnMma {_imë`mZo Ë`m§Mr àH¥$Vr YmoŠ`m~mhoa Amho. gXa {d_mZmV gw_mao 124 àdmgr hmoVo. gH$mir nmdUoZD$À`m gw_mamg {d_mZ ~§JbmoaÀ`m {XeoZo admZm Pmbo.

gaH$maV’}$ Am{W©H$ gwYmaUoÀ`m Ñï>rZo {ZU©` Pmë`mZo S>m°baÀ`m VwbZoV én`mMm ^mdhr dYmaÊ`mMr e³¶Vm Amho. H«$y S> Am°Bb © Mr qH$_V EH$m S>mb ° aZo Kgaë`mg VobmÀ`m qH$_Vr 33 n¡emZo H$‘r hmoVmV. S>m°baÀ`m VwbZoV {dMma Ho$bm, Va én`m dYmaë`mg Vob 77 n¡em§Zr ñdñV hmoVo. `m XmoÝhr Jmoï>r EH$mMdoir OwiZy Amë`mZo noQm´ b o Mo ^md H$‘r hmoUo Odinmg {Z{üV ‘mZbo OmV Amho . ‘mÌ Ë`mgmR>r Amnë`mbm H$mhr H$mi dmQ> nhmdr bmJUma Amho. {S>Pob Am{U J°gÀ`m XadmT>rZo hdmb{Xb Pmboë`m gd©gm‘mÝ`m§Zm bdH$aM ‘moR>m {Xbmgm {‘iÊ`mMr {MÝho AmhoV.

e°H$ C^maVmZm n¶m©daU g§Vb y Z amIm Jmodm {H$Zmar {d^mJ ì¶dñWmnZ àm{YH$aUmH$Sy>Z gyMZm nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) … Cƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m {ZX}emà‘mUo e°H$gmR>r n¶©Q>Z YmoaUmV H$aʶmV ¶oUmè¶m VaVwXrV e°³g C^maVmZm n¶m©daU g§dY©Z, g§ajU Am{U OVZ hmoBb© ¶mMr H$miOr ¿¶mdr VgoM Oo e°H$ C^mabo OmVrb Vo Am°³Q>m~o aÀ¶m ‘ܶmZ§Va qH$dm eodQ>r C^mamdoV, VgoM gd© {H$Zmè¶m§darb h§Jm‘r ~m§YH$m‘m§Mr OmZodmar ‘{hݶmV nmhUr H$aʶmV ¶mdr. ˶m{edm¶ n¶©Q>Z Im˶mZo ~oH$m¶Xm e°H$, h§Jm‘r ~m§YH$m‘ Am{U BVa Jmoï>rd§ a H$madmB© H$aʶmgmR>r {deof Cnm¶ ¶moOZm H$amì¶mV Aem gyMZm Jmodm {H$Zmar {d^mJ ì¶dñWmnZ àm{YH$maUmZo Ho$ë¶m AmhoV. àm{YH$maUmÀ¶m Img ~¡R>H$rV n¶©Q>Z Im˶mÀ¶m e°H$ YmoaUmda MMm© H$ê$Z ¶m ‘hÎdmÀ¶m gyMZm H$aʶmV Amë¶m AmhoV. n h§Jm‘r e°H$Mr C^maUr H$aVmZm n¶©Q>Z Im˶mMr Am{U ñWm{ZH$ n§Mm¶VrMr nadmZJr KoUo gº$sMo AgyZ n¶©Q>Z ImVo Aem ~m§YH$m‘mgmR>r ZmoS>b EOÝgr AgUma Amho. ˶m§ZrM ~m§YH$m‘mMm AmH$ma Am{U ˶mMm Z‘yZm R>adm¶Mm Amho. H$maU ¶m Im˶mbmM H$Mam ì¶dñWmnZmMo H$m‘ nmhmdo bmJVo. ¶m ~¡R>H$sV n¶©Q>Z Im˶mZo H$Mam Jmoim H$aʶmgmR>rMr ¶moOZmhr ñnï> Ho$br Am{U Vr ‘mݶ H$aʶmV Ambr. - àm{YH$maUmZo n¶©Q>Z Im˶mbm Ho$boë¶m gyMZoà‘mUo ‘mo~mB©b nmoQ>~} b Q>m¶° boQ>² g Am{U nmʶmÀ¶m gw{dYm Im˶mZoM C^mamì¶mV Am{U ˶mVyZ ‘hgyb C^m H$amdm. VgoM {H$Zmam ñdÀN> H$aʶmÀ¶m Am{U H$Mam hQ>{dʶmÀ¶m hoVZy o n¶©Q>Z Im˶mZo EImÚm g§ñWobm ho H§$ÌmQ> Úmdo. n àm{YH$maUmZo 2009-10 gmbr nwT>À¶m VrZ dfmªgmR>r KoVboë¶m {ZU©¶mà‘mUo h§Jm‘r e°H$ C^maUrMm AmH$S>m 20 Vo 25 Q>³³¶m§Zr H$‘r H$aʶmV ¶oUma hmoVm ˶m à‘mUo ¶§Xm H$m§Xmoir Am{U H$i§JQw > ^mJmV hm AmH$S>m 10 Q>³³¶m§Zr H$‘r H$aʶmV ¶mdm. BWë¶m {H$Zmar ^mJmV hmoUmè¶m JXu‘wio Am{U {VWo {Z‘m©U hmoUmar J¡agmo¶ Q>mimdr.

n ~mJm g‘wÐ {H$Zmè¶mÀ¶m n[agamV gmdVmdmS>mVo rb e°³gMr g§»¶m H$‘r H$aʶmV ¶mdr. ˶mgmR>r ObòmoV Im˶mMm g„m ¿¶mdm, H$maU ˶m n[agamV {H$Zmar ^mJM {e„H$ amhV Zmhr. n Imo~m« dmS>m,o JdamdmS>m,o {e‘oa, BpñH«$dmdmS>m,o H$m‘moVrdmS>m,o dmÈ>r ¶m ^mJmVbr e°³gMr g§»¶m H$‘r H$amdr, H$maU ˶m n[agamV {H$Zmar OmJm {e„H$ amhV Zmhr. n nmimoio g‘wÐ {H$Zmè¶mMr ObòmoV Im˶m‘m’©$V nmhUr H$amdr. Zmoìh|~a ‘{hݶmV hr nmhUr H$aʶmV ¶mdr. n amÁ¶mVrb gd© gw‘Ð {H$Zmè¶m§Mo OmZodmar 2013 À¶m n{hë¶m AmR>dS>çmV [ZarjU H$aʶmV ¶mdo. n¶©Q>Z ‘mog‘mV g‘wÐ {H$Zmè¶m§Mr n¶©QH$ j‘Vm H$m¶ Amho Am{U h§Jm‘r e°H$ C^maUrgmR>r {H$Vr ‘w^m Amho ˶mMr nmhUr H$ê$Z ˶mZ§Va Aem {H$Zmè¶m§darb e°H$ VgoM BVa h§Jm‘r ~m§YH$m‘m§Mm {ZpíMV AmH$S>m R>admdm. n {H$Zmè¶m§darb h§Jm‘r ~m§YH$m‘m§‘ܶo à˶oH$s 6 Vo 10 ‘rQ>aMo A§Va Agmdo, VgoM nmUr Am{U e°H$ ¶m§À¶m‘ܶo ~Mmd H$m¶©, n¶©Q>H$m§Zm Mm§Jë¶m nÜXVrZo {H$Zmè¶mMm AmñdmX KoVm ¶mdm qH$dm

e°H$YmaH$m§Mo 90 Q>¸o$ àíZ gwQ>Uma ~wYdmar hmoUmè¶m H°${~ZoQ ~¡R>H$sV {~M e°H$ YmoaU R>a{dbo OmUma AgyZ ˶m§À¶m ‘mJʶm§dahr MMm© Ho$br OmUma Amho. ewH«$dman¶ªV e°H$ YmoaUm§darb {ZU©¶ Omhra hmoUma AgyZ e°H$YmaH$m§Mo 90 Q>¸o$ àíZ gwQ>brV, Ago AmídmgZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nar©H$a ¶m§Zr {Xë¶mMo n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn néioH$a ¶m§Zr nÌH$mam§Zm gm§{JVbo. d¥Îm nmZ 2 emoY H$m¶© H$aVm ¶mdo ¶mgmR>r nyaH$ Agob EdT>r ‘moH$ir OmJm Agmdr. ¶mgmR>r {H$‘mZ 25 ‘rQ>a EdT>o A§Va Agbobr ‘moH$ir OmJm AgUo Amdí¶H$ Amho. n {H$Zmè¶m§da e°H$YmaH$m§H$Sy>Z nhwS>ʶmgmR>r ‘moR>çm à‘mUmV ImQ>m Q>mH$ë¶m OmVmV. ˶m‘wio {H$Zmè¶mdarb OmJm ~oH$m¶Xm nÜXVrZo ~iH$mdʶmMo àH$ma KS>VmV. ho Q>miʶmgmR>r 5 nojm OmñV ImQ>m KmbʶmMm nadmZm {Xbm OmD$ Z¶o Am{U hm {Z¶‘ H$mQ>Ho $moanUo nmimdm. n àm{YH$maUmÀ¶m gXñ¶ S>m.° g{dVm Ho$aH$a Am{U dZ Im˶mZo Ho$boë¶m gyMZoà‘mUo h§Jm‘r e°³ggmR>r AmamIS>m, Z‘yZm, AmH$ma n¶©Q>Z Im˶mZo {ZpíMV H$amdm, Ago àm{YH$maUmZo Im˶mbm gyMdbo Amho. n ObòmoV Im˶mMo ‘w»¶ A{^¶§Vm g§Xrn ZmS>H$Uu ¶m§Zr ¶m ~¡R>H$rV {H$Zmè¶mdarb dmiyMm Wa nwÝhm pñWV hmoʶmgmR>r Am°³Q>m~o a ‘{hݶmÀ¶m ‘ܶmn¶ªVMm H$mi bmJVmo. ^yJ^©emór¶ à{H«$¶o à‘mUo ho ~Xb {H$Zmè¶mda hmoV AgVmV. ˶m‘wio Am°³Q>m~o aÀ¶m ‘ܶmZ§Va qH$dm eodQ>r h§Jm‘r e°H$ C^mamdoV, Aer gyMZm Ho$br hmoVr. àm{YH$maUmZo Vgo {ZX}e n¶©Q>Z Im˶mbm {Xbo AmhoV.


25goa2_Layout 1 24-09-2012 23:16 Page 1

^dVmb Am°’$ X RECORD n|S>go AhdmbmM§ H$m¶ Pmb§? n|S>go Am¶moJmMm Ahdmb ñdrH$mê$Z ˶mVrb {e’$maer§da H$m¶©dmhr H$aʶmMo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a Am{U {H«$S>m‘§Ìr a‘oe VdS>H$a ¶m§Zr Omhra Ho$bo hmoVo. nU AOyZhr n|S>go Am¶moJmÀ¶m Ahdmbmda H$mhrM H$m¶©dmhr Pmbobr Zmhr. gܶmÀ¶m gaH$mabm OdiMo Agboë¶m H$mhr bmoH$m§da n|S>go Am¶moJmÀ¶m AhdmbmV eoao Agë¶m‘wio Am{U gܶm Oo OrgrEMo nXm{YH$mar AmhoV ˶mVrbhr H$mhrOUm§da n|S>go Am¶moJmÀ¶m AhdmbmV eoao ‘mabobo Agë¶m‘wio Vmo pñdH$maë¶mg AS>MU hmoB©b ,Ago gaH$mabm AmVm dmQ>V Agmdo ˶m‘wioM ~hþYm hm Ahdmb ñdrH$mam¶bm gaH$ma ‘mJo nwT>o hmoV Agmdo.

Am‘Xma {‘H$s nmeoH$mo d A°bZ {S>gm ¶m§ÀæmmVrb g§Kfm©Mr n[aUrVr {S>gm ¶m§À¶m A»¶Ë¶marV ¶oUmè¶m X{jU Jmoì¶mVrb gd© nmo{bg ñWmZH$m§À¶m hÔrVrb ‘Q>H$m ~§X H$aʶmMm AmJ«h Yabm. ¶m àH$aUr nmeoH$mo ¶m§Zr {S>gm ¶m§À¶mda Q>rH$m H$aʶmMo gÌ gwê$ Ho$bo hmoVo. AmO gH$minmgyZ ‘S>Jmdgh X{jU Jmoì¶mVrb BVa ^mJmV ‘Q>H$m ì¶dgm¶ ~§X R>odʶmV Ambm. ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ‘Q>H$m ~wH$s¨Zm ~rQ> H$mhr {R>H$mUr Z KoʶmMr gyMZm Ho$br. J«m‘rU ^mJmV Mmoar Nw>no ~rQ> KoʶmV Ambor. VWmnr ehamV ‘Q>³¶mMo ì¶dhma AmO nyU©nUo ~§X hmoVo. Ho$no, Hw§$H$ùir, ~mùir ¶m ^mJmVhr ‘Q>H$m

¶moOZm§À¶m A§‘b~OmdUrda AmVm H$aS>r ZOa

ImUr§H$Sy>Z hmZrMr ^anmB© ¿¶mdr : JmdH$a

Bâ’$s g§X^m©V ~¡R>H$rV MMm©

XoIaoIrgmR>r Img g{‘Vr ñWmnZ H$aʶmMm {ZU©¶ nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : gaH$maÀ¶m {d{dY ¶moOZm VimJmimV {H$Vn¶ªV nmoMVmV, ¶mMr nmhmUr H$aʶmgmR>r amÁ¶ ¶moOZm Am¶moJ EH$ g{‘Vr ñWmnZ H$aUma Amho. hr g{‘Vr {d{dY ¶moOZm§À¶m H$m¶©dmhrMm AmT>mdm KoUma Amho. amÁ¶ ¶moOZm Am¶moJmMo Cnmܶj XÎmm ImobH$a ¶m§Zr hr ‘m{hVr {Xbr. amÁ¶ ¶moOZm Am¶moJmÀ¶m ñWmnZoZ§Va n{hbrM ~¡R>H$ ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m AܶjVoImbr Pmbr. Am¶moJmMo gXñ¶ d g{Md ¶m ~¡R>H$sbm CnpñWV hmoVo.

AaqdX {MIbrH$a ¶m§Mo {ZYZ åhmngm, {X. 24 (à{V{ZYr) : ¶oWrb ‘Jmo njmÀ¶m ñWmnZonmgyZ g{H«$¶ H$m¶© H$aUmao gm‘m{OH$ H$m¶©H$V} AaqdX h[aíM§Ð {MIbrH$a ¶m§Mo {X. 23 amoOr amÌr {ZYZ Pmbo. ˶m§À¶mda AmO 24 amoOr Xþnmar 12.30 dmOVm XÎmdmS>råhmngm ¶oWrb ñ‘emZ^y‘rV A§Ë¶g§ñH$ma H$aʶmV Ambo. {MIbrH$a ho ‘Jmo njmÀ¶m ñWmnZonmgyZ åhmngm ‘VXmag§KmVrb à‘wI H$m¶©H$˶mªn¡H$s hmoVo. ˶m§Zr gm‘m{OH$, gm§ñH¥${VH$ d ZmQ>ç Midir g{H«$¶g gh^mJ hmoVm. åhmngm gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMo {dídñV åhUyZ ˶m§Zr Mm§Jbo H$m‘ Ho$bo.VgoM Jmo‘§VH$ ZmQ>ç, gm{hp˶H$ H$bmH$ma g§KQ>ZMo o Vo H$m¶©H$V} hmoV.o ˶m§Zm {ZdmgñWmZr öX¶ {dH$mamMm PQ>H$m Ambm Am{U ˶m§Mr àmUÁ¶moV ‘mbdbr. ˶m§À¶m emoH$g^obm ‘§Ìr ’«$mpÝgg {S>gmoPm, àm. gwa|Ð {gagmQ> AmXtgh {d{dY ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

amÁ¶ d H|$Ð gaH$maÀ¶m ¶moOZm§Mr H$m¶©dmhr H$em nÕVrZo hmoVo d Vr H$em àH$mao Pmbr nm{hOo, ¶mMm ~¡R>H$sV Chmnmoh H$aʶmV Ambm. H¥$fr d neyg§dY©Z Im˶mÀ¶m ¶moOZm§da àm‘w»¶mZo ^a H¥$fr d neyg§dY©Z Im˶mÀ¶m ~è¶mM ¶moOZm AmhoV. H$mhr eoVH$ar ¶m ¶moOZm§Mm bm^ KoVmV. na§Vw ¶m ¶moOZm§À¶m bm^m‘wio H¥$fr joÌmbm ˶mMm à˶j bm^ Pmbobm Amho H$m, ¶mMm Aä¶mg Ho$bm OmB©b. XþY CËnmXZ dmT>ʶmgmR>r H$m‘YoZy

¶moOZogma»¶m ¶moOZm AmhoV. ¶m ¶moOZoA§VJ©V {‘imbobo AZwXmZ bm^mWu à˶j JmB© - åher IaoXrdaM IM© H$aVmV H$m, ¶mMmhr emoY hr g{‘Vr KoUma Amho. nmM Vmbw³¶m§da bj H|$ÐrV H$aUma gm§Jo, Ho$no, gÎmar, {S>Mmobr d H$mUH$moU ho VmbwHo$ J«m‘rU ^mJmV ‘moS>VmV. ¶m Vmbw³¶m§da hr g{‘Vr bj XoUma Amho. ¶m ^mJmVrb nmUrnwadR>m, ‘b{ZñgmaU, {ejU, Amamo½¶{df¶H$ gw{dYm ¶mMr ‘m{hVr hr g{‘Vr {‘i{dUma Amho.

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : ImUt‘wio amÁ¶mMo d OZVoMo Oo ZwH$gmZ Pmbobo Amho, ˶mMr ^anmB© ImU H§$nݶm§H$Sy>ZM Ho$br nm{hOo, Ago à{VnmXZ Im§S>moim ¶oWrb ‘Yy JmdH$a ¶m§Zr Ho$bo Amho. ‘Yy JmdH$a ho ~arM df} ImU{damoYr MidirV AmhoV. ImUt‘wio Pmboë¶m ZwH$gmZr~m~V ~mobVmZm Vo åhUmbo, "ImUt‘wio Jmoì¶mMo An[a{‘V ZwH$gmZ Pmbobo Amho. 35 hOma H$moQ>r én¶m§Mo ZwH$gmZ Pmë¶mMo ehm Am¶moJmZo åhQ>bo Agbo Var à˶jmV ho ZwH$gmZ ¶mhÿZhr ‘moR>o AgʶmMr e³¶Vm Amho. ImUt‘wio eoVr VWm ~mJm¶Vr ZîQ> Pmë¶m. ñWm{ZH$m§Mo CXa{Zdm©hmMo gmYZ Jobo. ¶m‘wio VoWrb ZmJ[aH$m§Zr Q´>H$ KoVbo. H$mhr J°ao{Og KmVë¶m. AmVm ImU ì¶dgm¶ ~§X Pmbm Va ñWm{ZH$m§Mr n[apñWVr H$R>rU hmoUma Amho.

AgyZ nmeoH$mo-{S>gm ¶m§À¶mVrb g§Kfm©V Hw$bmgmo ¶m§Mm ~ir Joë¶mMr MMm© nmo{bgm§V gwê$ Amho. nmeoH$mo ¶m§Zr A{bH$S>oM nÌH$ma n[afXoV {S>gm ¶m§À¶mda AZoH$ Amamon Ho$bo hmoVo. {S>gm ho nmoV©wJrO ZmJ[aH$ AmhoV d nmo{bgm§Zm hám {‘iV Agë¶mZo ‘Q>H$m ~§X H$aV Zmhr, Ago Amamon nmeoH$mo ¶m§Zr Ho$bo hmoVo. ‘Q>H$m ~oH$m¶Xoera Agë¶mZo g§nyU© X{jU Jmoì¶mVrb ‘Q>H$m ~§X H$amdm, Aer AmJ«hr ‘mJUr nmoeHo $mo ¶m§Zr Ho$br hmoVr. ˶mZwgma nmo{bgm§Zr H$madmB© H$aʶmMo g§Ho$V {Xë¶mZo X{jU Jmoì¶mV ‘Q>H$m ~§X H$aʶmV Ambm Amho.

VmåhUH$am§À¶m VH«$marer H$m±Jgo« Mm g§~Y§ Zmhr… {eamoS>H$a nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr)- gwXrn VmåhUH$a ¶m§Zr ’$m|S>m nmo{bg ñWmZH$mV ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a Am{U BVam§{déÜX Ho$bobr VH«$ma hr H$m±J«ogMr ZgyZ Vr VmåhUH$a ¶m§Zr Amnë¶m d¡¶º$sH$ ñVamda Ho$br Amho ,Agm Iwbmgm H$m±J«ogMo à^mar àXoemܶj gw^mf {eamoS>H$a ¶m§Zr AmO Ho$bm. ImU Im˶mMo ^wJ^©emók XÎmm̶ ^mdo ¶m§À¶m AmË‘h˶oZ§Va VmåhUH$a ¶m§Zr ‘w»¶‘§Ìr, ImU g[Md Ama.Ho$.d‘m© Am{U ImU g§MmbH$ àgÞ AmMm¶© ¶m§À¶m{déÜX VH«$ma Ho$br hmoVr. ^mdo ¶m§Zm AmË‘h˶og àd¥Îm Ho$ë¶mMm Xmdm VmåhUH$a ¶m§Zr Amnë¶m VH«$marV Ho$bm hmoVm. VmåhUH$a ho H$m±Jgo« Mo gXñ¶ AmhoV VgoM hr VH«$ma H$aVmZm H$m±J«ogMo Am‘Xma Ambo³g ao{OZmëS> ho

VmåhUH$a ¶m§À¶m gmo~V hmoVo ˶m‘wio hr VH«$ma H$m±Jgo« Zo Ho$ë¶mMo ‘mZbo OmV hmoV.o nU {eamoS>H$a ¶m§Zr AmO hr VH«$ma H$m±J«ogZo Ho$br Zgë¶mMm Iwbmgm Ho$ë¶m‘wio Vr VH«$ma VmåhUH$a ¶m§Zr Amnë¶m d¡¶º$sV ñVamda Ho$ë¶mMo gm§{JVbo. H$m±Jgo« njmZo ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m {déÜX VH«$ma XmIb H$aʶmMm AÚmn {dMma Ho$bobm Zmhr. VmåhUH$a ¶m§Zr VH«$ma XmIb H$aʶmAmYr AmnU d¡¶º$sH$ ñVamda nauH$a ¶m§À¶m {déÜX VH«$ma H$aUma Agë¶mMo Amnë¶mbm gm§{JVbo hmoVo. ˶m‘wio Vr VH«$ma ˶m§Zr d¡¶º$sH$ ñVamda Ho$br Amho. VH«$marMm Am{U H$m±J«ogMm H$mhr g§~§Y Zmhr, Ago {eamoS>H$a ¶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm gm§{JVbo.

gaH$ma g§doXZerb dm°Q>a ñnmoQ>©g Agmo{gEeZMo gXñ¶ ‘moMm©V gh^mJr hmoVo. ˶m§Zm CÔoeyZ ~mobVmZm {Xbrn nê$ioH$a åhUmbo H$s, dm°Q>a ñnmoQ>©g hm ì¶dgm¶ {Z¶{‘V ìhmdm ¶mgmR>r gaH$ma g§doXZerb Amho. ˶m§À¶m ì¶dgm¶mVrb 5 Q>¸o$ dmQ>m gaH$mabm Úmdr Zmhr ,¶mda H$mhr MMm© Pmbobr Zmhr. ‘mÌ ¶m~m~V {ZU©¶ KoVmZm ˶m§À¶m ‘mJʶm§Mm Am§V^m©d Ho$bm OmUma AgyZ {ZU©¶ g‘mYmZH$maH$ Agob, Ago Vo åhUmbo.

e°³gYmaH$ Amnë¶m ‘mJʶm§gmR>r ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m emgH$s¶ {ZdmñWmZr EH$Ì Ambo hmoVo. (H¡$bmg ZmB©H$)

Zgob, Aer ‘m{hVr H$b§JwQ>Mo Am‘Xma ‘m¶H$b bmo~mo ¶m§Zr { Xbr.

Xaå¶mZ,e°³gYmaH$m§Zr ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m Kamda ‘moMm© Zobm. ¶mdoir nmM gXñ¶m§Zr ˶m§Mr ^oQ>

~moJg MbZ N>mnë¶mMr e³¶Vm ImU Im˶mÀ¶m MbZmMr VmarI Am{U H«$‘m§H$ OwiV Zgë¶mMo CKS> nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) ImU Im˶mVbm AmUIr EH$ J¡aH$ma^ma g‘moa Ambm AgyZ ‘m{hVrÀ¶m A{YH$mamImbr {‘imboë¶m ‘m{hVrà‘mUo EH$m MbZMm H«$‘m§H$ Am{U VmarI OwiV Zgë¶mMr ‘m{hVr g‘moa Ambr Amho. ˶m‘wio ImU Im˶mÀ¶mM ZmdmZo ~mhoa MbÝg

~§X hmoVm. Zwdo ‘VXmag§KmV H$mhr {Xdgm§nmgyZ ‘Q>H$m ~§X Amho. nmeoH$mo ¶m§À¶mda Zm|XdʶmV Amboë¶m JwÝøm§n¡H$s 6 JwÝho {S>gm ¶m§À¶m A»¶Ë¶marVrb nmo{bg ñWmZH$m§V Zm|XdʶmV Ambo AmhoV. ¶mn¡H$s EH$m JwÝømV nmeoH$mo ¶m§Zm 6 ‘{hݶmMr gOm gwZmdʶmV Ambr Amho. ¶m {ejoÀ¶m {ZdmS>çmV nmeoH$mo ¶m§Zr A{V[aº$ gÌ Ý¶m¶mb¶mV AmìhmZ {Xbo Amho. {S>gm ¶m§Zr A{bH$S>oM doUm©Mo nmo{bg {ZarjH$ ES>drZ Hw$bmgmo ¶m§Zm {Zb§{~V Ho$bo . Hw$bmgmo ho nmeoH$mo ¶m§À¶m ‘OuVrb

e°³gYmaH$m§Mo àíZ gmoS>dy … néioH$a nUOr, [X.24,(à{V{ZYr):~wYdmar hmoUmè¶m H°${~ZoQ ~¡R>H$sV {~M e°³g$ YmoaU R>a{dbo OmUma Amho. ˶mZwgma [d[dY ‘mJʶm§dahr MMm© Ho$br OmUma Amho. ¶o˶m ewH«$dman¶ªV e°³g YmoaUm§darb {ZU©¶ Omhra hmoUma AgyZ ¶m {ZU©¶mVyZ $e°³gYmaH$m§Mo 90 Q>¸o$ àíZ gwQ>brV ,Ago AmídmgZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nar©H$a ¶m§Zr {Xë¶mMr ‘m[hVr n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn néioH$a ¶m§Zr nÌH$mam§Zm gm§{JVbo. Cƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m ‘mJ©Xe©H$ VËdm§Zwgma ho YmoaU V¶ma H$aʶmV ¶oUma AgyZ nwT>À¶m dfm©nmgyZ ¶m YmoaUmMr A‘§b~OmdUr Ho$br OmB©b. ¶m YmoaUm§‘ܶo gd© {Z¶‘ H$S>H$ H$aʶmV ¶oUma AmhoV, OoUoH$ê$Z Hw$R>ë¶mhr ~oH$m¶Xoera ~m~tZm Wmam

N>mnbr Jobr H$s ,H$m¶ Agm g§e¶ {Z‘m©U Pmbm Amho. MbZ H«$‘m§H$ 2007 ¶m 9 ‘o 2008 gmbr {Xboë¶m MbZmMm H«$‘m§H$ Am{U ˶mMr VmarI OwiV Zgë¶mMo CÎma ImU Im˶mMo ghmæ¶H$ g§MmbH$ Am{U ‘m{hVr A{YH$mar namJ ZJg}H$a ¶m§Zr

AmaQ>rAm¶ AOm©bm {Xbo Amho. ˶m MbZMr Poam°³g àV X¡{ZH$ hoamëS>H$S>o CnbãY AgyZ ˶mda Hw$R>ë¶m ImUrdéZ I{ZO ‘mb AmUbm ˶mMr H$gbrM ‘m{hVr Zmhr. ImU Im˶mV Joë¶m H$mhr dfmªV Pmboë¶m AZoH$ J¡aH$ma^mam§da ݶm.E‘.~r.ehm Am¶moJmZo Vmeoao AmoT>ë¶mZ§Va ImU

Im˶mMm Agm {d{MÌ H$ma^ma AmVm g‘moa ¶oV Amho. ImU Im˶mVrb ^«ï>mMmambm àm‘w»¶mZo O~m~Xma Agbobo ‘mOr g§MmbH$ AaqdX bmob¶oH$a ¶m§À¶mM H$mimVrb MbÝg gmnS>V Zgë¶mMo ñnï> Pmbo Amho.

KoVbr. e°³gYmaH$m§H$Sy>Z AmH$maʶmV ¶oUmar h‘r a¸$‘ 50 hOmam§dê$Z 10 hOma H$amdr, VgoM n«Ë¶oH$ $e°³gYmaH$mbm 5 EodOr 15 ~oS> KmbʶmMr nadmZJr Úmdr, Aem à‘wI ‘mJʶm {ZdoXZmìXmao gmXa H$aʶmV Amë¶m. nydu e°³gMm AmH$ma 12 ~m¶ 6 hmoVm. ‘mÌ Vmo dmT>dyZ 20 ~m¶ 10 H$amdm ,Aer e°³gYmaH$m§Mr ‘mJUr

Agë¶mMo Agmo{gEeZMo Aܶj H«w$P H$mXm}O ¶m§Zr gm§{JVbo. VgoM b‘mʶm§‘wio n¶©Q>H$m§Zm Hw$R>ë¶mhr àH$maMm Ìmg hmoD$ Z¶o ¶m~m~Vhr ‘w»¶‘§Í¶m§er MMm© H$aʶmV Ambr AgyZ nmobrg ’$mog©À¶m ‘XVrZo b‘mʶm§Zm g‘wÐ{H$Zmè¶m§da ¶oʶmg ~§Xr KmbʶmMr ì¶dñWm H$ê$ ,Ago nauH$a ¶m§Zr gm§{JVë¶mMo H$mXm}O åhUmbo.

nmg©b ~m°å~À¶m A’$doZo ‘S>JmdmV Ii~i ‘S>Jmd, {X. 24 (à{V{ZYr)- Amb}‘ ¶oWrb {‘ëQ>Z ’$Zmª{S>g ¶m ZmJ[aH$mbm nmg©bZo ~m°å~ nmR>{dë¶mMr A’$dm nga{dë¶mZo ‘S>Jmd nmo{bgm§Mr Pmon CS>mbr. àmá ‘m{hVrZwgma Amb}‘ ¶oWrb ¶m ZmJ[aH$mbm EH$ EgE‘Eg nmR>{dʶmV Ambm hmoVm. ˶mV XmoZ H$moQ>r én¶o ~jrg bmJë¶mMo gm§JʶmV

Ambo. ˶mVrb 35 hOma nmR>{dë¶mZ§VaV 2 H$moQ>r én¶o Vw‘À¶m nζmda nmR>{dbo OmVrb, Agm XþaÜdZr ¶m ZmJ[aH$mbm Ambm hmoVm. ˶mZwgma ¶m Bg‘mbm EH$ nmg©b Ambr. ¶m nmg©b‘ܶo ~m°å~ Agë¶mMr A’$dm nga{dʶmV Amë¶mZo ¶m ZmJ[aH$mgh nmo{bgm§Mr Pmon CS>mbr.

BH$mo ’«|$S>br MVwWuH$S>o Jmo‘§VH$s¶m§Mm H$b nUOr,[X.24(à[V[ZYr)gܶm JUoe MVwWuMr Ym‘Yy‘ amÁ¶mV OmoamV gwê$ AgyZ ¶mdfu BH$mo ’«|$S>br JUoemoËgdmda [deof ‘hÎd [Xbo OmV Agë¶mMo [XgVo.MVwWu Jmo‘§VH$s¶m§À¶m OrdZmMm A[d^mÁ¶ KQ>H$ Amho.hm CËgd gmOam H$aV AgVmZm n¶m©daUnyaH$ JUoemoËgd gmOam H$aʶmda ^a XoʶmMr JaO Agë¶mÀ¶m à[VH«$s¶m amÁ¶^amVyZ X¡[ZH$ hoamëS>H$S>o ¶oV AmhoV.‘mÌ, Joë¶m dfunojm ¶§Xm BH$mo ’«|$S>br JUmoemoËgdm~m~V A[YH$ OmJ¥Vr Pmë¶mMo ZmJ[aH$m§Zr AmdO©yZ X¡[ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm gm§[JVbo.

gm¡.d¡embr JOmZZ ZmB©H$ (J¥[hUr,XþJm©dmS>r-VmiJmd) JUoemoËgd ‘hmamï´>mV d Jmoì¶mV ‘moR>çm CËgmhmV gmOam Ho$bm

OmVmo.à˶oH$mÀ¶m ‘Zm‘Zm§V JUam¶m§Mo ñWmZ H$m¶‘ H$moabobo Amho.‘mÌ ¶m[Z[‘ÎmmZo à˶oH$mZo JUoemoËgd gmOam H$aV AgVmZm BVam§Zm Ìmg hmoUma Zmhr,¶mMr I~aXmar ¿¶mdr.daModa Jmoì¶mV BH$mo ’«|$S>br JUoemoËgd gmOam H$aʶmda ^a [Xbm OmV Amho,hr AmZ§XmMr ~m~ Amho.Joë¶m dfm©nojm ¶§Xm BH$mo ’«|$S>br JUoemoËgdmda A[YH$ ^a [Xbm OmV AgyZ hr ‘mohr‘ Jmoì¶mV ¶mhrnojm A[YH$ ì¶mnH$ hmoʶmMr JaO Amho.Am‘À¶m Hw$Qw>§~mV Amåhr gJio BH$mo ’«|$S>br JUoemoËgdmda ^a XoVmo.

àH$me XogmB© (Jmodm bmoH$godm Am¶moJ,Aܶj) MVwWu hm gU gdmªZm EH$Ì AmUUmam Xþdm Amho.‘mÌ Á¶m hoVyZo hm CËgd gwê$ Ho$bm ˶m ‘yi hoVybmM

2

X[jU Jmoì¶mVrb ‘Q>H$m ~§X ‘S>>Jmd, {X. 24 (à{V{ZYr) … Jmodm {dH$mg nmQ>uMo à‘wI Am‘Xma {‘H$s nmeoH$mo d X{jU Jmoì¶mMo nmo{bg AYrjH$ A°bZ {S>gm ¶m§À¶mVrb g§Kfm©Mr n[aUrVr åhUyZ X{jU Jmoì¶mVrb ‘Q>H$m ~§X H$aʶmV Ambm Amho. ‘S>Jmdgh, Hw§$H$ùir, ~mùir, Ho$no, Zwdo, doUm©, H$mobdm ¶m n[agamV AmO ‘Q>H$m nyU©nUo ~§X am{hbm. nmeoH$mo ¶m§Zr doJdoJù¶m H$maUm§gmR>r {S>gm ¶m§Zm bú¶ Ho$bo Amho. ˶mV ‘Q>H$m ~§XrÀ¶m {df¶ nmeoH$mo ¶m§Zr bmdyZ Yabm Amho. gwê$dmVrbm Zwdo ‘VXmag§KmVrb ‘Q>H$m ~§XrZ§Va nmeoH$mo ¶m§Zr Z§Va

nUOr, {X.24, (à{V{ZYr): Bâ’$r g§X^m©V emgH$s¶ g‘Ýd¶ g{‘VrMr ~¡R>H$ ‘w»¶ g{Md S>r .{dO¶Z ¶m§À¶m AܶjVoImbr KoʶmV Ambr. ¶m ~¡R>H$sV Bâ°’$rÀ¶m nmíd©^‘rda [dOoMo ’$sQ>tJ H$m‘ , a§JH$m‘ d IÈ>o ~wOdʶmgmaIr H$m‘o g§~{YV Im˶mZo ËdarV nyU© H$amdr ,Ago gm§JʶmV Ambo.¶m ~¡R>H$sV {d{dY Im˶mMo à‘wI A{YH$mar CnpñWV hmoVo.

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012

AmnU [Vbm§Obr XoV AmhmoV ,Ago ‘bm dmQ>Vo.Ho$di ^nHo$~mO CËgd gmOam H$aʶmÀ¶m ZmXmV Amnbr AmXe© g§ñH¥$Vr bmon nmdy Z¶o,¶mH$S>o bj XoʶmMr JaO Amho.

[dO¶Hw$‘ma doaHo $a ([ejH$) MVwWu gUmMm [ZgJm©er AVyQ> Agm ~§Y Amho.n¶m©daUmMo g§dY©Z H$aUmam hm à‘wI gU Amho.g‘mOmV Agbobo ^oX^md g§n[dUmam hm gU Amho.[ZgJm©Vrb [dYm¶H$ H$m¶m©Mr OmU H$ê$Z XoUmar MVwWu Xadfu ‘moR>çm ^º$r^mdmZo gmOam Ho$bm OmVmo.n¶m©daUnyaH$ CËgd åhUyZM MVwWuMr »¶mVr Amho.

lra§J Om§^io(ghH$ma MidirVrb H$m¶©H$V}) Am‘À¶mH$S>o gmܶm d nma§n[aH$

nÜXVrZo JUoemoËgd gmOam Ho$bm OmVmo.Xadfu n¶m©daUnyaH$ JUoe MVwWu gmOar H$aʶmH$S>o Am‘Mm H$b AgVmo.JUoe hm [ZgJ© XodVm Amho.˶m‘wio Amåhr gJio [ZgJm©MrM Va nyOm H$aVmo.

A[‘Vm gbÌr (A[^ZoÌr) AJXr bhmZnUmnmgyZ MVwWu gU AmZ§XmMm Amho.Am‘Mo gd© Hw$Qw>§~ ¶m‘wio EH$Ì ¶oVo .MVwWu H$mimV gd© dmVmdaU ‘§Jb‘¶ hmoVo.Am§XmMr nIaU H$aUmam gU åhUyZ MVwWuH$S>o nm[hbo OmVo.

¶wJm§H$ Zm¶H$(¶wdm gm‘m[OH$ H$m¶©H$V}) MVwWuMm H|$Ð[~§Xÿ n¶m©daU hmM Amho. hm gU [ZgJm©Mo ‘hÎd [deX H$aVmo.gdmªZm EH$Ì AmUUmam gU

åhUyZ MVwWuH$S>o nm[hbo OmVo.gm‘m[OH$ ^mZ XoUmam hm gU à˶oH$m§À¶m ‘Zm‘Zm§V H$m¶‘ Ka H$ê$Z AgVmo.

Cëhmg à^mH$a nmb¶oH$a (ì¶mdgm¶rH$) Amåhr nma§n[aH$ nÜXVrZoM JUoemoËgd gmOam H$aVmo.kmZmMm CËgd åhUyZhr ¶mH$S>o n m [ h b o nm[hOo . Am‘À¶mH$S>o nmM [Xdg >JUnVr AgVmo.¶m nmM [Xdgm§V dmVmdaU ‘§Jb‘¶ AgVo.à˶oH$ dfu hdmhdmgm dmQ>Umam JUoemoËgd Am‘À¶m OrdZmMm ‘moR>m ^mJ Pmbobm

Amho.

gH$mir 7.00 gH$mir 7.30 gH$mir 8.30 gH$mir 9.30 gH$mir 10.30 gH$mir 11.30 Xþnmar 12.30 Xþnmar 1.30 Xþnmar 2.30 Xþnmar 3.30 gm¶§H$mir 4.30 gm¶§H$mir 5.30 gm¶§H$mir 6.30 gm¶§H$mir 7.30 amÌr 8.30 amÌr 9.30 amÌr 10.30 amÌr 11.30

B§J«Or ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§J«Or ~mVå¶m) pìhdm Jmo¶§H$mam ñQ´>r‘²g Am°’$ J«og JUoe ’$sMa bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ JUoe ’$sMa JUoe ’$sMa JUoe ’$sMa Jmo ½bo‘ag bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ JUoe ’$sMa ’y$S> ñQ>m°n OñQ> OmoH$s¨J bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ OñQ> OmoH$s¨J JUoe ’$sMa Jmo ½bo‘ag OñQ> OmoH$s¨J

H$m¶©H«$‘ * Hw§$H$ùir- Hw§$H$ùir ¶oWrb JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm Ym{‘©H$ H$m¶©H«$‘, ~jrg {dVaU gmohim, XoUJr Hw$nZmMm {ZH$mb gm¶§H$mir 5.30dm, JUoe {dgO©ZmÀ¶m {‘dUwH$sbm àma§^ doi: gm¶§H$mir 6 dm. * dmñH$mo- dmñH$mo ¶oWrb {bAmo ³b~V’©o$ {dZm¶H$ H$bm g§KmÀ¶m gmd©O{ZH$ JUoemoËgdmV A{Ib Jmodm nmVirda Kw‘Q> AmaVr ñnYm© gm¶§H$mir 6 dm. * ‘S>Jmd- AmHo$ ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ¶wdH$ ‘§S>imV’©o$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm AmX©e adtÐ ^dZ àñVyV “Y‘mb Jmodm’ ¶m {d{dY ‘Zmoa§OZmMm H$m¶©H«$‘, doi: gm¶§H$mir 7 dm. * ‘S>Jmd- Zdm ~mOma qnniH$Å>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ lr JUoemoËgdmV JwOamV ¶oWrb ‘°OrH$ emo d§S>g© ¶§Q>aQ>oZa gm¶§. 7 dm. * ‘S>Jmd - ‘S>Jmd ¶oWrb H$mob‘aS> JUoemoËgdmV AmaVr Xþnmar 12 dm., AmaVr d nmdUr gm¶§. 4 dm., ltMr {dgO©Z {‘adUyH$ gm¶§. 5 dm. * ‘im nUOr - ¶oWrb lr ‘méVr g§ñWmZmV 32 dm gmd©O{ZH$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm nmH$H$bm ñnYm©, doi: gm¶§H$mir 4 dm. * {niU©- {niU© ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ AmR>dm gmd©O{ZH$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm gH$mir ltMr nyOm, ZmQ>H$ EH$m ZmQ>H$mMo hm ZmQ>çà¶moJ, doi: gm¶§H$mir 7 dm. * ’$m|S>m- H«$m§Vr ‘¡XmZ ’$m|S>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ ómoV nR>U ñnYm©. * {eamoS>m - {eamoS>m ¶oWrb Am|H$ma gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>mV’©o$ H°$a‘ ñnYm© gH$mir 9 dm., Q>m¶~«oH$a ’w$Q>~m°b ñnYm©, H$bm AH$mX‘rÀ¶m gm¡OݶmZo gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ Xþnmar 3 dm., Am°H©o$ñQ´>m gm¶§H$mir 7 dm. * Ho$no - ¶oWrb gmd©O{ZH$ lr JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ am¡ß¶‘hmoËgdr dfm©{Z{‘Îm Hw$S>MS>o pÝhd EÁ¶wH$o eZ ~mb^OZr ‘§S>imMm H$m¶©H$« ‘ gm¶§H$mir 5 dm., AmYr ~gy Z§Va ~mby hm ZmQ>çà¶moJ amÌr 9.30 dm. * ’$m|S>m- Ho$ar ’$m|S>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgdmV lr JUoe‘yVuMr nyOm, AMm©,Ama˶m d VrW©àgmX, ’$m|S>m VmbwH$m nmVirda ’w$JSr ñnYm© Xþnmar 3.30 dm. * ’$m|S>m - T>dir ’$m|S>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©$o ltMr nyOm gH$mir 9 dm., AmaVr, g‘mamon H$m¶©H«$‘ gm¶§. 6 dm., nmdUr AmaVr gm¶§. 7 dm., lt§Mr {dgO©Z {‘adUyH$ amÌr 8 dm. * Hw§$S>B© - ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd g{‘VrV’©o$ gm¶§H$mir Hw§$S>B© JmdmVrb {dÚm϶mªMm ñZohg§‘obZmMm H$m¶©H«$‘. * {edmobr- {edmobr ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm H$WmH$WZ d dº¥$Ëd ñnYm© Xþnmar 3.30 dm., VwåhrM ‘mPo ~mOramd hm ZmQ>çà¶moJ g§Ü¶m. 7 dm. * dminB© - R>mUo ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©$o H$bm Am{U gm§H¥${VH$ H|$Ð ¶m§À¶mV’©o$ JUoe CËgd ¶mÌm 2012 gH$mir 11 dm., g§JrVmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§. 6 dm., bhmZ nU XoJm Xodm hm ZmQ>çà¶moJ amÌr 10 dm. * ’$m|S>m - ~wYdmanoR> ‘mH©o$Q> ’$mo§S>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ gw^mf {hbJo {Z{‘©V H$bmd¡^d Z¥Ë¶ gm¶§H$mir 7 dm. * nd©ar - nd©ar ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ doe^yfm,{MÌH$bm, am§Jmoir ñnYm© Xþnmar 3 dm., g§JrV {gVmam H$m¶©H«$‘ amÌr 8 dm. * ‘oaer- ‘oaer ¶oWrb gm§ñH¥${VH$ Q´>ñQ>V’©o$ 22 ì¶m gmd©O{ZH$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm ApënVm JmdH$a ¶m§Mo Jm¶Z amÌr 8 dm. * {eamoS>m- ~mOma {eamoS>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>i Am{U H$bmgmJa gm§ñH¥${VH$ H|$Ð ¶m§À¶m g§¶ºw $ {dÚ‘mZo A{Ib Jmodm Kw‘Q> AmaVr ñnYm© Xþnmar 3.30 dm. * H$i§JwQ> - ¶oWrb lr em§VmXþJm© ‘§{XamV gmd©O{ZH$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm gH$mir A{^foH$, nyOm, AmaVr d VrW©àgmX, ^OZmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§. 6 dm. * H$mUH$moU - MmdS>r ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUemoËgd ‘§S>imV’©o$ JUoe MVwWu{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ H$m¶©H«$‘, gm¶§H$mir ^OZmMm H$m¶©H«$‘. * {VñH$ CgJmd - ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ A{Ib Jmodm nmVirda {gZo JrV Jm¶Z ñnYm© d {gZo aoH$m°S>© S>mÝg ñnYm© nrS>rE ‘mH©o$Q>À¶m g^mJ¥hmV Xþnmar 3 dm. * {S>Mmobr -¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ gH$mir nyOm, VrW©àgmX, {S>Mmobr VmbwH$m ‘¶m©{XV àXmof Am‘moUH$a, Am‘moUH$a H°$Q>ag© nwañH¥$V doe^yfm ñnYm© gm¶§H$mir 4 dm., eãXgwam§À¶m Pwë¶mda hm H$m¶©H«$‘ amÌr 8 Vo 10. * ha‘b - gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV ^OZmMm H$m¶©H«$‘ {Z‘§{ÌV ^OZ nVH$m§Mo gmXarH$aU gH$mir 10 dm., ZmZm nmg©oH$a d gmWr¶m§Mm ^OZmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§. 4 dm., ^ñ‘mMm {Q>im hm ZmQ>çà¶moJ amÌr 8 dm. * H$moaJmd - H$moaJmd ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ noS>Uo VmbwH$m ‘¶m©{XV {gZoZ¥Ë¶ ñnYm© gm¶§. 4 dm. * noS>Uo - B~«m‘nya ¶oWrb lr gmVoar adiZmW, ‘hmXod d n§Mm¶VZ XodVm§À¶m dm{f©H$ ^OZr gámhm{Z{‘Îm amÌr Ëdð>m ~«m÷U H$mgma g‘mOmV’©o$ n{hbm nma, Jmodm g§JrV ‘hm{dÚmb¶mMo gwaO ghH$mar d {demIm nê$iaH$a ¶m§Mm Jm¶ZmMm H$m¶©H«$‘ amÌr 9.30 dm., {MÌaW {‘adUyH$ amÌr 12 dm. * gm§Jo - g§J‘nya gm§Jo ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ ^OZmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§. 4 dm., bmS>br b{jH$m hm ZmQ>çà¶moJ gm¶§. 6.30 dm. * ’$m|S>m - ~oVmoS>m ¶oWrb lr {edn§Mm¶VZ gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©$o g˶Zmam¶U ‘hmnyOm gH$mir 10 dm., AmaVr, VrW©àgmX Xþnmar 12 dm., ‘hmàgmX Xþnmar 1 Vo 3, JUZmW H$bmd¥§X {Za§H$b ¶m§Mm A^§J d ^mdJrVm§Mm H$m¶©H$« ‘ Xþnmar 3 dm., nmdUr Ama˶m d ltMr {dgO©Z {‘adUyH$ gm¶§. 6 dm. * Ho$ar - Ho$ar gÎmar ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ Ho$ar ¶wW ³b~À¶m g^mJ¥hmV nyOm gH$mbr 10 dm., ^OZ d AmaVr gm¶§. 7 dm., amÌr lr gmVoar Ho$i~mB© ~mamd§e ^OZr ‘§S>i ‘mob©o H$m°bZrV’©o$ ^OZmMm H$m¶©H«$‘. * AñZmoS>m - AñZmoS>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ g˶Zmam¶U nyOm gH$mir 10 dm., H$bm AH$mX‘r nUOrV’©o$ ‘r ‘m¶m ‘wbm§Mm hm ZmQ>çà¶moJ amÌr 9 dm.


25goa3_Layout 1 24-09-2012 23:37 Page 1

3

MmdS>r

noS>UoVrb bmoH$‘mݶ JUoe ‘§S>imMr AmH$f©H$ JUoe‘yVu.

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012

H$moS>r~mJ-H$madma ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMr ‘yVu.

nam© ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMr ‘yVu.

gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ImbMm~mOma-^oS>er ¶oWrb JUoe‘yVu.

lr. {dZ¶ V|Sw>bH$a (‘mOr Am‘Xma gmdS>} ‘VXmag§K) H$mUH$moU-MmdS>r ¶oWrb gmd©©O{ZH$ JUoe CËgd ‘§S>imMr JUoe ‘yVu.

Amnë¶m dmT>{XZr Am‘À¶m hm{X©H$ ew^oÀN>m.

ImoVrJmd-MmaañVm ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoe CËgd ‘§S>imMm XoImdm.

ew^oÀNy>H$

(gd© N>m¶m ào‘mZ§X nmJr, {dZmoX ‘oWa, Xo{dXmg Jm§dH$a, VwierXmg ZmB©H$, C‘oe P‘}H$a,)

H$moaJmd-noS>Uo ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMr ‘yVu.

{dZm}S>m ¶oWrb n¶m©daUmMm g§Xoe XoUmam JUamO.

‘m§Ðo gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imZo V¶ma Ho$bobm AmH$f©H$ XoImdm.

XmoS>m‘mJ© ¶oWrb JUoemoËgd ‘§S>imZo nyObobr ‘yVu.

Ow§VmdmS>m - H$mUH$moU ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoe ‘§S>imMr JUoe‘yVu Am{U AmH$f©H$ {dÚwV amofUmB©.

ha‘b ¶oWo CX¶ ZmB©H$ ¶m§Zr V¶ma Ho$bobm XoImdm.

lr. {Zboe h[aíM§Ð doirn (n§M Hw$io n§Mm¶V), lr. {demb JOmZZ à^y (Cnmܶj gmdS>} ‘VXmag§K ¶wdm ‘moMm©), lr. {àVoe C‘oe doirn ({eJmd), lr. àem§V gw¶m© ZmB©H$ ({eJmd), lr. ~mbmOr H¥$îUm dñV ({eJmd), lr. {XJ§~a n§T>ar IoS>oH$a ({eJmd), lr. à‘moX AZ§V {eJm§dH$a ({eJmd), lr. EH$ZmW CÎm‘ IoS>oH$a ({eJmd)

{eJmd-Hw$io-Jmodm


25goa4_Layout 1 24-09-2012 PM 10:13 Page 1

{dMmaYZ g§nmXH$s¶

‘m{hVr Kam§Mm KmoQ>mim bmoH$m§À¶m gmo¶rgmR>r gwê$ H$aʶmV Ambobr ‘m{hVr Kao ~oH$m¶Xm arVrZo Mmby R>odʶmV Ambr AmhoVM, ˶mM~amo~a bmoH$m§Zm bwQ>ʶmMo H§$ÌmQ>hr ˶m§Zm ~hmb H$aʶmV Ambo Amho. gm‘mݶ bmoH$m§Zm gaH$mar Im˶m§VyZ H$mJXnÌo hdr Agë¶mg Vr {dZmgm¶mg {‘imdr Aem hoVyZo AmR>oH$ dfmªnydu ‘m{hVr Ka hr g§H$ënZm à˶jmV AmUʶmV Ambr hmoVr. ¶m H$ënZo‘mJrb hoVy IynM Mm§Jbm hmoVm. O‘rZ Zm|XUrMr H$mJXnÌo VgoM {d{dY gaH$mar Im˶m§‘ܶo {‘iUmao XmIbo {‘i{dʶmgmR>r bmoH$m§Zm hobnmQ>o ‘mamdo bmJVmV. noS>UonmgyZ H$mUH$moUn¶ªVMo eoH$S>mo bmoH$ ¶mgmR>r gaH$mar Im˶m§À¶m MH$am ‘marV AgVmV. bmoH$m§Mr hr AS>MU Xÿa H$aʶmÀ¶m CXmÎm hoVyZo ‘m{hVr Kao gwê$ Pmbr. ‘wimV ‘m{hVr Kam§Mo H§$ÌmQ> EH$m ImOJr H§$nZrbm XoʶmV Ambo hmoVo. nmM dfmªgmR>rMo ho H§$ÌmQ> 2009‘ܶo g§nbo. ˶mZ§Va ¶m H§$ÌmQ>mMo ZyVZrH$aU Pmbobo Zmhr. Ago AgVmZm gXa H§$nZr Jmoì¶mV 13 {R>H$mUr ‘m{hVr Kao Mmb{dV Amho. gaH$mar Im˶m§H$Sy>Z A˶ën XamV AWdm {dZm‘yë¶ ‘m{hVrMr H$mJXnÌo {‘idyZ Vr AdmÀ¶m gìdm XamZo ZmJ[aH$m§Zm {dH$ʶmMm CÚmoJ ‘m{hVr Kam§‘YyZ Jobr ZD$ df} Aì¶mhVnUo gwê$ Amho. X¡{ZH$ hoamëS>Mo ‘w»¶ à{V{ZYr nm§Sw>a§J Jm§dH$a ¶m§Mo ¶m {df¶mdarb g{dñVa d¥Îm Amåhr gmo‘dmaÀ¶m A§H$mV à{gÕ Ho$bo Amho. ¶mgmR>rMr ‘m{hVr {‘i{dʶmgmR>r Am‘À¶m à{V{ZYrMo à¶ËZ gwê$ AgVmZm g§~{YV A{YH$mar gwñV hmoVo, AmVm d¥Îm à{gÕ hmoVmM Vo IS>~Sy>Z OmJo Pmbo AgyZ ‘m{hVr Kam§Mm ~oH$m¶XoeranUm Wm§~{dʶmgmR>r H$moUVr nmdbo CMbbr AmhoV ¶mMr ¶mXr hoM A{YH$mar AmVm XoD$ bmJbo AmhoV. na§Vw hm ~oH$m¶Xm àH$ma à˶jmV ~§Xhr Pmbobm Zmhr Am{U ˶mda H$madmB©hr Pmbobr Zmhr. ‘wimV amÁ¶ gaH$maÀ¶m ‘m{hVr Am{U V§ÌkmZ Im˶mÀ¶m N>ÌmImbr ‘m{hVr Kam§Mm H$ma^ma ¶oVmo. ¶m Im˶mZo ‘m{hVr Kam§À¶m ñWmnZogmR>r g§~§{YV H§$nZrH$S>o nmM dfmªMm H$ama Ho$bm hmoVm. 2009‘ܶo H$ama g§në¶mZ§Vahr ‘m{hVr Kao ˶mM H§$nZrH$S>o Mmby Va am{hbrM, ‘m{hVr Kam§VZy OZVoÀ¶m A{YH$M bwQ>‘marbm gwédmV Pmbr. Zm‘‘mÌ XamV gaH$mar H$mJXnÌo CnbãY H$ê$Z XoʶmMr AQ> AgVmZm eoH$S>mo Am{U hOmamo én¶m§Mr ewëH$ AmH$maUr gwê$ Pmbr. AmíM¶© åhUOo {Oëhm{YH$mar Am{U Cn{Oëhm{YH$mè¶m§À¶m ZmH$mImbr gaH$mar OmJoV, gaH$mar IMm©Zo Amnbr H$m¶m©b¶o WmQy>Z ‘m{hVr Kam§Mr hr byQ> amOamog gwê$ Amho. Var AÚmn ¶m~m~V gaH$mabm H$moUVrhr H$madmB© H$amdr Ago dmQ>bobo Zmhr. ‘wimV gaH$mar ’$m¶btVrb ‘m{hVr Am{U XmIbo AZoH$ H$maUm§gmR>r bmoH$m§Zm hdo AgVmV. hr H$mJXnÌo gaH$maH$Sy>Z {‘imbobr Agë¶m‘wio Vr A{YH¥$V Am{U d¡Y AgVmV. na§Vw g§~§{YV A{YH$mè¶mH$Sy>Z AWdm H$‘©Mmè¶mH$Sy>Z Vr H$mJXnÌo ghOmghOr {‘iV ZmhrV. åhUyZ gm‘mݶ ‘mUyg {nSy>Z Jobobm AgVmo. ¶mda Cnm¶ åhUyZ ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr 2004‘ܶo ‘m{hVr Kam§Mr g§H$ënZm am~dbr hmoVr. nmM Xhm én¶m§V gaH$mar H$mJXnÌm§À¶m àVr ‘m{hVr Kam§À¶m ‘mܶ‘m§VyZ bmoH$m§Zm ËdaoZo {‘imd¶mg bmJë¶mhr hmo˶m. H$moUVr H$mJXnÌo ‘m{hVr Kam§À¶m ‘mܶ‘m§VyZ Úm¶Mr, ˶mgmR>r {H$Vr ewëH$ AmH$mam¶Mo ¶m~m~VMo CëboI ‘m{hVr Am{U V§ÌkmZ Im˶mZo gXa H§$nZrer Ho$boë¶m H$amamV Z‘yX Ho$bobo AmhoV. {‘i{dboë¶m ‘hgwbmVrb R>am{dH$ a¸$‘ ¶m H§$nZrZo gaH$mabm {Xbr nm{hOo. à˶jmV ‘m{hVr Kao ñWmnZ H$aUmè¶m H§$nZrZo Amnbo ewëH$ ^a‘gmQ> dmT>dV Zobo AgyZ CbQ> gaH$mar {VOmoarV EH$m n¡emMr ^a KmVbobr Zmhr. hm J¡aàH$ma EdT>r df} {~Z~mo^mQ>nUo Mmby Amho. ‘m{hVr Kao ~oH$m¶Xm Agë¶mMo R>mD$H$ AgyZhr ‘m{hVr Am{U V§ÌkmZ ImVo ˶mda H$madmB© H$arV Zmhr. BVa gaH$mar ImVr ‘m{hVr Kam§Zm AOyZhr ‘m{hVr nwa{dVmV. ‘m{hVr Kao gaH$mar bmoJmoMm Am{U ‘mb‘ÎmoMm {~Z{X¸$VnUo dmna H$aVmV. hm gmamM H$mim ì¶dhma AZoH$ KQ>H$ ˶mV gh^mJr Agë¶m{edm¶ MmbUma Zmhr. gaH$mar Im˶m§Vrb H$ma^ma nmaXe©H$ Am{U H$m¶©j‘ hmoV Zmhr Vmon¶ªV Aem ‘m{hVr Kam§Mr JaO ^mgUmaM. ˶m‘wio EH$ Va gaH$maZo hr ‘m{hVr Kao ñdV:M MmbdmdrV qH$dm EImÚm ñd¶§godr g§ñWoH$S>o Mmbdm¶bm gwnwX© H$amdrV.

doY

H$UIa ZoVm am

OYmZr nUOr nmR>monmR> H«$‘m§H$ bmJUmè¶m ‘S>Jmd ehamMo ZJamܶjnX ^wfdUo hr gmonr Jmoï> ZgVo. gmgîQrVrb ‘mVã~a Zo˶m§Mm ¶m nm{bHo$da gVV X~md AgVmo. amOH$s¶ Zo˶m§À¶m AmngmVrb PJS>çmV nm{bH$m ‘§S>i d ZJamܶjm§Mr AmoT>mVmU hmoVo. Aer pñWVr ‘S>JmdH$a Jobr AZoH$ df} nmhmV Ambo AmhoV. nU gܶm ZJamܶjnX ^wfdV Agbobo AmW©wa {S>{gëdm ¶m§Zr ¶m pñWVrV ~Xb KS>dyZ AmUbm Amho. X~mdmnwT>o Z PwH$Vm n[apñWVr hmVmiʶmMo H$m¡eë¶ {S>{gëdm ¶m§Zr XmIdbo Amho. ‘S>Jmd ho h±nqZJ eha Amho. ¶oWo {d{dY AmWw©a {S>{gëdm ñVamda gVV AmngmVrb PJS>m H$m¶‘ gwê$ AgVmo. ˶m‘wio Koamd, ‘moMm©, Amamon à˶mamon hm ‘S>Jmd nm{bHo$À¶m X¡Z§{XZ H$m‘H$mOmMm ^mJ ~ZyZ am{hbm Amho. ¶m gdmªZm H$UIanUo d VodT>çmM ‘wËgÔrnUo hmVmiUo Amdí¶H$ AgVo. {S>{gëdm ¶m§À¶m H$m¶©nÕVrV ho XmoÝhr JwU {XgyZ ¶oVmV. ‘S>Jmd‘ܶo A{VH«$‘U hr EH$ à‘wI g‘ñ¶m Amho. ì¶mnma nadmݶm§À¶m ewëH$mMr WH$~mH$s, nm{Hª$J, H$Mam {dëhodmQ>, dmhVyH$ H$m|S>r ¶mhr g‘ñ¶m AmhoV. ¶m g‘ñ¶m§Zm {^Sy>Z ˶m Xÿa H$aʶmMo à¶ËZ {S>{gëdm ¶m§Zr Mmbdbo AmhoV. nm{bHo$V n{hë¶m§XmM {ZdSy>Z Ambobo {S>{gëdm EH$ dfm©À¶m H$mbmdYrV ZJamܶj ~Zbo. n[adV©Zm‘wio {Z‘m©U Pmboë¶m g§YrMm ˶m§Zm bm^ Pmbm. ˶m§À¶m ZoV¥ËdJwUm‘wio ~hþg§»¶ ZJagodH$ ˶m§À¶m ~mOyZo am{hbo. {S>{gëdm ho ì¶dgm¶mZo H§$ÌmQ>Xma. ~moS>m©-‘S>Jmd Am¶Q>rAm¶Mo Vo {dÚmWu. Am¶Q>rAm¶ à{ejUmZ§Va Vo H§$ÌmQ>Xma åhUyZ H$m‘o ñdrH$mê$ bmJbo d H$mhr dfmªV ˶m§Zr gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mMo EH$ AJ«Ur H§$ÌmQ>Xma Agm bm¡{H$H$ {‘idbm. ì¶dgm¶mV d H$m¡Qw>§{~H$ OrdZmV pñWamdë¶mZ§Va {‘Ì d ZmVodmB©H$m§Zr Ji KmVë¶mZo Vo amOH$maUmV CVabo. n{hë¶mM à¶ËZmV Vo ZJagodH$nXr {ZdSy>Z Ambo. ¶m Xaå¶mZ {dYmZg^m {ZdS>UwH$sVhr Zer~ AmO‘mdʶmMm ˶m§Zr à¶ËZ Ho$bm. ’$mVmoS>m© ‘VXmag§KmVyZ ˶m§Zr hr {ZdS>UyH$ bT>dbr. nU ˶m§Zm ˶mV ¶e Ambo Zmhr. Am‘Xma ~Zbo Zgbo Var ZJamܶjnX ^yfdʶmMo ^m½¶ ˶m§Zm àmá Pmbo. ‘S>JmdMo AmamܶX¡dV Xm‘~m~mda {S>{gëdm ¶m§Mr lÕm Amho. ‘S>Jmd ho Xm‘~m~mMo “Wi’ Amho d ¶m WimV à˶oH$mbm ݶm¶ {‘iVmo Aer ˶m§Mr YmaU Amho. N>ÌnVr {edmOr ‘hmamO ho {S>{gëdm ¶m§Mo àoaUmñWmZ Amho. {edmOr ‘hmamOm§Mo em¡¶©, àg§JmdYmZ, ¶wÕ{ZVr ¶mMm ˶m§À¶mda à^md Amho. {S>{gëdm ¶m§À¶m H$UIaVoMo d ‘wËgÔrnUmMo ahñ¶ ˶m§À¶m àoaUmñWmZmV AmT>iVo.

bmS>br bú‘r ¶moOZoMo Q>rH$mH$ma bm

S>br bú‘r ¶moOZo‘i w o Jmoì¶mV EH$ ‘moR>r gm‘m{OH$ H«$m§Vr KSy>Z ¶oUma Amho. ho ¶moOZoÀ¶m bm^mWu§Zm Ogo H$ibobo Zmhr VgoM Q>rH$mH$mam§Zrhr bjmV KoVbobo {XgV Zmhr. b¾miy ‘wbr d ˶m§Mo ‘mVm-{nVm VgoM ˶m§Mo hmooD$ KmVbobo dm ^mdr Zdao d ˶m§Mo Hw$Qw>§~r¶ EH$aH$‘r EH$ bmI én¶m§Mr bm°Q>ar Amnë¶mbm ’w$Q>Uma åhUyZ hf©^[aV Pmbo AmhoV. Va ¶m ¶moOZoMo Q>rH$mH$ma {VMm Xwén`moJ hmoUma åhUyZ I§Vmdbo AmhoV, OUy H$mhr d H|$Ð d amÁ¶ gaH$mam§Zr ¶m AmYr AmUboë¶m ¶moOZm§Mm gXþn¶moJ KSy>Z ¶oD$Z Jar~ XrZXw~io Am~mXr Am~mX Pmbo AmhoV. gaH$mar ¶moOZm ¶m bmoH$m§À¶m {hVmgmR>r H$‘r d gÎmoda AgUmè¶m§À¶m bm^mgmR>r ‘VXmam§Zm {dH$V KoʶmH$[aVm A{YH$ AgVmV Agm AmOdaMm AZw^d Amho. bmS>br bú‘r ¶moOZo‘wio Vgm ’$m¶Xm gÎmmê$T> njmbm hmoB©bhr Am{U Pmbm nU nm{hOo. nU ¶m ¶moOZoMm EH$ bmI ê$n¶o {ddmhmÀ¶m doXrda MT>Umè¶m à˶oH$ dYybm EH$ bmI ê$n¶o {‘iʶmnwaVmM ‘¶m©{XV Zmhr. ¶m ¶moOZoMm n[aUm‘ åhUyZ à˶oH$ ¶wdVr {ddmh~Õ hmoVmZmM g~i d gj‘ ~ZUma Amho. Amnbm ñdm{^‘mZ OmJ{dʶmMr d amIʶmMr eº$r {Vbm àmá hmoUma Amho. AmVmn¶ªV ór g~brH$aUmÀ¶m dm¶’$i Jßnm Iyn Pmë¶m. ˶mgmR>r H|$Ð d amÁ¶ gaH$mam§Zr bmJy Ho$boë¶m ¶moOZm§Mm {ó¶m ‘mZ{gH$ ÑîQ>çm gj‘ ~ZʶmÀ¶m Ñï>rZo gneob ’$gë¶m AmhoV. H$maU ˶m§Mm CÔoe {ó¶m§Mr - {nVm aj{V H$m¡‘mao, ^Vm© aj{V ¶m¡dZo& nwÌñVw ñW[dao ^mdo Z ñÌr ñdmV§Í¶‘h©{V&& ¶m ‘Zwà{UV Jwbm‘{JarVyZ gwQ>H$m ìhmdr hm ZìhVmM. bmS>br bú‘r ¶moOZoMm Iam CÔoe órbm ñdmV§Í¶mMm, AmË‘{Z^©aVoMm nwéfm§À¶m ~amo~arZo C^o amhʶmg CÚwº$ H$aʶmMm Amho. ¶m ¶moOZoMm hm gdmªV ‘moR>m bm^ bjmV KoVbm Va {VÀ¶m H$m¶©dmhrgmR>r gaH$mar {VOmoarda nS>Uma Agbobm VmU H$mhrhr Zmhr. Zmhr Var gaH$mar {VOmoar hr ‘§Ìr, Am‘Xma, ˶m§Mo Amá gaH$mar A{YH$mar ¶m§Zr H$m¶Xoera VgoM ~oH$m¶XoeranUo bwQ>ʶmgmR>rM AgVo. hmo JmodoH$am§Zm Var nwaonya ‘mhrV Amho. eVH$mZweVHo$ nwéfr dM©ñdmImbr d X~mdmImbr amhmdo bmJboë¶m g‘ñV órdJm©Zo ¶m ¶moOZogmR>r ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zm ‘ZmnmgyZ YݶdmX Úmd¶mg hdoV. bmS>br bú‘r ¶moOZm H«$m§{VH$maH$ Amho Ago H$m dmQ>mdo Vo ñnï> H$aUo Amdí¶H$ Amho. H$maU ¶m ¶moOZoMo ‘hÎd d AgmYmaUËd g‘OyZ KoʶmMm H$moUrhr à¶ËZ Ho$bobm Zmhr. ¶m ¶moOZoÀ¶m bm^mWvgmR>r AQ> Kmbmdr. åhUOo {ZYm©[aV ‘¶m©Xon¶ªV CËnÞ AgUmè¶m ¶wdVtZm ¶m ¶moOZoMm bm^ {‘imdm Agm A{^àm¶ ‘{hbm d ~mb H$ë¶mU Im˶mÀ¶m

g§MmbH$m§Zr {Xbm hmoVm. Vmo ‘w»¶‘§Í¶m§Zr {PS>H$mabm Am{U ¶moOZoMm bm^ ’$º$ J[a~m§Zm Zìho Va Jar~ d lr‘§V Hw$Q>w§~mVrb ¶wdVtZm {‘iʶmMr ì¶dñWm Ho$br Ago EH$m d¥ÎmnÌmZo N>mnbo Amho. ¶mMm AW© nÌH$mam§Zm ¶m ¶moOZoMo ‘hÎd H$ibobo Zmhr. åhUyZ ~hþYm AmVmn¶ªV gJù¶mM d¥ÎmnÌm§Zr ¶m ¶moOZoÀ¶m ~m~VrV hmVMo amIyZ {b{hbobo Agmdo. hr ¶moOZm {ó¶m§Mr Jwbm‘r ‘mZ{gH$Vm ~XbUmar d ˶mVyZ gm‘m{OH$ H«$m§Vr KS>dyZ AmUUmar Aer Amho Vo g‘OyZ KoʶmgmR>r ¶m XoemVrb H$m¡Qw>§{~H$ d gm‘m{OH$ OrdZmV {ó¶m§Mo eVH$mZweVHo$ MmbV Ambobo ñWmZ H$m¶ Amho, Vo OmUbo nm{hOo. ‘wbJr {ddmh hmoD$Z gmgar OmVo. åhUOo na³¶m Hw$Qw>§~mV àdoe H$aVo. ‘mhoar Ho$dT>rhr lr‘§Vr Agbr Var Vr {‘adʶmgmR>r {Vbm Xm{Jݶm§Zr ‘T>dVrb,

Ñpï>jon grVmam‘ Q>|Jgo 9922409416 {ddmhg‘ma§^mda nmʶmgmaIm n¡gm IM© H$aVrb, ‘moQ>maJmS>r XoVrb. nU ñdV…bm hdo Vgo d Voìhm Xþgè¶m H$moUmbmhr AJXr Zdè¶mbm gwÕm Z {dMmaVm IM© H$aVm ¶mdo åhUyZ EH$ bmI én¶o ‘mVm-{nVm ‘wbrbm amoI XoV AgVrb Ago dmQ>V Zmhr. H$mhr AndmX Agy eH$VmV, J[a~m§Zm d ‘ܶ‘dJr©¶m§Zm gwÕm ho nadS>Uma Zmhr d Vgo H$moUr H$aUma Zmhr. ˶m‘wio bmImo én¶m§Mo Xm{JZo, H$nS>o AgyZhr, gyZ ZmoH$ar H$aUmar Zgob Va {Vbm ñdV:gmR>r d Xþgè¶m H$moUmgmR>r n¡em§Mr JaO ^mgʶmg bmMmanUo Zdè¶mg‘moa hmV ngaʶmMr nmir {VÀ¶mda ¶oV.o gd© d¡^d AgyZhr {Vbm ‘mZ{gH$ Jwbm‘{JarMr {eH$ma ìhmdo bmJVo. bmS>br bú‘r ¶moOZm ˶mVyZ órMr gwQ>H$m H$aUma Amho. {Vbm ¶mnwT>o Zdè¶mg‘moa hmV ngamdo bmJUma ZmhrV. ¶m ¶moOZoImbr {VÀ¶m ~±H$ Im˶mV gaH$ma O‘m H$aUma Agbobo EH$ bmI én¶o ’$º$ {VMo AmhoV. ˶mda Xwgè¶m H$moUmMmhr A{YH$ma nmoMV Zmhr. gaH$maZo {ddmh~Õ hmoUmè¶m à˶oH$ ‘wbrMo nmbH$Ëd ¶m ¶moOZoÀ¶m Ûmao ñdrH$mabo Amho. ho EH$ bmI én¶o ho H$moUmMm h¸$ Zmhr. ho EH$ bmI ê$n¶o ‘wbrÀ¶m b¾mgmR>r IM© H$amd¶mg {‘iUma åhUyZ ‘mVm-{nVm Iwe Pmbo AmhoV. ‘{hbm g~brH$aU d {VÀ¶m ñdmV§Í¶mMo ajU hm ¶moOZoMm hoVy

Agë¶m‘wio {ddmh g‘ma§^mgmR>r gwÕm ¶m bmI én¶m§Zm hmV bmdVm ¶oUma Zmhr Agm X§S>H$ gaH$maZo Kmbmd¶mg hdm. {ddmhmZ§Va nVrMm ˶mda h¸$ amhUma Zgë¶mMo ñnï> H$amd¶mg hdo. ho EH$ bmI ê$n¶o ‘mVm{nVm qH$dm nVr AWdm gmgaMr ‘mUgo X~md AmUyZ H$mTy>Z KoVrb Aer ^rVr ¶moOZoÀ¶m Q>rH$mH$mam§Zm dmQ>Vo. ¶m XoemVrb gd© Y‘mªÀ¶m OmVrÀ¶m bmoH$m§Mr ‘mZ{gH$Vm bjmV KoVbr Va Ago KS>Uo e³¶ Amho. åhUyZ ¶moOZoÀ¶m bm^YmaH$m§Zm H$moUmÀ¶mhr X~mdmg ~ir Z nS>ʶmg ~Omdbo nm{hOo. VaM AS>MUrbm g§H$Q>mÀ¶m doir hr a¸$‘ ‘moR>m AmYma R>ê$ eH$Vo. ñdV…À¶m nm¶mda C^o amhʶmgmR>r {VMm Cn¶moJ H$aVm ¶oVmo. Amnë¶mbm gm‘m{OH$ H«$m§Vr ¶mVyZ KS>dʶmMr Amho, ho ^mZ ¶m ¶moOZoÀ¶m bm^YmaH$ hmoUmè¶m ¶wdVr§Zr gX¡d ~miJmdo. ¶m ¶moOZo‘wio ~ZUma Agboë¶m gd© bmS>br bú‘r Jmoì¶mV hmoD$ KmVboë¶m gm‘m{OH$ H«$m§VrÀ¶m AJ«XÿV AmhoV. bmS>br bú‘r ¶moOZoMo AmUIrhr H$mhr bm^ AmhoV. ¶m ¶moOZoImbr bm^ {‘im¶Mm Pmë¶mg {ddmhmMr H$m¶Xoera gaH$ma Xa~mar Zm|XUr hmoUo d Vgm XmIbm gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho. ˶m‘wio ’$º$ ^Q>Or-‘m¡bdrZr bmdboë¶m {ddmhmVrb dYybm ¶m ¶moOZoMm bm^ {‘‹iUma Zmhr. ˶m‘wio à˶oH$ {ddmhmMr H$m¶Xoera Zm|XUr H$aUo ^mJ nS>Uma Amho. {ddmhmMr Zm|XUr H$am¶Mr Pmë¶mg Zdam d Zdar ¶m§Mr OÝ‘Zm|XUr H$amdr bmJUma Amho. ‘wº$sZ§Va Jmoì¶mV ñWbm§Va Ho$ë¶mn¡H$s ~hþVoH$m§Mr OÝ‘ Zm|XUr PmbobrM ZgVo. ¶m‘wio Jmoì¶mV amhÿZ JmodoH$a åhUyZ ¶m ¶moOZoMm bm^ KoD$ BpÀN>Umè¶m§Zm ‘wbm§-‘wbtMr OÝ‘ZmoX§ Ur H$aUo ^mJ hmoUma Amho. ¶m‘wio A°{’$S>o{ìhQ> ~ZdyZ OÝ‘VmaIm hì¶m Vem ~XbʶmÀ¶m àH$mam§Zm Amim ~gob. ¶m ¶moOZoÀ¶m bm^mWvZm EH$ bmI én¶o amoI dm MoH$À¶m ñdê$nmV {‘iUma Zmhr. ˶mgmR>r dYyÀ¶m ZmdmZo {ZYm©[aV ~±Ho$V ImVo AmJmdy CKS>mdo bmJUma Amho. ˶m Im˶mV EH$ bmI én¶o AmnmoAmn O‘m hmoVrb. ˶m Im˶mVrb n¡go Amnbo ñdV…Mo AgyZ ˶mVrb a¸$‘ VerM n[apñWVr CX²^dë¶m{edm¶ H$mT>m¶Mo ZmhrV, CbQ>> ˶mV Xa ‘{hݶmbm WmoS>r WmoS>r ^a Kmbm¶Mr Agm ˶m§Zr n¸$m {ZíM¶ H$obm Va ‘bm {XgUmar gm‘m{OH$ H«$m§Vr KSy>Z ¶oʶmg doi bmJUma Zmhr. ¶m ¶moOZoÀ¶m bm^YmaH$m§Zm AmYma XoʶmgmR>r d ‘mJ©Xe©Z H$aʶmgmR>r, ˶m§À¶m VH«$mar {dMmamV KoʶmgmR>r EH$ doJim {d^mJ CKS>mdm Aer ‘mPr ‘w»¶‘§Í¶m§Zm gyMZm Amho.

Zm|X

{dZmì¶Ë¶¶ drO hdr dr

O Im˶mVrb 101 H${ZîR> drO A{^¶§Ë¶m§Zm AIoarg gmhmæ¶H$ A{^¶§Vm åhUyZ ~T>Vr {‘imbobr Amho. EoZ MVwWuÀ¶m H$mimV hr AmZ§XmMr ~mV‘r ¶m A{^¶§Ë¶m§Zm {‘imbr Amho. ¶m ~mV‘r‘wio ~arM df} a|JmiUmam drO Im˶mVrb EH$ àíZ gwQ>bm Amho. ¶mnyduhr hm àíZ gmoS>{dʶmMo à¶ËZ Pmbo hmoVo. na§Vw ~T>VrgmR>r A‘yH$ EImXm {ZH$f bmdbm H$s WmoS>çm§Zm bm^ ìhm¶Mm Va BVam§da Aݶm¶ ìhm¶Mm. ¶m‘wio ~T>VrgmR>r H$moUVm {ZH$f bmdmdm, hr g‘ñ¶m hmoVr. ~è¶mM dfmªnydu nX{dH$mYmaH$ A{^¶§Ë¶m§Zm gmhmæ¶H$ A{^¶§VmnXmn¶ªVM (EB©) ~T>Vr XoʶmV ¶oV hmoVr. H$m¶©H$mar A{^¶§Vm (B©B©), AYrjH$ A{^¶§Vm (EgB©) hr nXo nXdrYmaH$ A{^¶§Ë¶mZmM {Xbr Om¶Mr. H$mhr dfmªndy u ¶m {Z¶‘mV ~Xb H$aʶmV Ambm. Á¶oîR>VZo g w ma nX{dH$mYmaH$ A{^¶§Ë¶m§Zm H$m¶©H$mar A{^¶§Vm VgoM AYrjH$ A{^¶§Ë¶m§n¶ªV ~T>Vr XoʶmMr VaVyX H$aʶmV Ambr. gܶm ‘w»¶ A{^¶§Vm nXmgmR>r nmÌ C‘oXdma {‘iUo Ae³¶ ~Zbo hmoV.o ¶m‘wio gܶmÀ¶m ‘w»¶ drO A{^¶§Ë¶m§Zm dma§dma godmdmT> XoʶmMr nmir gaH$mada Ambr. ¶m‘wio AmVm e¡j{UH$ nmÌVm d godoVrb df} ¶m§Mr gm§JS> KmbyZ ~T>VrgmR>r {ZH$f R>adbo Jobobo AmhoV. ¶m {ZH$fmÛmao 101 A{^¶§Ë¶m§Zm ~T>Vr XoʶmV Ambobr Amho. ¶m{edm¶ H$mhr {Xdgm§nydu gmhmæ¶H$ A{^¶§Ë¶m§Zmhr (EB©) H$m¶©H$mar A{^¶§Vm (B©B©) åhUyZ ~T>Vr XoʶmV Ambobr Amho. ¶m‘wio ^{dî¶mV ‘w»¶ drO A{^¶§Vm ¶m nXmgmR>rhr nmÌ C‘oXdma {‘iUo e³¶ hmoUma Amho. hm {ZU©¶ nauH$a gaH$maÀ¶m H$m¶©H$mimV Pmbobm Agbm Var Iao lo¶ ‘w»¶ drO A{^¶§Vo {Z‘©b ~«mJm§Pm ¶mZmM OmVo. ~«mJm§Pm ¶m§Zr ¶m àíZmMm gImob Aä¶mg Ho$bm d gaH$maH$S>o hm àñVmd ‘m§S>bm. “OoB©§’Zm”EB©’ åhUyZ ~T>Vr Xoʶm~amo~a drO Im˶mMr nwZa©MZm H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶m nwZa©MZoV AmUIr gmhmæ¶H$ A{^¶§Ë¶m§Mr (EB©) JaO ^mgUma Amho. hr JaO ~T>VrÀ¶m {ZU©¶m‘wio nyU© hmoUma Amho. H${ZîR> A{^¶§Ë¶m§Zm ~T>Vr XoʶmV Amë¶mZo g§~§{YVm§Zm bm^ Pmbm Amho. Znojm EH$ àíZ gwQ>bobm Amho. na§Vw A{^¶§Ë¶m§Zm {‘imboë¶m ~T>VrMm J«mhH$ VWm ZmJ[aH$m§Zm à˶j H$moUVmhr bm^ Pmbobm Zmhr. {dOoMm XOm©, drOnwadR>çmV hmoUmam ì¶Ë¶¶, WmoS>m Oar H$‘r Pmbm VaM OZVobm {Xbmgm {‘iob. nmdgmù¶mV J«m‘rU ^mJm~amo~a ehamVrb drOnwadR>mhr dma§dma I§{S>V hmoVmo. {dOoMm Xm~ H$‘r A{YH$ hmoʶmMo àH$ma Va gd©Ì KS>VmV. ¶m‘wio XÿaXe©Z g§M, ao{’«$OaoQ>a ¶mgmaIr CnH$aUo {~KS>VmV. drO Im˶mÀ¶m ~oO~m~XmanUm‘wio J«mhH$m§Zm ZmhH$ ^wXSª > ghZ H$amdm bmJVmo. A˶mYw{ZH$ V§ÌkmZmMm ¶mo½¶ar˶m dmna H$éZ {dOoMm Xm~ {Z¶§{ÌV H$aʶmMo à¶ËZ A{^¶§Ë¶m§Zr H$am¶bm hdo. VgoM drOnwadR>m I§{S>V hmoʶmMo àH$mahr H$‘r ìhm¶bm hdoV. {dZmì¶Ë¶¶ d XO}Xma drOnwadR>çmgmR>r A{^¶§Ë¶m§Mo ¶moJXmZ Amdí¶H$ Amho. Ago Pmbo VaM J«mhH$m§Zmhr ~T>˶m§À¶m {ZU©¶mMm bm^ hmoB©b.

añVo {dH$mgmcm JVr Jo

ë`m AmR>dS>çm^amV H|$Ð gaH$maZo Am{W©H$ {dH$mgmÀ`m H$m_m§Zm OmoaXma JVr {Xcocr Amho. {S>PocMo Xa dmT>dUo, {H$aH$moi {dH«$sjoÌmV Am{U hdmB© dmhVwH$sVrc naXoer Jw§VdUyH$ Aem OmoaXma Cnm``moOZm Omar H$aVmZmM gaH$maZo H$mc XoemVë`m _hm_mJ© {Z_m©U H$aÊ`mÀ`m H$m_m§Zm _§Owar {Xcr Amho. añVo ho XiUdiUmMo _wb^yV gmYZ Amho. añVo {OVHo$ _O~yV Am{U gai AgVrb {VVHo$ XiUdiU Am{U dmhVyH$ gwIH$maH$ Am{U doJmZo hmoV.o gmh{OH$M Am{W©H$ {dH$mgmbm `m_wio hmV^ma bmJVmo. Ë`m_wiMo _hmamï´>, {~hma, Am§Y« àXoe Am{U CÎma àXoe `m Mma amÁ`m§_Ü`o ~m§Yë`m OmUmè`m 1226 {H$cmo_rQ>a cm§~rÀ`m añË`mÀ`m H$m_mcm {hadm H§${Xc XoÊ`mÀ`m {ZU©`mMo ñdmJV hmoV Amho. AWm©V `m H$m_m§_Ü`o gaH$maMm n¡gm \$ma H$_r `oUma Amho. `mMo H$maU ImgJr joÌmÀ`m gh`moJmZo hr H$m_o H$ê$Z KoVcr OmUma AmhoV. ZD$ _hm_mJmªMo {Z_m©U `mVyZ hmoUma Amho. `mgmR>r gw_mao 11596 H$moQ>r én`o IM© `oUma Amho. `m_Ü`o gaH$maMo 2200 H$moQ>r én`o Jw§VUma AmhoV. 2005 gmcmnmgyZ hr H$m_o àc§{~V AmhoV. gwédmVrcm hr H$m_o gaH$maZo H$amdrV Aer Anojm hmoVr; na§Vw Vr H$m_o H$aÊ`mg EH$ Va Iyn Cera cmJVmo Am{U Xþgar Jmoï> åhUOo gaH$maH$S>o hr H$m_o nyU© H$aÊ`mgmR>rMr Am{W©H$ VaVyX Zmhr. Ë`mVM `m añË`m§Mr H$m_o {H$\$m`Vera Zgë`m_wio `m H$m_m§Mr H§$ÌmQ>o Hw$Ur KoV ZìhVo. n[aUm_r, Joë`m 7 dfmªnmgyZ hr H$m_o àc§{~V hmoVr. AIoa gaH$maZo `m H$m_m§Zm JVr {Xcr. hr H$m_o {H$\$m`Vera ìhmdrV `mgmR>r gaH$maZo 2200 H$moQ>r én`m§Mm {ZYr Jw§Vdcm Amho. `mVrc H$mhr H$m_o gwê$hr Pmcocr AmhoV Am{U H$mhr gwê$ hmoÊ`mÀ`m _mJm©da AmhoV. gaH$maZo `mVrc Omo 2200 H$moQ>rMm dmQ>m CMcm`Mo R>adco Amho Ë`mVco 500 H$moQ>r én`o AmVm àË`jmV {Xcoco AmhoV. ho EH§$Xa ZD$ amï´>r` _hm_mJ© AmhoV. g§`wŠV nwamoJm_r AmKmS>>r gaH$maÀ`m H$mim_Ü`o añË`mgma»`m nm`m^yV gw{dYm§À`m H$m_m§À`m nyV©VoMr JVr ~arM H$_r Pmcr hmoVr, `m~m~VrV dmOno`r gaH$maZo Mm§Jco H$m_ Ho$coco hmoVo, Aer AmoaS> gwê$ hmoVr. nU AmVm _mÌ _Z_mohZ qgJ gaH$maZo {dH$mgH$m_m§§Zm JVr XoÊ`mgmR>r H§$~a H$gcr Amho. ho gaH$ma AOyZ XmoZ df} gÎmoda amhUma Amho Am{U `m H$mimV ~mamì`m n§Mdm{f©H$ `moOZoMr XmoZ df} nyU© hmoVmV. `m `moOZo_Ü`o añË`m§À`m H$m_m§gmR>r 55 cmI H$moQ>r én`o {ZYr åhUyZ amIyZ R>odÊ`mV Amco AmhoV. `mVrc XmoZ df} gÜ`m gÎmoda Agcoë`m gaH$maMr AmhoV. Ë`m_mZmZo {dMma Ho$cm Am{U {dH$mgmÀ`m Anojm ~{KVë`m Va añË`mMr H$m_o \$ma H$_r à_mUmV nyU© hmoV AmhoV, Ago cjmV `oVo. _mÌ Or H$m_o Joë`m XmoZ-VrZ dfmªnmgyZ ~§XM hmoVr Vr AmVm gwê$ Var Pmcocr AmhoV. `m{Z{_ÎmmZo H$moUmMo H$m AgoZmV nU gw_mao 11600 H$moQ>r én`o ~mOmamV `oUma AmhoV Am{U Ë`m_wio Am{W©H$ McZdcZmcm JVr {_iUma Amho.

mail editor@dainikherald.com

^º$s

Jmodm gwa[jV d g§wXahr R>odm

lr‘X² ^JdX²JrVm - 20 g§O¶ CdmM - Ed‘wº$mo öfrHo$emo JwS>mHo$eoZ ^maV goZ¶moê$^¶mo‘©Ü¶o ñWm{n¶Ëdm aWmoÎm‘‘²&&24&& ^rî‘ÐmoU à‘wIV… gd}fm§ M ‘hr{jVm‘& CdmM nmW© ní¶¡VmÝg‘doVmZ² Hw$é{Z{V&&25&& ¶oWo g§O¶ åhUVmo ho amOm Y¥Vamï´>m- Ooìhm lrH¥$îUmg Ago AO©wZ åhUmbm Voìhm lrH¥$îUmZr ˶mMm aW ^rî‘ÐmoUm§À¶m g‘moa Am{U gd© ¶moÕçm§À¶m ‘ܶ^mJr AmUyZ C^m Ho$bm Am{U lrH¥$îU åhUmbo, AO©wZm ¶m EH$Ì O‘boë¶m H$m¡adm§g nmhm. öfrHo$e åhUOo ö{fH²$- B§{жo Am{U B©e-ñdm‘r-¶mMmM AW© Á¶mZo B§{жo ñdmYrZ R>odbr Vmo. B§{ж| ñdmYrZ Agbobm nwéf Zoh‘r B§{жm§g gX²{dMmam§V Am{U gËH$‘mªVM amhmd¶mg bmdVmo. ñd^mdV… M Vr XþîH$‘mªH$S>o diV Zmhr. gËàd¥Îm bmoH$m§Zr BVHo$ bjmV R>odbo nm{hOo H$r B©œamÀ¶m gX²JwUm§MoM dU©Z ˶mÀ¶m ZmdmÀ¶m AWm©V Amho. öfrHo$e-B§{ж {dO¶r, AÀ¶wV-pñWa Am{U ÑT>, lrH¥$îU-lr qH$dm bú‘rg AmH${f©V H$aUmam Agm lr ^JdmZ AO©wZmMo gma϶ H$arV hmoVm ¶mMm AW©M AO©wZmMo ^m½¶ ’$img Ambo hmoVo Am{U ˶mMm {dO¶ g‘rn hmoVm. ¶m íbmoH$m§V AO©wZmMo dU©Z JwS>mHo$e Agohr Amho. JwS>mH$-{ZÐm B©e-ñdm‘r {ZÐoÀ¶m ñdm‘r åhUOo Pmonoda {dO¶ {‘i{dbobm AO©wZmZo ¶m nyduhr AZoH$ ¶wÕo Ho$br hmoVr. AZoH$ ¶wÕmV ˶mZo {dO¶ {‘i{dbm hmoVm. PmonoÀ¶m AmYrZ Pmbobm g¡{ZH$ ¶wÕM H$ê$$ eH$V Zmhr, ‘J {dO¶ H$gm {‘idUma? AmnUmg ‘mhrVM Amho H$r ‘Z hoM {ZÐoMo ñdm‘r Amho. ‘Z ñdmYrZ Zgob Va doir Adoir Pmn bmJy eH$Vo. ¶wÕ H$aʶmgmR>r Am{U qOH$ʶmgmR>r I§~ra Am{U gXm gVH©$ ‘ZmMr JaO AgVo. AO©wZ VgmM hmoVm åhUyZM ˶mg JwS>mHo$e Ago Zmd àmá Pmbo. - {dîUy amOmam‘ JmiH$a hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012

amOYmZr nUOrVrb [dbmo^Zr¶ ‘m§S>dr nmÌ n¶©Q>H$m§Zm ^yai KmbV AgVo. gdmªJgw§Xa Aem nUOr ehambm H$b§H$ bmJbm Amho Vmo ‘m§S>drnmÌmV Agboë¶m H°$[gZm|‘wio. Iao Va H°$[gZm|À¶m dmT>˶m H$mù¶m H$maZmå¶m§‘wio OJ^a Jmoì¶mMr ~XZm‘r hmoV Amho. H°$[gZmoÀ¶m ‘w²Úmdê$Z ¶mnyduÀ¶m H$m‘V gaH$mabm gimo H$s nimo H$ê$Z gmoS>Umao VËH$m[bZ [damoYr njZoVo $‘Zmoha nauH$a hoM gܶm ‘w»¶‘§Ìr nXmda Amê$T> Pmbobo AmhoV. ˶m‘wio Jmo‘§VH$s¶m§À¶m Amem n„{dV Pmboë¶m AmhoV. na§Vw ˶m§Zrhr H°$[gZmo àíZmda H$mZmS>moim Ho$bobm [XgyZ ¶oV Amho. nauH$am§Zr ¶mH$S>o bj Úmdo, Ago dmQ>Vo. Jmodm gw§Xa Amho, ˶mMr gw§XaVm H$m¶‘ [Q>Hy$Z R>odʶmgmR>r nwT>o Ambo nm[hOo. CÚmÀ¶m [nT>rgmR>r Jmodm gwa[jV d g§wXa R>odʶmMr O~m~Xmar à˶oH$mMr Amho, ¶mMohr ^mZ Jmo‘§VH$s¶m§Zm Agbo nm[hOo. - N>m¶m dmdiH$a, nUOr

‘amR>r {MÌnQ> dmñVdVmdmXr gd© Hw$Qw>§~r¶m§Zr EH$Ì ~gyZ nmhʶmgma»¶m ZmdrݶnyU© d dmñVdVmdmXr H$m¡Qw>§{~H$ {MÌnQ>m§Mr {Z{‘©Vr gܶm ‘amR>r {MÌnQ>g¥ï>rV$hmoV Amho ho {XbmgmXm¶H$ {MÌ Amho.

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

dZ-ê$‘ {H$MZ, ñdamÁ¶, P|S>m, XoD$i, ‘m§{Jam, JwUmOr, OmoJdm JS>çm Amnbm Jmd ~am Ago {d{dY {df¶m§Mo ^oXH$ dñVwpñWVr{Zð>> {MÌU H$aUmao {MÌnQ>, ~mbJ§Yd©, H$mH$ñne©, ZQ>a§J gmaIo öX¶ñner© {MÌnQ>, qQ>½¶m, M°pån¶Ýg gmaIo ‘wbm§Mo ^md{díd CbJSy>Z XmI{dUmè¶m {MÌnQ>m§Zr àojH$m§À¶m öX¶mV ‘mZmMo ñWmZ

XmoS>m‘mJ©añVm Iam~ XmoS>m‘mJ© ¶oWrb Am. a. Q>r. Amo Zm³¶mnmgyZ Oo‘Vo‘ EH$ {H$bmo‘rQ>a bm§~rMm añVm Zoh‘rM Iam~ AgVmo. à˶oH$ dfr© nmdgmù¶mV ¶oWo ‘moR> ‘moR>o IÈ>o nS>VmV. WmoS>ogo n°MdH©$ Ho$bo OmVo, nU EHy$U añVm Iam~M. añ˶mda gVV AdOS> dmhZm§Mr dX©i AgVo. XþMmH$s dmhZ MmbH$m§Zm Va Zoh‘r gH©$gM H$amdr bmJVo. Ord ‘wR>rV KoD$Z àdmg H$amdm bmJVmo. N>moQ>o‘moR>o AnKmV hmoVmV. Xa dfu añ˶mbm IÈ>o H$m nS>VmV hm g§emoYZmMm {df¶ AgyZ gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mÀ¶m VÁk A{^¶§Ë¶mZr nmhUr H$ê$Z ¶mda H$m¶‘ñdê$nr Cnm¶¶moOZm H$amdr. -{à¶m§H$m dm‘Z H$i§JwQ>H$a, ZmZmoS>m

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

{‘i{dbo. H$WmZH$mMr qH$dm {MÌnQ>mMr JaO ¶m g~~rImbr nwT>o YmoH$m Amho ¶mMr OmUrd {Z‘m©U H$ê$Z XoUmar hm°Q> ~m°~rMr nU CKS>r - ZmJS>r Woa§ {‘R>mMm IS>m Q>mH$ʶmMo H$m‘ H$arV AmhoV. qhXr {MÌnQ>g¥ï>rV Va ApíbbVoMm Z§JmZmM Mmby Amho. erbm H$s OdmZr, hbH$Q> OdmZr åhUV, H$m‘wH$ hmd^md H$arV, H$mhr ZQ>‘moJè¶m OdmZr ¶m CXmÎm g§H$ënZoMr {I„r CS>dV órOmVrÀ¶m {dQ>§~Zog H$maUr^yV R>aV Amho. - gw^mf n§. gmd§V XogmB©, Ho$no

X¡{ZH$ hoamëS>Mo ñdmJV {X. 20 gßQ>o§~aÀ¶m A§H$mVrb "EH$ à{Vkm Jmoì¶mgmR>r' h>o Amnbo Img g§nmXH$s¶ dmMbo. gXa g§nmXH$s¶mV X¡. hoamëS>nmer Agboë¶m ‘amR>r ^m{fH$m§À¶m ‘hmgmJamÀ¶m ‘XVrZo..." ho dm³¶ dmMë¶mZ§Va ho nÌ {bhmdogo dmQ>bo. X¡{ZH$ hoamëS> ho ‘amR>r d¥ÎmnÌ Agë¶mZo ˶mMr {Zð>m ‘amR>r ^mfoerM Agob ¶mV dmX Zgmdm. Jmoì¶mVrb ~hþVoH$ B§J«Or d¥ÎmnÌm§Zr d H$mhr ‘amR>r d¥ÎmnÌm§Zr ‘amR>rÀ¶m {hVmÀ¶m {damoYmV ^y{‘H$m KoVbr, Ago ¶mnydu KS>bobo Amho. X¡{ZH$ h¡amëS> ho d¥ÎmnÌ ‘amR>rer nyU©nUo EH${Zð> Agob Ago J¥hrV Yê$Z EH$ ‘amR>rào‘r ¶m Zm˶mZo ‘r X¡{ZH$ hoamëS>Mo ñdmJV H$aVmo. - 춧H$Q>oe Zmam¶U Hw$bH$Uu, ’$m|S>m

4

AmR>dU {g½Zb bmJbm ZgVm Va...? 91 gmbmVbm {S>g|~a ‘{hZm hmoVm. ‘r ‘w§~B© {dÚmnrR>mV àW‘ df© E‘E H$aV hmoVo. H$mhr {Xdgm§ndy uM b½Z R>abo hmoV.o AmZ§X EH$m H$m‘mgmR>r ‘w§~B©bm Ambm hmoVm. XmoZ-VrZ {Xdg amhUma hmoVm. {dÚmnrR>mVë¶m ‘¡{ÌUtZm ‘mPo b½Z R>aë¶mMo H$ië¶m‘wio {MS>dm{MS>drMo àH$ma gwê$ Pmbo hmoVo. S>m°. J§. ~. J«m‘monmܶ|Mr gyZ hmoUma åhUyZ ‘¡{ÌUtV ^mdhr ImV hmoVo. ˶mVM AmZ§X ‘w§~B©bm ¶oUma Amho, ho H$iVmM gdmªZr ˶mbm {dÚmnrR>mV ^oQ>m¶bm KoD$Z ¶oʶmg gm§{JVbo. ‘¡{ÌUtÀ¶m AmJ«hmImVa Am{U ˶mÀ¶m ~amo~a WmoS>o {’$am¶bm {‘imdo åhUyZ ‘rhr ˶mbm ‘¡{ÌUtZm ^oQ>ʶmgmR>r V¶ma Ho$bo. Xþgè¶m{Xder gH$mir Xhm dmOVm Amåhr {dÚmnrR>mV nmoMbmo. ˶m {XderÀ¶m bo³Mg©Zm ‘r AWm©VM Xm§S>r ‘mabr hmoVr. AmZ§Xbm {dÚmnrR>mMm n[aga {’$ê$Z XmIdbm. Vmoda ‘¡{ÌUrhr bo³Mg© g§ndyZ ³bmgê$‘À¶m ~mhoa Amë¶m. ˶m§À¶mer JßnmAmoiI dJ¡ao H$m¶©H«$‘ AmQ>monë¶mda Amåhr XmoKo Om¶bm {ZKmbmo. Jßnm ‘maV ‘maV nm¶r MmbV ìhrQ>r ñQ>oeZbm Ambmo. . bmoH$ëg{df¶rhr ˶mbm H$mhr JmoîQ>r gm§{JVë¶m. Vo EoHy$Z ‘bm ‘w§~B©Mr Am{U Q´>oZ godoMr IynM Mm§Jbr ‘m{hVr Amho, Ago Vmo åhUmbm. ìhrQ>rhÿZ {damaÀ¶m {XeoZo OmUmar H$moUVrhr Q´>oZ Amåhmbm MmbUma hmoVr. AJXr XmXa qH$dm ~moardbr gwÕm. ˶m‘wio Jßnm§À¶m ZmXmV g‘moa Or C^r hmoVr, ˶m Q´>oZ‘ܶo Amåhr MT>bmo. Q´>oZ gwê$ Pmbr. WmoS>çm doimZo bj AmOy~mOybm Jobo.. "AOyZ Hw$UrM H$g§ JmS>rV MT>b§ Zmhr...?' Agm {dMma ‘ZmV Ambm. H$maU XþnmaMo ~mam dmOV Ambo hmoVo. Ver JXuMr doi Zgbr Var AJXrM Hw$Ur Zmhr, Ag§ H$YrM Pmbob§ ZìhV§.. JmS>rMm doJhr ‘§X hmoVm... grQ>da ~gʶmnojm XmamV C^o amhUo W«r{b§J åhUyZ XmamVM C^o hmoVmo... nU ‘r ‘ZmVyZ Km~abo hmoVo. WmoS>çm doimZ§ S>ã¶mÀ¶m Xþgè¶m Q>moH$mbm bj Jobo, Va EH$ ‘mUyg {Xgbm.. Mbm.. Hw$UrVar n°g|Oa Amho, åhUyZ ~ao dmQ>bo.. nU ˶mÀ¶m ‘i³¶m H$nS>çmdê$Z Vmo gw{e{jV dmQ>V ZìhVm.. ˶m‘wio AmVm ˶mMrM ^rVr dmQy> bmJbr.. ˶mVM nwT>Mo ñQ>oeZ ¶oD$Zhr JmS>r Wm§~br Zmhr.. ˶m‘wio nwÝhm ‘ZmV H$mbdmH$mbd gwê$ Pmbr... Am‘À¶mVb§ ~mobU§ EoHy$Z Vmo Odi ¶oD$Z åhUmbm, "¶o JmS>r ¶mS>© ‘| OmZodmbr h¡, H$ht ê$Ho$Jr Zht&' "~mnao...! AmVm H$m¶ H$am¶M§...?' AmZ§X åhUmbm. nU ‘r Var H$m¶ gm§JUma hmoVo. ‘bmM H$m¶ H$am¶Mo Vo g‘OoZmgo Pmbo hmoVo. MyH$ ‘mPrM hmoVr. ‘r Jßnm§À¶m ZmXmV AZmCÝg‘|Q> EoH$br ZìhVr... JmS>r hiyhiy J«±Q>amoS> gmoSy>Z ‘w§~B© g|Q´>b ñQ>oeZÀ¶m Odi nmoMbr hmoVr... BV³¶mV {g½Zb bmJbm.. JmS>r Wm§~br.. Amåhr ñQ>oeZÀ¶m OdiM hmoVmo. ˶m ‘mUgmZoM {dMmabo, "Vw‘H$mo H$hm± CVaZm h¡?' ‘r åhQ>b§, "¶hm±.. ~m°å~o g|Q´>b ñQ>oeZnahr CVaZm h¡..&' Vmo åhUmbm, "JmS>r ~m°å~o g|Q>´ b Ho$ nmg ‘| hr h¡, {g½Zb h¡.. PQ> go CVa Omd.. ' Amåhr ‘mJMm nwT>Mm {dMma Z H$aVm JmS>rVyZ CS>çm ‘maë¶m.. Zer~.. ~mOyÀ¶m ê$imdê$Z JmS>r ¶oV-OmV ZìhVr.. ê$i Amobm§Sy>Z nQ>H$Z ‘moH$ù¶m OmJoV OmD$Z C^o am{hbmo..Am{U gwQ>Ho$Mm {Z:ídmg Q>mH$bm... {VWo CVaë¶mda ~mhoa OmUmam EH$ Mmoa añVm {Xgbm..Mmoa añVm åhUOo..{VH$sQ> Z H$mT>Vm JmS>rV MT>Umè¶m ’w$H$Q>çm§Mm Vmo añVm hmoVm.. {VWyZ ßb°Q>’$m°‘©da ¶oVmZm ‘r ˶mnydu AZoH$m§Zm JmS>rVyZ nm{hbo hmoVo. nU ˶m añ˶mMm dmna H$aʶmMr doi ‘m¶mda H$Yr Ambr ZìhVr. WmoS>o Mmbë¶mda nm¶è¶m bmJë¶m.. nm¶è¶m MTy>Z da Ambmo Va Amåhr ‘w§~B© g|Q´>b ñQ>oeZÀ¶m àdoeÛmamOdiM Agë¶mMo {Xgbo...Am{U EH$XmMm Ord ^m§S>çmV nS>bm...AOyZhr bmoH$b Q´>oZ àdmgmMm {df¶ {ZKmbm H$s hm àg§J AmR>dVmo... {g½Zb bmJbm ZgVm Va... H$m¶ Pmb§ AgV§..? Hw$Umg R>mD$H$...!!

- Anydm© J«m‘monmܶo

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


25goa5_Layout 1 24-09-2012 PM 11:34 Page 1

5

JUoe Xe©Z

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012

JOmZZm lr JUam¶m...! ‘m§Ðo ¶oWrb VwH$mam‘ eoQ>‘m§ÐoH$a ¶m§Zr nyObobr ltMr ‘yVu.

noS>Uo gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMm JUoe OÝ‘ XoImdm. Xþgè¶m N>m¶m{MÌmV a§JZmW ‘oWa ¶m§Zr nyObobr JUoe ‘yVu.

({dZmoX ‘oWa)

dminB© ZdmoX¶ {dÚmb¶mV ¶§Xm àW‘M ltÀ¶m ‘yVuMo nyOZ H$aʶmV Ambo. AmaVr àg§Jr CnpñWV {dÚmWu d {ejH$ d¥§X.

(d¡^d ’$moQ>mo)

H$madma ~mOma ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoe ‘§S>imMr lr ‘yVu.

{S>Mmobr h[aOZdmS>m ~mS>} ¶oWrb JOmZZ nadma Hw$Qw>§{~¶m§Zr nyObobr ltMr ‘yVu.

XmoS>m‘mJ© nmo{bg ñWmZH$mV nyOʶmV Ambobr ltMr ‘yVu. (VwierXmg ZmB©H$)

{S>Mmobr ¶oWrb gw^mf ^§S>mar Hw$Qw>§{~¶m§Zr nyObobr ltMr ‘yVu.


25goa6_Layout 1 24-09-2012 20:46 Page 1

Jmodm ³bmgr’$mB©S> $ > OmJm CnbãY

{d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 10,000, 11000, 12000, 15000., ’${ZMa¶w³V 2 > 14000, ~oS>ê$‘, $hm°b, {H$MZ 12000, > 16000, 18000, 20000. $˶m{edm¶ >$ 3/4 2 ~o$S>ê$‘, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, ’${ZMa¶w$º$ âb°Q> nUOr, >$ {‘am‘ma, XmoZ$ mnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr $ ^mJmV CnbãY. > $ g§nH©$$ - Jmo$ dm àm°n$Q>u S>o> ìhbng© 9271293185. $ $ > . ----------------------’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ, $ ObVaU Vbmd, {gŠ`w> [aQ>r,> bhmZ ‘wbm§gmR>r JmS>©Z Agbobo AnmQ>©‘o§Q> ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ > >$ $ …$ 9665379706 > -----------------------KmoJi,> ‘S>J> md ¶oWo Mm§J> ë¶m> > gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO $2 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>©‘|Q> CnbãY. ³b~hmCg, ObVaU Vbmd ¶m§gh dmVmZwHy$bZ > ì¶dñWm, {H$MZ H°${~ZoQ> AmXr gw>{dYm§gh.$g§nH©$ 9823012409 >$ $ > > (grE‘) -----------------------$ 65> ‘mS>ob, ${Wdr ¶oWo J«rZ ìøy$ H$m°bZrV $ Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarb dZ ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ 9158997719 (EHo$Eg) > $ -----------------------> >$ >OmJm > hdr $ $ ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, ~mUmdbr n[agamV H§$nZr Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, {dZm’${Z©Ma¶wº$ 1/2/3 âb°Q VmËH$mi hdo> V. §H$m°$ pÝQ>Z|Q>b [a¶b$ $BñQ>oQ>, $ 952746241, 9236195911. (EEZgr) > > $ $ ----------------------$ $ $ Á¶mo{Vf, $ > ’|> $J‹ewB©, dmñVy> > AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§Zr ÌñV AmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$ g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào$ ‘, {ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb ZgUo AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«$ñV AmhmVµµ? ¶m gd© g‘ñ¶m§da $ ‘r$ Vwåhmbm$ $AënmdYrV Vmo$S>Jm H$mTy>Z $ n§. XoV>mo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao n§H> $O$ > e‘m©. 09878234791 9¥09478655529 (EZS>r) > $ > -----------------------$ H$ g‘ñ¶m§da Amnë¶m OrdZmVrb AZo d¡{$XH$ IJmob{dÚoÛmao VmoS>Jm H$mTy>. > ZmoH$ar, ‘yb C{eam {ddmh, ì¶dgm¶, ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, AmOmanU, H$mbgn©, ‘m§J{bH$, {nV¥X$ mof, ZdJ«h, > dmñVy$em§Vr. Amåhr nyOm, > AZwð$ >mZ, $ ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. Amåhr g§JUH$s¶ n{ÌH$mhr ~ZdyZ$ XoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf $ , 9665251097. H|$ $Ð, 9665690469 > (Am¶EZSr) $ $ -----------------------$ Vw‘À¶m gwdU©$ nXH$ {dOoVo {‘¶m Abr ^mB© $ g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV. Ho$di 21 gd© Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, derH$aU, H$mir OmXÿ AmXr$ g‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘À¶m {dídmgmbm Amåhr VS>m $OmD$ XoV $ $ g§nH©$ $ Zmhr, ¶mMr ImÌr ~miJm. $ $ 09718431492. (S>ãë¶y EZ) > > -----------------------> $ $ AW© Am{U> ì¶dgm¶ H$moUVohr dmhZ IaoXrgmR>r AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§À¶m AmYmao {dÎmgmø CnbãY. ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O©> EH$m {XdgmV > > {‘iob. g§nH©$ 992371580, 8805917681 $ (~rEgEZ) $ $ -----------------------nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 ImOJr bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§nH©$ $ … > 9623852334. $ (grE‘). -----------------------$ $ ì¶dgm¶ CnbãY $ $ ao{’«$OaoQ>a, S>rn ’«$sOg©, dm°qH$J Hy$bg©À¶m XþéñVrgmR>r VgoM pñnëQ> EAaH§ $ ${S>eZg© ~gdyZ XoD$. g§nH©> $ gmB©amO ao{’«$OaoeZ, EAaH§ $ ${S>eqZJ, ZmB©H$dmS>mo, H$i§JwQ>, ’$moZ 8805839485.$ (EHo> $Eg) $ $ -----------------------Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$m A‘o[aH$Z $ H§$nZrbm VmËH$mi AY©doi, nyU©doi Amdí¶H$Vm. AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. H$moUmbmhr> H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. $g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. nmgnmoQ>©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z {‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© > à{H«$ $¶m >nmoV©wJmb‘Yy Z$ H$ê$Z {‘io$b. > 8390701197.> g§$ nH©$ http//www.vwfraser.com/ $ > $(~rHo$Eg)$ $ $ > -----------------------> X¡Z§{$XZ, H$m¶Xo$ era> H$ma ^mS>o$ gw{dYm. ‘m{gH$ qH$dm dm{f©$ H$ VÎdmda H$ma ^mS>çmZo {‘iob. MmbH$hr {‘iVrb. {ddmhmgmR>r ${deof$ gO{dbo $ ë¶m H$mahr $ CnbãY. g§n$ H©$ 9823966474, $ 9421300462 (grE‘) $ $ -----------------------$ $ $ $ >

$

$

Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr XþéñVr H$ê$Z XoVmo. ˶mV Amåhr VÁk AmhmoV. g§nyU© Jmoì¶mV godm {‘iob. g§nH©$ 8806061787, 0832-3205554 (Eg¶y > ) > $ -----------------------$ > Vw$ åhr Vw$ ‘Mo ñd¶§nmH$Ka$ gOdy BpÀN>Vm. > Am‘À¶mda $ Vo gmondm.> Amåhr ñd¶§ > nmH$KamMr gOmdQ> gw§Xaar˶m H$aVmo. Vohr Vw‘À¶m {Iembm nadS>ob Aem XamV. (g§nH©$ - 9326467577) -----------------------> > $ > >$ A‘o[aH$Z > H§$nZrV H$m‘ > {‘idm. $ J¥{hUr, ZmoH$aXma, > > {dÚmWu > H$moUmbmhr g§>Yr. ^anya H$‘{dʶmMr g§Yr. à{ejUmMr $ gw{dYm $ Amho. g§nH©$ E{bem 922644249, 9326115949. -----------------------nmoV©wJrO amï´>r¶Ëd EH$ Vo VrZ $ > $ $ Vw$ ‘À¶m Owݶm ‘{hݶm§V {‘idm. H$mJXnÌmMr à{H«$¶m AS>br Agob Va Vrhr$ nyU© H$ê$Z XoD$. $ A°$ Q>oQ>ñQ>oeZ, pìhgm$ {‘idyZ XoD$. VgoM nmoV©wJmb‘ܶo {d‘mZVimdê$Z dmhVyH$ gw{$dYmhr {‘iob. H$mVm©Amo {X {gXmXmo VgoM $ Q>©Mo H$m‘ $ H$ê$Z > {‘iob. g§nH©$ nmgnmo ’«°$Ýg‘$ å¶w$ am{g¶mo $dmP 0832 $ > $ (doi 2550257, 9627430238 > gH$mir 8.30 Vo Xþnmar 1.30 Am{U$ Xþnmar 3.30 Vo gm¶§$ . 7. R>mUm, Hw$Ç>mir, Jmodm. (Am¶EZS>r)

qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘moa, nUOr. XÿaÜdZr 0832 - 2431014, 9764234786, 976565781, 83, 85. (www.bidindia.com) (S>rE) $ -----------------------> Xhmdr, $ ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r. Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘. Eñgr, ~r~rE, ~rgrE, $E‘~rE,> E‘grE AmXr Aä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo àdoe ¿¶m. Aä¶mgH«$‘ nyU© hmoVmM A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶ A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, 2726715. Eg. Oo. gr. $ 2733895, 2733897 (S>rE). $ > > $ -----------------------Vw‘Mr AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$m qH$dm > {n¶mZmo, $H$s ~moS>©da dmO{dʶmg$ {eH$m. {eH$dUr CnbãY. g§nH©$ ~m°ñ$ H$mo > (grAmo > EZ) > 9209141911. -----------------------dmñH$moV ‘mo’$V Z{gªJ à{ejU. g§nH©$ > (EgEZ) $ $ 9422971157 $ > $ -----------------------$ Ýd¶Z $ a°ån$ hmVmiUr, {d‘mZVi H$m¶m© AmXr à{ejU ZdrZ ~°M EH$ gßQ>|~anmgyZ gwê$. Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, àdoemgmR>r g§nH©$ Q´>oS> qdJ BpÝñQ>Q>çyQ>. B§Q>aZ°eZb> EAa ‘°Z$ oO‘|Q>. nUOr 2228378, ‘S>Jmd 8605599420> t i m p a n a j i m @ y$ a h o o . c o m , www.timeindia.com/onlinetraveledu.com (Am¶EZQ>r)

-----------------------AmJadmb n°H$g©> A±S> ‘yìhg© {b. 1987 $ $ Z Aìdb XOm©Mr AmKmS>rMr H§$nZr. nmgy VUmd‘wº$ {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 -$ 6001500, 9326101181. (EZS>r) ------------------------

CnbãY $

>

XþMmH$sMo$ ñnoAanmQ>© d B§>OrZ Am°B©b {dH$Uo Amho. g§nH©$ … 8421766007. $ > B‘ob …angels.goa66@yahoo.com $ (~rEgEZ) $ $ $ ----------------------$ -ZdrZ Agboë¶m Xmo$Z 32 B§Mr EbgrS>r$ , XmoZ ßbog ñQ>oeZ. gmo~V $ . g§nH©$ … grS>r ‘mo’$V {dH$UoLAmho 9689426339, 9765395391. (E‘grS>r) > $ ----------------------$ $ > H$ÝgbQ> $$ $ Ýgr> > > $ å¶wQ>oeZ, $nm{Q>©eZ, $ ‘mb‘ÎmoÀ¶m H$mJXnÌm§$Mr N>mZZr, VgoM ‘mb‘ÎmoMr nmhUr,> H$mJXnÌm§ $ $ M$r Zm|XUr, Vw‘À¶m$ O‘rZOw ‘ë¶mMr d ‘mb‘ÎmoÀ¶m $ ì¶dhmam§gmR>rÀ¶m godm CnbãY. g§nH©$ - $ VwH$mam‘ 8888890279. $> www.servicegoa.com > > ----------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo $ > {dXoer (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr H$m‘o. ‘wXVrno > jm $OmñV {Xdg ${Zdmg,> nmgnmo > Q>© $hadbm¶, > ‘m¶Xoer OmʶmMr nadmZJr {‘idm¶Mr¶, A{Zdmgr ^maVr¶m§À¶m (EZAmaAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMr g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë¶ynÌ d ‘mb‘Îmo $ g§~§YrMr > H$m‘o ¶mgmR>r 9158011412 (grAmo $ $ EZ). -----------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZwgma nmM dfmªn¶ªV pìhgm ‘wXV dmT>, pìhgm àH$mamV ~Xb, ‘wXVrZ§VaMm {Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m {‘i{dUo > B˶mXr> H$m‘m§gmR>r g§nH© > $ $ L 9823023446, $ 9637169333, 9 1 5 8 6 6 3 1 7 3 . visasolutionsgoa@yahoo.in. > wwwvisasolutionsgoa.in (EEZgr) ------------------------

$ e¡j{UH$ > H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$J > > E‘.gr.Eg.B© . grgrEZE, grgrEZnr $Aä¶mgH«$‘ > ‘m¶H«$mogm°âQ>, $ grAm¶EggrAmo narjm H|$Ð, Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>Jmd Am{U > $ nUOr 9960166606 $ -----------------------¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ XÿañW $ {ej‹U, E‘~rE, E‘grE, E‘EgS>ãë¶y , ~rgrE,$ ~r~rE, $~r. H$m°‘, E‘ E (gd© > E‘. Eñgr {df¶), ~r. E µ(gd© {df¶), µ(gd© {df¶), ~r Eñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOr BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ {S>ñQ>§Q> $ > ‘Obm, $ > E EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam > $ >

$ >> > $ > >> -----------------------> Xhmdr, AH$amdr, ~mamdr AmR>d$ r, Zddr, > {Z¶{‘V $ (Jmodm ~moS>©)$ ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m $ d¡¶{º$H$ {eH$dUr qH$dm Kar {eH$dUr, ¶oD$Z {eH$dUr. gH$mir, Xþnmar qH$dm g§Ü¶mH$mir Vw‘À¶m gmo¶rÀ¶m doir > (S>rE) CnbãY. g§nH©$ 8390976084 -----------------------$ {ddmh{df¶H$ $ h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm > {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. qhXÿ§gmR>r$ OmoS>rXma g§nH©$ gmYm $ qH$dm EgE‘Eg H$am. $ r. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR> $ $ > > happymarriagebureau.com > $ $ Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. -----------------------> OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§$ Mr ‘m{hVr $ CnbãY. do~gmBQ>da$ Zm|XUr H$am. w peopletable.com g§nH©$ 9049350366 (~rEg) -----------------------$ $ > ‘mb‘Îmm $ > CnbãY $ > > $ >> >> > g‘w > Ð{H$Zmµè¶mbJV, gw§Xa > OmJoVrb {dH«$sgmR>r XþH$mZ > CnbãY - qgJb hmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38 bmI én¶o. g§nH©$ 9921411469, 9921687920 (EEZgr) > -----------------------> $ Zmdobr ¶o> Wrb ñH$moS>m > emoê$‘ Odi añ˶mbJV 25$ $ Mm¡ag‘rQ>aMo $ $ $ XþH$mZ ^mS>çmZo CnbãY. 9763390085. $ $ $ $ (grEgQ> $ r) -----------------------$ > S>~b hmB©Q>Mo XþH$mZ ^mS>çmZo CnbãY. ãboqgJ H$m°åßbo³g, S>m°{‘ZmoO {nÂPm, ‘S>Jmd. g§nH©$ 8007711785. $ -----------------------‘S>JmdmV 85 Mm¡ag‘rQ>aMr VrZ$ XþH$mZo $ $ CnbãY. Vi‘Oë¶mda, ^mS>çmZo añ˶mbJVÀ¶m OmJoV. emo ê$‘, H§$nݶm,> ~±H$o gmR>$ r Cn¶¶wº$. g§$nH©$ 9823880813

OmJm hdr $ Jmodm doëhm qH$dm AmJer n[agamV 300 $ $Q>m¶Q>b $ Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAa > > > Agbobm ßbm°Q> hdm Amho. $ $ g§nH©$$ 9158207608, > > 9921580104 -----------------------$ ì¶mdgm{¶H$ AmñWmnZo, {Zdmgr àH$ën, eoVr Am{U Am¡Úmo{JH$ AmñWmnZm§gmR>r > $ hdr Jmoì¶mV H$moU˶mhr AmH$mamMr OmJm > Amho. g§nH©$ 8308196113 ìhr. S>ãë¶y ’«°$g>a $ [a¶b BñQ>oQ$>. www.vwfraser.com (~rHo$Eg) ------------------------

nm{hOoV $ Mmby $ qH$dm > $ ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>>a nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg> -200 $ én¶m§Zr KoD$. 200, grnr¶y $ Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. (Am¶EZS>r). -----------------------$ > b H$ma, $ ~moboamo, ‘{h§Ðm nrH$-An, {S>Po > ³dmbrg, Vdoam, {‘ZrQ´>H$, bob±S> Q>r$ßna > nm{hOoV. Amnë¶m Zmdo JmS>rMo JmS>çm Ama.gr.> ~wH$ Agboë¶m§Zr ^oQ>m g§nH©$ 8551085888 -----------------------> > $ > Iam~ Pmbo $ bo ‘m°{ZQ> > a - 500 é. ¶yn> rEg-200,$ grnr¶y-200 én¶m§Zr VgoM Egr, ñHy$Q>a, BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZao > Q>a {dH$V KoD$. > Jmoì¶mV Hw$$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … > 8805495115. $ $ -----------------------$ > $ $ Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … $ 9764717918. > > > -----------------------> $

6 ‘§Jidma 25 gßQ>|~a 2012

ZmoH$ar {df¶H$ KmoJi - ‘S>Jmd ¶oWo 15 dfmªnmgyZ à{gÕ Agboë¶m H§$nZrV Am°{’$g H$m‘mgmR>r 18 Vo 28 d¶moJQ>mVrb ‘wbo $ $ nm{hOoV. ‘{hZm nJma 6500 Vo 12000. $ > g§nH©$ … 8975732134, $ $ 8378012544. {bMrg ñnm $ Am{U gbyZgmR>r bo> {S>O ã¶w Q >r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa nm{hOo $ > > >. g§nH©$ … 7507832024 $ -----------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm ’$moZ KoʶmgmR>r d Amnë¶m CËnmXZm§Mr ‘m{hVr bmoH$m§Zm XoʶmgmR>r nmÌ C‘oXdmam§Mr Amdí¶H$Vm $ $ > Amho. B§J«Or Am{U > qhXrda à^wËd Agmdo. g§JUH$ Am{U B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. $ C‘oXdma {H$‘mZ $ > 12 dr CÎmrU© Agmdm. H$m‘mMr do>i gH$mir 10 Vo gm¶§H$mir 7. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV > nH©$ gmYmdm. 8421928485 da g§ gmo~V H$mJXnÌm§À¶m àVr d XmoZ $> > > N>m¶m{MÌo AmUmdrV. > $ $ $> ----------------------$ Jmo‘§VH$s¶, H$m°pÝQ>Z|Q>b Hy$H$, XoI^mb n¶©dojH$, Bbop³Q´>eZ, Egr ‘oH°${ZH$, nXdrYa$ à{ejUmWu, H$m¶m©b¶ à‘wI, ì¶dñWmnH$ VgoM H$bm XmbZ {dH«> $s > A{YH$mar Bìh| > $ Q> $ H$mo Am°{S>©Z$oQ>aMr > Amdí¶H$Vm Amho. g§nH©$ nUOr‘ $ BZ, ‘im, ’$m|VmBÝhmg, nUOr, 9823068136, 2228136.

$

panjiminn@bsnl.in

$

-----------------------EH$m ImgJr> H§$nZrbm AZw^dr, ~r. $ $ H$m° $ ‘ nXdrYa > AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm > Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile 842198485 da g§nH©$ $ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m> àVr> d XmoZ> N>m¶m{MÌo Amdí¶H$. > $ -----------------------nmQ>$ © Q>mB©‘, ’w$b$ Q>mB©‘ ‘w$ bo Am{U ‘wb> r $ nm{hOoV. AZw^d d nmÌVoMr Amdí¶H$Vm Zmhr. g§> nH©$ - Mm§Xÿ ’$m‘©gr, ‘mH}$$Q>, nUOr, 9420818776. -----------------------$ > > $ H$i§JwQ> ~rM $ ¶oWrb hm°Q>obgmR>r doQ>a, B§${S>¶Z Hw$H$ d $[agoßeZ{ZñQ> nm{hOo $ V. g§nH©$ … 9822334749, 9822168680. $ ---------------------$ dmJmVy a ¶oWo df©^a gwê$ AgUmè¶m > aoñQ>m°a§Q>gmR>r AZw^dr doQ>a, {S>edm°ea, H°$ßQ>Z VmËH$mi nm{hOoV. AmH$f©H$ nJma, $ OodU$ d >amhʶmMr > $ $ ì¶dñWm. g§nH©$ … $9850555540. > $ $ ----------------------$ H$mobdm ¶o$Wo gm’$g’$mB© $ H$aʶmgmR>r $ ~mB© $nm{hOo. Mm§>Jbm$ nJma. >g§n>H©$ … 8805515681. $ $ ----------------------$ AZw^dr Hw$H$ nm{hOo. åhmngm ¶oWrb Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f©H$ nJma. g§nH©$ … 9850754315, 6450149. ----------------------$ $ $ $ >> $ gmoZr, noZmgmoZrH$, g°‘gmoZmB©Q> H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh $ (nwéf) ‘S>Jmd$ Am{U nUOr emoê$‘gmR> > r nm{hOo. ‘wb$mIVrgmR>r gmoZr emoê$‘, J«og MM©, ‘S>Jmd ¶oWo à˶j ^oQ>mdo. g§nH©$ … 9822121228. -----------------------> > > > > JmodZ Am{U Mm¶ZrO > $ $ Hw$H$ nm{hOo $ . AmH$f©H$ nJma, amhUo d Oo$dUmMr gmo¶. g§nH©$ … 9822158550. ----------------------> > $ > H§$nZr‘ܶo hoëna, n°qH$J‘ܶo $ H$m‘ H$aʶmgmR>r 18 $ $ Vo 29 $df} > d¶moJQ>mVrb ‘wbr- ‘wbJo nm{hOoV. {ejU 8 Vo 15 dr $ > . ‘{hZm nJma> 7500 > > Vo Agmdo > $$ > 9500. $ amhʶmMr Am{U OodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. 8554053158, $ 7350875297. > > > > > -------------------$ > $ $ $ EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. H$m°‘ nXdrYa $ AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV $ $ $ $da g§nH©> $ @mobile 842198485 $Z gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d Xmo N>m¶m{MÌo Amdí¶H$. -----------------------$$ $ $ Amamo½¶ gw{dYm $ gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m, $ gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da> $ º$ H$m° > Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. $> Cn¶w Jmoì¶mV ¶m > Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>r $ hdo > V. g§nH©$ 9867249859, > àMmaH$ $ > 902060720. > $ -----------------------h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z Xo$ U$mar g§ñWm. g§n$H©$ $gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. $ happymarriagebureau.com

Zm|$ XUr ewëH$ 100 én¶o. $ -----------------------$ $ {ddmho> ÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór OJ^amVrb nwéfm§M>r ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. w peopletable.com g§nH©$ 9049350366 (~rEg) -----------------------Iwf$I~a ,IwfI~a ,IwfI~a $ > $

EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§Zm ¶mo½¶ CnMma Am[U ImÌrera Cnm¶.Am¶wdX} rH$ Am¡fYr d CnMma nÜXVrZo Am‘À¶mH$S>o n¶m©¶ CnbãY Amho.ê$½Um§Zm g§nH$m©gmR>r S>m°.ehm .‘mo~mB©b 9922535437,(grE‘). -----------------------[d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z Am[U Zì¶m nÜXVrZo CnMma Ho$bo OmVmV.[b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr.‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. WoQ> g§nH©$ gmYʶmgmR>r -Am¶wd}X [³b[ZH$ ,dmS>o-dmñH$mo.‘mo~mB©b7798103591.(EgEZ). Anwè¶m OmJo‘wio ‘wbm§Zm ìham§S>çmVrb Agwa{jV OmJoda ~gmdo bmJV Amho. -----------------------[d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr.‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ gmYʶmgmR>r -VwHy$ [³b[ZH$ ,[gZo [dem§V Odi ,‘S>Jmd .‘mo~mB©b-9822155821(S>rE). -----------------------b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr.OwZmQ> ‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ drO Am{U nmUr OmoS>UrÀ¶m àVrjoV Agbobr A§JUdmS>rMr B‘maV. ’$m|S>m [³b[ZH$ ,H°$’o$ ^mogbo Odi ,‘mbr‘-~oVr. Anm±B©Q> KodyZM ¶ o U o . ‘ m o ~ m B © b 9881889650,9673094890(Eg¶y) $ > $ > $ $ > -----------------------> $ $ > $ $

$ >

H$moUVrhr g‘ñ¶m Agmo ¶mda ImÌr[ea BbmO .d¶¡º$sH$ g‘ñ¶ooda ‘mJ©Xe©Z d g‘wnXoeZ .OrdZmV Ambobo AZoH$ g§H$Q>o ˶mda ‘mV H$aʶmgmR>r .CÚmoJ ì¶dgm¶mV ^a^amQ>r AmUʶmgmR>r VgoM ào‘àH$aUmVhr ¶e [‘imdm,Amnbo g§nyU© $ > d g‘mYmZ $ [‘i[dµÊ¶mgmR>r e§H$m [ZagZ g§nH©$ H$am.lr gmB©~m~m$ $ Á¶mo[Vf $ oë‘Z .E‘.~r.Omo$ er.Ka .H«$‘m§H$-48,6.S> $ ~mB©b $H«$‘m§H$hm°Q>ob‘mJo,nUOr.‘mo > > 9890259227(~r.Eg.) -----------------------gd© àH$maÀ¶m [M§Vm‘wº$rgmR>r AmOM g§nH©$ H$am.Ho$di 3 Vmgm§‘ܶo ’$aH$ OmUdob. CÚmoJ ,ì¶dgm¶ ,ào‘ àH$aµU AmXt‘ܶo ¶e [‘i[dʶmgmR>r ’$moZ H$am.~m~m amoeZ ~§Jmbr09582870389.(EgS>r). -----------------------$ > H$moU˶mhr g‘ñ¶m§da$ ImÌr[ea BbmO $ .d¶¡º$sH$ g‘ñ¶ooda> ‘mJ©Xe©Z $ d $ nXoeZ .OrdZmV Ambobo AZoH$ g§H$Q>> o g‘w ˶mda ‘mV H$aʶmgmR>r $ .Img ‘[hbm§À¶m g‘ñ¶m ,[ejU CÚmo$ J> $ $ $ ^a^amQ>r AmUʶmgmR> > > ì¶dgm¶mV r VgoM $ ào‘àH$aUmVhr ¶e [‘imdm,Amnbo g§nyU© $ e§H$m [ZagZ d g‘mYmZ [‘i[dµÊ¶mgmR>r > $ d à˶oH$ g‘ñ¶m OmUyZ KoʶmgmR>r $ .g§n$H©$ .~m~m $ Jwê$emZOr,09458200724,07895731 $ > 018(S> $ $ ãë¶y EZ)$ > > -----------------------> $ H$moU$ ˶mhr g‘ñ¶m§da$ ImÌr[ea BbmO .d¶¡ $ º$sH$ g‘ñ¶ooda ‘mJ©Xe©Z d g‘wnXoeZ .OrdZmV Ambob$ o AZoH$ g§H$Q>o ˶mda$ ‘mV$ H$aʶmgmR>r$ .Img ‘[hbm§À¶m g‘ñ¶m > ,[ejU CÚmoJ $ ì¶dgm¶mV ^a^amQ>r AmUʶmgmR> r VgoM $ ào‘àH$aUmVhr ¶e [‘imdm,Amnbo g§nyU© $ d g‘mYmZ [‘i[dµÊ¶mgmR> $ r e§H$m [ZagZ $ $ .g§nH©$ PmH$ra,‘mo> .~m~m 09582844245(Eg. EZ). $ ------------------------

$

^mS>çmZo XoUo ‘S>JmdmV, AmHo$ ,’$mVmoS>m© ,~moS>m© ,Zmdobr ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 1~rEMHo$ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho.¶m~m~V g§nH©$ gmYʶmgmR>r-H$m°ÝQ>rZ|Q>b [a¶b BñQ>oQ> $ > ,‘mo~mB©$ b-9527463241(EEZgr) $ H$mobdm ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 3~oS>ê$‘ $ ,nyU© $’$[Z©Ma¶w$ º$ Egr âb°Q> ^mS>ç$ mZo Xo$ U$o Amho. g§nH©$ gmYʶmgmR> $ r,‘mo~mB©b-9860747952.(~rEgEZ $ $) -----------------------$ $ $ T>dir-’$m|S>m ¶m ^mJmV gd© $ $ º$ 2~rEMHo$ ,‘w»¶ añ˶mda gmo¶tZr¶w > $ XoUo Amho $ . g§nH©$ âb°Q> $ ^mS>çmZo $ bgmYʶmgmR>r-,~«$ moH$a ,‘mo~mB© $9423884800.(~rEgEZ $ ). > -----------------------$ > $ $

gm¢X¶© àgmYZo

>$ gwIdñVy $ór nwéfm§$À¶m$ god$ogmR>r à{gÕ $ {b{Mg ñnm A±S> gby> ZgmR>r ‘{hbm gm¡§X¶©VÁk Am{U ‘gmO H$aUmè¶m {ó¶m§ $ M$ r Amdí¶H$Vm Amho. g§nH©$ 75078322024 -----------------------$ > $ ór-$ nwéfm§gmR>r Am¶wd©o{XH$,> dZm¡fYr¶wº$ Amam‘Xm¶r ‘gmOmMr gw{dYm. {deof gdbV. EH$m ‘gmOÀ¶m {H$‘VrV Xþgam ‘gmO ‘mo’$V. g§nH©$ … 8605592019 $ $ $ $ $

$

({edmZr ’$moQ>mo)

({edmZr ’$moQ>mo)

H$modù¶m ‘wbm§À¶m OrdZmer Ioi $ $

Á¶mo[Vf

>

$

$

$

$

$

$

$

{Xbo Zgë¶mZo ˶m A§JUdmS>rMo ñWbm§Va Pmbo Zmhr. ‘mÌ,$ gܶm $ > Á¶m ^mS>$çmÀ¶m Imob$rV A§JUdmS>r MmbVo Vr$ OmJm $ ñd¶§nmH$J¥h, ^m§S>ma J¥h d ‘wbm§Zm ~gʶmgmR>r Anwar Va AmhoM, nU ˶mnojm H$modù¶m ‘wbm§gmR>r> {VVH$sM Agwa{jV Amho. VoWo EH$mM Imo$ brV > ñd¶§nmH$, H$m¶m© $ b¶rZ g‘mZ, VgoM ‘wbo d ‘mVm§ $ gmR>r Xo Ê ¶mV ¶o U mao H$S> Y mݶ gmR> d y Z R> o d bo Amho . ˶mMà‘mUo $ $ $ > $ ñd¶§nmH$ H$aʶmgmR>r dmnaʶmV ¶oUmam J°g {gqcS>a d hm|S>m, {X. 24 (dmVm©ha) … gaH$ma EH$m ~mOyZo J«m‘rU eoJS>r ˶mM ImobrV Amho. ˶m‘wio ¶oWrb H$‘©Mmè¶m§Zm ^mJmV {ejUmMm nm¶m ‘O~yV H$aʶmg à¶ËZ H$arV Amho. ZmB©bmOmñVd N>moQ>çm ‘wbm§Zm, Agwa{jV O{‘Zrda ˶mgmR>r A§JUdmS>rgma»¶m H|$ÐmÀ¶m Mm§Jë¶m XOm©À¶m ßbmñQ>rH$ AmÀN>mXZ KmbyZ ˶m KamÀ¶m ìham§S>çmV gw{dYm nwa{dʶmgmR>r bmImo én¶o IMy©Z ZdrZ B‘maVr ~g{dʶmMr nmir ¶oV Amho. ~m§YVo. na§Vw ˶m B‘maVrgmR>r bmJUmè¶m drO, nmUr ¶m{df¶r dminB©V>rb ~mb d ‘{hbm {dH$mg ¶mgma»¶m gmo¶r CnbãY H$ê$Z Xoʶmg gaH$maMr {Xa§JmB© H$m¶m©b¶mV ^oQ> {Xbr AgVm A{YH$mar$ [‘iy eH$bo $ ZmhrV. $ hmoV AgVo. ¶mMo à˶j CXmhaUM åhUOo hm|S>m ^mJmV ˶m‘wio CnpñWV H$‘©Mmè¶m§Zm ¶m~m~V {dMmaUm Ho$br$ $ ^wB©nmb d {ngwb} ^mJmV em§VrZJa ¶oWo ~m§Yboë¶m AgVm, ˶m§Zr gXa B‘maV hr gmYZgw${dYm> ‘§S>imV’}$ A§JUdmS>çm dmnam{dZm nSy>Z Agë¶mZo Anwè¶m gw{dYm§‘wio ~m§YʶmV Ambr AgyZ$ ˶m§ $ À¶mH$Sy>Z AÚmn drO d nmUr > H$modù¶m ~mbH$m§Mr hoigm§S> hmoV Agë¶mMo {MÌ ñnîQ> XoʶmMo H$m‘ nyU© Pmbo > $ Zgë¶mZo ˶m A§JUdmS>çm {XgV Amho. dmnaʶmV ¶oV Zmhr, Ago gm§{JVbo $ . `mdê$Z > $ ‘mÌ$ ñnîQ> ¶mg§~§Yr ^wB©nmb YZJadmS>m ¶oWo Agboë¶m {XgVo H$s, amÁ¶mV àemgZ J{V‘mZ Pmë¶mMo ‘§Ìr ‘hmoX¶$ A§JUdmS>r H|$ÐmV ^oQ> {Xbr AgVm, ^mS>çm§À¶m ImobrV gm§JV AgVmZm IwÔ gaH$mar ‘mbH$sÀ¶m $ $ B‘maVrV drO MmbUmè¶m ¶m A§JUdmS>rMr OmJm Anwar d Agwa{jV d nmʶmgma»¶m ‘yc^yV gw{dYm nwa{dʶmg EH$> Vo XrS> Agë¶mZo ¶oWrb gaH$mar àmW{‘H$ emioÀ¶m OmJoV df} bmJV AgVrb Va ‘J$ gm‘mݶ OZVoMo H$m¶? Agm A§JUdmS>rMr B‘maV ~m§YyZ gw‘mao XrS> dfmªnmgyZ V¶ma àíZ ¶oWrb ZmJ[aH$m§V $ {Z‘m© > U Pmbm > $ $ $ $ Amho. na§Vw ˶m B‘maVrV AÚmn drO d nmUr H$Zo³ímZ Amho. > $ > $ > > $ $ $ $ > $ $ $ $ > $ $ > $ $ $ > > $ $ $ $ $ $ > > > > $ > > > > $ $ {S>Mmobr, {X.$ 23 (à{V{ZYr) … {S>Mmobr gaH$mar H$‘© $ M$ mar ZmB©H$,$ {ZYr na~, Hw$bmgmoo Á¶w{dZb {dëQ>Z, g§n$Xm KmS>r, ghH$mar nVg§ñWoMr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ZwH$VrM Pmbr. Xrár ZmB©H$ $¶m g^mgXm§À¶m JwUd§V ‘w$bm§>Mm nmhþʶm§À¶m hñVo ¶oWrb {ham~mB© Pm§Q>ço ‘o‘mo[a¶b hm°b‘ܶo hr g^m Ko> ʶmV > gËH$ma H$aʶmV Ambm. VgoM g§ñWoÀ¶m$ {Zd¥Îm g^mgXm§Mm Ambr hmo$Vr. ¶mdo>ir Jmodm amÁ¶ ghH$mar ~±Ho$Mo g§M$ mbH$ emb, lrµ’$i XoD$Z gËH$ma H$aʶmV Ambm. > $ XÎmm̶ $ So >H$ $a ¶m§Zr g§ñWoÀ¶m H$m‘H$mOmMr $ $ ZmB©H$,$ A{gñQ> > §‹S> lr. > hiU©H$a, {Zd¥Îm g^mgX $ $ g§ñWoMo MoAa‘Z {eamo am‘M§Ð ‘m§OaoH$a, g§ñWoMo MoAa‘Z gwaoe {eamoS>>H$a, Cn- VgoM {Za{Zamù¶m CnH« $‘m§M$r ‘m{hVr {Xbr. $ $ MoAa‘Z bmSy> Ho$aH$a AmXr CnpñWV hmo V o . ˶mZ§ V a Mo A a‘Z {eamoS>H$a ¶m§À¶m AܶjVoImbr $ > gwédmVrbm ‘¶V g^mgXm§Zm EH$ {‘{ZQ> lÕm§Obr gd©gmYmaU g^m KoʶmV Ambr. ˶mV ‘mJrb gd©gmYmaU dmhʶmV Ambr. g§ñWoMr g§MmbH$ g§{JVm n¶}H$a d g{Md g^oÀ¶m B{Vd¥Îmmg ‘mݶVm, Z’$m- VmoQ>m nÌH$, VgoM gw‘Z na~ ^mogbo ¶m§Zr nmhþʶm§Mo nwßfJwÀN> XoD$Z ñdmJV Vmio~§Xmg ‘§Owar KoʶmV Ambr. g^oMo gyÌg§MmbZ {^dm Ho$bo. ¶mdoir A§{H$Vm hwS>oS>mJÈ>r, AmH$me n¶mdir, naoe ‘irH$ ¶m§Zr Ho$bo Va Am^ma bmSy> Ho$aH$a ¶m§Zr ‘mZbo.

■ ^wB©nmbrV A§JUdmS>r ~m§Ybr, $ nU drO, nmUr$ $ Zmhr> $ > ■ J{V‘mZ$ àemgZmMo > $ gweoJmX> YmoaU

>

$

{S>Mmobr gaH$mar H$‘©Mmar nVg§ñWoMr g^m CËgmhmV

$

amZQ>r OZmdam§‘i w o eoVH$ar hdmb{Xb ’$m|S>m, {X. 24 (à{V{ZYr) … ’$m|S>m n[agamVrb JmdmV ¶m {XdgmV S>mo§Jar {nHo$ V¶ma Pmbobr Agbr Var amZQ>r OZmdao nrH$ O{‘ZrV KwgyZ {nH$m§Mr hmZr H$arV Agë¶mZo eoVH$ar qMVmJ«ñV Pmbobo AmhoV. H$moS>ma, {Za§H$mb AmXr ^mJmV eoVH$ar nmdgmÀ¶m {XdgmV ZmMUr, nmH$moi, dar, CS>rX gmaIr {nHo$ KoV AgVmo. ˶mMà‘mUo XmoS>H$s, H$mH$S>r, ^monim d ^|S>r AmXr ^mOr ’$im§Mr bmJdS> H$aVmo. nU amZQ>r OZmdao amÌrÀ¶m ¶m O{‘ZrV H$moëho, amZSw>H$ao, gmir AmXr àmUr àdoe H$ê$Z {nH$m§Mr hmZr H$ê$Z Q>mH$VmV. H$moS>ma, {ZaH$m§b AmXr ^mJmV H$mhr bmoH$m§À¶m ~mJm¶Vr d Hw$imJao AmhoV. ¶mV gwnmar {edm¶ Ho$ir, AZZg {‘ar d BVa CËnmXZ XoUmè¶m d ‘gmbo nXmW© Xo$ Umè¶m dZñnVtMr $ $ bmJdS> H$aVmV. ’$m|S>çmÀ¶m $ ~mOmamV AmUyZ Cám{XV Ho$boë¶m dñVy AmUyZ {dH$VmV d IM© $ $ $ > $ $ > nUOr, {X. 24 … bmoH$g§ñH¥$VrMo Aä¶mgH$ {dZm¶H$ IoS$ >oH$a ¶m§À¶m emoY¶mÌoVyZ gmH$maboë¶m$ BH$mo H$ëMa,> $ Jmodm n°amS>mB‘, Jmodm g§ñH¥$Vr ~§Y d Jmodm b¾m»¶mZ$ ¶m VrZ nwñVH$m§Mo ewH«$dma {X. 28$amoOr g§Ü¶m 5 dm. {d‘moMZ hmoUma Amho. $ $ $ nmQ>mo - nUOr ¶oWrb g§ñH¥$Vr ^dZ dmñVyVrb $ ~hþCÔoer¶ g^mJ¥hmV hm gmohim hmoB©b. ¶mdo $ ir H$bm $ $ $ $ $ $

Ho$bobo n¡go ^ê$Z KoVmV. ¶m {XdgmV Jì¶m§Mo WdoÀ¶m Wdo ¶m ^mJmVrb ~mJm¶VrV bmJdS> Ho$boë¶m PmS>m§Mr ZwH$gmZr H$aVmV. ImU ì¶dgm¶m‘wio H$mhr {R>H$mUMr dZlr Zï> Ho$ë¶mZo amZmVbo ho àmUr JmdmV {eaVmV d dZñnVtMr ZmgYyg H$aVmV, Ago ¶m ^mJmVrb ~mJm¶VXmam§Zr gm§{JVbo. dZIm˶mZo JmdmV {eaUmè¶m amZQ>r àmʶm§Zm {deofV… Jì¶m aoS>çm§Zm Ëd[aV A^maʶmV hmH$bmdo dmQ>ë¶mg eoOmarb amÁ¶mVrb dZ{YH$mè¶m§Mo ghH$m¶© ¿¶mdo. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr eoVr d ~mJm¶Vr§Zm àmoËgmhZ XoʶmMo Omhra Ho$bo Amho. ˶m§Zr dZA{YH$mè¶m§Zm AmXoe XodyZ dݶ àmʶm§nmgyZ eo$VH$è¶m§ XoʶmV gm§Jmdo, Aer ‘mJUr hmo > Z$ m {Xbmgm $ $ V Amho. $ $ $ $ $ $ $ AH$mX‘rMo Aܶj $ VWm Am‘Xma {dîUy gy¶m© dmK, gm§Jbr ¶o$ Wrb Á¶oð> g§emo{YH$m, bo{IH$m S>m°. Vmam ^dmiH$a ¶m§Mr $ CnpñWVr > Agob. BH$mo H$ëMa, Jmodm n°amS>$ mB‘ ho $nwñVH$ nUOrVrb ~«$moS>do ~wH$ g|Q>a ¶m§$ Zr àH$merV $ $ Ho$bo Amho, Va Jmodm g§ñH¥$Vr ~§Y d Jmodm$ b¾m»¶mZ hr XmoZ nwñ$ VHo$ nwUo $ ¶oWrb nÚJ§Ym àH$meZZo àH$merV Ho$ $br AmhoV. $ $ > $ $ $ $ $ $ > > > $ > $

{dZm¶H$ IoS>oH$a ¶m§À¶m nwñVH$m§Mo ewH«$dmar àH$meZ


25goa7_Layout 1 24-09-2012 23:33 Page 1

7

Jmodm

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012

Ooìhm eoVrMm AmYma Im[aO hmoVm... Xo{dXmg JmdH$a

‘aJi PQ>H$m... ImoVrJmd, {X. 24 … AmO eoVrgmR>r nmʶmMr JaO ^mgbr Va AmnU AZoH$ àH$maÀ¶m gmYZm§Ûmao eoVrgmR>r nmʶmMo {Z¶moOZ H$ê$ eH$Vmo. nU nyduÀ¶m H$mimV hr gmYZoM ZìhVr Voìhm ‘mÌ "Im[aO' H$ê$ZM eoVrgmR>r nmUr {Xbo Om¶Mo. ¶m~m~V ‘moJmo JmdH$a ¶m§Zr {Xbobr ‘m{hVr. AmOÀ¶m ~Xb˶m H$mimV Im[aOmbm "H$mbdm' Ago åhUVmV. nU H$mbdm åhUOo EImÚm YaUmVrb {H$§dm VbmdmVrb, ‘moR>çm ZXrVrb nmUr BVa {R>H$mUr Zoʶmg O‘rZ ImoXÿZ V¶ma Ho$bobm bm§~ Agm> I§XH$ Am{U Vmo ImbÀ¶m d XmoÝhr ~mOy§Zr {g‘|Q>Zo ~m§Ybobm AgVmo. ImaoOhr ˶mM àH$maMo AgVo nU ImaoO V¶ma H$aVmZm {g‘|Q>Mm A{O~mV dmna Ho$bobm ZgVmo. gaH$maMo Aem àH$maMo H$mbdo ~m§YʶmÀ¶mhr {H$˶oH$ dfmªnydu "Im[aO' IUyZ Amnë¶m eoVrgmR>r nmʶmMo {Z¶moOZ H$aʶmMo H$m‘ Amnë¶m nyd©Ámm§Zr nÕVeranUo na§namJV nÕVrZo Ho$bo hmoVo. Am{X‘ H$mimV Hw$‘oarZ§Va JmdmVrb bmoH$ eoVr H$aʶmgmR>r ZXr{H$Zmar Ambo d VoWoM ñWmB©H$ Pmbo. Voìhm eoVr H$aʶmnydu nmʶmMm àíZ {Z‘m©U Pmbm. eoVrn¶ªV nmUr ZoʶmMm AmamIS>m gd©àW‘ ~Z[dʶmV

AmO AmYw{ZH$ nÕVrZo eoVrbm nmUrnwadR>m Ho$bm OmVmo. nU ’$ma nydu ImaoOÀ¶m (H$mbdm) gmhmæ¶mZo eoVrbm nmUrnwadR>m hmoV Ago. ¶m‘ܶo Xþhoar hoVy gmܶ hmoB©. ¶m‘wio OmñVrVOmñV joÌ Amo{bVmImbr ¶oVo. AmO nydugmaIr n[apñWVr am{hbobr Zmhr. nmdgmMo H$‘r hmoUmao à‘mU eoVr~m~V ¶wdH$m§‘ܶo AgUmar CXmgrZVm ¶m‘wio Ambobr ‘aJi PQ>Hy$Z eoVrÀ¶m àJVrgmR>r nwT>mH$ma KoUo JaOoMo Amho.

Ambm. hm AmamIS>m EdT>m AMyH$ Am{U d¡{eîQ>çnyU© hmoVm H$s ZXr{H$Zmè¶mnmgyZ eoVr gw‘mao VrZ Mma {H$bmo‘rQ>a A§Vamda Agbr Var ˶mbm gwairVnUo nmUrnwadR>m hmoV Ago. Á¶m {R>H$mUr eoVr Ho$br Om¶Mr ˶m {R>H$mUÀ¶m daÀ¶m ~mOybm ho ImaoO ImoXyZ ZXrbm OmoS>bo OmVo. ZXrda AmS>dm ~m§Y (H$S>m) ~m§YyZ hdo {VVHo$ nmUr Im{aO‘ܶo gmoS>bo OmVo. Ooìhm nmdgmim H$‘r hmoVmo Voìhm ZXrVrc nmUr H$‘r hmoVo. Voìhm ZXrV nma§n[aH$arË`m ¶m ~m§Ymbm g^modmVmbr Agbobo PmS>m§Mr nmZo (nmbmnmMmoim) bmdyZ ~m§Y KÅ> Ho$bm OmVmo. AݶWm ¶m ~m§Ymbm amZmVrb é§X Agboë¶m PmS>mMr nmZo (H$a‘b PmS>mMr nmZo)

nma§n[aH$ nÕVrZo ZXrda ~m§YʶmV Ambobo Im[aO d ~m§Y. bmdyZ ZXrVyZ dmhUmao nmUr ~§X H$ê$Z hm ~m§Y KmbVmZm ZXrV OmñV Im[aO‘ܶo gmoS>bo OmVo. ¶m ~m§Ymbm C§Mhr KmVbm OmV Zmhr. OodT>r "ImaOmMmo ~m§Y' Ago åhUyZ AmoiIbo ImaOmMr H$S>m AgVo ˶mhyZhr H$‘r OmVo. C§MrMmM hm ~m§Y KmVbm OmVmo. H$maU

OmñV C§M KmVbm Va ZXrbm AMmZH$ nmUr dmT>bo Va OmñV nmUr Im[aO‘YyZ OmD$Z eoVrMo ZwH$gmZ hmoD$ Z¶o. VgoM H$‘r C§MrMm ~m§Y

KmVë¶mg ZXrV OmñV nmUr Amë¶mg Vo ~m§Ymdê$Z OmVo. ˶m‘wio ImaOmVrb nmʶmMr nmVir ‘¶m©[XV amhmVo. ¶m Im[aOmbm ImbÀ¶m ~mOyZo Am{U XmoÝhr

~mOyZo H$mbì¶mà‘mUo {g‘|Q> Z KmVë¶mZo ZXrnmgyZ OmUmao nmUr eoVrn¶ªV nmoMon¶ªV ~aoM O{‘ZrV {PanVo. ˶m‘wio O{‘Zr‘ܶo OmñV doi

(Xo{dXmg JmdH$a) AmobganUm {Q>H$Vmo. ˶m‘wio n[agamVrb PmS>o-PwS>no dmT>ʶmg ‘XV hmoVo, Aer ‘m[hVr ‘moUmo JmdH$a d ^rgmo JmdH$a ¶m§Zr {Xbr.

JaOyZ§ r gaH$mag‘moa g‘ñ¶m ‘m§S>mì¶mV … Cng^mnVr> ‘w»¶‘§Ìr gmhmæ¶ {ZYrVyZ JaOy§Zm YZmXoe {dVaU {S>Mmobr, {X. 24 (à{V{ZYr) … amÁ¶mVrb Jar~ Xþb©jrV, Xþ~©b d AmnV²J«ñVm§Zm ‘XVrMm hmV Xoʶm~m~V ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a A{Ve¶ g§doXZerb AmhoV. gaH$maÀ¶m {d{dY ¶moOZm§Mm bm^ gd©gm‘mݶm§Zm {‘imdm ¶mgmR>r ^mOnm gaH$ma à¶ËZ H$aV Amho. Á¶m§Zm ‘XVrMr JaO Agob ˶m§Zr Amnë¶m g‘ñ¶m gaH$ma g‘moa ‘m§S>mì¶mV. ¶mMr VmËH$mi XIb KoVbr OmB©b, Ago AmdmhZ Cng^mnVr Cng^mnVr AZ§V eoQ> ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. ‘¶o ‘VXmag§KmVrb nmdgmù¶mV Kam§Mr hmZr hmoD$Z VgoM eoVrMo ZwH$gmZ Pmboë¶m§Zm

‘w»¶‘§Ìr ghmæ¶ [ZYrVyZ YZmXoe {dVaU H$m¶©H«$‘ ‘¶o ¶oWo Pmbm. ¶m doir Cng^mnVr AZ§V eoQ> ~mobV hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda gw^mf gmiJmdH$a, gImam‘ noS>UoH$a, AemoH$ JmdH$a d BVa ZmJ[aH$ CnpñWV hmoVo. ¶m doir nyZ‘ H$mdm¡aH$a, gImam‘ noS>UoH$a ¶m AmnV²J«ñVm§Zm Am{W©H$ ‘XV {dV[aV H$aʶmV Ambr. VgoM àJVr nadma, ’$Q>H$mo ZmB©H$, Am{XZmW Amam|XoH$a, ~miH¥$îU JmdH$a, {dÇ>b ^mnB©H$a, bmdʶdVr Hw$S>{MS>H$a, O¶§dVr H$dioH$a, ¶emoXm JméS>r, e§H$a JmdH$a ¶m§Zm YZmXoe [dV[aV H$aʶmV Ambo.

‘¶o ¶oWo nmdgmù¶mV Ka H$mogiyZ Z ZwH$gmZ Pmboë¶m§Zm ‘w»¶‘§Ìr gmhmæ¶ {ZYrVyZ YZmXoe {dVaU H$aVmZm Cng^mnVr AZ§V eoQ>. ~mOyg gw^mf gmiJmdH$a d BVa ‘mݶda.

&& Vy gwIH$Vm©..Vy XþIhVm© &&

T>moUer-ZmJoer ¶oWo JUoe {dgO©Z {‘adUwH$sV gm§{KH$ Pm§O Z¥Ë¶ H$aVmZm H$moZmS>-JS>qh½bO ¶oWrb Aml‘ emioMo {dÚmWu. (Am|H$ma ZmJoeH$a)

ImoVrJmd gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMr ‘yVu. (Xo{dXmg JmdH$a)

nUOr ¶oWrb gwaoe JmoqdX À¶mar ¶m§À¶m {ZdmgñWmZr nyObobr ‘yVu.


25goa8_Layout 1 24-09-2012 23:18 Page 1

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012

8

^maVr`ËdmMm AW© b

îH$amÀ`m añVo ~m§YH$m‘ {d^mJmZo {R>H${R>H$mUr bmdboë`m nmQ>`µ m hm ‘ZmoaO § ZmVyZ C×moYZmMm CËH¥$ï> Am{dîH$ma AgVmo. Z‘©{dZmoX Am{U g‘mOOrdZmda ‘m{‘©H$ {Q>nUr `m§Mm g‘g‘m g§`moJ `m nmQ>µ`m§‘Ü`o Pmbobm {XgVmo. hr nmQ>rhr {H$Vr ‘‘©^oXr Amho nmhm. qhXwËd, p¼ñVr Y‘©, Bñbm‘ Aem doJdoJiµ`m Y‘m©À`m Zmdm§À`m ZwgË`m `mXr‘YyZ B§{S>`Z hm eãX V`ma Ho$bm` hr H$ënH$ nmQ>r ~ZdUmµa`m§Zr. Amnbm Xoe H$moUË`m Var EH$m Y‘m©À`m XmdUrbm ~m§Yy nmhUmµa`m§Zr gd© Y‘mª‘Ü`o bnboë`m Am{U gd© Y‘mªÀ`m gmhM`m©VyZ {Z‘m©U hmoUmµa`m ^maVr`ËdmMo Xe©Z ¿`mdo, Agm CXmÎm g§Xoe XoUmar hr nmQ>r gd©Y‘u` g¡{ZH$m§Zm EH$g‘mZ ‘mZUmµa`m ^maVr` bîH$amZoM bmdUo C{MV Amho, Vmo bîH$amMmM A{YH$ma Amho.

ào‘Jmd H$O©V!

Am`{S>`mMr H$ënZm!

H

$O©V åhQ>b§ H$s nwUoH$am§Zm AmR>dVmV {XdmS>H$am§Mo dSo> Am{U ‘w§~B©H$am§Zm AmR>dVmV BWbr ’$m‘©hmD$gog. {had§Jma Am{U Qw>‘Xma H$O©V ho ào‘JmdgwÕm Amho, hr ‘m{hVr ‘mÌ `m q^Vrdê$ZM g‘OVo. Amnë`mbm dmQ>V§ H$s ào‘mÀ`m Am{U OÝ‘mÀ`m JmR>r ñdJm©V ~m§Yboë`m AgVmV. nU Ë`m ñdJm©M§ Zmd H$O©V Amho, ho `m nmQ>rdê$ZM H$ib§. bìh ‘°aoOgmR>r Hw$R>o g§nH©$ gmYm`Mm, ho `m

nmQ>rdê$Z g‘OV§. nU, åhUOo ào‘ AmnU Owidm`M§ H$s Vohr hoM OwidyZ XoVmV, `mMr H$mhr H$ënZm `oV Zmhr nmQ>rdê$Z. b¾ hmoD$Z dfm©Zwdfª EH$Ì amhUmµa`m nU Ë`mVb§ ào‘ hanboë`m ‘mUgm§À`m ‘°aoO‘Ü`o bìh {Z‘m©U H$aÊ`mMr H$mhr ì`dñWm Amho H$m, hohr {dMmam`bm nm{hOo `m H$O©VÀ`m ào‘dram§Zm. Ë`mV OmñV n¡go {‘iVrb hmo!

’§$Sy> âbm°danm°Q> Mw

H$sMm ’$moQ>mo bmJbm H$s H$m`? AgmM àý Ambm Zm Vw‘À`m ‘ZmV. da Zmd âbm°danm°Q> Am{U Imbr hm ’$moQ>mo? nU, ’$moQ>mo ZrQ> nm{hbmV Va âbm°danm°Q> {Xgob. `m gwHw$‘ma ‘{hboÀ`m ZmOwH$ Jiµ`mV Omo Xm{JZm Amho, VmoM Va Amho EH$m ’w$bmMm ZmOyH$ âbm°danm°Q>! Amho Zm ’§$Sy> Am`{S>`m. ’y$bhr Iyf, Vo n[aYmZ H$aUmar ‘{hbmhr Iyf Am{U hm gw§Xa, doJiµ`m nÕVrMm âbm°danm°Q> nmhUmam ‘mUyghr Iyf.

nQ>m°n ho A{Ve` gmo`rñH$a gmYZ Agë`m‘wio dmnaUmµa`m§M§ bmS>H$§ J°OQo > Amho. Ë`mMà‘mUo Vo ImH$moQ>rbm ‘mê$Z ghO namJ§Xm hmoVm `oV Agë`m‘wio Mmoam§M§hr bmS>H§$ gmYZ Amho. H$mhr goH§$Xm§V n§Mdrg-nÞmg hOmam§Mm S>„m ‘maÊ`mMm hm ‘m¡H$m Mmoa J‘mdV ZmhrV. b°nQ>m°n ~miJUmµa`m§gmR>r MmoarMm YmoH$m hr ’$ma ‘moR>r S>moHo$XwIr AgVo. Ë`mV H$mhr hOmam§Mm b°nQ>m°n OmVmo, nU bmI‘mobmM§ H$m‘ Am{U BVa So>Q>m OmVmo, Ë`mMm Ìmg A{YH$. `m ÌmgmnmgyZ dmMÊ`mgmR>r hr Amho b°nQ>m°nMr ~wH$ ~°J. `m ~°JM§ ~møê$n EImÚm OrU©erU© OmS>µ`m nwñVH$mgmaI§ AgV§. Ë`mÀ`m AmV b°nQ>m°n ^ê$Z MoZ bmdyZ KoVbr H$s Pmb§ H$m‘. nmhUmµa`mbm dmQ>V§ H$s ho nwñVH$M Amho Am{U nwñVH$mMrhr Vohr Agë`m OrU©erU© nwñVH$mMr Mmoar H$aÊ`mV Hw$Umbm B§Q>aoñQ> AgUma, Zmhr H$m?

"S>m°J Q>rìhr'da ~«qo H$J Ý`yO! "{H

g Zo ‘mam Bg Hw$Îmo na nËWa, gw{ZE IwX Hw$Îmo H$s Ow~mZr, ~«oqH$J Ý`yO, `o {g’©$ S>m°J Q>rìhr na... ^m¡ dm¡ ^m¡...' Aer AZmCÝg‘|Q> EoHy$ Ambr H$s Zmhr Vwåhmbm hm ’$moQ>mo nm{hë`mda ‘ZmVë`m ‘ZmV... H$mhrhr IwÅ> dmOb§ H$s ~«oqH$J Ý`yO XoÊ`mÀ`m Am{U H$moUmÀ`mhr nwT>`µ mV ‘mBH$ gaH$dyZ Ë`m§Mr ‘V§ OmUyZ KoÊ`mÀ`m Ý`yO M°Zb o À`m hÅ>mda ho ~mobH§$ Am{U J‘Vrera ^mî` {H$Vr ‘m{‘©H$ Amho Zm!

AmoiIm nmhÿ

mad ad copy copy.TIF

‘°S> ‘°S> E°S>

’o

{dH$m°b H$m ‘O~yV OmoS> ho Amnë`mbm AmVm Mm§Jb§M R>mD$H$ Pmb§ Amho. `m ‘O~yV OmoS>Mr VmH$X ’o${dH$m°bÀ`m Om{hamVt‘Ü`o gwÕm Ambr Agob, Var H$Xm{MV Amnë`mbm Amü`© dmQ>Uma Zmhr. hr Om{hamV ZrQ> nmhm. åhUOo `m Om{hamVrVbr Om{hamV. Amb§ H$mhr bjmV? añË`mH$So>À`m q^VrdaMr hr Om{hamV {H$Vr nm°da’w$b Amho nmhm. eoOmê$Z EH$‘oH$m§nmgyZ Iyn bm§~yZ OmUmµa`m ómenwéfm§À`m OmoS>rbm `m Om{hamVrZo gmdë`m§À`m ê$nmV {H$Vr Odi AmUb§` nmhm! `mbm åhUVmV Iam ‘O~yV OmoS>.

eãXH$moS>o H«$.22

hr

N>moQ>rer, JmbmV agJw„o ^aë`mgma»`m Jmo~µa`m Jmbm§Mr ‘wbJr AmoiIVm Ambr H$m Mohµa`mÀ`m R>odUrdê$Z. Ia§Va `m dmŠ`mVM {Vbm AmoiIÊ`mMm Šby XS>bobm Amho. agJw„m åhQ>ë`mda H$m` AmR>dV§? H$aoŠQ>. hm ~§Jmbr nXmW© Amho {‘R>mB©Mm. hr {‘ï>r‘Ywa Mohµa`mMr H$Ý`H$mhr ~§JmbrM Amho. AmVm AmoiIbrV? ~r J«oS> {gZo‘mVyZ nXmn©U Ho$ë`mZ§Va IUIUrV A{^Z`mÀ`m ~imda {MÌnQ>g¥ï>rda amÁ` H$aUmµa`m {VÝhr ImZm§Mr bmS>H$s Zm{`H$m ~ZUmar Am{U AmVm `eamO {’$ëågMr AKmo{fV "‘°S>‘' hmoD$Z ~gbobr hr Amho amUr ‘wIOu.

nwUao r nmQ>r E

H$sH$So> H|$Ð gaH$ma, amÁ` gaH$ma {‘iob Ë`m ‘mJm©Zo àË`oH$ Jmoï>rda Q>°Šg bmdyZ gm‘mÝ` ‘mUgmM§ OJU§ ‘wíH$sb H$aV AmhoV. AmVm Va J°gM ‘hmJë`m‘wio OodU H$aU§M ^`§H$a I{M©H$ hmoUma Amho. Aem n[apñWVrV H$mhrVar ñdñVmV {‘iU§ hr {H$Vr ‘moR>r Jmoï> Amho. Ë`mV Vmo dS>mnmd Agob, Va {dMmam`bmM ZH$mo. EHo$H$mir gm‘mÝ` ‘mUgmM§ ImU§ Agbobm dS>mnmd hiwhiy B§{S>`Z ~J©a ~ZyZ ’$mBìh ñQ>ma Pmbm Am{U añË`mdaMm ~«±So>S> dS>mnmdgwÕm 15-20 én`m§À`m KamV Jobm. Aemdoir Ho$Urhr nmM én`m§Zm dS>mnmd XoV Agob, Va Ë`mbm "Q>°Šg ’«$s' Aer Om{hamV H$aÊ`mMm h¸$M Amho, Zmhr H$m? ’$º$ hr Om{hamV dmMyZ BÝH$‘ Q>°Šgdmbo Q>°Šg bmdm`bm gagmdbo ZmhrV åhUOo {‘idbr.

AmOMo ^{dî¶ ñdÀN>Vm: earam~amo~a ‘Zhr ñdÀN> amhrb `mMo AmO ‘of H$miOr ¿`m`bm hdr.

AmOMo ‘Z Am{U Or^ øm‘Ü`o ~wÜXrÀ`m nadmZJr{edm` Vyi H$mhrhr `ody Xody ZH$m.

gwI: gwIàmár hm hoVy Z YaVm g‘wh: EImXr Jmoï> EH$Q>çmZoM H$m`©, dñVy J«hU H$am. AmO H$aÊ`mEodOr g‘whmZoHo$ë`mg d¥f^ gwIm‘mJyZ Xw:I `oUma Zmhr. d¥píMH A{YH$ bm^Xm`H$ hmoBb.

&&n§Mm§J &&

&&ew^mew^&&

‘§Jidma {XZm§H$ 25.09.2012 eHo$ 1934, Z§XZm‘ g§dËga, X{jUm`Z , dfm© F$Vw, {ZO ^mÐnX ewŠbnj, OmJ{VH$ öX` {XZ. {V{W … Xe‘r, ZjÌ : CÎmamfmT>m ZjÌ gwédmV : 24.09.2012 - 12.41 ZjÌ g‘már : 25.09.2012 - 12.10 gw`m}X`: 06.23, gw`m©ñV … 18.28 M§ÐmoX` : 15.00 M§ÐmñV : 01.57

AmOMm {Xdg … Mm§Jbm {Xdg CÚmMm {Xdg … 9 n`ªV dÁ`©

em§VVm: AmR>dS>m^a Ym‘Yw‘r Agbr Varhr AmO em§VVm {‘WwZ AZw^dmb.

&&AmOMm {MÌnQ>&&

a Om: OwÝ`m AmR>dUr ~Xb: {ejU, CÚmoJ øm D ~mho ‘Zm‘Ü`o Ka H$aVrb. Om ~mhoa. J joÌmV Agmb Va `oUm-`m

&&B{Vhmg&& E 1930 Amnë`m h¸$mÀ`m AgUmè`m O§Jbmdarb A{YH$ma {‘i{dÊ`mH$[aVm {MaZoa Jmd n[agamVrb 13 ZmJ[aH$m§Zr hm¡VmËå` ñdrH$mabo. AmOMo OÝ‘ … E 1881 - Jmonmi J§JmYa {b‘`o, ‘amR>r H$WmH$ma Am{U {dZmoXH$ma, 'H°$ßQ>Z Jmo. J§. {b‘`o' `m ZmdmZo Ë`m§Zr boIZ Ho$bo. E 1926 - ~miH¥$îU har H$moëhQ>H$a (~mi H$moëhQ>H$a )A{^ZoVo, {X½Xe©H$, ZmQ>H$H$ma d H$dr. E 1969 - H°$WarZ PoQ>m-OmoÝg, B§p½be A{^ZoÌr. AmOMo ‘¥Ë¶y … E 1998 - H$‘bmH$a gma§J a§JH$‘u, {X½Xe©H$, {Z‘m©Vo d boIH$. E 2004 - AéU H$mobQ>H$a, B§J«Or d ‘amR>r H$dr.

&&{dZmoX&& nßny : nßnm, Hw$Umda amJmdU§ hr Mm§Jbr Jmoï> Amho H$m? nßnm : A{O~mV Zmhr. Mm§Jbr ‘mUg§ H$YrM amJmdV ZmhrV. nßny: ho nhm ‘mP§ [anmoQ>© H$mS©>, ‘r ’o$b Pmbmo Amho.

H$H©$ ^oQy>Z `m Ë`m jUm§Zm.

nV: g§Ü`mH$mir {Zdm§V ~gVmZm H$m‘ g§nb§ Amho YZy `mMr ImÌr H$ê$Z ¿`m.

‘H$a g§Yr AmoiIm, ~Xb AmoiIm.

oM bmJob: Hw$UrVar H$iV : Vw‘À`m kmZmÀ`m òmoVm§Mr E òmodmT>VH$am. K R>ZH$iV AmO ‘Zmbm R>oM ñdV:M ñdV:bm qgh VnmgyZ nhm, WmoS§> KmgyZ nhm.

Xodyi(2011) {Z‘m©Vm : A{^OrV Kmobn {X½Xe©H$ : C‘oe {dZm`H$ Hw$bH$Uu H$Wm : {Jare nm§Sw>a§J Hw$bH$Uu nQ>H$Wm : {Jare nm§Sw>a§J Hw$bH$Uu g§JrV : ‘§Joe YmH$So> H$bmH$ma : ZmZm nmQ>oH$a, {Xbrn à^mdiH$a, {Jare Hw$bH$Uu, gmoZmbr Hw$bH$Uu, Á`moVr gw^mf, Cfm ZmS>H$Uu

&&AmOMo JrV&& {ZOê$n XmIdm hmo, h[a Xe©Zmg Úm hmo AdéÕ gmX ‘mPm à{VgmX Ë`mg Úm hmo Ambm JO|Ð ‘mojm V¡go nwZü `m hmo OiË`m {Zù`m drOoMr à^y EH$ Pon ¿`m hmo amO:^«‘m nQy> Úm àË`j EH$dma lrH¥$îU-{dîUy-am‘ Vmo{M {dRw> ‘hma Omir VZm‘Zmgr Vr AmJ em§Vdm hmo JrV … J. {X. ‘mS>JyiH$a g§JrV … gwYra ’$S>Ho$ ñda … gwYra ’$S>Ho$ {MÌnQ> … Pmbm ‘hma n§T>arZmW (1970)

&&AmOMm {dMma&& Q>mH$sMo Kmd gmogë`m{edm` XodnU {‘iV Zmhr.

AmS>do eãX: 1-AZw^d 3-H$m‘YoZw 6-H$mT>m 7AmYma^yV dmŠ` 8-~marH$amd 10MnQ>m 12-EH$ amJ 13-{dVaU 14-gMmoQ>rZo 18-gbmoIm 20-eoam 22-‘¸o$bm OmUmam 24-n{hbm ^maVr` A§Vamidra 25-CgU 26OmO‘ 27-Jm|JmQ> C^o eãX: 1-YmoH§$nÅ>r 2-OhmOmVyZ AmUbobo 3-EH$ amg 4-H$mï> 5-^mZJS> 6gVV 8-hmVmZo Ho$bobo hmd^md 9ImoS>r 11-OJà{gÜX H$mbdm 15-bj 16-AdH¥$nm 17-

AH$~amgmaIm 19-ZrM 21-AmoH$mar 23-gaer

e×H$moS>o 21 Mo CËVa

Hw§$^ bmdÊ`mMr eŠ`Vm Amho.

H¡$XoV AS>H$bmo VS>OmoS>: gwdU©‘Ü` gmYVm F ~§AmhmoXrñV:V, AmnU ~§YZoM ~§YZo AmhoV L Ambm nm{hOo AmO. VS>OmoS> H$ݶm Ago dmQ>bo Va H$m‘mV ì`J« ìhm. ‘rZ pñdH$mam.

{MÌ-{d{MÌ

gmoë`yeZ

Amnbo H$m°ëg O|ìhm S´m°n hmoVmV, ZoQ>dH©$ H§$OoeZ hmoV§ V|ìhm Amnë`mbm ’$ma MrS> `oVo. CX§S> hmoV Mmbbobo Xya^mf, g§{X½Y ñnoŠQ´‘ Ë`m‘wio hr g‘ñ`m ZOrH$À`m H$mimV IynM O{Q>b hmoV OmUma Amho. à‘mUm~mhoa {Xbobr Xya^mf OmoS>Ur d Ë`mMm A‘`m©X dmna hr øm g‘ñ`oMr à‘wI H$maUo AmhoV. EH$m ZdrZ CnH$aUmda g§emoYZ gwê$ Amho Oo øm H$m°b S´m°n, ZoQ>dH©$ H§$OoeZda Cnm` Amho. Ë`mM§ Zmd Amho, Z°ZmoEboŠQ´mo‘oH${ZH$b aogmoZoQ>g©, Á`mÀ`mV {g{bH$moZ do’$g©da EH$ ~r‘ AgVmo Omo ìhmoëQ>oO àmá Pmë`mda WaWaVmo. Ag§ Pmë`mZo CnbãY {’«$¹|$grda Ho$di {g¾bMrM pñdH$maUm hmoBb, Ë`m~amo~a àdmg H$aUmè`m Jm|JmQ>mMr Zmhr.

Jm|JmQ> H$‘r (noise reduction ) H$aÊ`mM§ ho V§Ì Oar ZdrZ Zgb§, Var ‘moR>çm à‘mUmda Vo pñdH$mabob§ Zmhr. ao{S>`mo Q´m§pñ‘eZÀ`m Xw{Z`oV A{YH$ gwñnï> AmdmOm~amo~a, H$m°b S´m°n Z hmoUo, ObX {dZmI§S>rV CVadyZ ( ) ho ghO eŠ` hmoUma Amho. ’$º$ Ag§ Or Agob Vr {’«$¹|$gr Jm|JmQ>m{dZm pñdH$mabr Va Ë`m Va§Jm§Mo ‘Zwî`mÀ`m ‘|Xyda hmoUmao Xwîn[aUm‘ Q>miVm `oVrb H$m `mM§ g§emoYZ hmoUo Amdí`H$ Amho. n`m©daUdmÚm§Zr nú`m§À`mda hmoUmè`m Xwîn[aUm‘m§Mo emoY à{gÜX H$aUo d Aem KmVH$ Va§Jm§{dê$ÜX Am§XmobZ gwê$ Ho$boM Amho. V§ÌkmZ ho {ZgJm©g nyaH$M hdo KmVH$ Zìho.

gwS>moHy$ H«$.22

AmOMr nmH$H¥$Vr {‘{ZQ>o qH$dm Ë`mhÿZ WmoS§> OmñV doi R>odmdo. OoUoH$ê$Z dmQ>UmVbm gd© ñdmX BñdUmV ‘wab o . EH$m Zm°ZpñQ>H$ gm{hË` … n°Z‘Ü`o Vob Kmbmdo (VobmMo à‘mU AYm© {H$bmo BgdUmMo (gwa‘B©) VwH$So> BñdUmÀ`m VwH$S>çmà‘mUo H$‘r 1 Q>o~bñnyZ {Oao OmñV H$amdo). Vob Ja‘ Pmbo H$s 1 1/2 M‘Mm {‘Mu nyS> nmd M‘Mm hiXnyS> nmd M‘Mm H$mir {‘ar 1 Q>o~bñnyZ Amb§ bgyU dmQy>Z 1 Q>o~bñnyZ {Mabobr H$moqW~ra 3 Q>o~bñnyZ qMMoMm H$moi MdrnwaV§ ‘rR> 2 Q>o~bñnyZ Vob H¥$Vr … ‘o[aZoQ> Pmbobo BñdUmMo VwH$So> Ë`mV EH$m {‘Šga‘Ü`o {Oao, {‘Mu nyS>, naVyZ ¿`mdo. EH$m ~mOyZo gmoZoarhiXnyS>, H$mir {‘ar, Amb§ bgyUMr VnH$sar a§J Amë`mda Xwgè`m ~mOyZo noñQ> d H$moqW~ra EH$Ì dmQ>mdo. Mm§Jb§ naVmdo. 5 {‘{ZQ>o AmUIr ^mOm. XmQ> dmQ>U Pmb§ H$s BgdUmÀ`m V`ma Amho ’«$mæS> {’$e. VwH$S>çmZm Vo dmQ>U gmadmd§. 60

’«$mæS> {’$e

AmOMo ‘Zmoa§OZ Vã~b ZD$ dfmªZr àem§V Xm‘bo-H${dVm bmS> hr bmoH${à` OmoS>r nwÝhm Zì`m ZmQ>H$mVyZ a§J‘§Mmda {XgUma Amho. `m XmoKm§M§ Q>m`q‘J , a§J‘§MmdaMm EH$‘oH$m§‘Ybm g‘Ýd` bmoH$m§Zm Iyn AmdS>bm. `mMr XIb KoV nwT>o `m XmoKm§Zrhr ' Mma {Xdg ào‘mMo ', ' EH$m b¾mMr Jmoï> ', ' ey Hw$R>o ~mobm`M§ Zmhr ' `m ZmQ>H$m§Mo eoH$S>mo à`moJ Ho$bo. hr OmoS>r {deof AmoiIbr Jobr Vr ' Mma {Xdg.. ' Am{U ' EH$m b¾mMr.. ' ‘wio. `m OmoS>rZo `m XmoÝhr ZmQ>H$m§Mo Odinmg àË`oH$s 850 à`moJ Ho$bo. {edm` , ' ey Hw$R>o.. ' Mo {H$‘mZ 200 à`moJ `m§gh BVa ZmQ>H$m§Mo {‘iyZ XmoKm§Zr VrZ hOma à`moJ gmXa Ho$bo. Vã~b AmR> dfª hr OmoS>r a§J‘§Mmda H$m‘ H$aV hmoVr. nU , 2003 Z§Va ‘mÌ H${dVmZo ZmQ>çg¥ï>r gmoS>ë`mZo hr OmoS>r ’w$Q>br. AmVm 2012 ‘Ü`o hr OmoS>r g§Vmof ndmaÀ`m Zì`m ZmQ>H$mVyZ a§J‘§Mmda AdVaUma Amho. `m ZmQ>H$m‘wio H${dVmhr Vã~b 9 dfmªZr nwÝhm ZmQ>çg¥ï>rV `oB©b. ho ZmQ>H$ H$moUV§ Agob , H$g§ Agob `m~m~V ‘mÌ H$‘mbrMr JwáVm nmibr OmVo`. ZmQ>H$mÀ`m Vmb‘tZm bdH$aM gwédmV hmoUma AgyZ , 24 Am°ŠQ>mo~a Xaå`mZ Vo a§J‘§Mmda `oB©b , Ag§ ~mobb§ OmV§.

H$go gmoS>dmb EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ 21 Mo CÎma


25goa9_Layout 1 24-09-2012 PM 10:09 Page 1

9 ‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012


25goa10_Layout 1 24-09-2012 23:05 Page 1

10

Xoe-naXoe

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012

AmVm EQ>rE_Mo n¡go naV OmUma ZmhrV

½b°‘a H°$Q>Zo ‘mabr {X½Xe©H$mbm WßnS>

Zdr {Xëbr, {X. 24 … EQ>rE_ _erZMm dmna H$aUmè`m§gmR>r [aPd© ~±H$ (Ama~rAm`) EH$ _hÎdnyU© {ZU©` KoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. Xoe^amVrb ~hwVoH$ OZVm ~±H$ ì`dhmamgmR>r EQ>rE_ _erZMm dmna H$aVo. _mÌ, EQ>rE_ _erZÀ`m eQ>a n`ªV Ambobo n¡go doirM KoVbo Zmhr Va Vo naV OmV Agë¶m‘wio J«mhH$m§Zm Ìmg ghZ H$amdm bmJVmo. `mMm {dMma H$éZ [aPd© ~±Ho$Zo "H°$e [aQ´>°ŠeZ \°${gbrQ>r' aÔ H$aÊ`mMo {ZX}e {Xbo AmhoV. `m_wio EQ>rE_ _erZÀ`m eQ>a n`ªV Ambobo n¡go AmVm naV OmUma ZmhrV, {H§$~hþZm Vo {VWo AS>H$Uma

_w§~B©, {X. 24 … Zoh‘r em§V {XgUmar H°$Q>arZm H¡$’$Zo EH$m gm~UmÀ¶m Om{hamVrdoir S>m¶ao³Q>abm YßnS> ‘mabr. H$maU hmoVo H$s, gm~U Om{hamV H$aVodoir {Vbm {X½Xe©H$mZo hm°Q>-‘mXH$ hmd ^md H$aʶmMr gyMZm Ho$br. ¶m‘wio H°$Q>bm amJ Ambm Am{U {VZo ‘mJMm nwT>Mm {dMma Z H$aVm ES> {MÌnQ>mÀ¶m {X½Xe©H$mbm M³H$ YßnS> ‘mabr.

Amgm_À`m {Q>Zgw{H$`m_Ü`o nyaJ«ñVm§À`m _XVrgmR>r ho{bH$m°ßQ>aÛmao gm{hË` nwa{dÊ`mV Ambo.

"~’$s©' e§^a H$moQ>tÀ¶m KamV _w~§ B©, {X. 24 … A{^ZoVm aU~ra H$nya Am{U {à`m§H$m Mmoàm `m§Mr à_wI ^y{_H$m Agboë`m ~\$r© {MÌnQ>mZo Xhm {XdgmV 100 H$moQ>r én¶m§Mr H$‘mB© Ho$br Amho. ¶mdfu gb‘mZ ImZMm "EH$ Wm Q>m¶Ja', Aj¶ Hw$‘maMm "amD$S>r amR>moS>', AO¶-A{^foH$Mm "~mob ~ÀMZ' {MÌnQ> e§^a H$moQ>tÀ¶m KamV nmohMbo hmoV.o aU~ra H$nyaMm ~’$s© hm n{hbmM {MÌnQ>m Amho Omo e§^a H$moQ>tÀ¶m KamV nmohMbm Amho.

naoe {déÕ naoe ‘w§~B©, {X. 24 … naoe amdbMr _w»` ^y{_H$m Agbobm "AmoE_Or : Amoh _m` Jm°S>' hm {MÌnQ> `oË`m ewH«$dmar àX{e©V hmoV Amho. "H$mZOr {déÕ H$mZOr' `m JwOamVr Am{U qhXr ZmQ>H$mda hm {MÌnQ> AmYmarV Amho. `mM ZmQ>H$mda AmYm[aV _amR>rVhr "Ho$edm _mYdm' ho ZmQ>H$ gÜ`m OmoamV gwê$ Amho. _yi qhXr ZmQ>H$mVhr naoeM _Ü`dVu ^y{_Ho$V Amho. nU gÜ`m Ë`mÀ`mg_moa doJimM noM C^m am{hbm`. H$maU AmoE_Or~amo~a Zo_Š`m Ë`mM {Xder naoeMr _hÎdmMr ^y{_H$m Agbobm "H$_mb Y_mb _mbm_mb' hm {MÌnQ> àX{e©V hmoUma Amho. {à`Xe©ZgmaIm {X½Xe©H$ Agë`m_wio hm {MÌnQ>hr _hÎdmMm Amho. "_mbm_mb drH$br' `m JmOboë`m {MÌnQ>mMm Vmo {g³db Amho. Ë`mV {à`Z Am{U naoe hr JmObobr OmoS>r. "hoam\o$ar'nmgyZ "Xo XZm XZ' n`ªV `m OmoS>rZo AZoH$ {hQ> {MÌnQ> {Xbo AmhoV ˶m‘wio gܶm naoe {déÕ naoe hoM {MÌ Amho.

g_Pm¡Vm EŠñàogÀ`m B§{OZbm AmJ bmhmoa, {X. 24 … ^maV Am{U nm{H$ñVmZ Xaå`mZ g_Pm¡Vm EŠñàog aoëdoÀ`m B§{OZbm AmO (gmo_dma) gH$mir AmJ bmJbr. _mÌ, hr AmJ {H$aH$moi ñdê$nmMr AgyZ, gd© 312 àdmgr gwa{jV AmhoV. AmJrMo Zo_Ho$ H$maU g_Oy eH$bo Zmhr. bmhmoa_Yrb aoëdo nmo{bg A{YH$mar OmdoX AÝda `m§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma, nm{H$ñVmZ_Yrb n§Om~ àm§VmVrb _wKbnwam aoëdo ñWmZH$mOdi g_Pm¡Vm EŠñàogÀ`m B§{OZbm AmJ bmJbr. Ë`m_wio JmS>r H$mhr Vmg C{eamZo YmdUma Amho. A{¾em_Z XbmÀ`m OdmZm§Zm AmJrda doirM {Z`§ÌU {_i{dÊ`mV `e Ambo AgyZ, aoëdoVrb gd© 312 àdmgr gwa{jV AmhoV. AmJrda {Z`§ÌU {_i{dë`mZ§Va B§{OZ ~XbÊ`mV Ambo Am{U hr JmS>r bmhmoahyZ admZm H$aÊ`mV Ambr Amho. AmJrMo Zo_Ho$ H$maU g_Oy eH$bo Zmhr.

H$mob ãbm°H$Mr 93nmgyZ Mm¡H$er H$am H|$Ðr¶ XjVm Am¶moJmMo gr~rAm¶bm nÌ Zdr {Xëbr, {X. 24 … H$moigm KmoQ>mù¶mMo aU noQ>V AgVmZmM H$moigm ImUdmQ>nmMr 1993 gmbmnmgyZ Mm¡H$er H$amdr Aem Ame¶mMo nÌ H|$Ðr` XjVm Am`moJmZo gr~rAm`bm nmR>dbo Amho. H$moigm ImUdmQ>nm_Ü`o Pmboë`m _hmKmoQ>mù`mMm gr~rAm` gÜ`m Vnmg H$aV AgyZ, H$mhr H§$nÝ`mÀ`m H$m`m©b`m§da gr~rAm¶Zo N>mno KmVbo hmoVo. H$moigm ImUdmQ>n KmoQ>mù`màH$aUr gr~rAm`Zo e{Zdmar XmoZ ImgJr H§$nÝ`m, Ë`m§Mo g§MmbH$ Am{U H$_©Mmè¶m§§{déÕ VH«$ma XmIb H$ê$Z KoV Xoe^amVrb gmV eham§_Ü`o YmS>r Q>mH$ë`m hmoË`m. `mV {dH$mg _oQ>ëg A°ÊS> nm°dg© {b{_Q>oS> Am{U J«og B§S>pñQ´>OMm g_mdoe Amho. H$moigm ImUr {_i{dÊ`mgmR>r `m H§$nÝ`m§Zr ImoQ>r H$mJXnÌo gmXa Ho$br hmoVr, Agm gr~rAm`Mm Amamon Amho. gr~rAm`Zo `m H§$nÝ`m§er g§~§{YV H$m`m©b`o Am{U A{YH$mè¶m§À¶m ZmJnya, M§Ðnya (_hmamîQ´>) H$mobH$mVm, AmgZgmob, nwé{b`m (npíM‘ ~§Jmb) Am{U Jm{P`m~mX (CÎma àXoe) `m eham§_Yrb {R>H$mUm§da N>mno KmVbo. `m H§$nÝ`m§Mo ì`dñWmnH$s` g§MmbH$ Am{U H$mhr Á`oð> gaH$mar A{YH$mè¶m§{déÕ ^«ï>mMma{damoYr H$m`ÚmA§MJ©V YmoH$mYS>r Am{U JwÝhoJmar ñdénmMm H$Q> aMÊ`mMm Amamon R>odÊ`mV Ambm Amho, Aer _m{hVr gyÌm§H$Sy>Z {‘imbr Amho.

H$mobH$mVm pñWV {dH$mg _oQ>b A°ÊS> nm°da {b{_Q>oS> Am{U `m H§$nZrMo g§MmbH$ {d_b nQ>Zr, AmZ§X nQ>Zr, {da|Ð Hw$_ma O¡Z, H¡$bmg M§Ð O¡Z {dO` Hw$_ma O¡Z Am{U AmZ§X _{bH$ `m§À`m {damoYmV VH«$mar XmI Pmë¶m AmhoV. VgoM ZmJnyapñWV J«og B§S>pñQ´>O Am{U Ë`m§Mo g§MmbH$ _wHo$e JwßVm Am{U gr_m JwßVm `m§À`mgh H$mhr gaH$mar A{YH$mè`m§À`m {damoYmV VH«$ma XmIb H$ê$Z H$mhtZm AQ>H$ H$aÊ`mV Ambr Amho. H$moigm ImU dmQ>nmg§X^m©V EH$m nmR>monmR> EH$ H§$nÝ`m§Mo nadmZo aÔ hmoV Amho. AmVmn`ªV gr~rAm`Zo nmM H§$nÝ`m§À`m{damoYmV JwÝho XmIb Ho$bo AmhoV. AmVmn`ªV Ho$di 2004 Vo 2009 `m H$mbmdYrVrb H$moigm ImU dmQ>nmMr Mm¡H$er Ho$br OmV hmoVr. AmVm _mÌ 1993nmgyZ Pmboë`m H$moigm ImU dmQ>nmMr Mm¡H$er Ho$br OmUma Amho. `m_wio ^mOnÀ`m gÎmm H$mimV Pmboë`m H$moigm ImU dmQ>nmMr Mm¡H$er H$aUo eŠ` hmoUma Amho.

EbnrOr {dVaH$ g§nmda OmUma

lo¶mÀ¶m Vmbmda ݶy¶m°H©$dmgr Yy§X...

{ZdS>H$

{hZmÀ`m ào_a§JmV ^wÅ>m? o Bñbm_m~mX, {X. 24 … nm{H$ñVmZÀ`m naamï´>_§Ìr {hZm aã~mZr Ima `m§À`m {ZU©`m§nojm Ë`m§Mo gm¢X`© Am{U ñQ>mB©bMrM _mÜ`_m§_Ü`o A{YH$ MMm© hmoV AgVo. AmVm B§Q>aZoQ>da {hZm aã~mZr Am{U nm{H$ñVmZMo amï´>nVr A{g\$ Abr PaXmar `m§Mm _wbJm {~bmdb ^wÅ>mo `m§À`m am|_mÝgÀ`m ~mVå`m MdrZo dmMë`m OmV AmhoV. gmoeb _r{S>`m Am{U H$mhr d¥ÎmnÌm§À`m do~gmB©Q>Zwgma {~bmdb Am{U {hZm aã~mZr `m§Mo ào_ AmVm ~haV Mmbbo Amho."{dH$br {ãbQ>O² S>m°Q> ZoQ>' `m do~gmB©Q>À`m d¥ÎmmZwgma, {~bmdb ho {hZm aã~mZr `m§À`m ào_mV AmH§$R> ~wS>mbo AmhoV. `mdéZ Ë`m§Mo d{S>bm§gmo~VMo g§~§Y VmUbo JoboV. b¾ H$aUma Vo {hZm aã~mZr `m§À`merM, Agm hÅ> Ë`m§Zr Yabm Amho.

nwʶmV B_maV H$mogiyZ ghm R>ma nwUo, {X. 24 … ghH$maZJa ^mJmVrb ~m§YH$m_ gwê$ Agbobr B_maV H$mogiyZ, ghm OU R>ma Pmbo AmhoV. _¥Vm§_Ü`o nmM nwê$f Va EH$m _{hboMmhr g_mdoe Amho. Mma _Obr B_maVrMo ~m§YH$m_ gwê$ AgVm§Zm hr B_maV H$mogibr Amho. ghH$maZJa_Yrb ViXmB© nR>mamOdiMr hr KQ>Zm Amho. M§Xa

{H$gZ amR>moS> `m H$mogiboë`m B_maVrMm {~ëS>a Agë`mMo gm§JÊ`mV `oV Amho. H$m±JŒogMo _mOr ZJagodH$ g§O` Zm§Xo `m§Mr hr B_maV Agë`mMo gm§JÊ`mV `oV Agbo Var, hr B_maV Amnbr Zgë`mMo ñnï>rH$aU g§O` Zm§Xo `m§Zr {Xbr Amho.`m B_maVrer H$mhrhr g§~§Y Zgë`mMo g§O` Zm§Xo `m§Zr ñnï> Ho$bo Amho. Va ~m§YH$m_mMr H$moUVrhr nadmZJr Z KoVm, hmo ~oH$m`Xoera ~m§YH$m_ gwê$ Agë`mMrhr MMm© Amho, KQ>ZmñWir Oogr~r _erÝgÀ`m ghmæ`mZo {T>Jmam~mOybm H$aÊ`mMo H$m_ gwê$ hmoVo. Va A{¾e_Z Xb KQ>ZmñWir XmIb hmoD$Z {T>Jmè¶mImbrb ZmJarH$m§Zm H$mT>ʶmMo H$m‘ H$aV AmhoV.

AÞYmÝ` CËnmXZmV 10 Q>³Ho$ KQ> Zdr {Xëbr,24 … XoemV XwîH$mi Am{U A{Z`{_V nmdgmMm \$Q>H$m `§Xm IarnmVrb {nH$m§Zm ~gbm Amho. Ë`m_wio `m IarnmV AÞYmÝ`mÀ`m CËnmXZmV gmYmaU 10 Q>³Ho$ KQ> hmoUma Agë`mMo H|$Ðr` H¥$fr_§Ìr eaX ndma `m§Zr gm§{JVbo. `m h§Jm_mV 117.18 XebjQ>Z AÞYmÝ`mMo CËnmXZ KQ>Uma Amho. XoemV _hmamï´>, amOñWmZ, H$Zm©Q>H$ Am{U JwOamV `m amÁ`m§Zm XwîH$mimMm Mm§JbmM \$Q>H$m ~gbm Amho. Ë`mMm n[aUm_ XoemÀ`m AÞYmÝ` CËnmXZmda Pmë`mMo ndmam§Zr gm§JrVbo Amho. `§Xm YmZmÀ`m CËnmXZmV Joë`mdfr©À`m VwbZoV gmYmaU 5.94 Xebj Q>Z KQ> Ano{jV Amho.Joë`mdfr©Mm YmZ Am{U JìhmMm nwaogm gmR>m Agë`m_wio Vm§XimÀ`m {H§$_Vrda `mMm n[aUm_ hmoUma Zgë`mMo ndma åhUmbo.

ݶy¶m°H©$ … A‘o[aH$Z Agmo{gEeZ Am°’$ {’${O{e¶Z Am°Z B§{S>¶Z Amo[a{OZV’}$ Am¶mo{OV ZmB©Z {gQ>r na’$m°{‘ªJ Qy>a H$m¶©H«$‘mV lo¶m KmoembZo ^ÞmQ> H$m¶©H«$‘ gmXa Ho$bm.

H|$Ðr` H$_©Mmè`m§Zm "~mßnm'Mm àgmX Zdr {Xëbr, {X. 24 … H|$Ðr` H$_©Mma`m§À`m _hmJmB© ^Î`mV (S>rE) gmV Q>ŠŠ`m§Zo dmT> H$aÊ`mMm {ZU©` H|$Ðr` _§{Ì_§S>imZo gmo_dmar KoVbm. EoZ JUoemoËgdmÀ`m H$mimV H$aÊ`mV Ambobr hr dmT> H|$Ðr` H$_©Mmè`m§gmR>r OUy JUnVr ~mßnmMm àgmXM R>aUma Amho. {S>Pob XadmT>, AZwXm{ZV J°g {g{b§S>adarb _`m©Xm `m_wio OZVm ÌñV Pmbr Amho. `m {ñWVrV _hmJmB© ^Î`mV dmT> Ho$ë`mZo H$_©Mmar dJm©bm H$mhr à_mUmV {Xbmgm {_imbm Amho. gaH$maZo Xoe^amVrb H|$Ðr` H$_©Mmè`m§Mm _hmJmB© ^Îmm 65 Q>ŠŠ`m§déZ 73 Q>¸$o Ho$bm Amho. `mnydr© _mM© _{hÝ`mV H|$Ðr` H$_©Mmè`m§À`m _hmJmB© ^Î`mV dmT> H$aÊ`mV Ambr hmoVr. `m {ZU©`m_wio gw_mao 50 bmI H|$Ðr` H$_©Mmar d 30 bmI noÝeZYmaH$m§Zm \$m`Xm hmoUma Amho.

Zmhr. EMS>rE\$gr, E{Šgg Am{U H°$Zam ~±Ho$gh AZoH$ ~±H$m§Zr hr gw{dYm Ë`m§À`m EQ>rE_ _erZda ~§Xhr Ho$br Amho. EQ>rE_ _erZ_YyZ n¡go H$mT>VmZm YmoHo$~mOr H$aUmè`m§Zm bjmV KoD$Z Ama~rAm`Zo ho {ZX}e {Xbo AmhoV. H$mhr AVr hwfma J«mhH$ EQ>rE_ _erZÀ`m eQ>an`ªV Amboë`m ZmoQ>m§n¡H$r A{YH$m{YH$ ZmoQ>m H$mTy>Z KoD$Z H$mhr {VWoM Ro>dV. Ë`m_wio eQ>a_Ü`o Agbobr Cd©[aV a³H$_ nwÝhm _erZ_Ü`o naV OmD$Z J«mhH$ n¡go {_imbo Zgë`mMr VH«$ma H$éZ ~±Ho$H$Sy>Z nwÝhm n¡go dgyb H$aV hmoVo. Aem àH$mao ~±Ho$gmo~V YmoHo$~mOr H$aUmè`m§Zm `m_wio Amim ~gUma Amho.

...Va _hm`wÕmbm BómBbM O~m~Xma VohamZ, {X. 24 … {Vgè¶m _hm`wÕmbm O~m~Xma BómBbM Agob. Oa BómBbZo Am_À`m Xoemda hëbm Ho$bm, Va {Vgao _hm`wÕ ^S>Ho$b. Ago BamUMo A{YH$mar {~ŒJ{o S>`a OZab Am{_aAbr hmOrPmXoh ¶m§Zr VohamU AÊdñÌ {Z{‘©Vr H$m¶©H«$‘mV BñÌm¶bm Bemam {Xbm Amho. àg§Jr gm§{JVbo. hmOrPmXoh ho EAamoñnog {S>{ìhOZ Am°\$ BamUQ>g Bñbm{_H$ aoìhmobeZ JmS©> H$m°ßg©Mo H$_m§S>a AmhoV. àog Q>rìhrbm _wbmIV XoVmZm hmOrPmXoh åhUmbo, H$r Oa BñÌmBbZo BamUda dma Ho$bm, Va {Vgè¶m ‘hm¶wÕmbm gwê$dmV hmoD$Z ¶m `wÕmbm amoIUo AeŠ` hmoB©b. ho `wÕ {Vgao ‘hm¶wÕ Agob. `m ¶wÕmV ~aoM Xoe AmoT>bo OmVrb.

BamUÀ¶m {~«Jo{S>¶am§Mm Bemam H$maU BamUÀ`m {déÕ BómBbbm A_o[aH$m _XV H$aÊ`mMr XmQ> eŠ`Vm Amho. A_o[aHo$À`m ghmæ`m{edm` BómBb BamUÀ`m dmQo>bm OmUo eŠ` Zmhr. Ago hmOrPmXoh åhUmbo. VgoM BamU‘Yrb A_o[aH$r ~og ho A_o[aHo$Mm ^mJ Agë`mMo _mZyZ Amåhr `m ~ogda hëbm H$ê$ Agm Bemamhr hmOrPmXoh `m§Zr Ho$bm Amho.

Zdr {Xëbr, 24 … H|$Ð gaH$maZo AZwXm{ZV {g{b§S>a~m~V gwgyÌVm AmUÊ`mMr _mJUr H$aV AmO (gmo_dma) EbnrOr {dVaH$m§Zr 1 amoOr g§nmda OmÊ`mMm Bemam {Xbm Amho. Am{W©H$ ì`dhmam§er g§~§{YV _§{Ì_§S>i g{_VrZo 13 gßQ|>~abm KaJwVr J«mhH$m§Zm `mnwTo> \$³V ghm AZwXm{ZV EbnrOr {g{b§S>a XoÊ`mMm {ZU©` KoVbm hmoVm.Ë`m_wio ghmnojm OmñV {g{b§S>a KoUmè`m ZmJ[aH$m§Zm ~mOma^mdmà_mUo {g{b§S>a ¿`mdo bmJUma AmhoV. {Xëbr_Ü`o gÜ`m AZwXm{ZV {g{b§S>aMr {H§$_V 399 én`o AgyZ, {dZmAZwXm{ZV {g{b§S>aMr {H§$_V 750 én`o Amho. gyÌm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma, gaH$maZo J«mhH$m§Zm ghm AZwXm{ZV {g{b§S>a XoÊ`mMr KmofUm Ho$br Amho. _mÌ Ë`m_Ü`o gygwÌVm Zgë`mMo {dVaH$m§Zr åhQ>bo Amho. VgoM

{dVaH$mbm EH$m {g{b§S>a_mJo {H$Vr H${_eZ {_iUma ho ñnï> Ho$bobo Zmhr. ñd`§nmH$mÀ`m {g{b§S>a 65 én`o H${_eZ XoÊ`mMr _mJUr {dVaH$m§Zr Ho$br Amho. Vo gÜ`m 30 én`o Amho. Am{W©H$ ì`dhmam§er g§~§{YV _§{Ì_§S>i g{_VrZo 13 gßQ|>~abm KaJwVr JŒmhH$m§Zm `mnwTo> \$º$ ghm AZwXm{ZV EbnrOr {g{b§S>a XoÊ`mMm {ZU©` KoVbm hmoVm. Ë`m_wio ghmnojm OmñV {g{b§S>a KoUmè`m ZmJ[aH$m§Zm ~mOma^mdmà_mUo {g{b§S>a ¿`mdo bmJUma AmhoV. {X„r_Ü`o gÜ`m AZwXm{ZV {g{b§S>aMr {H§$_V 399 én`o AgyZ, {dZmAZwXm{ZV {g{b§S>aMr {H§$_V 750 én`o Amho. gyÌm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma, gaH$maZo J«mhH$m§Zm ghm AZwXm{ZV {g{b§S>a XoÊ`mMr KmofUm Ho$br Amho. _mÌ Ë`m_Ü`o gygwÌVm Zgë`mMo {dVaH$m§Zr åhQ>bo Amho.

A_o[aH$m, ^maV, A\$JmU MMm© hmoUma dm°{e§½Q>Z, {X. 24 … ^maV, A_o[aH$m d A\$JmUrñVmZ Xaå`mZ àW_ {Ìnjr` MMm© g§`wº$ amîQ´> _hmg^oMo ghmdo dm{f©H$ gÌ Ý`y`m°H©$_Ü`o hmoUma Amho. `m ~¡R>H$rer g§§~{YV amOH$r` gyÌmZo gm§{JVbo H$r, ^maV, A_o[aH$m d A\$Jm{ZñVmZXaå`mZ `màH$maMr n{hbr ~¡R>H$ Cnnaamï´>_§Ìr nmVirMr hmoB©b. `mdfuÀ`m gwê$dmVrbm dm°{e§½Q>Z_Ü`o B^maV-A_o[aH$m YmoaUmË_H$ MM}’Xaå`mZ `m g§X^m©V KmofUm H$aÊ`mV Ambr hmoVr, Á`mMr ghAÜ`jVm naamï´>_§Ìr EgE_ H¥$îUm d A_o[aH$r naamï´>_§Ìr {hboar {Šb§Q>Z `m§Zr Ho$br hmoVr. {hboar `m§Zr 13 OyZbm g§`ºw $ nÌH$ma n[afXoV åhQ>bo hmoVo, AmO Am_À`m VrZ XoemXaå`mZ Am¡nMm[aH$ {Ìnjr` nam_e©H$So> dmT>Ê`mda g§_Vr Pmbr. YmoaUmË_H$ MMm© g_mßV Pmë`mda {Xboë`m g§`w³V$d³Vì`mVhr hr KmofUm H$aÊ`mV Ambr hmoVr.

_{hboH$S>o gmnS>bo BòmoMo ~ZmdQ> AmoiInÌ ~§Jiya, {X. 24 … ^maVr` AdH$me g§emoYZ g§ñWoÀ`m (BñÌmoo) _w»`mb`mV H|$Ðr` Am¡Úmo{JH$ gwajm XbmÀ`m OdmZm§Zr emók Agë`mMm ~Zmd H$aUmè`m _{hbobm AmO (gmo_dma) AQ>H$ Ho$br. `m _{hboOdi ~ZmdQ> AmoiInÌo gmnS>br AgyZ {VMr gImob Mm¡H$er H$aÊ`mV `oV Amho. `m àH$mam_wio BómoÀ`m emñÌkm§Mr Pmon CS>mbr Amho. gyÌm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma, X¡Z§{XZ VnmgUr gwê$ AgVmZm H|$Ðr` Am¡Úmo{JH$ gwajm XbmÀ`m OdmZm§Zr EH$m g§e`mñnX _{hbobm AS>dyZ AmoiInÌmMr {dMmaUm Ho$br. {VÀ`mOdi Agbobo AmoiInÌ ~ZmdQ> Agë`mMo OdmZm§À`m bjmV Ambo. Ë`m§Zr bmJbrM _{hbobm Vmã`mV KoVbo. `m _{hboOdi AZoH$ ~ZmdQ> AmoiInÌo gmnS>br AmhoV. ~§Jiya nmo{bgm§Zr _{hboMm Vm~m KoVbm AgyZ gImob Mm¡H$er H$aÊ`mV `oV Amho.

BQ>brÀ`m _rbmZ ehamV nmoemI gmXa H$aVmZm _m°S>ob.


25goa11_Layout 1 24-09-2012 20:41 Page 1

1111 gßQ>|~a 2012 idma, ‘§JgßQ> 2012 |~a 11 ‘§Jidma, 25

Ho$AmaEgEg hm¶ñHy$b‘ܶo JUoe‘yVr© ñnYm©

dminB© ZdmoX¶ {dÚmb¶mV ¶§Xm àW‘M nwOboë¶m JUoe‘yVug‘moa AmaVr H$aVmZm {dÚmWu.

{dÚm϶mªZm ¶mo½¶ ‘mJ©Xe©ZmMr Amdí¶H$Vm … EH$ZmW ZmB©H$ ’$mo§S>m, {X. 24 (à{V{ZYr) … {dÚm϶mªZm ¶mo½¶ ‘mJ©Xe©Z {‘imbo d ˶m§À¶m JwUm§H$S>o A{YH$ bj {Xë¶mg AmOÀ¶m ñnYm©Ë‘H$ ¶wJmVhr J«m‘rU ^mJmVrb {dÚmWu ñnYm©Ë‘H$ narjm§V Mm§Jbr M‘H$ XmIdy eH$VmV, Ago CX²Jma EH$ZmW ZmB©H$ ¶m§Zr {eamoS>m ¶oWrb H$mam¶am¶oû‹da A{^¶m§{ÌH$s ‘hm{dÚmb¶mÀ¶m g^mJ¥hmV H$mT>bo. ñHy$b Am°’$ {gå~mo¶{gg {eamoS>m Am{U nmS>m {eamoS>m ¶oWrb ~«÷mXþJm© hm¶ñHy$b ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo 10 dr B¶ÎmoÀ¶m {dÚm϶mªgmR>r J{UV d {dkmZ {df¶mg§~§Yr A{YH$ ‘mJ©Xe©Z H$aʶmgmR>r Img H$m¶©emim Am¶mo{OV

H$aʶmV Ambr hmoVr. ¶m H$m¶©emioV Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda à‘wI nmhwUo åhUyZ JmoqdX gmd§V, {ejH$ JmoqdX ~mJH$a, B©ída hoJS>o, gwMoVm ^Å>, F$Mm Omoer AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. lr. gmd§V ¶m§Zr ¶m ñVw˶ CnH«$‘m§Mo H$m¡VwH$ H$ê$Z Ago à¶moJ {R>H${R>H$mUr Pmbo nm{hOoV, Ago gm§{JVbo. ¶m H$m¶©emioV JmoqdX ~mJH$a ¶m§Zr {dkmZ d EH$ZmW ZmB©H$ ¶m§Zr J{UV ¶m {df¶mda ¶mdoir ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. B©ída hoJS>o ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ F$Mm Omoer ¶m§Zr Ho$bo. Va Xr{nH$m ZmB©H$ d {X½drZr Vmar ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

(CX¶ gmd§V)

ZdmoX¶ {dÚmb¶mV àdoe gwê$

ZdXþJm© {dÚmb¶mV {dkmZ àXe©Z

dminB©, {X. 24 (à{V{ZYr) … ¶oWrb {dÚmb¶mV B¶Îmm ghmdrgmR>r àdoe Xoʶmg§~Y§ r H$m‘ gwê$ Pmbo Amho. àdoemg§~Y§ r ‘m{hVr nwpñVH$m d AO© amÁ¶ {ejUm{YH$mar H$m¶m©b¶, VmbwH$m JQ> {ejUm{YH$mar, ‘mܶ{‘H$ emim§Mo ‘w»¶mܶmnH$ d àmMm¶© ZdmoX¶ {dÚmb¶ dminB© CnbãY H$aʶmV Ambo AmhoV. gXaMo AO© ^ê$Z nmR>>{dʶmMr eodQ>Mr VmarI 1 Am°³Q>m~|o an¶ªV AgyZ gܶm B¶Îmm nmMdr‘ܶo {eH$V Agbobo {dÚmWu narjog ~gʶmgmR>r AO© nmR>dy eH$VmV. ¶mg§~§Yr A{YH$ ‘m{hVrgmR>r àmMm¶© Odmha ZdmoX¶ {dÚmb¶ dminB© (2374228) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.

‘S>H$B©, {X. 24 … ¶oWrb lr ZdXþJm© {dÚmb¶mÀ¶m gwdU© dfm©{Z{‘Îm J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m g^mJ¥hmV ZwH$VoM ^yJ^©emó {df¶mda {dkmZ àXe©Z Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶m àXe©ZmMo CX²KmQ>Z Jmodm {dÚmnrR>mVrc ^yJ©emómMo àmܶmnH$ A±WZr pìhEJg ¶m§Zr Ho$bo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda g§ñWoMo Aܶj ‘YwH$a ZmB©H$, ghH$mar JmoqdX H$mio, gan§M e¡b§oÐ nUOrH$a, ‘w»¶mܶmnH$ AemoH$ Vamio, ’$mXa Am¾ob Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo ^yJ^©emómMo {ejH$ Mmê$XÎm H$m‘V d S>m°. ‘Yw‘Vr H$m‘V CnpñWV hmoVo. ¶m àg§Jr {ìhEJg ¶m§Zr embo¶ nwñVH$m§À¶m dmMZm~amo~aM ñWm{ZH$ VgoM amï´>r¶ dV©‘mZnÌo, gmám{hHo$, J«§W AmXtMo dmMZ H$ê$Z {dÚm϶mªZr Amnbo kmZ dmT>dmdo. Xoe {dXoemV Mmbboë¶m doJdoJù¶m KS>m‘moS>tMo AmH$bZ H$ê$Z ¿¶mdo. ZdrZ ZdrZ hmoV Agboë¶m V§ÌkmZm§{df¶r ˶mV ‘{hVr AgVo Vr AmË‘gmV H$amdr, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo.

MVwWuVyZ n¶m©daU g§dY©ZmMo YS>o ¿¶mdoV nUOr, {X. 24 (n«{V{ZYr) … JUoe MVwWu åhUOo gdmªV ‘moR>m d AmZ§XmMm CËgd. ¶m CËgdmMm AmZ§X doJimM AgVmo, Aem à{V{H«$`m {dÚm϶mªZr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm {Xë¶m. H$mhtZr MVwWr© nma§n[aH$ nÕVrZo gmOar Ho$ë¶mMo gm§{JVbo. Hw$Ur ’$Q>m³¶m§Mm dmna H$‘r H$ê$Z VgoM Üd{ZjonH$m§Mm dmna ‘¶m©{XV H$ê$Z n¶m©daUmMo g§§VwbZ amIV JUoemoËgd gmOam Ho$ë¶mMo H$mhr {dÚm϶mªZr gm§{JVbo. ñdpßZb JmdS>o, (Jmodm {dÚmnrR>) JUoe MVwWu hm gU åhUOo n¶m©daUmMr nyOm Ago ‘mZbo OmVo, Am‘À¶mH$S>o Xa dfu nmM {Xdg MVwWu AgVo. MVwWu åhUOo ‘mPm gdm©V OmñV AmdS>rMm gU, ¶m gUmbm KamV gOmdQ> Ho$br OmVo, ZmVodmB©H$, {‘Ì gd©OU ¶oV AgVmV. ˶m‘wio ‘moR>çm CËgmhmV gmOar Ho$br OmVo. h[ae AS>H$moUH$a (‘°ZoO‘|Q> H$m°boO , {‘am‘ma- nUOr) Am‘À¶m KamV MVwWu gU nma§n[aH$ nÕVrZo gmOam H$arV AgVmo. ˶m{Z{‘Îm Hw$Qw>§~mVrb gd©OU EH$Ì ¶oV Agë¶mZo Am‘À¶m KamV AmZ§XmMo dmVmdaU AgVo. ¶m gUm{Z{‘Îm H$m°boOMr {‘Ì ‘§S>ir hr Kar ¶oV AgVo. VÝdoe {eamoS>H$a, (nm°{bQ>o³ZrH$ H$m°boO, nUOr) ‘mPo bhmZnU ho Xwgè¶m§À¶m Kar JUnVr gmOam H$aʶmVM Job.o H$maU Am‘À¶m Kar MVwWu gmOar Ho$br OmV ZìhVr. Amåhr H$mH$m§À¶m Kar OmV hmoVmo. nU ¶m dfu Am‘À¶m Kar JUoe MVwWu gmOar H$obr. KamV MVwWu gmOar H$aUo åhUOo EH$ doJirM ‘Om ¶oVo ¶mMm AZw^d ‘bm Ambm.

A§§~a ZmB©H$ (nr.B©.Eg) ‘mPo dS>rb ^OZmMo MmhVo Agë¶mZo JUoe MVwWu‘ܶo Amåhr ^OZm§Mo H$m¶©H«$‘ am~{dVmo. JUnVr hm Xod n¶m©daUmer {ZJS>rV Agë¶mZo n¶m©daUmMo g§VwbZ amIyZM hm gU gmOam ìhm¶bm hdm. AݶWm ¶m gUm‘wioM n¶m©daUmMo OmñVrV OmñV ZwH$gmZ hmoUma Amho. ˶mgmR>r ¶§Xm Amåhr ’$Q>m³¶m§Mm H$‘rVH$‘r dmna Ho$bm. Xod|Ð hS>H moUH$a ( S>m°Z ~m°ñH$mo$) MVwWuMm gU Amåhr nma§n[aH$ nÕVrZoM gmOam H$aVmo. ¶m gUmV Amåhr doJdoJio XoImdo V¶ma H$arV AgVmo. ¶mdfu Am‘À¶m Kar hZw‘mZmMm XoImdm V¶ma Ho$bm hmoVm. ˶m XoIm‹ì¶mbm n{hbo ~jrg {‘imbo. ˶m‘wio AmZ§XmV Amåhr MVwWu gmOar Ho$br. gwO¶ JmdS>o, (’$‘m©JwS>r H$m°boO) ¶m gUm{Z{‘Îm Am‘À¶m KamVrb gd© ‘§S>ir EH$Ì Ambobr AgVo. ˶m‘wio gUmMm AmZ§X Mm§Jë¶màH$mao bwQ>Vm ¶oVmo. MVwWu åhUOo ‘Om ‘ñVr, ’$Q>mHo$ bmdUo, Ama˶m H$aUo gd© H$mhr AmZ§X‘¶ dmVmdaU AgVo. AVwc ‘m§ÐoH$a ( Jmodm {dÚmnrR>) n§Mdrg Vrg OUm§Mo Am‘Mo Hw Q§>w~. Eadr EH$Ì ¶oV Zmhr ‘mÌ MVwWuÀ¶m gUmbm EH$Ì ¶oVmo. ˶m‘wio gd© {‘iyZ Xadfu MVwWu nma§n[aH$ nÕVrZo ‘moR>çm CËgmhmV gmOar H$aVmo. ’$Q>m³¶m§Mm dmna H$‘r H$am,’$Q>m³¶m‘wio àXyfU hmoVo, Ago ‘moR>r ‘mUgo gm§JV AgVmV. ‘mÌ Amåhm§bm ’$Q>m³¶m{dZm MVwWu Anwar dmQ>Vo. Aj¶ ZmB©H$ (nr. B©.Eg ’$‘m©JwS>r) JUoe MVwWu åhUOo AmZ§XmMm gU. ¶m gUmMr Xadfu Amåhr AmVwaVoZo dmQ> nmhV AgVmo. ¶§Xm Am‘À¶mH$S>o XrS> {Xdgm§Mm JUnVr hmoVm. ˶m‘wio gJir Ymdni. XmoZ {Xdg H$go Jobo Vo H$iboM Zmhr. n««XþfUm‘wio ¶§Xm ’$Q>m³¶m§Mm dmna OmñV Ho$bm Zmhr.

gmdB©doao, {X. 24 (dmVm©ha) … didB© ¶oWrb Ho$AmaEgEg hm¶ñHy$‘ܶo {MH$U‘mVrnmgyZ JUoe‘yVu ~Z{dʶmMr d am§Jmoir ñnYm© ZwH$VrM KoʶmV Ambr hmoVr. ¶m ñnY}§Zm {dÚm϶mªMm Mm§Jbm à{VgmX bm^bm. am§Jmoir ñnYm© XmoZ JQ>mV Pmbr. n{hë¶m JQ>mV nmMdr, ghmdr, gmVdrÀ¶m dJm©Vrb {dÚm϶mªZr AZwH«$‘o àW‘, {ÛVr¶ d V¥Vr¶ H«$‘m§H$ nQ>H$m{dbo. Xþgè¶m JQ>mV àW‘ … Zddr, {ÛVr¶ … Xhmdr d AmR>drÀ¶m ‘wbm§Zr V¥Vr¶ H«$‘m§H$m§Mo nm[aVmo{fH$ nQ>H$m{dbo. JUoe‘yVu ñnY}V 125 {dÚmWu gh^mJr Pmbo hmoVo. n{hë¶m JQ>mV Am¶wf ZmB©H , Jm¡ad ZmB©H$, {ZYr Zmdo©H$a, nwîH$amO H$m‘V d {MÝ‘¶r À¶mar ¶m§Zm Va ‘mܶ{‘H$ JQ>mV à¶mJ Vmar, {da|Ð ZmB©H$, gd}e gmYbo, {dOoe Vmar, AW‹d© Vmar, àmOº$ ZmB©H$, AmXe© JS>oH$a, àVrH$ didB©H$a, amo{hV ZmB©H$, {damO H$S>oH$a, ào‘amO nmbH$a, àdoe Vmar, A{^{OV IoS>oH$a, gmB©br H$m‘V, {ñ‘¶m doaoH$a ¶m§Zm ~{jgo {‘imbm. gan§M {dZm¶H$ d|Jb w H} $a ¶m§À¶m hñVo ñnY}Mo CX²KmQ>Z Pmbo. ñnY}À¶m ~jrg {dVaU g^ma§^mbm g§ñWoMo g{Md XrnH$ JmdH$a, ‘w»¶mܶmnH$ d„^ doaoH$a, e{‘©bm A{^foH$s d gwem§V gaXogmB© AmXr CnpñWV hmoVo.

lr. H$m‘V ¶m§Zr àXe©Zm~m~VMr ‘m{hVr {dÚm϶mªZ§ m {Xbr. VgoM Aem àXe©Zm‘wio H$moUVo ’$m¶Xo hmoVmV ¶mMr g{dÎma ‘m{hVr XoD$Z n¥Ïdrda Agbobo {Za{Zamio XJS>, I{ZO AmXtMo ’$m¶Xo ¶m{df¶r ‘hÎdnyU© ‘m{hVr ˶m§Zr {Xbr. VgoM ³bm¶Zmo{‘Q>a H§$nmg ¶m V§ÌmÀ¶m gmhmæ¶mZo nonamda CÎma {Xem H$er ‘mH©$ H$amdr, ‘§JimdaMo ’$moQ>mo, g°Q>bmB©Q> ’$moQ>mo H$go dmMmdo, ^yI§S> H$go doJio Pmbo, VgoM dV©‘mZnÌm§Zr N>mnyZ Ambo ’$moQ>mo, {dkmZ{df¶H$ ~mVå¶m ¶m§Mr ‘m§S>Ur H$ê$Z H$gm Aä¶mg H$amdm AmXtda ˶m§Zr g{dÎma ‘m{hVr {Xbr. ¶mdoir ‘w»¶mܶmnH$ Vamio ¶m§Zrhr àXe©Zm{df¶r ~hw‘yë¶ ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. VgoM Aem àXe©Zm‘ܶo ‘moR>çm CËgmhmZo gh^mJr hmoʶmMo AmdmhZ ˶m§Zr Ho$bo. ¶mdoir CnpñWV ‘mݶdam§Zrhr {dÚm϶mªZm ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. ¶m àXe©Zmbm ‘moR>çm g§»¶oZo {dÚmWu, nmbH$ CnpñWV hmoVo. {dÚmWu g§Ho$V ‘S>H$B©H$a ¶mZo Am^ma ‘mZbo.

hmVwbu ¶oWo CÚm A^§J Jm¶Z ñnYm© {S>Mmobr, {X. 24 (à{V{ZYr) : am¶qPJ ¶yW,Om¶ÝQ²>g Jw«n {VImOZ ‘¶o VgoM gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’}$ ~wYdma {X. 26 gßQ>|~a amoOr gm¶§. 4.30 dm. A^§J Jm¶Z ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. gXa ñnYm© hmVwbu-‘¶o ¶oWo hmoUma AgyZ n¶} ‘VXmag§KmnwaVr Vr ‘¶m©{XV amhrb. {dOo˶mg amoI é. 1500, 1000, 700 VgoM XmoZ CÎmoOZmW© Aer amoI ~{jgo XoʶmV ¶oVrb. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r ê$noe R>mUoH$a (98223932098), g§Xrn nmg}H$a (9823854271), Y‘m©Z§X Zmd}H$a (9637818028) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm, Ago H$i{dʶmV Ambo Amho.

‘aS>rdmS>m ¶oWo qhXr {XZ gmOam noS>Uo, {X. 24 … (à{V{ZYr) … Zohê$ ¶wdm H|$Ð nUOr- Jmodm Am¶mo{OV qhXr {XZ ‘moaOr ‘aS>rdmS>m ¶oWo gËnwê$f H$ëMab H$ë~ ‘moaOr ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo gmOam H$aʶmV Ambm. ¶m H$m¶©H«$‘mbm n«‘wI nmhþUo åhUyZ gan§M YZ§O¶ eoQ>JmdH$a, OZmX©Z eoQ>JmdH$a, {dîUy eoQ>JmdH$a, n§M d¡embr eoQJmdH$a, amOZ eoQ>JmdH$a AmXr CnpñWV hmoVo. H$m¶©H«$‘mMo CX²KmQ>Z YZ§O¶ eoQ>JmdH$a ¶m§À¶m hñVo Pmbo. ¶mdoir {dîUy eoQ>JmdH$a ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, 1949 ì¶m dfr© XoemMr amï´>^mfm XodZmJar {bnrVyZ qhXrbm ‘mݶVm {‘imbr. ˶m {Xdgm§nmgyZ amï´>mV qhXr {XZ nmibm OmVmo. [h§Xr ~mobʶmg, {b{hʶmg VgoM dmMZmg gmonr ^mfm Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. {dÚm϶mªZr qhXrVyZ hmoUmè¶m {d{dY narjm§V ^mJ KoD$Z ¶m ^mfoda Amnbo à^wËd {Z‘m©U H$amdo, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo.¶m{Z{‘Îm H${dVm Jm¶Z ñnYm© Am¶mo{OV Ho$br hmoVr. ¶m ñnY}V {‘Zmjr eoQ>JmdH$a, em‘br eoQ>JmdH$a d ApídZr ‘moaOo ¶m§Zr AZwH«$‘o àW‘, {ÛVr¶ d V¥Vr¶ H«$‘m§H$ nQ>H$m{dbm. a{dZm eoQ>JmdH$a, àm§Obr dñVd g{‘Ym À¶mar ¶m§Zm CÎmoOZmW© ~{jgo XoʶmV Ambr. à‘wI nmhþUo YZ§O¶ eoQ>JmdH$a, ³b~ Aܶj OZmX©Z eoQ>JmdH$a d n§M d¡embr eoQ>JmdH$a ¶m§À¶m hñVo {dOo˶m§Zm ~{jgo àXmZ H$aʶmV Ambr.


25goa12_Layout 1 24-09-2012 23:22 Page 1

12

{d{dY

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012

gwajmJ¥hmV a{e¶Z ‘{hboMm AmË‘h˶oMm à¶ËZ

noÝeZgmR>r {POdmì¶m bmJVmV nm¶è¶m...

~mhoa Z gmoS>ë¶mZo H¥$Vr : Jmo‘oH$m°V XmIb

gaH$mar Im˶m§H$Sy>Z CÀM ݶm¶mb¶mMm Ad‘mZ; C{eamZo {‘iUmè¶m noÝeZdarb X§S> {‘iV Zmhr

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : gwajmJ¥hmVyZ ~mhoa gmoS>V Zgë¶mÀ¶m amJmZo EH$m a{e¶Z ‘{hboZo hmVmMr Zg H$mnyZ KoD$Z AmË‘h˶m H$aʶmMm à¶ËZ Ho$bm. gXa KQ>Zm 22 amoOr amÌr KS>br. gXa amÌr VmoV¶mZm C{„{‘OmodZ hr a{e¶Z ‘{hbm Amnë¶mbm ~mhoa gmoS>ʶmMr ‘mJUr H$arV hmoVr. dma§dma Ver ‘mJUr H$ê$Zhr gmoS>V Zgë¶mMo nmhÿZ AIoa {VZo d¡VmJyZ Amnë¶m hmVmMr Zg H$mnyZ KoVbr. aº$~§~mi pñWVrV {Vbm ~m§~moir ¶oWrb Jmodm d¡ÚH$s¶ ‘hm{dÚmb¶mV XmIb

H$aʶmV Ambo. AmVm {VMr àH¥$Vr R>rH$ Agë¶mMo Jmo‘oH$m°VyZ gm§JʶmV Ambo. H$i§JyQ> ¶oWo CKS>H$sg Ambë¶m go³g aoHo$Q> àH$aUmV ¶m ‘{hbobm Vmã¶mV KoVbo hmoVo. nmo[bgm§Zr N>mnm Q>mHy$Z H$mhr Xbmbm§g AQ>H$ Ho$bo hmoVo. ¶m ‘{hbo~amo~a EH$m PmaI§S>À¶m ‘m°S>obbmhr Vmã¶mV KoVbo hmoVo. XmoKm§Zmhr ‘oaer ¶oWrb gwajmJ¥hmV R>odʶmV Ambo hmoVo. ¶m àH$aUmV gwajmJ¥hmMr ‘oQ´>moZ AmaVr JmodoH$a ¶m§Zr OwZo Jmodo nmo{bgm§V VH«$ma Zm|X Ho$br Amho.

VidS>Vo rb {ddm{hVoMo {ZYZ gmd§VdmS>r, {X. 24 (à{V{ZYr ) : VidS>o `oWrb OmÝhdr am_M§Ð _oñÌr (d` 39) `m {ddm{hV _{hboMo ~m§~moir-Jmodm `oWo CnMma Mmby AgVmZmM gmo_dmar {ZYZ Pmbo. OmÝhdr _oñÌr `m§Zm Xå`mMm AmOma Joë`m H$mhr dfm©nmgyZ Mmby hmoVm. Ë`m AmOmamda d¡ÚH$s` CnMmahr Mmby hmoVo. AemVM gmo_dmar

Ë`m§Mr AMmZH$ àH¥$Vr {~KS>ë`mZo Ë`m§Zm A{YH$ CnMmamgmR>r Jmodm~m§~wir `oWo hb{dÊ`mV Ambo. _mÌ CnMma Mmby AgVmZmM Ë`m§Mo gmo_dmar Xþnmar {ZYZ Pmbo. `m~m~VMr I~a OmÝhdr `m§Mo nVr am_M§Ð _oñÌr `m§Zr `oWrb nmo{bg R>mÊ`mV {Xbr. Ë`mZwgma AmH$pñ_H$ _¥Ë`y åhUyZ Zm|X H$aÊ`mV Ambr Amho.

hUOyUVo ‘{hboMm AZ¡g{J©H$ ‘¥Ë¶y åhmngm, {X. 24 (à{V{ZYr) : ‘mObdmS>m-V|~¶oa hUOyU ¶oWrb [aQ>m Amë‘oXm (46 df}) ¶m ‘{hboMm ‘¥Ë¶y gmo‘dma {X. 24 amoOr Pmbm Amho. nmo{bgm§Zr {VMm ‘¥Ë¶y AZ¡g{J©H$ åhUyZ Zm|X Ho$br Amho. ‘¶V [aQ>m ¶m Xå¶mÀ¶m é½U hmo˶m. ˶m‘wio PQ>³¶m‘wio {VMm ‘¥Ë¶y Pmbm Agmdm, Agm g§e¶ nmo{bgm§Zr 춳V Ho$bm Amho. ¶m~m~V nmo{bgm§H$Sy>Z {‘imboë¶m ‘m{hVrZwgma gmo‘dma {X. 24 amoOr Xþnmar 1.30 dm.À¶m gw‘mamg C~mëS>mo ’$Zmª{S>g ho [a¶m ¶m§À¶m Kar Ambo AgVm ˶m ‘¥V AdñWoV KamV nS>ë¶mMo ˶m§Zm AmT>iyZ Ambo. ˶m§Zr Ëd[aV S>m°³Q>a VgoM nmo{bgm§Zm ~mobmdyZ KoVbo. ImgJr S>m°³Q>am§Zr

{VMm ‘¥Ë¶y Xå¶mÀ¶m PQ>³¶mZo Pmbm Agmdm, Agm A§XmO dV©{dbm Amho. gXa S>m³° Q>a ˶m§À¶mda Xå¶mda CnMma H$arV hmo˶m. [aQ>m ¶m§Mm ‘¥Ë¶y Xå¶mÀ¶m AmOmamZo Pmbm Agbm Var dmS>çmdarb bmoH$m§Zr IwZmMm g§e¶ 춳V Ho$bm Amho. VgoM nwUo ¶oWrb {VÀ¶m ^mdmZohr g§e¶ 춳V Ho$ë¶mZo eodQ>r hUOyU nmo{bgm§Zr AZ¡g{J©H$ ‘¥Ë¶y åhUyZ Zm|X H$ê$Z ‘¥VXoh CÎmar¶ VnmgUrgmR>r Jmo‘oH$m°V nmR>{dbm Amho. nmo{bg {ZarjH$ {dídoe H$n} ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr Cn{ZarjH$ {dXoe {niJmdH$a nwT>rb Vnmg H$arV AmhoV.

nmo{bgmbm _mahmUàH$aUr `wdH$m§Zm Om_rZ gmd§VdmS>r, {X. 24 (à{V{ZYr) : Amam|Xm nmo{bg XÿajoÌmMo nmo{bg hdmbXma Sw>q_J {S>gmoOm `m§Zm J§^ra XþImnV Ho$ë`màH$aUr MoVZ nS>Vogh ghm OUm§Mr Om{‘Zmda ‘w³VVm Ho$br. gmo‘dma {X. 24 amoOr `oWrb Ý`m`mb`mZo ˶m§Mr Om{_Zmda _wŠVVm Ho$br. Amam|Xm-{H$aUnmUr OoQ>rOdi dmhZm§_wio dmhVyH$ H$m|S>r hmoVo, åhUyZ nmo{bg hdmbXma Sw>{_§J {S>gmoOm `m§Zr VoWo Agbobr XþMmH$s ~mOybm H$aÊ`mÀ`m gyMZm {Xë`m hmoË`m. `m H$maUmdéZ Jmoì`mVyZ XþMmH$sdéZ Ambobo MoVZ nS>Vo, aOV _m§OaoH$a, ^yfU noS>UoH$a, AmpídZ Zamoam, AVwb MmoS>ÊmH$a d am_ZmW nS>Vo `m ghm OUm§Zr nmo{bgmÀ`m S>moŠ`mda ~mQ>br

_méZ Ë`m§Zm XþImnV Ho$br. `màH$aUr darb gdmªda `oWrb nmo{bg R>mÊ`mV JwÝhm XmIb H$aÊ`mV Ambm hmoVm. Ë`mZ§Va ghmhr OUm§Zm AQ>H$ H$éZ Ý`m`mb`mV hOa Ho$bo AgVm XmoZ {Xdgm§Mr nmo{bg H$moR>S>r Ý`m`mb`mZo gwZmdbr. gmo‘dmar ˶m§Mr _wXV g§nbr Agë`mZo Ë`m§Zm Ý`m`mb`mV hOa Ho$bo AgVm Ý`m`mb`mZo àË`oH$s n§Yam hOma én`m§À`m Om{_Zmda _wŠVVm Ho$br. VgoM àË`oH$ AmR>dS>çmÀ`m gmo_dmar nmo{bg R>mÊ`mV hOoar bmdUo, gmjrXmam§da X~md AmUy Z`o VgoM Vnmg H$m_mV nmo{bgm§Zm ghH$m`© H$aUo `m AQ>r Ë`m§Zm Ý`m`mb`mZo KmVë`m. `màH$aUr A°S>. gwho~ qS>JUH$a `m§Zr H$m_ nm{hbo.

‘‘Vm Jdg nUOr, {X.24, (à[V{ZYr): gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zm noÝeZ Xoʶmg {db§~ H$ê$ Z¶o. Oa XmoZ ‘{hݶm§nojm A{YH$ {db§~ Pmë¶mg g§~{YV Im˶mZo noÝeZ H$m¶Xm 29 Imbr ˶m H$‘©Mmè¶mbm noÝeZgmo~V X§S>mË‘H$ a¸$‘ åhUyZ 1 bmI ê$n¶o XoUo ~§YZH$maH$ Amho. Agm AmXoe 1999 amoOr Cƒ ݶm¶mb¶mZo {Xbm hmoVm. ‘mÌ ¶m AmXoemMr gaH$mar Im˶m§H$Sy>Z doimodoir nm¶‘„r hmoVmZm {XgyZ ¶oVo. àm‘m{UH$nUo Am¶wî¶^a H$m‘ Ho$ë¶mZ§Va noÝeZ

C{eam {‘iVoM, ‘mÌ C{eam {‘iUmè¶m X§S>mMr a¸$‘ {XbrM OmV Zmhr, CbQ> Im˶mÀ¶m nm¶è¶m ‘mÌ {POdmì¶m bmJVmV, Aem Ame¶mÀ¶m VH«$mar gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zr Ho$ë¶m AmhoV. nm¶µè¶m {POdmì¶m bmJVmV amÁ¶mVrb {d{dY Im˶m§‘ܶo H$m‘ H$aUmè¶m H$‘©Mmè¶m§Zm AmOhr noÝeZgmR>r Im˶mÀ¶m nm¶è¶m {POdmì¶m bmJV AmhoV. g§nyU© Am¶wî¶ gaH$mar ZmoH$ar H$ê$Zhr eodQ>r noÝeZgmR>r AmQ>m{nQ>çm H$amì¶m bmJV Agë¶mMo H$‘©Mmè¶m§er ~mobVmZm {XgyZ Ambo. gaH$mar

noÝeZ {‘imbr, nU ì¶mOmMo H$m¶?

H$‘©Mmar g§KQ>ZoMo ga{MQ>Urg Om°Z ZmPmaoW ¶m§À¶mH$S>o Aem gÚm VrZ VH«$mar Amë¶m Agë¶m Var X§S>mË‘H$ a¸$‘ Z {‘iUmao d noÝeZhr C{eam {‘iUmao AZoH$ H$‘©Mmar amÁ¶mV Agë¶mMo Vo åhUmbo. H$mhr H$‘©Mmar eodQ>r H§$Q>miyZ nwÝhm Im˶mH$S>o OmV

H|$Ð {ejU {d^mJ nUOrMo ߶yZ {dZm¶H$ gmIiH$a ¶m§Zm 6 ‘{hݶmZ§Va noÝeZ godm gwê$ Pmbr. ‘mÌ C[eam noÝeZ {Xë¶mZo ˶mda {‘iUmam 12 Q>¸o$ ì¶mO {‘imbm Zmhr d X§S>mË‘H$ aH$‘oMm Va AOwZhr nÎmm Zmhr Aer ‘m{hVr ˶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>À¶m à{V{ZYrer ~mobVmZm [Xbr. Am¶Q>rAm¶ ‘Yrb ñQ>moa{H$na ào‘ZmW Mmar ¶m§Zm {Zd¥Îm hmoD$Z 1 df© hmoV Ambr ‘mÌ AOwZ noÝeZgmR>r IQ>mQ>mon H$amdm bmJV Amho. ~m§~moir ¶oWrb Jmodm ‘o{S>H$b H$m°boO‘Yrb dmS>© {gñQ>a ~o{Z{XVm Jw{XÝhmo ¶m§Zm {Zd¥Îm hmoD$Z ghm ‘{hZo CbQ>bo Var noÝeZ gwê$ Pmbobr Zmhr.

ZmhrV Va H$mhrOU ^rVrnmoQ>r VH«$ma Zm|Xhr H$aV Zgë¶mMo Vo åhUmbo. AmXoemMo Cëb§KZ Cƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m AmX-

oemZwgma, EImÚm gaH$mar H$‘©Mmè¶mbm {Zd¥Îm hmoʶmg XmoZ df} AgVmZmM ˶mÀ¶m noÝeZ à[H$¶obm gwédmV hmoUo Amdí¶H$ Amho. g§~[YV

Im˶mÀ¶m à‘wI A{YH$mè¶mZo noÝeZMr gd© H$mJXnÌo XmoZ dfmªnydr©M V¶ma H$ê$Z boIm g§MmbH$mH$S>o nmRdmdo bmJVmV. XmoZ dfmªÀ¶m H$mbmdYrV H$Yr H$m¶ H$amdo ¶mMm Vnerb Agbobo n[anÌH$ 1999 amoOr Cƒ ݶm¶mb¶mZo {dÎm Im˶m~amo~a gd© Im˶m§À¶m A{YH$mè¶m§Zm nmR>{dbo hmoVo. ‘mÌ ¶m AmXoemZwgma H$moUVoM {ZU©¶ KoVmZm {XgyZ ¶oV ZmhrV. CbQ> gaH$mar H$‘©Mmar {Zd¥Îm Pmë¶mZ§VaM noÝeZ à{H«$¶obm gwédmV Ho$br OmVo Ago {XgyZ Ambo Amho.

aoëdo I{ZOmdarb 22.8 H$moQ>r ~wS>mbo nUOrV VrZ dmhVyH$ gog AmH$mabmM Zmhr JmS>çm§Mr Q>¸$a

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : 2006-07 Vo 2010-11 ¶m H$mimV H$moH$U aoëdo‘mJ} H$Zm©Q>H$mVyZ Amboë¶m I[ZO ‘mbmda gog Z AmH$maë¶m‘wio amÁ¶mMm 22.80 H$moQ>r ê$n¶m§Mm ‘hgyb ~wS>mbm Amho. H$Zm©Q>H$mVyZ Jmoì¶mV 45.59 bmI ‘o[Q´>H$ Q>Z I[ZO ‘mb aoëdo‘mJ} Jmoì¶mV Ambm hmoVm, Ago H$Zm©Q>H$Mo ‘mOr bmoH$m¶wº$ g§Vmof hoJS>o ¶m§À¶m AhdmbmVyZ ñnï> Pmbo hmoVo. Jmoì¶mVyZ

¶m I{ZOmMr {Z¶m©V Pmbr hmoVr. ¶m ‘mbmda gog AmH$maʶmV Ambm Zgë¶mMr ‘m{hVr Jmoì¶mÀ¶m ImU Im˶mH$Sy>Z XoʶmV Ambr. Jmoì¶mVrb ImUtVyZ OoQ>rn¶ªV hmoUmè¶m I{ZO dmhVwH$sda 20 én¶o dmhVyH$ gog AmH$mabm OmVmo, Va amÁ¶m~mhoê$Z ¶oUmè¶m I{ZO ‘mbmgmR>r hm Xa 50 én¶o àVr ‘o[Q´>H$ Q>Z Agm Amho. BVa amÁ¶mVyZ añVm‘mJ} Amboë¶m I{ZO ‘mbmda gaH$maZo

doí¶m ì¶dgm¶g§~{§ YV XmoKm Xbmbm§Zm AQ>H$ ‘S>Jmd, {X. 24 (à{V{ZYr) … Jmoì¶mV {d{dY ^mJm§Vrb hm°Q>obm§V doí¶m nwa{dUmë¶m‘wio H$mobH$mVm ¶oWrb d gܶm CgJm§d-{VñH$ ¶oWo dmñVì¶mg Agboë¶m ‘mohå‘X aoh‘mZ ¶m Xbmbmg d Jm¡V‘ YwamZr ¶m S´>m¶dabm XmoZ ‘wbr§gh H$mobdm nmo{bgm§Zr a§JohmW nH$S>bo. ‘mohå‘X aoh‘mZ hm Xbmb doí¶m ì¶dgm¶mV Jw§Vë¶mMm gwJmdm nmo[bgm§Zm bmJbm hmoVm. Jmoì¶mV ’$moZda g§nH$© gmYë¶mg ¶wdVtZm nwa{dV Agë¶mMr ‘m{hVr nmo[bgm§Zm {‘imbr hmoVr. H$mobdm nmo{bg ñWmZH$mMo {ZarjH$ Zrboe amUo ¶m§Zr gmnim aMyZ g§e{¶V ‘mohå‘X aoh‘mZ ¶mbm XmoZ ¶wdVtgh H$mobdm ¶oWrb EH$m hm°Q>obmV AQ>H$ Ho$bo. H$mobdm nmo{bgm§Zr J«mhH$ ~ZyZ ’$moZda VéUr nm{hOo Agë¶mMr ~mobUr Ho$br. 20 hOma ê$n¶m§V gm¡Xm R>adyZ XmoZ hOma ê$n¶o AJmD$ gXa

gog AmH$mabm hmoVm. na§Vw aoëdoVyZ Amboë¶m I{ZO ‘mbmda Vmo AmH$maʶmV Ambm Zmhr. 50 én¶o àVr ‘o[Q´>H$ Q>Z ¶m XamZo 45.59 bmI ‘o[Q´>H$ Q>Z I[ZO ‘mbmda 22.80 H$moQ>r ‘hgyb amÁ¶mbm {‘imbm AgVm, na§Vw Vmo dgyb H$ê$Z Z KoVë¶m‘wio amÁ¶ ‘moR>çm ‘hgwbmbm ‘wH$bo Amho. H$moH$U aoëdobm Ho$di dmhVyH$ ^mS>o ImU ‘mbH$m§Zr {Xbo hmoVo. ¶m

I{ZOmda H$Zm©Q>H$‘ܶo am°¶ëQ>rhr MwH${dʶmV Amë¶mMr Zm|X bmoH$m¶wº$ g§Vmof hoJS>o ¶m§À¶m AhdmbmV H$aʶmV Ambm hmoVm. ¶mM H$mimV åhUOo 2006 Vo Am°JñQ> 2012 n¶ªV H$Zm©Q>H$ d ‘hmamï´>mVyZ añ˶mdê$Z Jmoì¶mV Pmboë¶m I{ZO‘mbmÀ¶m dmhVwH$sda gaH$mabm 90.76 H$moQ>r én¶o gogÀ¶m énmZo ‘hgyb {‘imë¶mMr ‘m{hVr dmhVyH$ Im˶mH$Sy>Z XoʶmV Ambr.

H$moH$Ur ^mfm _§S>imMo {d{dY H$m`©H«$_ nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : H$moH$Ur ^mfm ‘§S>i gwdU©‘hmoËgdr dfm©{Z{‘Îm {d{dY H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. ˶m{‘{‘Îm {X. 29 amoOr gH$mir 10. dm. {dÚmb`, _hm{dÚmb` ‘¶m©{XV amÁ`ñVar` àíZ_§Oyfm ñnYm© hmoB©b. Xþnmar 3.30 dm. à‘wI nmhþUo \$m.\«$m{Ýgg X {~«Q>mo `m§À`m CnpñWVrV gm{h˶, godm, {ejH$, nÌnÌH$m[aVm

Am{U H$m`©H$˶mª§Zm nwañH$ma àXmZ H$aʶmMm H$m¶©H$« ‘ hmoBb © . 30 amoOr g. 10.dm nwñVH$ àH$meZ, do~gmB©Mo àH$meZ, nyduÀ`m AÜ`jm§Mo d _mÜ`{‘H$ {dÚmb`mÀ¶m ’$bH$mMo Zm‘H$aU hmoB©b. `m H$m`©H«$_mbm _Zmoha nauH$a, Am_Xma {dO` gaXogmB© d \$m. \«$m{Ýgg X {~«Q>mo CnpñWV amhUma Amho.

nmXMmè¶mbm dmM{dVmZm AnKmV nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : Yw§XrV Mmbboë¶m nmXMmè¶mbm dmM{dʶmgmR>r H$maZo AMmZH$ ~«Ho $ bmdë¶mZo EH$m‘mJmo‘mJ VrZ JmS>çm AnKmVmV gmnS>ë¶m. nUOrVrb X¶mZ§X ~m§XmoS>H$a ‘mJm©da Jmodm ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rÀ¶m B‘maVrg‘moa {X. 24 amoOr g§Ü¶mH$mir 4.30 dm.À¶m gw‘mamg hm àH$ma KS>bm. añ˶mÀ¶m ~mOyZo ^aboë¶m MVwWuÀ¶m ’o$arbm OmD$Z Ambobm EH$ nmXMmar añVm nma H$arV hmoVm. Amnë¶mM Yw§XrV MmbUmè¶m ¶m nmXMmè¶mbm AmnU H$maÀ¶m g‘moa Agë¶mMohr ^mZ ZìhVo. àg§JmdYmZ amIyZ B{Q>Amog H$maÀ¶m MmbH$mZo H$aH$MyZ ~«oH$

bmdbm d ˶mbm dmM{dbo. na§Vw H$maÀ¶m nmQ>monmR> Agboë¶m AëQ>mo H$maMmbH$mÀ¶m ho bjmV Z Amë¶m‘wio ˶mZo gai nwT>À¶m H$mada YS>H$ {Xbr. VodT>çmV ˶mÀ¶mhr ‘mJo Agboë¶m Pm¶bmo H$maZohr AëQ>mobm YS>H$ {Xbr. hr AnKmV‘mbm VodT>çmdaM Z Wm§~Vm ˶m‘mJyZ Ambobm EH$ ñHy$Q>a MmbH$hr AmXiyZ nS>bm. gwX¡dmZo Hw$Umbmhr ¶mV BOm Pmbr ZmhrV. na§Vw gd© H$ma JmS>çm§Mo ‘mÌ ZwH$gmZ Pmbo. AnKmVmV ‘ܶo gmnS>bobr H$ma Va nwT>o d ‘mJo Aer XmoÝhr ~mOyZo ZwH$gmZ Pmbo. nUOr nmo{bgm§Zr KQ>ZmñWir ¶oD$Z n§MZm‘m Ho$bm.

OwZo Jmodo MM© n[agamVhr ~m§YH$m‘o EEgAm¶À¶m Zmo{Q>gm§da AÚmn H$madmB© Zmhr Xbmbmg XoʶmV Ambo. H$mobdm nmo{bgm§Zr gmnim aMyZ gmo‘dmar g§Ü¶mH$mir g§e{¶V ‘mohå‘X d S´>m¶da EH$m JmS>rZo ¶wdVtZm KoD$Z H$mobdm ¶oWo Ambm AgVm Mm¡Km§Zmhr nH$S>ʶmV Ambo. ‘wbtZm AnZm Ka ‘Yrb gwYmaJ¥hmV nmR>{dʶmV Ambo, Va g§e{¶Vm§Zm nmobrg H$moR>S>rV R>odʶmV Ambo AgyZ nmobrg nwT>rb Vnmg H$arV AmhoV.

nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) : OmJ{VH$ dmagmñWimÀ¶m ¶mXrV Á¶mMm g‘mdoe hmoVmo, ˶m OwZo Jmodo MM© n[agamVhr ~oH$m¶Xm ~m§YH$m‘o hmoV AmhoV. hr ~m§YH$m‘o H$aUmè¶m§da H$moUVrhr H$madmB© AÚmn Pmbobr Zmhr. Am{H©$Amobmo{OH$b gìh} Am°’$ B§{S>¶mZo (EEgAm¶) ¶m ~m§YH$m‘m~m~V g§~§{YVm§Zm Zmo{Q>gm ~Omdboë¶m AmhoV. na§Vw ¶m ~m§YH$m‘m§da AÚmn H$moUVrhr H$madmB© Pmbobr Zmhr. OwZo Jmodo ¶oWrb ~°{g{bH$m

MM©À¶m n[agamV XJS> H$mTy>Z bmoI§S>r Hw$nU KmbʶmV Ambobo Amho. ¶m Hw§$nUm~m~V Am{H©$Amobmo{OH$b gìh} Am°’$ B§{S>¶mZo {Oëhm{YH$mè¶m§Zm Zmo{Q>ghr nmR>{dbr Amho. na§Vw ~m§YH$m‘m§~m~V H$madmB© H$aʶmMo A{YH$ma g§~§{YV n§Mm¶V VWm ‘m‘boXmam§Zm AmhoV. ¶m Hw§$nUm~m~V n§Mm¶V VWm ‘m‘boXmam§Zr AÚmn H$moUVrhr H$madmB© Ho$bobr Zmhr. ¶mì¶{V[a³V g|Q> Po{ìh¶a MM©nmgyZ EH$ Kamn¶ªV añVmhr H$aʶmMm n§Mm¶VrMm à¶ËZ

hmoVm. ¶m H$m‘mMr {Z{dXmhr Omar Ho$br hmoVr. añ˶mMo H$m‘ gwéhr Pmbo hmoVo. na§Vw ¶m H$m‘mbm goìh AmoëS> Jmodm A°³eZ g{‘VrZo {damoY Xe©{dbm. ¶m‘wio ¶m añ˶mMo H$m‘ Wm§~{dʶmV Ambo. hm añVm g|Q> ’«$mpÝgg Po{ìh¶a MM©nmgyZ OdiM hmoVm. EH$m {^§Vrbm VS>o Joë¶mMohr gd}jH$mZo AhdmbmV Z‘yX Ho$bo Amho. MM© n[agamVrb ~oH$m¶Xm ~m§YH$m‘m§~m~V goìh AmoëS> Jmodm A°³eZ g{‘VrZo

Am{H©$Amobmo{OH$b gìh} Am°’$ B§{S>¶mbm AZoH$ nÌo {b{hbobr AmhoV. na§Vw Am{H©$Amobmo{OH$b gìh} Am°’$ B§{S>¶mbm Zmo{Q>gm nmR>{dʶmì¶{V[a³V à˶j H¥$Vr H$aʶmMm A{YH$ma Zmhr. {Oëhm{YH$mar, ‘m‘boXma VWm n§Mm¶VtZm H$madmB©Mo A{YH$ma AgVmV. na§Vw AÚmn H$moU˶mhr ~m§YH$m‘m§{déÕ H$madmB© Pmbobr ~oH$m¶Xm ~m§YH$m‘m§Zm Wmam XoUmao ~hþYm ho EH$‘od dmagmñWi AgʶmMr e³¶Vm Amho.

n¶©Q>H$m§Zm gVmdUmè¶m§{déÕ ‘mohr‘ AmR> {Xdgm§V H$madmB© : n¶©Q>Z‘§Ìr åhmngm, {X. 24 (à{V{ZYr) : H$i§JwQ>, ~mJm, H$m§Xmoir d {gHo$ar g‘wÐ{H$Zmar {^H$mar, ’$moQ>moJ«m’$a d b‘mUtMm CnÐd dmT>ë¶mZo n¶©Q>H$m§Mo gm‘mZ Mmoarg OmʶmMohr à‘mU dmT>bo Amho. ¶mMm ZmhH$ Ìmg n¶©Q>H$m§Zm ghZ H$amdm bmJVmo. Xoe{dXoer n¶©Q>H$m§À¶m gwa{jVVogmR>r ¶m bmoH$m§Zm g‘wÐ{H$Zmè¶m§dê$Z hQ>{dʶmMr ‘mJUr H$i§JwQ>Mo Am‘Xma ‘m¶H$b bmo~mo ¶m§Zr ‘w»¶‘§Í¶mH$S>o Ho$br Amho. Xaå¶mZ, ¶o˶m AmR> {Xdgm§V Jmodm nmo{bg [aPd© ~Q>mbr¶Z nWH$mÛmao ¶m bmoH$m§Zm hmH$byZ bmdʶmV ¶oUma Amho. H$mhr {Xdgm§V n¶©Q>Z$ ‘mog‘ gwê$ hmoV Amho. ‘mÌ Ë¶m AJmoXaM H$i§JyQ>, ~mJm, H$m§Xmoir d {g¸o$ar g‘wÐ{H$Zmè¶m§da ‘moR>çm à‘mUmV [H$Q>brÛmao Mhm {dH$Umao, N>m¶m{MÌH$ma, {^H$mar, b‘mUr Am{U Am¶ñH«$s‘ {dH«o$Vo {’$aV Agë¶mMo {XgyZ ¶oVmV. ¶m bmoH$m§‘wioM g‘wÐ{H$Zmè¶m§da n¶©Q>H$m§À¶m gm‘mZmMr bwQ>‘ma hmoVo, Agm g§e¶ Amho. ¶m bmoH$m§Zm Ëd[aV g‘wÐ{H$Zmè¶m§dê$Z hQ>dmdo, Aer ‘mJUr {ZdoXZmÛmao H$i§JyQ>Mo Am‘Xma ‘m¶H$b bmo~mo ¶m§Zr ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶mH$S>o Ho$br Amho. ¶m

H$i§JyQ> g‘wÐ{H$Zmar N>m¶m{MÌ d ‘mb {dH$V KoʶmgmR>r gVmdUmao naàm§Vr¶.

{ZdoXZmÀ¶m àVr nmobrg ‘hmg§MmbH$, CÎma Jmoodm nmo[bg AYrjH$ d H$i§JyQ> nmo[bg {Z[ajH$m§Zm nmR>{dë¶m AmhoV. H$i§JyQ> ‘VXma g§KmVrb Mmahr g‘wÐ{H$Zmè¶m§da ~oKa, ’$moQ>moJ«m’$a d b‘mUr VgoM BVam§Mm ‘moR>çm à‘mUmV CnÐd gwê$ Amho. ¶m bmoH$m§Zm n¶©Q>H$m§À¶m gwa{jVVogmR>r hQ>dyZ g‘wÐ{H$Zmao ñdÀN> d gwa[jV R>do mdoV. ¶m g‘wÐ{H$Zmè¶m§da gw‘mao 150

N>m¶m{MÌH$ma AgyZ Vo n¶©Q>H$m§Zm ZmhH$ Ìmg H$aVmV VgoM g‘wÐ{H$Zmar Amnbo g‘mZ R>do Zy CVaboë¶m n¶©Q>H$m§Zm nwÝhm ho gm‘mZ {‘iV Zmhr, Vo Mmoarbm OmVo. n¶©Q>H$m§Mr bwQ>‘ma hmoVo hr bwQ>‘ma Wm§~{dʶmgmR>r Aem bmoH$m§Zm hmH$byZ bmdUo JaOoMo Amho. n¶©Q>Z ‘mog‘mdoir Xa {Xder gw‘mao 50 hOma n¶©Q>H$ ¶m Mmahr g‘wÐ{H$Zmar ^oQ>r XoVmV.

(N>m¶m C‘oe gV}H$a )

{~«{Q>e gaH$maH$Sy>Z XIb ˶mM ~amo~a Jmoì¶mV {~«[Qe n¶©Q>H$m§da bwQ>‘mar, Mmoè¶m VgoM ’$gdUyH$ hmoV Agë¶mZo {~«[Qe gaH$maZo IoX 춺$ Ho$bobm Amho. {~«[Qe gaH$maZo amÁ¶ gaH$mabm ¶m{df¶r Amnë¶m ZmJ[aH$m§Mr gwajm R>odʶmMm g„m {Xbobm Amho. n¶©Q>H$m§Mr gwajm d H$miOr ¶m~m~V {dYmZg^oVhr àíZ {dMmaʶmV Ambm hmoVm. ¶mMmM ^mJ

åhUyZ d n¶©Q>ZmMr gwajm Am{U H$miOrgmR>r AmnU ‘w»¶‘§Í¶m§Zm g‘wÐ{H$Zmar darb bmoH$m§nmgyZ hmoUmè¶m J¡aàH$mam§Zm Amim KmbʶmMr ‘mJUr Ho$br Amho, Aer ‘m{hVr ‘§Ìr bmo~mo ¶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm {Xbr. [aPd© nWH$mÛmao H$madmB© Xaå¶mZ, H$i§JyQ> ‘VXma g§KmVrb Mmahr g‘wÐ{H$Zmè¶m§Odi CnÐd H$aUmè¶m b‘mUr, {^H$mar,

N>m¶m{MÌH$ma d BVam§da ¶o˶m AmR> {Xdgm§V H$madmB© H$aʶmMo AmídmgZ ‘w»¶‘§Í¶m§Zr {Xbo Amho. ¶mgmR>r gw‘mao 100 Jmodm [aPd© nWH$mMo nmo[bgm§V’}$ ¶m bmoH$m§Zm hQ>{dbo OmUma Amho. VgoM ho nWH$ n¶©Q>H$m§À¶m gwa{jVVogmR>r g§nyU© n¶©Q>H$ ‘m¡g‘ g‘wÐ{H$Zmar V¡ZmV H$aʶmV ¶oB©b, Ago ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gm§{JVë¶mMr ‘m[hVr Am‘Xma ‘m¶H$b bmo~mo ¶m§Zr {Xbr.


25goa13_Layout 1 24-09-2012 23:15 Page 1

13

{d{dY

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012

OmJ{VH$ a‘rñnY}Mr A§[V‘ ’o$ar Jmoì¶mV nUOr, {X. 24 (à{V{ZYr) … OmJ{VH$ a‘r ñnYo©Mr (S>ãë¶wAmaQ>r) A§[V‘ bT>V 29 d 30 gßQ>|~a amoOr Jmoì¶mV Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. n°Z B§{S>¶m OmJ{VH$ ZoQ>dH©$V’}$ Am¶mo{OV Ho$boë¶m ¶m ñnY}V hOmamo ñnY©H$m§Zr ^mJ KoVbm hmoVm. ˶mV amï´>r¶ VgoM Am§Vaamï´>r¶ ñnY©H$m§Mm g‘mdoe Amho. ¶m ñnY©H$m§‘YyZ A§[V‘ ’o$argmR>r 250 ñnY©H$m§Zm {ZdS>ʶmV Ambo. ¶m ñnY©H$m§À¶m A§[V‘ ñnYm© 29 Am{U 30 gßQ>|~a amoOr nUOrV H°$[gZmo am°¶bda hmoUma AmhoV, Aer ‘m{hVr n°Z B§{S>¶m OmJ{VH$ ZoQ>dH©$Mo à‘wI Jm¡V‘ WdmZr ¶m§Zr {Xbr.

S>ãë¶wAmaQ>rZo a‘r Ioimbm OmJ{VH$ ì¶mgnrR> {Xë¶mMm Xmdm WdmZr ¶m§Zr Ho$bm. A§[V‘ ’o$argmR>r Jmodm ho {R>H$mU {ZpíMV Ho$bo Amho. Jmodm ho Am§Vaamï´>r¶ AmH$f©>U Agë¶m‘wio A§{V‘ ’o$argmR>r {ZdS> Ho$bo Amho. ‘mM© 2012 nmgyZ amï´>r¶ ñVamda g°Q>obmB©Q> nÕVrZo KoʶmV Amboë¶m ñnYmªZm Xoe^amVyZ CËñ’y$V© à{VgmX {‘imbm. 13 nmZm§Mr a‘r hr nma§n[aH$ a‘r Agë¶mZo Vr bmoH${චAmho. ˶m‘wio ñnY}gmR>r ‘wÔm‘hÿZ ¶m nÕVrMr {ZdS> Ho$br Amho, Ago Vo åhUmbo. ¶m ñnY}gmR>r EHy$U 1 H$moQ>r én¶m§Mr ~{jgo R>odʶmV Ambr AmhoV. 21 df} nyU© Pmboë¶m H$moU˶mhr

ì¶{º$bm hr ñnYm© Iwbr hmoVr. Am°ZbmB©Z nÕVrZo d à˶jmV Aem XmoÝhr ñdénmV ¶m ñnYm© Pmë¶m hmo˶m. n°Z B§{S>¶mMo ^m{JXma Agbobo E³goë¶m E³gob J«nw À¶m g§H$o VñWimdahr ¶m ñnY}Mr ‘m{hVr XoʶmV Ambr Amho. ¶m g§Ho$VñWimÀ¶m AmYmao B§Q>aZoQ>da hr ñnYm© Pmbr hmoVr. A§[V‘ ñnY}V ghm ’o$è¶m AgVrb d eodQ>À¶m ñnY}V JwUm§da AmYm[aV {dOoVm R>a{dʶmV ¶oVrb, Aer ‘m{hVr WdmZr ¶m§Zr {Xbr. gwajoÀ¶m H$maUm§‘i w o bmoH$m§Zm hr ñnYm© à˶j CnpñWV amhÿZ qH$dm WoQ> àjonUmÛmaohr nmhʶmMr g§Yr {‘iUma Zmhr ¶m~Ôb ˶m§Zr {Xb{Jar 춺$ Ho$br.

Om‘m ‘erXÀ¶m {ZdS>UHw $rV gm¡XmJa JQ>mMr gaer

{ZU©¶ Koʶmg ݶm¶mb¶mMr ‘ZmB©

H$monmS>} ¶oWo {dgO©ZmgmR>r R>odʶmV Amboë¶m JUoe‘yVu.

gÎmarV nmM {Xdgm§À¶m ~mßnmbm {Zamon dminB©, {X. 24 (à{V{ZYr) … JUnVr ~mßnm ‘moa¶m, ~mßnm Mmbbo Anwë¶m Jmdmbm, M¡Z nS>oZm Amåhmbm, Aem lr JUoemÀ¶m O¶KmofmV {‘adUwH$sÛmao gÎmarVrb nmM {XdgmÀ¶m JUam¶mbm ^º$m§Zr

a{ddmar ^{º$^mdnyU© {Zamon {Xbm. a{ddmar amÌr C{eamn¶ªV {‘adUwH$m, ^OZo, Vmbr‘ ¶m§À¶m a§JmV JUoe^º$ V„rZ hmoD$Z {dgO©ZmMm H$m¶©H«$‘ gwê$ hmoVm. H$monmS} , Pa‘o, Xm~o, R>mUo,

Jmoimdbr, {hado, MamdUo, ZJaJmd, H$moXmi, gmdS>}, Jwiobr, Ho$ar, n¶}, hm|S>m, {ngwb} AmXr ^mJmV gd©àW‘ Ama˶m Pmë¶mZ§Va nwÝhm {dgO©ZmÀ¶m {R>H$mUr ^OZo hmoD$Z ‘yVvMo {dgO©Z H$aʶmV Ambo.

‘S>Jmd, {X. 24 (à{V{ZYr) … ‘mb^mQ>-‘S>Jmd ¶oWrb Om‘m ‘erX g{‘VrÀ¶m Pmboë¶m {ZdS>UwH$sV AH$am gXñ¶m§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr. X{jU Jmodm ‘w»¶ {Oëhm d gÌ Ý¶m¶mYrem§Zr {ZdS>UyH$ Koʶmg ‘ZmB© H$aUmam ewH«$dmar {Xbobm AmXoe CR>dë¶mZo hr {ZdS>UyH$ KoʶmV Ambr hmoVr. {ZdS>UwH$sV ZOr~ gm¡XmJa JQ>mMr gaer Pmbr Amho. VWm{n, nwT>rb AmXoemn¶ªV {ZdS>boë¶m g{‘VrZo H$moUVmhr {ZU©¶ KoD$ Z¶o, Agm ݶm¶mb¶mMm AmXoe Amho. ˶m‘wio ¶m g{‘Vrbm H$m‘H$mO hmVmiVm ¶oUma Zmhr. AãXwb H$mXa emh, B~«m[h‘ hmOr, ’w$aImZ emh, O¡Zwb Am~oXrZ eoI, ‘w»Vma eoI, ‘¡ZwXrZ eoI, ZOr~ ‘hå‘X gm¡XmJa, a’$sH$ ‘{U¶ma ‘hå‘X, a’$sH$ ‘hå‘X eoI d {g{ÕH$

Om‘m ‘erX g{‘VrÀ¶m {ZdS>UwH$sV {ZdSy>Z Ambobo gXñ¶.

‘hå‘X, Aer {ZdS> Pmboë¶m gXñ¶m§Mr Zmdo AmhoV. gm¡XmJa d H$m{e‘ ImZ JQ>mV dmX Pmë¶mZ§Va gm¡XmJa ¶m§Zr H$mb g{‘VrMr Am‘g^m ~mobm[dbr hmoVr. g{‘VrMr {ZdS>UyH$ hm {df¶ Am‘g^oÀ¶m H$m¶©H«$‘n{ÌHo$V hmoVm. ¶m {ZdS>UwH$sbm {damoY H$aUmam

eoOma

d¥jVmoS>rbm KmVbobr ~§Xr AÝ`m`H$maH$ : Vobr gmd§VdmS>r, {X. 24 (à{V{ZYr) : qgYwXþJ© {OëhçmV gagH$Q> d¥jVmoS>rbm KmVbobr ~§Xr AÝ`m`H$maH$ Amho. `m g§X^m©V dZ_§Ìr g§~§{YV ImË`mMo goH«o$Q>ar `m§Mr g§`wŠV ~¡R>H$ KoD$Z `mda VmoS>Jm H$mT>mdm, Aer _mJUr AmnU nmbH$_§Ìr VWm CÚmoJ_§Ìr Zmam`U amUo `m§À`mH$S>o H$aUma Agë`mMo _mOr Am_Xma amOZ Vobr `m§Zr gmd§VdmS>rV Am`mo{OV nÌH$ma n[afXoV gm§{JVbo. JmS>Jri g{_VrZo {Xbobm Ahdmb A`mo½` AgyZ hm Ahdmb A§_bmV AmUbm Jobm, Va {Oëh`mVrb EH$mhr KamMo N>ßnagwÜXm ~XbVm `oUma Zmhr, añVmgwÜXm H$aVm `oUma Zmhr. Ë`m_wio `m Ahdmbmbm H$m±J«og njmMm {damoY AgyZ hm Ahdmb EH$V\$s© Agë`mMo _mOr Am_Xma Vobr `m§Zr åhQ>bo Amho.

{OëhçmVrb {MaoImUtZm ZwVZrH$aUmgmR>r AmVm n`m©daU ImË`mMr nadmZJr ¿`mdr bmJUma Amho hrgwÕm JmoîQ> AÝ`m`H$maH$ Amho. `m~m~V AmnU {Oëhm{YH$mè¶m§§Mr ^oQ> KoD$Z {OëhçmVrb {MaoImU ì`mdgm{`H$m§À`m g_ñ`m _m§S>ë`m AmhoV. Ë`m§Zr `m~m~V d[aîR> nmVirda nÌì`dhma H$éZ Ago ñnîQ> Ho$bo. H$iUo `oWrb ImU àH$ënm_Ü`o ‘moR>m ZoVm Agë`mMo Am_Xma {dZm`H$ amD$V ~aiV AmhoV. nU ˶m§Zr gUmgwXrbm `oD$Z nmhþÊ`m§Zm ^oQy>Z OmUo `mnbrH$S>o amD$V `m§Zm `m {Oëh`mMr _m{hVr Zmhr, Ago åhQ>bo Amho. `mdoir VmbwH$mÜ`j ~mim JmdS>o, _mOr VmbwH$mÜ`j _ZmoO ZmB©H$, g§Oy na~, _hoe gma§J AmXr nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo.

gmd§VdmS>r, {X. 24 (à{V{ZYr ) : {ZJwS>o-XoD$idmS>r `oWrb IMboë`m añË`mMr XþéñVr _ZgoÀ`m `wdm H$m`©H$Ë`mªZr l_XmZmVyZ ZwH$VrM Ho$br. Ë`m_wio J«m_ñWm§H$Sy>Z g_mYmZ ì`ŠV hmoV Amho. {ZJwS>o-XoD$idmS>r añVm IMë`mZo `m _mJm©dê$Z dmhVyH$ H$aUohr YmoH$mXm`H$ ~Zbo hmoVo. Ë`m_wio XoD$idmS>rVrb J«m_ñWm§Zr JUnVrÀ`m _yVu S>mŠo `mdê$ZM KoD$Z OmÊmo ng§V Ho$bo hmoVo. `m añË`mÀ`m XþéñVrH$S>o bmoH$à{V{ZYtMo bj J«m_ñWm§Zr doimodoir doYbo hmoVo. _mÌ Ë`m§Zr `mH$S>o AÚmnn`ªV Xþb©j Ho$ë`mZo J«m_ñWm§_YyZ Vrd« g§Vmn ì`ŠV H$aÊ`mV `oV Amho. AIoa `m XþadñWm Pmboë`m añË`mMr XIb KoV _ZgoMo `wdm H$m`©H$V} JwéXmg Jd§S>o `m§Zr Amnë`m nXm{YH$mar d H$m`©H$Ë`mªg_doV gXa añË`m§Mr l_XmZmVyZ XþéñVr Ho$br. `mdoir _ZgoMo CnemImÜ`j g_ra

XmoS>m‘mJ© ¶oWrb qnnioída JUoemoËgd ‘§S>imZo gmH$mabobm hbVm XoImdm. (N>m¶m … VwierXmg ZmB©H$)

Xe©ZmgmR>r JXu H$aV AmhoV. {Vbmar nmQ>~§Ymao H$m¶m©b¶mV Am¶r ZdXþJm© XodñWmZmV gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’}$ JUoemMr à{VîR>mnZm H$aʶmV Ambr Amho. eoH$S>mo ^m{dH$

njm§Mm ¶wº$sdmX EoHy$Z KoVë¶mZ§Va {ZdS>UwH$sg ‘ZmB© H$aUmam ewH«$dmar {Xbobm AmXoe aÔ H$ê$Z H$mb {ZdS>UHy $ Koʶmg nadmZJr XoUmam AmXoe {Xbm, VWmnr {ZdS>boë¶m g{‘VrZo nwT>rb gwZmdUrn¶ªV H$moUVmhr {ZU©¶ KoD$ Z¶o, Ago ݶm¶m{Yem§Zr AmXoemV åhQ>bo Amho. nwT>rb gwZmdUr 9 Am°³Q>m~o a amoOr hmoUma Amho.

nUOr, {X. 24 … ZmJnya ¶oWo gwê$ Agboë¶m CnH${Zð>m§À¶m amï´>r¶ ~w{Õ~i AqO³¶ñnY}V Xhmì¶m ’o$arA§Vr Jmoì¶mMm F$pËdO na~ g§¶wº$nUo Xþgè¶m ñWmZr Amho. Xhmì¶m ’o$arV ˶mZo ‘hmamï´>mÀ¶m ‘mohå‘X Zw~oaemh eoIMm nam^d Ho$bm. F$pËdOMo 7.5 JwU Pmbo AmhoV. Jmoì¶mÀ¶m Aݶ IoimSy>§Mr H$m‘{Jar nwT>rbà‘mUo … amohZ AmhþOm (7 JwU) {dO¶r {déÕ ìhr. déU Am§Y«àXoe, {Z{Ve ~obwaH$a (6 JwU), H${nb nmdgo (5.5 JwU), gw¶Z ~obwaH$a d amOg À¶mar (5 JwU à˶oH$s). ‘w§~B© ¶oWo gwê$ Agboë¶m CnH${Zð> ‘wbtÀ¶m amï´>r¶ ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}V [a¶m gmd§V g§¶wº$nUo Xþgè¶m ñWmZr Amho. AmR>ì¶m ’o$arV {VZo Vm{‘iZmSy>À¶m ìhr. ídoVmMm nam^d Ho$br. [a¶mMo 6 JwU Pmbo AmhoV. Eoíd¶m© WmoamVMo 3.5 d {Xem doaoH$aMo 3 JwU Pmbo AmhoV.

dminB©V 30 amoOr ’w$Q>~m°b ñnYm© nUOr, {X. 24 … dminB© n°[ae ¶wW g§KQ>ZoV’}$ 30 gßQ>|~a amoOr ZmB©Z E gmB©S> ’w$Q>~m°b AqO³¶nX ñnY}Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. hr ñnYm© dminB© MM© ‘¡XmZmda hmoB©b. {dOo˶m§Zm 10 hOma én¶o d AmH$f©H$ MfH$, Cn{dOo˶m§Zm 6 hOma én¶o ~jrg åhUyZ XoʶmV ¶oB©b. àW‘ ¶oUmè¶m§Zm àW‘ àdoe ¶m VÎdmZwgma ’$º$ 16 g§Km§Zm àdoe {Xbm OmB©b. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r A{‘Vm ‘mohZZ (7507048043) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm, Ago H$i{dʶmV Ambo Amho.

{ZJwS>-o XoD$idmS>r añË`mMr l_XmZmVyZ XþéñVr Z°~V\}$ e¡j{UH$

XmoS>m‘mJm©‘ܶo hbVo XoImdo nmhʶmgmR>r bmoH$m§Mr JXu XmoS>m‘mJ©, {X. 24 (à{V{ZYr) : XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVrb AZoH$ JmdmVrb nmM {Xdgm§À¶m JUoe‘yVvMo {dgO©Z a{ddmar ‘moR>çm CËgmhmV Pmbo. ˶mZ§Va ZmJ[aH$m§Zr AZoH$ gmd©O{ZH$ JUnVtMo Xe©Z Koʶmg àma§^ Ho$bm Amho. ˶m‘wio gmo‘dmanmgyZ ~mOmanoR>oV JXu dmTy> bmJbr Amho. XmoS>m‘mJ© ~mOmanoR>oV lr qnnioída gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imZo JUoemg‘moarb C§Xra ^OZmV X§J Agë¶mMm hbVm XoImdm gwaoInUo gmH$mabm Amho. ˶mÀ¶m Xe©ZmgmR>r ^m{dH$m§Mr JXu hmoV Amho. gmQ>obr daMm ~mOma ¶m {R>H$mUr Amo‘ JUoe H$bm ‘§S>i gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imZo J«m‘n§Mm¶V H$m¶m©b¶mZOrH$ JUoemMr ‘yVu n«{VîR>mnZm Ho$br Amho. ^oS>er ImbMm~mOma Jm§Yr Mm¡H$ ¶oWo AmH$f©H$ JUoe‘yVu à{VîR>mnZm H$aʶmV Ambr Amho. ^m{dH$

AO© eoI Zwê$„m ¶m§Zr ݶm¶mb¶mV gmXa Ho$ë¶mZ§Va {ZdS>UwH$sV ‘ZmB©$H$aUmam AmXoe ewH«$dmar ݶm¶mb¶mZo {Xbm hmoVm. à{VdmXtMr ~mOy Z EoH$Vm hm AmXoe {Xë¶mZo à{VdmXr ZOr~ gm¡XmJa d Zya ‘hå‘X emh ¶m§Zr ݶm¶mYrem§g‘moa AO© Ho$bm. ¶m AOm©da ݶm¶mYrem§Zr H$mb gH$mir gwZmdUr KoVbr. XmoÝhr

(g§Vmof {‘aOH$a)

F$pËdO na~ g§¶wº$nUo Xþgè¶m ñWmZr

JUoemMo Xe©Z KoʶmgmR>r VgoM XoImdo, gOmdQ> nmhʶmgmR>r JXu H$aVmZm {XgV Amho. AZoH$ ‘§S>im§Zr ^aJÀM H$m¶©H«$‘m§MoXoIrb Am¶moOZ Ho$bo Amho.

gm{hË`mMo dmQ>n

{ZJwS>o-XoD$idmS>r añË`mMr l_XmZmVyZ XþéñVr H$aVmZm _ZgoMo H$m`©H$V}.

JmdS>o, JwéXmg {ZJwS>H$a, _hoe {ZJwS>H$a, AZ§V {ZJwS>H$a, g_ra {ZJwS>H$a, Cëhmg gm_§V, adtÐ

{ZJwS>H$a, hZw_§V gmd§V, {dZm`H$ Zagwbo, ^mB© gmd§V, C_oe {ZJwS>H$a, {ZVrZ {ZJwS>H$a, _ZmoO

‘hm{dVaUmÀ¶m gmdiçm Jm§Yo im‘wio JUoe^³V ZmamO XmoS>m‘mJ©, {X. 24 (à{V{ZYr) : ‘hm{dVaU Im˶mÀ¶m gmdiçm Jm|Yim‘wio gmgmobr ¶oWrb drO CnH|$ÐmV Pmboë¶m {~KmS>rMr XþéñVr H$aʶmg drO Im˶mbm An¶e Ambo. ˶m‘wio XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVrb AZoH$ JmdmVrb drO nwadR>m EoZ JUoeMVwWu gUmV gmo‘dmar nhmQ>onmgyZ Odi Odi 17 Vmg drO ~§X am{hbm. ^m{dH$m§Zm àM§S> J¡agmo¶tZm gm‘moao Omdo bmJbo. gmd©O{ZH$ JUoemoËgd d KaJwVr JUoemg‘moa drOnwadR>m Zgë¶mZo drO Im˶mÀ¶m H$ma^mam~m~V AZoH$m§Zr ZmamOr 춳V Ho$br Amho. JUoemoËgdmMr H$mbmdYrV Joë¶m 6-7 {Xdgm§nmgyZ XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mV gd© JmdmV

drOnwadR>m gwairV hmoVm. ‘mÌ gmo‘dmar nhmQ>onmgyZ XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVrb 35 Vo 40 JmdmVrb drOnwadR>m I§{S>V Ho$bm hmoVm. ˶m‘wio AZoH$m§Zm àM§S> J¡agmo¶tZm Vm|S> Úmdo bmJV Amho. ~è¶mM JmdmV 7 Vo 9 {Xdg JUoe‘yVu à{VîR>mnZm Ho$br Amho. VgoM gmd©O{ZH$ JUoemoËgd AmhoV. drOnwadR>m Zgë¶mZo JUoemg‘moa V¶ma H$aʶmV Ambobo XoImdo drOnwadR>çmA^mdr nmhUo e³¶ Pmbo Zmhr. ^³VJUm§Mm {ha‘moS> Pmbm. AZoH$m§Zr ‘hm{dVaUmÀ¶m H$ma^mam~m~V ZmamOr 춳V H$arV Amho. XmoS>m‘mJ© ¶oWrb H$m¶m©b¶mV {dMmaUm Ho$br AgVm, gmgmobr CnH|$ÐmV {~KmS> Pmë¶mMo gm§JyZ nwadR>m gwairV H$aʶmV Ambm.

ZmB©H$, {gÜXoe {ZJwS>H$a AmXr CnpñWV hmoVo.

gmd§VdmS>r, {X. 24 (à{V{ZYr) : Z°eZb Agmo{gEeZ \$m°a X ãbmBªS> qgYwXþJ© emIoV\}$ A§Y ~m§Ydm§À`m 62 nmë`m§Zm e¡j{UH$ gm{hË`mMo dmQ>n H$aÊ`mV Ambo. `m A§Y ~m§Ydm§À`m nmë`m§_Ü`o bú_U {~bo, ^mñH$a Ywar, h[a JmdH$a, Zrboe XogmB©, OmZy daH$, M§ÐH$m§V na~, gw{ZVm XogmB©, C_oe H$moaJmdH$a, bú_r {e§JmS>o, A{Zb qeJmS>o, ZriH§$R> XogmB©, g§Ho$V _oñÌr, Xm_moXa ZmB©H$, g_ra Jd§S>o, {dÇ>>b _S>d, gXm{ed H$mbobH$a, OJÞmW KmS>r, {damO na~, bdy OmYd, à_moX åhmngoH$a, nmd©Vr gwVma, bú_r O§Jbo, {dO`m amD$i, àW_oe na~, ímm§~m H$a_iH$a, {dîUy VmdS>o, {dlm_ n§{S>V, Í`§~Ho$e ha‘, àH$me H$m§~io, _wÞm gmB©, í`m_ Ho$VH$a, JwéXmg _midXo, n§T>arZmW

_midXo, é{\$Zm \$Zmª{S>g, lrhar gmd§V, _mohZ _`oH$a, amOlr åhmngoH$a, gË`dmZ Omoer, A{Zb ndma, XËVmam_ bmS>, _hoe gmd§V, d¡^d OmYd, Ym|Sy> H$moH$ao, a{gH$m noS>UoH$a, eoIa Amido, `{Vím damS>H$a, {Jare VidUoH$a, A{H$b gmobH$a, g§Vmof nwOmao, Owdmd nm°b, A{_V gmiJmdH$a, ~mnyOr ^moJUo, Jmonmi gm§iwIo, í`m_ _mOJmdH$a, g_¥ÜXr Voago, O`§ÐW amD$i, {^dmOr gmd§V, eaX gmd§V, d¡îUdr _oñÌr, JOmZZ ZmZMo, C_mH$m§V MìhmU, {dO` ZmB©H$ `m§Mm g_mdoe AgyZ Ë`m§Zm dhçm, nwñVHo$, N>Ìr, JUdoe d Xáa AmXr gm{hË`m§Mo dmQ>n H$aÊ`mV Ambo. Z°~ {g§YwXþJ© emIoV\}$ AmVmn`ªV `mgmR>r 90 hOma én`o IM© H$aÊ`mV Ambobo AmhoV.

{Vimar H$m°OdoMo ~m§YH$m‘ H$mogibo {ZH¥$îQ> XOm©Mo H$m‘ : ñWm{ZH$m§Mm Amamon XmoS>m‘mJ©, {X.24 (à{V{ZYr)… {Vbmar àH$ënmÀ¶m na‘o KmoQ>Jo JmdmVrb H$m°OdoMo ~m§YH$m‘ EH$m ~mOyZo H$mogibo. ˶m‘wio bmImo én¶o IM© H$ê$Z ~m§Yboë¶m ¶m H$m‘mÀ¶m XOm©~m~V àíZ{MÝh {Z‘m©U Pmbo Amho. ¶m H$m°°OdoÀ¶m AmVrb ~mOyZo n¸o$ ~m§YH$m‘ Z H$aVm ZXrnmÌmVrb XJS>, dmiy dmnê$Z ~mhoê$Z ~m§YH$m‘ H$aʶmV Amë¶mMo ZmJ[aH$m§Mo åhUUo Amho. ¶m H$m‘mMr ¶mo½¶ Mm¡H$er ìhmdr, Aer ‘mJUr gmQ>obr- na‘o J«m‘ñWm§Zr Ho$br Amho. na‘o, KmoQ>Jo, KmoQ>JodmS>r, Hw$S>mgm hr Mma Jmdo {Vbmar ZXrbJV AmhoV. VgoM {Vbmar ZXrn-

mÌmV gmoS>ʶmV ¶oUmè¶m YaUmÀ¶m nmʶm‘wio AnKmV hmoD$ Z¶oV, ˶mgmR>r àH$ënmÀ¶mdVrZo H$moQ>çdYr én¶o IM© H$ê$Z darb {R>H$mUr H$m°Odo nmB©nMo ~m§YH$m‘ Ho$bo Amho. Á¶mdoir H$m°OdoMo H$m‘ Mmby hmoVo. ˶mdoir ñWm{ZH$ bmoH$m§Zr ¶m H$m‘m~m~V àH$ënmÀ¶m A{YH$mè¶m§H$S>o VH«$ma XmIb Ho$br hmoVr. nU ˶mMr XIb KoʶmV Ambr ZìhVr. ˶m‘wio H$mhr dfmªnydu na‘o H$m°OdoMm na‘o JmdÀ¶m ~mOyZo n§Yam ’w$Q>m§Mm ^mJ nwamÀ¶m nmʶmZo dmhÿZ Jobm hmoVm. ˶mZ§Va ¶m H$m°OdoMo nwÝhm ~m§YH$m‘ H$aʶmV Ambo. na‘o KmoQ>Jo H$m°Ododê$Z

nmdgmV OmUmao nmUr H$‘r Pmë¶mZo na‘o H$m°OodoMo ~m§YH$m‘ H$mogiʶmMm Y¸$mXm¶H$ àH$ma CKS>{H$g Ambm. H$mogiboë¶m ~m§YH$m‘mMr à˶j nmhUr Ho$br AgVm ¶m ~m§YH$m‘mV {g‘|Q>Mm dmnaM Aën à‘mUmV Ho$bm Jobm. AmV‘ܶo ZXrnmÌmVrb XJS> dmiy ^ê$Z ZmdmnwaVm {g‘|Q> H$mo~m KmbʶmV Ambm, Ago ZmJ[aH$m§H$Sy>Z ~mobbo OmVo. ¶m gXmof H$m‘m‘wio bmImo én¶o nmʶmV Jobo AmhoV. g§nyU© ~m§YH$m‘mMr Mm¡H$er H$ê$Z O~m~Xma R>oHo$Xma A{YH$mar ¶m§À¶mda H$madmB© ìhmdr, Aer ‘mJUr J«m‘ñWm§VyZ hmoV Amho.

XmoS>m‘mJm©V {‘qbX ‘UoarH$am§Mm H$m¶©H«$‘ a§Jbm XmoS>m‘mJ©, {X. 24 (à{V{ZYr) … ¶oWrb lr qnnioída gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’}$

{X. 24 amoOr {‘qbX ‘UoarH$a d ˶m§Mo ghH$mar ¶m§Mm A^§J ^º$sJrV Jm¶ZmMm

H$m¶©H«$‘ Pmbm. ¶m H$m¶©H«$‘mbm ^m{dH$m§Zr ‘moR>r CnpñWVr bmdbr hmoVr.


25goa14_Layout 1 24-09-2012 23:14 Page 1

‘§Jidma, 25 gßQ>|~a 2012/14

J«rZ Am‘uMr bT>V Q>r

-20 {dœMfH$ ñnY}À¶m VodT>r V¶mar Ho$br Amho, Aer JO©Zm gmIir ’o$arVrb eodQ>Mr Ho$br hmoVr. ¶mnyduhr ~m§JbmXoeZo bT>V J«rZ Am‘u {déÕ J«rZ Am‘u AZno{jV {ZH$mbm§Zr CbWmnmbW ¶m§À¶mV hmoUma Amho. EH$ Amho P§wOma, Ho$br hmoVr. EH${Xdgr¶ {H«$Ho$Q>‘ܶo ~bmT>ç, X¡dr XoUJr bm^bobm g§K d ¶m g§KmZo nm{H$ñVmZ, ^maV, Xþgam Amho bT>dæ¶m, AmemdmXr, Am°ñQ´>o{b¶m, X{jU Am{’«$H$m, lrb§H$m JwUdmZ IoimSy>§Mm g§K. n{hë¶m ¶m ~S>çm g§KmZm Y¸o$ {Xbo AmhoV. g§Kmbm nm{H$ñVmZ d Xþgè¶m g§Kmbm 2007 gmbr ^maVr¶ g§KmMr ~m§JbmXoe Zmd bm^bobo Amho. {dœMfH$ ‘mohr‘ g§nwï>mV AmUʶmV dmñV{dH$ {H«$Ho$Q>ào‘tÀ¶m ‘Vo ¶m ~m§JbmXoeMmM hmV hmoVm. ˶m‘wio bT>VrV ’$mago H$mhr Zmhr. nU, ~m§JbmXoebm H$‘r boIUo g‘rjH$m§À`m ‘Vo d{dœMfH$mVrb nm{H$ñVmZgmR>r Ymo³¶mMo R>ê$ eH$Vo. dmQ>MmbrÀ¶m Ñï>rZo hm J«rZ Am‘u åhUyZ gm‘Zm A˶§V ‘hÎdmMm gwna Amoìha AmoiIë¶m OmUmè¶m Amho. H$maU, g§^mì¶ XmoÝhr g§KmV EH$M {dOo˶m§À¶m ¶mXrV Xþgè¶m g‘mZVm Amho, Vr ñWmZr Agboë¶m åhUOo eodQ>n¶ªV nm{H$ñVmZgmR>r hm gm‘Zm {MH$mQ>r Z gmoS>U.o XmoÝhr H$amo ¶m ‘amo Agm Amho. g§K ¶m ~m~VrV 100 Ho$ë¶mda gJioM R>rH$. A‘a nmQ>rb Q>¸$o JwU {‘idy eH$VmV. nU, ‘oë¶mda nwÝhm {Od§V ˶mV nm{H$ñVmZ g§K hmoʶmgmR>r g§OrdZrMm AmYma {‘iob qH${MV daMT> Amho. nm{H$ñVmZ g§KmV H$m? ¶mMmhr {dMma H$amdm bmJob. gB©X AO‘b, em{hX Am’«$sXr d C‘a qhXr {MÌnQ>mV ({‘WwZnQ>mV) {hamo Jwb Ago 3 doJdoJù¶m OmVHw$irVbo pìhbZbm Xo XUmXU AmS>dm KmbVmo. Aìdb JmobX§ mO AmhoV. ~m§JbmXoeH$S>o nU, {H$˶oH$Xm pìhbZ YyV©ZrVr ˶m VmoS>rMo Zgbo Varhr YmoH$mXm¶H$ dmnê$Z {hamoda Hw$aKmoS>r H$aVmo. R>aUmao AãXwa aPmH$, B{b¶mg gZr ˶mdoir {hamo ‘aUn§Wmbm nmoMVmo. nU, d em{H$~ Ab hgZ AmhoV. AmnU ‘oë¶mda AmßVoï>m§Mo dm§Xo hmoD$ ’$b§XmOrV nm{H$ñVmZH$S>o ‘mohå‘X Z¶o åhUyZ 4-5 Jmoù¶m bmJë¶m hm’$sO, C‘a AH$‘b, Zmgra AgVmZmhr Vmo pìhbZ bmoH$m§Mm O‘eoX, B‘«mZ ZPra AmhoV. ImV‘m H$aVmo. gܶm nm{H$ñVmZMr ~m§JbmXoeH$S>o VodT>çmM VmH$XrMo pñWVr AerM H$mhr Amho. V{‘‘ B³~mb, ‘wpí’$H$a ahr‘, ݶyPrb§S>{déÕMm gm‘Zm qOHy$Z Zmgra hþgoZ AmhoV. ˶mVM em{H$~ nm{H$ñVmZ g§K {hamo Pmbobm Amho. Ab hgZ hm ˶m§À¶mgmR>r ~moZg AmVm ~m§JbmXoe{déÕ Ë¶m§Zm {hamo{Jar Amho. ˶m‘wio hm gm‘Zm AQ>rVQ>rMm XmIdm¶Mr Amho. {H«$Ho$Q> n§{S>Vm§À¶m hmoD$ eH$Vmo. ‘Vo nm{H$ñVmZr g§K ~m§JbmXoebm nm{H$ñVmZ g§KmZo {dœMfH$mnydu ghO AmS>dm KmbUma. nU, ^maVm{déÕ bT>V qOHy$Z Amnë¶m ~m§JbmXoehr H$ƒo Zmhr. Vo AY©n¸o$ V¶marMr MwUyH$ XmI{dbr hmoVr. Amho. ˶m§À¶mH$S>o YyV©ZrVr Amho. ˶mVM Q>r-20 ñnoe{bñQ> H$mhrà‘mUmV nm{H$ñVmZnojmhr ݶyPrb§S>Mm ImV‘m H$ê$Z ˶m§Zr ˶m§À¶mH$S>o OmñV Mm§Jbr ñ’$moQ>Ho$ ‘mo{h‘obm OmoaXma gwédmV Ho$br Amho. AmhoV. ˶m‘wio Vo H$mbÀ¶m {hamoda gwna EQ>‘ܶo nmohmoMʶmgmR>r ˶m§Zm Hw$aKmoS>r H$ê$ eH$VmV. Aemdoir ~m§JbmXoeMm nmS>md H$ambm bmJob. {dûdMfH$mVrb dmQ>Mmb AI§{S>V ~m§JbmXoe g§K nmQ>u ñnm°¶ba amhʶmgmR>r nm{H$ñVmZ R>aʶmgmR>r AmVwa AmhoV. ¶§XmÀ¶m g§Kmbm Mm§Jbr {dœMfH$ ñnY}V H$moUVrhr Ymdgamar R>odyZ Ioimdo bmJob. gwna CbWmnmbW Pmbobr Zmhr. nU, EQ> ’o$ar JmR>ʶmgmR>r nm{H$ñVmZbm ~m§JbmXoe ˶mbm AndmX R>ê$ eH$Vmo. Ho$di Mm§Jbr gamgar nwaoer Amho. nU, ˶mgmR>r ˶m§Zm ‘moR>çm {dO¶mMr ~m§JbmXoegmR>r hm gm‘Zm åhUOo Amdí¶H$Vm Amho. ZmUo’o$H$ qOHy$Z dmKmMr {eH$ma H$aʶmgmR>r H$moëømZo àW‘ Jmob§XmOr H$ê$Z nm{H$ñVmZbm aUZrVr AmIUo AgmM H$‘r Ymdg§»¶oV Jw§S>miyZ H$‘r Amho. fQ>H$m§V bú¶ JmRyZ gwna EQ>‘ܶo ~m§JbmXoeZo {dœMfH$ ñnYm© àdoe H$aʶmÀ¶m ¶moOZm ~m§JbmXoe gwê$ hmoʶmnydu Amåhm§bm gwna EQ>‘ܶo AmIV Amho. ¶m ¶moOZm§Zm nm{H$ñVmZ nam^d H$aʶmgmR>r EH$m g§KmMr g§K H$emàH$mao CÎma XoVmo, ho nmhUoM {eH$ma H$amdr bmJob. Amåhr gܶm ¶mo½¶ R>aob.

bH$s qdS>rO gwna EQ>‘ܶo gbJ Xþgè¶m {dœMfH$mV Am¶bªS>bm nmdgmMm ’$Q>H$m H$mob§~mo, {X. 24 … déUamOmÀ¶m H¥$noZo doñQ> B§S>rO {dZmgm¶mg {dœMfH$ Q>r20 ñnY}À¶m gwna EQ>‘ܶo nmohmoMbm Amho. Am¶bªS>Mr ’$b§XmOr g§në¶mZ§Va nmdgmZo gm‘ݶmda nmUr ’o$abo. 2010À¶m Q>r-20 {dœMfH$ ñnY}V Am¶bªS>bm B§½b§S>{déÕ {dO¶mMr g§Yr hmoVr. ˶mdoirgwÕm nmdgmZo Am¶bªS>bm AngoQ> H$aʶmnmgyZ amoIbo hmoVo. àW‘ ’$b§XmOr H$aVmZm Am¶bªS>Zo n{hë¶mM M|Sy>da {d{b¶‘ nmoQ>a{’$ëS>bm J‘mdbo. ˶mZ§Va nm°b ñQ>{bªJ d ES> Om°¶gr ¶m§Zr gmdY Ioi H$aV Am¶bªS>bm 5 fQ>H$m§V 1 ~mX 33 Ymdm§n¶ªV Zobo. ˶mZ§Va déUamOmMo AmJ‘Z Pmbo. Vã~b 55 {‘{ZQ>o dm¶m Joë¶mZ§Va gm‘Zm 19 fQ>H$m§Mm hmoV Agë¶mMo Kmo{fV H$aʶmV Ambo. nwÝhm Ioi gwê$ Pmë¶mZ§Va Amµ¶bªS>Mo IoimSy> {Z¶{‘V A§VamZo ~mX hmoV Jobo. ñQ>{bªJZo 17, Om°¶grZo 19, Zrb Amo~«¶ZZo 25, J°ar {dbgZZo 21, Ho$pìhZ Amo~«m¶ZZo 13, Q´>oÝQ> Om°ÝñQ>ZZo

ha^OZ, MmdbmÀ`m {\$aH$r_wio YmoZrbm \w$Q>bm Km_ H$mob§~mo, {X. 24 … H$U©Yma _ho§Ð{g§J YmoZrZo 14 _{hÝ`mZ§Va nwZamJ_Z H$aUmè¶m ha^OZ {g§JÀ`m H$m_{JarMr ñVwVr H$ê$Z gm§{JVbo H$r, gÜ`mÀ`m n[a{ñWVrV Ë`mZo Mm§Jbr Jmob§XmOr Ho$br. AmVm H$moUmbm g§KmV Ro>dmdo d H$moUmbm ~mhoa H$amdo `mMr g_ñ`m {Z_m©U Pmbr Amho. Ë`mZo åhQ>bo H$r, nwZamJ_ZmgmR>r {_imboë`m g§YrMm ^ÁOrZo \$m`Xm KoD$Z Mm§Jbr H$m_{Jar Ho$br. ha^OZ (4-12) d nr`yf Mmdbm (2-13) ¶m§À`m Jmob§XmOrÀ`m ~imda B§½b§S>bm 90 Ymdm§Zr nam^yV Ho$ë`mZ§Va YmoZrZo åhQ>bo H$r, {\$aH$rnQy>§_wio Amåhr {dO`r Pmbmo. YmoZrZo nr`yf MmdbmMrhr ñVwVr H$ê$Z gm§{JVbo H$r, _r Ë`mÀ`m H$m_{Jarda Iye Amho. nr`yf `mnojmhr OmñV Mm§Jbr Jmob§XmOr H$ê$ eH$Vmo. ^ÁOrÀ`m Jmob§XmOr~m~V YmoZrZo gm§{JVbo H$s, ˶mZo Jmob§XmOm§Zm ñQ´>moH$ IoiÊ`mgmR>r Am_§{ÌV Ho$bo. Ë`mZo JmobX§ mOrV {d{dYVm AmUyZ Q>mn° {ñnZ d Xwgè`m M|Sy>Mm à^mdr Cn`moJ Ho$bm. ^ÁOrZo AmH«$_H$ _mZ{gH$Vm XmIdyZ joÌajH$mV

Am`AmoEMr {ZdS>UHy $ 25 Zmoìh|~abm Zdr {X„r, {X. 24 … Am§Vaamï´>r` Am°qb{nH$ g§KQ>ZoZo H$S>H$ H$madmB© H$aÊ`mMm Bemam {Xë`mZ§Va ^maVr` Am°qb{nH$ g§KQ>ZoÀ`m (Am`AmoE) nXm{YH$mè`m§Mr ~¡R>H$ Pmbr. ¶m ~¡R>H$sV 25 Zmoìh|~abm {ZdS>UyH$ KoÊ`mMm {ZU©` KoÊ`mV Ambm Amho. Am`AmoEMr dm{f©H$ gd©gmYmaU ~¡R>H$sMrhr Vm[aI {Z{üV Pmbr AgyZ, Vr ~¡R>H$ 18 Am°ŠQ>mo~abm

hmoUma Amho. {ZdS>UwH$sMr Vm[aI {Z{üV Pmbr Agbr Var {ZdS>UwH$sgmR>r {Z[ajH$ H$moU Agob, `mMr KmofUm H$aÊ`mV Ambobr Zmhr. Am`AmoEMo AÜ`j gwaoe H$b_mS>r `m§À`m_wio gÜ`m Am`AmoE_Ü`o Jm|YimMo dmVmdaU Agë`mMo {XgyZ `oV Amho. {X„r Cƒ Ý`m`mb`mZo 13 gßQ>|~abm Am`AmoEMo AÜ`j gwaoe

H$b_mS>r `m§Zm `mnwT>o AÜ`jnXmMr {ZdS>UyH$ Z bT>{dÊ`mMo AmXoe {Xbo hmoVo. H«$sS>m {Z`_m§Zwgma H$b_mS>r `mnwT>o AÜ`j amhÿ eH$V ZmhrV, Ago Ý`m`mb`mZo åhQ>bo hmoV.o gbJ VrZdoim H$b_mS>r Am`AmoEMo AÜ`j am{hbo AgyZ, Mm¡Ï`m§Xm Vo AÜ`j hmoD$ eH$V ZmhrV, Ago H«$sS>m {Z`_m§_Ü`o Agë`mMo Ý`m`mb`mZo gm§{JVbo Amho.

~XbmMr OmñV {M§Vm Z H$aVm Jmob§XmOr Ho$br. ˶mZo Amnë¶m Jmob§XmOrV {dbjU ~Xb Ho$bm Amho, Agohr YmoZr åhUmbm. gmV \$b§XmO d Mma Jmob§XmOmÀ`m g§`moOZmZo IoiÊ`mMr {e\$mag H$aUmè`m H$U©Yma YmoZrZo ho g§H$o V {Xbo H$r, Ë`mÀ`m `moOZoV ^ÁOr XoIrb g_m{dï> hmoD$ eH$Vmo. Ë`mbm ho

gm{Z`m-Zy[a¶m gbm‘rbmM JmaX Q>mo{H$Amo, {X. 24 … gm{Z`m {_Pm© Am{U ñnoZMr Zy[a`m bmJmoñVoam pìhdg `m OmoS>rbm S>ãë`yQ>rE n°Z n°{g{\$H$ AmonZ ñnY}À`m n{hë`m \o$arVM nam^dmMo Vm|S> nhmdo bmJbo. _{hbm§À`m Xwhoar ñnY}Vrb n{hë`m \o$arÀ`m gm_Ý`mV H«$moE{e`mMr Xm[aOm OwamH$ Am{U h§JoarMr H$Vm{bZ _mamogr `m OmoS>rZo gm{Z`m Am{U Zy[a¶mbm VrZ goQ>n`ªV Mmbboë`m gm_Ý`mV 6-0, 4-6, 10-8 Zo nam^yV Ho$bo. EHo$ar ñnY}V \«$mÝgMr _[a`_ ~Vm}br, g{~©`mMr EZm BdmZmo{dM, a{e`mMr Zm{X`m noÌmodm, BQ>brMr \«$mpÝgñH$m {e`mdmoZ `m§Zr Xwgè`m \o$arV àdoe Ho$bm Amho.

eof ^maVZo BamUr MfH$ amIbm amOñWmZda EH$ S>md d 79 Ymdm§Zr {dO¶

eof ^maVmÀ¶m {dO¶mMm {eënH$ma ‘wabr {dO¶.

~§Jiya, {X. 24 … BamUr MfH$ ñnY}V eof ^maVmZo aUOr {dOo˶m amOñWmZda EH$ S>md 79 Ymdm§Zr ‘moR>m {dO¶ {‘i{dbm. Xþgè¶m S>mdmV amOñWmZMm S>md 275 Ymdm§VM AmQ>monbm. eof ^maVmÀ¶m ha{‘V qgJZo 4 ~ir KoV eof ^maVmÀ¶m {dO¶mV ‘mobmMm dmQ>m CMbbm. amOñWmZMm n{hbm S>md 253 Ymdm§V CIS>ë¶mZ§Va ‘wabr {dO¶À¶m X‘Xma {ÛeVH$mÀ¶m Omoamda eof ^maVmZo 7 ~mX 607 Ymdm§da S>mod Kmo{fV Ho$bm hmoVm. {Vgè¶m {Xder amOñWmZZm gmdY gwédmV H$aVmZm 1 ~mX 43 Ymdm Ho$ë¶m hmo˶m. Mm¡Ï¶m {Xder amOñWmZZo gmdY Ioi H$aV gm‘Zm A{Z{U©V amIʶmÀ¶m Ñï>rZo

dmQ>Mmb Ho$br. {d{ZV g³goZm (18) gH$miÀ¶m gÌmV ~mX Pmë¶mZ§Va F${fHo$e H$mZoQ>H$a d am°{~Z {~ñV ¶m§Zr AY©eVHo$ PiH$m{dV S>md gmdabm. ~{ÐZmWZo H$mZoQ>H$abm Ymd~mX H$aV eof ^maVmgmR>r {dO¶mMo Ûma Imobbo. H$mZoQ>H$aZo 73 Ymdm§Mo ¶moJXmZ {Xbo. nmR>monmR> am°{~Z {~ñVhr 67 Ymdm H$mTy>Z ~mX Pmbm. ˶mZ§Va {Z¶{‘V A§VamZo JS>r ~mX hmoV Jobo. aí‘r n[a¨XmZo 31, {Xem§V ¶m{¾H$ 11, XrnH$ Mmha 9, ‘Yya IÌr 12, A§{H$V Mm¡YarZo 17, gw{‘V ‘mWyaZo Zm~mX 19 Ymdm§Mo ¶moJXmZ {Xbo. ha{‘V qgJZo 45 Ymdm§V 4, ྲྀmZ AmoPmZo 83 Ymdm§V 2 JS>r ~mX Ho$bo. amOñWmZMo 3 JS>r Ymd~mX Pmbo.

‘mhrV Zmhr H$r, AmJm_r gm_Ý`mV A§{V_ g§K H$moUVm Agob. na§Vw ha^OZda Adí` {dMma hmoB©b. ^ÁOrH$So> H$moUË`mhr n[a{ñWVrV \$b§XmOm§Zm amoIʶmMr d JaO nS>ob Voìhm AmH«$‘H$ ’$b§XmOr H$aʶmMr j‘Vm Amho. ˶m‘wio nwT>rb gm‘ݶmV ˶mMmhr {dMma hmoD$ eH$Vmo, Agohr YmoZr åhUmbm.

AmOMm gm‘Zm ~m§JbmXoe {d. nm{H$ñVmZ doi … g§Ü¶m. 7.30 dm.

Zm~mX 15, Zm¶Oob OmoÝgZo Zm~mX 14 Ymdm H$mT>ë¶m. {¼g JobZo Jmob§XmOrV H$‘mb H$aVmZm 21 Ymdm§V 2 JS>r ~mX Ho$bo. 55 {‘ZmQ>m§Mm Ioi dm¶m Joë¶mZ§Va Am¶bªS>Zo 19 fQ>H$m§V 6 ~mX 129 Ymdm ’$Q>H$m{dë¶m. Am¶bªS>À¶m S>mdmVrb EH$ fQ>H$ H$‘r H$aʶmV Ambo. nU, qdS>rObm gwYm[aV bú¶ Z XoVm 19 fQ>H$m§V 130 Ymdm§Mo AmìhmZ XoʶmV Ambo hmoV.o

gmiJmdH$a d M{M©b ~«Xg© ’o$S>ae o ZÀ¶m Cnm§Ë¶ ’o$arV O‘eoXnya, {X. 24 … Jmoì¶mÀ¶m gmiJmdH$a ’w$Q>~m°b ³b~ M{M©b ~«Xg© ñnmoQ>g © ² ³b~Zo ’o$S>aeo Z MfH$ ’w$Q>~m°b ñnY}À¶m Cnm§Ë¶ ’o$arV YS>H$ {Xbr. {dÚ‘mZ {dOo˶m gmiJmdH$a ³b~Zo nwUo ’w$Q>~m°b ³b~Mm H$S>dm à{VH$ma 2-1 JmobZo ‘moS>rV H$mT>bm. Va, M{M©b ~«Xg©Zo EAa B§{S>¶mMm 4-0 JmobZo ’$S>em nmS>V {X‘mImV A§{V‘ 4 g§KmV ñWmZ {‘i{dbo. O‘eoXnya ¶oWrb Q>mQ>m H$m±ßbo³g ñQ>o{S>¶‘‘ܶo Pmboë¶m gm‘ݶmV gmiJmdH$a ³b~Zo gmVì¶m {‘{ZQ>mbm n{hbm Jmob Ho$bm. bw{g¶mZmo gm~«mogm ¶mZo H$m°Z©ada emZXma Jmob Ho$bm. gmiJmdH$a ³b~Mm hm AmZ§X Ho$di 5 {‘{ZQ>oM {Q>H$bm. 12ì¶m {‘{ZQ>mbm

XmD$hmD$ {nEaoZo H$aUOrVbm MH$dV M|Sy>bm OmirMr {Xem XmI{dbr d nwUobm ~amo~ar gmYyZ {Xbr. 27ì¶m {‘{ZQ>mbm A±WZr {S>gmoPmZo Jmob H$aV nwÝhm EH$Xm gmiJmdH$abm AmKmS>rda Zobo. ˶mZ§Va eodQ>n¶ªV ^¸$‘ ~Mmd H$aV gmiJmdH$a ³b~Zo hr AmKmS>r {Q>H$dyZ R>odbr. {g{bJwar ¶oWo Pmboë¶m Xþgè¶m gm‘ݶmV M{M©b ~«Xg©Zo 10 IoimSy>§{Zer IoiUmè¶m EAa B§{S>¶mbm 4-0 JmobZo VS>mIm {Xbm. EAa B§{S>¶mÀ¶m {‘H$s ’$Zmª{S>gbm 66ì¶m {‘{ZQ>mbm aoS> H$mS>© {‘imbo. M{M©b ~«Xg© g§KmV’}$ hoZ«r Am§VMmoB©Q> (22ì¶m {‘{ZQ>mbm), am°~Q>m} ‘|{S>g {gëdm (64ì¶m {‘{ZQ>mbm), AH««$‘ ‘moKam~r (84ì¶m {‘{ZQ>mbm) d {~H«$‘OrV qgJ (90ì¶m {‘{ZQ>mbm) ¶m§Zr Jmob Ho$bo.

^ynVrda H$S>H$ H$madmB©Mr Y_H$s!

‘hoe ^ynVr

Zdr {X„r, {X. 24 … ApIb ^maVr` Q>o{Zg _hmg§KmMo AÜ`j A{Zb IÞm `m§Zr Q>o{ZgnQy> _hoe ^ynVrda H$S>H$ H$madmB© H$aÊ`mMr Y_H$s {Xbr Amho. nog d ^ynVr AmVm bhmZ am{hbo ZmhrV. b§S>Z Am°{b§{nH$Xaå`mZ, Oo Pmbo Ë`mMr _bm Mm§Jbr OmUrd Amho. ^ynVrZo AmË_narjU H$aÊ`mMr JaO Amho. ^ynVrZo _hmg§K d _mÂ`mda bmdbobo gd© Amamon ho ImoQ>o AmhoV. _r Ë`mÀ`m{déÕ H$S>H$ H$madmB© H$aUma Amho, Ago IÞm åhUmbo. _hmg§K Amåhm XmoKm§V _V^oX {Z_m©U H$aÊ`mMm à`ËZ H$aV Amho. `m_wio IÞm `m§Zm \$m`Xm Pmbm Amho. nogÀ`m Im§Úmda ~§XÿH$

R>oD$Z _mÂ`mda Jmoir Mmbdbr Amho. _hmg§KmZo _bm gmnËZ dmJUyH$ {Xbr Amho. `m ~§XrZo gd© gr_m Amobm§S>ë`m, Ago ^ynVrZo åhQ>bo hmoVo. ^maVmMo ñQ>ma Q>o{ZgnQy> {bE§S>a nog d _hoe ^ynVr `m§À`m dmXm_wio XmoKm§Zmhr XþhoarV doJdoJio OmoS>rXma {_imbo. _mÌ, nog d amohZ ~monÞm hr OmoS>r ^maVmbm Am°{b§{nH$ nXH$ {_idyZ XoD$ eH$br AgVr, Ago _V Am§Vaamï´>r` {\$Q>Zog VÁk S>m°. dog nog `m§Zr ì`º$ Ho$bo. Am°{bpånH$ ñnYm© Pmë`mZ§Va {eñVrgmR>r ~§XrMm KoVbobm Q>o{Zg g§KQ>ZoMm hm {ZU©` `mo½` Amho. _mÌ, _bm dmXmV nS>m`Mo Zmhr, Agohr Ë`m§Zr Z_yX Ho$bo.

25 Sept 2012  

News,goa,local