Page 1

21goa1_Layout 1 20-09-2012 22:15 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r

>

$

$

$

aoZ >

$

>

$

$

$

$

$

> $

> $

$ >

>

$

>

>

>

>

$

$

> >

>

$

> $

> $

>

$

> >

$

$

$

>

>

$

$

o r Zì`m AmëQ>mM {gH«$o Q> g\$mar!

nUOr, ewH«$dma, {X. 21 gßQ>|~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 18 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

‘méVrÀ`m Zì`m CËgwH$Vm Amho Vr ‘mê$VrMr gdm©V Umè`m dmT>r‘wio H$ma o~X²Xb. Am°ëQ>mo hr Amho. OwÝ`m YZXamV gmVË`mZo hmo ~«Ho $ bmJbm Am°ëQ>m r H$ma OmñV {dH$br Jobob ~mOmamV Amë`mg KoD$ B{ÀN>Umè`m§À`m V`marbmM J H$Yr Zìho Vo `m dfu H$ma Amho. Ë`m_wio dmhZ CXçmo B§YZXam§da H$_r Am°ëQ>moEodOr Zdr Am{U Zâ`mV dmT> hmoB©b, _mÌ, {nN>mS>rda Jobm Amho. H$mhr H$ma bdH$amV H§$nZrÀ`m {dH«$sV XoemVrb gdm©V ‘moR>r H$ma Anojm Amho. qH$_VrMm BbmO H$aUmè`m r MT>mAmoT> Aer H§$nZr Agboë`m _méVrMr hr ZdrZ AmUÊ`mM CËnmXH$ bdH$a ~mOmamV Á`m H$maÀ`m gmhçmZo Amho. gdmªMm S>moim CËnmXH$m§_Ü`o gwê$ Pmbr À`m, gUmgwXtÀ`m H$ma åhUOo _méVrZoH«$m§Vr KS>dbr, Ë`m _méVr >oV Amho Vmo `oË`m CËgdm§ ZdrZ Am°ëQ>mo 800 ^maVr` ~mOmanoR Amho. AmOhr H§$nZrÀ`m wH$sMr 800M§M Zd§ ê$n V h§Jm_mda. ‘mê$Vr gwP ‘mê$Vr 800 hr gdm© ‘qhÐmMr H$‘r qH$‘V grgr, ‘qhÐm A±ÝS> ‘{g©S>rO ~|OMr gdm©V nmoQ>©’$mo{bAmo‘Ü`o Am°ëQ>mo 800 `m ZmdmZo Zì`m . Agboë`m Eg`yìhr Am{UJdoJiçm go½_|Q>_Yë`m bmoH${à` H$ma Amho do ~mOmamV `oUma Amho. {XdmirV ñdñV bŠPar H$ma `m ê$‘‘Ü`o `oVrb.H$‘r a§Jê$nmV hr H$ma `oUmè`m `m AIo emo `m dfm©À`m arg ~mOmamV ñdñV H$ma bdH$aM bmI ê$n`m§À`m n[apñWVr H$mhr qH$dm w o Xoem§VJ©V ~mOmamVrb Ë`mVM [aPìh© H$maMr qH$‘V 2 Vo 2.50 JwßVVm amIÊ`mV qH$‘Vr§‘i Amho. . A{Ve` A§er gwYmaob Aer AmemXamV H$nmV Ho$ë`m‘wio Amgnmg Agob H$mhr \$moQ>mo ~mOmamV brH$ Amboë`m `m H$maMo ~±H$o Zo ZwH$VmM grAmaAma H$‘r hmoVrb. {VÀ`m a§Jê$nmMm A§XmO hr Pmbo AmhoV. Ë`mdê$Z Am°Q>mo bmoZÀ`m ì`mOXa Umè`m§Zm gdm©{YH$ ñdñV H$ma KoD$ BpÀN>

{Pn P°n Py_...

! ~mBH$Mo _oH$Amoìha V Zmhr, Ë`m§Mr Zm ñnmoQ>u ~mBH$ KoU§ nadS> ~mBH$ào_r _J hm¡g Xm§S>JrM AgVo. Ago H$aÊ`mMm _mJ© _oH$Amoìha BH$ _m°{S>\$m` H$ê$Z {VMmmM ~mBŠgZm ñnmoQ>u bwH$ Z H$aVmV. Ho$di VéUm§ Ago Zmhr. ‘wbrhr Ë`m§À`m , Ê`mMo O~aXñV doS> Amho bwH$ XoVmV. ñdñVmV ñQ>m`{be hZm§Zm Ë`mV r IaoXr H$am`Mr Am{U > Q>magm`H$b qH$dm ñHy$Q> $ $$ $ $ $> > $ >

Á`m§

$

> >$

$ $ $> $ $> > > > $$

>>

$ $ >

> $ $

$ $

$

$

$>

$

Vmo. AmdmO ‘moR>m H$aVm `o nmBnÀ`m gmømZo ~mBH$Mm >r 2500 Vo 50 hOmam§n`ªV ~mBH$‘Ü`o ~Xb H$aÊ`mgmR XoÊ`mÀ`m H$ ^mJm§VZy Aem Am°S>© a m IM© `oVmo. XoemVrb AZo . JmS>çm§‘Ü`o ~Xb H$aÊ`mÀ` V g§»`oV dmT> hmoV Amho 20 Vo 25 Q>¸o$ dmT> hmo ì`dgm`mV Xadfu Odinmg Amho. ‘tMo ‘w»` ~mBH$ào ho > S amo a © H$mQ> ‘w§~B©V dm§X«çmMm $ $ >$ $ > $ $ $ > $$ $$ > $ $ $ > $ $ $ $ $ > > $ $$ $ > $> > > $ $ $ >> $ > > $ > > $

$

$

‘XVrbm Jobo AZ² {Zb§{~V Pmbo $>

$ >

> $

$

$

>$

$

$

$

>

$ >

$ $

>

$

>

> $>

>

$

$

$ $

>

$

> $

$

$

$

$

> >

>

$ >

$

Q>r ehm Am¶moJmbm ‘XV H$aUmao Mma A{YH$mar {Zb§{~V H$maMr {gŠ`[a > H$mhr àH$aUm§V J¡aàH$ma Ho$ë¶mMm R>nH$m. - nmZ 2

nmZ 9

$

>

$ >

>

$

h°nr ~W© S>o {¼g Job!

dZjoÌmVrb ~oH$m¶Xm CËIZZ àH$aUr 2007-10 ¶m H$mimV 5 JwÝho Zm|X. - nmZ 12

doñQ> B§{S>OMm ñ’$moQ>H$ ’$b§XmO {¼g Job ¶m§Mm 21 gßQ>|~a amoOr 33 dm dmT>{Xdg gmOam hmoV Amho. - nmZ 14

>

$

$

>

>

$

$

> $

$ $ $

$

$

$

$

$

$

$

$

>$ $ >

$ $

JwÝho Zm|X hmoVmV, nU...

> $ $

> > $

> >

$

>

$

$

>

>

>

$

$

$>

>

> >

$

nmM dfmªMo aoH$m°S>© Jm¶~ >

$

$

$

$$

$

>

$

>

$>

>

$

$

>

$

$

$

$

>

>

>

>

$

$

>

$

>

>

$

>

$>

> $

$

$

$

$>

$

$

$

$

$

$

>

$>

$

$

>

$

$

$

$

>

$ $

$

> $

$

>

$>

> $

$ >

$ $

JUnVr ~mßnm ‘moa¶m....

>

>

$

$

>

$

> $

$> $

>

$

$

$

>

>

$

> $>

>

$

> $

>

$>

>

>

$

$

>

>

$

>

$

>

>

$

>

$

>

>

>

>

$

Amamo½¶ Im˶mZo {Z{dXm à{H«$¶o{dZmM BÝgw{bZ IaoXr Ho$ë¶mMo CKS> H§$nZrH$Sy>Z BÝgw{bZ IaoXr H$aʶmgmR>r H$Yr {Z{dXm ‘mJdë¶m. gXa H§$nZr AmUIr {H$Vr H$mi BÝgw{bZ nwadUma Amho, ¶mMr ‘m{hVr Amamo½¶ Im˶mV CnbãY Zgë¶mMo CÎma {‘imbo Amho. VgoM BÝgw{bZ IaoXrgmR>r {H$Vr H§$nݶm§À¶m {Z{dXm Amë¶m hmo˶m, hr ‘m{hVr XoIrb {‘iV Zgë¶mMo Amamo½¶ Im˶mZo H$~wb Ho$bo Amho.

XrnH$ ^m§{XJao deep@dainikherald.com

nUOr, {X. 20 … Am¡fYo IaoXrÀ¶m ZmdmImbr gaH$mar {ZYrMr byQ> Ho$ë¶mMr XmoZ àH$aUo CKS>H$sg Ambr AmhoV. EH$m àH$aUmV 2002 Vo 2007 Xaå¶mZÀ¶m H$mimVrb Am¡fYo IaoXr IMm©Mr Zm|X H$m§nmb ¶oWrb Amamo½¶ Im˶mÀ¶m ‘o{S>H$b ñQ>moAa S>onmo‘YyZ Jm¶~ Pmbr AmhoV. Va Xþgè¶m EH$m àH$aUmV 2009 ‘ܶo {Z{dXm à{H«$¶m Z H$aVm WoQ> Zmodmo Zm°a{S>ñH$ H§$nZrH$Sy>Z ‘hmJS>r BÝgw{bZ IaoXr Ho$ë¶mMo ‘m{hVr A{YH$mamImbr ñnï> Pmbo Amho. 2002 nmgyZ 2012 n¶ªV Amamo½¶ Im˶mZo {H$Vr én¶m§Mr Am¡fYo IaoXr Ho$br, Agm àíZ ‘m{hVr A{YH$mamImbr {dMmaʶmV Ambm hmoVm. ¶m àíZmbm CÎma XoVmZm, Amamo½¶ Im˶mZo 2007 Vo 2012 n¶ªVMr Am¡fYo IaoXr IMm©Mr AmH$S>odmar {Xbr Amho. nU 2002 Vo 2007 Xaå¶mZ IaoXr Ho$boë¶m Am¡fYo IMm©Mr ‘m{hVr {‘iV Zgë¶mMo CÎma {Xbo Amho. ˶m‘wio Am¡fYo IMm©Mr ‘m{hVr Jm¶~

nmo{bg {ZarjH$ ES>drZ Hw$bmgmo {Zb§[~V nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) … doUm© nmo{bg ñWmZH$mMo nmo{bg {ZarjH$ ES>drZ Hw$bmgmo ¶m§Zm AmO {Zb§[~V H$aʶmV Ambo. ˶m§À¶m {Zb§~ZmMm AmXoe nmo{bg ‘hmg§MmbH$m§Zr H$mT>ë¶mMr ‘m{hVr X[jU Jmoì¶mMo nmo{bg AYrjH$ A°bZ {S>gm ¶m§Zr {Xbr. CÚmoOH$ eem§H$ H$m‘V ¶m§À¶m ZmVodmB©H$mÀ¶m ’°$³Q>arV Mmoar Pmbr. ˶m MmoarMr H$ënZm nmo{bgm§Zm {Xë¶mZ§Va nmo{bgm§Zr MmoarMm ‘mb Oá Ho$bm Am{U Z§Va Mmoambmhr Vmã¶mV KoVbo. ‘mÌ VH«$maXma Amë¶mZ§Va ¶mo½¶ ˶m H$b‘mImbr H$madmB© H$amdr ¶m hoVyZo nmo{bg {ZarjH$m§Zr Mmoambm Vmã¶mV R>odbo. ‘mÌ ¶m gmè¶m KQ>ZoMr XIb nmo{bg d[að>m§Zr KoVbr Am{U AmO Hw$bmgmo ¶m§Mo {Zb§~Z Ho$bo. VH«$maXmamZo Hw$R>brhr VH«$ma nmo{bg d[að>m§H$S>o Z H$aVm nmo{bg d[að>m§Zr hr H$madmB© Ho$ë¶m‘wio AmíM¶© 춺$ hmoV Amho.

hdm‘mZ H$‘mb … 32, {H$‘mZ … 22 AmЩVm … 84 % gmoZo … < 31,800 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 63,340 (1 {H$bmo)

Pmbr H$s Vr H$aʶmV Ambr, ¶m~m~V AmVm àíZ{MÝh {Z‘m©U Pmbo AgyZ ¶mMr AmVm gImob Mm¡H$er H$aʶmMr doi Ambr Amho. BÝgw{bZ IaoXrMm ‘moR>m Kmoi Xaå¶mZ, ‘mOr Amamo½¶‘§Ìr {díd{OV amUo ¶m§À¶m H$mimV ‘Yw‘ohr é½Um§Zm ‘mo’$V BÝgw{bZ XoʶmMr ¶moOZm gwê$ Pmbr. ˶mgmR>r Zmodmo Zm°a{S>ñH$ ¶m H§$nZrH$Sy>Z BÝgw{bZ IaoXr H$µaʶmV Ambr. nU ¶m

Amamo½¶ Im˶mVrb H$ma^ma

BÝgw{bZda 30 Q>¸o$ IM©

E

2010- 2011 ¶m dfmªV 2 H$moQ>r 39 bmI én¶o d 2011-12 dfmªV 2 H$moQ>r 35 bmI én¶m§Mr BÝgw{bZ Am¡fYo IaoXr Ho$br AmhoV. Am¡fYo IaoXrÀ¶m EHy$U ~OoQ>n¡H$s 30 Q>¸o$ IM© BÝgw{bZda H$aʶmV Ambm Agë¶mMohr ñnï> Pmbo Amho. Zmodmo Zm°a{S>ñH$ H§$nZrH$Sy>Z BÝgw{bZ noZ, ìhm¶ëg d B§Oo³eZ IaoXrgmR>r 20 Owb¡ 2009 amoOr Amamo½¶ g{Mdm§Zr ‘§Oyar {Xbr hmoVr. IaoXr Ho$boë¶m BÝgw{bZMm Xa ~mOmamVrb KmD$H$ Xamnojm WmoS>m A{YH$ Amho.

E E E

2002 Vo 2007 ‘Yrb Am¡fYm§darb IMm©Mr Zm|X {‘iV Zmhr {Z{dXm Z ‘mJdVm WoQ> Zmodmo Zm°a{S>ñH$ H§$nZrH$Sy>Z BÝgw{bZ IaoXr 2010-11 ‘ܶo 2 H$moQ>r 39 bmIm§Mr BÝgw{bZ IaoXr 2011-12 ‘ܶo 2 H$moQ>r 35 bmIm§Mm BÝgw{bZda IM©

MVwWuÀ¶m gwÅ>rV Jobm "~§X' nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) … {H$aH$moi {dH«$s joÌmV WoQ> naH$s Jw§VdUyH$, {S>Pobdarb XadmT>, dfmªbm ’$º$ ghm {gqbS>a XoʶmÀ¶m {ZU©¶m{damoYmV nwH$maboë¶m ^maV ~§XMm Jmoì¶mV AmO {VVH$m n[aUm‘ OmUdbm Zmhr. nUOr ~mOmamVrb 50 Q>¸$o XþH$mZo Iwbr hmoVr. ‘mgir ~mOmahr ^abm hmoVm. nUOrVrb H$mhr hm°Q>oëg Mmby hmoVr. H$nS>çmMr XþH$mZo XoIrb Iwbr R>odʶmV Ambr hmoVr. H$X§~ ~ggodm gwê$ R>odë¶mZo bmoH$m§Mr VodT>r AS>MU Pmbr Zmhr. H$X§~À¶m dmñH$mo, ‘S>Jmd d BVa ‘mJm©darb ~gJmS>çm Mmby hmo˶m. nU àdmem§Mr g§»¶m H$‘r Agë¶mZo ˶m AYm© VmgmÀ¶m A§VamZo gmoS>ʶmV Amë¶m. VgoM Jmoì¶mV ¶oUmè¶m

nUOr ~gñWmZH$mda H$mhr H$mi EH$hr ~g ZìhVr. ˶m‘wio WmoS>r J¡agmo¶ Pmbr. (H¡$bmg ZmB©H$) àdmem§gmR>r gmd§VdmS>r, ‘mbdU ~gJmS>çm nUOrV nmoMë¶m. nU ‘mJm©darb ~gJmS>çm ~§X hmo˶m. ˶mV ‘mJm©da H$X§~Zo ~gJmS>çm gmoS>ë¶m H$Zm©Q>H$mV° ~gJmS>çm Amë¶m ZmhrV. MVwWvMr gwÅ>r Agë¶mZo Joë¶m XmoZ AmhoV. {eS>u, ~oiJmd ‘mJm©da VgoM amÁ¶mVrb 90 Q>¸o$ ImgJr {Xdgm§nmgyZ 50 Q>¸$o ImgJr ~gJmS>çm ~gJmS>çm gmoS>ʶmV Amë¶mMo H$X§~ ~gJmS>çm ~§X hmo˶m. nUOrV ehamV ~§X R>odʶmV Amë¶m AmhoV. VgoM BVa ‘hm‘§S>imVrb A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo. gH$mir EH$-XmoZ ~gJmS>çm gwê$ OrdZmí¶H$ godmda ~§XMm n[aUm‘ ‘hmamï´>mVyZ Amboë¶m EH$- XmoZM hmo˶m. nU gmIir, {S>Mmobr, åhmngm Pmbm Zmhr.

‘mM© Vo Owb¡ Xaå¶mZ ^«ï>mMmamÀ¶m 61 VH«$mar nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) … ‘mM© Vo Owb¡ 2012 ¶m nmM ‘{hݶm§À¶m H$mimV åhUOo Zdo gaH$ma gÎmoda Amë¶mZ§Va ^«ï>mMmamÀ¶m 61 VH«$mar XjVm Im˶mÀ¶m ^«ï>mMma {damoYr nWH$mH$S>o Amë¶m AmhoV. Xa ‘{hݶmbm ‘moR>çm à‘mUmV ¶m {d^mJmH$S>o VH«$mar ¶oV AgyZ Joë¶m XmoZ ‘{hݶmV 25 nojm OmñV VH«$mar Amë¶m AmhoV. ‘m{hVrÀ¶m A{YH$mamImbr {‘idboë¶m ‘m{hVrà‘mUo ‘mM© Vo Owb¡

54 àH$aUm§Mr gwê$ Amho Mm¡H$er, 7 àH$aUo ~§X ¶m nmM ‘{hݶm§‘ܶo 61 VH«$mar Amë¶m. ˶mVë¶m 54 VH«$matMr Mm¡H$er gwê$ Amho Va Joë¶m nmM ‘{hݶm§V 7 VH«$mar Mm¡H$erZ§Va ~§X Ho$ë¶m Joë¶m. Vimdbr n§Mm¶VrÀ¶m g{Mdmer Pmboë¶m dmXmZ§Va {VWë¶m n§M gXñ¶m§À¶m {dê$Õ XmIb Ho$bobr VH«$ma Mm¡H$erZ§Va ~§X H$aʶmV Ambr

Amho. amemob ¶oWrb EH$m OmoS>߶m{déÕ XmIb Ho$bobr ’$gdUwH$sMr VH«$mahr Mm¡H$erZ§Va ~§X H$aʶmV Ambr. Hw§$H$ùir n[agamV ~oH$m¶Xm ImUr, OwJmambm CYmU Amë¶mMr VH«$mahr Mm¡H$er Z§Va ~§X Pmbr. Ambo³g {g¹o$am Am{U EH$m A{^¶§Ë¶m{déÕ Agbobr 33 Ho$ìhr ^y{‘JV drO

dm{hݶm§Mr VH«$ma, dmñH$moVrb OmJ¥V g{‘VrZo Ho$bobr drO MmoarMr VH«$ma, PwAmar ¶oWrb EH$m ZmJ[aH$mÀ¶m {dê$Õ ~oH$m¶Xm ~m§YH$m‘ H$arV Agë¶mMr VH«$ma Am{U H$m‘Jma Am¶wº$mÀ¶m nwUo Am{U Jmoì¶mVrb àmXo{eH$ H$m¶m©b¶mV hmoV Agboë¶m ^«ï>mMmam{déÕ Ambobr VH«$ma Mm¡H$erZ§Va ~§X H$aʶmV Ambr.

XrS> {XdgmÀ¶m JUnVrMo {dgO©Z Jwédmar H$aʶmV Ambo. {‘am‘ma ¶oWo JUnVrMo {dgO©Z H$aVmZm ^m{dH$. (H¡$bmg ZmB©H$)

XrS> {XdgmÀ¶m JUnVrMo {dgO©Z nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) … XrS> {XdgmÀ¶m JUnVrMo AmO gm¶§H$mir {dgO©Z H$aʶmV Ambo. gm¶§H$mir gmS>onmM dmOë¶mnmgyZ {‘am‘ma g‘wÐ{H$Zmam, ~oVr ’o$ar~moQ> Y¸$m d ‘mZerOdi JUnVrMo {dgO©Z H$µaʶmgmR>r ^m{dH$ XmIb Pmbo hmoVo. ¶m {R>H$mUr amÌr 8 dmOon¶ªV Ama˶m§Mo gya Kw‘V hmoVo. ¶mdoir ’$Q>m³¶m§Mr AmVf~mOr H$aʶmV Ambr. ~oH$m¶Xm I{ZO ì¶dhmamMr Mm¡H$er

^«ïmMma {damoYr {d^mJmH$S>o gmondUma nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) … ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmZ§Va ~oH$m¶Xm I{ZO ì¶dhmamMr Mm¡H$er H$aʶmMo H$m‘ ^«ï>mMma {damoYr {d^mJmbm XoʶmMm àñVmd gaH$maZo {dMmamV KoVbm Amho. XmoZ {Xdgm§nydu ‘w»¶ g{Md ~r. {dO¶Z Am{U ^«ï>mMma {damoYr nWH$mMo AYrjH$ ~m°ñH$mo Om°O© ¶m§À¶mer ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ¶m {df¶mda MMm© Ho$br AgyZ gܶm Hw$R>ë¶mhr nmo{bg {d^mJmnojm ^«ï>mMma {damoYr {d^mJmOdi OmñV ‘Zwî¶~i Amho. ˶m‘wio ¶m {d^mJmH$S>oM I{ZO KmoQ>mù¶mÀ¶m Mm¡H$erMo H$m‘ {Xbo OmʶmMr e³¶Vm Amho. JwÝhm AÝdofU {d^mJmZo Ho$boë¶m nmo{bg Am{U S´>½g ‘m{’$¶m§À¶m g§~Y§ mdarb Mm¡H$er dmXmV gmnS>ë¶mZ§Va ˶mMr Mm¡H$er H$aʶmMo H$m‘ [dYmZg^m g{‘VrH$S>o XoʶmV Ambo. ˶m‘wio ~oH$m¶Xm ImUtMo àH$aU ^«ï>mMma {damoYr nWH$mH$S>o Mm¡H$ergmR>r XoʶmMm {dMma gaH$maZo Mmbdbm Amho. ImU brOÀ¶m n{hë¶m ZwVUrH$aUmgmR>r 1988 Z§Va Ambobo åhUOo ‘wXVrZ§Va Ambobo AO© {ZH$mbmV H$mTy>Z ~oH$m¶Xm nÕVrZo ImUr gwê$ H$aʶmMr nadmZJr {Xë¶mMm R>nH$m Am¶moJmZo R>odbm Amho. Am¶moJmZo n{hë¶m XmoZ AhdmbmV amÁ¶mV gw‘mao 35 hOma H$moQ>r én¶m§Mm KmoQ>mim Pmë¶mMo åhQ>bo Amho. ˶m‘wio ^«ï>mMma {damoYr nWH$mbm ¶m ¶m Mm¡H$erMo gdm©{YH$ma XoʶmMm {dMma gaH$maZo Mmbdbm Amho.

d¥Õml‘mVhr ˶m§Zm Zmhr OmJm

Am°’$ Jmodm ¶m g§ñWoZo Ho$boë¶m Aä¶mg AhdmbmV {XgyZ Ambo Amho. ñ‘¥{V^«§e Pmboë¶m d¥Õm§Zm ghgm amÁ¶mVrb d¥Õml‘mV àdoe {Xbm OmV Zmhr. H$maU Aem é½Um§Zm gm§^miVmZm d¥Õml‘mVrb H$‘©Mmè¶m§Zm AdKS> OmVo. H$maU Aem é½Um§Zm H$go hmVmimdo, ˶m§Mr H$miOr H$er ¿¶mdr, ¶mg§X^m©V VoWrb H$‘©Mmè¶m§Zm H$gë¶mhr àH$maMo à{ejU XoʶmV Ambobo Zgë¶mMo {ZarjU {S>‘|{e¶m gmogm¶Q>rMo g{Md S>m°. A{‘V S>m¶g ¶m§Zr Zm|X{dbo Amho. VgoM amÁ¶mV ñ‘¥{V^«§e

XmoÝhr amï´>r¶ ‘hm‘mJ© AmVm amÁ¶ gaH$maH$S>o H$mhr

E H|$ÐmZo KoVbr ‘mKma,

à{VgmX

5 hOma H$moQ>r§Mm IM© Ano{jV {‘imbobm Zmhr. XmoÝhr ‘hm‘mJ© nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) … amï´>r¶ ‘hm‘mJ© {dH$mg àH$ën ^mJ 3 ‘YyZ H|$ÐmZo amï´>r¶ ‘hm‘mJ© 17 Am{U amï´>r¶ ‘hm‘mJ© 4 E àH$ënmMm {dH$mg H$aʶmMm àñVmd ‘mJo KoVë¶m‘wio amÁ¶ gaH$maZo ho XmoÝhr ‘hm‘mJ© C^maʶmMr O~m~Xmar ñdrH$mabr Amho. ¶mgmR>r gw‘mao 5000 H$moQ>r én¶o IM© ¶oUma AgyZ H|$ÐmZo àñVmd ‘mݶ Ho$ë¶mZ§Va bJoM ˶mgmR>r ImOJr gmd©O{ZH$ ^m{JXmargmR>r Om{hamV Ho$br OmB©b. nÌmXodr Vo nmoio Agm amï´>r¶ ‘hm‘mJ© 17 Am{U AZ‘moS> KmQ> Jmodm gr‘m Vo nUOr Agm amï´>r¶ ‘hm‘mJ© 4 E C^maʶmgmR>r H|$Ðr¶ ‘hm‘mJ© àm{YH$aUmZo Amnë¶m ‘hm‘mJ© {dH$mg àH$ën ^mJ VrZ ‘ܶo ˶mgmR>r VaVwX Ho$br hmoVr. EZEM 4 E gmR>r H$amahr ghr H$aʶmV Ambm hmoVm, nU Vmo H$ama aÔ H$aʶmV Amë¶mMr ‘m{hVr amï´>r¶ ‘hm‘mJ© àm{YH$aUmMo àH$ën A{YH$mar nr.Eg.XmoS>m‘Ur ¶m§Zr gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mbm nÌmÛmao {Xbr Amho. ‘m{hVrÀ¶m A{YH$mamImbr {‘idbobo ho nÌ X¡{ZH$ hoamëS>H$S>o CnbãY Amho. XmoÝhr ‘hm‘mJmªgmR>r amÁ¶ gaH$maZo {deofV: ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a Am{U ~m§YH$m‘ ‘§Ìr gw[XZ T>dirH$a ¶m§Zr H|$ÐmH$S>o nÌì¶dhma Ho$bm AgyZ AÚmn H|$ÐmH$S>yZ ˶mbm

C^maʶmMr O~m~Xmar AmVm amÁ¶ gaH$maZo Amnë¶m Im§Úmda KoVë¶m‘wio ˶mgmR>r 5 hOma H$moQ>r én¶o IM© hmoD$ eH$Vmo Agm A§XmOhr Im˶mZo ~m§Ybm Amho. gmd©O{ZH$ Im˶mMo àYmZ ‘w»¶ A{^¶§Vm Oo.Eg.aoJmo ¶m§Zm ¶m{df¶r {dMmabo AgVm XmoÝhr àH$ënmgmR>r 5 hOma H$moQ>r IM© Ano[jV Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. ¶m XmoÝhr ‘hm‘mJm©gmR>r ‘§Oyar {‘idʶmgmR>r Jmoì¶mMo à¶ËZ gwê$ AmhoV. H|$Ðr¶ añVm dmhVyH$ ‘§Ìmb¶mZo ‘Oyar {Xë¶mZ§Va ‘hm‘mJ© C^maUrgmR>r BÀNwH$ H§$nݶm§H$Sy>Z AO© ‘mJ{dʶmMr VgoM {Z{dXm à{H«$¶m gwê$ hmoUma Amho. AZ‘moS> Vo nUOr EZEM 4 E ¶m 69.7 {H$bmo ‘rQ>a A§VamÀ¶m ‘hm‘mJm©À¶m C^maUrMo Am{U XoIaoIrMo H$m‘ Am¶Ama~r Jmodm Q>mob - do àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> ¶m H§$nZrbm XoʶmV Ambo hmoVo. amï´>r¶ ‘hm‘mJ© àm{YH$aU Am{U Am¶Ama~r‘ܶo H$amahr Pmbm hmoVm. 19 ’o$~«wdmar 2010 ‘ܶo Pmbobm hm H$ama 2011 À¶m eodQ>r H|$ÐmZo aÔ Ho$bm. Xaå¶mZ H|$Ðr¶ añVm dmhVyH$ ‘§Ìmb¶mÀ¶m {S>g|~a 2010 À¶m YmoaUmà‘mUo XmoÝhr amï´>r¶ ‘hm‘mJm©À¶m XoIaoIrMo Am{U XþéñVrMo H$m‘ amÁ¶mÀ¶m ~m§YH$m‘ Im˶mZo ~Kmdo Agohr amï´>r¶ ‘hm‘mJ© àm{YH$aUmZo Jmoì¶mbm H$idbo Amho.

Vr 춺$ hmoVmZm...

ñ‘¥{V^«§emMo 5 hOma é½U, EH$hr Ho$Aa g|Q>a Zmhr nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr)… {H$˶oH$Xm KamVrb d¥Õ ‘mUgm§À¶m {dgamiynUmH$S>o AmnU {nH$b§ nmZ åhUyZ Xþb©j H$aVmo... nU H$iV ZH$iV ˶m§Mr ñ‘¥Vr H$Yr hadVo, ho Amnë¶mbm g‘OV Zmhr... ˶m‘wio ˶m§Zm Ag§»¶ ‘mZ{gH$ doXZm gmogmì¶m bmJVmV. Joë¶m H$mhr dfmªV ñ‘¥{V^«§e (AëPm¶‘g©) Pmboë¶m§Mr g§»¶m dmT>V Amho. Jmoì¶mV ñ‘¥{V^«§e Pmbobo nmM hOma é½U AmhoV. ¶mVbo H$mhr é½U d¥Õml‘mÀ¶m Aml¶mImbr OJV AmhoV. ‘mÌ ZdrZ é½Um§Zm àdoe {‘iUo AdKS> Pmbo Amho. H$maU d¥Õml‘mVrb 9 Q>¸o$ é½U ¶m amoJmZo ÌñV Agë¶mMo {S>‘|{e¶m gmogm¶Q>r

~wYdmar ‘§Jb‘¶ dmVmdaUmV AmJ‘Z Pmboë¶m ~mßnmMr ^[º$^mdmZo nyOm H$éZ ˶mMo AmO {dgO©Z H$aʶmV Ambo. nUOr ehamV XrS> {Xdg JUnVr nyOUmè¶m Hw$Qw>§~m§Mr g§»¶m dmT>V Amho. nmM {Xdgm§À¶m JUnVrMo a{ddmar {dgO©Z hmoUma Amho. JUnVr ~mßnm hm bhmZ, Wmoa gdmªMmM AmdS>Vm Xod Agë¶mZo KamKamV M¡Vݶ {XgV Amho. ‘§Jb‘¶ dmVmdaUmV MVwWu CËgd gmOam Ho$bm OmV Amho.

A±H$a Pmboë¶m é½Um§Mr g§»¶m dmT>V AgVmZm ˶m§Mr H$miOr KoʶmgmR>r amÁ¶mV EH$hr Ho$Aa g|Q>a Zmhr. ˶m‘wio ñ‘¥{V^«§e é½Um§Mo OJUo H$R>rU ~Zbo Amho. ñ‘¥{V^«e§ hm {S>‘{| e¶m ¶m amoJmMm EH$ àH$ma Amho. {S>‘|{e¶m Pmboë¶m é½Um§‘ܶo AëPm¶‘g© hmoʶmMo à‘mU 55 Vo 60 Q>¸o$ Amho. hm amoJ ‘|Xÿbm bú¶ H$aVmo. ñ‘¥{V^«§e Pmë¶m‘wio

OmJ{VH$ AëPm¶‘g© {XZ ‘|Xÿ‘Yrb hm¶nmoH°$ång hm ^mJ H$m‘ H$aV Zmhr. ¶m‘wio ‘mUyg Amnbr ñ‘¥Vr J‘mdyZ ~gVmo. d¶mÀ¶m 60 ì¶m dfm©Z§Va hm amoJ hmoʶmMo à‘mU 3 Q>¸o$ Va 80 ì¶m dfm©Z§Va ho à‘mU 12 Q>¸o$ Amho. OJmV à˶oH$ 71 goH$§ Xmbm EH$m 춺$s‘ܶo hm amoJ {dH${gV hmoVmo. S>m°. S>m¶g ¶m§Zr,

Am°ñQ´>mo{b¶mVrb Ho$Aa g|Q>aZm ^oQ>r XoD$Z VoWrb pñWVrMm Aä¶mg Ho$bm Amho. VoWrb Ho$Aa g|Q>a‘ܶo ñ‘¥{V^«§e é½Um§gmR>r Mm§Jbo dmVmdaU V¶ma Ho$bo Amho. VoWo ˶m§Mr Mm§Jbr H$miOr KoVbr OmVo. ˶m‘wio VoWrb é½U bdH$a ~ao hmoV AmhoV. Jmoì¶mVhr Aem àH$maÀ¶m Ho$Aa g|Q>aMr JaO Amho. ˶mgmR>r gaH$maZo nwT>mH$ma ¿¶m¶bm hdm. Amamo½¶ Im˶mZohr ¶m é½Um§H$S>o J§^ranUo bj Úm¶bm hdo, Aer JaO ˶m§Zr 춺$ Ho$br Amho. àmW{‘H$ Q>ß߶mV ¶m amoJmMo {ZXmZ Pmë¶mg CnMmamZo é½U ~am hmoVmo, Agm g„m S>m°. S>m¶g ¶m§Zr {Xbm Amho.

ñ‘¥{V^«§emMr bjUo.. E E E E E

ñ‘¥Vr hadUo {dgamiynUm doioMo ^mZ ZgUo gd¶ d dV©UwH$sV ~Xb ‘mZ{gH$VoV ~Xb

H$m¶ H$miOr ¿¶mdr H$‘r ’°$Q> Agbobo nXmW© Im nmofH$, Amamo½¶Xm¶r Amhma ¿¶m Yy‘«nmZ, ‘ÚàmeZ ZH$moM ‘ZmdaMm VmU H$‘r H$aʶmgmR>r nwaoer Pmon ¿¶m E {da§Jwù¶mV ‘Z Jw§Vdm E E E E

Img ‘{hbm§gmR>r "X¡{ZH$ hoamëS>' Mma nmZr "‘wº$m' hr nwadUr KoD$Z ¶oV Amho. "‘wº$m'ho órËdmM§ ‘wº$ àm§JU Amho. CÚmÀ¶m "‘wº$m'‘ܶo dmMm … bm°J AmCQ -ho‘m Zm¶H$....................... {චAmOrg .................................... A°S>OñQ> hmoVmZm................................ ’°$eZ-’°$eZ ...................................

nmZ EH$ nmZ XmoZ nmZ VrZ nmZ Mma

¶m nwadUrV AmnUhr {d{dY {df¶m§da {bhÿ eH$Vm. Mbm Va ‘J ¿¶m boIUr d H$am "lr JUoem'.... g§nH$m©gmR>r Am‘Mm nÎmm … {’$Mg© E{S>Q>a, X¡{ZH$ hoamëS>, H$m§nmb Q´>oS> g|Q>a, {‘{bQ>ar hm°pñnQ>bÀ¶m ‘mJo, H$m§nmb, nUOr-Jmodm. " % #! B©‘ob '(% & ’°$³g … 2228083


21goa2_Layout 1 20-09-2012 22:30 Page 1

^dVmb

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

2

‘XVrbm Job,o AZ² {Zb§{~V Pmbo ehm Am¶moJmbm ‘XV H$aUmao Mma A{YH$mar {Zb§{~V : H$mhr àH$aUm§V J¡aàH$ma Ho$ë¶mMm R>nH$m nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) : ehm Am¶moJmMo Mm¡H$er nWH$ Ooìhm Jmoì¶mV hmoVo, Voìhm ˶m§À¶m ‘XVrgmR>r ImU Im˶mMo AZoH$ A{YH$mar hmoVo. Am¶moJmÀ¶m {X‘Vrbm am{hboë¶m A{YH$mè¶m§‘YrbM Mma A{YH$mar {Zb§[~V Pmbo AmhoV, na§Vw AmíM¶© åhUOo ehm Am¶moJmZo R>nH$m R>odbobo ghmæ¶H$ ^wJ^©emók am‘WmZ eoQ>Jm§dH$a ¶m§Mo {Zb§~Z Pmbobo Zmhr.

ehm Am¶moJmMo Mm¡H$er nWH$ Ooìhm Jmoì¶mV Ambo hmoVo, ˶mdoir ˶m nWH$mbm Jmoì¶mVrb ImUtMo {ZarjU H$aʶmgmR>r ImU Im˶mÀ¶m S>PZ^a A{YH$mè¶m§Zr ghH$m¶© Ho$bo hmoVo. nU ˶m§Zm AmnUhr H$Yr H$mir ¶m Am¶moJmÀ¶m Ahdmbm‘wio {Zb§[~V hmoD$, ¶mMr nwgQ>erhr H$ënZm ZìhVr. nU Am¶moJmMm Ahdmb Ambm Am{U bJoM ghm A{YH$mar {Zb§[~V Pmbo.

˶mV emo^Zm [adUH$a, XrnH$ ‘¶oH$a Am{U XÎmm̶ ^mdo ¶m VrZ ghmæ¶H$ ^yJ^©emóÁkm§Mm g‘mdoe Amho. ¶mn¡H$s ‘¶oH$a ¶m§Zr ~aoM {Xdg ehm Am¶moJmÀ¶m nWH$mgmo~V H$m‘ Ho$bo, Va [adUH$a ¶m gwédmVrMo H$mhr {Xdg Am¶moJmÀ¶m nWH$mgmo~V hmo˶m. am°~Q>© JmoÝgmëdrg ho S´>mâQ>‘Z Am¶moJmÀ¶m {X‘Vrbm hmoVo. ˶m§Zmhr {Zb§{~V ìhmdo bmJbo Amho.

\$m. Popìh`a _mñH$maoÝhmg `m§Mo {ZYZ \$m|S>m, {X. 20 (à{V{ZYr) : H$mam` -{eamoS>m `oWrb g|Q> Omog\$ MM©Mo ghmæ`H$ Y_©Jwê$ \$m. Popìh`a _mñH$maoÝhmg (65) `m§Mo ~wYdmar {edmobr `oWo {ZYZ Pmbo. Joë`m 6 dfmªnmgyZ Vo `m MM©_Ü`o hmoVo. {_imboë`m _m{hVrZwgma, ~wYdmar gH$mir Ym{‘©H$ àmW©ZoV CnpñWV amhÿZ Vo {eamoS>çmhÿZ {edmobr `oWo Amnë`m ~{hUrÀ`m Kar Jobo hmoVo. Xwnmar 3 dmOVm Ë`m§Mr àH¥$Vr AMmZH$ {~KS>br Am{U Ë`mVM Ë`m§Mo {ZYZ Pmbo. Joë`m 6 dfm©V Ë`m§Zr MM©‘ܶo amhÿZ bmoH$m§Zm Ym{‘©H$ àmW©ZoVyZ _mJ©Xe©Z Ho$bo. ˶m‘wio gd©MOU ˶m§Mm AmXa H$arV AgV. \$m. _mñH$maoÝhg _yi _moaOr `oWrb AgyZ, VoWoM Ë`m§À`mda A§Ë¶g§ñH$ma H$aʶmV Ambo.

bobm Zmhr. {Zb§[~V A{YH$mè¶m§da J¡aàH$ma Ho$ë¶mMm R>nH$m R>odʶmV Ambm AgyZ, ¶m A{YH$mè¶m§ZrM ehm Am¶moJmbm ghH$m¶© Ho$bo hmoVo. ˶m‘wio ˶m§Zr ‘m{hVr bndbr OmʶmMrhr e³¶Vm Amho. ImU Im˶mZo {Xbobr ‘m{hVr OwiV Zgë¶mMo ehm Am¶moJmMo Mm¡H$er A{YH$mar S>m°. ¶w. [ìh. qgJ ¶m§Zr {Xbr Amho.

EH$m ImUrÀ¶m ‘yi brOgmR>r Or OmJm XmIdbr hmoVr, ˶m OmJoda ImU ZgyZ, Vr Xþgè¶mM OmJr Amho Aem EH$m àH$aUmV Im˶mÀ¶m d[að> A{YH$mè¶mMo Zmd Am{U ˶mMm hþÔm Am¶moJmZo AYmoaoIrV Ho$bo Amho. ˶m A{YH$mè¶mÀ¶m {Zb§~ZmMm AmXoe AÚmn Omar Pmbobm Zmhr. {‘imboë¶m ‘m{hVrà‘mUo {Zb§~ZmMm AmXoe V¶ma Amho, nU Jobo ghm {Xdg hm AmXoe Omar H$aʶmV Am-

noS>ʶmV ~§X "’o$b' noS>Uo, {X. 20 (à{V{ZYr) : dmT>˶m ‘hmJmB©Mm {ZfoY H$aʶmgmR>r nwH$maʶmgmR>r H$mb nwH$maboë¶m ^maV ~§XMm noS>ʶmV A{O~mV n[aUm‘ OmUdbm Zmhr. MVwWu{Z{‘Îm noS>Uo ZJanm[bH$m joÌmV Agbobm ~mOma gwairVnUo Mmby hmoVm. JUoeMVwWugmR>r ~§X R>odʶmV Ambobr H$mhr XþH$mZo gmoS>ë¶mg BVa XþH$mZo {Z¶{‘VnUo Mmby hmoVr. noS>ʶmÀ¶m Amgnmg Agboë¶m nmg}, ‘moaOr, AmJadmS>m, MmonS>o, ‘m§Ðo, ha‘b AmXr ^mJmVrb XþH$mZm§Mo ì¶dhma MmbyM hmoVo. ‘mÌ MVwWuÀ¶m gwQ²>Q>r‘wio añ˶mda dmhZm§Mr EdT>r JXu {XgV ZìhVr.

’$mXa ‘mñH$moaoÝhmg ¶m§Mo eodQ>Mo Xe©Z KoVmZm EH$ ‘{hbm.

hm Hw$R>bm ݶm¶?

gawasmamata@dainikherald.com

nUOr, {X. 20 : amÁ¶mV gamgar 99 Q>¸o$ ‘{hbm§Mr àgyVr Amamo½¶ H|$Ðm§‘ܶo hmoVo. ˶m‘wio àgyVrdoir ‘mVoÀ¶m ‘¥Ë¶yMo n«‘mU H$‘r Pmbo Amho. gw_mao à{V bmI JamoXa _{hbm§_mJo 30 _{hbm _¥Ë`y nmdVmV. hr AmH$S>odmar BVa amÁ`m§À`m VwbZoV AË`ën Agë`mMo Amamo½` ImË`mH$Sy>Z ñnï> Pmbo Amho. amï´>r` nmVirda à{VbmI JamoXa _[hbm§_mJo 250 JamoXa _{hbm§Mm àgyVrdoir _¥Ë`y hmoVmo. Amamo½`mÀ`m Ñï>rZo XoemV Jmoì`mMr n[apñWVr ~arM g_mYmZH$maH$ Amho. Á¶m JamoXa ‘mVm§Mm àgyVrdoir ‘¥Ë¶y hmoVmo. ˶m§À¶mV aº$jrUVMo d bmohmMo à_mU IwnM H$‘r Agë¶mMo {XgyZ Ambo Amho. VgoM 9 _{hÝ`m§ndy uM àgyVr Pmë`mg qH$dm àgyVrdoir BpñnVimV

Jmoì`mV à{VbmI JamoXa _{hbm§_mJo 30 JamoXa _{hbm§Mm _¥Ë`y XoemV à{VbmI JamoXa _{hbm§_mJo 250 JamoXa _{hbm§Mm _¥Ë`y Jmoì`mV 99 Q>¸o$ _{hbm§À`m àgyVr Amamo½` H|$Ðm§V, 1 Q>¸o$ KarM n«gyVr Joë`m df©^amV à[VbmI JamoXa _{hbm§_mJo 67 OUtMr Kar n«gyVr aº$jrUVm d bmohmMr H$_VaVm ¶m_wio JamoXa _mVm§Mm _¥Ë`y

lo¶ OZOmJ¥Vr H$m¶©H«$‘m§Zm Xaå`mZ ~mimÀ`m _¥Ë`yMo à_mU nm{hbo AgVm, Jmoì`mV 1 hOma _wbm§À`m OÝ_m_mJo 10 Q>¸o$ ~mim§Mm àgyVrdoir _¥Ë`y hmoVmo. Va amï´>r` nmVirda 1 hOma _wbm§À`m OÝ_m_mJo 7 Q>¸o$ _wbm§Mm _¥Ë¶y hmoVmo. _mÌ 2009 À`m VwbZoV 2011 _Ü`o _wbm§À`m _¥Ë`y g§»`oV KQ> Pmbr Amho. `mMo lo` Amamo½¶ ImVo OZOmJ¥Vr H$m`©H«$_m§Zm XoVo.

ZoÊ`mg Cera Pmë`mg JamoXa ‘mVm§Mm _¥Ë`y hmoÊ`mMr eŠ`Vm A{YH$ AgVo, Ago ImË`mÀ`m gyÌm§Zr gm§{JVbo. Joë¶m ghm ‘{hݶmV Jmoì`mV \$º$ 4 ñWm{ZH$ d 1 {~Ja Jmo_§VH$s` JamoXa _{hboMm

_¥Ë¶y Pmbm Amho. 2011 _Ü`o 6 ñWm{ZH$ d 9 {~JaJmo_§VH$s` JamoXa _{hbm§Mm, Va 2010 _Ü`o 9 ñWm{ZH$ d 3 {~JaJmo_§VH$s` JamoXa _{hbm§Mm _¥Ë`y Pmbm hmoVm. `mdê$Z {~Ja

\$m|S>çmV ~§Xbm g§{_l à{VgmX ~§Xbm g§{_l à{VgmX {_imë`mMo gm§{JVbo. MVwWu hm Jmoì`mVrb _moR>m CËgd Agë`mZo H$moUmbmM XwH$mZo ~§X R>odÊ`mg gm§{JVbo ZìhV. VgoM Amåhmbmhr bmoH$m§À`m AmZ§XmV AS>Wim AmUm`Mm ZìhVm, Agohr Ë`m§Zr gm§{JVbo. _mÌ H|$Ð gaH$mamZo gm_mÝ` bmoH$m§Mr Or gVmdUyH$ Mmbdbr Amho, Ë`mÀ`mda AmdmO H$mT>m`Mr AË`§V JaO hmoVr Ago Voo åhUmbo. H$mb MVwWuMr gwQ>r Agë`mZo ~hþVoH$ AmñWmnZo Am{U gaH$mar H$m`m©b`o ~§X hmoVr. ˶m‘wio Anwè`m ~g godoMm Ìmghr bmoH$m§Zm Pmbm Zmhr.

MVwWuV ˶m§Zr gmoS>bm "EH$M ߶mbm'

"KmoQ>mim 48 Vo 52 hOma H$moQ>rMm'

A§J WaWaUo, Pmon ¶oV Zgë¶mZo CnMmamgmR>r Jmo‘oH$m°V

nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) : ݶm. E‘.~r.ehm Am¶moJmZo amÁ¶mVrb I{ZO KmoQ>mù¶mMo J[UV 35 hOma H$moQ>rÀ¶m Amgnmg gm§{JVbo Agbo, Var ˶mV MwH$m AgyZ gmaIo J[UV Ho$ë¶mg hm KmoQ>mim gw‘mao 48 Vo 52 hOma H$moQ>r én¶m§Mm Amho, Ago amÁ¶ {Z¶moOZ ‘§S>imMo gXñ¶ S>m°.Z§XHw$‘ma H$m‘V ¶m§Zr ‘w»¶‘§Í¶m§Zm {bhrboë¶m nÌmV åhQ>bo Amho. amÁ¶ {Z¶moOZ ‘§S>imMo Aܶj Agboë¶m ‘w»¶‘§Í¶m§Zm {b{hboë¶m nÌmV H$m‘V ¶m§Zr KmoQ>mù¶mMo g{dñVa J[UVhr ‘m§S>bo Amho. ^maVr¶ ^yJ^©emó gìh} (OrEgAm¶) g§ñWoÀ¶m S>oQ>m à‘mUo J[UV Ho$ë¶mg A{VH«$‘U H$éZ H$mT>boë¶m I{ZOm‘wio amÁ¶mMo ’$ma ‘moR>o ZwH$gmZ Pmbobo Amho. ehm Am¶moJmZo Amnë¶m AhdmbmV Oar 35 hOma H$moQ>r åhQ>bo Agbo Var KmoQ>mim 48 Vo 52 hOma H$moQ>r én¶m§À¶m Amgnmg OmVmo, Ago H$m‘V ¶m§Zr åhQ>bo Amho.

Jmoì¶mV ‘{hbm§Mm "nwZO©Ý‘' gwIH$a ‘‘Vm Jdg

\$m|S>m, {X. 20 (à{V{ZYr) : ^mOnmZo nwH$maboë`m ^maV ~§Xbm \$m|S>çmV g§{_l à[VgmX {_imbm. àdmgr ~g godm H$mhr à_mUmV Mmby hmoVr, Va {H$Ë`oH$ bmoH$m§Zr XwH$mZo Iwbr R>odyZ MVwWuÀ`m gm{hË`mMr {dH«$shr Ho$br. ~±H$m Oar ~§X hmoË`m Var EQ>rE_g² Mmby Agë`mZo bmoH$m§g_moa g_ñ`m {Z_m©U Pmbr Zmhr. `oWrb ^mOnm _§S>imZogwÕm ~§Xbm g§{_l à{VgmX {_imë¶mMo _mÝ` Ho$bo. H|$Ð gaH$maZo {S>Pob XadmT>> Ho$ë`mZo VgoM dfm©bm 6 EbnrOr {gqbS>a AZwXmZrV ñdénmV XoʶmMo

’$Q>m³¶m§Mm YyamMm Ìmg X‘m Agboë¶m é½Um§Zm ’$Q>m³¶m§À¶m Yya d dmgmMm Ìmg hmoVmo. Joë¶m XmoZ {Xdgm§nmgyZ MVwWuV ’$Q>m³¶m§Mr AmVf~mOr hmoV Amho. ˶mMm Ìmg X‘m Agbobm bmoH$m§Zm hmoV Amho. Ago é½U XoIrb Joë¶m XmoZ {Xdgm§nmgyZ Jmo‘oH$m°V CnMmamgmR>r ¶oV AmhoV.

hmoʶmg V¶ma ZgVmV. H$maU ˶m§Zm MVwWugmR>r Kar Om¶Mo AgVo. VmËH$mi H$mhrVar CnMma H$ê$Z Kar nmR>dm, Aer {dZ§Vr XoIrb Vo S>m°³Q>am§Zm H$aVmV. ˶m‘wio Am¡fYmonMma H$ê$Z ˶m§Zm Kar nmR>{dbo OmV Agë¶mMo gm§JʶmV Ambo. lmdU ‘{hݶmVhr Aem é½Um§Mo à‘mU dmT>Vo. Vo n¸$ XméS>o Agbo Var Vo Xod{Zð>m ‘mÌ gmoS>V ZmhrV, Ago S>m°³Q>am§Zr gm§{JVbo.

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Z¡g{J©H$ àgyVr 16379 16328 15,789 4128

Jmo_V§ H$s`m§njo m Jmoì`mVrb _mVm _¥Ë`wXamMo à_mU Aën Agë`mMo {XgyZ `oVo. ‘mÌ ho à‘mUhr H$‘r H$aʶmMm Im˶mMm à¶ËZ AgyZ, ˶m Ñï>rZo nmdbo CMbbobr AmhoV. amÁ`mV 2012-13 dfu (Owb¡ 2012 n`ªV) EHy$U 5 hOma 723 JamoXa _{hbm§Mr n«gyVr Pmbr Amho. Ë`mn¡H$s 4 hOma 128 OUtMr Z¡g{J©H$[aË`m àgyVr Pmbr AgyZ, 1 hOma 595 _{hbm§Mr {gP[a¨JìXmao àgyVr Pmbr Amho.2011-12 dfu EHy$U 21 hOma

~è¶mM dfmªnmgyZ Am‘À¶m Kamʶm‘ܶo JUoeMVwWu gmOar Ho$br OmVo. AmåhrXoIrb gd© EH$Ì ¶odyZ AmOhr ˶mM nma§nm[aH$ nÜXVrZo hm CËgd gmOam H$aVmo. ¶mdfu JUoeMVwWr{Z{‘Îm Amåhr ‘{hemgyamMm XoImdm V¶ma Ho$bm Amho.

gwa|Ð {gagmR> (àXoemܶj ,amîQ´>dmXr H$m±J«og) ‘r H$m¡Qw>§{~H$ nÜXVrZo hm CËgd gmOam H$aVmo. ¶m gUm{Xder ‘r Am{U ‘mPo ^mD$ gd©OU EH$Ì ¶oVmo. nydu Amåhr Am‘À¶m ‘wi KamV MVwWu gmOar H$am¶Mmo, na§Vw Jobr nmM dfmªnmgyZ ‘r {OWo amhVmo, VoWoM MVwWu gmOar H$aVmo. MVwWu H$mimVrb EH$m {Xder ‘wi KamV OmdyZ Amåhr nm¶m nSy>Z ¶oVmo.

nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) : JUnVrÀ¶m ‘yVuMr Kam‘ܶo n«{VîR>mnZm Pmbr, H$s à˶oH$OU ˶mÀ¶m godo‘ܶoM ì¶ñV AgVmo. AÝZmgmR>r Xmhr {Xem§Zm nm§Jbobr nmIa§ Oer gm¶§H$mir EH$Ì ¶oVmV. VerM JUoemoËgdmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo ZmoH$argmR>r Mm¡’o$a Jobobr Hw$Qw>§~mVrb ‘mUgohr EH$Ì ¶oV AgVmV. åhUyZM JUoemoËgdmMr à˶oH$OU AmVwaVoZo dmQ> nmhV AgVmo. hmM MVwWuMm gU AmnU H$gm gmOam H$aVmo, ¶m{df¶r {d{dY joÌmVrb ‘mݶdam§Zr {Xbobr à{V{H«$¶m.

à{V‘m Ym|S> (CÚmo{OH$m) nma§nm[aH$ d gmܶm nÜXVrZoM ‘r MVwWu gmOar H$aVo. Am‘Mo gw‘mao 50 Vo 60 OUm§Mo Hw$Qw>§~ MVwWuV EH$Ì ¶oVo.

MVwWuV gwÅ>r Agë¶mZo ~hþ§Vme hm°Q>oëg ~§X AgVmV. ˶m‘wio Jmo‘oH$m°Vrb S>m°³Q>a d H$‘©Mmè¶m§Mr AS>MU hmoV Amho. BpñnVimÀ¶m g‘moarb Kam§‘ܶo OodU CnbãY AgVo. nU MVwWuV VoWo OodU {‘iV Zgë¶mZo H°$ÝQ>rZ‘ܶo Oodmdo bmJV Amho. nU H°$ÝQ>rZ‘ܶo OodU Mm§Jbo ZgVo, Ago S>m°³Q>a gm§JVmV.

AZW© Q>ibm !

{gP[a¨JìXmao àgyVr 3071 4779 5635 1595 324 _{hbm§À`m àgyVr Pmë`m AgyZ, Ë`mn¡H$s 15 hOma 789 OUm§Mr Z¡g{J©H$[aË`m àgyVr, Va 5 hOma 635 _{hbm§À`m {gP[a¨JìXmao àgyVr Pmë`m AmhoV. 2010-11 _Ü`o 16 hOma 328 OUtMr Z¡g{J©H$ àgyVr, Va 4779 _{hbm§À`m {gP[a¨JìXmao n«gyVr Pmë`m AmhoV. 2009-10 _Ü`o 16 hOma 379 _{hbm§Mr Z¡g{J©H$[aË`m n«gyVr Pmbr AgyZ, 3 hOma 071 JamoXa _{hbm§Mr {gP[a¨JìXmao àgyVr Pmbr Ambr.

noS>Uo, {X. 20 (à{V{ZYr) … Ho$arVoaoImob Ob‘mJm©darb ’o$ar~moQ>rMo B§{OZ AMmZH$ ~§X nS>ë¶mZo hr ’o$ar~moQ> dmhZo d 10 Vo 15 àdmem§gh g‘wÐmÀ¶m {XeoZo dmhV Jobr. na§Vw VoaoImob {H$ë¶mÀ¶m {XeoZo {H$Zmè¶mda AS>Hy$Z nS>ë¶mZo hmoUmar ‘moR>r XþK©Q>Zm Q>ibr. ¶m~m~V g{dñVa d¥Îm Ago H$s, H$oar Y³³¶mdê$Z Jwê$dmar gm¶§H$mir 6.30 À¶m gw‘mamg VoaoImobÀ¶m {XeoZo àdmem§Zm KodyZ OmUmè¶m ’o$ar~moQ>rÀ¶m B§{OZmV AMmZH$ {~KmS> Pmë¶mZo Vr ~§X nS>br. AmohmoQ>rMr doi Agë¶mZo àdmem§gh ’o$ar~moQ> g‘wÐmÀ¶m {XeoZo dmhV hmoVr. ’o$ar H$‘©Mmè¶m§Zr AWH$ à¶ËZ H$ê$Z B§{OZ gwê$ H$aʶmMm à¶ËZ Ho$bm.

{dIwaboë¶m ‘mUgm§Zm EH$Ì AmUVmo JUoemoËgd amOm IoS>oH$a (H$bmH$ma)

S>m°³Q>a, H$‘©Mmè¶m§Mr OodUmMr AS>MU

’o$ar~moQ>rMo B§{OZ AMmZH$ nS>bo ~§X

(Owb¡ 2012n`ªV) df©

(g§O¶ ~moaH$a)

Kmo{fV Ho$ë`mda {damoYr nj ZmamO Pmbm Am{U Ë`m§Zr _hmJmB©À`m {damoYmV AmdmO CR>{dʶmgmR>r ~§XMr hmH$ {Xbr hmoVr. \$m|S>çmV H$mhr XwH$mZo ~§X hmoVr. _mÌ {eamoS>m ~mOmamV OmñV à_mUmV XwH$mZo Iwbr hmoVr. \$m|S>çmVrb {H$aH$moi {dH«$s H$aUmao {dH«o$Vo Va amoOÀ`mM OmJr ~gyZ ì`dgm` H$aVmZm {Xgbo, Va ~mOma g§Hw$bmVhr {dH«o$Vo _moR>çm à_mUmV hmoVo. `mg§~§Yr ^mOnÀ¶m \$m|S>m _§S>imMo AÜ`j g§Xrn Im§S>onmaH$a `m§À`mer g§nH©$ gmYbm AgVm, Ë`m§Zr

nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) … Eadr Xmê$À¶m ZeoV amoO qPJUmao EoZ MVwWuV ‘mÌ Vr dÁ¶© H$aVmV. nU XméMm ˶m§À¶m earamda d ‘Zmdahr BVH$m n[aUm‘ Pmbobm AgVmo, H$s Vr {nʶmMo ~§X Ho$ë¶mda ˶m§Zm BpñnVimV ZoʶmMr doi ¶oVo. ¶mMm à˶¶ Jmodm d¡ÚH$s¶ BpñnVimV ¶oV Amho. Joë¶m XmoZ {Xdgm§nmgyZ Ago 9 é½U CnMmam§gmR>r Jmo‘oH$m°V Ambo AmhoV. Oo amoO Xmê$ {nVmV, nU ˶m§Zr MVwWuV Xmê$ dÁ¶© Ho$br Amho. na§Vw ˶m§À¶m e[aambm Xmê$Mr EdT>r gd¶ Pmbr Amho, H$s ˶m§Zm Xmê${dZm OJUo AdKS> ~Zbo Amho. A§J WaWaUo, Pmon Z ¶oUo, ’$sQ> ¶oUo AmXr Ìmg hmoV Agë¶mZo ˶m§Zm CnMmamgmR>r Jmo‘oH$m°V AmUbo OmV Amho. Joë¶m XmoZ {Xdgm§nmgyZ Ago é½U ¶oUo gwê$ Pmbo Amho, Aer ‘m{hVr EH$m S>m°³Q>am§Zr {Xbr. VgoM Vo BpñnVimV XmIb

nUOr A~©Z hoëW g|Q>a‘ܶo ê$½Udm[hHo$gmR>r ñdV§Ì OmJm Amho. ‘mÌ Ë¶mOmJoV BVa dmhZo C^r am{hbobr {XgVmV Am{U ê$½Udm{hH$m ‘mÌ añ˶mda. ({ZKm}f JmdS>o)

’$m|S>çmV ~§Xbm g§{‘l à{VgmX {‘imbm Agbm Var ~gñWmZH$mda Agm ewH$ewH$mQ> hmoVm.

KamV amoO Ama˶m, ^OZo, H$sV©Zo Ho$br OmVmV. VgoM ’w$JS²>¶m§Zr Am‘À¶m KamVrb amÌ {Xdg ~ZyZ OmVo.

naoe Omoer (ì¶mdgm{¶H$) Amåhr MVwWu nma§nm[aH$ nÜXVrZoM gmOar H$aVmo. Am‘Mo {dIwabobo Hw$Qw>§~ JUoeMVwWuV EH$Ì ¶oVo. JUoeMVwWuÀ¶m H$mimV Amåhr Ho$irÀ¶mM nmZmda OodVmo. Am‘À¶m KamVrb Vê$U {nT>r hr n¶m©daUn«o‘r Agë¶mZo ’$Q>m³¶m§Mm dmna ‘moR²>¶m à‘mUmda hmoV Zmhr.

{ZVrZ Hw§$H$ùirH$a (CÚmoOH$) JUoemoËgdm‘ܶo Am‘Mm n[adma EH$Ì ¶oVmo. Am‘Mm JUnVr hm XrS> {Xdgm§MmM AgVmo ‘mÌ ¶m XrS> {XdgmV Amåhr ¶m gUmMm ‘Zgmo³V AmZ§X bwQ>Vmo.

‘mÌ Ë¶mV ˶m§Zm ¶e Ambo Zmhr. g‘wÐmÀ¶m Vm|S>mda CWi nmUr Agë¶mZo ˶m {R>H$mUr AS>Hy$Z nS>br. àdmem§Zm ~mhoa ¶oUo e³¶ ZìhVo. ‘mÌ Ë¶mZ§Va ñWm{ZH$m§Zr ¶m~m~V ñWm{ZH$ Am‘Xma VWm Amamo½¶ ‘§Ìr

bú‘rH$m§V nmg}H$a ¶m§Zm ¶m KQ>ZoMr ‘m{hVr {Xbr. àm. nmg}H$a ¶m§Zr bmJbrM gaH$mar ¶§ÌUobm ¶m KQ>Zo~m~V ‘m{hVr XoVmM gmJar gwajm ajH$ VgoM {H$Zmè¶mda g‘wÐm‘mJ} KQ>ZmñWir XmIb Pmbo. d AS>Hy$Z nS>boë¶m àdmem§Zm ~mhoa H$mT>bo.

H$m¶©H«$‘ * Ho$no - ¶oWrb gmd©O{ZH$ lr JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ am¡ß¶‘hmoËgdr dfm©{Z{‘Îm H$moH$Ur {V¶mÌ Xþnmar 3 dm., Am°Ho$ñQ´>m amÌr 9.30 dm. * Hw§$S>B© - ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd g{‘VrV’©o$ gm¶§H$mir 5 dm. nmd©Vr ‘Zmoha H$bm{díd àñVyV "XodmKaMr ’w$bo' hm ‘Zmoa§OZmË‘H$ H$m¶©H«$‘, 7 dm bmS>br b{jH$m hm {dZmoXr ZmQ>çà¶moJ. * Hw§$H$ùir - ~mùir ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm ^OZ gm¶§H$mir 5.30 dm, nwamo AmZrH$ b§S>Z ZmH$m ho H$moH$Ur {V¶mÌ ZmQ>H$ doi: gm¶§H$mir 7 dm. * ‘S>Jmd- AmHo$ ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ¶wdH$ ‘§S>imV’©o$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm E‘.E.‘|{S>g ’$m|S>m ¶m§Mm {V¶mÌ "CbmoH$ gmono H$ê$Z XmI¶', doi: gm¶§H$mir 7.30 dm. * {edmobr- {edmobr ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm ‘wbm§gmR>r doe^yfm ñnYm© Xþnmar 3.30 dm. * ‘im - nUOr ¶oWrb lr ‘méVr g§ñWmZmV 32 dm gmd©O{ZH$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm A{Ib Jmodm am§Jmoir ñnYm©, doi: gH$mir 9 dm. * PardmS>m - Xdbu ¶oWrb lr ^dmZr ‘§{Xa ¶oWo gmd©O{ZH$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm AmaVr,VrW©àgmX, Am°H©o$ñQ´>m amÌr 8.30 dm. * ’$m|S>m- Ho$ar ’$m|S>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgdmV lr JUoe‘yVuMr nyOm, AMm©,Ama˶m d VrW©àgmX, ^OZmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§H$mir 7.40 dm. * dminB© - R>mUo ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’©o$ {MÌH$bm ñnYm© gH$mbr 10 dm., {gZoZ¥Ë¶ ñnYm© gm¶§H$mir 5 dm., dof^yfm ñnYm© 6 dm., àdMZmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§H$mir 7 dm. * ‘mê$VrJS>, ‘im - A{Ib Jmodm am§Jmoir ñnYm© gH$mir 9 dmOVm.


21goa9_Layout 1 20-09-2012 PM 10:07 Page 1

9 ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

I~a"H$ma'

aoZm°ëQ>Mr

"ñH$mbm' ~mOmamV ’«|$M H$ma H§$nZr aoZm°ëQ>Zo Amnbr "ñH$mbm' hr goS>mZ àH$mamVrb H$ma XUŠ`mV ~mOmamV AmUbr Amho. ñH$mbmMr noQ´mob Amd¥Îmr 6.99 bmI én`m§Zm, Va {S>Pob Amd¥Îmr 9.5% bmI én`m§Zm (EŠg emoê$‘ qH$‘V, Zdr {X„r) CnbãY Agob. Vr {S>Pm`a, B§{S>Jmo _m§Pm AmXr `m dJm©Vë`m JmS>çm§gmR>r VJS>r ñnYm© {Z_m©U H$aob, Aer Anojm Amho. aoZm°ëQ>Zo `mnydu ^maVr` ~mOmamV nëg hr N>moQ>oImZr H$ma gmXa Ho$bobr Amho. `m{edm` àr{‘`‘ goS>mZ àH$mamVrb âb²`yAÝg d ñnmoQ>© `w{Q>{bQ>r ìhoB©H$b àH$mamVrb H$mobmog Am{U S>ñQ>a `m H$ma ^maVr` ~mOmanoR>oV CVadë`m AmhoV. ñH$mbmgh aoZm°ëQ>À`m EHy$U nmM H$ma ^maVr` J«mhH$m§M§ bj doYyZ ¿`m`bm CVaë`m AmhoV.

Zì`m AmëQ>mM o r {gH«$o Q> g\$mar! B§

{Pn P°n Py_...

~mBH$Mo _oH$Amoìha! Á`m§

Zm ñnmoQ>u ~mBH$ KoU§ nadS>V Zmhr, Ë`m§Mr hm¡g Xm§S>JrM AgVo. Ago ~mBH$ào_r _J ~mBH$ _m°{S>\$m` H$ê$Z {VMm _oH$Amoìha H$aÊ`mMm _mJ© nËH$aVmV. Ho$di VéUm§ZmM ~mBŠgZm ñnmoQ>u bwH$ XoÊ`mMo O~aXñV doS> Amho, Ago Zmhr. ‘wbrhr Ë`m§À`m dmhZm§Zm ñQ>m`{be bwH$ XoVmV. ñdñVmV ‘moQ>magm`H$b qH$dm ñHy$Q>r IaoXr H$am`Mr Am{U Ë`mV AmH$f©H$ ~Xb H$ê$Z ¿`m`Mo, `mM§ OUyH$mhr doS>M {Z‘m©U Pmb§`. ho gJio "CXçmoJnVr' 25 dfmªImbrb d`moJQ>mVrb AmhoV. H§$nÝ`m§Mohr `m ‘m°S> dmhZmH$So> bj H|${ÐV hmoV Amho. ~hþVm§e VéU Amnbr ~mBH$ a’$ A±S> Q>’$ {Xgmdr `mH$So> bj XoVmZm {XgVmV. Á`m‘wio Ë`m§Mr ~mBH$ añË`mdê$Z YmdVmZm gdmªMo bj doYyZ KoVo. ‘wbtÀ`m ñHy$Q>r {d{dY AmH$f©H$ a§JN>Q>m§À`m {XgVmV. Ë`mV hm|S>m-A°pŠQ>ìhm JmS>r VéUr§Mr n{hbr ng§Vr R>abr Amho. ‘m°{S>{’$Ho$eZMm AW© ~mBH$bm gwna ~mBH$ H$aUo Agm hmoVmo. hr ~mBH$ A{YH$ doJdmZ H$aÊ`m~amo~aM JmS>rMm AmdmOhr X‘Xma H$aÊ`mH$So>hr bj {Xbo OmVo. EH$m

nmBnÀ`m gmømZo ~mBH$Mm AmdmO ‘moR>m H$aVm `oVmo. ~mBH$‘Ü`o ~Xb H$aÊ`mgmR>r 2500 Vo 50 hOmam§n`ªV IM© `oVmo. XoemVrb AZoH$ ^mJm§VZy Aem Am°S>© a XoÊ`mÀ`m g§»`oV dmT> hmoV Amho. JmS>çm§‘Ü`o ~Xb H$aÊ`mÀ`m ì`dgm`mV Xadfu Odinmg 20 Vo 25 Q>¸o$ dmT> hmoV Amho. ‘w§~B©V dm§X«çmMm H$mQ>©a amoS> ho ~mBH$ào‘tMo ‘w»` AmH$f©U ñWi Amho. `oWo ~mBH$ ‘m°{S>’$m` ~mBH$ V`ma H$aÊ`mMo H|$Ð Amho. `oWo ~hþVm§e ‘wbo JmS>çm§V ~Xb H$ê$Z KoÊ`mgmR>r `oVmV. {X„r-‘w§~B©-~§Jiwê$ `oWohr JmS>çm§V ~Xb H$ê$Z {Xbo OmVmV. hm`~wgm Am{U am°`b EpÝ’$ëS> `m H§$nÝ`m§Zr ~mBH$‘Ü`o hmoUmè`m ~Xbm§Mm Aä`mg gwê$ Ho$bm Amho. Ë`m_wioM `m H§$nÝ`m§Zm `wdH$m§Mr ZmS>r gmnS>br AgyZ J«mhH$m§Zm Amnë`m ‘m°So>ëgH$So> AmH${f©V H$ê$Z KoÊ`mV `e {‘imbo Amho. ~OmO, Q>rìhrEg, hramo Am{U hm|S>m `m H§$nÝ`m§Zr hm Zdm Q´>|S> bjmV KoD$Z {dH${gV Ho$bobm Zdm bwH$ Am{U {S>PmBÝg VéUmB©gmR>r AmUÊ`mMo R>adbo Amho.

YZXamV gmVË`mZo hmoUmè`m dmT>r‘wio H$ma KoD$ B{ÀN>Umè`m§À`m V`marbmM ~«Ho $ bmJbm Amho. Ë`m_wio dmhZ CXçmoJ H$Yr Zìho Vo `m dfu {nN>mS>rda Jobm Amho. _mÌ, B§YZXam§da H$_r qH$_VrMm BbmO H$aUmè`m H$mhr H$ma bdH$amV bdH$a ~mOmamV AmUÊ`mMr MT>mAmoT> CËnmXH$m§_Ü`o gwê$ Pmbr Amho. gdmªMm S>moim Amho Vmo `oË`m CËgdm§À`m, gUmgwXtÀ`m h§Jm_mda. ‘mê$Vr gwPwH$sMr ZdrZ Am°ëQ>mo 800 grgr, ‘qhÐm A±ÝS> ‘qhÐmMr H$‘r qH$‘V Agboë`m Eg`yìhr Am{U ‘{g©S>rO ~|OMr gdm©V ñdñV bŠPar H$ma `m doJdoJiçm go½_|Q>_Yë`m ñdñV H$ma bdH$aM emoê$‘‘Ü`o `oVrb.H$‘r qH$‘Vr§‘i w o Xoem§VJ©V ~mOmamVrb n[apñWVr H$mhr A§er gwYmaob Aer Amem Amho. Ë`mVM [aPìh© ~±H$o Zo ZwH$VmM grAmaAma XamV H$nmV Ho$ë`m‘wio Am°Q>mo bmoZÀ`m ì`mOXa hr H$‘r hmoVrb. ñdñV H$ma KoD$ BpÀN>Umè`m§Zm gdm©{YH$

CËgwH$Vm Amho Vr ‘méVrÀ`m Zì`m Am°ëQ>mo~X²Xb. Am°ëQ>mo hr ‘mê$VrMr gdm©V OmñV {dH$br Jobobr H$ma Amho. OwÝ`m Am°ëQ>moEodOr Zdr H$ma ~mOmamV Amë`mg H§$nZrÀ`m {dH«$sV Am{U Zâ`mV dmT> hmoB©b, Aer Anojm Amho. XoemVrb gdm©V ‘moR>r H$ma CËnmXH$ H§$nZr Agboë`m _méVrMr hr ZdrZ H$ma åhUOo _méVrZo Á`m H$maÀ`m gmhçmZo ^maVr` ~mOmanoR>oV H«$m§Vr KS>dbr, Ë`m _méVr 800M§M Zd§ ê$n Amho. AmOhr H§$nZrÀ`m nmoQ>©’$mo{bAmo‘Ü`o ‘mê$Vr 800 hr gdm©V bmoH${à` H$ma Amho. Am°ëQ>mo 800 `m ZmdmZo Zì`m a§Jê$nmV hr H$ma ~mOmamV `oUma Amho. {XdmirV qH$dm `m dfm©À`m AIoarg ~mOmamV `oUmè`m `m H$maMr qH$‘V 2 Vo 2.50 bmI ê$n`m§À`m Amgnmg Agob. A{Ve` JwßVVm amIÊ`mV Amboë`m `m H$maMo H$mhr \$moQ>mo ~mOmamV brH$ Pmbo AmhoV. Ë`mdê$Z {VÀ`m a§Jê$nmMm A§XmO

~m§YVm `oB©b. `m H$maMm ‘m`boO à{V {bQ>a 19.73 {H$bmo‘rQ>a BVH$m Agob Agm A§XmO Amho. `mMo BqOZ ho 796 grgrMo Agob. `m H$maMo ’«§$Q> bwH$ OwÝ`m pñdßQ>gmaIo {XgVo. Am°ëQ>monojm hr H$ma C§M Amho. hr H$ma ~mOmamV Agboë`m 800 Mr OmJm KoB©b. Ë`mM~amo~a ‘mê$Vr bdH$aM 800 grgrMr {S>Pob H$mahr ~mOmamV AmUob Aer ~mOmamV MMm© gwê$ Amho. `m Zì`m H$maMo H$moS> E 2 Ago R>odÊ`mV Ambo Amho. gwPwH$sÀ`m On-

H$maMr {gŠ`w[aQ>r! ñQ>o

[a¨J ~«oH$, {JAa bm°H$-hm°H$s [ñQ>H$gmaIr XmoÝhr ~mOybm H$ìha AgUmam bm°qH$J am°S> ~mOmamV CnbãY Amho. EH$ H$monam pñQ>A[a¨J‘Ü`o d Xwgam H$monam ~«oH$, ŠbM qH$dm {JAa {bìha‘Ü`o ’$gdyZ bm°H$ Ho$ë`mg JmS>r OmJodê$Z hbdUo eŠ`M Zmhr. gd© ‘hÎdmMo Am°naoqQ>J {bìhg© Ho$ë`mZo JmS>r Mmoarbm OmUo AeŠ` hmoVo. ½bmg BqWJ -gÜ`m gdm©V ñdñV d ñ‘mQ>© {gŠ`w[aQ>r XoUmam àH$ma åhUOo ½bmg BqWJ hmo`. Amnë`m JmS>rda H$‘rV H$‘r ghm H$mMm AgVmV. Ë`m H$mMm§da JmS>rMm Z§~a H$moaUo åhUOoM Z§~a BqWJ. `mMm ’$m`Xm Agm H$s JmS>r Mmoarbm Jobr H$s gd©àW‘ Mmoa {VMr Z§~a ßboQ> ~XbVmo. nU gd© H$mMm ~XbUo Ë`mbm eŠ` ZgV§ qH$dm VodT>m doihr ZgVmo. nmobrg MoH$nmoñQ>da JmS>r Mmoar Pmë`mMo H$idbo Agë`mg JmS>rMm Z§~a H$mModa d Z§~a ßboQ>da doJim Amho ho nmhVmM Mmoa nH$S>bm OmB©b. ~a§ H$mModaMm Z§~a nmhÿZ Mmoa JmS>r Mmoam`Mr So>A[a¨Jhr H$aUma Zmhr. JmS>r g{d²a²hqgJbm {Xbr AgVm JmS>rÀ`m H$mMm AXbm~Xb hmoÊ`mMr eŠ`Vm Zmhr, ‘mÌ Z§~a BqWJ H$ê$Z KoVmZm Vmo MwH$V Zmhr `mMr XjVm ¿`mdr.

gwPH w $s h`m~wgm nJmZr Pm|S>m gr 12 E\$ gm

YmaUnUo nmdUo Mma H$moQ>r én`m§Mr hr Pm|S>m H$ma hr 602 nrEg åhUOo 443 {H$bmodm°Q> qH$dm 594 hm°gn© m°daMr VmH$X dmnaVo. {VMm doJ eyÝ` _¡bdê$Z 60 _¡bm§da Ad¿`m VrZ goH§$Xm§V OmVmo Am{U {VMm gdm©{YH$ doJ Amho Vmer 374 {H$bmo_rQ>a. 300 {H$bmo_rQ>a doJmdê$Z ~«oH$ bmdyZ eyÝ` {H$bmo_rQ>ada Vmo AmUVmZmhr hr H$ma nyU© {Z`§ÌUmV AgVo.

mZpñWV ßbm§Q>‘Ü`o hr H$ma V`ma H$aÊ`mV `oV Amho. `m {S>Pob H$maMr B§{OZ j‘Vm hr 40 ~rEMnrMo Agob Am{U Ë`mMm ‘m`boO 25 Vo 30 {H$bmo‘rQ>a Agob Agohr ~mobbo OmVo. ‘mê$VrZo Zì`m Am°ëQ>mobm ’«o$e bwH$ XoÊ`mgmR>r ‘moR>o H$ï> KoVbo AmhoV. H$maÀ`m AmVrb Am{U ~mhoarb bwH$ Oam hQ>Ho$ ~ZdÊ`mV Ambm Amho. ‘mê$VrMr hr H$ma gÜ`m ~mOmamV CnbãY Agboë`m Ë`m§À`m BVa ‘m°So>bnojm OmñV ‘m`boO XoB©b.

Om°

Z A~«mh_gma»`m ZQ>m§Mr AmdS>Vr ~mBH$ åhUyZ à{gX²Y Agboë`m `m ~mBH$M§ B§OrZ Mm§Jb§ XUXUrV 1340 grgrM§, \$moa ñQ´>moH$, \$moa {gqbS>a B§OrZ Amho. nm°da Amho, 197 hm°g©nm°da. {VMm gdm©oÀM doJ Amho Vmer 303 {H$bmo_rQ>a. OnmZ_Yë`m Vmer 290 {H$bmo_rQ>a doJmZo CS>Umè`m {eH$mar nú`mM§ Zmd KoVbobr hr _moQ>agm`H$b 1999_Ü`o bm±M Pmbr Amho. {VMr qH$_V Odinmg ghm bmI én`o Amho, åhUOo ñdñV _moQ>marÀ`m XþnQ>rnojm OmñV.

Am°Q>mo Ý`yO

`m_mhmMr "ao' ~mOmamV ‘mo

Q>magm`H$b{Z{‘©VrV AmKmS>rda Agboë`m `m‘mhm ‘moQ>aZoXoIrb ñHy$Q>a ~mOmamV àdoe Ho$bm Amho. `m‘mhm n[admamVrb B§{S>`m `m‘mhm ‘moQ>a `m H§$nZrZo "ao' hr 113 grgr j‘VoMo B§{OZ Agbobr ñHy$Q>a ~mOmamV AmUbr Amho. Img VéU ‘{hbm§Zm S>moù`m§g‘moa R>odyZ V`ma H$aÊ`mV Amboë`m ñHy$Q>aMr {X„r ~mOmamVrb {H$‘V 46 hOma én`o Amho. ^maVr` dmhZ ~mOmamV 1985 ‘Ü`o àdoe Ho$boë`m `m‘mhmMo CÎma àXoemVrb gyaOnya Am{U h[a`mUmVrb ’$[aXm~mX `oWo Ago XmoZ àH$ën AmhoV. AmVm ñHy$Q>a {Z{‘©VrgmR>r H§$nZr 2014 n`ªV MoÞB© `oWo {Vgam àH$ën C^maÊ`mMm {dMma H$arV Amho. {n`m{OAmoMr ìhoñnm XmIb {n`m{O`mo ìhoñnm H§$nZrZo ñHy$Q>aMo Zdo ‘m°S>o b "ìhoñnm' ~mOmamV gmXa Ho$bo Amho. `m ñHy$Q>aMr R>iH$ d¡{eîQ>ço nwT>rbà_mUo

* 68.428 én`o EŠg emo ê$‘ qH$‘V * 60 {H$bmo‘rQ>a à{VbrQ>a ‘m`boO * 125 j‘VoMo B§{OZ _{ñm©S>rPhr Pmbr "ñdñV'! XoemV PnmQ>`mZo dmT>V OmUm-`m Eg`yìhr H$ma ‘mH}$Q>‘Ü`o OJmVrb AJ«Ur ‘moQ>ma CËnmXH$ ‘{g©{S>P ~oÝPhr CVabr Amho. "ñnmoQ²g© Qy>aa' hm ZdrZ àH$ma ^maVmV AmUë`mMm Xmdm H§$nZrZo gmo‘dmar Ho$bm Agbm, Var gmYmaU 25 bmIm§n`ªVMr hr ñdñV' ‘{g©{S>P Eg`yìhr ‘mH}$Q>‘Ü`oM àm‘w»`mZo JUbr OmB©b. ~r-Šbmg Ago Zm‘H$aU Pmbobr hr H$ma qH$dm ñnmoQ²g© Qy>aa gmhgr Ioim§‘Ü`o éMr Agboë`m§Zm {deof ^mdob. ñnmoQ>u byH$, ñQ>mBb Am{U gwajm `m {ÌgyÌrda ‘{g©{S>P ~r-Šbmg ~Zdbr Jobr Amho. gÜ`m hr H$ma noQ´mob àH$mamV CnbãY AgyZ bdH$aM Vr {S>Pob àH$mamVhr `oB©b.


21goa3_Layout 1 20-09-2012 21:53 Page 1

3

MmdS>r

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

gÎmar Vmby³¶mV XoImì¶m§Mr Yy‘ dminB©, {X.20 (à{V{ZYr)… gÎmarVrb JUoemoËgdmV gmH$ma H$aʶmV Ambobo AmH$f©H$ XoImdo nmhʶmgmR>r àojH$mMr àM§S> JXu hmoV Amho. JUoeMVwWugmR>r ZmJ[aH$m§Zm gwQ>rAgë¶mZo Amnë¶m H$wQw>§~mg‘doV XoImdo nmhʶmgmR>r JXu {Xgy bmJbr Amho. AmOÀ¶m Xþgè¶m{Xder ZmJ[aH$ ‘moR>çm g§»¶oZo dminB© nmo[bg à{ejU H|$Ð ,dminB© nmo[bg ñWmZH$mdarb XoImdo nmhʶmgmR>r ‘moR>çm g§»¶oZo ¶oV Agë¶mMo {ZXe©Zmg Ambo Amho. AmH$f©H$ XoImdo V¶maH$aʶmMr na§nam Agboë¶m dminB© nmo{bg à{ejU H|$ÐmZo ¶§Xm XoImdm V¶ma Ho$bm Amho. hmXoImdm dminB©Vrb VgoM

gÎmVarVrb ZmJ[aH$m§À¶m AmH$f©UmMm H|$Ð ~Zbm Amho. XoImì¶mMr OmJm gw~H$nÕVrZo a§J{dʶmV Ambr AgyZ ñdJm©Vrb S>mJo am§Mo aoIrd H$m‘ H$aʶmV Ambo Amho. ¶mgmR>r Joë¶m XmoZ ‘{hݶmnmgyZ H$‘©Mmar d à{ejUmWvZr ‘moR>r‘ohZV KoVbr hmoVr Ago H|$ÐmMoA{YH$mar í¶m‘ Ywar ¶m§Zr {Xbr. H¡$bmg nd©V d ñdm‘r g‘W© XoImdmAmH$f©H$ R>aV Amho. dminB© nmo[bg ñWmZH$mdarb gw~H$ XoImdm gdm©Mo bjdoYyZ KoV Amho. H$monmS>} - gÎmar ¶oWrb ¶ogmo {edm gmd§V ¶m§Zr gmH$mabobr JUoe‘yVu doJionUm XmI{dV Amho. ˶m§Mo {Ma§Ord Xráoe d {X½doe ¶m§Zr XoImdm V¶ma Ho$bm.

gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>i Mm¡S>r-H$mUH$moU ¶oWrb JUoe ‘yVu.

dminB© gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imZo nyObobr ^ì¶ JUoe ‘yVu.

Xm‘moXa gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>i -‘S>JmdMm bjdoYr XoImdm.

nUOr nmo{bg ñWmZH$mV AmaVr H$aVmZm nmo{bg.

lrñWi - H$mUH$moU ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoe ‘§S>imMm n¶m©daUmMm g§Xoe XoUmam JUamO.

H$X§~m ~gñWmZH$ nUOrÀ¶m ‘§S>imMr JUoe‘yVu.

nd©ar nmo{bg ñWmZH$mVrb JUoe ‘§S>imZo nyObobr JUoe‘yVu.

‘mê$VrJS> - ‘im ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMm ñd¶§M{bV XoImdm.

gd© N>m¶m … H¡$bmg ZmB©H$, ào‘mZ§X nmJr, g§Vmof {‘aOH$a, CX¶ gmd§V.

‘marVr JS> gmd©O{ZH$ JUnVr CËgd g{‘Vr ‘méVrJS> - ‘im nUOrVrb JUoe ‘yVu.


21goa4_Layout 1 20-09-2012 20:18 Page 1

{dMmaYZ g§nmXH$s¶

nS>K‘ {ZdS>UwH$sMo B§YZ, J°g Am{U {H$aH$moi {dH«$s joÌm~m~VÀ¶m {ZU©¶m§‘wio OZVm H|$Ð gaH$ma{damoYmV g§VßV Amho. ˶mw‘io H$m±J«ogoVa njm§Zr {ZdS>UwH$sMo nS>K‘ dmO{dʶmg àma§^ Ho$bm Amho.

{H

aH$moi {dH«$s joÌmV WoQ> naXoer Jw§VdUwH$sbm ‘mݶVm XoUo, {S>PobÀ¶m XamV dmT> H$aUo Am{U ñd¶§nmH$ J°gÀ¶m AZwXm{ZV {gqbS>aMr g§»¶m ‘¶m©{XV H$aUo ¶m VrZ à‘wI {ZU©¶m§Zr XoemV ‘moR>m JhO~ {Z‘m©U Pmbm Amho. ho VrZhr {ZU©¶ H|$Ð gaH$maZo KoVbo Agë¶m‘wio S>m°. ‘Z‘mohZ qgJ ¶m§À¶m gaH$mambm ‘moR>çm amofmbm gm‘moao Omdo bmJV Amho. gܶmÀ¶m Am{W©H$ Am{U Am¡Úmo{JH$ ‘§XrÀ¶m H$mimV H|$Ð gaH$mag‘moa Am{W©H$ gwYmaUm nwT>o aoQ>ʶm{edm¶ Aݶ n¶m©¶ Zmhr. na§Vw {S>Pob Am{U ñd¶§nmH$ J°g~m~VÀ¶m {ZU©¶m§VyZ ‘ܶ‘dJu¶ Am{U Jar~ dJ© ^aS>bm Jobm. ˶m‘mJmo‘mJ {H$aH$moi {dH«$s joÌmV naXoer H§$nݶm§Zm àdoe XoʶmMm {ZU©¶ KoVë¶m‘wio XoemV ‘moR>çm g§»¶oZo Agbobo {H$aH$moi {dH«o$Vo ^m§~mdbo. gmo{Z¶mXa~mamV hm {ZU©¶ Pmbm Voìhm AWm©VM ˶mÀ¶m n[aUm‘m§da g§~§{YV Zo˶m§Zr MMm© Ho$bobr Agob. VrZhr {ZU©¶m§Zm {damoY hmoUma ho ‘Z‘mohZ - gmo{Z¶m Am{U ˶m§À¶m H$moAa Q>r‘Zo Ano{jVM Yabo AgUma. bmoH$g^oÀ¶m {ZdS>UwH$m nwT>rb dfm©À¶m ‘ܶmg Ano{jV AmhoV. bmoH$g^m {ZdS>UwH$m Odi Amboë¶m AgVmZm OZVoÀ¶m amofmbm gm‘moao OmʶmMr H$moU˶mhr amOH$s¶ njmMr V¶mar ZgVo. AmYrM ^«îQ>mMmamMr {h‘mb¶mhÿZ C§MÀ¶m C§M àH$aUo AbrH$S>À¶m H$mhr dfmªV EH$m‘mJyZ EH$ ~mhoa Ambobr OZVoZo ~{KVbr AmhoV. ¶m àH$aUm§‘ܶo gmd©O{ZH$ joÌmVrb,OZVoMm AãOmdYtMm n¡gm H$mhr 춳VtÀ¶m {IemV Joë¶mMo {XgVo Amho. Xoembm åhUOoM n¶m©¶mZo OZVobm bwQy>Z gÎmoVrb Zo˶m§Zr AmYr Amnbr ^a Ho$br. AmVm hoM ZoVo XoemMr AW©ì¶dñWm dmM{dʶmÀ¶m ZmdmImbr B§YZ Am{U J°g ‘hmJ H$ê$Z dê$Z {H$aH$moi {dH«$sjoÌmVhr ~S>çm naH$s¶ H§$nݶm§Zm hmVnm¶ ngaʶmMr g§Yr XoV Amho. ¶mMm gd©gm‘mݶ OZVobm g§Vmn ¶oVmo Amho. gܶmMr n[apñWVr bJoMM gwYmaʶmgmaIr Zmhr. H|$Ð gaH$manmer AmUr~mUrÀ¶m Cnm¶¶moOZm Agë¶mgmaIo H$mhr {XgV Zmhr. ˶m‘wio AerM n[apñWVr {MKiV amhÿZ OZVoÀ¶m g§VmnmMm H$S>obmoQ> bmoH$g^m {ZdS>UwH$sÀ¶m Vm|S>mda hmoD$ eH$Vmo. ¶wnrE gaH$mamV gm‘rb Agboë¶m KQ>H$ njm§Zr hm ‘wÔm bjmV KoVbm Amho. gaH$mamV gh^mJr Agbobo gmao KQ>H$ nj H|$ÐmÀ¶m {ZU©¶mMm ^mJ Agbo Var {ZdS>UyH$H$mimV AS>MUrMo R>ê$ eH$Umè¶m {ZU©¶m§Mr Ym|S> H$m±J«ogÀ¶m Jù¶mV ~m§YʶmMr V¶mar {d{dY KQ>H$ njm§Zr gwê$ Ho$br Amho. OZVoMr Zg Zo‘H$s AmoiIUmè¶m ‘‘Vm ~°ZOu ¶m§À¶m V¥U‘yb H$m±J«og njmZo ¶m~m~VrV AmKmS>r KoVbr Amho. H$m±J«ogbm Amnë¶m Vmbmda ZmMdyZ n{íM‘ ~§JmbgmR>r hdo Vo n°Ho$O {‘idm¶Mo Am{U Vo Zmhr {‘imbo Va H$m±J«ognmgyZ Xÿa OmV Amnbo ZmUo IUIUrV R>odm¶Mo Aer ‘‘Vm~mBªMr amOH$s¶ ì¶yhaMZm {XgVo. AWm©V ‘‘Vm~mB© BWo EH$Q>çm ZmhrV. amîQ´>r¶ amOH$maUmV a§J ~XbUmao gaS>o CX§S> AmhoV. H$m¶‘M Hw§$nUmda Agboë¶m ‘wbm¶‘qgJ ¶m§À¶m g‘mOdmXr njmZo ‘Z‘mohZ gaH$mabm ~mhoê$Z nmqR>~m {Xbm AgyZ AmVm ˶m§Zr ¶m nmqR>ã¶mMm ’o$a{dMma Mmb{dbm Amho. CÎma àXoemVrb gÎmm hmVr Amboë¶m ‘wbm¶‘qgJ ¶m§Zr ’$maH$V KoVbr Va H$m±J«ogbm ‘m¶mdVr§À¶m ZmH$Xþè¶m H$mT>mì¶m bmJUma AmhoV. Vm{‘iZmSy>Vrb БwH$ njmMo gd}gdm© H$éUm{ZYr ¶m§Zr gaH$magmo~V amhm¶Mo H$s Zmhr ho R>a{dʶmgmR>r njmMr ~¡R>H$ ~mobmdbr Amho. gmo{Z¶m‘°S>‘À¶m gdmªV {dídmgmVrb JUbo OmUmao eaX ndma ¶m§Zrhr doJim gya AmidyZ H$m±Jog « bm CKS>o nmS>m¶bm gwédmV Ho$br Amho. g§gXoV à‘wI {damoYr nj Agboë¶m ^maVr¶ OZVm njmMr ¶m JS>~S>rV n[apñWVr ’$ma Mm§Jbr Amho Ago A{O~mV Zmhr. Varhr ^mOnMo ZoVo bmbH¥$îU AS>dmZr ¶m§Zr ¶m {df¶mdê$Z g§gXoÀ¶m {deof A{YdoeZmMr ‘mJUr Ho$br Amho. gaH$mabm AS>MUrV AmUyZ CKS>o nmS>m¶Mo hmM ˶m‘mJo S>mdnoM Amho. ¶m nmíd©^‘y rda Jwédmar nmiʶmV Amboë¶m ^maV ~§X‘mJo ~hþg»§ ¶ amOH$s¶ njm§Zr Amnbr VmH$X bmdbr. bmoH$g^m {ZdS>UyH$ AmVm H$moU˶mhr {Xder XmamV ¶oD$Z R>onob Agm gd©M amOH$s¶ njm§Mm A§XmO Amho. gܶm Xoe^amV Mmby Agboë¶m amOH$s¶ hmbMmbr ho bmoH$g^m {ZdS>UwH$m§Mo nS>K‘ AmhoV.

doY

{dZ`erb ì`p³V‘Îd ñdo

ÀN>m {Zd¥Îmr KoÊ`mgmR>r Vo Joë`m VrZ dfmªnmgyZ à`ËZ H$aV AmhoV. nU Ë`m§Zm godm_wº$ H$aÊ`mg gaH$ma V`ma Zmhr. H$maU Jmoì`mbm Ë`m§Mr Iyn JaO Amho. Vo åhUOo Jmodm d¡ÚH$s` _hm{dÚmb` Am{U BpñnVimMo A{Yð>mVm (S>rZ) Am{U à{gÕ Ý`yamogO©Z S>m.° {dZ` EZ. qOXmb. ZwH$VmM Ë`m§Zr Amnbm gmR>mdm dmT>{Xdg gmOam Ho$bm. {Zd¥ÎmrÀ`m dmQ>oda AgVmZm XoIrb Ë`m§Mm H$m_mMm CËgmh H$_r Pmbobm Zmhr. Zoh_r àgÞ Moham, em§V ñd^md Am{U BVa S>m°ŠQ>am§er AmnwbH$sZo ~mobUmè`m S>m°. qOXmb `m§Zm Jmo_oH$m°V _mZmMo S>m°. {dZ` qOXmb ñWmZ Amho. Jobr 29 df} Vo Jmo_oH$m°V godm XoV AmhoV. A_¥Vga `oWrb d¡ÚH$s` _hm{dÚmb`mV Ë`m§Mo d¡ÚH$s` {ejU Pmbo. gwédmVrMm H$mhr H$mi Ë`m§Zr à{V{ð>V Aem M§XrJS> `oWrb _o{S>H$b EÁ`wHo$eZ A°ÊS> [agM© g§ñWoV {Zdmgr Ý`yamogO©Z åhUyZ H$m_ Ho$bo. Ë`mZ§Va 1983 _Ü`o amï´>r` bmoH$godm Am`moJmÀ`m {e\$maerZwgma, Ë`m§Mr Jmo_oH$m°V Agmo{gEQ> àmo\o$ga åhUyZ {ZdS> Pmbr. Ë`mZ§Va Ë`m§Zr _mJo diyZ nm{hbo Zmhr. Jmoì`mbmM Ë`m§Zr H$_©^y_r _mZbr. Ë`mdoir Jmo_oH$m°V H$gë`mhr àH$maÀ`m Ý`yamogO©ar gw{dYm ZìhË`m. Ë`m§Zr nwT>mH$ma KoD$Z Jmoì`mVrb n{hbm Ý`yamogO©ar {d^mJ gwê$ Ho$bm. gwadmVrbm Mma ImQ>m§Mm hm {d^mJ Zoh_r é½Um§Zr \w$„ Agm`Mm. hm {d^mJ gwê$ Pmë`mZ§Va nwT>rb AmR> df} dZ _°Z Am‘u ~ZyZ Ë`m§Zr H$m_{Jar ~Omdbr. Ë`mgmR>r Ë`m§Zm AZoH$ doim g§Kf© H$amdm bmJbm. AmR>dS>çmVrb EH$hr {Xdg Ë`m§Zm gwQ>r KoVm `oV ZìhVr. Jmoì`mV AnKmVmV S>moŠ`mbm AmKmV hmoÊ`mÀ`m KQ>Zm A{YH$ hmoVmV. Ë`m_wio é½Um§À`m ZmVodmB©H$m§Mo amÌ-{Xdg XÿaÜdZr `oVmV Am{U Ë`m§Mr Ymdni hmoVo. Ë`m§Zr Jmo‘oH$m°V PnmQy>Z H$m_ Ho$bo. AZoH$ Jw§VmJw§VrÀ`m eó{H«$`m Ë`m§Zr `eñdrarË`m nma nmS>ë`m. Ë`mM~amo~a Ë`m§Zr H$m{S>©`mo, ßbmpñQ>H$, no{S>`mQ´>rH$ gO©ar Ho$ë`m. Á`m {d^mJmV S>m°ŠQ>am§Mr H$_VaVm hmoVr {VWo Vo VËH$mi nmoMV AgV. ^maVr` d¡ÚH$ _§S>imMo gXñ` hmoÊ`mMm _mZ Ë`m§Zm {_imbm. VgoM Ý`yam°bm°OrH$b gmogm`Q>r Am°\$ B§{S>`mMo Vo AmOrd gXñ` AmhoV. BVa AZoH$ d¡ÚH$s` g§KQ>Zmer Vo OmoS>bo Jobo AmhoV. 2005 nmgyZ Vo S>rZ åhUyZ H$m_ nmhV AmhoV. H$mhr S>m°ŠQ>am§À`m hbJOunUmMm amof nËH$amdm bmJV Agbm$Var Ë`m§Zr AZoH$ g_ñ`m§Zm Vm|S> XoV Jmo_oH$m°V gwYmaUm Ho$ë`m. Joë`m H$mhr dfmªV Jmo_oH$m°Vrb H$m_mMm VmU dmT>bm Amho. Ë`m_wio Ë`m§Zm BpñnVimV d¡ÚH$s` à°pŠQ>g H$aÊ`mg doi {_iV Zmhr. Ë`m§Zr Joë`m _mM©_Ü`o ñdoÀN>m {Zd¥Îmr KoÊ`mgmR>r gaH$maH$S>o AO© Ho$bm hmoVm. nU Vmo AO© aÔ H$aÊ`mV Ambm. 2009 _Ü`ohr Jmo_oH$m°Vrb amOH$s` hñVjonmbm H§$Q>miyZ ñdoÀN>m {Zd¥Îmr KoÊ`mMm Ë`m§Zr {ZU©` KoVbm hmoVm. nU Ë`mdoir Ë`m§Mr g_OyV H$mT>Ê`mV Ambr. `mdoir Ë`m§Zm AmUIr _wXVdmT> {Xbr Amho. Jmo_oH$m°Vrb {dÚmWu àdoe g§»`m dmT>Ê`mgmR>r Ë`m§Zr Iyn à`ËZ Ho$bo. Ë`m§À`m à`ËZm§Zm `e XoIrb Ambo. `§XmnmgyZ Jmo_oH$m°V {dÚmWu àdoeg§»`m 100 dê$Z 150 Pmbr Amho. AmVm ¶m YH$mYH$sVyZ {Zd¥Îmr KoD$Z ImgJr à°pŠQ>g H$amdr, Agm {dMma Ë`m§À`m _ZmV Amho.

^º$s

lr‘X²^JdXJrVm nm§

S>dm§À¶m ~mOyZo bT>Umè¶m à˶oH$ ‘hmdram§Mo Zmd KoD$Z ˶m§À¶m e§IZmXmMo dU©Z Ho$bo Amho. AmnU H$ê$ qH$dm ‘ê$ nU ‘aUmnydu Jobobo amÁ¶ naV KoD , Agm {ZíM¶ g§Keº$sÀ¶m Omoamda Ho$di lrH¥$îU àoaUoZo Ho$bm hmoVm. nm§S>ddram§V AgUmam CËgmh Am{U X‘XmanUm H$m¡adg¡Ý¶mÀ¶m e§IZmXmV {~cHy$c AmT>iV Zmhr. Iar dñVwpñWVr H$m¡ad g¡Ý¶ ho Anwa,o ZrVrY¡¶a© {hV Am{U nm§S>dg¡Ý¶ ho n[anyU©, X‘Xma Am{U gËnjm§gmR>r bT>V Agë¶mMr ^mdZm Agbobo Ago hmoVo. H$maU e§IZmX EoH$ë¶mda H$m¡ad g¡Ý¶mV ngabobo ^¶ Am{U Y¡¶©hrZVm nm{hë¶mda ˶m§À¶m nam^dmMr {ZpíMVrM åhQ>br nm{hOo. - {dîUy amOmam‘ JmiH$a hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

H$mio Pmbobo hmV N>mQ>boM nm{hOoV g§

ñH¥$V‘ܶo EH$ åhU Amho. Cƒ ñWmZmda H$mdim ~gbm åhUOo Vmo JéS> hmoV Zmhr, gmYmaU AerM AdñWm Amnbo H|$Ðr¶ J¥h‘§Ìr gwerbHw$‘ma {e§Xo ¶m§Mr Pmbr Amho. ^maVmgma»¶m ‘hmZ XoemMo J¥h‘§[ÌnX ^yfdUmao Amnbo qeXo gmho~ Ooìhm ~oVmb dº$ì¶o H$aVmV, Voìhm ˶m§À¶m{df¶r Agbobm A{^‘mZ g§nyZ g§VmnmMr à{V{H«$¶m hmoV.o XoemV gܶm H$mobJoQ> àH$aU JmOV§¶. Vo AmUIr H$mhr df} Var g§nUma Zmhr. ˶m‘ܶo g§nVrb ho gm§Jʶmg Á¶mo{Vfm§Mr JaO Zmhr. qeXogmho~ ‘mÌ hr gJir dñVwpñWVr {dgê$Z (H$s ‘wÔm‘ ?) Oo ~mobboV Vo ˶m§Zm Am{U ˶m§À¶mM njmbm ‘maH$ R>aUmao Amho. qeXo H$m¶ ~mobboV, ˶m§Zr à{V{H«$¶m H$er {Xbr¶ ho Oam ~maH$mB©Zo ~{KVbo Agob Va Amnë¶m bjmV ¶oBb © H$s, H$mobJoQ> åhUOo H$mhr KS>boboM Zmhr. ~mo’$mog© ^mZJS>/^«ï>mMma à‘mUo bmoH$ H$mobJoQ>hr {dgaVrb Ago qeX|M åhUV AmhoV. BVHo$M Zìho Va ˶m§Zr hmVmda hmV (nwgë¶mà‘mUo) R>odV åhQ>b§¶ H$s hmV H$mio Pmbo AgVrb Va Vo nwgyZ Q>mHy$. bmoH$ ~mo’$mog© {dgaboV, H$mobJoQ>hr {dgaVrb. ˶m§À¶m {dYmZmMo {díbofU Ho$ë¶mda Vo Oo åhUVmV H$s, “hmV H$mio Pmbo AgVrb’ ¶mMm AW© H$mobJoQ>‘ܶo H$mhrVar ^«ï>mMma Pmbm¶ ho H|$Ðr¶ J¥h‘§Ìr ‘mݶ H$aVmhoV. hr ˶m§Zr ZH$iV {Xbobr ^«ï>mMmamMr H$~wbr Amho. H|$Ðr¶ J¥h‘§Í¶m§ZrM Aer H$~wcr {Xë¶mZ§Va AmVm JwÝhoJma emoYʶmMr O~m~Xmar ˶m§À¶mdaM ¶oV Zmhr H$m¶ ? qeXo gmho~m§Zr ~mobʶmÀ¶m AmoKmV ^maVmVrb OZVoda ’$ma ‘moR>m Amamon Ho$bm¶. bmoH$ {dga^moio AmhoV, Vo H$mobJoQ> ^«ï>mMma ~mo’$mog© à‘mUoM {dgaVrb, Ago åhQ>b¶o . ~mo’$mogM© m Kmd Jm§Yr KamʶmÀ¶m {H$Vr d‘u bmJbm¶ hoM ˶mVyZ {XgV§¶. bmoH$ ~mo’$mog© {dgabobo ZmhrV Am{U H$mobJoQ>hr {dgaUma ZmhrV. bmoH$emhrV bmoH$m§Zm Amnbm {dgamiynUm XmI{dʶmMr g§Yr nmM dfmªVyZ EH$Xm {‘iVo. H$mobJoQ> {dgabobo ZmhrV ho gmd©{ÌH$ {ZdS>UHw $sZ§Va H$m±Jg o« bm H$iyZ ¶oB©b. bmoH$ H$mhrM {dgaV ZmhrV. ho gJù¶m amOH$s¶ nwT>mè¶m§Zr ܶmZmV R>odbo nm{hOo. qeXo gmho~ H|$Ðr¶ J¥h‘§Ìr Pmë¶mnmgyZ H$mhrVar dº$ì¶ H$ê$Z dmX KS>dV AmhoV. ‘mJÀ¶m bmoH$g^m A{YdoeZmV Amgm‘ àíZmdarb MM}V Ag§M dmXJ«ñV {dYmZ ImgXma O¶m ~ƒZ ¶m§À¶m {damoYmV H$ê$Z ˶m§Zm g^mJ¥hmMr ‘m’$s ‘mJmdr bmJbr hmoVr. BV³¶m Cƒ ñWmZmda ~gë¶mZ§Va H$m¶ ~mobmdo Am{U H$m¶ ~moby Z¶o, ¶mMo ^mZ ˶m§Zm Zmhr. ¶m~Ôb AmíM¶© dmQ>V.o H$mobJoQ> ~m~Vhr AerM gmadmgmad

CËñ’y$V© {Xbrn Xoenm§S>o 9822155365 ˶m§Zr Ho$br¶. Amnë¶m H¥$VrÀ¶m g‘W©ZmW© Vo åhUVmV H$s, EZS>rEÀ¶m H$mimVrb noQ´>mob n§n {dVaU KmoQ>mim bmoH$ {dgaboV, ˶m§Mo VmËn¶© Ago H$s, ‘r ’$º$ ~mo’$mog©Mm XmIbm XoV Zmhr, Va VerM noQ´>mobn§nMr ^mZJS> Amho. qeXo gmho~m§Zm nwÝhm nwÝhm gm§Jmdogo dmQ>Vo H$s, bmoH$ H$mhrM {dgaV Zmhr. Vo ’$º$ gܶm OmUVmV Vo BVHo$M H$s, XoemMr Z¡g{J©H$ g§nÎmr ImgJr H§$nݶm§À¶m KemV KmbyZ H$m±J«og gaH$maZo 1 bmI 76 hOma H$moQ>r én¶o (A~~ åhUOo {H$Vr?) {Ji§H¥$V Ho$boV ˶mMr dgwbr hmoʶmMr JaO Amho. bmoH$ {dgaVrb qH$dm Zmhr, na§Vw qeXo gmho~ Omo KmoQ>mim Pmbm¶ Vmo {ZXmZ AmnU Var {dgê$ ZH$m Am{U Vm~S>Vmo~ H$madmB© Am{U dgwbrÀ¶m ‘mJo bmJm.

AmnU ‘wÔm‘ {e§X|Mr Vr à{V{H«$¶m nmhm. ˶m§Mo hgUo, hmVdmao, eãXmoÀMma ho gJio nm{hë¶mda H|$Ðr¶ J¥h‘§Ìr Ago ~m{benUo ~mobVmV, dmJVmV ¶mMo amhÿZ amhÿZ AmíM¶© dmQVo. BV³¶m Cƒ nXmdarb 춺$s BVH$m H°$Á¶wAb eoam H$gm ‘mê$$ eH$Vo? qeXo gmho~m§Zr ^maVr¶ OZVoMr ‘m’$r ‘mJʶmMr JaO Amho. ^maVr¶ OZVoMr WÅ>m CS>{dʶmMm A{YH$ma ˶m§Zm Hw$Urhr {Xbobm Zmhr. H$mobJoQ>Mm ^«ï>mMma ^maVr¶ OZVm IndyZ KoUma Zmhr Am{U {dgaUma Va ZmhrM Zmhr. hmV H$mio PmboV Aer ZH$iV H$~wbr qeXo XoVmhoV. Voìhm Ago H$mio hmV AmVm N>mQ>boM nm{hOoV. AݶWm gmam XoeM {dH$m¶Mr V¶mar H$m±J«ogr amOH$maʶm§Mr Amho. {dXoer Jw§VdUyH$ YmoaUmZo Oo AmVm ñnï> Pmbo¶. H$moigm AmhoM. hm Va H$m±J«ogMm ^«ï>mMmar H$moigm Amho. Vmo {H$Vrhr CJmibm Var Vmo WmoS>mM ñdÀN> hmoUma? ^«ï>mMmamMm H$moigm g‘yi Zï> Pmbm nm{hOo. Á¶m§Mo hmV ˶m‘ܶo AmhoV, Vo N>mQ>bo nm{hOoV. {edmOr ‘hmamOm§À¶m ^y‘rVyZ Jobëo ¶m {e§XZo§ r EdT>r Var {edH¥$Vr H$ê$Z XmIdmdr. Vr {hå‘V ˶m§À¶mV Amho, Ago ‘bm dmQ>V Zmhr.

Zm|X

H$moR>o Iao ^«ï>mMmar? Am

nmnë¶m H$m¶m©b¶mVrb ^«ï> A{YH$mar, H$‘©Mmè¶m§Mr ¶mXr nmR>{dʶmMo {ZX}e XjVm Im˶mZo gd© Im˶m§Zm {Xbo Iao. nU ˶mZ§Va Á¶m Im˶m§Zr ¶mXr nmR>dbr ˶mV ~hþVm§e H${ZîR> ñVamdarb H$‘©Mmar AmhoV. H$m¶‘ MM}V Am{U dmXmV Agboë¶m nmo{bg, gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘, Amamo½¶, a{OñQ´>ma ¶m Im˶m§Zr Amnbr ¶mXr H$m Zmhr nmR>dbr ˶mMm AmVm emoY ¿¶m¶bm hdm. ¶m Im˶mVrb gd© A{YH$mar ho ñdÀN> AmhoV H$s H$m¶! Va ‘J gdm©{YH$ ^«ï>mMmamMr àH$aUo ¶m Im˶m§‘Yrb A{YH$mè¶m§daM H$m AmhoV, Ago AZoH$ àíZ hr ¶mXr nm{hë¶mZ§Va {Z‘m©U hmoVmV. 122 À¶m Amgnmg gaH$mar ImVr, ‘hm‘§S>io, ‘§S>io, g§ñWm ¶m ¶mXrV AmhoV. ˶mVrb ’$º$ 30 OUm§Zr ^«îQ> H$‘©Mmè¶m§Mr ¶mXr nmR>dbr. ˶mV dñVy g§J«hmb¶, H$bm AH$mX‘r, g¡{ZH$ H$ë¶mU, AZwgy[MV OmVr {dÎm {dH$mg ‘hm‘§S>i, gÌ Ý¶m¶mb¶ ¶m§Mr Zmdo AmhoV. {OWo ñdÀN> H$moU hoM emoYʶmgmR>r ‘m¶H«$moñH$mon bmJob Aem gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘, nmo{bg, g~ a{OñQ´>ma, dmhVyH$ ¶m Im˶m§‘Yrb ^«ï> A{YH$mar H$moU emoYUma? gaH$ma ˶mgmR>r AmVm H$m¶ ‘mohr‘ hmVr KoUma? ‘w»¶ g{Md qH$dm XjVm Im˶mMo g{Md hoM g§MmbH$ Am{U ‘w»¶‘§Ìr ˶m Im˶mMo ‘§Ìr AgVmV Aem Im˶m§n¡H$s 75 Q>¸o$ ImVr Amnë¶mH$S>rb ^«ï> A{YH$mè¶m§Mr ¶mXrM nmR>dV ZmhrV ¶mMm AW© H$m¶. AmVm ¶m Im˶m§da H$m¶ H$madmB© hmoB©b Vohr gaH$maZo Omhra H$amdo. Á¶m ImVoà‘wIm§da Amnë¶m Im˶mVrb ^«ï> A{YH$mè¶m§Mr Zmdo nmR>dm¶Mr O~m~Xmar Amho ˶m Im˶mVrb à‘wI {H$Vr ñdÀN> AmhoV, ˶m§À¶mdaM EImXm JwÝhm qH$dm Amamon Zmhr Zm, hohr VnmgUo JaOoMo Amho. CXmhaUmW© A[¾e‘Z XbmMo g§MmbH$ AemoH$ ‘oZZ ¶m§À¶mda ~ZmdQ> à‘mUnÌ {Xë¶mMo Amamon AmhoV, nU ˶m§Zr ˶m§À¶m H$m¶m©b¶mVrb ^«îQ> H$‘©Mmè¶m§Mr ¶mXr nmR>dbr ho hmñ¶mñnX Zmhr H$m? ZJa {Z¶moOZ, dOZ ‘mn ImVo ¶m§Zr Hw$R>ë¶m ^«ï> A{YH$mè¶m§Mr ¶mXr nmR>dbr Amho Vohr Omhra ìhm¶bm hdo. {‘imboë¶m ‘m{hVr à‘mUo H$mhr Im˶mVrb g§MmbH$m§Zr qH$dm à‘wIm§Zr Amnë¶m Im˶mV Agboë¶m EImÚm dmXJ«ñV H$‘©Mmè¶mMo Zmd ^«ï> H$‘©Mmar åhUyZ nmR>dbo Amho, Va ˶mnojm d[að> Agboë¶m ^«îQ>mMmè¶m§Mr Zmdo PmHy$Z R>odbr AmhoV. ˶m‘wio Or ¶mXr V¶ma H$aʶmMo H$m‘ XjVm Im˶mÀ¶m ^«ïmMma à{V~§YH$ {d^mJmZo hmVr KoVbo Amho ˶mMo ’${cV H$m¶? ImVoà‘wIM ¶mo½¶ Zgob Va BVa H$‘©Mmè¶m§H$Sy>Z H$m¶ Anojm R>odmì¶mV? ˶m‘wio Á¶m§À¶mda Amamon AmhoV ˶m§Mrhr doJir ¶mXr V¶ma H$amdr. AݶWm H${ZîR> H$‘©Mmè¶m§Mr ¶mXr V¶ma H$ê$Z ’$ma H$mhr hmVr bmJob Ago dmQ>V Zmhr.

Q>r_ AÊUmVcr \y$Q> Q>r

_ AÊUm ZmdmMr Or EH$ {T>crT>mcr {dñH${iV `§ÌUm Amho, Ë`m `§ÌUo_Ü`o H$YrM EH$dmŠ`Vm {XgyZ Amcocr Zmhr. H$Yr {H$aU ~oXr, H$Yr Ý`m. hoJS>o, H$Yr àem§V ^yfU H$mhrVar {dYmZo H$aVmV Am{U Q>r_ AÊUmMm H$moUr Var gXñ` Ë`mMm à{VdmX H$aVmo, Ago Joë`m df©^amV AZoH$Xm KS>coco Amho. na§Vw AaqdX Ho$Oardmc Ë`mVë`m Ë`mV H$_r dmXJ«ñV R>acoco AmhoV. AÊUm§À`m {ZH$Q>Mo ghH$mar åhUyZ Ë`m§Mr »`mVr Amho. AÊUm§Zr am_crcm _¡XmZmda Oo Am_aU CnmofU Ho$co Ë`mdoir AaqdX Ho$Oardmc ho Q>r_ AÊUmMo àdŠVo åhUyZ g_moa Amco hmoV.o Ë`m§Mr ñdV…Mr B§{S>`m AJoÝñQ> H$aßeZ hr g§KQ>Zm Amho. na§Vw VargwÕm Ë`m§Zr AÊUm§À`m H$m_mgmR>r ñdV…cm dmhÿZ KoVco hmoVo. Joë`m _{hÝ`m_Ü`o AÊUm§Zr amOH$s` nj ñWmnZ H$aÊ`mg§~§YrMr KmofUm Ho$cr Am{U Ë`m_wio AaqdX Ho$Oardmc H$m_mcm cmJco. Ë`m§Zr ñdV…Mm amOH$s` nj ñWmnZ H$aÊ`mMr V`marM Ho$cr. na§Vw AÊUm§Zr amOH$s` nj ñWmnZ H$aÊ`mMr {ZpíMVr Ho$cocr ZìhVr. OZVoMr Am{U Amnë`m ghH$mè`m§Mr _Vo AmO_mdyZ _JM AmnU `m~m~V {ZU©` KoD$ Ago AÊUm§Zr åhQ>co hmoVo. Vgo AÊUm§Zr H$mc {X„r_Ü`o {d{dY gm_m{OH$ joÌmVrc H$m`©H$V}, ZoVo, Amnco ghH$mar Am{U {d{dY ñd`§godr g§KQ>Zm§Mo g§ñWmnH$ `m§À`mer àXrK© H$mi {dMma{d{Z_` Ho$cm Am{U Ë`mVrc ~hþVoH$m§Zr AÊUm§Zr amOH$s` nj ñWmnZ Z H$aÊ`mMm g„m {Xcm. `mCcQ> Ho$Oardmc `m§Zm _mÌ Ë`m§À`m ghH$mè`m§H$Sy>Z amOH$s` nj ñWmnZ H$amdm Agm g„m {_iV hmoVm. åhUyZ Ë`m§Zr nj ñWmnZ H$aÊ`mMm {ZU©` KoVcm. AÊUm§À`m gdm©V OdiMo ghH$mar Agcoco Ho$Oardmc Am{U AÊUm `m§À`mVrc Vrd« ñdénmMm _yc^yV _V^oX H$mc àH$Q>nUo g_moa Amcm Am{U AÊUm Ho$Oardmc `m§À`mda éï> Pmco. Ho$Oardmc Amnë`m _mJo `oVrc Aer AÊUm§Mr Anojm hmoVr. na§Vw Vgo Pmcoco Zmhr. ho AÊUm§gmR>r AZno{jV hmoV.o åhUyZ Ë`m§Mr `m _V^oXmdaMr à{V{H«$`m WmoS>r H$Qy>VMo r hmoVr. Ho$Oardmc `m§Zr Amncm nj ñWmnZ H$amdm, nU _mPo Zmd dmnê$ Z`o, Ago AÊUm§Zr ~Omdco. Ë`mVyZ AÊUm§À`m _ZmVrc H$Qy>VmM ñnï> Pmcr Amho. Xaå`mZ, Ho$Oardmc `m§Zr {Q‰>Q>a, EgE_Eg Am{U B©_oc `m§À`m _mÜ`_mVyZ nj C^maUrMr V`mar OmoamV gwê$ Ho$cr Amho. Ho$Oardmc `m§Mm hm AmË_{dídmg H$m dmT>cm, `mMr MMm© gwê$ Amho. H$moigm ^«ï>mMmamÀ`m àH$aUmV Ë`m§Zr {X„r_Ü`o ^maVr` OZVm nmQ>ugh gd© njm§À`m ZoË`m§À`m Kamg_moa {ZXe©Zo H$aÊ`mMm H$m`©H«$_ AmIcm hmoVm. Ë`m H$m`©H«$_mcm Mm§Jcm à{VgmX cm^cm. Ë`m_wio Ë`m§Mm AmË_{dídmg dmT>cm Agmdm, Aer eŠ`Vm Amho. _mÌ `mnwT>À`m H$mim_Ü`o AÊUm Am{U Ho$Oardmc EH$_oH$m§À`m S>moù`mcm S>moim XoD$ eH$Uma ZmhrV Ago {XgVo.

mail editor@dainikherald.com

¶m ~H$mbnUmbm O~m~Xma H$moU ? H$m±J«ogbm Z¡{VH$ A{YH$ma Amho? $nUOrnmgyZ hmHo$À¶m A§Vamda Agbobo VmiJmd [dH$mgmÀ¶m dmQ>oda Agbo Var XþJm©dmS>r d ìhS>bo ^mQ>m‘Yrb Cn añVo ~H$mb Pmbo AmhoV. XþJm©dmS>r‘Yrb Jm¡V‘ ~oH$arH$Sy>Z OmUmam añVm IMbm Amho. ¶m añ˶mda gܶm nmUrM nmUr gmMbobo Amho. ¶m‘wio dmhZYmaH$ d nmXMmè¶m§Zm AVmoZmV Ìmg hmoV AmhoV. ¶m~m~V g§~§[YV Im˶mbm dma§dma H$idyZhr H$mUmS>moim Ho$bm OmV Amho. XþJm©dmS>r d ìhS>bo ^mQ>boVrb añ˶m§Zm H$moUr dmbr Amho H$s Zmhr hm gdmb ZmJ[aH$ [dMmaV AmhoV. ñWm[ZH$ bmoH$à[V[ZYtZr ~H$mb añ˶mMm àíZ Ëd[aV gmoS>dmdm Am[U ¶m ÌmgmVyZ ZmJ[aH$m§Mr gwQ>H$m H$amdr. ¶m gd© añ˶m§da ‘moR>‘moR>o IÈ>o nS>bo AmhoV. H$mhr [R>H$mUr Va IS²>S>çmV añVo H$s, añ˶mV IÈ>o Aer AdñWm [Z‘m©U Pmbr Amho. añ˶m§À¶m ~H$mbnUmbm H$mhr à‘mUmV ¶oWrb ZmJ[aH$hr O~m~Xma AmhoV. H$mhr [R>H$mUr añ˶m§daM H$Mam Q>mHy$Z ZmJ[aH$m§Zr ¶m ~H$mbnUmV AmUIr ^a Q>mH$br Amho. ˶m‘wio Ho$di emgZmÀ¶mM ZmdmZo e§I H$aʶmnojm Amnbr O~m~Xmar H$m¶, ¶mMohr ^mZ AgUo Amdí¶H$ Amho. -ea¶y nmb¶oH$a,nUOr

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

H$m±Jo«gbm gܶm Zì¶mZo ^amar KoʶmMo doY bmJbobo

nmo[bgm§Zr Xj amhmdo H$mUH$moU Vmbw³¶mVrb nmoio MoH$Zm³¶mda H$moU˶mhr dmhZm§Mr H$gyZ Mm¡H$er Ho$br OmV Zmhr. ¶m~m~V g§~§[YV A[YH$mar CXmgrZ AgyZ ~oH$m¶Xoera dmhVyH$ gam©g gwê$ Amho. amÁ¶mV gܶm JwÝhoJmarZo [eaH$md Ho$bm AgyZ åhmnemVrb H$m‘mjr Ádobg©da XamoS>m Q>mHy$Z ¶m Ádobg©À¶m ‘mbH$mMr h˶m H$aʶmV Ambr. gamB©V JwÝhoJma Jmoì¶mV ¶oV AmhoV, ¶m~m~V nmo[bgm§Zr Xj amhʶmMr JaO Amho. nmoio MoH$Zm³¶mdê$Z ~oH$m¶Xoera dmhVyH$ gwê$ Amho, ¶mH$S>o g§~§[YV Im˶mZo H$mUmS>moim H$é Z¶o. ‘w»¶‘§Í¶m§Zr nmo[bgm§Zm [ZX}e XoD$Z Jmoì¶mVrb JwÝhoJmarMm [~‘moS> H$aʶmMm à¶ËZ H$amdm.> -[‘Vmbr na~, H$mUH$moU AmhoV. gܶm Hw$S>VarMo Am‘Xma Ambo³g ao{OZmëS> bm°aoÝg Am{U gwXrn VmåhUH$a ¶m§À¶mH$S>o {dÚ‘mZ gaH$mada Q>rH$m H$aʶmMr H$m‘{Jar gmondʶmV Ambr

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

Amho. ˶mV H$mhrhr J¡a Zmhr. {dYmZg^oÀ¶m {ZdS>UwH$snydu H$m±J«og AmKmS>r gaH$maZo ZmoH$è¶m§Mr I¡amV Ho$br hmoVr. gJio {Z¶‘ Voìhm ~mgZmV Jw§Smibo hmoVo, ho ñnîQ> {XgVo. {dÚ‘mZ ^mOn-‘Jmo gaH$maZo ^yH°${gZmoZm g§ndyZ nmʶmVrb H°${gZmoZm A^¶ XoʶmMo YmoaU Adb§~ë¶mMm Amamon H$m±J«og H$arV Amho. ‘wimVM H$moUmÀ¶m amOdQ>rV ‘m§S>drV H°${gZmoZr Zm§Ja Q>mH$boV ho OZVobm ‘mhrV Amho. ‘Zmohan§Vm§Zr àemgH$s¶ ^«îQ>mMma {ZdS>yZ H$mT>ʶmMm {ZYm©a Ho$bm Amho. nU AZoH$ dfo© ^«îQ>mMmamV bmoiV Amboë¶m§Mo H$m¶? ¶mV Ogo àemgH$s¶ A{YH$mar AmhoV VgoM amOH$maUr d ˶m§Mo hñVH$hr AmhoV. H$mhr ‘moO³¶mM Im˶mVrb ~mhoa ¶oD$ bmJbobo J¡aàH$ma nm{hbo Va Vo H$aUmao A{YH$mar d Á¶m§Zr Vo H$aʶmg ^mJ nmS>bo ˶m§Mo H$m¶ Agm àíZ CnpñWV hmoVmo. H$mhr ‘§S>ir AmVm gaH$maZo ~oH$m¶Xm ImUrÀ¶m àíZmda ¶w Q>Z© KoVë¶mMm Xmof XoVmZm {XgV AmhoV. nU ‘hÎdmMo åhUOo ¶m ‘§S>‹ir§§Zm H$m±J«ogÀ¶m gaH$mamV ImUrMo àXÿfU, ~oH$m¶Xm ZmoH$a^aVr åhmXB© àíZmda AmdmO CR>dmdm Ago dmQ>bo Zmhr. H$maU hr ‘§S>‹ir ¶m njmMo hñVH$ åhUyZ dmJVmZm gdmªZr nm{hbo Amho. ˶m‘wio ˶m§Zm ^«ï>mMmamda ~mobUo qH$dm ZmoH$a^aVrda ~mobUo ¶mMm Z¡{VH$ A{YH$ma Amho H$m µ? JOmZZ ~m. Zm¶H$ ^mQ>H$a, doao

4

AmR>dU Xþ:I H$moUmM§ ‘moR>? § XaamoO gH$mir XmoÝhr ‘wbm§Zm hm¶ñHy$b‘ܶo gmoS>U§ hm ‘mPm {XZH«$‘ ghgm MwH$V Zmhr. ‘ܶ§Var ‘wbrMm nm¶ ’«°$³Ma Pmbm. {Vbm MmbʶmgmR>r ‘XV åhUyZ Hw$~S>çm AmUë¶m. Var gH$miÀ¶m JS>~S>rV {VMr gmar V¶mar Amåhmbm H$amdr bmJo. nmM AmR>dS>o {VMm nm¶ ßbmñQ>a‘ܶo AgVmZm {Vbm Iyn Ìmg Pmbm, nU {VZ§ ’$mag§ H$Yr gm§{JVb§ Zmhr. Zoh‘r Ioim¶bm OmUmar ‘wbJr, {Vbm emioV Am{U KamVhr ~gyZ amhmd§ bmJV§ åhUyZ Amåhr AñdñW ìhm¶Mmo. H$Yr EH$XmMr Vr C^r amhrb Amnë¶m nm¶m§da Ag§ EH$ XmoZ AmR>dS>çmZ§Va AmåhmbmM dmQy> bmJb§. Amnbr H$m‘§ ~mOybm R>odyZ {VM§M H$amd§ bmJV§, ¶mVyZ H$YrH$Yr {MS>{MS>hr ìhm¶Mr. nU EHo$H$ {Xdg OmV am{hbm. ¶WmdH$me {VMm ßbmñQ>a H$mT>bm, nm¶ ~am Pmbm. Vr Ioiy ZmMy bmJbr. ¶mM H$mimV {Vbm hm¶ñHy$b‘ܶo gmoS>m¶bm OmVmZm EHo$ {Xder EH$ Ñí¶ ZOaog nS>b§. Amnë¶m ‘mZ{gH$ {dH$bm§J ‘wbrbm KoD$Z {VMr AmB© añ˶mÀ¶m ~mOybm C^r hmoVr. ‘wbrZo Hw$R>ë¶mVar emioMm ¶w{Z’$m°‘© KmVbm hmoVm. ‘wbJr Am{U AmB© XmoKrhr hmñ¶{dZmoXmV ‘½Z hmo˶m. ‘r ˶m§Zm {bâQ> XoʶmgmR>r JmS>r Wm§~dbr. Va, ñHy$b~g ¶oVo Amho Ag§ åhUyZ ‘wbrÀ¶m AmB©Z§ ‘bm nwT>o Om¶bm gm§{JVb§. Ia§M ‘mJmo‘mJ ñHy$b~g Ambr, Vr ‘wbJr YS>nS>V ~g‘ܶo MT>br, ~g‘YyZ doS>mdmH$S>m hmV hbdyZ AmB©bm ~m¶ Ho$b§. ‘wbrbm hgyZ {Zamon XoV AmB© KamH$S>o naVbr. ˶mZ§Va ‘r amoO {VWyZ OmVmZm ˶m ‘m¶boH$am§À¶m OmoS>Jmoirbm ~Ky bmJbmo. AOyZhr ~KVmo. H$YrH$Yr AmB©EodOr ˶m ‘wbrMo dS>rb gmo~V AgVmV. Vohr {VÀ¶mH$S>§ hmñ¶{dZmoX H$aV C^o AgVmV. {Vbm ‘moR>çm ‘m¶oZ§ ~g‘ܶo MT>dVmV, ~m¶ H$ê$Z Kar OmVmV. Ia§ Va Vr amoOM {VW§ Agm¶Mr, nU ‘m¶m bjmV Amb§ ZìhV§. ‘m¶m ‘wbrMm nm¶ ’«°$³Ma Pmbm Voìhm ‘m¶m ZOaoÀ¶m Q>ß߶mV Vr ‘wbJr Ambr. ‘mPr ‘wbJr nm¶ ’«°$³Ma Pmë¶m‘wio H$mhr {XdgM Om¶~§Xr Pmbr hmoVr. VodT>çmVM ‘bm {VMr H$m‘§ H$aʶmMm H§$Q>mim ¶oD$ bmJbm hmoVm. BWo EH$ AmB©-dS>rb Amnë¶m ‘mZ[gH$ {dH$bm§J ‘wbrMr godm OÝ‘^a H$amdr bmJUma ho R>mD$H$ AgyZhr VodT>çmM CËgmhmZ§ {Vbm XaamoO emioV nmohmoMdm¶bm gH$mir gH$mir hOa hmoV AgV. hm {damoYm^mg ‘bm IynM H$mhr gm§JyZ Jobm. ‘m¶m ‘wbrMm nm¶ ’«°$³Ma Pmbm ZgVm Va H$Xm{MV H$YrM Vr ‘mZ{gH$ {dH$bm§J ‘wbJr Am{U {VMo AmB©-dS>rb ‘m¶m ZOaobm {Xgbo ZgVo. Vo {Xgbo Vo Iyn Mm§Jb§ Pmb§. ˶m§À¶mhr ZH$iV Vo ‘bm ~a§M H$mhr {eH$dyZ Jobo. ‘wbm§À¶m AWdm Amnë¶m ~marH$ gmarH$ AS>MUtMm ~è¶mMXm AmnU ‘moR>m ~mD$ H$aVmo. ‘mÌ Ë¶mMdoir OJmV ˶mhÿZ ‘moR>çm AS>MUr Am{U Xþ:I§ brb¶m nMdyZ C^r am{hbobr ‘mUg§ Amnë¶mM AmOy~mOybm AgVmV. Amnb§ Xþ:I Amnë¶mbm ‘moR>§ dmQ>V Agob Va ˶m§À¶mH$S>§ nmhmd§, Amnë¶mbm CÎma gmnS>V§.

- g§O¶ T>dirH$a Amnë¶m Am¶wî¶mV AZoH$ H$Qw>-JmoS> àg§J ¶oD$Z Jobb o o AgVmV. ~è¶mM AmR>dUr gm§Jʶmgma»¶m Va H$mhr Z gm§Jʶmgma»¶mhr! Vw‘À¶mH$S>ho r Agob EImXr AmR>dU gm§JʶmgmaIr. Va ‘J CMbm boIUr. BVam§er eoAa Ho$ë¶mg Mmbob Aer EImXr AmR>dU gw‘mao 400 eãXm§V {bhÿZ nmR>dm. g§nmXH$, X¡{ZH$ hoamëS>, H$m§nmb Q´>oS> g|Q>a, {‘{bQ>ar hm°[ñnQ>bÀ¶m ‘mJo, H$m§nmb, nUOr Jmodm 403001. ’°$³g: 2228083; B©‘ob: features@dainikherald.com

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


5

JUoe CËgd

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

2

1

4

3

6

7

1){S>Mmobr ¶oWrb nmo{bg ñWmZH$ JUoe‘§S>imZo V¶ma Ho$bobm XoImdm. 2) gmd©O{ZH$ lr JUoemoËgd ‘§S>i ZmZmoS>m-{S>MmobrMr JUoe‘yVu. 3) Jmodm amIrd nmo{bg XbmV’}$ AmëVrZmo ¶oWo nyOʶmV Ambobr JUoe‘yVu. 4)H$moaJmd gmd©O{ZH$ JUoemoËgdmMr JUoe‘yVu. 5)nmg} gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMr JUoe‘yVu. 6) ‘im -nUOr {dR²>R>b aIw‘mB© ‘§{XamVrb JUoe ‘yVu. 7) nUOrH$a gmd©O[ZH$ ‘§S>i nUOr. 8) \$m|S>çmVrb lr Paoída gmd©O{ZH$ JUoemoËgd _§S>i. 9) ‘S>Jmd nmo{bg ñWmZH$mMr JUoe‘yVu. (gd© N>m¶m … H¡$bmg ZmB©H$, g§O¶ ~moaH$a, d¡îUdr {S>OrQ>b.)

9

5

8


21goa6_Layout 1 20-09-2012 21:38 Page 1

6

Jmodm ³bmgr’$mB©S> OmJm CnbãY {d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 10,000, 11000, 12000, 15000., ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 12000, 14000, 16000, 18000, 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmV CnbãY. g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© 9271293185. -----------------------. ’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ, ObVaU Vbmd, {gŠ`w[aQ>r, bhmZ ‘wbm§gmR>r JmS>©Z Agbobo AnmQ>©‘o§Q> ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ … 9665379706 -----------------------KmoJi, ‘S>Jmd ¶oWo Mm§Jë¶m gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>©‘|Q> CnbãY. ³b~hmCg, ObVaU Vbmd ¶m§gh dmVmZwHy$bZ ì¶dñWm, {H$MZ H°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. g§nH©$ 9823012409 (grE‘) -----------------------‘mS>ob, {Wdr ¶oWo J«rZ ìøy H$m°bZrV 65 Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarb dZ ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ 9158997719 (EHo$Eg)

gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m nmoV©wJmb‘YyZ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ 8390701197. http//www.vwfraser.com/ (~rHo$Eg) -----------------------H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm. X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm dm{f©H$ VÎdmda H$ma ^mS>çmZo {‘iob. MmbH$hr {‘iVrb. {ddmhmgmR>r {deof gO{dboë¶m H$mahr CnbãY. g§nH©$ 9823966474, 9421300462 (grE‘) -----------------------Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr XþéñVr H$ê$Z XoVmo. ˶mV Amåhr VÁk AmhmoV. g§nyU© Jmoì¶mV godm {‘iob. g§nH©$ 8806061787, 0832-3205554 (Eg¶y) -----------------------Vwåhr Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka gOdy BpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm. Amåhr ñd¶§nmH$KamMr gOmdQ> gw§Xaar˶m H$aVmo. Vohr Vw‘À¶m {Iembm nadS>ob Aem XamV. (g§nH©$ - 9326467577) -----------------------A‘o[aH$Z H§$nZrV H$m‘ {‘idm. J¥{hUr, ZmoH$aXma, {dÚmWu H$moUmbmhr g§Yr. ^anya H$‘{dʶmMr g§Yr. à{ejUmMr gw{dYm Amho. g§nH©$ E{bem 922644249, 9326115949.

timpanajim@yahoo.com, www.timeindia.com/onlinetraveledu.com (Am¶EZQ>r)

OmJm hdr ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, ~mUmdbr n[agamV H§$nZr Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, {dZm’${Z©Ma¶wº$ 1/2/3 âb°Q VmËH$mi hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, 952746241, 9236195911. (EEZgr) -----------------------

Á¶mo{Vf, ’|$J‹ewB©, dmñVy AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§Zr ÌñV AmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$ g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào‘, {ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb ZgUo AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«ñV AmhmVµµ? ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘r Vwåhmbm AënmdYrV VmoS>Jm H$mTy>Z XoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao n§. n§H$O e‘m©. 09878234791 9¥09478655529 (EZS>r) -----------------------Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$ g‘ñ¶m§da d¡{XH$ IJmob{dÚoÛmao VmoS>Jm H$mTy>. C{eam {ddmh, ì¶dgm¶, ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, AmOmanU, H$mbgn©, ‘m§J{bH$, {nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. Amåhr nyOm, AZwð>mZ, ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. Amåhr g§JUH$s¶ n{ÌH$mhr ~ZdyZ XoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf H|$Ð, 9665690469 , 9665251097. (Am¶EZSr) -----------------------gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m Abr ^mB© Vw‘À¶m gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV. Ho$di 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, derH$aU, H$mir OmXÿ AmXr g‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘À¶m {dídmgmbm Amåhr VS>m OmD$ XoV Zmhr, ¶mMr ImÌr ~miJm. g§nH©$ 09718431492. (S>ãë¶y EZ)

gm¢X¶© àgmYZo gwIdñVy ór nwéfm§À¶m godogmR>r à{gÕ {b{Mg ñnm A±S> gbyZgmR>r ‘{hbm gm¡§X¶©VÁk Am{U ‘gmO H$aUmè¶m {ó¶m§Mr Amdí¶H$Vm Amho. g§nH©$ 75078322024 -----------------------ór- nwéfm§gmR>r Am¶wd©o{XH$, dZm¡fYr¶wº$ Amam‘Xm¶r ‘gmOmMr gw{dYm. {deof gdbV. EH$m ‘gmOÀ¶m {H$‘VrV Xþgam ‘gmO ‘mo’$V. g§nH©$ … 8605592019

AW© Am{U ì¶dgm¶ H$moUVohr dmhZ IaoXrgmR>r AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§À¶m AmYmao {dÎmgmø CnbãY. ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m {XdgmV {‘iob. g§nH©$ 992371580, 8805917681 (~rEgEZ) -----------------------nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 ImOJr bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§nH©$ … 9623852334. (grE‘). ------------------------

ì¶dgm¶ CnbãY ao{’«$OaoQ>a, S>rn ’«$sOg©, dm°qH$J Hy$bg©À¶m XþéñVrgmR>r VgoM pñnëQ> EAaH§${S>eZg© ~gdyZ XoD$. g§nH©$ gmB©amO ao{’«$OaoeZ, EAaH§${S>eqZJ, ZmB©H$dmS>mo, H$i§JwQ>, ’$moZ 8805839485. (EHo$Eg) -----------------------Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$m A‘o[aH$Z H§$nZrbm VmËH$mi AY©doi, nyU©doi Amdí¶H$Vm. AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. nmgnmoQ>©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z {‘iʶmMr

{df¶), ~r. E µ(gd© {df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~r Eñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOr BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ {S>ñQ>§Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam ‘Obm, E qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘moa, nUOr. XÿaÜdZr 0832 - 2431014, 9764234786, 976565781, 83, 85. (www.bidindia.com) (S>rE) -----------------------Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r. Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘. Eñgr, ~r~rE, ~rgrE, E‘~rE, E‘grE AmXr Aä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo àdoe ¿¶m. Aä¶mgH«$‘ nyU© hmoVmM A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶ A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, 2726715. Eg. Oo. gr. 2733895, 2733897 (S>rE). -----------------------Vw‘Mr AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$m qH$dm {n¶mZmo, H$s ~moS>©da dmO{dʶmg {eH$m. {eH$dUr CnbãY. g§nH©$ ~m°ñH$mo 9209141911. (grAmoEZ) -----------------------dmñH$moV ‘mo’$V Z{gªJ à{ejU. g§nH©$ 9422971157 (EgEZ) -----------------------a°ån hmVmiUr, {d‘mZVi H$m¶m©Ýd¶Z AmXr à{ejU ZdrZ ~°M EH$ gßQ>|~anmgyZ gwê$. Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, àdoemgmR>r g§nH©$ Q´>oS> qdJ BpÝñQ>Q>çyQ>. B§Q>aZ°eZb EAa ‘°ZoO‘|Q>. nUOr 2228378, ‘S>Jmd 8605599420

-----------------------nmoV©wJrO amï´>r¶Ëd EH$ Vo VrZ ‘{hݶm§V {‘idm. Vw‘À¶m Owݶm H$mJXnÌmMr à{H«$¶m AS>br Agob Va Vrhr nyU© H$ê$Z XoD$. A°Q>oQ>ñQ>oeZ, pìhgm {‘idyZ XoD$. VgoM nmoV©wJmb‘ܶo {d‘mZVimdê$Z dmhVyH$ gw{dYmhr {‘iob. H$mVm©Amo {X {gXmXmo VgoM nmgnmoQ>©Mo H$m‘ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ ’«°$Ýg‘ å¶wam{g¶mo dmP 0832 2550257, 9627430238 (doi gH$mir 8.30 Vo Xþnmar 1.30 Am{U Xþnmar 3.30 Vo gm¶§. 7. R>mUm, Hw$Ç>mir, Jmodm. (Am¶EZS>r) -----------------------AmJadmb n°H$g© A±S> ‘yìhg© {b. 1987 nmgyZ Aìdb XOm©Mr AmKmS>rMr H§$nZr. VUmd‘wº$ {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 6001500, 9326101181. (EZS>r) ------------------------

CnbãY XþMmH$sMo ñnoAanmQ>© d B§OrZ Am°B©b {dH$Uo Amho. g§nH©$ … 8421766007. B‘ob …angels.goa66@yahoo.com (~rEgEZ) -----------------------ZdrZ Agboë¶m XmoZ 32 B§Mr EbgrS>r , XmoZ ßbog ñQ>oeZ. gmo~V grS>r ‘mo’$V {dH$UoLAmho. g§nH©$ … 9689426339, 9765395391. (E‘grS>r) -----------------------

H$ÝgbQ>Ýgr å¶wQ>oeZ, nm{Q>©eZ, ‘mb‘ÎmoÀ¶m H$mJXnÌm§Mr N>mZZr, VgoM ‘mb‘ÎmoMr nmhUr, H$mJXnÌm§Mr Zm|XUr, Vw‘À¶m O‘rZOw‘ë¶mMr d ‘mb‘ÎmoÀ¶m ì¶dhmam§gmR>rÀ¶m godm CnbãY. g§nH©$ VwH$mam‘ 8888890279. www.servicegoa.com

----------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo {dXoer (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr H$m‘o. ‘wXVrnojm OmñV {Xdg {Zdmg, nmgnmoQ>© hadbm¶, ‘m¶Xoer OmʶmMr nadmZJr {‘idm¶Mr¶, A{Zdmgr ^maVr¶m§À¶m (EZAmaAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMr g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë¶ynÌ d ‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r 9158011412 (grAmoEZ). -----------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZwgma nmM dfmªn¶ªV pìhgm ‘wXV dmT>, pìhgm àH$mamV ~Xb, ‘wXVrZ§VaMm {Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m {‘i{dUo B˶mXr H$m‘m§gmR>r g§nH© 9637169333, 9823023446, 9 1 5 8 6 6 3 1 7 3 . visasolutionsgoa@yahoo.in. wwwvisasolutionsgoa.in (EEZgr)

------------------------

e¡j{UH$ H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$J E‘.gr.Eg.B©. grgrEZE, grgrEZnr Aä¶mgH«$‘ ‘m¶H«$mogm°âQ>, grAm¶EggrAmo narjm H|$Ð, Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>Jmd Am{U nUOr 9960166606 -----------------------¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ XÿañW {ej‹U, E‘~rE, E‘grE, E‘EgS>ãë¶y, ~rgrE, ~r~rE, ~r. H$m°‘, E‘ E (gd©

-----------------------AmR>dr, Zddr, Xhmdr, AH$amdr, ~mamdr (Jmodm ~moS>©) ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m {Z¶{‘V {eH$dUr, d¡¶{º$H$ {eH$dUr qH$dm Kar ¶oD$Z {eH$dUr. gH$mir, Xþnmar qH$dm g§Ü¶mH$mir Vw‘À¶m gmo¶rÀ¶m doir CnbãY. g§nH©$ 8390976084 (S>rE) ------------------------

Amamo½¶ gw{dYm gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m, gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da Cn¶wº$ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. Jmoì¶mV ¶m Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>r àMmaH$ hdoV. g§nH©$ 9867249859, 902060720. -----------------------h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com

Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. -----------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. w peopletable.com g§nH©$ 9049350366 (~rEg) ------------------------

{ddmh{df¶H$ h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com

Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. -----------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. w peopletable.com g§nH©$ 9049350366 (~rEg)

‘mb‘Îmm CnbãY g‘wÐ{H$Zmµè¶mbJV, gw§Xa OmJoVrb {dH«$sgmR>r XþH$mZ CnbãY - qgJb hmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38 bmI én¶o. g§nH©$ 9921411469, 9921687920 (EEZgr) -----------------------Zmdobr ¶oWrb ñH$moS>m emoê$‘ Odi añ˶mbJV 25 Mm¡ag‘rQ>aMo XþH$mZ ^mS>çmZo CnbãY. 9763390085. (grEgQ>r) -----------------------S>~b hmB©Q>Mo XþH$mZ ^mS>çmZo CnbãY. ãboqgJ H$m°åßbo³g, S>m°{‘ZmoO {nÂPm, ‘S>Jmd. g§nH©$ 8007711785. -----------------------‘S>JmdmV 85 Mm¡ag‘rQ>aMr VrZ XþH$mZo ^mS>çmZo CnbãY. Vi‘Oë¶mda, añ˶mbJVÀ¶m OmJoV. emo ê$‘, H§$nݶm, ~±H$o gmR>r Cn¶¶wº$. g§nH©$ 9823880813

OmJm hdr Jmodm doëhm qH$dm AmJer n[agamV 300 Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAa Q>m¶Q>b Agbobm ßbm°Q> hdm Amho. g§nH©$ 9158207608, 9921580104 -----------------------{Zdmgr àH$ën, ì¶mdgm{¶H$ AmñWmnZo, eoVr Am{U Am¡Úmo{JH$ AmñWmnZm§gmR>r Jmoì¶mV H$moU˶mhr AmH$mamMr OmJm hdr Amho. g§nH©$ 8308196113 ìhr. S>ãë¶y ’«°$g>a [a¶b BñQ>oQ>. www.vwfraser.com (~rHo$Eg) ------------------------

nm{hOoV Mmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>a

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012 nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg200, grnr¶y-200 én¶m§Zr KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. (Am¶EZS>r). -----------------------‘{h§Ðm nrH$-An, {S>Pob H$ma, ~moboamo, ³dmbrg, Vdoam, {‘ZrQ´>H$, bob±S> Q>rßna JmS>çm nm{hOoV. Amnë¶m Zmdo JmS>rMo Ama.gr. ~wH$ Agboë¶m§Zr ^oQ>m g§nH©$ 8551085888 -----------------------Iam~ Pmbobo ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr VgoM Egr, ñHy$Q>a, BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZaoQ>a {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 8805495115. -----------------------Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 9764717918. ------------------------

ZmoH$ar {df¶H$ KmoJi - ‘S>Jmd ¶oWo 15 dfmªnmgyZ à{gÕ Agboë¶m H§$nZrV Am°{’$g H$m‘mgmR>r 18 Vo 28 d¶moJQ>mVrb ‘wbo nm{hOoV. ‘{hZm nJma 6500 Vo 12000. g§nH©$ … 8975732134, 8378012544. {bMrg ñnm Am{U gbyZgmR>r bo{S>O ã¶wQ>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa nm{hOo. g§nH©$ … 7507832024 -----------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm ’$moZ KoʶmgmR>r d Amnë¶m CËnmXZm§Mr ‘m{hVr bmoH$m§Zm XoʶmgmR>r nmÌ C‘oXdmam§Mr Amdí¶H$Vm Amho. B§J«Or Am{U qhXrda à^wËd Agmdo. g§JUH$ Am{U B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. C‘oXdma {H$‘mZ 12 dr CÎmrU© Agmdm. H$m‘mMr doi gH$mir 10 Vo gm¶§H$mir 7. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV 8421928485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌm§À¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo AmUmdrV. ----------------------Jmo‘§VH$s¶, H$m°pÝQ>Z|Q>b Hy$H$, XoI^mb n¶©dojH$, Bbop³Q´>eZ, Egr ‘oH°${ZH$, nXdrYa à{ejUmWu, H$m¶m©b¶ à‘wI, ì¶dñWmnH$ VgoM H$bm XmbZ {dH«$s A{YH$mar Bìh|Q> H$mo Am°{S>©ZoQ>aMr Amdí¶H$Vm Amho. g§nH©$ nUOr‘ BZ, ‘im, ’$m|VmBÝhmg, nUOr, 9823068136, 2228136. panjiminn@bsnl.in

-----------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$. -----------------------nmQ>© Q>mB©‘, ’w$b Q>mB©‘ ‘wbo Am{U ‘wbr nm{hOoV. AZw^d d nmÌVoMr Amdí¶H$Vm Zmhr. g§nH©$ - Mm§Xÿ ’$m‘©gr, ‘mH}$Q>, nUOr, 9420818776. -----------------------H$i§JwQ> ~rM ¶oWrb hm°Q>obgmR>r doQ>a, B§{S>¶Z Hw$H$ d [agoßeZ{ZñQ> nm{hOoV. g§nH©$ … 9822334749, 9822168680. ---------------------dmJmVya ¶oWo df©^a gwê$ AgUmè¶m aoñQ>m°a§Q>gmR>r AZw^dr doQ>a, {S>edm°ea, H°$ßQ>Z VmËH$mi nm{hOoV. AmH$f©H$ nJma, OodU d amhʶmMr ì¶dñWm. g§nH©$ … 9850555540. ----------------------H$mobdm ¶oWo gm’$g’$mB© H$aʶmgmR>r ~mB© nm{hOo. Mm§Jbm nJma. g§nH©$ … 8805515681. ----------------------AZw^dr Hw$H$ nm{hOo. åhmngm ¶oWrb Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f©H$ nJma. g§nH©$ … 9850754315, 6450149. -----------------------

gmoZr, noZmgmoZrH$, g°‘gmoZmB©Q> H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh (nwéf) ‘S>Jmd Am{U nUOr emoê$‘gmR>r nm{hOo. ‘wbmIVrgmR>r gmoZr emoê$‘, J«og MM©, ‘S>Jmd ¶oWo à˶j ^oQ>mdo. g§nH©$ … 9822121228. -----------------------JmodZ Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ nm{hOo. AmH$f©H$ nJma, amhUo d OodUmMr gmo¶. g§nH©$ … 9822158550. ----------------------H§$nZr‘ܶo hoëna, n°qH$J‘ܶo H$m‘ H$aʶmgmR>r 18 Vo 29 df} d¶moJQ>mVrb ‘wbr- ‘wbJo nm{hOoV. {ejU 8 Vo 15 dr Agmdo. ‘{hZm nJma 7500 Vo 9500. amhʶmMr Am{U OodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. 8554053158, 7350875297. -------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$.

XrS> {XdgmÀ¶m {dgO©ZmZ§Va Idæ¶m§gmR>r nUOr ‘mgir ‘mH}$Q>‘ܶo Ambobo ‘mgo.

(H¡$bmg ZmB©H$)

^OZmVhr ‘{hbm AJ«g o a … bmo~mo {edmobr, {X. 20 (dmVm©ha) … nma§n[aH$ ^OZ H$boVhr nwéfm§~amo~a ‘{hbm nwT>o ¶oV AmhoV, AZoH$ ‘{hbm§Zr ^OZr ñnYmªV ¶mnydu {d{dY nwañH$ma àmá Ho$bo Amho. hr Amnë¶m gdmªgmR>r A{^Z§XZmMr Jmoï> Agë¶mMo à{VnmXZ Am‘Xma ‘m¶H$b bmo~mo ¶m§Zr Ho$bo. hUOyU ¶oWrb lr O¶ hZw‘mZ ‘{hbm ‘§S>imV’}$ Am¶mo{OV H$oboë¶m

gmohù¶màg§Jr à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo Vo ~mobV hmoVo. ¶màg§Jr ì¶mgnrR>mda XodñWmZMo Aܶj Cëhmg {eamoS>H$a, ‘hmXod ZmB©H$, gËH$ma‘yVu ào‘ZmW nmiUr, Xo‘y [adUH$a AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. Cëhmg {eamoS>H$a åhUmbo H$s, ‘{hbm§Zr Myb Am{U ‘yb EdT>çmn-

waVoM ‘¶m©{XV Z amhVm nwT>o ¶oD$Z {d{dY ñnYmªV ^mJ KoVbm nm{hOo. gaH$maÀ¶m {d{dY ¶moOZm§Mm bm^ ¿¶mdm, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. ¶mdoir ‘hmXod ZmB©H$, gËH$ma‘yVu ào‘ZmW nmiUr d Xo‘y {XdH$a ¶m§Mr ^mfUo Pmbr. ¶mdoir Am‘Xma bmo~mo ¶m§À¶m hñVo ^OZr dJm©Mo {ejH$ ào‘ZmW

~wYdmanoR> JUoemoËgdmV ^aJƒ H$m¶©H$« ‘m§Mo Am¶moOZ ’$m|S>m, {X. 20 (n«{V{ZYr) … ~wYdmanoR> ‘mH}$Q> -’$m|S>m ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’}$ {X. 29 gßQ>|~an¶ªV {d{dY Ym{‘©H$ d gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. {X. 21 amoOr gm¶§H$mir 5 dm. àmMr OR>ma ¶m§Mo H$sV©Z hmoB©b. 7 dm. gwIboë¶m PmS>m§H$ Ord ¶oVmobmo ZmQ>H$. {X. 22 amoOr gm¶§. 4 dm. A{Ib Jmoodm

nmVirda Kw‘Q> AmaVr ñnYm©. {X. 23 amoOr gm¶§. 7 dm. Xþî‘mZmH$ nmgyZ {Za{‘ZmH$m {V¶mÌ gmXa hmoB©b. {X. 24 amoOr gm¶§. 5 dm. {gÕ ZmQ>ç g§ñWoV’}$ bmoH$H$bm gmXa hmoBb © . 7 dm. Anma ‘{h‘m gmB©Mm ZmQ>H$ hmoUma Amho. {X. 25 amoOr gm¶§. 7 dm. gw^mf {hbJo {Z{‘©V H$bmd¡^d Z¥Ë¶. {X. 26 amoOr gm¶§.5 dm. JmoqdXamO ‘{hbm ^OZr g§K ~moarV’} ^OZmMm H$mµ¶©H«$‘ hmoB©b.

7 dm. gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘. {X. 27 amoOr gm¶§. 4 dm. doe^yfm ñnYm© d {gZoZ¥Ë¶ ñnYm©. {X. 28 amoOr gm¶§. 7 dm. JwUd§V {dÚm϶mªMm Jm¡ad, gËH$ma gmoohim, ~jrg {dVaU g^ma§^ hmoB©b. amÌr 8 dm. H$bmd¡^dV’}$ gm°ar ‘°S>‘ H$moH$Ur ZmQ>çà¶moJ gmXa H$aʶmV ¶oB©b. Xþnmar 3 dm. ’$im§Mr nmdUr hmooB©b. gm¶§. 5 dm. qXS>r {‘adUwH$sZo ltÀ¶m ‘yVuMo {dgO©Z H$aʶmV ¶oB©b.

nmiUr ¶m§Mm emb, lr’$i d ^oQ>dñVy XoD$Z gËH$ma H$aʶmV Ambm. àma§^r ñ’y$Vu {eamoS>H$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. Va eHw§$Vbm {g‘onéw fH$a, H$ënZm {XdH$a, nydm© [XdH$a ¶m§Zr ‘mݶdam§Zm nwînJwÀN> àXmZ Ho$bo. gyÌg§MmbZ ñ’y$Vu {eamoS>H$a ¶m§Zr Ho$bo Va g§OZm {XZH$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

Jmodm hr H$bmH$mam§Mr ImU … Oëdr gmIir, {X. 20 (à{V{ZYr) Jmo‘§V^y‘r hr H$bmd§Vm§Mr ImU AgyZ ¶oWo AZoH$ à{V^membr H$bmd§V AmhoV. AZoH$m§Zr ¶m ‘mVrV OÝ‘ KoD$Z XoemMo Zmd CÁdb Ho$bo Amho, Ago à{VnmXZ gwà{gÕ ‘amR>r {MÌnQ> gmB©ZmW Oëdr ¶m§Zr Ho$bo. ¶oWrb {gÕH$bm S>mÝg AH$mX‘rbm ¶§Xm 10 df} nyU© Pmë¶mZo XeH$nyVu gmohù`màrË`W© AH$mX‘rV’}$ Z¥Ë¶ H$m¶©emioMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo. ¶m H$m¶µ©emioÀ¶m CX²KmQ>Z gmohù¶mdoir Vo ~mobV hmoVo.

JUoemoËgdmV I~aXmar KoʶmMo AmdmhZ

nd©ar JUoemoËgdmV {d{dY H$m`©H$« _

noS>Uo, {X. 20 (à{V{ZYr) … JUoemoËgd ‘moR>çm CËgmhmV d AmZ§XXm¶r gmOam hmoʶmgmR>r Vmbw³¶mVrb lr JUoemoËgd ‘§S>im§Zr I~aXmar ¿¶mdr, Ago AmdmhZ noS>Uo nmo{bg ñWmZH$mMo {ZarjH$ Vwfma bmoQ>brH$a ¶m§Zr Ho$bo. noS>Uo Vmbw³¶mVrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imÀ¶m Aܶjm§À¶m ~¡R>H$sV ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm Vo ~mobV hmoVo. ¶m ~¡R>H$sbm gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>i noS>UoMo Aܶj {dœZmW {VamoS>H$a, bmoH$‘mݶ gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMo Aܶj gXmZ§X gmdi XogmB©, nmg} gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>i Aܶj g§O¶ H$i§JwQ>H$a AmXr.

nd©ar, {X. 20 (à{V{ZYr) … `oWrb lr nd©ar JUoe gmd©O{ZH$ JUoemoËgd _§S>imV\}$ JUoemoËgdmV ^aJÀM H$m`©H«$_m§Mo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. e{Zdma {X.22 amoOr XodmZ§X ^mogbo `m§Mm ^ŠVr Jm`Zm§Mm H$m`©H$«_. gmo_dma {X. 24 amoOr g§Ü`mH$mir 3 dm. ~mX}e VmbwH$m _`m©{XV Jm¡iU Jm`Z ñnYm©, amÌr 8 dm. lr OmoJ {H«$EeZ nUOr {Z{_©V 2 A§H$s H$moH$Ur {dZmoXr ZmQ>H$ " I§`Mo H$S>oZ H$m` Zm ' hmoB©b. _§Jidma {X.25 amoOr g§Ü`m. 3 dmOVm doe^yfm ñnYm© n{hbm JQ>3 Vo 8 df}, Xþgam JQ> - 9 Vo 15 df}.

VgoM nd©ar _`m©{XV {MÌH$bm ñnYm© n{hbm JQ> - 3 Vo 8 df}, Xþgam> JQ> 9 Vo 15 df} nd©ar _`m©{XV am§Jmoir ñnYm©. amÌr 8 dm. nd©ar lr JUoe gmd©O{ZH$ JUoemoËgd _§S>i {Z{_©V ^mdJrV d ^pŠVg§JrVm§Mm "g§JrV {gVmam' H$m`©H$«_. ~wYdma {X. 26 amoOr gH$mir 8.30 dmOVm S>m°. Am{XË` ~d} `m§Mm _mo\$V Am`wd©o{XH$ MoH$An H±$Kn , g§Ü`mH$mir 3 dm. A{Ib Jmodm \w$JS>r ñnYm© d amÌr 8 dm. _w§~B©Mo à»`mV ZmQ>çH$bmH$ma d Jm`H$ àëhmX hS>\$S>H$a d gmWr H$bmH$mam§Mm "g§§JrV Ymam' H$m`©H«$_.

Jwédma {X. 27 amoOr gH$mir 9 dm. JUhdZ , g§Ü`m. 3 dm. nd©arVrb {_ZrñQ>ar Am°\$ `wW Am`mo{OV ^OZ _hmoËgd .ewH «dma {X.28 amoOr gH$mir 9 dm. gË`Zmam`U _hmnyOm , Xwnmar AmaVr d VX²Z§Va _hmàgmX , g§Ü`mH$mir 4 dm. ^OZ, amÌr 8 dm. H$bm AH$mX_r Jmodm, a§J_oi gmXa H$aUma _amR>r ZmQ>H$ 'KoVbo qeJmda. hmoB©b. e{Zdma {X.29 amoOr g§Ü`m. 3 dm. _mÝ`dam§À`m hñVo gmoS>V {ZH$mb d _mÝ`dam§Mm gËH$ma, 5 dm. ~±S> d lr amîQ´>moir à^y n§Mm`VZ _{hbm nWH$ ,H$m_wbu `m§À`m qXS>r hmoB©b.

gmIirV g§JUH$ n«{ejU dJm©Mo CX²KmQ>Z gmIir, {X. 20 (à{V{ZYr) … gogm Jmodm H§$nZrV ñWm{ZH$m§Zm amoOJmamÀ¶m g§Yr Iyn H$‘r à‘mUmV CnbãY hmoV AgyZ H§$nZrZo Amnë¶m {Z¶‘mV WmoS>r {e{WbVm AmUyZ A{YH$m{YH$ ñWm{ZH$ ~oamoOJma Agboë¶m ¶wdH$m§Zm ZmoH$è¶m {Xë¶mg H§$nZrÀ¶m ~m~VrV ZmJ[aH$m§‘ܶo {dídmg {Z‘m©U hmoBb © , Ago CX²Jma gmIirMo Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V ¶m§Zr ¶oWo H$mT>bo. doXmÝV ’$mD§$S>oeZV’}$ gmIir ZJanm{bH$oÀ¶m ghH$m¶m©Zo g§JUH$ à{ejU dJm©Mo Am¶moOZ gmIir nm{bH$m g^mJ¥hmV H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶m à{ejU dJm©À¶m CX²KmQ>Z gmohù¶mdoir à‘wI nmhþUo åhUyZ ¶m Zm˶mZo Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir gmI‹irMo ZJamܶj [a¶mO ImZ, CnZJamܶj ~«÷mZ§X XogmB©, ZJagodH$ gw{ZVm doaHo $a, nyOm S>m§Jr, AmaVr ZmB©H$, {Xbrn XogmB©, AmZ§X ZmB©H$, gogm Jmodm H§$nZrMo A{YH$mar Zrboe Pmoao, {bZm doaoH$a, lr. {XZoe d {e{jH$m a§OZm ‘irH$ ¶m§Mr CnpñWVr hmoVr. S>m.° åhUmbo H$s, gogm Jmodm H§$nZr ImUJ«ñV ^mJmVrb Jmdm§V AZoH$ CnH«$‘ am~drV AgVo. ¶m~Ôb

g§JUH$ à{ejU dJm©Mo g‘B© àÁdbZmZo CX²KmQ>Z H$aVmZm Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V. gmo~V ZJamܶj [a¶mO ImZ, gw{ZVm doaoH$a, AmZ§X ZmB©H$, ~«÷mZ§X XogmB© d ‘mݶda. (¶e A‘¥V)

Am‘Xma S>m°. gmd§V ¶m§Zr H§$nZrMr àe§gm Ho$br. ZJamܶj ImZ ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, gogm Jmodm H§$nZrV’}$ gmIirV AZoH$ CnH«$‘ am~{dʶmV ¶oVmV. g§JUH$ à{ejU dJm©‘wio gmIir nm{bHo$À¶m H$m¶©joÌmVrb ¶wdm-¶wdVtgmR>r bm^ hmoB©b. ¶mdoir AmZ§X ZmB©H$, ~«÷mZ§X XogmB©

B˶mXtMr ^mfUo Pmbr. doXm§V J«wnV’}$ ~mobVmZm {XZoe XmdUo ¶m§Zr g§JUH$ à{ejUm~Ôb gImob ‘m{hVr {Xbr. gXa H$mog©Mm H$mbmdYr ghm ‘{hݶm§Mm AgyZ ¶m H$mog©‘YyZ A˶mYw{ZH$ g§JUH$s` kmZ XoʶmV ¶oB©b. ˶mMà‘mUo ¶m H$mog©‘YyZ EH$m ‘{hݶmMm B§p½be pñnH$s¨J H$mog© hr KoʶmV ¶oUma Amho.

àma§^r Am‘Xma S>m°. gmd§V ¶m§À¶m hñVo ’$sV H$mnyZ d g‘B© àÁd{cV H$ê$Z g§JUH$ à{ejU dJm©Mo CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. ‘mOr ZJamܶj VWm {dÚ‘mZ ZJago{dH$m gw{ZVm doaoH$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. gyÌg§MmbZ gm¡. doaoH$a ¶m§Zr Ho$bo Va nyOm S>m§Jr ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.


21goa7_Layout 1 20-09-2012 21:19 Page 1

7

Jmodm

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

gmIirVrb àH$ënm§Mo H$m‘ aIS>bo {S>Mmobr, {X. 20 (à{V{ZYr) … {S>Mmobr Vmbw³¶mVrb gmIir ‘VXmag§KmVrb gmIir ho EHo$H$mir Agbobm Jmd. AmVm ZdrZ eha åhUyZ CX¶mg ¶oV Amho. ¶m {R>H$mUr gd© àH$maMo ehambm nyaH$ AgUmao n«H ën gmH$maʶmV Ambo Agbo Var ~aoM àH$ën aIS>bobo AmhoV. gaH$mar nmVirdarb àemgH$s¶ {Z¶moOZmMm A^md, emgH$s¶ A{YH$mè¶m§Mr H$‘VaVm d EHy$UM {dH$mg àH$ënm§~m~V Agbobr CXm{gZVm ¶m‘wio gܶm gmIirV gd© H$mhr Amho. nU H$mhrhr Zmhr. Aer AdñWm Amho. ¶m gd© àH$ënm§Mr 100 Q¸o$ nyV©Vm H$aʶmgmR>r ^mOnm gaH$aZo Jm§^r¶m©Zo XIb KoUo Amdí¶H$ Amho. ho gd© n«H$ën nyU©Ëdmg ZoVmZm gmIirdm{g¶m§Zm ¶m àH$ënmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ gd© àH$maÀ¶m gw{dYm nwadUo d gmIir ehamMm bm¡{H$H$ dmT>Uo ghO e³¶ Amho. Jmoì¶mVrb H$bm AH$mX‘r gHw§$bmnojmhr gag R>amdo Aem n«H$mao AmYw{ZH$ gw{dYm Agbobo adtÐ ^dZmMo H$m‘ Joë¶m Mma Vo nmM dfm©nmgyZ gmIirV gwê$ Amho. na§Vw ¶mMm nmR>nwamdm Z Pmë¶mZo AOyZhr ¶mMo ~m§YH$m‘ aIS>bo Amho. ho adtÐ ^dZ H$Yr gwê$ hmoB©b, ¶mMr àVrjm ZmJ[aH$m§Zm Amho. Jmodm amÁ¶ nm¶m^yV gw{dYm ‘hm‘§imV’o$© ¶m adtÐ ^dZmMo H$m‘ gwê$ Pmbo. na§Vw AmO 5 dfmªMm H$mbmdYr CbQy>Zhr ¶mMr nyV©Vm Pmbobr Zmhr. gw‘mao 20 H$moQr én¶m§Mm hm àH$ën AmVm A{YH$ IMuH$ ~Zbm Amho. Jmoì¶mV H$bm d gm§ñH¥${VH$ ImËmMo ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§Zr Am‘Xma S>m.° à‘moX gmd§V ¶m§À¶m CnpñWVrV ZwH$VrM ¶m n«H$ënmbm ^oQ> XoD$Z hm àH$ën ¶o˶m {S>g|~an¶ªV nyU© H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo AmídmgZ {Xbo Amho. ‘mÌ à˶jmV H$m‘mMr JVr nmhVm df©^amV Var hm àH$ën nyU© hmoUo H$R>rU Agë¶mMo {MÌ {XgV Amho. gmIirV gwg‚m Aem ZdrZ BpñnVimMr B‘maV C^maʶmV Ambr Amho. na§Vw ^mOnm gaH$mZo ho BpñnVi gwê$ H$aʶm~m~V AOyZhr Hw$R>bmM {ZU©¶ KoVbobm Zmhr. ¶m ^mJmVyZ ê$½Um§Zm d¡ÚH$s¶ godobm ‘wH$mdo bmJV Amho. gܶm Oo BpñnVi Amho VoWo AZoH$ J¡agmo¶r AgyZ é½Um§Mr g§»¶m ‘moR>r Agë¶mZo é½Um§Mr J¡agmo¶ hmoV Amho. eha {dH$mg àH$ën aIS>Vmo¶ gw‘mao 14 bmI én¶o IM©yZ gmIirMm Moham-‘moham ~XbyZ Q>mH$Umam hm eha {dH$mgmMm àH$ën g§‘V Pmbm AgyZ ¶mMo H$m‘hr gwê$ Pmbo Amho. na§Vw, {Z¶moOZmMm A^md, O‘rZ {‘i{dʶm~m~V ¶oUmè¶m AS>MUr d EHy$UM àemgZmH$Sy>Z

{S>Mmobr VmbwH$m {deof

10 ‘{hݶm§V énS>o nmbQ>ob … gmd§V gmIir ehambm Zdo én XoʶmgmR>r Am‘Xma ¶m Zm˶mZo ‘mPo à¶ËZ gwé AmhoV. {d{dY àH$ën bdH$aM nyU© hmoVrb. gaH$maZo 10 ‘{hݶm§V gmIirÀ¶m d¡^dmV ^a nS>ë¶mMo {MÌ gdmªZm nmhm¶bm {‘iob. -S>m.° à‘moX gmd§V, Am‘Xma hmoUmar {Xa§JmB© ¶m‘wio hm àH$ën {Yå¶m JVrZo gwê$ Agë¶mMr à{V{H«$¶m ZmJ[aH$ 춺$ H$aV AmhoV. ‘b{Z…ñgmaU àH$ënmMo H$m‘hr gmIirV gwê$ Amho. ‘mÌ Vohr ~è¶mM à‘mUmV aIS>ë¶mZo ~mOmanoR>oV ~amM ghZ H$amdm bmJbm Amho. AmVm nmB©nbmB©ZMo H$m‘ Mm¡H$mV gwê$ H$aʶmV Ambo AgyZ hm°Q>{‘³g añVo H$ê$Z d nmB©nbmB©Z OmoS>UrMo H$m‘ nyU© H$aʶmMr JaO Amho. hm àH$ën nyU©Îdmg Amë¶mg ehambm S>mgm§nmgyZ amoIUo e³¶ hmoUma Amho. gwS>mV’o© gmIirV ^ì¶ nm{Hª$J àH$ën gmH$maʶmV Ambm Amho. na§Vw, gd©Ì gmonmo nÕV AgyZ Jmio ~m§YʶmV Z Amë¶mZo ¶oWrb nm{Hª$J‘ܶo ì¶mnmar dJ© ~gUo e³¶ hmoV Zmhr. ˶m‘wio ¶m ‘mH}$Q>‘Yrb aMZoMr XþéñVr H$ê$Z ZdrZ nÕVrZo Jmù¶m§Mr gmo¶ H$am¶bm hdr, Vgo Pmbo Va ì¶mnmar dJm©bm ¶mMm ’$m¶Xm hmoUo e³¶ hmoUma Agë¶mMo ZJagodH$ {dO¶ Hw$‘ma doaoH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. gmgï>rVrb ñdr‘tJ nwbmbm nyU© doi H$moM Zgë¶mZo J¡agmo¶ hmoV Amho. gܶm Vmo H$m¶m©ÝdrV Pmbm Agbm Var nyU©doi à{ejH$ H$moMMr Amdí¶H$Vm Amho. ~mOybmM ImU Agë¶mZo àXÿfUmMm ’$Q>H$mhr ¶m ñdr‘tJ nwbmg ~gV Amho. ¶m~m~V Cnm¶¶moOZm H$aʶmMr JaO {edmOr ZmB©H$ ¶m§Zr 춺$ Ho$br. gmIir H$X§~ ~gñWmZH$mMrhr XþadñWm Pmbr Amho. Zì¶m ~gñWmZH$mMm AmamIS>m V¶ma Amho. na§Vw Vmo VmËH$mi ‘mJu bmdʶmMr ‘mJUr {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶ bú‘rH$m§V na~ ¶m§Zr Ho$br Amho. hadio ¶oWrb à{gÕ Y~Y~m ImU àXyfUmÀ¶m {di»¶mV gmnS>bm Amho. ˶m‘wio ¶oWo ¶oUmao n¶©Q>H$m§Zr ZmamOr 춺$ Ho$br Amho. Jmodm n¶©Q>Z ‘hm‘§S>imZo ¶m {R>H$mUr 80 bmI én¶o IMy©Z gm¢X¶uH$aU àH$ënmbm MmbZm {Xbr Agbr Var ˶mMo H$m‘ AnyU© AdñWoV R>odʶmV Ambo Amho. gmIir ehambm Zdo én XoʶmgmR>r Am‘Xma ¶m Zm˶mZo ‘mPo à¶ËZ gwé AmhoV. gaH$mar A{YH$mar

adtÐ^dZ àH$ën Mma dfmªnmgyZ aIS>Vmo¶ Jmoì¶mVrb H$bm AH$mX‘r gHw§$bmnojmhr gag R>amdo Aem n«H$mao AmYw{ZH$ gw{dYm Agbobo adtÐ ^dZmMo H$m‘ Joë¶m Mma Vo nmM dfm©nmgyZ gmIirV gwê$ Amho. na§Vw ¶mMm nmR>nwamdm Z Pmë¶mZo AOyZhr ¶mMo ~m§YH$m‘ aIS>bo Amho. ho adtÐ ^dZ H$Yr gwê$ hmoB©b, ¶mMr àVrjm ZmJ[aH$m§Zm Amho.

ZdrZ BpñnVi AOyZhr [aH$m‘oM gmIirV gwg‚m Aem ZdrZ BpñnVimMr B‘maV C^maʶmV Ambr Amho. na§Vw ^mOnm gaH$mZo ho BpñnVi gwê$ H$aʶm~m~V AOyZhr Hw$R>bmM {ZU©¶ KoVbobm Zmhr. ¶m ^mJmVyZ ê$½Um§Zm d¡ÚH$s¶ godobm ‘wH$mdo bmJV Amho. gܶm Oo BpñnVi Amho VoWo AZoH$ J¡agmo¶r AgyZ é½Um§Mr g§»¶m ‘moR>r Agë¶mZo é½Um§Mr J¡agmo¶ hmoV Amho.

ImUàXÿfUmÀ¶m {di»¶mV d bmoH$à{V{ZYr d ZmJ[aH$m§Zm {dídmVmV KoD$Z adtÐ ^dZgmaIm àH$ën, nm{Hª$J àH$ën, ñdr‘tJ nyb, H«$sS>m ‘¡XmZ, añ˶mMo H$m‘ d BVa àH$ën VmVS>rZo nyU© H$ê$Z ˶m ehambm Zdm gmO XoʶmgmR>r à¶ËZ gwê$ AmhoV. gaH$maZo 10 ‘{hݶm§V

gmIirÀ¶m d¡^dmV ^a nS>ë¶mMo {MÌ gdmªZm nmhm¶bm {‘iob, Ago Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V åhUmbo. gmIirMr {dH$mg àH$ënmMo eha åhUyZ »¶mVr ìhmdr ¶mgmR>r ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr àVmnqgh amUo, Am‘Xma {díd{OV amUo ¶m§À¶m

ghH$m¶m©Zo AZoH$ àH$ën g§‘V H$ê$Z KoʶmV Ambo. AmO gd© àH$ënm§Mr nyV©Vm hmoʶmÀ¶m ‘mJm©da Amho. àemgZmVrb A{Z¶{‘VnUm, nyU©doi A{YH$mè¶m§Mm A^md d nmR>nwamdm H$aʶmg Ambobr {Xa§JmB© ¶m‘wio gmIirV gd© nm¶m^yV àH$ënm§H$S>o

AZmñWm Amho. Zì¶m gaH$maZo d Am‘Xma d nm{bH$m ‘§S>imZo EH${ÌVnUo ¶mMm {dMma H$ê$Z ho àH$ën ‘mJu bmdbo Va gmIir EH$ AmYw{ZH$ eha åhUyZ AmoiIbo OmB©b, Ago ‘V ‘mOr ZJamܶj {dO¶Hw$‘ma doaoH$a ¶m§Zr 춺$ Ho$bo.

hadio ¶oWrb à{gÕ Y~Y~m ImU àXyfUmÀ¶m {di»¶mV gmnS>bm Amho. ˶m‘wio ¶oWo ¶oUmè¶m n¶©Q>H$m§Zr ZmamOr 춺$ Ho$br Amho. Jmodm n¶©Q>Z ‘hm‘§S>imZo ¶m {R>H$mUr 80 bmI én¶o IMy©Z gm¢X¶uH$aU àH$ënmbm MmbZm {Xbr Agbr Var ˶mMo H$m‘ AnyU© AdñWoV R>odʶmV Ambo Amho.

VwS>b ¶oWo ’$º$ A{S>M {Xdgm§MrM MVwWu {S>Mmobr JUoemoËgd ‘§S>imV’}$ Xo{dXmg JmdH$a ImoVrJmd, {X. 20 - MVwWu åhQ>br H$s XrS> {Xdg AݶWm nmM, gmV ZD$ qH$dm AH$am {Xdg JUnVr nyOog bmdVmV Am{U Hw$R>ë¶mhr JmdmV Oa ’$º$ AS>rM {Xdg JUnVr nyOZ Amho, Ago gm§{JVbo Va Hw$Umbmhr nQ>Uma Zmhr, nU H$mUH$moU Vmbw³¶mVrb JmdS>m|Jar n§Mm¶VrV VwS>b ¶m {R>H$mUmVrb XogmB©dmS>çmda ’$º$ AS>rM {Xdg JUnVrMr nyOm H$aVmV. {H$VrVar dfm©nydu ¶m VwS>b JmdmV AZoH$ g§H$Q>o ¶oV Am{U JmdmVrb OZVoda ZmZmVèhoMo n[aUm‘ hmoV. ˶mdoir ‘mUgmMm OmXÿ -Q>moʶmda ^anya {dídmg hmoVm Am{U IynM g§H$Q>o ¶oD$ bmJë¶mZ§Va JmdmVrb bmoH$m§Zr

V§Ì-‘§ÌmÛmao ˶m g§H$Q>mda ‘mV H$aUmè¶m bmoH$m§Zm ~mobmdbo Am{U ˶m{df¶r ‘m{hVr KoVbr. Voìhm ˶m ‘m§{ÌH$mZo JmdmV ^yV Agë¶mMo gm§{JVbo. ¶mgmR>r XrS> {XdgmMm JUnVr EH$ {Xdg OmñV {Xdg nyOZmg R>odʶmV Ambm. EH$ {Xdg MadU ZmdmMm Z¡doÚ H$ê$Z JmdÀ¶m doerda Agboë¶m ZXrOdi ZoD$Z à˶oH$ nwéf ‘§S>irH$Sy>Z ˶m ^yVm§Zm JmdmV Ìmg H$ê$ Z¶o åhUyZ ˶m§Zm gwnXw © H$aʶmg gm§{JVbo. ho H$m‘ H$aVmZm H$mhr {dYrdV [aVrà‘mUo H$aʶmg gm§{JVbo. JmdmVrb bmoH$m§Zrhr gm§{JVë¶mà‘mUo H$aʶmg gwédmV H$obr. ¶m‘wio JmdmVrb Ìmg H$‘r hmoD$ bmJbo. ˶m‘wio hr àWm Xadfu gwê$M R>odÊmV Ambr. AmOhr doJir na§namM

~Zbr Amho. JUoe MVwWu{df¶r hr g§nyU© Jmoì¶mV AS>rM {Xdg JUnVr nyOm H$aUmar hr EH$‘od na§nam H$mUH$moU Vmbw³¶mVrb ’$º$ VwS>bM JmdmV AgyZ ˶m na§naoZo gdmªZmM AmíM¶©MH$sV H$ê$Z gmoS>V AgyZ ˶m A{S>M {XdgmV ¶m na§naoMr OmUrd H$ê$Z H$ê$Z Koʶmg BVa JmdmVrb ~aoM bmoH$ ¶m JmdmV àm‘w»¶mZo ^oQ> XoVmV. Aer ‘m{hVr ˶m JmdmVrb d¥ÜX {ZiH§$Q> ’$iXogmB© ¶m§Zr {Xbr. AmXbr hr na§nam Am‘À¶mM JmdmVrb Mm§Jë¶m H$m¶m©gmR>r gwé Pmbr hmoVr åhUyZ AmOhr hr na§nam JmdmVrb gd©OU nmiVmV Am{U ¶mnyT>ohr nmiUma, Aer ‘m{hVr ¶wdH$ {XbamO ’$iXogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo.

AmOnmgyZ {d{dY H$m¶©H$« ‘

VwS>b JmdmVrd ASr>M {Xdgm§Mm JUnVr.

{eamoS>çmV 24 amoOr Kw‘Q> AmaVr ñnYm© dmñH$mo ¶oWo 26 amoOr {dOo˶m§Zm AmH$f©H$ amoI ~{jgo; n{hë¶m 12 nWH$m§ZmM àdoe {eamoS>m, {X. 20 (dmVm©ha) … {eamoS>m ¶oWrb Amo‘H$ma gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imZo amÁ¶ñVar¶ Kw‘Q> AmaVr ñnYm© {X. 24 gßQ>|~a amoOr Xþnmar 3 dm. ‘§S>imÀ¶m ‘§S>nmV Am¶mo{OV Ho$br Amho. ¶m ñnY}Vrb AmaVr nWH$mV H$‘rV H$‘r AmR> d OmñVrVOmñV 10 H$bmH$ma AgmdoV. {H$‘mZ VrZ Kw‘Q> dmÚo d dmXH$m§Mm g‘mdoe Agmdm. Kw‘Q>m§gh g‘oi, Pm§O AWdm H$mgmio hr nma§n[aH$ dmÚo dmnaVm ¶oVrb.

à˶oH$ ñnY©H$m§Zm gwIH$Vm© XþIhVm©.., ¶m AmaVrZoM gwédmV H$amdr bmJob. 20 {‘{ZQ>mÀ§ ¶m H$mbmdYrV BVa Ama˶m gmXa H$amì¶m bmJVrb. àW‘ àdo{eH$m ewëH$ 500 én¶o gmXa H$aUmè¶m ~mam nWH$m§ZmM ñnY}V àdoe {Xbm OmB©b. hm¡er, e¡j{UH$, gm§ñH¥${VH$ d BVa g§ñWm§Zm ¶m ñnY}V gh^mJr hmoVm ¶oB©b. gh^mJr nWH$m§Zm à˶oH$ nmMeo én¶m§Mo ‘mZYZ {Xbo OmB©b.

VrZ {dOo˶m§Zm CËH¥$ï> AmaVr nWH$mg AZwH«$‘o gmV hOma, nmM hOma, VrZ hOma d CÎmoOZmW© VrZ nWH$mg à˶oH$s 1 hOma nmMeo én¶m§Mr ~{jgo {Xbr OmVrb. VgoM CËH¥$ï> Kw‘Q>dmXH$, g‘oidmXH$, Pm§OdmXH$ d AmaVr Jm¶H$mg d¡¶º$sH$ amoI ~{jgo {Xbr OmVrb. ‘m{hVrgmR>r g§Xoe n¢JrQ>H$a (9822484948) qH$dm ZmJy H$dioH$a (9011046043) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.

{S>Mmobr, {X. 20 (à{V{ZYr) … {S>Mmobr gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’}$ ¶§Xm {d{dY H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo AmhoV. ¶m~m~VMr ‘m{hVr H$m¶©H«$‘ A{YH$mar {Xbrn YmaJiH$a, ~m~r ni, Aܶj ^JdmZ ha‘bH$a ¶m§Zr {Xbr. ewH«$dma, {X. 21 amoOr gH$mir Ym{‘©H$ {dYr, g§Ü¶m. 4 dm. ^OZ (A{^OrV Vobr), {X. 22 amoOr gm¶§H$mir amÁ¶ñVar¶ JdiU Jm¶Z ñnYm© (‘Zmoha {eamoS>H$a), a{ddmar gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imV’}$ ^OZ, {X. 24 amoOr Xþnmar 4 dm. amÁ¶ñVar¶ A^§J Jm¶Z ñnYm© (VwierXmg na~), amÌr 8 dm. bmS>br

bú‘r ZmQ>H$ hmoB©b. {X. 25 amoOr gm¶§H$mir 4 dm. {SMmobr VmbwH$m n¶m©daUr¶ doe^yfm ñnYm©, amÌr 8 dm. ‘amR>r ^mdJrV, ^º$sJrV H$m¶©H«$‘ eãXgwam§À¶m Pwë¶mda gmXaH$V} ñda{ZZmX H$moëhmnya, (àm¶moOH$ Am‘Xma Zaoe gmdi), {X. 26 amoOr S>mÝg Y‘mH$m àm¶moOH$ {dñ‘¶ à^yXogmB©, g§Ü¶m. ^º$sa§J ({gÕoe Am‘moUH$a), amÌr 9dm. Jmodm ‘obmoS>rO Am°H}$ñQ´>m, (AemoH$ CgnH$a), {X. 27 amoOr gH$mir ì¶mnmar g§KQ>ZoV’}$ g˶Zmam¶U ‘hmnyOm, g§Ü¶m. 4 dm. Á¶oð> ZmJ[aH$ godm H|$ÐmV’}$ ^OZ (àm¶moOH$ Am‘Xma amOoe nmQ>UoH$a), 5 dm. ‘hm‘m¶m ‘§S>imV’}$ ^OZ

(àem§V MUoH$a), g§Ü¶m. 5 dm. {edmOr ‘hmamO ‘¡XmZmda {S>Mmobr VmbwH$m ‘¶m©{XV ^mZwXmg à^wXogmB© ñ‘¥Vr MfH$ $’w$Q>~m°b ñnY}Mm A§{V‘ gm‘Zm. ({dñ‘¶ à^yXogmB©), g§Ü¶m. 6 dm. H$bm d g§ñH¥$Vr Im˶mV’}$ JUoe d§XZm (Pm§Q>ço ~«Xg©, ìhrZg Ho${‘H$ëg), amÌr 8 dm. Amo‘ {~Q>g² Am°H}$ñQ´>m (ì¶mnmar g§KQ>Zm d {ZVrZ Hw§$^maOwdoH$a), {X. 28 amoOr Xþnmar 3 dm. ^OZ g§Ü¶m em§VmXþJm© hm¶ñHy$b ~mb ^OZr ‘§S>imV’}$ gmXa hmoB©b. amÌr 11 dm. VwåhrM ‘mPo ~mOramd ZmQ>H$, {X. 29 amoOr 4 dm. bH$s S´>m° d g§Ü¶mH$mir ‘wVuMo {‘adUwH$sZo {dgO©Z hmoB©b.

‘§{XamV A§VamV...!

JUoe gOmdQ> ñnYm© dmñH$mo, {X. 20 (à{V{ZYr) … hoS>b°ÊS>-gS>m ¶oWrb ¶wdH$ g§K Q´>ñQ>V’}$ {X. 26 amoOr JUoe gOmdQ> ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. hr ñnYm© ‘waJmd nm{bHo$À¶m 1 Vo 6 à^mJ ‘¶m©{XV Amho. KamoKar nyOʶmV ¶oUmè¶m JUnVrgmR>r ¶m ñnY}Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. {X. 26 amoOr narjH$ ‘§S>ir gh^mJr ñnY©H$m§À¶m Kar ^oQ>r XoD$Z ñnY}Mo narjU H$aVrb. EImXm AmH$f©H$ XoImdm, lr ‘wVvg‘moa

Ho$irÀ¶m Jmä¶mnmgyZ qH$dm nmZo, ’w$bo ¶mgma»¶m Z¡g{J©H$ KQ>H$m§Mm dmna H$ê$Z Ho$boë¶m gOmdQ>rbm àmYmݶ {Xbo OmB©b. W‘m©H$mob gOmdQ>rMm ñnY}gmR>r {dMma Ho$bm OmUma Zmhr. ñnY}gmR>r amoI AmH$f©H$ ~{jgo {Xbr OmVrb. àdoe AO© gmXa H$aʶmMr ‘wXV {X. 24 gßQ>|~a Amho. ñnY}Mo AO© g§ñWoMo g{Md XÎmmam‘ YmaJiH$a (9850124317) ¶m§À¶mH$S>o CnbãY AmhoV.

gܶm JUnVr ~mßnm KamKam§V {damO‘mZ Pmbo AmhoV. à˶oH$OU ~mßnmÀ¶m godoV ‘¾ Amho. ~mßnm§gmR>r ^OZ, H$sV©Zhr gwê$ Amho. ¶mV {M‘wH$bohr ‘mJo ZmhrV. noS>Uo ¶oWo H$sV©Z H$aVmZm ~mbM‘y. (d¡îUdr {S>OrQ>b)


21goa8_Layout 1 20-09-2012 21:38 Page 1

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

8 AmoiIm nmhÿ H$moU? Am

B©À`m Hw$erV ~gyZ H°$_oè`mH$S>o EH$X‘ T>m±gy A§XmO ‘| nmhUmè`m `m gwnañQ>mabm AmoiIU§ ’$mag§ AdKS> Zmhr. Vmo AmOhr AemM ‘ñVrV dmdaVmo. Ë`mMm Moham AmOhr AgmM Jm|S>g Amho Am{U Ë`m Mohè`mda AgoM Q>nmoar N>mn ^md AgVmV. ^maV hm CîU H${Q>~§YmVbm Xoe Amho, Ë`m‘wio BWë`m àË`oH$mZo eŠ` VodT>m H$mi CKS§>M am{hb§ nm{hOo, hr Ë`mMr ^y{‘H$m bhmZnUmnmgyZ AmOn`ªV H$m`‘ Amho. Ë`mbm {gZo‘mV eQ>© Kmbmdo bmJVmV, nU g§Yr {‘iVmM Vmo Vo H$mTy>Z {^aH$mdVmo Am{U {niXma CKS>çm A§JmZo EH$Va eÌybm Var {^S>Vmo ZmhrVa Zm{`Ho$bm Var. BVH$s d¡{eîQ>ç gm§{JVë`mZ§Va Vw_hr Ë`mbm AmoiIb§ AgobM. amBQ>, hm Amho “EH$ ~ma Omo ‘¡Zo H${‘Q>‘|Q> H$a br, Vmo ‘¡ AnZo Amn H$s ^r Zhr gwZVm’ åhUyZ {WEQ>a‘Ü`o Q>miçm{eQ>çm§Mm nmD$g nmS>Umam X~§J gwnañQ>ma gb‘mZ ImZ.

Ádmim‘wIr amjg

`m

‘mUgmÀ`m Vm|S>mVyZ EH$X‘ Ádmim {ZKVm`V ho nmhÿZ MmQ> nS>m`bm hmoV§ Zm. Aer {Q´H$ AZoH$ hm°Q>obm§‘Ü`o, ‘Zmoa§OZmÀ`m H$m`©H«$‘m§‘Ü`o Ho$br OmVo. Vm|S>mV noQ´mobMr qH$dm pñn[aQ>Mr Myi ^ê$Z Vr OiË`m ‘embrda OmoamZo ’w§$H$br H$s Vm|S>mVyZ AmJ {ZKV Agboë`m amjgmgmaIm {XgVmo ‘mUyg. nU hr Vgbr {Q´H$ Zmhr. hr H°$_oè`mMr {Q´H$ Amho. nbrH$So> Hw$R>oVar O§JbmV dUdm bmJbm`. ’$moQ>moVbm ‘mUyg ’$º$ Aem OmJr C^m Amho H$s dUdm Ë`mÀ`m Vm|S>mVyZ {ZKmë`mgmaIm dmQ>Vmo`. Amho Zm J§‘V.

{df‘VoMr gr‘m M

Q>H$Z nm{hb§ Va `m ’$moQ>moMm AW© H$iUma Zmhr. hm Amho ~«m{Pb‘Ybm ’$mdobmg ZmdmMm ^mJ. `m ’$moQ>moÀ`m ‘Ymo‘Y Agbobr q^V nmhm, Vr q^V åhUOo {df‘VoMr gr‘maofm Amho. {VÀ`m EH$m ~mOybm Amho ~¡R>çm Kam§Mr PmonS>nÅ>r. ~«mPrb‘Ybo gdm©V Jar~ bmoH$ XmQ>rdmQ>rZ§ Aem

H$m|XQ> Kam§‘Ü`o amhVmV. {VWo ‘yb^yV gmo`rgw{dYmhr {‘iVrb, `mMr ImÌr Zmhr. q^VrÀ`m Ë`m ~mOybm Amho Am{bemZ AnmQ>©‘|Q²gMr B‘maV. BWë`m àË`oH$ âb°Q>bm BVH$s ‘moR>r ~mëH$Zr Amho H$s {VÀ`mV ng©Zb pñdq‘J nyb Amho. AmdmamV doJim pñdq‘J nyb AmhoM Am{U Q>o{Zg

H$moQ>©g² AmhoV, JmS©>Z Amho. ~«m{Pb‘Ybo ~è`mn¡H$s lr‘§V bmoH$M Aem Am{bemZ âb°Q²g‘Ü`o amhÿ eH$VmV. Jar~r Am{U lr‘§Vr Aer BVŠ`m eoOmar eoOmar AgU§ ^maVmVrb H$moUË`mhr _moR>çm ehambm ZdrZ Zmhr. Ë`m~m~VrV Va AmnU {df_VoMr n[agr_m JmR>Ê`mÀ`m à`ËZmV AmhmoV.

~moBJ § {d_mZ hoM {VMo Ka!

eãXH$moS>o H«$.18

A_o[aHo$Vrb OmoAmZ Cñgmao {hÀ`mH$So> O_rZ hmoVr, n¡gho r hmoV.o {Vbm Ka ~m§Ym`M§ hmoV.§ nU, BVam§njo m EH$X_ doJi§, EH$X_ hQ>H$o . H$m` H$amd§, Agm {dMma H$aV AgVmZm EH$ {Xdg {VM§ bj ^§JmamÀ`m Om{hamVrH$So> Job.§ ~moBJ§ 727 OmVrÀ`m {d_mZmMm gm§JmS>m {dH«$sbm {ZKmbm hmoVm. EH$X_ {VÀ`m _ZmV {dMma Ambm H$s hoM Amnb§ Ka. 2000 S>mb° abm åhUOo EH$ bmI én`m§Zm {VZo hm gm§JmS>m {dH$V KoVbm. Vmo {VÀ`m O{_Zrda dmhÿZ AmUÊ`mMm IM© 4000 S>mb° a åhUOo XmoZ bmI én`o Pmbm. {VZo hm gm§JmS>m dmnê$Z Ka ~Zdb§, Ë`mbm EHy$U 24 hOma S>mb° a åhUOo 12 bmI én`m§Mm IM© Ambm. nU, OJmV Ag§ Xwga§ Ka AgUma Zmhr, ho Ia§. Ad¿`m 15 bmI én`m§M§ ho AO~ JO~ Ka AmVm n`©Q>H$m§M§ AmH$f©U ~ZyZ ~gb§`.

AmOMo ^{dî¶ OwÝ`m AmR>dUr: EImXm àg§J Vwåhmbm AmO ^yVH$mimV ‘of KodyZ OmB©b.

AmOMo H$m‘mnmgyZ AmnU {dMbrV hmody ZH$m. AmO àg§J Ago Vyi KS>Ê`mMr eŠ`Vm Amho.

Ü`o`nyVu: AmO Ü`o`nyVuMm {damoY: AmO Vw‘À`m Jmoï>r jU AZw^dmg `oÊ`mMm {Xdg A‘mÝ` hmoVrb KamV. {damoY d¥f^ Amho. d¥píMH hmoBb Vw‘À`m åhUÊ`mbm.

&&n§Mm§J &&

&&ew^mew^&&

ewH«$dma {XZm§H$ 21.09.2012 eHo$ 1934, Z§XZm‘ g§dËga, X{jUm`Z , dfm© F$Vw, {ZO ^mÐnX ewŠbnj, gw`©fð>r {V{W … fð>r, ZjÌ : AZwamYm ZjÌ gwédmV : 20.09.2012 - 17.40 ZjÌ g‘már : 21.09.2012 - 16.02 gw`m}X` : 06.23, gw`m©ñV … 18.31 M§ÐmoX` : 11.23 M§ÐmñV : 23.00

AmOMm {Xdg … 16 n`ªV ew^ CÚmMm {Xdg … à{VHy$b {Xdg

{Zame hmody ZH$m: AmO {ZameoMo d¡`{º$H$ qH$dm H$m`m©b`rZ T>J XmQ>Vrb. H$m‘mV ì`J« ~m~t‘Ü`o g§Kfm©À`m R>rH$mUr {‘WwZ ahm. YZy ZH$iV AmoT>bo Omb.

&&AmOMm {MÌnQ>&&

©ËdmMr M‘H$ OmUdob. AZmdí`H$ H«$moYmVyZ CËnÞ D ñdH$V¥ AZoH$ {Xdg à`ËZ H$ê$Zhr Z J hmoUmao g§Kfm©Mo àg§J Q>mim.

&&B{Vhmg&& E 1942 {~«Q>re ’$m¡Om§Mm ~‘m©‘Ü`o OnmZr ’$m¡Ooda h„ E 1945 {~«Q>rem§Zr ^maVr` ñdmV§Í`mMo dMZ {Xbo AmOMo OÝ‘ … E 1980 H$arZm H$nya, {MÌnQ> A{^ZoÌr AmOMo ‘¥Ë¶y … E 1974 OoŠbrZ gwgmZ, bopIH$m (ìhobr Am°’$ S>m°ëg) E 2011 ‘`w‘r {e{‘Py (OwZ hoÝ‘r), OnmZr bopIH$m

&&{dZmoX&& EH$m Z{dZ Om°B©Z Ho$boë`m gaXma {Q>MaZo J«mD$§S>da ‘wbm§Zm BH$So> {VH$So> niVm§Zm Am{U ~m°bgmo~V IoiVm§Zm nmhmbo. VodT>çmV gaXma {Q>MaM§ bj EH$m ~mOwbm EH$Q>§M C^§ Agboë`m EH$m ‘wbmH$So> Job§. Ë`mbm Ë`m ‘wbmMr {H$d Ambr Am{U Ë`mZo Ë`mÀ`mnmer OmdyZ Ë`mbm {dMmabo, gJi§ {R>H$ Amho Zm? hmo' Ë`m ‘wbmZo CÎma {Xbo. ‘J Vw {VH$So> OmdyZ Ë`m ‘wbm§gmo~V H$m IoiV Zmhrg? Ë`mZo {dMmabo. Zmhr ‘r {VH$So> Zmhr OmUma ‘r BH$So>M {R>H$ Amho' Ë`m ‘wbmZo CÎma {Xbo. nU H$m? gaXma {Q>MaZo {dMmabo. H$maU ‘r Jmob{H$na Amho' Ë`m ‘wbmZo {MSy>Z CÎma {Xbo.

H$H©$ O‘bob§ AmO O‘yZ OmBb.

‘H$a AmO ^m§S>U {hVmdh Zmhr.

ào‘: {VÀ`mda ào‘ Amho nU Xm§V {Zdm§V ìhm`Mr E em§AmOV: doem§iVAmbr Amho. Zoh‘rMr K {dMmam`M§ YmS>g hmoV Zmhr. qgh XJXJ S>moŠ`mVyZ H$mTy>Z Q>mH$m.

amOm h[aü§Ð (1913) (‘yH$nQ>) {Z‘m©Vm : Yw§S>ramO JmoqdX ’$miHo$ (XmXmgmho~ ’$miHo$) {X½Xe©H$ : XmXmgmho~ ’$miHo$ H$Wm : aUN>moS>^mB© CX`am‘ H$bmH$ma : XÎmmÌ` Xm‘moXa Xm~Ho$, AÊUm gmiw§Io, ^mbM§Ð ’$miHo$, Or. ìhr. gmZo

&&AmOMo JrV&& JUamO a§Jr ZmMVmo JUamO a§Jr ZmMVmo, ZmMVmo, nm{` KmJè`m H$[aVr éUPwU ZmX ñd{J© nmoMVmo ! H${Q> nrVm§~a H$gyZ ^O©ar ~mb JOmZZ ZV©Zmg H$ar Vw§{Xb VZw V[a Mnb gm{Oar bmdÊ`o gmOVmo ! JrV … em§Vm eoiHo$ g§JrV … n§. öX`ZmW ‘§JoeH$a ñda … bVm ‘§JoeH$a

&&AmOMm {dMma&& Vwåhr OodT>§ BVam§Zm Úmb VodT>§M, qH$~hþZm Ë`mÀ`m {H$Ë`oH$ nQ>rZo Xod Vwåhmbm XoB©b.

AmS>do eãX … 2 {OÞg 4 AW© 7 Jm|Yi 8 ‘moR>onUm 10 H$ibmì`m Xodfu 12 ImÌrZo 13 ‘wbrÀ`m H$mZmVbo 15 ’$ma ‘D$ 17 {edmOrMm amÁ`m{^foH$ H$aUmam n§S>rV 20 EH$ ’w$bPmS> 21 EH$ gU 24 n¸$m 26 EH$ ‘|T>nmi OmV 28 g^oV ‘m§S>bobm àñVmd 31 ewîH$ 32 EH$ g§»`m 33 gdmîU C^o eãX … 1 àoaUm 2 amoIrZo 3 EH$ àmMrZ Am`wY 4 Xmofmamon 5 C{MV 6 AmJm‘r 9 OwZo dOZr n[a‘mU 11 aS>H$Wm 13 H$mÏ`mMr Xmoar 14 n¸$m 16 eoam 18 Jmadm 19 gJim 20 EH$ njr 22 gmdH$ma 23 eha 25

g§Ý`mñ`mMo dmñVd ñWmZ 27 {d‘mZVimda ho `§Ì AgVo 29 T>rJ 30 hË`m

e×H$moS>o 17 Mo CËVa

Hw§$^ AmO {~ZYmñVnUo {dMmam.

Zo {‘Ì: AMmZH$ Z R>adVm H$mbÀ`m WH$mdQ>rZ§Va AmO F OwEImXm OwZm {‘Ì qH$dm ‘¡ÌrU L {’$aÊ`mMm ‘m¡O ‘OoMm hmñ` H$ݶm ^oQ>Ê`mMm AmO `moJ Amho.

‘rZ {dZmoXmMm {Xdg Amho.

{MÌ-{d{MÌ

gmoë`yeZ

OwÝ`m nma§nm[aH$ KamV EH$ d¡{eï²>`nyU© Jmoï> AgVo Vr åhUOo ’$moQ>mo. Amnë`m nyd©Om§Mr {MÌ‘` AmR>dU. AJXrM nyOZr` ì`º$sMm ’$moQ>mo Va Imbr CX~Î`m bmdyZ H$mid§Sy>Z Jobobm AgVmo. bmH$S>r ’«o$‘Mo OwZo ’$moQ>mo Vo bo{‘ZoQ> Ho$bobo ZdrZ nÜXVrMo ’$moQ>mo. ’«o$‘ ~Xbë`m, H¥$îU Ydb Vo a§JrV Aer àH$me{MÌm§Mr àJVr Pmbr, Ë`mM§ ñdê$n ~XbV Job§. ~Xbbr Zmhr Vr Ë`m‘mJMr ^mdZm. AmVm OwÝ`m nÜXVrMo, ^bo ‘moR>o ’$moQ>mo Am{U Vohr nyd©Om§Mo, N>moQ>çmem âb°Q>‘Ü`o bmdm`bm WmoS>g§ {d{MÌ dmQ>V§. {edm` àË`oH$mgmR>r EH$ ’$moQ>mo åhUOo {H$Vr OmJm AS>Vo? nwÝhm {XdmUImÝ`mbm emo^ob Ag§hr hmoV Zmhr. ^mdZm Am{U dñVypñWVr øm§Mr Zoh‘r ’$maH$V hmoVo. nU AmVm H$miOr H$ê$ ZH$m. ~mOmamV `oV` EH$ Zdr J°OoQ> Oo gdm©Wm©Zo Vw‘À`mgmR>r Amho.

Vo Amho dm`’$m` ’$moQ>mo ’«o$‘, Vohr B‘ob EZo~ëS>. AmVm Amnb§ Am`wî`M {OWo {S>OrQ>b hmoV Mmbb§ Amho, {VWo hr ’«o$‘ H$m ZH$mo {S>{OQ>b. øm ’«o$‘ ‘Ü`o Vwåhr Ag§»` ’$moQ>mo gmR>dy eH$Vm. ZdZdrZ ’$moQ>mo AnbmoS> H$ê$ eH$Vm. EImX§ Mb{MÌ nhmd§ Vg§ gJio ’$moQ>mo EH$m‘mJmo‘mJ EH$ EH$mM ’«o$‘‘Ü`o nmhÿ eH$Vm. Vwåhr AmOmo~m§Mm ’$moQ>mo nm{hbmV EH$m jUmbm H$s Xwgè`m jUmbm AmOtMm ’$moQ>mo nmhÿ eH$Vm. EdT>M Zìho Va EH$m‘mJmo‘mJ EH$ Ago gd© Hw$Qw>§~mMo ’$moQ>mo nmhÿ eH$Vm. Zm{dÝ` hd§ Agë`mg Zdo ’$moQ>mo Oo Vwåhr Vw‘À`m XyaÜdZrda qH$dm {S>OrQ>b H°‘oè`mda H¡$X Ho$bo Amho Vo dm` ’$m` Ûmao øm ’«o$‘da nmR>dy eH$Vm. Vwåhr AmÎmm Hw$R>oVar Xyada H$mT>bobo àH$me{MÌ Vw‘Mo Hw$Qw>§~r` hm°b‘Ü`o ~gyZ ømjUr nmhÿ eH$VmV. Amho H$s Zmhr ^ÞmQ> Am`{S>`mMr H$ënZm?

gwS>moHy$ H«$.18

hm ~wS>~wS>m ’w$Q>VmZmM m n{hbm jU. H$gm ‘ñV {Q>nbm` Zm !!

AmOMr nmH$H¥$Vr CndmgmMm X{hdS>m gm{hË` : CH$Sy>Z KoVbobo ~Q>mQ>o ‘Ü`‘ AmH$mamMo Mma, XrS> dmQ>r CndmgmMr ^mOUr, amO{Jam d qeJmS>m nrR> àË`oH$s EH$ MhmMm M‘Mm, XmUoHy$Q> EH$ H$n, Xhr ‘moR>çm VrZ dmQ>çm, {haì`m {‘aÀ`m 2/3, {Oao EH$ {M‘yQ>, Ambo dmQ>U EH$ MhmMm M‘Mm H$T>B©V Vyn Ja‘ H$am. ho Jmoio {VIQ>, ‘rR>, {Mabobr WmoS>r bmbga a§Jmda ViyZ ¿`m. Z§Va EH$m H$moqW~ra, Vyn ViUrgmR>r é§X Vm|S>mÀ`m ^m§S>çmV qH$dm ngaQ> ~mD$b‘Ü`o Xhr ¿`m. Ë`mV {‘aMr, H¥$Vr : Ambo dmQ>U, ‘rR> Kmbm. Xhr VgoM EH$m namVrV CH$Sy>Z gmbo nmUr Z Q>mH$Vm adrZo KwgiyZ ¿`m. H$mT>bobo ~Q>mQ>o, XmUo Hy$Q>, gd© nrR>o, `mV Vibobo Jmoio Q>mH$m. dê$Z {VIQ>, ‘rR> ¿`m. gd© nXmW© EH$Ord {Mabobr H$moqW~ra noam AmdS>V ‘iyZ ¿`m. `m {‘lUmMo bmSy>À`m Agob Va H$mhr doi {’«$O‘Ü`o R>odm. AmH$mamMo bhmZga Jmoio H$am. Z§Va Im.

AmOMo ‘Zmoa§OZ {ZpIb ‘hmOZ øm§Mm nwUo 52 hm {MÌnQ> bdH$aM Amnë`m ^oQ>rg `oUma Amho. ~mamdr {eH$ë`mZ§Va B§{O{Z`atJbm dië`mZ§Va Amnb§ ho joÌ Zmhr Ag§ AmYrnmgyZ dmQ>V Amboë`m {ZpIbZo AmB© d{S>bm§M§ ‘Z didb§ Am{U Vmo am‘ Jmonmb d‘m©H$So> nQ>H$Wm boIZmgmR>r éOy Pmbm. nU {VWbm Vmo àmoOoŠQ> nyU© PmbmM Zmho. ‘J {gS>Zr `oWo OmdyZ {gZo‘m‘Ü`o J«°Á`wEeZ nyU© H$ê$Z {ZpIb ^maVmV naVbm. qhXwOm J«yn ‘Ü`o ~aoM {Xdg Vm{‘i {MÌnQ>m§gmR>r boIZ Ho$bo. {ZpIbZo V|ìhmM nwUo 52 Mr H$Wm, nQ>H$Wm {b{hbr. hr H$Wm KodyZ Odinmg 40 {Z‘m©Ë`m§H$So> Vmo Jobm. gJirH$So> ZH$maK§Q>mM {‘imbr. eodQ>r A^` JmS>Jri, lra§J JmoS>~mobo øm§Zr Vo AmìhmZ pñdH$mab§. AmVm hm {MÌnQ> AmH$mambm Ambm` Á`mM§ {X½Xe©Z {ZpIbM H$aVmo`. øwZ OwJ§ {e‘ Á`mZo AmoëS> ~m°`M§ g§JrV Ho$b§ hmoV§ Vmo øm {MÌnQ>mbm g§JrV XoUma Amho. N>m`m{MÌU Ooao‘r aoJZ H$aVmo`. {MÌnQ>mV à‘wI ^w{‘H$m H$aVmhoV gmoZmbr Hw$bH$Uu, {J[ae Hw$bH$Uu d gB© VmåhUH$a.

H$go gmoS>dmb EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ 17 Mo CÎma


21goa9_Layout 1 20-09-2012 PM 10:02 Page 1

9 ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

I~a"H$ma'

aoZm°ëQ>Mr

"ñH$mbm' ~mOmamV ’«|$M H$ma H§$nZr aoZm°ëQ>Zo Amnbr "ñH$mbm' hr goS>mZ àH$mamVrb H$ma XUŠ`mV ~mOmamV AmUbr Amho. ñH$mbmMr noQ´mob Amd¥Îmr 6.99 bmI én`m§Zm, Va {S>Pob Amd¥Îmr 9.5% bmI én`m§Zm (EŠg emoê$‘ qH$‘V, Zdr {X„r) CnbãY Agob. Vr {S>Pm`a, B§{S>Jmo _m§Pm AmXr `m dJm©Vë`m JmS>çm§gmR>r VJS>r ñnYm© {Z_m©U H$aob, Aer Anojm Amho. aoZm°ëQ>Zo `mnydu ^maVr` ~mOmamV nëg hr N>moQ>oImZr H$ma gmXa Ho$bobr Amho. `m{edm` àr{‘`‘ goS>mZ àH$mamVrb âb²`yAÝg d ñnmoQ>© `w{Q>{bQ>r ìhoB©H$b àH$mamVrb H$mobmog Am{U S>ñQ>a `m H$ma ^maVr` ~mOmanoR>oV CVadë`m AmhoV. ñH$mbmgh aoZm°ëQ>À`m EHy$U nmM H$ma ^maVr` J«mhH$m§M§ bj doYyZ ¿`m`bm CVaë`m AmhoV.

Zì`m AmëQ>mM o r {gH«$o Q> g\$mar! B§

{Pn P°n Py_...

~mBH$Mo _oH$Amoìha! Á`m§

Zm ñnmoQ>u ~mBH$ KoU§ nadS>V Zmhr, Ë`m§Mr hm¡g Xm§S>JrM AgVo. Ago ~mBH$ào_r _J ~mBH$ _m°{S>\$m` H$ê$Z {VMm _oH$Amoìha H$aÊ`mMm _mJ© nËH$aVmV. Ho$di VéUm§ZmM ~mBŠgZm ñnmoQ>u bwH$ XoÊ`mMo O~aXñV doS> Amho, Ago Zmhr. ‘wbrhr Ë`m§À`m dmhZm§Zm ñQ>m`{be bwH$ XoVmV. ñdñVmV ‘moQ>magm`H$b qH$dm ñHy$Q>r IaoXr H$am`Mr Am{U Ë`mV AmH$f©H$ ~Xb H$ê$Z ¿`m`Mo, `mM§ OUyH$mhr doS>M {Z‘m©U Pmb§`. ho gJio "CXçmoJnVr' 25 dfmªImbrb d`moJQ>mVrb AmhoV. H§$nÝ`m§Mohr `m ‘m°S> dmhZmH$So> bj H|${ÐV hmoV Amho. ~hþVm§e VéU Amnbr ~mBH$ a’$ A±S> Q>’$ {Xgmdr `mH$So> bj XoVmZm {XgVmV. Á`m‘wio Ë`m§Mr ~mBH$ añË`mdê$Z YmdVmZm gdmªMo bj doYyZ KoVo. ‘wbtÀ`m ñHy$Q>r {d{dY AmH$f©H$ a§JN>Q>m§À`m {XgVmV. Ë`mV hm|S>m-A°pŠQ>ìhm JmS>r VéUr§Mr n{hbr ng§Vr R>abr Amho. ‘m°{S>{’$Ho$eZMm AW© ~mBH$bm gwna ~mBH$ H$aUo Agm hmoVmo. hr ~mBH$ A{YH$ doJdmZ H$aÊ`m~amo~aM JmS>rMm AmdmOhr X‘Xma H$aÊ`mH$So>hr bj {Xbo OmVo. EH$m

nmBnÀ`m gmømZo ~mBH$Mm AmdmO ‘moR>m H$aVm `oVmo. ~mBH$‘Ü`o ~Xb H$aÊ`mgmR>r 2500 Vo 50 hOmam§n`ªV IM© `oVmo. XoemVrb AZoH$ ^mJm§VZy Aem Am°S>© a XoÊ`mÀ`m g§»`oV dmT> hmoV Amho. JmS>çm§‘Ü`o ~Xb H$aÊ`mÀ`m ì`dgm`mV Xadfu Odinmg 20 Vo 25 Q>¸o$ dmT> hmoV Amho. ‘w§~B©V dm§X«çmMm H$mQ>©a amoS> ho ~mBH$ào‘tMo ‘w»` AmH$f©U ñWi Amho. `oWo ~mBH$ ‘m°{S>’$m` ~mBH$ V`ma H$aÊ`mMo H|$Ð Amho. `oWo ~hþVm§e ‘wbo JmS>çm§V ~Xb H$ê$Z KoÊ`mgmR>r `oVmV. {X„r-‘w§~B©-~§Jiwê$ `oWohr JmS>çm§V ~Xb H$ê$Z {Xbo OmVmV. hm`~wgm Am{U am°`b EpÝ’$ëS> `m H§$nÝ`m§Zr ~mBH$‘Ü`o hmoUmè`m ~Xbm§Mm Aä`mg gwê$ Ho$bm Amho. Ë`m_wioM `m H§$nÝ`m§Zm `wdH$m§Mr ZmS>r gmnS>br AgyZ J«mhH$m§Zm Amnë`m ‘m°So>ëgH$So> AmH${f©V H$ê$Z KoÊ`mV `e {‘imbo Amho. ~OmO, Q>rìhrEg, hramo Am{U hm|S>m `m H§$nÝ`m§Zr hm Zdm Q´>|S> bjmV KoD$Z {dH${gV Ho$bobm Zdm bwH$ Am{U {S>PmBÝg VéUmB©gmR>r AmUÊ`mMo R>adbo Amho.

YZXamV gmVË`mZo hmoUmè`m dmT>r‘wio H$ma KoD$ B{ÀN>Umè`m§À`m V`marbmM ~«Ho $ bmJbm Amho. Ë`m_wio dmhZ CXçmoJ H$Yr Zìho Vo `m dfu {nN>mS>rda Jobm Amho. _mÌ, B§YZXam§da H$_r qH$_VrMm BbmO H$aUmè`m H$mhr H$ma bdH$amV bdH$a ~mOmamV AmUÊ`mMr MT>mAmoT> CËnmXH$m§_Ü`o gwê$ Pmbr Amho. gdmªMm S>moim Amho Vmo `oË`m CËgdm§À`m, gUmgwXtÀ`m h§Jm_mda. ‘mê$Vr gwPwH$sMr ZdrZ Am°ëQ>mo 800 grgr, ‘qhÐm A±ÝS> ‘qhÐmMr H$‘r qH$‘V Agboë`m Eg`yìhr Am{U ‘{g©S>rO ~|OMr gdm©V ñdñV bŠPar H$ma `m doJdoJiçm go½_|Q>_Yë`m ñdñV H$ma bdH$aM emoê$‘‘Ü`o `oVrb.H$‘r qH$‘Vr§‘i w o Xoem§VJ©V ~mOmamVrb n[apñWVr H$mhr A§er gwYmaob Aer Amem Amho. Ë`mVM [aPìh© ~±H$o Zo ZwH$VmM grAmaAma XamV H$nmV Ho$ë`m‘wio Am°Q>mo bmoZÀ`m ì`mOXa hr H$‘r hmoVrb. ñdñV H$ma KoD$ BpÀN>Umè`m§Zm gdm©{YH$

CËgwH$Vm Amho Vr ‘méVrÀ`m Zì`m Am°ëQ>mo~X²Xb. Am°ëQ>mo hr ‘mê$VrMr gdm©V OmñV {dH$br Jobobr H$ma Amho. OwÝ`m Am°ëQ>moEodOr Zdr H$ma ~mOmamV Amë`mg H§$nZrÀ`m {dH«$sV Am{U Zâ`mV dmT> hmoB©b, Aer Anojm Amho. XoemVrb gdm©V ‘moR>r H$ma CËnmXH$ H§$nZr Agboë`m _méVrMr hr ZdrZ H$ma åhUOo _méVrZo Á`m H$maÀ`m gmhçmZo ^maVr` ~mOmanoR>oV H«$m§Vr KS>dbr, Ë`m _méVr 800M§M Zd§ ê$n Amho. AmOhr H§$nZrÀ`m nmoQ>©’$mo{bAmo‘Ü`o ‘mê$Vr 800 hr gdm©V bmoH${à` H$ma Amho. Am°ëQ>mo 800 `m ZmdmZo Zì`m a§Jê$nmV hr H$ma ~mOmamV `oUma Amho. {XdmirV qH$dm `m dfm©À`m AIoarg ~mOmamV `oUmè`m `m H$maMr qH$‘V 2 Vo 2.50 bmI ê$n`m§À`m Amgnmg Agob. A{Ve` JwßVVm amIÊ`mV Amboë`m `m H$maMo H$mhr \$moQ>mo ~mOmamV brH$ Pmbo AmhoV. Ë`mdê$Z {VÀ`m a§Jê$nmMm A§XmO

~m§YVm `oB©b. `m H$maMm ‘m`boO à{V {bQ>a 19.73 {H$bmo‘rQ>a BVH$m Agob Agm A§XmO Amho. `mMo BqOZ ho 796 grgrMo Agob. `m H$maMo ’«§$Q> bwH$ OwÝ`m pñdßQ>gmaIo {XgVo. Am°ëQ>monojm hr H$ma C§M Amho. hr H$ma ~mOmamV Agboë`m 800 Mr OmJm KoB©b. Ë`mM~amo~a ‘mê$Vr bdH$aM 800 grgrMr {S>Pob H$mahr ~mOmamV AmUob Aer ~mOmamV MMm© gwê$ Amho. `m Zì`m H$maMo H$moS> E 2 Ago R>odÊ`mV Ambo Amho. gwPwH$sÀ`m On-

H$maMr {gŠ`w[aQ>r! ñQ>o

[a¨J ~«oH$, {JAa bm°H$-hm°H$s [ñQ>H$gmaIr XmoÝhr ~mOybm H$ìha AgUmam bm°qH$J am°S> ~mOmamV CnbãY Amho. EH$ H$monam pñQ>A[a¨J‘Ü`o d Xwgam H$monam ~«oH$, ŠbM qH$dm {JAa {bìha‘Ü`o ’$gdyZ bm°H$ Ho$ë`mg JmS>r OmJodê$Z hbdUo eŠ`M Zmhr. gd© ‘hÎdmMo Am°naoqQ>J {bìhg© Ho$ë`mZo JmS>r Mmoarbm OmUo AeŠ` hmoVo. ½bmg BqWJ -gÜ`m gdm©V ñdñV d ñ‘mQ>© {gŠ`w[aQ>r XoUmam àH$ma åhUOo ½bmg BqWJ hmo`. Amnë`m JmS>rda H$‘rV H$‘r ghm H$mMm AgVmV. Ë`m H$mMm§da JmS>rMm Z§~a H$moaUo åhUOoM Z§~a BqWJ. `mMm ’$m`Xm Agm H$s JmS>r Mmoarbm Jobr H$s gd©àW‘ Mmoa {VMr Z§~a ßboQ> ~XbVmo. nU gd© H$mMm ~XbUo Ë`mbm eŠ` ZgV§ qH$dm VodT>m doihr ZgVmo. nmobrg MoH$nmoñQ>da JmS>r Mmoar Pmë`mMo H$idbo Agë`mg JmS>rMm Z§~a H$mModa d Z§~a ßboQ>da doJim Amho ho nmhVmM Mmoa nH$S>bm OmB©b. ~a§ H$mModaMm Z§~a nmhÿZ Mmoa JmS>r Mmoam`Mr So>A[a¨Jhr H$aUma Zmhr. JmS>r g{d²a²hqgJbm {Xbr AgVm JmS>rÀ`m H$mMm AXbm~Xb hmoÊ`mMr eŠ`Vm Zmhr, ‘mÌ Z§~a BqWJ H$ê$Z KoVmZm Vmo MwH$V Zmhr `mMr XjVm ¿`mdr.

gwPH w $s h`m~wgm nJmZr Pm|S>m gr 12 E\$ gm

YmaUnUo nmdUo Mma H$moQ>r én`m§Mr hr Pm|S>m H$ma hr 602 nrEg åhUOo 443 {H$bmodm°Q> qH$dm 594 hm°gn© m°daMr VmH$X dmnaVo. {VMm doJ eyÝ` _¡bdê$Z 60 _¡bm§da Ad¿`m VrZ goH§$Xm§V OmVmo Am{U {VMm gdm©{YH$ doJ Amho Vmer 374 {H$bmo_rQ>a. 300 {H$bmo_rQ>a doJmdê$Z ~«oH$ bmdyZ eyÝ` {H$bmo_rQ>ada Vmo AmUVmZmhr hr H$ma nyU© {Z`§ÌUmV AgVo.

mZpñWV ßbm§Q>‘Ü`o hr H$ma V`ma H$aÊ`mV `oV Amho. `m {S>Pob H$maMr B§{OZ j‘Vm hr 40 ~rEMnrMo Agob Am{U Ë`mMm ‘m`boO 25 Vo 30 {H$bmo‘rQ>a Agob Agohr ~mobbo OmVo. ‘mê$VrZo Zì`m Am°ëQ>mobm ’«o$e bwH$ XoÊ`mgmR>r ‘moR>o H$ï> KoVbo AmhoV. H$maÀ`m AmVrb Am{U ~mhoarb bwH$ Oam hQ>Ho$ ~ZdÊ`mV Ambm Amho. ‘mê$VrMr hr H$ma gÜ`m ~mOmamV CnbãY Agboë`m Ë`m§À`m BVa ‘m°So>bnojm OmñV ‘m`boO XoB©b.

Om°

Z A~«mh_gma»`m ZQ>m§Mr AmdS>Vr ~mBH$ åhUyZ à{gX²Y Agboë`m `m ~mBH$M§ B§OrZ Mm§Jb§ XUXUrV 1340 grgrM§, \$moa ñQ´>moH$, \$moa {gqbS>a B§OrZ Amho. nm°da Amho, 197 hm°g©nm°da. {VMm gdm©oÀM doJ Amho Vmer 303 {H$bmo_rQ>a. OnmZ_Yë`m Vmer 290 {H$bmo_rQ>a doJmZo CS>Umè`m {eH$mar nú`mM§ Zmd KoVbobr hr _moQ>agm`H$b 1999_Ü`o bm±M Pmbr Amho. {VMr qH$_V Odinmg ghm bmI én`o Amho, åhUOo ñdñV _moQ>marÀ`m XþnQ>rnojm OmñV.

Am°Q>mo Ý`yO

`m_mhmMr "ao' ~mOmamV ‘mo

Q>magm`H$b{Z{‘©VrV AmKmS>rda Agboë`m `m‘mhm ‘moQ>aZoXoIrb ñHy$Q>a ~mOmamV àdoe Ho$bm Amho. `m‘mhm n[admamVrb B§{S>`m `m‘mhm ‘moQ>a `m H§$nZrZo "ao' hr 113 grgr j‘VoMo B§{OZ Agbobr ñHy$Q>a ~mOmamV AmUbr Amho. Img VéU ‘{hbm§Zm S>moù`m§g‘moa R>odyZ V`ma H$aÊ`mV Amboë`m ñHy$Q>aMr {X„r ~mOmamVrb {H$‘V 46 hOma én`o Amho. ^maVr` dmhZ ~mOmamV 1985 ‘Ü`o àdoe Ho$boë`m `m‘mhmMo CÎma àXoemVrb gyaOnya Am{U h[a`mUmVrb ’$[aXm~mX `oWo Ago XmoZ àH$ën AmhoV. AmVm ñHy$Q>a {Z{‘©VrgmR>r H§$nZr 2014 n`ªV MoÞB© `oWo {Vgam àH$ën C^maÊ`mMm {dMma H$arV Amho. {n`m{OAmoMr ìhoñnm XmIb {n`m{O`mo ìhoñnm H§$nZrZo ñHy$Q>aMo Zdo ‘m°S>o b "ìhoñnm' ~mOmamV gmXa Ho$bo Amho. `m ñHy$Q>aMr R>iH$ d¡{eîQ>ço nwT>rbà_mUo

* 68.428 én`o EŠg emo ê$‘ qH$‘V * 60 {H$bmo‘rQ>a à{VbrQ>a ‘m`boO * 125 j‘VoMo B§{OZ _{ñm©S>rPhr Pmbr "ñdñV'! XoemV PnmQ>`mZo dmT>V OmUm-`m Eg`yìhr H$ma ‘mH}$Q>‘Ü`o OJmVrb AJ«Ur ‘moQ>ma CËnmXH$ ‘{g©{S>P ~oÝPhr CVabr Amho. "ñnmoQ²g© Qy>aa' hm ZdrZ àH$ma ^maVmV AmUë`mMm Xmdm H§$nZrZo gmo‘dmar Ho$bm Agbm, Var gmYmaU 25 bmIm§n`ªVMr hr ñdñV' ‘{g©{S>P Eg`yìhr ‘mH}$Q>‘Ü`oM àm‘w»`mZo JUbr OmB©b. ~r-Šbmg Ago Zm‘H$aU Pmbobr hr H$ma qH$dm ñnmoQ²g© Qy>aa gmhgr Ioim§‘Ü`o éMr Agboë`m§Zm {deof ^mdob. ñnmoQ>u byH$, ñQ>mBb Am{U gwajm `m {ÌgyÌrda ‘{g©{S>P ~r-Šbmg ~Zdbr Jobr Amho. gÜ`m hr H$ma noQ´mob àH$mamV CnbãY AgyZ bdH$aM Vr {S>Pob àH$mamVhr `oB©b.


21goa10_Layout 1 20-09-2012 20:06 Page 1

10

Xoe-naXoe

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

^maV ~§X … 12,500 H$moQ>tMo ZwH$gmZ Zdr {X„r {X. 20… arQ>ob joÌmVrb naH$s¶ Jw§VdUyH$sÀ¶m {ZfoYmW© {damoYr njmZr nwH$maboë¶m ^maV ~§X‘wio XoemÀ¶m AW©ì¶dñWoMo {g‘mao 12,500 H$moQ>r én¶m§Mo ZwH$gmZ Pmë¶mMm A§XmO H$Ý’o$S>aoeZ Am°’$ B§{S>¶Z B§S>ñQ´>rZo dV©dbm Amho. dmT>˶m X~mdmnwT>o PwHy$Z gaH$maZo E’$S>mAm¶darb {ZU©¶ ‘mJo KoD$ Z¶o Ago Amdmhb H$aV Am{W©H$

Jmodm

gwYmaUm§À¶m ’$m¶Úm{df¶r OZVo‘ܶo OmJ¥Vr {Z‘m©U H$aʶmMr JaO Agë¶mMo ‘V grAm¶Am¶Zo ‘m§S>bo Amho. YmS>gr {ZU©¶m§‘wio H$mhr KQ>H$ XþImdVmVM Ago åhUV grAm¶Am¶Mo Aܶj AmXr JmoXaoO ¶m§Zr 1991 ‘ܶo A§‘bmV AmUboë¶m Am{W©H$ gwYmaUm§Mo ’$m¶Xo AYmoao{IV Ho$bo d Zì¶m gwYmaUmhr Xoemg CnH$maH$ R>aVrb Agm {dœmg 춺$ Ho$bm.

nQ>Um

H$mhr ’$m°a, H$mhr AJoÝñQ>

H$moUmMm gh^mJ, H$moUmMm Zmhr?

_w§~B©,Zdr {X„r,{X. 20 E\$S>rAm` Am{U {S>Pob XadmT>r{damoYmV {damoYr njm§Zr ^maV ~§XMr hmH$ {Xbr Amho. `m ~§X_Ü`o `wnrEMo H$mhr KQ>H$njhr gh^mJr Pmë`m_wio {damoYH$m§Zm hwê$n Ambm Amho. _mÌ, ^maV ~§X_Ü`o gh^mJr Z hmoÊ`mMm {ZU©` ~hwOZ g_mO njmZo Ho$bm Amho. Va amï´>dmXr Am{U _Zgo AÜ`j amO R>mH$ao `m§Zr ~§XV gh^mJr hmoUma Zgë`mMo AmYrM ñnï> Ho$bo Amho. _w§~B©V ^maV ~§Xbm åhUmdm Vgm à{VgmX {_imbobm Zmhr. Va nwÊ`mVrb ^mOn g§nmV CVabobo Zgë`mZo Amü`© ì`º$ hmoV Amho. ~§X_Ü`o amï´>dmXr, ~gn Am{U _ZgoZo gh^mJ Z KoVë`mZo [aQo>b joÌmV ~gnÀ`m `m {ZU©`m_wio gaH$mabm WmoS>m {Xbmgm {_imbm Amho. gaH$maÀ`m {ZU©`mbm ~gnMm {damoY Agbm, Var `ynrEbm ~mhoê$Z nm{R§>~m Úmd`mMm H$r Zmhr, `mMm {ZU©` hm nj Xhm Am°ŠQ>mo ~abm H$aUma Amho. AmOÀ`m ^maV ~§X_Ü`o nwÊ`mV ^mOn gh^mJr hmoUma Zmhr. JUoemoËgd Am{U n`©wfU nd©_wi§ ~§X_Ü`o gh^mJr Z hmoÊ`mMm {ZU©` ^mOnZo KoVbm Amho. {S>Pob XadmT> Am{U E\$S>rAm`{damoYmV EZS>rEZo ^maV ~§XMr hmH$ {Xbr Amho. _mÌ nwÊ`mV JUoemoËgdmMm CËgmh Am{U n`©wfU nd©_wi§ ~§X_Ü`o ^mOn gh^mJr hmoUma Zgë`mMo ehamÜ`j {dH$mg _R>H$ar `m§Zr gm§{JVbo Amho.VgoM nwÊ`mVë`m ZmJ[aH$m§Zr Eo{ÀN>H$ ~§X nmimdm Ago Ë`m§Zr åhQ>bo Amho. V¥U_yb ZoË`m __Vm ~°ZOtZr© gaH$maMm nm{R§>~m H$mT>V, `wnrEVyZ ~mhoa nS>Ê`mMm {ZU©` KoVbm Amho. ewH«$dmar V¥U_ybMo _§Ìr amOrZm_m XoVrb, Ago gm§JV Ë`m§Zr gaH$mabm \o$a{dMmamgmR>r _wXV {Xbr Amho. Va H$m±JŒogH$Sy>Z __Vm§Zm MwMH$maÊ`mMo à`ËZ gwéM AmhoV. Va gnm, ^mOnZo `m {ZU©`mMo ñdmJV Ho$bo Amho.

H|$Ð gaH$maZo KoVbobo XmoZ _hÎdmMo {ZU©` {damoYH$m§gh H$m±JŒogÀ`m H$mhr {_Ìnjm§Zmhr ngoV nS>bobo ZmhrV. Jwê$dmar hmoUmè`m ^maV ~§X_Ü`o __Vm ~°ZOtMm© V¥U_yb H$m±JŒog Am{U H$ê$Um{ZYtMm S>rE_Ho$ ho nj gh^mJr hmoUma AmhoV. `m_wio hm ^maV ~§X A{YH$ `eñdr hmoB©b Ago {damoYH$ _mZVm`V. EH$rH$So> gaH$ma_YboM H$mhr nj ^maV ~§X_Ü`o AgVmZm EZS>rE_Ybr {edgoZm _mÌ `m ~§X_Ü`o gH«$r` AgUma Zmhr. _hmamï´>mV JUoemoËgdmMr Yy_ Agë`m_wio `m ^maV ~§Xbm Ho$di Vm{ËdH$ nm{R§>~m XoÊ`mMm {ZU©` {edgoZoZo KoVbm Amho. {edgoZm, _ZgoMm `m ~§Xbm gH«$r` nm{R§>~m Zmhr. Ë`mVM XrS> {Xdgm§À`m JUnVtMo {dgO©Zhr Jwê$dmar hmoUma Amho. Ë`m_wio _w§~B© Am{U CnZJam§_Ü`o ~§Xbm H$gm à{VgmX {_iVmo, `m~m~V e§H$m Cn{ñWV Ho$br OmVo`. Jwê$dmaÀ`m ^maV ~§Xbm EZS>rE_Ybo ^mOnm, g§`wº$ OZVm Xb, goŠ`wba OZVm Xb, _mŠg©dmXr H$å`w{ZñQ> nmQ>r©, ^maVr` H$å`w{ZñQ> nmQ>r©, ~rOy OZVm Xb, VobJy Xog_, AmaEgnr Va H$m±JŒogMo {_Ìnj S>rE_Ho$, g_mOdmXr nmQ>r© `m§Mm nm{R§>~m Amho. Va H$m±JŒog, amï´>dmXr H$m±JŒog, ~gnm, V¥U_yb H$m±JŒog ho gÎmmYmar nj ~§X_Ü`o gh^mJr hmoUma ZmhrV. OZ{hVm{damoYmV KoVboë`m `m {ZU©`m§Mm {ZfoY H$aÊ`mgmR>r nwH$maÊ`mV Ambobm hm ~§X `eñdr hmoB©b, Agm {damoYH$m§Mm Xmdm Amho.

Xhm dfmªV 1 H$moQ>r ZmoH$è`m Zdr {X„r, {X. 20 … XoemV [aQo>b joÌmV WoQ> naH$r Jw§VdUwH$rbm nadmZJr {_imë`mZo Xhm dfm©V 1 H$moQ>r ZmoH$è`m CnbãY hmoUma AmhoV. Ë`m_wio ^maVm_Ü`o _moR>çm à_mUmV ^oS>gmdUmam ~oamoOJmarMm àíZ gwQ>Uma Agë`mMo VÁkm§Mo _V Amho. B§{S>`Z ñQ>m{\§$J \o$S>aoeZZo (Am`EgE\$)hr _m{hVr {Xbr Amho. E\$S>rAm`_wio 40 bmI bmoH$m§Zm àË`j amoOJma {_iUma AgyZ 50 Vo 60 bmI bmoH$m§Zm AàË`j[aË`m ZmoH$è`m CnbãY hmoUma AmhoV. Ë`m_wio [aQo>b joÌmV WoQ> naH$r Jw§VdUwH$rbm

Vm{‘iZmSy>

½b°‘a

{dÚm ~mbZ ~mohmoë¶mda? X S>Q>u {n³Ma, H$hmZr ¶mgma»¶m {MÌnQ>m§Vrb Amnë¶m A{^Z¶mZo {gZo‘m{dœ XUmUyZ gmoS>Umar A{^ZoÌr {dÚm ~mbZ {S>g|~a 2012 À¶m gw‘mamg ¶yQ>rìhr grB©Amo {gÜXmW© am°¶ H$nya ¶mÀ¶mer {ddmh~ÜX hmoUma Agë¶mMo d¥Îm Amho. {dÚm d {gÜXmW©Mr [aboeZ{en 2011 ‘ܶo {dÚmZo CKS> Ho$br hmoVr. ˶mZ§Va AZoH$ nmQ>çmª‘ܶo EH$Ì {XgUmè¶m ¶m OmoS>߶mZo ‘§w~B©V EH$ Am{bemZ Kahr KoVbo Amho. ‘mÌ ¶m b¾m~Ôb A{YH$ H$mhr CKS> Pmbobo Zmhr.

Zì¶m AdVmamVrb ¶e Mmoàm {hamoB©Z… AZwîH$m ¶e MmoàmÀ¶m ~hþVm§e {MÌnQ>m§‘ܶo nm§T>ar gmS>r ho {namoBZ© Mm {g¾oMa nohamd Agbm Var O~ VH$ h¡ OmZ ¶m ˶mÀ¶m AmJm‘r {MÌnQ>mV nm§T>è¶m J§OrV {XgUma Agë¶m‘wio AmnU ¶e Mmoàm {namoB©ZMm EH$ Zdm AdVma Agë¶mMo AZwîH$m e‘m©Mo ‘V Amho. ¶m {MÌnQ>mV AZwîH$m EH$m {S>ñH$dar M°ZbgmR>r H$m‘ H$aUmè¶m 21 dfu¶ ‘wbrMr ^y{‘H$m H$aV Amho. ho H°$a°³Q>a ‘hËdmH$m§jr d hmS>d© {Hª$J Agë¶mMohr AZwîH$mZo gm§{JVbo.

nadmZJr XoÊ`mMm gaH$maMm {ZU©` AË`§V ñdmJVmh© Agë`mMo Am`EgE\$Zo åhQ>bo Amho. Am`Q>r joÌmbm H$mhr dfmªnydr© Oo gmoZoar {Xdg nhm`bm {_imbo hmoVo, VgoM dmVmdaU AmVm Aën{e{jV d AënH$m¡eë`mYm[aV bmoH$m§Zmhr bm^Uma Amho. WoQ> _moR>çm CÚmoJm§n`ªVMr gmIir V`ma hmoD$Z bKwCÚmoJm§Zm d Jar~ eoVH$è`m§Zm _moR>m \$m`Xm hmoUma Agë`mMohr Am`EgE\$Zo ñnï> Ho$bo Amho.

bIZm¡

JwdmhmQ>r

H$mobH$Vm

AÊUm, Ho$Oardmb `m§À`mV Xar Zdr {X„r,{X. 20 … AÊUm hOmao `m§Zr ^Œï>mMma{damoYmVrb Amnbo AË`§V OdiMo gmWrXma, Aa{d§X Ho$Oardmb `m§À`mnmgyZ \$maH$V KoVbr AgyZ Aa{d§X Ho$Oardmb `m§À`m njmV AmnU gm_rb hmoUma ZmhrV. VgoM `m amOH$r` njmgmR>r Amnbm \$moQ>mo Am{U Zmdhr AmnU dmnê$ XoUma Zgë`mMo AÊUm hOmao `m§Zr ñnï> Ho$bo Amho. Amnbr Q>r_ dmMdÊ`mMm nyaonya à`ËZ H$ê$Zhr Vr eodQ>r Xw^§Jbr Agë`mMr H$~wbr `mdoir AÊUm hOmao `m§Zr {Xbr. Oa H$mhr gXñ`m§Zr amOH$r` nj ñWmnZ H$aÊ`mMm {ZU©` KoVbm Agob, Va Ë`m§Zr nj ñWmnZ H$amdm, nU Amnbo _Z nj ñWmnZogmR>r V`ma Zgë`mMo `mdoir AÊUm hOmao `m§Zr gm§{JVbo. AmJm_r {ZdS>UwH$m§À`m AmYr XrS>

dfm©V AmnU g§nyU© XoemMm Xm¡am H$aUma AmhmoV, `m Xm¡è`mV AmnU ^Œï>mMma{damoYmV bmoH$m§_Ü`o OmJ¥H$Vm {Z_m©U H$aUma Agë`mMo AÊUm hOmao `m§Zr Omhra Ho$bo Amho.

nwT>rb XrS> dfmªÀ`m H$mimV gaH$ma OZbmoH$nmb AmUob Aer Amem 춺$ H$aV bmoH$nmb Oa Ambm Zmhr Va AmnU XohË`mJ H$aUma Agë`mMo AÊUm§Zr åhQ>bo Amho.

KwgImoar IndyZ KoUma Zmhr : bîH$aà_wI Zdr {X„r,{X. 20 … 1962 À`m `wÕmVrb {ñWVrMr nwZamd¥Îmr Ho$br OmUma Zmhr Ago AmœmgZ bîH$a à_wI OZab {~H«$_ {g§h `m§Zr {Xbo Amho. AmJm_r _{hÝ`mV Am°ŠQ>mo~a_Ü`o Xoe MrZ `wÕmMo 50do df} nyU© H$aV Amho. ¶m nam^dmMr nwZamd¥Îmr hmoB©b H$m? Ago {dMmaë`mda bîH$aà_wI åhUmbo H$r, Ago hmoD$ XoUma Zmhr. nm{H$ñVmZMm Vm~m AgUmam H$í_ra (nrAmoHo$) _Ü`o MrZr g¡{ZH$m§À`m Cn{ñWVrMr Ë`m§Zm _m{hVr Amho, ho g¡{ZH$ VoWo MrZÀ`m àH$ënmbm g§ajU XoÊ`mgmR>r AmhoV Ago gm§JÊ`mV ¶oV Agë¶mMr ‘m{hVr bîH$aà‘wIm§Zr {Xbr.

Amo~m_m§Mr AmKmS>r dm°{e§½Q>Z,{X. 20 … A_o[aHo$À¶m amîQ´>mܶj nXmÀ`m {ZdS>UwH$rgmR>r [an{ãbH$Z njmMo C_oXdma {_Q> amo_Zr `m§À`m VwbZoV{dÚm‘mZ Aܶj ~amH$ Amo~m_m amîQ´>r` nmVirda nmM JwUm§Zr AmKmS>rda AmhoV. {_Q> amo_Zr `m§À`m dmXJ«ñV {Q>ßnUrZo {Z_m©U Pmboë`m amOH$r` dmXm‘wio hoKS>bo Agë¶mMo ~mobbo OmV Amho. amo_Zr `m§Zr Amnë`m $r, 47 Q>¸$o A_o[aH$r H$a ^aV ZmhrV d gaH$mada Adb§~yZ AgVmV _§Jidmar à{gÕ Pmboë`m EZ~rgr-S>ãë`yEgOoÀ`m EH$ gd}jUmV Amo~m_m§Zm amîQ´>r` nmVirda _VXmZ XoUmè`m _VXmam§Mr g§»`m dmT>V Amho. _VXmam§Mr g§»`m AmVm 45dê$Z 50 Q>¸$o Pmbr Amho. XwgarH$So> dm°{e§½Q>Z nmoñQ>À`m EH$ gd}jUmV g§Ho$V XoÊ`mV Ambo H$r,

Amo~m_m, dOr©{Z`m amÁ`mVhr amo_Zr `m§À`m~yZ AmR> A§H$mZr AmKmS>rda AmhoV. EZ~rgr-S>ãë`yEgOoÀ`m gd}jUmZwgma AW©ì`dñWm d XoemÀ`m {Xeodê$Z Amo~m_m§H$Sy>Z Anojm dmT>ë¶m AmhoV. Ë`m§Mr amoOJma _§Oyar ao{Q§>J _mM©nmgyZ n{hë`m§XmM 50 Q>³³¶mda nmoMbr Amho. à‘m{UV _VXmam§À`m EH$ ì`mnH$ Z_wÝ`mV Am~m‘m§Mr AmKmS>r ghm ñWmZm§Mr Amho d Vo amo_Zr `m§À`m 44 Q>¸$odmarÀ`m VwbZoV 50 Q>¸$o _Vm§Zr AmKmS>rda AmhoV. VgoM _mJÀ`m _{hÝ`mV Vo 44 Q>¸$oÀ`m VwbZoV 48 Q>¸$o AmKmS>rda hmoVo. EZ~rgrZo So>_moH«o${Q>H$ _V gd}jH$ nrQ>a S>r.h°Q©> `m§Zr [an{ãbH$ZMo _V gd}jH$ {~b _°H$B§Q>\©$gmo~V {_iyZ ho gd}jU Ho$bo Amho.


21goa11_Layout 1 20-09-2012 19:58 Page 1

1111 gßQ>|~a 2012 idma, ‘§JgßQ> 2012 |~a 11 ewH«$dma, 21

AOyZhr doi Jobobr Zmhr nmUr dmMdm..OrdZ dmMdm!

nm

Ur ho OrdZ Amho. Amnë¶m OrdZmV nmʶmbm Iyn ‘hÎd Amho. nmʶmMm OnyZ dmna hr AmVm H$mimOr JaO Amho. ^{dî¶mV nmUr Q>§MmB©g gm‘moao OmʶmEodOr AmOnmgyZM nmʶmMm OnyZ dmna H$aÊmMm {ZYm©a AmnU Ho$bm Zmhr Va ^{dî¶mV nmʶmgmR>r Xmhr{Xem ^Q>H$mdo bmJʶmMr e³¶Vm Amho. gܶm nmʶmMm dmT>bobm ~ogw‘ma dmna ^{dî¶mgmR>r Ymo³¶Mr K§Q>m Amho. nmUr Oa ZgVo Va Hw$R>bmM àmUr OJy eH$bm ZgVm. ˶m‘wio ¶m nmʶmMm AmnU H$‘rVH$‘r dmna Ho$bm nm{hOo. ho Ordg¥ï>r nmʶmda Adb§~yZ Amho. PmS>o AmhoV åhUyZ nmD$g nS>Vmo d ˶m nmdgmMo nmUr ZXr, g‘wÐ {d{ha ¶m§À¶m ‘mܶ‘mVyZ Amnë¶mbm {‘iVo. gܶm nmdgmMo H$‘r Pmbobo à‘mUhr qMVmOZH$ Amho. n¥ÏdrMo dmT>Vo Vmn‘mZ {Z¶§ÌUmV AmUm¶Mo Agob Va PmS>o bmdyZ Vr OJ{dUo Amdí¶H$ Amho. nmdgmMo nmUr g‘wÐ d ZÚm§Zm OmD$Z {‘iVo. VoM nmUr dm’$ ~ZyZ nwÝhm Am^mimV OmVo. nwÝhm VoM nmUr nmdgmÀ¶m énmV Imbr ¶oVo. Oa PmS>oM ZgVr Va Amåhmbm H$YrM nmUr {‘imbo ZgVo. Amåhr AmÎmmM {dMma H$aUo Amdí¶H$ Amho. AmnU EH$m {Xder nmʶmMm {H$Vr dmna H$aVmo, ¶mMo à˶oH$mZoM ‘y붑mnZ H$amdo. nyduÀ¶m H$mimV bmoH$m§Zm nmʶmgmR>r Xÿa {d{harda qH$dm ZXrda Om¶bm bmJm¶Mo. ˶m‘wio ˶m§Zm nmʶmMo ‘hÎd

nmʶmMo dmT>Vo àXÿfU gܶmMr J§^ra g‘ñ¶m Amho. amgm¶{ZH$ CÚmoJm§Mr dmT>Vr g§»¶m YmoH$mXm¶H$ Va AmhoM. ¶m CÚmoJm§À¶m ‘mܶ‘mVyZ YwamÛmao dmVmdaUmV amgm¶{ZH$ gë’$aS>m¶ Am°³gmB©S>, Zm¶Q´>moOZ ¶mgmaIo KmVH$ dm¶y ngaV AmhoV. ˶m‘wio n¶m©daUmMo ApñVËd Ymo³¶mV Ambo Amho. hm YmoH$m AmnU doirM AmoiIUo JaOoMo Amho. Am¡Úmo{JH$ dgmhVt‘YyZ Xÿ{fV amgm¶{ZH$ Q>mH$mD$ Ðì¶o Zmë¶mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ nmʶmV gmoS>ë¶m‘wio nmʶmVrb ‘mgo d BVa Ord ‘aVmV. ‘mUgmÀ¶m e[aamVhr {nʶmÀ¶m nmʶmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ho amgm¶{ZH$ KQ>H$ OmVmV. ˶m‘wio dmT>Vo AmOma, gmWrMo à‘mUhr qMVmOZH$ Amho. g‘Om¶Mo. nU h„rÀ¶m H$mimV ~gë¶m ~gë¶m {R>H$mUrM Amnë¶mbm ZimVyZ WoQ> ñd¶§nmH$ Kamn¶ªV nmUr {‘iVo. nmUr AmUʶmgmR>r Hw$UmbmM OmñV IQ>nQ> qH$dm Ìmg ghZ H$amdm bmJV Zmhr. Amnë¶mH$Sy>Z nmʶmMm ‘moR>çm à‘mUmV An춶 hmoV Amho. ¶m nmʶmgmR>r J«m‘rU ^mJmV CÝhmù¶mÀ¶m {Xdgm§V ^Q>H$md§ bmJV§. H$mhrOU H$m‘mdê$Z

EH${Xdg gwÅ>r H$mTy>Z Img nmUr AmUʶmgmR>r OmVmV. ehamV hr pñWVr OmUdV Zmhr. ‘mÌ H$YrVar nmUr Zgbo Va ‘mÌ ehamVrb bmoH$m§Mrhr ÌoYm CS>Vo. ‘moR>‘moR>çm B‘maVr‘Yrb bmoH$hr ‘J H$iem, ~°ab KoD$Z añ˶mdê$Z {XgVV. nmʶm{edm¶ Hw$UrM OJy eH$V Zmhr. ‘J Vmo {H$Vrhr ‘moR>m ‘Zwî¶ Agmo. gܶm Aerhr àWm éT> hmoV

Amho H$s Zimbm nmUr Zgb§ H$s ‘J Q>±H$admë¶mbm ’$moZ Ho$bm H$s bJoM B‘maVrÀ¶m Q>mH$V Q>±H$aZo nmUr gmoS>bo OmVo. AmVm gam©g Ago àH$ma nmhm¶bm {‘iVmV. nmUr AmUʶmgmR>r H$ï> ¿¶mdo bmJV ZmhrV. nU gd©gm‘mݶm§Zm Q>±H$aZo nmUr AmUUo nadS>V Zmhr. AmnUm§g drO {‘iVo Vrhr ¶m nmʶm‘wioM Var gwÜXm AmnU ˶m nmʶmMm Am{U drOoMmhr J¡admna H$aVmo. ‘mUyg hm ’$º$ Amnë¶m JaOm§Mm {dMma H$aVmo. {Xdg|{Xdg ˶mMr dmT>Umar JaO ˶mÀ¶mgmR>rM YmoH$mXm¶H$ ~ZV Amho. nmD$g hm PmS>m§da Adb§~yZ AgVmo. Á¶m n[agamV {ZgJ© g§nÞVm A{YH$ Amho ˶m n[agamV Amnë¶mbm nmʶmMo gmR>o ‘w~bH$ à‘mUmV {XgVmV. nU ¶mCbQ> Á¶m {R>H$mUr {ZgJ© g§nÞVm Zmhr {VWo nmʶmMo gmR>o {XgV ZmhrV. Oa AmnU ˶m PmS>m§MrM

~mb^dZ‘ܶo 29 amoOr amÁ¶ñVar¶ {ZdS> MmMUr nUOr, {X. 20 … ~mb^dZV’}$ ZwH$˶mM KoʶmV Amboë¶m {OëhmñVar¶ {ZdS> MmMUr ñnY}Z§Va AmVm {X. 29 gßQ>|~a amoOr ~mb^dZ H$m§nmb, nUOr ¶oWo amÁ¶ñVar¶ {ZdS> MmMUr KoʶmV ¶oUma Amho. ¶m MmMUrgmR>r {dÚm϶mªMr {ZdS> H$aʶmV Ambr. ¶m‘ܶo g¥OZH$bm {d^mJ‘ÜmyZ Om°ÝWZ AmZ{ZAg dmP ({nnëg hm¶ñHy$b ‘im, nUOr). gwdZ C’©$ H$m¡VwH$ g˶|Ð eoUdr ^mo~o (emaXm ‘§{Xa ñHy$b, {‘am‘ma), AZwOm AemoH$ H$b§JwQ>H$a (E. Oo. Xr. Amë‘oXm hm¶ñHy$b, ’$m|S>m), Aj¶ AmZ§X nmJr (lr lÕmZ§X {dÚmb¶, n¢JrU, H$mUH$moU), {dZrV {dZmoXHw$‘ma AmB©Jb (^mQ>rH$a ‘m°S>b o hm¶ñHy$b, ‘S>Jmd), lr{Zdmg Zrboe n¡ H$mUo (^mQ>rH$a ‘m°S>ob hm¶ñHy$b, ‘S>Jmd), ‘§WZ àgmX ZmB©H$

JUnVr H$m¶©emioV gh^mJr Pmboë¶m ‘wbm§gh ~mb^dZÀ¶m Aܶjm d BVa nXm{YH$mar.

(¶w{Z¶Z hm¶ñHy$b, gm§Jo) Va gmXarH$aU H$bm {d^mJmVyZ JwéXÎm {dîUyn§V Hw$bH$Uu (ìhm¶H$mD§$Q> hm¶ñHy$b, noS>Uo), Ho$Xma C‘oe {S>MmobH$a, (Zodr {MëS´>Z ñHy$b, Xm~moir, dmñH$mo), g§àOm àem§V ‘m¶ZoH$a (E. Oo. Xr Amë‘oXm hm¶ñHy$b,’$m|S>m), AdZr lrnmX

Q>|Jgo (Eg. Eg. g{‘Vr S>r. ìhr. ~r. S>r. hm¶ñHy$b, T>dir), lr¶m ‘Zmoha Q>J| go (lr lÕmZ§X {dÚmb¶, n¢JrU), gmB©lr àgmX ZmB©H$ (‘{hbm ZwVZ {dÚmb¶, ‘S>Jmd), COm© ho‘§VHw$‘ma JmdH$a (lr H$m˶m¶Zr ~mUoída hm¶ñHy$b, H$mUH$moU) ¶m§Mm g‘mdoe Amho.

¶m {ZdS> Pmboë¶m ‘wbm§gh g¥OZ gm{h˶ {d^mJ, d¡km{ZH$ H$m¡eë¶ {d^mJ ¶m {d^mJmVrb ‘wbm§Zr e{Zdma, {X. 29 gßQ>|~a amoOr hmoUmè¶m amÁ¶ñVar¶ {ZdS> MmMUrgmR>r ~mb^dZ H$m§nmb, nUOr ¶oWo CnpñWV amhʶmMo AmdmhZ H$aʶmV Ambo Amho.

H$mhr dfmªnydu ~mQ>brVyZ nmʶmMr {dH«$s hmoB©b, Ago Hw$Ur åhQ>bo AgVo Va ˶m 춺$sbm ‘yI© åhQ>bo AgVo. nU AmVm AmnU n[apñWVr nmhVmo AmhmoV. ~mhoaJmdr Joë¶mda qH$dm BVadoirhr AmnU nmʶmMr ~mQ>br {dH$V KoVmo. nmʶmMo ‘hÎd AOyZhr Amnë¶mbm H$ibobo {XgV Zmhr. H$maU nmʶmMm hmoUmam ~ogw‘ma dmna Amnë¶mMgmR>r YmoH$mXm¶H$ Amho. ^{dî¶mV {nʶm¶mo½¶ nmUr {‘iUohr ‘wíH$sb hmoUma Amho. ¶mMo H$maUhr VgoM Amho. ZXr, Zmë¶m§Mo ‘moR>çm à‘mUmV hmoUmao àXÿfU hr gܶmMr J§^ra g‘ñ¶m Amho. Jmoì¶mV {H$VrOU {d{harMo nmUr {nVmV, ¶m àíZmMo CÎma H$mhrOUM XoD$ eH$Vrb. H$maU Á¶m§À¶m {d{har AmhoV. ˶m§Zr ˶m dfm©Zwdf} ñdÀN> Ho$ë¶mM ZgVrb. H$maU ˶m§À¶mH$S>o doi Zmhr. ZimÀ¶m nmʶmdaM Vo g‘mYmZ ‘mZVmV. H$mhr {R>H$mUr Va Aer n[apñWVr Amho H$s {d{har ~wOdyZ ˶m {R>H$mUr B‘maVr ~m§Yë¶m OmV AmhoV. hr Oa AerM n[apñWVr am{hbr. Va Jmoì¶mV nmʶmMo Xþ{^©ú¶ e³¶ Amho. H$Îmb Ho$br Va Amnë¶mbm nmUr H$go {‘iob. ˶m‘wio Oa AmnU EH$ PmS> H$mnb Va ˶mÀ¶m OmJr VrZ PmS>o bmdyZ ˶m§Zm OJdUo ‘hÎdmMo Amho. H$maU ~è¶mMm {R>H$mUr PmS>m§Mo g§dY©Z H$aʶmÀ¶m ZmdmImbr PmS>o bmdbr OmVmV. ‘mÌ Ë¶m§Mr H$miOr KoVbr OmV Zmhr. O§Jbm§Mr dmT> nmdgmÀ¶m n mʶmda Ad§b~yZ AgVo. n¥Ïdrda 71 Q>¸o$ OmJm hr nmʶmZo ì¶mnbr Amho. ˶mVrb 1 Q>³¸o$ nmUr {nʶm¶mo½¶ Amho. ~mH$sMo g‘wÐmMo nmUr Imao Amho. Vo ‘mUgmMr nmʶmMr JaO ^mJdy eH$V Zmhr. AmUIr WmoS>çm dfmªZr nmʶmMr ‘mJUr dmT>V OmB©b. H$maU Am‘À¶m XoemV bmoH$g§»¶m ‘moR>çm à‘mUmV dmTy bmJbr Amho. XoemMr àJVrhr doJmZo hmo Amho. Am{W©H$ ‘hmgÎmm hmoʶmÀ¶m dmQ>oda Agboë¶m ^maVmV nmʶmMm

"boIH$ Amnë¶m ^oQ>rbm' H$m¶©H$« ‘mg CËñ’y$V© à{VgmX {dÇ>b eoiH$o, {X. 20 (gmIir) … emgH$s¶ ‘hm{dÚmb¶ gmIir ¶oWrb ‘amR>r {d^mJ à‘wI ñZohm ‘hm§~ao ¶m§Zr {dÚm϶mªgmR>r ZwH$VmM 'boIH$ Amnë¶m ^oQ>rbm' ¶m H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV Ho$bm hmoVm. H$m¶©H«$‘mg Jmo‘§V{H$¶ H$WmH$ma d Jmo‘§VH$ ‘amR>r AH$mX‘rMo Cnmܶj {dÇ>b Jmdg CnpñWV hmoVo. {dÇ>b Jmdg åhUmbo, VZ, ‘Z Am{U YZ Oa Amåhr EH$Ì Ho$bo Va Amµ¶wî¶mV Hw$R>brM Jmoï> Ae³¶ Zmhr. Vwåhmbm CËH¥$ï> H$WmH$ma ìhm¶Mo Agob Va qMVZ, ‘ZZ Am{U dmMZ H$aUo Amdí¶H$ Amho. {d{dY ñnYmª‘Yrb {dOo˶m§Zm ¶m doir ~{jgo XoʶmV Ambr. ¶m doir {dÇ>b Jmdg, CnàmMm¶© M§ÐeoIa amd, A{Zb H$a§~ioH$a ¶m§Zrhr {dMma 춺$ Ho$bo. g§JrVm gwVma {hZo Am^ma ‘mZbo. XrnH$ Jmdg ¶m§Zr ghH$m¶© Ho$bo.

-‘m¶m am‘m Hw$S>mgH$a (Pmoao), kmZàH$me Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶ ‘S>Jmd, 11 dr H$bm. ‘w~bH$ gmR>m Zmhr. ^maVmV H$mhr IoS>r Aer AmhoV H$s ˶m§Zm XaamoO {nʶmgmR>rhr nwaogo nmUr {‘iV Zmhr. emgH$s¶ ¶moOZm ¶m§Mm H$‘r A{YH$ à‘mUmV gd©gm‘mݶm§Zm ’$m¶Xm hmoVmo. nU g‘mOmÀ¶m VimJmimVrb bmoH$m§Zm hm ’$m¶Xm hmoVmoM, ¶mMr emídVr XoVm ¶oV Zmhr.

^maVmV dmT>Umao Am¡Úmo{JH$aU, àXÿfU ¶m‘wio ObàXÿfUmV ‘moR>çm à‘mUmV dmT> hmoV Amho. ObàXÿfU amoIUo gaH$mag‘moarb H$moS>o Amho. XoemVrb gdm©V n{dÌ ‘mZbr OmUmar ZXr J§Jm hr A{YH$ àXy{fV Pmbr Amho. ¶m~m~VMm Ahdmbhr ZwH$VmM à{gÕ Pmbm. ‘mÌ J§Jm ZXrÀ¶m ñdÀN>VogmR>r åhUmdo Vgo Cnm¶ ¶wÕnmVirda

am~{dbo Jobo ZmhrV. ObgmR>çm§Mr g§nwï>Vm hr ^{dî¶mgmR>r Ymo³¶mMr K§Q>m Amho. EH$sH$S>o {h‘ZJ ‘moR>çm à‘mUmV {dViV AmhoV. Va XþgarH$S>o g‘wÐmMo nmUr dmT>V Amho. Ia§ åhUOo AmnU nmʶmMm H$‘r dmna H$amdm d Xþgè¶m§Zmhr nmʶmMm H$‘r dmna H$am, Ago gm§Jmdo. OmñVrV OmñV PmS>o bmdmdrV. H$maU nmUr hoM OrdZ Amho.

ñQw>S>§Q>g ’o$[ñQ>ìhb CËgmhmV nUOr {X. 20 (à{V{ZYr) … ñQ>wS>§Q>g Bñbm{‘H$ Am°J©Zm¶PoeZÀ¶m Jmodm {d^mJmV’}$ Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶ d ‘hm{dÚmb¶mVrb {dÚm϶mªgmR>r ZwH$VmM ñQw>S>§Q>g² ’o$[ñQ>ìhb Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm hmoVm. ¶m ‘hmoËgdmV gh^mJr Pmboë¶m amÁ¶mVrb {dÚm϶mªZr Amnë¶m H$bm H$m¡eë¶mMr PbH$ XmIdyZ gd© Cn[ñWVm§Mr ‘Zo qOH$br. ¶m H$m¶©H«$‘mÀ¶m CXKmQ>Z H$m¶©H$« ‘mg ì¶mgnrR>mda H$bm AH$mX‘rMo Aܶj Am‘Xma {dîUy dmK CnpñWV hmoVo. XmoZ {Xdgr¶ ¶m H$m¶©H«$‘mV {‘{‘H«$s, EH$nmÌr A{^Z¶, H${dVm dmMZ, dËH¥$Îd ñnYm©, ZmQ>H$, ‘wH${^Z¶, {MÌnQ> d ZmQ>H$m§Mr pñH«$ßQ> Aem

‘hmoËgdmVrb ñnY©H$mg ~jrg XoD$Z Jm¡a{dVmZm gm§ñH¥${VH$ Im˶mMo ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a.

{d{dY ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Amë¶m hmo˶m. ¶m gd© ñnYmªZm CËñ’y$V© à{VgmX {‘imbm. ¶m H$m¶©H«$‘mÀ¶m ~jrg {dVaU gmohù¶mV gm§H¥${VH$ ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐHo $a, ‘mOr g^mnVr Vmo‘mPrZmo H$mXm}Omo ì¶mg{nR>mda CnpñWV hmoVo. ¶m doir ‘m§ÐoH$a åhUmbo H$s,

¶m ñQw>S>§Q>g ’o$ñQ>rìhbZo Jmoì¶mVrb AZoH$ amÁ¶mVrb {dÚm϶m©Zm EH$Ì AmUbo d ˶m§À¶m H$bobm ì¶mgnrR> {‘idyZ {Xbo hr Iyn Mm§Jbr Jmoï> Amho. Vm‘m{PZmo ¶m§Zr H$bo~m~V {dMma 춺$ Ho$bo. ¶mZ§Va nmhþʶm§À¶m hñVo {dOo˶m§Zm ~[jgo XoʶmV Ambr.


21goa12_Layout 1 20-09-2012 21:53 Page 1

12

{d{dY

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

JwÝho Zm§Xo hmoVmV, nU nwT>o H$mhrM Zmhr dZjoÌmVrb ~oH$m¶Xm CËIZZ àH$aUr> 2007-10 ¶m H$mimV 5 JwÝho Zm|X go~r ’o$amªdbm Vmã¶mV KoD$Z nmo{bg ñWmZH$mV AmUVmZm

gS>m H$mamJ¥hmVyZ nimboë¶m go~r ’o$amªdbm AQ>H$ ‘S>Jmd, {X. 20 (à{V{ZYr) : gS>m H$mamJ¥hmVyZ XmoZ dfmªnydu niyZ Jobobm gamB©V JwÝhoJma go~r ’o$amªd d ˶mMm ^mD$ gm{d¶mo ’o$amªd ¶mbm H$moH$U aoëdo nmo{bgm§Zr Jwédmar AQ>H$ Ho$br. IyZ àH$aUmVrb Amamonr A{^OrV nmQ>rb d amoPm[a¶mo ’$Zmª{S>g D$’©$ {hQ>ba ¶m gamB©V JwÝhoJmamgh go~rZo 4 Am°JñQ>, 2010 amoOr gS>m Oob‘YyZ nbm¶Z Ho$bo hmoVo. Oob‘Yrb em¡Mmb¶mÀ¶m q^Vrbm ^moH$ nmSy>Z ho {VKohr nimbo hmoVo. A{^OrVbm H$mbo ¶oWo nH$S>ʶmV nmo{bgm§Zm ¶e Ambo hmoVo, Va {hQ>ba AbrH$S>oM nmo{bgm§À¶m VmdS>rV gmnS>bm. Amb} ¶oWrb go~rbm bmoQ>br ¶oWrb EH$m KamV Mmoar Ho$ë¶màH$aUr {ejm Pmbr hmoVr. nydu AmUIr EH$m àH$aUmV ‘S>JmdÀ¶m ݶm¶mb¶rZ H$moR>S>rV AgVmZm ˶mZo nbm¶Z Ho$bo hmoVo. Z§Va ˶mbm nH$S>ʶmV Ambo hmoVo. g§e¶mZo nmo{bgm§Zr hQ>H$bo Jwédmar Xþnmar AS>rO dmOʶmÀ¶m gw‘mamg ‘S>Jmd aoëdo ñWmZH$mda KwQ>‘iV AgVm g§e¶mZo nmo{bgm§Zr ˶mbm hQ>H$bo. nmo{bgm§Zr {dMmaboë¶m àíZm§Zm CS>dmCS>drMr CÎmao XoD$

bmJë¶mZo nmo{bgm§Mm g§e¶ ~imdbm. ˶mMr PS>Vr KoV AgVmZm hdmbXma {dÝñQ>Z AmamdOmo ¶m§Zr ˶mbm AmoiIbo. ˶mMm ^mD$ gm{d¶mohr ˶mÀ¶mgmo~V hmoVm. {dë’«o$S> Jmo{g©¶mo d BVa ZmJ[aH$m§Zr ¶m XmoKm§Zm nH$S>ʶmgmR>r nmo{bgm§Zm ‘XV Ho$br. XmoKohr ^mD$ S>çwAmo ñHy$Q>aZo aoëdo ñWmZH$mda Ambo hmoVo. S>çwAmo nmH©$ H$ê$Z aoëdo ñWmZH$mdaÀ¶m ßb°Q>’$m°‘d© a OmV AgVm ~°J VnmgʶmgmR>r nmo{bgm§Zr ˶m§Zm hQ>H$bo. nmo{bgm§Zr go~rbm AS>dʶmMm à¶ËZ Ho$bm Voìhm ˶mbm H$m nH$S>Vm, Aer gm{d¶mo ¶mZo {dMmaUm Ho$br. nU XmoKm§À¶mhr ‘ZJQ>mda EH$mM àH$maMm Q>°Qy> AmT>iyZ Amë¶mZo nmo{bgm§Mm g§e¶ AmUIr ~imdbm. XmoKm§Mohr ‘mo~mB©b Vnmgbo AgVm, EH$‘oH$m§Zm H$m°b Ho$ë¶mMo ˶mV {XgyZ Ambo. ¶m Xaå¶mZ hdmbXma {dÝñQ>Z ¶m§Zr XmoKm§n¡H$s EH$Q>m gamB©V JwÝhoJma go~r ’o$amªd Agë¶mMo AmoiIbo. nmo{bg H$madmB©V AS>Wim AmUë¶m~Ôb gm{d¶mobm nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br. S>çwAmo ñHy$Q>a nmo{bgm§Zr OßV Ho$br Amho. MoÝZB© ¶oWo OmʶmMm ˶m§Mm ~oV hmoVm, H$moH$U aoëdoMo nmo{bg {ZarjH$ {dÝgr nm¶g ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr Cn{ZarjH$ A{^OrV Jmoåg ¶m§Zr hr H$madmB© Ho$br.

ZdrZ ^m§S>r XoʶmMo Am{‘f XmIdyZ ’$gdUyH$ XmoKm ^m‘Q>çm§{déÕ VH«$ma XmIb XmoS>m‘mJ©, {X. 20 (à{V{ZYr) : Vm§~m, {nVirÀ¶m Owݶm ^m§S>çm§À¶m ~Xë¶mV ZdrZ XoVmo, Ago AZoH$m§Zm gm§JyZ ^m§S>r Jmoim H$ê$Z XmoKm§Zr XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVyZ ni H$mT>ë¶mZo ñWm{ZH$m§V Ii~i CS>mbr. ‘{hZm^amÀ¶m àVrjoZ§Va ˶m§Zr {Xbobm nÎmm d ‘mo~mB©b H«$‘m§H$ ~ZmdQ> Agë¶mMo bjmV Amë¶mZ§Va ’$gJV Pmboë¶m§Zr XmoS>m‘mJ© nmo{bg ñWmZH$mV XmoKm ^m‘Q>çm§{déÕ VH«$ma Zm|X Ho$br Amho. ‘{hZm^amÀ¶m àVrjoZ§Va Amnë¶mbm Owݶm ^m§S>çm§À¶m ‘mo~Xë¶mV ZdrZ ^m§S>r {‘iUma Zmhr, ¶mMr ImÌr Pmë¶mZ§Va ˶m

XmoKm ^m‘Q>çm§Zr {Xbobm nÎmm d ‘mo~mB©b H«$‘m§H$mMr MmMnUr Ho$br AgVm Vo XmoÝhr ~ZmdQ> {ZKmbo. ˶m‘wio {dídZmW ~wYmOr Hw$~b (amhUma Am§~obr) ¶m§Zr XmoS>m‘mJ© nmo{bg ñWmZH$mV XmoKm AkmV Bg‘m§À¶m [damoYmV VH«$ma Zm|X Ho$br Amho, Ago nmo{bg {ZarjH$ CX¶ Am’$io ¶m§Zr gm§{JVbo. nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVrb ~è¶mM bmoH$m§Zm na{OëhçmVrb XmoKm ^m‘Q>çm§Zr H$mhr JmdmV OmD$Z Joë¶m EH$ XmoZ ‘{hݶm§V Amåhr Vm§ã¶m d {nVirMr OwZr ^m§S>r Zdr H$moar ~ZdyZ XoVmo Ago gm§JyZ Jmoim Ho$br hmoVr.

ZmJ[aH$m§Zr g§nH©$ gmYʶmMo AmdmhZ XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVrb Á¶m Á¶m JmdmV ^m‘Q>çm§Zr Vm§~m, {nVi ^m§S>r Jmoim H$ê$Z ’$gdUyH$ Ho$br Amho, ˶m JmdmVrb bmoH$m§Zr XmoS>m‘mJ© nmo{bg ñWmZH$mV g§nH©$ gmYyZ VH«$ma Úmdr qH$dm OdiÀ¶m nmo{bg ñWmZH$mV VH«$ma Úmdr, Ago AmdmhZ XmoS>m‘mJ© nmo{bg {ZarjH$ CX¶ Am’$io ¶m§Zr Ho$bo Amho.

nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) … Jmoì¶mÀ¶m dZjoÌmV ImU H$m‘ Ho$boë¶m ImU H§$nݶm§À¶m ì¶dñWmnH$m§da JwÝho Zm|XdyZ ˶m§Zm gmoS>y Z {Xbo OmV Agë¶m‘wioM dZjoÌmV ‘moR>çm à‘mUmV ~oH$m¶Xm I{ZO CËIZZ hmoV Agë¶mMo AmT>iyZ Ambo Amho. 2006 Vo 2010 ¶m H$mimV amÁ¶mVrb dZjoÌmV ~oH$m¶Xm ImU H$m‘ Ho$boë¶m§da 5 JwÝho XmIb H$éZ g§~§[YV H§$nݶm§À¶m ì¶dñWmnH$m§Zm AQ>H$ H$éZ Z§Va Om{‘Zmda gmoS>ʶmMo àH$ma KS>bo AmhoV. ‘m{hVrÀ¶m A{YH$mamImbr {‘idboë¶m ‘m{hVrdéZ hm àH$ma CKS> Pmbm Amho. 23 ‘o 2005 gmbr ìhr.E‘. gmiJm§dH$a H§$nZrMm ì¶dñWmnH$ am‘qgJ ¶mbm AQ>H$ Ho$br hmoVr. gaH$mar dZjoÌmV ~oH$m¶Xm añ˶mMr é§Xr H$aʶmMm JwÝhm ˶mÀ¶mda Zm|X H$aʶmV Ambm. am‘qgJbm Z§Va Om{‘Zmda gmoSy>Z XoʶmV Ambo.

22 gßQ>|~a 2006 amoOr ‘o.Ama.Q>r.XoD$iH$a ¶m§À¶m ImUrda am°¶ qnQ>mo ¶m ImU ì¶dñWmnH$mbm AQ>H$ H$éZ Z§Va Om{‘Zmda gmoS>ʶmV Ambo. ‘mditJo ¶oWrb gaH$mar O{‘ZrV ~oH$m¶Xm CËIZZ H$ê$Z añVm H$arV Agë¶mMm ˶mÀ¶mda JwÝhm XmIb H$aʶmV Ambm Am{U Z§Va gmoSyZ XoʶmV Ambo. 20 Am°³Q>m|~a 2006 amoOr gmo{g¶mXo qV~bmo ImUrMo ì¶dñWmnH$ Ama.Ho$.qgJbm AQ>H$ H$éZ ˶mMr Om{‘Zmda gwQ>H$m H$aʶmV Ambr. Yma~m§XmoS>m ¶oWrb gaH$mar dZ O{‘ZrV ~oH$m¶Xm I{ZO H$m‘ Ho$ë¶mMm ˶mÀ¶mda JwÝhm Zm|X H$aʶmV Ambm hmoVm. 27 ‘mM© 2009 amoOr Or.EZ.AJadmb H§$nZrÀ¶m Am§Vmo{Z¶r ‘mݶyEb Amë‘oXm ¶mÀ¶mda JwÝhm Zm|XdʶmV Ambm. {eJmd ¶oWrb dZjoÌmV CËIZZ H$arV Agë¶mMm ˶mÀ¶mda Amamon hmoVm. KQ>ZMo m n§MZm‘m Am{U

g§~§[YVmMr O~mZr Zm|X Ho$br Amho. 11 ‘o 2010 gmbr ‘o. VimdbrH$a ¶m§À¶m ImUrMo ì¶dñWmnH$ {earf n¡ ¶m§À¶m{déÕ VH«$ma XmIb H$ê$Z ˶m§Mr O~mZr Zm|XdʶmV Ambr Am{U KQ>ZoMm n§MZm‘m H$aʶmV Ambm. dZ joÌmVyZ Q>mH$mD$ I{ZO H$mT>V Agë¶mMm Amamon ˶mÀ¶mda Amho. dZ Im˶mÀ¶m CÎma Jmodm {d^mJmVyZ S>m°.Or.Q>r.Hw$‘ma ¶m§Zr ‘m{hVrÀ¶m

gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Mr MVwWu H$mQ>H$garV AmJmD$ a³H$‘ Z {Xë¶m‘wio ’$Q>H$m nUOr, {X.20 (à{V{ZYr) : amÁ¶mVrb ~hþVm§e gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zm ~moZg d ’o$pñQ>ìhbgmR>r {‘iUmar AmJmD$ a¸$‘ AÚmn {‘imbr Zmhr. ‘mÌ ¶mbm H$X§~ H$‘©Mmar AndmX AmhoV. Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ ~moZg d AmJmD$ a¸$‘ Z {Xë¶m‘wio ˶m§Zm ¶§Xmhr JUoe MVwWr©gmR>rhr H$mQ>H$ga H$amdr bmJUma Amho. ¶mg§X^m©V Jmodm H$‘©Mmar g§KQ>ZoMo ga{MQ>Urg Om°Z ZmPmaoW ¶m§Zm {dMmabo AgVm, Amåhr {dÎm Im˶mMo g§¶wº$ g{Md

‘m¶H$b {S>gmooPm ¶m§Mr ^oQ> KoVbr AgyZ {dÎm Im˶mbm WmoS>m doi Úm, H$‘©Mmè¶m§À¶m ¶m XmoÝhr àíZm§da ¶o˶m Am°³Q>mo~an¶ªV VmoS>Jm H$mT>ʶmV ¶oBb © , Ago AmídmgZ {Xë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. gaH$maV’}$ XoʶmV Ambobm 5 hOma ê$n¶m§Mm gwdU© ‘hmoËgdr {ZYrgmR>r H$X§~ H$‘©Mmè¶m§Zm dmQ> nmhmdr bmJV Amho. XmoZ dfmªMm àb§{~V ~moZg ¶mgmR>r ‘hm‘§S>i bdH$aM AmXoe H$mT>Uma Agë¶mMr ‘m{hVr {S>gmoPm ¶m§Zr {Xë¶mMo ZmPmaoW ¶m§Zr gm§{JVbo.

Aܶm© gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zm gUm{Z{‘Îm {‘iUmar AmJmD$ a¸$‘ d ~moZg {‘imbobm Zmhr, Aem H$mhr H$‘©Mmè¶m§À¶m VH«$mar AmhoV. ¶mg§X^m©V Om°Z ZmPmaoW ¶m§Zm {dMmabo AgVm, Á¶m H$‘©Mmè¶m§Zr {Z¶mo{OV doioV gUm{Z{‘Îm XoʶmV ¶oUmè¶m A{V[aº$ a¸$‘ogmR>r d ~moZggmR>r AO© Ho$bm, ˶m§Zm hr a¸$‘ {Xbobr Amho. nU C{eamZo AO© Ho$bm Agob, ˶m§Zm hr a³H$‘ WmoSçm C{eamZo {‘iob, Ago ZmPmaoW ¶m§Zr gm§{JVbo.

A{YH$mamImbr {Xboë¶m ‘m{hVr à‘mUo ’$º$ nmM VH«$marM dZ Im˶mH$S>o Zm|X AmhoV. S>m°. Hw$‘ma ¶m§Zr {Xboë¶m Aݶ ‘m{hVrV dZjoÌmV gwé Agboë¶m 16 ImUtMr ¶mXr ˶m§Zr {Xbr Amho ˶mV 11 ImUr dZjoÌmV gwê$ Agë¶mMo åhQ>bo Amho. {eJmd ¶oWrb gmo{g¶mXmo ’$mo‘|Vmo, Hw$io‘mobo-{eJmd ¶oWrb E‘H$mo Jmodm, {eJmd Hw$io ¶oWrb Or.EZ.AJadmb, {eJmd ¶oWrb ìhr.E‘.gmiJm§dH$a, gm§JmoS> ¶oWrb nm§Sw>a§J qV~bmo, {eJmd ¶oWrb nm§Sw>a§J qV~bmo, gwbm© Hw$S>Uo ¶oWrb ìhr.Eg.Y|nmo, gwbm© - {S>Mmobr ¶oWrb ìhr.E‘.gmiJm§dH$a ¶m§À¶m XmoZ, doiJo ¶oWrb H$mH$moS>H$a ¶m ImUr gwê$ Agë¶mMo ‘m{hVrV åhQ>bo Amho. Mma ImUr gܶm ~§X Agë¶mMr ‘m{hVrhr Im˶mZo {Xbr Amho ˶mV ‘o.VimdbrH$a - gmH$moS>m©, ‘o. gmodm - gm§JmoS>, ‘o.Ebao {‘Zoaëg - gmH$moS>m©, ìhr.E‘,gmiJm§dH$a -

doiJo, ìhr.E‘.gmiJm§dH$a gmoZyg - gÎmar ¶m ImUr§Mm g‘mdoe Amho. ˶m {edm¶ dZ Im˶mZo ‘w»¶ dZnmbm§Mm nadmZm ZgVmZm dZ joÌmV gwê$ Agboë¶m 7 ImUtMr ¶mXr {Xbr AgyZ ˶mV {eJmd ¶oWrb ìhr.E‘.gmiJm§dH$a H§$nZrÀ¶m {eJmd - gm§Jo ¶oWrb XmoZ ImUr, ‘o.ìhr.Eg.Y|nmo H§$nZrMr gwbm© - Hw$S>Uo ¶oWrb ImU, ìhr.E‘.gmiJm§dH$a ¶m§À¶m gwbm© - {S>Mmobr ¶oWrb XmoZ ImUr Va H$mH$moS>H$a ¶m§Mr doiJo - {S>Mmobr ¶oWrb EH$ Am{U ìhr.E‘.gmiJm§dH$a ¶m§Mr gmoZyg - gÎmar EH$m ImUrMm g‘mdoe Amho. Xaå¶mZ X[jU Jmoì¶mMo Cn dZnmb g§O¶ damS>H$a ¶m§Zr ‘m{hVr A{YH$mamÀ¶m Imbr {Xboë¶m ‘m{hVr à‘mUo amIrd dZjoÌ Am{U A^¶maʶmV 34 ImUtZm nadmZo {Xbo hmoVo, nU Vo A^¶maʶ Omhra ìhm¶À¶m AmYr {Xbo hmoVo.

Om‘m ‘{eX g{‘VrMm dmX nwÝhm C’$mibm ‘S>Jmd, {X. 20 (à{V{ZYr) : ¶oWrb Om‘m ‘{eX g{‘VrÀ¶m XmoZ JQ>m§Vrb dmX nwÝhm C’$mibm. ZOr~ gm¡XmJa d H$mgr‘ ImZ ¶m§À¶m JQ>mVrb dmX gm‘§Oñ¶mZo gmoS>dʶmMm à¶ËZ gwê$ hmoVm. VWm{n, XmoÝhr JQ>m§Mo nwÝhm {~Zgë¶mZo hm dmX AmUIr {MKiʶmMr e³¶Vm {Z‘m©U Pmbr Amho. ZOr~ gm¡XmJa JQ>mZo 23 gßQ>|~a amoOr g{‘VrMr Am‘g^m ~mobmdbr Amho. ¶m

Am‘g^oV g{‘VrMr {ZdS>UyH$ KoUma Agë¶mMo Omhra Ho$bo Amho. H$amob d eoI BpâVH$ma ¶m§Zm {ZdS>UyH$ A{YH$mar åhUyZ Zo‘ʶmV Ambo Amho. H$m{g‘ ImZ JQ>mMm ¶m {ZdS>UwH$sbm {damoY Amho. gm¡XmJa ¶mZo ~mobm{dbobr Am‘g^m ~oH$m¶Xoera AgyZ ˶m {Xder VUmd {Z‘m©U hmoʶmMr e³¶Vm ImZ ¶m§À¶m JQ>mVrb Am{VH$ ~w§XHw$S>m ¶m§Zr nÌH$man[afXoV 춳V Ho$br.

¶mdoir Bem©X hgZ ~oJ, eoI [a¶mP, H$br‘ ImZ CnpñWV hmoVo. {ZdS>UyH$ KoʶmgmR>r Am‘g^m ~mobm{dboë¶m 춳VtZr {Z~§YH$ d BVa gaH$mar ¶§ÌUm§Mr nadmZJr KoVbobr Zmhr, Agm Xmdm ImZ d ~w§XHw$S>m ¶m§Zr Ho$bm. H$amob ¶m§Zr hm Xmdm A‘mݶ Ho$bm Amho. {ZdS>UwH$sMr gd© à{H«$¶m H$m¶Xoera d nmaXe©H$ Amho, Ago ˶m§Zr ñnîQ> Ho$bo.

bKw CÚmoOH$m§darb AQ>r aÔ H$am : ZmB©H$ dminB©, {X.20 (à{V{ZYr) : gaH$maZo bKw CÚmoOH$m§gmR>r Omar Ho$boë¶m AQ>r EH$X‘ OmMH$ AmhoV. ˶m aÔ H$ê$Z CÚmoOH$m§Zm dmQ> ‘moH$ir H$ê$Z {Xë¶mg ˶mMm ’$m¶Xm AZoH$ Ñ{îQ>H$moZmVyZ g‘mOmbm hmoUma Amho. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m~m~V J§^ra AgyZ amÁ¶mVrb ~oamoOJmarMm àíZ ‘mJu bmdm¶Mm Agob, Va ˶m§Zr bKw CÚmoOH$m§À¶m g‘ñ¶m Xÿa H$aUo JaOoMo Amho, Ago à{VnmXZ Jmodm bKw CÚmoJ Agmo{gEeZMo Aܶj AVyb ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo.

‘wbm§Zm V§~mIy XoUmè¶mda H$madmB© hmoUma nUOr, {X. 20 (à{V{ZYr) … AnZm Ka‘Yrb ‘wbm§À¶m ImobrV V§~mIy gmnS>ë¶mZ§Va ¶m àH$mamMr J§^ra XIb KoʶmV Ambr Amho. H$mhr H$‘©MmarM ‘wbm§Zm V§~mIy, {gJmaoQ>, {dS>r nwadV Agë¶mMm g§e¶ 춺$ H$aʶmV Ambm AgyZ ˶m§À¶mda H$madmB© Ho$br OmB©b, Ago AnZm Ka ì¶dñWmnZmZo ñnï> Ho$bo Amho. VgoM ¶oWrb g‘wnXoeH$mbm ‘mahmU Ho$ë¶màH$aUmMr OwZoJmodo nmo{bg Mm¡H$er H$arV Amho. VoWrb H$‘©Mmè¶m§À¶m O~mݶm Zm|XdyZ KoʶmV Amë¶m AmhoV.

hm|S>m-gÎmar ¶oWrb Am¡Úmo{JH$ dgmhV g^mJ¥hmV Am¶mo{OV Ho$boë¶m CÚmoJ¶mÌm A§VJ©V {deof H$m¶©H«$‘mV à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo lr. ZmB©H$ ~mobV hmoVo. {X. 14 gßQ>|~a amoOr àma§^ Pmbobr ¶mÌm 10 Am°³Q>mo~an¶ªV gwê$ amhmUma Amho. Jmoì¶mÀ¶m ~mOmanoR>obm d Am{W©H$ ì¶dñWobm C^mar XoʶmgmR>r bKw CÚmoJmMm ‘hÎdmMm dmQ>m Amho. AmO hOmamo g§»¶oZo MmbUmao bKw CÚmoJ bmIm|Zm amoOJmamMr g§Yr {Z‘m©U H$ê$Z XoV AmhoV. ‘mÌ

gaH$maZo Omar Ho$boë¶m H$mhr AQ>r CÚmoJm§da n[aUm‘H$maH$ AmhoV. gaH$maZo ¶mda Jm§^r¶m©Zo {dMma H$aʶmMr {dZ§Vr Amåhr Ho$br Amho, Ago lr. ZmB©H$ ¶m§Zr åhQ>bo Amho. ¶màg§Jr ì¶mgnrR>mda hm|S>m Am¡Úmo{JH$ dgmhV g{‘VrMo Aܶj àdrU ãboJZ , hm|S>m ~g~m§YUr àH$ënmMo CËnmXZ ì¶dñWmnH$ lr. ndma, doUm© ¶oWrb Am½Zob V§Ì{ZHo$VZMo A{YH$mar lr. A°ÝWmoZr, lr. ‘moaOH$a AmXr CnpñWV hmoVo. lr. ndma ¶m§Zr ¶màg§Jr ~mobVmZm

~g~m§YUr àH$ënmZo AmOn¶ªV AZoH$ bKw CÚmoOH$m§Zm àmoËgmhZ XoʶmMm à¶ËZ Ho$bm Amho. H$moU˶mhr CËnmXH$mZo Amnë¶m ‘mbmg Mm§Jbm XOm© àmßV H$ê$Z {Xë¶mg ˶mbm ~mOmanoR>oV Mm§Jbm O‘ ~g{dVm ¶oUma Amho. gwédmVrg àdrU ãboJZ ¶m§Zr ñdmJV d àmñVm{dH$ Ho$bo. VX²Z§Va doUm© Am½Zob V§Ì{ZHo$VZÀ¶m A{YH$mar dJm©ªZr CnpñWVm§Zm bKw CÚmoOH$m§Mo ì¶dñWmnZ ¶mda hm|S>m-gÎmar ¶oWrb Am¡Úmo{JH$ dgmhVrV ~mobVmZm AVwb ZmB©H$. gmo~V lr. ndma, àdrU ãboJZ d Aݶ ‘mݶda. ‘mJ©Xe©Z Ho$bo.

H$MamàíZr ’$m|S>m nm{bH$m CXmgrZ \$m|S>m, {X. 20 (à{V{ZYr) : H$Mè`mÀ`m g_ñ`oda Ëd[aV VmoS>Jm H$mT>bm Zmhr, Va bmoH$m§À`m Amamo½¶mda Ë`mMm {dn[aV n[aUm_ hmoD$ eH$Vmo, Ago qMVm ì`º$ H$aUmao nÌ \$m|S>çmVrb Amamo½`H|$ÐmZo XmoZdoim nm{bHo$bm {b{hbo. _mÌ Ë`m nÌm§Zm CÎma Úm`Mo nm{bHo$Zo Q>miyZ Ho$amMr Q>monbr XmI{dbr. `mdê$Z nm{bH$m \$m|S>çmVrb H$Mè`mg§X^m©V {H$Vr J§^ra Amho, Vo AmVm CKS> Pmbo Amho. nm{bHo$À¶m ¶m H¥$Vr~Ôb ñWm{ZH$m§V Vrd« g§Vmn 춳V Ho$bm OmV Amho. AmídmgZmMm {dga

JUoe MVwWuÀ`mnydu \$m|S>m H$Mam_wº$ hmoUma Agë`mMo AmídmgZo XoUmè`m `m nm{bHo$bm H$mb JUnVrÀ`m AmJ_ZmÀ`m {XdergwÕm H$Mam CMbUo O_bo Zmhr. {R>H${R>H$mUr H$Mè`mMo T>rJ {XgV hmoVo. _mÌ {VWo Agboë`m XwJªYrVyZ bmoH$m§Zm ~mßnmMo Xe©Z KoÊ`mgmR>r Omdo bmJbo. `m gd© àH$mambm nm{bH$mM O~m~Xma Amho, Ago AmVm H$mhr ZJagodH$M ~mobm`bm bmJbo AmhoV. Amamo½¶H|$ÐmÀ¶m nÌm§H$S>o Xþb©j nm{bH$m gwÌm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma 21 Am°JñQ> Am{U Z§Va 11 gßQ>|~a, 2012 amoOr `oWrb

Amamo½¶H|$ÐmÀ¶m nÌm§Zm Ho$amMr Q>monbr nm{bHo$À¶m H¥$Vr~Ôb ñWm{ZH$m§V g§Vmn Amamo½`H|$ÐmZo nÌo {bhÿZ ehamV ngaboë`m H$Mè`mg§X^m©V àíZ CnpñWV Ho$bo hmoVo. VgoM `m H$Mè`m_wio amoJmMmgwÕm ’¡$bmd hmoD$ eH$Vmo, Aer ^rVr Ë`m nÌmVyZ ì`º$ Ho$br hmoVr. _mÌ nm{bHo$Zo Ë`m§À`m XmoÝhrhr nÌm§Zm CÎmao {Xbr Zmhr. \$m|S>çmVrb H$mhr g§ñWm§Zr

A§XmOo 62 bmoH$m§À`m gøm KoD$Z `mg§X^m©V Amamo½`H|$ÐmH$S>o VH«$ma Ho$br hmoVr. Ë`mMr XIb KoD$Z `m H|$ÐmZo nm{bHo$bm nÌo {b{hbr hmoVr. _mÌ, nm{bHo$Zo `mda H$mhrM Cnm`¶moOZm Ho$br Zmhr. `mg§X^m©Vbo nÌ Amamo½`H|$ÐmZo Amamo½`_§Ìr Am{U Cn{Oëhm{YH$mè`m§Zm {b{hbo, Voìhm _mÌ VmVSr>Zo ~¡¡ R>H$ Am`mo{OV Ho$br. Xaå¶mZ, Cn{Oëhm{YH$mar Om°ÝgZ ’$Zmª[Sg `m§Zr nm{bHo$bm AmXoe XoD$Z H$Mè`mda VmoS>Jm H$mT>Ê`mV gm§{JVbo Amho, _mÌ OmJm Hw$R>o {_iUma `m g§^«_mV nm{bH$m nS>bobr Amho.

H$Mam Am‘À¶m JmdmV ZH$mo : Hw$iodmgr¶ {_imboë`m _m{hVrZwgma nm{bHo$bm H$Mam Q>mH$Ê`mgmR>r Hw$io `oWo Or OmJm {_imbobr hmoVr, Ë`m n[agamVrb bmoH$m§Zr \$m|S>çmVrb H$Mam Ë`m§À`m JmdmV ZH$mo, Aer ^y{_H$m KoVë`mZo Ë`m§Mm à`ËZ \$gbm. `m bmoH$m§Zr Amnbm {damoY Xe©dyZ nmo{bg ñWmZH$mV VH«$mahr {Xbr. Z§Va O_rZ _mbH$mda X~md Amë`mZo Ë`m§Zrhr nm{bHo$bm ghH$m`© Ho$bo Zmhr.

\$m|S>çmda bj R>odUma 50 A{V[aº$ OdmZ \$m|S>m, {X. 20 (à{V{ZYr) : JUoe MVwWuÀ`m H$mimV bmoH$m§Zm gwajm XoÊ`mgmR>r nmo{bgm§gh B§{S>`Z [aPìh© ~Q>m{b`ZMo 50 OdmZhr \$m|S>çmV V¡¡ ZmV AgVrb, Aer _m{hVr {_imbr Amho. bmoH$m§Zm gwajm XoÊ`mgmR>r [aPìh© ~Q>m{b`ZMo A§XmOo 50 OdmZ MVwWr©À`m H$mimV V¡¡ ZmV AgVrb. VgoM \$m|S>m nmo{bg ñWmZH$mVrb nmo{bghr am̧-{Xdg gwajogmR>r V¡¡ ZmV AgVrb, Ago nmo{bg CnAYrjH$ {XZamO JmodoH$a `m§Zr gm§{JVbo. VgoM H$moU˶mhr dmB©Q> KQ>Zm KSy> Z`o, `mgmR>r gmd©O{ZH$ JUoemoËgd _§S>im§Zm Cnm`¶moOZm H$aʶmMr gyMZm Ho$bobr Amho. JUoemoËgd _§S>im§Zr gwajogmR>r Am{U g§e{`V Jmoï>tda ZOa R>odÊ`mgmR>r Amnbo

gXñ` {Z`wº$ H$amdoV, _§S>nmnmgyZ nm{Hª$JMr ì¶dñWm Xya R>odmdr, _§S>nmOdi \$Q>mHo$ bmdy Z`oV, Üd{ZjonH$ ¶§ÌUm bmdÊ`mgmR>r nadmZo KoUo, grgr Q>rìhr H°$_oao ~g[dUo, AmXr gyMZm Ë`m§Zr Ho$ë`mMo g_OVo. \$m|S>m VmbwŠ`mV A§XmOo 30 _w»` gmd©O{ZH$ JUoemoËgd _§S>io AmhoV. nmo{bg CnAYrjH$ {XZamO JmodoH$a `m§Zr JUoemoËgd _§S>imÀ`m AÜ`jm§Zm ~mobmdyZ Ë`m§Mr ~¡¡ R>H$ KoVbr Am{U Ë`m§Zm _mJ©Xe©Z Ho$bo. JUoemoËgd _§S>nmV àdoe H$aÊ`mgmR>r Am{U ~mhoa OmÊ`mgmR>r Ago XmoZM _mJ© R>odmdo, Agohr Ë`m§Zm `mdoir Ë`m§Zm gm§{JVbo. JUnVr {dgO©ZmgmR>r `mo½`[aË`m Cnm`¶moOʶmgmR>r JUoemoËgd _§S>im§Zm gwMZm Ho$br Amho. Á`m

ì`º$sbm nmohÊ`mMr gd` Amho Ë`m§ZrM {dgO©ZmgmR>r Omdo Aerhr gwMZm Ho$ë`mMo g_OVo. JUoe MVwWugmR>r Amnë`m Jmdr Joboë`m bmoH$m§Zr Ë`m§À`m n[agamV ZOa R>odÊ`mgmR>r nmo{bgm§Zm H$i{dë`mg Ver gw{dYm Amåhr H$ê$, Ago nmo{bg CnAYrjH$ {XZamO JmodoH$a `m§Zr gm§{JVbo. Ë`m§À`m åhUÊ`mZwgma Aem n[agamV n°Q´>moqbJgmR>r OmñV nmo{bg V¡¡ ZmV H$aÊ`mV `oD$ eH$VmV. _mÌ bmoH$m§Zr Ë`m§Zm `mgmR>r ghH$m`© Ho$bo nm{hOo. ‘§Jidmar gm`§H$mir lr JmodoH$a `m§Zr \$m|S>m nmo{bg ñWmZH$mVrb nmo{bgm§Zm MVwWuÀ`m H$mimV H$go H$m_ H$amdo Am{U àË`oH$ Jmoï>rda bj H$go R>odm`Mo `m~m~VrV _mJ©Xe©Z Ho$bo.

MVwWuÀ`m gwajo~m~V _mJ©Xe©Z H$aVmZm nmo{bg CnAYrjH$ {XZamO JmodoH$a. ~mOybm {ZarjH$ gmJa EH$moñH$a d Aݶ nmo{bg H$‘©Mmar. (g§O` ~moaH$a)


21goa13_Layout 1 20-09-2012 21:22 Page 1

{d{dY dZIm˶mZo ImoMë¶m H$mOyÀ¶m PmS>mZ§ m Vmam ImoVrJmd, {X. 20 (à{V{ZYr) : H$mUH$moU Vmbw³¶mV JmdS>m|Jar ^mJmV dZIm˶mÀ¶m hÔrV ¶oUmè¶m 100 H$mOy§À¶m PmS>m§Zm dZIm˶mZo bmoI§S>r Vmam§Mo Hw§$nZ KmVbo Amho. na§Vw ho Hw§$nZ KmbV AgVmZm PmS>m§À¶m ‘Ymo‘Y bmoI§S>r Vmam ImoMë¶m AmhoV. ¶m‘wio ¶m PmS>m§Zm ^{dî¶mV YmoH$m {Z‘m©U hmoʶmMr e³¶Vm Amho. JmdS>m|Jar ¶oWo H$mOyÀ¶m bmJdS>rMo joÌ Agboë¶m OmJoV dZIm˶mV’}$ gw‘mao 100 hÿZ OmñV PmS>m§Zm bmoI§S>r Vmam§Mo Hy§$nZ KmbyZ PmS>m§ZmM Vmam ImoMë¶m AmhoV. PmS>m§Zm Imobda bmoI§S>r Vmam ImoMë¶m‘wio dZImVo PmS>m§À¶m ~m~VrV hbJOunUm H$aV Agë¶mMo {ZXe©Zmg ¶oV Amho. H$mUH$moU Vmbw³¶mV H$mhr {Xdgm§nydu ZdrZ dZrH$aUmgmR>r dZIm˶mZo Z¡g{J©H$ PmS>m§Mr H$Îmb Ho$ë¶mZo àH$aU JmObo hmoVo. gܶm VmaoMo Hw§$nZ KmbʶmÀ¶m ZmXmV H$mhr PmS>m§Mr dmT> hmoD$ eH$Uma Zgë¶mMr e³¶Vm Amho. JmdS>m|Jar ¶oWo ^mQ>nmb Vo JmdS>m|Jar n§Mm¶Vn¶ªV {H$VrVar O{‘ZrV dZIm˶mMo H$mOy bmJdS>rMo joÌ Amho. ¶m gd© joÌmV Jwao VgoM O§Jbr OZmdao AmV ¶oD$ Z¶oV, åhUyZ bmoI§S>r Vmam§Mo Hw§$nU ~Z{dbo Amho. ˶mgmR>r Im˶mZo H$mhr {R>H$mUr PmS>m§Zm bmH$S>mÀ¶m Im§~m§Zr bmoI§S>r Vmam§Zr doT>bobo AmhoV. ¶m ^mJmVrb eoVH$è¶m§Zm Amnë¶m Jwam§Zmhr

JmdS>m|Jar ¶oWrb H$mOyÀ¶m bmJdS>rMo joÌ Agbobm dZIm˶mMm ’$bH$

Maʶmg OmJm {‘iV Zmhr, Ago JmdS>mJ| ar ^mJmVrb g˶dVr JmdH$a ¶m ‘{hboZo gm§{JVbo. dZ Im˶mZo 100 PmS>m§Zm VmaoMo Hy§$nZ KmVë¶m‘wio PmS>m§Mr dmT> hmoB©b, na§Vw PmS>m§Zm ImoMʶmV Amboë¶m Vmam Imobda Joë¶m‘wio PmS>m§Mr dmT> {H$VnV hmoB©b ho gm§JVm ¶oV Zmhr. dZImVo Hw§$nZ Kmbʶmnydu PmS>m§Mr

dZ Im˶mH$Sy>Z H$mOyÀ¶m PmS>m§Zm Imobda ImoMʶmV Amboë¶m Vmam

H$miOr KoB©b H$m hm {df¶ JhZ Amho.

13 ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012

{H$b©nmb, {X. 20 (dmVm©ha) … AmOÀ¶m AmYw{ZH$ ¶wJmV d ~Xb˶m OmJ{VH$ n[apñWVrV {ZamoJr OrdZ OJʶmgmR>r n¶m©daUmMm g‘Vmob amIʶmMr A˶§V JaO Amho, Ago à{VnmXZ amoQ>ar ³b~ {hb Q>mD$Z ’$m|S>çmMo Aܶj à^mH$a ¶oëbyaH$a ¶m§Zr {Za§H$mb ¶oWo Ho$bo. amoQ>ar ³b~ {hb Q>mD$Z ’$m|S>m d B§Q>a A°³Q> ³b~ JUZmW hm¶ñHy$b {Za§H$mb ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo B§Q>a A°³Q> ³b~À¶m A{YH$maJ«hU d dZ‘hmoËgd gmohim H$m¶©H«$‘ KoʶmV Ambm ˶mdoir Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir S>m°. g§O¶ gwIR>UH$a, lrYa doaoH$a, O¶d§V gam’$, ‘w»¶mܶmnH$ {Jarf V|SwbH$a, B§Q>a A°³Q> ³b~Mo ‘mOr Aܶj nyOm ZmB©H$, ZyVZ Aܶj XþJm© gm‘§V, {ejH$ à‘moX nmQ>rb, {e{jH$m A§Obr ZmB©H$ d ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ¶mdoir {ZdS>ʶmV Amboë¶m ZyVZ Aܶj {dÚm{W©Zr XwJm© gm‘§V {hbm B§Q>a A°³Q> amoQ>ar ³b~Mm ~°M àXmZ H$aʶmV Ambm. dm{f©H$ Ahdmb ‘mOr Aܶj nyOm ZmB©H$ ¶m§Zr gmXa Ho$bm. XþJm© gm‘§V ¶m§Zr AmJm‘r H$m¶©H«$‘mMr énaofm gmXa Ho$br. ‘w»¶mܶmnH$ {Jarf V|Sw>bH$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. {e{jH$m A§Obr ZmB©H$ ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo. à‘moX nmQ>rb ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. {dÚmb¶mÀ¶m AmdmamV ‘mݶdam§À¶m hñVo d¥jmamonU H$aʶmV Ambo.

Pm§Q>ço ‘hm{dÚmb¶mV A{^Z¶ H$m¶©emim CËgmhmV {dgO©Z ñWir R>odʶmV Amboë¶m JUoe ‘yVu.

XrS> {Xdg JUnVrMo ’$m|S>çmV {dgO©Z ’$m|S>m, {X. 20 (à{V{ZYr) … ZmJoer, Ym|S>er, am¶§JUr, nmanVrdmS>m, am‘ZmWr, JmdUo AmXr ^mJmVrb KaJwVr XrS> {Xdgm§À¶m JUnVrMo WmQ>mV {dgO©Z H$aʶmV Ambo. ¶mdoir am‘ZmWr ¶oWrb gmH$dmda dmS>çmdarb JUnVr ‘yVvMo {dgO©ZmgmR>r AmJ‘Z hmoV hmoVo. ’$Q>m³¶m§À¶m AmdmOmV d T>mob Vmem§À¶m ZmX {ZZmXmV JUnVr ‘yVv {dgO©ZmgmQ>r AmUë¶m OmV hmo˶m. AmO JUnVr {dgO©ZmgmR>r gwÅ>r Agë¶m‘wio ^m{dH$m§Mr {dgO©ZmgmR>r JXu ‘moR>çm à‘mUmV {XgyZ ¶oV hmoVr. {dgO©ZñWir ^m{dH$m§H$Sy>Z Ama˶m, JmèhmUo KmbʶmV ¶oV hmo˶m. H$mhr ^mJmV nmM {Xdg, VrZ {Xdg, ZD$ {Xdg, AH$am {Xdg JUnVrMo nyOZ Ho$bo OmVo.

nUOr, {X. 20 … à˶oH$ ‘mUgmV H$bmH$ma XS>bobm AgVmo. ‘mUyg OÝ‘mnmgyZ ‘aUmn¶ªV Amnë¶m {OdZmV {d{dYm§Jr ^y{‘H$m nma nmS>V AgVmo. à˶oH$ A{^Zo˶mbm A{^Z¶mÀ¶m {d{dY A§JmMo kmZ Agmdo bmJVo. ^maVr¶ a§J^y‘rdarb Á¶oð> A{^Zo˶m§À¶m A{^Z¶mMm Aä¶mg H$aUo A˶§V Amdí¶H$ Amho. ZmQ>H$ ho

Iao OrdZ àH$Q> H$arV Zmhr. Var gwÜXm ZmQ>H$ ~KyZ àojH$ hgVmV, aS>VmV ¶mMr OmUrd A{^Zo˶mZo R>odmdr, Ago CX²Jma Jmoì¶mVrb JrVH$ma, H$dr àm. nyUm©©Z§X À¶mar ¶m§Zr {S>Mmobr ¶oWrb HZmam¶U Pm§Q>ço ‘hm{dÚmb¶mV Am¶mo{OV Ho$boë¶m XmoZ {Xdgr¶ A{^Z¶ H$m¶©emioÀ¶m CX²KmQ>Z àg§Jr ~mobVmZm H$mT>bo.¶mdoir à{gÜX

{edgoZm {VgdmS>r Vmbw³¶mV’}$ AmaVr g§J«hmMo àH$meZ H$aVmZm amÁ¶ {edgoZm à‘wI a‘oe ZmB©H$, VmbwH$m à‘wI g§Ord ‘§JoeH$a, Cn VmbwH$m à‘wI gwZrb gm§VrZoOH$a.

"OrdZXm[¶Zr'gmR>r JUam¶mg gmH$S>o

{H$b©nmb ¶oWo dZ‘hmoËgd gmOam

ZmQ>çH$‘u {X½Xe©H$ adtÐ Am‘moUH$a, àmMm¶© AéU gmIaXm§S>o, Á¶oð> àmܶmnH$ amOoe Am‘moUH$a, gm§ñH¥${VH$ ’$moa‘Mo Aܶj àm. àdrU gmd§V AmXr ‘mݶda ì¶mgnrR>mda CnpñWV hmoVo. àm. nwUm©Z§X À¶mar ¶m§À¶m hñVo XrnàÁdbZmZo CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. adtÐ Am‘moUH$a ¶m§Zr XmoZ {XdgmÀ¶m A{^Z¶ H$m¶©emioV g§dmX ’o$H$s, CVma-MT>md, AmdmOg§ñH¥$Vr, H$m¡eë¶-hmd^md, hmbMmb, Aem {d{dY e¡brda ^a XoD$Z CXmhaUmghrV H$ê$Z XmI{dbo. ¶m H$m¶©emioV 84 {dÚm϶mªZr gh^mJ KoVbm hmoVm. àm. àdrU gmd§V ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo. àm. amOoe Am‘moUH$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. àm. Aê$U gmIaXm§S>o ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$bo. gm§ñH¥${VH$ à{V{ZYr g§Xrn ZmB©H$ ¶mZo Am^ma ‘mZbo. aqdÐ Am‘moUH$a ¶m§À¶m hñVo gh^mJr Pmboë¶m§Zm à‘mUnÌHo$ XoʶmV Ambr. ¶mdoir àm. XÎmm na~, àm. àdrU gmd§V d àm. nÙOm noS>UoH$a AmXr CnpñWV hmoVo.

{S>Mmobr, {X. 20 (à{V{ZYr)… Jmoì¶mMr OrdZXm[¶Zr Agboë¶m åhmXB©Mm Jim KmoQ>ʶmMo H$mañWmZ H$Zm©Q>H$ gaH$maZo Joë¶m Mma dfmªnmgyZ Ama§^bobo Amho. ‘mJrb H$m°§J«og gaH$maZo XmIdbobm ~oO~m~XmanUm d AmOn¶ªVMm amOH$s¶ nmVirdarb BÀN>m eº$sMm A^md ¶m‘wio åhmXB©Mm ’$mg H$Zm©Q>H$Zo KQ²>Q> Ho$bobm Amho. ˶m‘wio amÁ¶mVrb n¶m©daUào‘r§Zr {d¿ZhVm© JUam¶mH$S>o Jmoì¶mÀ¶m OrdZXm[¶Zrbm dmMdʶmgmR>r gmH$S>o KmVbo Amho. H$Zm©Q>H$ {Zamdar {ZJ‘Zo H$UHw§$~r ¶oWo åhmXB©da g§H«$m§V AmUʶmMo {d¿Z Kmbbobo Amho. ˶m‘wio n¶m©daUào‘r§ ~amo~aM åhmXB© ~Mmd A{^¶mZmZo H$Zm©Q>H$ gaH$maH$S>o H$igm H$mbì¶mZo ImoXH$m‘ d ~m§YH$m‘ Wm§~dʶmMr ‘mJUr H$obr. VarXoIrb Jmoì¶mÀ¶m ‘mJUrbm ^rH$ Z KmbVm gd© n¶m©daUr¶ {Z¶‘m§Mo C„§KZ H$arV H$mbì¶mMo H$m‘ A§{V‘ Q>ß߶mn¶ªV AmUbobo Amho. bdmXmZo ¶m ‘{hݶmnmgyZ AmVbo H$m‘ gwé H$aʶmMr V¶mar Xe©dbobr Agbr, Var Or AÚmn {Xa§JmB© ¶m åhmXB©À¶m ~m~VrV H$m±J«og amOdQ>rV Pmbobr Amho, Vr nmhVm ¶m ZXrbm dmMdʶmgmR>r JUam¶mZoM H$Zm©Q>H$ emgZmbm ~wÜXr Úm¶bm hdr, Aer à{V{H«$¶m n¶m©daUn«‘o r, àmUr {‘Ì A‘¥VqgJ ¶m§Zr 춺$ Ho$br. ‘m§S>dr (åhmXB©) ZXr hr 100 Q>¸o$

H$Zm©Q>H$ gaH$maZo H$igm H$mbì¶mgmR>r Mmb{dbobo ImoXH$m‘.

gÎmarV Amho. {S>MmobrV 95 Q>¸o$, ’$m|S>m 64 Q>¸o$, ~mX}e Vmbw³¶mV 55 Q>¸o$, gm§Jo 48 Q>¸o$ Va {VgdmS>rV 65 Q>¸o$ ì¶mnbobr AgyZ, Vr CÎma Jmoì¶mMr OrdXm[¶Zr Amho. amÁ¶mVrb 192 Jmdm§Mo ^{dVì¶ åhmXB©da Adb§~yZ Amho. EH$ V¥Vr¶m§enojm OmñV Jmo‘§VH$s¶m§Zm nmʶmMr JaO åhmXB© ^mJdVo. EHy$U AH$amn¡H$s 6 VmbwHo$ ¶m åhmXB©da gd©ñdr Adb§~yZ AmhoV. 2009 gmbr åhmXB©àH$aUr ‘hmamï´>mZo Amjon ¿¶mdm åhUyZ VËH$mbrZ ‘§Ìr a‘mH$m§V Ibn ¶m§Zr à¶ËZ Ho$bo hmoVo. na§Vw 2002 gmbr H$igm -^m§Sy> am àH$ënmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ 7.56 Q>rE‘gr nmUr H$Zm©Q>H$bm didʶmg H|$Ðr¶

Obg§YmZ ‘§Ìmb¶mZo nadmZJr {Xbr. ˶mdoir ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr VËH$mbrZ n§VàYmZ AQ>b{~hmar dmOn¶r ¶m§À¶mH$S>o Ëd[aV gd©njr¶ {eï>‘§S>i ZodyZ ho nÌ ñW{JV R>odʶmV ¶e {‘i{dbo hmoVo. 2005 gmbr H$Zm©Q>H$ ImgXma AZ§VHw$‘ma ¶m§Zr åhmB©àíZr g§gXoV bjdoYr gyMZm ‘m§S>br hmoVr. ˶mZ§Va 2006 ‘ܶo Jmodm H$Zm©Q>H$, ‘hmamï´> amÁ¶mV åhmXB© àíZr ~mobUr {’$gH$Q>br hmoVr. ˶mZ§Va Jmodm gaH$maZo nmUr dmQ>n bdmXmMr ‘mJUr Ho$br d gdm}ƒ ݶm¶mb¶mV ¶m{MH$m XmIb Ho$br. åhmXB© ~Mmd A{^¶mZ 2006 gmbr g§‘V H$aʶmV Amë¶mZo ˶m§Zr åhmXB© dmMdʶmgmR>r ‘moR>çm à‘mUmV

bmoH$H$boMm dmagm nwT>o ݶm … KmS>r Am‘moUo, {X. 20 (dmVm©ha) … bmoH$H$boMm dmagm nwT>o ZoʶmgmR>r ¶wdm {nT>rZo ¶moJXmZ Úmdo. bmoH$H$bm H$mb~mø hmoV AmhoV ˶mgmR>r H$bmH$mam§Zr PQ>bo nm{hOo, Ago à{VnmXZ bmoH$H$bm ‘hmg§KmMo g§¶w³V g{Md ‘ZmoOHw$‘ma KmS>r ¶m§Zr bmoH$H$bm {Xdg gßVmh gmohù¶mV Ho$bo. bmoH$H$boMr g§dY©Z H$ê$Z ~wOyJ© H$bmH$mam§H$S>o Agbobr bmoH$H$bm ¶wdm {nT>rZo nwT>o ZoʶmMr JaO Agë¶mMohr ˶m§Zr gm§{JVbo. ^maVr¶ bmoH$H$bm ‘hmg§Kmer g§b¾ Jmodm bmoH$H$bm g§K Am¶mo{OV Ho$boë¶m “bmoH$H$bm {Xdg’ gßVmhmÀ¶m g‘mamon gmohù¶mMo Aܶj åhUyZ ‘ZmoOHw$‘ma KmSr Va à‘wI nmhþUo åhUyZ g{MZ ~moaH$a CnpñWV hmoVo. g{MZ ~moaH$a ¶m§Zr XrnàÁdbZ H$ê$Z H$m¶©H«$‘mMo CX²KmQ>Z Ho$bo. ¶mdoir g{MZ ~moaH$a, Jmodm bmoH$H$bm g§KmMo Aܶj ‘rbZ dm¶§JUH$a, n§M àem§V ‘¶oH$a, ‘wHy§$X dm¶§JUH$a, nm§Sw>a§J ZmB©H$, XÎmmam‘ ZmB©H$, am‘m OmYd, g§¶moOH$ Á¶moËñZm Mw§~iH$a, àdrU Mw§~iH$a

g‘B© àÁd{bV H$ê$Z bmoH$H$bm {XZmMo CX²KmQ>Z H$aVmZm g{MZ ~moaH$a. gmo~V ‘ZmoOHw$‘ma KmS>r, ‘rbZ dm¶§JUH$a d ‘mݶda.

CnpñWV hmoVo. ‘rbZ dm¶§JUH$a ¶m§Zr bmoH$H$bm {XZmMo ‘hÎd gm§JyZ ‘mOr n§VàYmZ ñd. amOrd Jm§Yr ¶m§Zr bmoH$H$bmH$mam§gmR>r Ho$boë¶m H$m¶m©Mr

‘m{hVr gm§{JVbr. bmoH$H$bm {XZm{Z{‘Îm 60 H$bmH$mam§Mm ‘mݶdam§À¶m hñVo gËH$ma H$aʶmV Ambm. gËH$ma H$aʶmV Amboë¶m H$bmH$mam§V’}$ {d{dY bmoH$H$boMo

eoOma hÎmrÀ¶m CnÐdm‘wio eoVrMo ZwH$gmZ

da‘o H$m°Odo {Vbmar ZXrnmÌmV gmQ>obr JmdmVrb JUoe ‘yVvMo {dgO©Zmnydu Jmob [a¨JU H$ê$Z AmaVr H$aVmZm ^m{dH$ (VwierXmg ZmB©H$)

XrS> {Xdgm§À¶m JUoe ‘yVvMo XmoS>m‘mJ© ¶oWo WmQ>mV {dgO©Z XmoS>m‘mJ©, {X. 20 (à{V{ZYr) … JUnVr ~mßnm ‘moa¶m, ‘§Jb‘yVu ‘moa¶m, EH$ XmoZ VrZ Mma JUnVrMm O¶O¶H$maÀ¶m JOamV Jwê$dmar XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mV XrS> {Xdgm§À¶m JUoe ‘yVvMo WmQ>mV {dgO©Z H$aʶmV Ambo. H$mhr JmdmV amÌr C{eamn¶ªV ’$Q>m³¶mMr AmVf~mOr H$aV {dgO©Z gwê$ hmoVo.

gmQ>obr JmdmVrb AZoH$ JUoe‘yVvMo {Vbmar {VbmoÎm‘m ZXrV gm¶§H$mir {dgO©Z H$aʶmV mbo. na‘o H$m°Ododa gd© ‘yVu EH$Ì Amë¶mda AmaVr, JmèhmUo KmbyZ bmS>³¶m JUam¶mbm {Zamon XoʶmV Ambm. ^oS>er ImbMm ~mOma JmdmVrb JUoe ‘yVu amÌr Jm§Yr Mm¡H$mV EH$Ì Amë¶mda ’$Q>mH$m§À¶m AmVf~mOrV Xm‘moXa

‘§{XamZ{OH$À¶m nmʶmV {dgO©Z H$aʶmV Ambo. H$gB© XmoS>m‘mJ©, na‘o, KmoQ>Jo, KmoQ>JodmS>r, nmb¶o, ‘Uoar, H$iUo, H$mobPa, Hw$~«§b, Pmoi§~o, Am§~obr, {dHw$bm AmXr ZoH$ JmdmV XrS> {Xdgm§À¶m JUnVrbm ^mdnyU© {Zamon XoʶmV Ambm. ¶mdoir ^m{dH$ ‘moR>çmg§»¶oZo CnpñWV hmoVo.

X~mdJQ> {Z‘m©U H$aʶmV ¶e {‘idbo d 2006 gmbr gdm}ƒ ݶm¶mb¶mV ¶m{MH$m XmIb Ho$br. Aܶjm {Z‘©bm gmd§V d ga{MQ>Urg amO|Ð Ho$aH$a ¶m§Zr gmV˶mZo H|$Ð d amÁ¶ gaH$mabm OmJ¥V H$aʶmgmR>r AWH ‘ohZV KoVbobr Amho. AmO åhmXB©Mm Jim KmoQ>ʶmMo H$mañWmZ H$Zm©Q>H$Zo A§{V‘ Q>ß߶mn¶ªV Zobobo Amho. {dÚ‘mZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr åhmXB©À¶m ~m~VrV H$S>H$ ^y{‘H$m KoVbobr Agbr, Var H$Zm©Q> H$Zo ¶m~m~V ’$mago Jm§^r¶© XmIdbobo Zmhr. ˶mH$S>o AmVm åhmXB© dmMdʶmMr ~wX²Yr JUam¶mZo amOH$V} d H$Zm©Q>H$À¶m gaH$mabm Úmdr, Aer {dZdUr JUam¶mH$S>o Ho$br Amho.

XmoS>m‘mJ©, {X. 20 (à{V{ZYr) … Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ XmoS>m‘mJ© ¶oWrb hodmio, ~m§~S>}, ‘wig, ~rOKa ¶m ^mJmVrb eoVrV amZQ>r hÎmtMm CnÐd dmT>bm AgyZ, ¶m ^mJmVrb eoVtMo ‘moR>çmà‘mUmV ZwH$gmZ H$aʶmV Ambo Amho. hodmio, ~m§~S>}, ‘wig, ~rOKa ¶m JmdmVrb eoVrV Ho$ir, a~a, gwnmarMr PmS>o, ^mVeoVr AmXr {nH$m§Mo hÎmtH$Sy>Z ZwH$gmZ Pmbo Amho. amZQ>r VrZ hÎmtMm H$in KmQ>rdS>o ¶oWrb O§JbmV dmdaV AgyZ, Vo Jmd ^mJmVrb eoVrV ¶oD$Z eoVtMo ZwH$gmZ H$aV Agë¶mMo eoVH$è¶m§Zr gm§{JVbo. eoVH$è¶m§Zr dZ{d^mJmH$S>o VH«$ma Ho$ë¶mZ§Va dZIm˶mMo H$‘©Mmar KQ>ZmñWir OmD$Z nmhUr Ho$br AgVm XmoS>m‘mJ© dZjoÌnmb g§O¶ H$X‘ ¶m§Zr hÎmtZr ‘moR>çm à‘mUmV eoVrMo ZwH$gmZ Ho$ë¶mMo gm§{JVbo. gmV dfmªnydu 27 hÎmtÀ¶m H$inmZo XmoS>m‘mJ© ^mJmV W¡‘mZ KmbyZ eoVH$è¶mMm ~ir Jobm hmoVm. hÎmr hQ>md ‘mohr‘ am~dyZ H$mhr hÎmtZm H$Zm©Q>H$À¶m O§JbmV hþgH$dʶmV Ambo hmoVo Ago dZ{d^mJmZo gm§{JVbo. Ho$ir, a~a, gwnmarMr PmS>o, ^mVeoVr AmXr {nH$m§Mo 60 Vo 70 hOma én¶m§Mo ZwH$gmZ Pmbo Amho.

‘m§Jb o r {dH$mg H$m‘m§gmR>r XmoZ H$moQ>tMm {ZYr ‘§Oay XmoS>m‘mJ©, {X. 20 (à{V{ZYr) : ‘m§Jobr Y~Yã¶mMm n¶©Q>ZÑîQ>çm {dH$mg añ˶m§Mo S>m§~arH$aU d BVa H$m‘m§gmR>r XmoZ H$moQ>r ê$n¶m§Mm {ZYr ‘§Oya Pmbm Amho. {XdmirZ§Va ‘m§Jmobr Y~Y~mÀ¶m {dH$mg H$m‘m§Zm gwédmV hmoUma Agë¶mMo gm§JʶmV Ambo. ~m§YH$m‘ Im˶mÀ¶m A{YH$mè¶m§Zr ‘m§Jobr Jmdmbm ^oQ> XoD$Z H$m¶©H$˶mªg‘doV Y~Y~m {R>H$mUr AgUmè¶m añ˶mMr nmhUr Ho$br. XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVrb XþJ©‘ S>m|Jami ^mJmV dgboë¶m ‘m§Jobr JmdmVrb ’$UgdmS>r ¶oWrb Y~Yã¶m‘wio ‘m§Jobr Jmdmbm Xÿadê$Z n¶©Q>H$ ^oQ> XoV AmhoV. n¶©Q>H$m§Zm nmdgmù¶mV añVm {MIb‘¶ Pmë¶mZo ‘m§Jobr Y~Yã¶mn¶ªV nmohMVm ¶oV Zmhr. Jmodm d BVa {R>H$mUmhÿZZ hOmamo n¶©Q>H$ ‘m§Jobr Y~Yã¶mbm ^oQ> XoVmV, nU Y~Yã¶mOdi OmUmam añVm IS>Va AgyZ, ViodmS>r, ’$UgdmS>r añVm {MIb‘¶ hmoV AgVmo. ¶m‘wio hOmamo n¶©Q>H$m§Mm {ha‘moS> hmoVmo n[aUm‘r ‘m§Jmobr Y~Yã¶mMm AmZ§X bwQ>Vm ¶oV Zmhr. hr J¡agmo¶ Xÿa hmoD$Z n¶©Q>H$m§Zm Mm§Jë¶m gw{dYm CnbãY ìhmì¶mV d n¶©Q>ZÑîQ>çm ‘m§Jobr JmdMm {dH$mg ìhmdm. ¶mgmR>r ‘mOr VmbwH$m Aܶj a‘oe Xidr, n§Mm¶V g{‘Vr gXñ¶ ‘hoe Jdg ¶m§Zr ‘m§Jobr Y~Y~m d Jmdmbm {ZYr CnbãY H$ê$Z XoʶmMr ‘mJUr

‘hmamîQ´> amÁ¶ CÚmoJ‘§Ìr Zmam¶U amUo ¶m§À¶mH$S>o Ho$br hmoVr. Zmam¶U amUo ¶m§Zr ‘m§Jmobr Y~Yã¶mMm {dMma H$ê$Z ‘mJUr ‘mݶ H$ê$Z {Oëhm {Z¶moOZ ‘§S>imH$Sy>Z XmoZ H$moQ>tMm {ZYr ‘§Oya Ho$bm Amho. ¶m {ZYrMr A§XmOn{ÌH$m, {Z{dXm à{H«$¶m nyU© Pmë¶mZo ‘m§Jobr JmdÀ¶m {dH$mgmbm Zdr JVr d d¡^d àmßV hmoUma Amho. ‘m§Jobr ’$UgdmS>r Y~Yã¶mgmR>r ‘§Oya Pmboë¶m ¶m {ZYrVyZ Y~Yã¶mOdi OmʶmgmR>r nm¶è¶m ~m§YUo, ViodmS>r ‘m§Jobr ’$UgdmS>r añVm VrZ {H$. ‘r. n¶ªV S>m§~arH$aU H$aUo, n¶©Q>H$m§Zm H$nS>o ~XbVm ¶mdrV åhUyZ ‘{hbm d nwéfm§Zm doJdoJù¶m fQ>H$moZr Imoë¶m ~m§YUo, Y~Y~m ‘w»¶ añVm amobtJ H$aUo, g§ajU H$R>S>o C^maUo, gm¡a D$Om© Xrn ~gdUo, {nʶmÀ¶m nmʶmMr gmo¶ H$aUo AmXr {d{dY {dH$mgH$m‘o H$aʶmV ¶oUma AmhoV. ‘m§Jobr JmdÀ¶m {dH$mgmgmR>r VËH$mbrZ VmbwH$m Aܶj a‘oe Xidr, n§Mm¶V g{‘Vr gXñ¶ ‘hoe Jdg, {Oëhm Aܶj gVre gmd§V ¶m§Zr Zmam¶U amUo ¶m§À¶mH$S>o ‘mJUr H$ê$Z ‘mJUrMm nmR>nwamdm Ho$bm. {Oëhm {Z¶moOZ ‘hm‘§S>imH$Sy>Z {ZYr CnbãY H$ê$Z {Xë¶mZo ‘m§Jobr Y~Yã¶mMm H$m¶mnmbQ> hmoUma AgyZ, ‘m§Jmobr J«m‘ñWm§V’}$ Zmam¶U amU|Mo Am^ma ‘mZbo AmhoV.

àH$ma gmXa H$aʶmV Ambo. Á¶moËñZm Mw§~iH$a ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo. àdrU Mw§~iH$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

qgYwXJþ © g‘mOH$ë¶mUV’}$ "a_mB© H$Ý`m bú_r `moOZm' qgYwXþJ©, {X. 20 … qgYwXþJ© g_mOH$ë`mU {d^mJm_m\©$V Xm[aж aofoImbrb ‘mJmgdJu¶ Hw$Q>y§~mgmR>r "a_mB© H$Ý`m bú_r `moOZm' nwÝhm gwê$ H$aʶmV ¶oV Amho. ‘mJmgdJu¶m§À¶m Xm[aж aoIoImbrb Hw$Qy>§~mV H$‘r CËnÞ Agboë¶m _wbtÀ`m {ddmhmgmR>r Xhm hOma Am{W©H$ _XV {Xbr OmUma Agë¶mMr ‘m{hVr g_mOH$ë`mU g^mnVr A§Hw$e OmYd `m§Zr {Xbr. _mJmgdJu` Hw$Qw>§~mVrb _wbtÀ`m {ddmhmgmR>r Am{W©H$ _XV {_imdr `m CÔoemZo g_mOH$ë`mU {d^mJm_m\©$V hr `moOZm gwê$ H$aʶmV ¶oV Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. ¶m ¶moOZoMm bm^ KoʶmgmR>r Hw$Qy>§~mMo dm{f©H$ CËnÞ 40 hOmam§nojm H$_r Agmdo. Xm[aÚ«aofoImbrb `mXrV Zmd Agmdo. {ddmh H$aUmao OmoS>no {OëømVrb a{hdmgr AgUo Amdí`H$ Amho. `m `moOZoMm bm^ KoUmè¶m bm^m{WªZr J«m_n§Mm`Vr_m\©$V JQ>{dH$mg A{YH$mè¶m§H$S>o g§nH©$ gmYyZ H$mJX nÌm§Mr nyV©Vm H$amdr. ¶m ¶moOZogmR>r {ddmhmÀ¶m XmIë¶mMr àV OmoS>Uo Amdí¶H$ Agë¶mMo Agë`mMo A§Hw$e OmYd ¶m§Zr gm§{JVbo. g‘mO H$ë¶mU {d^mJmV’}$ XoʶmV ¶oUmè¶m ¶m ¶moOZoMm bm^ OmñVrV OmñV bmoH$m§Zr ¿¶mdm Ago g‘mO H$ë¶mZ Im˶mZo H$i{dbo Amho.


21goa14_Layout 1 20-09-2012 22:38 Page 1

ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2012/14

gmdYmZ! nwT>o YmoH$m Amho

A

’$Jm{UñVmZZo ^maVm{déÕ ~m§JbmXoe g§K h„r ~amM X‘Xma H$m‘{Jar H$aV gwYmabm Amho. 1996‘ܶo B§½b§S>bm Bemam {Xbm Amho ... lrb§Ho$Zo Ogm {dH$mg gmYbm gmdYmZ! nwT>o YmoH$m Amho. hmoVm, Zo‘H$m VgmM {dH$mg A’$Jm{UñVmZZo ^maVr¶ g§KmÀ¶m ~m§JbmXoe gmYV Amho. ‘¶m©Xm ñnï> H$aVmZm Omo A’$bmVyZ ~m§JbmXoebm H$‘Hw$dV åhUʶmMr Ioi Ho$bm, Vmo nmhVm qh‘V H$moUVmhr g§K H$ê$ eH$V A’$Jm{UñVmZ IoiV Amho H$s, Zmhr. ¶m g§KmZo nm{H$ñVmZ, ^maV, nm{H$ñVmZ Agm g§^«‘ nS>bm hmoVm. Am°ñQ´>o{b¶m, X{jU Am{’«$H$m Aem {’${ZqeJÀ¶m ~m~VrV ~S>çm g§Km§Zm Y¸o$ {Xbo AmhoV. A’$Jm{UñVmZ AZZw^dr ˶mVM ˶m§Mm em{H$~ JAb hgZ nS>ë¶m‘wio ^maVmMo ’$mdbo. AmVm gdm}ƒ ’$m°‘©‘ܶo Amho. EH$Q>m B§½b§S> g§K "nwT>À¶mbm em{H$~ gm‘Zm {’$ady R>Mo , ‘mJMm ehmUm' ¶m gwna Amoìha eH$Vmo. ˶mVM Cº$sà‘mUo gmdY ~m§JbmXoeMo {’$aH$s Pmbm Agob. Jmob§XmO Am{e¶m Xþnmar ~m§JbmXoe CnI§S>mV ^bVoM {déÕ Ý¶yPrb§S> ¶eñdr R>aVmV. ¶m§À¶mV gm‘Zm hmoB©b. ݶyPrb§S>bm gwna 8 ~m§JbmXoe g§KmZo ¶m ’o$ar JmR>ʶmgmR>r A‘a nmQ>rb ~m§JbmXoeMm nam^d {dœMfH$ ñnY}gmR>r Oæ¶V V¶mar Ho$br H$amdmM bmJob. Amho. ˶m Omoamda hm g§K gwna 8 AݶWm nm{H$ñVmZ{déÕ Ë¶m§Mr ’o$ar JmR>ʶmMm {dMma H$aV hmoVo. pñWVr H$am qH$dm ‘am Aer hmoB©b. nU, gamd gm‘ݶmV ݶyPrb§S> g§KmV {dñ’$moQ>H$ A’$Jm{UñVmZZo ˶m§Mo CS>Umao ’$b§XmO ~«°±S>Z ‘°¸$b‘, am°g Q>oba, {d‘mZ O{‘Zrda AmUbo hmoVo. OoH$~ Amoa‘ AmhoV. nU, ¶mn¡H$s ˶m‘wio ~m§JbmXoe g§Khr gmdYmZ am°g Q>oba gmoS>ë¶mg EH$hr Pmbobm Amho. ݶyPrb§S>Zo ’$b§XmO {dœmg R>odʶmg nmÌ ^maVm{déÕ Q>r-20V {dO¶ Zmhr. ~m§JbmXoeH$S>o em{H$~ Ab {‘idyZ AmË‘{dœmg àmá Ho$bm hgZ, V{‘‘ B³~mb, e{’$Cb Amho. AmË‘{dœmgnyU© ݶyPrb§S> Bñbm‘ Ago 3 ‘hÎdmMo ’$b§XmO {déÕ YmoH$mXm¶H$ ~m§JbmXoe AmhoV. V{‘‘ B³~mb hm ¶m§À¶mVrb gm‘Zm {deof a§JUma ˶m§À¶mgmR>r drao§Ð gohdmJ Amho. Amho. ˶m§Zr V{‘‘ B³~mbbm 2011À¶m {dœMfH$mVrb Jmob§XmOrda VwQy>Z nS>ʶmMo ’«$s H$m‘{JarMr nwZamd¥Îmr hmoD$ Z bm¶gÝg {Xbo Amho. Vmo {Q>H$bm Va XoʶmgmR>r B§½b§S>Zo {deof H$miOr ~m§JbmXoeMr Ymdg§»¶m JJZmbm KoVë¶mMo d¥Îm Amho. {dœMfH$mV Zgbr Var S>m|Jambm {ZpíMVM Am¶bªS>, hm°b§S> g§KmZo B§½b§S>À¶m {^S>Vo. Zmhr {Q>H$bm Va Imbr Jmob§XmOrÀ¶m ‘¶m©Xm ñnï> Ho$ë¶m Zm§Ja Q>mH$ʶmgmR>r e{’$Cb hmo˶m. A’$Jm{UñVmZr g§KmV AmhoM. ~m§JbmXoe {déÕ Ý¶yPrb§S> PmÐmZ, Z~r Ago ñ’$moQ>H$ ’$b§XmO ¶m§À¶mVrb gm‘Zm ñnY}Vrb EH$ AmhoV. ˶mMà‘mUo ˶m§Mr CËH¥$ï> bT>V R>ê$ eH$Vo. Jmob§XmOrhr AMyH$ Amho. A’$Jm{UñVmZ {déÕ B§½b§S> ^maVm{déÕÀ¶m gm‘ݶmÛmao ˶m§Zm gm‘ݶmbmhr ^bVoM ‘hÎd Ambo ‘moR>m AZw^d {‘imbm Agob. Amho. H$mbn¶ªV A’$Jm{UñVmZhr ˶m‘wio {’${ZqeJÀ¶m ~m~VrV {H«$Ho$Q> IoiVmV H$m, Agm àíZ ˶m§À¶mV gwYmaUm {Xgy eH$Vo. CnpñWV Pmbm hmoVm. nU {dÚ‘mZ Q>r-20 {dœ{dOoVo ^maVm{déÕÀ¶m gm‘ݶmZ§Va Agboë¶m B§½b§S>Mm hm n{hbmM A’$Jm{UñVmZr g§KmH$S>ho r AmXamZo gm‘Zm Amho. VmogwÕm Am{e¶m nm{hbo OmV Amho. I§S>mV. Am{e¶m I§S>mV B§½b§S>Mr A’$Jm{UñVmZ d ’$b§XmOr H$‘Hw$dV {gÕ Pmë¶mMr ~m§JbmXoegmR>r CÚmMm gm‘Zm AZoH$ CXmhaUo AmhoV. ˶mVM ’$maM ‘hÎdmMm Amho. ñnY}Vrb A’$Jm{UñVmZ g§KmMr Jmob§XmOrhr AmìhmZ {Q>H$dyZ R>odʶmgmR>r CËH¥$ï> Amho. A’$Jm{UñVmZZo A’$Jm{UñVmZbm B§àmoìhm¶OoeZ ^maVm{déÕ 16 A{V[aº$ Ymdm H$amdo bmJob. Va, Om¶§Q> {H$ba hr {Xë¶m hmo˶m. hr MyH$ gwYmaë¶mg Amnbr CnmYr H$m¶‘ R>odʶmgmR>r A’$Jm{UñVmZ B§½b§S>da ^mar nSy> ~m§JbmXoebm ݶyJPrb§S>Mm ImV‘m eH$Vmo. H$amdmM bmJob.

X{jU Am{’«$H$m d lrb§H$m gwna EQ>‘ܶo qP~mãdoMo n°H$An H$mob§~mo, {X. 20 … X{jU Am{’«$Ho$Zo Q>r-20 {dœMfH$ ñnY}V YS>mHo$~mO gbm‘r XoV qP~mãdoMo AmìhmZ g§nwï>mV AmUbo. qP~mãdobm 8 ~mX 93 Ymdm§V amoIë¶mZ§Va X{jU Am{’«$Ho$Zo {dO¶r bú¶ EH$hr JS>r Z J‘mdVm Ad¿¶m fQ>H$m§V nma Ho$bo. gbm‘rdra [aMS© bodrZo 50 d hm{e‘ Am‘bm 32 Ymdm H$mT>ë¶m. àW‘ ’$b§XmOr H$aVmZm qP~mãdoMm S>md O°H$ H°${bg d ‘moZ} ‘m°H$© bÀ¶m Jmob§XmOrda H$mogibm. ‘moZ} ‘m°H©$bZo dwgr {g~m§Xmbm (0) ~mX Ho$ë¶mZ§Va A°ë~r ‘m°H©$bZo h°{‘ëQ>Z ‘gmH$mX²Ombmhr ˶mÀ¶mnmR>monmR> n°ìho{b¶Z‘ܶo Kmb{dbo. ~«±S>Z Q>obahr gbm‘rdram§À¶m nmdbmda nmD$b R>odV Jobm. ˶m‘wio qP~mãdoMm à{VH$ma VmoH$S>m nS>Uma ho {ZpíMV Pmbo. H«o$J Ba{dZZo EH$mH$s Pw§O XoVmZm 37 Ymdm H$mT>ë¶m. ¶m ì¶{V[aº$ ñQw>AQ>© ~m§JbmXoe {d. ݶyPrb§S> doi … g§Ü¶m. 3.30 dm.

h°{‘ëQ>Z ‘gmH$mX²Ombm ~mX Pmë¶mZ§Va A°ë~r ‘m°H©$bMo A{^Z§XZ H$aVmZm X{jU Am{’«$Ho$Mo IoimSy>.

JmobX§ mOrMr g‘ñ¶m CJ« … {damQ> H$mohbr

H$mob§~mo, {X. 20 … ^maVr¶ Jmob§XmOrMr g‘ñ¶m CJ« ê$n YmaU H$aV Amho. {deofV… eodQ>À¶m fQ>H$m§‘ܶo CËH¥$ï> Jmob§XmOr H$aUo A˶mdí¶H$ AgVo. Zo‘³¶m ˶mM jUr ^maVr¶ g§K H$‘r nS>V Amho, Ago ^maVmMm Zdm {‘ñQ>a {S>n|S>o~b {damQ> H$mohbr åhUmbm. A’$Jm{UñVmZZo {Xbobr P§wO

H$m¡VwH$mñnX hmoVr. H$‘r ‘mZm§H$Z Agboë¶m g§Km{déÕ IoiVmZm AZoH$ g‘ñ¶m OmUdVmV. H$‘r ‘mZm§H$Z Agboë¶m g§Km§Zm nam^dmMr {^Vr ZgVo. ˶m‘wio AZno{jVnUo ˶m§Mr H$m‘{Jar C§MmdVo. ~bmT>ç g§Km{déÕ IoiVmZm doJù¶m aU{ZVr AmImì¶m bmJVm. B§½b§S>{déÕ Amåhr H$m‘{Jar C§Mmdʶmda ^a XoUma AmhmoV, Agohr {damQ> åhUmbm. gohdmJ d J§^maÀ¶m ’$m°‘©{df¶r {damQ>Zo gm§{JVbo H$s, Q>r-20V b¶ gmnS>ʶmgmR>r Ho$di 1 gm‘Zm nwaogm AgVmo. gohdmJ - J§^ra CËH¥$ï> gbm‘rdra AmhoV. ˶m§Zr 40-45 Ymdm§Mr {Xbr Var Vr nwaogr R>aob. Q>r20Vrb 40-45 Ymdm§Mr gbm‘r åhUOo EH${Xdgr¶ {H«$Ho$Q>‘Yrb 80-90 Ymdm§Mr gbm‘r AgVo, Agohr {damQ>Zo gm§{JVbo.

{H«$Ho$Q>‘Ybm ^r‘ {Zd¥Îm!

‘°Ï¶y hoS>Z

‘°Ï¶y hoS>ZZo gd© àH$maÀ¶m {H«$Ho$Qbm am‘am‘ R>moH$bm {gS>Zr, {X. 20 : Am°ñQ´>o{b`mMm EH$ CËH¥$ï> gbm_rdra VgoM ^maVr¶ {H«$Ho$Q> a{gH$m§V {H«$Ho$Q>‘Ybm ^r‘ åhUyZ AmoiIë`m OmUmè`m _°Ï`y hoS>ZZo gd© àH$maÀ`m {H«$Ho$Q>_YyZ {Zd¥Îmr KoVë`mMr KmofUm Ho$br Amho. {Zd¥ÎmrÀ`m KmofUo_wio Vmo Am°ñQ´>o{b`mVM hmoUmè`m AmJm_r {~J~°e Q>r-20 ñnY}V IoiUma Zgë`mMo ñnï> Pmbo Amho . {~J~°e_Ü`o hoS>Z {~«ñ~oZÀ`mdVrZo IoiUma hmoVm. g§Kì¶dñWmnZmer MMm© Ho$ë`mZ§Va hoS>ZZo {Zd¥ÎmrMr KmofUm Ho$br. `m AmYr hoS>ZZo 2009_Ü`o Am§Vaamï´>r` H$gmoQ>r {H«$Ho$Q>_YyZ {Zd¥Îmr ñdrH$mabr hmoVr. Ë`mZ§Va 2010 À`m Am`nrb_Ü`o MoÞB© gwnaqH$½OH$Sy>Z IoiVmZm Ë`mZo Aà{V_ H$m_{Jar Ho$br hmoVr. Am`nrEb MoÞB©Zo qOH$ë`mZ§Va hoS>ZZo WmoS>r {dlm§Vr KoD$Z {~J~°e_Ü`o nwZamJ_Z Ho$bo hmoVo. _r IoiUma Zgbmo, Var {~«ñ~oZ g§Kmbm doimodoir _mJ©Xe©Z H$aoZ, Ago hoS>ZZo gm§{JVbo. {H«$Ho$Q> hm _mÂ`m OrdZmVrb A{d^mÁ` KQ>H$ Amho. _mÂ`m _wbm§Zr {H«$Ho$Q>_Ü`o H$[aAa H$am`Mo R>adë`mg _r Ë`m§Zm AmZ§XmZo _mJ©Xe©Z H$aoZ, Agohr hoS>Z åhUmbm . hoS>ZZo 103 H$gmoQ>r gm_Ý`mV 30 eVH$m§gh 50. 73À`m gamgarZo 8625 Ymdm Ho$ë`m AmhoV. VgoM 161 EH${Xdgr` gm_Ý`mV 10 eVH$m§gh 6133 Ymdm Ho$ë`m AmhoV.

‘mpËgHo$Z¶arZo (11) Xþhoar Ymdg§»¶m H$mT>br. O°H$ H°${bgZo 15 Ymdm§V 4 ~ir KoV qP~mãdo eVH$mnma OmUma Zmhr ¶mMr H$miOr KoVbr. Ymd’$bH$ {P§~mãdo … 8 ~mX 93. h°{‘ëQ>Z ‘gmH$mX²Om 6, dwgr {g~m§Xm 0, ~«±S>Z Q>oba 4, H«o$J Ba{dZ 37, ñQw>AQ>© ‘mpËgHo${Z¶ar 11, EëQ>Z qMJw~wam 0, J«°‘r H«o$‘a 6, àm°ñna CËgo¶m 5, ao àmB©g Zm~mX Zm~mX 7, H$m¶bo Om{d©g Zm~mX 9. A{V[aº$ 8. Jmob§XmOr … S>ob ñQ>oZ 4-0-9-1, ‘moZ} ‘moH©$b 4-0-16-2, A°ë~r ‘m°H©$b 4-0-26-1, OmohmZ ~moWm 3-0-16-0, am°{~Z nrQ>agZ 10-8-0, O°H$ H°${bg 4-0-15-4. X{jU Am{’«$H$m … 12.4 fQ>H$m§V {~Z~mX 94. [aMS>© bodr Zm~mX 50, hm{e‘ Am‘bm Zm~mX 32.

AmOMo gm‘Zo

B§½b§S> {d. A’$Jm{UñVmZ doi … g§Ü¶m. 7.30 dm.

h°nr ~W©So

{¼g Job! H$mob§~mo, {X. 20 … doñQ> B§S>rOMm ñ’$moQ>H$ ’$b§XmO {¼g Job ¶mMm 21 gßQ>|~a amoOr 33 dm dmT>{Xdg gmOam hmoV Amho. g‘ñV {H«$Ho$Q> OJVmMo bj {¼g JobÀ¶m ’$b§XmOrH$S>o bmJbobo Amho. ~W©S>o ~m°¶{df¶r WmoS>³¶mV … 11 gßQ>|~a 1999 amoOr J^maVm{déÕ EH${Xdgr¶ {H«$Ho$Q>‘ܶo, 16 ‘mM© 2000 amoOr qP~mãdo{déÕ H$gmoQ>rV, 16 ’o$~«wdmar 2006‘ܶo ݶyPrb§S>{déÕ Q>r-20 {H«$Ho$Q>‘ܶo nXmn©U. JobZo 93 H$gmoQ>rV 6603 Ymdm, 234 EH${Xdgr¶ gm‘ݶm§V 8360 Ymdm, 23 Q>r-20 gm‘ݶm§V 757 Ymdm ’$Q>H$m{dë¶m AmhoV. H$goQ>rV ˶mZo 14 eVHo$ d 34 AY©eVHo$, EH${Xdgr¶ gm‘ݶm§V 20 eVHo$ d 45 AY©eVHo$, Q>r-20 ‘ܶo 1 eVH$ d 7 AY©eVHo$ PiH$m{dbr AmhoV. Jmob§XmOrVhr ˶mZo ¶moJXmZ XoVmZm H$gmoQ>rV 72, EH${Xdgr¶ {H«$Ho$Q>‘ܶo 156 d Q>r-20V 12 ~ir KoVbo AmhoV.

{¼g Job

gmiJmdH$a ³b~Mr {dO¶r gbm‘r O‘eoXnya, {X. 20 … 34ì¶m ’o$S>aoeZ MfH$ ’w$Q>~m°b ñnY}V {dÚ‘mZ {dOo˶m Jmoì¶mÀ¶m gmiJmdH$a ’w$Q>~m°b ³b~Zo {dO¶r gbm‘r {Xbr. à¶mJ ¶wZm¶Q>oS> ñnmoQ>©g² ³b~Mm EH$‘od JmobZo nam^d H$aV {dO¶mMo nyU© 3 JwU dgyb Ho$bo. ZOrH$À¶m H$mimV An¶er H$m‘{JarZo ÌñV Agboë¶m gmiJmdH$a ³b~gmR>r hm {dO¶ {XbmgmXm¶r R>abm. Q>mQ>m ñnmoQ>©g² ³b~ O‘eoXnya ¶oWo Pmboë¶m gm‘ݶmV à¶mJ ¶wZm¶Q>oS>gma»¶m H$gboë¶m g§Km{déÕ gmiJmdH$a ³b~Mm H$g bmJbm. n{hë¶m gÌmV ^¸$‘ ~MmdmÀ¶m Omoamda gmiJmdH$a ³b~Zo à¶mJbm Jmobeyݶ ~amo~arV amoIbo hmoVo. n{hë¶m gÌmV à¶mJMm AmKmS>rnQy> H$mbm}g JoamS>mo ¶mZo 18 ¶mS>d© ê$Z JmobOmirÀ¶m {XeoZo OmoaXma ’$Q>H$m ‘mabm hmoVm. ˶mdoir gmiJmdH$aMm JmobajH$ H$aUOrV qgJ ¶mZo Vmo ’$Q>H$m Aà{V‘[a˶m AS>{dbm d gmiJdmH$a g§Kmdarb g§H$Q> Xÿa Ho$bo. ˶mVM gwédmVrnmgyZ a±Q>r ‘m{Q>Z© gmob¶oZo dma§dma Mmbr aMV gmiJmdH$a g§KmÀ¶m ~MmdnQy>§da X~md AmUbm hmoVm. ‘ܶ§Vamnydu ‘mbñdmb Vwbw§Jm ¶mZo JmobnmoñQ>nmer h„m~mob Ho$bm. ˶mdoir H$aUOrV qgJZo ˶mÀ¶mH$Sy>Z M|S>y H$mTy>Z KoʶmV ¶e {‘i{dbo.Xwgè¶m gÌmV gmiJmdH$a ³b~Zo à{Vh„m H$aV à¶mJ ¶wZm¶Q>oS>Mr ~Mmd’$ir {Ii{Iir H$ê$Z Q>mH$br. 64ì¶m {‘{ZQ>mbm {‘bm{J«g JmoÝgmpëdgÀ¶m Aà{V‘ nmgda A±WZr {S>gmoPmZo Jmob H$aV gmiJmdH$a ³b~bm AmKmS>r {‘idyZ {Xbr. ¶mdoir JmobajH$ gw~«Vm nm°b M|Sy>bm nmhʶmì¶{V[aº$ H$mhrhr H$ê$ eH$bm Zmhr. ˶mZ§Va ’«$m§pÝgg, OoH$m°~ d ê$Zr ¶m§Zr gmV˶mZo à¶mJ

M{M©b ~«Xg© - ‘mohZ ~mJmZ Jmobeyݶ ~amo~ar ‘mohZ ~mJmZZo ~bmT>ç M{M©b ~«Xg©gm Jmobeyݶ ~amo~arV amoIbo. {g{bJwar ¶oWo Pmboë¶m ¶m gm‘ݶmV M{M©b ~«Xg©MoM dM©ñd hmoVo. nU, ‘mohZ ~mJmZÀ¶m IoimSy>§Zr gm‘Zm A{Z{U©V amIʶmV ¶e {‘i{dbo. hoZ«r Am§VMmoB©Q>, amo~Q>m} ‘|{S>g {S>{gëdm, {~{Ze ~mbZ, boZr am°{S´>{Je Aer ñQ>maH$mñQ> Agboë¶m M{M©b ~«Xg©Zo gwédmVrnmgyZM Vw’$mZr Ioi Ho$bm. nU, JmobnmoñQ>nmer nmohmoMyZhr ¶mo½¶ Vmi‘oimA^mdr Jmob hmoD$ eH$bo Zmhr.

¶wZm¶Q>oS>À¶m AmKmS>rnQy>§Zm WmondyZ R>odbo. eodQ>r gmiJmdH$a ³b~Zo EH$‘od JmobZo {dO¶ gmOam Ho$bm. ‘mohå‘oS>Z {dO¶r ‘mohå‘oS>Z ñnmo{Q>ªJZo emZXma gbm‘r XoVmZm EAa B§{S>¶mMm EH$‘od JmobZo nam^d Ho$bm. A˶§V AQ>rVQ>rÀ¶m ¶m gm‘ݶmV EAa B§{S>¶mZo ObX d AmH«$‘H$ Ioi Ho$bm.

nU, ‘mohå‘oS>ZZo {VV³¶mM VmH$XrMm ~MmdmË‘H$ Ioi H$aV d 55ì¶m {‘{ZQ>mbm {‘imboë¶m g§YrMm bm^ KoV Jmob Ho$bm d ~mOr ‘mabr. hm

EH$‘od Jmob ‘mohå‘X ‘w»VmaZo Ho$bm. {g{¸$‘bm nwUoar PQ>H$m nwUo ’w$Q>~m°b ³b~Zo ~m¶Mw§J ^w{V¶mÀ¶m ‘mJ©Xe©ZmImbrb {g{¸$‘ ¶wZm¶Q>oS>bm EH$‘od JmobZo PQ>H$m {Xbm. VwbZoZo ~bmT>ç Agboë¶m nwUo ³b~bm hm gm‘Zm qOH$ʶmgmR>r IynM H$gaV H$amdr bmJbr. AZoH$doim g§Yr {‘iyZhr ˶mMo ê$nm§Va Jmob‘ܶo H$aʶmV nwʶmMo ’w$Q>~m°bnQy> H$‘r nS>V hmoVo. eodQ>r OoOo bmbnoIwbmdm ¶mZo 51ì¶m {‘{ZQ>mbm Jmob H$aV nwʶmbm {dO¶mMr g§Yr {Z‘m©U H$ê$Z {Xbr.

gmiJmdH$a ³b~ (1) {d. à¶mJ ¶w Z m¶Q>o S > (0) M{M© b ~« X g© (0) {d. ‘mo h Z ~mJmZ (0) ‘mo h å‘o S >Z ñnmo { Q>ª J (1) {d. EAa B§ { S>¶m (0) nw U o ’w $ Q>~m° b ³b~ (1) {d. {g{¸$‘ ¶w Z m¶Q>o S > (0)

gmiJmdH$a ³b~ {déÕ à¶mJ ¶wZm¶Q>oS> ñnmoQ>©g² ³b~.

21 Sept 2012  
21 Sept 2012  

News,local,Goa