Page 1

18goa1_Layout 1 17-11-2012 23:41 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r

nUOr, a{ddma, {X. 18 Zmoìh|o~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 76 n nmZo 12+8=20 n < 3 n www.dainikherald.com

88 Q>¸o$ I{ZOmMr MrZbm {Z¶m©V

Xm~moiràíZr ‘w»¶‘§Í¶m§H$Sy>Z {Xem^yb

ྲྀmZ AmoPmMo nmM ~ir

Jmoì¶mVyZ gdm©{YH$ åhUOo 88 Q>¸o$ I{ZO MrZbm nmR>{dbo OmVo. ¶m‘wio OnmZ, X. H$mo[a¶m d ¶wamon ‘mJo nS>bo AmhoV. - nmZ 2

‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Xm~moir {d‘mZVimÀ¶m àíZmdê$Z OZVoMr {Xem^yb gwê$ Ho$ë¶mMm Amamon H$m±J«ogZo Ho$bm Amho. - nmZ 3

à½`mZ AmoPmÀ¶m 5 ~itÀ¶m Omoamda ^maVmZo B§½b§S>da \$m°bmoAm°Z bmXbm. B§½b§S>Zo Xþgè¶m S>mdmMr gwédmV gmdY Ho$br Amho. - nmZ 12

{deof g§nmXH$s¶

dmK [ZObm

~mimgmho~ nd© g§nbo... Mmh˶m§‘ܶo Agbobr namH$moQ>rMr bmoH${à¶Vm Am{U {damoYH$m§Zr Ho$bobm Q>mHo $mMm Ûof EH$mM doir ~mimgmho~m§Zr AZw^dbm. AWm©V ˶m§À¶m H$V¥Ë© dmMm AmboI EdT>m C§Mmda Jobbo m Amho H$s ˶m§À¶m eÌybmhr ¶m H$V©Ë¥ dmbm gbm‘ ‘maë¶mIoarO amhdUma Zmhr.

~m

i Ho$ed R>mH$ao... N>moQ>o, gwQ>gwQ>r>V Am{U AJXr bhmZ Zmd. AmJaH$a Am{U Á¶mo{V~m ’w$bo ¶m§À¶m g‘mOgwYmaUoMr Midi "à~moYZ' ¶m {Z¶VH$m{bH$mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ nwT>o ZoD$Z "à~moYZH$ma' hr nXdr H$‘{dUmè¶m Ho$ed grVmam‘ R>mH$ao ¶m§À¶m XmoZ ‘wbm§n¡H$s EH$ Aer ˶m§Mr ‘yi AmoiI. nwT>o "‘m{‘©H$' ¶m 춧J{MÌ {Z¶VH$m{bH$mVyZ Vo {MÌH$ma ~mi R>mH$ao Pmbo. ‘w§~B©Vrb Am{U ‘hmamîQ´>mVrb ‘amR>r ‘mUgmÀ¶m AmË‘gÝ‘mZmMm ‘wÔm CR>dyZ {edgoZm ñWmnZ Ho$br Am{U Vo ~mimgmho~ R>mH$ao ~Zbo. gmܶm gmܶm {edg¡{ZH$mZo ˶m§Zm "gmho~' ho {deofU ~hmb Ho$bo. ì¶mnH$ {h§XËþ dmÀ¶m {df¶mbm AmH«$‘H$nUo hmV KmbyZ Vo qhXwöX¶g‘«mQ> ~Zbo. qhXþËdmMm A{^‘mZ ~miJUmè¶m à˶oH$mÀ¶m öX¶mda Vo Amê$T> Pmbo. {edg¡{ZH$ Agmo H$s ‘w§~B©Mm a{hdmgr, qhXþËdmMm A{^‘mZr Agmo H$s Y‘m©VrV AmMaU H$aUmam ZmJ[aH$, {hVqMVH$ Agmo H$s H$Å>a eÌy, ~mimgmho~m§Mo JméS> ˶mbm H$Yr Zm H$Yr Var nS>boM; R>mH$a|À¶m ^y{‘Ho$H$S>o ˶mbm bj Úmdo bmJboM. amOH$maUr AgyZhr amOH$s¶ n[a‘mUm§Mr ^rVr Z ~miJVm amoH$R>moH$ ^y{‘H$m KoV gVV dmX A§Jmda AmoT>dyZ KoʶmbmM ˶m§Zr OJUo ‘mZbo. ~m~ar ‘erX nmS>Umè¶m§da Mhþ~mOy§Zr Q>rH$m hmoV AgVmZm ‘erX nmS>Umao Vo {edg¡{ZH$ hmoVo Ago ˶m§Zr Omhra Ho$bo. ‘h§‘X A’$PbÀ¶m ’$mer~m~VMm {ZU©¶ bm§~{dë¶mdê$Z VËH$mbrZ amîQ´>nVr Am{U àIa amîQ´>m{^‘mZr AãXwb H$bm‘ ¶m§Zm ˶m§Zr ’¡$bmda KoVbo. ìh°b|Q>mBZ S>ogmaIo H$m¶©H«$‘ CYiyZ bmdʶmMo AmdmhZ {edg¡{ZH$m§Zm H$aVmZm ˶m§Zr n[aUm‘m§Mr qMVm Ho$br Zmhr. {H«$Ho$Q>em¡{H$Zm§Mo X¡dV Agboë¶m g{MZ Vo§Sw>bH$abm ‘w§~B©~m~V ^bVrgbVr {dYmZo H$ê$ ZH$mog Aer g‘O Xoʶmg ˶m§Zr ‘mJonwT>o nm{hbo Zmhr. ‘Zmbm nQ>ob VoM H$am¶Mo hm {Z¶‘ H$mQ>oH$moanUo nmiV AgVmZm ˶m§Zr H$maH$sXuV AZoH$Xm ^y{‘H$m ~Xbë¶m, na§Vw VS>OmoS>r Zmhr Ho$ë¶m. AmJaH$a Am{U ’w$bo ¶m§Mo gm‘m{OH$ g‘agVoMo VËdkmZ A§Jr ~mUdboë¶m à~moYZH$mam§À¶m nwT>À¶m {nT>rÀ¶m à{V{ZYrZo Zo‘H$s Xþgè¶m Q>moH$mMr ^y{‘H$m ¿¶mdr hm Iao Va X¡dXþ{d©bmg. na§Vw ~mimgmho~m§Zr Zoh‘rM A§V‘©ZmMr hmH$ EoH$br. ˶m§Zr n{hbo amOH$s¶ nmD$b CMbbo Vo ‘amR>r ‘mUgmÀ¶m {hVajUmgmR>r. Z§Va qhXþËdmda ˶m§Zr ^a {Xbm. àM{bV OJmÀ¶m {ZH$fm§da g§Hw${MV R>aUmè¶m Agë¶m Var ¶m ^y{‘H$m ˶m§Zr R>m‘nUo KoVë¶m. ¶m ^y{‘H$m§nmgyZ Vo AIoan¶ªV Vgw^ahr ‘mJo gabo ZmhrV. ... nmZ 4 da

hdm‘mZ

AmVrb nmZm§V

H$‘mb … 20 {H$‘mZ … 32 AmЩVm … 62 % gmoZo … < 31,638(10 J«°‘) Mm§Xr … < 60,870(1 {H$bmo) goÝgo³g … 18309.37 á(55.16) {ZâQ>r … 5574.05 á (70.25)

n {edgoZm Zmdm˦m

B{VhmgmMo H$V}H$a{dVo n ‘rZmVmBªda Anma ào‘

H$aUmao ~mimgmho~ (nmZ 2) n gmho~ ‘bm

BYa-CYa

d{S>bm§gmaIo hmoVo - g§O¶ ha‘bH$a n a{gH$ ‘ZmM§ ZoVË¥ d - am‘Xmg ’w$Q>mUo (nmZ 4) n ‘amR>r ‘ZmMm hþH § $ma - gw^mf XogmB© n ‘§Ì‘w½Y H$aUma§

[aPìh© ~±Ho$Zo H$O© nwZa©MZm ¶moOZoVyZ ‘mKma KoVbr Varhr ‘bm qMVmJ«ñV hmoʶmMo H$maU Zmhr. ‘m¶m Q´>H$m§gmR>r pñdg ~±Ho$VyZ AW©gmø {‘imbo Amho.

ì¶{º$‘Îd - gwYra JmS>Jri n X¡dV bmonb§ - Zrb‘ Jmoèho (nmZ 5)

n {edgoZmà‘wI ~mimgmho~ R>mH$ao ¶m§Mo {ZYZ n AmO gm¶§H$mir 6 dmOVm A§Ë¶g§ñH$ma _w§~B© ,[X.17 … qhXÿöX`g_«mQ> åhUyZ ‘hmamîQ´>mgh g§nyU© XoemV »¶mVr [‘i[dbobo [edgoZmà‘wI ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Zr e{Zdmar Xþnmar '_mVmolr'da AIoaMm ídmg KoVbm. Vo 86 dfmªMo hmoVo. doi Xþnmar 3 dmOyZ 33 {_{ZQ>m§Zr Ë`m§Mr àmUÁ`moV _mbdbr . ~mimgmho~m§Zm öX`{dH$mamMm PQ>H$m Ambm Am{U Ë`m§Mr ídgZ{H«$`m Wm§~ë¶mZo ˶m§À¶m àmUÁ¶moV ‘mbdbr, Ago ˶m§À¶mda CnMma H$aUmè¶m S>m°ŠQ>am§Zr gm§{JVbo. V‘m‘ _amR>r _mUgm§Zm Ë`m§À`m h¸$m§Mr OmUrd H$ê$Z XoUmao d _amR>r _mUgm§À`m ^ë`mgmR>r eodQ>À`m œmgmn`ªV H$m`©aV Agboë`m ~mimgmho~m§À¶m {ZYZmZo V_m_ _amR>r ~m§Yd emoH$gmJamV ~wS>mbo AmhoV. a{ddmar gH$minmgyZ {edmOr nmH©$_Ü`o ~mimgmho~m§Mo nm{W©d A§Ë`Xe©ZmgmR>r R>odÊ`mV `oUma Amho. {edmOr nmH©$daM ~mimgmho~m§Zr n{hbr g^m KoVbr hmoVr. {edgoZm dmT>br, H$m`©H$Ë`mªer ~mimgmho~ WoQ> g§dmX gmYm`Mo, VoWoM Ë`m§Mo A§Ë`Xe©Z hmoUma Amho. e{Zdmar gm`§H$mir 5 dmOVm {edgoZoMo ZoVo g§O` amD$V, {XdmH$a amdVo `m§À`mgh S>m°. Obrb nmaH$a ho '_mVmolr'À`m ~mhoa Ambo Am{U Ë`m§Zr ~mimgmho~m§Mr àmUÁ`moV _mb{dë`mMr _m{hVr {Xbr.

A§Ë¶g§ñH$mambm OZgmJa bmoQ>Uma {edgoZmà_wI ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Mr AË`§`mÌm CÚm gH$mir gmSo>gmV dmOVm '_mVmolr' {ZdmgñWmZmnmgyZ {ZKUma Agë`mMr _m{hVr {edgoZm ImgXma g§O` amD$V `m§Zr {Xbr Amho. hr A§Ë``mÌm dm§Ðm‘mJ} XmXa ¶oWrb m {edmOr nmH©$n`ªV ({edVrW©) OmB©b. {VWoM ~mimgmho~m§M§ nm{W©d A§Ë`Xe©ZmgmR>r R>odÊ`mV `oB©b, Agohr Ë`m§Zr ñnï> Ho$b§. Xoe^amVrb ~mimgmho~ R>mH$ao ¶m§À¶m V_m_ {edg¡{ZH$m§Zm Am{U gd©gm_mÝ` {ZYZmMr dmVm© Jmoì¶mV OZVobm gH$mir Xhm dmOë`mnmgyZ ngaë¶mZ§Va ˶m§À¶m `mH$mir nmM dmOon`ªV ~mimgmho~m§M§ Mmh˶m§Zm VmVS>rZo ‘w~§ B©bm g§A§ÜË`Xe© Z KoVm `oB©b, Ago amD$V `m§Zr nmohmoMVm ¶mdo, ¶m CÔoemZo gm§[JVbo . Ë`mZ§Va g§Ü`mH$mir ghm ‘S>Jmd aoëdoñWmZH$mdê$Z dmOVm ~mimgmho~m§À`m nm{W©dmda amÌr 10 dmOVm {deof A§Ë`g§ñH$ma H$aÊ`mV `oVrb. aobJmS>r gmoS>ʶmV Ambr. {edgoZmà_wI ~mimgmho~ R>mH$ao `m§À`m A§Ë`Xe©ZmgmR>r VgoM A§Ë``mÌoV CnpñWV amhÊ`mgmR>r _w§~B©V bmIm|Mm OZgmJa CgiÊ`mMr eŠ`Vm Amho. JwßVMa ImË`mÀ`m AhdmbmZwgma gw_mao 10 bmI OU CÚm _w§~B©V `oÊ`mMr eŠ`Vm Amho. ~mimgmho~m§da CÚm A§Ë`g§ñH$ma H$aÊ`mV `oUma AmhoV. Ë`mgmR>r _hmamîQ´>mgh JwOamV, _Ü` àXoe, H$Zm©Q>H$, Jmodm BË`mXr amÁ`m§_YyZ Ë`m§Mo MmhVo _w§~B©V XmIb hmoUma AmhoV. AmVmnmgyZ _w§~B©V bmoH$m§Zr `oÊ`mg gwédmV Ho$br Amho. {_iob Ë`m dmhZm§Zr, aoëdo, ~gZo bmoH$ _w§~B©H$So> admZm Pmbo AmhoV.

~mimgmho~m§Zr AIoaMm ídmg KoVë`mMr _m{hVr {_iVmM n[agamV emoH$H$im ngabr. {edgoZoÀ`m gd© ZoË`m§nmgyZ H$m`©H$Ë`mªÀ`m S>moù`mVyZ Aly Wm§~oZmgo Pmbo. {edgoZoMo H$m`m©Ü`j CÕd R>mH$ao `m§Zr gdmªZm em§VVm d g§¶‘ amIÊ`mMo AmdmhZ Ho$bo Amho. Joë`m H$mhr {Xdgm§nmgyZ ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Mr àH¥$Vr ZmOyH$ hmoVr. _mVmolrdaM Ë`mÀ`mda CnMma gwê$ hmoVo. _mÌ, S>m°ŠQ>am§Zr Ho$boë`m CnMmam§Zm àH¥$Vr gmW XoV Zgë`mMo {MÌ hmoVo. VrZ {Xdgm§nydu ~mimgmho~m§Mr àH¥$Vr AMmZH$ Imbmdbr. nmS>ì`mÀ`m {Xder amÌrM ~mimgmho~m§Mr àH¥$Vr A[YH$ {~KS>br hmoVr. Ë`m_wio '_mVmolr'n[agamV hOmamo {edg¡{ZH$ Am{U ~mimgmho~m§Mo MmhVo JXu H$ê$Z hmoVo. n[apñWVrda {Z`§ÌU R>odÊ`mgmR>r nmo{bg ~§Xmo~ñVhr dmT>{dÊ`mV Ambm. na§Vw, CÕd R>mH$ao `m§Zr ñdV… ~mhoa `oD$Z ~mimgmho~m§À`m àH¥$Vr~m~V _m{hVr {Xbr. ~mimgmho~ CnMmam§Zm à{VgmX XoV AgyZ Ë`m§À`m àH¥$VrV gwYmaUm hmoV Agë`mMo CÕd `m§Zr gm§{JVbo hmoVo. Ë`mZ§Va amO R>mH$ao `m§Zrhr ~wYdmar amÌr Ceram ~mimgmho~m§Mr àH¥$Vr Mm§Jbr Agë`mMo gm§JyZ H$moUË`mhr A\$dm ngady ZH$m, Ago gm§{JVbo hmoV.o _mÌ, H$mbnmgyZ ~mimgmho~m§Mr àH¥$Vr ImbmdV Jobr. Ë`m§Mo dOZhr KQ>bo hmoVo. Ë`m§Zm H¥${Ì_ ídmgmoÀN>dmgmda R>odÊ`mV Ambo hmoVo. ~mimgmho~m§Zm '_mVmolr'À¶m Xþgè¶m _Oë`mda CnMmamgmR>r

AZ² [edg¡[ZH$ Jb~bbo S>m°. Obrb naH$ma ~mhoa Ambo Am{U Ë`m§Zr {edg¡{ZH$m§Zm ZH$moZH$moer dmQ>Umar ~mV_r {Xbr. Xþnmar 3.33 dmOVm ~mimgmho~m§Zm öX`{dH$mamMm PQ>H$m Ambm Am{U Ë`m§Mm œmgmoÀN>dmg Wm§~bm, Aer _m{hVr Ë`m§Zr {Xbr. ho eãX EoHy$Z H$bmZJa n[agamV O_bobo {edg¡{ZH$ Jb~bbo, Ë`m§Zm Aly AZmda Pmbo. hr ~mV_r Q>rìhrda EoH$Umè¶m {edg¡{ZH$m§Mo S>moiohr nmUmdbo.. {edgoZm H$m`©à_wI CÕd R>mH$ao, _Zgo AÜ`j amO R>mH$ao `m§À`mgh gd© R>mH$ao Hw$Qw>§~r` Am{U {edgoZoMo à_wI ZoVo _¥Ë`yg_`r ~mimgmho~m§gmo~V hmoVo.

g§Kfm©Mr gmjrXma ‘mVmolr {edgoZoÀ`m ñWmnZonmgyZ amOH$s`, gm_m{OH$ d gm§ñH¥${VH$ OrdZ T>diyZ H$mT>Umao ' ~mimgmho~ R>mH$ao ' ZmdmMo dmXi Joë`m H$mhr H$mimnmgyZ àH¥$Vr AñdmñÏ`m_wio H$mhrgo em§V Pmbo hmoVo. _mJÀ`m XmoZ dfmªnmgyZ Ë`m§Zr gH«$s` amOH$maUmVyZ Xÿa hmoVo. {edgoZoMm Xgam _oimdm, amÁ¶mMm gwdU©_hmoËgdmMm gmohim, dairÀ`m Om§^moar _¡XmZmV Pmbobo dmaH$ar g§_obZ, _hmnm{bH$m {ZdS>UwH$sMr {edVrWm©darb g^m Am{U OwhÿVrb EH$m hm°Q>obmV Pmbobo nwñVH$ àH$meZ Ago _moOHo$ H$m`©H«$_ dJiVm ~mimgmho~m§Zr Kam~mhoa nS>Uo ~§X Ho$bo hmoVo. ' _mVmolr ' dê$ZM Vo {edgoZoMo g§KQ>ZmË_H$ {ZU©` KoV hmoVo.

CÕdZm ^modi Ambr ~mimgmho~m§Mr àH¥$Vr H$mhr {Xdgm§nyduM Imbmdbr hmoVr. Ë`mMdoir CÕd R>mH$ao `m§À`m àH¥$Vrdahr n[aUm_ Pmbm. Ë`m_wio AMmZH$ dmT>boë`m VmUm_wio CÕd `m§Mrhr àH¥$Vr {~KS>br. S>m°ŠQ>am§Zr ~mimgmho~m§Mr àmUÁ`moV _mbdë`mMo Kmo{fV Ho$bo Am{U Ë`mM jUr CÕd `m§Zm ^modi Ambr Am{U Vo {VWoM H$mogibo. Ë`mZ§Va S>m°ŠQ>am§Zr CÕd `m§Mr VnmgUr Ho$br Am{U Ë`m§Zm g§nyU© {dlm§Vr KoÊ`mMm gëbm {Xbm.

‘hmamï´>mMr ‘mVmolr! {dîUy gw¶m© dmK (Am‘Xma Jmodm)

~m

imgmho~ Jobo! ~mimgmho~ Jobo åhUOo Ho$di EH$ 춺$s Jobr Zmhr. nwéfmWm©À`m namH«$‘mZo ^mabobm EH$ B{Vhmg Jobm! ‘amR>rnUmÀ¶m VoOmZo ^U^UUmar EH$ ‘emb {dPbr! qhXþËdmÀ¶m AgmoerZo gigiUmam EH$ P§OmdmV {Z‘mbm! Ohmb dº¥$ËdmÀ¶m EH$m V{S>VmKmZo bmI bmI ‘Zo EH$m ’$Q>³¶mV MoVdyZ Q>mH$ʶmMr eº$s Agbobr EH$ àoaUm {dgmdbr! Á¶mÀ¶m EH$m Bemè¶mda {OdmMr Hw$ad§S>r H$am¶bm hOmamo ‘mUgo V¶ma hmoVr, Agm ‘hmamï´>mMm ‘hmZm¶H$ H$mimÀ¶m nS>ÚmAmS> Jobm & Joë¶m Mma-nmM {Xdgm§nmgyZ ‘ZmMr V¶mar Ver hiyhiy hmoV Ambr hmoVr. Xadfuà‘mUo ¶§Xmhr {Xdmirbm nU˶m noQ>ë¶m. nU ˶m nU˶m§‘Yrb dmVr^modVr AZm{‘H$ {IÞVoMr H$mOir XmQy>Z Ambr hmoVr. Omdo Va à˶oH$mbm bmJVoM. H$mi Hw$UmgmR>r Wm§~V Zmhr. nU eodQ>r H$mimbmhr AmìhmZ XoUmar H$mhr ‘mUgo AgVmV. nmfmUmà‘mUo W§S>Jma nS>boë¶m ‘mUgm§À¶m A§JmV MoVZoMr ’w§$H$a KmbyZ Vr Amnbm B{Vhmg KS>dVmV. ~mimgmho~ Aem ‘mUgm§n¡H$s hmoVo. ‘amR>r

‘mUgmMo W§S> nS>bobo aº$ ˶m§Zr ZwgVoM Vmndbo Zmhr Va aº$mÀ¶m ˶m gigirbm ¶mo½¶ {Xem XoV ˶m§Zr ‘hmamï´>mÀ¶m nwéfmWm©Mo T>mgibobo JS>, {H$„o nwÝhm C^o Ho$bo. hVmebonUmÀ¶m XbXbrV gVV Mmbbobr A»IrÀ¶m A»Ir {nT>r ˶m§Zr da H$mT>br Am{U ˶m§À¶m ZgmVZgm§V bT>dæ¶onUmMr ~rOo amodbr. {Obm AmnU AmO ‘amR>r Apñ‘Vm åhUyZ AmoiIVmo {Vbm KS>dʶmV ~mimgmho~m§Mo ¶moJXmZ AOmoS> AgoM Amho. ‘hmamï´>mV bT>m¶Mo nU {X„rbm OmD$Z bmoQ>m§JU Kmbm¶Mo, hr ‘amR>rnUmda Zm‘wîH$s bmXUmar àWm ~mimgmho~m§Zr ‘moS>rV H$mT>br. ‘w§~B©V ~gyZ XoIrb ZwgVr MwQ>H$s dmOdbr Var {X„rídam§Zr H$mdao~mdao ìhmdo Agm Xamam ˶m§Zr {Z‘m©U Ho$bm. EH$ gmYm 춧J{MÌH$ma åhUyZ Amnë¶m H$ma{H$XuMr gwédmV H$aUmè¶m ~mimgmho~m§Zr Ho$di dº¥$ËdmÀ¶m ~imda Amnbo g§nyU© gm‘«mÁ¶ C^o Ho$bo. hm Iao Va EH$ M‘ËH$maM hmoVm. ‘ZmV Agob Vo CKS>nUo ~mobmdo Am{U g˶ Agob Vo naIS>nUo gm§Jmdo, hm ˶m§Mm qnS> hmoVm. H$mdo~mOnUmMo amOH$maU ~mimgmho~m§Zr H$Yr Ho$bo Zmhr. H$maU Vgo H$aUo ˶m§Zm H$Yr O‘bo Zmhr. nmR>r‘mJyZ EImÚmda dma H$aUo, ˶m§À¶m

ñd^mdmV ZìhVo. bT>mB© H$am¶Mr Vr WoQ> ‘¡XmZmV OmD$Z, à{Vñnܶm©bm g‘moamg‘moa AmìhmZ XoV, Agm ˶m§Mm Im³¶m hmoVm. ¶m ˶m§À¶m JwUm§‘i w o ~mimgmho~m§À¶m {damoYH$m§Zmhr ˶m§Mm AmXa Ho$ë¶mdmMyZ J˶§Va Zgo. ‘w§~B© ‘hmamï´>mMrM hmoVr. nU Vr ‘hmamï´>mMr am{hbr ˶m‘mJo XmoZ 춺$s¨Mo ¶moJXmZ ’$ma ‘hÎdmMo Amho. ¶m 춺$s åhUOo AmMm¶© AÌo AmUr ~mimgmho~ R>mH$ao. g§¶wº$ ‘hmamï´>mÀ¶m Am§XmobZmV AmMm¶© AͶm§Zr {H$„m bT>dbm. ˶mZ§Va XmoZ VrZ XeH$m§Zr ì¶mnmarH$aUmÀ¶m dmdQ>irV ‘amR>r ‘mUgmÀ¶m hmVyZ {ZgQ>Umar ‘w§~B© ~mimgmho~m§Zr gmdabr. ‘w§~B©Vë¶m ‘amR>r

‘mUgmbm amoO Y{ZH$m§À¶m bmWm ImD$Z OJmdo bmJo. ˶m ‘mUgmbm ~mimgmho~m§Zr AmË‘^mZ {Xbo. ‘w§~B©da n{hbm h¸$ BWë¶m ^y{‘nwÌm§MmM Amho, hm {dídmg ˶m§Zr OmJdbm. {Zìdi g‘mOH$maUmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ‘amR>rnU {Q>H$dUo H$R>rU Amho, ho AmoiIë¶mZ§Va {edgoZoMo ê$nm§Va ˶m§Zr amOH$s¶ njmV Ho$bo. ‘§w~B© ‘hmZJanm{bHo$da {edgoZoMm ^Jdm amodbm Am{U {dYmZg^mM Zìho Va g§gXon¶ªV ¶m ^Jì¶mMm A{^‘mZ ~miJUmao YmaH$ar nmR>dbo. ~mimgmho~ ho Vgo ê$T>mWm©Zo amOH$s¶ ZoVo ZìhVoM. Vo Iao Va hmS>mMo H$bmd§V hmoVo.

Am¶wî¶mÀ¶m nyd©H$mimV ˶m§Zr H$mT>bobr 춧J{MÌo ¶m§Mr gmj XoVmV. ~mimgmho~m§À¶m ‘ZmV EH$ ImoS>H$a ‘yb Zoh‘r ~mJS>V Agm¶Mo. {edmOr nmH©$darb ^mfUmVyZ EImÚmMr Z¸$b H$aVmZm, Ádb‚mhmb dº¥$ËdmÀ¶m AmoKmVhr Z‘©{dZmoXr dH«$moº$sMr nIaU H$aVmZm ho ‘yb AYyZ‘YyZ S>moHo$ da H$mT>m¶Mo. ¶m AZmo»¶m "~mi'nUm‘wioM ˶m§Mo ‘Z JTy>i Z hmoVm {Z‘©b am{hbo. ~mimgmho~m§Zr AZoH$m§da Q>rH$m Ho$br. nU Hw$UmMm Ûof Ho$bm Zmhr. qhXyöX¶g‘«mQ> ho AZw¶m¶m§Zr bmdbobo {~éX ˶m§Zr A{^‘mZmZo {‘adbo. nU H$‘©R> qhXy ~ZʶmMm A{VaoH$ ˶m§Zr Ho$bm Zmhr. hmVmV éÐmjm§À`m ‘mim {‘adë¶m nU XodKamV ~gyZ On-Vn Ho$bo Zmhr. ˶m§À¶m gm‘m{OH$-amOH$s¶ dmQ>MmbrV ‘m±gmho~ ‘rZmVmB© R>mH$ao ¶m§Mr gmW Iyn ‘mobmMr hmoVr. nU ‘m±gmho~m§À¶m {Zdm©UmMm H$Sy> KmoQ>hr ~mimgmho~m§Zr nMdbm. Am¶wî¶mÀ¶m AIoaÀ¶m ndm©V ‘hÎdmÀ`m {eboXmam§Zr gmoS>bobr gmW Am{U EoZ KamV CX²^dbobr ^mD$~§XH$shr ˶m§Zr nm{hbr. eodQ>r ‘hmnwéfm§Zm {Z¶Vrhr ~aoM H$mhr gmogm¶bm bmdVo, ˶mà‘mUo H$mhr AQ>i ^moJ gmho~m§À¶mhr dmQ>çmbm Ambo. (nmZ 2 nhm)

R>odÊ`mV Ambo hmoVo. na§Vw, Ë`m ImobrV H$moUmbmhr àdoe XoÊ`mV `oV ZìhVm. CÕd R>mH$ao, amO R>mH$ao, aí_r R>mH$ao `m§À`m ì`{V[aº$ H$moUmbmhr àdoe ZìhVm. AIoa CnMma gwê$ AgVmZmM ~mimgmho~m§Mr àmUÁ`moV _mbdbr. AIoaÀ`m jUr {Ma§Ord Am{U {edgoZoMo H$m`©à_wI CÕd R>mH$ao Am{U O`Xod R>mH$ao ~mimgmho~m§À`m ~mOybm hmoVo. Joë`m Mma XeH$m§hÿZ A{YH$ H$mimnmgyZ ~mimgmho~m§Zr Amnë`m {dMmam§Zr _amR>r _mUgmÀ`m _Zmda A{YamÁ` Ho$bo. _w~§ B©V naàm§Vr`m§À`m{damoYmV AmdmO CR>dyZ _amR>r _mUgmbm Ë`mMo Ý`m` h¸$ {_idyZ XoÊ`mgmR>r ~mimgmho~m§Zr Amnbo g§nyU© Am`wî` dmhÿZ KoVbo hmoVo. ~mimgmho~m§Mo dS>rb à~moYZH$ma Ho$ed grVmam_ R>mH$ao ho g_mOgwYmaH$, {dMmad§V, à^mdr dºo$ hmoVo. Ë`m§À`mH$Sy>ZM ~mimgmho~m§Zm g_mO à~moYZmMm dgm {_imbm hmoVm. _w~§ B©V {~Ja _amR>r _mUgm§Mo à_mU dmT>V AgyZ, _amR>r Q>¸$m H$_r hmoV Agë`mMo {XgyZ Amë`mZ§Va ~mimgmho~m§Zr Amnë`m ì`§J{MÌm§VyZ Am{U ì`m»`m§Zm§_YyZ `mH$So> bmoH$m§Mo bj doYbo. gaH$mar ZmoH$arVhr ^y{_nwÌm§Zm S>mdbbo OmV Agë`m~Ôb Ë`m§Zr _amR>r bmoH$m§_Ü`o OmJ¥Vr {Z_m©U Ho$br. _m{_©H$ `m {Z`VH$m{bH$m_YyZ Am{U Ë`mVrb ì`§J{MÌm§_YyZ Ë`m§Zr `m n[apñWVrda gS>oVmoS> ^mî` Ho$bo. _amR>r _mUgmbm Ë`mMo h¸$ {_idyZ XoÊ`mgmR>rM Ë`m§Zr 19 OyZ 1966 amoOr {edgoZm g§KQ>ZoMr ñWmnZm Ho$br.

AmXam§Obr Jmoì¶mZo gƒm [‘Ì J‘mdbm ~mimgmho~m§À¶m OmʶmZo Jmoì¶mZo EH$ gƒm {‘Ì J‘mdbm Amho. Jmoì¶mer ˶m§Mo Mm§Jbo g§~Y§ hmoVo ,EdT>Mo Zìho Va ¶m amÁ¶mMo Vo Mm§Jbo {‘Ì hmoV.o PwO § ma Aem amOH$s¶ H$maH$sXu~amo~aM Vo EH$ D$ËH¥$ï> 춧J{MÌH$mahr hmoV.o ^mOner ˶m§Mo ZmVo gm§Jm¶Mo Pmë¶mg ‘hmamï´>mV XrK©H$mimnmgyZ Zm§XV Agboë¶m ^mOn -goZm ¶wVrMo Vo {eënH$mahr hmoVo Am{U AmYmahr. - ‘Zmoha nauH$a, ‘w»¶‘§Ìr

AmXe© ZoVm Jobm ~mimgmho~m§Mo {ZYZ hr A˶§V dmB©Q> ~mV‘r Amho. ‘hmamï´>mMo amOH$maU ho ˶m§Zr {edgoZm ñWmnZ Ho$ë¶mnmgyZ ˶m§À¶m^modVrM {’$aV hmoV.o ~mimgmho~m§Zr ‘hmamï´>mVrb ‘amR>r ‘mUgm§Zm OJʶmMr àoaUm [Xbr. ‘amR>r ‘mUgm§da ˶m§Mo gX¡d CnH$ma AgVrb. ˶m§Mr Xoemda nyUV© : {Zð>m hmoVr. XoeeÌybm Vo Amnbm eÌy ‘mZV AgV. bmoH$m§‘ܶo ˶m§Zr Amnë¶m H$V©Ë©¥ dmZo amï´>^º$sMm AmXe© {Z‘m©U Ho$bm. Aem Aï>nb¡ y 춺$r‘ËdmMo {ZYZ hmoUo ,hr A˶§V Xþ:ImMr Jmoï> Amho. - amO|Ð Amb}H$a, g^mnVr

EH$ CÎmw§J ZoVm J‘mdbm ~mimgmho~ R>mH$ao ¶m§À¶m énmZo ‘hmamï´>mZo EH$ CÎmwJ§ ZoVm J‘mdbm Amho. ˶m§À¶m Hw$Qw>~§ mÀ¶m d {edgoZÀo ¶m Xw:ImV Amåhr gh^mJr AmhmoV. ‘hmamï´>mgmR>r ~mimgmho~ ho bmoH$ZoVo hmoV.o ˶m§À¶m {ZYZmZo g§nUy © ‘hmamîQ´> d Jmodmhr Xþ… ImV ~wS>mbm Amho. ˶m§Zm ‘mPr ‘Z:nwdH© $ lÜXm§Obr. - àVmnqgh amUo, {damoYr njZoVo

[h§XþËd d ‘amR>r ^mfogmR>r bT>Umam bT>dæ¶m hanbm nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : qhXþËdm~amo~a ‘amR>r ^mfogmR>r bT>Umam ZoVm hanbm Agë¶mMr à{VH«$s¶m ‘hmamîQ´>dmXr Jmo‘V§ H$ njmZo 춳V Ho$br Amho. ~mimgmho~m§À¶m {ZYZm~Ôb Xþ:I 춳V H$aVmZm ‘hmamîQ´>dmXr Jmo‘V§ H$ njmMo Aܶj XrnH$ T>dirH$a åhUmbo, "‘w~§ B©V ‘amR>r ^mfm d qhXþËd {Q>H${dʶmMo ‘hmZ H$m¶© ~mimgmho~m§Zr Ho$bobo Amho. ‘amR>r ‘mUgm§À¶m [hVmgmR>rM ˶m§Zr {edgoZMo r ñWmnZm Ho$br. ‘amR>r ‘mUgmgmR>r ~mimgmho~ ho àoaUmñWmZ hmoV.o ho àoaUmñWmZ hanbobo Amho. ¶m‘wio ‘amR>r ‘mUyg AmO nmoaH$m Pmbobm Amho. ‘hmamîQ´>dmXr Jmo‘V§ H$ njmMmhr ‘amR>rÀ¶m MidirV gh^mJ hmoVm, hr JmoîQ> ¶oWo Z‘yX H$amdrer dmQ>V.o ‘JmoV’}$ ~mimgmho~m§Zm {dZ«‘ AmXam§Obr..


18goa2_Layout 1 17-11-2012 23:23 Page 1

^dVmb eãXH$„moi XrnmdbrMm CËgd gabm VmoM Xþ…ImZo AmKmV Ho$bm H«y$a H$mimZo AmoTy>Z Zobm ‘hmnwê$f EH$ && 1 && ~mi R>mH$ao Eogo Zm‘ OrdZ¶mÌog {‘io {dam‘ H$‘©¶moJrM hm OUy {ZîH$m‘ ‘hmamï´>mMm && 2&& e{Zdmar OrdZÁ¶moVr {Z‘mbr MmohrH$So> emoH$H$im ngabr IamoIar g‘már Pmbr EH$m ndm©Mr && 3 && g‘eoar Eogo dº¥$Ëd gø{Jar EdT>o ZoV¥Ëd gw¶m©g‘ VoOñdr ZoV¥Ëd hmoVo gmho~m§Mo && 4&& JéS>mg‘ KoV ^amar ‘amR>r ‘Zmbm {Xbr C^mar n[agmMrM Cn‘m Iar emo^yZ {Xgob && 5 && à~moYZH$am§Mm {Xì¶ dmagm {ZYS>onUmMm KoD$Z dgm B{Vhmgmda C‘Q>{dbm R>gm ñdH$V¥©ËdmMm &&6 && {edam¶m§Zm XoV d§XZm ñWmnZ ˶m§Zr Ho$br {edgoZm WmondyZ Yabr X¡Zm XoV à{MVr bT>dæ¶mMr bmO amIbr ‘w§~mnwarMr àH$Q>o OUy {edam¶mMr ‘yVu gmjmV && 8 && E|er Q>¸o$ g‘mOH$maU drg Q>¸o$ amOH$maU ‘hmamï´>mMo AmË‘^mZ OmJ¥V Ho$bo && 9&& eãXeóm§Zm H$mTy>Z Yma Ag˶mdaVr Ho$bo àhma 춧J{MÌmVyZ "‘m{‘©H$' dma Ho$bo doimodoir && 10 && ‘mdù¶m§Mr ’$m¡O O‘dyZ Jw§S>nw§S>m§Mo Ho$bo {ZXm©bZ amOH$maUmVhr nXmn©U Ho$bo goZoMo && 11 && ‘w§~B©H$am§À¶m EoHy$Z hmH$m H$m~rO Ho$br ‘hmnm{bH$m ‘moSy>Z H$mT>rV H$mdm ~m§H$m naàm§Vr¶m§Mm && 12 && Ad{MV IoiyZ J{Z‘r Mmb {damoYH$m§Zm XoD$Z hÿb {edgoZoZo Q>mH$bo nmD$b {dYmZg^oV && 13 && qhXwËdmda g§H$Q> Ambo Voìhm Voìhm gmho~ JaObo g¡{ZH$m§Zm àd¥Îm Ho$bo Y‘©¶wÕmg && 14 && gmho~m§Mo H$V¥©Ëd A’$mQ> IamoIa qhXÿ öX¶g‘«mQ> eyݶmVyZ Ho$bo {damQ> {díd {Z‘m©U && 15 && ‘w§~B©Vë¶m {edVrWm©da dº¥$ËdmMo H$ê$Z àhma hbdyZ gmoS>bm OZgmJa {H$˶oH$ doim && 16 && {edgoZoMm T>mʶm dmK ‘Zm‘ZmV noQ>dbr AmJ {ZÐrg ‘mUgm§Zmhr OmJ AmUbr H¡$H$Xm && 17 && Hw§$Më¶mMo ‘mê$Z ’$Q>H$mao XoeÐmoøm§ ^adr H$mnao ^mfUmMr Img "R>mH$ao' e¡br hmoVr &&18&& AVwbZr¶ nwéfmWm©Mm YZr Jobm AmVm {ZO{Zdm©Ur na§Vw amhrc gXm ñ‘aUr Xoedmgr`m§À`m &&19&& H$V¥©ËdmMm ‘hm‘og ‘amR>r OZm§Mm AmYma ~wS>mbm AdKm OZgmJa Xþ…ImdoJmV && 20 && -M§S>mob.

_w~§ B©Vrb _oJm ãbm°H$ aÔ _w§~B©, {X. 17 … CÚm, a{ddmar _Ü`, n{ü_ Am{U hm~©a aoëdo_mJm©daMm àñVm{dV _oJmãbm°H$ aÔ H$aÊ`mV Ambm Amho. Xoe^amVyZ `oUm-`m {edg¡{ZH$m§Zm VgoM gd©gm_mÝ`m§Zm ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Mo A§Ë`Xe©Z KoVm `mdo `mgmR>r hm _oJmãbm°H$ aÔ H$aÊ`mV Ambm Amho. ~mimgmho~ R>mH$ao `m§À`m {ZYZmMr ~mV_r H$iVmM _w§~B©gh _hmamï>«mVrb AZoH$ eham§_Ü`o ì`mnm`m§Zr nQ>mnQ> XþH$mZo ~§X Ho$br.

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

2

{edgoZm ZmdmÀ`m B{VhmgmMo H$V}H$a{dVo! Zmd - ~mi Ho$ed R>mH$ao C\©$ ~mimgmho~ R>mH$ao OÝ_ - 23 OmZodmar 1926 në`m R>mH$ar e¡brZo {damoYH$m§Mo Ym~o XUmUyZ gmoS>Umao {edgoZoMo à_wI åhUyZ ~mimgmho~ R>mH$ao gdmªZm n[a{MV AmhoV. ~mimgmho~m§Mo dS>rb Ho$ed grVmam_ R>mH$ao ho à~moYZH$ma Agë`mZo Vo Ë`m§À`m {bImUmVyZ, dº¥$ÎddmVyZ bmoH$m§Zm OmJê$H$ H$aÊ`mMo H$m_ H$arV hmoVo. d{S>bm§À`m ~mobÊ`mVrb Am{U {bImUmVrb AmH«$_H$nUmMo JwU H$iV Z H$iVnUo ~mimgmho~m§_Ü`ohr CVabo. VmoM AmH«$_H$nUm XmI{dÊ`mgmR>r Am{U _amR>r _mUgmbm I§~ra nm{R§>~m XoÊ`mgmR>r 19 OyZ 1966 amoOr ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Zr {edgoZoMr ñWmnZm Ho$br.

Am

~mimgmho~m§Zr gd©àW_ gm_m{OH$ àíZm§da EH$ H$bmH$ma åhUyZ ì`§J{MÌm§À`m_mÜ`_mVyZ ^mî` H$aÊ`mg gwê$dmV Ho$br.1950 gmbr '\«$r àog OZ©b_Ü`o ì`§J{MÌH$ma åhUyZ Vo ê$Oy Pmbo. VgoM Ë`m§Zr H$mhr H$mi Á`oð> ì`§J{MÌH$ma Ama.Ho$.bú_U `m§À`mgmo~V H$m_ Ho$bo. H$mhr dfmªZr ~mimgmho~m§Zr ZmoH$arbm am_-am_ H$ê$Z ñdV:Mo gmám{hH$ H$mT>Ê`mMm {dMma Ho$bm. 1960 _Ü`o '_m{_©H$' ho gmám{hH$ gwê$ Ho$bo. {deof åhUOo gmám{hH$mbm '_m{_©H$' ho Zmd à~moYZH$mam§ZrM gwM{dbo. _amR>rVrb ho n{hbo ì`§J{MÌ gmám{hH$ R>abo. '_m{_©H$'À`m n{hë`m A§H$mMo àH$meZ VËH$mbrZ _w»`_§Ìr `ed§Vamd MìhmU `m§À`m hñVo Pmbo hmoVo. _amR>r _mUgmMm ñdm{^_mZ OmJ¥V hmoÊ`mgmR>r

{h§XyöX¶g‘«mQ>

~m

imgmho~ R>mH$aoð> {h§XyõX`òŒmQ> àË`oH$ _amR>r _mUgmbm ñ\w$Vr© XoUma§ EH$_od Zmd. 23 OmZodmar 1926 _Ü`o nwUo `oWo OÝ_boë`m ~mimgmho~ Ho$ed R>mH$ao `m§Zr Amnë`m H$[a`aMr gwédmV ì`§J{MÌH$ma åhUyZ gwé Ho$br. 1950 _Ü`o \«$r àog OZ©b `m B§JŒOr d¥ÎmnÌmV Ë`m§Zr ì`§J{MÌm§À`m _mÜ`_mVyZ Ho$bobr amOH$r` Q>rH$m {deof JmObr. Ë`mZ§Va Ë`m§Zr 1960 À`m XeH$mV Ë`m§Zr _m{_©H$ `m ì`§J{MÌ gmám{hH$mMr ñWmnZm Ho$br. JwOamV Am{U X{jU ^maVmVyZ _hmamï´>mV `oUmao naàm§{V`m§Mo bm|To> `m§À`mda Ë`m§Zr ì`§J{MÌm§À`m _mÜ`_mVyZ naIS> ^mî` Ho$bo. Ë`m§Mo d{S>b à~moYZH$ma R>mH$ao `m§À`mà_mUoM à~moYZmMm, nwamoJm_r {dMmam§Mm Am{U AmH«$_H$ d¥ÎmrMm dmagm ~mimgmho~m§Zrhr ZH$iVnUo Omonmgbm hmoVm. 19 OyZ 1966 amoOr Ë`m§Zr {edgoZoMr ñWmnZm H$éZ V_m_ _amR>r _mUgmda hmoUmao AÝ`m`m{déÕ dmMm

\$moS>br. XmXaÀ`m {edmOr nmH©$Zohr bmImo {edg¡{ZH$m§gmo~VM§ {edgoZoÀ`m ñWmnZoMm hm {Xdg `m{M S>moim AZw^dbm. 30 Am°ŠQ>mo~a 1966 _Ü`o n{hë`m§Xm {ed{VWm©da Xgam _oimdm g§nÞ Pmbm. _amR>r _mUgmMr A{ñ_Vm OnÊ`mMm OUy {dS>mM Ë`mH$mir {edgoZoZo CMbbm hmoVm. gm_Zm `m {egoZoÀ`m d¥ÎmnÌmVrb g§nmXH$r` gXamVyZ Ë`m§Zr doimodoir H$R>moa eãXmV ^mî` Ho$bo . ~mimgmho~ R>mH$ao Am{U {Xd§JV à_moX _hmOZ `m§À`m _wgÔrnUmVyZ goZm-^mOn `wVr AmH$mambm Ambr. 1995 À`m H$mimV `wVr gaH$maMo n{hbo gaH$ma A{ñVËdmV Ambo. R>mH$ao `m§À`mZ§Va Ë`m§Mo nwÌ CÕd R>mH$ao `m§Zr {edgoZoMr Ywam gm§^mibr Amho.{edgoZoVrb AZoH$ _moh-`m§Zr Ë`m§Mr gmW gmoSy>Zhr {edgoZm ^¸$_nUo C^r Amho, Ë`mMo EH$_od H$maU åhUOo ~mimgmho~m§À`m OmÊ`mZo {edg¡{ZH$ nmoaH$m Pmbm Amho.

~mimgmho~m§Zr _m{_©H$ gwê$ Ho$bo. Ë`mH$mir g§`wº$ _hmamï´>mMr ñWmnZm hmoD$Zhr _w§~B©Vrb _amR>r _mUgmda AÝ`m` hmoV hmoVm. `m AÝ`m`m{dê$Õ AmdmO CR>dÊ`mMo H$m_ '_m{_©H$'Zo Ho$bo, Ago åhQ>bo Va dmdJo R>aUma Zmhr. {edgoZoMm n{hbm _oimdm 30 Am°ŠQ>mo~a 1966 amoOr {edmOr nmH©$ _¡XmZmda Pmbm hmoVm. `m _oimì`mg A§XmOo nmM bmI bmoH$m§Zr JXr© Ho$br hmoVr. `m _oimì`mÀ`m _mÜ`_mVyZ ~mimgmho~ R>mH$ao XoemÀ`m H$mZmH$mon-`mV nmohmoMbo. VoìhmnmgyZ {edmOr nmH©$darb JXr© Am{U ~mimgmho~ R>mH$ao ho Owibobo J{UV H$Yrhr {µ\$gH$Q>bobo Zmhr. ~mimgmho~m§Mo ^mfU EoH$Ê`mgmR>r Ogm gm_mÝ` _mUyg Am{U {edg¡{ZH$ AmVwa Pm-

bobm AgVmo, VgmM Vmo ~mimgmho~m§À`m boIUrVyZ C_Q>Umao ^oXH$ {dMma dmMÊ`mgmR>rhr AmVya AgVmo. R>mH$a|À`m boIUrV àm_w»`mZo à~moYZH$ma R>mH$ao `m§Mm à^md àH$fm©Zo OmUdVmo. ~mimgmho~ R>mH$ao Am{U ^mOnMo {Xd§JV ZoVo à_moX _hmOZ `m§Zr 1995 _Ü`o `wVrMo gaH$ma _hmamï´>mV ñWmnZ H$ê$Z Zì`m n°Q>ZM© r gwê$dmV Ho$br Am{U _Zmoha Omoer ho

{edemhrMo n{hbo _w»`_§Ìr ~Zbo. hm gÎmm§VamMm M_ËH$ma {edgoZmà_wI ~mimgmho~ R>mH$ao `m§À`m dº¥$Ëd d H$m`©e¡br_wioM KS>bm, Ago H$mhr amOH$r` {dofH$m§Mo _V Amho. ~mimgmho~m§Mm WoQ> dma H$aÊ`mÀ`m nÜXVr_wiMo Ë`m§Zm {h§Xöw X`òŒmQ> hr nXdr àmá Pmbr hmoVr. EH$ amOH$maUr åhUyZ ~mimgmho~m§Mo H$m`© ho dmIUÊ`mOmoJoM åhUVm `oB©b. `mMo _w»` H$maU åhUOo {edgoZm Am{U ^mOnÀ`m H$mimV _hmamï´>mV Pmbobr AZoH$ {dH$mg H$m_o. `mV PwUH$m-^mH$a H|$Ðm§Mr `moOZm, d¥Õml_m§Mr gmIir, d¥Õm§Zm gdbVr, PmonS>rdmgr`m§Zm Kao, _w§~B©-nwUo ÐwVJVr _mJ©, _w§~B©Vrb CÈ>mUnyb, VgoM '~m°å~o'Mo _w§~B© VgoM '{ìhQ>r'Mo N>ÌnVr {edmOr Q>{_©Zb Am{U 'ghmam' {d_mZVimMo N>ÌnVr {edmOr

_hmamO Am§Vaamï´>r` {d_mZVi Ago Zm_H$aU `m§Mm g_mdoe H$aVm `oB©b. 'ìh°b|Q>mB©Z So>' gma»`m CËgdm§Zm {damoY, naàm§Vr`m§À`m VgoM ~m§JbmXoetÀ`m {damoYmVrb {edgoZoMr Am§XmobZo `m_mJMm {dMmahr ~mimgmho~m§MmM hmoVm._Zmoha Omoer, gwYra Omoer, {Xd§JV à_moX ZdbH$a, {Xd§JV _YwH$a ganmoVXma, N>JZ ^wO~i, gwaoe à^w, {Xd§JV AmZ§X {XKo, XÎmmOr ZbmdSo> Ago Ag§»` ZoVo ~mimgmho~m§Zr KS>{dbo. {edgoZoMo gÜ`mMo H$m`m©Ü`j CÕd R>mH$ao VgoM _hmamï´> Zd{Z_m©U goZoMo AÜ`j amO R>mH$ao `m§À`m OS>UKS>UrVhr ~mimgmho~ R>mH$ao `m§MmM _moR>m dmQ>m Amho. ñdV: àË`j H$moUVohr gÎmmnX Z ^yf{dVm gÎmmH$maUmbm {Xem XoUo hr amOH$maUmMr nÕVhr Img ~mimgmho~m§MrM åhUmdr bmJob.

_rZmVmBªda Anma ào_ H$aUmao ~mimgmho~! {e

dgoZmà_wI ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Mo b¾ _rZm R>mH$ao (nydm©l_rÀ`m gabm d¡Ú) `m§À`mer 14 OyZ 1948 amoOr Pmbo. ~mimgmho~ Am{U _rZm R>mH$ao `m§À`m g§gmadobrda VrZ \w$bo C_bbr. Wmoabm {~ÝXy_mYd, _Ybm O`Xod Am{U YmH$Q>m CÕd. Ë`mn¡H$r Wmoabo {~ÝXy_mYd R>mH$ao `m§Mm 1996 gmbr H$ma AnKmVmV _¥Ë`y Pmbm. ~mimgmho~m§Zr Amnë`m {VÝhr _wbm§Mr Q>mno U ZmdogÕ w m Ro>dbr hmoVr. {~§Xm ({~§X_y mYd), {Q>ã~m (O`Xod), {S§>Jm (CÕd). ~mimgmho~ R>mH$ao `m§À`m~amo~a _rZmVmBªMo G$UmZy~§Y H$m`_ KÅ> am{hbo. _rZmVmB© gX¡d Amnë`m nVrÀ`m nmR>r_mJo I§~ranUo Cä`m am{hë`m. ~mimgmho~m§Mo _rZmVmBªda Anma ào_ hmoVo. `m~m~mV ~mimgmho~m§Zr EH$Xm gm§{JVbo hmoVo H$r, 'Z{e~mZoM _bm _rZmgmaIr nËZr {_imbr. Vr Am_À`m H$m_mV gh^mJr hmoD$Z X§J hmoD$Z Om`Mr. _{hbm AmKmS>rMr H$Vr©-H$a{dVr VrM hmoVr. {edgoZoMr EH$hr g^m Vr MwH$dm`Mr

Zmhr. {VMm EH$ {Zamim A{YH$ma hmoVm. AZoH$ bmoH$ ñdV:À`m ~m`H$moer ^m§S>U-V§Q>m H$aVmV. Ë`m§Zm _mahmU H$aVmV. Vgbm àH$ma _mÂ`m Am`wî`mV _r H$YrM Ho$bm Zmhr. 48 dfmªV _r _mÂ`m nËZrÀ`m A§Jmda H$Yr hmV CJmabm Zmhr {H§$dm {VÀ`m~amo~a ^m§S>Uhr Ho$bo Zmhr.'' ~mimgmho~m§Mo nËZrda OodTo> ào_ hmoVo, VodT>rM _m`m Vo Amnë`m {VÝhr _wbm§dahr H$am`Mo. H$Yrhr Vo Amnë`m _wbm§Zm amJmdbo ZmhrV {H§$dm Ë`m§Zm _mabohr Zmhr. ~mimgmho~m§Zr ImgJr Am`wî`mV AZoH$ MT>CVma nm{hbo. Ë`m§Mo Wmoabo nwÌ {~§Xw_mYd `m§Mm 20 E{àb 1996 amoOr AnKmVmV {ZYZ Pmbo. Ë`mZ§Va Ho$di Mma _{hÝ`m§V åhUOo 6 gßQ|>~a 1996 amoOr nËZr _rZmVmB© R>mH$ao `m§Mo öX`{dH$mamÀ`m PQ>Š`mZo {ZYZ Pmbo. _rZmVmB© Am{U {~§Xy_mYd `m§À`m OmÊ`m_wio ~mimgmho~ IMbo hmoVo. nU Ë`m§Zr Vo H$YrM Amnë`m Moh-`mda {Xgy {Xbo Zmhr. _rZmVmBªÀ`m {ZYZmZ§Va ~mimgmho~m§À`m Hw$Ë`m©À`m {Iem_Ü`o Zoh_r _rZmVmBªMm \$moQ>mo Agm`Mm.

[demb Jmo‘§VH$ Am[U ~mimgmho~ JUoe OmdS>oH$a nUOr, {X. 17 : ‘amR>r Apñ‘VoMm ~wb§X AmdmO, ‘amR>r ‘mUgmMo lÕmñWmZ d qhXþöX¶g‘«mQ> ~mimgmho~ R>mH$ao ¶m§Mm Jmoì¶mV Xamam Zgbm Var ˶m§À¶m~m~V JmodoH$am§Zm AmXa d Hw$Vyhb hmoVo. AmO Xþnmar ˶m§Mr àmUÁ¶moV ‘mbdbr Voìhm ˶m§À¶mer n{a{MV Agboë¶m ‘§S>itZr ˶m§À¶m~m~VÀ¶m öX¶ñneu AmR>dUr à{VH«$s¶m XoVmZm 춳V Ho$ë¶m. {demb Jmo‘§VH$À¶m H$ënZo‘wio ^mD$gmho~m§er ‘V^oX ~mimgmho~ R>mH$ao ~è¶mM doim Jmoì¶mV ¶oD$Z Jobobo AmhoV. gd©àW‘ (nmZ 1 dê$Z) ho gJio Iao Agbo Var ~mimgmho~m§Mo ‘moR>onU ˶m‘wio H$‘r hmoUma Zmhr. ‘amR>r ‘mVrbm gÝ‘mZ XoUmam ‘hmnwéf åhUyZ Vo AOam‘a amhVrb. ‘w§~B©V AgVmZm H$mhr H$mi {edgoZoV amhÿZ ~mimgmho~m§Mo ì`{º$‘Îd OdiyZ nmhm¶Mr g§Yr ‘bm bm^br. CÕd R>mH$ao ¶m§À¶mer Mm§Jbo g§~§Y Agë¶m‘wio H$bmZJarMo H$mQ>Ho $moa nhmao nma H$ê$Z WoQ> ‘mVmolr darb ˶m§À¶m d¡¶{º$H$ {XdmUImÝ`mV Xhm ~mam doim Var OmʶmMm ¶moJ Ambm. n{hë¶m ^oQ>rV CÕdOr§Zr ho Jmoì¶mMo {dîUy dmK Aer AmoiI H$ê$Z {Xbr. ˶mdoir AmS>ZmdmVM dmK Amho. Zoh‘r dmKmgmaI§M OJbo nm{hOo, Agm g„m ˶m§Zr {Xbm. dm§Ú«mÀ¶m a§JemaXoV EH$Xm {edgoZoMo amï´>r¶ {e{~a ^abo hmoVo. ˶m {e{~amV ˶m§À¶m nm¶m nS>m¶bm Jobmo. ˶mdoir ˶m§Zr

1970 gmbr Vo Jmoì¶mV Ambo. ‘hmamîQ´>dmXr Jmo‘§VH$ njmMo VËH$mbrZ g{Md ñd. E‘. Eg. à^y ¶m§À¶m‘wio ˶m§Mr hr Jmodm^oQ> KSy>Z Ambr. nUOrV {edO¶§VrMm H$m¶©H$« ‘ hmoVm. à‘wI d³Vo åhUyZ ~mimgmho~m§Zm ~mobmdʶmV Ambo hmoV.o ¶moJm¶moJmZo ¶mdoir ‘w»¶‘§Ìr ^mD$gmho~ ~m§XmoS>H$a amÁ¶mV ZìhVo. H$m‘m{Z{‘Îm Vo A‘o[aHo$bm Jobo hmoVo. ¶mdoir ^mfUmV ~mimgmho~m§Zr {demb Jmo‘§VH$Mr H$ënZm ‘m§S>br. ~oiJmd, H$madma d qgYwXþJm©gh {demb Jmo‘§VH$ ApñVËdmV ¶m¶bm hdm. ¶mV Jmoì¶m~amo~a ~oiJmd, H$madma d qgYwXJþ m©Mho r hrV Agë¶mMo Vo åhUmbo. ˶m§À¶m ¶m ^mfUmMr MMm©

‘amR>r ^dZbmhr ‘XV ~mimgmho~ R>mH$ao ¶m§Zr ‘amR>r ^dZ dmñVybmhr ‘XV Ho$bobr Amho. ¶m~m~V ‘amR>r ^dZ {Z‘m©U g{‘VrÀ¶m H$m¶m©Ü¶j e{eH$bm H$mH$moS>H$a åhUmë¶m, "‘amR>r ^dZgmR>r {edgoZoZo nmM bmI én¶m§Mr XoUJr {Xbr. ¶m XoUJrdoir ˶m§À¶mer JmoîQ>r H$aʶmMm ¶moJ Ambm.'.

AgVmZmM ñd. ^mD$gmho~ ~m§XmoS>H$a Jmoì¶mV naVbo. {demb Jmo‘§VH$ hr H$ënZm ˶m§Zm éMbr Zmhr. Aem àH$mao ~mimgmho~m§Mr n{hbrM ^oQ> ^mD$gmho~m§~amo~aÀ¶m ‘V^oXmgmR>r H$maUr^yV R>abr. "Ibn H$s H$bn' 1994 gmbÀ¶m {dYmZg^m {ZdS>UwH$sV ‘Jmo d ^mOnMr ¶wVr Pmbr hmoVr. Voìhm àMmamgmR>r

‘hmamï´>mMr ‘mVmolr& Amerdm©X XmIb Amnbm hmV ‘m¶m S>mo³¶mda R>odbm Voìhm ZIm{eIm§V ehmê$Zhr Jobmo. nwT>o H$mhr dfmªZr Omoergam§da Q>nbr ‘maUmar gmho~m§À¶m Amerdm©XmZo hr {‘íH$sb H${dVm {b{hbr Voìhm gmho~ Vr EoHy$Z IiIiyZ hgbo. hr ~mV‘r g§O¶ amD$V ¶m§Zr gm§{JVbr d H$YrVar ‘mVmolrdaM ¶oD$Z Vr EoH$dm, Agm {Zamonhr {Xbm. nU Vmo ¶moJ Z§Va AmbmM Zmhr. gmho~m§À¶m Amerdm©XmZo AZoH$ ‘mUgo ‘moR>r Pmbr. gmho~m§À¶m Amerdm©XmZo AZoH$m§Zm gÎmmhr {‘imbr. gmho~m§À¶m Amerdm©XmZo ‘w§~B© ‘hmamï´>mMrM am{hbr. ˶m ‘hmamï´>mMm Agm‘mݶ, ‘hmZm¶H$ AmO Amnë¶mVyZ {ZKyZ Jobm. ˶m§À¶m OmʶmZo ^maVmVrb {H$Vr OUm§À¶m S>moù¶m‘YyZ

gm‘mݶm§Mr ZmS>r AmoiIUmam ZoVm ~mimgmho~ R>mH$ao ho ‘hmamï´>mÀ¶m amOH$maUmV Am{U g‘mOH$maUmVhr doJim R>gm C‘Q>{dbobo CÎmw§J ì¶{º$‘Ëd hmoVo. ñdV… {ZdS>UyH$ Z bT>dVmhr {ZdS>yZ Amboë¶m {edgoZoÀ¶m bmoH$à{V{ZYtda ˶m§Zr A§Hy$e R>odbm. gm‘mݶ ‘mUgmMr ZmS>r Vo AmoiIV hmoVo. g‘moaÀ¶m 춺$sda, g‘yhmda Am{U g‘mOmda Amnë¶m dº¥$ËdmZo Vo à^md nmS>m¶Mo. Aem ¶m Wmoa ì¶{º$‘ËdmMr ^oQ> KoʶmMm ¶moJ ‘r ‘w§~B©V AgVmZm EH$Xm Ambm. ˶m§À¶m AmËå¶mbm em§Vr bm^mo hr ^mOnmÀ¶m dVrZo B©ída MaUr àmW©Zm. - bú‘rH$m§V nmg}H$a, àXoemܶj ^mOn.

YJYJVm ¶kHw§$S> em§V ~mimgmho~m§À¶m OmʶmZo qhXþËdmMm YJYJVm ¶kHw§$S> ‘mbdbm. ‘moS>Uma nU dmH$Uma Zmhr, ¶m VËdmMm A§{JH$ma H$ê$Z ~mimgmho~ ñdm{^‘mZr OrdZ OJbo. ñdm{^‘mZmZo OJʶmg {eH${dbo. Hw$UmnwT>ohr Z PwH$Umam d Z dmH$Umam hm XoemVrb

"Ama. Ho$. d ~mimgmho~m§Zm EH$Ì nmhʶmMo ^m½¶'

Amgdm§Mr g§VVYma bmJbr Agob, ho gm§JUo H$R>rU Amho. AmO ‘mPohr S>moio Amobo AmhoV. Am{U hobmdboë¶m H$miOm§‘YyZ AmoR>m§da ¶oUmao eãXhr JwX‘aë¶mgmaIo Pmbo AmhoV. eodQ>r åhUm¶Mo Vo EdTo>M... M¡VݶmZo gigiUmar ‘emb AmVm {dPbr Amho ‘hmamï´>mMr ‘mVmolr S>moio {‘Qy>Z {ZObr Amho. gÎmm hmVr ZgVmZmhr {X„rn¶ªV X~X~m hmoVm {Z nmʶmbmhr noQ>dUmam dº¥$ËdmMm Y~Y~m hmoVm. S>moù¶m§VyZ AmoKiʶmMr Amgdm§Zm AmO ‘w^m Amho H$maU gmho~ Vw‘À¶m‘wioM ‘amR>r ‘mUyg C^m Amho.

EH$‘od ZoVm R>amdm. Jmoì¶mV 1994 gmbr Pmbobr ˶m§Mr Omhra g^m hr A{dñ‘aUr¶ Amho. - a‘oe ZmB©H$, Jmodm {edgoZm à‘wI

‘amR>r OUm§Mm ñdm[^‘mZ ~mimgmho~ R>mH$ao IamoIaM§ dmKmgmaIo OrdZ OJbo Am{U ˶mM EoQ>rV d WmQ>mV ‘¥Ë¶wer PJS>bo. ‘amR>r g§ñH¥$Vr ˶m§Zr à˶oH$m§‘ܶo Omonmgbr d OmJdbr. ‘w§~B©V ‘amR>r ‘mUgm§da Aݶm¶m{déÜX aU[e§J ’w§$H$bo. ‘w§~B©À¶m H$m¶m©b¶m§‘ܶo OoWo ‘amR>r ‘mUgm§Zm ñWmZ ZìhVo ,Aemdoir A˶§V {Z¶moOZ~ÜX d AmH«$‘H$ nÜXVrZo bT>o C^mê$Z ˶m§Zr ‘w§~B©V ‘amR>r ‘mUgmbm h¸$mMo ñWmZ {‘idyZ {Xbo. {edgoZobm Amnbo X¡dV, ^Jì¶m P|S>çmbm ˶mJmMo àVrH$ d ‘amR>r ñdm{^‘mZmbm Amnbo eñÌ ‘mZbo. 춺$se: ˶m§Mo Am{U ‘mPo A˶§V [Oìhmù¶mMo g§~Y hmoVo. ˶m§À¶m AZoH$ AmR>dUr ‘r OnyZ R>odë¶m AmhoV. ˶mVrb EH$ ‘hËdmMr AmR>dU åhUOo 1990 d

~mimgmho~m§Mr EH$ g^m Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr hmoVr. ¶wVrH$S>o {edgoZoZohr H$mhr OmJm§Mr ‘mJUr Ho$br hmoVr. ‘hmamîQ´>dmXr Jmo‘§VH$ njmMo VËH$mbrZ Aܶj A°S>. a‘mH$m§V Ibn ¶m§À¶mer ~mimgmho~m§Zr MMm©hr Ho$br. hr MMm© ’$mob R>abr. {edgoZb o m ¶wVrÀ¶m OmJm {‘imë¶m ZmhrV. Xþgè¶m {Xder åhmnemVrb ~moS>Joída ‘¡XmZmda ~mimgmho~m§Mr g^m Pmbr.

~mimgmho~m§À¶m à˶oH$ dm³¶mbm Q>mù¶m nS>V hmo˶m. ^mfUmV ~mimgmho~ åhUmbo, "Ibnm§Zm Vwåhr AmoiIVm H$m? ‘rhr AmoiIVmo. ˶m§Mo Ho$g nm§T>ao ZmhrV. ˶m§Mo Ho$g H$mioM AmhoV. ’$³V "H$bn' bmdë¶m‘wio Ibnm§Mo Ho$g nm§T>ao {XgVmV. Va Ago ho H$bn dmnaUmao Ibn... ¶m g^obm gw‘mao 80 hOmam§Mm OZg‘wXm¶ CnpñWV hmoVm. CnpñWVr~m~VMm hm EH$ CÀMm§H$M hmoVm. ~mimgmho~m§À¶m ^mfUmMm n[aUm‘ åhUOo ‘Jmo - ^mOn ¶wVrZo {edgoZobm XmoZ OmJm {Xë¶m. ~mimgmho~m§Mr hr g^m d Jmodm^oQ> g§ñ‘aUr¶ d AIoaMr R>abr.

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : Ama. Ho$. bú‘U d ~mimgmho~ R>mH$ao ho XmoKohr 1973À¶m gw‘mamg ’«$s àog OZ©b‘ܶo ZmoH$ar H$arV hmoVo. ˶mdoir XmoKm§Zm EH$Ì nmhʶmMr X‘ui g§Yr ‘bm bm^br, Ago Jmoì¶mVrb 춧J{MÌH$ma Ambo³Pr ¶m§Zr {Xbr. ~mimgmho~m§À¶m {ZYZm~Ôb à{VH«$s¶m 춳V H$aVmZm Ambo³Pr åhUmbo, "춧J{MÌH$ma åhUyZ ~mimgmho~m§~Ôb ‘bm {ZVm§V AmXa Amho. H$mhr dfmªnydu "BbñQ´>oQ>oS> [dH$br Am°’$ B§{S>¶m' ¶m gmßVm{hH$mZo ˶m§À¶m 춧J{MÌm§~m~V EH$ nwñVH$hr àH$m{eV Ho$bo hmoVo. Vo nwñVH$ ‘m¶m g§J«hr Amho. Ama. Ho$. bú‘U ¶m§À¶m VmoS>rMo Vo 춧J{MÌH$ma hmoVo. XmoKm§Zr EH$ÌnUo EH$ÌnUo

1994 amoOr ˶m§Zr ‘bmM ‘w»¶‘§Ìr H$aʶmMo Omhra Ho$bo hmoVo. ^maVmMr AI§S>Vm, ^maV ào‘ ¶m AmYmamdaM ˶m§Zr [dMmam§Mr nmíd©^y‘r d ~w{Z¶mX AmIbr hmoVr. - A°S>. a‘mH$m§V Ibn ‘mOr H|$Ðr¶ H$m¶Xm ‘§Ìr.

˶m§Zr H$m‘ Ho$bobo Amho. ’«$s àogZ§Va ~mimgmho~m§Zr {edgoZoMr ñWmnZm Ho$br Va Ama. Ho$. bú‘U "Q>mB©åg'‘ܶo XmIb Pmbo. XmoKm§À¶mhr 춧J{MÌm§Mm ‘r MmhVm Amho. {edgoZogmaIr Jmoì¶mVhr EImXr g§KQ>Zm hdr {edgoZoMr {dMmaYmam d amOH$maUmer ‘r gh‘V Zmhr. na§Vw ‘w§~B©V ‘amR>r ‘mUgmMo [hV OnʶmMo H$m¶© {edgoZm d ~mimgmho~m§Zr Ho$bobo Amho. Jmoì¶mV JmodHo $am§Mo [hV OnʶmgmR>r {edgoZogmaIrM EImXr g§KQ>Zm Agm¶bm hdr. na§Vw ~mimgmho~m§gmaIo CÎmw§J ì¶p³V‘Îd d H$[aî‘m Agbobm ZoVm Amnë¶m Jmoì¶mV Zmhr, hrM Iar I§V Amho'.

hanbo Amho. Amnë¶m amÁ¶mMm Am{U XoemMm gmW© A{^‘mZ d ào‘ Agbobm hm ZoVm AmO bmonbm Amho. H$m±J«og njmÀ¶m dVrZo ˶m§Zm lÕm§Obr. - gw^mf {eamoS>H$a H$m±J«og àXoemܶj

[edg¡[ZH$ nmoaHo$ Pmbo Ywa§Ya ZoV¥ËdmMm AñV [edgoZmà‘wI ~mimgmho~ R>mH$ao ¶m§À¶m XþIX {ZYZmZo {edgoZoMo dmXi Am{U dmXJ«ñVhr nd© g§nbo Amho. EH$ ì¶mg§Jr nÌH$ma, 춧J{MÌH$ma, g‘mOYwarU, Y‘©{Zðm Am{U ‘amR>r A[ñ‘Vm {Z‘m©U H$aUmam Pw§Oma A[U Ywa§Xa ZoVm {ZKyZ Jobm. - gwao§Ð {gagmQ> , amï´>dmXr H$m±J«og àXoemܶj.

gj‘ ZoVm hanbm ~mimgmho~m§À¶m {ZYZm‘wio ‘hmamï´>mMr ‘moR>r hmZr Pmbr Amho. EH$ g‘W© d gj‘ ZoV¥Ëd AmO

Hw$Q>w§~mVrb ‘hËdmMm ‘mUyg Omdm Am{U Hw$Qw>§~ nmoaHo$ ìhmdo ,Aer n[apñWVr Am‘Mr Pmbr Amho. ~mimgmho~m§~amo~a 1987 nmgyZ H$m‘ H$aV hmoVmo. 1994 amoOr åhmngm ¶oWo ˶m§Mr ^ì¶ Omhra g^m Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr hmoVr. ˶mZ§Va Vem àH$maÀ¶m g^m Pmë¶m ZmhrV d ˶m§Zr ^oQ>hr {Xbr Zmhr. Jmoì¶mVrb n¶m©daUmÀ¶m èhmgmbm ~mimgmho~m§Mm nydunmgyZ {damoY hmoVm. n¶m©daUmMr ˶m§Zm AmoT> hmoVr. ˶m§À¶m {ZYZmZo H$Yr Z ^aUmar nmoH$ir {Z‘m©U Pmbr Amho. Amåhr nmoaHo$ Pmbmo AmhmoV. - Cn|Ð Jm§dH$a ‘mOr Jmodm {edgoZmà‘yI.

gH$mir 6.00 gH$mir 6.30 gH$mir 7.30 gH$mir 8.30 gH$mir 9.30 gH$mir 10.30 gH$mir 11.30 Xþnmar 12.30 Xþnmar 1.30 Xþnmar 2.30 Xþnmar 3.30 gm¶§H$mir 4.30 gm¶§H$mir 5.30 gm¶§H$mir 6.30 gm¶§H$mir 7.30 amÌr 8.30 amÌr 9.30 amÌr 10.30 amÌr 11.30

B§J«Or ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§J«Or ~mVå¶m) ’o${‘Zm {‘g Jmodm S>mÝg Jmodm S>mÝg ^mJ 1 å¶w{PH$ b§M ’o${‘Zm {‘g Jmodm bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ S>mÝg Jmodm S>mÝg ^mJ 2 ’y$S> ñQ>m°n àm°nQ>u ’$sMa ’o${‘Zm {‘g Jmodm pìhdm Jm|¶H$mam pìhdm Jm|¶H$mam bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ pìhdm Jm|¶H$mam bmB©Q> H°$‘oam A°³eZ ’o${‘Zm {‘g Jmodm pìhdm Jmo§¶H$mam ’y$S> ñQ>m°n S>mÝg Jmodm S>mÝg ^mJ 1

H$m¶©H«$‘ * nUOr … ¶oWrb éÐoídaV’©o$ gw^mf hoJS>o ¶m§À¶m ñ‘¥VràrË`W© A{Ib Jmodm nma§n[aH$ {X§S>r ñnYm©, doi … Xþnmar 3 dm. * ‘S>Jmd … ¶oWrb gmB© godH$m§V’©o$ gmB© à{V‘oMo nyOZ H$ê$Z gmB© à{V‘og{hV gmB©Ym‘ lr gmB©~m~m ‘§{Xa Vio~m§X AmHo$ Vo gmB©~m~m ‘§{Xa AmdS>o ~moar n¶ªV nX¶mÌm, doi … gH$mir 6.30 dm. * ’$m|S>m … ZmJoer ¶oWrb lr ZmJoe XodñWmZÀ¶m g^mJ¥hmV Jmodm emgZmÀ¶m H$bm Am{U g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶mÀ¶m gm¡OݶmZo Jm¶ZmMm¶© n§{S>V am‘H¥$îU~wdm dPo ñ‘¥Vr g§JrV g^m, doi … gm¶§. 4.30 dm. * ‘m§Ðo … ¶oWrb lr gáoída ^JdVr à‘wI n§Mm¶VZ XodñWmZMm ^OZ gámhm{Z{‘Îm {d{dY Ym{‘©H$ {dYr, ^OZ gámhmbm àma§^, doi … Xþnmar 12 dm. * ‘m§Ðo … ¶oWrb OrdZà^mV Agmo{gEeZV’©o$ g§ñWoÀ¶m dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm Iwbr A{Ib Jmodm Z¥Ë¶ ñnYm©, doi … gm¶§. 7 dm. * H$monmS>©o … dminB© - H$monmS>©o ¶oWo H$moH$Ur ^mfm ‘§S>imV’©o$ {M̧Jr gm{hp˶H$ d gm‘m{OH$ ‘oimì¶mV g‘mOH$maU, amOH$maU, g§ñH¥$Vr joÌmVrb ‘{hbm§Mo g~brH$aU ¶m {df¶mda MMm©, doi … gH$mir 9 dm., Xþnmar 2 dm. ¶wdmdñWm d ¶wdmdñWoVrb VmU ¶m {df¶mda MMm©, g‘mamon gmohim Xþnmar 3.30 dm. * ~moar … ¶oWrb OogrAm¶ ~moar d Zm¶b ~moar ñnmoQ>©g² Am{U H$ëMab ³b~ ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo ~mb Kw‘Q> AmaVr ñnYm©. * dmñH$mo … gS>m - dmñH$mo ¶oWrb gmB© H$bm ‘§S>imV’©o$ bú‘rZmam¶U ‘§{Xamg‘moarb ì¶mgnrR>mda 14 dr A{Ib Jmodm EHo$ar Z¥Ë¶ ñnYm©, doi … gm¶§ 7 dm. * åhmXm©oi … ¶oWrb lr ‘hmbgm AmaVr ‘§S>imV’©o$ A{Ib Jmodm nmVirda Mm¡Wr Kw‘Q> AmaVr ñnYm©. * hUOwUo … hUOwUo - H$m¶gwd ¶oWrb ¶wdm gm§ñH¥${VH$ ‘§S>imV’©o$ {Xdmir{Z{‘Îm {gÕoída ‘§{XamÀ¶m g^mJ¥hmV doe^yfm ñnYm©, gm¶§. 6 dm., ˶mZ§Va am§Jmoir ñnYm©, nmoho H$aʶmMr ñnYm© gm¶§. 7 dm., ’w$JS>r ñnYm©, ‘{hbm§gmR>r hmo‘ {‘{ZñQ>a H$m¶©H«$‘. * {S>Mmobr … AmVrbnoR> {S>Mmobr ¶oWrb lr bú‘rZmam¶U nwOZmoËgdg{‘VrV’©o$ Xrnmdbr{Z{‘Îm nmH$H$bm ñnYm©, doi … gm¶§. 5 dm., amÌr ltMr {‘adUyH$. * {eamoS>m … Wi - {eamoS>m ¶oWrb lr H$m‘mjr g§ñWmZmV ghóH$bemM©Z ‘hmAZwð>mZm{Z{‘Îm {d{dY Ym{‘©H$ {dYr, Xþnmar ‘hmAma˶m, nmbIr {‘adUyH$ d BVa H$m¶©H«$‘. * nmg©o … ~m‘UdmS>m nmg©o ¶oWrb {dÇ>bmXodr ¶wdH$ g§KV’©o$ {Xdmir{Z{‘Îm A{Ib Jmodm Xþhoar Z¥Ë¶ñnYm©, doi … gm¶§. 6.30 dm. * ‘meob … VmardmS>m - ‘meob ¶oWrb gmB© H$bm ‘§S>imÀ¶m dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm BZ ‘rZ gmS>oVrZ hm ZmQ>çà¶moJ, doi … gm¶§. 7 dm.


18goa3_Layout 1 17-11-2012 21:54 Page 1

3

MmdS>r

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

88 Q>¸$o I{ZOmMr MrZbm hmoVo {Z¶m©V

~S>çm H§$nݶm§H$Sy>Z N>mQo >çm "{Ji§H$¥ V' nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … F N>moQ>çm ‘mem§À¶m {Odmda ‘moR>o Jã~a EH$‘oH$m§Zm Q>oH$Amoìha Am{U AZoH$ F ‘moR>çm H§$nݶm§H$Sy>Z ~oH$m¶Xm CËIZZ bhmZ H§$nݶm§da H$ãOm H$arV F ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmVyZ ñnï> Joë¶m Mma Vo nmM dfmªV Jmoì¶mVrb H$mhr R>amdrH$ ImU H§$nݶm§Zr Amnbm X~X~m dmT>dbm Amho. Ambr. nU ¶m ImUr MmbdUmè¶m amÁ¶mV Joë¶m dfm©n¶ªV 92 À¶m H$mhr R>amdrH$ H§$nݶmM AmhoV. ˶m Amgnmg ImUr gwê$ hmo˶m, nU H§$nݶm§Zr bhmZ ‘moR>çm H§$nݶm ¶mVrb 90 ImUr H$mhr R>amdrH$ Q>oH$Amoìha Ho$ë¶m. ˶mZ§VaM H§$nZtÀ¶m hmVmV AmhoV ho AmUIr amÁ¶mV ‘moR>çm à‘mUmV ~oH$m¶Xm EH$Xm ñnï> Pmbo ImUH$m‘ gwê$ Pmbo. Jmoì¶mVyZ ¶m Amho. dfr© 38.7 EdT>çm I{ZO ‘mbmMr Joë¶m nmM - ghm dfm©V {Z¶m©V Pmbr. ˶mV goPm Am{U amÁ¶mV 134 À¶m Amgnmg ImUr ’$mo‘|Vmo g‘yhmZo {Z¶m©V Ho$boë¶m à˶j gwê$ hmo˶m. ˶mZ§Va I{ZOmMm AmH$S>m 22 Xebj Q>Z 2010-11 À¶m H$mimV ¶m Amho. Omo gw‘mao 60 Q>³³¶m§À¶m ImUtMr g§»¶m 105 À¶m Amgnmg Amgnmg hmoVmo.

EHo$H$mir amÁ¶mV 81 À¶m Amgnmg ImU H§$nݶm g{H«$¶ hmo˶m. ˶mVë¶m H$mhr H§$nݶm ~§X nS>ë¶m Va H$mhr H§$nݶm§da BVa ‘moR>çm H§$nݶm§Zr H$ãOm Ho$bm. hm H$ãOm H$m¶Xoera Agbm Var ˶m bhmZ H§$nݶm KoVë¶mZ§VaM ‘moR>çm H§$nݶm§Mo ~oH$m¶Xm I{ZO CËIZZ dmT>ë¶mMo ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmVyZ ñnï> hmoVo. Á¶m ‘moR>çm ImU H§$nݶm amÁ¶mVrb ImUr MmbdVmV ˶m§Mo ì¶dhma g§e¶mV Ambo AmhoV. ¶m H§$nݶm§H$S>o Agboë¶m ImUr§n¡H$sM ~hþVm§e ImUr§daM ~oH$m¶Xm Jmoï>r KS>ë¶mMr Zm|X ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmV Amho.

"Bâ’$s 2012'À¶m {^ÎmrnÌH$mMo CX²KmQ>Z nUOr, [X. 17 (à{V{ZYr) : 43 ì¶m Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmÀ¶m (Bâ’$s) q^Îmr nÌH$mMo CX²²KmQ>Z AmO q^Îmr nÌH$mMo {S>Pm¶Za VgoM Mmadoim AmQ>© {X½Xe©H$mMm amï´>r¶ nwañH$ma {‘imbobo {ZVrZ XogmB© ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Ambo. ¶m {^Îmr nÌH$mda ‘moamMr H$bmH¥$Vr Agbobm Bâ’$sMm bmoJmo d BVa {S>Pm¶qZJ H$aʶmV Ambo AmhoV. ¶mdoir e§H$a ‘mohZ, ‘ZmoO lrdmñVd, e‘©X am¶VyaH$a AmXr CnpñWV hmoVo. ¶màg§Jr ‘hmoËgdmMo {X½Xe©H$ e§H$a ‘mohZ åhUmbo, ¶§XmÀ¶m Bâ’$sVrb gd© H$bm§Mo [S>PmB©Z {ZVrZ XogmB© ¶m§Zr Ho$bo Amho. "XodXmg', "OmoYm AH$~a', Aem "Bâ’$s 2012'À¶m q^Îmr nÌH$mMo àH$meZ H$aVmZm e§H$a ‘mohZ, ‘ZmoO lrdmñVd, e‘©X am¶VyaH$a. (H¡$bmg ZmB©H$) {H$VrVar {MÌnQ>m§‘ܶo ñQ>oOMo [S>PmB©Z XogmB© ¶m§Zr Ho$bo AgyZ ˶m§Zr à{gÕ Aem Am§Vaamï´>r¶ a{gH$m§Zr AmH$f©H$ H$aVrb, Agm ‘mohZ ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶§XmÀ¶m {gZo‘m‘wio ‘mUyg Iao OrdZ {dgaVmo. Bâ’$sV ^maVr¶ {gZo‘mMm ¶m ‘hmoËgdmMo ‘bm {S>Pm¶qZJ {MÌnQ>m§dahr H$m‘ Ho$bo Amho. {dídmg ˶m§Zr 춺$ Ho$bm. eVH$‘hmoËgd gmOam H$aʶmV ¶oUma H$aʶmg {‘imbo ho ‘m¶mgmR>r ‘moR>r Jo ë ¶m dfr© Bâ’$sMo {S> P m¶qZJ Bâ’$sVrb gd© àH$maMo {S>PmB©Z WmoQ>m WamZr ¶m§Zr Ho$bo hmoVo, Ago Amho ¶mMm ‘bm AmZ§X Pmbm. Jmoï> Amho, Ago XogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo.

Omhra {Z‘§ÌU

Aem Q>ß߶mQ>ß߶mZo ImU H§$nݶm H$‘r Pmë¶m 2007-08 47 2008-09 58 2009-10 54 2011-12 36

^mOn àXoemܶjnXmMr AmO {ZdS> nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … ^mOn àXoemܶjm§Mr {ZdS> CÚm a{ddma {X. 18 amoOr > hmoUma Amho. ‘mOr ‘§Ìr {dZ¶ V|S>w bH$a ¶m§Mo Zmd ¶m nXmgmR>r OdiOdi {ZpíMV Pmbo Amho. àXoe AܶjnXmgmR>r ImgXma lrnmX ZmB©H$ Am{U ‘mOr Am‘Xma Xm‘y ZmB©H$ ¶m§Mr Zmdo Jobo H$mhr {Xdg MM}V hmoVr. ‘mÌ gܶm XmoKm§Mrhr Zmdo ‘mJo nS>br AgyZ njmVrb d[að> Zo˶m§Zr V|S>wbH$a ¶m§Mr {ZdS> {~Z{damoY ìhmdr, ¶mgmR>r à¶ËZ Mmbdbo AmhoV. a{ddmar Xþnman¶ªV Zì¶m àXoemܶjm§Mr {ZdS> hmoʶmMr e³¶Vm Amho. ^mOnmÀ¶m ‘§S>i Am{U {Oëhm nmVirdarb {ZdS>UwH$m nma nSë¶m AgyZ ¶m nyduM Am‘Xma ‘m¶H$b bmo~mo ¶m§Mr CÎma Jmodm Va Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB© ¶m§Mr X{jU Jmodm Aܶj åhUyZ {Z¶wº$r Pmbr Amho.Xaå¶mZ V|Sw>bH$a ho Jobr EH$ XmoZ df} njmÀ¶m H$m‘mV g[H«$¶nUo H$m‘ H$arV Agë¶m‘wio Am{U {dYmZg^m {ZdS>UwH$sÀ¶m H$mimVhr ˶m§Zr njmgmR>r ‘hÎdmMr O~m~Xmar gm§^mi br hmoVr.

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … Jmoì¶mVyZ gdm©{YH$ OmñV I{ZO MrZbm nmR>dbo OmVo. OnmZ, X{jU H$moar¶m, ¶wamon ¶mV ‘mJo nS>bo AmhoV. ‘mÌ ZoXab±S>, ~oëOr¶‘, BQ>br, Aa~ XoemV Jmoì¶mVrb I{ZOmMr {Z¶m©V hmoV AgVo. I{ZO {Z¶m©VXma g§KQ>ZoMm 201112 Mm Ahdmb V¶ma Amho, nU ehm Am¶moJmÀ¶m Ahdmbm‘wio {Z‘m©U Pmboë¶m dmXmÀ¶m H$maUm‘wio hm Ahdmb à{gÕ Ho$bm Zmhr. ˶mMr àV "X¡{ZH$ hoamëS>'H$S>o CnbãY AgyZ ˶m Ahdmbmà‘mUo Jmoì¶mVyZ 43.2 Xebj QZ doJdoJù¶m nÕVrMm I{ZO ‘mb {Z¶m©V Pmbm Amho. Á¶mV Jmoì¶mV Zm|X Pmboë¶m 38.7 Xebj Q>Z I{ZO ‘mbmMm g‘mdoe Amho. 2011-12 ‘ܶo MrZbm 34.4 Xebj Q>Z I{ZO Jmoì¶mVyZ {Z¶m©V Pmbo Amho. Va OnmZbm 2.3 Xebj Q>Z

I{ZO {Z¶m©V Pmbo Amho. X{jU H$mo[a¶mbm 1 Xebj Va ¶wamonbm 3 bmI Q>Z, Aa~ XoemV 52,500 Q>Z {Z¶m©V Pmbm Amho. ZoXab±S>bm 2 bmI Q>Z, BQ>brbm 94 hOma Va ~oëOr¶‘bm 48 hOma Q>Z I{ZO {Z¶m©V Pmbo Amho. VgoM Oo Jmoì¶mV I{ZO Zm|X Pmbo Amho nU Jmoì¶m~mhoarb Amho Ago 4 bmI Q>Z I{ZO MrZbm {Z¶m©V Pmbo Amho. I{ZO {Z¶m©VXma g§KQ>ZoH$S>o Zm|X Zgbobo 4.5 Xebj Q>Z I{ZO MrZgh H$Vma, OnmZ, Amo‘Ubm {Z¶m©V Pmbo Amho. MrZbm 4.4 Xebj Va OnmZbm 45 hOma Q>Z, H$Vmabm 53 hOma Q>Z, Amo‘Ubm 22 hOma Q>Z {Z¶m©V Pmbo Amho. AWm©V MrZZoM Jmoì¶mVrb I{ZO KoʶmÀ¶m ~m~VrV Amnbo Aìdb ñWmZ H$m¶‘ R>do bo Amho. {Z¶m©VXma g§KQ>ZHo $S>o Zm|X Agbobm Am{U Zgbobm 39.3 Xebj I{ZO ‘mb MrZbm {Z¶m©V Pmbm Amho.

Xm~moir {d‘mZVi àíZmdê$Z ‘w»¶‘§Í¶m§H$Sy>Z {Xem^yb H$m±J«og àdºo$ ao{OZmëS> ¶m§Mm gZgZmQ>r Amamon ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) : ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a Xm~moir {d‘mZVimÀ¶m àíZmdê$Z OZVoMr {Xem^yb H$arV Agë¶mMm Amamon Hw$S>VarMo Am‘Xma d H$m±J«og njmMo àdºo$ ao{OZmëS> bm°aoÝg ¶m§Zr nÌH$ma n[afXoV Ho$bm Amho. {damoYr njZoVo AgVmZm Xm~moir {d‘mZVimgmR>r nm{Hª$J àH$ën C^maʶmgmR>r g§nmXrV Ho$bobr O‘rZ VËH$mbrZ H$m±J«og gaH$maZo O‘rZ ‘mbH$mbm nwÝhm naV Ho$ë¶màH$aUr ‘w»¶‘§Ìr {dYmZg^oV Jm|Yi KmbV hmoVo, VoM ‘w»¶‘§Ìr Vr O‘rZ {d‘mZVi àm{YH$aUmH$S>o nwÝhm gwnyX© H$aʶmgmR>r ‘mJo H$m diVmV? Agm àíZ ˶m§Zr {dMmabm Amho.Xm~moir {d‘mZVimÀ¶m {dñV-

Omhra g^m

marH$aUmgmR>r g§nmXrV Ho$bobr O‘rZ J¡a‘mJm©Zo ‘yi ‘mbH$mbm naV Ho$ë¶m‘wio H$m±J«og njmbm n[aUm‘ ^moJmdo bmJbo. VmoM J¡aàH$ma nwT>o Zoʶmg nauH$a ¶m§Zm H$moUr nadmZm {Xbm Amho? ‘w»¶‘§Í¶m§Mo ˶m O‘rZ ‘mbH$mer K{Zð> g§~§Y Agë¶mMo ¶mdê$Z {gÕ hmoV AgyZ ¶oUmè¶m bmoH$g^m {ZdS>UyH$ bT>{dʶmgmR>r Am{W©H$ ‘XV {‘iʶmÀ¶m CÔoemZo ‘w»¶‘§Ìr ˶m O‘rZ ‘mbH$mbm ghmæ¶ H$arV Agë¶mMm Amamon ao{OZmëS> ¶m§Zr ¶mdoir ‘monm {d‘mZVimbm {damoY H$aVmZm ao{OZmëS> åhUmbo , Xm~moir {d‘mZVi Jmo‘§VH$s¶m§gmR>r daXmZ AgyZ ¶m {d‘mZVimÀ¶m {dñVmamgmR>r ^maV gaH$maZo nmMeo H$moQ>rMm {ZYr

‘§Oya Ho$bm Amho. {d‘mZVimMm dm{f©H$ IM© 30 H$moQ>r AgyZ ‘monm {d‘mZVi gwê$ Pmë¶mg gw‘mao 100 H$moQ>r IM© H$amdm bmJUma Amho. ¶m IMm©‘wio àdmem§da A{YH$ ~moOm nS>ʶmMr e³¶Vm ao{OZmëS> ¶m§Zr 춺$ Ho$br Amho. ‘monm {d‘mZVimMr àdmgr hmVmiʶmMr j‘Vm 20 H$moQ>r AgUma Amho Va {dñVmarV Xm~moir {d‘mZVi 20 H$moQ>r àdmgr hmVmiʶmg gj‘ AgUma Amho. Jmoì¶mV {d‘mZmZo Xhm Vo ~mam H$moQ>r àdmgrM ¶oUma AmhoV, Ago Agë¶mg Jmoì¶mgmR>r XmoZ {d‘mZVi C^maUo ‘yI©nUmMo R>aUma Agë¶mMo ¶m§Zr ¶mdoir åhQ>bo. ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Xm~moir {d‘mZVim~m~V ídoVn{ÌH$m Omhra H$aʶmMr ‘mJUr Ho$br Amho.

Omhra {Z‘§ÌU

’$m|Sm> ehamÀ¶m àJVr d {dH$mgmgmR>r EH$ nmD$b à¶ËZm§Mo

lr. ‘Zmoha nauH$a

lr. gw[XZ T>dirH$a

lr. bdy ‘m‘boXma

XrnH$ T>dirH$a

‘w»¶‘§Ìr

gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ d dmhVyH$‘§Ìr

Am‘Xma, ’$m|S>m ‘VXmag§K

ghH$ma ‘§Ìr

’$m|S>m ZJanm{bH$m joÌmVrb {dH$mg H$m‘mMm ew^ma§^ ‘mZZr¶ ‘w»¶‘§Ìr lr. ‘Zmoha nauH$a, gm. ~m§. ‘§Ìr lr gw{XZ T>dirH$a ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo

Am{J¶ma ‘¡XmZ, {VñH$, ’$m§oS>m Jmodm AmO a{ddma {X. 18/11/12 amoOr gm¶§. 5.00 dm.

CnpñWVr … lr gw{XZ T>dirH$a (‘mZ. gm.~m. ‘§Ìr ) lr. bdy ‘m‘boXma ( ‘mZ. Am‘Xma, ’$m§So >m) lr. XrnH$ T>dirH$a ( ‘m. ghH$ma ‘§Ìr) S>m.° am{YH$m Zm¶H$ lr. 춧H$Q>eo ZmB©H$ A°S>. d§XZm OmoJ lr. {dÝg§Qo > ’$Zmª{S>g lr {edmZ§X gmd§V lr. e¡bÐ| {eH§$«o ( ZJagodH$, ’$m|S>m ZJanm{bH$m) ñdm. gm¡. nm§S>aw J§ Hw$§ H$iH$a àm. g‘eoa ImZ lr. AmJwñVrZ ’$ZmªS>rg ’$m.H°${OQ>Z, ’$m. ~«Prb lr‘Vr grVm H$mH$moS>H$a( ‘mOr ZJagodH$) lr‘Vr aoIm Omoer (Aܶj Zmare³Vr) lr. OmoBë© S> Am{J¶ma (‘mOr ‘§Ìr) lr {edXmg doaHo $a (‘mOr ‘§Ìr) lr ‘mohZ Am‘eoH$a (‘mOr Am‘Xma) lr. H$‘bmH$a gmYbo ({Z‘©b {díd g§ñWmnH$) A°S>. S>{° Z¶b am°{S´>½g S>m.° amO§Ðo Xod S>m.° A{Zb JmdUoH$a lr. ‘Zmoha ^rgo lr. AmZ§X ZmB©H$ S>m.° gwaO H$mUoH$a (^maV ñdm{^‘mZ) lr. ‘hm~ioída gmd§V lr. JwUm ZmB©H$ lr. AaqdX ñdmarg lr. {Xbrn Kmo~ío daH$a ’$m§oS>m ehamÀ¶m gdmªJrU {dH$mgmgmR>r ’$mo§S>m nm{bH$m joÌmÀ¶m gdmªJrU {dH$mgmgmR>r ñWm{ZH$ Am‘Xma bdy ‘m‘boXma ¶m§Zr ¶o˶m H$mimV {d{dY ¶moOZm AmIboë¶m AgyZ {d{dY nm¶m^yV gw{dYm§~amo~aM gwa{jV añVo, Amamo½¶ gw{dYm Aem {d{dY ¶moOZm§Mm ˶mV g‘mdoe Agob. ’$m§oS>m ehamV gܶm gdm©V OQ>rb ~Zboë¶m H$Mam g‘ñ¶oda VmoS>Jm H$mT>ʶmgmR>r {deof ^a XoʶmV ¶oUma Amho. ¶m nmíd©^y‘rda a{ddma {X. 18 Zmoìh§o. amoOr gm¶§ 5 dm. {VñH$ ’$m§oS>m ¶oWrb Am{J¶ma ‘¡XmZmda Omhra g^m Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. ¶m g^oV ’$m§oS>m ehamÀ¶m {dH$mgmgmR>r AmJm‘r ¶moOZm Omhra H$aʶmV ¶oUma AmhoV. g^obm ‘Jmo njmMo ZoVo VWm ’$m§So >m Vmbw³¶mMo nmbH$‘§Ìr gw{XZ T>dirH$a, Am‘Xma bdy ‘m‘boXma, ZJago{dH$m S>m°. am{YH$m Zm¶H$, ZJagodH$ 춧H$Q>oe C’©$ XmXm ZmB©H$, d§XZm OmoJ, {dÝg§oV nm°b ’$Zmª{S>g, e¡b§oÐ {eH§«o$, {edmZ§X gmd§V ho ì¶dgnrR>mda CnpñWV AgVrb. ^mOn ‘Jmo ¶wVr gaH$maÀ¶m ñWmnZoZ§Va Joë¶m AmR> ‘{hݶmV Am‘Xma bdy ‘m‘boXma ¶m§Zr ’$m§oS>m ehamV {d{dY {dH$mgH$m‘o hmVr KoVbobr AmhoV. ˶m‘ܶo Hw$S>VaH$a ZJar, em§VrZJa d BVa à^mJm§‘ܶo g§ajH$ H$R>S>çmMo ~m§YH$m‘, Zmë¶m§Mr gwYmaUm d g§ajH$ q^VrÀ¶m H$m‘m§Mm g‘mdoe Amho.

¶m{edm¶ bmS>br bú‘r, J¥hbú‘r ¶m gaH$maÀ¶m ¶moOZm§gmR>r nm{bH$m joÌmVrb ~è¶mM bm^YmaH$m§Mr AmVmn¶ªV Zm|XUr H$aʶmV Ambobr Amho. {dH$mgmMm nwT>rb Q>ßnm JmR>VmZm ’$m§oS>m ehamMo gm¡§X¶uH$aU ho ‘w»¶ C{ÔîQ>ç R>odʶmV Ambo Amho. "gwS>m' ‘m’©$V ehamÀ¶m gm¢X¶uH$aUmMo ho H$m‘ bdH$aM hmVr KoʶmV ¶oUma Amho. dmT>˶m dmhVyH$ g‘ñ¶o‘wio ehamVrb ‘w»¶ añ˶m~amo~aM A§VJ©V añ˶mdahr dmhVwH$sMm VmU dmT>bobm Amho. ¶mda Cnm¶¶moOZm åhUyZ ¶o˶m H$mimV ehamVrb ‘w»¶ à^mJ Agboë¶m em§VrZJa, XþJm©^mQ>, gm§VmH«w$P d BVa ^mJmVrb A§VJ©V añ˶m§Mo ê§$XrH$aU d gwYmaUm H$aʶmV ¶oUma Amho. Am¶S>r BpñnVimbm àmYmݶ ’$m§oS>m eha d EH§$XarV Vmbw³¶mgmR>r ‘hÎdmMo Agbobo Am¶S>r B{ñnVi ¶o˶m 13 {S>g~o§ a amoOr OZVogmR>r Iwbo hmoUma Amho.Jobr nmMdf} g§WJVrZo gwê$ Agbobo BpñnVimMo H$m‘ {dÚ‘mZ gaH$maZo ¶wÜX nmVirda hmVr KoVbo Amho. Am‘ OZVoMr J¡agmo¶ AmoiIyZ Am‘Xma bdy ‘m‘boXma ¶m§Zr ho BpñnVi bdH$amV bdH$a Iwbo H$aʶmMr ‘mJUr gaH$maH$S>o Ho$br hmoVr. gd© gw{dYm§Zr¶w³V Ago ho BpñnVi gd©gm‘mݶ OZVobm Iwbo H$ê$Z ¶oWrb Amamo½¶mMr g‘ñ¶m {ZH$mbmV

H$mT>ʶmgmR>r Am‘Xmam§Mo {deof à¶ËZ AmhoV. {ZdS>UwH$sÀ¶m H$mimV Amnë¶m àMma H$m¶m©V Am¶S>r BpñnVimbm ˶m§Zr àmYmݶ {Xbo hmoVo. ˶mZwgma ho BpñnVi gwê$ H$aʶmgmR>r Joë¶m AmR> ‘{hݶmV AmQ>moH$mQ> à¶ËZ H$aʶmV Ambo. ¶o˶m ‘{hݶmV ho BpñnVi OZVogmR>r Iwbo hmoUma Amho. amOrd Jm§Yr H$bm ‘§{Xa ’$m§oS>m hr amÁ¶mMr gm§ñH¥${VH$ amOYmZr. ¶oWrb H$bmH$mam§Zm H$m¶‘ ñdê$nr ì¶mgnrR> CnbãY ìhmdo ¶mgmR>r amOrd Jm§Yr H$bm‘§{XamMr C^maUr H$aʶmV Ambr hmoVr. gܶm hm àH$ën Zì¶mZo gmH$mabm OmV AgyZ gwgÁO Ago ho H$bm‘§{Xa bdH$amV bdH$a d XO}XmanUo C^o ahmdo ¶mgmR>r Am‘Xma bdy ‘m‘boXma ¶m§Zr gaH$maH$S>o àñVmd nmR>{dbm Amho. H$boMo ‘mhoaKa åhUyZ AmoiIë¶m OmUmè¶m ’$m§oS>m VmbwH$m gܶm ‘Zmoa§OZmgmR>r {g‘oZm qH$dm ZmQ>çJ¥h Zgë¶mZo ’$m|S>çmVrb H$bmn«o‘tZm ZmQ>H$ qH$dm {g‘oZm nmhʶmgmR>r ‘S>Jmd {H$§dm nUOr ¶oWo Omdo bmJVo. g§JrV g‘mamoh d BVa H$m¶©H«$‘m§Zdahr ˶m‘wio ‘¶m©Xm Amboë¶m AmhoV. ’$m§oS>m dm{g¶m§Mr hr J¡agmo¶ Xÿa ìhmdr ¶mgmR>r H$bm‘§{XamMm gwgÁO àH$ën bdH$amV bdH$a nyU© hmoʶmgmR>r ^a [Xbm OmV Amho.

Amnbo Z‘« : S>m°. am{YH$m Zm¶H$ lr 춧H$Q>oe ZmB©H$ A°S>. d§XZm OmoJ lr {dÝgoQ> ’$Zmª{S>g lr. {edmZ§X gmd§V lr e¡b|Ð {eH«|$ lr JOmZZ {Viy ZmB©H$ A°S>. aËZH$m§V åhmXm}iH$a lr Amnm Vobr lr H¥$îUZmW {XdH$a lr naewam‘ H$moQ>H$a lr àVmn ’$S>Vo lr Zaoe JmdS>o lr. lrYa ‘m§OaoH$a lr ‘hoe nUerH$a lr. ‘mohZ doaoH$a lr. lràgmX {gagmQ> lr. ¶moJmZ§X ’$S>Vo lr. A‘¥V AmJadmS>oH$a

H$Mam {dëhodmQ>rgmR>r {deof à¶ËZ H$Mam g‘ñ¶m hr ’$m§So >m ehamVrb gܶm gdm©V ‘moR>r S>mHo o$XþIr ~Zbr Amho. ¶mda H$m¶‘ VmoS>Jm H$mT>ʶmgmR>r Am‘Xma bdy ‘m‘boXma ¶m§Mo {deof à¶ËZ gwê$ AmhoV. gÎmmYmar nm{bH$m ‘§S>i H$Mam {Z¶moOZm~m~V An¶er R>aë¶mZ§Va Am‘Xma bdy ‘m‘boXma ¶m§Zr ñdV: ehamVrb H$Mam CMbʶmMr ì¶dñWm Ho$br hmoVr. Joë¶m H$mhr ‘{hݶm‘ܶo ¶oWrb H$Mam g‘ñ¶m CJ« ~Zbr AgyZ ehamVrb à˶oH$ Zm³¶mda H$Mè¶mMo T>rJ Hw$OV nS>bobo AmhoV. XþJªYr‘wio bmoH$m§Mo OrUo h¡amU Pmbo AgyZ amoJamB© ngaʶmMr ^rVr Amho. gd©gm‘mݶ ZmJ[aH$m§~amo~aM ehamVrb S>m°³Q>am§Zr ñdV: nm{bHo$bm ¶mg§~§Yr {ZdoXZ gmXa Ho$bo hmoVo. ¶m EH§$XarV àH$mam‘wio ehamVrb gd©gm‘mݶ ZmJ[aH$m§Mr g‘ñ¶m Xþb©jrV hmoD$ bmJë¶mZo Am‘Xmam§Zm hr g‘ñ¶m H$m¶‘Mr {ZH$mbr bmJmdr ¶mgmR>r Am‘Xmam§V’}$ {deof ¶moOZm hmVr KoʶmV ¶oUma Amho. ’$m|S>m ehamVrb gd© g‘ñ¶m {ZH$mbmV H$mT>VmZmM à˶oH$ ZmJ[aH$m§n¶ªV gaH$mar ¶moOZm nmoMmì¶mV VgoM ~oamoOJmam§Zm amoOJmarÀ¶m g§Yr {‘imì¶mV ¶mgmR>r nwT>rb {dH$mgmMo {Z¶moOZ H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶m nmíd©^y‘rda a{ddmar hmoUmè¶m g^oV {dH$mgmÀ¶m H$mhr ¶moOZm Omhra H$aʶmV ¶oUma AmhoV.

’$m|S>m ehamMm {dH$mg hmM Am‘Mm ܶmg


18goa4_Layout 1 17-11-2012 21:16 Page 1

a{ddmaMo {dMmaYZ

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

4

gmho~ ‘bm d{S>bm§gmaIo hmoVo g§O¶ ha‘bH$a {MÌH$ma Am{U ‘mOr {edgoZm à‘wI, Jmodm

Jo

bo H$mhr {Xdg qhXÿñWmZmVrb Odi-Odi gd©M ݶwO M°Zb Am{U dV©‘mZnÌmV EH$X‘ R>iH$ ~mV‘r dma§dma PiH$V hmoVr, qhXÿ öX¶ g‘«mQ> {edgoZm n«‘wI ~mimgmho~ R>mH$ao ¶m§Mr Vã¶oV {~KS>br Amho. ‘m¶m ZOaog‘moa ˶m§Mo Vo H$amar ê$n, ñnï>dºo$nUm, hOaO~m~rnUm, VodT>mM ào‘i nU X¥T> {ZíM¶r, VodT>mM {ZamJg Moham Aer {H$Vr Jmoï>r gm§Jy ˶m§À¶m~Ôb AZoH$ ê$no ‘m¶m ZOaog‘moa Vaiy bmJbr. Agm ZoVm Omo ñdV… {MÌH$ma, {MÌ aoImQ>VmZm, nÌH$m[aVm H$aVm H$aVm Omo {MÌmVbm Iam AW©, na§nam, g§ñH¥$Vr, Xoeào‘ emoYVm emoYVm g§~§Y qhXÿñWmZmMm, qhXÿ Y‘m©Mm, ¶m qhXÿ

~mimgmho~ nd© g§nbo (nmZ 1 dê$Z) Aem ^y{‘Ho$‘wio amOH$s¶ bm^ {‘im¶Mo Vo {‘imoV, na§Vw amOH$s¶ VmoQ>o hmoV AgVrb Va ˶mMr qMVm Zmhr H$am¶Mr AerM ˶m§Mr dmQ>Mmb am{hbr. åhUyZM Va Xa {ZdS>UHw $sdoir am‘ ‘§{XamMm On H$aUmè¶m ^maVr¶ OZVm njmer ¶wVr AgyZhr ~mimgmho~m§Zr ¶m ghH$mar njmbm H$Yr H$Yr ’$Q>H$maʶmV H$‘r Ho$bo Zmhr. Amnë¶m Q>moH$mÀ¶m ‘Vm§er R>m‘ Agbo, Var EHo$ H$miÀ¶m amOH$s¶ eÌyer ‘¡Ìr H$aʶmV Am{U H$mbÀ¶m amOH$s¶ {‘Ìmbm AmO Xÿa T>H$bʶmV ˶m§Zr J¡a ‘mZbo Zmhr. N>JZ ^wO~im§nmgyZ eaX ndmam§n¶ªV Am{U bmbH¥$îU AS>dmUtnmgyZ amO R>mH$a|n¶ªV AZoH$m§Zr hm R>mH$ar {hgH$m AZw^dbm. hm àdmg H$arV AgVmZm {edgoZm ‘mÌ Ë¶m§Zr éOdV Am{U dmT>dV Zobr. {edgoZoVyZ ’w$Qy>Z OmUmè¶mer ^{dî¶mV H$Yrhr H$gbrhr VS>OmoS> Z H$aʶm~m~V Vo AJXrM R>m‘ am{hbo, AJXr KamVrb amO ’w$Qy>Z Jobm Varhr. ~mimgmho~m§Zr V¶ma Ho$bobo ZoV¥Ëd amOH$s¶ nQ>bmda ‘mÌ ‘¶m©{XV à‘mUmV ¶eñdr hmoD$ eH$bo. ^mOner Ho$boë¶m ¶wVr‘wio ‘hmamîQ´>mV gÎmm EH$XmM {‘imbr, na§Vw ˶mZ§VaÀ¶m {ZdS>UwH$sV {edgoZm-^mOn ¶wVrbm Vr amIVm Ambr Zmhr. ~mimgmho~m§Zrhr WoQ> {ZdS>UwH$sÀ¶m [a¨JUmV CS>r ‘maʶmEodOr g§KQ>Zm ~m§YUo Am{U njmda VgoM gaH$ma AgVmZm gaH$mada [a‘moQ> H§$Q´>mobÛmao {Z¶§ÌU R>odUo ¶mda ^a {Xbm. amoH$R>moH$ {dYmZo, YmS>gr {ZU©¶ ¶m‘wio ~mimgmho~ R>mH$ao H$maH$sXuÀ¶m nydm©Ym©V VéUmB©À¶m Jù¶mVrb VmB©V ~Zbo. ‘w§~B©Vrb ‘amR>r VéUm§Zm Va Vo ‘moR>oM AmemñWmZ dmQ>bo. {edgoZm Amho åhUyZ ‘amR>r ‘mUgmMm ‘w§~B©V {Q>H$md bmJVmo Agm {dídmg OmJ{dʶmV ˶m§Zr ¶e {‘i{dbo. {edgoZoAmYr ‘w§~B©À¶m H$m‘Jma {dídmV H$å¶w{ZñQ> g§KQ>Zm§Mo àm~ë¶ Ago. Vo ‘moS>y Z H$mTy>Z R>mH$a|À¶m ZoVË¥ dmImbrb {edgoZÀo ¶m H$m‘Jma g§KQ>Zm§Zr EH$m‘mJyZ EH$ Am¡Úmo{JH$ AmñWmnZo H$m~rO Ho$br. ‘amR>r VéUmbm ZmoH$ar Am{U ‘amR>r ‘mUgmMm ì¶dgm¶ ‘w§~B©V Mmbbm nm{hOo Agm AmJ«h ˶m§Zr Yabm. ¶mVyZ {edgoZoZo ‘amR>r ^m{fH$m§Zm H$mhr à‘mUmV {Xbmgm {Xbm, na§Vw ì¶mnH$ ñVamda Aݶ ^m{fH$m§H$Sy>Z à{VHw$bVm KoVbr. R>mH$a|À¶m ¶mM n{dͶmMm J¡a’$m¶Xm KoUmao {edg¡{ZH$hr {ZKmbo. ˶mVyZ ‘w§~B©V Am{U ‘hmamîQ´>mV I§S>UramO gwê$ Ho$ë¶mMo Amamon {edgoZoda hmoD$ bmJbo. g§¶w³V ‘hmamîQ´> Am§XmobZmMo à~moYZH$ma EH$ àUoVo hmoVo,

hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

XoemVbm à˶oH$ qhXÿ ‘mUgmMm qhXÿËdmMm {dMma H$am¶bm bmJbm. AZoH$ ZoVo ‘r nm{hbo qH$dm {dMmad§V nm{hbo, Xoeào‘r nm{hbo. WmoS>r ‘mUg§ ’$º$ ~mobVmV, Kar ~gyZ ’$º$ MMm© H$aVmV, à˶jmV H$mhrM H$arV ZmhrV. nU {edgoZm à‘wI ~mimgmho~ ¶m§Zr EH$ gw§Xa qhXÿñWmZmMo g˶ {MÌ a§JdʶmMo R>adbo, Am{U à˶jmV Vo {MÌ Amnë¶mbm hdo Vgo KS>dyZhr AmUbo Am{U g§~§Y {h§XÿñWmZmbm, XoemVrb à˶oH$ Vê$Umbm A{^‘mZ dmQ>mdm Ago Vo {MÌ åhUOoM gmho~m§Mr {edgoZm. ˶m {MÌmMo Zmd gwÕm {H$Vr gw§Xa‹! {edgoZm, g˶goZm, g˶mMr H$mg YaUmar goZm Am{U H$m¶ gm§Jmdo ~mimgmho~m§À¶m ˶m g˶goZobm g§~§Y qhXÿñWmZmVrb Vê$U dJm©Zo AJXr CMbyZ KoVbo. ^«ï>mMma, hþHw$‘emhr, A˶mMma Aݶm¶mZo ~a~Q>boë¶m Aem XoemVrb OZVobm H$mù¶mHw$Å> A§YmamV MmMnS>Umè¶m Am‘OZVobm àH$me XoUmè¶m {Xì¶mMo H$m‘ {edgoZoZo Ho$bo. AZoH$m§Zm {Xem XmIdʶmMo H$m‘ gmho~m§À¶m {edgoZoZo Ho$bo. gm‘mݶ OZVoVrb Jar~ bmMma bmoH$ ‘moR>‘moR>o g‘mOgodH$ Pmbo. ZoVo Pmbo Am{U ‘m¶mgmaIm EH$ gmYmaU Jar~ eoVH$è¶mÀ¶m Hw$Qw>§~mV OÝ‘bobm EH$ {MÌH$ma gmho~m§À¶m {edgoZoH$S>o AmoT>bm Jobm. Jmodm H$m°boO Am°’$ AmQ>© ‘YyZ 1984 gmbr ~r.E’$.E ({S>J«r) Mm Aä¶mg g§ndyZ nmoQ>mnmʶmgmR>r hmVnm¶ ‘maV AgVmZm AZoH$ g§H$Q>m§Zm Vm|S> XoVmZm OrdZmVrb g˶ ‘bm g‘Oy bmJbo. ‘m¶mgmaIoM {H$VrVar bmoH$ ݶm¶mgmR>r, h¸$mgmR>>r AJXr X¶Zr¶ pñWVrV bT>VmZm ‘r nm{hbo Am{U ‘ZmV Ambo ñdV…gmR>r bT>>Vm bT>>Vm øm Agmhmæ¶ OZVogmR>r gwÕm H$mhrVar H$amdo. EH$m ~mOyZo AJXr Jar~ n[apñWVr. Xþgè¶m ~mOybm Agmhmæ¶ Aݶm¶, A˶mMmamZo X~bobr Jar~ OZVm, H$m¶ H$amdo gwMoZm Am{U ‘r R>m‘ {ZíM¶ Ho$bm. g§KQ>Z H$amdo, Aem bmoH$m§Zm EH$Ì H$amdo, nU Hw$UrVa dS>r>bYmar ‘mUyg nmR>rer Agmdm bmJVmo Am{U gmho~m§Mr AmR>dU Pmbr. AmVm ~ñg R>abo, gd© {‘Ìm§Zm O‘m H$ê$Z {dMma ‘m§S>bm gdmªZr gmW {Xbr. 1986 ‘ܶo H$er~er gmho~m§Mr ^oQ> KoVbr. gmho~m§Mr ^oQ> KoʶmAJmoXa AZoH$ {dMma ‘ZmV AmhoV. VWmH${WV gd©Y‘©g‘m^md åhUUmè¶m amOH$s¶ OmVr¶dmXr bmoH$m§Zr, ¶m Xoembm MwH$sMm ‘mJ© XmIdUmè¶m bmoH$m§Zr gmho~m§Mo doJioM {MÌ a§Jdbo. ^JdmZ lram‘, ^JdmZ lrH¥$îU, N>ÌnVr {edmOr ‘hmamO, Xoe^º$ gw^mf M§Ð~mog, bmohnwê$f nQ>ob, ñdm‘r {ddoH$mZ§X amUr bú‘r~mB© ¶m§À¶mgma»¶m Wmoa amï´>nwê$fm§Mm AmXe© g‘moa R>odyZ g§KQ>Zm MmbdUmè¶m ~mimgmho~m§Mo {MÌ

{edgoZoZohr VrM ^y{‘H$m H$m¶‘ R>odbr, na§Vw VwH$S>m nmS>ʶmEdT>r amOH$s¶ VmH$X {edgoZm bmdy eH$br Zmhr. ~mimgmho~m§À¶m ì¶p³V‘Îdm^modVr EH$ JyT> db¶ H$m¶‘ am{hbo. ˶m§Mr amOH$s¶ {ZU©¶à{H«$¶m, Mmby ‘hÎdmÀ¶m {df¶m§darb {edgoZoMr ^y{‘H$m ¶m~m~VMo {ZU©¶ R>mH$ao ñdV:M KoV. CÎmamYm©V nwÌ CÕd A{YH$ g{H«$¶ ~Zbo. ˶mAmYrnmgyZ gwYra Omoer, gw^mf XogmB©, ‘Zmoha Omoer Ago ZoVo A§VJ©V dVwi © mMm ^mJ hmoV.o Var ¶m à{H«$¶oV R>mH$ao ¶m§Mo Hw$Qw>§~r¶ ’$mago H$moR>o {XgV ZgV. na§Vw Am¶wî¶mÀ¶m AIoaÀ¶m Q>ß߶mV ˶m§Zr CÕd ¶m§Zm {edgoZoMo H$m¶©H$mar Aܶj åhUyZ Omhra Ho$bo Am{U ~mimgmho~m§Mo I‘Ho$ nwVUo amO ¶m§Mo {nÎm Idibo. n[aUm‘V: KamVrbM ^mD$~§XH$sbm Vo H$maU R>abo. AmOda {edgoZoVyZ ~mhoa nS>bëo ¶m Zo˶m§Zr Aݶ amOH$s¶ njm§V Ka Ho$bo hmoV,o na§Vw amO ¶m§Zr ‘hmamîQ´> Zd{Z‘m©U goZm ñWmnZ H$ê$Z {edgoZog‘moaM AmìhmZ C^o Ho$bo. hr nS>PS> amoIʶmV ‘mÌ ~mimgmho~m§Zm An¶eM Ambo. ~mimgmho~ R>mH$ao ho EH$ 춳Vr åhUyZ OodT>o loîR> hmoVo VodT>Mo amOH$s¶ ZoVm åhUyZ dmXJ«ñVhr hmoV.o H$V©Ë¥ dmMo ‘Obo ˶m§Zr Am¶wî¶mV C^o Ho$bo. ˶mM~amo~a dmX AmoT>dZy KoʶmV ˶m§Zm H$‘rnUm dmQ>bm Zmhr. na§Vw ˶m§À¶m Am¶wî¶mVrb d¡{dܶmH$S>o nm{hbo AgVm H$moUmbmhr hodm dmQ>mdm Ago Am¶wî¶ Vo OJbo. 춧J{MÌH$ma, nÌH$ma, boIH$, g§KQ>H$, d³Vm, ZoVm Aem AZoH$ A§Jm§Zr ˶m§Zr A^yVnyd© ¶e àmßV Ho$bo. Mmh˶m§‘ܶo Agbobr namH$moQ>rMr bmoH${à¶Vm Am{U {damoYH$m§Zr Ho$bobm Q>mHo $mMm Ûof EH$mM doir ˶m§Zr AZw^dbm. AWm©V ˶m§À¶m H$V¥Ë© dmMm AmboI EdT>m C§Mmda Jobobm Amho H$s ˶m§À¶m eÌybmhr ¶m H$V©¥Ëdmbm gbm‘ ‘maë¶mIoarO amhdUma Zmhr. ~mimgmho~ R>mH$ao ¶m§À¶m OmʶmZo gܶmÀ¶m H$mimVrb EH$ VOobXma Xþ‘ui ì¶p³V‘Îd bmon nmdbo Amho.

VWmH${WV amOH$s¶ nwT>mè¶m§Zr gmho~m§Zm Odi Odi EH$ ^¶§H$a amjg Agë¶mgmaIo XmIdʶmMm à¶ËZ Ho$bm hmoVm. nU ‘bm ‘mhrV hmoVo. Iè¶mImoQ>çmMr naI AgUma. {MÌH$ma Agm AgyM eH$V Zmhr Am{U Ooìhm gmho~m§Mr àW‘ ^oQ> Pmbr Voìhm ‘r W¸$M Pmbmo, n{hë¶m ^oQ>rnmgyZM ~mimgmho~ ‘bm H$YrM EH$ amOH$s¶ ZoVm dmQ>boM Zmhr Am{U Agohr dmQ>bo Zmhr ‘r ˶m§Zm n{hë¶m§XmM ^oQ>Vmo Amho. ‘bm Va Vo ‘m¶m d{S>bmgmaIo dmQ>bo. AJXr KamVë¶m Hw$Qw>§~à‘yImgmaIoM dmQ>bo Am{U R>adbo g‘mOH$m¶© Xoegodm, OZgodm H$am¶Mr Va AemM Wmoa nwê$fmÀ¶m ‘mJ©Xe©ZmImbrM H$am¶Mr Am{U 1987 À¶m JwS>r nmS>ì¶mMm ‘why©V gmYyZ {edgoZoMr nUOr ¶oWo ‘whÿV©‘oT> amodbr Am{U AZoH$ g§H$Q>m§Zm gm‘moao OmV g§KQ>Zo‘ܶo gJù¶m§À¶m ‘XVrZo PmoHy$Z {Xbo. gmho~m§À¶m EH$ {h§XþñVmZ, Iè¶m gd©Y‘©g‘^mdmÀ¶m {dMmam§Zm Ogm VWmH${WV Xoeào‘r ImoQ>çm amÁ¶H$˶mªZr H$S>mSy>Z {damoY Ho$bm Am{U ñdV…À¶m ñdmWm©nmoQ>r {edgoZoda OmVr¶VoMo Amamon Ho$bo Am{U AmOhr H$aVmV. AJXr VgmM {damoY gmho~m§À¶m Jmoì¶mVrbhr {edgoZobm ìhm¶bm bmJbm. VoìhmM Amåhmbmhr gd© Jmo‘§VH$r¶ {edg¡{ZH$m§Zm amOH$maU {H$Vr KmUoaS>o AgVo. Vo H$im¶bm bmJbo. H$maU Amåhr V‘m‘ Jmo‘§VH$s¶ {edg¡{ZH$ ‘m¶mgH$Q> gd©M amOH$maUmV Vê$Z Agë¶mZo AJXr ZdrZ hmoVmo. Voìhm AZoH$ g§H$Q>o Am‘À¶mda Ambr qH$dm OmUyZ ~wOyZ bmXbr Jobr. Voìhm EH$‘od dS>rbYmè¶m gmho~m§Zr Amåhmbm Amnë¶m AZw^dr ‘mJ©Xe©ZmZo qh‘V {Xbr. Amåhr gwÕm H$amoS>mo qhXþËddmXr OZVoà‘mUo gmho~mgmR>r Ord AmodmiyZ Q>mH$ʶmg g‚m Pmbo. ’$i Xoʶmè¶m PmS>mdaM XJS> ‘mabo OmVmV ho Amåhmbm H$iy bmJbo. ‘bm EH$ jU AmR>dVmo Vmo jU ‘r Am¶wî¶^a H$YrM {dgaUma Zmhr. 1985 Vo 1989 n¶ªV {edgoZoMr Jmoì¶mV ñWmnZm Pmë¶mnmgyZ gbJ VrZ df} g§KQ>ZoMo AWH$ H$m¶© H$ê$Z {edgoZobm Amåhr JmdmJmdmV nmohmoMdbr Voìhm Jmodm amÁ¶m‘ܶo H$m±J«og, ‘hmamï´>dmXr Jmo‘§VH$ nj Am{U ¶wOrS>rnr EdT>oM amOH$s¶ nj hmoVo. njmVrb AZoH$ amOH$s¶ nwT>mè¶m§Zm ˶m§À¶m ñWmZm~Ôb ^rVr dmQy> bmJbr. g§O¶ ha‘bH$a Omon¶ªV Jmodm amÁ¶ {edgoZoMo amÁ¶ à‘wI AmhoV Vmon¶ªV {edgoZoMr

KmoS>Xm¡S> AerM Omo‘mZo Mmby amhrb. åhUyZ Amnë¶m nm¶mImbMr dmiy gaH$m¶bm bmJboë¶m H$mhr amOH$s¶ Zo˶m§Zr Amnbr VmH$X dmnê$Z ‘m¶mM H$mhr ^«ï> {edg¡{ZH$m§Zm g§JVr KoD$Z Am‘À¶m gmho~m§H$S>o ‘m¶m {déÕ fS>¶§Ì aMyZ VH«$mar Ho$ë¶m Am{U ‘bm KmUoaS>o amOH$maU Z Ho$ë¶m‘wio ‘bm goZoVyZ H$mTy>Z Q>mH$ʶmV Ambo. 1989 Z§Va ‘r goZo‘ܶo ZìhVmo. 1989 Vo 1998 n¶ªV Jmoì¶mVrb {edgoZoMr XþJ©Vr Pmbr. Amåhr àm‘m{UH$ {edg¡{ZH$m§Zr C^r Ho$bobr g§KQ>Zm agmVimbm Jobr. Z§Va {dMma‘r‘m§gm gwê$ Pmbr Am{U gmho~m§À¶m H$mZmn¶ªV hr Jmoï> nmohmoMbr H$s g§O¶bm H$mT>ë¶m‘wio g§KQ>Zm agmVimbm Jobr. ‘J ‘bm gmho~m§Mo ~mobmdUo ¶oD$ bmJbo. ‘mPm amJ g§KQ>ZoVrb H$mhr ‘mUgm§da hmoVm, nU gmho~m§da H$YrM ZìhVm. ‘r gmho~m§Zm ^oQ>m¶bm Jobmo. ‘w§~B©Vrb AZoH$ ZoVo ‘mVmolrda CnpñWV hmoVo. gmho~m§À¶m {dê$Õ ~mobʶmMr H$YrM Hw$Ur qh‘V H$arV ZgVmo. ‘r Jmoì¶mV ‘mPr ñdV…Mr OZeº$s g§KQ>Zm ñWmnZ Ho$br hmoVr. ‘bm dmQ>bo, gmho~m§Zm øm‘wio amJ Ambm Agob. ‘r Ooìhm gmho~m§À¶m ‘mVmolrda nmohmoMbmo Voìhm gmho~ Amnë¶m ~oS>ê$‘‘ܶo Amam‘ H$arV hmoVo. ’$º$ bw§Jr Am{U ~{Z¶mZ KmVbobo hmoVo. Vo ghgm bmoH$m§Zm ^oQ>VmZm AJXr Amnë¶m Zoh‘rÀ¶m Q>mnQ>rn nohoamdmVM ^oQ> XoVmV, nU Ooìhm ˶m§Zm {Zamon {‘imbm g§O¶ ha‘bH$a AmboV, Voìhm Vo AmhoV ˶mM H$nS>çmV AJXr YmdVM ‘mS>rdê$Z Imbr Ambo Am{U Hw$R>o AmhoV ha‘bH$a Ago åhUV YmdVM ‘m¶mnmer Ambo Am{U ‘mPm X§S> nH$Sy>Z AJXr ào‘mZo Ogm Amnë¶m ñdV…À¶m ‘wbmbm Odi KoVmV Vgo ‘bm åhUmbo, g§O¶ Vwåhr Amåhmbm hdo AmhmV. bmoH$m§Zm dmQ>V Agbobo H$S>H$ ñd^mdmMo gmho~, nU ‘bm åhUmbo, ha‘bH$a Hw$R>oVar Am‘Mr MyH$ Pmbr. ‘m¶m S>moù¶mV nmUr Ambo. nU ‘m¶m gai ñd^mdm‘wio ‘r gmho~m§H$S>o Iyn ^m§S>bmo. AJXr Amnë¶m d{S>bm§~amo~a ^m§S>VmV Vgo. ‘bm AmR>dVo, ‘Zmoha Omoer, Zmam¶U amUo, gwYra Omoer, gw^mf XogmB© Ago gd© ZoVo ‘bm ‘mPm hmV nH$Sy>Z AmoTy> bmJbo Am{U åhUmbo Ahmo Ago gmho~m§H$S>o H$Yr ~mobm¶Mo ZgVo, nU gmho~m§ZrM ˶m§Zm gm§{JVbo, ~moby Úm ˶m§Zm. Vmo Iao ~mobVmo Amho. Vmo nU ‘m¶mgmaImM {MÌH$ma Amho Am{U {MÌH$ma H$Yr ImoQ>o ~mobyM eH$V Zmhr Am{U ‘r gmho~m§À¶m ào‘mnmoQ>r AmXa åhUyZ ‘r ’$º$ ^oQ>ʶmgmR>r åhUyZ Jobmo hmoVmo. nwZà©doe H$YrM H$aUma Zmhr Ago R>adyZ Jobmo hmoVmo, nU gmho~m§Zr ‘mPm hmV nH$Sy>Z ào‘mZo ‘bm gm§{JVbo, ‘mP§ EoHy$Z KoVbo Am{U åhUyZM ‘r EdT>çm ‘moR¶m ‘hmZ Zo˶mbm ZH$ma H$gm Úm¶Mm Agm {dMma ‘ZmV Ambm Am{U ‘r 1998 gmbr {edgoZoV nwZà©doe Ho$bm. 1998 Vo 2004 n¶ªV ‘r {edgoZoMr ~mimgmho~m§À¶m goZoMr godm Ho$br. AmO ‘r {edgoZoV Zmhr, nU Vr WmoS>çmM Wmoa nwê$fm§Zm ‘ZmnmgyZ ‘mZVmo. N>ÌnVr {edmOr ‘hmamO ‘mPm AmXe© Amho. XoemMo EH$ CËH¥$ï> n§VàYmZ åhUyZ ‘r AmXaUr¶ AQ>b {~hmar dmOno¶r ¶m§Zm ‘mZVmo Am{U {edgoZm à‘wI ~mimgmho~ R>mH$ao Oo ‘bm d{S>bmg‘mZ hmoVo Am{U gXm AgVrb. ‘r Hw$Ur ‘moR>m ZoVm, ‘moR>m g‘mOgodH$ Zmhr. ‘moR>m H$bmH$mahr Zmhr. nU Or AmoiI ‘bm AmO g‘mOmZo {Xbobr Amho Vr ’$º$ Am{U ’$º$ EH$‘od ~mimgmho~m§Zr Am{U gmho~m§À¶m {edgoZoZo {Xbobr Amho. Á¶m§Zr dS>mnmd {dH$Umao, ^mOrMm R>obm MmbdUmao, [ajm MmbdUmao, eoVrMo H$m‘ H$aUmao eoVH$ar, hm°Q>ob MmbUmao, {ejH$, H$bmH$ma Aem AJXr gm‘mݶ OZVobm ~amo~a KoD$Z {edgoZogmaIr EH$ bT>dæ¶m goZm C^r H$ê$Z ˶m§Zm XoemVrb ‘moR> ‘moR>çm àñWm{nV Aem amOH$s¶ njm‘ܶo aWr ‘hmaWr amOH$s¶ nwT>mè¶m§‘ܶo gm‘mݶ ‘mUgm§Zm ‘moR>o ‘moR>o ~Z{dUmao Am‘Mo gdmªMo bmS>Ho$ gmho~ AmO Am‘À¶mV ZmhrV, ho EoHy$ZM ‘Z gwÞ hmoV Amho. B©ída ˶m§À¶m AmËå¶mbm em§Vr Xodmo.

a{gH$ _ZmM§ ZoVË¥ d am_Xmg \w$Q>mUo Á`oð> dmÌ{Q>H$mH$ma

{e

dgoZmà_wI ~mimgmho~ R>mH$ao `m§À`m OmÊ`mZo {Z_m©U Pmbobr hmZr eãXmV ì`º$ H$aÊ`mnbrH$S>Mr Amho. Vo EH$ ñd`§àH$m{eV ZoVo hmoVo. C_Úm _ZmM§ a{gH$ ZoV¥Ëd åhUyZ Ë`m§Mm C„oIµ H$aVm `oBb © . ñdV: EH$ H$bmH$ma Agë`mZo H$bmH$mam§~Ôb Ë`m§Zm H$_mbrMm AmXa hmoVm. _ZmV EH$ Am{U AmoR>mda Xþga§M Ag§ Ë`m§Zr H$YrM Ho$b§ Zmhr. Ë`m§Zr _ZmV AmUb§ AgV§ Va Vo _w»`_§[ÌnXhr ^yfdy eH$bo AgVo. nU, ~mimgmho~m§Zm Ë`mMr H$YrM A{^bmfm ZìhVm. Am_À`m ñZohg§~§YmV H$YrM amOH$maU AmS>d§ Amb§ Zmhr. Ë`m§À`m OmÊ`mZo EH$ _moR>çm _ZmMm _mUyg AmnU J_mdyZ ~gbmo AmhmoV. H$mhr Jmoï>r eãXm§Zr ì`º$ H$aVm `oV ZmhrV. {edgoZmà_wI ~mimgmho~ R>mH$ao `m§À`m ì`{º$_ÎdmM§hr Vg§M Amho. Ë`m§M§ ì`{º$_Îd, Ë`m§Mm ñd^mdY_© `m{df`rM§ {MÌ eãXm§Zr V`ma H$aU§ AdKS> Amho. Ë`mMà_mUo Ë`m§À`m OmÊ`mZo H$m` hmZr Pmbr Amho ho XoIrb eãXm§Zr gm§JVm `oUma Zmhr. Ë`m§À`mgma»`m ZoV¥Ëdmer g§dmX gmYÊ`mMr g§Yr _bm AZoH$Xm {_imbr. nU, Ë`m§À`mer Pmbobr n{hbr ^oQ> AmOhr ñ_aVo. Am_Mr n{hbr AmoiI ì`§J{MÌm§VyZ Pmbr. d`mÀ`m AH$amì`m dfu _r "Zd`wJ' ho AmMm`© AÌo `m§M§ gmßVm{hH$ nm{hb§. Ë`m_Ü`o n{hë`m nmZmda ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Zr H$mT>bob§ ì`§J{MÌ aoImQ>bob§ Ago. bhmZnUmnmgyZM _r AmMm`© AÌo `m§Mr nwñVH§$ dmMV Ago. Ë`m_wio AmnmoAmnM ì`§J, {dZmoX `mH$S>o AmH${f©V Pmbmo hmoVmo. Ë`m_wioM "Zd`wJ'À`m n{hë`m nmZmda à{gÕ hmoUmar ~mimgmho~ R>mH$ao `m§Mr ì`§J{M̧ _r ~maH$mB©Zo Ý`mhmiy bmJbmo. _moOŠ`m aofm§_Ü`o VËH$mbrZ n[apñWVrda Vo ì`§JmË_H$ nÕVrZo ^mî` H$aV AgV. Ë`m§Mr Vr e¡br _bm Ë`m bhmZ d`mVM ^mdbr. nwT>o _rhr dmÌ{Q>H$m {bhÿ bmJbmo. ~mimgmho~ ñdV: EH$ H$bmH$ma Agë`m_wio Ë`m§À`m _ZmV Xwgè`m H$bmH$mam§À`m _ZmV Zoh_rM AmXamM§ ñWmZ am{hb§. `mVyZM nwT>o ~mimgmho~m§Mr àË`j ^oQ> Pmbr. Z§VaÀ`m H$mimV {edgoZoMr ñWmnZm Pmbr. Ë`mdoir _ZmZo _r H$m±J«og_Ü`o hmoVmo. Varhr {edgoZoÀ`m dYm©nZ{XZmbm _r CnpñWV am{hbmo. `m

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

dYm©nZ{XZmÀ`m {Z{_ÎmmZo AZoH$Xm gm§ñH¥${VH$ H$m`©H«$_m§M§ Am`moOZ H$aÊ`mV `oV Ago. Ë`m_Ü`o AZoH$doim _mPm gh^mJ Ago. Ë`m_wio ~mimgmho~m§er g§dmX gmYÊ`mMr g§Yr {_iV Ago. Ho$di {edgoZoÀ`m dYm©nZ{XZmbmM Zìho Va BVa {Z{_ÎmmZohr ~mimgmho~m§À`m CnpñWVrV _r AZoH$ H$m`©H«$_m§Zm hOoar bmdbr Amho. N>JZ ^wO~i _w§~B©Mo _hmnm¡a AgVmZm _hmnm¡a ~§Jë`mda H$mì` dmMZmmMr _¡\$b Pmbr hmoVr. Ë`m_Ü`o _§Joe nmS>JmdH$a, _r, e§H$a d¡Ú, dg§V ~mnQ> gh^mJr Pmbmo hmoVmo. AWm©VM ~mimgmho~hr Ë`m H$m`©H«$_mbm CnpñWV hmoVo. {edgoZoÀ`m dYm©nZ{XZm{Z{_Îm EH$Xm fL>_wImZ§X hm°b_Ü`o ^ì` H$m`©H«$_mM§ Am`moOZ H$aÊ`mV Amb§ hmoV§. Ë`m_Ü`o "XmoZ {_{ZQ>' hr XrK© H${dVm _r dmMbr hmoVr. `m H${dVobm ~mimgmho~m§Zr CËñ\y$V© XmX {Xbr hmoVr. AWm©V ~mimgmho~ ñdV: H$bmd§V Agë`mZo CÎm_ H$bmH¥$Vrbm Vo Zoh_rM XmX XoV AgV. _bmhr Ë`mMm AZw^d AZoH$Xm Ambm Amho. nwÊ`mVrb Omoer-Aä`§H$a IyZ IQ>ë`mda AmYm[aV "_m\$sMm gmjrXma' hm ZmZm nmQ>oH$aMm {MÌnQ> àX{e©V Pmbm hmoVm. `m {MÌnQ>mÀ`m {Z{_ÎmmZo Am`mo{OV H$aÊ`mV Amboë`m n[ag§dmXmV _r gh^mJr Pmbmo hmoVmo. bmoH$m{YH$ma g{_Vrda AgVmZmhr AZoH$ H$m`©H«$_m§À`m {Z{_ÎmmZo ~mimgmho~m§er g§nH©$ `oV Ago. ~mimgmho~ H$bmH$ma åhUyZhr Wmoa Agë`mZo _bm

gwédmVrnmgyZM Ë`m§À`m{df`r AmH$f©U dmQ>V Amb§. Oo _ZmV `oB©b Vo ~mobyZ _moH$io ìhm`Mo. Ë`mMo H$m` n[aUm_ hmoVrb, `mMr ndm© Vo H$aV ZgV. Oo nmoQ>mV VoM AmoR>mV Ag§ Ë`m§M§ ì`º$s_Îd hmoV§. _ZmV EH$ Am{U AmoR>mda Xwga§M Ag§ Ë`m§Zr H$YrM Ho$b§ Zmhr. Ë`m_wioM Vo H$YrM amOH$maUr ZìhVo, Ag§ _mP§ R>m_ _V Amho. _amR>r _mUgm§~Ôb Ë`m§Zm AgUmam {Oìhmim, ào_ gd©lyV Amho. Ë`m§À`m ~mobÊ`mVyZ, H¥$VrVyZ Vo Amog§Sy>Z dmhV Ago. {edgoZoZo _w§~B©da Vm~m {_idbm Var ~mimgmho~ H$Yrhr amOH$maUr ZoË`mgmaIo dmJbo ZmhrV. Ë`m§Zr _ZmV AmUb§ AgV§ Va _w»`_§[ÌnXmnmgyZ H$moUV§hr nX {_idy eH$bo AgVo. nU, Ë`m§Zm Ë`mMr H$YrM A{^bmfm ZìhVr. ~mimgmho~m§À`m 75 ì`m dmT>{Xdgm{Z{_Îm fL>²_wImZ§X hm°b_Ü`o ^ì` H$m`©H«$_mM§ Am`moOZ H$aÊ`mV Amb§ hmoV.§ Ë`mdoir _r H$m±Jg o« Mm Am_Xma hmoVmo. Varhr `m H$m`©H«$_mbm _r CnpñWV hmoVmo. AWm©V ~mimgmho~m§À`m Am{U _mÂ`m ñZohm_Ü`o amOH$maU, nj `m Jmoï>r H$YrM AmS> Amë`m ZmhrV. Am_Xma hmoÊ`mnydunmgyZ Ë`m§À`mer _mPm ñZoh hmoVm Am{U Z§Vahr H$m`_ am{hbm. nj, amOH$maU `mnojmhr _mUyg åhUyZ Vo \$ma _moR>o hmoV.o amOH$maUr åhUyZ _r Ë`m§À`mH$S>o H$YrM nm{hb§ Zmhr. nwÊ`mbm Ambo H$s Vo _bm OodUmgmR>r ~mobmdV AgV. Ë`m§À`m dmT>{Xdgm{Z{_Îm Am`mo{OV H$aÊ`mV Amboë`m EH$m H$m`©H«$_mV A{Zb

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

dmS>oH$a, EH$ZmW gmobH$a, M§Xy ~moS>}, AemoH$ Zm`JmdH$a, _r Aem H$mhrOUm§Mm ~mimgmho~m§À`m hñVo gËH$ma H$aÊ`mV Ambm hmoVm. amOH$maUr bmoH$m§nojmhr Vo gm{hpË`H$, H$bmd§V `m§À`m_Ü`oM A{YH$ a__mU hmoV AgV. ñdV: H$bmd§V Agë`mZo H$bmd§Vm§~Ôb Ë`m§À`m _ZmV Zoh_rM AmXa am{hbm. _hmamï´>mV eaX ndma Am{U ~mimgmho~ R>mH$ao ho XmoZ ZoVo ñd`§àH$m{eV AmhoV. ~mH$sMo ZoVo {X„rMm àH$me nS>bm VaM {XgVmV. Ë`m_wioM ~mimgmho~m§M§ doJionU _bm {deof ^mdb§. H$bmd§Vm§da ào_ H$aUmao Vo a{gH$ hmoVo. Vo H$moUË`mhr njmMo AgVo Varhr AgoM ñd`§àH$m{eV am{hbo AgVo. Vo ñdV:hr H$bmd§Vmda ào_ H$aVmZm Vmo H$moUË`m njmer g§~{§ YV Amho H$m `mMm {dMma H$aV ZgV. A{Ve` _moH$ù`m _ZmMo Ag§ Vo C_X§ ì`º$s_Îd hmoV§. amÁ`mV {edgoZm-^mOnm `wVrMr gÎmm AgVmZm _m`H$b O°ŠgZMm emo Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm hmoVm. Ë`mdoir _r EH$ dmÌ{Q>H$m {b{hbr hmoVr. _m`H$b O°ŠgZMo JwUJmZ KamKamV {eé bmJbo H§$~a hbdV g¡{ZH$gwÕm J„moJ„r {\$é bmJbo Amåhr ~mnwS>o dmaH$ar {VH$S>o nmD$b dibo Zmhr Vmo ~mB© hmoVm H$s ~wdm hmoVm ho goZmnVtZmhr H$ibo Zmhr Aer Vr dmÌ{Q>H$m hmoVr. `m dmÌ{Q>Ho$_Ü`o {edgoZm, ~mimgmho~ `m§À`mda ì`§JmË_H$ nÜXVrZo ^mî` Ho$bob§ AgyZhr ~mimgmho~m§Zr Ë`mbm _moR>çm a{gH$VoZo XmX {Xbr hmoVr. Ë`m§Mr a{gH$Vm IamoIaM _moR>r hmoVr. amOH$maUmÀ`m R>|JÊ`m Am`wî`mV Ë`m§Zm _w»`_§Ìr hmoÊ`mM§ ñdßZ H$Yr {edb§ Zmhr. Amnë`m H$V¥©ËdmZo ~mimgmho~m§Zr B{Vhmg KS>dbm. hmVmV gmIa H$maImZm Zmhr, {ejUg§ñWm Zmhr, OmVrZo _amR>m Zmhr. Varhr amÁ`mV Amnbr gÎmm AmUÊ`mM§ H$m_ ~mimgmho~m§Zr Ho$b§. OmVrM§ amOH$maU Ë`m§Zr H$YrM Ho$b§ Zmhr. nwamoJm_rnUmÀ`m Jßnm _maUmè`m Am{U OmVrM§ amOH$maU H$aUmè`m _§S>itZr ~mimgmho~m§M§ ho CXmhaU bjmV ¿`m`bm hd§. ~mimgmho~m§gmaI§ ZoV¥Îd AmVm nwÝhm hmoUma Zmhr. Ë`m§À`m OmÊ`mZo Pmbobr hmZr eãXmV ì`º$ H$aÊ`mnbrH$S>Mr Amho.

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


18goa5_Layout 1 17-11-2012 21:10 Page 1

5 a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012


18goa6_Layout 1 17-11-2012 19:45 Page 1

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

6

AmoiIm nmhÿ H$moU? hm {H$emoad`rZ ‘wbJm nmhVmM bjmV `oV§ H$s hm H$mhr J^©lr‘§V qH$dm ‘Ü`‘dJu` KamVbm ‘wbJm Zmhr. Ë`mMm a§J, Mohµa`mdaÀ`m VméÊ`{n{Q>H$m Am{U bmOao~wOao ^md gm§JVmV H$s hm EH$m N>moQ>µ`m JmdmVbm gmÜ`mem KamVbm ‘wbJm Amho. nU, Ë`mÀ`m hmVmV Q´m°’$s Amho Am{U Mohµa`mda gm¡å` hgy. N>moQ>µ`m JmdmVbm Agbm Var Ë`mÀ`mV XwX©å` AmË‘{dœmg Am{U `eñdr H$m‘{JargmR>r Amdí`H$ {OJa~mOnUm Amho, ho Ë`mÀ`m S>moiµ`m§Vrb M‘H$ Am{U ho hgy gm§JyZ OmV§. `m gmÜ`mem ‘wbmZ§ Z§Va BVH§$ ‘moR>§ `e H$‘mdb§ H$s Vmo AZoH$m§gmR>r amob ‘m°So>b Pmbm. N>mQo >`µ m Jmdm§‘Ybr, `ogâ`og B§JO « r Z ’$mS>Vm `oUmar, ’$maem gw{dYm§Mrhr gd` Zgbobr {OÔr Am{U JwUdmZ ‘wb§M ^maVmM§ ^{dVì` KS>dUma AmhoV, `mMr MwUyH$ XoUmµa`m {nT>rMm hm à{V{ZYr Amho. ñWm{ZH$ ñnYm© IoiVm IoiVm ^maVmM§ à{V{Z{YËd H$aÊ`mMr g§Yr {‘imë`mda {VM§ gmoZ§ H$aUmam, ZoVË¥ dJwU, Hw$emJ« ~wÕr Am{U A{Ve` W§S> S>moH§$ `m§À`m ~imda ^maVmMm H$U©Yma ~ZUmam Am{U ^maVmbm AZoH$ Q´m°’$sO {‘idyZ XoUmam hm Amho {H«$Ho$Q>nQy> ‘h|ÐqgJ T>moUr D$’©$ VéUm§Mm bmS>H$m ‘mhr.

Š`m Q>m`q‘J h¡

H$m§Xm nmÊ`mV R>do m Am{U aSy> Q>mim?

E

H$m§

H$ ‘mUyg nm`nmZo nmUr KmbVmo`, Vo eoOmar ~mH$S>µ`mda ~gboë`m ‘mUgmÀ`m WoQ> S>moŠ`mda nS>V§` Am{U Vmo em§VnUo nwñVH$ dmMV ~gbm`, Ë`mMo H$nSo>hr {^Obobo ZmhrV. hm M‘ËH$maM åhUm`bm hdm. nU, hm M‘ËH$ma ’$moQ>moJ«m’$sMm Amho, ho H$Xm{MV Vw‘À`mn¡H$s H$mhtÀ`m bjmV Amb§ AgobM. S>rn ’$moH$g V§ÌmZo H$mT>boë`m `m ’$moQ>moVë`m XmoÝhr KQ>Zm EH$mM Q>ßß`mda KS>V Agë`mgma»`m {XgVm`V, nU àË`jmV Vmo ‘wbJm nmUr KmbVmo`, Vr PmS§> ~gboë`m ‘mUgmÀ`m Iyn ‘mJo AmhoV. `m H$moZmVyZ Vmo ’$dmam ~gboë`m ‘mUgmÀ`m S>moŠ`mda nS>V Agë`mMm ^mg hmoVmo`. nU, àË`jmV Vmo ‘mUyg ’$dmµa`mÀ`m Iyn nwT>o ~gbm`. N>moQ>rer {Q´H$ H$ê$Z `m ’$moQ>moJ«m’$aZ§ MH$db§ Zm Vwåhmbm?

N>mQo >rer "aUJmS>r'!

‘m

Ugmbm H$gbr hm¡g Agob, Vo gm§JVm `oV Zmhr. gr‘odaÀ`m OdmZmM§, S>moŠ`mda ‘¥Ë`y Q>m§Jbob§ IS>Va Am{U ApñWa Am`wî` Á`mbm R>mD$H$ ZgV§, Ë`mbm bT>mB©M§, `wÕmM§ Am{U Ë`mV ‘Xw©‘H$s JmOdÊ`mM§ ’$ma AmH$f©U AgV§. Vo Ag§ ì`º$ hmoV§. AmVm `m nÇ>µ`mZ§ Amnë`m ‘moQ>marM§ aUJmS>µ`mV ê$nm§Va Ho$b§`. nU, hm Amho gJim hm¡goMm ‘m‘bm. Ë`mVb§ Jm§^r`© H$mhr `m nÇ>µ`mbm H$ibob§ {XgV Zmhr. hm aUJmS>m V`ma H$aÊ`mgmR>r àË`jmVhr aUJmS>`µ mgma»`mM XUH$Q> Am{U amH$Q> Agboë`m h‘agma»`m ‘moR>µ`m JmS>rMm dmna Ho$bm AgVm, Va aUJmS>m IamoIaÀ`m aUJmS>µ`mgmaImM XUH$Q> Pmbm AgVm. Ë`mEodOr `mZ§ aUJmS>µ`mV ê$nm§Va H$aÊ`mgmR>r {ZdS>br`o Z°ZmogmaIr {XgUmar hr N>moQ>r H$ma. Ë`m‘wio {S>PmBZ na’o$ŠQ> Agb§ Var hm aUJmS>m Z dmQ>Vm "aUJmS>r' dmQ>Vo`, ‘wbm§À`m IoiÊ`mVë`m aUJmS>µ`mgmaIr. {hbm añË`mV nmhÿZ H$moU Km~aUma? ’$º$ hgyM `oUma.

Xm H$mnë`mda àË`oH$mbmM aSy> `oV§. nU, Ë`mda Cnm`hr Amho. H$m§Xµ`mM§ PmS> O{‘ZrVyZ J§YH$ åhUOo gë’$a IoMyZ KoV§, Vo H$m§Úm‘Ü`o Iyn à‘mUmV AgV§. H$m§Xm {MaVmZm H$m§ÚmÀ`m noer H$mnë`m OmVmV. Ë`m noet‘YyZ H$mhr {dV§MH§$ åhUOo EÝPmBåg ~mhoa nS>VmV. Ë`m§Mr J§YH$mda à{H«$`m hmoD$Z gë’$m°ŠgmBS²g Am{U A{‘Zmo E°{gS> V`ma hmoVmV. Ë`mVyZ gëâ`w[aH$ E°{gS>, gë’$a S>m`Am°ŠgmBS> Am{U hm`S´moOZ gë’$mBS> `m§M§ g§`wJ Agbob§ {gZ àm°nopÝWZm°b gëâ`w[aH$ Am°ŠgmBS> V`ma hmoV§. ho Am°ŠgmBS> dm`wê$nmV AgV§, Vo S>moiµ`m§À`m Amobmì`mn`ªV nmohmoMë`mZ§Va {VWbm MoVmV§Vy§‘Ü`o OiOirMr g§doXZm {Z‘m©U H$aV§. MoVmV§Vy ‘|Xybm g§Xoe nmR>dVmV, ‘|Xy bJoM hr MwaMya YwdyZ H$mT>Ê`mMo AmXoe XoVmo Am{U S>moiµ`m§‘YyZ nmÊ`mÀ`m Ymam dmhÿ bmJVmV. H$m§Xm H$mnë`mZ§Va nmÊ`mV Q>mH$bm H$s gë’$a Am°ŠgmBS> dm`wê$nmV amhmV Zmhr, nmÊ`mV {daKiV§ Am{U S>moio MwaMwaV ZmhrV.

O~aXñV Om{hamV

B

AZmoIo H$ma So>ñH$ Ow

Ý`m, {Zén`moJr Pmboë`m, XwéñV hmoÊ`mnbrH$So> Joboë`m ‘moQ>mar ^§JmamVM {ZKVmV Am{U Ë`m§Zm ^§JmamMrM qH$‘V {‘iVo. Ia§Va OwÝ`m ‘moQ>mar XoIÊ`m AgVmV, Ë`m§Zm nwamVZdñVyM§hr N>mZ ‘mob AgV§. nU, Ë`m§Mm dmna H$aÊ`mMr ~wÕr Agmdr bmJVo. Vr dmnê$Z `m ‘moQ>mar H$em gËH$maUr bmdë`m Joë`m AmhoV, nmhm. OwÝ`m ‘moQ>matMm gm§JmS>m dmnê$Z Ë`mdaM Am°{’$g So>ñH$ ~ZdÊ`mMr hr Am`{S>`m AZmoIr Amho. BWo ‘moQ>marMm dmna hmoVmo, OVZ hmoV§ Am{U BVa Hw$UmH$So>hr Zgob, Ag§ Am°{’$g So>ñH$ Amnë`mH$So> Amho, hr A{^‘mZmMr ^mdZmhr {‘iVo. Am°{’$gmV `oUmam àË`oH$OU Vw‘À`m So>ñH$H$So> diyZ diyZ nmhUma, `mV e§H$mM Zmhr. Amho Zm EH$m XJS>mV XmoZ njr...!

eãXH$moS>o H«$.76 ž‘

C

Đ

D

E

F

G

H

I

AmS>do eãX : A{db§~, 13) EH$ dmXJ«ñV ‘erX 1)bmO Zgbobm (4) H$midoi, 7) 15)Xm§nË`, 17)‘wirM ZgUo 19) EH$ ñVwVr, 9)’$mdSo> 10) ‘¥Ë`y, 12) JwOamVr eha, 21) {ZîUmV, 24) ZmH$mVyZ dm`yMo doJmZogeãX {Z:gaU, MrO, 26)EH$ g§»`m, 28) VgXr, 13)‘moR>çm Vm|S>mMr {dhra 14) g‘oQ>, 30) ^wJm 16) IwamH$, 18) H§$~a,20) dmJUwH$sMr e×H$moS>o 75 Mo CËVa E F G {eñV, 22) dV©‘mZnÌ, ȡ C Šȯ ›Ȫ D Šȯ Ȣ ͧž  ˜ 23)ag Agbobr ^mOr H I € €Ǖ š ƒȪ ŒȢ ‡ȯ 25) D$ÜŒd^mJmMm, 27) š J K CB CC nwÊ`joÌrOmUo, 29) ȡ  š ‡ ˜ȡ Œȡ ȡ ‘ȡ YyV©,31)gmono 32)àdmg CD CE CF CG š “ š ˜ ] ‘ š C^o eãX : CJ 2) EH$ am‘^º$ {^„rU ”ȡCH › €CI Ǒ¡ š  œ 3){ed e§H$a, 4) CK DB DC › ȡ ‡ ˜ȡ æ™ ”ȡ A{^d§XZ, 5) {enm`m§Mr DD DE DF amV{’$aVr, 6)grVoMo \ “ȡ ˜   Ȳ € › “ dS>rb 8) ~¡bmÀ`m DG ȡ ȡ “ ‚Ȣ Š ‘mZoOdiMm C§MdQ>m, š DH DI 9)~mOma^aUm, 11) –ȡ ¡ȯ š əȡ ›ȣ  Œ € Žȯ 

J

 

 K

&&n§Mm§J &&

&&ew^mew^&&

a{ddma {XZm§H$ 18.11.2012 eHo$ 1934, Z§XZZm‘g§dËga X{jUm`Z, eaXF$Vw H$m{V©H$‘mg, ewŠbnj nm§S>d n§M‘r, H$S>n§M‘r {VWr: n§M‘r ZjÌ: CÎmamfmT>m ZjÌ gwê$: 18.11.2012 02.00 ZjÌ g§nVo: 19.11.2012 00.33 gw`m}X`06.39 gw`m©ñV18.03 M§ÐmoX`10.52 M§ÐmñV22.41

AmOMm {Xdg:Mm§Jbm {Xdg CÚmMm {Xdg:ew^ {Xdg

&&B{Vhmg&& E 1883: A‘o[aH$m Am{U H°ZS>m‘Yrb aoëdo H§$nÝ`m§Zr CÎma A‘o[aHo$Vrb nmM à‘mUdoir R>adë`m. `mZo Vmon`ªV A§‘bmV Agboë`m hOmamo ñWm{ZH$ à‘mUdoit‘wio hmoUmam Jm|Yi Wm§~bm. B{VhmgmV AmO amoOr OÝ‘ E 1901: em§Vmam‘ amOmam‘ dUHw$Ðo åhUOoM Amnbo bmS>Ho$ ìhr. em§Vmam‘~mny, {MÌ‘hfu E 1925: ‘YwH$a Jmonmi nmR>H$, boIH$ B{VhmgmV AmO amoOr ‘¥Ë`w E 1960: aKwZmW Mm¡Yar, Agm‘r {ZgJ©H$dr E 1974: aOZr nmÊUrH$a, bopIH$m

&&{dZmoX&& ~m~m : nßny, h„r Vw ’$ma PmonVmo`g. nßny : hmo ~m~m.~m~m : H$m` Pmb ? Vã`oV {R>H$ Amho Zm ? nßny : hmo ~m~m, ‘mJÀ`m a{ddmar ‘r Ë`m ^mfUmbm Jobmo hmoVmo Zm. Ë`m§Zr gm§{JVb` ñdßZo ~Km VaM ‘moR>o ìhmb. åhUyZ ‘r Pmonm`bm bmJbmo`. Pmonbmo VaM ñdßZo nS>Vrb Zm.

&&AmR>dUrVrb {MÌnQ>&&

S>m°ŠQ>a H$moQ>Urg H$s A‘a H$hmZr

CB CE

CH

&&AmR>dUrVbo JrV&& Eo ‘m{bH$ Voao ~ÝXo h‘ Eogo hm| h‘mao H$a‘ ZoH$s na Mb| Am¡a ~Xr go Q>b|, Vm{H$ h§gVo hþE {ZH$bo X‘ `o A§Yoam KZm N>m ahm, Voam B§gmZ K~am ahm hmo ahm ~oI~a, Hw$N> Z AmVm ZµOa gwI H$m gyaO Nw>nm Om ahm h¡ Voar amoeZr ‘| Omo X‘ Vmo A‘mdg H$mo H$a Xo nyZ‘ ZoH$s na... ~‹S>m H$‘µOmoa h¡ AmX‘r, A^r bmIm| h¢ Bg‘| H$‘r na Vy Omo I‹S>m, h¡ X`mby ~‹S>m Voar {H$anm go YaVr W‘r {X`m VyZo h‘| O~ OZ‘ Vy hr PoboJm h‘ g~Ho$ µJ‘ JrV:^aV ì`mg g§JrV:dg§V XogmB© ñda:bVm ‘§JoeH$a

&&AmOMm {dMma&& Xw…I Jê$S>mÀ`m nmdbmZo `oV§ Am{U ‘wJtÀ`m nmdbm§Zr OmV§.

CG

CI

CJ

DB DE

CD

CF

CK

DC

DF

DD

DG

DI

DH

DJ

(1946) {Z{‘©Vr:amOH$‘b H$bm‘§Xra {X½Xe©H$:ìhr. em§Vmam‘ H$Wm:»dmOm Ah‘X Aã~mg nQ>H$Wm:»dmOm Ah‘X Aã~mg d pìh. nr gmR>o g§JrV:dg§V XogmB© H$bmH$ma:ìhr. em§Vmam‘, O`lr, Ho$edamd XmVo, OmZH$sXmg, ~m~wamd n|T>maH$a

CC

DK

EB

ECAmOMo ^{dî¶ ED

EH$m§V: AmO Vwåhmbm Amamo½`mda bj: AmO gd© ‘of {‘Ì^oQ>: AmO OdiMo, XyaMo, ñQ>oQ>g: Vw‘Mm ’o$g~yH$ Hw $ UmMmhr ghdmg ZH$mo g m OmVH$m§Zr Amamo½`mH$So> H$gmoZdo, OwZo EH$Ì `oʵ`mMo `moJ ñQ>oQ>g AnSo>Q> H$am. ZdrZ ‘of erZo bj XoUo JaOoMo Amho. H$H©$ AmhoV. nd©Ur gmYyZ ¿`m. Vyi hmoB©b. AmË‘‘¾ ñdmZ§X. ‘H$a AmoiIr hmoÊ`mMm AmO g§^d amo‘|Q>rH$: AmO AmnU IynM ~°ÝH$ ~°bÝg: AmO Vw‘À`m gH$mamË‘H$: AmO IynM B§{Q>‘gr: AmO Vwåhr amo‘|Q>rH$ ‘yS>‘Ü`o Agmb. ~°ÝH$ ~°bÝgH$So> bj Úm. IM© ’«|$S>br d gH$mamË‘H$ {à`OZm§{df`r B§{Q>‘oQ> d¥f^ OmoS>rbm H$ënH$VmXoIrb d¥píMH dmVmdaU amhrb. qgh H$amdmgm Vrd«VoZo dmQ>ob. Hw§$^ ìhmb. ào‘ Km`mi H$aob. H$mQ>çmMm Zm`Q>m: H$m¡Qw>§{~H$ H$m`©‘¾: Vwåhr H$m`©‘¾ Aä`mg: AmnU H$arV Ag{da§Jwim: AmO XaamoOÀ`m g§~Y§ m‘Ü`o H$mhr {~KS>b` H$m ahmb. nU Ë`mMm Ìmg bobm Aä`mg ZoQ>mZo gwê$ R>odm. H$m‘mVyZ doi H$mT>m. H$ݶm AmnUmg ZmoH$arMo `moJ AmhoV. YZy Vw‘À`m ghH$mè`mZm hmoB©b. ‘rZ g§Ü`mH$mir {’$am`bm Om. {‘WwZ Vo nhm.

E

K

F

L

AmOMr nmH$H¥$Vr

H$mH$S>r S>mogm gm{hË`: 1 H$n JìhmMo nrR> nmd H$n Vm§XimMo nrR> nmd H$n ~m[aH$ adm 2 H$n H$mnbobr H$mH$S>r 3/4 {haì`m {‘aÀ`m ‘rR> M{dZwgma WmoSo> Vob H¥$Vr: {‘Šga‘Ü`o H$mH$S>r, ‘rR> Am{U {‘aMr KmbyZ Mm§Jbr noñQ> V`ma H$ê$Z ¿`m. Z§Va øm noñQ> ‘Ü`o JìhmMo nrR>, Vm§XimMo nrR>, adm Am{U JaOonwaVo nmUr KmbyZ Mm§Jbo T>diwZ ¿`m. øm nrR>mMo Zoh‘rÀ`m S>moñ`mgmaIo S>mogo V`ma H$am. ho Ja‘mJa‘ S>mogo H$moUË`mhr MQ>Ur, gm°g qH$dm ~Q>mQ>çmÀ`m ^mOr ~amo~a ImVm `oVmV.

gw S>moHy$ H«$.76 Ǖ Ǘ

gmoë`yeZ

Ǘ

J

AmOMo

D

Wo Om{hamV Hw$R>o Amho, Agm àý Vwåhmbm nS>bm AgUma. Va Ë`mM§ CÎma Amho EH$m ~gda. ‘J, AmVm àý `oVmo H$s ~g Hw$R>o Amho? A{Ve` MVwanUo Ho$boë`m `m Om{hamVrV ’$º$ H$nSo>M H$nSo> {XgVmhoV. Vo EH$m ~gda {MH$Q>dbobo AmhoV, ho MQ>H$Z bjmVM `oV Zmhr. hr Om{hamV Amho EH$m dm°qeJ {b{¹$S>Mr. Am‘À`m {b{¹$S>‘Ü`o A‘wH$ BVHo$ H$nSo> YwVbo OmVmV, Ag§ {bhÿZ Om{hamV H$aÊ`mnojm `m Om{hamVXmam§Zr EH$ doJim ‘mJ© emoYyZ H$mT>bm`. Vo gJio H$nSo>M BWo gwH$V KmVë`mà‘mUo ~gda {MH$Q>dÊ`mMm. `m H$nS>µ`m§‘wio {d{MÌ {XgUmµa`m ~gH$So> añË`mVë`m Hw$UmM§hr bj doYb§ OmUmaM. ho BVHo$ H$nSo> Am‘À`m {b{¹$S>À`m EH$m ~mQ>brV YwVbo OmVmV, hm g§Xoehr Vm~S>Vmo~ ‘Zmda R>gVmo.

dm`{JJZo nwT>o `oUmè`m^{dî`mMr Mmhÿ b XoV AmUIrEH$ nwT>Mo   nmD$bQ>mH$bo Amho . Zw H $Ë`mM Pmbo ë `m Kmo f Uo Zg w ma, dm`abog {JJm~rQ>     Am{U pìhS>r`mo BboŠQ´mo{ZŠg ñQ>°ÝS>S©> Agmo{g`oeZ åhUOoM ìhogm  ^mJrXmarV Ambo Amho V. 2013 ‘Ü`o `m C^`njr ^mJrXmarVyZ dm`{JJ {S>ñßbonmoQ>©gmR> r EH$ ZdrZ ñQ> °ÝS>S©> V`ma hmoVmo`.    {S>ñßbo nmoQ>M© r Am{U dm`{JJMo ñdV:Mo {S>ñëno EŠñQ>e| Z àmoQ>mHo $mob      A°MS>ßeZ bo`a ( ) `m§À`mV g§b¾Vm {Z‘m©U H$aÊ`mMo H$m‘    nyUË© dmg ZoÊ`mÀ`m CÔrï> mZo hr ^mJrXmar Pmbr Amho. ZOrH$À`mH$mimV   Ago {S>ñßbo nmoQ>© {dH$grV hmoUma AmhoV Á`m§Mr Ñî`nQ>bmer ( $ " ' ! %!#) OmoS>Ur dm`{JJÀ`m ‘mÜ`‘mVyZ Hw$R>ë`mhr    dm`a{edm` hmoB©b.      dm`{JJZo 60 {JJmhQ²P© ‘ëQ>r{JJm~rQ> dm`abog ñQ>°ÝS>S©> V`ma 7Or~rnrEg doJ‘`m© XoV So >Q>m Q´m§ñ’$a Ho$boM AmhoV Á`m§ Mr j‘Vm H$aÊ`mMr Amho. ìhogmZo gwÜXm dm`{JJÀ`m ñQ>°ÝS>S©>er g§b¾ hmoVrb Ago {S>ñßbo nmoQ>© 2014 gmbn`ªV Odinmg 95% So>ñH$Q>m°n d 95%  u’$m` H$ê$Z KoVbo Amho V.  H$‘{e©`bZmoQ>~yH$‘Ü`o gQ>     dm`{JJZo ømAmYr 2011 hm` So>{’$ZoeZgmR>r Img H$ê$Z dm`{JJ °ÝS>S©> ~mOmamV  CVadbo  Vo. Oo ñQ> hmo {S>ñßbo EŠñQ>|eZ ( EM.S>r.Q>r.ìhr., Ñî`nQ>  b, àmoOoŠ Q>a Am{U hm` ~°ÝS>{dS²W {S>{OQ> b  ) EpÝH«$ßeZ V`ma Ho$bo Á`mMr j‘Vm H§$àoñS> H§$Q>|Q> àmoQ>oŠeZ ( Am{U Zm°ZH§$àoñS> pìh{S>`mo àjo{nV H$aÊ`mMr hmoVr. `oUmam 2013 d 2014 hm` So>{’$ZoeZ pìh{S>`mogmR>r ZoÌgwIX AZw^d XoUmam Agob. EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gw S>moHy$ 75 Mo CÎma Ǖ Ǘ

  


18goa7_Layout 1 11/17/2012 9:48 PM Page 1

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

7

C

‘r J§ny ! ~mb{‘Ìm§Zmo AmnU à{V^membr AmhmV. Amnë¶mVrb gwá JwUm§Zm dmd XoʶmgmR>r X¡¡{ZH$ hoamëS>Zo N>moQ>çm§gmR>r Img Xa a{ddmar {H$S²>g PmoZ ho ì¶mgnrR> {Xbo Amho. Vw‘Mo {dMma, H${dVm, H$Wm, J‘VrO‘Vr, {dZmoX, aoIm{MÌo, H$bmHw$ga ¶m§Zm {H$S²>g PmoZ‘ܶo Amåhr ñWmZ XoD$. Mbm Va ‘J V¶marbm bmJm nmhÿ.

ñ‘mB©b... Agm H$moUVm Jm_m (nhobdmZ) Amho, Á`mZo Am`wî`AmV H$YrM Hw$ñVr Ioibr Zmhr? CÎma … dmñH$mo -X- Jm_m!

Ý_ÎmqgJ ZmdmMm EH$ AË`§V Owb_r amOm hmoVm. Ë`mÀ`m N>imbm d AË`mMmambm H§$Q>miyZ Ë`mMr àOm AmnAmnbr Jmdo gmoSy>Z, Xþgè`m amÁ`mV OmD$ bmJbr. Ë`mMm àYmZ MVya d àm_m{UH$ hmoVm, nU amOmbm H$mhr gm§Jy OmU§, åhUOo ñdV:M§ _aU ñdV:M AmoT>dyZ KoÊ`mgmaI§ hmoV§. Ë`m_wio amOmbm Vmù`mda H$g§ AmUmd§, hm Ë`mÀ`mnwT>o àý nS>bm. EH$Xm Vmo àYmZ {eH$margmR>r amZmV ~amM Xÿada Jobm AgVm Ë`mbm EH$m PmS>mImbr On H$arV ~gbobm gmYy {Xgbm. àYmZmZo KmoS>`mdéZ CVéZ d Ë`m gmYyOdi OmD$Z Ë`mbm Z_ñH$ma Ho$bm AgVm gmYyZ§ Ë`mbm {dMmab§, 'H$moZ Vwåhr ?' àYmZ åhUmbm, '_r `m amÁ`mMm _w»` àYmZ Amho.' Vo EHw$U Jmogmì`mZ {dMmab§, 'amOmÀ`m Owb_mbm H§$Q>miyZ àOm ñWbm§Va H$arV AgVmZm, Vo Ho$di CKS>`m S>moù`m§Zr ~KV amhÊ`mgmR>rM Vwåhr àYmZ Pmbm AmhmV H$m`? `mda àYmZ åhUmbm, Jmogmdr~wdm ! _J _rhr Vwåhmbm {dMmaVmo H$s, amOmÀ`m Owb_mbm H§$Q>miyZ àOm KaoXmao gmoSy>Z Xþgè`m amÁ`mV OmD$ bmJbr AgVmZm Vwåhr Ho$di 'am_ am_' åhUV amhÿZ ñdV:MrM _wº$s gmYUma AmhmV H$m` ? Á`m g_mOmÀ`m {Odmda AmOda Vwåhr O§JbmV Ë`mbm `m Owbw_O~aXñVrVyZ _wº$ H$aÊ`mgmR>r H$mhrVar à`ËZ H$aU§ ho Vw_M§ H$V©ì` Zmhr H$m?' àYmZmÀ`m `m à{VàýmZ H$mhrgm AmoemiyZ Vmo Jmogmdr åhUmbm, 'àYmZOr !

XoUr-KoUr _bm Ponob Aer H$moUVrhr H$m_Jrar Vwåhr _Oda gmondm. `m amÁ`mÀ`m Owb_r amOmbm Vmù`mda AmUÊ`mgmR>r _r _mPo àmUhr nUmbm bmdrZ . gwMVmo Amho H$m Vwåhmbm EImXm Cnm`?' Vmo Jmogmdr `mà_mUo åhUVmM Ë`m MVwa àYmZmÀ`m _ZmV H$mhrVar H$ënZm Ambr Am{U Ë`mZo Vr hiyM Ë`m Jmogmì`mbm gm§{JVbr. Jmogmì`mZo Ë`mà_mUo dmJÊ`mMo dMZ XoVmM àYmZ {VWyZ {ZKyZ Jobm. Xþgè`m {Xder amOm CÝ_ÎmqgJmMm Xa~ma ^abm AgVm, EH$ godH$ AmV Ambm Am{U amOmbm åhUmbm, '_hmamO ! nú`m§Mr ^mfm OmUUmam EH$ ~¡amJr ~mhoa Ambm AgyZ, Vmo Amnbr ^oQ> KoD$ BpÀN>Vmo. Ë`mbm AmV nmR>dy H$m?' amOmZ§ hmoH$ma XoVmM, AmXë`m {Xder àYmZmbm amZmV ^oQ>bobm Vmo Jmogmdr Xa~mamV Ambm d amOmbm Z_ñH$ma H$éZ åhUmbm, '_hmamO ! _r ~hþVoH$ gd© nú`m§Mr ^mfm OmUVmo. _OH$Sy>Z H$mhr godm H$éZ ¿`m`Mr Agë`mg AmnU Vr ¿`mdr. _bm Ë`m~Ôb n¡go dJ¡ao H$mhrM ZH$moV.' amOm àYmZmbm åhUmbm, 'àYmZOr, AmO g§Ü`mH$mir AmnU XmoKo {µ\$am`bm

OmD$ Voìhm ~¡amJr~wdm§Zmhr Amnë`m~amo~a KoD$Z OmD$.' amOm Ago åhUmbm d Ë`mZo EH$m godH$mbm Ë`m Jmogmì`mMr amhÊ`mOodUmMr Mm§Jbr ì`dñWm R>odÊ`mg gm§{JVbo. g§Ü`mH$mir {µ\$am`bm OmVmZm amOm d àYmZ `m§À`m~amo~a AWm©VM Vmo Jmogmdrhr hmoVm. Vo {VKo Ë`m amOYmZrÀ`m eham~mhoa OmVmV Z OmVmV, VmoM amOmZo EH$m PmS>mÀ`m µ\$m§Xrda ~gbobo njr AmnmngmV {Md{MdV Agbobo nm{hbo. Ë`m§À`mH$So> ~moQ> XmIdyZ amOmZo Ë`m Jmogmì`mbm {dMmab§, '~¡amJr~wdm ! ho XmoZ njr EH$_oH$m§er H$` ~mobV AmhoV hmo?' Ë`m Jmogmì`mZ§ Ë`m XmoZ nú`m§M {Md{MdU WmoS>m doi bjnyd©H$ H$ë`mMm Amd AmUbm Am{U Vmo amOmbm åhUmbm, ' _hmamO ! Vo XmoZ njr EH$_oH$m§er Oo ~mobV AmhoV, Ë`mMm AW© Oa _r Amnë`mbm gm§{JVbm, Va AmnU _bm {Od§V R>odUma Zmhr.' `mda amOmZ§ A^` XoVmM Vmo Jmogmdr {Z{^©S>nUo åhUmbm, '_hmamO ! Ë`m µ\$m§XrdaÀ`m XmoZ nú`m§n¡H$s Omo S>mì`m ~mOybm ~gbm Amho, Ë`mMr _wbJr b¾mMr AgyZ Ë`mZo Amnbr _wbJr COì`m ~mOybm Agboë`m nú`mÀ`m

_wbmbm XoÊ`mMr Jmoï> Ë`m nú`mH$So> H$mT>br. `mda da{nVm Agbobm Vmo njr Ë`mbm åhUmbm, 'VwPr _wbJr _r gyZ åhUyZ AmZ§XmZo ñdrH$maVmo, nU _wbr~amo~a 'órYZ' åhUyZ e§^a Jmdo Am§XU Úm`Mr VwPr V`mar Amho H$m`?' amOm Amü`m©Z§ åhUmbm, 'Aao dm: ! Ag§ åhUVmo` Vmo damMm ~mn ? _J dYyMm ~mn KmgmKrg H$éZ, AmX§U åhUyZ Úmd`mÀ`m Jmdm§Mr g§»`m nÞmg nmD$Ueoda AmUy nmhV Agob Zmhr H$m?' Jmogmdr åhUmbm, 'Zmhr _hmamO! {VWo CbQ>mM _m_bm Mmbbm`. dYy{nVm naamÁ`mVyZ CSy>Z Amboë`m da{nË`mbm åhUVmo Amho, Ahmo. e§^aM H$m` KoD$Z ~gbmV, gÜ`mÀ`m amOmMr Owb_r amOdQ> Oa AerM AmUIr EH$ df©^a Mmby am{hbr, Va df©^amV nmMeo JmdmVbo bmoH$ Amnbr KaXma§ gmoSy>Z naamÁ`mV ahm`bm OmVrb. _J Vr Amog nS>bobr nmMeoÀ`m nmMeo Jmd§ _mÂ`m ^mdr Omd`mbm _r Am§XU åhUyZ XoB©Z. _mÌ Vw_À`m _wbmM§ d _mÂ`m _wbrM§ b¾ gÜ`m O_dyZ R>odm`M§ Am{U df©^amZ§ bmdm`M§.' dmñV{dH$ Ë`m XmoZ nú`m§À`m {Md{MdÊ`mMm hm gmo`rMm d Ho$di H$mën{ZH$ AW© Ë`m Jmogmì`mZo àYmZmZo AmXë`m {Xder Ë`mbm Ho$boë`m _mJ©Xe©ZmZygma amOmbm gm§{JVbm, nU amOmbm Vmo Iam dmQy>Z, Vmo EH$X_ ea_yZ Jobm. Ë`m {XdgmnmgyZ Ë`mÀ`mV ~amM µ\$aH$ nS>bm d Vmo àOoM§ AnË`dV nmbZ-nmofU H$é bmJbm.

dS©> 2010_Ü`o Xþgam _oÝ`y `oVmo Vmo åhUOo BÝgQ>©. BÝgQ>© åhUOo A§V^y©V H$aUo. Vwåhmbm dS©> S>moŠ`y_|Q>_Ü`o H$mhr nmZo, Q>o~b, Bë`wñQ´>oeZ, qbH$, hoS>a d \y$Q>a, Q>oŠñQ> Am{U qg~m°b A§V^y©V H$am`Mo Agë`mg Vwåhr B§gQ>© hm _oÝ`y CbJS>m. noO: noO _Ü`o Vwåhr H$ìha nmZ, [aH$m_o nmZ AWdm noO ~«oH$ H$ê$ eH$Vm. {bhÿZ Pmë`mda ZdrZ H$mhr gwMbo Oo Vwåhmbm XmoZ nmZm§À`m_Ü`o A§V^y©V H$amd`mMo Amho Va Vwåhr {OWo A§V^y©V H$am`Mo Amho Ë`mÀ`m daÀ`m nmZmda H$g©a R>odyZ B§gQ>© ãb°ÝH$ noO hm n`m©` {ZdSy> eH$Vm. Q>o~b: EImXm Vº$m _m§S>m`Mm Agë`mg Vwåhr hm n`m©` {ZdS>m. hm n`m©` {ZdS>ë`m~amo~a, EH$ Q>o~b CbJSo>b {OWo Vwåhmbm {H$Vr H$m°b_ d {H$Vr amo nm{hOoV Vo {ZdS>Vm `oVo. Vw_À`m Amdí`H$VoZwgma Vwåhr H$m°b_ d amo Mr g§»`m {ZdSy> eH$Vm. Bë`wñQ´>oeZ: CnbãY _m{hVr àoP|Q>oeZ øm ñdê$nmV _m§S>m`Mo Agë`mg Vwåhr `mVbo n`m©` {ZdSy> eH$Vm. Ë`mgmR>r Vwåhr \$moQ>mo Kmby eH$Vm. \$moQ>mo hm n`m©` {ZdS>ë`m~amo~a Hw$R>o, Zmd, àH$ma {dMmaUmam Cn_oÝ`y CbJSo>b. hdm

{MÌ a§Jdm

‘m¶ S´>m°BªJ ~wH$ gmB©amO JmdS>o 2 ar, gaH$mar àmW{‘H$ emim, Ho$ar-’$m|S>m

Agbobm \$moQ>mo {ZdS>ë`mda Vwåhr Ë`mbm {VWo \$m°_}Q>hr H$ê$ eH$Vm. eãXm§À`m _mJo \$moQ>moMr OmJm Agmdr {H$ ~mOyZo, AmH$ma H$m` Agmdm ho Vwåhr R>ady eH$Vm {nŠMa Qy>bÀ`m ghmæ`mZo. àñWm{nV pŠbn AmQ>© _YyZ Vwåhr `mo½` n`m©` {ZdSy> eH$Vm. \$º$ AmH$maM hdm Agob Ogo Jmob, bm§~Q>, Mm¡H$moZr, aofm, ~mU dJ¡ao Vwåhr `m n`m©`mZo {ZdSy> eH$Vm. ZdrZ EH$ n`m©` åhUOo ñ_mQ>© AmQ>© n`m©` {ZdSy> eH$Vm. {OWo nyd©àñWm{nV S>m`J«m_Mm n`m©` {ZdSy> eH$Vm. So>Q>m AmH$f©H$ Am{U Zo_Š`m ñdê$nmV _m§S>m`Mm Agë`mg Vwåhr MmQ>©Mmhr dmna H$ê$ eH$Vm. nm`MmQ>©, ~maS>m`J«°_ Aem AZoH$ àH$maMo MmQ>© CnbãY So>Q>mà_mUo Vwåhr {ZdSy> eH$Vm. pñH«$Zem°Q> åhUOo Vw_À`m Ñî`nQ>bmda Agbob§ {MÌ qàQ> ñH«$sZ hr H$i Xm~yZ, Vwåhr hm n`m©` {ZdSy> eH$Vm. qbH$: hm`na qbH$ hm n`m©` Vwåhr g§Ho$VñWimbm OmoS>m`bm {ZdSy> eH$Vm. ~yH$_mH©$ hm n`m©`hr {ZdSy> eH$Vm. H«$m°g ao\$aÝg hm n`m©` Vwåhr S>mŠo `w_Ýo Q> _Yrb \$moQ>mo qH$dm Q>o~ber g§b¾Vm Xe©dm`Mr Agë`mg {ZdSy> eH$Vm. hoS>a \y$Q>a: nmZmÀ`m gdm©V daVr Vwåhr Vw_À`m AmñWmnZmMm bmoJmo, Zmd dJ¡ao hoS>a _Ü`o Q>mHy$ eH$Vm. Or _m{hVr Xa nmZmda {dZm~Xb `oUo JaOoMo Amho Vr _m{hVrgwÜXm hoS>a AWdm \y$Q>a_Ü`o Q>mHy$ eH$Vm. BWoM Vwåhr àË`oH$ nmZmbm doJdoJù`m nÜXVrZo H«$_m§H$ XoD$Z nmZm§Mr H«$_dma AmIUr H$ê$ eH$Vm. Q>oŠñQ>: BWo doJdoJio ZdrZ à`moJ, Oo d¥ÎmnÌ AWdm _°J{PZ_Ü`o AmnU gam©g nmhVmo, ghO H$ê$ eH$Vmo. CXmhaUmW© n[aÀN>oXmÀ`m n{hë`m eãXmMo Aja Iyn _moR>o H$aUo, Ajam§Mr _m§S>Ur H$aUo dJ¡ao gOmdQ>rMo H$m_ BWo H$aVm `oVo. qg~m°b: doJdoJù`m ^mfoVbr, XoemVbr, R>am{dH$ Jmoï> gw{MV H$aUmar Aer qg~m°ëg Vwåhr BWo dmnê$ eH$Vm.

H$m¡eb JmdH$a 2 ar, gaH$mar àmW{‘H$ emim, ’$UgdmS>m-gmH$moS>m©

{h‘Jm¡ar A{Zb ZmB©H$ 7 dr, g|Q> ’«$mpÝgg Po{d¶a, noS>o-åhmngm

{‘Ìm§Zmo, Mbm..Mbm bdH$a Mbm...! N>moQ>çm {‘Ìm§À¶m AmJ«hmñVd Img S>~b S>oH$a Q´>oZ

_r g§JUH

Am‘Mm nÎmm

X¡{ZH$ hoamëS> {H$S²>g PmoZ, nUOr H$m¶m©b¶, EOr 6, E qdJ H$m§nmb Q´>oS> g|Q>a, {‘ëQ´>r hm°pñnQ>b‘mJo, H$m§nmb-nUOr. Jmodm. XÿaÜdZr … (0832) 2221355, ’°$³g … (0832) 2228083. Email- news@dainikherald.com

à˶oH$ a{ddmar S>moao‘m°Z d N>moQ>m ^r‘ ¶m§À¶mgh Q´>oZ‘YyZ {’$am¶bm H$moU H$moU ¶oUma? Vwåhr ¶oUma H$m...? Mbm Va ‘J Cera H$ê$ ZH$m, Vw‘Mm ’$moQ>mo "X¡{ZH$ hoamëS>' À¶m H$m¶m©b¶mV bdH$amV bdH$a nmR>dm. ’$moQ>mogh Vw‘Mo d emioMo Zmd {bhm¶bm ‘mÌ {dgê$ ZH$m h§! Amnë¶m emioVrb {‘Ì-‘¡ÌrUtZmhr gm§Jm. Xa a{ddmar à˶oH$mbm Q´>oZ‘ܶo ~gʶmMr g§Yr {‘iob.

gwpí‘Vm ~mimgmho~ OJXmio, B¶Îmm Mm¡Wr.

gmB©amO JmdS>o, B¶Îmm Xþgar, H$a‘ir àm. hm¶ñHy$b.

gmÝdr gmdimo CgJmdH$a lr {ZHo$VZ, nd©ar

{hVoe g. JmdS>o 6 dr, ñdpñVH$ {dXÚmb¶, {à¶moi - ‘mXm}i

AmH$me JmdS>o 6dr, ñdñVrH$ {dÚmb¶ {à¶moi

Jm¡V‘ JmdS>o 5 dr, Ho$.Ama.Eg. hm¶ñHy$b didB©-doao

hf©X JmdS>o 2 ar, gaH$mar àmW{‘H$ emim, H$‘©br

à{V‘m A‘a na~ ¶ww.Ho$.Or. gmIir

gbmoZr Eg na~ {eewdmQ>rH$m - {ngwb}

{edmZr Eg na~ ¶w.Ho$.Or. gmIir


18goa8_Layout 1 17-11-2012 21:37 Page 1

8

Jmodm ³bmgr’$mB©S> OmJm CnbãY Imobu, ‘ima, IOB ~±Ho$Odi ñdßZnyVu ~§Jë¶mMm n{hbm ‘Obm {bìh bm¶gÝg VËdmda é. 20,000/- Xa ‘{hZm XoUo Amho. VËdarV g§nH©$ gmYm …- 9421246778/2431550. {d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 10,000, 11000, 12000, 15000., ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 12000, 14000, 16000, 18000, 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmV CnbãY. g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© 9271293185. --------------------’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ, ObVaU Vbmd, {gŠ`w[aQ>r, bhmZ ‘wbm§gmR>r JmS>©Z Agbobo AnmQ>©‘o§Q> ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ … 9665379706 --------------------KmoJi, ‘S>Jmd ¶oWo Mm§Jë¶m gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>‘© Q| > CnbãY. ³b~hmCg, ObVaU Vbmd ¶m§gh dmVmZwHy$bZ ì¶dñWm, {H$MZ H°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. g§nH©$ 9823012409 (grE‘) --------------------‘mS>ob, {Wdr ¶oWo J«rZ ìøy H$m°bZrV 65 Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarb dZ ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ 9158997719 (EHo$Eg) ---------------------

OmJm hdr ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, ~mUmdbr n[agamV H§$nZr Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, {dZm’${Z©Ma¶wº$ 1/2/3 âb°Q VmËH$mi hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, 952746241, 9236195911. (EEZgr)

IaoXr - {dH«$s BRAND NEW INTEL COMPUTER WITH HP LCD Rs.15500/HP PRINTER/SCANNER/COPE R Rs.4200/, 3G DONGLE Rs.1500/- FREE HOME DELIVERY. # 9922384826.

---------------------

Á¶mo{Vf, ’|$J‹ewB©, dmñVy AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§Zr ÌñV AmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$ g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào‘, {ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb ZgUo AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«ñV AmhmVµµ? ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘r Vwåhmbm AënmdYrV VmoS>Jm H$mTy>Z XoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao n§. n§H$O e‘m©. 09878234791 909478655529 (EZS>r) --------------------Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$ g‘ñ¶m§da d¡{XH$ IJmob{dÚoÛmao VmoS>Jm H$mTy>. C{eam {ddmh, ì¶dgm¶, ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, AmOmanU, H$mbgn©, ‘m§J{bH$, {nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. Amåhr nyOm, AZwð>mZ, ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. Amåhr g§JUH$s¶ n{ÌH$mhr ~ZdyZ XoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf H|$Ð, 9665690469 , 9665251097. (Am¶EZSr) --------------------gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m Abr ^mB© Vw‘À¶m gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV. Ho$di 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, derH$aU, H$mir OmXÿ AmXr g‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘À¶m {dídmgmbm Amåhr VS>m OmD$ XoV Zmhr, ¶mMr ImÌr ~miJm. g§nH©$ 09718431492. (S>ãë¶y EZ) ---------------------

AW© Am{U ì¶dgm¶ H$moUVohr dmhZ IaoXrgmR>r AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§À¶m AmYmao {dÎmgmø CnbãY. ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m {XdgmV {‘iob. g§nH©$ 992371580, 8805917681 (~rEgEZ) --------------------nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 ImOJr bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§nH©$ … 9623852334. (grE‘). ---------------------

ì¶dgm¶ CnbãY FOR INSURING YOUR AUTOMOBILE/HOME/ACCIDENTAL/TRAVEL/PROPERTY/HEALTH/LIABILITY/ ENERGY INSURANCE, CALL 8554052133 SAMIR SHAIKH-VALPOI.

Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$m A‘o[aH$Z H§$nZrbm VmËH$mi AY©doi, nyU©doi Amdí¶H$Vm. AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) --------------------nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. nmgnmoQ>©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z {‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m nmoV©wJmb‘YyZ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ 8390701197. h t t p / / w w w. v w f r a s e r. c o m /

(~rHo$Eg) --------------------H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm. X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm dm{f©H$ VÎdmda H$ma ^mS>çmZo {‘iob. MmbH$hr {‘iVrb. {ddmhmgmR>r {deof gO{dboë¶m H$mahr CnbãY. g§nH©$ 9823966474, 9421300462 (grE‘) --------------------Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr XþéñVr H$ê$Z XoVmo. ˶mV Amåhr VÁk AmhmoV. g§nyU© Jmoì¶mV godm {‘iob. g§nH©$ 8806061787, 0832-3205554 (Eg¶y) --------------------Vwåhr Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka gOdy BpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm. Amåhr ñd¶§nmH$KamMr gOmdQ> gw§Xaar˶m H$aVmo. Vohr Vw‘À¶m {Iembm nadS>ob Aem XamV. (g§nH©$ - 9326467577) --------------------A‘o[aH$Z H§$nZrV H$m‘ {‘idm. J¥{hUr, ZmoH$aXma, {dÚmWu H$moUmbmhr g§Yr. ^anya H$‘{dʶmMr g§Yr. à{ejUmMr gw{dYm Amho. g§nH©$ E{bem - 922644249, 9326115949. --------------------nmoV©wJrO amï´>r¶Ëd EH$ Vo VrZ ‘{hݶm§V {‘idm. Vw‘À¶m Owݶm H$mJXnÌmMr à{H«$¶m AS>br Agob Va Vrhr nyU© H$ê$Z XoD$. A°Q>oQ>ñQ>oeZ, pìhgm {‘idyZ XoD$. VgoM nmoV©wJmb‘ܶo {d‘mZVimdê$Z dmhVyH$ gw{dYmhr {‘iob. H$mVm©Amo {X {gXmXmo VgoM nmgnmoQ>©Mo H$m‘ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ ’«°$Ýg‘ å¶wam{g¶mo dmP 0832 2550257, 9627430238 (doi gH$mir 8.30 Vo Xþnmar 1.30 Am{U Xþnmar 3.30 Vo gm¶§. 7. R>mUm, Hw$Ç>mir, Jmodm. (Am¶EZS>r) AmJadmb n°H$g© A±S> ‘yìhg© {b. 1987 nmgyZ Aìdb XOm©Mr AmKmS>rMr H§$nZr. VUmd‘wº$ {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 6001500, 9326101181. (EZS>r)

Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>Jmd Am{U nUOr 9960166606 ¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ XÿañW {ej‹U, E‘~rE, E‘grE, E‘EgS>ãë¶y, ~rgrE, ~r~rE, ~r. H$m°‘, E‘ E (gd© {df¶), ~r. E µ(gd© {df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~r Eñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOr BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ {S>ñQ>§Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam ‘Obm, E qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘moa, nUOr. XÿaÜdZr 0832 - 2431014, 9764234786, 976565781, 83, 85. (www.bidindia.com) (S>rE) --------------------Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r. Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘. Eñgr, ~r~rE, ~rgrE, E‘~rE, E‘grE AmXr Aä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo àdoe ¿¶m. Aä¶mgH«$‘ nyU© hmoVmM A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶ A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, 2726715. Eg. Oo. gr. 2733895, 2733897 (S>rE). --------------------Vw‘Mr AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$m qH$dm {n¶mZmo, H$s ~moS>©da dmO{dʶmg {eH$m. {eH$dUr CnbãY. g§nH©$ ~m°ñH$mo 9209141911. (grAmoEZ) dmñH$moV ‘mo’$V Z{gªJ à{ejU. g§nH©$ 9422971157 (EgEZ) --------------------a°ån hmVmiUr, {d‘mZVi H$m¶m©Ýd¶Z AmXr à{ejU ZdrZ ~°M EH$ gßQ>|~anmgyZ gwê$. Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, àdoemgmR>r g§nH©$ Q´>oS> qdJ BpÝñQ>Q>çyQ>. B§Q>aZ°eZb EAa ‘°ZoO‘|Q>. nUOr 2228378, ‘S>Jmd 8605599420 timpanajim@yahoo.com, www.timeindia.com/onlinetraveledu.com (Am¶EZQ>r)

Varieties of Water Bottles, Compass Boxes & Pouches available at

Casa J D Fernandes Opp. Municipal Garden Panjim, Goa. Ph: 2225337 / 2228004

CnbãY XþMmH$sMo ñnoAanmQ>© d B§OrZ Am°B©b {dH$Uo Amho. g§nH©$ … 8421766007. B‘ob … angels.goa66@yahoo.com

(~rEgEZ) -------------------ZdrZ Agboë¶m XmoZ 32 B§Mr EbgrS>r , XmoZ ßbog ñQ>oeZ. gmo~V grS>r ‘mo’$V {dH$UoKAmho. g§nH©$ … 9689426339, 9765395391. (E‘grS>r)

H$ÝgbQ>Ýgr å¶wQ>oeZ, nm{Q>©eZ, ‘mb‘ÎmoÀ¶m H$mJXnÌm§Mr N>mZZr, VgoM ‘mb‘ÎmoMr nmhUr, H$mJXnÌm§Mr Zm|XUr, Vw‘À¶m O‘rZOw‘ë¶mMr d ‘mb‘ÎmoÀ¶m ì¶dhmam§gmR>rÀ¶m godm CnbãY. g§nH©$ VwH$mam‘ 8 8 8 8 8 9 0 2 7 9 . www.servicegoa.com

--------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo {dXoer (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr H$m‘o. ‘wXVrnojm OmñV {Xdg {Zdmg, nmgnmoQ>© hadbm¶, ‘m¶Xoer OmʶmMr nadmZJr {‘idm¶Mr¶, A{Zdmgr ^maVr¶m§À¶m (EZAmaAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMr g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë¶ynÌ d ‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r 9158011412 (grAmoEZ). --------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZwgma nmM dfmªn¶ªV pìhgm ‘wXV dmT>, pìhgm àH$mamV ~Xb, ‘wXVrZ§VaMm {Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m {‘i{dUo B˶mXr H$m‘m§gmR>r g§nH© 9637169333, 9823023446, 9 1 5 8 6 6 3 1 7 3 . visasolutionsgoa@yahoo.in. wwwvisasolutionsgoa.in

(EEZgr) ---------------------

e¡j{UH$ H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$J E‘.gr.Eg.B©. grgrEZE, grgrEZnr Aä¶mgH«$‘ ‘m¶H«$mogm°âQ>, grAm¶EggrAmo narjm H|$Ð,

--------------------AmR>dr, Zddr, Xhmdr, AH$amdr, ~mamdr (Jmodm ~moS>©) ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m {Z¶{‘V {eH$dUr, d¡¶{º$H$ {eH$dUr qH$dm Kar ¶oD$Z {eH$dUr. gH$mir, Xþnmar qH$dm g§Ü¶mH$mir Vw‘À¶m gmo¶rÀ¶m doir CnbãY. g§nH©$ 8390976084 (S>rE)

{ddmh{df¶H$ h°nr ‘°aO o ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com

Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. --------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. wwwpe opletable. com g§nH©$ 9049350366 (~rEg)

‘mb‘Îmm CnbãY g‘wÐ{H$Zmµè¶mbJV, gwX§ a OmJoVrb {dH«$sgmR>r XþH$mZ CnbãY - qgJb hmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38 bmI én¶o. g§nH©$ 9921411469, 9921687920 (EEZgr) --------------------Zmdobr ¶oWrb ñH$moS>m emoê$‘ Odi añ˶mbJV 25 Mm¡ag‘rQ>aMo XþH$mZ ^mS>çmZo CnbãY. 9763390085. (grEgQ>r) --------------------‘S>JmdmV 85 Mm¡ag‘rQ>aMr VrZ XþH$mZo ^mS>çmZo CnbãY.

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

Vi‘Oë¶mda, añ˶mbJVÀ¶m OmJoV. emo ê$‘, H§$nݶm, ~±Ho$gmR>r Cn¶¶wº$. g§nH©$ 9823880813

OmJm hdr Jmodm doëhm qH$dm AmJer n[agamV 300 Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAa Q>m¶Q>b Agbobm ßbm°Q> hdm Amho. g§nH©$ 9158207608, 9921580104 --------------------{Zdmgr àH$ën, ì¶mdgm{¶H$ AmñWmnZo, eoVr Am{U Am¡Úmo{JH$ AmñWmnZm§gmR>r Jmoì¶mV H$moU˶mhr AmH$mamMr OmJm hdr Amho. g§nH©$ 8308196113 ìhr. S>ãë¶y ’«°$g>a [a¶b BñQ>oQ>. www.vwfraser.com (~rHo$Eg)

nm{hOoV Mmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>a nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. (Am¶EZS>r). --------------------Iam~ Pmbobo ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr VgoM Egr, ñHy$Q>a, BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZaoQ>a {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 8805495115. --------------------Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 9764717918.

ZmoH$ar {df¶H ’$m|S>m ¶oWo bhmZ ‘wbmMm gm§^mi H$aʶmgmR>r ~mB© nm{hOo. g§nH©$9011085989 KmoJi - ‘S>Jmd ¶oWo 15 dfmªnmgyZ à{gÕ Agboë¶m H§$nZrV Am°{’$g H$m‘mgmR>r 18 Vo 28 d¶moJQ>mVrb ‘wbo nm{hOoV. ‘{hZm nJma 6500 Vo 12000. g§nH©$ … 8975732134, 8378012544. {bMrg ñnm Am{U gbyZgmR>r bo{S>O ã¶wQ>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa nm{hOo. g§nH©$ … 7507832024 --------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm ’$moZ KoʶmgmR>r d Amnë¶m CËnmXZm§Mr ‘m{hVr bmoH$m§Zm XoʶmgmR>r nmÌ C‘oXdmam§Mr Amdí¶H$Vm Amho. B§JO « r Am{U qhXrda à^wËd Agmdo. g§JUH$ Am{U B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. C‘oXdma {H$‘mZ 12 dr CÎmrU© Agmdm. H$m‘mMr doi gH$mir 10 Vo gm¶§H$mir 7. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV 8421928485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌm§À¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo AmUmdrV. --------------------Jmo‘§VH$s¶, H$m°pÝQ>Z|Q>b Hy$H$, XoI^mb n¶©dojH$, Bbop³Q´>eZ, Egr ‘oH°${ZH$, nXdrYa à{ejUmWu, H$m¶m©b¶ à‘wI, ì¶dñWmnH$ VgoM H$bm XmbZ {dH«$s A{YH$mar Bìh|Q> H$mo Am°{S>©ZoQ>aMr Amdí¶H$Vm Amho. g§nH©$ nUOr‘ BZ, ‘im, ’$m|VmBÝhmg, nUOr, 9823068136, 2228136. panjiminn@bsnl.in

--------------------nmQ>© Q>mB©‘, ’w$b Q>mB©‘ ‘wbo Am{U ‘wbr nm{hOoV. AZw^d d nmÌVoMr Amdí¶H$Vm Zmhr. g§nH©$ - Mm§Xÿ ’$m‘©gr, ‘mH}$Q>, nUOr, 9420818776. AZw^dr Hw$H$ nm{hOo. åhmngm ¶oWrb Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f©H$ nJma. g§nH©$ … 9850754315, 6450149. --------------------gmoZr, noZmgmoZrH$, g°‘gmoZmB©Q> H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh (nwéf) ‘S>Jmd Am{U nUOr emoê$‘gmR>r nm{hOo. ‘wbmIVrgmR>r gmoZr emoê$‘, J«og MM©, ‘S>Jmd ¶oWo à˶j ^oQ>mdo. g§nH©$ … 9822121228. --------------------JmodZ Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ nm{hOo. AmH$f©H$ nJma, amhUo d OodUmMr gmo¶. g§nH©$ … 9822158550. --------------------H§$nZr‘ܶo hoëna, n°qH$J‘ܶo H$m‘ H$aʶmgmR>r 18 Vo 29 df} d¶moJQ>mVrb ‘wbr- ‘wbJo nm{hOoV. {ejU 8 Vo 15 dr Agmdo. ‘{hZm nJma 7500 Vo 9500. amhʶmMr Am{U OodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. 8554053158, 7350875297.

Jmoì¶mV ¶m Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>r àMmaH$ hdoV. g§nH©$ 9867249859, 902060720. --------------------h°nr ‘°aO o ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. --------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. wwwpeopletable. com g§nH©$ 9049350366 (~rEg) --------------------IwfI~a ,IwfI~a ,IwfI~a EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§Zm ¶mo½¶ CnMma Am[U ImÌrera Cnm¶. Am¶wd}XrH$ Am¡fYr d CnMma nÜXVrZo Am‘À¶mH$S>o n¶m©¶ CnbãY Amho. ê$½Um§Zm g§nH$m©gmR>r S>m°.ehm. ‘mo~mB©b - 9922535437, (grE‘). --------------------[d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ, ‘mJ©Xe©Z Am[U Zì¶m nÜXVrZo CnMma Ho$bo OmVmV. [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr. ‘Yw‘oh, ‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. WoQ> g§nH©$ gmYʶmgmR>r-Am¶wd}X [³b[ZH$, dmS>o-dmñH$mo. ‘mo~mB©b7798103591.(EgEZ). --------------------[d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr. ‘Yw‘oh, ‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ gmYʶmgmR>r -VwHy$ [³b[ZH$ ,[gZo [dem§V Odi ,‘S>Jmd .‘mo~mB©b9822155821(S>rE). --------------------b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr.OwZmQ> ‘Yw‘ho ,‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ -’$m|S>m [³b[ZH$, H°$’o$ ^mogbo Odi, ‘mbr‘-~oVr. Anm±B©Q> KodyZM ¶oUo. ‘mo~mB©b9881889650,9673094890(Eg

^mS>çmZo XoUo ‘S>JmdmV, AmHo$, ’$mVmoS>m©, ~moS>m© , Zmdobr ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 1~rEMHo$ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. ¶m~m~V g§nH©$ gmYʶmgmR>rH$m°ÝQ>rZ|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, ‘mo~mB©b9527463241(EEZgr) H$mobdm ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 3~oS>ê$‘, nyU© ’$[Z©Ma¶wº$ Egr âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ gmYʶmgmR>r-,‘mo~mB©b9860747952.(~rEgEZ ) --------------------T>dir-’$m|S>m ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 2~rEMHo$, ‘w»¶ añ˶mda âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ gmYʶmgmR>r-, ~«moH$a, ‘mo~mB©b-9423884800. (~rEgEZ).

‘{hbm ‘oimì¶mMo CX²KmQ>Z H$aVmZm Zobr am°{S´>½g. ~mOybm g{dVm VdS>H$a d ‘mݶda.

(ào‘mZ§X nmJr)

‘{hbm§Zr gj‘ ~ZyZ g‘mOmÀ¶m {dH$mgmgmR>r PQ>mdo … am°{S´>½g lrñWi ¶oWo ‘{hbm ‘oimì¶mMo CX²KmQ>Z H$mUH$moU, {X. 17 (à{V{ZYr) … ‘{hbm§Zr gd© Ñï>rZo gj‘ ~ZyZ g‘mOmÀ¶m {dH$mgmgmR>r PQ>bo nm{hOo. VgoM ‘{hbm§Zr Myb Am{U ‘yb EdT>oM ‘¶m©{XV Z amhVm à˶oH$ joÌmV Amnbm R>gm C‘Q>dmdm. ñdV… Mo doJio ApñVËd {Z‘m©U H$amdo, Ago à{VnmXZ X{jU Jmodm {Oëhm n§Mm¶VrÀ¶m Aܶj Zobr am°{S´>½g ¶m§Zr lrñWi-H$mUH$moU ¶oWo ~mobVmZm Ho$bo. ‘{hbm geº$sH$aU kmZ hrM eº$s ¶m {df¶mda ‘{hbm ‘oimì¶mÀ¶m CX²KmQ>Z àg§Jr lr‘Vr

am°{S´>½g ~mobV hmo˶m. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda g{dVm VdS>H$a, {O. n§. gXñ¶ X¶m nmJr, H¥$îUm doirn, n¢JrUMo gan§M JmoqdX ZmB©H$, lrñWiMo gan§M bú‘U am¶H$a, nwînm Aæ¶m d ‘{hbm JQ>mܶj {dXm gVaH$a ì¶mgnrR>mda CnpñWV hmo˶m. X¶m nmJr ¶m§Zr ¶mdoir ‘{hbm§Zr XþJm© ìhmdo. Xþgè¶mÀ¶m ~imda amOH$maUmV CVê$ Z¶o. V§Q>m‘wº$sgmR>r ‘{hbmM Mm§Jbo H$m‘ H$ê$ eH$VmV, Ago gm§{JVbo.

"˶m' {dYmZm~m~V ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ‘m’$s ‘mJmdr ’$m|S>m, {X. 17 (à{V{ZYr) … ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Jmodm S>oAarÀ¶m S>m°³Q>am§À¶m {damoYmV Oo {dYmZ Ho$bo hmoVo Vo MwH$sMo Amho. ¶mgmR>r ˶m§Zr Amnbo {dYmZ ‘mJo KoD$Z ‘m’$s ‘mJmdr, Aer ‘mJUr XÿY CËnmXH$ AZwn XogmB© ¶m§Zr Ho$br Amho. H$m‘YoZy ¶moOZoÀ¶m H$m¶©H«$‘mV ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Jmodm S>oAarMo S>m°³Q>a H$mhrM H$m‘ H$aV ZmhrV CbQ> ^a‘gmQ> nJma KoVmV, Ago åhQ>bo Agë¶mMo AZwn XogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo. AmnU ˶m§À¶m ¶m {dYmZmMm {ZfoY

AZwn XogmB© ¶m§Mr ‘mJUr H$aV AgyZ ˶m§Zr ‘m’$s ‘m{JVbr Zmhr Va Amåhr gd© eoVH$ar añ˶mda CVê$, Agm Bemamhr ˶m§Zr AmO ’$m|S>m ¶oWo KoVboë¶m nÌH$ma n[afXoÛmao {Xbm Amho. Jmodm S>oAarMo S>m°³Q>aM Jwam§Zm Mm§Jbr godm XoVmV. ‘mÌ Ver godm ney g§dY©Z Im˶mVrb S>m³° Q>am§H$Sy>Z {‘iV Zmhr, Agohr ˶m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo. Oo S>m°³Q>a Mm§Jbr godm ~OmdVmV ˶m§À¶m {damoYmV dº$ì¶ H$ê$Z ^mdZm XþIdy Z¶o Agohr ˶m§Zr gm§{JVbo.

H¥$îUm doirn ¶m§Zr ‘{hbm§Zr ñdV… amOH$s¶ àMmamÀ¶m d bmoH$Z¥Ë¶ gmXa H$aʶmnwaVoM ‘¶m©{XV amhÿ Z¶o Va ñd~imda nwT>o Omdo Ago gm§{JVbo. àma§^r [d§Xm gVaH$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. AM©Zm n¢JrUH$a, A‘¥Vm ^§S>mar d BVam§Zr nmhþʶm§Zm nwînJwÀN> àXmZ Ho$bo. gyÌg§MmbZ gan§M {‘Zm JmdH$a ¶m§Zr Ho$bo. XmoZ {Xder¶ ‘oimì¶mV {d{dY {df¶ d emgH$s¶ ¶moOZm~Ôb Cn{ñWV ‘{hbm§Zm ‘mJ©Xe©Z Ho$bo OmUma Amho.

‘b{ZñgmaU ‘hm‘§S>imMo nmBßg ^ñ‘gmV ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … PardmS>m - Xdbu ¶oWo AmO Xþnmar bmJboë¶m ‘b{Z…gmaU ‘hm‘§S>imMr 79 nmB©ßg Oimë¶mZo gmS>~o mam bmI én¶m§Mo ZwH$gmZ Pmbo. Xþnmar 2.45 dmOʶmÀ¶m Xaå¶mZ hr KQ>Zm KS>br. PardmS>m ¶oWo ‘hm‘§S>mimZo hr nmB©ßg R>odyZ nmB©ßg OmoS>UrMo H$m‘ hmVr KoVbo hmoV.o Xþnmar ~mOyÀ`m JdVmZo noQ> KoVbm d H$mhr doimVM AmJ nmB©ßg R>odʶmV Amboë¶m ^mJmV ngabr ¶mV gd© nmB©ßg Oimbo. ¶m KQ>ZoMr ‘m{hVr {‘imë¶mZ§Va A{¾em‘H$ XbmZo Ymd KoD$Z AmJ {dPdbr.

Á¶mo[Vf H$moUVrhr g‘ñ¶m Agmo ¶mda ImÌr[ea BbmO. d¶¡º$sH$ g‘ñ¶odo a ‘mJ©Xe©Z d g‘wnXoeZ. OrdZmV Ambobo AZoH$ g§H$Q>o ˶mda ‘mV H$aʶmgmR>r. CÚmoJ ì¶dgm¶mV ^a^amQ>r AmUʶmgmR>r VgoM ào‘àH$aUmVhr ¶e [‘imdm, Amnbo g§nyU© e§H$m [ZagZ d g‘mYmZ [‘i[dµÊ¶mgmR>r g§nH©$ H$am.lr gmB©~m~m Á¶mo[Vf .E‘.~r.Omoer.Ka .H«$‘m§H$-48,6. S>oë‘Z hm°Q>ob‘mJo,nUOr. ‘mo~mB©b H«$‘m§H$9890259227 (~r.Eg.)

{d{dY

nUOr- ~m§~moir ‘hm‘mJm©da ~m§~moir {‘{bQ>ar H°$ånOdi ewH«$dmar grAmaìhr hm|S>m {gQ>r H$maMo MmH$ VwQy>Z JmS>r OdiM Agboë¶m ImS>rV nbQ>r Pmbr. hm AnKmV Xþnmar 2.45 dmOVm KS>bm. gwX¡dmZo H$moUVrhr Or{dVhmZr Pmbr Zmhr. JmS>rMo ‘mÌ ‘moR>çm à‘mUmV ZwH$gmZ Pmbo. (í¶m‘ gw¶m© ZmB©H$)

amîQ´>r¶ godm ¶moOZoMo {Zdmgr {e{~a CËgmhmV

^º$s ^mdmZo Á¶mo{Vf nhm AmnU g§Vwï> Am{U g‘mYmZr Pmë¶mdaM noS>Uo, {X. 17 (à{V{ZYr) : H$moaJmd {e{~amWr©§Zr ‘moaOr ’w$Q>~m°b ñQ>o{S>¶‘ nmhþUo åhUyZ ‘m§ÐoÀ¶m ݶw B§p½be CÀM IwerZo XoUJr ñdrH$mabr OmB©b ¶oWrb H$‘boída CÀM ‘mܶ{‘H$ n[aga, ~mJdmS>m ¶oWrb lr XÎmm̶ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo {Zd¥Îm àmMm¶© A°S>. {dÚmb¶mÀ¶m amîQ´>r¶ godm ¶moOZoMo XodñWmZ añVm Xþê$ñVr, Vo‘dmS>m g‘wÐ Cëhmg eoQ>ço CnpñWV hmoVo. g§nH©$ 9975697814 ‘S>Jm§d. {Zdmgr {e{~a Vo‘dmS>m-‘moaOr ¶oWrb {H$Zmè¶mda ßbmpñQ>H$ Jmoim H$aUo B˶mXr {e{~amWu {dÚm϶mªZr Xa {Xder ’w$Q>~m°b ñQ>{o S>¶‘da CËgmhmV nma nS>b.o CnH«$‘ hmVr KoVbo. gm¶§H$miÀ¶m gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ gmXa Ho$bo. {e{~a ‘moaOrMo gan§M YZ§O¶ eoQ>JmdH$a ~m¡pÜXH$ gÌmV J«rZ H«$m°g g§ñWm åhmngm, ¶eñdr H$aʶmgmR>r g‘ra ‘m§ÐoH$a, Owhr Jwib o r-gÎmarV ¶m§À¶m hñVo {e{~amMo CX²KmQ>Z Pmbo. gn© OmJ¥Vr, {dÚmàgmaH$ hm¶ñHy$bMo Wir, àem§V amgB©H$a, XÎmm Jmdg, 24 amoOr bmoH$Z¥Ë¶ ñnYm© ¶mdoir noS>Uo VmbwH$m ^mJ {ejUm{YH$mar ‘w»¶mܶmnH$ dra|Ð gmd§V, ‘moaOr ¶oWrb Jmonmi eoQ>ço, dg§V {eamoS>H$a, àem§V dminB©, {X. 17 (à{V{ZYr) : Za|Ð ZmB©H$, lr H$‘boída {ejUàgmaH$ H$sV©ZH$ma {dîUw ~wdm eoQ>JmdH$a, JmdS>o, adr H$m‘wbH$a ¶m§Mo ghH$m¶© Jwiobr-gÎmar ¶oWrb em§VmXþJm© ¶wdm g§ñWoMo Aܶj XeaW JmdS>o, àmMm¶© {dÚmàgmaH$ hm¶ñHy$b ‘moaOrMo g§JrV bm^bo. {e{~a H$mimV H«$sS>m d ¶wdm g§ñWoV’}$ {X. 24 Zmoìh|~a amoOr A{Ib gwXZ ~d}, EZEgEg A{YH$mar {dR>mo~m {ejH$ amOoe nwd}, A{OV eoQ>JmdH$a, ì¶dhma Im˶mMo gmhmæ¶H$ g§MmbH$ Jmodm nmVirda em§Vr V|Sw>bH$a- ~Jir, Xrnlr gmonQ>o, A§Hw$e ~wJS>o, hfm© nmg}H$a AmXtZr ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. amoO åhmiJr d EZEgEg à‘wI C‘oe KmQ>di ñ‘¥Vr bmoH$Z¥Ë¶ ñnYm© AܶmnH$ g‘ra ‘m§ÐoH$a, {dÚmWu à‘wI nhmQ>o ¶moJ {ejH$ A§Hw$e ~wJS>o ¶m§À¶m {S>MmobH$a, noS>Uo VmbwH$m H«$sS>m{YH$mar Am¶mo{OV Ho$br Amho. Xe©Z ~d}, {gÜXr R>mHy$a AmXr ‘mݶda ‘mJ©Xe©ZmImbr ¶moJmMo YS>o KoVbo. gwZrb ‘m§ÐoH$a ¶m§Zr ^oQ> em§VmXþJm© ¶wdm g§ñWoÀ¶m 15ì¶m CnpñWV hmoVo. {e{~a H$mimV {e{~amÀ¶m g‘mamon gmohiçmbm à‘wI {Xbr. dYm©nZ{XZm{Z{‘Îm gXa {Xder doJdoJiçm H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. gH$mir 10 dm. g§ñWoÀ¶m gXñ¶m§V’}$ lr g˶Zmam¶U ‘hmnyOm,Xþnmar 3 dm. gÎmar VmbwH$m ‘¶m©{XV doe^yfm ñnYm© Am¶mo{OV Ho$br Amho. g§Ü¶m. 6 dm. A{Ib Jmodm nmVirda Jmo‘§VH$s¶ nma§n[aH$ bmoH$Z¥Ë¶ ñnYm© Am¶mo{OV Amamo½¶ gw{dYm Ho$br Amho. ñnY}{df¶r d BVa gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m, ‘m{hVrgmR>r g§ñWoMo Aܶj gwZrb gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da JmdS>o, ‘hoe JmdS>o (9421151990) Cn¶wº$ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm. Vo‘dmS>m-‘moaOr ¶oWo {Zdmgr {e{~ambm CnpñWV H$moaJmd ¶oWrb H$‘boída CÀM ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶Mo {dÚmWu. (d¡îUdr {S>OrQ>b)


18goa9_Layout 1 17-11-2012 21:42 Page 1

9

Jmodm

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

...VaM ^§S>mar g‘mOmbm nmqR>~m XoUma$… gmonQ>o noS>Uo, {X. 17 (à{V{ZYr) … ^§S>mar g‘mOmÀ¶m XmoZ doJdoJù¶m g{‘˶m EH$Ì Amë¶m, VaM noS>Uo Vmbw³¶mVyZ H|$Ðr¶ ^§S>mar g‘mOmbm nmqR>~m Xody, Agm Bemam ‘mOr Am‘Xma X¶mZ§X gmonQ>o ¶m§Zr {Xbm Amho. noS>Uo Vmbw³¶mV hmoUmè¶m ^§S>mar g‘mOmÀ¶m ‘oimì¶mg§X^m©V ~mobVmZm ˶m§Zr darb à{V{H«$¶m {Xbr. gdm©{YH$ ~bembr g‘Oë¶m OmUmè¶m ^§S>mar g‘mOmV C^r ’y$Q> nS>ë¶mZo g‘mOmMr eº$s Xþ^§Jbr Amho. Aemdoir EH$OyQ> amIUo JaOoMo Amho. AݶWm gdm©{YH$ ~bembr Agbobm g‘mO {Ii{Iim ìhm¶bm doi bmJUma Zmhr, Ago Vo åhUmbo. 2005 gmbr VmËH$mbrZ ^§S>mar g‘mOmMo ZoVo ñd. ‘wamar MmonS>oH$a ¶m§À¶m‘wio noS>Uo Vmbw³¶mV g‘mOmMr XmoZ eH$bo Pmbr hmoVr. ˶mMr nwZamd¥Îmr KS>dyZ AmUʶmMm Hw$Urhr H$aUma Zgë¶mMo Vo åhUmbo.

AmO XmoZ H|$Ðr¶ g{‘˶m§‘ܶo MT>mAmoT> Mmbbr Amho. Vr Wm§~dmdr. g‘mOmÀ¶m dmT>rgmR>r {ZH$mon ñnYm© Oê$a Agmdr. g‘mOmMr g§nÎmr Agbobr EH$‘od H«o$S>rQ> gmogm¶Q>rMm H$er CËH$f© hmoBb © , g‘mO ~m§YdmZm 27 Q>¸$o H$go AmajU {‘iob, VgoM g‘mOmÀ¶m VéU-VéUm§Mo ^{dVì¶ H$go CÁdb H$aVm ¶oBb © ¶mMr I~aXmar ¿¶mdr. noS>ʶmVrb g‘mOmMo Á¶oð> H$m¶©H$V} H¥$îUH$m§V Ho$aH$a, ‘mohZ ‘¶oH$a, XmOr Ho$aH$a, Zmam¶U ‘m§ÐoH$a ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr Jobr 22 df} g‘mOmÀ¶m CËH$fm©gmR>rM dmdabmo. ˶mdoir AZoH$ CUrd ^ê$Z H$mT>ʶmMm àm‘m{UH$ à¶ËZ Ho$bm. Amnë¶mbm nXmMr Anojm ZgyZ Ho$di g‘mOmÀ¶m gdmª{JU {dH$mgmÀ¶m ܶo¶mgmR>r ‘r dMZ~ÜX amhrZ, ˶mgmR>r H|$Ðr¶ g{‘˶m§Zr EH$Ì ¶oUo H$mimMr JaO Agë¶mMo Vo åhUmbo.

‘VXmag§Km§Mm {dH$mg H$m¶©H$˶mª‘i w M o ZoÌmdir ¶oWo Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘mV ‘§Ìr VdS>H$a ¶m§Mo CX²Jma gm§Jo, {X. 17 (à{V{ZYr) … gm§Jo d H$mUH$moU ‘VXmag§KmVyZ ^mOnm H$m¶©H$˶mªMr ’$ir Mm§Jbr C^r H$ê$ eH$ë¶mZoM ¶m XmoÝhr ‘VXmag§KmV emgH$s¶ {d{dY ¶moOZm ‘mJu bmdʶmV Amåhr ¶eñdr hmoV AmhmoV. ˶m‘wio ¶m {dH$mgmMo gmao lo¶ H$m¶©H$˶mªZmM OmVo, Aer àm§Oi H$~wbr H«$sS>m‘§Ìr a‘oe VdS>H$a ¶m§Zr {Xbr. ZoÌmdir ¶wdm ‘§MV’}$ Am¶mo{OV gËH$ma g‘m§a^mV Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB©, H$m¶Xm Am¶moJmMo Aܶj Za|Ð gmdB©H$a, {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶ ZdZmW ZmB©H$, ZoÌmdir n§Mm¶VrMo gan§M e[eH$m§V JmdH$a, dmS>r-Hw$S>u n§Mm¶VrÀ¶m gan§M e{‘©bm ^§S>mar, nwamohrV Ho$ed Xod, Jmodm amÁ¶ ghH$mar g§KmMo gXñ¶ {dO¶H$m§V JmdH$a, narjH$ Jwê$Xmg Jd§S>iH$a, ‘hoe à^yXogmB©, ZoÌmdir XÿY g§ñWoMo

ZoÌmdir ¶wdm ‘§MV’}$ Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘mV ‘§Ìr a‘oe VdS>H$a d Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB© ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm Ho$ed Xod, gmo~V Za|Ð gmdB©H$a BVa ‘mݶda.

Aܶj åhmiJmo JmdH$a, ¶wdm‘§MmMo Aܶj ‘ZmoX¶ ’$S>Vo AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. VdS>H$a nwT>o ~mobVmZm åhUmbo H$s

ZoÌmdir ^mJmgmR>r ‘mPo ¶moJXmZ Zgbo Var ¶m ^mJmV Iyn Mm§Jbo gm‘m{OH$ H$m¶© MmbVo. AZoH$ eoVH$s ¶moOZm ¶m JmdmV Mm§Jë¶m àH$mao

am~dë¶m OmVmV. ˶m~Ôb AmnUmbm Hw$Vyhÿb dmQ>Vo. ˶m g‘OyZ KodyZ OdiyZ nmhʶmgmR>rM AmnU AmOMm gËH$ma ñdrH$mabm. AmnU Mm§Jbo H$m‘

H$aVmZm Am¶wî¶mV AZoH$ dmB©Q> àg§Jhr AZw^dmg ¶oVmV. Vo Amnë¶m ^ë¶mgmR>rM AgVmV, ho ˶m§Zr AZoH$ CXmhaUmghrV nQ>dZy {Xbo. em~mgH$s d qZXm ¶m EH$mM ZmʶmÀ¶m XmoZ ~mOy AgyZ em~mgH$sZo hÿaiyZ Omdy ZH$m d qZXoZo hVme hmody ZH$m, Agm g„m ˶m§Zr eodQ>r {Xbm. Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB© åhUmbo H$s ZoÌmdir ¶wdm ‘§MÀ¶m ¶m ì¶mgnrR>mda njr¶, amOH$s¶ d Ym{‘©H$ ‘V^oX {dgê$Z H$m¶©H$V} H$m‘ H$aVmV åhUyZM ¶m ‘§MMo H$m¶© Jobr AZoH$ df} {Z{d©¿ZnUo Mmby Amho. gm§Jo ‘VXmag§K Am{U H$mUH$moU ‘VXmag§K ¶m XmoÝhr ‘VXmag§KmÀ¶m Hw$erV O‘rZrÀ¶m nmoQ>mV d O‘rZrda A‘mn gmoZo ^abo Amho. ^{dî¶mgmR>r nmoQ>m§Vrb gmoZo gmR>dyZ R>odyZ O‘rZrdarb H$gXma ‘mVrVyZ A‘mn gmoZo Amåhr nrH$dy

eH$Vmo. ˶mVyZ A{Ib Jmodm nmogʶmMr VmH$X Amåhr C^r H$ê$ eH$Vmo, Agm ÑT> AmË‘{dídmg ˶m§Zr 춺$ Ho$bm. I{ZO ì¶dgm¶ ~§X Pmë¶mZo AmVm n¶©Q>Z d Aݶ ì¶dgm¶m§H$S>o Xþb©j H$ê$Z MmbUma Zmhr. n¶©Q>Z ì¶dgm¶mV g‘wÐ {H$Zmè¶mdarb AZoH$ {ZfoYmW© Jmoï>tMm g‘mdoe Pmë¶mZo g§H$Q>mV gmnS>bm Amho. ˶mbm BH$mo Qy>arP‘Mr OmoS> XodyZ ZoÌmdir gma»¶m A^¶maʶ joÌmV ¶m Xoer {dXoer n¶©Q>H$m§Zm AmH${f©V H$aʶmgmR>r {d{dY ¶moOZm am~dyZ Cnm¶ H$aUo Amdí¶H$ Amho, Agohr Vo åhUmbo. aUOrV {MniyUH$a ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo, Va àÁ¶moV ZmB©H$ ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. am§Jmoir d AmH$meH§$Xrb ñnY}Mo ¶mdoir ‘mݶdam§À¶m hñVo nm[aVmo{fH$ {dVaU H$aʶmV Ambo.

nÌH$mam§À¶m ‘mJʶm 19 {S>g~| anydu nyU© H$aUma ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mo AmídmgZ

ñdmV§Í¶ Amho, nU H$emgmR>r? ˶mMm Cn¶moJ nÌH$mam§ZrM {ZpíMV H$amdm : MMm©gÌmV gya

amï´>r¶ nÌH$ma{XZm{Z{‘Îm gÝ‘m{ZV nÌH$mam§g‘doV ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a, {dîUy dmK, ñdpßZb ZmB©H$ d BVa ‘mݶda. (H¡$bmg ZmB©H$)

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : nÌH$mam§Zm {‘iUmè¶m noÝeZÀ¶m aH$‘oV dmT> Ho$br AgyZ, ¶o˶m 1 [S>g|~anmgyZ ˶m§Zm 5 hOma én`o noÝeZ {Xbr OmUma Amho. ¶mgmR>r nÌH$m[aVoV 10 df© nyU© Pmbobr Agmdr. VgoM ¶m ¶moOZogmR>r ˶m§Zr ‘{hݶmbm n¡go ^aUo gº$rMo$Agë¶mMo à{VnmXZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nar©H$a ¶m§Zr Ho$bo. ‘m{hVr Am{U à{gÕr ImVo Am{U àog H$mD§${gb Am°’$ B§{S>¶m ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo amï´>r¶ nÌH$ma {XZm{Z{‘Îm {‘am‘ma ao{gS>oÝgr ¶oWo Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘mV Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV H$bm AH$mX‘rMo Aܶj {dîUw gy¶m© dmK, JwOMo Aܶj nm§Sw>a§J JmdH$a, ‘m{hVr Am{U à{gÕr Im˶mMo g§MmbH$ ñdpßZb ZmB©H$, g§nmXH$ naoe à^y ,JwOMo g{Md {dÇ>bXmg hoJS>o AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. nwT>o ~mobVmZm ‘w»¶‘§Ìr åhUmbo, 1 [S>g|~a amoOr Á¶m§Zm 55 df} nyU© Pmbobr AmhoV, ˶m§Zm ¶m ¶moOZoMm bm^ [‘iUma Zmhr. VgoM H$O© ¶moOZo§VJ©V 5

nÌH$m[aVoV 10 df} nyU© AgUo gº$sMo 1 {S>g|~anmgyZ A§‘b~OmdUr H$O© ¶moOZ|VJ©V 5 bmIm§n¶ªVMo H$O© bmIm§n¶ªVMo H$O© nÌH$mam§Zm XoʶmV ¶oB©b, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. ¶o˶m 19 {S>g|~anydu nÌH$mam§À¶m gd© ‘mJʶm nyU© Ho$ë¶m OmVrb, Agohr Vo åhUmbo. ¶mdoir ~mobVmZm dmK åhUmbo, AmOMr nÌH$m[aVm Oar g{H«$¶ Agbr Var ‘mH}$qQ>JÀ¶m ZmdmImbr d¥ÎmnÌmVrb Zr{V‘wë`o hadV Mmbbr AmhoV. dmMH$ Am{U nÌH$ma ¶m§À¶m‘Yrb ~m§{YbH$s H$‘r hmoV Agë¶mMr I§V ˶m§Zr 춺$ Ho$br. ¶mdoir nÌH$m[aVm joÌmV Mm§Jbr H$m‘{Jar Ho$ë¶m~Ôb hoamëS>Mo ~m°ñH$mo {S>gmoPm, X¡. JmodmXÿVMo à‘moX à^yJm§dH$a, X¡. VéU ^maVÀ¶m brZm noS>UoH$a, X¡. Jmo‘§VH$Mo AaqdX Ywar d X¡. Zdà^mMo àem§V doaoH$a ¶m§Mm gÝ‘mZ H$aʶmV Ambm.

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : nÌH$mam§H$S>o Agboë¶m ñdmV§Í¶mMm Cn¶moJ nÌH$mamZo ñdV:À¶m gmo¶rgmR>r H$amdm H$s, gm‘m{OH$ ~m§[YcH$s OnʶmgmR>r H$amdm, ho AJmoXa {ZpíMV H$am¶bm hdo, Agm gya MMm©gÌmV C‘Q>bm. amï´>r¶ nÌH$ma {XZm{Z{‘Îm ‘m[hVr d à{gÕr ImVo Am{U àog H$mD§${gb Am°’$ B§{S>¶m ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo Am¶mo{OV "nÌH$m[aVm ñdV§Ì

Amho H$m?' ¶m {df¶mda MMm©gÌ KoʶmV Ambo. hm H$m¶©µH«$‘ {‘am‘ma ao{gS>oÝgr ¶oWo nma nS>bm. X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$ g§O¶ T>dirH$a, g§nmXH$ naoe à^y, à‘moX AmMm¶©, nÌH$ma brZm noS>UoH$a, àH$me H$m‘V, énoe gm‘§V, {H$emoa ZmB©H$ JmdH$a, dm‘Z à^y AmXr§Zr ¶m MMm©gÌmV gh^mJ KoVbm. AmOMm nÌH$ma ñdV§Ì Amho, ‘mÌ Varhr ˶mbm

{‘am‘ma ao{gS>Ýgr ¶oWo Am¶mo{OV MMm©gÌmV ~mobVmZm g§nmXH$ g§O¶ T>dirH$a, gmo~V BVa ‘mݶda. (H¡$bmg ZmB©H$)

© {dOoVo H$m{bH$m ³b~Zo ZaH$mgya ñnYm© qOH$br lram‘ ~m°BO Hw$ioVrb ñnY}bm bm^bm CËñ’y$V© à{VgmX ‘mobo {X. 17 (dmVm©ha) … Hw$io ¶oWrb XþYgmJa H$bmH|$ÐmV’}$ Am¶mo{OV gmdS>} ‘VXmag§Km§VJ©V lrH¥$îU nmÌmg{hV ZaH$mgya ñnY}V Hw$io ¶oWrb H$m{bH$m ñnmoQ>©g d H$ëMab ³b~Zo àW‘ nm[aVmo{fH$ nQ>H$mdbo d 5000 én¶m§Mo nm[aVmo{fH$ qOH$bo. ñnY}Vrb Xþgao 4000 én¶m§Mo nm[aVmo{fH$ XþYgmJa ’$mñQ>a ~m°BO© JQ>mZo {‘i{dbo. ho nm[aVmo{fH$ XrnN>m¶m Q´>mÝgnmoQ>© ¶m§Zr nwañH¥$V Ho$bo hmoV.o V¥{V¶ 3000 én¶m§Mo nm[aVmo{fH$ qnniJi ~m°BO © bm Va ñnY}Vrb Mm¡Wo 1000 én¶m§Mo nm[aVmo{fH$ ~mi ¶wdH$ ‘§S>i, Jm§YrZJa ¶m§Zm XoʶmV Ambo. ho ~{jg gwaoe ~m~y ¶m§Zr nwañH¥$V Ho$bo hmoVo. ñnY}Vrb nmMdo ~jrg Yw‘ ~m°B©O JQ>mbm XoʶmV Ambo ho ~{jg A{Zb Im§S>no maH$a ¶m§Zr nwañH¥$V Ho$bo hmoVo. lrH¥$îU nmÌmgmR>r Agbobo àW‘ ~jrg {gÕÿ À¶mar

(~mb¶wdH$ ‘§S>i) ¶mbm XoʶmV Ambo. {ÛVr¶ ~jrg a‘oe Ym‘eoH$a (XþYgmJa ’$mñQ>a ~m°B©O), V¥Vr¶ ~jrg {ZVrZ gmd§V (qnni‘b ~m°B©O), MVwW© ~jrg Jm¡ad ZmB©H$ (Yw‘ ~m°B©O) ¶mbm XoʶmV Ambo, Va nmMdo ~jrg ’«o$Pa gwdmarg (H$mbrH$m ñnmoQ>©g² ³b~) ¶mbm XoʶmV Ambo. ¶m ñnY©oMo narjU hZw‘§V ZmB©H$, Amnm JmdH$a, nm§Sw>a§J ZmS>H$Uu d JmoqdX {eJmdH$a ¶m§Zr Ho$bo. nm[aVmo{fH$ {dVaU g‘ma§^mbm à‘wI nmhÿUo åhUyZ à{gÕ ZmQ>çH$bmH$ma Amßnm JmdH$a CnpñWV hmoVo. ˶m§À¶mg‘doV Hw$io n§Mm¶VrMo Cngan§M a‘oe Im§S>onmaH$a d BVa narjH$ CnpñWV hmoVo. ¶mdoir ‘mݶdam§À¶m hñVo {dOo˶m§Zm ~jrgo XoʶmV Ambo. àm. AmË‘mam‘ Hw$S>MS>H$a ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo, Va gwaoe H$mobdoH$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

dmñH$mo {X. 17 (à{V{ZYr) … lr ‘hmbú‘r nwOZmoËgd g{‘VrV’}$ Am¶mo{OV 34 ì¶m ZaH$mgya ñnY}Vrb àW‘ nm[aVmo{fH$ ‘oñVdmS>m ¶oWrb lram‘ ~m°B©O ¶m§Zm àmá Pmbo. ‘ohVm g^mJ¥h ¶oWo C^maʶmV Amboë¶m ‘§S>nmV ZaH$mgya, lrH¥$îU d AmH$meH§$Xrb ñnY}Mm {ZH$mb Omhra H$aʶmV Ambm. ZaH$mgya ñnY}Vrb Xþgao ~jrg ‘m¶‘moio ¶oWrb {edàgmXrH$ H«$sS>m d gm§ñH¥${VH$ g§ñWm ¶m§Zm, Va {Vgao ~jrg AmëV ‘m§Jmoa{hb ¶oWrb Amo‘ gmB© ~m°B©O ¶m§Zm XoʶmV Ambo. CÎmoOZmW© ~jrgo AZwH«$‘o em§VmXþJm© H$bm d H«$sS>m g§K, ~«åhñWi g§ñWm, lr Jboída ~m°B©O, ZdodmS>o, am¶etJ ~m°B©O Am°’$ gmg‘moio d ¶§J

~m°BO © Am°’$ dmñH$mo ¶m§Zm XoʶmV Ambr. CËH¥$ï> lrH¥$îU åhUyZ am¶{P§J ñQ>mg© Am°’$ ~obm~m¶ nWH$mMr {ZdS> H$aʶmV Ambr. AmH$meH§$Xrb ñnY}Vrb n{hbo ~jrg gmB©e ZmB©H$, Xþgao {dXoe Hw§$S>B©H$a d {Vgao ~jrg amo{hXmg ZmB©H$ ¶m§Zm XoʶmV Ambo. ~{jg {dVaU g‘ma§^mbm à‘wI nmhþUo åhUyZ drO‘§Ìr {‘qbX ZmB©H$ CnpñWV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV ‘waJmd qhXÿ g‘mOmMo Cnmܶj AmË‘mam‘ Zmd}H$a, g{Md g§Vmof ImoOy©doH$a, CËgd g{‘VrMo Aܶj A°S>. AemoH$ ZmB©H$, Cnmܶj àVmn JmdH$a, I{OZXma Xm‘y H$moMaoH$a, {dZm¶H$ Ym|Jo, àVmn amUo AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

"V¥Vr¶n§[W¶m§Zr' ‘m§S>br Am¶wî¶mMr "{MÎmaH$Wm'

Am‘M§ Am^mi AOyZhr ’$mQ>bob§M...! nUOr, {X.17 (à{V{ZYr) : gܶm V¥Vr¶n§{W¶m§Zm g‘mOm‘ܶo åhUmdm Vgm ‘mZ gÝ‘mZ {Xbm OmV Zmhr. ^maVr¶ H$m¶ÚmZwgma gdmªZm g‘mZ h¸$ AgyZXoIrc ˶m§Zm H$moUVmhr h¸$ {Xbm OmV Zmhr. ˶m§À¶mVrb AZoH$OU dH$sc, gm°âQ>doa B§{O{Z¶a AgyZXoIrb ˶m§À¶m OrdZmMr Cnojm Pmbobr Amho. Aer ì¶Wm V¥Vr¶n§{W¶m§Mr à‘wI {X„r ¶oWrb A{~Zm [hZo ‘m§S>br. Jmodm dñVwg§J«hmb¶mV "AZm‘ ào‘' V’}$ Am¶mo{OV V¥{V¶n§{W¶m§À¶m amï´>r¶ ‘oimì¶mV "¶mV

Am‘Mm H$m¶ Xmof?" ¶m {df¶mda Am¶mo{OV MMm©gÌmV Vr ~mobV hmoVr. amï´>r¶ ñVamda àW‘M Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘mg ‘w»¶ A{WVr åhUyZ Jmodm

ì¶dñWmnZmÀ¶m H$mhr R>am[dH$ {Z¶‘m§à‘mUo dmJmdo bmJVo. nÌH$mam§da H$mhr à‘mUmV A§Hw$e AmUʶmMm à¶ËZ ì¶dñWmnZ H$aVo. ‘mÌ ì¶dñWmnZmMr Mm¡H$Q> g‘OyZ KoVë¶mg H$mhr AS>MU ¶oV Zmhr, Agm {ZîH$f©hr ¶mdoir H$mT>ʶmV Ambm. XO}Xma Am{U nmaXe©H$ nÌH$m[aVogmR>r ñdV: nÌH$mamZo àm‘m{UH$nUo H$m‘ H$aUo, ‘hÎdmMo Agë¶mMr MMm©hr ¶mdoir Pmbr.

‘mZdr h¸$mMo g^mnVr à’w$bHw$‘ma {‘lm, {XZH$a Omoer, AmZ§X gmbH$a, A{Zb Ho$Ur, dñVwg§J«hmb¶mÀ¶m Aܶj amYm ^mdo AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ¶m MM}V A{~ZmZo Img àXe©ZmìXmao V¥Vr¶n§{W¶m§Mm OrdZnQ> CbJS>bm. AmYmamMr H$‘VaVm d O¡{dH$ n[admamÛmao ApñdH$ma H$aUo, emar[aH$ qhgm d ¶m¡Z emofU, {ejU d gm‘m{OH$ joÌmV Ho$bo OmUmao ^oX^md, amOH$maU d gm‘m{OH$ h¸$§mnmgyZ Zoh‘rM Xya, ‘VXmZmMm A{YH$ma ZgUo ¶m§gma»¶m gm‘m[OH$, amOH$s¶ h³H$m§gmR>r AmOhr

Amnë¶mbm YS>nS>mdo bmJVo, Ago Vr åhUmbr. ¶mdoir ~mobVmZm {‘µlm åhUmbo, V¥Vr¶n§{W¶m§Mm C„oI am‘m¶U d ‘hm^maVmVXoIrc AmXa¶w³V Ho$bobm Amho nU Var XoIrc AmOMm hm g‘mO ˶m§Zm H$moUVmhr AmXa XoV Zmhr. ˶m§Zm gd© h¸$ {Xbo nm{hOoV. ˶m§À¶mgmR>r Img H$m¶Xo V¶ma Ho$bo nm{hOoV. ˶m§Zm {ejU d amoOJma XoʶmgmR>r ¶mo½¶ à¶ËZ Ho$bo nm{hOoV, VaM ˶m§Zm gÝ‘mZmZo g‘mOmV dmdaVm ¶oUma AgyZ, gaH$maZo ¶mgmR>r ¶mo½¶ à¶ËZ H$aʶmMr AmdíH$Vm Amho, Agohr ˶m§Zr gm§{JVbo.

H$i§JwQ> ¶oWo Ab-emXm¶ M°[aQ>o~b Q´>ñQ>V’}$ H$mT>ʶmV Amboë¶m OmJ¥Vr ’o$arV gh^mJr Pmbobo ~mbH$. (C‘oe P‘}H$a)

~mbH$m§Mo emofU Wm§~boM nm{hOoV Ab-emXm¶ Q´>ñQ>À¶m {dÚm϶mªZr OmJ¥Vr ’o$arVyZ {Xbm g§Xoe åhmngm {X. 17 (à{V{ZYr) … ‘wbm§Mo emofU Z H$aUo, ‘wbm§Zm ‘wb^yV {ejU {‘iUo, ~mb‘Oyar Xÿa H$aUo, ~mb h¸$m§nmgyZ ˶m§Zm Xÿa Z R>do Uo Ago g§Xeo XoV Ab-emXmg M°[aQ>o~b Q´>ñQ> ¶m g§ñWoV’}$ ~mb{XZmMo Am¡{M˶ gmYyZ ZwH$VrM H$i§JwQ> Vo ~mJm Aer OmJ¥Vr ’o$ar H$mT>ʶmV Ambr. ¶m ’o$ar‘ܶo Ab -emXm¶ M°[aQ>o~b Q´>ñQ>‘ܶo {ejU KoUmar ‘wbo d BVa emiH$ar ‘wbm§Zr gh^mJ KoVbm hmoVm. ¶m ’o$arMr gwê$dmV g§ñWoÀ¶m g§ñWmnH$ A{ZVm ES>Ja ¶m§À¶m hñVo P|S>m ’$S>H$mdyZ {‘bZ hm°Q>obOdi H$aʶmV Ambr. H$i§JwQ> {Q>Q>mo g‘wÐ{H$Zmam O§³eZ Vo ~mJm Aer hr ’o$ar H$mT>ʶmV Ambr. 14 Zmoìh|~a hm ~mb{Xdg Agë¶mZo ¶m {XdgmMo Am¡{M˶ gmYyZ

Ab emXm¶ MoarQ>o~b Q´>ñQ>V’}$ ~mb gámh gmOam H$aʶmV ¶oV Amho. ¶mM gámhmMm EH$ ^mJ åhUyZ H$i§JwQ>‘ܶo hr OmJ¥Vr ’o$ar Am¶mo[OV H$aʶmV Ambr hmoVr. ¶mdoir ~mobVmZm ES>Ja åhUmë¶m, AmnU Jmodm ^oQ>rda Ambo AgVm ¶oWo ‘moR>çm à‘mUmV ~mbdJm©Mo emofU Ho$bo OmV Agë¶mMo {XgyZ Ambo. ¶m ~mbH$m§Zm ˶m§Mo h³H$ Am{U A{YH$ma {‘idyZ XoʶmgmR>rM AmnU ¶m gßVmhmMo Am¶moOZ Ho$bo Amho. Jar~ ‘wbm§~m~V g‘mOmV AmnwbH$s {Z‘m©U ìhmdr, ˶m§Mr hmoUmar N>idUyH$ Wm§~mdr åhUyZM ¶m OmJ¥Vr ’o$ar ~amo~aM BVa H$m¶©H«$‘ hmVmV KoʶmV Ambo AmhoV, Aer ‘m[hVr ES>Ja ¶m§Zr {Xbr.

"H$boÀ¶m OmonmgUrgmR>r {VÀ¶mV g‘ag ìhm' nUOr, {X. 17 … H$bmàH$ma hm nmhm¶bm Oar gmonm dmQ>V Agbm, Var Vmo [VVH$mM AdKS>hr AgVmo. H$bm n[anyU© AmË‘gmV H$aʶmgmR>r gmYH$mZo ˶mV ñdV… nyU©nUo g‘ag hmoUo JaOoMo Amho. H$m¶©emioV gh^mJr hmoUmè¶m {dÚm϶mªZrhr Am[Ë‘¶VooZo ho H$bmàH$ma {eHy$Z ¿¶mdoV d {‘imboë¶m g§YrMo gmoZo H$amdo, Ago AmdmhZ H$bm Am{U g§ñH¥$Vr ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§Zr Ho$bo. H$bm Am{U g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶ d gm§ñH¥${VH$ ómoV Am{U à{ejU H|$Ð (gr.gr.Ama.Q>r), Zdr {X„r ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo Am¶mo{OV "gO©Zerb H$m¶©' ¶m H$m¶©emioÀ¶m CX²KmQ>Zàg§Jr Vo à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoVo. hm H$m¶©H«$‘ {edmobr ¶oWrb g|Q> ’«$mpÝgg Po[d¶a {dÚmb¶ g§Hw$bmV nma nS>bm. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV g|Q>

’«$mpÝgg Podr¶a Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo àmMm¶© ’$m. ßbmgrXmo naoam, {dÚmb¶mMo ‘w»¶mܶmnH$ ’$m. g|Q>moìh Om°Z, H$bm-g§ñH¥$Vr g§MmbH$ àgmX bmob¶oH$a, Cng§MmbH$ AemoH$ na~, gr.gr. Ama.Q>r. Jmodm {d^mJmÀ¶m ZmoS>b A{YH$mar S>m°. JrVm H$mio AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. H$bm Am{U g§ñH¥$Vr Im˶m‘m’©$V {dÚm϶mªgmR>r {d{dY CnH«$‘ am~[dbo OmVmV. amÁ¶^amVrb {dÚm϶mªÀ¶m A§J^wV H$bmJwUm§Zm MmbZm XoʶmÀ¶m CÔoemZo Xadfu gm§ñH¥${VH$, àkmemoY ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo OmVo. Ho$di Jmo‘§VH$r¶M Zìho Va Xoe^amVrb Aݶ H$bmàH$mam§Mohr ‘mJ©Xe©Z ¶oWrb {dÚm϶mªZm XoʶmÀ¶m CÔoemZo Im˶m‘m’©$V {XdmirÀ¶m gwQ²>Q>rV Xadfu gr.gr. Ama.Q>r.À¶m ghH$m¶m©Zo H$m¶©emim Am¶mo{OV Ho$br OmVo. VgoM

npíM‘ joÌ gm§ñH¥${VH$ H|$Ð, CX¶nwaÀ¶m ghH$m¶m©Z,o '~mbmoËgd' ¶m {deof H$m¶©emioMo Am¶moOZ Ho$bo OmVo. ¶m H$m¶©emioV ‘mJ©Xe©ZmgmR>r Xoe^amVrb AZoH$ OmUH$mam§Zm Am‘§[ÌV Ho$bo OmVo, Ago gm§[JVbo. nmM {Xdgm§À¶m ¶m H$m¶©emioV {dÚm϶mªZm gm‘wXm[¶H$ JrV Jm¶ZmgmR>r {dídmg À¶mar, Jmodm, {MÌH$bm Am{U a§JH$m¶m©gmR>r BZm{g¶mo Amëdmarg, Jmodm, Q>m¶ d S>m¶gmR>r ‘mohå‘X IÌr, JwOamV, drUH$m‘mgmR>r Z‘©Xm nQ>ob, JwOamV, H$mJXH$m‘mgmR>r gwaoe Hw$bH$Uu, Jmodm, Á¶wQ> H$m‘mgmR>r g§JrVm H$ÝÝmZ, JwOamV, ’w$bo ~Z[dUo ¶mgmR>r ‘moZm {S>gmoPm, Jmodm, Ja~m Z¥Ë¶mgmR>r O¶ n§S²>¶m, JwOamV, ^m§JS>m Z¥Ë¶mgmR>r A‘atXa qgJ, n§Om~ AmXr ‘mJ©Xe©Z H$aUma AmhoV.

"gO©Zerb H$m¶©' ¶m H$m¶©emioÀ¶m CX²KmQ>Zàg§Jr ~mobVmZm H$bm Am{U g§ñH¥$Vr ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a, gmo~V BVa ‘mݶda.


18goa10_Layout 1 11/17/2012 11:00 PM Page 1

10

Xoe-naXoe {ZdS>H$ n§VàYmZ VrZ {Xdgm§À`m H§$~mo{S>`m Xm¡è`mda Zdr {X„r,{X. 17 : Am{g`mZ Am{U nyd© Am{e`mB© Xoem§À`m n[afXobm Cn{ñWV amhÊ`mgmR>r n§VàYmZ S>m°. _Z_mohZ {g§J ho a{ddmanmgyZ VrZ {Xdgm§gmR>r H§$~mo{S>`m Xm¡è`mda OmUma AmhoV. `m n[afXoXaå`mZ Vo MrZgh BVa H$mhr Xoem§À`m à_wIm§Mr ^oQ> KoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. H§$~mo{S>`mÀ`m AmYr n§VàYmZ 15 Zmoìh|~anmgyZ OnmZbm OmUma hmoVo, _mÌ VoWrb amOH$r` A{ñWaVo_wio Ë`m§Zr Vmo Xm¡am aÔ Ho$bm. `wamon Am{U nmümÎ` Xoem§_Yrb Am{W©H$ _§Xr_wio VoWyZ ^maVmV hmoUmar Jw§VdUyH$ amoS>mdbr Amho, Ë`m nmœ©^y_rda S>m°. {g§J Am{g`mZ n[afXo_Ü`o ^maV Am{U Am{g`mZ Xoem§Xaå`mZ ì`mnmad¥Õr Am{U Jw§VdUwH$rda ^a XoVrb. XmoÝhr njm§Zr `mnydr©M _mbì`mnmamV _wº$ ì`mnma H$amamda ñdmjè`m Ho$ë`m AmhoV. gÜ`m godm Am{U Jw§VdUyH$ joÌm_Yrb _wº$ ì`mnma H$amamda MMm© gwê$ Amho. VgoM Zm°_ no_Yrb n[afXoV S>m°. {g§J ho Zmb§Xm {dÚmnrR>mÀ`m nwZéÁOrdZmMr _m{hVr XoÊ`mMr Anojm Amho. Ë`mM~amo~a MrZMo n§VàYmZ doZ {O`m~mAmo `m§Mrhr Vo ^oQ> KoUma AmhoV. A_o[aHo$Mo AÜ`j ~amH$ Amo~m_m Zm°_ no `oWo `oUma Agbo Var doioA^mdr Ë`m§Mr n§VàYmZm§~amo~a ^oQ> hmoB©b H$r Zmhr, ho AÚmn {Z{üV R>abobo Zmhr.

Ooégbo_da h_mgMm am°Ho$Q> h„m, `wÕmMm ^S>H$m noQ>bm Ooégbo_, {X. 17 : n°boñQ>rZZo Bòm`bda am°Ho$Q> h„m Ho$ë`mZ§Va hëë`mbm Bòm`bZo _moR>çm à_mUmV JmPmnÅ>rda ~m°å~dfm©d Ho$bm. Ë`mV n°boñQ>rZMo n§VàYmZ Bñ_mB©b h{Z`oh `m§Mo H$m`m©b` nyU©nUo CX²ÜdñV Pmbo. `mg§X^m©V Bòm`bZo {Q>dQ>adéZ _m{hV XoD$Z n§VàYmZ H$m`m©b`mgh BVa _§Ìmb`m§À`m B_maVrhr nmS>ë`mMm Xmdm Ho$bm. Bòm`bZo AmO gH$mir n°boñQ>rZ_Yrb \w$Q>~m°b ñQo>{S>`_, {dÚwV H|$Ð VgoM H$mhr a{hdmgr ^mJmV h„m Ho$bm. Ë`mV am\$m eham_Ü`o 4 OU R>ma Pmbo AgyZ AZoH$ OU OI_r Pmë`mMr _m{hVr Amho. Bòm`b Am{U n°boñQ>rZ_Yrb `wÕ VrdŒ Pmbo Amho. H$mb Bòm`bZo JmOmnÅ>rda am°Ho$Q> h„o Ho$bo. Va JmPm_YwZhr àË`wÎma XoÊ`mV Ambo. `e am°H$Q> hëë`mV Bòm`bMr amOYmZr Ooégbo_ `oWrb EH$ B_maV O{_ZXmoñV Pmbr. àmá _m{hVrZwgma, Ooégbo__Ü`o 3 am°Ho$Q> nS>bo. AgoM h„o gwé am{hë`mg ho `wÕ AmUIr ^S>H$Ê`mMr eŠ`Vm Amho. n[a{ñWVrMo Jm§^r`© bjmV KoD$Z A_o[aHo$Mo AÜ`j ~amH$ Amo~m_m `m§Zr XmoÝhr Xoem§À`m à_wIm§er XwaÜdZrdéZ MMm© Ho$br. em§VVm amIÊ`mMo AmdmhZ Ë`m§Zr XmoÝhr ZoË`m§Zm Ho$bo.

_§Jimda Ordg¥îQ>r~m~V emók R>m_ dm°{e§½Q>Z, {X. 17 : _§Jimda Ordg¥îQ>rMm emoY KoUmè`m emókm§Zm EH$ _moR>r _m{hVr {_imbr Amho. _§Jimda CîU nmÊ`mÀ`m A{ñVÎdmMm nwamdm emókm§Zm AmT>ibm Amho. _§Jimda EHo$H$mir Ordg¥îQ>r Agë`mMm hm nwamdm Agë`mMo emók _mZVmV. {bgoñQ>a {dÚmnrR> Am{U X AmonZ `w{Zìh{g©Q>r `oWrb emókm§À`m _m{hVrZwgma, _§JimÀ`m ^yn¥îR>mda AmT>iboë`m nmÊ`mMo Vmn_mZ 50 Vo 150 A§e go{ëgAg EdTo> hmoVo. `m Vmn_mZmV n¥Ïdrdahr Ordg¥îQ>rMo A{ñVÎd Amho. Ë`m_wio _§Jimdahr AndmX Zgmdm, Agm emókm§Mm H$`mg Amho. n¥Ïdrda Ádmbm_wIrÀ`m AmVrb H$mhr nÅ>çm§_Ü`o {d{eîR> àH$maMo OrdmUy AmT>iVmV. _§Jimdarb IS>H$m§Mm gImob Aä`mg Ho$ë`mZ§Va H$mhr _hÎdmÀ`m JmoîQ>r AmT>ië`m. IS>H$m§_Ü`o nmÊ`mMo A§e AmT>iboM. VgoM Ë`mV 'Am`Z© H$m~m}ZoQ>'Mo A§ehr AmT>ibo. Á`m amgm`{ZH$ àH«$r`o_Ü`o ho I{ZO V`ma hmoVo, Ë`mVM OrdmUy§Mr CËnÎmrhr eŠ` Amho. ho nmUr 150 A§e go{ëgAg Vnm_mZmdéZ 50 A§e go{ëgAgn`ªV W§S> Pmbo. Ordg¥îQ>rgmR>r ho Vmn_mZ nmofH$ Agë`mMo _V emókm§Zr Zm|X{dbo Amho.

Bóm`bZo n[aUm_ ^moJmdo : B{Oá H¡$amo, {X. 17 : B{OáMo amîQ´>nVr _mohå_X _moagr `m§Zr ewH«$dmar Bóm`bm JmOm_Ü`o g¡Ý` _mo{h_ gwê$ Ro>dÊ`m{dê$Õ Bemam XoD$Z `mgmR>r Ë`mbm OmñV {H§$_V MwH$dmdr bmJob, Ago gm§{JVbo. d¥ÎmnÌ 'Ab-_gar Ab-`mAm°_' Zwgma _moagr `m§Zr Amnë`m {Q>²dQ>ada {bhbo, 'JmOm EH$Q>m amhUma Zmhr Ogo Vmo nydu hmoVm. Ë`m§Zr nwTo> {bhbo, AmH«$_U gwê$ Ro>dbo Va Ë`m§Zm `mMr OmñV {H§$_V MwH$Vm H$amdr bmJob, ho AmH«$_H$m§Zm _m{hV Amho. AmaAm`E ZmodmoñVrÀ`m d¥ÎmmZwgma _moagr `m§Zr Bóm`bbm JmOmda Ho$ë`m OmUmè`m hëë`mÀ`m {ZîH$fm©~m~V gmdYmZ H$ê$Z gm§{JVbo, _r H$moUVohr Agm_mÝ` nmD$b CMby B{ÀN>V Zmhr. na§Vw _mPr OÝ_^y_r YmoŠ`mV Amho Ago _bm dmQ>bo Va _r Ago H$aÊ`mV _mJonwTo> nmhUma Zmhr. Vo åhUmbo, VoWo aº$ dm{hë`m_wio em§Vr `oUma Zmhr Am{U Vo Ë`m§À`mda EH$ A{^emn ê$nmV H$m_ H$aob. ho joÌmVrb gd© bmoH$m§Zm Ë`m{dê$Õ ^S>H$mdob. Bóm`bZo 17 bmI bmoH$g§»`m AgUmè`m n°boñQ>mB©Z ^mJmV ~wYdmar h„m Ho$bm. `m hdmB© hëë`mV h_mg ~§S>Imoa g_wXm`mMo g¡Ý` emIoMo à_wI Ah_X O~mar `m§Mm _¥Ë`w Pmbm hmoVm. hm hdmB© h„m JmOmÛmao Bóm`bÀ`m gr_oda dgboë`m ^mJmda am°Ho$Q> hëë`mV dmT> Pmë`mZ§Va H$aÊ`mV Ambm. h_mg df© 2007 nmgyZ `màH$maMo h„o H$aV Amho. _moagr åhUmbo, B{OáMr BÀN>m bT>Ê`mMr ZgyZ Ë`mZo {Za§Va em§VrMr {dZ§Vr Ho$br.

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

nwéf H$ë`mU _§Ìmb` ~Zdm Zdr {X„r, {X.17 : nwéfm§À`m h¸$m§Mo ajU H$aUmam EH$hr H$m`Xm Zmhr , Agm Xmdm H$aV g_ñV nVramO Amnë`m H$ë`mUmgmR>r EH$dQ>bo AmhoV. _{hbm§Mo H$ë`mU Iyn Pmbo AmVm Am_À`mH$So>hr WmoSo> bj Úm , nwéf H$ë`mU _§Ìmb` ~ZdyZ Amåhmbm dmMdm åhUV ' {~ƒmao Zdao ' 19 Zmoìh|~abm ' O§Va_§Va ' Mm¡H$mV {ZXe©Zo H$aUma AmhoV. nwéfm§À`m H$ë`mUmgmR>r PQ>Umar EH$ g§ñWm `m Am§XmobZmMo ZoV¥Ëd H$aUma Amho. hw§S>m {damoYr H$m`Xm (498 A) , KQ>ñ\$mo{Q>V nËZrÀ`m

E nVramOm§Mr _mJUr E 19 Zmoìh|~abm O§Va_§Vada {ZXe©Zo

CXa{Zdm©hmgmR>r nmoQ>Jr , Hw$Qw>§~mVrb ^m§S>Uo , _wbm§Mo g§ajU `m~m~V Agbobo H$m`Xo ~Xbbo nm{hOoV ,

MwH$rMr _m{hVràH$aUr amhþbMr Mm¡H$er hmoUma Zdr {X„r, {X. 17 : gw~Œ÷Ê`_ ñdm_tZr amhwb Jm§Yr `m§À`mda Ho$boë`m Amamonm§Mr Mm¡H$er H$aÊ`mMo AmXoe {ZdS>UyH$ Am`moJmZo A_oR>rÀ`m {ZdS>UyH$ {ZU©` A{YH$mè`mbm {Xbo AmhoV. 2009 gmbr amhwb Jm§YtZr bmoH$g^m {ZdS>UwH$rdoir Amnë`m à{VknÌmV g§nÎmrMr MwH$rMr _m{hVr nwadë`mMm gw~Œ÷Ê`_ ñdm_tZr Amamon Ho$bm hmoVm. amhwb Jm§YtÀ`m Amamonmdarb Mm¡H$er H$aÊ`mMo A{YH$ma ñWm{ZH$ {ZdS>UyH$ A{YH$mè`mbm Agë`mMo H|$Ðr` {ZdS>UHy $ Am`moJmZo nmR>{dboë`m

nÌmV gm§{JVbo Amho. ho nÌ _w»` g{Md Ama Ho$ lrdmñVd `m§Zr {b{hbo Amho. Oa {ZdS>UyH$ {ZU©` A{YH$mè`mbm à{VkmnÌmVrb _m{hVr MyH$rMr dmQ>br Va Vmo `mo½` Vr H$madmB© H$ê$ eH$Vmo, Agohr `m nÌmV åhQ>bo Jobo Amho. amhwb Jm§Yr `m§Zr 2009 gmbr Pmboë`m bmoH$g^m {ZdS>UwH$rV gmXa Ho$boë`m à{VÌmnÌmV Agmo{gEQo>S> OZ©ëgV\}$ gwê$ Agboë`m Z°eZb hoam°ëS> `m d¥ÎmnÌmMo eoAg© Amnë`mH$So> Agë`mMo gm§{JVbo ZìhVo, Agm Amamon ñdm_r `m§Zr H$mhr {Xdgm§nydr© Ho$bm hmoVm.

Aer Anojm `m g§ñWoMo gXñ` {dVoe AJŒdmb `m§Zr ì`º$ Ho$br Amho. nVtMr AdñWm AË`§V dmB©Q> Amho. Ë`m_wio nËZrÀ`m OmMmVyZ Ë`mMr gwQ>H$m H$aÊ`mgmR>r bT>mB© bT>br JobrM nm{hOo , Ago Z_yX H$ê$Z AJŒdmb åhUmbo, 'Omo Zdam ào_ XoVmo, H$miOr KoVmo, nmbZ-nmofU H$aVmo Ë`mMoM aº$ emofÊ`mMo H$m_ AZoH$ ~m`H$m H$aVmV. hw§S>m{damoYr H$m`ÚmMm `m ~m`H$m gam©g J¡admna H$aVmV...Ë`m§À`mnmgyZ gmdYmZ! ' n§VàYmZm§H$So> _mJUr 19 Zmoìh|~aÀ`m Am§XmobZmV

Amnbo _V _m§S>bo. _mohZOmoXS>mo d Vj{ebmbm IwnM g§^miyZ Ro>dë`m~Ôb {ZVre `m§Zr nm{H$ñVmZMr ñVwVr Ho$br. _w»`_§Í`m§Zr gm§{JVbo H$r, ^maVmer g§~§Y Mm§Jbo ìhmdo, Aer VoWrb gd© bmoH$m§Mr BÀN>m Amho.

Zdr {X„r, {X. 17 : `ynrE à_wI gmo{Z`m Jm§Yr `m§À`mZ§Va AmVm H$m±J«og ga{MQ>Urg amhwb Jm§Yr JwOamVMo _w»`_§Ìr Zao§Ð _moXr {damoYmV X§S> WmonQ>Uma AmhoV. Ë`mgmR>r Vo JwOamVbm {ZdS>UHy $ àMma H$aÊ`mgmR>r OmVrb. {S>g|~a_Ü`o JwOamV {dYmZg^oMr {ZdS>UwH$ Amho. àMma H$aÊ`mgmR>r 40 ZoË`m§Mr `mXr à{gÕ Pmbr Amho. AmVm {ZdS>UwH$ àMmamV Zao§Ð _moXtMm gm_Zm amhwb Jm§Yr H$aVrb. AmVmn`ªV amhwb Jm§Yr JwOamV {dYmZg^m {ZdS>UwH$rV

àMma H$aÊ`m~m~V H$m±Jg o« Zo _m¡Z gmYbo hmoVo. na§Vw AmVm ho ñnîQ> Pmbo H$r, amhwb Jm§Yr JwOamVbm OmD$Z {ZdS>UwH$ àMma H$aVrb. AmVm JwOamV {dYmZg^m {ZdS>UwH$rXaå`mZ amhwb Jm§Yr d Zao§Ð _moXtXaå`mZ ^mfU d eoao~mOr hmoD$ eH$Vo. JwOamV_Ü`o OmD$Z amhwb Jm§Yr Zao§Ð _moXr~m~V H$m` _V ì`º$ H$aVrb ho nmhUo _hÎdmMo amhrb.

Amgm__Ü`o qhgmMma gwê$M _¥VmMr g§»`m 11 JwdmhmQ>r, {X. 17 : Amgm_Mo ~moS>mob±S> joÌr` {Oëhm g_yh (~rQ>rES>r) À`m H$moH$amPma {OëømV H$m`Xm-gwì`dñWoMr {ñWVr {~KS>VmZm {XgV Amho. `oWo Cgiboë`m {h§gmMmamVrb _¥Vm§Mr g§»`m 11 Pmbr. _m{hVrZwgma ~§S>Imoam§Zr {OëømV ewH«$dmar amÌr C{eam EH$m Kamda h„m Ho$bm Am{U Mma OUm§Mr hË`m Ho$br. _¥Vm§_Ü`o EH$m _wbmMmhr g_mdoe Amho.

nm{H$ñVmZ_Ü`o {_imbobm AmXa A{dñ_aUr` : {ZVre nQ>mUm, {X. 17 : {~hmaMo _w»`_§Ìr {ZVre Hw$_ma `m§Zr nm{H$ñVmZhyZ naVë`mZ§Va gm§{JVbo H$r, eoOmarb XoemV Ë`m§Zm Omo ñZoh AmXa {_imbm Vmo {dgabm OmD$ eH$V Zmhr. _w»`_§Ìr ZD$ {Xdgr` nm{H$ñVmZ Xm¡am nyU© H$ê$Z AmO nmQ>Um `oWo naVbo. Ë`m§Zr {d_mZVimda nÌH$mam§Zm gm§{JVbo H$r, `m Xm¡è`mXaå`mZ Ë`m§Zr nm{H$ñVmZMo amîQ´>nVr Am{g\$ Abr OaXmar, _mOr n§VàYmZ ZdmO ear\$, VharH$-EB§gm\$ njmMo g§ñWmnH$ d _mOr {H«$Ho$Q>nQy> B_amZ ImZg{hV AZoH$ àm§VmVrb _w»`_§Ìr, ZoË`m§Mr ^oQ> KoVbr. gdmªZr emgZmÀ`m _wÚmda

Xoe^amVrb Zdao _moR>çm g§»`oZo gh^mJr hmoVrb , Agm {dœmg g§ñWoZo ì`º$ Ho$bm Amho. ' O§Va _§Va ' da Zdè`m§À`m N>imÀ`m H$ê$UH$Wm gm§{JVë`m OmVrb , H±$S>b _mM© H$mT>bm OmB©b Am{U Ë`mZ§Va n§VàYmZm§Zm nwéf H$ë`mU _§Ìmb` ~ZdÊ`mgmR>r gmH$So> KmbÊ`mV `oUma Agë`mMo {dVoe `m§Zr gm§{JVbo. amï´>r` _{hbm Am`moJ _{hbm§nojm nËZtMrM OmñV _XV H$aV AgVmo Ë`m_wio Ë`mMo Zmd ~XbyZ amï´>r` nËZr Am`moJ H$am`bm hdo , Agohr Vo CnamoYmZo åhUmbo.

amhþb Jm§Yr _moXt{damoYmV X§S> WmonQ>Uma

{ZVre åhUmbo H$r, dmVmdaU Iwn Mm§Jbo Amho åhUyZ {eîQ>_§S>i `oÊ`mMm H«$_ gwê$ ìhm`bm nm{hOo OoUoH$ê$Z XmoÝhr XoemMo g§~§Y gwYmê$ eHo$b._r {g§Y d n§Om~ àm§VmVrb _w»`_§Í`m§Zm {~hmabm `oÊ`mMo {Z_§ÌU {Xbo. _w»`_§Ìr {ZVreHw$_ma ZD$ Zmoìh|~abm nm{H$ñVmZbm Jobo hmoVo. Ë`mgmo~V 11 gXñ`mMo EH$ {eîQ>_§S>ihr hmoVo. {ZVre ewH«$dmarM nmQ>Umbm naVUma hmoVo. na§Vw {d_mZmV Vm§{ÌH$ {~KmS> Agë`m_wio Vo {X„rV Wm§~bo. nmQ>Um {d_mZVimda Ë`m§À`m ñdmJVmV amÁ`mMo Cn_w»`_§Ìr gwerb Hw$_ma _moXrg{hV AZoH$ _§Ìr d ZoVo Cn{ñWV hmoVo.

{h§goMr hr KQ>Zm {O`mJwar JmdmV KS>br VgoM {OëømV A{Z{íMVH$mimgmR>r g§Mma~§Xr bmdÊ`mV Ambr Amho. H$mhr {XdgmnmgyZ bîH$a {OëømVrb gd© g§doXZerb joÌmV âb°J _mM© H$mT>V Amho. nmo{bgm§Zr gm§{JVbo, geó O_mdmZo ewH«$dmar amÌr 11 dmOoÀ`m gw_mamg Aã~mg Abr Zm_H$ ì`º$rÀ`m Kamda ~oYw§X Jmoir~ma Ho$bm Mma OUm§Mm KQ>ZmñWirM _¥Ë`w Pmbm. BVa EH$ Aënd`rZ _wbmMm hmV Jmoir bmJë`m_wio OI_r Pmbm.

XwgarH$So> ewH«$dmar gm`§H$mir {OëømVrb ~m_wZJmdmV g§e{`V ~§S>ImoamÛmao EH$ Kamda Jmoir~ma Ho$ë`m_wio OI_r Pmboë`m EH$ _{hboMm AmO gH$mir ê$½Umb`mV _¥Ë`w Pmbm. _mJrb 24 VmgmV Pmboë`m _¥Ë`wZ§Va H$moH$amPma {OëømVrb {h§goV _¥Ë`w nmdUmè`m§Mr g§»`m dmTy>Z 11 Pmbr. joÌmV Aem§VVm 10 Zmoìh|~abm gwê$ Pmbr hmoVr. Xaå`mZ nmo{bgm§Zr AmO ~moS>mob¢S> joÌr` n[afXoMo H$m`©H$mar gXñ` _moZmo Hw$_ma ~Œ÷mbm AQ>H$ Ho$br Amho. Ë`mbm H$moH$amPmamV

_Úg_«mQ> nm±Q>rMr g§nÎmrdmXmV hË`m

_wea©\$ `m§Zr Ho$bo ^maVmbm gmdY!

Zdr {X„r, {X. 17 : CÎma ^maVmVrb _Úg_«mQ> nm±ÝQ>r MÈ>m `m§Mr Jmoù`m KmbyZ hË`m H$aÊ`mV Ambr. g§nÎmrÀ`m dmXmVyZ hr hË`m Pmbr AgyZ g§nÎmr dmQ>nmÀ`m ~¡R>H$rVM Ë`m§À`mda Jmoù`m PmS>Ê`mV Amë`m. Ë`m§À`mgmo~V Ë`m§À`m ^mdmMrhr hË`m H$aÊ`mV Ambr. `m Jmoir~mamV nm°ÝQ>rMm ^mD$ haXrn hmXoIrb R>ma Pmbm Amho. `m KQ>ZVo \$m°_h© mD$gÀ`m ~mhoa Agboë`m JmS©>bmhr Jmoir bmJbr Amho. h„çm_mJrb H$maU AÚmn g_Oy eH$bo Zmhr. KQ>ZmñWir nmo[bgnWH$ XmIb Pmbo AgyZ `mdoir Ë`m§Zr EH$ ñH$m°{n©Amo H$ma Oá Ho$br Amho. g§nÎmrÀ`m dmQ>Urg§X^m©V \$m_© hmD$gda ~¡R>H$ ~mobmdbr hmoVr. `m ~¡R>H$rV dmX dmT>bm d Jmoir~ma Pmë¶mMo nmo{bgm§Zr gm§{JVbo.

Zdr {X„r, {X. 17 : nm{H$ñVmZMo _mOr amîQ´>nVr nadoO _wea©\$ `m§Zr Bñbm_m~mX {damoYr A\$Jm{UñVmZ ~ZdÊ`m{dê$Õ ^maVmbm gmdY Ho$bo Amho. {X. 17 amoOr ˶m§Zr EH$m H$m¶©H«$‘mV gm§JVmZm gm§{JVbo H$r, ^maV d nm{H$ñVmZ, XmoKm§Zr A\$Jm{ZñVmZ_Ü`o Nw>no `wÕ ~§X H$am`bm nm{hOo. _wea©\$ `m§Zr {h§XwñVmZ Q>mBåg>_Ü`o gm§{JVbo H$s, A\$Jm{UñVmZ, nm{H$ñVmZMm n{íM_ eoOmar Amho. hr Am_Mr g§dXoZerbVm Amho. _wea©\$ `m§Zr hr ì`mnH$ YmaUm Xya H$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm H$r, nm{H$ñVmZ, A\$Jm{ZñVmZbm Amnbo

Ë`mÀ`m KamVyZ AQ>H$ H$aÊ`mV Ambo. hr AQ>H$ Ë`mÀ`m Vmã`mVyZ AZ{YH¥$V eó d Xmé-Jmoim Oá Pmë`mZ§Va H$aÊ`mV Ambr. Amgm_ nmo{bgMo EH$ d[aîR> A{YH$mè`mZo ~Œ÷mbm AQ>H$ Pmë`mMr nwï>r XoIrb Ho$br. Ë`m§Zr gm§{JVbo H$r, nmo{bgm§Zm ~Œ÷mH$Sy>Z XmoZ EHo$ 47 am`\$i, XmoZ _°JOrZ d 60 H$mS>Vyg Oá Pmbo. ~Œ÷m ~moS>mob±S> nrnwëg \«$§Q> (~rnrE\$) Mm gXñ` Amho. ho Xb ~moS>mob±S> joÌr` n[afX gÎmoV AgyZ Amgm__Yrb gÎmmê$T> H$m±J«ogMm ghH$mar XoIrb Amho.

YmoaUmË_H$ ^mJmÀ`m ê$nmV nmhV Amho. Amåhmbm (nm{H$ñVmZ) H$m~wb_Ü`o nm{H$ñVmZr dM©ñd AgUmao gaH$ma ñWmnZ H$aÊ`mMr JaO Amho. A\$Jm{ZñVmZMr goZm d gaH$ma_Ü`o n§Oer[a`mMo dM©ñd Amho. _wea©\$ `m§Zr VËH$mbrZ gmo{d`V g§K, ^maV d A\$Jm{ZñVmZda Amamon bmdbm H$r, {VKm§Zr A\$Jm{UñVmZ_Ü`o A{ñWaVm {Z_m©U H$aÊ`mgmR>r d d¥hX ~by{MñVmZ JR>Z H$aÊ`mgmR>r AZoH$ XeH$mn`ªV H$Q> aMbm. _wea©\$ `m§Zr ^maVmbm Aemdoir gmdY Ho$bo Amho, Ooìhm 2014 _Ü`o A\$Jm{UñVmZhyZ Am§VaamîQ´>r` g¡{ZH$ naV OmUma AmhoV.

~mb^dZ‘ܶo ‘wbm§gmR>r à~moYZ H$aUmar ~mbZmQ> ç o nwñVH$m§Mo XmbZ {d{dY ^mfoVrb nwñVHo$ CnbãY

nUOr {X.17 (à{V{ZYr) : ~mb^dZmV Img ‘wbm§gmR>r nwñVH$m§Mo àXe©Z Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo Amho. ¶m àXe©ZmV emaXm nwñVH$ {dVaU, ~r aoS>r ~wH$ do, H$moH$Ur AH$X‘r d dfm© ~wH$ ñQ>m°b ¶m§Zr {d{dY {df¶mdaMr H$moH$Ur, ‘amR>r, B§J«Or d qhXr ¶m ^mfoVrb nwñVHo$ CnbãY H$aʶmV Ambr AmhoV. n¶m©daUmMr ‘m{hVr XoUmar d ˶mÀ¶m g§ajUm{df¶r OmUrd H$ê$Z XoUmar, ‘wbm§Mr H$moU˶mhr {df¶mg§X^m©V {Okmgm dmT>>dUmar, VgoM {dídH$moe, nwamU,^maVr¶ g§V d ‘hmZ dºo$ Aem {d{dY {df¶m§daMr nwñVHo$ ¶oWo CnbãY AmhoV. VgoM ‘wbm§gmR>r {deof nPb Joåg, H$bm d {eën ~Z[dʶmMr ‘m{hVr XoUmar nwñVHo$ ¶m àXe©ZmV ‘m§S>br Amho. {X. 17 amoOrnmgyZ gwê$ Pmbobo ho àXe©Z 19 Zmoìh|~an¶ªV Iwbo amhrb. ¶m àXe©ZmMo CX²KmQ>Z ~mb^dZmÀ¶m Aܶjm Hw§$Xm MmoS>UH$a ¶m§À¶m hñVo Pmbo. ˶mdoir ˶m§À¶mgmo~V adtÐ Am‘moUH$a d ~mb^dZMo g§MmbH$ g§Vmof Am‘moUH$a AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

~mb^dZÀ¶m g^mJ¥hmV nwñVH$ àXe©ZmV ‘m§S>bobr nwñVHo$.

(H¡$bmg ZmB©H$)

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : AmOÀ¶m g§JUH$sH$aUmÀ¶m ¶wJmV OoWo gd© kmZ ‘wbm§gmR>r EH$m "p³bH$'da CnbãY Amho. ¶m {R>H$mUr ‘wbm§À¶m AmdS>˶m H$mQw>©Z nmÌm§À¶m ‘mܶ‘mVyZ ˶m§À¶m‘ܶo g§ñH$mam§Mr ~rOo amodʶmMo H$m¶© hmVr KoʶmV Ambo Amho. N>mQo >m ^r‘, {‘ñQ>a {~Z, S>moao‘m°Z ¶m H$mQw>©Z nmÌm§Ûmao ‘wbm§Zm ‘Zmoa§OZmgmo~VM à~moYZhr H$aʶmV ¶oVo. AemM àH$maMr VrZ ~mbZmQ>ço a‘oe dma§J Img Jmo‘§VH$s¶ ‘wbm§gmR>r KoD$Z Ambo AmhoV. ˶mMo à¶moJ 19 Zmoìh|. amoOr g. 10.30 dm. adtÐ ^dZ-‘S>Jmd Am{U Xþ. 3.30 dm. hZw‘mZ ZmQ>çJ¥h-åhmngm ¶oWo hmoUma AmhoV. {XdmirÀ¶m gwÅ>rV Hw$R>o Om¶Mo hm àíZ ‘wbm§g‘moa AgVmZm OmXÿÀ¶m N>S>rÀ¶m ‘XVrZo ‘wbo N>moQ>m ^r‘bm ~mobmdVmV. amdS>r amjg d N>moQ>m ^r‘Mr Pmbobr bT>mB© "N>moQ>m ^r‘' ¶m ZmQ>H$mV ‘wbm§Zm nmhm¶bm {‘iob. ‘wbm§Zr ñdV:M ^r‘ ~ZyZ ˶mVrb YmS>g d eyaVm ho JwU A§JrH$mabo nm{hOoV, Agm g§Xoe ¶m ZmQ>H$mÛmao XoʶmV Amë¶mMo lr. dma§J ¶m§Zr gm§{JVbo. ˶mMà‘mUo {‘. {~Z d S>moao‘m°ZÀ¶m ‘mܶ‘mVyZhr ‘wbm§Mo

à~moYZ H$ê$Z ˶m§Zm Mm§Jbr {eH$dU XoʶmMm à¶ËZ ZmQ>çmVyZ Ho$bm Amho. AmO Q>rìhr‘wio ‘wbm§da {dnarV n[aUm‘ hmoV AgyZ ˶mVrbM g§ñH$ma ˶m§À¶mda hmoVmV. Aem doir ˶mM nmÌm§Mm Cn¶moJ H$ê$Z KoD$Z Mm§Jë¶m nÕVrZo ‘wbm§Zm diU bmdʶmMm hm CnH«$‘ H$m¡VwH$mñnX Amho. Amnë¶m AmdS>˶m H$mQw>©Z nmÌm§Zr gm§{JVbooë¶m Jmoï>r bJoM ‘wbm§À¶m ‘Zmda q~~VmV S>mao ‘o m°Z, {‘. {~Z, N>moQ>m ^r‘ ho ‘wbm§Zm Amnë¶m {dídmV KoD$Z OmD$Z, ˶m§Mo ‘Z a‘dyZ doJim à~moYZda AmZ§X XoVmV ¶mV e§H$mM Zmhr. ˶m‘wio nmbH$m§Zrhr hr ~mbZmQ>ço Amnë¶m ‘wbm§Zm Oê$a XmIdmdrV, Ago AmdmhZ H$aʶmV Ambo Amho.

~mb{XZm{Z{‘Îm XmëJmXmoV’}$ VrZ nwñVH$m§Mo àH$meZ nUOr {X.17 (à{V{ZYr) : ~mb{XZmMo Am¡{M˶ gmYyZ XmëJmXmo H$moH$Ur AH$mX‘rV’}$ Img ‘wbm§gmR>r {b[hboë¶m VrZ nwñVH$m§Mo àXe©Z H$aʶmV Ambo. H$m§nmbnUOr ¶oWrb dZIm˶mÀ¶m {MëS´ Z nmH©$‘ܶo Pmboë¶m ¶m H$m¶©H«$‘mV ‘wbm§gmR>r {d{dY Ioim§Mo Am¶moOZ Ho$bo hmoVo. ¶m IoimV AZoH$ ‘wbm§Zr ^mJ KoVbm hmoVm. ¶m nwñVH$ àH$meZmÀ¶m H$m¶©H«$‘mV boIH$ àVmn ZmB©H$, boIH$ {dÝgr ³dmÐmog, boIH$

A{ZVm qnQ>mo, g§nmXH$ ’$m. {’$amoP ’$Zmª{S>g, S>m¶{Z{g¶mo H$mìhm©bmo, XmëJmXmo AH$mX‘rMo Aܶj ào‘mZ§X bmoQ>brH$a AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. boIH$ àVmn ZmB©H$ ¶m§Mo {eënm gmëdr ¶m§À¶mgh "Eemoßg ’o$~b" ¶m nwñVH$mMo H moH$Ur g§ñH$aUmMo àH$meZ Pmbo. ¶mdoir Vo åhUmbo H$s, ‘r AÅx> {~Åx>, dmK qghmÀ¶m Jmoï>r dmMyZM H$moH$UràVr ‘mPo ào‘ d¥§{Õ§JV Pmbo. ˶m‘wio H$moH$UrgmR>r gXmo{XV H$m‘ H$arV

XmëJmXmo H$moH$Ur AH$mX‘rV’}$ ~mb{XZm{Z{‘Îm Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘mV VrZ nwñVH$m§Mo àH$meZ H$aVmZm g§nmXH$ ’$m. {’$amoP ’$Zmª{S>g. ~mOybm S>m¶{Z{g¶mo H$mìhm©bmo, ào‘mZ§X bmoQ>brH$a, boIH$ àVmn ZmB©H$, {dÝgr ³dmÐmog, A{ZVm qnQ>mo d Aݶ ‘mݶda.

am{hbmo. Amnë¶m ‘mV¥^mfoVyZ {b{IV dmL>‘¶, nwñVH$m§Mo dmMZ Ho$ë¶mg ˶mMo kmZ Amnë¶mbm Ëd[aV AmË‘gmV hmoVo, Agohr Vo nwT>o åhUmbo. boIH$ {dÝgr ³dmÐmog ¶m§Zr "OmXyMo noQy>b' ¶m nwñVH$m{df¶r àmñVm{dH$ Ho$bo. ˶mdoir Vo åhUmbo H$s, ‘wbm§Zr B§J«Or Am{U H$moH$Ur ¶m XmoÝhr ^mfm Mm§Jë¶m àH$mao {eH$ʶmMr JaO Agë¶mMo ˶m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo. A{ZVm qnQ>mo ¶m§Zr " Egnr ‘|

B©P ñQ´>H$ AJoZ" ¶m nwñVH$Mo àmñVm{dH$ Ho$bo. XmëJmXmo AH$mX‘rMo Aܶj ào‘mZ§X bmoQ>brH$a ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, J«m‘rU ^mJmVrb ‘wbm§gmR>r d ˶m§Mo H$m¡eë` dmT>{dʶmgmR>r AH$mX‘rV’}$ Mm§Jë¶m ¶moOZm AmhoV. amo‘r {bnr boIZmMo ‘mZH$sH$aU H$aUma Amho. VgoM S>m°. àVmn ZmB©H$ ¶m§Mo B¶Îmm n{hbrgmR>r ¶m H$moH$Ur nwñVH$mMo bdH$aM àXe©Z hmoUma Agë¶mMo ˶m§Zr ¶mdoir Omhra Ho$bo.


18goa11_Layout 1 17-11-2012 22:57 Page 1

11

{d{dY gwZmdUrdoir g§e{¶VmH$S>Zy J¡adV©Z

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

‘wS§ >H$ma åhUyZ Zìho, ‘mbH$r h³H$ Úm

gmjrXmamgh dH$sbmg Ord§V ‘maʶmMr Y‘H$s åhmngm, {X. 17 (à{V{ZYr) : Hw$à{gÕ JwS§ > ‘m¶H$b ’$Zmª{S>g ¶mZo åhmngm àW‘dJ© ݶm¶mb¶mV gwZmdUrdoir ݶm¶Yrem§À¶m g‘j gaH$mar dH$sb d EH$m gm[jXmamg Ord§V ‘maʶmMr Y‘H$s {Xbr. hm àH$ma {X. 17 amoOr gH$mir ݶm¶mb¶mV KS>bm. ‘moR>çm {eVm’$sZo nmo{bgm§Zr nH$S>boë¶m d gܶm gS>m ݶm¶mb¶rZ H$moR>S>rV Agbobm ‘m¶H$b ’$Zmª{S>g ¶m g§e{¶Vmg ~§XÿH$ H$m¶Xm àH$aUmVrb gwZmdUrg åhmngm àW‘ dJ© ݶm¶mb¶mV C^m H$aʶmV Ambm hmoVm. ¶mdoir gwZmdUr gwê$ AgVmZm ݶm¶mb¶mV {déÕ ~mOyg C^m Agboë¶m gm[jXmamg hmVdmao H$ê$Z H$mnyZ ‘maʶmMr Y‘H$s ˶mZo {Xbr VgoM gaH$mar dH$sb amëgZ ~ma}Q>mo ho ¶wº$sdmX H$arV AgVmZm ‘ܶoM ˶m§Zm AS>dyZ {edrJmi H$arV ˶m§Zmhr Y‘H$s [Xbr. hm n«H$ma ݶm¶mYre AéUm ’$Zmª{S>g ¶m§À¶mg‘moa KS>bm, Aer ‘m{hVr gwÌm§H$Sy>Z {‘imbr. ¶m Y‘H$sàH$aUr gaH$mar dH$sb qH$dm ˶m gm[jXmamZo ‘m¶H$b {déÕ g§Ü¶mH$min¶ªV nmo{bgm§V VH«$ma Zm|Xdbr Zgë¶mMr ‘m{hVr åhmngm nmo{bgm§Zr {Xbr. Xaå¶mZ, ¶mnyduhr åhmngm ݶm¶mb¶mV ‘m¶H$b ¶mZo J¡adV©Z Ho$bo hmoVo, Aer ‘m{hVr gwÌm§H$Sy>Z {‘imbr.

ñWbm§VarV ‘mb‘Îmo{df¶r gaH$maZo ^y{‘H$m ñnï> H$amdr ‘¶o ‘wº$s {d‘moMZ g{‘VrMr ‘mJUr nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : ‘¶odmgr¶m§Zm ˶m§À¶m ‘mb‘ÎmoMo nyU© h¸$ {‘iUma H$m, nwÝhm H$ñQ>mo{S>¶Z åhUyZ nmoVw©JrOm§Zm ‘mbH$s XoD$Z nwÝhm ‘¶odmgr¶m§Zm dgmhVdmXmÀ¶m A{Yn˶mImbr R>odUma ¶m~m~V ‘¶odmgr¶m§V g§^«‘ {Z‘m©U Pmbm Amho. ˶m‘wio gd©n«W‘ gaH$maZo ¶m~m~V Iwbmgm H$amdm, Aer ‘mJUr ‘¶o ‘wº$s {d‘moMZ g{‘VrMo H$m¶Xoera g„mJma A{OVqgJ amUo

¶m§Zr Ho$br Amho. ‘¶odmgr¶m§Zm 19 {S>g|~anydu ˶m§À¶m ‘mb‘ÎmoMo h¸$ {‘iUma, Aer KmofUm ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Ho$br hmoVr. na§Vw hr ‘mbH$s H$moU˶m ñdê$nmMr Agob, ¶m~Ôb gaH$maZo Iwbmgm H$aʶmMr Amdí¶H$Vm Agë¶mMo amUo ¶m§Zr {X. 17 amoOr nÌH$ma n[afX KoD$Z gm§{JVbo. ñWbm§V[aVm§À¶m ‘mb‘Îmo{df¶r

H$ñQ>moS>r¶ZMo H$maZm‘o CKS>o nmS>m H$ñQ>moS>r¶ZZo ‘¶odm{g¶m§Mr O‘rZ nañna {dH$ë¶mÀ¶m ~mVå¶m d¥ÎmnÌmV N>mnyZ ¶oV hmo˶m. ¶m ~m~VrV Mm¡H$er H$ê$Z g˶ ~mhoa H$mS>mdo. ¶m O{‘ZrV ImUr gwê$ H$aʶmMmhr EH$ S>md Agë¶mÀ¶m ~mVå¶mhr N>mnyZ ¶oV hmo˶m. ¶m O{‘ZrV Agbobr 2011 n¶ªVMr gd© Kao H$m¶Xoera H$aʶmV ¶mdrV Ago ˶m§Zr gm§{JVbo

CXmgrZ ^y{‘H$m KoD$Z ‘mJrb gd© gaH$mam§Zr ¶m bmoH$m§Mr CnojmM

Ho$br. gdm©V A{YH$ H$mi gÎmoda Agbobo àVmnqgJ amUo ¶m§Zr hm

"qH$J{’$ea pìhboO'bm AIoa nadmZJr

‘{hboÀ¶m IyZàH$aUr nVrbm AQ>H$ ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) : ‘moVr S>m|Ja ‘S>Jmd ¶oWyZ Joë¶m n§Yam {Xdgm§nmgyZ ~onÎmm Pmboë¶m ’$m[V‘m eoI ¶m ‘{hboÀ¶m IyZ àH$aUmV ‘S>Jmd nmo{bgm§Zr ’$m{V‘m {hMm nVr Ydb hþgoZ eoI d eoOmar a’$sH$ ‘h~y~ H$mJOH$a ¶m§Zm AQ>H$ Ho$br Amho. ’$m[V‘m eoI {X. 3 Zmoìh|~anmgyZ KamVyZ ~onÎmm Pmbr hmoVr. ¶m~m~VMr VH«$ma ˶m§À¶m ‘wbrZo ‘S>Jmd nmo{bgm§V Zm|X{dbr hmoVr. ˶mV {VZo Amnë¶m AmB©Mo d{S>b YdbeoI ¶mZo AnhaU Ho$ë¶mMr VH«$ma Zm|Xdbr hmoVr. ‘S>Jmd nmo{bgm§À¶m åhUʶmà‘mUo g§e{¶V nVr Ydb eoI ¶m§Zr AmnU Jmdr OmV Agë¶mMo Kar gm§JyZ nËZr gmo~V hþ~irbm Jobm hmoVm. XmoZ {XdgmZ§Va Jmoì¶mV EH$Q>mM naVboë¶m Ydb eoIZo nËZr ~gñWmZH$mdê$Z Jm¶~ Pmë¶mMo Amnë¶m ‘wbm§Zm gm§{JVbo hmoVo. Z§Va Ydb eoIhr ’$amar Pmbm hmoVm. ‘S>Jmd nmo{bgm§Zr YdbeoI d a’$sH$ ‘h~y~ H$mJOH$a ¶m§Zm IwZmÀ¶m Amamonmdê$Z AQ>H$ Ho$br. hmo~irV ZoD$Z nËZrMm IyZ Ho$ë¶mMo Ydb eoI ¶m§Zr H$~wb Ho$bo Amho. Ydb eoIZo nËZrda Mm[aͶmMm g§e¶ KoD$Z hm IyZ Ho$ë¶mMo g‘OVo.

Jmodm ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rMm {ZU©¶

_gmO nmb©a H$madmB©Vrb g§e{`Vmbm AQ>H$ nd©ar, {X. 17 (à{V{ZYr) : nd©ar nmo{bgm§Zr {X. 17 amoOr bmoQ>g nmb©aÀ`m _mbH$sU em§Vm ZmB©H$ C\©$ _hmbú_r {_ñÌm {hbm g§Ü`mH$mir AQ>H$ Ho$br.nd©ar nmo{bgm§Zr {VÀ`m nd©ar `oWrb _gmO nmb©ada {X. 6 gßQ>|~a amoOr N>mnm Q>mHy$Z 4 _wbtMr gwQ>H$m Ho$br hmoVr. VgoM XmoZ VéUm§Zm AQ>H$ Ho$br hmoVr. na§Vw _hmbú_r {_ñÌm Ë`mdoir \$ama Pmbr hmoVr. nd©ar nmo{bg ñWmZH$mMo {ZarjH$ amhþb na~ `mZr {Xboë`m _m{hVrZwgma em§Vm ZmB©H$ `m \$ama Pmë`mZ§Va {VZo {Oëhm gÌ Ý`m`mb`m_Ü`o AQ>H$nyd© Om{_ZmgmR>r AO© Ho$bm hmoVm.na§Vw Ý`m`mb`mZo Vmo \o Q>mibm.Z§Va {VZo CÀM Ý`m`mb`m_Ü`o AQ>H$nyd© Om{_ZmgmR>r AO© Ho$bm. VX²Z§Va AO© \o$Q>miÊ`mMr eŠ`Vo_wio AIoa {VZo nmo{bgm§H$S>o eaUmJVr nËH$abr hmoVr. Xaå`mZ, {X. 17 amoOr em§Vm {hbm nd©ar nmo{bgm§Zr Ý`m`mb`mg_moa C^o Ho$bo AgVm 6 {Xdgm§Mm [a_m§S> KoVbm.

{eamoS>m J«m‘g^oVrb g§e{¶Vm§Zm Om‘rZ ’$m|S>m, {X. 17 (à{V{ZYr) : {eamoS>m J«m‘g^oV Pmboë¶m dmXmdê$Z n§M A{_V {eamoS>H$a, n§M _oKZmW {eamoS>H$a, {dH«$m§V H$mbmnyaH$a `m§À`m {damoYmV ^maVr` X§S> g§{hVoÀ`m 307 H$b_mImbr VH«$ma Zm|X Pmbr hmoVr. ˶m§Zm A§V[a‘ Om‘rZ {‘imbobm AgyZ ¶mg§X^m©Vrb nwT>rb gwZmdUr 22 Zmoìh|~abm R>odʶmV Ambr Amho. ‘oKZmW {eamoS>H$a Am{U {dH«$m§V H$mbmnyaH$a KQ>ZoÀ¶m {Xder ’$ama Pmbo hmoVo. A{‘V {eamoS>H$a ¶m§Zm Mm¡¡H$ergmR>r ~mobmdʶmV Ambo hmoVo. ‘mÌ Ë¶m§Zm AQ>H$ H$aʶmV Ambr ZìhVr. ˶m§Zr AQ>H$nwd© Om{‘ZmgmR>r AO© Ho$bm hmoVm. AmO ¶m àH$aUmMr ݶm¶mb¶mV gwZmdUr hmoVr. nwT>rb gwZmdUr 22 Zmoìho§~abm R>odʶmV Ambr Amho, Ago ’$m|S>m nmo{bgm§Zr gm§{JVbo.

H$Mam Q>mH$ë¶màH$aUr hm°Q>b o bm ZmoQ>rg gmV {Xdgm§V H$Mam Z hQ>{dë¶mg H$madmB© : ‘w»¶m{YH$mar H$mUH$moU, {X.17 (à{V{ZYr) : Jwi-o H$mUH$moU ¶oWo Mmnmobr YaUmH$S>o OmUmè¶m dmQ>oÀ¶m XþV’$m© Q>mH$bobm H$Mam gmV {Xdgm§À¶m AmV VoWyZ hQ>dmdm. AݶWm H$madmB© H$aʶmMm Bemam XoUmar ZmoQ>rg H$mUH$moU nm{bHo$Mo ‘w»¶m{YH$mar àem§V {eamoS>H$a ¶m§Zr ^maV hm°Q>ob {b{‘Q>oS>, qH$Xio~mJÀ¶m ì¶dñWmnH$m§Zm ~Omdbr Amho. Jwio ¶oWo ^maV hm°Q>obMm H$Mam CKS>çmda Q>mH$bm OmV AgyZ ¶m‘wio ZmJ[aH$m§À¶m Amamo½¶mbm YmoH$m {Z‘m©U Pmë¶mMo {ZdoXZ H$mUH$moU ~mOma g{‘VrMo Aܶj S>m¶Jmo {S>{gëdm ¶m§Zr H$mUH$moU nm{bHo$À¶m ‘w»¶m{YH$mè¶m§Zm {Xbo hmoVo. ˶mZwgma ‘w»¶m{YH$mar

àem§V {eamoS>H$a ¶m§Zr 12 Zmoìh|~a 12 amoOr ˶m OmJobm ^oQ> XoD$Z nmhUr Ho$br d 14 Zmoìh|~aÀ¶m VmaIoZo ^maV hm°Q>ob {b{‘Q>oS>bm ZmoQ>rg ~Omdbr Amho. Cƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m {Xem{ZX}em{déÕ hm àH$ma Agë¶mMr ~m~hr Zmo{Q>grV Z‘yX Ho$br Amho. Xaå¶mZ, H$mUH$moU nm{bH$m joÌmV {d{dY {R>H$mUr H$Mam Q>mH$ʶmMo àH$ma KS>V AgyZ ¶mMr nmhUr H$ê$Z nm{bHo$bm Ahdmb XoʶmgmR>r nm{bHo$V H$‘©Mmè¶m§Mr {Z¶wº$s Ho$br Amho. OmJ¥V ZmJ[aH$m§Zr {ZdoXZ XoD$Z ~m~ nm{bH$m A{YH$mè¶m§À¶m bjmV AmUyZ XoB©n¶ªV g§~§{YV H$‘©Mmar H$m‘ H$aVmV Agm gdmbhr ZmJarH$ H$aV AmhoV.

’$m|S>çmVrb H§$nmopñQ>J¨ ¶w{ZQ> nmS>bm ‘w»¶m{YH$mè¶m§Mr nmo{bgm§V VH«$ma ’$m|S>m, {X. 17 (à{V{ZYr) : ’$m|S>m nm{bHo$Vrb 11 dm°S>© H«$‘m§H$‘ܶo Agbobm H§$nmopñQ>J¨ ¶w{ZQ> AkmVm§Zr nmS>bm Amho. ¶mg§X^m©V ‘w»¶m{YH$mè¶m§Zr {Xbobr nmo{bg VH«$ma Zm|X Pmbr Amho. ’$moÝgoH$m AmH}$S> ¶m B‘maVrÀ¶m àmH$mamV Agbobm hm H§$nmopñQ>¨J ¶w{ZQ> AkmVm§Zr nmS>ë¶mMo ‘w»¶m{YH$mar

àXrn ZmB©H$ ¶m§Zr VH«$marV åhQ>bo Amho. nm{bHo$H$S>o {H$Vr H§$nmopñQ>¨J ¶w{ZQ> Amho ˶mMr ¶mXr ˶m§Zr ݶm¶mb¶mV {Xbr Amho. AmVm hm H§$nmopñQ>¨J ¶w{ZQ> nmS>bm Joë¶mZo ˶m§Zm ¶m g§X^m©Vhr ݶm¶mb¶mV CÎma Úmdo bmJob. ’$m|S>m nmo{bg ¶m àH$aUmMm Vnmg H$arV AmhoV.

àíZ ‘mJu Z bmdVm {IVnV R>odbm, Agm Amamon àVmnqgh amUo

¶m§Zr Ho$bm. gܶmÀ¶m ^mOn gaH$maZo Amnbr Zo‘H$s ^y{‘H$m Omhra H$amdr, Ago amUo ¶m§Zr gm§{JVbo. ‘¶odmgr¶ ¶m ‘mb‘ÎmoMo ‘w§S>H$ma ZìhoV, Va ‘mbH$ AmhoV. ˶m§Zm H$m¶ÚmZwgma dJ© 1 n«H$maMo A{YH$ma ~hmb H$amdoV. ˶mgmR>r Amdí¶H$ ^mgë¶mg Img {dYo¶H$hr {dYmZg^oV g§‘V H$amdo. Ho$di Hy$i åhUyZM ˶m§Zm h¸$ XoD$Z ‘mbH$s h¸$ H$ñQ>moS>r¶ZH$S>o XoUo åhUOo ‘¶odm{g¶m§Mr WÅ>m hmoB©b Ago ˶m§Zr gm§{JVbo.

Bâ’$sÀ¶m CX²KmQ>ZmgmR>r Img ~Z{dʶmV Amboë¶m g^mJ¥hmMo H$m‘ A§{V‘ Q>ß߶mV Amho. g^mJ¥h nyU© hmoʶmgmR>r H$m‘Jma am̧{Xdg H$m‘ H$arV AmhoV. (H¡$bmg ZmB©H$)

qMMmoUVo "˶m' {R>H$mUr ‘mgir ~mOma ZH$moM ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … qMMmoUo ~mOmamV VËH$mbrZ H$m±J«og gaH$maZo ‘mgir ~mOma C^maʶmgmR>r g§nm[XV Ho$boë¶m O{‘ZrMm dmna gaH$maZo g‘mOn¶moJr àH$ën H$amdm, Aer ‘mJUr {M§MmoUoÀ¶m ZmJ[aH$m§Zr KoVboë¶m nÌH$man[afXoV amoZrV naoam d lr‘Vr naoam ¶m§Zr qMMmoUo ZmJarH$ H¥$Vr g{‘Vrda H$R>moa eãXm§V Q>rH$m Ho$br. qMMmoUo ZmJarH$ g{‘VrMo Aܶj {garb b¡Vm§d d A°ÝWZr [a~obmo ho ZmJarH$ g{‘VrÀ¶m Zmdmda bmoH$m§Mr ’$gdUyH$ H$arV Agë¶mMm Amamon amoZrV naoam ¶mZr Ho$bm. n§Mm¶V {ZdS>UwH$sV nam^yV Pmbobo b¡Vm§d d [a~obmo ho JmdmV Xþ’$ir ‘mOdyZ AgyZ n§Mm¶V, J«m‘g^m d ZmJ[aH$m§Zm ZH$mo Agbobo àH$ën C^maʶmg bmoH$m§Zm

^S>H$mdrV Agë¶mMm Amamon ZmJ[aH$m§Zr Ho$bm Amho. gaH$maZo {M§MmoUo ~mOmam§V g§nmXrV Ho$boë¶m ZD$ hOma Mm¡. ‘r. OmJoda n§Mm¶VKa dmMZmb¶, ì¶m¶m‘ emim, nmoñQ> Am°’$sg, d ‘wbm§gmR>r H«$sS>m g§Hw$b, BZS>moAa ñQ>oS>r¶‘ d nm{Hª$J Q´>°H$ C^maʶmMm àH$ën gaH$maZo ¶m OmJoda C^maʶmMm àñVmd ZmJarH$ g{‘VrZo V¶ma Ho$bm Amho. ¶m àñVmdmbm J«m‘ñWm§Zr VgoM ñWm{ZH$ Am‘Xmam§Zrhr ‘mݶVm {Xë¶mMo ZmJ[aH$m§Zr ¶mdoir gm§{JVbo. qMMmoUo ~mOmamV ‘mgir ~mOmamMr JaO ZgyZ ~mOmamV Ho$di XhmM ‘mgir {dH«o$˶m AmhoV. ‘mgir ~mOmamÀ¶m Zmdmda H$mhr bmoH$ ¶m Aݶ àH$ën AmUʶmMm à¶ËZ H$arV Amnë¶mMm Amamon ZmJ[aH$m§Zr Ho$bm Amho.

nUOr, {X. 17 (à{V[ZYr): Zmhr åhUVm åhUVm AIoa ¶§Xmhr Bâ’$sV qH$J{’$ea {ìhboO C^maʶmV ¶oUma AmhoV. gX¡d JXu AgUmè¶m ¶m qH$J{’$eaMo ñQ>m°b ¶mdoir ZmhrV ho EoHy$Z Bâ’$sV H$mhr ‘Om Zmhr Aem à[V{H«$¶m 춺$ H$aʶmV Amë¶m hmo˶m. Bâ’$sMo à‘wI ñnm°Ýga{en Agë¶mZo d ˶mb ‘mݶVm {‘imë¶mZo eodQ>r Jmodm ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rZo [H$§J{’$ea pìhboO C^maʶmMm [ZU©¶ KoVbm Amho. ¶o˶m 19 VmaIon¶ªV Bâ’$sMo g§nyU© H$m‘ nyU©Ëdmg ¶oUma Amho Aer ‘m{hVr nÌH$ma n[afXoV {dîUy dmK ¶m§Zr {Xbr. EHw$U 1 H$moQ>r 49 bmI ê$n¶m§Mr ñnm°Ýga{en Jmodm ‘Zmoa§OZ

gmogm¶Q>rbm {‘imbobr Amho. qH$J{’$ea ~amo~a, {~J E’$ E‘, EAa B§{S>Am, B©S>rgr, ~±H$ Am°’$ B§[S>¶m, ñQ>Qo > ~±H$ Am°’$ B§{S>¶m, Zoñbo, Am¶Zm°³g Ago AZoH$ ñnm°Ýga{en AmhoV. OoQ>rMo H$m‘ nyU© hmoV Ambo AgyZ OoQ>rMm dmna AZoH$ H$m¶©H«$‘$ KS>dyZ AmUʶmgmR>r H$aʶmV ¶oUma Amho. Bâ’$sV ñQ>m°b bmdUmè¶m§Zm ßbmpñQ>H$Mm dmna Z H$aʶmgmR>r Jmodm ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rZo gm§{JVbo Agë¶mMo dmK ¶m§Zr gm§{JVbo. Bâ’$sV Hw$R>ë¶mhr àH$maMr J¡agmo¶ hmoUma Zmhr, ¶mMr H$miOr Jmodm ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rZo KoVbr Agë¶mMo dmK åhUmbo.

"^m{dH$m§À¶m g‘mYmZmVM ‘mPo g‘mYmZ' Á¶mo{Vfr YZ§O¶ Xod ¶m§Mo à{VnmXZ nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : ‘m¶m nyOo‘wio ^m{dH$m§Mo H$m¶© ¶eñdr hmoVo. ‘m¶m nwOo‘wio ˶m§Zm g‘mYmZ dmQ>Vo. ˶m§À¶m ¶emV d g‘mYmZmVM ‘mPo g‘mYmZ Amho, Ago à{VnmXZ A§~aZmW ¶oWrb Á¶mo{Vfr d nwamo{hV YZ§O¶ Xod ¶m§Zr Ho$bo Amho. A§~aZmW - R>mUo ¶oWrb YZ§O¶ am‘M§Ð Xod ho EH$ {d»¶mV Á¶mo{Vfr AmhoV. Á¶mo{Vfm~amo~a {d{dY Ym{‘©H$ H$m¶}hr Vo H$aVmV. ‘ܶ àXoe, CÎma àXoe, Am§Y« àXoe, JwOamV ¶m amÁ¶m§~amo~a Jmoì¶mVhr Ym{‘©H$ H$m¶mªgmR>r ˶m§Mo dmñVì¶ AgVo. nyOm d Ym{‘©H$ H$m¶m©{df¶r ~mobVmZm Xod åhUmbo, "1995nmgyZ ‘r nyOm d Á¶mo{Vf nmhV Amho. ñd. lrg§V AÀ¶wV ‘hmamO ¶m§À¶m Am{edm©Xm‘wioM

AH$am H$mX§~è¶m§Mo boIZ ^mfm§Va, Q>§H$boIZm‘ܶo JVr Agboë¶m YZ§O¶ Xod ho boIZhr H$aVmV. Vã~b AH$am H$mX§~è¶m d Eoer H$Wm ˶m§Zr {b{hboë¶m AmhoV. H$mX§~è¶m d H$WoMr hñV{b{IVo ˶m§À¶mH$S>o Amho. ’$mdë¶m doioV ¶m H$mX§~è¶m§Mo àH$meZ H$aʶmMr ˶m§Mr BÀN>m Amho.

YZ§O¶ Xod ¶m XmoÝhr JmoîQ>rV ‘bm ¶e Ambobo Amho. E‘. H$m°‘.n¶ªV ‘mPo {ejU Pmbobo Amho. Á¶mo{Vfm~m~V H$moUVohr Am¡nMm[aH$ {ejU ‘r KoVbobo Zmhr. Ym{‘©H$ {dYr VWm doX{dÚoMohr ‘r

{ejU KoVbobo Zmhr. Varhr AmOn¶ªV ‘r 297 b½ZmMo {dYr nma nS>bobo AmhoV. 1995 gmbr Zm{eH$ ¶oWo gd©àW‘ H$mo{H$imd«VmMr nyOm ‘r Ho$br hmoVr. ¶mZ§Va ‘r nyU© doi nyOm d Ym{‘©H$ H$m¶} H$é bmJbmo'. A{^Z¶ d {MÌnQ>mVhr R>gm YZ§O¶ Xod ¶m§Zr A{^Z¶ d {MÌnQ>mVhr R>gm C‘Q>{dbobm Amho. "har Amo‘ {dÇ>bm' d "VhmZ' ¶m

{MÌnQ>mV ˶m§Zr ^y{‘H$m Ho$boë¶m AmhoV. ¶m{edm¶ "Mma {Xdg gmgyMo', "^m½¶{dYmVm', "ho ~§Y aoe‘mMo' ¶m ‘m{bH$m§‘ܶo ˶m§Zr ^y{‘H$m Ho$boë¶m AmhoV. A{^Z¶m~m~V ~mobVmZm Vo åhUmbo, "d¶mÀ¶m AH$amì¶m dfu A‘amdVrhÿZ ‘r A§~aZmWbm Ambmo. ˶mdoionmgyZ ‘r A{^Z¶mV Amho. EH$nmÌr à¶moJhr ‘r Ho$bobo Amho. ¶m{edm¶ nËZr d ‘wbm§g‘doVhr ñQ>oO emo Ho$bobo AmhoV'.

‘§Ìr VdS>H$aM "V§Q>çm§'Zm H$maUr^yV X¶m nmJr ¶m§Mm Amamon

g‘«mQ> ³b~V’}$ AmO ZmQ>ç H$bmH$mam§Mm gËH$ma

‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … H$mUH$moU‘ܶo V§Q>m‘wº$ A{^¶mZ gwê$ Ho$bobo H«$rS>m‘§Ìr a‘oe VdS>H$a hoM V§Q>m {Z‘m©U H$arV Agë¶mMm Amamon n¢JrUMo {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶ X¶m nmJr ¶m§Zr Ho$bm Amho. V§Q>m‘wº$ A{^¶mZ gwé Ho$bo Agbo, Var gaH$mar ¶moOZm§~m~V ^oX^md H$aV AmhoV. ˶m‘wio dmX {Z‘m©U hmoV AmhoV. bmS>br

‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) : g‘«mQ> ³b~, ‘S>JmdV’}$ a§J^y‘r {XZm{Z{‘Îm AmO {X. 18 amoOr hm°Q>ob n§MerbÀ¶m g^mJ¥hmV ZmQ>çH$bmH$ma d N>m¶m{MÌH$ma ‘hoe H$mUo d ZmQ>çH$bmH$ma {dídmg À¶mar ¶m§Mm Jm¡ad H$aʶmV ¶oUma Amho. {dídmg À¶mar ¶m§Zr "a§JYmam' hr g§ñWm ñWmnZ H$ê$Z, ˶m‘m’©$V Jobr Vrg df} Vo ZmQ>H$m§V ^y{‘H$m H$aVmV. Va ‘hoe H$mUo ho Jmo‘§V {dÚm {ZHo$VZ ¶m g§ñWoMo Am{Od gXñ¶ AgyZ, ˶m§Zr {d{dY ZmQ>H$mV H$m‘o Ho$br AmhoV.

bú‘r, J¥hbú‘r ¶moOZm§Mo AO© {dVarV H$aVmZm amOH$s¶ ^oX^md Ho$bm OmV Amho. ¶m ¶moOZm§~m~V n§M, gan§M ZJagodH$, ¶m bmoH$à{V{ZYrZm {dídmgmV KoʶmV ¶oV Zmhr. H«$rS>m‘§Í¶mMo ho dV©Z V§Q>m‘wº$ A{^¶mZ g§H$ënZoer {dg§JV AgyZ ˶m‘wio g‘mOmV {dVwï> {Z‘m©U hmoV Agë¶mMm nmJr ¶m§Mm Xmdm Amho. V§Q>m‘wº$ A{^¶mZMo nmJr ¶m§Zr ñdmJV

Ho$bo Amho. VWm[n, Am‘Xma hmoD$Z ho A{^¶mZ hmVr KoʶmgmR>r H«$rS>m‘§Í¶m§Zm gmV df} bmJbr, ¶m~Ôb lr. nmJr ¶m§Zr IoX 춺$ Ho$bm Amho. AmJm|X ¶oWo H«$rS>m‘§Í¶m§À¶m CnpñWVrV ‘mam‘marMr KQ>Zm KS>br. ˶m‘wio ¶m KQ>ZoMm nmJr ¶m§Zr {ZfoY Ho$bm Amho. H«$rS>m‘§Í¶mÀ¶m CnpñWVrV Agm àH$ma KS>bm H$gm, Agm gdmb ˶m§Zr Ho$bm Amho.

H$mUH$moUÀ¶m {dH$mgmÀ¶m ‘mJUrgmR>r ZmJ[aH$ AZoH$doir añ˶mda CVabo hmoVo. ^mOn gaH$ma gÎmoda ¶oD$Z gmV ‘{hݶm§Mm H$mi CbQ>bm, Var {H«$S>m‘§Ìr Aܶmn {dH$mgmÀ¶m KmofUmM H$aV AmhoV. Amamo½¶, añVo d BVa gw{dYmÀ¶m gwYmaUm§gmR>r H$mUH$moUdm{g¶m§Zm nwÝhm añ˶mda CVamdo bmJob H$m¶, Agm gmdb nmJr ¶m§Zr Ho$bm Amho.

H$mOy, ZmaimH$S>o eoVH$è¶m§Mo Xþb©j PmS>m§Mr {ZJm, gmè¶mA^mdr CËnmXZ H$‘r nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : Jmoì¶mV H$mOy d ZmaimMo CËnmXZ ‘w~bH$ à‘mUmV hmoV Agbo Var ˶mÀ¶m CËnmXZdmT>rH$S>o eoVH$è¶m§Mo Xþb©jM hmoV Amho. PmS>m§Mr {ZJm VWm gmè¶mMm H$moUVmhr dmna Z Ho$ë¶m‘wio j‘Vonojm H$‘r nrH$ {‘iV Agë¶mMo à{VnmXZ ^maVr¶ H¥$fr g§emoYZ ‘§S>imMo à‘wI EZ. nr. qgJ ¶m§Zr Ho$bo Amho. OwZo Jmodo ¶oWrb ^maVr¶ H¥$fr g§emoYZ H|$ÐmV B§Q>rJ«oQ>oS> ’$m{‘ªJ grñQ>r‘darb n[afXoMo AmO CX²KmQ>Z Pmbo. ¶m CX²KmQ>ZmZ§Va ˶m§Zr nÌH$ma n[afX KoVbr. ¶m nÌH$ma n[afXobm ’$m{‘ªJ [gñQ>r‘ g§emoYZ g§MmbZmb¶mMo àH$ën g§MmbH$ S>m°. ~r. J§Jdma CnpñWV hmoVo. Am¶grEAmaMo g§MmbH$ S>m°. EZ. nr. qgJ åhUmbo, "amÁ¶mV XmoZ àH$maMr eoVr Ho$br OmVo. EH$ ^mVeoVr Va Xþgar Hw$imJar eoVr. Hw$imJamV nmo’$ir, Zmai, Ho$ir, AZZg, {‘ar ¶m§Mr bmJdS> Ho$br OmVo. Hw$imJa hr EH$àH$maMr B§Q>rJ«Qo >So > ’$m{‘ªJ nÕVM Amho. amÁ¶mV Hw$imJa eoVr ’$maM àM{bV Amho. na§Vw ZmaimMm XOm© d CËnmXZdmT>rgmR>r H$moUrhr {deof à¶ËZ H$arV ZmhrV. gmao d agm¶ZmMm dmna Ho$bm Va ZmaimMm XOm© d CËnmXZ dmT>Uo e³¶ Amho. H$mOy~m~Vhr hrM pñWVr Amho. H$mOyMo ’$³V CËnmXZ KoVbo

70 Q>³Ho$ eoVH$ar Jar~ Hw$Qw>§~mVrb amÁ¶mVrb EHy$U eoVH$è¶m§n¡H$s 70 Q>³Ho$ eoVH$ar Jar~ Hw$Qw>§~mVrb AmhoV. ho eoVH$ar eoVrda ’$ma Jw§VdUyH$ H$é eH$V ZmhrV. B§Q>rJ«oQ>oS> ’$m{‘ªJgmR>r H|$ÐmH$Sy>Z Jmoì¶mbm {ZYr {‘iUma Amho. hm {ZYr eoVrMm XOm© gwYmaʶmgmR>r Cn¶moJr nS>ob.

OmVo. XOm© gwYmaʶmgmR>r {deof à¶ËZ Ho$bo OmV ZmhrV. YmݶmMr {Z¶m©V ìhm¶bm hdr : lrnmX ZmB©H$ B§Q>rJ«oQ>oS> ’$m{‘ªJ grñQ>r‘darb n[afXoMo CX²KmQ>Z ImgXma lrnmX ZmB©H$ ¶m§À¶m hñVo Pmbo. ImgXma lrnmX ZmB©H$ åhUmbo, "H¥$fr joÌmÀ¶m {dH$mgm{edm¶ XoemMr àJVr hmoUo Ae³¶ Amho. eoVH$è¶m§À¶m ‘mbmbm ~mOmanoR> {‘imbr. ˶m§Zm Mm§Jbm ^md {‘imbm VaM ˶m§À¶m Am{W©H$ pñWVrV gwYmaUm hmoUo e³¶ Amho. ¶mgmR>r Ymݶ VWm eoV‘mbmMr {Z¶m©V ìhm¶bm hdr'. XoemVrb »¶mVZm‘ H¥$fr d¡km{ZH$ ¶m n[afXobm CnpñWV am{hbo AmhoV.

nUOr ¶oWrb d¡Ú BpñnVimg‘moarb añ˶mda ImoXbobm IÈ>m ¶oWrb nmXMmar VgoM dmhZMmbH$m§Zm OrdKoUm R>aV Amho. (H¡$bmg ZmB©H$)


18goa12_Layout 1 11/17/2012 8:48 PM Page 1

12

ñnmoQ>©g²

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

’$m°bmoAm°ZZ§Va B§½b§S> gmdY ྲྀmZ AmoPmMo nmM ~ir Ah_Xm~mX, {X. 17 … ^maVmZo \$m°bmoAm°Z bmXë`mZ§Va B§½b§S>Zo Xþgèµ ¶m S>mdmV A{Ve` gmdY gwédmV Ho$br. H$U©Yma A°{bñQ>a Hy$H$ Am{U nXmn©Udra {ZH$ H$m°ånQ>>Z ¶m

gbm‘rdram§Zr Hw$‘©JVrZo µ’$b§XmOr H$aVmZm {Vgè¶m {XdgAIoa {~Z~mX 111 Ymdm Ho$ë¶m AmhoV. AÚmnhr B§½b§S> 219 Ymdm§Zr {nN>mS>rda Amho. VËnydu, à½`mZ AmoPmMo 5 ~ir

Am{U Ama. A{œZZo 3 JS>r ~mX H$aV n{hë¶m S>mdmV B§½b§S>À¶m ’$b§XmOrMo H§$~aS>o ‘moS>bo. n{hë¶m S>mdmÀ¶m AmYmao ^maVmbm 330 Ymdm§Mr AmKmS>r {‘imbr. ¶{ï>ajH$ ’$b§XmO

Ymd’$bH$ ^maV n{hbm S>md … gd©~mX 521 B§½b§S> n{hbm S>md … (3 ~mX 41 déZ) A°{bñQ>a Hw$H$ Po. gohdmJ Jmo. ApídZ 41, Ho$pìhZ nrQ>agZ {Ì. Jmo. AmoPm 17, Bµ¶mZ ~ob Po. V|Sw>bH$a Jmo. AmoPm 0, g{‘V nQ>ob nm¶{MV Jmo. ¶mXd 10, ‘°Q> àm¶a {Ì. Jmo. AmoPm 48, {Q>‘ ~«oñZZ Po. H$mohbr Jmo. AmoPm 19, ñQw>AQ>© ~«m°S> nm¶{MV Jmo. Phra 25, J«r‘ ñdmZ Zm~mX 3, Adm§Va 17, EHy$U … 74.2 fQ>H$m§V gd©~mX 191 Jmob§XmOr … Ama. ApídZ 27-9-80-3, Phra ImZ 15-7-23-1, ྲྀmZ AmoPm 22.2-8-45-5, ¶wdamO {g§J 3-0-12-0, C‘oe ¶mXd 7-2-14-1 B§½b§S> Xþgam S>md (’$m°bmoAm°Z) … A°{bñQ>a Hw$H$ Zm~mX 74, {ZH$ H$m°ånQ>Z Zm~mX 34, Adm§Va 3, EHy$U 38 fQ>H$m§V {~Z~mX 111 Jmob§XmOr … C‘oe ¶mXd 7-1-15-0, ྲྀmZ AmoPm 14-3-34-0, Ama.ApídZ 14-3-49-0, dra|Ð gohdmJ 1-0-1-0, Phra ImZ 1-0-1-0, g{MZ V|Sw>bH$a 1-0-8-0

{~«OQ>mD$Z, {X. 17 … gbm_rdra {H$am°Z nm°dob EH$m H$gmoQ>r gm_Ý`mÀ`m XmoÝhr S>mdmV eVH$ R>moH$Umam doñQ> B§S>rOMm AmR>dm \$b§XmO ~Zbm Amho. {‘anwaÀ`m eoa-E ~m§Jbm Z°eZb ñQo>{S>`__Ü`o ~m§JbmXoe{déÕ qdS>rOÀ¶m {dO¶mV qghmMm dmQ>m CMbVmZm nm°dobZo 117 d 110 Ymdm Ho$ë¶m. Om°O© hoS>br d Šbm°B©S> dm°bH$Q> XmoZ Ago IoimSy> AmhoV Á`m§Zr XmoZXm hm M_ËH$ma Ho$bm Amho. doñQ> B§S>rOH$Sy>Z EH$ H$gmoQ>r gm_Ý`mÀ`m XmoÝhr S>mdmV eVH$ R>moH$Umè`m BVa \$b§XmOm§_Ü`o Aï>nb ¡ y Jma{\$ëS> gmo~g©, amohZ H$Ýhm¶, bm°ao§g amodo, Jm°S©>Z J«r{ZO d ~«m`Z bmam ¶m§Mm g‘mdoe Amho.

n§Mm§Zr nm¶{MV {Xbo. YmoZrZo H$mb C_oe `mXdbm JmobX§ mOr {Xbr ZìhVr. AmO n{hë`mM fQ>H$mV Ë`mZo nQ>b o bm ~mX Ho$bo. à½`mZ AmoPmZo B§½b§S>bm bmJmonmR>À`m M|Sw§>da XmoZ _moR>o YŠHo$ {Xbo. gd©àW_ Ho$pìhZ nrQ>agZMm

PmaI§S> 2 ~mX 222

~m§JbmXoe 77 Ymdm§Zr nam^yV

Jmoì¶mMr {XemhrZ Jmob§XmOr

^maVr` _{hbm§Zr hm±JH$m±Jbm Z_dbo {Zåg, {X. 17 … ^maVr` g§KmZo S>ãë¶yEgEE\$ _{hbm {dœ Q>r_ ñ¹$m°e M°{ån`Z{enÀ`m ßboAm°\$ gm_Ý`mV hm±JH$m±Jbm 2-0 Zo nam^yV Ho$bo.AmVm nmMì`m d ghmì`m ñWmZmgmR>r Ioië`m OmUmè`m gm_Ý`mV ^maVr` g§KmMm gm_Zm Am`bªS>er hmoB©b. ^maVmMr ñQ>ma IoimSy> Xr{nH$m n„rH$bZo n{hë`m EHo$ar gm_Ý`mV EZr Amo bm 11-5, 11-8, 511, 9-11, 11-5 Zo nam^yV Ho$bo. hm gm_Zm 53 {_{ZQ>m§n`ªV

AmKmS>rMo \$b§XmO An`er R>abo. Ama. A{œZZo Hy$H$bm 41 Ymdm§da ~mX Ho$bo. Ë`mZ§Va C_oe `mXdZo B§½b§S>bm gmVdm YŠH$m {Xbm. g{_V nQ>obbm Ë`mZo 10 Ymdm§da nm`{MV Ho$bo. nQ>b o H$mhrgm H$_Zer~r R>abm. boJ ñQ§n~mhoa OmUmè¶m M|Sy>da ˶mbm

qdS>rO '~oñQ" {‘anya, {X. 17 … Ioi C§MmdʶmMr JaO AgVmZm H$M Imëë¶m‘wio ¶O‘mZ ~m§JbmXoebm doñQ> B§S>rOH$Sy>Z 77 Ymdm§Zr nam^d ñdrH$mamdm bmJbm. ObXJVr Jmob§XmO {Q>Zmo ~oñQ>Zo Amnë¶m ^ÞmQ> doJmZo ¶O‘mZ ’$b§XmOm§Mr ÌoYm{VanrQ> CS>dyZ {Xbr. ˶mZo Ho$di 24 Ymdm XoV ¶O‘mZm§Mm AYm© g§K V§~yV nmR>dbm. S>mdIwam {’$aH$snQy> dragm‘r na‘m°bZo VrZ Va adr am‘nm°bZo XmoZ JS>r ~mX H$aV qdS>rOMm {dO¶ gmH$ma Ho$bm. Mm¡Ï¶m {Xder qdS>rOZo 6 ~mX 244 Ymdm§n¶ªV ‘Ob ‘mabr hmoVr. AmO ˶m§À¶m eodQ>À¶m Mma JS>çm§Zr Ho$di 29 Ymdm§Mr ^a KmVbr. 273 Ymdm§da ˶m§Mm n{hbm S>md g§nwï>mV Ambm. {dO¶mgmR>r 245 Ymdm§Mo bú¶ g‘moa R>odyZ ’$b§XmOrg CVabobm ~m§JbmXoeMm g§K gwédmVrnmgyZ X~mdmV Ioibm. ˶m§Mm S>md 167 Ymdm§V g§nbm. V{‘‘ B³~mb d em{H$~

nm°db o AmR>dm

‘°Ï¶y àm¶aZo gdm©{YH$ 48 Ymdm Ho$ë¶m. ˶mZo {Q>‘ ~«oñZZgmo~V AmR>ì¶m JS>çmgmR>r 47 d ñQw>AQ>© ~«mS° >gh Zdì¶m JS>çmgmR>r 43 Ymdm§Mr ^mJrXmar aMV B§½b§S>Mm n{hbm S>md bm§~{dbm. H$U©Yma A°{bñQ>a Hy$H$ Am{U _°Ï`y àm`a dJiVm BVa

{dœ Q>r_ ñ¹$m°e Mmbbm. AZmH$m AbmZH$m_moZrZo Xwgè`m gm_Ý`mV Vmo§J VñO{d§Jbm 11-5, 11-7, 11-9 Zo _mV {Xbr. hm gm_Zm 40 {_{ZQ>m§n`ªV Mmbbm. {Vgam EHo$ar gm_Zm hmoD$ eH$bm Zmhr. ^maVr` g§K AmJm_r gm_Ý`mV Am`bªS>Mm gm_Zm H$aob Á`mZo Ý`yPrb§S>bm 2-1 Zo _mV {Xbr.

Ab hgZ ¶m à‘wI ’$b§XmOm§H$Sy>Z ~m§JbmXoebm Iyn Amem hmo˶m na§Vw ¶m Û¶rZo {Zamem Ho$br. V{‘‘Zo Ho$di nmM Ymdm Ho$ë¶m Va em{H$~Zo Ho$di XmoZ.

g§{já Ymd’$bH$ doñQ> B§S>rO n{hbm S>md … 4 ~mX 527 Kmo{fV ~m§JbmXoe n{hbm S>md … gd©~mX 556 doñQ> B§S>rO Xþgam S>md … gd©~mX 273 ~m§JbmXoe Xþgam S>md … (OwZ¡X {gÔrH$s 20, eha¶ma Z’$sg 23, ZB©‘ Bñbm‘ 26, ahr‘ 16, Zmgra hwgoZ 21, ‘h‘wXþ„mh 29, gmohmJ JmPr 19,) gd©~mX 167, Jmob§XmOr … am‘nm°b 32-2, ~oñQ> 24-5, na‘m°b 32-3)

nUOr, {X. 17 (H«$sS>m à{V{ZYr)… O‘eoXnya ¶oWrb {H$ZZ ñQ>o{S>¶‘da AmOnmgyZ ¶O‘mZ PmaI§S> d Jmodm ¶m§À¶mV aUOr H$ JQ>mVrb gm‘ݶmbm gwédmV Pmbr. PmaI§S>Zo n{hë¶m {XdgAIoa X‘Xma ‘Ob ‘maVmZm Ho$di XmoZ JS>r J‘mdyZ 222 Ymdm Ho$ë¶m. ‘Zrf dY©Z d gZr Jwám ¶m gbm‘rdram§Zr 123 Ymdm§Mr gbm‘r XoVmZm Jmoì¶mÀ¶m {XemhrZ Jmob§XmOrMm g‘mMma KoVbm. d¡¶{º$H$ AY©eVH$mZ§Va Jwám ~mX Pmbm. {Vgè¶m H«$‘m§H$mda ’$b§XmOrg Amboë¶m Bem§H$ O½Jr d dY©Z ¶m§Zr Xþgè¶m JS>çmgmR>r Ho$di 20 Ymdm OmoS>boë¶m AgVmZm gm¡a^ ~m§XoH$aZo dY©Zbm [aJZ qnQ>moH$adr Pob~mX Ho$bo. dY©ZZo 10 IUIUrV Mm¡H$mam§gh

aUOr {H«$Ho$Q> 73 Ymdm§Mr Ioir Ho$br. gm¡a^ {Vdmar d O½Jr ¶m§Zr {Vgè¶m ¶ï>rgmR>r 78 Ymdm§Mr A^oÚ ^mJrXmar aMVmZm Jmoì¶mÀ¶m Jmob§XmO dM©ñd JmOdUma Zmhr ¶mMr XjVm KoVbr. Jmoì¶mV’}$ eXm~ OH$mVr d gm¡a^ ~m§XoH$a ¶m§Zr à˶oH$s EH$ JS>r ~mX Ho$bm.

g§{já Ymd’$bH$ PmaI§S> … 90 fQ>H$m§V 2 ~mX 222 ( ‘Zrf dY©Z 73, gZr Jwám 53, Bem§H$ O½Jr Zm~mX 56, gm¡a^ {Vdmar Zm~mX 34, OH$mVr 53-1, ~m§XoH$a 42-1)

Ë`mZo Aà{V_ M|Sy>da {Ì\$im CS>{dbm. Va Xþgè¶mM M|Sy>da B`mZ ~ob ~mX Pmbm. g{MZ V|Sw>bH$aÀ`m hmVr Pob XoD$Z Vmo naVbm. ’$Q>Ho$~mOr H$ê$Z ^maVr` {\$aH$sMr b¶ {~KS>dʶmÀ¶m ‘Zgwã¶mZo IoinÅ>rda CVaboë¶m nrQ>agZMm

AS>Wim AmoPmZo Xÿa Ho$bm. AmoPmZo Ë`mMm {Ì\$im CS>{dbm. nrQ>agZZo 17 Ymdm H$mT>ë`m. Va nwT>À`mM M|Sy>da AmoPmbm {_S> Am°\$déZ _moR>m \$Q>H$m _maÊ`mÀ`m à`ËZmV ~ob ~mX Pmbm. Ë`mdoir B§½b§S>Mr AdñWm 5 ~mX 69 Aer Pmbr hmoVr.

PQ>nQ> {S>g|~a‘ܶo h±S>~m°b ñnYm©

[a¶m gmd§VMm {dO¶

nUOr, {X. 17(H«$sS>m à{V{ZYr) … Jmodm h±S>~m°b Agmo{gEeZZo Jmodm H«$sS>m àm{YH$aUmÀ¶m ghH$m¶m©Zo amÁ¶ h±S>~m°b AqO³¶nX ñnYm© Am¶mo{OV Ho$br Amho. gXa ñnYm© gr{Z¶a, Á¶w{Z¶a d g~ Á¶w{Z¶a Aem VrZ JQ>m§V Ioi{dbr OmB©b. {dgmdr gr{Z¶a nwéf d ‘{hbm AqO³¶nX ñnYm© 9 {S>g|~a amoOr åhmngm ¶oWo ~moS>Joída ‘§{XamZ{OH$À¶m ‘¡XmZmda hmoB©b. Xþgar Á¶w{Z¶a ‘wbm‘wbtgmR>rMr d n{hbr ‘wbm‘wbtgmR>rMr g~Á¶w{Z¶a amÁ¶ h±S>~m°b AqO³¶nX ñnYm© n§{S>V Odmhabmb Zohê$ ñQ>o{S>¶‘, ’$mVmoS>m© ¶oWo 15 d 16 {S>g|~a ¶m H$mbmdYrV Ioi{dʶmV ¶oB©b. 1 OmZodmar 1994 qH$dm ˶mZ§Va OÝ‘bobo Á¶w{Z¶a JQ>mgmR>r Va 1 OmZodmar 1998 qH$dm ˶mZ§Va OÝ‘bobo g~ Á¶w{Z¶a JQ>mV IoiʶmgmR>r nmÌ R>aVrb. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r AZ§V gmdi (9975120049) ¶m§À¶mer 5

nUOr, {X. 17(H«$sS>m à{V{ZYr) … ñbmodo{Z¶m ¶oWo gwê$ Agboë¶m OmJ{VH$ ¶wdm ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}V Zdì¶m ’o$arAIoa 12 dfmªImbrb ‘wbtÀ¶m JQ>mV dy‘Ýg Mog ‘mñQ>a [a¶m gmd§V(1896) {hMo 7.5 JwU Pmbo AmhoV. Zdì¶m ’o$arV {VZo A‘o[aHo$À¶m EñdmamZ Ae[aVm (1924) {hMm nam^d Ho$bm. CÚm {VMm gm‘Zm ^maVmÀ¶mM d¡embr (1970) {hÀ¶m{déÕ hmoB©b. 14 dfmªImbrb ‘wbtÀ¶m JQ>mV dy‘Ýg B§Q>aZ°eZb ‘mñQ>a BìhmZm ’w$Vm©Xmo(2103) {hbm MrZÀ¶m hþAm§J ‘mo’o$B© (1919) {hÀ¶mH$Sy>Z Y¸$mXm¶H$ nam^d ñdrH$mamdm bmJbm. {VMo ghm JwU H$m¶‘ AmhoV. 12 dfmªImbrb Iwë¶m JQ>mV Mog ‘mñQ>a {ZVre ~obwaH$aZo Amnë¶mnojm H$mH$U^a gag Agboë¶m A‘o[aHo$À¶m {M¶m§J OmoZmWZ ¶mbm ~amo~arV amoIbo. ˶mMo ghm JwU Pmbo AmhoV.

{S>g|~anydu g§nH©$ gmYmdm.

F$f^, A{ZéÕ g§¶wº$ AmKmS>rda nUOr, {X. 17 … OrìhrE‘ Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mV’}$ Am¶mo{OV nrQ>rE A{Ib ^maVr¶ {’$S>o ‘mZm§H$Z ~w{Õ~i ñnY}V Vm{‘iZmSy>Mm ‘hoídaZ nr. d Hw$Umb E‘., Jmoì¶mMm F$f^ ZmB©H$ d A{ZéÕ ^Q> d ‘hmamï´>mMm AZre Jm§Yr 4 JwUm§gh g§µ¶wº$[a˶m AmKmS>rda AmhoV. A‘o¶ Am¡Xr, gwhmg AñZmoS>H$a, gm¶ag naoam d AZ§V à^wXogmB© ¶m§Mo à˶oH$s 3.5 JwU Pmbo AgyZ Vo {ÛVr¶ ñWmZmda AmhoV. gXa ñnYm© ’$‘m©JSw >r ¶oWo gwé Amho. Mm¡Ï¶m ’o$arMo {ZH$mb … ‘hoídaZ nr. {d. {d. A{Oe A±WZr, {dídoída E. nam^yV {d. Hw$Umb E‘., gå‘X eoQ>o

~amo~ar {d. A{ZbHw$‘ma Amo.Q>r., g§Vmof H$í¶n ~amo~ar {d. A‘o¶ Am¡Xr, F$f^ ZmB©H$ {d. {d. ew^‘ gmdB©H$a, Jm¡ar hS>H$moUH$a nam^yV {d. AZre Jm§Yr, A{ZéÕ ^Q> {d. {d. [aÕr Pm§Q>ço, gm¡ad IoS>}H$a {d. {d. {^‘ßnm h[aOZ, Xráoe H$a‘iH$a nam^yV {d. gwhmg AñZmoS>H$a, Vwfma Ho$. nam^yV {d. gm¶ag naoam, g¶mZr Ho$aH$a nam^yV {d. AZ§V à^wXogmB©, {dëgZ H«w$P {d. {d. em¡ZH$ Hw§$H$irH$a, Jm¡ad ‘S>H$B©H$a ~amo~ar {d. à^mH$a BÝgwbH$a, {Xem doaoH$a nam^yV {d. Z§{XZr gm[an„r, amOm¶©Z Hw$dobH$a ~amo~ar {d. Eoíd¶m© WmoamV.

amï´>r¶ embo¶ H«$sS>m ñnYm© ’$m|S>çmV ’$m|S>m, {X. 17 (à{V{ZYr) … H«$sS>m Am{U ì¶dhma g§MmbZmb¶mZo Am¶mo{OV Ho$bobr 58 dr amï´>r¶ embo¶ H«$sS>m ñnYm© ’$m|S>çmV hmoUma AgyZ 19 Zmoìh|~abm H«$sS>m‘§Ìr a‘oe VdS>H$a ¶m§À¶m hñVo ¶m ñnY}Mo CX²KmQ>Z hmoUma Amho. 16 amÁ¶m§Vrb ~og~m°bnQ>y Am{U 14 amÁ¶mVrb añgrIoM (Q>J Am°’$ dm°a) IoiUmao ‘wbo Am{U ‘wbtMm ˶mV gh^mJ AgUma Amho. H«$sS>m g§MmbH$ ìhr.E‘. à^wXogmB© ¶m§Zr AmO ’$m|S>çmVrb H«$sS>m g§Hw$bmV nÌH$ma narfX KoD$Z hr nÌH$ma n[afXoV ‘m{hVr XoVmZm H«$sS>m g§MmbH$ ìhr.E‘. à^wXogmB© Am{U BVa A{YH$mar. ‘m{hVr {Xbr. H«$sS>m g§Hw$bmV Am{U ’$‘m©JwS>rdarb OrB©gr ‘¡XmZmda ho Am‘Xma bdy ‘m‘boXma Am{U H«$sS>m a‘oe VdS>H$a, ghH$ma '§Ìr XrnH$ OrB©gr ‘¡XmZmda KoVbr OmB©b. añIoi hmoUma AmhoV Ago ˶m§Zr ¶mdoir g{Md Ho$ed M§Ðm CnpñWV amhUma T>dirH$a, H«$sS>m g{Md Ho$ed M§Ð grIoM ñnYm© ‘mÌ H«$sS>m g§Hw$bmV AmhoV. VgoM 22 Zmoìh|~abm g‘mamon Am{U BVa ‘mݶda CnpñWV Am¶mo{OV Ho$br Amho Ago ˶m§Zr nwT>o gm§{JVbo. 19 Zmoìh|~abm gH$mir 10 gmohù¶mbm ‘w»¶‘§Ìr Zmoha nauH$a AgVrb. ‘wbm§gmR>r ~og~m°b ñnYm© gm§{JVbo. ¶m ñnY}V A§XmOo 300 dmOVm hmoUmè¶m CX²KmQ>Z g‘ma§^mbm à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo CnpñWV ’$m|S>çmVrb H«$sS>m g§Hw$bmV KoVbr ‘wbm§Mm Am{U 300 ‘wbtMm gh^mJ ghH$ma ‘§Ìr XrnH$ T>dirH$a, AgVrb. ˶mM ~amo~a H«$sS>m ‘§Ìr OmB©b Va ‘wbtgmR>r ’$‘m©JwS>r ¶oWrb AgUma Amho. Jmoì¶mVrb añgrIoM

(g§O¶ ~moaH$a)

g§KmMo H$U©Yma åhUyZ erVb H$m§~io Am{U Zrb {XdH$a ¶m§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. VgoM ~og~m°b g§KmgmR>r {Z{Ib JmdS>o Am{U AZwOm ‘wS>aH$a ¶m§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho.

{dO¶mgh B©ñQ> ~§Jmb Q>m°nda nUOr, {X. 17 (H«$sS>m à{V{ZYr) … ’$mVmoS>m© .¶oWrb n§{S>V Odmhabmb Zohê$ ñQ>o{S>¶‘da AmO Pmboë¶m Am¶ brJ ñnY}Vrb XmoZ Vwë¶~i g§KmVrb bT>VrV B©ñQ> ~§JmbZo M{M©b ~«Xg© ñnmoQ>©g² ³b~Mm 3-0 Agm nam^d Ho$bm. BXo {MXrZo n{hë¶m nmM {‘{ZQ>mVM ~§Jmbbm AmKmS>rda Zobo. ‘§Xrn qgJZo 77ì¶m {‘{ZQ>mbm S>moù¶m§Mo nmaUo ’o$S>Umam Jmob Zm|XdyZ ~§Jmbbm 2-0 Ago AmKmS>rda Zobo. B§Á¶war Q>mB©‘‘ܶo BXo {MXrZo d¡¶{º$H$ Xþgam d g§KmMm {Vgam Jmob Zm|X{dbm. M{M©bZo gmiJmdH$a{déÕ gm‘ݶmV CVadbobm g§KM ¶m gm‘ݶmV CVa{dbm hmoVm. ~§JmbZo ’$ñQ>© BboìhZ‘ܶo EH$ ~Xb H$aVmZm ‘ohVm~ hþgoZEodOr gw~moY Hw$‘mabm ‘¡XmZmV CVa{dbo. ‘ܶajH$ ha‘Z{OV qgJ Im~«mZo aMboë¶m Mmbrda BXo {MXrZo M{M©bMm ~Xmd ^oXVmZm XmIdbobr MnimB© dmImUʶmOmoJr hmoVr. gwéd-

gmiJmdH$aMm nam^d mVrbmM Jmob ñdrH$maë¶m‘wio Jm|Yiboë¶m M{M©bÀ¶m IoimSy>§Zr AZoH$ MwH$sMo ’$Q>Ho$ ‘mabo. M{M©bMm AmKmS>rnQy> AH«$‘ ‘moKam~r ¶mbm BVa IoimSy>§Zr ¶mo½¶ gmW {Xbr AgVr Va H$Xm{MV gm‘ݶmMo {MÌ doJio {Xgbo AgVo. {dO¶m~amo~aM B©ñQ> ~§JmbZo 14

Am¶ brJ JwUm§gh Aìdb ñWmZmda Pon KoVbr Amho. Y|nmo 13 JwUm§gh {ÛVr¶ ñWmZmda AgyZ M{M©bMo 12 JwU AmhoV. ¶wdm ^maVr H«$sS>m§JUmdarb bT>VrV ¶O‘mZ ‘mohZ ~mJmZZo Jmoì¶mÀ¶m gmiJmdH$a ñnmoQ>g © ² ³b~Mm EH$V’$s© bT>VrV 3-0 Agm Ywìdm CS>{dbm. ~mJmZH$Sy>Z S>oÝgZ XodXmgZo (5do {‘{ZQ>), AmoS>m’o$ AmoH$mobr (19do {‘{ZQ>) d ñQ>oÝbr

AmoH$amo¶Jmdo (61do {‘{ZQ>) ¶m§Zr JmobOmirMm AMyH$ doY KoVbm. gmiJmdH$aMm JmobajH$ H$aU{OVZo Mni JmobajU Ho$bo AݶWm nmhþʶm g§Kmda {H$‘mZ AYm© S>PZ Jmob Pmbo AgVo. nwʶmVrb {edN>ÌnVr H«$rS>m g§Hw$bmÀ¶m ‘¡XmZmda Pmboë¶m bT>VrV ‘w§~B© ’w$Q>~m°b ³b~Zo {ebm±J bmOm±JMm 41 Agm ’$S>em nmS>bm. ‘w§~B©Zo bmOm±JÀ¶m H$‘Hw$dV ~MmdmMm bm^ CR>dVmZm AmH«$‘H$ Ioimda ^a {Xbm. ¶mMm O~aXñV ’$m¶Xm ˶m§À¶m g§Kmbm Pmbm. ‘w§~B©V’}$ {ZH$mobg am°{S´>Jrg (18do {‘{ZQ>), Jo{~«¶b ’$Zmª{S>g (20do {‘{ZQ>), OpñQ>Z ñQ>r>’$Z (82do {‘{ZQ>) d EZ.S>r. Amonmam (90 + 2) ¶m§Zr Jmob Zm|X{dbo. {ebm±JMm EH$‘od Jmob gwerb qgJZo 75ì¶m {‘{ZQ>mbm Zmo§X{dbm.


18 Gulmohar 1_Layout 1 17-11-2012 20:19 Page 1

Ame¶KZ AjaYZ

a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

Bâ’$s : g§Yr Am{U O~m~Xmarhr Jwb‘moha {deof amOYmZrV AmVm Am§VaamîQ´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmMo nS>K‘ dmOy bmJbo AmhoV. Bâ’$sH$Sy>Z Amnë¶m à˶oH$mÀ¶m H$mhr Zm H$mhr Anojm AmhoV. H$m¶ H$m¶ gmܶ hmoUma Amho, ¶m Bâ’$s‘wio... dmMy¶m AmOÀ¶m Jwb‘moha {deof‘ܶo...

{M

ÌnQ> hr EH$ A{^OmV H$bm Amho. OJn«{gÜX {X½Xe©H$$ ’±«$H$ H$màm ¶m§Mo CX²Jma ¶m H$boM§ gm‘϶© AYmoao{IV H$aVmV. Vo åhUVmV, film is one of the three universal

languages, the other two are mathemetics and music ( {MÌnQ> hm VrZ d¡pídH$ ^mfm§n¡H$s

EH$. J{UV Am{U g§JrV ¶m Aݶ XmoZ ^mfm åhUVm ¶oVrb.) OJ^a Am§VaamîQ´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmM§ Am¶moOZ H$aʶmV ¶oV§. ¶mM§ EH$ ‘hÎdmM§ H$maU åhUOo {MÌnQ> H$bobm {VÀ¶m OÝ‘mnmgyZ bm^bobo d¡pídH$ n[a‘mU. Ñí¶ Am{U ÜdZrMm AW©nyU©, H$bmË‘H$ dmna H$ê$Z {MÌnQ>mMr {Z{‘©Vr H$aʶmV ¶oVo. H°$‘oam (V§Ì) Am{U {X½Xe©H$ (‘§Ì) ¶m§À¶m nañna gm‘§Oñ¶mVyZ {MÌnQ H$boMm Am{dîH$ma KS>Vmo Am{U EH$ àH$mao kmZoída ‘mD$br§À¶m eãXmV gm§Jm¶Mo Va eãXodrU g§dmXþ gwê$ hmoVmo. hm g§dmX à˶j H$bmH¥$Vr Am{U {MÌnQ a{gH$AmñdmXH$ ¶m§À¶m‘Yrb AgVmo. {MÌnQ> ‘hmoËgd hr åhUyZM EH$ g‘ñV {MÌnQ> AmñdmXH$m§Zm {MÌnQ> gmja hmoʶmMr g§Yr- nd©Ur AgVo. ‘hmoËgdmbm {ZIi ‘Zmoa§OZmMo dmdS>o Agy Z¶o Am{U OJ^amVrb ‘hmoËgdmV Vgo Vo ZgVoM. ‘mÌ ‘hmoËgdmVyZ {MÌnQ> gmjaVm dmT>rg bmJmdr, hm àYmZ hoVy AgVmo. ho C{ÔîQ> gmܶ ìhmdo, ¶mM hoVyZo

{MÌnQ>m§Mr {ZdS> Am{U Vo ~ZdUmè¶m OJ^amVrb {X½Xe©H$, V§Ìk, H$bmH$ma, {Z‘m©Vo ¶m§Zm ‘hmoËgdmV ‘mZmZo {Z‘§{ÌV H$aʶmV ¶oVo. {MÌnQ>H$boda Amnë¶m à{V^oZo A‘rQ> R>gm C‘Q>dboë¶m nyd©gwatM§ H¥$VkVmnyd©H$ ñ‘aU hm XoIrb ‘hmoËgdmÀ¶m Am¶moOZm‘mJMm hoVy AgVmo. Z‘Zmbm ho KS>m^a Vob OmiʶmMm hoVy hmM, H$s Jmoì¶mV pñWa ñWmda Pmbobm Am§{M‘ ‘hmoËgd hm Jmoì¶mgmR>r EH$ daXmZhr Amho Am{U g§Yrhr. ¶m g§YrM§ Amåhr H$m¶ H$aVmo ¶mMmhr ¶m {Z{‘ÎmmZo Jmo‘§H$s¶m§Zr Jm§^r¶m©Zo {dMma H$am¶bm hdm, Ago ‘bm dmQ>Vo. Jmoì¶mVrb nma§n[aH$ ImUCÚmoJmda gܶm Or Q>m§JVr Vbdma Amho, ¶m nmíd©^y‘rda Am§{M‘M§ ‘mH}$qQ>J EH$ Am§VaamîQ´>r¶ KQ>Zm, event åhUyZ H$aUo Jmoì¶mÀ¶m ÑîQ>rZo {hVmdh R>aob. ‘wimVM {ZgJm©Mo daXmZ bm^bobm Jmodm ho Am§VaamîQ´>r¶ n¶©Q>ZH|$Ð åhUyZ OJ^a »¶mVr nmdbobo Amho. Aem Jmoì¶mV Am§{M‘ M gw{d{hV Am{U XO}Xma Am¶moOZ ho à{VHw$bVoda ‘mV H$aʶmMo gmYZ åhUyZ nmhVm ¶oB©b. Jmoì¶mV ImUY§Xm R>ßn Pmë¶m‘wio gܶm à{VHw$bVm ¶m amÁ¶mbm ^oS>gmdV Amho. ‘mÌ adversity is a blessing in disguise ‘mZyZ Jmo‘§VH$s¶m§Zr n¶m©¶mMm emoY ¿¶m¶bm hdm. Am{U n¶©Q>Z, Am§{M‘ ho n¶m©¶ Va Amåhmbm CnbãY AmhoVM. Am§{M‘‘wio {MÌJ§Jm Ambr hmo A§JUr. hr nd©Ur Amåhr Jmo‘§VH$s¶m§Zr S>moignUo Am{U A{^ê$Mrg§nÝZVoZo gmYm¶bm hdr. Amåhr IamoIaM S>moig Am{U A{^ê$Mrg§nÝZ AmhmoV H$m? Jmoì¶mV Xadfu Am§{M‘nyd© MMm© Am{U ê$gdo’w$Jdo àgma‘mܶ‘m§VyZ a§JVmV, ˶m§Mm XOm© H$m¶ AgVmo? Am¶moOH$ ‘Zmoa§OZmMo H$m¶©H«$‘ {ZdS>VmZm njnmV H$aVmV, ñWm{ZH$m§Zm S>mdbʶmV ¶oVo, Am¶moOZmV d{ebo~mOr MmbVo, ‘Zmoa§OZmÀ¶m ZmdmImbr n¡em§Mr AVmoZmV CYinÅ>r hmoVo, ho VH«$marMo gya AJXr Jmoì¶mV gmOè¶m Pmboë¶m n{hë¶m d{hë¶m Am§{M‘nmgyZ AmOVmJm¶V EoHy$ ¶oV AmhoV. Amåhr Jmo‘§VH$s¶ EdT>o Ah§‘ݶ AmhmoV, H$s Amåhmbm (O‘ë¶mg à˶oH$mbm) aoS> H$mn}Q>, bmb Jm{bMm A§Wabobm

H$ìha ñQ>moar OZmX©Z dob}H$a AmdS>ob. ‘J Jmoì¶mVrb ‘moOHo$ {MÌnQ> {Z‘m©Vo, {X½Xe©H$ ¶m§À¶mVrb Vy-Vy ‘¢-‘¡§ gm‘Zm Xa dfu Zo‘oMr ¶oUmè¶m Am§[M‘‘ܶo h‘Img a§JVmo. Am§VaamîQ´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmV "ìhrAm¶nr'nU {‘adm¶Mr Am‘Mr hm¡g ^mJUma H$r Zmhr, ¶mMm g§~§{YVm§Zr {dMma H$am¶Mm, H$s {MÌnQ> H$boÀ¶m ^{dVì¶mg§~§Yr H$mhr J§^ra qMVZ H$am¶M§? Ag§ J§^ra {M§VZ dOm AmMaU Am‘À¶mH$Sy>Z hmoV§, Ag§ ‘bm A^mdmZ§M OmUdb§ Amho. AJXr n{hë¶mdfm©nmgyZ Jmoì¶mV hmoUmè¶m Am§{M‘Mr nd©Ur ‘r gmYV Ambmo Amho. AXwa JmonmbH¥$îUZ, {Jare H$mgadëbr, ‘m{OXr, AmH$sam Hw$amogmdm, {~‘b am°¶, B§J‘ma ~J©‘Z, Mmbu M°ßbrZ, g˶OrV am¶ ¶m aWr ‘hmaWtMo {MÌnQ> nhm¶Mr g§Yr Aem ‘hmoËgdmVyZ gÀMm {MÌnQ>ào‘tZm {‘iV AgVo. ‘r Am§{M‘‘wioM A{YH$ gOJ Am{U {MÌnQ>gmja ~Zbmo Amho. Y‘©, OmV, d§e, ^mfm, àXoe ho ‘mZd{Z{‘©V ^oXm^oX {‘Q>dʶmM§ gm‘϶© {MÌnQ>H$boV Amho. åhUyZ MwH$sÀ¶m H$maUmgmR>r Ooìhm EImÚm H$bmH$mamMm dm H$bmH¥$VrMm {ZfoY Am§{M‘À¶m{Z{‘ÎmmZo H$aʶmV ¶oVmo, Voìhm ‘r ‘Zmo‘Z I§VmdVmo. Agm {damoYmgmR>r {damoY ho Am‘À¶m AkmZmMo àXe©Z Zìho Va H$m¶? ¶§XmÀ¶m "Am§{M‘'‘ܶo "XoD$i' ¶m {Jare Hw$bH$Uu A{^{ZV ‘amR>r {MÌnQ>mMm g‘mdoe Amho. hm {MÌnQ> ‘r nm{hbm Amho. qhXÿ Y{‘©¶m§À¶m ^mdZm XþImdʶmgmaIo ¶m {MÌnQ>mV H$mhr Zmhr, ho ‘r A{Ve¶ O~m~XmarZo gm§JVmo. Y‘© Am{U Xod ¶m§Mo ‘mH}$qQ>J/ amOH$maU AmO H$em àH$mao H$aʶmV ¶oVo Am{U ˶m‘wio EImÚm g§doXZerb Am{U lÕmiy ‘mUgmMr H$er JmoMr hmoVo, ¶mMo {MÌU A{Ve¶ g§¶‘mZo ¶m {MÌnQ>mV H$aʶmV Ambo Amho. {Jare Hw$bH$Uu hm EH$ A{Ve¶ g§dXoZerb, Vab Am{U O~m~Xma boIH$A{^ZoVm Amho.

˶mMr Am{U ˶mÀ¶m H$bmH¥$VrMr Aer dmgbmV bmdbr OmD$ Z¶o, Oo Ago Y‘m©À¶m ‘wÚmda {damoY H$aVmV, ˶m§Zr AmYr hr H$bmH$¥Vr AmñdmXm¶bm hdr. "XoD$i' hm ~mOmê$, gd§J {MÌnQ> Zmhr. ‘r {damoYH$m§Zm {dZ§Vr H$aVmo, H$s ˶m§Zr EH$m A§V‘w©I H$aUmè¶m H$bmH¥$VrMm Cn‘X© H$ê$ Z¶o. naoe amdb ¶m§À¶m A{^Z¶mZo bjmV am{hbobm "{H$gZ ìhg}g H$Ýh¡¶m' hm qh§Xr ZmQ>çà¶moJ ‘r nm{hbobm Amho. EH$ Añgb ~{Z¶m, ì¶mnmar g‘mOmÀ¶m Xod^moionUmMm Amnë¶m Y§ÚmÀ¶m ~aH$VrgmR>r H$gm Cn¶moJ H$aVmo, ¶mMo ‘m{‘©H$, {dZmoXr ZmQ>ç ¶m ZmQ>H$mV a§Jdbo Amho. JwOamVr, qhXr Am{U ‘amR>r a§J^y‘rda ho ZmQ>H$ JmObo Amho. Am{U AmVm "Amo ‘m¶ Jm°S>' hm {MÌnQ> ¶mM {df¶mda ~oVʶmV Ambobm Amho. Aj¶Hw$‘ma Am{U naoe amdb ¶m ~m°{bdyS> JmOdUmè¶m ZQ>m§À¶m ‘ܶdVu ^y{‘H$m ¶m {MÌnQ>mV AmhoV. ‘r ~m°{bdyS>Mo {MÌnQ> ³d{MVM nmhVmo. "Amo ‘m¶ Jm°S>' ‘r nm{hbobm Zmhr. ‘mÌ ¶§XmÀ¶m {MÌnQ> ‘hmoËgdmMo CX²KmQ>Z Aj¶Hw$‘ma ¶m§À¶m hñVo hmoD$ Z¶o, H$maU Vo "Amo ‘m¶ Jm°S> {MÌnQ>merg§~§{YV AmhoV' Agm {damoYH$m§Mm VH«$ma dOm gya Amho. ‘m¶m‘Vo ho gwÕm Am‘À¶m AZmS>rnUmMo, AOmUVonUmMo bjU Amho. Aer gwna goÝgm°a{en H$moU˶mhr H$boÀ¶m {ZH$mon dmT>rgmR>r YmoH$mXm¶H$ R>aVo. EImXr H$bmH¥$Vr CWi, ~mOmê$ H$s gw§Xa, XO}Xma ¶mMm ݶm¶ {ZdmS>m MM}Zo, à˶j AmñdmXmZo KoʶmMr j‘Vm Amåhr Omonmgm¶bm hdr. A{^춳Vr ñdmV§Í¶mMr JiMonr hr {ZfoYmh© ~m~ Amho. {dMmam§Mr bT>mB© hr {dMmam§ZrM bT>m¶Mr AgVo. ‘wÔo Zgbo Va ~ohÎma, JwÔo AmhoVM, hr d¥Îmr Amåhr Jmo‘§VH$s¶m§Zr dÁ¶© ‘mZm¶bm hdr. na‘oída, ào{fV, Y‘©J§«W ¶m§Mr {M{H$Ëgm H$aUo hm Y‘©Ðmoh Zìho. Iao Va AZmXr-AZ§V, {ZJw©U-{ZamH$ma ‘mZë¶m Joboë¶m na‘oídamZo ‘r A‘wH$ V‘wH$ Y‘m©Mm Amho, Ago gm§{JVbobo Zmhr. ¶m AWm©Zo na‘oída EH$‘mÌ {ZY‘u dm gd©Y‘u åhUVm ¶oB©b. {d{dY Y‘©, CnmgZmnÕVr, H$‘©H$m§S>, hr ‘mUyg‘mÌmMr JaO åhUVm ¶oB©b. Agmo. H${dloîR> Ho$edgwVm§À¶m eãXmV gm§Jm¶Mo, Va "VoM nVrV Oo AmIS>Vr àXoe gmH$ë¶mMm.' Jmo‘§VH$^y‘r hr Iè¶m AWm©Zo gmH$ë¶mMm àXoe åhUyZ AmoiIbr Omdr, Ago ‘bm dmQ>Vo.

{Jare H$mgmadëbrgh OZmX©Z dob}H$a

Am§{M‘À¶m {Z{‘ÎmmZo Jmoì¶mV EH$ àH$mao {‘Zr ^maV Zìho, {‘Zr {díd EH$dQ>Vo. ^maVmÀ¶m gJiçm amÁ¶m§VyZ {MÌnQ>ào‘r, {MÌnQ>H$boMo {dÚmWu Jmoì¶mV ¶oVmV. Am§VaamîQ´>r¶ nmVirda H$m¶©aV AgUmao H$bmH$ma, {X½Xe©H$, V§Ìk, A{^ZoVo ¶m§À¶m gh^mJm‘wiohr Jmoì¶mV "ho {dídMr ‘mPo Ka', Aer kmZoída ‘mD$btMr {dembH$m¶ ÑîQ>r Am[U C³Vr Xhm {Xdg Am§{M‘ gmohiçmV gJwU gmH$ma hmoVo. hm¡eo Zdeo Jdgo ¶m§Zmhr ¶m g‘mamohmV ‘ÁOmd ZgVmo. JXu CgiVo Vr XXvMrM AgVo, Ago H$moUrM åhUUma Zmhr. ‘mÌ g‘mamohmMr JwUdÎmm, XOm©, H$gmoerZo gm§^miʶmMr O~m~Xmar Am¶moOH$ amÁ¶ åhUyZ Jmodm Am{U n¶m©¶mZo Amåhm gd© Jmo‘§VH$s¶m§dahr Amho, Ago ‘bm dmQ>Vo. ¶§Xm ^maVr¶ {gZo‘mMo OÝ‘eVmãXr df© åhUyZ "Am§{M‘' ‘hmoËgdmbm {deof ‘hÎd Am{U Am¡{M˶ Amho. bú‘rH$m§V eoQ>JmdH$a ¶m Vê$U Jmo‘§VH$s¶ {MÌnQ> {X½Xe©H$mMm "nbS>VMmo ‘Zrg' AmR>dVm?. ¶m {MÌnQ>mZo nwaogo ì¶dgm{¶H$ ¶e {‘idbo H$s Zmhr, ho ‘bm ‘m{hVr Zmhr. ‘mÌ ¶m {MÌnQ>mZo Jmoì¶mMr emZ dmT>dbr Am{U ‘mZ C§Mmdbr, EdT>o Iao. Am§{M‘ ho Aem {ÌI§S>mVë¶m C^a˶m H$bmH$mam§Zm dmd Am{U ‘mݶVm XoUmao A§JU Amho.

"Am§{M‘' Amho EH$ PamoH$m-Zìho OJ {ZaIʶmMr {IS>H$s. "nbVS>Mmo ‘Zrg'Mr ñQ>maH$mñQ>-ZQ>‘§S>ir Ho$di Jmo‘§VH$s¶ ZìhVr. Vr ~hþ^m{fH$ Am{U ^maVr¶ nmVirdaMr hmoVr. V§Ìkhr EH$OmV Jmo‘§VH$s¶ ZìhVo. Vo {X½Xe©H$mZo nyU©{dMmamZo {ZdS>bo hmoVo. d¡pídH$VoMo ^mZ XoUmar ^mfm dm {MÌbrnrMoM Xþgao Zmd {MÌnQ>. J{UV-g§JrVmEdT>rM Vr {dH$mgmoÝ‘wI, n«JVrerb, n[adV©Zerb Am{U ‘mZdmÀ¶m ‘w³VrM§ {damQ> ñdßZ nmhUmar hr ^mfm ¶ÀM¶mdV ‘mZdOmVrÀ¶m ^ë¶mMr, H$ë¶mUmMr qMVm dmhUmar.. "^oXm^oX ^«‘ A‘§Ji' hr g§Vm§Mr {eH$dU AmMaUmV AmUUmar. {OhmX, ’$Vdm, ~{hîH$ma, AmV§H$dmX, H«$m¡¶©, ¶wÕImoar ¶m ‘mZd{Z{‘©V eñÌm§Mr Yma ~moWQ> H$aʶmMr à{V^m Am{U àkm Á¶m§À¶m R>m¶r hmoVr Am{U Amho, Aem§Zr g‘¥Õ Ho$bobr hr {MÌ^mfm. "‘m¶m Jmoì¶mÀ¶m ^y‘rV, Am§{M‘ ¶oVgo ‘mhoam..' Ago JwUJwUVmZm ‘r ‘m¶m Anojm§Mo AmoPo Hw$Umdahr bmXÿ B{ÀN>V Zmhr. ‘mÌ "Am§{M‘' hr Oer g§Yr Amho, VerM O~m~Xmarhr. Amåhr Jmo‘§VH$s¶m§Zr hr g§Yr Oê$a gmYmdr. EH$ àH$maÀ¶m OmUVonUmZo Am{U O~m~XmarMo ^mZ gwQy> Z XoVm..!

M ' © B m n d o i J m dmZ {dH$mg d " dm

inB© eha ho gÎmarVrb ‘hÎdmMo eha åhUʶmnojm gÎmarMr amOYmZrM Amho. gaH$maMr AZoH$ àemgH$s¶ AmñWmnZo ¶m{R>H$mUr H$m¶©aV Agë¶mZo gdmªgmR>r ¶m ehamMo ‘hÎd {Xdg|{Xdg dmT>V Amho. Joë¶m H$mhr dfmªÀ¶m VwbZoV dminB© ehamMm {dH$mg ‘moR>çm PnmQ>çmZo hmoVmZm {XgyZ ¶oV AmhoV. drg dfmªnyduMo dminB© Am{U AmVmMo dminB© ¶mV O‘rZ Amg‘mZmMm ’$aH$ ñnîQ>nUo OmUdV Amho. Joë¶m nmM dfmªnmgyZ ‘mÌ dminB© eha Zì¶m Omo‘mZo ‘mJmgbonUmMr H$mV Q>mHy$Z {dH$mgmÀ¶m Zì¶m {j{VOmH$S>o dmQ>Mmb H$ê$ bmJbo Amho. dminB© ‘VXmag§KmMo {dÚ‘mZ Am‘Xma {díd{OV amUo ¶m§Zr dminB© eha Jmoì¶mVrb ‘hÎdmMo d gw§Xa eha ~Z{dʶmÀ¶m YmaUoZo eha gm¢X¶uH$aUmMr g§H$ënZm am~{dbr hmoVr. ¶m g§H$ënZoÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ehamMo ê$n nmbQ>ʶmg ‘XV Pmbr Amho. 1970 À¶m Amgnmg dminB© ehamÀ¶m ‘ܶdVu {R>H$mUr ñWmnZ H$aʶmV Ambobm dminB© ehamMm ‘mH}$Q> àH$ën ‘moSy>Z gaH$maZo Zì¶m X‘mMm AmYw{ZH$ ñdê$nmMm àH$ën C^maʶmMr à{H«$¶m gwê$ Ho$br Amho. hm àH$ën Odinmg 50 Q>³Ho$ nyU© Pmbm Amho. hm àH$ën Ooìhm nyU© ñdê$nmV C^m amhrb Voìhm dminB© eha Zdm gmO A§Jmda {‘adUma Amho. ~mOmanoR>oMr Zdr g§H$ënZmb ¶m ‘mH}$Q> àH$ënmV

am~{dʶmV ¶oUma Amho. dminB© ehamMr {ZJm amIʶmgmR>r ñWmnZ H$aʶmV Amboë¶m nm{bH$m ‘§S>imMo H$m¶m©b¶ Joë¶m H$mhr dfmªnmgyZ H$‘r OmJoV H$m¶©aV hmoVo. ˶mV AmVm Am‘ybmJ« ~Xb H$ê$Z Mm§Jë¶m XOm©Mo H$m¶m©b¶ CnbãY H$aʶmV Ambo Amho. ~Xb˶m dminB© ehamgmR>r ~gñWmZH$mMr Vrd« JaO {Z‘m©U Pmbr hmoVr. Joë¶m AZoH$ dfmªnmgyZMr hr ‘w»¶ g‘ñ¶m hmoVr. gw‘mao 8 H$moQ>r én¶o IMy©Z dminB©gmR>r åhUʶmnojm gÎmargmR>r ZdrZ ñdê$nmMm AmYw{ZH$ gmo¶rgw{dYm§Zr ¶w³V ~gñWmZH$ ~m§YʶmV Ambm Amho. ¶m ~gñWmZH$mMo H$m‘ nyU© Pmbo Amho. ¶m ~gñWmZH$m‘wio dminB© ehamda nS>Umam dmhVwH$sMm ^ma H$m¶‘Mm Xÿa hmoUma Amho. VgoM dmhVwH$sMr H$m§|oS>r hmoʶmMr g‘ñ¶m H$m¶‘Mr {‘Q>Uma Amho. {Xdg§o{Xdg dmT>Umar dminB© ehamMr ì¶mßVr nm{hë¶mg ~g ñWmZH$mMo ~m§YH$m‘ H$ê$Z gaH$maZo dminB©dmgr¶m§Mm ‘moR>m àíZ ‘mJu bmdbm Amho. dminB© ehamV ñWmnZ H$aʶmV Ambobo g‘mO é½Umb¶ ho gÎmar Vmbw³¶mgmR>r ‘hÎdmMo Amho. gÎmarVrb Img H$ê$Z Ho$ar, ‘mob}, n¶}, AmXr J«m‘joÌmVrb ^mJ dJiVm BVa ^mJmVrb é½Um§Zm dminB©Mo g‘mO é½Umb¶mM AmYma dmQ>V hmoVo. ‘mÌ g‘mO é½Umb¶mMr j‘Vm H$‘r Agë¶mZo dma§dma AS>MU {Z‘m©U hmoV hmoVr.

H$m±J«og gaH$maZo ZdrZ g‘mO é½Umb¶mMr B‘maV dmT>dʶmgmR>r Ho$boë¶m à¶ËZm§Zm ¶e ¶oD$Z AZoH$ gw{dYm§Zr ¶w³V Ago g‘mO é½Umb¶ C^maʶMr à{H«$¶m gwê$ Pmbr Amho. ˶m‘wio gÎmarVrb é½Um§Mr ‘moR>r gmo¶ hmoUma Amho. dminB© ehamZo Joë¶m H$mhr dfmªV e¡j{UH$ joÌmVhr A˶wÎm‘ H$m‘{Jar Ho$br Amho. lr hZw‘mZ {dÚmb¶, ¶w{ZQ>r {dÚmb¶ ¶m ‘mܶ{‘H$ emim§‘wio Vmbw³¶mVrb {dÚm϶mªZm {ejUmÀ¶m ZdZdrZ g§Yr àmßV Pmë¶m AmhoV. nydu ¶oWo Ada boS>r Am°’$ bwS>©g² hm¶ñHy$b Am{U gaH$mar ‘amR>r emim Aem XmoZM emim $H$m¶©aV hmo˶m. AmVm ZdrZ e¡j{UH$ g§ñWm ñWmnZ Pmë¶mZo ‘wbm§gmR>r CÀM ñVamda ZdrZ g§Yr {Z‘m©U Pmë¶m AmhoV. ˶mMà‘mUo gaH$mar CÀM ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶ XoIrb ¶oWo ñWmnZ H$aʶmV Ambo Amho. ˶m‘wio ‘wbm§Zm nydu gmIir, {S>Mmobr ^mJmV OmʶmMr JaO ^mgV hmoVr, Vr AmVm H$‘r Pmbr Amho. dminB© ehamVrb dmS>çmdmS>çm§Zm OmoS>Umao añVo nydu Iyn Aê§$X hmoVo. dmT>˶m dmhVwH$s‘wio Vo Iam~hr Pmbo hmoVo. ‘mÌ Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ ¶oWo añ˶m§Mr Mm§Jbr gmo¶ {Z‘m©U Pmbr Amho. gܶm gd© ^mJmVrb KamKamn¶ªV Mm§Jbo añVo {Z‘m©U Pmbo AmhoV. nydu ehamV dmhVwH$sMr gmYZo A˶ën hmoVr. AmVm H$X§~ Am{U ImgJr ~ggodo‘wio bmoH$m§Mm àdmg gwH$a Pmbm Amho. GGG

pñW˶§Va Xrnm gmd§V

GGG


18 Gulmohar 2_Layout 1 17-11-2012 20:23 Page 1

2 a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

nmM ZdrZ e¡j{UH$ nwñVHo$

gmám{hH$ am{e^{dî¶ Á¶mo{VfmMm¶© a. A. C‘¶} _of : g§`_mZo dmJm

Zmo

ìh|~a 2011 Vo Am°³Q>mo~a 2012 ¶m H$mimV à{gÕ Pmboë¶m {ejU{df¶H$ nwñVH$m§V ‘bm ‘hÎdmÀ¶m dmQ>boë¶m nmM nwñVH$m§Mm n[aM¶ H$ê$Z XoUo Amdí¶H$ dmQ>Vo Amho. ¶m nmM nwñVH$m§V XmoZ AZwdmXrV Va VrZ nwñVHo$ ‘amR>rV, Á¶m§Mm AZwdmX Iao Va BVa ^mfm§V ìhm¶bm hdm, Aer AmhoV. ‘mOr ‘mOr {ejU g§MmbH$ S>m°. nm§Sw>a§J dXo© ¶m§À¶m nwñVH$mMm n[aM¶ H$ê$Z XoVmZm ‘r åhQ>bo hmoVo, H$s {MH$mQ>rZo {ejU{df¶H$ KS>m‘moS>r, n«¶moJm§Mm B{Vhmg {b{hʶmMo H$m‘ doirM H$am¶bm hdo. VemM àH$maMo H$m‘ àmMm¶© brbm nmQ>rb, àm. a‘oe nmZgo, lr‘Vr {dZmo{XZr {nQ>Ho$ - H$miJr ¶m§Zr g¥OZ AmZ§X {dÚmb¶, H$moëhmnya J«m‘‘§JbÀ¶m {d{dY {R>H$mUÀ¶m emim§Vrb ^mfm{ejUmMo à¶moJ, AmZ§X{ZHo$VZ emim, Zm{eH$ ¶m§Mm g‘J« B{Vhmg Amnmnë¶m nwñVH$mV {bhÿZ Ho$bo Amho. AmVm AmnU H$mbmZwH«$‘o àH$m{eV Pmboë¶m nwñVH$m§Mm n{aM¶ WmoS>³¶mV H$ê$Z KoD$ ¶m. n{hbo nwñVH$ Amho, àmMm¶© brbm nmQ>rb ¶m§Mo "àdmg ܶmgmMm - AmZ§X g¥OZmMm.' ho nwñVH$ CÝ‘of àH$meZ, nwUo ¶m§Zr Zmoìh§o~a 2011 ‘ܶo àH$m{eV Ho$bo. gZ 1985 ‘ܶo àmMm¶© brbm nmQ>rb gaH$mar godoVyZ {Zd¥Îm Pmë¶m Am{U ˶m§Zr 1972 nmgyZ nm{hbobo "g¥OZ AmZ§X {dÚmb¶m'Mo ñdßZ H$moëhmnya ¶oWo à˶jmV CVadbo. {ejH$ - H$m¶©H$Vm© hdm Aer Om{hamV ˶m§Zr EH$ XmoZ doimM {Xbr. ¶m~Ôb ˶m§Zm {dMmaUm Ho$br AgVm ˶m åhUmë¶m, H$m¶©H$Vm© ¶m eãXmZo AZoH$ ~m~r gw{MV hmoVmV. Ho$di nJmamgmR>r H$m‘ Ago Z ‘mZUmam, {dÚm϶mªH$Sy>Z ‘m{hVrMr KmoH§$nÅ>r H$ê$Z Koʶmnojm {df¶mVrb Ame¶ CbJS>ʶmda ^a XoUmam Am{U AmO àmW{‘H$ emioV {eH$Umar ‘wbo CÚmÀ¶m ^maVmMo ZmJ[aH$ AmhoV, ho bjmV KoD$Z ˶mÑîQ>rZo ‘wbm§da ¶mo½¶ g§ñH$ma H$aʶmgmR>r à¶ËZerb AgUmam hdm. ˶m‘wio S>rES>, ~rES> (AܶmnZ nX{dH$m, AܶmnZ nXdr) ¶m nmÌVonojm {ejH$nUmMr Vrd« OmUrd AgUmar 춳Vr ¶m emioV {ejH$ åhUyZ H$m‘ H$ê$ bmJbr Am{U ˶m‘wio nmbH$m§VyZgwÕm Ago ghH$mar ˶m§Zm {‘imbo. ˶mgmR>r brbmVmBªZr n§Mdrg df} g§ñWmnH$ g§MmbH$ åhUyZ H$m‘ Ho$bo. gmßVm{hH$ {ejH$g^m, dm{f©H$ {ejH$g^m, {ejH$ Ahdmb ¶m gdmª‘YyZ {ejH$m§Mo gmV˶mZo à{ejU Am{U emioV gdmªZm gwMVrb Aem Zì¶m JmoîQ>tMo CnH«$‘mV ê$nm§Va H$ê$Z ‘wbm§Zm H$m¶©n«d¥Îm H$aʶmMo H$m‘ brbmVmBªZr Ho$bo. emgZmMm Aä¶mgH«$‘ Am{U H«${‘H$ nwñVHo$ dmnê$ZgwÕm {ejU ~mbH$ H|$ÐrV, g¥OZerb d AmZ§XXm¶r H$aVm ¶oVo ¶mMm dñVwnmR> ¶m emioZo BVam§g‘moa R>odbm. {dÚm϶mªZm {dMma H$aʶmMr, ñdV:Mo {dMma Mm§Jë¶m àH$mao A{^춳V H$aʶmMr g§Yr XoD$Z, ‘r {eHy$ eH$Vmo, hr ^mdZm ê$O[dʶmMm à¶ËZ ¶m emioV gmV˶mZo gd© {ejH$m§Zr Ho$bm. ˶m‘wioM WmoS>çmM H$mimV ¶m emiogma»¶m emim nwUo, Zm{eH$ AmXr ^mJmV gwê$ Pmë¶m. AWm©V brbmVmBªZr ¶m gd© {ejH$m§Zm, g§ñWm MmbH$m§Zm "WmoS>§ nmhÿZ H$am Am{U OmñV H$ê$Z nhm.' Agm AmJim Amerdm©X {Xbm. ‘mOr ݶm¶‘yVr© Za|Ð MniJmdH$a Am{U ໶mV boIH$ S>m°. A{Zb AdMQ> ¶m§Zr àñVmdZoV åhQ>ë¶mà‘mUo ho nwñVH$ brbmVmBªÀ¶m à¶moJmMm Aä¶mg qH$dm AZwH$aU H$ê$ BpÀN>Umè¶m {ejH$m§gmR>r, {ejU g§ñWm§gmR>r A˶§V Cn¶moJr g§X^©J«§W Pmbo Amho. Zoh‘r "OmJr' AgUmè¶m ¶m emioMo AZwH$aU H$am¶bm hdo, na§Vw ˶mgmR>r ho nwñVH$ dmMm¶bm hdo. Xþgao nwñVH$ Amho "{Zio AmH$me- {hadr PmS>o H$mir ‘mVr.' àm. nmZgo ¶m§Zr ¶m nwñVH$mV J«m‘‘§Jb g§ñWoMo OoWo OoWo e¡j{UH$ H$m¶© MmbVo Amho, {VWo {VWo ^mfm

{ejUmMo ZdZdrZ CnH«$‘ gmV˶mZo MmbVmV, ˶mg§~§YrMr g{dñVa MMm© Ho$br Amho. AWm©V à˶oH$ {R>H$mUr à˶oH$ CnH«$‘ OgmÀ¶m Vgm Cn¶moJmV AmUbm OmVmo, Ago Zmhr Am{U gd©M CnH«$‘ EH$m{R>H$mUr, EH$mM emioV am~{dbo OmVmV Agohr Zmhr. {OWo Oo JaOoMo {VWo Vo A§‘bmV AmUbo OmVo. ¶m gmè¶m CnH«$‘m§Mm Am{U ˶m‘mJrb g¡Õm§{VH$ {dMmam§Mm EH$g§Y doY ¶m nwñVH$mV àm. nmZgo ¶m§Zr Zo‘Ho$nUmZo KoVbm Amho. J«m‘‘§Jb g§ñWoZo gd© e¡j{UH$ CnH«$‘m§‘ܶo n{hë¶mnmgyZM EH$ ^y{‘H$m ñnîQ>nUo KoVbr Amho. gmè¶m {ejUì¶dhmamV {ejH$m§Mm {eH$dʶmdarb ^ma H$‘r hmoV Omdm Am{U ˶mMr OmJm {dÚm϶mªÀ¶m à˶j "{eH$ʶm'Zo ¿¶mdr. ˶mgmR>r ¶m g§ñWoZo e¡j{UH$ gmYZo, àH$meZo, CnH«$‘ {eH$ʶmÀ¶m A§JmZo V¶ma Ho$bo AmhoV. boIH$mZo åhQ>ë¶mà‘mUo J«m‘‘§JbÀ¶m emim§‘YyZ ^mfm {ejUmMo Ho$bo Jobobo à¶moJ ‘m§S>mdoV, ˶m§Mr AmoiI BVa emim-g§~§{YVm§Zm Úmdr, hm ¶m nwñVH$mMm ‘w»¶ hoVy Amho. ~mbemioVrb, àmW{‘H$ emioVrb ^mfm {ejUmMr {Û^mfm g‘¥Õr àH$ënmMr AmoiI ¶m nwñVH$mV H$ê$Z XoʶmV Ambr Amho. ˶m‘wio emgZmZo Zo‘boë¶m H«${‘H$ nwñVH$mda ^a Z XoVm {dMma H$aUo, H$ënZm H$aUo, g§^mfUmH$adr ‘V 춳V H$aUo ¶m gd© ‘Zwî¶m§VJ©V j‘Vm§Mm {dH$mg ìhmdm, ¶mgmR>r hmV^ma bmdʶmMo H$m‘ ^mfm{ejUmMo Amho Am{U ˶mgmR>r {d{dY CnH«$‘, AZw^d {dÚm϶mªZm {Xbo OmVmV. ˶mMr g{dñVa MMm© AmR> àH$aUm§VyZ H$aʶmV Ambr Amho. Or ‘wimVyZM g‘OyZ ¿¶m¶bm hdr. {Vgao d Mm¡Wo nwñVH$ ‘w»¶Ëdo nmbH$m§gmR>r Amho. C‘bUmè¶m ‘wbm§À¶m gdmª{JU {dH$mgmgmR>r "gwOmU g§JmonZ' Ago nwñVH$mÀ¶m erf©H$mVyZM ho nwñVH$ nmbH$m§gmR>r Amho, ho H$iVo. S>m°³Q>a C‘oe e‘m© ¶m§Zr ‘yi B§J«OrV {b{hboë¶m ¶m nwñVH$mMm ‘amR>r AZwdmX S>m°. Aê$U ‘m§S>o ¶m§Zr {VV³¶mM g‘W©nUo Ho$bm Amho. nwñVH$mV ‘w»¶ Mma {d^mJ AmhoV. n{hbm {d^mJ "‘wbm§À¶m {ZH$mon dmT>rgmR>r' ¶m‘ܶo AmR> àH$aUo AmhoV. "‘wbm§À¶m {dH$mgmgmR>r d dmT>rgmR>r g§JmonZ' ¶m Xþgè¶m {d^mJmV ghm àH$aUo AmhoV. {Vgam {d^mJ "dmT> ~iH$Q> H$aUo' hm Amho. Á¶m‘ܶo ghm àH$aUm§Mm g‘mdoe Amho. Mm¡Wm Am{U eodQ>Mm {d^mJ "gXmgd©H$mi dmT>' Amho. gmV àH$aUmVyZ hm {df¶ ‘m§S>bm Amho. à˶oH$ {d^mJmÀ¶m àma§^r EHo$H$$ gw{dMma {Xbm Amho. ˶m§Mmhr Aä¶mg H$aUo ‘hÎdmMo Amho. ‘yb OÝ‘mbm Amë¶mZ§Va

e¡j{UH$ {dMmanrR> H$m{bXmg ~m. ‘amR>o Vwåhr "nmbH$' hmoV Zmhr, Va nmbH$ hmoʶmMr à{H«$¶m ‘wbmÀ¶m OÝ‘mnydunmgyZM gwê$ hmoVo. hm {dMma n{hë¶m {d^mJmMm Amho. Va Xþgè¶m {d^mJmMm àma§^ "Amnbr ‘wbo åhUOo Amnbr Z¡g{J©H$ g§nÎmr Amho.' ¶m dm°ëQ> {S>ñZo ¶m§À¶m gw{dMmamZo Ho$bm Amho. "‘wbm§Zm amob ‘m°S>ob hd§ AgV§, "gwna ‘m°S>ob' ZH$mo AgV§. hm AñQ´>rS> Ab°ÝS>m ¶m§Mm {dMma ‘m§Sy>Z {Vgè¶m {d^mJmMr gwadmV hmoVo. Mm¡Ï¶m {d^mJmMm àma§^ "n«o‘ {‘idʶmgmR>rM ~mi ¶m OJmV OÝ‘ KoVo. 'hm ’«±$H$ E. ³bmH©$ ¶m§Mm gw{dMma XoD$Z Ho$bm Amho. S>m°. C‘oe e‘m© ¶m§Zr "XmoZ eãX boIH$mMo' ¶m àmñVm{dH$mV ho nwñVH$ {b{hʶmMr ^y{‘H$m ñnîQ> Ho$br Amho. ˶m§Zr åhQ>bo Amho, ‘yb dmT>dU§ gJiçmV AdKS> AgV§, Ag§ åhUVmV. {edm¶ nmbH$ ~ZU§ Am¶wî¶mVrb gdm©V ‘moR>r O~m~Xmar AgVo. XþX£dmZo nmbH$ËdmMo H$moUVohr nÕVera {ejU Hw$R>ohr {‘iV Zmhr. nU ˶m§Zr H$mhr MwH$m Ho$ë¶m Va ‘mÌ Ë¶m§Zm gdm©V OmñV Q>rH$m ghZ H$amdr bmJVo. EH$Va AmnU Amnë¶m nmbH$m§M§ AZwH$aU H$aVmo qH$dm nmbH$m§M§ dmJU§ ~amo~a Zgob Va ˶mÀ¶m {dê$Õ dmJVmo. ‘wbm§M§ nmbZnmofU H$g§ H$amd§ ¶mM§ ¶mo½¶ ‘mJ©Xe©Z Hw$Urhr H$aV Zmhr. na§Vw ‘wbm§Mm hmo‘dH©$ H$gm H$ê$Z ¿¶mdm, ˶mbm gm¶H$b H$er {eH$dmdr, ~m°b H$gm ‘mamdm, ¶mgma»¶m JmoîQ>tMm gëbm VÁkm§H$Sy>Z KoUmè¶m nmbH$m§Mr g§»¶m AmVm dmT>m¶bm bmJbr Amho. åhUyZ boIH$mZo ‘yb d¶mV ¶oB©n¶ªV ˶mMr gwÑT>> dmT> Am{U {dH$mg H$gm hmoVmo Am{U ‘wbo n[an³d H$er hmoVmV, ¶m{df¶r g{dñVa ‘m{hVr ¶m nwñVH$mV Mma {d^mJm§VyZ XmoZeoMmonÝZ n¥îR>m§VyZ XoʶmMm à¶ËZ Ho$bm Amho. BVam§nojm doJiçm Agboë¶m Amnë¶m ‘wbmbm dmT>{dʶmgmR>r Am{U ˶mÀ¶m {dH$mgmgmR>r bmJUmao kmZ nmbH$m§Zm nwê$dU§ Am{U nmbH$m§Zr ˶mMm ¶mo½¶ VèhoZ§ Cn¶moJ H$ê$Z KoU§ hm ¶m nwñVH$mMm ‘w»¶ hoVy Amho, Ag§ boIH$ AmdOw©Z gm§JVmo. S>m°. C‘oe e‘m© ¶m§À¶m ¶m nwñVH$mÀ¶m Aä¶mgm‘wio nmbH$m§Zm AW©nyU© d à^mdr ‘mJ©Xe©Z {‘iob, ¶mMr ImÌr ~miJm¶bm haH$V Zmhr. "e¶©V {ejUmMr' Ago erf©H$ Agbobo Mm¡Wo nwñVH$ lr. ìhr. aKwZmWZ ¶m§Zr ‘yi B§J«OrV {b{hbo Amho. Á¶mMm ‘amR>r AZwdmX lr‘Vr ny{U©‘m Hw§$S>oa>H$a ¶m§Zr Ho$bm Amho. "‘wbm§À¶m CÁÁdb ^{dVì¶mgmR>r EH$ A{^Zd {dMmaÑîQ>r' Ago Cnerf©H$ ‘w»¶ erf©H$mImbr {Xbo Amho. ˶mdê$Z ho hr nwñVH$ nmbH$m§gmR>r Amho, ho ñnîQ> hmoVo. ¶m nwñVH$mV EHy$U Mm¡Xm àH$aUo AmhoV. n{hboM àH$aU ho nwñVH$ Vw‘Mm ÑpîQ>H$moZ {dH${gV H$aob, Ago erf©H$ Agbobo Amho. Xþgao àH$aU "Am¶wî¶ åhUOo e¶©V Agë¶mg' Va {Vgao àH$aU "doJdmZ e¶©V {dê$Õ ‘°a°Wm°Z' Amho. AWm©V boIH$mZo àñVmdZoV ñnîQ> Ho$ë¶mà‘mUo ho nwñVH$

"¶emÀ¶m JioH$mny e¶©VrV ñdV: YmdV AgVmZm Amnë¶m~amo~a Amnë¶m ‘wbm§Zmhr Ymdm¶bm ^mJ nS>Umè¶m nmbH$m§Zm ZdrZ ÑpîQ>H$moZ XoʶmÀ¶m hoVyZo {b{hbo Amho. ‘wbm§Zm ˶m§Mo Am¶wî¶ e¶©VrgmaIo OJm¶bm bmdUmè¶m nmbH$, {ejH$, {ejU nÕVr Am{U AZoH$ ì¶dgm{¶H$m§Mm Xmof AgVmo. Iao OrdZ åhUOo doJmMr e¶©V ZmhrM. OrdZmMr VwbZm AmnU OmñVrV OmñV ‘°aoWm°Zer H$ê$ eH$Vmo. ˶m‘wio AmOÀ¶m {nT>rg‘moa Am¶wî¶mMr e¶©V R>odyZ ˶m§Zm Vr doJmZo qOH$ʶmgmR>r àd¥Îm H$aUo nyU©V: MwH$sMo Amho. Amnë¶m XoemVrb AmOMm Ádb§V {df¶ ‘m§S>ʶmMo YmS>g boIH$mZo Ho$bo Amho. AWm©V ˶mgmR>r ho nwñVH$ dmMʶmgmR>r Aem ‘hÎdmH$m§jr nmbH$m§Zr doi {Xbm nm{hOo. eodQ>Mo nmMdo nwñVH$ Amho " ghO {ejUmgmR>r à¶moJemim' Oo g§nm{XV Ho$bo Amho, lr‘Vr {dZmo{XZr {nQ>Ho$-H$miJr ¶m§Zr. Á¶m§Zr ‘hm{dÚmb¶mVrb àmܶm{nHo$Mr ZmoH$ar gmoSy>Z ¶m emioV H$m‘ H$aʶmMm {ZU©¶ KoVbm. AmZ§X{ZHo$VZ emioMr hr H$hmUr ¶m‘ܶo H$m‘ H$aUmè¶m {ejH$m§Zr-nmbH$m§Zr ‘m§S>br Amho. AWm©V ‘ܶ§Var bmoH$gÎmm X¡{ZH$mÀ¶m MVwa§J nwadUrV ¶mVrb H$mhr boI à{gÕ Pmbo hmoVo. AmZ§X{ZHo$VZ ¶m g§ñWoZo ho nwñVH$ 2 Am°³Q>mo~a 2012 bm àH$m{eV Ho$bo. ¶mnydu "emim EH$ ‘(g)Om ¶m erf©H$mImbr 2010 gmbr ¶m emioMr g§H$ënZm g§{jßVnUo d {MÌmÛmao ñnîQ> H$aUmao nwñVH$ àH$m{eV Ho$bo hmoVo. ¶mM nwñVH$mMm nwT>Mm ^mJ, g{dñVanUo EH$drg àµH$aUmV ghO{ejUmMr à¶moJemim ¶m nwñVH$mV ‘m§S>bm Amho. S>m°. AmZ§X ZmS>H$Uu ¶m§Zr {ejUjoÌm‘ܶo gwI{ZHo$VZm§À¶m gwH$mimÀ¶m nmíd©^y‘rda "AmZ§X{ZHo$VZMr àJVr A{Ve¶ AmídmgH$ Amho' ¶m eãXmV ¶m emioMo H$m¡VwH$ Ho$bo Amho. ¶m nmM nwñVH$m§Mm Aä¶mg Aä¶mg nmbH${ejH$ g§KmV’}$ H$aVm ¶oB©b. EHo$H$m ‘{hݶmbm EHo$H$m nwñVH$mda MMm© H$ê$Z, ¶mVrb H$moUVo CnH«$‘ Amnmnë¶m emim§V am~dVm ¶oVrb, ¶mMm {dMma H$amdm, Aer {dZ§Vr H$ê$Z Wm§~Vmo. KKK

gwZ§Xm Jm§dH$a, g‘W© ‘Zmbm AZoH$ àH$mao g‘OmdV ^³Vr ‘mJm©H$S>o didV AmhoV. ‘mZdr OrdZ jU^§Jwa Amho. EH${Xdg gd© gmoSy>Z Om¶Mo Amho. fS²>[any Amnbm KmV H$aʶmgmR>r Q>nbobo AgVmV. Aem gd© JmoîQ>r gm§JyZ Pmë¶mZ§Va g‘W© AmVm ‘Zmbm gm§JVmV, H$s ho ‘Zm, Vy à^y am‘M§Ðm{edm¶ AmUIr Hw$UmMrM Amem Yê$ ZH$mog. g§H$Q>H$mir ˶m amKdm{edm¶ Vw¶m ‘XVrbm Hw$UrM YmD$Z ¶oUma Zmhr. åhUyZ na‘oídamMm AmR>d H$m¶‘ ‘ZmV OmJ¥V R>od. ˶mMrM ^³Vr H$a. VgoM Vwbm ñVwVr H$amdrer dmQ>br Va ’$³V ˶mMrM H$a. H$maU

ñVwVr H$amdr na‘oídamMr & H$ê$ Z¶o H$Yr ì¶W© ZamMr&

‘Zm amKd|drU Amem ZH$mo ao ‘Zm ‘mZdmMr ZH$mo H$s{V© Vy§ ao& O¶m d{U©Vr doXemñÌo nwamUo& V¶m d{U©Vm gd©hr íbm¿¶dmUo &&18&&

AmOH$mb ‘mUg§ ñdV:À¶m ñdmWm©gmR>r EH$‘oH$mMr ñVwVr H$aVmZm {XgVmV. JmT>d d C§Q>mZo "Ahmo ê$n§, Ahmo ÜdZr‘²' Aer ñVwVr H$aʶmgmaIoM Vo AgVo. nU ‘Zm, Vy EH$ bjmV R>od {ZîH$b§H$ Aem na‘oídamMrM ñVwVr H$amdr. EImXm ‘Zwî¶ àn§MmV {H$Vrhr {ZîH$b§H$ Agbm Var ‘mohmMm EImXm jU ˶mbm H$b§{H$V H$ê$Z gmoS>Vmo. åhUyZ Vy ’$³V

na‘oídambm ^O. ‘mÌ Aer ~wÕr hmoʶmgmR>r Vwbm gËg§JmV amhʶmMr JaO Amho. AmnU KamV ñVmoÌo dJ¡ao åhUV Agbmo H$s bhmZ ‘wbm§Zmhr Vr nmR> hmoVmV. gËg§JmMm Agm n[aUm‘ AgVmo. gËg§Jm‘wio ‘ZmVrb gX²^mdZm gX²{dMma OmJ¥V hmoVmV. Iao g‘mYmZ {‘iVo. àn§M ZoQ>H$m H$aʶmgmR>r ho g‘mYmZ Cn¶moJr nS>Vo. Amnbo Mma doX, AR>amnwamUo, fS>emñÌo ¶mVyZ na‘oídamMrM ñVwVr Ho$bobr AmT>iVo. na‘oídamMr ñVwVr H$aUoM ¶mo½¶ AgyZ ˶mVb ‘mZdmMo hrV XS>bobo Amho. åhUyZM na‘oídamMo ^OZ, nyOZ, ‘ZZ, qMVZ, ñVwVr ñVmoÌo JmV JmV ˶mMr H¥$nm g§nmXZ H$amdr. ¶mVM ‘mZdmMo hrV Amho.

‘Zm gd©Wm g˶ gm§Sy> ZH$mo ao & ‘Zm gd©Wm {‘϶ ‘m§Sy> ZH$mo ao & ‘Zm g˶ Vo g˶ dmMo dXmdo & ‘Zm {‘϶ Vo {‘϶ gmoSy>{Z Úmdo &&19&& ‘ZmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ g‘W© AmnUm gdmªZm AZoH$ JmoîQ>r gw{MV H$arV AmhoV. ñdV: ho gd© AmMaUmV

d¥f^ : Ym{_©H$ gmYZm H$am amerV Jwê$, gá_mV adr amhÿ, Aï>_mV _§Ji Agë`mZo `m AmR>dS>çmV Amamo½`mMr EImXr VH«$ma qH$dm XþImnV g§^dVo. na§Vw amerVrb Jwê$À`m H¥$nogmR>r WmoS>r CnmgZm, ñVmoÌ nR>U, OnOmß` Adí` H$amdo. gá_ adr_wio H$mhr H$m¡Qw>§{~H$ ñdénmÀ`m g_ñ`m H$mhr OmVH$m§Zm AZw^dmg `oVrb. H$moQ>m©Vrb Xmì`mV VS>OmoS>rMo H$mhr àñVmd {_iVrb. gm_monMmamZo V§Q>o {_Q>Vrb.

{_WwZ : H$m¡Qw>§{~H$ _V^oX Q>mim _§Ji gá_ñWmZr Agë`mZo OmoS>rXmamer {dVwï> `oD$ Z`o `mMr H$miOr ¿`mdr. _wbm§Mr àJVr H$_r Agë`mMm {dfmX dmQ>ob. ì`mdgm{`H$, CÚmoOH$m§Zm H$m_Jmam§À`m A{Zï> H$madm`m§_wio ZwH$gmZ hmoB©b. aº$Xm~ AgUmè`m§Zr OmñV H$miOr KoUo Amdí`H$ Amho. ì``mVrb Jwê$ n¡emMr Jw§VdUyH$ H$miOrnyd©H$ H$aÊ`mMo {ZX}e XoV Amho. ì`mdgm{`H$m§Zm Am{W©H$ CbmT>mb N>mZ hmoB©b.

H$H©$ : eÌyda bj R>odm ghmdm _§Ji eÌynrS>m {Z_m©U H$aVmo qH$dm dmT>dVmo. MVwW© ~wY-ewH«$ gm¡»`Xm`H$ AmhoV. Bï> {_Ìm§À`m JmR>r ^oQ>r_wio AmZ§X. n§M_mVrb adr amhÿ _wbm§Mo ñd^md Xmof qH$dm MwH$s_wio H$mhtZm _ZñVmn XoB©b. bm^ñWmZmÀ`m Jwê$_wio EImXr \$m`Xoera `moOZm ÑîQ>rnWmV `oB©b d Ë`mg§~§YmZo H$m`©àdU ìhmb. {dÚmÏ`mªZr Aä`mgmda OmñV Omoa bmdmdm. _wbm§g§~§Yr AñdñWVm `oB©b.

qgh : ~w{ÕH$m¡eë`mbm CÎmoOZ namH«$_ñWmZr ~wY-ewH«$-eZr ì`{º$JV H$bm H$m¡eë`, d³V¥Ëd `m Jmoï>tg nmofH$ Amho. gaH$maH$Sy>Z H$mhtZm àmoËgmhZ {_iob. Xe_ Jwê$ hr AZwHy$b Amho. H$mhtÀ`m Kar {ddmhmXr _§Jb H$m`} hmoVrb. qH$dm Ë`m§Mo Am`moOZ hmoB©b. MVwW© adr amhÿ AmnUmg Iyn ì`ñV R>odrb. n§M_ _§Ji g§VVrnmgyZ qMVm XoVmo. J{^©UtZr Amamo½`mMr `mo½` H$miOr ¿`mdr.

H$Ý`m : CÎm_ AW©bm^ ì`dgm` ì`dpñWV Mmbob. OwÝ`m Zì`m `oUo aH$_m hmVr `oD$Z Y§ÚmÀ`m dmT>rÀ`m `moOZm _mJu bmJVrb. namH«$_ ñWmZMo adr amhÿ naXoe J_ZoÀNw>H$m§Zm nmanÌ dJ¡ao H$m_m§Zm JVr XoD$Z g_mYmZ XoVrb. MVwW© _§Ji ì`{º$JV ì`ñVVm d ~oM¡Zr dmT>drb. OmoS>rXmamH$Sy>Z _m¡{bH$ Cn`wº$ gyMZm {_iVrb. ^m½`ñW Jwê$ hmVmVrb _hÎdmÀ`m H$m_mV gw`e XoUmam Amho.

Vyi : nañna ào_ d¥Õr amerV VwioMm ~bdmZ ewH«$ ~wYmÀ`m `moJmV Agë`mZo OmoS>rXma AmnUmda ~ohÔ Iyf Agob d Iyn Vmar\$ H$arb. H$mhr ào{_H$m§Mo ào_, {ddmhmZo gmH$ma hmoV OmB©b. YZñW adr amhÿ H$mhr AZmdí`H$ IMm©V AmoT>rb. namH«$_mVrb _§Ji IoimSy§>Zm `eXm`r Amho. gaH$mar H$m_o {db§{~V hmoVrb. H§$ÌmQ>Xmam§Mr H$m_o Omoa nH$S>Vrb. AmR>ì`m Jwê$_wio H$mhtMr Vã`oV {~KSy> eHo$b.

d¥{üH$ : ÌmgXm`H$ AmR>dS>m amerVrb adr amhÿ H$mhr Amamo½` g_ñ`m {deofV: aº$Xm~, g§{YdmV B. {Z_m©U H$ê$ eH$VmV. gaH$mar H$_©Mmè`m§Zm gaH$maH$Sy>Z {ZamemOZH$ {ZU©`mZo d¡_Zñ` `oB©b. YZñWmZmVrb _§Jim‘wio n¡emMr MUMU H$mhtZm AñdñW H$arb. gá_ Jwê$ Am{W©H$ AS>MUr Xÿa H$aUmam Amho. Var ì``mVrb ~wY-ewH«$ \$gdUyH$, Mmoar b~mS>r_wio H$mhtZm YZZme H$aUmao AmhoV.

ho ‘Zm, g˶mMr H$mg H$Yr gmoSy> ZH$mog ‘Zmo~moY 10

_of amg eZrÀ`m nyU© Ñï>rV Agë`mZo Aï>_mV adr amhÿ ^m½`mV _§Ji Agë`mZo EHy$U J«h_mZ CËgmhXm`H$ Zmhr. {H$Ë`oH$m§Zm {ZameoZo J«mgbobo Agob. ñdV:À`m Amamo½`mÀ`m VH«$mar, H$m_mV JVr Zmhr, Hw$Qw>§~mVyZ ghH$m`© Zmhr. `m gd© ZH$mamda Cnm` åhUOo g§YrMr dmQ> ~KUo. IMyZ Z OmVm H$m`© H$arV amhUo. AmOÀ`m gmo{eH$nUmMo XenQ>rZo nwT>o MrO hmoB©b.

AmUm¶Mo Amho. g‘W© AmVm ‘Zmbm gm§JVmV, H$s ho ‘Zm, Vy H$Yrhr g˶mMr H$mg gmoSy> ZH$mog, nU ˶mgmR>r g˶ H$m¶ d {‘϶ H$m¶ ho OmUyZ ¿¶m¶bm hdo. H$maU Iao H$m¶ d ImoQ>o H$m¶ ho H$ië¶m{edm¶ H$emMm ˶mJ H$am¶Mm d H$emMm ñdrH$ma H$am¶Mm ho H$iUma Zmhr. Xmg~moYm‘ܶogwÕm g‘WmªZr gm§{JVbo Amho ""AdJwU OmUmoZ ˶mJmdo!'' ñdV:‘ܶo H$moUVo AdJwU AmhoV ho H$ibo, H$s ˶mMm ˶mJ H$ê$Z gX²JwUm§Mm A§{JH$ma H$aUo e³¶ hmoVo. ˶mà‘mUo ¶m OJmV Iao H$m¶ ImoQ>o H$m¶, ho EH$Xm g‘OyZ KoVbo H$s ImoQ>çmMm ˶mJ H$aUo e³¶ hmoVo. AmVm g‘W© gm§JVmV, H$s ¶m OJmV EH$‘od g˶ d {Z˶ Amho Vo åhUOo na‘oída. ˶m‘wio ˶mMmM ܶmg AmnU Yam¶bm hdm. ho na~«÷ gd© OJ ì¶mnyZ Xem§Jwio Cabo Amho. gd© {díd ˶m {edmËå¶mZo ì¶mnbo AmhoM, nU Amnë¶m A§V¶m©‘rgwÕm Vmo OrdmË‘m dmg H$ê$Z Amho. ˶m‘wio Amnbo AmË‘ñdê$nM g˶ Amho. ho bjmV R>odmdo. H$moUVohr H$m‘ H$aVmZm A§V¶m©‘rMm na‘oída Amnë¶mbm ¶mo½¶ H$m¶, A¶mo½¶ H$m¶ ¶mMm Bemam XoVM AgVmo. Amnbr gX²gX²{ddoH$~wÕr dmnê$Z ˶mà‘mUo dmJmdo. Oo Iao Amho VoM ~mobmdo. ImoQ>o ~mobyZ Amnbr Or^ {dQ>miy Z¶o. Amnë¶mbm Oo Oo H$m¶ {XgVo, Vo gd© ZîQ> hmoUmao Amho. åhUyZM Vo ImoQ>o Amho. nU AmnU ¶m ‘m¶mOmbmV nyU©nUo ’$gVmo. ‘¥JOim‘mJo YmdV gwQ>Vmo. OmXÿJmamZo Ho$bobo hmVMbmIrMo Ioi IaoM g‘OyZ ˶mV Jw§JyZ OmVmo. ‘m¶mXoIrb AerM Amnë¶mbm {VÀ¶m OmiçmV AmoT>Vo. nU AmnU Oa H$m AmË‘mZwg§YmZ H$m¶‘ R>odbo Va ‘mÌ ‘m¶m {Zîà^ R>aVo. åhUyZ Zoh‘r g˶mMm ñdrH$ma H$ê$Z VgoM ~mobmdo d Mmbmdo. && O¶ O¶ aKwdra g‘W© &&

YZw : _moR>r IaoXr g§^dVo amerVyZ _§JimMo ^«_U AgVm âb°Q>, O{_ZrMm ßbm°Q> qH$dm dmhZ IaoXrgmR>r H$mhr OmVH$ à`ËZerb amhVrb. H$mhtZm AnKmV, H$mnUo, ^mOUo Aem ~marH$ _moR>çm VH«$marhr g§^dVmV. gaH$maSy>Z qH$dm AmñWmnZmH$Sy>Z H$mhtZm ^ard ~moZg {_iyZ g_mYZ {_iob. H$m¡Qw>§{~H$ÑîQ>çm {_l \$bmMm AmR>dS>m amhrb.

_H$a : IM© OnyZ H$am n§M_mVrb Jwê$ _H$a OmVH$m§Zm gm¡»` d CËgmh XoUmam Amho. _ZmVrb `moOZm {gÕrg OmVrb. ì``mVrb _§Ji n¡emMr MUMU dmT>dyZ CgZdmarg àd¥Îm H$arb. bm^ ñWmZmMo adramhÿ {_iUmao n¡go {db§{~V qH$dm A{Z{üV H$arb. Xe_ ñWmZMo ~wY ewH«$ Y§ÚmgmR>r CÎm_ JVr XoUmao AmhoV. bm^Xm`r JmR>r ^oR>r hmoVrb.

Hw§$^ : {_l \$bmMm AmR>dS>m M§ÐmMo ^«_U d amerV ZonÀ`yZ Agë`mZo AmR>dS>m nydm©Ym©V ZmIwfr XoUmè`m Jmoï>r KS>Vrb. CÎmamYm©V CËgmh `oB©b. ^m½`ñW ew^ J«h ~wY ewH«$ \$m`Xoera `moOZm _mJu bmdVrb. Xe_ adr amhÿ H§$ÌmQ>XmÀ`m H$m_m§V Iam~r {Z_m©U H$arb. H$_©Mmar dJm©g ~m°qgJMm Ìmg dmTy> eH$Vmo. ì`mdgm{`H$m§Zm ZdrZ H$a, H$m`Xo H$mZyZMm Ìmg hmoB©b.

_rZ : CËgmhXm`H$ AmR>dS>m amerV hf©b AgyZ Amnë`m H$ënH$Vog Yma XodyZ H$mhr ZdrZ `moOZm AmImb. namH«$_ ñWmZMm Jwê$ `e {gÕrg nmofH$ Amho. ~wY ewH«$mMr YZñWmda Ñï>r Agë`mZo ì`mdgm{`H$ bm^ CËH¥$ï> Agob. ^m½`ñW adr amhÿ naXoedmarg§~§Yr H$m_o _mJu bmdrb. Xe_ _§Jim_wio ì`mdgm{`H$ H$m_o Iyn OmoamV hmoVrb. EHy$U àJ{VH$maH$ H$mi.

&& dmMH$m§Zm gmám{hH$ ew^qMVZ &&


18 Gulmohar 3_Layout 1 17-11-2012 20:25 Page 1

3 a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

Jmoì`mÀ¶m {MÌnQ> {Z{_©VrV gmV˶ Zmhr. Vr I§{S>V Amho. {MÌnQ> hr EH$ à{H«$`m. _amR>r {MÌnQ> {X½Xe©H$ Oã~ma nQ>ob ho Va Jmodm ho Bâ\$sMo ñWmZ Pmbo nm{hOo, ¶m ‘mJUrMo I§Xo g_W©H$. Ë`m§ZrM EH$Xm åhQ>bo hmoVo, H$s {MÌnQ> g§ñH¥$VrMm {dMma ~§X H$am Am{U {MÌnQ> {Z{_©Vrda bj Úm.

^m

aVr` Am§VaamîQ´>r` {MÌnQ> _hmoËgd Jmoì`mV `odyZ AmR> df} nyU© Pmbr AgyZ ¶§Xm 20 Zmoìh|~a Vo 30 Zmoìh|~a ¶m H$mimV Jmoì¶mVbm Zddm Bâ’$s gmOam hmoV Amho. Am{U BVŠ`m AdYrV Jmoì`mV ^maVr` {MÌnQ> _hmoËgdmMm "Bâ\$sJmodm' Agm ~«±S> V`ma Pmbobm Amho. hr EH$ {dbjU AmZ§XmMr ~m~

Amho. Jmoì`mMo EH§$XarV dmVmdaU, à{V_m ¶m_wio ^maVr` {MÌnQ> _hmoËgdmbm EH$ doJir AmoiI {_imbobr Amho. ¶m _hmoËgdmV OJmVë`m {d{dY àm§Vm§VyZ {d{dY {d^mJmVrb {MÌnQ> gm_rb Pmbobo AgVmV. Jmoì`mV Bâ\$s AmVm pñWañWmda Pmbobm Amho. nU Amåhr ¶mMm AmVmn`ªV {H$VnV \$m`Xm H$ê$Z KoVbm Amho? ¶m g§~§YmV Jmoì`mda EH$ Amamon hmoV Ambobm Amho Am{U Joë`m XmoZ dfmªV Vmo OmñV à_mUmV hmoV Agbobmhr {XgyZ `oVmo, Vmo åhUOo Jmoì`mV {MÌnQ> g§ñH¥$Vr Zmhr. ho {H$VnV Iao Amho? H$maU Ago AgVo Xa dfu Bâ\$s Jmoì`mVM H$m hmoVmo? Am§VaamîQ´>r` H$m`©H«$_ ^maVmV H$am`Mo Pmë`mg Jmodm ho H$mhr Vgo `mo½` ñWmZ Zmhr. _bm AOyZhr AmR>dVo Vr _w§~B© hmXa{dUmè¶m 26/11 À`m hëë`mMr Jmoï>. 25 Zmoìh|~a amoOr Am`Zm°ŠgÀ¶m

Jmoì¶mV {MÌnQ> g§ñH¥$Vr éOʶmMr JaO

ñH«$sZ EH$_Ü`o gH$mir 9 À`m àXe©Zmbm VoìhmMo Bâ\$sMo {ZX}eH$ Eg. E_. ImZ AMmZH$ Ambo Am{U Ë`m§Zr hr AmV§H$dmXr hëë`mMr _m{hVr gJù`m§Zm {Xbr. lÕm§Obr dmhÿZ Bâ\$sMr {MÌnQ> àXe©Zo gwê$M am{hbr. EH$X_ em§VVm_` dmVmdaUmV Bâ\$s nma nS>bm. 26/11 Z§Va ^maVmV V_m_ H$m`©H«$_ aÔ Pmbo. nU Bâ\$sÀ`m {Z{_ÎmmZo R>a{dbobo _Zmoa§OZmMo H$m`©H«$_ gmoSy>Z {MÌnQ> àXe©Z MmbyM am{hbo. `m nmíd©^y‘rda Jmoì`mZo ñdV:~Ôb EH$ Aer ImÌr gJù¶m§À¶m ‘ZmV {Z‘m©U Ho$br, Vr åhUOo Jmodm ho Am§VaamîQ´>r` H$m`©H«$_m§gmR>r gwa{jVVoÀ`m ÑpîQ>H$moZmVyZ `mo½` {R>H$mU Amho. nU {MÌnQ> g§ñH¥$Vr Zgboë`m {R>H$mUr Bâ\$s, hr JmoîQ> _wimVM MwH$sMr Amho. Jmoì`mbm bm^bm Amho g_¥Õ gm{hË`, ZmQ>H$, g§JrV Am{U bmoH$H$boMm dmagm. ZmQ>H$ Agmo dm {V`mÌ H$boMr OmUrd Jmoì`mVrb g_mOmÀ`m àË`oH$ WamV Amho. ¶m gJù`m H$bm KQ>H$m§_YyZ Amåhmbm {MÌnQ> emoYm`Mo AmhoV. Jmoì`mV OmñV à_mUmV ZmQ>Ho$ gmXa hmoV AgVmV. Jmd Agmo qH$dm eha Agmo, ~mhoê$Z Amboë`m H§$nZrMr ZmQ>Ho$ ~Km`bm JmodoH$a _hmJS>r {V{H$Q>o IaoXr H$ê$Z Am{U ImgJr dmhVyH$ ì`dñWm H$ê$Z OmVmV. Jmoì`mÀ¶m {MÌnQ> {Z{_©VrV gmV˶ Zmhr. Vr I§{S>V Amho. {MÌnQ> hr EH$ à{H«$`m. _amR>r {MÌnQ> {X½Xe©H$ Oã~ma nQ>ob ho Va Jmodm ho Bâ\$sMo ñWmZ Pmbo nm{hOo, ¶m ‘mJUrMo I§Xo g_W©H$. Ë`m§ZrM EH$Xm åhQ>bo hmoVo, H$s {MÌnQ> g§ñH¥$VrMm {dMma ~§X H$am Am{U {MÌnQ> {Z{_©Vrda bj Úm. AmVm Amåhmbm R>admdo bmJob, H$s Amnë`mbm Hw$R>br {MÌnQ> g§ñH¥$Vr nm{hOo Amho..? ewH«$dmar \$ñQ>© So> \$ñQ©> emo Mr {MÌnQ> g§ñH¥$Vr Jmoì`mV ê$Om`bm doi bmJob Am{U Ë`mÀ`m _mJo bmJyZ H$mhr AW©hr Zmhr. Bâ\$s Jmoì`mV Amho, ¶mMm bm^ Jmodm emgZmZo AOyZ KoVbobm Zmhr Am{U Ë`m {XeoZo emgZmMr dmQ>Mmbhr hmoVmZm {XgV Zmhr. Hw$R>brhr ZdrZ à{H«$`m gwê$ H$aVmZm Ë`mbm bmJVmV ~m¡ÕrH$ gmYZ gw{dYm. {MÌnQ> {Z{_©VrMm Aä`mgH«$_ qH$dm emim AmOn`ªV Jmoì`mV Pmboë`m ZmhrV. Jmoì`mV ImgJr E\$. E_. dm{hÝ`m VgoM {H$Ë`oH$ ImgJr Q>r. ìhr. M°Zëg MmbVmV. nU Ë`mV bmJUmao V§Ìk Jmoì`mV Iyn H$_r AmhoV.

Jwb‘moha {deof ¶wJm§H$ Zm¶H$

H$maU AmOn`ªV ì`mnH$ àgma _mÜ`_m§Mm Zm Jmodm emgZmH$So> Aä`mgH«$_ Amho Zm Hw$R>br emim. Vgo nmhVm, AmR> df© _wb^yV gmYZ gw{dYm§Mm {dMma H$aÊ`mgmR>r nwîH$i Pmbr. Am{U Jmodm emgZ Va ¶m ~m~VrV EH$X_ ñdñW Amho. Jmodm emgZ hr EH$ Bìh|Q> _°ZoO_|Q> H§$nZr ZgyZ Bâ\$sV EH$ ^mJrXmahr Amho. {MÌnQ> {Z{_©VrMo AW©H$maU g_Oë`m{edm` Vê$U {nT>r ¶m à{H«$`oV ñdV:bm H$Yr Jw§VdyZ KoUma? _mZd ~i H$g§ V`ma hmoUma? {MÌnQ> {Z{_©Vr hr EH$ _hmJS>r à{H«$`m Amho. Ë`mgmR>r {MÌnQ> {Z{_©VrMo kmZ Agbo nm{hOo. Jmoì`mVrb {gZo_mJ¥hmV {MÌnQ> ’$ma H$mi MmbV ZmhrV. _J {MÌnQ> H$m H$mT>m`Mo? hm EH$ AñdñW H$ê$Z Q>mH$Umam gdmb. Bâ\$sV OJmVrb nwîH$i ^mJmVrb {MÌnQ> gh^mJr hmoVmV. H$Pm{H$ñVmZ,

H$mob§{~`m ¶m XoemV `mo½` gwgÁO Aer {gZo_mJ¥ho ZmhrV. nU H$Pm{H$ñVmZÀ`m "VwbnmZ'bm Am{U H§$~mo{S>`mÀ`m "àmob\«o$ar`mo'bm Bâ\$sV gwdU©_`ya H$gm H$m¶ àmá hmoVmo? {MZr {MÌnQ> OmñV {gZo_mJ¥hm§VyZ MmbV ZmhrV, nU MrZ_Ü`o _moR>çm à_mUmV {MÌnQ> {Z{_©Vr hmoVo. VgoM ^maVmV Amgm_r {MÌnQ> {Z{_©Vr bmoH${à` ZgyZgwÕm {VWo {MÌnQ> g§ñH¥$Vr Amho, Ago H$m _mZbo OmVo? åhUyZM ¶m {MÌnQ> {Z{_©VrMo AW©H$maU g_OyZ KoVbo nm{hOo. Jmoì`mbm Oa {MÌnQ> {Z{_©VrV Amnbr doJir AmoiI {Z‘m©U H$am¶Mr Agob, Va Amnbo n{hbo bú` ^maVr` n°Zmoa_m ho Agm`bm nm{hOo. ^maVr` n°Zmoa_m åhUOo ^maVmVrb {d{dY ^mfm§Vrb {MÌnQ> Am{U hoM {MÌnQ> ^maVmMo A{YH¥$V à{V{Z{YËd Am§VaamîQ´>r` {MÌnQ>

_hmoËgdmV H$aVmV. ^maVr` n°Zmoa_m åhUOo ^maVr` {MÌnQ> {Z{‘©VrMo Amnë¶mH$S>o {H$Vr H$g~ Amho, ˶mMo àXe©Z. bú_rH$m§V eoQ>JmdH$aMm "nbVS>Mmo _Zrg' amO|Ð VmbH$ ¶m§Mm "Amo _mar`m' Am{U ¶m dfu kmZoe _moK|Mm "{XJ§V' B§{S>¶Z n°Zmoa_m_Ü`o nmohmoMbo AmhoV. hr àJVr ñdmJVmh© Amho. Jmoì`mV {MÌnQ> {Z{‘©Vrbm EH$ {Xem {‘imbr nm{hOo. Oa Ë`m joÌmVbo _Zwî`~i V`ma H$aUmam Aä`mgH«$_ Zgob, Va nyU© à{H«$¶mM nm§Jir hmoVo. Zmhr Va Xa dfu Bâ\$s hmoV amhUma, Jmodm emgZ _oh_mZ ZdmOr H$aV amhUma. nU Jmoì`mÀ`m {MÌnQ> {Z{‘©Vrbm H$gbmM> \$m`Xm hmoUa Zmhr. Bâ\$s Jmoì`mV _moR>çm à_mUmV hmoVmo ho Amnbo ^m½`M Amho. AmVm JaO Amho Vr ¶m ‘mVrV {MÌnQ> g§ñH¥$Vr éOʶmMr! 333

Bâ’$s : AW©ì¶dñWogmR>r Mm§Jbm n¶m©¶ Jwb‘moha {deof {dÚm ZmB©H$ hmoU}H$a

Jmo

ì`mbm bmJbobo ~oH$m`Xm ImUtMo J«hU Oar gwQ>bo Agbo, Var BWë`m AW©ì`dñWoÀ`m H$Ê`mbmM Ë`m_wio BOm Pmbr Amho. Aemdoir AW©ì`dñWobm AJXr H$UIa AmYma XoÊ`mÀ`m Ñï>rZo n`©Q>Z ì¶dgm¶mH$S>o nm{hbo OmD$ eH$V Agbo, Var BWo AmVm éOV Agbobr {MÌnQ> g§ñH¥$Vrhr Ë`mg EH$ gdm}Îm_ n`m©` R>ê$ eHo$b. Jmoì`mbm Am§Vaamï´>r` {MÌnQ> _hmoËgdmMo H$m`_ ñdê$nr H|$Ð H$aÊ`mV Ambo Am{U Amåhm Jmo_§VH$s`m§Mm AmZ§X {ÛJw{UV Pmbm. ì`dgm` Am{U AWm©O©ZmÀ`m Zì`m {Xem Amåhmbm {Xgy bmJë`m. _mÌ àË`jmV Am§Vaamï´>r` {MÌnQ> _hmoËgd gwê$ Pmë`mZ§Va Ë`mMm WoQ> bm^ {ZXmZ Jmo_§VH$s`m§À`m dmQ>çmg Amë`mMo H$mhr OmUdbo Zmhr. qH$~hþZm `mMm \$m`Xm Jmo_§VH$s`m§Zm H$ê$Z KoVm Ambm AgVm. Jmoì¶mV {Za{Zamù¶m ^mJmV A{bH$S>o H$m¶‘ {M[ÌH$aU gwê$ AgVo. AWm©V `m {M{ÌH$aUm_wio Vr OmJm àojH$m§n`ªV nmohmoMVo Am{U Ë`mMm \$m`Xm n`©Q>Z joÌmbm hmoVmo. n`©Q>Z Am{U {MÌnQ> `m XmoÝhr ½b°_ag joÌm§Mm EH$_oH$m§Zm \$m`Xm hmoD$ eH$Vmo. Amnbm Jmodm AØþV {ZgJ©gm¢X`m©Mm YZr... _mÌ {MÌnQ>m§À`m énoar nS>Úmda Ë`mbm {_imd`mg hdr hmoVr, {VVH$s à{gÕr {_iV Zmhr, ho XþX£dM åhUmdo bmJob. ~m°{cdyS> {Z_m©Ë`m§_Ü`o

naXoemV {M{ÌH$aU H$aʶmMr H«o$P {Xdg|{Xdg dmT>V Amho. `mbm {Z_m©Ë`m§Mr _mZ{gH$Vm Am{U àojH$m§Mr Anojm H$maUr^yV AmhoM, nU Jmoì¶mV {M{ÌH$aUmgmR>r Amdí`H$ AgUmè`m gw{dYm Am{U nmofH$ dmVmdaUmMm A^mdhr {VVH$mM H$maUr^yV Amho. hr Jmoï> Xoer {Z_m©Ë`m§À`mM nMZr nS>Umar Zgë`mZo Aem AdñWoV Jmoì`mV Am§Vaamï´>r` {Z_m©Ë`m§H$Sy>Z {M{ÌH$aUmMr Anojm H$aUo WmoS>o AVrM hmoB©b. Jmoì`mV nma nS>boë`m 42 ì`m Am§Vaamï´>r` {MÌnQ> _hmoËgdmV H|$Ðr` n`©Q>Z_§Ìr gw~moYH$m§V ghm` `m§Zr n`©Q>Z Am{U {MÌnQ>m§Mr gm§JS> KmbUmar ê$naofmM Omhra Ho$br hmoVr. AWm©V hr ê$naofm EH$Q>çm Jmoì`mgmR>r ZgyZ, g§nyU© XoemgmR>rM hmoVr. _hmoËgdmÀ`m B{VhmgmV àW_M H|$Ðr` n`©Q>Z_§Í`m§Zr _hmoËgdmV gh^mJ Zm|XdyZ OJ^amVrb {MÌnQ> {Z_m©Ë`m§er MMm© Ho$br. hr MMm© ZwgVrM Vm|S>XoIbr ZgyZ {VVH$sM \$bXm`rhr R>abr. `mgmR>r _hmoËgdmV AZoH$ Zì`m `moOZm§Mr nm`m^aUrhr H$aÊ`mV Ambr. {M{ÌH$aU à{H«$`obm gaH$mar bmb{\$VrVyZ _wº$ H$aÊ`mÀ`m Ñï>rZo n`©Q>Z _§Ìmb`mH$Sy>Z n{hbo nmD$b CMbÊ`mV Ambo Amho. {M{ÌH$aU nadmÝ`mgmR>r XoemVrb gd© amÁ`m§_Ü`o "{g§Jb {d§S>mo' ì`dñWm gwê$ H$aÊ`mV

`oUma Agë`mMr KmofUm `m doir H|$Ðr`_§Í`m§Zr Ho$br hmoVr. `m{edm` {M{ÌH$aUmgmR>rÀ`m H$am§_Ü`ohr _moR>r gyQ> XoÊ`mV `oUma Agë`mMo Omhra H$aÊ`mV Ambo hmoVo. {M{ÌH$aU nadmÝ`mgmR>rÀ`m "{g§Jb {d§S>mo' `moOZoMm à`ËZ `mnydr©M Jmoì`mZo H$ê$Z nm{hbm Amho. Ë`mMm Jmoì`mÀ`m AW©ì`dñWobm \$m`Xmhr Pmbobm Amho. {edm` {MÌnQ>m§_YyZ Jmoì`mVrb n`©Q>ZñWim§Mr Pmbobr à{gÕrhr bjUr` Amho. {M{ÌH$aUmgmR>r Amdí`H$ AgUmè`m gmYZgw{dYm§Mr C^maUr H$aÊ`mgmR>r Am{U {M{ÌH$aUmMm amÁ`m§VJ©V H$a H$_r H$aÊ`mgmR>r Jmodm gaH$maZo {deof à`ËZ gwê$ Ho$bo AmhoV. Ë`m_wio Jmoì`mVrb {M{ÌH$aU joÌ d¥{Õ§JVhr Pmbo Amho. XoemVbo gdmªV N>moQ>o amÁ` AgyZ, Jmoì`mZo `m joÌmV Ho$bobr àJVr àoaUmXm`r Agbr Var nwaoer Zmhr. OJ^a A_o[aH$m, B§½b§S>, Am°ñQ´>o{b`m, Am`bªS>, Ý`yPrb§S>, H°ZS>m Am{U ~r{O§J_Yrb {MÌnQ> {Z{_©Vr gw{dYm à_mU _mZë`m OmVmV. `m Xoem§_Yrb gmYZgw{dYm, A\$mQ> V§ÌkmZ Am{U gwg‚m bmoHo$eZ AWm©VM Cƒ XOm©Mo Amho. Amnë`m Jmoì`mV ñQw>{S>Amo Am{U {Z{_©Vr g§ñWm§Mr Ë`m§À`mer VwbZmhr hmoUo eŠ` Zgbo, Var BWbo g¥{ï>gm¢X`m©Mm gw`mo½` dmna H$ê$Z {MÌnQ> {Z_m©Ë`m§Zm AmH${f©V H$aUo ghO eŠ` Amho. Ë`mgmR>r {MÌnQ> {Z{_©VrMo Amdí`H$ V§ÌkmZ Am{U gmYZgw{dYm CnbãY H$aUo JaOoMo Amho. na§Vw Jmoì`mV AmOda {MÌnQ> CÚmoJmbm MmbZm XoUmè`m `moOZm§Mm A^mdM {XgyZ Ambm

Amho. gaH$mar YmoaUo Am{U {Z`_m§À`m Mm¡H$Q>r_wio {MÌnQ> {Z_m©Ë`m§_Ü`ohr ZmamOrMm gya Amho. {MÌnQ>mMm énoar nS>Xm Z¸$sM n`©Q>Zmbm ~iH$Q>r XoUmam R>ê$ eH$Vmo. ñdÀN> Am{U gw§Xa g_wÐ {H$Zmè`m§Mr Z¡g{J©H$ XoUJr bm^bobm Jmodm {dXoer n`©Q>H$m§Mm ^maVmVrb "hm°Q> ñnm°Q>' g_Obm OmV Agbm Var ho ñWmZ {MÌnQ> {Z_m©Ë`m§Zm AmH${f©V H$aÊ`mg Hw$R>o H$_r nS>Vo, `mMm D$hmnmoh hmoUo JaOoMo Amho. ~m°{cdyS>Mo "Qw>[aP_ nmoQ>opÝeAb' AmoiIyZ AZoH$ Xoem§Zr {d{dY `moOZm AmIyZ Amnbm _moham {\$ë_ {Z_m©Ë`m§H$So> didbm`. gÜ`mhr AZoH$ Xoe Ë`m§À`mH$S>À`m n`©Q>Zmbm dmd XoÊ`mgmR>r {\$ë_{Z_m©Ë`m§À`m ^oQ>rJmR>r KoÊ`mV Jw§Vbo AmhoV. AgoM H$mhrgo à`ËZ Amnë`m amÁ`mVyZhr hmoUo JaOoMo Amho. Ë`mV gÜ`mÀ`m pñWVrV Va Jmoì`mbm IynM dmd {_iÊ`mMr eŠ`Vm Amho. H$maU Joë`m H$mhr dfm©§V "[aA{bpñQ>H$ ñH«$sßQ>'gmR>r dmT>Vr _mJUr AgyZ, {~J ~OoQ> {MÌnQ>m§M§ Iyihr H$_r Pmb§ Amho. Ë`m_wio "\$m°aoZ bmoHo$eÝg'Mm AmoT>m gÜ`m Var H$_r Pmë`mM§ {MÌ Amho. Ë`m_wio ñWm{ZH$ ñWim§Zm ~amM dmd {_iy eH$Vmo d Ë`mMmM bm^ Jmoì`mZo KoUo AË`mdí`H$ Amho. AbrH$S>À`m H$mimV `eñdr R>aboë`m J±½O Am°\$ dmgonya, {dH$s S>moZa gma»`m AZoH$ {MÌnQ>m§V bmoH$b bmoHo$eÝgdaM ^a {Xbm Jobm Amho. naXoemV g§nyU© `w{ZQ> EH$Ì Agë`m_wio H$_r doimV OmñV H$m_ hmoD$ eH$V§, hdm_mZm_wio ñQ>maH$mñQ>hr \«o$e {XgV§ `m_wio {Z_m©Vo \$m°aoZ bmoHo$eÝg {ZdS>VmV. hm±JH$m±J, {g§Jmnya BË`mXr Xoem§Zr `m~m~VrV

à{gÕ {MÌnQ> {Z‘m©Vo d {X½Xe©H$ kmZoe ‘moKo åhUVmV, H$s amÁ¶mV Ho$di {MÌnQ> {Z{‘©VrgmR>r ¶mo½¶ gmYZgw{dYmM {Z‘m©U H$aʶmMr JaO Amho, AemVbm ^mJ ZgyZ, ¶m gmYZ gw{dYm `mo½`arË`m hmVmiy eH$Vrb Aem VÁk ‘§S>itMrhr Amdí¶H$Vm {Z‘m©U Pmbr Amho. CÎm‘moÎm‘ H°$‘oao, CÎm‘moÎm‘ ñQw>{S>AmoO BWo {Z‘m©U Ho$bo OmD$ eH$Vrb. ‘mÌ Vo hmVmiʶmgmR>r Oa ~mhoarb bmoH$ ‘mJdmdo bmJbo, Va ˶mMm Hw$R>bmM ’$m¶Xm Jmo‘§VH$s¶m§Zm hmoUma Zmhr. ˶m‘wio ‘wimVM ¶m {R>H$mUr Aem g§ñWm§Mr {Z{‘©Vr hmoUo A˶mdí¶H$ Amho, Á¶mVyZ {MÌg¥ï>rgmR>r Amdí¶H$ Agboë¶m V§ÌkmZmg hmVmiy eH$Vrb Aer EH$ ¶wdm{nT>rM {Z‘m©U H$aʶmMr j‘Vm Agmdr. ˶m‘wio CËH¥$ï> Üd{Z‘wÐH$, CËH¥$ï> g§H$bH$, CËH¥$ï> H°$‘oam‘Z AmXr BWë¶m BWo CnbãY hmoD$ eH$Vrb. Jmoì¶mV {MÌnQ>{Z{‘©Vr Ho$br H$s ˶mda Aݶ gmonñH$ma H$aʶmgmR>r ‘w§~B© dm VËg‘ àJV V§ÌkmZ Agboë¶m eham§Mr dmQ> Yamdr bmJVo. Vgo Z hmoVm Oa Jmoì¶mVM ho gd© CnbãY Pmbo Va Aݶ {Z‘m©Ë¶m§Mm H$b ¶m{R>H$mUr dmT>ʶmMr e³¶Vm ZmH$maVm ¶oV Zmhr.

Joë`m H$mhr dfmªnmgyZ H§$~a H$gbr AgyZ {g§JmnyaZ§ Va àm°S>ŠeZ H$m°ñQ>_Ybo H$mhr Q>¸o$ CMbÊ`mMr V`marhr XmIdbr Agë`m_wio ^maVr` {X½Xe©H$m§Zm Mm§JbmM n`m©` CnbãY Pmbm Amho. AmVm {\$Zb§S> `m N>moQ>çmem XoemZohr Amnbo n`©Q>Z à{gÕ H$aÊ`mgmR>r ~m°{bdyS>bm Q>mJ}Q> Ho$b§ Amho. "H§$Q´>r Am°\$ {_S>ZmB©Q> gZ' _Ü`amÌrÀ`m gy`m©Mm Xoe åhUyZ {\$Zb§S> ~m°{cdyS>cm AmH${f©V

H$aÊ`mMm à`ËZ H$ê$ eH$Vmo, _J Jmodm H$m Zmhr? g§nyU© `w{ZQ> KoD$Z naXoemV {M{ÌH$aU H$aÊ`mMm IM© XmoZ Vo Mma H$moQ>tÀ`m KamV OmVmo. Ë`mV H$bmH$mam§M§ _mZYZ doJi§. Ë`mM IMm©V bmo~OoQ> {\$ë_ V`ma hmoD$ eH$Vo, Agm {dMma ~m°{cdyS>‘Ü`o gÜ`m ~imdV Amho. _w§~B© Am{U Amgnmg V`ma Pmboë`m Zì`m ñQw>{S>Am|_wiohr \$m°aoZ bmoHo$eÝgZm n`m©` C^m am{hbm Amho. Aem `m dmhË`m J§JoV Jmoì`mZohr hmV YwVbo Va ñWm{ZH$m§gmR>r AWm©O©ZmMm `mo½` n`m©` {Z_m©U hmoD$ eH$Vmo.

333


18 Gulmohar 4_Layout 1 17-11-2012 20:33 Page 1

4 a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

^maVmVrb ImÚg§ñH¥$Vr, no¶ g§ñH¥$Vr OVZ H$aʶmV qH$dm gmVmg‘wÐmn{bH$S>o nmohmoM{dʶmV hm ‘hmoËgd A{YH$ ‘hÎdmMm R>aob. ^maVmMr J«m‘rU g§ñH¥$Vr A{YH$m{YH$ {dXoer n¶©Q>H$m§Zm H$iUo Amdí¶H$ Amho.

Bâ’$sVhr n[adV©ZmMr Anojm Jmo

ì¶mVrb H$moUVmhr CËgd hm ’$º$ JmodoH$am§nwaVm ‘¶m©{XV ZgyZ OJmVrb n¶©Q>H$m§Mohr ho CËgd AmH$f©U R>abo AmhoV. Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdm‘wio ¶m CËgdmV ^a nS>br Amho. hm Xþ½YeH©$am ¶moJ Joë¶m AmR> dfmªnmgyZ Xadfu AZw^dVm ¶oV Amho.. Jmoì¶mV gܶm hmoUmam hm 43 dm ‘hmoËgd Amho. gbJ Zdì¶m dfu "Bâ’$s'Am¶moOZmMm ‘mZ Jmoì¶mbm {‘imbm Amho. VËH$mbrZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr 2001 gmbr Jmoì¶mV Bâ’$sMr ‘whVÿ ‘© To > amodbr... AmR> df} CbQ>br Var AOyZhr bmoH$ Jmoì¶mVrb n{hë¶m Bâ’$sÀ¶m AmR>dUr H$mT>VmZm {XgVmV. AmVm ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mr goH§$S> BqZJ ‘moR>çm S>m¡bmV gwê$ Pmbr Amho. ˶m‘wio ¶§XmÀ¶m Bâ’$sbm Z¸$sM gmoݶmMm gmO MT>ob, ¶mV e§H$m Zmhr. Bâ’$sgmR>r amOYmZr nUOr Zì¶m ZdargmaIr ZQy>-gOy bmJbr Amho. Bâ’$s n[agamVrb añVo S>m§~arH$aUmZo JwiJwirV hmoD$ bmJbo AmhoV. Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ amOYmZrMm H$m¶mnmbQ> hmoVmZm {XgV Amho. H$m±J«og gaH$maÀ¶m H$mimV Bâ’$sbm Ano{jV Pimir {‘imbr H$s Zmhr, hm g§emoYZmMm {df¶ Amho.

‘r gbJ VrZ df} ¶m ‘hmoËgdmg CnpñWVr bmdV Agë¶mZo ‘bm Bâ’$s nyduMo H$mhr {Xdg d à˶j ‘hmoËgdmdoiMo dmVmdaU ¶m‘ܶo ‘moR>çm à‘mUmV V’$mdV {Xgbr. Jobr VrZ df} ‘hmoËgdmÀ¶m Am¶moOZmV {OVH$m CËgmh XmIdbm Jobm {VVH$m ‘hmoËgdmñWir ’$magm OmUdbm Zmhr. hm Á¶mÀ¶m ˶mÀ¶m ÑpîQ>H$moZmMm àíZ Amho. ‘rhr ¶mbm AndmX ZgoZ. nU EImXr Jmoï> Mma OUm§Zr gm§JUo d {VM Jmoï> Xhm OUm§Zr gm§JUo ¶mVhr ’$aH$ Amho. nauH$a gaH$maÀ¶m H$mimVrb Bâ’$sÀ¶m AmR>dUr AZoH$OUm§Zr gm§{JVë¶m. ˶m‘wio ¶§XmÀ¶m ‘hmoËgdm~Ôb A{YH$M CËgwH$Vm {Z‘m©U Pmbr Amho. gmd©O{ZH$ {R>H$mUr ‘Ú àmeZ H$aUo,Yy‘«nmZ H$aUo hm H$m¶ÚmZo JwÝhm g‘Obm OmVmo. ‘mÌ Joë¶m VrZ dfmªV ‘bm Bâ’$s n[agamV ¶mM H$m¶ÚmMr nm¶‘„r hmoVmZm {Xgbr. Zm‘m§{H$V H§$nݶm§gmR>r Img ñQ>m°bMr ì¶dñWm H$ê$Z ¶wdH$m§Zm VgoM ¶oUmè¶m n¶©Q>H$m§Zm EH$àH$mao ‘Ú àmeZmgmR>r àmoËgmhZ {Xbo OmVo. EH$mda EH$ ~mQ>br "’«$s'Mo Am{‘f XmI{dbo OmV Agë¶mZo H$mhrOU ¶m Am{‘fmbm ~ir nS>VmV. Hw$UrVar hr {dMmagaUr ~wagQ>bobr Agë¶mMo åhUVrb. nU ^maVr¶ ¶m Zm˶mZo ‘bm Vr ~amo~a dmQ>Vo. Amnë¶m ^maVr¶ g§ñH¥$VrMo àXe©Z OJmVyZ ¶oUmè¶m n¶©Q>H$m§Zm A{YH$m{YH$ Pmbo nm{hOo, Vo g‘mYmZH$maH$ hmoV Zgë¶mMr I§V AOyZhr dmQ>Vo. Oa ‘ÚmMo ñQ>m°ëg C^mam¶MoM AgVrb Va gmd©O{ZH$ {R>H$mUmnmgyZ Xÿada C^mamdoV. ˶m‘wio ‘Úào‘t§Mrhr J¡agmo¶ hmoUma Zmhr. ^maVmVrb ImÚg§ñH¥$Vr, no¶ g§ñH¥$Vr OVZ H$aʶmV qH$dm gmVmg‘wÐmn{bH$S>o nmohmoM{dʶmV hm ‘hmoËgd A{YH$ ‘hÎdmMm R>aob. ^maVmMr J«m‘rU g§ñH¥$Vr A{YH$m{YH$ {dXoer n¶©Q>H$m§Zm H$iUo Amdí¶H$ Amho. ˶mgmR>r Bâ’$s ho à^mdr ‘mܶ‘ Amho. AmO gmadboë¶m O{‘Zrda,

Jwb‘moha {dfoe ¶moJoe qXS>o nmQ>mda ~gyZ Ho$irÀ¶m nmZmV OodʶmMm AmZ§X H$mQ>m, M‘À¶m§Zr ImUmè¶m§Zm Z¸$sM ^wai KmbVmo. ˶mgmR>r ˶m nÕVrMo ñQ>m°ëg C^mabo Jobo nm{hOoV. "Bâ’$s' hm ’$º$ Jmoì¶mÀ¶m {dH$mgmnwaVm ‘¶m©{XV Z amhVm n¶m©¶mZo ^maVmÀ¶m {dH$mgmVhr ˶mMm hmV^ma bmJbm nm{hOo. ¶m Ñï>rZo Am¶moOZ H$aUo

Amdí¶H$ Amho. g‘mOmVrb g‘ñ¶m, emoY qH$dm BVa {d{dY {df¶ {MÌnQ>m§À¶m ‘mܶ‘mVyZ 춺$ hmoVmVM. nU ¶m g‘ñ¶m§Mm Aä¶mg H$aʶmÀ¶m Ñï>rZo nmdbo CMbʶmMr Amdí¶H$Vm AmO {Z‘m©U Pmbr Amho. Vr ¶mdfu Z¸$s nyU© hmoB©b, hr Anojm.

‘hmoËgdm Xaå¶mZ, EImÚm {MÌnQ>mg bmoH$m§Mm CËñ’y$V© à{VgmX {‘imbm Va Vmo nwÝhm XmIdbm OmVmo. nU {MÌnQ>J¥hmVrb ‘¶m©{XV AmgZm§‘wio hm {MÌnQ> H$mhr a{gH$m§Zm nmhVm ¶oV Zmhr. ¶mH$S>o àmYmݶmZo bj XoʶmMrhr Amdí¶H$Vm Amho.

###

" bmB’$ Am°’$ nm¶ 'Zo Bâ’$sMm ew^ma§^ Om

Jwb‘moha {deof hf©Xm doXnmR>H$ ▬

A

{^ZoÌr ’$ahm {hMr bhmZ ~hrU åhUyZ {MÌnQ>g¥îQ>rV Amboë¶m Vã~yMm A{^Z¶ joÌmV n«doe hm AJXr ghO Pmbm. ˶mZ§Va {VZ§ A{^Z¶mda ‘ohZV KoD$Z ñdV:bm {gÜX XoIrb Ho$b§. "ê$H$- ê$H$ Jb© ' åhUyZ à{gÜXr {‘idbobr Vã~y, "Mm§XZr ~ma '¶m {MÌnQ>mZ§Va AMmZH$ doJiçm YmQ>UrÀ¶m {MÌnQ>m§H$S>o dibr H$m¶ Am{U nS>Úmda ’$maer {XgoZmer Pmbr H$m¶. Aer hr Vã~y " {MZr H$‘' ¶m {MÌnQ>mZ§Va " bmB’$ Am°’$ nm¶ ' ¶m hm°brdyS>nQ>mV {XgUma Amho. ˶m~Ôb {VÀ¶m~amo~a Ho$bobr ~mV{MV.

♂ ▬

♂ ▬

^y{‘H$m§Mr {ZdS> H$aVmZm Vy ’$ma MwPr åhUyZ à{gÜX Amhog, " bmB’$ Am°’$ nm¶ ' hm {MÌnQ> ñdrH$maʶm‘mJM§ H$maU H$m¶? OJà{gÜX {X½Xe©H$ A°½Z br ¶m§À¶m H$m‘mMr ‘r MmhVr Amho. ˶m§Zr AZoH$ OJà{gÜX {MÌnQ> V¶ma Ho$boV. ˶m§À¶m~amo~a H$m‘ H$am¶bm {‘iU§, hr ‘m¶mgmR>r ’$ma ‘moR>r JmoîQ> hmoVr, åhUyZ ‘r {MÌnQ> ñdrH$mabm.

♂ ▬

♂ ▬

AmboV H$m¶? ‘yi H$WmZH$ Vg§M R>odb§ Job§ Amho. {MÌnQ> ho ÑH$lmì¶ ‘mܶ‘ Agë¶mZ§, a§OH$ Ñí¶ Xoʶmda A{YH$ ^a XoʶmV Ambm Amho.

{X½Xe©ZmgmR>r Am°ñH$a {‘idboë¶m A°ÝJ br ¶m§À¶m~amo~a H$m‘ H$aʶmMm AZw^d H$gm hmoVm? IynM N>mZ. Vo AJXr gmYo, Jdm©Mr ~mYm Zgbobo {X½Xe©H$ AmhoV. {X½Xe©H$ åhUyZ Vo {OVHo$ à{gÜX AmhoV, {VVHo$M Vo gm‘mݶ XoIrb AmhoV. ’$mdë¶m doioV Amnë¶m Hw$Qw>§~r¶m~amo~a Vo a‘VmV. ‘bm XoIrb ˶m§Zr ˶m§À¶m Hw$Qw>§~mMm EH$ ^mJ H$ê$Z Q>mH$bo. ˶m‘wio {M{ÌH$aUmgmR>r goQ>da Mmbbo Amho, Ag§ ‘bm H$Yr dmQ>b§ Zmhr. AOyZhr Vy A{^ZoÌr åhUyZ H$m‘ H$aV Amhog, ‘J ¶m {MÌnQ>mgmR>r AmB©Mr ^y{‘H$m H$am¶bm H$m V¶ma Pmbrg? hm àíZ Vwåhr ‘m¶m H$maH$sXuÀ¶m Iyn Ceram {dMmabmV. ‘mPr ^y{‘H$m bhmZ AgyZhr A°ÝJ br ¶m§À¶m~amo~a H$m‘ H$am¶bm {‘iV§¶ åhUyZ ‘r hm {MÌnQ> ñdrH$mabm. Aem à{gÜX {X½Xe©H$m~amo~a H$m‘ Ho$ë¶mZ§ ‘mPmM AZw^d g‘¥ÜX hmoUma hmoVm, ho XoIrb {dgê$Z MmbUma Zmhr.

" bmB’$ Am°’$ nm¶ ' ^y{‘Ho$~Ôb gm§Jerb? ¶mÞ ‘mQ>}b {b{IV "bmB’$ Am°’$ nm¶' ¶m H$mX§~arda hm {MÌnQ> AmYmarV Amho. ‘°Z ~wH$a nm[aVmo{fH$ {‘imboë¶m ¶m H$mën{ZH$ H$mX§~arV, nm°ÝS>oMar ¶oWo amhUmè¶m ‘wbmMr H$Wm Amho. ‘r ¶m {MÌnQ>mV ˶m ‘wbmMr AmB© Pmbo Amho. AJXr bhmZer ^y{‘H$m Amho Vr. H$mhr AZw^d ho bhmZ Oar AgboV Var, OrdZmV ‘hÎdmMo R>aVmV, VerM hr ^y{‘H$m Amho.

♂ qhXr Am{U {dXoer

dmVmdaUmV H$m‘ H$aʶmVbm ’$aH$ gm§Jerb? ▬ {h§Xr, hm°brdyS> qH$dm Xm{jUm˶ {MÌnQ>g¥îQ>r‘ܶo ‘bm ’$magm H$mhr ’$aH$ OmUdbm Zmhr. A{^ZoÌr åhUyZ Vwåhmbm gJirH$S>o OmD$Z A{^Z¶M H$am¶Mm AgVmo.

H$mX§~ar Am{U {MÌnQ>mV H$mhr ~Xb H$aʶmV

♂ ▬

dmMë¶mda ‘bm Vo nwñVH$ ’$ma kmZXm¶H$ dmQ>b§. EH$ hOma dfm©Z§Vahr Oa ˶mM§ dmMZ Ho$b§, Var Vo {VVH§$M VmËH$mbrH$ dmQ>ob, Ag§ ‘bm dmQ>V§. H$maU bmB’$ Am° ’ $ nm¶ ¶m {MÌnQ> m Vrb ^y { ‘Ho $ ~Ôb gm§ J {eb ♂ H$mX§~arMm {df¶M Vgm ▬ ‘r ¶m {MÌnQ>mV erf©H$ ^y{‘Ho$V Amho. ‘mÌ àm¡T> nm¶À¶m ^y{‘Ho$V. Amho. nwñVH$ qH$dm H$mX§~ar EH§$XarV hm {gZo‘m Am{U W«rS>r ho gdm}Îm‘ XOm©Mo ho eãXm§M§ AmhoV Ag§ ‘r åhUoZ. Am{U ‘m¶m {MÌnQ>m~Ôb ³d{MV Ag§ ‘mܶ‘ Amho. H$mhr gm§Jm¶Mr g§Yr ‘bm {‘iVo. Va ♂ bmB’$ Am°’$ nm¶ ¶m {MÌnQ>mMr Imgr¶V H$m¶ Amho? {gZo‘m ho ▬ W«r S>r loUrV Vwåhr Vw‘À¶m OrdZmV H$Yrhr Z nm{hbobm Agm hm Ñí¶mM§ ‘mܶ‘ Amho. ˶m‘wi§ {gZo‘m V¶ma H$aVmZm Vmo ‘ZmnmgyZ {MÌnQ> Amho. {MÌnQ> V§ÌkmZmV ‘mhra Agboë¶m bmoH$m§Zr hm {MÌnQ> nmhÿZM, Amåhmbm H$idbobr hr à{V{H«$¶m Amho. W«r S>r ¶m V¶ma H$éZ, àojH$m§À¶m ‘Zmn¶ªV nmohmoMdm¶bm nm{hOo AgVmo. H$mX§~arM§, {MÌnQ> énS>§ Ooìhm ‘mQ>ub ¶m§Zr nm{hb§ Voìhm Vo ’$ma Iwe V§ÌkmZmMm A{YH$Va Cn¶moJ hm A§Jmda dñVy ’o$H$ʶmgmR>r, Pmbo. A°ÝJ br hoM ˶m H$mX§~arbm ¶mo½¶ ݶm¶ XoD$ eH$Vrb Ag§M Km~adʶmgmR>r H$aVmV. ‘mÌ A°ÝJ br ¶m§Zr ¶m {MÌnQ>mV ¶m ˶m§Zm dmQ>m¶M§. V§ÌkmZmMm dmna hm H$mì¶mË‘H$ar˶m Ho$bobm nhm¶bm {‘iob. ♂ bmB’$ Am°’$ nm¶Ûmao ‘mZdOmVrbm g§Xoe XoʶmMm à¶ËZ Ho$bm ♂ A±OmobrZm (Omobr) Z§Va Vw‘À¶m OrdZmV A°ÝJ br nU Jobm¶. ¶m {Z{‘ÎmmZ§ Vwåhr OrdZmH$S>o H$emàH$mao nmhVm? AmboV... nm¶ ho ZmdM ‘wir OrdZmM§ à{V{Z{YÎd H$aV§. Ag§ OrdZ H$s ▬ ▬ hmo¶, ¶mda ‘r H$YrM {dMma Ho$bm ZìhVm. A°ÝJ br ¶m§Zm OJmVbm Á¶mMm H$mhr A§VM Zmhr. OrdZ ho Á¶mXÿB©, ³brï> Amho. Oo ‘hmZ {X½Xe©H$ ‘mZbo OmVo. Vo Ho$di ‘moR>çm ~OoQ>Mo {MÌnQ> V¶ma H$moUmbmM g‘OUma Zmhr. nU AmnU ‘mZd ˶m H$aVmV åhUyZ Zìho. Va ˶m§Mo {MÌnQ> ho àojH$m§À¶m ‘Zmgh OrdZmbm g‘OʶmMm, ˶mbm Amnë¶m eãXmV ~m§YʶmMm öX¶mbmhr H$m~rO H$aVmV. ho H$g~ ’$ma H$‘r {X½Xe©H$m§Zm O‘Vo à¶ËZ H$aV ~gVmo. OJmMr Á¶mZ§ CËnÎmr Ho$br¶ ˶mbm AmnU åhUwZ Vo ‘hmZ ‘mZbo OmVmV. nmhÿ eH$V Zmhr ho dmñVd Amho. Va XÿgarH$S>o ‘mZd hm Or bmB’$ Am° ’ $ nm¶ hm {MÌnQ> H$mX§ ~ arda AmYmarV Amho . Vw å hr Vr ♂ dZmÀ¶m àíZm§M§ H$moS>§ g‘OyZ, OJm¶Mm à¶ËZ H$mX§~ar dmMbr Amho H$m¶? H$aUmè¶m§n¡H$s Amho. Am{U hoM CÎma emoYV Vmo OrdZmMr ImÌr ▬ Vr H$mX§~ar dmMU§ ‘m¶mgmR>r ’$ma JaOoM§ hmoV§. ‘mPr ^y{‘H$m H$éZ KoV AgVmo. bhmZ AgVr Varhr ‘r Vo nwñVH$ dmMb§ AgV§. ‘mÌ {MÌnQ>mV JmdmVrb IoSy>V Vo ehamVrb J¥hñW Aem gJù¶mM ^y{‘H$m Vwåhr ♂ H$m‘ H$aU§ hm ñdV… ‘ܶo EH$ AZw^d Amho. Vwåhr nwñVH$ Z Ho$ë¶m¶V. Xoer {dXoer {X½Xe©H$m§~amo~a XoIrb Vwåhr H$m‘ Ho$b§ dmMVmM Oa goQ>da OmD$Z dadaM§ H$m‘ H$aV Agmb, Va ˶mbm Amho. EH§$XarV gd© ñVamdarb ^y{‘H$m§gmR>r VwPm {dMma Ho$bm H$mhr AW© Zmhr, Ag§ ‘bm dmQ>V§. ‘m¶mgmR>r hr H$mX§~ar dmMU§ OmD$ bmJbm Amho. ˶m~Ôb H$m¶ gm§Jmb? JaOoM§ hmoV§, H$maU ‘r ¶m {MÌnQ>mÛmao ‘mPr åhUOo nm¶Mr H$hmUr ▬ ‘bm dmQ>V§ ho gVV AgM KS>V amhmd§, ¶mnojmhr A{YH$ Aer nS>Úmda gmH$maVmo¶. ˶m‘wio ‘bm ‘m¶m ^y{‘Ho$V à{gÜXr ‘bm {‘iV amhmo. ¶mM àH$mao ^y{‘H$m {ZdS>rM§ ñdmV§Í¶, {^ZʶmgmR>r Vo nwñVH$ dmMU§ JaOoM§ hmoV§. ‘bm bm^V amhmo, hrM Anojm ‘r H$arV amhrZ. ‘bm dmQ>V§, ‘mPm H$mX§ ~ ar Vw å hr dmMbr Amho . ˶mda AmYm[aV {MÌnQ> m Vhr H$m‘ ♂ {MÌnQ> nhm¶bm {gZo‘mJ¥hmV Jobobm àojH$ ~mhoa ¶oVmZm XoIrb Ho$b§¶. ¶m XmoÝhr ‘mܶ‘mV Vwåhmbm H$m¶ ’$aH$ OmUdbm? ‘mPr AmR>dU H$mT>rV amhmdm. ‘mÌ ¶m‘mJo ‘r Vr ^y{‘H$m CÎm‘, ▬ ¶mÞ ‘mQ>}b {bIrV bmB’$ Am°’$ nm¶ hr H$mX§~ar nmpíM‘m˶ AZw^dg§nÞar˶m Ho$br VaM Vmo AZw^d àojH$m§M§ Am¶wî¶ g§nÞ Xoem§V ’$ma à{gÕ Amho. ‘r Ooìhm Vr dmMbr, H$é eH$Vmo, Ag§ ‘bm dmQ>V§. DDD J{VH$ {MÌnQ>joÌmV, ZdrZ ^maVr¶ Moham åhUyZ Ba’$mZ ImZ ¶mMo Zmd KoVb§ OmV§. ‘m¶Q>r hmQ>©, ñb‘S>m°J {‘ë¶oZa, ñnm¶S>a‘°Z ¶m {MÌnQ>m§Ûmao Vmo OJ^a CÎm‘ A{^ZoVm åhUyZ AmoiIbm OmVmo. Agm hm Moham Am°ñH$a {dOo˶m A°ÝJ br ¶m§À¶m " bmB’$ Am°’$ nm¶ ' {MÌnQ>mV H$m‘ H$aV Amho. ˶m~Ôb ˶m§À¶m~amo~a Ho$bobr ~mV{MV...

Vy EH$ Mm§Jbr {gÜXhñV A{^ZoÌr åhUyZ AmoiIbr OmVog, ‘mÌ Vy gVV {MÌnQ> H$aVmZm {XgV Zmhrg, ˶m‘mJMo H$maU H$m¶? Iyn H$maU§ AmhoV ˶m‘mJo. H$Yr ^y{‘H$m Mm§Jbr ZgVo, {X½Xe©H$mda {dídmg ZgVmo. H$Yr {Z‘m©Vm Mm§Jbm ZgVmo, Va H$Yr {‘iUmam ‘mo~Xbm Mm§Jbm ZgVmo. ‘J Ago {MÌnQ> H$emgmR>r ñdrH$mam¶Mo? EH§§$XarV {dXoer {MÌnQ>mV Vã~yZ§ ^y{‘H$m H$aU§ ho à˶oH$ ^maVr¶mgmR>r A{^‘mZmñnX Amho. Agm hm {MÌnQ> Jmoì¶mV hmoUmè¶m Am§VaamîQ´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmV (Bâ’$s) ew^ma§^mMm {MÌnQ> åhUyZ XmIdʶmV ¶oUma Amho. DDD


18 Gulmohar 5_Layout 1 17-11-2012 20:28 Page 1

5 a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

‘hmoËgdmVrb EImXm {MÌnQ> nmhVmZm ‘bm H$‘rV H$‘r Mma H$bmH¥$VtÀ¶m H$ënZm gwMVmV. {MÌnQ>mVrb H$Wm, ˶mVrb H°$‘oamdH©$, JmoîQ> gm§JʶmMr nÕV, nmÌm§Mm J«m’$, {MÌnQ>mVrb Q>{ZªJ nm°B§Q>, {’$ë‘‘Yrb à˶oH$ H°$ao³Q>adê$Z EH$ EH$ ñdV§Ì {MÌnQ> ~Zy eH$Vmo, EdT>çm VmH$XrZo Am{U Aä¶mgmZo ho {MÌnQ> V¶ma Ho$bobo AgVmV.

Bâ’$s‘wio {MÌnQ>m{df¶r A{^ê$MrMr {Z{‘©Vr

Jwb‘moha {deof CX¶ À¶mar,

Oo

dT>çm AmVwaVoZo ‘r JUoe MVwWuMr dmQ> ~KVmo, VodT>çmM qH$~hþZm Oam OmñVM AmVwaVoZo ‘r A§VaamîQ´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmMr dmQ> ~KV AgVmo. JUoe MVwWu ‘bm ‘m¶m ~mbnUmV KoD$Z OmVo, ‘m¶mVb§ ~mbnU {Od§V R>odVo. na§Vw {MÌnQ> ‘hmoËgd ‘bm nwT>rb Am¶wî¶mgmR>r àJë^ H$aVmo, ‘mPr g¥OZmË‘H$ ^yH$ ^mJdVmo. "Bâ’$s'Zo ‘bm ^a^ê$Z {Xb§ Amho. ‘bm AmR>dVmo n{hbm "Bâ’$s.' gmb 2004. bh-

mZnUmnmgyZ ‘bm ZmQ>H$m§nojm {MÌnQ>M OmñV AmdS>m¶Mo. ˶m‘wio XÿaXe©Zda ¶oUmao àmXo{eH$ {MÌnQ> ‘m¶mgmR>r nd©Ur hmoVo. ˶m‘wio ¶m ‘hmoËgdmV ‘bm ^anya {MÌnQ> nhm¶bm {‘iUma EdT>mM ‘m¶mgmR>r ¶m ‘hmoËgdmMm AW© hmoVm. n{hë¶mM {MÌnQ> ‘hmoËgdmV {’$ë‘ ‘oH$s¨J ñnYm© hmoVr. ‘bm ‘moh Amdabm Zmhr. ‘r bJoM {df¶ KoD$Z nmM Xhm {‘{ZQ>m§Mm {MÌnQ> ~ZdʶmMr V¶mar gwê$ Ho$br. (‘bm AmR>dV§ ˶mdoir

ñnY©H$m§Zm ew^oÀN>m XoʶmgmR>r ¶e Mmoàm Ambo hmoVo. Am‘À¶m {df¶m§{df¶r ˶m§Zr Am‘À¶mer MMm©hr Ho$br hmoVr.) EH$ doJimM AZw^d hmoVm hm {MÌnQ> ~ZdʶmMm. Xþgè¶m Am{U {Vgè¶m dfuhr ‘r {’$ë‘ ~ZdʶmVM ì¶ñV hmoVmo. ‘m¶mgmR>r {MÌnQ> ‘hmoËgd ’$³V Mma nmM {‘{ZQ>m§Mr {’$ë‘ ~ZdU§ EdT>çmnwaVmM ‘¶m©{XV hmoVm. na§Vw ho H$aVm H$aVm ‘bm EH$ JmoîQ> OmUdbr, H$s ‘r H$mhr Var J‘mdVmo Amho. g§nyU© {MÌnQ>

‘hmoËgdmV ‘r ’$³V nmM ghmM {MÌnQ> ~Km¶Mmo. OJm^amVrb CËH¥$îQ> {MÌnQ> ‘m¶mH$S>o ¶oVmhoV AZ² ‘r ‘mÌ Ë¶m§À¶mH$S>o nmR> H$ê$Z ñdV:Mm {MÌnQ> ~ZdʶmV ‘½Z Amho... ‘bm OmUdb§ {MÌnQ> ‘hmoËgdmM§ C{ÔîQ> ho AgMy eH$V Zmhr. bJoMM ‘r ‘mPo ~m{be {dMma ~Xbbo. AZ² e³¶ hmoB©b VodT>o OmñVrV OmñV {MÌnQ> nmhʶmH$S>o ‘mPm ‘moMm© di{dbm. na§Vw ‘m¶mgmaIoM ~mbre {dMmam§Mo AZoH$ {’$ë‘‘oH$a {‘Ì Ooìhm ‘bm ^oQ>VmV, Voìhm ˶m§Mm àíZ AgVmo, Omon¶ªV Jmoì¶mV {MÌnQ> {Z{‘©VrgmR>r gmYZgw{dYm CnbãY hmoV ZmhrV, Vmon¶ªV Aem àH$maM§ {’$ë‘ ’o$ñQ>rdbM§ "H$mZm©db' H$ê$Z H$mhrM ’$m¶Xm hmoUma Zmhr. {’$ë‘ ’o$ñQ>rdbM§ C{ÔîQ> ’$³V {MÌnQ> B§S>ñQ´>r V¶ma H$aU§ Amho H$m? hm àíZ ‘bm Zoh‘r nS>Vmo. Mbm, EH$ doir Amåhr Yê$Z Mmby H$s hoM C{ÔîQ> Amho. na§Vw Omon¶ªV Amåhr Mm§Jb§ H$mhr ~KV Zmhr, Vmon¶ªV Mm§Jb§ H$g§ {Z‘m©U H$ê$Z eHy$? OJ^amVrb CËH¥$îQ> {MÌnQ> BW§ ¶oVmV Am{U Amåhr ‘mÌ Am‘À¶mM {MÌnQ> {Z{‘©VrÀ¶m g§Hw${MV ‘mZ{gH$VoV ê$VyZ ~gbobo AgVmo. ‘bm dmQ>V§, ‘hmoËgdmVrb {MÌnQ> nmhÿZ Oa AmnU EImÚm {df¶mda ~moby eHy$, {dMma H$ê$ eHy$, Va ˶mVM ¶m ‘hmoËgdmM§ ¶e Amho. ‘hmoËgdmVrb EImXm {MÌnQ> nmhVmZm ‘bm H$‘rV H$‘r Mma H$bmH¥$VtÀ¶m H$ënZm gwMVmV. {MÌnQ>mVrb H$Wm, ˶mVrb H°$‘oamdH©$, JmoîQ> gm§JʶmMr nÕV, nmÌm§Mm J«m’$, {MÌnQ>mVrb Q>{ZªJ nm°B§Q>, {’$ë‘‘Yrb à˶oH$ H°$ao³Q>adê$Z EH$ EH$ ñdV§Ì {MÌnQ> ~Zy eH$Vmo, EdT>çm VmH$XrZo Am{U Aä¶mgmZo ho {MÌnQ> V¶ma Ho$bobo AgVmV. EImXm {MÌnQ> nmhÿZ H$moʶm {MÌH$mambm {MÌ ~Zdmd§g§ dmQy> eH$V§, H$moUr H$dr H${dVm H$ê$ eH$Vmo, EµImÚmbm Zì¶m {dMmamMr {R>UJr {‘iyy

eH$Vo, EH§$XarV Aä¶mgyd¥ÎmrZo V¶ma Ho$boë¶m ¶m {’$ë‘g² Amnë¶mbm Xa jUr àJë^ H$aVmV. ¶m [MÌnQ>mMo XmoZ ‘moR>çm JQ>mV {d^mOZ H$aVm ¶oB©b. EH$ Xoer {MÌnQ> Am{U Xþgam {dXoer {MÌnQ>. ‘r Bâ’$sV e³¶Vmo {dXoer {’$ë‘g²M nmhVmo. ¶mMm AW© ‘r Xoer {’$ë‘g²Zm H$‘r boIVmo Agm A{O~mV Zmhr. na§Vw ‘mPo H$mhr {‘Ì XþX£dmZo ¶mMm Agm AW© H$mT>VmV. Agmo. ‘hmoËgdmZ§VagwÕm Xoer {’$ë‘ nmhʶmMr g§Yr ‘bm {‘iy eH$Vo, na§Vw {dXoer {’$ë‘ ¶m ‘hmoËgdmZ§Va ‘bm H$Yrhr nhm¶bm {‘iUma Zmhr, åhUyZ ‘r {dXoer {’$ë‘g²M nmhVmo. na§Vw Xoer {’$ë‘hr ‘bm ‘hmoËgdmZ§Va ³d{MVM nhm¶bm {‘iVmV hr JmoîQ> doJir. Z§Va ‘bm OmUdb§ H$s Ag§ H$aUmam ‘r EH$Q>mM Zmhr, Va ~arM bmoH§$ AmhoV. Jmoì¶mVrb Aem {H$Vr Var {MÌnQ> ào‘tZm Ago Xoer {MÌnQ> MwH$VmV. ‘hmoËgdmZ§Va Oa BEgOrÀ¶m {WEQ>a‘ܶo Xa e{Zdmar ho Xoer {MÌnQ> XmIdbo, Va JmodoH$am§Zm OmñV {MÌnQ> nhm¶bm {‘iVrb. {MÌnQ> ‘hmoËgd åhUOo {MÌnQ> V¶ma H$aUmao H$m‘Jma, V¶ma H$aUmar ’°$³Q>ar Zìho... BW§ {MÌnQ>m{df¶r A{^ê$Mr V¶ma hmoVo. Amåhr g§doXZerb hmoVmo, {dMmad§V hmoVmo, H$bmào‘r ~ZVmo Am{U hm JwU ‘mUgmbm {ZpíMVM ídmnXmnmgyZ doJim H$aVmo.

$$$

Bâ\$s_mJMm ÑpîQ>H$moZ 19

52 gmbr ñWmnZ Pmboë`m B§Q>aZ°eZb {\$ë_ \o$pñQ>ìhbZ§ OJ^amÀ`m {gZo_mMr Xma§ ^maVmgmR>r Iwbr Ho$br. Jmodm amÁ`, Am§VaamîQ´>r` n`©Q>ZmÀ`m ZH$memda PiH$Uma§ à_wI Zmd Agë`mZ§ Bâ\$sbm BW§ H$m`_ñdê$nr ñWmZ {_imd§ åhUyZ à`ËZ H$aU§ AË`mdí`H$ Amho. Vg§ Z hmoÊ`m_mJ§ n¡gm ¶m ì`{V[aº$ amOH$s` J{UV§ OmñV àIanUo H$m`©aV AmhoV. {gZo_mgmaI§ à^mdr _mÜ`_ {Zîà^ R>aÊ`m_mJo n¡gm Am{U J{bÀN> amOH$maU hrM H$maU§ àm_w»`mZ§ AmhoV. {df_ñWmZr N>iÊ`mMr Ah_h{‘H$m bmJbobr Amho. Bâ\$sMm ’$m¶Xm dmñV{dH$ Jmoì`mVrb H$bmH$mam§Zm nwano ay ìhm¶bm hdm. Bâ’$s ho OmJ{VH$ ì`mgnrR> d ì`mg§JmM§ A{Z~ªY gmYZ ìhm`M§ gmoSy>Z H$igyÌr ~mhþbrgmaI§ ApñVËdhrZ hmoD$Z ~gb§` `mV e§H$m Zmhr. Jmoì`mV Bâ’$sbm H$m`_ñdê$nr ñWmZ àmá Pmë`mZ§ Ë`mMm \$m`Xm Jmo_§VH$s` H$bmH$mam§ZmM hmoB©b. ì`mdgm{`H$ J{UV Ë`m_mZmZ§ WmoS>§g§ H${R>UM Amho. Vg§ nmhVm ^maVmVbo Hw$R>boM {MÌnQ> _hmoËgd ho ñdH$V¥©Ëdmda Am{U ñd~imda ^¸$_nUo C^o ZmhrV. _w§~B© Am§{M_ ho _hmamîQ´> gaH$maÀ`m Am{W©H$ nmR>~imda MmbV§, Va Ho$ai {MÌnQ> _hmoËgd gm§ñH¥${VH$ ImË`mV\}$ nwañH¥$V Ho$bm OmVmo. {MÌnQ> hm ^¸$_ ì`dgm` AWdm B§S>ñQ´>r åhUyZ Agbob§ Ë`mM§ A§J^yV àm~ë` XmXmgmho~ \$miHo$ ¶m§Zr doirM AmoiIb§. Vg§ nwT>o {gÕhr H$ê$Z XmIdb§. Ag§ àË`j à_mU AgVmZm AmnU _hmoËgdhr H$m `eñdr H$ê$ eH$V Zmhr? BVa Xoem§V hmoUmè¶m {MÌnQ> _hmoËgdm§er VwbZm H$ê$Z nmhVm H$mhr _yb^yV \$aH$ OmUdbo, Oo BW§ Z_yX H$aU§ Amdí`H$ dmQ>b.§ BVa amîQ´>m§V Ë`m amîQ´>mbm CËnÞ åhUyZ ho _hmoËgd H$go Cn`moJr nS>Vrb, ho àmYmÝ`H«$_mZ§ nmhÊ`mV Amb§. CbQ> AmnU åhUOo Vmo H$boMm CËgd Amho n¡gm{Z{_©VrMo gmYZ Zìho, Aer dm§PmoQ>r _wº$m\$i§ CYiV am{hbmo Am{U XþX£dmZ§ A m O h r CYiVmo ` . n[aUm_r

Ë`m_mJMm ì`mdgm{`H$ ÑpîQ>H$moZM hadbm Amho. amhVm am{hbm amOH$s` hdem Zdem§Mm nmoaIoi. Am`moOZmnmgyZ {Z`moOZmn`ªV amOH$s` gmo` hm EH$_od {ZH$f {e„H$ CaVmo. Bâ\$sM§ Zo_H§$ VoM Pmb§¶. n¡gm ho C{Ôï> Zgë`mZ§, Ë`mMr ZH$mo {VW§ CYinÅ>r Pmbr Am{U Á`m H$bogmR>r åhUyZ hm gmohim Pmbm, Vr H$bm H$boH$boZ§ _¥VdV Pmbr. n¡gmhr Jobm, H$bmhr Jobr Am{U Ë`mnwT>M§ XþX£d åhUOo Y w n m Q > U § h r Job§. Bâ’$sgmR>r àm`moOH$ H$m {_iV ZmhrV, ¶m àýmM§ CÎma emoYm`M§ Pmë`mg àm`moOH$ EImXm Bìh|Q> àm`mo{OV H$m H$aVmV. ¶mMm ~maH$mB©Z§ Aä`mg H$aU§ JaOoM§ Amho. CÚmoOH$mbm Amnbm _mb Indm`Mm AgVmo. {OW§ OmñVrV OmñV bmoH$m§n`ªV nmohmoMVm `oB©b, {VW§ Vmo n¡gm Jw§Vdm`bm _mJonwT>o nmhmV Zmhr. a{gH$ àojH$ Aem _hmoËgdm§Zm hOoar bmdVmV, H$maU Vr Ë`m§Zm ZdrZ H$bm ~Km`bm {_iob åhUyZ. àojH$mbm Am`moOZmV ZmdrÝ`, XoemoXoerÀ`m H$bm§Mm AmñdmX KoVm `mdm åhUyZ Vmo Aem _hmoËgdm§Zm hOoar bmdVmo. a{gH$ àojH$m§À`m H$boVrb ZmdrÝ`mMr ^yH$ Am{U àm`moOH$m§À`m {dH«$sV§Ìm{YîR>rV àm`moOH$Ëdm_mJMr ì`mdgm{`H$ ^yH$ `m§Mr gm§JS> KmbVm Ambr Va Hw$R>bmhr _hmoËgd àM§S> `eñdr hmoB©b, `mV e§H$m Zmhr. `y.Eg. {MÌnQ> _hmoËgd CXmhaU åhUyZ KoÊ`mg haH$V Zmhr. CQ>m `oWo hmoV Agbobm hm _hmoËgd 1984-85 À`m Xaå`mZ am°~Q>© aoS>\$moS©>À`m AÜ`jVoImbr gZS>mÝg {\$ë_ \o$pñQ>ìhb Pmbm. am°~Q>© aoS>\$moS©> hm CÎm_ ZQ>, {X½Xe©H$, {Z_m©Vm AgÊ`m~amo~aM à{gÕ CÚmoJnVrhr hmoVm. Ë`mÀ`m B_oOMm d ì`mdgm{`H$ kmZmMm nwaonya Cn`moJ H$arV Ë`mZ§ gZS>mÝg {\$ë_ \o$pñQ>ìhb Zmdmê$nmbm AmUb§ d ì`mdgm{`H$ÑîQ>çm `eñdrhr H$ê$Z XmIdb§. dfm©H$mR>r gZS>mÝgbm ^oQ> XoUmè`m§Mr g§»`m 46,000 EdT>r Amho. Bâ\$s_Ü`o {OWo So>{bJoQ²gMr g§»`m gamgar 6000 À`m da OmV Zmhr, {VW§ CÚmoOH$ {dH«$sMr Om{hamV H$er H$aob? C[Ôï> {H$_mZ 25000 So>{bJoQ²gM§ hd§. Bâ\$sÀ`m ~m~VrV AmnUhr Ag§ gmhgr nmD$b CMby eH$Vmo. _w»`_§Ìr _Zmoha nauH$am§H$So> Ü`o`m{Yð>rV H$m`© H$aÊ`mMr hmVmoQ>r, gMmoQ>r d ì`mdgm{`H$Vm {Z{üVM Amho. gmo~Vrbm {dîUy dmKm§gmaIm H$boMm {Zpñg_ CnmgH$ Amho. nU Ë`mM~amo~a AS>Wù`m§Mr C§M CS>rMr e`©V Am{U amOH$s` H$mobXm§So>hr AmhoV. OJ^amVyZ CÎm_moÎm_ H$bmH¥$Vr `oWo Bâ\$sV Amë`m nm{hOoV. A{YH$m{YH$ Xoe Ë`mV gm_rb ìhm`bm hdoV. Ë`m AZwf§JmZ§ {Z`moOZmMr V`mar hdr. Vgm nyU© ì`mdgm{`H$ AmamIS>m Am{U AWH$ n[al_ hdoV. Am§VaamîQ´>r` XOm©Mr JwUdÎmm hdr. ho gJi§ VoìhmM amIb§ OmD$ eH$V§ Ooìhm Bâ\$s_mJMm ÑpîQ>H$moZ nyU©nUo ì`mdgm{`H$ Agob Am{U Ë`mM~amo~a Ë`mM§ A{Yð>mZ H$bm ho Agob. VoìhmM ~mOmamV Bâ\$sVë`m H$boM§ ZmU§ IUIUrV dmOob nU H$boMm ~mOma hmoUma Zmhr.

Jwb‘moha {deof {MÌMH$moa

$$$

N>m¶m … H¡$bmg ZmB©H$


18 Gulmohar 6_Layout 1 17-11-2012 20:29 Page 1

6 a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

gwdm{gH$ ’w$bm§Mr ݶmar Xþ{Z¶m..!

g

H$mir CR>ë`mda _r AmYr Am_À`m ~mëH$ZrM§ Xma CKSy>Z '~mJoV' OmVo. ~mëH$ZrVbr 5-6 Hw§$S>çm§Mr _mPr N>moQ>r ~mJ _bm \$ma AmdS>Vo.. bmb^S>H$ Omñd§X, {ndimYå_H$ Am{U Jwbm~r Jwbm~, Ho$ear J|XoXma P|Sy>, nm§T>am ew^« _moJam, Aer H$mhr ’w$bPmS>§ AmhoV _mÂ`m ~mJoV.. ~è¶mMXm àË`oH$ PmS>mda EH$ Var \w$b AgV§.. Voìhm ~mëH$Zr BVH$s a§Jr~oa§Jr BVH$s _ñV {XgVo..! gH$mir gH$mir hm ZOmam _Z àgÞ H$aVmo.. _J _r V`ma hmoD$Z {\$am`bm ~mhoa nS>Vo. Am_À`m {~pëS§>JÀ`m XmamVM EH$m ~mOybm ~wMmÀ`m \w$bm§Mm gS>m nS>bobm AgVmo. Am°\$ ìhmB©Q> H$baMr, bm§~ XoR>mMr hr ZmOyH$ \w$b§..

hr Mma-nmM \w$b§ Oar Kar AmUbr Var Ka^a Ë`m§Mm _§X gwJ§Y ngaVmo... Am°ŠQ>mo~a-Zmoìh|~a `m XmoZ VrZ _{hÝ`mVM `m ~wMmbm ~ha AgVmo. PmS>mdaMr hr \w$b§ åhUOo Ajae… Mm§XÊ`m AmoKië`mgmaI§ dmQ>V§.. {~pëS>¨JÀ`m Xþgè`m ~mOyÀ`m JoQ>_Ü`o nm[aOmV Amho.. `m \w$bm§Mmhr gH$mir PmS>mImbr IM nS>Vmo. ZmOyH$, nm§T>ar, Ho$ear XoR>mMr hr \w$b§.. nhmQ>Ào `m XdmZ§ Amoë`m Pmboë`m _mVrda am§JmoirgmaIr {XgVmV. nU hr \w$b§ \$maM ZmOyH$.. gH$miM§ H$modi§ CZhr Ë`m§Zm ghZ hmoV Zmhr.. bJoM H$mo_oOyZ OmVmV.. H$mhr A§Va MmbyZ Job§ H$s EH$ ~§Jbm Amho,

Ë`mÀ`m _mbH$m§Zr ~mJ Iyn N>mZ _oÝQ>oZ Ho$br Amho. ~mJoV XmoZ-VrZ a§JmMr Omñd§X Amho, Ë`mVbr bmb Omñd§X H$m`_ \w$bbobr AgVo. bmb ^S>H$ nmM nmH$ù`m, _Ymo_Y C§M Ambobm ~marH$gm Xm§S>m, Ë`mda Bdbo Bdbo {ndio namJH$U...! bmb-{haì`m \w$bm-nmZmZ§ ^abob§ ho PmS> ~mJoÀ`m EH$m H$monè¶mV Iyn N>mZ {XgV§. Ë`mÀ`mM eoOmar nm§T>ar Omñd§X Amho. hr nm§T>ar-{hadr Zjr nU N>mZ {XgVo.. H$monè`mda EH$ N>moQ>g§ H$m¡bmê$ Ka Amho.. Ë`mVë`m AmOmo~m§Zr ~mJoÀ`m \$mQ>H$mÀ`m H$_mZrda OmB©-OwBM© m dob MT>dbm Amho.. hm OmB©-OwB© eãX Oar OmoSy>Z `oV Agbm Var, `m Owù`m ~{hUr ZmhrV h§... `m§Mm a§J nm§T>am, EdT>§M H$m` Vo gmå`. OmB©M§ \w$b WmoS§> _moR>§, Jmob ngaQ> nmH$ù`m§M§.. Va OwB©M§ \w$b ZmOyH$, bhmZg§, N>moQ>çm nmH$ù`m§M§... ~marH$ XoR>mM§... nU XmoÝhrMm gwdmg _mÌ Amg_§VmV ^ê$Z amhUmam. amÌr dobrdaMr hr \w$b§ nm{hbr H$s AmH$memVë`m Mm§XÊ`m n¥Ïdrda AdVaë`mgmaI§ dmQ>V§. Xgam-{XdmirÀ`m {Xdgm§V Amnë¶mbm OmJmoOmJr P|Sy>Mr _m§{X`mir {Xgbr. `m gUmdmar XmamÀ`m Mm¡H$Q>rda P|Sy>À`m \w$bm§M§ VmoaU.. dmVmdaU _§Jb_` H$aV§.. Vg§M ho P|Sy>Mo hma. Amnë`m dmhZm§À`m g‘moaÀ¶m ^mJmV, h±S>bda {damO‘mZ hmoD$Z Amnbr `§Ì-nyOoMr g§ñH¥$Vr Xe©dVmV. AJXr N>mQo >çm JmoQ>r EdT>çm \w$bmnmgyZ _moR>çm dmQ>rEdT>çm \w$bmn`ªV hr \w$b§ ~Km`bm {_iVmV. {XdmirVë`m 'bú_r-nyOZmbm ' Va P|Sy> nm{hOoM... P|Sy>M§ \w$b Amnb§ 'J|XoXma' ho {deofU AJXr gmW© R>adV§.. _mÂ`m EH$m _¡{ÌUrH$So> _moJam Amho.. CÝhmù`mV Vr Hw$R>§hr ^oQ>br, H$s {VÀ`m Ho$gmV _moJè¶mMm JOam AgVmoM.. ew^« nm§T>a§.. N>moQ>§g§ \w$b.. {haì`m nmZm§À`m AmSy>Z S>moH$mdyZ ~KV§... Voìhm \$ma Jm|S>g {XgV§... ~mJoVë`m PmS>mda Ambobr _moJè¶mMr \w$b§ Amnë`m ApñVËdmMr OmUrd S>moù`m§AmYr ZmH$mbmM H$ê$Z XoVmV... `m _moJè`mà_mU§M CÝhmim gwJ§{YV H$am`bm ~Hw$i hr `oV.o . `m \w$bmbm XodmZ§ a§J-ê$n H$mhrM {Xb§ Zmhr.. nU Vr H$ga dmgmZ§ ^ê$Z H$mT>br`... ho \w$b ZmOyH$ Agb§ Var bdH$a gwH$V Zmhr.. Am{U gwH$b§ Var Vo \$mag§ CXmgdmU§ dmQ>V Zmhr.. åhUyZM _§Joe nmS>JmdH$a eãXhr ~Hw$irÀ`m \w$bmà_mU§ OnyZ R>do m`bm gm§JVmV..(eãX eãX OnyZ R>do ... ~Hw$irÀ`m \w$bmnar ...)

nadm _mÂ`m ~mJoVë`m Jwbm~r Jwbm~mbm XmoZVrZ \w$b§ Ambr hmoVr. ho \w$b ngaQ> _moR>çm Jmob nmH$ù`m§M§ Amho.. nyU© C_bbob§ \w$b dmQ>rgmaI§ {XgV§ . Ë`mbm _Ü`^mJr {ndù`m N>moQ>çm namJH$Um§Mm Jmob Amho. `mVb§ EH$ \w$b EH$m nmZmgh _r Ho$gmV KmVb§..Va _mPm _wbJm åhUVmo ..AmO Vy gÎmaÀ`m XeH$mVë`m {hamoB©ZgmaIr {XgVo Amhog.. åhUOo Ho$gmV Jwbm~mM§ \w$b KmbU§ hr gÎmaÀ`m XeH$mVbr ’°$eZ Pmbr... hmo nU Vo IaM§ Amho.. Ë`m H$mimV {hamo {hamoB©ZÀ`m Ho$gmV \w$b Kmbm`Mo.. ào_ ì`º$ H$am`M§, Vo EH$ gmYZ hmoV§... AmVmÀ`m H$mimV EdT>§> '{H$aH$moi' gmYZ nwaV Zmhr, ~hþVoH$....! Amåhr EHo${R>H$mUr Q´>rnbm Jobmo hmoVmo.. {VW§ Joë`mJoë`m _mPr AmB© åhUmbr..' BW§ OdiM Mm\$m Amho... _bm dmg `oVmo`..' _J Amåhr Oam emoYmemoY Ho$br Va Ia§M {VW§ EH$ {haì`m Mmâ`mM§ PmS> hmoV§... gJù`m AmOy~mOyÀ`m dmVmdaUmV Ë`mMm dmg ^abm hmoVm.. nU \w$b§ Hw$R>§ {XgV ZìhVr.. AOyZ WmoS§> emoYë`mda EH$m \$m§Xrda nmZm§À`m PwnŠ`m AmSy>Z XmoZ H$ù`m Qw>Hw$ Qw>Hw$ ~KVmZm {Xgë`m.. H$g§ \$gdb§... Aem A{d^m©dmV ˶m Am_À`mH$So>M ~KV hmoË`m... _bm _mÌ Ë`mdoir. 'bn{dbmg Vy {hadm Mm\$m.. gwJY§ Ë`mMm bnob H$m.. àrV bndyZr bnob H$m..' `m JmÊ`mÀ`m Amoir AmR>dë`m.. `mVë`m {ndù`m Mmâ`mbm 'gmoZMm\$m' ho Zmd AJXr g_n©H$ Amho.. g§ñH¥$V _Yb§ 'gwdU©M§nH$' ho Va Ë`mhÿZhr g_n©H$ dmQ>V§.. IamoIarM gmoÝ`mM§ \w$b dmQ>md§ BVH$m bIbIrV {ndim a§J `m \w$bmbm AgVmo. EImÚm gm¢X`©dVrÀ`m gai Q>moH$Xma ZmH$mbm 'Mm\o$H$ir'gmaI§ {deofU AJXr emo^yZ {XgV§. Ë`mVë`mM WmoS>çm ngaQ> ZmH$mbm 'Mm\o$H$ir' gmaI§ .. nU..'C_bboë`m'... Ag§hr åhUVmV...! {ZgJm©Z§ AJXr _wº$hñVo hr a§Jr~oa§Jr \w$bm§Mr Xþ{Z`m Img Amnë`mgmR>r CYibr Amho. `mMm AmñdmXhr AmnU VodT>çmM AmZ§XmZ§ Am{U AmñWoZ§ ¿`m`bm hdm.. \w$b§ Amnë`m OrdZmV Ogm AmZ§X {Z_m©U H$aVmV qH$dm AmZ§XmÀ`m àg§JmV gh^mJr hmoVmV...VerM Vr Amnë`mbm Xþ:IX àg§JmVhr gmW XoVmV...`m \w$bm§[edm` Amnbr Xþ{Z`m EH$X_ {Zag hmoD$Z OmB©b.....!

dZg§nXm gm¡. ‘Ywam CQ>JrH$a,

EEE

‘rZbo J§Jo¶‘wZoMo AmoK& V¡go agm Omhb| à¶mJ && ^m{fH$ Agbobo X.am.~§oÐo g§nÞ H$mì¶{Z{‘©VrÀ¶m¶moJo H$ÞS> ^mfoVrb ‘hmH$dr R>aVmV. VobwJw ‘mV¥^mfm Agbobo ‘mê$Vr {MV‘n„r ‘amR>rVyZ a{gH$‘Zmbm ^wai KmbUmao "dZmon{ZfX' {Z‘m©U H$aVmV. gmo{hamo~mZmW Am§{~¶o OÝ‘^y‘rMm R>gm nwgyZ Q>mHy$Z gmH$ë¶mÀ¶m àXoemV g§Mma H$aVmV Am{U A§VarMm kmZ{Xdm VodV R>odʶmMr àoaUm {Z‘m©U H$aVmV. Jmo‘§V^y‘rVrb ~m. ^. ~moaH$a ‘amR>rÀ¶m H$mì¶YmaoVrb AJ«Jʶ H$dr R>aVmV. ‘amR>r ^m{fH$ JOmZZ ‘mYd ‘wº$s~moY qhXrVrb ‘hÎdmMo H$dr R>aVmV. adtÐZmW Q>mJmoa ~§JmbrV H$mì¶aMZm H$aVmV, nU gmè¶m ^maVdfm©Mo hmoVmV. VgoM qhXrVrb ào‘M§X, ~§JmbrMo eaÀM§Ð ¶m gy¶©-M§Ðm§Zm AñV H$Yr ‘mhrV ZgVmo. ˶m§Mm CX¶H$mi ^maVr¶ Z^m§JUmV VinV AgVmo. Aer hr eãX~«÷mMr {H$‘¶m. ˶mbm àXoemMr gr‘m ZgVo. ñdam§À¶m Xþ{Z¶oVhr AgmM AmJim M‘ËH$ma KS>Vmo. H$ÞS>^m{fH$ ^r‘goZ Omoer

^m

aVr¶ g§ñH¥$Vr ho AZoH$ Xbm§Mo H$‘i Amho. H$mí‘ranmgyZ H$ݶmHw$‘marn¶ªV Am{U H$ÀN>nmgyZ H$m‘ê$nn¶ªVÀ¶m Ajm§eaoIm§em§Zr ì¶mnboë¶m Amnë¶m ^maV dfm©V à˶oH$ àXoemMr d¡{eîQ>çnyU© gm§ñH¥${VH$ Ymam Amho. nU ¶m AZoH$ Ymam§Mm EH$mË‘àdmh Pmbobm Amho. ¶oWrb {ZgJm©‘ܶoXoIrb d¡{dܶ Amho. ^maVr¶ ÛrnH$ën npíM‘ gmJa, ~§JmbMm CngmJa Am{U qhXr ‘hmgmJa ¶m§Zr doT>bobo Amho. CÎma {XeoH$Sy>Z B©emݶoH$S>o {h‘mb¶mÀ¶m CÎmw§J {eIam§Mr am§J Amho. Ydb{Jar, H$m§MZJ§Jm, Jm¡are§H$a Am{U EìhaoñQ> ¶m {eIa‘m{bH$m§Zr ¶m ^y‘rÀ¶m gm¢X¶m©V ^a Q>mH$bobr Amho. {Zù¶m Z^mer hr {eIao öX¶g§dmX H$aVmV. AmnmoAmnM ˶m‘wio nm{W©dVoMo Anm{W©dVoer ZmVo {Z‘m©U Pmbobo Amho. H$m{bXmgmZo ¶m ZJm{Ynmbm CÔoeyZ "Hw$‘mag§^dm'‘ܶo 'n¥ÏdrMm ‘mZX§S>' åhQ>bobo Amho. ^maVr¶ gm{h˶mÀ¶m Z^mo‘§S>bmMo AdbmoH$Z H$aVmZm ho ^mdg˶ nm{W©d ÑîQ>çmM Iao ZgyZ ì¶mnH$ ÑîQ>çmhr ˶mbm ‘moR>m AW© Amho, Ago OmUdVo. J§Jm, ¶‘wZm, qgYy, ~«÷nwÌm Am{U Aݶ nd©VXþ{hVm§Zr hr ^y‘r Ho$di YZYmݶmZo g‘¥Õ "gñ¶í¶m‘bm' Ho$bobr Zmhr; Va {d{dY

^y^mJm§VyZ dmhV OmD$Z S>m°. gmo‘ZmW H$mo‘an§V bobm öX¶§J‘ EH$mË‘VoMm g§Xoe Am{dîH$ma. ¶m à˶oH$ OZgm‘mݶm§n¶ªV nmoM{dbm Amho. ¶oWë¶m g‘¥Õ XbmXbm§VyZ ¶oVmo Vmo H$‘bJ§Y ^maVr¶ËdmMm. H$mR>m§da g§ñH¥$Vr Ho$di {Z‘m©U Pmbr Zmhr; Vr åhUyZ ¶oWrb {^Þ {^Þ ^y^mJm§Vrb àkmd§Vm§Zr d{Y©îUy Pmbr. à{VHy$b n[apñWVrVXoIrb Am{U à{V^md§Vm§Zr {Z‘m©U Ho$bob dmL²>‘¶ ho A{^gaUà{H«$¶m g§VVYmaoZo {Za§Va am{hbr. ^maVr¶ dmL²>‘¶M. Jm¶bobo g§JrV ho ^maVr¶ EH$sH$S>o ˶m amï´>m§VJ©V XohmVrb aº$dm{hݶm. g§JrV. a§J-aofm§Zr gmH$ma Ho$bobr {MÌH$bm Vr {dMma, ^md^mdZm Am{U g§doXZm ¶m ^maVr¶ {MÌH$bm. ¶oWrb ñWmn˶ ‘y{V©H$bm {ÌJwUmË‘H$VoÀ¶m ~m~VrV ˶m agdm{hݶmhr. Z¥Ë¶ZmQ>çmXr H$bm§Mm Pmbobm Am{dîH$mahr AmgoVw{h‘mMb g§{MVmMr Ymam dmhVr ^maVr¶M. ¶m g‘¥Õ na§naoMo {dh§J‘mdbmoH$Z R>odʶmgmR>r A§V:àoaUmXoIrb ¶m ZXràdmhm§Mr. H$aVmZm Am^mim Amnë¶m H$doV Amë¶mgmaIo ¶m H$ݶH$m§Zr ‘mhoa-gmga EH$M ‘mZyZ Amnbo dmQ>Vo. nU AmnU AgVmo bhmZ. nU bhmZ OrdZ H¥$VmW© ~Z{dbo Amho. ˶m‘wio doXH$mbmnm- Agbmo Var ˶m AZw^yVt‘ܶo ‘hmZ hmoʶmMr ~rOo gyZ am‘m¶U ‘hm^maVmgma»¶m Amf© gm‘mdbobr AgVmV. ˶m§Ûmam "gmH$ë¶mMm àX‘hmH$mì¶m§nmgyZ, ^mg, H$m{bXmg lrhf©, ‘mK, oe'hr nmXmH«$mÝV H$aʶmgmR>r Xhm {Xem§H$Sy>Z Xhm ^madr, XpÊS>Z, ~mU^Å>, ^d^yVr d O¶Xod hÎmtMo ~i àmá hmoVo AgVo. Aemdoir AmR>dVo Vr B˶mXtZr {Z‘m©U Ho$boë¶m A{^OmV gm{h˶mÀ¶m kmZXodm§Mr {dX½Y agYmaoZo AmoW§~bobr AW©dVr na§naon¶ªV Am{U ˶mZ§Vahr Aì¶mhV MmbV dmUr: Amboë¶m ^maVr¶ gm{h˶na§naon¶ªVMr diUo ‘rZbo J§Jo¶‘wZoMo AmoK & V¡go agm Omhbo Am{U dmH$Uo nm{hbr H$s ¶mMm à˶¶ à¶mJ && Amë¶m{edm¶ amhV Zmhr. ^maVmÀ¶m {d{dY åhUmo{Z gwñZmV hmo¶ OJ& AmdK| EWm && àXoem§‘ܶo {d{dY ^mfm§‘ܶo {Z‘m©U Pmbobo ‘mOr§ JrVm gañdVr Jwá& Am{U XmoZr ag Vo gm{h˶ hm ^maVr¶ g§ñH¥$VrMm eãX~«÷mÛmao Pm- AmoK ‘yV© &&

¶mbmJt {ÌdoUr ho C{MV& ’$mdbr ~mnm && J§Jm ¶‘wZm§À¶m àdmhm§Mr {‘R>r nS>mdr, Vgo ZmZm agm§Mo ho OUy à¶mJVrW© Pmbobo Amho. åhUyZ ¶m ñWir AdKo OJ ˶m VrWm©V ñZmZ H$ê$Z n{dÌ hmoVo Amho. ¶m XmoÝhr g[aVm§À¶m àdmhm§V Jwá gañdVr ¶oD$Z {‘imdr Ver BWo JrVm. ¶m JrVoZo ^maVdfm©bm g§H$Q>H$mbrZ n[apñWVrV {Za§Va Amnë¶m {Z¶VH$‘m©V ‘¾ amhʶmMm g§Xoe {Xbm. Vñ‘mV² C{Îmð> H$m¢Vo¶ ¶wÕm¶ H¥$V{ZíM¶: & ¶mVrb "C{Îmð>', "¶wÕm¶' Am{U"H¥$V{ZíM¶' ¶m g§km AYmoao{IV H$aʶmgma»¶m. CR>Uo, ÑT> {ZYm©amZo C^o amhUo Am{U OrdZg§Jambm Vm|S> XoUo, hm JrVoMm ‘‘©q~Xÿ. ¶m ^maVr¶ OrdZYmaUoH$S>o glÕVoZo nmhUo Am{U àmUnUmZo {VMo nmbZ H$aUo hm Amnbm OrdZY‘© JrVoMm N>§X AZwîRw>^, Am{XH$dr dmpë‘H$sbm gwMbm Vmo AZwï>^y Am{U ‘m¡{IH$ ñdénmVrb Amodr XoIrb AZwïw>^ N>§XmVbr. JVH$mbrZ na§naoVrb ñdËd Am{U gÎd OmonmgUo hr ^maVr¶ OrdZg§{MVmMr IyUJmR>. àmXo{eH$ ^mfoVrb aMZmH$mamZo, JÚna§nam OmonmgUmè¶mZohr AmnU ^maVr¶ gm{h{˶H$, hr IyUJmR> ‘ZmV ~miJm¶bm hdr. ‘yi ‘amR>r

‘amR>rVrb g§VdmL²>‘¶mMo XmZ Amnë¶m nXar nS>VmV. ñdag‘«mkr bVmOr ¶m ‘yiñda {dgê$Z ^maVr¶ g§JrVmÀ¶m AJ«XÿV R>aVmV. ¶m§Zm "˶m öX¶r§Mo ¶m öX¶r' KmbʶmgmR>r gmao nyd©g§{MVhr bm^Vo; Vo XoIrb bmI‘mobmMo. ‘‘©~§YmVrb R>ody OUy. Zì¶m {nT>rn¶ªV g§H«${‘V Ho$bobr. {edHw$‘ma e‘m© ¶m§Mr g§Vwa, h[aàgmX Mm¡am{g¶m ¶m§Mr ~mgar, gwMoVm {^S>o Mm’o$H$a ¶m§Mo ^aVZmQ>ç‘, CX¶e§H$a ¶m§Mo Z¥Ë¶ ho ˶m ˶m àXoem§Vrb g§ñH$mam§‘wio, gmYZo‘wio KS>V Jobobo. nU ^maVr¶ËdmÀ¶m ܶmgm‘wio Am{U ‘ZmMo Am^mi ‘wº$ R>odë¶m‘wio ˶m§À¶m AmH$m§jm§g‘moa Am^mi XoIrb R>|JUo Pmbobo Amho. ˶m§À¶m à{V^membr ‘ZmMr 'H$m|^mMr bdbd' H$boÀ¶m A§JmZo àñ’w$[aV Pmbr. ˶m‘wio àXoemÀ¶m "‘mVrÀ¶m ‘mX©dm'Mm à˶¶ Va AmbmM; {edm¶ ‘mV¥^y‘rbmhr ˶m§Zr nw{ZV Ho$bo.

EEE


18 Gulmohar 7_Layout 1 17-11-2012 20:39 Page 1

7 a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

bú_rMr nmdb§ {e

_Jm Jobm Am{U H${dËd am{hb§ åhUVmV Zm, Ver {Xdmir Ambr {Z Jobr, nU _wbm§Zr ~Zdbobm {XdmirMm {H$„m _mJo am{hbm`. Mma-AmR> {Xdg InyZ Ho$bobm gw~H$ {H$„m _moS>U§ _mÂ`mhr Ordmda `oV§`. Amnbr gJir g¥OZmMr eº$s nUmbm bmdyZ _mÂ`m {M_Ê`m nmIam§Zr Vmo {H$„m ~Zdbm`. {edmOr_hmamOm§À`m H$aS>çm ZOaoImbr N>moQ>m ^r_, Or Am` Omo, {_H$s, S>moam, superman, spiderman, VmZmOr, am_Xmgñdm_r, ^mOrdmbr ~mB©, dmK, qgh, Po~«m, {Oam\$, S>m`Zmgmoa, aUJmSo>, _h|ÐqgJ YmoZr Am{U ~¡bJmS>rdmbm eoVH$ar Aer H$_mbrMr {dg§dmXr nm̧ gwImZ§ Zm§XV AmhoV. _wbm§Mm {H$„m åhUOo EH$ ñdV§Ì {dœ Amho Am{U Ë`m {dœ{Z{_©VrÀ`m EHy$U à{H«$`oV _mP§XoIrb KS>m^a aº$ IM© Pmb§`. AmYr {dQ>m {dH$V AmUm, _J bmb _mVrMr O_dmO_d H$am, AmOy~mOyMr {H$amUm, ^wgmarMr g_ñV XþH$mZ§ nmbWr KmbyZ OwZr nmoVr _mJyZ AmUm, hairÀ`m {~`m O_dm Am{U gJù`mV _hÎdmM§ åhUOo Hw§$^madmS>çmV _wbm§gH$Q> OmD$Z {XdmirMr {M̧ {dH$V AmUm. ¶m gJù`m CÚmoJmV _mPm EH$ AmR>dS>m ghO {ZKyZ OmVmo. Xgam CbQ>bm ao CbQ>bm H$s _wbm§Zm {XdmirÀ`m {H$ëë¶mMo doY bmJVmV. _wb§ emioVyZ Ambr H$s Ë`m§Mm n{hbm àý R>abobm AgVmo. '"_å_m {edmOr AmUm`bm Hw§$^madmS>çmV H$Yr Om`M§?'' AmR>dS>m^a Ë`m§Mr ^wU^wU EoH$br H$s EImÚm gH$mir _r Ë`m§Zm KoD$Z Hw§$^madmS>çmV OmVo. {VWo AZoH$ N>moQ>`m N>moQ>`m XþH$mZm§_Ü`o \$irda hOmamo a§JrV {edmOr Am{U bmImo _mdio hmarZo _m§Sy>Z R>odbobo AgVmV. Vmo I{OZm ~KyZ _wb§ hadyZ OmVmV. '_bm ho bmb H$nS>çmVbo {edmOr_hmamO nm{hOoV', 'Zmhr, _bm ho _moR>o {ndù`m H$nS>çmVbo _hmamO nm{hOoV', '_å_m, _bm ãby', Aer ào_i ^m§S>U§ {VWoM XþH$mZmV gwé hmoVmV. AmVm EH$m å`mZmV YS> XmoZ Vbdmar ~gV ZmhrV, _J EH$mM {H$ëë`mV VrZ-VrZ {edmOr H$go ~gVrb? nU nmoa§ EoH$V ZmhrV. àË`oH$mbm ñdV…Mm ñdV§Ì {edmOr hdm AgVmo. _amR>r ~mUm, Xþga§ H$m`? àH$aU \$maM h_arVw_arda Amb§ H$s _r eodQ>r VhmMr ~mobUr gwé H$aVo, Am{U {VKm§Zmhr Ë`m§Mo ñdV§Ì VrZ doJio {edmOr_hmamO {dH$V KoD$Z XoVo. VhmÀ`m H$b_m§Zwgma {XdmirÀ`m àË`oH$ {Xder {H$ëë`mdaMm {edmOr ~Xbm`Mm Ag§ R>aV§. EH$ ^m§S>U g§nV§ Z g§nV§ VmoM n{hë`m {Xder Zo_H$m Hw$UmÀ`m {edmOrMm amÁ`m{^foH$ hmoUma ¶m {df`mdéZ Xþga§ ^m§S>U noQ> KoV§. _hmamOm§M§ _Z…nyd©H$ ñ_aU H$ê$Z _r AmVm J{Z_r H$mdm dmnaVo Am{U _wbm§Zm gm§JVo H$s {Xdmirn`ªV nmZmV dmT>bobr H$gbrhr ^mOr Vw_À`mn¡H$s Omo H$moU n{hë`m§Xm {~ZVH«$ma g§ndob Ë`mMm {edmOr n{hë`m§Xm qghmgZmda ~gob! nwT>Mo AmR>-Xhm {Xdg _wb§ nmZmV dmT>bobr _oWrMr ^mOr XoIrb MdrZ§ \«|$M \«$m`O Imëë`mgmIr nQ>H$Z g§ndyZ Q>mH$VmV. _Zmo_Z _r _hmamOm§Mm O`O`H$ma H$aVo. T>rJ^a _mVrMr {M̧ {ZdSy>Z _wb§ {dO`r _wÐoZ§ Kar naVVmV. gJù`m gm_J«rMr `Wmgm§J OwidmOwid Pmë`mZ§Va EH$m a{ddmar Amåhr {H$„m ~Zdm`bm KoVmo. _wbm§À`m emioVë`m H$mhr {_Ì-_¡{ÌUr§Zm nU _r Kar ~mobmdVo. AmYr {dQ>m§Mm gm§JmS>m, Ë`mda Amob§ nmoV§ Am{U nmoË`mda MT>dbobm bmb _mVrÀ`m {MIbmMm bon Aem WmQ>mV {H$ëë¶mMr ~m§YUr gwê$ hmoVo. AmnU OJmVbo gd©loð> dmñVwVk AmhmoV Aem A{d^m©dmV _wb§ dmdaV AgVmV. gJir {nëbynmQ>u {H$„mnmQ>u _ZmnmgyZ _ñV EÝOm°` H$aV AgVo. WmoS>çmM doimV {MIb Ho$di {H$ëë`mdaM Zmhr Va _wbm§À`m hmVmda, H$nS>çm§da, Vm|S>mda {Xgm`bm bmJVmo. hmV {MIbmZo ~a~Q>bobo, Mohè`mda {MIbmMo \$amQ>o AmoT>bobo, Ho$gmVyZ nmUr AmoKiV§`, Amobo H§$M H$nSo> A§Jmbm {MH$Q>bobo Am{U Mohè`mda Amog§Sy>Z dmhUma§ hgy! Ag§ bmo^g Ü`mZ KoCZ _wb§ {H$„m ~ZdV AgVmV. Ë`m§À`m H$m_mV _wb§ BVH$s a§JyZ Jobobr AgVmV H$s hmVmVbm H°_oam ~mOybm R>odyZ _r Ë`m§M§ Vo hadbonU ~KVM amhVo. VhmZ^yH$ gJi§ gmoSy>Z _wb§ {H$ëbm ~ZdV AgVmV. {H$„m AmVm nyU© hmoV Ambobm AgVmo. VodT>çmV Hw$UrVar hmVmVbm Amobm {MIbmMm Jmoim {H$ëë¶mda gmadm`M§ gmoSy>Z Xþgè`m _wbmÀ`m Jmbmda {MH$Q>dyZ XoV§. nwT>À`mM jUr gJirM _wb§ {H$ëbm H$am`Mm gmoSy>Z {MIbmMr a§Jn§M_r Ioim`bm bmJVmV. Ka _wbm§À`m AmZ§Xr hmñ`mZ§, Amamoù`m§Zr ZwgV§ Xþ_Xw_wZ OmV§. EH$_oH$m§À`m A§Jmbm, Mohè`mbm `WoÀN> {MIb _mIyZ Pmë`mda _wbm§Zm AmVm ^wH$m bmJboë`m AgVmV. Ë`m§Zm gai ~mWê$__Ü`o ZoD$Z _r em°da gwê$ H$aVo. A§Kmoir Pmë`mZ§Va _wb§ H$nSo> ~XbyZ g_moí`m§da VwQy>Z nS>VmV. _r naV ~mhoa OmVo. J°bar^a _wbm§Mr {MIbmZ§ _mIbobr nmdb§ C_Q>bobr AgVmV. bú_rÀ`m nmdbm§gmaIr.. gw~H$, _§Jb. ¶mnojm gw§Xa am§Jmoir OJmV XþgarH$So> Hw$R>oM Zgob! LLL

Kma qhS>Vo AmH$mer eo’$mbr d¡Ú

‘m{P¶m ‘Zm amYm ^mdo

E

H$ Xhm ~mam dfm©Mm ‘wbJm Am{U ˶mMr AmB©, ¶m§À¶mVrb g§dmX H$mZmda Ambm. "' ‘å‘r EH$ ìhm¶Q> MmQ>© nona, ñHo$M noZm§ AmZr A°{Z‘b MmQ>© Om¶ åhmH$m.."" ‘J ‘å‘rZ§, nadmM Va ‘oUmÀ¶m a§JmMr noQ>r AmUbr hmoVr Zm Vwbm? Am{U nwÝhm nwÝhm MmQ>© nona H$emgmR>r, dJ¡ao àíZ Ho$bo. Vg§ ˶mZ§ gm¶Ýg {Q>MaZ§ Agm¶Ý‘|Q> {Xbm¶ Am{U Vo ‘oUmMo a§J ‘°Ïg {Q>MaZ§ AmUm¶bm gm§{JVbo hmoVo, Agm Iwbmgm Ho$bm. ‘m¶m KargwÕm AgboM g§dmX KS>V Agë¶m‘wi§ ‘bm ˶mV H$mhr ZdrZ, doJi§ dmQ>b§ Zmhr. Agm¶Ý‘|Q> ZmdmMr S>moHo$XþIr ‘r hr AZw^dVo Am{U Vmo nyU© H$aʶmgmR>r AYo ‘Yo ‘wbr~amo~a OmJ«Uhr H$aVo. AmO ho a§J, CÚm Vmo MmQ>© nona, ‘ܶoM H$Yr Ymݶ ê$OV Q>mH$m, A‘³¶mMr ‘m{hVr, V‘³¶mMo {MÌ, ~mOmamV {dH$V {‘iUmao doJdoJiçm {df¶m§À¶m {MÌm§Mo V³Vo - ‘mJʶm gwê$M AgVmV. EImÚm {df¶mMr ‘m{hVr Jmoim H$aUo, ˶m g§X^m©Vbr {MÌo emoYyZ H$mT>Uo qH$dm aoImQ>Uo, Vr ZoQ>Ho$nUmZo ‘m§Sy>Z, ‘m{hVr {bhÿZ V³Vm V¶ma H$aUo- hr gmar {Z{‘©Vr, {OVHo$ H$îQ> KoD$Z AZ² Á¶m CËgmhmZo ìhm¶bm hdr Ver Vr hmoV Zmhr. ‘wbm§Zm ñdV:M emoY KoV, hgV IoiV, gmononUr, ghOVoZo kmZ {‘idVm ¶md§ hr ¶m ‘mJMr g§H$ënZm nyU© hmoVmZm, ¶eñdr hmoVmZm {XgV Zmhr. ‘bm Va N>mnrb V³Vo AmUyZ Vo H$mnyZ PQ>nQ> Agm¶Ý‘|Q> nyU© H$aUo, V³Ë¶mVrb EImX Xþgè¶m ’$moQ>mo qH$dm {MÌmgmR>r A»Im V³Vm dm¶m KmbdUo dJ¡ao àH$ma nm{hbm H$s d¡VmJ ¶oVmo. H$mhr gm§Jm¶bm, g‘Odm¶bm Job§ H$s "~mBªZr Añg§M gm§{JVb§¶' Agm hoH$m AgVmo. ‘wbm§Zm {ejH$ gm§JVmV VoM Ia§ dmQ>U§, ˶m§Mr {ejH$m§da lÕm AgU§ hm H$mhr {ejH$m§Mm Xmof Zìho. Ia§ Va ˶m§Zr ‘wbm§Zm Zo‘H§$ H$m¶ ~ZdyZ AmUm¶M§¶, ho gm§{JVbob§ AgV§, na§Vw Oo ˶m§Zr CÀMmab§ Zmhr, Vo H$mhrhr H$am¶M§ Zmhr, Aer ‘wbm§Mr R>m‘ g‘OyV Pmbobr AgVo. ˶m‘wio Agm¶Ý‘§oQ> ZmdmMm CÚmoJ ~amMgm Am§YionUmZoM Ho$bm OmVmo. ‘wbm§À¶m H$ënZme³Vrbm, g¥OZmË‘H$ e³Vrbm, XS>boë¶m H$m¡eë¶mbm dmd XoV kmZ g§nmXZmÀ¶m doJdoJiçm§ dmQ>m MmoImiVm ¶oD$ eH$VmV. ho gJiçmM Zgbo Var H$mhr {ejH$m§Zm Var Z³H$sM ‘m{hVr Amho. na§Vw ho gma§ H$mhr gmJ«g§JrV H$ê$Z Koʶmg ˶m§Zmhr doi ZgVmo. ˶m§Zm Aä¶mgH«$‘ g§ndm¶Mm AgVmo. "dH©$ßb°Z' nyU©Ëdmg ݶm¶Mm AgVmo. ho gma§ Ho$ë¶mMm d[aîR>m§Zm [anmoQ>© Úm¶Mm AgVmo. emioVrb nÝZmg-gmR> qH$dm ˶mhÿZ OmñV ‘wbm§er gm‘Zm H$ê$Z Kar ñdV:À¶m ‘wbm§À¶m ~m~VrVbr H$V©ì¶o nma nmS>m¶Mr AgVmV. ZmoH$ar gm§^mim¶Mr AgVo. ì¶dñWoer OwidyZ ¿¶m¶M§ AgV§. Aer ì¶dñWm, {OW§ AmnU H$mhr Ord AmoVyZ H$aʶmnojm, Vo Ho$b§ Ag§ XmIdU§, Vo Ho$ë¶mM§ {gÕ H$aU§

dmB©Q>. H$å߶wQ>a, B§Q>aZoQ>Mm {dYm¶H$ Cn¶moJ AZoH$m§Zm ‘mhrVM Zmhr. {Xdg^amMr Ymdni, XJXJr‘wio WH$bobo AmB©~m~m, AmZ§Xr, IwbyZ, {Za^« ~ZyZ ‘wbm§À¶m dmQ>çmbm ¶oVM ZmhrV. {d^³V Hw$Qw>§~ g§ñWoÀ¶m ¶m O‘mݶmV ‘wbm§À¶m hÅ>/ AmJ«hmVyZ gwQ>H$m H$ê$Z KoʶmgmR>r ˶m§À¶m ‘mJʶm ‘mݶ H$aʶm{edm¶ nmbH$m§Zm Xþgam gmonm, gwQ>gwQ>rV n¶m©¶ gmnS>V Zmhr.. Am{U åhUyZM AZoH$ ‘wbm§Zm AmB©-~m~m ho ‘mJUr Vgm nwadR>m H$aUmar ¶§Ì§ dmQ>VmV. ‘wbm§Zr {eH$b§ nm{hOo, n«Ë¶oH$ ‘wbmZ§ {eH$b§ nm{hOo ho Ia§M. na§Vw ’$³VM nmR>çnwñVH$mVb§? ’$³VM ‘m³g© Am{U g{Q>©{’$Ho$Q> {‘idʶmgmR>r? Vo Am{U VodT>§M? ‘J ˶m§Zr OrdZ H$Yr {eH$m¶M§? H$Yr {eH$m¶M§ ˶m§Zr Amnë¶m g§ñH¥$VrÀ¶m ‘wimer Onbobm AmH$me, ‘mVr, nmUr, dmam, A½Zr ¶m {df¶rMm nyÁ¶^md? Amnbo Jwê$, AmB©-d{S>b, d{S>bYmao ¶m§À¶m {df¶rMm AmXa...? ^modVrMm {ZgJ©, PmS>o, dobr, ’w$bo nmZo ¶mVrb a§J J§Y Am{U ˶m§À¶m N>Q>m, ˶m§Mr Cn¶w³VVm Am{U ˶m§À¶m{df¶r dmQ>m¶bm hdr Agbobr Vr H¥$VkVm? Amnb§ Hw$Qw>§~ Ka, Jmd, Xoe ¶m {df¶rMr Am{Ë‘¶Vm Am{U H$V©ì¶§? ‘mUg§, ZmVr ˶mVbo ^md~§Y Vr Onʶm-OmonmgʶmMr JaO Am[U H$bm? {ZgJ© Am{U ‘mZd{Z{‘©V AZoH$ AmíM¶}, gm¡§X¶©ñWmZo nmhʶmM§, ˶m§Mm AmñdmX, AmZ§X KoʶmM§ H$m¡eë¶? Amnb§ OJU§ gwghç Am{U g‘¥Õ H$aUmao d¡km{ZH$, H$bmd§V, H$mam{Ja ¶m§À¶mnwT>o

Agm¶Ý‘|Q> OmñV ‘hÎdmM§ R>aV§. gJir e³Vr, gmao l‘, Ago nwamdo {Z‘m©U H$aUo, Jmoim H$aUo, gmR>dyZ.. gm§^miyZ R>odUo ¶mVM g§nyZ OmVo. hëbrMr ‘wb§hr Ma»¶mV gmnS>ë¶mgmaIr gH$mir CR>ë¶mnmgyZ amÌr Pmonon¶ªV {~Mmar YmdVM AgVmV. ‘moR>çm ‘mUgm§gmaIrM. H$maU ˶m§À¶m ‘mJohr EH$ AÑí¶ VJmXm AgVmo. ñdV:bm {gÕ H$ê$Z XmIdʶmMm. ˶mgmR>r ˶m§Mo AmB© ~mn ˶m§Zm V¶ma H$aV AgVmV. AJXr OÝ‘ë¶mnmgyZ Amnb§ ‘yb ¶m OJmVrb ñnY}V {Q>H$md§, qOH$md§ åhUyZ YS>nS>V AgVmV. ˶mgmR>r Amnë¶mM ‘wbmMo "godH$' Agë¶mgmaIo ˶mÀ¶mgmR>r am~V AgVmV. gH$mir ‘wbm§Zm CR>dyZ, ˶m§M§ Amdê$Z, Mma Kmg ^adyZ, emioV nmoMdʶm~amo~aM ˶m§À¶m BVa AZoH$ JaOm Am{U ‘mJʶm nwadʶmV nmbH$ ‘íJwb Agë¶mM§ {MÌ AZoH$ Kam§‘ܶo {XgV§. H$mhr H$mimZ§Va embo¶, ‘hm{dÚmb¶rZ Aä¶mgH«$‘ nyU© H$ê$Z Amnë¶m ‘wbmÀ¶m hmVmV ¶oUma Agbob§ "g{Q>©{’$Ho$Q>' Am{U ˶mÛmao {‘iy eH$Umar Mm§Jë¶m nJmamMr ZmoH$ar.. ¶mgmR>rM ¶mVrb AZoH$m§Mm gd© AmQ>m{nQ>m Mmbobm AgVmo. ‘wbm§Mo {d{eîQ> "‘oH$'Mo ‘{eZ ~ZdVmo¶ AmnU, ho ˶m§À¶m bjmVM ¶oV Zmhr. ‘wb§hr hëbr, gmo¶rñH$anUo gXmgd©H$mi {dÚmWu åhUyZM dmdaU§ ng§V H$aVmV. {dÚoMm ܶmg KoVbobm, Zd-ZdrZ {df¶mVb§ kmZ {‘idʶmMr Amg Agbobm {dÚmWu Zìho Va... {dÚmWu Agë¶mÀ¶m g~~rImbr X¡Z§{XZ OrdZmVbr AZoH$ H$V©ì¶§ Q>miUmam, Am¶wî¶mVrb NmoQ>çm N>moQ>çm AmZ§Xm§H$S>o nmR> {’$adyZ OJV amhUmam... "’w$bQ>mB‘' {dÚmWu ZmdmÀ¶m H$mofmV AS>H$bobm. KamVrb, Hw$Qw>§~mVrb gXñ¶ åhUyZ N>moQ>çm, ‘moR>çm X¡Z§{XZ H$m‘mV hmV^ma bmdU§, ‘moR>çm X¡Z§{XZ H$m‘mV hmV^ma bmdU§, KamVrb H$m¶©H«$‘mV ‘Z:nyd©H$ gh^mJr hmoU§, nmhþUo-ZmVbJm§M§ ñdmJV H$aU§, ˶m§À¶m~amo~a doi KmbdU§, Aem JmoîQ>r AZoH$ ‘wb§ {dgê$ZM Jobobr {XgVmV. emim Am{U emioVyZ Amë¶mZ§Va Amnbm J¥hnmR>, {eH$dUr, Ioi, ’$ma Va {‘Ì/‘¡{ÌUr ¶m {Z EdT>çmM {dídmV ~arMer ‘wb§ a‘bobr AmT>iVmV. Á¶m§Zm Q>rìhr ZmdmÀ¶m ì¶mYrZ§ J«mgb§¶ ˶m§Mr AdñWm Va AOyZM

H¥$VkVoZ§ PwH$ʶmEdT>r Z‘«Vm? Amnbm n[aga, Amnbm ^yJmob, B{Vhmg, g§ñH¥$Vr, Amnb§ H$bm OrdZ, Amnbm g‘mO, g‘mOmVrb g‘ñ¶m, doXZm, Xþ:Io - Vo Xÿa H$aʶmgmR>r YS>nS>ʶmMr BÀN>m H$Yr ê$Om¶M§ ho gma§ ˶m§À¶mV? "Aä¶mg Amho' ¶m g~~rImbr X¡Z§{XZ OrdZmVbr N>moQ>r N>moQ>r H$m‘§ {H$Vr H$mi Q>miUmaoV? {eH$Vmo¶ åhUyZ {H$Vr gyQ> KoUmaoV Amnë¶m O~m~Xmè¶m, H$V©ì¶ AmoiIʶmÀ¶m, ñdmdb§~r ~ZʶmÀ¶m à{H«$¶oVyZ? Ia§ Va ho gma§ ghO O‘b§ nm{hOo. Amnë¶m X¡Z§{XZ OrdZmÀ¶m àdmhmVyZ AbJX CMbb§ Job§ nm{hOo. N>moQ>ç N>moQ>çm JmoîQ>r - KamVbr ñdÀN>Vm, Q>mn{Q>nrV gh^mJr AgU§, dñVy ZrQ>ZoQ>³¶m, OmJÀ¶m OmJr R>odU§, ˶m {ZJwVrZ§ dmnaU§, dñVy§Mr, AÝZmMr ZmgmS>r Q>miU§, d³Vera ~ZU§, PmS>m§Zm nmUr XoU§, ^mÁ¶m {ZdS>U§, ñdV:M§ OodUmM§ VmQ> ñdV: CMbU§, Mhm, H$m°’$r, ga~V ~ZdVm ¶oU§.. ¶m JmoîQ>r KamVë¶m BVa ‘mUgm§gmR>r {H$Vr AmYma^yV R>ê$ eH$VmV! Kar Amboë¶m nmhþʶm§Zm ñdrH$maʶmMr ñdmJVerbVm, Hw$UmÀ¶mhr Amo¶mbm hmV XoʶmMr VËnaVm, Amnbm ImD$, IoiU§, nwñVH§$ Xþgè¶mbm XoʶmBVH§$ Am¡Xm¶©.. ‘¡ÌrVbm {dídmg {Q>H$dʶmMr e³Vr.. Amnë¶m AmdS>rMm N>§X OmonmgʶmMr H$bm.. ¶m gmè¶m {eH$ʶmÀ¶m, AmË‘gmV H$aʶmÀ¶m JmoîQ>r ZìhoV H$m¶? A{YH$ Mm§Jb§, A{YH$ g‘¥Õ AZ² CËH$Q>VoZ§ OJm¶bm {eH$U§ ho nmR>çnwñVH$mVrb Aä¶mgH«$‘mnojm OmñV ‘hÎdmM§ Zmhr H$m? Aao, OÝ‘bmo VoìhmM OrdZmZ§ Amnë¶m gdmªZmM EH$ "Agm¶Ý‘|Q>' {Xbobm Amho. ñdV:M§ Am¶wî¶ g‘OyZ KoʶmMm AZ² Vo KS>dʶmMm.. Amnë¶mVM XS>bobo AmhoV AZoH$ a§J, Hw§$Mbo, e³¶Vm§Mr, ñdßZm§Mr, Amem-AmH$m§jm§Mr AZoH$ {M̧- WmoS>§ bj {Xb§ AZ² ^mZ amIb§, Owidm-Owid, ZrQ>g ‘m§S>Ur Ho$br Va hm "Agm¶Ý‘|Q>' ZoQ>Ho$nUmZ§, CËgmhmZ§ Zmhr H$m nyU© hmoUma? Am{U à˶oH$mMm doJim AZ² d¡{eîQ>çnyU©..!!

LLL

Bâ’$sMm [gb[gbm bmoH$m[^‘wI hmoVmZm... [M

‘wH$ë¶m Jmoì¶mMo Zmd n¶©Q>Z d Bâ’$r‘wio OJ^a KoVbo OmVo. Joë¶m 9dfmªnmgyZ Jmoì¶mV Bâ’$sMo A˶§V [ZQ>ZoQ>Ho$ d ¶eñdr Am¶moOZ Ho$ë¶mZo Jmodm Am[U Bâ’$s ho g‘rH$aUM AmVm ê$T> Pmbo Amho. ¶mnyduMo H$m‘V gaH$ma OmD$Z amÁ¶mV ^mOnMo gaH$ma gÎmmê$T> Pmë¶mZo ¶§XmÀ¶m Bâ’$s~m~V H$‘mbrMr CËH§$R>m Jmo‘§VH$s¶m§Zm bmJbr Amho. H$m±J«og gaH$maÀ¶m H$mimV H$bm AH$mX‘r d ‘S>JmdÀ¶m adtÐ ^dZmÀ¶m ~§[XñV Egr g^mJ¥hmV hmoUmam CX²KmQ>Z gmohim ¶§Xm H$m§nmb ¶oWrb Iwë¶m ‘¡XmZmda hmoV Amho. Joë¶m dfu Bâ’$s H$mimV "[XJ§~a H$m‘V JoQ> dob gyZ' ¶m MidirÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ gaH$maÀ¶m [ZfoYmW© gbJ Xhm [Xdg Jmodm ‘Zmoa§OZ g§ñWoÀ¶m àm§JUmV à[VH$mË‘H$ ãb°H$ H$mn}Q> A§WaUmao [dîUy gy¶m© dmK ¶m gaH$ma‘ܶo Am‘Xma AmhoV. VgoM AmOdaMm EH$ AndmX dJiVm H$m¶‘ CX²KmQ>Z gmohim H$bm AH$mX‘rÀ¶m XrZmZmW ‘§JoeH$a g^mJ¥hmV hmoVmo, ˶m H$bm AH$mX‘rMo dmK Aܶj AgyZ Bâ’$s Am¶moOZmMo [edYZwî¶ {bb¶m nobUmè¶m Jmodm ‘Zmoa§OZ g§ñWoMohr Vo Cnmܶj AmhoV. Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ Jmo‘§VH$r¶ H$bmd§Vm§Zm S>mdbyZ Bâ’$s Ho$di ìhrAm¶ntMmM Amho,Aer OmUrd H$ê$Z XoUmè¶m H$m±J«og amOdQ>rbm eh XoV, ¶§XmMm Bâ’$s Jmo‘§VH$s¶m§Mm ìhmdm ¶mgmR>r emgZ à¶ËZ H$aV Amho. Am[e¶m I§S>mVrb n[hbm [MÌnQ> ‘hmoËgd åhUyZ ^maVmÀ¶m Am§Vaamï´>r¶ [MÌnQ> ‘hmoËgdmH$S>o nm[hbo OmVo, EdT>m Xo[X߶‘mZ B[Vhmg ¶m Bâ’$sbm Amho. Bâ’$sMr gwê$dmV 24 OmZodmar 1952 amoOr ‘w§~B©V Pmbr. VËH$m[bZ n§VàYmZ n§[S>V Zohê$ ¶m§Zr Bâ’$s hm OmJ[VH$ kmZ g§M¶ H$aʶmMo ì¶mnH$ ‘mܶ‘ ìhmdo, hr Amem 춺$

Ho$br hmoVr. ˶mM dmQ>oZo Bâ’$sMo ‘mJ©H«$‘U gwê$ Amho. n[hë¶m Bâ’$sV amO H$nya, [d‘b am°¶ ¶m§Mo [MÌnQ> AmH$f©UmMo H|$Ð hmoVo. 1950 À¶m XeH$mV [MÌnQ> OJVmda Xþgè¶m ‘hm¶wÕmMm ‘moR>m à^md hmoVm, ˶m‘wio "~yQ>nm°bre' d "Xmo [~Km O‘rZ' ¶mgma»¶m Aà[V‘ [MÌnQ>m§Mr [Z[‘©Vr Pmbr. ¶m XmoÝhr [MÌnQ>m§Zr hm n[hbm d[hbm [MÌnQ> ‘hmoËgd JmOdyZ gmoS>bm. n[hbm Bâ’$s JmObm ‘mÌ, VËH$m[bZ H|$Ð gaH$maÀ¶m CXmgrZVo‘wio Xþgam Bâ’$s ^a[dʶmgmR>r Vã~b 9 dfmªMr àVrjm H$amdr bmJbr. ˶mZ§Va 1961 gmbr XoemMr amOYmZr Zdr [X„rV Xþgam Bâ’$s Pmbm. ¶m ‘hmoËgdmV 38 XoemVrb {MÌnQ> gh^mJr Pmbo hmoVo. VËH$m{bZ gyMZm Am{U àgmaU‘§Ìr B§{Xam Jm§Yr ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr {Vgè¶m {MÌnQ> ‘hmoËgdmMr AmIUr H$aʶmV Ambr hmoVr. Jm§Yr ¶m§À¶m AmJ«hr ^y{‘Ho$‘wioM {Vgè¶m {MÌnQ> ‘hmoËgdmnmgyZ ñnYm© Koʶmg gwédmV Pmbr. 1965 gmbr Pmboë¶m {Vgè¶m {MÌnQ> ‘hmoËgdmbm AH$sam Hw$amogmdmgmaIo OmJ{VH$ H$sVuMo narjH$ bm^bo hmoVo. n{hë¶mM ñnY}V "Jåna{b¶m' ¶m lrb§H$Z {MÌnQ>mbm gwdU©‘¶ya {‘imbo. {Vgè¶m {MÌnQ> ‘hmoËgdmà‘mUoM Mm¡Ï¶m Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmbmhr 4 dfmªMr àVrjm H$amdr bmJbr. 1969 gmbr nwÝhm Zdr {X„rbm {MÌnQ> ‘hmoËgdmMr OÌm ^abr. ¶m ‘hmoËgdmnmgyZ H|$Ð gaH$maZo ñdV§Ì Ago ‘hmoËgd g§MmbZmb¶ gwê$ Ho$bo. Mm¡Ï¶m ‘hmoËgdmÀ¶m {MÌnQ> narjU ‘§S>imMo à‘wI amO H$nya hmoVo. ¶mV "S>°åS>' ¶m BQ>m{b¶Z {MÌnQ>mbm gdm}ËH¥$ï> {MÌnQ>mMo nm[aVmo{fH$ {‘imbo. Zì¶mZoM ñWmnZ Pmboë¶m {MÌnQ> ‘hmoËgd g§MmbZmb¶mZo Xadfu {MÌnQ> ‘hmoËgd ^adʶmMr nadmZJr OmJ{VH$ g§KQ>ZoH$S>o ‘m{JVbr. ‘mÌ Ë¶mZ§Vahr Xadfu {MÌnQ>

Jwb‘moha {deof ~m~m Xoe‘mZo baba.deshmane@dainikhearld.com

‘hmoËgd ^a{dʶmÀ¶m ‘mJUrbm hmoH$ma {‘iʶmgmR>r g§MmbZmb¶mbm nmM df} dmQ> nhmdr bmJbr. eodQ>r XmoZ AQ>tda hr ‘mJUr ‘mݶ H$aʶmV Ambr. ^maVmZo Xa XmoZ dfmªZr ñnYm©Ë‘H$ ‘hmoËgd {X„rV ^admdm Am{U VmaIm 3 Vo 17 OmZodmar ¶m Zddfm©À¶m Ama§^r Agmì¶mV, ¶m gyMZm ‘m§S>ʶmV Amë¶m. ˶mZwgma nmMdm Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgd 30 {S>g|~a 1974 Vo 12 OmZodmar 1975 n¶ªV ^abm. hm ‘hmoËgd ñnYm©Ë‘H$ hmoVm. g˶{OV ao ¶m ‘hmoËgdmÀ¶m narjU ‘§S>imMo Aܶj hmoVo. ¶mV Mmbu M°{ßbZÀ¶m ‘wInQ>mMmhr g‘mdoe hmoVm. BQ>m{b¶Z A{^ZoÌr OrZm bmobmo ¶mV gh^mJr Pmbr hmoVr. ¶mdoir h§JoarÀ¶m "{S´>q‘J ¶wW'Zo gwdU©‘¶ya nQ>H$mdbo. H|$Ð gaH$maZo {MÌnQ> g§MmbZmb¶mbm KmbyZ {Xboë¶m H$mhr AQ>tZwgma ghmì¶m {MÌnQ> ‘hmoËgdmbm {’$ë‘moËgd ho Zmd XoʶmV Ambo. 1975 bm XoemV B§{Xam Jm§Yr ¶m§Zr AmUr~mUr bmJy Ho$br. ˶mMo gmdQ> ‘w§~B©V ^adë¶m Joboë¶m {’$ë‘moËgdmda nS>bo. Varhr {’$ë‘moËgd em§VVoV nma nS>bm. 1977 ‘ܶo OZVm nmQ>uMo gaH$ma H|$ÐmV Ambo. na§Vw gÎmm§VamnyduM 3 Vo 17 OmZodmar ¶m H$mimV 15 {Xdgm§Mm ñnYm©Ë‘H$ ‘hmoËgd nma nS>bm. ¶mV 54 Xoem§Mo {MÌnQ> gh^mJr Pmbo

hmoVo. ¶m H$mimV ^maVmIoarO Am{e¶m I§S>mV H$moR>ohr Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgd gmOam hmoV ZìhVm. åhUyZ ñdm^m{dH$M Zdr {X„rÀ¶m ‘hmoËgdmbm doJim XOm© àmá Pmbm. OmJ{VH$ g‘rjH$m§Zr ¶mMr XIb KoVbr. OZVm nmQ>uÀ¶m gaH$ma‘Yrb gyMZm d àgmaU‘§Ìr bmbH¥$îU AS>dmUr ¶m§Zr Zì¶m YmoaUm§Mm Aä¶mg H$ê$Z goÝgm°a ~moS>m©Mr ‘mJ©Xe©H$ VÎdo ~Xbbr. Va XoemV {MÌnQ> CÚmoJmbm nmofH$ dmVmdaU V¶ma ìhmdo, ¶mgmR>r Eg. Ho$. nmQ>rb g{‘VrÀ¶m AhdmbmZwgma H|$Ð emgZmZo {’$ë‘ BpÝñQ>Q>çyQ>, amï´>r¶ nm[aVmo{fHo$ d {MÌnQ> {dÎm ‘hm‘§S>imMr ñWmnZm Ho$br. Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmbm Zdo n[a‘mU XoʶmgmR>r AS>dmUr ¶m§À¶m nwT>mH$mamZo XoemVbm g‘m§Va {gZo‘m OJmÀ¶m g‘moa AmUʶmgmR>r "B§{S>¶Z n°Zmoa‘m' hm {deof {d^mJ ‘hmoËgdmV gwê$ H$aʶmV Ambm. ˶mM~amo~a Ho$di ‘w§~B©, {X„r d H$mobH$mVm ¶m VrZM eham§^modVr {’$aUmam Bâ’$s BVa amÁ¶m§Vhr ^adbm nm{hOo, Agm YmS>gr {ZU©¶ KoʶmV Ambm. ˶mZwgma 1978 Mm {’$ë‘moËgd ‘Ðmgbm ^a{dʶmV Ambm. ¶mV B§{S>¶Z n°Zmoa‘mbm OmJ{VH$ g‘rjH$, a{gH$m§Zr XmX {Xbr. 1978 À¶m ‘hmoËgdmZo gd© ^mfoVrb ^maVr¶ {MÌnQ> OJmÀ¶mg‘moa R>odʶmg gwê$dmV H$ê$Z {Xbr, åhUyZ hm ‘hmoËgd

Eo{Vhm{gH$ åhUVm ¶oB©b. ‘Ðmg nmR>monmR> 1980 bm ~§Jiyabm ‘hmoËgd Pmbm. nwÝhm 1981 bm {X„rV KoʶmV Ambm. {X„rbm ^aboë¶m 1983 À¶m ‘hmoËgdmV ñnYm© ~§X H$aʶmV Ambr. nwÝhm 1984 gmbr ‘w§~B©©, 1986 ‘ܶo h¡Xam~mX, 1984 gmbr ‘w§~B©, 1986 ‘ܶo h¡Xam~mX, 1989 ‘ܶo {Ìd|Б ¶m {R>H$mUr ‘hmoËgd Pmbo. 1988 nmgyZ ‘hmoËgdmV AmonZ ’$moa‘ gwê$ H$aʶmV Ambm. 1989 Z§Va {Jare H$Zm©S> ¶m§À¶m gwMZoZwgma 15 {Xdgm§Mm hm ‘hmoËgd 10 {Xdg ^adʶmMo R>abo. 1998 Vo 2003 n¶ªV ‘hmoËgdmMo H$m¶‘ H|$Ð Zdr {X„r am{hbo. Bâ’$sÀ¶m dmQ>MmbrV ~arM gaH$mao ~Xbbr. {ZU©¶ ~Xbbo. ‘hmoËgdmMr H|$Ðo ~Xbbr. ¶mVM 1999 bm XoemV ambmoAmMo gaH$ma Ambo. 2000 gmbMm ‘hmoËgd ~§JiwamV ^adm¶Mo R>abo. na§Vw H|$ÐmV ^mOnà{UV gaH$ma Am{U H$Zm©Q>H$ amÁ¶mV H$m±J«og Ambo. ˶m‘wio H|$ÐmMr gyMZm amÁ¶ emgZmZo YwS>H$mdyZ bmdbr d 2000 gmbMm ‘hmoËgd aÔ H$aʶmV Ambm. ˶mZ§Va n¶©Q>H$m§Mo Z§XZdZ Agboë¶m {M‘wH$ë¶m Jmoì¶mV VËH$mbrZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m H$ma{H$XuV 2004 gmbr 35 dm Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgd Yw‘YS>m³¶mV ¶eñdr Pmbm. {M‘wH$ë¶m Jmoì¶mZo Bâ’$sMo {edYZwî¶ {bb¶m nobë¶mZo VËH$mbrZ gyMZm d àgmaU‘§Ìr gwf‘m ñdamO ¶m§Zr Jmodm ho Bâ’$sMo H$m¶‘ ñdê$nr H|$Ð H$aʶmMm {ZU©¶ KoVbm. Iè¶m AWm©Zo hm {ZU©¶ Eo{Vhm{gH$ d VodT>mM YmS>gr hmoVm. AmOhr hm {gb{gbm Omo‘mZo gwê$ Amho. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m ¶mnyduÀ¶m H$m¶©H$mimVM Bâ’$sMr gwédmV Pmbr, ˶m‘wio ¶§XmÀ¶m Bâ’$sbm {deof ‘hÎd àmá Pmbo Amho.

LLL


18 Gulmohar 8_Layout 1 17-11-2012 20:20 Page 1

Lime

Light...

8 a{ddma, 18 Zmoìh|~a 2012

Q o m > > m N " s - ~S>m' $ "~S>m - N>moQ>m' H

~m°

{bdyS> åhUOo AO~ - JO~M åhUmdo bmJob. H$maU `m {R>H$mUr N>moQ>m - _moR>m hm \$aH$ H$Yr {_Q>Vmo, ho gm§JUoM H$R>rU. BWbr J{UV§M doJir... BWo ~hþà{V{jV {MÌnQ> O‘rZXmoñV hmoVmV, Va Á`m§Mr dmÀ`Vmhr hmoV Zmhr Ago {MÌnQ> ãbm°H$~ñQ>a R>aVmV. `mdfu Va {MÌnQ>g¥ï>rMr gJir g_rH$aUoM ~Xbbr AmhoV. BWo "N>moQ>m' H$Yr "~S>m' ~Zbm Vo H$iboM Zmhr. gwédmVrÀ`m ghm _{hÝ`m§À`m H$mbmdYrV ~m°{bdyS>_Ü`o H$_r ~OoQ>Mo Am{U J¡a

\$amher " Z¥

ì`mdgm{`H$ {MÌnQ>m§Zr C„oIZr` H$m_{Jar Ho$br. Ë`mZ§Va Amboë`m VrZ _moR>çm {MÌnQ>m§Zr 100 H$moQ>tMm n„m nma H$aV ~m°Šg Am°{\$gda OUy {XdmirM gmOar Ho$br. Va AmVm df© g§nVmZm gJù`m§À`m ZOam ~m°{bdyS>À`m "ImZ'XmZda bmJyZ am{hë`m AmhoV. "H$hmZr', "{dH$s S>moZa' Am{U "BeH$OmXo' gmaIo H$_r ~OoQ> Agbobo H$bmË_H$ {MÌnQ>m§Zr CÎm_ J„m O_dV ñdV…g _moR>o {gÕ Ho$bo. `mV "H$hmZr' dJiVm AÝ` XmoZ {MÌnQ>m§_Ü`o Zdo H$bmH$ma hmoVo. Va "A{¾nW', "hmD$g\y$„-2' Am{U "amD$S>r amR>moS>' gmaIo {~J~OoQ> Am{U _pëQ>ñQ>maH$mñQ> Agbobo {MÌnQ> AnojoZwén ì`dgm` H$aÊ`mV H$_r nS>bo. H$_r ~OoQ>À`m {MÌnQ>m§Zm Xþæ`_ XOm©Mo åhUyZ nm{hbo OmVo, _mÌ A{^Z` Am{U X_Xma H$WmZH$ `m~m~V `m {MÌnQ>m§Mm hmV nydr©hr Hw$Ur Yabm Zmhr Am{U nwT>ohr H$Xm{MV Vgo hmoUo Zmhr. Oo CÎm_ Am{U CXmÎm Amho, Ë`mMm ñdrH$ma àojH$ Z¸$sM H$aVmV hoM `m H$_r ~OoQ>À`m {MÌnQ>m§Zr XmIdyZ {Xbo Amho. g§JrVmMm ^{S>_ma Zmhr, _moR>o H$bmH$ma Zmhr, {dXoer bmoHo$eÝg Zmhr H$s \$ma _moR>o à_moeZ Bìh|Q>g²hr ZmhrV. Ago AgVmZm gd©gm_mÝ`m§À`m H$Wm Am{U ì`Wm _m§S>Umao ho H$bmË_H$ {MÌnQ> gdmªMo bj H$go H$m` doYyZ KoVmV hm Iao Va _moR> _moR>çm {Z_m©Vm - {X½Xe©H$m§À`m Hw$VyhbmMm Am{U g§emoYZmMm {df` R>amd`mg hdm hmoVm, na§Vw Vgo hmoV Zmhr. "_gmbm' {MÌnQ> H$ê$Z Vw§~S>r ^aÊ`mn`ªVM Ë`m§Mr _Ob OmVo, Am{U Hw$n_§Sy>H$mà_mUo Vo {VWoM a§JyZhr OmVmV. AmìhmZo ñdrH$maÊ`mV {Z_m©Vm-{X½Xe©H$m§Mr hr {nT>r gX¡d _mJoM amhVo. Va {Z_m©Vm - {X½Xe©H$m§Mr EH$ O_mV Aerhr Amho Or Amnë`m H$bmË_H$VoMm Am{dîH$ma KS>dVo. {MÌnQ>mMo MmbUo, Z MmbUo Ë`m§Zm {dM{bV H$aV Zmhr. Ë`m§Zm Ho$di gm_m{OH$ g_ñ`m§Mr J§^raVm àojH$m§g_moa AmUm`Mr AgVo, d Vo H$m_ AJXr MmoI ~OmdVmV. Ë`mM YmQ>UrVyZ gmH$maboë`m "BeH$OmXo' {MÌnQ>mZo 40 H$moQ>tMm, "H$hmZr'Zo 75 H$moQ>tMm Am{U "{dH$s S>moZa'Zo 45 H$moQ>tMm ì`dgm` H$aV gdmªMo bj doYyZ KoVbo. H$maU hr H$_mB© Ë`m§À`m IMm©À`m XþßnQ>-{VßnQ> hmoVr. H$maU BeH$OmXogmR>r EHy$U IM© Ambm hmoVm 25 H$moQ>r, Va H$hmZrgmR>r Ho$di AmR> H$moQ>r§Mo ~OQ> hmoVo. {dH$s S>moZa Va Ho$di nmM H$moQ>rV V`ma Pmbm hmoVm. `m

Zmo X þí

_Z r'

Ë`{X½X{e©H$m \$amh ImZ _mPr Mm§Jbr _¡ÌrU AgyZ, Am_Mo Mm§Jbo g§~§Y Agë`mMo A{^ZoÌr gmoZmjr {gÝhmZo ZwH$VoM EH$m _wbmIVrV gm§{JVbo Amho. {earf Hw§$Xa `m§Mr {Z{_©Vr Agboë`m "OmoH$a' `m {MÌnQ>mZo gnmQy>Z _ma Imëë`mZ§Va \$amhZo `mVrb H$bmH$mam§da Q>rH$m Ho$br hmoVr. `m nmœ©^y_rda gmoZmjrZo dmXmbm nyU©{dam_ {Xbm. \$amhMm nVr {earf `mZo H$mhr _{hÝ`m§nydr© Aj`Hw$_ma Am{U gmoZmjr {gÝhm `m§Zm KoD$Z "OmoH$a' `m {MÌnQ>mMr {Z{_©Vr Ho$br hmoVr. _mÌ, `m {MÌnQ>mZo ~m°Šg Am°{\$gda gnmQy>Z _ma Im„m. `mZ§Va {earf Am{U \$amh `m§Zr H$bmH$mam§da Amamonm§À`m \¡$ar PmS>ë`m hmoË`m. {MÌnQ> V`ma hmoV AgVmZmM Aj` `em~m~V gme§H$ hmoVm. Ë`m_wioM Ë`mZo {MÌnQ>mÀ`m à{gÕr_YyZ H$mT>Vm nm` KoVbm hmoVm. Ë`mZ§Va Ë`m§À`m_Ü`o dmX {Z_m©U Pmbo. H$mhr {Xdgm§nydr© \$amhZo EH$m _wbmIVrV åhQ>bo H$s, "OmoH$a'À`m à_moeZ_Ü`o EH$mhr H$bmH$mamZo gh^mJ KoVbm Zmhr. Ë`m_wio `m {gZo_mbm An`emMm gm_Zm H$amdm bmJbm. `mda gmoZmjr åhUmbr, _r "OmoH$a'À`m à_moeZ_Ü`o AmdOy©Z CnpñWV hmoVo. hm {MÌnQ> gmBZ H$aÊ`m nydunmgyZ _r {earf Am{U \$amh `m§Zm AmoiIVo. VgoM Ë`m§À`mgmo~V H$m_ H$aÊ`mMm AZw^d Mm§Jbm hmoVm, Agohr gmoZmjrZo AmdOy©Z gm§{JVbo. LLL

’$amh ImZ

aU~raMo H$aUbm "doQ> A°ÊS> dm°M' `

emMr Zem AmVm aU~ra H$nyadahr MTy> bmJbr Amho. "am°H$ ñQ>ma' d "~\$s©' Ago bmJmonmR> XmoZ {hQ> {MÌnQ> {Xë`mZ§Va aU~ra H$nya AJXr "gmVdo Amg_mZ na...' Agë`mgmaIm dmJy bmJbm Amho. nwdu {Z_m©Vm- {X½Xe©H$m§Mr à{Vjm H$aUmam aU~ra AmVm M¸$ Ë`m§Zm à{Vjm H$aÊ`mg ^mJ nmS>V Amho. Ë`mVhr H$aU Omohagma»`m gwà{gÕ {Z_m©Vm {X½Xe©H$mbm Ë`mMr dmQ> nhmdr bmJV Amho ho {deof. H$aU Omoha Amnbo {Xd§JV d{S>b `e Omoha `m§À`m H$ënZoda AmYm[aV EH$ Eo{Vhm{gH$ {MÌnQ>mMr {Z{_©Vr H$aÊ`mg CËgyH$ AgyZ, Ë`mV _moR>_moR>çm H$bmH$mam§Mr dUu bmJUma Amho. emhéIbm Ë`mZo `mnyduM H$ama~Õ Ho$bo AgyZ, AmVm aU~raZohr `mV H$m_ H$amdo, Aer Ë`mMr BÀN>m Amho. _mÌ aU~raZo AÚmn Ë`mg hmoH$ma hr {Xbm Zmhr Am{U ZH$mahr {Xbm Zmhr. Ë`mZo H$aUbm gÜ`m Var PwbV R>odbo Amho. AmVm ñd~imda {MÌnQ> `eñdr H$aÊ`mMr j_Vm {Z_m©U Pmbobm aU~ra _pëQ>ñQ>maH$mñQ>À`m ^mD$JXuV ñdV…bm gm_mdyZ KoB©b H$m `m~m~V gdmªMrM CËgyH$Vm {eJobm nmohmoMbr Amho.

LLL

{MÌnQ>m§Mo g°Q>obmB©Q> amBQ²>ghr ^mar^aH$_ {H$_Vrbm Joë`mZo, ho {MÌnQ> V`ma H$aUmè`m§Mr pñWVr "nm±Mmo D±$J{b`m Kr _|...' Aer Pmbr Amho. H$maU Ë`m§À`m {MÌnQ>m§Zr Ho$di n¡gmM {_idbm AemVbm ^mJ ZgyZ, Xoe {dXoemV Ë`m§Zr àe§gmhr àmá Ho$br Amho. {MÌnQ> Hw$R>bmhr Mmbmo nU EH$ Jmoï> _mÌ Amho, 2012 Zo ~m°{bdyS>Mo ~mam Z dmOdVm Ë`mbm YZbm^M H$ê$Z {Xbm Amho. H$maU `§Xm {H$Ë`oH$ {MÌnQ>m§Zr 100 H$moQ>thÿZ A{YH$ ì`dgm` Ho$bm Amho. 2009 Am{U 10 _Ü`o ~m°{bdyS> An`emÀ`m JVo©V gmnS>bo hmoVo. Ë`mV nm`agrMm {H$S>m Ë`mbm nmoIaV hmoVm. _mÌ `§Xm gJù`m§MoM Vm|S> JmoS> Pmbo Amho. `§Xm AmVmn`ªV EHy$U 45 {MÌnQ> àX{e©V Pmbo AgyZ, Ë`mV {H$Ë`oH$ {MÌnQ>m§Zr AãOm§Mm Q>ßnm Amobm§S>bm Amho. Ë`m_wio 2012 _Ü`o ~m°{bdyS>bm {_imbobm hm ew^g§Ho$V AgmM H$m`_ amhmo, åhUOo Pmbo...

LLL

Z A © ` m¢X

$ ‘ J § g m M m ¶ Ë ¥ ²Z {h§

Xr {MÌnQ>mÀ`m nS>Úmda e¥§Jma Am{U ~r^ËgnUm `m§À`m gr_maofm ~aoMXm \$maM nwgQ> AgVmV. _mÌ ewÕ e¥§JmamMm AZw^d XoUmè`m hobZZo VrZ XeH§$ àojH$m§Zm {IidyZ R>odb§. nS>Úmda "H°$~«o' H$aVmZm A{^OmVnUm Z gmoS>Vm, nmhUmè`mg Km`mi H$aUo ho gmVË`mZ§ Ho$di hobZM H$ê$ eH$V hmoVr Am{U {VZ§ Vo Ho$bo. Vmo H$mi _mÝ`dam§Mm hmoVm. _Yw~mbm, ‘rZmHw$_mar, ZyVZ Aem EH$mhÿZ EH$ gag A{^ZoÌtÀ`m Ë`m H$mimV, qH${MV {dXoer R>odU Agboë`m `m A{^ZoÌrZ§ Ho$di Z¥Ë`M Zìho Va _wÐm{^Z`mMm Omo CËH¥$ï> Z_wZm gmXa Ho$bm, Ë`mg VmoS> ZìhVr. ^maVr` Xm§nË`mÀ`m nmoQ>r ~_m©_Ü`o OÝ_boë`m hobZbm am°Oa ZmdmMm EH$ ^mD$ d Oo{Z\$a ZmdmMr EH$ ~hrU Amho. Xþgè`m OmJ{VH$ _hm`wÕmXaå`mZ {VÀ`m d{S>bm§M§ {ZYZ Pmb§. 1943 _Ü`o Ë`m§M§ Hw$Qw>§~ _w§~B©g ñWbm§V[aV Pmbo. {VMr AmB© n[aMm[aHo$M§ H$m_ H$arV hmoVr. AmB©À`m VwQ>nw§Á`m nJmamV ^mJV Zgë`m_wi§ hobZbm ZmBcmOmZ§ emim ~§X H$ê$Z Hw$Qw>§~mgmR>r AWm©O©Z H$aU§ ^mJ nS>b§. "Hw$¸y$' ZmdmMr EH$ A{^ZoÌr hobZÀ`m Hw$Qw>§~mMr _¡ÌrU hmoVr; {VÀ`m_wi§ hobZM§ {MÌnQ>mÀ`m àm§VmV nXmn©U Pmb§. {VZ§ hobZbm e{~ñVmZ d Amdmam `m {MÌnQ>mV 1951 _Ü`o, g_yhZ¥Ë`mV EH$ H$m_ {_idyZ {Xb§. nwT>§ hobZbm AZoH$ ^y{_H$m {_imë`m. "A{b\$ b¡bm (1952), hÿa-B©-Aa~ (1953)' BË`mXr {MÌnQ>m§_Ü`o hobZbm ñdV§ÌnUo Z¥Ë` gmXa H$aʶmMr g§Yr {_imbr. "~m[ae' `m {h§Xr {MÌnQ>mVhr {Vbm EH$ Z¥Ë` {_imb§. 1958_Ü`o {VZ§ "_oam Zm_ {M§ {M§ Mw' `m "hmdam {~«O'_Yrb JrVm XÎmZ§ Jm`boë`m JmÊ`mda EH$ Z¥Ë` Ho$b§. hobZÀ`m gwédmVrÀ`m H$ma{H$Xr©V JrVm XÎmZ§ {VÀ`mgmR>r AZoH$ JrVo Jm`br. 1960 À`m XeH$mV d 1970 À`m XeH$mÀ`m gwédmVrg Amem ^mogbo `m§Zr XoIrb {VÀ`mgmR>r AZoH$ JrV§ Jm`br. 1965 _Ü`o Jw_Zm_ `m {MÌnQ>mVrb ^y{_Ho$gmR>r hobZbm {\$ë_\o$Aa nwañH$ma {‘imbm. "nJbm H$ht H$m' `m {MÌnQ>mV (1970) hobZZ§ Aà{V_ A{^Z` Ho$bm Amho. gwà{gÕ boIH$ Am{U gb_mZ ImZMo dS>rc gbr_ ImZ `m§Zr {Vbm "B_mZ Ya_', "S>m°Z', "XmoñVmZm' Am{U "emobo'gma»`m {MÌnQ>m§_Ü`o H$m_ {_idyZ {Xb§. "bhþ Ho$ Xmo a§J' `m {MÌnQ>mVrb A{^Z`mgmR>r {Vbm {\$ë_\o$AaMm gdmo©Îm_ gmhmæ`H$ A{^ZoÌrMm nwañH$ma {_imbm. AZoH$ dfmªnydr© hobZZ§ {MÌnQ> [Zd¥Îmr ñdrH$mabr. nU AZoH$ {MÌnQ>m§V 1999 d 2000 _Ü`o {VZo nmhþÊ`m H$bmH$mamMr ^y{_H$m Ho$br. {Vbm 2009 _Ü`o nÙlr nwañH$mamZ§ gÝ_m{ZV H$aʶmV Amb§. hobZZ§ b§S>Z, n°[ag d hm±J H$m±J `oWo Z¥Ë`mMo AZoH$ H$m`©H«$_ Ho$bo AmhoV. 1973 _Ü`o hobZda 30 {_{ZQ>m§Mm EH$ _m{hVrnQ> V`ma H$aÊ`mV Ambm. Ooar {n§Q>mo `m§Zr hobZda EH$ nwñVH$hr {b{hb§ Amho. `m B§J«Or nwñVH$mM§ Zmd "hobZ : Xr bmB\$ A±S> Q>mBåg Am°\$ E ~m°å~' Ago Amho. `m nwñVH$mg 2007 _Ü`o {MÌnQ>mdarb gdm}ËH¥$ï> nwñVH$mgmR>rMm nwañH$ma XoÊ`mV Ambm. gZ 1980 _Ü`o hobZMm gbr_ ImZer {ddmh Pmbm Am{U Vr Ë`mMr Xþgar nËZr ~Zbr. Ë`m§Zr "A{n©Vm' ZmdmMr EH$ _wbJr XÎmH$ KoVbr. AmO AZoH$ {MÌnQ> nwañH$ma {dVaU gmohù¶m§V a{gH$m§Zm Xe©Z XoV Vr Amnb§ Am¶wî¶ gwImZ§ ì¶VrV H$aV Amho. LLL

g

hobZ

¶m AmR>dS>çmVrb gobr~«oQ>rO ~W© S>o 19 Zmoìh|~a … gwpí‘Vm goZ 20 Zmoìh|~a … Vwfma H$nya 21 Zmoìh|~a … hobZ, AmaVr N>m~«r¶m

aU~ra H$nya

23 Zmoìh|~a … aOm _wamX 24 Zmoìh|~a … A_mob nmboH$a 25 Zmoìh|~a … ~ßnr bm{har

‘OHy$a g§H$bZ … {dÚm ZmB©H$ hmoU}H$a

18 NOV,2012  

News,Sports

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you