Page 1

18goa1_Layout 1 17-10-2012 23:25 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r 9

$

r KoVbr `mZwgma XmVm§Mr H$miO m H$amdm gm_Z a XmVm§À`m VH«$matMm {d{dY Q>ßß`m§da mJUma Zmhr. d`mÀ`m ¿`mdr `m~m~V Vm§Mr H$moUVr H$miOr . OJ hmoUo Amdí`H$ Amho ~aoM

$ >

$ $ $

$

>

$

$

>

>

$ $

$$ $ > $

$

> $ $

> $

$

>

>> > $ $

>

$

$

$>

$>

> >

$ $ $

n¶©Q>Z h§Jm‘mbm AneHy$Z

ImUtgmR>r ^mH$nMm ‘moMm©

g{MZÀ¶m gÝ‘mZmZo {MS>bo Am°ñQ´>o{b¶Z

n¶©Q>Z h§Jm‘mÀ¶m n{hë¶m {XderM gmIirV nmM bmIm§Mo Mag Oá Ho$bo. - nmZ 2

H$m¶Xoera ImUr gwê$ H$amì¶mV ¶mgmR>r ^mH$nZo nUOrV Am§XmobZ Ho$bo. - nmZ 3

_mñQ>a ãbmñQ>a g{MZ V|Sw>bH$abm'Am°S©>a Am°\$ Am°ñQ´>o{b`m' ho _mZX gXñ`Ëd XoÊ`mMr KmofUm Pmbr Iar, ‘mÌ Ë¶mZ§Va Am°ñQ´>o{b¶mV {damoY hmoD$ bmJbm Amho. - nmZ 14

$

$

$

$

$

>

$

$ $

$ >

$$

$ $ $ $

$ $ $

$

$>

>

$

$

$

$

> $

$ > $ $ $

{‘iyZ gmaoOU $

>

$

> $ >

$

$

$>

>

>

$

$

>

$

$ $ $

> >

$

$ $

$

$

$

$ >

$

$

$

$

$

>

$ >

$ >

> >

>

>

$ $

>

$

$

>

$

$ $

>

>

$

$

>>

$

$ $ $

>

> $

$

$

>>

> $

$

$

$ $

$>

$ >

$

$

$

$

$

$

$

>

$ $

>

>

$

>

$

$

> >

$

$

$

$

$ $ > >

>

$

>

$

>

>

>

>

>

$

$

>

$

$

$ >

$ >

$ >

$

$

$

$

$

$ >

>

$

>

$

$

$

>

>

$

> $ $

$

$

$

$ >

$

$

$

$

>

$

>

$

$

$

$

>

$ >

$

$ $

$

>

>

$

$

> >

>

>

$

$

$

$

$

>

$

$

$ $

>

$

$

$

$

>

>

$

$

>

$

$

$ $ $

$

$

$

>

$

$

$

$ >

$

$

$>

$

$ $

$

$ $

nUOr, Jwédma, {X. 18 Am°³Q>mo~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 45 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

$

>

>

>

$

$

>

$ >

$ $ $

>

>

>

> $>

$

$$

>

>

$

>

>

$

$

>

> >

$

>

>

>

>

$

$

>

$

$ $ >

> >

> $

$ $

$>

>

>

$

$ $

$ $ $ >

>

$ $ $

$

$

$

$

>

$ $

$

$ $

$

$ $

>

>

$ $

>

>

>

>

$

$

$ $ $

$

$ $

$

$

$

> > $ $

>

$

$ >

AmOÀ¶m A§H$mV

$

>

$

_o

>

>

>

$

b

>

$

$

yZ Myi ^amdr. {Z`{_V Imëë`mZ§Va IiIi >Z VnmgUr H$éZ H$Sy H$miOr~m~V pŠbqZJ Am{U VÁkm§ hmZ _wbm§À`m XmVm§Mr Va XwYmMoM XmV ¿`mdr. OU åhUVmV, "AOwZ Uma? _mÌ {haS>çm§Mo AmOma Ko gwédmVrÀ`m H$mimVrb gyO Agob hV, Ë`mMr H$m` H$miOr Mr H$miOr mV. {haS>çm§Zm V hmo ~ao XmVm§ $Z H `m À MQ> R>çm§à_mUoM bhmZm§ Z aº$ `oV Agob . H$maU XmVm§_wioM Am{U ~«e H$aVmZm Ë`mVy >À`m g§emoYZmZwgma VodT>oM _hÎdmMo Amho $ eH$VmV. >> KoD Va gmdY ìhmdo. A{bH$S {haS>çm§Mm mZ _wbo Mm§Jbm Amhma o H$é eH$VmV. àH$maMm {n[aAmoS>mo[aqgg (EH$ g§~§Y mMo Md©U Mm§Jë`m nÕVrZ àH$mao hmoVo. , öX`amoJ, `m_Ü`o ½` AmOma) Am{U _Yw_oh o XmVm§À`m g_ñ`m§H$S>o H$éZ Ë`m§Mr dmT>hr `mo ` i r aMZm Mohè`mbm `mo½ {XgyZ Ambm Amho. Ë`m_w Vm|S> H$moaS>o nS>Uo Ho$M Zmhr Va XmVm§M `mVhr Cn`moJr $ gm\$ Xwb©j H$é Z`o. CVmad`mV `mda doirM XoÊ . o V o H$ma Am{U A°{nAa§g `o i w Z _ > XmVm§À`m `mo½` aMZo hr gm_mÝ` g_ñ`m {Xgy > Vmo. BVHo$M Zmhr Va ZmhrVa XmVm§da Ë`mMm {_iVo. VgoM Z CnMma H$éZ ¿`mdm. XmV Iam~ m§Zm ñnï> ~mobÊ`mg _XV XmVm§Mo Amamo½` $ m Ho$ë`mg Umè`m n[aUm_ hmoVmo. B. AmOma Ë`mV âbmoamB©S> Agm`b aÀ`m H$m`_ñdénr `o {_iVo. XwYmMo XmV hmoVmV. nmUr {nVmZm m§Zm `m~m~V {dMmamdo. _ _Yw_oh, öX`amoJ, aº$Xm~ o _XV Q>a Xaå`mZ IÊ`mghr `m§À`m_wi Jobo, Iam~ Pmbo Va hdo. Vo Zgë`mg S>m°Š A r KoD$Z AgVmZm X§Vd¡Úmbm CnMmam H¥${Ì_ $ hr H$maUm§_wio XwImdbo `oV ZmhrV. XmV EH$_ _wbm§Zm X§Vd¡ÚmH$S>o {Z`{_V VnmgUrgmR> Úmdr. Ë`mMr _m{hVr Adí` o. _mÌ aMo XmVhr `mo½` OmJr \$Q>r AgUo Aem V Omdo. Ü`o MmcVm XmVm§_wio OJUo gmono hmo XmVm§Mr H$miOr $ da `oU {H$§dm XmVm§_ `m XmVm§Mo Amamo½` {H$emoad`rZ _wbm§Zrhr . m§À Ë`mMr H$miOrhr `mo½`àH$mao nm`m§_Ü` > r XmV VnmgyZ ¿`mdoV ñ`m CX²^dVmV. _wb AgVmV. Mm°H$boQ> r ¿`mdr. ghm _{hÝ`m§Z rM H$éZ ¿`mdoV. KoVbr nm{hOo. Ë`mgmR> nm`mVyZ M doi KS>Ê`mgmR>r ~arM H$maUoUo, A§JR>m MmoIUo, Amdí`H$ Vo CnMma Q> S>m°ŠQ>am§Zr gm§{JVboë`m ~YranUm ~amo~aM XmVm§da, Uo, nS>ë`m_wio XmV Vw $bUo, doionwduM XmV Ìmgm§ BVa o i mZm_w n « _ Yy o T>H gwMZm {Z`{_V H$n YaUo > S>VmV VgoM ^ XmVm§Zm bmdyZ nwT> Aem AZoH$ g_ñ`m > çm§da S>mJ nS>VmV, H$mid§ io `mnmgyZ Xya {haS> mV. Uo d o hmVm R> nmimì` Z EH$m mV. Ë`m_w >Uo, XmV ñdÀN> V§~mIy_wiohr S>mJ nS>V ` A{YH$ à_mUmV H$aUo Ad > {eVno _wio {Z_m©U hmoVmV. amhUoM `mo½`. VgoM Va Amoë`m H$nS>çmZo ñZm`y§Mm $ H$_VaVo_ ZgVo. AmB©Mo XyY nmOë`mZ§ bhmZ ~mim§Mo gwÕm KoUohr XmVm§gmR>r `mo½` $i hmoUo, {haS>çm§Mr VihmVmM wio hmoVmo. S>çm AWdm Ambobo XmV Xm XmV ñdÀN> XmV nmoH d`mV > T àm¡ Z Xmo cmJ m Z y $Z $ Z m§ ê hmoD r {XdgmV BñQ´>moOZ ~mho nwgyZ ¿`mdo. _wb XmVm§da ßbH$ XwIUr CØdy eH$VmV. `mgmR> H$S>H$nUm H$aÊ`mMr gd` bmdmdr. ~aM JmoS>, nwadUo `mo½` Amho; Z§Va XmoZXm ~«e H$aÊ`m~amo ({ndim Wa) O_ë`m nmir `oVo Ho$ d na§Vw Ë`m_Ü`o H$mhr Ymo >rbm Vmo {Z`{_V nXmW© H$_r ImdoV. Zgod . EMAmaQ Xþîn[aUm_ Agy eH$VmV H$mbI§S>mVrb m°nm°O n`m©`r R>aUmar hr _oZ ì`m`m_, OrdZe¡br åhUOo Amhma, S>mV nXmn©U Zm°nm°O H$mbI§ O m° n m° _ZmMr em§Vr. _oZ Wm©V aOmo{Zd¥Îmr hm d Ma~r `m Amho. ^mJ gmIa EH$ b mMmM $ H« aŠVmVr M m H$aVmZ J ZgyZ {ZgJ© V. Oa _Yw_oh dfmªZV§a MmMÊ`m Amdí`H$ Amho AmT>ibo, Va YmaUV… d`mÀ`m 35 Vmo. hm oam°b ê$ hmo AWdm OmXm H$moboñQ> d VÁkm§Mm gëbm _oZm°nm°O H$mbI§S> gw Uo dfmªMm AgVmo. Amhmam~m~V XjVm Ko ` OrdZe¡br $ bI§S> nwT>rb 8 Vo 10 Mmbbobr `mo½ KoUo Amdí`H$ Amho. _Ü`o AmVmn`ªV gwairV XmIdy >o ~Xb S Wmo o > $ S Wmo nmir {gH$ hmoUo, A§Jmdê$Z JVo. nmir A{Z`{_V $ $ $ > $ $ $ $ $ $ > $ $ > $ > > $ $ $ $ $ $ > $ $ $ $ > $ $ $ $ > $$

>$

>

>

a 2012

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~

$ >

>$ $

ImUn°H$o OgmR>r n§VàYmZm§H$S>o gd©njr¶ {eï>‘S§ >i ZoUma $ $

$

>

$

$

>

$

$

>

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : ImU joÌmbm g§H$Q>mVyZ ~mhoa H$mT>ʶmgmR>r amÁ¶ gaH$maZo AmVm gdmªZmM ~amo~a KoD$Z nwT>rb dmQ> Mmb H$aʶmMo R>a{dbo Amho. H|$ÐmH$S>o ImUn°Ho$O ‘mJʶmgmRr gd©njr¶ ~¡R>H$ KoD$Z {X„rV gd©njr¶ {eï>‘§S>i ZoʶmV ¶oB©b,Aer ‘m{hVr ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr [Xbr. JaO ^mgob Voìhm {damoYH$m§Zm {dídmgmV KoVbo OmB©b. H|$ÐmH$S>o

n°Ho$O ‘mJʶmgmR>r gd© amOH$s¶ njm§Zm {dídmgmV KoD$Z Vgm àñVmd V¶ma Ho$bm OmB©b. ˶mZ§Va H|$ÐmH$S>o Vmo nmR>dʶmV ¶oB©b, Ago ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gm§{JVbo. amÁ¶mV I{ZO dmhVyH$ H$aUmao {H$Vr Q´>H$ AmhoV Am{U ˶mVrb {H$Vr OUm§Zm Am{W©H$ ‘XVrMr JaO Amho, VgoM ImUJ«ñV ^mJmV {H$Vr Am{W©H$ ‘XV bmJob ¶m{df¶rMm Vnerb V¶ma H$ê$Z Z§VaM àYmZ‘§Í¶m§Mr ^oQ> KoʶmV ¶oB©b. n°Ho$OMr ‘mJUr H$aʶmAmYr amÁ¶mbm {H$Vr {ZYrMr JaO Amho Vo Q´>H$ Am{U BVa Jmoï>r§Mr ‘m{hVr O‘{dë¶mZ§Va ñnï> hmoUma Amho, Ago Vo åhUmbo. Jmodm Bbo³Q´>m°{ZH$ {b{‘Q>oS>bm Q´>H$ Am{U BVa

¶§ÌUm§Mm Ahdmb V¶ma H$aʶmMo H$m‘ {Xbo Amho. ˶m‘wio Á¶m§Mo Q´>H$ AmhoV ˶m§Zr "Job'H$S>o Amnbr g{dñVa ‘m{hVr XoʶmMr Amdí¶H$Vm Amho, Ago ‘w»¶‘§Ìr åhUmbo. Xaå¶mZ, amÁ¶ gaH$maZo Q´>H$ Am{U ImUrdaÀ¶m BVa ¶§ÌUm§gmR>r H$O© Agboë¶m§Mr ‘m{hVr Jmoim H$aʶmg CÚmoJ‘§Ìr ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§À¶m AܶjVoImbr {deof g{‘Vr ñWmnZ Ho$br Amho. Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB©, JUoe Jm§dH$a, {H$aU H$m§XmoiH$a, {Zboe H$m~«mb ¶m g{‘VrMo gXñ¶ AmhoV, Va S>m°. à‘moX gmd§V g{‘VrMo g[Md AmhoV. hr g{‘Vr Q´>H$ Am{U ~mO©~m~VMm Ahdmb gaH$mabm XoUma Amho.

Vw¶Vo Am¡Úmo{JH$ PmoZ nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : Vw¶o noS>Uo ¶oWo àñVm[dV Am¡Úmo{JH$ dgmhV "Am¡Úmo{JH$ PmoZ' åhUyZ Omhra H$aʶmV Ambm Amho. AmO ‘§{Ì‘§S>i ~¡R>H$sZ§Va ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr hr ‘m{hVr {Xbr. Vw¶oV ZdrZ Am¡Úmo{JH$ dgmhV C^r H$aʶmgmR>r Jmodm Am¡Úmo{JH$ ‘hm‘§S>imZo V¶mar Ho$br hmoVr. ^yI§S>hr {dH$ʶmgmR>r Om{hamV H$aʶmV Ambr hmoVr. AmO gaH$maZo hr dgmhV Am¡Úmo{JH$ PmoZ åhUyZ Omhra Ho$br. ¶m Am¡Úmo{JH$ PmoZgmR>r n{hë¶m Q>ß߶mV 43 ^yI§S> {dH«$sg H$mT>bo hmoVo. ˶mgmR>r 80 H§$nݶm§Mo AO© Ambo hmoVo,

{Wdr ‘¡XmZ àñVmd aÔ ‘§{Ì‘§S>imZo AmO {Wdr ¶oWrb [H«$Ho$Q> ‘¡XmZmMm àñVmd aÔ Ho$bm Amho. n¶m©daU, dZ Am{U dmhVwH$sMm {dMma Z H$aVm {VWo O‘rZ g§nm[XV H$ê$Z ‘¡XmZ C^maʶmMr à{H«$¶m gwê$ Ho$br hmoVr, nU {VWo ho ‘¡XmZ hmoUma Zmhr, Ago ‘w»¶‘§Í¶m§Zr AmO ñnï> Ho$bo. YmaJi H«$rS>mZJarÀ¶m àñVm[dV OmJoV ho ‘¡XmZ C^maʶmMm àñVmd Amho, nU ˶mda AÚmn {ZU©¶ Pmbobm Zmhr.

Aer ‘m{hVr ‘w»¶‘§Í¶m§Zr {Xbr. Jmodm Am¡Úmo{JH$ {dH$mg ‘hm‘§S>imZo {deof YmoaU Adb§~bo AgyZ ¶mnwT>o Am¡Úmo{JH$

e°H$darb grgrQ>rìhr H°$‘oè¶m§Mm {ZU©¶ ñW[JV Aݶ EH$m {ZU©¶mÛmao e°³gdarb {Z~ªY H$mhr à‘mUmV {e{Wb H$aʶmV Ambo AmhoV. H$i§JwQ> ¶oWo e°³gMr g§»¶m nmMZo H$‘r Ho$br Amho. VgoM grgrQ>rìhr ~g{dʶmMm {ZU©¶ H$mhr H$mimgmR>r ñW[JV Ho$bm Amho. n¶©Q>Z ImVo àm¶mo[JH$ VËdmda EH$ e°H$ C^maUma Amho. ˶m e°H$da grgrQ>rìhr ~gdyZ ˶mMr A§‘b~OmdUr H$aUo e³¶ Amho H$s Zmhr Vo Vnmgbo OmUma Amho. {H$Zmar Am{U dmiyÀ¶m ^mJmV grgrQ>rìhr H°$‘oamhr Iam~ hmoD$ eH$Vmo. ˶m‘wio ˶m àñVmdmda Z§Va {dMma Ho$bm OmB©b, Ago ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gm§{JVbo.

dgmhVt‘ܶo CÚmoJm§Zm nadmZo XoVmZm qH$dm ^yI§S> XoVmZm Zì¶m AmXe© YmoaUm§à‘mUo nadmZo {Xbo OmUma AmhoV. ObH«$sS>m YmoaU ‘§Oya amÁ¶mMo ObH«$sS>m YmoaU AmO ‘§Oya H$aʶmV Ambo. ¶m YmoaUmà‘mUo Hw$R>À¶m {H$Zmar ^mJmV ObH«$rS>m§gmR>r nadmZm Úmdm Am{U Hw$R>br OmJm nmofH$ Amho Vo n¶©Q>Z Im˶mZo emoYm¶Mo Amho. VgoM ObH«$rS>m§gmR>r {VH$sQ> XoʶmMr gmo¶ AgUmao JmS>o gaH$maZo ñWmnZ H$amdoV Am{U ˶mda {Z¶§ÌU R>odmdo, Agr VaVyX ¶m YmoaUmV Amho.

ImU H$‘©Mmè¶m§Mm AmO nUOrV ‘moMm© nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … ImUtdarb H$‘©Mmè¶m§Mm AmO nUOrV ^ì¶ ‘moMm© {ZKUma Amho. A{Ib Jmodm ImU H$‘©Mmar g§KQ>ZoZo ¶m ‘moMm©Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. gH$mir 10 À¶m gw‘mamg hm ‘moMm© H$X§~m ~gñWmZH$mdéZ {ZKUma Amho. ˶mZ§Va AmPmX ‘¡XmZmda ˶mMo g^oV énm§Va hmoUam Amho.

hdm‘mZ H$‘mb … 34.5, {H$‘mZ … 22.1 AmЩVm … 56 % gmoZo … < 31,133 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 60,300 (1 {H$bmo) goÝgo³g … 18610.77á (-33.07) {ZâQ>r … 5660.25 á (-12.25)

E nËZr, ~§Yy Am{U d{hZrMmhr g‘mdoe E 50 H$moQ>r H$m dgyb H$ê$ Z¶oV? ImU Im˶mH$Sy>Z H$maUo XmIdm ZmoQ>rg 5 bmI 42 hOma EdT>o ì¶mO H$m dgyb H$ê$ Z¶o ˶mMr H$maUo 15 {Xdgm§V Úm, AݶWm ‘mB©Z A±S> {‘Zaëg H$m¶Xm

1957 Imbr H$madmB© H$aʶmV ¶oB©b, Ago ¶m Zmo[Q>erV åhQ>bo Amho. {OV|Ð Xoeà^y ¶m§À¶m nËZr énm {OV|Ð Xoeà^y, AmB© O¶m C’©$ grVmXodr aKwamO Xoeà^y, ~§Yy Xod|Ð Am{U ˶m§Mr nËZr gw[ZV Xoeà^y ho gd© Oo amdamOo n°bog‘ܶo amhVmV ˶m§Zm hr ZmoQ>rg ~OmdʶmV Ambr Amho. ^mB©S> ¶oWrb Xoeà^y Hw$Qw>§~mÀ¶m ‘mbH$rÀ¶m 299-0 ¶m gìh} H«$‘m§H$m§À¶m O{‘ZrV 1 bmI 99 hOma 610 Q>Z I{ZO AmT>iyZ Ambo. ˶mMm

(àkm n¡)

dmhVyH$ A{YH$mè¶m§Mr ‘m§ÐVo "amÌemim'

Im§S>no maH$a g{‘Vr XmoZ {Xdgm§V

vasudevpagi@dainikherald.com

ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmZ§Va ImUàíZr amÁ¶ gaH$maZo ñWmnZ Ho$boë¶m {Zd¥Îm ݶm. Ama. E‘. Eg. Im§S>no maH$a g{‘VrMr A{YgyMZm ¶o˶m XmoZ VrZ {Xdgm§V Omar hmoUma Amho, Aer ‘m{hVr ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr {Xbr. hr g{‘Vr ñWmnZ Ho$ë¶mZ§Va g{‘Vrbm H$m¶ H$m‘ Úm¶Mo Am{U ˶mgmR>r H$moUVr VaVyX H$amdr Vo {ZpíMV H$aʶmda Am{U ˶mMm ‘gwXm R>a{dʶmda H$mhr {Xdg Job.o ‘mÌ ¶o˶m XmoZ VrZ {Xdgm§V hr g{‘Vr A{Ygy{MV Ho$br OmB©b, Ago Vo åhUmbo. Xaå¶mZ, bmoH$m¶wº$ Am{U ‘w»¶ ‘m{hVr Am¶wº$ ¶m XmoZ nXm§gmR>r Zmdo gwMdʶmgmR>r ñWmnZ Ho$boë¶m g{‘VrMr A{YgyMZm 4 VmaIobm Omhra Pmbr Amho, nU Vr

nUOr, {X. 16 : H$m¶m©b¶rZ doioV gaH$mar A{YH$mar ImgJr H$m‘o H$aVmV ho AmVmn¶ªV gd©lwV hmoVo, AmVm ImgJr doioV gaH$mar H$m‘ H$aUmao A{YH$mar gaH$mabm {‘imbo AmhoV. M¸$ amÌr 8 dmOVm dmhVyH$ A{YH$mè¶m§Zr noS>ʶmV ~oH$m¶XoeranUo dmhZm§Mr {’$Q>Zog naoS> KoVë¶mMo CKS>H$sg Ambo Amho. amÌrÀ¶m doir dmhZm§Mr {’$Q>Zog naoS> KoʶmMm àH$ma hm ~oH$m¶Xoera R>aVmo ¶mMr H$ënZm AgVmZmhr Aem àH$mao naoS> H$m KoʶmV Ambr, Agm àíZ ñWm{ZH$ CnpñWV H$ê$ bmJbo AmhoV. ¶m naoS>~Ôb JwáVm nmiʶmV Ambr hmoVr. gdmªV Y¸$mXm¶H$ Jmoï> åhUOo, Xþgè¶mM {Xder ˶m§Zm {’$Q>ZogMr à‘mUnÌohr XoʶmV Ambr. ˶m‘wio hm IQ>mQ>mon amÌrM H$m H$aʶmV Ambm,

Xoeà^yÀ§ ¶m AmB©gmho~m§Zmhr ZmoQ>rg nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : ^mB©S> - H$moaJmd ¶oWrb ~oH$m¶Xm ImUrÀ¶m àH$aUmbm doJio diU {‘imbo AgyZ ImU Im˶mZo {OV|Ð Xoeà^y ¶m§À¶m ‘mVmolr O¶m C’©$ grVmXodr aKwamO Xoeà^y ¶m§À¶mgh {OV|Ð ¶m§À¶m nËZr, ~§Yy, d{hVr Aem EHy$U nmM OUm§Zm H$maUo XmIdm ZmoQ>rg nmR>dbr Amho. 49 H$moQ>r 74 bmI 45 hOma én¶o Vw‘À¶mH$Sy>Z H$m dgyb H$ê$ Z¶oV, OoìhmnmgyZ I{ZO CËIZZ Pmbo VoìhmnmgyZ AmOn¶ªV ¶m aH$‘oda

ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm ‘IamV gO{dʶmV Ambobr ~moar ¶oWrb lr ZdXwJm© Xodr.

Xa 49 H$moQ>r 75 bmI 45 hOma 20 én¶o hmoVmo. 3 OyZ 2009 amoOrÀ¶m {ZarjUmV 29,900 Q>Z, 3 OyZ 2009 Vo 28 Am°JñQ> 2010 ¶m H$mimV 7500 Q>Z VgoM 31 ‘o 2011 amoOr 1 bmI 42 hOma 300 Q>Z I{ZO gmnS>bo Á¶mMr qH$‘V Am{U 2009 Vo AmVmn¶ªV åhUOo 1085 {Xdg ho I{ZO hmoVo åhUOo ˶mda ì¶mO åhUyZ 5 bmI 42 hOma 500 én¶o H$m dgyb H$ê$ Z¶o, Aer {dMmaUm ImU Im˶mZo Ho$br Amho.

àgma‘mܶ‘m§n¶ªV nmohmoMbr ZìhVr, Ago ‘w»¶‘§Ìr åhUmbo. bmoH$m¶wº$ {ZdS>ʶmgmR>r Aem àH$maMr g{‘Vr ñWmnZ H$amdr ¶mgmR>r Hw$R>ë¶mM H$m¶ÚmV VaVyX Zmhr ho Oar Iao Agbo, Var ‘r bmoH$m¶wº$ {ZdS>ʶmgmR>r hr g{‘Vr ñWmnZ Ho$bobr Zmhr. hr g{‘Vr ’$º$ H$mhr Zmdo gwMdUma Amho, Ago ‘w»¶‘§Ìr åhUmbo. åhmXB©àíZr VS>OmoS> Zmhr åhmXB©n«íZr amÁ¶ gaH$ma H$moUVrhr VS>OmoS> H$aUma Zmhr, Ago ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ñnï> Ho$bo. H$Zm©Q>H$bm nmUr di{dʶmgmR>r Amåhr H$moU˶mhr n[apñWVrV nadmZJr XoD$ eH$V Zmhr. bdmX Omo {ZU©¶ KoUma Amho, ˶mda nwT>À¶m Jmoï>r Adb§~yZ AmhoV. nU åhmXB©À¶m ~m~VrV Amåhr VS>OmoS> H$aUma Zmhr, Ago Vo åhUmbo.

H$m¶Xm Ymã¶mda ~gdyZ dmhZm§Mr {’$Q>Zgo naoS> dmgwXod nmJr

¶mMohr H$moS>o CbJS>bo Amho. {deof åhUOo Oo A{YH$mar narjUmgmR>r Ambo hmoVo Vo Amnbr H$m¶©H$jm gmoSy>Z Ambo hmoVo. noS>Uo Vmbw³¶m§Vrb dmhZm§Zm {’$Q>Zog XmIbm Ho$di noS>Uo Vmbw³¶mVrbM dmhVyH$ A{YH$mar XoD$ eH$VmV. noS>ʶmV H$YrM Z {Xgbobo ho A{YH$mar Zo‘Ho$ H$moRy>Z Ambo hmoVo, ¶mMr ‘m{hVr IwÔ noS>Uo dmhVyH$ H$m¶m©b¶hr Xoʶmg Q>mimQ>mi H$aVo. ¶m~Ôb {dMmabo AgVm, noS>Uo dmhVyH$ Im˶mÀ¶m H$m¶m©b¶mVyZ ‘m{hVr Xoʶmg ZH$ma {Xbm. AgoM EH$ àH$aU EH$ dfm©nydu hUOwU ¶oWo KS>bo hmoVo. ¶oWrb noQ´>mobn§nOdi amÌrÀ¶mdoir ‘moR>çm à‘mUmda dmhZo AmUyZ {’$Q>Zog naoS> KoʶmV ¶oV hmoVr. ho àH$aU CKS>H$sg Amë¶mda hm àH$ma ~§X Pmbm hmoVm. ¶m àH$aUmV EH$m ~S>çm dmhVyH$ A{YH$mè¶mMm ‘wbJmhr AS>H$bm hmoVm.

S>rEbE’$Mm ^yIS§ > AS>MUrV nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … gmo{Z¶m Jm§Yr ¶m§Mo OmdB© am°~Q>© dÐm d S>rEbE’$ H§$nZr ¶m§À¶mVrb O‘rZ ì¶dhma àH$aU JmOV AgVmZm Jmoì¶mVrb S>rEbE’$Mr ‘mb‘Îmm AS>MUrV Ambr Amho. nmQ>mo nUOr ¶oWrb ‘ܶdVu dmMZmb¶mg‘moarb 18120 Mm¡. ‘r.Mm ^yI§S> S>rEbE’$H$Sy>Z naV KoʶmgmR>r B©S>rgrZo ZmoQ>r>g ~Omdbr AmhoM, {edm¶ S>rEbE’$Zo OmJogmR>r ^abobo 90.65 H$moQ>r én¶o naV Z H$aʶmMr

E 95 H$moQ>rhr Z XoʶmMr B©S>rgrMr ^y{‘H$m ^y{‘H$mhr B©S>rgrZo KoVbr Amho. ¶m ^yI§S>mMr gܶmÀ¶m ~mOma^mdmà‘mUo qH$‘V gw‘mao 200 H$moQ>r Amho. S>rEbE’$bm 2007 ‘ܶo 50 hOma én¶o àVr Mm¡.‘r. à‘mUo ^yIS§ > XoʶmV Ambm hmoVm. ¶m ^yIS§ >mda em°qnJ ‘m°b ~m§YʶmV ¶oUma hmoVo.

˶mgmR>r VrZ dfmªMr ‘wXV {Xbr hmoVr. nU {VWo ~m§YH$m‘ Ho$bo Zmhr. ˶mZ§Va AmUIr XmoZ df} ‘wXVdmT> XoD$Zhr ~m§YH$m‘ Ho$bo Zgë¶mZo Vmo ^yI§S> naV KoʶmMo R>a{dbo Amho. H§$nZrer Ho$bobo brO aÔ H$aʶmV ¶oV Agë¶mMr ZmoQ>rg B©S>rgrZo Omar Ho$br Amho. {Z¶‘m§Zwgma, ^yI§S> Vmã¶mV KoVë¶mZ§Va S>rEbE’$Mr a¸$‘ naV H$aʶmMr VaVyX brO‘ܶo Zmhr, Agm Xmdm B©S>rgrZo Ho$bm Amho.

{H$Zmar ^mJmVrb ’$m‘©gr "EEZgr'À¶m aS>mada A±H$a Am¡fYm§Mr A{YH$ {dH«$s hmoV Agë¶m‘wio ¶m ’$m‘©gtda Img bj R>odʶmMm {ZU©¶ ~¡R>H$sV Pmbm. ZmH$m}Q>rH$ ã¶wamo Am°’$ B§{S>¶mMo {d^mJr¶ g§MmbH$ amohrV H${Q>¶ma ¶m ~¡R>H$sbm CnpñWV hmoVo. ˶m§Zr ¶m {df¶mda ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. ’$m‘©gr ¶m AÞ d Am¡fY àemgZmÀ¶m

AI˶m[aV ¶oVmV. ˶m‘wio ’$m‘©gtda {Z¶§ÌU R>odʶmMr O~m~Xmar ¶m àemgZ {d^mJmMr Amho. Ho$di {H$Zmar ^mJmVrb ’$m‘©gr§daM A‘brnXmW© {damoYr {d^mJ bj XoB©b, Aer ‘m{hVr ¶m {d^mJmMo AYrjH$ Amo. nr. {‘lm ¶m§Zr {Xbr. {díd{OV amUo Amamo½¶ ‘§Ìr AgVmZm ~oH$m¶XoeranUo H°$Q>‘mB©ZMr {dH«$s H$aUmè¶m H$mhr ’$m‘©gtZm Q>mio R>moH$bo hmoVo. Aem ’$m‘©gtZm hþS>H$y Z H$mT>ʶmgmR>r N>mnm gÌhr gwê$ Ho$bo hmoVo. na§Vw ¶m {ZU©¶mbm haH$V KoV ’$m‘©gr ì¶mdgm{¶H$m§Mr ~XZm‘r Ho$ë¶mMmhr Xmdm H$aʶmV Ambm hmoVm.

nmQ>modarb ^yI§S>mMr gܶmÀ¶m ~mOma^mdmà‘mUo qH$‘V gw‘mao 200 H$moQ>r Amho. hm ^yI§S> nwÝhm hmVr bmJë¶mZo B©S>rgrMr Mm§Xr Amho. 2007 ‘Yrb S>rEbE’$er Ho$bobm ^yI§S> {dH«$s ì¶dhma hm gdmªV ‘moR>m Agë¶mMr MMm© Pmbr hmoVr. Vmo {‘idʶmgmR>r amÁ¶mVrb 9 ~m§YH$m‘ H§$nݶm§Zr {Z{dXm XmIb Ho$ë¶m hmo˶m. Varhr S>rEbE’$Zo ~mOr ‘mabr hmoVr.

goH§$S> h±S> dmhZ {dH«$s KmoQ>mim

Jw§JrÀ¶m Am¡fYm§Mm A‘brnXmW© åhUyZ ‘moR>çm à‘mUmda dmna

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) …g‘wÐ{H$Zmar ^mJmVrb ’$m‘©gt‘YyZ {dH$ë¶m OmUmè¶m Jw§JrÀ¶m Am¡fYm§Mm A‘brnXmW© åhUyZ ‘moR>çm à‘mUmda dmna Ho$bm OmV Agë¶mMo AmT>iyZ Ambo Amho. ˶m‘wio A‘brnXmW© {damoYr nWH$ ¶m ’$m‘©gtda {deof bj R>odUma Amho. A‘brnXmW© {damoYr {d^mJmÀ¶m Q>mñH$ ’$mog©Mr ~¡R>H$ AmO nUOrV Pmbr. ¶m ~¡R>H$sV ’$m‘©grVyZ {dH$ë¶m OmUmè¶m Jw§JrÀ¶m Am¡fYm§Mm A‘brnXmW© åhUyZ Ho$bm OmUmam dmna hm MM}Mm ‘w»¶ ‘wÔm hmoVm. {H$Zmar ^mJmVrb ’$m‘©gr§‘YyZ Aem

8 amoOr 8 dmOVm... ho dmhVyH$ A{YH$mar Hw$Ry>Z Ambo ¶mMmhr Wm§JnÎmm Zmhr, na§Vw amÌr 8 dmOVm noS>Uo Vmbw³¶mVrb Amído ‘m§Ðo ¶m g‘wÐ{H$Zmar ^mJmVra añ˶mda hr {’$Q>Zog naoS> Pmbr. dmhVyH$ Im˶mMo XmoZ A{YH$mar Amído ¶oWo Ambo. ˶m§Zr dmhZm§Mr nmhmUr Ho$br. gw‘mao 30 XþMmH$s d 20 Q>°³gr H$ma ¶m§Mm ˶mV g‘mdoe hmoVm, Aer ‘m{hVr EH$m [a³emdmë¶mZo X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm {Xbr. Joë¶m H$mhr ‘{hݶm§nydu noS>Uo ¶oWo dmhVyH$ Im˶mMo nyU©doi H$m¶m©b¶ gwê$ H$aʶmV Ambo Amho. noS>Uo Vmbw³¶mVrb dmhZm§{df¶rMo åhmngm dmhVyH$ H$m¶m©b¶mVrb gd© XñVmdoO noS>Uo H$m¶m©b¶mH$S>o hñVm§VarV Ho$ë¶mZ§Va {VWoM ¶m Vmbw³¶mVrb dmhZ{df¶H$ Zm|Xr hmoUo JaOoMo Amho, ¶mH$S>ohr Xþb©j H$aʶmV Ambo Amho.

H°$Q>‘mB©ZgmaIr JwJ§ r AmUUmar Am¡fYo {dH$ʶmgmR>r ’$m‘©gtZm nadmZJr Amho. ˶m§Mm Am¡fY åhUyZ dmna Amdí¶H$ Agë¶mMo S>m³° Q>aMo {à[ñH«$ßeZ gº$sMo Amho. Aem {àpñH«$ßeZ{dZm Am¡fYo {dV[aV Pmë¶mMo AmT>iZy Ambo Amho. VgoM ~moJg {à[ñH«$ßeZohr ‘moR>çm à‘mUmV dmnabr OmV Agë¶mMr ‘m{hVr {‘imbr Amho.

S>m.° O¶Xod gma§Jr Vnmg A{YH$mar nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : goH§$S> h±S> dmhZ [dH«$s KmoQ>mù¶mMr Mm¡H$er AmVm Am¶EEg A{YH$mar S>m°. O¶Xod gma§Jr H$aUma AmhoV. ˶m‘wio ¶m KmoQ>mù¶mV Jw§Vboë¶m§Mr AS>MU AmUIr dmT>br Amho. Am¶grAm¶grAm¶ ~±Ho$Mo H$O© KoD$Z dmhZo KoUmè¶m§Mo EH$ XmoZ háo WH$ë¶mZ§Va [aH$ìhar EO§Q>À¶m ‘m’©$V Vr Oá H$ê$Z nmo{bg Am{U dmhVyH$ Im˶mÀ¶m A{YH$mè¶m§À¶m ‘XVrZo Vr dmhZo amÁ¶m~mhoa {dH$Umè¶m§Mo a°Ho$Q> Agë¶mMm àH$ma CKS> Pmbm hmoVm. (g{dñVa d¥Îm nmZ 2)


18goa2_Layout 1 10/17/2012 11:06 PM Page 1

^dVmb Am°’$ X RECORD

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

2

n¶©Q>Z h§Jm‘mÀ¶m gwadmVrbmM AneHy$Z

..AmVm ‘amR>r AH$mX‘rMr nmir nauH$a ¶m§Mo gaH$ma Amë¶mZ§Va ImU ImVo, Am¶S>rgr‘Yrb ^«îQ>mMma d J¡aì¶dhma CKS>H$sg Ambm. g§~§{YV A{YH$mè¶m§da {Zb§~ZmMr H$madmB© gwÕm Pmbr. Jmo‘§VH$ ‘amR>r AH$mX‘r~m~Vhr ~è¶mM VH«$mar gaH$maH$S>o Amë¶m AmhoV. ‘amR>r AH$mX‘rMo Aܶj VWm H$mhr H$‘©Mmè¶m§Mr JÀN>§Vr AQ>i Agë¶mMr MMm© ‘amR>rào‘t‘ܶo gwê$ Amho. ~ao Pmbo ¶m‘wio {dÚ‘mZ Aܶj Var nm¶CVma hmoVrb, Aem ˶m§À¶m à{V{H«$¶m AmhoV.

nmo{bg Im˶mVrb qgK‘ ~wYdmar AmPmX ‘¡XmZmda ‘moMm© ¶oUma Agë¶mZo H$S>H$ nmo{bg ~§Xmo~ñV R>odʶmV Ambm hmoVm. VoWo EH$m nmo{bg {ZarjH$mMr E§Q´>r Pmbr. ˶mMr E§Q´>r hmoVmM, Vwåhr qgK‘gmaIo {XgVm, Ago H$moUmVar åhQ>bo. ˶m‘wio Vmo A{YH$mar BVH$m Iyf Pmbm H$s, ˶mMr ‘mZ C§Mmdbr. nU bJoM H$moUrVar ˶mbm H$m°‘|Q>²g ‘mabo, qgK‘ ~ZUo gmono Zmhr. ˶mgmR>r Vwåhmbm B‘mZXma ìhmdo bmJob. VmH$XdmZ Am{U ^«ï> amOH$maʶm§er Mma hmV H$amdo bmJVrb. ¶mda Vmo A{YH$mar H$mhrM ~mobbm Zmhr.

AmO Vo EEZgr H$mXa ImZ ¶m§Mm EH$ {MÌnQ> Amho, ˶mV Vmo EH$ {Xdg ~{ham hmoVmo, EH$ {Xdg ‘wH$m hmoVmo Va EH$ {Xdg Am§Yim hmoVmo. ¶m {MÌnQ>mMm g§X^© XoʶmMo H$maU åhUOo Amnbo Am¶nrEg A{YH$mar Amo nr {‘lm ¶m§À¶m eH$bm. {‘lm ho A§‘br nXmW© {damoYr {d^mJmMo Am{U JwÝhm AÝdofU {d^mJmMo AYrjH$ AmhoV. ~wYdmar ˶m§Zr EH$ nÌH$ma n[afX KoVbr. ˶mV ˶m§Zm EH$m nÌH$mamZo JwÝhm AÝdofU {d^mJmV Zm|X Ho$boë¶m ImU KmoQ>mim àH$aUm{df¶r àíZ Ho$bm. ˶mdoir ˶m àíZmbm CÎma XoʶmMo Q>miVmZm ˶mZo AmO AmnU A§‘br nXmW© {damoYr {d^mJmMo AYrjH$ åhUyZM ~mobV Agë¶mMo gm§{JVbo. AmÎmm JwÝhm AÝdofU {d^mJmMo Amnë¶mbm H$mhrM {dMmê ZH$m Agohr ˶m§Zr gm§{JVbo.

amÌrÀ¶m H$am‘Vr

noS>Uo ¶oWo dmhZm§Mr amÌrMr {’$Q>Zog naoS> hmoD$ eH$Vo ho åhUo Hw$UmbmM ‘mhrV ZìhVo. XmoZ dmhVyH$ A{YH$mè¶m§Zr hm àH$ma H$ê$Z XmI{dbm d Vmohr Xþgè¶m A{YH$mè¶m§À¶m H$m¶©joÌmV OmD$Z. hm àH$ma åhUo H$mhr dmXJ«ñV A{YH$mè¶m§Zm Mm§JbmM AmdS>bm. {Xdgm Á¶m Jmoï>r e³¶ ZmhrV ˶m amÌr H$aUo e³¶ hmoVmV Ago noS>ʶmVrb à¶moJmZo åhUo ˶m§Zm H$iyZ MwH$bo Amho. AmVm Xþgam H«$‘m§H$ H$moUVm A{YH$mar bmdVmo ho nmhUo ‘OoMo R>aob.

KmoQ>mioImoa ImUtMm gìh} gwê$ nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … amÁ¶mVrb 100 ImUtZr A{VH«$‘U H$éZ 35 hOma H$moQ>r én¶m§Mm KmoQ>mim H$aUmè¶m ImUtMm gìh} H$aʶmMo H$m‘ ImU Im˶mÀ¶m XmoZ Q>r‘Zr gwé Ho$bo Amho. gܶm ho H$m‘ X[jU Jmoì¶mV gwé Pmbo AgyZ amÁ¶mVrb gd© ImUtMr Mm¡H$er Ho$br OmUma Amho. ˶mV àm‘w»¶mZo 97 ImU H§$nݶm Am{U VrZ {ZZmdr ImUtMr Mm¡H$er Ho$br OmUma Amho.

ImU Im˶mZo gdm}ƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m H|$Ðr¶ Cƒm{YH$ma g{‘Vrbm ghmæ¶ H$aʶmgmR>r ¶m g{‘˶m ñWmnZ Ho$ë¶m AmhoV. g{‘VrZo amÁ¶ gaH$mabm EH$ àíZmdbr nmR>dbr Amho, ˶m àíZmdbrV A{VH«$‘U Ho$boë¶m ImUtMm Vnerb ‘m{JVbm Amho. g{‘VrMo H$mhr gXñ¶ Jwédmar Jmoì¶mV ¶oʶmMr e³¶Vm Amho .AmO ho gXñ¶ Jmoì¶mV Ambo ZmhrV Va nyU© g{‘Vr ¶m ‘{hݶmÀ¶m eodQ>À¶m AmR>dS>çmV Jmoì¶mV ¶oUma Amho.

Owݶm JmS>çm KmoQ>mù¶mMo A{VaoH$s H$Zo³eZ nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … goH§$S> h±S> dmhZ {dH«$s KmoQ>mù¶mMr Mm¡H$er AmVm S>m°. O¶Xod gma§Jr H$aUma AmhoV. Xaå¶mZ, ¶m KmoQ>mù¶mMm WoQ> A{Vao³¶m§er g§~Y§ Agë¶mMm gZgZmQ>r Amamonhr OmodoQ> {S>gmoOm ¶m§Zr Ho$bobm Amho. ˶m‘wio ho àH$aU emgZmZo Jm§{^¶m©Zo KoVbo Amho. J¥h Im˶mZo ¶m àH$aUmMr Mm¡H$er H$aʶmgmR>r ZmJar godoVrb A{YH$mar Zmam¶U ZmdVr ¶m§Mr {Z¶wº$s Ho$br hmoVr. ZmdVr ¶m§Zr ¶m àH$aUmMr Mm¡H$er H$aʶmg ZH$ma {Xë¶mZ§Va AmVm gaH$maZo S>m°.O¶Xod gma§Jr ¶m§Zm hr O~m~Xmar {Xbr Amho.¶m àH$aUmMr Mm¡H$er AmVm S>m°. O¶Xod gma§Jr H$aUma AmhoV, Aer ‘m{hVr ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr {Xbr. J¥h Im˶mbm AÚmn gma§Jr ¶m§À¶m {Z¶wº$sMr H$ënZm Zmhr. ˶m‘wio ˶m g§~§YmVbm AmXoe {ZKmbobm Zmhr. ‘w»¶‘§Í¶m§H$Sy>Z AÚmn ’$mB©b Ambobr Zmhr. Vr Amë¶mZ§Va AmXoe H$mT>bm OmB©b, Ago J¥h Im˶mÀ¶m Ada g[Md {ZVb Am‘moUH$a ¶m§Zr AmO gm§{JVbo. goH§$S> h±S> JmS>çm Oá Ho$ë¶mZ§Va

dmhVyH$ Im˶mVrb A{YH$mar VgoM nmo{bgm§À¶m ‘XVrZo ~ZmdQ> H$mJXnÌo H$ê$Z Vr amÁ¶m~mhoa {dH$br OmV hmoVr. ˶m g§~Y§ r OmodQo > {S>gmoOm ¶m§Zr H|$Ðr¶ J¥h ‘§Ìmb¶mn¶ªV VH«$mar Ho$ë¶m hmo˶m. eodQ>r ˶m§À¶m VH«$marMr XIb KoD$Z ¶m àH$aUmMr Mm¡H$er gwê$ H$aʶmMm {ZU©¶ amÁ¶ gaH$maZo KoVbm. hr dmhZo {dH$Umè¶m§Mm Am§Vaamï´>r¶ A{VaoH$s Q>moù¶m§H$S>ohr g§~§Y Agy eH$Vmo Agm Amamon H$ê$Z ho àH$aU gr~rAm¶H$S>o Úmdo, Aer ‘mJUr OmodoQ> {S>gmoOm ¶m§Zr Ho$br hmoVr. ¶m àH$aUmV Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$o Mm [aH$ìhar EO§Q> âbm°¶S> Hw${VÝhmo ¶mÀ¶mgh Am¶grAm¶gr¶ ~±Ho$Mo A{YH$mar, dmhVyH$ Am{U nmo{bg Im˶mVrb d[að> A{YH$mè¶m§Mrhr Zmdo AmhoV. nmo{bg AYrjH$ eoIa à^wXogmB©, CnAYrjH$ JOmZZ à^wXogmB© ¶m§À¶mgh nmo{bg {ZarjH$ harf ‘S>H$B©H$a, g§Vmof XogmB©, g§Xoe MmoS>UH$a, {dëgZ {S>gmoOm, gwXoe Zmd}H$a, {Od~m Xidr, ES>drZ Hw$bmgmo, amOy amD$V XogmB© Am{U Cn{ZarjH$ Zdboe XogmB© ¶m§Mr Zmdo AmhoV.

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … n¶©Q>Z h§Jm‘mÀ¶m n{hë¶mM {Xder ‘moR>çm à‘mUmda A‘br nXmW© Oá H$aʶmMr KQ>Zm KS>br. A‘br nXmW© {damoYr {d^mJmZo ¶m àH$aUmV EH$m d¥Õmbm AQ>H$ Ho$br Amho. ¶m d¥Õ ‘mUgmMo Zmd ‘wÞm ImZ (55) Ago AgyZ Vmo CÎma àXoe ¶oWrb gmbo‘nwa‘Yrb

a{hdmgr Amho. aoëdoVyZ àdmg H$arV Vmo Jmoì¶mV Ambm hmoVm. {VñH$ gmIir ¶oWo EH$m ~g ñWmZH$mOdi EH$m {Jèhm{¶H$mbm Mag {dH«$s H$arV AgVmZm ˶mbm a§JohmW AQ>H$ Ho$br. A§‘brnXmW© {damoYr {d^mJmMo {ZarjH$ gwaO hiU©H$a, H$m°ÝñQ>o~b {OV|X² H$m§~ir, ‘¶wa JmdS>o Am{U ghXod

gmIirV 5 bmIm§Mm Mag Oá JmdS>o ¶m§Zr hr H$madmB© Ho$br. ˶mÀ¶mH$Sy>Z 3 {H$bmoMm Mag Oá H$aʶmV Ambm. Am§Vaamï´>r¶ ~mOmamV ¶mMr qH$‘V 5 bmI én¶o hmoV Agë¶mMr ‘m{hVr A§‘br

nXmW© {d^mJmMo A{YjH$ Amo nr {‘lm ¶m§Zr {Xbr. ImZ hm CÎma àXoe‘Yrb A˶§V Jar~ Hw$Qw>§~mVrb AgyZ ˶mbm XmoZ ‘wbr d XmoZ ‘wbo AmhoV.

Mm¡H$er g{‘Vr 26 amoOr ‘amR>r AH$mX‘rbm ^oQ> XoUma

CÎma Jmoì¶mV 237 e°³gMo {dVaU

Ahdmb {‘ion¶ªV AZwXmZ ñW{JV R>odʶmMm gaH$maMm {ZU©¶ nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : Jmo‘V§ H$ ‘amR>r AH$mX‘rÀ¶m Mm¡H$ergmR>r gaH$maZo {Z¶w³V Ho$bobr g{‘Vr 26 Am°³Q>mo~a amoOr H$m¶m©b¶mbm ^oQ> XoUma Amho. hr g{‘Vr H$mJXnÌm§Mr nmhUr H$éZ à˶j Mm¡H$erbm gwadmV H$aUma Agë¶mMr ‘m{hVr amO^mfm g§MmbZmb¶mVrb gyÌm§H$Sy>Z {‘imbr. Xaå¶mZ, ¶m g{‘VrMm Ahdmb ¶oB©n¶ªV AH$mX‘rbm AZwXmZ {Xbo OmUma Zgë¶mMrhr ‘m{hVr gyÌm§Zr {Xbr Amho. Jmo‘§VH$ ‘amR>r AH$mX‘rbm ¶§Xm 40 bmI én¶m§Mo AZwXmZ XoʶmMr VaVyX AW©g§H$ënmV Amho. ho AZwXmZ VrZ Q>ß߶mV {Xbo OmVo. AZwXmZmMm n{hbm hßVm gmYmaUnUo

Am°³Q>mo~a‘ܶo {Xbm OmVmo. ¶§Xm Vmo {Xbm OmUma Zmhr. Xaå¶mZ, ‘amR>r ^dZmÀ¶m ~m§YH$m‘mgmR>r gaH$maZo 12 bmI én¶m§Mm {ZYr AH$mX‘rbm {Xë¶mMr ‘m{hVr amO^mfm g§MmbZmb¶mMo g§MmbH$ S>m°. àH$me dOarH$a ¶m§Zr {Xbr. Jmo‘§VH$ ‘amR>r AH$mX‘r‘ܶo J¡aì¶dhma MmbV Agë¶mÀ¶m VH«$mar Amë¶mZ§Va gaH$maZo Mm¡H$er g{‘Vr {Z¶w³V Ho$br. Am‘Xma {dîUy dmK ho ¶m g{‘VrMo Aܶj AmhoV. Mm¡H$er g{‘VrV BVa Am‘Xmam§Mmhr g‘mdoe Amho. ¶m g{‘VrMr EH$ ~¡R>H$ Pmbobr Amho. Jmo‘§VH$ ‘amR>r AH$mX‘rbm ^oQ> {Xë¶mZ§Va hr g{‘Vr à˶j H$m‘mg gwadmV H$aUma Amho.

H$moU˶mhr Mm¡H$erg V¶ma : Za|Ð AmOJmdH$a Jmo‘§VH$ ‘amR>r AH$mX‘rMo Aܶj ZaoÐ AmOJmdH$a åhUmbo, ‘amR>r AH$mX‘rV H$moUVmhr J¡aì¶dhma Pmbobm Zmhr. AH$mX‘rMr Am‘g^m VWm H|$Ðr¶ g{‘Vrbm {dídmgmV KoCZM ‘hËdmMo {ZU©¶ KoVbo OmVmV. {edm¶ AH$mX‘rÀ¶m IMm©Mm boIm Ahdmbhr ~Z{dbm OmVmo. AH$mX‘rMo AZwXmZ ñW{JV R>odʶm~m~VMr H$moUVrhr ‘m{hVr ‘bm {‘imbobr Zmhr. ¶m‘wio R>aë¶mZwgma AZwXmZ {‘iob, Agm ‘bm {dídmg Amho. Mm¡H$er g{‘Vrg‘moa ¶m gd© JmoîQ>r ‘m§S>ë¶m OmVrb. H$moU˶mhr Mm¡H$erg ‘r V¶ma Amho.

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … CÎma Jmoì¶mVrb {H$Zmar ^mJmVrb 237 e°³gMo AmO {dVaU H$aʶmV Ambo. {‘am‘ma ao{gS>oÝgr‘ܶo bm°Q>ar nÕVrZo AmO e°³gMo {dVaU Ho$bo. X{jU Jmoì¶mVrb e°³gMo CÚm {dVaU hmoUma Amho. 343 e°³ggmR>r EHy$U 902 AO© Ambo AmhoV. n¶©Q>Z h§Jm‘mbm gwadmV Pmbr Var e°³gMo {dVaU Pmbo Zgë¶mZo AO©Xmam§Zm ZmamOr 춺$ Ho$br hmoVr.

OwAmar nyb a{ddmar dmhVwH$sgmR>r ~§X nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : ¶o˶m a{ddmar (Vm. 21) OwAmar nyb MmMUrgmR>r VrZ Vmg ~§X R>odʶmV ¶oUma Amho. gH$mir 6 Vo 9 dmOon¶ªV nyb ~§X Agob, Aer ‘m{hVr gyÌm§H$Sy>Z {‘imbr Amho.

nUOrV AnKmVmV XþMmH$sñdma J§^ra nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr)… nUOr MM© ñ¹o$AaOdi gwgmQ> doJmZo {ZKmboë¶m nmo{bg ìh°ZZo {S>Amobm YS>H$ {Xë¶mZo narjobm {ZKmbobr embo¶ 17 dfu¶ {dÚm{W©Zr d {VÀ¶m d{S>cm§Zm J§^ra XþImnV Pmbr. Cëhmg XogmB© (51, nUOr) Ago XþMmH$sMmbH$mMo Zmd AgyZ ˶m§Zm Jmo‘Ho $m°V A{VXjVm {d^mJmV hmbdʶmV Ambo Amho. ˶m§Mr àH¥$Vr A˶dñW AgyZ nmo{bgm§Zr ¶m àH$aUr AnKmVmMm JwÝhm Zm|Xdbm Amho. ¶m{df¶r {‘imboë¶m

nmo{bg ìh°ZImbr gmnS>boë¶m dmhZmMm n§MZm‘m H$aVmZm nmo{bg. (éPm[a¶mo BpñV~oamo) ‘m{hVrZwgma, hmo‘JmS>© g§Xrn na~ hm OrE 01 Or 2054 H«$‘m§H$mMo dmhZ

Jmoë’$H$mog© àH$ënmbm Vrd« {damoY VoaoImob ¶oWo ZmJ[aH$ AmH«$‘H$; Oogr~r ‘{eZ ~§X nmS>br noS>Uo, {X. 17 (à{V{ZYr) … VoaoImob ¶oWo dmXJ«ñV Jmoë’$H$mog© àH$ënmgmR>r bmJUmam añVm ~oH$m¶XoeranUo H$aʶmMm à¶ËZ VoaoImob J«m‘ñWm§Zr EH$OyQ> XmIdyZ Xþgè¶m§Xm hmUyZ nmS>bm J«m‘ñWm§Zr Oogr~r ‘erZ Mmb{dUmè¶m MmbH$ d BVa XmoZ H$m‘Jmam§Zm nadmJr{edm¶ O‘rZrV YwgyZ, ‘mb‘ÎmoMr ZmgYwg Ho$ë¶m~Ôb a§JohmW nH$Sy>Z noS>Uo nmo{bgm§À¶m ñdmYrZ Ho$bo .H$moU˶mhr n[apñWVrV Hw$im§À¶m h¸$m§da JXm AmUyZ Am{U ˶m§Mm h¸$ {hamdyZ KoD$Z Joë’$ H$mog©

àH$ën C^maʶmMm à¶ËZ Pmë¶mg, àg§Jr ^y‘mVogmR>r àmʶm§Mo ~{bXmZ XoD$ ,Agm Bemam g|Q> A°ÝWZr Hw$i Am{U ‘w§S>H$ma g§KQ>ZoV’}$ ‘ogg© {bS>tJ hm°Q>ob àm. {b. ¶m H§$nZrbm {Xbm Amho. VoaoImob ¶oWrb H$mhr J«m‘ñW n¡em§À¶m ‘mohmbm ~ir nSy>Z Amnë¶m O{‘Zr {dH$ʶmÀ¶m {damoYmV Amho. ¶m gd© bmoH$m§Zr g§KQ>Zm C^r Ho$br Amho. Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ hr g§KQ>Zm H$m¶Xoera H$Yr añ˶mda ¶oD$Z Amnë¶m h¸$m§gmR>r bT>V Amho. gwédmVrbm àH$ënmgmR>r O{‘Zr

Úm ,Aer {dZ§Vr b|S>tJ hm°Q>ob H§$nZr H$aV hmoVr .H§$nZrMr {dZ§Vr YwS>H$mdyZ bmdV Agë¶mMo {XgyZ ¶oVmM XmXm{JarMr ^mfm AmVm H§$nZr H$ê$ bmJbr Amho. {X. 16 amoOr Xþnmar Hw$im§À¶m O{‘ZrV (gìh} 6-1) Oogr~r ‘erZÛmao añVm V¶ma H$aʶmMo H$m‘ gwé Agë¶mMr ‘m[hVr {‘iVmM JmdmVrb ZmJ[aH$m§Zr KQ>ZmñWir Ymd KoVbr .gìh} H«$6-1 ¶m O{‘ZrV Oogr~r Mmby Agë¶mMo ImÌr nQ>VmM nyU© ZmJ[aH$m§Zr H$m‘ ~§X nmS>bo .d H$m‘Jmam§Zm nH$Sy>Z nmo{bgm§Mm Vmã¶mV {Xbo.

KoD$Z AmpëVZmo ¶oWyZ nUOrÀ¶m {XeoZo ¶oV hmoVm Va XþMmH$s ‘{eXrÀ¶m {XeoZo Mmbbr hmoVr. AnKmV EdT>m ^¶mZH$ hmoVm H$s, Cëhmg XogmB© ¶m§À¶m S>m³o ¶mbm J§^ra XþImnV Pmbr Va ˶m§Mr ‘wbJr ñHy$Q>adê$Z Xÿa ’o$H$br Jobr. ˶m§Zm VmVS>rZo Jmo‘Ho $m°V XmIb H$aʶmV Ambo. ¶m{df¶r nmo{bgm§Zr Ho$di AnKmVmMm JwÝhm Zm|Xdbm AgyZ nmo{bg ìh°Z MmbdUmam g§Xrn na~ ¶m hmo‘JmS>b © m AÚmn AQ>H$ Z Pmë¶mZo Vrd« g§Vmn 춺$ H$aʶmV ¶oV Amho.

XdbuV Xm§[S>¶mMo 20 amoOr Am¶moOZ ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … ‘mê$VrZJa, bm¶m‘mVr-Xdbu ¶oWrb ‘{hbm H$bm H$m¡eë¶, ñd¶§ghmæ¶ JQ>mZo ZdamÌ CËgdm{Z{‘Îm 20 Am°³Q>mo~a amoOr g§Ü¶mH$mir 7 dm. A{Ib Jmodm Xm§S>r¶m Z¥Ë¶ ñnYm© Am¶mo{OV Ho$br Amho. n{hë¶m VrZ {dOo˶m nWH$m§Zm 5001 é., 4000 é., d 3000 é. Aer ~{jgo XoʶmV ¶oVrb. nWH$m‘ܶo 12 Vo 15 gXñ¶ Amdí¶H$ AgyZ gXñ¶ 18 dfmªdarb AgmdoV. ñnY}Mo ~jrg {dVaU 21 Am°³Q>m~o a amoOr hmoUma Amho. BÀNw>H$m§Zr lr‘Vr Hw$S>miH$a (‘mo.H«$. 9822361641) ¶m§À¶mer 19 Am°³Q>m~o anydu g§nH©$ gmYmdm.

ImU KmoQ>mù¶mbm H|$Ð gaH$mahr VodT>oM O~m~Xma nUOr,[X.17(à[V[ZYr) … amÁ¶mVrb ImU KmoQ>mù¶mbm VËH$m[bZ amÁ¶ gaH$ma d H|$Ð gaH$mahr VodT>oM O~m~Xma Amho,Aem à[VH«$s¶m X¡[ZH$ hoamëS>H$S>o ¶oV AmhoV.Oo ~S>o Y|S>o ¶mV AmhoV,˶m§Zm bdH$aM JOmAmS> Ho$bo nm[hOo,Agohr H$mhtZr gS>oVmoS> ‘V ‘m§S>bo Amho. {ZaO ZmB©H$ (nÌH$ma) ImU KmoQ>mù¶mV amÁ¶ gaH$maH$Sy>Z ¶mo½¶ H$m¶©dmhr hmoV Zmhr. gaH$ma ImU ‘mbH$m§H$S>o ZV‘ñVH Pmë¶mMo dmQ>Vo. H$maU, Á¶m§Zr ImU ì¶dgm¶mV KmoQ>mim H$ê$Z n¡go Im„o Vo naV {‘idʶmgmR>r gaH$maZo H$moUVrhr H$m¶©dmhr Ho$bobr Zmhr. gaH$ma Mmoam§Zm gmoS>V Amho d H|$Ð gaH$maH$Sy>Z n¡go ImʶmÀ¶m V¶marV Amho.Á¶m ImU ‘mbH$m§Zr n¡go Im„o Vo naV gaH$maZo {‘idm¶bm hdo . ˶m§À¶mda ¶mo½¶ H$m¶©dmhr H$ê$Z ˶m§Zm JOmAmS> H$aʶmMr JaO Amho. na§Vy, gaH$ma ˶mgmR>r H$mhrM H$aV Zmhr. ˶m‘wio gamH$mamH$Sy>Z H$mhrM Anojm Caboë¶m

Zmhr. gaH$ma Á¶m§Zr ‘moR>o Knbo Ho$bo ˶m§Zm gmoSy>Z N>moQ>o Knbo Ho$boë¶m§da H$m¶©dmhr H$aV Amho. Za|Ð gmdB©H$a (^m.n.nm. àdº$o) amÁ¶ gaH$maMr H$m¶©dmhr ¶mo½¶[a˶m Mmby Amho. ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmZ§Va ZwH$˶mM ImUr ~§X Ho$ë¶m hmo˶m. ImU ì¶dgm¶mV Pmboë¶m KmoQ>mù¶mMr Mm¡H$er ¶mo½¶ Mmby Amho. brO VnmgUr, OoQ>rda Agboë¶m ‘mbmMr ‘moOUr, ImU àH$aUmVr ‘w»¶ g§e¶rV {OV|Ð Xoeà^y ˶m§À¶mH$S>yZ n¡go naV {‘idʶmMr H$m¶©dmhr Mmby Amho . Am‘Mo gaH$ma gd© bmoH$m§Zm {dídmgmV KoD$ZM nmD$b Q>mH$Uma Amho.

A‘mob ZmdobH$a (ì¶mdgm[¶H$) g a H $ m a Á¶màH$mao H$m‘ H$aV Amho ,˶mdê$Z ‘bm dmQ>Vo H$s, ImUt g§X^m©V gaH$ma ¶mo½¶ H$m¶©dmhr H$aV Amho. amÁ¶ gaH$ma ^mOnm Amho d H|$Ð gaH$ma H$m±J«ogMo Agë¶mZo ¶mV AS>MU {Z‘m©U hmoV Agë¶mMo dmQ>Vo. 13 Vo 15 hOma H$moQ>r én¶o H|$Ð gaH$maH$S>o dm{f©H$ OmVmV nU ˶mVrb ’$º$ EH$ hOma amÁ¶ gaH$maH$S>o {dH$mgmR>r naV ¶oVmV . Vo n¡go H|$Ð gaH$ma Xþgè¶m amÁ¶mgmR>r dmnaVmV. ImU ì¶dgm¶mV Pmboë¶m KmoQ>mù¶mV H|$Ð gaH$mahr

VodT>oM O~m~Xma Amho. 12 df© Pmbo H|$Ð gaH$ma Jßn H$m am[hbo, ImU ì¶dgm¶mV Pmbobr ZwH$gmZ d ImUr ~§X Agë¶m‘wio ~oamoOJma Pmboë¶m bmoH$m§gmR>r H|$Ð gaH$maZo n°Ho$O V¶ma H$ê$Z XoʶmMr JaO Amho, d Vr H|$Ð gaH$maZo Úmdr. ImU ì¶dgm¶mV Pmboë¶m KmoQ>mù¶mV Xmofr Agboë¶m§Zr ¶mo½¶ > Aä¶mg H$ê$Z ¶mo½¶ H$m¶©dmhr H$aʶmMr JaO Amho. ho H$aUo gmono Zmhr. amhþb Ho$aH$a ({dÚmWu ,Jmodm {dÚmnrR>) ImU g§X^m©V amÁ¶ gaH$ma ¶mo½¶ H$madmhr H$aV Zmhr. ehm Am¶moJmZo ~oH$m¶Xm ImU ì¶dgm¶mg§ X ^m© V CKS>rg AmUyZ {H$Vr {Xdg Pmbo ,nU gaH$maZo AOyZ ¶mo½¶ nmD$b CMbobo Zmhr, Ago ‘bm dmQ>V.o ~oH$m¶Xm ImUr MmbdyZ ImU ì¶mdgm¶rH$m§Zr Oo n¡go Im„o Vo gaH$maZo naV {‘idʶmMr OmñV JaO hmoVr. nU ˶mgmR>r gaH$ma H$moUVrhr H$m¶©dmhr H$aVmZm {XgV Zmhr. VgoM ˶m àH$aUmV Agboë¶m ImU ‘mbH$ d amOH$maʶm{dê$Õhr AOyZ H$moUVrhr H$m¶©dmhr Pmbobr Zmhr.

gwXrn VmåhUH$a (H$m±J«og ,àdº$m) ImU g§X^m©V amÁ¶ gaH$ma ¶mo½¶ H$m¶©dmhr H$aVM Zmhr. Ho$di ZdrZ ZdrZ H${‘Q>çm V¶ma H$ê$Z àH$aU Xm~ʶmMm à¶ËZ gaH$ma H$aV Amho. gaH$maZo EH$ {XdgmMo A[YdoeZ KoD$Z gd© Am‘Xmam§Zm EH$Ì ~mobdyZ ˶mda MMm© H$amdr. Va ¶mV H$mhr VmoS>Jm {ZKy eHo$b, Ago ‘bm dmQ>Vo. H$mOb Ho$aH$a (gm‘m{OH$ H$m¶©H$Vu) amÁ¶ gaH$ma Amnë¶m VèhoZo ImU g§X^m©V Pmboë¶m KmoQ>mim gmoS>dʶmMm à¶ËZ H$aV Amho, Ago ‘bm dmQ>Vo. hr H$m¶©dmhr ¶mo½¶[a˶m hmoʶmH$arVm H|$Ð gaH$maZo AmngmngmV Agbobo ‘V^oX Xÿa H$ê$Z amÁ¶ gaH$mabm ‘XV H$aʶmMr JaO Amho. ¶m gd© KmoQ>mù¶mgmR>r ‘mJrb H$m‘V gaH$ma OmñV O~m~Xma Amho. ˶mgmR>r bmoH$hr H$mhr à‘mUmV O~m~Xma Amho.

n¶©Q>Z h§Jm‘mV Jmoì¶mV S´>½gMr IwboAm‘ {dH«$s hmoVo d A‘mn n¡gm H$‘m{dVm ¶oVmo Ago ˶mZo åhUo EoH$bo hmoVo. n¡em§À¶m AmeoZoM Vmo A‘brnXmW© KoD$Z Jmoì¶mV Ambm hmoVm. ImZ ¶mÀ¶mH$Sy>Z ~arM ‘hÎdnyU© ‘m{hVr {‘imë¶mMm Xmdm {‘lm ¶m§Zr Ho$bm Amho. ˶m‘wio S´>J ì¶dgm¶mV Jw§Vboë¶m AmUIr

춺$s¨Zmhr AQ>H$ hmoʶmMr e³¶Vm Amho.. ˶mbm 3 {Xdgm§À¶m [a‘m§S>a nmobrg H$moR>S>rV KoʶmV Ambo Amho. n¶©Q>Z h§Jm‘mÀ¶m gwédmVrbmM A‘brnXmW© Oá H$aʶmMr KQ>Zm KS>br Amho. ¶m‘wio S´>J ì¶dgm¶ Am{U n¶©Q>Z ¶mMm ¶moJm¶moJmZo g§~§Y OwiʶmMm àH$mahr KS>bm Amho.

AmXoemMo nmbZ Z Ho$ë¶mZo gm~m§Imda H$madmB© H$aʶmMr ‘mJUr ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … H$moa‘aS> ¶oWo JVramoYH$ ~gdʶmÀ¶m AmXoemMo nmbZ Z Ho$ë¶m‘wio gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mÀ¶m {d^mJ H«$‘m§H$ Mm¡XmÀ¶m A{^¶§Ë¶m§da H$madmB© H$aʶmMr ‘mJUr H$moa‘aS> ¶oWrb ZmJ[aH$ ‘°Ï¶y ’$Zmª{S>g ¶m§Zr X{jU Jmoì¶mMo {Oëhm{YH$mar EZ.S>r. AJ«dmb ¶m§À¶mH$S>o Ho$br Amho. ¶mg§~§Yr EH$ {ZdoXZ ’$Zmª{S>g ¶m§Zr {Oëhm{YH$mè¶m§Zm {Xbo Amho. H$mob‘aS> ¶oWo {gVmam ‘moQ>g,© g|Q>´ b ~±H$ d A§VJ©V

añ˶mda Q´>mÝg’$m°‘©aOdi Aem VrZ {R>H$mUr JVramoYH$ ~gdʶmMm AmXoe {Oëhm{YH$mè¶m§Zr 18 OyZ 2012 amoOr {Xbm hmoVm. VWm{n, ¶m AmXoemMo gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mZo Aܶmn nmbZ Ho$bo Zmhr, Ago ’$Zmª{S>g ¶m§Zr {Oëhm{YH$mè¶m§À¶m {ZXe©Zmg AmUyZ {Xbo Amho. {gVmam O§³eZOdiM emim AgyZ ¶m {R>H$mUr H$mob‘aS> añVm amï´>r¶ ‘hm‘mJm©bm {^S>Vmo. ¶m {R>H$mUr {dÚmWu añVm Amobm§S>V Agë¶mZo AnKmVmMm gVV YmoH$m AgVmo.

H$m¶©H«$‘mMo doimnÌ gH$mir 6.00 B§J«Or ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§J«Or ~mVå¶m) gH$mir 6.30 H$mH$moUr H$mVam§Mr gm§O 3 gH$mir 7.30 OñQ> OmoqH$J gH$mir 8.30 A‘¥V‘hmoËgd gH$mir 9.30 øy‘ag ñnrM gH$mir 10.30 g§O¶ ñHy$b H«$mâQ> gH$mir 11.30 øy‘ag ñnrM Xþnmar 12.30 bmB©Q>²g H°$‘oam A°³eZ Xþnmar 1.30 åhmXB© Xþnmar 2.30 ’y$S> ñQ>m°n Xþnmar 3.30 A‘¥V‘hmoËgd gm¶§H$mir 4.30 H$moH$Ur H$mVam§Mr gm§O 4 gm¶§H$mir 5.30 g§O¶ ñHy$b H«$mâQ> gm¶§H$mir 6.30 ’y$S> ñQ>m°n gm¶§H$mir 7.30 bmB©Q²>g H°$‘oam A°³eZ amÌr 8.30 ’y$S> ñQ>m°n amÌr 9.30 g§O¶ ñHy$b H«$mâQ> amÌr 10.30 åhmXB© amÌr 11.30 A‘¥V‘hmoËgd

H$m¶©H«$‘ * nUOr - qMMmoio ¶oWrb lr joÌ {nnioída XÎm‘§{Xa g§ñWmZ Q´>ñQ>V’©o$ ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir H$mH$S> AmaVr, A{^foH$ d BVa Ym{‘©H$ {dYr, AmaVr, VrW©àgmX Xþnmar 12.30 dm., ^OZmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§. 7 dm. * nUOr - nUOr ¶oWrb lr ‘hmbú‘r ‘§{XamV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ {dYr, h.^.n. ~wdm ‘H$a§X H$a~oH$a ¶m§Mo H$sV©Z gm¶§. 7.30 Vo amÌr 9. * EH$moer- EH$moer ¶oWrb lrH¥$îU adiZmW XodñWmZmV gañdVr nyOZmoËgd g{‘VrV’©o$ ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ {dYr, gwJ‘ g§JrVmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§. 7 dm. * Xdbu - é‘S>m‘i Xdbu ¶oWrb XþJm©‘mVm ‘§{XamÀ¶m ‘yVu à{Vð>mnZoÀ¶m Mm¡Ï¶m dYm©nZ{XZ gmohù¶m{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ {dYr. * ~mùir - ~mùir ¶oWrb gaH$mar hm¶ñHy$bmÀ¶m g^mJ¥hmV Jmodm àXoe gmZo JwéOr H$Wm‘mboMr ~mùir Hw§$H$ùir H|$Ð {dÚmWu H$WmH$WZ ñnYm©, doi: gH$mir 9.30 dm. * ‘wiJmd - ‘wiJmd ¶oWrb Ho$i~mB© ‘§S>nmV {H«$EQ>rìh J«ynV’©o$ ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm Iwë¶m JQ>mVrb A^§J Jm¶Z ñnYm©. * dmñH$mo - hoS>b±ÊS> gS>m ¶oWrb ‘waJmd gmd©O{ZH$ ZdamÌmoËgd ‘§S>imV’©o$ H$bmdVr AmB© ‘§{XamOdi ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm Ym{‘©H$ {dYr gH$mir 7 dm., XemdVmar ZmQ>çà¶moJ amÌr 8dm. * ’$m|S>m - ZaqghdmS>r JmdR>U Im§S>onma ¶oWrb lr Zaqgh gañdVr ñdm‘r ‘hmamO ݶmg d n.ny. nÙmH$a ‘hmamO Q´>ñQ> ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo n.ny. nÙmH$a Aml‘mV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir {d{dY Ym{‘©H$ {dYr, h.^.n. am‘H¥$îU~wdm JX©o ¶m§Mo H$sV©Z gm¶§. 7 dm. * gmi - gmi ¶oWrb am¶qPJ ¶wJZm¶H$ AmQ>© A±S> H$ëMab ³b~V’©o$ ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ {dYr, amÁ¶ñVar¶ Xm§{S>¶m ñnYm© gm¶§. 7 dm. * gmIir - {dÇ>bmnya gmIir ¶oWrb lr {dÇ>b ‘§{XamV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir {d{dY Ym{‘©H$ H$m¶©H«$‘, H$sV©Z gm¶§. 7 dm. * ~moar - ~moar ¶oWrb lr ZdXþJm© ‘§{XamV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ {dYr, dmgwXod~wdm Omoer ¶m§Mo H$sV©Z gm¶§. 7.30 Vo amÌr 9.30. * Ho$ar - KmoQ>obr 2 Ho$ar gÎmar ¶oWrb gmd©O{ZH$ lr ZdXþJm© CËgd ‘§S>imV’©o$ ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm Xm§{S>¶m ñnYm©. * Zodam - Ym|S>o^mQ> Zodam ¶oWrb lr Ym|S>oída XodñWmZmV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm Ym{‘©H$ {dYr, g§Xrn ~wdm Ho$iH$a ¶m§Mo H$sV©Z amÌr 8 dm. * noS>Uo - AmJadmS>m ¶oWrb lr gmVoar XodñWmZmV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ {dYr, nmbIr gm¶§. 7 dm., H$sV©ZmMm H$m¶©H«$‘ gm¶§. 7.30 dm., nmH$H$bm ñnYm© amÌr 8.30 dm., g§JrV IwMu amÌr 9.30 dm., {Z‘§{ÌV Xm§{S>¶m Z¥Ë¶ amÌr 11 dm. * hm|S>m - hm|S>m ~gñWmZH$mOdi XþJm© nyOm CËgdm{Z{‘Îm gH$mir nyOm, AmaVr, Kw‘Q> AmaVr gm¶§. 5 dm. * ‘meob - ‘meob ¶oWrb XodH$sH¥$îU adiZmW g§ñWmZmÀ¶m ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ {dYr, h.^.n.n. CX¶~wdm ’$S>Ho$ ¶m§Mo H$sV©Z amÌr 8 dm., ˶mZ§Va ‘IamoËgd, Ama˶m, d VrW©àgmX. * H$mH$moS>m - nm|Jraìhmi H$mH$moS>m ¶oWrb àJVr ‘{hbm ‘§S>imV’©o$ ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ {dYr, AmaVr d VrW©àgmX Xþnmar 12.30 d amÌr 8 dm., Xm§{S>¶m amÌr 9 Vo 11. * {~Ç>moU - {~Ç>moU ‘mQ>ddmS>m ¶oWrb e§^mo ‘hmXod g§ñWmZmV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm A{^foH$ d Ym{‘©H$ {dYr gH$mir 8.30 dm. * ’$m|S>m - Ho$ar ’$m|S>m ¶oWrb em§VmXþJm© XodñWmZmV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir {d{dY Ym{‘©H$ {dYr, h.^.n. XÎmJwé A䶧H$a ¶m§Mo H$sV©Z amÌr 8 dm. nmbIr {‘adUyH$ amÌr 9 dm. * ‘S>Jmd - ‘S>Jmd ¶oWrb ‘S>JmdMmo OmJmoaV’©o$ adtÐ ^dZ ‘S>Jmd Am{U ‘mê$Vr ‘§{Xa ‘§S>i Q´>ñQ> ¶m§À¶m gm¡OݶmZo Xm§{S>¶m d Ja~m H$m¶©emim gm¶§. 7 dm.


18goa3_Layout 1 17-10-2012 22:55 Page 1

3

MmdS>r

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

H$m¶Xoera ImUr Ëd[aV gwê$ H$am ‘mJUrgmR>r ^mH$nMm nUOrV ‘moMm© nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … amÁ¶mVrb ImUr ~§X Pmë¶mZo 1 bmI Hw$Qw>~§ o añ˶mda Ambr AmhoV. ˶m‘wio ImUr{edm¶ AmVm n¶m©¶ Cabobm Zmhr. ˶mgmR>r gd© ImUr gaH$maZo Vmã¶mV KoD$Z ˶m Ëd[aV gwê$ H$amì¶mV, Aer ‘mJUr AmO ^maVr¶ H$å¶w{ZñQ> njmZo (‘m³g©dmXr) Ho$br Amho. ¶mg§X^m©V grnrAm¶E‘Zo AmO nUOrV ‘moMm© H$mT>bm. ¶m ‘moMm©V EZ. Eg. Zmd}H$a ImU H§$nZr H$mbo, ’$mo‘|Vmo [agmog© q~~b, {H$gmZ g^m ‘¶o, ‘waJmd dm°Q>a’«§$Q> dH©$g© AmXr ImU H§$nݶm§Vrb H$m‘Jma g§KQ>Zm ‘moÀ¶m©V gh^mJr Pmë¶m hmo˶m. H$X§~ ~gñWmZH$ Vo AmPmX ‘¡XmZn¶ªV gw‘mao nmMeo H$m‘Jmam§Mm ‘moMm© {ZKmë¶mZo ehamVrb

dmhVyH$ EH$ Vmg Imoi§~br. ImUr Vmã¶mV ¿¶m, ImUr ~§X Pmë¶m AmVm nmoQ> H$go ^aUma, H$m‘Jmam§Zm AmVm H$m‘ Úm, Aem KmofUm H$m‘Jmam§Zr {Xë¶m. Xþnmar nmdUo ~mam AmPmX ‘¡XmZmda g^m Pmbr. ¶mdoir H$å¶{ZñQ> njmMo ‘hmg{Md d amÁ¶g^m ImgXma VnZ goZ, Jmodm amÁ¶ emIoMo g{Md Wë‘Z naoam, S>m°. {ddoH$ ‘moÝVoamo, A{Ib OZdmXr ‘{hbm g§KQ>ZoÀ¶m ‘hmamï´> emIm Cnmܶj gwJ§Yr ’«$mpÝgg, A°S>. O{VZ ZmB©H$ CnpñWV hmoVo. H$m¶Xoera ImUr gwê$ H$am¶bmM hì¶mV. ImUr ~§X Pmë¶mZo AmVm n¶m©¶ Cabobm Zmhr. Q´>H$‘mbH$ Va H$Om©V ~wS>mbobo AmhoV. ImU ^mJmVrb bmoH$m§Mo OJUo H$R>rU Pmbo Amho.

bmoH$m§Mm Ag§Vmof C’$miʶm AJmoXa VmoS>Jm H$mT>m, Aem Bemam naoam ¶m§Zr {Xbm Amho. H$m‘Jmam§da ~oH$marMr nmir Ambr AgyZ H$m±J«og d ^mOn njm§Zr {dMma H$am¶bm hdm, Ago gwJ§Yr ’«$mpÝgg åhUmë¶m. ImU H$m‘Jmam§Mr pñWVr {~H$Q> Pmbr AgyZ ˶m§Zm {Zdm©h ^Îmm {‘im¶bm hdm, Aer ‘mJUr ‘moÝVoamo ¶m§Zr Ho$br Amho. g^m Pmë¶mZ§Va {Oëhm{YH$mè¶m§Zm {ZdoXZ XoʶmV Ambo. Jmodm ImU {dH$mg ‘hm‘§S>i ñWmnZ H$am. H$m¶Xoera‘mJm©Zo ImUr gwê$ ìhmì¶mV. I{ZO ‘mVr‘wio ZwH$gmZ Pmboë¶m eoVH$è¶m§Zm ZwH$gmZ ^anmB© Úm¶bm hdr. ImU ^mJmV ~Jb añVo d BVa OmoS> añVo ~m§Ym AmXr ‘mJʶm {ZdoXZmVyZ Ho$ë¶m AmhoV.

{dXoemV bmoh {Z¶m©V H$embm, XoemVrb CÚmoJm§Zm JaO Jmoì¶mVyZ {dXoemV Ho$br OmUmar bmoh {Z¶m©V Wm§~dm. H$maU XoemVrb ñQ>rb CÚmoJm§Zm bmoh I{ZO‘mbmMr JaO ^mgUma Amho, Aer ‘mJUr amÁ¶g^m ImgXma VnZgoZ ¶m§Zr Ho$br Amho. ^maVmV 2020 ‘ܶo 120 {‘{b¶Z Q>Zm§n¶ªV ñQ>rb CËnmXZ H$aʶmMr V¶mar Ho$br OmV Amho. ¶o˶m Mma dfmªV ñQ>rb CÚmoJm§Mr g§»¶m dmT>Uma Amho. ˶m‘wio bmoh I{ZO‘mbmMr JaO bmJUma Amho, Ago ˶m§Zr ñnï> Ho$bo. VgoM ‘waJmd ~§Xa ’$º$ I{ZO‘mb {Z¶m©VrgmR>r Z H$aVm Vo ì¶mnmar {Z¶m©V ~§Xa åhUyZ {dH${gV H$am¶bm hdo, Aer ˶m§Zr gyMZm Ho$br Amho.

H$m¶Xoera ImUr gwê$ H$am, ¶m ‘mJUrgmR>r ~wYdmar ^maVr¶ H$å¶w{ZñQ> njmZo (‘m³g©dmXr) ‘moMm© H$mT>bm. (H¡$bmg ZmB©H$)

H$Zm©Q>H$mVrb EH$m ~bmT>ç amOH$maʶmZo dmQ> AS>[dbr

‘waJmd ~§XamVyZ Jhÿ d Am¡fYm§Mr Am¶mV -{Z¶m©V hmoUma

H$mUH$moU {X. 17 (à{V{ZYr) … H$Zm©Q>H$mVrb EH$m ~bmT>ç amOH$maUmZo nmQ>Uo g‘wÐ{H$Zmè¶mbJV gr.Ama.PoS>. ‘ܶo Ad¡Y ~m§YH$m‘ gwé Ho$bo Amho. ¶m amOH$maʶmZo VoWrb nma§n[aH$ dmQ> AS>{dë¶mMr VH«$ma EH$m 춺$sZo H$mUH$moU nm{bHo$H$S>o Ho$br Amho. àmá ‘m{hVrZwgma H$mUH$moU nm{bHo$À¶m H${Zð> A{^¶§Ë¶mZo ¶m OmJoMr AmO nmhUr Ho$br Amho. Ka XþéñV H$aUmè¶m qH$dm Kam§Vrb gXñ¶ g§»¶m dmT>ë¶mZo EImXr Imobr H$mT>boë¶m ñWm{ZH$ 춺$s{dê$ÜX bJoM H$madmB© H$aUmar H$mUH$moU nm{bH$m ¶m Ad¡Ú ~m§YH$m‘mda AOyZ H$moUVrM H$madmB© gwé H$arV Zgë¶mZo ¶m {R>H$mUr ì¶W© 춺$ Ho$bo OmV Amho.

nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : ‘waJmd ~§XamVrb gw{dYmV dmT> H$aʶm~amo~a Jhÿ d Am¡fYm§Mr Am¶mV - {Z¶m©V gwé H$aʶmV ¶oUma Amho. H$moigm hmVmiUr~m~VÀ¶m j‘VoVhr dmT> H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo à{VnmXZ H|$Ðr¶ OhmOmoÚmoJ‘§Ìr Or. Ho$. dmgZ ¶m§Zr AmO ¶oWo Ho$bo. "{‘ZrñQ´>r Am°’$ {eqnJ A°ÝS> ’o$S>aoeZ Am°’$ B§{S>¶Z M|~a Am°’$ H$m°‘g© A°ÝS> B§S>ñQ´>r' ({’$H$s)Zo ¶m n[afXoMo Am¶moOZ Ho$bo Amho. H$bm AH$mX‘rV AmO gH$mir CX²KmQ>Z Pmbo. Z§Va hm°Q>ob {ddm§Vm ¶oWo AmO d CÚm n[afX Mmbob. OhmOmoÚmoJ ‘§Ìmb¶mMo g{Md àXrn {gÝhm, ghg{Md ‘wJ©ZmW, {’$H$sMo ghAܶj amOrd AJadmb AmXr ‘mݶdam§Mr n[afXobm CnpñWVr Amho. ^mfUmV H|$Ðr¶ OhmOmoÚmoJ‘§Ìr

Oo. Ho$. dmgZ åhUmbo, "OhmOm{edm¶ ‘mbmMr Am¶mV d {Z¶m©V Ae³¶ Amho. ¶m‘wio OhmOmoÚmoJ VWm ~§Xam§Mo ‘hËd AZݶgmYmaU Amho. AmJm‘r H$mimV OhmO VWm ~§XamMm {dH$mg H$aUo A˶mdeH$ Amho. ¶m‘wio AmJm‘r H$mimV gd© ~§XamVrb nm¶m^yV gw{dYm§‘ܶo gwYmaUm H$aʶmV ¶oB©b. {edm¶ ‘mbhmVmiUrÀ¶m j‘VoVhr ^ard dmT> H$aʶmMr VaVyX H$aʶmV Ambobr Amho. ~§XamVhr WoQ> {dXoer J§wVdUwH$sg nadmZJr {Xbr OmB©b. ~moQ>rVyZ ‘mb nidyZ ZoʶmMo àH$ma Wm§~m¶bm hdoV. hr EH$ J§^ra g‘ñ¶m Amho. nm¶agr amoIʶmgmR>r {deof à¶ËZ Ho$bo OmVrb. VgoM AmVmn¶ªV XrS>eo g‘wÐrMmMm§Mr gwQ>H$m H$aʶmV Ambobr Amho. 43 g‘wÐrMmMo {dXoer amîQ´>m§À¶m Vmã¶mV AmhoV. ˶m§À¶m

"B§{S>¶m ‘°arQ>mB©‘ 2012' n[afXobm nUOrV gwadmV

nUOr ¶oWo B§{S>¶m ‘°arQ>mB©‘ 2012 n[afXoV ‘m{hVr nwñVH$mMo àH$meZ H$aVmZm H|$Ðr¶‘§Ìr Or.Ho$ dmgZ d BVa ‘mݶda. (H¡$bmg ZmB©H$)

gmoS>dUwH$sgmR>rhr à¶ËZ Ho$bo OmVrb. OhmOmoÚmoJ ‘§Ìmb¶mMo g{Md àXrn {gÝhm ¶m§Mo ñdmJVna ^mfU Pmbo. OhmOmoÚmoJ‘§Ìr Or. Ho$. dmgZ ¶m§À¶m hñVo nwñVH$mMo àH$meZ

Pmbo. ¶m n[afXoV OhmOmoÚmoJ ì¶dgm¶mMr dmT>, OhmOmoÚmoJ YmoaU, ~§XamVrb nm¶m^yV gw{dYm, OhmOm§darb H$a, ~§Xam§À¶m ‘¶m©Xm ¶m {df¶mda n[ag§dmX hmoUma AmhoV.

H$m§nmb ‘¡XmZmda ‘°arQ>mB©‘ àXe©Z ^abo Amho. H|$Ðr¶ ‘§Í¶m§hñVo ¶m àXe©ZmMo AmO CX²KmQ>Z Pmbo. 20 Am°³Q>mo~an¶ªV ho àXe©Z Iwbo amhUma Amho.

"H$mbdr nyb ~m§Yʶmg ‘w»¶‘§Í¶m§Zm An¶e' nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : H$mbdr XþK©Q>Zog AmR> ‘{hݶm§Mm H$mbmdYr CbQ>bm Amho. na§Vw nwbmÀ¶m ~m§YH$m‘m~m~V ’$maer àJVr Pmbobr Zmhr. H$mbdr nwbm~m~V {Xbobo AmídmgZ nyU© H$aʶmg ‘w»¶‘§Ìr An¶er R>abobo AmhoV. Z¡{VH$ O~m~Xmar ñdrH$méZ ˶m§Zr amOrZm‘m Úmdm, Aer ‘mJUr H$m±J«ogMo àd³Vo gwXrn VmåhUH$a ¶m§Zr Ho$br Amho. gwXrn VmåhUH$a ¶m§Zr AmO gm¶§H$mir H$m±J«og hmCg‘ܶo nÌH$ma n[afX KoVbr. H$mbdr nwbm~m~V ‘m{hVr h³H$ H$m¶ÚmA§VJ©V

{‘imbobr ‘m{hVr ˶m§Zr ¶mdoir gmXa Ho$br. gwXrn VmåhUH$a åhUmbo, "18 ’o$~«wdmar amoOr H$mbdr ’o$arY³³¶mda ~gMr XþK©Q>Zm KS>br hmoVr. ¶m XþK©Q>ZoV Mm¡Km§Mm ~ir Jobm hmoVm. gÎmoda Amë¶mg AmR> ‘{hݶmV hm nyb ~m§YʶmMo AmídmgZ ‘Zmoha nauH$am§Zr {Xbo hmoVo. VËH$m[bZ Am‘Xma X¶mZ§X Zmd}H$a ¶mZmhr ˶m§Zr AmìhmZ {Xbo hmoVo. na§Vw ¶m nwbmgmR>r AÚmn ^yg§nmXZhr nyU© Pmbobo Zmhr. hr OZVoMr ’$gdUyH$ Amho. Z¡{VH$ O~m~Xmar ñdrH$méZ ‘w»¶‘§Ìr nauH$am§Zr amOrZm‘m XoʶmMr JaO Amho'.

H$Mam‘wº$s Z Pmë¶mg [ZdS>UwH$sV YS>m [eH$dy n§Mm¶VtÀ¶m A[YH$mam§gmR>r Am§XmobZmMm Bemam, ZJanm[bHo$À¶m H$m¶m©da àíZ[MÝh \$m|S>m, {X. 17 (à{V{ZYr) … Mma _{hÝ`mV Oa \$m|S>m nm{bHo$À`m ZJagodH$m§Zr H$Mè`mÀ`m g_ñ`oda VmoS>Jm H$mT>bm Zmhr Va `oUmè`m {ZdS>UHw $sV Ë`m§Zm Amåhr YS>m {eH$dy ,Agm Bemam H$Mam_wº$s gmR>r à`ËZ H$aUmao AO` ~wdm, H¥$îUm ZmB©H$ Am{U Y_m©ZX§ ZmB©H$ `m§Zr {Xbm Amho. CÚm, 18 Am°ŠQ>mo~abm H$Mam_wº$s g§~§Yr Ë`m§Zr nm{bHo$À`m _w»`m{YH$mè`m§Zm Am{U ZJamÜ`jm§Zm {ZdoXZ XoÊ`mMo R>a{dbo Amho. \$m|S>m ehamVrb H$Mè`mÀ`m

’$m|S>m ¶oWo nÌH$ma n[afXoV ~mobVmZm AO` ~wdm. ~mOybm A[OV à^yJm§dH$a, Y_m©Z§X ZmB©H$ Am{U H¥$îUm ZmB©H$. (g§O¶ ~moaH$a)

g_ñ`oda VmoS>Jm H$mT>Ê`mgmR>r nm{bHo$bm An`e Amë`mMm Amamon R>odyZ AmO AO` ~wdm, H¥$îUm ZmB©H$,

Y_m©Z§X ZmB©H$ Am{U _mOr ZJagodH$ AOrV à^yJm§dH$a `m§Zr nÌH$ma n[afX KoD$Z ZJagodH$m§À`m

H$m`©nÕVrda e§H$m ì`º$ Ho$br. nm{bH$m {ZdS>UwH$ bT>{dÊ`mMm Am_Mm hoVy Zmhr. _mÌ \$m|S>çmVrb H$Mam _wº$sgmR>r Amåhr Am§XmobZ H$aÊ`mghr _mJo amhUma Zmhr Ago `mdoir AO` ~wdm `m§Zr gm§{JVbo. `oWrb H$Mè`mMr g_ñ`m OQ>rb ~ZV Amho. `m g_ñ`oZo ehamV amoJamB© ngê$ eH$Vo. `mgmR>r `m àíZmda AmVmM Cnm` H$mT>Uo JaOoMo Amho. _mÌ nm{bHo$Mo ZJagodH$ ho H$mhrM H$aVmZm {XgV Zmhr ,Agm Amamon AO` ~wdm `m§Zr `mdoir Ho$bm.

ZJagodH$m§Zr `m àíZmda bj H|$ÐrV Ho$bo Zmhr Va {ZdS>UwH$sÀ`m H$mimV Ë`m§À`m {déÕ Am§XmobZ H$aUma Agë`mMo Ë`m§Zr `mdoir gm§{JVbo. \$mo§S>çmVrb H$Mam gÜ`m `oWrb ñ_emZ^y_rV Q>mH$bm OmV Amho, `mMo H$maU nm{bHo$Zo Amåhmbm Úmdo, Aer _mJUr Ë`m§Zr `mdoir Ho$br. KamVbm H$Mam doJim H$ê$Z H$MamHw§$S>çmV Q>mH$mdm Am{U H$Mam_wº$sgmR>r bmoH$m§Zr ghH$m`© H$amdo, Ago AmdmhZ Ë`m§Zr `mdoir Ho$bo.

am°S>´ r½O ¶m§Mo Am§XmobZ ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … n§Mm¶VtZm A{YH$ma Agë¶mMo H$m¶Xo AmhoV. nU à˶jmV ‘mÌ H$moUVoM A{YH$ma ZmhrV, Aer pñWVr Agë¶mMo ‘V Hw$S>VarMo Cngan§M Om°H$s gm§VmZ am°{S´>½O ¶m§Zr 춺$ Ho$bo Amho. ¶m pñWVrMm {ZfoY H$aʶmgmR>r n§Mm¶V amO g§ñWoÀ¶m gwdU© ‘hmoËgdr {XZmÀ¶m nyd©g§Ü¶obm am°{S´>½O nd©ar ¶oWo {dYmZg^og‘moa YaUo YaUma AmhoV. 23 amoOr EH$ Vmg

em§VVmnyU© YaUo YaUma Agë¶mMo am°{S´>½O ¶m§Zr Omhra Ho$bo Amho. 73 ì¶m KQ>Zm Xþê$ñVrZ§Va n{hë¶m d Xþgè¶m amÁ¶ {dÎm Am¶moJmZo {e’$maer H$ê$Zhr n§Mm¶tZm A{YH$ma d {ZYr XoʶmV Ambobm Zmhr. ˶m‘wio gan§M Ho$di gÝ‘m{ZV H$maHy$Z ~Zbm Amho. ‘hËdmMo XmIbo gan§M XoD$ eH$V Zmhr. {H$aH$moi H$m‘m§gmR>rhr gan§Mmbm JQ> {dH$mg A{YH$mar, gmd©O{ZH$

~m§YH$m‘ ImVo d ZJa {Z¶moOZ Im˶mMr ‘§Oyar ¿¶mdr bmJVo. bhmZghmZ H$m‘mgmR>r Am‘XmamMr nadmZJr ¿¶mdr bmJVo. Aem pñWVrV n§Mm¶Vr à^mdrnUo H$em H$m¶© H$aVrb, Agm gdmb am°{S´>½O ¶m§Zr nÌH$mV Ho$bm Amho. A{YH$ma d {ZYr XoʶmV ¶oV Zgë¶mZo Jmoì¶mVrb XmoÝhr {Oëhm n§Mm¶VtMo à¶moOZ H$m¶, Agm ‘wÔm CnpñWV amoV Agë¶mMo ‘V ˶m§Zr nÌH$mV 춺$ Ho$br Amho.

108 ê$½Udm{hH$mM AmOmar H$mUH$moUmV ZdamÌmoËgdmMr Yy‘ ñdñV Ymݶ XþH$mZmgmR>r JmS>çm§À¶m Xþê$ñVrH$S>o Amamo½¶‘§Í¶m§Zr bj XoʶmMr ‘mJUr

n`}-gÎmar ¶oWrb lr ^y{_H$m hm`ñHy$bMo {ejH$ d H$‘©Mmar 108 ê$½Udm{hHo$bm Y³H$m XoVmZm. (Xod|Ð Jmdg)

Ho$ar, {X. 17 (dmVm©ha) … gaH$maH$Sy>Z ZmJarH$m§À¶m Amamo½¶mH$S>o doioV bj XoVm ¶mdo åhUyZ amÁ¶mV 108 hr ê$½Udm{hH$m godm am~{dʶmV Ambr, nU 108 ê$½Udm{hH$m godmM AmOmar nS>V Mmbbr Agë¶mMo gܶmMo {MÌ Amho. ¶mMr à{MVr Ambobr AgyZ, ‘§Jidmar ({X. 16) n`}-gÎmar ¶oWrb lr ^y{_H$m hm`ñHy$bÀ`m {dÚmÏ`m©bm ~ao dmQ>V Zgë`mZo Vm~S>Vmo~ 108 `m é½Udm{hH$m godobm \$moZ Ho$bm. hm|S>m `oWrb Or.E.01 Or-2060 hr 108 godm ê$½Udm{hH$m nmR>{dÊ`mV Ambr. hr 108 godm {dÚmbmV {dÚm϶m©bm ZoʶmgmR>r Ambr AgVm Z§Va Vr nwÝhm gwê$M Pmbr Zmhr. {dÚmÏ`m©bmhr VËH$mi

BpñnVimV KoD$Z OmÊ`mMr JaO hmoVr. nU 108 ê$½Ugo{dH$m H$mhr Ho$ë¶m gwê$ hmoB©Zm åhUyZ eodQ>r {dÚmb`mÀ`m {ejH$ d H$‘©Mmè¶m§ZmM ¶m JmS>rbm Xo Y³H$m H$amdo bmJbo. ˶mZ§Va JmS>r gwê$ Pmbr d {dÚm϶m©bm CnMmamg ZoʶmgmR>r V¶mar Pmbr. amÁ¶mVrb 108 ê$½Ugo{dH$m§Mr Oa hr pñWVr Agob Va EImÚm J§^ra ê$½Umbm ¶mMm ’$m¶Xm hmoB©b H$m? Agm {dMma ‘ZmV Amë¶m{edm¶ amhV Zmhr. ¶m 108 é½Udm{hHo$À¶m Xþê$ñVrH$S>o OmVrZo bj {Xbo OmV Zgë¶mMo ¶mdê$Z {gÕ hmoVo. Jmdm-JmdmV amÌr-AnamÌr EImÚm ZmJ[aH$mg AMmZH$ àH¥$Vr‘ܶo J§^ra ñdê$nmMm {~KmS> Pmë¶mg 108 Amnë¶m Xmar hr

¶moOZoMm ’$m¶Xm ìhmdm åhUyZ 108 ‘mJdbr OmVo. na§Vw gܶm ¶m JmS>çm§Mr AdñWmM ‘moS>H$irbm Amë¶mZo ¶mH$S>o Jm§^r¶m©Zo nmhUo JaOoMo Amho. ê$½Udm{hH$m Oa Mmby pñWVrV AgVrb Va Vo EImÚmbm doioda CnMma XoD$ eH$Vo. EImÚm JmS>r‘ܶo {~KmS> Pmë¶mg Xþgar JmS>r godogmR>r CnbãY hmoUo JaOoMo Amho, Ago ZmJarH$m§Mo åhUUo Amho. g§~{YVm§Zr `mH$So> Ëd[aV bj XodyZ Á`m JmS>çm ZmXþéñV AmhoV Ë`m§Mr VËH$mi XþéñVr H$ê$Z ¿`mdr. 108 ê$½Udm{hHo$À¶m godm gd©gm‘mݶm§n¶ªV d JmdmJmdmV nmohMbr OmVo H$m ¶mH$S>o Amamo½¶‘§Ìr bú‘rH$m§V nmg}H$a `m§Zr bj Kmbmdo, Aer ‘mJUr ZmJ[aH$m§VyZ hmoV Amho.

H$mUH$moU, {X. 17 (à{V{ZYr) … H$mUH$moUmV ZdamÌm¡ËgdmMr Yy‘ AgyZ {R>H${R>H$mUr XÿJm©nyOm gwé Pmbobr Amho. ^ya‘ma-AmJm|X ¶oWo XþJ}Mr AmH$mH$r ‘yVu ñWmnZ H$ê$Z ZdamÌm¡Ëgdm{Z{‘Îm {d{dY H$m¶©H«$‘ d ñnYmªMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho.H$mUH$moUmVrb {d{dY Xodmb¶m§V ZdamÌm¡Ëgd gwê$ Pmbobo AmhoV. ‘hmbdmS>m-n¢JrU ¶oWrb ZdXþJm© Xodmb¶m§V amÌr Jm|Yi gwé Pmbobo AmhoV.

bmobQ>m| ¶oWrb lr e§H$em© Xodmb¶mVhr ZdamÌm¡Ëgd gwé Pmbobm Amho. lrñWi-H$mUH$moU ¶oWrb ‘{„H$mO©wZ Xodmb¶mVhr ZdamÌm¡Ëgdm{Z{‘Îm H$sV©Z d doJdoJio H$m¶©H«$‘ gwé Pmbobo AmhoV. ^ya‘ma - AmJm|X ¶oWo XþJm©Xodr ¶yW ³b~Zo AmH$f©H$ XþJm© ‘mVoMr ‘yVu ñWmnZ Ho$br Amho. ¶m {R>H$mUr amoO Xm§{S>¶m d ’w$JS>rMo H$m¶©H«$‘ hmoV AmhoV. 20 Am°³Q>mo~abm "Vmb ‘o{b{S>g ~moS>}-

{S>Mmobr ¶m§À¶m Am°H}$ñQ´>mMm H$m¶©H«$‘ hmoUma Amho. Va 23 amoOr g§O¶ ~m§XoH$a ñ‘¥Vr MfH$ {Z‘§{ÌV nWH$m§Mr ’w$JS>r ñnYm©hr hmoUma Amho. 4 dmOVm ñnY}bm gwédmV hmoUma d ˶mZ§Va ~jrg {dVaU hmoUma Amho. amÌr 10 dmOVm amOXrn Zm¶H$ àñVwV BZ{‘Z gmS>o VrZ ¶m ZmQ>H$mMm à¶moJ hmoUma Amho. 24 amoOr {dgO©Z hmoUma Amho.

¶wdH$m§Zm AmdmhZ

noS>Uo, [X. 17 (à{V{ZYr) … noS>Uo Vmbw³¶mVrb ImbMmdmS>m-ha‘b, daMmdmS>m ha‘b, B~«m‘nya-noS>Uo ¶m {R>H$mUr ñdñV Ymݶ XþH$mZ Mmb{dʶmgmR>r gw{ejrV ¶wdH$¶wdVr§H$Sy>Z noS>Uo AO© ‘mJ{dʶmV Ambo AmhoV. AO©Xma 18 Vo 35 d¶moJQ>mVrb

AgUo Amdí¶H$ AgyZ Vmo Jmoì¶mVrb ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mVyZ 10 dr CÎmrU© Pmbobm Agmdm. VgoM amoOJma {d{Z‘¶ H|$ÐmV ˶mMr ZmdZm§oXUr Agmdr. VgoM ñdñV Ymݶ XþH$mZ Mmb{dʶmg Amdí¶H$ Agbobr OmJm d Am{W©H$ j‘Vm ˶mÀ¶mOdi AgUo Amdí¶H$ Amho.


18goa4_Layout 1 17-10-2012 21:30 Page 1

{dMmaYZ g§nmXH$s¶

H$Zm©Q>H$Mm H$mdm åhmXB©Mo nmUr di{dʶmgmR>r H$Zm©Q>H$Zo YyV©nUo S>mdnoM AmIbo AmhoV. Jmoì¶mZo AmVmM ¶mo½¶ nmdbo CMbbr Zmhr Va ñdV:À¶m h¸$mMo nmUr J‘mdʶmMr doi ¶oB©b. Îma Jmoì¶mMr OrdZXm{¶Zr Agm {OMm gmW© C„oI Ho$bm OmVmo ˶m åhmXB© ZXrMm Z¡g{J©H$ àdmh di{dʶmgmR>r H$Zm©Q>H$ gaH$ma gmV˶mZo à¶ËZerb Amho. XÿYgmJa‘mJ} Jmoì¶mV ¶oUmao åhmXB©Mo nmUr H¥${Ì‘ar˶m didyZ Amnë¶m amÁ¶mV ˶mMm dmna H$aVm ¶mdm ¶mgmR>r H$Zm©Q>H$Zo ¶moOZm AmIbr Amho. ¶m ¶moOZoÀ¶m H$m¶©dmhrgmR>r H$igm ^§Sw>am H$mbì¶mMo H$m‘ ZoQ>mZo gwê$ Amho. YmadmS>-hþ~ir n[agamVrb Vrd« nmUr Q>§MmB©da hm EH$‘od CVmam Agë¶mMo {MÌ {Z‘m©U H$arV H$Zm©Q>H$ gaH$maZo ¶m ¶moOZoÀ¶m H$m¶©dmhrV H$gbrhr CUrd ~mH$s R>odbobr Zmhr. EH$sH$S>o H$mbì¶mMo H$m‘ Mmby R>odm¶Mo Am{U XþgarH$S>o åhmXB©Mo nmUr A{O~mV di{dUma Zmhr Ago Vm|S>XoIbo AmídmgZ ݶm¶mb¶mbm Úm¶Mo Aer XþQ>ßnr ZrVr ¶m gaH$maZo Jobr H$mhr df} Adb§{~br Amho. EH$sH$S>o H$Zm©Q>H$ gaH$ma AmH«$‘H$nUo YmoaUmË‘H$ar˶m nmdbo Q>mH$V AgVmZm XþgarH$S>o Jmodm gaH$ma ¶m {df¶mda R>mog gmV˶nyU© ^y{‘H$m KoD$ eH$bobo Zmhr. AmYr ݶm¶mb¶m§V Am{U Z§Va åhmXB© nmUrV§Q>m bdmXmg‘moa Jmoì¶mMr ~mOy b§JS>rM nS>V Agë¶mMo {XgyZ Ambo Amho. AWm©V ~mOy ‘m§S>Umè¶m H$m¶XoVÁkm§Zm ¶mg§X^m©V Xmof XoVm ¶oUma Zmhr. gaH$maMo YmoaU {H$Vr n¸o$ Amho ¶mda H$m¶XoVÁkm§Mr H$m‘{Jar Adb§~yZ AgVo. åhmXB© nmUrV§Q>m bdmXmÀ¶m ZwH$˶mM {X„rV Pmboë¶m gwZmdUrV ‘mÌ gwX¡dmZo Jmoì¶mbm VmËnwaVm H$m hmoB©Zm, {Xbmgm {‘imbm. ‘mÌ H$mbì¶mÀ¶m ~m§YH$m‘mda ñW{JVr AmUʶmMr Jmoì¶mMr ‘mJUr bdmXmg‘moa {Q>Hy$ eH$br Zmhr, hr VodT>rM qMVoMr ~m~. åhmXB©Mo nmUr H$mbì¶mÛmao didyZ ‘bà^m ZXrV gmoS>ʶmMr H$Zm©Q>H$ gaH$maMr OwZr ¶moOZm Amho. na§Vw ݶm¶mb¶mMm Ad‘mZ Z H$aVm, nwaogm AmXa amIyZ A{Ve¶ YyV©nUo ¶moOZoMo H$m‘ nwT>o ZoʶmV ˶m amÁ¶mZo AmOda ¶e {‘i{dbo Amho. åhmXB©Mo nmUr di{dUma Zmhr åhUm¶Mo, na§Vw H$mbì¶mMo H$m‘ ‘mÌ nwT>o aoQ>V amhm¶Mo Aer hr Ioir Amho. CnbãY ‘m{hVrZwgma nwT>rb dfu hm H$mbdm ~m§YyZ V¶ma Agob. Voìhm H$Zm©Q>H$ gaH$ma nmUr Amnë¶mH$S>o IoMʶmgmR>r H$moUVr Ioir Ioiob ¶mMm Oamhr A§XmO Jmodm gaH$mabm Zgob. CbQ> EdT>çm H$mimV Jmodm gaH$maZo åhmXB©Mo nmUr Amnë¶mgmR>r {H$Vr ‘hÎdmMo Amho Am{U ¶m nmʶmMm nwaonya {d{Z¶moJ AmnU H$gm H$aUma AmhmoV ho XmI{dʶmH$S>o bjM {Xbobo Zmhr. ‘ܶ§Var H$Zm©Q>H$Zo Mmb{dboë¶m ~m§YH$m‘mda gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo ñW{JVr AmXoe {Xbm hmoVm. na§Vw ݶm¶mb¶mVyZ ¶m{MH$m ‘mJo KoD$Z bdmX ñWmnZ H$aʶmÀ¶m doiog ñW{JVr H$m¶‘ R>odʶmMr {dZ§VrM Jmoì¶mZo Ho$br Zmhr. ˶m‘wio H$Zm©Q>H$ gaH$maMo Am¶VoM ’$mdbo Am{U H$mbì¶mMo H$m‘ gwê$ am{hbo. AmVm ‘mÌ AmUIr EH$ YmoaUmË‘H$ Ioir H$arV H$Zm©Q>H$Zo nwT>rb gwZmdUr hmoB©n¶ªV åhmXB©Mo nmUr di{dUma Zmhr Am{U H$mbì¶mMo H$m‘hr nwT>o ZoUma Zmhr Aer h‘r bdmXmg‘moa {Xbr Amho. ¶m {df¶mMr nwT>rb gwZmdUr 28 ‘mM© amoOr Amho. ˶m‘wio Vmon¶ªV Var Jmoì¶mbm {Xbmgm {‘imbm Amho. ‘mÌ, ¶m H$mimV Jmoì¶mZo A{YH$ g{H«$¶ ~ZyZ YmoaUmË‘H$ ~mOy ^¸$‘ H$aʶmda ^a {Xbm nm{hOo. ho Zmhr Ho$bo Va ^{dî¶mV ‘moR>çm H$R>rU n[apñWVrMm gm‘Zm Jmoì¶mbm H$amdm bmJob. nmUr hm {df¶ ^{dî¶mV A{Ve¶ g§doXZerb ~ZV OmUma Amho. Amnë¶m dmQ>çmbm CnbãY Agbobo nmUr ¶mo½¶ arVrZo dmnaUo JaOoMo R>aUma Amho. eoH$S>mo B§M nmD$g nS>Vmo Am{U g‘wÐmbm OmD$Z {‘iVmo. ˶mMà‘mUo {H$˶oH$ Q>rE‘gr nmUr åhmXB©VyZ dmhmV ¶oVo Am{U ‘m§S>drÀ¶m Imè¶m nmʶmV {‘giyZ OmVo. ho AgoM Mmby XoʶmV H$gboM ehmUnU Zmhr. gaH$ma~amo~aM ñd¶§godr g§ñWm Am{U OmJê$H$ 춳Vrhr åhmXB©À¶m ajUmgmR>r gagmdyZ H$m¶©aV AmhoV. H$Zm©Q>H$mV Ogo gaH$ma H$moUmMohr ¶odmo, amÁ¶mMo åhmXB©~m~VMo AmH«$‘H$ YmoaU ~XbV Zmhr, Vgo Jmoì¶mV H$m hmoD$ Z¶o? gaH$mar ¶§ÌUoZo ¶mda AmVm Var OmJo hmoD$Z ñd¶§gdo r g§ñWm§Zmhr ~amo~a KoD$Z nwT>Mr dmQ>Mmb AmIbr nm{hOo. Zmhr Va ñdV:À¶m Am|OirVbo nmUr Xþgè¶mbm XoD$Z AmnU ‘mÌ VhmZbobo amhʶmMr doi Jmoì¶mda ¶oD$ eHo$b.

C

doY

H$d{¶ÌrMm gÝ‘mZ Am

në`m gm{hË`mMr nmdVr e¡¡ j{UH$ Aä`mgH«$_mVyZ {_imbr Va Hw$R>ë`mhr boIH$mgmR>r Vr EH$ A{Ve` AmZ§XmMr Jmoï> AgVo. Ad¿¶mM bmoH$m§À`m OrdZmV Agm gwIX jU `oVmo. H$Xm{MV àË`oH$ boIH$mMo Ago ñdßZ AgVo. nUOrV ZwH$˶mM nma nS>boë`m EH$m H$m`©H«$_mV ZmQ>çH$bmH$ma, boIH$ Am{U Am_Xma {dîUy dmK `m§Zr Amnbr EH$ H${dVm _hmamï´>mVë`m _wbm§Zm {eH${dbr OmVo Ago gm§{JVbo Voìhm gdmªZr Ë`m§À`mda Z`Zm AmS>maH$a ew^Ào N>mM§ m dfm©d Ho$bm. Jmo_V§ H$s`m§À`m gm{hË`mMr XIb KoVboë`m _hmamï´>mVrb e¡¡j{UH$ VÁkm§Mrhr `mdoir bmoH$m§Zr àe§gm Ho$br. AmVm _hmamï´>mVrb e¡¡j{UH$ Aä`mgH«$_mV AmUIr EH$m Jmo_§VH$s` H$d{`ÌrMr ^a nS>br Amho. Z`Zm AmS>maH$a `m§Mr "gJi|M AmVm§ B{Vhmgm§V O_m§ Ombm§' hr H$moH$Ur H${dVm B§J«OrV AZwdmX hmoD$Z _hmamï´> amÁ` _mÜ`{_H$ d Cƒ _mÜ`{_H$ {ejU _§S>imÀ`m nmR>çnwñVH$mV {VMm g_mdoe Pmbm Amho. ñd. S>m.° M§nmàgmX nwañH$ma, H$moH$Ur ^mem _§S>imMm gm{hË` nwañH$ma, A{Ib ^maVr` H$d{`Ìr n[afXoMm nwañH$ma, H$mì` godm nwañH$ma, A{Ib ^maVr` gm{hË` godm nwañH$ma AmUIr {H$VrVar nwañH$ma àmá `m H$d{`ÌrZo d`mÀ`m 9 ì`m dfm©nmgyZ H$moH$Ur gm{hË`mbm `moJXmZ XoÊ`mgmR>r gm{hË`{Z{‘©Vr gwê$ Ho$br. Ë`m§À`m `m H$m`m©Mr nmdVr Ë`m§Zm _hmamï´>mVë`m {ejUVÁkm§Zr XoD$Z Ë`m§Mm Iè`m AWm©Zo Jm¡¡ad Ho$bm Amho. gd© nwañH$manojm hm gdmªV _moR>m nwañH$ma Ago Ë`m§Zm dmQ>Vo. _hmamï´>mV B`Îmm ~mamdrÀ`m {dÚmÏ`mªZm "ZmD$ Am°b h°O ~rH$_ {hñQ´>r' `m _Wù`mImbr Ë`m§Mr AZwdmX Ho$bobr H${dVm {eH$dbr OmVo. VgoM Jmodm Cƒ _mÜ`{_H$ _§S>imZo gwÕm Ë`m§À`m gm{hË`mMr XIb KoD$Z Ë`m§Mr hrM H${dVm 10 dfmªndy r© ~mamdrÀ`m nmR>çnwñVH$mV gm_mdyZ KoVbr hmoVr. Am`wî`mVrb jU B{Vhmg O_m H$go hmoVmV `m g§H$ënZoda Agbobr Ë`m§Mr hr H${dVm hOmamo bmoH$m§n`ªV nmohMbr Amho. AmS>maH$a _wimV H${dVm {bhm`À`m. _mÌ Ë`m§Zr {Z~§Y Am{U H$Wm {bhyZ Amnë¶m boIZH$boMm {dñVma Ho$bm. Ë`m§Mo XmoZ H${dVmg§J«h, EH$ HWmg§J«h, EH$ {Z~§Y g§J«h Am{U 13 ~mb gm{hË`mMr nwñVHo$ àH$m{eV Pmbr AmhoV. gm{hË`{Z{_©Vr Ho$br H$s Vr bmoH$m§n`ªV H$er nmohMmdr `mH$S>ohr boIH$mMo bj Agob Va Iè`m AWm©Zo gm{hË`mMo MrO hmoD$ eH$Vo. Z`Zm AmS>maH$a `mVbr EH$, Ë`m§Zr gm{hË` {Z{_©Vr H$ê$Z Amnë`m _¡¡{ÌUtÀ`m gmo~V "{ÌdoUr' hm H$m`©H«$_ gwê$ Ho$bm. H$d{`Ìr ZwVZ gmIaXm§S>o Am{U _m`m Ia§JQ>o `m§Zm gmo~V KoD$Z Ë`m§Zr H${dVm§Mo H$m`©H«$_ KS>dyZ AmUbo. Amnë`m H${dVm bmoH$m§n`ªV nmohMdë`m. `m doirhr Ë`m§Mo Iyn H$m¡¡VyH$ Pmbo hmoVo.

lr‘X² ^JdX²JrVm 39 ¶§ {h Z§ ì¶W¶Ý˶oVo nwê$f§ nwê$ff©^o& g‘Xþ:IgwI§ Ymoa§ gmo@ ‘¥VËdm¶ H$ënVo&& AW© : ho nwê$floîR>m& gwIXw:Io g‘mZ ‘mZUmè¶m Yra nwê$fmbm eãX, ñne©, ê$n, ag Am{U J§Y ho {df¶ nrS>m XoD$ eH$V ZmhrV Am{U Agm Yra nwê$f A‘¥VËdmbm àmßV hmoVmo. VmËn¶©: gwIXþ:Io g‘mZ ‘mZUmè¶m nwê$fmbm Yra åhUVmV. Vmo gwImZo hþaiyZ OmV Zmhr VgmM Xþ:ImZo ì¶{WV qH$dm hV~b hmoV Zmhr. H$moU˶mhr AdñWoV g‘~wÜXr amIyZ Amnbo {Z¶V H$‘© H$arV amhVmo. gwI àmßV Pmbo AgVm EofAmam‘ Z dmT>dUo Am{U Xþ:I àmßV Pmbo AgVm hVme Z hmoUo gdmªg O‘V Zmhr, ho àmßV H$ê$Z KoUmam nwê$f Yra åhU{dbm OmVmo. gwIXþ:Im§VyZ ‘w³Vr åhUOoM gmå¶~wÕr qH$dm g‘Ëd~wpÜX. Am¶wî¶mV hr àmßV H$ê$Z KoUo hm gdmªV ‘moR>m nwéfmW© Amho. Vmo nwéf ¶m bmoH$m§V AgVmZmM ‘w³V AgVmo. H¡$dë¶ qH$dm A‘¥VËd nmdʶmg VmoM ¶mo½¶ R>aVmo. Agm g‘Ëd¶moJr Ooìhm Aem CÀMV‘ {ñWVrV OmVmo ˶m doir {dídmVrb g§H$ën {dH$ën, bm^ hmZr, emoH$, ‘moh ¶m gwIXþ:Io XoUmè¶m ^mdZm§À¶m nyU© nbrH$S>o OmVmo. ˶mÀ¶mg‘moa EH$‘od ܶo¶ CaVo Vo ñdY‘m©MaU, ¶oWo Y‘m©MaU ¶mMm AW© EImÚm Y‘m©V gm§{JVbobo H$‘© ZgyZ Amnbo {Z¶V H$‘© åhUOo ‘mV¥Y‘© {nV¥Y‘©, nwÌY‘©, amîQ´>Y‘©, eoOmaY‘© ¶m Y‘m©V Omo AW© A{^àoV Amho VmoM Y‘© ¶oWo åhQ>bm nm{hOo. AOw©ZmÀ¶m ñd^mdY‘m©Zwgma Oo AmMaU j{̶m§Mo Amho Vo ˶mZo H$moU˶mhr XS>nUm{edm¶ Y‘m©À¶m amÁ¶ñWmnZogmR>r, amîQ´>{Z{‘©VrgmR>r H$amd¶mg hdo Agm lrH¥$îUm§À¶m AmJ«hnyd©H$ gëbm Amho. - {dîUy amOmam‘ JmiH$a hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

EH$bì`, ÐmoUmMm`© d Y¥VamîQ´> A

n§Jm§Zm AmOH$mb An§J åhUV ZmhrV, Va Img j_VoMo bmoH$ åhUVmV. Ë`m§Zr BVam§À`m ghmZw^yVrda Zìho Va ñdV…À`m Img j_Voda OJyZ AmË_{dœmg H$_dmdm ho Ë`m_mJrb VËdkmZ. Varhr Ë`m§Zm AmnU {XImdy ñdénmV Img j_VoMo bmoH$ åhUVmo, _mÌ _ZmVyZ Ë`m§Zm An§J _mZÊ`mMm Xm§{^H$nUm H$arV AgVmo. àË`jmV An§J åhUdUmè`m§nmerM Img j_Vm AgVo d àË`jmV AmnU An§J AgVmo. _§Jeo Hw$Å>rH$a hm Ë`mVbmM EH$. Vmo EH$m nm`mZo AYy Amho. na§Vw `m AYynUmda _mV H$ê$Z Am`wî`mV nwT>o Om`Mm Ë`mMm AmË_{dœmg, An§JËdmda _mV H$aÊ`mMr {OÔ Am{U Amnbo Ü`o` gmÜ` H$aÊ`mgmR>r gd© àH$maMo H$ï> H$aÊ`mMr V`mar ~{KVbr Va _mÂ`mVë`m An§JËdmMr _mPr _bmM bmO dmQ>Vo. _§JoeMm Jmd Hw$S>H$m. VoWyZ {nbma åhUOo {H$_mZ nmM-ghm {H$bmo_rQ>a. EH$m nm`mZo gm`H$bda noS>b H$arV {nbma H$m°boO_Ü`o `oD$Z Ë`mZo Amnbr nXdr {_idbr. AmO Vmo _m_m©Jmodm nmoQ>© Q´>ñQ>_Ü`o H$m_ H$aVmo. na§Vw Ë`mMr nXdr Am{U Ë`mMr ZmoH$ar `m dVw©imV gwImg_mYmZmV OJÊ`mMo AmnUmgmaIo AW©eyÝ` OrdZ Vmo H$Yr OJbmM Zmhr. YmdÊ`mV Vmo gdmªV Va~oO. nUOr_Ü`o aZ \$m°a \$Z gmaIr _°aoWm°Z Agbr Va gdmªV nwT>o YmdUmè`m§À`m YS>YmH$Q>m§À`m ~amo~a _§Joe gVV {XgVmo. Ë`mÀ`mBVH$s OmoamV gm`H$b MmbdUo YS>YmH$Q> gd©gm_mÝ`m§Zm ¹${MVM O_Vo. AWm©V, nQ>mB©V gm`H$bñdma gmoSy>Z. nmohÊ`mMo {eH$Uma Ago R>adbo Va nUOrVrb H$m§nmbdarb pñdq_J nybdarb A{YH$mè`m§Zr VwÂ`mgma»`m An§Jm§Zm {eH${dÊ`mgmR>r hm nyb ~m§Ybobm Zmhr Ago gm§JyZ Ë`mbm naV nmR>dbo. nU Ë`mZo {OÔ gmoS>br Zmhr. Hw$S>H$mhÿZ dmhUmar ZXr {eaXmoZ_mJ} OmD$Z g_wÐmbm {_iVo. _§Joe Hw$S>H$mbm `m N>moQ>çmem ZXrV CS>r _mam`Mm Am{U EH$m nm`mZo nmohÊ`mMm gamd H$arV {eaXmoZbm da `m`Mm. _J OmD$Z {eaXmoZÀ`m {H$Zmè`mda g_wÐmV nmohm`Mm. `mM gamdmÀ`m AmYmamda Ë`mZo EH$ {Xdg ghOarË`m _m§S>dr ZXr nma Ho$br. Ë`mVyZ AmË_{dœmg V`ma Pmë`mda Ë`mÀ`m namH«$_m§Zm gr_mM am{hbr Zmhr. Jmoì`mVrb gdm©V H$R>rU Agm XmoZmnmdbm Vo dmñH$mo hm~©a n`ªVMm g_wÐ_mJ© Ë`mZo nma Ho$bm. Z§Va amï´>r` Am{U Am§Vaamï´>r` nmVirdarb ñnYmªZm Om`Mm gnmQ>mM bmdbm. Hw$R>o H$m§ñ`, Hw$R>o am¡ß` Va Hw$R>o gwdU©nXHo$gwÕm nQ>H$mdbr. EH$ {Xdg _J YmdUo, gm`H$qbJ Am{U nmohUo Agm Q´>m`m°Wm°bm°Z gwÕm Ho$bm. Joë`m XmoZ-VrZ dfm©V _§Joebm ZdrZ doS> bmJbo Vo AmM©ar, åhUOo {Va§XmOrMo. {Va§XmOrgmR>r nm`m§Mr JaO

bmJV Zmhr. na§Vw EH$mJ«VoMr bmJVo. AMyH$ {ZemU~mOrMo H$g~ bmJVo. AWH$ n[al_m§{edm` ho gmÜ` H$aUo AeŠ`M. na§Vw _§JoeZo Vohr eŠ` H$ê$Z XmIdbo. n°amqb{nŠgÀ`m ñnYmªVyZ nXHo$ nQ>H$mdrV Ë`mZo OmJ{VH$ n°amqb{nŠg {Va§XmOr Ioim§V ^maVmMo à{V{Z{YËd H$aʵ`mn`ªV _Ob _mabr. na§Vw ho gJio H$aVmZm `m ñnY}gmR>r bmJUmao gmYo YZwî`-~mUgwÕm Ë`mÀ`mOdi ZìhVo. nmoQ>© Q´>ñQ>_YyZ XrS> bmI én`m§Mo H$O© H$mTy>Z YZwî`-~mU Ë`mZo {dH$V KoVbo. KaMr n[apñWVr A{O~mV gwIdñVy Zmhr. H$moUË`mhr gm_mÝ` g_mOmVrb KamgmaIrM {~H$Q> n[apñWVr. Varhr Hw$Qw>§~mZo hmV^ma bmdbm Am{U _§Joe Amnbo H$g~ XmIdrV {Va§XmOrMr nXHo$ nQ>H$mdrVM Jobm. AOyZhr nQ>H$mdrV Amho.

Kwg_Q> g§Xoe à^wXogm` 9422063000 Á`mbm AmnU _ZmVyZ An§J åhUVmo Vo bmoH$ IamoIaM Img j_VoMo AgVmV Am{U YS>YmH$Q>m§Zm bmO dmQ>mdr Ago namH«$_ Vo H$ê$ eH$VmV hm {gÕm§V V§VmoV§V Iam R>a{dUmao gd© namH«$_ _§Joe H$arVM Mmbbobm Amho. YmdÊ`m_Ü`o, nmohÊ`m_Ü`o, gm`H$qbJ_Ü`o Am{U AmVm {Va§XmOr_Ü`o. _mÌ Ë`mÀ`m `m `emgmR>r bmJUmar gd© _XV XoÊ`mMr Á`m§Mr Z¡{VH$ d emgH$s` O~m~Xmar Amho Vo Jmodm gaH$ma d Img H$ê$Z Jmodm H«$sS>m àm{YH$aU _mÌ _§Joebm nXmonXr {Zame H$arV Mmbbo Amho. {Va§XmOr_Ü`o ^maVmMo à{V{Z{YËd H$aUmè`m _§Joebm Ë`mÀ`m `emgmR>r Am{W©H$ _XV H$aÊ`mMo Va gmoS>mM, na§Vw {Va§XmOrgmR>r bmJUmao gmYo gm{hË`gwÕm XoÊ`mMo VmaVå` àm{YH$aU dm H«$sS>m ImË`mZo XmIdbobo Zmhr. {Va§XmOrVrb Ë`mÀ`m gd© gh^mJmMr Zm|X H$aUmar nÌo

Jmodm n°amqb{nŠg Agmo{gEeZZo A{YH¥$VarË`m gaH$maXa~mar Jobr VrZ df} gmVË`mZo nmR>dbobr AmhoV. VargwÕm H$gbohr H$mJXnÌ gmXa Ho$bo Zgë`mMm ImoQ>m Iwbmgm H$arV _w»`_§Ìr _Zmoha nauH$am§À`m H$m`m©b`mZo Ë`mÀ`mda MwH$sMr _m{hVr XoD$Z gaH$maMr {Xem^yb Ho$ë`mMm Amamon Ho$bobm Amho. _Ü`oM H$mhr H«$sS>m A{YH$mè`m§Zr Ë`mÀ`mgmR>r OwO~r a¸$_ g§_V H$ê$Z KoVbr hmoVr VodT>oM H$m` Vo gaH$maMo AZ§V CnH$ma. CbQ> {Va§XmOrgmR>r gaH$manmer gmYZgm_wJ«r Zgë`mZo AmnU Ë`mbm OmñV H$mhr _XV Xody eH$V Zmhr Agm Iwbmgm Ë`mÀ`mM g_mOmVyZ da `oD$Z H«$sS>m_§Ìr Pmbobo d ñdV… H«$sS>mnQy> Agbobo a_oe VdS>H$a H$arV AmhoV. _§JoeÀ`m `m AdhobZo{df`r gm§V Am§ÐoMo Am_Xma {dîUy dmK `m§Zr {dYmZg^oV AmdmO CR>dbm Voìhm Ëd[aV C^o amhÿZ VdS>H$am§Zr _§Joebm gd© Vr _XV H$aÊ`mMo AmœmgZ {Xbobo hmoVo. Vo AmœmgZ H«$sS>m ImË`mÀ`m Ag§doXZerb A{YH$mè`m§À`m Mmb~mOrV Hw$R>o {dê$Z Jobo Vo Ë`m§Mo Ë`m§ZmM _mhrV. åhUyZM AmO _§Joeda Amnë`m Kam_mJrb O§JbmV OmD$Z EH$Q>mM {Va§XmOrMm gamd H$aÊ`mMr nmir Ambobr Amho. {Va§XmOrgmR>r Ë`mZo Ho$bobm ~moS>© ~{KVbm Va Hw$UmMohr A§J ehmê$Z OmB©b. JmoUnmQ>m_Ü`o JdV ^ê$Z Ë`mda Q>m`aMo Q>çy~ bQ>H$mdbo AmhoV d Ë`mÀ`m _Ymo_Y nm§T>am H$mJX {MH$Q>dyZ _§Joe gamd H$aVmo d amï´>r` Am{U Am§Vaaamï´>r` nmVirda nXHo$ nQ>H$mdyZ `oVmo. ho gd© ~{KVbo H$s EH$M Jmoï> nwZü {gÕ hmoVo. Ho$di H$mi ~XbVmo. nmÌo ~XbVmV. na§Vw CƒdJu` gÎmmYre Am{U ZrMdJu` {OÔr `wdH$ `m§Mm g§Kf© MmbyM amhVmo. H$mbÀ`m _hm^maVmVrb EH$bì` {^„ OmVrMm hmoVm åhUyZ Am§Yù`m Y¥Vamï´>mÀ`m amÁ`mVrb CƒdUu` ÐmoUmMm`mªZr Ë`mMr {Va§XmOr Ibmg H$ê$Z Q>mH$Ê`mgmR>r Ë`mMm A§JR>m JwéX{jUm åhUyZ KoVbr Am{U AOw©Zmbm B{VhmgmVrb CËH¥$ï> {Va§XmO åhUyZ AOam_a Ho$bo. AmO EH$mM dUm©l_mVrb _§Joe Am{U VdS>H$a EH$bì` Am{U ÐmoUmMm`© ~Zbobo AmhoV. H$maU AmOÀ`m H$mimV lr_§V Am{U Jar~ ho ZdrZ dUm©l_ V`ma Pmbobo AmhoV. lr_§V H«$sS>mnQy>§À`m JmoVmdù`mV Jw§Vboë`m ÐmoUmMm`mªZm _§Joe Zm_H$ Jar~ EH$bì` {XgVgwÕm Zmhr Am{U Am§Yù`m Y¥Vamï´>mMo AZwH$aU H$aUmè`m _w»`_§Ìr nauH$am§À`m H$m`m©b`mZo Va OI_oda _rR> Mmoimdo Vgm {Xem^ybrMm Amamon Ë`mÀ`mda Ho$bobm Amho. Zdd{U©`m§Mo _hm^maV AmOhr MmbyM Amho. _§JoeH$Sy>Z H$gbr JwéX{jUm KoD$Z ho Zd_hm^maV ho ZdÐmoUmMm`© Am{U ZdY¥Vamï´> g§ndUma AmhoV?

Zm|X

n§Mm¶Vr§Mo A{YH$ma Hw

S>VarMo Cngan§M Á¶moH$s gm§VmZ am°{S´>½g ¶m§Zr n§Mm¶Vr§À¶m ñWmnZobm 50 df} hmoV Ambr Var n§Mm¶VtZm A{YH$ma Zgë¶mMm gya Amidbm Amho Am{U ¶mH$S>o gaH$maMo bj doYʶmgmR>r n§Mm¶V ñWmnZobm 50 df} nyU© hmoVmV ˶mÀ¶m nyd©g§Ü¶obm åhUOo 23 amoOr {dYmZg^og‘moa YaUo YaʶmMo Omhra Ho$bo Amho. ˶m§À¶m åhUʶmà‘mUo n§Mm¶Vrbm A{YH$maM am{hbobo ZmhrV. gan§M ZwgVm H$maHy$Z Pmbobm Amho. XmIbo XoʶmMo A{YH$ma n§Mm¶V g{Mdm§H$S>o {Xbobo AmhoV. bmoH$m§Zr {ZdSy>Z {Xboë¶m bmoH$à{V{ZYtZm H$mhrM H$m‘ H$aVm ¶oV Zmhr. gaH$mar ¶moOZm§À¶m ~m~VrVhr n§Mm¶Vrbm H$mhr H$m‘ Zmhr. {dH$mgH$m‘mÀ¶m ~m~VrVhr g§~§{YV A{YH$mar Am‘Xmam§Mr ‘mݶVm ¿¶m¶bm gm§JVmo. ˶m‘wio Amåhr H$m¶ H$m‘ H$am¶Mo Agm àíZ CnpñWV H$ê$Z gaH$mabm Oa n§Mm¶Vr d {Oëhm n§Mm¶Vr ZH$mo AgVrb Va ˶m aÔ H$amì¶mV Ago Vo Ͷm½¶mZo åhUmbo AmhoV. Iao Va A{YH$mamMm àíZ Vgm OwZmM Amho. ¶mda Iyn MMm© Pmbr Amho. n§Mm¶V amO H$m¶ÚmZo n§Mm¶Vrbm ~aoM A{YH$ma {Xbobo AmhoV. nU AbrH$S>À¶m H$mhr amOdQ>tZr Vo S>mdbyZ H$mhr ZdrZM àWm {Z‘m©U Ho$ë¶m AmhoV. ˶m‘wio hr g‘ñ¶m {Z‘m©U Pmbr Amho. ‘ܶ§Var bmoH$à{V{ZYr Am{U ZmoH$aemhr Agmhr dmX {Z‘m©U Pmbm hmoVm. ~m~y AmOJmdH$a n§Mm¶V ‘§Ìr AgVmZm ˶m§Zr n§Mm¶VrMo H$mhr A{YH$ma ZmoH$aemhrH$S>o gmondUmao {dYo¶H$ AmUbo hmoVo. Voìhm ˶m {dYo¶H$mbm {damoY Pmbm hmoVm. H$mhr H$mi Vo {dYo¶H$ amoIbohr Jobo hmoVo. nU H$mbm§VamZo Vo g§‘V Pmbo. AmVm A{YH$mamMm Omo àíZ CnpñWV Ho$bm Jobm Amho hr ˶mMrM n[aUVr Amho. VËH$mbrZ n[apñWVrV Vr XwéñVr ¶mo½¶M hmoVr Ago n§Mm¶V‘§Í¶m§Mo åhUUo hmoVo. gaH$maZo {Xboë¶m AmXoemMr A§‘b~OmdUr H$aʶmV n§Mm¶Vr Hw$MamB© H$aVmV. åhUyZ ho A{YH$ma n§Mm¶V g{Mdm§Zm XoʶmV Ambo hmoV.o ho åhUOo C§XamÀ¶m amJmZo KambmM AmJ bmdʶmgmaIo Pmbo. Iao Va Á¶m n§Mm¶Vr gaH$mar AmXoemMr A§‘b~OmdUr H$arV Zmhr ˶m§À¶mda H$madmB© H$aʶmMo A{YH$ma gaH$mabm AmhoV. ˶m‘wio Vmo àíZ gwQ>V hmoVm. nU gaH$maZo ho ZgVo bmoT>Uo JiçmV KmbyZ KoVbo Amho. bmoH$n«{V{ZYrMo A{YH$ma n§Mm¶V g{MdmH$S>o Joë¶mMm ‘wÔm MM}V AgVmZmM gaH$maZo Am‘Xmam§Zm hñVjon H$am¶Mr g§Yr XoUmè¶m Zì¶mM àWm gwê$ Ho$ë¶m AmhoV. AbrH$S>o gaH$maZo Hw$R>br ¶moOZm gwê$ Ho$br H$s ˶mda Am‘Xmam§Mr ghr KoʶmMr ZdrM àWm gwê$ Ho$br Amho. Iao Va Aer Hw$R>brhr JaO ZìhVr. ¶m ¶moOZm n§Mm¶Vr‘m’©$V am~dVm Amë¶m Ag˶m qH$dm g§~§{YV Im˶m‘m’©$V WoQ> A§‘bmV AmUVm Amë¶m Ag˶m. nU amOH$s¶ bm^mgmR>r ¶m ¶moOZm§‘ܶo Am‘Xmam§Zm AmoT>ʶmV Ambo Amho. Am‘Xmam§Mo H$m‘ H$m¶Xo H$aʶmMo Amho Ago åhUV am°{S´>½g ¶m§Zr gaH$maÀ¶m MwH$sda Zo‘Ho$nUmZo ~moQ> R>odbo Amho.

AÅ>mhmg narjoMm ^m

aVmV {ejU ì`dñWoda \$ma MMm© hmoV.o nU MM}AV§ r {ZînÞ hmoUmè`m {ZîH$fm©da A§_b _mÌ hmoV Zmhr. `mMo H$maU Vmo ìhm`Mr doi Ambr H$s H$moUr Var Ë`m joÌmer g§~§{YV ZgUmao bmoH$ Q>rH$m H$aVmV Am{U gaH$macm Amnbm {ZU©` _mJo ¿`m`bm cmdVmV. Aem J¡a Vkm§Mm XoemV gwigwimQ> Pmbm Amho Am{U Ë`m§À`m_wio {deofV: {ejU joÌmVbo AZoH$ {ZU©` _mJo KoVbo Jobo AmhoV. nm¡J§S>mdñWoVë`m _wbm-_wbtZr b¡§{JH$ {ejU XoÊ`mMm àñVmd {ejU Vkm§Zr Am{U S>m°ŠQ>am§Zr V`ma Ho$bm hmoVm nU Am_Xmam§Zr Vmo hmUyZ nmS>bm. AmVm {ejUmÀ`m A{YH$mamV AgmM àH$ma gwê$ Pmbm Amhoo. `m H$m`ÚmV _wbm§À`m àJVrMo _yë`_mnZ H$aÊ`mÀ`m narjm `m AemñÌr` nÕVrbm gmoS>{MÇ>r XoÊ`mV Ambr Amho Am{U AmR>dr n`ªV H$moUmhr _wbm _wbtZr Zmnmg H$aVm H$m_m Z`o Ago R>adÊ`mV Ambo Amho. nU narjm åhUOoM _yë`_mnZ `m H$ënZoMm nJS>m _Zmda ~gboë`m H$mhr bmoH$m§Zr nwÝhm narjm An[ahm`© R>admdr Agm JbH$m gwê$ Ho$bm Amho. H$moUmbmhr Zmnmg H$aVm H$m_m Z`o `m gyMZoMm AW© `m bmoH$m§n`ªV ZrQ> >nmohmoMbobm Zmhr. narjoV nmg hmoUo åhUOoM nmÌVm Aer H$ënZm {nTçmZ² {nT>çm Amnë`m _Zmda [~§~bobr Amho. _J narjm Zmhr åhUOo VgoM nmg H$aUma Am{U nmÌVm ZgVmZmhr daÀ`m dJm©V T>H$bUma Ago Ë`m§Zm dmQ>V Amho. _J ZrQ> Mm¡H$er Z H$aVm Am{U Zì`m `moOZoMo Vnerb g_OyZ Z KoVmM, {ejUmMm XOm© KgaUma Aer AmdB© CR>dm`bm `m bmoH$m§Zr gwê$dmV Ho$br. Ë`m§Zm nwamdo H$moU {dMmaUma Am{U Am{U Amnbo åhUUo gà_mU {gÕ H$am Ago H$moU åhUUma ? Ë`m§ZmM VodT>r {ejUmMr H$miOr Amho Am{U Zdr ì`dñWm am~dUmao {ejUmMm XOm© KgadÊ`mg Am{U XoemMo dmQ>moio H$aÊ`mg Q>nbobo AmhoV Ago {ZîH$f© H$mTy>Z gJioM _moH$io hmoUma Am{U _J XoemÀ`m ^ë`mgmR>r Aem Mm§Jë`m {ZU©`mMm \o$a{dMma hmoUma. AmVm VgmM àH$ma gwê$ Amho. AmVm Zmnmg Z H$aÊ`mÀ`m nÕVrda \o$a{dMma H$aÊ`mMm à`ËZ gwê$ Pmbm Amho Am{U Ë`mgmR>r H$mhr {ejU_§Í`m§Mr g{_Vr Zo_Ê`mV Ambr Amho. OwZr narjm nÕV Hw$MH$m_r Amho Ago AZoH$Xm {XgyZ Ambo hmoVo. H$maU narjm hr _yë`_mnZmMr nÕV \$ma OwZmQ> hmoVr. _wbm§Zr df©^amV Ho$boë`m Aä`mgmMo _yë`_mnZ Ho$di VrZ VmgmV H$aÊ`mÀ`m `m [aVr_wio _wbm§Mo ZwH$gmZ hmoVo Ago {gÕ Pmbo Amho. `m nÕVrnojm gdmªJrU _yë`_mnZ H$aUmar Am{U {ZË` _yë`_mnZ H$aUmar nÕV A{YH$ \$m`Xoera Amho. Vr A§_bmV `oD$Z XmoZ df} Pmbr AmhoV. `m nÕVrVyZ AmR>dr nmg Pmbobm {dÚmWu Zo_H$m H$gm V`ma hmoVmo ho {ZXmZ AmR> df} Var nmaIyZ nmhm`bm hdo hmoVo. nU Ë`m EodOr {VÀ`m \o$a{dMmamMrhr V`mar H$aÊ`m~m~V X~md `oV Amho. ^maVmÀ`m ^mdr {nTçm§À`m _ZmdaMm narjoMm VmU H$_r H$ê$Z Ë`m§Mo {ejU A{YH$ gmono H$ê$Z Q>mH$Umam hm AmH¥$Vr~§Y ~XbÊ`mgmR>rMm _Vàdmh Omoa YaV Amho. _wbo AmZ§XmZo Am{U VUmdahrV AdñWoV {eH$V AmhoV hr JmoîQ> H$mhr OwÝ`m bmoH$m§Zm ng§V nS>V Zmhr.

mail editor@dainikherald.com

Bâ’$s J«m‘rU ^mJmV nmohmoMbm nm{hOo

^º$s

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

H${‘Q>rZo ¶mo½¶ {dMma H$amdm. H$maU H$moUVmhr CËgd g‘mOmÀ¶m gd©M Wamn¶ªV nmohMë¶m{edm¶ ˶mMo gmW©H$

Jmoì¶mV Xadfu Am§VaamîQ´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgd "Bâ’$s'Mo Am¶moOZ Ho$bo OmVo. ¶m ‘hmooËgdmMo AmH$f©U gܶm gd©gm‘mݶ ‘mUgmnmgyZ Vo J^©lr‘§Vm§n¶ªV gdmªZmM bmJyZ am{hbo Amho. ¶m ‘hmoËgdmV AZoH$ à{gÕ A{^ZoVo, {X½Xe©H$ VgoM ‘hZr¶ 춳Vr ¶oV AgVmV. ‘mÌ ¶m ‘hmoËgdmV Ho$di ehar ^mJmVrbM bmoH$ gh^mJr hmoV AgVmV. J«m‘rU ^mJmVrb bmoH$m§n¶ªV hm ‘hmoËgd nmohMV Zmhr. ˶m§Zm ˶mV gh^mJr hmoVM ¶oV Zmhr. hm ‘hmoËgd gd©gm‘mݶ bmoH$m§gmR>rM ZmhrM Amho. Vmo {MÌnQ>mer g§~§{YV bmoH$m§gmR>rM Amho Aer ^y{‘H$m ‘mJÀ¶m gaH$maZo KoVbr hmoVr. AmVm Am‘Xma Am{U ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rMo Cnmܶj {dîUy dmK ¶m§Zr hm ‘hmoËgd J«m‘rU ^mJmn¶ªV nmohM{dUma Agë¶mMo Omhra Ho$bo Amho. ‘mÌ Vo hm ‘hmoËgd gwê$ Pmë¶m{edm¶ H$iUma Zmhr. Bâ’$sV gh^mJr hmoʶmgmR>r ~è¶mM H$Q>H$Q>tMm Ìmg ghZ H$amdm bmJVmo. nmg {‘i{dʶmnmgyZ Vo AmV àdoe H$aʶmn¶ªV AZoH$ g§H$Q>o ¶oV AgVmV. gd©gm‘mݶ ‘mUyg ¶mM H$maUm§gmR>r ¶m ‘hmoËgdmH$S>o diV Zmhr. ˶m‘wio hm ‘hmoËgd J«m‘rU ^mJmn¶ªV nmohM{dʶmgmR>r Am¶moOZ

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

Pmbo Ago åhUVm ¶oV ZgVo. - B©ída H$m§~io, ~ñVmoS>m -åhmngm

n¶©Q>H$m§Zr ^mZ R>odmdo bmoH$m§Zr ¶mo½¶ Vr H$miOr ¿¶mdr ZwH$VoM nUOr ‘hmnm{bHo$Mo Mma H$m‘Jma nmʶmV ~wS>mbo. ˶mVë¶m {VKm§Zm dmMdʶmV ¶e Ambo. ‘mÌ EH$Q>çmMo {ZYZ Pmbo. hr A˶§V XþX£dr KQ>Zm Amho. Xwnmar OodUmam ‘mUyg ~wS>Vmo Am{U ‘aVmo hr A{dídgZr¶ dmQ>mdr Aer Jmoï>. ¶m KQ>ZoVyZ bmoH$m§Zr ~moY KoVbm nm{hOo. ‘wimV H$m‘mda AgVmZm ˶m§Zm nmʶmV CVam¶Mr JaO ZìhVr. ~moQ>rV ~gm¶Mr Va JaOM ZìhVr. ˶m‘wioM gJir hr XþK©Q>Zm KS>br. ‘Om H$am¶bm haH$V Zmhr. nU Vr {OdmMr H$miOr KoD$Z Ho$br nm{hOo. H$mhr OU Y~mY~m ~KʶmgmR>r åhUyZ OmVmV Am{U Y~Yã¶mÀ¶m ‘moR>çm àdmhmImbr ~gʶmMm AmZ§X KoʶmgmR>r åhUyZ OmVmV Am{U ˶mV dmhÿZ OmVmV. H$mhr OU H$gbmhr A§XmO Z KoVm nmʶmV CVaVmV Am{U ~wS>VmV. ˶m‘wio bmoH$m§Zr ¶mo½¶ Vr ‘m{hVr Am{U H$miOr KoD$ZM Amnbo H$m‘ Ho$bo nm{hOo. - BemZ na~

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

Hw$io ¶oWrb XyYgmJa Y~Y~m nmhʶmgmR>r n¶©Q>H$m§Mo nm¶ AmngyH$M Jmoì¶mH$S>o diVmV. OmJ[VH$ n¶©Q>Z ZH$memda XÿYgmJaMo Zmd AJ«H«$‘mZo KoVbo OmVo. nmdgmù¶mVrb XÿYgmJa nmhUo åhUOo S>moù¶m§Mo nmaUo [’$Q>Uo hmo¶. {VWbm {ZgJ© AZw^dUo hm EH$ gwIX AZw^d. na§Vw gܶm ¶m n[agamV XJS>mda nm¶ Kgê$Z XarV nS>ʶmMo à‘mU dmT>bo Amho. Jmoì¶mV ¶oUmao n¶©Q>H$ ¶oWrb n¶©Q>ZmMm AmZ§X KoVm KoVm H$moU˶mhr gyMZm§H$S>o bj XoV ZmhrV. ¶mMm n[anmH$ åhUyZ n¶©Q>H$m§À¶m ‘¥Ë¶y§Mo à‘mU AbrH$S>o dmT>bo Amho. Joë¶m AmR>dS>çmV XÿYgmJa Y~Yã¶mV nSy>Z ¶wdH$mMm ‘¥Ë¶y Pmbm. XÿYgmJa n[agamV ~hþVm§e ¶wdH$¶wdVr ¶oVmV. hr Vê$UmB© AJXr ~o^mZ hmoD$Z Y~Yã¶mda Z§JmZmM H$aVo. doJdoJio ì¶gZ H$ê$Z ¶oWo Vo ¶oVmV. H$moUVrhr g§ñH¥$Vr Zmhr. Ho$di Im,߶m d ‘Om H$am,EdT>mM Jmoì¶mMm g§Xoe Vo OmUVmV Am[U A‘yë¶ Ago OrdZ J‘mdyZ ~gVmV. ~mhoê$Z ¶oUmè¶m n¶©Q>H$m§Zr gyMZm§H$S>o bj XoD$Z Jmoì¶mVrb emídV gm¢X¶m©Mm AmZ§X bwQ>mdm,‘mÌ Hw$Umbmhr ¶mMm Ìmg hmoUma Zmhr,¶mMr XjVm ¿¶mdr. -N>m¶m dmdiH$a , nUOr

4

AmR>dU AmH$f©U ‘moR>çm bmoH$m§Mo ‘bm ‘moR> ‘moR>o boIH$, IoimSy>, {MÌH$ma, A{^ZoVo ¶m§Mo Iyn AmH$f©U Amho. ˶m‘wio ‘r ˶m§Zm ^oQ>ʶmMr, {H$‘mZ Xþê$Z ~KʶmMr g§Yr KoV AgVmo. ho AmH$f©U ‘bm bhmZ AgVmZm nmgyZM hmoVo. dV©‘mZnÌ dmMm¶Mr AmdS> hmoVr. ˶m‘wio H$moU Hw$R>o ¶oUma Amho, Hw$R>o H$moUmMm H$m¶ H$m¶©H«$‘ Amho ho ‘bm H$im¶M§. ˶m‘wio {VW§ ‘r Om¶Mmo. ˶m§Zm ^oQ>m¶Mmo. O‘ë¶mg ˶m§Mr ghrhr ¿¶m¶Mmo. Voìhm {H«$Ho$Q>nQy> g§Xrn nmQ>rb, A§ew‘Z Jm¶H$dmS>, H$agZ Kmdar AmXr§Mr ’$ma MbVr hmoVr. Vo Amb}‘ Q´>m°’$s qH$dm Aݶ AemM ‘hÎdmÀ¶m gm‘ݶmgmR>r Jmoì¶mV ¶m¶Mo. g§Xrn nmQ>rbMm Z§Va "H$^r AOZ~r Wo' hm {gZo‘mhr Ambm hmoVm. ˶m‘wio ˶mZo ½b°‘aÀ¶m Xþ{Z¶oV nXmn©U Ho$bo hmoVo. gmh{OH$M ˶mbm ^oQ>m¶Mr BÀN>m hmoVr. EH$Xm nUOrVrb {O‘ImZm ‘¡XmZmda Vmo Ambm AgVmZm ‘r ˶mbm JmR>b§ Am{U ˶mMm Am°Q>moJ«m’$ KoVbm. AemM nÕVrZo ‘r A§ew‘Z Jm¶H$dmS>, H$agZ Kmdar ¶m§Mm Am°Q>moJ«m’$ KoVbm hmoVm. {gZo‘mMo Va ‘bm ’$ma AmH$f©U. ˶m‘wio ˶mVë¶mhr ZQ>ZQ>çm§Mo Am°Q>moJ«m’$ ‘r KoVbo hmoVo. AmVm ‘bm AmR>dVo ˶mà‘mUo {Ziy ’w$bo, Voìhm JmOV Agbobr Z¶ZVmam AmXtÀ¶m ‘r gøm KoVë¶m hmo˶m. Jmoì¶mV ZmQ>H$mbm Ambo H$s ‘r ~è¶mMdoiobm ñQ>oOÀ¶m ‘mJo OmD$Z ˶m§Zm ^oQ>m¶Mmo. Voìhm ’$moQ>mo H$mT>Vm ¶oV ZìhVm. nU ‘r ghçm ¿¶m¶Mmo. ‘mPm Vmo N>§X hmoVm. ‘bm ˶mV AmZ§X {‘im¶Mm. Aem VèhoZo ‘r AZoH$ boIH$m§Zmhr ^oQ>bmo. ˶m§À¶mer ~mobbmo. WmoS>m ‘moR>m Pmë¶mZ§Va ˶m§À¶mer g§nH©$ dmT>dbm. AmZ§X ¶mXdm§Mm Am{U ‘mPm n[aM¶ AgmM n§Mdrg EH$ dfmªnydu Pmbm Vmo AÚmn Amho. AmUIrhr ~aoM boIH$ AmhoV. {MÌH$mam§À¶m ~m~VrV ‘bm ’$ma Hw$Vwhb. Vo {MÌ H$mT>VmV H$go ˶mMm gmjrXma hmoʶmgmaIo ^m½¶ Zmhr Ago ‘bm dmQ>m¶Mo. H$moH$UmVrb EH$ à{gÕ {MÌH$ma Aê$U Xm^moiH$a ¶m§Mr ^oQ>H$mS>} Voìhm Iyn à{gÕ hmoVr. {Xdmirbm ‘r ˶m§ZrM V¶ma Ho$bobr H$mS>} nmR>dm¶Mmo. ˶m‘wio ˶m§Zm ^oQ>m¶Mo AmH$f©U hmoVo. EH$Xm nUOrVrb {‘Zo{Pg ~«mJm§Pm hm°b ‘ܶo ˶m§À¶m {MÌm§Mo àXe©Z Am{U àm˶{jH$ Agm H$m¶©H«$‘ hmoVm. ˶mbm AmVm ~arM df} Pmbr. ‘r ˶m àXe©Zmbm Jobmo. àXe©Z Va Mm§JboM hmoVo. nU à˶j {MÌH$mambm {M̧ H$mT>VmZm nmhUo hm EH$ AmZ§XmZw^dM hmoVm. Amåhmbm ˶m§Zr ^oQ>H$mS>© H$g§ ~ZdVmo Vo XmIdb§. ˶m§Zr {M̧ H$mTy>Z XmIdbr. AJXr nmMM {‘{ZQ>mV ˶m§M§ {MÌ V¶ma hmoV hmoV§. ˶m§Zr ‘m¶m nwT>çmV H$mT>bobrM ^oQ>H$mSª© ‘r IaoXr Ho$br Am{U ‘m¶m {‘Ìm§Zm nmR>dbr. ‘r {MÌ H$mTy>Z KoVbob§ ^oQ>H$mS>© åhUyZ ˶mM§ ‘yë¶ ‘moR>§ hmoV§. H$mhr {Xdg ‘r Iyn IwerV hmoVmo. H$maU Voìhm Ag§ H$mhr AZw^dU§ ho ‘m¶mgmR>r Iyn AàwnmM§ hmoV§. ˶mH$mimV ˶m§Mr ^oQ>H$mS>ª ~mOmamV {Xgm¶Mr. ˶m§Mr {M̧ ~{KVë¶mZ§Va H$im¶M§ H$s hr Xm^moiH$am§Mr {M̧ AmhoV BVH$s ˶m§Mr e¡br n[aM¶mMr Pmbr hmoVr. ˶m§Zr H$mT>bobr JUnVrMr {M̧ Va IynM à{gÕ hmoVr. H$mhr hm°Q>obm§À¶m q^Vrhr ˶m§À¶m {MÌm§Zr gOë¶m hmo˶m.

- gbrb ~r

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


18goa5_Layout 1 17-10-2012 23:02 Page 1

5

CËgd

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

H$bm AH$mX‘rV 20 nmgyZ "àdmh' Z¥Ë¶‘hmoËgd nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : B§{S>¶m B§Q>aZ°eZb ê$ab H$ëMab g§oQ>a, Zdr {Xëbr d H$bm AH$mX‘r Jmodm ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo ¶o˶m 20 d 21 Am°³Q>mo~a amoOr "àdmh' ¶m Z¥Ë¶‘hmoËgdmMo Am¶moOZ XrZmZmW ‘§JoeH$a H$bm‘§{Xa, AH$mX‘r g§Hw$b, nUOr ¶oWo H$aʶmV Ambo Amho. ¶m ‘hmoËgdmMo CX²KmQ>Z {X. 20 amoOr gm¶§H$mir 6 dm. H$bm AH$mX‘rMo Aܶj {dîUy gw¶m© dmK ¶m§À¶m hñVo hmoUma Amho. ¶mdoir B§{S>¶m B§Q>aZ°eZb ê$ab H$ëMab g§Qo >a Zdr {XëbrMo gXñ¶ g{Md nr. Eb. d‘m© CnpñWV amhUma AmhoV. CX²KmQ>Z g‘ma§^mbm OmoSy>Z H$mobH$mVm ¶oWrb à{gÕ H$ÏWH$ Z¥Ë¶m§JZm ‘Yw{‘Vm am°¶ d gmWr H$bmH$mam§Mm H$ÏWH$ Z¥Ë¶ gmXarH$aUmMm H$m¶©H«$‘ hmoB©b. {X. 21 amoOr gm¶§H$mir 6 dmOVm MoÝZB© ¶oWrb ໶mV

^aVZmQ>ç‘ Z¥Ë¶m§JZm {‘Zmjr {MÎma§OZ d gmYr H$bmH$mam§Mm ^aVZmQ>ç‘ gmXarH$aUmMm H$m¶©H$« ‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm Amho. ‘Yw{‘Vm am°¶ ‘Yw{‘Vm am°¶ ¶m JwUr Z¥Ë¶m§JZm AgyZ bIZm¡ KamʶmMo n§. {dO¶ e§H$a ¶m§À¶mH$Sy>Zhr ˶m§Zr Vmbr‘ KoVbr Amho. H$ÏWH$ Z¥Ë¶ e¡brVrb ~maH$mdo d ¶m e¡brMm Ka§XmOnUm, AXmH$mar ˶m§Zr ໶mV Jwê$. n. {~aOy ‘hmamO ¶m§À¶mH$Sy>Z g§nmXZ Ho$bo. ‘Yw{‘Vm am°¶ ¶m§Zr gmobmoS>mÝg d H$mo[aAmoJ«m’$s ¶m XmoÝhr‘ܶo àmdrÊ` àmßV Ho$bo AgyZ amîQ´>r¶ d Am§VaamîQ´>r¶ ñVamda AZoH$ {R>H$mUr Z¥Ë¶mMo H$m¶©H«$‘ gmXa Ho$bo AmhoV. lr‘Vr am°¶ ¶m§Zm amîQ´>r¶ ñVamdarb {eî¶d¥Îmr VgoM H$ÏWH$ H|$ÐmMr {’$bmo{en àmßV Pmbr Amho. qgJmñ‘Ur hm nwañH$ma XoD$Z ˶m§Zm Jm¡a{dʶmV Ambo Amho. XÿaXe©ZÀ¶m

˶m CÀM loUrÀ¶m ‘mݶVmàmßV H$bmH$ma AmhoV. {‘Zmjr {MÎma§OZ ^aVZmQ>ç‘Yrb n§S>Zëbya e¡brVrb »¶mVH$sV© ^aVZmQ>ç‘ Z¥Ë¶m§JZm nÙlr {‘Zmjr {MÎma§OZ ¶m§Zr ¶m Z¥Ë¶e¡brMo YS>o Zm‘m§{H$V n§S>Zëbya Jwê$ Mm¡³H$qbJ‘² {nëbB© d ˶m§Mo gwnwÌ gwã~ma¶m {nëbB© ¶m§À¶mH$Sy>Z KoVbo. n§S>Zëbya e¡brbm Jm¡ad àmßV H$ê$Z XoʶmMo H$m¶© {nëbmB© {nVm-nwÌm~amo~aM {‘Zmjr {MÎma§OZ ¶m§Zr Ho$bo Amhoo. 1964 ‘ܶo {‘Zmjr {MÎma§OZ ¶m§Zr Aa§JÌo ‘ gmXa Ho$ë¶mZ§Va AmOn¶ªV ˶m§Mo 600 Z¥Ë¶ Am{dîH$mamMo H$m¶©H«$‘ Pmbo AmhoV. ~{b©Z ¶oWrb ^maVr¶ XyVmdmgmV’}$ ˶m§À¶m Z¥Ë¶mMm H$m¶©H«$‘ Pmbm AgyZ Zohê$ g§oQ>a ¶wZm¶Q>oS> qH$JS>‘, ^maVr¶ {dÚm ^dZ b§S>Z, ¶wZoñH$mo H$m°Ý’$aÝg n°arg, {~«{Q>e H$m§§ ¡{gb b§S>Z, Vm‘ri g§J‘ Am°’$ A‘o[aH$m

VgoM ^maVr¶ gm§ñH¥${VH$ AZwgY§ mZ n[afXo‘m’©$V Am¶mo{OV Ho$boë¶m {d{dY ‘hmoËgdm§VJ©V AZoH$ XoemV ˶m§Zr Z¥Ë¶mMm Am{dîH$ma KS>{dbobm Amho. amîQ´>r¶ ñVamda ZmQ>çm§Obr ’o$pñQ>ìhb {MX§~a‘²,‘‘ëbmnwa‘ ’o$pñQ>ìhb, H$bmjoÌ ’o${ñQ>ìhb, ZmJmnÅ>U‘ ZmQ>çm§Obr ’o$pñQ>ìhb, {Ìd|Б gw¶m© ’o$pñQ>ìhb, H$mobH$mVm, fÊ‘wImZ§X g^m {Xëbr, {H$Ur ’o$pñQ>ìhb ~|Jbmoa, H$moZmH©$ ‘hmoËgd Amo[agm Aem Zm‘m§{H$V ‘hmoËgdmVyZ ˶m§Zr Amnbr AXmH$mar {Xbr Amho. lr‘Vr {‘Zmjr {MÎma§OZ ¶m§Zm ^maV gaH$maMm ^yfUmdh Agm nÙlr {H$Vm~ àmßV Pmbm Amho. ¶m ‘hmoËgdmVrb H$m¶©H$« ‘ Z¥Ë¶ d g§JrVào‘r a{gH$m§gmR>r Iwbo AgyZ H$mhr OmJm {Z‘§{ÌVm§gmR>r amIrd R>odʶmV ¶oVrb ¶mMr Zm§§oX ¿¶mdr, Ago H$bm AH$mX‘rV’}$ H$i{dʶmV ‘Yw{‘Vm am°¶ Am{U gmWr H$bmH$ma Ambo Amho.

{‘Zmjr {MÎma§OZ Am{U gmWr H$bmH$ma.

"XþJm©nO y ZmoËgd g¥OZerbVoMm Am{dîH$ma'

~moS>} - {S>Mmobr ¶oWrb ¶wdm {MëS´>Z ‘hm‘m¶m ‘§{XamV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm Xm§{S>¶mMm H$m¶©H«$‘ Pmbm. ({S>OrQ>b ìhrOZ)

noS>Uo, {X. 17 (à{V{ZYr) … XþJm©nyOZmoËgd åhUOo g¥OZerbVoMm Am{dîH$ma Amho. ˶mgmR>r ¶m H$mimV Zd{Z{‘©Vrbm àmYmݶ Úm, Ago à{VnmXZ noS>Uo ¶oWrb gaH$mar Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo àmܶmnH$ {dZ¶ ‘S>JmdH$a ¶m§Zr Ho$bo. AmJadmS>m ¶oWrb gmVoar XodñWmZmV Am¶mo{OV Ho$boë¶m ZdamÌmoËgd H$m¶©H«$‘mÀ¶m CX²KmQ>Zàg§Jr Vo ~mobV hmoVo. H$m¶©H$« ‘mÀ¶m AܶjñWmZr H$moaJmd {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶ XrnH$ H$i§JwQ>H$a hmoVo. Img {Z‘§{ÌV åhUyZ AmJadmS>m - MmonS>oÀ¶m gan§M gw‘Z ImoO©wdoH$a, lr gmVoar XodñWmZMo Aܶj ‘oKZmW ZmB©H$, AmJadmS>m gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMo Aܶj

{dR>mo~m ~Jir, narjH$ ‘ZmoO qMXaH$a, AmJadmS>m ZdamÌmoËgd ‘§S>imMo Aܶj g§Vmof MmoS>UH$a AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ¶màg§Jr ~Jir åhUmbo H$s, ZdamÌmoËgdmV g‘mOmVrb Ñí` àd¥ÎmrMm Zme H$aʶmMm g§H$ën H$ê$Z ‘m§Jë¶mMm dfm©d KS>dm¶bm hdm. ¶mdoir ì¶mgnrR>mdarb ‘mݶdam§Mr ^mfUo Pmbr. adtÐ amD$V, ‘hoe na~, g{MZ ~Jir, AmZ§X ZmB©H$, {H$emoa Jmogmdr, e¡boe ZmB©H$, A‘a ZmB©H$ ¶m§Zr ‘mݶdam§Zm nwînJwÀN> àXmZ Ho$bo. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ gwXZ ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo Va A{Zb eoQ>ço ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

AmJadmS>m ¶oWo ZdamÌmoËgdmV Am¶mo{OV ñnYm©§V

Ho$ar ZdamÌmoËgdmV H$m¶©H$« ‘m§Mr aobMob

ed©Ur, gmjr, lo¶m àW‘

gmdB©doao {X. 17 (dmVm©ha) … Ho$ar ’$m|S>m ¶oWrb lr. em§VmXþJm© XodñWmZÀ¶m ZdamÌmoËgdmg àma§^ Pmbm AgyZ hmoUma AgyZ ‘§Jidma {X. 23 amoOr CËgdmMr gm§JVm hmoUma Amho. ¶m{Z{‘Îm XaamoO ‘§{XamV lrg A{^foH$, Z¡doÚ, Ama˶m, VrW©àgmX VgoM amÌr 8 dm. XÎmJwê$ A䶧H$a ¶m§Mo H$sV©Z hmoUma Amho. ˶m§Zm g§JrVmMr gmW ‘hoe Ym‘ñH$a d A{^{OV EH$mdS>o H$aUma AmhoV. ¶m{Z{‘Îm T>mob Vmem§À¶m dmÚmZo ‘IamoËgd, Ama˶m, nmdUr d VrW©àgmX hmoB©b.

noS>Uo, {X. 17 (à{V{ZYr) … AmJadmSm ¶oWrb lr gmVoar XodñWmZmV ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm Am¶mo{OV Ho$boë¶m doe^yfm d Z¥Ë¶ ñnYm© ‘moR>çm CËgmhmV nma nS>ë¶m. ˶mV doe^yfm ñnY}V edm©Ur MmoS>UH$a {hbm Va Z¥Ë¶ ñnY}V ‘moR>çm JQ>mV lo¶m ~Jir d bhmZ JQ>mV gmjr Jmogmdr ¶m§Zm àW‘ H«$‘m§H$ {‘imbo. doe^yfm ñnY}V

{ÛVr¶ H«$‘m§H$ Am¶m© Jmogmdr Va V¥Vr¶ H«$‘m§H$mMo ~jrg {dXoe ZmB©H$ ¶mbm àmá Pmbo. CÎmoOZmW© ~{jgo Xod|Ð ~Jir d XrnÁ`moVr ¶m§Zm àmá Pmbr. Z¥Ë¶ ñnY}V (m‘moR>m JQ>) {ÛVr¶ H«$‘m§H$m§Mo ~jrg XrnÁ¶moVr hmS>H$s {hbm àmá Pmbo. V¥Vr¶ ~jrg g‘¥Õr na~ {hZo nQ>H$m{dbo.

bhmZ JQ>mMo {ÛVr¶ ~jrg Xrjm hmS>H$s {hbm àmá Pmbo Va V¥Vr¶ ~jrg Xrjm na~ {hZo nQ>H$m{dbo. ñnY}Mo narjH$ åhUyZ àm. {dZ¶ ‘S>JmdH$a d ‘ZmoO qMXaH$a ¶m§Zr H$m‘ nm{hbo. doe^yfm ñnY}V {dR>mo~m ~Jir (XyYdmcm), ghXod Amamo§XoH$a (earaem¡ð>d), d¡^d na~ (ßbmQ>rH$dmbm),

AmJadmS>m gmd©O{ZH$ ZdamÌmoËgdmV Am¶mo{OV {d{dY ñnYmªV gh^mJr ñnY©H$.

gmW©H$ ~Jir (eoVH$ar) gwa^r na~ (^mOrdmbm), nmag na~ (H¥$îU), Xrjm na~ (^mOrdmbr) d g§OZm ImZ{dbH$a (amYm) ¶m§Zr ^mJ KoVbm hmoVm. Z¥Ë¶ ñnY}V Am¶©Z ZmB©H$, gmjr Jmogmdr, Xrjm hmS>H$s, Xrjm na~, g§OZm ImZ{dbH$a, {dœoVm ZmB©H$ ¶m§Zr ^mJ KoVbm hmoVm.

(d¡îUdr {S>OrQ>b)

JOm§Vbú‘r ‘§{XamV H$m¶©H$« ‘ gmdB©doao {X. 17 (dmVm©ha) … dminB© ¶oWrb lr JOm§§Vbú‘r XodñWmZmMm dm{f©H$ ZdamÌmoËgd H$mbnmgyZ gwê$ Pmbm Amho. ¶m{Z{‘Îm XaamoO nhmQ>o Zm¡~V gH$mir 8 dm. lrg ‘hm‘ñVH$m{^foH$, lr gwº$m{^foH$ d éÐm{^foH$ hmoB©b. gH$mir 10 dm. daVbú‘rd«V, Xþnmar Ama˶m, lrg ‘hmZ¡doÚ, gm¶§H$mir 6 dm. Z¡doÚ, nyOm, 6.15 dm. ltMr ‘IamV {d{Y`wº$ ñWmnZm. 7 dmOVm h^n Z‘«Vm ì¶mg ¶m§Mo H$sV©Z hmoB©b. ˶m§Zm gyaO didB©H$a d ~miH¥$îU Im§S>onmaH$a ¶m§Mr g§JrVgmW Agob. amÌr 9 dm. ‘hmAmaVr ‘Ia g§MbZ, àmW©Zm d VrW©àgmX hmoB©b.

AmJadmS>m ¶oWrb lr gmVoar XodñWmZmV ZdamÌmoËgd H$m¶©H«$‘mMo CX²KmQ>Z H$aVmZm {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶ XrnH$ H$i§JwQ>H$a. ~mOybm gan§M gw‘Z ImoOw©doH$a, ‘oKZmW ZmB©H$, g§Vmof MmooS>UH$a, ‘ZmoO qMXaH$a, {dZ¶ ‘S>JmdH$a, {dR>mo~m ~Jir d ‘mݶda. (d¡îUdr {S>OrQ>b)

Xþ^m©Q> gmB© ‘§{XamMm 22 amoOr dYm©nZ{XZ H$m¶©H«$‘ g{‘VrÀ¶m AܶjnXr {dbmg ZmB©H$ ’$m|S>m, {X. 17 (à{V{ZYr)… Xþ^m©Q> `oWrb Zì¶mZoM C^maboë¶m lr gmB©~m~m ‘§{XamMm {ÛVr¶ dYm©nZ{XZ gmo‘dmar ({X. 22) {d{dY H$m¶©H«$‘m§Zr gmOam hmoUma Amho. XodñWmZMo Aܶj {dídZmW ZmB©H$ d àJVr {dídZmW ZmB©H$ ¶m Xmån˶m§À¶m hñVo lrgmB© ‘yVu Xþgam à{VîR>mnZm dYm©nZ{XZ gmohim hmoUma Amho. nhmQ>o nmM dm. H$mH$S> AmaVr d Ym{‘©H$ {dYr, gH$mir 10 dm. JUnVr nyOZ, nwʶmh dmMZ, ñWb àmH$ma ewÕr, n§Mm‘¥V A{^foH$, nyd©H$ éÐñdmhmH$ma hmoB©b. Xþnmar 1 dm. nyUm©hþVr ‘hmAmaVr, gm‘yhrH$ àmW©Zm d ‘hmàgmX. gm¶§H$mir 5.30 dm. lr ~b^r‘ ‘{hbm ^OZr ‘§S>i, AmS>nB© ¶m§Mm ^OZmMm H$m¶©H«$‘, 7.30 dm. lr gmB©àMmaH$ lr emhÿ ‘hmamO qeXo (H$moëhmnya) ¶m§Mo àdMZ d amÌr 8.30 dm. gmB©~m~m ‘yVuMr nmbIrVyZ {‘adUyH$ H$mT>ʶmV ¶oB©b.

˶mZ§Va amÌr 9.30 dm. ‘hmAmaVr d ‘hmàgmXmMm H$m¶©H«$‘ hmoUma Amho. dYm©nZ{XZ H$m¶©H«$‘ g{‘Vr nwT>rbà‘mUo … {dbmg a§JZmW ZmB©H$ (Aܶj), {Xbrn e§H$a JmdS>o, A{Zb {dÇ>b ZmB©H$ (Cnmܶj),

amO|Ð M§ÐH$m§V ZmB©H$ (g{Md), e§^y n§T>ar ZmB©H$ (ghg{Md), ào‘mZ§X AZ§V ZmB©H$ (I{OZXma), EH$ZmW aKwdra ZmB©H$ (ghI{OZXma), g^mgX à^mH$a har JmdS>o, Zaoe {edm ZmB©H$, gy¶m© e§H$a JmdS>o, g{MZ ZmB©H$, g§Xrn H$m§~io, nw§S>{bH$ Zm‘Xod ZmB©H$, {dZmoX JOmZZ ZmB©H$, amOoe Jmonmi ZmB©H$, Jm¡aeo JOmZZ AmS>nB©H$a, gXmZ§X, {XZm ZmB©H$, {dZmoX aKwdra ZmB©H$, eoIa Xþbmo dËg, bwH$o e H$m{eZmW eoQ>, gw^mf EH$ZmW Vmar, {dÇ>b A{Zb ZmB©H$, d¡^d {ddoH$ doaHo $a, g§Vmof Amo‘y ZmB©H$, aËZmH$ Jmonmi ZmB©H$. XodH¥$˶ g{‘Vr : e§^y n§T>ar ZmB©H$ (Aܶj), {dZm¶H$ OoO‘r ZmB©H$ (Cnmܶj), amO|Ð M§ÐH$m§V ZmB©H$ (g{Md), gXñ¶ EH$ZmW aKwdra ZmB©H$, AmZ§X H¥$îUm ZmB©H$, gd}e gwhmg ‘widr.

à˶oH$ JmdmV g‘mOn¶moJr AmnËH$mbrZ ì¶dñWmnZ H$mimMr JaO … Cng^mnVr àH$ën C^maUma … ZmB©H$ gmIir, {X.17 (dmVm©ha) … IoS>monmS>r {dH$mgmMr J§Jm nmohM{dUo hoM ‘mPo ܶo¶ AgyZ CÎma Jmoì¶mVrb à˶oH$ JmdmV ImgXma {ZYrVyZ g‘mOn¶moJr àµH$ën C^o H$aʶmgmR>r ‘r à¶ËZerb amhrZ, Aer ½dmhr CÎma Jmoì¶mMo ImgXma lrnmX ZmB©H$ ¶m§Zr ¶oWo {Xbr. ImgXma ZmB©H$ ¶m§Zr ZwH$VmM gmIir ‘VXmag§KmMm Xm¡am H$ê$Z ZmJ[aH$m§À¶m g‘ñ¶m d JmèhmUr EoHy$Z KoVbr. ¶mdoir gmIir ¶oWo ^mOnm H$m`©H$Ë`m©À`m ‘oimì¶mV Vo ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm ~mobV hmoVo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda drO‘§Ìr {‘qcX ZmB©H$, gmIirMo Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V, ^mOnÀ¶m CÎma {Oëhm ga{MQ>Urg ‘§JbXmg Jmdg, gmIir ^mOn ‘§S>i Aܶj {dR>mo~m KmS>r, Hw$S>UoMo gan§M gwaoe H$m‘V, nm§Sw>a§J Hw$Q>uH$a, {díd§^a Jmdg, gw^mf ’$m§oS>oH$a AmXtMr CnpñWVr hmoVr.

ImgXma ZmB©H$ åhUmbo, CÎma Jmoì¶mVrb ‘VXmam§Zr ‘m¶mda {dídmg R>odyZ ‘bm {ZdSy>Z {Xbo Amho. ‘VXmam§À¶m {dídmgmbm ‘r H$Yrhr VS>m OmD$ XoUma Zmhr. ‘VXmam§Zr ‘bm Vr g§Yr {Xbr Amho. {VMm ‘r CÎma Jmoì¶mÀ¶m {dH$mgmgmR>r nwaonya dmna H$aUma Amho. H$m¶©H$Vm© hm njmMm Iam H$Um AgyZ ^mOnMr ^{dî¶mMr Ywam ^mOnÀ¶m {Z…ñdmWu d àm‘m{UH$ H$m`©H$Ë`m©da Amho. njmgmR>r {Xboë¶m àm‘m[UH$ ¶moJXmZm‘wioM AmnU n§M, gan§M Vo ImgXma n¶ªV OZVoÀ¶m {dídmgm‘wioM ‘Ob ‘mê$ eH$bmo, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. Mm§Jbo H$m¶© H$am ’$i {ZpíMV Mm§Jbo {‘iob, Agm gëbm ˶m§Zr bmoH$m§Zm, H$m¶©H$˶mªZm ¶mdoir {Xbm. drO‘§Ìr ZmB©H$ åhUmbo drO Im˶m‘ܶo AZoH$ Zì¶m g§H$ënZm AmnU am~drV AgyZ drO nwadʶmMr j‘Vm d

XOm© dmT>{dʶmda ^a XoV Amho. H$m¶©H$˶mªZr g‘mOn¶moJr H$m‘mgmR>r Amnë¶m Zo˶m§À¶m ‘mJo Z bmJVm d Vo H$m‘ nyU© hmoB©n¶ªV ˶mMm nmR>nwamdm H$aʶmMr {MH$mQ>r H$m¶©H$˶mªZr ~miJmdr, Agm gëbm ˶m§Zr {Xbm. Am‘Xma S>m°. gmd§V ¶m§Zr gmIir ‘VXmag§K {dH$mgmÀ¶m ~m~VrV gX¡d AJ«oga AgyZ {dH$mgmMr J§Jm nwT>ohr Mmby amhrb. g§nyU© ‘VXmag§KmMm H$m¶mnmbQ> H$aUo ho Amnbo ܶo¶ Amho. nmUr, drO, añVo, amoOJma ¶m g‘ñ¶m gmoS>{dʶmg àmYmݶ {Xbo OmB©b. adtÐ ^dZ, BpñnVi, ‘b…{ZñgmaU àH$ën ho ‘moR>o àH$ën Ëd[aV nyU© Ho$bo OmVrb. gmIir ¶oWo A˶mYw{ZH$ nÕVrMm ZdrZ ~gñWmZH$ C^maʶmV ¶oB©b. H$m¶©H$˶mªZr g§¶‘ ~miJyZ {dH$mgmgmR>r ghH$m¶© H$amdo, Ago AmdmhZ Am‘Xma S>m.° gmd§V ¶m§Zr Ho$bo.

{S>Mmobr, {X. 17 (à{V{ZYr): AmnËH$mcrZ ì¶dñWmnZmA§VJ©V {S>Mmobr Vmbw³¶mVrb J«m‘rU d ehar ^mJm~amo~aM à˶oH$ KamV OmJ¥Vr AgUo ‘hÎdmMo Amho. ‘mZd d {ZgJ©{Z{‘©V Aem XmoÝhr AmnÎmr§Zm gm‘moao OmʶmMo V§Ì à˶oH$mZo AmË‘gmV H$ê$Z ¶mo½¶ Vr I~aXmar KoVë¶mg ~è¶mM à‘mUmV AnKmVmV {Z¶§ÌU AmUVm ¶oB©b, à{VnmXZ Cng^mnVr AZ§V eoQ> ¶m§Zr Ho$bo. Cn{Oëhm{YH$mar H$m¶m©b¶ d amîQ´>r¶ AmnÎmr {ZdmaU g§KQ>Zm ¶m§À¶m {dÚ‘mZo {S>Mmobr nm{bH$m g^mJ¥hmV Am¶mo{OV XmoZ {Xder¶ AmnËH$mcrZ ì¶dgm¶ H$m¶©emioÀ¶m CX²KmQ>Zàg§Jr Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda Cn{Oëhm{YH$mar Zmam¶U JmS>, ZJamܶj A{Zem doU}H$a, {Oëhm gXñ¶ ‘oKZm ¶oS>o, H$‘m§S>a EM. gr. Ah‘X, CnZJamܶj Zmam¶U ~oVH$sH$a AmXr CnpñWV hmoVo. à˶oH$ KamV H$moU˶mhr àH$maMm AnKmV KS>ʶmMr e³¶Vm AgyZ gX¡d OmJ¥V d gVH©$

amhVmZm AmnÎmr Amë¶mg H$emàH$mao gm‘moao Om¶Mo ¶mMr OmUrd d ‘m{hVr à˶oH$mbm Agm¶bm hdr. nmUr, drO d BVa JmoîQ>r hmVmiVmZm H$miOr JaOoMr Amho, Cn{Oëhm{YH$mar Zmam¶U JmS> ¶m§Zr gm§{JVbo. Xrn àÁdcZmZo H$m¶©emioMo CX²KmQ>Z Pmbo. nwUoMo H$‘m§S>a EM. gr ‘h§‘X ¶m§Zr AmnËH$mcrZ ¶§ÌUm, ì¶dñWmnZ d BVa ~m~VrV Aä¶mgnyU© ‘m{hVr {Xbr. àm˶{jH$mgh d ñbmB©S> emo Ûmao H$emàH$mao AmnÎmrg gm‘moao Om¶Mo ¶m~m~V ‘m{hVr ˶m§Zr {Xbr. CÚm Jwê$dmar ‘¶o Vbmd n[agamV nya{Z`§ÌU d AmnËH$mcrZ ì¶dñWmnZm~m~V àm˶{jHo$ gmXa H$aʶmV ¶oUma AmhoV. Vmbw³¶mVrb gd© n§Mm¶VrMo gXñ¶ n§MgXñ¶, bmoH$à{V{ZYr {dÚmWu {ejH$ ¶m H$m¶©emioV gh^mJr Pmbo AmhoV. gyÌg§MmbZ g§¶w³V ‘m‘boXma {S>MmobrMo AmnËH$mbrZ ì¶dñWmnZ H$m¶©emioMo CX²KmQ>Z H$aVmZm Cng^mnVr AZ§V eoQ>. ~mOybm Zmam¶U JmS>, ZJamܶj A{Zem doU}H$a d ‘mݶda. ({S>OrQ>b ìhrOZ) Jwê$Xmg XogmB© ¶m§Zr Ho$bo.


18goa6_Layout 1 17-10-2012 19:02 Page 1

6

Jmodm ³bmgr’$mB©S> $ > OmJm CnbãY {d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 10,000, 11000, 12000, 15000., ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 12000, 14000, 16000, 18000, 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmV CnbãY. g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© 9271293185. ----------------------’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ, ObVaU Vbmd, {gŠ`w[aQ>r, bhmZ ‘wbm§gmR>r JmS>©Z Agbobo AnmQ>©‘o§Q> ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ … 9665379706 ---------------------KmoJi, ‘S>Jmd ¶oWo Mm§Jë¶m gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>©‘|Q> CnbãY. ³b~hmCg, ObVaU Vbmd ¶m§gh dmVmZwHy$bZ ì¶dñWm, {H$MZ H°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. g§nH©$ 9823012409 (grE‘) ----------------------‘mS>b o , {Wdr ¶oWo J«rZ ìøy H$m°bZrV 65 Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarb dZ ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ 9158997719 (EHo$Eg) -----------------------

OmJm hdr ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, ~mUmdbr n[agamV H§$nZr Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, {dZm’${Z©Ma¶wº$ 1/2/3 âb°Q VmËH$mi hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, 952746241, 9236195911. (EEZgr)

Á¶mo{Vf, ’|$J‹ewB©, dmñVy AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§Zr ÌñV AmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$ g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào‘, {ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb ZgUo AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«ñV AmhmVµ? µ ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘r Vwåhmbm AënmdYrV VmoS>Jm H$mTy>Z XoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao n§. n§H$O e‘m©. 09878234791 - 909478655529 (EZS>r) ----------------------Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$ g‘ñ¶m§da d¡{XH$ IJmob{dÚoÛmao VmoS>Jm H$mTy>. C{eam {ddmh, ì¶dgm¶, ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, AmOmanU, H$mbgn©, ‘m§J{bH$, {nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. Amåhr nyOm, AZwð>mZ, ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. Amåhr g§JUH$s¶ n{ÌH$mhr ~ZdyZ XoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf H|$Ð, 9665690469 , 9665251097. (Am¶EZSr) ----------------------gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m Abr ^mB© Vw‘À¶m gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV. Ho$di 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, derH$aU, H$mir OmXÿ AmXr g‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘À¶m {dídmgmbm Amåhr VS>m OmD$ XoV Zmhr, ¶mMr ImÌr ~miJm. g§nH©$ 09718431492. (S>ãë¶y EZ) -----------------------

AW© Am{U ì¶dgm¶ H$moUVohr dmhZ IaoXrgmR>r AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§À¶m AmYmao {dÎmgmø CnbãY. ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m {XdgmV {‘iob. g§nH©$ 992371580, 8805917681 (~rEgEZ) ----------------------nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 ImOJr bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§nH©$ … 9623852334. (grE‘). -----------------------

ì¶dgm¶ CnbãY gmJdmZMr PmS>o bmdyZ bmImo én¶o H$‘dm. CËnÞ XoUmar PmS>o. ^anya ’$m¶Xm. hß˶mZo n¡go ^aʶmMr gmo¶. g§nH©$ … 07386629661 ---------------------ao{’«$OaoQ>a, S>rn ’«$sOg©, dm°qH$J Hy$bg©À¶m XþéñVrgmR>r VgoM pñnëQ> EAaH§${S>eZg© ~gdyZ XoD$. g§nH©$ gmB©amO ao{’«$OaoeZ, EAaH§${S>eqZJ, ZmB©H$dmS>mo, H$i§JwQ>, ’$moZ 8805839485. (EHo$Eg) ---------------------Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$m A‘o[aH$Z H§$nZrbm VmËH$mi AY©doi, nyU©doi Amdí¶H$Vm. AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) ---------------------nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. nmgnmoQ>©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z {‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m nmoV©wJmb‘YyZ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ 8 3 9 0 7 0 1 1 9 7 .

h t t p / / w w w. v w f r a s e r. c o m /

(~rHo$Eg) ---------------------H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm. X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm dm{f©H$ VÎdmda H$ma ^mS>çmZo$ {‘iob. MmbH$hr > {‘iVrb. {ddmhmgmR>r {deof gO{dbo$ë¶m H$mahr > CnbãY. g§$nH©$ 9823966474, >$ 9421300462 (grE‘) $ >$ $ Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr XþéñVr H$ê$Z > Xo$ Vmo. ˶mV Amåhr $ VÁk$ AmhmoV$. g§nyU© Jmo $ ì¶mV > godm {‘iob. g§nH©$ 8806061787, 0832-3205554 (Eg¶y$ ) > $ ---------------------Vwåhr $ Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka > > gOdy BpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm. Amåhr ñd¶§nmH$KamMr gOmdQ> gw§Xaar˶m $H$aVmo> . Vohr Vw‘À¶m> ${Iembm nadS>o $ b Aem XamV. (g§n> H©$ 9326467577) > > > > ---------------------> $ A‘o[aH$Z H§$nZrV H$m‘ {‘idm. J¥{hUr, ZmoH$aXma, {dÚmWu H$moUmbmhr g§Yr. ^any> a H$‘{dʶmMr g§Yr. à{ejUmMr > gw{dYm $ Amho. g§nH©$ E{bem -> 922644249, $ $ 9326115949. > > ---------------------> nmoV©wJ$rO amï´>r¶Ëd $EH$ Vo$ VrZ ‘{hݶm§V {‘idm. $ Vw‘À¶m Owݶm H$mJXnÌmMr à{H«$¶m AS>br Agob Va Vrhr nyU© H$ê$Z XoD$. A°Q>oQ>ñQ>oeZ, > pìhgm {‘idyZ XoD$ $. VgoM > nmoV©wJmb‘ܶo {d‘mZVimdê$Z > $ H$ gw>{dYmhr > {‘iob. H$mVm©Amo {X $ dmhVy $ {gXmXmo VgoM nmgnmoQ>©Mo H$m‘ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ ’«°$Ýg‘ å¶wam{g¶mo dmP 0832 - 2550257, 9627430238 (doi - gH$mir 8.30 Vo Xþnmar 1.30 Am{U > Xþn$mar 3.30 Vo gm¶§$ . 7.$ R>mUm, Hw$Ç>mir, Jmodm. (Am¶EZS>r) $ AmJadmb > n°H>$g© A±S> $ ‘yìhg© {b. $ 1987 $ nmgy$ Z Aìdb XOm© $ Mr AmKmS>rMr $ > H§> $nZr. VUmd‘w> >º$ {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 6001500, 9326101181. (EZS>r)

g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, 2726715. Eg. Oo. gr. 2733895, 2733897 (S>rE).> > $ ----------------------$ > $Vw‘Mr$ AmdS>Vr JrVo$ Jmʶmg {eH$m > qH$dm {n¶mZmo$, H$s ~moS>©da dmO{dʶmg > {eH$m. > {eH$dUr CnbãY. g§nH©$ ~m°ñH$mo 9209141911. (grAmoEZ) dmñH$moV ‘mo’$V Z{gªJ à{ejU. g§nH©$ 9422971157 > > (EgEZ)$ > >$ ----------------------> > $ a°ån hmVmiUr, {d‘mZVi H$m¶m©Ýd¶Z >> > > AmXr à{ejU ZdrZ ~°M $ EH$ gßQ>|$ ~anmgyZ gwê$. Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, àdoemgmR>r g§nH©$ Q´>oS> qdJ BpÝñQ>Q>çyQ>. B§Q>aZ°eZb EAa ‘°ZoO‘|Q>. nUOr$ 2228378, ‘S>Jmd > 8605599420 $ $ $ timpanajim@yahoo.com, www.timeindia.com/onlinetrav$ $$ eledu.com (Am¶EZQ>r)

$ ----------------------$ AmR>dr, Zddr, Xhmdr, AH$amdr, $~mamdr (Jmod$ m ~moS>©)> ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m {Z¶{‘V d¡$¶{º$H$ {eH$dUr $ {eH$dUr, $ $ qH$dm Kar ¶o D $Z {eH$dUr. gH$mir, > $ Xþnmar qH$dm g§Ü¶mH$mir Vw$‘À¶m > gmo¶rÀ¶m doi$r CnbãY. g§nH©$ 8390976084 (S>rE) -----------------------

CnbãY $ XþMmH$sMo $ ñnoAanmQ>© d B§OrZ Am°B©b ${dH$Uo Amho $ $ . g§$nH©$ … $ > $ 8421766007. B‘ob … > $ > angels.goa66@yahoo.com (~rEgEZ) > $ > ---------------------$ ZdrZ $ Agboë¶m XmoZ 32 B§Mr EbgrS>r , XmoZ ßbog > ñQ>oeZ. gmo~V grS>r ‘mo’$V {dH$UoLAmho. g§nH©$ … 9689426339, 9765395391. $ (E‘grS>r) $ > $ > ---------------------$ $ H$ÝgbQ> $ $ Ýgr > å¶wQ>oeZ, nm{Q>© $ eZ, ‘mb‘Îmo$ À¶m H$mJXnÌm§ Mr N>mZZr, VgoM$ ‘mb‘ÎmoMr $ $nmhUr, H$mJXnÌm§Mr Zm|XUr, Vw‘À¶m O‘rZOw‘ë¶mMr d ‘mb‘ÎmoÀ¶m ì¶dhmam§gmR>rÀ¶m godm CnbãY. g§nH©$ VwH$mam‘$ 8888890279. $ www.servicegoa.com $$ $ ---------------------$ er AmogrAm¶, nrAm¶Amo$ {dXo > > . (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr H$m‘o > $ ‘wXVrnojm OmñV {Xdg {Zdmg, $ nmgnmoQ>© hadbm¶, ‘m¶Xoer OmʶmMr > nadmZJr {‘idm¶Mr¶, A{Zdmgr ^maVr¶m§À¶m (EZAmaAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMr g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë¶ynÌ d ‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r 9158011412 (grAmo > EZ). ---------------------> > AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZw $ gma nmM dfmªn¶ªV pìhgm ‘w X V dmT>, pìhgm $ $ àH$mamV ~Xb, ‘wXVrZ§VaMm {Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m {‘i{dUo B˶mXr H$m‘m§> gmR>r g§$nH© 9637169333, 9823023446, $ 9 1 5 8 6 6 3$ 1 7 3 . visasolutionsgoa@yahoo.in. $ $ $ wwwvisasolutionsgoa.in (EEZgr) -----------------------

e¡j{UH$ $ > H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U $ ZoQ>d{Hª$J E‘.gr.Eg.B©. grgrEZE, grgrEZnr Aä¶mgH«$‘ $ > ‘m¶H« $ $mogm°â$Q>, grAm¶EggrAmo narjm H|$Ð, Am¶nrOrEQ> rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>Jmd Am{U $ nUOr 9960166606 ----------------------¶yOrgr / S>rB©g> r, gaH$ma‘mݶ XÿañW {ej‹U, E‘~rE, E‘grE, E‘EgS>ãë¶y $ , ~rgrE, ~r~rE, ~r. H$m°‘, E‘ E (gd© {df¶), ~r. E µ(gd© {df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~r Eñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOr BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ {S>ñQ>§Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam ‘Obm, $ > E qdJ,> Aë’«$ $mZ ßbmPm, S>m° $ Z ~m° ñ H$mo hm¶ñHy $ bg‘mo a , nUOr. $ > > XÿaÜdZr $ > 0832 - $2431014, $ 9764234786, 976565781, $ $ > 83, (S>rE) 85.$(www.bidindia.com) > $ > $ ----------------------$ Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r. Eñgr, E‘. $E. E‘. $ H$m°‘$, E‘. Eñgr, $ ~r~rE, ~rgrE, E‘~rE, E‘grE AmXr $ $ Aä¶mgH« $ $‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo $ àdoe $ ¿¶m. Aä¶mgH« $ $ $‘ nyU© hmoVmM A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶ $ A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm > $ $

> {ddmh{df¶H$

$$ $ h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ $ > ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com

Zm|XUr $ewëH$ 100 én¶o> . $----------------------> $ OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da $ wwwpeopletable. $ Zm|XUr$ H$am. $ $ com g§nH©$ 9049350366 (~rEg) $ $

‘mb‘Îmm CnbãY

g‘wÐ{H$Zmµè¶mbJV, gw§Xa OmJoVrb {dH«$sgmR>r XþH> $mZ CnbãY $ - qgJb hmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38 bmI $én¶o. g§nH©$$ 9921411469, > 9921687920 $ $ (EEZgr) $ >> > ----------------------$ Zmdobr ¶oW$rb ñH$moS>m $emoê$‘ Odi $ 25 Mm¡ag‘rQ>aMo XþH$mZ añ˶mbJV > CnbãY. $ $ $ 9763390085. $ ^mS>çmZo $(grEgQ>r) ‘S>JmdmV 85 Mm¡ag‘rQ>aMr VrZ Xþ$H$mZo ^mS>çmZo CnbãY. > $ OmJo > V. Vi‘Oë¶mda, añ˶mbJVÀ¶m > ~±Ho$gmR>r Cn¶¶wº$. emo ê$‘, H§$nݶm, g§nH©$ 9823880813 $ > OmJm hdr> $ > AmJer > $ n[agamV Jmodm do$ ëhm qH$dm > 300 Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAa Q>m¶Q>b Agbobm ßbm°Q> hdm Amho. g§nH©$ 9158207608, 9921580104 ----------------------$ > {Zdmgr àH$ën, ì¶mdgm{¶H$ $ $ AmñWmnZo, eoVr Am{U Am¡Úmo{JH$ AmñWmnZm§gmR>r Jmoì¶mV H$moU˶mhr AmH$mamMr OmJm hdr Amho. g§nH©$ 8308196113 ìhr. S>ãë¶y ’«$° g>a [a¶b www.vwfraser.com BñQ>oQ>. > (~rHo$>Eg) > $ $ L $

nm{hOoV

> Mmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>a nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr $ Hw$R>ho r Agë¶mg > KoD$. Jmoì¶mV Mmbob. (Am¶EZS>r). > > ---------------------$‘{h§Ðm nrH$-An, > {S>Pob H$ma, ~moboamo, ³dmbrg,$ Vdoam, {‘ZrQ´>H$, bobS± > Q>rßna JmS>çm nm{hOoV. Amnë¶m Zmdo JmS>rMo Ama.gr. > ~wH$ Agboë¶m§Zr ^o$Q>m g§nH©$ - 8551085888 $ ----------------------Iam~ Pmbobo ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§ $ Zr VgoM$ Egr, ñHy$ $Q>a, BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZaoQ>a {dH$V KoD$. Jmo> ì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 8805495115. ----------------------$ > $ > Mmby qH$dm > ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶y$nrEg, BZìh©Q> >a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr

Agë¶mg Mmbob. 9764717918.

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

> g§nH©$

$ ZmoH$ar {df¶H$ > gmIir ¶oWrb àmoJ«og hm¶ñHw$b‘ܶo $ CÀM dJm©V J{UV d {dkmZ {eH${dʶmgmR>$r à{e{jV > A§S>aJ«°Á¶wEQ> {ejH$mMr Amdí¶H$Vm Amho. ho nX àgwVrgmR>r aOoda Joboë¶m {e{jHo$Mr OmJm (180 {Xdgm§gmR>r) ^aʶmgmR>r Amho. BÀNw>H$m§Zr AO© VWm à‘mUnÌmgh 22/10/2012 amoOr gH$mir 10 dmOVm WoQ> ‘wbmIVrgmR>r hOa ahmdo. gH$mir 10 dmOo$n¶ªV g§nH©$ $gmYUmè¶m§ > MmM {dMma Ho$bm OmB© > b.$ .................................................. gmIir$ ¶oWrb àmoJ«og hm¶ñHw $ $b‘ܶo > CÀM dJm©V XmoZ à{e{jV nXdrYa $ {ejH$m§Mr> Amdí¶H$Vm Amho > > . hr nXo ~mbewl¥fm aOoda Joboë¶m {ejH$mÀ¶m OmJm ^aʶmgmR>r Amho. 1) B{Vhmg d ‘amR>r (145 {Xdg), 2) $ J{UV, > $ {dkmZ $d ‘amR>r > (149 {Xdg) $ ¶m nXm§$ gmR>r {ejH$m§Mr ^aVr Ho$ $br OmB©$b. BÀNw>H$m§Zr AO© d à‘mUnÌm§gh 22/10/12 amoOr gH$mir 10 dmOVm hOa ahmdo. 10 dmOon¶ªV hOa ahmUmè¶m > C‘o $ Xdmam§ZmMmM ‘wbmIVrgmR>r {dMma Ho$bm OmB©>b. .................................................. $ {XdmirÀ¶m AJmoXa bmB©’$ ~Zdm ! Jmoì¶m‘ܶo gwé Pmboë¶m Z{dZ $ > > > d$ n°> qH$J >> H§$nZrÀ¶m Am°{’$gr¶b $ > nXmgmR>r Hw§$S>B©, Imobu, gmIir AmUr nd©arbm $ ‘wbo/‘wbtMr > ^aVr gw$é. $ AmH$f©H$ nJma. amhUo +‘oS>rH$a+OodUmMr gmo¶. doi dm¶m Kmbdy ZH$m. Ëd[aV > g§nH©$ 8390779204, 9764679336. $ ---------------------$ nmQ>© Q>mB©‘, ’w$b Q>mB©‘ H$m‘mgmR>r ‘wbo‘wbr nm{hOo $ V> . amhUo, OodU ‘mo’$V. H$‘dm ‘{hZm 8,000-12,000. $ g § n H © $ - 8 8 5 7 0 0 4$ 7 7 8 , 9545475732. ’$m|S>m-Jmo $ $ d>m. > .......................................... >$ $ ^aVr Mmby! Jmodm-doaUm‘ܶo Am°’$sgr¶b nmoï>. ‘wbo/> ‘wbr nm{hOoV. nJma 6000-14000 amhʶm, Ood$UmMr gmo$ ¶. g§nH©$ 8975234146$ ---------------------nUOr n[agamV H$m‘ H$aʶmgmR>r gr³¶w[aQ>r gwnaìhm¶Pa d$ gr³¶w[aQ>r $ > JmS>© Ëd[aV nm{hOoV. nJma ê$. $ > $ > 8500/> d $ê$.> > 7500/- > Amo > i> InÌmgmo ~V g§nH©$ gmYm. >‘o àm¶ìhoQ> > JmS>©g², noñQ´>>r H$m°Q>oO‘mJo, [abm¶Ýg do~dëS>© AmYr, H§$nmb nUOr, ’$moZ (0832) 3250715 > ----------------------

Kmo>Ji - ‘S>Jmd ¶oWo 15 $ dfmªnmgyZ à{gÕ Agbo ë ¶m H§ $ nZrV Am°{’$g > > H$m‘mgmR>r 18 Vo 28 d¶mo J Q>mVrb $ $$ $ $ ‘wbo nm{hOo V . ‘{hZm nJma 6500 $ $ $ $ Vo 12000. g§ n H© $ … 8975732134, $ 8378012544. $ > {bMrg ñnm Am{U gbyZgmR>r bo{S>O ã¶wQ>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa nm{hOo. g§nH©$ … 7507832024 ----------------------$ EH$m ImgJr H§$nZrbm ’$moZ KoÊ$¶mgmR>r d Amnë¶m $ $ CËnmXZm§Mr ‘m{hVr bmoH$m§Zm XoʶmgmR>r nmÌ C‘oXdmam§>Mr Amdí¶H$Vm Amho. B§$J«Or Am{U qhXrda $ à^wËd Agmdo. g§JUH$ Am{U B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. C‘oXdma {H$‘mZ 12 dr CÎmrU© Agmdm. H$m‘mMr doi gH$mir 10 $ Vo gm¶§H$mir 7. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV 8421928485$ da $ g§$nH©$ gmYmdm. > gmo> ~V H$mJXnÌm§ > À¶m àVr d XmoZ$ N>m¶m{MÌo AmUmdrV. $ $ ----------------------> > Jmo‘V§ H$s¶, H$m°pÝQ>ZQ| >b Hy$H$, XoI^mb n¶©dojH$, $Bbop³Q´>eZ, Egr ‘oH°${ZH$, nXdrYa à{ejUmWu, H$m¶m©b¶ à‘wI, > XmbZ $ {dH«$s ì¶dñWmnH$ VgoM H$bm A{YH$mar Bìh|Q> H$mo Am°{S>©ZoQ> >aMr $ Amho. g§nH©$ nUOr‘ BZ, $ Amdí¶H$Vm ‘im, ’$m|VmBÝhmg, nUOr, 9823068136, 2228136. panjiminn@bsnl.in

----------------------$ nmQ> $ © Q>m>B©‘,$ ’w$b Q>mB©‘ ‘wbo Am{U ‘wb > r nm{hOoV. > AZw$ ^d d nmÌVoMr Amdí¶H$Vm Zmhr. g§nH©$ - Mm§Xÿ $ ’$m‘©gr, ‘mH}$Q>, nUOr, 9420818776. ----------------------$ > hm°Q>obgmR>r $ doQ>a, H$i§JwQ> ~rM ¶oWrb > $ B§{S>¶Z Hw$H$ d [agoßeZ{ZñQ> > nm{hOoV. g§nH©$ … 9822334749, > 9822168680. ---------------------> dmJmVya > ¶oWo df© $ ^a gw> ê$ AgUmè¶m $ aoñQ>m°a§Q>gmR>r AZw^dr> doQ>a, {S>edm°ea, $ H°>$ßQ>Z VmËH$mi nm{hOoV. AmH$f©H$ nJma, OodU d amhʶmMr ì¶dñWm. > $ g§> nH©$ … 9850555540. > ---------------------$ H$mobdm ¶oWo gm’$g’$mB© $H$aʶmgmR>r $ nm{hOo > ~mB© . Mm§$ Jbm$ nJma. g§nH©$ … 8805515681. ---------------------AZw^dr Hw$H$ nm{hOo. åhmngm ¶oWrb $ Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f©H$ nJma. > > > g§nH©$ … 9850754315, 6450149. --------------------> gmoZ$ r, noZmgmoZrH$, g°‘gmoZmB©Q>

H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh (nwéf) ‘S>Jmd Am{U nUOr emoê$‘gmR>r $ nm{hOo. ‘wb $ mIVrgmR>r gmoZr emoê$‘, J«og $MM©, ‘S>Jmd ¶o> Wo à˶j ^o$ Q>mdo. g§nH©$ …$ 9822121228. ----------------------$ > $Jmo> dZ Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ nm{hOo >> . AmH$f©H$ nJma, amhUo d$ OodUmMr gmo¶. g§nH©$ … 9822158550. ---------------------H§$nZr‘ܶo hoëna, n°qH$J‘ܶo H$m‘ $ $ df} > H$aʶmgmR>r 18 Vo 29 d¶moJQ>mVrb >‘wbr- ‘wbJo nm{hOoV. $ {ejU 8 Vo 15 dr Agmdo. ‘{hZm $> nJma 7500 Vo 9500. amhʶmMr > Am{U OodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. >8554053158, 7350875297. $> > > --------------------$ H§$nZrbm $ $ > ~r. EH$m> ImgJr AZw^dr, $ H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile $ 842198485 da g§nH©$ > gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr> d gmYmdm. $ Amdí¶H$. $ $> Xmo> Z N>m¶m{MÌo $

Amamo½¶ gw{dYm gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m, gm¶Zg, ‘Yw$ ‘oh B˶mXr ${dH$mam§da Cn¶wº$ H$m°Z> {~¶mo CËnmXZo CnbãY. Jmoì¶mV ¶m Am¡fYm§$À¶m àMmamgmR>r $ àMmaH$ hdoV. g§nH©$ 9867249859, $902060720. > > ----------------------h°n$r ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy >Z XoU> mar g§ñ> Wm. g§nH©$ gmYm > qH$dm EgE‘Eg H$am. $ 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com $ $ $ > Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. $ ----------------------> OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶$ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr$ H$am. wwwpeopletable. > > $ com g§n$H©$ 9049350366 (~rEg) $----------------------$ $ IwfI~a ,IwfI~a ,IwfI~a EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§$ Zm ¶mo½¶ CnMma $ Am[U ImÌrera Cnm¶. >Am¶wd}XrH$ Am¡fYr d CnMma nÜXVrZo Am‘À¶mH$S>o n¶m©¶ CnbãY Amho. ê$½Um§Zm g§nH$m©gmR>r S>m°.ehm. ‘mo~mB©b -9922535437, $ $ > (grE‘). > $$ ----------------------$ > $ $ [d[dY b¢[JH$ AmOmam§$da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘w$ nXoeZ, $ ‘mJ©Xe©Z Am[U $ Zì¶m$ nÜXVrZo> CnMma $ Ho$bo> OmVmV. > [b§J bhmZ CnMma $ ¶mdahr ImÌrera $ nÜXVr. $ ‘Yw‘oh, ‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. WoQ> g§nH©$ gmYʶmgmR>r-Am¶wd}X [³b[ZH$, dmS>o ‘mo~mB©b$ -dmñH$mo. $ $7798103591.(EgEZ). $ >> $ ----------------------[d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o $ ¶mo½¶ g‘wnXoeZ$,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ> ¶mdahr ImÌrera CnMma $ nÜXVr. ‘Yw‘oh, ‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oV> mo. > g§nH©$ gmYʶmgmR>r> > -Vw>Hy$ [³b[ZH$ ,[gZo >[dem§$V $Odi ,‘S>Jmd $ .‘mo~mB©b-9822155821(S>rE). $ ----------------------b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘w> n> XoeZ ,‘mJ© $ X> e©Z VgoM [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr.Ow$ZmQ> $ [dH$mam§d$ ahr > ‘Yw‘oh,‘wi$ ì¶mYr Aem ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ ’$m|S>m [³b[ZH$, H°$’o$ ^mogbo $Odi,> ‘mbr‘-~oV> r. > Anm±> B©Q> > ‘mo~mB©bKo>dyZM $ $ ¶oUo. $ 9881889650,9673094890(Eg¶y) -----------------------

^mS>çmZo Xo$ Uo > > > > > 3BHK g§nyU© ’${Z©MaghrV CËV‘ $gmo¶> {‘bam°$ H$ dwS>g² AmoëS> Jmo $ dm$ Imobu, g§nH©$-8888407942, $ 8888407941. ........................................... $‘S>JmdmV, AmHo$$, ’$mVmo $ S>m©$, ~moS>m© , Zm> $ º$ dobr ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶w 1~rEMHo$ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. ¶m~m~V g§nH©$ gmYʶmgmR>rH$m°ÝQ>rZ|Q$>b$ [a¶b BñQ>oQ>, ‘mo~mB©b9527463241(EEZgr)$ $ H$mob$ dm ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 3~oS>ê$‘, nyU© ’$[Z©Ma¶wº$ Egr âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ g m Y Ê ¶ m g m R > r -$ , ‘ m o ~ m B © b >$9860747952.(~rEgEZ > ) $> ---------------------> T>d$ ir-’$m| ¶m ^mJmV > S>m > gd© gmo$¶tZr¶wº$ 2~rEMHo> $, ‘w»¶ añ˶mda âb° XoUo Amho. g§nH©$ > Q> ^mS>çmZo $ gmYʶmgmR>r-, ~«moH$a, ‘mo~mB©b9423884800.(~rEgEZ ). $$ $ $ Á¶mo[Vf H$moU$ Vrhr g‘ñ¶m Agmo ¶mda ImÌr[ea BbmO. d¶¡º$sH$ g‘ñ¶ooda ‘mJ©Xe©Z d$ g‘wnXoeZ. OrdZmV$ Ambobo AZo $ H$ $ g§H$Q>o > ˶mda ‘mV H$aʶmgmR>r. CÚmoJ ì¶dgm¶mV > ^a^amQ>r AmUʶmgmR>r VgoM ào‘àH$aUmVhr ¶e [‘imdm, Amnbo g§nyU© e§H$m [ZagZ d g‘mYmZ [‘i[dµÊ¶mgmR>r g§nH©$ H$am.lr gmB©~m~m Á¶mo[Vf $ > .E‘.~r.Omo er.Ka .H«$$‘m§H$-48,6. S>o$ ë‘Z hm°Q>ob‘mJo,nUOr. ‘mo~mB©b H«$‘m§H$- 9890259227(~r.Eg.)

gmIir ¶oWrb dmid§Q>r ZXrH$mR>r C^maboë¶m nya{Z`§ÌU ¶§ÌUoMr nmhUr H$aVmZm ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§§ÐoH$a. gmo~V Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V, {dR>mo~m KmS>r d ‘mݶda. (¶e A‘¥V)

gmIirVrb ~m§YH$m‘m§Mr X¶mZ§X ‘m§ÐHo $am§H$Sy>Z nmhUr gmIir, {X. 17 (dmVm©ha) … H$bm H$m¶©H$˶mªZr {Xbo. d g§ñH¥$Vr Im˶mMo ‘§Ìr X¶mZ§X VX²Z§Va ˶m§Zr gogm Jmodm H§$nZrZo ‘m§ÐoH$a ¶m§Zr ZwH$VrM gmIir dmid§Q>rÀ¶m nmÌmV ~m§Yboë¶m n[agambm g{XÀN>m ^oQ> XoD$Z gmI- ~§Ymè¶mMr nmhUr H$ê$Z ¶m ~§Ymè¶m§‘wio irVrb {d{dY ~m§YH$m‘m§Mr nmhUr ZXrÀ¶m nmÌmV ^ê$Z am{hboë¶m Ho$br. nmʶmMm ’$m¶Xm H$ê$Z KoʶmgmR>r BWo ¶mdoir ˶m§À¶m~amo~a Am‘Xma S>m°. n¶©Q>H$ ñWi H$ê$Z KoʶmgmR>r ~moQ>rMr à‘moX gmd§V, ^mOn ‘§S>i Aܶj gmo¶ H$ê$Z KoʶmMr gyMZm Ho$br. {dR>mo~m KmS>r, XÎmmam‘ {M‘ybH$a, ˶mMà‘mUo Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V {dZ¶ nm§J‘, XeaW AmOJmdH$a, $ ¶m§ > Zr Ëd[aV $ n¶©Q>Z > {dH$mg $ ‘hm‘§S>imMo AmZ§X H$mUoH$a AmXr§gh H$m¶©H$˶mªMr MoA a‘Z {Zbo e H$m~« m b ¶m§Zm Am‘§{ÌV > CnpñWVr hmoVr. H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr gwédmVrbm ‘§Ìr ‘m§ÐoH$a ¶m§Zr {Xbr. gmIir dmid§Q>rda ~g{dʶmV åhmditJVS> ¶m {R>H$mUr Amboë¶m nya{Z`§ÌU ¶§ÌUm d n§n Agboë¶m AmohmoimV dmT>bobr PmS>r hmD$gMr nmhUr H$ê$Z n§n hmD$gda Am{U {MIbJmi gmMë¶m‘wio {VWo Agboë¶m H$m‘Jmam§H$S>o MMm© Ho$br. nyaJ«ñV pñWVr {Z‘m©U hmoV AgVo. ˶mMà‘mUo n§n hmD$g Vo ~m~a nra ˶m‘wio hr PmS>r H$mnʶmMr Am{U n¶ªV dmid§Q>r ZXrda ~m§YʶmV ${MIb, Jmi$ CngʶmMo AmXo $ e Ambo$ë¶m g§> ajH$$ q^Vrda Agboë¶m Obg§MmbZ Im˶mMo A{YH$mar Ho$. S>$r. ’w$Q>nmWda XmoÝhr ~mOy§Zr ${dOo $ Mr gmo¶ ZmB©H$ ¶m§Zm {Xbo$ . ˶mZwgma H$ê$Z Ko$ ʶmgmR>r g§~§{YV $Im˶mH$S>o åhmditJVS> ¶m {R>H$mUr dmT>bobr nÌì¶dhma $ H$aʶmMo $ AmXoe PmS>r Am{U AmohmoimVbm > {MIb Jmi > > $ $ $

$

$ >

hQ>{dʶmMo H$m‘ bdH$amV bdH$a hmVr KoʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr lr. ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbr. dmid§Q>r ZXrÀ¶m H$mamnya ~§XamV JUoe {dgO©Z H$aʶmgmR>r nm¶è¶m ~m§YʶmV Amë¶m Zgë¶mZo nmÌmV JUoe {dgO©Z H$aʶmgmR>r OmUmè¶m§Zm ‘moR>çm g§H$Q>m§Zm Vm|S> Úmdo bmJV Amho. H$mamnya-{dÇ>bmnya ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoe‘yVu ¶mM $ {R>H$mUr {dg{O©V Ho> $br OmVo. na§ V w nmÌmn¶ª $ $ V OmʶmgmR> > $ r añVm $ Zgë¶mZo JUoe‘yVu {dg{O©V H$aVmZm ~arM {eH$ñV H$amdr bmJVo, Aer ‘m{hVr ñWm{ZH$ H$m¶©H$˶mªZr ‘§Í¶m§À¶m H$mZmda KmVbr AgVm ˶m§Zr Ëd{aV H$m¶©dmhr H$aʶmgmR>r g§~§{YV A{YH$mè¶m§H$S>o g§nH©$ gmYyZ MMm© Ho$br. ¶mdoir Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V ¶m§Zr gmIirÀ¶m AS>rAS> $ M> Ur gmo> S>{dʶmgmR> r AmnU gVV $ > $H$m¶©$aV AgyZ ¶oWrb ¶oWrb H$m¶©H$˶mªZm ~amo~>a KoD$ZM $ gd© {dH$mgH$m‘o > nyU© H$aUma Agë¶mMr >‘m{hVr {Xbr.$ >

$

$

$

$ $

$

$ $

$ $

>

nUOr, {X. 17 : ZJa{Z¶moOZ H$‘©Mmar ghH$mar nVg§ñWoMr AmR>dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … ~mg} n§Mm¶V joÌmVrb dmQ>JVr‘i ZwH$VrM {W«âQ> H$m°. Am°. g^mJ¥hmV KoʶmV Ambr. nmS>r ¶oWrb S>mJ| amda amhUmè¶m YZJa g‘mOmbm nmʶmgmR>r dUdU nVg§ñWoMo Aܶj gw^mf ZmB©H$ ¶m§Zr gd© ^Q>H$mdo bmJV AgyZ {nH$m§Mo nmUr Zgë¶m‘wio bmoH$m§Mo hmb hmoV g^mgXm§Mo d µCnpñWVm§Mo ñdmJV Ho$bo d $ Amho > V. dmQ>JVr ‘imda ¶‘H$a Hw$Qw>§~mVrb YZJa g‘mOmMo gw‘mao g§ñWo{df¶r ‘m{hVr {Xbr. JOmZZ am¶H$a ¶m§Zr 300 bmoH$ amhV Amho $ V. JmdmV $nmUr Zgë¶m‘wio bmoH$m§Zm gw‘mao gyMZm dmMyZ g§ñWoMm H$m‘H$mOmMm {df¶ KoVbm d XmoZ {H$bmo‘rQ>a bm§~> Agboë¶m $ParÀ¶m nmʶmda Adb§~yZ amhmdo à˶oH$ {df¶m§da MMm© H$ê$Z ˶mg ‘mݶVm KoʶmV $ bmJV Amho. YZJa g‘mOmMo bmoH$ > ParMo JTy>i nmUr {nD$Z ñdV… Ambr. À¶mM Amamo½¶mer IoiV Agë¶mMo ¶mdfu g§ñWoZo 9 Q>³Ho$ bm^m§e XoʶmMo R>a{dbo $ Y¸$mXm¶H$ {MÌ nmS>rVrb Jdir dmS>çmda nmhm¶bm {‘iV Amho. YZJam§ g mR> r nmUr Xo Ê ¶mgmR> r H$mhr d ZdrZ ghH$ma H$m¶ÚmZwgma g^mgXm§Zm nVa’o$S> $> dnmª n y d u gaH$maZo Hy $ nZ{cH$m Imo X ë¶m hmo Ë ¶m. Jo b o df© ^ a ¶o W rb 5.5 Q> ³ Ho$ XoʶmMo R>a{dʶmV Ambo. ¶m g§ñWoMo $ $$ > > Hy$$nZ{cH$m ZmXwéñV Pmë¶mnmgyZ bmoH$m§Zm XmoZ {H$bmo‘rQ>a A§Va EHy$U 17 g^mgX AgyZ g§ñWoMo EHy$U nm¶nrQ> H$arV nmUr AmUmdo bmJV g‘mOmZo nmʶmÀ¶m 29,48,100 én¶o ^m§S>db Amho. ¶§Xm g§ñWobm 3, $ Amho. YZJa > Zm H$idy $ Zhr H$mhrM 80, $ 013 $ én¶o Z’$m Pmbm Amho $ . Xadfuà‘mUo g‘ñ¶o ~ Ôb ñWm{ZH$ n§ M m¶Vrbm d Am‘Xmam§ > $ > $ > Cn¶moJ Pmbm Zgë¶mMo ~m|~mo ¶‘H$a hoamëS>er ~mobVZm ¶§Xmhr g§ñWoV’}$ JwUd§V {dÚm϶mªMm Jm¡ad H$aʶmV $ ¶m§Zr X¡{ZH$ > > V Agë¶mMo Ambm. ˶m§Zm g§ñWoV’}$ amoI EH$ hOma én¶o d Zo$ ñbo gm§$ {JVbo. ParMo JTy>i nmUr {në¶m‘w i o ‘w b o AmOmar nS> $ ¶‘H$a ¶m§Zr gm§{JVbo. Jmo$dm ‘w> º$sÀ¶m gwdU© ‘hmoËgdr dfm©V H§$nZrV’}$ Mm°H$boQ> nmg©b ^o$Q> XoʶmV Ambr.> $ Jmoì$ ¶mVrb ZmJ[aH$m§ $ Z> m nmʶmgmR> > r dUdU$ ^Q>H$mdo bmJV Amho. hr ˶mMà‘mUo Xmo$ Z {Zd¥Îm g^mgXm§Zm nmhþʶm§À¶m hñVo $ ¶m amÁ¶mMr emo H $m§ { VH$m Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo$. EH$m > ~mOy > $ $ Zo ñ‘¥{V{MÝh d emb Am{U lr’$i XoD$Z$ Jm¡a{dʶmV gaH$ma AZoH$ ¶moO$ Zm§Mr I¡amV H$arV >Amho> . Va Xþgè¶m ~mOy$Zo $ Ambo$ .$.¶m Jm¡ad H$m¶©H«$‘mbm à‘wI nmhþUo åhUyZ $ Jmo ì ¶mVrb H$mhr {R>H$mUr {nʶmgmR>r d Jwam§gmR>r> nmUr {‘iUo H$R>rU > ZJa{Z¶moOZ Im˶mMo ‘w»¶ ZJa{Z¶moOH$ Eg. Q>r. $ hmoV Amho. Kam§Vrb ~wO$ wJ© ‘§S>ir nmoQ> ^aʶmgmR>r H$m‘mda $OmV nwSy>amOy > CnpñWV > hmoVo. AܶjñWmZr d[að> Agë¶m‘w i o ‘w b m§ Z m emim Mw H $dy Z nmUr AmUʶmgmR> r Parda ZJa{Z¶mo O H$ {gÜXßnm ~m¶H$moS> hOa hmoVo. $ $ $ $ $ nm¶nrQ> H$amdr bmJV> Agë¶mMo {MÌ YZJa dmS>çmda$ gam©g {XgV Cn{ñWVm‘ܶo ZJa{Z¶mo O $ $ H$ amOoe$ ZmB©H$, Amho. Q´>m¶~b Ýhoë’o$a$ ‘§Ìr a‘oe VdS>H$a ¶m§Zr ¶m g§X^m©VM bj CnZJa{Z¶moOH$ g§Xrn gwb©H$a, AemoH$ Hw$ $‘ma, KmbyZ YZJa g‘mOmbm nmUr nwa{dʶmMr ì¶dñWm H$amdr, Aer g§O¶ hiU©H$a AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. $ > > ‘mJUr $OZm ¶‘H$a ¶m§Zr Ho$br Amho . g§ ñ Wo M o g{Md JOmZZ am¶H$a ¶m§ Z r Am^ma $ $ > > $$ ‘mZbo . $ $ $ $ $ > > $ $ > > $ $ $ $ >

$

$

> $ $

$ $

>

>

$

$ $ >$ $ $

$

$ $

>

$ $ > > $ > $ $ $ $

CñHo$ JmdmV AmT>ibo Xw‘ui ’w$bnmIê$

{S>Mmobr, {X. 17 (à{V{ZYr) … npíM‘ KmQ>mVrb H$mhr gXmh[aV Am{U {Vbm gXmh[aV O§Jbm‘ܶo AmT>iUmao ‘bmVa ~°S>oS> {nH$m°H$ ho ’w$bnmIê$ H$mUH$moU Vmbw $ > ³¶mVrb CñHo$ ¶m JmdmV Ho$ar gÎmar ¶oWrb $ JOmZZ$ eoQ>ço ¶mbm AmT>ibo. h„rM dݶ Ord gámhmÀ¶m H$m¶©$H«$‘mÀ¶m $ Xaå¶mZ$ ho ’w$bnmIê$ ˶mÀ¶m $ ZOao $ $ g nS>ë¶mMo ˶m§Zr gm§ $ {JVbo. ‘bmVa ~°S>oS> {nH$m°H$ $ ho ’w$bnmIê$ $ $ $ $ $ $ $ > $ $ $ $ gmIir, $ $ {X. 17 (dmVm©ha) : AmOMo ¶wJ ho ñnYm©Ë‘H$ ¶wJ AgyZ {OÔ, > {MH$mQ>r d n[al‘$ KoU> mar 춳Vr $ $ ¶m ¶wJmV ¶eñdr hmoD$ eH$Vo, Ago CX²Jma gmIirMo$ Am‘Xma$ S>$ m°. à‘mo $ X > gmd§ $ V ¶m§Zr H$mT>bo. > $ JmdR>U - gmIir ¶oWrb lr gmVo $ a$r ‘§{XamOdi bú‘Uamd à^wXg o mB© ¶m§Zr ZdrZ dm°qeJ ßbm§Q> gwê$ Ho$bm AgyZ ¶m ßbm§Q>Mo CX²KmQ>Z Am‘Xma $ S>m.° gmd§V ¶m§À¶m hñVo> H$aʶmV $ Ambo. ¶mdo$ir Vo ~mobV hmoVo. > ¶màg§Jr Ë`mÀ`mg‘doV gmIirMo CnZJamܶj ~«÷Z§X XogmB©, {^‘amd XogmB© Am{U AZ§V e³Vr dm°qeJ ßbm§ bú‘Uamd à^wXogmB© $ $ Q>Mo ‘mbH$ $ ¶m§Mr CnpñWVr hmoVr. $Am‘Xma S>m°. gmd§ $ V åhUmbo H$s, VéUm§ Z r Ho $ di gaH$mar ZmoH$arÀ¶m $

$

ZJa{Z¶moOZ H$‘©Mmar nVg§ñWoMr g^m

nmS>rVrb Jdù¶m§Mr nmʶmgmR>r dUdU

$

$

^maVr¶ CnI§S>mVrb H$mhr ‘moO³¶m ’w$bnmIam§‘ܶo ¶oVo. d¡{eîQ>çnyd© a§Jg§JVrZo ‘¶ya nadm§Mr PbH$ AgUmao ho ’w$bnmIê$ {ZgJ©ào‘tMo bj doYyZ KoVo. Y~Yã¶mgmR>r à{gÕ Agbobm CñVo JmdmV O¡{dH$ g§nÝZZoMo d¡{eQ>çnyU© Xe©Z Pmbo. JOmZZ eoQ>ço hm gaH$mhr hm¶ñHy$b Ho$arMr {dÚmWu AgyZ CñHo$ JmdmV JOmZZ eoQ>ço ¶mbm AmT>ibobo dZOrdmÀ¶m ajUmgmR>r H$m¶©aV Amho. ’w$bnmIê$. ({S>OrQ>b ìhrOZ)

"{OÔ, n[al‘ Ho$ë¶mg {ZpíMV ¶e' $

$

$

$

$

$

$ >

$ >

$

$

$

$

$

$ $ $ > JmdR>U - gmIir ¶oWo dm°qeJ ßbm§Q>Mo CX²KmQ>Z H$aVmZm gmIirMo Am‘Xma$ $ XogmB©, ‘mbH$ > $ $ bú‘Uamd à‘moX$ gmd§V. ~mOybm ~«÷mZ§X XogmB©, {^‘amd $ > A‘¥V) à^wXogmB© d BVa. (¶e $ $ $ $ $ emoYmV Z nS>Vm ñdV:Mm ì¶dgm¶ C^m ì¶dgm¶mMr ^a^amQ> $ r hmoD$ eH$Vo, H$ê$Z BVam§Zm Amnë¶m ì¶dgm¶mV Ago $˶m§Zr gm§{JVbo. VËnydu Am‘Xma ZmoH$ar XoʶmgmR>r PQ>mdo. ñnYm©Ë‘H$ gmd§$ V ¶m§À¶m hñVo g‘B© $ àÁd{bV ¶wJmV ì¶dgm¶mMo ZwH$gmZ Z hmoVm H$ê$Z ¶m $ ZdrZ dm°qeJ ßbm§Q>Mo à˶o $ H$OU YS>nS>V Agë¶mZo CX²K$mQ>Z H$aʶmV$ Ambo. $ > $ >

$ $ $ $ $ $

$

$

$

$

$ > $

$ $

$ $

$ >


18goa7_Layout 1 17-10-2012 PM 10:43 Page 1

7

Jmodm

Jwédma,18 Am°³Q>mo~a 2012

dZIm˶mH$Sy>Z YZJam§Mr ZmH$m~§Xr ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) : nmS>r~mg} n§Mm¶V joÌmVrb JdirdmS>çmda amhUmè¶m YZJam§À¶m Kambm bmJyZ dZIm˶mZo H$mQ>oar Vmam§Mo Hw$§nU KmbyZ YZJam§Mr ZmHo$~§Xr Ho$br Amho. ˶m‘wio ˶m§À¶m ApñVÎdmMm àíZ {Z‘m©U Pmbm Amho. YZJa g‘mOmMo bmoH$ Joë¶m e§^a dfmªnmgyZ dmñVì¶ H$ê$Z amhV AmhoV. Jar~ g‘mOmVrb YZJa eoir nmbZ d {‘aMr Am{U ^mOrnmbm bmD$Z Amnbm

CXa{Zdm©h H$arV hmoVo. ‘mÌ dZIm˶mZo YZJa dmnarV Agboë¶m O{‘Zrda HYZJam§À¶m Kam§Zm bmJyZ Mmar ~mOyZr H$mQ>oar Vmam§Mo Hw§$nU KmVë¶m‘wio YZJamÀ¶m ApñVËdmMm àíZ {Z‘m©U Pmbm Amho. dZImVo YZJam§Zm dZmV eoiçm hmH$ʶmg d S>m|Jamda ^mOrnmbm bmdʶmg {damoY H$arV Agë¶m‘wio YZJam§Zr Amnbo nmoQ> H$go ^amdo Agm àíZ ~mo ~mo H$moUmoM‘H$a ¶m§Zr {dMmabm Amho. dZdmgr H$m¶Úm à‘mUo Vo Am{Xdmgr

dZIm˶mÀ¶m O{‘Zrda amhVmV. Vr O‘rZ ^moJʶmMm A{YH$ma Am{Xdmgr bmoH$m§Zm Amho. ¶m H$m¶Úmà‘mUo YZJamZm eoiçm hmH$ʶmgmR>r d ^mOrnmbm bmdʶmgmR>r O‘rZ ~hmb H$am¶bm hdr. ‘mÌ dZImZo YZJambm Am{Xdmgr ‘mZʶmg V¶ma ZgyZ dZIm˶mZo YZJam§Zm Jdir dmS>çmdê$Z hmH$byZ bmdʶmMo à¶ËZ Mmb{dbo Agë¶mMm Amamon ¶m dmS>çmdarb M‘H$a Hw$Qw>§~mZo Ho$bm Amho. dZIm˶mMo A{YH$mar

YZJam§Zm Amnë¶m ‘mb{H$À¶m O{‘Zrda ‘m¡g‘r ^mOrnmbm bmdʶmg AS>drV AgyZ AmVm dZIm˶mZo H$mQ>oar VmaoMo Hw§$nU KmVë¶m‘wio YZJambm Kam§VyZ ~mhoa nm¶ H$mT>Uohr H${R>U ~Zbo Amho. ‘wbm§Zm ¶m Hw§$nUm‘wio emim JmR>ʶmgmR>r nmM {H$bmo‘rQa nm¶nrQ> H$amdr bmJV Amho. gaH$maZo YZJam§Mr dZIm˶mÀ¶m ZmHo$~§XrVyZ gwQ>H$m H$amdr Aer ‘mJUr ñdV§Ìg¡{ZH$ H$moUmo M‘H$a ¶m§À¶m nËZr J§Jr M‘H$a ¶m§Zr Ho$br Amho.

noS>Uo ZJamܶjm§darb A{dídmg R>amd ~maJibm noS>Uo, {X. 17 (à{V{ZYr) : noS>Uo ZJanm{bHo$Mo ZJamܶj dmgwXod Xoeà^y ¶m§À¶mda AmUbobm A{dídmg R>amd nmM {dê$ÜX nmM ‘Vm§Zr ~maJibm. ghm ZJagodH$m§Zr ghçm H$ê$Z hm A{dídmg R>amd AmUbm hmoVm. ˶m‘ܶo ZrVm H$dR>>UH$a, ‘mYd eoUB© XogmB©, CnoЧ Xoeà^y, {dlm‘ JS>Ho $a, {dîUy gmiJmdH$a, ZyVZ AmamoñH$a ¶m§À¶m ghçm hmo˶m. AmO {ZarjH$ g§^mOr eoQ>ço ¶m§Zr A{dídmg R>amdmdoir H$moUmbm Amnbo {dMma ‘m§S>m¶Mo Agë¶mg ‘m§Sy> eH$Vm, Ago gm§{JVë¶mda ZJagodH$ Cn|Ð Xoen«^y ¶m§Zr ‘§S>imbm {dídmgmV Z KoVm ‘Z‘mZr H$ma^ma Mmbdbm. VgoM àJVerb àH$ën

hmVr Z KoVë¶m‘wio Amåhr A{dídmg R>amd AmUbm, Ago gm§{JVbo. S>m°. dmgwXod Xoeà^y ¶m§Zr ¶m Amamonm§Mo I§S>Z H$aVmZm gm§{JVbo H$s, Joë¶m 2 dfmªV 24 ZdrZ àH$ënmÀ¶m ’$mB©ëg gaH$ma Xa~mar nSy>Z AmhoV. ¶o˶m XmoZ dfmªV ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo ˶m nyU© H$aUma Agë¶mMo Vo åhUmbo. {ZarjH$ g§^mOr eoQ>ço ¶m§Zr A{dídmg R>amdmMr à{H«$¶m gwê$ Ho$br. eodQ>r nmM {dê$ÜX nmM ‘Vm§Zr S>m°. dmgwXdo ¶m§À¶mdarb A{dídmg R>amd ~maJibm. Cn{ZarjH$ åhUyZ {ZVm ZmB©H$ JmobVoH$a, Cn{Oëhm{YH$mar CnpñWV hmo˶m. noS>Uo ZJa nm{bHo$Mo Xhmhr ZJagodH$ CnpñWV hmoVo.

gaH$maÀ¶m {d{dY ¶moOZm§Mm bm^ ¿¶m ~rEgEZEbMm Q´>rnb ßbo Q>~° boQ> nrgr nUOr, {X. 17 … Am`AmaE Am`H$m°Z Á`mo_Ü`o ~rEgEZEb 3 Or OrEgE_ gh \$moZ H$aÊ`mMr gw{dYm VgoM ìhrAmoAm`nr, OrnrEg, dm`-\$m` 802.11 Am{U ãbynQy>W Agob `mMo dOZ 400 J«°_ AgyZ, hm % B§Mr Q>°~boQ> nrgr, A±S´>m°B©S> 4.0, 1.2 JoJmhS©>P àmogoga Am{U 1 Or~r a°_da MmbVmo. hm Am`AmaE Am`H$m°Z Q´>rnb ßbo Q>°~boQ> nrgr nwT>rb _{hÝ`mnmgyZ CnbãY hmoUma Amho. `mMr qH$‘V 10,500 én`o Agob. Jmodm {deQ>ob `m Q>°ãboQ> nrgr Am{U ZmoQ>~yH$ CËnmXH$ Am{U _mo{~{bQ>r gmoë`y²eZ nwa{dUmè¶m H§$nZrZo, ^maVmVrb gmd©O{ZH$ joÌmVrb XÿaÜdZr godm nwa{dUm-`m ~rEgEZEb `m gdm©V _moR>çm CÚ_mÀ`m ghH$m`m©Zo, Am`AmaE Am`H$m°Z, hm AË`moYw{ZH$ _mo~mB©b Am{U {Q>H$mD$ Q>°~boQ> nrgr gwê$ H$arV Agë`m`Mr KmofUm Ho$br.

_§Ìr gw{XZ T>dirH$a ¶m§À¶m hñVo _mQ>moir gOmdQ> ñnY}Mo ~jrg ñdrH$maVmZm gXmZ§X ~m§XmoS>H$a. ~mOyg à_moX {à`moiH$a, {XZoe ZmB©H$, n§T>arZmW ~moS>Ho$ d _hm~ioœa gmd§V.

nV§Obr H|$ÐmV’}$ ~jrg [dVaU _S>H$B©, {X. 17 (dmVm©ha) : nV§Obr gm§ñH¥${VH$ H|$Ð, \$_m©JwS>r, ~m§XmoS>m \$m|S>m V’}$ JUoemoËgdm{Z{_Îm KoÊ`mV Amboë`m ñnY}Vrb {dOo˶m§Zm ~{jgm§Mo {dVaU dmhVyH$ ‘§Ìr gw{XZ T>dirH$a ¶m§À¶m hñVo XoʶmV Ambo. ¶m doir à_wI nmhþUo åhUyZ Jmoì`mMo gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ d dmhVyH$ _§Ìr gw{XZ T>dirH$a ¶m§À¶m hñVo {dOoË`m§Zm ~{jgo XoÊ`mV Ambr. `m doir AÜ`jñWmZr nV§Obr `moJ g{_VrMo H|$Ðr` à^mar S>m°. gyaO H$mUoH$a, Img {Z_§{ÌV åhUyZ Jmodm ñQ>oQ> a{OñQ´>ma n§T>arZmW ~moS>Ho$, ^maV ñdm{^_mZMo nyd© Jmodm AÜ`j _hm~ioœa gmd§V, nV§Obr `moJ g{_VrMo nyd© Jmodm AX²Ü`j {XZoe

ZmB©H$ d g§JrV {ejH$ KZí`m_ _S>H$B©H$a ì`mgnrR>mda CnpñWV hmoV.o H|$ÐmV\}$ \$m|S>m VmbwH$m nmVirda _mQ>moir gOmdQ> ñnY}V {H«$îUm dm_Z JramoS>H$a (dobH$mg dmS>m, gmdB©-doao) `m§Zm àW_, e{eH$m§V VioH$a (Vio, ~oVH$s) `m§Zm {ÛVr`, gXmZ§X ~m§XmoS>H$a (ZmJoer, ~m§XmoS>m) `m§Zm V¥Vr` Va CÜXd H$mUoH$a (daMm ~mOma, \$m|S>m) d C_oe ZmB©H$( dma~mQ>, ~m§XmoS>m) `m§Zm CÎmoOZmW© ~{jgo {_imbr. am§Jmoir ñnY}V C_oe ZmB©H$ ( dma~mQ>, ~m§XmoS>m) `m§Zm àW_, AmH$me ZmB©H$ (Jmi{eao, H$dio) `m§Zm {ÛVr`, A{ZHo$V ZmB©H$ `mZm V¥Vr` d éÐmj ZmB©H$ `m§Zm CÎmoOZmW© ~jrg {_imbo.

‘S>JmdmV embo¶ ñnYmªMo ~jrg {dVaU ‘S>Jmd, {X. 17 (n«{V{ZYr) : g‘W©JS> Am¡X§þ~aZJa Xdbu ‘S>Jmd ¶oWrb lr ñdm‘r g‘W© JUoemoËgd g{‘VrÀ¶m embo¶ ñnYmªMo ~jrg {dVaU gmohim g^ma§^ ZwH$VmM g§nÝZ Pmbm. ¶m doir à‘wI A{VWr lrH¥$îUH$m§V n¡ Am§Jbo, A^¶ ‘gwaH$a CnpñWV hmoVo. g{dÎma {ZH$mb nwT>rbà‘mUo 30 gßQ>|~a amoOrÀ¶m {MÌH$bm ñnY}V (A JQ) àW‘ … b{dZm ndma, (g§oQ> Omogo’$) {ÛVr¶ … Amo‘ ({dÚm^maVr), V¥Vr¶ … Am¶wf gmbobH$a ({dÚm^maVr). ( ~ JQ>) àW‘ … ê$ÐmOr Ho$aH$a (AmXe© {dÚmb¶) {ÛVr¶ … amO§oÐ {gdu (lr Xm‘moXa {dÚmb¶), V¥Vr¶ … Zoem Ho$Ur ( ‘{hbm ZyVZ). Xoe^{º$na JrVJm¶Z ñnYm© -(A JQ>) àW‘ … àUmbr Xm‘bo (nm°ß¶wba), {ÛVr¶ … {à¶m§H$m àgmX ({dZm¶H$ eoUdr), V¥Vr¶ … ‘`ya Xo{dXmg ({‘ëQ>nn©O). (~ JQ>) àW‘ … lo¶m nmQ>boH$a (^mQ>rH$a ‘m°S>b o ), {ÛVr¶ XrßVr ’$S>Vo (‘{hbm ZyVZ), V¥Vr¶ … Xod|Ð hþÐo (Jmo. hm¶ñHy$b {dÚmZJa) {X. 1 Am°³Q>m|~aÀ¶m ~S>~S>JrV ñnYm© ({eey JQ>)- àW‘ … A{XVr Xm‘bo (gañdVr nm°ß¶wba), {ÛVr¶ … eofamO ZmB©H$ (gañdVr nm°ß¶wba), V¥Vr¶ … Am¶m© nmS>mobH$a. ({eey ‘{hbm ZyVZ) (~ JQ) -> àW‘ … 鳑m XogmB©

H¥$îUZmW Am§Jbo d A^¶ ‘gyaH$a ¶m§À¶m hñVo JrVm§Obr JmdH$a lr ñdm‘r g‘W© godm gÝ‘mZ ñdrH$maVmZm. (g§Vmof {‘aOH$a) (^m{Q>H$a ‘m°S>ob), {ÛVr¶ … {MamJ ZmB©H$, V¥Vr¶ … B©e à^wXogmB©. {X. Zm¶H$ ({dÚm^maVr), V¥Vr¶ … 5 amoOr KoVboë¶m doe^yfm ñnY}VA{ÕH$m à^wJmdH$a ({dÚm^maVr (A JQ>) - àW‘ … F$VwamO XogmB©, ‘{hbm ZyVZ).( H$ JQ>)- àW‘ … {ÛVr¶ … {H$‘¶m nmR>H$, V¥Vr¶ … ZrYr H$m‘V ({dÚm^maVr), {ÛVr¶ … gmoZb Zmd}H$a. (~ JQ)- àW‘ … hf© {dUm ZmB©H$ ({dÚm^maVr ‘[hbm gm‘§V, {ÛVr¶ … lwVr ndma, V¥Vr¶ … ZyVZ), V¥Vr¶ … em§^dr à^wXogmB© AWm© H$a‘br. (H$ JQ) - àW‘ … ({dÚm^maVr). 2 Am°³Q>mo~a amoOrÀ¶m {VWr H$a‘br, {ÛVr¶ … Jmoajm ZmB©H$, Xoe^³Vr JrV ñnY}V (A JQ)- àW‘ V¥Vr¶ … gmMr amdi. 6 amoOr Pmboë¶m …$ nm°ß¶wba àmW{‘H$ {dÚmb¶, {ÛVr¶ embo¶ JUoe‘yVu ñnY}V - (A JQ) … … gaH$mar àmW{‘H$ {dÚmb¶ Xdbu. àW‘ … F$f^ XogmB©, [ÛVr¶ … {à¶m (~ JQ>)- àW‘ … ^mQ>rH$a ‘m°S>ob ^mogbo, V¥Vr¶ … em§^dr à^wXogmB©. (~ hm¶ñHy$b, {ÛVr¶ … ‘{hbm d ZyVZ JQ>)- àW‘ … {gÕm§V ZmB©H$, {ÛVr¶ V¥Vr¶ … gaH$mar {dÚmb¶ {dÚmZJa. {dZrV H¡$Jb, V¥Vr¶ … gmoh‘ Yma{X. 3 Am°³Q>mo~a amoOr íbmoH$ nmR>m§Va JiH$a. (H$ JQ) … àW‘ … H$aU ñnY}V - àW‘ … F$VwamO XogmB©, Om‘yZr, {ÛVr¶ …amohZ À¶mar, V¥Vr¶ … {ÛVr¶ … {Xnm XogmB©, V¥Vr¶ … g§nW am¶H$a. {X. 8 amoOr KoVboë¶m gpÀMXmZ§X H$m‘V. (~ JQ>)- àW‘… embo¶ Kw‘Q> AmaVr ñnY}V - àW‘ … [aOwb nmR>H$, {ÛVr¶ … doXm§V Zm¶H$, ‘{hbm ZyVZ hm¶ñHy$b, {ÛVr¶ … V¥Vr¶ … {Za§OZ ^Q>. (H$ JQ>) -àW‘ ^mQ>r>H$a ‘m°S>ob hm¶ñHy$b V¥Vr¶ … … em§^dr à^wXogmB©, {ÛVr¶ … {j{VO nm°ß¶wba hm¶ñHy$b.

gmIir, {X. 17 (dmVm©ha): Jmodm gaH$maZo gwê$ Hoo$boë¶m bmS>br bú‘r ¶moOZoMo g§nyU© XoemV H$m¡VwH$ hmoV AgyZ gaH$maZo CMbobo ho nmD$b Jm¡admñnX Amho. à˶oH$ ‘wbrZo ˶mMm bm^ ¿¶mdm Ago AmdmhZ gmIirMo Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V ¶m§Zr Ho$bo. {dS>u -gmIir ¶oWo "bmS>br ¶moOZo' Mr ‘m{hVr XoD$Z ew^ma§^ H$aʶmgmR>r {deof g^oMo Am¶moOZ {dS>uÀ¶m ‘hmXod ‘§{XamV H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶mdoir ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm Am‘Xma S>m°. gmd§V ~mobV hmoVo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda ‘mOr {Oëhmn§Mm¶V gXñ¶ ew^Xm gmdB©H$a, g‘mO H$m¶©H$V} Xm‘y KmS>r, {dR>m~o m KmS>r, àm. JmoqdX AdIio B˶mXtMr CnpñWVr hmoVr. S>m.° gmd§V ~mobVmZm nwT>o åhUmbo n[adV©ZmÛmao Ambobo {dÚ‘mZ ^mOn gaH$ma ho OZVoMo gaH$ma Amho. Am‘Xma ¶m Zm˶mZo gaH$maÀ¶m AZoH$ ¶moOZm§Mm bm^ {‘idyZ

XoʶmgmR>r AmnU à¶ËZ H$ê$, bmS>br bú‘r ¶moOZoMm ’$m¶Xm KoVmZm Amdí¶H$ Agboë¶m gd© JmoîQ>rMr nwV©Vm ñdV: bm^ YmaH$m§Zr H$amì¶mV Am{U Z§VaM AO© ^aʶgmR>r nwT>o ¶mdo Ago AmdmhZ Am‘Xma S>m°. gmd§V ¶m§Zr Ho$bo. ¶mdoir ~mobVmZm S>m°. ew^Xm gmdB©H$a ¶m§Zr g‘mOH$m¶©H$V} Xm‘y KmS>r ¶m§Mo H$m¡VHw $ Ho$bo. ˶m§Zr {dS>u JmdÀ¶m OZVogmR>r bmS>br bú‘r ¶moOZoMr ‘m{hVr {‘imdr åhUyZ Aem H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOH$ Ho$bo Amho. Hw$R>ë¶mhr Anojo{edm¶ ¶m ¶moOZoÀ¶m bm^mWuZm ñQ>°ån nona Am{U à˶oH$ bm^mWuMo ’$moQ>mo H$mT>ʶmgmR>r Am{W©H$ ‘XV XoD$Z Xm‘y KmS>r ¶m§Zr Amnë¶m g‘mO godoMr PbH$ XmI{dbr Amho Ago gmdB©H$a åhUmbo. Xm‘y ZmB©H$ ¶m§Zr ¶m ¶moOZoMo {dS>u-gmIir ¶oWo bmS>br bú‘r ¶moOZoMo CX²KmQ>Z H$aVmZm Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V. ~mOyg ew^Xm (¶e A‘¥V) ~moJ‘ ’$m°‘g© dmQ>Umè¶mnmgyZ gmdB©H$a, àm. JmoqdX AdIio, Xm‘y KmS>r d X¶oe ZmB©H$. gmdY amhʶmMo AmdmhZ Ho$bo. ¶m Amnbr N>m¶m{MÌo d ñQ>°ån nona ¶moOZoMr ‘m{hVr {Xbr. Ambo. Xm‘y KmS>r ¶m§Zr ñdmJV H$m¶©H«$‘mbm Amboë¶m 416 V¶ma H$ê$Z KoVbo. JmoqdX Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V Ho$bo. X¶oe ZmB©H$ ¶m§Zr Am^ma bm^mWu ‘wbr d ‘{hbm§Zr AdIio ¶m§Zr gaH$maÀ¶m ¶m§À¶m hñVo CX²KmQ>Z H$aʶmV ‘mZbo.

gmIir ¶oWo Am‘Xma S>m°. gmd§V ¶m§Mo AmdmhZ

gd© gUm§Mm g§~Y § ‘mVrH$S>o … gm‘§V gmIir, {X. 16 (n«{V{ZYr) : n¥ÏdrVbmdarb gd© Ord ‘mVrer ZmVo OmoSy>Z AmhoV. åhUyZM Amnë¶m gd© gUm§Mm g§~§Y ‘mVrH$S>o Amho. ‘mZdr OrdZmMo gma JUoe‘yVuV ^ê$Z am{hbo. JUoemÀ¶m à˶oH$ ^mJmMm emñÌmo³Vm[a˶m Aä¶mg Ho$bm Va ˶mMm CbJS>m hmoVmo, Ago ‘V à{gÜX ì¶m»¶mZH$ma A{Zb gm‘§V ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. hadio-gmIir ¶oWrb J¥h{Z‘m©U dgmhVr‘ܶo ‘amR>r gm{h˶ godm g§K, gmIir V’}$ ~«÷ amîQ´>moir g^m‘§S>nmV Am¶mo{OV Ho$boë¶m "lr JUoe ‘{h‘m' ì¶m»¶mZ‘mboV n{hbo nwîn Jw§’$VmZm Vo ~mobV hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda {dZ¶ ~mnQ>, ‘amR>r gm{h˶ godm g§KmMo Aܶj A°S>. Zmam¶U gmd§V, ì¶m»¶mZ‘mboÀ¶m Am¶moOH$ ew^Xm gmdB©H$a d ‘Zmoha ‘ùirH$a ¶m§Mr CnpñWVr hmoVr. ì¶m»¶mZ‘mboÀ¶m {Z{‘ÎmmZo J¥h{Z‘m©U dgmhV hadio ¶oWrb ZmJ[aH$m§Zr ¶m dfuMm {ejH$ nwañH$ma àmßV Pmboë¶m aËZn«^m JUnwbo C’©$ aËZà^m R>mHy$a XogmB© ¶m§Mm gËH$ma gmohim Am¶mo{OV Ho$bm hmoVm. gmdB©H$a ¶m§À¶m hñVo

hadio-gmIir ¶oWrb J¥h{Z‘m©U dgmhVrV ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm àm. A{Zg gm‘§V. ~mOyg àm. {dZ¶ ~mnQ>, A°S>. Zmam¶U gmd§V, ew^Xm gmdB©H$a d ‘Zmoha ‘ùirH$a. (¶e A‘¥V)

˶m§Mm gËH$ma H$aʶmV Ambm. ì¶m»¶mZ‘mboMo Xwgao nwîn Jw§’$VmZm {dZ¶ ~mnQ> ¶m§Zr "{ZgJ©XodVm lr JUoem'~m~V gImob ‘m{hVr gm§{JVbr. AmnU {ZgJm©er H$go OmoS>bo Jobo AmhmoV. ˶m{df¶r ñnîQ>rH$aU H$aVmZm Vo åhUmbo, JUoe åhUOoM {ZgJ© Amho. {ZgJm©Vrb bhmZm§Vrb bhmZ VgoM ‘moR>çmVrb ‘moR>m Ord ¶m§Mo gmå¶

XyYgmJa Y~Yã¶mdarb n¶©Q>Z h§Jm‘ gwê$

’$mQ>H$ CKSy>Z ew^ma§^ H$aVmZm dZm{YH$mar àU¶ ZmB©H$. ~mOyg ‘mݶda.

Yma~m§XmoS>m, {X. 17 (à{V{ZYr) : Hw$io ¶oWrb XyYgmJa Y~Yã¶mdarb n¶©Q>Z h§Jm‘mbm gwê$dmV Pmbr AgyZ [aVganUo a{ddmar Hw$io ¶oWrb dZIm˶mMo ’$mQ>H$ CKSy>Z n¶©Q>H$m§Zm àdoe Xoʶmg gwê$dmV H$aʶmV Ambr. dݶOrd {d^mJmMo dZm{YH$mar n«U¶ ZmB©H$ ¶m§À¶m hñVo ’$mQ>H$ CKSy>Z h§Jm‘mMm ew^ma§^ Pmbm. ¶m doir XÿYgmJa Qy>a Am°naoQ>g© Agmo{gEeZMo Aܶj {Q´>nmobmo Pm¡Pm, Zaoe {eaJmdH$a, OZ~m bm§~moa, amOy Im§S>onmaH$a d BVa nXm{YH$mar CnpñWV hmoV.o Hw$io ¶oWrb Agmo{gEeZÀ¶m ñQ>±S>da {dXoer n¶©Q>H$m§À¶m VwH$S>rMo ñdmJV [Q´>nmobmo Pm¡Pm d BVa nXm{YH$mè¶m§Zr nwînhma KmbyZ Ho$bo. ‘mJrb h§Jm‘mnojm ¶§Xm ‘moR>çm à‘mUmV {dXoer n¶©Q>H$ XÿYgmJa Y~Yã¶mg ^oQ> XoVrb Aer Anojm [Q´nmobmo gmoPm ¶m§Zr (gwbjm ZmB©H$) 춺$ Ho$br.

JUoe‘yVu Amho. hÎmrg‘moa ZJʶ Agbobm C§Xra hm JUooemMo dmhZ Amho. Va hÎmrMr gm§oS> åhUOoM JUoemMo ‘ñVH$ ˶mMm gdm}ÀM q~Xÿ Amho. ‘mVrnmgyZ gmH$mabobr JUoe‘wVu Amåhm gdmªZm ‘mVrH$S>o ZmVo OmoS>ʶmMm CnXoe H$aVoo. ¶m ‘mVrÀ¶m JUoe‘wVuV XodH$Um§Mo Am{XñWmZ Amho. åhUyZM ˶mMr nyOm AmnU {ZgJm©Vrb {d{dY

‘{hbm ^OZ ñnYm© YmaJi, {X. 17 (dmVm©ha) : gañdVr nyOZm{Z{‘Îm gaH$mar àmW{‘H$ emim ‘mbno ¶oWo lr gmB©XÎm ‘{hbm ^OZr ‘§S>i, gmdidmS>m-noS>Uo V’}$ {X. 21 amoOr ‘{hbm ^OZr ñnYm© Xþnmar 2.30 dm. hmoB©b. {dOo˶m§Zm 3000, 2500, 1500 én¶o d CÎmoOZmW© ~jrg 500 én¶o {Xbo OmVrb. VgoM d¡¶p³VH$ ~{jgo {Xbr OmVrb. nWH$m§Zr g‘rjm gmdi XogmB© (9420685399) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.

KQ>H$m§Mm g‘mdoe H$ê$Z H$arV AgVmo. ì¶m»¶mZ‘mboÀ¶m àma§^r A°S>. Zmam¶U gmd§V ¶m§Zr CnpñWVm§Mo ñdmJV Ho$bo.

ZJaJmd ¶oWo ZdamÌmoËgd H$m¶©H$« ‘ dminB©, {X. 17 (à{V{ZYr) … ZJaJmd-gÎmar em§VmXþJm© XodñWmZ g^mJ¥hmV Am¶mo{OV H$aʶmV ¶oUma Agboë¶m gmd©O{ZH$ ZdamÌmoËgdmV {X. 23 Am°³Q>m|~an¶ªV {d{dY H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. Jwédma {X. 18 amoOr g§Ü¶m 7 dm. h^n am‘H¥$îU~w~m JX} ¶m§Mo H$rV©Z hmoUma Amho. ewH«$dma {X. 19 amoOr g§Ü¶m. 7 dm. àm. a‘oe gào ¶m§Mo ñdm‘r {ddoH$mZ§Xm§da àdMZ. e{Zdma {X. 20 amoOr g§Ü¶m. h^n harha ZmVy~wdm ¶m§Mo H$sV©Z hmoUma Amho. a{ddma {X. 21 amoOr g§Ü¶m. 7 dm. lr JwéH¥$nm gm§ñH¥${VH$ g§ñWm åhmXm}i {Z{‘©V ñda ~agbo Mm§XʶmMo hm H$m¶©H«$‘ hmoB©b. gmo‘dma {X. 22 amoOr g§Ü¶m. 7 dm. bhmZ ‘wbm§gmR>r àíZ‘§Oyfm, ˶mZ§Va Kw‘Q> AmaVr d Xm§{S>¶m ñnYm©. ‘§Jidma {X. 23 amoOr g§Ü¶m. 7 dm. ^º$s agYmam hm ZmQ>çJrV d ^{º$JrV ¶m§Mm H$m¶©H«$‘ hmoB©b.

Omhra gyMZm

g|Pa B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS> Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ … ßbm°Q> H«$. 54, åhmngm Am¡Úmo{JH$ dgmhV, åhmngm, Jmodm 403507

¶m Zmo{Q>erÛmao H$idʶmV ¶oVo H$s, H§$nZr gXñ¶m§À¶m 12 Am°³Q>mo~a 2012 amoOr Pmboë¶m gd©gmYmaU g^oV, ‘o‘moa|S>‘ Am°’$ Egmo{gEeZÀ¶m I§S>m‘ܶo ~Xb H$ê$Z H§$nZr H$m¶Xm 1956, H$b‘ 17 Imbr H§$nZrMo Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ Jmodm amÁ¶mVyZ ‘hmamï´> amÁ¶mV ~XbʶmMm Img R>amd ‘§Oya H$aʶmV Ambm. ¶m énm§Vamg H$moUmMmhr Amjon Agë¶mg ˶m§Zr, g~i nwamì¶m§{Zer, Agë¶mg, H§$nZr a{OñQ´>ma, H§$nZr H$m¶Xm ^dZ, B©S>rgr H$m°åßbo³g, ßbm°Q> H«$. 21, nmQ>mo ßbmPm, nUOr, Jmodm 403 001 ¶m {R>H$mUr nmR>dyZ ˶mMr àV H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV, Zmo{Q>g à{gÕ Pmë¶mZ§Va 21 {Xdgm§À¶m AmV nmR>dmdr. AݶWm, darb énm§Vamg gh‘Vr Agë¶mMo J¥hrV Yê$Z EH$V’$s© {ZU©¶mÛmao Xmdm {ZH$mbmV H$mT>bm OmB©b. g|Pa B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>gmR>r ghr/ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$

Omhra gyMZm

g|Pa B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS> Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ … ßbm°Q> H«$. 54, åhmngm Am¡Úmo{JH$ dgmhV, åhmngm, Jmodm 403507

S>m°. gwZrVm ZmB©H$ A°S>. gwdUm© ZmB©H$

AܶjnXr S>m.° ZmB©H$ gm§Jo, {X. 17 (à{V{ZYr) … Hw$S>MS>o OogrAm¶ df© 2012-13 ¶m H$mbmdYrgmR>r S>m°. gwZrVm ZmB©H$ ¶m§Mr AܶjnXr Va g{MdnXr A°S>. gwdUm© ZmB©H$ ¶m§Zr {ZdS> Pmbr. OogrAm¶, Hw$S>MS>oV’}$ g‘mOmon¶moJr CnH«$‘ am~{dʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr S>m°. gw{ZVm ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbr.

¶m Zmo{Q>erÛmao H$idʶmV ¶oVo H$s, H§$nZr gXñ¶m§À¶m 12 Am°³Q>mo~a 2012 amoOr Pmboë¶m gd©gmYmaU g^oV H§$nZr H$m¶Xm 1956, H$b‘ 31 A§VJ©V g|Pa B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>Mo énm§Va g|Pa B§S>ñQ´>rO àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> Ago H$aʶmMm Img R>amd g§‘V H$aʶmV Ambm. ¶m énm§Vamg H$moUmMmhr Amjon Agë¶mg ˶m§Zr, g~i nwamì¶m§{Zer, Agë¶mg, H§$nZr a{OñQ´>ma, H§$nZr H$m¶Xm ^dZ, B©S>rgr H$m°åßbo³g, ßbm°Q> H«$. 21, nmQ>mo ßbmPm, nUOr, Jmodm 403 001 ¶m {R>H$mUr nmR>dyZ ˶mMr àV H§$nZrÀ¶m Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶mV, Zmo{Q>g à{gÕ Pmë¶mZ§Va 21 {Xdgm§À¶m AmV nmR>dmdr. AݶWm, darb g§dmXmer gh‘V Agë¶mMo J¥hrV Yê$Z EH$V’$s© {ZU©¶mÛmao Xmdm {ZH$mbmV H$mT>bm OmB©b. g|Pa B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>gmR>r ghr/ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$


18goa8_Layout 1 17-10-2012 PM 08:17 Page 1

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

8

`o H$m¡Z {MÌH$ma h¡? hr Oba§JmVbr {M̧ `wamonmVë`m EH$m hm¡er {MÌH$mamMr AmhoV. H$mhr AJXr g’$mB©Xma AmhoV, Va H$mhr {MÌm§‘Ü`o ZdIonUm ñnï> H$iVmo. hr b±S>ñHo$qnJ‘Ü`o Mm§Jbm hmV Agboë`m {MÌH$mamMr {M̧ AmhoV, ho Z¸$s. nU, XwXd£ mZ§ pìhEÞm AmQ>© E°HS° >‘r‘Yë`m Vk narjH$m§Zm hr {M̧ ’$maM gm‘mÝ` dmQ>br Am{U Ë`m§Zr `m {MÌH$mambm àdoe ZmH$mabm. AmnU OJmMm B{Vhmg ~XbUmar H¥$Vr H$aV AmhmoV, `mMr Ë`m§Zm Voìhm H$ënZmhr ZìhVr. H$modiµ`m d`mV Á`mZo ’$º$ EH$M ñdßZ nm{hb§ hmoV-§ pìhEÞm H$bm AH$mX‘rVyZ {MÌH$boM§ {ejU KoD$Z ~mhoa nS>m`M§ Am{U à{WV`e {MÌH$ma ~Zm`M§- Ë`m VéU {MÌH$mamÀ`m ñdßZm§À`m {R>H$µa`m {R>H$µa`m CS>më`m, Vmo H$ï>r Pmbm. nwT>o Ë`mÀ`m Am`wî`mZ§ doJir diU§ KoVbr Am{U gwX§ a {M̧ {Z‘m©U H$aÊ`mÀ`m C‘uZ§ PnmQ>bëo `m hmVm§Zr Z§Va Aem {MÌmVë`mgma»`m gwX§ a `wamonmMm nwaVm {dÜd§g H$ê$Z Q>mH$bm. OJmÀ`m {MÌmda {dÛofmÀ`m H$miµ`m emB©Mo ’$Q>H$mao AmoT>Umam hm An`er {MÌH$ma hmoVm E°S>më° ’$ {hQ>ba... hmo`, hr {M̧ E°S>më° ’$ {hQ>baÀ`m Hw$§ Më`mVyZ CVabobr AmhoV.

\°$ZQ>mno r Kmbm, CÝhmV n§»`mMr JmaoJma hdm Im! C

ÝhmMm H$S>mH$m {Xdg|{Xdg dmT>V Mmbbm`. Q>monr-Jm°Jb KmVë`mIoarO KamÀ`m ~mhoa nS>U§ ‘wîH$sb Pmb§`. nU, Q>monr KmVbr åhUyZ Ja‘ dmµa`mÀ`m Pim§Zr S>moŠ`mMr ^Å>r hmoD$Z OmU§ H$mhr Wm§~V Zmhr. Q>monr~amo~aM EImXm n§Im hbdV am{hb§ Va OamVar W§S>mdm {‘iy eH$Vmo S>moŠ`mbm. nU, Q>monr KmbyZ n§Im hbdV ~gbmV Va H$m‘§ H$moU H$aUma? hrM AS>MU bjmV KoD$Z gm¡aD$O}da MmbUmar ’°ZQ>monr ~mOmamV Ambr Amho. `m Q>monrÀ`m nwT>À`m âb°n‘Ü`o EH$ n§Im ~gdbobm Amho Am{U EH$ gmoba ~°Q>ar bmdbobr Amho. CÝhmV hr Q>monr KmbyZ ~mhoa nS>bmV, Va D$ÝhmZo ~°Q>ar MmO© hmoVo Am{U n§Im {’$am`bm bmJVmo. hm n§Im H$nmi Am{U Mohµa`mda hdoMm PmoV gmoS>Vmo. {OdmMr H$m{hbr hmoV AgVmZm VodT>mM Jmadm. gm¡aD$O}da MmbV Agë`mZo IM©hr H$mhr Zmhr. gÜ`m hr ’°ZQ>monr B§Q>aZoQ>dê$Z Am°S©>a XoD$ZM CnbãY Amho. Ë`m‘wio ZrQ> ImÌr H$ê$Z ’°ZQ>monr ‘mJdm, ZmhrVa ^bVrM Q>monr KmVbr Om`Mr.

AmB©, S>m`na ~XbÊ`mMr doi Pmbr...

nb§J-J§‘V N>m

Z Pmon bmJmdr åhUyZ ‘mUg§ H$m` H$m` H$aVmV Am{U H$m` H$aV ZmhrV. Mm§Jë`m PmonogmR>r gdm©V JaOoMm AgVmo Vmo `mo½` àH$maMm nb§J. nb§JmMm AmH$ma, JmXrMm àH$ma Am{U PmonoMr nmo{PeZ `m§Mr gm§JS> Owibr, VaM ‘mUyg Pmony eH$Vmo. Ë`mgmR>r {R>H${R>H$mUMr ‘mUg§ Amnë`m ng§VrZo nb§J ~ZdyZ KoVmV. hm Ë`mVbmM EH$ nb§J. hm ‘mUyg ‘w§~B©À`m bmoH$bMm àdmgr Agmdm. bmoH$bÀ`m S>ã`mV EoZ JXuÀ`m doir H$Yr ~gm`bm OmJm {‘imbr, Va noT>oM dmQ>m`bm hdoV, Aer n[apñWVr AgVo. Ë`m aoQ>maoQ>rV ‘mUg§ C^r amhÿZ nona dmMVmV, H$moS>r gmoS>dVmV Am{U PmongwÕm H$mT>VmV. BWo Vwåhmbm Cä`m Cä`m KmoaUmar ‘mUg§gwÕm AmT>iVmV. Ë`m§À`mVë`mM EH$mZ§ ~ZdyZ KoVë`mgma»`m `m ~oS>‘Ü`o ‘mUyg C^m amhÿZ Pmonbm` nmhm. Ë`mMr AmS>ì`m pñWVrV PmonÊ`mMr gd`M ‘moS>bobr {XgVo`, gmaIm bmoH$bàdmg H$ê$Z.

eãXH$moS>o H«$.45 C

D H

F

J

G

K

CB

CC CE

&&n§Mm§J &&

&&ew^mew^&&

Jwédma {XZm§H$ 18.10.2012 eHo$ 1934, Z§XZZm‘g§dËga X{jUm`Z, eaXF$Vw Am{œZ‘mg, ewŠbnj {dZm`H$ MVwWu {VWr:V¥{V`m / MVwWu ZjÌ:AZwamYm ZjÌ gwê$: 18.10.2012 01.40 ZjÌ g§nVo: 18.10.2012 23.19 gw`m}X` …06.26,gw`m©ñV… 18.12 M§ÐmoX`…09.11,M§ÐmñV…20.51

AmOMm {Xdg:j`{XZ dÁ`© CÚmMm {Xdg:A{Zï> {Xdg

&&AmR>dUrVrb {MÌnQ>&&

Jmonmiamd {‘Ìmg gm§JV hmoVo, ao{S>`moda ‘mP§ a{ddmar ^mfU hmoVo.. Ë`m§M§ dmŠ` ‘Ü`oM VmoS>V {‘Ì åhUmbm, ìdm ’$maM N>mZ Pmb§, EH$X‘ Aà{V‘. Vo H$mhr An[ahm`© H$maUm‘wio XmoZ AmR>dS>çmZ§Va àgmarV hmoUma Amho VoM gm§Jm`bm Ambmo hmoVmo. Jmonmiamd åhUmbo.

CH

CK

DC

Vyi

d¥f^

CÞÎmr: AmO XwgarH$So> Hw$R>o Mm§Jbm Om°~ qH$dm Agboë`m {R>H$Ur ~T>VrMo `moJ AmhoV. à`ËZ H$am.

d¥píMH

{‘WwZ

DD

DE

‘of

DB

DF

DG

DH

DK

Xwamdm: AmO OdiMo Hw$UrVar åhUOo OmoS>rXma, ^mJrXma Vwåhmbm gmoSy>Z Xya OmÊ`mMr eŠ`Vm Amho. g§^mim.

H$H©$ H$am. bm^ hmoBb.

qgh AmhoV. Mbm V`marbm bmJm.

J§Y H$Wm : AM©Zm Hw§$XbH$a Am{U g{MZ Hw§$XbH$a g§JrV : e¡b|Ð ~d} {Z‘m©Vo : {àV‘ ^§S>mar, amOoe Jmo`b, g§{Xn H$m§H$[a`m {X½Xe©H$ : g{MZ Hw§$XbH$a H$bmH$ma: {J[ae Hw$bH${U©, A‘¥Vm gw^me, {‘qbX gmo‘U, gmoZm{b Hw$bH${U©, ZrZm Hw$bH${U©.

&&AmR>dUrVbo JrV&& ào‘.. ào‘.. ào‘.. hm eãX Zdm, hm AW© Zdm hm ^md Zdm ^mdmW© Zdm hr Zdr hdm, amo‘m§M Zdm CëH$m§{MV Jm¡ad Xoh Zdm hm Xoe Zdm, hm doe Zdm Amdoe Zdm, CÝ‘oe Zdm g‘n©UmñVd Xoh hdm hm AW© Zdm, hm ñdmW© Zdm hm ñdmW© Zdm, na‘mW© Zdm OJÊ`mgmR>r ‘aUm‘Ybm‘YwYw§X Zdm AmZ§X hdm JrV…~mi H$moëhQ>H$a g§JrV…dg§V XogmB© ñda…Amem ^mogbo ZmQ>H$…gr‘odê$Z naV Om (1964)

&&AmOMm {dMma&& g§^«‘mÀ`m doir Zoh‘r Amnë`m H$V©ì`mbm àmYmÝ` Úm.

23)^maVr` Xwgam ‘{hZm 25)Y‘©emim 27) ~mOw 28)CJm 30)H$ama

֐֡

‫׃‬

֎

֔

᳎֞ ׂׂ

֐

ׂ‫׃‬

֚֡֡

‫׉‬

ֈ

չ

ֈ

օᭅᭅ

֐֞ վ֠

շ

չ

֌

֔

փ

և֞

֎

֌

֊

ոե

֒

փ

փ֠ ᮧ

ׁׄ

nmoñQ>mZo nÌ nmR>dUo hr H$ënZm AmVm OwZr hmodyZ Ë`mÀ`mOmJr V§ÌkmZmZo AmUbobr B‘ob AmnU AmO dmnaVmo. Ë`mhrnojm H$‘r ‘m{hVr qH$dm ObX nmR>dm`M§ Agë`mg Eg.E‘.Eg. nmR>dVmo. hadbob§ ào‘: AmO AZno{jV [aË`m Ë`mgmR>r ‘mÜ`‘ åhUyZ AmnU amoOÀ`m OrdZmV Vw‘M§ hadbob§ ào‘, nwÝhm Ë`mM H$å`w{ZHo$eZgmR>r AZoH$ gmYZo dmnaVmo . Ë`mV ‘mo~mBb , diUmda ^oQ>ob. gm‘moao Om. B§Q>aZoQ>Mm g‘mdoe àm‘w»`mZo Amho . ‘mo~mBb‘m’©$V Q>o{b’$moZ , EgE‘EgÛmao Am{U B§Q>aZoQ>dê$Z gmoeb ZoQ>d{Hª$J Am{U {dMbrV: EH$mM doir AZoH$ H$m‘o A§Jmda B© - ‘obÀ`m ‘mÜ`‘mVyZ H$å`w{ZHo$eZ H$aVmo Am{U Ago nS>ë`mZo {dMbrV ìhmb. àmW{‘H$Vm H$å`w{ZHo$eZ gwa{jV Agë`mMm Amnbm g‘O Amho . Vo H$moUmbm nmhVm , VnmgVm `oUo R>adm d Ë`mà‘mUo ZoQ>mZo H$m‘mg bmJm. eŠ` Zmhr Agm AZoH$m§Mm J¡ag‘O Agy eH$Vmo . nU ImgJr Q>oŠñQ> ‘ogoO qH$dm H$m`m©b`rZ H$m‘H$mOmMm EgE‘Eg , B© - ‘ob hm ghO Šgog H$aVm `oD$ eH$Vmo `mbm OmUrd: Vwåhr Ü`o` JmRy> eH$Vm ømMr ZwH$Ë`mM EH$m nmhUr Ahdmbm‘Ü`o nwï>r {‘imbr Amho . Ë`m‘wioM {d{dY Am°ZbmBZ OmUrd ñdV:bmM H$ê$Z XoÊ`mMr ‘mÜ`‘mVyZ ~mobVmZm Am{U {bpIV ñdê$nmV H$å`w{ZHo$eZ H$aVmZm H$miOr KoÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho. ñdV:da {dœmg R>odm. ¿`m. Vwåhr Q>mBn H$aV Agbobm ‘ogoO qH$dm B©‘ob hm `§ÌUoÛmao nmhVm `oUo eŠ` Amho . `mgmR>r Xyag§Mma H§$nÝ`m qH$dm Am`Egnr `m§Zr gmR>dyZ R>odbobr aoH$m°S©> ‘hÎdmMr R>aVmV . ZmVo: ì`mdgm{`H$ åhUm qH$dm ‘¡{ÌVbo H$mhr H$maUm§‘wio {d{dY `yOaÀ`m ‘m{hVrMr JaO nS>ë`mg Vr nwa{dÊ`mgmR>r Q>o{bH$m°‘ ZmVo åhUm, AmO Iyn OnÊ`mMr H§$nÝ`m Am{U Am`Egnr aoH$m°S©> R>odVmV . hr aoH$m°S©> {H$‘mZ XmoZ dfmªgmR>r gwa{jV R>odbr Amdí`H$Vm Amho. VmoSy> ZH$m. OmVmV . AmnU H$arV Agbobo H$å`w{ZHo$eZ ho ImgJr AgVo . Ë`m‘wio Ë`mbm àm`ìhgr {‘iUo JaOoMo Amho . na§Vw , gwa{jVVoÀ`m Ñï>rZo OwÝ`m aoH$m°S©>Mr VnmgUr H$aVm `oÊ`mgmR>r YwHo$ XmQ>bobo: AmO ‘Zmda H$gbVar ImgJr H$å`w{ZHo$eZ gmd©O{ZH$ Ho$br OmD$ eH$VmV . H§$nÝ`m§‘Yrb ‘m{hVr MmoaUo qH$dm gmdQ> AgUma Amho, YwH§$ ngabob§ B - ‘obÀ`m ‘mÜ`‘mVyZ Vr eoAa hmoÊ`mMo àH$ma nydu Pmbo Amho . Ë`m‘wio H§$nÝ`mXoIrb Agob. MmbV ahm. B© - ‘ob~m~V gmdY Pmë`m AmhoV.

{MÌ-{d{MÌ

gwS>moHy$ H«$. 45

Ჵ֠

ׂ‫׉‬

֗֞

‫׃׃‬

֊֞

փ

ֈ֞

֊

֗

‫׈׃‬

ֆ

֗֞

֒֠

‫׉׃‬

֍

{S>àoeZ: AmO àM§S> {S>àoeZ `oÊ`mMo àg§J CØdUma AmhoV. BÀN>meº$sÀ`m Omoamda Ë`m§Mm gm‘Zm H$am.

‫ׅ׃‬

֊

֗ պ֧

‘rZ

gmoë`yeZ

շᳱ ׂ‫׈‬

‫ׂ׃‬

‫ׇ׃‬

֔֞

‫ׇ‬

ֆ ׁׂ

‫ׄ׃‬

‫׆׃‬

ֆ

‫׆‬

ռ֞

ׂ‫ׇ‬

շ ‫ׁ׃‬

֊֞

‫ׅ‬

‫׊‬

g‘Oob Am{U Vo Ë`m ~Xbm§Mm AW© bmdyZ Ë`mZwgma AmB©bm g§Xoe nmR>dob. AmB©, ‘bm VwPr Iyn AmR>dU `oVo`, Vy ZwgVr {Xgbrg Var ~a§ dmQ>ob, Agm g§Xoe `m CnH$aUmVyZ Jobm, Va ZmoH$ar H$aUmµa`m Am`m§Mr gJir ~mi§ {H$Vr Iyf hmoVrb Zmhr? ’$moQ>mo : ~o~r‘ob

ׂ‫ׅ‬

ֈ֞ ց

ׂ‫׊‬

շ

սե

‫׈‬

ׂׄ

ׂ‫׆‬

֌

ׄ

շ

Hw§$^

`: Q>miyZ Q>miyZ {H$Vr Q>miUma L F {ZU© AmhmV. {ZU©` nwT>o T>H$bUo hm BbmO

H$ݶm Zìho. AmO {ZU©` ¿`mM.

e×H$moS>o 44 Mo CËVa ׂ

‘H$a

AmO Vw‘Mo nm` Wmè`mda K E {nH${ZH$: amhUma ZmhrV. àdmg, {nH${ZH$Mo `moJ

ED

AmS>do eãX …1){eim 3)niwZ OmUo 6)CbKmb 9)bmoÊ`mgmaIm 11)a{VMm nVr 12){OÞg 13)‘wH$m 14)JmoS>r 17)R>amd 19)VrúUnUm 20)’o$am 21)dV©UyH$ 22)bwƒm 23)eÌy 24)Añnï> 26)A^md 29)`wº$s 31)à`ËZ 32) C^o eãX …1)EH$ g§»`m 2)EH$ g§»`m 3)EH$ njr 4)EH$ g§»`m 5)~m~m Am‘Q>|Mm godm àH$ën ømJmdr Amho 7)MmoMbo 8)Jd© 10)bú‘r 13)n{dÌ 14)‘`m©Xm 16 EH$ PmS> 18)Jw‘u 19)WmoS>rer ^rVr 22)b‚mm

YZy

gdm©nmgyZ Oam Xya OmdyZ J D EH$m§EH$m§VV:mVAmOñdV:Odi ahm. AmË‘qMVZ

DI

EB

EC

D 1906 - ‘hfu {dÇ>b am‘Or qeXo

&&{dZmoX&&

CJ

DJ

&&AmO amoOr B{VhmgmV&& `m§Zr ‘w§~B©V {S>àoñS> Šbmg {‘eZMr ñWmnZm Ho$br. D 1967 - naJ«hmda CVaUmao n{hbo `mZ- a{e`Z A§Vami`mZ ìhoZoam- 4, ewH«$mda CVabo. B{VhmgmV AmO amoOr OÝ‘ D 1928 - XrnH$ emoYZ, ^maVr` {H«$Ho$Q> IoimSy>. D 1950 - Amo‘ nwar, ^maVr` A{^ZoVm. D 1956 - ‘m{Q©>Zm Zdam{Vbmoìhm, A‘o[aH$Z Q>o{Zg IoimSy>. D 1968 - Za|Ð {hadmUr, ^maVr` {H«$Ho$Q> IoimSy>. D 1980 - [aVtXaqgJ gmoYr, ^maVr` {H«$Ho$Q> IoimSy>. B{VhmgmV AmO amoOr ‘¥Ë`w D 1871 - Mmëg© ~°~oO,B§p½be J{UVk d g§emoYH$. D 1987 - dg§Vamd Vwinwio, H$å`w{ZñQ> ZoVm. D 1993 - ‘§Xm{H$Zr {dœZmW AmR>dbo, n{hbr ‘amR>r ~mb A{^ZoÌr. D 1998 - e§H$a nmQ>rb, ‘amR>r J«m‘rU H$WmH$ma. D 2005 - draßnZ, ^maVr` M§XZMmoa d VñH$a.

CG

~mi nmR>dUma AmB©bm B© ‘ob!

AmOMo

ñdV:H$So> bj Úm: AmO Zoh‘rÀ`m Q>mJ}Q>oS> dH©$nmgyZ Oam WmoS>g§ bj hQ>dyZ Vo Amamo½`mH$So> Amam‘mH$So> didm.

CD

CF

CI

B© Am°{’$g‘Ü`o ‘hËdmM§ àoP|Q>oeZ ~ZdÊ`mV ‘¾ Amho... AMmZH$ {VÀ`m H$åß`yQ>ada qH$dm ‘mo~mBbda B© ‘ob `oVmo, {VÀ`m VrZ ‘{hÝ`mÀ`m ~mimMm... AmB©, ‘mP§ S>m`na ~XbÊ`mMr doi Pmbr`o... S>m`na ’$ma Amobm Pmbm`... ‘bm ’$ma AñdñW dmQ>V§`... AmB© bJoM ’$moZ H$ê$Z ~mimbm gm§^miUmµa`m ~mB©bm gm§JVo, ~mimMr Z°nr ~Xbm. qH$dm AmB©bm ~mimMm ‘ogoO `oVmo, AmB© ‘bm Vmn MT>bm`. 101 da Jobm`. gXuMrhr {MÝh§ AmhoV. WmoS>mgm ImoH$bmhr Amho. XdmImÝ`mV Ý`m`bm `oVog H$m? AmB© bJoM hmVmVb§ H$m‘ gmoSy>Z ~mimbm S>m°ŠQ>aH$So> ZoÊ`mgmR>r {ZKVo. ho H$ënZm{MÌ Zmhr. Ag§ IamoIaM KS>Uma Amho ZOrH$À`m ^{dî`mV. emókm§Zr g§emoYZ H$ê$Z ~mimMm B© ‘ob AmB©bm {‘iob Aer ì`dñWm Ho$br Amho. AmVm Vwåhr åhUmb, VrZ ‘{hÝ`mM§ Agmo qH$dm VrZ dfmªM§, ~mi B© ‘ob H$g§ nmR>dy eHo$b AmB©bm. Ë`mbm H$åß`yQ>a qH$dm ñ‘mQ>©’$moZ hmVmim`bm H$gm O‘Uma? AJXr ~amo~a. ho B© ‘ob Oar AmB©bm ~mimH$Sy>Z OmUma Agbo, Var Vo ~mi nmR>dUma Zmhr. ~mimÀ`m earamda ~m§Ybob§ EH$ N>moQ>§ CnH$aU ho ‘ogoO nmR>dob. ho CnH$aU ~mimMr ZmS>r, Ë`mMm Km‘, earamM§ Vmn‘mZ `mMr gVV Zm|X R>odob. ~mimbm ^yH$ bmJbr, er Pmbr, gwgw Pmbr, Vmn Ambm qH$dm ~mi AñdñW Pmb§ Var Vo `m CnH$aUmbm

AmOMo ^{dî¶ E

I

Am

փ֠ ‫׊׃‬

֒

օ֧

շ

֔֞

֔

ׂׄ

֔֞

օ֞

ֆ֞

֐֠

֕

֊֞

փ֢

AmOMr nmH$H¥$Vr

~Xm‘ ~’$s©

AmB©, hm Amnë`mgmaIm {XgVmo, nU CS>çm H$m ‘maV Zmhr? Ag§ Va ho {n„ÿ {dMmaV Zgob?

gm{hË`: ~Xm‘ 2 dmQ>çm XyY WmoSo>go gmIa 2 dmQ>çm gmOyH$ Vyn 2 M‘Mo H¥$Vr: ~Xm‘ Ja‘ nmÊ`mV {^OV Kmbm. XmoZ VmgmZ§Va Ë`mMr gmbo H$mT>m. Z§Va ~Xm‘, gmIa d WmoSo> XyY KmbyZ {‘Šga da Ë`mMr Iyn ~marH$ noñQ> H$am. ~Xm‘ ~marH$ hmoD$Z EH$Ord hmoÊ`mBVHo$M XyY Kmbm. Z§Va ‘Ü`‘ AmModa H$T>B© R>odyZ Ë`mV 2 M‘Mo Vyn Kmbm d ~Xm‘mMr ~marH$ Ho$bobr noñQ> KmbyZ {‘lU T>dim. EH$gmaIo T>diV amhmdo. H$mhr doimZo {‘lU AmQ>m`bm bmJob d Ë`mMm Jmoim ~Zm`bm bmJob. `mMdoir J°g ~§X H$am. {‘lU Imbr CVadm. H$mbÏ`mZo KmoQ>m. H$mhr doimZo Jmoim AOyZ WmoS>m KÅ> hmoB©b. EH$m Wmirbm VynmMm hmV bmdm d ho {‘lU Ë`mda AmoVm. gd© ~mOyZo EH$gmaIo Wmnm. {‘lU Jma Pmbo H$s dS>çm nmS>m.

AmOMo ‘Zmoa§OZ AmOÀ`m KS>rbm AZoH$ dm¿`m- ‘wair hmbAnoï>m§Mo OrdZ OJV AmhoV. ‘mbZ ZmdmÀ`m AemM EH$m ‘wairZo ‘mÌ `m àWo{déÕ ~§S> H$aÊ`mM§ YmS>g XmI{dbo Am{U dfm©Zwdf} gwé Agboë`m àWoVyZ ñdV:gmo~V BVam§Mr hr gwQ>H$m Ho$br. à{VHw$b n[apñWVrV {VZo gmogbobm ^md{ZH$, gm‘m{OH$ g§Kf© åhUOo 'b§Ja' {MÌnQ>. OmJaU Jm|Yim‘Ü`o {dYr g§në`mZ§Va EH$ bmoI§S>r gmIir VmoS>Ê`mMr nÕV Amho, Ë`mbmM 'b§Ja' Ago åhUVmV.'lr JUoe ‘mH}$qQ>J Am{U {’$ë‘g' Mr àñVwVr Agboë`m `m {MÌnQ>mMr {Z{‘©Vr Hw$‘mar {Zhm[aH$m gwZrb ’$S>Vao `m§Zr Ho$br AgyZ {X½Xe©Z g§Xrn ‘Zmoha Zdao `m§Zr Ho$bo Amho. `oË`m 19 Am°ŠQ>mo~abm 'b§Ja' {MÌnQ> àojH$m§À`m ^oQ>rg `oV Amho. ‘mZdm ZmB©H$, adr H$mio, {dZ` AmnQ>o, {H$emoar ehmUo, {‘qbX qeXo, Am{XVr, n§H$O {dîUw, Z‘«Vm Jm`H$dmS>, A§ew‘mbm nmQ>rb, A{^XÝ`m ^mdo, ^aV JUoenwao `m H$bmH$mam§Zr `mV ^y{‘H$m gmH$maë`m AmhoV. gm§Jbr n[agamVrb {ZgJ©aå` bmoHo$eÝgda hm {MÌnQ> {MÌrV Pmbm AgyZ àojH$m§À`m ‘Zmbm Z¸$sM hm {df` {^So>b Agm AmemdmX {Z‘m©Vm - {X½Xe©H$m§Zm dmQ>Vmo.

H$go gmoS>dmb EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ 44 Mo CÎma


18goa9_Layout 1 17-10-2012 20:13 Page 1

9 Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

ñnm±S>rbm`Q>rgcm

d`mZwgma XmVm§Mr H$miOr KoVbr Va XmVm§À`m VH«$matMm gm_Zm H$amdm bmJUma Zmhr. d`mÀ`m {d{dY Q>ßß`m§da XmVm§Mr H$moUVr H$miOr ¿`mdr `m~m~V gOJ hmoUo Amdí`H$ Amho.

b

hmZ _wbm§À`m XmVm§Mr H$miOr~m~V ~aoM OU åhUVmV, "AOwZ Va XwYmMoM XmV AmhoV, Ë`mMr H$m` H$miOr KoUma? _mÌ _moR>çm§à_mUoM bhmZm§À`m XmVm§Mr H$miOr KoUo VodT>oM _hÎdmMo Amho. H$maU XmVm§_wioM bhmZ _wbo Mm§Jbm Amhma KoD$ eH$VmV. AÞmMo Md©U Mm§Jë`m nÕVrZo H$é eH$VmV. OoUoH$éZ Ë`m§Mr dmT>hr `mo½` àH$mao hmoVo. BVHo$M Zmhr Va XmVm§Mr aMZm Mohè`mbm `mo½` AmH$ma Am{U A°{nAa§g XoÊ`mVhr Cn`moJr R>aVmo. BVHo$M Zmhr Va XmVm§À`m `mo½` aMZo_wio _wbm§Zm ñnï> ~mobÊ`mg _XV {_iVo. VgoM Z§VaÀ`m H$m`_ñdénr `oUmè`m XmVm§Mo Amamo½` amIÊ`mghr `m§À`m_wio _XV {_iVo. XwYmMo XmV H$mhr H$maUm§_wio XwImdbo Jobo, Iam~ Pmbo Va Z§VaMo XmVhr `mo½` OmJr `oV ZmhrV. XmV EH$_ oH$m§da `oU {H$§dm XmVm§_Ü`o \$Q>r AgUo Aem g_ñ`m CX²^dVmV. _wbm§À`m XmVm§Mo Amamo½` {~KS>Ê`mgmR>r ~arM H$maUo AgVmV. Mm°H$boQ> ImUo, nS>ë`m_wio XmV VwQ>Uo, A§JR>m MmoIUo, Or^ XmVm§Zm bmdyZ nwT>o T>H$bUo, doionwduM XmV nS>Uo, XmV ñdÀN> Z R>odUo Aem AZoH$ g_ñ`m Ë`m_wio {Z_m©U hmoVmV. AmB©Mo XyY nmOë`mZ§Va Amoë`m H$nS>çmZo {haS>çm AWdm Ambobo XmV bhmZ ~mim§Mo gwÕm nwgyZ ¿`mdo. _wbm§Zm XmoZXm XmV ñdÀN> H$aÊ`mMr gd` bmdmdr.XmVm§da ßbH$ ({ndim Wa) O_ë`mZ§Va Vmo {Z`{_V

_o

Zm°nm°O AWm©V aOmo{Zd¥Îmr hm amoJ ZgyZ {ZgJ©MH«$mMmM EH$ ^mJ Amho. gmYmaUV… d`mÀ`m 35 dfmªZV§a àr_oZm°nm°O H$mbI§S> gwê$ hmoVmo. hm H$mbI§S> nwT>rb 8 Vo 10 dfmªMm AgVmo. `m_Ü`o AmVmn`ªV gwairV Mmbbobr _m{gH$ nmir WmoS>o WmoS>o ~Xb XmIdy bmJVo. nmir A{Z`{_V hmoUo, A§Jmdê$Z H$_r hmoUo AWdm Ìmg OmUo, H$Yr H$Yr H$mhr _{hZo nmirM Z `oUo d Amë`mZ§Va OmñV `oUo, dOZ H$_r-OmñV hmoUo, ËdMm~Xb-nmoV ~XbUo, hmS>m§_Ü`o hiyhiy KZVm H$_r hmoUo, BñQ´>moOZÀ`m H$_VaVo_wio OZZ_mJm©Mm aŠVnwadR>m H$_r nS>Uo `m VH«$mar {XgyZ `oVmV. OZZ_mJm©eoOmarM Agboë`m _yÌ_mJm©Mmhr AgmM aŠVàdmh H$_r Pmë`m_wio bKdr H$aÊ`mÀ`m {H«$`o_Ü`o AmJ hmoUo, dma§dma Omdo bmJUo, Ago Ìmg hmoD$ eH$VmV. hm Ìmg _w»`ËdoH$ê$Z BñQ´>moOZÀ`m

H$am ~m`~m`!

Imëë`mZ§Va IiIiyZ Myi ^amdr. {Z`{_V doJdoJù`m AmOmam§da _mV H$aVmZm Ë`m AmOmamMr bjUo H$m` AmhoV ho pŠbqZJ Am{U VÁkm§H$Sy>Z VnmgUr H$éZ _m{hV AgUo Amdí`H$ AgVo. ñnm±S>rbm`Q>rgma»`m AmOmamdahr Amnë`mbm ¿`mdr. gwédmVrÀ`m H$mimVrb {haS>çm§Mo AmOma _mV H$aVm `oUo eŠ` Amho. nU Ë`mgmR>r Ë`mMr bjUo _m{hV hdrV. MQ>H$Z ~ao hmoVmV. {haS>çm§Zm gyO Agob Am{U ~«e H$aVmZm Ë`mVyZ aº$ `oV Agob UŠ`m§Mr PrO XþIVo, Im§Xm XþIVmo, Im§ÚmVyZ H$i, _w§½`m pñWVrdê$Z eó{H«$`oMm {ZU©` KoVcm OmVmo. Va gmdY ìhmdo. A{bH$S>À`m g§emoYZmZwgma hmoÊ`mÀ`m à{H«$`ocm `oUo gwê$ hmoVo. S>moŠ`mda hmV R>odë`mg ñnm±{S>cm`Q>rg \$º$ Zgoda `oV Agë`mg {n[aAmoS>mo[aqgg (EH$ àH$maMm {haS>çm§Mm ñnm§°S>r>cm`{Q>g åhUVmV. H$i H$Yr H$Yr H$_r hmoVo. X§S>, hmV, Am¡fY, {dlm§Vr Am{U H$m°ca dmnê$Z XþIUo AmOma) Am{U _Yw_oh, öX`amoJ, `m_Ü`o g§~§Y _mZ _YwZM AdKS>Uo, VihmVmdarc ñZm`y§Mr eº$s H$_r hmoUo Aer ~ao hmoD$ eH$Vo. doXZm Varhr H$_r hmoV {XgyZ Ambm Amho. Ë`m_wio XmVm§À`m g_ñ`m§H$S>o _mZoMr hmcMmc Zoh_rà_mUo cjUo {XgVmV. Zgoc VaM eó{H«$`m H$amdr cmJVo. `m gm\$ Xwb©j H$é Z`o. CVmad`mV Vm|S> H$moaS>o nS>Uo Z hmoUo hr cjUo ~è`mM hm ñnm±{S>cm`Q>rg \$º$ PrO AmOmamMo {ZXmZ H$aÊ`mgmR>r EŠg ao Z hr gm_mÝ` g_ñ`m {XgyZ `oVo. `mda doirM cmoH$m§_Ü`o {XgVmV. _mÌ hm hmoÊ`mwnaVmM _`m©XrV Agoc Va `mo½`doir H$mT>cm OmVmo. _mÌ `mVyZ Ho$di hmS>m§_Yrc Ho$ë`mg XmV Iam~ CnMma H$éZ ¿`mdm. ZmhrVa XmVm§da Ë`mMm Ìmg dmT>ë`mg _‚mma‚my Am{U `mo½` ì`m`m_mZo \$aH$ nS>Vmo. _mÌ ho ì`m`m_ ~Xc {Xgy eH$VmV; na§Vw hmoVmV. nmUr {nVmZm Ë`mV âbmoamB©S> Agm`bm n[aUm_ hmoVmo. Zgm§da Xm~ `oD$ eH$Vmo. hm VÁkm§À`m _mJ©Xe©ZmImcrM H$amdo. _mZ Iyn _‚mma‚my Am{U Zgm§Mr pñWVr g_ hdo. Vo Zgë`mg S>m°ŠQ>am§Zm `m~m~V {dMmamdo. _Yw_oh, öX`amoJ, aº$Xm~ B. AmOma Xm~ `mn¡H$s H$emda Amho `mda AdKS>cr Agoc Va ì`m`m_ VodT>çmnwaVm OÊ`mgmR>r E_.Ama.Am`. hr VnmgUr _wbm§Zm X§Vd¡ÚmH$S>o {Z`{_V VnmgUrgmR>r KoD$Z AgVmZm X§Vd¡Úmbm CnMmamXaå`mZ _mZoÀ`m ñnm±{S>cm`{Q>gMr cjUo Wm§~dmdm.H$m°ca KmcyZ _mZoÀ`m hmcMmctZm _hÎdmMr R>aVo. Ë`mgmR>r Vr H$ê$Z KoUo Omdo. Ë`mMr _m{hVr Adí` Úmdr. H¥${Ì_ Adc§~yZ AgVmV. {dlm§Vr Úmdr, doXZmem_H$ Jmoù`m ¿`mì`mV, Amdí`H$ R>aVo. {H$emoad`rZ _wbm§Zrhr XmVm§Mr H$miOr XmVm§_wio OJUo gmono hmoVo. _mÌ _‚mma‚my§da Xm~ Agë`mg XJXJ Q>mimdr. XþIUo H$_r Pmë`mZ§Va nwÝhm ¿`mdr. ghm _{hÝ`m§Zr XmV VnmgyZ ¿`mdoV. Ë`mMr H$miOrhr `mo½`àH$mao MmcVmZm Vmoc Z gm§^miVm `oUo, ì`m`m_ gwê$ H$amdm. Amdí`H$ Vo CnMma doirM H$éZ ¿`mdoV. KoVbr nm{hOo. Ë`mgmR>r nm`m§_Ü`o OS>nUm dmQ>Uo, MmcVmZm _mÌ `m Yy_«nmZm_wio BVa Ìmgm§~amo~aM XmVm§da, S>m°ŠQ>am§Zr gm§{JVboë`m nm`mVyZ Mßnc {ZgQ>Uo, VihmVmV AmOmamZo CJ«ê$n {haS>çm§da S>mJ nS>VmV, H$mid§S>VmV VgoM gwMZm {Z`{_V ~YranUm `oUo, Aer bjUo {Xgy bmJVmV. YmaU Ho$ë`mg V§~mIy_wiohr S>mJ nS>VmV. Ë`m_wio `mnmgyZ Xya nmimì`mV. H$n YaUo, ~Q>U cmdUo, nmoir ^mH$ar åhUOoM Zgm§da amhUoM `mo½`. VgoM {eVno` A{YH$ à_mUmV EH$m hmVmZo VmoS>Uo `m gma»`m {H«$`m qH$dm _‚mma‚mwda KoUohr XmVm§gmR>r `mo½` ZgVo. H$aUo AdKS> OmVo. AmOma dmT>ë`mg Xm~ Amë`mMr cjUo àm¡T> d`mV XmV nmoH$i hmoUo, {haS>çm§Mr H$_VaVo_ ñZm`y§Mm AmH$ma AmH$gm`cm cmJë`m_wio gwê$ Pmcr AgVrc XwIUr CØdy eH$VmV. `mgmR>r {XdgmVyZ wio hmoVmo. VihmVmMr PrO Pmcocr {XgVo. ~moQ>o dmH$S>o Va Ë`mH$S>o Jm§^r`m©Zo XmoZXm ~«e H$aÊ`m~amo~aM JmoS>, BñQ´>moOZ ~mhoê$Z hmoD$ cmJVmV. AmOma dmT>ë`mg nm`mV nhmdo. Aem doir nXmW© H$_r ImdoV. nwadUo `mo½` Amho; H$S>H$nUm `oVmo Am{U A§Wê$U Yam`Mr ~aoMXm eó{H«$`oMr na§Vw Ë`m_Ü`o H$mhr YmoHo$ d nmir `oVo. JaO ^mgVo. Xþîn[aUm_ Agy eH$VmV. EMAmaQ>rbm Zgoda Xm~ Agë`mg EH$m ~mOyMr _mZ Ë`mVhr doJdoJù`m n`m©`r R>aUmar hr _oZm°nm°O H$mbI§S>mVrb OrdZe¡br åhUOo Amhma, ì`m`m_, _ZmMr em§Vr. _oZm°nm°O H$mbI§S>mV nXmn©U H$aVmZm aŠVmVrb gmIa d Ma~r `m MmMÊ`m Amdí`H$ AmhoV. Oa _Yw_oh AWdm OmXm H$moboñQ>oam°b AmT>ibo, Va Amhmam~m~V XjVm KoUo d VÁkm§Mm gëbm KoUo Amdí`H$ Amho. `mo½` OrdZe¡br {Z_m©U H$aÊ`mVrb Xþgam _wÔm åhUOo ì`m`m_ hmo`. ì`m`m_ d `mo½` Amhma `m OmoS>r_wio öX`{dH$ma d ApñW^§JmMo à_mU AZoH$Xm AmnU ^yH$ ZgVmZmhr ImVmo. Ë`mMo H$_r hmoB©b. ì`m`m_m_wio aŠVXm~ H$_r amhVmo, dOZ H$_r amhVo, aŠVmVrb Ma~rMo n[aUm_ Amnë`m earamda hmoVmV. Ë`mMà_mUo d gmIaoMo à_mU H$_r amhVo. hr {ZamoJr OrdZe¡br pñÌ`m§Zm \$ŠV aOmo{Zd¥ÎmrZ§VaM AmnU H$moUË`m dmVmdaUmV, H$em n[apñWVrV AmH$f©H$ d \$m`Xoera dmQ>ob Ago Zmhr, EImXr Jmoï> ImVmo `mbmhr _hÎd Amho. H$moUVohr Va AJXr H$m°boO OrdZmnmgyZM `mMr nm`m^aUr Ë`m§Zr Ho$br, Va Ë`m§Zm _oZm°nm°O AÞ ImVmZm Amnë`m _ZmV H$moUË`m àH$maMo IamoIaM _wpŠVXm`r, AmZ§XXm`r d Amamo½`nyU© R>aob ho ZŠH$s. {dMma AmhoV. ho XoIrb _hÎdmMo Amho.

_

Xmo

gwQ>H$m nm§T>è`m

nm§

T>ao Ho$g ho d¥ÕmnH$mimMr IyU Ag§ nydu _mZc§ OmV Ago. Vmo H$mi Ho$ìhmM Jocm. O_mZm ~Xccm, OrdZe¡cr ~Xccr Vgo nyduMo g§Ho$Vhr ~Xcco. AcrH$S>o EoZ VméÊ`mV åhUOo AJXr {Ver-nñVrerVM S>moŠ`mdarc nm§T>è`m Ho$gm§Mr g§»`m dmT>coco VéU-VéUr nmhm`cm {_iVmV. hdoVrc dmT>Vo àXÿfU, gÎd`wŠV AmhmamMm A^md Am{U MwH$sMr OrdZe¡cr `m_wio VméÊ`mV "~wÉ>o'nUmM§ cjU KoD$Z {\$aUmè`m§Mr g§»`m dmT>V Amho. nm§T>è`m Ho$gm§À`m g_ñ`oda H$mhr Cnm` AmhoV. EH$ H$n _|Xr, EH$ M_Mm H$m°\$s nmdS>a, EH$ M_Mm Xhr, EH$ qb~mMm ag, nB© ho EH$ ~«mør ~wQ>rMo nmdS>a, EH$ M_Mm Amdù`mMr Am{U dmiboë`m nw{XÝ`mMr \$i nyS>. ho gd© EH$Ì n`m©á nmÊ`mV XmoZ Vmg {^OV R>odyZ Ë`mMr noñQ> AbrH$S>o ~mamhr V`ma H$am Am{U Ho$gm§Zm cmdm. hm à`moJ Vwåhr AmR>dS>çmVyZ EH$_{hÝ`mV {_iVo. H$ƒr XmoZ doim H$ê$ eH$Vm. Ho$gm§da a§J Zgob Úm`Mm Va Ë`mV H$m°\$s nnB© AË`§V CîU JwUmMr Am{U H$mV Zmhr KmVbo Var Mmbob. Z§Va Ho$gm§Zm nmÊ`mZo Amho. {nH$bobr nnB© {nÎmem_ YwdyZ Q>mH$mdo. Ho$gm§§Zm YwÊ`mgmR>r Hw$R>ë`mhr àH$maÀ`m H$ Amho Va H$ƒr nnB© dmV-H$\$ gm~UmMm à`moJ Q>mimdm. eoVmVrb qH$dm ~mJoVrb _mVrZo em_H$ Amho. nmoQ>mMo {dH$ma Xÿa Ho$g YwVbo Va EH$-EH$ Ho$g _moH$im hmoVmo Ogo em°åny H$aÊ`mgmR>r nnB© AË`§V JwUH$mar Ho$bo Amho Ago dmQ>Vo. Amho. _bmdamoY, AOrU©, AnMZ, OdmHw$gw_ qH$dm Omñd§XmMo \y$b Am{U Amdim, T>oH$a `oUo, _yiì`mY, S>moHo$XwIr, ~amoo~a dm>Q>yZ Ë`mMr noñQ> V`ma H$amdr. Ë`mV bmoh MyU© Vm|S>mbm Md ZgUo B. VH«$matda nnB© KmbyZ dmQ>yZ ¿`mdo. ho {_lU Ho$gm§_Ü`o bmdyZ EH$m JwUH$mar R>aVo. VmgmZo Ho$g YwdmdoV. da {Xbobo Cnm` Ho$bo Va Adoir nnB©Mm MrH$ Jù`mMo {dH$ma, Ho$gm§Zm nm§T>ao hmoÊ`mnmgyZ dmMdy eH$Vm. {O^oMo d«U, ËdMm{dH$ma, {d{dY JmR>r,

n

J«§Wr `mda bmdÊ`mgmR>r dmnaVmV. qdMdmÀ`m {dfmda `m {MH$mÀ`m bonmMm Mm§Jbm Cn`moJ hmoVmo. nnB©À`m H$ÀÀ`m \$imVyZ {Mao XoD$Z {MH$ H$mT>VmV Am{U Vmo dmidyZ Ë`mMr nyS> Am¡fYmV dmnaVmV.

{ZgJm©Vrb doJdoJù`m Jmoï>tMo Amamo½`mgmR>r \$ma _hÎd Amho. nnB© ho AgoM EH$ \$i Amho. {d{dY AmOmam§da Ë`mMm Cn`moJ hmoVmo. gm§YoXwIrÀ`m AmOmamV nnB©Mr nmZo dm\$dyZ Vr gm§Ü`mda ~m§YVmV. nnB©À`m {~`m§Mo {gÜX Vob AYmªJdmV, Vm|S> dmH$S>o hmoUo Aem {dH$mamV Cn`moJr R>aVo. hÎmramoJm_Ü`o nm`mbm nmZm§Mm bon bmdVmV. nnB©Mm MrH$ hm CËH¥$îQ> nmMH$ Amho. EH$ ^mJ MrH$ KoVë`mg 250 nQ> _m§gmhma ghO nMVmo. VgoM VrZ Jw§O dmibobm MrH$ hm EH$ {bQ>a XÿY ghO nMdVmo. nmoQ>mVrb H¥$_tgmR>rhr hm MrH$ KoVbm OmVmo. Amåb{nÎm, ^yH$ Z bmJUo, nmoQ> gm\$ ZgUo, dma§dma H¥$_r hmoUo BË`mXrda dmibobm MrH$ Cn`wŠV R>aVmo. nnB©À`m {~`m XoIrb H¥$_rZmeH$, _m{gH$ nmir {Z`{_V H$aUo Am{U J^©nmV H$aUmè`m AmhoV. nnB©À`m nmZmVrb H$m~©oZ `m Ðì`m_wio öX`mMr JVr H$_r hmoVo. Ë`m_wio Ë`mMm {dlm_H$mi dmT>Vmo. nnB©À`m H$\$ZmeH$ JwUY_m©_wio X_m, ImoH$bm `m {dH$mamVhr nnB©

Z doiMo AÞ {_iUo hr OJÊ`mgmR>r _mUgmMr n{hbr _wb^yV JaO. Vr ^mJdÊ`mgmR>r _mUyg {Xdg^a H$îQ> H$aVmo. ^yH$ bmJbr H$s H$mhr Var ImD$Z AWdm Mhm, H$m°\$s {nD$Z ^yH$ _mabr OmVo. nU ^yH$ bmJUo åhUOo H$m`? Vr bmJë`mda earamV Zo_Ho$ H$m` KS>Vo ho _m{hV Amho H$m? earambm AÞmMr JaO Amho qH$dm Zmhr ho Xe©dÊ`mgmR>r ImÊ`mMr BÀN>m {Z_m©U hmoVo. AÞ godZmMr à~i BÀN>m hr earambm AÞmMr JaO AgVo Voìhm {Z_m©U Cn`yŠV hmoVo. Va ^yH',$ R>aVo. Vmn Á`mbm B§J«OrV CVaÊ`mgmR>r, A°n°Q>mB©Q> bKdr gm\$ åhUVmV, hmoÊ`mgmR>r nmZm§Mm H$mT>m hr Cn`moJr R>aVmo. Mohè`mda _wê$_o `oD$ Z`o åhUyZ nnB©Mm Ja bmdVmV. {nH$boë`m nnB©À`m \$moS>r, Ë`mda H$mio {_ao, {Oao nyS> Am{U g¢Yd bmdyZ Imëë`mg CËV_ nmMH$ åhUyZ Cn`moJr R>aVo. nnB©_Ü`o A,~,H$,S> hr OrdZgËdo AgVmV. Vr ZoÌamoJ, _yÌme`, JwXÛamg§~§YrÀ`m amoJmda Cn`wŠV R>aVmV. VgoM ApñWamoJ, X§VamoJ, Cƒ aŠVXm~, njmKmV BË`mXr {dH$mam§dahr Vr Cn`wŠV R>aVo. Aem ` Am¡fYr JwUm§Zr `wŠV Agboë`m nnB©Mm AmhmamV ^anya dmna H$amdm.

_mZ{gH$ Ja JaO AgVo. Vr AÞ AÞmÀ`m JaOoer {ZJS>rV AgVoM Ago Zmhr. AÞ godZmMr Vrd« BÀN>m hr _|XyVrb hm`nmoWm°n°_gÀ`m

EH$m ^mJmÀ`m {Z`§ÌUmImbr AgVo. `m ^mJmV Agbobo V¥áVm H|$Ð earamÀ`m JaOonwaVo AÞ godZ Ho$ë`mZ§Va V¥áoMr OmUrd H$ê$Z XoVo. Z§Va AÞJ«hU H$aÊ`mMr BÀN>m g§nVo. earamÀ`m JaOoà_mUo AÞJ«hU Ho$bo OmV Zmhr Ë`mdoir h°Ja goQ>aÀ`m H$m`m©V V¥áVm H|$Ð AS>Wio {Z_m©U H$aVo Am{U A{YH$ ImÊ`mMr BÀN>m {Z_m©U hmoVo. ^yH$ hr {d{eîQ> doiobm AÞ J«hU H$aÊ`mMr _Zmo^mdZm AgVo. `m ^mdZoV AmZ§X AgVmo. hm AmZ§X {_imdm Aer BÀN>m Pmbr åhUOo ^yH$ bmJVo. AÞ godZmMr à~i BÀN>m

Ë`m_wio OmñV H°$barO earamV OmVmV. VgoM {_Ìn[admamgmo~V qH$dm Jßnm H$aV JmVm§Zm AmnU Zoh_rnojm A{YH$ ImVmo. åhUyZM OodVm§Zm àgÞ dmVmdaU AgUo, gd© Hw$Qw>§~r` EH$Ì AgUo Amdí`H$ AgVo. Va Ë`m ImÊ`mMm earamda Am{U _Zmda gH$mamË_H$ n[aUm_ hmoVmo. Ë`m_wio emar[aH$ Am{U _mZ{gH$ Amamo½` gwYmaVo. AÞmbm Zmdo R>odV, Ë`mMo Xmof H$mT>V OoD$ Z`o. _ZñVmn XoUmar H¥$Vr earamda {dn[aV n[aUm_ H$aVo. JaOonojm A{YH$ ImUo XoIrb A`mo½` AgVo. H$maU A{YH$ AÞ godZm_wio

hmoUo, OodVmZm nmoQ> ^aë`mà_mUo dmQ>Uo, AÞmdaMr dmgZm CS>Uo `m gd© doJdoJi`m ^mdZm AmhoV. ^yH$ bmJÊ`mÀ`m H«$s`oda _ZmMo {Z`§ÌU AgVo Ë`mMà_mUo g^modVmbMo dmVmdaU, Amnbr g§ñH¥$Vr, Am{W©H$ pñWVr, _mZ{gH$ pñWVr, ^mdZm CÐoH$ `m gdmªMm ^yHo$da n[aUm_ hmoV AgVmo AÞmMm gwJ§Y, AmH$f©H$ gOdbobo nXmW© `m gdmªMm ^wHo$Mr BÀN>m hmoÊ`mda _hËdmMm dmQ>m AgVmo. WmoS>Š`mV ImÊ`mMr BÀN>m hmoUo AWdm BVa H$maUm§_wio bmJbobr ^yH$ {d^mJUo Amnë`mbm eŠ`Vmo [d^mJVm `oV Zmhr. H$mhtZm _mZ{gH$ VmUVUmdmV Iyn ^yH$ bmJVo Va H$mhtZm A{O~mV Imdogo dmQ>V Zmhr. H$mhr doim Ho$di MdrgmR>r AmnU ImVmo. doJdmZ g§JrV EoH$Vm§Zm AmnU Xa {_{ZQ>mbm OmñV Kmg KoVmo Am{U Ë`mMo Md©U {ZQ> Z H$aVm {JiVmo.

earamV A{YH$ D$Om© gmR>Vo. Am{U bÇ>>nUm dmT>V OmVmo. åhUyZ AmnU {H$Vr ImV AmhmoV `mH$S>o bj Úmdo. {XdgmVyZ VrZ doim OodUo, EImXm Zdm nXmW© Ho$bm H$s ImD$Z ~KUo, OmVm `oVm§Zm H$mhrVar Vm|S>mV Q>mH$Uo, Q>r>ìhr ~KV ImV ~gUo Aem gd`t_wio {H$VrVar OmñV H°$barO earamV OmVmV. Q>r>ìhrda qhgmË_H$, Aíbrb Ñí`o ~KVm§Zm ImUo gwê$ Agë`mg VgoM {dMma _ZmV gwê$ AgVmV. ImÊ`mVyZ Vo _Zmn`ªV nmohmoMVmV Am{U Vgm ñd^md hmoV OmVmo. åhUyZ ImVm§Zm Aem JmoîQ>r Z H$aUo Mm§Jbo. CÎm_ ^yH$ bmJbr H$s nmoQ>mV JwaJwaë`mgmaIo hmoVo, IÈ>>m nS>ë`mgmaIm dmQ>Vmo, AmJ nS>ë`mgmaIr dmQ>Vo, H$mhr doiog nmoQ> XþIVo. hr gd© bjUo ^yHo$Mr AgyZ Ë`mdoir AÞ godZ H$amdo. _mÌ CJmM MQ>H$Xma Amho, AmdS>Vo Amho åhUyZ ^yH$ ZgVm§Zm ImD$ Z`o.


18goa10_Layout 1 17-10-2012 PM 10:17 Page 1

Xoe-naXoe

"g{o JS>H$atMo Q>§ J' gÎmmYmè`m§er

10

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

½b°‘a

A{OV ndmam§À`m gmWrZo 100 EH$a O_rZ bmQ>br Eoíd¶m©Mo H$_~°H$ Zdr {X„r, {X. 17 … Eoíd`m© am` ~ƒZMo dmT>bobo dOZ H$mhr {Xdgm§nydu MM}Mm {df` R>abo hmoVo. Ho$di ~m°{bdyS>M Zìho Va hm°{bdyS>Zohr Ë`m~m~V ZmamOr ì`º$ Ho$br hmoVr. Eoíd`m©Mo Oo {MÌnQ> JamoXanUm_wio d Z§Va ~mi§VnUm_wio AnyUm©dñWoV hmoVo, Ë`m{df`r g§~§{YVm§Zm qMVm bmJyZ am{hbr hmoVr. ñdV… Eoíd`m©Zo Amnë`m dmT>Ë`m dOZmbm nmhÿZ gmd©O{ZH$ H$m`©H«$_m§Zm H$_r CnpñWVr bmdÊ`mVM g_mYmZ _mZbo hmoVo. _mÌ, AmVm nwÝhm EH$Xm Eoíd`m© am` Amnë`m {_g dëS>© byH$_Ü`o Ambr AgyZ, Amnbo dOZ H$_r H$aV, {VZo AmVm Zì`mZo H$m_mg gwédmV Ho$br Amho. {X„rV Ý`y bm±{OZg g|Q> B{_`a H$boŠeZÀ`m bm±M_Ü`o Eoíd`m©Mm gS>nmVi ~m§Ym nmhÿZ gmè`m§ZrM S>moio {dñ\$mabo. `mdoir H$mù`m dóm§_Ü`o Eoíd`m© BVH$s AmH$f©H$ {XgV hmoVr H$s H$mhr {Xdgm§nydu bm§~ ~møm§Mo H$nS>o, AZmaH$br MwS>rXma KmbyZ {\$aUmar Jmob_Q>mob Eoíd`m© Vr hrM H$m Agm àíZ `m \°$eZ emobm CnpñWV _mÝ`dam§Zm nS>bm hmoVm.

Zdr {X„r, {X. 17 … ^mOnMo amï´>r` AÜ`j {ZVrZ JS>H$ar ho _moRo> CÚmoJnVr AmhoV, Ë`m§À`m _ZmV {dX^m©Vrb eoVH$è`m§~Ôb Oamhr H$idim Zmhr. CbQ> H$m±J«og gaH$maer "go{Q§>J' H$ê$Z, ^mOnMo Zmd dmnê$Z Vo Amnbo gm‘«mÁ` dmT>dV MmbboV, Agm Ii~iOZH$

Amamon XoenmVirda Zì`mZo CX`mbm Ambobo amOH$r` ZoVo Aa{d§X Ho$Oardmb `m§Zr Ho$bm Amho. Zdr {X„rV Pmboë`m nÌH$ma n[afXoV, B§{S>`m AJoÝñQ> H$aßeZÀ`m H$m`©H$Ë`m© S>m°. A§Obr X_m{Z`m `m§Zr Jmoim Ho$boë`m nwamì`m§À`m AmYmao Ho$Oardmb `m§Zr JS>H$atda h„m~mob Ho$bm. amï´>dmXr H$m±Jgo« Mo ZoVo A{OV ndma `m§À`mer g§JZ_V H$ê$Z,

ZmJnya {OëømVrb C_aoS> VmbwŠ`mVrb eoVH$è`m§Mr O_rZ JS>H$atZr ~iH$mdbr Amho, Agm J§^ra Amamon Ë`m§Zr `mdoir Ho$bm. VgoM, {g§MZmMo nmUr Amnë`m CÚmoJm§H$So> didyZ KoVë`mMohr Ë`m§Zr {ZXe©Zmg AmUbo. Ho$Oardmb åhUmbo, ZmJnya {OëømV C_aoS> VmbwŠ`mVrb Iwgm©nya `oWo YaUmÀ`m ZmdmImbr O{_Zr KoVë`m. `mgmR>r 1982 _Ü`o ^yg§nmXZ Pmbo. VoWrb EH$ eoVH$ar Amho, JOmZZ YmdSo>, Ë`m§Mr A{YH$Mr O_rZ A{YJ«{hV H$aÊ`mV Ambr. YaU nyU© Pmbo. na§Vw, 100 EH$a O_rZ {dZmdmnamMr am{hbr. `m O{_Zr eoVH$è`m§Zr naV _m{JVë`m. na§Vw, Ë`m§Zm {g§MZ {d^mJmZo ZH$ma H$i{dbm. na§Vw, {ZVrZ

Ho$Oardmb ¶m§Mm Amamon JS>H$ar `m§Zr D$Om© àH$ënmgmR>r `m O{_ZrMr _mJUr Ho$br. Ë`mda A{OV ndmam§Zr bJoM XIb KoVbr Am{U O_rZ XoÊ`mg ‘§Owar XoÊ`mg gh_Vr XoÊ`mV Ambr. Ad¿`m 4 {Xdgm§_Ü`o hm {ZU©` KoÊ`mV Ambm. eoVH$è`m§Zm XmoZ df} MH$am _mamì`m bmJë`m. na§Vw, JS>H$atZm doJim Ý`m` XoÊ`mV Ambm. JS>H$atZm O_rZ XoUo H$m`Úm§VJ©V eŠ` ZìhVo. Ë`m_wio {ZVrZ JS>H$ar `m§Zr Xwgam àñVmd {Xbm. Vmo _mÝ` H$ê$Z gaH$maZo Ë`m§Zm O_rZ {Xbr. eoVH$è`m§Zm _hmamîQ´> gaH$maZo

O_rZ naV Ho$br OmV Zmhr. na§Vw, JS>H$atZm O_rZ XoÊ`mV `oVo. eoVH$è`m§Zr eoVrgmR>r O_rZ _m{JVbr hmoVr. Ë`m OmJoda {ZVrZ JS>H$arhr eoVrM H$aV AmhoV. JS>H$atZm 37 hoŠQ>a O_rZ {Xbr. Va Ooåg Am°\$ B§{S>`mbm 11 hoŠQ>a O_rZ XoÊ`mV Ambr. Z§Va hr 11 hoŠQ>a O‘rZhr JS>H$atZm XoÊ`mV Ambr. YaU {g§MZmgmR>r ~m§YÊ`mV Ambo. na§Vw, YaUmMo nmUr eoVH$è`m§EodOr JS>H$atÀ`m D$Om© àH$ënmbm XoÊ`mV `oV Agë`mMmhr Amamon Ho$Oardmb `m§Zr Ho$bm. Ho$Oardmb åhUmbo, D$Om© àH$ënmVrb AewÕ nmUr YaUmV gmoS>Ê`mV `oVo. eoVH$è`m§Zm Oo nmUr {_iVo, Vo {nÊ`m`mo½`hr Zmhr. EH$rH$So> eoVH$è`m§Zm {g§MZmgmR>r nmUr {_iV

Zmhr. {dX^m©V eoVH$ar AmË_hË`m H$aVmo. na§Vw, eoVH$è`m§Mo VmaUhma hmoÊ`mEodOr JS>H$ar Ë`m§MmM h¸$ {hamdyZ KoV Agë`mMr Q>rH$m Ho$Oardmb `m§Zr Ho$br. eoVH$è`m§Zm nmUr {_iÊ`mgmR>r H$mbdo AÚmn ~m§YÊ`mV Ambo Zmhr. na§Vw, JS>H$atÀ`m H$maImÝ`m§Zm nmUr àmYmÝ`mZo XoÊ`mV Ambo, Ago Ho$Oardmb åhUmbo. amîQ´>dmXr H$m±J«ogZo ^mOnbm Aem nÕVrZo \$m`Xm nmohmoM{dbm, ho Va `mdê$Z {Xgbo. na§Vw, ^mOnZohr amîQ´>dmXr H$m±J«ogMr H$mhr H$m_o Ho$br AmhoV. VgoM gaH$maÀ`m {damoYmV Ho$di ZmdmnwaVm {damoY H$aÊ`mV `oVmo. gÎmmYmè`m§À`m KmoQ>mù`m§~m~V _m¡Z ~miJVmV, Ago ho goqQ>J Agë`mMm Amamonhr Ho$Oardmb `m§Zr Ho$bm.

H$m`Xo_§Í`m§Mr Ho$Oardmbm§Zm aº$nmVmMr Y_H$r! g§O`À`m Kar _mVm H$s Mm¡H$s ‘w§~B©, {X. 17 … ZdamÌrÀ`m ^{º$_` dmVmdaUmnmgyZ ~m°{bdyS>hr A{bá am{hbm ZgyZ, g§O` XÎmZo ZdamÌmr{Z{_Îm _mVm H$s Mm¡H$sMo Am`moOZ Ho$bo hmoVo. ZdamÌmr{Z{_Îm Am`mo{OV `m H$m`©H«$_mV _mVoÀ`m Amerdm©XmMm bm^ KoÊ`mgmR>r {eënm eoÅ>r, H§$JZm amUmdV, àmMr XogmB©, JrVm ~gam, {dÚm _mbdXo, adrZm Q>§S>Z, {OV|Ð, S>o{dS> YdZ, gw^mf KB© AmXtgh O`m ~ƒZhr `m H$m`©H«$_mg CnpñWV hmoË`m. `mdoir nËZr _mÝ`Vm d Owir _wbo emhamZ d BH$am `m§À`mgh gd© nmhwÊ`m§À`m ñdmJVmg g§O` XÎm ñdV… CnpñWV hmoVm. _mVm H$s Mm¡H$sMo Am`moOZ g§O` XÎm Xadfu H$aV AgyZ, Ë`mg ~m°{bdyS>Mo Odinmg gd©M _mÝ`da Amnë`m gmo`rZwgma ^oQ> XoVmV.

Zdr {X„r, {X. 17 … dma§dma hmoUmè`m ^«ï>mMmam§À`m Amamonm§_wio H$m±J«ogMr AdñWm {~H$Q> hmoV Agë`mMo {Xgy bmJbo Amho. Ho$Oardmbm§Zr Ho$boë`m ^«ï>mMmamÀ`m Amamonm§_wio H$m|S>rV gmnS>bëo `m H|$Ðr` H$m`Xm_§Ìr gb_mZ Iwer©Xm§Mm g§`_ AIoa gwQ>bm. Zoh_r A{h§goMr ^mfm H$aUmao H$m`Xo_§Ìr gb_mZ Iwer©X `m§ZrM Ho$Oardmbm§Zm Y_H$r XoV aº$nmVmMr ^mfm Ho$br Amho. _mOr

amï´>nVr PmH$ra hwgoZ `m§À`m Zmdo An§Jm§gmR>r ñWmnZ H$aÊ`mV Amboë`m Q´>ñQ>Mm n¡gm gb_mZ Iwer©X d Ë`m§À`m nËZrZo hS>n Ho$ë`mMm Amamon Ho$Oardmb `m§Zr Ho$bm Amho. hm Amamon \o$Q>miUmè`m Iwer©X `m§Zm nmM gdmb H$aV Ho$Oardbm `m§Zr Mm§JboM H$m|S>rV nH$S>bo Amho. VgoM Iwer©X `m§À`m{damoYmV \$méIm~mX_Ü`o OmD$Z Am§XmobZ H$aÊ`mMm Bemamhr Ë`m§Zr {Xbm Amho. Ë`m_wio Iwer©X MdVmibo AmhoV. Ho$Oardmb `m§Zr \$méIm~mX_Ü`o `oD$ZM XmIdmdo Vo naV OmUma ZmhrV Aer Y_H$rM

hO `mÌm 24 Am°³Q>m~| a nmgyZ

_wÞrMm g„m ‘w§~B©, {X. 17 … gXu-nS>go åhUOo daÀ`mda hmoUmè`m AmOmam§n¡H$s EH$ Agë`mMo gm§JV Ë`mH$S>o gam©g Xwb©j H$aUmao bmoH$ AgVmV. na§Vw, Ë`mH$S>o Xwb©j H$aUo _hmJmV nSy> eH$Vo, Agm g„m ~m°{bdyS>Mr _wÞr AWm©V _bm`H$m Aamoam ImZ gÜ`m gdmªZm XoV Amho. ~m°{bdyS>Mr Am`Q>_ {¹$Z åhUyZ AmoiIë`m OmUmè`m _bm`H$m Aamoam ImZbm gbJ àdmg Am{U YwirÀ`m A°bOuZo BVHo$ h¡amU Ho$bo H$s, H$mhr {Xdg {Vbm Ho$di Am¡fYm§da {Xdg H$mT>Ê`mMr nmir Ambr. gXubm Xwb©{jV H$aUo _bm`H$mbm BVHo$ _hmJ nS>bo H$s, AmVm gXu ZH$mo ao ~m~m Agm n{dÌmM {VZo KoVbm Amho. Amnë`m gd© ZmVodmB©H$ d {_Ì_¡{ÌUtZm Vr gXu Pmë`mg Ëd[aV Am¡fYmonMma H$aÊ`mMm g„m XoV Amho. X Z°eZb BpÝñQ>Q>çyQ> Am°\$ A°bOu A±S> BÝ\o$ŠeÝg {S>grPZwgma Odinmg 1.34H$moQ>r ^maVr` H«$m°{ZH$ gm`ZgÀ`m ì`mYrZo {nS>rV AmhoV. Xa AmR> ì`º$s¨n¡H$s EH$ `mÀ`m Omù`mV AS>H$bobo Amho. dmVmdaUmVrb ~Xb Am{U A°bOu `m_wio hr gm`ZgMr ì`mYr A{YH$ dmTy> bmJVo. Ë`m_wio Ë`mg ZOao AmS> Z H$aÊ`mMm g„m S>m°ŠQ>g© XoVmV.

amoqbJMo Zdo nwñVH$ b§S>Z, {X. 17 … hm°{bdyS>bm Á`m ½b°_ag bo{IHo$_wio gwan{hQ> {MÌnQ>m§Mr _m{bH$m {_imbr, Ë`m h°ar nm°Q>a nwñVH$mÀ`m à{gÕ bo{IH$m Oo. Ho$. amoqbJ `m§Zr Amnbo nwT>rb nwñVH$ ho _wbm§gmR>r Agë`mMr KmofUm Ho$br Amho. Á`oð>m§gmR>r nwñVH$ {b{hë`mZ§Va Ë`m§Zr AmVm nwÝhm _wbm§gmR>r {bImU H$aÊ`mMo R>a{dbo Amho. amoqbJ `m§Zr Á`oð>m§gmR>r X H°$Á`wAb ìh°H$Ýgr ho nwñVH$ {b{hbo hmoVo. AmVm _wbm§gmR>r Oo Zdo nwñVH$ Ë`m {b{hUma AmhoV, Vo h°ar nm°Q>a _m{bHo$Vrb Agob dm AÝ` {df`m§da AmYm[aV Agob, `m~m~V Ë`m§Zr AÚmn Iwbmgm Ho$bm Zmhr. Ë`m~m~V AmVmM ~mobUo `mo½` R>aUma Zgë`mMo Ë`m§Zr ñnï> Ho$bo. {~«Q>Z_Ü`o Am`mo{OV H$aÊ`mV Amboë`m MoëVh_ {bQ>aoMa \o$ñQ>rìhb_Ü`o Ë`m ~mobV hmoË`m.

{gÕÿMr Zdr ^y{_H$m ‘w§~B©, {X. 17 … gmoZr Q>rìhrda gÜ`m gwê$ Agboë`m {~J ~m°g 6 _Ü`o A°ŠeZ, amo_mÝg, S´>m_m, H$m°_oS>r- Q´>°OoS>r AmXr H$m`_ AgyZ, AmVm `m H$m`©H«$_mV _mOr {H«$Ho$Q>nQy> ZdÁ`moV qgJ {gÕÿ EH$m Zì`m ^y{_Ho$V AdVabm Amho. `m H$m`©H«$_mV {gÕÿ _°aoO H$mCpÝgba AWm©V {ddmh {Q>H$dÊ`m~m~V _mJ©Xe©Z H$aUmè`m g_wnXoeH$mMr ^y{_H$m gmH$maV Amho. {XbZmO d amOrd `m EHo$H$miÀ`m bìh ~S>©g²Zm EH$Ì AmUÊ`mMo à`ËZ {gÕÿ H$aV AgyZ, Ë`mV Vmo H$mhr A§er `eñdrhr R>aV Agë`mMo gm§{JVbo OmV Amho. AmnU Amnë`m ^yVH$mimnmgyZ ~aoM bm§~ Ambo Agë`mMm Xmdm H$aUmar {XbZmO Am{U AÚmn Amnbo {XbZmOda ào_ AgyZ, Amnë`mbm {VMr H$miOr Agë`mMo gm§JUmam amOrd `m§À`mV g_oQ> KS>dyZ AmUÊ`mgmR>r à`ËZerb Agboë`m {gÕÿZo Ë`m§Zm {ddmhmMo _hÎd d nañnam§darb {dídmgm~m~V bm§~bMH$ ^mfUhr {Xbo Agë`mMo g§§~§{YV gyÌm§Zr ñnï> Ho$bo Amho.

gb_mZ Iwer©X `m§Zr {Xbr Amho. noZ MmbdUmao hmV aº$mZo _mIVrb Agohr Iwer©X `m§Zr åhQ>bo Amho. nmM àíZ {dMmaUmao, àíZ {dMmaUoM {dgê$Z OmVrb Ago gb_mZ Iwer©X `m§Zr åhQ>bo Amho. H$m`Xm_§Ìr gb_mZ Iwer©X `m§Mr ^mfm Aemo^Zr` Agë`mMo gm§JV Aa{d§X Ho$Oardmb `m§Zr Iwer©Xm§À`m Q>rHo$bm àË`wÎma {Xbm Amho. _bm ‘mê$Z àíZ gwQ>Uma Zmhr, ^Œï>mMmam{damoYmV g§nUy © Xoe OmJm Pmbm Amho, EH$ Aa{d§X _obm, Va 100 Aa{d§X C^o amhVrb, Ago Ë`m§Zr åhQ>bo Amho. Y_H$r XoÊ`mnojm ^Œï>mMmam{damoYmV R>mogo nmdbo CMbm, Agm g„mhr Ë`m§Zr H$m±J«ogbm {Xbm Amho.

~wH$a nwañH$ma àmá Pmë¶mZ§Va bo{IH$m {hbar ‘±Q>ob ¶m§Mo ˶m§À¶m "q~«J An X ~m°S>rO' ¶m nwñVH$mgh {Q>nbobo N>m¶m{MÌ.

{hbar _±Q>obZm Xwgè`m§Xm ~wH$a b§S>Z, {X. 17 … {~«Q>Z_Yrb à{gÕ bo{IH$m {hbar _±Qo>b `m§Zm Xwgè`m§Xm _mZmMm ~wH$a nwañH$ma {_imbm Amho. "{~«§J An X ~m°S>rO' `m nwñVH$mgmR>r Ë`m§Zm hm nwañH$ma àXmZ H$aÊ`mV Ambm Amho. ~wH$a nwañH$ma XmoZ doim {_i{dUmè`m {hbar `m n{hë`m bo{IH$m ~Zë`m AmhoV. `mnydr© Ë`m§Zm

2009 _Ü`o "dmoë\$ hm°b' `m nwñVH$mgmR>r hm nwañH$ma {_imbm hmoVm. b§S>Z_Yrb _o{S>bdob {JëS>hm°b_Ü`o nwañH$ma ñdrH$maVmZm {hbar åhUmë`m H$r, `m nwañH$mamgmR>r _bm 20 df} dmQ> nmhmdr bmJbr hmoVr. AmVm H$mhr dfmªÀ`m A§VamZo _bm XmoZ nwañH$ma {_imbo. Ë`m_wio _r ñdV:bm ^m½`dmZ g_OVo.

Xw~B©, {X. 17 … Xadfr© gmOar H$aÊ`mV `oUmar hOMr `mÌm `mdfr© 24 Am°ŠQ>mo~a nmgyZ gwê$ hmoUma Amho. `m{Z{_Îm OJ^amVrb ‘wñcr‘ ^m{dH$ gm¡Xr `oWo XmIb hmoÊ`mg gwédmV Pmbr Amho. gm¡XrVrb A{YH$mè`m§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma, AmÎmmn`ªV 12 bmI ^m{dH$ gm¡Xr `oWo XmIb Pmbo AmhoV. ^maVmVyZ `mdfr© OdiOdi EH$ bmI 25 hOma ‘wñcr‘ ~m§Yd hO `mÌogmR>r OmVrb, Agm A§XmO Amho. gm¡XrÀ`m d¥Îmg§ñWoZo {Xboë`m _m{hVrZwgma, VoWrb Ym{_©H$ A{YH$mè`m§Zr Bñbm_r H°$b|S>aà_mUo eodQ>Mm _{hZm CÚm nmgyZ gwê$ hmoUma Agë`mMr KmofUm H$aV, B©X-AbAOhm hm gU 26 Am°ŠQ>mo~a amoOr gmOam H$aÊ`mV `oUma Amho, Ago ñnï> Ho$bo Amho. nmM {Xdg MmbUmè`m hO `mÌoMr gwédmV eodQ>À`m _{hÝ`mÀ`m AmR>ì`m {XdgmnmgyZ hmoVo Am{U B©X-Ab-AOhm `m gUm~amo~aM hO `mÌoMr g_már H$aÊ`mV `oVo.

amhwb Jm§YtZr KoVbr n§VàYmZm§Mr ^oQ> Zdr {X„r, {X. 17 … H|$Ðr` _§{Ì_§S>imV \o$a~XbmÀ`m hmbMmbtZm doJ Ambm Amho. H$m±J«ogMo ga{MQ>Urg amhwb Jm§Yr AmO amï´>nVr àUd _wIOr© `m§Mr ^oQ> KoUma AmhoV. na§Vw, Ë`mAmYr Ë`m§Zr n§VàYmZ _Z_mohZ {g§J `m§Mr ^oQ> KoD$Z MMm© Ho$br. n§VàYmZ Am{U gmo{Z`m Jm§Yr `m§Zr H$mb ñdV§ÌnUo amîQ´>nVtMr ^oQ> KoVbr hmoVr. ImgXmaH$rÀ`m AmR> dfmªV àW_M amhwb Jm§Yr amï´>nVtMr doJir ^oQ> KoUma AmhoV. `m ^oQ>r_mJMm CÔoe ñnï> H$aÊ`mV Ambobm Zmhr. na§Vw, _§{Ì_§S>i \o$a~Xbm~m~VM `m ^oQ>rV Vo MMm© H$aÊ`mMr eŠ`Vm Amho. gyÌm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma, amhwb Jm§Yr ñdV: _§{Ì_§S>imV gh^mJr hmoÊ`m~m~V {ZU©` KoÊ`mMmhr A§XmO ì`º$ H$aÊ`mV `oV Amho. H$m±J«og AÜ`j gmo{Z`m Jm§Yr Am{U n§VàYmZ S>m°. _Z_mohZ {g§h

"EH$ S>m°ba' Vo amOrZm‘m

{dH«$‘ n§{S>V `m§Mm àdmg Ý`y`m°H©$, {X. 17 … {gQ>r J«wnMo grB©Amo {dH«$_ n§{S>V `m§Zr _§Jidmar {gQ>r J«nw grB©Amo nXmMm amOrZm_m {Xbm Amho. `mZ§Va "dm{f©H$ EH$ S>m°ba' nJma KoD$Z ~±Ho$gmR>r {OdmMo amZ H$aUmè`m n§{S>Vm§Zr Zo_H$m amOrZm_m H$m {Xbm? ¶mda Ib gwê$ Pmbm Amho. gmo_dmar Omhra Ho$boë`m H§$nZrÀ`m {V_mhr AmH$So>dmarMm n§{S>V `m§À`m amOrZmå`mer g§X^© OmoS>bm OmVmo`. Joë`m _{hÝ`mV g§nboë`m {V_mhr_Ü`o H§$nZrÀ`m Zâ`mV 88 Q>¸$o KQ> Zm|X{dÊ`mV Ambr hmoVr. {dH«$_ n§{S>V `m§Mr 2007 gmbr {gQ>r J«wnMo grB©Amo åhUyZ

Zo_UyH$ H$aÊ`mV Ambr hmoVr. OJmVë`m ~bmT>ç A_o[aH$Z ~±Ho$bm nmM df} godm {Xë`mZ§Va grB©Amo nXmdê$Z nm`CVma hmoÊ`mMm {ZU©` n§{S>V `m§Zr KoVbm Amho. gmo_dmar {gQ>rJ«wnÀ`m {V_mhr AmH$So>dmarV 88 Q>³³¶m§Mr KQ> {XgyZ Ambr hmoVr. hr AmH$So>dmar Omhra Pmë`mZ§Va bJoM Xwgè`mM {Xder n§{S>V `m§Zr {Xboë`m amOrZmå`m_wio AZoH$ àíZ {Z_m©U Pmbo AmhoV. `mdoir H§$nZr Am{W©H$ g§H$Q>mVyZ ~mhoa nS>br AgyZ AmVm Xwgè`m H$moUrVar H$m`©^ma ñdrH$mamdm, Ago n§{S>V `m§Zr åhQ>bo Amho

n§{S>V `m§Mm {gQ>rJ«wnMo grB©Amo ~ZÊ`mn`ªVMm àdmg gmonm ZìhVm. 1983 gmbr {dH«$_ n§{S>V `m§Zr "_m°J©Z ñQ°>Zbo'Mo BÝìhoñQ>_|Q> ~±H$a åhUyZ O~m~Xmar gm§^mibr. `m H§$nZrer OmoS>bo OmUmao Vo n{hbo ^maVr` hmoVo. 2000 gmbr n§{S>V `m§Mr _m°J©Z ñQ°>ZboÀ`m B{ÝñQ>Q>çµyeZb {gŠ`w[aQ>r Am{U BÝìhoñQ>_|Q> ~±{H§$J {~PZogMo grAmoAmo åhUyZ {Z`wº$r H$aÊ`mV Ambr. 20 dfm©hyZ A{YH$ H$mi H$m_ Ho$ë`mZ§Va Ë`m§Zr 2005 _Ü`o _m°J©Z ñQ°>Zbo H§$nZrVyZ ~mhoa nS>Ê`mMm {ZU©` KoVbm. Ë`mZ§Va Ë`m§Zr hoO \§$S> Am{U AmoëS> boZMr gwédmV Ho$br. 2007 _Ü`o {gQ>rJ«wnMo grB©Amo åhUyZ Ë`m§Mr {ZdS> Pmbr. {gQ>r ~±Ho$bm Pmboë`m VmoQ>çmVyZ gmdaÊ`mMr _moR>r O~m~Xmar n§{S>V `m§À`mda nS>br hmoVr. _mÌ, Ë`mZ§Va 2008 _Ü`o Amboë`m OmJ{VH$ _§Xr Xaå`mZ Am{U Z§Vahr ~±Ho$bm VmaÊ`mMo {edYZwî` Ë`m§Zr brb`m nobbo. {deof åhUOo 2009 Am{U 2010 `m _§XrÀ`m dfm©V Ë`m§Zr \$º$ dm{f©H$ "EH$ S>m°ba' EdT>mM nJma KoD$Z H$m_ Ho$bo hmoVo. AIoa n§{S>V `m§À`m à`ËZm§Zm `e Ambo Am{U H§$nZr XmoZ dfm©Z§Va nwÝhm EH$Xm Zâ`mV Ambr.

_§{Ì_§S>imV gh^mJmMr eŠ`Vm `m§Zrhr H$mb amï´>nVtMr doJdoJir ^oQ> KoVbr hmoVr. XmoKm§Zr amï´>nVtgmo~V àË`oH$r EH$ Vmg MMm© Ho$br. `m XmoÝhr ~¡R>H$m§_Ü`o H|$Ðr` _§{Ì_§S>imÀ`m {dñVmam~m~VMr MMm© Pmbr. _§{Ì_§S>imMm {dñVma `oË`m 20Am°ŠQ>mo~aÀ`m AmYr hmoUma Zmhr Ago gÜ`mMo {MÌ Amho. gmo{Z`m Jm§Yr 18 Am°ŠQ>mo~abm _§Jbmoabm OmUma AmhoV Am{U 20 Am°ŠQ>mo~a amoOr gmo{Z`m Am{U n§VàYmZ amOñWmZMm Xm¡am H$aUma AmhoV. Va 20 Am°ŠQ>mo~anmgyZ amï´>nVr àUd _wIOr© XþJm© nyOogmR>r Amnë`m _yi Jmdr {_amVrbm OmUma AmhoV. `m{edm` `§XmÀ`m {dñVmam_Ü`o Ho$di H$m±J«ogÀ`mM _§Í`m§Zm gh^mJr H$aÊ`mV `oB©b, Aerhr MMm© Amho.

h[a`mUm : dTo>am§gmR>r ~Xbbo {Z`_ JwS>Jmd, {X. 17 … gmo{Z`m Jm§YtMo OmdB© Am{U {à`§H$m Jm§YtMo nVr am°~Q©> dTo>am `m§À`mgmR>r h[a`mUm gaH$maZo O{_ZrMo AmajU ~Xbë`mMo g_moa Ambo Amho. EH$m amï´>r¶ d¥ÎmnÌmZo ho d¥Îm N>mnbo Amho. d¥ÎmnÌmZwgma, am°~Q©> dTo>am§À`m ñH$m`bmB©Q> hm°{ñnQ°>{bQ>r H§$nZrZo 12 ’o$~«wdmar, 2008_Ü`o JwS>JmdOdiÀ`m {eImoanyaOdi gmSo> VrZ EH$a O‘rZ {dH$V KoVbr. dTo>am§À`m H§$nZrZo `m O{_ZrgmR>r gmSo>gmV H$moQ>r én`o _moObo. Ë`mZ§Va `m O{_Zrda H$_{e©`b B_maV C^maÊ`mMr nadmZJr _m{JVbr Am{U O_rZ {dH«$rMo {Z`_ ~XbyZ hwÈ>m gaH$maZo Ë`m§Zm nadmZJr {Xbr. hwÈ>m§Zr `mda ñdV: hñVmja Ho$bo AmhoV. `m gd© KQ>ZoZ§Va ñH$m`bmB©Q> hm°{ñnQ°>{bQ>rZo hr O_rZ {dH$V O_rZ S>rEbE\$bm 58 H$moQ>tZm {dH$br. Ë`m ì`dhmam_wio dTo>am§Zm gw_mao AmR> nQ> \$m`Xm Pmbm Amho. _mÌ gd© ì`dhma nmaXe©H$ nÕVrZo Pmë`mMo h[a`mUm gaH$maMo åhUUo Amho.

ñQ>rìh Om°ãgMr ào{_H$m CKS>Uma Ë`mMr Jw{nVo b§S>Z, {X. 17 … A°nb H§$nZrMo {Xd§JV g§ñWmnH$ ñQ>rìh Om°ãg `m§Mr ào{_H$m d Ë`m§À`m _wbrMr AmB© {¼g A±Z ~«oZmZ Om°ãg `m§À`m~m~VÀ`m AZoH$ ahñ`m§Mm CbJS>m H$aUma Amho. "g|Q>a _m{Q©>Z'gmR>r AmR>dUr eãX~Õ H$aÊ`mMo {VZo _mÝ` Ho$bo Amho. Vr Om°ãggmo~VÀ`m AmR>dUtda nwñVH$ {bhrV Amho. 1977 gmbr Ë`mÀ`m ~amo~a {bìh BZ [aboeZern_Ü`o Agbobr Ë`mMr ‘¡ÌrU {¼g A±Z ~«Zo mZ J^©dVr am{hë`mZ§Va

Ë`mZo Ë`mMo {nV¥Ëd ñdrH$mam`bm ZH$ma {Xbm hmoVm. Am{U EdTo>M Zìho Va Ë`mZo J^©nmV H$aÊ`m{df`r {Vbm ~Omdbo hmoVo. {¼gZo ZH$ma {Xë`mZ§Va Om°ãgZo {VÀ`mer g§~§Y VmoS>bo. {¼gZo {bgm {ZH$mobbm OÝ_ {Xë`mZ§Va S>rEZE Qo>ñQ>Zo Om°ãg {VMm {nVm Agë`mMo {gÜX Pmë`mZ§Vahr Ë`mZo _wbmÀ`m g§JmonZmMm IM© Úm`bm ZH$ma {Xbm. AIoarg Ý`m`mb`mZo {ZX}e {Xë`mZ§Va ZmB©bmOmZo Ë`mZo n¡go {Xbo.


18goa11_Layout 1 10/17/2012 6:51 PM Page 1

1111 gßQ>|~a 2012 2012 ³Q>mo~a 11 Jwédma, 18 ‘§Am°Jidma,

YZJa g‘mOmVrb {dÚm϶mªMr Cnojm 60 ‘wbo gaH$mar ¶moOZm§À¶m bm^mnmgyZ d§{MV, emioV OmVmZm nm¶nrQ>

‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr YZJa g‘mOmbm AZwgy{MV O‘mVrgmR>r Agboë¶m ¶moOZm§Mo bm^ amÁ¶ nmVirda XoʶmMo ‘mݶ Ho$bo hmoVo. ‘mÌ AOyZn¶ªV ¶m ¶moOZm YZJam§gmR>r gaH$maZo am~{dë¶m ZmhrV.

m

m ¶ $ « H { V oYr à{

da { J J a°q

""

hm Va XheVdmXM

a°qJJ H$aUmè¶m§Zm ‘moH$io gmoSy>M Z¶o, gmoS>ë¶mg a°qJJbm àmoËgmhZ {Xë¶mgmaIo hmoB©b. ˶mbm {ejm hr PmbrM nm{hOo. H$maU a°qJJ åhUOo EH$ àH$maMm XheVdmXM hmo¶ -{Z{Vem JmdH$a, ‘pëbH$mOw©Z H$m°boO, H$mUH$moU V¥Vr¶ df©

{VVH$sM {ejm {‘im¶bm nm{hOo

O‘mVrÀ¶m ‘wbm§Zm ~gMr ì¶dñWm gaH$maZo Ho$br Amho. ‘mÌ Jdù¶m§À¶m ‘wbm§Zm ~g H$m¶, gaH$maZo añ˶mMrhr gmo¶ Ho$bobr Zmhr. ˶m‘wio YZJam§Mr ‘wbo nm¶nrQ> H$aVM emioV OmVmV. AZwgyMrV O‘mVrVrb ‘wbm§Zm {‘iUmè¶m gaH$mar ¶moOZm§Mm ’$m¶Xm YZJam§À¶m ‘wbm§Zm {‘iV Zmhr. AZwgyMrV O‘mV Im˶mH$Sy>Z Am{Xdmgr ‘wbm§Zm à˶oH$ dfu {ejUmgmR>r VrZ Vo nmM hOma én¶m§Mr Am{W©H$ ‘XV {‘iVo. AZwg{y MV O‘mVtgmR>r gaH$maMr ‘mo’$V nwñVH$ ¶moOZm, ‘mo’$V JUdoe ¶moOZm Aem {d{dY àH$maÀ¶m ¶moOZm AmhoV. ‘mÌ ¶m ¶moOZm§Mm Amnë¶mbm

({dO¶Hw$‘ma H$moào) H$m bm^ {‘iV Zmhr, hm àíZ ¶m {dÚm϶mªZm nS>bm Amho. YZJa g‘mO AOyZn¶ªV AZygy{MV O‘mVrV Zmhr. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr YZJa g‘mOmbm AZwgy{MV O‘mVrgmR>r Agboë¶m ¶moOZm§Mo bm^ amÁ¶ nmVirda XoʶmMo ‘mݶ Ho$bo hmoVo. ‘mÌ AOyZn¶ªV ¶m ¶moOZm YZJam§gmR>r gaH$maZo am~{dë¶m ZmhrV. ‘w»¶‘§Ìr nauH$a ¶m§Zr Jar~ YZJa g‘mOmÀ¶m {dÚm϶mªZm AZwgy{MV O‘mVrgmR>r Agboë¶m ¶moOZm§Mm bm^ {‘idyZ Úmdm, Aer ‘mJUr YZJa g‘mOmVrb {dÚmWu dJm©Zo Ho$br Amho.

{ejH$m§Mo Aem àH$mam§da bj hdo H$m°boO‘Yrb à˶oH$ {dÚm϶mªda {ejH$m§Mo {Z¶§ÌU AgUo Amdí¶H$ Amho. a°qJJ H$aUmè¶m {dÚm϶mªda {ejH$m§Zr ZOa R>odmdr Am{U Aem VèhoÀ¶m ‘wbm§Zm a°qJJ H$aVodoirM a§JohmV nH$S>bo nm{hOo d ˶mÀ¶mda H$madmB© Ho$br nm{hOo. VaM Ago àH$ma H$‘r hmoVrb. -àUd Q>|Jgo, g. C. ‘m. {dÚmb¶, H$mUH$moU

‘wbm§Zm ^a CÝhmVyZ AOyZhr S>mo³¶mdê$Z nmUr AmUmdo bmJVo.

({dO¶Hw$‘ma H$moào)

OmJ{VH$ ÑîQ>r {XZr ImobuV ZoÌ {M{H$Ëgm {e{~a

nUOr ~gñWmZH$mda {Z‘©bm BpÝñQ>Q>çyQ>‘Yrb {dÚm{W©Zr nWZmQ>ç gmXa H$aVmZm.

(H¡$bmg ZmB©H$)

An§Jm§Zm ‘XVrMm hmV Úm! {Z‘©bm BpÝñQ>Q>çyQ>‘Yrb {dÚm{W©ZtMm nWZmQ>çmVyZ g§Xoe nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … An§J 춺$s¨Zm àdmg H$aʶmMm h¸$ AgyZ ˶m§Zm AmnU ‘XVrMm hmV XoUo, ho Amnbo H$V©ì¶ Amho, Agm g§Xoe AmO {Z‘©bm BpÝñQ>Q>çyQ>‘Yrb {dÚm϶mªZr {Xbm. ho {dÚmWu ~rES> (ñnoeb EÁ¶yHo$eZ) {ejU KoV Amho. ~g dmhH$m§Zr An§J 춺$s¨Zm Mm§Jbr godm Úmdr, ¶mgmR>rAmO

{dÚm϶mªZr H$X§~ ~gñWmZH$mda OmJ¥Vr H$m¶©H«$‘ gmXa Ho$bm. An§J 춺$s¨Zm AmXamMr dmJUyH$ Úm. ~g‘ܶo ˶m§À¶mgmR>r Ama{jV AmgZ R>odUo JaOoMo Amho. ~g‘ܶo JXu Agë¶mg An§J 춺$s¨Mr J¡agmo¶ hmoVo. ˶m§Zm T>H$bʶmMm à¶ËZ H$ê$ ZH$m. A§Y 춺$s¨Zm AmgZ XoʶmgmR>r ghH$m¶©

H$am. An§J 춺$s ~g‘ܶo MT>ë¶mZ§VaM ~g nwT>o hmH$m, AݶWm Vr ~g‘YyZ ~mhoa nSy> eH$Vo. Am°{Q>P‘ 춺$s¨Zmhr g‘OyZ ¿¶m. An§J 춺$s¨Zm ‘mo’$V àdmg H$aʶmMr gw{dYm Amho. VgoM ˶m§À¶m~amo~a Agboë¶m 춺$s¨Zm 50 Q>¸o$ {VH$sQ> gdbV

Úmdr bmJVo. ¶m {Z¶‘m§Mo nmbZ H$am, Aer ‘mJUr {dÚm϶mªZr Ho$br. ¶m doir {dÚm϶mªZr Zm{Q>H$m gmXa H$ê$Z An§J 춺$s¨Zm H$er godm Úmdr, ho XmIdyZ {Xbo. ¶m doir {S>gA°{~{bQ>r amB©Q>g Agmo{eEeZ Am°’$ JmodmMo Ado{bZm {S>gm, H§$X~Mo g§O¶ KmQ>o, ImgJr, H$X§~ ~gdmhH$, CnpñWV hmoVo.

‘meob, {X. 17 (dmVm©ha) : OmJ{VH$ ÑîQ>r {XZm{Z{‘Îm Imobu ¶oWrb {gO|Q>m H§$nZrÀ¶m ghH$m¶m©Zo H$m¶©aV Agboë¶m "ñne©' ¶m g‘mOgodr g§ñWoMm ‘mJ©Xe©H$ {d^mJ d Imobu ¶oWrb àmW{‘H$ Amamo½¶ H|$Ð ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo Am¶mo{OV H$aʶmV Amboë¶m ZoÌ VnmgUr {e{~amMm 279 {dÚmWu d 21 {ejH$m§Zr bm^ KoVbm. OmJ{VH$ ÑîQ>r {XZm{Z{‘Îm S>moiçm§Zr A§Y Agboë¶m {nS>rVm§Mo nwZd©gZ H$aʶmÀ¶m hoVyZ OmJ¥Vr ìhmdr, hm ¶m [e{~amMm hoVy hmoVm. åhmngm ¶oWrb pìhOZ Ho$Aa ¶m {~Ja gaH$mar g§ñWoer {ZJS>rV VÁk S>m°³Q>am§Zr VgoM Amamo½¶ H|$ÐmVrb V§Ìk S>m°. Ho$aH$a ¶m§Zr é½Um§Mr VnmgUr Ho$br. ¶m doir JaOy§Zm Mî‘o d Amdí¶H$ Am¡fYo nwa{dʶmMr ½dmhr {Xbr. Imobu

¶oWrb {dÚm{ZHo$VZ {dÚmb¶mV Am¶mo{OV ZoÌ VnmgUr {e{~amMo ‘w»¶mܶmnH$ Xm‘y ‘§JS>H$a ¶m§Zr g‘B© àÁdbZmZo CX²KmQ>Z Ho$bo. ‘§JS>H$a ¶m§Zr {e{~amÀ¶m Am¶moOZm~amo~aM {dÚmb¶mer g§~§{YV {d{dY {dH$mgH$m‘o d CnH«$‘ hmVmië¶m~Ôb {gO§oQ>m H§$nZrMo A{^Z§XZ Ho$bo. ¶m doir H§$nZrMo d[aîR> A{YH$mar Eg. Or. Eg ~moaH$a CnpñWV hmoVo. ˶m§Zr {gO|Q>mV’}$ H$m°nmoa©oQ> ñnoeb [añnm°§{g{~brQ>r A§VJ©V am~{dʶmV ¶oUmè¶m {d{dY àH$ënm§Mr ‘m{hVr {Xbr. J«m‘ñWm§Zr ¶mMm bm^ ¿¶mdm, Ago AmdmhZ ˶m§Zr H$ê$Z ZoÌ VnmgUr {e{~ambm ghH$m¶© Ho$ë¶m~Ôb {dÚmb¶ d ì¶dñWmnH$s¶ g{‘VrMo Am^ma ‘mZbo.

Am`r `oWo ñZoh_oimdm d Amamo½` {e{~amMo CXKmQ>Z H$aVmZm g§Xrn XogmB©. ~mOyg _mÝ`da.

(JQ>{dH$mg A{YH$mar), S>m°. A§Ymar (OZab gO©Z, J«m.Am.H|$Ð _moaJmd, S>m°. {dZm`H$ H$n} (óramoJ VÁk, gmIir), S>m°. énoe nmQ>H$a, S>m°. XÎmmÌ` gmd§V, S>m°. aodU{gÕ IQ>mdH$a, g§O` d§Xio, XmoS>m‘mJ©

VmbwH$m nÌH$ma g§KmMo Aܶj g§Xrn XogmB©, Zrboe eoQ>H$a, amKmo~m noS>UoH$a, gan§M amOmam_ Jdg CnpñWV hmoVo.. Xrn àÁdbZ d _hmË_m Jm§Yr `m§À`m nwVù`mg nwînhma An©U H$ê$Z

(Xod|Ð Jmdg )

H$m`©H«$_mMo CXKmQ>Z Pmbo. amKmo~m noS>UoH$a åhUmbo, àË`oH$ Jmd Xmê$_wº$ Pmë`mg JmdmV em§Vr Zm§Xob. Xmê$_wio Ho$di Kam§Vrb _mUgm§ZmM Ìmg hmoVmo, Ago Zmhr Va g_mOmVrb àË`oH$mbm `mMm Ìmg hmoV

Á¶m {dÚm϶m©da a°qJJ Pmbo Amho. ˶mZo IMyZ OmD$ Z¶o. Hw$UmMrhr bmO Z ~miJVm hm ‘wÔm H$madmB©gmR>r CMbyZ Yamdm. H$maU a°qJJ H$aUmè¶m§‘wio Amnbo H$Vw©Ëd X~yZ amhUma Zmhr, H$m¶Xm gj‘ Amho. ˶m‘wio XmoftZm {ejm hr {‘iVoM. -{XVr à^y, g. C. ‘m. {dÚmb¶, H$mUH$moU

{ejH$m§Mr ^y{‘H$m ‘hÎdmMr a°qJJ Pmë¶mZ§Va H$madmB© hmoʶmnojm a°qJJ hmoD$ Z¶o Aem VèhoZo a°qJJ H$aʶmMr MrÝho {XgUmè¶m ‘wbm§Mm A§XmO KoD$Z ˶mdaM n[apñW{V {Z¶§ÌUmV AmUmdr. -nyOm ZmB©H$, C. ‘. {dÚmb¶ H$mUH$moU

Xmoftda nmo{bgm§Zr WS>© S>rJ«rMm dmna H$amdm a°qJJ H$aUmè¶m§Zm WS>© {S>J«r Úmdr Am{U nmo{bgm§Zr ¶mda H$S>H$ {Z¶§ÌU R>odbo nm{hOo ¶mMr ‘m’$s Zgmdr. - ‘hoe doirn, ‘{ëbH$mOw©Z H$m°boO, H$mUH$moU

noS>Uo ¶oWo àm§V dra~mbm§Mm dYm©nZ{XZ

Xmofr§Zm e¡j{UH$ joÌmV àdoeM XoD$ Z¶o

YmaJi, {X. 17 (dmVm©ha) : noS>Uo àm§V ~mbdra d dra~mbmMm dYm©nZ{XZ ZwH$VmM noS>Uo ¶oWrb lr ^JdVr hm¶ñHy$b‘ܶo gmOam Pmbm. ¶m gmohiçmV noS>Uo àm§VmVrb lr ^JdVr hm¶ñHy$b, ìhm¶H$m§CQ> hm¶ñHy$b, S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$b, H$‘ioída hm¶ñHy$b noR>oMmdmS>m ‘mD§$Q> H$m‘}b hm¶ñHy$b, ha‘b, H$‘ioída hm¶ñHy$b XoD$idmS>m, H$moaJmd, {dÚmàgmaH$ hm¶ñHy$b, ‘moaOr, Po{d¶a {dÚmb¶, H$moaJmd ¶m {dÚmb¶mVrb {dÚm϶mªZr ^mJ KoVbm. à˶oH$ {dÚmb¶mVrb {dÚm϶mªZr

Aem ‘mUgm§Zm emim H$m°boO‘YyZ H$mSy>ZM Q>mH$mdo Am{U BVa {R>H$mUr n«doe ~§X H$amdm gaH$mar Xa~mamVrb gw{dYmM ~§X H$amì¶m. -XeaW ‘m§ÐoH$a, ‘. H$m°boO, H$mUH$moU

H$m¶©H«$‘ gmXa Ho$bm. ì¶mgnrR>mda ^JdVr hm¶ñHy$bÀ¶m gmhmæ¶H$ ‘w»¶mܶm{nH$m AmZ§Xdëbr H$moMrHw$Q>‘, àm§V Am¶w³V Ho$ed nUerH$a, àm§V g{Md M§ÐH$m§V gm§Jio, àm§V Q>oZa Ooamo{Z‘mo ’$Zmª{S>g, àm§V g§¶moOH$ gwhmg AmMaoH$a CnpñWV hmoV.o H$m¶©H$« ‘ ¶eñdr H$aʶmgmR>r A°S> ’$Zmª{S>g, VZmoO na~, XodZ§Z JmdS>o, [~§{X¶m H$moQ>H$a, AnUm© Jmê$S>r, bo³Q>a {~«Q>m,o {gVmam‘ ZmB©H$ d Xm‘moH$a ZmB©H$ ¶m§Zr ghH$m¶© Ho$bo. nUerH$a ¶m§Zr ñdmJV Va Ooamo{gZmo ’$Zmª{S>g ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

Am`r `oWo 439 OUm§Zm Amamo½` {e{~amMm bm^ Ho$ar, {X. 17 (dmVm©ha) … n`} gÎmarnmgyZ gw_mao VrZ-Mma {H$._r.Agboë`m Am`r XmoS>m_mJ© `oWrb {O.n.àmW{_H$ emim Z§.1 J«m_n§Mm`V Am`r,V§Q>m_wº$ Jmd g{_Vr Am`r d \«|$S²g `wdm _§M Am`r `m§À`m g§`wº$ {dÚ_mZo ñZoh _oimdm d _mo\$V Amamo½` VnmgUr {e[~amMm 439 OUm§Zr bm^ KoVbm. _hmË_m Jm§Yr V§Q>m_wº$ Jmd g{_Vr Am`rÀ`m H$m`m©Mr XmIb KodyZ Am`r Jmdmg 2009-10 gmbMm V§Q>m_wº$ Jmd nwañH$ma àmá Pmbm `m A§VJ©V ¶m H$m`©H«$_mMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo. `m doir gH$mir B¶Îmm Mm¡Wr Vo XhmdrVrb {dÚmÏ`mªMo H$bmH¥$Vr àXe©Z Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo hmoV.o `mV ~è¶mM H$bmH¥$Vr n`m©daU ajUm~m~V hmo˶m. CXKmQ>Zna H$m`©H«$_mgmR>r AÜ`j åhUyZ XmoS>m_mJm©Mo VhgrbXma ìhr. Eg. VioH$a, A§Hw$e OmYd (g^mnVr,g_mOH$ë`mU {O.n. qgYwXþJ©), ZXm\$ (nmobrg Cn{ZarjH$ XmoS>m_mJ©), E.Q>r.nmQ>rb

nr{S>V {dÚm϶m©Zo IMyZ OmD$ Z¶o

AgVmo. S>m°.énoe nmQ>H$a `m§Zr Xmê$Mo XþînarUm‘m~m~V _m{hVr {Xbr. VgoM Xmê$Mr gd` H$m OS>Vo `m~Ôb _m{hVr {Xbr. A§Hw$e OmYd `m§Zr OodT>çm `moOZm bmoH$mn`ªV nmoMdVm `oVrb Ë`m nmoMdÊ`mMo H$m_ H$arZ Ago gm§{JVbo, ZXm\$ åhUmë`m, JmdmV Xmê$~§Xr d Xmê$ _wº$s Pmë`mg nmo[bgm§darb VmU ~amM H$_r hmoB©b. Ë`m§Zr `m doir gdm}Vmonar ghH$m`© H$aÊ`mMo AmœmgZ {Xbo. g§Xrn XogmB© `m§Mohr ^mfU Pmbo. AÜ`j ,V§Q>m_wº$s Jmd g{_Vr Am`rMo AÜ`j am_M§Ð R>mHy$a `m§Zr ñdmJV d àmñVm{dH$ Ho$bo. H$m`©H«$_mMo gyÌg§MmbZ g§Vmof (Jmonmi) eoQ>H$a `m§Zr Va {O. n.emioMo _mOr _w»`mÜ`mnH$ {dÇ>b H$mgma `m§Zr Am^ma _mZbo. Amamo½` {e{~amV _hmamï´> d Jmoì`mVrb S>m°ŠQ>aZr ghH$m`© Ho$bo. gmIir Jmodm `oWrb S>m°.{dZm`H$ H$n} `m§Zr Amamo½` {e{~amMo CXKmQ>Z Vo g_mamonmn`ªV é½Um§Mr VnmgUr Ho$ë¶m~Ôb ˶m§Mm Jm¡ad H$aʶmV Ambm.

XmoftZm {ejUmnmgyZ d§{MV H$am a°qJJ H$aUmè¶mMr ¶mo½¶ VnmgUr H$éZ ˶m§Zm EH$ g§Yr Úmdr.Am{U Xþgè¶mdoir ˶mbm ghm ‘{hZo H¡$X Am{U {ejUmnmgyZ d§{MV H$amdo. -Anyd© ZmB©H$ JmdH$a, ‘pëbH$mOw©Z H$m°boO, H$mUH$moU

a°qJJ {damoYr nWH$mV’}$ nmhUr JaOoMr

J§^ra {ejm ìhmdr a°qJJ ho J§^ra Amho ¶mgmR>r Xmofrbm J§^ra {ejm AgUo JaOoMr Amho. AݶWm a°qJJ {damoYr H$m¶Xm ZmdmnwaVmM Amho, Ago åhUmdo bmJob. -Ho$VZ OmYd, ‘pëbH$mOw©Z H$m°boO H$mUH$moU

X§S> AmH$mabm nm{hOo a°qJJ H$aUmè¶mbm Am{W©H$ X§S> H$amdm. ˶mbm d ˶mÀ¶m KamVrb ‘§S>ir§Zmhr XjVoMm Bemam Úmdm. n[apñWVr gwYmaon¶ªV Ë ¶ m b m H$m°boO‘ܶo ¶oʶmg qH$dm gm‘m{OH$ {R>H$mUr àdoe ~§Xr H$amdr. -gwZmbr doirn,

à˶oH$ H$m°boO‘ܶo a°qJJ{damoYr nWH$mVrb ‘mUgmZo nmhmUr H$amdr. a°{J§J H$aUmè¶m {dÚm϶m©g ˶mÀ¶m KaÀ¶m d{S>bYmè¶m§g‘moa {eQ>H$mdUr Úmdr. VaM ˶mbm H$iob. -AemoH$ ’$iXogmB©, H$mUH$moU

níMmVmn hmoB©n¶ªV {ejm hdr OodT>r ‘moR>r a°qJJMr nmVir VodT>r ‘moR>r {ejm Agm¶bm hdr Am{U Vrhr MwH$sMr OmUrd VgoM níMmVmn hmoB©n¶ªV Úmdr. - Zohm à^wJmdH$a, ‘pëbH$mOw©Z H$m°boO H$mUH$moU

Xmofr {dÚm϶m©Mrhr A~«wZwH$gmZr ìhmdr a°qJJ H$aUmè¶mMo Hw$H$‘© OJmbm XmIdmdo. Omo Xþgè¶mÀ¶m A~«b y m R>Mo nmohMdVmo. ˶mÀ¶m A~«My o ZwH$gmZ H$amdo. ñdV…:Mohr ZwH$gmZ hmoVo ¶mMr ˶mbm OmUrd Pmbr nm{hOo. -‘hoídar XogmB©,

""

nmS>r-dmaJVr‘i dmS>çmdarb ‘wbo. ‘S>Jmd,{X. 17 (à{V{ZYr) … nmS>r ¶oWrb dmaJVr‘i ¶m dmS>çmda amhUmao YZJa g‘mOmVrb gw‘mao 60 ‘wbo gaH$mar ¶moOZm§À¶m bm^mnmgyZ d§{MV AmhoV. Jar~ AgyZhr gaH$mar ¶moOZm§Mm ¶m {dÚm϶mªZm bm^ {‘imbobm Zmhr. ˶m‘wio AZoH$ {dÚm϶mªZr emiobm am‘am‘ R>moH$bm Amho. YZJadmS>çmda YZJa g‘mOmVrb gw‘mao VrZeo bmoH$ amhVmV. dmS>çmdarb {dÚm϶mªZm gaH$maÀ¶m H$moU˶mM ¶moOZoMm bm^ {‘iV Zmhr, Aer ì¶Wm ¶oWrb a{hdmem§Zr gm§{JVbr. emioV OmʶmgmR>r AZwgy{MV

OodT>m ‘mZ{gH$ Ìmg Am{U ZwH$gmZ a°qJJ Pmboë¶m ‘mUgmbm Pmbo Amho. VodT>oM ZwH$gmZ a±qJJ H$aUmè¶m ‘mUgmMo Pmbo nm{hOo. ˶mbm VemM àH$maMr {ejm Úmdr, Voìhm ˶mbm a°qJJMm gd©gm‘mݶ ‘wbm§da H$m¶ n[aUm‘ H$m¶ hmoVmo ¶mMr OmUrd hmoB©b. - AmXrn ^Q>, gaH$mar C.‘. {dÚmb¶, H$mUH$moU


18goa12_Layout 1 10/17/2012 10:45 PM Page 1

‘m§Ðo ¶oWo grAmaPoS>Mo Cëb§KZ

12 Jwédma, 18Am°³Q>mo~a 2012

~m§YH$m‘ Wm§~{dʶmMr I§S>nrR>mMr n§Mm¶Vrbm gyMZm nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : ‘m§Ðo n§Mm¶VjoÌmV {H$ZmanÅ>r {Z¶‘Z H$m¶ÚmMo (grAmaPoS>) Cëb§KZ hmoV Agë¶mMr ~m~ AmO I§S>nrR>mÀ¶m {ZXe©Zmg AmUyZ {Xbr Jobr. grAmaPoS> H$m¶ÚmMo Cëb§KZ H$aUmar ~m§YH$m‘o n§Mm¶VtZr Wm§~dmdr, Aer gyMZm I§S>nrR>mZo ¶mdoir Ho$br. ¶m ¶m{MHo$da CÚm nwT>rb gwZmdUr hmoUma Amho. {H$ZmanÅ>r ^mJmV ~oH$m¶Xm

~m§YH$m‘m§Mr ‘w§~B© CÀM ݶm¶mb¶mÀ¶m Jmodm I§S>nrR>mZo gwAmo ‘moQ>mo XIb KoVbr Amho. A°S>. Zm°‘m© Aëdmarg ¶m§Mr A°{‘H$g ³¶war åhUyZ Zo‘UyH$ Ho$bobr Amho. grAmaPoS> Cëb§KZm~m~V à{VkmnÌ gmXa H$aʶmMr gyMZm I§S>nrR>mZo {H$ZmanÅ>r ^mJmVrb n§Mm¶VtZm Ho$br Amho. hr gwZmdUr gwé AgVmZm ‘m§Ð¶mV {H$ZmanÅ>r A[Y{Z¶‘Z H$m¶ÚmMo Cëb§KZ hmoV Agë¶mMr

~m~ A°{‘H$g ³¶war A°S>. Zm°‘m© Aëdmarg ¶m§Zr I§S>nrR>mÀ¶m {ZXe©Zmg AmUyZ {Xbr. ¶m‘wio hr ~m§YH$m‘o Wm§~{dʶmMr gyMZm I§S>nrR>mZo n§Mm¶Vrbm {Xbr AmhoV. {H$ZmanÅ>r ^mJmVrb n§Mm¶Vr, n§Mm¶V g§MmbZmb¶ d amÁ¶ gaH$ma ¶m ¶m{MHo$V à{VdmXr AmhoV. 2006 gmbmnmgyZ ¶m ¶m{MHo$darb gwZmdUr gwé Amho.

"Vmo ‘r ZìhoM' X{bn Hw$‘mabm AQ>H$ d gwQ>H$m ’$gdUyH$ IQ>ë¶mVrb AmamonrMm Xmdm ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … ’$gdUyH$àH$aUr {ejm Pmboë¶m AmamonrZo Vmo ‘r ZìhoM Aer ^y{‘H$m KoV ‘S>Jmd gÌ Ý¶m¶mb¶mV AmìhmZ ¶m{MH$m XmIb Ho$br Amho. àW‘ loUr ݶm¶mb¶mZo ’$gdUyH$ àH$aUmV {Xboë¶m EH$ dfm©À¶m gj‘ H$mamdmgmÀ¶m {ejog bú‘Uam‘ goZ ¶mZo gÌ Ý¶m¶mb¶mV AmìhmZ {Xbo Amho. ¶oWrb bm°¶mobm hm¶ñHy$bOdiÀ¶m {H$MZ bìh emoê$‘‘ܶo KaJwVr CnH$aUo IaoXr H$ê$Z n¡go ’o$S>ʶmMr h‘r XoD$Z emoê$‘ ‘mbH$mg 73,300 én¶m§Zm ’$gdë¶màH$aUr àW‘ loUr ݶm¶mb¶mZo búUam‘ goZ (amOñWmZ) ¶mbm EH$ dfm©À¶m gj‘ H$mamdmgmMr {ejm R>moR>mdbr Amho.

˶mbm Xhm hOma én¶m§Mm X§S>hr R>moR>mdʶmV Ambm AgyZ, X§S> Z ^aë¶mg ghm ‘{hݶmÀ¶m gj‘ H$mamdmamg ˶mbm ^moJmdm bmJob Agohr AmXoemV Z‘yX H$aʶmV Ambo Amho. ¶m àH$aUmVrb Xþgam Amamonr {XZoe Hw$‘ma nQ>ob (A§Yoar, ‘w§~B©) ’$amar Amho. bú‘Uamd ¶mZo àW‘ loUr ݶm¶mb¶mÀ¶m AmXoemg AmìhmZ {Xbo Amho. nmo{bgm§Zr bú‘U am‘ EZ (MoÞB©) ¶m§À¶mda JwÝhm Zm|Xdbm Amho. AmnU búUam‘ goZ AgyZ, AmnU amOñWmZ ¶oWrb Agë¶mMm Xmdm bú‘Uam‘ ¶mZo Ho$bm Amho. {H$MZ bìh emoê$‘‘YyZ gd© IaoXr {XZoe Hw$‘ma ¶mZo Ho$br hmoVr, Agohr ˶mZo AmìhmZ ¶m{MHo$V Z‘yX Ho$bo Amho.

Hw$Ç>mir, {X. 17 (dmVm©ha)… CnmgZJa ¶oWrb g§O¶ XogmB© ¶m§À¶m ‘¥Ë¶yg O~m~Xma Yê$Z PwAmar H§$nZrVrb gwajm à‘wI g§e{¶V Amamonr X{bn Hw$‘ma ¶mbm AmO doUm© nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br. ˶mZ§Va bJoMM X{bn Hw$‘ma ¶mMr Om{‘Zmda gwQ>H$m H$aʶmV Ambr. PwAmar H§$nZrV gwajm ajH$ åhUyZ H$m‘ H$aUmè¶m g§O¶ XogmB© ¶mZo PwAmr nwbmdê$Z CS>r ‘mê$Z AmË‘h˶m Ho$br hmoVr. Xaå¶mZ, g§O¶ XogmB© ¶mÀ¶m ‘¥Ë¶ybm O~m~Xma Yê$Z doUm© nmo{bg ñWmZH$mV PwAmar H§$nZrV gwajm à‘wI Agbobm "{Zgm¶m' ¶m ImOJr H§$nZrVrb g§e{¶V Amamonr X{bn Hw$‘ma d ˶mMo A§JajH$ ZraO nm§S>o ¶m§À¶mda {X. 25 Am°JñQ> amoOr AmË‘h˶og àd¥Îm Ho$ë¶mMm JwÝhm Zm|X Pmë¶mda ‘S>Jmd ¶oWrb gÌ Ý¶m¶mb¶mV XmoKm§Zr AQ>H$nyd© Om‘rZmgmR>r AO© Ho$bm hmoVm. ¶mV {ZaO nm§S>o ¶mMm AQ>H$nyd© Om‘rZ ‘§Oya Pmbm d X{bn Hw$‘ma ¶mMm AQ>H$nyd© Om‘rZ Zm‘§Oya H$aʶmV Ambm hmoVm. Z§Va g§e{¶V Amamonr X{bn Hw$‘ma ¶m§Zr AQ>H$nyd© Om‘rZmgmR>r Cƒ ݶm¶mb¶mV AO© Ho$bm. {X. 15 Am°³Q>m|~a amoOr gXa ݶm¶mb¶mZo X{bn Hw$‘ma ¶mMm AQ>H$nyd© Om‘rZ ‘§Oya H$aʶmV Ambm. ‘¥VXoh 24 amoOrhr Z gmnS>ë¶mZo 25 amoOr H§$nZrg‘moa Am§XmobZ Mmby hmoVo d ˶m‘ܶo X{bn Hw$‘mabm AQ>H$ H$aʶmMr ‘mJUr hmoVr. {X. 25 Am°JñQ> amoOr g§O¶ XogmB©Mm ‘¥VXoh {eaXmoZ ¶oWo g‘wÐmV gmnS>bm. Omon¶ªV X{bn Hw$‘ma d ˶mMo gmWrXma A§JajH$ ¶m§À¶mda JwÝhm Zm|X H$ê$Z ˶mbm AQ>H$ hmoV Zmhr Vmon¶ªV ‘¥VXoh Hw$Qw>§{~¶m§Zr Vmã¶mV Koʶmg ZH$ma {Xbm hmoVm. 25 amoOr eoH$S>mo H$m‘Jma VgoM ˶mMo Hw$Qw>§~r¶ doUm© nmo{bg ñWmZH$mV Joë¶mda {X. 25

gwajmajH$ ‘¥Ë¶wàH$aU

S>r. ES>. H$m°bO o bm nadmZJr ZmH$mabr

nrB©EgMr ݶm¶mb¶mV ¶m{MH$m nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) : S>r. ES>. H$m°boO gwé H$aʶmg nadmZJr ZmH$maʶmÀ¶m {ZU©¶mbm ’$m|S>m EÁ¶wHo$eZ gmogm¶Q>rZo (nrB©Eg) ݶm¶mb¶mV AmìhmZ {Xbo Amho. hr ¶m{MH$m XmIb H$éZ Koʶm~m~V ¶o˶m gmo‘dmar gwZmdUr hmoUma Amho. ’$‘m©JwS>r ¶oWrb ’$m|S>m EÁ¶wHo$eZ gmogm¶Q>rÀ¶m ì¶dñWmnZmZo 2012 2013 dfm©gmR>r S>r. ES>. ‘hm{dÚmb¶ gwé H$aʶmgmR>r nadmZJr ‘m{JVbr hmoVr. na§Vw

gaH$maZo S>r. ES>. ‘hm{dÚmb¶ gwé H$aʶmg ì¶dñWmnZmbm nadmZJr {Xbr Zmhr. S>r. ES>. H$m°boOmg ‘mݶVm XoʶmMm A{YH$ma amÁ¶ gaH$mabm Zmhr, Agm ¶wp³VdmX ¶m{MH$mamXmamMr ~mOy ‘m§S>VmZm A°S²>. {ZVrZ gaXogmB© ¶m§Zr Ho$bm. gaH$maMr ~mOy ‘m§S>VmZm A°S>ìhmoHo$Q> OZab AmË‘mam‘ ZmS>H$Uu åhUmbo, "gܶm gwé Agboë¶m S>r. ES>. ‘hm{dÚmb¶mVyZ dfm©bm XrS>eo {dÚmWu ~mhoa nS>VmV. na§Vw ’$³V 75 Vo 100

amoOr Amamonr X{bn Hw$‘ma d ˶mÀ¶m XmoZ A§JajH$mda g§O¶bm AmË‘h˶m àd¥Îm H$aʶmMm JwÝhm Zm|X Ho$bm hmoVm. {X. 26 amoOr g§O¶XogmB©da dmñH$mo ¶oWrb ImardmS>m ñ‘emZ^y‘rV A§§Ë¶g§ñH$ma H$aʶmV Ambo hmoVo. H$mhr {Xdgm§nydu PwAmar H§$nZrVrb eoH$S>mo H$m‘Jma VgoM CngZJamVrb ñWm{ZH$m§Zr doUm© nmo{bg Amamonr X{bn Hw$‘ma ¶mbm AQ>H$ d H$madmB© Z H$aV Agë¶m~Ôb d g§O¶À¶m Hw$Qw>§{~¶m§Zm ݶm¶ Z {‘iV Agë¶m~Ôb doUm© nmo{bg ñWmZH$mda ‘moMm© Zobm hmoVm. dmñH$moMo CnA{YjH$ bm°aoÝg {S>gmoOm ¶m§Zr Amamonr X{bn Hw$‘ma ¶mZo Cƒ ݶm¶mb¶mV AQ>H$nyd© Om{‘ZmgmR>r AO© Ho$ë¶mMr ‘m{hVr ‘moMm© KoD$Z Amboë¶m§Zm {Xbr hmoVr. doUm© nmo{bgm§Zm Mm¡H$erg CnpñWV amhÿZ amhÿZ ghH$m¶© H$aʶmMr Am§XmobH$m§Zr AQ> KmVbr. doUm© nmo{bg ñWmZH$mMo nmo{bg {ZarjH$ amOoe Hw$‘ma ¶m§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma AmO doUm© nmo{bg ñWmZH$mV MmoH$ergmR>r ~mobmdboë¶m g§e{¶V Amamonr X{bn Hw$‘ma ¶mbm ^m.X§.g§. 306 H$b‘mImbr AQ>H$ H$obr d 25 hOma én¶m§À¶m d EH$m ñWm{ZH$ h‘rda Om‘rZmda gwQ>H$m H$aʶmV Amë¶mMo gm§{JVbo. Xaå¶mZ, PwAmar H§$nZrVrb gwajm ajH$ Agbobm g§O¶ XogmB© ¶m§Zr {X. 23 amoOr PwAmar nwbmdê$Z AmË‘h˶m Ho$br hmoVr. ¶m g§X^m©V {X.24 amoOr H§$nZrbm eoH$S>mo H$m‘Jmam§Zr H§$nZrÀ¶m àdoeÛmamg‘moa AmamonrÀ¶m {Zb§~ZmMr d Jmoì¶mVyZ hÔnma H$aʶmMr ‘mJUr {R>æ¶m Am§XmobZmZo Ho$br hmoVr. ¶mdoir X{jU Jmoì¶mMo {Oëhm{YH$mar EZ.S>r. AJadmb ¶m§À¶m KQ>ZmñWir ^oQ>rZ§Va d PwAmar H§$nZrÀ¶m ì¶dñWmnZmH$Sy>Z ~mobUr Pmë¶mda {Zgm ¶m ImOJr H§$nZrZo PwAmar H§$nZrVrb gwajm à‘wI X{bn Hw$‘ma ¶mMm {Zb§~ZmMm AmXoe {Oëhm{YH$mè¶m§Zr Am§XmobZmMo ZoV¥Îd H$aV Agboë¶m amOy ‘§JoeH$a ¶m§À¶mH$S>o gwnyX© Ho$bm hmoVm.

ZmoH$è¶mM CnbãY hmoVmV. ¶m‘wio AmUIr EH$m S>r. ES>. ‘hm{dÚmb¶mMr Amdí¶H$Vm Zmhr. ¶m‘wio AmUIr S>r. ES>. ‘hm{dÚmb¶mbm nadmZJr Z XoʶmMm YmoaUmË‘H$ {ZU©¶ gaH$maZo KoVbm Amho. ¶m {ZU©¶mbm AmìhmZ XoVmZm ’$m|S>m EÁ¶wHo$eZ gmogm¶Q>rZo (nrB©Eg) ݶm¶mb¶mV AmìhmZ {Xbo Amho. ˶m§À¶m åhUʶmZwgma amÁ¶ gaH$ma S>r.ES²>. ‘hm{dÚmb¶ gwê$ H$aʶmgmR>r amÁ¶ gaH$ma nadmZJr ZmH$mê$M eH$V Zmhr.

Cngan§M ~ma}Q>mo ¶m§Mr ݶm¶mbm¶V AmìhmZ ¶m{MH$m ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … Cngan§M OZVoMm godH$ Amho H$s Zmhr hm dmX X{jU Jmodm gÌ Ý¶m¶mb¶mV nmoMbm Amho. {edrJmi d Y‘H$sàH$aUr doUm©Mo Cngan§M {d{b¶‘ ~ma}Q>mo ¶m§Zr gÌ Ý¶m¶mb¶mV AmìhmZ ¶m{MH$m XmIb Ho$br Amho. Cngan§M ~ma}Q>mo ¶m§Zm n§Mm¶V H$m¶m©b¶mV {edrJmi d Y‘r Ho$ë¶màH$aUr AmZm©ëS> ’$Zmª{S>g ¶m§À¶mda nmo{bgm§Zr ^m.X§.g§.À¶m H$b‘ 353,504, d 506 (2) Imbr JwÝhm Zm|X Pmbm Amho. OZVoÀ¶m godH$mg S>çwQ>r ~OmdʶmV AS>Wim AmUë¶m~Ôb bmJy H$aʶmV Ambobo 353 H$b‘ aÔ H$aʶmMm AmXoe gwZmdUrÀ¶m Xaå¶mZ àW‘ loUr ݶm¶m{Yem§Zr {Xbm. AmZm©ëS> ¶mÀ¶mda {edrJmi d {Odo ‘maʶmÀ¶m Y‘H$sàH$aUr 504 d 506 (2) ¶m H$b‘mImbr Amamon {ZpíMV H$aʶmMm AmXoe àW‘ loUr ݶm¶m{Yem§Zr {Xbm. ¶mn¡H$s 353 AmamonnÌmVrb H$b‘ aÔ H$aʶmÀ¶m AmXoemg doUm© nmo{bgm§Zr gÌ Ý¶m¶b¶mV AmìhmZ {Xbo Amho. doUm© n§Mm¶VrV 21 Am°³Q>mo~a 2010 amoOr Pmboë¶m ¶m KQ>ZoV AmZm©ëS> ¶mZo n§Mm¶V g{Md d n§M bm°aoZ ’$Zmª{S>g ¶m§Zmhr {edrJmi Ho$br hmoVr.

bmoQ>br ZmgYygàH$aUr

n§Yam g§e{¶Vm§Zm Om‘rZ ZmH$mabm ‘S>Jmd, {X. 17 (à{V{ZYr) … bmoQ>br ¶oWo VUmd {Z‘m©U H$ê$Z KamMr ZmgYyg Ho$ë¶màH$aUr AQ>Ho$V Agboë¶m 15 OUm§Mm Om‘rZ AO© ‘S>Jmd X{jU Jmodm ‘w»¶ {Oëhm d gÌ Ý¶m¶mYre ZyVZ gaXogmB© ¶m§Zr AmO ’o$Q>mibm Amho. bmoQ>br ¶oWrb bwB©g ~mßVrg IyZàH$aUmVrb g§e{¶V g§Vmof nwOmar ^mS>çmZo amhV Agboë¶m Kamda XJS>’o$H$ H$ê$Z KamMr ZmgYygàH$aUr ‘m¶Um Hw$S>Var nmo{bgm§Zr 15 OUm§Zm AQ>H$ Ho$br hmoVr. ao‘o{S>¶g ’$Zmª{S>g, gZr ZmB©H$, Á¶moH$s‘ ’$Zmª{S>g, H°${nQ>Z JmoÝgmbdrg, bwB©g ’$Zmª{S>g, am°Oa naoam, {dem§V ZmB©H$, g§Xoe amgB©H$a, AemoH$ dmUr, A{Zb dmUr, Amë’$mÝgmo ~mßVrg, ao‘o{S>¶Z ’$Zmª{S>g, AmJwñVrZ ’$Zmª{S>g d Podr¶a ’$Zmª{S>g ¶m§Zm AQ>H$ H$aʶmV Ambr hmoVr.

IyZàH$aUmMm Vnmg gwê$ AgVmZm g§e{¶Vm§Zr H$m¶Xm hmVmV KoD$Z KamMr ZmgYyg H$ê$Z Kambm AmJ bmdbr. ¶m‘wio VnmgH$m‘mV AS>Wim {Z‘m©U Pmbm Amho. ZmgYyg àH$aUmV AmUIr 25 OUm§Mm gh^mJ AgyZ, ho g§e{¶V ’$amar AmhoV. ˶m§Mr ‘m{hVr OmUyZ KoʶmgmR>r d VnmgH$m‘mV AS>Wim ¶oD$ Z¶o ¶mgmR>r g§e{¶Vm§Zm Om‘rZ ‘§Oya H$aʶmV ¶oD$ Z¶o, Agm ¶w³VrdmX gaH$mar dH$sb gamoOZr gmXuZ ¶m§Zr ݶm¶mb¶mV Ho$bm hmoVm. Va g§e{¶Vm§Zm ¶m àH$aUmV {dZmH$maU JmodʶmV Amë¶mMm ¶w³VrdmX A°S²>. Amë~mO pìhEJg ¶m§Zr Ho$bm hmoVm. ¶m n§Yam g§e{¶Vm§Zm 11 gßQ>|~a amoOr AQ>H$ H$aʶmV Ambr hmoVr. gwadmVrMo Mma {Xdg d Z§VaÀ¶m gmV {Xdgm§Mm nmo{bg [a‘m§S> AQ>H$ Ho$boë¶m§Zm XoʶmV Ambm Amho.

{eH$marbm Jobm Ord J‘mdyZ ~gbm H$madma, {X. 17 (à{V{ZYr) … {eH$marbm Joboë¶m amOrd {edßnm ZmB©H$ (d¶ 27) hm ¶wdH$ Jmoir bmJyZ R>ma Pmbm Amho. hr KQ>Zm ~Zdmgr nmo{bg ñWmZH$mÀ¶m hÔrV H$bH$aS>r ¶oWo KS>br Amho. A{YH$ ‘m{hVr Aer H$s, amOrd ZmB©H$ hm Amnë¶m VrZMma {‘im§gmo~V Sw>H$amÀ¶m {eH$margmR>r Jobm AgVm hr KQ>Zm KS>br Amho. ~Zdmgr nmo{bg ñWmZH$mMo nmo{bg {ZarjH$ àH$me d gH©$b nmo{bg {ZarjH$ Q>r. ZmJoe eoÅ>r ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, ‘¥V amOrdMo ghH$mar H$moU hmoVo Vo g‘Oy eH$bo Zmhr. na§Vw Am¶.nr.gr. 304 Am‘©g² A°³Q> go³eZ 325 d dmB©ëS> bmB©’$ A°³Q> 9 Imbr JwÝhm Zm|X Pmbm Amho, Ago ’$m¡OXma àH$me ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶m àH$aUmMr nwT>rb Mm¡H$er gr.nr.Am¶. ZmJoe eoÅ>r H$aV AmhoV.

‘m§S>dr ZXrV ~wS>mboë¶m H$m‘JmamMm ‘¥VXoh gmnS>bm nUOr, {X. 17 (à{V{ZYr) … ‘m§S>drV ~wS>mboë¶m nUOr ‘hmnm{bHo$À¶m H$m‘JmamMm ‘¥VXoh AmO {‘am‘ma ¶oWo gmnS>bm. ¶m H$m‘JmamMo Zmd {dO¶ ~m§XmoS>H$a (d¶ 20) AgyZ Vmo B§{XamZJa, qM~b ¶oWrb a{hdmer Amho. AmO {‘am‘ma g‘wÐ {H$Zmè¶mda ˶mMm ‘¥VXoh nS>boë¶m d gS>boë¶m pñWVrV AmT>ibm. nUOr nmobrgm§Zr ‘¥VXoh Vmã¶mV KoD$Z n§MZm‘m Ho$bm. ‘¥VXoh ~m§~moir ¶oWrb Jmo‘oH$m°À¶m edmJamV R>odʶmV Ambm Amho. ‘hmnm{bHo$Mo ho Mma H$m‘Jma H$mb ‘m§S>drV ~wS>mbo hmoVo. ˶mVrb {VKm§Zm dmM{dʶmV Ambo hmoVo. {VKm§n¡H$s adr åhmXm}iH$a (d¶ 21) ¶m H$m‘Jmambm ~oewÕ AdñWoV Jmo‘oH$m°V XmIb H$aʶmV Ambo hmoVo. AmO ˶mÀ¶m

àH¥$VrV gwYmaUm Pmë¶mMo gm§JʶmV Ambo. adtÐ ‘wiJmdH$a, àem§V MmoS>UH$a ¶m XmoKm§Zm {H$Zmam gwajm {d^mJmÀ¶m nmo{bgm§Zr gwIê$n ~mhoa H$mT>bo hmoVo. {dO¶ ~m§XmoSH$a hm ‘hmnm{bHo$À¶m H$Mam ì¶dñWmnZ {d^mJmV H$m‘ H$arV hmoVm. Xþnmar EH$ dmOVm H$Mam H|$ÐmVrb H$m‘ g§ndyZ Vmo d ˶mMo BVa ghH$mar ‘m§S>dr nwbmImbr OodʶmgmR>r EH$Ì O‘bo hmoVo. ˶mZ§Va Vo nwbmImbrb hmoS>rV CVabo. nU hmoS>r CbQ>ë¶mZo Vo nmʶmV ~wS>mbo. AmohmoQ>r Agë¶mZo Vo àdmhm~amo~a dmhV Xÿada Jobo. nU VËH$mi {H$Zmar gwajm nmo{bg VoWo XmIb Pmë¶mZo ~moQ>rÀ¶m gmømZo {VKm§Zm nmʶm~mhoa H$mT>bo, na§Vw {dO¶bm dmM{dUo e³¶ Pmbo ZìhVo.


18goa13_Layout 1 17-10-2012 20:30 Page 1

13

{d{dY

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

{Oëhm n§Mm¶V, n§Mm¶V n[aUm‘H$maH$ ~Z{dUma "kmZ {hM eº$s' n[afXoÀ¶m CX²KmQ>Z àg§Jr ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Mo à{VnmXZ åhmngm, {X. 17 (à{V{ZYr) … amÁ¶mVrb n§Mm¶V n[agamMm {Z¶moOZ~ÜX {dH$mg gmYʶmgmR>r n§Mm¶VtZm Am{W©H$ d O~m~XmarMo A{YH$ma ~hmb H$aʶmV ¶oUma AmhoV. OoUoH$ê$Z n§Mm¶VtZm gaH$mada Adb§~yZ amhmdo bmJUma Zmhr. ¶mÛmao {Oëhm n§Mm¶V d n§Mm¶V ‘§S>i n[aUm‘H$maH$ ~Z{dʶmMm gaH$maMm {dMma Amho, Ago à{VnmXZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Ho$bo. n§Mm¶V ‘{hbm eº$r A{^¶mZ ~mX}e {d^mJmV’}$ Am¶mo{OV "kmZ {hM eº$s' ¶m n[afXoÀ¶m CX²KmQ>àg§Jr Vo ~mobV hmoVo. hr n[afX H$i§JwQ> ¶oWrb hm°Q>ob JmoAZ hobrQ>g o ‘ܶo Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr hmoVr. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV ‘§Ìr

X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a, n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn nê$ioH$a, Am‘Xma ‘m¶H$b bmo~mo, amohZ I§dQ>o, {H$aU H$m§XmoiH$a, ~mb^dZÀ¶m Aܶjm Hw§$Xm MmoS>UH$a, CÎma Jmodm {Oëhm n§Mm¶V Aܶj O¶oe gmiJmdH$a, Jmodm n§Mm¶V ‘{hbm eº$s A{^¶mZÀ¶m Aܶjm Zobr am°S´>r½g, Cnmܶj Am~obrZm ‘rZoPrg, ~mX}e {d^mJ Aܶmjm JrVm na~, {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶ dmgwXod H$moaJmdH$a, Jwnoe ZmB©H$, S>m¶Zm ~«mJm§Pm, ~mX}eMo JQ>{dH$mg A{YH$mar {demb ZmB©H$ JmdUoH$a AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. nwT>o ~mobVmZm ‘w»¶‘§Ìr åhUmbo, amÁ¶ gaH$ma ‘{hbm§gmR>r doJdoJù¶m ¶moOZm A‘§bmV AmUyZ, Iè¶m AWm©Zo ‘{hbm§Mo geº$sH$aU H$aʶmMm à¶ËZ

H$arV Amho. ˶m‘mJo BVa njm§à‘mUo ‘VXmam§Zm AmH${f©V H$aʶmMm gaH$maMm H$moUVmhr hoVy Zmhr, Ago Vo åhUmbo. bmS>br bú‘r ¶moOZoMm ’$m¶Xm gd© ‘wbtZm {‘imdm. ‘wbrbm ñdmdb§~r d g~b ~Z{dʶmMm gaH$maMm hoVy Amho. Zdm g§gma H$aUmè¶m ‘wbtMm g§gma gwIr ìhmdm hmM gaH$maMm à¶ËZ Amho. ¶mgmR>rM OmV, Y‘©, lr‘§V AmXtMm ^oX^md R>odʶmV Ambobm Zmhr, Agohr Vo åhUmbo. n§Mm¶V d {Oëhm n§Mm¶V H$m¶m©V AZoH$ g‘ñ¶m Amho. n§Mm¶V joÌmVrb {dH$mg H$m‘o, n§Mm¶V, {Oëhm n§Mm¶V gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ ImVo d ObqgMZ Im˶mV’}$ EH$mM H$m‘mMo XþßnQ>r d VrnÅ>rZo ‘mo~Xbo KoVbo OmVmV. ˶mda

{Z¶§ÌU Am{U ‘¶m©Xm AmUʶmgmR>r {Oëhm n§Mm¶V d n§Mm¶V ‘§S>im§Zm A{YH$ma XoʶmV ¶oUma AmhoV, Agohr ˶m§Zr nwT>o gm§{JVbo. ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a åhUmbo, Ama.Q>r.AmQ> H$m¶Xm AmO ãb°H$‘obtJ d n¡go H$‘{dUmam Y§Xm ~Zbm Amho. Ama.Q>r.Am¶. Mr g§H$ënmZm Mm§Jbr hmoVr. ‘mÌ {ZdS>UwH$sV nS>rH$ C‘oXdma bmoH$ à{V{ZYr§da Ama.Q>r.Am¶.Mo ~moQ> R>odyZ ˶mZo Ho$boë¶m H$m¶m©Mm AOm©Ûmao Vnerb ‘mJVmo. ¶m‘wio gaH$mar H$m¶m©b¶rZ H$m‘ R>ßn nS>bo Amho. ¶mda ZOa R>odʶmgmR>r bmoH$m¶wº$ bdH$a A§‘bmV ¶oUo JaOoMo Amho. ˶mÛmao Ama.Q>r.Am¶ Ûmao ~ZmdQ> VH«$ma H$aUmè¶mbm {ejm H$aVm ¶oB©b, Ago Vo åhUmbo. ñd¶§ghmæ¶ JQ> ho

{ZdS>UwH$sÀ¶mdoir V¶ma hmoVmV. ˶m‘wio ho JQ> ñd¶§ghmæ¶ ZmhrV, Va Xþgè¶mÀ¶m ‘XVrgmR>r {Z‘m©U Ho$bobo JQ> AmhoV, Agm Amamonhr ˶m§Zr Ho$bm. n¶©Q>Z‘§Ìr nê$ioH$a åhUmbo, ‘{hbm§‘ܶo gan§MnX gm§^miʶmMr j‘Vm Amho. Ago AgVmZmhr H$mhr§Mo nVr gan§MÀ¶m H°${~Z‘ܶo ~gyZ H$m‘H$mO hmVmiVmZm {XgVmV. ho bm§N>ZmñnX Amho. ¶m JmoîQ>rda VgoM BVa àíZm§da ¶m n[afXoÀ¶m‘m’©$V n§M gXñ¶m§Zr {dMma ‘§WZ H$amdo Am{U ¶m n[afXoVyZ g‘moa Amboë¶m Mma Var ‘mJʶm gaH$maH$S>o H$amì¶mV, Ago Vo åhUmbo. ¶mdoir BVa ‘mݶdam§Zrhr ‘ZmoJV 춳V Ho$bo. gyÌg§MmbZ g§JrVm Zmd}H$a ¶m§Zr Ho$bo, Va ñdmJV JrVm na~ ¶m§Zr Ho$bo.

"kmZ {hM eº$s' n[afXoMo CX²KmQ>Z H$aVmZm ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a, gmo~V BVa ‘mݶda.

(N>m¶m: C‘oe P‘o©H$a)

~wÕrÀ¶m ~imMm Ioi åhUOo "~w{Õ~i'… H$mH$moS>H$a

ßbmpñQ>H$Mm ^ñ‘mgya doirM amoIm

dmñH$mo, {X. 17 (à{V{ZYr) : ~wÕr~i hm Ioi eº$sàXe©ZmMm ZgyZ, Vmo ~wÜXrÀ¶m ~imda IoiUmè¶m§Mm AgVmo. ¶m IoimgmR>r MmUmj ~wÕr, g§¶‘, EH$mJ«Vm, YmS>g Am{U gmo[eH$Vm Ago ‘hÎdmMo JwU Agmdo bmJVmV,Ago CX²Jma boIH$, IoimSy>, nÌH$ma {‘qbX H$mH$moS>H$a ¶m§Zr H$mT>bo. hoS>b°ÊS> -gS>m ¶oWrb {’$earO gd} Am°’$ B§{S>¶mÀ¶m g^mJ¥hmV aËZ{Xdm ñnmQ>©g² A°ÊS> H$ëMab Agmo{gEeZV’}$ A[Ib Jmodm nmVirdarb ~wÜXr~i ñnY}Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶mdoir Vo à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV g‘mOgodH$ à‘moX XogmB©, nÌH$ma gw^mf amd, Jmodm Mog Agmo{gEeZMo Cnmܶj ‘wHw§$X ZmB©H$, {’$earO gd} Am°’$ B§{S>¶m joÌr¶ {ZX}eH$ g§MmbH$ AO¶Hw$‘ma ^mJ©dm AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. H$mH$moS>H$a nwT>o åhUmbo, ~wÜXr~i Ioi åhUOo N>moQ>rer aU^y‘r AgyZ, à{VñnY©H$m§g‘moa IoiVmZm {dMmanyd©H$ Ioim¶Mo AgVo. hm ^maVr¶ nma§n[aH$ Ioi AZoH$ H$mimnmgyZ MmbV Ambobm Amho. ¶m Ioimbm {‘iUmar H$rVu ’$maM ‘hÎdmMr AgyZ, Jmoì¶mVyZ bdH$aM {dídZmW AmZ§X Amåhmbm

'ßbmpñQ>H$ hQ>md _mo{h‘o'À¶m CX²KmQ>Z àg§Jr S>m°. H$mUoH$a ¶m§Mo AmdmhZ

~yÜXr~i ñnY}À¶m CX²KmQ>Z àg§Jr ~mobVmZm {‘qbX H$mH$moS>H$a, gmo~V BVa ‘mݶda. (CX¶ {H$ZioH$a) {‘iob ¶mV e§H$m Zmhr, Agohr Vo åhUmbo. ¶mdoir bmdbobr hmoVr. hr ñnYm© XmoZ {Xdg Mmbbr. g‘mamon ~mobVmZm XogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, ~wÜXr~i IoimVyZ gmohù¶mbm ZJagodH$ g¡’w$bm ImZ, Jmodm Mog ~wÜXrbm MmbZm Am{U {dH$mg {‘iVmo. ˶mgmR>r g§KQ>ZoMo Cnmܶj ‘wHy§$X ZmB©H$, g[Md Aa[d§X nmbH$m§Zr Amnë¶m nmë¶m§‘ܶo bhmZnUmnmgyZM ¶m åhm‘b, Aܶj Am{ef Ho$Ur, ‘h|Ð ZmB©H$, ‘wHy§$X IoimMr AmdS> {Z‘m©U H$amdr Am{U ˶m§Zm àmoËgmhZ H$m§~ir AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. gd© {dO¶r Úmdo, Agohr Vo åhUmbo. ñnY©H$m§Zm ‘mݶdam§À¶m hñVo ¶m ñnY}V gw‘mao 137 ~wÜXr~inQ§y>Zr hOoar nm[aVmo{fHo$ XoʶmV Ambr.

_S>H$B©, {X. 17 (dmVm©ha) : embo¶ {dÚmWuM ßbmpñQ>H$À`m ^ñ_mgwamnmgyZ n¥Ïdrbm dmMdy eH$VmV. ßbmpñQ>H$Mo Xþîn[aUm_ AmOÀ`m [nT>rbm ^moJmdo bmJV AmhoV.˶m‘wio AmO gmdY{Jar ~miJUo JaOoMo Amho. åhUyZM _wbm§Zr Amnë`m KamnmgyZ gwadmV H$ê$Z g§nyU© Jmd ßbmpñQ>H$_wº$ H$aÊ`mgmR>r à`ËZ H$amdm, Agoo CX²Jma S>m°. gwaO H$mUoH$a `m§Zr H$mT>bo. ‘S>H$B© ¶oWo Am¶mo[OV ßbmpñQ>H$ hQ>md _{h_oÀ¶m CXKmQ>Zmàg§Jr Vo ~mobV hmoVo. _S>H$B© J«m_ EÁ¶yHo$eZ gmogm`Q>rÀ`m lr ZdXþJm© {dÚmb`mÀ`m gwdU©_hmoËgdr

eoOma

gmdYmZ! qgYwXJþ m©V nÅoar dmKmMm g§Mma ga‘io ¶oWo gm§~a Am{U JmB©Mm nmS>bm ’$S>em : dZ{d^mJmMm ‘mÌ H$mZmS>moim gmd§VdmS>r, {X. 17 (à{V{ZYr) : gmd§VdmS>r VmbwŠ`mVrb ga_io-Xm{^b `oWo Mma {Xdgm§nydu nQ²>Q>oar dmKmZo ^ë`m _moR>`m gm§~ambm R>ma H$arV, H$moZer `Wrb Xþ^Ë`m JmB©Mmhr \$S>em nmS>bm. _mÌ EdT>r _moR>r KQ>Zm H$iyZhr Ë`m {R>H$mUr dZ{d^mJmMo H$_©Mmar d A{YH$mar {\$aH$bo ZmhrV. ˶m‘wio J«m_ñWm§_YyZ AmíM`© ì`ŠV H$aÊ`mV `oV Amho. VmbwŠ`mV nÅoar dmKmMo dmñVì` Agë`mMo `m XmoÝhr KQ>Zm§‘wio AmVm AYmoao{IV Pmbo Amho. qgYwXþJm©V nÅoar dmKmMo dmñVì` Agë`mÀ`m AZoH$ IwUm d nwamdo AmT>iyZhr àemgZ _mÌ nÅoar dmK Zgë`mMo N>mVrR>moH$nUo gm§JV AmhoV. nÅoar dmKmMo ApñVËd AmT>ië`mg {Oëh`mVrb dZjoÌmbm AZoH$ ~§YZo `oUma AmhoV. ImUì`dgm` nyU©V… ~§X H$amdo bmJVrb, `m ^rVrnmoQ>r nÅoar dmKmMo ApñVËd AgyZhr Vo Zgë`mMo emgH$r` A{YH$mar gm§JVmV. _mÌ

AZoH$ doim nÅoar dmKmMo ApñVËd d dmda {XgyZ Ambm hmoVm. AmVm Va {ZgJ©aå` Xm{^b-H$moZer

qgYw g‘mYmZ ¶moOZoÀ¶m àemgZmg J«m‘ñWm§Zr Yabo Ymaoda XmoS>m‘mJ©, {X. 17 (n«{V{ZYr) : emgZmV’}$ Im{Z¶mio JmdmV ZwH$˶mM Am¶mo{OV "qgYw g‘mYmZ ¶moOZm' ¶m H$m¶©H«$‘mV {Vbmar YaUmMo nmUr, J«m‘n§Mm¶V H$m¶m©b¶mV ‘hmË‘m Jm§YrOtMm Zgbobm ’$moQ>mo, JmdmVrb AñdÀN>Vm, emgH$s¶ H$m¶©H«$‘m§Mr ‘m{hVr Z XoUo, JmdmVrb AS>dʶmV Amboë¶m nm¶dmQ>m Aem AZoH$ àíZm§da ñWm{ZH$m§Zr àemgZmbm Ymaoda Yabo. OZVoMo àíZ ObXJVrZo ˶m ˶m JmdmV OmD$Z gmoS>dʶmgmR>r qgYwXþJ© {Oëô¶mV’}$ qgYw g‘mYmZ ¶moOZm gd© Im˶mVrb A{YH$mè¶m§Zm KodyZ am~dbr OmVo. ¶m ¶moOZ|VJ©V Im{Z¶mio JmdmVrb g‘ñ¶m gmoS>dʶmgmR>r ¶m ¶moOZoMr n{hbr ~¡R>H$ Im{Z¶mio ¶oWrb ‘mê$Vr ‘§{Xa ¶m {R>H$mUr Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr hmoVr. ¶m ~¡R>H$sbm JQ> {dH$mg A{YH$mar nmQ>rb, ‘§S>i A{YH$mar H$moH$ao gan§M, dZnmb M§ÐH$m§V JmdS>o, Obg§nXm A{YH$mar {H$emoa Jdg, am‘M§Ð XogmB©, amYmH¥$îU XoD$bH$a, VgoM VbmR>r, J«m‘godH$, nmo{bg nmQ>rb, Amamo½¶ go{dH$m, A§JUdmS>r go{dH$m, {d{dY emgH$s¶ H$m¶m©¶mVrb A{YH$mar, H$‘©Mmar CnpñWVrV hmoVo. qgYw g‘mYmZ ¶moOZo§VJ©V Á¶m 22 ¶moOZm ¶oVmV ˶m§Mr

‘m{hVr J«m‘ñWm§Zm CnbãY H$ê$Z XoʶmV Ambr. Im{Z¶mio ¶oWrb J«m‘ñWm§Zr {Vbar YaUmÀ¶m {dÚwV{Z{‘©Vr H|$Ð H$mbdm H$mT>ʶmgmR>r Im{Z¶mio JmdmVrb bmoH$m§Zr ‘moR>çm à‘mUmV O{‘ZtMm ˶mJ Ho$bm. ‘mÌ ¶m JmdmV {Vbmar YaUmMo EH$ W|~ nmUr XoIrb AmOhr Xody Ho$bobo Zmhr. ¶m~m~V g§VßV J«m‘ñWm§Zr Obg§nXm {d^mJmÀ¶m H$‘©Mmè¶m§Zm Ymaoda Yabo. AÚmnn¶ªV n«emgZmZo ¶mMm H$m nmR>nwamdm Ho$bm Zmhr, Aer {dMmaUmhr ¶mdoir H$aʶmV Ambr. J«m‘n§Mm¶V H$m¶m©b¶mV ‘hmË‘m Jm§YtMm ’$moQ>mo H$m bmdʶmV Ambm Zmhr. Im{Z¶mio JmdmV AZoH$ dmS>çmda Agboë¶m nm¶dmQ>m ~§X Ho$ë¶m AmhoV, ˶m gmoS>dʶmV Xþb©j Ho$bo OmV Amho. JmdmVrb H$Mam ‘moR²>¶m n«‘mUmV dmT>V Amho. na§Vw H$Mam {Z‘w©bZ H$aʶmgmR>r ¶mo½¶ Vr nmdbo CMbbr OmV ZmhrV. ¶mH$S>o J«m‘ñWm§Zr bj doYbo. Voìhm ‘§S>i A{YH$mar H$moH$aoo ¶m§Zr J«m‘ñWm§À¶m ¶m g‘ñ¶m g§~§{YV A{YH$mè¶m§À¶m H$mZmda KmbyZ bdH$aM ¶m g‘ñ¶m§da VmoS>Jm H$mT>ʶmMo AmídmgZ {Xbo. ¶m g‘ñ¶m gmoS>{dV AgVmZm qH$~hÿZm ZdrZ ¶moOZm am~{dV AgVmZm J«m‘ñWm§Zm {dídmgmV KoʶmMr ‘mJUrhr ¶mdoir J«m‘ñWm§H$Sy>Z H$aʶmV Ambr.

JmdmV ¶m dmKmZo Amnë`m ApñVËdmMm nwÝhm EH$Xm nwamdm _mJo gmoS>bm Amho. AmR> {Xdgm§nydu

Xm{^b JmdR>U O§Jbm_Ü`o dmKmMr S>aH$mir J«m_ñWm§Zm EoHy$ `oV hmoVr. hr S>aH$mir gVV XmoZ {Xdg gwé hmoVr. EdT>r _moR>r S>aH$mir nÅoar dmKmMrM Agy eH$Vo, `m ^rVrnmoQ>r Ë`m {R>H$mUr H$moUrhr J«m_ñW {\$aH$bo ZìhVo. dmKmMr S>aH$mir ~§X Pmë`mZ§Va H$mhr {Xdgm§Zr Ë`m O§Jb n[agamV J«m_ñW nmohMbo AgVm, Ë`m {R>H$mUr ^ë`m_moR>`m gm§~amMo \$ŠV nm`M AmT>iyZ Ambo. Va H$moZer `oWohr Xþ^Ë`m JmB©À`m~m~VrV VgmM àH$ma J«m_ñWm§Zm AmT>iZy Ambm. Ë`m_wio {~~Q¶m dmK _moR>`m OZmdam§da hëbm H$arV ZmhrV. \$ŠV nÅoar dmKM JmB©, åh¡ímr, ~¡b, gm§~a `m _moR>`m OZmdam§da hëbo H$aVmo. EdT>o _moR>o gm§~a d Xþ^Vr Jm` _mabr Jobr Ë`mAWu Vmo nÅoar dmKM Agmdm, Agm J«m_ñWm§Mm Xmdm Amho. Ë`m_wio AmVm Var `mMr XIb dZ{d^mJmZo ¿`mdr, Aer Anojm J«m_ñWm§_YyZ ì`ŠV hmoV Amho.

Z°~ ~Zbr "A§Ym§Mr H$mR>r' gmd§VdmS>r, {X. 17 (à{V{ZYr) : `oWrb _mV¥N>m`m _§Jb H$m`m©b`mV Z°eZb Agmo{gEeZ \$m°a X ãbmBªS>, qgYwXþJ©V\}$ OmJ{VH$ nm§T>ar H$mR>r {XZ gmOam H$aÊ`mV Ambm. ¶m H$m`©H«$_mMo CX²KmQ>Z _mD$br H$U©~Yra {dÚmb¶, {eamoS>² ¶mÀ¶m g§Mm{bH$m aoImVmB© Jm`H$dmS >d à^y V|S>bw H$a ¶m§À¶m hñVo H$aÊ`mV Ambo. ¶m H$m`©H«$_mV A§Y~m§Ydm§Zm nm§T>è`m H$mR>`m§Mo dmQ>n H$aÊ`mV Ambo. VgoM Vr dmnaÊ`m{df`r gyMZm d \$m`Xo eaX _oñÌr, A{Zb qeJmS>o d gwZ§Xm H$m_V `m§Zr

dfm©{Z{_Îm {d{dY H$m`©H«$_m§Mo Am`moOZ Ho$bobo Amho. Ë`mMmM EH$ ^mJ åhUyZ {ejH$ XrZoe ZmB©H$ ¶m§À`m _mJ©Xe©ZmImbr _S>H$B©V 'ßbmpñQ>H$ hQ>md _mohr_' am~dÊ`mV Ambr. Ë`mV lr ZdXþJm© {dÚmb`, lr ZdXþJm© Cƒ _mÜ`{_H$ {dÚmb` d lr_Vr AmZ§Xr~mB© _hmZ§Xÿ ZmB©H$ {dÚmb`mVrb {dÜ`mÏ`m§©Zr ¶m ‘mo[h‘oV ^mJ KoVbm. ˶m§Zr doJdoJù`m JQ>mV _S>H$B©Vrb {d{dY dmS>çmdarb KamKamVyZ d añË`mdarb ßbmpñQ>H$ Jmoim H$ê$Z nwT>rb à{H«$`ogmR>r ^maV ñdm{^_mZÀ`m H$m`©H$Ë`mªH$So> gwnyX© Ho$bm. ¶m H$m`©H«$_m§§VJ©V [^§Vr nÌH$ ñnY}Mo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo.

{Oëhm{YH$mar H$Moarg‘moa g˶mJ«h H$am; g¡b ¶m§Mo AmdmhZ H$madma, {X. 17 (à{V{ZYr) … H$madma A§~mobm gr~S>© {Zdm©[gV eoVH$ar d Hw$ir H$m{‘©H$ g§K ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo H$madma VmbwH$m H$m±J«og H$m¶©H$V©o d gVre g¡b (Ho$. nr. gr. gr gXñ¶) ¶m§Zr {Oëhm[YH$mè¶m§Zm {ZdoXZ XoD$Z ^yñdmYrZ A{YH$mè¶m§H$S>o {dMmamYrZ Agbobr H$b‘ 28 "A' Mr gd© àH$aUo EH$m ‘{hݶmV {ZH$mbmV H$mT>mdrV. VgoM gdm}À¶ ݶm¶mb¶mÀ¶m AmXoemà‘mUo {Zd©mgrVm§Zm àVr Jw§R>m 11,500 ê$. à‘mUo 4 ‘{hݶmV ZwH$gmZ ^anmB© XoʶmMr {dZ§Vr H|$Ð gaH$mabm H$amdr, Ago {ZdoXZ {Xbo. ˶mZ§Va ~mobVmZm g¡b åhUmbo, Jobr 27 df} Mmbboë¶m bT>çmbm EH$Xm nyU© {dam‘ {‘imbm Ago dmQ>bo, Var hm A§{V‘ {dO¶ Zìho. H$maU {S>’o$Ýg BñQ>oQ> Am°{’$ga

OmJ{VH$ nm§T>ar H$mR>r {XZm{Z{‘Îm A§Ym§Zm nm§T>è¶m H$mR²>¶m§Mo dmQ>n

gm§{JVbo. {d{dY g§ñWm§Zr EH$Ì `odyZ An§Jm§Zm nm`m^yV gw{dYm XoÊ`mgmR>r YS>nS> H$aUo JaOoMo Agë`mMo Z°~Mo AÜ`j AZ§V CMJmdH$a `m§Zr ~mobVmZm gm§{JVbo. ~m~wamd JmdS>o, eoIa Amido `m§Zrhr ¶mdoir ‘ZmoJV 춳V Ho$bo. AZm_ ào_ g§ñWoV’o$© gd© A§Y~m§Ydm§Mo _mo~mB©b gm\$ H$éZ XoÊ`mV Ambo. VgoM A§Y {H«$Ho$Q> {Q>_bm ñnmQ>g© ewO XoÊ`mMo AmídmgZ A_o` V|S>mbo H$a `m§Zr {Xbo. gyÌg§MmbZ g{Md JOmZZ V|Sw>bH$a `m§Zr Ho$bo, Va Am^ma g§MmbH$ àH$me na~ `m§Zr _mZbo.

gdm}ƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m ¶m {ZU©¶m{dê$Õ [aìhrOZ {nQ>reZ XmIb H$aʶmMr e³¶Vm ZmH$maVm ¶oV Zmhr. gdm}ƒ ݶm¶mb¶mMm ¶m AmXoemMr A§‘b~OmdUr hmoB©n¶ªV {Oëhm{YH$mar H$Moarg‘moa ~¡R>m g˶mJ«h H$amdm d Vmo H$YrnmgyZ H$am¶Mm ¶mMm {ZU©¶ Vwåhr KoD$Z Amåhmbm H$idm Amåhr Vw‘À¶mgmo~V AmhmoV, Ago AmídmgZhr ˶m§Zr {Xbo. {X. 18 amoOr gmo{Z¶m Jm§Yr ‘§Jiya ¶oWo ¶oUma AmhoV. {Zd©{gVm§Mo {eð>‘§S>i KoD$Z AmnU ˶m§Mr ^oQ> KoD$ d Am‘À¶m ì¶Wm ˶m§À¶mg‘moa ‘m§Sy>, Agohr Vo åhUmbo. hm bT>m gd©njr¶ Amho. ho H$m‘ ‘r H$aVmo Ago ‘bm åhUm¶Mo Zmhr hm Am‘À¶m bmoH$m§gmR>r Amåhr gmao {‘iyZ bT>V AmhmoV ho bjmV R>odm

EH$ {ZU©¶ Pmë¶mda H$moUrVar gm§JVmo åhUyZ ˶mV ~Xb H$ê$ ZH$m. EH$OwQ>rZo n¡gm {‘ion¶ªV AmnU hr bT>mB© bT>VrM nm{hOo Ago Vo åhUmbo. {Oëhm{YH$mè¶m§À¶m nwT>o go³eZ 28 A Imbr ~mH$s Agbobr àH$aUo gdm}ƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m AmXoemà‘mUo {ZH$mbmV H$mTy>, Ago ‘mJrb {Oëhm{YH$mar A‘a Zmam¶U ¶m§Zr gm§{JVbo hmoVo. ZyVZ {Oëhm{YH$mar O‘ra ¶m§ZrXoIrb VoM gm§{JVbo Amho. Var XoIrb H|$ÐemgZmda X~md AmUyZ, [aìhrOZ {nQ>reZ XmIb H$ê$ Z XoUo JaOoMo Amho Vo åhUmbo. ¶m doir g§KQ>ZoMo Aܶj Or.ìhr. ZmB©H$, ‘ÀNr‘ma ZoVo. nr.E‘. Vm§S>ob. Ho$.Q>r. Vm§S>ob AmXtgh AZoH$ bmoH$ CnpñWV hmoVo.

H$ënZm ~m§XoH$am§Mr "ho Am{U H$m` ^bV§M'àW_ gmd§VdmS>r, {X. 17 (à{V{ZYr) : lram_ dmMZ _§{XamÀ`m g^mJ¥hmV `ed§Vamd MìhmU _hmamîQ´> _wŠV {dÚmnrR>mV’}$ `ed§Vamd MìhmU OÝ_eVmãXr dfm©{Z{_ËV Am`mo{OV {d^mJr` H$mì`dmMZ ñnY}V H$ënZm ~m§XoH$a `m§À`m "ho Am{U H$m` ^bV§M' `m H${dVobm àW_ H«$_m§H$mMo nm[aVmo{fH$ {‘imbo, Va am_M§Ð Hw$~b `m§À`m "h°ßnr {Q>Mg© S>o' `m H${dVobm {ÛVr` H«$_m§H$mMo nm[aVmo{fH$ XoÊ`mV Ambo. `m H$mì`dmMZ ñnY}À`m AÜ`jnXr Jmodm {d^mJr`

H|$ÐmMo {d^mJr` g§MmbH$ àm. XmXmgmho~ _moao Va à_wI nmhwUo åhUyZ S>m°. Or.E.~wdm CnpñWV hmoVo. `m ñnY}Mo narjH$ åhUyZ gm{hpË`H$ Am{U H$dr àm. àdrU ~m§XHo $a, H$d[`Ìr S>m°. ea`y AmgmobH$a Am{U àm.nr.Or.ZmB©H$A_¥Vo CnpñWV hmoVo. `m ñnY}V V¥Vr` H«$_m§H$mMo nm[aVmo{fH$ gmJa H${U©H$ `m§À`m "~Xbm§Mo G$Vy `oVmZm' `m H${dVobm XoÊ`mV Ambo. CËVoOZmW© nm[aVmo{fHo$ a{gH$m V|S>w bH$a `m§À`m "_w~§ H¡ $ Ýhodm' Am[U dm_Z R>mHy$a `m§À`m "_Z…em§Vr' `m H${dVm§Zm XoÊ`mV Ambr.

qgYwXJþ m©V 24 Vmg noQ>´mb o Zmhr

XmoS>m‘mJ© ¶oWo ZdamÌmoËgdmMr Yw‘ gwê$

XmoS>m‘mJ© ¶oWrb Hw$~«b ¶oWo ZdamÌmoËgdmg àma§^ Pmbm. ¶m ZdamÌmoËgdmMo CX²KmQ>Z H$aVmZm ñWm{ZH$. nmhʶmgmR>r ZmJ[aH$m§Mr JXu XmQ>V XodrÀ¶m ‘wVu§Mr à{Vð>mnZm H$aʶmV Amho. XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mV KQ>ñWmn- Ambr Amho. {edm¶ ¶m {Z{‘ÎmmZo ^aJƒ ZonmgyZ ZdamÌmoËgdmbm Yw‘YS>m³¶mV H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo gwê$dmV H$aʶmV Ambr. XmoS>m‘mJ© Amho. Cgn n§MH«$moerVrb nmM Jmdo Vmbw³¶mV {d{dY {R>H$mUr ZdXþJm© {Vbmar YaUmÀ¶m nmʶmnmgyZ d§{MV

_{hÝ`m§À`m A§VamZo AgmM H$m`©H«$_ am~dÊ`mMr O~m~Xmar n§Mm`V CMbob, Ago AmœmgZ CnpñWVm§Zm {Xbo. _S>H$B© J«m_ {ejU g§ñWoMo AÜ`j _YwH$a ZmB©H$ ¶m§Zr CnpñWVm§Zm _mJ©Xe©Z Ho$bo. ¶m H$m`©H«$_mg _S>H$B©Mo BVa n§M gXñ`, _S>H$B© J«m_ {ejU g§ñWoMo g{Md ho_§V H$mio, àmMm`© gƒrV \$S>Vo, _w»`mÜ`mnH$ AemoH$ Vamio, ^maV ñdm{^_mZMo H$m`©H$V}, {d{dY g§ñWm§Mo nXm{YH$mar, _mOr {dÚmWu, nmbH$,{ejH$ CnpñWV hmoVo. ñdmJV d gyÌg§MmbZ {XZoe ZmB©H$ `m§Zr Ho$bo, Va n§M ^maV ZmB©H$ `m§Zr Am^ma _mZbo.

{Zdm©{gVm§Mm bT>m g§nUma H$Yr?

Xm§{S>¶m Z¥Ë¶,AZoH$ H$m¶©H«$‘mV CVabr Vê$UmB©

XmoS>m‘mJ©, {X. 17 (à{V{ZYr) … ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVrb AZoH$ JmdmV Am¶mo{OV {d{dY H$m¶©H«$‘m§Zm a{gH$m§H$Sy>Z CX§S> à{VgmX {‘iV Amho. ZdamÌ CËgdm{Z{‘Îm amÌr 12 dmOon¶ªV ZmJ[aH$ ¶m H$m¶©H«$‘m§Mm AmñdmX KoVmZm [XgV AmhoV. Xm§[S>¶m Z¥Ë¶, Z¥Ë¶ ñnYm© d Aݶ H$m¶©H«$‘m§VyZ Vê$UmB©Mm Omoe nmhʶmMr g§Yr a{gH$m§Zm CnbãY Pmbr Amho. eoVr ì¶dgm¶ Am{U Xþ½YnmbZ ì¶dgm¶ ¶mda AmYm[aV JmoqdX ZmB©H$, Cgn d Zrboe ‘moaOH$a, h§gmnya ¶m§Zr ZdXþJm© ‘yVuOdi gmH$mabobm AmH$f©H$ XoImdm

Ë`mV g§Ho$V _S>H$B©H$a `mg àW_, {ZIrb JmdSo> `mg {ÛVr`, Xrjm ZmB©H$ {hbm V¥Vr` Va gwO` JmdSo> d àUoe ZmB©H$ ¶m§Zm CÎmoOZmW© ~{jgo àmá Pmbr. gdm©V ÁmmñV ßbmpñQ>H$ Jmoim Ho$ë`m~Ôb AmS>U dmS>çmdarb gmoZmbr JmdSo> JQ> d H$a§Omi `oWrb {edmZr JQ> `m§Zm gÝ_m{ZV H$aÊ`mV Ambo, Va AmZ§Xr~mB© _hmZ§Xÿ ZmB©H$ {dÚmb`mMo _w»`mÚmnH$ C_oe ZmB©H$ d lr ZdXþJm© {dÚmb`mMo {ejH$ {XZoe ZmB©H$ `m§Zm Jm¡a{dÊ`mV Ambo. _S>H$B©Mo gan§M e¡b|Ð nUOrH$a `m§Zr ßbmpñQ>H$Mo g_yi CƒmQ>Z H$aÊ`mgmR>r Xa VrZ

AmhoV. ¶m Jmdm§Zm nmUr XoʶmgmR>r emgZ H$moQ>çdYr ê$n¶o IM© H$ê$Z {dS>u JmdmVrb YaUmbm bmJyZ Agboë¶m Xþgè¶m ~mOyZo Cgn Jmdmbm bmJyZ Agboë¶m S>m|Jambm ImbyZ XrS> {H$.‘r. bm§~rMm ~moJXm ImoXyZ Vo nmUr Cgn n§MH«$moerbm XoʶmMo à¶ËZ gwê$ AmhoV, ˶mbm ~amM H$mbmdYr CbQ>Umam Amho. ‘mÌ JmoqdX ZmB©H$ d Zrboe ‘moaOH$a ¶m Vê$Um§Zr Jobo n§Yam {Xdg ‘ohZV KoD$Z ¶m‘wio n§MH«$moerV h[aVH«$m§Vr H$er KSy> eH$Vo, ho XoImì¶mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Cgn ¶oWo XmIdʶmV Ambo Amho. ˶m‘wio Vmo XoImdm nmhʶmgmR>r JXu O‘V Amho.

gmd§VdmS>r, {X. 17 (à{V{ZYr) : Anyd© M§Ðm g{_VrMm Ahdmb gaH$ma _mÝ` H$aV Zgë`m_wio noQ´>mobn§n _mbH$m§Zr Amnbm IM© H$_r H$aÊ`mgmR>r qgYwXJþ © {Oëh`mV gH$mir 8 Vo amÌr 8 `m doioVM noQ´>mobn§n gwé R>odbo OmV AmhoV. Ë`m_wio 24 Vmg noQ´>mob {_iV Zgë`m_wio dmhZMmbH$ d n`©Q>H$ `m§Mr _moR>`m à_mUmV J¡agmo` hmoV Amho. Anyd© M§Ðm g{_VrZo {Xbobm Ahdmb Am{U Ë`m AhdmbmVrb noQ´>mobn§n MmbH$m§À`m H${_eZ dmT>dÊ`mÀ`m _mJUrH$S>o gaH$ma Xþb©j H$aV Amho. Ë`m_wio {g§YwXþJm©Vrb gd© noQ´>mobn§n gmo_dma {X.15 Am°ŠQ>mo~anmgyZ EH$mM {eâQ>_Ü`o gwé AmhoV. gH$mir 8 Vo

amÌr 8 `m doioV ho noQ´>mobn§n gwé amhUma AgyZ, é½Udm{hH$m, nmo{bg ìh°Z VgoM A{V JaOoÀ`m doirM noQ´>mob CnbãY H$éZ {Xbo OmB©b, Ago H$m°Z \o$S>aoeZ Am°\$ B§{S>`Z noQ´>mo{b`_ {S>bg© g§KQ>ZoH$Sy>Z gm§JÊ`mV Ambo Amho. Anyd© M§Ðm g{_VrMm Ahdmb gaH$maZo _mÝ` H$amdm, `mH$arVm noQ´>mobn§n MmbH$m§Zr {X. 1 d 2 Am°ŠQ>mo~abm H§$nÝ`m§H$Sy>Z noQ´>mob IaoXr ~§X Am§XmobZ N>oS>bo hmoVo. Ë`mdoir noQ>´ mb o Q>M§ mB© OmUdyZ Ë`mMm Ìmg J«mhH$m§Zm Pmbm hmoVm. AmVm noQ´>mobn§n gH$mir 8 Vo amÌr 8 `m doioVM MmbV Agë`mZo `mMm \$Q>H$m dmhZMmbH$ d n`©Q>H$m§Zm ghZ H$amdm bmJV Amho.


18goa14_Layout 1 10/17/2012 9:30 PM Page 1

14

ñnmoQ>©g² PQ>nQ>

So>¸$ZÀ`m MmO©g©Mm ’¡$gbm AmO _w§~B©, {X. 17 … So>¸$Z MmO©g© g§Km~Ôb CÚm (Jwédmar) ’¡$gbm hmoUma Amho. So>¸$ZÀ`m hH$mbnÅ>r~m~V ^{dî`mV Ý`m`mb`rZ noM Pmë`mg Ë`m g§X^m©V H$moUVr ^y{_H$m ¿`m`Mr, `mMm {dMma ~rgrgrAm¶ H$aV Amho. ^maVr` {H«$Ho$Q> _§S>imZo `mnyduM Zì`m g§Km§gmR>r {Z{dXm H$mT>ë`m_wio So>¸$ZMr hH$mbnÅ>r {ZpíMV Amho. ‘w§~B© Cƒ ݶm¶mb¶mV CÚm S>o¸$Z MmO©g© g§Km~m~V gwZmdUr hmoUma Amho. ~rgrgrAm¶À¶m ‘Vo S>o¸$Z H«$m°{ZH$bbm nwaoer g§Yr XoʶmV Ambr hmoVr. Va, S>o¸$Z MmO©g© g§K ~±H$ h‘r XoʶmgmR>r H$mhr {Xdgm§Mr ‘mJUr H$aV Amho.

Jwédma, 18 Am°³Q>mo~a 2012

‘ܶ d nyd© {d^mJ A§{V‘ ’o$arV

[aÕr Pm§Q>çoMm {dO¶, F$pËdO nam^yV nUOr, {X. 17 … am‘H$mo 26ì¶m amï´>r¶ 13 dfmªImbrb ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}V ‘wbtÀ¶m JQ>mV [aÕr Pm§Q>çoZo {dO¶mMr Zm|X Ho$br. {VZo Ho$aiÀ¶m {hb‘r nadrZMm nam^d Ho$gm. [aÕrMo 4.5 JwU Pmbo AmhoV. [a¶m gmd§V (5 JwU), Am{XVr à^wJmdH$a (3.5 JwU) d Eoíd¶m© WmoamV (3 JwU) ¶m§Mo àXe©Z Mm§Jbo am{hbo. ‘wbm§À¶m JQ>mV F$pËdO na~bm Vm{‘iZmSy>À¶m AaqdX {MV§~a‘H$Sy>Z nam^d ghZ H$amdm bmJbm. F$pËdOMo 5.5 JwU H$m¶‘ AmhoV. F$f^ ZmB©H$Zo Vm{‘iZmSy>À¶m gmB© {dídoebm ~amo~arV amoIV Amnbr JwUg§»¶m 5.5da Zobr. A‘o¶ AmdS>r d {Z{Ve ~obwaH$aH$a ¶m§Zrhr {dO¶mMr Zm|X Ho$br. A‘o¶Zo ^wdZMm d {Z{VeZo Am{X˶ZMm nam^d Ho$bm. XmoKm§Mohr 4.5 JwU Pmbo AmhoV.

^wdZoída Hw$‘ma

n°[ae ¶wW Zwdo Cnm§Ë¶ ’o$arV dmñH$mo, {X. 17 (H«$sS>m à{V{ZYr) … n°[ae ¶wW ³b~ Zwdo g§KmZo ‘m¶Um ñnmoQ>©g² ³b~bm 2-1 JmobZo Z‘{dbo. ¶m {dO¶m‘wio n°[ae ¶wW ³b~ ‘m§S>monm ñnmoQ>©g² ³b~ Am¶mo{OV ‘m§S>monm MfH$ ’w$Q>~m°b ñnY}À¶m Cnm§Ë¶ ’o$arV nmohmoMbm Amho. ‘m§S>monm ‘¡XmZmda Pmboë¶m ¶m gm‘ݶmV ‘ܶ§Vamn¶ªV Jmobeyݶ ~amo~ar hmoVr. Xþgè¶m gÌmÀ¶m 35ì¶m {‘{ZQ>mbm ’°${S´>H$ [a~obmoZo Jmob H$ê$Z ‘m¶Um ³b~bm AmKmS>r {‘idyZ {Xbr. ˶m§Mm hm AmZ§X Ho$di 5 {‘{ZQ>oM {Q>H$bm. a°‘r Hw$bmgmoZo n°[aegmR>r ~amo~arMm Jmob Ho$bm. eodQ>À¶m {‘{ZQ>mbm nwÝhm EH$Xm a°‘rZo P§PmdmV XmIdV M|Sy>bm OmirMr {Xem XmI{dbr.

gm§JmoëS>m bmB©Q>qZJ A§{V‘ Mma‘ܶo dmñH$mo, {X. 17 (H«$sS>m à{V{ZYr) … gm§JmoëS>m bmB©Q>qZJZo g{MZ MmonS>oH$aZo Ho$boë¶m 2 Jmobm§À¶m Omoamda ¶wZm¶Q>oS> ³b~ Zoébbm 3-1 JmobZo nam^yV Ho$bo. ¶m {dO¶m‘wio gm§JmoëS>m bmB©Q>qZJ g§K aoB©g ‘mJyg ñnmoQ>©g² ³b~ Am¶mo{OV aoB©g ‘mJyg MfH$ ’w$Q>~m°b ñnY}À¶m Cnm§Ë¶ ’o$arV XmIb Pmbm Amho. aoB©g ‘mJyg ‘¡XmZmda Pmboë¶m ¶m gm‘ݶmÀ¶m 14ì¶m {‘{ZQ>mbm A±WZr {g¹o$amZo Jmob H$aV Zoébbm AmKmS>r {‘idyZ {Xbr hmoVr. ˶mZ§Va 30ì¶m {‘{ZQ>mbm g{MZ MmonS>oH$aZo Jmob H$aV gm§JmoëS>mbm ~amo~ar gmYyZ {Xbr. Xþgè¶m gÌmÀ¶m 31ì¶m {‘{ZQ>mbm {Z{Ib ZmB©H$À¶m nmgda g{MZZo d¡¶{º$H$ Xþgam Jmob H$aV gm§JmoëS>mbm AmKmS>rda Zobo. EH$m {‘{ZQ>mÀ¶m A§VamZo ¶moJoe ‘¶oH$aZo Jmob H$aV gm§JmoëS>mbm 3-1 Aer AmKmS>r {‘idyZ {Xbr.

h¡Xam~mX, {X. 17 … n{hë¶m S>mdmVrb AmKmS>rÀ¶m Omoamda ‘ܶ {d^mJ d nyd© {d^mJmZo Xþbrn MfH$ {H«$Ho$Q> ñnY}À¶m A§{V‘ ’o$arV àdoe Ho$bm. h¡Xam~mX ¶oWrb amOrd Jm§Yr B§Q>aZ°eZb ñQ>o{S>¶‘da Pmboë¶m gm‘ݶmV ‘ܶ {d^mmJmZo CÎma {d^mJmda 18 Ymdm§Mr ‘hÎdnyU© AmKmS>r KoVbr. ¶m AmKmS>rÀ¶m Omoamda ˶m§Zr AmJoHy$M Ho$br. CÎma {d^mJmZo n{hë¶m S>mdmV 451 Ymdm Ho$ë¶mZ§Va, ‘ܶ {d^mJmZo 469 Ymdm O‘{dë¶m. Xþgè¶m S>mdmV CÎma {d^mJmZo {Y‘r ’$b§XmOr H$aVmZm 52 fQ>H$m§V 4 ~mX 187 Ymdm H$mTy>Z S>md Kmo{fV Ho$bm. ˶mZ§Va ‘ܶ {d^mJmZo 13 fQ>H$m§V 1 ~mX 39 Ymdm H$mT>V gm‘Zm A{Z{U©V gmoS>{dbm. ¶wdamO qgJÀ¶m Y‘mHo$Xma {ÛeVH$mÀ¶m Omoamda CÎma {d^mJmZo n{hë¶m S>mdmV gmS>oMmaeoMm n„m JmR>bm hmoVm. ˶mZ§Va ^wdZoída Hw$‘ma d ‘hoe amdV ¶m§À¶m g‘¶mo{MV ’$b§XmOrÀ¶m Omoamda ‘ܶ

{d^mJmZo aS>V-aIS>V AmKmS>r KoVbr. Xþgè¶m S>mdmV CÎma {d^mJmÀ¶m amhþb YdZZo 80, {eIa YdZZo 37, {ZVrZ gm¶ZrZo 38 Ymdm H$mT>ë¶m. ‘ܶ {d^mJmÀ¶m Xþgè¶m S>mdmV VÝ‘¶ lrdmñVdZo Zm~mX 17 d am°{~Z {~ñVZo Zm~mX 21 Ymdm H$mT>ë¶m. ^CdZoída Hw$‘mabm gm‘Zmdra nwañH$ma XoʶmV Ambm. {demImnÅ>U‘ ¶oWo Pmboë¶m Xþgè¶m gm‘ݶmV nyd© {d^mJmZo n{hë¶m S>mdmVrb 23 Ymdm§À¶m AmKmS>rÀ¶m Omoamda X{jU {d^mJmda Hw$aKmoS>r Ho$br. nyd© {d^mJmZo n{hë¶m S>mdmV 267 Ymdm H$mT>ë¶mZ§Va X{jU {d^mJmMm S>md 244 Ymdm§V H$mogibm. Xþgè¶m S>mdmV nyd© {d^mJmZo ZQ>amO ~oham d {~nbm~ g‘§Ìr À¶m X‘Xma AY©eVH$mÀ¶m Omoamda 215 Ymdm H$mT>ë¶m. à˶wÎmamV AemoH$ qXS>mÀ¶m KmVH$ Jmob§XmOrg‘moa X{jU {d^mJmMm S>md H$mob‘S>bm. n{hë¶m S>mdmV 2 ~ir KoUmè¶m qXS>mZo Xþgè¶m S>mdmV 7 JS>r ~mX Ho$bo.

nyd© {d^mJmÀ¶m Xþgè¶m S>mdmV ~ohamZo 60, YraO OmYdZo 21, AZwñVwn ‘wOw‘XmaZo 22, {~nbm~Zo 52, ~g§V ‘mohm§VrZo 35 Ymdm§Mo ¶moJXmZ {Xbo. X{jU {d^mJmV’}$ {dZ¶Hw$‘ma d ñQw>AQ>© {~Þr ¶m§Zr à˶oH$s 3 JS>r ~mX Ho$bo. 239 Ymdm§Mo AmìhmZ KoD$Z ‘¡XmZmV CVaboë¶m X{jU {d^mJmMm S>md qXS>mÀ¶m Jmob§XmOrg‘moa nζmÀ¶m ~§Jë¶mà‘mUo H$mogibm. qXS>mZo Vw’$mZr ‘mam H$aV 7 ~ir KoV X{jU {d^mJmbm ‘mZ da H$ê$ {Xbr Zmhr. X{jU {d^mJmZo 36 fQ>H$m§M 8 ~mX 85 Ymdm§n¶ªV ‘Ob ‘maë¶mZ§Va Ioi Wm§~{dʶmV Ambm. gm‘Zmdra nwañH$ma AemoH$ qXS>mbm {‘imbm.

AemoH$ qXS>m

Q>m¶Q>ÝgMm Am°H$b§S>da EH$V’$s© {dO¶ n§Mm§À`m Mm¡H$ergmR>r S>~©Z, {X. 17 … M±{n¶Ýg MfH$ ñnY}V Q>m¶Q>ÝgZo Am°H$b§S>da 59 Ymdm§Zr EH$V’$s© {dO¶ {‘i{dbm. Q>m¶Q>ÝgZo àW‘ ’$b§XmOr H$aVmZm gm‘Zmdra ’$ahmZ ~oham{XZ d O°³g éS>m°ë’$ ¶m§À¶m X‘Xma ’$b§XmOrÀ¶m Omoamda 4 ~mX 172 Ymdm ’$Q>H$m{dë¶m. à˶wÎmamV Am°H$b§S>Mm S>md 18.1 fQ>H$m§V 113 Ymdm§V g§nwï>mV Ambm. 173 Ymdm§Mo AmìhmZ KoD$Z ‘¡XmZmV CVaboë¶m Am°H$b§S>Mr gwédmV Iam~ Pmbr. gbm‘rdra ‘m{Q>©Z JwpßQ>b (3), bm° {dÝgoQ> (6), {Vgè¶m H«$‘m§H$mdarb ’$b§XmO APha ‘oh‘yX (7) ñdñVmV ~mX Pmbo. ˶mZ§Va AZmê$ {H$MZ (23) d H$m°{bZ J«±Xmo‘o (14) ¶m§Zr WmoS>m’$ma

à{VH$ma Ho$bm. ‘mÌ, ho XmoKohr ~mX Pmë¶mZ§Va Am°H$b§S>Mm S>md PQ>nQ> g§nbm. Am§Ðo A°S>åg (30) d ‘m¶H$b ~oQ²>g (Zm. 14) ¶m eodQ>À¶m OmoS>rZo ’$Q>Ho$~mOr Ho$br. nU, Vmoda IynM Cera Pmbm hmoVm. EWr ‘~mbmWr d Amë’$moÝgmo Wm°‘g ¶m§Zr à˶oH$s 3 JS>r ~mX Ho$bo. VËnydu Q>m¶Q>ÝgZo ’$ahmZ ~oham{XZ, O°³g éS>m°ë’$ d hoZ«r S>opìhg ¶m§À¶m ’$Q>Ho$~mOrÀ¶m Omoamda AmìhmZmË‘H$ Ymdg§»¶m C^mabr. ’$ahmZZo 23 M|Sy>V 1 Mm¡H$ma d 3 fQ>H$mam§À¶m gmhmæ¶mZo Zm. 48 Ymdm H$mT>ë¶m. O°³gZo 56 M|Sy>V 7 Mm¡H$mam§gh O°³gZo 63 d hoZ«rZo 5 Mm¡H$ma d EH$m fQ>H$mamgh 23 M|Sy>V 36 Ymdm§Mo ¶moJXmZ {Xbo.

nrgr~rH$Sy>Z g{_Vr

’$ahmZ ~oham{XZ

bmhmoa, {X. 17 … nm{H$ñVmZ_Yrb XmoZ n§Mm§da bmdÊ`mV Amboë`m _°M {\$pŠg§JÀ`m Amamonm§Mr Mm¡H$er H$aÊ`mgmR>r nm{H$ñVmZ {H«$Ho$Q> _§S>imZo (nrgr~r) EH$m g{_VrMr ñWmnZm Ho$br Amho. gyÌm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma, Z{X_ Km¡ar Am{U A{Zg Ca aoh_mZ `m XmoZ n§Mm§Mr Mm¡H$er `m g{_VrH$Sy>Z H$aÊ`mV `oUma Amho. `m g{_VrV H$m`XoVÁkm§Mm g_mdoe AgUma Amho. nrgr~rH$Sy>Z _mÌ AÚmn `m g{_Vr~m~V A{YH¥$V KmofUm H$aÊ`mV Ambobr Zmhr. ^maVmVrb EH$m d¥Îmdm{hZrZo Am`grgrÀ`m ghm n§Mm§da _°M

{\$pŠg§J Ho$ë`mMm Amamon Ho$bm hmoVm. Ë`mZ§Va Am`grgrZo `m ghm n§Mm§Zm Mm¡H$er hmoB©n`ªV {Zb§{~V H$aÊ`mMm {ZU©` KoVbm hmoVm. _°M {\$pŠg§JÀ`m `m àH$aUmV nm{H$ñVmZÀ`m XmoZ n§Mm§gh ~m§JbmXoe Am{U lrb§Ho$Vrb n§Mm§Mmhr g_mdoe Amho. nrgr~rÀ`m A{YH$mè`m§Zm `m~m~V Z{X_ Km¡ar ¶m§À`mer MMm© Ho$ë`mMo g_OVo.

bm`ÝgMr MoÞB© gwna qH$½Oda _mV g{MZÀ¶m gÝ‘mZmZo {MS>bo Am°ñQ´>o{b¶Z

{dO¶mZ§Va O„mof H$aVmZm bm¶ÝgMo IoimSy>

Ho$nQ>mD$Z, {X. 17 … AQ>rVQ>rÀ¶m gm‘ݶmV bm¶ÝgZo MoÞB© gwna qH$½gda 6 JS>çm§Zr ‘mV Ho$br. MoÞB©Zo àW‘ ’$b§XmOr H$aVmZm 6 ~mX 158 Ymdm H$mT>ë¶m. à˶wÎmamV bm¶ÝgZo Pw§Oma Ioi H$aV {dO¶mH$S>o AmJoHy$M Ho$br hmoVr. ˶mZ§Va eodQ>À`m fQ>H$mVrb {Vgè`m M|Sy>da emZXma Mm¡H$ma R>moHy$Z OrZ {gågZo bm¶ÝgÀ¶m {dO¶ {ZpíMV Ho$bm. bm¶ÝgMm hm gbJ Xþgam {dO¶, Va MoÞB©Mm gbJ Xþgam nam^d hmoVm. Ymdm§Mm nmR>bmJ H$aUmè`m bm`Ýg g§KmMr gwédmV Iam~ Pmbr. H$U©Yma Ampëdamo nrQ>agZ ^monim Z \$moS>VmM V§~yV naVbm. Ë`mZ§Va ¹$m±Q>‘ S>r H$m°H$ (5) Pob~mX Pmbm. EH$mnmR>monmR> ~gboë`m XmoZ Y³³`m§VyZ gmdaÊ`mgmR>r Jwbm‘ ~moXr (63) d Zrb _°H|$Pr (33) ¶m§Zr H§$~a H$gbr. `m XmoKm§Zr {Vgè`m JS>çmgmR>r 93 Ymdm§Mr ^mJrXmar H$aV {dO`mMm _mJ© gmonm Ho$bm. Ë`mZ§Va {gågZo _m°[aggmo~V 44 Ymdm§Mr ^mJrXmar H$ê$Z bm`ÝgMm {dO` {Z{üV Ho$bm. {gågZo 23 M|Sy§>V 5 Mm¡H$mam§gh

gm{Z`m-Zw[a`m Xþgè`m \o$arV _m°ñH$mo, {X. 17 … ^maVmÀ¶m gm{Z`m {_Pm©Zo Amnbr gmWrXma Zw[a`m bmJmoñVoam {dìhggmo~V H«°$_{bZ MfH$ Q>o{Zg ñnY}Mr Xþgar \o$ar JmR>br Amho. _{hbm XþhoarÀ`m amo_m§MH$ gm_Ý`mV `m OmoS>rZo ~obmê$gMr S>m[a`m Hw$ñVmodm d `wH«o$ZMr AmoëJm gmdMwH$bm 6-3, 5-

gm{Z¶m {‘Pm© d Zw[a¶m {dìhg

7, 10-6 Aem \$aH$mZo nam^yV Ho$bo. gm{Z`m-Zw[a`mbm `m ñnY}V {Vgao _mZm§H$Z {_imbo Amho. Ë`m§Zr hm gm_Zm EH$ Vmg 27 {_{ZQ>m§_Ü`o qOH$bm. Xþgè`m \o$arVrb àdoe {Z{üV H$aÊ`mgmR>r {Vgè`m _mZm§{H$V OmoS>rbm _moR>m g§Kf© H$amdm bmJbm. Ë`m§Zr 11

n¡H$s AmR> ~«oH$ nm°B§Q>À`m g§Yr J_mdë`m. gm{Z`m-Zw[a`mMm Xþgè`m \o$arV A{~Jmbr ñnr`g© d amHy$ H$moßg {déÕ ¹o$Q>m noñHo$ d EZm {bZm J«moEZëS>r `m§À`mVrb {dOoË`mgmo~V gm_Zm hmoUma Amho.

Zm~mX 39 Ymdm§Mr Ioir Ho$br. Ë`mbm gmW XoUmè`m _m°[agZo Zm~mX 12 Ymdm H$mT>ë`m. MoÞB©H$Sy>Z ~m°qbOaZo 18 Ymdm XoV 2 ~ir {_idbo. Eë~r _moHo$©b d Ama. A{œZZo àË`oH$s EH$ JS>r ~mX Ho$bm. VËnydu, MoÞB©À`m ghm \$b§XmOm§Zr 20 nojm A{YH$ Ymdm H$mTy>Z g§Kmbm 158 Ymdm§da nmohmoMdbo. H$U©Yma YmoZrZo gdm©{YH$ 34 Ymdm H$mT>ë`m. Ë`mZo 26 M|Sy§>V 2 Mm¡H$ma d 2 fQ>H$ma R>moHy$Z hr d¡`{º$H$ Ymdg§»`m Ho$br.Ë`mÀ`mgh Eg. ~ÐrZmWZo Zm~mX 27, ’$m’$ Sw>ßbo{ggZo 25, _wabr {dO` 22, adtÐ OSo>Om 21 d gwaoe a¡ZmZo 20 Ymdm§Mo `moJXmZ {Xbo. YmoZrZo ~ÐrZmWgmo~V ghmì`m JS>çmgmR>r 40 Ymdm§Mr ^mJrXmar Ho$br. Sw>ßbo{gg d _wabrZo 44 Ymdm§Mr gbm‘r {Xbr hmoVr. AemàH$mao MoÞB©bm {ZYm©[aV 20 fQ>H$m§V ghm JS>r J_mdyZ 158 Ymdm H$mT>Vm Amë`m. gm‘Zmdra nwañH$ma {‘imbobm bm`ÝgMm {\$aH$snQy> AmamoZ ’°${JgmoZo 17 Ymdm§V 2 JS>r ~mX Ho$bo.

"Am`nrb g§Km§Zm IoinÅ>rMr g_ñ`m' Ho$nQ>mD$Z,17 Am°ŠQ>mo~a (nrEgAm`)… MoÞB© gwna{H§$½gMm Aï>n¡by \$m\$ Sw>ßbo{ggZo åhQ>bo H$r, B§{S>`Z àr{_`a brJ_Yrb g§Km§Mm X{jU A{\«$Ho$À`m IoinÅ>rda Vmi_oi ~gy eH$bm Zmhr. M±{n`Ýg brJ Q>r20 _Ü`o Ë`m§À¶m Iam~ àXe©ZmMo ho _w»` H$maU Amho. Am`nrEb M±{n`Z H$mobH$mVm ZmB©Q> am`S>g©, MoÞB© gwna{H§$½g d _w§~B© B§{S>`ÝgZo ñnY}V AmVmn`ªV H$moUVmhr gm_Zm {O§H$bm Zmhr. VgoM {X„r So>`aSo>{dëg Amnbm n{hbm gm_Zm {O§H$Ê`mV `eñdr am{hbm hmoVm. MoÞB©Mm g§K H$mb hm`doëS> bm`ÝgH$Sy>Z ghm JS>r amIyZ nam^yV Pmbm hmoVm. `mZ§Va Sw>ßbo{ggZo åhQ>b,o Vwåhmbm JVrZo n[a{ñWVrer Vmi_oi ~gdmdm bmJVmo. Am`nrEbÀ`m ~hwVm§e g§KmMr gwê$dmV Mm§Jbr am{hbr Zmhr. H$maU, Ë`m§À`mgmR>r `oWrb n[a{ñWVr AJXr {^Þ Amho. _ho§Ð{g§J YmoZrÀ¶m ZoV¥ËdmImbrb MoÞB© g§Kmbm ^m½`mZo gmW {Xbr Zmhr, Agohr Vmo åhUmbm.

Zdr {X„r, {X. 17 … _mñQ>a ãbmñQ>a g{MZ V|Sw>bH$abm Am°ñQ´>o{b`mÀ`m n§VàYmZ Á`w{b`m {JbmS©> `m§Zr H$mb 'Am°S©>a Am°\$ Am°ñQ´>o{b`m' ho _mZX gXñ`Ëd XoÊ`mMr KmofUm Ho$ë`mZ§Va {H«$Ho$Q>{dœmV AmZ§X ì`º$ H$aÊ`mV Ambm. _mÌ, IwÔ Am°ñQ´>o{b`mVrb ZmJ[aH$m§Zm hr KmofUm \$maer AmdS>br ZìhVr. Ë`m~m~V {MS>boë¶m Am°ñQ´>o{b`Z ZmJ[aH$m§Zr {Q‰>Q>ada O~aXñV {damoY Ho$bm. {deof åhUOo Am°ñQ´>o{b`Z ImgXmamZo g{MZbm {Xboë`m gÝ_mZmbm {damoY Ho$bm Amho. Anj ImgXma am°~ AmoH$em°Q> `m§Zr E~rgr M°Zber ~mobVmZm gm§{JVbo H$s, _mÂ`m _ZmV g{MZÀ`m à{V ào_ Am{U AmXa Amho. nU gaH$maZo `m nm[aVmo{fH$mMm dmna Hy$Q>{ZVr XmI{dUmè`m§Zm Úm`bm ZH$mo Amho. hm gÝ_mZ Aem Am°ñQ´>o{b`Z ZmJ[aH$m§Zm Úm`bm nm{hOo Á`m§Zr XoemMr d g_mOmMr _moR>r godm Ho$br Amho. g{MZ V|Sw>bH$abm {Xbobm hm nwañH$ma nyU©nUo amOH$s` \$m`Úmbm YéZ {Xbm Jobm Agë`mMo gm§JV {JbmS©> `m§À`m YmoaUmbm Ë`m§Zr {damoY Ho$bm. Am°ñQ´>o{b`mVrb ZmJ[aH$m§Zm `mMm amJ Amho H$s, A±S´>çy gm`_§S>g² Am{U ha^OZqgJ `m§À`mV Oo '_§H$sJoQ>' àH$aU Pmbo hmoVo Ë`mV g{MZ V|Sw>bH$aMo Zmdhr gh^mJr hmoVo. Ago AgVmZm g{MZbm hm gÝ_mZ H$m {Xbm Jobm, Ago Am°ñQ´>o{b`Z ZmJ[aH$m§Mo åhUUo Amho. g{MZZo ha^OZqgJMr ~mOy KoVbr hmoVr. Ë`mMm amJ Am°ñQ´>o{b`m§À`m _ZmV Amho.

{_qbX g§P{Jar ~Zbm H°$a‘ M±{n¶Z _S>H$B©, {X. 17 (dmVm©ha) : {_qbX g§P{JarZo ApIb Jmodm g§Xrn _widr ñ_¥Vr H°$a_ ñnYo©Mo OoVonX nQ>H$m{dbo. A§{V_ gm_Ý`mV Ë`mZo AH$~a AJmS>rMm 8-15, 25-20, 20-8 Agm nam^d Ho$bm. \$m|S>m VmbwH$m ‘¶m©{XV H°$a‘ ñnY}Mo OoVonX {dXoe ZmB©H$Zo {‘i{dbo. A§{V_ gm_Ý`mV Ë`mZo O`oe Zmd}H$aMm 3-11, 12-00, 13-00 Agm nam^d Ho$bm. Jmodm H°$a_ g§KQ>Zm d JmdUo H°$a_ J«wn ¶m§Zr g§`wº$ {dÚ‘mZo hr ñnYm© Am`mo{OV Ho$br hmoVr. ~jrg {dVaUmgmR>r _mYdamd T>dirH$a Q´>ñQ>Mo AÜ`j {Xbrn T>dirH$a, ApIb ^maVr` H°a_ n°ZbMo n§M {XZmZmW {niU©H$a, lrnmX ZmB©H$, ApIb ^maVr` H°$a_ g§KQ>ZoMo ghg{Md àH$me À¶mar, amO|Ð _widr ì`mgnrR>mda hOa hmoVo. ZdZmW ‘widr ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo. _§OrV _widr, {demb Jmdg,JmdUo H°$a_ J«wnMo Aܶj CX` ZmB©H$, _hoe ZmB©H$ ¶m§Zr Am¶moOZmMr {Xbrn T>dirH$a ¶m§§À`m hñVo MfH$ ñdrH$aVmZm {_qbX g§P{Jar. gmo~V ‘mݶda. O~m~Xmar gm§^mibr.

(gmJa ‘widr)

18 Oct 2012, Dainik Herald  

news entertainment, sports,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you