Page 1

17goa1_Layout 1 16-09-2012 23:48 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r >

> >

>

$ $> > $

o o AgVmZmM T>cc c ImÊ`mMo Xahr VmÀ`m H$mim_Ü`o r. {H$Ë`oH$m§Mr Vr > gmR>r `m dmT>Ë`m M > $ S>V Amho. Ë`mV mUIr dmT>Ê`mMr V©dcr OmV Amho.

$

> $

$

> >

$

$

mUmVM Á`mà_mUmV dmT>Vmo Ë`mà_ Ago Zmhr. VmV ImÚnXmWmªMo ^md dmT> ImÚnXmWmªMm Ë`m_wio _hmJ Pmcoë`m cmJcmo Va {heo~ AmnU cmdm`cm Vo H$s, H$m§Xm `o Amnë`mcm Ago cjmV _Yco gJio Q>oc én`m§Zr _hmJcm H$s hm° mV. nU hmM _hmJV r Z § nXmW© 10 én`m o {_iVmo Voìh {H$cm H$m§Xm Ooìhm 2 én`o ImÚnXmW© ñdñ Ë`mà_mUmV H$moUVmhr m Am{U gmIa ` hmoV Zmhr. Xadfu H$m§X ~V XmoÝhr ImÚdñVy§À`m Xam~m `m nXmWmªM mo. AmaS>mAmoaS>m hmoV AgV _mUyg Xa dmT>ë`mZo gd©gm_mÝ` hm EH$ mo {H$VnV ÌñV hmoV AgV Xm Xhm H$m§ . Amho g§emoYZmMm {df` >mAmoaS>m ìhmdm én`m§nwT>o Jocm H$s AmaS hmoV ZgVmo EdT>m gm_mÝ` _mUyg ÌñV m H$m§Xm Am{U gmIao~m~VÀ`àm_w»`mZo hr _hmJmB©~m~VMr AmoaS> dñVy _hmJ `m hm°Q>oc _mcH$m§Mr Amho. {Z{_ÎmmZo m hmoV Joë`m H$s Vo Ë`mÀ`

hm°

r Q>oc_Ü`o ImÚnXmWmªM io Ë`m godm {Xcr OmVo. Ë`m_w H$ÀMm _mc ImÚnXmWmªZm cmJUmam oc, Vyn, _¡Xm S>oV gmIa, H$m§Xm qH$dm Jmo H$s hm°Q>oc_Yco m AmXr dñVy _hmJ Pmë` M AgVo. hm`© nXmW© _hmJ hmoUo An[a 100 én`m§À`m V o > S gÜ`m ~mOmamV Jmo oc dmT>coco Amho. Xa nwT>o Jococo Amho. XþYmMo n`ªV _hmJcm $cmo Mhm 200 én`o à{V{H nwT>o Jocr §À`m Amho. gmIa 40 én`m ImÚnXmW© o Amho. Ë`m_wio hm°Q>oc_Yc çm eham§_Ü`o R> _hmJ Pmcoco AmhoV. _mo m Amho. J«m_rU coc dmT> \$maM Va hm ^md §n`ªV EImXr én`m ghm ^mJmV AOyZVar w _moR>çm ßcoQ> {_iyZ OmVo. na§V © Am{U Mhm `m eham§_Ü`o EImXm nXmW S>m`Mr nmir Q> _mo Jmoï>tgmR>r e§^amMr Zmo cr _hmJmB© Pmco Amcocr Amho.na§Vw hr `m m§À ImÚnXmW© Am{U ^mÁ` , Ago H$mhr Amho r c Pmco M o i w _ _hmJmB© H$ÀMm _mc Zmhr. V `o ImÌrZo gm§JVm

$

>

$

$

$

$ $

$ $ > $

$

$

$ $ $

>

$

>

$

$ > > >

$

$

>

>

$

>

>

>

Am§VaamÁ¶ Q>moir Ooa~§X

nmo{bgm§Zr Yabo, IwamS>çmV gmoS>bo

^ynVr-~monÊUm§da XmoZ df} ~§Xr

~oiJmd nmo{bgm§Zr Am§VaamÁ¶ Mmoam§Mr Q>moir Ooa~§X H$ê$Z ~amM ‘mb hñVJV Ho$bm. - nmZ 2

‘oaer ¶oWrb ‘{hbm gwajm J¥hmVrb AdñWm X¶Zr¶ AgyZ XmoZ Imoë¶mV Vrg OUm§Zm R>odë¶mZo ˶m§Mm H$m|S>‘mam gwê$ Amho. - nmZ 3

A{Ib ^maVr¶ Q>o{Zg ‘hmg§KmZo ‘hoe ^ynVr Am{U amohZ ~monÊUm ¶m§À¶mda XmoZ dfmªMr ~§Xr KmVbr Amho. - nmZ 14

>

>

nmZ 9

$

nUOr, gmo‘dma, {X. 17 gßQ>|~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 14 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

$

$

$ $>

$

>

>

>

>

$ >

> $

$ > $>

$

$

>

>

> >

>

>$ $

$

>$

>

$

$$ >

$ $ $

>

$ >

>

$

$

$

$

>

$

$ $

$ $

$

$

>

$

$

$$ >

>

$

$ $ >

$

Mg© AmXr gdbVr A°ŠgogarO, {JâQ> ìhmD$ {Xë`m AmhoV. >Ë ` ƒ ` O a B§ Z $ $ > $ $ $> $ > $ $ > $ $ $ > $ $

V. Zgë `mZo XoUma Amho S>© B§{S>`mV\}$ J«mhH$m§Zm _moR>çm > \$mo o $§ nZrV $}o gUmgXw rÀ`m $ $ _ U d d { br r > b $ > $ > $ $ > $ > > > $ > > $ $ $ $ $ > $ > $ $ $ $ $ > > > $ $ $ > > > $ > $ > $ > > $ $ $ $ $ > > $ > > $ $

$

$

$

$

>

$

>

$

$

> >

$ $

$

$

$

$

>

$

> $

$

> $

$

$

$

$ $

$

>

>

$

>

åhmnemV ^a{Xdgm gam’$mMm IyZ $

$

$

> $

$

>

$

>

åhmngm, {X. 16 (à{V{ZYr) … VirdmS>m åhngm ¶oWrb H$m°nm}aoeZ ~±Ho$Odi Agboë¶m H$m‘mjr Ádobg©da AkmV XamoS>oImoam§Zr AmO Xþnmar XamoS>m KmbyZ ÁdobarMm ‘mbH$ aËZH$m§V C’©$ aËZm AZ§V am¶H$a (60) ¶m§Mm nmoQ>mV gwam IyngyZ d Jim {Mê$Z {ZK¥U IyZ H$aʶmV Ambm. ¶m XþH$mZmVyZ A§XmOo XrS> H$moQ>tMo gwdUm©b§H$ma Mmoê$Z Zobo. AmO Xþnmar EH$À¶m gw‘mamg XamoS>m d IwZmMm àH$ma KS>bm Agmdm, Agm A§XmO 춺$ Ho$bm OmV Amho. ^a bmoH$dñVrV d dX©irÀ¶m {R>H$mUr hm XamoS>m nS>bm Agbm Var hm àH$ma g§Ü¶mH$mir CKS>H$sg Ambm. XamoS>oImoam§Zr gw{Z¶mo{OV[a˶m S>md $

>

>

>

$

>

$ >

>

$>

$

>

$

$ $

>

$ $

$

>

$

$

$

> $

>

$

> > >

>

>

$

$

$ $

$ >

>

>

$

$

$

$

>

$

>

$

$

$

>

$

$

$

$

$

$

$

>

$ >

$ $

> $

$

$

>

$

$ $ $

$

> $ $

$

>

>

>

>

>

>

>

>

>

> $

$

$ >>

>

$

$

> >

>

$

> $>

$

>

>

>

$ $

>

$

>

> $

$

>

$

> $ $ $

$

>

$

$

>

$

> $

>

>

$

>

$ $

>

$

$ $

>>

$

>

$

>

> $

$

$

$

> >

$

$

> > $

>

$

$

$

$

$

$

>

>

> $

> $

$

$

$

>

$

$>

>

>

> $

>

>

>

$

$

>

>

$

>

$

$

$> $ >

$

> $

> >

>>>

$

$

$

$

$

>

$

$

>

>

>

>

>

>

$ $

>

$

> $ $ $

$

$

>

$

$

>

>

$

$

>

$

>

>

> >

>$ $

$

>

>

>

$ >

$ > $

$

$

>

$>

$

$

$ > $

$

>

$

$

>

$

$$>

$

$

$

>

$

$ > $

XrS> H$moQ>tMo gwdUm©b§H$ma KoD$Z XamoS>oImoam§Mm nmo~mam >

>

>

$

$

>

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

>

>

>

$

$

> $

$ $

$

>

> $

>

>

>

$

> >

$

$

>

> $

>

$ >$

>

$

>

>

$

>

$

>

$

>

$

$

>

$ > $

>

$

>

>

$

$

$ $

> $

$

¶mM "H$m‘mjr Ádobg©'‘ܶo aËZH$m§V am¶H$a ¶m§Mm {ZK¥U IyZ H$aʶmV Ambm.

gmYë¶mMo {XgyZ ¶oVo. aËZm am¶H$a XþH$mZmV EH$Q>oM Agë¶mMo nmhyZ XamoS>oImoam§Zr XamoS>m KmbʶmMo YmS>g Ho$bo. CnbãY ‘m{hVrZwgma, XþH$mZ ‘mbH$ aËZm am¶H$a ¶m§Zr AmO gH$mir 10 À¶m gw‘mamg XþH$mZ CKS>bo. gmYmaU AH$amÀ¶m gw‘mamg ˶m§Mm ‘wbJm XwH$mZmV Ambm. ˶mdoir XþH$mZmV EH$ nwê$f d ór {JèhmB©H$ aËZm ¶m§À¶mer ~mobV hmoVr. H$mhr doimZo ‘wbJm XþH$mZmVyZ {ZKyZ Jobm. ‘¶V aËZm am¶H$a ¶m§Zr H$m°bZr

200 H$moQ>tMo H$O© KoUma W{H$V {~bo ’o$S>ë¶m‘wio {dÚ‘mZ gaH$mag‘moa A[aï> E ImUr ~§X am{hë¶mg dmTy> eH$Vmo H$Om©Mm AmH$S>m Q>r‘ X¡{ZH$ hoamëS> nUOr, {X. 16 … Joë¶m VrZ Mma dfmªVrb WH$sV {~bo {Xë¶mZ§Va AmVm amÁ¶mMr A{W©H$ n[apñWVr S>i‘irV Pmbr Amho. Joë¶m dfr©À¶m VwbZoV ¶m ‘{hݶmV gw‘mao 270 H$moQ>r én¶m§À¶m Amgnmg ‘hgyb H$‘r Amho. hr VyQ> ^ê$Z H$mT>ʶmgmR>r gaH$maZo ¶m ‘{hݶmV gw‘mao 200 H$moQ>r én¶o H$O© KoʶmMo R>adbo Amho. ImUr ~§X am{hë¶m, Va OmZodmarn¶ªV nwÝhm H$O© KoʶmMr n[apñWVr CX²^dy eH$Vo. gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mMr Joë¶m H$mhr dfmªMr {~bo WH$br hmoVr Vr {dÚ‘mZ gaH$maZo {ZH$mbmV H$mT>br. ˶mgmR>r gw‘mao 200 H$moQ>r én¶o AmVmn¶ªV IMu nS>bo AmhoV. ˶m {edm¶ Aݶ AZoH$ àH$aUm§‘ܶohr hrM n[apñWVr Amho. amÁ¶ gaH$mabm ¶m Am{W©H$ dfu gw‘mao 400 H$moQ>r én¶m§nojm OmñV a¸$‘ hr ‘mJrb gaH$maZo Ho$boë¶m doJdoJù¶m H$m‘m§gmR>r IM© H$amdr bmJbr. ˶m{edm¶ ImU Im˶mMm ‘hgybhr H$mogiʶmMr e³¶Vm Agë¶m‘wio AmVm H$admT>rMo àñVmd ‘mJu bmdVmZmM H$a àmárVyZ ‘hgyb dmT>

{dÎm Im˶mMo g§¶wº$ g[Md (~OoQ>) AmZ§X eoaImZo ¶m§Zm amÁ¶mÀ¶m Am{W©H$ n[apñWVr{df¶r {dMmabo AgVm, Am{W©H$ pñWVr R>rH$ Amho. ‘hgyb àmárgmR>r dm[UÁ¶ H$a Im˶mbm H$mhr gyMZm Ho$ë¶m AmhoV. ˶m‘wio qMVoMr ~m~ Zmhr, Ago Vo åhUmbo. AW©g§H$ënmV Agboë¶m H$am§{edm¶ Xþgao H$a bmdʶmMm Hw$R>bmhr {dMma Zmhr. {S>Pobda bmdbobm ìh°Q> gwÜXm H|$ÐmÀ¶m {ZU©¶mbm AZwgê$Z Amho, Ago eoaImZo ¶m§Zr gm§{JVbo.

dm[UÁ¶ H$a Im˶mMo Am¶wº$ Eg. Or. H$moaJm§dH$a ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYbm AgVm, Vo åhUmbo, ¶o˶m n¶©Q>Z ‘mog‘mnmgyZ e°³g Am{U hm°Q>oëgH$Sy>Z H$adgwbr H$aʶmMr à{H«$¶m gwYmaʶmV ¶oUma Amho. H$a Im˶mMr WH$~mH$s Agboë¶m§Zm Zmo[Q>gm nmR>{dʶmMr à{H«$¶m gwê$ Pmbr AgyZ 10 bmI Vo 1 H$moQ>r én¶m§n¶ªV H$a WH$dboë¶m§H$Sy>Z dgwbr Pmbr Va A{V[aº$ 50 Vo 60 H$moQ>r én¶o ¶oVrb, Agohr Vo åhUmbo.

H$aʶmMo bú¶ gaH$maZo R>odbo Amho. ‘mÌ Ago H$aVmZm amÁ¶mÀ¶m AW©g§H$ënmV Oo H$a gyMdbo hmoVo VoM bmJy hmoVrb, ˶m ì¶{V[aº$ H$admT> hmoUma Zmhr, Agm Xmdm [dÎm Im˶mZo Ho$bm Amho. Joë¶m dfu gßQ>|~a ‘{hݶmV amÁ¶mÀ¶m {VOmoarV gw‘mao 480 H$moQ>r én¶m§À¶m Amgnmg {e„H$ hmoVr. ¶m dfu hr pñWVr 210 H$moQ>r én¶o EdT>r Imbr Ambr Amho. AWm©V 270 H$moQ>r én¶o H$‘r Pmbo. ˶mVM gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zm gUm§Mm A°S>ìhmÝghr

{dV[aV Ho$bm OmUma Amho. ˶m‘wio 20 gßQ>|~an¶ªV amÁ¶ gaH$ma [aPìh© ~±Ho$À¶m {ZH$fm§à‘mUo 200 H$moQ>r én¶m§Mo H$O© KoUma Amho. amÁ¶ gaH$mabm gw‘mao 1300 H$moQ>r én¶o H$O© KoʶmMr ¶mdfu ‘w^m Amho. Xaå¶mZ, AmUIr H$O© KoʶmMr doi ¶oD$ Z¶o ¶mgmR>r ¶o˶m n¶©Q>Z ‘mog‘mnmgyZ dm[UÁ¶ H$a Im˶mZo ‘hgyb àmárgmR>r H$mhr {deof ¶moOZm AmIë¶m AmhoV. dm[UÁ¶ H$a Im˶mbm 2500 H$moQ>r én¶m§Mo Q>mJ}Q> XoʶmV Ambo Amho. ¶m Im˶mZo

AmVmn¶ªV gw‘mao 850 H$moQ>r én¶m§À¶m Amgnmg ‘hgyb O‘dbm Amho. A~H$mar Im˶mbmhr 250 H$moQ>r én¶m§Mo bú¶ {Xbo AgyZ à˶oH$ ‘{hݶmbm gw‘mao 17 Vo 20 H$moQ>r én¶m§À¶m Amgnmg ¶m Im˶mZo ‘hgyb àmár Ho$br Amho. AmVmn¶ªV gw‘mao 75 H$moQ>r én¶o ‘hgyb O‘m Pmbm Amho. ImU Im˶mMm ‘hgyb 450 H$moQ>r én¶m§n¶ªV nmohmoMbm Amho. ¶§Xm hm ‘hgyb 1200 H$moQ>r én¶m§n¶ªV OmʶmMr e³¶Vm hmoVr, nU ImUrM g§H$Q>mV gmnS>ë¶m‘wio amÁ¶mMr Am{W©H$ KS>rhr AmVm [dñH$Q>ʶmMr e³¶Vm Amho. hrM pñWVr am{hbr Va EH$Q>çm ImU Im˶mÀ¶m ‘hgwbmVM gw‘mao 600 H$moQ>r én¶o H$‘r ¶oVrb. Xaå¶mZ {S>Pobda 2 Q>¸o$ ìh°Q> bmdë¶m‘wio 60 H$moQ>r én¶m§À¶m Amgnmg ‘hgwbmV dmT> hmoʶmMr e³¶Vm Amho. gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mÀ¶m WH$rV {~bm§da gw‘mao 200 H$moQ>r én¶o AmVmn¶ªV gaH$maZo IM© Ho$bo AmhoV, Aer ‘m{hVr gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mMo àYmZ A{^¶§Vm Oo. Eg. aoJmo ¶m§Zr gm§{JVbo. Ago Agbo Var Im˶mÀ¶m Hw$R>ë¶mhr àH$ënmda H$mhr n[aUm‘ Pmbobm Zmhr. {Z¶mo[OV H$m‘o gwê$ AmhoV, Ago Vo åhUmbo.

4 dfmªV "AnZm Ka'_Ü`o 696 _wbm§Mr Zm|X, nU nwZd©gZ ZmhrM

AnZm Zìho, nam¶m Ka ‘‘Vm Jdg

AnZm Ka_Ü`o _wbtMr g§»`m dmTy> bmJbr Amho. Mma dfmªV 192 _wbr {VWo AmUë`m Joë`m. Joë`m dfu 68, Va `m dfu OyZn`ªV 37 _wbtZm AmUbo Job.o

gawasmamata@dainikherald.com

nUOr, {X. 16… doJdoJù`m JwÝô`m§_Ü`o gh^mJ Agboë`m VgoM AÝ` H$maUm§dê$Z Joë`m 4 dfmªV AnZm Ka‘ܶo AmUboë`m 696 n¡H$s EH$mhr _wbmMo nwZd©gZ Ho$bo Zgë`mMr _m{hVr CKS> Pmbr Amho. AnZm Ka‘Yrb 696 _wbm§n¡H$s 46 _wbo niyZ Jobr. Ë`mVrb \$º$ 10 _wbo emoYmZ§Va nmo{bgm§À`m hmVr bmJbr. 18 _wbm§Mo hñVm§Va Pmbo, nU EH$mhr ‘wbmMo nwZd©gZ Pmbo Zgë`mMo {XgyZ Ambo. ¶m _wbm§À`m nwZd©gZmMr O~m~Xmar gaH$ma KoV Zgë`mMoM `mVyZ ñnï> Pmbo Amho. AnZm Ka_YyZ BVa amÁ`mVrb ~mb gwYmaJ¥hmV _wbm§Zm nmR>{dÊ`mMo H$m_ Ho$bo OmV Agbo, Var AZmW _wbm§Mo Am`wî` AYm§VarM Amho. Joë`m 4 dfmªV EHy$U 18 _wbm§Zm AnZm Ka_YyZ g§~§{YV amÁ`mVrb ~mb gwYmaJ¥hmV nmR>{dÊ`mV Amë`mMr _m{hVr _{hbm Am{U ~mb H$ë`mU ImË`mZo {Xbr. ¶oWrb 29 _wbm§ZmM emio_Ü`o

A±H$a nmR>{dÊ`mV Ambo Amho. H$mhr _wbo WoQ> AnZm KamVyZ emioV `o Om H$aVmV, Va H$mhr hm°ñQ>obda amhÿZ emioV OmVmV. gwÅ>r_Ü`o _mÌ hr _wbo nwÝhm AnZm KamV naV `oVmV. BWë`m EH$mhr _wbmbm XÎmH$ KoÊ`mV Ambobo Zmhr. 696 _wbm§n¡H$s XmoKm§Mm _¥Ë`y Pmë`mMr _m{hVrhr CKS> Pmbr Amho. Ë`mV 2010 _Ü`o _¥Ë`w‘I w r nS>bëo ¶m _wbmÀ`m _¥Ë`yMo H$maU ñnï> Pmbobo Zmhr. 2011 _Ü`o EH$m _wbmMm _mZ[gH$ g§VybZ {~KS>ë`mZo _¥Ë`y Pmë`mMr _m{hVr {_imbr Amho. AnZm Ka_YyZ _wbo Ho$AaQ>oH$aÀ`m hbJOunUm§_wio niyZ OmÊ`mV `eñdr R>aVmV. Ë`m§À`m {damoYmV H$boë`m H$madmB©Mm Ahdmb _m{JVbm AgVm Vmo JmonZr` Agë`mMo gm§JyZ ImË`mZo _m{hVr XoÊ`mg ZH$ma {Xbm.

df© 2009 2010 2011 2012 OyZ

_wbJo 108 109 163 77

_wbr 42 45 68 37

Cn{Oëhm{YH$mar bo{dÝgZ _m{Q>©Ýg `m§Zr {dYmZg^oV gmXa Ho$boë`m Ahdmbmà_mUo AnZm KamVrb _wbm§Mo AnZm Ka_Ü`oM b¡qJH$ emofU hmoV Agë`mMo g_moa Ambo Amho. `m KQ>Zm§_wioM _wbm§Mo nbm`ZmMo à_mU dmT>ë`mMo Ë`m§Zr åhQ>bo Amho.

E 46 _wbm§Mo nbm`Z, 10 _wbo bmJbr hmVr E 2 ‘wbm§À¶m _¥Ë`yMo H$maU JwbXñ˶mV

‘r ZwH$VmM ¶m nXmMm Vm~m KoVbm Amho. ¶mnwT>o ‘wbm§À¶m nwZd©gZmgmR>r Z¸$s à¶ËZ H$ê$. - gw{Zb ‘gwaH$a g§MmbH$, ‘{hbm Am{U ~mbH$ë¶mU ImVo

XamoS>m d IwZmMr KQ>Zm KS>br Amho. ¶mdoir {deof H$mhr gm§JVm ¶oV Zmhr. nmo[bg Mm¡H$er Mmby Amho. ‘Zmoha nauH$a, ‘w»¶‘§§Ìr

Ywioa ¶oWo amhVmV. ˶m§Mo ‘yi Ka ZmñZmoS>m ¶oWo Amho. AmO Xþnmar AmnU MVwWugmR>r bmJUmao H$mhr gm‘mZ KoD$Z ZmñZmoS>m ¶oWo OmUma d VoWoM XþnmaMo OodU KoUma Agë¶mMo ˶m§Zr

‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr KQ>ZmñWir ^oQ> XoD$Z nmo{bgm§Zm IyZ àH$aUr Mm¡H$erMo AmXoe {Xbo. (C‘oe P‘}H$a)

nËZrbm gm§{JVbo hmoV.o ‘mÌ g§Ü¶mH$mir nmMn¶ªV Vo Kar Z naVë¶mZo nËZrZo XyaÜdZrdê$Z ZmñZmoS>m ¶oWo g§nH©$ gmYyZ Mm¡H$er Ho$br AgVm Vo ZmñZmoS>m ¶oWo Jobo Zgë¶mMo g‘Obo. ¶m‘wio {VZo ‘wbmbm XþH$mZmV nmR>{dbo. ‘wbJm XþH$mZmda Ambm AgVm eQ>a ~§X hmoVo. ˶mZo Vo CKSy>Z nm{hbo AgVm, XþH$mZmVrb H$mD§$Q>a eoOmar dSr>b aº$~§~mi pñWVrV nS>bobo ˶mbm {Xgbo. ˶mZo bJoM Kar g§nH©$ gmYyZ hr ‘m[hVr AmB©bm {Xbr. Z§Va AmB© d ‘wbJr XþH$mZmda Ambr. g§Ü¶mH$mir nmdUo ghmÀ¶m gw‘mamg hm àH$ma CKS>H$sg Ambm.

‘¥VXoh aº$mÀ¶m Wmamoù¶mV - nmZ 2

{à[ñH«$ßeZda S>m³° Q>aMr Zm|X hdrM dmgwXod nmJr vasudevpagi@dainikherald.com

nUOr, {X. 16 … H«$m°g à°[³Q>gbm Amim KmbʶmgmR>r S>m°³Q>aMm Zm|XUr H«$‘m§H$ Zgboë¶m {àpñH«$ßeÝgda Am¡fYo Z XoʶmMm AmXoe AÞ d Am¡fY àemgZmZo {Xbm Amho. A°bmon°Wr S>m°³Q>am§Zr Am¶wd}{XH$ Am¡fYo {bhÿZ XoUo d Am¶wd}{XH$ S>m°³Q>am§Zr A°bmon°{WH$ qH$dm

hmo{‘Amon°{WH$ Am¡fYo {bhÿZ XoʶmÀ¶m àH$mam§Zm d¡ÚH$s¶ ^mfoV H«$m°g à°[³Q>g Ago åhQ>bo OmVo. ¶m à°[³Q>gbm Amim KmbʶmgmR>r AÞ d Am¡fY àemgZ, Jmodm ‘o{S>H$b Agmo{gEeZ Am{U ’$m‘©gr g§KQ>Zm§Zrhr H§$~a H$gbr Amho. H«$m°g à°[³Q>g H$aUmao Amnbr AmoiI bn{dʶmMm à¶ËZ H$aVmZm H$mJXmÀ¶m VwH$S>çmda qH$dm Añnï> AjamV Amnbo Zmd {b{hVmV, Ago AmT>iyZ Ambo Amho. Jmodm ‘o{S>H$b

Agmo{gEeZMo Aܶj S>m°. eoIa gmiH$a ¶m§Zr AÞ d Am¡fY àemgZmbm ¶m g§~§Yr nmdbo CMbʶmgmR>r nÌ {b{hbo hmoVo. ‘S>JmdmV ’$m‘©gr g§KQ>Zm§À¶m à{V{ZYr§À¶m ~¡R>H$sV hm {ZU©¶ KoʶmV Ambm. ’$m‘©{gñQ, S>o{ÝQ>ñQ>, AÞ d Am¡fY àemgZ Am{U Jmodm ‘o{S>H$b Agmo{gEeZMo nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo. ¶mdoir Amamo½¶‘§Ìr bú‘rH$m§V nmg}H$a ¶m§Mrhr CnpñWVr hmoVr.

XoIaoI R>odUma H«$m°g à°p³Q>g ~§X H$aʶmgmR>r ’$m‘©gr§Zm Ho$boë¶m gyMZm dOm AmXoemMo nmbZ H$aʶmV ¶oVo H$s Zmhr ¶mMr ImÌr H$ê$Z KoʶmgmR>r Xa ghm ‘{hݶm§Zr gìh}jU H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr Jmodm ‘o{S>H$b Agmo{gEeZMo Aܶj S>m°. eoIa gmiH$a ¶m§Zr {Xbr.


17goa2_Layout 1 17-09-2012 00:14 Page 1

^dVmb Am°’$ X RECORD

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

2

Am§VaamÁ¶ MmoaQ>çm§Mr Q>mi o r Ooa~§X

~rE‘S>ãë¶y ñdñV gÜ`m ImUr ~§X Pmë`m...`m CÚmoJmV Agboë`m EH$m ì`º$sMr _hmJS>r ~rE_S>ãë`y H$ma háo Z ’o$S>ë¶mÀ¶m H$maUmdê$Z ~±Ho$À`m AmñWmnZmZo Oá H$aÊ`mMo R>a{dbo Amho. `m ì`º$sZo åhUo _mJrb VrZ háo ^aboM Zmhr. H$mb CÎma Jmodm Q´>H$ _mbH$ g§KQ>ZoZo KoVboë`m nÌH$ma n[afXoV ~rE_S>ãë`yMm {df` Ambm. ¶mdoir I{ZO CÚmoJmZo ~rE_S>ãë`ybm EH$X_ ñdñV H$ê$Z Q>mH$br d H$moUrhr hr JmS>r KoD$ bmJbo, Aer à{V{H«$¶m EoHy$ Ambr. _mÌ n¡¡go Z \o$S>ë`mg Vr Oáhr hmoD$ eH$Vo ho AmVm `m gdmªZm H$iyZ MwH$bo.

ZD$ àmo‘moeZ {‘idUmam {dH«$‘mOrV gaH$mar godoV AgVmZm EH$ Zìho XmoZ Zìho Va Vã~b ZD$ àmo‘moeZ {‘idUmam EH$ {dH«$‘OrV EH$m ‘hm‘§S>imV H$m‘ H$arV Amho. goPbm O{‘Zr XoʶmÀ¶m H$m‘mV ˶mZo ‘moR>r H$m‘{Jar ~Omdbr hmoVr. nU ˶m A{YH$mè¶mbm godoV Amë¶mnmgyZ AmÎmmn¶ªV 9 àmo‘moeZ {‘imbr ¶mMoM AZoH$m§Zm AmíM¶© dmQ>Vo. Jmoì¶mVë¶m ZmJar godoV EH$ ³bmH©$ ˶mM Im˶mMm à‘wI hmoVmo hr Jmoï> àW‘M KS>br Amho.

ImUr ~§X-XþH$mZ ~§X MVwWugma»¶m gUm§ndy u ì¶mnmè¶m§Mm AmoìhaQ>mB‘ MwH$V Zmhr. ¶m ‘mog‘mV IaoXr OmoamV gwê$ AgVo. ¶§Xm ‘mÌ {MÌ H$mhrgo doJio Amho. Eaìhr a{ddmar gwÅ>r KoUmam na§Vw MdWr {Xgm§Z Am¶Vmam XþH$mZ AmonZ R>odUmam ’$m|S>çmVrb EH$ ì¶mnmar H$mb a{ddmar amÌr Kar ~gyZ Q>rìhr nmhV hmoVm. ˶mbm ¶m~m~V {dMmabo AgVm, ImUr ~§X-XþH$mZ ~§X Aer à{V{H«$¶m ˶mZo {Xbr.

Am‘Mr nUOr, Vw‘Mr nUOr hmQ>© Am°’$ X {gQ>r åhUyZ AmoiIbm OmUmè¶m 18 OyZ añ˶mda Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ Zmo‘moPmo CnH«$‘ am~{dbm OmV Amho. àXÿfUmnmgyZ EH$ {Xdg ehambm ‘wº$ R>odmdo d ‘moH$ù¶m añ˶mdê$Z gm¶H$qbJ, ’$moQ>moJ«m’$s, Ioi AmXtMm AmZ§X bwQ>mdm, ¶m CÔoemZo Zmo‘moPmoMo Am¶moOZ Ho$bo OmV Amho. nU Zmo‘moPmo nmhʶmgmR>r ’$m|S>m, ‘S>Jmd ¶oWyZ bmoH$ ¶oV AmhoV. Vo Amnë¶m H$maJmS>çm nUOrVrb añ˶mda bmdVmV Am{U dmhVyH$ H$m|S>rV ^a nS>Vo. H$m|S>r‘wio g§W JVrZo OmUmè¶m JmS>çm§‘wio àXÿfU dmT>Uma Zmhr H$m?

˶m§Mr {X„rdmar ImU ‘mbH$ åhUo AmVm {X„rbm OmUma AmhoV. ˶m§À¶mda åhUo ehm Am¶moJmZo ’$ma ‘moR>m Aݶm¶ Ho$bm Amho. ˶m§Mo åhUUo Z EoH$Vm ˶m§Zm Xmofr R>adʶmV Ambo. ݶm¶ {‘imdm ¶mgmR>r åhUo Vo {X„rV gmo{Z¶m§Mr ^oQ Ko>Uma. Am¶moJ åhUOo H$mhr ݶm¶mb¶ Zmhr. ˶m‘wio g§e{¶VmMr ~mOy EoHy$Z KoD$Z Ahdmb gmXa H$am¶bm Vmo ~m§Yrb ZgVmo. à˶jmV Jmoì¶mV CbQ> Pmbobo Amho. ehm Am¶moJmZo Ooìhm g{Mdmb¶mV bmoH$m§Mr ‘Vo EoH$ʶmgmR>r ~¡R>H$ ~mobm{dbr Voìhm ImU ‘mbH$m§Zr ˶m§À¶m H$‘©Mmè¶m§Zm gwÅ>r XoD$Z ~¡R>H$sMo g^mJ¥h H$m~rO H$ê$Z KoVbo d ImU {damoYH$m§Zm g^mJ¥hm~mhoaM AS>{dbo. ˶mdoir Ho$di ImU dmë¶m§MrM ~mOy EoH$Uo Am¶moJmbm ^mJ nS>bo hmoVo. ImU nr{S>Vm§Mo åhUUo ˶m§À¶mn¶ªV nmohmoMboM ZìhVo.

ImUì¶dgm¶mda {ZUm©¶H$ VmoS>Jm H$mT>mdm ~mO© ‘mbH$ g§KQ>ZoMr gaH$maH$S>o ‘mJUr nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) : I{ZO ì¶dgm¶ gwé Pmbm Zmhr Va ~mO© ì¶dgm{¶H$, H$‘©Mmar Am{U ˶m§À¶m Hw$Qw>§~mda ‘moR>o g§H$Q> ¶oB©b. Omo I{ZO ‘mb OoQ>tda nSy>Z Amh,o ˶mVyZ ~mO© ì¶dgm¶ VmaUma Zmhr. ˶m‘wio gaH$maZo Ëd[aV {ZUm©¶H$ VmoS>Jm H$mT>mdm, Aer ‘mJUr A{Ib Jmodm ~mO© ‘mbH$ g§KQ>ZoZo AmO nÌH$mam§er ~mobVmZm Ho$br. ‘waJmd Am{U nUOr ¶oWrb ~§XamV ¶oUmar gw‘mao 400 ~mO© AmhoV. ¶m ~mO©da H$m‘ H$aUmè¶m H$‘©Mmè¶m§Mr Am{U ì¶dgm{¶H$m§Mr Aer gw‘mao 6000 Hw$Qw>§~o ¶m

ì¶dgm¶mda Adb§~yZ AmhoV. H|$Ð Am{U amÁ¶ gaH$maZo ImUtMm ‘wÔm bdH$amV bdH$a {ZH$mbmV H$mT>mdm, Aer ‘mJUr g§KQ>ZoMo Aܶj AVwb OmYd ¶m§Zr Ho$br. ImU ‘mbH$ Am{U ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m ~¡R>H$sdoir ‘w»¶‘§Í¶m§Zr OoQtda Agbobm I{ZO ‘mb hm EH$ Xebj ‘oQ´>rH$ Q>Z Agë¶mMo åhQ>bo hmoVo. nU ImU ‘mbH$m§À¶m åhUʶmà‘mUo OoQ>r Am{U ImUtda 7 Xebj ‘oQ´>rH$ Q>Z I{ZO Amho. EdT>o I{ZO ~mO© CÚmoJmbm Vmé eH$V Zmhr, Agohr Vo åhUmbo.

Jmoì¶mVhr H$maZm‘o Ho$ë¶mMm g§e¶ ~oiJmd, {X. 16 (à{V{ZYr) … ~oiJmd nmo{bgm§Zr e{Zdmar Ho$boë¶m H$madmB©V 22 bmIm§Mm MmoarMm EodO nH$S>bm AgyZ gmV AÅ>b Am§VaamÁ¶ MmoaQ>çm§Mr Q>moir Ooa~§X Ho$br Amho. ~oiJmd, Jmodm d ‘hmamï´>mV H$m¶©aV Agboë¶m ¶m Q>moirH$Sy>Z nmo{bgm§Zr EH$ ‘moQ>magm¶H$b, EH$ H$ma, gmoZo d Mm§XrMm EodO hñVJV Ho$bm Amho. ¶m~Ôb nÌH$ma n[afXoV A{YH$ ‘m{hVr XoVmZm ~oiJmd {Oëhm nmo{bg à‘wI g§Xrn nmQ>rb ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, XmoZ 춺$s e{Zdmar {H$„m Vbmd n[agamV g§e`mñnXarË`m {’$aVmZm {Xgë¶m AgVm nmo{bgm§Zr ˶m§Zm Vmã¶mV KoVbo. ˶m§À¶mH$Sy>Z {Xboë¶m ‘m{hVrÀ¶m AmYmao nmo{bgm§Zr Zohê$ ZJa n[agamV ‘hmamï´>mV Zm|XUr

‘wio ¶m§Mo ^{dVì¶ AmO R>aUma nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … Jmodm amÁ¶ ghH$mar ~±Ho$Mo ‘mOr Aܶj am‘M§Ð ‘wio ¶m§À¶m AQ>H$nyd© Om‘rZ AOm©da gmo‘dma {X. 17 amoOr gwZmdUr hmoUma Amho. ghH$ma KmoQ>mim àH$aUmV JwÝhm XmIb H$aʶmV Amë¶mZ§Va ‘wio ¶m§Zr nUOrÀ¶m gÌ Ý¶m¶mb¶mV AQ>H$nyd© Om‘rZgmR>r AO© Ho$bm hmoVm. {X. 17 amoOr ˶mÀ¶mda gwZmdUr hmoUma Amho. ݶm¶mb¶mÀ¶m {ZdmS>çmda ‘wio ¶m§Mo ^{dVì¶ R>aUma Amho.

H$aʶmV Ambr hmoVr. ‘mÌ ¶mdfu ˶mVrb {Zåå¶mhÿZhr a¸$‘ IM© Ho$bobr Zmhr. 2011-12 gmbr 5 hOma 426 ‘{hbm§Zr ¶mMm bm^ KoVbm. ¶mgmR>r 1 H$moQ>r 38 bmI IM© H$aʶmV Ambm Amho. Im˶mV’}$ JmdmJmdmV OmJ¥Vr Pmë¶mg ¶m ¶moOZoMm ‘{hbm§Zm A{YH$ bm^ hmoB©b. Kar àgyVr Pmboë`m _{hbm§Zm `m

åhmngm, {X. 16 (à{V{ZYr) … H$m‘mjr Ádobg© XþH$mZmMo eQ>a CKS>VmM aËZm am¶H$a ¶m§Mm aº$mÀ¶m Wmamoù¶mV nS>bobm ‘¥VXoh ˶mÀ¶m ‘wbmbm {Xgbm. gXa ‘¥VXoh AY©Z¾ pñWVrV H$mD$§Q>aOdi CVmUm hmoVm, Ago à{V{ZYrZo XþH$mZmMr nmhUr Ho$br AgVm {XgyZ Ambo. XamoS>oImoam§Zr XþH$mZ gm’$ Ho$bo hmoV.o {VOmoarhr bwQ>br hmoVr. A§Jmdarb H$nS>o ’$mS>bo hmoVo. ˶mdê$Z aËZm ¶m§Mr XamoS>oImoam§er PQ>mnQ> Pmë¶mMr e³¶Vm Amho.

¶m XamoS>çmMr I~a {‘iVmM hOmam|À¶m g§»¶oZo bmoH$ KQ>ZmñWir nmohmoMbo. nmo[bg CnAYrjH$ goam{’$Z S>m¶g, {ZarjH$ Vwfma doU}H$a Amnë¶m ghH$mè¶m§gh KQ>ZmñWir Ambo d n§MZm‘m H$ê$Z ‘¥VXoh CÎmar¶ VnmgUrgmR>r Jmo‘oH$m°V nmR>{dbm. ¶m àH$aUmMr ‘m{hVr {‘iVmM ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr KQ>ZmñWir Ymd KoVbr. n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn nê$ioH$a, Am‘Xma {H$aU H$m§XmoiH$a, Am‘Xma ½boZ {Q>H$bmo, åhmnemMo ZJamܶj gwYra H$m§XmoiH$a KQ>ZmñWir Ammbo. nmo[bg ‘hm{ZarjH$ {H$eZ Hw$‘ma, Cn‘hm{ZarjH$ g§O¶ qgJ, CÎma Jmoì¶mMo h§Jm‘r nmo[bg AYrjH$ A°bZ {S>gm ¶m§Zr KQ>ZmñWimMr nmhUr Ho$br. AkmV XamoS>oImoam§Zr am¶H$a ¶m§À¶m nmoQ>mV gwè¶mMo VrZ dma, Va nmoQ>mda EH$ d Z§Va Jim {Maë¶mMo nmo[bg gyÌm§Zr gm§{JVbo. AmO n[apñWVr ~Xbbr AgyZ nyduMo {Xdg am{hbobo ZmhrV. à˶oH$mZo Amnë¶m XþH$mZmda gwajm R>odm¶bm hdr, ¶mV hbJOunU MmbUma Zmhr. XamoS>oImoam§Zr ¶m XþH$mZMmbH$mÀ¶m hmbMmbrda ZOa R>odyZ d VgoM

`moOZoMm bm^ {_iV Zmhr. Ë`m_wio Kar àgyVr H$aʶmMo à_mUhr hiyhiy H$_r Pmbo Amho. JamoXa ór`m§Zm d ~mi§VnU_mVm§Zm A§JUdmS>rV Zm|XUr H$ê$Z, EHy$U VrZ Q>ßß`mV 4 hOma én`o XoÊ`mV `oVmV. hr a¸$_ ~±H$, nmoñQ>Am°{\$g ImË`mV H$_m H$aÊ`mV `oVo. 19 df} d Ë`mnwT>rb d`mÀ`m JamoXa _{hbm§Zm Ë`m§À`m XmoZ gOrd àgyVrn`ªV d {ZOud àgyVrgmR>r hr godm {_iVo. Hw$nmofU d aº$jrUVoMo à_mU A{YH$ Agboë`m {ó`m§Zm hr `moOZm daXmZ R>abr Amho. H$maU `m `moOZ|VJªV J^m©anUmÀ`m n{hë`m 4 _{hÝ`mV Zmd Zm|XUr H$aÊ`m~amo~a bmoh, \$mo{bH$ A°{gS> Jmoù`m d Q>rQ>rÀ`m B§OoŠeZg{hV {H$_mZ EH$ n«gyVrnyd© MmMUr, A§JS>dmS>rV g_wnXoe gÌmV hOoar Amdí`H$ Agë`mMr AQ> `m `moOZoV Amho.

- 569 Hw$Qy>§[~`§mMo Pmbo H$ë`mU - 10 dfmªV bm^mWvÀ`m g§»`oV bjUr` dmT, _¥Vm§Mr g§»`m dmT>Vo` - AO© _§Owar Z§Va 15 {XdgmV `moOZoMm bm^

a³VmÀ¶m WmamoiçmV nS>bobm aËZmH$a ¶m§Mm ‘¥VXoh nmhʶmgmR>r O‘bobr JXu.

’$moa‘Mo {Z‘§ÌH$ A°S>. gVre gmoZH$ ¶m§Zr H$mT>boë¶m à{gÜXr nÌH$mV ImU KmoQ>mù¶mV (E‘E‘S>rAma) H$m¶ÚmMm ^§J Pmë¶mMo ñnï> åhQ>bo Amho. ˶m‘wio ImU KmoQmù¶mgmaIm {df¶ qH$dm Vem àH$maMr Ambobr VH«$ma Jmodm bmoH$m¶wº$ KoD$ eH$V Zmhr. bmoH$m¶wº$ ’$º$ 2007 Vo 2012 ¶m H$mimVrbM àH$aUm§Mr

(C‘oe P‘}H$a)

AmOy~mOyÀ¶m n[apñWVrMm A§XmO KoD$Z ho H¥$˶ Ho$bo Amho. AmnU nmo[bgm§Zr ¶m àH$aUr H$gyZ Mm¡H$er H$aʶmMm VgoM JUoeMVwWu H$mimV H$S>H$ gwajm R>odʶmMm AmXoe {Xbm Amho. Ago àH$ma KSy> Z¶o ¶mMr I~aXmar Koʶmg nmo[bgm§Zm gm§{JVbo Amho, Ago ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a åhUmbo. nmo[bg XamoS>I o moam§Zm nH$S>ʶmÀ¶m H$m‘mbm bJoM bmJbo. amÁ¶mVrb hm°Q>ëo g, JoñQ >hmD$g d BVa hm°Q>b o m§À¶m VnmgUrMo H$m‘ gwê$ Ho$bo Amho. aoëdoñWmZH$mdarb nmo{bgm§Zm gVH©$ Ho$bo Amho. ~gñWmZH$m§dahr ZOa R>odʶmV Ambr Amho. noSʶmMo nmo{bg {ZarjH$ Vwfma bmoQ>brH$a, hUOyUMo {ZarjH$ {dídoe H$n}, {S>MmobrMo {ZarjH$ {ZZmX XoD$bH$a ¶m§Zm Mm¡H$er H$aʶmH$aVm nmMmaU H$aʶmV Ambo. ˶m§Zr Mm¡H$er gwê$ Ho$ë¶mMr ‘m{hVr AYrjH$ A°bZ

{S>gm ¶m§Zr {Xbr.

Jmoì¶mVhr 20 amoOr "^maV ~§X' … nmg}H$a

I{ZO {bbmdmnmgyZ dgwbr gwê$ H$am … gmoZH$

nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) : E’$S>rAm¶ d {S>Pob XadmT>rÀ¶m {damoYmV EZS>rEZo nwH$maboë¶m ^maV ~§X‘ܶo Jmodmhr gm‘rb hmoUma Agë¶mMo àXoe ^mOnmܶj bú‘rH$m§V nmg}H$a ¶m§Zr åhQ>bo Amho. ~§X ¶eñdr hmoUmaM Amho. ˶mVM 20 gßQ>|~a hm MVwWuMm Xþgam {Xdg Agë¶mH$maUmZo bmoH$ Amnbr XþH$mZo ¹${MVM CKS>r R>odVmV. ~§X nmibm Agbm Var dmhVyH$sbm H$moUVmhr AS>Wim {Z‘m©U hmoUma Zmhr ¶mMr H$miOr KoVbr OmB©b, Ago nmg}H$a ¶m§Zr gm§{JVbo. E’$S>rAm¶ Am{U dmT>bobr ‘hmJmB© hr ¶wnrE gaH$maMr bmoH$m§Zm XoUJr Amho. ˶mMm {ZfoY åhUyZ hm ~§X nwH$maʶmV Ambm Amho ˶m‘wio Jmoì¶mVyZhr ˶mbm à{VgmX {‘iUma Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo.

bmoH$m¶w³V H$m¶ÚmV XþéñVrMr nrnëg ’$moa‘Mr ‘mJUr nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … bmoH$m¶wº$ H$m¶Xm 2011 ‘Yrb H$b‘ 10 (1) (iii) ‘ܶo nmM dfm©n¶ªVMrM àH$aUo Mm¡H$ergmR>r KoʶmMr VaVyX Zmhr. ˶m‘wio ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr bmoH$m¶wº$‘ܶo XþéñVr H$amdr Aer ‘mJUr Jmodm nrnëg ’$moa‘Zo Ho$br Amho.

Mmoam§H$Sy>Z hñVJV Ho$boë¶m EodOmgh nÌH$ma n[afXoV ‘m{hVr XoVmZm nmo{bg à‘wI g§Xrn nmQ>rb.

Qw>~§ H$ë`mU `moOZm aËZmH$a aº$mÀ¶m Wmamoù¶mV nS>bo hmoVo amï´>rR>`aVoHw$Jar~m§ Mm AmYma

"‘mV¥Îd gh¶moJ ¶moOZm' R>abr daXmZ nUOr, {X.16 (à{V{ZYr) : J«m_rU d ehar ^mJmVrb Jar~ dJm©Vrb _{hbm JamoXanUmV XoIrb amoOJmamgmR>r eodQ>À`m Q>ßß`mn`ªV H$m_ H$arV AgVmV. Ë`m_wio Ë`m§À`m dOZmV `mo½` Ë`m à_mUmV dmT> hmoV Zmhr. hr CUrd Xÿa hmoD$Z JamoXa ór`m d ~mi§V Pmboë¶m _mVm§Mo Amamo½¶ gwYmaʶm‘ܶo _mV¥Ëd gh`moJ `moOZoMm ~è`mM _{hbm§Zm ’$m¶Xm Pmbm Amho. _{hbm Am{U ~mb H$ë`mU ImË`m§J©V am~{dÊ`mV `oUmè¶m H|$Ð gaH$maÀ`m `m `moOZoMm Joë¶m gmV ‘{hݶmV 2802 _{hbm§Zm bm^ {_imbm Amho. _mÌ J«m{‘U ^mJmVrb H$mhr {R>H$mUr `m `moOZoMr _m{hVr Zgë`mH$maUmZo H$mhr OU `m `moOZm§nmgyZ d§{MV am{hë¶mMohr {MÌ g_moa Ambo Amho. ¶m ¶moOZogmR>r gaH$maH$Sy>Z gw‘mao 3 H$moQ>r§Mr VaVyX

Pmbobr E‘EM 23 dm¶ 98 H«$‘m§H$mMr H$ma Vmã¶mV KoVbr d BVa nmM g§e{¶Vm§Zm Vmã¶mV KoVbo. nmo{bgm§Zr AmR> {H$bmo Mm§Xr, gmoݶmMo Xm{JZo {‘iyZ EHy$U 22 bmIm§Mm EodO, EH$ J°g {gqbS>a, J°gH$Q>a d EH$ Om§{^¶m Oá Ho$bm Amho. nmo{bgm§Zr {edqbJæ¶m H$mS>æ¶m nwOoa, gæ¶X nragm~ ‘wëVmZ, AaqdX D$’©$ amOy gw^mf XogmB©, {edmZ§X {hao‘R>, ‘wëVmZr, H$bßnm D$’©$ ~mißnm Aem gmV OUm§Zm Vmã¶mV KoVbo Amho. gXa Q>moir ~oiJmd, Jmodm d H$moëhmnya n[agamV H$m¶©aV AgyZ ‘{hbm§À¶m gmoZgmIù¶m bm§~{dUo, Ka’$moS>çm H$aUo, ^waQ>çm Mmoè¶m Aem EHy$U 20 JwÝøm§V gm‘rb Agë¶mMr àmW{‘H$ ‘m{hVr {‘imbr Amho.

Mm¡H$er H$ê$ eH$VmV. ˶m‘wio Jmoì¶mÀ¶m bmoH$m¶wº$ {Z¶‘m§V XþéñVr H$aʶmMr Amdí¶H$Vm Amho, Ago ’$moa‘Zo åhQ>bo Amho. ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ¶m ‘wX²Úmda Ëd[aV Iwbmgm H$amdm, VgoM Vo Oa ^«ï>mMmambm {damoY H$arV AgVrb Va ˶m§Zr Jmodm bmoH$m¶w³V H$m¶ÚmVyZ g§~§[YV H$b‘ aÔ H$amdo Aer ‘mJUr ’$moa‘Zo Ho$br Amho.

¶mnydu åhmnemV XamoS>çmÀ¶m KQ>Zm 25 Zmoìh|~a 1989 amoOr ~§XwH$sMm YmH$ XmIdyZ {XJ§~a am¶H$a ¶m§À¶m XþH$mZmV XamoS>m KmbʶmV Ambm hmoVm. emo^m Ádobg© VgoM {XJ§~a noS>UoH$a ¶m§À¶m XþH$mZmda ¶m AJmoXa XamoS>o nS>bo hmoVo. àH$me hiXUH$a ¶m§À¶m XþH$mZmda XamoS>çmMm à¶ËZ Pmbm hmoVm. Voìhm XamoS>oImoam§Zr Ho$boë¶m ’$m¶[a¨J‘ܶo hdmbXma em~r eoQ>ço OI‘r Pmbo hmoVo. AmOÀ¶m KQ>Zo‘wio åhmnemV ^rVr ngabr hmoVr.

ehamVrb dmhVyH$ Imoi§~br AmOÀ¶m {Xdgm T>dù¶m d ^adñVrVrb ¶m KQ>ZoMr ‘m{hVr ehamV dmè¶mgmaIr ngabr. hOmamo bmoH$ ~mX}e‘YyZ KQ>ZmñWir hOa Pmbo. ˶m‘wio H$mhr H$mi dmhVwH$sV AS>Wim {Z‘m©U Pmbm. JXuda {Z¶§ÌU R>odUo nmo[bgm§Zm H$Rr>U Pmbo hmoVo. eodQ>r dmhVyH$ Xþgè¶m añ˶mZo di{dʶmV Ambr. ˶m‘wio g§nyU© ehamVrb dmhVyH$ Imoi§~br hmoVr.

25 hOmam§Mo ~jrg nmo{bg ‘hmg§MmbH$ {H$eZ Hw$‘ma ¶m§Zr ¶m XamoS>çmVrb AmamontZm nH$Sy>Z XoUmè¶mg 25 hOma ê$n¶m§Mo ~jrg Omhra Ho$bo.

nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … ImU KmoQ>mù¶mVrb 3500 hOma H$moQ>r én¶m§Mr ZwH$gmZ ^anmB© hr H$aʶmÀ¶m ~m~VrV gaH$ma IamoIaM J§^ra Agob Va ˶m§Zr OoQ>tda nS>bobo S>§ßg Z CMbVm ˶mMm {bbmd H$ê$Z ^anmB©Mr gwédmV H$amdr, Agm g„m B§{S>¶m AJoÝñQ> H$aßeZÀ¶m Jmodm {d^mJmMo ‘mOr g‘Ýd¶H$ A°S> gVre gmoZH$ ¶m§Zr {Xbm Amho. ImU bm°~rH$Sy>Z ZwH$gmZ ^anmB© H$ê$Z ¿¶m¶Mr Agob Va ˶mgmR>r H$m‘mbm bmJUo Amdí¶H$ Amho. S>§ßg {Z¶m©V Ho$ë¶mda hmV hb{dV ~gʶmnojm Vo OoQ>rda AgVmZmM ˶mMm {bbmd H$aʶmMr gyMZm ˶m§Zr Ho$br Amho. ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmZ§Va amÁ¶ gaH$ma Am{U H|$Ð gaH$ma EH$‘oH$m§da Amamon H$arV gwQ>bo AmhoV. XmoÝhr gaH$mao dgwbrÀ¶m ~m~VrV J§^ra ZmhrV. KmoQ>mù¶mV XmoÝhr gaH$maMm hmV Amho. EH$ A{YH$ O~m~Xma d EH$ H$‘r O~m~Xma EdT>mM H$m¶ Vmo ’$aH$ Ago A°S.> gmoZH$ åhUmbo. H|$Ðr¶ ‘§Ìr O¶§Vr ZQ>amOZ ¶m§Zr Jmoì¶mV ¶oD$Z CYibobr ‘wº$m’$io åhUOo 'gmo Myho ImHo$ {~„r Mbr hmO H$mo'Agm àH$ma Agë¶mMohr ˶m§Zr åhQ>bo Amho. amÁ¶ gaH$maZo ehm Am¶moJmMm Ahdmb ñdrH$mabm H$s ’o$Q>mibm ¶m~Ôb AÚmn H$moUVohr ^mî¶ Ho$bobo

Zmhr. ¶m {ZU©¶mZ§VaM dgwbrMm ‘wÔm gwê$ hmoVmo. ImUdmë¶m§Zr gaH$mar O{‘ZrV A{VH«$‘U H$ê$Z CËIZZ Ho$ë¶mMm R>nH$m ehm Am¶moJmZo R>odbm Amho. {H$Vr gaH$mar O{‘ZrV ImUdmë¶m§Zr A{VH«$‘U Ho$bo ¶mMr ‘m{hVr gaH$maZo H$mT>br H$m? Agm gdmb ˶m§Zr CnpñWV Ho$bm.

H|$Ð gaH$maZo ehm Am¶moJmMm Ahdmb g§gXoV ‘m§S>m¶bm BVH$m {db§~ H$m bmdbm, Jmodm {dYmZg^oÀ¶m {ZdS>UHw $snydu Vmo gmXa Ho$bm AgVm Va Jmoì¶mV H$m±J«ogMo hmVmÀ¶m ~moQ>mda ‘moOʶmBVHo$ {ZdSy>Z Ambobo Am‘Xmahr am{hbo ZgVo Aer {^Vr dmQ>br Agmdr, Agohr ˶m§Zr åhQ>bo Amho. H$moQ>çmdYr én¶m§À¶m ImU Mmoam§{damoYmV gaH$maMr H$m¶ ^y{‘H$m Agob, ˶m§À¶mda JwÝho Zm|X H$am¶bm EdT>m {db§~ H$m, Ago àíZ ˶m§Zr Ho$bo AmhoV. ImU Im˶mVrb S´>m¶ìha Am{U BVa bhmZ H$‘©Mmè¶m§Zm {Zb§{~V H$aUo gmono Amho, na§Vw ~S>çm Y|S>m§da hmV Kmbm¶bm gaH$maMo hmV H$m H$MaVmV, R>nH$m R>odʶmV Ambobo ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr, A{YH$mar Am{U ImU ‘mbH$m§dahr JwÝho XmIb H$amdoV, Ago ˶m§Zr åhQ>bo Amho.

nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr): Hw$Qw>§~mVrb EImÚm _mUgmMm _¥Ë¶y Pmë`mZ§Va g§nyU© Hw$Qw>§~mMr Am{W©H$ pñWVr {~KS>Vo. Hw$Qy§~mMr Am{W©H$ pñWVr gwYmaÊ`mgmR>r amÁ` J«m_rU {dH$mg `§ÌUoÀ`m amï´>r` Hw$Qy§~ H$ë`mU `moOZoA§VJªV Am{W©H$ _XV Ho$br OmVo. 2011 ‘ܶo Aem 569 Hw$Qy> §~m§Zm `m `moOZoMm bm^ {_imbm Amho. Joë`m 10 dfmªV bm^mWvÀ`m g§»`oV bjUr` dmT> hmoV Amho. bm^mWvZm ’$m¶Xm hmoVmo¶ hr Mm§Jbr Jmoï> Amho. ‘mÌ Xþgè¶m ~mOyZo ‘aU nmdUmè¶m§À¶m g§»¶oVhr dmT> hmoVo¶ hr qMVoMr ~m~ Amho. 2011-12 ‘ܶo `m `moOZogmR>r H|$Ð gaH$maH$Sy>Z 55 bmI ê$n`m§Mr VaVyX H$aÊ`mV Ambr hmoVr. _mÌ `m `moOZogmR>r 56 bmI én`o IM© H$aÊ`mV Amë`mMr _m{hVr ImË`mZo {Xbr. `mMo H$maU XoVmZm gyÌm§H$Sy>Z [‘imboë¶m ‘m{hVrZwgma, {e„H$ amhV Agboë¶m a¸$_oMr nwT>À`m dfm©V ^aV nS>V OmVo. 2010-11 gmbr 28 bmI én`m§Mm {ZYr `m `moOZogmR>r

[Xbm Jobm AgyZ 301 Hw$Qw>§~mZm `mMm bm^ Pmbm Amho. 2002-03 _Ü`o `m `moOZoMm 236 OUm§Zr bm^ KoVbm AgyZ, 2011-12 _Ü`o bm^mÏ`mªÀ`m g§»`oV XþßnQ>rZo dmT> Pmbr Amho. 2003-04 _Ü`o 280, 2004-05 _Ü`o 270, 2005-06 _Ü`o 282, 2006-07 ‘ܶo 313, 2007-08 _Ü`o 257, 2008-09 ‘ܶo 406 Va 209-10 _Ü`o 461 Hw$Qw>~§ mZm `mMm \$m`Xm Pmbm Amho. hr `moOZm Xm[aжaofoImbrb bmoH$m§gmR>r AgyZ, 19 Vo 64 d`moJQ>mVrb ì`º$sMm _¥Ë¶y Pmë`mg Ë`mÀ`m Hw$Qw>§~mbm `m `moOZoA§VJ©V 10 hOma én`o XoÊ`mV `oVmV. `mgmR>r amÁ` J«m_rU `§ÌUoH$Sy>Z {_iUmam AO© ^ê$Z J«m_n§Mm`VrH$S>o Úmdm bmJVmo. Ë`m§À`m g§_VrZ§Va hm AO© nwÝhm J«m_rU {dH$mg `§ÌUoH$S>o Úmdm bmJVmo. AOm©V Agboë`m gd© Jmoï>r nwU© AgVrb, Va _¥V ì`º$sÀ`m Hw$Qw>§~mbm 15 {Xdgm§À`m AmV `m `moOZoMm bm^ {_iVmo.

¶moOZm§da XoIaoIrgmR>r Cƒ ñVar¶ g{‘Vr nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … gaH$maÀ¶m {d{dY ¶moOZm§Mr H$m¶©dmhr nmhʶmgmR>r Cƒ ñWar¶ ¶moOZm H$m¶©dmhr g{‘Vr ñWmnZ H$aUma Agë¶mMo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Omhra Ho$bo Amho. hr g{‘Vr gaH$maÀ¶m {d{dY ¶moOZm§Mr A§‘b~OmdUrda XoIaoI R>odrb. ¶moOZoMm bm^ ¶mo½¶ 춺$s¨Zm hmoUma ¶mMr H$miOr hr g{‘Vr KoUma Agë¶mMo ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gm§{JVbo.

gH$mir 6.00 gH$mir 6.30 gH$mir 7.30 gH$mir 8.30 gH$mir 9.30 gH$mir 10.30 gH$mir 11.30 Xþnmar 12.30 Xþnmar 1.30 Xþnmar 2.30 Xþnmar 3.30 gm¶§H$mir 4.30 gm¶§H$mir 5.30 gm¶§H$mir 6.30 gm¶§H$mir 7.00 gm¶§H$mir 7.30 amÌr 8.00 amÌr 8.30 amÌr 9.30 amÌr 10.30 amÌr 11.30

gXa g{‘Vr 15 {Xdgm§V ñWmnZ H$aʶmV ¶oB©b, Ago Vo åhUmbo. XmoZmnmdb ¶oWrb B§Q>aZoeZb g|Q>a‘ܶo Jmodm amÁ¶ {Z¶moOZ ‘§S>imÀ¶m ~¡R>H$sV ˶m§Zr hr KmofUm Ho$br. {d{dY ¶moOZm§Mr H$m¶©dmhr H$aVmZm gaH$mar A{YH$mar Ho$di nonada H$m‘ Z H$aVm à˶j {’$ëS>dH©$ H$arb ¶mH$S>ohr H$mQ>oH$moanUo bj {Xbo OmB©b Ago ˶m§Zr gm§{JVbo.

B§J«Or ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§J«Or ~mVå¶m) S>mÝg Jmodm S>mÝg (‘S>Jmd MmMUr -1) bmBQ²>g H°$‘oam A°³eZ ñQ´>r‘²g Am°’$ J«og S>mÝg Jmodm S>mÝg (‘S>Jmd MmMUr -1) d§Xo ‘mVa‘² - 1 JUoe MVwWu {deof Jmo ½b°‘ag ñQ´>r‘²g Am°’$ J«og pìhìhm Jmo¶H$mam JUoe MVwWu {deof d§Xo ‘mVa‘² - 2 S>mÝg Jmodm S>mÝg JUoe MVwWu {deof Jmo ½b°‘ag bmBQ²>g H°$‘oam A°³eZ pìhìhm Jmo¶H$mam d§Xo ‘mVa‘² - 1 JUoe MVwWu {deof pìhìhm Jmo¶H$mam d§Xo ‘mVa‘² - 2

H$m¶©H«$‘ ’$m|S>m … ’$m|S>m ¶oWrb Jmodm {dÚmàgmaH$ ‘§S>imÀ¶m g^mJ¥hmV Jmo.am. T>dirH$a ¶m§Zr g§JrV~Õ Ho$boë¶m d {ZVrZ T>dirH$a Am{U g§nXm Cnmܶo ¶m§Zr Jm{¶boë¶m "O¶ {edgwVm' ¶m ^{º$JrVm§À¶m {gS>rMo AZmdaU, doi: gm¶§H$mir 5.30 dm. nUOr … nUOr ¶oWrb H$bm AH$mX‘rÀ¶m H$bm XmbZmV Jmodm nrnëg ’$moa‘ Am{U H$bm AH$mX‘r ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo Jmo‘§VH$s¶ ¶wdm {eënH$ma Zdgmo na‘ma ¶m§Mo "Xod H$U' ho {eën àXe©Z.


17goa3_Layout 1 16-09-2012 23:40 Page 1

3

MmdS>r

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

nmo{bgm§Zr Yabo, IwamS>çmV ZoD$Z gmoS>bo ‘{hbm gwajm J¥hmVrb XmoZ Imoë¶m§V 30 ‘{hbm§Mr JXu XrnH$ ^m§{XJao deep@dainikherald.com

nUOr, {X. 16 … nmo{bgm§Zr Yabo Am{U IwamS>çmV ZoD$Z gmoS>bo, Aer pñWVr ‘oaer ¶oWrb ‘{hbm gwajm J¥hmVrb ‘wbtMr Pmbr Amho. H$maU gwajmJ¥hmV XmoZM Imoë¶m amhʶmgmR>r ¶mo½¶ AgyZ ˶mV 30 ‘wbtZm XmQ>rdmQ>rZo R>odʶmV Amë¶mMr ‘m{hVr àmá Pmbr Amho. doí¶mì¶dgm¶ àH$aUr Joë¶m n§Yam {Xdgm§V ‘gmO nmb©a d hm°Q>oëgda N>mnm KmbyZ nmo{bgm§Zr 22

‘wbtZm Vmã¶mV KoVbo Am{U ˶m§Mr admZJr ‘{hbm gwajm J¥hmV Ho$br. ˶mV AJmoXanmgyZ 8 ‘wbr VoWo AmhoV. ¶m‘wio EHy$U 30 ‘wbtZm R>odʶmMr j‘Vm gwajmJ¥hmV Zgë¶mZo ˶m§Mr ì¶dñWm Hw$Ro H$aUma, Agm àíZ ‘{hbm Am{U ~mbH$ë¶mU Im˶mbm nS>bm Amho. A{YH$ {‘imboë¶m ‘m{hVrZwgma, ‘oaerVrb ‘{hbm gwajmJ¥hmMr B‘maV àmoìhoXmo[a¶m g§ñWoÀ¶m ‘mbH$sMr Amho. ¶m B‘maVrMm n{hbm ‘Obm amhʶmg Agwa{jV Agë¶mMr gyMZm gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ Im˶mZo Ho$ë¶mZ§Va Vmo Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ ~§X R>odʶmV Ambm Amho. VgoM

‘hmnm{bH$m H$‘©Mmè¶m§Zm ~moZgMr bm°Q>ar nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … ‘hmnm{bH$m H$‘©Mmè¶m§Zm AIoa MVwWuÀ¶m AJmoXa nmM hOma én¶o ~moZg {‘imbm Amho. ‘hmnm{bH$m Am{W©H$ AS>MUrV AgVmZm XoIrb H$‘©Mmè¶m§gmR>r ~moZg XoʶmMr VaVyX H$aʶmV Ambr Amho. ˶m‘wio ‘hmJmB©À¶m aoQ>çmV MVwWu gmOar H$aʶmgmR>r H$‘©Mmè¶m§Zm WmoS>m {Xbmgm {‘iob. gwdU©‘hmoËgdr {ZYr XoʶmMo ¶mnydu ‘hmnm{bHo$Zo Omhra Ho$bo hmoVo. nU ˶mgmR>r gaH$maH$Sy>Z {ZYr {‘imbobm Zmhr Varhr nm{bHo$À¶m {VOmoarV O‘m Agboë¶m {ZYrVyZ H$‘©Mmè¶m§Zm ~moZg

XoʶmV Ambm. EHy$U 360 H$‘©Mmè¶m§Zm ~moZg {‘imbm AgyZ ˶mgmR>r 18 bmIm§Mr VaVyX Ho$br Agë¶mMo ‘hmnm¡a ¶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er gm§{JVbo. MVwWuÀ¶m H$mimV H$Mam CMbUmè¶m H$‘©Mmè¶m§Zm {VßnQ> nJma XoʶmgmR>r ‘hmnm{bHo$Zo gh‘Vr Xe©dbr Amho. ¶mg§X^m©V AmnU ‘w»¶‘§Í¶m§er ~mobbmo Amho, Ago ˶m åhUmë¶m. ¶m~m~V CÚm ~¡R>H$ hmoUma AgyZH$m‘Jmam§Zm A{V[aº$ nJma XoʶmMm ‘wÔm {ZH$mbmV H$mT>bm OmB©b, Ago ZmB©H$ åhUmë¶m.

¶mg§X^m©V ‘{hbm Am{U ~mbH$ë¶mU Im˶mMo g§MmbH$ gwZrb ‘gwaH$a ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYbm AgVm ˶m§Zr, gwajmJ¥hmV OmJm H$‘r nS>V Agë¶mMo ñnï> Ho$bo. nmo{bgm§Zr Vmã¶mV KoVboë¶m ‘wbtZm R>odUma Hw$R>o, Agm àíZ nS>bm AgyZ n{hbm ‘Obm XwéñV Ho$ë¶m{edm¶ OmJoMm àíZ gwQ>Uma Zmhr, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo.

R>odë¶m AgyZ ‘wbr MQ>B©da PmonVmV, Ago VoWrb EH$m ‘{hbm A{YH$mè¶mZo gm§{JVbo. VgoM H$mhr ‘wbtÀ¶m VH«$matMr Cn{d^mJr¶ X§S>m{YH$mè¶m§H$S>o Mm¡H$er gwê$ Amho. ˶m‘wio ˶m§Zm ˶m§À¶m Kar nmR>dʶmV Ambobo Zmhr.

B©EgAm¶Mo "S>' dJ© H$‘©Mmar nJmam{dZm

...Va ~g MmbH$,dmhH$mda H$madmB© {dÚm϶mªZm àdoe ZmH$maë¶mÀ¶m VH«$mar nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) : nUOr - åhmngm ‘mJm©da Aܶm© {V{H$Q>m‘wio {dÚm϶mªZm ~g‘ܶo àdoe ZmH$maʶmÀ¶m à‘mUmV dmT> Pmbobr Amho. AemM ~gogdarb dmhH$ d MmbH$m§da ZOa R>odyZ H$madmB© H$aʶmgmR>r ~gñWmZH$mda Img {ZarjH$m§Mr {Z¶w³Vr H$aʶmV ¶oUma Amho, Aer ‘m{hVr dmhVyH$ g§MmbH$ AéU XogmB© ¶m§Zr {Xbr. XogmB©

XmoZ ~gog{déÕ VH«$ma nUOr - åhmngm ‘mJm©da dmhVyH$ H$aUmè¶m OrE - 01 - PoS> 5421 d OrE - 03 - Ho$ 5109 ¶m ~gog{déÕ {dÚm϶mªZr VH«$mar Zm|X{dë¶m AmhoV.

åhUmbo, “{dÚm϶mªZm ~gÀ¶m {VH$sQ>XamV nÝZmg Q>³Ho$ gdbV

nUOr XyaXe©Zda AmO "~mny§À¶m AmR>dUr' gmdB©doao, {X. 16 (dmVm©ha) … didB©Mo ZQ>loð> ~mny D$’©$ XÎmmam‘ didB©H$a ¶m§À¶m OÝ‘eVmãXr{Z{‘Îm nUOr XyaXe©ZV’}$ CÚm gmo‘dma {X. 17 amoOr g§Ü¶mH$mir 6 dm. ~mny§À¶m AmR>dUr ¶m {deof H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mV H$bm AH$mX‘rMo Aܶj VWm Am‘Xma {dîUy dmK, ZmQ>çH$bmH$ma {dZm¶H$ Vmar, {XJ§~a Vmar, ‘wHw§$X ZmB©H$, ~miH¥$îU Im§S>onmaH$a, gXmZ§X H$m‘V, ‘YwH$a eoQ>, {Xbrn didB©H$a, gwa|Ð didB©H$a, gm¡. gwbmoMZm didB©H$a AmXtMm gh^mJ Agob. ho‘M§Ð Vmar d‹idB©H$a ¶m§Mr hr g§H$ënZm AgyZ {Z{‘©VrMo à‘wI amO|Ð ’$S>Vo AmhoV. ~mny§À¶m Mmh˶m§Zr VgoM a{gH$m§Zr ¶m H$m¶©H«$‘mMm bm^ ¿¶mdm.

‘wbtZm R>odUma Hw$R>o?

Vi‘Oë¶mMr AdñWm {~H$Q> Amho, Varhr ¶oWrb XmoZ Imoë¶m§‘ܶo ‘wbtMr ì¶dñWm H$aʶmV Ambr Amho. Va EH$m ImobrV H$m¶m©b¶ d EH$ Imobr H$‘©Mmè¶m§gmR>r Amho. ˶mV ¶oWo EH$M em¡Mmb¶ Agë¶mZo ‘moR>r J¡agmo¶ hmoV Amho. OmJm H$‘r Agë¶mZo ImQ>m H$mTy>Z

{ZdS>H$

{Xbr OmVo. ~è¶mM dfmªnmgyZ hr gdbV gwê$ Amho. {dÚm϶mªZo AmoiInÌ XmI{dbo H$s nÝZmg Q>³Ho$ gdbV {Xbr OmVo. na§Vw åhmngm d nUOr ‘mJm©da dmhVyH$ H$aUmè¶m ~gog Aܶm© {V{H$Q>m‘wio {dÚm϶mªZm ~g‘ܶo àdoe XoV ZmhrV, Aem VH«$mar Amboë¶m AmhoV. ~g‘ܶo {dÚmWu MT>m¶bm bmJbo H$s dmhH$ EH$Va ˶m§Zm MTy> ZH$m Ago gm§JVmV qH$dm ~gogMm

XadmOm ~§X H$aVmV Aem VH«$mar dmhVyH$ Im˶mH$S>o Amboë¶m AmhoV. ¶m‘wio ~gñWmZH$mda gH$mir 8 Vo 9 d gm¶§H$mir 4.30 Vo 5.30 ¶m doioV Img {ZarjH$ R>odʶmMm {ZU©¶ KoʶmV Ambobm Amho. gwédmVrbm nUOr d åhmngm ~gñWmZH$mda {ZarjH$ R>odbo OmVrb. BVa ^mJmVrb {dÚm϶mªH$Sy>Z VH«$mar Amë¶mg BVa ñWmZH$m§da {ZarjH$ R>odʶmV ¶oUma AmhoV.

‘S>Jmd, {X. 16 (à{V{ZYr) … drO Im˶mÀ¶m {d^mJ H«$‘m§H$ gmoim‘Yrb H$‘©Mmè¶m§à‘mUo ¶oWrb B©EgAm` BpñnVimVrb “S>’ JQ>mVrb H$‘©Mmè¶m§Zmhr Am°JñQ> ‘{hݶmMo doVZ Aܶmn {‘imbo Zmhr. ˶m‘wio MVwWuMr IaoXr H$er H$amdr ¶m {dd§MZoV ho H$‘©Mmar AmhoV. ‘mJrb ‘{hݶmV doVZ doioda {‘imbo hmoVo. MVwWu EoZ Vm|S>mda Ambr AgVmZm Aܶmn doVZ Z {‘imë¶mZo H$‘©Mmè¶m§g‘moa MVwWuMm gU H$gm gmOam H$amdm Agm àíZ {Z‘m©U Pmbm Amho. B©EgAm¶Mo BpñnVimMo à‘wI S>m°. {dídOrV ’$iXogmB© ¶m§À¶mer g§nH©$

gmYbm AgVm doVZ {dVaU ¶m ZdrZ nÕVrMm Adb§~ H$aʶmV ¶oV Agë¶mZo {db§~ Pmbm, Ago gm§{JVbo. hr nÕV ZdrZ AgyZ gwairV hmoʶmg H$mhr H$mbmdYr bmJob. nU S> JQ> H$‘©Mmè¶m§Mo doVZ Im˶mV O‘m Pmbo AmhoV, Ago Vo åhUmbo.

’$m|S>çmV 22 amoOr "JwX‘aboë¶m q^Vr' gmdB©doao, {X. 16 (dmVm©ha) … JÈ>oa Vadio {eamoS>m ¶oWrb lr IwQ>mXodr H$bm ‘§M ¶m g§ñWoV’}$ {Z{‘©V JwX‘aboë¶m {^§Vr ¶m ZmQ>H$mMm à¶moJ {X. 22 amoOr ’$m|S>çmVrb Paoída JUoemoËgdmV hmoUma Amho. ¶m ZmQ>H$mMo boIH$ Xmgy {eamooS>H$a AmhoV. {X½Xe©Z {dO¶Hw$‘ma ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo Amho Va nmíd©g§JrV ‘§Xma OmoJ ¶m§Mo Agob.

S>m°. gVre eoQ>ço Hw$bJwê$nXmMm Vm~m AmO KoUma nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) Jmodm {dÚmnrR>mMo Zdo Hw$bJwê$ åhUyZ CÚm S>m°. gVre eoQ>ço ho nX^ma ñdrH$maUma AmhoV. Hw$bJwê$ S>m°. {Xbrn Xod~mJH$a ¶m§Mm H$m¶©H$mi g§në¶mda S>m°. eoQ>ço ¶m§Mr {Z¶wº$s H$aʶmV Ambr hmoVr. S>m°. eoQ>ço XmoZmnmdb ¶oWrb amï´>r¶ g‘wÐ {dkmZ H|$ÐmMo Vo g§MmbH$ hmoVo. CÚm 10 dmOVm S>m°. eoQ>ço nX^ma ñdrH$maUma AmhoV. ˶mZ§Va g§Ü¶mH$mir {d^mJ à‘wIm§Mr ~¡R>H$ ~mobm{dʶmV Ambr AgyZ ˶mdoir Vo {deof gmXarH$aU H$aUma AmhoV.

~mßnmÀ¶m ^º$m§Zm JJZ R>J| Uo nUOrVrb "Zmo‘moPmo'dê$Z drO{~cm§Zm hmoVmo {db§~ ‘w§~B©-Jmodm {d‘mZ AmajU ’w$„,

nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … MVwWubm Kar OmʶmMr à˶oH$mbm KmB© bmJbr Amho. ˶mV ~g, aoëdo AmajU ‘{hݶmnyduM ’w$„ Pmbo Amho. ˶mgmR>r ObX Am{U Amam‘Xm¶r àdmgmgmR>r {d‘mZgodoMm n¶m©¶ emoYbm OmV Amho. Joë¶m XmoZ {Xdgm§nmgyZ {d‘mZmZo ‘w§~B©dê$Z Jmoì¶mV ¶oUmè¶m àdmem§Mr dmT>br Amho. ¶m‘ܶo Jmoì¶mVrb àdmem§~amo~a H$moH$UmVrb àdmem§Mm g‘mdoe Amho. JUoe MVwWugmR>r ¶oUmè¶m àdmem§Mr g§»¶m dmT>V Agë¶mZo {d‘mZ H§$nݶm§Zr ‘w§~B©- Jmodm hdmB© ‘mJm©da {d‘mZ ’o$è¶m dmT>{dë¶m AmhoV. B§{S>Jmo {d‘mZ H§$nZrÀ¶m amoO ‘w§~B© Vo Jmodm ‘mJm©da VrZ ’o$è¶m hmoVmV. nU H$mbnmgyZ ˶m§Zr Mma ’o$è¶m Ho$ë¶m AmhoV. VgoM ñnmB©g OoQ> {d‘mZgodZo o ¶oUmè¶m JUoe^º$m§Mr g§»¶m A{YH$ Amho. ¶mMm ’$m¶Xm KoD$Z {d‘mZ H$§nݶm§Zr {VH$sQ> XamV dmT> H$aʶmg gwédmV Ho$br Amho. gmo‘dmar, ‘§Jidmar Jmoì¶mV ¶oUmè¶m {d‘mZm§Mo

‘hmnm¡a g§Vmnë¶m

‘ܶ‘dJu¶ àdmem§Mr g§»¶m A{YH$

nadmZJr{dZm 18 OyZ añVm Ho$bm ~§X, dmhVwH$sMr H$m|S>r

AmajU OdiOdi ’w$„ hmoV Ambo Amho. ‘w§~B©- Jmodm ‘mJm©da Zoh‘rM dmhVwH$sMr H$m|S>r hmoVo. ˶mVM añVo Iam~ Pmbo Amho. ˶m‘wio Y¸o$ ImV ¶oʶmnojm {d‘mZ godoMm n¶m©µ¶ emoYbm OmV Amho. Xm~moir ¶oWrb {d‘mZVimdê$Z gmd§VdmS>r, Hw$S>mi

A§Va XmoZ- AS>rM VmgmMo Amho. ˶m‘wio H$moH$UmVrb bmoH$ ‘w§~B©dê$Z Jmodm ‘mJ} ¶oD$ bmJbo AmhoV. ¶mgmR>r n¡go OmñV IM© hmoVmV. nU {d‘mZmZo Amë¶mg doi dmMV Agë¶mZo ‘ܶ‘dJu¶ bmoH$ XoIrb AmVm {d‘mZmZo àdmg MVwWubm ¶oV AmhoV.

nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … nUOrVrb 18 OyZ añ˶mda Am¶mo{OV Ho$boë¶m Zmo‘moPmo (Zmo ‘moQ>moamB©ÁS> PmoZ) g§H$ënZodê$Z AmO Amnbr nUOr g§KQ>ZoMo H$m¶©H$V} d ‘hmnm¡a d¡Xohr ZmB©H$ ¶m§À¶mV dmX {Z‘m©U Pmbm. ‘hmnm{bHo$À¶m nadmZJr{dZm Zmo‘moPmoMo Am¶moOZ Ho$ë¶mZo ‘hmnm¡a g§Vmnë¶m. H$maU MVwWuÀ¶m IaoXrgmR>r bmoH$m§Mr nUOrV JXu Pmbr hmoVr. ˶mV 18 OyZ añVm ~§X am{hë¶mZo dmhVwH$sMr H$m|S>r Pmbr. EoZ MVwWuÀ¶m Vm|S>mda Zmo‘moPmoMo Am¶moOZ H$aʶmAJmoXa Amnbr nadmZJr ¿¶m¶bm hdr hmoVr. nUOrVrb bmoH$ Zmo‘moPmo{damoYmV Amnë¶mH$S>o VH«$mar H$aV AmhoV. AmO Var gd© H$m¶©H«$‘ ~§X H$am Am{U añVm ‘moH$im H$am, Aer gyMZm ‘hmnm¡a ZmB©H$ ¶m§Zr Am‘Mr nUOr g§KQ>oZoÀ¶m H$m¶©H$˶mªZm Ho$br.

¶mnwT>o Zmo‘moPmogmR>r añVm AS>dʶmAJmoXa ‘hmnm{bHo$Mr nadmZJr ¿¶mdr, Agohr ZmB©H$ ¶m§Zr ~Omdbo. AmË‘mam‘ ~moaH$a añVm, ~mOma n[aga, ‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rg‘moarb añ˶mda AmO àM§S> dmhVwH$sMr H$m|S>r Pmbr hmoVr. ‘m§S>dr Vramda Aï>‘rMr ’o$ar d ‘mQ>moirMm ~mOma ^abm Agë¶mZo VoWo IaoXrgmR>r bmoH$m§Mr Pw§~S CS>mbr hmoVr. 18 OyZ añ˶mdarb dmhVyH$ ~§X R>odë¶mZo VoWrb gd© dmhZo ehamVrb BVa añ˶mda bmdʶmV Ambr. {demb ‘oJm ‘mQ>©g‘moarb añVm XmoÝhr ~mOy§Zr AS>dZy R>do ʶmV Ambm hmoVm. ¶m‘wio bmoH$m§Mr ‘moR>r AS>MU Pmbr, Ago ZmB©H$ åhUmë¶m. EH$sH$S>o 18 OyZ añ˶mda àíZ‘§Oyfm, gm¶H$qbJ, ’$moQ>moJ«m’$sMm AmZ§X bwQ>bm OmV AgVmZm XþgarH$S>o bmoH$ dmhVwH$sÀ¶m H$m|S>rV AS>Hy$Z nS>bo hmoVo. >

drO ImË`mV _rQ>a arS>g©Mr H$‘VaVm

nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … amÁ¶mVrb gd© J«mhH$m§Zm gܶm drO{~bo C{eam {‘iV AmhoV. H$mhr {R>H$mUr Vã~b nmM ‘{hݶmZ§Va {dOoMr {~bo {‘imë¶mÀ¶m J«mhH$m§À¶m VH«$mar AmhoV. dmT>Vr ‘hmJmB© Am{U ˶mVM nmM ‘{hݶm§Mo {~b EH${ÌVnUo {‘iV Agë¶mZo ‘moR>r a³H$‘ ^aUo åhUOo J«mhH$m§da ‘moR>o g§H$Q>M Amho. åhmngm ¶oWrb drO Im˶mÀ¶m A{^¶§Ë¶m§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma, åhmngm {d^mJmV VrZ Cn{d^mJ AmhoV. J«mhH$m§Zm ‘{hݶmJ{UH$ {dOoMr {~bo Úmd¶mMr Agë¶mg à˶oH$ Cn{d^mJmV {H$‘mZ 20 ‘rQ>aarS>g© AgUo Amdí¶H$ Amho. na§Vw à˶oH$ Cn{d^mJmV Oo‘Vo‘ 10 ‘rQ>aarS>g© AmhoV. ˶m‘wio à˶oH$ ‘{hݶmbm gd© J«mhH$m§À¶m Kar OmD$Z ‘rQ>aMo arqS>J ~KyZ {~b XoUo e³¶ hmoV Zmhr. ¶mV nwÝhm ‘rQ>aarS>g© åhUyZ H$mhr ‘{hbm§Mr ^aVr H$aʶmV Ambr Amho. gܶm Var ‘{hbm§Zm drO{~bo XoʶmgmR>r ~mhoa nmR>{dbo OmV Zmhr. ¶m‘wio J«mhH$m§Zm

bmB©Zhoëna, {enmB© ^aVrgmR>r à{H«$¶m gwé Xaå¶mZ, VËH$mi ‘rQ>aarS>am§Mr Amdí¶H$Vm AgVmZm bmB©Zhoëna d {enmB© ^aVr H$aʶmMr à{H«$`m gwê$ Pmbr Amho. bmB©Zhoëna d {enmB© ^aVr H$aʶmgmR>r Im˶mZo AO© ‘mJ{dbo AmhoV. ‘mÌ ‘rQ>aarS>g©À¶m ^aVrMr à{H«$`m AÚmn gwê$ Pmbobr Zmhr.

{Z¶{‘VnUo drO{~bo {‘iVM ZmhrV. {S>MmobrMr n[apñWVrhr ¶mnojm doJir Zmhr. ‘rQ>aarS>g©~amo~a H$maHw$Zm§Mrhr H$‘VaVm Agë¶mMr ‘m{hVr H$m¶©H$mar A{^¶§Vm Ama. Or. XogmB© ¶m§Zr {Xbr. H$maHw$Zm§Zm H$mhrdoim ‘m‘boXma H$m¶m©b¶mVrb H$m‘m§gmR>r nmR>dmdo bmJVo. ¶m‘wio {~bm§Mo H$m‘ VgoM amhVo, Ago Vo åhUmbo.

MVwWuVrb ‘hmJmB©Mo 'nmoQ> ‘moÇ>o' gwnmarÀ¶m {H$‘VrZo bmoH$m§Zm Ambr ^modi

Zmaim‘wio nimbo Vm|S>Mo nmUr

nUOr, {X.16 (à{V{ZYr): ¶§Xm MVwWr© C[eam Amë¶mZo ~gʶmÀ¶m OmJodê$Z dmX ‘mQ>moirbm bmJUmè¶m EH§$Xa gd©M dñVy§À¶m {H$‘VrV 20 Vo nUOr ‘mH}$Q>g‘moa g‘moarb ’w$Q>nmWda ‘mQ>moirMo gm‘mZ 30 Q>³³¶m§Zr dmT> Pmbr Amho. gwnmar Vã~b 900 ê$n¶m§Zr KoD$Z ~gboë¶m bmoH$m§Mr OmJm AS>{dʶmgmR>r dmXmdmXr ‘hmJbr AgyZ hr dmT> {VßnQ> Agë¶mMr ‘m{hVr Pmbr. ¶mdoir dñVy {dH«o$˶m§Zr EH$‘oH$m§Zm {edrJmi Ho$br. {dH«o$˶m§H$Sy>Z {‘imbr. ~mOmamV gwnmarMo à‘mU ‘mÌ Joë¶m Joë¶m dfu ~gboë¶m OmJodaM ~gʶmÀ¶m AÅ>hmgm‘wio hm dfm©À¶m VwbZoV A{YH$ AgyZ ˶m§Mm AmH$mahr ‘moR>m dmX {Z‘m©U Pmbm. ‘mÌ ‘ZnmZo R>a{dboë¶mM {R>H$mUr à˶oH$mbm ~gmdo bmJbo. Xadfu ‘ZnmV’}$ à˶oH$mÀ¶m Agë¶mMo {dH«$o˶m§Zr ñnï> Pmbo Amho. JUoe MVwWu XmoZ {Xdgm§da ¶oD$Z R>onë¶mZo nUOrgh gm‘mZmà‘mUo 100 nmgyZ 250 n¶©V gmonmo KoʶmV ¶oVmo. amÁ¶^a MVwWugmR>r bmJUmè¶m dñVy§Zr ~mOma ’w$by bmJbm Amho. Joë¶m dfr© 500 Vo 600 ê$n¶m§Zr {‘iUmar gwnmarMr nmoMbr Amho. ‘mQ>moirbm Zmai, ehmir qH$dm nmM Zmaim§Mr noU ({enQ>o) ¶§Xm hOma Vo XrS> hOma ê$n¶m§Zr {dH$br OmV noU ~m§YʶmMr àWm Amho. VgoM JUnVrÀ¶m Mm¡aJ§ mIbr ‘hmXAmho. J«m‘rU ^mJmV O§Jbm§‘YyZ øm gd© dñVy ghO CnbãY odmbmhr Zmai R>odʶmV ¶oVmo. Zmaim§À¶m dmT>˶m {H$‘Vr‘wio hmoV Agë¶m Var ehamVrb bmoH$m§Zm ¶m dñVy§gmR>r ~aoM n¡go JUoe^º$m§Zm A{YH$ n¡go ‘moOmdo bmJUma AmhoV. ‘hmJmB©Zo ‘moOmdo bmJV AmhoV. ¶m‘wio eham§‘Yrb à˶oH$mÀ¶m ‘mQ>mi o rbm Ajae: bmoH$m§Mo H§$~aS>o ‘moS>bo Amho, AemM H$mhrem à{V{H«$¶m dñVy IaoXr H$aVmZm bmoH$m§À¶m Vm|Sy>Z EoHy$ ¶oV AmhoV. ‘moOH$sM ’$io ’w$bo ~m§Ybobr {XgVmV. EH§$Xa gd©M dñVy§À¶m {H$‘VrV dmT> Pmbobr Agbr Var gwnmar ~amo~a Zmaimbmhr ‘hmJmB©Zo Amnë¶m {di»¶mV KoVbo Amho. Joë¶m dfr© EH$m ZmaimMr qH$‘V 10 Vo 20 ê$n¶o MVwWu XU³¶mV gmOam H$aʶmÀ¶m à[VñnY}‘wio n¡em§Mr V‘m hmoVr. ¶§Xm hmM ‘mQ>moirMm Zmai 30 Vo 60 ê$n¶m§Zr [dH$bm Z H$aVm bmoH$m§Mr ‘mQ>moir gm{h˶ IaoXrgmR>r JXr© CS>mbr OmV Amho. nmM ZmaimMr noU 100 ê$n¶m§dê$Z 250 ê$n¶m§da Amho.

‘mQ>moirÀ¶m dñVy Pmë¶m H$‘r {R>H${R>H$mUr ImUr d H$m±H«$sQ>À¶m O§Jbm§‘wio S>m|Ja AmogmS> nS>ë¶m‘wio ‘mQ>moirgmR>r bmJUmè¶m dñVy§da ‘moR>m n[aUm‘ Pmbobm Amho. ˶m‘wio ¶§XmÀ¶m ~mOmamV Joë¶m dfm©À¶m VwbZoV gd©M dñVy§Mo à‘mU H$‘r Pmbo Amho. A[YH$ ^mÐnX ‘[hZm Amë¶mZo JUoe MVwWu ‘{hZm^a C{eam Amë¶mZohr dñV§wMo à‘mU H$‘r hmoʶmMo EH$ H$maU Amho. ‘mQ>moirMo à‘mU H$‘r Am{U

[H§$‘VrV dmT> ¶m‘wio Am‘ AmX‘r ‘mÌ ‘oQ>mHw$Q>rbm Ambm Amho. {eadS>m, {MÈ>mo hr gd©gmYmaUnUo ghO CnbãY hmoUmè¶m nÌrMohr à‘mU H$‘r Pmbo Amho. ~mOmamV gd© àH$maMr amZ’$io Ambr AmhoV ‘mÌ eoadS>m d nÌr Hw$R>oM {XgV Zmhr. Jmdm§‘ܶo ¶mMo à‘mU Amho ‘mÌ H$‘r à‘mUmV. Joë¶m dfr© 20 ê$n¶m§Zr {‘iUmar eoadS>m Amåhr Jmdm§‘ܶo ¶§Xm 50 ê$n¶m§Zr XoUma Agë¶mMr ‘m{hVr MmoS>U ¶oWrb

Hw$gw‘ Hw$Å>rH$a ¶m§Zr {Xbr. nUOr ‘mH}$Q>Odi ‘mQ>moirMo gm‘Z KoD$Z ~gboë¶m {dH«o$˶m§er g§nH©$ gmYbm AgVm, S>m|Jam§Mo à‘mU hiyhiy H$‘r hmoV Agë¶mZo O¡d{d{dYVm Zï> hmoV Agë¶mMr I§V ˶m§Zr 춺$ Ho$br. H$mhr dfmªZr ‘mQ>moirÀ¶m gm{h˶mÀ¶m qH$‘VrV àM§S> dmT> Pmbobr Agob. ‘mÌ S>m|JamMo g§dY©ZM ˶mbm Amdê$ eHo$b Agohr AZoH$m§Zr ~mobyZ XmI{dbo.

ZmaimMr no§S> ‘mQ>moirMm EH$ Zmai H$mÌmo gwnmar H$m§Jbm [eadmS>m ‘mÅ>m OmoS> {^„‘mS>mMr ’$io ^monim ZmJbIwS>mo Ho$irMm KS> hmUo åhmdqiJ Am§~mS¶mMr no§S> Hw§$nmim OmoS>r OJå¶mMr EH$ noU EH$ H$mam§Xo Ho$irMr 25 nmZo hiXrMr 20 nmZo {MHy$ noê$ AZZg ‘§S>moir Ho$ir

Joë¶mdfu (ê$)

¶§XmÀ¶m dfr©(ê$)

100 10-20 20 500-600 20 20-25 20 20 30 20 150 20 (10)20 30 20 20 10 50 20 20 20 50 250

250 50-60 20 1000-1500 40 50 20 30 50 30 300 40 40 50 40 20 50 20 20 20 80 250-300

nUOrVrb ‘m§S>dr Vramda {dH«$sg R>odbobo ‘mQ>mo‹ir gm{h˶.

nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr): amÁ¶mVrb [d{dY eham§‘ܶo ‘mQ>mi o rÀ¶m gm‘mZm§gmR>r à{gÕ Agboë¶m ~mOmam§‘ܶo ¶oUmao {d{dY àH$maMo ‘mQ>mi o rMo ZJ ho åhmXB© A^¶maʶm~amo~a gwb©, Ho$ai ¶oWrb O§Jbm§‘YyZ AmUbo OmVmV Aer ‘m{hVr n¶m©daUào‘r amOo§Ð Ho$aH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶m ^mJm§‘ܶo {‘iUmao {edqbJ, JmoaIqMM, dmKqMM gmaIr ’$io Or ‘wi ^maVr¶ ZmhrV Aer ’$iohr ‘mQ>moirbm ~m§YʶmV ¶oVmV. [edqbJ ho ’$i ‘wi A‘o[aHo$Vrb Amho. Va JmoaIqMM ho ’$i AmJer, ‘moaOr, ~oVr d Ho$no gma»¶m ^mJm§‘ܶo Amho. JmoaIqMM ho ‘wi ’$i Am{’«$H$m XoemVrb Amho. dmKMm’$mo ho {P§~mãdoMo amï´>r¶ ’$i Agbo Var hr ’$io Jmoì¶mV AmhoV. ¶mbm H$ibmdr Agohr åhUVmV Ago åhUVmV.

{eadmS>m, ’$mJbm, ‘mÅ>m, H$m§Jbm, KmJamo, åhmdqiJ, Hw§$nmim, OJ‘m, {ea‘§S>i, ‘mQw>„m, H$mÌmo, gwnmar, Am§~mS>o, Ho$irMm KS>, ZmaimMr noU, ^monim ¶m~amo~a H$mhr Jmdm§‘ܶo H§$X‘wiohr ~m§YʶmV ¶oVmV. Ywa‘b ho H§$X‘wi gÎmar ^mJmV {‘iVo ‘mÌ [VWyZ AZoH$OU ¶m H§$X‘wimbm Amnë¶m ‘mQ>moirV gO{dʶmgmR>r YS>nS> H$aVmV. H$mhr ^mJm§‘ܶo H$Sy> ’$io Ogo H$s H$mabo, H$S>qb~y gmaIr ’$io {deofV: ~m§YV ZmhrV. ‘mÌ H$mhr [R>H$mUr H$Sy> ’$im§Mmhr g‘mdoe ‘mQ>moirV Ho$bm OmVmo. ^mÐnX ‘{hݶmV ’w$bUmar gd©M ’w$bo d ’$io ‘mQ>moirbm ~m§Ybr OmVmV Ago Ho$aH$a åhUmbo.A{YH$Va ‘mQ>moirMr ’$io hr A^¶maʶm§‘ܶoM {XgyZ ¶oVmV. gÎmarVrb am‘m Jm§dH$a ho Va Amnë¶m ‘mQ>moirbm 250 ZJ ‘mQ>moirbm

(H¡$bmg ZmB©H$)

~m§YVmV. ‘S>Jm§d, nUOr, ’$m|S>m, H$mUH$moU gma»¶m eham§‘ܶo ¶oUmao ho ‘mQ>moirMo gm‘mZ ~hþYm ˶m ˶m Jmdm§‘Yrb S>m|Jami ^mJmVyZ ¶oVo. gÎmar d Yma~m§XmoS>m ¶m ^mJm§‘YyZ BVa ^mJm§nojm A{YH$ ‘mQ>moirMo gm‘mZ AmUbo OmVo. nUOr ~mOmamV ~gUmao A{YH$Va {dH«o$Vo gÎmarVrb Ho$ar ¶m JmdmVyZ Va ’$m|S>m ¶oWrb ‘S>H$B©, gmdB©doao gma»¶m Jmdm§‘YyZ ‘mQ>mi o rMo gm‘mZ {dH$V KoVmV Aer ‘m{hVr nwînm ~moaH$a ¶m§Zr {Xbr. ‘mob}, bm|T>m, ‘hmamï´> {g‘odarb XmoS>m‘mJ©hÿZhr ‘moR>çm à‘mUmV ‘mQ>moirMo gm‘mZ åhmngm, ‘S>Jm§d ~mOmam§V {dH$ʶmgmR>r AmUbo OmVo. ˶m§À¶mH$Sy>Z {‘iUmè¶m qH$‘Vt‘ܶo 200 ê$n¶m§Mr dmT> H$aʶmV ¶oVo AݶWm ¶m ‘hmJmB©V Amåhmbm Vo nadS>V Zgë¶mMo ~moaH$a åhUmë¶m.


17goa4_Layout 1 16-09-2012 21:51 Page 1

{dMmaYZ g§nmXH$s¶

dmObo H$s ~mam! gwajm ì¶dñWoMm {df¶ gܶm H$irMm ‘wÔm R>abm Amho. MoH$Zm³¶m§darb VnmgUr Am{U {R>H${R>H$mUMr gwajm {T>gmi ~Zbr Va g§nU y © ì¶dñWoMo ~mam dmOm¶bm doi bmJUma Zmhr. ܶmÀ¶m Agwa{jVVoÀ¶m H$mimV gwajm ì¶dñWm H$S>H$ Am{U H$mQ>oH$moa AgUo hr EH$ A˶mdí¶H$ JaO ~Zbr Amho. gmܶm MmoarnmgyZ Vo qhgH$ XheVdmXr hëë¶m§n¶ªV H$moUVmhr J¡aàH$ma Agbm Var ˶mgmR>r JwÝhoJmamZo nyd©V¶mar Ho$bobr AgVo. gwajm ì¶dñWm H$er Amho ¶mMm AmT>mdm KoVë¶mZ§VaM JwÝhoJma nwT>rb {Z¶moOZ H$arV AgVmV. ˶mZ§Va g§~{YV JwÝhoJma KQ>ZmñWir Amnë¶m gmWrXmam§gh Am{U gmYZgm‘wJ«rgh ¶oVmV. Amnbo B©pßgV gmܶ hmoVmM KQ>ZmñWimdê$Z VmVS>rZo ni H$mT>ʶmda ˶m§Mm ^a AgVmo. Aemdoir KQ>ZoÀ¶m {R>H$mUr gwajm ì¶dñWm {H$Vr H$S>H$ hmoVr hm àûZ ‘hÎdmMm R>aVmo. Ho$di KQ>ZoÀ¶m {R>H$mUMr ì¶dñWm Zìho Va JwÝhoJma {VWn¶ªV ¶oʶmgmR>r Am{U OmʶmgmR>r Á¶m ‘mJm©Mm Adb§~ H$aVmo ˶m ‘mJm©darb gwajm ì¶dñWmhr ‘hÎdmMr R>aVo. ˶m‘wio aoS> AbQ>© AWdm hm¶ AbQ>© Agmo qH$dm Zgmo, gwajm ì¶dñWm Xj AgUo hr AmVmMr JaOM ~Zbr Amho. amÁ¶mÀ¶m gr‘onmgyZ Vo amOYmZrVrb g{Mdmb¶mn¶ªV Am{U ‘hÎdnyU© AmñWmnZm§nmgyZ Vo ñdV:À¶m Kamn¶ªV doJdoJù¶m ñdê$nmVrc gwajm ì¶dñWm H$mQ>oH$moa Agmdr bmJVo. gwajm VnmgUrMo, ~§Xmo~ñVmMo Amnbo H$V©ì¶ ~OmdVmZm H$moUmH$Sy>Z h¶J¶ Oa hmoV Agob Va Vr ‘mÌ A{Ve¶ J§^ra ~m~ ‘mZbr nm{hOoo. gwajm ì¶dñWoVrb AZoH$ ÌwQ>r dma§dma ZOaog‘moa ¶oV AgVmV. XþX£dmZo ¶m ÌwQ>r VmVS>rZo Xÿa H$ê$Z ì¶dñWm A{YH$ H$m¶©j‘ ~Z{dʶmH$S>o CÀMnXñWm§Mo bjM ZgVo. ÌwQ>r hì¶m VodT>çm Jm§^r¶m©Zo KoVë¶m OmV ZmhrV. Omon¶ªV ‘moR>r XþKQ© >Zm KS>V Zmhr Vmon¶ªV g§~§{YV CÀMnXñWm§Mo ˶mH$S>o bj OmV ZgVo. ~¡b Jobm Zr Pmonm Ho$bm AerM d¥Îmr AZoH$ {R>H$mUr AmT>iVo. X¡{ZH$ hoamëS>À¶m H$mhr à{V{ZYtZr H$mhr {Xdgm§nydu amÁ¶mÀ¶m àdoeÛmam§nmer V¡ZmV H$aʶmV Amboë¶m gwajm ì¶dñWoMr nmhUr Ho$br. Joë¶m e{ZdmaÀ¶m A§H$mV n{hë¶m nmZmda ¶m~m~VMm gmÚ§V Ahdmb à{gÕ H$aʶmV Ambm Amho. eoOmarb amÁ¶m§VyZ Jmoì¶mV ¶oʶmgmR>r nÌmXodr, XmoS>m‘mJ©, Ho$ar-gÎmar, nmoio Am{U ‘mobo hr nmM à‘wI àdoeÛmao AmhoV. nm§Sw>a§J Jm§dH$a, dmgwXod nmJr Am{U g§O¶ ~moaH$a ¶m à{V{ZYtZr ñdV:À¶m dmhZmVyZ nmMhr {R>H$mUÀ¶m MoH$Zm³¶m§H$S>o OmD$Z à˶j AZw^d KoVbm. Ho$di ‘mobo ¶oWrb MoH$Zm³¶mda gr‘m Amobm§S>VmZm ˶m§À¶m dmhZmMm nmo{bgm§Zr H«$‘m§H$ Zm|XdyZ KoV VnmgUr Ho$br. na§Vw nÌmXodr ¶oWo amÌr EH$ Vo XmoZ Xaå¶mZ, XmoS>m‘mJ© ¶oWo nhmQ>o VrZ Vo Mma Xaå¶mZ, Ho$ar-gÎmar ¶oWo amÌr ~mam Vo EH$ Xaå¶mZ Am{U nmoio ¶oWo amÌr gmS>oZD$ Vo gmS>oXhm Xaå¶mZ ˶m§À¶m dmhZmMr gmYr XIbhr KoʶmgmR>r H$moUrhr nmo{bg qH$dm gwajm ajH$ hOa ZìhVm. MoH$Zm³¶mdarb JoQ> gVmS> CKS>çm hmo˶m. H$mhr {R>H$mUr nmo{bg Q>rìhr ~KʶmV X§J hmoVo, Va H$mhr {R>H$mUr n|JV hmoVo. H$amgdmS>m ¶oWrb ZmH$m~§XrÀ¶m {R>H$mUMo {dXmaH$ {MÌ Am‘À¶mM AmUIr EH$m à{V{ZYrZo ¶mMr Xohr ¶mMr S>moim nm{hbo. Ho$di Xhm én¶m§Mr ZmoQ> ñdrH$mê$Z H$gbrhr VnmgUr Z H$aVm ‘mb ^aboë¶m Q´>H$bm ZmH$m~§XrVyZ ¶m nmo{bgm§Zr OmD$ {Xbo. ˶m‘wio gwajm ì¶dñWm Ho$di V¡ZmV H$ê$Z MmbV Zmhr. Va, hr ì¶dñWm gX¡d gVH©$ Am{U Xj Agbr nm{hOo. Á¶oîR> A{YH$mè¶m§Mm dMH$ Agbm nm{hOo. Á¶oîR> A{YH$mar {Z¶{‘VnUo JñVrda Jobo nm{hOoV. ^«îQ> H$ma^mamV ~wS>më¶mMo AmT>ië¶mg ˶mÀ¶mda H$S>H$ H$madmB© Pmbr nm{hOo. H$madmB©Mr ^rVr dmQ>V Zmhr Vmon¶ªV H$m‘mVrb {T>gminUm MmbyM amhrb. ¶mM~amo~a AZoH$ ì¶mdgm{¶H$ AmñWmnZm§V VgoM {Zdmgr dñ˶m§V ImOJr gwajm ajH$ Zo‘bobo AgVmV. hr ImOJr gwajm {H$VnV gwa{jV hm Va Zoh‘rMmM àûZ AgVmo. Mmoar AWdm XamoS>m ghgm amÌr C{eam hmoVmV. MmoaQ>r dmhVyH$ ~hþYm VerM MmbVo. ‘ܶamÌr EH$XmoZ Z§Va nhmQ>o Mma-nmMn¶ªVMo VrZ Mma Vmg JñVrÀ¶m Am{U gwajoÀ¶m ÑîQ>rZo gdmªV g§doXZerb AgVmV. hr ~m~ bjmV KoD$Z ˶mZwgma gwajm Cnm¶ H$S>H$ Ho$bo Zmhr Va EHy$UM ì¶dñWoMo ~mam dmOm¶bm doi bmJUma Zmhr.

g

doY

ñdm{^‘mZr d bT>dæ¶m àm

‘m{UH$Vm, ñdm{^‘mZ, Xoeào‘ ¶m JmoîQ>r AmVm Jwbm~H$mdbrÀ¶m ’w$bmà‘mUo Xþ‘ui ~Zë¶m AmhoV. g^modVmbr hþema, CÀM{ejm{d^y{fV d {dÛmZ ‘mUgo AgVmV. na§Vw hr ‘mUgo àm‘m{UH$ d ñdm{^‘mZr AgVmVM Ago Zmhr. ¶m‘wio ñdm{^‘mZr d àm‘m{UH$ ‘mUgm§Mo gmè¶m§ZmM H$m¡VwH$ dmQ>Vo. {dÚmWu d bhmZ ‘wbm§Zm g§ñH$mam§~amo~a ñdm{^‘mZ d àm‘m{UH$nUmMo ~miH$Sy> nmObo OmVo. àm‘m{UH$nUm d ñdm{^‘mZ ho XmoÝhr JwU Xþ‘ui hmoV Mmbbo AmhoV. na§Vw am‘m doirn dmid§Q>mV Ogo H$mhr {R>H$mUr nmʶmMo Pao AmT>iVmV VX²dV g‘mOmV dmdaVmZm àm‘m{UH$nUmMo Xe©Z KS>Vo. H$mhrdoim EImÚmÀ¶m ñdm{^‘mZmMrhr à{MVr ¶oVo. ñdm{^‘mZ VWm bT>dæ¶onUm ho JwU Agbobr EH$ 춳Vr åhUOo am‘m doirn. hr 춳Vr ’$ma à{gÕ Zmhr. CÀM{ejm{d^y{fVhr Zmhr. na§Vw YS>nS>r Amho. VimJmimVrb J«m‘ñWm§Zm EH${ÌV H$aUmar Amho. ehm Am¶moJmÀ¶m Ahdmbm‘wio gܶm ImUtMm àíZ JmOV Amho. V‘m‘ n¶m©daUào‘r ImUr ~§X H$aʶmMr ‘mJUr H$arV Amho. ¶m n¶m©daUào‘t‘ܶo H$moi§~ ¶oWrb am‘m doirnMmhr g‘mdoe Amho. na§Vw am‘m doirn ¶m§Mo H$m¶© ¶m ‘mJUrnwaVoM gr{‘V Zmhr. gmYmaUnUo Vo H$moUmÀ¶m bjmV ¶oV Zmhr. Vo g‘OyZ ¿¶mdo bmJob. Á¶m H$moi§~ JmdmV am‘m doirn ¶m§Mm OÝ‘ Pmbm, Vo Jmd ImUtZr doT>bobo Amho. ImUr§nmgyZ hmoUmar n¶m©daUmMr hmZr d eoVrMo ZwH$gmZ nmhÿZ am‘m doirn ì¶{WV ~Zbo. 1993 gmbmnmgyZ ˶m§Zr ImU{damoYmV bT>m gwê$ Ho$bm. J«m‘ñWm§Zm KoD$Z gaH$mar H$m¶m©b¶mV {ZdoXZ XoUo, amñVm amoH$mo H$aUo, g^m KoUo...Ago CnH«$‘ Vo H$aV hmoVo. ¶m‘wio ˶m§Zm Voìhm EH$ {XdgmMm Vwé§Jdmghr ^moJmdm bmJbm hmoVm. ¶m Vwé§Jdmgm‘wio am‘m doirn Km~abo ZmhrV. ImU{damoYr Midi ˶m§Zr gmV˶mZo gwê$ R>odbr. ImU{damoYr Midi ~§X H$aʶmgmR>r ˶m§Zm ImU‘mbH$m§H$Sy>Z gmH$S>o KmVbo Jobo, Am{‘fo XmIdbr Jobr. amOH$maʶm§H$Sy>Z Y‘³¶mhr Amë¶m. na§Vw am‘m doirn ‘mJo hQ>bo ZmhrV. ImUt{déÕ Ë¶m§Zr ݶm¶mb¶rZ bT>mB© gwê$ Ho$br. H$moi~§ ‘Yrb ¶wZm¶Q>So > ’$m‘©g© ¶m g§KQ>ZMo o Vo g{Md AmhoV. ¶m g§KQ>ZVo ’}$ {d{dY ImUt{déÕ EHy$U Xhm IQ>bo JwXaʶmV Ambobo AmhoV. ho gd© IQ>bo ݶm¶à{dîQ> AmhoV. ehm Am¶moJmÀ¶m Ahdmbm‘wio ImUtMm àíZ EoaUrda Ambm. ImUr ~§X H$amì¶mV Aer ‘mJUr gd© WamVyZ hmoD$ bmJbr. na§Vw J«m‘rU ^mJmVrb EH$ eoVH$ar drg dfmªnydu ImU{damoYr Midi H$arV hmoVm. ¶mVM am‘m doirn ¶m§Mo ‘hÎd {XgyZ ¶oVo.

lr‘X²^JdXJrVm 14 íbmoH$ 12 nmgyZ 19 n¶ªV XmoÝhr njm§Vrb goZmZtMm e§IZmX Am{U ˶mMm H$m¡ad g¡Ý¶mda Pmbobm n[aUm‘ ¶m§Mo dU©Z Amho. Vñ¶ g§OZ¶Ýhfª Hw$éd¥Õ … {nVm‘h…& qghZmX§ {dZÚmoƒ¡… e§I XÜ‘m¡ àVmndmZ &&12&& ‘hm^maVmV C„oI Amho H$s {nVm‘h ^rî‘ ¶m `wÕm{déÕM hmoV.o VWm{n nydu C„oI Ho$boë¶m à{Vkm Am{U hpñVZmnyaÀ¶m {g§hmgZmà{V Agbobr Z¡{VH$ ~m§YrcH$s ¶m‘wio ¶wÕmV H$m¡adm§À¶m ~mOyZo bT>md¶mg {gÕ Pmbo hmoVo. Ago dmQ>Vo H$s Xþ¶m}YZmg AmZ§X XoʶmgmR>r e§IZmX Ho$bm Zgmdm, nU g¡{ZH$m§g (ñdnj Am{U {dnj) ¶m§g ¶wÕmg gwédmV Pmë¶mMr gyMZm åhUyZM Vmo Ho$bm hmoVm. ‘hm^maVmVrb H$mhr g§dmXm§Mm Aä¶mg Ho$ë¶mda dmMH$m§À¶m bjmV ¶oB©b. ^rî‘mMr nyduMr gmar ^mfUo Xþ¶m}YZmÀ¶m Hw${Q>b amOH$maUm{déÕM AmhoV. VWm{n ^rî‘mMm¶© Am{U ÐmoUmMm¶© ho XmoKohr H$m¡ad g¡Ý¶mMo ‘moR>o A{YH$mar Agë¶m‘wio bîH$ar {eñVrMm nmB©H$, {Z¶‘m§Mo nmbZ Am{U ¶wÕàg§Jr goZm{YH$mè¶m§Zr H$amd¶mMo H$V©ì¶ ¶m Ñ{ï>H$moZmVyZ Oo H$mhr H$amd¶mg hdo Vo Vo XmoKohr H$arV hmoVo. Xþ¶mo©YZmMo AZrVrZo H$ma^ma H$aʶmMo YmoaU ˶mg A{O~mV ‘mݶ ZìhVo. Ho$di {eñV^§J hmoD$ Z¶o Am{U ~mH$sÀ¶m g¡{ZH$m§Zr {ZH$amZo bTy>Z eÌwnjmer gm‘Zm H$amdm øm hoVyZoM ˶m§Zr gdmªnydu e§I dmOdyZ ¶wÕ gwê$ Pmë¶mMr gyMZm XmoÝhr njm§Zm {Xbr. - {dîUy amOmam‘ JmiH$a hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

{ó¶m§ Z m Ym{‘© H $ amîQ´ > hdo H$m¶? Vr

Z-Mma AmR>dS>çm§ndy r© Vê$Um§Zr qhXÿ amï´> hr H$ënZm g‘OyZ ¿¶mdr åhUyZ ‘r boI {bhÿZ Agm à¶ËZ Ho$bm hmoVm. AmVm ‘{hbm§gmR>r na§nam§V Oo qhXÿ Y‘m©‘ܶo H$WZ Ho$bobo Amho. Vo ˶m§Zm gm§Jmdo Agm à¶ËZ Amho. ‘wimV A˶§V WmoS>çm pñ̶m dmMZ H$aVmV. IoiH$a - hgè¶m ‘wbr Ooìhm añ˶mdê$Z S>m¡bXmanUo MmbV OmVmV Voìhm Y‘©emóm‘ܶo {ó¶m§Mo H$m¶ ñWmZ Amho Vo ¶m {~Mmè¶m§Zm ‘mhrV ZgVo. ‘wÔm‘ gm§Jm¶Mo åhUOo, nwéfm§nojm pñ̶m§Zm Y‘© A{YH$ ߶mam AgVmo. Am§YionUmZo {ó¶m am‘Zd‘r gmOar H$aVrb. dS>mÀ¶m PmS>mbm gyVmÀ¶m ’o$è¶m ‘mê$Z nVrer EH${Zð> amhVrb. à˶oH$ N>moQ>çm-‘moR>çm H$m¶m©V nmdbmonmdbr {ó¶m§Zm Y‘m©Mr AmR>dU hmoV amhVo. ˶m gd© {ó¶m§Zm ñdY‘m©‘ܶo A˶§V hrZ dmJUyH$ {Xbr Jobr Amho ¶mMr OmUrdM ˶m§Zm ZgVo. kmZmH$S>o Pon KoD$ nmhUmè¶m AmOÀ¶m VéU ‘wbtZm dadaMo OJM A{YH$ {චAgVo. ZìdX Q>¸$o qhXÿ Agboë¶m ¶m XoemV gw‘mao 45 H$moQ>r ZmJ[aH$ ¶m {ó¶m AmhoV. ˶m qhXÿ Y‘© ‘mZUmè¶m {ó¶m AmhoV. åhUyZ qhXÿ Y‘m©Zo ˶m Y‘m©‘ܶo {ó¶m§~Ôb H$m¶ {bhÿZ R>odbo Amho. àW‘ {ó¶m§Zm ho n¸o$ ‘mhrV Agmd¶mg hdo H$s ‘Zwñ‘¥Vr qhXÿ Y‘m©Mo gdmªV n{dÌ d nyOZr¶ nwñVH$ (J«§W) Amho. qH$~hþZm gmè¶m qhXÿY‘m©Mr ‘m§S>Ur ‘Zwñ‘¥VrdaM Amho. ‘Zy hm EH$ kmZr ~«måhU hmoVm. B.g. gw‘mao 250 df} AmYr ‘Zy hmoVm. qhXÿ Y‘© åhUOo H$m¶ ¶m g§X^m©V Oo H$m¶ ‘ZyZo gm§{JVbo ˶mMo gma åhUOo “‘Zwñ‘¥Vr’ ¶m ‘Zwñ‘¥Vr‘ܶo 12 Aܶm¶ AgyZ gw‘mao 3000 íbmoH$ AmhoV. qhXÿ g‘mOmV {ó¶m§Mo ñWmZ H$m¶ ¶m g§X^m©V åhUyZ Or g§{hVm gm§{JVbr Vr “‘Zwñ‘¥Vr’ ¶m J«§Wm‘ܶo AmOhr CnbãY Amho. hOmamo dfmªnydu Oo F${f‘wZr AWdm {dÛmZ hmoD$Z Jobo.U doXhr ’$ma nyduMo J«§W AmhoV. qH$~hþZm àW‘ doX d ˶mZ§Va Y‘©gyÌo Ambr. ~«m÷U Zm‘H$ gyÌo AWdm ~«m÷U ZmdmMo J«§Whr ‘Zwñ‘¥VrÀ¶m nydu g§J«hrV H$aʶmV Ambo hmoVo. Varhr qhXÿ Y‘m©Mr aMZm hr ’$º$ ‘Zwñ‘¥Vrda AmYmabobr Amho. ‘wgb‘mZmMo Hw$amU, p¼íMZm§Mo ~m¶~b VX²dV qhXÿMr ‘Zwñ‘¥Vr hmo¶. pñ̶m§Zm g‘mOOrdZmV H$go dmJdmdo d H$m¶ ñWmZ Úmdo ho ‘Zwñ‘¥Vr‘ܶo Amho d ˶mMmM daMî‘m AmOhr qhXÿ Y‘m©V Amho. ho gw{e{jV ‘{hbm§Zr g‘OyZ ¿¶md¶mg hdo. qhXÿ {ó¶m§Mr {dQ>§~Zm nmhÿZ S>m°. am‘ ‘Zmoha bmo{h¶m åhUm¶Mo, “nwéf à^y am‘M§Ðmbm ^OVmV ho R>rH$ Amho. na§Vw qhXÿ {ó¶mhr am‘mbm ^OVmV ho g‘OʶmnbrH$S>o Amho.’ ‘Zwñ‘¥Vr‘ܶo gm§{JVbo Amho Vo Ago, n{dÌ nwéfm§Zm An{dÌ H$aUo hm {ó¶m§Mm ñd^mdM AgVmo. {ó¶m§Zr H$moUVohr H$m¶© ñdV§ÌnUo H$ê$ Z¶o. pñ̶m§Zm OrdZmMr

B{VH$V©ì¶Vm nade AdñWoV amhʶmV Amho. àW‘ nVr hm {VMm ‘mbH$ AgVmo. nVrZ§Va {VZo dS>rb ‘wbmÀ¶m gm§JʶmZwgma dmJmdo. {n˶mZo, {nVm Zgë¶mg Wmoaë¶m ~§YyZo {Vbm Á¶m nwéfmbm An©U Ho$br Amho ˶mÀ¶m~amo~a {VZo EH$[Zð> amhmd¶mg hdo. ór åhUOo EH$ Ag˶ Amho. ór hr EH$ nmn¶moZr Amho. nVr ‘oë¶mZ§Va {VZo nVrÀ¶m BÀN>m ˶mÀ¶m ‘¥Ë¶yZ§Vahr ‘moS>Vm Z¶oV. nVr OwJmar, ‘Únr, f§T> Agbm Var, ì¶mYrnr{S>V Agbm Var Amnë¶m nVrMr {VZo ‘Zmo^mdo godm H$amd¶mg hdr. g‘Om nVrZo ‘mahmU Ho$br d {Vbm H$m§oSy>Z Kar R>odbo Var {VZo ˶mg g§ajU g‘Omdo. {ó¶m§Mo ‘Z nanwéfmda ~gbo Var Vo ‘hmZ nmn g‘Omdo. ‘Zm‘ܶo nanwµéfmMr BÀN>m H$aUmar ór nwT>À¶m OÝ‘r H$mdirU åhUyZ OÝ‘mbm ¶oV.o nanwéfmda ‘Z AgUmar ór ì¶{^Mmar g‘Omdr. ì¶{^Mmar órcm {Od§V ‘maë¶mg AWdm R>ma Ho$ë¶mg H$moUVohr nmVH$ bmJV Zmhr. ì¶{^Mmar {ó¶m§Zm R>ma ‘maUo ¶mo½¶. Cnamoº$$ {dMma ‘Zñ‘¥Vr‘ܶo gm§{JVbo AmhoV. ¶mM ‘Zwñ‘¥Vrda qhXÿ Y‘© C^m Amho. H$Å>an§Wr qhXÿ Y‘u¶ ‘Zwñ‘¥Vrbm d§XZr¶ g‘OVmV. H$Å>a {dMmamMo qhXÿ qhXþamï´>mMr ‘mJUr H$aVmV. qhXy amï´>m‘ܶo órMo Ym{‘©H$ ñWmZ H$m¶ Agob Agm àíZ à˶oH$ órZo ñdV…À¶m Kar {dMmamd¶mg hdm. Y‘© Oemg Vgm ñdrH$mabm Va

H°${OQ>Z naoam ‘Zwñ‘¥Vr‘ܶo gm§{JVbobm XOm© {ó¶m§Zm {‘iUma Amho. EdT>r ‘mZhmZr, AdhobZm qhXÿ amï´>m‘ܶo AmOÀ¶m ‘{hbm§Zm ‘mݶ Amho H$m? Y‘m©~mhoarb ì¶dñWoZo {ó¶m§Zm ñdmV§Í¶, g‘Vm, nwéfm~amo~aMm XOm© {Xbobm Amho. Y‘m©da AmYm[aV amï´> nwÝhm ñWmnZ Pmbo Va ‘Zwñ‘¥Vr‘ܶo H$WZ Ho$bobm órMm XOm© {‘iUma Amho. Aer ‘mZhmZr AdhobZm qhXÿ amï´>m‘ܶo AmOÀ¶m ‘{hbm§Zm ‘mݶ Amho H$m? Y‘m©~mhoarb ì¶dñWoZo {ó¶m§Zm ñdmV§Í¶, g‘Vm, nwéfm~amo~aMm XOm© {Xbobm Amho. Y‘m©da AmYmarV amï´> nwÝhm ñWmnZ Pmbo Va ‘Zwñ‘¥Vr‘ܶo H$WZ Ho$bobm órMm XOm© ‘{hcm§Zm AmO ‘§Oya hmoB©b H$m? da C„oI Ho$boë¶m ^mfonojm à˶j órMo OrdZ ˶m H$mimV {H$Vr Var ^¶mZH$ hmoVo. ór hr ‘Zwñ‘¥VrÀ¶m H$mir Xmgr d OZmdamMo OrdZ OJV hmoVr. ho gd© dmMmd¶mg AmOÀ¶m VéU {ó¶m§Zm Oa g§VmnOZH$ dmQ>V Agob Va Jd©go H$h>mo h‘ qhXÿ h¡ Ago {ó¶m H$YrM åhUUma ZmhrV. nËZr AgVmZmhr ˶m ‘Zwñ‘¥VrÀ¶m H$mimV godm

H$aʶmgmR>r åhUOo ^moJ KoʶmgmR>r AZoH$ Xmgr hmo˶mM. ˶mMr ‘Ibmer ‘Zwñ‘¥Vr Aer H$aVo H$s, ór ho aËZ Amho Am{U nwéfm§Zr aËZm§Mm g§J«h Odi ~miJbm nm{hOo. ˶m g‘mOmV Ag§»¶ {ó¶m Xmgr åhUyZ OJV hmo˶m. WmoS>³¶mV nyduÀ¶m H$mir, Am{U ‘Zwñ‘¥VrÀ¶m O‘mݶmV órbm EH$ ^moJdñVyM Ago ‘mZʶmV ¶oB©. ‘ZyZo neyÀ¶m ¶mXr ~amo~a órMm C„oI Ho$bm Amho. qhXÿ Y‘m©da AmYmaboë¶m qhXÿ amï´m>‘ܶo órMo ñWmZ Ago AgUma H$m EdT>m Var àíZ {eH$V Agboë¶m, {eH$boë¶m ‘{hbm§Zr {dMmamd¶mg hdm. ‘Zwñ‘¥Vr‘ܶo H$WZ Ho$boë¶m qhXÿ Y‘m©Vrb pñ̶m§Mo ñWmZ gm§JVmZm ‘r ‘wñcr‘ Y‘©, p¼íMZ Y‘©, erI Y‘© d BVa H$moU˶mhr Y‘m©bm Mm§Jbm Y‘© åhUmd¶mg V¶ma Zmhr. H$maU gd©M Y‘m©‘ܶo pñ̶m§Zm neyMm XOm© {Xbobm Amho. {ó¶m§§darb A˶mMma, Aݶm¶, {ó¶m§Mr {dQ>§~Zm gd© Y‘m©‘ܶo gmaIrM Amho. qhXÿ amï´>mMr ‘mJUr AYyZ‘YyZ Ho$br OmVo åhUyZ {df¶ ‘m§S>Ur qhXÿ Y‘m©dê$Z Ho$br, na§Vw gd© Y‘© A˶mMmamMr H|$Ðo AmhoV. H$moUVmhr Y‘© pó¶m§Zm g‘mZVm, ñdmV§Í¶, A{YH$ma Am{U à{Vð>m Úmd¶mg V¶ma Zmhr. ¶mgmR>r H$moU˶mM Y‘m©da AmYm[aV amï´> AgVm Z¶o. Ym{‘©H$ amï´>o AmnU ‘§Oya H$aVm H$m‘m Z¶oV. A{YH$ Omo‘mZo CËgmhmZo VÝ‘¶VoZo Am{U g§VmnmZohr 45 H$moQ>r ZmJ[aH$ AgUmè¶m ¶m XoemVrb pñ̶m§Zr {ZYm{‘©H$ amï´>mgmR>r gX¡d OmJ¥V Agmd¶mg hdo. {~«{Q>e gaH$ma ¶m XoemV ¶oʶmnydu ¶wamon‘ܶo Img H$ê$Z ’«$mÝg XoemV gwYmaUm§Mo OmoaXma dmao dmhV hmoVo. {ó¶m§Zm nwéfm g‘mZ H$mhr A{YH$ma Xoʶmg gwadmV Pmbr hmoVr. n[aUm‘r B§J«Or {ejUmZo gwYmaH$m§Mo {dMma ¶m Xoem§‘ܶo Ambo d ~§JmbÀ¶m amOmam‘ ‘mohZ am°¶ ¶mZr gVrÀ¶m Mmbr {damoYmV Midir C^maë¶m d {Od§VnUr Y‘m©À¶m AmYmamZo pñ̶m§Zm OmiyZ ‘maʶmMo H$m¶ÚmZo ~§X Ho$bo. Omo{V~m ’w$bo, Ym|S>mo Ho$ed H$d}, S>m°.~m~mgmho~ Am§~So >H$am§Zr ñÌrXmñ¶m{damoYmV Am{U pñ̶m§Mo h¸$ ømgmR>r gmV˶mZo ‘mJʶm Ho$ë¶m. ‘hmË‘m Jm§Yr§Zr amOH$s¶ d gm‘m{OH$ H$m¶m©V {ó¶m§Zm gÝ‘mZZr¶ ñWmZ {Xbo. VoWyZ {ó¶m§Zm AZoH$ h¸$ àmá Pmbo. {ó¶m {ejU KoD$Z ’$ma nwT>o Amë¶m. n§Mm¶VrnmgyZ amÁ¶mÀ¶m ‘w»¶‘§[ÌnXr {ó¶m Pmë¶m. AZoH$ XoemV XoemÀ¶m n§VàYmZ åhUyZ {ó¶m§Zr H$V¥©Ëd XmI{dbo. {ó¶m ZmoH$ar ì¶dgm¶ H$ê$ bmJë¶m. ho gd© H$moU˶mhr Y‘m©Zo órbm {Xbobo Zmhr. EdT>o Oar AmOÀ¶m {ó¶m§Zr g‘OyZ KoVbo Va ¶m XoemVrb {ó¶m à˶oH$ Ym{‘©H$ amï´>mMr H$ënZmM CYiyZ bmdVrb ¶mV Amåhmbm Var e§H$m dmQ>V Zmhr. Vgo hmodmo.

Zm|X

{Xbmgm XoUmam {ZU©¶ {damoYm_mJMr "D$Om©' H|$ Hw

Ð gaH$maZo dfm©H$mR>r Ho$di ghmM {gqbS>a AZwXm{ZV XamZo XoʶmMm {ZU©¶ KoVë¶mZo AmYrM ‘hmJmB©Zo hmoaniboë¶m OZVoÀ¶m hmbmV AmUIrZM ^a nS>Uma Amho. H|$Ð gaH$maÀ¶m ¶m {ZU©¶mZo gܶm gmYmaUnUo 412 é.V {‘iUmam J°g {gqbS>a, ghm {gqbS>a g§në¶mZ§Va 750 é. BV³¶m ~mOma^mdmZo ¿¶mdm bmJUma Amho. gd©gm‘mݶm§À¶m Amdm³¶m~mhoaMr hr dmT> Amho. ¶mM ~amo~a H|$Ð gaH$maZo {S>PobÀ¶m XamVhr 5 é. Zo dmT> Ho$br Amho. hr dmT>hr AZoH$ àH$maÀ¶m dmT>rbm H$maUr^yV R>aUmar Amho. ‘mÌ amÁ¶ gaH$maZo ¶mda VmoS>Jm H$mT>VmZm Á¶m§Mo CËnÞ 3 bmIm§À¶m Imbr Amho, ˶m§Zm ghm nojm OmñV {gqbS>a hdo AgVrb Va gaH$ma AZwXm{ZV XamZoM Vo nwadUma Amho. amÁ¶ gaH$maMm hm {ZU©¶ OZVobm {Xbmgm XoUmam Amho. ¶mnydu gaH$maZo noQ´>mobÀ¶m XamV 11 é. Zo H$nmV H$ê$Z bmoH$m§Zm Mm§JbmM {Xbmgm {Xbm hmoVm. gaH$maÀ¶m ¶m {ZU©¶mMo Xoe^a H$m¡VwH$hr Pmbo hmoVo. gaH$maZo hr {H$‘¶m noQ´>mobdarb ìh°Q> H$‘r H$ê$Z Ho$br hmoVr. AmVm gaH$ma Zì¶m {ZU©¶mMr A§‘b~OmdUr H$er H$aUma ho AÚmn {ZpíMV Pmbobo Zgbo Var gaH$ma hr gdbV XoD$ eH$Vo ¶mMm {dídmg bmoH$m§À¶m ‘ZmV Z¸$sM Amho. gܶm gaH$maZo ¶m {ZU©¶mMm bm^ KoD$ B{ÀN>Umè¶m§Zm EH$ Hw$nZ {Xbo OmUma Agë¶mMo gm§{JVbo Amho. BVa Vnerb Omhra ìhm¶Mm Amho. EH$Xm H|$Ð gaH$maMm {ZU©¶ bmJy Pmbm H$s BVa Vnerbhr Omhra hmoB©b Am{U amÁ¶ gaH$ma ho AZwXm{ZV XamMo {gqbS>a Zo‘Ho$ H$go XoUma hohr {ZpíMV Ho$bo OmB©b. ‘mÌ H|$Ð gaH$maÀ¶m bmoH$m§Zm ÌmgXm¶H$ R>aUmè¶m {ZU©¶mda amÁ¶ gaH$maZo Vm~S>Vmo~ CVmam XoD$Z AmnU OZVoà{V {H$Vr g§doXZerb AmhmoV ho XmIdyZ {Xbo Amho. ‘mÌ Ë¶mM ~amo~a H|$Ð gaH$maZo Ho$boë¶m {S>Pob XadmT>rdahr amÁ¶ gaH$ma H$mhr Var Cnm¶ H$mT>ob Ago dmQ>bo hmoVo. à˶jmV {S>Pobda XmoZ Q>¸o$ ìh°Q> bmdyZ XadmT>rbm A˶ën H$m hmoB©Zm hmV^ma bmdbm Amho. OZVoà{V g§doXZerb Agboë¶m Am{U noQ´>mobdarb ìh°Q> H$mTy>Z Q>mH$Umè¶m gaH$maZo Ago H$m Ho$bo Agmdo Agm àíZ nS>Uo ñdm^m{dH$ Amho. VyV© Aݶ ‘mJ© Zgë¶mZo gaH$maZo hm {ZU©¶ KoVbm Agmdm Ago {XgVo. gܶm ImU ì¶dgm¶mH$Sy>Z ‘hgyb {‘iUo AdKS> Pmbo Amho. ‘hgyb XoUmam Xþgam ‘moR>m CÚmoJ amÁ¶mV Zgë¶mZo gaH$mabm Aݶ ‘mJm©Zo ‘hgyb O‘dmdmM bmJob. ˶m‘wio N>moQ>çm N>moQ>çm Jmoï>rVyZ ‘hgyb O‘dUo A{Zdm¶© Pmbo Amho. ImU CÚmoJmH$Sy>Z ¶mnwT>o ‘hgyb {‘iUo H$‘r hmoUma Agë¶mZo n¶m©¶r ì¶dñWm AmnU ¶moObobr Amho Ago gwVmodmM ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Ho$bobo Amho. ˶m‘wio ‘w»¶‘§Ìr ‘hgybdmT>rgmR>r H$m¶ Cnm¶ ¶moOVmV ho nmhmdo bmJob. ‘mÌ gaH$maZo Á¶m VmVS>rZo J°g {gqbS>a ~m~V VmoS>Jm H$mT>bm Amho Vo nmhVm gaH$maH$Sy>Z OZVoÀ¶mM {hVmÀ¶m Jmoï>r hmoVrb Aer Anojm H$am¶bm haH$V Zmhr.

S>mZHw$c_ `oWrc AUyD$Om©àH$ën _mJu cmdm`MmM Agm gaH$maMm {ZYm©a {XgV Amho. `m_mJo XmoZ H$maUo AmhoV. n{hc§ åhUOo `m àíZmda Am§XmocZ H$aUmè`m cmoH$m§Zr Ho$coco gmao `wpŠVdmX gaH$maZo naVdyZ cmdco AmhoV. Varhr Ë`m§Mo Am§XmocZ gwê$ Amho. Pmoncoë`m _mUgmcm OmJo H$aVm `oVo; na§Vw PmonoM§ gm|J KoVcoë`m _mUgmcm OmJo H$aVm `oV Zmhr, Ago åhUVmV Vo H$mhr MwH$sMo Zmhr. H$maU S>m°. E nr Oo AãXþc H$cm_ `m§Zr Hw$S>mZHw$c_ àH$ënm{df`r EH$ Ahdmc V`ma Ho$cm Am{U Am§XmocZH$Ë`mªÀ`m gJù`m e§H$m§Mo {ZagZ Ho$co. Ë`m§À`m nwZd©gZmMo n°Ho$O Omhra Ho$co. Varhr Am§XmocZ gwê$M Amho. gwédmVrcm amÁ` gaH$maZo OZVoÀ`m ^mdZm§Mm {dMma H$amdm Aer _mJUr H|$Ð gaH$maH$S>o Ho$cr hmoVr. amÁ` gaH$maM Aer _mJUr H$aV Agë`m_wio H|$ÐmZo H$mhr {Xdg g~warMo YmoaU ñdrH$maco Am{U amÁ` gaH$macm `m àH$ënmMo _hÎd nQ>dyZ {Xco. Voìhm _w»`_§Ìr O`c{cVm `m§Zr `m àH$ënmcm amÁ` gaH$maMr haH$V Zmhr Ago Omhra Ho$co. `m àH$ënmÀ`m {déÕ Am§XmocZ H$aUmè`m§Zm naXoer _XV {_iVo, Agm Ahdmc Amho. Vr H$mhr d¥ÎmnÌm§Zr AWdm _mÜ`_m§Zr {Xcocr {ZamYma ~mV_r Zmhr, Agm Amamon ñdV… n§VàYmZm§Zr Ho$cocm Amho Am{U `m naXoer hmVm~m~VMo nwamdo J¥hImË`mH$S>o AmhoV. Ë`m_wio ho Am§XmocZ {MaSy>Z Q>mH$Ê`mÀ`m {ZYm©amZoM gaH$ma H$m_mcm cmJcoco Amho. {Xem^yc H$ê$Z Am§XmocZmV CVadcoë`m J«m_ñWm§Zm `m Am§XmocZmVrc ì`W©Vm cjmV `oBc© , Voìhm Am§XmocZ em§V hmoB©c. H$maU Hw$S>mZHw$c_Mm àH$ën Wm§~Uo ho XoemgmR>r \$ma KmVH$ Amho. àM§S> Jw§VdUyH$ H$ê$Z 1986 nmgyZ `m àH$ënmMo H$m_ gwê$ Ho$co Am{U D$Om©{Z{_©VrMr a§JrV Vmcr_ Vm|S>mda Amcr Aem AdñWoV VoWo ho Am§XmocZ gwê$ H$aÊ`mV Amco. Aem AdñWoV Am§XmocZ gwê$ hmoD$Z àH$ën a|JmiUo ho XoemgmR>r \$maM YmoŠ`mMo hmoVo. `m AUyD$Om© àH$ënmMr q^V {H$Vr é§X Amho, Ë`m_Ü`o {H$aUmoËgJ© hmoD$ Z`o åhUyZ H$m` Cnm``moOZm Ho$coë`m AmhoV `m gd© Jmoï>tMr g{dñVa N>mZZr Pmcocr Amho. Varhr Am§XmocZH$V} _mJo gam`cm V`ma ZmhrV, Ë`m_wio gaH$maZo hr H$S>H$ ^y{_H$m KoVcocr Amho. ^maVmÀ`m AUyD$Om©àH$ënm§_Ü`o AS>Wio AmUÊ`mMm Agm à`ËZ _oKmc`mVgwÕm gwê$ Amho. _oKmc`mV `wao{Z`_À`m ImUr gmnS>coë`m AmhoV. AgmM EH$ àH$ma H$Zm©Q>H$mV gwê$ Amho. {VWohr H$mhr {R>H$mUr ho I{ZO gmnS>coco Amho. `m I{ZOmMr qH$_V {dMmamV KoVcr Va Ë`m eoVH$è`m§Zm {H$Vrhr _moR>o n°Ho$O {Xco Var gaH$magmR>r Vo _hmJ R>aUma Zmhr Am{U gaH$ma Vgo n°Ho$O Úm`cm V`mahr Amho. na§Vw {VWco eoVH$ar Hw$UrVar \y$g cmdë`m_wio O_rZ gmoS>m`cm V`ma ZmhrV. hOmamo _oJmd°Q> àXÿfU_wŠV D$Om© {Z_m©U H$aÊ`mMo gmYZ O{_ZrV VgoM am{hcoco Amho.

mail editor@dainikherald.com

nXo ^aVmZm nmaXe©H$Vm hdr

^º$s

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

ImU Im˶mVrb n¶©dojH$m§À¶m YaUo H$m¶©H«$‘mbm Omhra nmqR>~m Xe©dyZ H$m±J«ogZo gaH$ma{damoYmV aUqeJ ’w§$H$bo Amho. Eadr ghOmghOr bmoH$m§~amo~a añ˶mda Z CVaUmao {damoYr njZoVo àVmnqgh amUo ho ñdV: AmPmX ‘¡XmZmda hOa am{hbo d ˶m§Zrhr ¶m n¶©dojH$m§Zm Amnbm nmqR>>~m Omhra Ho$bm. Amamo½¶, ney g§dY©Z d ney d¡ÚH$s¶ godm, ImU, gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘, dmhVyH$, drO AmXr Im˶mV EoZ {dYmZg^m {ZdS>UwH$sÀ¶m Vm|S>mda H$m±J«og AmKmS>r gaH$maZo ZmoH$a^aVr Ho$br. Amamo½¶ Im˶mVrb 90 Q>³Ho$ C‘oXdma ho Ho$di gÎmarMo, ney g§dY©Z Im˶mVrb ~hþVm§e C‘oXdma ’$m|S>m n[agamVrb, drO Im˶mVrb H$m‘Jma ho Ho$di Zwdo d bmoQ>br ^mJmVrb ¶mbm nmaXe©H$ ZmoH$a^aVr åhUm¶Mr H$s XþH$mZXmar? Im˶mVrb d[aîR> A{YH$mè¶m§da X~md AmUyZ hr ^aVr Pmbr Agob Va ‘§Ìr qH$dm A{YH$mè¶m§da H$madmB© ìhm¶bmM hdr. dmhVyH$ Im˶mVrb gmhmæ¶H$ ‘moQ>ma dmhZ {ZarjH$m§À¶m ^aVr àH$aUr gaH$mamVrb ‘§Ìr gw{XZ T>dirH$a ¶m§Zm gaH$ma O~m~Xma YaUma H$m? ImU Im˶mVrb n¶©dojH$m§À¶m ^aVrMm ‘wX²Xm EoaUrda Amho. ˶m‘wio ^mOnmbm ¶m nXm§À¶m ~m~VrV nmaXe©H$Vm AmUmdr bmJUma Amho. - JOmZZ ~m. Zm¶H$ ^mQ>H$ma, doao, aoBe‘mJye

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

Mm§Jë¶m g{H«$¶ ‘mUgm§Mr CXmgrZVm g‘mOmbm ‘maH$! Jmoì¶mVrb amOH$maʶm§Mm Z§JmZmM nmhÿZ H$moUVrhr g§doXZerb, Jmoì¶m{df¶r {ZVm§V ào‘ Agbobr 춳Vr ‘Zmo‘Z IXIXë¶mg Zdb Zmhr. Joë¶m Xhm drg dfmªVrb amOH$maU nm[hë¶mg, amOH$maU {Xdg|{Xdg ImbÀ¶m nmVirda OmV Agë¶mMo {XgVo! amOH$maU hm

gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zr godog VËna amhmdo AZoH$ emgH$s¶ godH$ OZVoer gm¡Xmh©nyU© ì¶dhma H$aVmV Va H$mhr OU EZHo$Z àH$mao OZVobm jw„H$ H$maUmgmR>r gVmdʶmMo YmoaU Adb§~VmV. ˶m‘wio gaH$mar godH$m§~Ôb ZmJ[aH$ ghgm Mm§Jbo ~mobV ZmhrV. A{e{jV, J«m‘rU ^mJmVrb OZVoMr Va AZoH$Xm gVmdUyH$ hmoVo. AmnU OZVoda OUy CnH$maM H$aVmo, ¶m VwgS>onUmÀ¶m ^mdZoZo Z dmJVm, ˶m§À¶m‘wio Amnë¶mbm ¶m IwMuda ~gʶmMr g§Yr àmá Pmbr Amho ¶mMr OmUrd R>odUo JaOoMo Amho. - gw^mf n§.gmd§V XogmB©, {eJmd-Hw$io

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

AmOÀ¶m H$mimVrb EH$ CÎm‘ Y§Xm ~Zbobm Amho! ñdmV§Í¶mZ§Va Amåhr bmoH$emhr emgZ nÕVr ñdrH$mabr Iar, na§Vw bmoH$emhrÀ¶m ZmdmZo KamUoemhr, hþHy$‘emhr MmbV Amho. bmoH$emhrMo ApñVËd OmUdV Zmhr! à˶oH$ amOH$maUr ^«îQ>mMmamV Jwa’$Q>bobm Amho. gd©MOU YZXm¡bV EH${ÌV H$ê$Z nwT>rb nÝZmg {nT>çm§Mr VOdrO H$aʶmV X§J AmhoV. amOH$maʶm§Mr H$mV J|S>çmgmaIr Pmbobr Amho. H$mhr åhQ>bo qH$dm {b{hbo Var ˶m§Zm ’$aH$ nS>V Zmhr. n¡go XoD$Z ‘Vo {‘idm¶Mr d Z§Va gì¶mO dgyb H$am¶Mo hoM ˶m§Mo d ܶo¶ Amho. à˶oH$ amOH$maUr hm Amnmnë¶m ‘VXmag§KmMm g§ñWm{ZH$ Agë¶mgmIm dmJV Amho. n¡go ‘moOyZ {ZdS>UyH$ qOH$m¶Mr H$bm ˶m§Zm AdJV Pmbr Amho. Joë¶m Vrg Mmirg dfmªnmgyZ gÎmobm {MH$Qy>Z ~gboë¶m Á¶oîR> amOH$maʶm§Zm KaMm añVm XmI{dUo H$R>r>U Agbo Var Ae³¶ Zmhr. gd©M Á¶oîR> amOH$maʶm§Zm gÎmm^«îQ> H$ê$Z {ZîH$b§H$, A^«îQ>mMmar, H$m¶©j‘ à{V{ZYr {ZdSy>Z bmoH$m{^‘wI gaH$ma gÎmoda ¶oUo hr H$mimMr JaO Amho. {ZpîH«$¶ Am{U dmB©Q> ‘mUgm§À¶m dmB©Q> H¥$˶m§nojm g{H«$¶ Am{U Mm§Jë¶m ‘mUgm§Mr CXmgrZVm g‘mOmbm OmñV ‘maH$ R>aVo. - àëhmX ^JraW Zm¶H$, Hw$S>MS>o

4

Q>{ZªJ nm°BªQ>> AZ² eoIr JiyZ nS>br

Hw

Umbm H$gbr Zem qH$dm Jd© MT>>ob ho H$mhr gm§JVm ¶oV Zmhr ho AJXr ‘m¶m AZw^dmdê$Z ‘r gm§Jy eH$Vmo. gÎmoMm, g§nÎmrMm dJ¡ao Jd© hmoV Agë¶mMo EoH$V hmoVmo, na§Vw g‘mOgodoMmhr Jd© H$aVm ¶oVmo d ˶mMr eoIrhr {‘a{dVm ¶oVo ho H$Yr EoH$bo ZìhVo, na§Vw AZw^dbo ‘mÌ Z¸$s. Vmo H$mi 1991 À¶m gw‘mamg hmoVm. nXdr {ejU Pmë¶mda ‘r H$mUH$moU Vmbw³¶mVrb n¢JrU JmdmV ñd¶§godr g§ñWoV H$m‘ H$am¶bm Jobmo. Ho$ed godm gmYZm ¶m g§ñWoMo Jar~ d JaOy {dÚm϶mªÀ¶m {ejUmÀ¶m gmo¶rgmR>r gwê$ Ho$bobo Vo lr naewam‘ {dÚmWu dg[VJ¥h ZmdmMo dg[VJ¥h. J[a~r‘wio {ejU KoVm ¶oV Zmhr, Jar~ ZmhrV na§Vw KamV {ejUmMo dmVmdaU Zmhr, AmB© dS>r>b ZmhrV Aem ‘wbm§À¶m {ejUmMr gmo¶ ¶m dg{VJ¥hmV Ho$br OmVo. dg{VJ¥hmMo ì¶dñWmnH$ åhUyZ ‘r {VH$S>o godoV éOy Pmbmo. hr ZmoH$ar Zìho, ˶m‘wio nJmamMr Anojm Yam¶Mr Zmhr. gm‘m{OH$ ~m§YrcH$s åhUyZ ¶m JaOy KQ>H$m§gmR>r H$m‘ H$am¶Mo. Vohr 24 Vmg. dg{VJ¥hmÀ¶m g§gmamV ‘r AJXr a‘yZ Jobmo hmoVmo, EH$ df© H$Yr CbQ>bo Vo H$ibohr Zmhr. AJXr 10 {H$.‘r. A§Vamda Ka AgVmZmhr ‘{hZo Mma ‘{hZo H$Yr Kar OmV ZìhVmo. H$Yr JobmoM Va g§Ü¶mH$mi ìhm¶À¶m AmV naVm¶Mmo. Ago ho Mmby AgVmZmM ‘ZmV doJù¶mM ^mdZm {Z‘m©U hmoD$ bmJë¶m. ‘r ñd¶§godr d¥ÎmrZo JaOy ‘wbm§gmR>r H$m‘ H$arV Amho åhUOo ’$ma ‘moR>o H$m‘ H$arV Amho. ’$ma ‘moR>r g‘mOgodm ‘r H$arV Amho. g‘mOmÀ¶m Cno{jV KQ>H$m§Zm AmYma XoD$Z ˶m§Mm {dH$mg gmYV Amho. Ago Iyn H$mhr dmQy> bmJbo. ho {dMma åhUOo ‘m¶mV ZH$iV {^Zbm OmV Agbobm Ah§H$ma hmoVm. ho ‘bm ˶mdoir H$iboM Zmhr. ˶mVM dg{VJ¥hmVrb H$mhr {dÚmWu H«$sS>mjoÌmV amï´>r¶ ñVamda M‘H$bo. ˶m‘wio Va N>mVr AYm© B§M A{YH$M nwT>o Ambr. ‘m¶m à¶ËZm‘wio ho {H$‘¶m gmܶ Pmbr Ago ‘r àH$Q> H$YrM H$arV Zgbmo Var Vgo g‘OV hmoVmo. EH$ {Xdg dg{VJ¥hmV H$gbm Var H$m¶©H«$‘ hmoVm d ¶m H$m¶©H«$‘mgmR>r amï´>r¶ ñd¶§gdo H$ g§KmMo Á¶oð> ZoVo {Xd§JV {edam¶Or Vob§J Ambo hmoVo. H$m¶©H«$‘mZ§Va ˶m§À¶mer ~mobʶmMr g§Yr {‘imbr ˶mdoir ˶m§Zr gm§{JVbobo eãX AZ² eãX AmOhr AmR>dVmV. AmnU g‘mO godm H$aVmo åhUOo Mm§Jbr Jmoï> H$aVmo ho ~amo~a Amho, na§Vw ’$ma ‘moR>o {Xì¶ AmnU H$aVmo AmhmoV Ago g‘OʶmMo H$maU Zmhr. dg[VJ¥hmVrb ‘wbm§gmR>r H$m‘ H$aUo åhUOo amIoVrb {ZImao {ZdS>ʶmgmaIo Amho. ˶m§À¶mV Agboë¶mM H$m¡eë¶m§Zm dmd XoUo. {edam¶Or Ho$di BVHo$M ~mobbo d Z§Va {ZKyZ Jobo. na§Vw ho eãX ‘m¶m öX¶mda H$m¶‘Mo H$moabo Jobo. VoìhmM Jimbr ‘mPr g‘mOgodoMr eoIrhr. AZoH$ godm àH$ënm§Mo àUoVo R>abobo {edam¶Or ñdV: H$mS>rMohr lo¶ KoV ZmhrV Am{U ‘r ‘mÌ EH$m godm àH$ënmbm {Xboë¶m ImarÀ¶m dmQ>çmZoM ñdV:bm ‘moR>m g‘mOgodH$ åhUdyZ KoVmo Amho ¶mMr ‘bmM bmO dmQ>m¶bm bmJbr. g‘mOgodoMr Iar Iwar ì¶m»¶m ‘moO³¶m eãXmV {edam¶OrZr ‘m¶mg‘moa R>odbr hmoVr. ˶m§À¶m eãXmV gm§Jm¶Mo Pmë¶mg amIoVyZ {ZImao {ZdS>ʶmMoM H$m‘ Amnbo. AmO {edam¶Or h¶mV ZmhrV, na§Vw ¶m Wmoa ‘hmnwéfmZo Á¶m AZoH$ bmoH$m§À¶m öX¶mV gm‘m{OH$ ~m§YrcH$sMr Á¶moV ZH$iV OmJ{dbr ˶m bmoH$m§n¡H$s ‘r EH$. H$maU ¶m dg[VJ¥hmV ‘r Ho$di EH$ df© H$m‘ H$arZ d Z§Va ‘m¶m H$[aAaMo ~KoZ ho R>adyZ Ambmo hmoVmo. ¶m dg[VJ¥hmgmR>r {Z:ñdmWud¥ÎmrZo am~Umao hmV H$moUVmhr JmOmdmOm Z H$aVm am~Umar ‘mUgo ‘r AZw^dbr. ho nmhÿZ EH$ dfm©gmR>r Ambobm ‘r VoWo nmM df} Wm§~bmo.

- dmgwXod nmJr

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


17goa5_Layout 1 16-09-2012 21:45 Page 1

5

JUoe CËgd

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

JUoemoËgdm{Z{‘Îm ~mUmñVar-‘meob ~mOmamVrb ‘mQ>moirÀ¶m gm{h˶mMo T>rJ nS>bo AmhoV.

‘meob, {X. 16 (dmVm©ha) : ~mUmñVar (‘meob) MVwWuMm ~mOma 19 gßQ>|~a CËgdmV ^abm OmVmo. ‘mÌ ¶m dfmªnmgyZ ‘hmJmB© A[YH$M dmT>V Joë¶mZo ˶mMo gmdQ> ¶mdfu JS>X OmUdV Amho. ~mUmñVarV AmR>dS>çmbm ^aV Agbobm ~mOma Amgnmg bmoH$m§À¶m JaOm OmUyZ ì¶mnmar bmoH$ ¶m ~mOmamV KamV Cn¶moJr bmJdUmao gm{h˶ d BVa JaOoÀ¶m dñVy KoʶmgmR>r ~mUmñVar ~mOmamV

¶oVmV. amÁ¶mV ZmdmOboë¶m ~mOmamn¡H$s EH$.hm ~mOma Jwédmar g§Ü¶mH$minmgyZ ewH«$dmar 3 dmOon¶ªV ^aVmo. nU Img MVwWu gU Agë¶mZo gmo‘dma Vo ‘§Jidma Aem XmoZ {Xdgm§Mm hm gUmMm ~mOma ¶m dfm©gmQ>r ~oOma H$ê$Z gmoS>Uma AgoM {MÝh g‘moa ¶oV Amho. ¶mdfu nyOoMo gm{h˶ Am{U ‘mQ>moirgmR>r bmJUmao ’$io, ’w$bo KoD$Z ~gUmè¶m§Mr dX©i H$‘r Agë¶mMo {XgyZ Ambo. ‘hmJmB©‘wio

(¶Xþdra Hw§$S>B©H$a)

‘mQ>moirÀ¶m gm{h˶mZo ’w$bbm

‘meobMm ~mOma bmoH$m§Zm {dH$Umè¶m ‘mbmMo n¡go Var dgwb hmoVrb H$s, Zmhr. ¶m qMVoZo ì¶mdgm{¶H$m§Zr ‘mKma KoVbr.

Joë¶mdfu 200 ê$n¶m§Zm {‘iUmam N>moQ>m Ho$irMm KS> ¶mdfu 500 Vo 600 ê$n¶m§V {dH$ʶmV ¶oVmo. gwn-

mar, ZmaimMr n|S>, XþYr d BVa ‘moQ>moirbm bmJUmao gm{h˶ IwnM ‘hmJ Agë¶mH$maUmñV ¶mdfu

IaoXrXma ~oOma Agë¶mgmaIo [XgV Amho. Varhr JUoeMVwWu gU ^maVmVrb qhXþ§Mm gdm©V ‘moR>m gU Agë¶mZo bmoH$ IaoXr H$aʶmg ‘mJo am{hbobo Zmhr. Eadr ¶m AmR>dS²>¶mÀ¶m ~mOmambm gwH$s ‘mgirZo ì¶mnboë¶m ^mJmV H$moU˶mhr {dH«o$˶mZo Amnbo XþH$mZ bmdbo Zmhr. Aem gUmÀ¶m doir gd© Y‘m©À¶m bmoH$m§Mo EH$ ‘V Agë¶mZo à˶oH$mZo MVwWuÀ¶m gUmgmR>r ¶mo½¶ AgmM ì¶dgm¶

KoD$Z ~mOmamV Agbobo Amho. ¶m ~mOmamV ¶oUmao {à¶moi, åhmXm}i, Hw§$H$ir, Hw§$S>B©, OyZoJmodo, Imobu, H$a‘ir, ^mo‘, {Vdao, daJmd, gmdB©doao, ~oVH$s , Im§S>moim, Am‘moUm, Hw§$^maOwdo, Zwdo d ‘meob BVa gd© {d^mJmVrb bmoH$ gh^mJr hmoVmV. Aem ¶m ~mUmñVar ~mOmamMo d¡{eîQ>ç Amho. ‘Jmo -^mOnm ¶wVrMo AgyZ hr gd© OZVoÀ¶m ^mdZm XþI{dë¶m AmhoV. ‘hmJmB©Mm ’$Q>H$m noQ´>mob, {S>PobbmM ZgyZ BVa ImÚ

dñVy§À¶m qH$‘VrV hr ’$ma dmT>ë¶m Agë¶mZo bmoH$m§‘Yrb CËgmh H$‘r Ombobm Amho. Varhr gOmdQ>rgmR>r bmJUmao VgoM ‘mQ>moir gm{h˶ KoʶmgmR>r Jar~mV Jar~ H$moUVohr H$ga R>odV Zmhr. ’w$b Zìho Va ’w$bmMr nmH$ir ¶mà‘mUo MVwWugmR>r bmJUmao JaOoÀ¶m dñVy KoVmV Agm hm ~mUmñVmarMm ~mOma gdmªgmR>r JO~Obobm Amho.¶§Xm ‘hmJmB©Mo A[YH$ JS>X [XgV Amho.

H$mUH$moUdmgr¶ MVwWugmR>r gÁO

JUoe Zm‘mMm ‘[h‘mMo [d‘moMZ

Xo‘mZrV "AmoP'o na§nam H$m¶‘

H$mUH$moU, {X. 16 (à{V{ZYr) : H$mUH$moUmV JUoe MVwWuMr Oæ¶V V¶mar Pmbr. MVwWuÀ¶m gUmbm ’$³V XmoZ {Xdg ~mH$s am{hbobo AmhoV. JUoe ^º$ Amnmnë¶m KamÀ¶m A§V~m©ôç gm’$g’$mB©bm bmJbobo AgyZ Kam§À¶m q^VtZm a§J XoʶmMr H$m‘ohr Pmbobr AmhoV. ‘hmJmB© dfm©J{UH$ dmT>V Mmbbr Agbr Var JUoe ^³V JUoemÀ¶m godoV H$moUVrhr H$mQ>H$ga d H$gya H$aV ZmhrV. H$mUH$moUmV gd©Ì qhXÿY{‘©¶m§À¶m Kam§V JUoe MVwWuÀ¶m {Xder JUoe‘yVu AmUyZ nwObr OmVo. H$mUH$moUmVrb ‘w»¶ MmdS>r ~mOmamVrb XþH$mZo VmoaUo, nVmH$m, {d{dY emo^Ào ¶m dñVy, ‘Iao, PJ‘JUmao {Xdo ¶m§Zr ’w$byZ Jobr AmhoV. XméH$m‘mMo gm‘mZhr AmUbo Amho. MmdS>rdarb Jmodm ~mJm¶VXma ~mOmamV {d{dY àH$maÀ¶m IaoXrgmR>r Jobm AmR>dS>m^a JXu Pmbr.

>nUOr,[X.16 (à[V[ZYr): H$dioH$a å¶w[PH$ ,‘S>JmdV’}$ JUoe Zm‘mMm ‘[h‘m ¶m grS>rMo ZwH$VoM [d‘moMZ H$aʶmV Ambo.¶m grS>rV 9 ^º$sJrVo AgyZ Amo‘ JUZmW ,am‘ Zm‘ doX ,[dÇ>b gmo¶am ,g‚mZ [dgmdm ,[Ìewbmdar H$mer nwar ,Zm‘mMm ‘[h‘m dUm©dm [H$Vr AmXr bmoH$[චJmʶm§Mm g‘mdoe Amho.Zrboe [e§Xo ¶m§Zr [JVo ñda~Ô Ho$br AmhoV.hr grS>r JUoe ^º$m§gmR>r ‘moR>r nd©Ur AgUma Amho,Aer ‘m[hVr JOmZZ H$dioH$a ¶m§Zr H$i[dbo Amho. Xaå¶mZ, Jmo‘§VH$s¶ JUoe^³Vm§Zm JUoe Zm‘mMm ‘{h‘m hr grS>r ng§Vrg CVaob, Agm {dídmghr H$dioH$a ¶m§Zr 춳V Ho$bm Amho. amÁ¶mV hr grS>r JmOob, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo.

‘mQ>moirMo gm{h˶ ~Z{dUmao H$mam{Ja Xþb©{jV

H$mUH$moUmV Om¶m§Mo H$io à{gÜX AmhoV. AmVm Om¶m§À¶m EH$ hOma H$içm§À¶m ‘miobm 30 ê$n¶o qH$‘V Amho. MVwWuÀ¶m XmoZ {Xdgm§V [hM ‘mi 300 ê$n¶o KamV nmoMVo. MVwWuÀ¶m {Xdgm§V OmB© CËnmXH$m§Zm Mm§Jbo {Xdg ¶oVmV. ‘mJUr OmñV d nwadR>m H$‘r Aer n[apñWVr {Z‘m©U hmoVo. OmBªÀ¶m H$içm§~amo~aM Aݶ ’w$bm§Zmhr àM§S>

‘mJUr AgVo. AmVm Vrg én¶m§Zm [‘Q>aà‘mUo {dH$br OmUmar ’w$bm§Mr ‘mi MVwWr©À¶m {Xdgm§V XrS>eo ê$n¶m§Zm ‘rQ>a Aer {dH$br OmVo. H$mUH$moUmV hþ~ir d ~oiJmdhÿZ ’w$bo AmUyZ {dH$br OmVmV, Aer ‘m{hVr EH$m ì¶mnmè¶mZo {Xbr. gܶm H$mUH$moUmV Omo Vmo lr JUoemÀ¶m ñdmJVmÀ¶m V¶marV ‘½Z Amho. EH$-XmoZ {XdgmZ§Va ‘mQ>moirMo gm‘mZ AmUbo OmUma Amho. ~mOmaV ˶mMr {dH«$s hmoUma Amho. gܶm gJiçmV A{YH$ H$m‘ ‘yVuH$ma H$aVmV. VhmZ-^yH$ {dgê$Z Vo am̧{Xdg ‘yVuMo {eëbH$ H$m‘ nyU© H$aʶmV ‘½Z hmoVo.H$mhr Kam§‘ܶo nmM, gmV, ZD$ d AH$am Ago {Xdg JUnVr R>odyZ KoVbm OmUma Amho. Aem Hw$Qw>§~mV ‘moR>r V¶mar Pmbr Amho. gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>itZr ‘§S>n WmQ>br Amho. dmVmdaU JUoe‘¶ Pmbobo Amho.

Hw§$H$ùir ,[X.16 (à[V[ZYr) : Jmoì¶mV ZdrZ b¾ Pmboë¶m ‘wbrbm AmoPo XoʶmMr na§nam Amho.MVwWubm ho AmoPo ‘mhoê$Z ‘wbrÀ¶m Kar nmR>[dʶmMr àWm AmOhr Jmoì¶mV nmibr OmVo.Jar~ Agmo dm lr‘§V gJioM ho AmoPo Amnmnë¶m Hw$dVrà‘mUo XoVmV. ¶m Amo¶mV H$a§Á¶m,bmS>dmnmgyZ bmH$S>r dñVy d ‘mQ>moirMm g‘mdoe AgVmo.H$mam[Jam§Mm Jmd Agboë¶m Xo‘mZr JmdmVrb À¶mar d [MVmar g‘mOmMo bmoH$ Amo¶mgmR>r bmJUmao bmH$S>r gm[h˶ ~ZdVmV.d§enana§Zo H$boMr XoUJr bm^bobr À¶mar d

[MVmar g‘mO Amnë¶m A§J^yV H$bm§À¶m A[dîH$mamVyZ doJionU [gÕ H$aVmV.JUnVrÀ¶m ‘yVuÀ¶mda ‘mQ>mi o r ~m§Ybr OmVo. hr ‘mQ>moir gOdbr OmVo.A[Ve¶ gwaI o H$m‘ ¶m ‘mQ>mi o rda Ho$bo OmVo. à˶oH$ Jmo‘V§ H$s¶m§À¶m ‘ZmV JUoe MVwWu~Ôb EH$ doJio ‘hËd AgVo. [d[dY AmH$mamV ’$iµ’$im§ditZr gOboë¶m bmH$S>r ‘mQ>moirMr ~mOmamV 700 Vo 1000 hOmam§n¶ªV [H$§‘V AgVo.XO}Xma bmHy$S> d H$moard H$m‘mdê$Z ‘mQ>moirMr [H$§‘V R>aVo.Amnë¶m bmS>³¶m bú‘rbm AmoPo XoʶmMr nÕV Amho.Vr Jmoì¶mV ‘ZmnmgyZ Onbr OmV Amho.Xo‘mZrV

[H$‘mZ S>PZ^a Var [MÌemim ¶m JmdmV AmhoV . H$boMo daXmZ bm^boë¶m ¶m JmdmV ‘mQ>moirVyZM ~arM CbmT>mb hmoVo .’o$ñV ,Aï>‘r d OÌo‘ܶo ho H$mam[Ja Amnbm ‘mb [dH$VmV. Xaå¶mZ,Xo‘mZrVrb H$bobm doJim XOm© XoʶmMr Iar JaO Amho.à˶oH$ KamV H$mam[Ja OÝ‘mbm ¶oVmo.¶m JmdmH$S>o emgZmZo Xþb©j H$ê$ Z¶o,Aer ‘mJUr Omoa YaV Amho.¶m Jmdmbm J«m‘moÚmoJmMm XOm© XoʶmV ¶mdm,Agm gya H$mam[Jam§‘YyZZ C‘Q>V Amho.

J«m‘rU ^mJmV MVwWuMr bJ~J

‘Iao gObr...

‘mQ>moirMr O‘dmO‘d gwê$ hm|S>m, {X. 16 (dmVm©ha) : JUoe MVwWuMm gU AJXr Odi Amë¶mZo J«m‘rU ^mJmVrb ZmJ[aH$ gܶm O§JbmV {‘iUmè¶m ‘mQ>moirMo gm‘mZ O‘dmO‘d H$aʶmÀ¶m H$m‘mbm Jw§Vbobo {XgV AmhoV. ‘mÌ, O§Jbo Zï> hmoV bmJë¶mZo nydu ghO[a˶m {‘iUmè¶m ¶m dñVy {‘iUo Xþ‘r©i hmoV Mmbë¶mÀ¶m à{V{H«$¶m C‘Q>V AmhoV. ¶mnydu J«m‘rU ^mJmVrb ZmJ[aH$ ‘mQ>moirbm bmJUmao gm{h˶ ~mOmamVyZ Z KoVm gai O§JbmV OmD$Z AmUV

JUoe {eën àXe©Zmbm à{VgmX

åhmngm ehamV JUoemoËgdmÀ¶m V¶margmR>r ‘Ia d JUoe‘yVvda eodQ>Mm hmV {’$adVmZm H$bmH$ma.

‘meobmV JUoemoËgdmÀ¶m H$m¶©H$« ‘m§Mr aobMob ‘meob,[X.16 (dmVm©ha) : ¶oWrb H$bmào‘r g§ñWm d H$bm Am[U gm§ñH¥$[VH$ g§MmbZmb¶,nUOr ¶m§À¶m g§¶wº$ [dÚ‘mZo ñWm[ZH$ Am‘Xma VWm ghH$ma‘§Ìr XrnH$ T>dirH$a ¶m§À¶m AܶjVoImbr 3am ^mD$gmho~ ~m§XmoS>H$a AmQ>© A±S> AdoaZog ‘hmoËgd2012 ¶o˶m 19 nmgyZ hmoUma Amho. ¶m ‘hmoËgdmV H$m¶©H«$‘m§Mr aobMob Agob .hm ‘hmoËgd JUoemoËgdmÀ¶m [Z[‘ÎmmZo KoʶmV ¶oV Amho.¶mV h[aíM§ÐmMr ’°$³Q>ar,g§V VwH$mam‘, hm ^maV ‘mPm ,JS>çm Amnwbm Jmd ~am,em¶‘Mr AmB© Ago Ame¶àYmZ [MÌnQ> XmI[dbo OmUma AmhoV.ñdm‘r [ddoH$mZ§X ,adtÐZmW Q>mJmoa ¶m§À¶m bKwnQ>m§Mo àXe©Z hmoUma Amho.~mbdmS>r Vo ‘hm[dÚmb¶rZ nmVirda [d[dY

ñnYm© hmoUma AmhoV.¶mV [MÌH$bm ,àíZ‘§Oyfm ,dmX[ddmX AmXr ñnYm© hmoVrb.hm ‘hmoËgd ^JdVr [M‘wbH$arU ,dob}H$arU XodñWmZmV 25 [Xdg ‘moR>çm CËgmhmV gmOam hmoUma Amho.20 amoOr gm¶§H$mir ‘§Ìr XrnH$ T>dirH$a ¶m§À¶m hñVo ‘meob H$bmào‘r g§ñWoZo gmH$maboë¶m XoImì¶mMo CX²KmQ>Z hmoUma Amho.¶mM ‘hmoËgdmV amï´>[JVmMr eVmãXr,XÎmmam‘ didB©H$a OÝ‘eVmãXr,AmXr H$m¶©H$« ‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho.Va 6 Am°³Q>mo~a amoOr g§Ü¶mH$mir amÁ¶ñVar¶ ’w$JS>r ñnYm© hmoUma Amho.Va 7 amoOr g§Ü¶mH$mir gd© ñnYmªMo ~jrg [dVaU hmoB©b.13 amoOr ¶m ‘hmoËgdmMm g‘mamon Agob,Ago g§ñWoMo Aܶj A°S>.[H$emoa ^JV,‘hmoËgd g[‘VrMo Aܶj Aê$U

(C‘oe P‘}H$a)

nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) : JUoe MVwWuÀ¶m {Z{‘ËVmZo Zdgmo nadma ¶m§À¶m JUoe {eën H$bm§Mo àXe©Z H$bmAH$mX‘rV ^abo Amho. ¶m àXe©Zmbm Jmo‘§VH$s¶ a{gH$m§H$Sy>Z ‘moR>m à{VgmX {‘iV Amho. H$bm AH$mX‘rÀ¶m AmQ>© J°barV ho àXe©Z H$mb e{ZdmanmgyZ ^abo Amho. Xoer-{dXoer n¶©Q>H$hr nadma ¶m§À¶m {eënH$boMo H$m¡VwH$ H$aV AmhoV.

~mbaWm§À¶m MmbH$m§da MVwWuV g§H«$m§V nauH$a gaH$maZo ghmZw^yVrnyd©H$ {dMma H$aʶmMr ‘mJUr noS>Uo, {X. 16 (à{V{ZYr) : Jmoì¶mVrb {d{dY {dÚmmb¶m§Mo ~mbaW Mmb{dUmè¶m S´>m¶ìha d ³brZaMm OyZ ‘{hݶmnmgyZ W{H$V Agbobm nJma MVwWu CÚmmda Ambr Var {‘imbm Zgë¶mZo nJmam{dZm MVwWu H$er gmOar H$amdr ,¶m {dd§MZoV ~mbaW H$‘©Mmar AmhoV. Var {ejUIm˶mZo EH$ Va ~mbaW H$‘©Mmè¶m§Mm WH$sV nJma {ZXmZ MVwWuÀ¶m {XdgmV {dVarV H$amdm ,Aer ‘mJUr ˶m§À¶mH$Sy>Z H$aʶmV ¶oV Amho. ¶mg§X^m©V noS>Uo Vmbw³¶mVrb ~mbaW H$‘©Mmè¶m§H$Sy>Z

{‘imbobr ‘m{hVr Aer H$m±J«og - ‘Jmo gaH$maÀ¶m H$mimV ApñVÎdmV Ambobr ~mbaW ¶moOZm g‘mOH$ë¶mU Im˶mH$Sy>Z H$m¶m©ÝdrV Pmë¶mZ§Va ~mbaW H$‘©Mmè¶m§Zmm ‘m{gH$ nJmagwX²Ym Pmbm hmoVm. ˶mgmR>r

Amdí¶H$ AgUmam {ZYr g§~§YrV emioÀ¶m ì¶dñWmnZmH$S>o gwnyX© Ho$bm Om¶Mm na§Vw g‘mOH$ë¶mU Im˶m‘m’©$V MmbUmar hr ¶moOZm ^mOnm-‘Jmo gaH$ma gÎmooda ¶oVmM {ejU Im˶mH$S>o gmon{dʶmV Ambr Amho. ‘mÌ Vr hñVm§VarV H$aVmZm Amdí¶H$ gmonñH$ma nyU© Ho$bo Zgë¶mZo ~mbaW H$‘©Mmè¶m§Zm nJma dmQ>n H$aUo e³¶ Pmbo ZìhVo. ¶mg§X^m©V ‘w»¶‘§Ìr VWm {ejU‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr Amdí¶H$ gmonñH$ma bdH$aM nyU© H$ê$Z ~mbaW H$‘©Mmè¶m§Mm W{H$V nJma

MVwWunydu XoʶmMo AmídmgZ {Xbo hmoVo. na§Vw JUoe MVwWu Ambr Var AÚmn g§~§{YV {dÚmb¶m§Zm ¶m H$‘©Mmè¶m§À¶m nJmamMo YZmXoe nmoMbo Zgë¶mZo ~mbaW H$‘©Mmè¶m§Mm nJma Hw$Ry>Z Úmdm, Agm àíZ emim ì¶dñWmnZmbm nS>bm Amho. Var {ejU‘§Ìr VWm ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr ¶m H$‘©Mmè¶m§Mm ghmZw^yVr nyd©H$ {dMma H$ê$Z MVwWuÀ¶m {XdgmV Var nJma XoʶmMr ì¶dñWm H$amdr ,Aer g§~§{YV H$‘©Mmè¶m§Mr ‘mJUr Amho.

hmoVo. AmVm ehar ^mJmVrb ZmJ[aH$ ~mOmamV ‘mQ>moirMo gm{h˶ KoVmV. hm|S>m n[agamVrb ZmJ[aH$mZm MVwWunydu AmO a{ddmaMm ~mOma {VñH$ ¶oWrb ~mOma gmo‘dmaMm, gmIirMm ~mOma d ‘§Jidmar dminB©Mm ~mOma {‘iUma Amho.

VmoatJ 100 ê$. EH$ ZJ, Jm§Jbo N>moQ>r ‘mQ>moir 50 ê$. OmoS>r, KmJè¶mo 60 ê$. OmoS>r, Aem {d{dY dñVy {dH$m¶bm {‘iV hmo˶m. ‘mÌ darb XamV doJdoJù¶m {R>H$mUr H$‘r OmñV ’$aH$ Agë¶mMo AmZ§X na~ ¶m ZmJ[aH$mZo ~mobyZ XmIdbo. dmT>˶m ‘hmJmB©Mo g‘mZ {‘iUmao g{h˶ gwÜXm ‘hmJ hmoV Agë¶mMr à{V{H«$¶m gm‘mݶ ZmJ[aH$ 춳V H$arV Agë¶mMo ¶m ~mOmamV ’o$a ’$Q>H$m ‘mabm AgVm AmT>iyZ Ambo Amho.

R>mUo JUoemoËgd ‘§S>imMo {d{dY H$m¶©H$« ‘ dminB© [X,16 (à[V[ZYr ) : R>mUo gmd©O[ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMo 11 [Xdgm§Mo H$m¶©H«$‘ Omhra Pmbo AmhoV. [X. 19amoOr gH$mir ltMr à[Vð>mnZm,amÌr ñWm[ZH$ ^OZr‘§S>‹imMm H$m¶©H«$‘ ,20 amoOr ñbmo gm¶H$[b§J,AmaVr Jm¶Z ñnYm© ,am§Jmoir ñnYm©,Va 21 amoOr [MÌH$bm,[gZoZ¥Ë¶ ñnYm©,[X.22 amoOr ~wÕr~i ñnYm© ,N>oSy>Z Jobo ‘Yya gya hm gm§[JVrH$ H$m¶©H«$‘ ,23 amoOr

a§Jmoir H$m¶©emim,24 amoOr gn©[‘Ì A‘¥V[g§h ¶m§Mo OZOmJ¥Vrna ‘mJ©Xe©Z,25 amoOr JUoe CËgd ¶mÌm,amÌr bhmZnU XoJm Xodm ho ‘amR>r ZmQ>H$,26amoOr gH$mir 10dmOVm ‘hmnyOm,gm¶§H$mir ~jrg [dVaU ,˶mZ§Va XoUJr Hy$nZmMm [ZH$mb Kmo[fV H$aʶmV ¶oUma Amho.amÌr A§Va§J H$m¶©H«$‘,27 amoOr gm¶§H$mir CÎmanyOm . ˶mZ§Va nmdUr d [dgO©Z [‘adUyH$ .

g§J‘nya JUoemoËgdmMr gwdU© ‘hmoËgdr dmQ>Mmb gm§Jo, {X. 16 (à{V{ZYr) : lr. g§J‘nya gmd©O{ZH$ JUoemgoËg ‘§S>i ¶§Xm 49 ì¶m dfm©V nXmn©U H$arV Amho. nwT>À¶m dfu gwdU©‘hmoËgd gmOam H$aUma Agë¶mZo ‘§S>imZo nwT>À¶m dfm©Mr PbH$ ¶§XmM XmIdm¶bm gwédmV Ho$bobr Amho. ‘§S>nmÀ¶m àdoeXmamdê$ZM ¶§XmMm 49 dm JUoemoËgd bjmV ¶oV Amho. gm§Jo ~gñWmZH$mdaM Jobr 49 df} g§J‘nya gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>i AH$am {Xdgm§Mm lr JUoemoËgd gmOam H$arV Amho. ¶§Xm ‘§S>imZo Img B§Xmoa -‘ܶàXoe ¶oWrb e‘m© ¶m H$mam[Jam§H$Sy>Z VrZ ‘Obr àdoeÛma H$ê$Z KoVbobo Amho. gmY-

maU nñVrg ’w$Q> ê§$X àdoeÛma AmH$f©H$ gO{dʶmV ¶oV AgyZ AmVmnmgyZM bmoH$m§Mr ‘Zo AmH$f©H$ H$bmH$gwarH$S>o diy bmJbr Amho. ¶§XmMr JUoe‘wVuhr gw~H$[a˶m V¶ma H$aʶmV Ambobr AgyZ Xhr h§S>rMm XoImdm JXu IoMUmam {ZpíMVnUo AgUma ¶mV e§H$m Zmhr. ‘§S>i Xadfu EH$mnojm EH$ gag AmH$f©H$ gOmdQ>rgmR>r à{gÜX AgyZ AZoH$ amÁ¶ñVar¶ nwañH$mahr ‘§S>imZo àmßV Ho$bobo Amho. ^oQ> Hy$nZ ~m~VrVhr AZoH$ AmH$f©H$ ~{jgo R>odyZ ‘§S>i bmoH$ H$m¡VwH$mg nmÌ R>abo Amho. ¶§Xm ‘§S>imZo Aem nmM MmaMmH$s dmhZo Va nmM XþMmH$s dmhZo gmoS>V R>odʶmV Ambobr Amho.


17goa6_Layout 1 16-09-2012 21:49 Page 1

6

Jmodm ³bmgr’$mB©S> OmJm CnbãY {d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 10,000, 11000, 12000, 15000., ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 12000, 14000, 16000, 18000, 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmV CnbãY. g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© 9271293185. -----------------------. ’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ, ObVaU Vbmd, {gŠ`w[aQ>r, bhmZ ‘wbm§gmR>r JmS>©Z Agbobo AnmQ>©‘o§Q> ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ … 9665379706 -----------------------KmoJi, ‘S>Jmd ¶oWo Mm§Jë¶m gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>©‘|Q> CnbãY. ³b~hmCg, ObVaU Vbmd ¶m§gh dmVmZwHy$bZ ì¶dñWm, {H$MZ H°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. g§nH©$ 9823012409 (grE‘) -----------------------‘mS>ob, {Wdr ¶oWo J«rZ ìøy H$m°bZrV 65 Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarb dZ ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ 9158997719 (EHo$Eg) ------------------------

OmJm hdr ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, ~mUmdbr n[agamV H§$nZr Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, {dZm’${Z©Ma¶wº$ 1/2/3 âb°Q VmËH$mi hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, 952746241, 9236195911. (EEZgr) -----------------------

Á¶mo{Vf, ’|$J‹ewB©, dmñVy AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§Zr ÌñV AmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$ g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào‘, {ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb ZgUo AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«ñV AmhmVµµ? ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘r Vwåhmbm AënmdYrV VmoS>Jm H$mTy>Z XoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao n§. n§H$O e‘m©. 09878234791 9¥09478655529 (EZS>r) -----------------------Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$ g‘ñ¶m§da d¡{XH$ IJmob{dÚoÛmao VmoS>Jm H$mTy>. C{eam {ddmh, ì¶dgm¶, ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, AmOmanU, H$mbgn©, ‘m§J{bH$, {nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. Amåhr nyOm, AZwð>mZ, ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. Amåhr g§JUH$s¶ n{ÌH$mhr ~ZdyZ XoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf H|$Ð, 9665690469 , 9665251097. (Am¶EZSr) -----------------------gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m Abr ^mB© Vw‘À¶m gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV. Ho$di 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, derH$aU, H$mir OmXÿ AmXr g‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘À¶m {dídmgmbm Amåhr VS>m OmD$ XoV Zmhr, ¶mMr ImÌr ~miJm. g§nH©$ 09718431492. (S>ãë¶y EZ)

gm¢X¶© àgmYZo gwIdñVy ór nwéfm§À¶m godogmR>r à{gÕ {b{Mg ñnm A±S> gbyZgmR>r ‘{hbm gm¡§X¶©VÁk Am{U ‘gmO H$aUmè¶m {ó¶m§Mr Amdí¶H$Vm Amho. g§nH©$ 75078322024 -----------------------ór- nwéfm§gmR>r Am¶wd©o{XH$, dZm¡fYr¶wº$ Amam‘Xm¶r ‘gmOmMr gw{dYm. {deof gdbV. EH$m ‘gmOÀ¶m {H$‘VrV Xþgam ‘gmO ‘mo’$V. g§nH©$ … 8605592019

AW© Am{U ì¶dgm¶ H$moUVohr dmhZ IaoXrgmR>r AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§À¶m AmYmao {dÎmgmø CnbãY. ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m {XdgmV {‘iob. g§nH©$ 992371580, 8805917681 (~rEgEZ) -----------------------nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 ImOJr bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§nH©$ … 9623852334. (grE‘). ------------------------

g§nH©$

-

8390701197. (~rHo$Eg) -----------------------H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm. X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm dm{f©H$ VÎdmda H$ma ^mS>çmZo {‘iob. MmbH$hr {‘iVrb. {ddmhmgmR>r {deof gO{dboë¶m H$mahr CnbãY. g§nH©$ 9823966474, 9421300462 (grE‘) -----------------------Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr XþéñVr H$ê$Z XoVmo. ˶mV Amåhr VÁk AmhmoV. g§nyU© Jmoì¶mV godm {‘iob. g§nH©$ 8806061787, 0832-3205554 (Eg¶y) -----------------------Vwåhr Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka gOdy BpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm. Amåhr ñd¶§nmH$KamMr gOmdQ> gw§Xaar˶m H$aVmo. Vohr Vw‘À¶m {Iembm nadS>ob Aem XamV. (g§nH©$ - 9326467577) -----------------------A‘o[aH$Z H§$nZrV H$m‘ {‘idm. J¥{hUr, ZmoH$aXma, {dÚmWu H$moUmbmhr g§Yr. ^anya H$‘{dʶmMr g§Yr. à{ejUmMr gw{dYm Amho. g§nH©$ E{bem 922644249, 9326115949. -----------------------nmoV©wJrO amï´>r¶Ëd EH$ Vo VrZ ‘{hݶm§V {‘idm. Vw‘À¶m Owݶm H$mJXnÌmMr à{H«$¶m AS>br Agob Va Vrhr nyU© H$ê$Z XoD$. A°Q>oQ>ñQ>oeZ, pìhgm {‘idyZ XoD$. VgoM nmoV©wJmb‘ܶo {d‘mZVimdê$Z dmhVyH$ gw{dYmhr {‘iob. H$mVm©Amo {X {gXmXmo VgoM nmgnmoQ>©Mo H$m‘ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ ’«°$Ýg‘ å¶wam{g¶mo dmP 0832 2550257, 9627430238 (doi gH$mir 8.30 Vo Xþnmar 1.30 Am{U Xþnmar 3.30 Vo gm¶§. 7. R>mUm, Hw$Ç>mir, Jmodm. (Am¶EZS>r) -----------------------AmJadmb n°H$g© A±S> ‘yìhg© {b. 1987 nmgyZ Aìdb XOm©Mr AmKmS>rMr H§$nZr. VUmd‘wº$ {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 6001500, 9326101181. (EZS>r) -----------------------http//www.vwfraser.com/

CnbãY XþMmH$sMo ñnoAanmQ>© d B§OrZ Am°B©b {dH$Uo Amho. g§nH©$ … 8421766007. B‘ob …angels.goa66@yahoo.com (~rEgEZ) -----------------------ZdrZ Agboë¶m XmoZ 32 B§Mr EbgrS>r , XmoZ ßbog ñQ>oeZ. gmo~V grS>r ‘mo’$V {dH$UoLAmho. g§nH©$ … 9689426339, 9765395391. (E‘grS>r) -----------------------

H$ÝgbQ>Ýgr å¶wQ>oeZ, nm{Q>©eZ, ‘mb‘ÎmoÀ¶m H$mJXnÌm§Mr N>mZZr, VgoM ‘mb‘ÎmoMr nmhUr, H$mJXnÌm§Mr Zm|XUr, Vw‘À¶m O‘rZOw‘ë¶mMr d ‘mb‘ÎmoÀ¶m ì¶dhmam§gmR>rÀ¶m godm CnbãY. g§nH©$ VwH$mam‘ 8888890279. www.servicegoa.com

----------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo {dXoer (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr H$m‘o. ‘wXVrnojm OmñV {Xdg {Zdmg, nmgnmoQ>© hadbm¶, ‘m¶Xoer OmʶmMr nadmZJr {‘idm¶Mr¶, A{Zdmgr ^maVr¶m§À¶m (EZAmaAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMr g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë¶ynÌ d ‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r 9158011412 (grAmoEZ). -----------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZwgma nmM dfmªn¶ªV pìhgm ‘wXV dmT>, pìhgm àH$mamV ~Xb, ‘wXVrZ§VaMm {Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m {‘i{dUo B˶mXr H$m‘m§gmR>r g§nH© 9637169333, 9823023446, 9 1 5 8 6 6 3 1 7 3 . visasolutionsgoa@yahoo.in. wwwvisasolutionsgoa.in (EEZgr)

------------------------

e¡j{UH$ H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$J E‘.gr.Eg.B©. grgrEZE, grgrEZnr Aä¶mgH«$‘ ‘m¶H«$mogm°âQ>, grAm¶EggrAmo narjm H|$Ð, Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>Jmd Am{U nUOr 9960166606 ------------------------

ì¶dgm¶ CnbãY ao{’«$OaoQ>a, S>rn ’«$sOg©, dm°qH$J Hy$bg©À¶m XþéñVrgmR>r VgoM pñnëQ> EAaH§${S>eZg© ~gdyZ XoD$. g§nH©$ gmB©amO ao{’«$OaoeZ, EAaH§${S>eqZJ, ZmB©H$dmS>mo, H$i§JwQ>, ’$moZ 8805839485. (EHo$Eg) -----------------------Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$m A‘o[aH$Z H§$nZrbm VmËH$mi AY©doi, nyU©doi Amdí¶H$Vm. AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. nmgnmoQ>©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z {‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m nmoV©wJmb‘YyZ H$ê$Z {‘iob.

¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ XÿañW {ej‹U, E‘~rE, E‘grE, E‘EgS>ãë¶y, ~rgrE, ~r~rE, ~r. H$m°‘, E‘ E (gd© {df¶), ~r. E µ(gd© {df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~r Eñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOr BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ {S>ñQ>§Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam ‘Obm, E qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘moa, nUOr. XÿaÜdZr 0832 - 2431014, 9764234786, 976565781, 83, 85. (www.bidindia.com) (S>rE) -----------------------Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r. Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘. Eñgr, ~r~rE, ~rgrE, E‘~rE, E‘grE AmXr Aä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo àdoe ¿¶m. Aä¶mgH«$‘ nyU© hmoVmM A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶ A{^¶m§{ÌH$s, nXdr

d nX{dH$m Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, 2726715. Eg. Oo. gr. 2733895, 2733897 (S>rE). -----------------------Vw‘Mr AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$m qH$dm {n¶mZmo, H$s ~moS>©da dmO{dʶmg {eH$m. {eH$dUr CnbãY. g§nH©$ ~m°ñH$mo 9209141911. (grAmoEZ) -----------------------dmñH$moV ‘mo’$V Z{gªJ à{ejU. g§nH©$ 9422971157 (EgEZ) -----------------------a°ån hmVmiUr, {d‘mZVi H$m¶m©Ýd¶Z AmXr à{ejU ZdrZ ~°M EH$ gßQ>|~anmgyZ gwê$. Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, àdoemgmR>r g§nH©$ Q´>oS> qdJ BpÝñQ>Q>çyQ>. B§Q>aZ°eZb EAa ‘°ZoO‘|Q>. nUOr 2228378, ‘S>Jmd 8605599420 timpanajim@yahoo.com, www.timeindia.com/onlinetraveledu.com (Am¶EZQ>r)

-----------------------AmR>dr, Zddr, Xhmdr, AH$amdr, ~mamdr (Jmodm ~moS>©) ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m {Z¶{‘V {eH$dUr, d¡¶{º$H$ {eH$dUr qH$dm Kar ¶oD$Z {eH$dUr. gH$mir, Xþnmar qH$dm g§Ü¶mH$mir Vw‘À¶m gmo¶rÀ¶m doir CnbãY. g§nH©$ 8390976084 (S>rE) ------------------------

Amamo½¶ gw{dYm gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m, gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da Cn¶wº$ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. Jmoì¶mV ¶m Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>r àMmaH$ hdoV. g§nH©$ 9867249859, 902060720. -----------------------h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com

Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. -----------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. w peopletable.com g§nH©$ 9049350366 (~rEg) ------------------------

{ddmh{df¶H$ h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com

Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. -----------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. w peopletable.com g§nH©$ 9049350366 (~rEg)

‘mb‘Îmm CnbãY g‘wÐ{H$Zmµè¶mbJV, gw§Xa OmJoVrb {dH«$sgmR>r XþH$mZ CnbãY - qgJb hmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38 bmI én¶o. g§nH©$ 9921411469, 9921687920 (EEZgr) -----------------------Zmdobr ¶oWrb ñH$moS>m emoê$‘ Odi añ˶mbJV 25 Mm¡ag‘rQ>aMo XþH$mZ ^mS>çmZo CnbãY. 9763390085. (grEgQ>r) -----------------------S>~b hmB©Q>Mo XþH$mZ ^mS>çmZo CnbãY. ãboqgJ H$m°åßbo³g, S>m°{‘ZmoO {nÂPm, ‘S>Jmd. g§nH©$ 8007711785. -----------------------‘S>JmdmV 85 Mm¡ag‘rQ>aMr VrZ XþH$mZo ^mS>çmZo CnbãY. Vi‘Oë¶mda, añ˶mbJVÀ¶m OmJoV. emo ê$‘, H§$nݶm, ~±H$o gmR>r Cn¶¶wº$. g§nH©$ 9823880813

OmJm hdr Jmodm doëhm qH$dm AmJer n[agamV 300 Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAa Q>m¶Q>b Agbobm ßbm°Q> hdm Amho. g§nH©$ 9158207608, 9921580104 -----------------------{Zdmgr àH$ën, ì¶mdgm{¶H$ AmñWmnZo, eoVr Am{U Am¡Úmo{JH$ AmñWmnZm§gmR>r Jmoì¶mV H$moU˶mhr AmH$mamMr OmJm hdr Amho. g§nH©$ 8308196113 ìhr. S>ãë¶y ’«°$g>a [a¶b BñQ>oQ>. www.vwfraser.com (~rHo$Eg) ------------------------

nm{hOoV Mmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>a nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg200, grnr¶y-200 én¶m§Zr KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. (Am¶EZS>r). -----------------------‘{h§Ðm nrH$-An, {S>Pob H$ma, ~moboamo, ³dmbrg, Vdoam, {‘ZrQ´>H$, bob±S> Q>rßna JmS>çm nm{hOoV. Amnë¶m Zmdo JmS>rMo Ama.gr. ~wH$ Agboë¶m§Zr ^oQ>m g§nH©$ 8551085888 -----------------------Iam~ Pmbobo ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr VgoM Egr, ñHy$Q>a, BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZaoQ>a {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 8805495115.

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012 -----------------------Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 9764717918. ------------------------

ZmoH$ar {df¶H$ KmoJi - ‘S>Jmd ¶oWo 15 dfmªnmgyZ à{gÕ Agboë¶m H§$nZrV Am°{’$g H$m‘mgmR>r 18 Vo 28 d¶moJQ>mVrb ‘wbo nm{hOoV. ‘{hZm nJma 6500 Vo 12000. g§nH©$ … 8975732134, 8378012544. {bMrg ñnm Am{U gbyZgmR>r bo{S>O ã¶wQ>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa nm{hOo. g§nH©$ … 7507832024 -----------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm ’$moZ KoʶmgmR>r d Amnë¶m CËnmXZm§Mr ‘m{hVr bmoH$m§Zm XoʶmgmR>r nmÌ C‘oXdmam§Mr Amdí¶H$Vm Amho. B§J«Or Am{U qhXrda à^wËd Agmdo. g§JUH$ Am{U B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. C‘oXdma {H$‘mZ 12 dr CÎmrU© Agmdm. H$m‘mMr doi gH$mir 10 Vo gm¶§H$mir 7. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV 8421928485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌm§À¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo AmUmdrV. ----------------------Jmo‘§VH$s¶, H$m°pÝQ>Z|Q>b Hy$H$, XoI^mb n¶©dojH$, Bbop³Q´>eZ, Egr ‘oH°${ZH$, nXdrYa à{ejUmWu, H$m¶m©b¶ à‘wI, ì¶dñWmnH$ VgoM H$bm XmbZ {dH«$s A{YH$mar Bìh|Q> H$mo Am°{S>©ZoQ>aMr Amdí¶H$Vm Amho. g§nH©$ nUOr‘ BZ, ‘im, ’$m|VmBÝhmg, nUOr, 9823068136, 2228136. panjiminn@bsnl.in

-----------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$. -----------------------nmQ>© Q>mB©‘, ’w$b Q>mB©‘ ‘wbo Am{U ‘wbr nm{hOoV. AZw^d d nmÌVoMr Amdí¶H$Vm Zmhr. g§nH©$ - Mm§Xÿ ’$m‘©gr, ‘mH}$Q>, nUOr, 9420818776. -----------------------H$i§JwQ> ~rM ¶oWrb hm°Q>obgmR>r doQ>a, B§{S>¶Z Hw$H$ d [agoßeZ{ZñQ> nm{hOoV. g§nH©$ … 9822334749, 9822168680. ---------------------dmJmVya ¶oWo df©^a gwê$ AgUmè¶m aoñQ>m°a§Q>gmR>r AZw^dr doQ>a, {S>edm°ea, H°$ßQ>Z VmËH$mi nm{hOoV. AmH$f©H$ nJma, OodU d amhʶmMr ì¶dñWm. g§nH©$ … 9850555540. ----------------------H$mobdm ¶oWo gm’$g’$mB© H$aʶmgmR>r ~mB© nm{hOo. Mm§Jbm nJma. g§nH©$ … 8805515681. ----------------------AZw^dr Hw$H$ nm{hOo. åhmngm ¶oWrb Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f©H$ nJma. g§nH©$ … 9850754315, 6450149. -----------------------

gmoZr, noZmgmoZrH$, g°‘gmoZmB©Q> H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh (nwéf) ‘S>Jmd Am{U nUOr emoê$‘gmR>r nm{hOo. ‘wbmIVrgmR>r gmoZr emoê$‘, J«og MM©, ‘S>Jmd ¶oWo à˶j ^oQ>mdo. g§nH©$ … 9822121228. -----------------------JmodZ Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ nm{hOo. AmH$f©H$ nJma, amhUo d OodUmMr gmo¶. g§nH©$ … 9822158550. ----------------------H§$nZr‘ܶo hoëna, n°qH$J‘ܶo H$m‘ H$aʶmgmR>r 18 Vo 29 df} d¶moJQ>mVrb ‘wbr- ‘wbJo nm{hOoV. {ejU 8 Vo 15 dr Agmdo. ‘{hZm nJma 7500 Vo 9500. amhʶmMr Am{U OodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. 8554053158, 7350875297. -------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$. -----------------------V§Xþar Hy$H$ d doQ>a nm{hOoV. g§nH©$ 2456773, 7798337773 -----------------------‘S>Jmd, nUOr, H$i§JwQ> ¶oWo ao{S>‘oS> H$nS>çmÀ¶m XþH$mZmgmR>r AZw^dr goëg Jëg©, goëg ~m°B©O nm{hOoV. AmH$f©H$ nJma. 9970025402. -----------------------~moS>m© ‘S>Jmd ¶oWrb ~ma- aoñQ>m°a§Q>gmR>r n[anyU© (Am°bamC§S>a) Hy$H$ nm{hOoV. g§nH©$ O°³gZ 9822485947. (grE‘) ------------------------

Hw$S>MS>o ¶oWo ‘m{hVr XoVmZm X{jU Jmodm àmoJogrìh Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>Zm d A{Ib Jmodm ‘[eZ ‘mbH$ g§KQ>ZoMo nXm{YH$mar.

"ImU àíZr ‘w»¶‘§Ìr VmoS>Jm H$mT>Vrb' Hw$S>MS>o, {X. 16 (à{V{ZYr) … ImU àíZmdê$Z amÁ¶mV Oo dmX§J {Z‘m©U Pmbo Amho, ˶mda ‘w»¶‘§Ìr nauH$a ho ¶eñdr VmoS>Jm H$mT>Vrb, Agm R>m‘ {dídmg Amåhmbm Amho. ‘mÌ ¶m Xaå¶mZ {~J gaH$mar g§ñWm§Zr ImU ì¶dgm¶m{damoYmVrb Amnbr ~S>~S> Wm§~dmdr. ZmhrVa ˶m§À¶mda ‘moMm© AmUbr OmB©b, Agm Bemam X{jU Jmodm àmoJ«o{gìh Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>Zm d A{Ib Jmodm ‘{eZ ‘mbH$ g§KQ>Zm ¶m§Zr g§¶wº$nUo Hw$S>MS>o ¶oWo KoVboë¶m nÌH$ma n[afXoVyZ {Xbm. EZ.Or.Amo H$S>yZ ¶m àíZmÀ¶m AmJrV Vob AmoVʶmMo H$m‘ Ho$bo OmV AgyZ, AmVm Amåhr Jßn ~gUma Zgë¶mMo ¶mdoir gm§JʶmV Ambo. ¶m nÌH$ma

n[afXog Q´>H$ g§KQ>ZoMo Aܶj àH$me amD$V XogmB©, Cnmܶj aKyZmW ZmB©H$, g{Md g˶dmZ JmdH$a, g§¶wº$ g{Md bú‘U XogmB©, I{OZXma H°${OQ>Z ’$Zmª{S>g ‘{eZ g§KQ>ZMo o Aܶj g§Xrn na~, g{Md amhÿb doaoH$a, CÚmoOH$ amOoЧ ZmB©H$, AmpëgZ ’$Zmª{S>g, ‘hoe Am§Jbo, {dídZmW Zmd}H$a, {dZmoX {dZm}S>H$a, ‘ZmoO gmd§V, em§~m ^§S>mar, ‘m¶H$b ’$Zmª{S>g d BVa ‘mݶda CnpñWV hmoVo. àH$me amD$V XogmB© åhUmbo H$s, EZ.Or.Amo. H$Sy>Z ImU ì¶dgm¶mg§~§Yr {d{dY A’$dm ngadyZ d ^mfUo R>moHy$Z ¶m g§X^m©V OZVoMr {Xem^yb Ho$br OmV Amho. ¶mVrb H$mhr EZOrAmo Mo à{V{ZYr ho ‘wi Jmo‘§V{H$¶ ZmhrV.

˶m§Zm Jmo‘§VH$mdarb EdT>o ào‘ ¶oʶmMo H$maUM ‘wimV g§e¶mñnX Agë¶mMr Q>rH$m amD$V XogmB© ¶m§Zr Ho$br. ¶m ì¶dgm¶mVrb KQ>H$m§da gܶmÀ¶m n[apñWVr‘wio ‘moR>o g§H$Q> Ambo AgyZ Vo Xÿa H$ê$Z Amåhmbm ¶mVyZ ~mhoa H$mT>ʶmMo gmoSy>Z hr AmJ ‘wÔm‘hÿZ ^S>H$dbr OmV Agë¶mMohr amD$V åhUmbo. H°${OQ>Z ’$Zmª{S>g åhUmbo H$s, amÁ¶mVrb ImU ì¶dgm¶ hm OyZm ì¶dgm¶ AgyZ AmVmn¶ªV ¶mda hOmamo Hw$Qw>§~o nwU©nUo {Z^©a AmhoV. ˶m§À¶m ^{dî¶mMr ì¶dñWm H$ê$Z ˶mZ§Va hm ì¶dgm¶ nyU©nUo ~§X H$aʶmMr ^mfm ~mobmdr, Ago ’$Zmª{S>g ¶m§Zr gm§{JVbo. Am‘Mm ImU KmoQ>mù¶mer H$mSrMmhr

ñnY}V CVaUmam [dOoVmM AgVmo … H$mXm}P nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … ñnYm© qOH$Uo gd©ñd Zmhr, ñnY}V ^mJ KoUo ¶mbm OmñV ‘hËd Amho. ñnY}V ^mJ KoUmam à˶oH$ {dÚmWu {dOoVm Amho d ˶m§Zr bjmV ¿¶mdo H$s hr ZwgVr gwadmV Amho d ˶m§Zr Ago nwT>o OmV am[hbo nm{hO, Ago à{VnmXZ Jmodm {V¶mÌ AH$mX‘rMo Aܶj Vm‘mPrZ H$mXm}P ¶m§Zr Ho$bo. {dÚmWu ‘wñb‘mZ g§ñWm ¶m§Zr nUOrVrb S>m°Z ~m°ñH$mo g^mJ¥hmV Jmodm ñVamda Am¶mo{OV Ho$boë¶m {dÚmWu ‘hmoËgdmÀ¶m

H$m¶©H«$‘mV Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoir à‘wI nmhþUo åhUyZ H$bm Am{U gm§ñH¥${VH$ ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a, g¶rX ImZ, Ho$.Ho$. gmohrb, AH$~a ImZ AmXr ‘mݶda ì¶mgnrR>mda CnpñWV hmoVo. X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§Zr åhQ>bo H$s n[hë¶m§XmM ^maVr¶ {dÚmWu ‘wñb‘mZ g§ñWm ¶m§Zr Jmodm ñVamda {dÚmWu ‘hmoËgd Am¶mo{OV H$ê$Z Jmoì¶mVrb {dÚm϶mªZm Mm§Jbr g§Yr {Xbr d {dÚm϶mªZr ˶mMm Mm§Jbm bm^ KoVbm,

¶mMm ˶mbm AmZ§X hmoV Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. Aem ¶m H$m¶©H«$‘mZo ^m.{d.‘w. g§ñWoZo gd© {dÚm϶mªZm EH$Ì AmUbo d nwT>ohr ¶m g§ñWoZo AgoM H$m¶©H$« ‘ Am¶mo{OV H$amdoV, Ago ˶m§Zr åhQ>bo. S>m°Z ~m°ñH$mo‘ܶo 14 gßQ>|~a Vo 15 gßQ>~| a Aem XmoZ {Xdg hm {dÚmWu ‘hmoËgd Pmbm. ˶mZ§VaÀ¶m nm[aVmo{fH$ {dVaU g‘ma§^m‘ܶo {dOo˶m {dÚm϶mªMm nmhÿʶm§À¶m hñVo gËH$ma H$aʶmV Ambm.

g§~Y§ ZgVmZm ¶m gdmªMm ’$Q>H$m Amåhr {dZmH$maU H$m åhUyZ ghZ H$amdm Agm gdmb ˶m§Zr ¶mdoir CnpñWV Ho$bm. g§{Xn na~ åhUmbo H$s ‘w»¶‘§Í¶m§Mr H$m¶©nÕVr hr ¶mo½¶ AgyZ Vo ¶m ì¶dgm¶mdarb g§H$Q> {ZpíMVM Xÿa H$aVrb Aer Anojm Agë¶mMo gm§{JVbo. ‘mÌ gܶmÀ¶m n[apñWVrV gdmªZrM Amnbr O~m~Xmar g‘OyZ g‘ñ¶m OmUmì¶mV. VgoM Jmo‘§VH$m§Mo hrV OnʶmgmR>r H$m¶© H$aV ahmdo Ago gm§{JVbo. n¶m©dUmMr OnUyH$ Amåhmbmhr hdr AgyZ ‘mÌ Am‘À¶mM Ordmda Oa n[apñWVr CR>V Agob Var Amåhr H$m¶ H$amdo Agm gdmbhr na~ ¶m§Zr Ho$bm.

ZmñZmoS>m n§Mm¶VrV AmO ~¡R>H$ åhmngm, {X. 16 ( à{V{ZYr) … ZmñZmoS>m n§Mm`V gan§M d Cngan§M nXmMr {ZdS> AmO gmo_dma {X. 17 amoOr hmoUma AgyZ Ë`mgmR>r n§Mm`VrV gH$mir 10. 30 dmOVm Img ~¡R>H$ ~mobm{dÊ`mV Ambr Amho. n§Mm`VrMo _mOr gan§M \o«$S>r \$ZmªS>rg d Cngan§M Xrnmbr _S>H$B©H$a `m§À`m {damoYmVrb A{dídmg R>amd 4 {d. 0 _Vm§Zr {X. 4 ñnQ>|~a amoOr g§_§V Pmbm hmoVm. Ë`m nmgyZ n§Mm`VrMm H$m`©^ma àemgH$mÀ`m hmVr Amho. _h|ÐZmW Jmdg, bú_U Ho$aH$a, JmoqdX JmodoH$a d g§OZm H$m§~ir `m Mma n§M gXñ`m§Zr gan§M d Cngan§Mmda A{dídmg R>amdmìXmao nXmdê$Z IoMbo Amho.

JUoemoËgd {Z{d©¿ZnUo nma nmS>m ‘§S>im§À¶m nXm{YH$mè¶m§Zm nmo{bgm§Zr {Xbr gyMZm åhmngm, {X. 16 (à{V{ZYr) : åhmngm n[agamVrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imH$S>yZ JUoemoËgd ^{³V‘¶ d em§VVmnyU© dmVmdaUmV H$moU˶mhr {d¿Zm{dZm nma nmS>ʶmgmR>r ewH«$dma {X. 14 amoOr Xþnmar ~¡R>H$sMo Am¶moOZ Ho$bo hmoVo. ˶mV nmo{bg A{YH$mè¶m§Zr ‘hÎdnyU© gyMZm H$ê$Z ˶m§Mo nmbZ H$aʶmMo AmdmhZ Ho$bo Amho. gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>im§Zr MVwWu{Z{‘Îm JUoe‘yVu ‘§S>nmV grgr Q>rìhr H°$‘oao ~g{dʶmV ¶mdoV, gwajm ajH$m§Mr Zo‘UyH$ H$amdr, OmñV ’$Q>mHo$ dmnê$ Z¶oV, AmJà{V~§YH$ ¶§ÌUm gÁO R>odmdr, amÌrÀ¶mdoir Üd{ZjonH$mMr AmdmO Vrd«Vm H$‘r R>odmdr, Aem gwajoÀ¶m Ñ{îQ>H$moZmVyZ ‘hÎdnyU© gyMZm CnAYrjH$ S>m¶g ¶m§Zr ‘§S>imÀ¶m nXm{YH$mè¶m§Zm {Xë¶m. ewH«$dmar Xþnmar åhmngm nmo{bg ñWmZH$ n[agamVrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imÀ¶m ~mobm{dboë¶m

åhmngm n[agamVrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imÀ¶m nXm{YH$mè¶m§er MMm© H$aVmZm CnAYrjH$ goam{’$Z S>m¶g. ~mOybm {ZarjH$ Vwfma doU}H$a d gbr‘ eoI. (C‘oe P‘}H$a)

{deof ~¡R>H$sV CnAYrjH$ S>m¶g, {ZarjH$ Vwfma doU}H$a, dmhVyH$ nmobrg {ZarjH$ gbr‘ eoI AmXr CnpñWV hmoVo. gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘yVuÀ¶m {R>H$mUr H$moUVmhr AZw{MV àH$ma KSy> Z¶o åhUyZ gd© ‘§S>im§Zr nmo{bg H$‘©Mmè¶m§da Adb§~yZ Z amhVm ñdV:

‘yVu ñWmnZmñWi d n[agamMr H$miOr ¿¶mdr. nmo{bg H$‘©Mmè¶m§Zm gd©M {R>H$mUr Zo‘Uo e³¶ Zmhr. ¶mgmR>r ‘yVu ñWmnZoÀ¶m ñWir ¶o-Om H$aUmè¶m§À¶m dmQ>oda d BVa ‘§S>nmV grgr Q>rìhr H°$‘oao ~g{dʶmV ¶mdoV. Oa ‘§S>im§H$S>o ZgVrb Va ˶m§Zr

{dH$V ¿¶mdoV qH$dm ^mS>çmZo ¿¶mdoV. VgoM ‘§S>imÀ¶m eoOmar nm{Hª$JMr gmo¶ R>ody Z¶o. ’$Q>mHo$ H$‘r à‘mUmV dmnamdoV. gmd©O{ZH$ JUoe‘yVuÀ¶m {R>H$mUr {dÚwV amofUmB©gh gOmdQ> Ho$bobr AgVo. Vr nmhʶmgmR>r JUoe^³Vm§Mr ‘moR>çm à‘mUmV JXu hmoVo. ˶m‘wio dmT>˶m JXuda {Z¶§ÌU d bj R>odʶmgmR>r gwajmajH$, ñd¶§godH$ Zo‘mdoV. amÌrÀ¶mdoir JUoe‘yVu n[agamV MmoI drOnwadR>m R>odmdm. OZaoQ>a qH$dm drOogmR>r n¶m©¶r gw{dYm R>odmdr. JUoe‘yVuÀ¶m {R>H$mUr ‘§S>imÀ¶m gXñ¶m§Zr JXu H$ê$ Z¶o. 24 Vmg ñd¶§godH$m§Mr Zo‘UyH$ H$amdr. H$m¶©H«$‘m§Mr ¶mXr nmo{bg ñWmZH$mH$S>o Úmdr. ’$Q>mHo$ bmdVmZm ‘§S>nmnmgyZ gwa{jV A§Va R>odmdo d EH$mM OmJoMm ¶mgmR>r dmna H$amdm. Ap½Zem‘H$ Xbm‘m’©$V ’$m¶a EpñQ>¨Jwea Vnmgmdm. ZXrÀ¶m nmÌmV OmñV ‘mUgm§Zr CVê$ Z¶o Aem gwMZm H$aʶmV Amë¶m.

åhmnímmV gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H$« ‘m§Mr ‘oOdmZr åhmngm , {X. 16 (à{V{ZYr ) … åhmngm `oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd _§S>imVµ\}$ ~wYdma {X.19 Vo e{Zdma {X. 29 n`ªV JUoe MVwWu CËgd _moR>çm ^º$s ^mdmZo gmOam H$aÊ`mV `oUma Amho. `m AH$am {Xdgr` CËgdmV Mma ZmQ>Ho$ d CËH¥$ï> g§JrV H$m`©H«$_ gmXa H$aÊ`mV `oUma AmhoV. ~wYdma {X. 19 amoOr Xwnmar 12 dm. lt Mr ñWmnZm d AmaVr, Jwê$dma {X. 20 amOr Xwnmar 12 d amÌr 8 dm. AmaVr, ewH«$dma {X. 21 amoOr g§Ü`m. `oWrb CÚmoOH$ à^mH$a doU}H$a `m§À`m hñVo ñ_a{UHo Mo àH$meZ, ˶mZ§Va lr na_oída àñVwV ~mbJ§Yd© Zm§Xr Vo ^¡adr hm H$m`©H«$_ gmXa

hmoB©b. e{Zdma {X. 22 amoOr g§Ü`m. 5 dm. aMZm {H«$EeZ àñVyV JmUr _ZmVbr hm H$m`©H«$_ Am`S>r`r, gmaoJ_, d bŠg g§JrV aËZ \o$_ A_mob nQ>dY©Z, _moZm H$m_V, d A{^foH$ nQ>dY©Z gmXa H$aVrb. d amÌr 10 dm. AemoH$ nmQ>moio {bIrV d adr gm§^mao {X½XeuV AmB© [aQ>m`a hmoVo` hm ZmQ>H$ gmXa hmoUma Amho. a{ddma {X. 23 amOr g§Ü`m. 5 dm. ñd. dmgwXod Zmam`U Zmd}H$a ñ_¥VràrË`W© åhmngm gmd©O{ZH$ JUoemoËgd _§S>i Am`mo[OV 10 dr 12 dr VWm nXdr narjoV àW_, pìXVr` d V¥Vr` Amboë`m JwUd§V {dÚmÏ`mªMm Jmodm {ejU {dH$mg _§S>imMo AÜ`j H$m§Vm nmQ>UoH$a

`m§À`m hñVo gËH$ma H$aÊ`mV `oÊmma Amho. ˶mZ§Va g§Ü`m. 6 dm. h.^.n. {M§Vm_Ur ~wdm {Z_H$a - nwUo `m§Mo gwlmì` H$sV©Z hmoB©b. gmo_dma {X. 24 amoOr g§Ü`m. 5 dm. JrV{eën àgV~V AmZ§X Va§J hm _amR>_moir ~¡R>r _¡\$brMm H$m`©H«$_ gmXa hmoB©b, d amÌr 10 dm. {_WH$ {Z_uV g§JrV H$moUo EHo$ H$mµir ho ZmQ>H$ gmXa H$aÊ`mV `oUma Amho. _§Jidma {X. 25 amoOr 3 Vo 6 d 7 Vo 12 d`moJQ>mgmR>r doe^yfm ñnYm© d embo` {dÚmÏ`mªgmR>r g_whJrV Jm`Z ñnYm©, Am{U amÌr 10 dm. lr hoa§~ {WEQ>g© àñVyV JO©Vmo _amR>r hm g§JrVmMm H$m`©H«$_ gmXa hmoUma Amho. ~wYdma {X. 26 amOr g§Ü`m. 5 dm.

åhmngm nargamVrb {dÚmÏ`mªgmR>r dº¥$Ëd d H$WmH$WZ ñnYm© Am{U amÌr 10 dm. _hoe _m§OaoH$a àñVyV H$ê$Z Jobm Jmd hm ZmQ>H$ hmoB©b. Jwê$dma {X. 27 amoOr g§Ü`m. 6 dm. A_mob ~mdS>oH$a d Jm¡ar nmQ>rb `m§Mm _amR>r ^mdJrV d ZmQ>çJrVm§Mm H$m`©H«$_, d amÌr 10 dm. Ag§^d ho M§ÐH$bm {Z_uV gwna{hQ> {dZmoXr ZmQ>H$ gmXa hmoB©b. ewH«$dma {X. 28 amoOr Xwnmar 12 dm. lr {gÜXr {dZm`H$ _hmnyOm Z§Va AmaVr d VrW©àgmX d Z§Va åhmngm ZJanm{bH$m _mH}$Q> ì`mnmar g§KQ>ZoV\}$ Xwnmar 1 Vo 3 n`ªV _hmàgmX Ago AZoH$ H$m¶©H«$‘ {dgO©Zmn¶ªV gwê$ amhUma AmhoV.


17goa7_Layout 1 16-09-2012 21:47 Page 1

7

Jmodm

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

'AmXe© J«m‘'bm {hadm H§$Xrb

Ho$no VmbwH$m {deof

Ho$no ~mOmanoR> g‘ñ¶m§Zr J«ñV {dO¶Hw$‘ma H$moào ‘S>Jmd, {X. 16 … Ho$noMr à‘wI ~mOmanoR> g‘ñ¶m§Zr J«mgbr Amho. X{jU Jmoì¶mVrb ho OwZo eha Amho. Ho$no Vmbw³¶mMo à‘wI Ho$§Ð Amho. ¶m ehambm gwg‚m ~mOma àH$ën Zgë¶m‘wio ehambm Am§oJidmUo ñdê$n Ambo Amho. Ho$no nm{bH$m joÌmVrb d H$ono ‘VXmag§KmMr à‘wI ~mOmanoR> åhUOo Ho$no VmbwH$m ‘w»¶mb¶ Agë¶m‘wio Ho$no ehamMr ~mOmanoR> Zoh‘rM JO~Obobr AgVo. gaH$mar H$m‘mgmR>r Ho$no ehambm ^oQ> XoUma ‘mÌ Ho$noMm ~o{eñV d KmUoaS>m ~mOma nmhÿZ ZH$mo Vr IaoXr Ago åhUyZ ‘mKmar diVmV. Ho$no ehambm ¶mo½¶ ~mOmanoR> Zgë¶m‘wio añ˶mÀ¶m H$S>obm ~mOma ^abm OmVmo. ^mOrdmbo, ‘ÀN>r {d{H«$ H$aUmè¶m ‘{ham d JmS>odmbo d BVa ’o$ardmë¶m CÝhm-nmdgmMm Ìmg ghZ H$arV CKS>çmda ~gyZ Amnbm ‘mbmMr {dH«$s H$aVmV. a{ddmar ~mOmamÀ¶m {Xder Ho$no ehambm OÌoMo ñdê$n ¶oVo. Ho$noHw§$H$ùir ‘mJm©da XÿMmH$s ’o$ardmbo d BVa ì¶mnmar Amnbm ì¶dgm¶ Mmb{dVmV. gaH$mar B‘maVr nwT>o Agbobo g§nyU© nXnWmda ^mOr {dH«o$Vo R>mU ‘m§Sy>Z ~gVmV. nwT>rb ~mOyZo Ho$noHw§$H$ùir añ˶mÀ¶m O§³eZda ‘ÀN>r‘mar ‘{hbm§Zr Amnbm ngmam WmQ>bm Amho. ‘Q>U d {MH$ZMr {dH«$s$¶oWo CKS>çmdaM hmoVo. ‘mgir ~mOmamV ‘mgo d ^mOr {dH«o$˶m§Zm S>mo³¶mda N>Vhr Zmhr. VgoM ~mOmamV nm{bHo$Mr ì¶dñWm Zgë¶m‘wio ‘mgo {dH«o$Vo Hw$Obobr ‘mgir VoWoM Q>mH$VmV. CKS>çmda d ‘mgo {dH$Umao JmS>o AgyZ gd©Ì ~mOmamV AñdÀN>Vm Amho. Ho$no ~mOmamV {eñVrMm nyU© A^md Amho. ~mOmamV Zoh‘rM dmhVwH$sMr H$m|S>r hmoV AgVo. ZmJ[aH$ añ¶mÀ¶m XmoÝhr ~mOyZo dmhZo nmH©$ H$ê$Z IaoXrgmR>r OmVmV. ˶m‘wio ‘moR>çm à‘mUmV dmhVyH H$m|S>r hmoVo. ‘mH}$Q>Mr B‘maV Zgobob EH$‘od eha

Ho$no ho X{jU Jmoì¶mVrb ‘mH}$Q>Mr B‘maV Zgbobo EH$‘od eha Amho. EdT>r ‘moR>r ì¶mnma ~mOmanoR> Agboë¶m Ho$no ~mOmambm Am|JidmUo ñdén Ambo Amho. Ho$no ZJanm{bHoÀ¶m CXmgrZVo‘wio, ñWm{ZH$ amOH$r¶ 춺$s¨À¶m Xþb©jm‘wio d {dÚ‘mZ gaH$maÀ¶m ~Xbboë¶m ‘yS> ‘wio d ì¶mnmè¶m§À¶m ñdmWu d¥Îmr‘wio Ho$no nm{bH$m joÌmV ~mOma àH$ën C^m amhÿ eH$bm Zgë¶mMr I§V ZmJ[aH$m§Zr 춺$ Ho$br Amho. pñWVr VerM am{hë¶mg Ho$no ZJaÀ¶m ZmJ[aH$mZm§ ~mOma àH$bn bm^Uma Zmhr Aer {Q>H$m Ho$br Amho. Ho$no nm{bHo$Zo Ho$no nm{bH$m ~mOmamMo ~m§YH$m‘ Xmo Q>ß߶mV nyU© H$aʶmMr ¶moOZm AmIbr hmoVr. gw‘mao VrZ H$moQ>r IMy©Z n{hë¶m Qß߶mMo H$m‘ gwê$ Ho$bo hmoVo. {dÚ‘mZ Am‘Xma M§ÐH$m§V H$dioH$a ¶m§Zr AmR> ‘{hݶm§À¶m AmV Ho$no ‘mH}$Q> àH$ën {ZdS>UyH$snydr© H$ê$ Ago AmídmgZ {Xbo hmoVo. ~mOmamVrb XþH$mZXmam§Zm ’o$ardmbm d dmhZ MmbH$m§Zm ~mOmamVrb ~o{eñV ì¶dñWoM n[aUm‘ ^moJmdo bmJVmV. {dÚ‘mZ ^mOnm gaH$mZo Ho$no nm{bHo$À¶m àñVmdmbm Ho$amMr Q>monbr XmI[dbr Amho. nm{bHo$Zo EH$mM Q>ß߶mV nyU© B‘maVrMm Vm~m Amnë¶mH$S>o Úmdm, Aer ‘mJUr gmYZ gw{dYm {dH$mg ‘hm‘§S>imZo Ho$br hmoVr. nm{bH$m Q>ß߶mQ>ß߶mZo H$m‘ nyU© H$aʶmg BÀNw>H$ Amho. gmYZ gw{dYm {dH$mg ‘hm‘§S>imZo ~mOma àH$ën àñVmdmH$S>o Xþb©j Ho$ë¶mZo

Hw§$H$ùir, {X. 16 (à{V{ZYr) … Hw§$H$ùir nm{bH$m joÌmVrb nm§PmoQ>H$moUr ¶oWrb JmdH$a dmS>çmda gmS>Mo ma H$moQ>r én¶o IM©Zy AmXe© J«m‘ C^maʶmÀ¶m ¶moOZobm H|$Ð gaH$maZo {hadm H§${Xb XmI{dbm Amho. ehar ^mJmVrb PmonS>nÅ>r {dH$mg ¶moOZ|VJ©V hþS>H$mo EOÝgr‘m’©$V ¶m ^mJmVrb Owݶm Kam§Zm Zdm gmO MT>{dʶmV ¶oUma Agë¶mMo Hw§$H$ùir ZJanm{bHo$Mo ZJamܶj Xod|Ð XogmB© ¶m§Zr nÌH$a n[afXoV gm§{JVbo. ¶m ¶moOZ|VJ©V JmdH$admS>çmdarb 52 OwZr Kao nmSy>Z Zdr Kao C^mabr OmUma AmhoV. 16 Owݶm Kam§À¶m XþéñVrMo H$m‘hr hmVr KoʶmV ¶oUma Amho. ¶moOZoMr gwédmV H$aʶmgmR>r H|$Ð gaH$maZo n{hë¶m Q>ß߶mÀ¶m H$m‘mMm 75 bmI én¶m§Mm {ZYr nm{bHo$bm XoʶmV Ambm Amho. ¶m H$m‘mgmR>rMr 20 Q>¸o$ a¸$‘ amÁ¶ gaH$ma IM© H$aUma Amho. gmS>oMma H$moQ>r én¶o én¶o IM©Zy gd© gw{dYm§Zr ¶wº$ Aem AmXe© J«m‘ bdH$aM {Z‘m©U hmoUma Amho. à˶oH$ KamgmR>r drOoMr d nmʶmMr ì¶dñWm H$aʶmV Ambr Amho. em¡Mmb¶ d BVa gw{dYmhr CnbãY H$ê$Z {Xë¶m OmUma AmhoV. AmXe©J«m‘mV ‘wbm§gmR>r emim, {da§Jwim H|$Ð, ~mbmoÚmZ d BVa gw{dYm CnbãY H$ê$Z {Xë¶m OmUma Agë¶mMr ‘m{hVr hþS>H$moMo S>oZr¶b H$mXm}O ¶m§Zr {Xbr. ¶m JmdmVrb bmoH$ Xþ½Y ì¶dgm¶mda Adb§~yZ Agë¶m‘wio Img Jwam§Mm JmoR>m C^maʶmMr ¶moOZmhr AmIʶmV Ambr Amho. Hw§$H$ùir ‘VXmag§KmMo

H 4AmXe©J«m‘ ¶moOZ|VJ©V JmdH$admS>çmdarb 52 OwZr Kao nmSy>Z Zdr Kao C^mabr OmUma AmhoV. 416 Owݶm Kam§À¶m XþéñVrMo H$m‘hr hmVr KoʶmV ¶oUma Amho. 4H|$Ð gaH$maZo n{hë¶m Q>ß߶mVrb H$m‘mMm 75 bmI én¶m§Mm {ZYr nm{bHo$bm [Xbm Amho. 4à˶oH$ KamgmR>r drO, nmʶmMr ì¶dñWm Am‘Xma amOZ ZmB©H$, ZJamܶj Xod|Ð ZmB©H$, CnZJamܶj b°ÝS´>r ‘mñH$maoÝhg, ZJagodH$ H«$mogr ’$Zmª{S>g, hþS>H$moMo S>o{Z¶b H$mXm}Omo ¶m§Zr {Z¶mo{OV PmonS>nÅ>r {dH$mg ¶moOZobm {Z¶mo{OV AmXe©J«m‘Mr nmhUr H$ê$Z ñWm{ZH$m§er g§dmX gmYbm. ¶m ¶moOZo~Ôb ZmJ[aH$m§Zr CnpñWV Ho$boë¶m àíZm§Mr CÎmao S>oZr¶b ¶m§Zr {Xbr. Am‘Xma amOZ ZmB©H$ ¶m§Zr ZmJ[aH$m§Zm gaH$ma gd© gw{dYm CnbãY H$ê$Z XoUma Agë¶mMo gm§{JVbo. AZwgMy rV O‘mVr Am¶moJm§VJ©V ¶m JmdmV {dH$mgH$m‘o H$aʶmMo AmídmgZ ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbo Amho. ¶m ¶moOZoMo CX²KmQ>Z VmËH$mi H$aʶmV ¶oUma AgyZ n{hë¶m Q>ß߶mMo H$m‘ gwê$ H$aʶmg nm{bHo$bm ghH$m¶© H$aʶmMo AmídmgZ Am‘Xma ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbo.

nm{bHo$Zo ~mOma àH$ën C^maʶmgmR>r ZJa{dH$mg Im˶mH$S>o {ZYrMr ‘mJUr Ho$br Amho. gwS>mZo ~mOma àH$ën C^maʶmg gd© ‘XV XoʶmMo ‘mݶ Ho$bo, Agë¶mMo ZJamܶj ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo. ^mOnm gaH$ma Ho$no Vmbw³¶mH$S>o gmnËZ ^mdZoZo nmhV Agë¶mMm Amamon ZmJ[aH$m§Zr Ho$bm Amho. gaH$maZo Ho$no nm{bH$m ~mOmamV {eñV AmUʶmgmR>r CÝhmnmdgm§V CKS>çmda ‘mgo {dH«$s H$aUmè¶m {dH«o$˶m§Zm gwg‚m ~mOma àH$ën C^mê$Z Úmdm, Aer ZmJ[aH$m§Mr ‘mJUr Amho. hm|S>m Am¶S>rgr g^mJ¥hmV ‘m{hVr {e{~amV ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm Am¾ob Q>op³ZH$b hm¶ñHy$bMo A±WmoZr. ({edmZr ’$moQ>mo)

Ho$no ehambm dmbrM Zmhr ¶oWrb bhmZ ‘mgir {dH«$o Vo d ^mOr {dH«$o ˶mda Aݶm¶ Pmbo AmhoV. nm{bH$m d gaH$mabm bhmZ bmoH$m§Mo nSy>Z Jobo bo o Zmhr. nm{bHo$Zo ~mOma àH$ën BVaÌ Z ñWbm§V[aV H$aVm Amho ˶m OmJrM C^mamdm. -àëhmX eoQ>H$a (‘mgir {dH«$o Vm) ....................

OmMH$ AQ>r {e{Wb H$am … AVwb ZmB©H$

Ho$noMm ~mOma XþJYª rMm AmJa ~Zbm Amho. ¶oWo D$Z-nmdgmMm Ìmg ghZ H$aV {dH«$o ˶m§Zm {Xdg H$mT>mdo bmJV AmhoV.$nmUr Zmhr ñdÀN>Vm Zmhr ‘J ì¶dgm¶ H$am¶Mm H$gm. -Jmonmi qeXo

(gd© N>m¶m{MÌo a‘oe amD$V)

hm|S>m, {X. 16 (dmVm©ha) … amÁ¶mVrb Am¡Úmo{JH$ dgmhVt‘ܶo Agboë¶m bKw Am¡Úmo{JH$ H§$nZrgmR>r Agboë¶m emgH$s¶ {Z¶‘m§À¶m OmMH$ AQ>r {eWrb H$ê$Z bKw CÚmoJm§Zm àmoËgmhZ Úmdo, Ago AmdmhZ amÁ¶ bKw CÚmoJOH$ g§KQ>ZoMo Aܶj AVwb ZmB©H$ ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. amÁ¶ bKw CÚmoOH$ g§KQ>Zm Am{U amÁ¶ Am¡Úmo{JH$ g§MmbZmb¶ Am{U ’$mXa Am¾ob Vm§ÌrH$ {dÚmb¶mÀ¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo Am¶mo{OV hm|S>m Am¶S>rgr g^mJ¥hmV EH${Xdgr¶ {e{~a Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶m àg§Jr ZmB©H$ ~mobV hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda EgrgrEb H§$nZrMo CËnmXZ gaì¶dñWmnH$ ndma, Am¾ob Vm§ÌrH$ {dÚmb¶mMo A±WmoZr, AmoañH$a, hm|S>m Am¶S>rgr bKw CÚmoOH$ g§KQ>ZoMo Aܶj àdrU

ãboJZ CnpñWV hmoVo. ¶m ‘m{hVr {e{~amV amÁ¶ d H|$Ð gaH$maV’}$ bKwCÚmoOH$m§Mr dmT> hmoʶmgmR>r ¶moOZm§Mr ‘m{hVr XoʶmV Ambr. ¶m doir EgrnrEb H§$nZrV’}$ ~mobVmZm ndma ¶m§Zr hm|S>m Am¶S>rgr‘Yrb bKw CÚmoOH$mgmR>r ghH$m¶© H$aʶmg H§$nZr gX¡d V¶ma AgyZ ’$º$ CÚmoOH$mZo ñnYm©Ë‘H$ CÚmoJmV {Q>Hy$Z amhʶmgmR>r ¶mo½¶ XOm©Ë‘H$ CËnmXZ Ho$bo nm{hOo, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. ¶mZ§VaÀ¶m gÌmV doUm© ¶oWrb A°WmoZr d ‘moaOH$a ¶m§Zr bKw CÚmoOH$m§gmR>r amÁ¶ d H|$Ð gaH$maV’}$ {‘iUmè¶m gdbVtMr d ¶moOZm§Mr ‘m{hVr XoD$Z ¶m gdbVtMm ’$m¶Xm KoʶmMo AmdmhZ Ho$bo. hm|S>m bKw CÚmoOH$ g§KQ>ZoMo Aܶj àdrU ãboJZ ¶m§Zr àmñVm{dH$ d ñdmJV Ho$bo.

{V¶m§Ìm‘ܶo ‘wbtZmhr g§Yr … S>m¶Zm ’$Zmª{S>g ‘mH}$Q> àH$ën B‘maV Zgbobo EH$‘od eha Ho$no ho X{jU Jmoì¶mVrb ‘mH}$Q>Mr B‘maV Zgbobo EH$‘od eha Amho. EdT>r ‘moR>r ì¶mnma ~mOmanoR> Agboë¶m Ho$no ~mOmambm Am|JidmUo ñdén Ambo Amho. Ho$no ZJanm{bHoÀ¶m CXmgrZVo‘wio, ñWm{ZH$ amOH$r¶ 춺$s¨À¶m Xþb©jm‘wio d {dÚ‘mZ gaH$maÀ¶m ~Xbboë¶m ‘yS> ‘wio d ì¶mnmè¶m§À¶m ñdmWu d¥Îmr‘wio Ho$no nm{bH$m joÌmV ~mOma àH$ën C^m amhÿ eH$bm Zgë¶mMr I§V ZmJ[aH$m§Zr 춺$ Ho$br Amho.

Ho$no ZJanm{bHo$Zo ~mOma àH$ën C^maʶmgmR>r Jm§^r¶m©Zo à¶ËZ gwê$ Ho$bo AgyZ ¶m gw{dYm {dH$mg ‘hm‘§S>imZo Vm§{ÌH$ H$maUmñVd ~mOybm R>do ë¶m‘wio Cera hmoV Amho. gwS>m ¶moOZoV§ J©V EH$m dfm©À¶m AmV ~mOma àH$ën nyU© hmoBb© , Agm {dídmg dmQ>Vmo. {dH«$o ˶m§Mr VmËnyVu ì¶dñWm H$aʶmgmR>r à¶ËZerb Amho. -X¶oe ZmB©H$, ZJamܶj Ho$no ZJanm{bH$m

nUOr, {X. 16 (à{V{ZYr) … {V¶m§Ìm‘ܶo ‘wbtgmR>rhr ‘moR>r g§Yr Amho. gܶm {V¶m§Ìm§‘ܶo ‘wbtMr g§Ü¶m IynM H$‘r Agë¶mMo {XgyZ ¶oVo ‘mÌ {V¶m̑ܶo ‘wbtZmhr H$arAaÀ¶m Ñï>rZo Iyn g§Yr AgyZ ˶mMm bm^ ¿¶mdm Ago à{VnmXZ S>m¶Zm ’$Zmª{S>g ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. {V¶mÌ AH$mX‘r Jmoì¶mZo Am¶mo{OV Ho$boë¶m H$bmH$maH$ ^oQ> ¶m H$m¶©H$« ‘mV ‘w»¶ nmhþʶm åhUyZ ˶m ~mobV hmo˶m. {VÀ¶mgmo~V Om°

amoO {d§³Q>a S>ogm d {V¶mÌ AH$mX‘rMo Aܶj {àÝg OoH$~ ’$Zmª{S>g ho‘mݶda ‘§À¶mda CnpñWV hmoVo. AmXr ‘wbtZr {V¶mÌmV H$m‘ H$aUo H$‘r boIbo OmV hmoV nU AmVm pñWVr ~Xbobr Amho Agohr nwT>o ~mobVmZm S>m¶Zm ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶m H$m¶©H«$‘mV ~mobVmZm Vmo‘mOrZmo ’$maVwOmo ¶m§Zr gm§{JVbo H$s Vo S>m¶ZmMMo OrdZ M[aÌ brhrUma Ago gm§{JVbo.


17goa8_Layout 1 16-09-2012 21:31 Page 1

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

8

Vwåhmbm CR>dë`m{edm` ~§X Z hmoUmao JOamMo KS>çmi! J

Bg a§J ~XbVr Xþ{Z`m _|... {O

Wo EH$ Ord hm Xþgµa`mM§ AÞ AgVmo, Ë`m {ZgJm©_Ü`o gVV OJÊ`mMr bT>mB© gwê$ AgVo. e{º$embr àmÊ`m§H$So> Ogo gwio, n§Oo, ZI§, àM§S> VmH$X Aer Am`wY§ AgVmV. VgoM {Z~©bm§H$So> doJ, {ZgaS>r ËdMm, KmUoaSo> dmg, J{bÀN> ómd Aer hË`ma§hr

{ZgJm©Zo {Xbobr AgVmV. n[agamV {_giyZ OmÊ`mMr H$bm qH$dm H°_moâbmO hrgwÕm àmÊ`m§Zm {ZgJm©Zo {Xbobr XoUJr AgVo. O§JbmV {eH$marhr n[agamer EH$ê$n hmoVmV Am{U ^ú`§hr Ë`m§À`m _mJÀ`m XoImì`mMm ^mJ ~ZyZ {eH$mµa`m§Zm J§S>dVmV. n[agamer EH$ê$n hmoUmam Amnë`m n[aM`mMm àmUr åhUOo gaS>m. gaS>m a§J ~XbVmo, Ag§ AmnU \$º$ EoH$bob§ AgV§. nm{hbob§

AgV§ H$m H$Yr? nm{hb§ Zgob, Va ho eoOmaMo \$moQ>mo nmhm. PmS>m§Mr ImoS§> Am{U dmiboë`m nmZm§er nyU©nUo EH$ê$n Pmbobm gaS>m emoYVm Ambm H$m Vwåhmbm? AWm©V, _mUgmbm a§J ~XbUmµa`m àmÊ`m§M§ \$mag§ H$m¡VwH$ H$m` dmQ>Uma åhUm. ho àmUr nmoQ>mgmR>r qH$dm Ord dmMdÊ`mgmR>r a§J ~XbVmo. _mUyg _mÌ jwÐ \$m`Úm§gmR>r gwÕm a§J ~XbVmo, a§J CYiVmo qH$dm Iam a§J XmIdVmo. Ë`mÀ`mnwT>o gaS>µ`mM§ a§J ~XbU§ AJXrM {H$aH$moi, Zmhr H$m?

OamMo KS>µ`mi åhUOo Om½`m _mUgmMm _moR>m {_Ì Am{U Pmonboë`m _mUgmMm VodT>mM _moR>m eÌy. Amnë`mbm doido a OmJo H$ê$Z H$m_mbm bmdUmam hm {_ÌM Amho, Ago OmJonUr _mUgmbm dmQ>Vo. nU, nhmQ>o qH$dm gH$mir gmIaPmon EoZ ^amV AgVmZm JOa dmObm H$s Vo KS>µ`mi pIS>H$sVyZ Imbr \o$Hy$Z Úmdo qH$dm q^Vrda AmnQy>Z VmoSy>Z Q>mH$mdo, Aer qhó ^mdZm à~i hmoVo. AZoH$ bmoH$ Va Vgo H$aVmVgwÕm. _mÌ, AmVm ho H$aU§ eŠ` Zmhr. Vwåhr CRy>Z {~N>mÝ`mVyZ ~mhoa nS>ë`m{edm` ~§XM hmoUma Zmhr, Ag§ KS>µ`mi emókm§Zr {dH${gV Ho$b§`. ho KS>µ`mi Vwåhr hmV bm§~dyZ Ë`mÀ`m ~Q>Umda hmV AmnQy>Z ~§X H$ê$ eH$V Zmhr. H$maU, Ë`mbm Vg§ ~Q>UM Zmhr. Vwåhr Vo CKSy>Z ~§X H$ê$ eH$V Zmhr. Ë`mMm BbopŠQ´>H$ H$a§Q> ~§X Ho$bmV Var Vo ~°Q>arÀ`m ~imda MmbVM amhrb. Vwåhr {~N>mÝ`mVyZ CRy>Z {H$MZ_Ü`o qH$dm

~mWê$__Ü`o {\$Šg H$aÊ`mV Amboë`m H$sn°S>_Ü`o Ë`m {XdgmÀ`m VmaIoMo AmH$So> Xm~V Zmhr, Vmon`ªV `m KS>`µ mimMm JOa MmbyM amhVmo. hmo~moH$Z ^mJmV amhUmµa`m nm°b g°_wQ> `m 25 dfmªÀ`m VéU B§Or{Z`aZo ho KS>µ`mi V`ma Ho$bo Amho. AZoH$Xm bmoH$m§Zm JOamMr doi OmMH$ dmQ>br H$s Vr Z§Va ~XbÊ`mMm qH$dm JOa aÔ H$aÊ`mMm _mJ© Adb§~bm OmVmo. nm°bÀ`m

E

Jm

S>rda {b{hb§` {d_oÝg ñnoeb Am{U AmV IƒyZ ^aboV Vo ~mß`o, ho {MÌ nmhÿZ Vwåhmbm hgy `oB©b, nU Amü`© Zmhr dmQ>Uma. H$maU ^maVmV ho qH$dm Ag§ {MÌ {XgÊ`mV Amü`© H$mhrM Zmhr. BWo H$mhrhr KSy> eH$V§, `mda Amnbm R>m_ {dœmg Amho. \$º$ ~m`H$m§gmR>r Agboë`m ~g_Ü`o nwéf Agbo åhUyZ H$m` Pmb§, MbVm h¡! `m MbVm h¡ g§ñH¥$Vr_wioM Amnë`mH$S>À`m ~gJmS>µ`m§_Ü`o \$º$ _{hbm§gmR>r amIrd

eãXH$moS>o H«$.14

AmOMo ^{dî¶ ^mZ: àmá n[apñWVrMo ^mZ R>odm. Zmhr åhUm`bm Vwåhmbm ‘of AmO O‘b§ nm{hOo.

AZw^d: AmO AmnUmg H$mhr AqV{Ð` AZw^d Vyi `oVrb.

AmZ§X: AmOMr g§Ü`mH$mi Vwåhmbm Anojo~mhoa AmZ§X d¥f^ XoUmar R>aob. {‘Ìm§g‘doV Om.

d¥pîMH$: g§^miyZ ¿`m: AmO KaÀ`m§gmR>r WmoS>r d¥píMH VS>OmoS> H$amdr bmJob.

gmo‘dma {XZm§H$ 17.09.2012 eHo$ 1934 Z§XZm‘ g§dËga X{jUm`Z, dfm© F$Vw {ZO ^mÐnX ewŠbnj {V{W … {Û{V`m ZjÌ : hñV ZjÌ gwédmV : 17.09.2012 - 01.10 ZjÌ g‘már : 17.09.2012 - 23.21 gw`m}X` : 06.23 gw`m©ñV : 18.34 M§ÐmoX` : 07.19 M§ÐmñV : 19.29

AmOMm {Xdg … CÎm‘ {Xdg CÚmMm {Xdg … CÎm‘ {Xdg

ZmIyf: ñdV:daM ZmIyf Agmb. EdT>çmem H$maUmZo {‘WwZ ñdV:bm Xmof XoV ~gy ZH$m.

&&AmOMm {MÌnQ>&&

D

J

E

K

F

L

E 1851 ‘hmË‘m Á`moVr~m ’w$bo `m§Zr amñVm noR>oV ‘wbtgmR>r Xwgar emim gwê$ Ho$br. E 1956 Am°`b Am{U Z°Mab J°g J°g H${‘eZ ( ONGC )Mr ñWmnZm AmOMo OÝ‘ … E 1885 Ho$ed grVmam‘ R>mH$ao (à~moYZH$ma R>mH$ao), nÌH$ma, g‘mOgwYmaH$ AmOMo ‘¥Ë¶y … E 1930 JOmZZ Í`§~H$ XogmB©, H$mX§~arH$ma E 1983 e§H$aamd JmoIbo, X¡{ZH$ kmZàH$meMo g§nmXH$

&&{dZmoX&&

XmoKr (1995) {Z‘m©Vm : gw{‘Ìm ^mdo {X½Xe©H$ : gw{‘Ìm ^mdo, gw{Zb gwH$WZH$a H$bmH$ma : gmoZmbr Hw$bH$Uu, aoUwH$m XâVaXma, CÎmam ~mdH$a, gXm{ed A‘amnyaH$a

‘amR>rÀ`m {ejH$m§Zr XmXybm àý Ho$bm, H$dr `e§dVmÀ`m OÝ‘-‘¥Ë`yMo Bgdr gZ gm§J. ‘mhrV ZmhrV ga. XmXy åhUmbm. ‘mhrV Zmhr? nwñVH$ H$mTy>Z `ed§VmMr H${dVm nmhm. n[aM`mV Ë`m§À`m ZmdmnwT>o H§$gmV H$m` {b{hb` Vo dmM! {ejH$m§Zr Amkm {Xbr. XmXyZ§ nwñVH$ H$mTy>Z dmMb, `mnydu H$Yr dmMb§ ZìhV§ H$m ho? {ejH$m§Zr {dMmab§. ho Va ‘mhrV hmoV§ ‘bm, ‘J ‘mhrV Zmhr Ag§ H$m åhUmbmg? {ejH$ amJmdbo. Vwåhmbm g‚mZ ìhmdogo dmQ>V Agob ‘bm dmQ>b§ ho Ë`m§Mo XyaÜdZr H«$‘m§H$ Va AmYr Vwåhr dmB©Q> AmhmV `mda AgmdoV, XmXy åhUmbm!! {dœmg R>odm.

&&AmOMm {dMma&&

Am`{S>`mMr H$ënZm

`mbm A¸$b ZgVo 20-Z§Va 21‘w»` 21-EH$ ór dmMH$ g§~moYZ 24-X§e

e×H$moS>o 13 Mo CËVa

Ym

dnirÀ`m AmOÀ`m `wJmV _mUgm§Zm amÌrMr h¸$mMr {dlm§Vr {_iobM `mMr H$mhr ImÌr ZgVo. åhUyZM _w§~B©À`m bmoH$b_Ü`o {XdgmÀ`m H$moUË`mhr doiobm n|Jwibobo, Sw>bŠ`m KoUmao qH$dm M¸$ S>mì`m Hw$erda aobyZ Vm|S> CKS§> R>odyZ KmoaUmao bmoH$hr nmhm`bm {_iVmV. bmoH$b_Ü`o, {d_mZmV, ~g_Ü`o S>moio {_Q>Ê`mMr \w$g©V Am{U OmJm {_imbr Var AmgnmgÀ`m àH$mem_wio Pmon `oV Zmhr. {d_mZmV S>moiµ`m§da ~m§Ym`Mr nÅ>r {_iVo. BVaÌ Vr gmo` Zmhr. Ë`m_wio `m H$ënH$ _mUgmZo Mîå`mdaM bmdm`Mm nS>Xm ~Zdbm`. Pmonm`M§ Agob Voìhm Mî_m MT>dm`Mm Am{U Ë`mÀ`mdaMm nS>Xm AmoTy>Z ¿`m`Mm, ~ñg! Amho Zm ^mar Am`{S>`m!

gmoë`yeZ

hr `mXr Amho 31 ‘mM© 2012 ñdñW Im: AmO O§H$ n`ª V OJmV gdm©{YH$ ‘m`mOmb `wOa ’y$S>da Vmd ‘mamdm Ag§ AgUmao Xoe. MrZZo ømV gdm©{YH$ YZy dmQ>V Agob Va ‘Z Amdam. `wOa joÌmV ~mOr ‘mabr Amho. gdm©V ~T>VrMo `moJ: nwT>rb H$mhr J§‘V: H$m‘mÀ`m ì`ñVVoVyZ OmñV ‘m`mOmb `wOa Agbobm Xwgam Xoe Amho A‘o[aH$m Am{U {Vgam AmR>dS>çmV ~T>VrMo `moJ g§Ü`mH$mir WmoS>r J§‘V H$H©$ AmhoV. ‘H$a H$aÊ`mg H$mhrM haH$V Zgmdr. H«$‘m§H$ bmJVmo qhXyñWmZMm. {deof Jmoï> åhUOo OJmVrb gdm©{YH$ ZoQ>dH©$ h°qH$J qH$dm ñnmB§J H$aV Agbobo VQ>ñW: KaÀ`m ^m§S>UmV bj Úm: Amáoï>m§H$So> AmO {deof AmO bj Kmby ZH$m. VQ>ñW `wOa ho MrZ‘Ü`o AmhoV. ~mhoarb bj XoÊ`mMr JaO Amho. Vwåhr XoemVyZ MrZ Ë`m§Mo Z¡g{J©H$ òmoV qgh Ë`m§Zm hdo AmhmV. Hw§$^ ^w{‘H$m ¿`m. Am`mV H$aVmo nU ñdV:Mo V§ÌkmZ ñdV:M {dH$grV H$aÊ`mda ^a XoVmo. dmMmb: AmO EImX§ nwñVH$ Q>moH$mMr ^w{‘H$m: Q>moH$mMr {MZ‘Ü`o {eH$bobo qH$dm naXoer dmMmdg§ dmQ>b§ Va Adí` ^w{‘H$m KoUo Q>mim. g§Ü`mH$mi OmdyZ {eH$bobo {MZr {dÚmWu Ë`m H$ݶm dmMm. doi H$mTy>Z dmMm. ‘rZ {‘Ìm§g‘doV ‘ñV Kmbdmb. kmZmMm qH$dm V§ÌkmZmMm {d{Z`moJ

{MÌ-{d{MÌ

{MZXoemgmR>r H$aVmV. Zo‘H§$ {déÜX qhXwñWmZ H$aVmo. Z¡g{J©H$ òmoV {Z`m©V H$aVmo. BWo {eH$bobo V§Ìk A‘o[aHo$V V§ÌkmZmMr dmT> H$aVmV. XwX£d Xwgao H$m`? gdm©{YH$ bmoH$g§»`m ‘m`mOmbmMm dmna H$aVo Vmo Xoe åhUOo `wZm`Q>oS> qH$JS>‘. `wZm`Q>oS> qH$JS>‘‘{Yb g§nyU© bmoH$g§»`oÀ`m 84.10% bmoH$ ‘m`mOmbmMm dmna H$aVmV. `mCbQ> ‘m`mOmb dmnam‘Ü`o n{hë`m nmMmV Agbobm qhXyñWmZ hm Agm EH$ Xoe Amho {OWo bmoH$g§»`oÀ`m à‘mUmV gdm©V H$‘r åhUOo 10.20% bmoH$ ‘m`mOmb dmnaVmV.

gwS>moHy$ H«$.14

ømbm åhUVmV S>moH§$. CMbbm [a{gìha bmdbm H$mZmbm !!

&& AmOMo JrV&& ^wB© ^oJmibr Imob db am{hbr Z Hw$R> nmë`m nmMmoi`mMm Ord dmh² Q>mobrer Kwg‘Q> && Y¥ && Cä`m XñH$Q>mM amZ Am`wî`mbm q^JwbdmZ ‘wŠ`m OmË`mÀ`m ~miyer Amodr JmVo {OdmVyZ && 1 && JrV : Zm. Ym|. ‘hmZmoa {MÌnQ >: XmoKr Jm{`H$m : A§Obr ‘amR>o Hw$bH$Uu A§Obr ‘amR>o Hw$bH$Uu øm§Zr 1995 gmbr àX{e©V Pmboë`m XmoKr øm {MÌnQ>mgmR>r ho n{hb§ {MÌnQ> JrV JmCZ, Ë`m§Zm øm gw§Xa JmÊ`mgmR>r ‘hmamï>Œ amÁ` emgZmMm Am{U ^maV gaH$maMm nwañH$ma {‘imbm hmoVm.

Q>mJo m« \$aZo A±JbMr J§_V åhUyZ hm \$moQ>mo H$mT>bm Agob Iam. EH$m {d{eï> H$moZmVyZ KmoS>m Am{U Om°H$s ho Ago EH$ê$n Pmbobo {XgVm`V H$s Om°H$sMr Q>monr KmoS>µ`mÀ`m S>moŠ`mda ~gyZ Om°H$sÀ`m Vm|S>mÀ`m OmJr KmoS>µ`mM§ Vm|S> {Xgy bmJb§`. KmoS>mM Om°H$sÀ`m nmoemImV ~gë`mgmaIm dmQ>Vmo`. nU, Oam {dMma H$am. aog_Ü`o KmoS>m Am{U Om°H$s `m§À`mV, XmoKohr XmoZ eara§ ZgyZ EH$M eara AmhoV, BVH$m Vmi_oi ~gë`m{edm` Om°H$sÀ`m BÀN>oà_mUo KmoS>m YmdyM eH$V Zmhr Am{U e`©V qOHy$M eH$V Zmhr. {edm` aog_Ü`o bmoH$ KmoS>`µ mda n¡go bmdVmZm Ë`mMm Om°H$s H$moU Amho, `mMmhr {dMma H$aVmVM. KmoS>m {H$Vrhr VJS>m Am{U doJdmZ Agbm Var Ë`mbm {Xem XoUmam Om°H$s Zgob, Va Vmo H$moUVrhr aog qOHy$ eH$V Zmhr. åhUOo bmoH$ Om°H$sdahr n¡go bmdVmV. VmoM Ë`m§À`mgmR>r aogMm KmoS>m AgVmo. Ë`mhr AWm©Zo hm \$moQ>mo IynM ~mobH$m Amho.

AmOMo

&& ew^mew^&&

&&B{Vhmg&&

\$mo

Agboë`m AmgZm§da {~Z{X¸$V nwéf ~gbobo AgVmV Am{U Ë`m grQ>da ~gÊ`mMm h¸$ ~OmdÊ`mgmR>r ~m`H$m§Zm ^m§S>md§ bmJV§ qH$dm H§$S>ŠQ>abm ~mobmdmd§ bmJV§. Aem nwéfm§Zm {dMmab§ H$s Vwåhr H$m ~gbmV {VWo, Va Vo {ZbmOµa`mgmaI§ CÎma H$m` XoVmV? AmgZ§ \$º$ _{hbm§gmR>r AmhoV, Va Ë`mV H$m` {deof; AmåhrgwÕm \$º$ _{hbm§gmR>rM AmhmoV H$s!

&&n§Mm§J &&

AmS>do eãX : 1-KZM¸$a 5-e|S>r VwQ>mo H$s nma§~r VwQ>mo 6-N>Mmoa 7-gmnmMm EH$ àH$ma 9-doí`m 11-{ngmgmaIm 12-JXu 13-KmQ> 15-p¼ñVr Y‘©Jwê$ 17-nVr 18KmB© Z H$aVm 21-{‘iH$V 22{‘Omg 23-EH$mEH$s 25-CUrd 26-‘mir C^o eãX: 2-AmH$me AmUr O‘rZ `m§Mr H$mën{ZH$ ^oQ> 3-Mhm~amo~a ImÊ`mMr MrO 4-Jm|JmQ> 5-EH$ n¹$mÞ 6-I§XH$ 7-A‘`m©X8C’$mS>çmMm 10-‘wÔm‘ 11-n¡J§~aMr nXdr 14-H$V¥©ËdeyÝ` 16-V§~r 19-

aogMm KmoS>m

`o h¡ B§{S>`m

H$qbJS>mMr H$bm H$ So>aoXma PmS>. Ë`mImbr EH$ ~mH$. ~mH$mda ~gbobr

Vr Am{U Vmo. Ë`mMm hmV {VÀ`m Jiµ`mV. g_moa Xÿada XmoZ S>m|Jam§_YyZ CJdUmam gy`©, AmH$memV {dhaUmao T>J... `o nb Hw$N> Xoa Ho$ {bE R>ha OmE, Ag§ dmQ>m`bm bmdUmarM hr {gÀ`wEeZ. \$º$ EH$M JS>~S> Amho. BWo O_rZhr bmb~wX§ Amho Am{U AmH$mehr. gy`©hr nm§T>amew^« Amho Am{U T>Jhr. H$maU gmY§ Amho. ho gw§Xa, amo_±{Q>H$ {MÌ {MÌH$mamZ§ EH$m H$qbJS>mda C_Q>db§`. H$qbJS>mda {eënaMZmM Ho$br Amho åhUm Zm. EH$m Zmed§V Aem \$imda \$ma Va \$ma XmoZMma Vmg qH$dm EImXm {Xdg {Q>H$Umar hr H$bmH¥$Vrhr Ë`mZo {H$Vr _ohZVrZo Am{U _Z bmdyZ Ho$br Amho nmhm.

KS>µ`mimV hr gmo`gwÕm Zmhr. Abm_©Mr doi Odi Ambr H$s Vwåhr Vr ~Xbyhr eH$V Zmhr. {edm`, JOamZo Vwå hr h_Img OmJo PmbmM nm{hOoV, Agm Ë`mMm AmdmO Amho. hm°Q>ob_Ü`o CVabobm _mUyg Amnë`m ImobrVyZ Or ~ob dmOdyZ ê$_ gpìh©g qH$dm {H$MZer g§nH©$ gmYVmo, Ë`m ~obÀ`m AmdmOmMm hm Abm_© Amho. Vmohr {MSy>Z d¡VmJyZ hm ~Pa Xm~yZ R>odë`mda Ogm AmdmO `oVmo, Vem {Ma{Mµa`m AmdmOmMr. ho Agb§ KS>µ`mi AmUyZ ZgVr ~bm H$moU ~m§YyZ KoB©b Jiµ`mV Agm {dMma Ambm Agob, Va ho EoH$m. 350 S>m°ba åhUOo Odinmg gmSo>gVam hOma én`o qH$_VrÀ`m `m KS>`µ mimda {JµahmB©H$m§Mr Pw§~S> CS>mbr Amho. AmVmn`ªV XrS> bmI S>mb ° aMr KS>`µ mi§ {dH$br Jobr AmhoV Am{U AmUIr 400 KS>`µ mim§Mr Am°S>© a Amho. ho KS>`µ mi q^Vrda AmnQy>Z \$moS>b§ Va Ë`mMm AmdmO Wm§~ob. nU, gmSo>gVam hOma én`m§M§ KS>µ`mi q^Vrda AmnQ>ob H$moU!

AmOMo ‘Zmoa§OZ `e Mmoàm§Zr Iyn H$mi JwbXñË`mV R>odbob§ Zmd AIoarg ~mhoa Ambo Amho. ~-`mM H$mimZ§Va `oUm-`m øm {MÌnQ>mMo Zmd Omhra H$aÊ`mV Ambo ZìhVo. emhê$I ImZ d H$V[aZm H¡$’$ A{^ZrV àm°S>ŠeZ Z§. 45 Agbobm hm {MÌnQ> Zmd Z R>odë`mZo MM}V hmoVm. Eaìhr Amåhr Vgo Hw$Umbmhr Zmd§ R>odÊ`mV nQ>mB©V. ~aoMXm Amåhr {MÌnQ> nmhÿZ ‘J Ë`mbm Zmd§ R>odVmo. Á`mbm nonamV N>mnyZ Amë`mda g{‘jm qH$dm n[ajU Ag§ Jm|S>g Zmd {Xb§ OmV§. Agmo. Ver {MÌnQ>mgmR>r XmoZ Zmdo MM}V hmoVr EH$ åhUOo, b§S>Z BíH$ Am{U Xwga§ `o H$hm§ Am J`o h‘. AmVm ho Zmd {gßntÀ`m emobo {MÌnQ>m‘Ü`o ho‘m ‘m{bZr H$mMoÀ`m VwH$S>çmda ZmMV

AmOMr nmH$H¥$Vr Mm`ZrO MQ>Ur

åhUVo Vo åhUOo, O~ VH$ h¢ Om§. VwQ>boë`m H$mMm Am{U ’w$Q>bobr ñdßZ§ øm{edm` hm {MÌnQ> H$m` H$m` XmIdVmo Vo H$iobM. VyVm©g Var Zmdo R>ody Z`o.

gm{hË` … 1/2 dmQ>r e|JXmUo, 7/8 bmb {‘aÀ`m, 1/4 dmVr pìhZoJa, 1 M‘Mm H$mio {‘ar 1/4 dmQ>r [a’$mB§S> Vob, 1/2 dmVr bgyU nmH$ù`m, 1/2 Vo nmD$U M‘Mm ‘rR>, 1/2 M‘Mm gmIa. H¥$Vr … e|JXmUo ^mOyZ ¿`mdoV. gmobyZ

H$go gmoS>dmb ¿`mdoV. {‘Šga‘Ü`o pìhZoJa, ‘rR>,gmIa,{‘aÀ`m Ag| EH$Ì dmQy>Z ¿`mdo. Ë`mda e|JXmUo d H$mio {‘ar Q>mHy$Z Vohr ^aS> H$amdo. AmVm Ë`mda bgyU nmH$ù`m Q>mHy$Z Ë`mgwÕm ^aS>M dmQ>mì`mV. gJi§ {‘lU EH$m ^m§S>çmV H$mTy>Z Ë`mV Vob Ja‘ H$ê$Z ZrQ> {‘gimdo.

EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ 13 Mo CÎma


17goa9_Layout 1 16-09-2012 21:36 Page 1

9 EH$sH$S>,o {S>Pc o -J°gMo Xa dmT>cc o o AgVmZmM gÚpñWVrV hm°Q>c o _Yrc ImÊ`mMo Xahr JJZmcm {^S>co AmhoV. AmVmÀ`m H$mim_Ü`o hm°Q>c o hr M¡Z am{hcocr Zmhr. {H$Ë`oH$m§Mr Vr JaO Pmcocr Amho. Aem _§S>itgmR>r `m dmT>Ë`m Xam§_i w o _{hÝ`mMo ~OoQ> H$moc_S>V Amho. Ë`mVM Z{OH$À`m {XdgmV ho Xa AmUIr dmT>Ê`mMr eŠ`Vm dV©dcr OmV Amho.

~m

Omano R >o V _mJUr Zgë`mZo hdmb{Xb Pmboë`m H$ma H§$nÝ`m§Zr gUmgwXrÀ`m {Xdgm§gmR>r J«mhH$m§Zm KgKerV gdbV Omhra Ho$ë`m AmhoV. hm|S>m {gEb, Q>mQ> _moQ>g©, \$moS>© B§{S>`m d _méVr-gwPwH$s AmXr H§$nÝ`m§Zr 60 hOma én`m§n`ªV gdbV Omhra Ho$ë`m AmhoV. H§$nÝ`m§Zr amoI gdbVr~amo~aM _mo\$V {d_m, bm°`ëQ>r EŠñM|O ~moZg, gwQ>çm ^mJm§da gdbV AmXtMm ZOamUm J«mhH$m§Zm XoD$ Ho$bm Amho. gUmgwXr{Z{_Îm Amåhr {deof `moOZm J«mhH$m§Zm XoD$ Ho$ë`m AmhoV. hm|S>m grEcV\}$ ~«m`mo, {gQ>r, {gìhrH$, A°H$m°S>© JmS>r KoUmè`m J«mhH$m§Zm 1 én`m§V {d_m nwa{dÊ`mV `oUma Amho. VgoM 60 hOma én`m§n`ªV gdbVhr

hm°Q>oc_Ü`o ImÚnXmWmªMr

godm {Xcr OmVo. Ë`m_wio Ë`m ImÚnXmWmªZm cmJUmam H$ÀMm _mc gmIa, H$m§Xm qH$dm JmoS>oVoc, Vyn, _¡Xm AmXr dñVy _hmJ Pmë`m H$s hm°Q>oc_Yco nXmW© _hmJ hmoUo An[ahm`©M AgVo. gÜ`m ~mOmamV JmoS>oVoc 100 én`m§À`m nwT>o Jococo Amho. XþYmMo Xa dmT>coco Amho. Mhm 200 én`o à{V{H$cmon`ªV _hmJcm Amho. gmIa 40 én`m§À`m nwT>o Jocr Amho. Ë`m_wio hm°Q>oc_Yco ImÚnXmW© _hmJ Pmcoco AmhoV. _moR>çm eham§_Ü`o Va hm ^md \$maM dmT>cocm Amho. J«m_rU ^mJmV AOyZVar ghm én`m§n`ªV EImXr ßcoQ> {_iyZ OmVo. na§Vw _moR>çm eham§_Ü`o EImXm nXmW© Am{U Mhm `m Jmoï>tgmR>r e§^amMr ZmoQ> _moS>m`Mr nmir Amcocr Amho.na§Vw hr Pmcocr _hmJmB© ImÚnXmW© Am{U ^mÁ`m§À`m _hmJmB©_wioM Pmcocr Amho, Ago H$mhr ImÌrZo gm§JVm `oV Zmhr. H$ÀMm _mc

XoUma AmhoV. \$moS>© B§{S>`mV\}$ J«mhH$m§Zm _moR>çm à_mUmda gdbV {Xbr OmUma Amho. H§$nZrV\o$} J«mhH$m§Zm {JâQ> ìhmD$Mg©, bm°`ëQ>r EŠñM|O ~moZg {Xcm OmUma Amho. OwZr \$mooS>© H$ma XoD$Z ZdrZ H$ma KoVë`mg 20 hOmam§Mm bm°`ëQ>r ~moZg {Xcm OmUma Amho. VgoM _mo\$V {d_m, {\$Jmo H$ma KoUmè`m§Zm 28 hOmam§n`ªV gyQ> AmXr `moOZm AmhoV. Q>mQ>m _moQ>g©Zo 10 Vo 50 hOmam§Mr gdbV {d{eï> H$mbmdYrgmR>r Omhra Ho$br Amho. Va _méVr-gwPHw $sZo AëQ>mo, d°JZ-Ama, EpñQ>bmo AmXr dmhZm§da 30 Vo 35 hOma én`m§ M r gdbV Omhra Ho $ br Agy Z

Á`mà_mUmV dmT>Vmo Ë`mà_mUmVM ImÚnXmWmªMo ^md dmT>VmV Ago Zmhr. Ë`m_wio _hmJ Pmcoë`m ImÚnXmWmªMm {heo~ AmnU cmdm`cm cmJcmo Va Amnë`mcm Ago cjmV `oVo H$s, H$m§Xm 5 én`m§Zr _hmJcm H$s hm°Q>oc_Yco gJio nXmW© 10 én`m§Zr _hmJVmV. nU hmM H$m§Xm Ooìhm 2 én`o {H$cmo {_iVmo Voìhm Ë`mà_mUmV H$moUVmhr ImÚnXmW© ñdñV hmoV Zmhr. Xadfu H$m§Xm Am{U gmIa `m XmoÝhr ImÚdñVy§À`m Xam~m~V AmaS>mAmoaS>m hmoV AgVmo. `m nXmWmªMm Xa dmT>ë`mZo gd©gm_mÝ` _mUyg {H$VnV ÌñV hmoV AgVmo hm EH$ g§emoYZmMm {df` Amho. H$m§Xm Xhm én`m§nwT>o Jocm H$s AmaS>mAmoaS>m ìhmdm EdT>m gm_mÝ` _mUyg ÌñV hmoV ZgVmo. H$m§Xm Am{U gmIao~m~VÀ`m _hmJmB©~m~VMr AmoaS> hr àm_w»`mZo hm°Q>oc _mcH$m§Mr Amho. `m dñVy _hmJ hmoV Joë`m H$s Vo Ë`mÀ`m {Z{_ÎmmZo

A°ŠgogarO, {JâQ> ìhmD$Mg© AmXr gdbVr {Xë`m AmhoV. Cƒ ì`mOXa, B§YZmÀ`m dmT>Ë`m qH$_Vr Am{U _hmJmB©_i w o dmhZ H§$nÝ`m§Zm dmhZ {dH«$s H$aUo H$R>rU ~Zbo Amho. _{g©S>rO-~|PZo 15 Am°ŠQ>m~o an`ªV gdbVr XoÊ`mMo Omhra Ho$bo Amho. "E\$-1' ñnY}Mm ñQ>ma MmbH$ _m`Ho$b ey_mH$a ^oQ>m`bm J«mhH$m§Zm {_iUma AgyZ gd© IM© H§$nZr H$aUma Amho.

^m

aV hm _moQ>magm`H$bgmR>r OJmVrb gdm©V _moR>r ~mOmanoR> Amho. VWm{n, Am°JñQ>_Ü`o _moQ>magm`H$bÀ`m {dH« $ sV 8.5 Q>ŠŠ`m§ Z r KQ> hmo D $Z 766127 _moQ>magm`H$bMr {dH«$s Pmbr. XoemVrb _moQ>agm`H$bÀ`m {dH«$sV Joë`m VrZ dfm©V àW_M KQ> Pmbr Amho. gZ 2009 Z§Va àW_M ~mB©H$À`m {dH«$sZo Am°JñQ>_Ü`o ZrMm§H$ JmR>bm Amho. gmogm`Q>r Am°\$ B§{S>`Z Am°Q>mo_mo~mB©b _°Ý`w\°$ŠMg©Zo (EgAm`EE_) Omhra H$o b o ë `m AmH$S>odardê$Z hr ~m~ ñnï> Pmbr Amho. dmT>Ë`m _hmJmB© Am{U Iam~ _mÝgyZ_wio ehar Am{U J«m_rU ^mJmVrb J«mhH$m§Zr _moQ>magm`H$b IaoXrH$S>o nmR> db{dbr

Amho. dmT>Vo B§YZXa Am{U ~±H$m§Mo MT>o ì`mOXa `m_w i o h r _mo Q >magm`H$bÀ`m {dH«$sV KQ> Pmë`mMo gm§JÊ`mV `oV Amho. XwMmH$s {dH«$sVrb AmKmS>rÀ`m hramo _moQ>moH$m°n©À`m {dH«$sV Owb¡_Ü`o EH$ Q>ŠŠ`mZo KQ> Pmbr. 2011 gmbmVrb Owb¡_Ü`o 491036 Va `§Xm Owb¡_Ü`o 484217 _moQ>magm`H$bMr {dH«$s Pmbr. Am°JñQ>_Ü`o 12 Q>ŠŠ`m§Zr {dH«$sV KQ> hmoD$Z 443801 ~mB©H$Mr {dH«$s Pmbr. JVdfu 2011 _Ü`o `m _{hÝ`mV 503654 ~mB©H$Mr {dH«$s Pmbr hmoVr. \$ŠV hramo _moQ>moH$m°n© Zìho Va AmKmS>rÀ`m XwMmH$s H§$nÝ`m - ~OmO Am°Q>mo Am{U Q>rìhrEg _moQ>ma `m§À`m ~mB©©H$ {dH«$sVhr

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012 Amnë`m ImÚdñVy§Mo Xa ^a_gmR> dmT>dVmV. EH$ Xhm dfmªnydu Zm{eH$ {OëømVë`m Mm§XdS>_Ü`o H$m§Xm CËnmXH$ eoVH$è`m§À`m _wcm§Zr H$m§Úm~amo~a àdmg Ho$cm. Amncm H$m§Xm eoVmVyZ {ZKmë`mnmgyZ ^Á`m§À`m énmV cmoH$m§À`m nmoQ>mV OmB©n`ªV H$m§Úmda H$moU H$moU "OJVmV' Am{U {H$Vr n¡go H$_mdVmV `mMr Ë`m§Zr nmhUr Ho$cr hmoVr. Voìhm Ë`m§À`m Ago cjmV Amco H$s AmnU df©^a am~yZ eoVmV H$m§Xm {nH$dVmo Am{U Ë`mVyZ OodT>r H$_mB© H$aVmo Ë`mnojm {H$VrVar OmñV H$_mB© _Yco Xcmc, dmhVyH$ H§$ÌmQ>Xma Am{U ì`mnmar ho H$aV AgVmVM. nU hm°Q>oc_mcH$ Ë`mVyZ ^anya H$_mB© H$aVmV. AmVmÀ`m H$mim_Ü`o hm°Q>oc hr M¡Z am{hcocr Zmhr. {H$Ë`oH$m§Mr Vr JaO Pmcocr Amho. _moR>çm eham§_Ü`o Kam~mhoa _mUg§ nS>VmV Am{U H$m_mgmR>r ^Q>H$VmV Voìhm àË`oH$ doir KaMm S>~m ZoVm `oV Zmhr. _mUgmMr hmcMmc \$ma dmT>cocr Amho Am{U An[ahm`©nUo hm°Q>oc_Ü`o ImUo hohr dmT>coco Amho. Ë`m_wio hm°Q>oc_Yë`m

Joë`m XmoZ _{hÝ`mV KQ> Pmbr Amho. ~OmO Am° Q >mo M r _mo Q >magm`H$b {dH« $ s Jo ë `m _{hÝ`mV 10 Q>ŠŠ`m§Zr Kgabr. Am°JñQ> 2011 _Ü`o 338054 Va `§ X m Am°JñQ>_Ü`o 304353 ~mB©H$Mr {dH«$s bm`Ýg B§S>ñQ´>rOÀ`m H¥$îUmJmoXmdar S>r 6 _Yrb dm`y CËnmXZmV KQ> hmoÊ`mMr eŠ`mVm Amho. nmUr Am{U dmiyMm AS>ga {Z_m©U Pmë`mZo AmR> {d{harVrb CËnmXZ ~§X H$aÊ`mV Ambo Amho. Ë`m_wio `mnydu R>a{dboë`m C{Ôï>mÀ`m VwbZoV dm`y CËnmXZmV ZŠH$sM KQ> hmoB©b. H§$nZrZo Mmby Am{W©H$ dfm©V 2012-13 _Ü`o à{V {XZ 27.6 Xebj ñQ>S± >S>© Š`w{~H$ _rQ>g© dm`y CËnmXZmMo C{Ôï> {Z{üV Ho $ bo Amho . Ë`mV 22.6 E_E_EggrE_S>r Am{U 2013-14 _Ü`o 20.4 E_E_EggrE_S>r BVH$s KQ> hmoÊ`mMr eŠ`mVm Amho. Am°JñQ> AIoarg

Jo

hH$O©YmaH$m§§Zm {Xcmgm XoUmar EH$ ~mV_r ZwH$VrM g_moa Amcr Amho. gaH$mar ~±H$ Agboë`m ~±H$ Am°\$ ~S>mXo mZo AmO J¥hH$O©XamV 0.25 Q>ŠŠ`mZo H$nmV H$aV Agë`mMr KmofUm Ho$br Amho. {deof åhUOo Zì`m Am{U Ow Ý `m J« m hH$m§ Z m Vgo M dJ©dmargmR>r hr H$nmV bmJy AgUma Amho. J¥hH$Om©bm \$maer _mJUr Zgë`mZo ~±H$o Zo 0.25 Q>ŠŠ`mZo H$nmV H$aÊ`mMm {ZU©` KoVbm Amho. J¥hH$O© ì`OXamV H$nmV H$aUmar ~±H$ Am°\$

~S>moXm hr {Vgar gdm©V _moR>r gaH$mar ~±H$ Amho. `mnydu ñQ>oQ> ~±H$ Am°\$ B§{S>`m, XoZm ~±Ho$Zo ì`mOXa H$nmVrMm {ZU© ` Ko V bm Amho . `m{edm`, Am`S>r~rAm` ~±H$, Amo[aE§Q>b ~±H$ Am°\$ H$m°_g©, H$m°nm}aoeZ ~±H$, B§{S>`Z ~±H$ `m§Zr ñQ>oQ> ~±Ho$Zo ì`mOXa H$nmV Omhra Ho$ë`mZ§Va Aem àH$maMm {ZU©` KoVbm Amho. `m~amo~aM ~±H$ Am°\$ ~S>moXmZo ì`mnmè`m§Zm {Xë`m OmUmè`m H$Om©da 1 Q>ŠHo$ H$nmV Omhra Ho$br AgyZ Zdm Xa 13.5 Q>ŠHo$ AgUma Amho.

H¡$H$nQ>rZo OmñV AgVmV. H$moUr Amnë`m godoMo _yë` {H$Vr cmdmdo `mda gaH$maMo H$gco ~§YZ Zmhr. Ë`mcm H$mhr H$m`Xm Zmhr. cmoH$m§Mr EonV {H$Vr Amho Am{U Vo {H$Vr OmñV Xa cmdcm Varhr hm°Q>oc_Ü`o OmUo Q>miV ZmhrV VodT>m Xa hm°Q>oc_mcH$ cmdV AgVmV. hm°Q>oc_Yco ImUo OrdZmdí`H$ _mZmdo H$m, hm EH$ _moR>m J§^ra àíZ Amho. AOyZVar Ë`mH$S>o AmnU OrdZmdí`H$ godm åhUyZ nhmV Zmhr. Ë`mH$S>o M¡Z åhUyZM nm{hco OmVo. Ë`m_wio J«mhH$ Midi, gaH$ma ho hm°Q>ocÀ`m dmT>Ë`m Xam§~m~V H$mhr H$aV ZmhrV.

gZy (EZnrE) dmT>V A r mU _ à o M m© $O H V H$m§Mo ~{w S> m_wio ~±H$mZ m_ hmoV Amho. Ë` Z `§ÌUm U [a n m mM Ë` a d m§ Am{W©H$ `§ÌU bm H$O© ì`dñWmn ~±H$m§Zm m` $a H r $_ H mU _ © ~w{S>V H$Om©Mo à Am°\$ B§{S>`mZo gd o H$s, $ H ± ~ © ìh P [a e o gwYmam, Ago AmX oß`wQ>r JìhZ©a AmZ§X {gÝhm åhUmb Z o S> Wmn {Xbo AmhoV. ~±Ho$M XOm© gwYmaÊ`mgmR>r H$O© ì`dñ H$ m m{Z W mM ñ b d > d $ ~±H$m§Zr ^m§S oMo Amho. OmJ{VH o. Am_À`m aO J o U $a H m U >bm Amh `§ÌUoV gwYma WaVMo m YmoH$m dmT r _mÌ Ë`m§À`mnwT>o pñ $ H © W m{ A o i w _ àíZm§ §H$m Zmh AgyZ _ AmhoV `mV e ~±H$m A{YH$ gj mhoV.~w{S>V H$OmªMo à_mU dmT>V m©Mo $O A AmìhmZohr _moR>r Ê`m~m~V Vo åhUmbo H$s, ~w{S>V H `oV $a H md m ~ Z X Uoda _moR>m H$Om©Mr nwZa©M m_wio Am{W©H$ `§Ì mT>V Amh.o 2012 Ë` . o mh A o b > mT d d à_mU ^m§S>dbmMr qH$_V bo Amh.o Joë`mdfu V M { a© w Z n o w i m_ Amh.o Ë` ¸$o dmT> ~{w S>V H$O© 5.7 Q> bmI À`m Am{WH© $ dfm©V o$ hmoVo. nwZa©{MV H$Om©Mr _`m©Xm 2 UoV H §Ì Š ` Q> Z .2 hoM à_mU 4 o. H$O© ì`dñWmn ZdrZ mh A ma mU O a md M o H$moQ>r ê$n`m§À` m§{ÌH$ àJVr H$amdr bmJob. Vg mì`m V gwYmaUm H$am`bm H$am`bm Vm§{ÌH$ gwYmaUm H$a Zm AmìhmZm§Mm gm_ Ýhm `m§Zr ñnï> Ho$co Amho. {g r h o g bmJVrb, A

[a

ë`m H$mhr {Xdgm§nmgyZ g_mYmZH$amH$ nmD$g nS>bm Agbm Var 2012-13 Am{W©H$ dfm©V OrS>rnr 5.6 Q>ŠH$m BVH$m am{hb, Ago ~±H$ Am°\$ A_o[aH$m _o[ab qbM `m§À`m Aä`mgnyU© AhdmbmV åhQ>bo Amho. Am°JñQ> AIoa Am{U gßQ>|~aÀ`m n{hë`m AmR>dS>çmV Mm§Jbm nmD$g Pmbm Amho. VWm{n, H¥$frXa \$ma Va 0.5 Q>ŠŠ`m§Zr dmT>ob, Va ^maVr` [aPìh© ~±Ho$H$Sy>Z ì`mOXamV H$nmV hmoÊ`mg {db§~ hmoV Agë`mZo Am¡Úmo{JH$ Xahr 4.7 Q>ŠHo$ BVH$m H$_r amhrb, Ago `m AhdmbmV åhQ>bo Amho. OyZ_Ü`o 31 Q>ŠHo$ Va Owb¡_Ü`o 13 Q>ŠHo$ H$_r nmD$g nS>bm hmoVm. _mÌ, Am°JñQ>_Ü`o Mm§Jbm nmD$g hmoD$Z gamgar nmD$g 9 Q>ŠHo$ H$_r Pmbm Amho. ~±H$ Am°\$ A_o[aH$m _o[ab qbM_Yrb ^maVr` AW©VÁk B§Ð{Zb goZJwám `m§Zr Ama~rAm`À`m 17 gßQ>|~a amoOr Omhra hmoUmè`m nVYmoaUmV H°$e [aPìh© aoemo_Ü`o (grAmaAma) 25 A§emZo H$nmV hmoÊ`mMr eŠ`Vm dV©dcr Amho. ì`mOXamV Omon`ªV 50 A§emZo H$nmV Ho$br OmV Zmhr, Vmon`ªV Mmby Am{W©H$ dfm©V 2012-13 _Ü`o Am{W©H$Xa 5.6 Q>ŠŠ`m§da OmUma Zmhr. na§Vw ZwH$Ë`mM nS>boë`m nmdgm_wio aã~r h§Jm_mV Mm§Jbo nrH$ `oÊ`mMm A§XmO Amho. VgoM grAmaAma Am{U ì`mOXamV H$nmV Ho$ë`mg dfm©À`m AIoaÀ`m {V_mhrV OrS>rnrV dmT> hmoD$Z 6.5 Q>ŠHo$ hmoD$ eH$Vmo, Agmhr A§XmO ì`ŠV hmoV Amho. _hmJmB©Xa gmV Q>ŠŠ`m§À`m nmVirda pñWa amhÊ`mMr eŠ`Vm Amho.

ImÚnXmWmªMo Xa {H$Vrhr dmT>co Var Ë`mcm Vo ImÊ`m{edm` n`m©` Zmhr. hm°Q>oc nXmWmªMo Xa ho H$ÀÀ`m _mcmÀ`m {H$_Vr~amo~aM godm åhUyZgwÕm dmT>co OmVmV. åhUOo ImÚnXmW© gmV én`m§Mm; nU Ë`mgmR>r AmnU hm°Q>oc KoVco, ImÚnXmW© V`ma H$ê$Z Vmo gìh© Ho$cm, hr godm XoÊ`mgmR>r _mUgo R>odcr, H$mhr {R>H$mUr Egr Imoë`m {Z_m©U Ho$ë`m `m gJù`m§Mo _yë` `m Xam_Ü`o g_m{dï> Ho$coco AgVo. `m godoMo _yë` {H$Vr cmdmdo `mcm H$mhr {heo~ Zmhr. OodT>o hm°Q>oc nm°e VodT>m hm Xa OmñV Ago J{UV AgVo. Ë`m_wio H$mhr doim Aem hm°Q>oc_Yrc ImÊ`m-{nÊ`mÀ`m Jmoï>tMo Xa Ë`mÀ`m CËnmXZIMm©nojm

Pmbr.Q>rìhrEg _moQ>maÀ`m {dH«$sV 21 Q>ŠŠ`m§Zr KQ> hmoD$Z 154647 EdT>r {dH«$s Pmbr. Va Joë`m dfu `mM H$mbmdYrV 194898 ~mB©H$ {dH$ë`m Joë`m hmoË`m. VWm{n, gUmgwXrMm H$mi Odi `m {d{hat_YyZ 27.65 E_E_EggrE_S>r BVH$s KQ> Pmë`mMo gyÌm§Zr gm§{JVbo. Owb¡nmgyZ CËnmXZmV KQ> Pmbr Amho. Mmby Am{W© H $ dfm© V {Z{üV Ho$boë`m C{Ôï>mÀ`m VwbZoV dm`y CËnmXZmV KQ> hmoB©b. VWm{n, gaH$maZo _Ü`ñWr H$éZ `m {d{hatgmR>r _XV Ho$br Va CËnmXZmV nwÝhm dmT> hmoD$ eH$Vo. Ho$Or - S>r 6 ãbm°H$_Yrb Yrê$^mB© - 1 Am{U 3 (S>r 1 Am{U S>r 3) Am{U E_E Vobdm`y jo Ì mV E{àb 2009 _Ü`o 30 E_E_EggrE_S>r dm`y CËnmXZ Pmbo hmoVo. Va 2010 _Ü`o 61.5 E_E_EggrE_S>r n`ªV CËnmXZ nmohMbo hmoVo. VWm{n, nmUr

Amë`mZo Joë`m XmoZ _{hÝ`mMr _aJi PQ>H$V nwT>rb H$mhr {XdgmV ~mB©H$À`m {dH«$sV dmT> hmoÊ`mMr Anojm Amho. VWm{n, df©^amV _mH}$Q> H$go Agob ho gm§JUo H$R>rU Amho. Ë`mgmR>r Wm§~m Am{U dmQ> nmhm ho YmoaU Adb§~mdo bmJob, Ago H§$nÝ`m§Mo åhUUo Amho. Am{U dmiyÀ§ `m AS>ga Amë`mZo CËnmXZmV hiyhiy KQ> hmoV Jobr. 26 Am° J ñQ>bm g§ n bo ë `m AmR>dS>çmÀ`m AIoarg S>r 1 Am{U S>r 3 _YyZ 22.11 E_E_EggrE_S>r CËnmXZ Pmbo, Ago H§$nZrZo Vob _§Ìmb` Am{U S>rOrEMZo à{gÕ Ho$boë`m AmH$S>do mardê$Z {XgyZ `oVo. [abm`Ýg B§{S>`m {b. Zo S>r 1 Am{U S>r 3 _YyZ 2012-13 _Ü`o AmVmn`ªV 20.20 E_E_EggrE_S>r Am{U E_E Vob joÌmVyZ 7.40 E__EggrE_S>r CËnmXZmMr ^a nS>ob, Agm A§XmO hmoVm. na§Vw Ë`mVhr KQ> Pmbr.


17goa10_Layout 1 16-09-2012 PM 10:47 Page 1

10

Xoe-naXoe

E\$S>rAm` :Zo˶m§Mm {ZfoY gmoeb ‘r{S>`mda

½b°‘a àrVr EH$ Mm§Jbr {~PZogdy‘Z ‘w§~B©, {X. 16 … EH$ ¶eñdr A^ZoÌr d Am¶nB©Eb‘Yrb EH$m Q>r‘Mr ‘mbH$sU Agbobr àrVr qPQ>m EH$ Mm§Jbr {~PZogdy‘Zhr Agë¶mMo ‘V BíH$ BZ n°[ag ¶m {VÀ¶m Zì¶m {MÌnQ>mMo {X½Xe©H$ ào‘ amOZo 춺$ Ho$bo Amho. Vr EH$ Q>mñH$‘mñQ>a AgyZ Iyn H$m‘ H$aVo VgoM EH$ Am¶nrEb Q>r‘hr ‘°ZoO H$aVo åhUOoM {Vbm Mm§Jbm {~PZog goÝg Amho Ago ào‘ amO åhUmbm. BeH$ BZ n°[ag {MÌnQ>mÀ¶m àm°S>³eZ‘ܶohr àrVrMm ‘moR>m dmQ>m AgyZ Vr EH$ {Xdg EH$ Mm§Jbr àmoS>çygahr ~Zy eHo$b Aer Amem ào‘ amOZo 춺$ Ho$br.

amO 3 {ZJo{Q>ìh amob Q>’$ hmoVm… {~nmem ‘w§~B©, {X. 16 … 2001 ‘Yrb AOZ~r Z§Va amO 3 ‘ܶo àW‘M {ZJo{Q>ìh amob H$aVm§Zm Amnë¶mbm ~è¶mM AS>MUrMm gm‘Zm H$amdm bmJë¶mMo {~nmem ~gy gm§JVo. hmo amob Iyn S>mH©$ Agë¶m‘wio bdH$amV bdH$a hr {’$ë‘ g§ndÊ.mMr Amnbr BÀN>m hmoVr Aer H$~wbr {~ßgZo {Xbr Amho. amO 3 H$aVm§Zm AmnU A{O~mV Iyf ZìhVo H$maU hm amob Iyn {S>‘m§qS>J hmoVm d AmnU ‘wimVM EH$ h°nr Jmo bH$s ‘mUyg AgyZ ¶m ‘yìhrVrb H°$a°³Q>aà‘mUo bmoH$m§nmgyZ VwQy>Z OJUo Amnë¶mbm AmdS>V Zmhr Ago ~gyZo gm§{JVbo.

X~§JMo AOyZhr gr¹$b H$am¶bm AmdS>Vrb… ‘bBH$m ‘w§~B©, {X. 16 … X~§J hm gyna{hQ> JmdamZ {MÌnQ> {Xë¶mZ§Va X~§J 2 ‘ܶo A°³eZ hramo gb‘mZ ImZ naV ¶oV AgVmZmM X~§J 3 d 4 Xo{Ib H$aʶmMm {dMma Agë¶mMo ¶m {MÌnQ>mMr {Z‘m©Vr Agboë¶m ‘bBH$m Amamoam-ImZZo åhQ>bo Amho. X~§J 3 ‘ܶo Mwb~wb nm§S>oMm Hy$b Xogr H°$a°³Q>a ‘w§~B©V nmobrg H${‘eZa nXmda nmoñQ> hmoUma Agë¶mMo ¶mnydm© A{^ZoVm gb‘mZ ImZZo åhQ>bo hmoVo.

{ZdS>H$ {ejUmV JwUdÎmm Agmdr : gwàr_ H$moQ©> Zdr {X„r, {X. 16 … e¡j{UH$Ñï>çm Xoe gj_ hmoÊ`mgmR>r gaH$mar Am{U ImOJr {ejU g§ñWm§Zr {ejUmMm JwUmË_H$ XOm© Cƒ Ro>dmdm Ago AmXoe gwàr_ H$moQ>m©Zo {Xbo AmhoV. Ë`mgmR>r Cƒ {e{jV XOm©À`m {ejH$m§Mr {ZdS> H$amdr OoUoH$éZ Ë`mMm \$m`Xm {dÚmÏ`mªZm hmoB©b Agohr H$moQ>m©Zo ñnï> Ho$bo. Ý`m`mYre ~r.Eg.Mm¡hmZ Am{U Ý`m`mYre E\$.E_. B~Œm{h_ I{b\w$„m `m§À`m I§S>nrR>mZo hm {ZU©` {Xbm. Ë`m§À`m åhUÊ`mZwgma, OrdZ_mZ gwYmaÊ`mgmR>r àË`oH$mbm Cƒ {ejUmMr Amdí`H$Vm AgVo. XO}Xma {ejUmMr gwédmV embo` {ejUmnmgyZM H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho. Cƒ XOm©Mo embo` {ejU {ejU {_imë¶mg {dÚmÏ`m©Mo OrdZ_mZ gwYmaVo. embo` {ejH$m§À`m EH$m Ho$gMm {ZdmS>m H$aVmZm H$moQ>m©Zo JwUmË_H$ {ejU Agmdo Agm AmXoe {Xbm.

50 {H$bmo ñ\$moQ>H$m§gh A{YH$mè`mbm AQ>H$ _bH$mZ{Jar,{X. 16 … AmO (a{ddma) `oWrb EH$m ImgJr H§$nZrÀ`m grB©Amo gmV OUm§Zm ZjbdmÚm§Zm ñ\$moQ>Ho$ nwadV Agë`mÀ`m g§e`mdê$Z nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br. h¡Xam~mX `oWrb EH$m H§$nZrV Vmo à_wI H$m`©H$mar A{YH$mar åhUyZ H$m`©aV Amho. nmo{bgm§Zr Ë`mÀ`m OdiyZ 50 {H$bmo ñ\$moQ>Ho$ Oá Ho$br AmhoV. VgoM ZjbdmXmer {ZJS>rV nwñVHo$ Am{U _mo~mB©b \$moZhr Oá Ho$bm Amho. JwáMa `§ÌUm§H$Sy>Z {_imboë`m _m{hVrZ§Va nmo{bgm§Zr `m ì`º$rbm AQ>H$ Ho$br Amho. Amo{S>em Am{U Am§YŒàXoemVrb Zjbà^m{dV joÌm_Ü`o hr H§$nZr nm`m^yV gy{dYm nwa{dÊ`mMo H$m_

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

H$aVo. `m H§$nZrda ZjbdmÚm§Zm ñ\$moQ>Ho$ nwa{dÊ`mMmhr Amamon Amho.

^maVmVrb {S>PobMo Xa A_o[aH$m Am{U nm{H$ñVmZnojm ñdñV Zdr {X„r,{X. 16 … ^maVmV XmoZ {Xdgm§nydr© H|$Ð gaH$maZo {S>PobÀ`m XamV 5.63 én`m§Mr dmT> H$aÊ`mMm {ZU©` KoVë`mZo gd©gm_mÝ` ZmJ[aH$m§Zm AmUIr _hmJmB©bm gm_moao Omdo bmJUma Amho. _mÌ, àË`jmV nm{hbo Va ^maVmVrb {S>PobMo Xa A_o[aH$m Am{U nm{H$ñVmZnojm ñdñV Agë`mMo ñnï> hmoVo. ^maVmMo eoOmar Xoe nm{H$ñVmZ, ~m§JbmXoe VgoM A_o[aH$m Am{U `wamo{n`Z Xoem§_Ü`o {S>PobMo Xa ^maVmVrb Xamnojm OmñV AmhoV. gaH$maZo {S>PobÀ`m XamV 5.63 én`m§Mr dmT> Ho$ë`mZo {X„r_Ü`o {S>Pob Xa àË`oH$ {bQ>abm 46.95 én`o BVHo$ Pmbo AmhoV. hoM Xa ^maVmVrb eoOmarb amï´>m§_Ü`o Ago AmhoV. ~m§JbmXoemV 49.07 én`o Am{U nm{H$ñVmZ_Ü`o 59.56 én`o Va Zonmi_Ü`o 57.91 én`o àVr {bQ>a . A_o[aHo$V {S>PobMm Xa 54.55 én`o àVr {bQ>a Agm Amho. Va `wamo{n`Z amï´>m§_Ü`o {S>PobÀ`m Xa gdm©V OmñV Agë`mMo g_moa Ambo Amho. . \«$mÝg_Ü`o 77.84 én`o, O_©ZrV 83.36 én`o, {~ŒQ>Z_Ü`o 93.11 én`o àVr {bQ>a Ago Xa AmhoV. ^maVmV Joë`m 14 _{hÝ`m§V gaH$maZo àW_M {S>PobÀ`m XamV dmT> H$aÊ`mMm {ZU©` KoVbm Amho. H$ÀÀ`m VobmÀ`m {H§$_VrV 28 Q>ŠŠ`m§Zr dmT> Pmë`mZo Am{U S>m°baÀ`m VwbZoV én`mMo Ad_yë`Z Pmë`mZo hm {ZU©` KoÊ`mV Amë`mMo gaH$maZo åhQ>bo Amho. S>m°baÀ`m VwbZoV én`mMo ^md Owb¡ 2011 _Ü`o 44.85 én`o hmoVm, Vmo AmVm 55.58 én`o BVH$m Pmbm Amho.

Zdr {X„r,{X. 16 … [aQo>b joÌmV E\$S>rAm`bm _§Owar d {S>Oob XadmT>rda ZmamO amOH$r` ZoVo OoWo gmoeb _r{S>`mda gaH$ma{dê$Õ _moMm© CKS>V AmhoV, XwgarH$So> CÚmoJ OJmV n§VàYmZ _Z_mohZ {g§J `m§Mr ñVwVr hmoV Amho. `wnrE gaH$ma_Yrb ^mJrXma V¥U_yb H$m±J«ogÀ`m ZoË`m __Vm ~°ZOr© `m§Zr Va `wnrE gaH$mada bwQ> _mOdÊ`mMm Amamon bmdbm.

__Vm§Zr e{Zdmar \o$g~wH$da Amnë`m g§XoemV gm§{JVbo, Amåhr {S>PobMo Xa dmT>dUo d ñd`§nmH$ J°gda g{ãgS>r_Yrb H$nmV H$aÊ`mda g_W©Z H$ê$ eH$V Zmhr. AmO [aQo>b joÌmV E\$S>rAm`bmhr _§Owar XoÊ`mV Ambr Amho. hm _moR>m Y¸$m Amho. Amåhr J[a~ d gmm_Ý` ì`º$t{dê$Õ KoVboë`m H$moUË`mhr {ZU©`mMo ñdmJV H$ê$ eH$V Zmhr. byQ> gwê$ Amho bwQ>. n§VàYmZm§Zr ho gm§JZy [aQo>b joÌmV

E\$S>rAm`bm _§Oyar d {S>Pob d ñd`§nmH$ J°g{df`r KoVboë`m {ZU©`mMm ~Mmd Ho$bm H$r, Cƒ dmT>rgmR>r YmS>g d Omo{I_ CMbmdoM bmJob. gaH$mada dma na§Vw gaH$maÀ`m ghH$mar __Vm ~°ZOr© `m§Zr `mg \$º$ H$mhr àm§Vmbm Iwe H$aÊ`mMm à`ËZ gm§{JVbm. \o$g~wH$da JOw©Z Ë`m§Zr gm§{JVbo, hmo Amåhmbm Am{W©H$ gwYmaUm§Mr JaO

E’$S>rAm¶ ‘wÔçmdê$Z V¥U_yb gaH$ma_YyZ ~mhoa? Zdr {X„r, {X 16 … {H$aH$moi joÌmVrb WoQ> {dXoer Jw§VdUyH$ Am{U {S>Pob XadmT>rdê$Z V¥U_yb H$m±JŒogZo AmH«$_H$ n{dÌm KoVbm AgyZ V¥U_yb H$m±JŒog g§`wº$ nwamoJm_r AmKmS>r (g§nwAm) _Ü`o gh^mJr Agboë`m Amnë`m _§Í`m§Zm naV ~mobmdÊ`mMr eŠ`Vm dV©dʶmV ¶oV Amho. nwT>rb H$mimV V¥U_yb H$m±JŒog gaH$mabm ~mhoê$Z nm{R§>~m XoD$ eH$Vo. gyÌm§H$Sy>Z {_imboë`m _m{hVrZwgma, V¥U_yb H$m±JŒogMo _§Ìr _§Jidmar __Vm ~°ZOtZm© Amnbm amOrZm_m XoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. _mÌ V¥U_ybMo ImgXma Hw$Umb Kmof `m§Zr `m d¥ÎmmMm BÝH$ma Ho$bm Amho. `oË`m _§Jidmar __Vm ~°ZOr© `m§Zr njmÀ`m d[aîR> ZoË`m§Mr ~¡R>H$ ~mobmdbr Amho. `m_Ü`o A§{V_ {ZU©` KoVbm OmB©b. V¥U_yb H$m±JŒogMo bmoH$g^oV 19 ImgXma d g§nwAm_Ü` 6 _§Ìr AmhoV. __Vm-_wbm`_ nwÝhm EH$Ì

`oÊ`mMr eŠ`Vm [aQo>b joÌmVrb WoQ> naH$r` Jw§VdUwH$rÀ`m _wÚm§da V¥U_ybÀ`m gwàr_mo __Vm ~°ZOr© Am{U g_mOdmXr njmMo à_yI _wbm`_ {g§J `mXd EH$Ì `oÊ`mMr eŠ`Vm Amho. gnm ImgXma {H$aU_` Z§Xm `m§Zr `m§Mo g§Ho$V {Xbo AmhoV. XmoÝhr nj EH$Ì `oD$Z aUZrVr ~Zdy eH$VmV. Z§Xm `m§À`m_Vo, CÎma

X{jU A\$Jm{UñVmZmV hëbm H$m~yb, {X. 16 AmO (a{ddma) A\$Jm{UñVmZ nmo{bg {d^mJmÀ`m VmoV`m H$_©Mmè`m§Zr X{jU A\$Jm{UñVmZ_Ü`o Ho$boë`m Jmoir~mamV ZmQ>mMo o Mma OdmZ _¥Ë`w_I w r nS>bo. Joë`m H$mhr {Xdgm§nmgyZ Aem àH$maÀ`m hëë`m§_Ü`o dmT> Pmbr Agë`mZo ZmQ>moÀ`m OdmZm§Mr Pmon CS>mbr Amho. ZmQ>moÀ`m A\$Jm{UñVmZ_Yrb àdŠË`mZo {Xboë`m _m{hVrZwgma, ZmQ>moÀ`m Am§Vaamï´>r` gwajm gmhm`H$ XbmMo Mma OdmZ A\$Jm{UñVmZ

4 ZmQ>mo OdmZ R>ma nmo{bg {d^mJmÀ`m VmoV`m H$_©Mmè`m§Zr Ho$boë`m hëë`mV R>ma Pmbo. `m hëë`m_mJo Vm{b~mZr XheVdmÚm§Mm hmV AgÊ`mMr eŠ`Vm AgyZ `m àH$aUr Mm¡H$erMo AmXoe XoÊ`mV Ambo AmhoV. e{Zdmar A\$JmU ñWm{ZH$ nmo{bgm§À`m VmoV`m H$_©Mmè`m§Zr Ho$boë`m Jmoir~mamV XmoZ {~Œ{Q>e bîH$amMo OdmZ R>ma Pmbo hmoVo. Ë`mZ§Va Pmbobm hm Xwgam _moR>m h„m Amho.

àXoeMo _w»`§_Ìr A{Iboe `mXd `m§Mr __Vm ~°ZOr© `m§À`mer MMm© Pmbr Amho. C„oIZr` åhUOo amîQ´>nVr {ZdS>UwH$rdoir __Vm Am{U _wbm`_ EH$Ì Ambo hmoV.o _mÌ Z§Va _wbm`_ {g§J `mXd `m§Zr EoZdoiog _mKma KoVbr hmoVr. Ë`m_wio ZmB©bmOmZo __Vm ~°ZOtZm©XoIrb àUd _wIOtZm© nm§{R>~m Úmdm bmJbm hmoVm.

Amho. na§Vw gwYmaUoMm hm AW© Zmhr H$r, H$mhr bmoH$m§Zm g_mYmZr H$aÊ`mgmR>r gd© H$mhr {dH$bo Omdo. JwOamVMo _w»`_§Ìr ZaoЧ _moXtZrhr

11 ^maVr` _{ÀN>_mam§Zm nm{H$ñVmZZo nH$S>bo Bñbm_m~mX,{X 16 … nm{H$ñVmZ àemgZmZo a{ddmar XoemMr gmJar gr_m Amobm§S>ë`mZo AH$am ^maVr` _{ÀN>_mam§Zm AQ>H$ Ho$br VgoM XmoZ OhmOo Oá H$aÊ`mV Ambr AmhoV. gyÌm§H$Sy>Z {_imboë`m _m{hVrZwgma, nm{H$ñVmZÀ`m gmJar hÔrV OmD$Z _mgo_mar H$aUmè`m `m ^maVr` _{ÀN>_mam§Zm nm{H$ñVmZ_Yrb _°[aQ>mB©_ gwajm g§ñWoZo AQ>H$ Ho$br Amho. `m _{ÀN>_mam§Zm AQ>H$ Ho$ë`mZ§Va `m g§ñWoZo H$amMrVrb nmo{bg R>mÊ`m_Ü`o `m~Ôb _m{hVr {Xbr Amho. gmJar gr_m Amobm§S>ë`mZo ^maV Am{U nm{H$ñVmZ Xadfr© EH$‘oH$m§À¶m S>PZhyZ A{YH$ _{ÀN>_mam§Zm AQ>H$ H$aVmV. Ë`m_wio `m XmoÝhr Xoem§Vrb H$mamJ¥hmVrb _{ÀN>_mam§À`m g§»`oV dmT>M hmoV Amho. nm{H$ñVmZZo ZwH$VoM 11 gßQ|>~abm 48 ^maVr` _{ÀN>_mam§Mr gwQ>H$m Ho$br hmoVr.

Vo åhUVmV... _mñQ>a ãbmñQ>a g{MZ V|Sw>bH$aZo Amnë`m H$ma{H©$Xr©_Yrb gdm}Îm_ \$m°_©_Ü`o AgVmZm Am§Vaamï´>r` {H«$Ho$Q>_YyZ {Zd¥Îmr ¿`mdr. - B_ŒmZ ImZ (nm{H$ñVmZ {H«$Ho$Q> g§KmMm _mOr H$U©Yma) gÎmmYmar H$m±J«og njmgh à_wI {damoYr nj ^maVr` OZVm nj An`er R>aV Agë`mZo Hw$_Hw$dV Pmbo AmhoV. Ë`mMm \$m`Xm CMbÊ`mgmR>r Am_Mm nj ñd~imda bmoH$g^oMr {ZdS>UyH$ bT>dob. - _wbm`_{g§J `mXd (g_mOdmXr njmMo AÜ`j) ^maV hm OJmVrb gdm©V _moR>r bmoH$emhr Agbobm Xoe Agë`mZo eoOmar amï´> Zonmi Am{U ^maVm_Yrb amOH$r`, gm_m{OH$ Am{U gm§ñH¥${VH$ g§~§Y A{YH$ ÑT> Pmë`mg `m XmoZ amï´>mVrb Jw§VdUwH$rbmhr MmbZm {_iob. - n¥ÏdramO MìhmU (_w»`_§Ìr _hmamï´>)

VrZ H$moigm ImUtMr H§$ÌmQo> aÔ H$aÊ`mMr {e\$mag

20 gßQ|>~abm 12 Vmgm§Mm n{ü_ ~§Jmb ~§X

{eIm§darb hëë`m§{damoYmV A‘o[aHo$V R>amd

Zdr {X„r,{X. 16 … OZVm H$moigm KmoQ>mim bdH$aM {dgaob Ago dº$ì` gwerbHw$_ma {e§Xo `m§Zr Ho$bo Agbo Var gaH$maZo `m KmoQ>mù`màH$aUr H$R>moa H$madmB© H$aÊ`mMo g§Ho$V {Xbo AgyZ VrZ ImgJr ImUtMr H§$ÌmQ§> aÔ H$aÊ`mMr {e\$mag g§~§{YV A{YH$mè¶mZm H$aÊ`mV Ambr Amho. H$moigm _§Ìmb`mÀ`m _§ÌrJQ>mZo hr {e\$mag Ho$br AgyZ `mV Jm¡am§JS>rh E~rgrgr, amdUdmµS>m Am{U Ý`y nÌmnmµS>m `m H$moimgm ImUtMm g_mdoe Amho. `m ImUr_Ü`o H|$Ðr` _§Ìr gw~moYH$m§V ghm` `m§À`mer g§~{YV ImU _mbH$m§À`m ImUtMmhr g_mdoe Amho. Ë`m_wio AmVm ghm` `m§À`mda amOrZmå`mgmR>r X~md dmT>Ê`mMr eŠ`Vm Amho.

E’$S>rAm¶ {damoYmV S>mì`m njm§H$Sy>Z hmH$

dm°{e§½Q>Z, {X. 16 … A_o[aH$r {eIm§À`m `moJXmZmMr àe§gm H$aV A_o[aHo$Vrb gw_mao 80 g§gX gXñ`m§Zr nj^oX ~mOybm Ro>dyZ {eIm§da hmoUmè`m dm§{eH$ hëë`m§Mr AmH$So>dmar V`ma H$aÊ`mMr _mJUr H$aUmam _hÎdmMm R>amd g^mJ¥hmV _m§S>bm. d[að> gXñ` Omo H«$mCbr d hm°dS©> ~_©Z `m§Zr hm R>amd ewH«$dmar _m§S>bm. {eIm§{damoYmV hmoUmè`m dm§{eH$ hëë`m§Mr EH$ gd©g_mdoeH$ AmH$So>dmar V`ma H$amdr `m _mJUrbm Ë`m_wio nmR>~i {_iUma Amho. {dñH$m°{ÝgZ JwéÛmam hëë`mMm {ZfoY H$aUmam nm°b am`Z `m§Zr _m§S>bobm R>amd g^mJ¥hmZo _§Oya Ho$ë`mda H$mhr doimZo hm R>amd _m§S>Ê`mV Ambm.

H$mobH$Vm, {X. 16 … H|$Ð gaH$maZo [aQo>b joÌmV WoQ> naH$r Jw§VdUwH$ (E\$S>rAm`) Am{U {S>PobÀ`m XamV dmT> H$aÊ`mÀ¶m gaH$maÀ¶m {ZU©`m{damoYmV S>mì`m njm§Zr 20 gßQ|>~abm 12 Vmgm§gmR>r n{ü_ ~§Jmb ~§XMr hmH$ {Xbr Amho. XoemVrb Vob H§$nÝ`m§Zm ZwH$gmZ hmoV Agë`mMo H|$Ð gaH$maMo åhUUo MwH$rMo Amho. AmoEZOrgr, ^maV noQ´>mo{b`_, {h§XwñVmZ noQ´>mo{b`_ `m H§$nÝ`m§Zm ZwH$gmZ hmoV ZgyZ, Ë`m \$m`ÚmV AmhoV. Ë`m_wio gÜ`m VobmÀ`m XamV dmT> H$aÊ`mMr H$mhr JaO ZìhVr. `m {ZU©`m_wio _hmJmB©_Ü`o dmT> hmoV AgyZ, gd© OrdZmí`H$ dñVy§À`m {H§$_Vr_Ü`o dmT> hmoV Amho Ago {Z[ajU àH$me H$amV

¶m§Zr Zm|Xdbo. ^mOnm à{UV ambmoAmZo 20 gßQ|>~abmM Xoeì`mnr g§n nwH$mabm Amho. EZS>rEÀ`m `m ~§Xbm g_mOdmXr njmZohr nm{R§>~m {Xbm Amho. gaH$maZo ho {ZU©` _mJo KoÊ`mgmR>r V¥U_wb H$m±JŒogÀ`m AÜ`jm Am{U n{ü_ ~§JmbÀ`m _w»`_§Ìr __Vm ~°ZOr© `m§Zr gaH$mabm 72 Vmgm§Mr _wXV {Xbr Amho.

gmoeb _r{S>`mÛmao `ynrE gaH$mada h„m~mob Ho$bm. {Q>²dQ>ada Vo åhUVmV, '`wnrE H$ÎmbImÊ`mbm g{ãgS>r XoVo na§Vw EbnrOr {gbo§S>a g{ãgS>r H$_r Ho$br OmV Amho Am{U {S>PobMo Xa dmT>dbo OmV Amho. H$m` hrM H$m±J«ogMr {Xem Amho? _moXtZr [aQo>b joÌmV E\$S>rAm` _wÚmdahr Q>²drQ> Ho$bo. Vo åhUVmV, _r AM§{^V Amho H$r, n§VàYmZ H$m` H$aV AmhoV! [aQo>b joÌmV E\$S>rAm`Zo

àr{_`_ noQ>´mb o {S>Pb o À`m ZmdmImbr

'YmoHo$~mOr'? Zdr {X„r, {X. 16… gaH$maZo {S>PobMo Xa dmT>dÊ`m~amo~aM àr{_`_ noQ´>mob Am{U {S>PobÀ`m XamVhr dmT> Ho$br Amho. na§Vw, àË`jmV `mÀ`mda BVH$r a¸$_ IM© Ho$br OmʶmBVHo Vo àr{_`_' Amho H$m, ¶mda Vkm§‘ܶo ‘V{^ÞVm Amho. VÁkm§À`m _Vo, àr{_`_da OmñVrMo n¡go IM© H$aUo åhUOo AmnU \$º$ Mm§Jbo noQ´>mob-{S>Pob dmnaVmo, Aer _ZmMr g_OyV KmbÊ`mgmaIo Amho. `mMm AW© AmnU _Zmbm {Xbmgm {_idÊ`mgmR>r {dZmH$maU à{V {bQ>a 10 Vo 20 ê$n`o OmñVrMo XoV AmhmoV. AmoEZOrgrMo _mOr _w»` ì`dñWmnH$ Ama.Eg e_m© `m§Zr Va àr{_`_ noQ´>mob_wio H$mhrM \$aH$ nS>V Zmhr, Ago ‘ai gm§{JVbo. \$aH$ nS>ë`mg EImX-Xwgè`m nm±B©Q>MmM nS>Vmo, AmnU \$º$ Amnbr g_OyV H$mTy>Z ¿`m`Mr Ago Vo åhUVmV. ˶§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma 'àr{_`_' ~ŒS± >À`m noQ>´ mb o -{S>Pb o Mr {dH«$r bmoH$m§À`m ^mdZoMm AmYma KoD$Z Ho$br OmVo. bmoH$m§Zm dmQ>V AgVo, H$r Vo H$mhr àr{_`_ CËnmXZ IaoXr H$aV AmhoV d hrM ^mdZm Ë`m§À`m {dH«$rMm AmYma Amho.' noQ´>mo{b`_ Am{U D$Om© joÌmMo VÁk Za|Ð VZoOm `m§Mo _V hr

Xw~B©,{X. 16 … Ab H$m`Xm `m A{VaoH$r g§KQ>ZoZo Aa~r Am{U A_o[aHo$Vrb {R>H$mUr nwÝhm h„o H$aÊ`mMo g§Ho$V {Xbo AmhoV. Va A_o[aHo$Zo gwXmZ, Q>çy{Z{e`m_YyZ XwVmdmgmVrb bmoH$m§Zm _m`XoemV naV ~mobmdbo Amho. grAm¶E> `m Jwáhoa g§KQ>ZoZo

AgoM Amho. Vo åhUVmV, Aer CËnmXZo 'ñQo>Q>g {gå~m°b' åhUyZ dmnabr OmVmV. `m_Ü`o àr{_`_ gmaIo H$mhrM ZgVo. Amnë`m JmS>rÀ`m _m`boO_Ü`ohr H$mhrM \$aH$ nS>V ZgVmo. EH$m {bQ>ada Oa 15-20 ê$n`o IM© H$ê$Z H$mhr nm±BªQ> _m`boO dmT>V Agob Va Ë`mda BVH$m IM© H$m Ho$bm Omdm? Agm àíZhr Vo {dMmaVmV. Vo nwTo> åhUVmV, Aem CËnmXZm§_Ü`o H$mhr Am`mV Ho$bobo agm`Zo Q>mH$br OmVmV. Ë`m_wio B§{OZ doJmZo H$m_ H$aVo. _mÌ Mm§Jbm _°H$o {ZH$ {H§$dm dmhZ {Z{_©Vr H$aUmar H§$nZr Aem noQ´>mob{S>PobMm Cn`moJ H$aÊ`mg _ZmB© H$aVmV. `mMo _w»` H$maU åhUOo, `m CËnmXZm§_wio dmhZmÀ`m B§{OZmda à{VHy$b n[aUm_ hmoVmo. B§{S>`Z Am°B©bÀ`m EH$m A{YH$mè`mZo gm§{JVbo H$r, Ooìhm àr{_`__Ü`o boS>{_lrV B§YZ {_im`Mo Ë`mdoir Vo IaoM àr{_`_ Agm`Mo. _mÌ gÜ`mÀ`m H$mimV Ago H$mhr hmoV Zmhr.

^maV goëg ~m°`OMm Xoe ~ZyZ amhrb Aê$U OoQ>br ¶m§Mr Q>rH$m Zdr {X„r,{X. 16 … {dXoer {H$amUmda ^mOn gVV gaH$mada AmH«$_H$ hmoV Amho. gaH$maÀ`m `m YmoaUmZo ^maV goëg dm°` d goëg Jb©Mm Xoe ~ZyZ OmB©b Agm Amamon amÁ`g^oVrb {damoYr nj ZoVo AéU OoQ>br `m§Zr H$mobm Amho. E\$S>rAm` AWm©V {dXoer {H$amUmÀ`m _§OwarZo dmñV{dH$ \$m`Xm `yamon, A_o[aH$m d MrZbm hmoB©b Aer ^rVm OoQ>btZr 춺$ Ho$br. AmVmn`ªV H$moigm KmoQ>mù`mda gaH$maÀ`m {damoYmV _moMm© CKS>Umè`m ^mOnbm {dXoer {H$amUmgh {S>Pbo d J°g XamVrb dmT>rda gaH$mabm KoaÊ`mMr AmUIr EH$ g§Yr {_imbr. ^mOng{hV g§nyU© EZS>rEZo 20 bm ^maV ~§XMr

A‘o[aH$m{damoYr hëë¶mMo Ab-H$m`XmMo g§H$o V {Xboë`m _m{hVrZwgma, Ab H$m`XmZo _Ü` Am{e`m d Am{\«$Ho$Vë`m XwVmdmgm§da A{YH$ h_bo H$aUma Agë`mMo ñnï> Ho$bo Amho. Ë`mM~amo~a n{ü_oH$S>rb Xoem§V amhUmè`m _w{ñb_ g_mOmVrb bmoH$m§Zm A_o[aHo$V h„o H$aÊ`mgmR>r Ab H$m`XmZo ào[aV Ho$boAgë¶mMo d¥Îm Amho. Xaå¶mZ, ‘ܶnyd© d CÎma Am{’«$Ho$Vrb pñWVr bjmV KoD$Z > A_o[aHo$À`m naamï´> _§Ìmb`mZo gd© XwVmdmgm§Vrb AZmdí`H$ H$_©Mmè`m§Zm gwS>mZ Am{U Q>çy{Z{e`m gmoS>Ê`mMo AmXoe {Xbo AmhoV. A_o[aHo$Vë`m EH$m {ddmXmñnX {MÌnQ>mbm Aa~ Xoem§VyZ Vrd« {damoY hmoV Amho. _§Jidmar {b~r`mVrb A_o[aHo$À`m XwVmdmgmda Pmboë`m hëë`mV A_o[aHo$À`m amOXyVmgh VrZ OUm§Mm _¥Ë`y Pmbm hmoVm.

XwH$mZXma, CËnmXH$m§Mo ZwH$gmZ hmoB©b Am{U ~oamoOJmar dmTo>b. {dO` _më`m `m§Zr gaH$maÀ`m {ZU©`mbm YmS>gr nmD$b åhQ>bo. XwgarH$So> {damoYr njmÀ`m ZoË`m gwf_m ñdamO `m§Zr gaH$maÀ`m nmD$bmda ZmamOr ì`º$ H$ê$Z {Q>²dQ>ada {bhbo, gaH$maZo g§gXoV Oo AmídmgZ {Xbo hmoVo Vo nmhyZ [aQo>b joÌmV {dXoer Jw§VdUwH$rMr _§Owar XoUo YmoH$m Amho.

½dmQ>o‘mbm… a{ddmar gmOè¶m Pmboë¶m ½dmQ>o‘mbm XoemÀ¶m 191 ì¶m ñdmV§Í¶{XZ gmohù¶mVrb g§MbZ.

KmofUm Ho$br Amho. `mXaå`mZ EZS>rE gaH$mabm g_W©Z XoUmè`m njm§Zmhr KoaÊ`mMm à`ËZ H$aob. gaH$magmR>r \$º$ EZS>rEM g_ñ`m Zmhr. Va 20 Am°ŠQ>m~o abm gaH$maMo H$mhr ghH$mar nj d EZS>rEZo doJio Pmbobo AmUIr H$mhr nj XoIrb gaH$maÀ`m YmoaU {damoYmV añË`mda CVaÊ`mÀ`m V`marV AmhoV.


17goa11_Layout 1 16-09-2012 21:45 Page 1

1111 gßQ>|~a 2012 idma, ‘§JgßQ> 2012 |~a 11 gmo‘dma, 17

H$moaJmd H$‘boída Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mÀ¶m ‘wbm§Mo nWZmQ>ç

H«$sS>m d ¶wdm ì¶dhma Im˶mZo ñdm‘r {ddoH$mZ§X O¶§Vr {Z{‘Îm åhmngm ¶oWrb lr ~moS>Joída g^mJ¥hmV Am¶mo{OV Ho$boë¶m noS>Uo d ~mX}g VmbwH$m nmVirdarb nWZmQ>çñnY}V gh^mJr H$moaJmd ¶oWrb lr H$‘boída Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo {dÚmWu. (d¡îUdr {S>OrQ>b)

‘S>JmdmV 2 amoOr dº¥$Ëd ñnY}Mo Am¶moOZ ‘S>Jmd, {X. 16 (à{V{ZYr) … ¶oWrb Jmo‘§V H$bm Agmo{gEeZ ¶m g§ñWoZo Jm§Yr O¶§Vr {Z{‘Îm {X. 2 Am°³Q>mo~a amoOr Xþnmar 3 dmOVm adtÐ ^dZ g^mJ¥hmV Am§Vaembo¶ d Am§Va Cƒ ‘mܶ{‘H$ dº¥$Ëd ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. adtÐ ^dZ d H«$rS>m Im˶mÀ¶m ghH$m¶m©Zo hr ñnYm© Am¶moOrV H$aʶmV Ambr Amho. ‘mܶ{‘H$ d Cƒ ‘mܶ{‘H$ emim§Zr OmñVrV OmñV XmoZ ñnY©H$

nmR>dmdoV. ‘mܶ{‘H$ ñnY©H$m§gmR>r Am¶O Jm§YrOr Am{ebbo Omù¶ma, ~amo Xoe^º$, ‘Zrg AmZr hþema {dÚmWu H$gmo Omd ¶oVm, [eñV¶eñdr {O{dVmMmo ‘mJ©, dmMZ Am¶Mr Iar JaO, Jm§o¶À¶m gmo{~V H$mMoMr OVZm¶ JaOoMr, Q>rdrMo ’$m¶Xo Am{U ZwH$gmZ. Va Cƒ ‘mܶ{‘H$ ñnY©H$m§gmR>r Jmo¶m§Vë¶m n¶m©daUmMmo gm§~mi, B§Q>aZoQ>mMo ’$m¶Xo AmZr ZwH$gmZ, ^«ï>mMma g‘yi Zm H$gmo H$an. àmW{‘H$ {ejUmÀ¶m ‘mܶ‘mMr ^mg

àmMm¶© ‘§MÀ¶m AܶjnXr gwXZ ~d} ¶m§Mr {ZdS> noS>Uo, {X. 16 (à{V{ZYr) … H$moaJmd ¶oWrb lr H$‘boída Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo àmMm¶© am‘M§Ð D$’©$ gwXZ ‘wHy§$X ~d} ¶m§Àmr Jmoì¶mVrb Cƒ ‘mܶ{‘H$ ñVamdarb àmMm¶© ‘§MÀ¶m AܶjnXr ZwH$VrM {ZdS> Pmbr. n«mMm¶© ‘§MMo Aܶj àm. Om°Z [a~obmo ¶m§Mr Jmodm embm§V ‘§S>imÀ¶m AܶjnXr {Z¶wº$s Pmë¶mZo {aº$ Pmboë¶m OmJr Cnmܶj àm. ~d} ¶m§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr. àm. ~d} H$moaJmdÀ¶m lr H$‘ioída Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mV Jobr 16 df} àmMm¶©nXr AgyZ VËnydu Vo lr H$‘ioída hm¶ñHw$b‘ܶo 15 df} AܶmnH$ åhUyZ H$m¶©aV hmoVo. VgoM ˶m§Zr ‘mܶ{‘H$ ñVamdarb àmMm¶© ‘§MMo I{OZXma d Cnmܶj nXmMr O~m~Xmar gm§^mibr Amho. ˶m§Àm àmMm¶© ‘§MÀ¶m ¶moJXmZmMr XIb KoD$Z ˶m§Mr H$m¶©H$mar ‘§S>imZo ‘§M AܶjnXr gdm©Zw‘Vo {ZdS> Ho$br. ¶m dfu àmMm¶©‘§M Amnbo am¡ß¶ ‘hmoËgdr df© gmOao H$aV AgyZ ¶m {Z{‘Îm am¡ß¶‘hmoËgdr ñ‘a{UH$m àH$m{eV H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶m{edm¶ {ejU ImVo VgoM Jmodm

embm§ÝV ‘§S>imZo H$mT>boë¶m n[anÌH$mVrb ‘hËdmÀ¶m n[anÌH$m§Mo g§H$bZ H$ê$Z ˶mMm {Vgam I§S> H$mTʶmV ¶oUma Amho. I§S>mMo àH$meZ ¶o˶m ‘{hݶmV ‘w»¶‘§Ìr VWm {ejU‘§Ìr ‘Zmoha nar©H$a ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV ¶oB©b. àmMm¶© ‘§MÀ¶m gd© ghH$mè¶m§À¶m ‘XVrZo AmnU hr O~m~Xmar AmnU ¶eñdrnUo nobUma Agë¶mMo ~d} ¶m§Zr gm§{JVbo. ‘§M‘ܶo S>m°. Eëdrg JmoÝgmbdrg g{Md åhUyZ Va àm. Xm‘moXa n§MdmS>H$a I{OZXma åhUyZ H$m‘ nmhV AmhoV. Va CX¶ JmodoH$a, S>m°. gXmZ§X qhXo, AdYwV H$m‘V, bwS>g dmbmdbH$a d gw^mf ZmB©H$ ho H$m¶©H$m[aUr gXñ¶ AmhoV.

I¶Mr AmgMr?, ‘meobH$ma g{‘VrMmo Jmo¶m§ImVraMmo pìhOZ Sm°³¶w‘§oQ> 2035 Ago {df¶ AmhoV. XmoÝhr JQ>m§Vrb n{hë¶m VrZ H«$‘m§H$mÀ¶m {dOo˶m§Zm 1001, 701 d 501 én¶o Aer amoI ~{jgo d MfH$ XoʶmV ¶oB©b. BÀNw>H$ emim§À¶m à‘wIm§Zr àdo{eH$m ñnY©H$m§À¶m Zmdmgh ga{MQ>Urg, Jmo‘V§ H$bm Agmo{gEeZ, Ûmam ‘§Joe am. ~moaH$a, 32 A, AmdmX ’$m[a¶m ‘mJ©, ‘S>Jmd {H$§dm ‘m¶m ~wH$ ñQ>moAg©-‘S>Jmd ¶oWo nmR>dmdoV.

‘yë¶m§H$Z nÕVr AZwê$n … Amd{X¶oH$a Hw$S>MS>o, {X. 16 (à{V{ZYr) … gmV˶nyU© gd©H$f ‘yë¶m§H$Z nÕVr hr AmOÀ¶m Aä¶mgH«$‘mbm AZwê$n Amho. Vr {dÚm϶mªZm AZwHy$b nÕVr Agë¶mMo ‘V lr‘Vr M§Ð^mJm VwH$mo~m ZmB©H$ hm¶ñHy$b Hw$S>MS>oMo ‘w»¶mܶmnH$ {dÇ>b gmd§V Amd{X¶|H$a ¶m§Zr Ho$bo. gd© {ejm A{^¶mZmÀ¶m Hw$S>MS>o g‘whmV’}$ Am¶moOrV {Z¶‘rV MMm©gÌm§V ~mobV hmoVo. g.àm. {d. Hw$S>MS>o. H|$Ð emioÀ¶m g^mJ¥hmV ¶m MMm©gÌmg ¶m g‘yhm§Vrb Cƒ àmW{‘H$ emim§Mo {ejH$ CnñWrV hmoVo. ~r. Ama. nr. Zahar S>r. ZmB©H$ ¶m§Zr àmñVm{dH$ Ho$bo. gwZrVm XogmB© ¶m§Zr MMm©gÌmMo à¶moOZ {dfX Ho$bo. ñ‘¥Vr ~mio {hZo Am^ma ‘mZbo. gmV˶nyU© gd©H$e ‘yë¶m§H$Z nÕVrMr A§‘b~OmdUr H$aVmZm emioV à˶j Amboë¶m g‘ñ¶mg§X^m©V {ejH$m§Zr CnpñWV Hoo$boë¶m àíZm§Zm Amd{X¶oH$a ˶m§Zr CÎmao {Xbr. MMm©gÌ Am¶moOZmV ~r.Ama.nr. AM©Zm dmarH$ d gr. Ama. nr. ‘ZmoO ZmB©H$ ¶m§Zr ghH$m¶© Ho$bo.

gmXa Ho$bo. {gÕr ZmB©H$ {hZo {ejH$m§~Ôb gw§Xa H${dVm gmXa Ho$br. H$[aem ZmB©H$, Jofm ZmB©H$, g{Zem ZmB©H$, em§Vr IoS>oH$a, H$[aí‘m Jwad, gw{ZVm h{JaH$a, em§Vr Jwám, a{gH$m gVaH$a, ‘§Oy amR>moS> ¶m§Zr Ja~m Z¥Ë¶ gmXa Ho$bo. {ejH$ ho AZmWm§Mm ZmW, AmZ§XmMo gmJa d Ì¡bmo³¶mMo AmYma AmL>oV. ‘mohnmemVyZ gdmªZm ‘wº$ H$aUmao Amho. AemàH$maMr ZmQ>çN>Q>m Am{eVmof ZmB©H$, B©em {XZm, g{dVm ZmB©H$, Jofm ZmB©H$, Xrjm ZmB©H$, gm¶br bmob¶oH$a, lramO ZmB©H$, Hw$embr ZmB©H$, g{MZ JmdS>,o am‘ JmdH$a, {Z{Ib amYmH¥$îU ¶m§Zr gmXa Ho$br. gwÌg§MmbZ B©em XmZr, JrVm Oë‘r d g{~Vm ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo. Jofm ZmB©H$ {hZo Am^ma ‘mZbo.

‘wiJmd kmZàgmaH$ Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mMo {dÚmWu Kw‘Q> AmaVr ñnY}À¶m V¶marV V„rZ AgVmZm. gmo‘dmar ({X. 17 amoOr) hr ñnYm© hmoUma Amho. (H¡$bmg ZmB©H$)

AmnU Zoh‘r Amnmngm§V "^yV àoV' ¶m JmoîQ>r§da MMm© H$aVmo EoH$Vmo. AmYw{ZH$ ¶wJmVhr H$mhrOUm§Mm ¶m Jmoï>tda {dídmg Amho. [h AmíM¶m©©Mr Jmoï> Amho. à˶oH$ Ord§V KQ>H$mMo eara ho Zída AgVoo ho AmnU ‘mݶhr H$aVmo. ‘J ho Ag§ H$m? EH$Xm H$m ‘mUyg ‘obm H$s ˶mbm AmnU OmiVmo, nwaVmo. ‘J Vmo ‘mUyg ^yV H$gm H$m¶ ~Zy eH$Vmo Am{U à˶oH$ doim ^yV, S>m{H$U ho eãX AmnU òrÀ¶m~m~VrV H$m dmnaVmo, Ag H$m? ‘J Vo ^yV Oa ApñVËdmV Amho Va Vo nwéfmM§ H$m Zmhr? hm àíZ C^m amhVmo. Zoh‘r ^yV EH$m ~mB©M H$m AgVo? ‘J Vr nm§T>ar gmS>r KmbyZ, Ho$g gmoS>boboM H$m Agmdr? ‘J Vr ZQy>Z, gOyZ H$m ZgVo? H$maÊm à˶jmV ho Amnbr doS>r g‘OyV> AgVo. AmnÊm VoM EoH$Vmo, ˶mM JmoîQ>r§M§ qMVZ H$aVmo Am{U VoM ~mobVmohr åhUyZ Am‘À¶m‘ܶo ¶mM àH$maMr ‘mZ{gH$Vm {Z‘m©U Pmbr Amho. Hw$Urhr Oa dmQ>oda XJS> R>odbm d ˶mda J§Y-’w$b R>odb Va Am-

nUhr ˶mMr nyOm H$am¶bm bmJVmo. Amnë¶m ‘Zm‘ܶo ˶mÀ¶m{df¶r lÕm {Z‘m©U hmoVo. Hw$R>Mhr Mm§Jb§ H$m‘ H$aʶm AJmoXa AmnU ˶mbm Z‘ñH$ma H$aVmo d Amnbr BÀN>m nyU© H$a Aer {dZdUr H$aVmo. Oa H$m H$m‘ Pmb§ Zmhr Va ˶mbmM Xmof XoVmo. H$moUVohr H$m‘ H$aVmZm Oa H$m Amnbr lÕm Agob d nwaonya ‘ohZV Ho$br Agob Va ˶m‘ܶo Amåhmbm Z³H$sM Mm§Jb§ ’$i {‘iV§. XodmZo gdmªMr g‘mZ {Z{‘©Vr Ho$br Amho. ˶m§Mo Amnë¶m gd© boH$am§da gmaIoM ào‘ Amho. ˶m§Zr gdmªZm VodT>rM ~wÕr {Xbr Amho. ‘J ˶m ~wÕrMm Cn¶moJ Mm§Jë¶mgmR>r H$aUo H$s dmB©Q>mgmR>r H$aUo ho nyU©V… ˶m 춺$sda Adb§~yZ Amho. ¶mVyZM Amnb§ H$V©wÎd R>adb§ OmV§. AmnU EImÚm {dYdm ~mB©bm Ho$ìhmM ew^ H$m¶m©bm ~mobmdV Zmhr. {VMr CnpñWVr AmnU Aew^ ‘mZVmo.

‘mZerdmS>m-H$moaJmd ¶oWrb àmW{‘H$ emioÀ¶m AmdmamV d¥jmamonU H$aVmZm H$moaJmdMo gan§M n§T>ar AmamobH$a. ~mOyg {e{jH$m nobJ«rZ ‘|S>mogm d {dÚmWu. (d¡îUdr {S>OrQ>b)

nUOr, {X. 16 … {eamoS>m ¶oWrb ‘m{UH$~m¶ hm°b, {edZmWr ‘§{Xa ¶oWo e{Zdma, {X. 3 Zmoìh|~a amoOr Xþnmar 3.30 dmOVm 18 ì¶m amï´>r¶ e¡j{UH$ n[afXoMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. g§ñWoÀ¶m g^mgXm§Mr g^m ZwH$VrM {eamoS>m ¶oWo Pmbr. ¶mV n[afXoÀ¶m Am¶moOZmg§~§Yr MMm© Pmbr. g§ñWm Aܶj a‘oe Hw$bH$Uu ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. ñdmV§Í¶g¡{ZH$ Jmonmi {MVmar ¶m§Zr XrnàÁdbZ Ho$bo. g{Md Eg. Eg. JS>H$ar ¶m§Zr Ahdmb gmXa Ho$bm. {X. 4 amoOr ñnY}Vrb àW‘ nmM H«$‘m§H$m§Zm VgoM BVa gh^mJtZm amï´>r¶ e¡j{UH$ n[afXoV Jm¡a{dʶmV ¶oUma Amho. n[afXoV e¡j{UH$, gm{h˶rH$, H$bmgm§ñH¥${VH$, gm‘m{OH$, H¥$fr d BVa joÌmV C„oIZr¶ H$m¶© Ho$boë¶m ‘mݶdam§Mm Jm¡ad H$aʶmV ¶oBb© . e¡j{UH$ {df¶m§da ‘mݶda ‘mJ©Xe©Z H$aVrb. am§Jmoir, n|Q>tJ, H$mQ>©yÝg, e¡j{UH$ àH$ën

lÕoVyZ A§YlÕm

‘{hݶm§À¶m AmV Vmo Zdam Xþga b½Z hmoVmo. ˶mbm H$moUM

""A§YlÕoZo Ho$bo gdmªZm Am§Yio A§YlÕo nm¶r AmnU Pmbmo gd© nm§Jio.'' {Vbm AdXgm, nm§T>è¶m nm¶mMr, ‘obrZ§ Ka CÕdñV Ho$b, Ag åhUyZ {hUdVmo. Ia§ nmhVm Ag H$mhrM ZgV à˶oH$ ~mB© d nwéf ho doJio AgVmV. ˶m§Mm g§~§Y ’$³V b½Zm nwaVmM ‘¶m©{XV AgVmo. Oa H$m Hw$UmMm Zdam ‘obm Va ˶m ~mB©M ApñVÎd H$m åhUyZ Omd§? {VMr H$mhrM MyH$ ZgVmZmhr bmoH$ {VÀ¶mda X~md AmUVmV. Aݶm¶ H$aVmV. ho Ho$di A§YlÕo‘wioM. {dYdm ~mB©bm H$moUVm eãX dmnaVmV, Vo gdmªZm ‘m{hVM Amho. ZmhrVa Ag§ PmbM ZgV§ H$s Oa H$m ~m¶H$moM§ {ZYZ Pmb H$s ghm

OJm Am{U OJdm!

Hw$Q>u ¶oWo H$m‘mjr {dÚmb¶mV gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H$« ‘ CËgmhmV H$[aem ZmB©H$, {X. 16 (Hw$Q>u©) … Hw$Q>u ¶oWrb H$m‘mjr Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mV {ejH$ {XZ gmOam Pmbm. H$m¶©H$« ‘mMr gwédmV ñdmJV JrVmZo Pmbr. ¶m doir àmMm¶© na‘oída ^Q> d BVa {ejH$ CnpñWV hmooVo. H$m¶©H«$‘mMr gwê$dmV XrnàÁdbmZo d lr gd©n„r amYmH¥$îU ¶m§À¶m à{V‘og nwînhma An©U H$éZ AmXam§Obr dmhʶmV Ambr. nwînJwƒ d ^oQ>dñVy XoD$Z {ejH$m§Mm gÝ‘mZ H$aʶmV Ambm. ¶m doir JrVm Oë‘r, Jofm ZmB©H$ ¶m§Zr Amnë¶m ^mfUmVyZ {ejH$ {XZmMo ‘hÎd gm§{JVbo. ¶m doir {dÚm϶mªZr H$mhr gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ gmXa Ho$bo. nyOm JmdS>o {hZo ‘ZmoJV 춺$ Ho$bo. A{bem {eamoS>H$a, ‘§Oy amR>moS>, gwZrVm h{JaH$a ¶m§Zr g§JrV JmUo

{eamoS>çmV 3 Zmoìh|~anmgyZ amï´>r¶ e¡j{UH$ n[afX

{dMmaUmam ZgVmo. Ag§ gJi§ òr¶m§À¶m ~m~VrVM H$m KS>V§? hr {dMma H$aʶmgmaIr JmoîQ> Amho. J«m‘rU ^mJmV Aem Jmoï>r KS>VmV. g‘mOmV ‘oboë¶m ‘mUgmbm gmoS>dyZ AmUVmV, hr àWm Amho. EH$m ‘mUgmMo {ZYZ hmoVo. ˶mMo ApñËdM g§nVo ‘J ˶mbm Hw$Ur H$g gmoS>dyZ AmUy eH$Vmo? ‘J Amåhr nyOm-nmR> H$aVmo d IwXdVmo. Vmo IwXUmam ‘mUyg ‘J H$m¶ ~mobVmo Vo ˶mM§ ˶mbmM ‘m{hV ZgV§. AmnU ‘yIm©à‘mUo Vmo gm§Job Vo EoH$Vmo. Vmo ‘J OmXÿQ>moUm H$aVmo d bmb {‘aMr d qb~y dJ¡ao KoD$Z ‘§Ì åhUVmo. Ia§ Va Ago Ho$ë¶mZo H$mhrM hmoV Zmhr. Amnbm à˶oH$ JmoîQ>rbm

àXe©Z, gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘ hmoVrb. VgoM àm. dmK, Am‘. OmoJ ñ‘¥{V nwañH$ma ‘mݶdam§À¶m hñVo àXmZ Ho$bo OmVrb. ¶m n[afXogmR>r {dÚmnrR>m§Mo CnHw$bJwê$, Jmoì¶mMo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a VgoM BVa ‘mݶda CnpñWV amhVrb. ‘hmamï´>, Jmodm, H$Zm©Q>H$, ‘ܶàXoe, CÎmaàXoe, {h‘mMbàXoe, n§Om~, Am§Y«àXoe, CÎmamI§S>, {X„r d BVa amÁ¶m§VyZ ‘mݶda n[afXoV gh^mJr hmoUma AmhoV. ¶m doir ñ‘aUrHo$Mohr AZmdaU Ho$bo OmB©b. g^oV n[afX ¶eñdr H$aʶmgmR>r ñ‘aUrH$m Om{hamVr, XoUJrgmR>r gXñ¶m§Zr à¶ËZ H$aʶmMo R>a{dʶmV Ambo. VgoM amÁ¶ d amï´>r¶ nwañH$ma {‘imboë¶m {ejH$m§Mo A{^Z§XZ H$aʶmV Ambo. MM}V Aܶj a‘oe Hw$bH$Uu, doiJoH$a, Jwad, nmQ>rb, gwYm amUo, Hw§$^ma, ZmJoe gm‘§V, Im{ZdbH$a, {MVmao, JS>H$ar d BVa gXñ¶m§Zr gh^mJ KoVbm. ‘méVr Hw§$^ma ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. ~KʶmMm ÑpîQ>H$moZM Vgm ~Zbm Amho. åhUyZ Vo Amåhmbm nQ>V§. VgoM H$mhrhr dmB©Q> Pmb Va JmèhmUo KmbVmo. ho gd© H$ê$Z Oa H$mhr hmoV Zmhr Va ˶m ‘mUgmMr ‘ma PmoS> Ho$br OmVo. Amnë¶mg‘moê$Z Oa {dYdm ~mB© qH$dm ‘m§Oa AmS>do Jobo Va AmnU åhUVmo H$s Aew^ Pmbo. gH$mir gH$mir ˶m {dYdm ~mB©Mm Moham ~{KVbm qH$dm ‘m§Oa AmS>d§ Job§. AmO H$mhrVar dmB©Q> hmoUma Ag§ AmnU ‘mZVmo. ˶m ‘m§Oambm qH$dm ~mB©bm AmnU {eì¶m XoVmo. Ia§ Va ˶m§Mr H$mhrM MyH$ ZgVo. hr gd© A§YlÕm Amho. AmnU gd© Am§Yio ~Zbmo AmhmoV. ~ñg Pmb§ AmVm ho gd© Hw$R>oVar Wm§~dm¶bm H$mhr Var H$amdo bmJUma.AmnU ^«‘mÀ¶m {dídmVyZ ~mhoa nS>m¶bm hd§. hr A§YlÕoMr ‘mi JmR>rnmgyZ VmoS>br nm{hOo. - ‘Zrfm Pmoao kmZàH$me Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶, ‘wiJmd, 12 dr H$bm

gmZoJéw Or H$Wm‘mbm H$WmH$WZ ñnYm© nUOr, {X. 16 … Jmodm àXoe gmZoJwéOr H$Wm‘mbm Am{U H$bm d g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶, nUOr ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo nmMdr Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚm϶mªgmR>rMr H$WmH$WZ ñnYm© {X. 4 Am°³Qmo~a amoOr hmoUma Amho. ñnY}gmR>r {df¶ J«m‘rU $H$Wm AgyZ boIH$ e§H$a nmQ>rb, IamV, ‘mS>JyiH$a ~§Yy Aem YVuda Agmdr. H$WmH$WZ ‘amR>rVyZ H$am¶Mo Amho. EH$m {dÚmb¶mVyZ 3 ñnY©H$ gh^mJr hmoD$ eH$Vrb. X{jU {d^mJr¶ (‘S>Jmd) ñnYm© {X. 4 amoOr Xþnmar 3 dm. AmXe© d{ZVm {dÚmb¶ hm¶ñHy$b, ‘S>Jmd ¶oWo CÎma {d^mJr¶ (nUOr, åhmngm) {X. 9 amoOr Xþnmar 3 dm. OZVm hm¶ñHy$b, åhmngm ¶oWo hmoB©b. {d^mJr¶ ñnY}gmR>r à˶oH$s nmM ~{jgo {Xbr OmVrb. àW‘ 350, {ÛVr¶ 300, V¥Vr¶ 250 én¶o, CÎmoOZmW© 150 én¶m§Mr XmoZ ~{jgo {Xbr OmVrb. gd© ~{jgo g§J«mø nwñVH$ énmV {Xbr OmVrb. ‘m{hVrgmR>r H$m¶©dmh 9960418240 ¶m H«$‘m§H$mda g§nH©$ gmYmdm.


17goa12_Layout 1 16-09-2012 23:04 Page 1

12 gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

AnKmVàH$aUr AmamonrÀ¶m {ejoV dmT> ‘S>Jmd, {X. 16 (à{V{ZYr) : AnKmVmV ~mbH$mMm ~ir Joë¶màH$aUr g§e{¶V Amamonrbm ݶm¶mb¶ CR>on¶ªV C^o amhʶmMr {ejm {Xbr hmoVr. ˶mbm dmñH$mo ¶oWrb àW‘loUr ݶm¶mb¶mÀ¶m {ZdmS>çmg {Xbobo AmìhmZ CMbyZ YaVmZm ¶oWrb {Oëhm gÌ Ý¶m¶mb¶mZo Amamonrg ghm ‘{hݶm§À¶m H$mamdmgmMr {ejm R>moR>mdbr. ~m¶Um-dmñH$mo ¶oWo 11 {S>g|~a amoOr ‘wÝZrbmb q~S> MmbdV Agboë¶m {‘Zr~gZo ‘moQ>magm¶H$bbm R>moH$aë¶mZo Am¶oe ~r. eoI ¶m ghm ‘{hݶm§À¶m ~mbH$mMo {ZYZ Pmbo hmoVo. ‘moQ>magm¶H$bñdma d ‘mJo ~gbobr 춳Vr ¶m AnKmVmV OI‘r Pmbr hmoVr. ¶màH$aUr {‘Zr~gMmbH$ q~S>

¶mÀ¶mda àW‘loUr ݶm¶mb¶mV AmamonnÌ XmIb Ho$bo hmoVo. àW‘loUr ݶm¶mb¶mZo Amamonrbm ~oXaH$ma dmhZ Mmb{dë¶m~Ôb H$b‘ 279 Zwgma 1 hOma X§S> d X§S> Z ^aë¶mg 10 {Xdg gmYr H¡$X, H$b‘ 337 Zwgma OI‘r Ho$ë¶m‘wio 500 é. X§S> d X§S> Z ^aë¶mg 5 {Xdgm§Mr gmYr H¡$X, H$b‘ 304 Zwgma gXmof ‘Zwî¶dYmImbr ݶm¶mb¶ CR>on¶ªV gOm Am{U 5500 é. X§S> Am{U X§S> Z ^aë¶mg 30 {Xdgm§Mr gmYr H¡$X, Aer {ejm gwZmdbr hmoVr. ¶m {ZdmS>çmV nmo{bgm§Zr gÌ Ý¶m¶mb¶mV AmìhmZ {Xbo hmoVo. gÌ Ý¶m¶mb¶mZo 304-A ¶m H$b‘mImbr {ejoV dmT> H$ê$Z hr {ejm ghm ‘{hݶm§Mr Ho$br.

hUOwUV o EH$ ~wS>mbm OrdajH$m§Zr ghmOUm§Zm dmM{dbo åhmngm, {X. 16 (à{V{ZYr) : hUOyU ¶oWrb g‘wÐm{H$Zmè¶mda Am§KmoirgmR>r CVaboë¶m H$S>ßnm (Am§Y«àXoe) ¶oWrb EH$m JQ>mVrb gmV OUm§n¡H$s ghm OUm§Zm OrdajH$m§Zm dmM{dʶmg ¶e Ambo, Va ~r. {MÞm (26) hm ¶wdH$ ~wS>bm. ¶m~m~V nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma, {X. 15 amoOr gm¶§. 4 dm.À¶m gw‘mamg hUOyU ¶oWrb {bbrnar hm°Q>obÀ¶m ~mOybm Am§Y«àXoe

¶oWrb gw‘mao 25 Vo 28 d¶moJQ>mVrb gmV n¶©Q>H$ g‘wX«mV Am§KmoirgmR>r CVabo hmoVo. ˶m§Zm nmʶmMm A§XmO Z Amë¶mZo ‘moR>çm bmQ>Ào ¶m àdmhmV dmhÿZ Jobo. OrdajH$m§Zr g‘wÐmVyZ CS>çm Q>mHy$Z ˶m§Zm Ëd[aV ~mhoa H$mT>b.o ˶mV ~wSy>Z EH$mMm ‘¥Ë¶y Pmbm. ¶m KQ>ZoMm n§MZm‘m hUOyU Cn{ZarjH$ {dXoe {niJm§dH$a d hdmbXma ndma ¶m§Zr H$ê$Z ‘¥VXoh Jmo‘oH$m°V CÎmar¶ VnmgUrgmR>r nmR>{dʶmV Ambm.

dmhZm§Mr ‘moS>VmoS> H$aUmè¶mg AQ>H$ XmoS>m‘mJ©, {X. 16 (à{V{ZYr) … gmQ>obr- ^oS>er ¶oWo EH$m ‘mWo{’$ê$Zo S>§na, ìh°JZ Ama H$ma Am{U VrZ ‘moQ>agm¶H$b Aem nmM JmS>çm§Mr ‘moS>VmoS> H$ê$Z ZwH$gmZ Ho$bo. g§e{¶V {^H$mOr ‘wH$§y X na~ (d¶ 62 df}) Ago ¶m Bg‘mMo Zmd Amho. ¶m~m~VMr VH«$ma em‘ ZmB©H$ ¶m§Zr H$moZmiH$Å>m nmo[bgm§V Ho$ë¶mZ§Va ˶mbm AQ>H$ H$aʶmV Ambr. gmQ>obr-^oS>er Wmoabo ^aS> ¶m {R>H$mUr Xþnmar 3 dm.À¶m gw‘mamg gXa g§e{¶VmZo Cä¶m Agboë¶m ¶m JmS>çm§da OmoaXma hëbm MT>{dbm. n{hë¶m§Xm ’$moS>© d ìh°JZ Ama ¶m AmbremZ JmS>rÀ¶m gd© H$mMm ’$moS>ë¶m. ˶mZ§Va S>§nabmhr bú¶ Ho$bo.

EdT>çmdaM Vmo em§V Pmbm Zmhr, Va ˶m {R>H$mUr nmH©$ H$ê$Z R>odboë¶m ‘moQ>agm¶H$bdahr ˶mZo h„m MT>{dbm ‘moQ>agm¶H$bÀ¶m hoS>bmB©Q>, ‘rQ>a AmXr§Mr ‘moS>VmoS> H$ê$Z ˶m§Mo ‘moR>çm à‘mUmV ZwH$gmZ Ho$bo. ˶mgmR>r ˶mZo {Q>H$md ¶m eoVr AdOmamMm dmna Ho$ë¶mZo nmobrgm§Zr gm§{JVbo. ‘moS>VmoS> Pmboë¶m JmS>r ‘mbH$m§Zr VH«$ma Zm|X{dë¶mZ§Va nmo{bgm§Zr KQ>ZMo m n§MZm‘m Ho$bm. ¶m àH$aUr {^H$mOr na~ ¶mÀ¶mda nmo[bgm§Zr JwÝhm XmIb Ho$bm Ho$bm. ˶mZ§Va ˶mbm AQ>H$ H$aʶmV Ambr. ˶mbm gmo‘dmar ݶm¶mb¶mg‘moa hOa H$aʶmV ¶oUma AgyZ ˶mZo hr ‘moS>VmoS> H$moU˶m H$maUmñVd Ho$br, ¶mMo H$maU nmo{bg emoYV AmhoV.

aoVr CËIZZmdê$Z CJdoV CÐoH$

~ogw‘ma aoVr CËIZZmÀ¶m {damoYmV noS>Uo nmo{bg ñWmZH$mda YS>H$ {Xbobo CJdoVrb J«m‘ñW. Xþgè¶m N>m¶m{MÌmV {ZarjH$ Vwfma bmoQ>brH$a ¶m§À¶mer MMm© H$aVmZm CJdoMo gan§M {dZm¶H$ ‘hmbo, ^mbM§Ð ‘hmbo, XeaW ‘hmbo, g§Vmof ‘hmbo, ¶ed§V ‘hmbo d Aݶ J«m‘ñW. d¡îUdr {S>OrQ>b

aoVr ì¶mdgm{¶H$m§§H$Sy>Z CJdodmgr¶m§da hëbm amKmo~m ‘hmbo J§^ra OI‘r

‘méVr ìh°ZMr ‘moS>VmoS> nañnam§{déÕ VH«$ma Zm|X

Pmbm Amho. ‘moR>çm à‘mUmVrb aoVr Cnem‘wio ¶oWrb eoVr-~mJm¶Vtda n[aUm‘ hmoD$Z O{‘ZrÀ¶m H$S>m H$mogiyZ ZXrMo nmÌ é§XmdV Amho. ˶mV ZXrÀ¶m H$S>obm Agbobo ZmaimMr CËnÝZ XoUmar PmS>o ZXrÀ¶m nmÌmV H$mogiV AmhoV. ¶m ~ogw‘ma aoVr Cnem‘wio ¶oWrb eoVr, ~mJm¶Vr, amîQ´>r¶ ‘hm‘mJ©, Ýh¶~mJ-gmVmS>© nyb, aoëdo nwbmbm YmoH$m {Z‘m©U Pmbm Amho. ¶m ~oH$m¶Xm aoVr Cnem{déÕ CJdodmgr¶m§Mm 20 Vo 25 dfmªnmgyZ bT>m Mmby Amho.

{damoY AgVmZmhr CËIZZ CJdodmgr¶m§Mm S>moim MwH$dyZ amÌrAnamÌr CJdoVrb VoaoImob ZXrÀ¶m nmÌmV KwgImoar H$ê$Z aoVr H$mT>Uo MmbyM hmoVo. e{Zdmar amÌr 9 dm.À¶m gw‘mamg O¡{Va XodñWmZmOdi AemMàH$mao aoVr H$mT>ʶmMo H$m‘ Mmby Agë¶mMm CJdodmgr¶m§Zm gwJmdm bmJbm. ¶mMr H$ënZm noS>Uo nmo{bgm§Zm XoʶmV Ambr. noS>Uo nmo{bg KQ>ZmñWir XmIb Pmë¶mZ§Va ˶m§À¶mgmo~V CJdoMo gan§M

noS>Uo, {X. 16 (à{V{ZYr) : CJdo-noS>Uo ¶oWo ~oH$m¶Xm aoVr Cnemdê$Z ñWm{ZH$ J«m‘ñW Am{U aoVrì¶mdgm{¶H$ ¶m§À¶m‘ܶo Pmboë¶m ^m§S>UmV CJdo ¶oWrb ¶wdH$ amKmo~m ‘hmbo ¶mbm ‘mahmU hmoʶmMr KQ>Zm e{Zdmar amÌr KS>br. VgoM ‘méVr JmS>rMrhr ZwH$gmZr Pmbr Amho. ¶m{déÕ CJdoVrb J«m‘ñWm§Zr nmoañH$S>o ¶oWrb ¶wdH$ am°~Q>© ’$Zmª{S>g, Wm°‘g ’$Zmª{S>g, g˶dmZ JmdH$a, ‘{g©g éPma ¶m§À¶m{déÕ VH«$ma XmIb Pmë¶mZ§Va noS>Uo nmo{bgm§Zr ˶m§Zm AQ>H$ Ho$br. Xaå¶mZ, CJdo J«m‘ñWm§Zr Am‘À¶m aoVr H$m‘Jmam§À¶m PmonS>çm Omië¶mMr VH«$ma nmoañH$S>oVrb ˶m ¶wdH$m§Zr noS>Uo nmo{bg ñWmZH$mV {Xbr Amho. ˶m‘wio g§Vmnboë¶m ‘mahmUrV ‘moS>VmoS> Ho$bobr ‘méVr ìh°Z. CJdoVrb J«m‘ñWm§Zr a{ddmar Xþnmar noS>Uo nmo{bg ñWmZH$mda YS>H$ XoD$Z aoVr ˶m§Zr Amnë¶m JmdÀ¶m hÔrnmgyZ ì¶mdgm{¶H$m§da H$S>H$ H$madmB© H$aʶmMr aoVrnmgyZ Xÿa R>odbo Amho. na§Vw BVaÌ aoVrMm gmR>m g§në¶mZ§Va aoVrì¶mdgm{¶H$m§Zr CJdo AmJ«hr ‘mJUr Ho$br. ¶m~m~V g{dñVa d¥Îm Ago H$s, Ýh¶~mJ, JmdmVrb ZXrÀ¶m nmÌmVrb aoVrH$S>o nmoañH$S>o ¶oWo VoaoImob ZXrÀ¶m nmÌmV Joë¶m Amnbo bj H|$ÐrV Ho$bo. gm‘, Xm‘, X§S> 20 Vo 25 dfmªnmgyZ ~oH$m¶Xm aoVrCngm Mmby Am{U ^oX ¶m Zr{VMm Adb§~ Amho. ˶m‘wio ¶oWrb n¶m©daUmbm YmoH$m {Z‘m©U H$ê$Z g§K{Q>VnUo CJdo J«m‘ñWm§Zm Y‘H$mdʶmMo gÌ aoVr ì¶mdgm{¶H$m§Zr MmbyM R>odbo hmoV. na§Vw CJdo J«m‘ñWm§Zr JmdMo nmo{bg ñWmZH$mda ‘moMm© ApñVËd amIʶmgmR>r Hw$R>ë¶mhr n[apñWVrV Xaå¶mZ, ¶m KQ>ZoZo g§VßV Pmboë¶m aoVr ì¶mdgm{¶H$m§Zm ~ir Z nS>ʶmMm {ZYm©a CJdoVrb J«m‘ñWm§Zr a{ddmar Xþnmar Ho$bm. noS>Uo nmo{bg ñWmZH$mda YS>H$ ‘moMm© ˶mVyZ S>moiçm§V Vob KmbyZ aoVrCnemda ZoD$Z CJdo JmdmV XheV bj R>odbo. VgoM gaH$maXa~mar doimodoir ‘mOdyZ ñWm{ZH$m§Zm Y‘H$mdUmè¶m VgoM boIr VH«$ma XoD$Z ~oH$m¶Xm aoVr Cngʶmg amKmo~m ¶m§Zm ‘mahmU H$aUmè¶m ˶m à{V~§Y R>odbm. na§Vw ImUCÚmoJ hëboImoam§Zm Ëd[aV AQ>H$ H$aʶmMr g§MmbZmb¶mÀ¶m Amerdm©XmZo ¶oWrb ~oH$m¶Xm ‘mJUr Ho$br Amho. aoVr ì¶dgm¶ {~Z{X³H$VnUo MmbyM hmoVm.

PmonS>çm Omië¶mMr aoVr ì¶mdgm{¶H$m§Mr VH«$ma Xaå¶mZ, CJdo ¶oWrb ˶m J«m‘ñWm§Zr nmoañH$S>o ¶oWrb Am‘À¶m hÔrV ¶oD$Z Am‘À¶m hÔrV ¶oD$Z aoVr H$m‘Jmam§À¶m PmonS>çm Omië¶mMr VH«$ma nmoañH$S>o ¶oWrb ˶m aoVr ì¶mdgm{¶H$ ¶wdH$m§Zr noS>Uo nmo{bgm§V {Xbr Amho. ˶m‘wio CJdoVrb J«m‘ñW Am{U nmoañH$S>oVrb Vo ¶wdH$ ¶m§À¶mV {Z‘m©U Pmbobr VoT> AmUIr dmT>Uma Agë¶mMr ^rVr {Z‘m©U Pmbr Amho. ˶m‘wio EoZ MVwWuÀ¶m H$mbmdYrV CJdoVrb J«m‘ñWm§‘ܶo ^rVrMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo Amho.

amO|Ð Amb}H$a ¶m§Mm CJdodmgr¶m§Zm nmqR>~m a{ddmar gm¶§H$mir ñWm{ZH$ Am‘Xma VWm g^mnVr amO|Ð Amb}H$a ¶m§Zr CJdodmgr¶m§Mr ^oQ> KoD$Z ˶m§Zr EH$OwQ>rZo C^maboë¶m ~oH$m¶Xm aoVrCngm VgoM aoVr ì¶mdgm{¶H$m§§{déÕÀ¶m bT>çmbm Amnbm nyU© nmqR>~m 춳V Ho$bm. Oa CJdodmgr¶m§Mm aoVrCní¶mbm {damoY Agob, Va ¶oWrb aoVrCngm ~§X hmoB©b. BWbr B§M^aXoIrb aoVr Amåhr H$mT>m¶bm XoUma Zmhr. VgoM a{ddmar Á¶m§Zm AQ>H$ Pmbr, ˶m§À¶mda H$m¶Xoera H$madmB© hmoB©b, Ago Amb}H$a åhUmbo. {dZm¶H$ ‘hmbo, VmVmo D$’©$ amKmo~m ‘hmbo, XoD$ D$’©$ XmXm ~m~bmo ‘hmbo, AéU dmgwXod ‘hmbo, {edmOr ’$Qy> ‘hmbo, X¶mZ§X Zdgmo ‘hmbo ¶m§Zr KQ>ZmñWir Ymd KoVbr. aoVr Cngm H$aUmè¶m§Zm Q>m°M©À¶m àH$memV nm{hbo AgVm XmoZ hmoS>çm§‘YyZ H$mhrOU aoVr H$mT>rV Agë¶mMo Xÿadê$Z ÑîQ>rg nS>bo. ‘mÌ Q>m°M©Mm àH$mePmoV nS>ë¶mZ§Va aoVr‘m{’$¶m§Zr {VWyZ n i H$mT>bm d Á¶m {R>H$mUr aoVr S>§n H$ê$Z R>odbr OmVo, ˶m {R>H$mUr Ambo. CJdoVrb J«m‘ñWhr H$mhr doi ˶m {R>H$mUr Wm§~bo. ‘mÌ H$mhr doimZ§Va nmo{bgm§Zm nmo{bg ñWmZH$mdê$Z BVaÌ Omʶmg ~mobmdUo Amë¶m‘wio Vo ‘mKmar {’$abo. XmoÝhr JQ>mX§ aå¶mZ ‘mahmU ˶mZV§a J«m‘ñW O¡{Va XodñWmZmH$Sy>Z Or. E. 07 gr. 4559 ¶m ‘mê$Vr ìh°Z‘ܶo ~gyZ nmoañH$S>oÀ¶m {XeoZo Ambo d añ˶mÀ¶m

H$S>obm C^o am{hbo AgVm nmoañH$S>o ¶oWrb H$mhr ¶wdH$ dmhZo KoD$Z ˶m {R>H$mUr Ambo. ˶mdoir CJdoVrb ¶wdH$ Am{U nmoañH$S>oVrb ¶wdH$m§V ~mMm~mMr Pmbr. ¶m ~mMm~mMrV Or. E. 07 gr. 4559 ¶m ìh°ZÀ¶m H$mMm ’$moS>ʶmV Amë¶m. Q>m¶aMr hdmhr H$mT>ʶmV Ambr. JmS>rV nwT>À¶m ~mOybm ~gboë¶m amKmo~m (VmVmo) ‘hmbo ¶m ¶wdH$mbm ‘mahmUhr Ho$br. ˶mdoir ˶m§À¶m JiçmVrb gmoݶmMr gmIir {hgH$mdyZ KoVbr, Aer VH«$ma gan§M {dZm¶H$ ‘hmbo d CJdo J«m‘ñWm§Zr noS>Uo nmo{bgm§V {Xbr Amho. aoVrì¶mdgm{¶H$m§{déÕ VH«$ma ¶m VH«$marV am°~Q>© ’$Zmª[S>g, Wm°‘g ’$Zmª{S>g, g˶dmZ JmdH$a, ‘{g©g ê$Pma ¶m ¶wdH$m§Mr Zmdo Zm|X{dbobr AmhoV. VgoM gXa ¶wdH$ ¶m ~oH$m¶Xm aoVr ì¶dgm¶mV Jw§Vbo AgyZ Amåhmbm doimodoir Y‘H$mdVmV, Agohr åhQ>bo Amho. e{Zdmar amÌrgwÕm ¶mM ¶wdH$m§Zr Am‘À¶m JmS>rÀ¶m H$mMm ’$moSy>Z amKmo~m ‘hmbo ¶m§Zm OI‘r Ho$bo. ˶m‘wio darb ¶wdH$m§Zm noS>Uo nmo{bgm§Zr Ëd[aV AQ>H$ H$amdr, Aer ‘mJUr Ho$br Amho. ‘mD$br ‘§{XamV J«m‘ñWm§Mr g^m CJdo ¶oWrb ‘mD$br ‘§{XamV ¶mdoir g^mnVtÀ¶m CnpñWVrV g^m Pmbr. ¶m g^obm gan§M {dZm¶H$ ‘hmbo, g§Vmof ‘hmbo, e§H$a ‘hmbo, nw§S>{bH$ ‘hmbo, ^mbM§Ð ‘hmbo, ¶ed§V ‘hmbo AmXr ‘mݶdam§gh J«m‘ñW ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo. nmoañH$S>oVrb ¶wdH$m§{déÕ JwÝhm Zm|X ¶màH$aUr H$maUr^yV R>aboë¶m nmoañH$S>o ¶oWrb ˶m ¶wdH$m§Zm noS>Uo nmo{bgm§Zr Vmã¶mV KoVbo AgyZ ˶m§À¶mda ^maVr¶ X§S> g§{hVoÀ¶m 149 H$b‘mImbr JwÝhm Zm|X Ho$bm Amho.

AݶWm ݶm¶mb¶rZ bT>m : CJdo J«m‘ñW ‘monm {d‘mZVi àH$ën, {Vimar àH$ënmgmR>r CJdodmgr¶m§Zr ¶mnydu O{‘Zr J‘mdë¶m AmhoV. ZXr{H$Zmar Agbobr O‘rZ aoVrCnem‘wio CX²ÜdñV Pmbr, Va JmdMo ApñVËdM {‘Q>Uma Agë¶mÀ¶m Vrd« ^mdZm ¶mdoir CJdodmgr¶m§Zr nmo{bg {ZarjH$ Vwfma bmoQ>brH$a ¶m§À¶mer ~mobVmZm 춳V Ho$br. VgoM CJdodm{g¶m§Zm Y‘H$mdyZ aoVr CngʶmÀ¶m ~oH$m¶Xm H$m‘mV Jw§Vboë¶m§da H$madmB© hmoʶmgmR>r àg§Jr ݶm¶mb¶rZ bT>m C^maʶmMm Bemam ¶mdoir J«m‘ñWm§Zr {Xbm. CJdoMo gan§M {dZm¶H$ ‘hmbo, ‘mOr gan§M XeaW ‘hmbo, {Zd¥Îm Cn{Oëhm{YH$mar ^mbM§Ð ‘hmbo, ¶ed§V ‘hmbo, g§Vmof ‘hmbo ¶m§Zr CJdo J«m‘ñWm§Mr g‘OyV KmVbr.

åhmnemV B‘maV Vm~mnÌmMr AQ> {e[Wb åhmngm, {X.16 (à{V{ZYr)… H$Mam {dëhodmQ> àíZmdê$Z åhmngm ZJanm{bH$mjoÌmVrb ZdrZ Kam§Zm Vm~mnÌ Xoʶmg§~§YrMm XmIbm Z Xoʶmg§~§YrMm EH$ dfm©nyduMm AmXoe ‘w§~B© Cƒ ݶm¶mb¶ Jmodm I§S>nrR>mZo ‘mJo KoVbm Amho. àXÿfU ‘hm‘§S>imÀ¶m AhdmbmZwgma hr ~§Xr CR>{dbr Amho. åhmngm ZJanm{bH$m Amnë¶m joÌmVrb H$Mè¶mMr ¶mo½¶ nÕVrV {dëhodmQ> Z bmdVm hm H$Mam JUoenwar-AmgJmd nR>mamda CKS>çmda ZoD$Z Q>mH$Vo. ˶m‘wio gd©Ì XþJªYr ngê$Z àXÿfU H$arV Agë¶mMm Amamon n¶m©daUào‘r Zm°‘m© Amëdmarg ¶m§Zr H$ê$Z EH$ dfm©nydu ¶m{MH$m XmIb Ho$br hmoVr. ¶m ¶m{MHo$Zwgma H$Mè¶mg‘ñ¶o~m~V nmhmUr H$ê$Z Ahdmb gmXa H$aʶmMm AmXoe {Xbm hmoVm. ˶mZwgma àXÿfU ‘hm‘§S>imZo H$Mam{dëhodmQ>

åhmngm ¶oWo Vm~mnÌmÀ¶m àVrjoV Agboë¶m B‘maVr. (C‘oe P‘}H$a)

OmJoMr nmhUr H$ê$Z åhmngm ZJanm{bH$obm H$maUo XmIdm ZmoQ>rg ‘mM© 2011 ‘ܶo ~Omdbr hmoVr d nmhUr Ahdmb ݶm¶mb¶mV gmXa Ho$bm hmoVm. ¶m AhdmbmZwgma ‘w§~B© Cƒ ݶm¶mb¶ Jmodm I§S>nrR>mZo E{àb 2011 ‘ܶo Omon¶ªV H$Mè¶mMr {dëhodmQ> ¶mo½¶[a˶m Ho$br OmV Zmhr, Vmon¶ªV nm{bH$mjoÌmVrb ZdrZ Kao âb°Q>Zm a{hdmem§Zm Vm~mnÌ XmIbm Xoʶmg ~§Xr KmVbr hmoVr. ݶm¶mb¶mÀ¶m AmXoemZwgma d àXÿfU ‘hm‘§S>imÀ¶m gëë¶mà‘mUo åhmngm ZJanm{bHo$Zo nm{bH$mjoÌmV Xa{Xder gw‘mao 8 Vo 10 Q>Z {Z‘m©U hmoUmè¶m H$Mè¶mMr {dëhodmQ> bmdʶmgmR>r n¶m©daUào‘r VÁkm§Mr {Z¶wº$s Ho$br d ˶mZwgma H$Mam AmgJmd nR>mamda ZoD$Z Amobm d gwH$m H$Mam doJim H$ê$Z ˶mMr emóewÕ nÕVrZo {dëhodmQ> bmdʶmMo H$m‘ nm{bHo$Zo Ho$bo. ¶m à{H«$¶o‘wio nm{bH$mjoÌmVrb H$Mè¶mMr {dëhodmQ>

g‘ñ¶m gwQ>br Agë¶mMm Ahdmb àXÿfU ‘hm‘§S>imZo Cƒ ݶm¶mb¶mV N>m¶m{MÌm§gh gmXa Ho$bm. ‘mM© 2012 ‘ܶo gmXa Ho$bobm hm Ahdmb ݶm¶mb¶mZo ‘mݶ Ho$bm d nm{bHo$bm B‘maV Vm~mnÌ XmIbm Z XoʶmMm AmXoe ‘mJo KoD$Z ~§Xr CR>{dbr. 51 AOmªdarb ~§Xr CR>br ݶm¶mb¶mH$Sy>Z ~§Xr CR>{dbr Joë¶mZo nm{bHo$ bm ‘hgyb Ano{jV Amho. VgoM EH$ df©^a ~m§Yboë¶m KamV qH$dm {dH$V KoVboë¶m âb°Q>‘ܶo àdoe H$aʶmg {‘iV ZìhVo. AmOn¶ªV gw‘mao 51 a{hdmer nadmݶm§darb ¶m AmXoemZwgma ~§Xr CR>{dë¶mZ§Va nm{bHo$Zo nadmZo {Xbo AmhoV. ˶mV 34 {Zdmgr, 9 ì¶mnma{df¶H$ d 28 {Zdmgr ì¶mnmar nadmݶm§Mm g‘mdoe Amho, Aer ‘m{hVr ZJanm{bH$m ‘w»¶m{YH$mar hZw‘§V VmoañH$a ¶m§Zr {Xbr.

H$maMr XþMmH$sbm YS>H$; {S>MmobrVrb ¶wdH$ R>ma {S>Mmobr, {X. 16 (n«{V{ZYr) : ~moS>} {S>Mmobr ¶oWrb gr¶m H$m°åßbo³gOdi H$maZo XþMmH$sbm OmoaXma YS>H$ {Xë¶mZo J§^ra[a˶m OI‘r Pmboë¶m ¶wdH$mMo ~m§~moir BpñnVimV CnMma Mmby AgVmZm {ZYZ Pmbo. ¶m~m~V nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma, {~«Oeo ^mbM§Ð nmS>b o H$a (19 df}, gwYmZJa ~moS>}-{S>Mmobr) hm ¶wdH$ Or. E. 04 S>r. 3948 ¶m H«$‘m§H$mÀ¶m XþMmH$sdê$Z OmV AgVmZm Or. E. 07 gr. 0038 ¶m H«$‘m§H$mÀ¶m H$maZo OmoaXma YS>H$ {Xbr. ˶mV XþMmH$sñdma {~«Oeo J§^ra OI‘r Pmbm. ˶mbm CnMmamW© Jmo‘oH$m°V XmIb H$aʶmV Ambo AgVm CnMma Mmby AgVmZm ˶mMo {ZYZ Pmbo. {S>Mmobr nmo{bgm§Zr H$maMmbH$mÀ¶m {damoYmV JwÝhm Zm§oX[dbm Amho.

emioÀ¶m dmXmV ˶m ‘wbrMo H$[aAa Ymo³¶mV nmo{bghr g§^«‘mV {~Ja gaH$mar g§ñWm§À¶m H$m¶©nÕVrdahr g§e¶ ñWm{ZH$m§V Hw$O~yO \$m|S>m, {X. 16 (à{V{ZYr) : {eamoS>çmVrb H${WV {dZ`^§J àH$aUmbm {Xdgo§{Xdg diUo {_iV Agë`mZo AmVm nmo{bggwÕm Jmo§YiyZ Jobo AgVrb. 11 gßQ>|~abm g§e{¶V {ejH$ Im§S>onmaH$a `mbm n{hë`m VH«$marV geV© Om_rZ _§Oay Pmë`mda ewH«$dmar Xwgè`m VH«$mardê$Z Om_rZ {_idÊ`mgmR>r gwZmdUr hmoVr. _mÌ `mg§~§Yr \$m|S>m nmo{bgm§ZmM H$mhrM

_m{hVr Zmhr. H$Xm{MV Ë`m§Zmhr Iao H$m` ImooQ>o H$m`, `mMm nÎmm bmJbm Agob. _mÌ `mgd© KS>m‘moS>rV ñWm{ZH$m§‘ܶo ˶m {~Ja gaH$mar g§ñWoÀ¶m H$m¶©nÕVr~m~V g§e¶ {Z_m©U Pmbm Amho. ‘mÌ ¶mMm O~a ’$Q>H$m ˶m nr{S>V ‘wbrÀ¶m H$[aAabm ~gbm. {VMr e¡j{UH$ H$ma{H$X© Ymo³¶mV Ambr, ho dmñVd nwT>o ¶oV Amho.

Om‘rZAO© ‘§Oya H$aVmZm ~mb ݶm¶mb¶mZo g§e{¶V {ejH$ ¶moJoe Im§S>onmaH$a ¶mbm \$m|S>m VmbwŠ`mVyZ ~mhoa amhʶmMr AQ> KmVbr Amho. n{hë`m VH«$marV nmbH$mgh _wbtZohr VH«$ma _mJo KoÊ`mMo à`ËZ Mmb[dë`mZ§ V a Ë`mÀ`m {damoYmV 9 gßQ>|~abm AmUIr EH$ VH«$ma Zm|X Pmbr. `mV EH$m nmbH$mZo Amnë`m XmoKm§ _wbtda g§e{`VmZo {dZ`^§J Ho$ë`mMo åhQ>bo hmoVo. VX²Z§Va {X. 12 gßQ>|~a amoOr nmo{bg ñWmZH$mV ˶m nmbH$mZo ñdV: `oD$Z VH«$ma _mJo KoÊ`mMo {ZdoXZ {Xbo Am{U Amnbr VH«$ma ~moJg Agë¶mMo Z‘yX Ho$bo. VgoM Mma _{hbm§Zr gXa VH«$ma Amnë`m XmoKm _wbtH$Sy>Z

~iO~arZo {bhÿZ KoVbr d Amnë¶mbm ˶mMr nyU©H$ënZm Zgë¶m‘wioM hm àH$ma KS>ë¶mMo ˶mV åhQ>bo hmoVo. Xaå`mZ, Xwgè`m VH«$ma _mJo KoUmè`m nmbH$mZo Amnë`m {ZdoXZmV Á`m _{hboMo Zmd KoVbo hmoVo, {VZo nmo{bg ñWmZH$mda `oD$Z Amnbr O~mZr {Xë`mMo g_OVo. _mÌ nmo{bg `m àH$mamda AmVm ~mobm`MoM Q>miVmV. nmbH$-{ejH$ g§K Aܶjm§Mm ¶w Q>Z© gwê$dmVrnmgyZ nmbH$-{ejH$ g§KmMo AÜ`j bú_U ZmB©H$ `m§Zr emioÀ`m ì¶dñWmnZmZo g§Kmbm

{eamoS>çmVrb {dZ`^§J àH$aU

{dídmgmV Z KoVm VH«$ma Ho$br Agë`mMo åhQ>bo hmoVo. Vo emim ì¶dñWmnZmÀ`m [damoYmV Joë`mda VmVSr>Zo ~¡R¡ >H$ ~mobmdyZ ì¶dñWmnZmZo Ë`m§Zm MyH$ _mJm`br gm§{JVbr. Z§Va ì¶dñWmnZmZoM à{gÕrnÌH$ H$mTy>Z Ë`m§Zr MyH$ _m{JVë`mMo gm§{JVbo. _mÌ, `mda ZmamO Pmbobo lr. ZmB©H$ `m§Zr ñdV: à{gÕrnÌH$ H$mT>y>Z ì¶dñWmnZ ImoQ>o ~mobV Agë¶mMo gm§{JVbo.

H$moU Iao... `m gd© àH$mamV EH$m_oH$m§Zm AmìhmZo {Xbr Vr {~Ja gaH$mar g§ñWm§À`m AÜ`jm§Zr. EH$ g§ñWm åhUVo g§e`rV Xmofr Amho, Va Xwgar åhUVo {dZ`^§J PmbmM Zmhr. ¶m Jm|YimV ‘mÌ Ë¶m nr{S>V _wbrMo e¡j¡ {UH$ ZwH$gmZ hmoV Amho. _mÌ H$m` ImoQ>o Am{U H$m` Iao, `mMm nS>Xm Ý`m`mb`mV CKS>Uma `mV g§e` Zmhr.

nmo{bgm§Mm Ho$di Aä¶mgM `màH$aUmV nmo{bgm§Zr emioÀ`m BVa _wbtÀ`m O~mÝ`m KoÊ`mMo H$m_ gwê$ Ho$bo hmoVo. _mÌ g§e{`V `moJoe `mÀ`m{déÕ Pmbobr n{hbr VH«$ma _mJo KoÊ`mgmR>r nr{S>V _wbrÀ`m d{S>bmZohr AO© Ho$bobm AgyZ Ë`mÀ`mda \$º$ Aä`mg H$arV Agë`mMo nmo{bg gm§JVmV. Xwgar VH«$ma _mJo KoÊ`mMo {ZdoXZ Amë`mZ§Vahr Ë`m§Mo CÎma VoM hmoVo. Ë`mgmR>r hm Zo_H$m àH$ma H$m`, Aer MMm© bmoH$m§_Ü`o Amho.


17goa13_Layout 1 16-09-2012 PM 10:41 Page 1

13

‘¡XmZmdéZ

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

Q>r-20Mm Wama 2 nmdbm§da Mm¡

Ï`m Q>r-20 {dœMfH$ {H«$Ho$Q> ñnY}Mm Wama 2 nmdbm§da ¶oD$Z R>onbm Amho. ñnY}Mr V`mar A§{V_ Q>ßß`mV Ambr Amho. gh^mJr Pmbobo 12 g§K gÜ`m gamdmV ì`J« AmhoV. {dœMfH$mÀ`m Joë`m VrZ ñnY}V AmVmn`ªV Ho$di VrZ eVHo$ PiH$br AmhoV. hr eVHo$ p¼g Job (2007), gwaoe a¡Zm (2010) d _mhobm O`dY©Zo (2010) `m§Zr R>moH$br AmhoV. Q>r-20 Am§Vaamï´>r` {H«$Ho$Q> ñnY}bm gwédmV hmoD$Z \$ma H$mi bmoQ>bm Zmhr. Varhr Amnë`m YS>mHo$~mO \$Q>Ho$~mOrZo H$mhr _moOŠ`m IoimSy>§ Zr Amnbm X~X~m {Z_m©U Ho$bm Amho. ¶m àH$mamV p¼g Job d gohdmJMr Mm¡H$ma d fQ>H$mam§Mr Vw\$mZr Ioir gdmªZmM AmH${f©V H$aUmar R>abr Amho. `m_wio àË`oH$ doir hr ñnYm© MmhË`m§À`m ng§Vrg CVaV Amho. ñnY}V gh^mJr Pmboë¶m g§Km§Mr eº$sñWmZo nwT>rbà‘mUo …

lrb§Ho$H$So> AmhoV VrZ AZw^dr Ywa§Ya lrb§Ho$H$S>o Hw$‘ma g§JH$mam, ‘mhobm O¶dY©Zo d {VbH$aËZo {XbemZ Ago 3 AZw^dr Ywa§Ya AmhoV. Hw$_ma g§JH$mamZo AmVmn`ªV 33 gm_Zo IoiyZ 910 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. `m_Ü`o Ë`mZo nmM AY©eVHo$ R>moH$br AmhoV. `mgmR>r Ë`mZo 92 Mm¡H$ma d 15 fQ>H$ma _mabo. _mhobm O`dY©Zo ¶mZo 37 gm_Zo Ioibo AmhoV.

Ioibm Amho. _mÌ Ë`mZo H$gmoQ>r d dZSo>V Amnbo AmìhmZ {gÕ Ho$bo. `mdoir Ë`mÀ`mH$Sy>Z _moR>r Amem Amho. H°$ÝgaÀ`m AmOmamVyZ gmdaë`mZ§Va `wdamOZo Ý`yPrb§S>{déÕ emZXma 34 Ymdm H$mTy>Z CËH¥$ï> àXe©Z H$aÊ`mMr Amem n„{dV Ho$br Amho. `wdrZo AmVmn`ªV 24 gm_Ý`m§V 601 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV.

`m_Ü`o Ë`mZo 981 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. 2010 Q>r-20 {dœMfH$mV Ë`mZo {På~mìdo{déÕ emZXma eVH$ R>moH$bo Amho. Ë`mÀ`m Zmdmda ghm AY©eVHo$ AmhoV. `m_Ü`o Ë`mZo 110 Mm¡H$ma d 23 fQ>H$ma PiH$mdbo. {VbH$aËZo {XbemZZo 36 gm_Ý`m§_Ü`o 917 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. EH$m eVH$mgh Ë`mZo 5 AY©eVHo$ R>mHo $br AmhoV. 112 Mm¡H$ma d 17 fQ>H$ma Ë`mÀ`m Zmdo AmhoV.

Am{\«$Xr, hm{’$O qOH$Uma MmhË`m§Mr _Zo

Am°ñQ´>o{b`mMm g§K YmoH$mXm¶H$ Am°ñQ´>o{b`mMm eoZ d°Q>gZ, So>pìhS> dm°Z©a d So>pìhS> hgr CËH¥$ï> àXe©Z H$ê$ eH$Vrb. eoZ dm°Q>gZZo 30 gm_Ý`m§V 731 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. `m_Ü`o 7 AY©eVH$m§Mm g_mdoe Amho. So>pìhS> dm°Za© Zo 36 gm_Ý`m§V 978 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. dm°Z©aZo 91 Mm¡H$ma d 46 fQ>H$ma _mabo AmhoV. 38 gm_Ý`m§V 756 Ymdm H$mT>Umam So>pìhS> hgr `m doir YmoH$mXm`H$ R>ê$ eH$Vmo. Ë`mZo nmH${déÕ emZXma H$m_{Jar Ho$br Amho. _mÌ, Am°ñQ´>o{b`mbm `m _m{bHo$V JMmi H$m_{Jar_wio nam^d nËH$mamdm bmJbm.

B§½b§S> g§KmV AmhoV ~oVmO ~mXemh Ho$pìhZ nrQ>agZÀ¶m AZwnpñWVhr

nmH$Mm Aï>nb ¡ y em{hX Am{\«$XrZo 50 gm_Ý`m§V 801 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. 4 AY©eVH$m§gh 64 Mm¡H$ma d 31 fQ>H$mam§À`m ~imda Ë`mZo MmhË`m§Mr _Zo qOH$br AmhoV. nmH$Mm H$U©Yma _mohå‘X hm{\$OZo 34 gm_Ý`m§V 647 d C_a AH$_bZo 34 gm_Ý`m§V 714 Ymdm Ho$ë`m AmhoV. Am°ñQ´>o{b`m{déÕMr Q>r20 _m{bH$m qOHy$Z AmË_{dœmg XþUmdboë`m nmH$ g§Km_Ü`o gB©X AO_b hm hþH$_r E¸$m Amho.

B§½b§S> g§Kmbm H$_Omoa _mZbo OmV Zmhr. {H$ñdoQ>a, _moJ©ZgmaIo Aìdb IoimSy> AmhoV. {H$ñdoQ>a 2010À`m A§{V‘ gm‘ݶmV gm_Zmdra R>abm hmoVm. Ë`mZo 21 gm_Ý`m§V 487 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. _m°J©ZZo 25 gm_Ý`m§V 618 Ymdm

H$mT>ë`m.

a¡Zm, `wdamO d H$mohbrda ^maVmMr _Xma ^maVr` g§KmV gwaoe a¡Zm, `wdamO

qgJ, {damQ> H$mohbrda ^maVmÀ`m {dO`mMr _Xma Amho. ^maVmH$Sy>Z gwaoe a¡ZmZo 27 gm_Ý`m§V 658 Ymdm H$mT>ë`m. `m_Ü`o Ë`mZo EH$m eVH$mgh VrZ AY©eVHo$ R>moH$br. `wdm IoimSy> {damQ> H$mohbr gdmªV H$_r Q>r-20 gm_Zo

S>çw>{_Zr, H°${bg‘wio X. Am{\«$H$m ~bdmZ X{jU Am{\«$H$m g§KmV Oonr S>ç{w _Zrbm gdmªV `eñdr \$b§XmO åhUyZ AmoiIio OmVo. Ë`mZo AmVmn`ªVÀ`m 37 gm_Ý`m§V 846 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. Ë`mZo 4 AY©eVHo$ R>moH$br AmhoV.

g§KmVrb O°H$ H°${bgZo 20 gm_Ý`m§V 642 Ymdm H$mT>ë`m Amho. Ë`mnmR>monmR> A~«mh‘ {S>pìh{b`g©Zo 39 gm_Ý`m§V 693 Ymdm Ho$ë`m AmhoV.

p¼g Job‘wio qdS>rO O~aXñV Am`nrEb 4 d Am`nrEb 5 _Ü`o Yy_ H$aUmam p¼g Job doñQ> B§S>rObm {dOoVonX {_idyZ XoÊ`mgmR>r H${Q>~Õ Amho. Ë`mZo AmVmn`ªV 23 Q>r-20 Am§Vaamï´>r` gm_Zo Ioibo AmhoV. Ë`mÀ`m Zmdmda 757 Ymdm§gh 67 Mm¡H$ma d 43 fQ>H$ma AmhoV. Aï>n¡by nmobmS©>Zo 24 gm_Ý`m§V 331 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. ho XmoKohr qdS>rObm gm_Zm qOHy$Z XoÊ`mgmR>r Mm§Jbo àXe©Z H$ê$ eH$VmV.

‘°¸$b‘‘wio Ý`yPrb§S> A§S>aS>m°½O Ý`yPrb§S>Mm `{ï>ajH$ d \$b§XmO ~«±S>Z _°¸$b_ Q>r-20 {H«$Ho$Q>_Ü`o gdmªV nwT>o Amho. Ë`mZo 48 gm_Ý`m§V 1443 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. `m_Ü`o EH$m eVH$mgh 9 AY©eVHo$, 139 Mm¡H$ma d 57 fQ>H$mam§Mm g_mdoe Amho. Ý`yPrb§S>Mm H$U©Yma am°g Q>obaZ 41 gm_Ý`m§V 702 Ymdm H$mT>ë`m AmhoV. `mV 3 AY©eVHo$, 42 Mm¡H$ma d 32 fQ>H$mam§Mm g_mdoe Amho. _m{Q©>Z JwpßQ>b Amho. Ë`mZo 32 gm_Ý`m§V 818 Ymdm Ho$ë`m AmhoV.

A‘a nmQ>rb

’w$Q>~m°bÀ¶m {dH$mgmgmR>r gaH$maMo ¶mo½¶ nmD$b

^m

aVmV {H«$Ho$Q>~amo~aM ’w$Q>~m°bMr H«o$P ‘moR>çm à‘mUmV Amho. npíM‘ ~§Jmb d Jmodm ¶m~m~VrV AmKmS>rda Amho. ZOrH$À¶m H$mimV Jmoì¶mZo ’w$Q>~m°bÀ¶m ~m~VrV npíM‘ ~§Jmbbmhr ‘mJo Q>mH$bo Amho. ^maVr¶ g§KmV Vã~b 5 Jmoì¶mMo ’w$Q>~m°bnQy> AgVmV, ¶mVM gmao H$mhr Ambo. Jmoì¶mÀ¶m ~m~VrV {dMma Ho$ë¶mg Jmoì¶mVrb H$mZmH$monè¶mV ’w$Q>~m°b Ioimbm àmYmݶ {Xbo OmVo. gwÅ>r Agbr H$s, g§Ü¶mH$mir ‘wbo h‘Img ‘¡XmZmda ’w$Q>~m°b IoiVmZm {XgVmV. bhmZnUmnmgyZM ’w$Q>~m°bMo doS> ¶oWrb bmoH$m§Zm Amho. nmdgmim gwê$ Pmbm H$s OmJmoOmJr ’w$Q>~m°bÀ¶m ñnYm© ^a{dë¶m OmVmV. AmYw{ZH$, ¶mo½¶ ‘¡XmZo Zgbr Varhr Am¶moOH$ ‘moR>r H$gaV H$ê$Z Jmoì¶mMo ’w$Q>~m°bào‘ ¶eñdrnUo OmonmgVmV. Joë¶m AZoH$ dfmªnmgyZ ’w$Q>~m°b IoimÀ¶m {dH$mgmgmR>r ¶moOZm AmIbr Omdr, Aer ‘mJUr hmoV hmoVr. eodQ>r Zì¶m gaH$mamZo hr ‘mJUr bjmV KoD$Z ’w$Q>~m°bbm amÁ¶ IoimMr ‘mݶVm {Xbr. EdT>oM Zmhr, Va ’w$Q>~m°bÀ¶m {dH$mgmgmR>r g{‘VrXoIrb Zo‘br. Epëdg Jmoåg ¶m§À¶m

AܶjVoImbr hr g{‘Vr PnmQ>çmZo H$m‘ H$aV Amho. ¶m g{‘VrZo gai {df¶mbm hmV KmbyZ ‘wimnmgyZ ’w$Q>~m°b IoimMm {dH$mg gmYʶmMm à¶ËZ Ho$bm Amho. h„rM ˶m§Zr {d{dY Jmdm§‘ܶo Xm¡am Ho$bm d VoWrb IoimSy>§Mr ‘Vo OmUyZ KoVbr. ˶mMà‘mUo {dÚmb¶, ‘hm{dÚmb¶, {dÚmnrR> ¶m gd© ñVamdarb {dÚm϶mªMr ‘Vo, JaOm OmUyZ KoD$Z L’w$Q>~m°b IoimÀ¶m {dH$mgmgmR>r AmamIS>m V¶ma H$aʶmg KoVbm Amho. H$mhr {Xdgm§nydu a{e¶mVrb Aìdb g§ñWm bogJmâQ> Z°eZb ñQ>oQ> ¶w{Zìh{g©Q>r Am°’$ {’${OH$b EÁ¶wHo$eZ, ñnmoQ>©g² A±S> hoëW g|Q> nrQ>g©~J©Zo Jmodm Xm¡am Ho$bm hmoVm. ˶m§Zr Jmoì¶mVrb ’w$Q>~m°bMr H«o$P bjmV KoD$Z ñdV… ‘XVrgmR>r nwT>mH$ma KoVbm Amho. a{e¶mMr hr g§ñWm ’w$Q>~m°b IoimÀ¶m àgmamgmR>r d {dH$mgmgmR>r gwà{gÕ Amho. 1896 gmbr ñWmnZ Pmboë¶m ¶m g§ñWoZo Ioi {dkmZmÀ¶m AmYmao AZoH$ XoemVrb ‘w»¶ H«$sS>màH$mam§Zm ¶mo½¶ {Xem {Xbr Amho. emar[aH$ à{ejU {d^mJ, à{ejU {d^mJ, H«$sS>m V§ÌkmZ, H«$sS>m Aä¶mg {d^mJ AmXtÛmao ˶m§Zr H«$sS>m àH$mamVrb Zo‘³¶m g‘ñ¶m OmUyZ KoD$Z ˶mda AmYw{ZH$ V§ÌkmZmÛmao ‘mV

Ho$br Amho. ˶mMà‘mUo IoimgmR>r nyU© V§XþéñV AgUo Amdí¶H$ Amho, Agm g§Xoe OJVmbm {Xbm. ñdV§Ì {dkmZ {d^mJ d H«$sS>m {ejUmgmR>r ñdV§Ì J«§Wmb¶ C^mê$Z ˶m§Zr H«$sS>mnQy>§Zm ¶mo½¶ {ejU XoʶmMo H$m‘ Ho$bo Amho. Aer hr g§ñWm Jmoì¶mVrb ’w$Q>~m°b IoimÀ¶m {dH$mgmgmR>r nwT>o Ambr Amho, ho ñdmJVmh© Amho. Iao Va ¶mMo g§nyU© lo¶ gaH$mabmM OmVo. gaH$maZo KmofUm H$ê$Z à˶jnUo H¥$Vrbm àmYmݶ {Xbo. gܶm a{e¶mÀ¶m ¶m g§ñWo~amo~a g§~§Y àñWm{nV H$aʶmgmR>r dmQ>mKmQ>r gwê$ AmhoV. g§~§Y àñWm{nV Pmë¶mg Jmoì¶mMr nwÝhm EH$Xm B{VhmgmV Zm|X hmoB©b. ^maV - a{e¶m g§~§Y ÑT>rH$aUmÀ¶m Ñï>rZo hm ’w$Q>~m°b IoimMm g§~§Y ’$ma ‘hÎdmMm R>aob. Jmoì¶mV ‘¡XmZm§Mr AdñWm X¶Zr¶ Pmbobr Amho. ’w$Q>~m°b IoimÀ¶m {dH$mgmÀ¶m bmQ>o‘wio ¶m ‘¡XmZm§Zm Zdr Pimir ¶oB©b. ¶mV e§H$mM Zmhr. dminB©, H$mUH$moU, noS>Uogma»¶m ^mJmV AZoH$ JwUdmZ N>moQ>o ’w$Q>~m°bnQy> AmhoV. gaH$mar YmoaUm‘wio Aem IoimSy>§Zm

~w{Õ~imÀ¶m nQ>mdarb amUr

^º$s Hw$bH$Uu ^

’w$Q>~m°b‘ܶo ^{dVì¶ KS>{dʶmMr g§Yr Amho. AmOn¶ªV AZoH$ ’w$Q>~m°bnQy> embo¶, ‘mܶ{‘H$ ñVamn¶ªV M‘H$bo. nU, ˶mZ§Va ˶m§Zr ’w$Q>~m°bbm gmoSy>Z H$m‘mY§Úmbm àmYmݶ {Xbo. gaH$maÀ¶m C{MV YmooaUm‘wio

a{e¶mVrb bogJmâQ> Z°eZb ñQ>oQ> ¶w{Zìh{g©Q>r Am°’$ {’${OH$b EÁ¶wHo$eZ, ñnmoQ>©g² A±S> hoëW g|Q> nrQ>g©~J©Zo Jmodm Xm¡am Ho$bm hmoVm. ˶mdoir ˶m§Zr Jmodm {dÚmnrR>mbm ^oQ> XoD$Z ’w$Q>~m°b IoimÀ¶m {dH$mgmgmR>r H$m¶ H$aVm ¶oB©b, ¶m{df¶r Aä¶mg Ho$bm.

hmoVH$ê$, JwUdmZ ’w$Q>~m°bnQy>§Zm ¶mo½¶ dmQ> {‘iob. Adoir ˶m§Mr Ep³PQ> hmoUma Zmhr. AmOn¶ªV Amåhm§bm I{ZO nQ²>Q>çmVrb qH$dm X{jU Jmoì¶mVrb ‘S>Jmd, dmñH$mo ^mJmVrb ’w$Q>~m°bnQy>§Mm Ioi nmhm¶bm {‘iV hmoVm. H$maU, ¶m ^mJmV ’w$Q>~m°bnQy>§Zm àmoËgmhZ {‘iVo. qH$~hþZm KS>{dbo OmVo. I{ZO nQ²>Q>çmV OZVogmR>r XoUo bmJVo ¶m Kmofdm³¶mImbr ZH$iVnUo ’w$Q>~m°b IoiUmè¶m ‘wbm§Mo ^{dVì¶ KS>{dbo OmVo. Va dmñH$mo, ‘S>Jmd ^mJmVrb ‘wbm§Zm ì¶mdgm{¶H$ ñnYmª‘wio nwT>o Mmb {‘iVo. CÎma Jmoì¶mV åhmngm ^mJmVhr H$mhr à‘mUmV ’w$Q>~m°bbm MmbZm {‘iVo. nU, dminB©, noS>Uo, H$mUH$moU, ’$m|S>m, gm§Jo VgoM nd©ar ^mJmV ho {MÌ {XgV Zmhr. AZoH$ IoimSy> JwUdÎmm AgyZhr ¶mo½¶ ‘mJ©Xe©Z, à{ejU d g§YrA^mdr Aݶ joÌmH$S>o diVmV. gaH$maZo ¶mo½¶ ¶moOZm AmIyZ {Z¶moOZ~Õ H$m¶© Ho$ë¶mg VimJmimVrb Aìdb ’w$Q>~m°bnQy> g‘moa ¶oVrb. EHo$H$mir {H«$Ho$Q>‘ܶo ^maVr¶ g§Kmnojm ‘w§~B©Mm g§K Aìdb Agë¶mMo {MÌ hmoVo. ^maVr¶ g§KmV Vã~b 8 IoimSy> ‘w§~B©Mo AgV. H$Zm©Q>H$Mohr EHo$H$mir g§KmV 7 IoimSy> Agm¶Mo. ’w$Q>~m°bÀ¶m ~m~VrV Jmodm Agm M‘ËH$ma H$ê$ eH$Vmo, ’$º$ {Z¶moOZ~Õ {dH$mgmË‘H$ H$m¶m©À¶m Omoamda.

º$s Hw$bH$UuZo h„rM Jmoì¶mMr n{hbr ‘{hbm J«±S>‘mñQ>a hmoʶmMm ‘mZ {‘i{dbm Amho. ^º$sZo Amnë¶m AWH$ à¶ËZm§À¶m Omoamda ho ñWmZ {‘i{dbo Amho. Jmoì¶mVrb ~w{Õ~imÀ¶m nQ>mdarb Vr Iè¶m AWm©Zo amUr Amho. PQ>nQ> Mmbr aMʶmV, {dMmanydH© $ ì¶yhaMZm AmIʶmV, à{VñnܶmªÀ¶m Mmbr AmoiIʶmV ^º$s ‘mhra Amho. bhmZnUmnmgyZM {VZo ~w{Õ~i IoimH$S>o OmñV bj XoD$Z ˶mV ^{dVì¶ KS>{dbo Amho. Amnë¶mH$S>o Agboë¶m H$boÀ¶m Omoamda OJ qOH$Vm ¶oVo, ho {VZo CXmhaUmg{hV XmIdyZ {Xbo Amho. AZoH$ Zm‘d§V ‘§S>itZr Amnë¶m hþHy$‘r H$boÀ¶m Omoamda ¶eàmár Ho$br Amho. Hw$Ur Mm§Jbo JmVmV, Hw$Ur g§dmX’o$H$ H$aVmV, Hw$Ur dmXZmV Aìdb AmhoV. Amnë¶mH$S>rb Mm§Jë¶m JwUmÀ¶m AmYmao ‘mJ©H«$‘U H$amdo. ho JwU H$iʶmgmR>r ¶mo½¶ 춺$sÀ¶m ‘mJ©Xe©ZmMr JaO nS>Vo. ^º$sbm {VÀ¶m AmB©dS>rbm§À¶m ê$nmZo ¶mo½¶ ‘mJ©Xe©H$ {‘imbo. ˶m Omoamda ^º$sZo dmQ>Mmb Ho$br d AmO Jmoì¶mMr ~w{Õ~i nQ>mdarb amUr ~ZʶmMm ‘mZ {‘i{dbm. ^º$sZo AmB©dS>rb, à{ejH$ aKwZ§XZ JmoIbo d lr{Zdmg Y|nmo ¶m§À¶m eãXm§Zm AmXa XoD$Z nwT>o dmQ>Mmb Ho$br. à{ejH$ aKwZ§XZ JmoIbo ¶m§Zr {VÀ¶mVrb j‘Vm AJmoXaM VmS>br hmoVr. ˶mÑï>rZo ˶m§Zr IoimVrb AdKS> n[apñWVrV S>moHo$ em§V R>odmdo, Agm ‘mobmMm g„m ^º$sbm {Xbm. lr{Zdmg Y|nmo ¶m§Zr gm‘m{OH$ H$V©ì¶mÀ¶m Ñï>rZo hr CX¶moÝ‘wI IoimSy> nwT>o H$er OmB©b, ¶m~m~V {dMma Ho$bm. VgoM ^º$sÀ¶m AmB©dS>rbm§Zr {VÀ¶m ^{dVì¶mgmR>r {XdgamÌ EH$ Ho$bo. ^º$sZo ¶m gdmªÀ¶m {dœmgmbm VS>m OmD$ Z XoVm EH$-EH$ H$ê$Z ¶emMo {eIa JmR>bo. H$‘© H$aV Omdo ’$imMr Anojm H$ê$ Z¶o ¶m åhUrà‘mUo ^º$s IoiV Jobr. Amnë¶mbm H$m¶ {‘imbo, ho Z nmhVm {VZo IoimH$S>o gmV˶mZo bj {Xbo. Zì¶m Jmoï>r {eH$ë¶m. ¶e {VÀ¶mnmR>monmR> AmnmoAmn MmbV Ambo. ^maVmVrb ~w{Õ~i H«$‘dmar> nm{hë¶mg ^º$s 314ì¶m ñWmZr Amho. gmV˶mZo IoiV Agboë¶m IoimSy>§‘ܶo {VMm 184dm H«$‘m§H$ Amho.

d ‘{hbm IoimSy>§‘ܶo 13ì¶m ñWmZr Amho. dmñV{dH$ H«$‘dmar ^yc^wc¡`m AgVo. ¶mMm nwamdm AZoH$doim {‘imbobm Amho. ^º$sZo gmV˶nyU© Ioi H$aV ¶m H«$‘m§H$mn¶ªV Pon KoVbr Amho. dmñV{dH$ gܶmMm {VMm YS>mH$m nmhVm Vr ‘{hbm IoimSy>§‘ܶo AmO gdm©{YH$ AmKmS>rda Amho. ZOrH$À¶m H$mimV Vr ^maVmÀ¶m n{hë¶m 3 ‘{hbm IoimSy>§‘ܶo ghO ñWmZ {‘idy eH$Vo. J«±S>‘mñQ>a Zm°‘© {‘idboë¶m ^º$sZo 2005gmbr ‘{hbm {’$S>o ‘mñQ>a, 2009gmbr H±${S>S>oQ> ‘mñQ>a d 2010 gmbr dy‘Z B§Q>aZ°eZb Zm°‘© {‘i{dbobm hmoVm. Joë¶m 3 dfmªÀ¶m H$m‘{JarMm {dMma H$aVm {VZo ‘{hbm ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}‘ܶo gmV˶mZo CËH¥$ï> H$m‘{Jar Ho$br Amho, AndmX EImXXþgè¶m ñnY}Mm. embo¶ ñVamnmgyZ ^º$sZo {OÔrZo J°«±S>‘mñQ>an¶ªVMm àdmg Ho$bm Amho. AmO ‘wbtZm gd© joÌmV AmKmS>rda AmUʶmgmR>r H|$Ð d amÁ¶ gaH$maH$Sy>Z AZoH$ ¶moOZm§Mr A§‘b~OmdUr hmoV Amho. ‘wbtZr ^º$sMm AmXe© g‘moa R>odyZ Amnë¶mH$Srb Agboë¶m H$bobm nwT>o ¶oʶmgmR>r dmQ> ‘moH$ir H$ê$Z Úmdr. ^º$sZo Amnë¶m H$m¶m©Ûmao Aݶ ‘wbtZm àoaUmeº$s {Xbr Amho. CÚm ‘wbrM åhUVrb ^º$s hrM Iar e³Vr.


17goa14_Layout 1 16-09-2012 PM 10:41 Page 1

14

ñnmoQ>©g²

gmo‘dma, 17 gßQ>|~a 2012

^ynVr - ~monÊUmda XmoZ dfmªMr ~§Xr 30 OyZ 2014 n`ªV ^maVr` Q>o{Zg g§KmH$Sy>Z IoiVm ¶oUma Zmhr Zdr {X„r, {X. 16 … Q>o{ZgnQy> _hoe ^ynVr Am{U Ë`mMm XþhoarVrb ghH$mar amohZ ~monÊUm ¶m§À¶mda ^maVr¶ Q>o{Zg ‘hmg§KmH$Sy>Z 2 dfmªgmR>r ~§Xr KmbʶmV Ambr Amho. 30 OyZ 2014 n`ªV ^maVr` Q>o{Zg g§KmVrb {ZdS>rgmR>r ¶m XmoKm§Mmhr {dMma Ho$bm OmUma Zmhr. b§S>Z Am°{bpånH$_Ü`o nwéf XþhoarV Q>o{ZgnQy> {bE§S>a noggmo~V IoiÊ`mg _hoe ^ynVr Am{U amohZ ~monÊUmZo ZH$ma {Xbm hmoVm. Ë`m_wio Q>o{Zg ‘hmg§KmV’}$$ Am°{bpånH$gmR>r AmUIr EH$ XþhoarMr OmoS>r nmR>dÊ`mV Ambr. Am°{bpånH$‘ܶo

^maVmMr XmoÝhr OmoS>r Xþgè¶mV ’o$arV ~mX Pmbr. ¶mn¡H$s Mm§Jbr P§wO {Xboë¶m {bE§S>a nog d ˶mMm gmWrXma {dîUydY©Z ¶m§À¶m~Ôb H$m¡VwH$mMm dfm©d Pmbm. Va, hÅ>mZo OmoS>r O‘dboë¶m ^ynVr - ~monÞmbm Q>rHo$Mm gm‘Zm H$amdm bmJbm. ‘hmg§KmZo ^ynVr - ~monÊUmbm {ejm åhUyZ S>opìhg MfH$mVyZ dJibo. ˶mZ§Va ^ynVr - ~monÞmda H$m¶Xoera H$madmB© hmoUma Agë¶mMo g§Ho$V {‘imbo hmoVo. H$mb amÌr Ceram ˶mda {e¸$m‘moV©~ Pmbo. A{Ib ^maVr¶ Q>o{Zg ‘hmg§KmMo g{Md ^maV AmoPm ¶m§Zr

¶m H$madmB©bm ~§Xr åhUVm ¶oUma Zmhr, Aer gmadmgad Ho$br. ‘hmg§KmH$Sy>Z hr H$madmB© Amho, ~§Xr Zìho, Ago ˶m§Zr åhQ>bo. Q>o{Zg ‘hmg§KmZo ¶m H$madmB©Ûmao IoimSy>§H$Sy>Z H$moU˶mhr àH$maMo J¡aì¶dhma IndyZ KoVbo OmUma Zmhr, Ago XmIdyZ {Xbo KAmho. gßQ>|~a 2014‘ܶo X{jU H$mo[a¶mV Am{e¶mB© H«$sS>m ñnYm© hmoUma Amho. ¶m ñnY}V ^ynVr d ~monÞm ¶m§Zm IoiVm ¶oUma Zmhr, Agohr AmoPm ¶m§Zr gm§{JVbo. nog d gmo‘Xod ¶m§Zr ݶyPrb§S>{déÕ XoemgmR>r Z IoiVm

³b~ñVar¶ gm‘ݶm§gmR>r àmYmݶ {Xbo Amho. ˶m§À¶mda H$madmB© H$m Ho$br Zmhr, ¶m àíZmbm CÎma XoVmZm AmoPm JS>~S>bo. ˶mZ§Va gmdY ^y{‘H$m KoV nog d gmo‘Xod nyU© {’$Q> ZmhrV. ˶m§Zr ݶyPrb§S>{déÕ {’$Q>Zog‘wio IoiUma Zgë¶mMr Amåhmbm gm§{JVbo hmoVo. ˶m~Ôb ˶m§Zr j‘m¶mMZm H$aVmZm ‘m’$s XoʶmMr {dZ§Vrhr Ho$br hmoVr. AZoH$ IoimSy> {’$Q> ZgVmZmhr ³b~ñVar¶ gm‘Zo IoiVmV. H$maU, ¶m ñnYmª‘ܶo ^mJ Z KoVë¶mg ˶m§À¶m ‘mZm§H$Zmda n[aUm‘ hmoVmo, Ago AmoPm ¶m§Zr gm§{JVbo. ‘hoe ^ynVr d amohZ ~monÞm

V¶mar Zì¶m Q>{o Zg‘ܶohr ݶyPrb§S>bm ìhmB©Q>dm°e Am¶nrEb g§KmMr

gZ‘ qgJ

Zdr {X„r, {X. 16 … H$gmoQ>r {H«$Ho$QnmR>monmR> ݶyPrb§S>bm ^maVmH$Sy>Z Q>o{Zg‘ܶohr ìhmB©Q>dm°e {‘imbm. S>opìhg MfH$‘ܶo >¶wH$s ^m§~ar d gZ‘qgJ ¶m§Zr EHo$arVrb gm‘Zo qOHy$Z ^maVmbm 5-0 Ago {Z^}i ¶e {‘idyZ {Xbo. H$mb 3-0 Aer ~R>V KoD$Z gm‘Zm qOH$boë¶m ^maVmZo AmOÀ¶m Am¡nMmarH$ gm‘ݶmVhr H$‘mb Ho$br. ¶wH$s ^m§~arZo Mm¡Wm gm‘Zm ^maVmÀ¶m Zmdo H$aVmZm WamaH$ Ioi Ho$bm. ¶wH$sZo gbm‘rÀ¶m gm‘ݶmMr AmR>dU H$ê$Z XoVmZm {nN>mS>rdê$Z ‘wgS§ >r ‘mabr. ¶wH$sZo OwPo ñQ>°W‘bm 2-6, 7-5, 7-6 Ago nam^yV Ho$bo. hm gm‘Zm 2 Vmg 41 {‘{ZQ>o Mmbbm. nmMì¶m gm‘ݶmV gZ‘ qgJZo AmQ>}‘ {gVmH$bm 6-4, 6-1 Ago Z‘{dbo. gZ‘Zo hm gm‘Zm Ad¿¶m 1 Vmg 17 {‘{ZQ>m§V qOH$bm. ¶m {dO¶m‘wio ^maVmZo 2013 gmbr hmoUmè¶m S>opìhg MfH$ ñnY}À¶m JQ> H«$‘m§H$ 1‘Yrb ñWmZ amIbo. ݶyPrb§S>bm ñWmZ amIʶmgmR>r AmVm Mm¶ZrO Vm¶noB©er Pw§O Úmdr bmJob. 2005 Z§Va àW‘M ^maVmZo à{VñnܶmªZm ìhmB©Q>dm°e {Xbm Amho. 2005 gmbr ^maVmZo CP~o{H$ñVmZbm ìhmB©Q>dm°e {Xbm hmoVm. ^maVr¶ Q>o{Zg ‘hmg§KmZo ¶wdm IoimSy>§Mr àe§gm Ho$br Amho. à‘wI IoimSy>§À¶m AZwnpñWVrV ¶wdm IoimSy>§Zr Ho$bobr H$m‘{Jar {ZpíMVM gwImdh hmoVr, Aer à{V{H«$¶m ‘hmg§KmÀ¶m nXm{YH$mè¶m§Zr {Xbr. AmJm‘r H$mimV ho IoimSy> {ZpíMVM Q>o{Zg {j{VOmda M‘H$Uma, Agm {dœmghr ˶m§Zr 춺$ Ho$bm.

PQ>nQ> AO¶ O¶am‘, nr. qgYy nam^yV Zdr {X„r, {X. 16 … Mm§JPmD$ ¶oWo gwê$ KAgboë¶m Mm¶Zm ‘mñQ>g© gwna gr[aO ~°S>q‘Q>Z ñnY}V ^maVmÀ¶m nXar {Zamem nS>br. gZgZmQ>r {dO¶mMr ‘m{bH$m gwê$ Ho$boë¶m AO¶ O¶am‘ d nr. qgYy ¶m§Mo AmìhmZ Cnm§Ë¶ ’o$arV g§nwï>mV Ambo. ñnY}À¶m gwédmVrnmgyZ A’$bmVyZ IoirÛmao Aìdb IoimSy>§Zm JmaX H$aUmè¶m AO¶ O¶am‘bm hm±JH$m±JÀ¶m ¶wZ hÿ ¶mÀ¶mH$Sy>Z nam^d nËH$amdm bmJbm. ¶wZ hÿ ¶mZo AO¶ O¶am‘Mm 21-16, 21-18 Agm nam^d Ho$bm. ‘{hbm§À¶m ñnY}V MrZÀ¶m ¶m§{OAmd {O¶m§JZo nr. qgYyMm 10-21, 21-14, 21-19 Agm nam^d Ho$bm. n{hbm goQ> qgYyZo ghO qOH$bm. Xþgam goQ>‘ܶo {O¶m§JZo nbQ>dma H$aVmZm gm‘Zm ~amo~arV AmUbm. {Vgè¶m goQ>‘ܶo qgYyZo {O¶m§Jbm AQ>rVQ>rMr bT>V {Xbr. eodQ>r Mm¡Ï¶m ‘mZm§{H$V {O¶m§JZo ~mOr ‘mabr.

g{MZbm {Zd¥Îmrg ^mJ nmSy> ZH$m … ~«m`Z bmam Zdr {X„r, {X. 16 … _mñQ>a ãbmñQ>a g{MZ V|Sw>bH$aZo {Zd¥Îmr ¿`mdr, Aer MMm© Omoa YaV AgVmZm doñQ> B§{S>OMm YS>mHo$~mO \$b§XmO ~«m`Z bmam Ë`mÀ`m _XVrbm YmdyZ Ambm Amho. g{MZbm {Zd¥Îmrbm ^mJ nmSy> ZH$m, Ë`mbm {Zd¥Îmr H$Yr ¿`mdr ho _mhrV Amho, Ago _V bmamZo ì`º$ Ho$bo Amho. Am§Vaamï´>r` {H«$Ho$Q> n[afXoÀ`m (Am`grgr) nm[aVmo{fH$ {dVaU g_ma§^mV ~«m`Z bmam åhUmbm, H$s {H«$Ho$Q>_YyZ {Zd¥Îmr H$Yr ¿`mdr ho g{MZbm _mhrV Amho. g{MZ hm Ho$di ^maVr` {H«$Ho$Q>Mm Zìho, Va OmJ{VH$ {H«$Ho$Q>Mm EH$ _hÎdmMm Xþdm Amho. Ë`m_wio Ë`mbm {Zd¥Îmr KoÊ`mg Hw$Ur ^mJ nmSy> Z`o. Vmo EH$ CËH¥$ï> IoimSy> Am{U ì`º$s Amho, Agohr bmam åhUmbm.

A{^foH$, Ydbda {eñV^§JmMr H$madmB© _w§~B©, {X. 16 … n§Mm§Zm CÔoeyZ Amjonmh© eãX dmnaë`m~Ôb ’$b§XmO A{^foH$ Zm`agh _Ü`_JVr Jmob§XmO Ydb Hw$bH$Uu `m XmoZ {H«$Ho$Q>nQy>§da _w§~B© {H«$Ho$Q> Agmo{gEeZZo (E_grE) {eñV^§JmMr H$madmB© Ho$br Amho. `m H$madmB© A§VJ©V XmoKm§Zmhr ZmJnya_Ü`o `m _{hÝ`mAIoarg hmoUmè`m ~mnwZm ñnY}VyZ dJiÊ`mV Ambo Amho. Joë`m _{hÝ`mV ~§Jiya_Ü`o Pmboë`m e\$s Xmamemh ñnY}À`m A§{V_ \o$arV n§Mm§Zm CÔoeyZ Zm`a Am{U Ydb Amjonmh© eãX dmnabo hmoVo. `m gm_Ý`mXaå`mZÀ`m KQ>ZoMr _m{hVr H$Zm©Q>H$ {H«$Ho$Q> Agmo{gEeZZo E_grEbm H$idbr hmoVr. Ë`mZwgma E_grEMo g§`wº$ g{Md S>m°. nr. ìhr. eoÅ>r `m§Zr XmoÝhr {H«$Ho$Q>nQy>§da {eñV^§JmMr H$madmB© Ho$br Amho. Zm`a Am{U Ydbbm ~mnwZm {H«$Ho$Q> ñnY}VyZ dJiÊ`mV Ambo, Ago E_grEÀ`m gyÌm§Zr {Xbr Amho. Xaå`mZ, ZmJnwamV 23 gßQ>|~a Vo 6 Am°ŠQ>mo~aXaå`mZ hmoUmè`m ~mnwZm ñnY}gmR>r _w§~B©Mo ZoV¥Ëd {hHo$Z emhH$So> gmondÊ`mV Ambo Amho. `m ñnY}V Zm`a Am{U Ydbgh A{OV AmJaH$a Am{U dm{g_ Om\$a `m d[að> IoimSy>§Zmhr ñWmZ XoÊ`mV Ambobo Zmhr.

¶wH$s ^m§~ar

{dœMfH$mnyduMm Wama H$mob§~mo, {X. 16 … ^maV {déÕ nm{H$ñVmZ {H«$Ho$Q> gm‘Zm åhQ>bm H$s, ˶mMr CËgwH$Vm {eJobm nmohmoMVo. ‘J Vmo gm‘Zm AZ{YH¥$V H$m AgoZm! Q>r-20 {dœMfH$ ñnY}nydu ^maV d nm{H$ñVmZ gamd gm‘ݶmV Am‘Zo-gm‘Zo ¶oV Amho. hm gm‘Zm CÚm gmo‘dmar 17 amoOr a§JUma Amho. à˶j ñnYm© gwê$ hmoʶmnydu ¶m gm‘ݶmMr ‘oOdmZr {H«$Ho$Q>a{gH$m§Zr {‘iUma Amho. hm gm‘Zm qOH$Umam g§K {dœMfH$ qOHy$ eH$Vmo, Ago AmamIS>ohr ~m§YʶmV ¶oV Amho. lrb§Ho$darb {dO¶m‘wio ^maVr¶ g§KmMm AmË‘{dœmg XþUmdbobm Amho. Va, Zì¶m X‘mÀ¶m nm{H$ñVmZZo Am°ñQ´o{b¶mbm bmoidyZ ‘moR>çm {X‘mImV {dœMfH$ ñnY}V YS>H$ {Xbr Amho. XmoÝhr g§K ~imZo g‘mZ Amho. ˶mMà‘mUo H$mogiʶmVhr. ho g§K H$moU˶m jUr gdm}ƒ IoimMo àXe©Z H$aVrb d H$moUÀ¶m jUr H$M ImVrb. ¶mMo CÎma ñd§¶ ~«÷XodmH$S>ohr Zmhr. ˶m‘wio CÚmÀ¶m gm‘ݶmV H$moUVm g§K ~mOr ‘maUma ¶mH$S>o {H«$Ho$Q> OJVmMo bj bmJbo Amho. H$mJXmdarb ~mOy nmhVm ^maVr¶ g§K ~bdmZ dmQ>Vmo. nU M‘ËH$marH$ Jmoï>r nmhVm nm{H$ñVmZ daMT> ^mgVmo. ^maVmH$S>o dra|Ð gohdmJ, gwaoe a¡Zm, {damQ> H$mohbr d ¶wdamO qgJ Ago Aó Amho. ˶mMà‘mUo Jm¡V‘ J§^ra, ‘h|ÐqgJ YmoZr, amo{hV e‘m© Ago IoinÅ>rbm {MH$Qy>Z amhUmao ’$b§XmO AmhoV. nm{H$ñVmZH$S>o Zmgra O‘eoX, ‘mohå‘X hm’$sO, B‘«mZ ZPra Ago ~m±~ AmhoV. Oo H$moU˶mhr jUr à{VñnܶmªMr Pmon CS>dy eH$VmV. ˶mMà‘mUo emoE~ ‘{bH$, H$m‘amZ AH$‘b, AgX e{’$H$ Ago {MdQ> ’$b§XmO AmhoV. Jmob§XmOrÀ¶m ~m~VrV nm{H$ñVmZ KAìdb Amho. ¶m g§KmV gB©X AO‘b, em{hX

Am{’«$Xr, AãXþa aPmH$, C‘a Jwb Ago Aìdb XOm©Mo JmobX§ mO AmhoV. ˶mMà‘mUo emoE~ ‘{bH$, ‘mohå‘X hm’$sO nmQ>© Q>mB©‘ JmobX§ mOrV KH$‘mb H$aʶmMr j‘Vm ~miJyZ AmhoV. ^maVmMr ‘Xma Phra ImZ d Ba’$mZ nR>mU ¶m§À¶mda Amho. ˶mMà‘mUo adrM§ÐZ Am{œZÀ¶m énmZo ^amV Agbobm EH$‘od {’$aH$s Jmob§XmO Amho. ha^OZ qgJbm ¶m gm‘ݶmV g§Yr {‘imbr Va {’$aH$sMr Yma dmT>ob. nU, H$U©Yma YmoZr 3 doJdmZ Jmob§XmOm§Mr aU{ZVr dmnaʶmg CËgwH$ Agë¶mMo g‘OVo. ¶wdamO qgJ, gwaoe a¡Zm, amo{hV e‘m© Ago nmQ>© Q>mB©‘ Jmob§XmO AmhoV. nU ˶m§À¶m Jmob§XmOrVrb ‘¶m©Xm OJOmhra AmhoV. dmñV{dH$ hm gm‘Zm ^maVr¶ ’$b§XmO {déÕ nm{H$ñVmZr Jmob§XmO KAgmM Amho. ^maVmMr O‘oMr ~mOy åhUOo {damQ> H$mohbr O~aXñV ’$m°‘©‘ܶo Amho. XmoÝhr g§KmVrb ‘moR>m ’$aH$ åhUOo {damQ> H$mohbr. XmoÝhr g§Km§Mr VwbZm Ho$ë¶mg Odinmg gd©M IoimSy> g‘g‘mZ VmoS>rMo dmQ>VmV. nU, gܶmÀ¶m nm{H$ñVmZ g§KmV {damQ>À¶m VmoS>rMm IoimSy> Zmhr. {damQ>bm amoIʶmgmR>r nm{H$ñVmZ C‘a JwbMm doJù¶m àH$mao dmna H$ê$ eH$Vmo. C‘a Jwb ZOrH$À¶m H$mimV YyV© Jmob§XmO åhUyZ Zmdmê$nmg Ambm Amho. CÚmÀ¶m gm‘ݶmV Vmo {damQ>{déÕ H$moUVr ¶moOZm AmIVmo, ¶mda gm‘ݶmMo ^{dVì¶ {ZpíMV Amho. {damQ>bm bdH$a ~mX Ho$ë¶mg gm‘Zm AQ>rVQ>rMm hmoD$ eH$Vmo, Ago OmUH$mam§Mo ‘V Amho

_mÌ Ë`m§Zm h¡Xam~mXEodOr \«±$Mm`Pr Ah_Xm~mX `oWo hdr Amho. Ë`m_wio à{V_m _brZ Pmbobr \«±$Mm`Pr {dH$Ê`mnojm nmM dfmªÀ`m Cd©[aV H$mbmdYrgmR>r Zdm g§KM C^maÊ`mgmR>r Q>|S>a H$mT>Ê`mMo {H«$Ho$Q> ‘§S>imZo R>adbo Amho. Ah_Xm~mX ehamÀ`m \«±$Mm`PrgmR>r Ogo pìh{S>AmoH$m°Z, AXmZr J«wn CËgwH$ AmhoV, VerM CËgwH$Vm Zmo`S>m H$mZnya (CÎma àXoe) `oWo 50 hOma àojH$ j_VoMo ñQ>o{S>`_ C^maV Agboë`m O`àH$me aoÈ>r J«wnZo XmIdbr Amho. Ah‘Xm~mX, Zmo¶S>m ¶m Zmdm§~amo~aM {demImnÅ>U‘, Y‘©emim, B§Xmoa, ZmJnya H$Q>H$, amOH$moQ> d am§Mr ¶m eham§À¶m Zmdm§Mmhr {dMma Ho$bm OmV Amho.

So>¸$Z Ý`m`mb`mV Xaå`mZ, Am`nrEb d Jìh{ZªJ H$m¡pÝgbÀ`m So>¸$Z MmO©g©Mr _mÝ`Vm aÔ H$aÊ`mÀ`m {ZU©`m{déÕ \«±$Mm`PrZo e{Zdmar _w§~B© Cƒ Ý`m`mb`mMo XadmOo R>moR>mdbo. Ë`m§À`m AOm©da AOyZhr {ZU©` Pmbm Zmhr. XmoÝhr njm§Mr ~mOy EoH$Ê`mV Amë`mZ§Va gmo_dmar Ý`m`mb` Amnbm {ZU©` XoUma Amho. _§S>imZo So>¸$ZÀ`m IoimSy§>Zm Joë`m _o _{hÝ`mnmgyZ Ë`m§Mo _mZYZ Z {_imë`m~Ôb H$miOr ì`º$ Ho$br Amho. Zì`m g§KmMr KmofUm hmoVmM IoimSy§>Mr WH$~mH$s Am{U Ë`m§À`m ^{dî`mda {dMma hmoB©b.

^maV - nm{H$ñVmZ bT>V AmO

¶wdrÀ¶m H$m‘{JarH$S>o bj ݶyPrb§S>{déÕ YS>mHo$~mOr Ioir H$aUmè¶m ¶wdamO qgJH$S>o {H«$Ho$Q>ào‘tMo bj bmJbo Amho. {dœMfH$mnydu ¶wdamO qgJ ^amV Amë¶mg ^maVr¶ g§KmMr ‘mo{h‘ gmonr hmoB©b, Ago ^maVr¶ {H«$Ho$Q>ào‘tMo d OmUH$mam§Mo ‘V Amho.

{dOo˶m Ada boS>r hm¶ñHy$b g§Kmgmo~V lrH¥$îU ZmB©H$, CX¶ gmd§V, {dÚmYa nmQ>rb, AH«$‘ eoI, CX¶Hw$‘ma nmQ>rb, {ZVrZ nmoH$io, Jmonmi ZmB©H$ d ‘mݶda.

Ada boS>r hm¶ñHy$b AqO³¶ dminB©, {X. 16 (à{V{ZYr) … dminB©À¶m Ada boSr hm¶ñHy$bZo 17 dfmªImbrb gÎmar VmbwH$m ‘¶m©{XV ’w$Q>~m°b ñnY}Mo AqO³¶nX nQ>H$m{dbo. Jmodm H«$sS>m d ¶wdm ì¶dhma g§MmbZmb¶mV’}$ Am¶mo{OV H$aʶmV Amboë¶m ¶m ñnY}V {dOo˶m Ada boS>r hm¶ñHy$bZo A§{V‘ gm‘ݶmV ¶w{ZQ>r hm¶ñHy$bMm 3-1 JmobZo nam^d Ho$bm. H$monmS>} ‘¡XmZmda hm gm‘Zm a§Jbm.

~jrg {dVaU g‘ma§^mbm à‘wI nmhþUo åhUyZ ZJaJmd {dÚmb¶mMo ‘w»¶mܶmnH$ lrH¥$îU ZmB©H$, CX¶ gmd§V, gÎmar VmbwH$m H«$sS>m ^mJ{ejUm{YH$mar {dÚmYa nmQ>rb, ¶w{ZQ>r {dÚmb¶mMo H«$sS>m {ejH$ AH«$‘ eoI, {ZVrZ nmoH$io AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. lrH¥$îU ZmB©H$ ¶m§Zr gaH$maÀ¶m H«$sS>m YmoaUmMr àe§gm Ho$br. J«m‘rU

^mJmVrb IoimSy>§Zm nwT>o AmUʶmgmR>r gaH$maMo gwê$ Agbobo à¶ËZ {ZpíMVM Mm§Jbo Agë¶mMohr Vo åhUmbo. CX¶ gmd§V ¶m§Zr {ejUm~amo~a Ioimbmhr àmYmݶ Úmdo. AmO H«$sS>m joÌmV ^{dVì¶ KS>{dʶmgmR>r ¶mo½¶ g§Yr Agë¶mMohr Vo åhUmbo. gyÌg§MmbZ {dÚmYa nmQ>rb ¶m§Zr Ho$bo. CX¶Hw$‘ma nmQ>rb ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

pâbnHo$Ýg d amS>Ho $m A§{V‘ ’o$arV ³¶w~oH$, {X. 16 … H$ñQ>©Z pâbnHo$Ýg d bwgr amS>oH$m ¶m§Zr ~ob M°b|O Q>o{Zg ñnY}À¶m A§{V‘ ’o$arV YS>H$ {Xbr. pâbnHo$ÝgZo Amnbm {dO¶r YS>mH$m H$m¶‘ R>odVmZm Cnm§Ë¶ ’o$arV gZgZmQ>r {dO¶mMr Zm|X Ho$br. n{hë¶m ’o$arV {VZo Aìdb ‘mZm§{H$V S>m°{‘{ZH$m {M~wbH$modmMo AmìhmZ g§n{dbo hmoVo. Odinmg VemMàH$maMr Ioir {VZo Cnm§Ë¶ gm‘ݶmV Ho$br. ¶mdoir {VZo ‘moZm

2020 Am°{bpånH$‘ܶo ^maV 25 nXHo$ qOHo$b … ‘mH$Z Zdr {X„r, {X. 16 … ^maVmZo 2020À`m Am°{bpånH$_Ü`o {H$_mZ 25 nXH$m§Mo bú` AmIbo Amho. nwT>rb XmoZ Am°{bpånH$n`ªV Xoe 25 nXH$m§Mr {ZpíMV _Ob JmR>ob, Agm {dídmg H|$Ðr` H«$sS>m_§Ìr AO` _mH$Z `m§Zr ì`º$ Ho$bm. Im. {_qbX Xodam `m§Zr Am`mo{OV Ho$boë`m `wdm g§gX H$m`©H«$_mV _mH$Z `m§Zr gm§{JVbo H$s Am°{bpånH$Mm nXH$m§Mm WoQ> g§~§Y XoemÀ`m àJVrer AgVmo. 2020 n¶ªV ^maVmMr ~arM àJVr Pmbobr Agob, Agohr ‘mH$Z åhUmbo.

_w§~B©, {X. 16 … So>¸$Z MmO©g© nwT>rb Am¶nrEb ‘mog‘mV {XgUma Zmhr. ˶m‘wio ^maVr¶ {H«$Ho$Q> _§S>imZo MoÞB© `oWrb EH$m VmVS>rÀ`m ~¡R>H$sV, Am`nrEbÀ`m Cd©[aV nmM dfmªÀ`m H$mbmdYrH$[aVm Zì`m g§KmÀ`m C^maUrMm {ZU©` KoVbm. `oË`m 2 Vo 3 {Xdgm§V Zì`m g§KmMr KmofUm H$aÊ`mV `oB©b d Ë`mgmR>r Q>|S>a _mJdÊ`mV `oB©b. So>¸$Z MmO©g© `m \«±$Mm`PrÀ`m Zmdmda Zo_Š`m {H$Vr ~±H$m Am{U ImgJr d gmd©O{ZH$ joÌmVrb {dÎmr` g§ñWm§Zr H$O© {Xbo Amho `m~m~V ~rgrgrAm` gme§H$ Amho. Ë`m§Zr AmVmn`ªV Aem gw_mao 32 ~±H$m d g§ñWm§H$Sy>Z gw_mao 5 hOma H$moQ>tÀ`m KamV {ZYr KoVë`mMr MMm© Amho. Ë`m_wio h¡Xam~mXÀ`m \«±$Mm`Prbm {dH$V KoÊ`mMo YmS>g Hw$Ur Ho$bo Zmhr. hr Jmoï> bjmV Amë`m_wio So>¸$Z MmO©g© {dH$V XoÊ`mnojm Zdm, VmOm g§K ñWmnZ H$ê$Z AÝ` eham§À`m Zmdo {dH$Ê`mMm {dMma ~rgrgrAm`À`m MoÞB©À`m ~¡R>H$sV nwT>o Ambm. pìh{S>AmoH$m°Z qH$dm AXmZr J«wngma»`m H§$nÝ`m§Zm Am`nrEb_Ü`o g§K {dH$V KoÊ`mV AOyZhr ag Amho.

‘h|Ð{g§J YmoZr d ‘mohå‘X hm’$sO

~mW}b ¶m Amnë¶mnojm OmñV ‘mZm§{H$V IoimSy>bm 7-6, 7-6 Ago Z‘{dbo. XmoÝhr goQ>‘ܶo {VZo {nN>mS>rdê$Z ‘wg§S>r ‘mabr. gm‘Zm g§në¶mZ§Va {VZo AmnU A§{V‘ ’o$arV nmoMbo ¶mda {dœmgM ~gV Zmhr, Aer à{V{H«$¶m {Xbr. Xþgè¶m Cnm§Ë¶ gm‘ݶmV bwgr amS>oH$mZo {¼pñVZm ‘mbXoZmopìhH$Mo AmìhmZ naVdyZ bmdbo. bwgrZo g§Kf©nyU© gm‘ݶmV 7-5, 7-6 Aer

~mOr ‘mabr. bwgrZo AÚmn S>ãë¶yQ>rE Q>o{Zg ñnYm© qOH$bobr Zmhr. gm‘ݶmZ§Va {VZo AmnU hm gm‘Zm qOHy$ eH$Vo, Ago ñdV…bm {dœmg XoV IoiV hmoVo, Ago gm§{JVbo.

17 Sept, 2012 Dainik Herald  

news entertainment, sports,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you