Page 1

15goa1_Layout 1 14-10-2012 PM 11:41 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r

nUOr, gmo‘dma, {X. 15 Am°³Q>mo~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 42 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

AmOÀ¶m A§H$mV

ImU ~§XrMm ~mOmanoR>obm ’$Q>H$m

‘mgir ~mOmambm OmJm {‘ioZm

ZmoìhmH$M "{hamo'

gÎmar Vmbw³¶mVrb 12 n§Mm¶V joÌmVrb ~mOmanoR>obm ImU ~§Xr‘wio ’$Q>H$m ~gV Amho. - nmZ 2

nUOr ¶oWrb ‘mgir ~mOma ñWbm§VarV H$aʶmgmR>r n¶m©¶r OmJm {‘ioZm . - nmZ 3

ZmoìhH$ OmoH$mo{dMZo em§Km¶ Q>o{Zg ñnY}Mo {dOoVonX nQ>H$m{dbo. - nmZ 14

å¶wQ>e o ZMo AO© Vw~§ bo O{‘ZrÀ¶m Zm|XtVrb ~XbmgmR>r 18 hOma AO© nSy>Z nm§Sw>a§J Jm§dH$a panduranggaonkar@dainikherald.com

nUOr, {X. 14 : amÁ¶mV XaamoO gamgar 20 Vo 30 EdT>o AO© å¶wQ>oeZgmR>r (O{‘ZrÀ¶m Zm|XtVrb ’o$a~Xb) ¶oVmV. na§Vw ˶mVrb$ {H$˶oH$ AO© dfmªZwdf} {ZU©¶m{dZm amhVmV. gܶm amÁ¶mV 17 hOma 902 AO© å¶wQ>oeZgmR>r nSy>Z AmhoV. ˶mVrb gw‘mao nmM Vo ghm hOma AO© ho Joë¶m {H$˶oH$ dfmªnmgyZ àb§[~V AmhoV. ho AO© ObXJVrZo {ZH$mbmV H$mT>mdoV, Ago AmXoe {Oëhm{YH$mè¶m§Zr ‘m‘boXm§Zm {Xbo AmhoV. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr hm {df¶ J§^ranUo KoVbm AgyZ gܶm

n ËdaoZo {ZU©¶mMo AmXoe n A{YH$ma ‘m‘boXmam§Zm n A{V[aº$ H$‘©Mmar XoUma XmoÝhr {Oëhm{YH$mè¶m§H$Sy>Z ¶mMm AmT>mdm KoVbm Amho. amÁ¶mVrV å¶wQ>oeZMr àH$aUo {H$Vr AmhoV Am{U Vr {ZH$mbmV H$mT>ʶmgmR>r H$m¶ H$aVm ¶oBb © ¶m{df¶r ˶m§Zr {Oëhm{YH$mè¶m§Zm gyMZm Ho$ë¶m AmhoV. ‘hgyb‘§Ìr A°S>. ’«$m[Ýgg {S>gmoPm ¶m§Zrhr å¶wQ>oeZMr àH$aUo ObXJVrZo {ZH$mbmV H$mT>ʶmMr gyMZm Ho$br Amho. CÎma Am{U X[jU Jmodm {Oëhm{YH$mè¶m§Zr H$mT>boë¶m AmXoemV ‘m‘boXm§Zr å¶wQ>oeZMr àH$aUo {ZH$mbmV H$mT>ʶmMo {ZX}e ‘m‘boX-

å¶wQ>oeZMo A[YH$ma AmVm ‘m‘boXmam§Zm å¶wQ>oeZMo A{YH$ma AmVm ‘m‘boXmam§H$S>o AmhoV. ‘m‘boXma H$m¶m©b¶mV ho AO© {ZH$mbmV H$mT>ʶmMr à{H«$¶m H$aʶmgmR>r gܶm OmñV H$‘©Mmar dJm©Mr JaO Amho. hm H$‘©Mmar dJ© nwadʶmgmR>r {Oëhm àemgZo à{H«$¶m gwê$ Ho$br Amho.

mam§Zm {Xbo AmhoV. ˶m AmXoemÀ¶m àVr§gh XmoÝhr {Oëøm§‘ܶo WH$boë¶m àH$aUm§Mr ¶mXrhr {Xbr Amho. CÎma Jmoì¶mV 11,612 EdT>r å¶wQ>oeZMr àH$aUo àb§[~V AmhoV.

gdm©[YH$ àb§[~V àH$aUo ~mX}e Vmbw³¶mV AmhoV. X[jU Jmoì¶mV 6,290 å¶wQ>oeZMr àH$aUo nSy>Z AmhoV. ˶mV gmgï>r Vmbw³¶mV gdm©[YH$ OmñV AO© àb§{~V AmhoV. ~mX}e Vmbw³¶mV 6,469 Va gmgï>rV 3,351 àH$aUo nSy>Z AmhoV. ¶mVbr ~hþVm§e àH$aUo O{‘ZrÀ¶m dmXm‘wio Joë¶m {H$˶oH$ df]nmgyZ nSy>Z AmhoV. CÎma Jmoì¶mV ’$m|S>m Am{U noS>Uo VmbwHo$hr å¶wQ>oeZMr àH$aUo àb§[~V R>odʶmgmR>r AJ«oga AmhoV. noS>ʶmV 1,820 AO© Va ’$m|S>çmV 1,026 AO© nSy>Z AmhoV. {VgdmS>r, {S>Mmobr Am{U noS>Uo ¶m VrZ Vmbw³¶mV å¶wQ>eo ZÀ¶m àb§[~V AOmªMm AmH$S>m hm à˶oH$s 750 Vo 800 À¶m Amgnmg Amho.

X[jU Jmoì¶mV gmgï>rZ§Va Ho$no Am{U gm§Jo ¶m XmoZ Vmbw³¶m§‘ܶo å¶wQ>oeZMo OmñV AO© nSy>Z AmhoV. ˶mV Ho$no Vmbw³¶mV 1,399 Va gm§Jo Vmbw³¶mV 492 AO© nSy>Z AmhoV. Yma~m§XmoS>m Vmbw³¶mV gdm©V H$‘r åhUOo 147 å¶wQ>oeZMo AO© nSy>Z AmhoV. ‘waJmd Am{U H$mUH$moU ¶m Vmbw³¶mV à˶oH$ gw‘mao 450À¶m Amgnmg AO© nSy>Z AmhoV. Xaå¶mZ, O{‘ZrÀ¶m Zm|XtVrb ~Xbm~m~VMo å¶wQ>eo ZMo AO© {ZH$mbmV H$mT>ʶmgmR>r ‘m‘boXma H$m¶m©b¶m§‘ܶo hdm VodT>m H$‘©Mmar dJ© CnbãY Zgë¶m‘wio àH$aUo Vw§~br Agë¶mMo H$mhr ‘m‘boXmam§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm gm§{JVbo

¶moOZm§Mr I¡amV, ñQ>n± Mr {dH«$s OmoamV ‘ܶdVu g{‘Vr ‘[hݶmV 50 bmIm§Mo ZmoQ>ar ñQ>±n {dH«$s, XþnQ>rZo dmT >

Jwédmar Jmoì¶mV

XrnH$ ^m§{XJao deep@dainikherald.com

nUOr, {X. 14 … EH$sH$S>o nauH$a gaH$ma H$ë¶mUH$mar ¶moOZm§Mr I¡amV H$aV AgyZ XþgarH$S>o ñQ>±nMr {dH«$s OmoamV gwê$ Amho. gaH$mar ¶moOZm§gmR>r AO© H$aʶmgmR>r ZmoQ>ar ñQ>±‘Mr ‘mJUr dmT>br JaO Amho. Joë¶m ‘{hZm^amV boIm g§MmbZmb¶mÀ¶m Q´>oPar {d^mJmVyZ 50 bmIm§hÿZ A{YH$ én¶m§Mo ñQ>±n {dH«$s Pmë¶mMr ‘m{hVr {‘imbr Amho. Xaå¶mZ, ¶mV gdmª{YH$ 5 én¶m§À¶m ZmoQ>ar ñQ>±‘Mr {dH«$s Pmbr Amho. Eadr ‘{hݶmbm 20 Vo 25 bmI én¶m§À¶m ZmoQ>ar ñQ>±‘Mr {dH«$s hmoVo. nU gaH$maZo Joë¶m H$mhr {Xdgm§V bmS>br bú‘r, J¥hAmYma ¶moOZm Omhra Ho$ë¶mnmgyZ ñQ>±n {dH«$sV XþnQ>rZo dmT>br Amho. amÁ¶mV ñQ>±‘ {dH«$s H$aUmao

hdm‘mZ H$‘mb … 33, {H$‘mZ … 23 AmЩVm … 71 % A§XmO … nmdgmMr e³¶Vm gmoZo … < 31,450 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 61,400 (1 {H$bmo) goÝgo³g … 18675.18 (-129.57) {ZâQ>r … 5676.05 (-32.00)

H$bm AH$mX‘rV n§.{OV|Ð A{^foH$s g§JrV ‘hmoËgdmV a{ddmar n§. haràgmX Mm¡am{g¶m ¶m§À¶m ~mgar dmXZmZo a{gH$m§Zm qOHy$Z KoVbo. (H¡$bmg ZmB©H$)

24 Nw>߶m ImUr {dZmnadmZm Mmby 5 dfmªV 300 H$moQ>tMo 8.5 bmI Q>Z CËIZZ

10 én¶m§À¶m H$moQ>© ñQ>±nMm VwQ>dS>m nUOr, {X. 14 (à{V{ZYr) : gdm}ƒ ݶm¶mb¶mMr ‘ܶdVu Cƒm{YH$ma g{‘Vr Jwédmar Jmoì¶mV ¶oʶmMr e³¶Vm Amho. hr g{‘Vr Jmoì¶mV ¶oV Agë¶m‘wio ImU Im˶mZo ~oH$m¶Xm ImUtdarb H$madmB©À¶m à{H«$¶oMm doJ dmT>dbm Amho. ¶o˶m AmR>dS>çm^amV AmUIr H$mhr OUm§da nmo{bg VH«$ma hmoʶmMr e³¶Vm Amho. ImU Im˶mMo {Zb§{~V g§MmbH$ AaqdX bmob¶oH$a ¶m§À¶mda Aݶ EH$m àH$aUmV AmamonnÌ XmIb H$aʶmMr à{H«$¶m Odinmg nyU© Pmbr Amho. VgoM Aݶ H$mhr ~oH$m¶Xm ImU àH$aUr H$mhr bmoH$m§da JwÝho Zm|Xdm¶Mr V¶marhr Im˶mZo gwê$ Ho$br Amho. ˶mgmR>r H$m¶Xoera g„m KoD$Z VH«$ma V¶ma H$aʶmMo H$m‘ gwê$ Amho. gdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo Cƒm{YH$ma

amÁ¶mV 10 én¶m§À¶m H$moQ>© ’$s ñQ>±nMr H$‘VaVm Amho. nUOrV ’$º$ EH$ Vo XmoZ EO§Q>mH$S>o ho ñQ>±n {‘iVmV. ehamV BVa {R>H$mUr H$moUmH$S>oM ho ñQ>±n {‘iV ZmhrV. ¶m ñQ>±‘Mm dmna ‘w»¶V… ‘m{hVr A{YH$ma AOm©gmR>r Ho$bm OmVmo.

g{‘VrH$S>o Jmoì¶mVrb ~oH$m¶Xm ImUtMr Mm¡H$er H$aʶmMo H$m‘ gmondbo Amho. Mma AmR>dS>çm§Mr ‘wXV g{‘Vrbm XoʶmV Ambr Agbr Var ˶mVbo 10 {Xdg EdT>çmVM gabo AmhoV. ehm Am¶moJmZo V¶ma Ho$boë¶m AhdmbmMmM g§X^© KoD$Z hr g{‘Vr Mm¡H$er H$aUma Amho. ¶o˶m Jwédmar hr g{‘Vr Jmoì¶mV ¶oʶmMr e³¶Vm Agë¶mMr ‘m{hVr {‘imbr Amho. ˶mgmR>r gaH$mar ¶§ÌUobmhr H$ënZm XoʶmV Ambr Amho. Xaå¶mZ, amÁ¶ gaH$maZo Omhra Ho$bobr ݶm.Ama.E‘.Eg.Im§S>onmaH$a g{‘Vr AÚmn A{Ygy{MV Pmbobr Zmhr. hr g{‘Vr ñWmnZ Pmbr Va gdm}ƒ ݶm¶mb¶mMr Am{U amÁ¶ gaH$maMr Aem EH$mMdoir XmoZ g{‘˶m ehm AhdmbmMm g§X^© KoV Mm¡H$er gwê$ H$aUma AmhoV.

gw‘mao 500 EO§Q> AmhoV. gaH$maZo H$ë¶mUH$mar ¶moOZm Omhra Ho$ë¶mnmgyZ Q´>oPar {d^mJmVyZ EO§Q>m§Zr ‘moR>çm à‘mUmV ñQ>±nMr CMb Ho$br Amho. gܶm amÁ¶mVrb gd© EO§Q>mH$S>o nmM én¶m§Mo ñQ>±n CnbãY AmhoV. bmS>br bú‘r ¶moOZoÀ¶m A§‘b~OmdUrbm gwadmV Pmë¶mnmgyZ ZmoQ>ar ñQ>±‘bm ‘mJUr dmT>br Agë¶mMo EO§Q> gm§JVmV. gaH$mar ¶moOZoMm bm^ KoʶmgmR>r H$aʶmV ¶oV Agboë¶m EH$m AOm©gmR>r nmM én¶o qH$‘VrMo Mma ZmoQ>ar ñQ>±n bmdmdo bmJVmV.

˶mgmR>r ñQ>±n {dH«$sV dmT> Pmbr Agë¶mMo EH$m H$‘©Mmè¶mZo gm§{JVbo. ˶mM~amo~a 1 én¶o qH$‘V Agboë¶m ñQ>±‘À¶m {dH«$sVyZ gaH$mabm ‘{hݶmbm 2 bmI én¶m§Mm ‘hgyb {‘iVmo. gaH$mar VgoM ImgJr joÌmVrb H$‘©Mmè¶m§Mo nJma XoʶmgmR>r ¶m ñQ>±nMm dmna Ho$bm OmVmo. ˶m‘wio EH$sH$S>o {d{dY ¶moOZm§da IM© hmoV Agbm Var Xþgè¶m ~mOyZo ñQ>±n ewëH$mVyZ ‘hgyb {‘iV Agë¶mZo gaH$mabm Am{W©H$ {Xbmgm {‘iV Amho.

‘bmbm h„m àH$aUr {VKo AQ>H$oV

H$mboV ~m[bHo$da ~bmËH$ma; 1 AQ>H$oV

Bñbm‘m~mX, {X.14 … Vm{b~mXÀ¶m XS>nemhrbm AmdmhZ XoUmè¶m ‘bmbmda h„m H$aʶmMm à¶ËZ H$aUmè¶m {VKm§Zm nm{H$ñVmZÀ¶m gwajm ajH$mÀ¶m nWH$mZo AQ>Ho$ Ho$br Amho. ‘bmbm h„m àH$aUr AmVmn¶ªV 120 OUm§Zm AQ>H$ Pmbr Amho.

Hw$S>MS>o,[X.14 (à{V{ZYr) … Wmoabo‘i, H$mbo- gm§Jo ¶oWrb EH$m Aënd¶rZ ‘wbrda ~bmËH$ma Ho$ë¶mMr KQ>Zm KS>b>r AgyZ ¶m àH$aUr nmo{bgm§Zr ‘§OyZmW XeaW qeXo (d¶ -21) ¶mbm AQ>H$ Ho$br Amho. nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma

4 dfm©Mr ‘wbJr Amnë¶m Kam~mhoa a{ddmar gH$mir IoiV AgVmZm ˶m§À¶m eoOmarM amhUmè¶m ‘§OyZmW ¶mZo [Vbm {Mßg XoʶmMr bmbM XmIdyZ Amnë¶m KamV ZoD$Z ~bmËH$ma Ho$bm. ˶mZ§Va ¶m àH$mamMr ‘m{hVr ‘wbrÀ¶m AmB©bm {‘imë¶mZ§Va [VZo ¶m ¶wdH$mbm Om~

{dMmabm. ˶mdoir ˶mZo VoWyZ ni H$mT>bm. AmB©Zho r ˶mMm nmR>bmJ Ho$bm, ‘mÌ Vmo O§JbmV ngma Pmbm. ˶mZ§Va Hw$‹S MS>o nmo{bgmV VH«$ma {Xbr. nmo{bg {ZarjH$ {gÕm§V {eamoS>H$a d Cn {ZarjH$ gwaO gm‘§V ¶m§Zr ˶m§bm A‹Q>H$ Ho$br.

nUOr, {X. 14 (à{V{ZYr) … ImUr§Mo H$gboM nadmZo Z KoVm {‘iob {VWo CËIZZ H$éZ 2007 Vo 2012 ¶m nmM dfmªÀ¶m H$mimV nyU©nUo MmoaQ>çm ‘mJm©Zo Ho$boë¶m ImUH$m‘mMr EHy$U 24 àH$aUo CKS> Pmbr AmhoV. ¶m ImUt‘YyZ gw‘mao 300 H$moQ>r én¶m§Mo 8.5 bmI Q>Z I{ZO H$mT>bo Jobo Amho. ‘mÌ Ë¶mVrb ~hþVoH$m§da AÚmnhr H$mhr H$madmB© Pmbobr Zmhr. ^mB©S> - H$moaJmd ¶oWrb Xoeà^y Hw$Qw>§~mÀ¶m O{‘ZrV 2007 nmgyZ gwé Agboë¶m ~oH$m¶Xm ImU àH$aUr ewH«$dmar ImU Im˶mZo JwÝhm AÝdofU {d^mJmV nmo{bg VH«$ma XmIb Ho$br. AerM MmoaQ>çm ‘mJm©Zo ImUr MmbdUmar amÁ¶mV 24 àH$aUo CKS> Pmbr AmhoV. ˶m gd© ImUt‘YyZ AmVmn¶ªV 300

VhgrbXmambm OmiÊ`mMm à`ËZ OiJmd, {X.14 … ‘hmamï´>mVrb OiJmd ¶oWrb dmiyMr Ad¡Y dmhVyH$ gwê$M AgyZ AmO gH$mir hr Ad¡Y dmhVyH$ amoIÊ`mMm à`ËZ H$aUm-`m Zm`~ VhgrbXmambm OmiÊ`mMm à`ËZ Pmë`mZo {OëømV EH$M Ii~i CS>mbr Amho.

ídoVH$mR>r [XZ {deof

amÁ¶mV 17 hOma OUm§Mo X¥ï>rhrZ OJ ‘‘Vm Jdg gawasmamta@dainikherald.com

nUOr, {X. 14 : amÁ¶mV gw‘mao 17 hOma Ñï>rhrZ ZmJ[aH$ AmhoV.˶mVrb 4 hOma OUm§Zm ZoÌXmZmMr JaO Agbr Var ˶m§Zm ZoÌ CnbãY hmoD$ eH$V Zmhr,Aer ‘m[hVr nwT>o Ambr Amho. Xaå¶mZ,Z°eZb Agmo{gEeZ ’$m°a ãbmB©ÊS> ¶m g§ñWoÀ¶m gd}jUmZwgma 4 hOma Va S>m°. àXrn ZmB©H$ ¶m§À¶m Xmì¶mZwgma amÁ¶mV gw‘mao 17 hOma Ñï>rhrZ bmoH$ AmhoV. Jmoì¶mV ZoÌXmZmMr M>idi A{YH$ ì¶mnH$ hmoʶmMr JaO Agë¶mMm gya C‘Q>V Amho. ~hþVm§e ZoÌXmof Agboë¶m 춺$s§À¶m S>moù¶mMm nS>Xm

Aerhr A§YlÕm...

ZoÌXmZ H$aVmZm...

ZoÌXmZ Ho$ë¶mZo nwT>rb OÝ‘r A§YËd ¶oVo .S>moù¶m§Zm IÈ>m nS>Vmo, Moham {dÐþn {XgVmo ,Aem ~è¶mM A§YlÕm d J¡ag‘Om§Mm nJS>m Jmoì¶mVM Zìho Va ^maV^a Agë¶mMo [XgyZ ¶oVo. ‘mÌ ‘¥Ë¶yZ§Vahr ZoÌXmZm‘wio AmnU ZoÌê$nr ‘mJo CaVmo, ¶mMm H$wUrhr {dMma H$aV Zmhr.

ZoÌXmZ H$aʶmgmR>r EH$ AO© ^amdm bmJVmo, ˶mV ZoÌXmZ H$aUmè¶mMo Zmd, nÎmm d XÿaÜdZr H«$‘m§H$mgh EH$m ZmVodmB©H$mMo Zmd Z‘yX H$amdo bmJVo. ZoÌXmZ H$aʶmMr BÀN>m Agboë¶m 춺$rMm ‘¥Ë¶y Pmë¶mg ˶mÀ¶m ZmVodmB©H$m§Zr Am¶ ~°§H$obm H$i{dUo ‘hËdmMo Amho. ‘¥Ë¶yZ§Va 6 Vmgm§À¶m AmV ZoÌXmZ H$aUo Amdí¶H$ Amho. eó{H«$¶ogmR>r 20 {‘[ZQo> bmJVmV. ¶mdoir ZoÌXmZ H$aUmè¶mMo aº$hr H$mT>ʶmV ¶oVo, OoUoH$ê$Z ˶mbm Agboë¶m amoJmMo {ZXmZ ìhmdo ,hm hoVy AgVmo.

[ZH$m‘r Pmbobm AgyZ ˶mda CnMma H$ê$Zhr Cn¶moJ Zgë¶mMo S>m°. A{Zb gaXogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo. ^maVmV 20 bmIm§Zm ZoÌXmZmMr JaO AgyZ Xadfu EH$ bmI ZoÌm§Mr Amdí¶H$Vm ^mgVo. ¶m‘wio XoemV

‘¥Ë¶yMo à‘mU n«{Vdf© 60 Vo 70 bmI BVHo$ Amho .‘mÌ Ñï>r{hZm§gmR>r 49 hOmaM ZoÌ CnbãY hmoV Agë¶mMr ‘m{hVr g‘moa Ambr Amho. amÁ¶mV A§YËd {Z‘y©bZmgmR>r ¶mdfr© 1 H$moQ>r 69 bmI ê$n¶m§Mr

VaVyX H$aʶmV Ambobr Amho. Jmoì¶mV amoQ>ar ³b~ Am°’$ nUOrMr ZoÌnoT>r Amho ,‘mÌ ho g|Q>a bdH$aM Jmo‘Ho $m°H$S>o gmon{dʶmV ¶oUma Amho, Aer ‘m{hVr S>m°. gaXogmB© ¶m§Zr {Xbr. ¶m ZoÌnoT>rMr ñWmnZm 2007

A±H$a ‘ܶo Pmbr AgyZ AmVmn¶ªV 11 OUm§ZrM ZoÌXmZ Ho$bobo Amho. ¶mMo H$maU åhUOo AOyZ ZoÌXmZm~m~V Jmoì¶mV hdr Ver ì¶mnH$ OZOmJ¥Vr Pmbobr Zgë¶mZo ZoÌnoT>r ZoÌXmZm§Mr H$‘VaVm Agë¶mMo gaXogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo. ES²>g, H°$Ýga, gopâQ>[g{‘¶m Pmboë¶m VgoM Á¶m§À¶m S>moù¶m§Mo ~w~yi nm§T>ao Pmbo Amho, ˶mV JmR> Ambr Amho, {ngmibobm Hw$Ìm Mmdë¶mZo ‘¥Ë¶y Pmbm Amho Aem§À¶m

S>moù¶m§Mm Cn¶moJ hmoV Zmhr. ‘mÌ ‘Yw‘oh aº$Xm~ qH$dm eó[H$«¶m Pmboë¶m 춺$s¨Zm ZoÌXmZ H$aVm ¶oVo. gaH$maZo 1994 ‘Üo¶ H$m¶Xm Ho$bm AgyZ ˶mV ZoÌXmZmMr {deof VaVyX H$aʶmV Ambr Amho. H$m¶ÚmZwgma ZoÌXmZ Am{U A§Ymdarb ZoÌamonUmMr eó{H«$¶m ‘mo’$V H$aUo ~§YZH$maH$ Amho. ho ~§YZ Z nmiUmè¶m§{dê$ÜX 3 ‘{hZo H$mamdmg Am{U X§S>mË‘H$ H$madmB© hmoD$ eH$Vo.ZoÌamoJ{M{H$Ëgm VÁkm§Mr XoemVrb JaO A§XmOo 40 hOma AgyZ CnbãY ZoÌ{M{H$Ëgm VÁkm§Mr g§»¶m 16 hOma BVH$s Amho. Ñï>rXmof~m[YV 춺$s¨Mo à‘mU J«m‘rU ^mJmV 73 Q>¸o$ Va ehamV 17 Q>¸o$ Amho,Aerhr ‘m[hVr nwT>o Ambr Amho.

24 n¡H$s H$mhr MmoarMr ‘moR>r ImU àH$aUo VmarI 10-7-2007 10-2-2008 22-2-2008 30-4-2008 18 -5-2009 10-11-2009 5-2-2010 24-11-2010 21-4-2011 5-5-2011

Jmd - VmbwH$m H$moi§~ - gm§Jo gmH$moS>} -gm§Jo Yma~m§XmoS>m H$moaJmd - noS>Uo {Za§H$mb - ’$m|S>m ZoÌmdir - gm§Jo Am§~obr - gÎmar CXmoUm© - gm§Jo gmIir-{S>Mmobr gm§VmoZm - gm§Jo

H$moQ>r§ én¶m§nojm OmñV {H$‘VrMo I{ZO H$mT>bo Jobo Amho. ehm Am¶moJmZo Jmoì¶mVrb Á¶m ~oH$m¶Xm ImUtMm gܶmÀ¶m AhdmbmV C„oI Ho$bm Amho ,˶m ImUtZm H$YrH$mir H|$ÐmMo nadmZo {‘imbo hmoVo. ˶m§Zr A{VH«$‘U H$éZ Am{U doJdoJù¶m Im˶m§H$Sy>Z {‘iUmao nadmZo Z KoVm I{ZO CËIZZ Ho$bo Amho. na§Vy Joë¶m nmM dfm©V 24 ImUr Aem gmnS>ë¶m AmhoV, Á¶m§Zm ImUrMm H$YrM nadmZm {‘imbobm Zmhr. ’$º$ MmoaQ>¶m ‘mJm©Zo I{ZO H$mTy>Z ˶mMr dmhVyH$ Ho$br Jobr. Ooìhm ImUtda N>mnm Q>mH$ʶmV Ambm

gìho© H«$. 114 ([adU - H$moi§~) 59/1 161/1 299/0 233 90/1 7 22 47 12 Am{U 14

˶mdoir ¶m 24 ImUtda gmnS>boë¶m qH$dm H$mTy>Z Zoboë¶m I{ZOmMr Zm|X ImU Im˶mH$S>o Amho. gw‘mao 8.5 bmI I{ZO ¶m ImUt‘YyZ H$mT>ʶmV Ambo. ~mOmamV ˶mMr qH$‘V 300 H$moQ>r én¶m§nojm OmñV hmoVo. 24 ‘Ybr gm§Jo Vmbw³¶mV 10 MmoaQ>çm ImUtMr Zm|X Amho Va {S>Mmobr Vmbw³¶mV 5 ImUr AmhoV. gÎmarV 3 ImUr, ’$m|S>m 2 MmoaQ>çm ImUr Va noS>Uo, Yma~m§XmoS>m, Ho$no Am{U {VgdmS>r ¶m Vmbw³¶m§‘ܶo à˶oH$s EH$ MmoaQ>r ImU Agë¶mMr Zm|X ImU Im˶mV Amho.

Ho$dm¶gr ’$m°‘M© r gdmªZm gº$s Zmhr nUOr, {X. 14 (à{V{ZYr) … EH$m Zmdmda XmoZ J°g OmoS>ʶm, EH$mM nζmda doJdoJù¶m ZmdmZo OmoS>ʶm, MwH$sMm nÎmm {Xboë¶m§Zm ’$º$ Zmo ¶wda H$ñQ>‘a (Ho$dm¶gr) ’$m°‘© ^ê$Z XoʶmMr gº$s Amho. Aem J«mhH$m§Mr amÁ¶mVrb g§»¶m gw‘mao EH$ bmI Amho. ¶m‘ܶo qhXÿñWmZ noQ´>mo{b¶‘ J°g H§$nZrÀ¶m J«mhH$m§Mr g§»¶m 70 hOma Amho. Va Cd©arV J«mhH$ ho ^maV J°g H§$nZrMo AmhoV. ¶m J«mhH$m§Mm VyV© J°g {gqbS>a nwadR>m ~§X (ãbm°H$) Ho$bm Amho. Omon¶ªV Vo Ho$dm¶gr ’$m°‘© ^ê$Z XoV ZmhrV. VgoM EH$mnojm OmñV Agboë¶m OmoS>ʶm naV H$aV Zmhr. Vmon¶ªV ˶m§Zm J°g {gqbS>a nwadR>m hmoUma Zmhr, Ago J°g H§$nݶm§Zr ñnï> Ho$bo Amho. ˶m§Zm Ho$dm¶grMr gº$s Zmhr Á¶m§À¶m Zmdmda EH$M OmoS>Ur Amho. nÎmm ì¶dpñWV Amho, Aem J«mhH$m§Zm Ho$dm¶gr ’$m°‘© ^ê$Z XoʶmMr gº$s Zgë¶mMo ñnï> Pmbo Amho. Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ Ho$dm¶gr ’$m°‘© ^ê$Z XoʶmgmR>r J°g {dVaU H§$nݶm§À¶m H$m¶m©b¶mV Pw§~S> CS>V hmoVr. Joë¶m XmoZ {Xdgm§nmgyZ Vr AmVm H$‘r hmoV Amho. Ho$dm¶gr ’$m°‘© Hw$UmgmR>r EH$m Zmdmda XmoZ J°g OmoS>ʶm,

n gw‘mao 1 bmI J«mhH$m§Mm J°g {gqbS>a nwadR>m ~§X n Ho$dm¶gr ’$m°‘© ^ê$Z {Xë¶mZ§Va nwadR>m hmoUma n EH$M OmoS>Ur Agboë¶m J«mhH$m§Zm Ho$dm¶grMr gº$s Zmhr o H§$nݶm§À¶m do~gmB©Q>da n noQ>´ mb Ho$dm¶gr ’$m°‘© CnbãY n 31 Am°³Q>m~o an¶ªV ’$m°‘© ^ê$Z XoʶmgmR>r ‘wXV

EH$mM nζmdaVr doJdoJù¶m ZmdmZo OmoS>ʶm, EH$mM Hw$Qw>§~mV EH$mnojm A{YH$ OmoS>ʶm, nÎmm MwH$sMm Amho, Aem bmoH$m§Zm Ho$dm¶gr ’$m°‘© gº$sZo ^ê$Z XoʶmMr JaO Amho, Aer ‘m{hVr qhXÿñVmZ noQ´>mo{b¶‘ H§$nZrMo {dH«$s ì¶dñWmnH$ AaqdXqgJ ¶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm {Xbr. Ho$dm¶gr ^aë¶mg nwadR>m gwairV Á¶m§Zr Ho$dm¶gr ’$m°‘© ^ê$Z {Xbo AmhoV. Á¶m§Zr EH$mnojm A{YH$ Agboë¶m OmoS>ʶm naV Ho$ë¶m AmhoV, ˶m§Zm {gqbS>a nwadR>m Ho$bm OmB©b, Ago qgJ ¶m§Zr gm§{JVbo.


15goa2_Layout 1 10/14/2012 11:50 PM Page 1

^dVmb Am°’$ X RECORD ImU~§XrMm gd©M joÌm§Zm ’$Q>H$m gÎmar Vmbw³¶mVrb Q´>H$ ì¶dgm¶ R>ßn : {dH$mg d ì¶mnmahr W§S>mdbm

ImUt~m~V Xoeà^y§À¶m Wmnm..

{OV|Ð Xoeà^y ¶m§Mr H$moaJmd ¶oWrb ImU nwÝhm EH$Xm MM}V Ambr Amho. ¶m ImUrVyZ ˶m§Zr ~oH$m¶Xoera CËIZZ H$ê$Z I{ZO‘mb {dH$bm. ˶m‘wio gaH$mabm 50 H$moQ>r én¶m§Mm ’$Q>H$m ~gbm Amho. ¶m ImUrVyZM åhUo ˶m§Zr ^anya ‘m¶m O‘dbr. nU Vr ImU hmoVr, ho ‘mݶ H$am¶bmM ñdV: Xoeà^y V¶maM ZmhrV. Vmo EH$ ‘moR>m IÈ>m hmoVm, ˶mV XJS>, Ym|S>o hmoVo. Vo {dHy$Z H$m¶ {‘iUma, Aem Wmnm Xoeà^y§Zr H$m±J«og hmD$g‘ܶo ~gyZ ‘maë¶m hmo˶m. AmVm ‘mÌ noS>ʶmMm hm ^mQ>H$ma JwÝho AÝdofU {d^mJmÀ¶m A{YH$mè¶m§g‘moa ˶mM Wmnm ‘maob H$s ˶m§Zm IarIwar O~mZr Úmdr bmJob ho bdH$aM {XgyZ ¶oB©b.

BWohr eoQ>Jm§dH$am§Zm A^¶! Xoeà^y ¶m§À¶m ~oH$m¶Xm ImUrMr ’$mB©b Hw$R>o Amho Vo {Zd¥Îm ^wJ^©emóÁk ho³Q>a ’$Zmª{S>g Am{U ghmæ¶H$ ^yJ^©emók am‘ZmW eoQ>Jm§dH$a ho XmoZ A{YH$mar nmhV hmoVo. nU nmo{bg VH«$ma H$aVmZm ’$º$ ho³Q>aMoM Zmd KmVbo Jobo. eoQ>Jm§dH$am§Zm BWohr A^¶ XoʶmV Ambo H$s H$m¶ Aer MMm© ImU Im˶mVrb H$‘©Mmè¶m§‘ܶo gwê$ Amho. eoQ>Jm§dH$a ho EH$m amOH$s¶ Zo˶mÀ¶m Zm˶mVbo Agë¶m‘wio gܶm ˶m§À¶mda H$moUrhr H$madmB© H$arV Zmhr Agm Amamon n¶m©daU ào‘r H$arV AmhoV VoM Aem doir Iao Agob Ago dmQy> bmJbo Amho. eoQ>Jm§dH$am§Zm A^¶ XoʶmgmR>r gaH$mamVrb EH$ Á¶oîR> ‘§Ìr gVV à¶ËZaV Agë¶mZo ¶m Ym§XbrV eodQ>r gaH$maMoM Amamo½¶ {~KS>bo Zmhr åhUOo {‘idbo!

hm|S>m, {X. 14 (à{V{ZYr) : gËVar Vmbw³¶mV ¶oUmè¶m ~mam n§Mm¶Vrn¡H$s hm|S>m Am{U {ngwb} n§Mm¶Vr‘ܶo MmbUmam ImU ì¶dgm¶ nwUn© Uo ~§X Agë¶mZo, ¶m ^mJmV MmbUmè¶m Q´>H$ d AdOS> ‘erZarMr YS>YS> ~§X hmoD$Z, ¶oWo ñ‘meZ em§VVm ngabr Amho. na§Vw dfm©Zdw f} MmbV Ambobm hm ì¶dgm¶ EH$m PQ>³¶mV ~§X hmoD$Z, nwÝhm H$Yr gwê$ hmoB©b, ¶mMr emídVr Zgë¶mZo ‘mÌ ¶m ImUr§da nwU©nUo Adb§~yZ Agboë¶m ZmJ[aH$m§À¶m H$miOmVrb YS>YS> gwê$ Pmë¶mMo {XgV Amho. ¶m ^mJmVrb ImU ì¶dgm¶ hm nmoVw©JrO H$mimnmgwZ MmbV Ambobm AgyZ, eoVr nmR>monmR> ImU ì¶dgm¶ hm

gwX²Ym ¶oWrb ZmJ[aH$m§Mm nma§n[aH$ ì¶dgm¶ ~Zbm hmoVm. Eaìhr nmdgmiçmV OyZ Vo gßQ>|~an¶ªV H$m‘ ~§X R>oD$Z, Am°³Q>mo~a ‘{hݶmV gwê$ hmoUmam hm ì¶dgm¶ gܶm ~§X Agë¶mZo bmImo ê$n¶o IM© H$ê$Z KoVbobo Q´>H$ XmamV C^o H$ê$Z, Vo hmVmenUo nmhʶmMr nmir Q´>H$ ‘mbH$m§da Ambr Amho. ¶m ì¶dgm¶mì¶{V[a³V Hw$Qw>~§ mÀ¶m nmbZ nmofUmgmR>r AmUIrZ H$moUVoM gmYZ Zgë¶mZo ¶oWrb Q´>H$ ‘mbH$ ~è¶mM ‘mZ{gH$ X~mdmImbr Agë¶mMo AmT>iZy Ambo Amho. EH$m ~mOwZo Hw$Qw>~§ mMr qMVm Va Xþgè¶m ~mOyZo H$Om©Mo dmT>V Mmbbobo AmoP,o Aem {d{MÌ AdñWoV Q´>H$ ‘mbH$ gmnS>ë¶mZo ˶m§À¶m H$miOmV YS>H$s

^abobr Amho.¶m Q´>H$ ‘mbH$m§~amo~a ImUr§da Adb§~yZ Agbobo H$m‘Jma d BVa ì¶dgm{¶H$ gwX²Ym ˶mM g‘ñ¶oMo JV}V gmnS>bbo o AmhoV. ImU H$m‘Jmam§Zm gwÜXm ¶mnwT>o Amnë¶m ^{dî¶mMr qMVm gVmdy bmJbr Amho. ˶mMà‘mUo ImUr ~§X Agë¶mZo ¶m ^mJmVrb gm‘m{OH$ {dH$mgmda gwX²Ym n[aUm‘ hmoʶmMr e³¶Vm {Z‘m©U Pmbr Amho. ¶oWo MmbUmè¶m ImU H§$nݶm§À¶m ¶moJXmZmZo {ngwb} Am{U hm|S>m joÌmV gm‘m{OH$ {dH$mgmbm MmbZm {‘imbr hmoVr. ˶mV Jmodm {‘ZAab ’$mD§$S>eo Z, ’$mo‘V| mo, gogm Jmodm, Xm‘moXa ‘§JbOr ¶m H§$nݶm§Mo {ngwb} Am{U hm|S>m ^mJmVrb {dH$mgmgmR>r bm^bobo ghH$m¶© {dgê$Z MmbUma Zmhr, Amnbm ì¶dgm¶

ghm {g{b§S>aMm {ZU©` _mJo KoUma Zmhr

ImU Im˶mMr do~gmB©Q> ~§X? Jmoì¶mMo ImU ImVo ho gܶm MM}Mm {df¶ Pmbo AgVmZm ImU Im˶mMr Zdr do~gmB©Q> ‘mÌ ~§X Pmbr Amho. Jobo H$mhr {Xdg hr do~gmB©Q> CKS>V Zmhr. ImU Im˶mZo Amnbr OwZr do~gmB©Q> ~§X H$ê$Z Zdr Mm§Jbr {S>PmB©Z Ho$bobr do~gmB©Q> gwê$ Ho$br hmoVr. nU hr Zdr do~gmB©Q> ‘{hݶm^amVM ~§X nS>br Amho. Vr ‘wÔm‘ ~§X Ho$br Amho {H$ Vm§{ÌH$ H$maUm§‘wio ~§X Pmbr Amho Agm àûZ nS>Vmo. Iao ImoQ>o H$m¶ Vo ImU Im˶mÀ¶m A{YH$mè¶m§ZmM ‘mhrV.

‘mgirMo amOH$maU ZoébÀ¶m ‘pÀN>‘mam§Zm åhmngm ~mOmamV ‘mgir {dH$ʶmgmR>r ‘‚mmd H$aʶmMm àH$ma gܶm KS>V Amho. n§Mm¶VrÀ¶m amOH$maUmdê$Z hm àH$ma gwê$ Pmë¶mMr ‘m{hVr ImÌrbm¶H$ gwÌm§Zr {Xbr Amho. åhmngm Am{U ZoébÀ¶m ‘mgo {dH«o$˶m§Mr ^m§S>Uo bmJV AgyZ ¶m ^m§S>Um‘mJo EH$ ‘{hbm n§Mm¶V gXñ¶ Agë¶mMo ~mobbo OmVo. Zoéb‘ܶo Amnbr H$m|S>r hmoV Agë¶m‘wio ZoébÀ¶m ‘mgo {dH«o$˶m§Mr åhmnemV H$m|S>r H$am¶Mm Agm {d{MÌ Ioi gܶm gwê$ Pmbobm Amho.

nmQ>Um … _wbtda hmoUmè`m dmT>Ë`m AË`mMmamÀ`m {damoYmV _hm{dÚmb`rZ VéUtZr Am§XmobZ Ho$bo.

"Ho$dm¶gr' ‘wio J«mhH$m§Mr J¡agmo¶ {edmobr, {X. 14 (dmVm©ha) … {edmobr n[agamVrb JwS>o, Xm§S>m, {edmobr, am¶, gS>ço, ‘mZm©, ~mao, AmgJmd d AmOy~mOyÀ¶m JmdmV KaJwVr ~wqH$J J°g {gqbS>aMo {dVaU H$aUmè¶m {edmobr ¶oWrb {daoe J°g EOÝgr {S>baZo Ho$dm¶gr ¶m gaH$maZo bmJy Ho$boë¶m {Z¶‘mda ~moQ> R>odyZ, gd© J°g {gqbS>a J«mhH$m§Zr {edmobr ¶oWrb EOÝgrÀ¶m H$m¶m©b¶mV ¶oD$Z AO© ^amdo, Aer gyMZm Ho$ë¶m‘wio ¶m ^mJmVrb hOmamo J°g J«mhH$m§Mr ~aoM J¡agmo¶ Pmbr Amho. àma§^r J°g {gqbS>a {dVarV H$aʶmÀ¶m JmS>rdaM AO© CnbãY H$aʶmV ¶oB©b, Ago gm§JʶmV Ambo hmoVo. ¶m n[agamVrb J°g J«mhH$m§Zm AO©gmR>r am§JoV {Xdg^a C^o amhÿZ Z§~a Z {‘imë¶mg Kar naVmdo bmJUma Amho. ˶m‘wio doioMm d n¡em§Mm ~amM An춶 hmoUma Amho. {edm¶ ¶oWrb ~è¶mM J«mhH$m§Zm gwÅ>r H$mTy>Z {edmobr ¶oWrb J°g EOÝgrÀ¶m H$m¶m©b¶mg‘moa am§JoV C^o amhÿZ {H$Vrdoi bmJob, ¶mMr emídVr Zgë¶m‘wio J°g J«mhH$m§V Vrd« ZmamOrMo dmVmdaU ngabobo Amho. Aem ¶m Xmob¶‘mZ pñWVrV J°g J«mhH$

g§^miVmZm gm‘m{OH$ ~m§{YbH$sMo ^mZ bjmV R>oD$Z darb g§ñWm§Zr VgoM H§$nݶm§Zr AmOn¶ªV H$moQo >çdYr ê$n¶o IM© H$ê$Z ¶m ^mJmVrb ZmJ[aH$m§gmR>r e¡j{UH$, Amamo½¶, gm§ñH¥${VH$, [H§$dm d gm‘m{OH$ ñdê$nmMo CnH«$‘ am~dyZ gaH$mamnojmhr {dH$mgmÀ¶m ¶moJXmZmV ‘mobmMm dmQ>m CMbbobm Amho. bmoH$mon¶moJr am~{dboë¶m CnH«$‘mMm ’$m¶Xm gܶm ¶m ^mJmVrb ZmJ[aH$ KoV Amho. na§Vw ImUr gwê$ hmoʶm{df¶r ^{dVì¶ A§Yma‘¶ Agë¶mZo, ¶mnwT>o ImU H§$nݶm§H$Sy>Z Z{dZ CnH«$‘mMr qH$dm gwê$ Agbobo CnH«$‘mMm ’$m¶Xm ZmJ[aH$m§Zm {H$VnV ’$m¶Xm {‘iUma ¶mg§~Y§ r gwÜXm e§H$m {Z‘m©U Pmbr Amho.

gmnS>bobo AmhoV. ˶mgmR>r à˶oH$ n§Mm¶V joÌmV J°g {dVarV H$aʶmMm ’$m‘© ^ê$Z XoʶmMr gmo¶ Ho$ë¶mg J°g J«mhH$m§Zm ~aoM gmo¶rMo hmoUma Amho, Ago J°g J«mhH$m§V ~mobbo OmV Amho. JmS>rVyZ J°g {gqbS>a {dVarV H$aVmZm H$‘©Mmè¶m§~amo~a dmXm§Mo AZoH$ àg§J KS>V AgVmV. gaH$maÀ¶m dfm©V ghm J°g {gqbS>a CnbãY H$aʶmÀ¶m {Z~ªYmZo J°g J«mhH$m‘ܶo ~arM qMVm {Z‘m©U Pmbr Amho. EH${ÌV Agboë¶m Hw$Qw§>~r¶m§À¶m ñd¶§nmH$ CH$iUmè¶m Hw$Qw>§~r¶m§Zm dfm©bm ghm {gb|S>a ~aoM ÌmgXm¶H$ hmoUma Amho. Aem Hw$Qw>§{~¶m§Zm 911 ê$n¶o XamZo {gqbS>a {dH$V ¿¶mdo bmJUma AmhoV. AmYrM Ho$amogrZMr Vrd« Q>§MmB© AgVmZm J°g {gqbS>aÀ¶m {dVaUm‘ܶo gaH$maZo ‘¶m©Xm KmVë¶m‘wio gm‘mݶ OZVm ~arM ÌñV Pmbr Amho. ˶mgmR>r J°g {gqbS>a {dVarV H$aUmè¶m ñWm{ZH$ {S>baZo ZdrZ {Z¶‘m§Mo ’$m°‘© {dVarV H$aVmZm J«mhH$m§Zm doR>rg Yê$ Z¶o, Aer à{V{H«$¶m J«mhH$m§‘YyZ 춺$ Ho$br OmV Amho.

àgma‘mܶ‘m§Mr ^y{‘H$m {Z^uS> Agmdr : amÁ¶nmb nUOr, [X. 14 (à{V[ZYr) : àgma ‘mܶ‘m§Zr Hw$R>ë¶mhr X~mdmMm ~ir Z nS>Vm qH$dm g§doXZerbVm ~miJyZ {bImU Z H$aVm, Oo H$mhr Agob Vo OZVog‘moa {Z^uS>nUo {bhmdo. ˶mVyZM gm‘m{OH$ ~m§{YbH$s {Q>Hy$Z amhrb, Ago à{VnmXZ Jmoì¶mMo amÁ¶nmb ^maVdra dm§ÀNy> ¶m§Zr Ho$bo. {‘{S>¶m BÝ’$a‘oeZ g~Oo³Q> ’«|$S´>rH$ B~©Q> pñQ>’$Q>§J B§{S>¶mV’}$ Am¶o{OV Zdì¶m dm{f©H gmD$W

Am{e¶m

n[afXoÀ¶m CX²KmQ>Z H$m¶©H«$‘màg§Jr Vo ~mobV hmoVo. ^maV, nm{H$ñVmZ, ^yVmZ, Zonmi, lrb§H$m, A’$Jm{UñVmZ, ~m§JbmXoe d å¶mZ‘ma ¶m XoemVrb à{V{ZYr XmoZ {Xdg MmbUmè¶m ¶m n[afXoV gh^mJr hmoUma AmhoV. ¶m Am{e¶m n[afXoV àgma ‘mܶ‘m§Mr nÌH$m[aVm H$em àH$maMr Agmdr, àgma‘mܶ‘m§Zr H$moU˶m Jmoï>tZm Wmam XoD$ Z¶o, ¶mda ‘mJ©Xe©Z H$aʶmV ¶oUma Amho.

Zdr {X„r, {X. 4 … gdbVrÀ`m XamV dfm©bm ghm {g{b§S>a XoÊ`mMm {ZU©` H$moUË`mhr n[a{ñWVrV ~Xbbm OmUma Zmhr, Ago H|$Ð gaH$maZo a{ddmar ñnï> Ho$bo. gdbVrV ghm {g{b§S>a XoÊ`mMm {ZU©` _mJo KoVë`mg Ë`mMm n[aUm_ Am{W©H$ gwYmaUm§gmR>r KoVboë`m {ZU©`m§dahr hmoD$ eH$Vmo, Ago gaH$maH$Sy>Z gm§JÊ`mV Ambo. H|$Ð gaH$maZo 13 gßQ|>~a amoOr KaJwVr J«mhH$m§Zm Ho$di ghmM {g{b§S>a AZwXm{ZV VËdmda XoÊ`mMm {ZU©` KoVbm hmoVm. Ë`mZ§Va H|$Ð gaH$mada _moR>çm à_mUmV Q>rH$m H$aÊ`mV Ambr hmoVr. `mZ§Va H$m±J«og AÜ`jm gmo{Z`m Jm§Yr `m§Zr H$m±Jg o« em{gV amÁ`m§V ghmEodOr ZD$ {g{b§S>a AZwXmZmda XoÊ`mMm {ZU©` KoVbm hmoVm. _mÌ, AÚmn `m~m~V _hmamï´>mV H$moUVmhr {ZU©` KoÊ`mV Ambobm Zmhr. `m {ZU©`m_wio J«mhH$m§Zm AZwXmZmda {g{b§S>a 410 én`m§Zm Am{U {dZmAZwXm{ZV {g{b§S>a 895 én`m§Zm IaoXr H$amdm bmJUma Amho. _mÌ hm {ZU©` _mJo KoUma Zgë`mMo a{ddmar gm§JÊ`mV Ambo. H|$Ð gaH$maZo Am{W©H$ gwYmaUm§gmR>r [aQo>b joÌmV naH$r` Jw§VdUyH$ (E\$S>rAm`) `m§gmaIo H$mhr {ZU©` KoVbo AmhoV. gdbVrbÀ`m {g{b§S>aMm {ZU©` _mJo KoVë`mg Ë`mMo gmdQ> Am{W©H$ gwYmaUm§À`m {ZU©`mda hmoD$ eH$Vo.

gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

2

XmX-{’$¶m©X nUOr ehamÀ¶m ñdÀN>VoH$S>o Xþb©j amOYmZr nUOr ehamH$S>o n¶©Q>H$m§Mo AmngyH$M nm¶ AmoT>bo OmVmV.[dñVrU© ‘m§S>dr [H$Zmam gdmªZmMm IwUmdVmo. na§Vy Aem gdmªJ gwX§ a ehamÀ¶m ñdÀN>VMo m àíZ nwÝhm [Z‘m©U Pmbm Amho.ehamV ¶oUmao n¶©Q>H$ ~oVr ’o$ar ~moQ> n[aga, ‘mH}$Q>‘Yrb ‘mgir~mOmamÀ¶m g‘moarb ~gWm§ã¶mOdi AñdÀN>Vm d XþJYª r ‘moR>çm à‘mUmV ngabr Amho.¶m‘wio gw§Xa Agbobo nUOr eha ~H$mb [XgV Amho. nUOr ‘hmZJanm[bHo$Zo ¶mda H$S>H$ ^y[‘H$m KoʶmMr JaO Amho.ñWm[ZH$ ZmJ[aH$ d amÁ¶mV ¶oUmè¶m n¶©Q>H$m§Zr ¶m ~H$mbnUmV ^a Kmby Z¶o,Ago AJXr Z‘« gyMdmdo dmQ>Vo.>A[VWr Xodmo ^d hr Jmo‘§VH$s¶m§Mr g§ñH¥$Vr Amho.n¶©Q>H$m§Zr ¶mdo,¶oWrb emídV n¶©Q>ZmMm AmñdmX ¿¶mdm,na§Vy ¶oWrb gm¢X¶m©bm H$moUVrhr ~mYm ¶ody Z¶o,¶mMr XjVm ¿¶mdr. -N>m¶m dmdiH$a,nUOr.

J°g [dVaUmV gwgyÌVoMm A^md H|$Ð gaH$maZo J°gXadmT>rMm [ZU©¶ KoVë¶mZo g§nyU© XoemV Am‘AmX‘r añ˶mda CVabm .Jmoì¶mVhr ¶mMo nS>gmX C‘Q>b.o ^mOnmZo H|$Ð gaH$maÀ¶m [damoYmV [e‘Jm Ho$bm.Am‘AmX‘r AJmoXaM ‘hmJmB©À¶m Amo¶mImbr X~bm OmV AgVmZm J°gXadmT>rZo Va H§$~aS>oM ‘moS>bo Amho.amÁ¶mV J°g [g[b§S>aÀ¶m ~wH$s¨JgmR>r XaamoO JXu hmoV Amho.¶m‘wio EH$mM nζm§da AZoH$ [g[b§S>aMr Zm|XUr Pmbr hr ‘m[hVrhr CO>oS>mV Ambr.amÁ¶mVrb gd© ¶§ÌUmM H$mob‘S>br Amho.¶mV Iè¶m AWm©Zo gwgyÌVm AmUʶmMr JaO [Z‘m©U Pmbr Amho.H$mhr H§$nݶm§Zr Ho$di EgE‘Eg nmR>dyZ Zm|XUr H$aʶmMo AmdmhZ Amnë¶m J«mhH$m§Zm Ho$bo Amho. ‘mÌ hr ¶§ÌUmhr gneob An¶er R>abr Amho.[dVaU d ~wH$s¨J‘ܶo nmaXe©H$Vm AmUʶmMr Iar JaO Amho. -[‘Vmbr na~,nUOr.

Ho$di KmofUm§Mm nmD$g ZH$mo H$mUH$moU Vmbw³¶mVrb VinU OoQ>rMr Xþê$ñVr d [dñVma AmJm‘r ‘mgo‘mar h§Jm‘mV H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMo AmídmgZ ZwH$VoM ‘Ëñ¶moÚmoJ‘§Ìr AmdoVm©Z ’w$Vm©Xmo ¶m§Zr [Xbo Amho. VinU ZXrÀ¶m ‘wImer gmMboë¶m Jmim‘wio O‘mgo‘mar H$aʶmgmR>r ‘moR>r AS>MU hmoV Amho.¶mH$S>ohr ‘§Ìr‘hmoX¶m§Zr bj Kmbmdo.[deof åhUOo ˶m§Zr ‘mgo‘mar hmoS>çm§Mr g§»¶m 15 dê$Z 25 H$aʶmMohr gm§[JVbo.’w$Vm©Xmo ¶m§Zr ‘mgo‘mar H$aUmè¶m§Zm Ho$di MwMH$maʶmMo H$m‘ ˶m§Zr Ho$bo Amho.‘mÌ AmídmgZo EoHy$Z jU^a g‘mYmZ dmQ>Vo ,na§Vy [VM AmídmgZo Oa hdoV [dabr Va ˶mMm ‘moR>m Ìmg OZgm‘mݶm§Zm hmoVmo.Iao Va ‘mJrb gaH$maà‘mUo Ho$di KmofUm§Mm nmD$g nmSy> Z¶o,hr [dZ§Vr .R>mog H¥$Vr[edm¶ AmVm n¶m©¶M Cabobm Zmhr.nauH$a gaH$maH$Sy>Z ‘moR>çm Anojm Jmo‘§VH$s¶m§Zm AmhoV.ho ‘§Ìr‘hmoX¶m§Zr ܶmZmV ¿¶mdo. -‘hoe JmdS>o ,H$mUH$moU.

AmT>‘wR>o YmoaU gai H$am Am½dmX H$mamJ¥h àemgZmZo gܶm AmT>‘wR>o YmoaU gwê$ Ho$bo Amho.¶m YmoaUmÀ¶m [damoYmV EH$m Vwê$§ JajH$mZo àemgZmÀ¶m [damoYmV ~§S>mMr ^mfm Ho$br Amho.ho ~§S> ˶mÀ¶m ݶm¶h¸$m§gmR>r gwê$ Ho$bo Amho.doioda ‘m[gH$ doVZ [‘iV Zgë¶mZo Vwê§$JajH$ ÌñV Pmbo AmhoV.VgoM doVZmMr nmdVrhr ˶m§Zm XoʶmV ¶oV Zmhr .hm àH$ma ˶m§À¶m ‘mZdr h¸$m§Mr nm¶‘„r H$aUmamM Amho.¶m~m~V d[að>m§H$S>o VH«$ma Ho$ë¶mg CS>dmCS>drMr CÎmao [‘iVmV.¶mH$S>o gaH$maZo bj Úmdo d Vwê§$JajH$m§da hmoUmè¶m Aݶm¶mbm dmMm ’$moS>mdr. -[ZVrZ Omoer,nUOr.

"CÚmoJ OJVmbm MmbZm XoUma' {S>Mmobr, {X. 14 (à{V{ZYr) : amÁ¶ gaH$maV’}$ Zdo Am¡Úmo{JH$ YmoaU ¶o˶m XmoZ ‘{hݶmV [Z{íMV H$aʶmV ¶oUma Amho. gd© KQ>H$m§Zm {dídmgmV KoD$Z CÚmoJ OJVmbm MmbZm XoVmZm 80 Q>³Ho$ ñWm{ZH$m§Zm amoOJmamV g‘mdoe H$aUmè¶m CÚmoOH$m§Zm 15 Q>³Ho$ Am{W©H$ AZwXmZ d BVa gw{dYm nwadʶmV ¶oUma Agë¶mMr KmofUm CÚmoJ ‘§Ìr ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§Zr {S>MmobrV Ho$br. {S>Mmobr Am¡Úmo{JH$ dgmhVrV ‘§Ìr ZmB©H$ ¶m§Zr Am‘Xma Zaoe gmdi VgoM Am¶S>rMo A[YH$mar VgoM ZJanm{bH$m ‘§S>img‘doV nmhUr H$ê$Z EHy$U pñWVrMm AmT>mdm KoVbm. H$mhr CÚmoJ àµH$ënmMrhr ‘§Í¶mZr nmhUr Ho$br.

¶mdoir CnpñWV CÚmoOH$m§Zr {S>Mmobr Am¡Úmo{JH$ dgmhVrVrb J¡agmo¶r§Mm nmT>m dmMbm. drO nwadR>m añ˶m§Mr XþX©em, H±$Q>rZ gw{dYm EHy$U ¶m ^mJmVrb AñdÀN>Vm d gwajoMm A^md ¶m~m~V AZoH$m§Zr {dMma ‘m§S>bo. ¶m Am¡Úmo{JH$ dgmhVrV 47 CÚmoJ H$m¶©aV AgyZ, gw‘mao 1500 H$m‘Jma AmhoV. na§Vw ñWm{ZH$m§Zm ‘moR>çm à‘mUmV amoOJma XoʶmMr JaO Agë¶mZo ˶m~m~V CÚmoOH$m§Zr àmoËgmhZ {Xbo Va ˶m§Zm 15 Q>³Ho$ gaH$mar AZwXmZ Xoʶm~m~V gaH$ma ghH$m¶© H$aUma Agë¶mMr KmofUm Ho$br. ¶m Am¡Úmo{JH$ dgmhVrV amgm¶{ZH$ à{H$¶m H$aUmè¶m ‘moR>çm

H§$nݶmgh AZoH$ ‘hÎdmMo CÚmoJ ¶m {R>H$mUr AgVmV. H$moU˶mhr àH$maMr gwajm Zgë¶m~Ôb qMVm 춳V H$aʶmV Ambr VgoM ˶m{R>H$mUr ‘moR>çmà‘mUmV ~oH$m¶Xm JmoîQ>r VgoM dmhZo nmH©$ H$ê$Z R>odʶmV Amë¶mZo VgoM ~odmaer Jwam§Mm dmda Agë¶mZo g‘ñ¶m§Zm gm‘moa Omdo bmJVo ¶mgh àXþfUmMm {diIm d BVa {df¶ MM}bm

Ambo. amgm¶{ZH$ nXmW© {PanyZ ¶oWrb AZoH$ {d{hatMo nmUr Xþ{fV Pmë¶mZo Vo {nʶmg A¶mo½¶ Agë¶mMm Ahdmb Amamo½¶ Im˶mZo {Xbobm AgVmZmhr AÚmn ¶m~m~ gaH$mar ¶§ÌUm H$gbrhr H$madmB© H$m H$aV Zmhr. Agm gdmb ‘§Í¶mg‘moa CnpñWV H$aʶmV Ambm. ¶mdoir {d{dY Im˶mMo A{YH$mar CnpñWV hmoVo. {ede§H$a {OaJo, {ZiH§$R> ‘amR>o, ZmB©H$, {M‘wbH$a, Aê$U ZmB©H$ ¶m§À¶mgh AZoH$m§Zr Amnmnbo àíZ ‘m§S>bo. gd© g‘ñ¶m§Mm Aä¶mg H$ê$Z ËdarV Ahdmb gmXa H$aʶmMo AmXoe ‘§Í¶m§Zr g§~§{YV A{YH$mè¶m§Zm {Xbo. Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Zr ¶oWrb CÚmoJ ì¶dgm{¶H$m§À¶m g‘ñ¶m

VmVS>rZo gmoS>dʶmMo AmdmhZ Ho$bo. ñWm{ZH$m§Zm amoOJmamMr g§Yr Xoʶm~amo~aM CÎm‘ XOm©À¶m gw{dYm nwadyZ CÚmoJmbm MmbZm XoʶmgmR>r Img ¶moOZm AmIʶmMo AmdmhZ ‘§Í¶m§Zm Ho$bo. ZJamܶj A{Zem doU}H$a, CnZJamܶj Zmam¶U ~oVH$sH$a, A°S> ‘Zmoha {eamoS>H$a, ^JdmZ ha‘bH$a, A{ZVm ha‘bH$a, ~miy {~O}, H$‘bmH$a Vobr, e{eH$m§V ZmB©H$ d BVa ZJagodH$ VgoM CÚmoOH$ ¶mdoir Cn{ñWV hmoVo. bmQ>§~mg} n§Mm¶V joÌmV ZdrZ Am¡Úmo{JH$ dgmhV C^maʶmMm àñVmdmbm gaH$maZo ‘§Owar {Xbr AgyZ ¶m~m~VMr à{H«$¶m gwê$ Pmë¶mMo ‘§Ìr ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo.

H$bmH$mam§Zm ‘mݶVm Am{U à{ejUmMr JaO H$moH$Ur ^OZ ñnY}À¶m g‘mamon g‘ma§^mV ‘w»¶‘§Í¶m§Mo CX²Jma

‘S>Jmd ¶oWrb ^º$s ñda§J H$m¶©H«$‘mV ~mobVmZm ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a.

(g§Vmof {‘aOH$a)

‘S>Jmd {X. 14 (à{V{ZYr) … Jmoì¶mV AZoH$ Añgb H$bmH$ma AgyZ ¶m H$bmH$am§Zm ‘mݶVm d à{ejU XoʶmMr Amdí¶H$Vm Amho, Ago CX²Jma ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nar©H$a ¶m§Zr H$mT>bo. ^m§Jambo Jmo¶ AmpñVËd g§ñWoZo ¶oWrb adtÐ ^dZmV Am¶mo{OV Ho$boë¶m ^º$s ñda a§J ¶m H$moH$Ur ^OZ ñnY}À¶m g‘mamon g‘ma§^mV à‘wI nmhþUo åhUyZ Vo ~mobV hmoVo. {Xbrn ZmB©H$, à{gÕ Jm¶H$ A{OV H$S>H$S>o ¶mdoir CnpñWV hmoVo. Jmodm hr H$bmH$mam§Mr ImU Amho. ¶m ImUrVyZ Aìdb àVrMo H$bmH$ma {ZnOV AmhoV, Ago nauH$a nwT>o åhUmbo. Jmoì¶mVrb I{ZO ImUrVyZ EHo$H$mir CÎm‘ à{VÀ¶m I[ZO ‘mbmMrM {Z¶m©V H$aʶmV ¶oV Ago. {ZH¥$ï>

I{ZO ~mOybm H$mT>bo Om¶Mo. nU AmO ‘mÌ ho {ZH¥$ï> I{ZO {Z¶m©V Ho$bo OmV Amho. H$bmH$mam§À¶m ImUrV ‘mÌ Aer pñWVr Zmhr. ¶m ImUrVyZ Aìdb H$bmH$maM OÝ‘mbm ¶oV AmhoV, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. Bdë¶mem Jmoì¶mV VmH$XrMo H$bmH$ma n«M§S> g§»¶oZo V¶ma hmoVmV hr AmíM¶m©Mr ~m~ Amho. Jmoì¶mMo H$bmH$a Añgb Agë¶m‘wioM Xoe-{dXoemV Zmdbm¡H$sH$ {‘idbm Amho, Ago ^|H«o$ ¶m§Zr gm§{JVbo. Xm‘y ZmB©H$ ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. ¶m H$m¶©H«$‘mZ§Va H$S>H$S>o ¶m§Zr H$moH$Ur ^º$s JrVo gmXa Ho$br. Xod Xod åhio åhUyZ, ^m§JamMm {Xg CXobmo, ~rXmoS>oMo gwI Zm ao XþgaoH$S>oZ, VoO nO©iy, åhʶm Xm‘moXamMo KoVmV Vw‘m© Zmh hr ^{º$JrVo.

Ah_Xm~mX : Aa{d§X Ho$Oardmb g_W©H$m§Zr H|$Ðr` H$m`Xm _§Ìr gb_mZ IweuX `m§Mo N>m`m{MÌ Omibo.

`ynrE gaH$mabm YmoH$m Zmhr : Zmam`U amUo {eS>u, {X. 14 … ‘hmamîQ´>mMo CÚmoJ _§Ìr Zmam`U amUo `m§Zr åhQ>bo H$r, ^maVr` amîQ´>r` H$m±J«og 126 dfmªMm OwZm nj Amho. Ho$§Ð d _hmamîQ´>mV H$m±J«ogÀ`m ZoV¥ËdmVrb gaH$ma Amnbm H$m`©H$mi nyU© H$arb. `m gaH$maZm H$moUVmhr YmoH$m Zmhr, Agm {dœmg Ë`m§Zr ì`º$ Ho$bm. amï´>dmXr H$m±J«ogMo à_wI eaX ndma `m§Zr Amnë`m nj H$m`©H$Ë`mªZm _Ü`mdYr {ZdS>UwH$rgmR>r gÁO amhÊ`mMo AmdmhZ Ho$bo hmooVo. Ë`mÀ`m Xwgè`m {Xder H$m±J«ogMo ZoVo Zmam`U amUo `m§Zr _Ü`mdYr {ZdS>UwH$rMr eŠ`Vm nyU©V… \o$Q>miyZ bmdbr. gmB©~m~m§Mo Xe©Z Ho$ë`mZ§Va amUo {eS>uV nÌH$mam§er ~mobV hmoVo. dS>moXam `oWo 11 Am°ŠQ>mo~a amoOr amï´>dmXrÀ`m nmMì`m amîQ´>r` g§_obZmV ~mobVmZm eaX ndma åhUmbo hmoVo H$r, nj Am{U H$m`©H$Ë`mªZr {ZdS>UwH$rgmR>r V`ma am{hbo nm{hOo. AWm©V ndmam§Zr H|$ÐmVrb `ynrE gaH$mabm H$moUË`mhr àH$maMm YmoH$m Agë`mMr eŠ`Vm \o$Q>mibr hmoVr.

gH$mir 6.00 B§J«Or ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§J«Or ~mVå¶m) gH$mir 6.30 Q>oarO² ‘w{PH$b H$m°Ýg²Q> 1 gH$mir 7.30 bmB©Q>g² H°$‘oam A°³eZ gH$mir 8.30 EJ ’$sMa gH$mir 9.30 WS>a ZmB©Q> ^mJ - 1 gH$mir 10.30 øy‘ag ñnrM gH$mir 11.30 H$moH$Ur H$mVmam§Mr gm§O ^mJ - 1 Xþnmar 12.30 dmVmdaU Xþnmar 1.30 X H¥$îUm H$s Xþnmar 2.30 pìhdm Jmo¶§H$mam Xþnmar 3.30 EJ ’$sMa gm¶§H$mir 4.30 Q>oarO² ‘w{PH$b H$m°Ýg²Q> 1 gm¶§H$mir 5.30 WS>a ZmB©Q²>g ^mJ - 2 gm¶§H$mir 6.30 øy‘ag ñnrM ^mJ - 2 gm¶§H$mir 7.30 bmB©Q>g² H°$‘oam A°³eZ amÌr 8.30 pìhdm Jmo¶§H$mam amÌr 9.30 EJ ’$sMa amÌr 10.30 pìhdm Jmo¶§H$mam amÌr 11.30 H$moH$Ur H$mVmam§Mr gm§O ^mJ - 2

H$m¶©H«$‘ * nUOr - nUOr ¶oWrb ’o$ar Y¸$m Vo H$bm AH$mX‘r ¶m ‘mJm©da amï´>r¶ A§Y g§KQ>ZoV’©o$ A§Ym§gmR>r Ymdm hr Xm¡S>, CX²KmQ>Z gH$mir 8 dm. * {eamoS>m - Wi {eamoS>m ¶oWrb lr H$m‘mjr g§ñWmZmV A‘mdmñ¶m CËgdm{Z{‘Îm gH$mir {d{dY Ym{‘©H$ {dYr, Xþnmar ‘hmàgmX, gm¶§. nmdUr.


15goa3_Layout 1 14-10-2012 23:07 Page 1

3

MmdS>r

gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

‘mgir ~mOmamg n¶m©¶r OmJm {‘ioZm nUOr, {X. 14 (à{V{ZYr) … nUOrVrb ‘mgir ~mOma ñWbm§V[aV H$aʶmg OmJm {‘iV Zgë¶mZo ‘hmnm{bHo$Mr qMVm dmT>br Amho. nUOr ~mOma g§Hw$bmÀ¶m {Vgè¶m Q>ß߶mMo ~m§YH$m‘ bdH$aM gwê$ hmoUma Agë¶mZo Am°³Q>mo~a ‘{hZmAIoan¶ªV ‘mgir ~mOmamVrb {dH«o$˶m§gmR>r n¶m©¶r OmJm {ZpíMV H$amdr bmJUma Amho. ‘im ^mJmV ñWbm§Va hmoʶmg ‘mgir {dH«o$˶m§Zr OmoaXma {damoY Ho$bm hmoVm. ˶mZ§Va ‘hmnm{bHo$Zo Aݶ {R>H$mUr OmJoMr emoYmemoY gwê$ Ho$br Amho. ‘mgir ~mOma ^adʶmgmR>r ‘m§S>dr Vramdarb ’w$Q>nmWMm WmoS>çm {Xdgm§gmR>r dmna H$aUo

e³¶ Amho, Agmhr {dMma ‘hmnm{bH$m àemgZmZo Ho$bm Amho. nU ¶mg§X^m©V AÚmn R>mog H$mhr R>abobo Zmhr. ‘{hZmAIoan¶ªV ~mOmamÀ¶m ñWbm§Vam~m~V {ZU©¶ hmoB©b, Ago ‘hmnm¡a d¡Xohr ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo.

VgoM ‘mgir ~mOmamÀ¶m AmOy~mOyÀ¶m ì¶mnmè¶m§Zm VVy© ZdrZ ~mOma g§Hw$bmVrb Jmio XoUo e³¶ Amho, Ago Am¶wº$ g§OrV am°{S´>½O ¶m§Zr ñnï> Ho$bo Amho. ˶mgmR>r ~mOmamV {H$Vr Jmio [aH$m‘o AmhoV, ¶mMr ‘m{hVr KoVbr OmV Agë¶mMo Vo gm§JVmV.

~mOmamVrb OmJm AS>{dë¶m Xaå¶mZ, nUOr ~mOmamVrb OmJm {dH«o$˶m§Zr AS>dyZ R>odë¶m AgyZ bmoH$m§Zm ¶o-Om H$aʶmg dmQ> R>odbobr Zmhr. ¶mg§X^m©V a‘oe H$m‘V ¶m§Zr AmO ‘w»¶‘§Í¶m§H$S>o VH«$ma Ho$br Amho. ~mOmamVrb dmQ>m H$em ~oH$m¶Xoera AS>dyZ R>odë¶m AmhoV, ¶mMo H$m‘V ’$moQ>mo H$mT>V AgVmZm {dH«o$˶m§Zr ˶m§Zm Y‘H$mdʶmMm à¶ËZ Ho$bm. ~mOmamVrb ~hþ§Vme OmJm, Jmio ho ~oH$m¶Xoera[a˶m {‘idë¶m AgyZ ¶mMr ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Mm¡H$er H$amdr, Aer ‘mJUr H$m‘V ¶m§Zr Ho$br Amho. ¶m VH«$marÀ¶m àVr ZmJar {dH$mg ‘§Ìr, ‘hmnm{bH$m Am¶wº$, CÎma Jmodm nmo{bg AmXtZm {Xë¶m AmhoV.

OJmbm digm KmbUmè¶m åhmXB©bm gbm‘ nUOr, {X. 14 (à{V{ZYr) … OJmbm àX{jUm KmbʶmgmR>r Mmbbobr ^maVr¶ Zm¡XbmMr åhmXB© hr {eS>mMr Zm¡H$m AmO H°$ßQ>Z Am°’$ nmoQ>©g OoQ>rda XmIb Pmbr. ¶m Zm¡Ho$Mo d¡{eï> åhUOo Jmoì¶mVrb A°¹$m°[a¶g ’$m¶~a½bmg H§$nZrMo aËZmH$a Xm§S>oH$a ¶m§Zr Vr ~Z{dbr Amho. {Vbm nmhʶmgmR>r AmO ‘wbm§Zr JXu Ho$br. 19 Am°³Q>mo~a amoOr Vr Jmoì¶mVyZ {ZKUma AgyZ, 1 Zmoìh|~anmgyZ {VMm ‘w§~B©VyZ OJàdmg gwê$ hmoUma Amho. ¶m Zm¡Ho$dê$Z OJmbm àX{jUm KmbʶmgmR>r ^maVr¶ Zm¡XbmMo boßQ>Z§Q> H$‘m§S>a Am{^bmf Q>m°‘r (d¶ 33) ho gÁO Pmbo AmhoV. Vo AmO nUOr OoQ>rda CnpñWV hmoVo. OJàdmgmgmR>r ˶m§Zm AmO ew^oÀN>m XoʶmV Amë¶m. åhmXB© Zm¡Ho$dê$Z Vo EH$Q>çmZo Z Wm§~dVm OJmbm digm KmbUma AmhoV. ¶mnydu ^maVr¶ Zm¡XbmMo H$‘m§S>a {Xbrn Xm|Xo ¶m§Zr ¶mnydu OJmbm digm KmbyZ gmJa n[aH«$‘m

OJàdmgmbm Xþgè¶m§Xm Mmbbobr åhmXB© Zm¡H$m AmO H°$ßQ>Z Am°’$ nmoQ>©da XmIb Pmbr. ˶mdoir CnpñWV Agbobo aËZmH$a Xm§S>oH$a, boßQ>Z§Q> H$‘m§S>a A{^bmf Q>m°‘r d H$‘m§S>a {Xbrn Xm|Xo. (H¡$bmg ZmB©H$)

‘mohr‘ ¶eñdr Ho$br hmoVr. ˶m§À¶mM ‘mJ©Xe©ZmImbr AmVm Q>m°‘r ho gmJa n[aH«$‘m {ÛVr¶ ‘mo{h‘obm Mmbbo AmhoV. EH$Q>çmZo OJmbm digm KmbʶmgmR>r {ZKmbobo Vo n{hbo ^maVr¶ Am{U {ÛVr¶ Am{e¶mB© hmoʶmMm ‘mZ {‘idVrb. åhmXB©

Zm¡H$m ‘w§~B© Vo Ho$n {bZrZ, ݶyPmb§S>, Ho$n hm°Z©, Ho$n Am°’$ JyS> hmon AmXtZm digm KmbyZ ^maVmV naVUma Amho. ghm ‘{hݶmV Vr 40 hOma {H$bmo‘rQ>aMm (21 hOma Zm°{Q>H$b ‘mB©ëg) àdmg H$aUma Agë¶mMo Q>m°‘r ¶m§Zr gm§{JVbo.

H$moH$Ur àemgH$s¶ n[a^mfm H$mof {S>g~| a‘ܶo àb§{~V H$m‘o nyU©Ëdmg ¶oUma gd© ì¶dhma H$moH$UrVyZ hmoʶmgmR>r à¶ËZ nUOr, [X. 14 (à[V{ZYr): amO^mfm g§MmbZmb¶mH$S>o AmVmn¶ªV H$moH$Ur àemgH$s¶ n[a^mfm H$mof Zgë¶mZo añ˶mda Zmdo, E’$Am¶AmaMr Zm|X, gaH$mar Im˶m§À¶m ~moS>mMª r d XodñWmZm§Mo ~moS>© ho H$moH$UrVyZ {b{hbo OmdoV, Aer A{YgyMZm Omhra H$ê$Zhr ˶m~m~V H$mooUVrhr H$madmB© H$aʶmV Ambobr ZìhVr. ‘mÌ bdH$aM ¶o˶m {S>g|~an¶ªV hr àemgH$s¶ n[a^mfm H$mof amO^mfm g§MmbZmb¶mÀ¶m hmVmV nS>Uma Amho. hr àb§{~V H$m‘o VS>rg bmJUma Agë¶mMr ‘m{hVr g§MmbZmb¶mMo g§MmbH$ àH$me dParH$a ¶m§Zr {Xbr. H$moH$Ur àemgH$s¶ n[a^mfm

H$mof V¶ma H$aʶmgmR>r g{‘Vr ñWmnZ H$aʶmV Ambr hmoVr. ¶m g{‘VrMo Aܶj CX¶ ^|~«o hmoVo. ‘mÌ ^mfoÀ¶m ‘mܶ‘mdê$Z Pmboë¶m dmXm‘wio ˶m§Zr ¶m nXmMm amOrZm‘m {Xbm. ˶mZ§Va VmZmOr hiU©H$a ¶m§Zr ho H$m‘ nyU©Ëdmg AmUbo Amho. gܶm ¶m n[a^mfoMr àV qàqQ>JgmR>r {Xbr AgyZ, bdH$aM Vr g§MmbZmb¶mH$S>o ¶oUma Amho Ago gm§JʶmV Ambo. ¶m àemgH$s¶ n[a^mfm H$mof‘ܶo E Qy> PoS> n¶ªVÀ¶m gd© B§J«Or eãXm§gmR>r n¶m©¶ AmhoV VgoM åhUr d dmH²$àMmahr {Xbobo AmhoV. àemgH$s¶ n[a^mfoMr àV {‘imë¶mZ§Va Vr gd© gaH$mar

Im˶m§‘ܶo nmR>[dʶmV ¶oUma Amho. g§~§{YV Im˶mVrb H$‘©Mmè¶m§Zm H$moH$UrMo à{ejUhr XoʶmV ¶oB©b OoUHo $ê$Z ¶m ¶moOZoMr A‘§b~OmdUr bdH$amV bdH$a Ho$br OmB©b. 2010 ‘ܶo ¶m~m~V A{YgyMZm Omhra H$aʶmV Ambr hmoVr. ‘mÌ, àemgH$s¶ n[a^mfm Zgë¶mZo hr H$m‘o àb§{~V hmoVr. gaH$mar Im˶m§‘ܶo bmoH$m§Zr Ho$bobo VH«$matMo AO© Á¶m ^mfoVyZ ¶oVmV ˶mM ^mfoVyZ CÎma Úmdo, Aer gwê$dmVrbm A{YgwMZm Omhra H$aʶmV Ambr hmoVr. ‘mÌ Z§Va ˶mV Mma Jmoï>tMm g‘mdoe H$aʶmV Amë¶mMo dParH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

‘hmoËgdmV Jmoì¶mMo hm‘m}{Z¶‘ dmXH$ {dÇ>>b Im§S>moiH$a ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm n§. h[aàgmX Mm¡a{g¶m. ~mOybm em¡ZH$ A{^foH$s. (H¡$bmg ZmB©H$)

Mm¡am{g¶m§À¶m ~mgar dmXZmZo a{gH$ ‘§Ì‘w½Y nUOr, {X. 14 (à[V{ZYr): H$bm AH$mX‘rV gwê$ Agboë¶m n§{S>V {OV|Ð A{^foH$s g§JrV ‘hmoËgdmV g§JrV joÌmVrb ‘hmaWr ~mgar g‘«mQ> haràgmX Mm¡am{g¶m ¶m§À¶m ‘mohH$ ~mgar dmXZmZo gd© Jmo‘§VH$s¶ a{gH$m§Zm ‘§Ì‘w½Y H$ê$Z gmoS>bo. ˶m§À¶m ~mgarMr YyZ BVH$s O~aXñV hmoVr H$s, a{gH$m§Zm Iw{M©bm {IidyZ R>odbo hmoVo. ˶m§À¶m ~mgarMr

ZOmH$V AZw^dʶmgmR>r d EoH$ʶmgmR>r a{gH$m§Zr H$bm AH$mX‘rV IMmIM JXu Ho$br hmoVr. ˶m§À¶m ‘mohH$ ~mgarZo gdmªZmM g^mJ¥hmV {IidyZ R>odbo. n§S>rV {OVo§Ð A{^foH$s g§JrV ‘hmoËgdmÀ¶m Xþgè¶m {XderÀ¶m gÌmV g^mJ¥h a{gH$m§Zr IMmIM ^abobm hmoVm. g§JrV a{gH$m§Zrhr H$bobm XmX XoV CÎm‘ à{VgmX {Xbm. Jm¶Z, dmXZ, d Z¥Ë¶ Ago

ImU ì¶dgm¶ gwê$ hmoBb © H$m? hm|S>m, {X. 14 (dmVm©ha) … gÎmar Vmbw³¶mVrb ~mam n§Mm¶Vtn¡H$s hm|S>m Am{U {ngwb} n§Mm¶V joÌmVrb ImU ì¶dgm¶ nyU©V… ~§X Agë¶mZo ¶m ^mJmVrb Q´>H$gmaIr AdOS> dmhZo d ‘{eZatMm AmdmO ~§X AgyZ, ¶m n[agamV ^¶mU em§VVm Amho. n[agamV em§VVm ngabr Agbr Var ImU ì¶dgm¶mda nyU©V… Adb§~yZ Agboë¶m d amoO§Xmarda H$m‘ H$aUmè¶m ZmJarH$m§À¶m gm‘m{OH$ OrdZmda n[aUm‘ hmoD$Z, n§Mm¶V joÌmVrb ZmJarH$m§da Cnmg‘marMr doi Ambr Amho. gmh{OH$M ~è¶mM dfmªnmgyZ gwê$ Agboë¶m ImU ì¶dgm¶mda ~§Xr Am>ë¶mZo d Vmo nwÝhm H$Yr gwê$ hmoB©b ho gm§JVm ¶oUo H$R>rU Agë¶mZo ZmJarH$m§Mo hmb hmoV AmhoV. gÎmar Vmbw³¶mV eoVr ~amo~aM ImU hm ì¶dgm¶ ¶oWrb ZmJarH$m§Zr OUy nma§nm[aH$ ì¶dgm¶ åhUyZ ñdrH$mabm hmoVm. hm ì¶dgm¶ gܶm ~§X Agë¶mZo bmImo én¶o IM© H$ê$Z n[aUm‘r H$O© KoD$Z IaoXr Ho$bobr Q´>H$gmaIr AdOS> dmhZo XmamV C^o Agë¶mZo ˶m§À¶mH$S>o hmVmenUo nmhʶmMr doi Q´>H$ ‘mbH$m§da Ambr Amho. H$mhr Hw$Qy>§{~¶ ImU ì¶dgm¶daM Adb§~yZ Agë¶mZo d hmVmV H$moUVohr H$m‘ Zgë¶mZo ˶m§À¶m CXa{Zdm©hmMm àíZ {Z‘m©U Pmbm Amho. Q´>H$ ‘mbH$hr ~è¶mM

goPm Jmodm ImU H§$nZrH$Sy>Z V¶ma H$aʶmV Ambobm ImoS>¶o dmKwao ¶oWrb añVm.

‘mZ{gH$ X~mdmImbr AgyZ, EH$m ~mOyZo Hw$Qw>§~mMr qMVm Va Xþgè¶m ~mOyZo H$Om©Mo dmT>V Mmbbobo AmoPo Aem {d{MÌ AdñWoV Q´>H$ ‘mbH$ gmnS>bm Amho. Q´>H$ ‘mbH$m§~amo~a ImUtda Adb§~yZ Agbobo H$m‘Jma d BVa ì¶mdgm{¶H$hr g‘ñ¶m§À¶m N>m¶oV dmdaV AmhoV. ImUr ~§X am{hë¶mZo ¶m ^mJmVrb gm‘m{OH$ OrdZmda d {dH$mgmda n[aUm‘ hmoV Agë¶mMo Q´>H$ ‘mbH$m§Zr gm§{JVbo Amho. {ngwb} Am{U hm|S>m ¶m joÌmV MmbUmè¶m ImU ì¶dgm¶m‘io

Amamo½¶ H|$Ð, A§JUdmS>r, dmMZmb¶o, añVo, ’w$Q>nmW, Vm§{ÌH$ {dÚmb¶o, ì¶m¶m‘ emim, {nʶmÀ¶m nmʶmMr gmo¶, {dÚmb¶m§gmR>r B‘maVr, ‘§{XamMr nwZ©~m§YUr Aem AZoH$ gw{dYm JmdmgmR>r am~{dë¶m AmhoV. gܶm ImUr ~§X Agë¶mZo gw{dYm§da JXm ¶oʶmMr e³¶Vm ZmH$maVm ¶oV Zmhr. J«m‘n§Mm¶VtZm ImUr ~§X AgVmZm {dH$mg H$m‘o H$aʶmgmR>r Am{W©H$ AS>MUr ¶oUma AmhoV. {dH$mg H$aUo ’$ma ‘moR>o AmìhmZ Amho. ¶m ImU ~§XrMm ’$Q>H$m Q´>H$ ‘mbH$,

nadmZm Z {‘imë¶mZo ì¶mdgm{¶H$ AS>MUrV

nmimoio {H$Zmè¶mda e°³g C^maUrgmR>r bJ~J gwê$ Pmbr Amho.

H$mUH$moU, {X. 14 (à{V{ZYr) … nmimoio {H$Zmè¶mda n¶©Q>Z h§Jm‘ gwê$ Pmbobm AgyZ, n¶©Q>H$m§gmR>r e°³g C^maUrÀ¶m H$m‘mMr bJ~J gwê$ Pmbr Amho. n¶©Q>H$ ‘moR>çm g§»¶oZo {H$Zmè¶m§da ¶oV AmhoV. ì¶mdgm{¶H$m§Zr h§Jm‘r ~m§YH$m‘o

(ào‘mZ§X nmJr)

C^maʶmg àma§^ Ho$bm Amho, nU n¶©Q>Z Im˶mH$Sy>Z AÚmn nadmZm Z {‘imë¶mZo ì¶mdgm{¶H$m§Zm ì¶dgm¶ gwê$ H$aVm Ambobm Zmhr. H$mUH$moUmV nmimoio {H$Zmè¶mMm OJmÀ¶m n¶©Q>Z ZH$memda A§V©^md H$aʶmV Ambobm Amho.

{VÝhr àH$ma ¶mdoir gmXa H$aʶmV Ambo. d¡[dܶnyU© Aem H$bm§Zr ZQ>boë¶m ¶m g§JrV ‘hmoËgdmV Iè¶m AWm©Zo a§J ^abm Vmo Mm¡am{g¶m ¶m§À¶m ~mgar dmXZmZo. ˶m§Zr Ajae: g^mJ¥hmbm CMbyZ Yabo. gH$miÀ¶m gÌmV {dO¶ gaXogmB© ¶m§Zr »¶mb d Rw>‘ar ho amJ ^maXñV IS>çm AmdmOmV gmXa Ho$bo. AVwb Hw$‘ma Cnmܶo ¶m§Mr ìhm¶mo{bZ d amO|Ð

˶m‘wio Jmoì¶mV Ambobo n¶©Q>H$ ¶m {H$Zmè¶mbm ^oQ> {Xë¶m{edm¶ OmV ZmhrV. ˶mMà‘mUo AmJm|X n§Mm¶V joÌmVrb YdbImOZ, dmb ¶m {H$Zmè¶mda d nmQ>Uo {H$Zmè¶mdahr ‘moR>çm g§»¶oZo n¶©Q>H$ ¶oD$ bmJbo AmhoV. ˶m‘wio ¶m {H$Zmè¶m§da n¶©Q>Z ì¶dgm¶mbm gwê$dmV Pmbr AgyZ, eoH$S>mo ì¶mdgm{¶H$ ¶m {H$Zmè¶mda {d{dY ì¶dgm¶ H$aʶmgmR>r gÁO AmhoV. n¶©Q>Z Im˶mH$S>o ì¶mdgm{¶H$m§Zr ì¶dgm¶ gwê$ H$aʶmgmR>r nadmZJr ‘m{JVbr Amho. n¶©Q>Z Im˶mV’}$ nadmZm ewëH$mV dmT> H$ê$Zhr ì¶mdgm{¶H$m§Zr nadmݶmgmR>r AO© Ho$bo AmhoV. n¶©Q>Z Im˶mH$Sy>Z nadmZm {‘ië¶mda ñWm{ZH$ nm{bH$m d n§Mm¶VtH$Sy>Z nadmZm ¿¶mdm bmJUma Amho. ˶mZ§Va drO d nmʶmÀ¶m h§Jm‘r OmoS>ʶm ¿¶mì¶m bmJUma AmhoV. ¶mgmR>r 15-20 {Xdgm§Mm H$mbmdYr ghO CbQ>Vmo. åhUyZ n¶©Q>Z Im˶mZo gßQ>|~a ‘{hݶmVM AO© ‘mJdyZ Vo {ZH$mbmV H$mT>ë¶mg Am°³Q>m|~a ‘{hݶmÀ¶m gwê$dmVrbm h§Jm‘r ~m§YH$m‘o C^mê$Z ì¶dgm¶ gwê$ H$aUo gwb^ hmoVo. na§Vw AÚmnhr Im˶mH$Sy>Z nadmZm Z {‘imë¶mZo ì¶mdgm{¶H$ AS>MUrV AmhoV, Ago nmimoio ¶oWrb ì¶mdgm{¶H$ O°H$ ’$Zmª{S>g ¶m§Zr gm§{JVbo.

Hw$bH$Uu ¶m§Mr ~mgarda OwJb~§Xr Pmbr. XmoKm§Zrhr Amnmnë¶m dmXZmZo bmoH$m§H$Sy>Z dmhdm {‘i{dV {‘{ZQ>m {‘{ZQ>mbm Q>mù¶m§Mm JOa hmoV hmoVm. {~Oy© ‘hmamOm§Mr {eî¶m nmd©Vr XÎmm ¶m§Zr Amnë¶m doJù¶m e¡brZo H$WH$ Z¥Ë¶ gmXa Ho$bo. g‘ma§^mÀ¶m Xþgè¶m {XderÀ¶m H$m¶©H«$‘mV {ddoH$ [‘lm ¶m§Zr V~bm gmW Va gma§Jrda g§JrV {‘lm ¶m§Zr gmW [Xbr.

~§X ImUt‘wio gÎmar Vmbw³¶mV ^¶mU em§VVm

ImUr ~§X Agë¶mZo Q´>H$gmaIr AdOS> dmhZo ~§X pñWVrV AmhoV.

{dH$mgmbm MmbUm {‘imbr hmoVr. Jmodm ‘rZab ’$m¢S>oeZ, ’$mo‘oÝVmo, goPm Jmodm, Xm‘moXa ‘§JbOr ¶m ImU H§$nݶm§Mo {ngwb} d hmo§S>m ^mJmVrb {dH$mgmgmR>r bm^bobo ghH$m¶© {dgê$Z MmbUma Zmhr. ¶m H§$nݶm§Zr d g§ñWoZo ¶m ^mJmVrb ZmJarH$m§gmR>r H$moQ>çmdYr én¶o IM© H$ê$Z ZmJarH$m§gmR>r e¡j{UH$, Amamo½¶, gm§ñH¥${VH$, H«$sS>m Ago gm‘m{OH$ CnH«$‘ am~dbo AmhoV. ¶m ImU H§$nݶm§‘m’©$V {dÚm϶mªgmR>r ‘mo’$V ñHy$b ~ggodm, ê$½U dm{hH$m, àmW{‘H$

n¶©Q>Z ì¶dgm¶mbm gwédmV

H$bm AH$mX‘rV n§. {OV|Ð A[^foH$s g§JrV ‘hmoËgdmV a{ddmar H$϶H$ Z¥Ë¶ gmXa H$aVmZm nmd©Vr XÎmm d ˶m§Mo {eî¶. (H¡$bmg ZmB©H$)

ì¶mdgm{¶H$ d H$m‘Jmam§Zm ~gV AgyZ, Á¶m CÔoemZo gÎmarVrb Xþgè¶m ~mOmamMr ñWmnZm H$aʶmV Ambr hmoVr ˶m hm|S>m {VñH$ ¶oWrb a{ddmar ^aUmè¶m ~mOmda O~aXñV n[aUm‘ Pmbobm Amho. a{ddma hm gwÅ>rMm {Xdg Agë¶mZo naamÁ¶mVrb Q´>H$ MmbH$, H$m‘Jma d ñWm{ZH$ ZmJarH$ ¶m§À¶mgmR>r ~mOmamMr gmo¶ ìhmdr ¶m CÔoemZo EH$-XmoZ dfmªnydu hmo§S>m ~mOmamMr gwadmV Pmbr. gܶm ImUr ~§X AmhoV d J«mhH$m§Mr dX©ihr H$‘r Pmë¶mZo ¶mMm n[aUm‘ ~mOma ì¶dgm¶dahr Pmbobm Amho.

eñÌ{H«$¶oÀ¶m doiVo dmT> H$am Jmo‘oH$m°Vrb S>m°³Q>am§Mr ‘mJUr

nUOr, [X. 14 (à{V[ZYr) : gd©gm‘mݶm§Mo OrdZXm¶Zr Agbobo ~m§~moir BpñnVimV {Xdg|{Xdg é½Um§Mr g§»¶m dmT>V Amho. ê$½Um§À¶m eñÌ{H«$¶m ê$‘ H$‘r nS>V Amho. doioMr ‘¶m©Xm Agë¶mZo H$mhr {Xdgm§nydu S>m°³Q>am§Zr eñÌ{H«$¶ogmR>r Agboë¶m doioV dmT> H$aʶmMr ‘mJUr gaH$maH$S>o Ho$br hmoVr, ‘mÌ gaH$maH$Sy>Z ¶m ‘mJUrbm H$moUVohr CÎma {‘imbo Zgë¶mZo Jmo‘oH$m°V ê$½Um§Mr nadS> hmoVmZm {XgV Amho. gܶm Jmo‘Ho $m°V é½Um§da H$aʶmV ¶oUmè¶m eñÌ{H«$¶oMr doi gH$mir ZD$ Vo Xþnmar VrZ Aer Amho. ¶m doioV AgUmè¶m é½Um§Mr eñÌ{H«$¶m Ho$br OmVo. na§Vw eñÌ{H«$¶ogmR>r ¶oUmè¶m ê$½Um§Mr g§»¶m OmñV Amho. doioA^mdr H$mhr ê$½U eñÌ{H«$¶o{dZm doqQ>J ¶mXrdaM KwQ>‘iV AmhoV. doioA^mdr ê$½Um§da eñÌ{H«$¶m H$aVm ¶oV Zgë¶mZo S>m°³Q>am§Mrhr Kwg‘Q> hmoV Amho. ¶m‘wio gaH$maZo eñÌ{H«$¶oÀ¶m doioV dmT> H$amdr, Aer ‘mJUr Jmo‘oH$m°Vrb H$mhr S>m°³Q>am§H$Sy>Z hmoV Amho.

hm|S>m ¶oWrb ImU H§$nZrÀ¶m ghH$m¶m©Zo ZmJarH$m§À¶m$ê$½U VnmgUr H$aUmao Amamo½¶ H|$Ð. (gd© N>m¶m{MÌo … {edmZr ’$moQ>mo) {dO¶ H¥$îUm na~ (gan§M, {ngwb} n§Mm¶V) ^mJmVrb ImUr ~§X Agë¶mZo H$m‘Jma, Q´>H$‘mbH$, ZmJarH$m§À¶m gm‘m{OH$ OrdZmda n[aUm‘ hmoV Amho. ~§X ImUt‘wio {dH$mg gmYVm ¶oV Zmhr. gmd©O{ZH$ {dH$mgH$m‘o ImU H§$nݶm§À¶m ‘XVrZo hmoV AgVmV gܶm ImUr ~§X Agë¶mZo {dH$mgH$m‘m§À¶m g‘ñ¶m ImU H§$nݶm§g‘moa ‘m§S>Vm ¶oV ZmhrV. ˶m‘wio ¶m ImU ~§Xr‘io gm‘m{OH$ OrdZ d {dH$mg H$m‘m§da n[aUm‘ hmoV Amho.

C{‘©bm CÎm‘ ‘mB©UH$a (gan§M, hm|S>m J«m‘n§Mm¶V) hm|S>m n[agamVrb ImUr nyU©V… ~§X Agë¶mZo ¶mMm n[aUm‘ g‘mO OrdZmda {XgyZ ¶oV Amho. ~mOma noR>o‘YyZ J«mhH$m§Mr JXu {XgyZ ¶oV Zgë¶mZo ¶mMm n[aUm‘ Am{W©H$ ì¶dhmamda hmoV Amho. ¶m‘wio ImUr gwê$ amhUo JaOoMo Amho. ˶mgmR>r gaH$maZo ImU H§$nݶm§er MMm© H$ê$Z VmoS>Jm H$mT>Uo OéarMo Amho.


15goa4_Layout 1 14-10-2012 22:23 Page 1

{dMmaYZ g§nmXH$s¶

ñd¶§nmH$ "J°g'da ñd¶§nmH$ J°gMr gܶm Q>§MmB© Zmhr. na§Vw ¶m àûZmdê$Z {Z‘m©U Pmboë¶m Jm|Yim‘wio Ag§Vmof ‘mÌ Z¸$sM Amho. Vmo Xÿa H$aʶmgmR>r H|$ÐmZo nwT>mH$ma KoVbm nm{hOo.

ñd

¶§nmH$ J°gÀ¶m àûZmdê$Z gܶm J«mhH$m§‘ܶo ‘moR>çm à‘mUmda Jm|Yi {Z‘m©U Pmbm Amho. hm Jmo§Yi H$‘r H$aʶmgmR>r J°g H§$nݶm§Zr nwT>mH$ma KoVbobm {XgV Zmhr. CbQ>, J°g S>rbg©da gmam H$ma^ma gmon{dë¶m‘wio ¶m Jm|YimV A{YH$M ^a nS>br Amho. ‘wimV H$mhr {Xdgm§nydu H|$Ð gaH$maZo ñd¶§nmH$ J°gÀ¶m nwadR>çm~m~V YmoaU ~Xbë¶mZ§Va ¶m Jm|Yimbm gwédmV Pmbr hmoVr. ~mOma^mdmZwgma gܶmÀ¶m KaJwVr ñd¶§nmH$ J°gÀ¶m EH$m {gqbS>agmR>r ZD$eo én¶m§da qH$‘V ‘moOmdr bmJVo. H|$Ð gaH$maÀ¶m AZwXmZmÀ¶m YmoaUmZwgma hm {gqbS>a J«mhH$mbm gw‘mao Mmaeo én¶m§À¶m Amgnmg nS>Vmo. na§Vw ZdrZ YmoaUmZwgma EH$m Am{W©H$ dfm©V J«mhH$mbm Ho$di ghm AZwXm{ZV {gqbS>a {‘iUma AmhoV. ˶m‘wio ˶mhÿZ A{YH$ qg{bS>a bmJUma AgVrb Va ~mOma^mdmZo Vo IaoXr H$amdo bmJUma AmhoV. AZwXmZmMm ~moPm H$‘r H$aʶmMm OmJ{VH$ àdmh nwT>o ZoV H|$Ð gaH$maZo hm {ZU©¶ KoVbm Iam. na§Vw EH$ Va KmB©JS>~S>rZo hm {ZU©¶ KoVbm Am{U ˶mÀ¶m A‘b~OmdUrM>r nwaoer V¶mar Ho$br Zmhr. ¶mMXaå¶mZ noQ´>mo{b¶‘ H§$nݶm§Zr J«mhH$m§H$S>o EH$mhÿZ A{YH$ J°g H$Zo³eZ Agë¶mg hþS>H$y Z H$mT>ʶmMr ‘mohr‘ hmVr KoVbr. ^abobm {gqbS>a {‘i{dʶmgmR>r AmJmD$ Zm|XUr g³VrMr, nÎmm Am{U BVa ‘m{hVr ì¶dpñWV Zgë¶mg J«mhH$mZo Ho$dm¶gr ’$m°‘© ^ê$Z XoUo g³VrMo Aem H$mhr Cnm¶¶moOZm J°g H§$nݶm§Zr Am{U ˶m§À¶m S>rbg©Zr hmVr KoVë¶m. na§Vw ¶m g§nyU© à{H«$¶oV gwédmVrnmgyZ gmar ‘m{hVr g‘moa ¶mdr Am{U J«mhH$m§À¶m ‘ZmV H$moUVmhr g§e¶ amhÿ Z¶o Aer H$miOr KoVbr Zmhr. ñd¶§nmH$ J°g hr A{Ve¶ {Oìhmù¶mMr Am{U A˶mdí¶H$ ~m~ Agë¶mZo bmImo J«mhH$m§À¶m ‘ZmVrb Jm|Yi dmT>VM Jobm. EH$m J«mhH$mH$S>o EH$mhÿZ A{YH$ J°g H$Zo³eZ AgVm H$m‘m Z¶o. VgoM EH$m nζmda EH$M Hw$Qy>§~ amhmV Agob Va VoWo EH$mhÿZ A{YH$ J°g H$Zo³eZ AgVm H$m‘m Z¶o. Aer OmXm H$Zo³eÝg J«mhH$m§Zr naV H$amdr ¶mgmR>rhr noQ´>mo{b¶‘ H§$nݶm§Zr ‘mohr‘ hmVr KoVbr Amho. naV Ho$bobr hr OmXm H$Zo³eÝg ZdrZ JaOy J«mhH$m§H$S>o OmUma AgVrb Va Vo ¶mo½¶ R>aob. à˶jmV Vgo Pmbo nm{hOo. AݶWm J°g S>rbg©Mr M§Ji hmoB©b. Zmhr Var ~hþVm§e J°g S>rbg©da AZoH$ àH$maÀ¶m J¡aàH$mam§Mo Amamon hmoV AgVmVM. {g{b§S>a AmJmD$ ~wqH$J Z H$aUmè¶m J«mhH$mbm d{eë¶mZo {gqbS>a XoUo, ì¶mdgm[¶H$ dmnamgmR>r KaJwVr {gqbS>a XoUo, Ago AZoH$ àH$ma S>rbg©À¶m XþH$mZmVyZ Mmby AgVmV. ¶mM S>rbg©À¶m Vmã¶mV AmVm hr à{H«$¶m gwairV ~Z{dʶmMo H$m‘ XoʶmV Ambo Agë¶mZo Am{U S>rbg©H$Sy>Z EH$gmaIr ‘m{hVr {‘iV Zgë¶mZo J«mhH$m§Mm g§Vmn hmoV Amho. ¶mVyZ amÁ¶mÀ¶m H$mhr ^mJm§V J°gMr Q>§MmB© Agë¶mMo dmQy>Z J«mhH$m§Zr {dZmH$maU AmJmD$ Zm|XUrgmR>r Ymd KoVbr Amho. ¶m‘wiohr JXu dmT>br Amho. ˶mM~amo~a AZwXm{ZV {gqbS>a~m~VMo YmoaU AmIVmZm H|$Ð gaH$maZo g‘mOgodr, ñd¶§godr g§ñWm, ñd¶§ghmæ¶ JQ>, AZmWml‘ ¶mgma»¶m g§ñWm§À¶m JaOm A{O~mV bjmV KoVboë¶m ZmhrV. ¶m g§ñWm§À¶m J°gÀ¶m IMm©V AmVm ^a‘gmR> dmT> hmoUma Amho. g‘mOgodr H$m¶m©V AgUmè¶m g§ñWm§Mm Am{U R>am{dH$ ‘¶m©XoImbr CËnÞ AgUmè¶m Jar~ bmoH$m§Mm Var ho YmoaU AmIVmZm gaH$maZo doJim {dMma H$am¶bm hdm hmoVm. gd©gm‘mݶ ‘mUgmMo OJUo ‘hmJmB©‘wio H$R>rU ~Zbo Amho. Jar~m§À¶m ÑîQ>rZo ñd¶§nmH$ J°gbm n¶m©¶ Agbobo B§YZ åhUOo Ho$amo{gZ. ¶m Ho$amo{gZMohr Xa dmT>VM AmhoV, VgoM Ho$amo{gZMr H¥${Ì‘ Q>§MmB©hr {Z‘m©U Ho$br OmVo. ¶m‘wio gmܶm ‘mUgmZo ñd¶§nmH$mgmR>r nmhm¶Mo H$moR>o Agm àûZ nS>Vmo. {dOodarb CnH$aUm§Mm EH$ n¶m©¶ Amho, na§Vw ˶mMm dmna H$‘r Amho, drO {~bmMmhr àûZ VWo ¶oVmo. Aem doir H|$Ð gaH$maZoM H$mhr {Xbmgm Xoʶm~m~V {dMma Ho$bm nm{hOo. ˶mM~amo~a hr à{H«$¶m gwQ>gw{Q>V Am{U nmaXe©H$ H$er hmoB©b ¶mH$S>o bj {Xbo nm{hOo. VgoM A-nma§nm[aH$ gmYZm§Mm dmna ñd¶§nmH$mgmR>r H$aʶmÀ¶m n¶m©¶mda R>mog nmdbo Q>mH$ʶmMr hrM doi Amho.

doY

O~m~XmarMo ^mZ bo

{dÝgZ ‘m{Q>©Ýg. EHo$H$mir H$m°boOÀ¶m {XdgmV Amnbr ~g AmnUM MmbdUmam hm VéU Z§Va AMmZH$ ñWm{ZH$ amOH$maUmV Ambm. {VWo Cngan§M Pmbm. B§{OZrA[a¨JMm {S>ßbmo‘m nyU© H$éZ Z§Va {gpìhb H§$ÌmQ>Xmahr Pmbm. ¶m gmè¶m à{H«$¶oV bo{dÝgZ Iyn H$mhr {eH$bm. nÌH$m[aVmhr Ho$br. Varhr AñdñW am{hbobm hm VéU Z§Va 2003 ‘ܶo amÁ¶mÀ¶m ZmJar godoV Ambm. O~m~XmarMo ^mZ R>odyZ dmJUmam hm A{YH$mar. dmñH$moMo Cn{Oëhm{YH$mar AgVmZm bo{dÝgZ ‘m{Q>©Ýg ho Zmd nÌH$ma Am{U bmoH$m§‘ܶo ~aoM n[aM¶mMo bo{dÝgZ ‘m{Q>©Ýg Pmbo hmoV.o dmñH$moV Pmboë¶m ZmâVm nmB©nbmB©ZÀ¶m XþKQ© >ZMo r Mm¡H$er H$aʶmMr O~m~Xmar Cn{Oëhm{YH$mar Am{U ݶm¶X§S>m{YH$mar åhUyZ bo{dÝgZ ¶m§À¶mda gmondbr hmoVr. ˶m§Zr ¶m XþKQ© >Zb o m O~m~Xma R>aboë¶m gdmªda Xmof R>do bm. PwAmar H§$nZr Am{U amï´>r¶ ‘hm‘mJ© àm{YH$maUmÀ¶m Ajå¶ Xþb©jm‘wio Vr XþK©Q>Zm Pmbr hmoVr Ago ˶mdoir ˶m§Zr {Xboë¶m AhdmbmV WoQ> åhQ>bo hmoVo. ˶mZ§Va ˶m§Zm AnZm KamÀ¶m Mm¡H$ergmR>r {Z¶wº$ Ho$bo Jobo. AnZm KamV Zo‘Ho$ H$m¶ Mmbbo Amho ˶mMm Ahdmb ‘mQ>r©Ýg ¶m§À¶m g{‘VrZo {Xbm. gaH$maH$S>o H$mhr {e’$maerhr ˶m§Zr Ho$ë¶m. AnZm KamVrb ‘wbm§Zm ~mhoa JwÝhoJmar H$m‘o H$aʶmgmR>r nmR>dUmam Ho$AaQ>Ho $a {Zb§~rV Pmbm. ˶mZ§Va ‘m{Q>Ý© g ¶m§Mm Ahdmb Ambm Am{U ˶m AhdmbmZ§Va ‘{hbm Am{U ~mb H$ë¶mU Im˶mZo AnZm Kam‘ܶo H$m¶ gwYmaUm ìhmdr Am{U H$gë¶m gmYZgw{dYm C^mamì¶mV ˶mgmR>r à¶ËZ gwé Ho$bo AmhoV. ‘wi ~m§Xm AgmoiUm ¶oWrb Agbobo ‘mQ>uÝg ho 2003 ‘ܶo amÁ¶mÀ¶m ZmJar godoV Ambo. VoìhmnmgyZ AmVmn¶ªV ˶m§Zr gaH$mar àemgZmV AZoH$ nXm§da O~m~XmarZo H$m‘ Ho$bo. gܶm AZoH$ ‘moR>çm O~m~Xmè¶m ˶m§À¶mda gmondë¶m AmhoV. àXþfU {Z¶§ÌU ‘§S>imMo gXñ¶ g{MdnX, hñVH$bm ‘hm‘§S>imMo ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$, ‘w»¶‘§Í¶m§Mo {deof godm A{YH$mar Am{U AmVm ImU Im˶mMo {deof godm A{YH$mar Aem O~m~Xmè¶m ˶m§À¶mda AmhoV. gܶm ImU Im˶mÀ¶m H$ma^mamda Am{U ImU KmoQ>mù¶mVrb Xmoftda H$madmB© H$aʶmgmR>r gaH$maZo gwédmV Ho$br AgVmZm ‘m{Q>©Ýg ¶m§À¶mda ImU Im˶mÀ¶m {deof godm A{YH$marnXmMr O~m~Xmar gmon{dʶmV Ambr Amho. Xþgè¶m ~mOyZo àXþfU {Z¶§ÌU ‘§S>imMr O~m~Xmar gmondbr Amho. XmoÝhr H$mQ>oar ‘wHw$Q> AmVm ‘m{Q>©Ýg ˶m§Zm nobm¶Mo AmhoV. ZmJar godoV ¶oʶmAmYr Vo nÌH$marVoV hmoVo. E‘E, ~rES>, EbEb~r Am{U B§{OZrAatJ {S>ßbmo‘m Ho$boë¶m ¶m A{YH$mè¶mbm Mm§Jbm ‘mUyg åhUyZ ˶mÀ¶m {‘Ìn[admamV OmñV ‘mZ Amho.

lr‘X² ^JdX²JrVm 36 Z Ëdodmh§ OmVy Zm g§ Z Ëd| Zo‘o OZm{Ynm … Z M¡d Z ^{dî¶m‘… gd} d¶‘V… na‘ &&12&& AW© - ‘r (nydu) H$Yr ZìhVmo Ago Zmhr; Vy (nydu H$Yr ZìhVmg Ago) Zmhr, ho amOobmoH$ (H$Yr ZìhVo Ago) Zmhr Am{U ¶mnwT>o Xo{Ib Amåhr gd© AgUma Zmhr (Ago) gwÜXm Zmhr. AWm©V AmnU gd© nyduhr hmoVmo, AmVmhr AmhmoV d ¶mnwT>ohr AgUma AmhmoV. ¶m íbmoH$mMo JyT> Ago Amho Vo ^JdmZ gm§JVmV, ¶m OJm§V XmoZ nXmW© AmhoV. EH$ {dZmer Va Xþgam A{dZmer. B§{жo-eara {dZmer AmhoV Va AmË‘m AZm{X, AZ§V Am{U {Z˶ Amho. eara nS>ë¶mZ§Va A‘yV© ê$nm§V AmnU gd©OU ahmUma AmhmoV. dmè¶mZo nmʶmMm n¥îR>^mJ hbVmo Am{U AmnUmg ˶mda Va§J, bmQ>m {Xgmd¶mg bmJVmV. bmQ>m Amë¶m qH$dm Joë¶m, nmUr VgoM CaVo. dmam OmoamZo dmhVmo ˶mdoir bmQ>m AmhoV Ago dmQ>Vo, dm¶y Ooìhm ñdñW, em§V hmoVmo ˶mdoir bmQ>m§Mo ApñVËd CaV Zmhr. ¶oWo H$m¶ Zï> Pmbo ˶mMm ho AOw©Zm Vy {dMma H$a. AmËå¶mg OrdXem g§H$ën qH$dm dmgZm§Zr bm^V AgVo. Oem dmè¶mÀ¶m PwiwHo$Zo nmʶmÀ¶m n¥ð>^mJmda Va§J ¶oVmV. Aer earao emídV AmhoV Ago ‘mZUo ho AkmZbjU Amho. Hw$Ur AkmZmZo Vo emídV R>odʶmMm à¶ËZ Ho$bm Var Vo H$moUmghr e³¶ hmoUma Zmhr. EH$ Zm EH$ jUr Vo Q>mH$mdoM bmJUma Amho. åhUyZ XohmÀ¶m Zmem~Ôb ehmʶm gyk ‘mUgmZo Ho$ìhmhr emoH$ H$aUo gd©ñdr AZw{MV Amho. - {dîUy amOmam‘ JmiH$a hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

ImU CÚmo J mbm n¶m© ¶ Amho . .. g dm}ÀM ݶm¶mb¶mZo Jmoì¶mVrb ImU ì¶dgm¶mda Mma AmR>dS>çm§Mr ~§Xr bmJy Ho$ë¶m‘wio ImU ì¶mdgm{¶H$m§Mr nwÝhm EH$Xm ^¶mZo XmV{Iir ~gbr Amho. amÁ¶ gaH$maZo ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmZ§Va ImUr§da ~§Xr bmXbrM hmoVr. H§§o$Ðr¶ ImU ‘§Ìr O¶§Vr ZQ>amOZ ¶m§Zrhr amÁ¶mVrb gd© ImUtMo XmIbo ñWJrV R>do ʶmMr KmofUm Ho$br hmoVr. ˶mZ§Va Jmodm ’$mD§$S>oeZMo VWmH${WV n¶m©daUdmXr S>m°. ³bm°S> Amëdmarg ¶m§À¶m g§KQ>ZoZo gdm}ÀM ݶm¶mb¶mV ¶m{MH$m XmIb Ho$br. gdm}ÀM ݶm¶mb¶mÀ¶m {ZU©¶m‘wio K~amQ> ngaUo ñdm^m{dH$M hmoVo. hr ~§Xr H$Yr CR>ob ho {Z{íMV gm§JVm ¶oUma Zgbo Var AZoH$ {Z~§©Ym§Mo d {Z¶‘m§Mo OmoIS> Im§Úmda R>do Zy M nwT>rb dmQ>Mmb H$amdr bmJob. ho ñnîQ> Amho. nwduMr OmZ d emZ ¶m ì¶dgm¶mV amhUma Zmhr hohr {VVHo$M Iao. Joë¶m Mma ‘{hݶm§V ImU CÚmoJmMr ’$ma dmVmhmV Pmbr Amho. H$m‘ ~§X Pmë¶m‘wio H$m‘Jmam§Zm nJma Zmhr, Q´>H$‘mbH$m§Mo ~±Ho$Mo hâVo WH$bo Amho. H$O©’$oS>rÀ¶m ^modè¶mV gmnSy>Z agmVimbm OmʶmMr ^rVr ~mO©‘mbH$m§Zm gVmdVo Amho. ImU ì¶dgm¶mV ‘wabobo H$mhr ‘moOHo$ ì¶dgm{¶H$ dJibo Va Joë¶m nmM ghm dfm©V ImUt‘wio Jã~a Pmboë¶m Zdlr‘§Vm§Zm AmVm nwT>o H$m¶ ¶m {dMmamZoM YS>H$s ^ê$ bmJbr Amho. ¶m n[apñWVrV AmJm‘r H$mimV AW©ì¶dñWm gwYmaʶmgmR>r ImU CÚmoJmda {H$VnV {Z^©a ahm¶Mo ¶mMm {dMma Jm§{^¶m©Zo ì¶hm¶bm hdm. ˶mgmR>r AmVmnmgyZM n¶m©¶ emoYʶmMr V¶mar Pmbr nm{hOo. ‘m¶m ‘Vo AmnU {H$Vrhr à¶ËZ Ho$bo Var ImU CÚmoJmbm nwÝhm nydr§gmaIr ^amar KoVm ¶oB©b Ago dmQ>V Zmhr. ImU KmoQ>miçm§À¶m nmíd©^y‘rda AmVm d nwT>rb H$mimV H$m¶XoH$mZyZ A{YH$ H$S>H$ Ho$bo OmVrb. ˶m§Mr A§‘b~OmdUr ZrQ> hmoVo H$s Zmhr ho nmhʶmgmR>r ñdV§Ì XoIaoI ¶§ÌUm am~{dbr OmB©b. bmb {’$VrMm H$ma^ma dmT>ob. ñdV§ÌnUo Hw$R>bmhr {ZU©¶ Koʶmg A{YH$mar {~MH$Vrb. ImU CÚmoOH$ H$m‘Jma g§»¶oV H$nmV H$ê$Z {ZJwªVdUwwH$sÀ¶m {XeoZo nmdbo Q>mH$Vrb. ˶m‘wio ~Xb˶m H$mimMr nmdbo EoHy$Z AmnUhr H$mbmZwê$µn Amnë¶mhr YmoaUmV ~Xb H$aʶmMr AmO {ZVm§V Adí¶H$V Amhoo. Jmodm ‘w³VrZ§VaÀ¶m nÝZmg dfm©V Am{W©H$ ~iH$Q>rgmR>r AmnU n¶©Q>ZmÀ¶m ~m~VrV ~mobm¶Mo Va ¶m joÌmMm g§nyU© àdmg hm EH$m§JrM Pmë¶mMo {Xgob. Amnbo n¶©Q>Z AOyZhr {H$Zmè¶m§À¶m ~mhoa nS>bobo Zmhr. X{jUoH$S>Mo AmH$mamZo A˶§V N>moQ>o Agbobo Ho$aigmaIo amÁ¶ n¶©Q>Z joÌmV Zì¶m Zì¶m g§Yr MmoImiV AgVm§Zmhr AmnU ‘mÌ H$i§JwQ> H$m§Xmoir, ~mJm, emnmoam, A§OZw m, ‘moaOr, ha‘b BWoM a|JmiV

nS>bmo AmhmoV. An[a{‘V {ZgJ© gm¢X¶m©Mr XoUJr bm^yZ XoIrb ˶mMm ’$m¶Xm CR>dUo Amnë¶mbm O‘bobo Zmhr. S>m§oJami ^mJmV n¶©Q>Z ì¶dgm¶mbm g§OrdZr XoVm ¶oB©b nU n¶©Q>ZmMr gm§JS> Aݶ Hw$R>ë¶mVar ì¶dgm¶mH$S>o KmVë¶m{edm¶ ho gmܶ hmoUma Zmhr. ‘J Agm Hw$R>bm ì¶dgm¶ Amho Omo Jmoì¶mÀ¶m AW©ì¶dñWobm ~iH$Q>r XoD$ eH$ob ? ‘m¶m ‘Vo ‘Zmoa§OZ ì¶dgm¶ AWm©V E§Q>aQ>Zo ‘|Q> B§S>ñQ´>r. ‘w~§ B©gma»¶m ‘hmZJamV ‘Zmoa§OZ ì¶dgm¶mZo BVa gd© ì¶dgm¶m§Zm H$YrM ‘mJo Q>mH$bo Amho. {XdgmH$mR>r H$moQ>çdYr én¶m§Mr CbmT>mb ¶m ì¶dgm¶mV hmoV AgVo. {MÌnQ>, ZmQ>H$, XÿaXe©Z, {MÌdm{hݶm, Bìh|Q>g,² ’°$eZ emo, nwañH$ma gmohio, ^ì¶ b½Z gmohio, Jm¡ad gmohio, ~rQ> emo ¶mgmaIo Ag§»¶ H$m¶©H«$‘ ‘Zmoa§OmZmÀ¶m {dídmV hmoV AgVmV. AmO KS>rbm ‘w§~B© hooM ˶mMo H|$Ð Amho. h¡Xam~mX‘ܶo am‘moOr amd ¶m§Zr Amnbm

àmg§{JH$ {dîUy gw¶m© dmK ñdV:Mm ñQw>{S>Amo C^mê$Z EH$ doJio gm‘«mÁ¶ C^o Ho$bo Amho. Xmnmobr ¶oWrb ໶mV H$bm {X½Xe©H$ {ZVrZ XogmB© ¶m§Zr Amnbm ñdV§Ì {’$ë‘ ñQw>{S>Amo C^mabm. ‘w~§ B©À¶m {MÌZJarV VgoM {Z{VZ XogmB© ñQw>{S>Amo d ~mbmOr {’$ë‘ZJar BWo H$m‘H$mO MmbV Zmhr Agm EH$hr {Xdg ZgVmo. {MÌnQ> qH$dm {Q>.ìhr ‘m{bH$m§Mo AI§S> ewQ>tJ {VWo Mmby AgVo. hOmamo H$m‘Jma EH$mMdoir InV AgVmV. ˶mV Hw$eb d AHw$eb Aem XmoÝhr àH$maMo H$m‘Jma AgVmV. Q>°³gr MmbdUo, OodUmMo S>~o nwadUo, Ho$Q>atJ H$aUo, Q>ob[a¨J B˶mXr AZoH$ àH$maMo nyaH$ ì¶dgm¶hr pñWamdbo AmhoV. Amnbo Jmodm amÁ¶ AmH$mamZo bhmZ Agbo Var Z¡g{J©H$ d¡{dܶmZo g‘¥ÜX Amho. noS>ʶmnmgyZ H$mUH$moUn¶ªV Am{U dmñH$monmgyZ dminB© n¶ªV ewQ>tJbm Cn¶w³V R>aVrb Aer AJ{UV bmoHo$eÝg Jmoì¶mV nmdbmonmdbr gmnS>Vrb. {MÌnQ>m§À¶m ewQ>tJgmR>r Jmoì¶m‘ܶo ¶oʶmg {Z‘m©Vo EaìhrM CËgwH$ AgVmV. AmOhr dfm©bm gamgar VrZeo H$moQ>r én¶m§Mr CbmT>mb {’$ë‘ ewQ>tJÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ hmoV AgVo. nU ˶mMm H$moUVmhr à˶j ’$m¶Xm Jmoì¶mbm hmoV Zmhr. BWo ¶oUmè¶m {Z‘m©Ë¶m§Mr EH$ à‘wI AS>MU Aer H$s ewQ>tJgmR>r bmJUmar ¶ÀM¶mdV gm‘wJ«r ˶m§Zm ‘w§~B©, h¡Xam~mX ~§Jiya

qH$dm H$moëhmnya BWyZ AmUmdr bmJVo. hr gm‘wJ«r Jmoì¶mV CnbãY Pmbr Va {Z‘m©Ë¶m§À¶m S>mo³¶mdaMm EH$ ‘moR>m ~moPm H$‘r hmoB©b. ¶mÀ¶m OmoS>rbm {MÌnQ> d pìh{S>Amo E{S>qQ>J, gmD§$S> B§{O{Z¶[a¨J d E{S>qQ>J, àH$me¶moOZm, S>~tJ {‘p³g¨J, B˶mXr gw{dYm nwa{dUmao ñQw>{S>Amo C^o Pmbo Va Jmoì¶mVë¶m Jmoì¶mV g§nyU© {MÌnQ>m§Mr qH$dm XÿaXe©Z ‘m{bH$m§Mr {Z{‘©Vr hmoD$ eHo$b. Jmoì¶mV {H$‘mZ XmoZ {R>H$mUr AÚmdV Aer {MÌZJar C^maVm ¶oUo e³¶ Amho. EdT>oM Zìho, Va {MÌZJar hr Jmoì¶mgmR>r H$mimMr JaO Amho. hm EH$M CÚmoJ Agm Amho. {OWo Z¡g{J©H$ g§nÎmrMr H$gbrhr ZmgYyk hmoV Zmhr. CbQ> {ZgJm©Mo YZ e³¶ {VV³¶m à‘mUmV Onmdo d dmT>dmdo bmJVo. {MÌZJargmR>r XaamoO hOmamo bmoH$m§Mr JaO ^mgob, ˶mV gwVma, bmohma, {MVmar, a§Jmar, [e§nr Ago AZoH$ H$mamJra bmJVrb. ewQ>tJgmR>r ¶oUmè¶m H$bmH$mam§Zm CÀM XOm©Mr hm°Q>oëg bmJVrb. ¶m hm°Q>obm§‘YyZhr amoOJmamÀ¶m {H$VrVar g§Yr {Z‘m©S> hmoVrb. {MÌZJar ì¶{V[a³V ‘Zmoa§OZ ì¶dgm¶mbm Amdí¶H$ AmUIr {H$VrVar JmoîQ>r Jmoì¶mV H$aVm ¶oʶmgma»¶m AmhoV. nmM Vo Xhm hOma j‘VoMo H$Ýìh|eZ g§oQ>a BWo hmoʶmMr JaO Amho. gaH$maZo Agm EImXm àH$ën C^maë¶mg OmJ{VH$ ñVamdaÀ¶m n[afXm d g§‘obZo Jmoì¶mV hmoD$ eH$Vrb. ImU O{‘ZtÀ¶m n[agamV ^anya ‘moH$ir OmJm CnbãY Amho. Jmodm ho à‘wI n¶©Q>Z H|$Ð AgyZ XoIrb ‘wbo d ’$°{‘br OmD$ eH$Vrb Ago EH$hr EÝQ>aQ>oZ‘|Q> nmH©$ Amnë¶mH$S>o Zmhr, ‘w§~B©V Eñgob dëS>© Amho, R>mʶmV dm°Q>a dëS>© Amho. H$moMrZbm doJmdëS>© Amho, nU Jmoì¶mV ‘mÌ H$mhrM Zmhr. Aer {H$‘mZ XmoZ ‘Zmoa§OZ nmH©$ Jmoì¶mV ñWmnZ H$aUo e³¶ Amho. ˶m{edm¶ n¶©Q>H$m§Zm AmH${f©V H$aʶmgmR>r {H$‘mZ drg {R>H$mUr nma§n[aH$ bmoH$H$bm§Mo Xe©Z KS>{dʶmgmR>r bmoH$H$bm hmQ> d ‘m§S> ^adVm ¶oVrb. ¶m gdmª‘YyZ {H$Vr àM§S> à‘mUmV amoOJma {Z{‘©Vr hmoB©b ¶mMm {dMma H$am. åhUyZ hV~b hmoʶmMo H$maU Zmhr. I{ZO Y§Úmbm n¶m©¶ åhUyZ ‘Zmoa§OZ {díd BWo H$aʶmMm Zm‘r n¶m©¶ Amnë¶mnwT>o Amho. {ZgJm©À¶m {damoYmV OmD$Z Hw$R>bmM {dH$mg gmYVm ¶oV Zmhr. ImU CÚmoJmZo n¶m©daUmMm ~ir KoVbm. {ZgJm©À¶m H$monmMr ’$io H$Yr Zm H$Yr ^moJmdrM bmJVmV. Vr AmO Amåhr ^moJV AmhmoV. ¶m nmnmMo n[a‘mO©Z H$am¶Mo Agob Va {ZgJm©Mm Pmbm, {VVH$m {dZme Iyn Pmbm. {ZXmZ ¶mnwT>o Amåhr ˶mMo OVZ H$ê$ Ago åhUV {MÌnQ>ZJargma»¶m {ZgJ©ào‘i CÚmoJmMm nm¶m Jmoì¶mV Kmbm¶bm AmnU gÁO Pmbo nm{hOo. VaM nwT>À¶m n§Mdrg dfm©V Jmodm Am{U Jm§o¶H$ma gwa{jV amhVrb.

Zm|X

ZoÌXmZmMm g§H$ën ho

S>moio AmhoV... OJmVë¶m EH$m gw§Xa órMo, Aer Om{hamV Q>rìhrda AmnU nhmV hmoVmo. Vr gw§Xa Am{U {Zù¶m S>moù¶m§Mr ór hmoVr Eoíd¶m© am¶. nU AmVm Aer ZoÌXmZmMr Om{hamV AmVm nhm¶bm {‘iV Zmhr. ZoÌXmZ gmoS>mM, à˶jmV ZoÌXmZm~m~VÀ¶m OmJ¥VrMm AmdmO XoIrb EoHy$ ¶oV Zmhr. ZoÌXmZmMo ‘hËd lrb§H$m gma»¶m N>moQ>çm Xoembm H$ibo. VoWo ‘aUmoÎma ZoÌXmZ gº$sMo H$aʶmV Ambo Amho. ^maVmV Aer gº$s Zmhr. ñdÀN>oZo ZoÌXmZ H$aʶmMr nÕV Amnë¶m XoemV Amho. bmoH$ ZoÌXmZmgmR>r Zm|XUr H$aVmV. nU ‘¥Ë¶yZ§Va ghm VmgmÀ¶m AmVm ZoÌXmZ hmoV Zmhr, ˶m‘wio ZoÌXmZmÀ¶m g§H$ënmMm Cn¶moJ hmoV Zmhr. ^maVmV 20 bmI ÑîQ>r{hZm§da ZoÌamonH$ H$aVm ¶oʶmgmaIo Amho. na§Vw à˶jmV VodT>çm bmoH$m§Mo ZoÌXmZ hmoV Zmhr. ˶m‘wio XoemV Ñï>rhrZm§Mr g§»¶m dmTVM Mmbbr Amho. amoQ>ar ³b~ Am°’$ nUOr ¶m g§ñWoZo 2007 ‘ܶo Jmoì¶mV ZoÌnoT>r gwê$ Ho$br. ¶m ZoÌnoT>rbm AmVm gaH$maÀ¶m ghH$m¶m©Mr JaO Amho. ¶m ZoÌnoT>rMr O~m~Xmar Jmodm d¡ÚH$s¶ ‘hm{dÚmb¶mH$S>o XoʶmV ¶oUma Amho. ˶mgmR>r à¶ËZ Ho$bo OmV Amho. Ñï>rhrZm§Zm Ñï>r XoUmam hm CnH«$‘ amoQ>ar ³b~Zo gwê$ Ho$bm Iam. nU àm‘w»¶mZo gaH$maZo Agm CnH«$‘ nwT>o Mmbdm¶bm hdm. H$maU dV©‘mZ~amo~aM ^{dî¶H$mimVhr ZoÌnoT>rMr JaO Amho. bmoH$m§Mr OrdZnÕVr ~Xbbr Amho. ˶m‘wio ‘Yw‘ohmgmaIo gm¶b§Q> {H$ba amoJ e[aamV àdoe H$aV AmhoV. ‘Yw‘ohmMo à‘mU amÁ¶mV VgoM XoemV dmT>V Amho. ‘Yw‘oh Agboë¶m bmoH$m§Zm bdH$a A§YËd ¶oV,o Ago EH$m gd}jUmVyZ ñnï> Pmbo Amho. ‘wbo d VéUm§‘ܶohr ‘Yw‘ho m‘wio A§YËd ¶oV Amho. ¶mH$S>o AmVm J§^ranUo bj Úm¶bm bmJob. amÁ¶mV 4 hOma Ñï>rhrZ bmoH$ AmhoV. Ñï>rhrZm§Zm Ñï>r Va ZmhrM, nU ˶m§À¶m H$ë¶mUmgmR>r EImXo H|$Ð Var hdo, {OWo A§Y ‘wbm§Zm {eH$Vm ¶oB©b. ¶mgmR>r Z°eZb Agmo{eEeZ ’$m°a X ãbmBªS> (Z°~) hr g§ñWm à¶ËZ H$aV Amho. Z°~ g§ñWoÀ¶m Jmodm emIoV 200 Ñï>rhrZ bmoH$ {eH$V AmhoV. ˶m§Zm {eH$dʶmgmR>r {ejH$, {d{dY CnH«$‘ am~{dʶmgmR>r IM© ¶oVmo. H$mhr g§ñWm§H$Sy>Z {‘imboë¶m XoU½¶m§VyZ Z°~Mo H$m‘ MmbVo. gaH$maH$Sy>Z ’$maer H$mhr ‘XV hmoV Zmhr. amÁ¶mZo A§YËd {Z‘w©bZmgmR>r gw‘mao XrS> H$moQ>r én¶m§Mr VaVyX Ho$br Amho. ¶mVrb H$mhr {ZYr Z°~ g§ñWobm {Xbm Va Jmoì¶mV ˶m§Zm H|$Ð C^maUo e³¶ hmoB©b. Amnë¶mbm Ñï>r Amho åhUyZ Amåhr AmH$me, gw¶©, M§Ð, Vmao, nmUr Am{U {ZgJ© nmhÿ eH$Vmo. nU Oo Ñï>rhrZ AmhoV, Vo ’$³V A§YmaM nmhVmV. gmè¶mM ÑîQ>r{hZm§Zm Zì¶m S>moù¶mZo OJ nmhUo e³¶ Zgob Var {H$‘mZ Á¶m§Zm e³¶ Amho ˶m§Zm Var Vr g§Yr BVam§Zr {Xbr nm{hOo. ¶mgmR>r gaH$maZo Am{U g§ñWm§Zr nwT>mH$ma KoʶmMr Oer JaO Amho VerM ‘¥Ë¶yZ§Va ZoÌXmZmMm g§H$ën gmoS>Umè¶m 춳VtMrhr ‘moR>r Amdí¶H$Vm g‘mOmbm Amho.

XheVdmXr hëë¶m§Mm ‘mJ J¥

h_§Ìr gwerbHw$_ma qeXo `m§Zr `m nXmMr enW KoVë`mÀ`m Xþgè`mM {Xder nwÊ`mMm Xm¡am AmIbm hmoVm Am{U Vo `m Xm¡è`mda nwÊ`mV Ambo AgVmZmM Ë`m§Zm XheVdmÚm§Zr ~m°å~ñ\$moQ>mM§ r gbm_r {Xbr hmoVr. XmoZ _{hÝ`m§V `m ñ\$moQ>m_mJÀ`m H$Q>mMm emoY bmdbm. AWm©V Ë`mgmR>r Ë`m§Zm {Xëbr nmo{bgm§Mo ghH$m`© bm^bo. qH$~hþZm {Xëbr nmo{bgm§_wioM hm H$Q> CKS> Pmbm. 26/11À`m ñ\$moQ>mg§X^m©V AQ>Ho$V Agbobm ~rS>Mm A{VaoH$s O~rD$ÔrZ C\©$ A~y qOXmb `mÀ`m O~mZr_YyZ `m ñ\$moQ>m_mJMm H$Q> CKS> Pmbm. nwÊ`m_Ü`o ho ñ\$moQ> KS>{dÊ`m_mJo nwÊ`mMm EH$ Am{U _amR>dmS>çmVbo XmoZ Ago {VKo Amamonr Jw§Vbobo hmoVo. _wimV nwÊ`m_Ü`o XJSy>eoR> hbdmB© JUnVrÀ`m Odi ñ\$moQ> KS>{dÊ`mMm BamXm hmoVm. AQ>Ho$V Q>mH$Ê`mV Amboë`m `m {VKm§n¡H$s nwÊ`mÀ`m gæ`X {\$amoO `m A{VaoŠ`mZo Ë`m Ñï>rZo V`mar gwÜXm Ho$bobr hmoVr. gæ`X {\$amoO hm H$mVrb {gÔrH$s `m A{VaoŠ`mÀ`m IwZm_wio ~hH$bm hmoVm. Vmo `oadS>çmÀ`m H$mamJ¥hmV hmoVm. Am{U VoWo ~aim¶bm bmJbm H$s, XJSy>eoR> JUnVr CS>drZ. Ë`m_wio Vwê§$JmVë`m AÝ` H¡$Úm§_Ü`o MrS> {Z_m©U Pmbr Am{U Ë`m§Zr {gÔrH$sMm IyZ Ho$bm. `m IwZmMm ~Xbm KoÊ`mgmR>r nwÊ`m_Ü`o H$mhr ñ\$moQ> KS>{dÊ`mMr `moOZm gæ`X {\$amoOZo AmIbr hmoVr. na§Vw O~rD$ÔrZÀ`m O~mZrVyZ hr JmoîQ> CKS> Pmbr Am{U nmobrg gæ`X {\$amoOÀ`m _mJmda am{hbo. Vmo {Xëbrbm AgVmZm Ë`mbm {ZOm_wÔrZ aoëdo ñWmZH$mda nH$S>Ê`mV Ambo. Ë`mÀ`m O~mZrVyZ Am¡a§Jm~mXMm AgX ImZ Am{U Zm§XoS>Mm B_«mZ ImZ `m XmoKm§Mr Zmdo {ZînÝZ Pmbr. Ë`m_wio nmo{bgm§Zr Ë`m§Zmhr Ooa~§X Ho$bo. `m {VKm§À`m AQ>Ho$VyZ Or _m{hVr {_imbr {VÀ`mdê$Z Ë`m§Zr {Xëbr Am{U ~m¡ÜX J`o_Ü`o ^rfU ~m°å~ñ\$moQ> KS>{dÊ`mMr `moOZm AmIbr hmoVr Ago H$ibo. `m H$Q>m_mJo H$Zm©Q>H$mVbo Hw$à{gÜX A{VaoH$s ^Q>H$i ~§Yy `m§MoM ì`dñWmnZ Amho. _mÌ AÚmnhr ^Q>H$i ~§Yy§Zm AQ>H$ Pmbobr Zmhr. H$mb AQ>H$ Pmboë`m {VKm§n¡H$s XmoKo _amR>dmS>çmVbo AmhoV. Ë`m§Mm g§~§Y Am¡a§Jm~mX, bmVya, ~rS> Am{U Zm§XoS> `m {Oëøm§er Ambobm Amho. Ë`mdê$Z A~w qOXmbZo gmè`m _amR>dmS>çmVM XheVdmXmMo {df ngadÊ`mMr `moOZm H$er am~{dbr hmoVr `mMo Xe©Z KS>Vo. A{VaoH$s g§KQ>Zm§À`m H$Q> aMÊ`mÀ`m nÜXVrMo _mÌ Zdb dmQ>Vo. `m nÜXVr_Ü`o gobMr nÜXV dmnabr OmVo. Aem àH$maÀ`m gob_Ü`o A{VaoH$s Zo_bobo AgVm Vo nm{H$ñVmZmV qH$dm Aa~ñVmZmV OmD$Z H$mhr {ejU KoD$Z Ambobo AgVmV. na§Vw Vo gob_Ü`o gh^mJr AmhoV Am{U `mo½` doi `oVmM {_iUmè` gyMZoZgw ma H$m`©aV hmoUma AmhoV. ho Ë`m§À`m {edm` H$moUmbmM _mhrV ZgVo. gæ`X {\$amoO `mÀ`m ^mdmbmgwÜXm Amnbm ^mD$ XheVdmXr H$madm`m§V gh^mJr Amho ho _mhrV ZìhVo. ho bmoH$ gobMo _§o~a AgVmV na§Vw àË`j H$m_ H$aon`ªV Ë`m§Mm Hw$UmbmM nÎmm ZgVmo. ho Ë`m§À`m H$m_mMo d¡{eîQ>ç Amho.

mail editor@dainikherald.com

nauH$am§darb g§nmXH$s¶ AmdS>bo

^º$s

gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

X¡{ZH$ hoamëS> ho dV©‘mZnÌ n{hë¶m {XdgmnmgyZ A{VeH$ AmH$f©H$ Amho. gUgUrV ~mVå¶m§Mr AmnU gwédmVrnmgyZ ‘m{bH$mM bmdbr Amho. Amnë¶m amoOÀ¶m nwadʶm doJù¶m ‘OHw$amZo ^aboë¶m AgVmV. ˶mVhr ~mB³g A±S> H$mg© hr nwadUr ‘bm 춳Vre: OmñV AmdS>V.o AmUIr EH$ d¡{eîQ>ç åhUOo AJ«boImÀ¶m nmZmbm AmnU {dMmaYZ Ago gmW© Zmd {Xbo Amho. {dMmaYZ nmZmV AmnU g§nmXH$s¶mnmgyZ BVa boIm§n¶ªV Mm§Jbo {dMma XoVm AmhmV. H$mhr {Xdgm§nydu nauH$a {déÕ nauH$a ho g§nmXH$s¶ IynM Mm§Jbo hmoVo. ‘Zmoha nauH$a ho EH$ Mm§Jbo {Z:ñn¥h ZoVo. ˶m§Mo Mm[aͶ ñdÀN>. {damoYH$m§Zr Ho$boë¶m à˶oH$ AmamonmVyZ Vo VmdyZ gwbmIyZ ~mhoa nS>bo. gr~rAm¶Zohr ˶m§Zm {ZXm}fÎdmMo à‘mUnÌ {Xbo. Var nauH$a ¶m§Zr ñdV:À¶m amJmda {Z¶§ÌU AmUbo nm{hOo. Mm§Jbm H$ma^ma H$aʶmdaM ^a {Xbm nm{hOo. {damoYH$m§À¶m Q>rHo$H$S>o AWdm H$mhr ~mOma~wU½¶m§À¶m ImoQ>çm àMmamH$S>o ˶m§Zr bj XoVm H$m‘m Z¶o. nauH$am§gmaJm ZoVm Jmoì¶mbm ‘w»¶‘§Ìr åhUyZ bm^bm ho Am‘Mo gm¡^m½¶. Var, ˶m§Mo H$m‘ ¶mo½¶ arVrZo Mmbmdo

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

¶mgmR>r nauH$a {déÕ nauH$a Aem àH$maÀ¶m AJ«boIm§Mr JaO Amho. - {dídmg gw. nmS>JmdH$a, ‘S>Jmd

~g‘Yrb g§JrV ~§X H$amdo ImOJr ~g‘mbH$m§Zr nwÝhm EH$Xm {VH$sQ> dmT>rMr ‘mJUr Ho$br Amho. ˶m§Zm XadmT> XoVmZm gaH$ma ~è¶mM {Z¶‘m§Mr AmR>dU H$ê$Z XoVo. nU àdmem§Zm ˶mVrb H$mhrM g‘OV Zmhr. ¶mdoir gaH$maZo EH$M JmoîQ> H$amdr. ~g H§$S>³Q>aZo àdmem§Zm gwQ>o n¡go naV Úmdo Am{U ~g‘Yrb H$U©H$H©$e g§JrV ~§X H$amdo. EdT>o Ho$bo Var ~g‘Yrb àdmg gwIH$a hmoB©b. ImOJr ~gogZm H$X§~À¶m XþßnQ> Vo {VßnQ> OmXm doi bmJVmo. dmhVyH$ Im˶mÀ¶m A{YH$mè¶m§Zm ~g‘YyZ àdmg H$amdm bmJV Zmhr, åhUyZ ˶m§Zm àdmem§Mo Xþ:I H$iV Zmhr. g§~§{YV A{YH$mè¶m§Zr EH$ {Xdg Var àdmgr hmoD$Z gm‘mݶ àdmem§À¶m AS>MUr ~Kmì¶mV. - Zaoe ‘. ZmB©H$, nd©ar Jmodm

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

JwS> ݶyOMm EImXm H$m°b‘ Agmdm Amnbo dV©‘mZnÌ XO}Xma AgyZ dOZXma ~mVå¶mZm AmnU ¶mo½¶ Vr H$ìhaoO XoVm, ˶m~Ôb Amnbo A{^Z§XZ. Jmoì¶mVrb BVa d¥ÎmnÌm§À¶m VwbZoV Amnbo dV©‘mZnÌ A{YH$ AmonZ d {H«$E{Q>ìh Agë¶mMo EH§$Xa {S>PmB©Zdê$Z dmQ>Vo. åhUyZM Amnë¶mbm EH$ N>moQ>rer gyMZm H$aʶmMo YmS>g H$aVmo. BVa d¥ÎmnÌm§à‘mUoM Amnë¶mH$S>ohr XþK©Q>Zm§À¶m ~mVå¶m AgVmV, E’$Am¶Ama ¶m Img nmZmda Mmoar, ‘mam‘marÀ¶m ~mVå¶m AgVmV. ‘mÌ gH$mirM {XdgmMr gwê$dmV Aem {df¶m§Zr H$aʶmnojm ñ’w$Vr©Xm¶H$ ~mVå¶m§Zr H$amdr ¶m {dMmamZo ‘r Ago gwMdy BpÀN>Vmo H$s, ’$º$ Mm§Jë¶m ~mVå¶m XoUmam EH$ aH$mZm AmnU gwê$ H$amdm. amÁ¶mVrb gm‘m{OH$ g§KQ>Zm§Zr am~dbobo {d{dY CnH«$‘, amÁ¶mMr d XoemMr àJVrÀ¶m {XeoZo nS>Umar nmdbo ¶m H$m°b‘‘ܶo Zm§oXdbr OmD$ eH$Vrb. JwS> ݶwOMm EImXm H$m°b‘ H$m Agy Z¶o? - gm¡{‘Ì Hw§$S>B©H$a, H§$S>B©-Jmodm

4

AmR>dU

‘mP§ H$WmH$WZ bhmZnUÀ¶m AZoH$ AmR>dUr AYo‘Yo ‘ZmV qnJm KmbV AgVmV. H$mhr AmR>dUr H$mbm¡KmV {dgaë¶m OmVmV AZ H$mhr {dgaë¶m Zmhr OmV. ¶m XmoÝhr JQ>m§V Z ~gUmam EH$ àg§J ‘bm ZwH$VmM AmR>dbm. Voìhm ‘r hm¶ñHy$b‘ܶo hmoVmo. gmVdr qH$dm AmR>drV AgoZ. hm¶ñHy$b‘ܶo Am§Va dJ© H$WmH$WZ ñnYm© hmoVr. à˶oH$ dJm©VZy XmoZ XmoZ {dÚm϶mªZm ñnY}gmR>r {ZdS>ʶmV Amb§ hmoV§. àmW{‘H$ {ZdS>rÀ¶m ñnY}V ^mJ KoVmZm ‘r EH$ N>moQ>rer H$Wm gm§{JVbr hmoVr. nU {ejH$m§Zm Vr H$Wm ng§V nS>br Zmhr H$s ‘mP§ H$WmH$WZ Mm§Jb§ Pmb§ Zmhr ho AmVm R>mD$H$ Zmhr, nU A§{V‘ ñnY}gmR>r ‘mPr {ZdS> Pmbr Zmhr. ˶m‘wio BVa {dÚm϶mª~amo~a ‘bmhr EH$ àojH$ åhUyZ A§{V‘ ñnY}bm hOa amhmd§ bmJb§. nU ‘bm ñnY}V ^mJ KoʶmMr ‘ZmnmgyZ BÀN>m hmoVr, Vr nyU© hmoUma Zmhr ¶mM§ Xþ:I Pmb§. ˶m {Xdgm§V Kar ~arM nwñVH§$ Am{U ‘m{gH§$ AgV. {XdmirZ§Va H$mhr ‘{hZo {Xdmir A§H$m§M§ ^m§S>ma CnbãY hmoV Ago. Voìhm ‘amR>r{edm¶ BVa H$mhr dmMZ hmoVM ZìhV§. AmB©-dS>rb {Z¶{‘V dmMZ H$aUmè¶m§n¡H$s Agë¶m‘wio dmMZmMr Am‘Mr M¡Z Mmbm¶Mr. Ag§M ‘bm hmVmer EH$ nwñVH$ gmnS>b§. N>moQ>çm N>moQ>çm H$Wm Agë¶m‘wio ‘r Vo ^am^a dmMyZ H$mT>b§. ˶mVrb EH$ H$Wm Va ‘bm IynM AmdS>br. {dZmoXr H$Wm hmoVr Vr. AmVm H$Wm AmR>dV Zmhr, nU {dZmoXr Agbr Var {Vbm H$méʶmM§ A§J hmoV§ EdT>§ ‘mÌ AmR>dV§. Va Pmb§ Ag§ H$s Vr H$Wm ‘m¶m Mm§JbrM bjmV am{hbr. ˶mZ§Va H$mhr {Xdgm§V hm¶ñHy$b‘Yrb H$WmH$WZ ñnYo©Mr A§{V‘ ’o$ar hmoVr. ‘r AmYrM ñnY}VyZ ~mhoa nS>ë¶mZo BVa {‘Ìm§~amo~a ZwgVmM OmD$Z g^mJ¥hmV ~gbmo hmoVmo. EHo$H$ H$ê$Z gd© ñnY©H$m§À¶m H$Wm gm§JyZ Pmë¶m. H$mhr OUm§Zr Mm§Jë¶m gm§{JVë¶m, H$mhr OUm§Zm àmW{‘H$ ’o$arVbm Q>åo nmo {Q>H$dVm Ambm Zmhr. EH$ XmoKo OU ‘YoM H$Wm {dgabo Am{U Jmo§Yibo. Aer J§‘V O§‘V H$aV AIoa gd© {dÚm϶mªÀ¶m H$Wm gm§JyZ Pmë¶m. Z§Va narjH$m§Zm H$m¶ dmQ>b§ Hw$Umg R>mD$H$, Vo AMmZH$ åhUmbo, ""g‘moa ~gboë¶m ‘wbm§‘ܶo H$moUmbm ñnY}V ^mJ ¿¶m¶Mm Amho H$m¶?'' ‘m¶m S>mo³¶mV EH$X‘ drO M‘H$br! H$mhr {Xdgm§nydu dmMbobr Vr H$Wm AmR>dbr. jUmYm©V ‘r hmV da Ho$bm. narjH$m§Zr bmJbrM ‘bm nwT>§ ¶m¶bm gm§{JVb§. ‘r VgmM nwT>§ Jobmo. ˶mZ§Va nwT>Mr H$mhr {‘{ZQ>§ H$m¶ Pmb§ ‘bm H$ib§M Zmhr. nmMoH$ {‘{ZQ>m§V ‘r H$Wm gm§JyZ g§ndbr. AmVm BVH§$M AmR>dV§¶ H$s ‘r Iyn g‘agyZ {VW§ H$WmH$WZ Ho$b§. ‘wimV ‘bm Iyn AmdS>bobr Vr H$Wm hmoVr åhUyZ Vg§ Pmb§ Agmd§. {edm¶ Vr {dZmoXr H$Wm Agë¶m‘wi§ EH$ XmoZ {R>H$mUr {dÚm϶mªZr hgyZ à{VgmX {Xbm. A§{V‘ ñnY}V ‘bm ^mJ ¿¶m¶bm {‘imë¶mMm nwaonya AmZ§X Pmbm hmoVm. VodT>çmV narjH$m§Zr AmíM¶m©Mm PQ>H$m {Xbm. ‘bmM ˶m§Zr ñnY}M§ n{hb§ ~jrg Omhra Ho$b§! Z§Va {ejH$m§Zrhr ‘mP§ H$m¡VHw $ Ho$b§. hrM JmoîQ> àmW{‘H$ ’o$arV H$m Zmhr gm§{JVbr Ag§ {dMmab§. ho AMmZH$ {‘imbob§ ~jrg bjmV amhʶmgmaI§M hmoV§. - g§O¶ T>dirH$a Amnë¶m Am¶wî¶mV AZoH$ H$Qw>-JmoS> àg§J ¶oD$Z Jobobo AgVmV. ~è¶mM AmR>dUr AgVmV gm§Jʶmgma»¶m, Va H$mhr Z gm§Jʶmgma»¶mhr! Vw‘À¶mH$S>ohr Agob EImXr AmR>dU gm§JʶmgmaIr. Va ‘J CMbm boIUr AZ EImXr Mm§Jbr AmR>dU gw‘mao 400 eãXm§V {bhÿZ nmR>dm. {ZdS>H$ AmR>dUtZm ¶m ñV§^mVyZ à{gÕr {Xbr OmB©b. g§nmXH$ … X¡{ZH$ hoamëS>, H$m§nmb Q´>oS> g|Q>a, {‘{bQ>ar hm°pñnQ>bÀ¶m ‘mJo, H$m§nmb, nUOr Jmodm 403001. ’°$³g: 2228083; B©‘ob: features@dainikherald.com

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


15goa5_Layout 1 10/14/2012 8:35 PM Page 1

5

CËgd

gmo‘dma,15 Am°³Q>mo~a 2012

‘waJmd ZdamÌmoËgdmV ^aJƒ H$m¶©H$« ‘m§Mo Am¶moOZ

{‘g Jmodm ñnY}gmR>r Xhm gm¢X¶©dVtMr {ZdS> ‘S>Jmd, {X. 14 (à{V{ZYr) … Zwdo ¶oWo 17 Zmoìh|~a amoOr hmoUmè¶m {‘g Jmodm 2012 ñnY}À¶m A§{V‘ ’o$argmR>r 10 gm¢X¶©dVtMr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. ameob dmP ( AmHo$- ‘S>Jmd), doZogm am°{S´>Jrg (dmS>o- dmñH$mo), a‘m {dîUmoB© (Hw$Q>u- ’$m|S>m), EbrQ>m ‘mñH$maoÝhg(~moS>m©- ‘S>Jmd), H°$g|S´>m ’$Zmª{S>g (Amoabr), Q´>ogr n¡ ( gm§VmH«y$P), nb©Z {S>H$m°ñVm (~oVmi^mQ>r), nyOm ~moaH$a ( {eadS>o - ‘S>Jmd), {‘ZmoëQ>m ’$Zmª{S>g (nUOr) ¶m

gm¢X¶©dVrVyZ {‘g Jmodm 2012 Mr {ZdS> hmoUma Amho. ¶m ñnY©H$m§Zm Zm‘m§{H$V H$mo[a¶moJ«m’$a amo‘m§M ‘ohVm à{ejU XoUma AmhoV. 167 ñnY©H$m§À¶m {ZdS> MmMUrVyZ ¶m 10 ñnY©H$m§Mr A§{V‘ ’o$argmR>r {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho. Zwdo ¶oWrb nmbdmam Xr OmXuZ hm°Q>obÀ¶m {hadirda 17 Zmoìh|~a amoOr g§Ü¶mH$mir 6 dmOVm hr ñnYm© hmoUma Amho, Aer ‘m{hVr pìhOoQ>r AmQ>©g²Mo OmoO’$ S>m¶g ¶m§Zr {Xbr.

bm¶Ýg ³b~V’}$ ’$iodmQ>n gmIir, {X. 14 (à{V{ZYr) : ¶oWrb bm¶Ýg ³b~V’}$ AZoH$ ¶moOZm g‘mOmÀ¶m CËH$fm©gmR>r df©^a Am¶mo{OV H$aʶmV ¶oVmV. ¶m H$m¶m©Mm ^mJ åhUyZ gmIirVrb Amamo½¶ H|$ÐmV CnMma KoUmè¶m é½Um§Zm ’$io d {‘R>mB©Mo dmQ>n H$aʶmV Ambo. ¶mdoir bm¶Ýg ³b~Mo Aܶj {ZOm‘ bmS>Or, g{Md àem§V ’$mVn}H$a, àdrU ãb°JZ, aKwd§oÐ n¡, ¶ed§V dmS>H$a, ¶ed§V XogmB©, àem§V nmoH$io d AãXþbm

ImZ AmXr ³b~Mo gXñ¶ CnpñWV hmoV.o ³b~À¶m gXñ¶m§Zr ¶oWrb gaH$mar Amamo½¶ H|$ÐmV OmD$Z ˶m{R>H$mUr S>çwQ>rda CnpñWV Agbobo S>m°. ê$nM§X JmdS>o ¶m§Mr ‘mݶVm KoD$Z é½Um§Zm {‘R>mB© d ’$iodmQ>n H$aʶmV Ambo. ¶m H$m¶m©V S>m°. JmdS>o d BVa H$‘©Mmè¶m§Zr ˶m§Zm ghH$m¶© Ho$bo. é½Um§Zm dmQ>ʶmV Amboë¶m ^oQ>dñVy gmIir bm¶Ýg ³b~Mo g^mgX amKd|Ð n¡ ¶m§Zr nwañH¥$V Ho$ë¶m hmo˶m.

Pm§Q>ço ‘hm{dÚmb¶mV g§JUH$ H$mog© {S>Mmobr, {X. 14 (à{V{ZYr) : {S>Mmobr ¶oWrb Zmam¶U Pm§Q>ço ‘hm{dÚmb¶mÀ¶m g§JUH$s¶ {d^mJmV’}$ g§JUH$ à‘mUnÌ H$mog©Mo Am¶moOZ H$aʶmV ¶oUma Amho. gXa H$mog© {X. 8 Zmoìh§o~anmgyZ gwê$ hmoB©b. ¶m H$mog©‘ܶo Q>°br, ìh°~ noO {S>Pm¶ZtJ, E‘EgAm°’$sg Am{U B§Q>aZoQ> d

àmoJ«m‘tJ drW pìhÁ¶wEb ~o{gH$ gmaIo {df¶ {eH${dʶmV ¶oUma AmhoV. H$mog©gmR>r ZmdZm|XUr H$aUo Amdí¶H$ AgyZ àW‘ Zm§oXUr H$aUmè¶mg àW‘ àmYmݶ XoʶmV ¶oB©b. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r BÀNw>H$m§Zr H$m¶m©b¶ doioV 2361377/2363769 ¶m H«$‘m§H$mda g§nH©$ gmYmdm.

{‘g Jmodm ñnY}gmR>r {ZdS> H$aʶmV Amboë¶m gm¢X¶©dVr.

MmoS>U ¶oWo 20 amoOr Xm§{S>¶m ñnYm© nUOr, {X. 14 (à{V{ZYr) : MmoS>U - JmdmoUm ¶oWrb {dîUy Xodmb¶mV {X. 20 Am°³Q>mo~a amoOr 7.30 dmOVm A{Ib Jmodm Xm§{S>¶m ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. ñnY}Vrb {dOo˶m àW‘ H«$‘m§H$mbm é. 555 é. {ÛVr¶ ~jrg {ÛVr¶ 444 d V¥Vr¶ ~jrg 333 Aer ~{jgo XoʶmV ¶oVrb. VgoM CÎmoOZmW© ~{jgohr XoʶmV ¶oVrb. .

qMMmoio ¶oWo H$m¶©H$« ‘

nUOr, {X. 14 … lr joÌ {nnioída XÎm‘§{Xa g§ñWmZ Q´>ñQ> {M§Mmoio nUOr ¶oWo ‘§Jidma {X. 16 Vo 24 Am°³Q>mo~an¶ªV ZdamÌmoËgd d Xgam CËgd {d{dY H$m¶©H«$‘m{Zer gmOam hmoUma Amho. ˶m{Z{‘Îm XaamoO gH$mir 6 dm. H$mH$S> AmaVr, A{^foH$ d BVa Ym{‘©H$ {dYr, Xþnmar 12.30 dm AmaVr d VrW©àgmX , g§Ü¶mH$mi 7 dm. ^OZmMm H$m¶©H«$‘ d 9 dm. AmaVr d VrW©àgmX hmoB©b. ~wYdma {X. 24 amoOr Xgam CËgdm{Z{‘Îm gH$mir 9.30 dm. ~mb ¶wdH$ g§KmV’}$ lr g˶Zmam¶U ‘hmnyOm hmoUma Amho. ˶mZ§Va nwamU, 12.30 dm. AmaVr d VrW©àgmXmMm H$m¶©H«$‘. g§Ü¶mH$mir 7 dm. ^OZmMm H$m¶©H«$‘, 9 dm. AmaVr d VrW©àgmX hmoD$Z CËgdmMr gm§JVm hmoB©b. dmñH$mo, {X. 14 (n«{V{ZYr) : ZdodmS>o ¶oWrb {ZdoX‘² ¶m gm‘m{OH$, gm§ñH¥${VH$ d H«$sS>m g§ñWoMr dm{f©H$ g^m ZwH$VrM hmoD$Z Ja~m Z¥Ë¶ ñnY}À¶m d ZdamÌmoËgd CËgd g{‘VrÀ¶m AܶjnXmgmR>r ‘hoe H$moaJmdH$a ¶m§Mr {~Z{damoY {ZdS> H$aʶmV Ambr. {ZdoX‘ g§ñWoV’}$

Pmbo AgyZ ˶m§Zr ‘raO ¶oWrb à{gÕ J§Yd© ‘hm{dÚmb¶mV V~bm d Jm¶Z joÌmV nXdr g§nmXZ Ho$br Amho. Jobr 25 df} ˶m§Mo ‘hmamîQ´>, Jmodm, CÎma n«Xeo , ‘ܶàXoe, JwOamV AmXr amÁ¶mV H$sV©Z H$m¶©H«$‘ gwê$ AmhoV. ˶m§Mo dS>rb dm‘Z~wdm Ho$iH$a ¶m§Mo Vo {eî¶. ˶m§Zm g§JrVgmW ¶ed§V ‘meobH$a Va V~bm gmW ~m~bmo Zmd}H$a H$aVrb. ZdamÌmoËgdmÀ¶m {X.16 nmgyZ 23 Am°³Q>mo§~an¶ªV AmR> ‘mim§Mm H$m¶©H«$‘ kmZoída gmd§V, ~m~b ZmB©H$, A{Zb ’$S>Vo, {dZm¶H$ gmd§V, {XZoe ZmB©H$, {dRy> Zmd©oH$a,

gmIir, {X. 14 (dmVm©ha) : H$mamnya- gmIir ¶oWrb gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imZo Am¶mo{OV Ho$boë¶m Kw‘Q> AmaVr ñnY}bm ‘§S>im§Mm CX§S> à{VgmX bm^bm. ¶m ñnY}Vrb n{hbo nm[aVmo{fH$ lr JwéXod AmaVr ‘§S>i ViodmS>m nmir ¶m§Zr nQ>H$m{dbo. ñnYo©Vrb {ÛVr¶ ~jrg lr gmVoar ‘hméÐ AmaVr ‘§S>i ^mo‘m ¶m§Zm àmá Pmbo Va V¥Vr¶ ~jrg lr ‘hmJUnVr AmaVr ‘§S>i Am‘moUm ¶m§Zr nQ>H$m{dbo. CÎmoOZmW© n{hbo ~{jgo lr gmB© ‘hmbgm AmaVr ‘§S>i åhmXm}i ¶m§Zm {‘imbo. CÎmoOZmW© Xþgao lr bB©amB© AmaVr ‘§S>i {eaJmd ¶m§Zm àmá Pmbo Va {Vgao ~jrg lr gmB© OrdZYmam AmaVr ‘§S>i åhmngm ¶m§Zm XoʶmV Ambo.

e{eH$m§V gmd§V, ào‘mZ§X {eamoS>H$a ¶m XodñWmZ ‘hmOZm§À¶m Hw$Qw>§~r`m§H$Sy>Z nwañH¥$V H$aʶmV Amë¶m AmhoV. ~wYdma {X. 24 amoOr gH$mir 9.30 dm. KQ>{dgO©Z d Xgè¶mbm H$m¶©H«$‘ d H$m¡b XoʶmV ¶oB©b.11 dm. lr gañdVr nyOZ, ^OZ, AmaVr VrW©àgmXmMm H$m¶©H$« ‘ hmoUma Amho. Jwédma {X. 25 amoOr amÌr 8 dm. gañdVrÀ¶m ‘yVuMo {dgO©Z hmoB©b. ^m{dH$m§Zr ¶m ZdamÌmoËgd H$m¶©H«$‘mbm ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV amhmdo, Ago AmdmhZ XodñWmZ g{‘VrV’}$ H$aʶmV Ambo Amho.

AmJadmS>m ¶oWo {d{dY H$m¶©H$« ‘m§Mr ‘oOdmZr noS>Uo, {X. 14 (à{V{ZYr) … AmJadmS>m ¶oWrb lr gmVoar XodñWmZmV ZdamÌmoËgd ‘§Jidma {X.16 Vo 23 Am°³Q>mo~a Xaå¶mZ {d{dY H$m¶©H«$‘m{Zímr gmOam H$aʶmV ¶oUma Amho. ˶m{Z{‘Îm amoO gm¶§H$mir 7 dmOVm nmbIr d ˶mZ§Va 7.30 dmOVm H$sV©ZmMm H$m¶©H«$‘ hmoB©b. ‘§Jidma {X. 16 amoOr amÌr 8.30 dmOVm ZdamÌmoËgdmVrb gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘mMm CX²KmQ>Z gmohim. 9.30 dmOVm 15 dfm©Imbrb AmJadmS>m ‘¶m©{XV doe^yfm ñnYm©, 10.15 dmOVm AmJadmS>m ‘¶m©{XV bhmZ d ‘moR>çm JQ>mV Z¥Ë¶ ñnYm©. 11 dmOVm {Z‘§{ÌV Xm§{S>¶m ñnYm©. ‘m{hVrgmR>r$ AZ§V X‘mOr (9762321767) qH$dm ¶moJeo Jmogmdr (9545009314). ~wYdma {X. 17 amoOr amÌr 9 dmOVm H$bm MoVZm didB© àñVwV amOXrn Zm¶H$ {b{IV H$m|H$Ur ZmQ>H$ "H$m‘m nwaVmo ‘m‘m'. Jwédma {X. 18 amoOr amÌr 8.30 dmOVm AmJadmS>m ‘¶m©{XV "nmH$H$bm ñnYm©'. ‘gmboXma [H§$dm JmoS> nXmW© (’$³V ‘{hbm§gmR>r). 9.15 dmOVm g§JrV IwÀ¶m© (nwéfJQ>/‘{hbm JQ> bhmZ ‘wbm§H$[aVm AmJadmS>m Jmd ‘¶m©{XV Agob. 11 dmOVm {Z‘§{ÌV

"Xm§{S>¶m Z¥Ë¶'. ewH«$dma {X. 19 amoOr amÌr 9 dmOVm Jm¡ar VZ¶ H$bm g§M ’$m|S>m àñVwV "‘moJ Agmo H$aVm {ngmo' H$mo§H$Ur {dZmoXr ZmQ>H$ hmoB©b. e{Zdma {X. 20 amoOr amÌr 8.30 dmOVm "A{Ib Jmodm Xm§{S>¶m ñnYm©. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r g§Vmof MmoS>UH$a (9875766206) qH$dm A{Zb eoQ>¶o (9823055651). a{ddma {X.21 amoOr Xþnmar 3 dmOVm AmJadmS>m ‘¶m©{XV {MÌH$bm ñnYm© (bhmZ d ‘moR>mJQ>). A{YH$ ‘m{hVrgmR>r g§Vmof na~ (7798681958) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm. gm¶§H$mir 5 dmOVm AmJadmS>m ‘¶m©{XV "am§Jmoir ñnYm©'hmoVrb. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r O¶am‘ ~Jir (8551034545) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm. 9 dmOVm A{Ib Jmodm "Xm§{S>¶m ñnYm©'. gmo‘dma {X. 22 amoOr 8.30 dmOVm A{Ib Jmodm "Z¥Ë¶ ñnYm© hmoVrb. ‘m{hVrgmR>r g{MZ ~Jir (9923557119). ‘§Jidma {X. 23 amoOr amÌr 9 dmOVm ~jrg {dVaU gmohim. 10.30 dmOVm "Xm§{S>¶m amg' ñnYm© hmoVrb. ^m{dH$m§Zr, a{gH$m§Zr ¶mMm bm^ ¿¶mdm, Ago AmdmhZ H$aʶmV Ambo Amho.

‘hoe H$moaJmdH$a Aܶj ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm Am¶mo{OV H$aʶmV ¶oUmar Xm§{S>¶m Ja~m Z¥Ë¶ ñnYm© {X. 16 Vo 25 Am°³Q>m|~an¶ªV ¶oWrb dmS>oZJa gaH$mar hm¶ñHy$bÀ¶m nQ>m§JUmda hmoUma Amho. ¶mdoir ¶m {R>H$mUr XþJm© ‘mVoMr

Agboë¶m doe^yfm ñnY}V ñnY©H$m§Zm Eo{Vhm{gH$ qH$dm nm¡am{UH$ doe^yfm n[aYmZ H$amdr bmJob. XmoÝhr ñnY}gmR>r n{hbo ~jrg é. 500, Xþgao 400, {Vgao 300 én`o {edm¶ Aݶ AmH$f©H$ ~{jgo AgVrb. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r N>m¶m eoQ>JmdH$a (9604291462) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm. Xaå¶mZ, {X. 23 amoOr g§Ü¶mH$mir 5 dmOVm {d{dY H$bmJwU Xe©Z H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mV Jm¶Z, dmXZ, EH$nmÌr A{^Z¶, Z¸$b, H$ÏWH$ Z¥Ë¶, OmXÿMo à¶moJ, H$mQ>©yZ H$mT>Uo AmXr H$bm gmXa H$amdr bmJob. ‘§S>imV’}$ ì¶mgnrR>, bmB©Q> CnbãY H$ê$Z XoʶmV ¶oB©b.

Kw‘Q> AmaVr ñnY}V JwéXod ‘§S>i àW‘ ˶mM~amo~a d¡`{º$H$ ~{jgo XoʶmV Ambr. ˶mV CËH¥$ï> Kw‘Q>dmXH$ ~jrg lr JwéXod AmaVr ‘§S>i ViodmS>m nmir (~mbH$bmH$a) ¶m§Zm XoʶmV Ambo. CËH¥$ï> g‘oidmXH$ ~jrg lr gmB© OrdZYmam AmaVr ‘§S>i åhmngm ¶m§Zm àmá Pmbo. CËH¥$ï> H$mgmio dmXH$ ~jrg lr bB©amB© AmaVr ‘§S>i {eaJmd ¶m§Zm {‘imbo Va CËH¥$ï> Jm¶ZmMo nm[aVmo{fH$ lr gmB©‘hmbgm AmaVr ‘§S>i åhmXm}i ¶m§Zr nQ>H$m{dbo. ñnY}Mo narjU {dZm¶H$ ’$S>Vo d AemoH$ ‘mnmar ¶m§Zr Ho$bo. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ A‘a nmQ>rb ¶m§Zr Ho$bo. Am¶moOZmMr O~m~Xmar {ddoH$ nê$ioH$a ¶m§Zr gm§^mibr.

Vg~ra nwOʶmV ¶oV AgyZ eoH$S>mo ^m{dH$m§À¶m CnpñWVrV dm{f©H$ Xm§{S>¶m, Ja~m CËgd g§nÝZ hmoUma Amho.¶mdoir {ZdS>ʶmV Ambobr CËgd g{‘Vr nwT>rbà‘mUo : Cnmܶj … {Xem§V na~, AO¶ gmd§V

àW‘ H«$‘m§H$ nQ>H$mdbobo lr JwéXod AmaVr ‘§S>i AmaVr gmXa H$aVmZm.

(¶e A‘¥V)

AmܶmpË‘H$ godoV ~«÷Hw$‘marMo ¶moJXmZ

{d{dY {R>H$mUr ZdamÌmoËgd Ym|S>ío da XodñWmZmV ^aJƒ H$m¶©H$« ‘ nUOr, {X. 14 … Ymo§S>o^mQ> - Zodam ¶oWrb lr Ym§oS>oída XodñWmZmV ‘§Jidma {X. 16 Vo 25 Am°³Q>m§o~an¶ªV {d{dY Ym{‘©H$ d BVa AZoH$ ^aJÀM H$m¶©H«$‘ Am¶moOZ H$ê$Z ZdamÌmoËgd gmOam H$aʶmV ¶oUma Amho. ‘§Jidma {X. 16 amoOr gH$mir 10 dm. XodñWmZÀ¶m ‘hmOZmH$Sy>Z KQ>ñWmnZm gàeVrnmR> dmMZ, lrg A{^foH$, AmaVr d VrW©àgmX. ˶mZ§Va XaamoO amÌr 8 dm. A{b~mJ am¶JS>Mo à{gÕ H$sV©ZH$ma g§Xrn ~wdm Ho$iH$a ¶m§Mo H$sV©Z hmoB©b. Ho$iH$a ¶m§Mo ~rE n¶ªVMo {ejU

dmñH$mo, {X.14 (à{V{ZYr) … hoS>bÊS> - gS>m ¶oWrb ‘waJmd gmd©O{ZH$ ‘§S>imV’}$ H$bmdVr AmB© ‘§{XamOdi Am¶mo{OV H$aʶmV Amboë¶m ZdamÌmoËgd H$m¶©H«$‘mV A{Ib Jmodm ’w$JS>r ñnYm© d doe^yfm ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. {X. 20 d 21 amoOr hmoUmè¶m A{Ib Jmodm ’w$JS>r ñnY}gmR>r n{hbo ~jrg ê$. 5 hOma, Xþgao 3 hOma d {Vgao 2 hOma én`o Aer ~{jgo XoʶmV ¶oVrb. ˶mMà‘mUo d¡¶{º$H$ ~{jgo AgVrb. {X. 22 amoOr àW‘M {ddm{hV ‘{hbm§gmR>r nma§n[aH$ doe^yfm ñnYm© Am¶mo{OV Ho$br AgyZ ñnY©H$m§Zm ¶m doe^yfog§X^m©V EH$ qH$dm XmoZ AmoitMm g§dmX gmXa H$amdm bmJob. Va 5 Vo 12 df} d¶moJQ>mVrb ‘wbm§-‘wbr§gmR>r

"öX¶o OmoS>m' H$m¶©H«$‘mV {Xbrn néioH$a ¶m§Mo à{VnmXZ {‘am~mJ ¶oWo 23 amoOr EHo$ar Z¥Ë¶ ñnYm© Hw$S>MS>o, {X. 14 (à{V{ZYr) : {‘am~mJ - gmdS>} ¶oWrb gaH$mar àmW{‘H$ emioV emaXmoËgdm{Z{‘Îm lrH¥$îU ñnmoQ>©g² ³b~V’}$ gmo‘dma {X. 23 amoOr A{Ib Jmodm EH$oar Z¥Ë¶ ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. g§Ü¶m 7 dmOVm hmoUmè¶m hr ñnYm© XmoZ JQ>mV Agob. 12 dfmªImbrb bhmZ JQ> d ˶m dfmªdarb ‘moRm JQ>. XmoÝhr JQ>mVrb {dOo˶m§Zm é. 3001, é. 2001 d é. 1001 Aer AZwH«$‘o VrZ ~{jgo {Xbr OmVrb. ‘§Jidma {X. 24 amooOr amÌr 9 dmOVm H$m‘mnwaVr ‘m‘m ho H$moH$Ur ZmQ>H$ hmoUma Amho. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r ~m~ye ZmB©H$ (9765185661) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.

‘moaOrV 20 amoOr Kw‘Q> AmaVr ñnYm© noS>Uo, {X. 14 (à{V{ZYr) … ZdamÌmoËgdm{Z{‘Îm ~mJdmS>m ‘moaOr ¶oWrb lr XÎmH$bm gm§ñH¥${VH$ ‘§S>imV’}$ Zohê$ ¶wdm H|$Ð nUOrÀ¶m ghH$m¶m©Zo e{Zdma {X. 20 Am°³Q>mo~a amoOr ‘moaOr J«m‘ ‘¶m©{XV "¶wdm Kw‘Q> AmaVr' ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. H$mÞmB©H$dmS>m - ‘moaOr ¶oWrb gaH$mar àmW{‘H$ emioV Xþnmar 3 dmOVm ¶m ñnY}bm àma§^ hmoB©b. ñnY}Vrb {dOo˶m§Zm 2000 én¶o, 1500 én¶o d 1000 én¶o. Aer AZwH«$‘o VrZ nm[aVmo{fHo$ XoʶmV ¶oVrb. BÀNw>H$m§Zr lr XÎmH$bm gm§ñH¥${VH$ ‘§S>i, ~mJdmS>m - ‘moaOr (9923656605) ¶m ^«‘UÜdZrda g§nH©$ gmYmdm.

d Jm¡aoe ZmB©H$, ga{MQ>Urg … A{‘V ‘mdiUH$a, ghga{MQ>Urg … {Xnoe ZmB©H$ AmS>nB©H$a d H¥$îUZmW gmd§V, I{OZXma … gwaO gmd§V, ghI{OZXma … í¶m‘ ‘¶oH$a d g§Xeo gmd§V, A{‘V ‘¶oH$a. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r ‘hoe H$moaJmdH$a (9822061670), ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.

nUOr, {X. 14 (à{V{ZYr) … AmܶmpË‘H$ godm H$arV AgVmZmM gm‘m{OH$ godoVhr ag KoUmar ~«÷Hw$‘mar g§ñWm gJirH$S>o AmKmS>rda Amho. AmVm n¶©Q>Z joÌmMrhr godm ¶m d¡{ídH$ g§ñWoÛmao gwê$ Amho. nm¶m^yV gw{dYm Zgë¶mZo Jmoì¶mÀ¶m n¶©Q>ZmMm hdm Vgm {dH$mg hmoD$ eH$bm Zmhr. Ho$di XodmMr XoUJr åhUyZ AmnU n¶©Q>Z nwT>o aoQ>Vmo AmhmoV. H$m¶Xo H$mZyZ ì¶dpñWV gm§^mibo Var Jmoì¶mMo n¶©Q>Z Mm§Jbr JVr KoD$ eHo$b, Ago à{VnmXZ n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn néioH$a ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. n¶©Q>ZjoÌmer g§~§{YV "öX¶o OmoS>m' ¶m ~«÷Hw$‘mar g§ñWoÀ¶m ¶m ‘mo{h‘oMm g‘mamon H$m¶©H$« ‘ H$bm Am{U g§ñH¥$Vr Im˶mÀ¶m ~hþCÔoer¶ g^mJ¥hmV (‘pëQ>nn©O hm°b) ZwH$VmM g§nÞ Pmbm. ˶mdoir Vo à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda a°brÀ¶m à‘wI H$‘boe ~hoZ, Jmodm ~«÷Hw$‘mar à‘wI emo^m ~hoZ, CÁdbm ~hoZ, àímm§Vr ~hoZ AmXr CnpñWV hmo˶m. hr a°br ‘w§~B©-A{b~mJ{MniyU- aËZm{Jar - H$UH$dbr ‘mbdU Aer Jmoì¶mV Ambr. n¶©Q>Z Im˶mÀ¶m Cng§MmbH$ n‘obm

"öX¶o OmoS>m' H$m¶©H«$‘mV H$‘boe ~hZ d emo^m ~hZ ¶m§Zm ñ‘¥{V{MÝh XoVmZm n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn néioH$a.

‘mñH$maoÝhmg ¶m§Zr a°brVrb gh^mJr ¶wdH$ - ¶wdVrMo n¶©Q>Z Im˶mÀ¶m dVrZo ñdmJV H$aʶmV Ambo. ¶màg§Jr ‘S>Jmd ¶oWrb lwVr {hZo CÎm‘ Z¥Ë¶ gmXa H$ê$Z CnpñWVm§Mr XmX {‘i{dbr. ¶mnydu a°brVrb à‘wI d³Ë¶m§Zr "öX¶o OmoS>m' n[adV©ZmÀ¶m {XímoZo n¶©Q>Z' ¶m {df¶mda MMm©gÌ KoVbo. "ghmñ¶ godm' ¶m {df¶mdarb n{hë¶m MMm©gÌmV ~mobVmZm

a°brà‘wI H$‘boe ~hoZ åhUmë¶m, H$moUVrhr 춳Vr hgVmZm nm{hbr H$s ˶mV ‘w³VnUm, ñdmV§Í¶ AZw^dmbm ¶oV Zmhr. ˶m‘mJo H$gbm Zm H$gbm VUmd OmUdVmo. hmñ¶ ho AmVyZ Ambo nm{hOo ˶mgmR>r ‘Z ‘w³V Agbo nm{hOo. OrdZ hr EH$ ¶mÌm Amho Am{U Vr A§VhrZ Zmhr Va Vw‘À¶m g‘moaM Amho. ~è¶mM bmoH$m§Zm OrdZàdmg ‘mhrV AgVmo nU Hw$R>o Om¶Mo ‘mhrV ZgVo. à˶oH$ jU AmZ§XmZo OJm. AmnU ~Xbbmo Va OJ

~Xbob ho ~«÷Hw$‘matMo VÎd Amho, Ago ˶m åhUmë¶m. Xþgao gÌ àem§Vr ~hoZ ¶m§Zr "qMVm Wm§~dm, AmZ§Xmbm gwédmV H$am' ¶m {df¶mda Pmbo. OrdZ AmZ§XmZo OJʶmgmR>r Vo Vwåhr H$go ñdrH$maVm ¶mda Adb§~Zy Amho. qMVoZo OJm¶Mo H$s AmZ§XmZo ¶mMr {ZdS> Vwåhm§bmM H$am¶Mr Amho. ‘mUyg Iam ‘wIdQ>m ~mOybm R>do Zy doJdoJio ‘wIdQ>o YmaU H$aVmo. ˶m‘wio OrdZ Iè¶m AWm©Zo OJUo ˶mbm e³¶ hmoV Zmhr. Am¶wî¶, Ambobo H$‘© Am{U AmìhmZo AmZ§XmZo ñdrH$mam`cm, Pobm¶bm {eH$m. OrdZmMm {dZmoXmMmhr AYyZ‘YyZ Amgam ¿¶m. ÑîQ>r {demb ~Zdm, {VÀ¶mV ZdrZVm AmUm, {XdgmMo {Z¶moOZ H$am, ¶moJmä¶mg H$am, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. H$m¶©H«$‘mÀ¶m gwédmVrbm ‘m§S>dr hm°Q>obMo goS´>rH$ S>m¶g ¶m§Zr AmZ§Xr Agbmo H$s AmnU gJù¶m§Zm qOHy$ eH$Vmo, Ago gm§{JVbo. ¶mdoir ‘§Ìr {Xbrn néioH$a ¶m§À¶m hñVo ñ‘¥{V{MÝh H$‘boe ~hZ d emo^m ~hZ ¶m§Zm XoʶmV Ambo. Jmodm n¶©Q>Z ‘hm‘§S>imMo AW©ì¶dñWmnH$ S>r.~r. gmd§V ¶m§Zr CnpñWVm§Mo Am^ma ‘mZbo.

"‘hm‘mJm©À¶m é§XrH$aUmEodOr ~Jb‘mJ© hdm' nUOr, {X. 14 … amîQ´>r¶ ‘hm‘mJ© H«$. 17 À¶m {eaXmoZ Vo Jmodm doëhmn¶ªVÀ¶m àñVm{dV Mm¡nXarH$aUm‘wio ‘moaJmX dmS>mo - Jmodm doëhm ¶oWrb MmirghÿZ A{YH$ Kao hQ>dmdr bmJUma AmhoV. ¶m‘wio ¶m g§nyU© dmS>çmMo ApñVËdM Ymo³¶mV ¶oB©b. ˶mEodOr ‘moaJmX dmS>çmÀ¶m ‘mJÀ¶m ~mOyZo ~m§~moir CVmamnmgyZ Jmodm doëhm - AmJer ~Jb añ˶mbm OmoS>Umam n¶m©¶r ~Jb‘mJ© V¶ma Ho$bm Va EH$hr Ka nmS>ʶmMr JaO ^mgUma Zmhr. J«m‘ñWm§Zr gwM{dbobm n¶m©¶r ~Jb ‘mJ© AmnUmbm ‘mݶ AgyZ H|$Ðr¶ ^yn¥îR> dmhVyH$ ‘§Ìmb¶mZo Vmo ñdrH¥$V àñVm{dV ~Jb‘mJm©Mr nmhUr H$aVmZm Am‘Xma {dîUy dmK d BVa. H$amdm ¶mgmR>r AmnU à¶ËZ H$aUma Agë¶mMo AmídmgZ gm§VAm§ÐoMo H$mhr dfm©nydu ^yn¥îR> dmhVyH$ ‘moaJmX dmS>mo ¶oWrb J«m‘ñW Amnbr Am‘Xma {dîUy dmK ¶m§Zr {Xbo. ‘§Ìmb¶mZo OwݶmM ‘mJm©À¶m H¡${’$¶V KoD$Z ñWm{ZH$ Am‘XmamH$S>o Jmodm doëhm ¶oWrb J«m‘ñWm§g‘doV é§XrH$aUmgmR>r ^ygn§ mXZ ZmoQ>rg Omar Ambo hmoVo. dmK ¶m§Zr ‘moaJmX dmS>çmbm ^oQ> XoD$Z Ho$br hmoVr. VWm{n, J«m‘ñWm§Zr àIa Xaå¶mZ, amîQ´>r¶ ‘hm‘mJ© H«$. 17 àñVm{dV AmamIS>çmg§~Y§ r MMm© Ho$br {damoY Ho$ë¶m‘wio ¶m ZmoQ>rgrMr Mm ~m§~moir Vo {eaXmoZ nwbmn¶ªVMm d n¶m©¶r ~Jb ‘mJm©À¶m OmJoMr nmhUr H$m¶©dmhr nwT>o T>H$bʶmV Ambr. CVaUrMm Q>ßnm {Xdg|{Xdg Ho$br. J«m‘ñWm§Zr gwM{dbobm ‘mJ© ‘hm‘mJm©Mo H$m‘ Mmby H$aʶmgmR>r YmoH$mXm¶H$ ~ZV AgyZ ¶m ‘mJm©da nS>rH$ eoVO{‘ZrVyZ OmV Agë¶m‘wio ‘§Ìmb¶mH$Sy>Z gÚm hmbMmbr gwê$ AnKmVm§Mo à‘mUhr dmT>V Mmbbo EH$mhr Kambm YmoH$m nmohmoMUma Zmhr. Agë¶mMo d¥Îm AgyZ ˶m AZwf§JmZo Amho. nmio ¶oWyZ ¶oUmam añVm

‘hm‘mJm©bm WoQ> H$mQ>H$moZmV ¶oD$Z {‘iV Agë¶m‘wio {VWo Zoh‘rM AnKmV hmoV AgVmV. Joë¶m df©^amV AZoH$ OUm§da AnKmVmV gmnSy>Z ‘¥Ë¶y Ambm Amho. ¶m {R>H$mUr g~ do ~m§YʶmMr ‘mJUr J«m‘ñWm§Zr Ho$br AgyZ {VMmhr nmR>nwamdm H$aʶmgmR>r AmnU H$m¶©aV Amho, Ago lr. dmK ¶m§Zr ¶mdoir J«m‘ñWm§Zm {Xbo.


15goa6_Layout 1 14-10-2012 PM 08:35 Page 1

Jmodm ³bmgr’$mB©S> OmJm CnbãY {d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 10,000, 11000, 12000, 15000., ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 12000, 14000, 16000, 18000, 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmV CnbãY. g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© 9271293185. ----------------------’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ, ObVaU Vbmd, {gŠ`w[aQ>r, bhmZ ‘wbm§gmR>r JmS>©Z Agbobo AnmQ>©‘o§Q> ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ … 9665379706 ---------------------KmoJi, ‘S>Jmd ¶oWo Mm§Jë¶m gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>©‘|Q> CnbãY. ³b~hmCg, ObVaU Vbmd ¶m§gh dmVmZwHy$bZ ì¶dñWm, {H$MZ H°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. g§nH©$ 9823012409 (grE‘) ----------------------‘mS>b o , {Wdr ¶oWo J«rZ ìøy H$m°bZrV 65 Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarb dZ ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ 9158997719 (EHo$Eg) -----------------------

OmJm hdr ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, ~mUmdbr n[agamV H§$nZr Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, {dZm’${Z©Ma¶wº$ 1/2/3 âb°Q VmËH$mi hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, 952746241, 9236195911. (EEZgr)

Á¶mo{Vf, ’|$J‹ewB©, dmñVy AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§Zr ÌñV AmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$ g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào‘, {ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb ZgUo AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«ñV AmhmVµ? µ ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘r Vwåhmbm AënmdYrV VmoS>Jm H$mTy>Z XoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao n§. n§H$O e‘m©. 09878234791 - 909478655529 (EZS>r) ----------------------Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$ g‘ñ¶m§da d¡{XH$ IJmob{dÚoÛmao VmoS>Jm H$mTy>. C{eam {ddmh, ì¶dgm¶, ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, AmOmanU, H$mbgn©, ‘m§J{bH$, {nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. Amåhr nyOm, AZwð>mZ, ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. Amåhr g§JUH$s¶ n{ÌH$mhr ~ZdyZ XoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf H|$Ð, 9665690469 , 9665251097. (Am¶EZSr) ----------------------gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m Abr ^mB© Vw‘À¶m gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV. Ho$di 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, derH$aU, H$mir OmXÿ AmXr g‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘À¶m {dídmgmbm Amåhr VS>m OmD$ XoV Zmhr, ¶mMr ImÌr ~miJm. g§nH©$ 09718431492. (S>ãë¶y EZ) -----------------------

AW© Am{U ì¶dgm¶ H$moUVohr dmhZ IaoXrgmR>r AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§À¶m AmYmao {dÎmgmø CnbãY. ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m {XdgmV {‘iob. g§nH©$ 992371580, 8805917681 (~rEgEZ) ----------------------nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 ImOJr bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§nH©$ … 9623852334. (grE‘). -----------------------

ì¶dgm¶ CnbãY gmJdmZMr PmS>o bmdyZ bmImo én¶o H$‘dm. CËnÞ XoUmar PmS>o. ^anya ’$m¶Xm. hß˶mZo n¡go ^aʶmMr gmo¶. g§nH©$ … 07386629661 ---------------------ao{’«$OaoQ>a, S>rn ’«$sOg©, dm°qH$J Hy$bg©À¶m XþéñVrgmR>r VgoM pñnëQ> EAaH§${S>eZg© ~gdyZ XoD$. g§nH©$ gmB©amO ao{’«$OaoeZ, EAaH§${S>eqZJ, ZmB©H$dmS>mo, H$i§JwQ>, ’$moZ 8805839485. (EHo$Eg) ---------------------Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$m A‘o[aH$Z H§$nZrbm VmËH$mi AY©doi, nyU©doi Amdí¶H$Vm. AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) ---------------------nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. nmgnmoQ>©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z {‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m nmoV©wJmb‘YyZ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ 8 3 9 0 7 0 1 1 9 7 .

h t t p / / w w w. v w f r a s e r. c o m /

(~rHo$Eg) ---------------------H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm. X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm dm{f©H$ VÎdmda H$ma ^mS>çmZo {‘iob. MmbH$hr {‘iVrb. {ddmhmgmR>r $ {deof gO{dbo> ë¶m H$mahr CnbãY. g§nH©$ 9823966474, > $ 9421300462 >$ $(grE‘) $ Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr $ H$ê$Z $XoVmo. ˶mV Amåhr Xþé> ñVr VÁk AmhmoV. g§nyU© Jmoì¶mV godm $ {‘iob. g§nH©$ > $ 8806061787, $ $ $ > 0832-3205554 (Eg¶y) ---------------------$ > gOdy Vwåhr $ Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka BpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm. Amåhr ñd¶§$nmH$KamMr gOmdQ>> gw§X> aar˶m H$aVmo. Vohr Vw‘À¶m {Iembm nadS>ob Aem XamV. (g§nH©$ $ > >$ $ 9326467577) > ---------------------> > > > A‘o[aH$Z H§$nZrV > H$m‘ {‘idm.$ J¥{hUr, ZmoH$aXma, {dÚmWu H$moUmbmhr g§Yr. ^anya H$‘{dʶmMr g§Yr. à{ejUmMr gw> {dYm Amho. g§nH©$ E{bem - 922644249, > $ 9326115949. --------------------->$ $ > > nmoV©wJrO amï´>r¶Ëd EH$ Vo VrZ ‘{hݶm§$V {‘idm. Vw‘$À¶m $Owݶm> H$mJXnÌmMr à{H«$¶m AS>br Agob Va $ Vrhr nyU© H$ê$Z XoD$. A°Q>oQ>ñQ>oeZ, pìhgm {‘idyZ XoD$. VgoM nmoV> ©wJmb‘ܶo {d‘mZVimdê$Z $ dmhVyH$ gw>{dYmhr {‘iob. H$mVm©Amo {X {gXmXmo > $ Vgo>M nmgnmo > Q>©Mo H$m‘ H$ê$Z$ {‘iob. g§nH©$ ’«°$Ýg‘ $ å¶wam{g¶mo dmP 0832 - 2550257, 9627430238 (doi - gH$mir 8.30 Vo Xþnmar 1.30 Am{U Xþnmar 3.30 Vo gm¶§. 7. R>mUm, Hw$Ç>mir, Jmodm. (Am¶EZS>r) > $ $ $ AmJadmb n°H$g© A±S> ‘yìhg© $ {b. 1987 nmgy > Z > Aìdb$ XOm©M$ r AmKmS>rMr $ $H§$nZr. VUmd‘w$ º$ {epâQ>¨JgmR>r $ > g§> nH©$ 0832 > -> 6001500, 9326101181. (EZS>r)

6

$ >

Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, 2726715. Eg. Oo. gr. 2733895, 2733897 (S>rE). > > $ ----------------------$ > Vw‘Mr AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$m $ {n¶mZmo $ > qH$dm , H$s ~moS>©$da dmO{dʶmg {eH$m. {eH$dUr$ CnbãY. g§n> H©$ ~m°ñH$mo > 9209141911. (grAmoEZ) dmñH$moV ‘mo’$V Z{gªJ à{ejU. g§nH©$ 9422971157 (EgEZ) > > $ > >$ ----------------------> > $ a°ån hmVmiUr, {d‘mZVi H$m¶m©Ýd¶Z >> > > AmXr à{ejU ZdrZ ~°M EH$ $ gßQ>|$~anmgyZ gwê$. Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, àdoemgmR>r g§nH©$ Q´>oS> qdJ BpÝñQ>Q>çyQ>. B§Q>aZ°eZb EAa ‘°ZoO‘|Q>. nUOr $ 2228378, ‘S>Jmd> 8605599420 $ $ $ timpanajim@yahoo.com, www.timeindia.com/onlinetrav$ $$ eledu.com (Am¶EZQ>r) $

----------------------$ AmR>dr, Zddr, Xhmdr, AH$amdr, ~mamdr $ (Jmod$m ~moS>©) > ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m {Z¶{‘V d¡¶$ {º$H$ {eH$dUr $ {eH$dUr, $ $ qH$dm > Kar ¶oD$Z {eH$dUr. $ gH$mir, Xþnmar qH$dm g§Ü¶mH$mir Vw‘$ À¶m > gmo¶rÀ¶m doir $ CnbãY. g§nH©$ 8390976084 (S>rE) -----------------------

CnbãY $ © d B§OrZ Am°B©b XþMmH$sMo ñnoAanmQ> {dH$Uo Amho $ . g§nH©$ … 8421766007. $ $ $ $B‘ob … $ angels.goa66@yahoo.com > $ (~rEgEZ) > $ > ---------------------ZdrZ Agboë¶m XmoZ 32 > B§Mr $ > $ eZ. gmo~V EbgrS>r , XmoZ ßbog ñQ>o $ ‘mo’$V {dH$UoLAmho. g§nH©$ … grS>r > 9689426339, 9765395391. (E‘grS>r) $ ---------------------$ > $ > $ H$ÝgbQ> Ýgr $ $ $ å¶wQ>oeZ, nm{Q>©eZ, ‘mb‘ÎmoÀ> ¶m H$mJXnÌm§Mr N>mZZr, VgoM ‘mb‘Îmo$ Mr $ nmhUr, H$mJXnÌm§ M r Zm|XUr,$ Vw‘À¶m $ O‘rZOw ‘ ë¶mMr d ‘mb‘ÎmoÀ¶m $ ì¶dhmam§gmR>rÀ¶m godm CnbãY. g§nH©$ VwH$mam‘ 8888890279. $ www.servicegoa.com $ ---------------------$$ $ er AmogrAm¶, nrAm¶Amo {dXo $ $ . (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr H$m‘o > > ‘wXVrnojm OmñV {Xdg {Zdmg, > $ nmgnmoQ>© hadbm¶, ‘m¶Xoer OmʶmMr $ nadmZJr {‘idm¶Mr¶, A{Zdmgr > ^maVr¶m§À¶m (EZAmaAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMr g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë¶ynÌ d ‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r 9158011412 (grAmoEZ). ---------------------> AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZw > > gma nmM dfmªn¶ªV pìhgm ‘wXV dmT>,$ pìhgm àH$mamV ~Xb, ‘wX$ VrZ§VaMm {Zdmg, $ ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m {‘i{dUo B˶mXr H$m‘m§gmR>r g§nH© 9637169333, > 9823023446,$ 9 1 5 8$ 6 6 3 1 7 3 . visasolutionsgoa@yahoo.in. $ wwwvisasolutionsgoa.in (EEZgr) $ $ $ -----------------------

e¡j{UH$ H$m°$ å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$J> E‘.gr.Eg.B©. grgrEZE,$ grgrEZnr Aä¶mgH«$‘ ‘m¶H«$mogm°âQ>, grAm¶EggrAmo$ > narjm$ H|$Ð,$ Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>Jmd Am{U nUOr$ 9960166606 ----------------------¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ XÿañW {ej‹U, E‘~rE, >E‘grE, E‘EgS>ãë¶y, ~rgrE, ~r~rE, ~r. H$m°‘, E‘ E $(gd© {df¶), ~r. E µ(gd© {df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~r Eñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOr BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ {S>ñQ>§Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam ‘Obm, E qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z ~m°ñ$H$mo > hm¶ñHy > $bg‘mo $ a, nUOr. $ Xÿ$aÜdZr 0832 -> 2431014,> 9764234786, 976565781, 83,$ $ > $ 85. $ $ > (www.bidindia.com) (S>rE) $ > $ > $ ----------------------$ Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r. Eñgr, E‘. E.$ E‘.$ H$m°‘,$ E‘. Eñgr, $ ~r~rE, ~rgrE, $E‘~rE, E‘grE AmXr $ Aä¶mgH«$$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo $ àdoe ¿¶m. $ Aä¶mgH« $ $$‘ nyU© hmoVmM A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶$ A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m >

$

$

{ddmh{df¶H$ > $ $ h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar$ g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. $ > happymarriagebureau.com

Zm|XUr ew$ ëH$ 100 én¶o.> ----------------------$ > OJ^amVrb {ddmho$ ÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr $H$am.$ wwwpeopletable. $ com (~rEg) $ g§nH©$ 9049350366 $ $ ‘mb‘Îmm CnbãY $ nm|~w’$m© ¶oWrb ZXr {H$Zmar Agbobo Ka ËdarV {dH$Uo Amho$. g§nH©$> 9975199155 ........................................... $ $ > g‘wÐ{H$Zmµè¶mbJV, $$ $ gw§Xa >OmJo > > Vrb {dH«$sgmR>r XþH$mZ$ CnbãY - qgJb hmB©Q>, 35 Mm¡a$g‘rQ>a. qH$‘V $ 38 bmI én¶o. $g§nH©$ 9921411469, 9921687920 > $ (EEZgr) $$ $ ----------------------$ Zmdobr ¶oWrb ñH$moS>m emoê$‘ Odi $ añ˶mbJV 25 Mm¡ag‘rQ>aMo XþH$mZ > $> ^mS>çmZo CnbãY. 9763390085. (grEgQ>r) > ‘S>JmdmV 85 Mm¡ag‘rQ>aMr VrZ $ > XþH$mZo ^mS>çmZo CnbãY. > OmJo $ V. Vi‘Oë¶mda, añ˶mbJVÀ¶m $ emo ê$‘, $H§$nݶm,> ~±Ho$>gmR>r Cn¶¶w º$. > g§nH©$ 9823880813

OmJm hdr Jmodm doëhm qH$dm AmJer n[agamV > 300 $Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAa $ $ Q>m¶Q>b Agbobm ßbm°Q> hdm Amho. g§nH©$ 9158207608, 9921580104 ----------------------{Zdmgr àH$ën, ì¶mdgm{¶H$ AmñWmnZo > , eoVr Am{U > Am¡Úmo{JH$ AmñWmnZm§ > $ gmR>r$ JmoL ì¶mV H$moU$ ˶mhr AmH$mamMr OmJm hdr Amho. g§nH©$ 8308196113 ìhr. S>ãë¶y ’«$° g>a [a¶b > www.vwfraser.com BñQ>oQ>. (~rHo$Eg)

$nm{hOo> V > nrH$-An,> {S>Pb ‘qhÐm o H$ma, ~mobao mo, $ ¹$mbrg, Vdoam,> {‘ZrQ´>H$, bob§S> Q>rßna $ V. Amnë¶m Zmdo JmS>rMo JmS>çm nm{hOo Ama. gr. ~wH$ Agboë¶m§Zr ^oQ>m. > $ g§nH©$-8551085888 $ -----------------------

Mmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>a nm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500$ é. $ $ -200 én¶m§Zr ¶ynrEg-200, grnr¶y > Mmbob. KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ho r Agë¶mg (Am¶EZS>r). ---------------------$ H$ma,> ~mo$ b> oamo, ‘{h§Ðm nrH$-An, {S>Pob > $ >

³dmbrg, Vdoam, {‘ZrQ´>H$, bobS± > Q>rßna JmS>çm nm{hOoV. Amnë¶m Zmdo JmS>rMo Ama.gr. ~wH$ Agboë¶m§Zr ^oQ>m g§nH©$ - 8551085888 $ ----------------------> é. Iam~ Pmbobo ‘m°{ZQ>a - 500 ¶yn$rEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr VgoM Egr, ñHy$Q>a, BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZaoQ>a {dH$V $KoD$. Jmo> ì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 8805495115. ----------------------Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmo$ì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … $ > > $ 9764717918. $ H$ar {df¶H$$ Zmo

> $ {XdmimÀ¶m> AJmoX> a bmB©’> $ ~Zdm ! Jmoì¶m‘ܶo gwé Pmboë¶m Z{dZ H§$nZrÀ¶m Am°{’$gr¶b d n°qH$J $ nXmgmR>r Hw§$> S>B©, Imobu, gmIir$ AmUr $ > nd©arbm ‘wbo/‘wbtMr ^aVr gwé$ . $ H$ AmH$f© nJma. $ amhUo$ +‘oS>rH$a+OodUmMr gmo¶. doi dm¶m Kmbdy ZH$m. Ëd[aV g§nH©$ 8390779204, > 9764679336. $ > ---------------------$ ^aVr Mmby ! Jmodm-doaUm‘ܶo Am°’$sgr¶b nmoï>. ‘wbo/‘wbr nm{hOoV. nJma$ 6000-14000 > > > amhʶm, $ > >> $ gmo¶> . g§nH©$ 8975234146 OodUmMr $ > $ ---------------------$ nUOr n[agamV H$m‘ H$aʶmgmR>r gr³¶w[aQ>r gwnaìhm¶Pa d gr³¶w[aQ>r JmS>© Ëd[aV nm{hOoV. > nJma ê$. 8500/- d ê$. 7500/- Amoi$ InÌmgmo~V g§nH©$ gmYm. $ ‘o àm¶ìhoQ> JmS>©g², noñQ´>r H$m°Q>oO‘mJo, [abm¶Ýg do~dëS>© $ AmYr,> H§$nmb nUOr, ’$moZ (0832) 3250715 $ $ ---------------------$ $ > > > $ $ KmoJi - ‘S>Jmd ¶oWo 15 dfmªnmgyZ à{gÕ Agboë¶m H§$nZrV Am°{’$g H$m‘mgmR>r 18 Vo 28 d¶mo> JQ>mVrb ‘wbo nm{hOoV. ‘{hZm nJma 6500 Vo $ g§$nH©$ … 8975732134,$ 12000. 8378012544. {bMrg ñnm Am{U gbyZgmR>r bo{S>O $ nm{hOo. ã¶wQ>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa $ > g§nH©$ … 7507832024 $ > $ > ----------------------> $ >> >> > EH$m ImgJr H§$nZrbm ’$moZ KoʶmgmR>r > > d Amnë¶m CËnmXZm§ > Mr ‘m{hVr bmoH$m§Zm XoʶmgmR>r nmÌ C‘oXdmam§Mr Amdí¶H$Vm Amho. B§J«Or Am{U qhXrda à^wËd Agmdo. g§JUH$ >Am{U B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. C‘oXdma {H$‘mZ 12 dr CÎmrU©> Agmdm. H$m‘mMr doi$ gH$mir 10 Vo gm¶§H$mir > 7. Xþnmar 2> Vo amÌr 8 ¶m doio$V 8421928485 $ $ $ da $ g§nH©$ gmYmdm. gmo À¶m àVr$ d $ $ ~V H$mJXnÌm§ $ XmoZ N>m¶m{MÌo AmUmdrV. $ $ > ----------------------Jmo‘V§ H$s¶, H$m°pÝQ>ZQ| >b Hy$H$, XoI^mb n¶©dojH$, Bbop³Q´>eZ, Egr ‘oH°${ZH$, nXdrYa à{ejUmWu, H$m¶m©b¶ à‘wI, $ XmbZ {dH«$s ì¶dñWmnH$ VgoM H$bm $ A{YH$mar Bìh|Q> H$mo Am°{S>©ZoQ>aMr $ $ Amdí¶H$Vm Amho. g§nH©$ nUOr‘ BZ,> ‘im, $ ’$m|VmBÝhmg, nUOr, $ 9823068136, 2228136. panjiminn@bsnl.in

----------------------$ EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. $ $ H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>M$r Amdí¶H$Vm Amho. Xþ> nmar> 2 Vo amÌr> 8 ¶m doioV $ $ @mobile 842198485 da g§n$ H©$ > >àVr d gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$. $ ----------------------nmQ>© Q>mB©‘, ’w$b Q>mB©‘ ‘wbo Am{U ‘wbr $ Mr nm{hOoV. AZw^d > d nmÌVo Amdí¶H$Vm Zmhr. g§nH©$ - Mm§> Xÿ ’$m‘©gr, $ ‘mH}$Q>, nUOr,$ 9420818776. ----------------------H$i§JwQ> ~rM ¶oWrb hm°Q>obgmR>r doQ>a, B§{S>¶Z Hw$H$ d [agoßeZ{ZñQ> nm{hOoV$ . g§nH©$ … 9822334749, $ > $ > 9822168680. > $ ---------------------$ a ¶oWo df©^a gwê$ AgUmè¶m dmJmVy aoñQ>m°a§Q>gmR>r AZw^dr doQ>a, {S>edm°ea, H°$ßQ>Z VmËH$mi nm{hOoV. AmH$f©H$ $ > $ì¶dñWm. nJma, OodU d amhʶmMr > $ g§nH©$ … 9850555540. > ---------------------H$mobdm> ¶oWo gm’$g’$mB© H$aʶmgmR>r ~mB© nm{hOo. Mm§Jbm nJma. g§nH©$ … > > $ > 8805515681. ---------------------$ > AZw> ^dr Hw$H$$ nm{hOo. åhmngm ¶oWrb Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f©H$ nJma. g§n> H©$ … 9850754315,> 6450149.$ --------------------> $ $ gmo$Zr,> noZmgmo$ ZrH$,$ g°‘gmoZmB©Q> H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh (nwéf) ‘S>Jmd Am{U nUOr emoê$‘gmR>r nm{hOo. ‘wbmIVrgmR>r gmoZr emoê$‘,$ J«og MM©, ‘S>Jmd ¶oWo à˶j ^oQ>mdo. g§n> H©$ … 9822121228. > > ----------------------> Jmod$Z Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ nm{hOo.

gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012 AmH$f©H$ nJma, amhUo d OodUmMr gmo¶. g§nH©$ … 9822158550. ---------------------H§$nZr‘ܶo$ hoëna, n°qH$J‘ܶo H$m‘ $ H$aʶmgmR>r 18 $ Vo 29 df}> d¶moJQ>mVrb $ ‘wbr- ‘w$bJo nm{hOoV. {ejU 8 $Vo 15 dr Agmdo. ‘{hZm > $ > 7500 Vo 9500. amhʶmMr >> nJma $ Am{U OodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. 8554053158, 7350875297. --------------------$ EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^$ dr, ~r.> > H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm$ Amho. Xþnmar$ >2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile > 842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d > XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$.

Amamo½$¶> gw{dYm> > > $ $ $> gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m, $ gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da Cn¶wº$ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. Jmoì¶mV $ ¶m Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>r àMmaH$> hdoV. g§nH©$ 9867249859,> 902060720. > $ $ $> ----------------------$ h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg $ $ H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. > happymarriagebureau.com $ $ Zm|$ XUr ew> ëH$ 100 én¶o. > ----------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór $ nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~> gmBQ>da > Zm|X>Ur H$am. wwwpeopletable. > com$ g§nH©$ 9049350366 (~rEg) ----------------------Iwf$ I~a ,Iwf$I~a ,Iw$fI~a > EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§Zm ¶mo$ ½¶ $ CnMma > Am[U ImÌrera Cnm¶. Am¶wd}XrH$ Am¡fYr d CnMma nÜXVrZo $ > ¶> CnbãY Amho$ . Am‘À¶mH$S>o n¶m© $ ê$½Um§Zm g§nH$m©gmR>r S>m°.ehm. ‘mo~mB©b $ $ (grE‘). $ -9922535437, ----------------------$ [d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o $ ¶mo> ½¶ g‘wnXoeZ, ‘mJ©Xe©Z Am[U Zì¶m nÜXVrZo CnMma Ho$bo OmVmV. [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr.$ $‘Yw‘> oh,> $ $‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§ dahr $ > ImÌrZo $BbmO$ H$aʶmV ¶oVmo. $ WoQ> g§nH©$ $ gmYʶmgmR>r-Am¶w d$}X [³b[ZH$,$ dmS>o-$dmñH$mo. > $ ‘mo>~mB©> b$ $ 7798103591.(EgEZ). $ ----------------------[d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma $ nÜXVr. ‘Yw‘oh$, ‘wiì¶mYr Aem $ dahr ImÌrZo $ >BbmO > $ [dH$mam§ H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ gmYʶmgmR>r -VwHy$ [³b[ZH$ ,[gZo [dem§V Odi ,‘S>Jmd$ .‘mo~mB©b-9822155821(S>rE). $ ----------------------> $ b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ > ImÌrera > > > ZmQ>> ¶mdahr CnMma nÜXVr.Ow > $ $ ‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§d$ ahr $ ImÌrZo BbmO H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$ ’$m|S>m [³b[ZH$, H°$’o$ ^mogbo Odi, ‘mbr‘-~o > > $ > Vr. Anm±B©Q> KodyZM ¶oUo. ‘mo~mB©b$ $ $ $ >) 9881889650,9673094890(Eg¶y ----------------------^mS>çmZo Xo> Uo > > $$ > 3BHK $ g§nyU© ’${Z©MaghrV CËV‘ gmo¶ {‘bam°H$ dwS>g² AmoëS> JmodmImobu, g§nH©$-8888407942, 8888407941. $ ........................................... > > > > > ‘S>$ J> mdmV, AmHo $ $, ’$mVmoS>m©, ~moS>m© ,$Zm-$ dobr ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 1~rEMHo $ $ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. ¶m~m~V g§nH©$ gmYʶmgmR>rH$m°$ ÝQ>rZ|Q>b [a¶b$ BñQ>o $ Q>,$ ‘mo~mB©b-> 9527463241(EEZgr) $ H$mobdm ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 3~oS>ê$‘, nyU© ’$[Z©Ma¶wº$ Egr âb°Q> ^mS>çmZo $ $XoUo Amho. g§nH©$ g m Y Ê ¶ m g m R > r - , ‘ $m o ~ $m B © b 9860747952.(~rEgEZ ) $ ---------------------T>dir-’$m|S>m ¶m$ ^mJmV gd©> gmo$ ¶tZr¶wº> $ 2~rEMHo$, ‘w»¶ añ˶mda $> âb°Q> ^mS>çmZo > XoUo Amho. g§nH©$ gmYʶmgmR>r-, ~«moH$a, ‘mo~> mB©b$ > 9423884800.(~rEgEZ ). $ > > $ $

>

>

Á¶mo[Vf

H$moUVrhr g‘ñ¶m Agmo ¶mda $ $ImÌr[ea BbmO. d¶¡ º $sH$ g‘ñ¶o o d a ‘mJ©Xe©Z $ $ d $ g‘wnXoeZ. OrdZmV Ambobo AZoH$ g§H$Q>o ˶mda ‘mV H$aʶmgmR>r. CÚmoJ ì¶dgm¶mV $ ^a^amQ>r AmUʶmgmR>r $ VgoM $ $ ào‘àH$aUmVhr ¶e> [‘imdm, Amnbo g§nyU© > e§H$m [ZagZ d g‘mYmZ [‘i[dµÊ¶mgmR>r g§nH©$ H$am.lr gmB©~m~m Á¶mo[Vf .E‘.~r.Omoer.Ka .H«$‘m§H$-48,6. S>oë‘Z hm°Q>ob‘mJo,nUOr. ‘mo~mB©b $ $ > H«$‘m§H$- 9890259227(~r.Eg.) $

>

‘mobo ¶oWo joÌr¶ dZ H$m¶m©b¶mMo CX²KmQ>Z H$aVmZm dZ‘§Ìr E{bZm gmëT>mUm. gmo~V Am‘Xma JUoe JmdH$a d ‘mݶda.

‘mobÀo ¶m g‘ñ¶m gmoS>dUma … dZ‘§Ìr ‘mobo ¶oWo joÌr¶ dZ H$m¶m©b¶mMo CX²KmQ>Z Yma~m§XmoS>m, {X. 14 (à{V{ZYr) … ZmB©H$, Xm^miMo gan§M a‘mH$m§V dZjoÌmnmgyZ bmoH$m§Zm ^oS>gmdUmè¶m JmdH$a, Yma~m§XmoS>m gan§M Jwê$ JmdH$a g‘ñ¶m EoHy$Z KoD$Z ˶mda ¶mo½¶àH$mao AmXr CnpñWV hmoVo. > $ VmoS>Jm AmnU H$mT>Uma Amho. VgoM ‘mobo $ > ‘§Ìr $E{bZm åhUmë¶m, I{ZO > A^¶maʶ joÌm‘Yrb ì¶dgm¶mV ì¶mdgm¶mda ~§Xr Amë¶m‘wio ¶oWrb ñWm{ZH$ bmoH$m§Zm gm‘mdyZ KoVbo Q´>H$ ‘mbH$m§da Or n[apñWVr Ambr OmB©b, Ago AmídmgZ dZ‘§Ìr E{bZm Amho. ¶mMr nyU© H$ënZm gaH$mabm gmëT>mUm ¶m§Zr {Xbo. ‘moobo ¶oWrb AgyZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmooha nauH$a ¶mda dZIm˶mÀ¶m ZdrZ joÌr¶ H$m¶m©b¶mMo {ZpíMVM VmoS>Jm H$mT>Vrb. BH$moo CX²KmQ>Z Ho$ë¶mZ§Va gmdS>} Qw>[aP‘ H$aʶmMr Á¶m§Zm BÀN>m Amho ‘VXmag§KmVrb bmoH$m§À¶m g‘ñ¶m Aem 춺$s¨Zr nwT>o ¶mdo. ˶mda ¶mo½¶ OmUyZ KoVmZm ˶m ~mobV {dMma Ho$bm OmB©b, Ago ˶m§Zr $ hmo˶m. gm§$ {JVbo. $ $¶mdoir > ì¶mgnrR> $ mda Am‘Xma gmH$moS>}Mo gan§M XogmB© ¶m§Z$r $ $ $ ñWm{ZH$m§Zm JUoe JmdH$a, ‘w»¶ dZnmb [aMS>© dZIm˶mH$Sy>Z {dZmH$maU $ $ {S>gmoPm, CndZnmb H$mìhm©bmo, S>m°. Ìmg {Xbm OmV AgyZ dZIm˶mÀ¶m $ H$, H$m‘mo $àH$me, H$‘©Mmè¶m§Zr ¶oWrb> bmoH$m§H$S>o Hw$‘ma, lr. ZmB© > $ nm{hOo $ . ImU$ ‘moboÀ¶m gan§M ñZohbVm ZmB©H$, Hw$io> ghmZ^yVrZo nm{hbo gan§M g{dVm XogmB©, gmH$moS>m© gan§M ~§Xr‘wio Á¶m g‘ñ¶m {Z‘m©U Pmë¶m {eµarf XogmB©, gmdS>} gan§M e{eH$m§V AmhoV ˶mda {dMma Pmbm nm{hOo, Ago

$

$ >

Vo åhUmbo. ‘mobo n§Mm¶VrMo ‘mOr gan§M JmoqdX JmdH$a ¶m§Zr dZjoÌmMm gdm©{YH$ ’$Q>H$m ‘mob$o n§Mm¶VrVrb bmoH$m§> Zm ~gV $ AgyZ $ à˶oH$ > $ {R>H$mUr$ dZIm˶mMm hñVjon hmoV Agë¶mZo {dH$mg H$aUohr e³¶ hmoV Zgë¶mMo gm§{JVbo. Yma~m§XmoS>m Q´>H$‘mbH$ g§KQ>ZoMo Aܶj ~mbmOr Jmdg åhUmbo H$s, H$moU˶m ImUr H$m¶Xoera AmhoV d H$moU˶m ImUr ~oH$m¶Xoera AmhoV ho > Q´>H$‘mbH$m§Zm ‘mhrV Zmhr. ImUr$ Mm> $ > $ $ bVmV åhUyZ ~oH$ma VéUm§Zr Q´>H$ KoVbo ¶mV Q´>H$‘mbH$m§Mm Xmoof ZgyZ hrM > Oa$ H$m¶‘ am{hbr> Va n[apñWVr > $ Q´>H$‘mbH$m§da Cnmg‘marMr nmir > ¶oB©b. ˶m‘wio bdH$amV bdH$a gaH$maZo ¶mo½¶ VmoS>Jm H$mT>mdm, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo.

$

$

$

$ $

$ $

Zm°~Q>© {’$Q>Zg o ñQw>{S>AmoV H$m¶©H$« ‘

$

$ $

> gmB©~$m~m Q´>ñQ>V’}$ Am{W©H$ ‘XV$

noS>Uo, {X. 14 (à{V{ZYr) : $lr> gmB©~m~m ‘§{Xa Q´>ñQ>, $ $ JaOy $ XmS>mMrdmS>r YmaJiV’} eoVH$è¶m§Zm Am{W©H> $ gmhmæ¶ $ $ {dV[aV H$aʶmV Ambo. > $ ¶mdoir lr gmB©~m~m ‘§{Xa Q´>ñQMo Aܶj gwYmH$a D$’©$ $ > $ ‘m‘m nmS> $ $ bmogH$a,> > $ g‘mOgodH$ O¶d§V JmodoH$a, > $ $ $ $ ‘m§ÐoMo ‘mOr gan§M ~m~wgmo $ $ > $ > hS>’> $S>H$a AmXr ‘mݶda > > $ CnpñWV hmoVo. dmgwXod amD$i$ $ $ ¶m eoVH$è¶mbm ¶mdoir $ > Am{W©H$ gmhmæ¶ O¶d§V $ > dmgwXod amD$i ¶m§Zm gmB©~m~m ‘§{Xa Q´>ñQV’}$ Am{W©H$ gmhmæ¶ {dVarV $ Jmod$ oH$a ¶m§À¶m$ hñVo> àXmZ > $ $ $ H$aVmZm O¶d§V JmodoH$a. gmo~V ~m~wgmo hS>’$S>H$a, gwYmH$a nmS>bmogH$a d > $ gwO¶ JmodoH$a. $ (d¡îUdr {S>O$ rQ>b) H$aʶmV> Ambo. $ $ $ > > $ $ $ $ $ > > $ $ > > $ $ $ $ $ > $ $ $ $ $ $ dmñH$mo, {X. 14 (à{V{ZYr) … ¶oWrb $ > > EZ.Ama.~r. Zm°~Q>© {’$Q>Zog ñQw>{S>Amocm $ > (à{V{ZYr) > … ^{º$JrVm§Mm $H$m¶© $ H$« ‘ hmoBb EH$ df© nyU$ © hmoV Agë¶mÀ¶m {Z{‘ÎmmZo dminB©, $ {X. 14 © . Jwédma {X. $ $ $ $ $ > > ZwH$˶mM EH$m H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ ZJaJmd - gÎmar em§VmXþJm© XodñWmZ 18 amoOr g§Ü¶m$ 7 $ dm. h^n > hmoVo. > ~m JX} ¶m§Mo H$rV©Z $hmoU$ma H$aʶmV Ambo g^mJ¥hmV Am¶mo{OV H$aʶmV ¶oUma am‘H¥$îU~w $ ¶mdoir à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo Agboë¶m gmd©O{ZH$ ZdamÌmoËgdmV $ Amho. ew> H«$dma {X. 19 amoOr g§Ü¶m. 7 EZ.Ama.~r. Zm°~Q>© {’$Q>Zog ñQw>{S>AmoMo {X. 16 Vo 23 Am°³Q>m|~an¶ªV {d{dY dm. àm. a‘oe gào ¶m§Mo ñdm‘r ^mJrXma Zmam¶U ~m§XoH$a, eoab H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo {ddoH$mZ§Xm§da àdMZ. e{Zdma {X. 20 {S>gmoPm, A{‘V ~m§XoH$a, {ZVrZ Amho. amoOr g§Ü¶m. h^n harha ZmVy~wdm ¶m§Mo ~m§XoH$a, ‘§XmVmB© AmXr Cn{ñWV ‘§Jidma {X. 16 amoOr gH$mir 9 dm. H$sV©Z hmoUma Amho. a{ddma {X. 21 hmo˶m.¶mdoir ZmZm ~m§XoH$a ¶m§À¶m hñVo XþJm©hmo‘, Xþnmar 1.30 dm. AmaVr, amoOr g§Ü¶m. 7 dm. lr JwéH¥$nm {’$Q>Zog ßbg ¶m nwñVH$mMo AZmdaU VrW©àgmX, gm‘y{hH$ JmèhmUo hmoB©b. gm§ñH¥${VH$ g§ñWm åhmXm}i {Z{‘©V ñda $ > Ambo. H$aʶmV g§Ü¶mH$mir 7 dm. {dÚm϶mªMm Jm¡ad ~agbo Mm§XʶmMo hm H$m¶©H«$‘ hmoB©b. $¶màg§Jr$ {Z{VZ ~m§XoH$a åhUmbo gmohim. ¶m H$m¶©H«$‘mbm à‘wI nmhþUo gmo‘dma {X. 22 amoOr g§Ü¶m. 7 dm. H$s, Aem {’$Q>Zog ñQw>{S>AmoMm bm^ åhUyZ H$bm AH$mX‘rMo Aܶj {dîUy bhmZ ‘wbm§gmR>r àíZ‘§Oyfm, ˶mZ§Va $ $ Amnbo eara gy¶m© dmK CnpñWV AgVrb. VX²Z§Va Kw‘Q> AmaVr d Xm§{S>¶m ñnYm©. ‘§Jidma hmoD$Z$ ì¶m¶m‘mÛmao $ $ $ V§XwéñV R>odmdo. ¶mdoir ZmZm ~m§$ XoH$a ^º$s g§JrV hm H$m¶©H«$‘ hmoB©b. ~wYdma {X. 23 amoOr g§Ü¶m. 7 dm. ^º$s agY¶m§À¶m hñVo à{ejH$ d$ ì¶m¶m‘nQy$ >§Zm {X. 17 amoOr g§Ü¶mH$mir 7 dm. gwaO mam hm ZmQ>çJrV d ^{º$JrV ¶m§Mm $ $ $ ^oQ>dñVy XoʶmV Amë¶m. ghH$mar àñVwV ZmQ>çJrVo d H$m¶©H«$‘ hmoB©b. $ $ $ > $ $ $ $ $ $ hm|S>m {X. 14 (dmVm©ha) … hm|S>m ^mJmVrb à‘wI añ˶m§da AmT>iUmè¶m ‘moH$mQ> Jwam§À¶m H$inm‘w> io dmhZMmbH$ ÌñV Pmbo > H$mimo $ I$ mV añ˶mda ~gboë¶m AgyZ {Xdgm~amo~a $amÌrÀ¶m $ Amho.$ $ $ $ > $ $ Jwam§À¶m H$inm‘wio AnKmV KS>ʶmÀ¶m KQ>ZmV dmT> Pmbr $ $ $ $ > $ Joë¶m {H$˶oH$ {Xdgm§nmgyZ hm|S>m {VñH$ Vo EgrOrEb H§$nZr $ $ Odirb lr ZdZmW ‘§{> Xamn¶ªVÀ¶m$ añ˶mda ‘moH$mQ>$ Jwao R>m$U > $ ‘m§Sy>Z ~gbobr {XgVmV. ¶oWrb dS>mH$S>o O°³eZda Va Jwam§Mr $ $ $ $ Jmo$R>U Agë¶mMo {XgV Amho. ¶oWo gd© ^mJm§Vrb Jwao EH$Ì hmoD$Z > hm| S > m ^mJmVrb à‘w I añ˶mda A{VH« $ ‘U H$ê$Z ~gbo b m> g§nyU© añ˶mda H$ãOm H$aVmV.˶m‘wio ¶m añ˶mdê$Z dmhZ $ ‘mo H $mQ> Jw a m§ M m H$in. ({edmZr ’$mo Q > m o)$ hmH$VmZm dmhZMmbH$m§Zm ‘moR>r H$gaV H$amdr bmJVo. ¶mnydu > $ $ $ > $ $ dS>mH$S>o Vo hm|S>m Xaå¶mZ ‘moH$mQ> Jwam§À¶m AS>Wù¶m‘wio ~aoM $ KSy>Z AZoH$OU OI‘r Pmbo > AmhoV. ‘mÌ AÚmn ¶m gܶm ¶m ^mJmV ImU ì¶dgm¶ nyU©n$ Uo ~§X Agë¶mZo> AdOS AnKmV $ H$‘r Amho. nU H$mhr {Xdgm§Zr I{ZO ì¶dgm¶ $ àH$aUr g§~§{YVm§Zr Xþb©jM Ho$bo Amho. dmhZmMr g§»¶m $ $ $ amÁ¶ gaH$ma AnKmVmMo à‘mU H$‘r H$aʶmgmR>r dmhVyH$ gwê$ Pmë¶mg, añ˶mda ‘moH$mQ> {’$aUmè¶m Jwam§‘i w o AnKmV KSy>Z {Z¶‘mV doJdoJio H$S>H$ {Z¶‘ H$arV AgVmV. na§Vw AnKmVmg Jwam§Mm ‘¥Ë¶y hmoʶmMr e³¶Vm ZmH$maVm$ ¶oV Zmhr. ˶mnydu $ $ÌU XoU$ mè¶m ‘moH$mQ> Jwam§{df¶r H$moUVrM ¶moOZm H$er H$m¶ emgH$s¶ nmVirda ‘moH$mQ> Jw$ am§Mo {Z¶moOZ H$aʶmMr ¶moOZm Am‘§ $ AmIV ZmhrV, Agm àíZ dmhZMmbH$m§VyZ CnpñWVr hmoV Amho. ‘mJu bmdʶmMr JaO Amho. $ $ $ $ $ $ $ $ $ > $ >

$

> $ $ $

>

>

$

$ $ >$ $ $

$

$ $

>

$ $ > >

ZJaJmd ZdamÌmoËgdmV {d{dY H$m¶©H$« ‘m§Mo Am¶moOZ

$ > $ $ $ $

$

hm|S>çmVrb añ˶m§da ‘moH$mQ> Jwam§Mm CnÐd

$ $ $ $ $ $ $

$

$

$ $ > $

$ $

$ $


15goa7_Layout 1 10/14/2012 9:49 PM Page 1

7

Jmodm

gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

H¥$fr ¶moOZm§Mr I¡amV, ‘mÌ ¶wdH$m§Mr nmR> eoVr ì¶dgm¶mH$S>o AmH${f©V H$aʶmgmR>r à^mdr Cnm¶¶moOZm§Mr JaO {S>Mmobr, {X. 14 (à{V{ZYr) … {S>Mmobr Vmbw³¶mVrb ímoVr ì¶dgm¶mbm MmbZm XoʶmgmR>r gaH$maZo ¶moOZm§Mr I¡amV Ho$br Amho. nU à˶jmV eoVr ì¶dgm¶mH$S>o VéU dJm©Zo nmR> {’$adbr Amho. ˶m‘wio Zì¶m C‘oXrZo Oa ¶wdm e³Vrbm eoVr~m~V ‘mZ{gH$ÑîQ>çm V¶ma H$am¶Mo Pmbo Va H¥$fr ì¶dgm¶mV ZdrZ Cnm¶ ¶moOZm§Mr A§‘b~OmdUr H$aUo Amdí¶H$ Amho. EHo$H$mir eoVr ~mJm¶Vrda g§gmamMr JwOamZ H$aUmè¶m ¶m Vmbw³¶mV ImU ì¶dgm¶ Vo{OV Pmë¶mZo nma§n[aH$ eoVrH$S>o Xþbj© H$éZ AZoH$m§Zr Xygao ì¶dgm¶ gwê$ Ho$bo. ‘mÌ eoVrMo ‘hÎd à˶oH$mbm nQ>y> bmJbo AgyZ ImU ì¶dgm¶m~m~V àíZ {MÝh {Z‘m©U Pmbobo AgVmZm nma§n[aH$ eoVrH$S>o diyZ gaH$mar ¶moOZm§Mm bm^ KoVë¶mg H¥$fr {dH$mg hmoUo e³¶ Amho. {S>Mmobr Vmbw³¶mVrb bmQ§>~mg}, ni, ‘oUHw$ao, Ywnmgo, VgoM BVa H$mhr ^mJmV AmOhr eoVr nydu BVH$sM {Q>H$y Z Amho. BVa ^mJmV eoVr~m~VMm CËgmh H$‘r {XgV Agbm Var H$mhr à‘mUmV eoVr ~mJm¶VrMr bmJdS> gwê$ Amho. Vmbw³¶mV Iarn h§Jm‘mV 1500 ho³Q>a joÌmV Va aã~r h§Jm‘mV 1600 ho³Q>a joÌmV ^mVmMr bmJdS> H$aʶmV ¶oV Agë¶mMr ‘m{hVr {S>Mmobr {d^mJr¶ H¥$fr A{YH$mar gVoO H$m‘V VgoM aU{OV åhmngoH$a d ¶moJoe JmdS>o ¶m§Zr {Xbr. ¶§Xm nmdgmMm AMmZH$ Omoa dmT>bm Agbm Var nrH$mda ’$magm n[aUm‘ Pmbm Zgë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. ho³Q>ar ^mVmMo nrH$ 3500 {H$bmon¶ªV Ano{jV AgyZ dm¶§JUr nrH$ ho³Q>ar 4000 {H$bmon¶ªV ¶oVo. H$O©V, O¶m, Á`mo{V d BVa ^mVmMr bmJdS> H$aʶmV Ambr AgyZ

½b°‘a {Z‘m©U Pmbo nm{hOo

Zmd} ^mJmV gw‘mao 50 EH$a O{‘ZrV Hw$imJa, H$mOy, Ho$ir d BVa {nH$m§Mr bmJdS> H$aUmao àH$me am‘M§Ð ^mQ>o ho amÁ¶mVrb ¶wdm eoVH$è¶m§gmR>r amob ‘m°S>ob R>amdoV Ago H$m‘ H$aV AmhoV. ‘oH°${ZH$b B§{O{Z¶a hr nXdr KoVboë¶m ^mQ>o ¶m§Zr ZmoH$arbm am‘am‘ H$aV Amnbr nma§n[aH$ eoVr gm§^mibr. eoVr‘ܶo Vo ZdZdrZ à¶moJ H$ê$Z eoVr H$aVmV.

EImXr JmS>r qH$dm ‘erZar {eH$ʶmgmR>r ¶wdm [nT>rZo Oo ½b°‘a AgVo ˶mM nmíd©^y‘rda eoVr CËnmXZm~m~V ½b°‘a {Z‘m©U hmoUo Amdí¶H$ Amho. nmS>obr d BVa JmoîQ>r§gmR>r Img n°Ho$O XoD$Z à{ejU Úm¶bm hdo. eoVr hmM Amnbm ídmg Amho. ¶mMo ^mZ ¶wdH$m§Zm Pmbo nm{hOo VaM Am‘Mr eoVr {Q>Ho$b. eoVr Ho$ë¶mZo ‘mUyg lr‘§V hmoUma Zmhr. nU nyU© g‘mYmZmZo OJy eH$Vmo, Aer à{V{H«$`m àH$me ^mQ>o ¶m§Zr 춳V Ho$br. {S>Mmobr ¶oWo H$mnUrg V¶ma Agbobr ^mV eoVr.

gaH$maZo 17 én¶o {H$bmo AmYma qH$‘V {ZpíMV Ho$bobr Agë¶mZo eoVH$è¶m§Zm {Xbmgm {‘imë¶mMo àH$me ‘irH$ ¶m§Zr gm§{JVbo. àm˶{jH$m§Mr Amdí¶H$Vm eoVr CËnÞ dmT>rgmR>r EgAmaAma ¶m Zì¶m V§ÌmMm dmna H$aʶmgmR>r àmñVm{dHo$ gmXa H$aʶmV ¶oV AmhoV. ¶m V§ÌmMm dmna H$aVmZm 22 {Xdgm§EodOr 12 Vo 14 {Xdgm§À¶m amonQ>çm§Mr bmJdS> H$éZ 25 go‘r A§Vamda bmJdS> Ho$br AgVm nrH$ CËnmXZmV dmT> hmoV.o ¶mMm Xþhao r ’$m¶Xm eoVH$è¶m§Zm hmoUma Agë¶mMo gVoO H$m‘V ¶m§Zr gm§{JVbo. ^mOrnmbm bmJdS>rda ^a Vmbw³¶mV Joë¶m XmoZ dfmªV ^mOrnmbm bmJdS>rda ^a Xoʶmda J«m‘rU eoVH$è¶m§Zr AZwH$y bVm XmIdbr Amho. ^mOrMr ‘moR>çm à‘mUmV ‘mJUr dmT>br AgyZ {S>Mmobr, gmIir, AñZmoS>m ~mOmanoR>oV XaamoO J«m‘rU ‘{hbm ¶m ^mOr {dH$VmV. ˶m‘wio

XþJm©nwOZmMr Oæ¶V V¶mar

hm|S>m ¶oWo ZdamÌmoËgdm {Z{‘Îm C^mabobm ‘§S>n.

nmo’$irMr ~mJ.

H$mhr à‘mUmV g§gmambm hmV^ma bmJVmo. Amåhr Am‘À¶m OmJoV nmbo^mOrMr bmJdS> H$éZ ^mOr ~mOmamV {dH$Vmo ˶mbm Mm§Jbr qH$‘V {‘iV Agë¶mMr ‘m{hVr ^maVr

‘mdir§JH$a {hZo gm§{JVbo. Ho$ir, gwnmar, H$dmWo d H$mOy nrH$ KoʶmH$S>ohr H$b dmT>bobm {XgV Zgbm Var pñW{V g‘mYmZH$maH$ Agë¶mMo gm§JʶmV Ambo.

A{YH$mar dJ© eoVmV ¶oD$Z Omon¶ªV nrH$m~m~V eoVH$è¶m§Zm ¶mo½¶ ‘mJ©Xe©Z H$aV ZmhrV, ¶moOZm§Mo ‘hÎd nQ>dyZ XoV ZmhrV, Vmon¶ªV gaH$mar ¶moOZm§Mr I¡amV H$éZhr H$mhrM

àH$me ^mQ>o ¶m§Zr {nH${dbobr eoVr. ’$m¶Xm hmoUma Zmhr. AmO Am‘Mr ~mJm¶Vr, eoVr Agwa{jV Pmbr Amho. dݶàmʶm§‘wio gm‘mݶ eoVH$è¶mMo ‘moR>o ZwH$gmZ hmoVo. emgZmH$Sy>Z eoVrMr ZwH$gmZ ^anmB© VmËH$mi {‘iV Zgë¶mMr I§V ZmZmoS>m ¶oWrb eoVH$ar Zmam¶U ’$S>Vo ¶m§Zr 춳V Ho$br. gaH$ma ¶moOZm§Mr I¡amV H$aVo nU Amåhr CËnmXZ KoVë¶mda dݶàmʶm§H$Sy>Z ˶mMo ZwH$gmZ hmoV,o hr g‘ñ¶m H$moU bjmVM KoV Zmhr.

Zì¶m V§ÌmMm dmna ’$m¶Xoera AmO amÁ¶mV H$mnUr, ‘iUrnmgyZ ^mV ñdÀN> H$aʶmgmR>r H$å~mB©Z hmd}ñQ>tJ ‘erZar CnbãY Amho. ¶mMm ’$m¶Xm eoVH$è¶m§Zm Z¸$sM hmoVmo. eoVH$è¶m§Zr {d{dY ¶moOZm§Mm ’$m¶Xm H$éZ KoVmZm eoVr ì¶dgm¶mMm Adb§~ Ho$ë¶mg nwÝhm COmS> d AmogmS> Pmbobr ímoVr nwÝhm [hadr {Xgob, Ago ‘V H¥$fr A{YH$mè¶m§Zr 춺$ Ho$bo. JmdmJmdm§V eoVH$ar ‘oimdo KoʶmMo H$m‘ gwê$ AgyZ A{YH$mar eoVr ~mJm¶VrV OmD$Z eoVH$è¶m§Mo àíZ g‘OyZ KoD$Z gmoS>dʶmgmR>r à¶ËZ gwê$ Agë¶mMo H¥$fr A{YH$mè¶m§Zr gm§{JVbo.

ñdrq_J nybmÀ¶m ~m§YH$m_mdê$Z J«m_g^m JmObr ({edmZr ’$moQ>mo)

hm|S>m ¶oWo CÚmnmgyZ ZdamÌmoËgd H$m¶©H$« ‘ hm|S>m {X. 14 (dmVm©ha) CÚmnmgyZ gwê$ hmoUmè¶m ZdamÌr CËgdm {Z{‘Îm hm|S>m ^mJmV Am¶mo{OV H$aʶmV ¶oUmè¶m XwJm© nyOoMr Oæ¶V V¶mar gwê$ AmhoV. ¶oWo {d{dY H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. Joë¶m 9 dfmªnmgyZ hm|S>m ~gñWmZH$mOdi XþJm© nyOm CËgd Am¶mo{OV Ho$bm OmVmo. gbJ ZD$ {Xdg ¶oWo {d{dY H$m¶©H«$‘ hmoVrb. ¶oWo XþJm© nyOm CËgdmMr gwédmV gw‘mao ZD$ dfmªndy u g{de e‘m© ¶m CÎma àXoe ¶oWrb 춺$sZo Ho$br hmoVr. Xadfu ¶oWo ’$moQ>mo ñdê$nmV XþJm© ‘mVoMo nyOZ hmoV hmoVo. na§Vw ¶m dfunmgyZ ¶oWrb H$mhr à{V{ð>V ZmJ[aH$m§Zr ¶m CËgdmV gh^mJ KoV XþJm© ‘mVoÀ¶m ‘wVuMr ñWmnZm H$ê$Z {VMo nyOZ H$aʶmMo R>a{dbo Amho. ¶oWo {d{dY H$m¶©H«$‘hr hmoVrb. {X. 16 amoOr gH$mir XþJm© ‘mVoMr àmU à{Vð>mnZm Ho$br OmB©b. gm¶§H$mir 5 dm. Kw‘Q> AmaVr d amÌr 8 dm. JmdH$admS>m gmbobr ¶oWrb ZmJ[aH$m§V’}$ g˶dmZ {^H$mOr nwañH¥$V ^OZ hmoB©b. {X. 17 amoOr gH$mir nyOm, AmaVr, gm¶§. 5 dm. Kw‘Q> AmaVr, {X. 18 amoOr AmaVr, gm¶§. 5 dm. Kw‘Q> AmaVr hmoBb © . {X. 19 amoOr XaamoOÀ¶m H$m¶©H«$‘m§gh amÌr 9 dm. amÁ¶ñVar¶ [gZo S>mÝg ñnYm© hmoB©b. ¶m ñnY}gmR>r EHy$U Mma ~{jgo R>odʶmV Ambr AmhoV. Vr gJwU dmS>H$a, ~m~wbr dmiHo$, gImam‘ ZmB©H$ (XmXm) JmoHw$iXmg JmdH$a ¶m§Zr nwañH¥$V Ho$br AmhoV. {X. 20 amoOr BVa H$m¶©H$‘m§gh amÌr 9 dm. ¶m ^mJmMo n§M {edXmg ‘mS>H$a, Xo{dXmg JmdH$a d gVre e‘m© nwañH¥$V dmñH$mo ¶oWrb ñQ>ma ‘obmo{S>O hm Am°H}$ñQ´>m gmXa hmoB©b. {X. 21 amoOr amÌr 8 dm. amYmH¥$îU g§JrV ‘§S>i, gmIir àëhmX Jmdg gwZrb {XdH$a, {dÇ>b Jmdg ¶m§Mo ^OZ hmoB©b. hm H$m¶©H«$‘ g{Ve e‘m© ¶m§Zr nwañH¥$V

AmXe© eoVH$ar àH$me ^mQ>o

Ho$bm Amho. {X. 22 amoOr g§Ü¶m. 5 dm. ’$º$ Kw‘Q> AmaVr hmoB©b. [X. 23 amoOr Xþnmar 12 dm ^§S>mam, 1 dm. ‘hmàgmX d amÌr 9. dm. amÁ¶ñVar¶ Xm§{S>¶m ñnYm© hmoB©b. ¶m ñnY}gmR>r Vwgmo JmdH$a, am‘‘yVu H$mo‘ma àdrU JmodoH$a, CX¶ JmodoH$a ¶m§Zr ~{jgo nwañH¥$V Ho$br AmhoV. [X. 24 amoOr {dgO©Z gmohim hmoB©b. ¶mgmR>r g˶dmZ {^H$mOr ¶m§Zr ~±S>~mOm nwañH¥$V Ho$bm Amho. ¶m CËgdmgmR>r gJwU dmS>H$a, {edXmg ‘mS>H$a, g§Vmof ZmB©H$, M§XZ À¶mar, gImam‘ ZmB©H$, Vwgmo JmdH$a, {dídOrV H¥$. amUo, ~m~wbr dmiHo$, A{Zb Mmdbm, ‘hoe Vw. JmdH$a, {dZmoX AJ«dmb, g§O¶ e‘m©, e§H$a AJ«dmb, kmZoída n¶}H$a, Xo{dXmg JmdH$a, àH$me JmdH$a, àdrU JmodHo $a, ‘hoe JmdH$a, Vwier ÝhmdobH$a, {dîUy JmdH$a, bbZ Jwám, JmoHw$iXmg n¶}H$a, JwÈz> e‘m©, KZ…em‘ d‘m©, em‘bmb ¶mXd, aËZmH$a MìhmU, CX¶ JmodoH$a d Vwi{eXmg JmdH$a, ¶m§Mo ghH$m¶© bm^bo Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mÀ¶m ‘m{hVrgmR>r gVre e‘m© (9158477067), g§Oy JmdH$a (9923325990), g§Vmof ZmB©H$ (7798173824) d {edXmg ‘mS>H$a (9823467646) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.

nd©ar, {X. 14 (n«{V{ZYr) … pñd_tJ nyb ~m§YH$m_mdê$Z AmO hiXmoUm J«m_§n§Mm`VrÀ`m J«m_g^oVbo dmVmaU ~aoM Vmnbo. ZoëgZ {S> H«w$O `mZr ZmB©H$dmS>m `oWrb gd© H «_m§H$ 304/7 _Yrb pñd_rJ nyb,n§n hmCg Am{U g§ajH$ {^Vr§À`m ~m§YH$m_mbm nadmZJr n§Mm`VrZr H$er {Xbr Agm, àûZ gan§M CÀdbm H$m§XmoiH$a `m§Zm {dMmabm. _mJrb J«m_g^oV hiXmoÊ`mV pñd_tJ nybmg nadmZJr Úm`À`m AmYr J«m_g^oMr nadmZJr KoUo Amdí¶H$ Amho, Agm R>amd g§_V H$aÊ`mV Ambm hmoVm ho _obdrZ ’$Zmª{S>g `m§Zr g§anMm§À`m {ZXe©Zmg AmUyZ {Xbo. Vo ~m§YH$m_ AZ{YH¥$V AgyZ Vo nmS>ÊmMr ‘mJUr J«m_ñWmZr Ho$br. gan§M CÀdbm H$m§XmoiH$a `m§Zr gm§{JVbo H$s, ~m§YH$m_mbm eha Am{U J«m_rU {dH$mg n«m[YH$aUmZo nadmZJr {Xbr Amho. `m {df`mda ~arM Ja_mJa_ MMm© Pmë`mZ§Va eha Am{U

hiXmoUm J«m_g^oV n§Mm¶V ‘§S>img‘moa ~mOy ‘m§S>VmZm J«m_ñW. J«m_rU {dH$mg n«m{YH$aU Am{U J«m_ñW hiXmoUm _VXmag§KmV Mma _¡XmZo `m§Zm ~mobmdyZ Ë`m ~m§YH$m_mMr AgVmZm ’$º$ Mma emim§gmR>r ZdrZ VnmgUr H$aÊ`mMo AmûdmgZ gan§MmZr _¡XmZ C^maUMr Amdí`H$Vm Zmhr {Xbo. J«m_ñWm§Zr gd} H«$_m§H$ Ago J«m_ñWm§Zr gm§{JVbo. eoVO[_ZrMo 51/29Am{U 51/30 `oWo H«$rS>m {~Ja eoVr O[_ZrV ê$nm§Va H$éZ `oWo _¡XmZmÀ`m ~m§YH$m_mbm {damoY Ho$bm. H«$rS>m_¡XmZ ~m§YÊ`mMr JaOM H$m`

hmoVr, Agm gdmb J«m_ñWm§Zr Ho$bm. J°g {gbtS>aÀ`m ~wH$s¨JgmR>r Ho$.dm`.gr.AO© ñdrH$maÊ`mMr gmo` Vob H§$nÝ`m§Zr J«mhH$m§gmR>r hiXmoÊ`mV H$amdr, Aer _mJUr n§Mm`VrZo _hgyb _§Í`mV’}$ H§$nZrg H$amdr, Agm R>amd

g§_V H$aʶmV Ambm. hiXmoUo àmW{_H$ Amamo½` Ho$§X«mVrb $ S>m°. A{Zb Im§S>onmaH$a ho bmoH$m§er CÕQ>nUo dmJVmV Voìhm Ë`m§Mr ~Xbr H$ê$Z S>m°. amoeZ ZmPmaoW `m§Zm ˶m§À¶m OmJr AmUmdo, Agm R>amd g§_V H$aÊ`mV

(A{Zb e§IdmiH$a) Ambm. H$Mè`mMr {dëhodmQ> , Jdma `oWo ~g Wm§~m Aem {d{dY {df`m§da MMm© Pmbr. gan§M CÁdbm H$m§XmoiH$a `m§Zr ñdmJV Ho$bo. n§Mm`V g{Md Šbr\$Q>Z AmPmdoXmo `m§Zr _mJrb J«m_g^oMo BVrd¥Îm gmXa Ho$bo.

hiXmoUm n[agamV ‘bo[a¶mÀ¶m à‘mUmV KQ> df© 2008 2009 2010 2011

_boar`mMo ê$U 620 444 170 76

\$mbgrnwa_ dm`ìhoŠg 153 91 25 16

467 353 145 60

(Am°JñQ>n`ªV)

df©

hiXmoUm àmW{_H$ H|$X«mMm H$_©Mmar A°~oQ> Am¡fYmMm \$dmam H$aVmZm. (A{Zb e§IdmiH$a)

nd©ar, {X. 14 (à{V{ZYr) … hiXmoUm àmW{_H$ Amamo½` H|$ÐmZo {Xboë`m åmm{hVrZwgma, hiXmoUm, noÝh X \«$mÝH$m, gwH$ya, gmëdmXmoa X _w§X, ZmMrZmobm, _mo`am JmdmV _bo[a`mMo à_mU ~aoM KQ>bobo Amho. `mdfv OmZodmar Vo Am°JîQ> 2012 n`©V EHy$U 76 bmoH$m§Zm _boar`mMr bmJU Pmbr hmoVr. `mV 16 \$mbgrnwa_ Pmbobo ê$½U hmoVo Va Caboë`m é½Um§Zm dm`ìhoŠg _bo[a`m Pmbm hmoVm. hiXmoUm Amamo½` H|$ÐmMo Amamo½`

A{YH$mar S>m°. àXrn$ YmdOoH$ma `m§Zr gm§{JVbo H$s, hiXmoUm àmW{_H$ Amamo½` H|$ÐmZo doimodoir KoVboë`m Cnm` `moOZm§_wio _boo[a`m é½Um§À¶m g§»¶oV _moR>`m n«_mUmV KQ> Pmbr Amho. gd}bÝg H$_©Mmar J¥h dgmhVr_Yo OmD$Z A°~oQ> Am¡fYm§Mm \$dmam _mabm OmVmo VgoM KamÀ¶m ~m§YH$m_mÀ`m OmJr OmD$Z H$m_Jmam§À`m aŠVmMr doimodoir VnmgUr H$aVmV. Ë`m§Zm H§$ÌmQ>XmamZo Amamo½` H$mS>© {Xbobo Amho H$s Zmhr `mMr Mm¡H$er H$aVmV. Á`m

gaH$mar {dÚmb¶mOdirb drO Im§~.

Zmo{Q>gm

2008 2009 2010 2011 2012

56 58 99 68 67

X§S> dgybr 33310/55950/25350/11750/56300/-

(Am°JñQ>n`ªV)

nd©arÀ`m _boar`m pŠbZrH$‘ܶo aŠV Z‘wݶmMr MmMUr H$aVmZm Amamo½¶ Im˶mMr H$‘©Mmar.

~m§YH$m_ ì`mdgm[`H$m§Zm Ë`m§À`m H$m_Jmam§Zm Amamo½` H$mS>© {Xbobr ZgVmV Ë`m§Zm X§S> R>moR>mdVmV. Joë`m Mma dfmªV Á`m ~m§YH$m_ ì`mdgm[`H$m§Zr H$m`ÚmMo nmbZ Ho$bobo Zmhr. Ë`m§Zm Zmo[Qgm nmR>dyZ Amamo½` ImË`mZo Ë`m§À`mH$Sy>Z X§S> dgyb Ho$bm Amho. Amamo½` H|$Ðmbm gdm©V OmñV _bo[a`mMo é½U noÝh X ’«$mÝH$m, gwHy$a Am{U gmëdmXmoa X _w§X `m ^mJm§V AmT>ië¶mMr ‘m{hVr S>m°. n«Xrn YmdOoH$a `m§Zr {Xbr.

(A{Zb e§IdmiH$a)

nd©arV dmhVwH$sbm drO Im§~mMm AS>Wim nd©ar, {X. 14 (à{V{ZYr) … nd©ar gaH$mar _mÜ`{_H$ {dÚmb`mOdi añË`m‘ܶo Agbobm [dO Im§~ dmhVwH$sg AS>Wim ~Zbm Amho. nydu hm Im§~ añË`mH$S>obm hmoVm. hëbrM gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_mZo `m añË`mMr Xþê$ñVr Am{U ê§$XrH$aU Ho$bo. na§Vw hm drOIm§~ hb{dÊ`mMr VgXr KoVbr Zmhr. amÌrÀ`mdoir `m drO I§m~m_wio dmhZ MmbH$m§Zm AnKmVmg gm‘moao Omdo bmJVo. {deof åhUOo VH« ma H$ê$Z XoIrb drO ImË`mZo hm Im§~m H$mT>ʶmgmR>r AOyZn`©V nmdbo

CMbbobr ZmhrV. nd©ar H$ë`mU a{hdmer g§KQ>ZoMo g{Md Á`w`rZmo {S>gmoPm åhUmbo H$s, hm drO Im§~ AS>Wim hmoV Amho. noÝh X \«$mÝH$m n§Mm`VrZo drO ImË`mg nÌ {bhyZ Im§~ hQ>{dÊ`mMr _mJUr H$am`bm nm{hOo. gmd©O{ZH$ ~m§YH$m_ ImË`mZo añË`mÀ`m a§XrH$aUmMo H$m_ gwê$ H$aÊ`m AJmoXa añË`mdarb hm drO Im§~ hQ>{dUo Amdí¶H$ Amho Z§VaM añËmm ê§$XrH$aUmÀ`m H$m_ gwê$ H$aUo Amdí¶H$ Agë¶mMo ‘V Á`w`rZmo `m§Zr ì`ŠV Ho$bo .


15 goa 8_Layout 1 14-10-2012 18:24 Page 1

gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

8

Amoi

I

$ m U o H ÿ ? h m n m

E

H$mB‘maVrÀ`m H$R>S>µ`mda nú`m§M§ g§‘obZ ^abob§ {XgV§`. XmoZ am§Jm AmhoV. `mVbr EH$ am§J Zam§Mr åhUOo nwéf nú`m§Mr Amho Am{U Xwgar am§J ‘mÚm§Mr åhUOo óme nú`m§Mr Amho. Vwåhmbm AmoiIVm `oB©b H$m H$moUVr am§J nwéfm§Mr Amho Am{U H$moUVr {ó`m§Mr Amho? H$aoŠQ>, Oo Jßn ~gboV, Vo nwéf AgUma Am{U Á`m gJiµ`m {‘iyZ H$bH$b H$aVm`V, Ë`m ~m`H$m AgUma. nU, ho AmoiIë`m~Ôb ’$ma H$m¡VwH$ H$embm H$am`bm hd§. gmoßn§ Va hmoV§ ho AmoiIU§.

n

`m©daUmMm, {ZgJm©Mm µahmg Wm§~dÊ`mgmR>r h„r AZoH$ {R>H$mUr H$mJXmÀ`m dmnamda {Z~ªY Ambo AmhoV. ‘mUgm§Mo ~hþVoH$ gd© ì`dhma nonabog H$aÊ`mMo à`ËZ gwê$ AmhoV. H$maU, H$mJXm§gmR>r PmS>m§Mr ~ogw‘ma H$Îmb hmoVo Am{U ehmOmoJ ‘mUyg Ë`mM H$mJXm§da "PmSo> dmMdm' Agm g§Xoe {b{hVmo. Am°{’$g‘Ü`o H$‘rV H$‘r H$mJX dmnaUo, {b{hÊ`mgmR>r nmR>H$moao H$mJX dmnaUo, qàQ>a‘Ü`o EH$m ~mOyZo qàQ> Pmbobo H$mJX Xwgµa`m ~mOyZo dmnaUo, Ago AZoH$ Cnm` `moObo OmVmV. àrnrQ> `m H§$nZrZo V`ma Ho$bobm hm qàQ>a ‘mÌ `mnwT>Mr nm`ar JmR>Umam Amho. `mV Zm emB© Amho, Zm H$mJX. `m qàQ>a‘Ü`o {d{eï> àH$maÀ`m ßbmpñQ>H$Mo H$mJXmÀ`m AmH$mamMo VwH$So> dmnabo OmVmV. Ë`m§À`mda {d{eï> V§ÌmZo ‘OHy$a qH$dm {MÌ emB© Z dmnaVm C‘Q>db§ OmV§. H$m‘ Pmë`mZ§Va hmM ßb°pñQ>H$Mm VwH$S>m nwÝhm qàQ>a‘Ü`o Q>mH$bm H$s Ë`mdaMm ‘OHy$a nwgyZ Xwgam ‘OHy$a N>mnVm `oVmo. hm àË`oH$ VwH$S>m Odinmg EH$ hOma doim dmnaVm `oVmo.

{~ZH$mJXmMm qàQ>a!

Š` . . . ¡ m Q>m`q‘J h g§ Hw$Ur ~«e KoD$Z ZmH$ Kmgb§ Va AgmM Moham hmoUma Zm? nU, hr J§‘V Amho ’$moQ>moJ«m’$aÀ`m Q>m`q‘JMr. `m Om{hamVrVë`m ‘mUgmMm ’$moQ>moM Aem Mohµa`mMm H$mT>bm Jobm`. Om{hamV ’$bH$ gm’$ H$aUmµa`m ‘mUgmÀ`m hmVmVbm ~«e Ë`mÀ`m ZmH$mda AgVmZm ~amoã~a hm ’$moQ>mo H$mTy>Z ’$moQ>moJ«m’$aZo `m ’$moQ>moV Iar J§‘V AmUbr Amho.

‘m

UgmZo O{‘ZrÀ`m, I{ZOm§À`m hì`mgmnmoQ>r PmS§> VmoS>Ê`mMm Omo H$mhr {ZK¥©U gnmQ>m bmdbm`, Vmo Wm§~bm Zmhr, Va H$m` hmoB©b, `mM§ ho ^rVrXm`H$ Am{U J§‘Vrera H$ënZm{MÌ. `mnwT>o O§JbmV PmS§> CaUma ZmhrV. ‘J V§JS>r da H$aÊ`mgmR>rhr Hw$Í`m§Zm EHo$H$m PmS>mnwT>o Aer am§J bmdmdr bmJob, Aer M‘H$Xma H$ënZm `m ’$moQ>mo H$bmH¥$VrÀ`m H$bmH$mamZo ‘m§S>bobr Amho.

eãXH$moS>o H«$.42 C

D

CB

&&ew^mew^&& AmOMm {Xdg:Aew^ {Xdg CÚmMm {Xdg:Mm§Jbm {Xdg

&&AmR>dUrVrb {MÌnQ>&&

(Z§VaMo Ea B§{S>`m) {d‘mZmMo n{hbo CÈ>mU. B{VhmgmV AmO amoOr OÝ‘ D 1608 - Q>m°[agobr, hdm^ma‘mnH$mMm Mm BQ>m{b`Z g§emoYH$. D 1923 - Jmonmi am‘M§Ð Omoer, ‘amR>r a§J^y‘rMm MmbVm~mobVm B{Vhmg Ago ZmQ>çg‘rjH$. D 1931 - S>m°. Adwb nmH$sa O¡ZwbmãXrZ AãXwb H$bm‘ ( E.nr. Oo. AãXwb H$bm‘),^maVmMo ^yVnyd© amîQ´>nVr. B{VhmgmV AmO amoOr ‘¥Ë`w D 1918 - gmB© ~m~m ({eS>u). D 1961 - gy`©H$m§V am‘ghm` {ÌnmR>r, {Zambm,44 J«§W {b{hUmao qhXr gm{hpË`H$.

&&{dZmoX&& d{S>bm§Zr nßnyMr VnmgUr KoVbr,{gJaoQ>, ‘wbrMo Z§~a {ZKmbo d{S>bm§Zr nßnybm ~XS> ~XS> ~XS>bo Am{U åhUmbo ""Ho$ìhm nmgyZ gwé Amho ho gJio?'' nßny aS>V aS>V åhUmbm, ""nßnm {h ß`m§Q> ‘mPr Zmhr Vw‘Mr Amho.''

CH CJ

DH

ED

CK

‘of

ZmoH$ar{df`H$: AmO à`ËZ H$am. Vw‘À`m {ejUmà‘mUo ZmoH$ar Vw‘À`m Ñï>moËnÎmrg AmO `oB©b.

d¥f^

àm‘m{UH$nUm: {‘Ìm§er ~mobVmZm Jmoï>r KS>dyZ gm§Jy ZH$m. Oo H$mhr Amho Vo àm‘m{UH$nUo gm§Jm.

{‘WwZ

‘Zmoa§OZ: {Vbm Img H$mhr ^oQ> Ogo ‘Zmoa§OZ, {deof {JâQ> Úm. AmOMr g§Ü`mH$mi {VÀ`mgmR>r R>odm.

DB

DE

DF

DI

EB

DJ

H$H©$ ’$img `oVrb.

EC

AmS>do eãX … 1)OmoS>r, 4) ‘mVm‘h, XÝV, 20)‘moR>r dmQ>r, 21) Myn, 23) 7)’$mOrb C§M, 9) Wmoabm, 10) n¥Ïdr,24) Ah§H$ma, 26) EH$ ZXr, 28)EH$ `mo½`,12) AÞN>Ì, 14) ~yS> Q>oH$Uo, g§»`m, 29) Ah§H$ma, 31) EH$ amoJ 16)‘wgb‘mZr gaXma 17) EH$ amg,18) e×H$moS>o 41 Mo CËVa {^ñV, 20) EH$ YmÝ`, 22)gyQ>, 24) dJ©; \ šȯ šȡ  {d^mJ, 25) EH$àmUr, 27) N>moQ>r Xm^U, €Ȫ › € ׏ȡ 28) gd©g§Mmar, 30) ›ȡ çŠ  Ǖ ˜ Ȣ … Vmê$Ê`nr{Q>H$m,31) {Xbobo, 32) ¡ › €ȡ ’ȡ š ž € AmdXem, 33)Amd AmUUmam ~mOramd . › šȣ    š Ȱ š C^o eãX … 1) nm§S>dmVrb H«$‘mZo ^r‘, \ “ ˜ € ¡ šȡ ˜ 2)dob, 3) àoV, 4) MH«$mH$ma {’$aUo,5)  Û¡ȣ š ȡ  ”Ȳ `w½‘, 6) ~mb~ƒo, 8) ‘{hZm,11) JwÀN> 13) ‘mb R>odÊ`mMr H$moR>r, 15) àmÊ`m§À`m “ȡ € ’   €ȡ €ȡ … Ioim§Mo B§J«Or àXe©Z, 18) gm`, 19) žȢ œȡ “ ™ ȡ  €ȡ ž D

E

H

(OnmZr {MÌnQ>) {Z{‘©Vr: S>moÝJ Oy {H$‘ {X½Xe©H$: M°Z dyH$ nmH©$ H$Wm: J°am°Z gw{M`m nQ>H$Wm:Om°Z `wZ d°ÝJ g§JrV:øwZ Ow§J {e‘ H$bmH$ma: {‘Z {gH$ Mm°`, Or Vo `w, ho-{O`m|J H$m§J, Xo hmZ Or

&&AmR>dUrVbo JrV&& ~wJ{S> ‘mPr gm§S>{b J OmVm gmVm`m©bm J OmVm gmVm`m©bm MwJ{b ZJm gm§Jy J, ‘mÂ`m åhmVm`m©bm J ‘mÂ`m åhmVm`m©bm ! KamV ZìhVo Voìhm ~m~m ‘mPm ‘Oda Hw$R>bm Vm~m Ë`mMr {YQ>mB© Vmo~m Vmo~m ! {dViy bmJo J bmoUr ~mB©, ~KVm {ZIm`m©bm, ~KVm {ZIm`m©bm ! JrV … J. {X. ‘mS>JyiH$a g§JrV … am‘ H$X‘ ñda … Amem ^mogbo {MÌnQ> … gm§JVo EoH$m (1959) amJ …H$mqbJS>m

&&AmOMm {dMma&& Xw:I H$dQ>miV ~gy ZH$m; Vo {dgam Am{U gX¡d hgV ahm.

J

CG

CD

21 dfu` YraO OmYd nwÊ`mÀ`m ’$½`w©gZ H$m°boO‘YyZ Vyi Ë`mZ§ ~mamdr gm`Ýg Ho$b§. gÜ`m Vmo pìh.Oo.Q>r.Am`‘Ü`o ~Xb pñdH$mam: H$mhr Jmoï>r {dMbrV BboŠQ´m°{ZŠg B§{OZrA[a¨JÀ`m H$aUmè`m KS>Vrb. OwZo Ë`mJm. ZdrZ Mm¡Ï`m dfm©bm {eH$Vmo`. d¥píMH pñdH$mam. BboŠQ´m°{ZŠgÀ`m AmdS>rnm`r YraO ' Eamo‘moSo>qbJ ' `m XrK© ßb°Z: Am`wî`mV H$mhr XrK© `moOZm H$å`w{ZQ>rMm g^mgX Pmbm. ZmgmÀ`m ' ‘mg© {‘eZ ' Mo à‘wI nrQ>a ’o$qbJa AmIÊ`mMm {Xdg Amho. XrK© ßb°Z `m§Zr ’$moa‘Mm hm àmoOoŠQ> ~KyZ Ë`m§Zm ‘mg© {‘eZÀ`m amo~moQ>bm bmJUma§ YZy H$aÊ`mMm {Xdg Amho. g{H©$Q> {S>PmB©Z ~ZdÊ`mgmR>r {dMmaUm Ho$br. `m ’$moa‘Zo XmoZ dfmªÀ`m ‘ohZVrZ§Va ' BJb H°S> ' øm gm°âQ>doAaMm Cn`moJ H$ê$Z amo~moQ>gmR>r àJVr: AmO ZmoH$arV ~T>Vr, bmJUma§ g{H©$Q> {S>PmB©Z V`ma Ho$b§. 26 Zmoìh|~a 2011 bm hm àmoOoŠQ> ì`dgm`mV àJVr hmoÊ`mMm {Xdg Amho. Ë`m§Zr ZmgmH$So> gmXa Ho$bm. `m g{H©$Q> {S>PmB©ZMr Iyn dmhdm Pmbr. H$maU ‘H$a g§Yr gmoSy> ZH$mo. ‘§Jimda Agboë`m amo~moQ>bm H$‘m§S> nmR>dÊ`mgmR>r {OWo 13 {‘{ZQ>§ bmJm`Mr , VrM H$‘m§S> Zmgm AmVm 45 goH§$Xm§V nmR>dy eH$Vo. EŠg-~±S> ho Zdr ‘mUg§: AmO Am`wî`mV Zdr ‘¡Ìr V§Ì dmnaë`mZo doi H$‘r Pmbm Am{U ho V§Ì emoYÊ`mV YraOMm qghmMm dmQ> hmoB©b. Am`wî`mV XrK©H$mi {Q>H$Umar hr hmoVm. åhUyZ ZmgmZo Ë`mbm `m O~aXñV H$m‘{Jar~Ôb gÝ‘m{ZVhr Ho$b§. Hw§$^ ‘¡Ìr Agob. ZmgmÀ`m gXñ`m§gmR>r Img ì`m»`mZ XoÊ`mgmR>r Ë`mbm Am‘§{ÌV H$aÊ`mV Amb§ hmoV§. YraOZo Zmgmbm OmD$Z {VWë`m g^mgXm§Zm ' gmD$§qS>J am°Ho$Q> OmoS>rXma ^oQ>ob: AmO Vw‘À`m {OdZmV ' `m {df`mda ì`m»`mZhr {Xb§. `m {Z{‘ÎmmZo YraO OmYd `m Q>°b|Q>oS> ‘amR>r Aer ì`º$s `oB©b Or nwT>o OmdyZ Vw‘Mm VéUmMm AmdmO ZmgmV Kw‘bm Amho. gÜ`m Vmo Am°Q>m‘ o eo Z `m {df`mda H$m‘ ‘rZ OmoS>rXma hmody eHo$b. H$aVmo`.. CgZo Xody ZH$m: Img H$ê$Z n¡go {‘Ìmbm CgZo Xody ZH$m. JobMo åhUyZ g‘Om. EH$M {e„H$ amhrb.

DD

Šȣ

gwS>moHy$ H«$. 42

DB

DE

DH

€Ȫ

{MÌ-{d{MÌ

CI CK

DK

H$ݶm `e XoB©b.

CF

CH

DC

€

G

H$ òmoVm§Mr d¥ÜXr F AW©hmoUmaòmoAmhoV:. VwAm{W© ‘Mo `mo½` {ZU©` Vwåhmbm L

CB

CE

CJ

DG

F

I K

CC

AmOMr nmH$H¥$Vr

gmoë`yeZ

Om: AmZ§X Vw‘À`m A§JUmV E{’$am`bm K ZmMV `oUma Amho. ‘ñV E§Omo` H$am,

EE

C

AmoëS>~m°` (2003)

AmOMo

ì`dgm`mV {deof D {deobm^f hmobm^:B©b. AmO J Vw‘Mo ‘mJo Ho$bobo H$ï>

DK

qgh {’$am`bm Om.

&&AmO amoOr B{VhmgmV&& D 1932 - Q>mQ>m EabmBÝgÀ`m

DG

H

CE

CG

DD

G

K

CD

CI DC

F

J

CC CF

AmOMo ^{dî¶ E

I

gmo‘dma {XZm§H$ 15.10.2012 eHo$ 1934, Z§XZZm‘g§dËga X{jUm`Z, dfm©F$Vw {ZO ^mÐnX‘mg, H¥$îUnj gd©{nÌr-Xe© A‘mdmñ`m, gmo‘dVr A‘mdmñ`m {VWr: A‘mdmñ`m,ZjÌ: hñV ZjÌ gwê$: 14.10.2012-Xw.11.14 ZjÌ g§nVo: 15.10.2012-g.09.08 gw`m}X`…g.-06.26, gw`m©ñV…g§.-06.14 M§ÐmoX`…g.-06.01 M§ÐmñV…g§.-06.03

AmB©, Wmoa VwPo ho dOZ...

B©~amo~a gm`H$bMr gdmar åhUOo {H$Vr AmZ§XmMr ’o$ar... nU, `m ‘wbrbm Vgm AmZ§X Pmbm Agë`mMr eŠ`Vm ’$maM H$‘r Amho. Vwåhr åhUmb, H$moU ‘wbJr, Amåhmbm Va H$moUrM ‘wbJr {XgV Zmhr`o. ’$moQ>mo^a ’$º$ AmB©M {XgVo` Eogn¡g {dñVmabobr. {VÀ`m ‘mJo nmhm. ~mhþbr KoD$Z Mo‘Q>bobr ‘wbJr {Xgbr H$m? {Vbm {~Mmarbm AmB©~amo~a ’o$ar åhUOo {ejmM dmQ>V Agob. gJiµ`mV ‘moR>r H$‘mb Amho hr gm`H$b ~ZdUmµa`m§Mr. Vo Va hm ’$moQ>mo Amnbr gm`H$b {H$Vr ‘O~yV Amho, `mMr Om{hamV H$aÊ`mgmR>r dmnê$ eH$VmV.

Amn H$Vma ‘o h¡...

A

&&n§Mm§J &&

Am

Đ

DF

DI

DJ

˜

‚[

š

JmOa-Ðmjo H$moqe~ra AmOMo ‘Zmoa§OZ

gm{hË` : 2 dmQ>çm Jwbm~r JmOamMm H$sg 15-20 {~Z{~`m§Mr grS>bog Ðmjo 1 M‘Mm IgIg 1 M‘Mm ‘rR> AYm© M‘Mm gmIa nmd M‘Mm {‘MunyS> qH$dm {‘anyS>

1 dmQ>r KaMm M¸$m AYu dmQ>r gm`rMo Xhr H¥$Vr : Ðmjo YwdyZ AYuAYu {MamdrV. gd© {OÞg EH$Ì H$amdoV d Mma Vmg H$moqe~ra ’«$sO‘Ü`o R>odmdr. Z§Va gìh© H$amdr.

Pr ‘amR>r ' da ' hám~§X ' ‘Ü`o `mdoir AemoH$ Zm`JmdH$a , àH$me hmoiH$a Am{U g§Xrn Iao `m VrZ H$dtZr hOoar bmdbr . AmnU gd©M BWda `oÊ`mg ~è`mM OUm§Mo F$U Amho , ho AmnU H$go MwH$dUma AmhmoV ? Agm ^oXH$ àý Zm`JmdH$a gam§Zr Ho$bm . Z§Va H$mhr ‘m{‘©H$ {‘pñH$b H${dVm Ë`m§Zr gmXa Ho$ë`m . àH$me hmoiH$am§Zr ' ‘mP§ Am^mi Vwbm , VwP§ Am^mi ‘bm , AmR>dUrÀ`m nma§~rZm Pwbo , EH$ Pwbm ' hr ZmX‘` H${dVm gmXa Ho$br . Va g§Xrn Ia|Zr ' ‘Z Vù`mV ‘ù`mV , OmB©À`m H$ù`mV ' hr Vb‘ ^mdñneu H${dVm gmXa Ho$br . ~è`mM {Xdgm§Zr H${dVm§Zr nmoQ> ^aÊ`mMm ’$sb Ambm . Xwgè`m {Xder gÌo H§$S>ŠQ>am§À`m àm‘m{UH$nUmZo S>moio {Xnbo . Va A§Y OmoS>ß`mÀ`m AÚ`mdV kmZmZo S>moio CKS>bo . {Vgar ‘wbJr OJÊ`mgmR>r gd©ñdnUmbm bmdUmao dS>rb {Xgbo . EH§$XarV ‘mUgmZo EH$doi aS>mdo nU gVV aS>JmUo Z JmVm OrdZJmU§ åhQ>bo nm{hOo, ho ZrQ> H$ib§ .

H$go gmoS>dmb EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ 41 Mo CÎma


15goa9_Layout 1 10/14/2012 8:37 PM Page 1

9 gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

{dXoer Jw§VdUwH$sMr

{d Am{W©H$ gwYmaUm§Zm Zì`mZo AmH$ma XoÊ`mÀ`m Ho|$Ð gaH$maÀ`m à{H«$`obm hmV^ma åhUyZ _ m§S>dbr ~mOma {Z`m_H$-go~rZo Jw§VdUyH$ joÌmÀ`m {dH$mgmR>r ZdrZ {Z`_m§À`m R>mog A§_b~OmdUrZo H$madmB© H$aÊ`mMo R>adco Amho. `m A§VJ©V XoemVrb J¥h{dÎm joÌmVrb å`wÀ`wAb \$S>m§_m\©$V hmoUmar Jw§VdUyH$ _`m©Xm {dñVmaVmZmM gd© {dXoer Jw§VdUyH$Xmam§gmR>r EH$M {Z`m_mdbr V`ma H$aÊ`mMo gwM{dbo Amho. ^m§S>dbr ~mOmamVrb ì`dhmà_mUoM ~±H$, Q>nmb Aem {d{dY JwVdUyH$ `moOZm§gmR>rhr S>r_°Q> AWdm BboŠQ´>m{ZH$ àUmbr am~{dÊ`mda Omoa {Xbm Amho. Jw§VdUyH$Xmam§Zm Ë`m§À`m n«Ë`oH$ ì`dhmamMr _m{hVr _mo~mB©b, VgoM B©-_obÛmao H$i{dÊ`mgmR>r {d{dY ^m§S>dbr ~mOmam§H$S>o {dMmaUm H$aÊ`mV `oUma Amho.

{d

_m `moOZm, ~±Ho$Vrb, H§$nZrVrb VgoM nmoñQ>mÀ`m _wXVR>odr `mgmaIo {dÎmr` n`m©`hr {S>_°Q> AWdm BboŠQ´>m°{ZH$ àUmbr_Ü`o CnbãY hmoÊ`mÀ`m Ñï>rZo go~r à`ËZerb Amho. `m {dÎmr` _mb_Îmmhr S>r_°Q> AWdm B©-àUmbrA§VJ©V Jww§VdUyH$ H$ê$ eH$Vrb, `m gmR>rMm n«ñVmd ^m§S>dbr ~mOma {Z`m_H$mZo R>odbm Amho. `mÛmao Jw§VdUyH$ gwa{jV Am{U gwb^ hmoÊ`mMr Amem Amho. ZwH$gmZrMr OmoIr_, Mmoar VgoM àË`jmVrb H$mJXmonÌr hmVmiUr `m§Mo à_mU H$_r hmoUma Amho. S>r_°Q> n«H$mamV ho ì`dhma hmoV Agë`m_wio H$mJXnÌm§Mm gmR>m Am{U Ë`mgmR>rMr OmJm `mMo AmìhmZ H§$nÝ`m§Mo B{¹$Q>r eoAa Am{U å`wÀ`wAb \§$S> `moOZm `mVrb Jw§VdUyH$ {S>_°Q> ImË`mÛmao Ho$br OmVo. Ë`mMà_mUo ~±H$m§À`m VgoM Q>nmb {d^mJmÀ`m Aën~MV `moOZm, {d_m `moOZm H§$nÝ`m, {dÎm g§ñWm§À`m {d{dY Jy§VdUyH$ `moOZm `mVrb Jy§VdUwH$sgmR>rhr Ago {S>_°Q> Agmdo, Agm AmJ«h go~rZo Yabm Amho. Jw§VdUwH$Xmam§À`m Anamoj Xbmbm§_m\©$V hmoUmè`m dmT>Ë`m ì`dhma VH«$mar§_wio go~rZo ho nmD$b CMbobo Amho. AZoH$Xm AmnU gm§{JVbo ZgVmZmhr Amnë`m ImË`mVyZ ì`mdhma hmoVmV,

`m Jw§VdUwH$Xmam§À`m Ë`m§À`m ~«moH$a {dê$ÕÀ`m A{dídmgm_wio go~rZo hr ^y{_H$m KoVbr Amho. n[aUm_r, amï´>r` eoAa ~mOmamZo AmVm Ë`m§À`m Jw§VdUwH$Xmam§Zm Ë`m§Mo {d{dY ì`dhma _mo~mB©b \$moZ : VgoM B©-_ Mm obda nmR>{dÊ`mMm {ZU©` KoVbm Amho. Va amï´>r` eoAa ~mOmahr `m~m~VMr

AmVm g|Q´>b ~±Ho$Mo "H$m°å~mo bmoZ'

g

UmgwXrMm h§Jm_ bjmV KoD$Z gaH$mar ~±H$m§ZrñQ>oQ> ~±H$, `wH$mo ~±H$m H$m°nm}aoeZ ~°§H$, `w{Z`Z ~±H$, `wZm`Q>oS> ~±H$ `m§Zr `mnyduM H$m°å~mo bmoZ Am°\$a Omhra Ho$br Amho. AmVm Ë`mnmR>monmR> gaH$mar ~±H$ go|Q´>b ~±Ho$Zo cdH$aM "H$m°å~mo bmoZ' ~mOmamV AmUUma Amho. VgoM R>odrdarb ì`mOXamV H$nmV H$aÊ`mMohr ~±Ho$Zo Om[ha Ho$bo Amho. Ë`mZ§Va H$Om©darb ì`mOXamVhr H$nmV Ho$br OmUma Agë`mMo g§Ho$V ~±Ho$Mo MoAa_Z Am{U ì`dñWmnH$s` g§MmbH$ E_. ìhr. Q>m§H$gmio `m§Zr {Xco AmhoV. B[ÝñQ>Q>çyQ> Am°\$ H§$nZr goH«$Q>arO Am°\$ B§S>r`mÀ`m 40 ì`m amîQ´>r` n[afXoMo CX²>KmQ>Zàg§Jr Ë`m§Zr `m~m~VMo g§Ho$V {Xco. Ë`mZwgma J¥hH$O© KoUmè`m J«mhH$m§Zm n§YadS>çmV Hw$R>bohr à{H«$`mewëH$ AmH$maVm H$magmR>r H$O© {Xbo OmUma Amho.

~Xm_mMr {dH«$_r Am`mV?

^m

aVmMr ~Xm_ Am`mVrV `§Xm 7.2 Q>ŠHo$ dmT> hmoD$Z {dH«$_r 80 hOma Q>Z Am`mV hmoUma Agë`mMo `wEgS>rEÀ`m AhdmbmV åhQ>bo Amho. gZ 2012-12 _mH}$qQ>J dfmªV (Am°JñQ> Vo Owb¡) ^maVmZo 74, 600 Q>Z ~Xm_mMr Am`mV Ho$br hmoVr. VWm{n, ~mOmamVrb n[apñWVr nmhVm 2012-13 _Ü`o ~Xm_mMr Am`mV 80 hOma Q>Zn`ªV dmT>Ê`mMr eŠ`Vm A_o[aHo$À`m $H¥$fr ImË`mZo (`wEgS>rE) À`m VmÁ`m AhdmbmV åhQ>bo Amho.

A§_b~OmdUr bdH$aM H$aUma Amho. Am°JñQ> 2011 nmgyZMo ì`dhmahr Aem àH$mao nmR>{dÊ`mV `oVrb. `mgmR>r Amnë`m ~«moH$a gXñ`m§Mm _mo~mB©b H«$_m§H$ Am{U B©-_ob nË`mMr {dM {dMmaUm {d{dY ~mOmam§Zr gwa Ho$br Amho. XoemVrb J¥h{dÎm H§$nÝ` nÝ`m§À`m {hVmW© `m joÌmV å`wÀ`wAb \§$SS>m_m\©$V hmoUmar ar Jw§VUyH$ _`m©Xm

Jo

ë`m H$mhr _{hÝ`m§nmgyZ {\$ñH$c {S>{\$ŠQ> AWm©V {dÎmr` VyQ> H$_r H$aÊ`mgmR>r gaH$maÀ`m gd©M ñVam§da _moR>o à`ËZ gwê$ AmhoV. hr VyQ> Omon`ªV

H$_r hmoV Zmhr Vmon`ªV XoemMr Am{W©H$ pñWVr éimda `oUma Zmhr. àUd _wIOu AW©_§Ìr AgVmZmÀ`m H$mimVhr `mgmR>r nmdco CMccr Jocr. AmVm {MXå~a_ `m§Zrhr `mÑï>rZo {ZU©`m§Mm YS>mH$m gwê$ Ho$cm Amho. [dÎmr` VyQ> amoIÊ`mgmR>r gaH$ma bdH$aM Am{W©H$ gwYmaUm§Mm H$m`©H«$_ am~{dÊ`m{df`rMm AmamIS>m V`ma H$aÊ`m~m~V AW©_§Ìr nr. {MX§~a_ `m§Zr ZwH$VoM gyVmodmM Ho$co Amho. Xaå`mZ, {dÎmr` VyQ> H$_r H$aÊ`mgmR>r Am{W©H$ gwYmaUm am~{dUo Amdí`H$ Agë`mZo amO{H$` njm§Zr ghH$m`© H$amdo, Ago AmdmhZhr Ë`m§Zr Ho$bo Amho.

[eWrb H$aÊ`mMm {ZU©` go~rZo KoVbm Amho. gm_m{OH$ XmV¥Ëd {Z^m{dÊ`mÀ`m Ñï>rZo `m joÌmbm A{YH$ dmd XoÊ`mgmR>r ho nmD$b CMbÊ`mV Ambo Amho. `m_wio Zì`m Kam§Mr _ mJUr dmTy>Z AW©ì`dñWobm MmbZm {_iob, Aer g~rMr Amh.. J¥h{dÎm joÌmVrb H§$nZrÀ`m go~rMr ^y{_H$m Amho S>oQ> `mooOZm§_Ü`o å`wÀ`wAb \§$S> H§$nÝ`m§Zm Ë`m§À`m EEHy$U _mb_Îmon¡H$s 30 QQ¸o$ a¸$_ Jw§VdUwH$sMr _w^m ``mÛmao XoÊ`mV `oUma Amhoo. g gÜ`m hr _`m©Xm {Zìdi _mb _mb_ÎmoÀ`m 10 Q>ŠŠ`m§nojm A{Y Zmhr. `mgmR>r Aem A{YH$ {dÎ ñWm `m Z°eZb J¥h{dÎmg§ hmD$[g§J ~±Ho$~amo~a Zm|XUrH¥$V VgoM EE nV_mZm§H$Z àmá Agmì`mV hr AQ>hr H$mhr à_mUmV {e{Wb hmoD$ eH$Vo. gd© àH$maÀ`m {dXoer Jw§VdUyH$Xma dJm©gmR>r gm_m{OH$ _mJ©Xe©Z VÎMo Omhra H$aÊ`mZo nmD$b bdH$aM ^m§S>dbr {Z`_H$mÛmao CKS>Ê`mV `oUma Amhoo. Xoem~mhoê$Z hmoUmè`m J§§wVdUwH$sV gwb^oVgmR>r Agm àñVmd go~rZo nwT>o AmUbm Amho. go~rÀ`m _w§~B©V Pmboë`m ~¡R>H$sV `m~m~VMm {ZU©` KoÊ`mV Ambm.

JwS²>g A°ÊS> gpìhg Q>°Šg (OrEgQ>r) À`m _wÚmda Vo JwOamVMo _w»`_§Ìr Za|§Ð _moXr `m§Zm ^oQ>Uma AmhoV. àË`oH$ gaH$maZo YmoaU am~{dUo

JaOoMo AgVo. `m YmoaUm§Zm {damoY ìhm`bm ZH$mo, Ago Ë`m§Mo åhUUo Amho. Am{W©H$ g§nmXH$m§À`m ZwH$Ë`mM Pmcoë`m ~¡R>H$sV Ë`m§Zr XoemÀ`m AW©pñWVr~m~VMr _Vo _m§S>cr. Ë`mZwgma, nwT>rb nmM df} {H$Vr {dÎmr` VyQ> amhrb Am{U {H$Vr _hgyb VyQ> amhrb `mMm AmamIS>m H$ê$Z {ZdoXZ Omhra Ho$bo OmB©b. Xoembm Am{W©H$ ñW¡`© bm^bo Zmhr Va ApíMVVm amhrb Am{U ^maVr` AW©ì`dñWoda H$moUmMmhr {dídmg amhUma Zmhr. gaH$maZo {dÎmr` j_Vm dmT>{dÊ`mgmR>r H$amd`mÀ`m Cnm`moOZm§gmR>r Am°JñQ>_Ü`o [dO` Ho$iH$a `m§À`m ZoV¥ËdmImbr g{_Vr

Zo_br. `m g{_VrZo gmXa H$oboë`m AhdmbmV gaH$maZo Q>ßß`mQ>ßß`mZo {d{dY àH$maMo AZwXmZ H$_r H$amdo Am{U Am{W©H$ gwYmaUm H$m`©H«$_ am~dmdm, Aer gyMZm Ho$br Amho. VgoM Oa øm gwYmaUm Ho$ë`m ZmhrV Va Mmby Am{W©H$ dfm©V OrnrS>r 6.1 Q>Š`m§n`ªV dmT>ob, Agm gmdY{JarMm Bemam g{_VrZo {Xbm Amho. _mÌ, Oa Am{W©H$ gwYmaUm am~[dë`m Va OrS>rnr 5.2 Q>ŠŠ`m§n`ªV amhrb. E{àb Am°JñQ> Xaå`mZ {dÎmr` VyQ> 3.38 bmI H$moQ>r qH$dm AW©g§H$ënmÀ`m 65.7 Q>¸o$ dmT>br. gaH$maZo C{Ôï> R>odbo AgyZ 2011-12 _Ü`o OrS>rnr 5.76 Q>ŠŠ`m§da hmoVm. Ho$iH$a g{_VrZo gmXa Ho$bobm Ahdmb Iam~ Am{W©H$ pñWVrMo Xe©Z KS>dVo. Amåhr Ho$iH$a g{_VrÀ`m gëë`mZwgma {ZU©` KoV AmhmoV. _mÌ, amOH$s` Am{U Am{W©H$ {dMmamVyZ {ZU©` ¿`mdo bmJVmV. AZwXmZmbm H$mÌr bmdÊ`mÀ`m gyMZoMr A§_b~OmdUr H$aVmZm Joë`m _{hÝ`mV {S>Pob à{V {b. nmM ê$n`m§Zr _hmJ H$aÊ`mV Ambo. Va AZwXm{ZV {gqbS>g©Mr g§»`m ghmn`ªV H$_r H$aÊ`mMm {ZU©` gaH$maZo KoVbm. gÜ`m gaH$maZo Am{W©H$ gwYmaUm§À`m YmoaUm§Zm _§Owar XoUo, VgoM H$m`Xo _§Oya H$ê$Z KoUo JaOoMo Amho. Ë`mM~amo~a Ë`mMr A§§_b~OmdUr ìhm`bm hdr, Ago {MX§~a_ åhUmboo. {damoYH$m§Zr _ëQ>r ~«±S> [aQ>ob_Yrb E\$S>rAm`bm {damoY Ho$ë`mMm g§X^© XoD$Z {MX§~a_ `m§Zr darb _Vo _m§S>cr AmhoV.

_m joÌmVrb WoQ> {dXoer Jw§VdUyH$ _`m©XoV (E\$S>rAm`) dmT> Ho$ë`mZo `m joÌmV nwT>rb nmM dfm©V 30 hOma H$moQ>tMr Jw§VdUyH$ AmH${f©V hmoÊ`mMr eŠ`Vm BÝewaÝg ao½`wboQ>ar A°ÊS> S>oìhbn_|Q> Am°Wm°[aQ>rZo (Am`AmaS>rE) åhQ>bo Amho. H|$Ðr` _§{Ì_§S>imZo H$mb {d_m joÌmVrb _`m©Xm E\$S>rAm`_Ü`o 49 Q>ŠŠ`m§n`©ªV dmT> H$aÊ`mMm {ZU©` KoVbm. {d_m joÌmV WoQ> {dXoer Jw§VdUyH$ AmUUo JaOoMo Amho. Vgo Ho$ë`m_ wio `m joÌmMr àJVr 11 Vo 12 Q>ŠŠ`m§Zr hmoB©b. Amnë`mH$S>o {d_m joÌmgmR>r ^m§S>db Zgë`mZo {dXoer Jw§VdUyH$sbm AmH$[f©V H$aUo JaOoMo Amho, Ago `m joÌmVrc VÁkm§Mo åhUUo Amho. Ë`m§À`m _Vo, [d_m joÌmMr àJVr XþßnQ> ìhm`Mr Agob Va nwT>rb nmM dfm©V 30 hOma H$moQ>tMr JaO Amho. Mmby Am[W©H$ dfm©V n[hë`m nmM _{hÝ`mV gd©gmYmaU {d_m joÌmVrb 21 ImOJr Am{U Mma gaH$mar {d_m H§$nÝ`m§Mo {à{_`_ 27,942 H$moQ>r ê$n`o am{hbo. Vo 2011-12 _Yrb darb nmM _{hÝ`mV 18 Q>¸o$ OmñV åhUOo 23,748 H$moQ>r ê$n`o hmoVo. VWm{n, Mmby Am{W©H$ dfm©Vrb n[hë`m nmM _{hÝ`mV OrdZ [d_m CÚmoJmVrb {à{_`_ 15 Q>ŠŠ`m§Zr Kgê$Z 34, 358 H$moQ>r ê$n`o Pmbo. Joë`m dfu `mM H$mimV Vo 40,654 H$moQ>r hmoVo.

^m

aVmZo Vm§Xÿi {Z`m©VrV {dH«$_ Ho$bm Amho. gZ 201112 dfm©V 10 Xebj _o{Q´>H$ Q>Z Vm§XimMr {Z`m©V Ho$br Amho. Vm§Ximbm _moR>r _mJUr Am{U ñnYm©Ë_H$ Xa `m_wio ^maVmÀ`m {Z`m©VrV dmT> Pmbr Amho, Agohr A_o[aH$Z {S>nmQ>ª_oQ> Am°\$ A°J«rH$ëMaÀ`m AhdmbmV åhQ>bo Amho. {~Ja ~mg_Vr Vm§Ximdarb ~§Xþ_wio ^maVmZo Mma dfmªZ§Va gßQ>|~a 2011 _Ü`o Vm§XimÀ`m {Z`m©V ~mOmanoR>oV àdoe Ho$bm. ^maVmZo 2011-12 _Ü`o 10 Q>Z Xebj _oQ´>rH$ Q>Z Vm§XimMr {Z_m©V H$ê$Z {dH«$_ Ho$bm Amho. gaH$maZo `mg§X^m©V AmH$S>odmar Omhra Ho$br Amho.

gm°âQ>doAa godm H§$nÝ`m§Zm

\$Q>H$m ~gUma? gm°

âQ>doAa godm joÌmVrb H§$nÝ`m§À`m Owb¡gßQ> g |~a {V_mhrVrb _hgwbmV Mma M Q>ŠŠ`m§Zo KQ> hmoÊ`mMr eŠ`Vm ì`º$ Ho$br OmV Amho. e AZo A H$ {ZU©` àb§{~V Agë`mZo hrM hr AdñWm nwT>o H$mhr {Xdg amhrc amh Aerhr eŠ`Vm Amho. Am`Q>r H$§nÝ`mVrb à_wI H§$nZr BÝ\$mo{ggMo {V_mhr {ZH$mb gH$mamË_H$ Agco Var Owb¡ Vo gßQ>|~a {V_mhrV S>m°bg©À`m VwbZoV ê$n`mZo _yë` Kgaë`mZo `mMm \$Q>H$m AZoH$ H§$nÝ`m§Zm ~gcm Amho. Ë`m_wioM {V_mhrVrc _hgyc KQ>cm Amho.

~±H$mMm EZnrE dmT>Uma

Xo

emVrb ~±qH$J joÌmVrb ZoQ> Zm°Z-na\$m°{_ªJ A±goQ²>g (EZ[nE) _mM© 2013 À`m AIoarg 2 bmI H$moQ>tda OmUma AgyZ hm YmoŠ`mMm Bemam Amho. AW©ì`dñWoV Agboë`m _§Xr_wio OyZ_Ü`o EZnrE 1.57 bmI H$moQ>r hmoVm, E Ago Ag CÚmoJ g§KQ>Zm AgmoM°_Zo åhQ>bo Amho. ~±H$m§H$Sy>Z {Xë`m {Xë OmUmè`m H$Om©Mr dgwbrMo br à_mU H$_r Amho. Ë`m_wio EZnrE EZ Xadfu dmT>V Amho, Ago Aghr AgmoM°_Zo Z_yX Ho$bo Amho Am . D$Om©, hdmB©, _m`H«$mo\$m`ZmÝg BpÝñQ>Q>çyeZ, ~§Xao \ m` Am{U Xÿag§Mma joÌmVrb H$m_{Jar Jobr H$mhr df} Mm§Jbr Zmhr. Ë`m_wio H$Om©Mr dgwbr à[H«$`m W§S>mdë`mZo ~±H$m§Mm EZnrE dmT>rg bmJbm. _moR>çm CÚmoJOJVm~amo~a bKw-_Ü`_ CÚmoJ Am{U H¥${f joÌm_wiohr EZnrE dmT>V Amho. Cƒ ì`mOXam_wio ~±[H$§J joÌmVrb EZnrE 2011-12 _Ü`o 1.28 Q>ŠŠ`m§Zo dmT>bm Ë`m_mJrb dfu 0.97 Q>ŠŠ`mZo dmT>bm hmoVm.

H|$

Ð gaH$maÀ`m _§Ìr JQ>mZo _hÎdnyU© Am¡fYm§Mm {dMma H$ê$Z Ë`mda {Z`§ÌUmMm {ZU©` KoVbm Amho. hm {ZU©` bmJy Pmë`mZ§Va XoemVrb Vã~b 94 Q>¸o$ Am¡fY {Z{_©Vr H$aUmè`m H§$nÝ`m§Zr CËnm{XV Ho$boë`m Am¡fYm§À`m qH$_Vr {Z`§ÌUmV amhVrb. VgoM gaH$maÀ`m YmoaUm_wio Am¡fY H§$nÝ`mÀ`m Zâ`mV 15 Vo 20 Q>¸o$ KQ> hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. _mÌ `m YmoaUmZo Amdí`H$ Vr Am¡fYo ~mOmamV H$_r qH$_VrV Am{U ghO CnbãY hmoVrb. gaH$maZo hm {ZU©` gm_mÝ` OZVo ZVoMo {hV S>moù`mg_moa R>odyZ KoVbm Amho. Ë`m_wio H§$nÝ`m§À`m Zâ`mV KQ> hmoUma Agbr Var, `m H§$nÝ`m§_Yrb Am¡fY g§emoYZ Am{U {dH$mg H$m`©H«$_mda `mMm H$mhr n[aUm_ hmoUma Zmhr, hr, Ago

H|$Ðr` H¥${f_§Ìr eaX ndma `m§À`m ZoV¥ËdmImbrb _§Ìr JQ>mZo 348 Am¡fYm§Mm g_mdoe qH$_Vr {Z`§{ÌÌV R>odÊ`mÀ`m YmoaUmV Ho$ë`mZo Ë`mMm \$m`Xm \$m gm_mÝ` J«mhH$m§Zm hmoUma Amho. `m {ZU© {Z `mMm XoemVrb g_mOgodr g§ñWm Am{U ì`mnmar g§KQ>Zm§Zr ñdmJV Ho$co A Amho. gm§{JVco OmV Amho. Am¡fYm§Mr CnbãYVm {Xdgo|o{Xdg H$_r hmoV Amho. 2004 _Ü`o 26 Q>¸o$ AgUmar CnbãYVm 2011 _Ü`o 15 Q>ŠŠ`m§n`©ªV H$_r Pmbr Amho. H|$Ð gaH$ma Amdí`H$ AgUmar

Am¡fYo XoemVrb JmoaJar~ bmoH$m§Zm _mo\$V CnbãY H$ê$Z XoÊ`m~m~V Jm§{^`m©Zo {dMma H$arV Amho. Am¡fYm§À`m `m ZdrZ _yë` {ZYm©aU YmoaUmZwgma V`ma H$aÊ`mV Amboë`m amï´>r` `mXrVrb 50 Q>¸o$ Am¡fYm§À`m qH$_Vr 20 Q>ŠŠ`m§Zr H$_r hmoVrb. Va Cd©[aV Am¡fYm§À`m

qH$_Vr 20 Q>ŠŠ`m§nojm H$_r Pmbr Amho. Ë`m_wio Am¡fY ~mOmamVrb CbmT>>mb Vã~b XþßnQ>rZo dmT>Ê`mg _XV hmoUma Amho. Am`E_EgÀ`m AmH$S>odmarZwgma CËnmXZ IMm©da AmYm[aV {H$_Vr YmoaUmXaå`mZ AZoH$ Am¡fY H§$nÝ`m§Zm CËnmXZmgmR>r nmofH$ dmVmdU CnbãY Z Pmë`mZo H$ma^ma ~§X H$amdm bmJbm Amho. A{Ib ^maVr` Am¡fY {dH«o$Vm g§KQ>ZoMo AÜ`j Oo. Eg. qeXo `m~m~V gm§JVmV H$s, amï´r>` `mXrVrb Am¡fYm§Mr JUdÎmm H$m`_ amIÊ`mÀ`m CÔoemZo S>rnrgrAmo 1995 Mo Am¡fY YmoaU {ZYm©[aV H$aÊ`mV Ambo hmoVo. EZEbB©E_ 2011 A{Zdm`© _mZ§XS>mda AmYmarV Amho. CËnmXZ IMm©da AmYm[aV {H$_Vr R>a{dÊ`mÀ`m YmoaUmV ZwH$gmZ ho Amho H$s, Vo nmaXe©H$ Zmhr Am{U ZdrZ à`moJm§da _`m©Xm `oV AgV. Ë`m~amo~aM H$_r JwUdÎmm Am{U Iam~ n°qH$J_ wio ê$½Um§À`m gwjrVVobm YmoH$m nmohmoMÊ`mMr eŠ`Vm AgVo. Am¡fY {dH«o$Vm g§KQ>ZoÀ`m _Vo EZEbE_ gw{M_Ü`o g_m{dï> Zgboë`m AZmdí`H$ S>mogm dm H$m°på~ZoeÝgMm `m `mXrV g_mdoe H$aVm H$m_m Z`o, AÝ`Wm Ë`mMm Am¡fYr CÚmoJmda _moR>m ~moOm nSy>Z {dH$mgmÀ`m à{H«$`oda {dn[aV n[aUm_ hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. Ë`m~amo~aM ñdñV Am¡fYm§À`m qH$_VrV dmT> hmoUma Zmhr, `mH$S>ohr bj {Xbo nm{hOo, Ago Ë`m§Mo _V Amho.


15goa10_Layout 1 14-10-2012 23:22 Page 1

10

Xoe-naXoe

gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

½b°‘a `e Mmoàm `m§Zm S>±½`y Pmë`mZo Ë`m§Zm ~m§Ðm `oWrb {bbmdVr BpñnVimV XmIb H$aÊ`mV Ambo Amho. A{_Vm^ ~ƒZ `m§À`m 70 ì`m dmT>{Xdgm{Z{_Îm Am`mo{OV _oOdmZrVyZ Kar `oVmZm Ë`m§Mr Vã`oV {~KS>br. Ë`m§À`mda Kar CnMma gwé AgVmZmM, 13 amoOr Ë`m§À`m Vã`oVrV A{YH$ {~KmS> OmUdë`mZo Ë`m§Zm Ëd[aV BpñnVimV XmIb H$aÊ`mV Ambo. `eOtZr H$mhr {Xdgm§nyduM Amnbm 80 dm dmT>{Xdg gmOam Ho$bm AgyZ, Amnë`m {MÌnQ>mVrb g§Ý`mgmMr KmofUmhr Ho$br Amho. Ë`m§À`m {X½Xe©ZmImbr {X. 13 Zmoìh|~a amoOr Ë`m§Mm eodQ>Mm {MÌnQ> O~ VH$ h¡ OmZ àX{e©V hmoV Amho. `mV emhéI ImZ d H$Q>[aZm H¡$\$ `m§À`m à_wI ^w{_H$m AmhoV.

Iwer©X, Omhra dmX-{ddmX H$am : AaqdX Ho$Oardmb

_mÂ`m~m~V gaH$maM {ZU©` KoBb © … gb‘mZ Iw{e©X

Zdr {X„r, 14 … {hå_V Agob Va gb_mZ Iw{e©X `m§Zr O§Va-_§Va BWo `oD$Z Amnë`mer Omhra dmX{ddmX H$amdm, Ago AmìhmZ Aa{d§X Ho$Oardmb `m§Zr {Xbo Amho. An§Jm§Mm {ZYr Ë`m§Zr Im„m Amho. Ë`m§Zm `mMm Om~ ÚmdmM bmJob, Ag§hr Ho$Oardmb åhUmbo. AmO gH$mir naXoe Xm¡è`mdê$Z Iw{e©X {X„rbm naVbo, Ë`mdoir H$mio P|So> KoD$Z Ë`m§À`m ñdmJVmbm Q>r_ Ho$Oardmb hOa hmoVr. Iw{e©X `m§À`m amOrZmå`mMr _mJUr {ZXe©H$ H$aV hmoVo. Omon`ªV Iw{e©X amOrZm_m XoV

Zdr {X„r,{X. 14 _mÂ`m~m~V H$m` {ZU©` ¿`m`Mm Vo _mPo gaH$maM R>adob, Ago H|$Ðr` H$m`Xm _§Ìr gb_mZ Iw{e©X `m§Zr a{ddmar Zdr {X„r `oWo R>m_nUo gm§{JVbo. VgoM Amnë`mda Ho$boë`m Amamonm§Zm nwamì`m§gh àË`wÎma XoUma Agë`mMohr Ë`m§Zr gm§{JVbo. b§S>Zbm Jobobo Iw{e©X Am{U Ë`m§Mr nËZr bwB©g `m§À`mda EH$ d¥Îmdm{hZr Am{U 'B§{S>`m AJoÝñQ> H$aßeZ'Mo Aa{d§X Ho$Oardmb `m§Zr ^Œï>mMmamMo Amamon Ho$bo AmhoV. Iw{e©X `m§À`m _mbH$rÀ`m PmH$ra hwgoZ _o_mo[a`b Q´>ñQ>_Ü`o J¡aì`dhma Pmë`mMm Ho$Oardmb `m§Mm Amamon Amho. `m~m~V CÎma àXoe gaH$maÀ`m

ZmhrV, Vmon`ªV {ZXe©Zo gwê$ amhVrb, Ago Ho$Oardmb `m§Zr Omhra Ho$bo Amho. Iw{e©X AmO Xwnmar 3 dmOVm nÌH$ma n[afX KoUma AmhoV. `mdoir Vo Ho$Oardmbm§À`m Amamonm§Zm CÎma§ XoVrb, Aer eŠ`Vm Amho. XwgarH$So> gb_mZ Iw{e©X `m§À`m {X„rVë`m {ZdmgñWmZm~mhoa Ho$Oardmb `m§À`m H$m`©H$Ë`mªZr {ZXe©Zo Ho$br. nmo{bgm§Zr `m {ZXe©H$m§Zm nm§Jdbo. Ë`m§À`m {ZdmgñWmZmbm nmo{bg N>mdUrMo ñdê$n Ambo Amho. Ho$Oardmb `m§À`m H$m`©H$Ë`mªZm Ë`m§À`m KamOdi {\$aHy$ XoÊ`mV `oV Zmhr`o.

Zmam`Uñdm_tMm h„m~mob XmoZ dfmªÀ`m gbJ à{VjoZ§Va AIoa E§Oobm Om°ÝgZMm ~m°{bdyS>_Yrb lrJUoem Pmbm AgyZ, gb_mZ ImZÀ`m AmJm_r {MÌnQ>mV åhUOo eoaImZ_Ü`o Vr Zm{`Ho$À`m ^w{_Ho$V {XgUma Amho. `m {MÌnQ>m_wio {VÀ`mda _mÌ {Vbm _oOdmÝ`m, H$m`©H«$_ AmXtnmgyZ A{bá amhÊ`mMr doi Ambr Amho. àmá _m{hVrZwgma gb_mZMm ^mD$ gmohob ImZ `m {MÌnQ>mV E§Oobmbm AJXr Zdm d VmOm Moham åhUyZ CVadÊ`mg CËgyH$ AgyZ, Ë`m_wio àojH$m§Zm {VÀ`m {df`r {deof _m{hVr CnbãY hmoVm Z`o, `mMr Vmo nyU© I~aXmar KoV Amho. Ë`m_wio {Vbm à{gÕr _mÜ`_m§nmgyZ Xya R>odÊ`mgmR>r {VÀ`m gmd©O{ZH$ CnpñWVrda ~§Xr KmbÊ`mV Ambr Amho. gÜ`m gXa {MÌnQ>mVrb {ÛVr` Zm{`Ho$Mr eŠ`Vmhr g§nwï>mV Ambr AgyZ, g§nyU© bj E§Oobmda H|${ÐV H$aÊ`mV Ambo Amho. `m {MÌnQ>mVrb gmhg Ñí`o H$aÊ`mÀ`m Ñï>rZo E§Oobm gÜ`m _me©b AmQ>©g²Mo YS>o {JadV Amho.

{ZdS>H$ J¥h_§Ìr {e§X|H$Sy>Z gwajm Xbm§Mr àe§gm lrZJa, {X. 14 … Oå_y Am{U H$mí_ra_Yrb A§VJ©V gwajm Mm§Jë`m nÕVrZo hmVmië`m~Ôb, H|$Ðr` J¥h_§Ìr gwerbHw$_ma {e§Xo `m§Zr e{Zdmar gwajm Xbm§Mr àe§gm Ho$br. `w{Z\$mB©S> hoS>¹$mQ©>g©À`m ~¡R>H$rbm g§~mo{YV H$aVmZm J¥h_§Í`m§Zr amÁ`mbm ~mø Am{U A§VJ©V KQ>H$m§H$Sy>Z YmoH$m AgVmZm bîH$a, nmo{bg, {Z_bîH$ar Xbo Am{U gr_m gwajm XbmZo ~Omdboë`m H$m_{JarMo H$m¡VwH$ Ho$bo. VgoM, {hdmim Odi Amë`mZo gr_on{bH$Sy>Z KwgImoar Wm§~dÊ`mgmR>r Xj ahmdo Ago AmdmhZ Ë`m§Zr Ho$bo.

Zmo~ob em§Vr nwañH$mamZo `wamonr` g§K AmZ§{XV ~{b©Z,{X. 14 … `yamonÀ`m ZoË`m§Zr `mdfuMo em§VrMo Zmo~ob nwañH$ma `yamonr` g§Kmbm {Xë`m_wio AmZ§X àH$Q> Ho$bm Am{U EH$Voobm àoaUm XoÊ`mÀ`m Amnë`m à`ËZmgmR>r `mbm O~aXñV gÝ_mZ d àmoËgmhZ gm§JyZ ñVwVr Ho$br. Ago {~Œ{Q>e àogÛmao `m {ZU©`bm 'VwÀN>' gm§JyZ `mMm Cnhmg Ho$ë`m_wio H$aÊ`mV Ambo. `yamonr` Am`moJmMo AÜ`j _oZwAb ~mamogmo `m§Zr H$mb `oWo åhQ>bo H$r, 2012 Mo em§Vr Zmo~ob nwañH$mamZo gÝ_m{ZV

H$am`Mo AgyZ hr `yamonr` g§KmgmR>r _moR>çm gÝ_mZmMr ~m~ Amho. Ë`m§Zr ~Œwgoëg_Ü`o {Xboë`m EH$ dº$ì`mV åhQ>bo, ho Am_À`m g§Km_mJo J§^ra amOH$r` CÔoí`, `wÕ d {d^mOZnbrH$So> `yamonr` XoemMo g§`wº$ à`ËZ d em§Vr d g_¥Õrbm g§`wº$ énmZo AmH$ma XoÊ`mMr gdm©{YH$ geº$ eŠ` AmoiI Amho. ~mamogmo åhUmbo, em§Vr nwañH$ma \$º$ g§`wº$ {hV Ro>dUmao àH$ën Zìho Va g§ñWogmR>r `yamonr` g§KmMo gw_mao 50 H$moQ>r ZmJ[aH$m§gmR>r XoIrb Amho. Zmd}À`m Zmo~ob em§Vr nwañH$ma g{_VrZo Amoñbmo_Ü`o H$mb KmofUm Ho$br hmoVr H$r, `yamonr` g§Kmbm '`yamon_Ü`o {dJV ghm XeH$mV em§Vr, g_¥Õr, bmoH$emhr d _mZdm{YH$mabm àmoËgmhZ XoÊ`mV Ë`mÀ`m `moJXmZmbm _mÝ`Vm XoD$Z em§VrMo Zmo~ob nwañH$ma {Xbo OmV Amho.'

^maV-B{Oá {Ûnjr` ì`mnmamV dmT> H¡$amo, {X. 14 … ^maV-B{Oá {Ûnjr` ì`mnmamV Owb¡ 2011 Vo OyZ 2012 `m H$mimV 33 Q>ŠŠ`m§Zr dmT> Pmbr Amho. B{Oá gaH$maZo à{gÕ Ho$boë`m _m{hVr_YyZ hr ~m~ CKS> Pmbr Amho. B{OáÀ`m AmXë`m Am{W©H$ dfm©V {Ûnjr` ì`mnma 3.2 AãO S>m°ba EdT>m hmoVm, OyZ AIoarg g§nboë`m dfm©V Vmo 4.2 AãO S>m°bada nmohmoMë`mMo {XgyZ Ambo.

gO© hamoe (àm§g) d S>o{dS> {dZb±S (A‘o[aH$m)>-{’${O³g

MoÞB©,{X. 14 … H|$Ðr` _§Ìr gb_mZ Iwer©X `m§À`m amOZmå`mMr _mJUr H$aUmè`m g_mOgodH$ Aa{d§X Ho$Oardmb `m§À`mda n§VàYmZ H$m`m©b`mMo amÁ`_§Ìr ìhr Zmam`Ugm_r `m§Zr h„m~mob Ho$bm Amho. 'hrZ XOm©Mr à{gÕr'{_idÊ`mgmR>r Ho$Oardmb `m§Zr Iwer©X `m§À`mda Amamon Ho$ë`mMo Zmam`Ugm_r `m§Zr åhQ>bo Amho. Ho$Oardmb `m§Zm bmoH$emhr _m{hV Zmhr Ë`mMà_mUo g§gXr` H$m_H$mOm{df`r H$moUVrhr _m{hVr Zmhr. Ë`m§Zm \$º$ à{gÕr hdr AgyZ Ë`mgmR>rMo Ho$Oardmb `m§Zr {_S>r`mMm

dmna Ho$bm Agë`mMr KUmKmVr Q>rH$m Zmam`Ugm_r `m§Zr Ho$br Amho. Ho$Oardmb `m§Zm EH$ {Xdg Ë`m§À`m `m hrZ à{gÕrMm YS>m Z¸$r {_ioboM, Agohr Zmam`Ugm_r `m§Zr ñnï> Ho$bo. gb_mZ Iwer©X `m§À`mgmR>r Zmam`Ugm_tZr ~MmdmË_H$ n{dÌm KoVbm. gb_mZ Iwer©X `m§À`m{damoYmV H$moUVmhr g~i nwamdm AÚmn {_imbobm Zmhr. Ë`m_wio Ho$Oardmb `m§Mo Amamon {~Z~wS>mMo AmhoV. Ho$di 100 bmoH$m§Zm EH$Ì H$éZ Am{U _moR>_moR>çm KmofUm~mOr H$éZ XoemMo ^{dî` Ho$Oardmb R>ady eH$V ZmhrV.

Ho$Oardmb `m§Zr Iwer©X `m§Zm {dMmabobo nmM àíZ 1 ImoQ>çm à{VkmnÌmÀ`m AmYmao An§Jm§Mm {ZYr bmQ>Ê`mMm à`ËZ Ho$bm Amho H$m? 2 _mOr A{YH$mar Oo ~r {g§h `m§À`m ~ZmdQ> enW nÌmMm dmna H$aÊ`mV Ambm Amho H$m? 3 `ynr gaH$maZo {Xboë`m [anmoQ©>À`m _Vo H°$ån bmJbm ZìhVm. XoÊ`mV Ambobm hm [anmoQ©> ImoQ>m Amho? 4 12 OwZamoOr A{Iboe gaH$maZo {Xbobm [anmoQ©> MwH$rMm Amho H$m? 5 gd© Amamon {gÕ Pmë`mg amOrZm_m XoUma H$m?

àíZm§Zm CÎma XoUma Zmhr : Iwer©X Zdr {X„r,{X. 14 … Aa{d§X Ho$Oardmb `m§Zr Joë`m H$mhr {Xdgm§nmgyZ Ho$boë`m Amamonm§Mm AmO H$m`Xo _§Ìr gb_mZ Iwer©X `m§Zr g_mMma KoVbm. Ho$Oardmb `m§À`m àíZm§Mr _r CÎma§ XoUma Zmhr. _mÌ An§Jm§gmR>r {e{~am§Mo Am`moOZ Ho$bo ZìhVo, ho Amamon YmXm§V ImoQo> AmhoV, Ago Iwer©X åhUmbo. Ë`mgmR>r Ë`m§Zr 17 Owb¡ 2010 amoOr `ynr_Ü`o Am`mo{OV Ho$boë`m {e{~am§Mo \$moQ>mo XmIdyZ nwamdo gmXa Ho$bo. VgoM Oo ~r {g§J ho gwÕm `m {e{~ambm Cn{ñWV hmoVo Ago gm§JV, Ë`m§Zr {g§J `m§À`m \$moQ>moH$So> bj doYbo.

`m{edm` AmO VH$ Am{U Q>rìhr Qw>So> `m§Zr Ho$bobo gd© Amamon {ZamYma AmhoV, Agohr Iwer©X `m§Zr ñnï> Ho$bo. AmO VH$ `m d¥Îm dm{hZr Am{U B§{S>`m Qw>So>Zo Iwer©X `m§À`m `m g§ñWoV KmoQ>mim Pmë`mMm Xmdm H$aV Am°naoeZ Y¥Vamï´> ho d¥Îm àgm[aV Ho$bo hmoVo. nU ho d¥Îm àgm[aV hmoÊ`mAmYr AmnU `m _mÜ`_m§Zm KmoQ>mim Pmbm Zgë`mMo gd© nwamdo {Xbo Agë`mMmhr Xmdm Iwer©X `m§Zr Ho$bm. {edm` {ñQ§>J Am°naoeZ Amnë`mH$So>hr Amho, Ago gm§JyZ AmO VH$ Am{U B§{S>`m Qw>So>bm Iwer©X `m§Zr gaigai AmìhmZ {Xbo. Oo 71 bmIm§Mo

AZwXmZ bmQ>ë`mMm Xmdm AmO VH$Zo Ho$bm hmoVm, Vmohr \o$Q>miyZ bmdV gd© {ZYr IM© Pmë`mMo à_mUnÌmMr àVhr gmXa Ho$bo. Ë`m_wio AmO VH$bm H$moQ>m©V IoMÊ`mMm Bemam Ë`m§Zr {Xbm. VgoM ^Œï>mMmamMo Amamon ho _mÂ`mda AmhoV, njmda ZmhrV, Agohr Iwer©X åhUmbo. Aa{d§X Ho$Oardmb `m§Zr H$mhr doimnydr©M Iwer©X `m§Zm nmM àíZ {dMmabo hmoVo. `m_Ü`o Ho$Oardmb `m§Zr Iwer©X `m§À`mdarb Amamon {gÕ Pmë`mg amOrZm_m XoUma H$m Aer {dMmaUm Ho$br hmoVr.

{dH$mgXa bdH$aM C^mar KoUma ~§Jiyé,{X. 14 … Joë`m XmoZ dfm©V _hmJmB© Am{U _§Xrer gm_Zm H$aVmZm ^maVr` AW©ì`dñWoMr Mm§JbrM X_N>mH$ Pmbr Amho. Am{W©H$ df© 2012 À`m Mm¡Ï`m {V_mhrV {dH$mgXamZo VrZ dfm©Mm ZrMm§H$ JmR>bm hmoVm. _mÌ {dH$mgmbm MmbZm XoÊ`mgmR>r gaH$maZo Joë`mM _{hÝ`mV KoVoboë`m YS>mHo$~mO {ZU©`m§_wio `oË`m df©^amV AW©ì`dñWm C^mar KoB©b, Agm {dœmg XoemVrb AW©VÁkm§Zr ì`º$ Ho$bm Amho. 1 Vo 10 Am°ŠQ>mo~a `m H$mbmdYrV am°`Q>g© `m g§ñWoZo Ho$boë`m gd}jUm_Ü`o 35 AW©VÁkm§Zr nwT>À`m dfm©n`ªV {dH$mg XamMr JVr dmTo>b, Agm {dœmg ì`º$ Ho$bm Amho.

^maVr` amÁ¶KQ>ZM o m MrZ H$aUma AZwdmX ~r{O§J, d{Ê 14 … MrZ AmJm_r _{hÝ`mV ^maVr` g§{dYmZmMr AZwdm{XV Amd¥Îmr àH$m{eV H$aUma Amho. Ë`mÀ`mH$Sy>Z g§`wº$ amîQ´>mÀ`m gXñ` AÝ` Xoem§À`m g§{dYmZmMrhr AZwdm{XV Amd¥Îmr _¢S>m[aZ_Ü`o à{gÕ Ho$br OmB©b. `m_wio n{hë`m§Xm MrZr bmoH$m§Zm Xwgè`m Xoem§À`m g§{dYmZm~m~V _m{hVr {_iob. MmBZm bm° gmogmBQ>r (grEbEg) A§VJ©V g§dY¡ m{ZH$ H$m`Xm {d^mJmMo AÜ`j h¡Z X`wAmZ `m§Zr gm§{JVbo H$r, `m `moOZoZwgma gw_mao EH$ H$moQ>r 20 bmI eãXm§Mm AZwdmX H$aÊ`mV `oB©b. `m_wio g§d¡Ym{ZH$ H$m`ÚmÀ`m g§ñH¥$Vrbm àmoËgmhZ {_iob. {eÝhwAmZo h¡ZÀ`m hdmë`mZo åhQ>bo H$r, `m `moOZo_wio MrZMm g§nyU© OJmVrb g§{dYmZm~m~VMm AmXa {XgVmo.

{dH$mgXa _§XrMr _aJi PQ>Hy$Z bdH$aM C^mar KoB©b, Agm {dœmg Ë`m§À`mH$Sy>Z ì`º$ H$aÊ`mV `oV Amho. OmJ{VH$ ~mOmamnoR>m§_Yrb KQ>bb o r _mJUr, H$_r Pmbobr JwV§ dUyH$ `m_wio Am{W©H$ {dH$mg IwQ§ >bm hmoVm. Va AZwXmZm_Ü`o dmT> Pmë`mZo {dÎmr` VwQ>rMm AmH$S>mhr \w$Jbm. `m_wio OmJ{VH$ ~±H$, Am§Vaamï´>r` ZmUo{ZYr, Am{e`mB© {dH$mg ~±H$ `m§À`mgh Eg A±S> nr, {\$M, _wS>rO `m Am§Vaamï´>r` nV _mZm§H$Z g§ñWm§Zrhr `§XmMm {dH$mgXamMm A§XmO KQ>dbm. {dH$mgmMr JVr dmT>dÊ`mg H|$Ð gaH$maZo AZoH$ _{hÝ`m§nmgyZ

aIS>boë`m YmoaUm§Zm Joë`mM _{hÝ`mV _§Owar {Xbr. `m_wio {d{dY joÌm§_Ü`o Jw§VdUwH$rMm AmoK dmT>Uma Agë`mMo `m AW©VÁkm§Zr åhQ>bo Amho. `m gwYmaUm§_wio XoemMr Am§Vaamï´>r` nmVirdarb N>~r gwYmaob, Agohr `m AhdmbmV Z_yX H$aÊ`mV Ambo Amho. `§Xm EHy$U Xoem§VJ©V CËnmXZ 5.6 Q>ŠŠ`m§n`ªV dmTo>b, Agm {dœmghr AW©VÁkm§H$Sy>Z ì`º$ H$aÊ`mV Ambm Amho. gaH$maH$Sy>Z YmS>gr {ZU©` KoÊ`mV Ambo AgyZ [aPìh© ~±Ho$H$Sy>Zhr nVYmoaU {e{Wb Ho$bo OmB©b, Agohr `m VÁkm§Zr åhQ>bo Amho.

Zmo~ob 2012

am°~Q>© bo’$H$mo{dQ²>P d ~«m¶b H$mo{~bH$m (XmoKohr A‘o[aH$m)- agm¶Zemó

nwañH$mamMo ñdê$n {d{dY Xoem§Mr gaH$mao VWm 3000 Zm‘d§V g§emoYH$, àܶmnH$, A§VaamîQ´>r¶ ݶm¶mb¶mMo gXñ¶ VgoM Zmo~ob nwañH$ma g{‘VrMo AmOr ‘mOr gXñ¶m§H$Sy>Z Zmoìh|~a Vo nwT>rb dfm©À¶m 31 OmZodmar n¶ªV nwañH$mamgmR>>r Zm‘mH$Zo ‘mJdbr OmVmV. ¶m Zm‘m§H$ZmVrb 300 Zmdo {ZdSy>Z ˶m§À¶mda Vkm§Zr {Xboë¶m gë¶mMm EH$ Ahdmb nwT>rb nwañH$ma XoUmè¶m g§ñWm§H$S>o nmR>dbm OmVmo. ¶m§ g§ñWm ‘VXmZmÛmao {dOo˶m§Mr {ZdS> H$aVmV. {dOo˶mg EH$ gwdU©nXH$, ñdrS>ZÀ¶m amOmÀ¶m hñVo EH$ à‘mUnÌ d 1.4 Amë~Q>© AmB©ZñQ>mB©Z ¶m§Zm {‘imbobo Zmo~ob nXH$ d {‘{b¶Z S>m°bg© EdT>r a¸$‘ {‘iVo. à‘mUnÌ

AhdmbmMm XmIbm XoV Ho$Oardmb `m§Zr Iw{e©X `m§Zm AQ>H$ H$aÊ`mMr _mJUr Ho$br Amho. b§S>Zbm Jobobo Iw{e©X a{ddmar gH$mir {X„r `oWo naVbo. `mdoir 'B§{S>`m AJoÝñQ> H$aßeZ'Mo Aa{d§X Ho$Oardmb `m§À`mgh gmV H$m`©H$Ë`mªZr {d_mZVim~mhoa Am{U H$mhr H$m`©H$Ë`mªZr {ZdmgñWmZr H$mio P|So> XmIdyZ {ZXe©Zo Ho$br. Xaå`mZ, `mo½` Ë`m gd© nwamì`m§gh _mÂ`mda H$aÊ`mV Amboë`m Amamonm§Zm àË`wÎma XoUma Agë`mMo nÌH$ma n[afXoV ~mobVmZm Iw{e©X `m§Zr gm§{JVbo. VgoM H°$Jgh H$moUË`mhr Mm¡H$erbm gm_moao OmÊ`mg V`ma Agë`mMohr Ë`m§Zr gm§{JVbo.

gr[a`mV bîH$amMo ŠbñQ>a ~m°å~ h„o ~oê$V, {X. 14 … gr[a`m_Ü`o bîH$amZo Joë`m AmR>dS>çmV ZmJ[aH$ joÌmV a{e`m {Z{_©V ŠbñQ>a ~m°å~Mm dmna Ho$bm Amho. Á`m joÌmV ~§S>Imoam§Zr Amnbr {ñWVr _O~yV Ho$br Amho VoWyZ Ë`m§Zm {nQ>miÊ`mgmR>r bîH$amZo ho nmD$b CMbbo Amho. 'øy_Z amBQ>²g dmM (EMAmaS>ãë`y)' À`m dVrZo a{ddmar hr _m{hVr XoÊ`mV Ambr. EMAmaS>ãë`yÀ`m AhdmbmV åhQ>bo H$r,{d_mZo Am{U hobrH$m°ßQ>g©Ûmao ho ~m°å~ Q>mH$Ê`mV Ambo. `mV ~hwVm§e ~m°å~ XoemÀ`m dm`ì` ^mJmVrb _maV Ab-Zw_mZ ehamOdiyZ OmUmè`m _hm_mJm©Odi nS>bo.

Š`w[aAm°{gQ>rMm _§Jimdarb IS>H$mbm ñne© dm°{e§½Q>Z,{X. 14 Z°eZb EamoZm°{Q>Šg E°ÊS> ñnog A°{_{ZëQ´>oeZÀ`m(Zmgm) amoìha Š`w[aAm°{gQ>rZo _§Jimdarb EH$m IS>H$mbm àW_M ñne© Ho$bm Amho. hm AZw^d ZmgmÀ`m emókm§gmR>r Ë`mÀ`m Anojonojm A{YH$ Agm_mÝ` R>abm Amho. \w$Q>~m°b EdT>m _moR>m Am{U e§Hy$À`m AmH$mamMm hm IS>H$ Amho. `m IS>H$mda boPa àH$memÀ`m ghmæ`mZo Š`w[aAm°{gQ>rZo AZoH$Xm àhma Ho$bm. `m gd© AZw^dmZo emókm§Zm Amü`©MH$rV Ho$bo Amho. emókm§Zr hm IS>H$

ga Om°Z JS>©Z ({~«Q>Z) d {eݶm ¶m‘mZmH$m (OnmZ)- d¡ÚH$emó ‘mo ¶mZ (MrZ) -gm{h˶

_§Jimdarb BVa IS>H$m§nojm doJim Agë`mMo åhQ>bo Amho. `m IS>H$mV gmo{S>`_ Am{U nmoQ°>{e`_Mo à_mU BVa IS>H$m§À`m _mZmZo A{YH$ Amho. ES>dS©> ñQ>moëna `m emókm§À`m _Vo _§Jimdarb hm IS>H$ n¥Ïdrdarb H$mhr Ádmbm_wIr` IS>H$m§gmaIm Amho. Aem àH$maMo IS>H$ ho OoWo Imobda _moR>çmà_mUda X~md Am{U H$YrH$mir nmÊ`mMo A{ñVËd AgVo, VoWo V`ma hmoVmV. Ago Agbo Var, _§JimdaMm hm IS>H$ {H$Vr OwZm Amho `m~m~V emókm§Zm AÚmn _m{hVr {_imbobr Zmhr.

¶wamonr¶Z ¶w{Z¶Z -em§Vr

Amë’«oS> Zmo~ob ho {dgmì¶m eVH$mVrb EH$ {d»¶mV agm¶Zeók, g§emoYH$ d CÚmoOH$ hmoVo. S>m¶Zm‘mB©Q> ¶m IVaZmH$ {dñ’$moQ>H$mÀ¶m emoYm~amo~aM ˶m§Mm eómóm§Mm ‘moR>m CÚmoJ hmoVm. ~mo’$mog© ¶m Amnë¶m ‘mbH$sÀ¶m EH$m gmܶm ñQ>rb H§$nZrMo Vmo’$m ~ZdUmè¶m H§$nZrV ˶m§Zr n[adV©Z Ho$bo ˶m§Mm ^mD$ bwS>{dJ ¶mMo àm§g‘ܶo {ZYZ Pmbo Voìhm EH$m à|M d¥ÎmnÌmZo MwHy$Z Amë’«oS> ¶m§MmM ‘¥Ë¶y Pmë¶mMr ~mV‘r ‘¥Ë¶yMm gm¡XmJa g§nbm Aem ‘mWmù¶mImbr {Xbr hmoVr. Vr ~mV‘r dmMyZ Amnë¶m nümV Amnbr Mm§Jbr AmR>dU H$mT>br Omdr ¶m hoVyZo Amë’«oS> Zmo~ob ¶m§Zr Zmo~ob nwañH$ma gwê$ Ho$bm. ¶m KQ>ZoZ§Va AmR> dfmªZr 10 {S>g|~a 1896 ¶m {Xder Amë’«o$S> Zmo~ob ¶m§Mo {ZYZ Pmbo d ˶m§À¶m A§{V‘ BÀN>oà‘mUo 1900 nmgyZ Zmo~ob nwañH$ma gwê$ Pmbo. Amë’«o$S> Zmo~ob ¶m§Mo Zmo~ob nwañH$ma gwê$ H$aʶmMo {ZX}e XoUmao ‘¥Ë¶wnÌ


15goa11_Layout 1 14-10-2012 PM 08:48 Page 1

1111 gßQ>|~a 2012 2012 ³Q>mo~a 11 gmo‘dma, 15 ‘§Am°Jidma,

{dS>u n[agamVrb ~gÀ¶m àVrjoV Agbobo {dÚmWu. Xþgè¶m N>m¶m{MÌmV ImgJr dmhZm§VyZ àdmg H$aVmZm {dÚmWu.

(Xod|Ð Jmdg)

{dS>u ¶oWrb {dÚm϶mªMr ggohmobnQ> ~g A^mdr {dÚm϶mªMo hmb, ~mbaW gwê$ H$aʶmMr nmbH$m§Mr ‘mJUr H$oar, {X. 14 (à{V{ZYr) : {dS>u d n[agamVrb {dÚm϶mªMr gܶm emioV OmVmZm-¶oVmZm ggohmobnQ> hmoV Amho. emioV ¶oʶmgmR>r {ZpíMV doioV ~gMr gmo¶ Zgë¶mZo {dÚm϶mªZm Ord Ymo³¶mV KmbyZ ImgJr dmhZm§Zr àdmg H$amdm bmJV Amho. AmO gd© ImgJr emim§Zm OoWo

emim 1 Vo 2 {H$bmo‘rQ>a Xya Amho. VoWrb {dÚm϶mªgmR>r ~mbaW ¶moOZo§VJ©V ~gMr gmo¶ H$aʶmV Ambr Amho. ‘mÌ Varhr H$mhr ‘wbo Vr ~g MwH$dyZ ImgJr ~g‘YyZ àdmg H$aVmV. Á¶m§Zm IarM ~gMr JaO Amho, Á¶m§Zm ImgJr ~gMrhr gmo¶ Zmhr Ago {dÚmWu ¶m ¶moOZonmgyZ d§{MV AmhoV. AerM pñWVr Amho Vr

Ho$ar {dS>u ¶oWrb emiH$ar ‘wbm§Mr. {dS>u hm Jmd Iam Va ‘hmamîQ´ amÁ¶mÀ¶m hÔrV Amho.>VoWrb {ejU ‘amR>r‘ܶo Agë¶m‘wio VgoM Mm¡Wr Z§Va {ejU KoʶmgmR>r ˶m§Zm XmoS>m‘mJ© ¶oWo Omdo bmJVo. Ho$arhÿZ A§Va bm§~ Agë¶m‘wio gd© ‘wbo Ho$ar gaH$mar ‘mܶ{‘H$ emioV OmVmV. ¶mdfu 60 Vo 70 ‘wbm§Zr emioV àdoe KoVbm Amho.

˶m§Zm ˶m§À¶m JmdmVyZ ¶oʶmOmʶmgmR>r ’$º$ ‘hmamï´> amÁ¶ n[adhZ ‘hm‘§S>bmÀ¶m ~gMr gmo¶ Amho. nU ¶m ~gog doioV ¶oV-OmV ZmhrV. ˶m‘wio ‘wbm§Mr J¡agmo¶ hmoVo. H$Yr H$Yr ‘wbm§Zm ~g doioV Z {‘imë¶mZo emioV AZwnpñWVr bmJVo. ¶oWrb {dÚmWu dJ© gH$mir bdH$aM KamVyZ ~mhoa nS>Vmo d 10 Vo 12 {H$bmo‘rQ>a nm¶nrQ> H$aV ~g

MmoS>U hm¶ñHy$b‘ܶo "E~rEb' nÕVrMm Adb§~ {S>Mmobr ZJanm{bH$m d n[agamVrb {dÚm϶mªZr ZwH$VrM ßbm[ñQH$ {damoYr a°br H$mT>br. ¶m a°brV ZJamܶjm A{Zem doU}H$a, CnZJamܶj Zmam¶U ~oVH$sH$a, [a¶mO ~oJ, H$‘bmH$a Vobr, ~m~y {~O} ¶m§À¶mgh gh^mJr Pmbobo {dÚmWu.

JwUd§V {dÚm϶mªgmR>r em§~m ZmB©H$, 鳑rUr nÌo nwañH$ma Omhra {edmobr, {X. 14 (à{V{ZYr) … ‘mM© ‘{hݶmV KoʶmV Amboë¶m embm§ÝV narjoV Mm§Jë¶m JwUm§Zr CÎmrU© Pmboë¶m JwS>o n[agamVrb {dÚm϶mªgmR>r em§~m ZmB©H$ d {dkmZ {df¶mV OmñV JwU {‘i{dboë¶m {dÚm϶mªZm 鳑rUr nÌo nwañH$ma XoʶmV ¶oUma Amho. gm{hp˶H$ ‘hmXod em§~m ZmB©H$ ¶m§Zr Amnbo d{S>b em§~m ZmB©H$ ¶m§À¶m ZmdmZo Va nmobrg AYrjH$ amo{hXmg nÌo ¶m§Zr Amnë¶m ‘mVmolr 鳑rUr nÌo ¶m§À¶m ñ‘aUmW© nwañH$ma Omhra Ho$bm Amho. {dÚm϶mªZr Amnë¶m JwU n{ÌHo$Mr N>m¶m§{H$V bdH$amV bdH$a AmUyZ Úmdr, Ago AmdmhZ H$aʶmV Ambo Amho. ‘m{hVrgmR>r g§nH©$ H«$‘m§H$ … gmdimo noS>UoH$a 9405922826 ¶m§À¶mer {X. 20 Am°³Q>mo~a nydu g§nH©$ gmYmdm.

nUOr, {X. 14 … MmoS>U ¶oWrb g|Q> ~mWm}bmoå¶d hm¶ñHy$bbm ZwH$VrM Eg.gr. B©. Ama. Q>r. nd©arMo S>m¶ao³Q>a [aMS>© H$m~«mb ¶m§Zr ^oQ> {Xbr. ¶m doir ˶m§Zr emim ì¶dñWmnZmZo E~rEb nÕVrMm Adb§~ Ho$ë¶m~Ôb A{^Z§XZ Ho$bo. àmW{‘H$ emioV n{hbrÀ¶m Am{U XþgarÀ¶m dJm©V emioMo àmMm¶© ’$m. J«m~«r¶b Hw${VÝhmo ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo Jobr XmoZ df} E~rEb (Activity base learning) hr nÕV gwê$ Amho. A{YH$mè¶m§Zr {ZarjU H$ê$Z E~rEb {ejU nÕVrMr ‘m{hVr H$ê$Z KoVbr. ¶mgmR>r emioÀ¶m àmMm¶mªZr Amnë¶m {ejH$m§Zm MoÞB© ¶oWo à{ejUmgmR>r nmR>{dbo hmoVo. ¶m nÕVr‘ܶo ‘wbo hr H|$ÐñWmZr AgVmV. ˶m§Mm gdmªJrU {dH$mg hmoVmo, Ago {e{jH$m OoZQo > ’$Zmª{S>g ¶m§Zr gm§{JVbo. J{UV {df¶ H$em nÕVrZo ‘wbm§Zm {eH${dbm OmVmo, ‘wbo H$er g‘OyZ KoVmV ¶mMo àm˶{jH$ XmI{dʶmV Ambo. Aja AmoiI, Cƒa, ZmM, Ioi,

JmUr ¶m~Ôb {e{jH$m ¶oXmo{g¶mZ d Á¶w{b¶oQ> {S>gmoPm ¶m§Zr ‘wbm§H$Sy>Z àm˶{jH$ H$ê$Z KoVbo. ¶mgmR>r V¶ma H$aʶmV Ambobr e¡j{UH$ gmYZo, hdm‘mZ, dma, {VWr XmIdUmao Vºo$, H$mS>©, ‘m°S>ob d Aä¶mg nwpñVH$m§Mohr A{YH$mè¶m§Zr {ZarjU Ho$bo. ¶mgmR>r ‘wbm§Mo e§^a Q>¸$o ¶moJXmZ AgVo. ¶m‘wio ‘wbm§Mr AmH$bZ eº$s dmT>V,o ñ‘aUeº$s, AmË‘{dídmg Am{U {ejU {eH$ʶmMr JmoS>r dmT>Vo. ¶m nÕVrMo ’$m¶Xo … AmË‘{dídmg dmT>Vmo, nwñVH$m§Mo AmoPo H$‘r, {dMmam§Mr XodmU-KodmU, H$m¡eë¶m§Mo ghO ‘yë¶m§H$Z, ^¶‘wº$ narjm, ‘wbm§Mr JmoS>r H$moU˶m {df¶m§V Amho ¶mMo {ZarjU, Aä¶mg d gamdmgmR>r q^VtMm Cn¶moJ, {ejH$, {dÚmWu Am{U emim VnmgUrg {dÚm϶mªMr àJVr nmhÿ eH$VmV. hmoÞHo$ar ¶m§Zr àmMm¶©, {ejH$, emim d g§ñWoÀ¶m ¶m CnH«$‘m~Ôb àe§gm Ho$br. ¶m H$m‘mV Amnbo Zoh‘r ghH$m¶© H$ê$, Ago ˶m§Zr AmídmgZ {Xbo.

Wm§ã¶mn§¶ªV ¶oVmo. Xþnmar emim 1.20 dmOVm gwQ>Vo Voìhm H$Yr EH$Xm Kar OmdyZ AmB©À¶m hmVMo OodU OodUma Ago à˶oH$ ‘wbmbm dmQ>Vo, nU Vo ghO e³¶ hmoV Zmhr. Ho$ar‘YyZ gmIir n¶}-amdU-Ho$ar ‘mJ} $ H$X§~ ~g gwê$ Amho. nU hr ~g Ho$arhÿZ 2 dmOVm {dS>ubm {ZKVo. åhUOo 1.20 Vo 2.30 EH$ Vmg dmQ> ~KyZhr hr ~g doioV nmohmoMob ¶mMr

emídVr XoVm ¶oV Zmhr. H$Yr H$Yr Vmg²ZVmg dmQ> nmhÿZhr ~g {‘iV Zmhr. Voìhm {dÚmWu 4 Vo 5 {H$bmo‘rQ>a MmbV OmD$Z BVa dmhZmZo Kar OmVmV. nU ˶m§Zm nmohmoMon¶ªV XþnmaMo 4 dmOVmV ¶mZ§Va Aä¶mg H$Yr H$am¶Mm, Ioim¶M§ H$Yr, hm àíZ CX²^dVmo. H$mhr H$mhr ‘wbm§Mr MmbyZ MmbyZ Am{U Cera Pmë¶mZo ^yH$hr Zmhrer hmoVo. ¶mMm n[aUm‘ ˶m§À¶m Amamo½¶mda hmoVmo. gaH$ma

¶oWrb {dÚmWu gH$mir bdH$aM KamVyZ ~mhoa nS>VmV. 10 Vo 12 {H$bmo‘rQ>a nm¶nrQ> H$aV ~g Wm§ã¶mn§¶ªV ¶oVmV. Xþnmar emim 1.20 dmOVm gwQ>Vo Voìhm H$Yr EH$Xm Kar OmdyZ AmB©À¶m hmVMo OodU OodUma, Ago à˶oH$ ‘wbmbm dmQ>Vo, nU Vo ghO e³¶ hmoV Zmhr. {ejUmgmR>r EdT>m n¡gm IM© H$aVo. ¶oWrb {dÚm϶mªgmR>rhr gaH$maZo à¶ËZ H$amdoV. {ejU ‘§Í¶m§Zr ¶m {dÚm϶mªÀ¶m g‘ñ¶m OmUyZ KoVë¶mg {ZpíMVM ¶m {dÚm϶m©Zm

{Xbmgm {‘iy eH$Vmo. H$mhrM Zmhr Va {ZXmZ hr H$X§~m Var doioda Am{U amoO H$er ¶oB©b, ¶mMr Var XIb ¿¶mdr, Aer ‘mJUr ¶oWrb nmbH$ dJm©Zo Ho$br Amho.

gwéJ§ OrdZmV ~a§M H$mhr Job§ {‘idm¶M§ amhÿZ... AmVm H$m¶ Cn¶moJ ˶mM JmU§ JmD$Z? g§H$Q>§ Aer ¶oVmV, A§Jmda YmdyZ Y¡¶m©Z§ ݶmdr bmJVmV Vr {Z^mdyZ. {H$Vrhr C^mab§ O{‘Zrda nm¶ amodyZ dmXi§ Aer ¶oVmV, ˶m H$S>m³¶mZo nS>Vmo ‘mUyg H$mob‘Sy>Z. ñnYm© d BÀN>mê$nr gwé§J Agm ~m§Y nmhÿZ AmH$membm JdgUr KmbʶmMr ‘Zrfm R>odmdr bmJVo ‘J ~mgZmV Jw§S>miyZ. -M¡Vݶ gmd§V.

hm|S>m ¶oWo ZmJ[aH$m§er g‘ñ¶m§~m~V MMm© H$aVmZm ImgXma lrnmX ZmB©H$. ~mOyg ‘mݶda.

(d¡^d ’$moQ>mo)

‘¡XmZmMm àíZ gmoS>dy … ZmB©H$ dminB©, {X. 14 (à{V{ZYr) … hm|S>mgÎmar ¶oWrb Zmam¶U ZJa H«$sS>m ‘¡XmZmbm ^oS>gmdUmè¶m g‘ñ¶m bdH$aM gmoS>{dë¶m OmVrb, Ago AmídmgZ ImgXma lrnmX ZmB©H$ ¶m§Zr ¶oWo {Xbo. hm|S>m n[agamVrb g‘ñ¶m OmUyZ KoʶmgmR>r ˶m§Zr Xm¡am Am¶mo{OV Ho$bm hmoVm. ¶m Xaå¶mZ Vo ZmJ[aH$m§er ~mobV hmoV.o hm|S>m ^mJ {Xdg|{Xdg {dH$mgmÀ¶m {XeoZo ‘mJ©H$« ‘U H$aV Amho. ¶m ^mJmbm ^oS>gmdUmar ‘¡XmZmMr g‘ñ¶m gmoS>{dʶmMr ‘mJUr AZoH$ dfm©ªnmgyZ

hmoV Amho. OmJm CnbãY Agbr Var ¶m ‘¡XmZmMm {dH$mg hmoV Zgë¶mZo ¶m ^mJmVrb ‘wbm§Mr J¡agmo¶ hmoV Amho. ¶m ^mJmVrb ZmJ[aH$m§Zr ¶m~m~VMr g‘ñ¶m gaH$maH$S>o ‘m§S>y Zhr H$mhrM H$m¶©dmhr Pmbobr Zmhr. ¶m ^oQ>r Xaå¶mZ ImgXma ZmB©H$ ¶m§Zr ZmJ[aH$m§Zm ‘¡XmZmMr g‘ñ¶m gmoS>{dUma Agë¶mMo gm§§{JVbo. ‘¡XmZmeoOmar doJdoJio CnH«$‘ AmnU am~{dUma AgyZ ¶mV {O‘ImZm, {d{dY Ioim§gmR>r Cn¶wº$ gmYZgm‘J«r CnbãY H$aʶmda ^a {Xbm

OmB©b. ImgXma {ZYrMm dmna AmnU g‘mOmÀ¶m ^ë¶mgmR>r H$aV Ambmo AmhmoV Am{U ^{dî¶mV XoIrb ‘r ¶mM ‘mJm©Zo OmUma Amho, Ago ImgXma ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo. gÎmarÀ¶m AZoH$ ^mJmV AmO AZoH$ ñdénmÀ¶m g‘ñ¶m AmhoV. ¶m g‘ñ¶m gmoS>{dʶmgmR>r AmnU à¶ËZaV amhUma Agë¶mMo ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶m doir ¶m ^mJmVrb gm‘m{OH$ H$m¶©H$V} àem§V XogmB©, XrnmOr amUo d BVa ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

ñÌr A˶mMma ‘w³V H$Yr hmoB©b? ñÌr

¶m§da hmoUmam Aݶm¶ hm EH$ qMVoMm Am{U qMVZmMm {df¶ Amho. ‘mP§ d¶ Oar H$‘r Agb§ Var EdT>çm àM§S> bmoH$g§»¶oÀ¶m XoemV ‘r ñÌrM§ ñWmZ AZw^db§ Amho. Amnë¶m ^maVr¶ g‘mOmV ñÌrbm ’$maM AmXamMo ñWmZ Amho. nU AmnU Vo {Vbm XoVmo H$m? nwê$fm§à‘mUo {Vbmhr AmnU OJʶmMm h³H$ XoVmo H$m? hm àíZ à˶oH$mZo ñdV…bm {dMmamdm. gVr hmoUo hr àWm ^maVmV na§naoZo MmbV Ambr hmoVr. ^maV Xoe ñdV§Ì hmoʶmnydu hr àWm KamoKar nmibr Om¶Mr. Zdè¶mÀ¶m {ZYZmZ§Va ˶mMr ~m¶H$mohr ˶m AmJrV ñdV:bm g§ndyZ Q>mH$m¶Mr. nydu ~mb{ddmh Ho$bm Om¶Mm. ‘wbJr 14-15 dfmªMr Agm¶Mr d {VM b½Z Mmirer JmR>boë¶m ‘mUgmMr Ho$bo Om¶M§. Zdam d¶ñH$a Agë¶m‘wio Vmo AZoH$ AmOmam§Zr J«mgbobm Agm¶Mm. ˶mÀ¶m {ZYZmZ§Va ¶m ‘wbrg ˶mÀ¶mgh {MVoV gVr OmʶmgmR>r bmoQy>Z {Xbo Om¶Mo. ZmhrVa ‘w§S>Z H$ê$Z nm§T>ar gmS>r ZogyZ, S>mo³¶mda nXa KoD$Z Mma ^tVr§À¶m Hw$S>rV H$m§oS>bo Om¶Mo. AOyZhr ^maVmVrb {~hma, amOñWmZ ¶m amÁ¶m§V ¶m Nw>߶m nÕVrZo àWm gwê$ AmhoV. ^maVr¶ Hw$Qw>§~m‘ܶo H$m åhUyZ Aem nÕVr qH$dm àWm AOyZhr VemM gwê$ AmhoV? Oa Zdè¶m§Zm ñdV:À¶m ~m¶H$mo~Ôb AmXa Amho Va hr gVr àWm BWoM Wm§~m¶bm hdr. AOyZhr Amnë¶m nwê$f àYmZ g§ñH¥$VrV Xþ涑ñWmZ Agbobr ñÌr nwê$fmbm ‘mÌ CÀM ñWmZ XoV Ambr

órH$S>o AOyZhr Cn^moJmMr dñVy åhUyZ nm{hbo OmVo. gܶm [ó¶m§da hmoUmao Aݶm¶ ho nwéf g§ñH¥$Vrbm H$m{i‘m ’$mgUmao AmhoV. ¶mgmR>r órZo ¶m g§H$Q>mMm gm‘Zm H$amdm. ¶mgmR>r à˶oH$ órZo Xþgè¶m órbm ‘XV H$aUo Amdí¶H$ Amho.

Amho. nU VoM ñWmZ nwê$fmH$Sy>Z ñÌrbm {‘iV§ H$m? EH$m ñÌrM§ ‘Z ñdÀN> d ZmOyH$ AgV§. åhUyZM {VMr g‘mOm‘ܶo AZoH$Xm ’$gJV hmoV AgVo. Ogm ^w§Jm ’w$bmda ‘Y Im¶bm OmVmo Voìhm Vo ’w$b ˶mbm ~§X H$ê$Z Q>mH$Vo. nU Vo Z¡g{J©H$ Amho. AmO ñÌrMrhr n[añWVr AerM ~Zbr Amho. Am{U ¶mVyZ Vr ~mhoa nSy>M eH$V Zmhr H$maU Amnbo gm‘m{OH$ g§ñH$maM VgoM AmhoV. EH$ ‘wbJr Amnë¶m X¡Z§{XZ OrdZmV AZoH$ ¶emÀ¶m nm¶è¶m Amobm§S>VmZm AmnUmg {XgVo. nU Ooìhm Vr AR>am dfu¶ ¶wdVr ~ZVo Voìhm {VÀ¶m BÀN>m AmH$mjm§da nyU©nUo nyU©{dam‘ bmJVmo Vmo {VÀ¶m {ddmhm‘wio. {Vbm gdmªnwT>o S>mo³¶mda nXa KoD$Z ¶md§ bmJV§. Mma Hw$S>r‘ܶo dmdamd§ bmJVo. Á¶m ‘wbrMr ñdßZo AmH$membm Pon KoʶmOmoJr AgVmV Vr Hw$R>oVar Mma q^VtÀ¶m AmV H$m§oS>br OmVmV. Á¶m Zdè¶mbm Vr nVr na‘oída ‘mZVo Vmo Zdam {Vbm gwIr R>odʶmgmR>r

à¶ËZ H$aVmo H$m? H$s Zdè¶mÀ¶m ‘ZmV H$br g§MmaVmoo? Vmo ˶m Amnë¶m ào‘i ~m¶H$mobm H$R>nwVirMr ~mhþbr H$m g‘OVmo? Am{U Oa H$m nVrbm ì¶gZ Agob Va d¡dm{hH$ gwImbm gwé§J bmdm¶bm {db§~ bmJV Zmhr. b½Z g‘ma§^mV dYy {n˶mH$Sy>Z hþ§S>m KoʶmMr dmB©Q> àWm AmOhr g‘mOmV àM{bV Amho. hþ§S>m XoUo d KoUo hm gm‘m{OH$ JwÝhm Amho. Zd{ddm{hVoMm h§þS>çmgmR>r gmgaMr ‘§S>ir AZoH$ àH$mao em[aarH$ d ‘mZ{gH$ N>i H$aVmV. ¶m dmB©Q> nÕVr‘wio d¡dm{hH$ OrdZmVyZ ~mhoa nS>boë¶m ¶wdVtÀ¶m ^mdr OrdZmMmhr àíZ {Z‘m©U hmoVmo. Oa hþ§S>m {‘imbm Varhr n¡gm hm j{UH$M AgVmo. Vmo H$mbm§VamZo g§nyZ OmVmo. Voìhm Vmo H$m‘Mmoa d Amier Zdam Amnë¶m ~m¶H$mobm gmoݶmMr A§S>r XoUmar H$m§o~S>r Amho, Ago ‘mZyZ {Vbm Amnë¶m JaOm ^mJ{dʶmgmR>r Ymaoda YaVmo. ¶m‘wio órMo ñdmV§Í¶ {hamdVo. EH$m ñÌrMhr ApñVËd Amho. {Vbmhr

g§doXZerb ‘Z Amho, ‘J H$m ho ¶wdH$ Amnë¶m ~m¶H$mobm qH$dm ào¶grbm H$R>nwVirMr ~mhþbr g‘OVmV? {VÀ¶m ñdÀN> g§doXZerb ‘Zmbm Hw$Ur g‘OyZ KoʶmMm à¶ËZM Hw$Ur H$aV Zmhr. CbQ> {VÀ¶m{damoYmV AZoH$OU ~mobVmZm {XgVmV. {Vbm ’$³V Cn^moJr dñVy åhUyZ nm{hb§ OmV§. nU EH$ ñÌr Amnë¶m dmQ>çmbm Ambobo Xþ:I gwImà‘mUo PobVo. Hw$R>ohr ˶mMr dmÀ¶Vm H$aV Zmhr. XodmMm XOm© Agboë¶m ñÌr~ÔbMr ‘Vo ~Xbbr d {dMmahr. ¶m‘wioM ñÌrMo ajU hmoʶmEodOr {VMo ^jU hmoV Mmbbo Amho. g§Hw$MrV d ~wagQ>boë¶m {dMmam§Mm nJS>m AmOhr J«m‘rU d ehar bmoH$m§da Amho. ˶m‘wioM Imobda ê$Obobr ¶m XoemVrb nwê$f àYmZ g§ñH¥$VrMo ñÌr {df¶r {dMma ~Xbʶmg A{O~mV V¶ma ZmhrV. AmO g‘mO AmYw{ZH$VoÀ¶m {eIamda nmohMbm Amho. ‘wbr ‘wbm§À¶m ~amo~arZo ˶m§À¶m Im§Úmbm Im§Xm bmdyZ g‘mOmV

dmdaV Amho. ñd. B§{Xam Jm§Yr§nmgyZ A§Vamidra H$ënZm Mmdbm ¶m§À¶mn¶ªV {H$VrVar CXmhaUo XoVm ¶oVrb. AmOÀ¶m ñÌr¶m ¶m nwê$fm§da Adb§~yZ ZmhrV. ñdV:M§ ajU ˶m ñdV:M H$ê$ eH$VmV. ‘J Aem nwê$fm§da Adb§~yZ amhʶmMr JaOM H$m nS>Vo, Aem g‘mOmV ñdV:M Oa ˶m§Zm ajU H$am¶M§ Agob Va ‘J ˶m§Zr ñdV:M n{hb§ nmD$b CMbmd§ bmJob. nwê$fm§da {dg§~yZ Z amhVm ñÌrZo ñÌrM§ ajU H$am¶bm nm{hOo. Am{U [hM ñÌr Ooìhm ñdV:M§ ApñVËd OmUyZ Amnbr ‘mZ{gH$Vm ~XbyZ I§~ranUo Xþgè¶m órÀ¶m ‘mJo C^r am{hb. VoìhmM Aem A˶mMma H$aUmè¶m g‘mOmVyZ ˶m ~mhoa nS>Vrb.

-‘{Zfm gImam‘ Pmoao. kmZàH$me CÀM ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶ ‘wiJmd.

Jmo‘§VH$ ‘amR>r ^mfm n[afXoV’}$ ñd. ~miH¥$îU gmdS>}H$a ¶m§À¶m ñ‘¥Vr {Z{‘Îm Am¶mo{OV dº¥$Ëd ñnYo©Vrb {dOoVr ‘oIbm gmiH$a {hbm ~jrg àXmZ H$aVmZm ‘mݶda.

dº¥$Ëd ñnY}V ‘oIbm, ‘mZgr àW‘ {S>Mmobr, {X. 14 (à{V{ZYr) : Jmo‘§VH$ ‘amR>r ^mfm n[afX Am¶mo{OV ñd. ~miH¥$îU gmdS>}H$a ñ‘¥Vr dº¥$Ëd ñnY}V CÀM àmW{‘H$ JQ>mV ‘oIbm gmiH$a Va ‘mܶ{‘H$ JQ>mV ‘mZgr dmido ¶m {dÚm{W©ZtZr àW‘ H«$‘m§H$mMo ~jrg nQ>H$mdbo. ¶oWrb gaH$mar àmW{‘H$ H|$Ð emioV Am¶mo{OV H$aʶmV Amboë¶m ¶m ñnY}g CËñ’y$V© à{VgmX {‘imbm. CÀM n«mW{‘H$ JQ>mV

{ÛVr¶ {gÕoe ‘amR>o Va V¥Vr¶ H«$‘m§H$ {ZaO Jmdg ¶mZo nQ>H$m{dbm. VgoM CÎmoOZmW© ~jrg H$sVu C‘¶} {hbm XoʶmV Ambo. ‘mܶ{‘H$ JQ>mV Xþgao ~jrg AVwb g§Omd, Va {Vgao ~jrg ebmH$m gmdB©H$a d g§nXm {^S>o {hbm CÎmoOZmW© ~jrg àmá Pmbo. gh^mJr gd© {dÚm϶mªZm àepñVnÌH$ XoʶmV Ambo. ~jrg {dVaU g‘ma§^mV à‘wI

nmhþUo ¶m Zm˶mZo amO§oÐ gmdB©H$a VgoM ‘mohZ H$m‘V, lrH¥$îU Ym§oS>, ‘w»¶mܶmnH$ ‘YwH$a gmgmobH$a, narjH$ gwH$m§Vr d§oJwb}H$a, A°Zr Jmdg, OmÝhdr gmdB©H$a, H$m{bXmg C‘¶} AmXr Cn{ñWV hmoV.o ˶m§À¶m hñVo {dOo˶m§Zm ~{jgo XoʶmV Ambr. ñdmJV H$m{bXmg C‘¶} ¶m§Zr Ho$bo. gyÌg§MmbZ ñdmVr nmR>H$ d OmÝhdr gmdB©H$a ¶m§Zr Ho$bo.


15goa12_Layout 1 14-10-2012 22:56 Page 1

~mX}e‘Yrb JwÝøm§Mo Joë¶m AmR>dS>çmVrb à‘mU H$‘r

12 gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

{Vgè¶m ‘Oë¶mdê$Z CS>r ‘mê$Z AmË‘h˶m nUOr, {X. 14 (à{V{ZYr) … Jmo‘oH$m°À¶m {Vgè¶m ‘Oë¶mdê$Z CS>r ‘mê$Z AmË‘h˶m Ho$ë¶mMr EH$ KQ>Zm AmO gH$mir KS>br. AmË‘h˶m Ho$boë¶m 춺$sMo Zmd JS>‘ gmaoZ (d¶ 25) AgyZ, Vmo H$mobdm ¶oWrb IyZ àH$aUr gS>m Vwé§JmV XmoZ dfmªnmgyZ g§e{¶V Amamonr åhUyZ {ejm ^moJV hmoVm. Vmo ‘wiMm PmaI§S> ¶oWrb Amho. S>mo³¶mbm ‘ma bmJë¶mZo ˶mbm 9 Am°³Q>mo~a amoOr Jmo‘oH$m°V CnMmamgmR>r XmIb H$aʶmV Ambo. ˶mÀ¶mda 144 H«$‘m§H$mÀ¶m ݶyam°bm°Or dm°S>©‘ܶo CnMma gwê$ hmoVo. nU ˶mZo AmO gH$mir 11.10 dmOVm dm°S>©‘Yrb {IS>H$s CKSy>Z ~mhoa CS>r ‘mabr. ˶mZ§Va ˶mbm OI‘r AdñWoV H°$Á¶wAëQ>r‘ܶo AmUʶmV Ambo. nU Xþnmar 1 dmOVm ˶mMm ‘¥Ë¶y Pmbm. ¶màH$aUr AmJer nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma, gmoaoZ hm Joë¶m dfmªnmgyZ ‘mZ{gH$[a˶m AmOmar hmoVm. ˶mbm dma§dma ’$sQ> ¶m¶Mr. ˶mÀ¶mda ~m§~moirVrb ‘mZgmonMma g§ñWoV CnMma H$aʶmV Ambo AmhoV. ’$sQ> ¶oD$Z nS>ë¶mZo ˶mÀ¶m S>mo³¶mbm ‘ma bmJbm hmoVm.

Jmo‘oH$m°Vrb KQ>Zm, ‘¥V 춺$s gS>m Vwê§$JmVrb g§e{¶V Amamonr gwaojm~m~V àíZ{MÝh Jmo‘oH$m°Vrb {Vgè¶m ‘Oë¶mdarb 144 H«$‘m§H$mÀ¶m ݶyamogO©ar dm°S>©‘Yrb {IS>H$sVyZ ~mhoa ¶oD$Z ˶mZo AmË‘h˶m Ho$ë¶m‘wio Jmo‘oH$m°Vrb gwajo~m~V àíZ{MÝh {Z‘m©U Pmbo Amho. {IS>H$sVyZ ~mhoa Amë¶mZ§Va WmoS>r ‘moH$ir OmJm Amho. ˶mZ§Va Agbobm H$R>S>m Amobm§Sy>Z gmoaoZZo Imbr CS>r ‘mabr Agë¶mMr ‘m{hVr nwT>o Ambr Amho. VgoM EImXm g§e{¶V Amamonr CnMma KoV AgVmZm VoWo nmo{bg gwajm JaOoMr Amho. nU VoWo nmo{bg hmoVo H$s Zmhr, ¶m~m~Vhr AmVm Mm¡H$er Ho$br OmV Amho.

˶mZ§Va ˶mbm Jmo‘oH$m°V XmIb Ho$bo hmoV.o nU AmO ˶mZo {IS>H$sVyZ ~mhoa CS>r ‘mê$Z AmË‘h˶m Ho$br. hr KQ>Zm AZ¡g{J©H$ ‘¥Ë¶y åhUyZ Zm|X H$aʶmV Ambr AgyZ, Cn{d^mJr¶ X§S>m{YH$mè¶m§‘m’©$V ˶mMr Mm¡H$er hmoUma Amho.

nmo{bgm§Mr ‘mohr‘ ’$ËVo hmoUma? åhmngm, {X. 14 (à{V{ZYr) : Hw$»¶mV Jw§S> ‘m¶H$b ’$Zmª{S>g ¶mZo ݶm¶mb¶rZ H$moR>S>rV KmVbobm Yw‘mHy$i, Zm¶Oo[a¶Zm§{dê$ÜX H$i§JQw > nmo{bgm§Zr am~{dbobr ‘mo{h‘, arQ>m Amë‘oXm IyZ àH$aUmV dmnaboë¶m EAaJUMr OßVr, ‘§{Xam§nojm em¡Mmb¶o n{dÌ Ago d³Vì¶ H$aUmè¶m H|$Ðr¶ ‘§Ìr O¶am‘ a‘oe ¶m§À¶m {damoYmV ‘§{Xa d Ym{‘©H$ ‘hmg§KmZo Ho$bobr VH«$ma AmXtgmaIo gw‘mao n§Yam à‘wI JwÝho ~mX}e Vmbw³¶m‘ܶo Joë¶m AmR>dS²>¶mV Zm|X Pmbobo AmhoV. nmo{bgm§À¶m ‘mohr‘o‘wio Joë¶m AmR>dS²>¶mVrb ~mX}e‘Yrb JwÝô¶m§Mo à‘mU H$‘r Agbobo {XgVo. ˶m‘wio AmJm‘r H$mimV hrM nmo{bg ‘mohr‘ ’$Îmo hmoUma? H$s W§S> nS>Uma, ¶mH$S>Mo ñWm{ZH$m§Mo bj bmJyZ am{hbo Amho. åhmngm ݶm¶mb¶rZ H$moR>S>rMr hdm ImV Agbobm Am{U amÁ¶mVrb

doJdoJù¶m nmo[bg Im˶mV gw‘mao 130 À¶mda JwÝho Zm|X Agbobm Hw$à{gÜX Jw§S> ‘m¶H$b ’$Zmª{S>g ¶mZo H$moR>S>rVM Yw‘mHy$i KmVbm. OobJmS>© {gJmaoQ> nm°{H$Q> AmUyZ XoV Zgë¶mÀ¶m amJmZo ˶mZo H$moR>S>rVrb Q>r.ìhr Am{U H°$a‘ ~moS>©Mr ‘moS>VmoS> Ho$br. ˶m‘wio nmo{bgm§Zr ˶mÀ¶mda gmd©O{ZH$ ‘mb‘ÎmoMr ‘moS>VmoS> H$oë¶mMm AmUIr EH$ JwÝhm Zm|X Ho$bm. ñWm{ZH$ ZmJ[aH$m§da hmV CMbUmè¶m Am{U ˶m§Zm Y³H$m~w³H$s H$aUmè¶m Zm¶Oo[a¶Z ZmJ[aH$m§{dê$ÜX H$i§JwQ> nmo{bgm§Zr ‘mo{h‘ am~{dbr. ˶mV gmV OUm§Zm ImH$sMm {hgH$m XmIdV AQ>H$ H$aʶmV Ambr. pìhgmMr ‘wXV g§nyZhr amÁ¶mV Ad¡Ü¶{a˶m dmñVì¶ Ho$ë¶màH$aUr {àÝg PXmoÝdm ¶m Zm¶Oo[a¶Z ZmJ{aH$mbm nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br. Va Am§VaamîQ´>r¶ doí¶mì¶dgm¶

àH$aUr ’$amar Agbobr d gÌ Ý¶m¶mb¶mZo AQ>H$nyd© Om{‘Z ‘§Oya Ho$boë¶m MmëdmoZ BPm©Zmodm ¶m 28 dfu¶ ¶wdVrg AQ>H$ H$aʶmV Ambr. pìhgmMr ‘wXV g§nZw hr df©^a ~oH$m¶Xm dmñVì¶ Ho$ë¶mMm Amamon {VÀ¶mda R>odʶmV Ambm. AQ>H$ H$aʶmV Ambobr g§e{¶V Amamonr hr {dÚmWu pìhgmda Jmoì¶mV Ambr hmoVr. arQ>m Amë‘oXm ¶m 45 dfu¶ A{ddm{hV ‘{hboMm IyZ H$aʶmgmR>r dmnaʶmV Ambobr EAaJZ {nñVyb hUOwU nmo{bgm§Zr ¶m àH$aUmZ§Va gw‘mao 15 {Xdgm§Zr åhUOo 8 Am°³Q>mo~a amoOr OßV H$aʶmV Ambr. ¶m àH$aUr g§e{¶V Amamonr O~mëXrZ ’$Zmª{S>g ¶mbm åhmngm ݶm¶mb¶rZ H$moR>S>rV Q>mH$bo Amho. A§‘br nXmW© ~miJë¶màH$aUr g§e{¶V bw~mZmoPr¶m ¶m Zm¶Oo[a¶Z ZmJ[aH$mg AQ>H$ H$ê$Z ˶mÀ¶mH$Sy>Z gw‘mao 17

hOma ê$n¶m§Mo A§‘br nXmW© OßV H$aʶmV Ambo. H$nobdmS>m- {eagB© ¶oWrb A§°Oobm ’$Zmª{S>g ¶m 60 dfu¶ ‘{hboMo gw‘mao 70 hOma ê$n¶m§Mo ‘§JigyÌ AkmV XþMmH$sñdmam§Zr {hgH$mdyZ Zobo. ¶màH$aUr åhmngm nmo{bgm§Zr EH$mg AQ>H$ Ho$br, ‘mÌ AOyZn¶ªV {hgH$mdy Zobobo ‘§JigyÌ Oá H$aʶmg nmo{bgm§Zm ¶e Ambobo Zmhr. H$m§Xmoir ¶oWrb MM©À¶m ñ‘emZ^y‘rVrb nmM bmH$S>r Iwargm§Mr ‘moS>VmoS> H$aʶmMm àH$ma {X. 12 amoOr KS>bm. ¶m àH$mam‘wio {¼íMZ ~m§Ydm§Mr ^mdZm XþImdbr. H$i§JwQ> nmo{bgm§Zr JwÝhm Zm|X H$ê$Z, EH$m doS>ga Bg‘mg g§e¶mdê$Z AQ>H$ Ho$br. EH$m g^oV H|$Ðr¶‘§Ìr O¶am‘ a‘oe ¶m§Zr ‘§{Xamnojm em¡Mmb¶o n{dÌ

gmgîQ>rV {Xdgmgh amÌhr d¡è¶mMr! ‘S>Jmd, {X. 14 (à{V{ZYr) : amÌrMr JñV dmT>dyZ Mmoam§Zm JOmAmS> H$aʶmMo nmo{bgm§Zr AmídmgZ {Xbo Agbo, Var ‘S>Jmdgh gmgîQ>rV Mmoè¶m§Mo à‘mU dmT>VM Mmbbo Amho. {deof åhUOo KamV bmoH$ AgVmZmhr Mmoè¶m§Mo àH$ma KS>V AmhoV. ˶m‘wio OZVoV ^rVrMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo Amho. gmgîQ>rV MmoaQ>çm§Zr Joë¶m H$mhr ‘{hݶm§nmgyZ CÀN>mX ‘m§S>bm Amho. e{Zdmar {X.13 amoOr amÌr Imao~§X ¶oWrb EH$m KamV Mmoar Pmbr. Hw$Qw>§~mVrb gXñ¶ Pmonboë¶m ImobrVrb H$nmQ>o CKSy>Z MmoaQ>çm§Zr H°$‘oam d H$mhr gm‘mZ nidbo. Hw$Qw>§~mVrb gXñ¶ PmonVmV ˶mM ImobrVrb H$nmQ>o d BVa dñVy Mmoam§Zr CKSy>Z nm{hë¶m d hmVr {‘imbobm EodO KoD$Z ni H$mT>bm. ¶m Hw$Qw>§~r¶m§Zr

Mmoam§À¶m gwigwimQ>mZo ZmJ[aH$ ^¶J«ñV gmoݶmMo Xm{JZo ~±Ho$À¶m bm°H$a‘ܶo R>odë¶mZo Vo ‘mÌ gwa[jV am{hbo. Xhm {Xdgm§nydu KmQ>m‘aS>-AmHo$ ~m¶e(amdU’$m|S>) ¶oWohr KamV bmoH$ Pmonbobo AgVmZm MmoarMm àH$ma KS>bm hmoVm. KmQ>m‘aS> ¶oWrb OrdZ Á¶moVr B‘maVrVrb n{hë¶m ‘Oë¶mdaÀ¶m âb°Q>‘ܶo àdoe H$ê$Z MmoamZo Pmonboë¶m ì¶p³VÀ¶m JiçmVrb gmoݶmMr gmIir KoD$Z ni H$mT>bm hmoVm. MmoamZo ‘mS>mdê$Z MTy>Z "ñbmB©qS>J'{IS>H$sVyZ ¶m âb°Q>‘ܶo àdoe Ho$bm. ImobrVrb gd© dñVy ˶m§Zr Yw§S>mië¶m. n±Q>À¶m {IemVrb amoI a³H$‘ ˶mÀ¶m hmVr bmJbr. ˶mZ§Va ImobrV Pmonboë¶m ì¶p³VH$S>o ‘moMm© didbm. ˶mÀ¶m

Mohè¶mbm MmXa Jw§S>miyZ MmoamZo JiçmVrb gmIir {hgH$mdbr d CKS>boë¶m {IS>H$sVyZ Imbr CS>r ‘mê$Z Vmo ngma Pmbm. ˶mM amÌr OrdZ Á¶moVr B‘maVrÀ¶m eoOmar Agboë¶m ardm hmD$g B‘maVrÀ¶m Vi‘Oë¶mdaÀ¶m Mma âb°Q>‘ܶo ¶m MmoamZo MmoarMm à¶ËZ Ho$bm hmoVm. VrZ âb°QMo "ñbmB©qS>J' {IS>³¶m CKSʶmg MmoamZo ¶e {‘idbo hmoVo. nU {IS>³¶m§Zm JO ~gdʶmV Amë¶mZo ˶mbm AmV àdoe H$aVm Ambm Zmhr. ¶mM n[agamVrb ‘¶§H$ B‘maVrVhr MmoarMm à¶ËZ Pmbm hmoVm. KmQ>m‘aS> dmS>çmbm bmJyZM Agboë¶m {XH$anmb n[agahr Mmoam§Mo bú¶ R>abm

Amho. VoWrb Hw$S>d Hw$Qw>§~r¶m§À¶m KamV MmoarMm àH$ma KS>bm hmoVm. EH$Xm Mmoar Pmë¶mZ§Va nwÝhm EH$Xm amÌr MmoarMm à¶ËZ Pmbm. ¶m n[agamV df©-XrS> df© gVV Mmoè¶m hmoV AmhoV, Aer ‘m{hVr ñWm{ZH$m§Zr {Xbr. H$mobdm, gwamdbr, ~mùir ¶m ^mJmVhr Joë¶m ‘[hݶmV Mmoè¶m§Mo àH$ma KS>bo AmhoV. KamV bmoH$ Pmonbo AgVmZmhr Mmoè¶m hmoV Agë¶mZo bmoH$ YmñVmdbo AgyZ Mmoam§nmgyZ gmdY{Jar ~miJV AmhoV. XadmOm§À¶m AmVrb H$S²>¶m§Zm Hw$bwno bmdyZ Amåhr PmonVmo. MmamZo EH$m ImobrV àdoe Ho$ë¶mg Xþgè¶m ImobrV ˶mbm àdoe {‘iy Z¶o, ¶mgmR>r ñd¶§nmH$ Ka, ~oS>ê$‘, hm°b Aem gd© Imoë¶m§Vrb Xmao ~§X H$ê$Z H$S>r KmbVmo Aer ‘m{hVr EH$m ZmJ[aH$mZo {Xbr.

Ago d³Vì¶ Ho$ë¶m‘wio ˶m§À¶m {damoYmV Jmo‘§VH$ ‘§{Xa Am{U Ym{‘©H$ g§ñWm ‘hmg§KmZo åhmngm nmo{bgm§V VH«$ma Ho$br Amho. AñZmoS>çmV gm§~amMo ‘m§g {dH$VmZm nH$S>boë¶m g§e[¶V ’$Zmª{S>g dmP ¶mZo Om{‘Zmda gwQ>ë¶mZ§Va Am°{V‘b aoñ³¶wMo gXñ¶ Om°Z ’$Zmª{S>g d ˶m§Mr nËZr AmX©Zog ’$Zmª{S>g ¶m§Zm Y‘H$s {Xë¶màH$aUr åhmngm nmo{bgm§Zr ˶mÀ¶mda JwÝhm XmIb Ho$bm Amho. nd©ar ¶oWo Q´>H$Zo R>moH$a {Xë¶mZo {eaJmd ¶oWrb XþMmH$sñdma ¶moJoe hm R>ma Pmbm Va ‘mohZ ‘m§ÐHo $a hm OI‘r Pmbm AgyZ, ¶m AnKmV àH$aUr nmo{bgm§Zr Q´>H$ MmbH$mda JwÝhm Zm|X Ho$bm AgyZ ˶mbm AQ>H$ Ho$br Amho. Va åhmnemV EH$m emiH$ar ‘wbm§Zm Kar nmohmoQ>{dVmZm ‘mê$Vr ìh°ZZo nmH©$ Ho$boë¶m ‘mbdmhÿ [ajmbm R>moH$a

{Xë¶mZo ìh°ZÀ¶m H°$~rZ‘ܶo AS>Hy$Z ìh°Z MmbH$ aqdÐ ‘mVmoS>©H$a OI‘r Pmbm. hm AnKmV ‘a‹S> åhmngm ¶oWrb ~mX}e ~PmaÀ¶m g‘moa Pmbm. H$i§JwQ> nmo{bgm§Zm doí¶m ì¶dgm¶mV JwV§boë¶m Amaogm ¶oWrb Za|Ð Xmg (22) ¶mg AQ>H$ Ho$br d 24 dfu¶ npíM‘ ~§JmbÀ¶m ¶wdVrMr gwQ>H$m H$aVmZm, hr ‘mohr‘ gwê$M R>odbr Amho. ~mb h¸$ g§ñWoÀ¶m VH«$mardê$Z JXJ-H$Zm©Q>H$ ¶oWrb 12 dfu¶ ‘wbrbm KaH$m‘mbm bmdë¶màH$aUr H$i§JwQ> nmo{bgm§Zr ~mJm ¶oWrb JUoe ndma d ˶m§À¶m nËZrbm AQ>H$ Ho$br Amho. g§e{¶V ndma nVr d nËZrZo gXa ‘wbrbm KaH$m‘mbm bmdbo hmoVo. ¶m AmR>dS>çmVhr ~mX}e‘Yrb åhmngm d H$i§JwQ> nmo{bg ñWmZHo$ {d{dY JwÝøm§‘wio MM}V am[hbr.

AnKmVmVrb OI‘rMo {ZYZ ‘S>Jmd, {X. 14 (à{V{ZYr) : Y‘m©nya ¶oWo {X. 13 amoOr Pmboë¶m AnKmVmV OI‘r Pmbobm {eabr ¶oWrb n«drU ImobH$a (23) ¶mMo AmO Jmo‘oH$m°V

{ZYZ Pmbo. H$ma d XþMmH$s ¶m§À¶mV Pmboë¶m AnKmVmV àdrU OI‘r Pmbobm hmoVm. ˶mÀ¶mda Jmo‘oH$m°V CnMma gwê$ hmoVo.

~oiJmdhÿZ ‘S>Jmdbm ¶oVmZm AZ‘moS> KmQ>mda H$mob‘S>bobr H$X§~m.

AZW© Q>ibm H$X§~mMo ~«oH$ ’o$b : VrZ àdmer {H$aH$moi OI‘r

‘hmamîQ´>mVrb Hw$nmofU ‘w³Vr ‘mo{h‘oMo VrZVoam XmoS>m‘mJ© ¶oWo gmV Hw$nmo{fV ‘wbo : J«m‘rU é½Umb¶mMm ˶m§À¶mH$S>o H$mZmS>moim XmoS>m‘mJ©, {X. 14 (à{V{ZYr) : ‘hmamîQ´> amÁ¶ Hw$nmofZ ‘w³VrgmR>r amÁ¶ gaH$ma, Amamo½¶ ¶§ÌUm Aem Hw$nmo{fV ‘wbm§da H$moQ>çdYr ê$n¶o IM© H$arV Amho. ‘hmamîQ´>mÀ¶m Amamo½¶ joÌmV ho n[adV©Z hmoV AgVmZm XoIrb XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mV gmV Hw$nmo{fV ‘wbo AmT>iyZ Ambr AmhoV. ˶m§Mo dOZ dmT>mdo, àH¥$Vr gwYmamdr ¶mgmR>r ˶m§Zm XmoS>m‘mJ© J«m‘rU é½Umb¶mV S>m°³Q>am§À¶m XoIaoIrImbr R>odʶmV Ambo Amho. na§Vw ¶m S>m³° Q>am§gh Amamo½¶ ¶§ÌUoZohr ¶m ‘wbm§H$S>o gm’$ Xþb©j Ho$bo Agë¶mZo, ¶m ‘wbm§Mo dOZ dmT>ʶmEodOr Vo H$‘rM hmoV Amho. ˶m‘wio amÁ¶mV IamoIaM Hw$nmofZ ‘w³Vr hmoV Amho H$m? Agm gdmb

ZmJ[aH$m§g‘moa C^m amhV Amho. ‘wbm§À¶m ¶m g‘ñ¶oH$S>o Xþb©j H$ê$Z àemgZmbm ¶oWrb S>m°³Q>aM AS>MUrV AmUV AmhoV. ˶m‘wio g§VßV Pmboë¶m {O. n. gXñ¶ d {edgoZm {Oëhmà‘wI EH$ZmW ZmS>H$Uu ¶m§Zr {Oëhm Amamo½¶ d¡ÚH$s¶ {ZarjH$ S>m°. ImoX ¶m§Zm VmËH$mi ~mobmdyZ KoVbo. Hw$nmo{fV ‘wbm§da CnMma hmoV Zgë¶mZo ˶m§Mr Pmbobr pñWVr ˶m§Zr ImoX ¶m§À¶m ZOaog AmUyZ {Xbr. S>m°. ImoX ¶m§Zr ¶m gd© dñVwpñWVrMr nmhUr Ho$br AgVm ¶mbm ¶m é½Umb¶mVrb d¡ÚH$s¶ A{YH$marM O~m~Xma AgyZ, AmnU ¶m~m~V d[aîR>m§‘m’©$V H$madmB© H$aUma

Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. {edm¶ Á¶m ImobrV ‘wbm§Zm R>odʶmV Ambo Amho, VoWrb AñdÀN>Vm, ‘wbm§Zm {Xbo OmUmao {eio AÝZ ¶m‘wio ‘wbm§Mo nwduMo dOZ dmT>ʶmEodOr Vo AmUIr H$‘r hmoV Mmbbo Amho. ¶m ‘wbm§Zm Á¶m S>m°³Q>am§À¶m XoIaoIrImbr R>odʶmV Ambo Vo S>m°. gmd§V ‘wbm§H$S>o bj XoV ZmhrV. ˶m‘wio hr AdñWm {Z‘m©U Pmë¶mMo EH$ZmW ZmS>H$Uu ¶m§Zr S>m°. ImoX ¶m§À¶m ZOaog AmUyZ {Xbo. ˶m‘wio ¶oWrb J¡aàH$mam~m~V ImoX ¶m§Zr gdmªZmM Ymaoda Yabo. ¶m ‘wbm§Zm bmJUmao AÝZ, ImD$ d BVa nmofU Amhma XoʶmgmR>r emgZmV’}$ {Oëhm Amamo½¶ {d^mJmZo bmImo ê$n¶o {Xbo AgVmZm Vo IM© H$m Ho$bo OmV ZmhrV, ¶mMr {dMmaUm ImoX ¶m§Zr gmd§V ¶m§À¶mH$S>o Ho$br. XmoS>m‘mJ© é½Umb¶mbm ^oQ>

XmoS>m‘mJ© ¶oWrb J«m‘rU ê$½Umb¶mbm ^oQ> {Xë¶mZ§Va S>m°. ImoX ¶m§À¶mgh ê$½Umb¶mÀ¶m àemgZmbm {edgoZm {Oëhmà‘wI EH$ZmW ZmS>H$Uu ¶m§Zr Aem àH$mao Ymaoda Yabo.

{Xboë¶m S>m°. ImoX ¶m§Zm ¶m é½Umb¶mV Mmbbobm

eoOma

~o{eñV H$ma^ma bjmV Ambm. S>m°. gmd§V

¶m§À¶mH$S>o ¶m é½Umb¶mMm H$m¶©^ma Amho na§Vw ˶m§À¶m d BVa H$mhr H$‘©Mmè¶m§À¶m gô¶m hOoar nQ>mda {XgV ZmhrV. ‘m§Jobr -’$UgdmS>r ¶oWo Joë¶m H$mhr ‘{hݶm§nmgyZ EH$m Hw$Qw>§~mVrb ‘wbr ˶m§À¶m KaÀ¶m n[a{ñWVr‘wio nmoQ>^a AÝZ {‘iV Zgë¶mZo Hw$nmo{fV Pmbr AmhoV. ¶mH$S>o ¶m{R>H$mUr Agboë¶m Amamo½¶ go{dH$m, ¶m CnH|$Ðmbm ^oQ>r XoUmao S>m°³Q>a , A§JUdmS>r go{dH$m ¶m§Zr Xþb©j Ho$bo. ˶m‘wio {MÌm Jdg ¶m Hw$nmo{fV ‘wbrbm àmU J‘dmdo bmJbo. ¶mbm Oo H$moUr Xmofr AmhoV, ˶m§Mr Mm¡H$er H$ê$Z ˶m§À¶mda H$madmB© Pmbr nm{hOoV,{edm¶ XmoS>m‘mJ© é½Umb¶mMm H$ma^mahr gwYmabm nm{hOoV, Aer ‘mJUr ZmS>H$Uu ¶m§Zr ImoX ¶m§À¶mH$S>o Ho$br.

Am°ZbmB©Z JwV§ dUwH$sÀ¶m Zmdo H$amoS>mM§o m J§S>m ~oiJmd, {X. 14 (à{V{ZYr) : Am°ZbmB©Z Jw§VdUwH$sÀ¶m ‘mohOmbmV ’$gyZ ~oiJmd d n[agamV AmOn¶ªV AZoH$m§Zr bmImo én¶o J‘m{dbo AmhoV. Aem AZoH$ àH$aUm§Mm ‘mJrb H$mhr dfmª‘ܶo nmo{bgm§Zr nXm©’$me Ho$bm Agbm Var Aem ‘m¶mOmbm§Mr ‘m{bH$m AOyZ gwéM Agë¶mMo h„r {ZînÞ Pmbo Amho. na§Vw ¶mdoir Am°ZbmB©Z ’$gdUyH$ àH$mamV ~oiJmdÀ¶m ‘hm^mJm§Zr Vm‘riZmSy> d X[jUoVrb H$mhr amÁ¶mVrb ZmJ[aH$m§Zm ‘moR>m Am{W©H$ J§S>m KmVë¶mMo {ZînÞ Pmbo Amho. gXa

KmoQ>mù¶mV H$amoS>mo én¶m§Mr Jw§VdUyH$ Pmbr Agë¶mMm g§e¶ nmo{bgm§Zr 춺$ Ho$bm Amho d KmoQ>mù¶mVrb ‘w»¶ Amamonr gMrZ KwJar ¶mÀ¶mgh BVa VrZ g§e[¶V gwÔm ’$$ama AgyZ nmobrg ˶m§À¶m nmiVrda AmhoV. ¶m~Ôb gyÌm§H$Sy>Z {‘imboë¶m ‘m{hVrZwgma ~oiJmdmVrb gMrZ KwJar ZmdmÀ¶m Bg‘mZo Amnë¶m VrZ ghH$mè¶m§À¶m gmWrZo ‘mJrb H$mhr ‘{hݶmV ’$«mÝg‘Yrb AmWuH$ CbmT>mbr‘ܶo AJ«oga Agboë¶m EH$m Zm‘m§{H$V H§$nZrÀ¶m Zmdo ZH$br do~gmB©Q> gwé H$ê$Z gXa

do~gmB©QÛmao doJdoJù¶m Xm‘XþßnQ> ¶moOZm§Zm àma§^ Ho$bm. ˶mVrb EH$m AmH$f©H$ ¶moOZoo à‘mUo JwV§ dUwH$XmamZo EH$ bmI én¶o JwV§ {dë¶mg Ho$di 48 Vmgm§V gXa J«mhH$mg Xhm Q>¸o$ ì¶mOmgh ‘yi a¸$‘ àVrMr h‘r {Xbr. H$Zm©Q>H$ amÁ¶mgh Am§Y«àXoe, nür‘ ~§Jmb d Vm‘riZmSy> ¶m amÁ¶mVrb AZoH$ ZmJ[aH$m§Zr Am°ZbmB©ZÛmao gXa ¶moOZ‘ܶo bmImo én¶m§Mr Jw§VdUwH$ Ho$br. Aem àH$mao AmWuH$ bm^ hmoV Agë¶mMo nmhÿZ AZoH$ Jw§VdUyH$Xma gXa ¶moOZobm ~ir nS>bo.

{‘imboë¶m ‘m{hVr Zwgma gm§JbrVrb EH$m ‘hm^mJmZo gwé Ho$bobr gXa ~ZmdQ> do~gmB©Q gMrZ KwJao d ˶mÀ¶m gmWrXmam§Zm {‘imbr. ˶mZ§Va gXa H§$nZrMm Aä¶mg H$ê$Z H$mhr Jw§VdUyH$ ¶moOZm§Ûmao darb amÁ¶m‘§Yrb Jw§VdUwH$Xmam§Zm Am‘rf XmIdyZ ˶m§Zr A˶§V MmUmjnUo Omù¶mV AS>H${dbo . Amnbo q~J ’$wQ>bo Amho ¶mMr OmUrd hmoVmM ‘w»¶ Amamonr g§O¶ KwJar ’$ama Pmbm AgyZ nmobrg ˶mMm d ˶mÀ¶m ghH$mè¶m§Mm emoY KoV AmhoV. .

Yma~m§XmoS>m, {X. 14 (à{V{ZYr) … ‘mobohÿZ gw‘mao n§Yam [H$.‘r. A§VamÀ¶m AZ‘moS> KmQ>mda ~oiJmdhÿZ ‘S>Jmdbm ¶oUmar H$X§~m ~g añ˶mÀ¶m ~mOybm H$mob‘S>br. ~gMmbH$ {edmZ§X ZmB©H$ (H$mUH$moU) ¶m§Zr XmIdboë¶m àg§JmdYmZm‘wio ‘moR>m AZW© Q>ibm. Hw$io nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrà‘mUo ~oiJmdhÿZ ‘S>Jmdbm ¶oUmar H«$. OrE.01.E’$. 0455 ~gMo ~«oH$ AMmZH$ ’o$b Pmbo. ˶m‘wio ~«oH$ bmdUo AdKS> Pmbo. Voìhm MmbH$mZo ~g‘ܶo Agboë¶m gw‘mao gmR> àdmem§Zm gmdY H$obo. à˶oH$OU Amnë¶m OmJr KÅ> Yê$Z amhm Ago àdmem§Zm gm§JyZ, A˶§V gmdYmZVm Am{U {eVm’$sZo ˶mZo ~g añ˶mÀ¶m ~mOybm Agboë¶m

... AݶWm "amñVmamoH$mo Am§XmobZ' N>So >Uma ~oiJmd, {X. 14 (à{V{ZYr) : ~oiJmd, ImZmnya d Jmoì¶mVrb gmIa H$maImݶmZo D$gmbm OmñVrV OmñV ^md Úmdm, ¶mgmR>r ImZmnyaÀ¶m eoVH$è¶m§Zr CÚm$ {X. 16 amoOr ~oiJmd-Jmodm ‘hm‘mJm©da amñVmamoH$mo Am§XmobZ H$aʶmMm Bemam {Xbm Amho. n[agamVrb H$maImݶm§Zr gmo‘dma n¶ªV Cgmbm 3 hOma ê$n¶o à{VQ>Z ^md Omhra H$amdm. AݶWm amñVm amoH$mo H$ê$Z Am§XmobZ N>oS>ʶmV ¶oB©b, Agm Bemam ~oiJmd {Oëhm ‘ܶdVu ~±Ho$Mo g§MmbH$ AaqdX nmQ>rb ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbr eoVH$è¶m§Zr {Xbm Amho. gmIaoMm ^md gÚm 40 Vo 45 én¶m§n¶ªV nmohMbm AgyZ gmIa H$maImݶm§Zr ‘mJrb dfm©n¶ªV D$gmbm Ho$di é. 2 hOma à{V Q>Z BVH$mM ^md eoVH$è¶m§Zm {Xbm Amho. na§Vy Mmby dfm©V ~r-{~¶mUo d IVmMm ^md H$S>mS>bm Agë¶mZo

XmoS>m‘mJm©V AmVm Xa ~oiJmdmV Oo[a‘o{Q´>H$ n[afXoMo CX²KmQ>Z ‘{hݶmbm bmoH$emhr {XZ XmoS>m‘mJ© {X. 13 (à{V{ZYr) : emgZmÀ¶m {X. 26 gßQ>|~a À¶m {ZU©¶mZwgma XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVrb bmoH$m§À¶m g‘ñ¶m, AS>MUr d VH«$mar OmUyZ KoʶmgmR>r d ˶m§Mo {ZdmaU H$aʶmgmR>r VmbwH$mñVar¶ bmoH$emhr {XZmMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. hm bmoH$emhr {XZ

Xa‘{hݶmÀ¶m {Vgè¶m gmo‘dmar Vh{gbXma H$m¶m©b¶, XmoS>m‘mJ© ¶oWo hmoUma Amho. OZVoZo Amnbo {Z¶mo{OV àíZ {X.15 Am°³Q>mo~a amoOr gH$mir 10 dmOVm Vh{gbXma H$m¶m©b¶mV gmXa H$amdoV, Ago AmdmhZ Vh{gbXma {dO¶ Q>mioH$a ¶m§Zr à{gÕ nÌH$mÛmao H$i{dbo Amho.

~oiJmd, {X. 14 (à{V{ZYr) … A˶mYw{ZH$ d¡ÚH$s¶ CnMma d d¡ÚH$s¶ joÌmVrb g§emoYZm‘wio ‘mmUgmMo Am¶wmZ dmT>bo Amho. ˶m‘wio d¥Õm§À¶m ‘¥Ë¶wg§»¶oMo à‘mU H$‘r hmoV Agë¶mZo ˶m§Mr gwlwfm d ¶mo½¶ Vr d¡ÚH$s¶ H$miOr KoUo A˶§V JaOoMo Agë¶mMo ‘V ~§Jiya ¶oWrb à{gÕ d¡ÚH$s¶Vk S>m°. Ho$. ghXod ¶m§Zr Ho$bo. ~oid ¶oWo e{Zdmar àma§^ Pmboë¶m 9ì¶m A§mVaamï´>r¶ Oo[a‘o{Q´>H$ Ho$Aa n[afXoÀ¶m CX²KmQ>Z àg§Jr Vo ~mobV hmoV.o ~oiJmd ¶oWrb Ho$.Eb.B©.Eg. {dÚmnrR>mÀ¶m ~r.Eg. {OaJo g^mJ¥hmV gXa

n[afXoMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. d¥ÕmnH$mi H$moUmbmhr MwH${dVm ¶oV Zmhr, na§Vw d¥Õm§Mr {deof gwlwfm H$aʶmgmR>r AmVm AZoH$ d¡ÚH$s¶ gw{dYm CnëãY hmoV AmhoV. na§Vw ¶m joÌmV AOyZgwÕm g§emoYZ hmoʶmMr JaO Agë¶mMo à{VnmXZ ˶m§Zr Ho$bo. Oo[a¶m{Q´>H$ gmogm¶Q>r Am°'$ B§{S>¶m ¶m g§ñWo~X²>X>² b ‘m{hVr XoVmZm g§ñWoMo gMrd S>m°. Amo.nr. e‘m© ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, ¶m g§ñWoMr ñWmnZm hmoD$Z 9 df} nyU© hmoV AmhoV. d¥Õm§gmR>r dëS>© hoëW Am°J©Zm¶PoeZÀ¶m ‘mJ©Xe©H$ VÎdm§À¶m

H$S>obm ZoD$Z AmnQ>br. ¶mV Ho$di VrZ àdmgr [H$aH$moi OI‘r Pmbo AmhoV. ‘wÎmdm gmo‘mßnm Z§Xr (25) amhÿb gwVma (21) ‘yi ‘hmamï´>, nbmoÝg Mm¡Yar (63) (’$m|S>m) ¶m§Zm ’$m|S>m ¶oWrb Am¶S>r B[ñnVim‘ܶo CnMmamgmR>r nmR>{dʶmV Ambo. hm AnKmV gm¶§H$mir 4.45 dmOVm KS>bm. ~gMmbH$ {edmZ§X ZmB©H$ ¶m§À¶mer g§dmX gmYbm AgVm Vo åhUmbo, Amnë¶mbm ~oiJmd-Jmodm añ˶mMr nyU© ‘m{hVr Agë¶mZo ¶mo½¶ {R>H$mUr ~g AmnQy> eH$bmo. AݶWm ‘moR>m AZW© KS>bm AgVm. ¶m KQ>ZoMm n§MZm‘m hdmbXma ‘Zmoha nmQ>rb ¶m§Zr Ho$bm. Va nwT>rb Vnmg {ZarjH$ Ord~m Xidr H$arV AmhoV.

AmYmao AmVm g§ñWoV’}$$ b{gH$aUmMr ‘mohr‘ am~{dʶmV ¶oV AgyZ, doJdoJù¶m amoJm§gmR>r AmVm à{V~§YmË‘H$ bgrH$aUmMr gmo¶ CnbãY Pmë¶mZo d¥Õm§Mo AZoH$ amoJm§nmgyZ ajU H$aUo AmVm e³¶ Pmbo Agë¶mMr ‘m{hVr ˶m§Zr {Xbr. ¶mdoir Am¶wî¶mMr e§^ar JmR>bëo ¶m S>m°. ¶oZJr ~mißnm (99), Or.Or.XmoS>dmS>(102), emaXm H$ZvJÞmda(107), e§H$amZ§X ‘hmamO (102) d g§Vam‘ ^wnmio (103) ¶m ‘mݶdam§Mm à{VH$mË‘H$ gËH$mahr ¶mdoir H$aʶmV Ambm.

eoVH$è¶m§darb H$Om©Mm ~moOm dmT>bm Amho. ¶m‘wio h§Jm‘mbm àma§^ ìhm¶À¶m AmYrM gd© H$maImݶm§Zr D$gmMm Xa {H$‘mZ 3 hOma én¶o à{V Q>Z Omhra Ho$bm VaM D$gmÀ¶m VmoS>Urg àma§^ hmoB©b Z Pmë¶mg Vrd« Am§XmobZ N>oS>ʶmV ¶oB©b Agm Bemam eoVH$è¶m§Zr {Xbm Amho.

XmoS>m‘mJ© ¶oWo 20 amoOr d³V¥Ëd ñnYm© XmoS>m‘mJ© {X. 14 (à{V{ZYr) : ‘hmË‘m Jm§Yr ZaoJm OmJ¥Vr A{^¶mZm§§VJ©V ‘hmË‘m Jm§Yr J«m‘rU amoOJma h‘r ¶moOZoMr ‘m{hVr VgoM A{YH$mamMr nwaoer OmUrd ìhmdr, ¶mÑï>rZo {X. 20 amoOr ‘hm{dÚmb¶rZ ñVamdarb d³V¥Ëd ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. ¶m ñnY}gmR>r "{d{dY amoOJma h‘r ¶moOZm d J«m‘g‘¥Õr' Agm {df¶ AgyZ, àW‘, {ÛVr¶ d V¥Vr¶ H«$‘m§H$mgmR>r AZwH«$‘o 1500, 1000 d 500 ê$n¶o Aer nm[aVmo{fHo$ XoʶmV ¶oUma AmhoV.


15goa13_Layout 1 14-10-2012 22:44 Page 1

13

‘¡XmZmdê$Z

gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

XmoKm§À¶m ^m§S>UmV qdS>rOMm bm^ ^m

aVr¶ {H«$Ho$Q> g§KmMm H$U©Yma ‘h|ÐqgJ YmoZr d AmË‘KmVH$s ’$b§XmO dra|Ð gohdmJ ¶m§À¶m ^m§S>UmV ^maVr¶ g§KmMo dm^mS>o {ZKmbo AmhoV. ¶m XmoKm§À¶mhr ^m§S>Um‘wio ^maVr¶ g§K Q>r-20 {dœMfH$ ñnY}V Ano{jV ¶e {‘i{dʶmV An¶er R>abm Amho, ho CKS> g˶ Amho. ¶m XmoKm§À¶mhr ^m§S>Um‘ܶo doñQ> B§S>rOMm bm^ Pmbm Amho. dra|Ð gohdmJZo ‘wÔm‘hÿZ Iam~ ’$b§XmOr Ho$br, Agm YmoZrZo Ho$bobm Amamon Iam Agob, Va qdS>rObm Am¶VrM g§Yr {‘imbr Ago åhUVm ¶oB©b.

dmñV{dH$ YmoZr d gohdmJ ¶m§À¶m‘ܶo 2007À¶m Q>r-20 {dœMfH$mnmgyZ dmX gwê$ Amho. ˶mZ§Va dra|Ð gohdmJZo Omhra[a˶m AmnU H$U©YmanXmgmR>r CËgwH$ Agë¶mMo gm§{JVbo hmoVo. ˶mZ§Va Pmboë¶m gbJ 8 H$gmoQ>t‘ܶo ghdmJ gneob An¶er Pmbm hmoVm. ¶mMrM n[a{UVr åhUyZ ¶m AmR>hr H$gmoQ>r gm‘ݶm§‘ܶo ^maVmÀ¶m nXar nam^d nS>bm. ¶m nam^dm§Z§Va YmoZr d gohdmJ ¶m§À¶mV H$Qy>Vm Agë¶mMo g˶ ~mhoa nS>bo. ˶mdoir ~rgrgrAm¶Zo XmoKm§Vhr g‘oQ> KS>dyZ AmUbm hmoVm. VMgoM YmoZrMo H$U©YmanXhr em~yV

R>odbo hmoVo. Q>r-20 {dœMfH$mV ^maVr¶ g§K Ho$di EH$m nam^dm‘wio ~mhoa nS>bm. nU, ^maVr¶ g§KmÀ¶m An¶em‘mJo gbm‘rdram§Mo ¶moJXmZ ‘moR>o Agë¶mMo OJOmhra Pmbo. dmñV{dH$ Jm¡V‘ J§^ra d dra|Ð gohdmJ XmoKho r ¶m ñnY}V ’$maM Iam~ Ioibo. YmoZrZo CKS>nUo hr Jmoï> ~mobyZhr XmIdbr. ¶mda H$ig åhUOo, 3 {Xdgm§nydu YmoZrZomo gohdmJda ‘wÔm‘ Iam~ Ioië¶mMm Amamon Ho$bm. ¶m AmamonmZ§Va gohdmJZo H$m¶ CÎma {Xbo, ho AÚmn g‘Obobo Zmhr. ‘mÌ, ~rgrgrAm¶Zo XmoKm§‘ܶo g‘oQ> KS>dyZ

AmUʶmMm à¶ËZ Ho$ë¶mMo d¥Îm Amho. ~rgrgrAm¶Zo XmoKm§‘ܶo g‘oQ> KS>dyZ AmUʶmnojm ¶mo½¶ Vr H$madmB© Ho$br nm{hOo. gohdmJMr Joë¶m 2 dfmªMr H$m‘{Jar nm{hë¶mg ˶mÀ¶m hmVmV Zmai XoʶmdmMyZ Xþgam n¶m©¶ Zmhr. YmoZrMo H$U©YmanXhr qMVoMm {df¶ ~Zbobm Amho. ‘mÌ, YmoZrMo H$U©YmanX AmVm H$mTy>Z KoUo ¶mo½¶ R>aUma Zmhr. H$maU, ^maVr¶ g§K AmVm OS>UKS>UÀ¶m à{H«$¶oVyZ OmV Amho. H$gmoQ>rV Ð{dS>bú‘UZo {Zd¥Îmr nËH$abr Amho. g{MZhr {Zd¥ÎmrÀ¶m dmQ>oda Amho. ˶m‘wio g§Kmbm {Xem XmI{dʶmgmR>r

AZw^dr {eboXmamMr JaO Amho. Q>r-20V YmoZrMo àXe©Z dmB©Q> Zm~r. VgoM ^maVr¶ g§KmZo {dœMfH$mV Ho$di EH$M gm‘Zm J‘mdbobm Amho. Voìhm ˶mMo H$U©YmanX H$mTy>Z KoUo A¶mo½¶ R>aob. VgoM EH${Xdgr¶ {H«$Ho$Q>‘ܶo ^maVr¶ g§KmMo àXe©Z Mm§JboM Amho. ~rgrgrAm¶À¶m ^y{‘Ho$~m~V ~mobm¶Mo Pmë¶mg Vo YmoZrbm H$U©XmanXmdê$Z H$mTy>Z Q>mH$Uma ZmhrV, AgoM {MÌ Amho. YmoZrMm {damoY H$aUmao _moqhXa A_aZmW `m§Zm ~mhoaMm añVm XmIdÊ`mV Ambm. YmoZrbm {damoY ghZ Ho$bm OmUma Zmhr, ho ~rgrgrAm`Zo AàË`jarË`m

XmIdyZ {Xbo Amho. dmñV{dH$ dra|Ð gohdmJÀ¶m OmJr AqO³¶ ahmUo, CÝ‘wº$ M§X Mm§Jbo àXe©Z H$ê$ eH$VmV. AqO³¶ ahmUo ‘mJo g{MZÀ¶m AZwnpñWVrV ^maVmbm Mm§Jbr gbm‘r {Xbr hmoVr. g{MZ naV Amë¶mda AqO³¶ AS>JirV nS>bm. CÝ‘wº$ M§XZo M±{n¶Ýg brJ‘ܶo n{hë¶mM gm‘ݶmV AmH«$‘H$ 40 Ymdm H$mT>V Amnbr JwUdÎmm {gÕ Ho$br Amho. {ZdS> g{‘VrZo gohdmJgma»¶m X‘boë¶m IoimSy>da bj H|${ÐV Z H$aVm ^{dî¶mH$S>o bj Úmdo.

A‘a nmQ>rb

n§M{Jar {H«$

Ho$Q>‘ܶo {’$p³g§J AmVm {Z˶mMoM Pmbo Amho. nydu nm{H$ñVmZH$S>o {’$³ga åhUyZ nm{hbo OmV hmoVo. ‘mÌ, H$mbm§VamZo ˶mMo bmoU ^maV, X{jU Am{’«$Ho$Vhr nmohmoMbo. gm‘Zm {ZpíMVr Ho$boë¶m§Mr ¶mXr Ver IynM ‘moR>r Amho. ¶mV àm‘w»¶mZo nm{H$ñVmZMo g{b‘ ‘{bH$, AVm Ca aoh‘mZ, gb‘mZ ~Q>, ‘mohå‘X Am{g’$, ^maVmMo ‘h§‘X APé{ÔZ, AO¶ OS>oOm, ‘ZmooO à^mH$a, X{jU Am{’«$Ho$Mo h±gr H«$moZE, hf©b {Jãg, Ho${Z¶mMm ‘m°[ag AmoSw>§~o ¶m§Mr Zmdo KoVm ¶oB©b. ¶m IoimSy>§Zr gdm}ƒ ñWmZr

AgVmZm n¡em§gmR>r ñdV…bm {dH$bo hmoVo. ˶mM Xaå¶mZ ˶m§Zr n§Mm§Zmhr ’y$g bmdbr AgUma. ’$º$ Vgm Iwbmgm Pmbm Zmhr. H$maU n§Mm§Mo AZoH$ {ZU©¶ dmXJ«ñV dmQ>V Ago. g{MZ V|Sw>bH$aÀ¶m hmVmbm Oar M|Sy> bmJbm Va ˶mbm ~mX Úm¶Mo, nm¶mbm M|Sy> bmJbm H$s nm¶MrV åhUyZ Kmo{fV H$am¶Mo. EHy$UM ho bjmV KoVmM ˶mdoirgwÕm n§M{Jar (XmXm{JarMm Xþgam eãX) Mmbm¶Mr Ago dmQ>Vo. h„rM 6 n§M gm‘Zm {ZpíMVr‘ܶo gh^mJr Agë¶mMo d¥Îm g‘moa Ambo. Ia§ gm§Jm¶Mo Va ’$b§XmOJmob§XmOm§nojm n§M gm‘Zm

¶mo½¶àH$mao {’$ady eH$VmV. EImÚmbm CJmMM ~mX Úm¶Mo d Xþgè¶mbm 2-2 doim Zm~mX Úm¶Mo, Pmb§ gm‘Zm {’$abm. n§Mm§gmR>r gm‘Zm {’$adUo EH$X‘M gmono Amho. Am{U à‘wI Jmoï> åhUOo, ’$b§XmOmZo qH$dm Jmob§XmOmZo n§Mm§H$S>o XmX ‘mJm¶Mr Zmhr. ‘m{JVë¶mg ˶mbm X§S> hmoVmo, Agm {H«$Ho$Q>Mm {Z¶‘ Amho. n§M MwH$ë¶mg ˶mbm H$gbrM {ejm Zmhr. ˶m‘wio ho n§M gmoH$mdbo AmhoV. gm‘Zm {ZpíMVr‘ܶo gmnS>boë¶m n§Mm§Zm H$S>H$ {ejm Pmbr nm{hOo. Ago Pmë¶mgM BVa n§M gm‘Zm {ZpíMVr‘ܶo gh^mJr hmoVmZm Xhmdoim {dMma H$aVrb.

H$mohbrH$So> ZoVË¥ d gmondÊ`mMr KmB© ZH$moM ^m

aVmMm ñQ>ma ’$b§XmO {damQ> H$mohbrH$So> ^maVmMo H$U©YmanX gmon{dÊ`m~m~V gܶm MmohrH$S>o MMm© hmoV Amho. {dÚ_mZ H$U©Yma _h|ÐqgJ YmoZrdarb ZoV¥ËdmMo AmoPo WmoSo> H$_r H$aʶm~m~V 3 H$U©Ymam§Mmhr àñVmd nwT>o ¶oV Amho. nU, ¶mMr Ia§M JaO Amho H$m, Agm àñZhr CnpñWV hmoV Amho. H$mohbrH$So> Q>r-20 {H«$Ho$Q>Mo ZoV¥Ëd XoÊ`m~m~V hmbMmbr gwê$ AmhoV. _mÌ, Ë`mÀ`mH$So> Vr O~m~Xmar gmondÊ`m~m~V KmB© H$ê$ Z`o dmQ>Vo. H$mohbr gÜ`m Mm§Jbm IoiV Amho. Joë¶m XrS> dfmªV Vmo gmVË`mZo CËH¥$ï> \$b§XmOr H$aV Amho. AmOÀ¶m KS>rbm Vmo gdm}Îm‘ ^maVr¶ ’$b§XmO AmhoV d

{H«$Ho$Q> {dœmV {¼g Job, hm{e‘ Am‘bm, eoZ dm°Q>gZ ¶m§À¶m ~amo~arZo Vmo YmoH$mXm¶H$ ’$b§XmO R>aV Amho. ’$b§XmOrÀ¶m ~m~VrV gܶm Vmo gdm}ƒ ñWmZr AgVmZm ˶mÀ¶mda ZoV¥ÎdmMr O~m~Xmar gmondyZ ˶mbm X~mdmV AmUUo ¶mo½¶ R>aUma Zmhr. ^maVr¶ g§Km~m~V ~mobm¶Mo Pmë¶mg, ZoV¥Vd ~XbyZhr H$mhr Cn¶moJ hmoUma Zmhr. g§KmV H$mhr ~Xb Amdí¶H$ AmhoV. ¶mMm {dMma ‘hÎdmMm Amho. VgoM JwUdmZ IoimSy>§Zm doirM g§Yr XoD$Z ˶m§Zm V¶ma H$aUohr {VVHo$M ‘hÎdmMo Amho. YmoZrÀ¶m ZoV¥Ëdmda hmoUmar Q>rH$m hmñ¶mñnX Amho. ˶mÀ¶m ZoV¥ËdmImbr ^maVmZo gwdU©jU AZw^dbo Amho.

CVaVrbm Amboë¶m IoimSy>§‘wio gbJ 8 H$gmoQ>rV ^maVr¶ g§Kmbm nam^d ñdrH$mamdo bmJbo. ¶mMo Imna H$U©Ymamda ’$moS>Uo ¶mo½¶ Zmhr. ˶m~Xë¶mV {ZdS> g{‘VrZo H$m¶ Ho$bo ¶mMm {dMma ‘hÎdmMm Amho. amo{hV e‘m©, dra|Ð gohdmJ, nr¶yf Mmdbm ¶m§À¶mgma»¶m IoimSy>§da gmV˶mZo OwJma Ioibm OmV Amho. ^maVmV AmUIrZ H$moUrhr IoimSy> Zmhr H$m, Ago ^maVr¶ g§Kmda Ñï>rjon Q>mH$ë¶mg dmQ>Vo. ‘h|ÐqgJ YmoZr~m~V ~mobm¶Mo Pmë¶mg Vmo AmOÀ¶m KS>rbm gdm}Îm‘ {’${Zea Agë¶mMo ‘mZbo OmV Amho. VgoM ˶mMo ZoV¥Ëdhr H$UIa Amho. ^maVr¶ g§KmV doJdmZ Jmob§XmOm§Mr

dmZdm Amho. ˶m‘wio YmoZrbm Jmob§XmOrV H$‘r n¶m©¶ CnbãY AgVmV. Aem n[apñWVr‘ܶohr YmoZr g§KmMr ~mOy gmdaV Amho. Phra ImZMm Ioi CVaVrbm bmJbm Amho. dmñV{dH$ doJdmZ JmobX§ mOm§Mm {’$Q>Zg o R>am{dH$ H$mbmdYrn¶ªVM Mm§Jbm AgVmo. ˶m‘wio ^maVmZo ¶wdm Jmob§XmOm§Zm g§Yr Úmdr. Phra ImZ, Bem§V e‘m©, àdrU Hw$‘ma ho doJdmZ Jmob§XmO gmV˶mZo Om¶~§Xr hmoV AgVmV. ˶m§À¶mì¶{V[aº$ Xþgao Jmob§XmO V¶ma H$aUohr {VVHo$M JaOoMo Amho. {damQ> H$mohbrbm H$U©Yma Ho$ë¶mg gwédmVrÀ¶m H$mimV ^maVr¶ g§KmÀ¶m Im˶mV nam^dM O‘m hmoUma Amho.

H$maU ^maVr¶ g§K ¶mnwT>o {Z{‘©VrÀ¶m à{H«$¶oVyZ OmUma Amho. g§KmV ZdrZ IoimSy> {ZpíMVM ¶oUma AmhoV. ˶m§Zm g‘OyZ KoD$Z ˶m§À¶mH$Sy>Z gdm}Îm‘ Ioi H$ê$Z KoʶmMr O~m~Xmar H$U©YmamMr AgVo. Aemdoir H$YrH$Yr H$U©Ymambm ñdV…À¶m IoimH$S>o Xþb©j H$amdo bmJVo. {H«$Ho$Q>Mm B{Vhmg nm{hë¶mg AZoH$ Mm§Jë¶m ’$b§XmOm§Mm Ioi H$U©YmanXmÀ¶m Amo¶mImbr Imbmdë¶mMm nwamdm gmnS>Vmo. ’$ma Xÿa OmʶmMr JaO Zmhr. ^maVmÀ¶m g{MZ V|S>w bH$a, gm¡a^ Jm§Jb w r ¶m§MMo CXmhaU ¿¶m. ˶m‘wio {damQ> H$mohbrbm AmÎmmM H$U©Yma H$aUo ¶mo½¶ Amho H$m, ¶mMm àm‘w»¶mZo {dMma PmbmM nm{hOo.


15goa14_Layout 1 14-10-2012 PM 11:46 Page 1

14

ñnmoQ>©g²

gmo‘dma, 15 Am°³Q>mo~a 2012

PQ>nQ> VaM nwT>À`m Am°qb{nH$_Ü`o 12 nXHo qOHy$ … g{MZ

nog-ñQ>no mZoH$ AqO³¶

Zdr {X„r, {X. 14 … 2016À`m [aAmo Am°qb{nH$_Ü`o 12 nXHo$ qOH$Ê`mMo Am{U 2020_Ü`o 20 Am°qb{nH$ nXH$m§da Zmd H$moaÊ`mMo ^maVmM§ ñdßZ ghO gmH$ma hmoD$ eH$Vo; \$º$ Ë`mgmR>r XoemÀ`m H«$sS>mYmoaUmV {Z`moOZ~Õ ~Xb ìhm`bm hdm, Ago _V {dH«$_m{XË` g{MZ V|Sw>bH$aZo ì`º$ Ho$bo Amho. XoemVrb H«$sS>mjoÌmÀ`m ^ë`mgmR>r H$m`-H$m` H$aVm `oB©b, à{V^mdmZ IoimSy> emoYÊ`mgmR>r H$m` H$am¶bm nm{hOo, `m~m~VMm g{dñVa AmamIS>m g{MZZo H|$Ðr` _§Í`m§Zm gmXa Ho$bm Amho. H«$sS>mjoÌmVrb nm`m^yV gw{dYm§Mm \o$aAmT>mdm ¿`mdm Am{U VimJmimn`ªV OmD$Z, {VWë`m JwUr IoimSy> nmaIyZ Ë`m§Zm g§Yr CnbãY H$ê$Z Úmdr, Aem gyMZm g{MZZo Ho$ë¶m AmhoV. H«$sS>mYmoaUmÀ`m ~m~VrV C§M CS>r _maUo Amdí`H$ Agë`mM§ g{MZZ§ Z_yX Ho$bo Amho. ~§JiyaÀ`m amï´>r¶ {H«$Ho$Q> AH$mX_r_YyZ ZdZdo Q>°b|Q> g_moa `oV Amho. Ë`mM YVuda Am°qb{nH$Mr V`mar H$ê$Z KoUmè`m à{ejU g§ñWm doJdoJù`m amÁ`m§_Ü`o ñWmnZ H$aÊ`mMr gyMZm g{MZZo Ho$br Amho.

em§Km¶, {X. 14 … {bE§S>a nog d amS>oH$ ñQ>onmZoH$ ¶m§Zr em§Km¶ ‘mñQ>g© XþaohrMo AqO³¶nX nQ>H$m{dbo. A§{V‘ gm‘ݶmV ¶m OmoS>rZo ‘hoe ^ynVr d amohZ ~monÞm OmoS>rMm H$S>dm à{VH$ma ‘moS>rV H$mT>bm. EHo$H$miMo {‘Ì d AmVmMo H$Å>a eÌy Agboë¶m nog d ^ynVr ¶m§À¶mVrb gm‘Zm H$moU qOH$Vmo ¶mH$S>o g‘ñV Q>o{Zg OJVmMo bj bmJbo hmoVo. nogZo hr ~mOr qOH$V AmnUM J«oQ> Agë¶mMo XmIdyZ {Xbo. EH$ Vmg 36 {‘{ZQ>o Mmbbobr hr bT>V nog-ñQ>onmZoH$Zo 6-7, 6-3, 10-5 Aer qOH$br. n{hë¶m goQ>‘ܶo ^ynVr ~monÞm ¶m§Zr ~mOr ‘mabr. ˶mZ§Va nog-ñQ>onmZoH$Zo P§wOma Ioi H$aV ~mOr CbQ>dbr. gm‘Zm g§në¶mZ§Va

go~°{ñQ>`Z ìhoQo>bbm H$mo[a`Z J«m§àrMo {dOoVonX {`Amo§Jm_, {X. 14 … H$mo[a`Z J«m§àrMo {dOoVonX aoS> ~wb g§KmMm ñnY©H$ go~°{ñQ>`b ìhoQo>b `mZo {_i{dbo Amho. `m {dOoVonXm_wio ìhoQo>b ñnY©H$m§À`m JwUV³Ë¶mV \o$amarMm ñnY©H$ \$ZmªS>mo AbmoÝgmo `mÀ`mnwTo> Jobm Amho. AÚmn `m _mog_mVrb Mma ñnYm© {e„H$ AmhoV. ìhoQo>bZo _mJrb XmoÝhr {g§Jmnya Am{U OnmZ_Ü`o Pmboë`m J«m§àr e`©V {O§H$ë`m hmoË`m. aoS> ~wb g§KmMmM ñnY©H$ _mH©$ do~a `mÀ`mZ§Va ìhoQo>bbm AmO Xwgè`m ñWmZmdê$Z _w»` e`©Vrbm gwadmV H$amdr bmJbr. _mÌ, n{hë`mM diUmbm ìhoQo>bZo do~abm _mJo Q>mH$V eodQ>n`ªV Aìdb ñWmZ amIbo. Ë`mZo do~anojm 8.2 goH$§ X bdH$a e`©V nyU© Ho$br. Va {Vgè`m ñWmZr \o$amarMm \$ZmªS>mo AbmoÝgmo am{hbm.

nam^dmbm \$b§XmOM H$maUr^yV : Jm¡V_ J§^ra g|À`w[a`Z, {X. 14 … H$moobH$Vm ZmB©Q> am`S>g©Mm H$U©Yma Jm¡V_ J§^raZo M±{n¶Ýg brJ Q>r-20 {H«$Ho$Q> ñnY}_Ü`o gbm_rÀ`m gm_Ý`mV {X„r So>AaSo>{ìhëgH$Sy>Z ñdrH$mamdm bmJboë`m nam^dmbm \$b§XmOm§Zm H$maUr^yV R>a{dbo Amho. \$b§XmOm§À`m Iam~ H$m_{Jar_wioM nam^d Pmë`mMo, J§^raZo åhQ>bo Amho. Amåhr Iam~ Ioi Ho$bm Am{U \$b§XmOm§Zmhr Mm§Jbr H$m_{Jar H$aVm Ambr Zmhr. AmUIr ~aoM gm_Zo hmoUma AgyZ, Am_À`m g§Km_Ü`o nwZamJ_Z H$aÊ`mMr j_Vm Amho. g§KmVrb EH$hr \$b§XmOmbm AY©eVH$mda Ioir H$aVm Ambr AgVr, Va Amåhr {dO` {_i{dbm AgVm, Ago J§^ra åhUmbm. XwgarH$So> {X„rMm H$U©Yma _mhobm O`dY©Zo `mZo g§KmÀ`m H$m_{Jarda AmZ§X ì`º$ Ho$bm Amho. Amåhmbm ñnY}Mr gwadmV AerM H$aÊ`mMr JaO hmoVr. CÝ_wº$Zo Mm§Jbr \$b§XmOr H$arV Ë`mÀ`mVrb JwUdÎmm XmIdyZ {Xbr, Agohr ‘mhobm åhUmbm.

{bE§S>a nog, amS>oH$ ñQ>onmZoH$, ‘hoe ^ynVr d amohZ ~monÞm.

^maVmbm {dœ Hw$ñVr ñnY}Mo `O_mZnX {_iUma Zdr {X„r, {X. 14 … Am§VaamîQ´>r` Hw$ñVr _hmg§KmZo ^maVmbm 2015 _Ü`o {dœ Hw$ñVr M°{ån`Z{enMo ¶O_mZnX XoʶmMo {Z{üV Ho$bo Amho. ^maVr` Hw$ñVr _hmg§KmMo ga{MQ>Urg amO {g§hZwgma AÜ`j d ImgXma {~«O^yfU eaU {g§h `m§À`m AÜ`jVoImbr Am`mo{OV ~¡R>H$rV {dûd Hw$ñVr AqO³¶nX ñnY}Mo Am`moOZ amOYmZr {X„rV H$aÊ`mMm {ZU©` KoÊ`mV Ambm. `m ñnY}À`m `O_mZrÀ`m XmdoXmargmR>r nyduM AO© H$aÊ`mV Ambo Amho. h§Joar Hw$ñVr g§KmMo AÜ`j d A§VaamîQ´>r` Hw$ñVr _hmg§K CnmÜ`j EM. Mm~m 4

Zmoìh|~abm ^maV Xm¡è`mda `oV Amho. Vo ^maVmMr Am`moOZ j_VoMo AmH$bZ H$ê$Z Amnbm Ahdmb Am§Vaamï´>r¶ ‘hmg§Kmbm XoVrb. VgoM Mm~m `m§Zr nyduM åhQ>bo H$r, ^maVmbm `O_mZr XoÊ`mV H$mhr g_ñ`m `oUma Zmhr. {dûd Hw$ñVr ñnYm© Iwn _hÎdnyU© Amho. {dûd Hw$ñVr ñnY}V 50 nojm OmñV XoemVyZ gw_mao EH$ hOmanojm OmñV n¡bdmZ gh^mJ KoUma AmhoV. `m ñnY}V n{hë`m ghm ñWmZmda `oUmao n¡bdmZ [a`mo Am°qb{nH$gmR>r nmÌ R>aVrb. ^maVmZo 1967 _Ü`o Zdr {X„rV {dûd Hw$ñVr M°{ån`Z{enMo Am¶moOZ Ho$bo hmoVo.

à{V{H«$¶m XoVmZm nog åhUmbm. hm gm‘Zm 3 ^maVr¶ IoimSy>§gmR>r à{Vð>oMm hmoVm. ¶mV amS>oH$ Ambm d ‘Om Ambr. amS>oH$Zo ‘bm W§S, em§V> amhʶmMm g„m {Xbm. amS>oH$Zo hgV IoiV gm‘Zm {ZH$mbr bmdbm, Agohr nog åhUmbm. Am‘À¶mgmR>r ho df© IynM ’$bXmOr R>abo Amho. dfm©À¶m àma§^r Am°ñQ´>o{b¶Z AmonZ, ˶mZ§Va {‘¶m‘r AmonZ d AmVm em§Km¶ ‘mñQ>g© Ago 3 {dOoVonX {‘imë¶m‘wio AmZ§XM dmQ>V Amho, Agohr nog åhUmbm. ¶mnwT>ohr Amåhr IoimV gmV˶ amIʶmMm à¶ËZ H$aUma Agë¶mMo nog åhUmbm. ^ynVr d ~monÞmbm ¶yEg AmonZ‘ܶohr Cn{dOoVonX {‘imbo hmoVo.

ZmoìhmH$ OmoH$mo{dM em§Km¶Mm "{hamo' em§Km¶, {X. 14 … ZmoìhmH$ OmoH$mo{dMZo em§Km¶ ‘mñQ>g© Q>o{Zg ñnY}Mo {dOoVonX nQ>H$m{dbo. A§{V‘ gm‘ݶmV ˶mZo ^ÞmQ> ’$m°‘©‘ܶo Agboë¶m A±S>r ‘aoMm nmS>md H$aV OoVonXmda h¸$ gm§{JVbm. ZmoìhmH$Zo hm gm‘Zm 5-7, 7-6, 6-3 Agm qOH$bm. ZmoìhmH$Zo A§{V‘ gm‘ݶmV boQ> ñQ>mQ>© KoVbm. n{hë¶m goQ>‘ܶo A±S>r ‘aoZo Q>m¶~«oH$ada ~mOr ‘mabr. ¶m goQ>‘ܶo gwédmVrnmgyZ ‘ao AmKmS>rda hmoVm. Xþgè¶m goQ>‘ܶohr ‘ao AmKmS>rda Agë¶m‘wio ZmoìhmH$Mr S>mi {eOUma Zmhr, Agm A§XmO 춺$ Ho$bm OmV hmoVm. nU, ZmoìhmH$Zo ~mOr CbQ>dUmar Ioir H$aV goQ> qOH$bm. ˶mZ§Va {Vgè¶m goQ>‘ܶo A±S>rbm H$moUVrhr g§Yr Z XoVm ZmoìhmH$Zo AqO³¶nXmbm JdgUr KmVbr.

ZmoìhmH$ OmoH$mo{dM

Jmodm gwna {gŠgog ñnY}Mr KmofUm So>¸$Z {S>ñMmO©M

gwna {g³gog ñnY}À¶m CX²JmQ>Zàg§Jr CnpñWV Agbobo {Xbrn d|JgH$a, {d{dY g§KmMo H$U©Yma d ‘mݶda.

nUOr, {X. 14 … ng}ßQ>Zo Jmodm gwna {gŠgog `m Amnë`m Mm¡Ï`m dm{f©H$ Am§Va-H$m°nm}aoQ> {H«$Ho$Q> ñnY}À`m doimnÌH$mMr KmofUm Ho$br Amho. OJ^amVrb H$m°nm}aoQ> joÌmVrb Zm‘m§{H$V ì`º$s `m{Z{‘Îm ^maVmV EH$Ì `oD$Z {H«$Ho$Q>Mm AmZ§X bwQ>Uma AmhoV. ^maVmVrb EH$‘od àr{‘A‘ {H«$Ho$Q> ñnYm© åhUyZ Zmdmê$nmbm Ambobr hr ñnYm© `§Xm 16 Am°ŠQ>mo~an¶ªV VmO EŠPm°{Q>H$m‘Ü`o Ioidbr OmUma Amho. ¶m ñnY}V gh^mJr Pmboë¶m g§Km§Mr ‘m{hVr nwT>rbà‘mUo … Ý`y B§{S>`Ýg (H$U©Yma {haoZ ^mZy), g{‘Zm ñQ>°{bAm°Ýg (H$U©Yma {earf gam’$), {Q´>nb EŠg EZOm©`Pg© (H$U©Yma g{MZ Omoer), àmoìhm°J nmemg (H$U©Yma {ZJ‘ nQ>ob), S>r.~r. H$m±H$ag© (H$U©Yma {dZmoX JmoE§H$m), doqbJ ìhm`qH$½g (H$U©Yma CX` ZmB©H$). Pr PmoamoO (H$U©Yma ~bamO Zm`Sy>), ~m±~o ~m±~g© (H$U©Yma h[a¨Ð qgJ), Q>ogmo Q>{‘©ZoQ>g© (H$U©Yma {H$eZ

{X„r So>AaSo>pìhëgH$Sy>Z Ho$Ho$AmaMm ImË‘m g|À`w[a`Z, {X. 14 … gm_Zmdra Ba\$mZ nR>mU (2/20), C_oe `mXd (2/13) d _moZ© _moHo$©b (2/25) `m§À`m KmVH$ Jmob§XmOrÀ`m ~imda {X„r So>AaSo>pìhëgZo H$mobH$mVm ZmB©Q> am`S>g©Mm 52 Ymdm§Zr ImË‘m Ho$bm. àW_ \$b§XmOr H$aVmZm {X„rZo 8 ~mX 160 Ymdm H$mT>ë`m hmoË`m. àË`wÎmamV Ho$Ho$AmaZo 7 JS>çm§À`m _mo~Xë`mV 108 H$mT>ë`m. Ymdm§Mm nmR>bmJ H$aUmè`m Ho$Ho$AmaMr {ZamemOZH$ gwédmV Pmbr. n{hë`mM fQ>H$mV nR>mUZo H$U©Yma J§^ra (0) d {~ñbmbm (1) V§~yV nmR>dbo. Ë`mZ§Va _ZmoO {Vdmar (33), ^m{Q>`m (22) `m§Zr X_Xma Ioir Ho$br. _mÌ, Ë`m§Zm g§Kmbm {dO` {_idyZ XoVm Ambm Zmhr. VËnydu {X„rbm H$U©Yma O`dY©Zo (21) d gohdmJZo (22) X_Xma gwédmV H$ê$Z {Xbr. `m XmoKm§Zr n{hë`m JS>çmgmR>r 36 Ymdm§Mr ^mJrXmar Ho$br. Zmam`UZo O`dY©Zobm {Ì\$imMrV Ho$bo. Ë`mnmR>monmR> gohdmJhr V§~yV naVbm. nrQ>agZbm (14) ~«Qo > brZo Pob~mX Ho$bo. AIoa Q>oba d `wdm g§KmMm

H$ámZ CÝ_wº$ M§X `m XmoKm§Zr Vw\$mZr \$Q>Ho$~mOr Ho$br. `m XmoKm§Zr Mm¡Ï`m {dHo$Q>gmR>r 63 Ymdm§Mr ^mJrXmar H$ê$Z g§KmÀ`m Ymdg§»`obm JVr {Xbr. `m_Ü`o Q>obaZo 27 M|Sy>V 4 Mm¡H$ma d 2 fQ>H$mam§gh 36 Ymdm H$mT>ë`m. Q>obabm ^m{Q>`mH$adr Pob~mX Ho$bo. CÝ_wº$ 40 Ymdm H$mTy>Z ~mX Pmbm. Ë`mZ§Va {X„rMo VimVbo \$b§XmO ñdñVmV ~mX Pmbo.

g§{já Ymd\$bH$ {X„r S>oAaS>o{dëg : 8 ~mX 160 Ymdm. dra|Ð gohdmJ 22, ‘mhobm O`dY©Zo 21, CÝ‘wº$ M§X 40, Q>oba 36. Jmob§XmOr … gwZrb Zmam¶U 3/21 Zmam`U, bú‘rnVr ~mbmOr 2/61 ~mbmOr. H$mobH$mVm ZmB©Q> am¶S>g© : 7 ~mX 108 Ymdm. ‘ZmoO {Vdmar 33, aOV ^m{Q>`m 22, àXrn g§JdmZ 11. Jmob§XmOr … Ba’$mZ nR>mU 2/20. ‘moZ} ‘m°H©$b 2/25, C‘oe ¶mXd 2/13.

Ba’$mZ nR>mU

Hw$‘ma). `m ñnY}V ‘moqhXa A‘aZmW, {Xbrn d|JgaH$a, O`§Vrbmb Ho${Z`m, {dO|Xa qgJ, Zrcoe Hw$bH$Uu, déU ~Xmobm, ‘mZd Jmo{hb, bmbM§X aOnyV, AO` ‘oZZ AmXr ‘mݶda gh^mJr Pmbo AmhoV. ñnY}~m~V ~mobVmZm ng}ßQ> {b{‘Q>oS>Mo Cnmܶj Am{U ì`dñWmnH$s` g§MmbH$ h[a¨Ð qgJ åhUmbo, Jmodm gwna {gŠgog hr EH$ ‘Zmoa§OH$ H$m°nm}aoQ> CnH«$‘ R>abm Amho. Amnë`m YmdnirÀ`m H$m‘mVyZ WmoS>mgm {Zdm§VnUm emoYV AmdS>Vm Ioi Agboë`m {H«$Ho$Q>Mm AmZ§X OJmVrb EH$m gw§Xa Aem n`©Q>ZñWir bwQ>Ê`mMr g§Yr `m ñnY}VyZ CnbãY Pmbr Amho. `m‘wioM hr ñnYm© Xadfu A{YH$m{YH$ bmoH${à` R>aV Amho. `§Xm ñnY}À`m Mm¡Ï`m dfu Am§Vaamï´>r` ñVamdarb XmoZ Zm‘m§{H$V g§K `m ñnY}V gh^mJr Pmbo AgyZ `m‘wio ñnY}Mr a§JV AmUIrZM dmT>Uma Amho.

_w§~B©, {X. 14 … So>¸$Z MmO©g©Mr AIoaMr YS>nS>XoIrb ì`W© R>abr. Ý`m`mb`mZo Zo_boë`m bdmXm_m\©$V ~rgrgrAm`bm H$moUË`mhr H$madmB©nmgyZ amoIÊ`mgmR>r S>o¸$ZZo Ho$bobo à`ËZ dm`m Jobo AmhoV. 1 2 Am° ³ Q>mo ~ an¶ª V gm`§H$mir 5 n`ªV 100 H$moQ>r én`m§Mr ~±H$ J°a§Q>r XoÊ`mg Ag_W© R>aë`mZ§Va So>¸$Z MmO©g©dVrZo _wXVdmT> _mJÊ`mV Ambr hmoVr. Ý`m`mb`mZo Vr {dZ§Vr \o$Q>mië`mZ§Va So>¸$Z MmO©g©Zo bdmXm_m\©$V, ~rgrgmAm`Zo So>¸$Z MmO©g©àH$aUr n[apñWVr O¡go Wo R>odmdr, Agm AmXoe {_idÊ`mV

{gS>Zr {g³gaMm MoÞB©da {dO¶ OmohmÝg~J©, {X. 14 … {gS>Zr {g³gg©Zo {dO¶r gbm‘r XoVmZm MoÞB© gwna qH$½Obm 14 Ymdm§Zr nam^yV Ho$bo. {gS>ZrZo àW‘ ’$b§XmOr H$aVmZm 5 ~mX 185 Ymdm H$mT>ë¶m. à˶wÎmamV MoÞB© gwna qH$½Obm 9 ~mXO 171 Ymdm H$mT>Vm Amë¶m. {dO¶mgmR>r 186 Ymdm§Mo AmìhmZ KoD$Z ‘¡XmZmV CVaboë¶m MoÞB© gwna qH$½OZo Iam~ gwédmVrZ§Va gm‘ݶmda nH$S> {‘i{dbr hmoVr. ‘mÌ, YmoZrgH$Q> VimÀ¶m gd© ’$b§XmOm§Zr hmam{H$ar Ho$ë¶m‘‘wio MoÞB©À¶m Zmdmda nam^d bmJbm. ‘wabr {dO¶ (1) ñdñVmV ~mX Pmë¶mZ§Va ‘mB©H$ hgr, ’$m’$ Sw>ßbo{gg d gwaoe a¡Zm ¶m§Zr S>md gmdabm hmoVm. ‘mÌ, Aݶ ’$b§XmOm§Zr ˶mda nmUr ’o$abo. ‘mB©H$ hgrZo 16, Sw>ßbo{ggZo 5 Mm¡H$ma d 2 fQ>H$mam§gh 28 M|Sy>V 43, gwaoe a¡ZmZo 33 M|Sy>V 8 Mm¡H$ma d 2 fQ>H$mam§gh 57 Ymdm H$mT>ë¶m. adrM§ÐZ AmpídZZo 12 M|Sy>V 18 Ymdm H$mT>ë¶m. {‘eob ñQ>mH©$ d ‘mo¶{gg hoZ«rH$ ¶m§Zr à˶oH$s 3 JS>r ~mX Ho$bo. n°Q> H${‘Ýg, eoZ dm°Q>gZ d pñQ>ìh AmoH$s ¶m§Zr à˶oH$s 1 ~ir KoVbm. VËnydu eoZ dm°Q>gZ d gm‘Zmdra

‘mo¶{gg hoZ«rH$

‘mo¶{gg hoZ«rH$ ¶m§À¶m ’$Q>Ho$~mOrÀ¶m Omoamda {gS>Zr {g³gg©Zo AmìhmZmË‘H$ Ymdg§»¶m C^mabr. eoZ dm°Q>gZ d ‘m¶H$b b§~Zo 50 Ymdm§Mr gbm‘r {Xbr. b§~Zo 18, dm°Q>gZZo 30 M|Sy>V 5 Mm¡H$ma d 2 fQ>H$mam§gh 46 Ymdm H$mT>ë¶m. ho XmoKohr ~mX Pmë¶mZ§Va {gS>Zr {g³gg©Mr YmdJVr ‘§Xmdbr. eodQ>À¶m fQ>H$m§‘ܶo pñQ>pìhZ pñ‘W d hoZ«rH$ ¶m§Zr ’$Q>Ho$~mOr Ho$ë¶m‘wio {gS>ZrZo gÝ‘mZOZH$ Ymdm C^maë¶m. pñ‘WZo 17 M|Sy>V 26 d hoZ«rH$Zo 23 M|Sy>V 5 Mm¡H$ma d 3 fQ>H$mam§gh Zm~mX 49 Ymdm H$mT>ë¶m.

`e {_idbo hmoVo. bdmXmÀ`m Ë`m AmXoem{déÕ ~rgrgrAm`Zo Ý`m`mb`mV Ymd KoVbr hmoVr. Ý`m`mb`mZo bdmXmÀ`m Ë`m AmXoembmM ñW{JVr {Xbr Amho. ~rgrgrAm`Zo nÌmÛmao hr _m{hVr {Xbr AgyZ `m à{g{ÕnÌH$mV eodQ>r So>¸$Z MmO©g© hr \«±$Mm`Pr ~aImñV H$aÊ`mMm ~rgrgrAm`Mm {ZU©` H$m`_ Agë`mMo åhQ>bo Amho. S>o¸$ZZo ~±H$ J°a§Q>r XoÊ`mH$[aVmMr _wXV 15 Am°ŠQ>mo~an`ªV dmT>dÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br hmoVr. Ý`m`mb`mZo AJmoXaM Ë`m§Zm 9 Am°ŠQ>mo~aMr _wXV 12 Am°ŠQ>mo~an`ªV dmT>dyZ {Xbr hmoVr. nwÝhm EH$Xm _wXVdmT>> XoÊ`mg Ý`m`mb`mZo ZH$ma {Xbm.

~rgrgrAm¶bm emoY ZdrZ Am`nrEb g§KmMm Zdr {X„r, {X. 14 … Am`nrEb_YyZ So>¸$Z MmO©g© g§K ~aImñV Ho$ë`mZ§Va ^maVr` {H«$Ho$Q> {Z`m_H$ _§S>imZo (~rgrgrAm`) AmVm ZdrZ Am`nrEb g§KmMr emoYmemoY gwê$ Ho$br Amho. ~rgrgrAm`Zo AmO (a{ddma) ZdrZ \«|$Mm`OrgmR>r Q>|S>a ZmoQ>rg H$mT>br Amho. ~rgrgrAm`Zo AmO XoemVrb à_wI d¥ÎmnÌm§_Ü`o Q>|S>a ZmoQ>rg {Xbr Amho. `m Om{hamVrÛmao H$i{dʶmV Ambo Amho H$s, `m ZdrZ g§KmgmR>r ~mobr bmdUmè`mbm ñdV…Mm g§K {_i{dÊ`mMr g§Yr Amho. VgoM Ë`m§Zm 2013 nmgyZ Am`nrEb_Ü`o gh^mJr hmoVm `oUma Amho. `m ZdrZ \«|$Mm`OrgmR>r Ah_Xm~mX, H$Q>H$, Y_©emim, BÝXÿa, h¡Xam~mX, H$mZnya, H$moMr, ZmJnya, ZmoES>m, amOH$moQ>, am§Mr Am{U {demImnÅ>U_ `m eham§VyZ ~mobr bmJÊ`mMr eŠ`Vm Amho. ZdrZ \«|$Mm`Or {dH$V KoÊ`mg CËgwH$ Agboë`m§Zm 25 Am°ŠQ>mo~an`ªV _wXV XoÊ`mV Ambr Amho.

15 Oct _12  

News,Goa,Local

Advertisement