Page 5

12goa5_Layout 1 11-11-2012 22:29 Page 1

5

CËgd

gmo‘dma, 12 Zmoìh|~a 2012

ghH$m¶m©ZMo KS>VmhoV CX¶moÝ‘wI H$bmH$ma ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§À¶mH$Sy>Z Jmo‘§VH$s¶m§Mo H$m¡VwH$ {edmobr, {X. 11 (à{V{ZYr) … Jmoì¶mMr nma§n[aH$ H$bm hr loð> AgyZ, H$boÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ AZoH$ CX¶moÝ‘wI H$bmH$ma CX¶mg ¶oV AmhoV. ˶m‘wio nma§n[aH$ H$bm {Q>H$dyZ R>odʶmgmR>r gdmªMo ghH$m¶© {‘iV Agë¶mMo à{VnmXZ H$bm d g§ñH¥$Vr ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§Zr Ho$bo. Xm§S>m-{edmobr ¶oWrb ImOUoída AmXrZmam¶U XodñWmZ g{‘VrV’}$ Am¶mo{OV {d{dY ñnYmªÀ¶m nm[aVmo{fH$ {dVaU d gËH$ma g‘ma§^màg§Jr Vo à‘wI nmhþUo ¶m Zm˶mZo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV n§T>arZmW nmoio, gan§M A{ZVm À¶mar, ‘mOr gan§M gVre VmoañH$a, na‘mZ§X

‘m§ÐoH$a, A‘a {eamoS>H$a AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ¶mdoir ~mobVmZm nma§n[aH$ H$bm {Q>H$dyZ R>odʶmgmR>r nwéfm§~amo~aM ‘{hbm dJ©hr nwT>o ¶oV Agë¶mMo g‘mYmZ 춺$ H$arV nma§n[aH$ H$bm {Q>H$dyZ R>odʶmgmR>r ‘{hbm§Mo ¶moJXmZ ‘hÎdmMo Agë¶mMo CX²Jma n§T>arZmW nmoio ¶m§Zr H$mT>bo. ¶mdoir ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§À¶m hñVo H$bmH$ma amOrd MmoS>UH$a ¶m§Mm emb, lr’$i d ñ‘¥{V{MÝh XoD$Z gËH$ma H$aʶmV Ambm. ImOUoída Am{XZmam¶U XodñWmZV’}$ KoʶmV Amboë¶m {d{dY ñnYmªMm {ZH$mb nwT>rbà‘mUo : am§Jmoir ñnYm© : àW‘- ^wnoe ZmB©H$,

nmir-CgJmd, Xþgam- gwaO Ho$aH$a, {VñH$ - CgJmd, V¥Vr¶ àXrn JmodoH$a- nmir- CgJmd, CÎmoOZmW©- à‘moX ZmB©H$, {dH$mg ’$S>Vo, ‘wHw§$X ‘wiJmdH$a- {S>Mmobr. YmdUo ñnYm© : àW‘ -^mbM§Ð {eamoS>H$a, {edmobr, Xþgam - ‘hmXod na~-‘moaOr, V¥Vr¶ - H¥$îUm nmb¶oH$a, {edmobr, JmoS> ñnYm© ~Z{dʶmMr ñnYm© : àW‘- nwZ‘ VmoañH$a, Xþgam- {ටH$m {eamoS>H$a, V¥Vr¶ - {à¶m§H$m {eamoS>H$a, CÎmoOZmW© - A{‘«Vm {eamoS>H$a. ’w$JS>r ñnYm© : àW‘- ‘mD$br ^yVZmW ‘{hbm ‘§S>i, ZmXmoS>m-nrU©, Xþgam - amï´>moir ‘{hbm godm g§K, Vw¶o-noS>Uo, V¥Vr¶ - H$mOaoída

Xm§S>m-{edmobr ¶oWrb nm[aVmo{fH$ {dVaU g‘ma§^mV H$bm d g§ñH¥$Vr ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a ¶m§À¶m hñVo nm[aVmo{fH$ ñdrH$maVmZm H$bmH$ma amOrd MmoS>UH$a, gmo~V BVa ‘mݶda.

ñd¶§gmhmæ¶ JQ>, Vw¶o- noS>Uo, CÎmoOZmW©- ~mamd§e g§ñH¥$Vr ‘§S>i, gÎmar, AZ§V gmB© ‘{hbm ‘§S>i, gmdB©doao, doe^yfm ñnYm© : àW‘ -

‘§VamO ‘S>JmdH$a, Xþgam - [a¶m eoQ> Xm^moiH$a, V¥Vr¶ - J[a‘m am¶H$a, CÎmoOZmW©- Hw$Umb Xm^moiH$a, H«$re gmiJmdH$a,

{S>MmobrÀ¶m ^y‘rbm AmH$meH§${Xb ~Z{dʶmMm N>X§

^y‘r ‘meobH$a ¶m ~m{bHo$Zo AmH$meH§$[Xb ~ZdʶmMm N>§X OmonmgV Zdm AmXe© KmbyZ {Xbm Amho, gmo~V d{S>b ‘XZ ‘meobH$a. ({S>{OQ>b pìhOZ)

hoS>bS± >-gS>m ¶oWo 18 amoOr "Obdm 2012' dmñH$mo, {X. 11 (à{V{ZYr) : hoS>b±S> -gS>m ¶oWrb gmB© H$bm ‘§S>imV’}$ Xrnmdbr{Z{‘Îm {X. 18 amoOr g§Ü¶mH$mir 7 dmOVm lr Bñdar ~«m÷U bú‘rZmam¶U a§J‘§Mmda Mm¡Xmdr A{Ib Jmodm {Z‘§{ÌVm§Mr EHo$ar ñnYm© “Obdm 2012’ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr Amho. hr ñnYm© XmoZ ’o$arV KoʶmV ¶oBb © . n{hbr ’o$ar ^maVr¶ nma§n[aH$ Z¥Ë¶ Va Xþgar ’o$ar qhXr {gZoZ¥Ë¶ Aer Agob. {dOo˶m§Zm amoI ~{jgo, MfH$,

ñ‘¥{V{MÝh d àepñVnÌo XoʶmV ¶oVrb. ¶m ñnY}Mm gdmªZr bm^ ¿¶mdm, Ago AmdmhZ Am¶moOH$m§V’}$ H$aʶmV Ambo Amho.

{S>Mmobr, {X. 11 (à{V{ZYr) … [XdmirÀ¶m gUmMr gd©Ì Oæ¶V V¶mar gwé AgyZ, ~moS>} -{S>Mmobr ¶oWrb ^y‘r ‘meobH$a ¶m N>moQ>çm ~m{bHo$Zo dS>rb ‘XZ ‘meobH$a ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo AZoH$ AmH$f©H$ a§JmMo n¶m©daUr¶ g§Xoe XoUmao AmH$me H§$Xrb ~ZdyZ d¡{eîQ>çnyU© N>§X Omonmgʶmg Ama§^ Ho$bm Amho. Xadfu ‘XZ ‘meobH$a hm ¶wdH$ AmH$f©H$ gOmdQ>rMo a§Jr~oa§Jr H$mJX dmnê$Z, ~m§~§yMm dmna H$ê$Z AmH$e H§$[Xb ~ZdVmo. Joë¶m VrZ

{S>Mmobr, 11 (à{V{ZYr) … ^m¶br noR> - {S>Mmobr ¶oWrb Jwé’§$S> Q´>ñQ>V’}$ JwéÛmXer CËgd Ym{‘©H$ d gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘m§{Zer gmOam H$aʶmV ¶oV AgyZ, Joë¶m gw‘mao 110 dfmªhÿZ A{YH$ H$mimnmgyZ MmbV Ambobm hm CËgd OmU˶m§H$Sy>Z Zì¶m {nT>rZo {VV³¶mM AmpË‘¶VoZo gm§^mibm Amho. AmO ¶m CËgdmg ‘§Jb‘¶ dmVmdaUmV Ama§^ Pmbm AgyZ, XmoZ {Xdg ^aJƒ H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ Ho$bo Amho. JwéÛmXerÀ¶m {Xder gH$mir ¶oWrb ‘hmOZ ‘§S>ir dS>oídamOdi EH$Ì ¶oD$Z ‘mYwH$ar ‘mJʶmgmR>r ^m¶bmnoR> d n[agamVrb KamoKar {’$aVmV. XÎm‘hmamOm§Mo

Zm‘ñ‘aU H$arV Pmoir KoD$Z ‘mYwH$ar ‘m{JVbr OmVo. ˶mZ§Va lr XÎm‘yVuMo AmJ‘Z ‘§{Xa n[agamV dmOV JmOV hmoVo. XÎmmMr gw~H$ ‘yVu nydu Prby ha‘bH$a H$am¶Mo. ˶mZ§Va {H$˶oH$ df} XÎmmam‘ ha‘bH$a ¶m§Zr hr na§nam gm§^mibr. AmVm Joë¶m H$mhr dfm©nmgyZ JwéÛmXerbm Jmoì¶mVrb Zm‘d§V H$bmH$ma {Pby ha‘bH$a hohr XÎmmMr gw~H$ ‘yVu ~ZdVmV. nyUn© Uo gmohù¶mMo nmbZ H$ê$Z hr ‘yVu ~ZdʶmV ¶oVo d XÎmm̶m§Mr H¥$nm bm^V Agë¶mMo Prby ha‘bH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. ˶mZ§Va {‘adUwH$sZo ‘yVuMo AmJ‘Z ‘§{XamV hmoVmM Ym{‘©H$ {dYr bKwéÐ, ‘hmAmaVr, àgmX d Xþnmar ‘hmZ¡dÚ o mMm àgmX hmoVmo.

g‘«mQ> ³b~V’}$ a§J^y‘r {XZm{Z{‘Îm Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘mV gËH$ma‘yVu§g_doV åhmngm g_«mQ> Šb~Mo nXm{YH$mar. (C_oe P_}H$a)

JmoqdXamO XogmB© d í`m_gw§Xa noS>UoH$a `m§Zr nwînJwÀN> An©U Ho$bo. gËH$ma_wVvMm n[aM` : O`nmb ZmQ>oH$a ho à{gÜX ZonÏ`H$ma, H$bmH$ma VgoM EH$ CËH¥$ï> am§JmoirH$ma AmhoV.

Ë`m§Zr _§w~B© `oWrb {\$ë_ B§S>ñQ´>r_Ü`o nmoñQ>a {S>PmB©ZaMo H$m_ VgoM {MÌnQ> g¥îQ>rVrb Zm_d§V H$bmH$mam§Zm _oH$An H$aÊ`mMo H$m_ Ho$bo. e§H$a ZmñZmoS>H$a ho CËH¥$ï> a§JH$_u AmhoV. 1934

gmbr OÝ_boë`m ZmñZmoS>H$a `m§Zr AmVmn`ªV AZoH$ ^y{_H$m Ho$ë`m. Vo EH$ CËH¥$ï> ór nmÌ H$aUmao H$bmH$ma AmhoV. ZmQ>çjoÌm~amo~aM ^OZmMrhr ˶m§Zm {VVH$sM AmdS> Amho.

‘wIdQ>çm§Mm OmXþJma ¶wdH$m§g‘moarb AmXe© EH$drg dfu¶ {JareMm gmV dfmªnmgyZ ì¶dgm¶

ZaH$mgyamÀ`m _wIdQ>çmda eodQ>Mm hmV {\$adVmZm {Jarf KmQ>di. (C_oe P_}H$a)

nUOr, {X. 11 : Zodam-Ym|S>o^mQ> ¶oWrb lr Ym|S>oída XodñWmZ am¡ß¶‘hmoËgdr g{‘VrV’}$ Am¶mo{OV ’$m|S>m ¶oWrb g˶dmZ ZmB©H$ àñVwV Am|H$ma Am°H}$ñQ´>mMm H$m¶©H«$‘ AmO {X. 12 amoOr lr Ym|S>oída XodñWmZÀ¶m àm§JUmV gm§¶H$mir 6 dmOVm Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm Amho. H$m¶©H«$‘mMo CX²KmQ>Z gm¶§H$mir 5.30 dmOVm hmoUma AgyZ ¶m H$m¶©H«$‘mbm à‘wI nmhþUo åhUyZ gm§VAm§Ðo ‘VXmag§KmMo ‘mOr Am‘Xma ’«$mpÝgg {gëdoam ho CnpñWV amhUma AmhoV. AܶjñWmZr AmUmoer - ‘§S>a n§Mm¶VrÀ¶m

åhmngm, {X. 11 (à{V{ZYr) : gÜ`m Xrnmdbr gmOar H$aÊ`mgmR>r JmodoH$a g‚m Pmbo AmhoV. {Xdmir gUmgmR>r Jmo‘§VH$s¶ ‘moR²>¶m à‘mUmda IaoXrhr H$arV AmhoV. Aem ¶m gUmV ZaH$mgyam§Zm ’$ma ‘hÎd Amho. ˶m‘wio ZaH$mgya ~Z{dÊ`mMr Oæ`V V`mar gܶm gJirH$S>oM gwê$ Amho. dmS>çm-dmS>çmda ZaH$mgya ~Z[dÊ`mV _wbm§nmgyZ Vê$Um§n`ªV gdmªMrM Ymdni Mmbbobr AgVo. ZaH$mgyamMo eara ~ZdyZ V`ma Pmë`mda eodQ>r _wIdQ>m bmdbm OmVmo. hm ‘wIdQ>m ~Z{dʶmMo H$m‘ gJù`mV AdKS> AgVo. Ë`m_wioM ~hþVoH$ OU V`ma _wIdQ>oM dmnaVmV.

åhmngm `oWrb EH$drgdfu` {Jarf KmQ>di hm Joë`m gmV dfmªnmgyZ ZaH$mgyamMo _wIdQ>o V`ma H$aÊ`mÀ`m ì`dgm`mV Amho. ~mbnUmnmgyZ `m H$m_mV ê$Mr Agë`m_wio AmO Vmo `eñdr ~Zbm Amho. dfm©bm gw_mao 40 _wIdQ>çm§Mr {dH«$s Ho$br OmVo. ho _wIdQ>o 2000 Vo 3500 ê$n¶m§n`ªV {dH$bo OmVmV, Aer ‘m{hVr X¡. hoamëS>er ~mobVmZm ˶mZo {Xbr. {Jarf hm EH$ CËH¥$ï> {MÌH$ma AgyZ, Ë`mZo AZoH$ ½bmg n|qQ>J, am§Jmoir, AmH$meH§${Xb AmXtgma»¶m dñVy ~Z{dë¶m AmhoV. BVŠ`m H$_r d`mV Ë`mZo Amnbm ñdV:Mm ì`dgm` gwê$ H$ê$Z AÝ` ¶wdH$m§g‘moa AmXe© R>odbm Amho.

gan§M e¡bm JmdUoH$a AgVrb. Img {Z‘§{ÌV åhUyZ H$a‘irMo gan§M {dëgZ dmbmdmarg, gm§V Am§Ðo n§Mm¶VrMo gan§M OJXre ^mo~o, CÚmoOH$ {gàr¶mZ Am’$m|g, gwaoe ZmB©H$ AmXr ‘mݶda CnpñWV amhUma AmhoV. Aer ‘m{hVr Am¶moOZ g{‘VrMo Aܶj {dZm¶H$ gmd§V ¶m§Zr {Xbr. hm H$m¶©H«$‘ Jmodm gaH$maÀ¶m H$bm d gm§ñH¥${VH$ g§MmbZmb¶mZo nwañH¥$V Ho$ë¶mMohr ˶m§Zr gm§{JVbo Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mbm ‘moR>çm g§ñWoZo CnpñWV amhmdo, Ago AmdmhZ g{Md e{eH$m§V gmd§V ¶m§Zr Ho$bo Amho.

Mm§Xa ¶oWo CÚmnmgyZ "lr ‘hmbú‘r nwOZmoËgd 2012' gmdS>}, {X. 11 (dmVm©ha) … Mm§Xa ¶oWrb lr ‘hmbú‘r g§ñWmZ ¶oWo "lr ‘hmbú‘r nwOZmoËgd 2012' {X.13 Vo 15 n¶ªV {d{dY Ym{‘©H$ d gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘m§{Zer CËgmhmV gmOam H$aʶmV ¶oUma Amho. Xadfu ¶m{R>H$mUr bú‘rnyOZmoËgdm{Z{‘Îm {d{dY H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV ¶oVo. ˶mV gd© d¶moJQ>mVrb bmoH$m§gmR>r ñnYm© Am¶moOrV H$ê$Z, ˶m§À¶mVrb gwá JwU d H$bmJwUm§Zm dmd XoʶmV

ñnYm© d {d{dY H$m¶©H$« ‘m§Mr ‘oOdmZr ¶oVmo. ‘Zmoa§OZmMo H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV ¶oVmV. Mm§Xa ¶oWrbM Zìho Va gm§Jo,Ho$no, Hw$S>MS>o VgoM ‘S>Jmd ¶mgma»¶m ^mJmVyZhr ^º$JU ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWVr bmdyZ ¶m CËgmhmV gh^mJr hmoVmV. ¶mdfuÀ¶m CËgmhmV n[hë¶m

JwéÛmXer CËgdmbm {S>MmobrV àma§^

åhmngm g‘«mQ> ³b~V’}$ H$bmH$mam§Mm gËH$ma åhmngm, {X. 11 (à{V{ZYr) : åhmngm g_«mQ> Šb~V\}$ a§J^y_r {XZm{Z{_Îm åhmnemVrb ZmQ>çH$bmH$mam§Mm gËH$ma H$ê$Z a§J^y_r {XZ gmOam H$aÊ`mV Ambm. AÝgm^mQ> `oWrb lr {dÇ>b aIw_mB©À`m _§{XamV Am`mo{OV gËH$ma gmohù`mV O`nmb ZmQ>oH$a d e§H$a ZmñZmoS>H$a `m d¥ÜX ZmQ>çH$bmH$mam§Mm emb, lr\$i, ñ_¥Vr{MÝh d nwînJwÀN> XoD$Z åhmngm Šb~Mo AÜ`j àm. gwa|Ð {gagmQ> `m§À`m hñVo gËH$ma H$aÊ`mV Ambm. `mdoir gËH$ma_wVvg_doV XodñWmZMo AÜ`j XrnH$ S>m§Jr, àm. {dZmoX _irH$ d àH$ën A{YH$mar C_oe gmd§V CnpñWV hmoVo. àm. gwa|Ð {gagmQ> `m§Zr CnpñWVm§Mo ñdmJV H ê$Z a§J^y_r {XZmMo _hËd H$WZ Ho$bo. C_oe gmd§V d harf ZmñZmoS>H$a `m§Zr gËH$ma_wVvMm n[aM` H$ê$Z {Xbm. àm.

dfmªnmgyZ ˶m§Mr N>moQ>r ‘wbJr ^y‘r ‘meobH$a [hZo XoIrb hiwhiy hr H$bm AmË‘gmV Ho$br AgyZ, ¶§Xm {VZohr AmH$meH§$Xrb ~Zdʶmg ‘hÎdmMo ¶moJXmZ {Xbo Amho. aoS>r‘|Q>À¶m O‘mݶmV PQ>nQ> ‘mb {dH$V ¿¶m¶Mr gd¶ Pmboë¶m g‘mOmV ¶m ~m{bHo$Zo KamVM H§$Xrb ~ZdʶmÀ¶m Amnë¶m d{S>bm§Mm N>§X OmonmgV Zdm AmXe© {Z‘m©U Ho$bm AgyZ, {VÀ¶m ¶m N>§Xm~X²Xb {VMo gd©Ì H$m¡VwH$ hmoV Amho.

gyÌg§MmbZ {dZ¶ ‘S>JmdH$a ¶m§Zr Ho$bo, Va {gÜXoe Xm^moiH$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

Zodam AmO Am°H}$ñQ´>mV hmoUma Jw§J

Xþgè¶m {Xderhr Ym{‘©H$ {dYtMo Am¶moOZ H$aʶmV ¶oVo d amÌm¡ H$rV©Zm§Mm H$m¶©H«$‘ hmoVmo. hm CËgd OmU˶m§Zr gwé Ho$bm ˶mbm e§^a gìdmeo df} CbQy>Z Jobr. ˶mV nma§n[aH$VoÀ¶m nÜXVrZo AmO hm CËgd gdmªÀ¶m ghH$m¶m©Zo {VV³¶mM Apñ‘¶VoZo Mmby R>odë¶mMo amOmam‘ MUoH$a, A{^OrV Vobr, nm§Sw>a§J Vobr, amOoe nmQ>UoH$a, S>m°. H$m¡ñVy^ nmQ>UoH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. gH$miÀ¶m gÌmV {‘adUwH$sV ‘mOr Am‘Xma amOoe nmQ>UoH$a gh^mJr Pmbo hmoVo. JwéÛmXer CËgdmgmR>r ¶m ^mJmV AmH$f©H$ gOmdQ> H$aʶmV Ambobr AgyZ, dmVmdaU ‘§Jb‘¶ {‘adUwH$sZo XÎmmMr ‘yVu ‘§{XamH$S>o AmUbr OmV AgVmZm. ~Zbobo Amho.

{Xder g§Ü¶mH$mir lr ‘hmbú‘r nwOZmZo CËgmhmbm gwédmV hmoB©b. ˶mZ§Va ^OZ, Ama˶m d VrW©àgmX hmoB©b. ˶mM{Xder Mm§Xa Jmd ‘¶m©[XV AmH$meH§$Xrb ñnYm© hmoB©b. {X.14 amoOr gH$mir 9 dmOVm Ho$.Or Vo gmVdrn¶ªVÀ¶m {dÚm϶mªgmR>r {MÌH$bm ñnYm© hmoB©b. ¶m ñnYmª‘ܶo VgoM H$m¶©H«$‘m§Mm ^m{dH$m§Zr bm^ ¿¶mdm, Ago AmdmhZ Am¶moOH$m§V’}$ H$aʶmV Ambo Amho.

gw‘mao 110 dfmªMr na§nam ¶wdmdJm©Zo Onbr

({S>OrQ>b pìhOZ)

12 Nov 2012  

News,Goa,Local