Page 13

12goa13_Layout 1 11-11-2012 PM 08:54 Page 1

13

‘¡XmZmdê$Z

gmo‘dma, 12 Zmoìh|~a 2012

¶hm± Ho$ h‘ {gH§$Xa {H«

$Ho$Q> IoimV ‘m¶XoemV H$moUVmhr g§K ~bdmZ AgVmo. ^maVhr ¶mbm AndmX Zmhr. qH$~hþZm ^maVmMo ‘m¶XoemV à{Vñnܶmª{déÕ nmaS>o ^bVoM OS> AgVo, Ago åhQ>ë¶mg dmdJo R>ê$ Z¶o. AZoH$ Xoem§Zr ({H«$Ho$Q IoiUmè¶m) ^maV Xm¡am Ho$bm d gnmQy>Z ‘ma Im„m (H$mhr AndmX dJiVm). ‘J Vmo g§K ’w$„ ’$m°‘©‘ܶo Agmo qH$dm ‘hm ~bdmZ Agmo, ^maVmV ˶m§Mr ^maVm{déÕ S>mi {eOV Zmhr, Agm B{Vhmg Amho. Am°ñQ´>o{b¶mMm Aœ‘oK ^maVmVM amoIbm Jobm hmoVm. ݶyPrb§S>, B§½b§S>, Am°ñQ´>o{b¶mgma»¶m ~bmT>ç g§Km§Mo nm{ZnV ^maVmVM Pmbo hmoVo. X{jU Am{’«$Ho$Zo ~moQ>mda ‘moOʶmEdT>o gm‘Zo ^maVmV Ioibo AmhoV. ˶mVhr

^maVmMr ~mOy qH${MV daMT> Amho. nm{H$ñVmZ, lrb§H$m ¶m Am{e¶mB© g§Km§Zmhr ^maVmÀ¶m {’$aH$s IoinÅ>rda ‘m’$H$ ¶e {‘imbo Amho. nyduÀ¶m doñQ> B§S>rO g§KmZo ^maVmV g§{‘l ¶e {‘i{dbo Amho. AmVmMm qdS>rO g§K dmHw$ë¶m XmIdVmo. nU, ¶m g§KmVhr ^maVmV ¶e {‘i{dʶmMr Ver j‘Vm Zmhr. EHy$UM ^maVr¶ g§KmMm ^maVmVrb B{Vhmg nmhVm {dXoer g§K ^maVmV ‘ma ImʶmgmR>rM ¶oVmV Ago MQ>H$Z bjmV ¶oB©b. ^maVr¶ g§K Iè¶m AWm©Zo ‘m¶XoemV dmK Amho. "¶hm± Ho$ h‘ {gH§$Xa' ho JmUo ^maVr¶ g§KmgmR>r V§VmoV§V bmJy hmoVo. ^maVmbm ‘m¶XoemV ho ¶e H$m {‘iVo. {dXoemV H$mhr H$mi gmoS>ë¶mg ^maVr¶ g§K An¶erM

R>abm Amho. {dXoemV eoir R>aUmam ^maVr¶ g§K ‘m¶XoemV T>mʶm dmK dmQ>Vmo. B§½b§S>, Am°ñQ´>o{b¶mV ìhmB©Q>dm°e ñdrH$maUmè¶m YmoZrgoZoMo ݶyPrb§S>bm ‘m¶XoemV ìhmB©Q>dm°e {Xbm. AmVm Va ¶wdrZo hr ‘m{bH$m ~Xë¶mMr ‘m{bH$m

A‘a nmQ>rb Agë¶mMo gm§JyZ ìhmB©Q>dm°e XoʶmMm OUy BamXmM Omhra Ho$bm Amho. ^maVr¶ g§K gܶm C^maUrÀ¶m à{H«$¶oV AgVmZm, {~ZrMo IoimSy> {Zd¥Îm Pmbo AgVmZm ¶wdrZo ho dº$ì¶ H$aUo åhUOo ˶mbm ‘m¶XoemVrb ¶emMr ImÌrM Agë¶mMo ñnï> hmoVo. AmÎmmn¶ªV ^maVmV Amboë¶m à{Vñnܶmª‘ܶo X{jU Am{’«$H$mM

{MdQ> g§K hmoVm. B§½b§S>Zo ^maVmbm ^maVmV H$mhrdoim dmHw$ë¶m XmI{dë¶m AmhoV. gܶm ^maVmV Ambobm B§½b§S>Mm g§K YmoH$mXm¶H$ Agë¶mMo {X½JO ‘mOr H$gmoQ>rdra ~mobV AmhoV. nU, B§½b§S> g§KmH$S>o nm{hë¶mg hm g§K gdm}Îm‘ B§p½be g§K Zgë¶mMo ñnï> {XgVo. nU, OmoIr‘ ZH$mo åhUyZ ^maVmZo nyU© V¶mar{ZerM ‘¡XmZmV CVaUo gmo`rñH$a R>aob. ^maVr¶ g§KmÀ¶m ‘m¶XoemVrb ¶emMo ‘H$ {’$aH$s Aó Amho. VgoM hdm‘mZhr ^maVr¶ IoimSy>§gmR>r nyaH$ Amho. ^maVmH$S>o gÚpñWVrV gdm}Îm‘ {’$aH$s ‘mam Zgbm Varhr à{VñnܶmªZm AS>MUrV Q>mH$Umao {’$aH$s Jmob§XmO {ZpíMVM Amho. adrM§ÐZ Am{œZ d ྲྀmZ AmoPm OmoS>rZo Mm§Jbr H$m‘{Jar

H$aVmV. ˶m‘wio H$Xm{MV ha^OZbm n{hë¶m H$gmoQ>rV ñWmZ {‘iUma Zmhr. {Vgam {’$aH$s Jmob§XmO åhUyZ V§XþéñV Agë¶mM ¶wdrMm n¶m©¶ Amho. VgoM dra|Ð gohdmJhr OmoS>r ~«oH$a åhUyZ H$m‘ H$ê$ eH$Vmo. H$gmoQ>rV ¶e {‘idm¶Mo Agob Va doJdmZ Jmob§XmOm§Mr ^y{‘H$m ‘hÎdmMr AgVo. Zì¶m M|Sy>da 3 ~ir {‘i{dUo doJdmZ Jmob§XmOm§Mo H$m‘ AgVo. ^maVmH$S>o gÚpñWVrV à‘wI Jmob§XmO åhUyZ Bem§V e‘m© Amho. ˶mÀ¶mH$S>o gwédmVrbmM ~«oH$ W«y {‘idyZ XoʶmMr j‘Vm Amho. nU, ˶mÀ¶m OmoS>rbm Xþgam Jmob§XmO H$moU AgUma ho {ZpíMV Zmhr. Phra ImZ AÚmn XþImnVrVyZ gmdabm Zmhr. OI‘r Phrabm Ioi{dUo ‘hmJ nSy> eH$Vo. gm‘ݶmdoir XþImnV

~imdë¶mg EH$ Jmob§XmO H$‘r nS>ob. AmYrM ’$º$ 2 doJdmZ Jmob§XmO KoD$Z ‘¡XmZmV CVaUma Am{U ˶mV EH$ IoimSy> OI‘r, Ago Pmë¶mg ^maVr¶ g§KmMo ZwH$gmZ hmoB©b. B§½b§S> Xm¡è¶mV ¶mMr à{MVr Ambr Amho. n{hbr H$gmoQ>r ^maVmbm qOH$ʶmMr g§Yr hmoVr. nU, Phra OI‘r Agë¶m‘wio ^maVmbm EH$ Jmob§XmO H$‘r nS>bm d ¶mMm ’$m¶Xm B§p½be ’$b§XmOm§Zr CMbbm. ¶m KQ>ZoMr nwZamd¥Îmr hmoD$ Z¶o ¶mMr ^maVr¶ g§KmZo H$miOr ¿¶mdr. ^maVmH$S>o PhraMm n¶m©¶ åhUyZ C‘oe ¶mXd Amho. C‘oe ¶mXd H$gmoQ>rgmR>r AmXe© Jmob§XmO R>ê$ eH$Vmo. nU, ˶mZo doJm~amo~aM AMyH$Voda ^a Úmdm. ~mH$s H$m‘ {’$aH$s Jmob§XmO MmoInUo ~Omdy eH$Vrb.

B§½b§S>{déÕ n{hë¶m 2 H$gmoQ>r gm‘ݶm§gmR>r {ZdS> Pmboë¶m IoimSy>§da EH$ Ñ{ï>jon ‘h|ÐqgJ YmoZr H°$ßQ>ZHy$b åhUyZ YmoZr gwn[a{MV hmoVm. nU, B§½b§S> d Am°ñQ´>o{b¶m Xm¡è¶mV YmoZrÀ¶m H$U©YmanXmbm J«hU bmJbo Amho. doioà‘mUo IoimV ~Xb KS>dyZ AmUUmam ’$b§XmO åhUyZ YmoZr AmoiIbm OmVmo. B§½b§S>bm ‘m¶XoemV nam^yV H$ê$Z H$U©YmanX dmM{dʶmMo AmìhmZ YmoZrg‘moa Amho. VgoM A§{V‘ g§KmV H$moUmbm ñWmZ Úm¶Mo, hm H$R>rU {ZU©¶hr YmoZrbm ¿¶m¶Mm Amho. ^maVmMo eonyQ> YmoZrZ§Va gwê$ hmoV Agë¶m‘wio bú‘Uà‘mUo eonyQ> didiV R>odʶmMo H$m‘ AmVm YmoZrbm H$am¶Mo Amho. YmoZrZo AmÎmmn¶ªV 67 H$gmoQ>r gm‘ݶm§V 37.32À¶m gamgarZo 3509 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. ¶mV 5 eVHo$ d 24 AY©eVH$m§Mm g‘mdoe Amho. {dH$nm°BªQ> … VimÀ¶m ’$b§XmOm§Zm hmVmer KoD$Z IoiʶmMo H$g~ Zmhr.

dra|Ð gohdmJ

MoVoœa nwOmam amhþb Ð{dS>Mr OmJm KoUmam ¶mo½¶ IoimSy> åhUyZ nwOmamMr AmoiI Amho. ñWm{ZH$ {H«$Ho$Q>‘ܶo Ymdm§Mm IM nmS>Umè¶m ¶m ’$b§XmOmbm ñdV…bm {gÕ H$am¶Mo Amho. AmÎmmn¶ªV {‘imboë¶m g§YrMo ¶m ’$b§XmOmZo gmoZo Ho$boo Amho. nwOmamZo 5 H$gmoQ>r gm‘ݶmV 40.37À¶m gamgarZo 1 eVH$ d 1 AY©eVH$ R>moH$V 323 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. {dH$ nm°BªQ> … nwOmamMm {’$Q>Zog. XrK©H$mi {’$Q>ZogMr PJSy>Z ^maVr¶ g§KmV nwZamJ‘Z Ho$bo Amho.

{damQ> H$mohbr

H$gmoQ>rVhr EH${Xdgr¶ {H«$Ho$Q>à‘mUo ’$b§XmOr H$aUmam åhUyZ gohdmJMr AmoiI Amho. M|Sy> Zdm Agmo qH$dm OwZm, Jmob§XmO doJdmZ Agmo qH$dm {’$aH$s, joÌajU Odi Agmo qH$dm Xÿa ¶m gdmªMm gohdmJÀ¶m ’$b§XmOrda H$mhrhr n[aUm‘ hmoV Zmhr. Vmo Amnë¶m doJù¶m e¡brÛmao IoiVmo. ˶mÀ¶m AmH«$‘H$ e¡br‘wio {H$˶oH$doim ^maVr¶ g§Kmbm {dO¶mMr g§Yr CnbãY Pmbr Amho. ¶mV H$mhrdoim ^maVr¶ g§K An¶er R>aë¶mMr CXmhaUohr Amho. ˶mZo AmVmn¶ªV 98 H$gmoQ>r gm‘Zo Ioibo AgyZ 22 eVHo$ d 32 AY©eVHo$ R>moH$V 50.64À¶m gamgarZo 8,302 Ymdm§Mm aVr~ KmVbm Amho. Jmob§XmOrVhr gohdmJZo ¶mo½¶doir H$‘mb XmIdVmZm 47.32À¶m gamgarZo 40 ~ir KoVbo AmhoV. {dH$ nm°BªQ> … gܶm ~°S>n°M‘ܶo Amho. H$Yr ~mX hmoB©b ¶mMm ‘ Zmhr.

g{MZ V|Sw>bH$a

AqO³¶ ahmUo ahmUo H$moU˶mhr ñWmZmda ’$b§XmOr H$ê$ eH$Umam gj‘ IoimSy> Amho. ^{dî¶mV g{MZ V|Sw>bH$aMr OmJm KoUmam ^maVmVrb EH$‘od IoimSy> åhUyZ AqO³¶Mo Zmd MM}V Amho. ghmì¶m ñWmZmgmR>r n¶m©¶r ’$b§XmO åhUyZ ˶mMr {ZdS> Pmbr Amho. ¶wdr, MoVoída ¶m§À¶m H$m‘{Jarda AqO³¶Mo ^{dVì¶ Adb§~yZ Amho. ˶mMo H$gmoQ>r nXmn©U ìhm¶Mo Amho. {dH$nm°BªQ> … gmV˶mMm A^md.

{H«$Ho$Q>‘Yrb ‘hmJwê$, {dœ{dH«$‘dra g{MZ V|Sw>bH$a {Zd¥ÎmrÀ¶m {XeoZo dmQ>Mmb H$aV Amho. B§½b§S>{déÕ ñdV…À¶m j‘VoMr MmMnUr H$aʶmgmR>r g{MZ ‘¡XmZmV CVaob. B§½b§S> Xm¡è¶mnmgyZ g{MZ An¶emÀ¶m JVo©V gmnS>bm Amho. Ð{dS> d bú‘U ¶m§Zr {Zd¥Îmr ñdrH$mabr Amho. ˶mZ§Va g{MZÀ¶m ZmdmMr MMm© hmoV Amho. g{MZ ¶mdoir CËH¥$ï> H$m‘{Jar H$ê$Z Amnbr H$maH$sX© bm§~dVmo H$m {Zd¥Îmr Omhra H$aVmo, ¶mH$S>o gdmªMo bj Amho. B§½b§S> g§K g{MZbm Q>mJ}Q> H$ê$Z ^maVr¶ g§Kmda ‘mZ{gH$ h„m H$aʶmMm {dMma H$aV Amho. Zoh‘r ~°Q>Zo ~mobUmam g{MZ ¶mdoir H$emàH$mao CÎma XoVmo, ¶mda ^maVmMo ¶emn¶e Adb§~yZ Amho. g{MZZo 190 H$gmoQ>r gm‘Zo IoiVmZm 55.08 Aem A’$bmVyZ YmdgamgarZo {dH«$‘r 15,533 Ymdm§Mm nmD$g nmS>bm Amho. ¶mV 51 eVHo$ d 65 AY©eVH$m§Mm g‘mdoe Amho. Jmob§XmOrVhr g{MZMo ¶moJXmZ C„oIZr¶ Amho. ˶mÀ¶m Zmdmda 45 ~ir AmhoV. {dH$nm°BªQ> … Iam~ ’$m°‘©. gmV˶mMm A^md.

Jm¡V‘ J§^ra ^maVmMr Xþgar q^V åhUyZ CX¶mg Amboë¶m Jm¡V‘Mr pñWVr ’$maM J§^ra Amho. Joë¶m XrS> dfmªnmgyZ ¶m q^Vrbm ^JXmS> nS>bo Amho. ¶mdoir CËH¥$ï> H$m‘{Jar H$ê$Z Q>rH$mH$mam§Zm d à{VñnܶmªZm CÎma XoʶmMm ˶mMm ‘mZg Amho. dra|Ð gohdmJ~amo~a ˶mMr OmoS>r ~arM JmObobr Amho. ^maVmbm gbm‘rgmR>r ñW¡¶© XoʶmMo lo¶ Jm¡V‘bm OmVo. ¶mdoir AZw^dr ’$b§XmO åhUyZ J§^raH$Sy>Z ’$ma ‘moR>çm Amem AmhoV. J§^raZo AmVmn¶ªV 50 H$gmoQ>r gm‘ݶm§V 44.35À¶m gamgarZo 9 eVHo$ d 19 AY©eVH$m§gh 3770 Ymdm ’$Q>H$m{dë¶m AmhoV. J§^ra CÎm‘ joÌajH$hr Amho. {dH$ nm°BªQ> … J§^raMm ~°S>n°M. {H$Vrhr Mm§Jbr gwédmV Ho$br Varhr bdH$a ~mX hmoVmo.

’w$„ ’$m°‘©‘ܶo Agbobm ^maVmMm EH$‘od ’$b§XmO åhUOo {damQ>. Zmdmà‘mUoM {damQ> Ioir gmH$maʶmV H$mohbr dmH$~Jma Amho. B§½b§S> g§Kmbm {damQ>H$Sy>ZM YmoH$m Amho. hm ’$b§XmO ‘ñV ^maVr¶m§Mo à‘wI AmemñWmZ Amho. AënmdYrVM ¶m ’$b§XmOmZo H$gmoQ>rVrb Amnbo ñWmZ ^¸$‘ Ho$bo Amho. ZOrH$À¶m H$mimV H$gmoQ>rVrb ñWmZ n¸o$ H$aUmam EH$‘od ’$b§XmO åhUyZ H$mohbrMr AmoiI Amho. gwédmVrbm O‘ ~gdʶmgmR>r doi {Xë¶mZ§Va gohdmJà‘mUoM AmH«$‘H$ Ioi H$aʶmV {damQ> ‘mhra Amho. ˶mZo 10 H$gmoQ>rV 2 eVHo$ d 5 AY©eVH$m§gh 41.35 gamgargh 703 Ymdm ’$Q>H$m{dë¶m AmhoV. hr AmH$S>odmar ’$gdr Amho. {damQ>Mr H$m‘{Jar ¶mnojmhr ‘moR>r hmoUma Amho, ho gd©kmV Amho. {dH$ nm°BªQ> … g{MZ, gohdmJ, Ð{dS>à‘mUo {damQ>H$S>o g§H$Q>H$mir IoinÅ>rda R>mU ‘m§S>ʶmMm AZw^d Zmhr.

¶wdamO qgJ

adrM§ÐZ AmpídZ

ghmì¶m H«$‘m§H$mgmR>r à~i XmdoXma åhUyZ ¶wdamO qgJMo Zmd MM}V Amho. gm¡a^ Jm§JwbrMm dmagXma åhUyZ gwédmVrbm ¶wdamObm g§Yr {‘imbr hmoVr. nU, ˶mdoir Vmo H$gmoQ>rbm gmOoer H$m‘{Jar H$ê$ eH$bm Zmhr. H±$gaer bT>m XoD$Z ¶wdrZo H$gmoQ>r g§KmV X‘Xma H$m‘{JarÀ¶m AmYmao ñWmZ {‘i{dbo Amho. ¶wdamO AmVm n[an¹$ Pmbm AgyZ H$gmoQ>rVrb ñWmZ ~iH$Q> H$aʶmgmR>r ˶mbm hr Mm§Jbr g§Yr Amho. Jmob§XmOrVhr ¶wdr YmaXma ~Zbm Amho. ¶wdrZo 37 H$gmoQ>r gm‘ݶm§V 34.80À¶m gamgarZo 3 eVHo$ d 10 AY©eVH$m§gh 1,775 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. VgoM ˶mZo 9 JS>r {Q>nbo AmhoV. {dH$ nm°BªQ> … {’$Q>Zog. gd©OU ˶mÀ¶m {’$Q>Zog~m~V gme§H$ AmhoV. VgoM H$gmoQ>rV AÚmnhr ¶e Zmhr.

H$gmoQ>r g§KmVrb ñWmZ n¸o$ H$aUmam {’$aH$s Jmob§XmO. Am{œZMr {’$aH$s Jmob§XmOr ’$gdr Amho. ¶mV eoZ dm°Z©à‘mUo Q>Z© Zmhr, ‘wabrà‘mUo Xþgam Zmhr, Hw§$~ioà‘mUo doJ Zmhr Varhr Am{œZMr Jmob§XmOr CËH¥$ï> hmoVo. ¶mMo EH$‘od H$maU åhUOo AmpídZ ’$b§XmOmÀ¶m hmbMmbrbm nmhÿZ Jmob§XmOr H$aVmo. Am{œZÀ¶m Jmob§XmOrda ^maVr¶ g§K ~hþVm§er Adb§~yZ Agob. Am{œZZo AmVmn¶ªV 8 H$gmoQ>r gm‘ݶm§V 49 ~ir KoʶmMm namH«$‘ Ho$bm Amho. VgoM ’$b§XmOrVhr ˶mMo ¶moJXmZ ‘hÎdmMo Amho. ˶mZo H$gboë¶m ’$b§XmOmbm gmOoer H$m‘{Jar H$aV 39.22À¶m gamgarZo 353 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. {dH$nm°BªQ> … {H$˶oH$doim Jmob§XmOr ^aH$Q>Vo.

Bem§V e‘m© ha^OZ {g§J

‘wabr {dO¶

Phra ImZ

ྲྀmZ AmoPm

C‘oe ¶mXd

EHo$H$mir ^maVr¶ {’$aH$s Jmob§XmOrMo Zdo ê$n, A{Zb Hw§$~ioMm dmagXma, ^maVr¶ Jmob§XmOrMm AmYmañV§^ Agbobm ha^OZ qgJ gܶm g§YrÀ¶m emoYmV Amho. gw‘mao df©^a g§Km~mhoa am{hë¶mZ§Va ha^OZZo Amnë¶m Jmob§XmOrV gwYmaUm AmUbr Amho. g§Yr {‘imë¶mg Vmo M‘ËH$m[aH$ H$m‘{Jar H$ê$ eH$Vmo. gohdmJà‘mUo ha^OZhr 100 H$gmoQ>tÀ¶m C§~aR>çmda Amho. ha^OZZo 98 H$gmoQ>r gm‘ݶm§V 406 ~ir KoVbo AmhoV. ’$b§XmOrV ˶mZo 2,164 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. {dH$nm°BªQ> … gmV˶mMm A^md.

dra|Ð gohdmJ d Jm¡V‘ J§^ra ¶m§Zm ~°H$An åhUyZ {dO¶Mr {ZdS> Pmbobr Amho. ñWm{ZH$ {H«$Ho$Q>‘ܶo ˶mZo ^ÞmQ> H$m‘{Jar Ho$br Amho. ˶m‘wio ˶mMr ^maVr¶ g§KmV {ZdS> Pmbr Amho. ¶mnyduhr ˶mZo ^maVr¶ g§KmMo à{V{Z{YËd Ho$bo Amho. nU, Vmo Amdí¶H$ H$m‘{Jar H$ê$ eH$bm Zmhr. n{hë¶m H$gmoQ>rV H$Xm{MV ˶mbm amIrd IoimSy>V ~gmdo bmJob. ˶mZo 12 H$gmoQ>rV 30.45À¶m gamgarZo 609 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. {dH$nm°BªQ> … ñWm{ZH$ {H«$Ho$Q>‘ܶo Mm§Jbm IoiVmo. nU Am§Vaamï´>r¶ ñVamda JMH$Vmo.

^maVmMm gdm©{YH$ AZw^dr Jmob§XmO åhUyZ Phrabm ^maVr¶ g§KmV ñWmZ {‘imbo Amho. ˶mMr {dÚ‘mZ H$m‘{Jar bjdoYr Zmhr. ˶mVM Vmo XþImnVJ«ñV Amho. PhraZo ^maVmbm AZoH$doim gwdU©jU {Xbo Amho. VgoM ^maVmV gܶmVar ˶mMr OmJm KoUmam doJdmZ Jmob§XmO Zmhr. ˶mZo 85 H$gmoQ>r gm‘ݶm§V 291 ~ir KoVbo AmhoV. ’$b§XmOrVhr ˶mMo ¶moJXmZ bjdoYr R>abobo Amho. ˶mZo AmÎmmn¶ªV 1,121 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. {dH$nm°BªQ> … {’$Q>Zog. gܶm Vmo XþImnVJ«ñV Amho.

ha^OZqgJMr H$gmoQ>rVyZ hH$mbnÅ>r hmoʶm‘mJo ྲྀmZ AmoPmMr H$m‘{Jar ‘hÎdmMr ‘mZbr OmVo. gmV˶nyU© H$m‘{Jar H$aV ^maVmMm Xþgè¶m ng§VrMm Jmob§XmO hmoʶmMm ‘mZ ྲྀmZZo {‘idbm Amho. Am{œZÀ¶m OmoS>rZo ^maVr¶ g§Kmbm ¶e {‘idyZ {Xbo Amho. ˶mZo 14 H$gmoQ>r gm‘ݶm§V 62 ~ir KoVbo AmhoV. ’$b§XmOrV 20.46À¶m gamgarZo 70 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. {dH$nm°BªQ> … n{hë¶m S>mdmV ~ir KoʶmV {H$˶oH$doim An¶e.

"H$mZm‘mJyZ Ambm Am{U {VIQ> Pmbm' hr Cº$s C‘oe~m~V V§VmoV§V bmJy nS>Vo. ^maVmV doJdmZ Jmob§XmOrMr dmZdm Agbr Varhr JwUdmZ Jmob§XmOm§Mr H$‘r Zmhr. Ba’$mZ nR>mU, AemoH$ qXS>m, àdrUHw$‘ma, {dZ¶Hw$‘ma ¶mgma»¶m Jmob§XmOm§Mr ’$m¡O C^r AgVmZm {ZdS> g{‘VrZo C‘oeda {dœmg XmI{dbm Amho. Phra Z Ioië¶mg C‘oeMm g‘mdoe {ZpíMV Amho. ˶mZo 6 H$gmoQ>r§‘ܶo 23 ~ir KoVbo AmhoV. {dH$nm°BªQ> … {Xem{hZ Jmob§XmOr. AMyH$VoMm A^md.

AmOÀ¶m KS>rbm ^maVmMm gdm©{XH$ doJdmZ Jmob§XmO. XþImnVrZ§Va ^maVr¶ g§KmV nwZamJ‘Z Ho$bo Amho. CËH¥$ï> àXe©Z H$ê$ ^maVr¶ g§KmVrb ñWmZ nwÝhm n¸o$ H$aʶmgmR>r Bem§V à¶ËZaV Amho. pñd¨J Jmob§XmOr H$aʶmV Bem§V ‘m{hV Amho. à^mdr ¶m°H©$a ho ˶mÀ¶m Jmob§XmOrMo d¡{eîQ>ç Amho. {ZdS> g{‘VrZo AZw^dr Bem§Vbm g§KmV ñWmZ XoVmZm nR>mU, {dZ¶Hw$‘ma ¶m§Zm S>mdbbo. Amnbr {ZdS> gmW© Agë¶mMo XmI{dʶmgmR>r Bem§V B§½b§S>da VwQy>Z nS>Uma. Bem§VZo 45 gm‘ݶm§V 133 JS>r ~mX Ho$bo AmhoV. VgoM 432 Ymdm H$mT>ë¶m AmhoV. {dH$nm°BªQ> … nwÝhm XþImnVJ«ñV hmoʶmMm YmoH$m. AZoH$doim XþImnVJ«ñV Agë¶m‘wio gm‘ݶm§Zm ‘wH$bm Amho.

12 Nov 2012  
12 Nov 2012  

News,Goa,Local