Page 1

10goa1_Layout 1 09-10-2012 23:19 Page 1

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r

9 a 2012

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~

Ka nhmd§ ~m§YZy hr åhU H$mUrM Á`m{R>H$mUr g§nVo Ë`m{R> gwé åhU Ka nhmd§ gOdyZ hr R>o, `m

[H§$dm _mo åhUOo {H$MZ. hmoVo. Ka N>moQ>o Agmo M _hËdmMm `mZ§Va _hËdmMr é_ hUtMm doi J¥{ KamMr gOmdQ> Iyn {H$MZ_Yo gJù`mV OmñV a nmÊ`mMo qH$dm m Am{U n¡go o ^any OmVmo. VgoM {H$MZ_Y {df` R>aVmo. H$ënH$V Z KamMr Or n{hbr Ë`m_wio {H$MZMm amV àdoe Ho$ë`mZ§Va hr BVa S>mJ nS>bobo AgVmV.gVV gm\$ H$amdr `m§Mm `mo½` g§J_ gmYy o Amho. J é_. Vwå _hËdmM AgVo Vr åhUOo {cpìh¨ Yo qH$dm , _m~©b, H$nmQ>§ hr m > Q Amo H$aUo > hm J a§ gOmdQ ©_|Q>_ Ü`o {H$MZMm Ka Jƒ _Ü`dñVrV AnmQ> , g_wÐ{H$Zmar bmJVmV. `m gJù`m§_ . {^§Vt~amo~aM AZoH$ `wŠË`m§Zr Amnbo aVmo R> _hËdmMm am~mhoa EImÚm CnZJamV Agcm Var gJù`mV J , gw§Xa Am{U ahmV >m°br `m§Zmhr Mm§Jbm a§ OmñVrV OmñV ñdÀN> . KamÀ`m $dm EImÚm S>m|Jamda {H$MZ_Yrb H$nmQ>§, Q´ ñd^mdmMm, {H$MZ_Yrb IwÀ`mªZm Mr {cpìh¨J é_ Vw_À`m . Vw_À`m Am{U S>oH$moaoQ>rìh ~Zdy eH$Vmo mam boI. XoUo _hËdmMo AgVo. {Xbm Am{U Ë`mÀ`m U $ > dS>rMm EH$ Amagm AgVmomMr Ë`m_Yo N>mn MH$MH$sV ½bm°g n|Q> À`mªdarb Hw eZ gOmdQ>rÀ`m {Q>ßg Xo > $ Iw À`m Hw$Qw>§~mÀ`m ì`º$s_Ëd {déÕMr eoS> Oa Ë`m m`qZJ Q>o~b Am{U R>odmdo. Oa S´>oqgJ aMZm hr S´>m°BªJ S> $ é_Mr Va r J c ~oS>é__Yo S´>oqgJ Q>o~b EImXm _moR>m Amagm {cpìh¨ {ZdS> u r d > ny $ $ gVo. H$ìhagmR ~oS>é__Yo Va > Zoh_rgmaImM EH$ {XgVmV. {H$MZMm u qH$dm EImXm gmo\$m H$ Q>o~bbm OmJm Zgob gmaIr Ho$br Om`Mr. Q>rnm°`, q^Vrda IwÀ`m© {H$MZ_Yo CRy>Z m Agmdm åhUOo Vmo Q>o~b, IwM Oa AZo EH$ Q>M $ q^Vrda bmdmdm. Agmdm. ~oS>é_À`m q^VtdaË`m_Yo Amnë`m \$m, XmoZ IwÀ`m©, _Yo _hËdmMr AmoQ>m hm H$mù`m J«mZmB© EH$ hbH$§ > KamMo ~mWµé_ hr EH$ mo. ~mWé_ Mu, Am{U EH$ b°ån oM m§Mr aMZm Ho$br Va {H$MZ_Y . H$nmQ> {XgVmo $ V $ n|Q>tJ, EH$ Q>o~b, Iw Z > > hmo CRy e $ o > aMZmhr \« r > $ dm°S>©amo~Mr . {H$MZgmR H$aÊ`mnojm hr é_ OmJm {OWo gH$mir AmnU Oar ~mWé_Mr $ ~è`mM dñVy amhVmV. mM§ S>m`qZJ Q>o~b Agmd§ er na§namJV aMZm nU > > Adb§~yZ AgVo. gOdVm `oB©b. `m_Yo bmH$S> {ndim qH$dm H«$s_ H$ba Mm§Jbm _moR>r Agob Va {R>H$M AmnU Vr `mo½` ~oS>é__Yrb OmJoda ñV Mm§Jë`m nÕVrZo hbH$m MmXa `m >Mo gw§Xa nS>Xo Am{U $ H$nmQ>m§Mm Am{U OmJm bhmZ Agbr Varhrr ^mgdy eH$Vmo. ~oS>é__Yo ~oS>erQ>²g Am{U $ Xa Am{U hbŠ`m eoS {XgVmo. {H$MZ_Yrc R> > . \${Z©MaMr S>Mm a§J q^VtÀ`m H$nS>çm§Zm ~oS>À`m Q´>m°br_Yo R>odë`mg Vr $ > àH$mao gOdyZ {Vcm _mo am_Xm`H$ \${Z©Ma Agmdo Q>rìhr g_moa Q´>m°brMm, H$°{~ZoQ>À`m ßbm`dy {déÕ àH$maÀ`m Q>mB©ëg `m `m H$nS>çm§Zm > > $ > Agmdr. qH$dm ~mWé_Mm a§J qH$dm Ë`mÀ`m Agmì`mV. $> bJoM {_iVmV. H$maU Va Vo Mm§Jb§ {XgV $ dS> Am{U OmJm `mo½` o `oWo ImÊ`mgmR>r a§Jmer {_iVr OwiVr a§JmÀ`m bo IwbwZ {XgVo. i Ý`yQ´>b qH$dm hbŠ`m àH$me`moOZm Mm§Jbr CKS>çmda H$moR>ohr R>od _rM ~gbo OmVo Ë`m_w a§JmMr dmnaë`m_wio {H$MZ {Xgob Am{U $ eoë\$ R>odbo H > é__Yo rc AmH$f© {cìhtJ > EImXo ~mWé__Y > __Yo ghO > Zmhr. ~oS>é $ > ImXo Q>o~b R>odmdo. AmOH$mb . c°nQ>m°n {H$MZ_Yrb H«$moH$ar ë`m bmB©Q>g > dñVy R>odVm `oVmV. {H$MZ_Yrb {XgVmo $ Agmdr. {gqcJbm bmdbo bmB©Q> Agbm Va $ Va Ë`mV AZoH$ gw§Xa _Mo nS>Xo eŠ`Vmo $ åß`wQ>agwÕm R>odbocm oñH$ AgUo JaOoMo hmVmbm `oB©b Aem àH$mao $ > $ S>é S> ~amo~aM ~o{gZda EImXm . ~mWé__Yrb ~oS>é_Mm a§J Am{U ~o >é__Yrb $ > > > Ê`mgmR>r Q>o~b qH$dm Xo, \${Z©Ma $ H$nmQ>m§Mr aMZm Agmdr. $ m OmUdVmo . ~oS Amë`mZ§Va V nS> H$éZ , Agmdo C~XmanU J a§ mMo J H$m_ $ a§ Ë`mMm é_Mm J EH$mM {Xdg^a ho. {cpìh¨ > > Imbr EImXo Agmdr. ~oS>é_À`m V qH$dm Iyn V _hËdmMr é_ > dñVy R>odÊ`mgmR>r qgH$À`mOmJm OmVo Ë`mnojm àH$me`moOZm hr _§X Q>o~bda EH$ $ $Va Ý`wQ´>b (\|$Q>) Agmdo hr§_Yo Agboë`m $ {dlm§Vr KoÊ`mMr gJù`m§AmH$ma {H$Vr _moR>m $ S> XmoÝ $ H$nmQ> H$aÊ`m_wio ~arM q^Vrda gJù`m H$S>obm AgUmè`m gmB© V AgmdoV qH$dm `m åhUOo ~oS>é_. ~oS>é_Mm m åhUOo amÌr KoCZ gOdy {ZdS> H$am. S>~b~oS> qgH$À`m da ~mWé_À` AmH$f©H$ b°ån Agmdm J H$aVm `oVmo. V Vw_À`m AmdS>rà_mUo eoë\$ qH$dm Amho Ë`mda \${Z©MaMr S>é_Mm EH$ ^mJ OmñV io ~o dmMZmgmR>r Ë`mMm Cn`mo $ H$Vm. {cpìh¨J é__Yo qH$dm qgJb ~oS> `m_w EImXo `moOZm Va > Mr b g > Q Ago bhmZ bmB© EH$ rb OmJm W `o . åhUOo nm°` $ mQ>o H$é Z`oV g§nVmo. Ë`m_wio OmñV `mdr. > M§ AgV§. M > ñV Mm§Jë`m àH$mao H$aÊ`mV $> ho VrZ qH$dm Mma nm`m§ $ VËg_ ImÚ $ H$n~em nmUr qH$dm `mMm àm_w . r $ hm Amnbm AZw^d Amho nmhþÊ`m§Zm dmT>Ê`mgmR> ì`m eVH$ r H$s {H$_Vr KgaVmV o Kgaë`m $ > $ $ Cn`moJ Ho$bm OmVmo. 19 ~mOmamV ñnYm© dmT>b dJ¡ao AZoH$ dñVy§À`m {H$_Vr `m ñnY}_wi dmT>bm. {b ¨ ìhr `mMm dmna A{YH$ _mo~mB©b, JmS>çm, Q>r lr_§Vm§gmR>r Agboë`m `m dñVy AJXr gm_mÝ` R>odÊ`mV `oUmao \$ di > $ Ho $ Zmhr. V _Ü`^mJr H$mir KS> $ EHo ê$__Ü`o ~m~VrV Am{U H$aVm `oB© _mÌ Ago Kam§À`m Imbr $ $ > åhUyZ Q>rnm°`Mm C„oI Mr dX©i bmoH$m§H$S>ohr {Xgy bmJë`m.hr ñnYm© Agbr Var Ë`m§À`m {H$_Vr H$mhr mè`m§ Amho $ {R>H$mUr `oUmè`m-OmU ~mOmamV Kam§À`m~m~VrV VM AmhoV. `mMo H$maU VÁkm§À`m _Vo é_ A{YH$ $ $ $ dmT> > > åhUy Z M AmnU hr `oV ZmhrV, CbQ> Ë`m ghmæ`H$mar ^m§S>dbemhr.... à`ËZ $ $ AmH$f©H$ Agmdr, Agm À`m A $ $ H«$m°Zr H°${nQ>°{bP_ qH$dm > Vèho $ AgVmo. Ë`mgmR>r Vèho aMZm H$ê$Z > nm°Q>_Ü`o \w$bm§Mr gw§Xa ë`m AW©ì`dñWoMm Am{U H$s J«mhH$m§Zm ~è`mn¡ CXmarH$aUmMm ^maVr` Jmoï>tMm AmVmn`ªV \$m`Xm Pmbm Amho. Á`m r {dMma H$ê$ gd©gm_mÝ` J«mhH$ ñdßZmVhZm nadS>Vrb Aem >r Ë`m§ eH$V ZìhVo, Ë`m Jmoï _mo~mB©bnmgyZ Xam§V Ë`m§Zm {_iy bmJë`m. çm§n`ªV AZoH$ dñVy XwMmH$s, MmaMmH$s JmS> AmdmŠ`mVrb dmQy> AmVm Amnë`mbm Amnë`m>oVrb ñnYm© ho R bmJë`m AmhoV. ~mOmano . Amho Ë`m_mJMo à_wI H$maU R>r VgoM ñnY}V {Q>Hy$Z amhÊ`mgm Amnë`m H$ H§$nÝ`m $ > _wg§S>r _maÊ`mgmR>r AZo Imbr AmUVmV, > EH$X_ $ > CËnmXZmÀ`m qH$_Vr hm > > J«mhH$ AmH¥$ï> hmoB©b. $ OoUoH$ê$Z Ë`m§À`mH$S>o Q>rìhr, >$ AJXr mgZ n mZnÌm§ _ dV© m \§$S> § > > $ $> §$ § $ > > $§ > $ $ > $ > $ $ $ > > > > $ > $ > $ > > > $ > §$ § $ $ §$ § $ $ § $ $ §$ $ §$ § > $ > $ $ > > > $ $ $ > $ $ $ $ $ $ $ $ $ > $ > $ $§ $ $ $ > $ $ > > $ > $ $> > $ $ $ $ § > $ $ $ > > $ > $ $ $ $ > $> $ > $ $ > > $ $ > $ > $ $ $$ $ > $ $ $ $ $ $ $ $ $ > §$ > $ $ $ $ $ $ $ $ $§ $ $ $§ $ $

K

$

$

$

$

$

> >

$ $

>

> $ $

$

>

$

$

$

> $ $

>

$

$ >

>

$

> >

> $

$

> $

$

> $

>$ >

> $

>

nUOr, ~wYdma, {X. 10 Am°³Q>mo~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 37 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

Q>r

Iw

nmZ 9 $

$ > $

$ $ >

>

$

>>

> >

$

> > $ $

>

>

$

$

$

$

$

$

$ >

>

$ >

>

>

>

n§Mm¶V gwdU© ‘hmoËgd df© Kmo{fV

~moQ>rdarb H$‘©Mmè¶m§Zm noÝeZ H«$sS>m {df¶ gº$sMm H$am

amÁ¶mV n§Mm¶V ñWmnZobm 50 df} nyU© hmoV Agë¶m~Ôb gaH$maZo gwdU© ‘hmoËgdr df© Kmo{fV Ho$bo Amho. - nmZ 2

~moQ>rda H$m‘ H$aUmè¶m§Zm AmVm gaH$maV’}$ noÝeZ ¶moOZm bmJy hmoUma Amho. - nmZ 3

$ $

$

$

>

$

> $

>

$

$

$$ $ $

>>

$

$

>

>

$

> > >

>>

>

>

>

>

$ >

>

>

> >

$

>

‘mñQ>a ãbmñQ>a g{MZ V|Sw>bH$a ¶mZo amÁ¶g^oV Amnë¶m ~wÕrMm M‘H$ XmI{dVmZm ^maVr¶ H«$sS>m joÌmgmR>r amoS> ‘°n gmXa Ho$bm Amho. - nmZ 14

$

> >

>

$ $ $ > $ $

> > > > > >

>

>

>

$ $

>

> $

> $

$ >

>

$

>

>

>

$

$

> >

>

>

$

> >

> $

>

>

>

$

$

100 ImUtZm Zmo{Q>gm > §

>

§

$

>

> §

$

$

>

$

$

$

$

$

>

$ > $

$

> $

§

$

§

$

>

§

§

>

>

§

$

§

$

§>

$

$

§$ $

$

§$ $ $ $ $ > $ $> §$ § > $ $> $ § >$ §> $ $ > $ $ § $§

> §

$

$>

$

$

$

> §>

$ $$

$

§

$

$

>

>

$ >

>

>

$

>

$ $

§

$

¨

>

$

$

§

$ $

>

$

> $ $$ > $

>

$>$ $

>

$

§

$

$

$

>

$ $

>

$ $$

$

$>

>

$ $

$ §

$ $

$ $ $ $>

>

$

> > § $ >

>

$

§

$

$

$>$ $

$

§

>

>

>

§

§

$

$

$

> $$

>

§

>

>

§

§$

>

$

§

$

$

$

>

$

§

$

$ $

$

>

$

$

$>$

§

§

>

§

$

$ >

§> $

$

§

§$

$

>

$ $

$

$

$

§

$

$

$

§

§

>

§$

§

§$

§$

§

> $

>

§$

> > §

$

$ > $

$$

§

>

>

>

>

§

$

$

$ $

$

$

$

$

> § $

§

> > > >

> $ $ $ $ $ > >

> >

>

35 hOma H$moQ>rM§ r byQ> Ho$ë¶mMm ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmV hmoVm R>nH$m nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : ImUr§gmR>r AmIyZ {Xboë¶m OmJo~mhoa A{VH«$‘U H$ê$Z CËIZZ H$aUmè¶m 100 ImUtZm gaH$maZo AmO H$maUo XmIdm ZmoQ>rg ~Omdbr. 22 Am°³Q>mo~an¶ªV åhUUo ‘m§S>ʶmMo {ZX}e gd© ImU H§$nݶm§Zm XoʶmV Ambo Amho. ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmV, 100 ImUtZr A{VH«$‘U H$ê$Z 12 H$moQ>r 72 bmI 57 hmOa 400 ‘o[Q´>H$ Q>Z I{ZO H$mT>bo Agm C„oI Amho. ¶m ImUtZr 2796.24 ho³Q>a‘ܶo A{VH«$‘U Ho$bo. gw‘mao 35 hOma H$moQ>r én¶o (é.34935,9288000) EdT>r ¶m I{ZOmMr qH$‘V hmoVo. amÁ¶mÀ¶m {VOmoarbm ¶m H§$nݶm§Zr EdT>çm aH$‘oMo ZwH$gmZ Ho$bo Amho ˶m‘wio ˶m§À¶mH$Sy>Z hr a¸$‘ dgyb H$amdr, Aer {e’$mag ehm Am¶moJmZo Ho$br Amho. ¶m H§$nݶm§Zm AmO ImU g§MmbH$ àgÞ AmMm¶© ¶m§Zr H$maUo XmIdm ZmoQ>rg nmR>dbr. 100 n¡H$s 97 H§$nݶm§Mr Zmdo ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmV AmhoV, ‘mÌ VrZ H§$nݶm§Mr Zmdo ZmhrV. ˶m‘wio à˶jmV 97 H§$nݶm§ZmM hr ZmoQ>rg Amho. ¶m H§$nݶm§Zr 22 Am°³Q>mo~a

2012 n¶ªV Amnbo åhUUo ‘m§S>mdo, Ago H$idʶmV Ambo AgyZ Z§Va gaH$ma H$madmB© H$ê$ eHo$b. ¶m VmaIon¶ªV g§~§[YV H§$nݶm§Zr Oa Amnbo åhUUo ‘m§S>bo Zmhr, Va ˶m H§$nZrbm åhUUo ‘m§S>m¶Mo Zmhr, Ago g‘OyZ nwT>rb H$madmB© Ho$br OmB©b, Ago Zmo[Q>grV åhQ>bo Amho.

{ZdS>H$ EH$bham…aoëdoMr Q´°ŠQ>abm YS>H$

OoQ>tdaÀ¶m ‘mbmgmR>r ImU ImVo AmH«$‘H$

ZmJnya … ‘Ü` aoëdoÀ`m ZmJnya ‘§S>imV nmbmMm¡ar Vo EH$bham ñWmZH$mXaå`m‘ {X„r - gam` amo{hbm nmVmiH$moQ> EŠgàogZo Q´°ŠQ>abm YS>H$ {Xë`mZo XmoKo OmJrM R>ma Pmbo . hr KQ>Zm AmO gH$mir 8 . 30 À`m gw‘mamg KS>br . `m ñWmZH$m§Xaå`mZ ‘mZda{hV H«$m°qgJ Amho . gH$mir nmÊ`mÀ`m Q>±H$a OmoS>bobo Q´°ŠQ>a OmV AgVmZm `m H«$m°qgJda {X„rdê$Z `oV Agboë`m nmVmiH$moQ> EŠgàogZo Q´°ŠQ>abm YS>H$ {Xbr . `mV Q´°ŠQ>adarb XmoKohr OmJrM R>ma Pmbo . JOy àOmnVr ( d` 35 EH$bham ) d ‘wHo$e `mXd ( 22 , Am‘Yam ) Agr ‘¥Vm§Mr Zmdo AmhoV . `m KQ>ZoZ§Va VoWrb Am . VmamM§X ~md[a`m `m§Zr KQ>ZmñWir YaUo {Xbo .

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : OoQ>tda Agboë¶m I{ZO ‘mbmMr ‘m{hVr Xoʶmg H§$nݶm§Zr Q>mimQ>mi Ho$ë¶m‘wio ImU Im˶mZo ¶m gd© H§$nݶm§da ~S>Jm CJmabm Amho. ~wYdma 10 amoOr Xþnmar 3 n¶ªV gd© H$mJXnÌm§gh ImU Im˶mV hOoar bmdm, Agm AmXoe gd© g§~{§ YVm§Zm ’°$³gÛmao AmO nmR>{dʶmV Ambm Amho. 22 OoQ>tda ImU H§$nݶm§Mm ‘mb R>odbobm Amho. hm ‘mb {H$Vr Amho Am{U Hw$Ry>Z H$mT>bobm Amho Vo nmhʶmgmR>r ehm Am¶moJmÀ¶m AhdmbmZ§Va amÁ¶ gaH$maZo EH$ ‘mohr‘ hmVr KoVbr Amho.

hdm‘mZ H$‘mb … 32.3, {H$‘mZ … 25.5 AmЩVm … 90 % A§XmO … nmdgmMr e³¶Vm gmoZo … < 31,370 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 61,285 (1 {H$bmo) goÝgo³g … 18793.36á (-84.38) {ZâQ>r … 5704.60 á (-28.60)

‘moR>çm à‘mUmV A{VH«$‘U H$aUmè¶m H$mhr ‘moR>çm H§$nݶm brOYmaH$

E 97 H§$nݶm§Mr Zmdo, 3 ImUr {ZZmdr E ~S>çm H§$nݶm§Zr Ho$bo A{VH«$‘U E 22 amoOrn¶ªV åhUUo ‘m§S>ʶmMr g§Yr E 23 Z§Va hmoUma H$madmB©

A{VH«$‘U joÌ (ho³Q>a‘ܶo) ’$‘© ìhr. E‘. gmiJmdH$a A°ÊS> Am¶. {b. 419.85 a‘mH$m§V eoQ>ço A°ÊS> ~«Xg© Am°’$ {S>Mmobr 221.43 ‘rZJmodm gmo{g¶mXmXmo {‘ZmB©am Jmo¶gm Am°’$ Jmodm 212.60 ’$‘© Mm¡Jwbo A°ÊS> [g¶m {b. Am°’$ ‘waJmd 192.78 {JVm~mbm ‘Zmoha EZ. néioH$a Am°’$ åhmngm 188.60 E‘/Eg ~m§XoH$a ~«Xg© àm. {b. nUOr 102.06 {‘ZoB©am Z°eZb {b. Am°’$ nUOr 95.70 aKwdra {gZmB© Jmgm} Am°’$ Eg. bm°aoÝgmo Xr AmJmgr 81.47 S>r. ~r. ~m§XmoS>H$a Am°’$ nUOr 55.20 Båàogm {‘Zoamo H$‘{e©Ab Xr Jmodm {b. ‘S>Jmd 50.40 gmo{g¶mXmXmo qV~bmo 45.31 gmo{g¶XmXmo {bQ>o’o$amo© 45.26 ‘o. gmodm 45.18

ehm Am¶moJmÀ¶m {e’$maer n E‘E‘ (S>rAma) H$m¶Xm 1957 À¶m H$b‘ 4 (1), 4(1-E) Imbr A{VH«$‘UmgmR>r VgoM ^maVr¶ X§S> g§{hVoImbr I{ZO MmoarMo JwÝho Zm|Xdm. n A{VH«$‘U H$ê$Z H$mT>bëo ¶m I{ZOmMm Xa Am{U {Z¶m©V Xa Omo H$mhr Agob Vmo E‘E‘ (S>rAma) H$m¶Xm 1957 À¶m H$b‘ 21 (5) Imbr Vr a¸$‘ dgyb H$amdr.

brOYmaH$

A{VH«$‘U joÌ (ho³Q>a‘ܶo)

’$‘© Mm¡Jwbo43.99 Zahar Zmd}H$a Am°’$ Jmodm 42.82 {dídmgamd Mm¡Jwbo 41.88 PmH$mar¶g Am§Vmd 40.95 ‘mS>mMo ^mQ> ‘mB©Ýg [b. 31.90 gmo{g¶oXmXmo ‘maPyH$ A±S> H$mXa [b. 30.25 {dídmgamd Mm¡Jwbo (gmH$moSm©) 28.64 {dídmgamd Mm¡Jwbo (gm§VmoZm) 26.32 J§JmYa AJadmb 23.28 h¡Xa ImZ, gwiH$U} 23.14 A{hë¶m~m¶ XogmB©, H$a‘U 23.01

n A{VH«$‘UmÀ¶m ¶mXrV 98, 99 Am{U 100 ¶m H«$‘m§H$mMo ImU ‘mbH$ H$moU, Vo emoYʶmgmR>r E’$Am¶Ama XmIb H$ê$Z ˶m§Zm emoYZy H$mT>ʶmÀ¶m Ñï>rZo Vnmg H$amdm. n n¶m©daU Am{U O¡{dH$ òmoVm§Mo Pmbobo ZwH$gmZ ¶m H§$nݶm§H$Sy>Z dgyb H$amdo. n ¶m A{VH«$‘UmMm O~m~Xma Agboë¶m ImU Am{U dZ Im˶mÀ¶m A{YH$mè¶m§da H$madmB© H$amdr.

Xþnmar 3 n¶ªV nwamdo gmXa H$aʶmMm ’$Vdm ImU, dZ, {Oëhm{YH$mar, àXyfU {Z¶§ÌU ‘§S>i Aem doJdoJù¶m {d^mJmMo A{YH$mar Agbobr ghm nWHo$ H$ê$Z ˶m§Zm OoQ>tdarb I{ZO ‘mbmMr nS>VmiUr H$aʶmMo H$m‘ {Xbo hmoV.o ¶m nWH$m§Zr nS>VmiUr Ho$br, nU ImU H§$nݶm§Zr Amnë¶m AOm©V Or ‘m{hVr {Xbr hmoVr Vr OwiV Zgë¶mMo A{YH$mè¶m§À¶m bjmV Ambo. VgoM ~hþVm§e ImU H§$nݶm§Mo A{YH$mar g§~§[YV ‘mb Hw$Ry>Z Ambm, H$Yr H$mT>bm VgoM ˶m ‘mbmMr am°¶ëQ>r

^abobr Amho H$m, ˶mMr ‘m{hVr Xoʶmg V¶ma ZìhVo. ˶m‘wio ImU Im˶mZo ¶m ‘mbm{df¶r V¶ma H$am¶Mm Ahdmb bQ>H$bm Amho. H$mhr ImU H§$nݶm§Zr Amnbm ‘mb H$Zm©Q>H$mVyZ AmUbobm Amho. ˶m‘wio ˶mMo am°¶ëQ>r nong© ZmhrV, Va H$mhr H§$nݶm§Zr Amnbr H$mJXnÌo gr~rAm¶Zo Zoë¶mMr H$maUo {Xbr hmoVr. ˶m‘wio OoQ>tda Agbobm I{ZO ‘mb H$m¶Xoera Amho H$s Zmhr, ˶mMr ‘m{hVr {‘idUo H$R>rU Pmbo hmoVo.

eodQ>r ImU Im˶mZo AmO ¶m gd© H§$nݶm§Zm Vw‘À¶m ‘mbmH$S>o g§~§[YV gd© H$mJXnÌo AmUm, Agm ’$Vdm H$mT>bm. ~wYdmar Xþnmar 3 n¶ªV gd© H§$nݶm§Zm Amnë¶m ‘mbmMr H$mJXnÌo XmIdm¶Mr AmhoV. Á¶m H§$nݶm H$mJXnÌo XmIdʶmg Ag‘W© R>aVmV ˶m H§$nݶm§À¶m Zmdo Agbobm I{ZO ‘mb {Z¶m©V H$aʶmg ~§Xr KmVbr OmB©b, VgoM Agm ‘mb Vmã¶mV KoʶmMm {dMma gaH$maZo Mmbdbm Amho.

åhmXB©da g§H$Q> JS>X {S>Mmobr, {X.9 (à{V{ZYr) … H$Zm©Q>H$ {Zamdar {ZJ‘Zo åhmXB©darb H$igm H$mbì¶mMo 80 Q>¸o$ H$m‘ Pmbo AgyZ ‘mM© 2013 n¶ªV ho H$m‘ nyU© hmoUma Agë¶mMr {MÝho {XgV Agë¶mMm {ZîH$f© AmO Jmoì¶mVyZ ¶m n[agamV nmhUr H$aʶmgmR>r Joboë¶m {eï>‘§S>imZo H$mT>bm Amho. 16 Am³Q>m~o abm åhmXB© bdmXmH$S>o ¶m~m~V hmoUmè¶m gwZmdUrV hm {df¶ ‘m§S>ʶmV ¶oUma Amho. ‘w»¶ A{^¶§Vm g§Xrn ZmS>H$Ur©, {Vimar Ob{g§MZ Im˶mMo ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ ào‘mZ§X

ImU Im˶mMo gmhmæ¶H$ g§MmbH$ namJ ZJg}H$a ¶m§Zr AmO H$mT>boë¶m AmXoemV CÎma Am{U X[jU Jmoì¶mVrb OoQ>tda Agboë¶m I{ZO ‘mbmMm h¸$ gm§JUmè¶m H§$nݶm§Zr Vmo ‘mb Hw$Ry>Z H$mT>bm, Hw$R>yZ {dH$V KoVbm, Hw$UmH$Sy>Z {dH$V KoVbm qH$dm H$moUmbm {dH$bm hmoVm ˶m {df¶rMr gd© H$mJXnÌo Am{U ˶m ‘mbmMr am°¶ëQ>r MbÝg ImU Im˶mÀ¶m H$m¶m©b¶mV gmXa H$am, Ago åhQ>bo Amho.

E H$igm H$mbì¶mMo ~m§YH$m‘ 80 Q>¸o$ nyU© E Jmoì¶mÀ¶m {eï>‘§S>imZo Ho$br nmhUr H$m‘V, åhmXB©Mo AYrjH$ A{^¶§Vm lrH$m§V nmQr>b, gmhmæ¶H$ A{^¶§Vm gwXoe ~m~y, BVa A{YH$mar VgoM n¶m©daU ào‘r amO|Ð Ho$aH$a ¶m§À¶m nWH$mZo AmO H$UHw$§ ~r Mmobm© nmadS> ¶m {R>H$mUr Agboë¶m H$m~m§a dog ¶oWrb H$igm YaU àH$ënmÀ¶m {Z¶mo{OV OmJobm ^oQ> {Xbr.

16 amoOr gwZmdUr 16 Am³Q>mo~abm bdmXmg‘moa ¶m àH$aUr gwZmdUr Amho. ˶mdoir gܶmMr pñWVr bdmXmg‘moa ‘m§S>Uma Agë¶mMo ‘w»¶ A{^¶§Vm g§Xrn ZmS>H$Uu ¶m§Zr gm§{JVbo. åhmXB© A^¶maʶ ho {Z¶mo{OV àH$ënmnmgyZ 221.27 ‘rQ>a, Va H$igm H$mbì¶mMo ImoXH$m‘ Am{U ~m§YH$m‘ 3.17 {H$bmo‘rQ>ada AgyZ ˶m‘wio Jmodm gaH$maZo hr ~m~ bdmXmg‘moa ‘m§S>ʶmMr JaO Agë¶mMo amO|Ð Ho$aH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

‘w»¶‘§Í¶m§Mr ~±H$ A{YH$mè¶m§er MMm© nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr)… ImUr ~§X Pmë¶m‘wio CX²^dboë¶m n[apñWVrda VmoS>Jm H$mT>ʶmÀ¶m à¶ËZmMm ^mJ åhUyZ ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr AmO {d{dY ~±H$ A{YH$mè¶m§Mr ^oQ> KoD$Z MMm© Ho$br. I{ZO dmhVyH$ ~§X Pmë¶m‘wio Q´>H$‘mbH$ g§H$Q>mV nS>ë¶mMr JmèhmUr dmhVyH$Xmam§Zr ‘w»¶‘§Í¶m§H$S>o KmVbr hmoVr. H$O© H$mTy>Z Q´>H$ KoVë¶m‘wio ~±H$m§Mo háo ^aUo e³¶ Zgë¶mMo ˶m§Zr ñnï> Ho$bo hmoVo. ˶m‘wio ‘w»¶‘§Ìr

Q´>H$‘mbH$m§À¶m g‘ñ¶oda VmoS>½¶mgmR>r à¶ËZ

nauH$a ¶m§Zr AmnU ~±H$ A{YH$mè¶m§H$S>o ~mobyZ VmoS>Jm H$mT>Uma Agë¶mMo AmídmgZ ˶m§Zm {Xbo hmoVo. AmO nauH$a ¶m§Zr g§~§{YV ~±H$ A{YH$mè¶m§er ~mobUr Ho$br. MM}V H$O©Xmam§À¶m WH$boë¶m hß˶m~m~V MMm© Pmbr. ~±H$m§Zr n[apñWVr g‘OyZ {ZU©¶ KoʶmMo AmdmhZ ‘w»¶‘§Í¶m§Zr H$obo. ˶mnydu gaH$maZo ImU à^m[dV ^mJmMo gd}jU H$ê$Z Zo‘Ho$ Q´>H$ ‘mbH$m§Mo H$O© {H$Vr Amho ¶mMr ‘m{hVr KoVbr hmoVr.

H$mobdmi ^yIS§ > {dH«$s KmoQ>mim CKS>H$sg "Q‰>Q| >r ’$ñQ>© g|À¶war'>Mo nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … H$mobdmi ¶oWrb 23,772 Mm¡. ‘r. OmJoVrb 10 ^yI§S> ì¶mdgm{¶H$ dmnamgmR>r (H$‘{e©¶b) ~oH$m¶XoeranUo {dH$ʶmV Ambo AgyZ ¶m‘wio J¥h{Z‘m©U ‘§S>imbm gw‘mao 10 H$moQ>r én¶m§Mm Am{W©H$ ’$Q>H$m ~gbm Amho. ¶m KmoQ>mù¶mMr AmVm ^«ï>mMma à{V~§YH$ {d^mJmH$Sy>Z Mm¡H$er Ho$br OmV Amho. ‘mohmoa~§X {Z{dXm ‘mJdyZ ^yI§S> {dH$bo Agbo, Var H$mhr R>am{dH$ bmoH$m§Zm gmS>oVrZ Vo Mma hOma én¶o

E J¥h{Z‘m©U ‘§S>imbm 10 H$moQ>tMm ’$Q>H$m E ^«ï>mMma à{V~§YH$ {d^mJmH$Sy>Z Mm¡H$er, ’$m¶br ‘mJdë¶m àVr Mm¡.‘r. EdT>çm H$‘r XamV ˶m§Mo dmQ>n H$aʶmV Ambo. ˶mgmR>r ^«ï>mMma à{V~§YH$ {d^mJmZo ^yI§S> {dH«$sÀ¶m ’$m¶br Mm¡H$ergmR>r ‘mJ{dë¶m AmhoV,

Aer ‘m{hVr gyÌm§H$Sy>Z {‘imbr Amho. ZoëgZ ’$Zmª{S>g ZmdmÀ¶m 춺$sZo ~oH$m¶Xoera ^yI§S> {dH«$s g§X^m©V VH«$ma Ho$ë¶mZ§Va ¶m àH$aUmMr Mm¡H$er Ho$br OmV Amho. ‘§S>imMo ‘mOr ì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ ‘opëdZ dmP, ‘§S>imMo A{^¶§Vm nrQ>a Vobrg ¶m§À¶m{déÕ hr VH«$ma AgyZ Vo AS>MUrV ¶oʶmMr e³¶Vm Amho. (A{YH$ d¥Îm nmZ 2)

ì¶mdgm{¶H$ ^yI§S> {dH$ʶmMr VaVyX ZmhrM J¥h{Z‘m©U ‘§S>imMo ^yI§S> ì¶mdgm{¶H$ H$maUmgmR>r {dH$ʶmgmR>r {Z¶‘ d AQ>r V¶ma Ho$boë¶m ZmhrV. VgoM ¶m g§X^m©V amOnÌmV Ver A{YgyMZm H$mT>bobr ZgVmZm ^yI§S> {dH$ë¶mMm Xmdm ’$Zmª{S>g ¶m§Zr VH«$marV Ho$bm Amho.

‘m{hVr Am¶moJmÀ¶m g§Ho$VñWimda OwZrM ‘m{hVr, A{YH$mè¶m§Mohr Xþb©j

‘w»¶ Am¶w³VnXr AÚmn ‘moVrbmb Ho$UrM! JUoe OmdS>oH$a jganesh@dainikherald.com

nUOr, {X. 9 : ‘w»¶ ‘m{hVr Am¶w³V d amÁ¶ ‘m{hVr Am¶w³V, hr XmoÝhr nXo gܶm [a³V AmhoV. S>m°. àXrn nS>di ¶m§À¶m amOrZmå¶mZ§Va hr nXo ^aʶmMr à[H«$¶mhr gwê$ Pmbobr Zmhr. H$moU˶m Zm H$moU˶m H$maUm§‘i w o hr nXo MM}Vhr AmhoV. na§Vw ‘m{hVr Am¶moJmÀ¶m do~gmB©Q>da ‘w»¶ ‘m{hVr Am¶w³V åhUyZ AÚmn ‘moVrbmb Ho$Ur ¶m§MoM Zmd d N>m¶m{MÌ Amho. ¶mdê$Z Ho$di Am¶wº$ {ZdS>rMmM Kmoi Amho, Ago Zmhr Va ‘m{hVr Am¶w³Vmb¶mÀ¶m Jmdr AmnU H$moUVr

H$UHw§$~r ¶oWo H$Zm©Q>H$ {Zamdar {ZJ‘Zo nyU©ËdmH$S>o Zobobo H$igm H$mbì¶mMo ImoXH$m‘.

A±H$a ‘m{hVr AnbmoS> H$aVmo¶ hohr Zmhr. ‘m{hVr Am¶moJmMr do~gmB©Q> CKS>br Va ‘w»¶ ‘m{hVr Am¶w³V åhUyZ ‘moVrbmb Ho$Ur, g{Md åhUyZ nr. Eg. ‘rZm Va Ada g{Md åhUyZ ‘rZm ZmB©H$ ¶m§Mr Zmdo d N>m¶m{MÌo AmT>iVmV. ‘moVrbmb Ho$Ur ho ~amM H$mi ‘w»¶ ‘m{hVr Am¶w³V hmoVo. Owb¡‘ܶo Vo {Zd¥Îm Pmbo. ˶m§À¶m {Zd¥Îmrbm XmoZ ‘{hݶm§Mm H$mi

Am¶moJmH$S>rb àb§{~V ¶m{MH$m df© 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EHy$U

g§»¶m 1 9 21 96 146 146 418

àb§{~V VH«$mar df© 2006 2007 2008

CbQ>bobm Amho. Varhr do~gmB©Q>da AÚmn ˶m§MoM Zmd d N>m¶m{MÌ Amho. hm ~oO~m~XmanUm Zìho Va H$m¶?

g§»¶m 0 1 2

2009 2010 2011 2012 EHy$U

6 169 100 105 383

VgoM gܶm ‘m{hVr Am¶moJmMo g{Md àH$me doirn H$mUH$a AmhoV, Va A{OV n§MdmS>H$a ho Ada g{Md

AmhoV. Varhr g{Md åhUyZ nr. Eg. ‘rZm Am{U Ada g{Md åhUyZ ‘rZm ZmB©H$ ¶m§MoM Zmd d N>m¶m{MÌ do~gmB©Q>da AmT>iVo. ¶m{MH$m, VH«$matMr g§»¶m dmT>br ‘w»¶ ‘m{hVr Am¶w³V nX [a³V Agë¶mZo Am¶moJmMo H$m‘H$mOM R>ßn Pmbo Amho. Am¶moJmH$S>o EHy$U 418 ¶m{MH$m, Va 383 VH«$mar àb§{~V AmhoV. ‘moVrbmb Ho$Ur ¶m§À¶m H$m¶©H$mimV XaamoO {H$‘mZ AmR> ¶m{MH$m§da gwZmdUr Mmbm¶Mr. na§Vw AmVm ’$³V ZdZdrZ ¶m{MH$m VWm VH«$mar ¶oV AmhoV. na§Vw ˶mda H$moUVrhr H$m¶©dmhr hmoV Zmhr.

19.26 H$moQ>tMo drO{~b WH$sV E WH$sV drO{~bm§Mr dgwbr H$aʶm~m~V Im˶mH$Sy>Z CXmgrZVm nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : ’$m|S>m Vmbw³¶mVrb "Q‰>|Q>r ’$ñQ>© g|À¶war {b{‘Q>oS>' ¶m H§$nZrMo 19 H$moQ>r 26 bmI 46 hOma 435 én¶m§Mo drO{~b WH$bobo Amho. drO{~bm~m~V ݶm¶mb¶mV IQ>bm gwê$ Agë¶mZo dgwbr~m~V Im˶mg‘moa g‘ñ¶m Amho. ’$m|S>m Vmbw³¶m~amo~aM {VgdmS>rVrb H$mhr ^mJmbm nmUrnwadR>m H$aUmè¶m Amonm ObàH$ënmMo 5 H$moQ>r 77 bmIm§Mo drO{~b WH$bobo Amho. Amonm ObàH$ënm~amo~a ’$m|S>m {d^mJmer g§b½Z Agboë¶m Hw§${Xb A°bmo¶O àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>Mo 1 H$moQ>r 4 bmIm§Mo, Va Q‰>o§Q>r ’$ñQ>© g|À¶war {b{‘Q>oS> ¶m H§$nZrMo 19 H$moQ>r 26 bmI én¶m§Mo, Jm§Oo nmUràH$ënmMo 19 bmI 77 hOma 924 én¶m§Mo drO{~b WH$ë¶mMr ‘m{hVr Im˶mH$Sy>Z {‘imbr Amho. Am¡Úmo{JH$ J«mhH$m§~amo~a KaJwVr VWm ì¶mdgm{¶H$ drO{~bm§Mr WH$bobr g§»¶m d a³H$‘hr ‘moR>r Amho. na§Vw ¶m WH$~mH$sÀ¶m dgwbrgmR>r Im˶mH$Sy>Z H$moUVohr à¶ËZ hmoVmZm {XgV ZmhrV. Amonm ObàH$ën VWm Hw$§ {Xb A°bm°¶OMo drO{~b H$m WH$bobo Amho, ¶mMr R>mog ‘m{hVr EH$hr A{YH$mar XoD$ eH$bobm Zmhr. W{H$V {~bm§~m~V ݶm¶mb¶mV IQ>bo gwê$ Agë¶mZo Zo‘Ho$ H$maU gm§JVm ¶oUma Zgë¶mMo gyVmodmM H$mhr

{S>Mmobr {d^mJmVrb gmIir Cn{d^mJmV 47 bmI én¶m§Mo KaJwVr, 19 bmI 91 hOma én¶m§Mo ì¶mdgm{¶H$, Va 24 bmI 80 hOma én¶m§Mo Am¡Úmo{JH$ {~b W{H$V Amho. ehamVrb Xþgè¶m Cn{d^mJmV 38 bmI 77 hOma én¶m§Mo KaJwVr, 40 bmI 27 hOmam§Mo ì¶mdgm{¶H$ Va 55 bmI 63 hOma én¶m§Mo Am¡Úmo{JH$ {~b WH$rV Amho.

WH$~mH$s Agbobo Am¡Úmo{JH$ J«mhH$ Zmd Hw§${Xb A°bm°¶O àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (’$m|S>m) Amonm dm°Q>a d³g© Jm§Oo am° dm°Q>a dH©$ Q‰>|Q>r ’$ñQ>© g|À¶war {b{‘Q>oS> nm°[b{’$ë‘ B§S>ñQ´>rO (lrñWi) AmpídZ IS>o A±S> {ìhboO B§{S>¶m (lrñWi) E. Eg. A±S´>çy B§S>ñQ´>r>O (^mQ>nmb, H$mUH$moU) bú‘r nmdS>a H$moqQ>J (Xoio, H$mUH$moU) B§Q>aZ°eZb (‘S>Jmd)

A{^¶§Ë¶m§Zr Ho$bo Amho. Im˶mÀ¶m {d{dY {d^mJmVrb WH$sV {~bm§Mr g§»¶m d a³H$‘ ‘S>Jmd M- Cn{d^mJ 2 (AmHo$) : 116 KaJwVr J«mhH$m§Mo gw‘mao 12 bmI 17 hOma 278 én¶m§Mo {~b WH$bobo Amho. ¶m{edm¶ 36 ì¶mdgm{¶H$ J«mhH$m§Mo 5 bmI 2 hOma én¶m§Mo {~b WH$bobo Amho. H$mUH$moU Cn{d^mJmV KaJwVr J«mhH$m§Mo 24 bmI 64 hOma én¶m§Mo {~b WH$bobo Amho. ì¶mdgm{¶H$ J«mhH$m§Mm {dMma H$aVm WH$rV {~bm§Mr

WH$~mH$sMr a³H$‘ 1 H$moQ>r 4 bmI 61 hOma 5 H$moQ>r 77 bmI 38 hOma 19 bmI 77 hOma 924 19 H$moQ>r 26 bmI 46 hOma 1 bmI 13 hOma 656 1 bmI 12 hOma 845 2 bmI 8 hOma 441 2 bmI 6 hOma 693 4 bmI 3 hOma 963

a³H$‘ 27 bmI 71 hOma 147 én¶o Amho. Am¡Úmo{JH$ J«mhH$m§À¶m WH$rV {~bm§Mr a³H$‘V 9 bmI 70 hOma én¶o Agë¶mMr ‘m{hVr Im˶mH$Sy>Z {‘imbr Amho. ‘S>Jmd‘Yrb Cn{d^mJ Mma‘ܶo 264 J«mhH$m§Mo {‘iyZ 12 bmI 68 hOma 435 én¶m§Mo {~b WH$rV Amho. ì¶mdgm{¶H$ J«mhH$m§À¶m WH$~mH$sMr a³H$‘ 15 bmI 95 hOma 623 Amho. Am¡Úmo{JH$ J«mhH$m§Mr WH$~mH$s 9 bmI 45 hOma 68 én¶o Amho. (A{YH$ d¥Îm nmZ 2)


10goa2_Layout 1 10/9/2012 11:24 PM Page 1

^dVmb

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

2

Vnmg Z H$aʶmMm n§ M m¶V gw d U© ‘hmo Ë gdr df© Kmo { fV Am°’$ X RECORD Zmam¶U ZmdVtda X~md àm. bú‘rH$m§V nmg}H$a ¶m§À¶m AܶjVoImbr g{‘Vr ñWmnZ

‘m{hVr Ka Am{U ‘§Ìr

‘m{hVr Kam§‘YyZ amÁ¶mV bmoH$m§Mr byQ> hmoV AgVmZm Am{U ‘m{hVr Ka ~§X H$aʶmgmR>r gaH$maZo hmbMmbr gwé Ho$ë¶m AgVmZm ‘m{hVr KamH$S>o g§~§YrV Agbobr EH$ 춺$s h„rM EH$m ‘§Í¶mÀ¶m Kar Pmboë¶m g‘ma§^mV ‘§Í¶m§~amo~a ~gyZ MMm© H$aVmZm {Xgbr. ˶m§Zm ¶m ‘§Í¶m§H$S>o nmhÿZ AZoH$ gaH$mar A{YH$mè¶m§Zm Y¸$m ~gbm. ‘m{hVr KamVyZ hmoUmè¶m bwQ>rbm hr 춺$s O~m~Xma Amho nU ˶mÀ¶mda H$madmB© H$am¶Mr gmoS>yZ Vr 춺$s ‘§Í¶m§~amo~a JwnrV Jmoï>r H$arV Agë¶mMo nmhÿZ A{YH$marhr MH«$mdbo. H$moUmMo Hw$R>o g§~Y AmhoV Am{U H$moU Hw$Umbm g§ajU XoVmo ,Vo Aem Jmoï>tdéZ {XgVo.

Ag‘mZ ݶm¶ goH|$S> h±S> dmhZo àH$aUmV 11 nmo[bgm§da R>nH$m R>odʶmV Ambm Amho. ˶mV AZoH$ ~S>o A{YH$mar AmhoV. dmñV{dH$ EImÚm àH$aUmV R>nH$m R>odʶmV Amë¶mZ§Va ˶m A{YH$mè¶m§Zm {Zb§{~V H$ê$Z ˶mMr Mm¡H$er H$aUo hm {Z¶‘ AgVmo. na§Vw ˶m A{YH$mè¶m§Zm AÚmn {Zb§{~V H$aʶmV Ambobo Zmhr. H$m°ÝñQ>o~b qH$dm hdmbXma dJ¡ao AgVm Va bJoM {Zb§{~V Ho$bo AgV,o Ago EH$m nmo[bgmZoM X¡{ZH$ hoamëS>À¶m H$m¶m©b¶mV ’$moZ H$ê$Z gm§{JVbo. ˶m§Mohr IaoM Amho åhUm. ¶m amÁ¶mV ݶm¶ gdmªZm g‘mZ {Xbm OmVmo Ago åhUʶmMo YmS>g H$moU H$aUma.?

H$wͶm§Zm nH$Sy>Z amÌr gmoS>VmV nUOr d AmOy~mOyÀ¶m n[agamV ^Q>³¶m Hw$Ͷm§Mr g§»¶m àM§S> dmT>br Amho. ˶mgmR>r ehamVrb Hw$Ìr åhUo nH$Sy>Z nd©ar, {S>Mmobr d BVa H$mhr J«m‘rU ^mJmV gmoS>br OmV AmhoV. {Xdgm Q>oånmoV ^abobr Hw$Ìr amÌr gmoS>br OmV Agë¶mZo bmoH$m§À¶m Vo bjmV ¶oV Zmhr. ˶m‘wio A{bH$S>À¶m H$mimV nd©arV Hw$Ͷm§Mr g§»¶m dmT>V Mmbbr Amho, Ago EH$m neyd¡ÚH$s¶ A{YH$mè¶mZo gm§{JVbo.

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … 24 Am°³Q>m|~a 1962 gmbr amÁ¶mV n§Mm¶VrÀ¶m n{hë¶m {ZdS>UwH$m Pmë¶m hmo˶m. ¶m KQ>ZoÀ¶m AZwf§JmZo amÁ¶mV 24 Am°³Q>mo~a 2012 Vo 24 Am°³Q>m|~a 2013 ho df© Jmoì¶mVrb n§Mm¶VtMo gwdU© ‘hmoËgdr df© åhUyZ gmOao H$aʶmMm {ZU©¶ KoʶmV Ambm Amho. gaH$maZo ˶mgmR>r gwdU© ‘hmoËgd g{‘Vr {ZdS>br AgyZ n§Mm¶V ‘§Ìr àm.bú‘rH$m§V nmg}H$a ho ¶m g{‘VrMo

Aܶj AmhoV Va Hw§$Xm MmoS>UH$a ¶m g{‘VrÀ¶m Cnmܶj AmhoV. n§Mm¶V g[Md, ‘m{hVr Am{U à{gÜXr ImVo, A~H$mar Am¶wº$, AmaS>rE àH$ën A{YH$mar, H$bm g§ñH¥$Vr Im˶mMo g§MmbH$, {dÎm Am{U ~OoQ> ¶m XmoÝhr {d^mJmMo g§¶wº$ g[Md, ào‘mZ§X åhm§~ao (MmoS>U), Xod|Ð ZmB©H$ ( lrñWi - H$mUH$moU), ^m‘Qy> doirn (IÈ>o ~mùir), em§~m Jm§dH$a (doiJo {S>Mmobr), {‘[b§X Ho$aH$a (Ho$ar -

~bmËH$maàH$aUr Xmoftda H$madmB© H$am … gmoZH$

^mOnbm n[a‘b am°¶ {X„rV ZH$moV, Jmoì¶mV MmbVmV

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … Aënd¶rZ ‘wbrda {ZX©¶rnUo ~bmËH$ma H$aUmè¶m§da H$R>moa H$madmB© H$aʶmMr ‘mJUr Jmodm {nnëg ’$moa‘Zo Ho$br Amho. doJdoJù¶m bmoH$m§H$Sy>Z naV naV ~m{bHo$bm ~bmËH$mamg ~ir nS>mdo bmJVo hr Jmoì¶mMr emoH$m§{VH$m Agë¶mMo ’$moa‘Zo åhQ>bo Amho. nUOrVhr nydu Agm àg§J KS>bm hmoVm. ~bmËH$marV {dÚm{W©Zrda ñdVmbm OmiyZ KoD$Z AmË‘h˶m H$aʶmMr nmir AmUbr hmoVr, Agohr gmoZH$ ¶m§Zr åhQ>bo Amho.

nUOr ~gñWmZH$mdarb H$Mam CMbUma H$moU ? nUOr, {X. 09 (à{V{ZYr) : IÈ>o d H$Mè¶m‘wio nUOrVrb H$X§~ ~gñWmZH$ AñdÀN> ~Zbo Amho. ¶m ~gñWmZH$mÀ¶m ñdÀN>VoMr O~m~Xmar H$moUmMr, ¶mdéZ nUOr ‘hmnm{bH$m d H$X§~ ‘hm‘§S>imV ‘V^oX {Z‘m©U Pmbo AmhoV. H$X§~ ~gñWmZH$ nUOr ‘hmnm{bHo$À¶m hÔrV ¶oVo, ¶m‘wio ~gñWmZH$mdaMm H$Mam ‘hmnm{bHo$Zo CMbmdm, Aer H$X§~ ‘hm‘§S>imMr ^y{‘H$m Amho. Aܶj H$mbw©g Aë‘oXm ¶m§Zrhr hoM ‘V 춳V Ho$bo Amho. na§Vw H$X§~ ñWmZH$ ‘hm‘§S>imÀ¶m Vmã¶mV Amho. XþH$mZm§Mo ^mS>o ‘hm‘§S>iM KoVo. ¶m‘wio ~gñWmZH$mMr ñdÀN>Vm

H$X§~ d ‘hmnm{bHo$V ‘V^oX amIʶmMo H$m‘ ‘hm‘§S>imZoM H$am¶bm hdo, Aer ‘hmnm{bHo$Mr YmaUm Amho. ¶m‘wio ~gñWmZH$mÀ¶m ñdÀN>VoH$S>o H$moUrhr Jm§^r¶m©Zo bj XoV Zmhr, ho dmñVd Amho. ì¶mnmarH$am~m~V XþH$mZXma AZ{^k H$X§~ ~gñWmZH$mda gw‘mao 140 XþH$mZo AmhoV. ~hþg§»¶ XþH$mZXma ‘hmnm{bHo$bm ì¶mnmar H$aM ^aV Zmhr. ¶m‘wio ¶m XþH$mZm§‘wio V¶ma Pmbobm H$Mam ‘hmnm{bHo$Zo H$m CMbmdm, Agm gdmb Am¶w³V g§OrV am°{S´>½g

¶m§Zr ¶m~m~V ~mobVmZm Ho$bm. Xaå¶mZ, ì¶mnmar H$a dgyb H$aʶmMr àH«$s¶m ‘hmnm{bHo$V’}$ bdH$aM gwé hmoUma Agë¶mMr ‘m{hVr gyÌm§H$S>yZ {‘imbr. ~gñWmZH$mMr bdH$aM g’$mB© H$X§~ ‘hm‘§S>imMo Aܶj H$mbm}g Amë‘oXm A{YH$ ‘m{hVr XoVmZm åhUmbo, "¶o˶m AmR>dS>çmV ‘hm‘§S>imV’}$ g§nyU© ~gñWmZH$mMr g’$mB© H$aʶmV ¶oUma Amho. ¶mgmR>r Img H$m‘Jmam§Mr ì¶dñWm H$aʶmV ¶oUma Amho'.

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : {XëbrVrb amîQ´>Hy$b H«$sS>m KmoQ>mù¶mÀ¶m VnmgmV gr~rAm¶Zo JwÝhm XmIb Ho$bobo Am¶EEg A{YH$mar n[a‘b am¶ ¶m§À¶m{damoYmV {Xëbr ^mOnZo hëbm~mob H$ê$Z ˶m§Zm VoWyZ hQ>{dʶmg ^mJ nmS>bo. ˶mZ§Va Jmoì¶mV ^mOn gaH$mabm ‘mÌ hoM am¶ Amamo½¶ g{Md åhUyZ MmbVmV, Agm [damoYm^mg g‘moa Ambm Amho. Am¶EEg A{YH$mar am°¶ ho gܶm Jmoì¶mV Amamo½¶ Im˶mMo g[Md AmhoV. ¶mnydu Zdr {X„r ¶oWo å¶yÝgrnm{bQ>r H$mD$pÝgbMo 2010 gmbr Vo Aܶj hmoVo. ˶m H$mimV ˶m§Zr Ho$boë¶m

noS>Uo), {XnmOr amUo ({ngwb} gÎmar), VwierXmg ZmB©H$ (gm§H$dmi - ‘waJmd), Cëhmg Vw¶oH$a ( Zmdobr - gmgï>r), {‘bmJ«rg JmoÝgmëdrg (Mm§Xmoa - gmgï>r), gw^mf doirn (~m§XdmS>m - ZoVwbu) , gVrf VmoañH$a ({edmobr - ~mXo©g), Xo{bbm bmo~mo (nam©© - ~mX}e), {H«$ñVmd {S>H$m°ñQ>m (n§MdmS>r - ’$m|S>m), H$m‘}brZ ’«$mÝH$mo ({Jar), AZrb hmo~io (‘oaer), OmZy gwOmao (‘mobo), amo{hXmg Ho$aH$a (Ho$ar

ì¶dhmam§Mr gr~rAm¶H$Sy>Z Mm¡H$er H$aʶmV Ambr. JmOboë¶m amï´>Hy$b H«$rS>m ñnYm© KmoQ>mù¶mMmM Vmo ^mJ hmoVm. gr~rAm¶Zo Z§Va ˶m§À¶mda E’$Am¶Amahr Zm|X{dbm. Var am¶ ¶m§Zm nXmdê$Z Z hQ>{dë¶mZo {X„r ^mOnZo {X„rÀ¶m ‘w»¶‘§Ìr erbm {XjrV ¶m am¶ ¶m§Zm nmR>rer KmbV Agë¶mMr Q>rH$m Ho$br hmoVr. njmMo ZoVo H$aUqgJ VÝdma ¶m§Zr {Xëbr {dYmZg^oV hm ‘wÔm CnpñWV Ho$bm hmoVm. Zdr {X„rMo {edmOr ‘hmamO ñQ>o{S>¶‘À¶m ~m§YH$m‘mg§~§YrÀ¶m KmoQ>mù¶mV am¶ ¶m§Mr ^y{‘H$m Agë¶mMo ìhr. Ho$. ew§Jwby

- ’$m|S>m), XrnH$ H$i§JwQ>H$a (nmg} noS>Uo), {eënm ZmB©H$ (‘oUHw$ao) ¶m§Mr gXñ¶ åhUyZ g{‘Vrda {ZdS> Ho$br Amho. AmO ¶m g{‘VrMr ~¡R>H$ hmoUma AgyZ ¶m ~¡R>H$sV 24 Am°³Q>m|~a amoOr amÁ¶ ñVar¶ H$m¶©H«$‘ H$aʶmgmR>r MMm© hmoUma Amho. VgoM df©^a Hw$R>bo H$m¶©H«$‘ gmOao H$amdoV ˶m~m~Vhr AmOÀ¶m ~¡R>H$sV {dMma {d{Z‘¶ hmoUma Amho.

AhdmbmV åhQ>bo hmoVo. ˶m‘wioM gr~rAm¶Zo ˶m§À¶m{déÕ JwÝhm XmIb Ho$bm hmoVm. ‘w»¶‘§Ìr {ebm {XjrV ¶m am¶ ¶m§Zm gr~rAm¶nmgyZ dmM{dV Agë¶mMm Amamon H$ê$Z {dYmZg^oV JXmamoihr ‘mO{dʶmV Ambm hmoVm. am¶ ¶m§Mr Z§Va Jmoì¶mV ~Xbr H$aʶmV Ambr. ˶m§Zm Amamo½¶ gMrd åhUyZhr Zo‘ʶmV Ambr. AmOhr Vo ¶m nXmda AmhoV ¶m~m~V Jmodm ^mOnZo Amjon KoVbobm Zmhr. ¶m‘wio am¶ ¶m§À¶m amï´>Hy$b H«$sS>m KmoQ>mù¶mer g§~§Y Am{U gr~rAm¶À¶m Mm¡H$erMo g§~§Ym‘wio Jmoì¶mVrb ^mOn gaH$mabm H$mhrM ’$aH$ nS>bbm Zmhr.

ImU H$‘©Mmè¶m§À¶m doVZmV 50 Q>¸$o H$nmV nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … I{ZO CËIZZ Am{U dmhVyH$ ~§X H$aʶmV Amë¶mZ§Va ~S>çm ImU H§$nݶm§Zr H$‘©Mmè¶m§Mo emofU gwê$ Ho$bo Amho. BVH$s df} H$‘mB© H$ê$Z XoUmao H$‘©Mmar ˶m§Zm nm§T>ao hÎmr dmQy> bmJbo AmhoV. àmá‘m{hVr à‘mUo Jmoì¶mVrb EH$ ‘moR>çm ImZ H§$nZrZo H$‘©Mmè¶m§Zm KamMr dmQ> XmI{dʶmg gwédmV Ho$br Amho. Oo H$‘©Mmar godoV ZìhVo ˶m§Zm H$m‘mda ¶oD$ ZH$m, Ago gm§JʶmV Ambo Amho. Jmoì¶mV ~og‘w ma I{ZO CËIZZ

H$ê$Z H$moQ>çdYr én¶m§Mr byQ> Ho$boë¶m Am{U ¶m H§$nZrZo gܶm H$‘©Mmè¶m§Zm H$‘r H$aʶmg gwê$dmV Ho$br Amho. ¶mMm {H$Îmm AmVm BVa H§$nݶmhr {Ja{dʶmMr e³¶Vm Amho. Aà˶jnUo gaH$mada X~mdV§ÌmMm hm Adb§~ Agë¶mMo ¶m H§$nZrÀ¶mM EH$m A{YH$mè¶mZo gm§{JVbo. Á¶m H$‘©Mmè¶m§Zm H§$nZrÀ¶m godoV H$m¶‘ H$aʶmV Ambo hmoVo ˶m§Zm H$mTy>Z Q>mH$ʶmV Ambo Zmhr, na§Vw ˶m§À¶m doVZmV 50 Q>¸o$ H$nmV H$aʶmV Ambr Amho. AZoH$ dfmªnmgyZ H$m‘ H$aUmao Am°naoQ>a

nXmMo H$‘©Mmar, ghmæ¶H$ Am°naoQ>a, n¶©dojH$ Am{U ghmæ¶H$ n¶©dojH$ ¶m§Zm H$mTy>Z Q>mH$ʶmV Ambobo Zmhr. na§Vy ˶m§Mo doVZm ì¶{V[aº$ {‘iUmao BVa ^Îmo H$mnʶmV Ambo AmhoV. ^Îmo H$mnë¶m‘wio ˶m§Mo doVZ 50 Q>³³¶m§Zr H$‘r Pmbo Amho. ¶m àH$mam‘wio ¶m H$‘©Mmè¶m§da Hw$èhmS> H$mogibr Amho. I{ZO CËIZZ d dmhVyH$ Wm§~{dë¶mZ§Va ImU H$m‘Jmam§Zm ˶mMdoir Kar nmR>{dʶmV Ambo hmoVo. ˶mZ§Va AmVm H§$nZrÀ¶m BVa H$‘©Mmè¶m§À¶m nmoQ>mda ‘maUo gwê$ Pmbo Amho.

amOH$maUr d nmo[bg A{YH$mè¶m§À¶m Y‘³¶m Owݶm JmS>çm {dH«$s àH$aU

nUOr, {X. 9 (n«{V{ZYr) … Owݶm H$maJmS>çm {dH«$s àH$aUmV A{V[aº$ {Oëhm{YH$mar Zmam¶U ZmdVr ¶m§Zr Vnmg H$ê$ Z¶o, ¶mgmR>r ˶m§À¶mda amOH$maUr Am{U H$mhr ~So nmo[bg A{YH$mar àM§S> X~md Q>mH$V Agë¶mMo CKS>H$sg Ambo Amho. goH|$S> h|S> H$maJmS>çm aoHo$Q> àH$aUmV Vnmg A{YH$mar åhUyZ Zo‘ʶmV Ambobo Zmam¶U ZmdVr ¶m§Zr ¶m àH$aUmMm Vnmg H$aʶmg Ag‘W©Vm 춺$ Ho$br Amho. H$m‘mÀ¶m ì¶mnm‘wio AmnU ¶m àH$aUmMm Vnmg H$ê$ eH$V Zgë¶mMo H$maU ˶m§Zr {Xbo Amho, na§Vw Iao H$maU doJioM Agë¶mMo CKS> Pmbo AgyZ ZmdVr ho àM§S> X~mdmImbr Agë¶mMr ‘m{hVr gwÌm§H$Sy>Z XoʶmV Ambr. amOH$maUr Am{U A{YH$mè¶m§H$Sy>Z ˶m§Zm Y‘³¶mhr XoʶmV Amë¶mMr ‘m{hVr gwÌm§H$Sy>Z XoʶmV Ambr. àmá d¥ÎmmZwgma X[jU Jmoì¶mVrb H$m±J«ogMm EH$ ‘moR>m amOH$maUr ho àH$aU ZmdVr ¶m§Zr KoD$ Z¶o

¶mgmR>r X~md Q>mH$V AmhoV. H$maU ¶m àH$aUmÀ¶m Vimer Jbo Va ‘moVrS>m|Jadarb Vbdma àH$aUhr nwÝhm CaH$bo OmB©b. Owݶm> H$ma aoHo$Q>Mo Vbdma àH$aUmer Agboë¶mMm g§~§Y X¡{ZH$ hoamëS>‘YyZ nXm©nme H$aʶmV Ambm hmoVm. ¶m àH$aUmV AS>H$bobo d ˶m§Zm nm{R>er KmbUmao nmobrg Am{U amOH$s¶ ZoVohr ˶m‘wio CKS>o nmS>bo OmUma AmhoV. ˶m‘wioM ZmdVr ¶m§À¶mda hr Ho$g Z ñdrH$maʶmgmR>r X~mdV§ÌmMm dmna gwê$ Amho.Zmam¶U ZmdVr ¶m§Mo EH$ H$V©ì¶Xj A{YH$mar åhUyZ Zmd Amho. Jmodm {dYmZg^m {ZdS>UwH$sÀ¶m H$mimV g§¶wº$ ‘w»¶ {ZdS>UyH$ A{YH$mar åhUyZ ˶m§À¶mda gmon{dʶmV Ambobr O~m~Xmar ˶m§Zr MmoI ~Omdbr hmoVr. goH|$S> h|S> H$ma aoHo$Q> ˶m§À¶mH$S>o gmon{dë¶mg ¶m àH$aU AS>H$bë¶m§Mr J¶ Ho$br OmUma Zmhr ¶mgmR>rM ˶m§Zr ho àH$aU Z KoʶmgmR>r X~md gwê$ Amho.

^yIS§ > H$‘r {H$‘Vrbm {dH$ë¶mZo ZwH$gmZ nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … J¥h{Z‘m©U ‘§S>imMo ^yI§S> H$‘r qH$‘Vrbm {dH$ë¶mZo ‘§S>imbm ZwH$gmZm Pmbo Amho. àmá ‘m{hVrZwgma 2010 ‘ܶo 10 춺$s¨Zm 3500 Vo 4200 én¶o àVr Mm¡.‘r. à‘mUo ^yI§S> {dH$ʶmV Ambo. EH$m 춺$sbm H$‘rV H$‘r 300 Vo 500 Mm¡ag ‘rQ>aMm ^yI§S XoʶmMm {Z¶‘ AgVmZm EH$m ì¶mdgm¶{H$bm 7011 hOma Mm¡ag ‘rQ>aMm ^yI§S> XoʶmV Ambm Amho. BVa 9 춺$s¨Zm 800 Vo 3500 Mm¡.‘r.Mo ^yI§S> XoʶmV Ambo. ˶mgmR>r ‘mohmoa~§X {Z{dXm ‘mJdʶmV Amë¶m. nU EH$m ^yI§S>mgmR>r ’$º$ XmoZM {Z{dXm

Amë¶m hmo˶m. H$mhr bmoH$m§Zr S>‘r ZmdmZo XmoZ ^yI§S> KoʶmgmR>r {Z{dXm gmXa Ho$ë¶mMr Zm|X J¥h{Z‘m©U ‘§S>imÀ¶m H$m¶m©b¶mV Amho. VgoM ‘mohmoa~§X {Z{dXm ‘mJdyZ ^yI§S> {dH$ʶmnojm ˶m§Mm Iwbm {bbmd H$aʶmMr gyMZm A{^¶§Vm E. ìhr. amYmH¥$îUZ ¶m§Zr Ho$br hmoVr. nU ¶mH$S>o bj Z XoVm ^yI§S> {dH«$sMm ì¶dhma Ho$bm Amho. H$mobdmi ¶oWrb 10 ^yI§S>m§Mr ~mOma^mdmà‘mUo qH$‘V gw‘mao 28 H$moQ>r én¶m§hÿZ A{YH$ AgVmZm Vo ’$º$ 17 H$moQ>r én¶m§Zm {dH$ʶmV Amë¶mMo ñnï> Pmbo Amho.

H$igm H$mbì¶mgmR>r H$m±Jgo« Mrhr H|$ÐmH$S>o n°H$o OgmR>r Ymd H|$Ðr¶ nadmZo ZmhrV nauH$am§‘wioM ImU ~§XrMo g§H$Q> … {eamoS>H$a

‘S>Jmd ¶oWrb ñdm‘r g‘W© gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ‘§S>imMr {ZKmbobr 21 {Xdgm§À¶m JUnVr {dgO©ZmMr {‘adUyH$. (g§Vmof {‘aOH$a)

{S>Mmobr, {X.9 (à{V{ZYr) … H$Zm©Q>H$ {Zamdar {ZJ‘Zo åhmXB©darb H$igm H$mbì¶mMo ‘mJu bmdbobo H$m‘ ~oH$m¶Xm Agë¶mMo ‘V n¶m©daUào‘r amO|Ð Ho$aH$a ¶m§Zr gm§{JVbo. {Z¶mo{OV YaU àH$ënmMr OmJm amIrd O§Jb joÌmV ¶oV Agë¶mZo ¶m {R>H$mUr YaUàH$ën C^maʶmnydu H$Zm©Q>H$mbm H|$Ðr¶ dZ Am{U n¶m©daU ‘§Ìmb¶mMr nadmZJr ~§YZH$maH$ Agë¶mMo gm§{JVbo. ˶mZ§Va ho nWH$ Am§ã¶mMmo ìhmi ¶oWo Jobo. ˶mdoir H$Zm©Q>H$ {Zamdar {ZJ‘Zo ^y{‘A§VJ©V H$mbdo ~m§YyZ H$igmMo nmUr ‘bà^oV ZoʶmMr Ho$boë¶m nyd©V¶mamMr nmhUr Ho$br. ˶mZ§Va H$Zm©Q>H$Zo ‘bà^oÀ¶m CJ‘ ñWmZmMm Omo {dÜd§g Ho$bm Am{U H|$ÐmÀ¶m nadmZJr{dZm H$igmMo nmUr ‘bà^oV didʶmMm à¶ËZ Mmbdbm Amho, ˶mMr nmhUr Ho$br. Jmoì¶mMo amÁ¶nmb ^maVdra dm§Ny> ¶m§À¶m AܶjVoImbr ñWmnZ Pmboë¶m

Jmodm amÁ¶ n¶m©daU g§ajH$ ‘§S>imÀ¶m 1 Am°³Q>m~o a amoOr amO^dZmV Pmboë¶m ~¡R>H$sV åhmXB©Mm àíZ S>m°. Z§XHw$‘ma H$m‘V d amO|Ð Ho$aH$a ¶m§Zr MM}bm AmUbm hmoVm. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr ho nWH$ AmO H$U§H$w ~rbm nmR>dbo hmoVo. ¶mdoir Ho$aH$a ¶m§Zr H$UHw§$~rMo gan§M ‘§Joe ZmB©H$ ¶m§Mr ^oQ> KoVbr. ˶m§À¶mer ~mobVmZm ‘§Joe ZmB©H$ ¶m§Zr H$Zm©Q>H$ {Zamdar {ZJ‘Zo Mmbdbobo ImoXH$m‘ d ~m§YH$m‘m‘wio H$UHw§$~rMm ^yJ^©ObgmR>m, ^mVeoVrMr O‘rZ ¶m§Mo ZwH$gmZ Pmë¶mMo gm§{JVbo. H$UHw§$~r J«m‘dm{g¶m§Zr ¶m àH$ënmbm {damoY Ho$bm AgVmZm {dÚ‘mZ gaH$maZo ho H$m‘H$mO nyU© H$aʶmMm M§J ~m§Ybobm AgyZ ‘mM© 2013 n¶ªV H$igm H$mbì¶mMo H$m‘ nyU© hmoUma Agë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. H$igm H$mbì¶mMm H$moUVmM bm^ ñWm{ZH$m§Zm hmoUma ZgyZ ¶m H$m‘mMm Xþîn[aUm‘ ¶m ^yJ^©ObgmR>çmda Pmë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo.

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … I{ZO CÚmoJ ~§X Pmë¶m‘wio g§H$Q>mV gmnS>boë¶m§Zm {Xbmgm XoʶmgmR>r àXoe H$m±J«ogZohr H|$ÐmH$S>o n°Ho$OMr ‘mJUr Ho$br Amho. àXoe H$m±J«ogÀ¶m ~¡R>H$sV hm {ZU©¶ KoʶmV Ambm. amÁ¶ gaH$maÀ¶m H|$ÐmH$S>o n°Ho$O ‘mJʶmÀ¶m {ZU©¶mZ§Va AmVm àXoe H$m±J«ogZohr Ver ‘mJUr Ho$br Amho. àXoemܶj gw^mf {eamoS>H$a ¶m§Zr nÌH$ma n[afXoV hr ‘m{hVr {Xbr. ¶mdoir ImgXma em§Vmam‘ ZmB©H$ d ga[MQ>Urg AmëVrZ Jmoåg ˶m§À¶m~amo~a hmoVo. ho n°Ho$O ImU CÚmoJ ~§X Pmë¶m‘wio AJXrM AS>MUrV gmnS>boë¶m§gmR>r Agob. ImgXma em§Vmam‘ ZmB©H$ d ’«$m[Ýgg gmXuZ ¶m§À¶m‘m’©$V hr ‘mJUr Ho$br OmB©b. doi nS>ë¶mg H|$ÐmH$S>o

nmdmMr XadmT> ñdrH$mamdrM bmJob nUOr,[X.9(à[V[ZYr) … amÁ¶mV nmdmÀ¶m XamV Pmbobr dmT> OZgm‘mݶm§Zm Z nMUmar AerM Amho.‘mÌ ‘hmJmB©À¶m >H$mimV gd©M dñVy ‘hmJë¶m Agë¶mZo nmdmMr XadmT> ñdrH$maUo JaOoMo Amho.‘mÌ nmdmMm AmH$ma bhmZ H$ê$ Z¶o,Aem àm[V[ZYrH$ à[VH«$s¶m X¡[ZH$ hoamëS>H$S>o ¶oV AmhoV.H$mhtÀ¶m ‘Vo,hr XadmT> J[a~m§Mo H§$~aS>o ‘moS>Umar AerM Amho. OmoEb Amëdmarg ({dÚmWu) nmdmV Pmbobr XadmT> hr ¶mo½¶M Amho.. H$maU H$mim~amo~a nmd ~ZdʶmMr gm‘J«rhr ‘hmJ Pmbobr Amho. ‘¡Xm, gmIa gd© H$mhr ‘hmJ Pmbobr Amho. nmdXadmT> Oa VerM R>odm¶Mr Agob gaH$mZo nmddmë¶m§gmR>r ‘moR>r g~[gS>r R>odʶmMr JaO Amho. ----------------------------gwZ§Xm aoS>H$a (J¥{hUr) nmdmV Or XadmT> Pmbobr Amho ,Vr amoOJmarda H$m‘ H$aUmè¶m qH$dm gm‘mݶ ‘mUgm§Zm gwÕm nadS>Uma Zmhr. ¶mnydu N>moQ>çm nmdmbm AS>rM ê$n¶m Úmdo bmJV hmoVo,

AmVm ˶mM nmdmbm 3 ê$n¶o ‘moOmdo bmJVmV. Oa nmdmMm Xa nmM H$ê$Z WmoS>m ‘moR>m nmd {Xbm AgVm Va ~ao Pmbo AgVo. nmdmMr XadmT> ‘bm Va ¶mo½¶ dmQ>V Zmhr. ----------------------------gwaO H$m§Xo (ì¶mdgm{¶H$) nmdmgmR>r bmJUmao g‘mZ, BH$Sy>Z {VH$S>o nmohMdʶmgmR>r bmJUmao dmhVyH$ ¶m gdm©V XadmT> Pmë¶mZo nmdmV Xa dmT> {ZpíMVM hmoVr. nU hr Xa nmdmMo dOZ VodT>oM R>oD$Z Ho$br Va gd©gm‘mݶm§Zm Mm§Jbo hmoB©b.

AS>rM ê$n¶mdê$Z VrZ én¶o Xa H$aUo ho ¶mo½¶ Amho. ----------------------------Xr[jVm Vmar AerM Oa ‘hmJmB© dmT>V am{hbr Va gd©gm‘mݶ bmoH$m§Mo OJUo AdKS> hmoB©b. AmVm nmdmV Or XadmT> Pmbobr Amho Vr MwH$sMr Amho. H$maU nmd hm gd©gm‘mݶm§Mr Amdí¶H$ KQ>H$ Amho. AJmoXa Xhm ê$n¶mbm Mma nmd {‘im¶Mo AmVm VrZM {‘iUma. nmdmMo dOZ hr H$‘r Pmbobo Amho. ¶mMm OmñV ’$Q>H$m gd©gm‘mݶm§ZmM ~gUma Amho. nmdmMr XadmT> hr A¶mo½¶ Amho. ----------------------------dëb^ Ho$iH$a ({ejH$) gd©M dñVy§Mo Xa dmT>bobo Amho, ˶m‘wio nmdmMm Xa dmT>Uo gmhm{OH$M Amho. IaoVa gaH$maZo ¶mH$S>o bj XoʶmMr JaO Amho. nmdmMm Xa VgmM R>odʶmgmR>r gaH$maZo doJir gmo¶ Ho$br AgVr Va Mm§Jbo Pmbo AgVo. ‘bm Ago dmQ>Vo H$s, gaH$ma gm‘mݶ ‘mUgmMm {dMma H$aV Zmhr. {Xdg|{Xdg gd© ‘hmJ hmoV Amho.

gw[XZ H$mUo (ì¶mdgm{¶H$) gd© H$mhr ‘hmJ Pmë¶mZo nmdmMo Xa dmT>[dUo ‘bm ¶mo½¶ dmQ>Vo. ˶mhyZ OmñV Pmbr Va Vr ¶mo½¶ Zmhr, VgoM nmdmMm Xa VrZ ê$n¶m H$aVmZm nmdMm AmH$ma VodT>mM R>odbm nm{hOo. ---------------------------{dÚm ZmB©H$ (J¥[hUr) gd© dñVy§Mo Xa dmT>V am{hbo Va gm‘mݶ ‘mUgmMo H$m¶ hmoUma,hm Iam gdmb Amho. ~mH$s gd© H$mhr ‘hmJ hmoV Amho. nmdmV Pmbobr hr dmT> Amåhmbm nadS>Umar Zmhr. nmdmÀ¶m XOm©V Oa dmT> Pmbr AgVr Va XadmT> Mmbbr AgVr. ----------------------------gwa|Ð ’w$VmXm} (ZJagodH$) nmdmgmR>r bmJUmao gd© g‘mZ ‘hmJ Pmë¶mZo nmdmMr XadmT> H$aUo ¶mo½¶ Amho. nU gaH$maZo gm‘mݶ ‘mUgm§Mm {dMma H$aUo JaOoMo Amho. ˶mgmR>r ˶m§Zr nmddmë¶m§Zm g~grS>r Úmdr.

{eîQ>瑧S>ihr nmR>{dbo OmB©b. XmoÝhr ImgXma ¶m ‘mJUrMm nmR>nwamdm H$aVrb, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. ^mOn gaH$maMm n°Ho$O ‘mJʶmMm hoVy doJim Amho d H$m±J«ogMm doJim Agë¶mMo ImgXma em§Vmam‘ ZmB©H$ ¶m§Zr gm§{JVbo. H|$ÐmH$Sy>Z n°Ho$O {‘imbo Va Vo doJù¶m H$m‘mgmR>r bmQ>ʶmMm ^mOnm gaH$maMm hoVy Amho, Va H$m±J«ogMm hoVy àm‘m[UH$ Amho, Ago Vo åhUmbo. nauH$am§‘wioM ImUr ~§X Jmoì¶mVrb ImUr ~§X Pmë¶m ˶m ‘w»¶‘§Ìr nauH$a ¶m§À¶m‘wioM, Agm Amamon gw^mf {eamoS>H$a ¶m§Zr Ho$bm. nauH$a {damoYr njZoVo AgVmZm ImU CÚmoJmMr ~XZm‘r Ho$ë¶m‘wioM ImU CÚmoJ ~§X nS>ë¶mMo Vo åhUmbo. H|$ÐmZo ImUtMo

n¶m©daU XmIbo {Zb§{~V H$aʶmnyduM amÁ¶ gaH$maZo ImUr ~§X Ho$ë¶m hmo˶m, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. gaH$maÀ¶m ¶m {ZU©¶m‘wio 7 Vmbw³¶mVrb bmoH$m§da WoQ> n[aUm‘ hmoD$Z ˶m§Mm amoOJma Jobm Va g§nyU© amÁ¶mVrb bmoH$ AS>MUrV Ambo AmhoV. nauH$a ¶m§Mr ZrVr XþVm|S>r Agë¶mMmhr ˶m§Zr Amamon Ho$bm. nUOrbm EH$, ZoÌmdirV Xþgao Am{U gm§JoV {VgaoM gm§JʶmMm ‘Jo‘’ Vo IoiV Agë¶mMm Amamon ˶m§Zr Ho$bm. àXoe H$m¶©H$maUrÀ¶m ~¡R>H$sV njg§KQ>Zm ~iH$Q> H$aʶmÀ¶m Ñï>rZo MMm© Pmë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. 20 Am°³Q>mo~a amoOr njmÀ¶m H$m¶©H$˶mªMo {e~ra Am¶mo{OV Ho$ë¶mMr ‘m{hVr ˶m§Zr {Xbr.

doʶm©V WH$rV drO{~bm§À¶m J«mhH$m§Mr g§»¶m H$‘r nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : doUm© ({d^mJ 14) {d^mJmH$Sy>Z WH$rV drO{~bm§À¶m aH$‘oMm Vnerb {‘imbobm Zmhr. ‘mÌ {~bo Z ^aUmè¶m J«mhH$m§Mm AmH$S>m ¶m {d^mJmZo {Xbobm Amho. ¶m {d^mJmV 1 hOma 164 KaJwVr J«mhH$m§Zr {~b ^abobo Zmhr. {~b Z ^aboë¶m Am¡Úmo{JH$ J«mhH$m§Mr g§»¶m 19 Amho, Va ì¶mdgm{¶H$ J«mhH$m§Mr g§»¶m 344 Amho. drO{~bm§Mr gdm©{YH$ WH$~mH$s åhmnemV BVa {d^mJm§nojm WH$rV drO{~bm§Mr gdm©{YH$ a³H$‘ åhmngm {d^mJmV Amho. åhmngm {d^mJm‘ܶo noS>Uo, AmJadmS>m d åhmngm Ago VrZ Cn{d^mJ AmhoV. noS>Uo Cn{d^mJmV KaJwVr J«mhH$m§Mr {~bm§Mr EHy$U WH$~mH$s 25 bmI 97 hOma 575 én¶o Amho.

ì¶mdgm{¶H$ J«mhH$m§À¶m drO{~bm§Mr WH$~mH$s 15 bmI 97 hOma 722 én¶o Amho. Am¡Úmo{JH$ J«mhH$m§À¶m drO{~bm§Mr WH$~mH$s 5 bmI 94 hOma 257 én¶o Amho. åhmnemVrb Cn{d^mJ XmoZ‘ܶo KaJwVr J«mhH$m§À¶m {~bm§Mr WH$~mH$s 48 bmI 36 hOma 588 én¶o Amho. ì¶mdgm{¶H$ J«mhH$m§Mr WH$~mH$s 38 bmI 13 hOma 385 én¶o Amho. Am¡Úmo{JH$ J«mhH$m§Mr WH$~mH$s 8 bmI 31 hOma 883 én¶o Amho. AmJadmS>m Cn{d^mJmV 54 bmI 89 hOma 572 én¶m§Mo {~b WH$rV Amho. 23 bmI 37 hOma 64 én¶m§Mo ì¶mdgm{¶H$ {~b WH$bobo Amho. Am¡Úmo{JH$ J«mhH$m§À¶m drO{~bm§Mr WH$~mH$s 86 hOma 383 én¶o Amho.


10goa3_Layout 1 09-10-2012 PM 10:40 Page 1

3

MmdS>r

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

~moQ>rdarb H$‘©Mmè¶m§Zmhr AmVm noÝeZ A{Zdmgr ^maVr¶ Am¶moJmMr Img ¶moOZm; Cno{jV KQ>H$m§Zm {Xbmgm ‘[ÀN>‘mam§Zm AmVm ‘[ÀN>‘mam§gmR>r 20 bmIm§Mr ¶moOZm

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : ~moQ>rda H$m‘ H$aUmao Ibmer, ‘oH°${ZH$, Bbop³Q´>{e¶Z, H$mn]Q>a, doëS>a, Q>Za© , {’$Q>a, A{^¶§Vo ¶mZmhr AmVm {Zd¥ÎmrZ§Va noÝeZ {‘iUma Amho. noÝeZ XoUmar ¶moOZm A{Zdmgr ^maVr¶ Am¶moJmZo (EZAmaAm¶) AmIbr Amho. ‘m{gH$ AS>rM hOma én¶o noÝeZ XoʶmMr VaVyX ¶m ¶moOZoV Amho. A{Zdmgr ^maVr¶ Am¶moJmMo Am¶w³V S>m°. {dë’«o$S> {‘pñH$Vm ¶m§Zr hr ‘m{hVr {Xbr. ~aoM Jmo‘§VH$s¶ ~moQ>tda H$m‘ H$aVmV. ~moQ>tda H$m‘ H$aVmZm ˶mZm doVZ Mm§Jbo {‘iVo. na§Vw {Zd¥ÎmrZ§Va ~è¶mM OUm§Zm doVZ {‘iV Zmhr. ¶m‘wio {Zd¥ÎmrdoVZmMr ˶m§Mr ~è¶mM dfm©nmgyZMr ‘mJUr hmoVr. ¶m ¶moOZo‘wio H$mhr à‘mUmV Vr nyU© Pmbr Amho.

¶moOZoMo ñdén

Amdí¶H$ H$mJXnÌo

Á¶m H$‘©Mmè¶m§Zr {H$‘mZ Xhm df} ~moQ>rda H$m‘ Ho$bobo Amho, Vo H$‘©Mmar ¶m ¶moOZogmR>r nmÌ R>aVmV. VgoM g§~§{YV H$‘©Mmè¶mbm gmR> df} nyU© hmoUo Amdí¶H$ Amho. {edm¶ AmnU Jmo‘§VH$s¶ Agë¶mMm a{hdmgr XmIbm gmXa H$aUohr ˶mÀ¶mda ~§YZH$maH$ Amho. ¶m gd© AQ>r nyU© H$aUmè¶mbm ‘m{gH$ AS>rM hOma én¶m§Mo noÝeZ {‘iUma Amho.

¶m ¶moOZoMm bm^ KoʶmgmR>r H$‘©Mmè¶mMo AmoiInÌ, OÝ‘ XmIbm, d¡ÚH$s¶ à‘mUnÌ, a{hdmgr XmIbm, Am¶H$a ^aë¶mMr nmdVr, aoeZ H$mS>©, à{VkmnÌ AmXr AOm©gmo~V gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho. {dYdoZo AO© H$am¶Mm Agë¶mg gmo~V nVrMo {ZYZ Pmë¶mMm XmIbm VgoM b½ZZm|XUrMm XmIbm AOm©gmo~V OmoS>Uo Amdí¶H$ Amho.

{dYdmZm§hr bm^ ~moQ>rda H$m‘ H$aUmè¶m H$‘©Mmè¶mMo AnKmVr AWdm AmOmar {ZYZ Pmë¶mg nËZrbmhr noÝeZ XoʶmMr VaVyX ¶m ¶moOZoV Amho. {dYdm nËZrbmhr AS>rM hOma én¶o {‘iUma AmhoV. na§Vw g§~§{YV {dYdm ‘{hboMo dm{f©H$ CËnÝZ 1 bmI 20 hOma én¶m§nojm H$‘r AgUo Amdí¶H$ Amho. CËnÝZ A{YH$ Agë¶mg ¶m ¶moOZoMm bm^ {‘iUma Zmhr. VgoM g§~§{YV ‘{hboMo Jmoì¶mV {H$‘mZ n§Yam df} dmñVì¶ AgʶmMr AQ> ¶moOZoV Amho.

~m¶mo‘{Q´>H$ H$mS>© nUOr, {X. 8 (à{V{ZYr) : {H$Zmar ‘ÀN>r‘mam§À¶m gwajoÀ¶mÑï>rZo H|$Ð gaH$maÀ¶m A§VJ©V amÁ¶mVrb 10 hOma ‘ÀN>r‘mam§Zm bdH$aM ~m¶mo‘o{Q´>H$ H$mS>© XoʶmV ¶oUma AmhoV. gwê$dmVrbm 1021 ‘ÀN>r‘mam§Zm hr H$mS>} XoʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr ‘ËgmoÚmooJ Im˶mÀ¶m gyÌm§H$Sy>Z [‘imbr Amho. Am°³Q>mo~a 2010 amoOr ~m¶mo‘o{Q´>H$ H$mS©gmR>r {H$Zmar ^mJmVrb ‘ÀN>r‘mam§Mo N>m¶m[MÌo H$mT>ʶmV Ambr hmoVo. gd© ‘ÀN>r‘mam§Mr Zmdo - Ho$ai ¶oWrb H$ZmOrH$moS> doñQ> nbI ¶m EOÝgrbm XoʶmV Ambr hmoVr. ¶m EOÝgrH$Sy>Z gܶm 1021 H$mS>} V¶ma hmoD$Z Ambr AgyZ àW‘

gwajoÀ¶m Ñï>rZo A{^Zd CnH«$‘ Q>ß߶mV Vr ‘ÀN>r‘mam§Zm XoʶmV ¶oVrb, Ago gyÌm§Zr gm§[JVbo. ¶mnyduM hr H$mS>} XoʶmV ¶oUma hmoVr. ‘mÌ ‘ÀN>r‘mam§À¶m ZmdmV H$mhr MwH$m AmT>iyZ Amë¶mZo d Vm§{ÌH$ H$maUm‘wio ˶m ‘ÀN>r‘mam§Zm AOyZ H$mS>} {‘imbobr ZìhVr. bdH$aM ha‘b ¶oWo EH$m H$m¶©H«$‘mV ha‘b, ~mUmdbr d {edmobr - Amoeob ¶m ^mJmVrb ‘ÀN>r‘mam§Zm H$mS>} XoʶmV ¶oUma AmhoV. Ama§~mob ¶oWo 591 ‘ÀN>r‘ma ~mUmdbr ¶oWo 317 ‘ÀN>r‘ma Va Amoeob ¶oWo 113 ‘ÀN>r‘ma Agë¶mMo gyÌm§Zr gm§{JVbo.

{d{dY KQ>ZVo 11 OUm§Zm OrdXmZ

JUnVr ~mßnm ‘moa¶m... nwT>À¶m dfu bdH$a ¶m... Aem O¶KmofmV ‘§Jidmar nUOrVrb ¶§J ~m°B©O Am°’$ ~moJ-X- dm°H$À¶m 21 {Xdgm§À¶m JUnVrMo {dgO©Z H$aʶmV Ambo. (H¡$bmg ZmB©H$)

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … {d{dY g‘wÐ {H$Zmè¶mda nmohVmZm ~wS>Umè¶m 11 n¶©Q>H$m§Zm Ñï>rÀ¶m gwajm ajH$mZo dmM{dbo. dmM{dʶmV Amboë¶mV n¶©Q>H$mV 4 {dXoer n¶©Q>H$ hmoVo Va 7 Xoer n¶©Q>H$ hmoVo. gd© n¶©Q>H$ ho Aënd¶rZ hmoV.o ha‘b {H$Zmè¶mdaM 4 XþK©Q>Zm KS>ë¶m. ˶mV EH$ a{e¶Z OmoS>߶mMr ‘wbJr, Xþgè¶m KQ>ZoV A’$Jm[UñVmZmVrb EH$ Aënd¶rZ ‘wbJm, {Vgè¶m KQ>ZoV ‘hmamï´>mVrb 3 ‘wbo d Mm¡Ï¶m KQ>ZoV {dXoemVrb XmoZ ‘wbo ~wS>VmZm dmM{dʶmV Ambr. hUOwU g‘wÐ {H$Zmè¶mda XmoKm§Zm Va H$i§JQy > {H$Zmè¶mda EH$mbm ~wS>VmZm dmM{dʶmV Ambo. ~hþVoH$ {R>H$mUr bmb ~mdQ>o bmdʶmV Ambo AgVmZmhr n¶©Q>H$ nmʶmV CVabo hmoVo. ha‘b {H$Zmè¶mda YmoH$mXm¶H$ ^mJmV nmohUmè¶m n¶©QH$m§Zm gwajm ajH$m§Zr VoWo Z nmohʶmMm Bemamhr {Xbm hmoVm.

~oH$arYmaH$m§Zm ‘¡Xm {dH$V KoʶmgmR>r AZwXmZ nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … ~oH$arYmaH$m§Zm ‘¡Xm {dH$V Koʶmg AZwXmZ XoʶmMm {ZU©¶ gaH$maZo KoVbm Amho. ˶m‘wio nmdmMo Xa 3 én¶o R>odʶmÀ¶m {ZU©¶mda ~oH$admë¶m§Mo EH$‘V Pmbo Amho. ~oH$ardmë¶m§Zm ‘¡Xm {dH$V KoʶmgmR>r AZwXmZ XoʶmMm {ZU©¶ gaH$maZo KoVbm Amho. ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr ~oH$g©

AZwXmZmMm {VT>m AIoa gwQ>bm Agmo{gEeZbm Vgo AmídmgZhr {Xbo Amho. {ZpíMV {H$Vr AZwXmZ XoUma ¶m~m~VrV AÚmn {ZU©¶ Pmbobm Zmhr, na§Vw OodT>çm à‘mUmda ‘¡Xm IaoXr H$aUma ˶m à‘mUmV AZwXmZ R>aUma Amho.XaamoO 50 {H$bmo ‘¡Xm KoUmè¶m§Zm, 100 {H$bmo d ˶mhÿZ

A{YH$ ‘¡Xm IaoXr H$aUmè¶m§gmR>r AZwXmZmÀ¶m doJdoJio Xa {ZpíMV Ho$bo OmVrb. ‘w»¶‘§Í¶m§Zm ^oQ>m¶bm Amboë¶m Agmo{gEeZÀ¶m {eîQ>瑧S>imbm ˶m§Zr ho AmídmgZ {Xbo. ‘w»¶‘§Í¶m§Zm ^oQ>m¶bm Joboë¶m {eîQ>瑧S>imV Agmo{gEeZMo

[dO¶ n¡ ImoV ¶m§Zm ‘mZmMo ñWmZ XoʶmMr ‘mJUr H$mUH$moU, {X. 9 (à{V{ZYr) … H$mUH$moUMo ‘mOr Am‘Xma {dO¶ n¡ ImoV ¶m§Zm ‘w»¶‘§Í¶m§Zr ‘mZmMo ñWmZ Úmdo ,Aer EH$‘wIr ‘mJUr ^mOnmÀ¶m H$m¶©H$˶mªZr eoiao -H$mUH$moU ¶oWo Ho$br. {dO¶ n¡ ImoV ¶m§À¶m gwdU©‘hmoËgdr dmT>{Xdgm[Z[‘Îm ˶m§À¶m {‘Ì‘§S>imV’}$ Am¶mo{OV Ho$boë¶m N>moQ>oImZr g‘ma§^mV n¡ ImoV g‘W©H$m§Zr ‘mJUr Ho$br. ˶mZ§Va ~mobVmZm n¡ ImoV åhUmbo H$s, ‘bm gaH$mamV

H$moUVohr nX ZH$mo nU ‘yi ^mOnm g‘W©H$m§Mr H$m‘o gaH$maH$Sy>Z Ho$br OmdrV. H$mUH$moUdmgr¶m§Zr Amnë¶mda ‘mVoMo ào‘ {Xbo. ¶mdoir aËZmH$a Yyar, amO|Ð XogmB©, gan§M ^yfU à^yJmdH$a àem§V ZmB©H$ d ZJamܶj AO¶ ^JV ¶m§Zr {dO¶ n¡ ImoV ¶m§À¶m H$m¶m©da ^mfUo Ho$br. ¶mdoir ^mOnmMo ZoVo d amÁ¶ H$m¶Xm Am¶moJmMo Aܶj A°S>. Za|Ð gmdB©H$a CnpñWV hmoVo. ¶mdoir ~mobVmZm ˶m§Zr

H$mUH$moUdmgr¶m§Mr ‘mJUr AmnU ‘w»¶‘§Ìr d njmn¶ªV nmoM{dʶmMo AmídmgZ {Xbo. n¡ ImoV ¶m§Zm gH$minmgyZ ew^oÀN>m XoʶmgmR>r {ZdmgñWmZr arK bmJbr hmoVr. ‘§Ìr a‘oe VdS>H$a ,Am‘Xma ~m~y H$dioH$a, ‘§Ìr {‘qbX ZmB©H$, ‘mOr Am‘Xma Xm‘moXa ZmB©H$ AmXtZr o {dO¶ n¡ ImoVZm ew^oÀN>m {Xë¶m. doimV doi H$mTy>Z ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr gm¶§H$mir ˶m§À¶m {ZdmgñWmZr ¶oD$Z ew^oÀN>m {Xë¶m.

Aܶj AmJm{nVmo {‘Zo{Pg, Om°Z dmO, JmobVH$a, am‘H¥$îU H$m‘V ¶m§Mm g‘mdoe hmoVm. ‘w»¶‘§Í¶m§À¶m {ZU©¶mMo Agmo{gEeZZo ñdmJV Ho$bo AgyZ bmoH$m§À¶m {Iembm A{YH$ H$mÌr Z bmdVm ~oH$g©dmë¶m§Mohr hrV ¶m {ZU©¶m‘wio gmYUma Agë¶mMo {‘Zo{Pg ¶m§Zr åhQ>bo Amho.

doUm©VZy 83 J°g {gqbS>a Mmoarbm Hw$Ç>mir, {X. 9 (à{V{ZYr) … doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhVrV gmOZ qgJZmnwaH$a ¶m§À¶m EMnr J°g {gqbS>aÀ¶m JmoXm‘mVyZ {X. 8 amoOr ‘ܶamÌr 83 J°g {gqbS>a Mmoarbm Jobo AmhoV. ¶m àH$aUr AmO doUm© nmo{bg ñWmZH$mV AkmVm§{dê$Õ JwÝhm Zm|X Ho$bm Amho. R>mUm-Hw$Ç>mir ¶oWohr EH$m g{MXm ¶m H§$nZrVyZ 50 hOma {H$‘§VrMo gm{h˶ Mmoarbm Jobo Amho. Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ n[agamV Mmoè¶m§Mo à‘mUmV dmT> Pmbr Amho.

ZmJar Amamo½¶ H|$ÐmH$Sy>Z nmhUr

H$a§OmioV ~mQ>ë¶m, Q>m¶g©Mm IM nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … H$a§Omio ^mJmV ~mQ>ë¶m, Q>m¶g©Mo T>rJ nSy>Z Agë¶mZo VoWo S>mg n¡Xmg Pmbr Amho. ˶m‘wioM VoWo VmnmMr gmW ngabr AmhoV. ˶mgmR>r VoWo ñdÀN>Vm ‘mohr‘ hmVr KoʶmMo nUOrVrb ZmJar Amamo½¶ H|$ÐmZo R>a{dbo Amho. AmO ZmJar H|$ÐmVrb A{YH$mè¶m§Zr H$a§Omio ^mJmMr nmhUr H$ê$Z VoWrb bmoH$m§Zm ñdÀN>Vo~m~V gyMZm Ho$ë¶m AmhoV. H§$aOmioVrb ‘hmnm{bHo$À¶m

S>|½¶yMo é½U H$s, Aݶ amoJmMr gmW H$a§Omio ¶oWo VmnmMr gmW Amho. nU VoWrb Mma bmoH$m§Zm S>|½¶y Pmbm Amho H$s, Zmhr, ho AÚmn ñnï> Pmbobo Zmhr. nU S>|½¶yMo g§e{¶V é½U åhUyZ ˶m§Mr Amamo½¶ Im˶m‘m’©$V MmMUr Ho$br OmUma Amho, Ago S>m°. g{MZ JmodoH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

à^mJ H«§$‘mH$ 1 ‘Yrb AmohmoimV âb°pñQ>H$ H$Mam d BVa KmU gmRy>Z

am{hbr Amho. VgoM ¶oWrb ^mJmV gm§S>nmʶmMo M|~a CKS>o R>odbo AmhoV.

AZwXmZmV dmT>, A{YgyMZm bdH$aM Omar H$aUma

VgoM BVa {R>H${R>H$mUr nmUr gmRy>Z am{hbo Agë¶mZo gmWrÀ¶m amoJm§Mm ’¡$bmd hmoʶmMr pñWVr {Z‘m©U Pmbr Amho. bmoH$m§Zr Imoë¶m ^mS>çmZo {Xë¶m AgyZ ^mS>oH$ê§$gmR>r em¡Mmb¶mMr ì¶dñWm Ho$bobr Zmhr. ¶m‘wio ¶m ^mJmV AñdÀN>Vm ngabr Amho. ˶mgmR>r ñWm{ZH$ ZJagodH$mÀ¶m ‘XVrZo ñdÀN>Vm ‘mohr‘ hmVr KoUma Agë¶mMo ZmJar Amamo½¶ H|$ÐmVrb d¡ÚH$s¶ A{YH$mar S>m°. ‘§Jbm Vm§~m ¶m§Zr gm§{JVbo.

nUOr, [X.9 (à{V{ZYr) : Jmo‘§VH$r¶ nma§n[aH$ ‘pÀN>>‘mam§Zm bmH$S>mÀ¶m qH$dm ßbmpñQ>H$À¶m hmoS>çm ~m§YʶmgmR>r Am{W©H$ ‘XV åhUyZ {Xë¶m OmUmè¶m g~{gS>rV dmT> Ho$br Amho. ¶m ‘{hݶm AIoarg hr ¶moOZm A{Ygy{MV H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr ‘Ëñ¶CËnmXZ Im˶mZo {Xbr Amho. ¶m ¶moOZogmR>r 20 bmI ê$n¶m§Mr VaVyX H$aʶmV Ambr Amho. gwYm[aV ¶moOZoà‘mUo ¶m ¶moOZogmR>r bm^ KoVbobo ‘pÀN>‘ma nwÝhm Mma dfmªZr ¶m ¶moOZoMm bm^ KoD$ eH$VmV. ¶m ¶moOZoà‘mUo nma§n{aH$ ‘pÀN>‘mam§Zm bmH$S>mÀ¶m qH$dm E’$. Ama. ßbmpñQ>H$À¶m hmoS>çm ~m§YʶmgmR>r à˶oH$ hmoS>rda nydr© 40 hOma ê$n¶o Am{W©H$ ‘XV åhUyZ g~{gS>r XoʶmV ¶oV hmoVr. ‘mÌ ,¶m AW©gH§ $ënmV gaH$maZo hr a¸$‘ dmT>dZy 60 hOma ê$n¶o Ho$br Amho. 2012-13 nmgyZ ¶m ¶moOZoMr A§‘b~OmdUr Ho$br

(H¡$bmg ZmB©H$) gyÌm§Zr gm§{JVbo.

OmB©b, Aer ‘m{hVr ¶mnyduM ‘w»¶‘§Í¶m§Zr {Xbr hmoVr. ¶m ¶moOZobm gaH$maH$Sy>Z ‘mݶVm {‘imbr Agbr Var amOnÌmV ¶m ¶moOZoMr A{YgyMZm Omar H$aʶmV Ambobr Zmhr. ‘mÌ Am°³Q>mo~a ‘{hݶm AIoarg A{YgyMZm H$mT>ʶmV ¶oBb © ,Ago Im˶mÀ¶m

Im˶mA§ V J© V {Xë¶m OmUmè¶m ¶m g~{gS>rVyZ ‘{ÀN>‘mam§Zr 20078 gmbr 73 hmoS>çm V¶ma H$aʶmgmR>r AZwXmZ KoVbo hmoVo. ‘mÌ Im˶mMo 100 hmoS>çm§Mo bj R>odbo hmoVo. 2008-9 gmbr 68, 2009-10 gmbr 48 Va 2010-11 gmbr 49 hmoS>çm V¶ma H$aʶmgmR>r AZwXmZ KoʶmV Ambo hmoVo. 2011-12 gmbr Im˶mZo 50 hmoS>çm§gmR>r g~{gS>r XoʶmMo bj R>odbo hmoVo ,‘mÌ 51 hmoS>çm§gmR>r Im˶m§Zo ‘pÀN>‘mam§Zm g~{gS>r {Xë¶mMo AmH$S>odmarVyZ ñnîQ> Pmbo Amho.

amÁ¶mV {gqbS>aMm nwago m gmR>m nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … amÁ¶mV nwago m J°g {gqbS>aMm gmR>m AgyZ {dZmAZwXm{ZV J°g {gqbS>ada ‘¶m©Xm Zmhr, Ago AmO ZmJar nwadR>m Im˶mZo ñnï> Ho$bo Amho. CÚm ¶mg§X^m©V ZmJar nwadR>m Im˶m‘m’©$V [aVga à{gÕrnÌH$ H$mT>ʶmV ¶oUma Amho. H|$ÐmZo dfm©bm AZwXmZàmá {gqbS>ada ‘¶m©Xm KmVbr Amho. nU amÁ¶mV {dZmAZwXm{ZV {gqbS>a dmnamda ‘¶m©Xm Zmhr. nU H$mS>©‘ܶo J°g {gqbS>aMr Zm|X JaOoMr Amho, Ago gy{MV Ho$bo Amho. VgoM

ZmJar nwadR>m Im˶mMo ñnï>rH$aU {gqbS>agmR>r ~wqH$J H$aʶmÀ¶m nÕVrMm Adb§~ H$am, Ago ZmJar nwadR>m Im˶mÀ¶m g§Mm{bH$m e~ar ‘m§OaoH$a ¶m§Zr åhQ>bo Amho. ~wqH$J godm I§{S>V ZH$mo, H§$nݶm§Zm gyMZm Xaå¶mZ, ~wqH$J godm I§{S>V H$ê$ ZH$m, Aer gyMZm J°g H§$nݶm§Zm

H$aʶmV Ambr Amho. ¶mg§X^m©V AmO qhXÿñWmZ noQ´>mo{b¶‘ J°g H§$nZrÀ¶m ì¶dñWmnH$m~amo~a ZmJar nwadR>m Im˶mVrb A{YH$mè¶m§Zr MMm© Ho$br. Am°ZbmB©Z ~wqH$J ~§X Pmë¶mZo bmoH$m§Mr AS>MU hmoV Amho. ˶mgmR>r EgE‘Eg d Am°ZbmB©Z ~wqH$J godm Mmby

R>odm, Ago gm§JʶmV Ambo Amho. ^maV J°g {‘ioZm, J«mhH$m§Mr AS>MU ^maV J°g H§$nZrMm J°g {‘iV Zgë¶mZo J«mhH$m§Mr AS>MU Pmbr Amho. ¶m H§$nZrÀ¶m {dVaH$m§Zr VyV© ~wqH$J godm ~§X Ho$br Amho. ¶o˶m AmR>dS>m^a ~wqH$J hmoUma Zmhr, Aem gyMZm J«mhH$m§Zm nmR>{dʶmV ¶oV Amho. nU {gqbS>a g§nbm AgyZ ñd¶§nmH$ H$emda H$aUma, Aem VH«$mar J«mhH$ H$aV AmhoV.

‘{hbm gj‘rH$amÀ¶m {XeoZo...

bmS>br bú‘r ¶moOZm H$miOr ZH$mo ‘wbrÀ¶m {ddmhmgmR>r hr ¶moOZm à˶oH$s EH$ bmI én¶o XoVo

nmÌVo~m~V daModa {dMmaʶmV ¶oUmao àûZ: à: ‘r 1.4.2012 nydu d¶mMr 18 df} nyU© Ho$br AmhoV Am{U ‘mPm {ddmh 1.4.2012 Z§Va Pmbm Amho. ‘r AmVm AO© H$ê$ eH$Vo H$m¶? C: hmo¶. à: ‘r 1.4.2012 nydu d¶mMr 18 df} nyU© Ho$br AmhoV Am{U AmVmn¶ªV ‘mPm {ddmh Pmbobm Zmhr. ‘r AmVm AO© H$ê$ eH$Vo H$m¶? C: Zmhr. na§Vw {ddmhmMr Zm|XUr Pmë¶mZ§Va 180 {Xdgm§À¶m AmV Vwåhr AO© H$ê$ eH$Vm. à: ‘r 1.4.2012 Z§Va d¶mMr 18 df} nyU© Ho$br AmhoV Am{U AmVmn¶ªV ‘mPm {ddmh Pmbobm Zmhr. ‘r AmVm AO© H$ê$ eH$Vo H$m¶? C: hmo¶. na§Vw d¶mMr 18 df} nyU© Pmë¶mZ§Va 180 {Xdgm§À¶m AmV Vwåhr AO© H$ê$ eH$Vm. à: ‘r 1.4.2012 nydu d¶mMr 40 df} nyU© Ho$br AmhoV Am{U ‘mPm {ddmh 1.4.2012 Z§Va Pmbm Amho. ¶m ¶moOZoMm bm^ {‘idʶmgmR>r ‘r AO© H$ê$ eH$Vo H$m¶? C: Zmhr. à: ‘r AmVm ¶moOZoMm AO© KoD$Z Ooìhm ‘mPr ‘wbJr nmÌ R>aob (g‘Om XmoZ dfmªZ§Va) Voìhm ^ê$Z XoD$ eH$Vmo H$m¶? C: Zmhr. ¶moOZogmR>r nmÌ Agë¶mMm àW‘Xe©Zr nwamdm {Xë¶mZ§VaM AO©Xmambm AO© {Xbm OmB©b. à: AOm©Mr àV/Z¸$b ‘r dmnaë¶mg Mmbob H$m¶? C: Zmhr. Im˶mZo Omar Ho$bobo AO©M dmnam¶Mo AmhoV. AOm©À¶m Poam°³g àVr {dMmamV KoVë¶m OmUma ZmhrV. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r g§nH©$ gmYm: ‘{hbm Am{U ~mb {dH$mg g§MmbZmb¶ Jmodm gaH$ma em§Vm {~pëS>¨J, gm§V BZoO nUOr. ’$moZ H«$. 2426112/ 2235308 Visit website: fttp://egov.goa.nic.in/rtipublic


10goa4_Layout 1 09-10-2012 22:35 Page 1

{dMmaYZ

Y‘© Am{U {dkmZ

g§nmXH$s¶

dS>çmMo Vob dm§½¶mda ~oH$m¶Xm ImUtda ~§Xrbm nauH$a O~m~Xma Agë¶mMo H$m±J«ogMo àXoemܶj gm§JVmV. ¶m ì¶dgm¶mVrb ~oH$m¶Xm àd¥Îmr MmbyM amhmì¶mV Aer H$m±J«ogMr ^y{‘H$m Amho H$s H$m¶? Á¶mVrb ‘hÎdmÀ¶m {df¶m§da MMm© H$aʶmgmR>r à‘wI {damoYr njmMr {Z¶{‘VnUo ~¡R>H$ hmoUo Amdí¶H$ AgVo. Jmodm àXoe H$m±J«ogMo nXm{YH$mar Am{U Am‘Xma ¶m§Mr AerM EH$ ~¡R>H$ gmo‘dmar nUOrV Pmbr. àXoemܶj gw^mf {eamoS>H$a ¶m§À¶mgh njmMo ~hþVm§e Á¶oîR>H${ZîR> ZoVo ~¡R>H$sbm hOa hmoVo. CnbãY ‘m{hVrZwgma ~¡R>H$sMo H$m‘H$mO ~aoM dmXir R>abo. Xþ涑 ñVamdarb H$m±J«og Zo˶m§Zr ImUtÀ¶m {df¶mbm ~¡R>H$sV Vm|S> ’$moS>bo. Á¶oîR> Zo˶m§Zr Q>rHo$Mm gwa {Q>nobm Zobm. ¶m {df¶mdê$Z njmV H$gm g§Vmn YJYJV Amho ho ¶m {Z{‘ÎmmZo bjmV Ambo. ~oH$m¶Xm ImUtMm {df¶ ݶm. ehm ¶m§Zr AhdmbmV åhQ>ë¶mZwgma àm‘w»¶mZo Joë¶m Xhm Vo ~mam dfmªVrb Amho. ZdrZ ghñÌH$mÀ¶m gwédmVrnmgyZM ¶m ì¶dgm¶mV ~ogw‘ma dmT> hmoD$ bmJbr. 2005À¶m gw‘mamg gmao {Z¶‘ Ymã¶mda ~gdyZ Am{U H$moUmbmhr {dH$V KoD$Z ì¶dgm¶ ~oXaH$manUo nwT>o ZoʶmMr àWm Ambr. 2012À¶m gwédmVrn¶ªV hm ì¶dgm¶ A{Z~ªYnUo Mmby am{hbm. ¶mVrb gdmªV g§doXZerb H$mi Joë¶m nmM dfmªMm. ¶m H$mimV ‘w»¶‘§Ìr Am{U ImU‘§Ìr hmoVo {XJ§~a H$m‘V. ˶mAmYr gw‘mao gmV df} Vo ñdV: ‘w»¶‘§Ìr Zgbo Var ImU‘§Ìr hmoVo. H$m‘V ¶m§Mr ImU‘§{ÌnXmMr H$maH$sX© gwê$ Pmbr gmYmaUV: VoìhmnmgyZMm H$m¶©H$mi ݶm. ehm Am¶moJmÀ¶m Mm¡H$ergmR>r KoʶmV Ambm. ¶mV H$mhr ¶moJm¶moJ Amho H$m {ZpíMV Agm {ZU©¶ Amho ho ¶oWo {b{hʶmEdT>o ñnîQ> Pmbobo Zmhr. ‘w»¶‘§Ìr hmoʶmAmYr H$m‘V ImU‘§Ìr AgVmZm ‘Zmoha nauH$a Am{U àVmnqgJ amUo ho ‘w»¶‘§Ìr hmoVo. ¶mn¡H$s H$m‘V Am{U amUo ho gܶm H$m±J«ogMo Á¶oîR> ZoVo AmhoV, ˶m‘wio H$m±Jg o« njmZo ¶m {df¶mda R>m‘ ^y{‘H$m KoUo A{Ve¶ ‘hÎdmMo R>aVo. ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr {damoYr njmV AgVmZm gmd©O{ZH$ boIm g{‘VrMm Aܶj ¶m Zm˶mZo amÁ¶mVrb ~oH$m¶Xm ImU ì¶dgm¶mda àH$me nmS>Umam Ahdmb ~Z{dbm. Voìhm {dYmZg^oV Ahdmb ‘m§S>ʶmMr nadmZJr ˶m§Zm {‘imbr Zmhr. Var, Amnbm Ahdmb Am{U BVa ‘m{hVr KoD$Z nauH$a ¶m§Zr Jmoì¶mV aU noQ>{dbo. Vmon¶ªV nauH$a {damoYmV hmoVo Am{U H$m±J«ogOZ gaH$mamV. ImU ì¶dgm¶mV à˶j AWdm Aà˶jar˶m AZoH$ Á¶oîR>-H${ZîR> H$m±J«ogr Zo˶m§Mm gh^mJ Amho AWdm hmoVm. ¶mVrb gmaoM OU ~oH$m¶Xm ì¶dgm¶mV AgVrb Ago Zmhr. Voìhm Var ~oH$m¶Xm ImU ì¶dgm¶mV gm‘rb Agë¶mMm ^mOn Zo˶m§da Amamon Pmbm Zmhr. na§Vw ‘mM©‘Yrb {dYmZg^m {ZdS>UwH$rV ^mOnÀ¶m {ZdSy>Z Amboë¶m Am‘Xmam§V ImU ì¶dgm¶mer g§~[YV H$mhrOU AmhoV. Vgo Vo H$m±J«og njmVhr AmhoV. na§Vw H$m±J«og njmZo Amnë¶m gmo‘dmaÀ¶m ~¡R>H$sV Omo gya bmdbm Vmo AmíM¶©H$maH$ hmoVm. njmÀ¶m ~§X XmamAmS> Pmboë¶m ~¡R>H$sV ~hþVm§e CnpñWVm§Zr ~oH$m¶Xm ImU ì¶dgm¶mdê$Z {Z‘m©U Pmboë¶m n[apñWVrbm ‘w»¶V: H$m‘V ¶m§Zm O~m~Xma Yabo. H$mhr OUm§Mm amoI amUo ¶m§À¶mH$S>ohr hmoVm. ¶m Zo˶m§Zr AmVm Vm|S> bn{dʶmEodOr ñnîQ>nUo g‘moa ¶mdo Am{U AmnU ~oH$m¶Xoera H$mhr Ho$bo Zgë¶mMo gm§Jmdo Ago AmìhmZhr ˶m§Zm njmVrbM ghH$mè¶m§Zr {Xbo. EdT>o hmoD$Zhr àXoemܶj gw^mf {eamoS>H$a ¶m§Zr ‘mÌ dS>çmMo Vob dm§½¶mda H$mT>V ImU ì¶dgm¶mÀ¶m gÚ:pñWVrbm nauH$a ¶m§Zm O~m~Xma Yabo. nauH$a ¶m§Zr gmV˶mZo ¶m {df¶mdê$Z AmdmO CR>{dbm ZgVm Va ImUtda ~§Xr Ambr ZgVr Aer ˶m§Mr VH«$ma {Xgbr. åhUOo ¶m ì¶dgm¶mVrb ~oH$m¶Xm àd¥Îmr VemM Mmby amhmì¶mV Aer àXoe H$m±J«ogMr ^y{‘H$m Amho H$s H$m¶? ImU ì¶dgm¶mVrb ~oH$m¶XoeranUm H$mTy>Z Q>mH$ʶmgmR>r H$mhr H$S>H$ {ZU©¶m§Mm Adb§~ H$amdmM bmJob. ¶m à{H«$¶oV WmoS>m AdH$me OmB©bhr. H$m±J«og njmbmhr Amnbo Ka gwa{iV H$aʶmda ¶m H$mimV bj Úmdo bmJob. H|$Ð gaH$manmer AmJ«h Yê$Z EImXo Am{W©H$ n°Ho$O Jmoì¶mgmR>r {‘i{dVm Ambo Va Amnbr à{V‘m gwYmaʶmg H$m±Jog « bm ‘XV hmoB©b. na§Vw ˶mgmR>r AmYr ¶m {df¶mda ñnîQ> ^y{‘H$m KoD$Z n[apñWVrMo dñVw{ZîR> {díbofU H$aʶmMr [h§‘V H$m±J«ogÀ¶m Zo˶m§Zm XmIdmdr bmJob.

am

doY

C^aVr ZmQ>çbo{IH$m H$mo

H$Ur ZmQ>H$ ì¶mdgm{¶H$arË`m a§J^y_rda `oD$ eH$bo Zmhr Agm gya H$mhr ZmQ>çH$bmH$mam§ZrM h„rÀ`m H$mimV ì`º$ Ho$bm. Ë`mMr I§Vhr Ë`m§Zm Amho. _mÌ H$moH$Ur ZmQ>çboIZmV ^amar `oD$ bmJbr Amho Am{U AmVm _{hbm§Zr gwÕm `m joÌmV ^ard `moJXmZ Úm`bm gwadmV Ho$br Amho, hr H$Xm{MV H$moH$Ur a§J^y_rbm AmZ§X XoUmar Jmoï> Amho. H$moH$Ur a§J^y_rda Aer ^amar KoUmar ZmQ>çbo{IH$m gw{MVm Zmd}H$a `m§Zr "H$m_m nwaVmo _m_m' ho ZmQ>H$ {bhÿZ gw{MVm Zmd}H$a ZmQ>ça{gH$m§Zm EH$ Mm§Jbo ZmQ>H$> {Xbo Amho. ZmQ>çjoÌmV nwT>o `m`bm Hw$R>ë`mVar g§ñWoer Amnbo ZmVo AgUo _hÎdmMo AgVo. gmdB©doao `oWrb "H$bmMoVZm' `m g§ñWoer gw{MVm Zmd}H$a `m§Mo OdiM ZmVo Amho. _mJrb 13 dfm©nmgyZ Ë`m `m g§ñWoÀ`m àJVrgmR>r H$m`© H$arV AmhoV. ZmQ>çjoÌmVrb "A°H$m°åßbríS>' Aer hr ZmQ>çH$bmH$ma Amho. A{^Z`mVyZ Ë`m§Zr `m joÌmV nmD$b Q>mH$bo Am{U VX²Z§Va a§J^yfm, doe^yfm, ZonÏ` gmhmæ`, {Z{_©Vr g§H$ënZm, ZmQ>ç{X½Xe©Z Aem {d{dY O~m~Xmè`m gm§^miyZ `m joÌmbm Amnbo `moJXmZ {Xbo Amho. Aem `m ZmQ>çH$bmH$mamMm ZwH$VmM A{^ZoVo ho_§V H$mgma `m§À`m hñVo Jm¡¡ad Pmbm. {VÀ`m H$boMm Pmbobm hm Jm¡¡ad {Vbm àmoËgmhZ XoB©b ho Z¸$sM. B§Q>o[a`a S>oH$moaoeZ _Ü`o nXdr {_idyZ gw{MVm Zmd}H$a `m§Zr {Q>iH$ _hmamï´> {dÚmnrR>mVyZ nÌH$m[aVoMrhr nXdr KoVbr. `mMm \$m`Xm {Vbm nÌH$ma åhUyZ H$m_ H$aVmZmhr Pmbm. gwZmnamÝV `m H$moH$Ur X¡¡{ZH$mV ˶m§Zr Cng§nmXH$ åhUyZ H$m_ Hoo$bo. gܶm gw{MVm Zmd©oH$a ao{S>`mo {_Mu 98.3 E\$E_ _Ü`o ao{S>Amo Om°H$s ho nX gm§^miV AgyZ Jmo_§VH$r`m§Mo _Zmoa§OZ H$aÊ`mMo H$m_ Vr H$aV Amho. AmH$medmUrda H$m_ H$aÊ`mMm AZw^d Agë`mZo {VZo `m joÌmVhr Ver ^amarM KoVbr Amho. 2009 dfm©V ZmQ>çboIZmV nmD$b Q>mHy$Z gw{MVm Zmd}H$a `m§Zr "em°Q>©H$Q>' ho n{hbo ZmQ>H$ {b{hbo. `m ZmQ>H$mMo A§XmOo 110 à`moJ Pmbo. VX²Z§Va "Am§H$dma H§$nZr' `m ZmQ>H$mMo 150 à`moJ nma nS>bo. AmVm {VZo {b{hboë`m "H$m_m nwaVmo _m_m' ho ZmQ>H$mbmhr àojH$m§Mr ng§Vr {‘iy bmJbr Amho. gw{MVm Zmd}H$a `m§Zm {H$Ë`oH$ à{Vð>oMo nwañH$ma bm^bo AmhoV. Ë`mV 2003 gmbr Jmodm {MÌnQ> _hmoËgdmV "H$mQ>çm§Vb| \y$b' `m {gZo_mVrb A{^Z¶mgmR>r {Vbm {_imboë¶m CËH¥$ï>> A{^ZoÌr nwañH$mamMmhr g_mdoe Amho. 1996 gmbr Ë`m§Zm "AmQ>dmo AmZr {~Q>dmo' `m ZmQ>H$mgmR>rhr CËH¥$ï>> A{^ZoÌrMm nwañH$ma bm^bm hmoVm. "OmJmoa' `m H$moH$Ur {gZo_mVhr Ë`m§Zr H$m_ Ho$bo Amho. gw{MVm Zmd}H$a `m§Zr Jmoì`mVM Zìho Va H$moH$Ur^m[fH$ bmoH$ Agboë`m amÁ`mVhr ZmQ>H$mMo à`moJ Ho$bo AmhoV. AmVm gw{MVm Zmd}H$a Amnë`m boIZmVyZ H$moH$Ur a§J^y_rbm EH$ Zdr {Xem XoVrb Aer Anojm 춺$ H$am¶bm haH$V Zmhr.

lr‘X² ^JdX²JrVm - 32 AOw©Z CdmM : H$W§ ^rî‘‘ h§ g§»¶o ÐmoU§ M ‘YwgyXZ Jwµê$hhËdm hr ‘hmZw^mdmZ lo¶mo ^m³Vw§ ^¡ú¶‘nrh bmoHo$ hËdmW©H$m‘m§ñVw Jwê${Zh¡d ^wÁOr¶ ^moJmZ² ê${Ya à{X½YmZ &&5&& AW© : ho ‘YwgwXZm& ‘r ^rî‘ Am{U ÐmoU ¶m§À¶m~amo~a ¶wÕmV ~mUm§Zr H$gm bT>y? ho eÌwZmeH$m H¥$îUm& ho nyOm H$amd¶mg ¶mo½¶ Agbobo nwéf AmhoV. A˶§V CXmaöX¶r JwµéOZmg Z ^maVm§ {^jm ‘mJyZ ImUo A{YH$ lo¶ñH$a hmoB©b. H$maU ¶m ¶wÕmZ§Va àmßV hmoUmao ^moJ ho ¶m§À¶m a³VmZo ‘mIbobo AgVrb. AOw©ZmÀ¶m A§V:H$aUm§V Amnbo dS>rbYmao Am{U JwéOZ ¶m§À¶m~Ôb namH$moQ>rMm AmXa hmoVm. g‘moa Hw$ê$loîR> ^rî‘ {nVm‘h Am{U A˶§V n«o‘iµ, gXmMmar JwéloîR> ÐmoUmMm¶© ho C^o hmooVo. ^rî‘mMm¶m©Zr nm§S>dmXrZm§ A§JmIm§Úmda Ioi{dbo hmoVo Am{U ˶m§À¶m CÁÁdb ^{dVì¶mgmR>r JwéloîR> ÐmoUmMm¶m©gmaIm Jwê$ {‘idyZ {Xbm hmoVm. ÐmoUmMm¶m©Zmhr H$mhr hmVMo Z R>odVm Amnë¶m nwÌmbm (AídËWmå¶mbm) Or eñÌ{dÚm {Xbr Zmhr Vr CXmhaUo AOw©Zmbm {Xbr hmoVr. ¶m CnH$mam§Mr ’o$S> H$aVm ¶oUo e³¶ ZìhVo. Ho$di nyOmM H$aUo e³¶ hmoVo. Vohr Z H$aVm ˶m§g ~mUm§Zr ‘mamdo H$g|? hm JwéÐmohmnojm§hr ‘moR>m AnamY Am{U ‘hmnmn hmoVo. ^rî‘ -ÐmoU AOw©Zmg X¶oMo gmJa, loîR> {dÚm{Z{Y, gX²JwUm§À¶m ImUrM Am{U Ho$di Hw$éHw$bmM§oM Zìho Va g§nyU© ^maVdfm©Mo ^yfU hmoVo. ¶m§Mm KmV H$ê$Z ¶m§g R>ma ‘mê$Z {‘iUmao amÁ¶ Am{U amÁ¶^moJ ¶m§Mm Cn^moJ Koʶmnojm {^jm ‘mJyZ CXa{Zdm©h H$aUo ho lo¶ñH$a Amho. Agm AOw©ZmÀ¶m ‘ZmMm {ZYm©a Pmbm. - {dîUy amOmam‘ JmiH$a hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZo ho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b., ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV, doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAm gm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

Am

në`m XoemV Y‘m©À`m àíZmdê$Z {OVHo$ amOH$maU hmoD$ eH$Vo, {VVHo$ AÝ` H$moUË`mhr àíZmdê$Z Zmhr. Aem doir ‘mUyg Amnbr {ddoH$ eŠVr, AmgnmgMr dmñVd pñWVr, `mH$S>o Vmo H$mZmS>moim H$am`bm V`ma hmoVmo. H|$Ðr` J«m‘rU {dH$mg ‘§§Ìr O`am‘ a‘oe `m§Zr Ho$boë`m ‘§{Xa Am{U Q>m`° boQ>g² ~X²>XbÀ`m dŠVì`mZo EH$ AgmM dmX {Z‘m©U Pmbm Amho. `m dmXmV gJiçm§Zr EH$XmMm nyU© gh^mJ KoD$Z Ë`mMm {ZH$mb bmdbm nm{hOo. AOyZ EH$ dmX H$moëhmnyaÀ`m à{gÕ ‘hmbú‘r ‘§{XamVrb bmS>dmÀ`m àgmXmdê$Z gwê$ Pmbobm Amho. `m dmXm‘wio bmSy> ~ZÊ`mM§ H$m‘ ~§X AgyZ àgmX åhUyZ noT>o {Xbo OmV AmhoV. {Vgam àH$ma hm dmX `m àH$mamV ‘moS>Umam Zmhr, Va EH$ AñdñW H$aUmè`m KQ>ZoÀ`m ê$nmVbm Amho. Am§Y« àXoeÀ`m ‘oT>H$ {Oëô`mVrb EH$m ‘Xañ`mV KS>bobr hr KQ>Zm Amho. EH$m ~mam dfmªÀ`m ‘wbmbm Vmo Hw$amUmMm Aä`mg H$aÊ`mV ag KoV Zgë`mZo Ë`mbm gmIiX§S>mV ~m§YyZ Ë`mMm N>i H$aÊ`mV `oV hmoVm, Ago CKS> Pmbo Amho. H|$Ðr` ‘§Ìr O`am‘ a‘oe `m§Zr Amnë`m XoemV ‘§{Xam§njo m Q>m`° boQ>gM² r JaO A{YH$ Amho, Ago dŠVì` Ho$bo Am{U ^maVr` OZVm nmQ>uZo `m dŠVì`m‘wio OZVoÀ`m Ym{‘©H$ ^mdZm§Zm R>oM nmoMë`mMo gm§JyZ {ZfoY Ho$bm Amho. AmYrM AZoH$ H$maUm§Zr {~Waboë`m gÎmmê$T> H$m±J«og njmZohr Ë`mMo Zdo ^m§S>db ~ZÊ`mAmYr Ë`mMm Iwbmgm Ho$bm. gd© Y‘mª~X²>Xb njmbm AmXa Amho, Ago àdŠË`m§Zr Omhra H$ê$Z Q>mH$bo. Amnë`m XoemV AmOhr bmoH$m§Zm CKS>çmda em¡M H$amdr bmJVo Am{U Ë`mVyZ Amamo½`m~X²>XbÀ`m AZoH$ g‘ñ`m {Z‘m©U hmoVmV. Ë`m‘wio Amnë`m Xoembm ‘§{Xam§nojm Q>m°`boQ²>gMr JaO Amho. VgoM, Amnë`m XoemV Q>m°`boQ>nojm ‘§{Xa§ A{YH$ AmhoV, Ago Vo åhUmbo. Q>m°`boQ>g² AgÊ`mMr {H$Vr JaO Amho, ho gm§JÊ`mgmR>r Ë`m§Zr ‘§{Xam§Mm KoVbobm g§X^© Ë`m§À`m A§Jmer Ambm. ‘mPm ‘wX²>Xm hm dmX Zmhr. ‘mPm ‘wX²>Xm hm Amho H$s AmO Oa H$moUË`mhr amÁ`mVrb H$moUË`mhr ZmJ[aH$mbm {dMmab§ H$s Vwbm AmVm H$m` A{YH$ JaOoM§ dmQ>V§. ‘§{Xa ‹(qH$dm ‘erX, MM©, JwéÛmam) H$s Q>m°`boQ>g². Va Vmo CËVa XoB©b Q>m°`boQ>g², nU Ë`mÀ`m {IemVyZ n¡go {ZKVrb Vo ‘§{XamgmR>r. Q>m°`boQ>g²gmR>r Zmhr. Ë`mMm Y‘© Am{U Ë`mM§ {dkmZ ho EH$‘oH$m§À`m {dê$Õ Amho. (Aer Ë`mMr g‘OyVgwÕm Amho.) H$moëhmnyabm gwê$ Agbobm dmX Agm Amho. ‘§{XamÀ`m

B~«m{h‘ A’$JmU ibrahim.afghan@gmail.com

àgmXmÀ`m ê$nmV {Xbo OmUmao bmS>y ~ZdÊ`mMo H$m‘ ‘{hbm§À`m ~MV JQ>mbm {Xbo Om`Mo. `m n¡H$s AZoH$ ~m`H$m aOñdbm AgVmZm àgmXmMo bmSy> ~ZdV AgVrb Va Vo àgmX åhUyZ An{dÌ R>aVmV. H$maU ñÌr hr aOñdbm AgVo Voìhm Vr An{dÌ AgVo, Agm Y‘m©Mm AmJ«h Amho. Joë`m AZoH$ dfmªV AZoH$ àH$maÀ`m d¡km{ZH$ Aä`mgmV hm ‘wX²>Xm {gÕ hmoD$ eH$bm Zmhr Am{U `m nwT>ohr hmoUma Zmhr. H$maU, n{dÌ Am{U An{dÌ `m g§H$ënZm AmhoV Am{U Ë`m§Mm dmñVdmer H$mhrhr g§~§Y Zmhr. Ë`m‘wio EImXr JmoîQ> n{dÌ H$s An{dÌ hr Ë`mÀ`m ^m{fH$ ì`m»`oZwgma R>aVo. ‘mÌ ho AmOMo dmñVd Amho H$s Aem ^y{‘H$m Amnë`m OJÊ`mer g§~§{YV Agy eH$VmV. ‘oT>H$ {OëôçmVrb ‘mohå‘X `m ~mam dfmªÀ`m ‘wbmbm Aa~r ^mfm {eH$Ê`mV (Or Ho$di Hw$amU nR>UmgmR>rM AgVo) ag KoV Zmhr åhUyZ {ejH$m§À`m XmoZ AmR>dS>çm§À`m N>imbm gm‘moao Omdo bmJbo. gmIiX§S> KmVë`mZo Ë`mÀ`m nm`mbm ’$moS> Ambo hmoVo. hm ‘wbJm `m ‘Xañ`mVyZ AIoa niyZ Jobm Am{U Ý`m`mYrem§À`m {ZdmgñWmZmÀ`m AmdmamVyZ Joë`mZo nH$S>ë`mZ§Va hm àH$ma ~mhoa Ambm. Bñbm‘ Y‘© gÜ`m Á`m H$maUm§gmR>r MM}V Amho, Ë`mZwgma ‘mPo ‘Vo Vmo pñH$Pmo’«o${ZH$ AdñWoV Amho. EH$m ~mOybm em§Vr, gh`moJ, {díd~§YwËd Am{U EZamob‘|Q>Mm

g§Xoe KoD$Z hm Y‘© C^m Amho Am{U XwgarH$S>o Ë`mÀ`m ‘yi {gÕm§VmÀ`m {dê$Õ Agbobr Ë`mMr gJir bjUo {XgVmhoV. Ë`m‘wio H$moUVo ê$n Iao, Agm g§^«‘ {Z‘m©U hmoVmo. `m g§^«‘mV Aem Am§Yiçm d AkmZmZo ^aboë`m H¥$Ë`mZo ^a nS>Vo. Mm§Jbm ‘wgb‘mZ hmoÊ`mgmR>r Hw$amU nR>U Amdí`H$ ZgyZ Ë`mVrb g§XoemMo nmbZ JaOoMo Amho. Á`m {ejH$ Am{U hoS>‘mñVam§Zr ho H¥$Ë` Ho$bo, Ë`m§Zr Aa~r ^mfm {eHy$Z Hw$amU nR>U Ho$bobo hmoVo, ‘J Ë`mMm Cn`moJ H$m` Pmbm? Aä`mgH$m§Mo Ago ‘V Amho H$s ^maVmV Omo gwdU©‘`r (do{XH$) H$mi hmoVm, Vmo ZîQ> hmoÊ`mMo H$maU Ë`mVrb Ame`mnojm, g§Xoemnojm Ë`mVrb H$‘©H$m§S>m§Zm ‘hÎd Amb§. Bñbm‘‘Ü`o Ogo Ë`m ‘wbmÀ`m ‘ZmV lÕm {Z‘m©U hmoÊ`mEodOr Hw$amU nR>UmMo H$‘©H$m§S> H$aUo Amdí`H$ ~Zbo. Á`mà‘mUo gd© OU B©ídamMr boH$a§ AmhoV `m ^mdZoÀ`m OmJr H$moU n{dÌ Am{U H$moU An{dÌ `mMo {ZH$f A{YH$ ‘hÎdmMo ~Zbo. em¡M CKS>çmda hmoVm H$m‘m Z`o, `mnojmhr ‘§{Xambm gmoÝ`mMm H$ig MT>bm nm{hOo hr ^mdZm A{YH$ KQ²>Q> H$aUmè`m [aVrnÕVr Ë`mMmM n[aUm‘ Amho. Amoemo åhUm`Mo H$s Y‘© Am{U {dkmZ `m§À`mV dmX ZmhrM Amho. Ë`m‘wio Ë`mMr gm§JS> H$er Kmbm`Mr, Agm àíZM `oV Zmhr. Ë`m‘wio AmOÀ`m d¡km{ZH$ `wJmV ‘mUyg Y‘m©À`m ~m~VrV Agm H$gm dmJy eH$Vmo, Ago àíZ {dMmaÊ`mV nm°BªQ> Zmhr. H$maU, Vmo {dkmZmbm Y‘m©Mm eÌyM ‘mZV Ambobm Amho. Y‘© Am{U {dkmZ `m§Zm AmnU EH$‘oH$m§À`m {dê$Õ C^r am{hbobr {dMmagaUr ‘mZVmo. AmnU Vmo AmVm ~Xby`m. Ago AmOnmgyZ ‘mZm`bm bmJy `m H$s Y‘© Am{U {dkmZ ho EH$mM ~mOybm AmhoV. Ë`m§À`mV dmX ZmhrV Va gbmoIm Amho. {dkmZ Ogo d¡pídH$ dmñV{dH$Voda AmYm[aV Amho, Vgm Y‘© gwÕm, Ago AmnU ‘mZy`m. ‘mUgmMr lÕm ho EH$ dmñVd Amho. Ë`mbm OJÊ`mgmR>r Ë`mnmgyZ ~i {‘iV Agob qH$dm OrdZmbm AW© bm^V Agob, nU Ë`mMo Vo dmñVd Amho. Y‘© Ogm ‘mUgmgmR>r Amho, Y‘© EH$ OrdZnÕVr Amho, Va {dkmZhr VrM OrdZnÕVr ~iH$Q> H$aVo. Y‘© Oa gm§JV Agob Am`wî` àdmhr Amho Am{U ~Xb hrM pñWa Amho Va {dkmZ Ë`mMo XmIbo nwadVo. Y‘© {OVH$m d¡pídH$ Amho Ago AmnU ‘mZVmo, Ë`m d¡pídH$VoMo dmñVd ê$n {dkmZ XoVo. Ë`m‘wio ‘§{Xa ‘hÎdmMo H$s Q>m°`boQ> ‘hÎdmMo hm àíZM CaV Zmhr. ñÌr aOñdbm Amho H$s Zmhr `mnojm Vr ñdÀN>, gH$g d {ZamoJr àgmX ~ZdVo H$s Zmhr, ho ‘hÎdmMo Amho. Ho$di Hw$amUnR>U åhUOo Y‘© Zìho, Ë`mMm Ame` AmOÀ`m OJmV H$gm OJm`Mm ho {dkmZmÀ`m AmYmamZo OmUUo Am{U Vgo OJUo, `mbm AmnU Y‘© åhUy eH$Vmo.

Zm|X

VaM {damoY H$‘r hmoB©b A_o[aHo$Mo Am¡Xm`© n A

UOr ‘hmnm{bHo$Mm H$Mam Hw$S>H$m ¶oWo Q>mH$bm OmV AgVmZm nUOrV H$Mè¶mMr g‘ñ¶m Amho ho H$moUmbm OmUdbohr ZìhVo. ‘mÌ Ooìhm A{V Pmbo Am{U H$Mè¶mÀ¶m KmUr‘wio {VWë¶m {d{har Am[U BVa ObòmoV Iam~ Pmbo Am{U gJir KmU Jmd^a ngabr Voìhm hr H$Mè¶mMr g‘ñ¶m Amho ho bmoH$m§Zm H$ibo. H$maU nm{bH$m Voìhm ’$º$ H$Mam ZoD$Z {VWo Q>mH$m¶Mr. ˶mda Hw$R>brhr à{H«$¶m H$aV ZìhVr. ˶m‘wio {VWo H$Mè¶mMo Wa gmMbo. gmh{OH$M {VWo H$Mam Q>mH$Uo ~§X H$amdo bmJbo. VoìhmnmgyZ ‘hmnm{bH$m H$Mam Q>mH$ʶmgmR>r OmJmM emoYV Amho. H$Yr VmiJmd, H$Yr H$X§~m ~g ñQ>±S> ZOrH$, H$Yr nwbmÀ¶m Imbr Aem OmJm dmnaë¶m OmV AmhoV. ¶mhr OmJm nwaoem Zgë¶mZo AmoëS> Jmodm n§Mm¶V joÌmV ~m¶§{JUr ¶oWo EH$ OmJm ‘hmnm{bHo$Zo nm{hbr Amho. nU Jobr H$mhr df} ’$º$ ˶m OmJoMo ZmdM EoH$Vm Ambo Amho. à˶jmV {VWo àH$ënM ApñVËdmV ¶oD$ eH$bobm Zmhr. H$maU {VWë¶m bmoH$m§Zr, n§Mm¶VrZo ˶mbm {damoY Ho$bm Amho. H$mhr dfmªnydu ‘hmnm{bHo$Zo ¶oWo àH$ën C^mam¶Mr V¶mar Ho$br hmoVr. Voìhm {VWë¶m bmoH$m§Zr ‘moR>o Am§XmobZ Ho$bo hmoVo. ˶m‘wio Voìhm ho H$m‘ Wm§~dmdo bmJbo hmoVo. AmVm ‘hmnm{bHo$Mr {ZH$S> BVH$s Amho H$s bdH$amV bdH$a H$Mam à{H«$¶m àH$ën C^mabm Zmhr Va H$Mam ehamVM nSy>Z amhʶmMr e³¶Vm Amho. ˶m‘wio AmoëS> Jmodm n§Mm¶VrH$S>o ‘hmnm{bH$oZo AmVm nwÝhm nadmZJrgmR>r arVga AO© Ho$bm Amho, nU VoWo àH$ën C^maʶmg {VWë¶m Am‘XmamMm Am{U n§Mm¶VrMmM {damoY Agë¶mZo ˶m§À¶mH$Sy>Z nadmZJr {‘iʶmMr e³¶Vm Zmhr. ˶m‘wio AmVm gaH$ma nmVirda H$mhrVar Cnm¶¶moOZm Ho$br Jobr VaM hm àH$ën ‘mJu bmJʶmMr e³¶Vm Amho. AmVm hm H$Mè¶mMm àíZ Ho$di nUOr ‘hmnm{bHo$nwaVmM ‘¶m©{XV am{hbobm Zmhr. Vmo g§nyU© Jmoì¶mMm Pmbobm Amho. nyU© Jmoì¶mVM H$Mè¶mMr g‘ñ¶m Amho. H$Mam Q>mH$m¶Mm Hw$R>o hr g‘ñ¶m gd©M nm{bH$m Am{U n§Mm¶Vr§Zm ^oS>gmdV Amho. {OWo H$Mam àH$ën C^o amhVmV {VWo KmUM {XgV Agë¶mZo Am{U ˶m n[agamV Agø XþJªYr bmoH$ AZw^dV Agë¶mZo ¶m àH$ënm§Zm bmoH$ {damoY H$aVmV. nUOr nmQ>mo n[agamV Agboë¶m H$Mam àH$ënmMm AZw^d bmoH$ KoV AmhoV. ˶m‘wio Á¶mÀ¶m n[agamV H$Mam àH$ën C^maʶmMo RaVo {VWë¶m bmoH$m§Mm {VWo Vm~S>Vmo~ {damoY hmoVmo. ‘mJo EH$Xm S>m°. {dë’«o$S> {S>gmoOm ¶m§Mo gaH$ma AgVmZm EH$ gaH$mar g{‘Vr H$Zm©Q>H$mVrb H$Mam àH$ënmbm ^oQ> XoD$Z Ambr. {VWo H$Mam àH$ën Amho ho AmOw~mOyÀ¶m bmoH$m§Zm H$iVhr Zmhr BV³¶m ñdÀN>VoZo {VWo à{H«$¶m nma nmS>br OmVo. VgmM àH$ën C^m H$aʶmMo Jmoì¶mV R>abo hmoVo. nU gaH$ma Jobo Am{U àH$ënhr Jobm. AmVmhr VemM àH$maMo àH$ën C^mabo OmUma AmhoV Ago gm§{JVbo OmVo, nU bmoH$m§Mm ˶mda {dídmg Zmhr. ˶m§Zm Vmo nQ>dyZ {Xbm VaM A˶mdí¶H$ R>aboë¶m H$Mam àH$ënm§Zm hmoUmam {damoY H$‘r hmoB©b.

_o[aHo$À`m gaH$maZo Joë`m 5 dfmªnmgyZ nm{H$ñVmZbm {Xbr OmUmar _XV AmIS>Vr ¿`m`bm gwê$dmV Ho$br hmoVr. Ver Vr H$mhr nyU© ~§X Ho$bobr Zmhr, nU WmoS>o AmT>odoT>o KoD$Z, H$mhr AQ>r KmbyZ, H$mhr JmoîQ>r ~OmdyZ, nm{H$ñVmZr ZoË`m§Zm A_o[aHo$À`m ZoË`m§Zm XmoZ MH$am _mam`bm bmdyZ åhUOo WmoS>o ÌñV H$ê$Z AmIS>Vm hmV KoD$ZM _XV Ho$br hmoVr. AmVm _mÌ `m _XVrdaÀ`m gJù`m AQ>r aÔ H$ê$Z H$mhr eWv_Ü`o gyQ> XoD$Z A_o[aHo$Zo 2013 gmbMr XmoZ AãO S>m°bg©Mr _XV XoÊ`mMr KmofUm Ho$br Amho. Vgm 1965 gmbnmgyZ npíM_ Am{U X{jU Am{e`mÀ`m gr_odaMm nm{H$ñVmZ ZmdmMm ^ñ‘mgwa A_o[aHo$Zo _wŠV hñVo _XV XoD$Z nmogbm hmoVm. Ë`mdoir A_o[aHo$Mr Vr _moR>rM JaO hmoVr. ^maV, a{e`m Am{U Vobg§nÝZ npíM_ Am{e`m `m {VKm§da bj R>odÊ`mgmR>r A_o[aHo$bm Ë`mdoir nm{H$ñVmZMr JaO hmoVr. na§Vw 2001 gmbÀ`m Amogm_m {~Z bmXoZÀ`m A_o[aHo$darb hëë`mnmgyZ nm{H$ñVmZ Am{U A_o[aH$m `m§À`mVrb g§~§Y VmUbo Jobo. Ë`m{edm` a{e`mda bj R>odÊ`mMr A_o[aHo$bm EdT>r JaO am{hbr Zmhr Am{U ^maVm~m~VgwÕm A_o[aHo$Mo YmoaU _dmi Pmbo. _mÌ nm{H$ñVmZMr JaO g§nbr Ago Zmhr. A\$Jm[UñVmZ hm EH$ ÌñV H$aUmam _wÔm X{jU Am{U _Ü` Am{e`mÀ`m gr_oda {Z_m©U Pmbm. 2001 nmgyZ A_o[aHo$bm A\$Jm{UñVmZmV Amnbm _wŠH$m_ Q>mH$mdm bmJbm. Ë`m_wio nm{H$ñVmZMo _hÎd WmoS>ogo dmT>bo. _mÌ OmJ{VH$ ñVamdarb XheVdmXmer gm_Zm H$aÊ`mÀ`m ~m~VrV nm{H$ñVmZMr H$aZr Am{U H$WZr `mV ~aoM A§Va {Xgm`bm bmJbo. {deofV… Amogm_mbm Aml` XoÊ`mdê$Z Am{U A_o[aHo$Zo nm{H$ñVmZMr nadmZJr Z KoVm Ë`m§À`m ^y_rda gwê$ Ho$boë`m XheVdmX {damoYr H$madmB©_i w o `m XmoZ XoemVbo g§~Y§ VmUbo Jobo. Ë`m_wio A_o[aHo$Zo n{hë`m§XmM nm{H$ñVmZÀ`m _XVrV AmT>odoT>o gwê$ Ho$bo. 2011 _Ü`o A_o[aHo$À`m gbmbm `oWrb hëë`mV nm{H$ñVmZMo 24 OdmZ _mabo Jobo. Ë`mVyZ Va `m XmoZ Xoem§Vrb g§~Ym§Vrb VUmdmMr na_mdYr Pmbr. AJXr XmoZ Xoem§Vrb g§~§Y VwQ>VmV H$s H$m` BWn`ªV doi Ambr, na§Vw nm{H$ñVmZMo OJmÀ`m ZH$memdarb ñWmZ Am{U A\$Jm{UñVmZ_Yrb pñWVr `m_wio A_o[aHo$bm nm{H$ñVmZer Agbobo g§~§Y VmoS>Uo eŠ` hmoV Zmhr. {deofV… 2014 gmbr A_o[aHo$Mo bîH$a A\$Jm{UñVmZmVyZ _mKmar KoVbo OmUma Amho. Ë`m pñWVrV A\$Jm{UñVmZmV nwÝhm EH$Xm A_o[aH$m {damoYr eŠVrZo S>moHo$ H$mTy> Z`o `mda A_o[aHo$bm bj ÚmdoM bmJUma Amho Am{U A_o[aHo$Mm hm {hVg§~§Y gm§^miÊ`mMr O~m~Xmar nm{H$ñVmZ daM amhUma Amho. Ë`m_wio A_o[aHo$bm AmT>odoT>o KoÊ`mMo ZmQ>H$ H$ê$Z H$m hmoB©Zm nU nm{H$ñVmZMr _XV H$m`_ R>odmdr bmJUma Amho. AmnU npíM_ Am{e`mVë`m Amnë`m {hVg§~§Ym§da nyU© nmUr gmoS>V Zmhr ho Amo~m_m `m§Zm AÜ`jr` {ZdS>UwH$sÀ`m Vm§oS>mda A_o[aHo$À`m OZVobm XmIdyZ Úm`Mo Amho.

mail editor@dainikherald.com

gUm§doir eº$sMo àXe©Z ZH$mo

^º$s

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

MVwWuÀ¶m JUoemoËgd gd©Ì àM§S> CËgmh d AmZ§XmV gmOam Pmbm. {e‘Jm g§nbm Var H${dËd CaV§ ˶mà‘mUo JUnVr ~mnm§À¶m ¶m AmR>dUr H$mhr {Xdg Amåhm ^m{dH$m§Zm AñdñW H$arV amhUma. na§Vw {h§Xÿ Y‘m©V gUm§Mr, µCËgdmMr b¶byQ> Agë¶mZo AmVm bJoM Xgam d XrnmdbrMm gU AJXr Odi ¶oV AmhoV. qhXÿ ^bVmM CËgd {චAgë¶mZo gUmgwXrÀ¶m {Z{‘ÎmmZo ˶m§Mo ~hþVoH$ {Xdg AmZ§XmV d µCËgmhmV {ZKyZ OmVmV. ‘Z H$amao àgÞ, gd© {gÕrMo H$maU& Ago Amnbo VwH$mam‘ ‘hmamO åhUVmV. Aem CËgdmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo AmnU Xadfu Z MwH$Vm EH$Ì ¶oVmo d XodmMo H$m¶© åhUyZ ‘Zmo^mdo ˶m ˶m XodmMr dm XodVoMr nyOm AMm© d AmamYZm H$aVmo. ˶m‘wio Amnë¶m ‘ZmMo {daoMZ hmoVo. Xþ:I, Z¡amí¶ CXmgrZVm eë¶ dJ¡ao Zmhrgo hmoVo. AmVm bJoM XþJm©XodrMm CËgd AWm©V XgamoËgd d ZdamÌmoËgd Odi ¶oV Amho. nwÝhm ^m{dH$m§Zm AmZ§XmMr d CËgmhmMr EH$ Zm‘r nd©Ur. nydm©nma MmbV Ambobo ho gU CËgd ho AmnU VZ ‘Z YZmZo gmOao H$aVmo. F$U H$mTy>Z gwÕm gU gmOao H$aUmam {h§Xÿ ^m{dH$ AmJim åhUm¶Mm. VWm{n ho gmao Amnë¶m Y‘m©Mo g§ñH¥$VrMo d na§naoMo A{d^mÁ¶ KQ>H$, ˶m§Mo AmMaU AmnU AJXr A{Zdm¶© ‘mZVmo. na§Vw hëbr ¶m gUmÀ¶m d CËgdmÀ¶m AmMaUmV gwÕ

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>m‘o ‘mJ©, nUOr Jmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob {~pëS>J¨ , Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w~§ B© 400001 (‹ XÿaÜdZr 22840702, 22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

EH$ gd§J én àmßV hmoV Amho. àM§S> à‘mUmV hmoUmar n¡emMr b¶byQ>, AmH«$ñVmionUm, O~aXñVrZo hmoUmar dJ©Ur dgwbr, ÜdZr d ObàXÿfU, {‘adUwH$rÀ¶m doir hmoUmam àM§S> dmhVwH$sMm Imoi§~m, ~o{eñV VéUm§Mo d VéUtMo gwÕm {‘adUwH$sV Mmbbobo ~o^mZ, Amo§Ji Z¥Ë¶, ¶mVyZ AmnU Amnë¶m ZdrZ {nT>rbm H$moUVm g§Xoe XoV AmhmoV? ¶mV

dfm© ^mogb|Mm ‘¥Ë¶y Y¸$mXm¶H$ Amem ^mogbo ¶m§À¶m H$ݶm dfm© ^mogbo ¶m§Mm AmH$pñ‘H$ ‘¥Ë¶y Y¸$mXm¶H$ Amho. ˶m§Zr AmË‘h˶m Ho$br, nU ˶mMo {ZpíMV H$maU g‘Obobo Zmhr. ˶m§Zm Z¡amí¶oZo Koabo hmoVo Ago åhUVmV. nU ˶m§À¶mgma»¶m H$bmH$ma-boIH$mbm AmnU ‘wH$bmo AmhmoV. dfm© ^mogbo ¶m§Zr H$mhr JmUrhr åhQ>br AmhoV. Amem ^mogb|~amo~a H$m¶©H«$‘mVyZ ˶m Jm¶À¶m. nU Amem ^mogb|gmaIo ¶e ˶m§Zm bm^bo ZìhVo ho Iao. ˶m‘wio joÌ ~XbyZ ˶m boIZmH$S>o dië¶m hmo˶m. EH$ CÎm‘ ñV§^ bo{IH$m åhUyZ ˶m§Zr bm¡{H$H$ {‘idbm hmoVm. ˶m XrZmZmW ‘§JoeH$a ¶m§À¶m ZmV Agë¶mZo Jmoì¶mer ˶m§Mm g§~§Y hmoVm. ˶m‘wio ˶m§À¶m {ZYZmZo Jmo‘§VH$s¶m§Zm dmB©Q> dmQ>Uo ñdm^m{dH$ Amho. ˶m§Zr AZmWm§gmR>r H$m‘ H$am¶Mo R>adbo hmoVo, nU Vo AnwaoM am{hbo. ˶m§À¶m AmËå¶mg em§Vr bm^mo. - g{MZ H$madmaH$a

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r news@dainikherald.com, H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r sports@dainikherald.com, boI nmR>dʶmgmR>r features@dainikherald.com, dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikherald.com, gyMZm§gmR>r response@dainikherald.com Am{U Om{hamVtgmR>r advt@herald-goa.com, ’°$³g: 2228083

AmnU Iè¶m ^³Vrnojm Amnbr AZmR>m¶r e³VrM àX{e©V H$arV AgVmo. - ‘mohZ X. ZmB©H$, H$madma$

{IñVr Am‘Xma àmW©Zmg^oV EH$Ì Ambo åhUyZ H$m¶ Pmbo? {dYmZgo^V EH$‘oH$m{damoYmV ~gUmao Am‘Xma OmVr Y‘m©À¶m ì¶mgnrR>mda EH$Ì Ambo Va VH$mªZm CYmU> H$m ¶mdo H$iV Zmhr. Hw$Ur Am‘Xma Pmbm åhUyZ ˶mZo Am‘XmamMrM Pyb KmbyZ gJirH$S>o g§Mma H$am¶bm hdm Agm X§S>H$ WmoS>mM Amho. OmVrÀ¶m kmVrÀ¶m ì¶mgnrR>mda nañna {damoYr amOH$s¶ {dMmam§Mo ‘¡Ì KSy>Z ¶oVmZm nydm©nma {XgV AmboboM Amho. XodimV, MM©‘ܶo ˶m ˶m Y‘m©Mo bmoH$ EH$Ì Ambo Va H$m¶ ~ao {~KS>bo! nañna {damoYr d¡Mm[aH$ ‘Vàdmh Agbo Var ‘¡Ìr Agm¶bm H$m¶ haH$V Agmdr? ZmhrVar Am‘Mo qhXÿ Am‘Xma OmVrMo bo~b Agboë¶m ì¶mgnrR>mda EH$Ì ¶oVmVM Zm? Hw$R>o Hw$R>À¶m ñdm‘rÀ¶m ‘R>mV gwÕm EH$Ì gmnS>Vrb, nU åhUyZ ñdm‘r AWdm nmÐr gm§JyZ Hw$Ur WmoS>çmM Amnë¶m {ZîR>m ~XbUma AmhoV! ’w$H$Q> àdMZ Am{U CnXoemMo S>mog XoVmhoV Va ¿¶m¶bm H$m¶ haH$V Amho? AmO {¼íMZ Am‘Xma EH$m {dê$Õ EH$ C^o amhÿZM {ZdSy>Z ¶oVmV Zm ? - gwa|Ð eoQ>ço

4

AmR>dU ... AZ² Km~aJwS§ >r CS>mbr ‘mV¥Ëd ho EImÚm órbm n[anyU© ~ZdVo. nU hr O~m~Xmar VodT>rhr gmonr ZgVo, ho ‘bm Jm¡V‘rZo Ho$boë¶m AZoH$ Ym§XaQ> àH$mam§‘wio H$iyZ MwH$bo. ˶mVyZhr ‘r AZoH$Xm H$mhr Var ZdrZ {eH$V Jobo. nU ˶mdoir CS>mbobr Km~aJw§S>r Am{U ‘Z:ñVmn ‘Zmbm MQ>H$m bmdyZ Jobm... H$maU Aemdoir ~hþYm Kar ‘r EH$Q>rM Agm¶Mo. hm {H$ñgm E{àb 2009 Mm. Voìhm Vr gìdm dfm©Mr hmoVr. Amåhr Imobr©bm ZdrZ âb°Q>‘ܶo amhm¶bm Ambobmo. Jm¡V‘r bhmZ Agë¶mZo EH$ I~aXmar åhUyZ Amåhr J°barbm {J«ëg bmdyZ KoVbo hmoVo. ZdrZ gmo’$m Am{U ‘wbJr bhmZ, åhUyZ ‘r Zoh‘r ˶mda EImXo ~oS>erQ> Q>mH$m¶Mo. {Vbm gm§^miyZ ‘r KamVbr gJir H$m‘o H$am¶Mo. nU ˶m {Xder nmhþUo ¶oUma åhUyZ ‘r Oam JS>~S>rV hmoVo. Jm¡V‘rg‘moa hm°b‘ܶo gJir IoiUr R>odyZ ‘r ñd¶§nmH$KamV Jobo. {VWyZhr ‘r AYo‘ܶoo {VÀ¶mH$S>o bj XoV hmoVo. Vr IoiʶmV Jw§J hmoVr. Vo nmhÿZ Am§Kmoi H$ê$Z KoʶmMo R>a{dbo d Jobohr. ¶oD$Z nmhVo Va Jm¡V‘r hm°b‘ܶo ZìhVrM..IoiUr gJirH$S>o ngabr hmoVr. ‘bm YS>H$sM ^abr. ñdV…bm gmdabo. nm{hbo Va, ‘oZS>moAaMr daMr b°M bmdbobr hmoVr, ˶m‘wio Vr Xmam~mhoa OmUo e³¶ ZìhVo. J°bar, XmoÝhr ~oS>ê$‘, {H$MZ, S>m¶qZJ é‘ nmbWm KmVbm, {hMm Hw$R>oM nÎmm ZìhVm. AmVm ‘mÌ ‘bm IynM H$miOr dmQ>m¶bm bmJbr. ZOaMwH$sZo Hw$R>o nmhm¶Mo am{hbo Agob åhUyZ nwÝhm EH$Xm gJù¶m Imoë¶m nm{hë¶m, nU ì¶W©. Jm¡V‘r Voìhm ~è¶mn¡H$s Mmbm¶Mr, IwMuda MT>m¶Mr. EH$X‘ ‘ZmV Ambo J°barV ~gm¶bm R>do boë¶m IwMuda MTy>Z J«rëgda Jobr Zgob Zm.. åhUyZ YmdV J°barV Jobo. ‘Z YOV ZìhVo, nU Imbr dmHy$Z nm{hbo, Vr {Xgbr Zmhr. ‘bm EH$M àíZ gVmdV hmoVm, Xma ~§X AgVmZm Jm¡V‘r Zmhrer PmbrM H$er..? S>moù¶mVyZ ZH$iV dhm¶bm bmJbobr Amgdo AZ² ‘ZmV CR>Umè¶m hOmamo àíZm§Mo H$mhÿa ‘bm ñdñW ~gy XoV ZìhVo. CgZo AdgmZ AmUyZ Ho$Xmabm ’$moZ Ho$bm. Vmo bJoM ¶m¶bm {ZKmbm. ‘ZmVrb Kmb‘ob ñdñW ~gy XoV ZìhVr. H$m¶ H$amdo Vo hr gwMV ZìhVo. ñdV…bm Xmof XoV ‘r S>moHo$ Yê$Z gmoâ¶mda ~gbo. Voìhm AMmZH$ H$gbm Var AmdmO Pmbmgm dmQ>bm. CRy>Z BH$S>o {VH$S>o nm{hbo, nU {ZamemM nXar Ambr. VodT>çmV OmoamOmoamZo ~ob dmObr, Xma CKS>bo Va Ho$Xma hmoVm. ˶mbm H$m¶ KS>bo Vo gm§JUma VmoM Jm¡V‘rÀ¶m aS>ʶmMm AmdmO Am‘À¶m H$mZmda nS>bm...˶m aS>ʶmÀ¶m AmdmOmZo n{hë¶m§Xm ‘bm ~ao dmQ>bo. hm aS>ʶmMm AmdmO gmoâ¶mImbyZ ¶oV hmoVm. Ho$XmaZo ~oS>erQ> gaH$dyZ nm{hbo Va Jm¡V‘r gmoâ¶mImbr hmoVr. ~obÀ¶m AmdmOmZo AY©dQ> PmonoVyZ OmJr Pmbr hmoVr. {VÀ¶m ‘wR>rV XmoZ N>moQ>o ~m°b hmoVo. Vo IoiVmZm gmoâ¶mImbr Joë¶m‘wio, H$mT>ʶmgmR>r åhUyZ ~hþYm Vr gmoâ¶mImbr Jobr Agmdr Am{U {VWoM Pmonbr. ‘r Am{U Ho$XmaZo jUmMmhr {db§~ Z bmdVm gmo’$m gaH$dbm Am{U Jm¡V‘rbm Odi KoVbo. nwéf H$Yr aS>V ZmhrV åhUVmV, nU ‘r n{hë¶m§Xm ˶mbm Jm¡V‘rÀ¶m OÝ‘mdoir d Xþgè¶m§Xm ˶mbm ˶m{Xder aS>VmZm nm{hbo. Jm¡V‘rbm Odi KoD$Z ˶mZo ‘bm AmYr gmoâ¶mdaMo ~oS>erQ> H$mT>m¶bm bmdbo. ˶m~amo~a ho hr ~Omdbo, H$s gmo’$m {H$Vrhr KmU Pmbr Var Mmbob, nU nwÝhm ~oS>erQ> Kmbm¶Mo Zmhr. Ho$dT>m ‘Z:ñVmn Pmbm ¶m ~oS>erQ>‘wio. Ho$XmaMo åhUUohr IaoM hmoVo. gmoâ¶mda ~oS>erQ> ZgVo Va Jm¡V‘r ‘bm {Xgbr AgVr Am{U EdT>m gmdim Jm|Yi PmbmM ZgVm. AmVm Jm¡V‘r Mma dfmªMr Amho, nU ‘r AOyZhr gmoâ¶mda ~oS>erQ> KmbV Zmhr. nU Vo ~oS>erQ> nm{hbo H$s hm àg§J AmR>dë¶m{edm¶ amhmV Zmhr.

- Jm¡ar Ho$Xma XogmB©

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vo g§~{§ YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§er H$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aV AgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZ CX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.


10goa5_Layout 1 09-10-2012 23:18 Page 1

5

CËgd

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

AH$mX‘rMr ‘amR>r ZmQ>ç ñnYm© {S>g~| a‘ܶo nUOr, {X. 9 (n«{V{ZYr) : H$bm AH$mX‘rV’}$ Am¶mo{OV ‘amR>r ZmQ>ç ñnYm© {S>g|§~a nmgyZ gwê$ hmoUma AmhoV. ¶m ñnY}Mo Am¶moOZ H$bm AH$mX‘rÀ¶m XrZmZmW ‘§JoeH$a g^mJ¥hmV hmoUma Amho. ˶mgmR>r BÀNy>H$ ñnY©H$ g§ñWo§H$Sy>Z {ZYm©[aV Z‘wݶmVrb àdo{eH$m {X. 19 Am°³Q>mo~a ‘mJ{dë¶m

AmhoV. ñnY}À¶m {Z¶‘mZwgma àdo{eHo$gmo~V 100 én¶o àdoe ewëH$ VgoM 1000 AZm‘V a³H$‘ H$bm AH$mX‘rH$S>o ^aUo Amdí¶H$ Amho. hr AZm‘V a³H$‘ ñnY}Vrb ZmQ>çà¶moJ gmXa Ho$ë¶mZ§Va bJoM naV H$aʶmV ¶oB©b. àdo{eH$m gmXa H$aʶmÀ¶m A§{V‘ ‘wXVrn¶ªV åhUOoM {X. 19

n¶ªV gm¶§H$mir 4 dmOon¶ªV Amboë¶m àdo{eH$m§VyZ {MR²>¶m Q>mHy$Z AZwH«$‘ R>a{dʶmV ¶oB©b. àdo{eH$m ‘mJo KoʶmgmR>r Xhm {Xdgm§Mr ‘wXV XoʶmV ¶oB©b. àdo{eH$m gmXa H$aVodoir g§ñWoMo Zmd, Zm|XUr H«$‘m§H$, Zm§oXUr H$aʶmMm {Xdg, g§ñWm Zm§oXUr H$m¶ÚmÀ¶m gwYm[aV {Z¶‘m§Zwgma gd© Zm§oXUrH¥$V

g§ñWm§Zr Amnë¶m g§ñWm§Mo Zm§oXUrH$aU H$aUo ~§YZH$maH$ Amho. ˶m‘wio hm Vnerb d ZmQ>H$Mo Zmd EdT>rM ‘m{hVr nwa{dUo Amdí¶H$ Amho. ñnY}Vrb gmXa H$aʶmV ¶oUmè¶m Zmdm‘ܶo ~Xb H$am¶Mm Agë¶mg Vmo à¶moJ gmXarH$aUmÀ¶m EH$ ‘{hݶmÀ¶m AmYr H$aʶmMr ‘w^m ñnY©H$ g§ñWobm {Xbr OmB©b. H$bmH$mam§À¶m {Z¶‘mdbrÀ¶m

Mma àVr d g§{hVoMr EH$ àV ñnY©H$ g§ñWobm à¶moJmÀ¶m {Xder H$bm AH$mX‘rH$S>o Úmdr bmJob. ¶m ñnY}Mm AZwH«$‘ gh^mJr g§ñWm§À¶m à{V{ZYr g‘j {X. 19 amoOr gm¶§H$mir 4.30 dmOVm R>a{dʶmV ¶oUma Amho. ¶m ñnY}V OmñVrV OmñV g§ñWm§Zr gh^mJ ¿¶mdm, Ago AmdmhZ AH$mX‘rV’}$ H$aʶmV Ambo Amho.

gm§JVo ZdamÌmoËgdmMr Oæ¶V V¶mar CJo, {X, 9 (dmVm©ha) … XþJm©nyOm CËgd g{‘Vr, gm§JoV’}$ dm{f©H$ ZdamÌmoËgd {X. 16 Vo {X. 24 Xaå¶mZ {d{dY H$m¶©H«$‘m§Zr gmOam H$aʶmV ¶oUma Amho. lrgZ ßbmPm g^mJ¥h, gm§Jo ¶oWo {X. 16 amoOr gH$mir 9 dm. XþJm©XodrMr ‘wVu ñWmnZm, AmaVr, VrW©àgmX. g§Ü¶mH$mir 5 dmOVm ñWm{ZH$ H$bmH$mam§V’}$ ^OZ d AmaVr d 7 Vo 10 n¶ªV Xm§S>r¶m-Ja~mZ¥Ë¶ hmoB©b. {X. 17 amoOr gH$mir XodrMr {Z˶nyOm, AmaVr, VrW©àgmX. g§Ü¶mH$mir 5 dmOVm gm§Jo VmbwH$m ‘¶m©XrV 12 dfm§©Imbrb ‘wbm§H$arVm Xod XodVm§da AmYmarV doe^wfm ñnYm©, g§Ü¶mH$mir 7 Vo 10 n¶ªV Xm§S>r¶m - Ja~m Z¥Ë¶. hmoB©b. {X. 18 amoOr gH$mir 8 dmOVm XodrMr {Z˶nyOm, AmaVr, VrW©àgmX, g§Ü¶mH$mir 5 dmOVm ‘{hbm§gmR>r ñnYm©Ë‘H$ H$m¶©H«$‘. 7 Vo 10 n¶ªV Xm§S>r¶m-Ja~mZ¥Ë¶ hmoB©b. {X. 19 amoOr g§Ü¶mH$mir 5 dmOVm 12 dfm©Imbrb ‘wbm§H$arVm {h§Xr [aH$m°S© S>mÝg ñnYm©, 7 Vo 10 n¶ªV Xm§S>r¶m-Ja~m. {X. 20 amoOr

nmH$H$bm ñnY}Vrb {dOo˶m§Zm nm[aVmo{fHo$ XoVmZm A{‘Vm Zm¶H$ gbÌr. gmo~V gwaO H$m§Xo, d{ZVm q^Jr d BVa ‘mݶda.

nmH$H$bm ñnY}V ‘m¶m ~m§XmoS>H$a àW‘ nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … nUOr ¶oWrb ‘mê$VrJS> gmd©O{ZH$ JUnVr CËgd g{‘VrV’}$ ZwH$VrM nmH$H$bm ñnYm© KoʶmV Ambr. "‘moXH$' ~Z{dUo hm nmH$H$boMm {df¶ hmoVm. CnpñWV ñnY©H$m§Zr ¶mdoir doJdoJio nm¡{ï>H$ gmaU ^ê$Z ‘moXH$ ~Z{dbo hmoVo. nmH$H$bm VÁk A{‘Vm Zm¶H$ gbÌr ¶m ñnY}gmR>r à‘wI nmhþʶm Am{U n[ajH$ åhUyZ CnpñWV hmo˶m. ¶mdoir ~mobVmZm ˶m åhUmë¶m,

à˶oH$ gUmbm ¶mo½¶ VoM {OÞg ~Z{dʶmMr Or Amnbr àWm Amho, {VMo AmnU OVZ Ho$bo nm{hOo. H$mimZwgma AmnU Oar Amnë¶m amoOÀ¶m AmhmamV doJdoJio ~Xb Ho$bo, Var Ym{‘©H$ CËgdmdoir Or Amnbr ImÚ nma§n[aH$Vm Amho ˶mV ‘mÌ Oamhr ~Xb H$$aVm H$m‘m Z¶o, Agohr ˶m åhUmë¶m. ‘mê$VrJS> gmd©O{ZH$ JUnVr CËgd g{‘VrMo Aܶj gwaO H$m§Xo ¶mZr ñdmJV Ho$bo. g[Md Jmonmi

Ho$aH$a, Cnmܶj Zaoe noS>UoH$a, g^mgX d[ZVm q^§Jr, ¶mo{JVm nwOmar, JrVm JmdH$a ¶mdoir CnpñWV hmo˶m. Jmonmi Ho$aH$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. gbÌr ¶m§À¶mhñVo ¶m ñnY}Vrb {dOo˶m§Zm ~{jgo XoʶmV Ambr. ˶mV àW‘ H«$‘m§H$ ‘m¶m ~m§XmoS>H$a, {ÛVr¶-{àVr noS>UoH$a, V¥Vr¶ Jm¡ar H$m§XmoiH$a CÎmoOZmW©-Xrnm ZmB©H$, AO¶ gaXogmB© Am{U ‘m{UH$ na~ AmXtMm g‘mdoe hmoVm.

g§Ü¶mH$mir 5 dmOVm ‘wbm-‘wbtgmR>r ñnYm©Ë‘H$ H$m¶©H«$‘. 7 Vo 10 n¶ªV Xm§S>r¶m-Ja~m. {X. 21 amoOr gH$mir 9 dmOVm gm§Jo VmbwH$m ‘¶m©XrV Xod XodVm§da AmYm[aV am§Jmoir ñnYm©. g§Ü¶mH$mir 5 dmOVm VmbwH$m ‘¶m©{XV 12 dfm©Imbrb ‘wbm§H$arVm aoH$m°S>© S>mÝg ñnYm©. {X . 22 amoOr g§Ü¶mH$mir 4 dmOVm gm§Jo VmbwH$m ‘¶m©XrV ‘{hbm§gmR>r Xm§S>r¶m Z¥Ë¶ ñnYm©. {X. 24 amoOr gm¶§H$mir 4 dmOVm XodrÀ¶m ’$im’w$bm§Mr nmdUr, 5 dmOVm ‘mݶdam§À¶m CnpñWVrV S>m°ZoeZ Hw$nZm§Mm {ZH$mb d ~jrg {dVaU g‘ma§^. VgoM amoO gH$mir 5 Vo 6.30 n¶ªV ¶moJ {ejH$ amOy XogmB© ¶m§À¶mV’}$ ¶moJ àmUm¶m‘ {e[~a hmoUma Amho.

Hw$S>H$m ¶oWrb ê$Pm¶ gm¶{~UrÀ¶m {‘adUwH$sV$ gh^mJr Pmbobo Am‘Xma {dîUy dmK d Aê$Um dmK. (í¶m‘ gw¶m© ZmB©H$)

éOm¶ gm¶{~UrÀ¶m ’o$ñVbm {dîUy dmKm§Mr ^oQ> Hw$Ç>mir, {X. 9 (à{V{ZYr) : Hw$S>H$m ¶oWrb S>m|Ja‘m϶mda Agboë¶m ê$Om¶ gm¶{~UrMo ’o$ñV ‘moR>çm CËgmhmV gmOao Pmbo. gm§V AmÐoMo Am‘Xma {dîUy gw¶m© dmK d ˶m§À¶m nËZr Aê$Um dmK ¶m§Zr ¶m ’o$ñVmbm CnpñWV amhÿZ, MM©‘Yrb àdMZm§Mm bm^ KoVbm.

ê$Om¶ gm¶{~UrMo ho dm{f©H$ ’o$ñV gwS>H$m n[agamVrb {¼íMZ d qhXÿ bmoH$ EH$Ì ¶oD$Z gmOao H$aVmV. dmK Xm§n˶ àdMZmZ§Va {ZKmboë¶m gm¶{~UrÀ¶m nmbIr ’o$arVhr gh^mJr Pmbo. ¶m ’o$ñVm{Z{‘Îm Hw$S>H$m ~m°¶O ³b~Zo hm°[b~m°b ñnY}Mo Am¶moOZ

Hw$S>MS>Vo 14 amoOr Kw‘Q> AmaVr ñnYm©

H$bm AH$mX‘rV PiH$Uma "~mD§$S> ’$m°a ½bmoar'

gmdS>}, {X. 9 (dmVm©ha) … Hw$S>MS>o ^mOnm ¶wdm ‘moMm© V’}$ {X. 14 amoOr {Vgè¶m A{Ib Jmodm Kw‘Q> AmaVr ñnY}Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo Amho. hr ñnYm© 14 amoOr Xþnmar 3.30 dmOVm Hw$S>MS>o aoëdo ñWmZH$mOdirb ì¶mgnrR>mda hmoUma Amho. A{YH$ ‘m{hVrgmR>r àÁ¶moV ZmB©H$ (8412867899) d gJwU ZmB©H$ (9850455296) ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYmdm.

'BH$mo Qw>arP‘"À¶m O‘mݶmV 'nmßemo"Mm bmon Xo{dXmg JmdH$a Imo{VJmd, {X. 9 … ~m§~ynmgyZ AZoH$ VèhoÀ¶m AmH$f©H$ dñVy ~Zdë¶m OmVmV. ˶m dñVy AZoH$OU Kam‘ܶo emo^ogmR>rhr RodVmV. nU nmßemo ~m§~ynmgyZ ~Zdbobo nmßemo ‘mÌ emo^ogmR>r Zìho, Va nyduÀ¶m H$mir A˶§V JaOoÀ¶m hmo˶m. na§Vw AmO ¶mM nmßemo§Zm "BH$mo Qw>arP‘' ¶m g§H$ënZo‘wio AmH$f©H$ Aem dñVy ~Zdʶmg ^mJ nmS>bo Amho. nmßemo åhUOo JmobmH$ma Agbobm ~m§~y R>oMyZ R>oMyZ gnmQ> H$ê$Z Ho$bobr EH$ àH$maMr ’$ir hmo¶. hr ’$ir OodT>r bm§~ nm{hOo VodT>m bm§~ ~m§~y KoVbm OmVmo Am{U ˶mnmgyZ hm nmßemo ~Z{dbm OmVmo. ~m§~yMo AZoH$ àH$ma AgyZ, JmdmVrb bmoH$ ‘mÌ ~m§~ybm H$mobmo qH$dm doiy Ago åhUVmV. EH$ doiy AmUyZ {H$Vr bm§~ nmßemo nm{hOo, VodT>o VwH$S>o H$ê$Z nmßemo ~Zdm¶Mo. nmßemo Ho$ë¶m Ho$ë¶m ˶m gainUo ’$irgmaIo ê§$X amhV Zmhr. CbQ> ~m§~yÀ¶m ñdê$nmà‘mUo Jmob hmoVmV. ˶mgmR>r ¶m nmßemo Ho$ë¶mZ§Va ˶m CbQ>çm KmbyZ ˶mda dOZ R>odbo OmVo Am{U ˶m gnmQ> Ho$ë¶m OmVmV ˶mbm "MonʶmKmbn' Ago åhUVmV. nyduÀ¶m H$mir AmVmgma»¶m KamV PmonʶmgmR>r, ~gʶmgmR>r bmH$S>r ImQ>m Zìh˶m. ˶m doir bmH$S>mMo Mma Iw§Q> ‘mê$Z ˶mda ¶m

nmßem KmbyZ ~gʶmg qH$dm Pmonʶmg ImQ>m H$aV. ¶m àH$mambm Am{X‘ ^mfoV "‘mQ>moir' Ago åhUV. IoS²>¶mnmS>çmVrb bmoH$ nydunmgyZM Hw$‘oar Am{U eoVr H$aVmV. Á¶mdoir eoVm‘ܶo H$Ugo ¶oV AgV, ˶mdoir ˶m eoVmMr amIU H$amdr bmJVo. Vr amIU H$aʶmgmR>r Img C§Mmda PmonS>çm KmVë¶m OmVmV. ˶m PmonS>çm§da ~gʶmgmR>r ¶m nmßem§Mm dmna Ho$bm OmVmo. ˶mM~amo~a KamMr ^r§Vhr emH$maʶmgmR>r ¶m nmßí¶m§Mm dmna Ho$bm OmVmo Am{U ¶m nmßem H$aV AgVmZm A{Ve¶ OwZmQ> ~m§~y nmgyZ V¶ma H$aV Agë¶mZo ˶m bdH$a Iam~ hmoV ZmhrV. ~m§~y ’w$Q>ë¶mZ§Va ˶mÀ¶m ^oJm§‘Yrb H$S>m YmaYma Agë¶mZo ¶m nmßem§À¶m ^|Jm‘YyZ ganQ>Umao nmUrhr AmV OmD$ eH$V Zmhr. ˶m‘wio øm nmßem åhUOo Am{X‘ H$mimV ‘mUgmÀ¶m OrdZmVrb A{Ve¶ Amdí¶H$ dñVy ~Zbr hmoVr. nU AmO ¶mM ~m§~y§nmgyZ AmH$f©H$ Am{U {d{dY VèhoÀ¶m dñVy ~ZdV Agë¶mZo Am{U BH$mo ’§«o$S>br ZmdmMo doS> {Z‘m©U Pmë¶mZo AmO ¶m ~m§~yH$S>o Cn¶mo{JVm øm ZaOoVyZ nmhʶmEodOr AmH$f©H$VoZo nm{hbo OmVo. ˶m‘wio nmßem§~amo~a ~m§~ybm AmH$f©H$Vm dmT>dUmar dñVy åhUyZ nm{hbo OmVo, Ago [^dm JmdH$a, am‘m JmdH$a Am{U ‘moZmo JmdH$a ¶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm gm§{JVbo.

nmßem|nmgyZ ~Z{dʶmV Ambobr ~mH$S>o.

Caë¶m AmH$f©H$Vonwa˶m; ñWm{ZH$m§Mr I§V

nUOr, {X. 9 (n«{V{ZYr) : A‘o[aH$Z g§§oQ>a, ‘w§~B© d H$bm AH$mX‘r ¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo Xadfu Am¶mo{OV S>°{Z¶b nb© dëS>© å¶w{PH$ S>oO À¶m {Z{‘ÎmmZo hmoUmè¶m H$m¶©H«$‘m§VJ©V {X. 10 amoOr gm¶§H$mir 5 dmOVm "~mD§$S> ’$m°a ½bmoar' hm {MÌnQ> H$bm AH$mX‘rÀ¶m H¥$îUH$jmV XmI{dʶmV ¶oUma Amho. ¶m {MÌnQ>m‘ܶo A‘o[aHo$Vrb EH$ ’$ma ‘moR>o bmoH$Jm¶H$ ~wS>r JY«r ¶m§Mm OrdZnQ> XmIʶmV ¶oUma Amho. A‘o[aHo$Vrb H$îQ>H$ar dJm©À¶m g‘mOOrdZmMo {MÌU ¶m {MÌnQ>mV XmI{dʶmV Ambo Amho. hm {MÌnQ> a[gH$m§gmR>r {dZm‘wë¶ XmIdʶmV ¶oUma Amho. {MÌnQ> a{gH$m§Zr ¶m

Ho$bo hmoVo. Am‘Xma dmK ¶m§Zr nwañH¥$V Ho$boë¶m ñnY}V Yn³¶mH$ ^m¶a ¶m g§KmZo {dOoVno X nQ>H$mdbo. Va bìhbr Jm°S> hm g§K Cn{dOoVm R>abm. Aê$Um dmK ¶m§À¶m hñVo ñnY}Mo ~{jg {dVaU H$aʶmV Ambo. ¶mdoir ñWm{ZH$ n§M AmaZmëS> {S>gyPm, ‘mOr n§M nrQ>a ’$Zmª{S>g AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoV.o

{’$ë‘ pñH«$qZJbm AmdOw©Z CnpñWV ahmdo, Ago AmdmhZ H$bm AH$mX‘rV’}$ H$aʶmV Ambo Amho. S>°{Z¶b nb© dëS>© å¶w{PH$ S>oOMm ‘w»¶ H$m¶©H«$‘ {X. 12 amoOr gm¶§H$mir 7 dmOVm H$bm AH$mX‘rÀ¶m XrZmZmW ‘§JoeH$a H$bm‘§{XamV nma nS>Uma Amho. ¶mV J«ogr¶g {V‘mobr d àWm bmoQ>brH$a ¶m§Mm {n¶mZmodmXZmMm H$m¶©H«$‘ d Zm‘d§V å¶w{PH$ ~±S> E³gìhrEg ¶m§Mm g‘mamonmMm H$m¶©H«$‘hr hmoUma Amho. XmoÝhr {Xdgm§À¶m H$m¶©H«$‘mg àW‘ ¶oUmè¶mg àW‘ ¶m VÎdmda {dZm‘wë¶ àdoe {Xbm OmB©b, Ago AH$mX‘rV’}$ H$i{dbo Amho.

Jmo‘V§ H$s¶ g§ñH¥$Vrda {dÚm϶mªZr Q>mH$bm àH$me

nmßem|nmgyZ ~Z{dʶmV Ambobr PmonS>r.

nmßem|nmgyZ ~Z{dʶmV Ambobr ‘mQ>moir.

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … {nbma ¶oWrb ’$mXa Am¾ob H|$Ðr¶ emioÀ¶m {dÚm϶mªV’}$ ZwH$˶mM Am¶mo{OV Jmoì¶mdarb {d{dYm§Jr àXe©ZmMo CX²KmQ>Z ImgXma em§Vmam‘ ZmB©H$ ¶m§À¶m hñVo H$aʶmV Ambo. ¶mdoir Am‘Xma {dîUy gw¶m© dmK, ‘mOr Am‘Xma ’«$mpÝgg {gëdoam, ’$mXa gw{n[aAa {à¶mob {S>gyPm, nmbH$ {ejH$ g§KmMo ‘m{Q>ëS>m {S>H$m°ñVm AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. ¶mdoir ~mobVmZm dmK ¶m§Zr ’$mXa Am¾ob H|$Ðr¶ emioÀ¶m àmW{‘H$ emioVrb {dÚm϶mªZr ¶m àXe©ZmVyZ Jmoì¶mÀ¶m {d{dY n¡by§da àH$me nmS>bm. ˶m~X²Xb ˶m§Zr ¶m {dÚm϶mªMo ‘ZmnmgyZ H$m¡VwH$ Ho$bo. Hw$U~r, Imadr, a|Xoa, ‘rR>mJar, nXoa Aem AZoH$ g‘mOKQ>H$m§Mr OrdZe¡br d nma§n[aH$ doe^yfm ¶mda AmYm[aV {MÌo àXe©ZmV ‘m§S>ʶmgmR>r {dÚm϶mªZm CÚwº$ Ho$ë¶m~Ôb ˶m§Zr nmbH$ d {ejH$m§Mo A{^Z§XZ Ho$bo. Jmo‘§VH$s¶m§Mo nma§n[aH$ ImÚnXmW©, à{gÕ n¶©Q>Z

ñWio, Ym{‘©H$ dmñVy, dݶ O¡{dH$ g§nXm, nma§n[aH$ eoVr, ObómoV d YaUo, ImU CÚmoJm‘wio Pmbobr dmVmhV AmXr {df¶ {dÚm϶mªZr ¶m àXe©ZmVyZ hmVmibo AmhoV. A˶§V ~moYàX Ago ho àXe©Z H$bm AH$mX‘rÀ¶m dmñVyV ^admdo, AH$mX‘rMr OmJm AmnU ˶mgmR>r {dZm‘wë¶ Úm¶bm V¶ma AmhmoV, Agohr ˶m§Zr ¶mdoir Omhra Ho$bo. gm§V Am§ÐogmaIm ‘VXmag§K {ejUmÀ¶m ~m~VrV AmOhr ‘mJmgbobm am{hbobm Amho. ‘mܶ{‘H$ ñVamda {dÚm϶mªÀ¶m JiVrMo à‘mU qMVmOZH$ Amho. ¶m nmíd©^y‘rda ’$mXa Am¾obgmµaIr XO}Xma emim {nbma ¶oWo ñWmnZ Pmë¶m~Ôb dmK ¶m§Zr g‘mYmZ 춺$ Ho$bo.ImgXma ZmB©H$ ¶m§Zr e¡j{UH$ g§ñWm§Zm ImgXma {ZYrVyZ Zì¶m Zì¶m e¡j{UH$ CnH$aUm§Mo dmQ>n H$aʶmda ^a XoUma Agë¶mMo gm§{JVbo. ¶mdoir ImgXma {ZYrVyZ ~m§YʶmV Amboë¶m g§ajH$ q^VrMohr CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo.


10goa6_Layout 1 09-10-2012 18:25 Page 1

6

Jmodm ³bmgr’$mB©S> OmJm CnbãY

{ddmhmgmR>r {deof gO{dboë¶m H$mahr CnbãY. g§nH©$ 9823966474, 9421300462 (grE‘)

{d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g, ~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm ’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 10,000, 11000, 12000, 15000., ’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ 12000, 14000, 16000, 18000, 20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma, ’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma, XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P, nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmV CnbãY. g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng© 9271293185. $ > ----------------------. > ’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b$ {H$MZ, >$ $ {gŠ`w[aQ>r, bhmZ ObVaU Vbmd, $ bo AnmQ>©‘o§Q> ‘wbm§gmR>r JmS>©Z Agbo > $ $ ‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ … 9665379706 >$ $ ----------------------$ $ $ > KmoJi, ‘S>Jmd ¶oWo Mm§Jë¶m gmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo$ gwg>ÁO 2 $ ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>©‘|Q> CnbãY. ³b~hmCg, ObVaU >Vbmd> ¶m§gh $ dmVmZwHy$bZ ì¶dñWm, {H$MZ H°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. g§nH©$ 9823012409 (grE‘) $ > >$ $ -----------------------> ‘mS>ob, {Wdr > ¶o> Wo J«rZ ìøy H$m°bZrV> 65> Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarb dZ$ > ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ 9158997719 (EHo$Eg) -----------------------> > $ OmJm hdr> > >$ $ ‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm, $ $ H§$nZr> ~mUmdbr n[agamV$ $ Ep³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$, {dZm’${Z©Ma¶wº$ 1/2/3 âb°Q VmËH$mi hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, > $ 952746241, 9236195911. > (EEZgr) >$ > > $ $

Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr Amåhr XþéñVr H$ê$Z XoVmo. ˶mV Amåhr VÁk AmhmoV. g§nyU© Jmoì¶mV godm {‘iob. g§nH©$ 8806061787, 0832-3205554 (Eg¶y) -----------------------

$ >

Vwåhr Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka gOdy BpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm. Amåhr ñd¶§nmH$KamMr gOmdQ> gw§Xaar˶m H$aVmo > . Vohr Vw‘À¶m > {Iembm nadS>o $ b Aem$ XamV. > (g§nH©$ - 9326467577) ----------------------$ $ $ > -A‘o[aH$Z $H§$nZrV H$m‘> {‘idm. J¥{> hUr, ZmoH$aXma, {dÚmWu H$moUmbmhr g§Yr. ^anya H$‘{dʶmMr g§Yr. à{ejUmMr gw{dYm Amho. g§nH©$ E{bem > > 9326115949. $ > >$ - 922644249, > > $ ----------------------> amï´>r¶Ëd > > nmoV©wJ>rO EH$ Vo VrZ $ ‘{hݶm§V {‘idm. Vw‘À¶m Owݶm $ H$mJXnÌmMr à{H«$¶m AS>br Agob Va Vrhr nyU© H$ê$Z XoD$. A°Q>oQ>ñQ>oeZ, pìhgm {‘idyZ XoD$. VgoM nmoV©wJmb‘ܶo > {d‘mZVimdê$Z $ dmhVyH$ gw{dYmhr $ $ $ {‘iob. H$mVm©Amo {X {gXmXmo VgoM nmgnmoQ>©Mo H$m‘ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ $ å¶wam{g¶mo dmP$ $ 0832 ’«°$Ýg‘ $ 2550257, 9627430238 (doi gH$mir 8.30 Vo Xþnmar 1.30 $ Am{U Xþnmar 3.30 Vo gm¶§. 7. R>mUm, Hw$Ç>mir, $ > Jmo$ dm. (Am¶EZS>r) $ $ $ AmJadmb n°H$g© A±S> $‘yìhg© {b. 1987 > $ nmgyZ Aìdb XOm©Mr AmKmS>rMr H§$nZr. > $ VUmd‘wº$ {epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 $ 6001500, 9326101181. (EZS>r)

‘mb‘Îmm CnbãY

> CnbãY $$ $ {g‘|Q> ãbm°H$ CnbãY gmB©O 10I20I30 g|.‘r. ’$º$ CÎma Jmoì¶m§Vrb A{YH$ ‘m{hVrgmR>r g§nH©$-9890961048 $ > XþMmH$sMo ñnoAanmQ>© d B§OrZ Am°B©b {dH$Uo Amho $ . g§nH©$ … 8421766007. > angels.goa66@yahoo.com B‘o b … $ > (~rEgEZ) $ ----------------------$ ë¶m Xmo$ Z 32 B§Mr ZdrZ$ Agbo $ , XmoZ ßbog ñQ>o $ eZ. gmo~V EbgrS>r grS>r ‘mo$’$V {dH$UoMAmho. g§nH©$ … $ 9689426339, 9765395391. (E‘grS>r)

$$

ì¶dgm¶ CnbãY

ao{’«$OaoQ>a, S>rn > ’«$sOg©, dm°qH$J $ Hy$bg©À¶m Xþ$ éñVrgmR>r VgoM pñnëQ> EAaH§${S>eZg© ~gdyZ Xo$ D$. g§nH©$ gmB© $ amO ao{’«$OaoeZ, EAaH§ $ ${S>eqZJ, $ ZmB©H$dmS>mo, H$i§JwQ>, ’$moZ 8805839485. (EHo$Eg) ----------------------Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$m A‘o[aH$Z $ > H§$nZrbm VmËH$mi AY©doi, nyU©doi $ Amdí¶H$Vm. AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr. H$moUmbmhr $ H$m‘ > H$aVm $ ¶oB©b$ . g§Yr Vw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho. g§nH©$$ - ‘mݶyEb 9767570783 (grE‘) nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd > {‘idm. nmgnmoQ>©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z {‘iʶmMr $ gw{dYm. ^mfm§Va gw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶m nmoV©wJmb‘YyZ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$ 8390701197. http//www.vwfraser.com/ (~rHo$Eg) ----------------------$ > > $ $ H$m¶Xo $ era H$ma ^mS>o gw> {dYm. X¡Z§{XZ,> ‘m{gH$ H$ma$ $ > qH$dm dm{f©H$ VÎdmda $ ^mS>çmZo {‘io b . MmbH$hr {‘iVrb. $ $ > $ > $ > $ $

H$ÝgbQ> $ Ý>gr

$

$$ $ >> > å¶wQ>oeZ, nm{Q>©$ eZ, ‘mb‘ÎmoÀ¶m H$mJXnÌm§Mr $N>mZZr, Vgo$M ‘mb‘ÎmoMr nmhUr, H$mJXnÌm§ Mr Zm|XUr, Vw‘À¶m $ O‘rZOw> ‘ë¶mMr $ $ $ d ‘mb‘ÎmoÀ¶m$ ì¶dhmam§ gmR>rÀ¶m godm CnbãY. g§nH©$ $ VwH$mam‘ 8888890279. www.servicegoa.com $ ----------------------> $> > AmogrAm¶, nrAm¶Amo {dXoer (’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr$ H$m‘o>. ‘wXVrnojm OmñV {Xdg {Zdmg, nmgnmoQ>© > hadbm¶, $ ‘m¶Xoer$ OmʶmMr > > $ nadmZJr {‘idm¶Mr¶, A{Zdmgr ^maVr¶m§> À¶m (EZAmaAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMr g‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë¶ynÌ d ‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r 9158011412 (grAmoEZ). $ > ----------------------$ $ AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZwgma nmM dfmªn¶ªV pìhgm ‘wXV dmT>, pìhgm àH$mamV ~Xb, ‘wXVrZ§VaMm {Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m {‘i{dUo B˶mXr H$m‘m§gmR>r g§nH© 9637169333, 9823023446, > > 9 > 1 5$ 8 6$ L6 3 1 7$ 3 . visasolutionsgoa@yahoo.in. wwwvisasolutionsgoa.in (EEZgr)

> ------------------------

$

e¡j{UH$ >

H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$J > > E‘.gr.Eg.B© . grgrEZE, grgrEZnr $ Aä¶mgH« $‘ > ‘m¶H«$mogm°âQ>, $ grAm¶EggrAmo narjm H|$Ð, Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>Jmd Am{U nUOr 9960166606 > $ -----------------------$ $

$

$

$

$

timpanajim@yahoo.com, > $ www.timeindia.com/onlinetrav> eledu.com (Am¶EZQ>r)

h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm $ g§ñWm. qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar $ g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. $ > happymarriagebureau.com $ Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. $ -----------------------$ $ > > OJ^amVrb {ddmho >$ $ ÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. w peopletable.co m g§nH©$ > 9049350366 (~rEg) $ $ $

----------------------> $

$ H$moUVohr dmhZ $IaoXrgmR>r $ AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§ À>¶m > AmYmao {dÎmgmø > CnbãY. $ ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© $EH$m {XdgmV {‘iob. > g§nH©$ 992371580, 8805917681 (~rEgEZ) -----------------------nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000 ImOJr bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§> nH©$ … 9623852334. (grE‘). > > -----------------------$ $ $

a°ån hmVmiUr, {d‘mZVi H$m¶m©Ýd¶Z > ZdrZ ~°M EH$ gßQ>$ |~an$ AmXr à{ejU > $ mgyZ gwê$$. Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, $ $Q>. àdoe$ mgmR>r g§nH©$ Q´>oS> qdJ BpÝñQ>Q>çy B§Q>aZ°eZb EAa ‘°ZoO‘|Q>. nUOr 2228378, ‘S>Jmd 8605599420

{ddmh{df¶H$ >

$

AW© Am{U ì¶dgm¶ $

Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r.$ H$m°‘, ~r. Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘.> Eñgr, $ ~rgrE, E‘~rE, E‘grE AmXr ~r~rE, Aä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZo àdoe ¿¶m. Aä¶mgH«$‘$ nyU© hmoV> mM A{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶ A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$m Aä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVm g§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714, 2726715. Eg. Oo. gr. 2733895, 2733897 (S>rE). $ -----------------------Vw$ ‘Mr >AmdS>Vr JrVo Jmʶmg> {eH$m $ qH$dm {n¶mZmo, H$s ~moS>©da dmO{dʶmg {eH$m. {eH$dUr CnbãY. g§nH©$$ ~m°ñH$mo $ > 9209141911. (grAmoEZ) $ dmñH$moV ‘mo> ’$V Z{gª> J à{ejU. > g§nH©$ 9422971157 (EgEZ)

$ -----------------------AmR>dr, Zddr, Xhmdr, AH$amdr, ~mamdr (Jmodm ~moS>©) ¶m B¶Îmm§gmR>rÀ¶m {Z¶{‘V $ d¡¶{º$H$ {eH$dUr > > > qH$dm $ > Kar >> {eH$dUr, > gH$mir, Xþnmar qH$dm ¶oD$Z$ {eH$dUr. g§Ü¶mH$mir$ Vw‘À¶m gmo¶> rÀ¶m doi$ r $ g§nH©$ 8390976084 (S>rE) CnbãY. ------------------------

Á¶mo{Vf, ’|$J‹ewB©, dmñVy

AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§Zr ÌñV AmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$ g‘ñ¶oda $ M. ào‘, {ddmh,$ derH$aU, $ Vmo> S>Jm AgVmo $ Zr µKQ>ñ’$moQ>, ‘yb ZgUo AmXr g‘ñ¶m§ AmnU J«ñV> AmhmVµ> µ? ¶m gd©$ g‘ñ¶m§d$ a $ $ >Z ‘r Vw$åhmbm AënmdYrV VmoS>Jm H$mTy $ > > XoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmao> n§> . n§H$O e‘m©. 09878234791 909478655529 (EZS>r) -----------------------$ Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$ g‘ñ¶m§da d¡{XH$ $IJmob{dÚoÛmao VmoS>Jm H$mTy>. $ $ $ ì¶dgm¶, $ $ H$ar, ‘yb C{eam {ddmh, Zmo > $ ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd, AmOmanU, > $ > H$mbgn©, ‘m§J{bH$, {nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. Amåhr nyOm, AZwð>mZ, $ > ‘§ÌOn AmXr H$aVmo. Amåhr > g§JUH$s¶ $ n{ÌH$mhr ~ZdyZ XoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf H|$$Ð, 9665690469 , 9665251097. > (Am¶EZSr) -----------------------gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m$ Abr ^mB© $ gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶ > XoV$ mV. > Vw‘À¶m $ Ho$di 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$. $ ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm, $derH$aU, H$mir $ OmXÿ AmXr g‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘> À¶m $ VS>m OmD$ XoV Zmhr, $ {dídmgmbm Amåhr ¶mMr$ ImÌr ~miJm. g§$ nH©$ $ 09718431492. (S>ãë¶y EZ) ------------------------

¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶ XÿañW {ej‹U, E‘~rE, E‘grE, E‘EgS>ãë¶y, ~rgrE, ~r~rE, ~r. H$m°‘, E‘ E (gd© {df¶), ~r. E µ(gd© {df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~r Eñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOr BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ {S>ñQ>§Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam ‘Obm, E qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z ~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘moa, nUOr. XÿaÜdZr 0832 - 2431014, 9764234786, 976565781, 83, 85. (www.bidindia.com) (S>rE) ------------------------

$

$ >

CÎma Jmoì¶mV 300 Vo 1500 $ Mm¡. ‘r. ^wI§S> nm{hOo ~«moH$a H¥$n¶m$ g§nH©>$ gmYm - lr YZamO $ 9822101909. > $ > > $ >> >> > g‘w > Ð{H$Zmµè¶mbJV, gw§Xa > OmJoVrb {dH«$sgmR>r XþH> $mZ CnbãY - qgJb hmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38 bmI én¶o. g§nH©$ 9921411469, 9921687920 (EEZgr) > -----------------------> $ Zmdobr ¶o> Wrb ñH$moS>m > emoê$‘ Odi añ˶mbJV 25$ $ Mm¡ag‘rQ>aMo $ $ $ XþH$mZ ^mS>çmZo CnbãY. 9763390085. $ $ $ $ (grEgQ> $ r) ‘S>JmdmV 85$ Mm¡ag‘rQ>aMr VrZ >XþH$mZo ^mS>çmZo CnbãY. Vi‘Oë¶mda, añ˶mbJVÀ¶m OmJoV. emo ê$‘, H§$nݶm, ~±Ho$gmR>r Cn¶¶wº$. g§nH©$ $ 9823880813 $ $ $ OmJm hdr > Jmodm $doëhm qH$dm AmJer $ n[agamV 300 Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAa Q>m¶Q>b Agbobm ßbm°Q> hdm Amho. g§nH©$ 9158207608, $ 9921580104 -----------------------$ $ $ {Zdmgr> > àH$ën, > ì¶mdgm{¶H$ AmñWmnZo $ , eoV$ r Am{U Am¡Úmo{$JH$ AmñWmnZm§gmR>r Jmoì¶mV > H$moU> ˶mhr AmH$mamMr OmJm hdr Amho. g§nH©$ 8308196113 $ ìhr. S>ãë¶y ’«°$g>a [a¶b www.vwfraser.com BñQ>oQ>. (~rHo$Eg) > $ > nm{hOoV $ $ Mm§Jë¶m pñWVrVrb ‘qhÐm, {nH$An, {S>Pob H$ma, ~moboamo, ³dmbrg, Vdoam, {‘Zr Q>°´³g, bob±S> {Q>ßna. amoI aH$‘oZo IaoXr H$aUo Amho. ‘wi H$mJXnÌm§gh $ 2551025888 ¶m H«$‘m§H$mda g§nH©$ $ > $ > gmYmdm. > $ Mmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>a $ V. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEgnm{hOo 200, grnr¶y-200 én¶m§Zr KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. $ (Am¶EZS>r). $ > > ~mob$ oamo, ‘{h§Ðm nrH$-An, {S>Pob H$ma, > ³dmbrg, Vdoam, {‘ZrQ´>H$, bob±S> Q>rßna JmS>çm >nm{hOoV. Amnë¶m Zmdo JmS>rMo Ama.gr. ~wH$ Agboë¶m§Zr ^oQ>m g§nH©$ 8551085888 > > $ > -----------------------$ > Iam~ > Pmbo$bo ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200 én¶m§Zr Vgo> M Egr, ñHy$Q>a, >BZìh©Q>a ~°Q$>ar, OZao > Q>a {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr $ $ $ > $ $

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012 Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 8805495115. -----------------------Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo ‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a ~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob. g§nH©$ … 9764717918.

ZmoH$ar {df¶H$ n‘©Z§Q> Om°~. H§$nZrÀ¶m H$m‘mgmR>r ‘ohZVr ‘wbo / ‘wbr d ‘{hbm / nwéf nm{hOoV d¶ 18-36 AmH$f©H$ H$‘dm amhʶmMr $ OodUmMr ‘mo$ ’$V gmo¶ $ > à‘moeZMr$ g§Yr g§nH©$$ … ’$m|S>m-Jmodm àUrb -$ 9823255869, {à¶m> 9158346056. $ > >> n‘©Z§Q> Om°~. Am°’$sg $H$m‘mgmR>r ‘S>Jmd ¶oWo ‘wbr / ‘wbo nm{hOoV, d¶ 18-35, {ejU 8 dr - 12 dr Mm§Jbm nJma ßbg H${‘eZ ßbg ~moZg, g§nH©$ $ $ > -8806168813, 9764396637. > nmQ>© Q>mB©‘ ’w$b Q>mB©‘ H$m‘mgmR>r $ ‘wbo-‘wbr nm{hOo $ > V amhUo OodU ‘mo’$V H$‘dm ‘{hZm > 8,000-12,000 g§nH©$ 8357004778, 9545475732 ’$m|S>m > Jmodm. åhmngm ¶oWo AdOS> $ > dmhZ> MmbH$> d hbH$s> dmhZ $MmbH$ $Am{U hoëna nm{hOo $> . A{YH$ ‘m{hVrgmR>r $ g§nH©$ 0832,2253434/9403040304/ 9158361437. $ nUOr> n[agamV H$m‘ H$aʶmgmR>r > gr³¶w > [aQ>r gw$ naìhm¶Pa $ d gr³¶w$ [aQ>r > JmS>© Ëd[aV nm{hOoV. nJma ê$. 8500/$ d ê$. 7500/- AmoiInÌmgmo~V g§nH©$ gmYm. ‘o àm¶ìhoQ> JmS>©g², noñQ´>r H$m°Q>oO‘mJo, [abm¶Ýg do~dëS>© $ $ AmYr, H§$nmb nUOr, ’$moZ (0832) 3250715 > KmoJi - ‘S>Jmd ¶oW$ o 15 dfmªnmgy$ Z à{gÕ Agbo $ > ë¶m H§$nZrV Am° > {’$g at aH$m‘mgmR>r 18 Vo 28 d¶moJQ>mVrb ‘wbo nm{hOo $ V. ‘{hZm nJma 6500 Vo 12000. g§nH©$ … 8975732134, 8378012544. > > > ñnm Am{U> gbyZgmR>r bo{S>O {bMrg ã¶wQ$>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOa nm{hOo. g§nH©$ … 7507832024 $ $ $ > -----------------------$ r EH$m ImgJr H§$nZrbm ’$moZ KoʶmgmR> > CËnmXZm§Mr ‘m{hVr bmoH$$m§Zm d Amnë¶m XoʶmgmR>r nmÌ C‘oXdmam§Mr Amdí¶H$Vm > à^wËd Agmdo$ . Amho. B§$J«Or Am{U> qhXrda $ B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$. g§JUH$ Am{U $ Xdma {H$‘mZ$ 12 dr CÎmrU© $Agmdm. C‘o H$m‘mMr doi gH$mir 10 Vo gm¶§H$mir 7. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 $ ¶m doioV $ 8421928485 da g§nH©$ gmYmdm. > ~V H$mJXnÌm§À¶m àVr d XmoZ gmo N>m¶m{MÌo AmUmdrV. ----------------------$ $ > > $$ Jmo‘§VH$s¶, $ H$m°pÝQ>> Z|Q>b Hy$H$, Xo$I^mb $ n¶©dojH$, Bbop³Q´>eZ,$ Egr ‘oH°${ZH$, nXdrYa à{ejUmWu, $ $ H$m¶m©b¶ à‘wI$ , ì¶dñWmnH$ Vgo M H$bm $ > $ XmbZ> {dH« > $s A{YH$mar$ Bìh|Q> H$mo$ Am°{S>©ZoQ>aMr Amdí¶H$Vm $Amho. g§nH©$ nUOr‘ BZ, ‘im, ’$m|VmBÝhmg, nUOr, 9823068136, 2228136. panjiminn@bsnl.in

-----------------------$ $ $ ImgJr H§$nZrbm > > AZw^dr, $~r. EH$m H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV$ $ @mobile842198485 da g§nH©$ > gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m $ àVr d XmoZ gmYmdm. N>m¶m{MÌo Amdí¶H$. -----------------------> > > > > > $ $ nmQ>© Q>mB©‘, ’w$b Q>mB©‘ ‘wbo Am{U $‘wbr nm{hOoV. AZw^d d nmÌVoMr$ Amdí¶H$Vm Zmhr. g§nH©$ - Mm§Xÿ ’$m‘©gr, ‘mH}$Q>, nUOr, > > 9420818776. $ > -----------------------$ H$i§JwQ> ~rM $ ¶oWrb hm°$ Q>obgmR>r do$Q>a, > B§{S>¶Z Hw$H$ d [agoßeZ{ZñQ> nm{hOoV. g§nH©$ … 9822334749, 9822168680. ---------------------$ > > > > dmJmVy > a$ ¶o$ Wo df©^a gwê$ > AgUmè¶m aoñQ>m$°a§Q>gmR>r AZw^dr doQ>a, {S>edm°ea, H°$ßQ>Z VmËH$mi nm{hOoV. AmH$f©H$ nJma, OodU d amhʶmMr ì¶dñWm. g§nH©$ … 9850555540. $ ----------------------> > > > > H$mo H$aʶmgmR>$r ~mB©$ $ b> dm ¶oWo gm’$g’$mB© $ nm{hOo. Mm§Jbm nJma. g§nH©$ … $ 8805515681. ----------------------$ ^dr Hw$H$ nm{hOo $ $. åhmngm $ ¶oWrb > AZw $ Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f©H$ nJma. g§nH©$ … 9850754315, 6450149. ----------------------$$ gmoZr, noZmgmoZrH$, $ g°‘$ gmoZmB©Q> $ H§$nZrgmR>r hþema goëg Ep³PHo$Q>rìh (nwéf) ‘S>Jmd Am{U nUOr emoê$‘gmR>r nm{hOo. ‘wb$ mIVrgmR>r gmoZ>r $ ê$‘, J«> og MM©, ‘S>Jmd ¶oWo à˶j $> emo > ^oQ>mdo. g§nH©$ … 9822121228. $ > > -----------------------$ > JmodZ Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ nm{hOo. > $ AmH$f©H$ nJma, amhUo d OodUmMr gmo¶. g§nH©$ … 9822158550. $ $ ----------------------$ $ $ H§$nZr‘ܶo hoëna, n°qH$J‘ܶo H$m‘

$ $

H$aʶmgmR>r 18 Vo 29 df} d¶moJQ>mVrb ‘wbr- ‘wbJo nm{hOoV. {ejU 8 Vo 15 dr Agmdo. ‘{hZm nJma 7500 Vo 9500. amhʶmMr Am{U OodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ … ‘S>Jmd H«$. 8554053158, 7350875297. EH$m ImgJr H§$nZrbm AZw^dr, ~r. H$m°‘ nXdrYa AH$mC§Q>Q>Mr Amdí¶H$Vm Amho. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶m doioV @mobile842198485 da g§nH©$ gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌmÀ¶m àVr d XmoZ N>m¶m{MÌo Amdí¶H$.

Amamo½¶ gw{dYm gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m, gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§da Cn¶wº$ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY. Jmoì¶mV ¶m Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>r àMmaH$ hdoV. g§nH©$ 9867249859, 902060720. -----------------------h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dm qhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmar g§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘Eg H$am. 9822482970. JmonZr¶ ^oQ>rgmR>r. happymarriagebureau.com

åhmngm nmo{bg H°$ÝQ>rZ "~§X' åhmngm, {X. 9 (n«{V{ZYr) : H|$Ð gaH$maZo KaJwVr J°g {gqbS>adarb g~grS>r ~§X Ho$ë¶m‘wio VgoM amÁ¶m§Mm H$oamogrZ H$moQ>m hr H$‘r Ho$ë¶mZo gm‘mݶ ZmJ[aH$m§Zm ‘moR>m ’$Q>H$m ~gbm Amho. ˶mMm ’$Q>H$m Ho$di ZmJ[aH$m§ZmM Zmhr, Va gaH$mar H°$ÝQ>rZbmhr ~gbm Amho. J°g {gbr§S>a d H°$amo{gZ {‘iV Zgë¶mZo åhmngm nmo{bg H°$ÝQ>rZ AmOnmgyZ ~§X H$aʶmV Ambr Amho. H°$ÝQ>rZ ~§X Pmë¶mZo nmo{bg H$‘©Mmar VgoM H$m‘Jma dJm©Vrb bmoH$m§da ^a‘gmR> n¡go ‘moSy>Z OodU H$aʶmMr doi Ambr Amho. BVa nmo{bg H°$ÝQ>rZà‘mUo åhmngm nmo{bg H°$ÝQ>rZ‘ܶo hmo‘JmS>© qH$dm nmo{bg H$‘©Mmar ñd¶§nmH$s ZmhrV. VgoM BVa bmJUmam gd© H$m‘Jma dJ© nJmamda R>odʶmV Ambm hmoVm. ¶m gmV Vo AmR> OUm§Mm nJma VgoM J°g d Ho$amo{gZ H$Zo³eZ ZgVmZm ~mhoê$Z AmUʶmV ¶oUmè¶m ñd¶§nmH$s B§YZmda hr nmo{bg H$°ÝQ>rZ "Zmo àmo’$sQ> Zmo bm°g' ¶m VÎdmda nmo{bg Mmb{dV hmoVo. ‘mÌ AmVm H|$Ð gaH$maZo J°g {gbtS>adarb g~grS>r ~§X Ho$ë¶mZo H°$ÝQ>rZ ‘ܶo ñd¶§nmH$ ~Z{dʶmg J°g {gbtS>a {‘ioZmgo Pmbo Amho. hm {gbtS>a d

Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. -----------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY. do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. w peopletable.com g§nH©$ 9049350366 (~rEg) -----------------------IwfI~a ,IwfI~a ,IwfI~a EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§Zm ¶mo½¶ CnMma Am[U ImÌrera Cnm¶.Am¶wd}XrH$ Am¡fYr d CnMma nÜXVrZo Am‘À¶mH$S>o n¶m©¶ CnbãY Amho.ê$½Um§Zm g§nH$m©gmR>r S>m°.ehm .‘mo~mB©b 9922535437,(grE‘). nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : Jmoì¶mVhr -----------------------~m§JbmXoer KwgImoa AgʶmMr e³¶Vm [d[dY b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ZmH$maVm ¶oV Zmhr. ˶m‘wio nmo{bgm§Zr ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z Am[U Zì¶m $ gVH© > $Vm ~miJy $ Z ~m§> JbmXo $ etZm emoYyZ nÜXVrZo CnMma Ho$bo OmVmV.[b§J bhmZ H$mT> > mdo, Aer ‘mJUr A{Ib ^maVr¶ ¶mdahr ImÌrera CnMma {dÚmWu n[afXoÀ¶m Jmodm emIoMo Aܶj nÜXVr.‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem XÎmm ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$br Amho. [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV Vo ZwH$˶mM nUOr ¶oWo Pmboë¶m ¶oVmo. WoQ> g§nH©$ gmYʶmgmR>r -Am¶wd}X A{Ib ^maVr¶ {dÚmWu n[afXoÀ¶m [³b[ZH$ ,dmS>o-dmñH$mo.‘mo~mB©b- nÌH$ma n[afXo‘ܶo ~mobV hmoVo. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV ñQw>S>§Q> E³g[narE§g BZ 7798103591.(EgEZ). ------------------------ B§Q>añQ>oQ> {bqìhJMo gXñ¶ MZbmoH$ $ AVwb À¶mar, $ XIa, ^y{‘H$m V|Sw>b$ H$a > AmOmam§ $ da Am‘À¶mH$S>o AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo. $ [d[dY$ b¢[JH$ $ M [b§J ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z$ Vgo Amgm‘‘Yrb $qhgmMma ho bhmZ $¶mdahr ImÌrera$ CnMma ~m§JbmXoer KwgImoam§Mo H$mañWmZ > {dÚmWu nÜXVr.‘Yw‘oh,‘w$ iì¶mYr $ Aem Agë¶mMohr A{Ib ^maVr¶ > > $ [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV n[afXoZo åhQ>bo Amho. nwT>o ~mo$bVmZm XÎmm$ ¶oVmo. g§nH©$ gmYʶmgmR>r -VwHy$ ZmB©H$ åhUmbo, XoemV ~m§JbmXoer [³b[ZH$ ,[gZo [dem§V Odi ,‘S>Jmd KwgImoam§Mm gwigwimQ> Pmbobm Amho.

>

AmOnmgyZ ~§X H$aʶmV Ambobr åhmngm nmo{bg H°$ÝQ>rZ.

Ho$amo{gZ ‘mH}$Q> XamZo ~mhoê$Z KoVë¶mg {H$˶oH$ n¡go ‘moOmdo bmJVmV Am{U ˶mM ~amo~a H$m‘Jma dJm©Mm nJma ¶m‘wio H°$ÝQ>rZ Mmb{dUo nadS>Umao Zgë¶mZo ho H°$ÝQ>rZ ~§X H$aʶmV Amë¶mMr ‘m{hVr nmo{bg gyÌm§Zr {Xbr. åhmngm nmo{bg H°$ÝQ>rZ‘ܶo H$‘r XamV nmo{bg H$‘©Mmè¶m§Zm OodU ^oQ>V

Ago. H$‘r én¶mV OodU {‘iV Agë¶mZo åhmngm ehamV amoO§Xmarda H$m‘ H$aUmam H$m‘Jma dJ©hr ¶mM H°$ÝQ>rZ‘ܶo OodUmgmR>r ¶oV Ago. ‘mÌ hr H°$ÝQ>rZ ~§X Ho$ë¶mZo nmo{bg H$‘©Mmè¶m§~amo~aM amoO§Xmardarb H$‘mJmam§Zmhr OodUmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ ‘moR>m Am{W©H$ ’$Q>H$m ~gUma Amho.

~m§JbmXoer KwgImoa Jmoì¶mVhr AgʶmMr e³¶Vm : ZmB©H$ $

$ >

.‘mo~mB©b-9822155821(S>rE). -----------------------b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr.OwZmQ> ‘Yw $ ‘> oh,‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV $ ¶oVmo. g§nH©$ $ ’$m|S>m [³b[ZH$ ,H°$> ’o$ ^mogbo Odi $ ,‘mbr‘-~o Vr. Anm±B©Q> KodyZ>M ¶ o U o . ‘ m o ~ m B $© b 9881889650,9673094890(Eg¶y$)> $ $$ > > $ -----------------------$ > ^mS>çmZo Xo$Uo $ 3BHK g§nU y © ’${Z©MaghrV CËV‘ gmo¶ $ $ {‘bam°H$ dwS>g² AmoëS> Jmodm-Imobu, $ > g§nH©$-8888407942, 8888407941. $........................................... $ $ > > > $ ‘S>J$ mdmV, AmHo$, ’$mVmo$ S>m,© ~moS>m© , Zmdobr ¶m$ ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$ 1~rEMHo$ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. ¶m~m~V g§nH©$ $ gmYʶmgmR> r-H$m° $ $ ÝQ>rZ|Q>b [a¶b $ BñQ>oQ>, ‘mo~mB©b-9527463241(EEZgr) > H$mobdm ¶m ^mJmV gd© $ gmo¶tZr¶wº$ 3~oS>ê$‘, nyU© ’$[Z©M$a¶wº$ Egr âb°Q> $ r^mS>çmZo Xo$ Uo Amho. g§nH©$ gmYʶmgmR> $ $ ,‘mo~mB©b-9860747952.(~rEgEZ ) T>dir-’$m|>S>m ¶m ^mJmV gd© gmo$ ¶tZr¶wº$ 2~rEMHo$, ‘w»¶ añ˶mda âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$ gmYʶmgmR>r-, ~«moH$a, ‘mo~mB©b9423884800.(~rEgEZ ).

$

Á¶mo[Vf H$moUVrhr g‘ñ¶m Agmo ¶mda ImÌr[ea $ > .d¶¡º$sH$ g‘ñ¶ooda ‘mJ©Xe©Z d BbmO $ $ g‘wnXoeZ. OrdZmV Ambobo AZoH$ g§H$Q>o ˶mda$ ‘mV H$aʶmgmR> r.$CÚmoJ ì¶dgm¶mV $ ^a^amQ> r AmUʶmgmR> r $ VgoM $ $ $ ào‘àH$aUmVhr ¶e [‘imdm,Amnbo g§$ nyU© $ e§H$m [ZagZ d g‘mYmZ $ $ [‘i[dµ $ ʶmgmR>r g§nH©$ H$am.lr gmB©~m~m Á¶mo[Vf $ $ er.Ka .H«$‘m§H$-48,6. S>oë‘Z .E‘.~r.Omo $ >,nUOr. $ $ ‘mo~mB©b hm°Q>ob‘mJo $ H«$‘m§H$-9890259227(~r.Eg.) $ $ àH$maÀ¶m $ gd© [M§Vm‘wº$rgmR>r AmOM > g§nH©$ H$am.Ho$di 3 Vmgm§‘ܶo ’$aH$ OmU$ > $ $ dob. CÚmoJ, ì¶dgm¶, ào‘ àH$aµU AmXt‘ܶo$¶e [‘i[dʶmgmR> $ $ $ r ’$moZ> H$am. $ ~m~m amoeZ > ~§J$ mbr09582870389.(EgS>r). $ $

$ $ >

{gqbS>a, Ho$amo{gZMm gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zmhr ’$Q>H$m

b{bVZo ‘mJ{dë¶m àdo{eH$m nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) …b{bV H$bm AH$mX‘r, Zdr {X„r ¶m§À¶m 54 ì¶m amï´>r¶ H$bm àXe©ZmgmR>r XoemVrb H$bmH$mam§H$Sy>Z àdo{eH$m ‘mJ{dë¶m AmhoV. ¶m àXe©ZmV n|Q>tJ, S´>m°BªJ, ‘yVu{eën, J«m{’$H$, N>m¶m{MÌ, ‘ëQ>r{‘{S>¶m, g§ñWmnZ AmXtÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ gmH$maboë¶m H$bmH¥$Vr ñdrH$maë¶m OmUma AmhoV. ¶m àXe©ZmV ^mJ KoʶmgmR>r H$bmH$mamZo 1 Am°³Q>mo~a 2012 amoO$r d¶mMr {H$‘mZ 18 df}$ nyU$© > Ho$br nm{hOo. gXa > àXe©ZmV $ ^mJ > KoʶmgmR> r > àdo{eH$mewëH$ ê$. 300 AmH$maʶmV ¶oUma AgyZ gVa ewëH$ YZmH$f© ({S>‘m§S> S´>mâQ>) AWdm nmoñQ>b $ S>©aÀ¶m ñdê$nmV g{Md, b{bV H$bm Am° > $ Zdr {X„r ~±H$ AH$mX‘r ¶m§$À¶m Zmdo > > V XoQ> Agmdm.{d{hV $ Z‘w $ ݶmVrb $ $ emIo > ‘¶m©{XV g§»¶oV> H$bm àdo{eH$m AH$mX‘rÀ¶m H$m¶©H$« ‘$d {dH$mg {d^mJmV> $ H$m¶m©$b¶rZ H$m‘H$mOmÀ¶m doiVo CnbãY $ H$bmH¥$Vrgh àdo{eH$m AgyZ, Amnë¶m AO© Zdr {X„r ¶oWo XmIb H$aʶmMr A§{V‘ ‘wXV 20 Am°³Q>mo~a 2012 > > Amho. $ $ $ $ > >

~m§JbmXoetZm $ nmR>dm $ naV

$

~m§JbmXoer $KwgImoam§Zm emoYyZ > ˶m§Mr$ Zmdo ‘VXma¶mXrVy $ > Z$ $ dJim¶bm hdrV. ^maV - ~m§JbmXoe Xaå¶mZMr gr‘m ~§X H$éZ ~m§Jbm ZmJ[aH$m§Zm ˶m§À¶m XoemV naV nmR>dUo JaOoMo Amho.

˶m§À¶mnmgyZ gmdYmZVm ~miJʶmMr $ am§>Zm JaO Amho. ‘mÌ ~m§JbmXoer KwgImo > H$moUVrhr ‘moh$r‘ H|$$Ð emo> YZy $H$mT>ʶmMr gaH$maZo AmIbobr Zmhr. Xo> emV Xþ’$ $ir ‘mO{dʶmMm> à¶ËZ $ MZbmoH$ XIa> åhUmbo, A{Ib > ^maVr¶ {dÚmWu n[afXoMr "ñQw>S>§Q> E³g[narE§g BZ B§Q>añQ>oQ> {bqdJ' (gob) Aer emIm Amho. ¶m emIoV’}$

> $

$

> Anmobmo pìh³Q>a hm°pñnQ>b‘ܶo d¡km{ZH$ gÌ$ CËgmhmV >

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : Anmobmo pìh³Q>a hm°pñnQ>bÀ¶m Zo’«$m°bm°Or {d^mJmV Am¶mo{OV aoZb ݶy{Q´>eZ BZ [gHo$S>r >ê$½Um~m~V d¡km{ZH$ gÌ CËgmhmV nma nS>bo. ¶mdoir Aܶj åhUyZ Zo’«$m°bm°Or {d^mJmÀ¶m à‘wI S>m°. erV b|JmS>o CnpñWV hmo˶m. ˶m§À¶mg‘doV Anmobmo pìh³Q>a hm°pñnQ>bÀ¶m ~oZm©$XoV, gm{d¶m ¶m§À¶mgh > amÁ¶mVyZ Ambobo $ ݶy{Q´>e{ZñQ> CnpñWV hmoVo. $ AM©Zm am¶> aoZb ݶy{Q´>e{ZñQ> $¶m§Zr ¶mdoir ~mobVmZm S>m¶{b{ggÀ¶m$ H$mim VgoM J§^ra {H$S>$Zr AmOma Agboë¶m ê$½Um§Mm Amhma H$gm d H$m¶ Agmdm, ¶m~m~V g{dñVa ‘mJ©Xe©Z Ho$bo. > ê$½U d ˶m§À¶m ZmVodmB©H$m§Zr {dMmaboë¶m àíZm§Mo ˶m§Zr $ $ CÎmao {Xbr. $ Aem g‘mYmZH$maH$ AmOmam§‘ܶo g‘Vmob Amhma $H$gm > > MZ Ho$bo. ¿¶mdm, ¶m~m~Vhr {ddo $ $ ¶m gÌmZ§Va àíZmoÎmam§Mm Vmg $ $ > $ $ >

$ $ $ $ $ $ > Pmbm. ¶mdoi am¶ ¶m§Zr CnpñWVm§er $ $ H$im g§dmX gmYbm. Vgo> M ‘Z‘mo > $ ½¶m~m~Vhr AZoH$ gwMZm {Xë¶m. Amamo > S>$ m°. erV $ b|JmS>o ¶mdoi$ r ~mobVmZm åhUmë¶m, {H$S>ZrMo AmOma Agbo$ bo $ $ JaO Agboë¶m VgoM S>m¶{b{ggMr ê$½Um§Zr ¶mo½¶, g‘Vmob d S>> m°³Q>am§À¶m ‘mJ©X$ e©ZmZwgmaM Amhma KoUo JaOoMo AgVo. Ood$U, > ’$io ObnXmW© Koʶm~m~V bmoH$m§‘ܶo AZoH$ J¡ag‘O $ V. S>m°³Q>am§À¶m ‘mJ©Xe©ZmZwgma Amho $ KoVbm, Va AmOmamMr $ ¶mo½¶ Amhma Vrd«Vm {Z¶§ÌUmV amIUo, AmOma ~am H$aUo e³¶ hmoVo. gH$g,$ nm¡{ï>H$, à{WZ¶wº$ Amhma> KoV$bm, Va S>m¶{b{gg ê$½Um§Mo Am¶wî¶ dmT>$ ʶmg $ ‘XV hmoVo. ¶m gÌmg $ CnpñWV > d Agboë> ¶m 200 hyZ A{YH$ ê$½U > ZrMo ˶m§À¶m ZmVoddmB©H$m§Zm > {H$S> $ AmOma, ˶mdarb CnMma, Aem $ > Amhma ¶m~m~V ê$½Um§Zr ¿¶md¶mMm ‘mJ©Xe©Z H$aÊmmè¶m$ nwpñVH$m, gm{h˶ ¶m§Mo dmQ>n H$aʶmV Ambo. $ $ $

nmird àmʶm§ M o amo J $ AmVm XS>Uma ZmhrV! $

newg§dY©Z Im˶mH$Sy>Z g{‘Vr ñWmnZ nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : JmB©, åher VWm nmird Hw$Ͷm§Zm Pmboë¶m amoJm§Mr ‘m{hVr newg§dY©Z g§MmbH$m§~amo~a BVa g§~§{YVm§Zm ìhmdr, ¶mgmR>r ñdV§Ì ¶§ÌUm C^maʶmV ¶oUma Amho. hr ¶§ÌUm C^maʶmgmR>r newg§dY©Z Im˶mH$Sy>Z EH$ g{‘Vr ñWmnZ Ho$ë¶mMr ‘m{hVr gyÌm§Zr {Xbr. JmB©, åher VWm nmird àmʶm§Zm amoJ $ hmoVmV. $H$mhr$ doim Jwao amoJmZo XJmdVmV. ¶m~m~VMr VH«$ma VmbwH$m newd$ ¡ÚH$s¶$ A{YH$mè¶m§H$S>o Ho$ $br > g§dY©$ Z OmVo. WmoS>çm {Xdgm§Z§Va ney $ >

g§MmbH$m§À¶m H$m¶m©b¶mbmhr ¶m~m~V ‘m{hVr {‘iVo. na§Vw amoJ VWm VH«$mar§Mr ‘m{hVr H|$Ðr¶ A{YH$mè¶m§Zmhr ¶m ¶§ÌUo‘wio {‘iUma Amho. OZmdam§Mo amoJ VWm ˶m§À¶m pñWVr~m~VMr ‘m{hVr H|$Ðr¶ A{YH$mè¶m§Zm {‘imdr, hm ¶m ¶§ÌUo‘mJrb ‘w»¶ CÔoe Amho. hr ¶§ÌUm ñWmnZ H$aʶmMr gyMZm H|$ÐmZo newg§dY©Z Im˶mbm 3 > hmo$ Vr. ¶m$ OmZodmar$ 2011 amoOr$ Ho$br gyMZodéZ newg§dY©Z Im˶mZo hr ¶§ÌUm C^maʶmgmR>$ r nmdbo CMbbobr AmhoV. $ $

$

>

{d{dY ^mJmV OmD$Z g§emoYZ Ho$bo OmVo. ¶m emIoZo Amgm‘À¶m pñWVr~m~Vhr g§emoYZ Ho$bobo Amho. $ Pmboë¶m Amgm‘Yrb ~moS>mob±S> ^mJmV qhgmMmam‘mJo ~m§$ JbmXo$er KwgImoam§Mm hmV Amho. "gob'À¶m $ gXñ¶m§Zr AbrH$S>oM Amgm‘bm ^oQ> {Xbr. ~m§JbmXoer KwgImoam§Zr ~oH$m¶Xm dmñVì¶ H$éZ ZmJ[aH$m§À¶m O{‘Zr hS>n Ho$boë¶m AmhoV. ~moS>mo O‘mVrda qhgmMmamMm Amamon hmoV Amho. hm Amamon A˶§V MwH$sMm Amho. 20 Owb¡ amoOr Mma ~moS>mo ¶w$dH$m§Mr h˶m$ Pmbr. Amgm‘ Aëng§»¶m§H$ {dÚmWu g§Kmdahr Jmoir~ma Pmbm hmoVm. ‘XV $ ñV N>mdUr‘Yrb ZmJ[aH$hr ^¶J« $ OrdZ OJVmV. ~m§JbmXoe $ KwgImoam§~m~V A{Ib ^maVr¶ {dÚmWu n[afXoZo XoemV OmJ¥Vr ‘mohr‘ gwé Ho$bobr Amho.

XoIaoI g{‘Vr ñWmnZ hr ¶§ÌUm C^maʶmgmR>r gaH$maZo XoIaoI g{‘VrMr ñWmnZm Ho$br Amho. newg§dY©Z Im˶mMo g§MmbH$ ¶m g{‘VrMo Aܶj AmhoV. hr g{‘Vr nwT>rbà‘mUo : Aܶj newgd§ Y©Z Im˶mMo g§MmbH$, gXñ¶ : amÁ¶ ‘m{hVr A{YH$mar, àH$ën g‘Ýd¶H$, Cng§MmbH$ (newg§dY©Z ImVo), Cng§MmbH$ ({S>grO). ¶m ¶§ÌUogmR>r Im˶mÀ¶m$ {d^mJr¶ H$m¶m©b¶mV g§JUH$ ~g{dbo $ Zm Img OmVrb. {edm¶ A{YH$mè¶m§ $ à{ejU {Xbo OmUma Amho. $ $

$

$

$

$

>

>$ $ $

$

$ >

$ $

$

$

$

$


10goa7_Layout 1 09-10-2012 20:18 Page 1

7

Jmodm

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

‘mobo ¶oWo ^Q>³¶m Jwam§Mm CnÐd Yma~m§XmoS>m, {X. 9 (n«{V{ZYr) : amîQ´>r¶ ‘hm‘mJm©darb ‘mobo Vo gwH$Vir, ‘mobo ~mOma d ‘mobo Vo Hw$io ¶m ‘w»¶ añ˶mda ^Q>³¶m Jwam§Mm CnÐd dmT>V Amho. ˶m‘wio dmhZ MmbH$m§~amo~aM ¶oWrb ì¶mnmè¶m§Zmhr ¶mMm Ìmg hmoV Amho. ¶oWo AmVmn¶ªV AZoH$ Jwao dmhZm§À¶m YS>Ho$Zo OI‘r Pmbr AmhoV. VgoM ¶m Jwam§‘wio dmhZ MmbH$m§Zmhr AnKmVmg gm‘moao Omdo bmJV Amho. ‘mobo n§Mm¶V joÌmVrb añ˶m§da d BVa {R>H$mUr Jwam§Mo H$in {dgmdm KoVmV. ¶mMm Ìmg amÌrÀ¶mdoir dmhZ MmbH$m§Zm hmoVmo. amîQ´>r¶ ‘hmJm©da R>mU ‘m§Sy>Z ~gboë¶m Jwam§Zm MwH${dʶmÀ¶m ZmXmV àdmgr ~gÀ¶m MmbH$m§Mm ~gdarb Vm~m gwQ>ë¶mg XþK©Q>ZoMr e³¶Vm ZmH$maVm ¶oV Zmhr. ¶m ^Q>³¶m Jwam§Mo ‘mbH$ Amnbr Jwao Hw$R>o

{’$aVmV ¶mH$S>o bjhr XoV ZmhrV. na§Vw ~è¶mMXm Jwao dmhZmbm AmXiyZ ‘¥V Pmë¶mg ˶mMm ‘mbH$ n¡go ‘mJʶmgmR>r hOa AgVmo. gwH$Vir ¶oWrb EH$m noQ>´ mb o n§nda amÌrÀ¶m doir A§XmOo nÝZmg gmR> Jwam§Mm H$in ~gbobm AgVmo, Ago ‘mobo n§Mm¶VrMo n§M gXñ¶ amO|Ð à^wXogmB© ¶m§Zr gm§[JVbo. Jwam§Mm CnÐd amoIʶmgmR>r à˶oH$ n§Mm¶Vr§Zm H$m§oS>dmS>m C^maʶmMo ݶm¶mbZo AmXoe {Xbo AmhoV. na§Vw EdT>çm ‘moR>çm à‘mUmV Jwam§Zm {H$Vr {Xdg H$m|S>dmS>çmV ~m§YZy R>odmdo, Agm àíZ gܶm n§Mm¶Vrg‘moa C^m Amho. ¶mbm Jwam§Mo ‘mbH$ XmX XoV Zgë¶mZo H$m§So >dmS>çmMr g§H$ënZmhr {ZaW©H$ R>V Amho. ˶m‘wio ¶m ^Q>³¶m Jwam§À¶m g§»¶oV {Xdg|{Xdg dmT> hmoV Amho.

Hw$S>MS>o, {X. 9 (n«{V{ZYr) : g§nyU© Jmoì¶mVrb Q´>H$‘mbH$m§Mm ‘hm‘oimdm Jm|o¶Mo‘i gmdS>} ¶oWo CÚm {X. 10 Am°³Q>mo~a amoOr Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm Amho. ¶m ‘oimì¶mg ‘moR>çm g§»¶oZo Q´>H$‘mbH$ CnpñWV amhUma Agë¶mMr ‘m{hVr {Z‘§ÌH$ ZriH§$R> ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbr. Xþnmar 3.30 dm. hmoUmè¶m ¶m ‘oimì¶mg gmdS>}Mo Am‘Xma JUoe JmdH$a, gm§JoMo Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB©, gmIirMo Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V, Ho$noMo Am‘Xma ~m~y H$dioH$a, A{Ib Jmodm Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>ZoMo Aܶj ZriH§$R> Jmdg, X{jU Jmodm Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>ZoMo Aܶj àH$me amD$VXogmB©, CÎma Jmodm Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>ZoMo Aܶj ‘hoe gmd§V amîQ´>r¶ ‘hm‘mJm©da ‘mobo ~mOmamV C^mabobr ^Q>H$s Jwao.

ImU ì¶dgm¶mbm n¶m©¶ AmVmM V¶ma H$am … noS>UoH$a {S>Mmobr, {X. 9 (à{V{ZYr) … {ZgJªgnÞ ‘¶o JmdmMr ^m¡Jmo{bH$ aMZm VgoM ¶m JmdmVrb Vbmd, ZXr, nm|¶-‘mZgm ¶m gd© Z¡g{J©H$ gm¢X¶m©H$S>o Xþb©j hmoV Amho. ¶mH$S>o n¶©Q>Z {dH$mgmÀ¶m Ñï>rZo nm[hë¶mg ImU ì¶dgm¶mÀ¶m ~Xë¶mV n¶©Q>Z ì¶dgm¶ ‘moR>çm à‘mUmV hmoD$ eH$Vmo. ¶m n[agamVrb ImU ~§Xr‘wio ÌñV ZmJ[aH$m§~amo~aM ~oamoOJmam§Zmhr ‘w~bH$ à‘mUmV amoOJma CnbãY hmoUma Amho. ‘mÌ Vr Ztd AmVmM KmbUo Amdí¶H$ Amho. Ago ‘V ‘¶oMo ‘mOr gan§M gImam‘ noS>UoH$a ¶m§Zr X¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm 춺$ Ho$bo. JmdmVrb gd© eoVH$ar g§KQ>Zm, {d{dY g§ñWm§Zm ghH$ma VËdmda EH$g§K H$ê$Z ImU AmñWmnZm§Zr JmdÀ¶m nwZéËWmZmgmR>r PQ>Uo Oê$ar Amho. JmdmVrb gd© nm|¶, ‘mZgm,

Vbmd Z¡g{J©H$ ObómoV ¶m {R>H$mUr n¶©Q>H$s¶ ì¶dgm¶mÀ¶m Ñï>rZo gmYZ gw{dYm V¶ma Ho$ë¶mg EH$ Mm§Jbm àXÿfU[dahrV n¶m©¶r CÚmoJ C^maUo e³¶ Amho. ImU AmñWmnZm§Zr Á¶m nÕVrZo Joë¶m {H$˶oH$ dfmªnmgyZ ¶m JmdmVrb ^y-g§nXm Amoa~S>br Amho. ¶oWrb O‘rZr H$ñQ>mo{S>ZH$Sy>Z VwQ>nw§Om {bOda Vmã¶mV KoD$Z H$‘r IMm©V H$amoS>mo én¶m§Mr g§nÎmr O‘[dbr Amho. ¶mVrb H$mhr ^mJm§V ¶m n¶m©¶r àH$ënm§da IM© H$aUo A˶mdí¶H$ Amho. Xoer-{dXoer n¶©Q>H$m§Zm AmH${f©V H$aʶmgmR>r gd© nm|¶, ‘mZg ¶m§Zm OmoS>y Z ~moQ>tJ ì¶dñWm H$aUo Amdí¶H$ Amho. Amdí¶H$ {R>H$mUr N>moQ>o nyb C^maUo, ‘Ëñ¶n¡Xmg H|$Ð d n¶©Q>H$m§Zm ‘mgo nH$S>ʶmgmRr> amIrd OmJoMo

{Z¶moOZ H$aUo. Jmoì¶mVrb Oo bmoH$ g‘wÐñZmZmgmR>r OmVmV ˶m§Zm Amdí¶H$ gmYZo CnbãY H$aUo. ¶m§gma»¶m AZoH$ Jmoï>tMm {dMmanyd©H$ dmna Ho$ë¶mg eoVr d n¶©Q>Z XmoÝhr Jmoï>r {ZpíMVM ’$mo’$mdUo e³¶ Amho. à{gÕ ‘¶o Vbmd H$m Xþb{© jV? Jmo¶JmUo Vbmd ¶m {R>H$mUMohr gw{Z¶mo{OV d¡{dܶnyU© {Z¶moOZ ‘¶o d n[agamVrb Ag§»¶ ~oamoOJmam§Zm amoOJmam§Mm òmoV CnbãY H$aUmao gmYZ R>adUo hr O~m~Xmar ImU AmñWmnZ d gaH$maMr Amho. JmdmVrb ‘[hbm VWm gm§ñH¥${VH$ ‘§M ¶m§Zm EH$Ì H$ê$Z Jmoì¶mMr bmoH$H$bm XmI[dUmao ‘Zmoa§OZmË‘H$ ‘§M V¶ma hmoD$ eH$Vmo. JmdmVrb H$bmH$ma, gwVma B˶mXrÀ¶m H$bmH¥$VrMo XmbZ n¶©Q>H$mZm AmnU XmIdy eH$Vmo.

Vobr VgoM BVa H$m¶©H$V} CnpñWV hmoVo. ¶m ‘VXmag§KmVrb 41 ~wW g^mgX H$aʶmV Amë¶mMr KmofUm {eamoS>H$a ¶m§Zr Ho$br. ¶m doir gaH$maÀ¶m ¶moOZm KamoKar nmoMdʶmgmR>r H$m¶©H«$‘ {ZpíMV H$aʶmV Ambm. H$m¶©H$˶mªZr Amnë¶m g‘ñ¶m ‘m§S>ë¶m. ¶m doir

(gwbjm ZmB©H$)

{dR>mo~m XogmB© ¶m§Mm nwT>mH$ma ‘meob, {X. 9 (dmVm©ha) … ‘meob-daJmd ‘mJm©da ‘moR>çm à‘mUmV PmS>o-PwS>no dmT>b AmhoV. añ˶mbm bmJyZ Agboë¶m PwS>nm§Zr g§nyU© añ˶m ~mOyMm ’w$Q>nmW Koabm OmVmo. Aemdoir ˶m añ˶mdê$Z ¶oUmè¶m-OmUmè¶m emioÀ¶m ‘wbm§Zm {dfmar Ord, O§Vy d gmnm§Mm YmoH$m Amho. ho bjmV KoD$Z ñWm{ZH$ n§M {dR>mo~m XogmB© ¶m§Zr ñdÀN>Vm ‘mohr‘ hmVr KoVbr. XogmB© ¶m§Zr ZmJ[aH$m§À¶m ghH$m¶m©Zo dmT>bobr PmS>o PwS>no ˶mMà‘mUo PwS>nm§À¶m ’$m§Úm H$mnyZ Q>mH$ë¶m. daJmd n[agamVrb añVm gm’$ H$aʶmgmR>r PmS>o-PwS>no H$Q>tJ H$aʶmÀ¶m XmoZ ‘erZ ˶m§Zr AmUë¶m. ˶m‘wio ZmJ[aH$m§Zr g‘mYmZ 춺$ Ho$bo Amho. em§VmXþJm© da§JmdH$arU XodrÀ¶m ‘§{Xamg‘moarb JUoe {dgO©Z Vir gm’$ Ho$br. AmVmn¶ªV XogmB© ¶m§Zr JmdmVrb g‘ñ¶m§da Amnbo bj Ho|${ÐV Ho$bo Amho. hr {ZpíMVM H$m¡VH$mñnX Jmoï> Amho. ˶m§À¶mnmgyZ àoaUm KoD$Z BVam§Zrhr JmdmV Ago CnH«$‘ am~{dUo Amdí¶H$ Amho.

{S>Mmobr ¶oWo ^mOnm H$m¶©H$Vm© ~¡R>H$sV ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V. ~mOyg ‘Zmoha {eamoS>H$a, {dídmg JmdH$a d ‘mݶda.

OZVm njmÀ¶m ~wW g{‘Vr d ‘§S>b g§{‘VrÀ¶m ~¡R>H$sV Am‘Xma S>m°. gmd§V ~mobV hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda ‘§S>b Aܶj A°S>. ‘Zmoha {eamoS>H$a, {dídmg JmdH$a, g‘ra dm¶§JUH$a a‘oe XogmB©, Zmam¶U ~oVH$sH$a, H$‘bmH$a Vobr, ~miy {~O}, H$‘boe

¶m§À¶mgh gd© Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>Zm§Mo nXm{YH$mar d gXñ¶ ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV amhUma AmhoV. ¶m ‘hm‘oimì¶mVyZ Q´>H$ ‘mbH$m§À¶m EH$OwQ>rMo Xe©Z XmI{dʶmV ¶oUma Amho. ¶m ‘oimì¶mV nwT>rb H¥$Vr[df¶r {ZU©¶ KoʶmV ¶oVrb. Q´>H$ ‘mbH$m§Zm Am{W©H$ ‘XV H$er {‘iob, ¶m g§~§YrMo {ZU©¶ Kmo{fV H$ê$Z hr ‘XV {‘i{dʶmgmR>r H$moUVr nmdbo CMbmdrV ¶mMr ‘m{hVr ¶m doir Omhra H$aʶmV ¶oB©b, Aer ‘m{hVr A{Ib Jmodm Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>ZoMo Cnmܶj {edmOr {Vido ¶m§Zr {Xbr. ‘oimì¶mg Q´>H$ ‘mbH$m§Zr ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV ahmdo, Ago AmdmhZ ˶m§Zr Ho$bo Amho.

‘meob-daJmd ‘mJm©da ñdÀN>Vm ‘mohr‘

H$m¶©H$Vm© njmMm H$Um … gmd§V

{S>Mmobr, {X. 9 (à{V{ZYr) … gm‘mݶ H$m¶©H$Vm© hm njmMm H$Um AgVmo. à˶oH$ H$m¶©H$˶m©Zo {ZdS>UwH$snwaVo H$m¶© Z H$aVm gmV˶mZo JmdmVrb g‘ñ¶m gmoS>{dʶmgmR>r à¶ËZaV amhmdo, Ago AmdmhZ Am‘Xma S>m.° à‘moX gmd§V ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. {S>Mmobr ‘VXmag§K ^maVr¶

amÁ¶mVrb Q´>H$‘mbH$m§Mm gmdS>V} AmO ‘hm‘oimdm

H$m¶©H$V} ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo .o S>m.° gmd§V åhUmbo, OZVoer g§dmX gmYyZ ˶m§À¶mer AmnwbH$sMo ZmVo d¥ÕtJV H$amdo. OZVoMo Xþ…I hbHo$ H$aUo hr ^mOnm H$m¶©H$˶m©Mr Iar AmoiI Amho. OZ{hVmgmR>r gdmªZr ¶moJXmZ XoʶmMo AmdmhZ Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V ¶m§Zr Ho$bo.

‘meob-daJmd ‘mJm©da ZmJ[aH$m§À¶m ghH$m¶m©Zo PwS>nm§Mr H$mnUr H$aVmZm daJmdMo n§M gXñ¶ {dR>mo~m XogmB© d ZmJ[aH$. (¶Xþdra Hw§$S>B©H$a)

noS>Uo ZJamܶjm§da A{dídmg R>amd YmaJi, {X. 9 (dmVm©ha) … noS>ʶmMo ZJamܶj S>m°. dmgwXod Xoeà^y ¶m§À¶mda AmO A{dídmg R>amd ‘m§S>ʶmV Ambm. ¶m R>amdmdaVr ghm ZJagodH$m§À¶m gøm AmhoV. ¶mV ‘mYd eoUdrXogmB©, Cn|Ð Xoeà^y, {dîUy gmiJmdH$a, pñ‘Vm H$dR>UH$a Am{U ZwVZ AmamoñH$a ¶m§Mm g‘mdoe Amho. noS>Uo ZJanm{bHo$‘ܶo EHy$U 10 ZJagodH$ AmhoV. ˶mn¡H$s ghm-Mma Agm g‘mdoe Pmbobm Amho. noS>ʶmMo ZJamܶjm§Zr {ZU©¶ à{H«$¶o‘ܶo Amnë¶mbm {dídmgmV KoVbo Zmhr, Agm Amamon ZJagodH$m§Zr Ho$bm Amho. VgoM ‘Z‘mZr H$ma^ma Agë¶mMr {Q>H$m Ho$br Amho. Joë¶m XmoZ dfmª‘ܶo noS>Uo ZJanm{bHo$‘ܶo H$gbrM gwYmaUm Pmbobr Zmhr. Hw$R>ë¶mM {dH$mgH$m‘m§Zm MmbZm Z {Xë¶m‘wio hm A{dídmg R>amd AmUë¶mMo ‘mYd eoUdr XogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo. EH§$X[aV noS>Uo ZJanm{bH$m hr ^mOn àUmbrV AgyZgwÕm ZJamܶj S>m°. dmgwXod Xoeà^y ^mOn JmoQ>mVrb AgyZhr ˶m§À¶mda ^mOnmMo ZJagodH$ ‘mYd eoUdr XogmB© d Cn|Ð Xoeà^y ¶m§Zr nwT>mH$ma KoD$Z hm A{dídmg R>amd AmUë¶mMo g‘OVo.

AS>rM dfmªV Yma~m§XmoS>çmVrb gd© H$m¶m©b¶o H$m¶m©pÝdV … {S>gmoPm Yma~m§XmoS>m, {X. 9 (n«{V{ZYr) : ¶o˶m AS>rM dfm©V Yma~m§XmoS>m Vmbw³¶mVrb gd© H$m¶m©b¶ H$m¶m©pÝdV hmoVrb. VgoM nwT>rb e¡j{UH$ dfm©nmgyZ Am¡Úmo{JH$ à{ejU H|$Ð gwê$ hmoB©b, Aer ‘m{hVr ‘hgyb‘§Ìr ’«$mpÝgg {S>gmoPm ¶m§Zr {Xbr. Yma~m§XmoS>m Vmbw³¶mÀ¶m Cn{Oëhm{YH$mar H$m¶m©b¶mÀ¶m CX²KmQ>Z àg§Jr à‘wI nmhwUo ¶m Zm˶mZo ‘hgyb‘§Ìr ~mobV hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda CÚmoJ d g‘mO H$ë¶mU ‘§Ìr ‘hmXod ZmB©H$, Am‘Xma JUoe JmdH$a, Amo~rgr ‘hm‘§S>imMo Aܶj g˶{dO¶ ZmB©H$, X{jU Jmodm {Oëhm{YH$mar AJadmb, Yma~m§XmoS>çmMo Cn{Oëhm{YH$mar gJyU doirn, ‘m‘boXma gVre à^y, gm§JoMo ‘m‘boXma à‘moX ^Q>, Yma~m§XmoS>m {Oëhm n§Mm¶V gXñ¶m aí‘r

bm§~moa>, gmdS>} [Oëhm n§. gXñ¶ àXrn XogmB©, Xm^mi gan§M a‘mH$m§V JmdH$a, H$mboMo gan§M d¡embr ZmB©H$, Yma~m§XmoS>m gan§M Jwê$ JmdH$a, ‘mobo ga§nM ñZohbVm ZmB©H$, Hw$io gan§M g{dVm XogmB©, g§Ü¶m H$m‘V, JQ>{dH$mg A{YH$mar AZwOm ’$iXogmB© d VmdS>r CnpñWV hmoVo. gaH$mar H$‘©Mmè¶m§H$Sy>Z gd©gm‘mݶm§Zm Mm§Jbr dmJUyH$ {‘imdr, ˶m§Zm dma§dma Ionm ‘mamì¶m bmJy Z¶oV, Aer gaH$maMr BÀN>m Amho. na§Vw bmoH$m§Mr {Xem^yb H$aUo gaH$ma H$moU˶mhr àH$mao IndyZ KoUma Zmhr. gaH$ma ho n[ad©VZmVyZ V¶ma Pmbo Amho. ˶m‘wio bmoH$ AmñWoZo gaH$maH$S>o nmhmV Amho. Hw$Umda H$madmB©Mm ~S>Jm CMbʶmMr g§Yr gaH$mabm XoD$ Z¶o. Voìhm gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Zr bmoH$m§Zm ghH$m¶© H$amdo, Ago

AmdmhZ CÚmoJ‘§Ìr ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bo. Yma~m§XmoS>m VmbwH$m ñWmnZo Z§Va Cn{Oëhm{YH$mar H$m¶m©b¶mMr A˶§V Amdí¶H$Vm hmoVr. Vr nyU© Pmbr Amho. Yma~m§XmoS>m Vmbw³¶mMm {dH$mg ObX JVrZo ìhm¶Mm Agob Va à˶oH$ Im˶mH$Sy>Z Amdí¶H$ JaOm {‘iUo Amdí¶H$ AmhoV. {dH$mgmÀ¶m ÑîQ>rH$moZmVyZ Jmoì¶mVrb BVa gd© Vmbw³¶m§nojm Yma~m§XmoS>m Vmbw³¶mMm {dH$mg {ZpíMVM ObX JVrZo hmoB©b, Aer Anojm Am‘Xma JUoe JmdH$a ¶m§Zr 춳V Ho$br. H$m¶©H«$‘mMr gwadmV ñdmJVJrVmZo Pmbr. gdmªMo ñdmJV {Oëhm{YH$mar EZ. S>r. AJadmb ¶m§Zr Ho$bo. Am^ma Cn{Oëhm{YH$mar gJwU doirn ¶m§Zr Va gyÌg§MmbZ am‘ZmW JmdS>o ¶m§Zr Ho$bo.

Zmd} ¶oWo XmoZ {R>H$mUr añVm gmIir {dÚmb¶mV’}$ AS>dbnmb ParMr g’$mB© IMë¶mZo dmhVwH$sg YmoH$m {S>Mmobr, {X. 9 (à{V{ZYr) … Zmd} n§Mm¶V joÌmVrb à{gÕ gßVH$moQ>oída ‘§{XamH$S>o OmUmam h‘añVm CVaUrda gw‘mao 10 ‘rQ>a n¶ªV IMë¶mZo ~mOyMr ‘mVr H$mogibr Amho. ˶m‘wio dmhVwH$sg YmoH$m {Z‘m©U Pmbm Amho.

VrZ {Xdgm§nydu hm h‘añVm IMë¶mZo ~mOybm ~m§YʶmV Ambobr ga§jH$ [^§Vhr H$mogibr hmoVr. ¶m‘wio dmhVwH$sg YmoH$m {Z‘m©U Pmbm Amho. CVaUrda hm añVm IMë¶mZo amÌrÀ¶mdoir A{YH$ YmoH$m g§^dVmo.

Zmd} ¶oWrb añVm IMë¶mZo dmhVwH$sgmR>r añVm YmoH$mXm¶H$ ~Zbm Amho.

¶m g§X^m©V n§Mm¶V gan§M à{Vð>m {‘emi ¶m§Zm {dMmabo AgVm ˶m§Zr g§~§{YV A{YH$mè¶m§Zm ¶mMr H$ënZm {Xë¶mMo gm§{JVbo. XmoZ ‘{hݶm§nydu gáH$moQ>oída ‘§{Xambm OdiM Agbobm VirÀ¶m ~mOyMm h‘añ˶mdarb añVm IMyZ ‘mVrMm [TJmam VbmdmV H$mogibm Amho. ‘mÌ AÚmn ¶m~m~V Hw$R>brhr XþéñVr H$aʶmV Ambobr Zmhr. Am‘Xma VWm Cng^mnVr AZ§V eoQ> ¶m§Zr IMboë¶m añ˶mMr nmhUr H$ê$Z XþéñVrMo AmXoe {Xbo hmoVo. ‘mÌ AOyZhr Hw$R>brM H$m¶©dmhr Pmbobr Zmhr. ho XmoÝhr {R>H$mUr IMbobo añVo ËdarV XþéñV H$amdoV, Aer ‘mJUr gmd§§V {‘emi ¶m§Zr Ho$br Amho. ñWm{ZH$m§~amo~aM n¶©Q>H$m§Zmhr ¶m§‘wio YmoH$m Amho. n¶©Q>Z h§Jm‘ gwê$ Pmbm Amho. ˶m‘wio VmËH$mi ¶m añ˶mMr XþéñVr H$amdr, Aer ‘mJUr àH$me ^mQ>o ¶m§Zr Ho$br Amho.

gmIir, {X. 9 (dmVm©ha) : gmIir ¶oWrb gaH$mar CÀM ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mÀ¶m amîQ´>r¶ godm ¶moOZoÀ¶m {dÚm϶mªZr {dÚmb¶mnmgyZ gw‘mao 30 {H$bmo‘rQ>a A§Vamdarb AS>dbnmb ¶oWrb ParMr g’$mB© Ho$br. gw‘mao gmS>oVrZ Vmg H$m‘ H$ê$Z g’$mB© Ho$br. ¶m H$m‘mV 15 {dÚm϶mªZr VgoM {ejH$ d JmdmVrb ZmJ[aH$m§Zr gh^mJ KoVbm. ¶m doir gan§M b{jVm XogmB©, Cngan§M JOmZZ nmbH$a, n§M gXñ¶ {dídZmW ZmB©H$, {Xbrn JmdH$a, Xrnmbr JmdH$a d VoWrb XodñWmZMo Aܶj gJwU JmdH$a, amîQ´>r¶ ¶moOZmMo à‘wI H$m{eZmW ZmB©H$, àm. d§XZm ZmB©H$, g‘ra à^y AmXr CnpñWV hmoVo. g‘ra à^y ¶m§Zr ñdmJV d àmñVm{dH$ Ho$bo. ¶m doir gan§M b{jVm XogmB© åhUmë¶m H$s, JmdmVrb gmd©O{ZH$ H$m‘o nwT>o ZoʶmgmR>r JmdmVrb gdmªZr ghH$m¶© Ho$bo nm{hOo. ˶m§Zrhr gm‘m{OH$ H$m¶m©V gh^mJ KoVbm AS>dbnmb ¶oWo ParÀ¶m ñdÀN>Vm A{^¶mZmV gh^mJr gh^mJr EZEgEgÀ¶m {dÚm϶mªgh A{YH$mar g‘ra à^y, gJwU JmdH$a, XrnH$ JmdH$a, Xrnmbr (¶e A‘¥V) nm{hOo. g§nyU© H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ JmdH$a, {dídZmW ZmB©H$, JOmZZ nmbH$a, d§XZm ZmB©H$ d ‘mݶda. Am{U {Z¶moOZ EZEgEg A{YH$mar {dÚmb¶mV Jm§Yr d emñÌr ¶m§Mr O¶§Vr àmMm¶m© n‘m ~«mJm§Pm ¶m§À¶mhñVo nwînhma An©U H$aʶmV Ambo. ~«mJm§Pm ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr g‘ra à^y ¶m§Zr Ho$bo. VËnydu gH$mir gmOar H$aʶmV Ambr. {dÚmb¶mÀ¶m Jm§YrOr d emñÌrOr ¶m§À¶m n«{V‘og g§nyU© H$m¶©H«$‘ àmMm¶m© n‘m Pmbm.


10goa8_Layout 1 09-10-2012 20:21 Page 1

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

8

OJmM§ {MÌ

~m`H$m§À`m ^wU^wUrda Cnm`

O

g

JmMr gÜ`mMr pñWVr H$er Amho, ho XmIdUma§ ho ~mobH§$ ì`§J{MÌ Amho. EH$m ZXrÀ`m XmoZ {H$Zmµa`m§da Jar~ ‘mUyg Am{U lr‘§V ‘mUyg ~gbo AmhoV. XmoKm§À`mhr hmVmV Ji AmhoV. Jar~ ‘mUgmZ§ B‘mZXmarV ZXr‘Ü`o Ji Q>mH$bm` Am{U Vmo Jimbm bmJVrb, Vo ‘mgo nH$S>Vmo`. lr‘§V ‘mUyg ‘mÌ Mmby Amho. Ë`mZo Ji Q>mH$bm` Vmo Jar~ ‘mUgmÀ`m nH$S>bobo ‘mgo R>odÊ`mÀ`m Q>monbrV. åhUOo Jar~ ‘mUgmZo H$ï> H$ê$Z ‘mgo nH$S>m`Mo Am{U lr‘§V ‘mUgmZo Vo daÀ`mda hS>nm`Mo, Ago ho {MÌ Amho. nU, Vo AnyU© Zmhr dmQ>V. `m {MÌm‘Ü`o gaH$mahr XmIdm`bm hdo hmoVo. XmoZ Ji KoVbobo. ho XmoÝhr Ji gaH$maZo Jar~ Am{U lr‘§V ‘mUgmÀ`m Q>monë`m§‘Ü`o Q>mH$bobo XmIdbo AgVo, Va ho {MÌ Iµa`m AWm©Zo nyU© Pmb§ AgV§.

Jiµ`m Zdµa`m§Mr H$m°‘Z VH«$ma AgVo. ~m`H$moÀ`m g‘moa Job§ H$s {VMr ^wU^wU Or gwê$ hmoVo, Vr H$mhr Ho$ë`m Wm§~VM Zmhr. gVV ~S>~S>~S>~S> gwê$ AgVo. `m {M‘Ê`mMrhr H$moUË`mhr Zdµa`mgmaIrM JV Amho. Ë`mbmhr ~m`H$moMr AI§S> {Md{Md EoH$mdr bmJVo Amho. eodQ>r {~Mmµa`mMm g§`‘ gwQ>bm` Am{U Ë`mZo {VM§ Vm|S>M ~§X Ho$b§` n§OmZ§. ho {MÌ {Q´H$ ’$moQ>moJ«m’$sM§ Amho, `mV e§H$mM Zmhr. H$moUË`m Zdµa`mMr Aer qh‘V hmoB©b hmo ~m`H$moM§ Vm|S> ~§X H$aÊ`mMr. Ag§ H$mhr Ho$b§ Va Ë`mZ§Va Omo Vm|S>mMm nÅ>m gwê$ hmoB©b, Vmo EoHy$Z YaUr‘mVoZo nmoQ>mV ¿`md§ AmVm, AgmM {dMma `oB©b ‘ZmV. H$moU KoB©b EdT>r ‘moR>r [añH$?

Am`{S>`mMr H$ënZm O

gOgm OJmV g§JUH$mMm dmna dmT>bm, VgVem H$mhr AS>MUrhr {Z‘m©U Pmë`m. Á`mbm {Xdg^a H$åß`yQ>ada H$m‘ H$amd§ bmJV§ Ë`mbm gmYm Mhm ß`m`bm, nmUr ß`m`bm qH$dm H$mhrhr Im`bm OmJodê$Z CR>Ê`m{edm` JË`§Va ZgV§. H$åß`yQ>ada H$m‘ H$aVm H$aVm H$mhr Im`M§ ß`m`M§ åhQ>b§ Va Vo nXmW© H$s~moS©>da gm§S>Ê`mMr ^rVr AgVo. H$s~moS©> Ë`m‘wio Iam~ hmoVmo Am{U H$åß`yQ>a ZmXwéñV hmoVmo. Ë`m‘wio H$m‘ ~§X Ho$ë`m{edm` H$mhrhr ImVm{nVm `oV Zmhr. `m AS>MUrda ‘mV H$aUmar hr Am`{S>`m nmhm. `m J¥hñWmZo nmaXe©H$ ~m°ŠggmaIr ImÚnXmW© R>odÊ`mMr ßboQ> ~ZdyZ KoVbr`o H$s~moS©>da. hm ~m°Šg BVH$m C§M Amho H$s Ë`mV hmV KmbyZ Amam‘mV H$m‘ H$aVm `oV§ Am{U da R>odbobo nXmW© Im„o, Ë`mVb§ H$mhr gm§S>b§ Var Vo H$s~moS©>da nS>Uma Zmhr. ImD$Z-{nD$Z Pmb§ H$s ~m°Šg ~mOybm H$mTy>Z R>odm`Mm. {gånb!

naIS> nmQ>r hr

nmQ>r nwÊ`mVbr Zgbr Var {VÀ`mVbm PQ>H$m Img nwUoarM Amho. ho EH$ gmS>µ`m§M§ XwH$mZ Amho. Ë`mVbr hr nmQ>r Amho. n{hë`m§XmM dmMë`mda nQ>H$Z AW©~moY hmoV Zmhr. R>rH$R>rH$ bJmbmo H$hZm ‘Zm h¡, åhUOo H$m`? Oam {dMma H$am. ~m`H$m gmS>rIaoXrbm OmVmV, Voìhm XmoZ AS>rM Vmgm§V ‘mbH$mbm qH$dm XwH$mZmVë`m A{gñQ>§Q>bm gmS>µ`m§Mm EH$ S>m|Ja aMm`bm bmdVmV. hm S>m|Ja nmoIê$Z Ë`m EH$ XmoZ gmS>µ`m§Mm C§Xra H$mT>VmV. XwH$mZXmambm BVH$s ‘ohZV H$am`bm bmdë`mZ§Va gmS>r ng§V Pmbr H$s ^md H$aU§ gwê$ hmoV§. Voìhm ~hþVoH$ ~m`H$m qH$‘V EoH$ë`mda ho dmŠ` CƒmaVmVM, H$s R>rH$ R>rH$ bJmbmo ^æ`m, åhUOo ZrQ> H$m` Vr qH$‘V gm§Jm, XoZo H$m ^md ~mobmo åhUOo WmoS>Š`mV gm§{JVboë`m qH$‘Vrnojm H$‘r qH$‘VrV Úm`M§ H$m` Vo ~mobm. hm XwH$mZXma Oam H$S>H$ ñd^mdmMm {XgVmo`. ~mJ}qZJ H$am`M§ Zmhr, Ag§ Ë`mbm åhUm`M§`. åhUyZ Ë`mZ§ {b{hb§` H$s R>rH$ R>rH$ bJmbmo H$hZm ‘Zm h¡. AmVm Ag§ H$mhrVar AJmoMa {b{hb§ Agob, Va Vo XwH$mZ AmogM nS>bob§ AgUma, Zmhr H$m?

{MÎmdoYH$ W«r S>r H$bm A

ao ~mnao, `m KamV AMmZH$ IÈ>m nS>bm EdT>m ‘moR>m Am{U Ë`mV BVH§$ nmUr Amho, IVaZmH$ ‘Jar AmhoV Am{U Ka‘mbH$ `m nmÊ`mV CVaÊ`mÀ`m V`marV Amho? hm H$m` àH$ma Var H$m` Amho? `mbm åhUVmV W«r S>r AmQ>©. hr KamV, añË`mV Hw$R>ohr nmhm`bm {‘iVo. AmVm `m KamV H$mhr IÈ>m dJ¡ao nS>bobm Zmhr. `m {MÌH$mamZ§ KamVë`m âbmoA[a¨J ‘°Q>da M¸$ {MÌ H$mT>b§` IÈ>µ`mM§ Am{U Ë`mVë`m nmÊ`mV {dhaUmµa`m ‘JatM§. ho {MÌ Aem Iw~rZ§ H$mT>b§` H$s KamV {eaboë`m ‘mUgmbm KamV IÈ>m nS>bm`, AgmM ^mg ìhmdm Am{U Ë`mÀ`m nmoQ>mV IÈ>m nS>mdm ^rVrZo. ‘J {MÌH$ma nmU~wS>µ`mMm nmofmI KmbyZ {MÌmÀ`m H$So>bm Aem arVrZo ~gbm` H$s Vmo AmVm `m Obme`mV CS>rM KoUma Amho, Agm ^mg ìhmdm. S>moiµ`m§Zr {XgV§ Ë`mda {dœmg R>odmdm, åhUVmV. BWo Va Vrhr gmo` Zmhr.

A~~~~! Ho$dT>§ ‘moR>§ Hw$Qw>~§ ! {d

œmg Zmhr ~gUma, nU, ho EH$M Hw$Qw>~§ Amho, AmB©dS>rb Am{U Ë`m§À`m ‘wbm§M.§ 1%ì`m eVH$mVë`m `m ’$moQ>m‘o Ü`o {XgVm`V Vo â`moXmoa dm{gë`od ho a{e`Z J¥hñW, Ë`m§Mr Y‘©nËZr Am{U EH$ Zmhr, XmoZ Zmhr, Vã~b 69 ‘wb§. EHo$H$mir 100 ‘wbm§Zm OÝ‘ XoUmµa`m Jm§YmarMr H$Wm Iar dmQ>m`bm bmdUmarM hr Jmoï> Amho Zm? AWm©V `m ~mB^Zm 69 ‘wbm§Zm OÝ‘ XoÊ`mgmR>r 69 doim ~mi§VnUmÀ`m doUm ghZ H$amì`m bmJboë`m ZmhrV. H$maU, B©œaH¥$noZo Ë`m§Zm 16 doim Owir ‘wb§ Pmbr Am{U gmV doim {Vir ‘wb§. åhUOo 23 Ionm§‘Ü`oM 53 ‘wb§ Pmbr. Amnë`m gJiµ`m g»»`m ^md§S>m§Mr Zmd§ ‘m{hVr AgU§hr eŠ` Zmhr hmo EdT>µ`m ‘moR>µ`m Hw$Qw>§~mV. gJir ‘wb§ EH$‘oH$m§Zm Mohµa`mZo AmoiIV Agbr, Var Iyn Pmb§.

eãXH$moS>o H«$.37

AmOMo ^{dî¶

AmOMo

àý: AmO àË`oH$mÀ`m àým§{H$V AmO OdiMo Hw$UrVar Xÿa ZOam Vw_À`mH$So> AgUma OmUma Amho. H$mhr H$mi ‘of AmhoV. Vyi {dah ghZ H$amdm bmJob. d[að>: d[að>m§Zmhr Vw_À`m ApñVËdmMr XIb ¿`mdr d¥f^ bmJob.

{deofV: ì`dgm`m_Yo AmO Vwåhmbm A{YH$ bm^ d¥píMH {_idyZ XoUmam R>aob.

&&n§Mm§J &&

&&ew^mew^&&

~wYdma {XZm§H$ 10.10.2012 eHo$ 1934 Z§XZm_ g§dËga X{jUm`Z dfm© F$Vw {ZO ^mÐnX H¥$îUnj {V{W : Xe_r ZjÌ : nwî` ZjÌ gwédmV : 09.10.2012 - Xþ. 12.21 ZjÌ g_már : 10.10.2012 - Xþ. 01.40 gw`m}X` : g.06.25 gw`m©ñV : g§.06.17 M§ÐmoX` : am. 01.25 M§ÐmñV : Xþ. 02.19

AmOMm {Xdg : Mm§Jbm {Xdg

gwairV: ZmVog§~§Y, H$m_, gd©H$mhr AmO gwairV {‘WwZ Mmbob.

CÚmMm {Xdg : Mm§Jbm {Xdg

OwZo {_Ì, _¡{ÌUr ^oQ>Vrb. {ZU©`: H$mhr Am`wî`mV Aem D AmO H$mhr H$maUmZo Xþamdm Agë`mg J Jmoï>r AmhoV Á`m Vwåhmbm ZH$mo

&&B{Vhmg&& E 1933 - `wZm`Q>oS> EabmBÝgMo ~moBªJ 247 àH$maMo {d_mZ KmVnmVm_wio H$mogibo. KmVnmVmZo {d_mZ H$mogiÊ`mMr ({gÕ Pmbobr) hr àW_ KQ>Zm hmoVr. AmOMo OÝ‘ … E 1895 - ^º$s ajH$ lrYa Xod Jmoñdm_r _hmamO, ^maVr` Jwê$. E 1895 - Om°Zr Q>oba, Am°ñQ´>o{b`Z {H«$Ho$Q> IoimSy>. E 1906 - Ama.Ho$. Zmam`U, ^maVr` B§p½be boIH$. E 1933 - gXm{ed amdOr nmQ>rb, ^maVr` {H«$Ho$Q> IoimSy>. E 1985 - _ZmoO gm§Jio, Am¡a§Jm~mX ehamVrb nÌH$ma. AmOMo ‘¥Ë¶y … E 2006 - gañdVr~mB© amUo, {H$amUm KamÊ`mÀ`m Jm{`H$m Jm{`H$m. E 2008 - amo{hUr ^mQ>o, _amR>r H$WH$Z{V©H$m, Z¥Ë`Jwê$ E 2011 - OJ{OV A_a qgJ (OJ_mohZ - OÝ_Zm_), ^maVr` JPbJm`H$, g§JrVH$ma.

&&AmOMm {MÌnQ>&&

nën {\$ŠeZ (1994) {Z{_©Vr : bm°a|g ~|S>a {X½Xe©H$ : ¹|$Q>rZ Q>°a|Q>rZmo H$Wm : ¹|$Q>rZ Q>°a|Q>rZmo nQ>H$Wm : ¹|$Q>rZ Q>°a|Q>rZmo H$bmH$ma : Om°Z Q´>modmoëQ>m, g°å`wEb Eb. O°ŠgZ, {Q>_ am°W, ~«yg {d{bg, C_m W_©Z

AmS>do eãX … 1 nm§WñW 7 ~oVmb, 6) EH$ àmUr, 8) EH$ ney,10) gmå`, 12) YZwî`~mU, 14) {Z{üV, 16) bmoUr, 17) JÎ`§Va,20) Zm{dH$Xb, 22) {H$ig, 23) nmoië`m_wio hmoUmar doXZm; N>§X, 24)JmoUnmQ>, 25) VñH$a. C^o eãX : 1 AZw{MV 2 EH$ àmUr, 3) _XZmMr nwVir, 4) ñd`§nmH$KamVrb EH$ AdOma, 5)Zmhrgm Pmbobm, 7) narQ>, 9)`Wm`mo½`, 10) S>moù`m§V ^aUmam, 11) OmUH$ma, 13) {MÎm, 15) à\w${„V, 18) ~oMd; Zrag,

19)ghZ H$aUmam 20) Z^ 21 ) AmYrMm

e×H$moS>o 36 Mo CËVa

&&AmOMm {dMma&& OJÊ`mV _m¡O AmhoM nU Ë`mhÿZ A{YH$ _m¡O µ\w$bÊ`mV Amho

H$H©$ g_mZ YmJo emoYyZ {_Q>dm.

‘H$a AgVmZm AmhoV.

em[aarH$: ñdV:bm em[aarH$ H$ï>mÀ`m H$m_m_Ü`o AmO qgh Jw§Vdmb.

^m§S>U: AmO {dZmH$maU ^m§S>çmbm ^m§S§> dmOÊ`mMr Hw§$^ eŠ`Vm Amho.

E

K

Ë`mJm: AmO _Z F {Zamem H$mhrg§ {dfÊU hmoÊ`mMr

: AmO {Z`VrZo Iyn H$mhr L VmQ> dmTy>Z R>odë`mgmaI§ dmQ>ob.

H$ݶm eŠ`Vm Amho.

‘rZ S>moio {_Q>m AZ H$m_mbm bmJm.

{MÌ-{d{MÌ

{Ì{_Vr qàQ>aÀ`m (3D Printer) A{^`m§{ÌH$s dmnambm Odinmg 20 df} Pmbr. nU AmÎmmn`ªV OZgm_mÝ`m§À`m AdmŠ`m~mhoa Agbobm hm qàQ>a AmVm ñdñV hmody KmVbm`. Z{dZ V§ÌkmZ dmnê$Z {Ì{_Vr qàQ>a CËnmXZmV H«$m§Vr hmoÊ`mMr eŠ`Vm {Z_m©U Pmbr Amho. Ðdê$nr ßbmpñQ>H$ ao{OZ øm qàQ>a_Ü`o N>nmB©gmR>r dmnab§ OmV hmoV§. _wbV: ho ao{OZM Iyn _hmJ Agë`mZo AWm©V qàQ>tJMm IM© àM§S> à_mUmV `m`Mm. gm_mÝ` _mUgmbm XaamoOÀ`m dmnamgmR>r Ë`mMr Cn`wº$Vmhr ZìhVr Am{U Am{W©H$Ñï²>`m Vo nadS>Umaohr ZìhVo. Z{dZ V§ÌkmZmÀ`m _XVrZo AmVm hoM qàQ>a AmdmŠ`mV `oÊ`mMr eŠ`Vm {Z_m©U Pmbr Amho. _oH$a~moQ> hr H§$nZr ho {Ì{_Vr qàQ>a ~mOmamV CVadUma AmhoV. gÜ`m MmMUr AdñWoV Agbo Varhr,

`eñdr MmMÊ`m§Mr g§»`m nH$S>Vm gmYmaU 2013 À`m Amgnmg ho qàQ>a ~mOmamV gd©gm_mÝ`m§gmR>r CnbãY AgVrb. EImXo àmoOoŠQ> qH$dm àoO|Q>oeZ Agob, J¥h{Z_m©U Agob AZoH$ Aí`m eŠ`Vm AmhoV {OWo AË`§V à^mdrnUo ho qàQ>a dmnaVm `ody eH$VmV.

gwS>moHy$ H«$.37

AmOMo ‘Zmoa§OZ MmbË`m JmS>rV nmohm`M§ Agob Va Adí` `m. gdmar Væ`ma h¡.....

&&{dZmoX&& Amamonr g§Vm, CÚm nhmQ>o R>rH$ nmM dmOVm Vwbm \$mer XoÊ`mV `oB©b, O_mXmamZo H$R>moa gwamV Ho$bobr KmofUm EoHy$Z g§Vm hgV gwQ>bm. nmo{bgm§Mo àýmW©H$ Mohao nmhÿZ H$go~go hgy AmdaV g§Vm åhUmbm, _bm nhmQ>o nmM dmOVm \$mer H$er XoUma Vwåhr? AmR>À`m AmYr H$YrM _mPm S>moim CKS>V Zmhr!!!!

bj: AmO gdmªMo bj Vw_À`mH$So> AgUma YZy Amho.

gmoë`yeZ

AmOMr nmH$H¥$Vr Mm`{ZO eoOdmZ amob gmoZ_ Amnë`m AmJm_r ' am§PZm ' {gZo_mÀ`m eyqQ>J_Ü`o \$maM ì`J« Amho. gÜ`m `m {gZo_mM§ eyQ> dmamUgrbm gwê$ Amho. {VZo AmOn`ªV dmamUgrMm J§Jm KmQ> , {VWbm gy`m}X` , nhmQ>oÀ`m AmaË`m ho gJi§ \$º$ {_Ì_§S>itÀ`m Am{U OdiÀ`m bmoH$m§H$Sy>ZM EoH$b§ hmoV§. _mÌ ' am§PZm ' À`m {Z{_ÎmmZo {Vbm ho gJi§ OdiyZ ~KÊ`mMr g§Yr {_imbr. Hw$Umbmhr , H$mhrhr Z

gm§JVm Vr amoO nhmQ>o CR>Vo Am{U gai dmamUgrMm J§Jm KmQ> JmR>Vo. {VWo OmD$Z {VWb§ dmVmdaU Vr àË`j AZw^dV AgVo. BVH§$M Zìho Va {gZo_mM§ eyQ> dmamUgrÀ`m J„r-~moimV hmoV Agë`m_wio {VWë`m bmoH$m§er _Zgmoº$ Jßnm _maV AgVo. {VWë`m na§nam, g§ñH¥$VrMr AmoiI H$ê$Z KoV `m gJù`m _mhmobMm nwaonya AZw^d Vr KoV AgVo.

gm{hË` : 1 H$mo~r, \$ag~r, JmOa, H$m§Xm, nm{VMm H$m§Xm, {g_bm {_aMr, gmo`m gm°g , {Mbr gm°g, nm§T>ar {_anyS> Vob, ZyS>ëg, MdrnwaV§ _rR> H¥$Vr : AmYr gd© ^mÁ`m ñdÀN> YwdyZ Cä`m ~marH$, S>m`_§S> eon_Ü`o H$mnyZ ¿`mì`m. n°Z_Ü`o Vob KodZy {eOon`ªV naVyZ ¿`mì`m. Z§Va Ë`mV {eOdboë`m ZyS>ëg KmbyZ WmoS>m doi naVdm. _J Ë`mV

H$go gmoS>dmb MdrZwgma _rR> , {_ar nmdS>a , gmo`m d {Mbr gm°g KmbyZ 10 {_. naVyZ ¿`mdo.Jma hmoCZ Úmdo. _J MnmVr bmQy>Z Ë`mV amob H$ê$Z Vobmda Ianyg ViyZ eoPdmZ MQ>Ur gd© H$amdo.

EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao ^am H$s EH$m aofoV Am{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmM Ambm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd© H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñV AmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

gwS>moHy$ 36 Mo CÎma


10goa9_Layout 1 09-10-2012 19:59 Page 1

9 ~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

K

amV àdoe Ho$ë`mZ§Va Or n{hbr é_ AgVo Vr åhUOo {cpìh¨J é_. Vwåhr ^aJƒ _Ü`dñVrV AnmQ>©_|Q>_Yo qH$dm eham~mhoa EImÚm CnZJamV, g_wÐ{H$Zmar qH$dm EImÚm S>m|Jamda ahmV Agcm Var Vw_Mr {cpìh¨J é_ Vw_À`m ñd^mdmMm, AmdS>rMm EH$ Amagm AgVmo. Vw_À`m Am{U Vw_À`m Hw$Qw>§~mÀ`m ì`º$s_ËdmMr Ë`m_Yo N>mn AgVo. nydu {cpìh¨J é_Mr aMZm hr S´>m°BªJ é_gmaIr Ho$br Om`Mr. Zoh_rgmaImM EH$ gmo\$m, XmoZ IwÀ`m©, _Yo EH$ Q>rnm°`, q^Vrda EH$ n|Q>tJ, EH$ Q>o~b, IwMu, Am{U EH$ b°ån Aer na§namJV aMZm H$aÊ`mnojm hr é_ OmñV Mm§Jë`m nÕVrZo gOdVm `oB©b. `m_Yo gw§Xa Am{U hbŠ`m eoS>Mo gw§Xa nS>Xo Am{U Amam_Xm`H$ \${Z©Ma Agmdo. \${Z©MaMr {ZdS> Am{U OmJm `mo½` Agmdr. Q>rìhr g_moa Zoh_rM ~gbo OmVo Ë`m_wio `oWo ImÊ`mgmR>r EImXo Q>o~b R>odmdo. AmOH$mb {cìhtJ é__Yo H$m°åß`wQ>agwÕm R>odbocm {XgVmo. c°nQ>m°n R>odÊ`mgmR>r Q>o~b qH$dm S>oñH$ AgUo JaOoMo Amho. {cpìh¨J é_Mm a§J, nS>Xo, \${Z©Ma EH$Va Ý`wQ´>b (\|$Q>) AgmdoV qH$dm Iyn a§JrV AgmdoV qH$dm `m XmoÝhr§_Yo Agboë`m a§JmV Vw_À`m AmdS>rà_mUo KoCZ gOdy eH$Vm. {cpìh¨J é__Yo OmñV eoë\$ qH$dm H$nmQ>o H$é Z`oV. `oWrb bmB©Q>gMr `moOZm OmñV Mm§Jë`m àH$mao H$aÊ`mV `mdr.

`mZ§Va _hËdmMr é_ åhUOo {H$MZ. {H$MZ_Yo gJù`mV OmñV doi J¥{hUtMm OmVmo. VgoM {H$MZ_Yo ^anya nmÊ`mMo qH$dm BVa S>mJ nS>bobo AgVmV. Ë`m_wio {H$MZMm AmoQ>m, _m~©b, H$nmQ>§ hr gVV gm\$ H$amdr bmJVmV. `m gJù`m§_Ü`o {H$MZMm a§J hm gJù`mV _hËdmMm R>aVmo. {^§Vt~amo~aM {H$MZ_Yrb H$nmQ>§, Q´>m°br `m§Zmhr Mm§Jbm a§J XoUo _hËdmMo AgVo. {H$MZ_Yrb IwÀ`mªZm MH$MH$sV ½bm°g n|Q> {Xbm Am{U Ë`mÀ`m {déÕMr eoS> Oa Ë`m IwÀ`mªdarb Hw eZ H$ìhagmR>r {ZdS>cr Va S>m`qZJ Q>o~b Am{U IwÀ`m© {H$MZ_Yo CRy>Z {XgVmV. {H$MZMm AmoQ>m hm H$mù`m J«mZmB©Q>Mm Agmdm åhUOo Vmo CRy>Z {XgVmo. {H$MZ_YoM EH$ hbH$§ bmH$S>mM§ S>m`qZJ Q>o~b Agmd§. {H$MZgmR>r hbH$m {ndim qH$dm H«$s_ H$ba Mm§Jbm {XgVmo. {H$MZ_Yrc H$nmQ>m§Mm Am{U Q´>m°brMm, H$°{~ZoQ>À`m ßbm`dyS>Mm a§J q^VtÀ`m a§Jmer {_iVr OwiVr qH$dm {déÕ àH$maÀ`m a§JmMr dmnaë`m_wio {H$MZ IwbwZ {XgVo. {H$MZ_Yrb H«$moH$ar ghO {Xgob Am{U hmVmbm `oB©b Aem àH$mao {H$MZ_Yrb H$nmQ>m§Mr aMZm Agmdr. {Xdg^a H$m_ H$éZ Amë`mZ§Va {dlm§Vr KoÊ`mMr gJù`m§V _hËdmMr é_ åhUOo ~oS>é_. ~oS>é_Mm AmH$ma {H$Vr _moR>m Amho Ë`mda \${Z©MaMr {ZdS> H$am. S>~b~oS> qH$dm qgJb ~oS> `m_wio ~oS>é_Mm EH$ ^mJ g§nVmo. Ë`m_wio OmñV OmJm Agob Va EImXo

Ka nhmd§ ~m§YyZ hr åhU Á`m{R>H$mUr g§nVo Ë`m{R>H$mUrM Ka nhmd§ gOdyZ hr åhU gwé hmoVo. Ka N>moQ>o Agmo [H§$dm _moR>o, `m KamMr gOmdQ> IynM _hËdmMm {df` R>aVmo. H$ënH$Vm Am{U n¡go `m§Mm `mo½` g§J_ gmYyZ KamMr gOmdQ> H$aUo _hËdmMo Amho. AZoH$ `wŠË`m§Zr Amnbo Ka OmñVrV OmñV ñdÀN>, gw§Xa Am{U S>oH$moaoQ>rìh ~Zdy eH$Vmo. KamÀ`m gOmdQ>rÀ`m {Q>ßg XoUmam boI. Q>o~b, IwMu qH$dm EImXm gmo\$m ~oS>é__Yo Agmdm. ~oS>é_À`m q^Vtda Oa AZoH$ H$nmQ>m§Mr aMZm Ho$br Va Ë`m_Yo Amnë`m ~è`mM dñVy amhVmV. dm°S>©amo~Mr aMZmhr ~oS>é__Yrb OmJoda Adb§~yZ AgVo. ~oS>é__Yo ~oS>erQ>²g Am{U MmXa `m H$nS>çm§Zm ~oS>À`m Q´>m°br_Yo R>odë`mg Vr bJoM {_iVmV. H$maU `m H$nS>çm§Zm CKS>çmda H$moR>ohr R>odbo Va Vo Mm§Jb§ {XgV Zmhr. ~oS>é__Yo EImXo AmH$f©H$ eoë\$ R>odbo Va Ë`mV AZoH$ gw§Xa dñVy R>odVm `oVmV. ~oS>é_Mm a§J Am{U ~oS>é_Mo nS>Xo eŠ`Vmo EH$mM a§JmMo AgmdoV. ~oS>é__Yrb àH$me`moOZm hr _§X Agmdr. ~oS>é_À`m H$S>obm AgUmè`m gmB©S> Q>o~bda EH$ AmH$f©H$ b°ån Agmdm åhUOo amÌr dmMZmgmR>r Ë`mMm Cn`moJ H$aVm `oVmo.

~oS>é__Yo S´>oqgJ Q>o~b R>odmdo. Oa S´>oqgJ Q>o~bbm OmJm Zgob Va EImXm _moR>m Amagm q^Vrda bmdmdm. KamMo ~mWµé_ hr EH$ _hËdmMr OmJm {OWo gH$mir AmnU \«o$e hmoVmo. ~mWé_ _moR>r Agob Va {R>H$M nU Oar ~mWé_Mr OmJm bhmZ Agbr Varhr AmnU Vr `mo½` àH$mao gOdyZ {Vcm _moR>r ^mgdy eH$Vmo. ~mWé_Mm a§J qH$dm Ë`mÀ`m Q>mB©ëg `m Ý`yQ´>b qH$dm hbŠ`m a§JmÀ`m Agmì`mV. ~mWé__Yrc àH$me`moOZm Mm§Jbr Agmdr. {gqcJbm bmdboë`m bmB©Q>g ~amo~aM ~o{gZda EImXm bmB©Q> Agbm Va Ë`mMm C~XmanUm OmUdVmo. ~mWé__Yrb dñVy R>odÊ`mgmR>r qgH$À`m Imbr EImXo H$nmQ> H$aÊ`m_wio ~arM OmJm OmVo Ë`mnojm qgH$À`m da ~mWé_À`m q^Vrda gJù`m

Q>r

~mOmamV ñnYm© dmT>br H$s {H$_Vr KgaVmV hm Amnbm AZw^d Amho. _mo~mB©b, JmS>çm, Q>rìhr dJ¡ao AZoH$ dñVy§À`m {H$_Vr `m ñnY}_wio Kgaë`m Am{U EHo$ H$mir Ho$di lr_§Vm§gmR>r Agboë`m `m dñVy AJXr gm_mÝ` bmoH$m§H$S>ohr {Xgy bmJë`m. _mÌ Ago Kam§À`m ~m~VrV KS>V Zmhr. ~mOmamV Kam§À`m~m~VrVhr ñnYm© Agbr Var Ë`m§À`m {H$_Vr H$mhr Imbr `oV ZmhrV, CbQ> Ë`m dmT>VM AmhoV. `mMo H$maU VÁkm§À`m _Vo Amho H«$m°Zr H°${nQ>°{bP_ qH$dm ghmæ`H$mar ^m§S>dbemhr....

Iw

ë`m AW©ì`dñWoMm Am{U CXmarH$aUmMm ^maVr` J«mhH$m§Zm ~è`mn¡H$s \$m`Xm Pmbm Amho. Á`m Jmoï>tMm AmVmn`ªV gd©gm_mÝ` J«mhH$ ñdßZmVhr {dMma H$ê$ eH$V ZìhVo, Ë`m Jmoï>r Ë`m§Zm nadS>Vrb Aem Xam§V Ë`m§Zm {_iy bmJë`m. _mo~mB©bnmgyZ XwMmH$s, MmaMmH$s JmS>çm§n`ªV AZoH$ dñVy AmVm Amnë`mbm Amnë`m AmdmŠ`mVrb dmQy> bmJë`m AmhoV. ~mOmanoR>oVrb ñnYm© ho Ë`m_mJMo à_wI H$maU Amho. ñnY}V {Q>Hy$Z amhÊ`mgmR>r VgoM _wg§S>r _maÊ`mgmR>r AZoH$ H§$nÝ`m Amnë`m CËnmXZmÀ`m qH$_Vr EH$X_ Imbr AmUVmV, OoUoH$ê$Z Ë`m§À`mH$S>o J«mhH$ AmH¥$ï> hmoB©b. hm \§$S>m dV©_mZnÌm§nmgyZ AJXr Q>rìhr, _mo~mB©bgma»`m dñVy§n`ªV dmnabm OmVmo Am{U Ë`mV Ë`m Ë`m H§$nÝ`m§Mm \$m`Xmhr hmoVmo. nU gdm©V _moR>m \$m`Xm hmoVmo Vmo J«mhH$m§Mm. 2 Or ñnoŠQ´>_ KmoQ>mù`m_wio XoemMo _moR>o ZwH$gmZ Pmbo. 2 Or ñnoŠQ´>_Mo dmQ>n H$moUË`mhr H§$nZrbm Ho$bo Jobo. `m H§$nÝ`m§n¡H$s AmR> H§$nÝ`m Va Aem hmoË`m H$s Ë`m§Zm Xyag§Mma joÌmMm H$mhr AZw^dhr ZìhVm. `m H§$nÝ`m§Zr Amnbo Xa EH$X_ Imbr AmUbo, \$m`Xm J«mhH$m§Mm Pmbm. ^maVmV Ooìhm _mo~mB©b \$moZ ZwH$VmM Ambm hmoVm, Ë`mdoir Vmo gd©gm_mÝ`m§gmR>r M¡ZrMr Jmoï>M hmoVm. nU [abm`ÝgZo _mo~mB©bÀ`m ~mOmamV nmD$b Q>mH$bo Am{U gJio {MÌM nmbQ>bo. _mo~mB©b H$m°bMo Xa AmVm goH§$Xmbm AYm© n¡emn`ªV Imbr Ambo AmhoV. {d[dY `moOZm H§$nÝ`m Omhra H$aV AmhoV Am{U Ë`mMm \$m`Xm J«mhH$m§Zm hmoV Amho. JmS>çm§~m~Vhr AgoM åhUmdo bmJob. _mê$VrZo n{hë`m§Xm Ooìhm 800 hr JmS>r ~mOmamV AmUbr Voìhm Ë`mdoir ~mOmamV MmbV Agboë`m A°å~°g°S>a Am{U {à{_Aa n{ÙZr `m JmS>çm§Zm _moR>m Y¸$m ~gbm. H$maU _mê$Vr 800Mr qH$_V `m JmS>çm§nojm {H$VrVar H$_r hmoVr. AmVm ~mOmamV {H$VrVar JmS>çm Amë`m AmhoV. Ë`m§À`mVrb ñnYm© eodQ>r J«mhH$mMm \$m`Xm H$ê$Z XoV Amho. ~mOmamVrb ñnYm© ho VËd Kam§À`m~m~VrV _mÌ bmJy hmoVmZm {XgV Zmhr. J¥hjoÌmV _moR>_moR>çm H§$nÝ`m CVaV AmhoV. ~mOmamV Ë`m§Mo AZoH$ J¥hàH$ën AmhoV. nU ~mOmamVrb ñnY}Mm Kam§À`m {H$_Vtda \$magm n[aUm_ Pmbobm {XgyZ `oV Zmhr. ho Ago H$m KS>Vo Amho? VÁkm§À`m åhUÊ`mZwgma `m_mJo H«$m°Zr H°${nQ>°{bP_ åhUOo ghmæ`H$mar ^m§S>dbemhr Amho. `m g§koMm AW© g_OmdyZ KoD$. ^m§S>dbemhr qH$dm ~mOmaà{UV AW©ì`dñWoV ~mOmamVrb MT>CVmamda {d{dY ì`dgm`m§Mo ^{dVì` Adb§~yZ AgVo. ~mOmamVrb ñnY}da Ë`m§Mo nwT>o H$m` hmoUma ho R>aVo. nU H«$m°Zr H°${nQ>°{bP__Ü`o ho KS>V Zmhr. ~mOmamV {H$Vrhr MT>CVma Agbo Var

gaH$maer qH$dm amOH$s` ZoË`m§er OdirH$ gmYÊ`mZo AmVm \$m`Xm hmoV Amho, Ago dmQ>bo Var Vmo VmËnwaVm Amho. eodQ>r H$moUVrhr ~mOmanoR> Adb§~yZ AgVo Vr J«mhH$m§À`m IaoXr eº$sdaM. J«mhH$M Zgob Va gaH$ma Aem H§$nÝ`m§Zm {H$Vr H$mi nmogV amhrb Am{U ~±H$mhr Aem H§$nÝ`m§Zm H$O© {H$Vr H$mi XoV amhrb, Oo {\$Q>Ê`mMr ImÌr Zmhr. åhUyZM J¥hjoÌmVrb H§$nÝ`m§Zr doirM gmdY amhÿZ Amnbm ì`dgm` ~mOmamda AmYmarV R>odmdm. VÁkm§Mo åhUUo Amho H$s gaH$maer OdirH$ AgUo hm g§nÎmr {_idÊ`mMm EH$ _moR>m òmoV Amho, nU Vmo [VVH$mM qMVmOZH$ Amho. H$maU `mMm AW© Agm hmoVmo H$s Oo gaH$man`ªV nmoMy eH$VmV Am{U gaH$mabm _°ZO o H$ê$ eH$VmV, Vo gd©gm_mÝ` ì`mdgm{`H$m§nj o m {H$VrVar gm_Ï`©dmZ AgVmV. XrK©H$mimMm {dMma Ho$bm Va hr ~m~ ì`mdgm{`H$m§À`m Am{U Iwë`m ~mOmanoR>r` ì`dñWoÀ`m à{V_oMm èhmg H$aUmar Amho. `mÀ`mer {ZJS>rV H§$nÝ`mMo ì`dhma gwairV gwê$ AgVmV. Ë`m§Zm Ë`mMm H$mhrM \$aH$ nS>V Zmhr. `m H§$nÝ`m gaH$maÀ`m H¥$noda VJ Yê$Z AgVmV. J¥hjoÌmVrb H§$nÝ`m§Mo hoM Pmbo Amho. `m H§$nÝ`m§Mo amOH$s` ZoVo Am{U Ë`m§Zr ^«ï> _mJmªZr {_idbobm n¡gm hoM bú` ~Zbo Amho. ~mOmamV gÜ`m Kam§Mr _mJUr amoS>mdbr Agbr Var `m joÌmV H$m_ H$aUmè`m H§$nÝ`m qH$dm ì`mdgm{`H$m§Zr Kam§Mo Xa H$_r Ho$bobo ZmhrV. `m H§$nÝ`m§Zm gaH$mar AWdm ghH$mar ~±H$m§VyZ H$O© XoÊ`mMr ImÌr amOH$s` ZoVo XoVmV. gmh{OH$M Zì`m H$OmªMm Cn`moJ OwZr H$O} \o$S>Ê`mgmR>r Ho$bm OmVmo, Am{U Ë`m_wio OwZo H$O© \o$S>Ê`mgmR>r `m H§$nÝ`m§Zm `oB©b Ë`m {H$_Vrbm Kao {dH$mdr bmJV ZmhrV. A_o[aHo$gma»`m e§^a Q>¸o$ ^m§S>dbemhr Agboë`m XoemVhr H«$m°Zr H°${nQ>°{bP_ ApñVËdmV Amho. ~±H$m§Zr J¥hàH$ënm§Zm

Amdí`H$ dñVy R>odm`bm Oa EImXo H$nmQ> Ho$bo Va ~mWé__Yo OmñV OmJm amhVo. ~mWé__Ybr Q>m§Jbobr eoë\$, qH$dm H$moUË`mhr Aem dñVy Á`m_wio ~mWé_Mr OmJm CJrMM ASy>Z amhVo Aem gJù`m dñVy ~mWé__YyZ ~mhoa H$mTy>Z Q>mH$m. N>moQ>çm Kam_Ü`o Á`m dñVy qH$dm \${Z©Ma KoVmZm Ë`mMm Cn`moJ OmñVrV OmñV H$m_mgmR>r hmoB©b `mMm {dMma H$amdm. CXm. EImX§ N>moQ>§ H$nmQ> ¿`m. Á`mMm Cn`moJ Q>o~b åhUyZ hmoBB©c. Ë`m_Yo nwñVH§$, ãb±Ho$Q>g, [a_moQ>g R>odÊ`mgmR>rhr `mMm Cn`moJ hmoC eH$Vmo. EImXm _moR>m nU \$moëS>tJ ~oS> KoVm `oB©c. Á`mMm {Xdgm \$moëS> H$éZ gmo\$m åhUyZhr Cn`moJ H$é eH$Vmo. \$moëS>tJ Q´>o Q>o~b `m§Mmhr Cn`moJ gmBS> Q>o~b åhUyZ H$é eH$Vmo. àË`oH$ dñVyMm H$_rV H$_r XmoZ

^a_gmR> H$O} {Xbr. Kam§À`m {H$_Vr dmT>ë`m. eodQ>r `m gJù`mMm n[aUm_ g~-àmB©_ g_ñ`oV Pmbm Am{U A_o[aHo$bm Am{W©H$ _§XrMm \$Q>H$m ~gbm. ^maVmVhr ho KSy> eH$Vo. Ë`m_wioM Kam§À`m H$_r Z hmoUmè`m qH$_Vr hm qMVoMm {df` Amho. Kam§À`m qH$_Vr H$_r Z hmoÊ`mMo H$maU Ho$di H$ÀÀ`m _mbmÀ`m qH$_VrV Pmbobr dmT> EdT>oM Zmhr. Va Ë`m~amo~a {~ëS>a H§$nÝ`m§Zm Am{U {~ëS>am§Zm J«mhH$m§Mr JaO ZgUo hohr EH$ H$maU Amho. H$O} hdr Ver Am{U hdr Voìhm CnbãY hmoV Agë`mZo {~ëS>a_§S>itZm H$O} \o$S>Ê`mMr qMVm Zmhr. hr n[apñWVr AW©ì`dñWobm Y¸$m XoD$ eH$Umar Amho. gÜ`m [aPìh© ~±H$o$À`m H$S>H$ YmoaUm§_wio H$O© _hmJ Pmbo Amho, Ë`mMm H$mhr n[aUm_ J¥hjoÌmda hmoVmo H$m Vo `oUmè`m H$mimVM ñnï> hmoB©b.

àH$mao Cn`moJ hmoD$ eHo$b `mMm {dMma H$éZ dñVy ~Zdm qH$dm IaoXr H$am. N>moQ>çm é__Yo Iyn gmè`m dñVy R>ody ZH$m. q^VtZm S>mH©$ qH$dm JS>X a§J XoÊ`mg Km~é ZH$m. H$maU AZoH$OU q^Vr§Zm a§J hbH$m XoVmV nU Ag§ H$mhr Zmhr Vwåhmbm AmdS>ob Vmo S>mH©$ H$ba Vwåhr {^§VtZm Úm. Ë`m_wio é__Yo Iyn {Od§V Am{U ZmQ>ç_` dmVmdaU {Z{_©Vr hmoVo. H$nmQ>§ ~ZdyZ KoVmZm Vr eŠ`Vmo O_rZrda Z µKoVm q^Vrda ¿`mdrV Ë`m_wio O{_Zrdarc OmJm OmñV dmnaVm `oVo. AS>JirM§ gm_mZ Oo eoë\$_Yo nS>bobo AgVo, ho gm_mZ Mm§Jë`m nS>Úm§Zr PmHy$Z Q>mH$m. Aem àH$mao AZoH$ `wŠË`m§Zr Amnbo Ka OmñVrV OmñV ñdÀN>, gw§Xa Am{U S>oH$moaoQ>rìh ~Zdy eH$Vmo.

nm°` åhUOo EH$ bhmZ Q>~o b. ho VrZ qH$dm Mma nm`m§M§ AgV§. MhmÀ`m H$n~em nmUr qH$dm VËg_ ImÚnXmW© nmhþÊ`m§Zm dmT>Ê`mgmR>r `mMm àm_w»`mZo Cn`moJ Ho$bm OmVmo. 19 ì`m eVH$mnmgyZ `mMm dmna A{YH$ dmT>bm. {bpìh¨ J ê$__Ü`o _Ü`^mJr R>odÊ`mV `oUmao \${Z©Ma åhUyZ Q>rnm°`Mm C„oI H$aVm `oB©b. `m {R>H$mUr `oUmè`m-OmUmè`m§Mr dX©i AgVo. åhUy Z M AmnU hr é_ A{YH$m{YH$ AmH$f©H$ Agmdr, Agm à`ËZ H$aV AgVmo. Ë`mgmR>r VèhoVèhoÀ`m AmH$f©H$ nm°Q>_Ü`o \w$bm§Mr gw§Xa aMZm H$ê$Z Q>rnm°`

hm àH$ma {Xgm`bmhr Iyn gwaoI {XgVmo. KamV bhmZ _wb§ AgVrb Va _mÌ nyU© bmH$S>mMm Q>rnm°` CÎm_ R>aVmo. `mVhr Mm¡H$moZr, Jmob, Am`VmH¥$Vr Ago {H$VrVar AmH$mam§Mo n`m©` AgVmV. dwS> H$ba, ~«mD$Z, S>mH©$ ~«mD$Z Ago ~aoM a§J `m_Ü`o {_iVmV. AbrH$S>o Zm{dÝ`nyU© H$ënZm dmnê$Z Q>rnm°`À`m H$mMoÀ`m n¥ð>^mJmImbr AmUIr EH$ ~og ~ZdyZ Ë`mda AmH$f©H$ {S>PmB©Z, n|Q>tJ {ga°{_H$dH©$ BË`mXr ~Zbobo AgVo. Ë`m_wio darb H$mMoVZy hr H$bmHw$ga \$ma gwaoI {XgVo. Ago Q>o~b WmoS>o _hmJ

Q>rnm°`Mr {ZdS> H$amdr. Á`m§À`m Kambm ~mJ Amho Ë`m§Zm ~mJoV ~gyZ, {ZgJm©À`m gm{ÞÜ`mV Mhm KoÊ`mMm AmZ§X {_iV AgVmo. Aemdoir ~mJoVhr EImÚm AmH$f©H$ Q>o~bmMr AWdm Q>r>nm°`Mr aMZm H$amdr. `m Q>o~b gmo~V XmoZ-Mma IwÀ`m©hr R>do mì`mV. ~mJoV {hadi Agob Va Ë`mda _oQ>bMo ZjrH$m_ Ho$bobo nm§T>ao Q>~o b \$maM CRy>Z {XgVo. Q>~o bmÀ`mda EImXr _mo R >r N>Ìr bmdmdr åhUOo gH$miÀ`m H$modù`m CÝhmV qH$dm [a_Pr_ nmdgmV Ja_mJa_ MhmMm AmñdmX KoVm `oVmo. `m_Ü`o `wamonr`Z {S>PmBZMr {ZdS>

gOdyZ R>odVmo. H$mhr Q>rnm°`À`m ~mOybm X¡{ZH$ dV©_mZnÌo R>odÊ`mgmR>rhr OmJm AgVo. Ë`m_wio daMm ^mJ JO~Obobm {XgV Zmhr. AbrH$S>À`m H$mimV Q>rnm°`_Ü`o IynM {d{dYVm {XgyZ `oVo. _oQ>bMm ~og, Ë`mda OmS>ga H$mir H$mM hm àH$ma AJXr gd©gm_mÝ`m§Zmhr nadS>Umam AgVmo. _oQ>b ~ogda nmdS>a H$moQ>tJ Ho$bobo AgVo. gmYmaU 700 Vo 800 én`m§n`ªV ao½`wba gmB©OMm Q>rnm°` {_iVmo. `mV bhmZ Mm¡H$moZr AmH$mamMohr Q>~o b AgVmV. Ë`m§Mr {H$§_V H$_r AgVo. dwS>Z ~og Am{U Ë`mda H$mM Agmhr EH$ àH$ma ~Km`bm {_iVmo. dwS>Z ~og_Ü`o IynM doJionUm AmUVm `oVmo. Hw$eb H$mam{Jam§H$Sy>Z AmH$f©H$ AmH$ma {Xbm OmVmo qH$dm Ë`mda gw a o I H$moardH$m_hr Ho$bo OmVo. Agm ~og ~hwYm H$mim qH$dm JS>X Mm°H$boQ>r a§JmMm AgVmo.

{_iVo. Q>rnm°` Ho$di _Ü`^mJrM R>odbm nm{hOo, Ago _wirM Zmhr. gmoâ`mÀ`m eo O mar "Eb' AmH$mamÀ`m Xmo Z q^VrbJVÀ`m ~¡R>H$s_Ü`ohr Q>rnm°` R>odVm `oVmo. Ë`mgmR>r Img {ÌH$moUr AmH$mamMohr Q>rnm°` ~mOmamV {_iVmV. VgoM _oQ>bMm A{Ve` gwaoI Agm ~og V`ma H$ê$Z Ë`mda H$mM AgUmam Q>r>nm°` AmH$f©H$ {XgVmo. `mM àH$mamV _oQ>bMo EH$mM ~ogda> XmoZ doJdoµJio am°S> ~gdyZ XmoÝhr am°S>da XmoZ H$mMm ~gdë`m OmVmV. ho am°S> H$_rOmñV C§MrMo AgVmV. Ë`m_wio gìh© H$aÊ`mgmR>r XmoZ Q>rnm°` ~og dmnaVm `oVmV. `mbm H$m°\$s Q>o~b åhUVmV. ~«rAmo ½bmg Q>o~b, E\$ EÊS> Q>o~b, amoÝS>m gmB©S> Q>o~b, ½bmg qgJb ½bmg qgJb gmB©S> Q>o~b, amoÝS>m gmB©S> Q>o~b, Á`w{nQ>a gmB©Q> Q>o~b, ìh°ÝQ>oZm H$m°\$s Q>o~b ho àH$ma Q>rnm°` _Ü`o Img H$ê$Z {XgyZ `oVmV. Amnbr JaO, OmJm Am{U BVa \${Z©Mabm emo^ob Aem

Ho$ë`mg A{YH$ AmH$f©H$ {Xgob. OmJm H$_r Agob Va gw§Xaem ñnog goìha Q>o~bMr {ZdS> H$amdr. `m_Ü`o N>mQo >g o o ~wH$ eoë\$ AgVo. `oWo nwñVHo$ R>do Vm `oVmV. Aem àH$mao Q>rnm°`_Ü`o Ag§»` {S>PmBZ ~mOmVmV {_iVmV. _mÌ da gm§{JVë`mà_mUo Amnbr JaO, OmJm Am{U ~OoQ>Mm {dMma H$ê$Z Q>rnm°`Mr {ZdS> H$amdr. Vgo nm{hbo Va Q>o~bMo AZoH$ àH$ma AmhoV. S>m`qZJ Q>o~b, S´>oqgJ Q>o~b, H$m°Ý\$aÝg Q>o~b, Am°{\$g Q>o~b, ñQ>S>r Q>o~b BË`mXr. `mVhr {d{dYVm Am{U AmH$f©H$nUm ~Km`bm {_iVmo. ZmdrÝ`nyU© aMZm§_wio `mV AZoH$ n`m©` CnbãY Pmbo AmhoV. \y$S A°ÊS> _oQ>b ~ma ñQw>b, dwS> A±ÊS> _oQ>b MoAa, ~oÝM {gQ>tJ, dwS> Q>~o b, _oQ>b Q>o~b Q>m°ßg BË`mXr àH$ma ~Km`bm {_iVmV. J¥hgOmdQ>rV Q>rnm°`hr _hÎdmMr ^y{_H$m ~OmdVmV.

dm AmoQ>m ñdÀN> H$ê$Z ¿`m. _m`H«$modoìh dm {_Šga Agob, Va Vohr gm\$ H$am. `mZ§Va \$aerda PmSy> _mam. {MH$Q>nUm Amo ë `m \$S>Š`mZo nw g y Z ¿`m. 2 AmR>dS>çm§VyZ EH$Xm \$º$ 15 {_{ZQ>o q^Vr, H$nmQ>o gm\$ H$aÊ`mgmR>r Úm. ~mWê$_ : amoO ñZmZmZ§Va gw_mao nmM {_{ZQ>o ~mWê$_ gm\$ H$am`bm nwaeo r AgVmV. ñZmZmZ§Va Q>~, ~mXbr, Q>mB©ëg B. gd© dñVy nmÊ`mZo gm\$ H$ê$Z ¿`m. ñZmZmny d u qgH$hr ñdÀN> H$am.

qgH$Imbrb ^mJ EImÚm OwÝ`m Q>md° b o da g\©$ KoD$Z gm\$ H$ê$Z ¿`m. `mgmR>r 15 {_{ZQ>o nwaeo r AmhoV. {bpìh§ J ê$_ : amo O amÌr PmonÊ`mnydu BH$S>o {VVH$s ngaboë`m dñVy Jmoim H$am. \$aer ñdÀN> H$am. `mgmo~V Xa AmR>dS>çmbm n§I,o ~wH$eoë\$, q^Vr Am{U {IS>Š`m gm\$ H$am. hr \$S>H$s EImÚm S´>md° a_Ü`oM R>do m. Q>~o bmda H$moUVohr gm_mZ R>do VmZm Am{U `oVmOmVm ì`dpñWV R>do m.

KamV AgUmè`m _{hbm§Mm

gmam doi Ka AmdaÊ`mVM OmV AgVmo. nU ZmoH$ar-ì`m`m_ H$aUmè`m _{hbm§Zm ho WmoS>o OS> OmV AgVo; nU Ë`m§Zr WmoS>mgm doi KamÀ`m g\$mB©gmR>r {Xbm Va Ë`m§Mohr Ka ñdÀN> hmoB©b. `mgmR>rM ho H$mhr [Q>ßg. {H$MZ : Oa AmnU amÌrÀ`m OodUmZ§Va \$º$ Xhm {_{ZQ>o Úmb, Va Amnbo {H$MZ Iam~ amhUmaM Zmhr. CXm. amÌrM EImÚm pŠb¨OaZo J°g eoJS>r


10goa10_Layout 1 09-10-2012 22:37 Page 1

10

Xoe-naXoe ½b°‘a 15 \o$~«wdmarbm àX{e©V hmoUma _S>©a -3

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

_moXtMo n§VàYmZm§Zm AmìhmZ Ah_Xm~mX, {X. 9 … JwOamVMo _w»`_§Ìr Za|Ð _moXr `m§Zr n§VàYmZ _Z_mohZ {g§J `m§Zm WoQ> {ZdS>UwH$rV bT>Ê`mMo AmìhmZ {Xbo Amho. JwOamV {dYmZg^m {ZdS>UwH$rV n§VàYmZm§Zr _mÂ`m{déÕ {ZdS>UyH$ bT>dmdr, Ago _moXr `m§Zr åhQ>bo Amho. JwOamV_Ü`o {S>g|~a _{hÝ`mV {dYmZg^m {ZdS>UyH$ hmoUma Amho. Ë`m nmíd©^y_rda JwOamVMo amOH$r` dmVmdaU Vmny bmJbo Amho. _moXr `m§Zr {ddoH$mZ§X {dH$mg `mÌm H$mTy>Z àMmamMm

113.35 H$moQ>rÀ`m E\$S>rAm`bm _§Oaw r

‘S>©a 1 d 2 ¶m WamanQ>m§À¶m µ¶emZ§Va {Z‘m©Vm ‘wHo$e ^Å>Mm ‘wbJm {deof ^Å> "‘S>©a 3' Ûmao ~m°{bdyS>‘ܶo {X½Xe©H$ åhUyZ nXmn©U H$aʶmg g‚m Pmbm Amho. aUXrn hÿS>m d A{XVr amd h¡Xaro ¶m§À¶m à‘wI ^y{‘H$m Agbobm hm {MÌnQ> nwT>rb dfu 13 ’$~«wdmarbr àX{e©V hmoʶmMr e³¶Vm Amho. amO 3 ¶m 3S>r hm°aa {MÌnQ>mV gh^mJr Agboë¶m ’$m°³g ñQ>ma ñQw>{S>Amo d {deof ^Å> ¶m§À¶m {deof {’$ëåg ¶m§Mm hm g§¶wº$ àmoOo³Q> AgyZ gmCW Am{’«$Ho$V ¶m {MÌnQ>mMo eyqQ>J gwê$ Pmbo Amho. ’$m°³g ñQ>ma ñQw>{S>Amo Bª{S>¶mMo grB©Amo {dO¶ qgJ ¶m§Zr amO 3 Mo ¶e ¶m Zì¶m {MÌnQ>mZo [anrQ> H$aUma Agë¶mMm {dœmg 춺$ Ho$bm.

Q>m`Ja XÎmH$ KoUma Q>m`Ja!

"EH$ Wm Q>m`Ja'Ûmao ~m°{bdyS>_Ü`o Ii~i CS>dyZ XoUmè`m gb_mZ ImZbm AmVm EH$ Am°\$a Ambr Amho. Zmhr Zmhr... hr Am°\$a Ë`mbm EImÚm {gZo_mMr Zmhr Va hr Am°\$a Amho EH$ dmK XÎmH$ KoÊ`mMr... gb_mZ ImZÀ`m "EH$ Wm Q>m`Ja' `m {gZo_mZo ~m°Šg Am°{\$gda H$_mB©Mo AZoH$ aoH$m°S©> VmoS>boV. Q>m`JaMm hmM H$amoS>m|Mm {~PZog bjmV KoD$Z EH$m àmUr g§J«hmb`mZo gb_mZbm EH$ dmK XÎmH$ KoÊ`mMr {dZ§Vr Ho$br Amho. `mgmR>r Ë`m§Zr gb_mZbm nÌhr {b{hbo Amho Am{U bdH$aM `mbm hmoH$mahr XoUma Agë`mMo g_OV Amho. àmUrg§J«hmb`mÀ`m AÜ`j aoUy {g§h `m§Zr hr _m{hVr {Xbr Amho. gb_mZ ImZMm "EH$ Wm Q>m`Ja' hm {gZo_m gwna Sy>na {hQ> Pmbm Amho Am{U Ë`m_wioM gb_mZÀ`m H$mhr \°$ÝgZr Ë`mbm Q>m`JaMr CnmYrhr ~hmb H$ê$Z Q>mH$br Amho. `mM Q>m`JaZo EImÚm àmUr g§J«hmb`mVë`m EImÚm dmKmbm XÎmH$ KoVbo Va Z¸$rM Ë`mMm Amåhmbm Iyn \$m`Xm hmoB©b Am{U Amåhmbm Mm§Jbm à{VgmX {_iy eHo$b. `mgmR>r Amåhr XmoZ {Xdgm§nydr© gb_mZbm `m{df`r EH$ nÌhr nmR>dbo Amho. Ë`mÀ`m CÎmamMr Amåhr dmQ> nmhVmo` Ago aoUy {g§h `m§Zr åhQ>bo Amho. `mnydr© A{^ZoÌr {X`m {_Pm© {hZo 2010 gmbr EH$m {~~Q>çmÀ`m ~N>S>çmbm XÎmH$ KoVbo Amho. AmVm EH$ Q>m`Ja Xwgè`m Q>m`Jabm XÎmH$ H$Yr KoVmo`, `mMr àmUrào_r AmVwaVoZo dmQ> nmhVm`V.

BamUMr A_ramVbm g§~Y§ VmoS>Ê`mMr Y_H$r VohamZ, {X. 9 … BamUZo AmO g§`ºw $ Aa~ A_ramVbm Bemam {Xbm H$r, XmoÝhr XoemXaå`mZ VrZ Ûrnm§g§~§Yr Agboë`m dmXm_wio Hy$Q>Zr{VH$ g§~§Y g§nwï>mV `oD$ eH$VmV. BamUr {dXoe _§Ìmb`mMo àdº$m am{_Z _oh_mZnañV `m§Zr g§gXr` d¥Îm do~gmBQ> AmBH$mZm S>mQ° > Am`Amabm gm§{JVbo H$r,

BamU {damoYr Aem Xmì`m~m~V Aem ñVamda nmohmoMbo H$r, amîQ´>r` {hV amOH$r` g§~§YmV H$nmV {H§$dm VmoS>Ê`mMr {ñWVr Ambr Va (AemàH$maMr nmdbo) VÁkm§er g„m_gbV H$ê$Z A_b~OmdUr Ho$br OmB©b.’’ _oh_mZnañV åhUmbo, AemàH$maÀ`m {ZamYma Xmì`m§Mm {Ûnjr` g§~Y§ m§da ZH$mamË_H$ n[aUm_ hmoBb© .

Zdr {X„r,{X. 9 … gaH$maZo 113.35 H$moQ>r én`m§À`m WoQ> {dXoer Jw§VdUwH$rÀ`m àñVmdmZm _§Owar {Xbr. `mn¡H$r VrZ àñVmd \$m_m©ñ`w{Q>H$b joÌmVrb AmhoV. E\$Am`nr~rÀ`m 18 gßQ|>~a amoOr Pmboë`m ~¡R>H$rV 14 àñVmdm§Zm _§Owar XoÊ`mV Ambr hmoVr. {dÎm_§Ìmb`mÀ`m nÌH$mV åhQ>bo Amho H$r, `mn¡H$r 81.05 H$moQ>r én`m§Mo àñVmd \$m_m©ñ`w{Q>H$ëg joÌmer {ZJ{S>V AmhoV. Am{W©H$ KS>m_moS>tMo g{Md Aa{d§X _m`mam_ `m§À`m AÜ`jVoImbrb ~moS>m©Zo {~ŒQ>ZÀ`m S°>eQ°>J H§$nZrÀ`m {dXoer Jw§VdUyH$ dmT>dÊ`mÀ`m àñVmdmghr _§Owar {Xbr.

h[a`mUm gaH$ma S>rEbE\$Mo EO§Q> : AaqdX Zdr {X„r,9 … h[a`mUmVbo H$m±J«og gaH$ma S>rEbE\$ H§$nZrMo EO§Q> Agë`mgmaIoM H$m_ H$aV Amho. h[a`mUmV AãOmdYr én`m§Mr _m°b Am{U A{bemZ Q>m°da ~m§YÊ`mMr H$m_o \$º$ S>rEbE\$ H§$nZrbm {_imdr `mgmR>r h[a`mUm gaH$maZo {deof à`ËZ Ho$bo, Agm J§^ra Amamon Aa{d§X Ho$Oardmb `m§Zr Ho$bm. Amnbo Amamon {gÕ H$aÊ`mgmR>r Ho$Oardmb `m§Zr H$mhr H$mJXnÌohr gmXa Ho$br. VgoM dTo>am, {S>EbE\$ H§$nZr Am{U h[a`mUmVrb H$m±J«ogMo gaH$ma `m§À`mVrb ì`dhma g§e`mñnX AmhoV. Ë`m§Mr Mm¡H$er ìhm`bm hdr _mJUr Ho$Oardmb `m§Zr Ho$br.h[a`mUmV 350 EH$a ^yI§S>mÀ`m {dH$mgmgmR>r Am§Vaamï´>r` ñVamda {Z{dXm _mJdÊ`mV Amë`m hmoË`m. _mÌ {Z{dXm VnmgVmZm EoZdoir AZw^dmMr Zdr AQ> KmbyZ S>rEbE\$ dJiVm AÝ` H§$nÝ`m§Mo AO© ~mX H$aÊ`mV Ambo.

Zmai \$moS>bm. AmVm àMmag^oVyZ Ë`m§Zr WoQ> n§VàYmZm§ZmM AmìhmZ {Xbo Amho. _moXr åhUmbo, _mÂ`m{déÕ {ZdS>UyH$ bT>{dÊ`mMo _r n§VàYmZm§Zm AmìhmZ XoVmo. Vwåhr añVo ~Z{dbo Am{U _r gwÕm añVo ~Z{dbo. Vwåhr H$mbdo ~Z{dbo, _rXoIrb ~Z{dbo. Vwåhr gwÕm é½Umb`o C^mabr Am{U _r gwÕm é½Umb`o C^mabr. Ë`m_wio AmVm

ZmJ[aH$m§Zm R>ady Úm H$moUr OmñV Mm§Jbo H$m_ Ho$bo. Á`mZo Mm§Jbo H$m_ Ho$bo, Ë`m§Zm OZVm {ñdH$maob. na§Vw, Ë`m§Zm {dH$mgmÀ`m _wÚmda _mÂ`mer ñnYm© H$am`Mr Zmhr. Ë`m§Zm Ho$di KmofUm~mOr H$am`Mr Amho. JwOamV_Ü`o n`©Q>ZmgmR>r {\$am`Mo {Xdg AmVm am{hbobo Zmhr, Agm Be-

mamhr _moXtZr H$m±J«ogbm {Xbm. gmo{Z`m Jm§YtZr _hmJmB©gmR>r OZVoMr _m\$r _mJm`bm hdr, Agohr _moXr åhUmbo. Vo åhUmbo, gmo{Z`m§Zr \$gdUyH$ Ho$br Amho. 2009 _Ü`o Ë`m Amë`m hmoË`m Ë`mdoir Ë`m§Zr _hmJmB© amoIÊ`mMo AmídmgZ {Xbo hmoVo. AmVm Ë`m amOH$moQ>_Ü`o Amë`m. na§Vw, Ë`m§Zr `mdoir _hmJmB©~m~V EH$hr eãX Cƒmabm Zmhr. OZVoMr Aem àH$mao \$gdUyH$ Ho$ë`mdéZ Ë`m§Zr _m\$r _mJm`bm hdr.

{~hma nmo{bg 10 Am°ŠQ>m.o nmgyZ g§nmda nmQ>Um, Xþ. 9 … nJmadmT>, ^Îmo Am{U BVa _mJÊ`m§gmR>r {~hma_Yrb gw_mao 70 hOma nmo{bg H$_©Mmar 10 Am°ŠQ>m~o anmgyZ nmM {Xdgm§À`m g§nmda OmUma Agë`mMr _m{hVr {~hma nmo{bg_Ýg Agmo{gEeZZo AmO (gmo_dma) {Xbr. `mg§X^m©V Agmo{gEeZMo _hmg{Md {OV|Ð{g§h åhUmbo, nmM {Xdgm§À`m g§nmda OmÊ`mgmR>r nmo{bgm§_Ü`o gøm§Mo A{^`mZ am~{dÊ`mV `oUma Amho. Ë`mZ§Va `m gøm§Mo {ZdoXZ d[að> nmo{bg A{YH$mè`m§Zm XoÊ`mV `oUma Amho. Varhr Am_À`m _mJÊ`m§da Jm§^r`m©Zo {dMma

H$aÊ`mV Ambm Zmhr Va 10 Am°ŠQ>mo~aÀ`m _Ü`amÌrnmgyZ g§n

nwH$mabm OmB©b. Ë`mgmR>r nmo{bg H$_©Mmar EH$mM doir aOoda OmVrb.

~gn gaH$ma gmoS>Uma?

bIZm¡,{X. 9 … g§`wº$ nwamoJm_r AmKmS>r gaH$mabm ~mhoê$Z nm{R§>~m H$m`_ Ro>dÊ`m~m~V ~hwOZ g_mOdmXr nj ~wYdmar A§{V_ {ZU©` KoUma Amho. H|$Ð gaH$mabm ~mhoéZ nm{R§>~m XoÊ`mÀ`m {ZU©`mda \o$a{dMma H$aÊ`mgmR>r ~gnmÀ`m amï´>r` H$m`©H$m[aUrMr ~wYdmar ~¡R>H$ hmoUma Amho. Ë`mV A§{V_ {ZU©` KoVbm OmB©b Ago _m`mdVr åhUmë`m. ~gnmMo g§ñWmnH$ H$m§eram_ `m§À`m ghmì`m ñ_¥Vr{XZr g§H$ën _hma°brbm g§~mo{YV H$aVmZm _m`mdVr `m§Zr hr KmofUm Ho$br. _m`mdVr `m§À`m ~gnmMo bmoH$g^oV 21 ImgXma AmhoV. g_mOdmXr njmgh Ë`m§Zr g§nwAm gaH$mabm ~mhoéZ nm{R§>~m {Xbm Amho. Amnë`m ^mfUmV Ë`m§Zr

bmoH$g^oÀ`m _wXVnyd© {ZdS>UyH$m§Mr eŠ`Vm ì`º$ H$aVmZm nj H$m`©H$Ë`mªZm g§^mì` {ZdS>UyH$rgmR>r gÁO ahmÊ`mÀ`m gyMZm Ho$ë`m. CÎmaàXoe {dYmZg^m {ZdS>UyH$rV g_mOdmXr njmH$Sy>Z XUXUrV nam^d Pmë`mZ§Va hr Ë`m§Mr n{hbrM Omhra g^m hmoVr. `m g^oV Ë`m§Zr H|$Ð gaH$maÀ`m Am{W©H$ YmoaUm§da OmoaXma Q>rH$m Ho$br. nU Ë`mMdoir [aQo>b_Yrb naH$r` Jw§VdUyH$rMm n`m©` ñdrH$maÊ`mMr V`marhr XmIdbr. naH$r` Jw§VdUyH$rZo eoVH$ar Am{U N>moQ>`m ì`mnmè`m§Mo {hV Onbo Jobo Va, Amåhr E\$S>rAm`Mo ñdmJV H$é Ago Ë`m åhUmë`m. nU VyVm©g Amnbm {damoY H$m`_ Agë`mMo Ë`m§Zr gm§{JVbo.

15 Zdo J«rZ{\$ëS> {d_mZVi {dMmamYrZ Zdr {X„r,{X. 9 … ZmJar hdmB© dmhVwH$rVrb _yb^yV gw{dYm§À`m gwYmaUm§Zm MmbZm XoÊ`mÀ`m CÔoemZo Xhm Vo n§Yam Zdr ‘J«rZ{\$ëS>’ {d_mZVio, VgoM BVa 50 {d_mZVim§Mo AmYw{ZH$ gw{dYm§gh ZyVZrH$aU H$aÊ`mMm {dMma H|$Ð gaH$ma H$arV Amho. ‘`oË`m XmoZ dfmª_Ü`o _oQ´>mo eham§ì`{V[aº$ BVa eham§Vrb EHy$U 50 {d_mZVim§Mo ZyVZrH$aU `oUma Amho, VgoM 10 Vo 15 J«rZ{\$ëS> {d_mZVim§Mo {Z`moOZ H$aÊ`mV `oV Amho,’ Ago ZmJar {d_mZ dmhVyH$ _§Ìr A{OV {g§J `m§Zr nÌH$mam§er ~mobVmZm gm§{JVbo. Am{e`mB©n°{g{\$H$ àXoemVrb ZmJar {d_mZ dmhVwH$rÀ`m _hmg§MmbH$m§Mr 49dr n[afX `oWo gwê$ Amho. Ë`m nmœ©^y_rda

Vo ~mobV hmoVo. _hmZJam§_Ü`o

Amdí`H$

AgUmè`m gw{dYm nwa{dÊ`mgmR>r gÜ`m A{ñVËdmV Agboë`m

gaH$mar H$m`©H«$_m§da {Z`§ÌUmMr Amdí`H$Vm : amîQ´>nVr {X„r, {X. 9 … ì`m _hmboImnmbm§À`m n[afXoMo CÓmQ>Z H$aVm§Zm amîQ´>nVr àUd _wIOr© åhUmbo H$r, amÁ`m§Mo _hmboImnmb Am{U H|$Ð `m§À`mV H$m`©H$mar g_g§~§Y AgyZ gmd©O{ZH$ AW©ì`dñWm hr `m XmoZ _hÎdmÀ`m nmVirda gm§^mibr OmVo. {Z`§ÌH$ Am{U _hmboImnmb hr g§ñWm, XoemÀ`m gdm}ƒ g§gXoMo à{V{ZYrËd H$aUmao AgyZ gmd©O{ZH$ A{YH$mamÛmao gmd©O{ZH$ {dûdmgmh©Vm OmonmgÊ`mMo H$m_ hr g§ñWm H$aV AgVo. amîQ´>nVr nwTo> åhUmbo H$r, gÜ`m gd© gaH$mar H¥$Vr H$m`©H«$_m§da A§VJ©V

{Z`§ÌUmMr Amdí`H$Vm AgyZ Ë`mgmR>r EH$ _O~yV A§VJ©V {Z`§ÌU nÜXVrMr AmoiI H$am`bm hdr. Á`mÛmao

_hÎdmMo {deof {ZU©` KoVbo OmD$ eH$Vrb. `mMo CÎm_ CXmhaU åhUOo g§ajU _§Ìmb`mZo Aä`mgnyU©VoZo ~Z{dbobo gmd©O{ZH$ àmnU {dYo`H$ 2012 Oo H$r AmVmM bmoH$g^o_Ü`o gmXa H$aÊ`mV Ambo. H$mhr amÁ`m§Zr `mg§X^m©V gaH$mam§VJ©V A§Ho$jU {d^mJ ñWmnZ Ho$bm Amho. H|$Ðr` {dÎm _§Ìmb`mZo A{bH$So> A§VJ©V A§Ho$jU `§ÌUm AhdmbmMo n[ajU Ho$bo AgyZ `mda {_imboë`m {e\$maetda gaH$ma Z¸$rM {dMma H$aob Am{U A§VJ©V {Z`§ÌUmgmR>r H°$JMr ^y{_H$m _hÎdnyU© H$aÊ`mbm gj_ ~Zdob. `mgmR>r nmaXe©H$Vm Am{U CËH¥$îQ> {dÎmr` àemgZm_Ü`o gaH$maZo {deof nmdbo CMbbr AmhoV.

dT>oam§À¶m ~mOyZo {MX§~a_

J«rg… Am{W©H$ g§H$Q>m§Zm Vm|S> XoUmè¶m J«rH$ gaH$maZo H$mQ>H$garMr nmdbo CMbV H$m‘Jmam§Mm nJma d noÝeZhr H$‘r H$aʶmMm {ZU©¶ KoVbm Amho. ¶m {ZU©¶m{damoYmV amOYmZr EWoÝg‘ܶo {ZXe©Zo H$aUmao J«rH$ noÝeZa

Zdr {X„r,{X. 9 … Ho$§Ðr` AW©_§Ìr nr. {MX§~a_ `m§Zr am°~Q©> dTo>am `m§À`m ~MmdmV `oD$Z gm§{JVbo H$r, Omon`ªV \$m`ÚmgmR>r XodmU-KodmUMo {d{eîQ> AmamonnÌ XmIb Ho$bo OmV Zmhr Vmon`ªV gaH$ma H$moUË`mhr ImgJr gm¡ÚmMr Mm¡H$er H$ê$ eH$V Zmhr. {MX§~a_ AmO åhUmbo, gaH$ma Vmon`ªV EImÚm ImgJr gm¡ÚmMr Mm¡H$er H$ê$ eH$V Zmhr Omon`ªV H$moUm EH$ dñVwÀ`m ~Xë`mV Xwgè`m dñVw {_iÊ`mMm {deof Amamon bmJV Zmhr. Aa{d§X Ho$Oardmb d Ë`m§Mm V`ma hmoUmè`m amOH$r` njmMo _w»` ZoVo d à{gÕ dH$rb àem§V ^yfU `m§Zr Amamon bmdbm H$r, [a`b EñQo>Q> H§$nZr S>rEbE\$Zo am°~Q©> dTo>ambm AZoH$ Ka Iwn ñdñV Xamda {Xbo, Oo H$m±J«og AÜ`j

gmo{Z`m Jm§YtMo OmdmB© d H§$nZrXaå`mZ _moR>çm XodmU-KodmUrMm KQ>H$ hmoVm. Aa{d§X Ho$Oardmb d àem§V ^yfU `m§Zr Amamon bmdbm hmoVm H$r, S>rEbE\$ g_yhmZo MwH$rÀ`m nÕVrZo am°~Q©> dTo>ambm 300 H$moQ>r én`mMr g§nÎmr ñdñV XamV {Xbr. C Î m a m V S>rEbE\$Mo åhUUo Amho H$r, Ë`mZo H$moUË`mhr amÁ` gaH$maH$Sy>Z H$moUVmhr AZw{MV bm^ KoVbm Zmhr VgoM Ë`mbm {X„r, h[a`mUm d amOñWmZÀ`m gaH$maH$S>Zy H$moUVrhr ^y_rMo dmQ>n Ho$bobo Zmhr. S>rEbE\$Zo `m AmamonmMo I§S>U Ho$bo H$r, H§$nZrZo dTo>am d Ë`mÀ`m H§$nZrbm ñdñV Xamda g§nÎmr {dH$br. dTo>amZo `màH$aUr _m¡Z Ro>dbo hmoVo. na§Vw Z§Va Ë`m§Zr Amnbo \o$g~wH$ AH$mC§Q>da Ooìhm dº$ì` {Xbo Voìhm Vo Iwn ^mdwH$ hmoVo.

{d_mZVimMr j_Vm Anwar R>aV Agë`mZo {dñVm[aV ñdénmV

~m§YÊ`mV `oUmè`m Zì`m {d_mZVimbm ‘J«rZ{\$ëS>’ {d_mZVi Ago åhQ>bo OmVo. ^maVmVrb ZmJar {d_mZ dmhVyH$ joÌmV dm{f©H$ ZD$ Q>¸$o d¥ÕrXa Agë`mMo gm§JyZ {g§J åhUmbo, ‘nwT>rb H$mhr dfmªV d¥ÕrXa XmoZA§H$r hmoB©b, Aer Amåhmbm Amem Amho.’ `m Anojo_mJrb Ë`m§À`m AS>m»`m~Ôb {dMmabo AgVm Vo åhUmbo, ‘_moR>çm à_mUmda Agbobm _Ü`_dJ© dmT>V Amho, Ë`mM~amo~a ì`mnmahr dmT>V Amho. ^maVmÀ`m EHy$U amï´>r` CËnÞmÀ`m dmT>rMm Xa {H$_mZ ghm Q>¸$o Agbm nm{hOo. Ë`m_Ü`o gÜ`mÀ`m Am{W©H$ KgaUr_wio VmËH$m{bH$ \$Q>H$m ~gy eH$Vmo. _mÌ, hdmB© dmhVwH$r_Ü`o ^ard dmT> hmoUo Ano{jV Amho.

eoVH$è`m§À`m AmË_hË`oMo à_mU KQ>bo : eaX ndma Zdr {X„r, {X. 9 … eoVH$è`m§À`m AmË_hË`m hm J§^ra {df` Amho. _mÌ gÜ`m AmË_hË`oMo à_mU H$_r Pmbo Amho Agm Xmdm H|$Ðr` H¥$fr_§Ìr eaX ndma `m§Zr Ho$bm Amho. gaH$maZo gÜ`m H¥$frjoÌmVrb Jw§VdUyH$ dmT>dÊ`mda bj H|$ÐrV Ho$bo Amho. Ë`m{edm` eoVH$è`m§Mo CËnZmV dmT> ìhmdr `mgmR>r {n§H$mZm amñV Xa

XoÊ`mV `oV Amho Ago eaX ndma _§Jidmar Am{W©H$ n[afXoV ~mobVmZm åhUmbo. eoVH$è`m§À`m AmË_hË`m hm Am_À`mg_moarb J§^ra {df` Amho nU gÜ`m ho à_mU H$_r hmoV Amho. eoVH$è`m§À`m AmË_hË`m§Zm {nH$ Zï> hmoUo, XwîH$mi, AmOmanU Aer AZoH$ H$maUo Agë`mMo ndma åhUmbo.

{ZdS>H$ Am`\$moZ 5À`m gh`moJr H§$nZrMo H$m_Jma g§nmda ~r{O§J,{X. 9 … A°ßnb À`m Am`\$moZ5 `m _mo~mB©bÀ`m gwQ>çm ^mJm§Mo CËnmXZ H$aUmè`m \$m°ŠgH$m°Z `m H§$nZrVrb Vã~b 4 hOma H$m_Jmam§Zr AmO g§n nwH$mabm. _mÌ \$m°ŠgH$m°ZZo BVHo$ H$m_Jma g§nmda Jobo ZmhrV, Agm Xmdm Ho$bm Amho. ‘`m \$moZÀ`m ZmOyH$ Amdoï>Zm~Ôb `m H§$nZrH$So> gma»`m VH«$mar `oV hmoË`m. Ë`m_wio XaamoO H$m_mdê$Z OmVmZm Vo Am_Mr IaS>nÅ>r H$mT>V AgV,’ Ago H§$nZrÀ`m EH$m H$m_JmamZo MrZÀ`m gaH$mar d¥ÎmnÌmbm gm§{JVbo. H§$nZrVrb H$m_Jmam§Zr CËnmXZ àH$ënmÀ`m {R>H$mUr åhUOoM H$m_mda `oÊ`mg ZH$ma {Xbm Amho. Xaå`mZ, Ho$di 200 H$m_Jma hoVwnwañga AZwn{ñWV am{hbo Agë`mMm Xmdm \$m°ŠgH$m°Z H§$nZrZo Ho$bm Amho. Ý`w`m°H}${ñWV ‘Mm`Zm bo~a dm°M’ (grEbS>ãby) `m g§ñWoZo e{Zdmar VrZ Vo Mma hOma H$_©Mmar g§nmda Joë`mZo EH$ {Xdg H$m_ R>ßn Pmbo Agm Ahdmb à{gÕ Ho$bm Amho. grEbS>ãby Mo g§ñWmnH$ br {H$`m§J `m§Zr gm§{JVbo H$r, AmO gH$mir 300 JwUdÎmm n`©dojH$ A{YH$mè`m§Zr g§n gwê$ Ho$bm. Ë`m_Ü`o 4000 hOma H$_©Mmar gh^mJr Pmbo. AIoarg H§$nZrZo H$m_Jmam§À`m {dZ§Ë`m _mÝ` H$aÊ`mMo

AmœmgZ {Xë`mda g§n _mJo KoÊ`mV Ambm.

S>rEbE\$Mo eoAg© Kgabo! _w§~B©, {X. 9 … Aa{d§X Ho$Oardmb `m§À`m Amamonm§Mo n[aUm_ S>rEbE\$À`m eoAg©da {Xgy bmJbo AmhoV. ~rEgB© Am{U EZEgB© XmoÝhrVhr AmO S>rEbE\$À`m eoAg©_Ü`o KgaU Pmbr. S>rEbE\$Mo eoAg© Xwnman`ªV Mma Q>ŠŠ`m§Zr Imbr Jobo. am°~Q©> dTo>am `m§À`mgmo~VÀ`m dmXJ«ñV H$amamZ§Va AmO n{hë`m§Xm S>rEbE\$À`m eoAg©_Ü`o ì`dhma hmoV Amho. Ho$Oardmb `m§Zr ewH«$dmar gm`§H$mir eoAa ~mOma ~§X Pmë`mZ§Va Amamon Ho$bo hmoVo. Xaå`mZ, am~Q©> dTo>am dmXmda S>rEbE\$À`m B§{S>nS§o >o Q§ > S>m`aoŠQ>g© Ho$. EZ. _o_mZr `m§Mo åhUUo Amho H$r, Ë`m§Zm dTo>am Am{U S>rEbE\$ `m§À`m ì`dhmam~m~V gm§JÊ`mV Ambo ZìhVo. EH$m B§J«Or d¥ÎmnÌmZwgma H§$nZrMo B§{S>no§So>§Q> S>m`aoŠQ>a Ho$. EZ. _o_mZr `m§Zr gm§{JVbo H$r, `m~m~V H§$nZrÀ`m ~moS>m©V MMm© Pmbr ZìhVr Am{U {~Zì`mOr H$O© d ñdñVmV g§nÎmr {Xë`mMr ~m~ {gÕ Pmbr Va Ë`mMr Mm¡H$er Pmbr nm{hOo. AmUIr EH$ B§{S>no§So>§Q> S>m`aoŠQ>a S>r. ìhr. H$nya åhUmbo, EImXr ~m~ g_moa Ambr Va Ë`mMr Mm¡H$er Pmbr nm{hOo. H$maU S>rEbE\$À`m eoAg©Mr ~mOmamV IaoXr-{dH«$r Ho$br OmVo.


10goa11_Layout 1 09-10-2012 20:30 Page 1

1111 gßQ>|~a 2012 2012 ³Q>mo~a 11 ~wYdma, 10 ‘§Am°Jidma,

Jm¶Z ñnY}V hþVmË‘m ~mny Jdg hm¶ñHy$b àW‘ noS>Uo, {X. 9 (n«{V{ZYr) : Jmodm amÁ¶ H$bm d g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶ nwañH¥$V d lr ZQ>amO H$bm {dH$mg ‘§S>i {eamoS>m Am¶mo{OV ‘hmË‘m Jm§Yr d bmb~hmXÿa emñÌr ¶m§À¶m O¶§Vr {Z{‘Îm KoʶmV Amboë¶m amÁ¶ñVar¶ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶rZ Xoe^³Vr g‘yh Jm¶Z ñnY}V Mm§Xob noS>Uo ¶oWrb hþVmË‘m ~mny Jdg gaH$mar hm¶ñHy$bZo àW‘ H«$‘m§H$ nQ>H$mdbm. {dOo˶m§Zm amoI 4000 én¶o d AmH$f©H$ MfH$, à‘mUnÌ [eamoS>m ‘VXmag§KmMo Am‘Xma ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§À¶m hñVo XoʶmV Ambo. ñnYo©Vrb Xþgè¶m H«$‘m§H$mMo ~jrg Amë‘oXm hm`ñHy$c ’$m§oS>m ¶m§Zm Va {Vgè¶m H«$‘m§H$mMo ‘mZH$ar åhUyZ ^mQ>rH$a ‘m°S>ob hm¶ñHy$b ¶m§Zm Kmo{fV H$aʶmV Ambo. ¶m ì¶{V[a³V 700 én¶m§Mr nmM CÎmoOZmW© ~{jgo BVa {dOo˶m hm¶ñHy$bZm XoʶmV Ambr. ZQ>amO H$bm {dH$mg ‘§S>i,

{eamoS>m ¶m§Mm Aem àH$maÀ¶m Xoe^³Vr Jm¶Z ñnY}Mm n{hbmM AZw^d hmoVm. ñnYm© ¶eñdr H$aʶmgmR>r ˶m§Zr Mm§Jbm à¶ËZ H$ê$Z Amnë¶m Am¶moOZ H$m¡eë¶mMr AZw^yVr gdmªZm H$ê$Z {Xbr. ¶m ñnY}V Jmoì¶mVrb 18 emioVrb ‘mܶ{‘H$ {dÚmWu{dÚm{W©Zr gh^mJr Pmë¶m hmo˶m. ˶m§Zr EH$mhÿZ EH$ gwaob b¶ VmbmMm g§J‘ gmYbm. ¶m ñnYm© AQ>rVQ>rÀ¶m Pmë¶m. ~jrg {dVaU H$m¶©H«$‘mg à‘wI nmhþUo åhUyZ {eamoS>m ‘VXmag§KmMo ^mOnm Am‘Xma ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§À¶m hñVo gd© {dOo˶m emim§Zm ~{jgo XoD$Z Jm¡a[dʶmV Ambo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda `mo{JZr ZmB©H$, ZQ>amO H$bm {dH$mg ‘§S>imMo nXm{YH$mar, gan§M g§Xoe à^yXogmB©, ^mOnm H$m¶©H$V} gw^mf ZmB©H$, Á¶oîR> ñdmV§Í¶g¡{ZH$ AOw©Z JmodoH$a CnpñWV hmoVo.

Am‘Xma ‘hmXod ZmB©H$ ¶m§Zr ZQ>amO H$bm {dH$mg ‘§S>imÀ¶m CnH«$‘mMo H$m¡VwH$ Ho$bo. embo¶ {dÚm϶mªZm H$boMo ì¶mgnrR> {‘idyZ {Xë¶m~Ôb ˶m§Zr g‘mYmZ 춳V Ho$bo. Jmodm H$bm d g§ñH¥$Vr g§MmbZmb¶mZo ¶m ñnY}gmR>r ghH$m¶© Ho$ë¶m~Ôb ˶m§Mo Am^ma ‘mZbo. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ em§~m À¶mar ¶m§Zr Ho$bo. hwVmË‘m ~mny Jdg emioÀ¶m ¶m ¶em~Ôb ‘w»¶mܶm{nH$m Amem ZmB©H$, gan§M {dem§V Jdg, nmbH$-{ejH$ g§KmMo Aܶj g§Vmof ‘irH$, Cnmܶj aKwZmW Jdg, ‘mOr {dÚmWu {dídZmW Jdg, gwZrb ZmB©H$, ‘hoe ZmB©H$ Am|H$ma JmodoH$a, aVZ Jdg Am{U Mm§Xob n§Mm¶VrMo n§M gXñ¶, J«m‘ñW, g§JrV {ejH$ d {gÕoe ndma, JmoqdX ZmB©H$, JmZd¥§XmMo ZoV¥Ëd H$aUmao Á¶oîR> {ejH$ AéU nmQ>rb, ghH$mar VwH$mam‘ H$S>d ¶m§Zr A{^Z§XZ Ho$bo Amho.

{eamoS>m ¶oWo amÁ¶ñVar¶ ‘mܶ{‘H$ nmVirdarb Xoe^³Vr JrVJm¶Z ñnY}Vrb hþVmË‘m ~mny Jdg hm¶ñHy$b Mm§Xob, ‘w»¶mܶm{nH$m Amem ZmB©H$ g§Vmof ‘irH$, AéU nmQ>rb, VwH$mam‘ Hw$S>d, g§JrV {ejH$ {gÕoe ndma, JmoqdX ZmB©H$ {dÚm϶mªg‘doV.

AmHo$ JUoemoËgd ‘§S>imV’}$ ‘mݶdam§Mm Jm¡ad gmohim ‘S>Jmd, {X. 9 (à{V{ZYr) … gmd©O{ZH$ JUoemoËgdm{Z{‘Îm AmHo$ gmd©O{ZH$ lr JUoemoËgd ¶wdH$ ‘§S>imV’}$ ‘mݶda d JwUd§V {dÚm϶mªMm Jm¡ad gmohim Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm hmoVm. narjoV {deof àmdrʶ {‘i[dboë¶m {dÚm϶mªZm ¶m doir [eî¶d¥Îmr àXmZ H$aʶmV Ambr. ‘§S>imZo Img C^maboë¶m ‘§S>nmV hm H$m¶©H«$‘ Am¶mo{O H$aʶmV Ambm hmoVm. ¶m gmohù¶mg à‘wI nmhþUo åhUyZ g^mnVr amO|Ð Amb}H$a, ‘mOr ‘w»¶‘§Ìr VWm ‘S>JmdMo Am‘Xma {XJ§~a H$m‘V, ‘S>Jmd ZJanm{bHo$Mo ZJamܶj AmW©wa {S>{gëdm CnpñWV hmoVo. ¶m gËH$ma gmohù¶mg g^mnVr amO|Ð Amb}H$a ¶m§À¶m hñVo Ho$no Vmbw³¶mMo CnAYrjH$ ‘hoe H¥$îUm

JmdH$a d ObòmoV Im˶mMo A{V[aº$ {Zd¥Îm ‘w»¶ A{^¶§Vm Cëhmg à^mH$a Jm¶Vm|S>o ¶m§Mm emb, lr’$i d g‘B© XoD$Z gËH$ma H$aʶmV Ambm. {Zd¥Îm àmMm¶© A{Zbm H$m‘V C’©$ AZwOm AmZ§X {eamoS>H$a ¶m§Mm gËH$ma Am‘Xma {XJ§~a H$m‘V ¶m§À¶m hñVo gËH$ma H$aʶmV Ambm. ZJamܶj AmW©ya {S>{gëdm ¶m§À¶m hñVo à{gÕ dm¶mobrZ d {JQ>ma dmXH$ gmVmZ Am’$m|gmo {S>Hw$Ýhm ¶m§Mm gËH$ma H$aʶmV Ambm. ˶mM~amo~a Jmodm ~moS>m©À¶m ‘mM©-E{àb 2012 À¶m 10 dr Am{U 12 drÀ¶m n[ajoV {deof àm{dʶ {‘i[dboë¶m [dÚm϶mªZm nwînJwÀN> Am{U lr JUoe‘yVu àXmZ H$ê$Z g^mnVr amOo§Ð Amb}H$a d Am‘Xma {XJ§~a H$m‘V ¶m§À¶m hñVo Jm¡a{dʶmV Ambo. 10 drÀ¶m narjoV JwS>o {d^d

Cëhmg à^mH$a Jm¶Vm|S>o ¶m§Mm Jm¡ad H$aVmZm g^mnVr amO§oÐ Amb}H$a. ~mOyg A{Zb H$m‘V, AmW©wa {S>{gëdm, Am‘Xma {XJ§~a H$m‘V, gmVZ Am’$m|gmo, {S>Hw$Ýhm, ‘§S>imMo Cnmܶj {XJ§~a H$moaJmdH$a.

ZriH§$R>> (94.33 Q>¸o$), à{gÜXr {gÜXHw$‘ma Am‘moUH$a (87.5 Q>¸o$), d¡îUdr {demb n¡ H$mH$moS>o (83 Q>¸o$) ¶m§Zm Va 12 drMo {dÚmWu Am¶m© ZdZmW {gZm¶ Im§S>onmaH$a (90.33 Q>¸o$), {d^m nmamoS>H$a (86.6 Q>¸o$), A‘moJ {ZVrZ gaXogmB© (85.00 Q>¸o$) ¶m§Zm Jm¡a{dʶmV Ambo. {eî¶d¥Îmr Jm¡ad … ‘§S>imMr ñd. nÙmdVr 춧H$Q>oe ZodJr {eî¶d¥Îmr én¶o 2000- gaH$mar {dÚmb¶ {dÚmZJa AmHo$‘YyZ 10 drÀ¶m narjoV (df© 2012) {dÚmb¶mV 81 Q>¸o$ JwU {‘idyZ àW‘ Ambobm JOmZZ ZJ«oÐnm MìhmU ¶mbm g^mnVr amO|Ð Amb}H$a ¶m§À¶m hñVo {eî¶d¥Îmr àXmZ H$aʶmV Ambr. Va {Q>.~r. Hw$Ýhm hm¶ñHw$bMm {dÚmWu ‘mb{d¶m àdrU àH$me ¶mbm 10

drÀ¶m narjoV emioV àW‘ Amë¶m~Ôb ñd amOHw$‘mar goZ {eî¶d¥Îmr én¶o 1500 XoD$Z {XJ§~a H$m‘V ¶m§À¶m hñVo Jm¡a{dʶmV Ambo. Amb}H$a ¶m§Zr ‘ZmoJV 춺$ H$aVmZm ‘§S>imÀ¶m g‘mOà~moYZ H$m¶m©Mr àe§gm Ho$br d ‘§S>imÀ¶m nwT>À¶m dmQ>Mmbrg ew^oÀN>m {Xë¶m. ¶m àg§Jr {XJ§~a H$m‘V Am{U AmWw©a {S>{gëdm ¶m§Zr {dMma 춺$ Ho$bo. XodrXmg À¶mar, g§Xoe ZB©H$, amO|Ð Jm§dH$a d {XJ§~a JmdH$a ¶m§Zr nmhþʶm§Zm nwînJwÀN> {Xbo. g{Md ‘§JbXmg {eamoS>H$a ¶m§Zr gwÌg§MmbZ I{OZXma g§Xoe ZmB©H$ ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. doe^yfm ñnY}V {dO¶r R>aboë¶m ‘wbm§Zm nmhþʶm§À¶m hñVo ~jrg àXmZ H$aʶmV Ambr.

{eaJmd A§JUdmS>rV Jm§Yr O¶§Vr H$m¶©H$« ‘ nUOr, {X. 9 … {eaJmd ¶oWrb A§JUdmS>rV’}$ amï´>{nVm ‘hmË‘m Jm§Yr d bmb~hmXÿa emór ¶m§À¶m O¶§Vr {Z{‘Îm {d{dY H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV H$aʶmV Ambo hmoVo. A§JUdmS>rÀ¶m ‘wbm§Zr Am{U {ejH$m§Zr JmdmVyZ à^mV ’o$ar H$mT>br. {e{jH$m {ZdoXr JmdH$a d ZdrVm JmdH$a ¶m§Zr XmoÝhr Zo˶m§À¶m à{V‘obm nwînhma An©U Ho$bm. {ZdoXr JmdH$a ¶m§Zr Jm§Yr d emór ¶m§À¶m OrdZH$m¶m©Mm WmoS>³¶mV AmT>mdm KoVbm. ¶m doir n§M gXñ¶ A§{H$Vm JmdH$a d ‘{hbmdJ© ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo.

Ho$ed gmYZm g§ñWoMo H$m‘ Jm¡admñnX … AJadmb AmHo$ JUoemoËgd ‘§S>imZo Am¶mo{OV Ho$boë¶m aoH$m°S>© S>mÝg ñnY}Vrb {dO¶r ñnY©H$mg ~jrg àXmZ H$aVmZm gw‘Z gmd§V. ~mOyg ‘§S>imMo Aܶj Xm‘moXa ~moaH$a, ‘§S>imMo nXm{YH$mar d narjH$.

aoH$m°S>© S>mÝg ñnY}V AWm© àW‘ ‘S>Jmd, {X. 9 (à{V{ZYr) : AmHo$ gmd©O{ZH$ JUoemoËgd ¶wdH$ ‘§S>imZo Am¶mo{OV Hoo$boë¶m aoH$m°S>© Z¥Ë¶ ñnY}V AWm© H$a‘br {hZo n{hë¶m JQ>mV (3 Vo 7 d¶moJQ>mV) n«W‘ H«$‘m§H$ nQ>H$mdbm. {Vbm amoI én¶o 1250 én¶m§Mo ~jrg XoʶmV Ambo. {ÛVr¶ H«$‘m§H$mMo ~jrg amoI én¶o 1000 ñnf© {demb Amid {hbm [Vgao ~jrg amoI én¶o 775 én¶o Iwer eoQ> XogmB© {hbm XoʶmV Ambo. CÎmoOZmW© ~jrg àW‘ amoI én¶o 500 a{jV H$m‘V, {ÛVr¶ amoI én¶o

400, AídoH$ {niU©H$a, {Vgao amoI én¶o 300 bú‘r ‘moaOH$a {hbm XoʶmV Ambo. 8 Vo 10 d¶moJQ>mV n{hbo 1500 én¶m§Mo ~jrg {Xem XodmZ§X eoQ> XogmB© Va Xþgao ~jrg 1200 én¶m§Mo gmoZ‘ nmU§XrH$a {hZo nQ>H$m{dbo. Va {Vgao ~jrg 900 én¶m§Mo ¶wJm gm§~mar {hbm {‘imbo. gw{ZYr$ XogmB© {hbm 600 n{hbo CÎmoOZmW© Va l¥Vr ZmB©H$ {hbm 500 é. d{Vgao ~jrg 400 én¶m§Mo àWm nauH$a {hbm {‘imbo. ñnY}Mo narjU n«oaUm bmoQ>brH$a, à{V H$mamnyaH$a Am{U {àVoe XmoÈ>r¶mZda ¶m§Zr Ho$bo. ñnY}Mo CX²KmQ>Z

Z¥Ë¶ {e{jH$m bbZ XogmB© ¶m§Zr g‘B© àÁdbZ H$ê$Z Ho$bo. Amnë¶m ^mfUmV ‘§S>imZo Z¥Ë¶ ñnY}Mo Am¶moOZ H$ê$Z bhmZ ‘wbm§Zm àmoËgmhZ d gwßV JwUm§Zm àmoËgmhZ {Xë¶m~X²Xb A{^Z§X Ho$bo. ~jrg {dVaU gmohù¶mg Xm‘moXa {S>. ES>. H$m°boOÀ¶m ‘mOr àmMm¶© gw‘Z gm‘§V ¶m§À¶m hñVo {dOo˶m§Zm ~{jgo n«XmZ H$aʶmV Ambr. {XJ§~a H$moaJmdH$a, Xo{dXmg À¶mar, amO§oÐ JmdH$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. ‘§JbXmg {eamoS>H$a ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Va g§Xoe ZmB©H$ ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : ‘Vr‘§X ‘wbm§‘ܶohr {deof JwU AgVmV. {deof emioMo H$m¶© åhUOo ¶m ‘wbm§Zm Am¶wî¶mV gj‘nUo C^o amhʶmg {eH$dbo OmVo. J«m‘rU ^mJmVrb Aem ‘wbm§Zm Ho$ed godm gmYZm ¶m g§ñWoZo g§Yr CnbãY Ho$br Amho. ˶m‘wio ¶m g§ñWoMo H$m¶© H$m¡VwH$mñnX Amho. Aem g‘mOgodr g§ñWm§Zm g‘mOmZo AmYma {Xbm nm{hOo, Ago ‘V X{jU Jmodm {Oëhm{YH$mar EZ. S>r. AJadmb ¶m§Zr H$monmS>} gÎmar ¶oWrb {deof ‘wbm§À¶m emioV ~mobVmZm Ho$bo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda AJadmb g‘mOmMo gwaoe AJadmb, gamoO~mbm AJadmb, ‘mohZ AJadmb, Ho$ed godm gmYZoMo H$m¶©dmh ZmZm ~ohao, S>m°. AemoH$ Am‘eoH$a, ’$m§oS>m ZJanm{bHo$Mo ‘w»¶m{YH$mar àXrn ZmB©H$, S>m°. gw^mf {eHo$aH$a {‘btX JmS>Jri CnpñWV hmoVo.

g§ñWoMo H$m¶©dmh ZmZm ~ohao ¶m§Zr Jmoì¶m‘ܶo Ho$ed godm gmYZoÀ¶m H$m¶m©Mr ‘m{hVr {Xbr. gm‘m{OH$ H$m¶© H$aVmZm àm‘m{UH$nUm, {ZñdmW©^md d nmaXe©H$Vm AgUo JaOoMo Amho. g‘mOmàVr g§doXZerb Agboë¶m 춳Vr§H$Sy>Z g‘mOH$m¶© KS>Vo, Ago Vo åhUmbo. ‘w~maH$ ImZ ¶m§Zr nmbH$m§Mr emioàVr Agboë¶m O~m~XmarMr OmUrd H$ê$Z {Xbr. {dÚm϶m©©Zr h‘ hm|Jo H$m‘¶m~ JrV gmXa H$ê$Z H$m¶©H«$‘mMr gwédmV Ho$br. S>m.° AemoH$ Am‘eoH$a ¶m§Zr AJadmb g‘mOmMo 1 bmI én¶o {H$‘VrMo ’${Z©Ma emiobm àXmZ Ho$ë¶m~Ôb Am^ma 춳V ‘mZbo. emiobm Amdí¶H$ JmoîQ>r XmZeya 춳Vr CnbãY H$ê$Z XoVrb Agm {dídmg 춳V Ho$bm. gyÌg§MmbZ {‘btX JmS>Jri ¶m§Zr Ho$bo. H$m¶©H«$‘mMr gm§JVm ngm¶XmZmZo Pmbr.

noS>Uo ¶oWo {e{~amMo CX²KmQ>Z H$aVmZm ‘mݶda.

ßbm[ñQH$Mm dmna Q>mim … ZmB©H$ noS>Uo, {X. 9 (à{V{ZYr) … ßbm[ñQ>H$Mm A{Vdmna hm n¶m©daUmgmR>r YmoH$mXm¶H$ Amho. hm YmoH$m Q>miʶmgmR>r ßbmñQ>rH$Mm dmna Q>miUo Amdí¶H$ Amho, Ago ‘V gaH$mar hm¶ñHy$b Am§~oS>o, ZJaJmdMo ‘w»¶mܶmnH$ lrH¥$îU ZmB©H$ ¶m§Zr ¶oWo 춺$ Ho$bo. noS>Uo ¶oWrb emgH$s¶ Cƒ ‘mܶ{‘H$ {dÚmb¶mV H$Mam ì¶dñWmnZ d ßbmñQ>rH$Mo Xþîn[aUm‘,

Mm¡ H $gnUm dmT> d m Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Mo AmdmhZ {S>Mmobr, {X. 9 (à{V{ZYr) … {dÚm϶mªZr Mm¡H$gnUm dmT>dyZ ZdrZ kmZ AmË‘gmV H$aʶmMr gd¶ bmdyZ ¿¶mdr. {Q>ìhrdarb ì¶W© H$m¶©H«$‘ nmhʶmV doi Z KmbdVm àíZ‘§Oyfm gmaIo H$m¶©H«$‘ ~{KVë¶mg gd©M joÌm§Vrb kmZ AmË‘gmV H$aʶmMr g§Yr {‘iob, Ago ‘V Am‘Xma Zaoe gmdi ¶m§Zr ¶oWo Ho$bo. {S>Mmobr ñnmoQ>©g² AH$mX‘rV’}$ Am¶mo{OV H$aʶmV Amboë¶m {dÚmb¶rZ àíZ‘§Oyfm ñnY}À¶m ~jrg {dVaU gmohù¶mV Am‘Xma gmdi ~mobV hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda {Xbrn YmaJiH$a, àdrU gmd§V, gwXZ gmdi, ZJagodH$ e{eH$m§V hiU©H$a, g˶dmZ ha‘bH$a, {Zem§V MUoH$a CnpñWV hmoV.o ¶m ñnY}V em§VmXþJm© hm¶ñHy$b, g|Q> Om°Z hm¶ñHy$b d Am¶S>r¶b hm¶ñHy$b

¶m§Zm nm[aVmo{fHo$ {‘imbr. AmO à˶oH$ joÌmV ZdrZ V§ÌkmZ ¶oV Amho. ˶mMm Aä¶mg, gm‘m{OH$ n[añWrVrMr OmUrd à˶oH$mg AgUo Amdí¶H$ Amho. Am¶wî¶mV ZwgVo nwñVH$s kmZ H$m‘mMo ZgVo. ˶mbm ì¶dhmamMr OmoS>gwÕm Agmdr bmJVo. XaamoO ZdrZ Jmoï> {eH$ʶmMr AmdS> ~miJm. ZdrZ H$mhrVar H$aʶmMm AmZ§X {‘idm. ¶mVyZ ñdV…MmM CËH$f© hmoVmo. Amnë¶m kmZmV dmT> hmoVo. {dMmam§Mr ì¶mnH$Vm dmT>Vo. Omo {dÚmWu Amnë¶m d{S>bYmè¶m§Mm AmXa H$aVmo, ˶m§Mo AZw^d EoHy$Z OrdZmMr dmQ>Mmb H$aVmo VmoM nwT>o ¶eñdr hmoVmo, Ago gmdi åhUmbo. Am‘Xma gmdi ¶m§À¶m hñVo ~jrg {dVaU H$aʶmV Ambo. ñdmJV g˶dmZ ha‘bH$a ¶m§Zr Va Am^ma gwXZ gmdi ¶m§Zr ‘mZbo.

{S>Mmobr H«$sS>m AH$mX‘rV’}$ àíZ‘§Oyfm ñnY}Vrb {dOo˶m§gh Am‘Xma Zaoe gmdi, {Xbrn YmaJiH$a, g˶dmZ ha‘bH$a, gwXZ gmdi, àdrU gm‘§V.

˶mMo {Z‘©wbZ ¶m {df¶mda OmJ¥Vr {e{~amMo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo hmoVo. ¶m doir ì¶mgnrR>mda àmMm¶© am‘amd ZmB©H$, CnàmMm¶m© ‘m[a¶m H$mëXoam, Á¶oð> {ejH$ ^mbM§Ð ZmB©H$, EZEgEg H$m¶©H«$‘ A{YH$mar XmXÿ na~ CnpñWV hmoVo. {df¶VÁk lrH¥$îU ZmB©H$ ¶m§Zr {MÌ{’$VrÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ {d{dY àH$mamÀ¶m H$Mè¶m‘wio hmoUmao {ZgJm©Mo ZwH$gmZ, ‘mZdr OrdZmda hmoUmao n[aUm‘ ¶mMr ‘m{hVr {Xbr.

àmMm¶© Ama. EM. nmQ>rb ¶m§Zr àmñV{dH$ Ho$bo. XmXÿ na~ ¶m§Zr nmhþʶm§Mr AmoiI H$ê$Z {Xbr. ñZohm Ywar, d¡Xohr aoJo, ’o$ëgr ’$Zmª{S>g ¶m§Zr ‘mݶdam§Mo nwînJwÀN> XoD$Z ñdmJV Ho$bo. ‘mݶdam§À¶m hñVo g‘B© àÁdbZmZo {e{~amMo CX²KmQ>Z Pmbo. gwÌg§MmbZ XmXÿ na~ ¶m§Zr Ho$bo. Am^ma ~r. nr. ZmB©H$ ¶m§Zr ‘mZbo. H$m¶©H«$‘mg H«$sS>m {ejH$ {ddoH$ noS>UoH$a ¶m§Zr ghH$m¶© Ho$bo.


10goa12_Layout 1 09-10-2012 23:28 Page 1

12 ~wYdma, 10Am°³Q>mo~a 2012

XþYgmJa XþKQ© >ZVo rb ‘¥VXoh {‘imbm Mma {Xdgm§À¶m emoY‘mo{h‘oZ§Va ¶e

’$gdUyH$ àH$aUmVrb AQ>H$nyd© Om‘rZ ’o$Q>mibm ‘S>Jmd, {X. 9 (à{V{ZYr) … O‘©ZrV EH$m ’$moQ>mo àXe©ZmgmR>r ZoʶmÀ¶m ~hmʶmZo ~ZmdQ> {V{H$Q>o nmR>dZy Mm¡Km§Zm J§S>m KmVë¶màH$aUr g§e{¶Vm§Mo AQ>H$nyd© Om‘rZAO© X{jU Jmodm A{V[aº$ gÌ Ý¶m¶mYre {dO¶m ni ¶m§Zr ’o$Q>miyZ bmdbo. {h‘mMb àXoe ¶oWrb MoVZ Xmg, ‘wHo$e ghmoQ>m d {X„rVrb {ed~ƒZ nm§S>o ¶m§Zr ho AO© Ho$bo hmoVo. ¶màH$aUmVrb Mm¡Wm g§e{¶V {dO¶Hw$‘ma ‘S>Jmd nmo{bgm§À¶m Vmã¶mV AmhoV. ˶mbm VmgJmdgm§Jbr nmo{bgm§Zr AemM ñdénmÀ¶m JwÝømgmR>r AQ>H$ Ho$br hmoVr. O‘©Zr ¶oWo qàqQ>J àXe©ZmgmR>r nmR>dʶmMo Am{‘f XmIdyZ ¶m Mm¡H$S>rZo nmM bmI én¶o CH$ië¶mMr VH«$ma Hw$S>MS>oÀ¶m

~m§XoH$a qàqQ>J àogMo e¡boe ~m§XoH$a ¶m§Zr 28 ‘o 2012 amoOr nmo{bgm§V Zm|Xdbr hmoVr. ~m§XoH$a d BVa {VKm§Zm ¶m Mm¡H$S>rZo ’$gdë¶mMo VH«$marV Z‘yX H$aʶmV Ambo Amho. g§e¶m§{dê$Õ ’$gdUwH$sMo JwÝho {d{dY nmo{bg ñWmZH$mV Zm|X Pmbo AmhoV. JwÝhm J§^ra ñdénmMm Agë¶mZo g§e[¶VmMr gImob Mm¡H$er hmoʶmgmR>r AQ>H$nyd© Om‘rZ AO© ’o$Q>miyZ bmdʶmMr {dZ§Vr gaH$mar dH$sb gw^mf XogmB© ¶m§Zr gwZmdUrV Ho$br. Jmodm nmo{bg g§e[¶Vm§Zm emoYʶmgmR>r {X„rV OmD$Z Ambo. nU Vo ’$amar Agë¶mMo XogmB© ¶m§Zr ݶm¶mb¶mÀ¶m {ZXe©Zmg AmUyZ {Xbo. g§e[¶Vm§Zm AQ>H$nyd© Om‘rZ AO© ‘§Oya H$amdm, Aer {dZ§Vr g§e[¶VmÀ¶m d{H$bm§Zr Ho$br.

gmdS>} IwZrhëbmàH$aUmV eñÌmñÌVÁkm§Mr gmj ‘S>Jmd, {X. 9 (à{V{ZYr) … YS>ogmdS>} ¶oWrb IwZrhëbm àH$aUmV ^monmi ¶oWrb eómóVÁk S>m.° Eg. ‘yVu ¶m§Mr gmj X{jU Jmodm A{V[aº$ gÌ Ý¶m¶mb¶mV Zm|XdyZ KoʶmV Ambr. gaH$mar dH$sb gw^mf XogmB© ¶m§Zr ˶m§Mr gaVnmgUr KoVbr. H$moam§{JUr-{‘am~mJ ¶oWo 28 Am°JñQ> 2009 amoOr IwZr hëë¶mMr KQ>Zm KS>br hmoVr. nw§S>brH$ ^§S>mar ¶mZo MmHy$Mm dma H$ê$Z YS>o-gmdS>} ¶oWrb CÚmoOH$ d ImU A{^¶§Vm Xm‘moXa {dR>mo~m ZmB©H$ ¶mMm S>mdm Jmb ’$mS>bm. ˶mZo Xm‘moXa ZmB©H$ ¶m§À¶mda {nñVwbmZo Jmoir PmS>ʶmMm à¶ËZ Ho$bm. nU, Xm‘moXa ¶m§Zr gd© e{º${Zer {nñVyb Xÿa CS>dZy bmdbo. Xm‘moXa ¶m§Mm AmoaS>ʶmMm AmdmO EoHy$Z H$mhr H$m‘Jma ¶oWo YmdV

Amë¶mZo g§e{¶V h˶mamgh niyZ Jobm. ¶màH$aUr nmo{bgm§Zr ^§S>mar ¶mÀ¶mda AmamonnÌ XmIb Ho$bo hmoV.o 5 Am°³Q>mo~a, 2010 amoOr Jmodm nmo{bgm§À¶m {dZ§VrZwgma AmnU ~§XÿH$ d H$mS>VwgmMr à¶moJemioV VnmgUr Ho$br AgVm, H$mS>Vyg {Od§V d {nñVwb Mmby pñWVrV hmoVo. {nñVwbmVyZ Jmoir PmS>ë¶mMm à¶ËZ Pmë¶mMo AmT>iyZ Amë¶mMo S>m°. ‘yVr© ¶m§Zr Amnë¶m O~mZrV gm§{JVbo. ¶m IQ>ë¶mV 15 OUm§À¶m gmjr Zm|XdyZ KoʶmV Amë¶m AmhoV. ¶m àH$aUmMm Vnmg Ho$bobo nmo{bg Cn{ZarjH$ AOw©Z gm§JmoS>H$a ¶m§Mr 10 Am°³Q>mo~a amoOr gmj Zm|XdyZ KoʶmV ¶oUma Amho. g§e[¶VmMr ~mOy A°S>. Amë~mZ pìhEJe ~mOy ‘m§S>V Amho.

emo^m Yw‘mñH$a ¶m{MHo$darb gwZmdUr AmVm {deof ݶm¶nrR>mg‘moa ݶm. ¶y. ìhr. ~mH«o$ ñdV:hÿZ gwZmdUrnmgyZ Xÿa nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : A{^¶moJ g§MmbH$ emo^m Yw‘ñH$a ¶m§Zm nXÀ¶wV H$amdo, Aer ‘mJUr H$aUmè¶m A°S>. Am¶[ae am°{S´>½O ¶m§À¶m ¶m{MHo$da AmVm {deof ݶm¶nrR>mg‘moa gwZmdUr hmoUma Amho. ݶm. ¶y. ìhr. ~mH«o$ ¶m§Zr ñdV:hÿZ ¶m{MHo$darb gwZmdUr Koʶmg ZH$ma Xe©{dbm Amho. ¶m‘wio AmVm ¶m ¶m{MHo$darb gwZmdUr {deof ݶm¶nrR>mg‘moa hmoUma Amho.

ݶm¶‘yVu Eg. Oo. d{O’$Xma d ݶm. ¶y. ìhr. ~mH«o$ ¶m§À¶mg‘moa hr ¶m{MH$m gwZmdUrg Ambr AgVm, Yw‘ñH$a ¶m Amnë¶m H$m¶m©b¶rZ ghH$mar hmo˶m. Ho$no ¶oWrb H$m¶m©b¶mV ¶y. ìhr. ~mH«o$ ho Yw‘ñH$a ¶m§À¶mg‘doV dH$sbr H$arV hmoVo. ˶m‘wio AmVm ¶m ¶m{MHo$darb gwZmdUr KoUma Zgë¶mMo ñnîQ> Ho$bo Amho. 24 gßQ>|~a amoOr ݶm¶‘yVu ~mH«o$ ¶m§Zr gwZmdUrg KoVbr hmoVr.

Yma~m§XmoS>m, {X. 9 (à{V{ZYr) … ¶oWrb g‘wÐ{dkmZ g§ñWo‘ܶo ghm ‘{hݶm§À¶m à{ejUmgmR>r åh¡gya H$Zm©Q>H$ ¶oWyZ Ambobm gwhmg ZQ>amOZ (24 df}) ¶mMm ‘¥VXoh nmo{bgm§Zm ‘§Jidmar gH$mir 11 dm. {‘imbm. gXa ¶wdH$ XþYgmJa ¶oWrb Y~Yã¶mV {X. 6 amoOr ~wS>mbm hmoVm. ¶m~m~VÀ¶m A{YH$ d¥ÎmmZwgma, EZAm¶Amo‘ܶo à{ejU KoUmè¶m 9 {dÚm϶mªMm EH$ JQ> e{Zdma {X. 6 amoOr Xþnmar XþYgmJa Y~Yã¶mda ghbrgmR>r Ambm hmoVm. ¶mn¡H$s H$mhrOU

Am§KmoirgmR>r nmʶmV CVabo AgVm hr XþK©Q>Zm KS>br hmoVr. a{ddma {X. 7 amoOr Ap½Zem‘H$ XbmÀ¶m OdmZm§Zr Á¶m nmʶmÀ¶m S>mohmV gXa ¶wdH$ ~wS>mbm hmoVm, VoWo H°$‘oè¶mÀ¶m gmhmæ¶mZo emoY‘mohr‘ hmVr KoVbr hmoVr. nU Vmo gmnSy> eH$bm ZìhVm. Hw$io nmo{bgm§V’}$ gmo‘dma {X. 8 amoOr emoY‘mohr‘ gwê$M hmoVr. ¶m ‘mo{h‘oV Zm¡XbmMo nmU~wS>o Vgo Ap½Zem‘H$ Xb gh^mJr Pmbo hmoVo. nmU~wS>çm§Zr S>mohmÀ¶m Vimer OmD$Z nmhÿZgwÕm ˶m§Zm ‘¥VXoh hmVr bmJbm ZìhVm. {X. 9 amoOr ˶mMm ‘¥VXoh

nmo{bgm§Mr AWH$ H$m‘{Jar Xaå¶mZ, Hw$iohÿZ XwYgmJa Y~Y~m gw‘mao 16 {H$.‘r. A§Vamda Amho. nmdgmù¶mV aoëdo{edm¶ Xþgar Hw$R>brM ì¶dñWm ¶oWo OmʶmgmR>r Zmhr. ˶m‘wio EImXr 춺$s ¶oWo ~wS>më¶mZ§Va Mm¡H$ergmR>r d emoY‘mo[h‘ogmR>r ‘¥VXoh {‘ion¶ªV Hw$io nmo{bgm§Zm MmbV XÿYgmJa Y~Yã¶mn¶ªV Omdo bmJV Amho. ˶m {edm¶ ‘¥VXoh {‘imë¶mZ§Va VoWyZ Hw$ion¶ªV ‘¥VXoh AmUʶmg nmo{bgm§Zm ~aoM Ìmg ¿¶mdo bmJVmV. 4 n¡H$s gd© ‘¥VXoh ho VrZ-Mma {Xdgm§Zr {‘imbobo hmoVo.

Va§JVmZm nmo{bgm§Zm AmT>ibm. EHw$bVm EH$ ‘wbJm ZQ>amOZ ¶mZo E‘Q>oH$ à{ejU nyU© H$ê$Z nwT>rb {ejUmgmR>r Joë¶m EH$

‘{hݶmnydu Vmo Jmoì¶mV Ambm hmoVm. Vmo AmB©-d{S>bm§Mm EHw$bVm EH$ ‘wbJm AgyZ ˶mMo dS>rb H$Zm©Q>H$ gaH$maÀ¶m ObqgMZ Im˶m‘ܶo gmhmæ¶H$ ‘w»¶$ A{^¶§Vo AmhoV. XwYgmJa Y~Yã¶mda Joë¶m Mma ‘{hݶm§V 4 ¶wdH$m§Mm ~wSy>Z ‘¥Ë¶y Pmbm.

~bmËH$maàH$aUr AmUIr XmoKm§Zm AQ>H$ ¶mÀ¶mH$S>o ˶m ‘wbrbm gmon{dbo hmoVo. ‘wHo$e lrdmñVd ¶mZohr ‘wbrbm AghçVoMm ’$m¶Xm KoD$Z {VÀ¶mda nmedr ~bmËH$ma Ho$bm. ‘wbrbm Z§Va ‘S>JmdmV gmoS>ë¶mZ§Va ~g H§$S>³Q>a H$mb}JaZo ‘S>JmdmVrb EH$m AmB©ñH«$s‘ nmb©a‘ܶo ZoD$Z {VÀ¶mda ~bmËH$ma Ho$ë¶mMo CKS>H$sg Pmbo Amho. dm{g‘ ¶mbm ¶màH$aUr gmhmæ¶ Ho$ë¶m‘wio amKd|Ð nwOmar ¶mbmhr nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br Amho. ‘S>Jmd nmo{bg ¶màH$aUr nwT>rb Vnmg H$arV AmhoV.

‘S>Jmd, {X. 9 (à{V{ZYr) : Aghmæ¶ Aënd¶rZ ‘wbrda ~bmËH$ma H$aʶmV gh^mJr Agboë¶m Zoéb ~mX}e ¶oWrb em¡H$V eoI d VmiJmd ¶oWrb ‘wHo$e lrdmñVd ¶m XmoÝhr g§e{¶Vm§Zm ‘S>Jmd nmo{bgm§Zr AQ>H$ Ho$br. ‘S>Jmd ¶oWrb EH$m AmB©ñH«$s‘ nmb©a‘ܶo ~bmËH$ma Ho$bobm g§e{¶V ~g H§$S>³Q>a dm{g‘ H$mb¡Ja d amKd|Ð nwOmar ¶m XmoÝhr g§e{¶Vm§Zm nmo{bgm§Zr gmo‘dma [X. 8 amoOr AQ>H$ Ho$br hmoVr. ¶m XmoÝhr g§e{¶Vm§Zm 10 {Xdgm§À¶m nmo{bg H$moR>S>rV R>odʶmV

Ambo Amho. nmo{bgm§Zr g§e{¶Vm§Zm KoD$Z AmB©ñH«$s‘ nmb©aMm n§MZm‘m Ho$bm. ¶mdoir ˶m§À¶mg‘doV ~m¶bm§Mmo gmXÀ¶m AmdS>m pìhEJg CnpñWV hmo˶m. ‘S>JmdmV Amnë¶m ZmVodmB©H$m§H$S>o amhV Agboë¶m

nmo{bgm§H$Sy>Z {Zînmn bmoH$m§Mm N>i

g§e{`Vm§{déÕ AmUIr XmoZ VH«$mar

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) nmo[bgm§Zr H$i§JyQ>À¶m {Zînmn bmoH$m§Mm N>i Mmb{dë¶mMm Amamon ‘mOr Am‘Xma Am¾ob ’$Zmª[Sg d H$m±Jg o« Mo àdºo$ gwXrn VmåhUH$a ¶m§Zr Ho$bm Amho. gmo‘dmar amÌr XmoKm {Zînmn ¶wdH$m§Zm nmo[bg {ZarjH$ ZmbmñH$mo$amnmoP Am{U Cn{ZarjH$m§Zr ~oX‘ ‘maë¶mMm Amamon ˶m§Zr nÌH$man[afX KoD$Z Ho$bm. dmhVwH$sbm AS>Wio Am{UV Agë¶mÀ¶m R>nH$m R>oD$Z ˶m§Zm ‘mahmU H$aʶmV Ambr. à˶jmV nmo[bgm§Mo Xmdo ImoQ>o Agë¶mMmhr Xmdm VmåhUH$a Am{U ’$Zmª[Sg ¶m§Zr Ho$bm Amho.

\$mo§S>m, {X. 9 (à{V{ZYr) : ~oVmoS>m `oWrb e{_©bm ZmB©H$ {hÀ`m {damoYmV Xm{JZo KoD$Z \$gdUyH$ Ho$ë`mÀ`m AmamonmImbr {X. 9 amoOr AmUIr XmoZ _{hbm§Zr VH«$mar Ho$ë`m AmhoV. `m XmoÝhr VH«$mar Zm|X Pmë`mZo VH«$matMm EHy$U AmH$S>m ghm Pmbm Amho. nmo{bgm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma {X. 9 Am°³Q>mo~a amoOr AmgH$U {eamoS>m `oWrb gwbjm h[aH$m§V ZmB©H$ `m§Zr g§e{¶V e{_©bm ZmB©H$ {hbm 20 J«°_Mm hma (ZoH$bog) Am{U 16 J«°_Mr ~«ogboQ>

˶m AmB©ñH«$r‘ nmb©abm Q>mio R>moH$m : ñWm{ZH$m§Mr ‘mJUr ‘S>Jmd ehamVrb Á¶m AmB©ñH«$s‘ nmb©a‘ܶo Aghmæ¶ ‘wbrda ~bmËH$ma Pmbm, ˶m nmb©abm Q>mio R>moH$ʶmMr ‘mJUr ñWm{ZH$m§Zr Ho$br Amho. AmB©ñH«$s‘ nmb©a d Á¶yg nmb©aÀ¶m Zmdmda ehamV AZoH$ {R>H$mUr AZ¡{VH$ Y§Xo MmbV Agë¶mMo ¶m àH$aUm‘wio CKS> Pmbo Amho.

bmoQ>br IyZàH$aUr AmamonrH$Sy>Z h˶ma hñVJV ‘S>Jmd, {X. 9 (à{V{ZYr)… bmoQ>br ¶oWrb bwB©g ~márg ¶m VéUmÀ¶m IyZàH$aUr ‘m¶Um-Hw$S>Var nmo{bgm§Zr g§e{¶V g§Vmof nwOmarH$Sy>Z IwZmgmR>r dmnabobo h˶ma (H$mo¶Vm) d aº$mMo S>mJ Agbobo H$nS>o hñVJV Ho$bo. Xaå¶mZ, g§e{¶V g§Vmof ¶mbm ݶm¶mb¶mg‘moa C^o Ho$bo AgVm ݶm¶mYrem§Zr nwOmar ¶mbm Xhm {Xdgm§À¶m nmo{bg H$moR>S>rV R>odʶmMm AmXoe {Xbm. Xmê$ [nʶmgmR>r ‘¶V bwB©g nwOmar ¶m§À¶mH$S>o dma§dma n¡go ‘mJV

hmoVm. ‘¶VmMm H$m¶‘Mm H$mQ>m H$mT>ʶmÀ¶m CÔoemZo g§e{¶V g§VmofZo bwB©gda H$mo¶Ë¶mZo Ag§»¶ dma H$ê$Z ˶m§Mm {ZK¥U IyZ Ho$bm hmoVm. ¶m àH$aUr n§MZm‘m H$aʶmgmR>r g§e{¶Vmbm KoD$Z Joboë¶m nmo{bgm§Zm àjwãY O‘mdmH$Sy>Z {damoY ghZ H$amdm bmJbm hmoVm. ˶mbm Amnë¶m ñdmYrZ H$aʶmMr ‘mJUr ñWm{ZH$ H$arV hmoVo. ˶m‘wio H$mhrdoi VUmdmMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo hmoVo. nmo{bgm§Zr hñVjon H$arV n[apñWVr {Z¶§ÌUmV AmUbr hmoVr.

Aënd¶rZ emiH$ar ‘wbrbm {VÀ¶m d{S>bm§H$S>o ZoʶmMo AmídmgZ XoD$Z em¡H$V eoI ¶m§Zr Amnë¶m Kar KoD$Z {VÀ¶m Aghmæ¶VoMm ’$m¶Xm KoD$Z {VÀ¶mda nmedr ~bmËH$ma Ho$bm hmoVm. em¡H$VZo ñdV: ‘wbrda ~iO~ar Ho$ë¶mZ§Va ‘wH$o e lrdmñVd

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) … AnZm Ka‘Yrb pñWVr {Z¶§ÌUmV AmUʶmgmR>r nmo{bg gwajm nwadʶmV Ambr Amho. OwZoJmodo nmo{bg ñWmZH$mVrb XmoZ nmo{bgm§Zm amÌr AnZmKa‘ܶo S>çwQ>r XoʶmV Ambr Amho. ˶m‘wio ‘wbm§Mm Jm|Yi H$mhr à‘mUmV Wm§~bm Amho. Joë¶m H$mhr {Xdgm§nmgyZ ‘wbm§H$Sy>Z H$‘©Mmè¶m§Zm ‘mahmU hmoʶmMo àH$ma dmT>bo AmhoV. VgoM VrZ ‘wbm§Zr EH$ N>moQ>çm ‘wbm§da b¢{JH$ A˶mMma Ho$ë¶mMo àH$aU CKS>H$sg Ambo hmoVo. ˶mgmR>r AnZm Kabm nmo{bg gwajm nwadʶmMr ‘mJUr ‘{hbm Am{U ~mbH$ë¶mU Im˶mZo Ho$br hmoVr. ˶mZwgma nmo{bg gwajm R>odʶmV Ambr.

gmjrXmamMr O~mZr Zm|X{dʶmg gr~rAm¶bm ݶm¶mb¶mMr nadmZJr nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : {~«{Q>e ¶wdVr ñH$mb}Q> {H$qbJ {hÀ¶m H${WV h˶oàH$aUr gmjrXma ‘m¶H$b ‘m{Z¶Z ¶mMr gmj Zm|X{dʶmg ~mb ݶm¶mb¶mZo gr~rAm¶bm nadmZJr {Xbr Amho. ݶm¶mYre AZwOm à^wXogmB© ¶m§Zr hr nadmZJr {Xbr Amho. ¶m‘wio ¶m KQ>ZoVrb à‘wI gmjrXma Agbobm {~«Q>ZMm ZmJ[aH$ ‘m¶H$b ‘m{Z¶Z ¶m§Mr gr~rAm¶V’}$ pìhS>rAmo H$m°Ý’$a§qgJÛmao gmj Zm|X{dʶmV ¶oUma Amho. ñH$mb}Q> {H$qbJ {hMm ‘¥VXoh 18 ’o$~«wdmar 2008 amoOr hUOyU g‘wÐ{H$Zmè¶mda AmT>ibm hmoVm. {VMr h˶m Pmë¶mMm Amamon AmB©H$Sy>Z Pmbm hmoVm. ¶m h˶oàH$aUr ‘m¶H$b ‘m{Z¶Z ho KQ>ZmñWir CnpñWV hmoVo, Aer

ñH$mb}Q> IyZàH$aU MMm© Amho. ‘m¶H$b ‘m{Z¶Z hm gmj XoʶmgmR>r ñdV: hOa amhʶmg V¶ma Amho. nU ˶mMm Omʶm¶oʶmMm àdmgIM© {Xbm, VaM ݶm¶mb¶mV hOa amhÿ eH$Vmo, Aer ‘m{hVr dH$sb {dH«$‘ d‘m© ¶m§Zr {Xbr. Jmodm nmo{bgm§H$Sy>Z KQ>ZoMm Vnmg ¶mo½¶ àH$mao hmoV Zgë¶mMm Amamon ñH$mb}Q>Mr AmB© {’$AmoZm ‘mH$md {hZo Ho$bm hmoVm. ¶m Amamonm‘wio ¶m KQ>ZMo m Vnmg gr~rAm¶H$S>o gmon{dʶmV Ambm. ~mb ݶm¶mb¶mZo AmVmn¶ªV 15 gmjrXmam§À¶m O~mݶm Zm|X{dë¶m AmhoV. ¶mV ñH$mb}Q>Mr AmB© {’$AmoZmMmhr g‘mdoe Amho.

EH$m g_ma§^mdoir Kmbʶmg ‘m{JVbr hmoVr. gXa gmoݶmÀ¶m dñVy VrZ {Xdgm§Zr nwÝhm AmUyZ XoVmo, ¶m g~~rda {VZo Zoë¶m hmo˶m. ˶m AÚmnn¶ªV {Xë¶m Zgë`mMo VH«$marV åhQ>bo Amho. ho Xm{JZo g§e{¶V e{‘©bm {hZo _wÏWyQ> \$m`ZmÝg‘ܶo JhmU R>odyZ ˶mda 52600 H$O© KoVë`mMo VH«$marV nwT>o åhQ>bo Amho. ‘§Jidmar Pmboë`m Xwgè`m

Jm¶H$dmS>àH$aUr Mm¡H$erà{H«$¶oV AS>Wim

X.Jmo. {Oëhm{YH$mè¶m§À¶m dV©ZmV gwYmaUm

‘S>Jmd, {X. 9 (à{V{ZYr)… nmo{bg H$moR>S>rV ‘¥Ë¶y Pmbobm {edmOr Jm¶H$dmS> ¶mMr AmoiI nQ>[dʶmgmR>r H$moUrhr nwT>o Z Amë¶m‘wio ¶m àH$aUmÀ¶m Mm¡H$erà{H«$¶oV AS>Wim {Z‘m©U Pmbm Amho. ‘S>JmdMo Cn{d^mJr¶ X§S>m{YH$mar XeaW aoS>H$a ¶m àH$aUmMr Mm¡H$er H$arV AmhoV. ‘¶V {edmOr Jm¶H$dmS> ¶mMm a{ddma {X. 7 Am°³Q>mo~a amoOr nmo{bg H$moR>S>rV ‘¥Ë¶y Pmbm hmoVm. H$m|~ ¶oWo EH$m dH©$em°n‘ܶo nÌo MmoaVmZm ˶mbm nH$S>çmV Ambo hmoVo. a{ddmar gH$mir AñdñW dmQy> bmJë¶mZo nmo{bgm§Zr ˶mÀ¶mda àW‘monMma Ho$bo hmoVo.

nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr): Joë¶m H$mhr {Xdgm§nydr© X{jU Jmoì¶mMo {Oëhm{YH$mar EZ.S>r.AJadmb ¶m§À¶m{damoYmV H$‘©Mmè¶m§Mr gVmdUyH$ H$arV Agë¶mMr VH«$ma H$aʶmV Ambr hmoVr. ‘mÌ, Jmodm gaH$mar H$‘©Mmar g§KQ>ZZo o gmdYVoMm Bemam {Xë¶mZ§Va ˶m§À¶m dmJUwH$sV ~Xb Pmbm Amho. ˶m‘wio ˶m§Mo H$‘©Mmè¶m§Zr g§KQ>ZoMo Am^ma ‘mZbo Amho. X[jU Jmodm {Oëhm{YH$mar H$m¶m©b¶mMo {Oëhm{YH$mar EZ.S>r.AJadmb Amnë¶m

bdy ‘m‘boXma ¶m§Mr nm{bH$m ‘§S>i ~aImñVrMr ‘mJUr ~KÊ`mgmR>r Ambo hmoVo, Voìhm nÌH$mam§er ~mobVmZm Ë`m§Zr nm{bH$m AH$m`©j_ ~Zbr Agë`mMo Amamon Ho$bm. nm{bHo$H$S>o H$moU˶mhr g_ñ`oda VmoS> Jm Zgë`mZo ho nm{bH$m _§S>i ~aImñV H$aÊ`mMr _mJUr AmnU _w»`_§Í`mH$S>o Ho$br Agë`mMo Ë`m§Zr gm§{JVbo. H$Mè`mMr g_ñ`m Xya H$aÊ`mgmR>r nm{bHo$Zo H$moUVohr H$m_ Ho$bobo Zmhr, `mgmR>r Amnë`m ñdV:À`m IMm©Zo H$Mam CMbÊ`mMo H$m_ AmnU H$aV Agë`mMo ‘m‘boXma `m§Zr gm§{JVbo. H$Mè`mÀ`m àíZmdê$Z gaH$ma nm{bH$m _§S>i ~aImñV H$ê$ eH$Vo

amÌrÀ¶mdoir XmoZ nmo{bg V¡ZmV

VH«$marV Z`Zr g§Vmof JmdH$a `m§Zr g§{e`Vm§{damoYmV VH«$ma Zm|X H$ê$Z Amnë`m 20 J«°_À`m ~m§JS>çm g_ma§^mgmR>r Om`bm nm{hOo, Ago gm§JyZ Zoë`m hmoË`m. ˶m gmV {Xdgm§V XoVo Ago gm§JyZ {VZo AmOn`ªV {Xë`m Zgë`mMo {VZo åhQ>bo Amho. {VÀ`m Xm{JÝ`m§da g§e{`VmZo _wÏWyQ> \$m`ZmÝgm‘ܶo 30 hOma én`m§Mo H$O© KoVë`mMo {VZo VH«$marV nwT>o åhQ>bo Amho. `m àH$aUmMm Vnmg nmo{bg Cn{Z[ajH$ Eg Eb h§erHw$Å>r H$arV AmhoV.

Xm{JZo \$gdUyH$ àH$aU

’$m|S>çmV ZJamܶj ~XbmMo dmao \$m|S>m, {X. 9 (à{V{ZYr) : amÁ`mV ^maVr` OZVm nmQ>u Am{U _hmamï´>dmXr Jmo_§VH$ njmMr `wVr AgyZhr _JmoMo Am_Xma bdy _m_boXma `m§Zr \$m|S>m nm{bHo$À¶m ZJamܶj éŠ_r S>m§Jr `m§Zm Imbr IoMÊ`mgmR>r à`ËZ Mmbdbo AmhoV. ˶m‘wio ˶m§Zr ho nm{bH$m _§S>i ~aImñV H$aÊ`mMr _mJUr _w»`_§Ìr _Zmoha nauH$a `m§À`mH$S>o Ho$br Amho. H$Mè`mnmgyZ ghOnUo IV H$go {Z_m©U H$ê$ eH$Vmo, `mMo gmXarH$aU XmIdʶmgmR>r {X. 9 amoOr S>°{Q´>Q>g gmoë`weÝg AmñWmnZmMo à{V{ZYr `oWrb _mH©o$Q> n[agamV Ambo hmoVo. Am_Xma bdy _m_boXma ho gmXarH$aU

¶mVrb gd©OU Cƒ{e[jV hmoVo. ¶m KQ>ZoZ§Va XwYgmJada ¶oUmè¶m n¶©Q>H$m§À¶m gwajoMm àíZ nwÝhm CnpñWV Pmbm Amho. ¶màH$aUr nmo{bg {ZarjH$ {Od~m Xidr ¶m§À¶m ‘mJ©Xe©ZmImbr nwT>rb Mm¡H$er Mmby Amho.

AnZm Kabm nmo{bg gwajm

nm{bH$m Am‘MrM, nU AH$m¶©j‘ : ‘m‘boXma \$m|S>m nm{bHo$V 13 ZJagodH$ AmhoV. gÎmoda Agboë`m gmVn¡¡H$s éŠ_r S>m§Jr ^mOnm g_W©H$ AmhoV, Va BVa adr ZmB©H$ `m§Mo g_W©H$ AmhoV. \$m|S>çmVrb Am_Xma _Jmo njmMm AgyZhr nm{bHo$da Vw_Mo dM©ñd Zmhr, `mMo Vwåhmbm Xw:I hmoV Amho H$m`? Am{U `mMgmR>r nm{bH$m _§S>imÀ`m ~aImñVrMr _mJUr Ho$br H$m`, Agm gdmb Ë`m§Zm Ho$bm AgVm Ë`m§Zr \$º$ hgyZM nm{bH$m Am_MrM Amho Ago åhQ>bo. `mÀ`mda Ë`m§Zm nwÝhm àíZ H$ê$Z nm{bH$m Vw_MrM Amho, Va ~aImñVrMr _mJUr H$m, Ago {dMmabo Voìhm nm{bH$m AH$m`©j_ ~Zbr Agë`mMo Ë`m§Zr gm§{JVbo.

H$m`, Agm gdmb ‘m‘boXma `m§Zm Ho$bm AgVm, Vo gaH$ma R>adVrb Ago Ë`m§Zr gm§{JVbo. ZJamܶjm§Mohr Q>rH$mñÌ ZJagodH$ ì`§H$Q>oe ZmB©H$ `m§Zrhr

Am_XmamMr ~mOy KoD$Z ZJamÜ`j Am{U nm{bHo$da {Q>H$mó gmoS>bo. H$Mè`mMm àíZ Amnë`mH$S>o Úm AmnU Ë`mÀ`mda `mo½` VmoS>Jm H$mTy>Z XmIdVmo, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo.

^mdmda hëbm … {VKm§Zm AQ>H$, gwQ>H$m \$m|S>m, {X. 8 (à{V{ZYr) : ñdVm:À`m ^mdmda X§S>w Š`mZo àhma H$ê$Z Ë`mbm OI_r Ho$ë`màH$aUr \$m|S>m nmo{bgm§Zr gmo_dmar d„^ ha_bH$a, Am¡Xw§~a ha_bH$a Am{U énmbr ha_bH$a `m§Zm AQ>H$ H$ê$Z Ë`m§Mr Om{_Zmda gwQ>H$m Ho$br. \$m|S>m nmo{bgm§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma gmo_dma {X. 8 amoOr Xwnmar 1.15 dmOVm n§MmZ§X ha_bH$a `m§Zr Amnë`m XmoKm ~§Yy§Zr Am{U d{hZrZo _mahmU Ho$ë`mMr VH«$ma Ho$br hmoVr.

H$‘©Mmar, g§KQ>ZoH$Sy>Z A{^Z§XZ H$‘©Mmè¶m§Mr gVmdUyH$ d ‘mZhmZr H$arV Agë¶mMr VH«$ma ½mmodm {Oëhm{YH$mar H$m¶m©b¶mÀ¶m H$‘©Mmè¶m§Zr Ho$br hmoVr. gXa ‘mJUr Jmodm gaH$mar H$‘©Mmar g§KQ>ZHo $S>o [X. 3 amoOr Ho$br hmoVr. g§KQ>ZoMo Aܶj E‘.Eb.eoQ>H$a d ga{MQ>Urg Om°Z ZmPmaoW ¶m§Zr AJadmb ¶m§Mr g‘OyV KmbyZ ˶m§Zm ˶m~m~V nyd©H$ënZmhr {Xbr hmoVr. ˶mZwgma {Oëhm{YH$mè¶m§Zr Amnë¶mbm H$mhr {Xdgm§Mm AdYr

Úm, Amnë¶m dV©ZmV gwYmaUm H$arZ, Ago AmídmgZ {Xbo hmoVo. ˶mZwgma gܶm AJadmb H$‘©Mmè¶m§er Mm§Jë¶m nÕVrZo dmJVmV, Ago H$‘©Mmè¶m§Zr gm§{JVbo. H$m‘ H$ê$Z KoVbo åhUyZ H$‘©Mmè¶m§Zm AS>MU Zmhr. ‘mÌ, H$‘©Mmè¶m§Mr gVmdUyH$ H$ê$ Z¶o, Ago ñnîQ>rH$aUhr H$m‘Jma g§KQ>ZoZo {Xbo Amho. gܶm gd© H$mhr gwairV Mmbbo AgyZ H$‘©Mmar g§KQ>ZoZo Jmodm gaH$mar H$‘©Mmar g§KQ>ZoMo Am^ma ‘mZbo Amho.

qM~bÀ¶m N>m߶mVrb ~Zmd CKS> 13 bmI Oá, Ho$di 2 bmI nmo{bgm§H$Sy>Z Zm|X nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : qM~b ¶oWrb OwJmar AÈ>çm§da Q>mH$boë¶m N>m߶mVyZ XmoZ bmI én¶o Oá H$aʶmV Amë¶mMo nmo{bgm§Mm Zm|XrV åhQ>bo Amho. ‘mÌm à˶jmV VoWyZ 13 bmI én¶o Oá H$aʶmV Amë¶mMo CKS>H$sg Ambo Amho. hm N>mnm OwZo Jmodm nmo{bgm§Zm A§YmamV R>oD$Z CÎma Jmoì¶mMo AYrjH$ {dO¶ qgJ ¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbr ‘maʶmV Ambm hmoVm. ¶m N>m߶mV 13 OUm§Zm AQ>H$ Ho$br hmoVr. VgoM 11 ‘moQ>agm¶H$ëg Oá H$aʶmV Amë¶m hmo˶m Am{U 2 bmI én¶o Oá H$aʶmV Amë¶mMo nmo[bgm§H$Sy>Z gm§JʶmV Ambo hmoVo. à˶jmV dñVwpñWVr doJirM Agë¶mMo CKS>H$sg Ambo Amho. 2 bmI én¶o VodT>o ‘wÔo‘mbm~amo~a XmI{dʶmV Ambo

Am{U am{hboë¶m 10 bmIm§Mm {heo~ XmI{dbobm Zmhr. hr ‘m{hVr ¶m N>m߶mV hOa Agboë¶m EH$m nmo[bgmH$Sy>ZM ’w$Q>br. ¶m àH$aUmV dmƒVm H$am¶Mr Zmhr, Ago ~Omdbo AgVmZmhr ˶m nmo[bgm§Zo hr ‘m{hVr ~mhoa ’$moS>br. EdT>oM Zìho Va ¶m àH$aUmV AQ>H$ H$aʶmV Amboë¶m§Zrhr dñVwpñWVr naIS>nUo ‘m§S>Uma Agë¶mMm Bemam nmo[bgm§Zm {Xbm Amho. ˶m‘wio ¶m N>m߶mV gh^mJr Pmboë¶m§da ho àH$aU eoH$Uma Agë¶mMo ‘m{hVr gwÌm§H$Sy>Z {‘imbr. àmá ‘m{hVrZwgma J¥h‘§Ìmb¶mMm Vm~m Agbobo ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a ¶m§À¶m H$mZmdahr hr Jmoï> Jobobr Amho. ˶m‘wio ˶m§Zrhr ¶mV bj KmVbo AgyZ ¶m àH$aUmV Ahdmb ‘m{JVbm Amho.

H|$ÐmZo {Xbobo 200 H$moQ>r Jobo Hw$R>o? \$m|S>m, {X. 9 (à{V{ZYr) : [aìha {àÝgog g_wÐmVyZ H$mT>m`bm H|$Ð gaH$maZo {Xbobo 90 H$moQ>r én`o Am{U Jmodm_wº$sÀ`m gwdU©_hmoËgdmgmR>r {Xbobo 110 H$moQ>r _mJrb H$m±J«og gaH$maZo Hw$R>o dmnabo `mMm {hemo~ ImgXma em§Vmam_ ZmB©H$ `m§Zr Úmdm, Aer _mJUr ^mOnMo ga{MQ>Urg Am{U H$m`Xm Am`moJmMo Am`wº$ Za|Ð gmdB©H$a `m§Zr Ho$br. VgoM ImU ì`dgm`m~Ôb H|$Ð gaH$mamH$S>o H$m±J«ogZo Oo _XVrMo hmV ngaÊ`mMo ZmQ>H$ Ho$bo Amho, Vo bmoH$m§À`m S>moù`m§V Yyi \o$H$Ê`mgmR>r Amho, Ago åhUV Mmoam§À`m CbQ>çm ~m|~m, Agm Q>mo_Umhr Ë`m§Zm _mabm Amho. ^maVr` OZVm nmQ>uZo IZrO ì`dgm`mV

gmdB©H$am§Zr ‘m{JVbm H$m±J«ogH$S>o {hemo~ Agboë`m bmoH$m§Zm _XV H$aÊ`mgmR>r H|$ÐmH$S>o _XVrMo n°Ho$O _m{JVbo Amho. _mÌ ho n¡¡go ^mOnm Xwgè`mM {R>H$mUr dmnê$Z bmoH$m§Zm Ë`mMm \$m`Xm hmoD$ XoUma Zmhr Agm Omo Amamon em§Vmam_ ZmB©H$ `m§Zr Ho$boë`m Amho Ë`mV H$mhrM VÏ` Zmhr Am{U Vmo {ZamYma Agë`mMo gmdB©H$a `m§Zr ‘§Jidmar \$m|S>çmV KoVboë`m nÌH$ma n[afXoV åhQ>bo Am{U em§Vmam_ ZmB©H$ VgoM H$m±J«ogda {Q>H$mó gmoS>bo. bmoH$m§Mr {Xem^yb H$aÊ`mÀ`m hoVyZo H$m±J«ogZo I{ZO ì`dgm`mV Agboë`m bmoH$m§Zm _XVrMr n°Ho$O _mJUma Agë`mMo ZmQ>H$ Ho$bo

Amho. gdm©V AJmoXa ^mOnZo `mgmR>r à`ËZ Ho$bo AmhoV. H|$ÐmVrb gaH$maH$Sy>Z hr n°H$o O {_iUma `mV e§H$m Zmhr, _mÌ `mdê$Z Am_À`m H$m_mMo lo` KoÊ`mMm Ë`m§Mm S>md Amho Agohr lr gmdB©H$a nwT>o åhUmbo. ehm Am`moJmÀ`m AhdmbmVyZ H$m±J«ogMo ZoVo ~oH$m`Xoera ImU ì`dgm`mV Agë`mMo {gÕ Pmë`mZo Ë`m§Mm Kwñ_Q>_ma Pmbm Amho. `mgmR>r ñdVm:bm dmMdÊ`mgmR>r ^mOnmda Amamon H$aÊ`mMo àH$ma Ë`m§Zr gwê$ Ho$bo Amho. AmO gm_mÝ` bmoH$m§da Omo ImU ì`dgm` ~§X nS>ë`mZo n[aUm_ Pmbm Amho Vmo \$º$

nÌH$man[afXoV ~mobVmZm Za|Ð gmdB©H$a. ~mOybm g§Xrn Im§S>onmaH$a, {dídmg gVaH$a Am{U àem§V ZmB©H$ . (g§O` ~moaH$a) Agë`mMo Ë`m§Zr gm§{JVbo. H$m°§J«ogÀ`m H$mimV H$m±J«og_wioM Amho Ago Ë`m§Zr nwT>o åhQ>bo. ^mOnm gaH$ma [aVga nÔVrZ H$m`Xoera XyY CËnmXZ H$aUmè`m eoVH$è¶m§Zm AmYma^yV ImUr gwê$ H$aUma hmoVo. _mÌ AmVm gdmo©ƒ qH$_VgwÕm {_imbr Zmhr, _mÌ ^mOn Vr Ý`m`mb`mV ho àH$aU Agë`mZo Vo Ý`m`à{díR> {_idyZ XoB©b, Ago Ë`m§Zr AmídmgZ {Xbo.


10goa13_Layout 1 09-10-2012 22:48 Page 1

{d{dY AmJadmS>m hmoV¶o ‘Owam§Mm AmImS>m noS>Uo, {X. 9 (à{V{ZYr)… noS>Uo Vmbw³¶mVrb AmJadmS>m Jmd hm {~Ja Jmo‘§VH$s¶ ‘Oya dJm©Mm AmImS>m ~ZV Mmbbm Amho. ¶m JmdmV {Xdg|{Xdg ‘Oya dJm©V dmT> hmoV AgyZ, ñWm{ZH$m§V qMVm {Z‘m©U hmoV Amho.~m§YH$m‘ joÌmV Amdí¶H$ AgUmam ‘Oya dJ© ¶m {R>H$mUr ‘moR>çm à‘mUmV dmñVì¶mg amhV Agë¶mZo JmdmMo ApñVÎdM Ymo³¶mV ¶oʶmMr {MÝho {Z‘m©U Pmbr AmhoV. ¶m{df¶r ñWm{ZH$ n§Mm¶VrMr AZmñWm Agë¶mZo {Xdg|{Xdg H$m‘Jma dJm©Mr g§»¶m dmT>V Agë¶mMo {MÌ ¶m {R>H$mUr nhmd¶mg {‘iVo. ñWm{ZH$m§Zm ^mS>oH$ê$ {‘iV Agë¶mZo Aem ‘Oya H$m‘Jmam§Zm N>moQ>çm ‘moQ>çm KamV gm‘mdyZ Koʶmg ñWm{ZH$ gagmdbo AmhoV. ˶mgmR>r ñWm{ZH$ ‘moR>çm à‘mUmV ~m§YH$m‘o H$arV AmhoV. ˶mV AW©nyU© ì¶dhmamÛmao ñWm{ZH$ n§Mm¶Vrhr hoVy nwañH$a ¶mH$S>o Xþb©j H$arV AmhoV. ˶mMm n[aUm‘ ñWm{ZH$m§À¶m OZOrdZmda hmoV Agë¶mZo Amamo½¶mMmhr àíZ CX²^dV am{hbm Amho, Aem H$m‘Jma dJm©bm Amgam Xoʶmg Hw$UmMrhr Zm Zmhr, na§Vw ˶m§Zm Amdí¶H$ AgUmam ‘b‘yÌ {dgO©ZmgmR>r g§S>mg, ~mWé‘ AmXr gmo¶rMm A^md Agë¶mZo CKS>çmdaM ho bmoH$ ‘b‘yÌ {dgO©Z H$aVmV. ¶m {df¶r ñWm{ZH$ n§Mm¶Vrbmhr nyU©nUo OmUrd Amho. na§Vw Amamo½¶mÀ¶m ÑîQ>rZo Amdí¶H$ Agbobr nmdbo CMbʶmg ñWm{ZH$ n§Mm¶Vhr Ag‘W© R>aV Agë¶mMo J«m‘ñWm§Zr gm§{JVbo Amho. Ho$di ZmdmnwaVr Amamo½¶ g{‘Vr

AmJadmS>m ¶oWo ’$mdë¶m doimV H$~È>r IoiVmZm {~Ja Jmo‘§VH$s¶ ‘Oya dJ©. (d¡îUdr {S>{OQ>b)

ApñVËdmV AgyZ, g{‘VrV’}$ Amamo½¶mÀ¶m ÑîQ>rZo H$moUVrhr Cnm¶¶moOZm AmOVmJm¶V A§‘bmV Ambobr Zmhr. EImÚm ì¶p³Vbm ^mS>onÅ>rda R>odʶmnydu ˶m

춳VrMm nyU© Vnerb nmo{bg ñWmZH$mbm gmXa H$aUo ~§YZH$maH$ AgVmZmhr AmJadmS>m-MmonS>o n§Mm¶V joÌmV {H$Vr bmoH$ ^mS>no Å>rda amhVmV ¶mMr ‘m{hVr ñWm{ZH$ n§Mm¶VrH$S>o Zmhr. Amamo½¶ ImVo

d noS>Uo nmo{bgm§Zr ¶mMr XIb KoD$Z EImXo {dKmVH$ àH$aU KS>ʶmnydu ñWm{ZH$m§À¶m gwa{jVVoÀ¶m Ñï>rZo ¶mo½¶ nmdbo CMbmdrV, Aer ñWm{ZH$m§Mr ‘mJUr Amho.

13 ~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

XþJm© nyOm CËgd g{‘Vr Omhra CJo, {X. 9 (dmVm©ha) … gm§Jo ¶oWo XþJm© nyOm CËgd g{‘VrMr ~¡R>H$ hmoD$Z ¶m ~¡R>{H$V ZdrZ H$m¶©H$marUrMr {ZdS> H$aʶmV Ambr. ¶m ~¡R>{H$V ‘§Jidma ({X. 16) Vo ~wYdma ({X. 24) ¶m Xaå¶mZ XþJm© nyOm CËgd {d{dY H$m¶©H«$‘m§Zr gmOam H$aʶmMo R>a{dʶmV Ambo. ¶m CËgd g{‘VrÀ¶m AܶjnXr amOy Xo. ZmB©H$ ¶m§Mr Va {XdmH$a XÎmm ZmB©H$ ¶m§Mr g{Md åhUyZ {ZdS> H$aʶmV Ambr. g{‘VrMr Aݶ H$m¶©H$m[aUr Imbrbà‘mUo … énoe a. ZmB©H$ (Cnmܶj), eÌwYZ ‘h§Vmo (Cng{Md),gwa|ÐqgJ gmd§V (I{OZXma), naewam‘ Zm¶H$ (CnI{OZXma) gXñ¶ åhUyZ adra§OZ JwßVm, aKwdra Vmar, {dZ¶ ZmB©H$, lrYaXmg, ~bram‘ Jwám, AéU Jwám, lrH$m§V H$m§~ir, a‘U àgmX, amo{hXmg Im§S>onmaH$a, N>moQy> ¶mXd, na‘oída Mm¡Yar, gwaeo ‘h§Vmo, amOHw$‘ma nmgdmZ, Z§Hw$àgmX nm§S>o, e{eH$m§V ‘ioH$a ¶m§Mr {ZdS> Pmbr AgyZ, gëbmJma g{‘Vrda aOZrH$m§V ZmB©H$, S>m°. aodU{gÜX am. ZmB©H$, í¶m‘ Zm¶Sy> d {d{ZV H$mH$moS>H$a ¶m§Mr {ZdS> Pmbr.

ì¶p³V‘Ëd {dH$mgmgmR>r OogrMo gXñ¶ ìhm ~jrg {dVaU H$m¶©H«$‘mV Am‘Xma ’$iXogmBªMo AmdmhZ CJo, {X. 9 (dmVm©ha) … ì¶p³V‘Ëd {dH$mgmgmR>r ¶wdH$m§Zr Oogrgma»¶m g§ñWm§Mo gXñ¶mnX ñdrH$mamdo, Ago AmdmhZ Jmodm ‘m{hVr Am{U V§ÌkmZ ‘hm‘§S>imMo Aܶj d gm§JoMo Am‘Xma gw^mf ’$iXogmB© ¶m§Zr A{Ib Jmodm {gZoZ¥Ë¶ ñnY}À¶m ~jrg {dVaU H$m¶©H«$‘mV Ho$bo. Am‘Xma JmdH$a nwT>o åhUmbo, Joë¶m 30 dfmªnmgyZ OogrAm¶ gm§Jo hr g§ñWm H$m¶©aV AgyZ, AZoH$ g‘mOm{^‘wI CnH«$‘ g§ñWoV’}$ am~{dʶmV Ambo AmhoV. ^{dî¶mVhr g§ñWoZo Amnbo H$m¶© Mmby R>odmdo, ¶mgmR>r Amnbo ghH$m¶© bm^ob, Ago AmídmgZ {Xbo. Oogr Am¶ gm§JoV’}$ OogrÀ¶m gßVmhm{Z{‘Îm {gZo Z¥Ë¶ ñnY}Mo ~jrg {dVaU H$aʶmV Ambo. ¶mdoir à‘wI

nmhþUo åhUyZ Am‘Xma JmdH$a CnpñWV hmoVo. Am‘Xma JmdH$a ¶m§À¶mhñVo ñnY}Mo ~jrg {dVaU H$aʶmV Ambo. ¶mdoir JUoemoËgd ‘§S>imMo Aܶj gwem§V ZmB©H$, amÁ¶ OogrMo Cnmܶj Oogr S>m°. {‘WwZ ~m§oÐo, ‘mOr amÁ¶ Aܶj g§Vmof XogmB©, gm§Jo OogrMo Aܶj H$pënV Vmar CnpñWV hmoVo. {gZoZ¥Ë¶ ñnY}V ApídVm [niUH$abm 5,000 én¶m§Mo àW‘ ~jrg XoʶmV Ambo. VÝdr n¡ ¶m§Zm 3,000 én¶m§Mo ñnY}Mo {ÛVr¶ nm[aVmo{fH$ XoʶmV Ambo Va g¥ï>r Zoê$bH$a ¶m§Zm 2,000 ê$n¶m§Mo V¥Vr¶ nm[aVmo{fH$ XoʶmV Ambo. ¶m{edm¶ à{VH$m ‘amR>o d A{Zem {niUH$a ¶m§Zm à˶oH$s ê$. 500 Mr CÎmoOZmW© ~jrgo XoʶmV Ambr. ‘§OwZmW gmdS>}H$a, a§Orem XogmB© d gm¡. àerbm ~m§XoH$a ¶m§Zr ñnY}Mo narjU Ho$bo.

Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>ZVo ’}$ Hw$S>MS>Vo 15 amoOr a°br

H$ã~È>r ñnY}À¶m H$m¶©H«$‘mV ~mobVmZm Am‘Xma JUoe JmdH$a. gmo~V ‘w»¶mܶmnH$ eaXM§Ð Im§S>onmaH$a, A{^Z¶ gmdS>}H$a d ‘mݶda. (am‘ZmW na~)

CÎm‘ Amamo½¶mgmR>r Ioi ‘hÎdmMm H$ã~S>r ñnY}V Am‘Xma JmdH$a ¶m§Mo CX²Jma ‘mobo, {X. 9 (dmVm©ha) : CÎm‘ Amamo½¶mgmR>r Ioi ‘hÎdmMm AgyZ, {dÚm϶mªZr Ioim‘ܶo ag XmIdmdm, Ago CX²Jma Am‘Xma JUoe JmdH$a ¶m§Zr nUOr ñnmoQ>©g² AWm°[aQ>rV’}$ Am¶mo{OV Ho$boë¶m H$ã~S>r ñnY}V à‘wI nmhþUo åhUyZ ~mobVmZm H$mT>bo. n§Mm¶V ¶wdm H«$sS>m d Ioi A{^¶mZÀ¶m Yma~m§XmoS>m Vmbw³¶mVrb n§Mm¶V nmVirdarb 17 dfm©Imbrb ‘wbm-‘wbr§À¶m H$ã~S>r ñnY}V à‘wI åhUyZ Am‘Xma JUoe JmdH$a CnpñWV

hmoVo. Am‘Xma JUoe JmdH$a ¶m§À¶m hñVo lr’$i dmT>dyZ ñnY}Mo CX²KmQ>Z H$aʶmV Ambo. ¶mdoir A{^Zd {dÚmb¶mMo ‘w»¶mܶmnH$ eaXM§Ð Im§S>onmaH$a, Am¶moOH$ A{^Z¶ gmdS>}H$a, AdaboS>r Am°’$ nm¶Q>r {dÚmb¶mMo gwaoe~m~y, X¶mZ§XZJa Yma~m§XmoS>m ¶oWrb gaH$mar ‘mܶ{‘H$ {dÚmbÀ¶m dgwY§ am Vmar, {dëgZ ‘hmS>o CnpñWV hmoVo. ‘w»¶mܶmnH$ Im§S>onmaH$a

åhUmbo, {dÚm϶m©©Zr H«$sS>m ñnY}V ^mJ KoD$Z Amnbm gdmªJrU {dH$mg KS>dmdm. H«$sS>m joÌmVhr H$arAabm dmd AgyZ, {dÚm϶mªZr Amnbr MwUyH$ IoimVyZ XmIdmdr. {ejH$ nr. Ho$ ZmB©H$ ¶mZr ñdmJV Ho$bo. A{^Z¶ gmdS>}H$a ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo. hr ñnYm© ‘mobo ¶oWrb n§Mm¶V ‘¡XmZmda Ioi{dʶmV Ambr. ¶m ñnY}V Yma~m§XmoS>m Vmbw³¶mVrb gmV ‘mܶ{‘Ho$ {dÚmb¶mÀ¶m {dÚm϶mªZr ^mJ KoVbm hmoVm.

"{_aJmMmo nmdg'Mo AmO {d‘moMZ

½bmo~b H$moH$UMo H$m`m©Ü`j AZ§V ^mboH$a `m§Mm gËH$ma H$aVmZm X¡{ZH$ H$moH$UgmXMo g§nmXH$ JOmZZ ZmB©H$. gmo~V _mohZ ZmB©H$, àXrn gmd§V, g^mnVr {à`m§H$m JmdS>o, amO|Ð na~.

g‘mOmgmR>r PQ>Umè¶m§Mo ¶moJXmZ ‘hÎdmMo gËH$ma g‘ma§^mV JOmZZ ZmB©H$ ¶m§Mo ‘V gmd§VdmS>r, {X. 9 (à{V{ZYr ) … g_mOmÀ`m CËH$fm©gmR>r PQ>Umè¶m bmoH$m§Mo ¶moJXmZ ‘hÎdmMo Amho. ’$ma WmoS>o bmoH$ g‘mOmMo {hV nmhV AgVmV åhUyZ g‘mOmÀ¶m {hV nmhUmè¶m§Mo ˶m§Mo H$m¡VHw $ ìhmdo, Ago X¡{ZH$ H$moH$UgmXMo g§nmXH$ JOmZZ ZmB©H$ `m§Zr gËH$ma g‘ma§^ gmohù¶mV ‘V 춊V Ho$bo. `wdm à{VîR>mZ d|Jwbm©-qgYwXþJ© d gßVa§J H$bm_§M hmoS>mdS>o `m§À`m ghH$m`m©Zo ½bmo~b H$moH$UMo H$m`m©Ü`j AZ§V ^mboH$a d qgYwXÿJ© {Oëhm _hmg§KmMo g{Md _mohZ ZmB©H$ `m§Mm gËH$ma g‘ma§^ gmohim Am`mo{OV Ho$bm hmoVm. H$moH$UgmXMo g§nmXH$ JOmZZ ZmB©H$ `m§À`m hñVo AZ§V ^mboH$a d _mohZ ZmB©H$ `m§Zm emb, lr\$i, Jm¡ad {MÝh XoD$Z Jm¡a{dÊ`mV Ambo.

`mdoir ì`mgnrR>mda gmd§VdmS>r n§Mm`V g{_Vr g^mnVr gm¡. {à`m§H$m à_moX JmdS>o, _mOr g^mnVr amO|Ð na~, àXrn gmd§V, hmoS>mdS>o Cngan§M amO~m gmd§V, _iJmd gan§M {Zboe Hw$S>d, gmoZwbu _mD$br {dÚmb`mMo AÜ`j ~m~m JmdH$a, l{_H$ nÌH$mag§KmMo AÜ`j ^aV gmVmogH$a, `wdm à{VîR>mZMo AÜ`j _h|Ð _mVm|S>H$a, g{Md am_M§Ð Hw$S>miH$a, H$mofo mÜ`j _§Joe _mUJmdH$a, H¥$îUm Am_S>mogH$a, gáa§J H$bm_§MmMo AÜ`j AéU KmoJio, AmXr _mÝ`da CnpñWV hmoVo. g^mnVr {à¶m§H$m JmdS>o ¶m§Zr gËH$ma‘yVu AZ§V ^mboH$a d ‘mohZ ZmB©H$ ¶m§Zm ew^oÀN>m {Xë¶m. `wdm à{VîR>mZMo AÜ`j _h|Ð _mVm|S>H$a, g{Md am_M§Ð Hw$S>miH$a `m§Zr àmñVm{dH$ Ho$bo.

Hw$S>MS>,o {X. 9 (à{V{ZYr)… amÁ¶mVrb gܶm ImU ì¶dgm¶ ~§X Agë¶m‘wio ˶mg§X^m©V MMm© H$aʶmgmR>r Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>Zm d ImU H$m‘Jma ¶m§Mr ~¡R>H$ KoʶmV Ambr. ¶m ~¡R>{H$V X{jU Jmodm àmoJ«o{gìh Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>ZoV’}$ gmo‘dmar ({X. 15) amoOr X{jU Jmoì¶mVrb gd© Q´>H$ ‘mbH$m§~amo~a ImU ì¶dgm¶mda Adb§~yZ AgUmè¶m H$m‘Jmam§V’}$ ^ì¶ a°br d Omhra g^m KoʶmMm {ZU©¶ KoʶmV Ambm. ZmJ[aH$m§Zr hOmam|À¶m g§»¶oZo Hw$S>MS>o ¶oWrb S>m.° Am§~So >H$a Mm¡H$mOdi Xþnmar 3 dmOVm O‘mdo, Ago AmdmhZ Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>ZoMo Aܶj àH$me amD$V XogmB© ¶m§Zr Ho$bo Amho. H$mT>ʶmV ¶oUmar a°br Hw$S>MS>o

~mOma‘mJ}, gmdS>} {VñH$ ¶oWo digm KmbyZ ˶mZ§Va H$mS>m hm°b ‘mJ} S>m°. Am§~oS>H$a Mm¡H$ ¶oWyZ gwS>m ‘mH}$Q> g‘moarb nm{Hª$J OmJon¶ªV H$mT>ʶmV ¶oUma Amho. ˶mZ§Va ¶m a°brMo Omhra g^oV énm§Va hmoUma Amho. ImU ~§Xr‘wio Q´>H$ ‘mbH$ nyU©nUo Am{W©H$ AS>MUrV gmnS>bm AgyZ, ¶m ì¶dgm¶mda BVa Adb§~yZ AgUmè¶m Hw$Qy>§~mZmhr g‘ñ¶oMm gm‘Zm H$amdm bmJV Agë¶mMo amD$V XogmB© ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶m ~¡R>{H$bm g˶dmZ JmdH$a, bú‘U XogmB©, H$°OrQ>Z ’$Zmª{S>g, Am{ef ZmB©H$, ’«±$H$s Jmoåg d ñWm{ZH$ Q´>H$ ‘mbH$ g§KQ>Zm§Mo nXm{YH$mar ‘moR>çm g§»¶oZo CnpñWV hmoVo.

hñVH$bm ‘hm‘§S>imV’}$ {eënJ«m‘ àH$ën nUOr, {X. 9 (à{V{ZYr) : Jmo‘§VH$s¶ hñV H$mam{Jam§Zm ‘mH}$Q> CnbãY H$ê$Z XoʶmgmR>r hñVH$bm ‘hm‘§S>imV’}$ ZodJrZJa ¶oWo {eënJ«m‘ hm àH$ën gwê$ H$aʶmMm àñVmd gܶm {dMmamYrZ AgyZ, gaH$maÀ¶m ‘§Oyar Z§Va bdH$aM ¶m àH$ënmbm gwê$dmV H$aʶmV ¶oUma Agë¶mMr ‘m{hVr hñVH$bm ‘hm‘§S>imZo {Xbr Amho. ¶m {eën J«m‘‘ܶo hñV H$mam§{Jam§gmR>r N>moQ>r N>moQ>r XþH$mZo, dñVyg§J«hmb¶, hñV H$mam{Jam§À¶m dñVy§ {dH«$sMo ñQ>m°b AgVrb. {eën J«m‘ ¶m àH$ënmgmR>r {H$Vr IM© ¶oB©b ¶m~m~V ‘hm‘§S>imZo H$mhr R>a{dbobo ZgyZ, ¶m àñVmdmÀ¶m ‘§OwargmR>r à{H«$¶m gyê$ Agë¶mMo gm§{JVbo. ‘§Owar {‘imë¶mZ§VaM gd© à{H«$¶m gwê$ H$aʶmV ¶oB©b, Aer ‘m{hVr hñVH$bm ‘hm‘§S>imZo

{‘{Z ‘°aoWm°Z {dOo˶m§gmo~V à‘wI nmhþUo AemoH$ ‘oZZ d ‘mݶda.

’«$mpÝgñH$mo ³bo‘V | Zo {‘Zr ‘°aW o m°Z qOH$br E’$. E³g. {S>gmoPm Q´>ñQ>V’}$ ñnYm© g§nÝZ nUOr, {X. 9 … Jmodm A{¾e‘Z XbmÀ¶m ’«$mpÝgñH$mo ³bo‘§VZo A{Ib Jmodm 12ì¶m {‘{Z ‘°aoWm°Z ñnY}Mo AqO³¶nX nQ>H$m{dbo. ñd. E’$. E³g. {S>gmoPm ¶m§À¶m 12ì¶m nwʶ{VWr{Z{‘Îm ‘oaerÀ¶m E’$. E³g. {S>gmoPm Q´>ñQ>V’}$ amoQ>ar ³b~ Am°’$ nUOr d nUOr [adoam ¶m§À¶m gh¶moJmZo hr

ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmV Ambr hmoVr. B§{S>¶Z Am‘uÀ¶m AZwéÕ Hw$‘maZo Xþgao, Jmodm doëhmÀ¶m nm°ß¶wba B§p½be hm¶ñHy$bÀ¶m XmXmnra ‘oórZo {Vgao, ‘odmS>m 5 Q>rQ>rAmaÀ¶m {dO¶ Hw$‘maZo Mm¡Wo, 3 Q>rQ>rAmaÀ¶m ‘ZmoO Hw$‘maZo nmMdo ñWmZ

{‘i{dbo. ~jrg {dVaU g‘ma§^mbm à‘wI nmhþUo åhUyZ A{¾e‘Z XbmMo g§MmbH$ AemoH$ ‘oZZ, amoQ>ar ³b~Mo Cnmܶj Jm¡are Ym|S>, nUOr [adoam amoQ>arMo Aܶj {gÕmW© Pm§Q>ço, A±S´>çy {S>gmoPm, Am°[aQ>m {S>gmoPm AmXr ‘mݶdda CnpñWV hmoVo.

eoOma

gmd§VdmS>r, {X. 9 (à{V{ZYr) … lr Xodr Mm_§wS>oídar àm°S>ŠeZ àñVwV d gmB©ZmW Oidr {Z{_©V à{gÜX _mbdUr H$dr XmXm _S>H$B©H$a `m§Mm _mbdUr JmUr Am{U _mbdUr åhUr Agboë`m "{_aJmMmo nmdg' `m Aë~_Mo {d‘moMZ CÚm ({X. 10) gH$mir Xhm dmOVm gmd§VdmS>r ¶oWrb lram_ dmMZ _§{Xa `oWo hmoUma Amho, Ago Aë~_Mo {Z_m©Vm d {\$ë_ àm°S>ŠeZ ì¶dñWmnH$ gmB©ZmW Oidr `m§Zr gm§{JVbo.

21 {Xdgm§À`m JUnVtMo {dgO©Z gmd§VdmS>r, {X. 9 (à{V{ZYr) … 'JUnVr ~mßnm _moa`m nwT>À`m dfu bdH$a `m'À`m KmofmV d T>mob Vmem§À¶m JOamV {‘adUyH$ H$mTy>Z 21 {Xdgm§À`m gmd©O{ZH$ JUnVtMo {dgO©Z ^ŠVr_` dmVmdaUmV gmd§VdmS>r _moVr VbmdmV H$aÊ`mV Ambo. gmbB©dmS>m, C^m ~mOma d d¡í`dmS>m `m VrZ gmd©O{ZH$ JUoe _§S>im§Zr gm`§H$mir {_adUwH$sbm gwê$dmV Ho$br. `mdoir {_adUwH$sgmR>r JmS>`m \w$bm§Zr d {dÚwV amofUmB©Zo gO{dÊ`më`m hmoË`m. ehamV JUoe ^ŠVm§Zr 21 {XdgmÀ`m JUam`m§Zm {Zamon XoÊ`mgmR>r JXu Ho$br hmoVr. ¶mdoir _moR>çm à_mUmV nmo{bg ~§Xmo~ñV R>odÊ`mV Ambm hmoVm. C^m~mOma gmd©O{ZH$ JUoe _§S>imZo _{hbm§Mr \w$JS>r, bhmZ _wbm§Mo S>mÝg, dmaH$ar ^OZ, hmbË`m XoImì`mMo gmXarH$aU Ho$bo. Va d¡í`dmS>m gmd©O{ZH$ JUoe _§S>imZo {VénVr ~mbmOrÀ`m Mb{MÌm§Mm AmH$f©H$ XoImdm VgoM Q>r. ìhr. \o$_ H$m`©H«$_ gmXa Ho$bm. gmbB©dmS>m gmd©O{ZH$ JUoe _§S>imZo _{hbm§À`m \w$JS>`m, T>mob Vme§mÀ`m JOamV _§Jb_yVuMr {dgO©Z {_adUyH$ H$mT>br.

~oiJmd ¶oWo ~m§YʶmV Ambobr gwdU© {dYmZ gm¡YMr dmñVy

amîQ´>nVtÀ¶m hñVo hmoUma {dYmZ gm¡YMo CX²KmQ>Z ~oiJmd, {X. 9 (à{V{ZYr) … ~oiJmd ¶oWo hmoUmè¶m gwdU© {dYmZ gm¡§YÀ¶m CX²>KmQ>Z gmohù¶mMr V¶mar nyU© Pmbr AgyZ, amï´>nVr àUd ‘wIOu ¶m§À¶m ñdmJVmgmR>r ~oiJmd ZJar gÁO Pmbr Amho. ‘§Jidmar ({X. 9) KoʶmV Amboë¶m nÌH$ma n[afXoV {Oëhm nmbH$‘§Ì§ r C‘oe H$Îmr åhUmbo, gwdU© {dYmZ gm¢YMo CX²KmQ>Z hmoUma AgyZ, ¶m H$m¶©H«$‘mV Á¶oð> H$ÞS> gm{hp˶H$ M§ÐeoIa H§$~ma ¶m§Zm

amï´>nVtÀ¶m hñVo nwañH$ma XoʶmV ¶oUma Amho. ¶m H$m¶©H«$‘mbm amÁ¶mVyZ d naamÁ¶mVyZ A§XmOo EH$ bmIm§À¶m da ZmJ[aH$ CnpñWV amhUma AgyZ, amï´>nVtÀ¶m ñdmJVmgmR>r àemgZmV’}$ Oæ¶V V¶mar H$aʶmV Ambr Amho. nmo{bgm§H$Sy>Zhr gwdU© {dYmZ gm¡§YÀ¶m CX²>KmQ>Z gmohù¶mV H$mQ>oH$moa gwajm Cnm¶ ¶moOZm H$aʶmV ¶oUma AgyZ, nmo{bg à‘wI

g§Xrn nmQ>rb ¶m§À¶mgh Mma {OëømVrb nmo{bg à‘wI gwajogmR>r H$m¶©aV amhUma AmhoV. amÁ¶mMo A{YH$mar, nXm{YH$mar d gd© njm§À¶m H$m¶©H$˶mªMo gwdU© {dYmZ gm¡§YÀ¶m CX²>KmQ>Z H$m¶©H«$‘mgmR>r ~oiJmdmV AmJ‘Z gwé Pmbo Amho. Jwédmar ({X. 11) amoOr nmo{bgm§Zr XiU-diU ì¶dñWoda H$S>H$ {Z~ªY KmVë¶m‘wio ehamV {’$aUo A˶§V H$R>rU hmoUma Amho.

‘hmamîQ´> EH$sH$aU g{‘VrMm {damoY gr‘màíZmMr gwZmdUr gdm}ƒ ݶm¶mb¶mV àb§{~V AgVmZm amï´>nVtZr ~oiJmd ^oQ>rg ¶oD$ Z¶o, AWdm gXa CX²>KmQ>Z gmohù¶mg CnpñWV amhÿ Z¶o Ago ‘hmamï´> EH$sH$aU g{‘VrVV’}$$ {ZdoXZ gmXa H$aʶmV Ambo AgyZ, Agm gya gd©Ì C‘Q>V Amho. ‘hmamï´>mMo ‘w»¶‘§Ìr n¥ÏdramO Mm¡hmU, gmd©OZrH$ ~m§YH$m‘ ‘§Ìr N>JZ ^wO~i, {edgoZoMo H$m¶©Ü¶j CÕd R>mH$ao ¶m§Zhr amï´>nVtÀ¶m ~oiJmd ^oQ>rbm {damoY Xe©{dbm Agë¶mZo amï´>nVtÀ¶m ¶m ^oQ>r~Ôb ~oiJmd d n[agamV H$‘mbrMo Am¡Ëgw³¶ {XgyZ ¶oV Amho.


10goa14_Layout 1 09-10-2012 23:16 Page 1

14

ñnmoQ>©g²

~wYdma, 10 Am°³Q>mo~a 2012

PQ>nQ>

H«$sS>m {df` gº$sMm H$am … g{MZ

{dœZmWZ AmZ§XMm ghmdm S>mdhr ~amo~arV Zdr {X„r, {X. 9 … {dœZmWZ AmZ§XMr ~amo~arMr H$m|S>r AOyZhr gwQ>bobr Zmhr. ’$m¶Zb ‘mñQ>g© AqO³¶nX ñnY}V gbJ ghmdm gm‘Zm ~amo~arV gmoS>dë¶m‘wio AmZ§XMo 6 JwU Pmbo AmhoV. ghmì¶m gm‘ݶmV AmZ§X {déÕ ’«$mpÝgñH$mo dm„oOmo (ñnoZ) gm‘Zm ~amo~arV gwQ>bm. 6 IoimSy>§Mm gh^mJ Agboë¶m ¶m ñnY}V {dOo˶m IoimSy>bm 3 JwU {Xbo OmVmV. VgoM gm‘Zm ~amo~arV gwQ>ë¶mZ§Va à˶oH$s 1 JwU {Xbm OmVmo. gbJ ghmì¶m ~amo~ar‘wio AmZ§X H«$‘dmarV {nNmS>rda nS>bm Amho. Xaå¶mZ {dœ H«$‘m§H$ 1 Agboë¶m ‘°¾g H$mb©gZZo ’°${~¶mZmo H$méAmZmbm nam^yV Ho$bo Amho. ¶m nam^dmZ§Vahr 11 JwUm§gh H$méAmZm AmKmS>rda Amho. H$mb©gZ 9 JwUm§gh Xþgè¶m ñWmZr nmohmoMbm Amho. Aݶ bT>VrV gOu H$Om©{H$ZZo {bdm°Z Aamo{Z¶Zbm ~amo~arV amoIbo. Aamo{Z¶Z 8 JwUm§gh {Vgè¶m d AmZ§X 6 JwUm§gh Mm¡Ï¶m ñWmZr Amho.

Zdr {X„r, {X. 9 … amÁ`g^oMm gXñ` `m ZmË`mZo g{MZ V|Sw>bH$aZo ^maVr` Ioim§gmR>r EH$ amoS>_°n V`ma Ho$bm Amho. hm V`ma H$aÊ`mV Ambobm amoS>_°n _mJÀ`m _{hÝ`mV H|$Ðr` _mZd g§gmYZ _§Ìr H$nrb {gã~b VgoM H«$sS>m_§Ìr AO` _mH$Z `m§Zm gmon{dÊ`mV Ambm Amho. XmoZ nmZm§À`m `m amoS>_°ngmo~V g{MZZo 25 ñbmBS>Mo àoP|Q>oeZ XoIrb gmXa Ho$bo Amho. g{MZZo Ioimg§~Yr {df`m§Zm Aä`mgH«$_mV A{Zdm`© H$am Ago XoIrb gwM{dbo Amho . EMAmaS>r _§Ìmb`mÀ`m gwÌm§Zg w ma H$nrb {gã~b `m§Zm g{MZZo {Xbobm àñVmd AmdS>bm Amho. nU AmVm `mda EZgrB©AmaQ>rbm H$m_ H$amdo bmJob. H${nb {gã~b `m§Zr g{MZbm nÌ {bhÿZ àoP|Q>oeZ XoÊ`mg gm§{JVbo hmoVo. g{MZMm 4 gyÌr AO|S>m nwT>rbà‘mUo … 1) àË`oH$ ñVamda OmD$Z `wdm IoimSw§>Mm emoY ¿`m. 2) {dÚmnrR> Am{U H$m°bO o ñVamda Ioim§Zm àmYmÝ` Úm. 3) Ioim§Mm _wb^yV T>mMm {dH$grV H$am. 4) emar[aH$ V§Xþê$ñVr Am{U ì`m`m_ `mMo _hËd nQ>Ê`mgmR>r embo` ñVamda Aä`mgH«$_mV `mMm gm_mdoe H$am.

gm{Z`mbm XþhoarV 13do> _mZm§H$Z Zdr {X„r, {X. 9 … ^maVmMr AmKmS>rMr _{hbm IoimSy> gm{Z`m {_Pm© {hZo Mm`Zm AmonZ ñnY}À`m A§{V_ \o$arn`ªV _Ob _maë`m_wio _{hbm XþhoarÀ`m OmJ{VH$ H«$_dmarV AmVmn`ªVMo Amnbo gdm}ËH¥$ï> _mZm§H$Z {_i{dbo Amho. gm{Z`m Am{U ñnoZMr Zy[a`m bmoJmoñQ>oam `m§Zm A§{V_ bT>VrV nam^d nËH$amdm bmJbm hmoVm. _mÌ, A§{V‘ ’o$arV nmohmoMë¶m‘wio gm{Z¶mÀ¶m _mZm§H$ZmV gmV ñWmZm§Zr gwYmaUm Pmbr. Vr AmVm 13ì`m ñWmZmda nmoMbr Amho. XþhoarVrb {VMo ho gdm}ËH¥$ï> _mZm§H$Z R>abo Amho.

lrb§Ho$À`m nam^dmZ§Va 2 MmhË`m§Zr Ho$br AmË_hË`m H$mob§~mo, {X. 9 … Q>r-20 {dœMfH$ {H«$Ho$Q> ñnY}À`m A§{V‘ gm‘ݶmV doñQ> B§S>rOH$Sy>Z nam^d Pmë`mZ§Va lrb§Ho$À`m XmoZ MmhË`m§Zr {Zame hmoD$Z AmË_hË`m Ho$ë`mMo d¥Îm Amho. J°bo `oWrb 17 dfu` AgZ b{jWmZo ¶mZo gm‘Zm g§në`mZ§Va Am§ã`mÀ`m PmS>mbm Ji\$mg bmdyZ AmË_hË`m Ho$br. `mMà_mUo 21 dfu` _h|ÐZ gwaoeZo ñdV:À`m ImobrV Ji\$mg bmdbm.

‘h|ÐqgJ YmoZr

Am_u naoS>bm H$Z©b YmoZr AZwnpñWV Zdr {X„r, {X. 9 … Q>o[aQ>mo[a`b Am_uÀ`m dm{f©H$ naoS>_Ü`o Q>r_ B§{S>`mMm H$U©Yma AmO (_§Jidmar) gh^mJr Pmbm Zmhr. YmoZrbm _mJÀ`m dfu (Zmoìh|~a) _Ü`o Q>o[aQ>mo[a`b Am_uMo boâQ>Z§Q> H$Z©bMo _mZX nX XodyZ gå_m{ZV H$aÊ`mV Ambo hmoVo.

AmO Vmo `m naoS>bm CnpñWV Z am{hë`mZo YmoZrH$So> goZobm XoÊ`mgmR>r doi Zgë`mMo ñnï> Pmbo Amho. YmoZrÀ`m AZwnpñWVr_wio nwÝhm EH$Xm go{b~«qo Q>Zm Aem àH$maMo gÝ_mZ XoUo `mo½` Amho H$m? Agm àý CnpñWV Pmbm Amho.

{’$p³g¨J‘ܶo AS>H$boë¶m n§Mm§Mr AZwamJ åhm‘bZo H$m°b Jëg©Zm ImobrV Ý`m`Mo {Z¶wº$s Ho$brM ZìhVr … Am¶grgr A{^OrV Hw$§ Q>bo m amoIbo nm{H$ñVmZr IoimSy> … ‘oh‘yX Zdr {X„r, {X. 9 … lrb§Ho$V ZwH$Ë`mM Pmboë`m Q>r-20 dëS©>H$n_Ü`o Am§VaamîQ´>r` {H«$Ho$Q>À`m ghm n§Mm§Zr n¡go KoD$Z {\$pŠg§J Ho$ë`mMm Amamon EH$m d¥Îmdm{hZrZo Ho$bm Amho. `m AmamonmZ§Va Am`grgrZo VËH$mi Mm¡H$erMo AmXoe {Xbo AgyZ pñQ>§J Am°naoeZ H$aUmè`m B§{S>`m Q>rìhr d¥Îm dm{hZrH$So> ghH$m`© H$aÊ`mMo AmdmhZ Ho$bo Amho. `mg§X^m©Vrb pìhS>rAmo pŠbßg Am`grgrZo _mJ{dë`m AmhoV. VgoM Amamon H$aÊ`mV Amboë`m EH$mhr n§MmZo Q>r20 {dûdMfH$ {H«$Ho$Q> ñnY}V H$m_ Ho$bo Zmhr. Ë`m§Zm Am`grgrZo

{Z`wº$hr Ho$bo ZìhVo, Ago ñnîQ>rH$aU Am`grgrZo {Q‰>Q>adéZ {Xbo Amho. Ë`m_wio `m àH$aUmVrb hdmM {ZKwZ Jobr Amho. {\$pŠg§J_Ü`o n§Mhr Jw§Vë`màH$aUr Am°ñQ´>o{b`mMo _mOr n§M S°>aob hoAa `m§Zr _mÌ Aem Amamonm§_Ü`o Zm{dÝ` Zgë`mMo åhQ>bo Amho. hoAa `m§Zr B§{S>`Z àr{_Aa brJH$So> ~moQ> XmIdyZ åhQ>bo H$s, Am`nrEb gwê$ Pmë`mnmgyZ Ago Amamon gwê$ Pmbo AmhoV. Ago hmoUmaM, H$maU n¡gm Ambm H$s `m JmoîQ>r hmoVmV. _mohmbm ~ir nS>Ê`mnmgyZ VwåhrM ñdV…bm amoIy

nUOr, {X. 9 … Jmoì¶mMm Aìdb ~w{Õ~inQy> AZwamJ åhm‘bZo A{^OrV Hw$§ Q>b o m ~amo~arV amoIʶmMr {H$‘¶m gmYbr. H$mobH$mVm ¶oWo gwê$ Agboë¶m 50ì¶m amï´>r¶ ~w{Õ~i ñnY}À¶m AmR>ì¶m noarV AZwamJZo H$mù¶m ‘mohè¶m§{Zer IoiVmZm EH$doi J°«S>‘mñQ>a A{^OrV Hw§$Q>oda XS>nU AmUbo hmoVo. eodQ>r Jmoì¶mÀ¶m ¶m IoimSy>~amo~a gm‘Zm ~amo~arV gmoS>{dʶmV A{^OrVZo YݶVm ‘mZbr. Mog Am°qb{n¶mS>‘ܶo 4 doim ^maVmMo à{V{Z{YËd Ho$boë¶m A{^OrV Hw§$Q>oMm ¶m gm‘ݶmV {dO¶ {ZpíMV ‘mZbm OmV hmoVm. nU, Jmoì¶mVrb ~w{Õ~inQy>§gmR>r ¶wW Am¶H$m°Z Agboë¶m AZwamJZo MVwaó Ioi H$aV Amnë¶mnojm ~bdmZ Agboë¶m à{Vñnܶm©bm ~amo~arV amoIV dmhdm {‘i{dbr. AZwamJMo 8ì¶m ’o$µarAIoa 5 JwU Pmbo AgyZ nXH$ qOH$ʶmMr ˶mbm Zm‘r g§Yr Amho. AZwamJZo AmÎmmn¶ªV ¶m ñnY}V g§{‘l H$m‘{Jar H$aV Amnbo AmìhmZ H$m¶‘ R>odbo Amho. gbm‘rÀ¶m gm‘ݶmV ˶mZo J«°§S>‘mñQ>a goZJwám Xrn ¶m Aìdb IoimSy>bm Z‘dyZ

EE’$grÀ¶m Am¶moOZmgmR>r ^maVr¶ ’w$Q>~m°b g§KQ>Zm BÀNw>H$

g°JÀ¶m gamd gm‘ݶmV hoa^ § , lo¶eMr M‘H$ nUOr, {X. 9 … g°JV’}$ {MIbr ‘¡XmZmda Am¶mo{OV H$aʶmV Amboë¶m 14 dfmªImbrb gamd gm‘ݶmV ~moS>m© Amagrgr d dmñH$mo Amagrgr ¶m§Zr à˶oH$s 1 gm‘Zm qOH$bm. XmoÝo hr g§Km§Zr EH$m§‘oH$m§{déÕ 2 gm‘Zo Ioibo. n{hë¶m gm‘ݶmV dmñH$mo AmagrgrZo 20 fQ>H$m§V 142 Ymdm H$mT>ë¶m. CÞrH¥$îUZZo gdm©{YH$ 32 Ymdm ’$Q>H$m{dë¶m. gw‘rV JmdUoH$aZo 30 Ymdm§V 4 JS>r ~mX Ho$bo. hoa§^ na~ d àbd Ho$aH$aZo à˶oH$s 1 ~ir KoVbm. à˶wÎmamV ~moS>m© g§K 83 Ymdm§V JmaX Pmbm. Xþgam gm‘Zm 25 fQ>H$m§Mm Ioi{dʶmV Ambm. ~moS>m©Zo àW‘ ’$b§XmOr H$aVmZm 4 ~mX 179 Ymdm ’$Q>H$m{dë¶m. hoa§^ na~Zo gdm©{YH$ 83 Ymdm H$mT>ë¶m. lo¶e Jd§S>Zo o 59 Ymdm H$mT>V hoa§^~amo~a 130 Ymdm§Mr ^mJrXmar Ho$br. à˶wÎmamV dmñH$moMm S>md 132 Ymdm§V g§nwï>mV Ambm. A{ZHo$V (25), X¡{dH$ (19) ¶m§Zr WmoS>m’$ma à{VH$ma Ho$bm. hoa§^, H$m{eZmW ~moaH$a, {dH$s ‘Xma ¶m§Zr à˶oH$s 2 JS>r ~mX Ho$bo.

eH$Vm, Agohr S°>aob hoAa åhUmbo. B§{S>`m Q>rìhr `m M°ZbZo pñQ>§J Am°naoeZ H$ê$Z g§~§{YV àH$aUmÀ`m pìh{S>Amo pŠbßg Omhra Ho$ë`m AmhoV. `mV n¡emÀ`m _mo~Xë`mV {ZU©` ~XbÊ`mg n§Mm§Zr V`mar Xe©dë`mMo XmIdÊ`mV Ambo Amho. M°ZbZo Á`m ghm n§Mm§da Amamon Ho$bo AmhoV Ë`m_Ü`o nm{H$ñVmZMo XmoZ n§M ZXr_ Km¡ar d A{Zg {g{ÔH$s, ~m§JbmXoeMo ZXra eoI d Jm{_Zr {XgmZm`Ho$ Am{U _m°[ag {dÝñQ>Z, gJmam J°boO `m§Mm g_mdoe Amho. ¶mn¡H$s Km¡ar Am{U emh `m§Zr ho Amamon \o$Q>mibo AmhoV.

nUOr, {X. 9 … E’$gr M°b|O H$n ’w$Q>~m°b ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmgmR>r ^maVr¶ ’w$Q>~m°b‘§S>i à¶ËZaV Amho. ¶m{df¶r ˶m§Zr Am§Vaamï´>r¶ ’w$Q>~m°b ‘hmg§KQ>ZoH$S>o BÀN>m 춺$ Ho$br Amho. VgoM boIr ñdénmV H$i{dbo Amho. ’o$~«wdmar 2014 gmbr ¶m ñnY}Mm eodQ>Mm Q>ßnm hmoUma Amho. hr ñnYm© qOH$Umè¶m g§Kmbm 2015 gmbr Am°ñQ´>o{b¶mV hmoUmè¶m Am{e¶m MfH$ ’w$Q>~m°b ñnY}V WoQ> àdoe {‘iUma Amho. A{Ib ^maVr¶ ’w$Q>~m°b g§KQ>ZoMo ‘w»¶ g{Md Hw$eb Xmg ¶m§Zr Amåhr boIr {Z{dXm nmR>{dbr Amho. Amåhmbm ¶m ñnY}À¶m Am¶moOZmMr g§Yr {‘iʶmMr e³¶Vm Amho, Agohr Vo åhUmbo. 2008 gmbr ^maVmZo ¶m ñnY}Mo Am¶moOZ Ho$bo hmoVo. ˶mdoir ^maVmZo VOm{H$ñVmZMm nam^d H$ê$Z n{hë¶m§XmM Am{e¶m MfH$mgmR>r nmÌVm {‘i{dbr hmoVr.

1986 gmbr hr ñnYm© gwê$ Pmë¶mZ§Va ^maVmbm àW‘M ¶m ñnY}V IoiʶmMr g§Yr {‘imbr hmoVr. Hw$eb Xmg ¶m§Zr Am¶moOZmg§~§Yr A{YH$ ‘m{hVr XoVmZm gm§{JVbo H$s, 8 g§KmV hmoUmar E’$gr ñnYm© XoemVrb 2 {R>H$mUr Ioi{dbr OmD$ eH$Vo. {X„r d Jmodm hr XmoZ {R>H$mUo ¶m ñnY}À¶m Am¶moOZmgmR>r Cn¶wº$ AmhoV, Agohr ˶m§Zr gm§{JVbo. {X„rVrb Zohê$ ñQ>o{S>¶‘ d Am§~oS>H$a ñQ>o{S>¶‘, VgoM ‘S>Jmd ¶oWrb Zohê$ ñQ>o{S>¶‘‘ܶo âbS>bmB©Q>Mr ì¶dñWm Amho. ˶m‘wio hr XmoÝhr {R>H$mUoM ¶m ñnY}gmR>r ¶mo½¶ Amho, Agohr Hw$eb Xmg åhUmbo. ^maVmZo 2012 gmbr H$mR>‘m§S>y ¶oWo Pmboë¶m E’$gr H$n ’w$Q>~m°b ñnY}V ^mJ KoVbm hmoVm. nU, JQ>dma ’o$arVM ¶m g§KmMo AmìhmZ g§nwï>mV Ambo hmoVo.

Eg. Ho$. H$amQ>o ³b~Mo g§ñ‘aUr¶ ¶e

{dOo˶m H$amQ>onQy>§gmo~V à{ejH$ g{Ve Hw$‘ma.

nUOr, {X. 9 … åhmngm ¶oWrb Eg. Ho$. H$amQ>o ³b~Zo A{Ib ^maVr¶ Iwë¶m H$amQ>o ñnY}V g§ñ‘aUr¶ ¶e {‘i{dbo Amho. ¶m ³b~Zo 4 gwdU©, 4 am¡ß¶ d 6 H$m§ñ¶ nXHo$ qOH$br AmhoV. {dOo˶m§Mr Zmdo nwT>rbà‘mUo … {gÕm§V na~ (am¡ß¶), dg§V ‘oór (gwdU©), amOoZwa eoI (H$m§ñ¶), S>m°. dm‘Zamd M{V‘ (gwdU© d am¡ß¶), amhþb ZmB©H$ (H$m§ñ¶), {gÕr Zmd}H$a (am¡ß¶ d H$m§ñ¶), [aeob {S>gmoPm (H$m§ñ¶), VoOg Q>¸o$H$a (H$m§ñ¶), AmñWm H$m‘V (gwdU©), ‘¶ya hmCgwaH$a (am¡ß¶), VwH$mam‘ ‘m§ÐoH$a (gwdU©), eo’$mbr åhmbXma (H$m§ñ¶). ¶m IoimSy>§Zm g{Ve Hw$‘ma ¶m§Mo ‘mJ©Xe©Z bm^bo. Xrnmbr H$i§JwQ>H$a ¶m§Zr ñnY}doir ì¶dñWmnH$ åhUyZ H$m‘ nm{hbo.

Zdr {X„r, {X. 9 … nm{H$ñVmZr IoimSy§>da AmUIr J§^ra Amamon H$aÊ`mV Ambo AmhoV. ~m§JbmXoe àr{_Aa brJ_Ü`o IoiUmao H$mhr nm{H$ñVmZr IoimSy> _°M nmQ>uZ§Va H$m°b Jëg©Zm é__Ü`o KoD$Z Om`Mo, Va APha _oh_yX lrb§H$m àr{_Aa brJ_Ü`o _°M {\$pŠg§J H$am`Mm, Aer Ii~iOZH$ _m{hVr T>mH$m ½b°{S>EQ>g©Mo _r{S>`m _°ZoOa {_ZhmOwÔrZ `m§Zr {Xbr Amho. EH$m pñQ>J§ Am°naoeZ_Ü`o {_ZhmOwÔrZ `m§Zr nm{H$ñVmZr IoimSy>M§ r nmobImob Ho$br Amho. em{hX Am{\«$Xr, amUm ZmdoX, Ah_X ehOmX ho gm_Zm g§në`mZ§Va H$m°b Jëg© ImobrV

KoD$Z Om`Mo. VgoM ~m§JbmXoeMm gbm_r \$b§XmO V{‘_ BŠ~mb Zoh_r Xþ~B© Am{U _bo{e`m_Ü`o gwQ²>Q²> çm KmbdVmo Am{U hdmbmÀ`m _mÜ`_mVyZ ~m½bmXoehÿZ n¡gm _mJ{dVmo, Aer _m{hVr {_ZhmOwÔr `m§Zr CKS> Ho$br Amho. APa _oh_yX `mdfu Am`nrEb_Ü`o Ioibm hmoVm. {~«Q>ZMo ZmJ[aH$Îd àmßV Ho$ë`mMo Ë`mZo ~rgrgrAm`bm H$i{dbo hmoVo. VgoM Vmo nm{H$ñVmZr g§KmH$Sy>Z IoiV Zmhr. Ë`m_wio Ë`mbm Am`nrEbgmR>r nadmZJr XoÊ`mV Ambr hmoVr. Ë`mZo lrb§H$m àr{_Aa brJ_Ü`o {\$pŠg§J Ho$ë`mMm Xmdm {_ZhmOwÔrZ `m§Zr Ho$bm Amho.

AZwamJ åhm‘b

Ii~i ‘mO{dbr hmoVr. ˶mZ§Va B§Q>aZ°eZb ‘mñQ>a Xo~m{ef Xmgbm ~amo~arV amoIV ˶mZo IoimV gmV˶ amIbo. {Vgè¶m ’o$arV AZwamJbm B§Q>aZ°eZb ‘mñQ>a d|H$Q>oe E‘. Ama. Zo nam^yV Ho$ë¶m‘wio AZwamJMo AmìhmZ Ymo³¶mV Ambo hmoVo. nU, ˶mZ§Va AZwamJZo gwYm[aV IoimÀ¶m Omoamda OmoaXma ‘wg§S>r ‘mabr. J°±S>‘mñQ>a ~méAm {Xã¶|Xÿ d àdrU {R>ngo ¶m§Zm ~amo~arV amoIë¶mZ§VVa AZwamJZo gáfu am°¶bm nam^dmMm Y¸$m {Xbm hmoVm. nmR>monmR> J«±S>‘mñQ>a goVaw m‘ Eg. nr. ¶mbmhr nam^yV H$aV AZwamJZo Amnbo ApñVËd XmIdyZ {Xbo hmoVo.

{H«$ñQ>bbm nXH$mMr g§Yr nUOr, {X. 9 … Jmoì¶mÀ¶m {H«$ñQ>b ’$Zmª{S>gbm Ah‘Xm~mX (JwOamV) ¶oWo gwê$ Agboë¶m 9 dfmªImbrb ~w{Õ~i AqO³¶nX ñnY}V nXH$ qOH$ʶmMr g§Yr Amho. {H«$ñQ>b ’$Zmª{S>g 10ì¶m ’o$arAIoa {H«$ñQ>bMo 9 JwU Pmbo AgyZ Vr Xþgè¶m ñWmZr Amho. CÚm hmoUmam eodQ>Mm gm‘Zm qOH$ë¶mg {VMo am¡ß¶nXH$ {ZpíMV hmoUma Amho. Aìdb ñWmZr Agboë¶m Vm{‘iZmS>yÀ¶m gr. bú‘rnojm Vr Aܶm© JwUmZo ‘mJo Amho. {H«$ñQ>bZo eodQ>Mr bT>V qOH$ë¶mg d bú‘rZo J‘mdë¶mg Jmoì¶mÀ¶m Im˶mV gwdU©nXH$ O‘m hmoB©b. Jmoì¶mÀ¶m Aݶ IoimSy>§Zrhr M‘H$Xma Ioi Ho$bm Amho. ídoam ~«mJm§Pmbmhr nXH$mMr g§Yr hmoVr. ‘mÌ, Zdì¶m ’o$arV nam^yV Pmë¶m‘wio Jmoì¶mMo AmUIrZ EH$ nXH$ hþH$ë¶mV O‘m Amho. Aìdb ñWmZr Agboë¶m gr. bú‘rZo {VMm nam^d Ho$bm. ídoamMo 7 JwU Pmbo AmhoV. ~oìhabr ‘|S>moH$mZo Vm{‘iZmSy>À¶m ídoVm ~mbmOrMm nam^d H$aV Amnbr JwUg§»¶m 6da Zobr Amho. ‘wbm§À¶m JQ>mV {bAm°Z ‘|S>moH$mMo 5.5 d O¶oe eoÅ>rJaMo 3 JwU Pmbo AmhoV.

nm{H$ñVmZr IoimSy>§Zm ‘wbt‘ܶo ag Amho, ˶mMm hm nwamdm.

CÎma {d^mJ Cnm§Ë¶ ’o$arV Monm°H$, {X. 9 … CÎma {d^mJ {déÕ npíM‘ {d^mJ Ho$bo. gm‘Zm AIoa A{Z{U©V gwQ>bm. ‘mÌ, n{hë¶m S>mdmVrb CÎma {d^mJmZo Xþgè¶m S>mdmV gmdY ’$b§XmOr H$aV AmKmSrÀ¶m Omoamda CÎma {d^mJmZo >Xþ{bn MfH$ {H«$Ho$Q> npíM‘ {d^mJmbm H$moUVrhr g§Yr {Xbr Zmhr. F$fr YdZ ñnY}À¶m Cnm§Ë¶ ’o$arV YS>H$ (45) d {eIa YdZ (50) {Xbr. n{hë¶m S>mdmV eVH$ d ¶m§Zr X‘Xma gbm‘r Xþgè¶m S>mdmV AY©eVH$ {Xë¶m‘wio npíM‘ {d^mJmÀ¶m H$mT>Umè¶m {eIa YdZbm Caë¶mgwaë¶m Amemhr gm‘Zmdra nwañH$ma {‘imbm. g§nwï>mV Amë¶m. gZr qgJ n{hë¶m S>mdmV CÎma (28) d nmag S>m|J«m {d^mJmZo 484 Ymdm H$mT>ë¶m (Zm. 36) ¶m§Zr CÎma hmo˶m. à˶wÎmamV npíM‘ {d^mJmMm S>md gmdaʶmMm {d^mJmMm S>md Ad¿¶m 164 à¶ËZ Ho$bm. AIoa 67 Ymdm§V g§nwï>mV Ambm hmoVm. fQ>H$m§Z§Va 7 ~mX 208 ˶mZ§Va Xþgè¶m S>mdmV CÎma Ymdm§da CÎma {d^mJmZo S>md {d^mJmZo ’$b§XmOrMm gamd Kmo{fV Ho$bm d npí‘‘ H$aʶmda ^a {Xbm d gm‘Zm {d^mJmnwT>o 29 fQ>H$m§V 529 A{Z{U©V gmoS>{dbm. npíM‘ Ymdm§Mo H$R>rU AmìhmZ R>odbo. {d^mJmÀ¶m n{hë¶m S>mdmV npíM‘ {d^mJmZo 29 fQ>H$m§V Bem§V e‘m©Zo 4, A{‘V {‘lmZo 2 ~mX 69 Ymdm H$mT>ë¶m d gm‘Zmdra {eIa YdZ 3 d F$fr YdZZo 2 JS>r ~mX gm‘Zm A{Z{U©V gwQ>bm.

BboìhZ ñQ>mg©Mo ’«$±° H$s H$mìhm©bmo Aܶj nUOr, {X. 9 … BboìhZ g{H«$¶ g^mgX åhUyZ ñQ>mg© ñnmoQ>©g² A±S> H$m¶© H$aV AmhoV. H$ëMab ³b~À¶m ³b~Mo Aݶ AܶjnXr ’«°±$H$s nXm{YH$mar H$mìhm©bmo ¶m§Mr nwT>rbà‘mUo … Cnmܶj AܶjnXr {ZdS> - g§O¶ H$madmaH$a, H$aʶmV Ambr Amho. ¶m g{Md - am‘Xmg ’«±$H$s H$mìhm©bmo ³b~Mr ~¡R>H$ eoQ>çodmS>m eoQ>ço, ghg{Md Ywioa (åhmngm) ¶oWrb Hw§$XZ JS>oH$a, ³b~ g§Hw$bmV Pmbr. ³b~Mr I{OZXma - Jmod§{X JS>oH$a, ñWmnZm Pmë¶mnmgyZ gbJ 22ì¶m ghI{OZXma - Z§XHw$‘ma JS>oH$a, doir ’«±$H$sMr AܶjnXr {ZdS> Pmbr H$m¶©H«$‘ g§¶moOH$ - g‘ra Amho. ’«±$H$s AZoH$ H«$sS>m g§ñWm§gmR>r H$m‘wb©H$a.

10 Oct  

news,goa,local news