Page 1

2018

PIIRIN TOIMINTAKALENTERI

KUVA Susanna Oksanen


tulee olla Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu maksettuna.

tapahtuu kahdessa erässä: kevään kurssien viimeinen ilmoit-

tautumispäivä on 14.1. ja syksyn 26.8. Näihin päivämääriin

tapahtuman jäsenelleen vai laskuttaako sen osallistujalta.

köpostitse. Osallistuja saa kurssikirjeen muodossa lisätietoa

tavissa. Joihinkin pienempiin tilaisuuksiin osallistuva saa kurssiviestin mukana ohjeet saapumisesta. Suosittelemme käyttämään yhteiskuljetuksia, mikäli sellainen on tarjolla, sillä näin saadaan kurssit käyntiin ajallaan. Kurssikuljetukset maksavat yleensä 15 euroa kurssilaista kohden per viikonloppu. Tapahtumien osalta kuljetusmaksu määräytyy kuljetuksen hinnan ja osallistujamäärän mukaan.

taudutaan pääsääntöisesti ryhminä, jolloin ilmoittautumisessa

käytetään vartion- tai ryhmänjohtajan partio-ID:tä. Tällöin

siis riittää yksi ilmoittautuminen ryhmää kohden. Tapahtu-

miin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti noin kuukautta ennen

tapahtumaa - tarkan ilmoittautumispäivämäärän löydät piirin

nettisivuilta.

miin, jotka ovat julkisilla kulkuneuvoilla vaikeasti saavutet-

Kilpailuihin ja nuorempien ikäkausien tapahtumiin ilmoit-

tilaisuuksista noin viikkoa aiemmin.

Kuljetukset järjestetään isoimmille kursseille ja tapahtu-

teydessä. Lippukunta päättää, kustantaako se koulutuksen tai

koska olemme osallistujiin yhteydessä lähtökohtaisesti säh-

viikonlopun kurssista noin pari viikkoa ennen kurssia ja päivä-

laskutetaan lippukunnilta normaalin osallistumismaksun yh-

ei kerää rahaa tapahtumissa osallistujilta, vaan kaikki kulut

materiaali laskutetaan lippukunnalta tapahtuman jälkeen. Piiri

tietojen ajantasaisuus Kuksassa, eritoten sähköpostiosoitteet,

Tarkista ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien yhteys-

ton kanssa heidän kouluttautumisestaan.

Osallistumismaksut, kuljetukset sekä mahdollinen oheis-

Jokaisella tapahtumaan ja kurssille osallistuvalla partiolaisella

Ilmoittautuminen johtajiston pestikoulutuksiin ja -kursseille

mennessä on pestijohtajan hyvä suunnitella ja sopia johtajis-

LASKUTUS JA KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

YLEINEN ILMOITTAUTUMISOHJE

Terveisin Hanna, Pinja ja Senni

LI SÄTIETOA KAIKISTA TAPAHTU M ISTA ILMOITTAU TU M IS LI N KKE IN E E N LÖYDÄ T PII RIN N ETT IS IVU ILTA: WWW.PÄP A .F I/ TAPAHTU M AT

kautta. Lomakkeella kysytään osallistuvan henkilön nimi,

tapahtumiin ja osaan kursseista suoraan tapahtumalinkkien

Partion ulkopuoliset osallistujat voivat ilmoittautua avoimiin

myös niitä osallistujia, jotka eivät ole partion jäseniä.

maksu maksettuna. Esitietovaatimukset ja ikärajat koskevat

jälkeen tulee seuraaviin tapahtumiin osallistuessa olla jäsen-

tavoista tutustua partioon. Kertaluonteisen osallistumisen

esimerkiksi kisoihin tai tapahtumiin on tarkoitettu yhdeksi

tämän esitteen tapahtumista ja kursseista. Osallistuminen

laisille (EVP) mahdollisuuden osallistua suurimpaan osaan

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset tarjoaa myös ei-vielä-partio-

EI-PARTIOLAISTEN ILMOITTAUTUMISOHJE

massa!

että huoltajien suostumus kurssille osallistumiseen on ole-

tarvitaan kaikilta alle 18-vuotiailta. Lippukunta vastaa siitä,

kolme yötä kestävällä kurssilla tai tapahtumalla suostumus

tajan suostumus osallistua piirin kursseille ja tapahtumiin. Yli

Jokaiselta alle 15-vuotiaalta partiolaiselta edellytetään huol-

Tähän kalenteriin on koottu lippukuntasi toiminnansuunnittelua helpottamaan kaikki Pääkaupunkiseudun Partiolaisten järjestämät koulutus- ja ohjelmatapahtumat sekä nostoja Suomen Partiolaisten tarjonnasta lippukunnille. Pidä huolta lippukuntasi osaamisesta ja hyödynnä partio-ohjelmaa tukevat ikäkausitapahtumat kattavasti! Kun olet päättänyt, mihin haluat lähteä tai mihin lippukuntasi osallistuu, tutustu yleiseen ilmoittautumisohjeeseen.

KLIFFA VUOSI 2018


lähetetään kurssi- tai tapahtumaviestit tavalliseen tapaan.

Muista ilmoittaa osallistujan muutoksesta toimistolle.

todistusta vastaan takaisin partiovakuutuksen

vakuuttanut toimintaan osallistuvan ei-vielä-partiolaisen

samanlaisella vakuutuksella kuin jäsenet. Vakuutus on tois-

sijainen. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta www.partio.fi/

partiovakuutus.

- vastaava sampo

- vastaava tarpojaluotsi

- vastaava samoajaluotsi

- vastaava vaeltajaluotsi

ja vartioiden johtajat

taloudenhoitaja ja jäsenrekisterinhoitaja)

(papa.toimisto@partio.fi / 09 8865 1200)

piirin toimistolle neljä (4) viikkoa ennen tapahtuman

alkamista.

• Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimistolle

• Kurssi- ja tapahtumaperuutukset tehdään aina

PERUUTUSKÄYTÄNNÖT

• Hallituksen jäsenet (erityisesti sihteeri,

• Kaikki akelat, sammot, luotsit sekä joukkueiden

- vastaava akela

• Ikäkausivastaavat

• Ohjelmajohtaja

• Pestijohtaja

• Lippukunnanjohtaja

vähintään seuraavien pestien haltijat:

osalle. Jokaisen lippukunnan tulisi nimetä jäsenrekisteriin

lippukunnan johtajistoa viesteillä, jotka on tarkoitettu vain

viestinnän suoraan oikeille henkilöille rasittamatta koko

kitty jäsenrekisteriin. Tämä mahdollistaa tehokkaamman

Tarkastakaa, että lippukuntanne johtajien pestit on mer-

TIEDOT KUNTOON KUKSAJÄSENREKISTERIIN

• Mikäli peruutus johtuu sairastapauksesta, on osallistumismaksu mahdollista anoa lääkärin-

tulee tuoda mukaan tapahtumaan. Suomen Partiolaiset on

oppimisympäristö Moodleen

NAPPAA KAVE RI M U KAAN!

• Mahdolliset päivämäärämuutokset

• Linkit mahdollisiin lisämateriaaleihin ja

• Ilmoittautumislinkit

Mobiiliyhteensopivilla sivuilla lisäksi:

www.päpa.fi/tapahtumat

tapahtumat kuvauksineen löydät osoitteesta

Kaikki tässä kalenterissa esitellyt koulutukset ja

LISÄTIETOA NETTISIVUILTA

kautta.

peruuteta lainkaan.

(yleensä 20 €), mikäli kurssiosallistumista ei

ilmoittautumisvahvistuksessa ilmoitettu maksu

• Ilmaisten koulutusten kohdalla laskutetaan

ilmoittautumista ei peruta lainkaan.

lytys kurssille tai tapahtumaan pääsemiselle. Maksutosite

• Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos

maa tai kurssia. Osallistumismaksun maksaminen on edel-

Osallistumismaksut laskutetaan EVP:ltä ennen tapahtu-

sekä mahdolliset allergiat ja erikoisruokavaliot. Osallistujille

laskutetaan, ellei osallistuja löydä itselleen sijaista.

• Alle neljä (4) viikkoa ennen tehdyt peruutukset

puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, syntymäaika

KUVA Susanna Oksanen


- lippukunnan partiokasvatus: tuntee lippukunnan jokaisen ikäkauden tilanteen ja pestaa ikäkausivastaavat ja luotsit. Ohjelmajohtaja vastaa siitä, että ikäkaudet toteuttavat ikäkausien mukaista partio-ohjelmaa sekä että niille on tarjolla partio-ohjelman mukaisia ikäkausitapahtumia. Ohjelmajohtaja varmis-

ten ja lippukuntapestissä toimivien samoaja- ja vaeltajaikäis-

ten) motivoimisesta, pestijärjestelmän käytöstä ja koulut-

tautumisesta. Hän vastaa siitä, että partiossa on hyvä tehdä

vapaaehtoistyötä. Pestijohtaja löytää oikean pestin tekijälle ja

oikean tekijän pestille. Pestijohtajan pestaa lippukunnanjohtaja.

kunnan ryhmien toiminta on suunnitelmallista. - alueellinen yhteistyö: osallistuu yhdessä alueen muiden ohjelmajohtajien kanssa vuosittain yhteisesti toteutettavien ohjelmatapahtumien suunnitteluun sekä delegoi alueellisesti järjestettävien tapahtumien järjestelyihin lippukunnasta sopivat tekijät.

PESTIJOHTAJAN TEHTÄVIIN KUULUU

- pestijärjestelmän käyttö: huolehtii siitä, että kaikkien lippu-

kunnassa toimivien vapaaehtoisten kanssa käydään hyvä pes-

tikeskustelu. Vapaaehtoiset tietävät, mitä heiltä odotetaan sekä

mitä tukea ja koulutusta pestiin on tarjolla. Pestijohtaja opastaa

lippukunnan johtajistoa käyttämään pestijärjestelmää oikein

taa yhdessä ikäkausivastaavien ja luotsien kanssa, että lippu-

OHJELMAJOHTAJAN TEHTÄVIIN KUULUU

lapaseen.

-koulutuksessa!

Value Based Leadership

Kolmiapila-Gilwell-kurssilla ja

Harkitse jatkokouluttautumista

Nämä löytyvät sinulta jo?

Pj-peruskurssi ja Pj-valtakirja

Ohjelmajohtajan pestaa lippukunnanjohtaja.

Varmista itsellesi pikaisesti

soitteensa!

– ja tiedät heidän sähköpostio-

päätöksenteossa huomioidaan ikäkaudet ja kasvatustavoitteet.

sivastaavat. Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan

Apunaan ohjelmajohtajalla ovat lippukunnan luotsit ja ikäkau-

teuttamista kaikissa ikäkausissa mahdollisimman laajasti.

Ohjelmajohtaja johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan to-

Pestijohtaja huolehtii lippukunnan vapaaehtoisten (eli aikuis-

Pestijohtaja

ten turvallisuusohjeiden mukaisesti.

jeen sekä vastaa lippukunnan toiminnasta Suomen Partiolais-

johtajistoa ongelmatilanteissa, tuntee piirin kriisiviestintäoh-

- toiminnan turvallisuudesta huolehtiminen: ratkoo ja auttaa

nan toimintatapoja ja visioi lippukunnan tulevaisuutta

Ohjelmajohtaja

mentajat nimeltä ja naamalta

nan toiminnansuunnittelun ja -arvioinnin, kehittää lippukun-

Tunnethan oman alueesi val-

johtokolmikolle 29.–30.9.

Lippukuntasemma koko

8.4. ja 28.10.

Kevään ja syksyn koulutuspäivät

sekä syksyllä 12.–14.10.

keväällä 9.–11.3. ja 16.–18.3.

kursseja on tarjolla

johtaja- ja ohjelmajohtaja-

Lippukunnanjohtaja-, pesti-

TUKEA JA JEESIÄ HOMMIIN ON TARJOLLA!

- lippukunnan toiminnan kehittäminen: organisoi lippukun-

ulkopuolella ymmärtävät, minkälaisista taidoista on kyse.

tiossa oppimiaan taitoja niin, että ihmiset partiossa ja partion

auttaa ja neuvoo lippukunnan vapaaehtoisia kuvailemaan par-

- osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Pestijohtaja

nöt.

tumisista koulutuksiin ja tuntee piirin ilmoittautumiskäytän-

kouluttautumissuunnitelman, vastaa lippukunnan ilmoittau-

tarjontaa ja tiedottaa niistä lippukunnassa, laatii lippukunnan

set. Pestijohtaja seuraa piirin, SP:n ja muiden tahojen koulutus-

lippukunnan vapaaehtoiset käyvät pestinmukaiset koulutuk-

- johtajiston kouluttautumissuunnittelu: huolehtii siitä, että

uudet aikuiset otetaan osaksi lippukunnan johtajistoa.

aikuisrekrytointi on aktiivista ja jatkuvaa sekä varmistaa, että

ja keitä jatkossa. Pestijohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan

huomioi ja suunnittelee, keitä lippukunnan pesteissä toimii nyt

- lippukunnan henkilöresurssien johtaminen ja kehittäminen:

innostamisessa ja motivoinnissa.

ja tavoitteellisesti. Hän ymmärtää pestauksen mahdollisuudet

kunnan erilaisiin sidosryhmiin

- yhteistyötahojen kanssa toimiminen: pitää yhteyttä lippu-

portoidaan asiallisesti

päätös tulee tehdyksi, avustukset haetaan ajallaan ja niistä ra-

- lippukunnan talouden johtaminen: huolehtii siitä, että tilin-

on sujuvaa ja että eri kohderyhmät huomioidaan

- lippukunnan viestinnän johtaminen: varmistaa, että viestintä

sa ja toimii lippukunnan nimenkirjoittajana

puheenjohtajana, edustaa lippukuntaa virallisissa tapahtumis-

- lippukunnan hallinnollinen johtaminen: toimii hallituksen

LIPPUKUNNANJOHTAJAN TEHTÄVIIN KUULUU

yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

ten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen

lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokous-

sen johtamisesta. Lippukunnanjohtajan tehtävänä on johtaa

Lippukunnanjohtaja on vastuussa lippukunnan toiminnasta ja

Lippukunnanjohtaja

JOHTOKOLMIKKO ON YHDESSÄ TIMANTTIA!


3.-7.1. 24.1. 27.–28.1. 27.1. 2.–4.2. 2.2. 5.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.–11.2. 11.2. 20.-24.2. 28.2. 3.–4.3. 6.3. 7.3. 9.–11.3. 9.–11.3. 9.–11.3. 9.–11.3. 11.3. 12.–27.3. 13.3. 15.3. 16.–18.3. 16.–18.3. 20.3. 21.3. 23.–25.3. 23.–25.3. 23.–25.3. 24.3. 29.–2.4. 8.4. 10.4. 13.–15.4. 14.4. 23.–29.4. 26.4. 27.4. 28.4.

SuperSupe Partioviikon partiomessu Leikkikurssi 2: Aarteenvartija Tervetuloa partioon-kurssi Erätaito 0 – Retkeilyn alkeet aikuisille K18 EA1-kaupunkikurssi Espoon Vihree (EPT) Kevät-yökisat Kuutamokeikka 2018 Kalliokiipeilykurssin teoriailta PJ-peruskurssi 4-2018 PJ-peruskurssi 3-2018 (vaellus) EA-kertauskurssi 1–2018 Kalliokiipeilykurssi Kevät SM-kisat (Kymi) EPT-klubi Kevätregatta Sisujohtajien kevättapaaminen Pohjoismainen 5-ottelu (Partiokannus) Flaksi 2018 samoajille Piirileiri Kliffa - raksa Piirileiri Kliffa Piirileiri Kliffa - purku Rantalentisturnaus- ja bileet (EPT) PopUp–partiokolot Tervetuloa partioon–kurssi Syysregatta Metsä-kino tarpojille EA1-kaupunkikurssi (ilta) Espoon Punanen EA1-kurssi 2-2018 (Partiokannus) Bonfire – Urbaani iltanuotio Leikkikurssi 3: Mittarimato Pohjoismaiset johtajapäivät (Partiokannus) Valmentajatreffit Syys SM–kilpailut (Häme) Lippukuntaseminaari PJ–peruskurssi 5-2018 (monimuoto) alkaa Partiohackathon Partion Unska (Partiokannus) SuSen Loikka (Partiokannus) Tarpojien KITT (Partiokannus) Valtakunnallinen Luotsipäivä Vaeltajien Ohitus

29.4. 29.4. 4.–6.5. 5.5. 5.5. 5.–6.5. 5.5. 5.–6.5. 6.5. 9.–13.5. 9.–13.5. 16.5. 18.–20.5. 19.5. 23.5. 25.–27.5. 25.5. 25.–27.5. 25.–27.5. 19.–22.7. 23.–31.7. 1.–3.8. 19.8. 22.–25.8. 25.8. 7.–9.9. 8.9. 11.–19.9. 15.–16.9. 15.-16.9. 19.9. 21.–23.9. 21.–23.9. 28.9. 29.–30.9. 29.–30.9. 3.10. 5.–7.10. 5.–7.10. 6.10. 5.-6.10. 6.10. 6.10.

Tiivistelmä - Lisää iltatapahtumia löydät kalenterin muilta aukeamilta!

PJ-peruskurssi 1-2018 Tervetuloa partioon-kurssi EA1-kaupunkikurssi Cyber 4-KAMP (Partiokannus) Leikkikurssi 1: Mämmikoura Samoajat Gone Wild Lippukunnan johtokolmikoiden perehdytys VOK kurssin preppausiltamat Veneenohjaajakurssin alkukoe EA–kertauskurssi (Partiokannus) EA1–kurssi 1-2018 (Partiokannus) Lumiveistoskisa (EPT) Vinkuli (EPT) Johda innostusta-koulutus UKKO: SM–kisat Valjasta aikuiset lippukunnan tueksi-koulutus Mega-KITT tarpojille Lippukuntatuen treffit Veneenohjaajakurssi / teoria Ryhmänohjaajakurssi osa 1. (Partiokannus) LPK-kurssit (Uusimaa) Aikuisten iltanuotio: valokuvaus-teema Ulkomaanprojektikoulutus Tervetuloa partioon-kurssi Kevätkokous (Partiokannus) Kliffan ja koulutuksen viikonloppu kaikille johtajille! Järjestyksenvalvojakurssi 1-2018, osa 1. Nettisivutyöpaja Kevätkokous (EPT) Mammutti-EA Ryhmänohjaajakurssi osa 2. (Partiokannus) Järjestyksenvalvojakurssi 1-2018, osa 2 Luotsikoulutus 1-2018 PJ–peruskurssi 2-2018 Koko lippukunnan kouluttautumispäivä Lippukunnan johtokolmikoiden perehdytys Vimma-viikonloppu (EPT) Tarpojien Taitopäivä PARTIOVIIKKO Maailman 6. nopein PT-kisa aikuisille Partiojohtajien juhlaillallinen Törmä - kevätkisa päiväsarjat

KALENTERI 2018 7.10. Pinkki (EPT) 8.10. Valjasta aikuiset lippukunnan tueksi–koulutus 10.10. K–18–ilta (EPT) 11.10. Nettisivutyöpaja 2–2018 12.–14.10. Akela– ja sampokurssi 12.–14.10. Ryhmänohjaajakurssi osa 1. (Partiokannus) 12.–14.10. Lippukuntakoulutus: LPKJ–, pestijohtaja ja ohjelmajohtajakurssit 13.–14.10. Episodi–videotapahtuma 14.10. Seikkailija–EA–tapahtuma 17.10. Syyskokous (EPT) 17.–21.10. PJ–peruskurssi 6–2018 20.–21.10. EA2–kaupunkikurssi 20.10. Urbaani Kaupunkisuunnistus 21.10. Piirin kokous 22.10. Syyskokous (Partiokannus) 23.10. Tervetuloa partioon–kurssi 25.10. Pestijohtajien kiitos–ilta 26.–28.10. Ryhmänohjaajakurssi osa 2. (Partiokannus) 27.10. Laten Laukka (Partiokannus) 27.10. Luotsikoulutus 2–2018 28.10. Koko lippukunnan kouluttautumispäivä 1.11. Johda pettymyksiä ja nihkeitä tilanteita-koulutus 2.–3.11. Partiokouluttajakoulutus 2.–4.11. Järjestyksenvalvojakurssi 2–2018, osa 1 6.11. Lippukunnan johtokolmikoiden perehdytys 9.–11.11. Vimma–viikonloppu (EPT) 9.–11.11. PJ–peruskurssi 7–2018 osa 1. 9.–11.11. Järjestyksenvalvojakurssi 2-2018, osa 2 16.–18.11. EA1–maastokurssi 16.–18.11. Kisatoimitsijakurssi 16.–18.11. Leikkikurssi 4: Haaraparta 16.–18.11. Valtakunnallinen johtokolmikoiden tapaaminen 18.11. Seinäkiipeilykurssi (Sa, Va, Ai) 23.–25.11. PJ–peruskurssi 7-2018 osa 2. 24.11. Gaala (EPT) 24.–25.11. EA1–kurssi (Partiokannus) 7.–9.12. Samoaja 29H 8.–9.12. Loiste - piirimajakka tarpojille 9.12. Partiolaisten joululaulut 10.12. EA-kertauskurssi 2-2018 2.–6.1.19 PJ-peruskurssi 1–2019


Toimitko ohjaajana pj-kurssilaiselle? Tiedätkö, mitä hyötyä lippukunta saa PJ-kurssin käyneestä tai kaipaatko neuvoja parempaan ohjaamiseen? Kolmessa tunnissa saat kaikki tarvittavat tiedot onnistuneeseen ohjaamiseen ja uuden, timanttisen partiojohtajan tukemiseen. Samalla pääset kuulemaan PJ-kurssien uusista tuulista, kuten kurssien uusituista sisällöistä.

PJ-lopputyön ohjaajien koulutus (PJOK) 8.4. ja 28.10. kevään ja syksyn koulutuspäivissä!

Psst vaeltaja! Illallinen on oiva tilaisuus tulla oman vartion kanssa suorittamaan vaeltajaohjelman hyvät tavat -aktiviteettia.

Illan kunniavieraita ovat tuoreet PJ-valtakirjan saaneet partiojohtajat, joille illallinen on maksuton.

Partiojohtajien juhlaillallinen kokoaa PJvaltakirjalliset juhlistamaan niin partioviikkoa kuin partiojohtajuutta hienojen puitteiden äärelle. Illalliskortin hinta on 40€.

27.4. Partiojohtajien juhlaillallinen – jokaiselle PJ-valtakirjan omaavalle partiolaiselle!

PJ-kurssin laajuus on 7 opintopistettä. Virallinen todistus hyväksytään monissa oppilaitoksissa ja siitä on etua myös työnhaussa.

kaikissa kurssikuvauksissa erikseen.

tus sekä kurssin jälkitapaaminen, vaikka näitä ei luetella

PJ-kursseihin kuuluu aina ennakkoilta, johtamisharjoi-

tarjolla on myös vaellusmuotoinen kurssi!

iltoihin ja yhden vuorokauden retkeen. Näiden lisäksi

aikana järjestetään monimuotokurssi, joka painottuu

malla. Kurssit pidetään piirin kämpillä. Lisäksi vuoden

malla, helatorstain tienoilla, pääsiäisenä tai syyslo-

kursseja tai useamman päivän putkikursseja joululo-

PJ-kurssit voivat olla kahden viikonlopun mittaisia

K-18. Hinta: 110 €

ennen PJ-kurssille osallistumista.

lutusta ja osallistumista partiolippukunnan toimintaan

sena liittyneille suositellaan Tervetuloa partioon -kou-

syventää ymmärrystään partiosta, mutta partioon aikui-

myös partion vasta aloittaneille aikuisille, jotka haluavat

ei ole esitietovaatimuksia. Kurssi soveltuu erinomaisesti

jien juhlaillallisen seuraavalla partioviikolla. PJ-kurssille

Anottuasi PJ-valtakirjan piiri tarjoaa sinulle partiojohta-

pakollinen osa vaeltajien partio-ohjelmaa?

tajille ja aikuisille. Tiesithän, että PJ-kurssi on nykyisin

tettu kaikille lippukunnassa tai piirissä toimiville vael-

useiden tapahtumien johtotehtävissä. Kurssi on tarkoi-

Kurssin käynyt voi anoa PJ-valtakirjaa, jota vaaditaan

malla siis harjoitella myös peruserätaitoja.

nukutaan ulkona vähintään yksi yö, jonka aikana voi sa-

tijohtajakurssilla tai ohjelmajohtajakurssilla. Kurssilla

kokursseilla, kuten lippukunnanjohtamiskurssilla, pes-

näistä aiheista perusteet, joita pääsee syventämään jat-

partiossa sekä tapahtumien johtaminen. Kurssi tarjoaa

arvot ja menetelmät, lippukunnan toiminta, turvallisuus

vitsee tietää. Kurssin aiheina ovat johtaminen, partion

ta siitä, mitä itsenäisesti toimivan partiojohtajan tar-

PARTIOJOHTAJA-PERUSKURSSI on tehopaketti kaikes-

PARTIOJOHTAJAKSI JA PARTIOJOHTAJILLE 2018

KUVA Sakari Kouti


PJ- PK 7 2018

PJ-PK 5 2018

PJ- PK 4 2018

PJ-PK 3 2018

PJ- PK 1&2 2018

PJ-PK 6 2018

johdanto 4.-6.5., seminaari 2.-4.11.

PJ-kurssin hanskaamiseksi!

kurssi 7-2018 9.-11.11. ja 23.-25.11. PJ-perus PJ-kurssi. nen ntei peri un nlop Kahden viiko marraskuuhun, Mikäli kaipaat valoa pimeään on vastaus edessäsi.

PJ -PK 1 2019

urssi 1-2019 erit, partiojohtajuus ja leirikeskuksen läm pö? Loppiaisen pitkä PJ-kurssi tahtoo sin ut ja sinä tahdot sen ! Rapsakka talvisää, kav

2.-6.1.2019 PJ-perusk

1. Itsenäisistä ennakko- tai jälkitehtävistä 2. viidestä illasta pääkaupunkiseudulla 3.10., 10.10., 17.10., 7.11. ja 14.11. 3. yhdestä 24-tuntisesta retkestä sisältäen maastoyöpymisen 26.-27.10

Kurssinjohtaja Janne Roslöf

viikonloput: 31.8.-2.9. ja 2.-4.11.

luonto-osa 28.12.2018-2.1.2019,

Ko-Gi 130:

Nina ”Zuiccis” Kivikero

Kurssinjohtaja

seminaari 2.-4.11.

ja Kliffa) johdanto 4.-6.5.,

2018 (eri aikaan kuin Satahanka

Ko-Gi 129: luonto-osa kesällä

Anne ”Herkku” Toukonen

Kurssinjohtaja

Ko-Gi 128: leiriosa 3.-8.7.,

Syysloma tarjoaa uuden ikkunan

Anna Munsterhjelm

Kurssinjohtaja

seminaari 2.-4.11.

Ko-Gi 127: Leiriosa 9.-17.6.,

Merja ”Meku” Ranta-aho

Kurssinjohtaja

viikonloput: 4.-6.5. ja 31.8.-2.9.

Ko-Gi 126: Luonto-osa 29.3.-3.4.

VUODEN 2018 KOLMIAPILA -GILWELL-KURSSIT, ELI PJ-JATKOKOULUTUS:

17.-21.10. PJ-peruskurssi 6-2018

, jos kurssi3.10.-14.11. PJ-peruskurssi 5-2018 Monimuotoinen PJ-kurssi on hyvä vaihtoehto : tarkemmin koostuu viikonloppuihin osallistuminen on haastavaa. Monimuotokurssi

18 9.-13.5. PJ-peruskurssi 4-20 kämpällä n piiri Helatorstain putkikurssi

9.-13.5. PJ-peruskurssi 3-2018 vaeltaen Helatorstain huudeilla kevätvaellus ja partiojohtajuus sopivat kuin nenä päähän! Osallistujalla tulisi olla hyvä peruskunto ja aikaisempaa kokemusta kevyistä vaelluksista. Vaelluksella on myös koulutuksia, joiden aikana ollaan rennosti paikoillaan, joten päivämatkoja ei tarvitse kuitenkaan stressata! HUOM! Vaellusmuotoisen PJ-kurssin hinta on 150 €

PJ-kurssi. Perinteinen loppiaisen pitkä 3.-7.1. PJ-peruskurssi 1-2018 at htum tapa a.fi/ .päp www : vielä tilaa Tarkista heti, olisiko kurssilla iäisenä 18 Keväinen rautaisannos pääs 29.3-2.4. PJ-peruskurssi 2-20


KUVA Susanna Oksanen

kevät-yösarjat 5.5.–6.5.

> Kuutamokeikka 2018

> Törmä kevät-päiväsarjat 28.4.

> Talvi SM-kisat UKKO 3.3.–4.3.

vipinää:

Koko kevääksi jo vauhtia ja

HYÖDYNNÄ VUODEN AIKANA KISAT RYHMIEN OHJELMASSA!

VALTAKUNNALLINEN LUOTSIPÄIVÄ 6.10.

LUOTSIEN TEEMAVUOSI 2018


VIESTINNÄN AIKATAULUT 2018

DL

Ilmestyy

4.1. 1.3. 11.5. 9.8. 27.9. 15.11.

25.1. 22.3. 1.6. 30.8. 18.10. 7.12. Toimintaliite

Toimintaliite Vapaaehtoistyön liite

Kliffa-liite

www.päpa.fi/tapahtumat

ikäiset partiolaiset ovat tervetulleita!

Myllypuron Liikuntamyllyssä. Kaiken-

kuussa (pois lukien kesä- ja heinäkuu)

Kiipeilytykset järjestetään kerran

5.2. 5.3. 4.4. 22.8. 1.10. 26.11.

KIIPEILYTYKSET

24.1. 21.2. 21.3. 8.8. 19.9. 14.11.

1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018

viikonlopun anti riittää takaamaan

kurssilla opetellaan 50 leikkiä, joten

syyskuussa ja marraskuussa. Kullakin

dessa; helmikuussa, toukokuussa,

Piiri järjestää neljä leikkikurssia vuo-

LEIKKIKURSSIT

www.partio.fi/kaste2018

LPKJ ja pestijohtaja:

omilla tunnuksillaan ohjelmajohtaja,

voimin. Materiaalit saavat Jemmasta

LIPPUKUNTAPOSTI

9.1. 6.2. 6.3. 3.4. 8.5. 5.6. 14.8. 4.9. 2.10. 6.11. 4.12.

toimintaa loppuvuoden kokouksiin!

4.1. 1.2. 1.3. 26.3. 3.5. 31.5. 9.8. 30.8. 27.9. 1.11. 29.11.

alueellisesti useamman lippukunnan

aikana. Kisat kannattaa järjestää

haluamanaan ajankohtana vuoden

Lippukunnat voivat järjestää kilpailut

kisapaketti on nimeltään Kaste2018.

yhdessä. Sudenpentu-seikkailija

nisoi alueesi lippukunnat kisaamaan

Ole alueesi suosituin kaveri ja orga-

SUDENPENTU-SEIKKAILIJA KISAPAKETTI

1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018

SÄHKIS

1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018

HEPPU

Julkaisu


KUVA Anni Karlsson

Kliffan ilmoittautuminen alkaa 15.1.

TAMMIKUU

kevään tapa htumiin ja Ko-Gi-kurs seille! HUOM! Stip endit Kliffal le haetaan er illisessä hau ssa leiri-ilmoi ttautumisen yhteydessä .

M U ISTA STIPE N DIH AKU 15 M E N N ESSÄ .1 .

On aika tarttua viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmisteluun.

Päivitä Kuksaan vuodenvaihteessa vaihtuneet tai päättyneet pestit.

Kevään kurssi-ilmoittautumisten DL 14.1. | Hae ansiomerkit kevääksi DL 15.1.

ktiivisest Ohjaa a uiset uudet aik aan! m tu u ilmoitta

TALVE N ÄI N E N ENSI M M TE RKKU . 24.1 KU RSSI i


Meiltä ilmoittautuvat:

21. sunnuntai

20. lauantai

19. perjantai

18. torstai

17. keskiviikko

PJ-peruskurssi 1-2018

7. sunnuntai

www.kliffa2018.fi

16. tiistai

Johtajakurssien ilmo-DL

14. sunnuntai

PäPan piirileiri Kliffan ilmoittautuminen aukeaa tammikuussa ja jatkuu 5.3. asti. Kliffalla meillä kaikilla on mahdollisuus kokea partio yhdessä, omien partiokavereiden ja uusien tuttavuuksien kanssa. Enemmän leirikavereita, enemmän partiotaitoja, enemmän ohjelmaa, enemmän pestejä.

Kliffa on yhdessä enemmän uutta!

Kliffan ilmoittautuminen aukeaa

Ansiomerkkien haku-DL

15. maanantai

VIIKKO 3

PJ-peruskurssi 1-2018

Loppiainen

6. lauantai

PJ-peruskurssi 1-2018

5. perjantai

13. lauantai

12. perjantai

4. torstai

PJ-peruskurssi 1-2018

11. torstai

10. keskiviikko

PJ-peruskurssi 1-2018

3. keskiviikko

2. tiistai

9. tiistai

8. maanantai

1. maanantai

Uudenvuodenpäivä

VIIKKO 2

VIIKKO 1

31. keskiviikko

30. tiistai

29. maanantai

EA1-kaupunkikurssi

28. sunnuntai

EA1-kaupunkikurssi

Cyber 4-KAMP (Partiokannus)

27. lauantai

26. perjantai

Myllyn kiipeilytys 1-2018

25. torstai

Tervetuloa partioon-kurssi

24. keskiviikko

23. tiistai

22. maanantai

VIIKKO 4 & 5


KUVA Esko Raikunen

Aluetapaamiskuukausi

HELMIKUU

Muistathan myös projektiavustuksen, jota lippukuntasi voi hakea läpi vuoden.

Helsingin kaupungin toiminta-avustuksen DL 28.2.

Onhan aluetapaaminen jo sovittuna omassa kalenterissasi!

Uskotko Ukk oon? Saako Horkka sinut vapise maan? PäP a järjestää partiotaitoj en suomen mestaruuskisat V antaalla 3. –4.3.2018. Ilmo-DL 9 .2.

VIE LÄ E H D IT ILMOITTAU TUA U KKO2018 SM -KILPAIL U IH IN!


9. perjantai

4. sunnuntai

Leikkikurssi 1: Mämmikoura

Meiltä ilmoittautuvat:

Lumiveistoskisa (EPT)

EA1–kurssi 1-2018 (Partiokannus)

11. sunnuntai

leisiin samoajien bi Tänä vuonna imeivi s yö m ita le ovat tervetul idän rpojat sekä he sen vuoden ta nniaksi ku en od vu si ot luotsinsa. Lu suton! luotseille mak tapahtuma on ramissa Seuraa Instag Facebookissa ja ja oa am @aliens äpassa. tp ja @samoa

ON E SAMOAJAT G 2 .2 . WILD – SGW

kokoaa p iirin kaik ki luottikset Kliffaa ja toimikun tia myö paikalle 10 ten .2.

PI I R I N TALVISE M MA

Johda innostusta-koulutus

28. keskiviikko

27. tiistai

26. maanantai

25. sunnuntai

Vinkuli (EPT)

Piirin Talvisemma

24. lauantai

Vinkuli (EPT)

23. perjantai

Vinkuli (EPT)

22. torstai

Vinkuli (EPT)

21. keskiviikko

Vinkuli (EPT)

EA1–kurssi 1-2018 (Partiokannus)

18. sunnuntai

17. lauantai

16. perjantai

Myllyn kiipeilytys 2-2018

15. torstai

14. keskiviikko

20. tiistai

HIIHTOLOMA

19. maanantai

VIIKKO 8 & 9

10. lauantai

EA–kertauskurssi (Partiokannus)

Veneenohjaajakurssin alkukoe

Talvi SM-kisojen harjoituskisat

8. torstai

VOK kurssin preppausiltamat

7. keskiviikko

Talvi SM-kisojen harjoituskisat

Leikkikurssi 1: Mämmikoura

3. lauantai

Leikkikurssi 1: Mämmikoura

Partiokouluttajailta

2. perjantai 6. tiistai

13. tiistai

Lippukunnan johtokolmikoiden perehdytys

Samoajat Gone Wild

12. maanantai

5. maanantai

1. torstai

VIIKKO 7

VIIKKO 6

VIIKKO 5


KUVA Susanna Oksanen

Kliffan ilmoittautuminen päättyy 5.3.

MAALISKUU

Espoon kaupungin avustuksen DL 31.3.

Meiltä ilmoittautuvat:

Maaliskuun viides päivä on viim einen hetkesi lunastaa paikka kesän ehdo ttomasta ykköstapahtumasta. Hein äkuun viimeisellä viikolla Evon metsät täyttyvät naurusta ja raikuvista huudoista, kun 5000 päpalaista kokoontuu kahdeksannelle piirileirille. Olethan sinäkin tässä joukossa!

NYT ON VIKA HETKI ILMOITTAUTUA KLIFFALLE!

kesän päheintä Tule fiilistelemään dessä vartiosi yh piirileiriä yksin tai ustut muitut ssa ma jel kanssa. Oh pojiin ja tar iin hin Kliffalle lähtev ohjelmaa rin lei an ma taa pääset tes seikkailijat jo etukäteen. Myös aan tum ah tap at ov tervetulleita!

M EGA-KITT TARPOJI LLE 7. 3.


Tule kouluttautumaan nykyiseen tai tulevaan pestiisi ja nappaamaan tuoreet tiedot Kliffan leirilippukuntien arjesta. Koulutus on ihan kaikille akeloille, sammoille ja luotseille, ohjelma-, pestija lippukunnanjohtajille. Voit osallistua mikäli olet mainituissa pesteissä joko lippukunnassasi tai Kliffan leirilippukunnassa. Luvassa tehokas viikonloppu täynnä rentoa menoa ja sopivasti tiukkaa asiaa.

Kliffan ja koulutuksen yhteinen hulvaton viikonloppu kutsuu sinua Kiljavalle 16.–18.3.

Moro johtajisto!

UKKO: SM–kisat

Saaristokipparikurssi osa 1.

4. sunnuntai

UKKO: SM–kisat

Saaristokipparikurssi osa 1.

3. lauantai

Saaristokipparikurssi osa 1.

Järjestyksenvalvojakurssi 1-2018, osa 2

Järjestyksenvalvojakurssi 1-2018, osa 1.

Aikuisten iltanuotio

LPK-kurssit (Uusimaa)

Ryhmänohjaajakurssi osa 1. (Partiokannus)

Veneenohjaajakurssi / teoria

Lippukuntatuen treffit

11. sunnuntai

Meripartiojohtajapäivät

Järjestyksenvalvojakurssi 1-2018, osa 1.

Ihan koko johtajiston viikonloppu Kliffaa koulutusta Kiljavalla. Nyt mennään eikä meinata – stay tuned!

18. sunnuntai

Saaristokipparikurssi osa 2.

LPK-kurssit (Uusimaa)

Ryhmänohjaajakurssi osa 1. (Partiokannus)

Järjestyksenvalvojakurssi 1-2018, osa 2

Saaristokipparikurssi osa 2.

Ryhmänohjaajakurssi osa 2. (Partiokannus)

Mammutti-EA

25. sunnuntai

Luotsikoulutus 1-2018

Ryhmänohjaajakurssi osa 2. (Partiokannus)

Mammutti-EA

Ihan koko johtajiston viikonloppu Kliffaa koulutusta Kiljavalla. Nyt mennään eikä meinata – stay tuned!

Veneenohjaajakurssi / teoria

24. lauantai

Järjestyksenvalvojakurssi 1-2018, osa 2

Saaristokipparikurssi osa 2.

Ryhmänohjaajakurssi osa 2. (Partiokannus)

17. lauantai

Järjestyksenvalvojakurssi 1-2018, osa 1.

Ihan koko johtajiston viikonloppu Kliffaa koulutusta Kiljavalla. Nyt mennään eikä meinata – stay tuned!

Mammutti-EA

23. perjantai

Myllyn kiipeilytys 3-2018

22. torstai

Kevätkokous / EPT

21. keskiviikko

Nettisivutyöpaja

20. tiistai

19. maanantai

VIIKKO 12

Lippukuntatuen treffit

10. lauantai

LPK-kurssit (Uusimaa)

Ryhmänohjaajakurssi osa 1. (Partiokannus)

Veneenohjaajakurssi / teoria

Lippukuntatuen treffit

16. perjantai

Kevätkokous (Partiokannus)

8. torstai

9. perjantai

15. torstai

14. keskiviikko

Tervetuloa partioon-kurssi

13. tiistai

Mega-KITT tarpojille

Veneenohjaajakurssi / kaupunki-ilta

7. keskiviikko

Valjasta aikuiset lippukunnan tueksi-koulutus

6. tiistai

Piirin yhteinen U-projekti alkaa (12.3.–27.3.)

Kliffan ilmo-DL

2. perjantai

12. maanantai

5. maanantai

1. torstai

VIIKKO 11

VIIKKO 10

VIIKKO 9

Olettehan jo ilmoittautuneet 8.4. koulutuspäivään!

Olisiko matkakohde ihan vaan Viro vai kutkuttaako reissuvarvasta vielä pidemmälle? U-projekti kerää yhteen koko piiristä kaikki kansainvälisyydestä kiinnostuneet vaeltajat suunnittelemaan reissua yhdessä!

Piirin yhteinen vaeltajien ulkomaanprojekti 12.3. alkaen!

PJ–peruskurssi 2-2018

31. lauantai

PJ–peruskurssi 2-2018

Pitkäperjantai

30. perjantai

PJ–peruskurssi 2-2018

29. torstai

28. keskiviikko

Piirin yhteinen U-projekti päättyy (12.3.–27.3.)

27. tiistai

26. maanantai

VIIKKO 13


KUVA Susanna Oksanen

Aluetapaamiskuukausi

HUHTIKUU

Muista stipendihaku kesän ja alkusyksyn tapahtumiin DL 1.4.

Onhan lippukunnastasi vankka edustus aluetapaamisessa!

Vantaan kaupungin avustuksen DL 1.4.

Partiomessu 29.4.

Kuka ihme haluaisi varastaa SuperSupen viitan? Tervetuloa mukaan selvittämään kadonneen viitan arvoitusta. Tutustutte samalla SuperSupen tuttaviin Herra Majavaan, Tohtori Töpöön, Hulluun Professoriin, Paula Poliisiin, Himojumppariin, Isonenään, Kerkkä Ötökkään ja Roskapeikkoon. Mutta kuka heistä vei viitan ja miksi?

SuperSupe – sudenpentujen päivätapahtuma 29.4.

- Kevätsarjojen päiväkisat.

Törmä 28.4.

Partiojohtajien juhlaillallinen 27.4.

Maailman 6. nopein PT-kisa aikuisille ja vaeltajille 26.4.

PARTIOVIIKOLLA TAPAHTUU:


Meiltä ilmoittautuvat:

Koko lippukunnan kouluttautumispäivä

8. sunnuntai

7. lauantai

6. perjantai

5. torstai

4. keskiviikko

3. tiistai

PJ–peruskurssi 2-2018

2.pääsiäispäivä

2. maanantai

PJ–peruskurssi 2-2018

Vimma-viikonloppu (EPT)

Kohtaus (piiritoimijoille)

15. sunnuntai

Tarpojien Taitopäivä

Vimma-viikonloppu (EPT)

Kohtaus (piiritoimijoille)

14. lauantai

Vimma-viikonloppu (EPT)

Kohtaus (piiritoimijoille)

13. perjantai

12. torstai

11. keskiviikko

Lippukunnan johtokolmikoiden perehdytys

10. tiistai

9. maanantai

1. sunnuntai

Pääsiäispäivä

VIIKKO 15

VIIKKO 13 & 14

Täyskäsi muutama n tunnin koulutuksia koko johtajistolle. Vaani sisältöä oso itteessa www.päpa.fi/tapah tumat

KOU LUTUSPÄIVÄ KOKO LI PPU KU N NAN JOHTAJISTOLLE 8 .4.

hetki hakea Nyt on viimeinen vaksi kesällä tta jae ejä rkk ansiome 15.4.). L (D tai Kliffalla

KIITÄ AH KERIA JA AN SIOITU N EITA TE KIJÖITÄ N II N , ETTÄ TU NTU U!

22. sunnuntai

21. lauantai

20. perjantai

19. torstai

18. keskiviikko

17. tiistai

16. maanantai

VIIKKO 16

Tänä vuonna taituroidaan luovuus-tarpon tahtiin Helsingin sykkeessä. Teemoja riittää: ovatko taitosi musiikissa, kuvataiteessa vai kenties improvisoinnissa? Muita tarppoja suorittaville on omat teemansa, joten kaikki mukaan. Tapahtuma on esteetön.

Tarpojien taitopäivä 14.4.

30. maanantai

Partioviikon partiomessu

SuperSupe

29. sunnuntai

Törmä - kevätkisa päiväsarjat

28. lauantai

Partiojohtajien juhlaillallinen

27. perjantai

Myllyn kiipeilytys 4-2018

Maailman 6. nopein PT-kisa aikuisille

26. torstai

25. keskiviikko

24. tiistai

PARTIOVIIKKO (23.4.–29.4.)

23. maanantai

PARTIOVIIKKO & VIIKKO 18


Kliffan kesätyöturva umpeutuu 31.5.

TOUKOJA KESÄKUU

Meiltä ilmoittautuvat:

ryhmien johtajatarpeet ja merkata markkinointia tukevat PopUp-kolot kalenteriin!

Muistathan jo nyt varmistaa lippukunnan toiminnan elokuussa, ennakoida aloittavien

On aika koota lippukunnan kamat Kliffalle ja käynnistää syksyn suunnitelmat.

an teette om i ta n se k u vaell atkan partiom ä ehan siit ilmoitatt ! e ll to toimis

M I KÄLI

Haasta lippukuntasi joukkueena suunnistamaan!

JU KOLAN VIESTI 16.6. LAHDESSA.

KUVA Joona Aspegrén


10. torstai Helatorstai

4. perjantai

Leikkikurssi 2: Aarteenvartija

PJ-peruskurssi 3-2018 (vaellus)

Espoon Vihree (EPT)

Tervetuloa partioon -kurssi ja Retkeilyn alkeet 5.5. Loistavaa preppausta myös Kliffalle Yhdessä tai erikseen – mukava tapa tutustua partioon. Muistathan lippukunnassa hyödyntää tämän rekrytoinnissa, kertoa tästä mahdollisuudesta myös lasten vanhemmille ja opastaa etenkin piirileiri Kliffalle lähtevät uudet aikuiset tänne!

Kurssi on tarkoitettu yli 15-vuotiaille partiolaisille, jotka ovat kiinnostuneita siirtymään seinäkiipeilystä kalliolle tai aloittamaan kiipeilyharrastuksen. Kurssilla opetetaan perustiedot kalliokiipeilystä ja siinä tarvittavista varusteista sekä yövytään teltassa.

PJ-peruskurssi 3-2018 (vaellus)

PJ-peruskurssi 4-2018

13. sunnuntai

PJ-peruskurssi 3-2018 (vaellus)

PJ-peruskurssi 4-2018

Kalliokiipeilykurssi 6.–20.5.

Kalliokiipeilykurssin teoriailta

Kevät-yökisat Kuutamokeikka 2018

K18 EA1-kaupunkikurssi

Leikkikurssi 2: Aarteenvartija

Äitienpäivä

6. sunnuntai

Kevät-yökisat Kuutamokeikka 2018

12. lauantai

PJ-peruskurssi 4-2018

Erätaito 0 – Retkeilyn alkeet

K18 EA1-kaupunkikurssi

11. perjantai

PJ-peruskurssi 3-2018 (vaellus)

Tervetuloa partioon-kurssi

Leikkikurssi 2: Aarteenvartija

5. lauantai

PJ-peruskurssi 3-2018 (vaellus)

PJ-peruskurssi 4-2018

PJ-peruskurssi 4-2018

Partiokouluttajailta

9. keskiviikko

3. torstai

2. keskiviikko

8. tiistai

7. maanantai

1. tiistai

Vappu

VIIKKO 19

VIIKKO 18

> Lue lisää kesätyöturvasta: www.kliffa2018.fi

Mitä luulet Ku utamokeikalla tulevan eteen? Entä miltä kuulostaisi seik kailu kuutamon alla? Helsi nki-Pohjoisen lippukunnat jä rjestävät yökisa t Helsingissä. Save the date!

KEVÄT-YÖKISA T KU UTAMOKE IK KA 5.– 6.5.

Kalliokiipeilykurssi

Helluntai

20. sunnuntai

Kevät SM-kisat (Kymi)

Kalliokiipeilykurssi

19. lauantai

Kalliokiipeilykurssi

18. perjantai

17. torstai

EA-kertauskurssi 1–2018

16. keskiviikko

Lippukuntatuen kevätkekkerit

15. tiistai

14. maanantai

VIIKKO 20

31. torstai

30. keskiviikko

29. tiistai

28. maanantai

Flaksi 2018 samoajille

Pohjoismainen 5-ottelu (Partiokannus)

Kevätregatta

27. sunnuntai

Flaksi 2018 samoajille

Pohjoismainen 5-ottelu (Partiokannus)

Kevätregatta

26. lauantai

Flaksi 2018 samoajille

Pohjoismainen 5-ottelu (Partiokannus)

Sisujohtajien kevättapaaminen

Kevätregatta

25. perjantai

Myllyn kiipeilytys 5-2018

24. torstai

EPT-klubi

23. keskiviikko

22. tiistai

21. maanantai

VIIKKO 21 & 22


KUVA Noora Qvick

KLIFFAKUUKAUSI

YHDESSÄ ENEMMÄN UUTTA

KLIFFA 2018:


KUVAT Susanna Oksanen, Joel Forsman, Esko Raikunen, Noora Qvick

WWW.KLIFFA2018.FI

31.7.–3.8. purkuleiri

23.–31.7. samoajat, vaeltajat ja aikuiset leirillä

23.–30.7. seikkailijat ja tarpojat leirillä

23.–26.7. sudenpentuleiri

19.–22.7. rakennusleiri

KLIFFAN PÄIVÄMÄÄRÄT


KUVA Susanna Oksanen

Syksyn kurssi-ilmoittautumisten DL 26.8.

ELOKUU

Ovathan myös lippukunnan nettisivut tikissä?

Päivitä Kuksaan uusien jäsenten yhteystiedot ja johtajiston vaihtuneet pestit.

PopUp-kolot valtaavat kaupungin 22.–25.8. Onhan lippukuntasi mukana?

Tänä vuonna PopUp-kolot siirtyvät Kampi sta lähelle lippukuntia, ka upunginosien asukkaita ja pe rheitä!

POPU PPARTIOKOLO TU LE E LÄH E LL ESI!


Meiltä ilmoittautuvat:

5. sunnuntai

4. lauantai 12. sunnuntai

11. lauantai

10. perjantai

9. torstai

3. perjantai

Piirileiri Kliffa - purku

8. keskiviikko

Piirileiri Kliffa - purku

2. torstai

7. tiistai

6. maanantai

1. keskiviikko

Piirileiri Kliffa - purku

VIIKKO 32

VIIKKO 31

O N HAN

Kliffalla innostu neet uudet tai parti oon palanneet aiku iset saaneet jo syys kauden aikataulut ja ku tsun sinulta seuraa valle retkelle!

syyskuun Bonfirelle esittelemään lippukuntasi toimintaa!

M UISTA ILMOITTAUTUA

Rantalentisturnaus ja bileet (EPT)

19. sunnuntai

18. lauantai

17. perjantai

16. torstai

15. keskiviikko

14. tiistai

13. maanantai

VIIKKO 33

31. perjantai

Myllyn kiipeilytys 6–2018

30. torstai

29. keskiviikko

28. tiistai

27. maanantai

26. sunnuntai

Tervetuloa partioon -kurssi

PopUp–partiokolot

25. lauantai

PopUp–partiokolot

24. perjantai

PopUp–partiokolot

23. torstai

PopUp–partiokolot

22. keskiviikko

21. tiistai

20. maanantai

VIIKKO 34 & 35


KUVA Susanna Oksanen

Aluetapaamiskuukausi

SYYSKUU

Lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja – Lippukuntasemma kutsuu sinua!

Muistathan anoa ansiomerkit itsenäisyyspäivän ja joulun juhliin (DL 15.9.)

Ketkä ovat tehneet koko vuoden esimerkillisesti hommia?

Piiri järjestää syksyllä kaikille avoimet yö- ja päiväsuunistusmestaruuskilpailut. Halukkaille järjestetään myös pienimuotoista suunnistuskoulutusta. Kilpailut pidetään Espoon rastien yhteydessä, päivämäärät julkaistaan myöhemmin osoitteessa www.päpa.fi/tapahtumat. Unohda trikoot ja kisakireys – tänne saa tulla rennollakin vaellussaappaalla!

Kutkuttaako kompassi käpälää tai kiinnostaisiko suunnistus ujosti…

Lippukuntaseminaari on piirin kirkkain timantti lippukuntien johtokolmikoille. Sopivasti asiaa ja johtajahuoltoa!

29.–30.9. LPK-semma

KUUKAUDEN MENOVINKIT


14. perjantai

6. torstai

Syysregatta

Meiltä ilmoittautuvat:

9. sunnuntai

Metsä-kino tarpojille

Syysregatta

8. lauantai

Syysregatta

Lippukuntaseminaari

Leikkikurssi 3: Mittarimato Pohjoismaiset Johtajapäivät Suomessa (Partiokannus)

Espoon Punanen (EPT)

Espoon Punanen (EPT)

EA1-kurssi 2-2018 (Partiokannus)

Pohjoismaiset Johtajapäivät Suomessa (Partiokannus)

Leikkikurssi 3: Mittarimato

Saaristokipparikurssi osa 3.

23. sunnuntai

Pohjoismaiset Johtajapäivät Suomessa (Partiokannus)

Aikuiset mukaan partioon!

BONFIRE 19.9.

Mikä onkaan parempaa kuin syksyinen metsä, teekuppi ja elokuva? Syksyn pimetessä syvennytään ajankohtaisiin aiheisiin liikkuvan kuvan keinoin, kun pääkaupunkiseudun tarpojat kerääntyvät yhteisen valkokankaan ja asian äärelle. Pääset itse vaikuttamaan illan aikana esitettäviin elokuviin ilmoittautumisen yhteydessä. Siis makuupussi kainaloon ja metsään!

Metsä-kino 8.9.

Lippukuntaseminaari

Saaristokipparikurssi osa 3. Leikkikurssi 3: Mittarimato

Syys SM–kilpailut

22. lauantai

30. sunnuntai

Syys SM–kilpailut

16. sunnuntai

29. lauantai

Valmentajatreffit

28. perjantai

Myllyn kiipeilytys 7–2018

27. torstai

26. keskiviikko

Saaristokipparikurssi osa 3.

21. perjantai

Saaristokipparikurssi osa 3.

20. torstai

Bonfire – Urbaani iltanuotio

EA1-kaupunkikurssi (4. ilta)

19. keskiviikko

Partiokouluttajailta 3–2018

25. tiistai

24. maanantai

VIIKKO 39

EA1-kurssi 2-2018 (Partiokannus)

15. lauantai

13. torstai

5. keskiviikko

7. perjantai

EA1-kaupunkikurssi (2. ilta)

12. keskiviikko

EA1-kaupunkikurssi (3. ilta)

4. tiistai

3. maanantai

18. tiistai

EA1-kaupunkikurssi (1. ilta)

17. maanantai

VIIKKO 38

11. tiistai

10. maanantai

1. lauantai

2. sunnuntai

VIIKKO 37

VIIKKO 35 & 36


KUVA Susanna Oksanen

Adventtikalenterien nouto ja myynti alkaa!

LOKAKUU

Piirin kämppien varauskalenteri vuodelle 2018 aukeaa.

Eväitä, tietoa ja taitoja tarpojien, samoajien tai vaeltajien luotsina toimimiseen. Tarjolla valoa luotsin pimeisiin hetkiin ja asiaa – ei vain majakoista, varustepaketeista ja vaelluskartoista – vaan etenkin siitä, kuinka luotsi luovii tehtävässään tukiessaan vartionjohtajia kolmessa vanhimmassa ikäkaudessa.

Luotsikoulutus 27.10.

Valtakunnallinen Luotsipäivä 6.10.

LUOTSIEN VUOSI JA LUOTSIEN LOKAKUU


Valjasta aikuiset lippukunnan tueksi–koulutus 2–2018

9. tiistai

2. tiistai

3. keskiviikko

Ryhmänohjaajakurssi osa 1. (Partiokannus)

Partion Unska (Partiokannus)

Yhdellä rysäyksellä monta koulutusta saman päivän aikana. Nappaa koko johtajisto kelkkaan.

Koulutuspäivä koko lippukunnan johtajistolle 28.10. – Taas mennään! Lippukuntakoulutus: LPKJpestijohtaja- ja ohjelmajohtajakurssit

Ryhmänohjaajakurssi osa 1. (Partiokannus)

Akela- sampokurssi

Seikkailija–EA–tapahtuma

14. sunnuntai

Lippukuntakoulutus: LPKJpestijohtaja- ja ohjelmajohtajakurssit

Akela- sampokurssi

Partiohackathon

Pinkki (EPT)

Episodi–videotapahtuma

13. lauantai

Lippukuntakoulutus: LPKJ–, pestijohtaja ja ohjelmajohtajakurssit

Ryhmänohjaajakurssi osa 1. (Partiokannus)

Akela– ja sampokurssi

7. sunnuntai

Vaeltajien Ohitus

Valtakunnallinen Luotsipäivä

Tarpojien KITT (Partiokannus)

SuSen Loikka (Partiokannus)

Partion Unska (Partiokannus)

Partiohackathon

12. perjantai

Nettisivutyöpaja 2–2018

Partion Unska (Partiokannus)

6. lauantai

11. torstai

PJ–peruskurssi (monimuoto) osa 2.

Partiohackathon

5. perjantai

4. torstai K–18–ilta (EPT)

10. keskiviikko

8. maanantai

1. maanantai

PJ–peruskurssi (monimuoto) osa 1.

VIIKKO 41

VIIKKO 40

Urbaani kaupunkisuunnistus käydään syksyisissä maisemissa, Maunulan majalta Keskuspuiston läpi seikkaillen Paloheinän mäelle. Matkalla suoritetaan liikenne-taitomerkki.

Seikkailijoiden Urbaani Kaupunkisuunnistus 20.10.

29. maanantai 30. tiistai 31. keskiviikko

Koko lippukunnan kouluttautumispäivä

(Partiokannus)

Ryhmänohjaajakurssi osa 2.

VAE LTAJI E N OH ITU S 6.10.

Luotsikoulutus 2–2018

EA2–kaupunkikurssi

28. sunnuntai

Laten Laukka (Partiokannus)

PJ–peruskurssi 6–2018 Piirin kokous

PJ-peruskurssi (monimuoto) 24h retkiosa

Ryhmänohjaajakurssi osa 2. (Partiokannus)

27. lauantai

PJ-peruskurssi (monimuoto) 24h retkiosa

Ryhmänohjaajakurssi osa 2. (Partiokannus)

26. perjantai

Pestijohtajien kiitos–ilta

Myllyn kiipeilytys 8–2018

25. torstai

24. keskiviikko

Tervetuloa partioon–kurssi

23. tiistai

Syyskokous (Partiokannus)

22. maanantai

VIIKKO 43 & 44

21. sunnuntai

Urbaani Kaupunkisuunnistus

EA2–kaupunkikurssi

PJ–peruskurssi 6–2018

20. lauantai

PJ–peruskurssi 6–2018

19. perjantai

PJ–peruskurssi 6–2018

18. torstai

PJ–peruskurssi 6–2018

PJ–peruskurssi (monimuoto) osa 3.

Syyskokous (EPT)

17. keskiviikko

16. tiistai

15. maanantai

VIIKKO 42 - SYYSLOMA


KUVA Anni Karlsson

Aluetapaamiskuukausi

MARRASKUU

Vie taustayhteisönne edustajalle joulukalenteri.

Olettehan hakeneet Mannerheim-solkia ansioituneille partiojohtajille lippukunnassa (DL 15.11.)

Vuoden viimeinen aluetapaaminen kutsuu johtajistoa tärkeiden asioiden äärelle.

Kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille, jotka haluavat oppia ensiaputaitoja ja samalla viettää mukavan viikonlopun metsässä yöpyen puolijoukkueteltoissa partiomaisesti. Kurssilta saa SPR:n EA1-kurssitodistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

EA -maastokurssi 16.–18.11.

Partiokouluttajakurssi on suunnattu etenkin piirin kouluttajille ja sellaisina aloittaville sekä lippukunnissa ROK-koulutusta toteuttaville. Kurssi sopii yhtä hyvin niin johtamis- kuin taitokoulutuksia vetäville.

Partiokouluttajakoulutus 2.–3.11.

NÄHDÄÄN JOSSAIN NÄISTÄ!


Aikuisten iltanuotio

Johda pettymyksiä ja nihkeitä tilanteita-koulutus

johtajille, lippukunnan lle ja ta pestijoh ji jille – ta oh aj lm ohje linen Valtakunnal jen ko ik lm ko johto en tapaamin 16.11.–18.11.

ISO KÄSI

Järjestyksenvalvojakurssi 2–2018, osa 1

4. sunnuntai

Järjestyksenvalvojakurssi 2–2018, osa 1

Partiokouluttajakoulutus (PKK)

Pyhäinpäivä

3. lauantai

Järjestyksenvalvojakurssi 2–2018, osa 1

Partiokouluttajakoulutus (PKK)

Järjestyksenvalvojakurssi 2-2018, osa 2

PJ–peruskurssi 7–2018 osa 1.

Vimma–viikonloppu (EPT)

Isänpäivä

11. sunnuntai

Järjestyksenvalvojakurssi 2-2018, osa 2

PJ–peruskurssi 7–2018 osa 1.

Vimma–viikonloppu (EPT)

10. lauantai

Järjestyksenvalvojakurssi 2-2018, osa 2

Seinäkiipeilykurssi (Sa, Va, Ai)

Valtakunnallinen johtokolmikkojen tapaaminen

Leikkikurssi 4: Haaraparta

Kisatoimitsijakurssi

EA1–maastokurssi

18. sunnuntai

Jäsenkokous - Lappeenranta (SP)

Valtakunnallinen johtokolmikkojen tapaaminen

Leikkikurssi 4: Haaraparta

30. perjantai

Myllyn kiipeilytys 9-2018

29. torstai

28. keskiviikko

27. tiistai

26. maanantai

EA1–kurssi (Partiokannus)

Kisatoimitsijakurssi

PJ–peruskurssi 7-2018 osa 2.

EA1–maastokurssi

25. sunnuntai

EA1–kurssi (Partiokannus)

Gaala (EPT)

PJ–peruskurssi 7-2018 osa 2.

24. lauantai

PJ–peruskurssi 7-2018 osa 2.

23. perjantai

22. torstai

21. keskiviikko

20. tiistai

19. maanantai

VIIKKO 47 & 48

17. lauantai

Valtakunnallinen johtokolmikkojen tapaaminen

Leikkikurssi 4: Haaraparta

Vimma–viikonloppu (EPT) PJ–peruskurssi 7–2018 osa 1.

Kisatoimitsijakurssi

9. perjantai

EA1–maastokurssi

16. perjantai

Partiokouluttajailta

8. torstai

15. torstai

PJ–peruskurssi (monimuoto) osa 4.

PJ–peruskurssi (monimuoto) osa 5.

14. keskiviikko

13. tiistai

12. maanantai

VIIKKO 46

7. keskiviikko

Lippukunnan johtokolmikoiden perehdytys

6. tiistai

5. maanantai

1. torstai

2. perjantai

VIIKKO 45

VIIKKO 44


KUVA Joosef Abokther

Muistuta lasten vanhempia kevään kokousajoista ja täydennä vajaat ryhmät. Mikäli teette talvivaelluksen tai leirin, teethän siitä ilmoituksen toimistolle!

JOULUKUU

Hyvää joulua!

Piirimajakka Lo iste loistaa taas ! Yhteiskunta-t arppo johdatte lee tarpojat kaupun kiympäristöss ä kulttuurien ki rjoon ja vaikut tamisen kanaviin . Kuinka rakennetaan ystävy yttä yli rajojen, miten toteutet aan lähimmäi senrakkautta käyt ännössä? Tule ja ota selv ää!

LOISTEPII RIMAJAKK A TARPOJI LLE 8 .–9.12 .


Partiolaisten joululaulut

Loiste - piirimajakka tarpojille

Samoaja 29H

9. sunnuntai

Loiste - piirimajakka tarpojille

Samoaja 29H

8. lauantai

Samoaja 29H

7. perjantai

(Partiokannus)

Lipunnosto ja seppeleen lasku

Lipunnosto ja seppeleen lasku (EPT)

Itsenäisyyspäivä

6. torstai

5. keskiviikko

Lippukuntatuen pikkujoulut

4. tiistai

3. maanantai

2. sunnuntai

10. maanantai

1. lauantai

Meiltä ilmoittautuvat:

16. sunnuntai

15. lauantai

14. perjantai

Myllyn kiipeilytys 10-2018

13. torstai

12. keskiviikko

11. tiistai

EA-kertauskurssi 2-2018

VIIKKO 50

VIIKKO 48 & 49

23. sunnuntai

22. lauantai

21. perjantai

20. torstai

19. keskiviikko

18. tiistai

17. maanantai

VIIKKO 51

PJ-peruskurssi 1–2019

2.1.–6.1.19

TAMMIKUU 2019

31. maanantai

30. sunnuntai

29. lauantai

28. perjantai

27. torstai

Tapaninpäivä

26. keskiviikko

Joulupäivä

25. tiistai

Jouluaatto

24. maanantai

VIIKKO 52 & 53


PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY p. 09 8865 1200

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki

Twitter: @partiokuuluu Instagram: @partiokuuluukaikille YouTube: PartioKuuluuKaikille

Facebook: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset #partioscout #päpa #partiokuuluukaikille

Piirissämme on käytössä myös WhatsApp-pikaviestipalvelu. Palvelun kautta saat puhelimeesi muutaman yhteystietoihin numero 040 450 1759 ja tallenna se esim. nimellä PäPa WA. WhatsApplistan

kerran kuussa partio-uutisia ja vinkkejä niin toimintaan kuin tapahtumistamme. Lisää puhelimesi

WhatsAppilla tilausviesti, esim. “Jee, liittäkää minut listalle t. Ville Vaeltaja [etunimi sukunimi]”.

viestit eivät tule perille, ellei numero ole tallennettuna yhteystiedoissasi! Lähetä tallentamaasi numeroon

Toimintakalenteri 2018  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Toimintakalenteri 2018  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Advertisement