Page 1

e t i i l s u t u l u o K


P E RU S KO U LU T U S IKÄKAUSIMODUULIT Sudenpennut 10.11. Seikkailijat 16.11. Tarpojat 14.10. Samoajat 14.10. Vaeltajat 27.9. sudenJälkiä, askeleita, taskuja? Kisaavatko o. Niin Samp on kuka ja Akela pennut? Kuka on tarjolpaljon kysymyksiä. Toiminnallisia iltoja aan oppim Tule . osalta uden ikäka la jokaisen sia ikäkausitoimikunnilta ja vaihtamaan ajatuk asioijen samo at painiv jotka a, kanss muiden ilu. den kanssa. Tilaisuuksissa on iltapalatarjo osal2010 llä kevää sille skurs aperu johtaj Partio listuvan tulee valita yksi näistä illoista. HINTA 0 €

TERVETULOA PARTIOON 1. osa, ilta 6.10. 2. osa, päivä 9.10. Kurssi on yhden illan ja yhden päivän mittainen.

esti Kurssi perehdyttää partioon ja tukee erityis olla uusia aikuisia toimijoita. Osallistujan tulee .Tapartiosta kiinnostunut. Esitietoja ei tarvita en ja voitteena on yhdenmukaistaa vasta-alkaji partiopitempään partiossa mukana olleiden tiedollista lähtötasoa.

ja Koulutus sisältää moduulit Tätä on partio Turvallisesti partiossa. sesKurssi voidaan järjestetään myös tilauk us on ta, mikäli tulijoita on tarpeeksi. Suorit een myös mahdollinen pestissä toimien koken partiojohtajan ohjauksessa. LISÄTIEDOT: Annukka Sorjonen, annukka.sorjonen@ papa.partio.net HINTA: 10€

PARTIOJOHTAJA-PERUSKURSSI V/10 15.-17.10. & 29.-31.10. VI/10 12.-14.11. & 26.-28.11. lipKurssi on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille lle johpukunnissa toimiville aikuisille tai nuori tajille sekä ikäkausiryhmien johtajille. tuja Partiojohtajaperuskoulutuksessa osallis teissaa kokonaiskuvan partiotoiminnan perus nasta ta, partio-ohjelmasta, ikäkausien toimin tesekä lippukunnan toiminnasta kokonaisuu yypätev myös saat sessa ulutuk na. PJ-perusko sä. den toimia akela-, sampo- tai luotsipestis ikät suude konai tusko koulu ä sisältä Kurssi sa. Likausijohtaja ja johtajana lippukunnas ideoita säksi kurssi antaa osallistujalle intoa ja ajojen. sekä uusia kontakteja yli lippukuntar lasta, nki-il kaupu sta kahde 1) uu koost i Kurss

käm2) kahdesta viikonlopusta yleensä partio lippu3) sekä n ymise toyöp maas en pällä sisältä . kunnassa suoritettavasta johtamistehtävästä ikäi lisäks u kuulu seen ulutuk rusko PJ-pe eakausikohtainen ohjelmamoduuli sekä ä tyksen edelly on en tamin suorit joiden i, kurss maOhjel ! Huom elle. tämis PJ-valtakirjan myön myös moduulin suoritus hyväksytään tietenkin jos eli a aillast ohjelm stä aikaisemmin käydy uulin, olet suorittanut jo jonkin ohjelmamod taa sinun ei PJ-kurssia varten tarvitse suorit kaitoista. PJ-kurssille ilmoittaudutaan kuten ille kille muillekin kursseille. Yksittäiselle kurss otiasta otetaan maksimissaan kolme yli 18-vu us kurssilaista samasta lippukunnasta. Kokem n ilaiste kurss in, kurss on osoittanut, että sekä osalettä lippukunnan parhaaksi on sijoittaa listujat eri kursseille.

LISÄTIEDOT: Maija Pehkonen, maija.pehkonen@papa.partio.net Annukka Kinnunen, annukka.kinnunen@papa.partio.net HINTA: 74€

yhteyKurssilaisille tarjotaan ilmoittautumisen rkäsiki PJ:n ttävää käyte dessä kurssilla paljon jaa kurssihintaan (15€).

J AT KO KO U LU T U S . KOULUTUSVASTAAVAN KOULUTUS 13.10 tuskoulu unnan lippuk tettu tarkoi on tus Koulu ittautoiminnan suunnittelusta ja kurssi-ilmo sekä tumisista vastaaville koulutusvastaaville imiuntato lippuk ille stune muille asiasta kiinno uksejoille. Koulutuksen osallistumisen vaatim i. na on suoritettu partiojohtajien peruskurss eväiKoulutusvastaavan koulutus annetaan iseen, tä aikuisten rekrytointiin, perehdyttäm saan. johtamiseen ja kannustamiseen toimis ja piirin , mään jestel tusjär koulu n dytää Pereh lippuSP:n koulutustarjontaan sekä katsotaan sekä kunnan koulutustarpeita tulevaisuudessa unnimissu ttautu koulu le tehdään lippukunnal telma. LISÄTIEDOT: Panu Kärävä, panu.karava@papa.partio.net HINTA: 0€

Tervetuloa piiriin 14.9., 29.9. & 13.10. nassa Koulutus on tarkoitettu Piirin toimin eille, aloittaneille, tai siellä jonkun aikaa toimin untasekä muille asiasta kiinnostuneille lippuk itoimijoille jotka ovat ajatelleet aloittaa piirito ukmijana. Koulutuksen osallistumisen vaatim

2  •  Koulutusliite 1/2010

kurssi. sena on suoritettu partiojohtajien perus kansten aikuis eväitä aan annet ssa Koulutukse rrystä sa toimimiseen, ja syvennetään ymmä n laahiema ja piirin oman nasta toimin partio jemmasta näkökulmasta. LISÄTIEDOT: Panu Kärävä, panu.karava@papa.partio.net HINTA: 0€

Lippukunnan talous 27.10. Partioasema paLippukunnan taloutta tarjolla kattavana taloukettina! Ilta pitää sisällään lippukunnan pakedenhoidon perusteet yhden illan tiiviissä inen tissa. Soveltuu hyvin Lippukunnan johtam -koulutuskokonaisuuden jatkoksi. kaikille Lippukunnan talous –ilta on tarkoitettu Esitielippukunnan taloudesta kiinnostuneille.

tovaatimuksia ei ole. talous Illan aikana suoritetaan Lippukunnan ja: teemo avia seura ä sisältä joka –moduuli, • lippukunnan talousrutiinit • talousarvio • tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase • tilintarkastus • varainhankinta

LISÄTIEDOT: Pekka Kantola, pekka.kantola@papa.partio.net HINTA: 0€

LIPPUKUNNAN VIESTINTÄ 6.11. Partioasema halKoulutus soveltuu lippukunnan johtajille, ville lituksen jäsenille ja tiedotuksesta vastaa skiinno nästä viestin unnan sekä muille lippuk timuktuneille. Koulutukseen ei ole esitietovaa

sia. tä Aamupäivän teemana on Lippukunnan viestin tapah sa unnas lippuk a avarta joka -moduuli, näkötuvaa ulkoista ja sisäistä viestintää eri et kulmista. Aiheina ovat muun muassa erilais t. viestintäkanavat ja viestinnän kohderyhmä LISÄTIEDOT: Heidi Känkänen, heidi.kankanen@papa.partio.net HINTA: 0€


Kana -astei kko s ud e np e nt u

värit kertovat mille ikäkausille koulutus on suunnattu

se ikkai lija

LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN 12.-14.11. Viikonloppu täynnä tuhtia tietoa lippukunnan arjesta ja sen pyörittämisestä, sekä erilaisten ihmisten johtamisesta ja ohjaamisesta. Kurssi on tarkoitettu lippukunnan keskeisille johtajille (lpkj, lpkja, hallitus). Kurssille on esitietovaatimuksena Partiojohtaja-peruskurssi. Kurssi koostuu kaupunki- illasta ja yhdestä viikonlopusta, joiden aikana syvennytään seuraaviin teemoihin ja moduuleihin: • Yhdistyksen johtaminen • Lippukunnan toiminnan johtaminen • Partiojohtajuus • Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen • Pesti ja aikuisen ohjaaminen Kun ilmoittaudut kurssille, muistathan ilmoittautua myös Lippukunnan talous ja Lippukunnan viestintä –iltoihin, jotta saat riittävät tiedot myös näistä aiheista. LISÄTIEDOT: Päivi Ormio, paivi.ormio@papa.partio.net HINTA: 37€

tarp oja

samo aja

IKÄKAUSIVASTAAVAN KOULUTUS Aloitustapaaminen 5.10.2010 Partioasemalla Kurssipäivä 6.11.2010 Inkoossa Oletko lippukuntasi vastaava akela, sampo tai luotsi? Vedätkö jonkin ikäkauden johtajaneuvostoa? Kaipaatko ideoita tai kättä pidempää ikäkauden toiminnan ja johtajapestien pyörittämiseen? Ohjaatko lippukuntasi pj-kouluttautujan jälkitehtävää? Vastaatko lippukuntasi samoajien ryhmänohjaajakoulutuksesta? Tule ikäkausivastaavakurssille! Kurssilla käsitellään seuraavia aihepiirejä: Pesti ja aikuisen ohjaaminen, aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen, partiojohtajuus, leirin tarkoitus partiotoiminnassa, samoajien ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa, lasten ja nuorten psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys sekä partio-ohjelman soveltaminen. Monimuotoinen koulutus toteutetaan tehtävillä itseopiskelujakson aikana. Koulutus päättyy viimeiseen kontaktikoulutukseen 6.11. Koulutus on yhteinen Uudenmaan Partiopiirin kanssa. Osallistujan tulee olla yli 18-vuotias ja taustatietoina partionjohtajan peruskoulutus. LISÄTIEDOT: Hanna Lempiäinen, hanna.lempiainen@papa.partio.net HINTA : 37€

vae ltaja

aikui ne n

Partiokouluttaja Viikonloppu 19.-21.11. Partiokouluttajakurssi on kahden illan ja yhden viikonlopun mittainen kurssi, joka on suunnattu etenkin piirin kouluttajille ja sellaisina aloittaville. Kurssi keskittyy erityisesti koulutusrupeaman ja -kokonaisuuden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kurssilla käydään läpi koulutusvuoden kulkua ja piirin käytäntöjä kurssinjohtajan näkökulmasta. Partiokouluttajakurssin suorittaminen on edellytys piirin kurssien johtajana toimimiseen. Kurssin aikana suoritetaan partiokouluttajakoulutuskokonaisuus, joka sisältää seuraavat moduulit: • Ohjelman soveltaminen • Partio ® • Koulutusrupeaman suunnittelu, toteutus ja arviointi • Koulutuskokonaisuuden johtaminen LISÄTIEDOT: Panu Kärävä, panu.karava@papa.partio.net HINTA: 37€

TA IT O KO ULUT US Erätaito I syksy Ennakkoilta 29.9. Viikonloppu 8.-10.10. Kenelle Erätaito I -kurssi soveltuu erityisesti tarpojille ja samoajille, jotka haluavat oppia eräretkeilyn perustaitoja. Kurssin ikäraja on 13 vuotta, mikä lasketaan edellisen vuoden loppuun mennessä täytetyistä vuosista. Sisältö Alla on lueteltu kurssin koulutusaiheet. Kaikkia lueteltuja aiheita ei välttämättä käydä kurssilla läpi, vaan listasta poimitaan tilanteeseen sopivat koulutusaiheet kouluttajien ja kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssiviikonloppu pidetään metsässä, ennakkoilta kaupungissa. Erä- ja partiotaidot: • yöpyminen laavussa • kodan pystytys • muihin majoitteisiin tutustuminen • erilaisten nuotioiden tekeminen ja nuotioruoat • retkikeittimet ja ruoan valmistus • luonnonmuonan perusteet • myrskylyhdyn huolto ja käyttö • puukon huolto ja käyttö • käyttökelpoiset solmut • ylitys esim. A-pukki, riukusilta tms • jokamiehen oikeudet • retkeilyvarusteet

Suunnistus: • päiväsuunnistus • karttamerkit • kompassin käyttö • ilmansuunnat luonnosta • perusyösuunnistus • etäisyyksien arviointi • toiminta eksyttäessä Ensiapu: • toiminta metsäonnettomuudessa • 112 avun hälyttäminen • pienet haavat • roska silmässä • kylkiasento • lastoitus LISÄTIEDOT: Henri Lankinen, henri.lankinen@papa.partio.net Katso myös lisätietoja toimikunnan kotisivuilta: www.papa.partio.fi -> Erätaitotoimikunnan kotisivut -> Kurssikuvaus ET I HINTA: 37€

Lisaa herkkuja sivuilla 6-7!

ERÄTAITO IV LIPPUKUNTA Kurssi on tarkoitettu lippukunnille ja lippukuntaryhmittymille, jotka haluavat oppia retkeilyn saloja. Kurssin sisältö räätälöidään lippukunnan tarpeen ja toiveiden mukaan. Haluttaessa kurssi voidaan toteuttaa Erätaito I sisällön mukaisesti. Kurssille ei ole ikärajaa. Kurssin minimiosallistujamäärä on 10 henkilöä. HUOM! Toimikunnalla on resursseja järjestää maksimissaan kaksi kurssia / vuosi. Tämän takia kurssit järjestetään hakemusten perusteella. Seuraavia kursseja voi hakea vuodelle 2011. Erätaitotoimikunta hankkii ja kouluttaa lippukunnan haluamat asiat. Lippukunta vastaa kurssin taloudesta sekä kurssilaisten lisäksi myös kouluttajien muonituksesta. Lähetä vapaamuotoinen hakemus vuoden 2010 loppuun mennessä Erätaitotoimikunnalle osoitteeseen: niina.johansson@papa.partio.net Hakemuksesta tulee ilmetä: • kenelle suunnattu • osallistujamäärä • toivottu ajankohta • toivotut koulutusaiheet • yhteystiedot Lippukunnalle ilmoitetaan valinnan jälkeen järjestetäänkö heille oma kurssi. LISÄTIEDOT: Niina Johansson, niina.johansson@papa.partio.net

Koulutusliite 1/2010  •  3


Sähköpostit ja n o o t n u k t o d e i t i pest

ROK ! a a k k o r i s t o – Samoajalu

kio kaupun Unohtuik i? h o a ss vahingo t? yvä kurssi t polussa istuttanu Menikö h e n iset tiedo a i mu a sa k ta u k n ja si a ä: ilta? Mik on lähell ratkaisu oitettu . a lt Onneksi a lm a on tark u onelta p tusta, jotk m t lu iksi a u v rk o a e k st m ta pela enlais jille. Esi stää mon ille. iville johta iv im im to to Piiri järje sä a llituksess ssä pestis a ty h e n ti a i tukn st lu n erityise lippuku istä kou aville tai iisi liittyv a st st e ttä a p e v , n si ä a u ä a ikäka ista om en tärke etoa kaik nsiarvois ti e ret n n a o se sa , jä a ta n Jott pahtumis rtiolaiste a ta P n ta e is u m ä Suo sista ja m äivitettyn si ovat p papepestitieto llistujille a. etetty osa ss h lu lä o Partioi P st ja ri e kiste perinteis in Heppu n ih o m t e in je u en k sikirje Kurssikir osoitteese ampi kurs , samaan ä yhä use n ä ä itenkin v u e k k ripostissa n loista, o vat. Tänä il le ik tu n u in sessa p tk lehde in tapauk kset kau muistutu on tässäk a in a n k e m in o te rs it n a ja v pukunna stilla. Oso etEi siis lip sähköpo .n . t e io y it n rt a so te .p h io a lä hköpost eikä pap sä s, a u v ja le h o o lleen Polussa teen ede ä sti-osoit en netiss sähköpo u helpoit . tu e h it a p iso ö o ta n ämä alta Sähk muotoine tietosi. T Aikuiset ja siis omat tse osion li a V i Polkuun Tarkista . k k .fi nasta lin u ww.partio w re ä it a a iv st ss ä a e ike nkki P osoitte e sivun o päivitys li tulut. Valits ntietojen se ilmoittau Jä n set palve a a st m a o t hd o se k it n rv e e ta lk iseen tämän jä päivittäm rtistasi. Tietojen n t jäsenko ä d y tietojasi. nrekisteri lö ä m ä T . vain jäse si ä e d ute h is lk te n o i P n mistu untasi uksen vo an lippuk jen korja m o to t ie o it d st e e P oikeat ti ähetä siis Pekka hoitaja. L . si e ll ö il k n e yhteysh

ttava na toteute intavuote im ollinen k to a ä p n moajien s simmäise sa n e n o n e K ji O a n koulutu Samo tus eli R iojohtajie lu rt u a o v k n ja e a hja n uusi kaan ole ryhmäno pukunna ei kuiten a itasku. Lip a. Yksin tt ll e u e u it v st yytää apu a ti p v k a luotsin annattaa ja k a o n e m e is sa ttam on siten Kin toteu ta. joten RO teutettu jaluotseil a o kiva olla, m sa ROK on to n e n ti ja n a u n k e u pp vuod istyösnaapurili rin viime nssa yhte Tyssä pa untien ka k u kahtena p p ja li Meillä Sin a n n en Mågeli unki-ilta e p u lu a a k asta n a e n pohjois u kahte t useamm toteutett a on ollu ji n a o tt anhan v si lu u s rs e o u k sä. K annut läh ä, joissa st n a e v tk is re t si u p tujat ova uoto on viikonlop urssin m yt osallis n K . a a tt ttöst u a ty m n io lippukun kenteita, aita part n innokk kurssin ra a i, n jst a v a ih n sa a n ia ohjelm sa on ru vanhemp tiviteeteis en kaksi k d ta a o la u n a v u p t sk e olle ttu vielä a ROK-ta a on saate ikia. Asia työn kouksiss jä ja -po o k a. Yhteis ja lt a a o n issa sam nnan kan u an lipk m u o p p n joten om li e in oman n saamin e ih o id si re a oikien e v n a kurssi n partiop partiok mahtavie n uusien o in htajak ti n n jo a te a e s it ti o para eitä asi olelta ja rk u p tä o n lk e u is ä n rimm pukunna mmat ää en, mole homtapaamin si luotsin imiseen! sten lisäk u im a v jien to u a o ik sä tt m is pest tivitee konen Sa ansion ak vinkkivih lmiit a :n v P y S ty Johtajank ty y , josta lö an on teh li a a a m a ri tt en. te o a estämise - tukim maa help koulutus Kkien järj O ja a R ja n ouluh k te o n is n ryhmä astaava erityyypp ikäkausiv ä dotukset toa v h e ä e ti tt ta e ta in st is toim erusteell syllä järje p k sy le il n e ts e o ll ohjelman moajalu Lisäksi jä äkausien kunnan sa ik u n p e p li id u a äm tus anta oajien ett Hanna sekä sam ja taitoa . ä st ise järjestäm

n ö ö t t y ä k t u s k a Sanktiom

si Esimerkik aan ole. k in li su o i e a a utuneit apahtum in ilmoitta li tuli u koulutust u n d a o ta m il utta aiseen ikkailija evään se !? Kyllä, m uin varsin n k a ä k ä st n k ä n tu e m lu ji u m ä aista ko sanktiot! le järjest uolet ene ” m o p il le n , il in ä ä a ä o aa tt k rk n e tt n a u Mitä ihm sia tote ä ei tiete avaisipaikkav han eri a alle. Täm elposti h n tien ”kurs h o ik h i a ä o lä p ll v ä si a , st aa syksy selailless , yhden motivoiv i gelle. arjontaa i ilmaisia mielestä in 20 hen paikalle ta Koulutust runsaast u u k a o a 0 k o 5 ta rj a il ta ät saavu st ä e n iv tu ä e m ä lu t v m u s e e o e ri k tu k ii n tu änä koulu ta, että p ilmoittau tuksia. T ilmainen talouden Miksi siis isia koulu an? Onko merkiksi ta si ttänyt is e ä ä m ia p a p tu illan mitta p n p u a ilmoitta voinut o tai vaikk iirimme o n ru P o ia e ? p a in lm urssili ss je ä si h v lutuk jättää tällaisia ”k äkausio tukset n helppo Iltakoulu rankaista stintää, ik ia . li a ie ikäli ja a v , tt m lo a e , o sa o a it k ll n ho inen on yttämise ä lähtien tiomaksu k m st st n y tu sy p sa tk is n ll n sy je käyttämä niille osa p” 10 euro nettisivu sta jättää avarkaita e viikonlo se osittuja ja k ll k e ik äsu a is tu tt t p y e lu te ä e u n k ll ovat o n iltako tenkin: kuin peri ollut tun paika aan muu laute on it ommaksi ra a n a p lp u im v e k n to h u e p ji a u p ll tt tu koe logiika siis e lasku li in osallis ptia toki . Samalla si sta lähte se tä a a lle. Samo n a ik si o m a k rs a p u a si ra k u a u p si koett stä kurs ikalle v mättömä pääse pa ta. Hyväk si positiivis is et itse etä tilalle , sillä si a li ta ä h o ik ta k M sa i läh n . a n is a a k jo . ta a n n e a it se jatketa eivät ku eita seen, peru tarjonta oittautun koulutuk Maija n. ksiin ilm Kysyntä ja stu a lu m u o im k h urssilaine ta a k il P . n n a e ii ji in is tu a to sallis näihin ilm än kuin o ja ei siis N enemm ouluttautu k s a k lu on PALJO a ku h in iltakurs ksessa jo aan jollek m tu a sa tapau is tt ll u sa m o ynnä”, ttä pääse en on ”tä välttämä tautumin it o m il a sille, kosk


PJ-kurssissa on kaksi o

saa!

Akela-, sampo

- ja luotsikoulutus osana tarjontaa

Mistä ake la, sampo ja

luotsi saa PJ-kurssin vat koulu yhteydessä tusta pesti saa nykyään moksi tai lu insä? samalla m otsiksi. PJ-k yö s koulutuks u rs si muodost konaisuud en akelaksi, sa esta, joista uu nykyise mllään kahd toinen on samoajalu esta koulu nimeltään otsi-, vael tusko"A ke la ta -, sampo-, jaluotsikou Sisällöksi o lutus", toin tarpojaluo n yhdistett tsi-, en taas "Jo y suunnillee manjohtaja htajana lip n samoja ai -, akela- sa pukunnassa h ei ta m . ku p o- ja valter in mitä oli on korvan nut lippuku vanhoissa mannikurs lauseissa. Vjntien järjes kurssin pu tämisvastu olestaan ulla oleva Erillinen a samoajien kela-, sam ROK-kurssi p o . ja luotsik Miksi tämä oulutus ta akela-, sa m m m p ik o - ja luotsik uussa 201 PJ-kurssi o oulutus on n osa vael 1 tajien ohje sidottu osa tulevaan p lmaa, ja se ks i PJ-kurssi estiin, joka n ai a? ka na on luon voi olla va tosin toim tevaa koulu ikkapa pes ivat jo nyt ti sampon ttautua esimerkiks a. Monet va olemassao i ak eloina, jollo eltajaikäise levaa pesti in ä. t ko O u n lu PJ-kurssin totta, että tus tietysti nyt siirtym toista puo tukee omaa likasta tarv ävaiheessa käyneet va itsisivat m ohjelmaan nhanmallis yös vanhem tätä en PJ-kurs SAMPO- JA mat johtaja sin. Siksi p t, jotka ova LUOTSIKO iiri tarjoaa U t LU TUSTA TA kin ERILLIST tuminen o MMIKUUSS n syksyllä. Ä AKELA-, A 2011. O le tarkkan a, ilmoitta Mitä muu uta tarjolla?

Tämän per ustasoa ole van akelasitten Ikäk , sampo- ja ausivastaa luotsikoulu va n koulutus. muutaman tuksen jatk Tulevaisuu vuoden va otaso on dessa lien ikkapa luo sa ikäkausi ee todenn tsina toim vastaava, el äköistä, et in ee st a tä i vastaava johtajasta näitä peste sampo tai tulee lippu jä sitten ku yliakela, ta kuntantsuukin. i millä nim Ei pidä myö ellä lippuku skään uno nta htaa piirin Sampoverk tarjoamia ostoja, Maj C af e Akeloita, akkakoulu saa varmas tusiltoja ja SuSe-kisai ti puhtia p ltoja, Vaeltajaluo estin hoitam tsikahviloit iseen. a jne, joista

Koulutusvastaavan rool

Annukka

Koulutusv astaavat o vat yhä tärk viime vuosi eämmässä en ohjelm roolissa a- ja koulu lerryksess tusmuutost ä. Koulutu en mylsv astaavaksi nustavia p tarvitaanki artiojohtajia n kan, jo tka jaksav toimijoita at tukea p ja auttaa h es ei tissä tä lö ytämään p koulutuks iin ja kurs estiä tukevi seille. Kou in olla partio lutusvasta johtajakurs avan tulisi sin käynyt partiojohta hieman ko ja joka tun keneempi tee oman vaikkei ihan lippukunn viikoittaisee an toimija n toiminta t, sikaan. an enää osa llistuiKoulutusv astaavan p erustehtävä lippukunn nä on huo an aikuiste lehtia n ja pesteis taja- ja sa sä toimivie moajaikäis n vaelten pesteih tuksesta. K in liittyväs oulutusvas tä koulutaava hoitaa koulutuks ilmoittautu iin sekä tied miset o ttaa koulu sista. Käytä tusmahdo nnössä täm lli su ukä o n tarkoitta koulutusvas nut sitä et taava kerä tä ä kahdesti tansa kurs vuodessa si-ilmoitta lippukunutumiset. Perustehtä vän lisäksi koulutusvas taisiin kan taavalta ta nustavaa o rvittetta ja tait pidemmäl oa katso h le lippuku ieman nnan toim innansuun nittelussa.

ista lippukunnassa

Koulutusv astaavaksi sopii hyvä joka tunte tyyppi, e oman lip pukuntansa samoaja-, ja sen vaeltaja- ja johtajaporu Kovan olis kan. i hyvä myö s tuntea lip pestit ja p pukunnan estaamisen eri tavat, jotta nustaa ja o hän osaa ka hjata lippu nkuntalaisia koulutuks oikeille ku iin. Kovan rs se tu ille ja lis i myös kats hieman pid oa koulutu emmällä tä ks ia h tä im toimintasu ellä ja pitää unnitelmia niitä esillä tehdessä, moittautum eikä vain ku isien yhteyd rssi-ilessä. Toim voi hyvinki intasuunn n merkitä itelmaan se u raavan vuo ja koulute den koulu ttavat. tukset Koulutusv astaava va staa myös, alle 16-vu että jokais otiaalta ilm elta oitetulta lip on huoltaj pukuntala an suostum is elta u s osallistua ja tapahtu piirin kurs miin. Yli ko seille lm e yö tai tapahtu tä kestäväl malla suost lä kurssilla umus tarv 18-vuotiai itaan kaikilt lta. Tämän a alle lisäksi joka tulee olla m isella parti aksettuna o laisella Su o men Partio Scouter ry laiset - Fin :n jäsenmak lands su. Panu


Jatkuu

PT-KISATOIMITSIJAKURSSI 26.-28.11. esittää: PäPan kilpailutoimikunta ylpeänä oma JÄRKKÄÄ KISA! Onko lippukunnallasi jo tko Halua kisaa? si aluee tääkö Järjes pt-kisa? umero tietää asiasta muuten vain? Jätä kisan n kinaulaan ja tule tsekkaamaan onnistunee san resepti!

piiKurssi on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille sekä rin tai lippukunnan pt-kisojen järjestäjille i järmuille pt-kisoista kiinnostuneille. Kurss jestetään viikonloppukurssina • antaa kurssilaisille perustiedot erilaisista pt-kisoista • antaa valmiudet toimia pt-kisojen järjestely- ja toimitsijatehtävissä • kurssilaiset osaavat ideoida, suunnitella ja arvostella erilaisia kisa-tehtäviä • kurssilaiset tuntevat tuloslaskennan periaatteet • innostaa kurssilaisia kisoihin kilpailijoina • kurssin käytyä saa III-luokan maastotuomarikortin LISÄTIEDOT: Henrik Vuornos, henrik.vuornos@papa.partio.net HINTA: 37€

Partiotoimittajakurssi 19.–21.11. kaikPartiotoimittajakurssille ovat tervetulleita otiaat 15-vu yli et stune kiinno ta ki lehdenteos

partiolaiset. ilaiKurssin aikana tehdään oma lehti! Kurss uvaaset suunnittelevat lehden sisällön, valok nyvat, kirjoittavat ja taittavat. Kurssilla syven intiin, tään haastattelemiseen, juttujen otsiko kerilaisiin juttutyyppeihin sekä lehden kuvitu

seen ja taittoon. ja Kurssi sisältää ennakkoillan viikolla 45 47. la jälki-illan viikol LISÄTIEDOT: Jenni Malila, jenni.malila@papa.partio.net HINTA: 37€

Ensiapu 2 ja Ensiapu kertaus EA 2 8., 9., 13. & 15.9. Kertaus 8.9. illa Kaikille EA1-kurssin suorittaneille. Kurss urssiEA1-k va ssaole voima na tulee olla muka todistus tai kertaustodistus.

asetKurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n isesti. muka teiden tavoit n tamie • Hätäensiapu • Elvytys • Ensiavun jatkotoimenpiteet • Toimintaharjoitus on Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka voimassa kolme vuotta. KERTAUSKURSSI ensimKertaus järjestetään ensiapukurssin tetmäisen illan yhteydessä 8.9. Se on tarkoi on joilla le, taneil suorit 2 EA tai 1 EA le kaikil tu yhden on i Kurss tus. voimassaoleva kurssitodis nsiapu illan mittainen ja siellä kerrataan hätäe un ensiav llään käsite sekä an kokonaisuudessa jatkotoimenpiteitä. LISÄTIEDOT: Sasi Arponen, sasi.arponen@papa.partio.net HINTA: EA 2 35€, kertaus 10€

6  •  Koulutusliite 1/2010

Ensiapu 1 City 12.-14.11. haKaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille, jotka van luavat oppia ensiaputaitoja ja viettää muka puoliviikonlopun kaupunkialueella yöpyen joukkueteltassa partiomaiseen tyyliin. asetKurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n metsa aidois isesti muka tamien tavoitteiden en. Lusäolosuhteissa partiomenetelmiä käyttä vassa muun muassa: • Hätäensiapu • Elvytys • Ensiavun jatkotoimenpiteet • Toimintaharjoitus on Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka voimassa kolme vuotta. LISÄTIETOJA: Irmeli Pusa, irmeli.pusa@papa.partio.net Hinta: 45€

EA 1 (KANNUS) 16.-17.10. vat Kaikille yli 15-vuotiaille, jotka ovat halua utaitooppia, kerrata tai parantaa omia ensiap alujaan. Kurssi pidetään pääkaupunkiseudun ensieella päiväkurssina. Kurssi on tarkoitettu lle. sijaisesti vantaalaisten lippukuntien jäseni

asetKurssilla käsitellään ensiaputaitoja SPR:n isesti. muka teiden tamien tavoit • Hätäensiapu • Elvytys • Ensiavun jatkotoimenpiteet • Toimintaharjoitus on Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka voimassa kolme vuotta. LISÄTIEDOT: Liisa Poutiainen, liisa.poutiainen@papa.partio.net HINTA: 30€

EA 2 (Kannus) 27.-28.11. KursKaikille EA1 tai kertauskurssin käyneille. kurssisilla tulee olla mukana voimassaoleva Päätai kertaustodistus. Kurssi järjestetään Kurssi kaupunkiseudun alueella päiväkurssina. en lipon tarkoitettu ensisijaisesti vantaalaist

pukuntien jäsenille. EA2-kurssilla kerrataan tärkeimmät EA1anisasiat sekä perehdytään mm. vammamek . meihin, lapsen elvytykseen sekä hoitoketjuun SPR:n ja utaito ensiap llään käsite illa Kurss asettamien tavoitteiden mukaisesti.

• Hätäensiapu • Elvytys • Ensiavun jatkotoimenpiteet • Toimintaharjoitus on Kurssilta saa SPR:n kurssitodistuksen, joka . vuotta voimassa kolme LISÄTIEDOT: Liisa Poutiainen, liisa.poutiainen@papa.partio.net HINTA: 30€

Nuotiokitarakurssi 8.-10.10. eihin. Koulutusta kaikille vasta-alkajista taitur oHaaveiletko kitaran sulosävelistä leirinu vastai essa ruoste taidot tiolla? Ovatko soitto an ta haaveiden tasolla? Ei hätää! Tule muka n dytää pereh illa Kurss sille. Nuotiokitarakurs maan kitaransoiton ja partiotrubaduurien maail nuounohtamatta muusikinteorian alkeita ja tiomestaritaitoja. ihin Kurssin osallistujat jaetaan kurssivartio alosaamistason mukaan, joten kaikki vastakaikille ja ulleita tervet ovat riin konka a kajast on varmasti myös uutta oppia tarjolla. Viikon tailopun ohjelmaan sisältyy myös henkilökoh ista ja nen kitaratunti, jossa kartoitetaan osaam telma tehdään tavoitteellinen harjoittelusuunni lle. tulevalle vuode

Kouluttajina toimivat tunnetut partiotruba an! muka duurit. Ilmoittaudu heti LISÄTIEDOT: Aki Mäkinen, aki.makinen@papa.partio.net HINTA: 37€

NETTITYÖPAJA 30.10. siKurssi on tarkoitettu lippukunnan wwwjana, vuvastaaville. Kurssi toteutetaan työpa oman jolloin jokainen osallistuja voi keskittyä een tai lippukuntansa www-sivujen päivittämis ja ja kehittämiseen. Kurssilla annetaan neuvo ille Kurss miin. ongel viin vinkkejä esiin nouse lippuotetaan osallistujia enintään kuudesta

kunnasta. i ei Kurssille ei ole pääsyvaatimuksia. Kurss sivuwwwvaan sta, opetu a maist sisällä luento aisesti ja käsitellään lippukunta- ja tapauskoht Kurs. teella perus ysten kysym vien esiin nouse oinsilla keskitytään perustekniikoihin; ohjelm llä. käsite ei tia an, HUOM! Ota kurssille oma tietokone muka jos mahdollista. LISÄTIEDOT: Satu ”Satku” Kokko, satu.kokko@papa.partio.net HINTA: 0€

LEIKKIKURSSIT Mittarimato 8.-10.10. Mämmikoura 10.-12.12. KOTIROTTA HAISEEEEE! Aivan Tiedätkö mikä on piirin hauskin kurssi? sta! maino tätä luet arvasit oikein, jos Leikkikursseilla siis hullun hauskaa huuän moria, mahtavaa meininkiä, vaan ei niinkä sapullamössöpartiota! Oletko kyllästynyt si moihin leikkeihin? Leikitäänkö kokouksissa tuo vain tervapataa? Ei hätää, leikkitoimikunta aikaavun, sillä leikkikurssilla opit viikonlopun loppu na leikkimällä yli 50 leikkiä! Koko viikon tettu leikkejä ja rentoa fiilistä! Kurssit on tarkoi ! sieltä mään Leikki ille. kaikille johtajaikäis LISÄTIEDOT: Helena Meriläinen, helena.merilainen@papa.partio.net HINTA: 37€

Soppa-muonituskurssit Soppa 1 8.-10.10. Soppa 2 10.-12.12. taville Kaikille ruokaa ja/tai ruuan laittoa rakas aja sen parissa partiossa mahdollisesti puuha ville. leiTarjolla vinkkejä ruoanlaittoon, retkien, arien ja kurssien muonitukseen, erikoisruok hyvää ti tietys sekä een ioimis huom valioiden illa ruokaa ja piirin parhaat keittiöbileet. Kurss itus. muon in kurss toisen etaan toteut tuKummallekin kurssille otetaan 7 osallis jaa.

LISÄTIEDOT: Anne Jurvanen, anne.jurvanen@papa.partio.net HINTA: 10€

Isännistökurssi 22.–24.10. on Oletko aina halunnut tehdä työtä jolla uusia tarkoitus? Isännistö hakee jatkuvasti ille reippaita isäntiä isännöimään Piirin kämp nä Nuuksioon, Kiljavalle ja Kaviolahteen. Isäntä nkieläkaupu lua vaihte vaa muka tuo nen olemi mään. vanKurssi on tarkoitettu PJ-ikäisille ja sitä laisilpartio ille stune kiinno hemmille kämpistä myös le. Isäntänä oleminen sopii erittäin hyvin


aikuisille partiolaisille, sillä voit ottaa oman/ omat lapsesi mukaan. Isännöinti kohteissa vaatii 18-vuoden iän. Kohteista Kiljava ja Kaviolahti edellyttävät, että isännällä on auto käytettävissä isännöintiviikonlopun ajan. Hoidetusta isäntävuorosta maksetaan korvaus isännän edustamalle lippukunnalle tai lippukuntaryhmittymälle isännöintisopimuksen mukaan. Korvaus edellyttää voimassa olevaa isännöintisopimusta. Katso sopimus tarkemmin isännistön Internet-sivuilta. Kurssiin kuuluu isännöitävien kohteiden kohdekoulutus ja ensisammutuskoulutus. LISÄTIEDOT: Sanna Lindblad, sanna.lindblad@papa.partio.net Internet: http://www.papa.partio.fi/palvelut/ kampat-ja-retkikohteet/piirin-kampat/isannisto HINTA: 0€

TOKO 8.-10.10.10 Haluatko oppia ymmärtämään paremmin ryhmätoimintaa? Haluatko viettää rattoisan ja toiminnallisen viikonlopun tutustumisen ja ryhmätoiminnan parissa? Haluatko toimia ja kokea muiden aikuisten kanssa? Koe täydellinen irtiotto arkeen, luvassa seikkailuja ja elämyksiä. Uskaltaudu mukaan! Toko- eli toimintakokemusmenetelmäkurssi on nimensä mukaisesti toiminnallisiin menetelmiin keskittyvä ryhmätoimintaa käsittelevä kurssi. Kurssin käytyäsi ymmärrät vähän paremmin miksi ja mitä lippukunnassasi tai muussa ryhmässä tapahtuu sekä itsestäsi ryhmän jäsenenä ja johtajana. Saat mukaasi ison nipun erilaisia kikkoja ja harjoitteita, joilla voit vaikuttaa eri porukoissa yhteiseen olemiseen ja tekemiseen. Kurssilla opetellaan tutustumista, ryhmäyttämistä, palautteen antoa sekä vuo-

Ilmoittautuminen paattyy 30.8.2010! rovaikutustaitoja toiminnallisten harjoitteiden avulla. Ainutlaatuinen kurssi niin samoaja-/ vaeltajaluotseille, lippukunnanjohtajille kuin piirin puhiksillekin. Kurssi on K-18, PJ-kurssi oltava suoritettuna ja 18 kurssilaista mahtuu mukaan. Kursseja järjestetään kerran puolessa vuodessa. LISÄTIEDOT: Mirka Juntunen, mirka.juntunen@papa.partio.net HINTA: 37€

MU U KOU LUT US Cafe Akela 16.9. Syksyn ensimmäisen Cafe Akelan aiheena on erilaiset lapset sudenpentuina. Paikalla on myös kasvatusalan ammattilainen vastaamassa kysymyksiin ja antamassa käytännön vinkkejä haastavista tilanteista selviytymiseen niin kokouksissa kuin retkilläkin. Lisäksi tarjolla on tuttuun tapaan kahvilaherkkuja ja verkostoitumista. Tervetuloa mukaan! Ilta toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 10. LISÄTIEDOT: Heidi ”Hippu” Holmroos, heidi.holmroos@papa.partio.net HINTA: 0 €

Cafe Akela 30.11. Tervetuloa mukaan Akeloiden yhteisiin pikkujouluihin! Cafe Akela tuoksuu marraskuussa glögille ja jouluherkuille. Luvassa pikkujouluhenkistä rentoa yhdessäoloa ja uusien sekä vanhojen Akela-tuttujen tapaamista. Toivottavasti tapaamme kaikki vuoden 2010 Cafe Akeloissa käyneet Akelat myös pikkujouluissa! Ilta toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 10. LISÄTIEDOT: Heidi ”Hippu” Holmroos, heidi.holmroos@papa.partio.net HINTA: 0 €

MONIKULTTUURISUUS – AKELAVIHJARIT 22.-24.10. Huomio Akela, raavitko päätäsi seuraavanlaisten kysymysten parissa? Miten tutustua erilaisiin kulttuureihin sudenpentujen kanssa? Kuinka toimia monikulttuurisen lauman kanssa? Tule mukaan pelaamaan, leikkimään ja kokemaan erilaisia kulttuureja hyvässä seurassa. Lisätiedot: Anni Lindqvist, anni.lindqvist@papa.partio.net Hinta: 37€

SAMPOVERKOSTO 23.9. Tervetuloa kahvittelemaan ja vaihtamaan ajatuksia muiden sampojen kanssa! Tule jakamaan parhaat vinkkisi ja keskustelemaan sampoja kiinnostavista asioista. Ennen iltaa pääset esittämään toiveita illassa käsiteltäville aiheille. LISÄTIEDOT: Ines Huhta, ines.huhta@papa.partio.net HINTA: 0 €

SAMPOVIHJARIT 29.-31.10. Toimitko seikkailijoiden kanssa lippukunnassasi? Tule oppimaan seikkailijatoimikunnalta ja vaihtamaan ajatuksia muiden sampojen kanssa, jotka painivat samojen asioiden parissa. Koetaan ja tehdään yhdessä sekä vietetään hauska viikonloppu hyvässä seurassa. Painopisteenä kaiken muun ohella sepeli. LISÄTIEDOT: Pauliina Pietilä, pauliina.pietila@papa.partio.net HINTA: 37 €

VJ-VIHJARIT 2.0 26.-28.11. Vanhat, kunnon vihjarit ovat täällä taas! Onko ryhmäsi arki yhtä merimiessolmua? Onko ideat vähissä? Tuntuuko siltä, että ryhmäläisesi ryntäävät retkeltä ostarin kulmille notkumaan, kun partio ei innosta? Tule kurssille, jolla ei istuta oppitunneilla vaan tehdään asioita ensin itse oivaltavilla tavoilla, jotta niitä on helppo vetää ryhmäläisilleen - saat konkreettisia vinkkejä ja ideoita, jotka viedä suoraan kokouksiin ja retkille. Siinä sivussa tapaat muita piirin vartionjohtajia, werkostoidut ja saatatpa jopa saada uusia kavereita. Kenelle tämä on? Kaikille samoajaikäisille vartionjohtajille ja “sammon apulaisille”. Vihjarit koostuu yhdestä kaupunki-illasta ja viikonlopusta piirin kämpillä.

Majakkakoulutus–ilta 6.10. Tarpojavartioiden johtajille, tarpojaluotseille ja kaikille muillekin tarpojien kanssa toimiville. Illan teemana on tarpojavartion majakan suunnittelu ja toteutus. Saadaan kosketusta siihen, millaisia eri majakat ovat – etkö olekin aina pohtinut, mikä on yhteiskuntamajakan idea? Pureudutaan myös siihen, millaisilla eri tavoilla eri majakoita on mielekästä järjestää. Illasta saa konkreettisia työkaluja majakoiden ideointiin ja toteutukseen. Koulutus koostuu yhdestä arki-illasta Partioasemalla. LISÄTIEDOT: Eeva Riivari, eeva.riivari@papa.partio.net Hinta: 0€

SAMOAJIEN RYHMÄNOHJAAJAKOULUTUS (KANNUS) 22.-24.10. ja 29.-31.10. Mitä kurssia muistelevat kaikki? Missä partiolainen saa ensikerran vinkkejä ryhmän johtamiseen? Haluatko rakentaa ystävyyttä yli rajojen? Samoajien ryhmänohjaajakoulutus on kahden viikonlopun ja kaupunki-illan kestävä koulutus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti samoajaryhmässä toimivalle tarpojavartion johtajalle. Kurssi suositellaan käytäväksi jo ensimmäisenä samoajavuotena. Koulutus keskittyy antamaan tarvittavat tiedot ja taidot ryhmän johtamiseen sekä ideoita ja motivaatiota ryhmän vetämiseen. Kurssisisältöön kuuluu samoajaohjelman ryhmänohjaajakoulutustaskun aktiviteetit. Haluatko siis oppia järjestämään niin viikoittaista toimintaa kuin retkiäkin, ymmärtää mitä tarpojien päässä liikkuu ja tutustua ikäisiisi partiolaisiin? Huomaathan, että kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu vantaalaisten lippukuntien jäsenille. LISÄTIEDOT: Laura Viitanen, laura.viitanen@papa.partio.net Hinta: 50€

LISÄTIEDOT: Eeva Riivari, eeva.riivari@papa.partio.net HINTA: 37€

Koulutusliite 1/2010  •  7


Tapahtumakale nteri ELOK UU 30.8.

Kurssi-ilmoittautumisten DL

SYYS KUU

Piirin LuottiSemma 4.-5.9. Ensiapu kertaus 8.9. EA 2, 1.osa 8.9. EA 2, 2.osa 9.9. Tieto lippukuntiin kurssien 10.9. toteutumisesta EA 2, 3.osa 13.9. Tervetuloa piiriin, 1.osa 14.9. EA 2, 4.osa 15.9. Café Akela 16.9. 17.-19.9. PJ-PK IV, 1.osa 18.-19.9. Espoon Punanen Sampoverkosto 23.9. Vaeltajamoduuli 27.9. Tervetuloa piiriin, 2.osa 29.9. Erätaito I, kaupunki-ilta 29.9.

LOKA KUU 1.-3.10. 2.10. 3.10. 5.10.

PJ-PK IV, 2.osa Kaiku, Helsinki ja Vantaa Kaikupinkki, Espoo Ikäkausivastaavan koulutus, aloitus

Majakkakoulutusilta 6.10. Tervetuloa partioon, 1.osa 6.10. 8.-10.10. Erätaito I 8.-10.10. ToKo 8.-10.10. Leikkikurssi 3 8.-10.10. Nuotiokitarakurssi 1 8.-10.10. Soppa-kurssimuonittajakurssi Tervetuloa partioon, 2.osa 9.10. 9.-10.10. Via Custus - syys SM Koulutusvastaavan koulutus 13.10. Tervetuloa piiriin, 3.osa 13.10. Tarpojamoduuli 14.10. Samoajamoduuli 14.10. 15.-17.10. PJ-PK V, 1.osa 16.-17.10. EA 1 (Kannus) Piirin kokous 17.10. 22.-24.10. Akelavihjarit 22.-24.10. Isännistökurssi 22.-24.10. Samoajien ROK (Kannus), 1.osa Tarbulanssi 24.10. Lippukunnan talous 27.10. 29.-31.10. PJ-PK V, 2.osa 29.-31.10. Sampovihjarit 29.-31.10. Samoajien ROK (Kannus), 2.osa 29.-31.10. Ohjaajakoulutus (SP) Nettityöpaja 30.10.

MAR RASK UU

Lippukunnan viestintä 6.11. Ikäkausivastaavan koulutus, päivä 6.11. Hiipivä Haamu (IVE) 7.11. Sudenpentumoduuli 10.11. 12.-14.11. EA 1 City 12.-14.11. PJ-PK VI, 1.osa 12.-14.11. Lippukunnan johtaminen 12.-14.11. Koulutuksen Megaviikonloppu (SP) Seikkailijamoduuli 16.11. 19.-21.11. Partiokouluttajakurssi 19.-21.11. Partiotoimittajakurssi 19.-21.11. VaeltajaCity Koulutusvastaavien ilta 22.11. 26.-28.11. PJ-PK VI, 2.osa 26.-28.11. PT-kisatoimitsijakurssi 26.-28.11. Samoajatapahtuma 26.-28.11. VJ-vihjairit 2.0 27.-28.11. EA 2 (Kannus) Café Akela 30.11.

JOULUKUU

Piirin 35 -vuotisjuhla 3.12. Partioglögit 8.12. 10.-12.12. Leikkikurssi 4 2 10.-12.12. Soppa-kurssimuonittajakurssi

Ilmoittautuminen ttauSyksyn 2010 koulutustapahtumiin ilmoi essä. menn 2010 30.8. hin dutaan maanantai lipissa kunn lippu än tehdä n mine Ilmoittautu alle. staav tusva koulu pukunnan ilKoulutusvastaava syöttää lippukuntansa an suora moittautumiset 30.8.2010 mennessä Piirin ät löytyv Polkuun. Ilmoittautumislinkit nettisivuilta. Koulutusvastaavan tulisi ilmoittautumisen stieyhteydessä tarkistaa kurssilaisten yhtey useat koska teet, osoit posti sähkö en dot, eritot nkurssinjohtajat ovat yhteydessä kurssilaisii sesti sa ennen varsinaista kurssia. Pääsääntöi essakin kurssikirje tulee kuitenkin vastaisuud na. muka lähtemään perinteisen postin tusSyyskuun 10. päivään mennessä koulu eille kurss 2010 n syksy n vastaava saa tiedo vasekä osalta an kunn lippu päässeistä oman tulee an kunn Lippu ta. aikois ilaisp paista kurss miitse tiedottaa jäsenilleen kursseille pääse kaksi sestä. Kurssilainen saa kurssikirjeen noin viikkoa ennen kurssia. Osallistumismaksut, kuljetukset sekä mahlippudollinen oheismateriaali laskutetaan kerää siis ei Piiri n. jälkee n kunnalta tapahtuma kaikvaan a, stujilt osalli sa rahaa tapahtumis aalin norm ilta kunn lippu n tetaa lasku ki kulut kunta Lippu . dessä yhtey sun ismak stum osalli elleen päättää kustantaako koulutuksen jäsen ut imaks vai laskuttaako sen osallistujilta. Kurss ta. lopul viikon ovat pääsääntöisesti 37 euroa le Kuljetukset järjestetään melkein kaikil osaleille kurss le mmil piene kursseille. Joillekin t kurslistuja saa kurssikirjeen mukana ohjee kuljeyhteis me ttelem Suosi ta. mises sille saapu la, tarjol on nen sellai i mikäl , ttävän käyte tuksia

kaasti. sillä näin saadaan kurssit käyntiin tehok euroa Kuljetukset maksavat pääsääntöisesti 11 kurssilaista kohden. ta Jokaiselta alle 16-vuotiaalta partiolaisel stua osalli ta umus edellytetään huoltajan suost e yötä piirin kursseille ja tapahtumiin. Yli kolm umus suost lla tuma tapah tai illa kestävällä kurss tusKoulu ta. otiail 18-vu alle ta tarvitaan kaikil umus suost ajien huolt että siitä, a vasta vastaava ukurssille osallistumiseen on olemassa! Suost lstuva muksen lisäksi jokaisella kurssille osalli laiset Partio en la tulee olla maksettuna Suom – Finlands Scouter ry:n jäsenmaksu.

Muistathan, että koulutusvastaavan tehtävä on huolehtia myös peruutuksista:

upunkiseu• Kurssiperuutukset tehdään aina Pääka isto@partio.fi .toim (papa stolle toimi n laiste Partio dun / 09 8865 1200) tulee piirin toi• kurssimaksua ei laskuteta, jos peruutus alkamista mistolle neljä (4) viikkoa ennen kurssin tukset laskutetaan, • Alle kuukausi ennen kurssia tehdyt peruu ellei kurssilainen löydä itselleen sijaista ilmoittautumista ei peruta • kurssimaksu laskutetaan kokonaan, jos lainkaan

n 10€ maksu, jos kurssia ei • Ilmaisten koulutusten kohdalla laskutetaa peruuteta lainkaan ja toimistolle toimitetaan • Mikäli peruutus johtuu sairaudesta tms. teta lasku lääkärintodistus, kurssimaksua ei

Koulutusliite 1/2010  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n Koulutusliite 1/2010.