Page 1

6/2018

OPPIMISPÄIVÄKIRJA AUTTAA KEHITTÄMÄÄN ITSEÄ PARTIOLAISENA SIVU 6

MUKANA TOIMINTALIITE!

hep p u o n Pä ä k aup unk i s eudun Pa rt i o la i s et ry :n jäs enleht i


sisältö

sivu 14 Hiipivä Haamu kokosi yli 1 200 osallistujaa ratkomaan salaperäisiä vihjeitä metroradan varrelle. KUVA Mikko Jalo

Jäsenlehti Heppu PÄÄTOIMITTAJAT

2

Kolumni: Läpinäkyviä pestejä Kerro se päiväkirjalle Samoajaleiri syöksee seikkailuun Ohjelmapainotus 2019 – mitä on luvassa? Jouluisia vinkkejä varainhankintaan Salapoliisit hiippailivat Helsingissä Piirihallitus 2019–2020 Piirifiidi: Somen helmet Toimintaliite Piiri pyörii: Ilmoitukset ja mainokset

TÄMÄN LEHDEN TEKIVÄT

KANNEN KUVA

Forssa Print Oy

Jenni Fabritius, Hanna “Beagle” Hämä-

Mikko Jalo

ISSN 1239-1298

Mella Mattila

Levikki 10 000 kpl Aikakauslehtien liiton jäsen

Susanna Mikander

ILMESTYMISAIKATAULU

GRAAFINEN

1/2019 13.2.2019

SUUNNITTELU

2/2019 22.5.2019

Eeva Kangas

3/2019 11.9.2019

läinen, Suvi Kettunen, Siiri Kihlström, Mella Mattila, Susanna Mikander, Milla Muhonen, Katariina Pekkonen, Venla Rakkola VALOKUVAT, VIDEOT JA KUVITUKSET Ella Asikainen, Sofia Björkvist, Tytti Heikkilä, Hanna “Beagle” Hämäläinen,

4/2019 27.11.2019

Minna Ikonen, Antti Jalo, Mikko Jalo,

sähköpostiosoitteet

OSOITTEENMUUTOKSET

Knuuti, Livia Laine, Pinja Lehtinen, Su-

ovat muodossa

Tehdään itse partio-

sanna Mikander, Luca Ohinmaa, Jouko

etunimi.sukunimi@

rekisteri Kuksaan:

Raudasoja, Matti Snellman, Viola Varila,

partio.fi.

partio.fi/kuksaohje.

Vilppu Varttala, Shutterstock.com

Kaikki toimituksen

Vaalit & ilmiö

PAINOPAIKKA

Jenni Fabritius TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ

4 5 6 10 11 12 14 16 18 19 26

Suvi Kettunen, Hanna Kimmonen, Antti

PEFC/02-31-162


Ennätys taitaa olla 22 joulupukkikeikkaa yhdessä illassa. ALBERTO POLITI, SIVU 13

KUVAT Susanna Mikander

kiitos

E

i ole itsestään selvää, että pitkän kou-

tai pilke silmäkulmassa tehdyt kunniamainin-

lu- tai työpäivän jälkeen jaksaa vielä

nat ovat hyviä tapoja kiittää. Piiri tukee kiit-

suunnata kololle vetämään ryhmää

tämistä esimerkiksi myöntämällä kiitos-rahaa

tai kokoustamaan Partioasemalle loppuillaksi.

toimikunnille, ja lippukunnat voivat tilata Kii-

Partiolaiselle se tuntuu monesti itsestäänsel-

tos-pinssejä PäPan toimistolta.

vyydeltä, jolloin kiitoksen antaminen unohtuu

Myös kiitoksen vastaanottaminen on joskus

helposti. Kiitos siis kaikille, jotka ovat anta-

vaikeaa: monesti kiitoksen kohde mumisee

neet uudistuneesta Hepusta palautetta.

vastalauseita ja vähättelee toimintaansa. Seu-

Partion kiittämiskulttuuri painottuu loppuvuoteen: monet pestit loppuvat vuoden-

ravalla kerralla, kun sinua kiitetään, älä vähättele itseäsi vaan ota kiitokset vastaan ilolla.

vaihteeseen, ja lippukunnat järjestävät joulun

Haastammekin Hepun lukijat kiittämään

alla tapahtumia, joissa kiitetään menneestä

muita ja ottamaan kiitokset vastaan partioar-

kaudesta. On hienoa, että kiittämiskulttuuri

jen keskellä ensi vuoden aikana.

on kehittynyt partiossa viime vuosien aikana, mutta arjen keskellä kiitos unohtuu edelleen helposti. Kiittämisen tapoja on monia, usein pelkän kiitoksen sanominen riittää. Perinteisten ansiomerkkien lisäksi säännöllinen johtajahuolto

Mella Mattila ja Jenni Fabritius päätoimittajat

KUVA Pinja Lehtinen

Tulevaisuuden kolojen puolesta pitää vaikuttaa nyt

P

artio on suosittu harrastus. Jotta pys-

Useassa lippukunnassa on jo nyt tilanne,

tyisimme mahdollistamaan partiohar-

että toiminnan volyymi ei voi kasvaa, koska

rastuksen mahdollisimman monelle,

kaikki kolovuorot ovat käytössä. Uuden tilan

täytyy pitää huolta siitä, että partiolaisten

etsimisen kynnys on kuitenkin korkea. Tässä

määrä kasvaa tulevaisuudessakin. Yksi ryhmi-

meidän piirinä tulee tulevaisuudessa tukea en-

en kokoa ja ryhmien määrää rajoittava tekijä

tistä enemmän: tehdä lippukunnille mahdol-

on kuitenkin toiminnan tilat – kolot. Olemme

lisimman helpoksi kasvattaa omaan toimin-

Pääkaupunkiseudun Partiolaisissa ottaneet

taansa osallistuvien määrää ilman, että tilan

tänä vuonna vahvemmin roolia tulevaisuuden

saatavuus rajoittaa sitä.

kolotilojen olemassaolon turvaamiseksi.

Nyt tällä asialla on vastaperustettu kolotoi-

Viime aikoina useiden lippukuntien toimin-

mikunta. Työ on vasta alussa. Mikäli asia on

nan tilat ovat vähentyneet tai niiden kanssa

sydäntäsi lähellä, lähde mukaan vaikuttamaan!

on ollut muita ongelmia. Myös uusien lippukuntien kohdalla kolotilat ovat haaste. Uusille asuinalueille ei lähtökohtaisesti rakenneta tyhjiä tiloja. Kun lippukuntaa ollaan perustamassa, on oltu toisinaan pulassa asian kanssa – alueelta ei noin vain olekaan löytynyt vaki-

Siiri Kihlström piirinjohtaja

tuista tilaa toiminnalle.

3


vaalit ilmiö

johtavat Pääkaupunkiseudun Partiolaisia ja Suomen Partiolaisia vuosina 2019–2020. Lisäksi neljän vuoden välein järjestettävissä seurakuntavaaleissa ehdolla oli useita partiotaustaisia ehdokkaita. Jopa 40 prosenttia nuorista ehdokkaista tuli vaaleissa valituksi. TEKSTI Jenni Fabritius KUVAT PäPan arkisto

Uudet puheenjohtajat PäPalle

Suomen Partiolaisten vaalit

Seurakuntavaalit – #partiolainenvaikuttaa

Piirin kokouksessa valittiin Pääkau-

Suomen Partiolaiset – Finlands Scou-

Seurakuntavaalit järjestettiin mar-

punkiseudun Partiolaisten uudet tekijät

ter ry:n jäsenkokous valitsi järjestön

raskuussa. Seurakuntavaaleissa

johtamaan piiriä. Kaudelle 2019–2020

puheenjohtajaksi jatkokaudelle Ma-

äänestysikäraja on 16, joten myös ala-

piirinjohtajaksi valittiin Pinja Lehtinen

ria Ruoholan ja varapuheenjohtajiksi

ikäisillä on mahdollisuus vaikuttaa.

Vartiovuoren Tytöistä ja varapuheenjoh-

Lasse Roihan ja Malin Lindholmin.

Suomen Partiolaiset on myös aset-

tajaksi Tiia Merenheimo Haukkavuoren

Partioneuvoston puheenjohtajaksi

tanut lasten ja nuorten osallisuuden

Haltijoista. Piirineuvosto puolestaan

valittiin Pauli Engblom. Joka toinen

yhdeksi tavoitteekseen seurakun-

valitsi vuoden viimeisessä kokoukses-

vuosi järjestettävä jäsenkokous

tavaaleissa. Seurakunnat tukevat

saan uuden piirihallituksen. Piirihallitus

käyttää Suomen Partiolaisten ylintä

sekä taloudellisesti, tilallisesti että

koostuu kahdeksasta henkilöstä. Jokai-

päätösvaltaa. Ympäri Suomea on

toiminnallisesti paikallista partiotoi-

sella on oma osa-alue, josta he vastaa-

järjestetty vaalitenttejä eri teemojen,

mintaa. Partiotaustaiset valtuutetut

vat. Tutustu uuteen piirihallitukseen

kuten arvojen, johtamisen ja kasvun

varmistavat, että yhteistyö sujuu

tarkemmin sivuilla 16–17.

näkökulmista.

saumattomasti myös jatkossa.

mikä

vaalikani? 4

Partiovaalisyksy, onko parempaa? Tänä syksynä päätettiin, ketkä

Kuntavaalien alla lanseerattu Vaalikani nousi taas seurakuntavaalien alla kolostaan! Vaalikani on PäPan oma hihamerkki, jonka sai tehtyään yhdeksästä seurakuntavaaliaiheisesta aktiviteetista vähintään viisi. Kuntavaaleissa Vaalikani näyttäytyi merkissä vihreällä pohjalla, seurakuntavaalimerkin taustaväri on violetti. > Niin ja miksi juuri kani? Onko mitään pääkaupunkiseutulaisempaa eläintä kuin citykani? Kani käy nopsan ja uteliaan luonteensa myötä mitä parhaiten vaalien toteemieläimeksi.


Kolumni

Voi tuntua hassulta laittaa hakemus omaan harrastukseen. Pipsa Partiojohtaja

Läpinäkyviä pestejä

V

uodenvaihde lähestyy, ja lukuisat partiopestit tarvitsevat innokkaita uusia tekijöitä. Uusi vuosi houkuttaakin monia partiolaisia kokeilemaan uutta pestiä. Mutta miten uusi pesti

löytyy? Selaatko piirin nettisivuja tai soitatko lippukunnanjohtajalle ja kysyt, mitä pestejä olisi vapaana? Vai odotatko, että joku kavereistasi pyytää sinut johonkin pestiin mukaan? Partio on harrastus meille kaikille, ja partiota saa harrastaa hyvien ystävien kanssa. Haittaako se, että pestit menevät kaverilta kaverille, varsinkin, jos kyseessä on esimerkiksi yhden rastin järjestäminen partiotaitokisoihin? Entä jos kyseessä onkin pari vuotta kestävä luottispesti? Pestaaminen on partiossa liian usein viime hetken paniikkia: varsinkaan suuriin pesteihin ei aina löydetä tekijöitä, jolloin houkutus rekrytoida kaverit kiristyksen, uhkailun tai lahjonnan avulla mukaan voi kasvaa liian suureksi. Pahimmillaan mukaan värvätty kaveri voi lähteä kesken pestin kävelemään, jos velvollisuudentunto ei motivoikaan tarpeeksi pestin hoitamiseen. Toisaalta monissa lippukunnissa toimintaa tehdään vähillä resursseilla, jolloin tekemistä helpottaa, kun tuntee kavereidensa vahvuudet ja heikkoudet. Samalla kuitenkin tulee helposti työnnettyä uudet, potentiaaliset tekijät pois, jos lippukunta ei ole valmis kokeilemaan muita toimintatapoja kuin niitä, joita on jo vuosia käytetty. Tämä on kehä, jonka rikkominen voi olla hankalaa. Jos pestiin hakeminen on avointa ja läpinäkyvää, voi pestiin löytyä sellainen partiolainen, joka ei välttämättä tunne oikeita ihmisiä, mutta jolla on paljon annettavaa. Toki voi tuntua hassulta laittaa hakemus omaan harrastukseen ja perustella työelämästä tutuin tavoin omia vahvuuksiaan pestin näkökulmasta: liian viralliselta tuntuva hakeminen voi karsia pois aremmat, mutta potentiaaliset pestattavat. Ei ole partion nousujohteisuuden ihanteen mukaista, jos samat naamat pyörittävät samoja ideoita vuodesta toiseen, ja läpinäkyvä pestaus voi auttaa iänikuiseen tekijäpulaan. Tarvitsemme luovia ideoita siihen, miten löydetään oikeat partiolaiset oikeisiin pesteihin ja niin, että kaikilla on kivaa harrastaa yhdessä.

> Pipsa on aktiivinen partiojohtaja, joka tasapainoilee jatkuvasti lukuisten mielenkiintoisten partiopestien ja muun elämän välillä.

5 KUVITUS Shutterstock


�

6

Kirjoittamisen avulla on helpompi hahmottaa matka, jonka on kulkenut.


KERRO SE PÄIVÄKIRJALLE Partiomuistoja voi tallentaa monella tavalla. Retkellä yksi ikuistaa kavereiden

taa kämppäkirjaa kanssa vietetyn riippumattohetken Instagramiin, toinen kirjoit myrskylyhdyn valossa, kolmas tallentaa kotona muistot päiväk irjaan. Heppu tapasi Ella Jokelan, joka kirjoitti partiosta oppimispäiväkirjaa. TEKSTI JA KUVAT Hanna “Beagle” Hämäläinen KUVITUS Jouko Raudasoja

7


E

lla Jokela katsahtaa oppimispäiväkirjaan-

”Sähköinen kirjoittaminen oli nopeampaa kuin paperil-

sa ja naurahtaa: ”Tässä on 26 sivua 12

la. Kone oli lähes aina auki proggiksia suunnitellessa. Oli

pisteen fontilla.” Hän toimi tänä vuonna

luontevaa ja helppoa kirjoittaa samalla omia fiiliksiä ylös.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirileiri

Oli myös helpompi jakaa mentorille kohtia oppimispäivä-

Kliffalla tarinamestarina. Pestissään Ella

kirjasta, kun materiaali oli jo valmiiksi sähköisessä muo-

johti ja tuotti leirin tarinan ja ohjasi sitä tekevää tiimiä.

dossa.”

Lippukunnassaan Viherlaakson Peuroissa hän johtaa su-

Kirjoittamisen Ella koki hyödylliseksi tavaksi purkaa

denpentuja, toimii jäsenrekisterivastaavana ja toimittaa

omia ajatuksiaan monipuolisesti ja saada niihin selkeyttä.

lippukuntalehteä.

”Toisinaan olen ylianalysoija ja pohdinta menee överiksi. Silloin ajatusten purkaminen auttaa näkemään asioiden todellisen tärkeyden.” Keväällä Ella teki Kliffaa niin usein, että päiväkirjaan tuli merkintöjä lähes viikottain. ”En kuitenkaan kirjoittanut oppimispäiväkirjaa joka päivä väkisin. Lähinnä vain silloin, kun oli jotain sanottavaa. Aika tiheästi tuli kyllä kirjoitettua – toisinaan pari kertaa viikossa. Kesällä väli harveni, kun partiojuttuja ei ollut niin paljoa, paitsi juuri ennen Kliffaa, kun teimme tarinajuttujen kanssa todella pitkiä päiviä.” Kaikille kirjoittaminen ei kuitenkaan ole se luontevin tapa purkaa ajatuksia. Oppimispäiväkirja voi olla vaikkapa äänityksiä tai sarjakuvia päivän tapahtumista. Tärkeintä on saada itse suurin hyöty irti, mikä onnistuu parhaiten, kun muoto on itselle luonteva. Toisinaan oppimispäiväkirjan formaatti voi vaihdella. Kliffalla Ella ei aina ehtinyt kirjoittaa. Silloin päivän päätapahtumat tuli nauhoitettua puhelimeen. ”Pestin jälkeen kuuntelin nauhoitetut fiilikset ja käsittelin ne vielä myöhemmin kirjoittamalla”, Ella kertoo.

OPPIMISPÄIVÄKIRJAN KIRJOITTAMINEN VAATI REHELLISYYTTÄ Ellan mukaan oppimispäiväkirjan ja tavallisen päiväkirjan erottaa rajattu näkökulma. Tavalliseen päiväkirjaan kerrotaan arjen kohtaamisista. Oppimispäiväkirjassa käsitelEllan oppimispäiväkirja sai alkunsa partion mento-

lään syvällisempiä mietteitä esimerkiksi omista vahvuuk-

rointiohjelmasta. Mentorointiohjelma oli Kliffan tekijöille

sista. ”Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on ehkä vähän

suunnattu pilottijakso, jonka perusteella kehitettiin nyt

tietoisempaa kuin tavallisen päiväkirjan kirjoittaminen”,

meneillään oleva, lippukunnille suunnattu mentorointi-

Ella toteaa.

ohjelma. “Sain sähköpostiin mainoksen ohjelmasta. Pää-

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen vaati rehellisyyttä.

tin hakea, koska se kuulosti siistiltä.” Mentori ehdotti

”Mitä hyötyä siitä olisi, jos valehtelisin itselleni ja kertoi-

Ellalle oppimispäiväkirjaa, kun ajatukset pyörivät partio-

sin mentorille vain hyvät jutut?” Ella pohtii. ”Rehellisesti

pestien ympärillä. Partio esiintyi usein myös Ellan omassa

kirjoittamalla huomasin myös pohtivani joitain asioita ai-

päiväkirjassa. ”Teatteria harrastaessani olen kirjoittanut

van liian paljon.”

hyvin pitkään päiväkirjaa”, Ella kertoo. Kirjoittamista oli siis luontevaa jatkaa. ”Olisi ollut outoa olla kirjoittamatta

KEHITTÄÄ ITSEÄÄN IHMISENÄ

Kliffasta, kun se oli niin iso juttu.”

Ellan mukaan oppimispäiväkirja auttaa hahmottamaan laajempia näkökulmia ja asioiden tärkeyttä. ”Oppimis-

8

Ajatukset selkeytyivät kirjoittamalla

päiväkirja helpotti käsittelemään omaa oppimista ja aut-

Ellan oppimispäiväkirjan muodoksi valikoitui koneella

toi hyödyntämään omia ajatuksia esimerkiksi projektista

kirjoittaminen, koska se tuntui itselle luontevimmalta.

raportoidessa. Asiat olisivat voineet unohtua, jos en olisi


kirjoittanut niitä ylös alusta saakka – näin pystyin huomioimaan pienetkin jutut ihan sieltä projektin alkumetreiltä asti.” Tietyllä tavalla oppimispäiväkirja on aikakone menneisyyteen. ”On paljon helpompi hahmottaa oma matka, jonka on kulkenut. Jälkeenpäin pystyi palaamaan monen kuukauden takaisiin tapahtumiin”, Ella toteaa.

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen on ehkä vähän tietoisempaa kuin tavallisen päiväkirjan kirjoittaminen. Ella suosittelee oppimispäiväkirjan kirjoittamista kaikille. ”Jos haluaa kehittyä, kannattaa kokeilla. Itseään on kuitenkin vaikea kehittää, jos ei tunnista omia kehityspisteitään tai vahvuuksiaan.” Ella on huomannut, että partiouran pidentyessä uudet taidot ovat abstraktimpeja, eikä niitä opi samalla tavalla kuin nuorempana. Esimerkiksi itsensä kehittäminen johtajana vaatii paljon aikaa ja tulkintaa verrattuna esimerkiksi solmujen oppimiseen. ”Oppimispäiväkirjan pitäminen on linjassa vaeltajien

Sähköistymisen myötä moni asia siirtyy sosiaaliseen mediaan. Ellankin lippukunta pitää blogia, johon kootaan juttuja kokouksista ja tapahtumista. Voisiko siis sanoa, että sosiaalinen media on uusi päiväkirja? ”Some on enemmän hetkien jakamista ja sisältää toisinaan liikaa kiiltokuvia. Siellä ei ehkä osaa olla niin rehellinen kuin päiväkirjassa – eikä ehdottomasti tarvitsekaan! Siksi sanoisin, ettei some ole ainakaan oppimispäiväkirja.”

ihanteeseen kehittää itseään ihmisenä”, Ella naurahtaa.

Kämppäkirjoihin tallentuvat muistot lippukuntien retkiltä.

9


e e s k ö y s i r i Samoajale n u u l i a k k i e s

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset järjestää ensi kesänä samoajaleirin, joka on tarkoitettu kaikille piirin samoajille. Kavalahdessa 13.–17.6.2019 järjestettävällä leirillä pääsee sekä heittäytymään että lomailemaan rennosti. TEKSTI JA KUVA Suvi Kettunen

V

iime keväänä piirihallitus sai idean PäPan omasta

Kesän odotetuimman tapahtuman nimeä ei ole paljastettu vie-

samoajaleiristä. Samankaltaisia leirejä ovat aiemmin

lä. Pysy siis kuulolla ja seuraa piirin somekanavia Instagramissa

järjestäneet Lounais-Suomen Partiopiiri (HuHu) sekä

@partiokuuluukaikille ja Snapchatissa @partiolaiffii: leirin nimi

Hämeen Partiopiiri (Kohu). PäPa toteuttaakin oman

julkaistaan 23. joulukuuta kello 12. Haaveilu seuraavasta kesästä

versionsa samoajaleiristä näiden piirien tuen ja ko-

voikin jo alkaa!

kemusten avulla. Leirin johtajat Niko Tamminen, Perttu Alanne sekä Eerika

Kihlström ovat aloittaneet leirin tekemisen motivoitunein mielin. ”Oma fiilis leiristä on tällä hetkellä tosi hyvä ja tekemistä riittää. Johtajakolmikon kanssa ollaan päästy hyvin vauhtiin ja leiritoimikuntakin alkaa olla kasassa. Olen tosi innoissani, enkä malta

Huomio!

Leirille tarvitaan sekä vaeltajia että aikuisia tekijöitä erilaisiin pesteihin. Päällikköpestit julkaistaan joulukuussa PäPan nettisivuilla päpa.fi/pestit. Itseään kiinnostavasta pestistä tai ihan uudesta pesti-ideasta voi olla yhteydessä leirin johtajiin, joiden yhteystiedot löytyvät myös samalta sivustolta. Otahan rohkeasti yhteyttä!

odottaa ensi kesää!” kertoo Eerika, jonka vastuulla ovat muun muassa talousasiat ja pestaaminen.

Tasapainoisesti ohjelmaa ja hengailua Tarkoituksena on taata samoajille leiri, jonne jokainen on tervetullut ja jonka yhteisöön kaikki voivat kokea kuuluvansa. PäPa ei ole aiemmin järjestänyt vastaavanlaista leiriä juuri samoajaikäisille. ”PäPa haluaakin tarjota kaikille piirin samoajille paikan nauttia hyvin suunnitellusta partio-ohjelmasta”, toteaa Niko. “On erityisen tärkeää ylläpitää juuri samoajaikäisten kiinnostusta partioon.” Myös ohjelman ja sen tavoitteiden suunnittelu on jo aloitettu. ”Ohjelmaa leirillä järjestetään jokaiselle, tulipa leirille sitten bilettämään tai oppimaan uusia taitoja”, ohjelmajohtaja Perttu vakuuttaa. ”Samoajaleiri kuuluu kaikille. Tavoite on, että jokaisella on kivaa ja kaikki nauttivat olostaan leirillä.” Samoajaleirin teemaksi on päätetty seikkailu. Teeman taustalla on tavoite, että leirin osallistujat löytävät vajaan viikon aikana uusia puolia partiosta sekä uskaltavat heittäytyä ja kokeilla uutta. Samalla leiri on paikka, jossa saa lomailla ja tutustua alueen muihin samoajiin. Myös lippukuntien samoajaluotseja halutaan tukea heidän pesteissään. Samoajien koloiltoihin on suunnitteilla ennakkotehtäviä, joita vartiot voivat tehdä pitkin vuotta. ilmoittautuminen itse leirille alkaa keväällä 2019. ”Kesäleirit ovat parasta partiossa. Haaveilen kesäisestä Kavalahdesta, missä näen rennosti lomailevia ihmisiä uusien ja vanhojen tuttavuuksien kanssa. Uimaan ja jätskille on ehdottomasti päästävä!” Niko intoilee.

10

”Ohjelmaa leirillä järjestetään jokaiselle, tulipa leirille sitten bilettämään tai oppimaan uusia taitoja”

Eerika, Niko ja Perttu tekevät iloisella energialla samoajaleiriä.


Ohjelmapainotus 2019

- mitä on luvassa? Ohjelmapainotuksen tarkoituksena on tukea lippukuntia laadukkaan ohjelman toteuttamisessa. Painotus kestää kerrallaan vuoden ja sisältää toteutusvinkkejä niin isompien kuin pienempienkin tapahtumien järjestämiseen. TEKSTI Katariina Pekkonen KUVA Antti Jalo

A

ikaisempia painotuksia ovat olleet muun

vaan esimerkiksi kunnantalo tai teatteri voi olla todella

muassa Yhdessä metsään, Kulttuurit

mielenkiintoinen vierailukohde.

kohtaavat, Kuulun maailmalle ja Villinä

Myös retkikisa on osa painotuksen materiaalista. Ki-

veteen. Tämän kuluneen vuoden ohjel-

sassa on tarkoitus ilmoittautua Ulos koloilta -hotlineen

mapainotus oli nimeltään Luotsivuosi.

ja lähettää sinne kuva aina, kun vartio on retkellä. Eniten

Tarkoituksena oli siis keskittyä luotseihin eli tarpojien,

retkeilleet vartiot palkitaan, ja palkintoja jaetaan myös

samoajien sekä vaeltajien tukihenkilöihin lippukunnas-

koko kilpailun ajan kuukausittain. Eikä hätää, jos retkiä

sa. Tavoitteena oli, että luotsit ymmärtäisivät tehtävänsä

ei ole kiikarissa keväällä, sillä ilmoittautua voi 30.9.2019

paremmin, saisivat tukea tehtäväänsä ja pystyisivät anta-

asti.

maan luotsattavillensa täyden tarvittavan tuen. Tukea tar-

Partio-ohjelma.fi-sivustolta löytyy myös monia muita

jottiin Parempi lippukunta -blogissa sekä luotseille tar-

vinkkejä painotuksen toteuttamiseen. Sivustolta löytyy jo

koitetussa Facebook-ryhmässä pitkin vuotta. Käsiteltyjä

valmiiksi muutamia museoita, jotka ovat suunnitelleet

teemoja olivat esimerkiksi kasvatustavoitteet, turvallinen

ihan omaa ohjelmaa partiolaisille. Ottaisitteko siis varti-

tila, osaamisen tunnistaminen sekä monimuotoisuus.

onne kanssa suunnaksi esimerkiksi Aboa Vetuksen Turus-

Vuoden 2019 ohjelmapainotus on Ulos koloilta. Paino-

sa tai Tiedekeskus Pilkkeen Rovaniemellä?

tuksen tarkoituksena on saada lippukunnat järjestämään mahdollisimman paljon erilaisia yö- ja päiväretkiä ja näin monipuolistamaan omaa viikkotoimintaansa. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa tuo myös varmasti lisää näkyvyyttä lippukuntien arkeen. Retket ja yhteistyöt voivat olla juuri lippukunnan tai ryhmän näköisiä. Ne voivat olla yö- tai päiväretkiä ja suuntautua lähelle tai kauas. Olisiko ensi vuonna vihdoin aika kysyä naapurilippukunnan kämppää lainaan tai lähteä jopa ulkomaille? Kauas ei tarvitse lähteä, sillä jo esimerkiksi Ruotsista ja Norjasta löytyy paljon hyviä retkikohteita. Myös Suomen luonto on upeita kohteita täynnä, ja metsään lähdettäessä voi hyödyntää esimerkiksi vuoden 2017 Yhdessä metsään -painotuksen materiaaleja. Tulevaan ohjelmapainotukseen on myös tuotettu materiaalia luonnon monimuotoisuudesta yhdessä WWF:n kanssa. Vinkkejä tarjotaan jokaiselle ikäkaudelle ja niillä rohkaistaan yhä enemmän ulkona tekemiseen. Retkien ei

partio-ohjelma.fi/ ohjelmamateriaalia/ ulos-koloilta

toki aina tarvitse ulottua metsään tai edes luontoon asti,

11


Jouluisia vinkkejä varainhankintaan Kun maass’ on hanki ja järvet jäässä – ja partiolaiset viettävät joulua. Adventtikalentereiden myynti ja puurojuhlat ovat varmasti useimmille lippukunnille tuttuja perinteitä, mutta minkälaisia ovat lippukuntien erikoisemmat traditiot? TEKSTI Venla Rakkola KUVAT Minna Ikonen, Livia Laine, Tytti Heikkilä

Sotungin Tuliketut ja itsenäisyyspäivän myyjäiset

buffettipöydän ja arpajaisten pitäminen. Tuotot menevät lippu-

”Kaikilla on myyntipöydissään vähän kaikenlaista”, kertoo Elina

dyt karjalanpiirakat ovat olleet viime vuosien hittituote.

kunnan yhteiseen varainkeruuseen. Esimerkiksi buffetissa myy-

Hiltunen Sotungin Tuliketuista kysellessäni häneltä lippukunnan

”Myyjäisiä edeltävänä iltana pidetään karjalanpiirakkatalkoot,

perinteisistä itsenäisyyspäivän myyjäisistä, joita on järjestetty

joihin vanhemmatkin osallistuvat”, Hiltunen kertoo. Kysymyk-

pian jo 30 vuotta. ”Löytyy esimerkiksi erilaisia leivonnaisia ja

seen siitä, onko myyjäisten järjestäminen näin isolle lippukun-

askarteluja, kuten kynttilöitä, joulukoristeita ja -kortteja.”

nalle sitten työlästä hommaa, hän vastaa kuitenkin kieltävästi.

Myyjäiset ovat Sotungin Tuliketuille tärkeä varainkeruukeino.

”Järjestely alkaa toki jo syksyn mittaan, mutta koska traditio

Jokainen ryhmä huolehtii omasta pöydästään, jonka tuotot se saa

on niin vanha, kaikki tietävät jo perusasiat. Ei siinä tarvita mitään

käyttää viikkotoimintaansa miten haluaa.

neuvottelua tai vääntämistä, ennemminkin todetaan vain, että

”Periaatteena on, että myyjäisistä saatu tuotto on ryhmän seu-

myyjäiset tulevat taas.”

raavan vuoden budjetti”, Hiltunen toteaa. Saamallaan tuotolla jotkut ryhmät ovat esimerkiksi rahoittaneet leipomiskertoja tai

Kelotytöt ja joulukuusien myyminen

retken Heurekaan.

Wilma Munter Kelotytöistä vastaa puhelimeen kesken biolo-

Itsenäisyyspäivän myyjäisten lisäksi lippukunta osallistuu

gian opiskelun. Hän on tänä vuonna viidettä kertaa peräkkäin

myös Hakunilan seurakunnan itsenäisyyspäivän jumalanpalve-

vastuussa lippukunnan joulukuusimyynnistä, vaikka ajatuksissa

lukseen. Jumalanpalveluksessa pukeudutaan partioasuun ja kul-

onkin jo hetken siintänyt pestistä eläköityminen.

jetaan sisään alkukulkueena. Kolehdin kerääjät ja esilukijat vali-

”Perinne osallistaa eri ikäryhmiä aika vähän, koska kuusivas-

taan usein eri-ikäisistä lippukuntalaisista, jotta mahdollisimman

taava tarvitsee avukseen vain muutamia henkilöitä. Tänä vuonna

moni halukas saa osallistua. Myyjäiset alkavat heti jumalanpal-

tarkoituksenani olisi kuitenkin pestata nuorempia johtajia, jos

veluksen jälkeen. Ne

joku heistä vaikka haluaisi jatkaa kuusivastaavana sitten ensi

ovat tärkeä kohtaamis-

vuonna.”

paikka myös vanhoille lippukuntalaisille. ”Koska

lippukunta

on kasvanut, kaikkien ryhmien pöydille ei enää

12

Joulukuusia Kelotytöt ovat myyneet vuodesta 2010 lähtien. Lippukunnalla on sopimus Aarnivalkean koulun kanssa: kuuset tilataan samalta myyjältä, ja yhdessä järjestetään erilliset kuusimyyjäiset samana päivänä ja samassa paikassa. ”Etupäässä kuusia myydään lippukuntalaisten perheille ja tu-

yksinkertaisesti

tuille. Alkuvuosina niitä taisi mennä alle kaksikymmentä, ny-

ole tilaa. Tämän takia

kyään kolmisenkymmentä vuodessa”, Munter kertoo. ”Tuotot

vanhemmilla ryhmillä

menevät lippukunnan yhteiseen toimintaan.”

ei enää ole omaa pöy-

Joulukuusimyynti ei toki ole Kelotyttöjen ainoa jouluperinne.

tää, vaan he auttavat

Monien muiden lippukuntien tapaan myös he viettävät joulu-

myyjäisten muissa teh-

kuussa joulujuhlia ja järjestävät lisäksi adventinaaton myyjäiset.

tävissä.” Näitä tehtäviä

Niissä on kätevää mainostaa joulukuusimyyntiä myös lippukun-

voivat olla esimerkiksi

nan ulkopuolisille.


Lippukuntien järjestämät varainkeruutapahtumat on koottu piirin nettisivuille osoitteeseen www.päpa.fi/joulu.

”Kuusien tilaaminen on nykyisellä tavalla asiakkaalle todella helppoa”, Munter selittää. ”Kuusia tilataan tekstiviestillä, ja sitten ne vain käydään myyntipäivänä noutamassa. Tämä perinne on pysynyt samana ainakin koko sen ajan, kun minä olen ollut kuusivastaavana. Nyt ollaan toisaalta kyllä miettimässä tämän varaussysteemin muuttamista.” Varaussysteemin muutos mahdollistaisi myös mainonnan

Lähtökohtaisesti joulupukkikeikkoja on kahdentoista ja kah-

pidemmälle, koska kuusivastaavan ei tarvitsisi jakaa omia yh-

deksan välillä, ja ehdottomasti kiireisin aika on kolmesta kuu-

teystietojaan. Tämän vuoden kuusitilaus on Munterin mukaan

teen. Joulupukin tilaaminen tapahtuu Haagan Eräveikkojen netti-

auennut muutamia päiviä sitten.

sivuilta löytyvän lomakkeen kautta, joka on tänä vuonna auennut

”Joulukuusien myynnistä tulee tunne, että on mukana lippu-

6.11. Politin mukaan tilauksia ei ole vielä tälle vuodelle tullut.

kunnan toiminnassa.” Munter kertoo lopuksi. ”Sitä paitsi on iha-

”Ehdottomasti eniten tilauksia tulee lippukunnan ulkopuolisilta

naa päästä levittämään joulumieltä ympärilleen.”

perheiltä. Aika paljon meillä on niitä samoja vakioasiakkaita.”

Haagan Eräveikot ja joulupukkipalvelu

tilaaminen on vain siirtynyt puhelintolppamainoksista internet-

Alberto Politi on tänä vuonna yksi Haagan Eräveikkojen joulu-

lomakkeeseen. Yksi merkittävä muutos palvelun järjestämiseen

pukkivastaavista. Tämä on hänen ensimmäinen vuotensa pes-

on kuitenkin 2010-luvun aikana tullut.

Joulupukkipalvelu ei ole erityisesti muuttunut vuosien varrella,

tissä, vaikka joulupukkina hän on toiminut jo vuodesta 2012.

”Yksi silloisista joulupukkivastaavistamme teki omalla ajallaan

Haagan Eräveikot on järjestänyt joulupukkipalvelua tiettävästi

reititysohjelman tietokoneelle”, Politi selittää. ”Siihen syötetään

jo vähintään 1960-luvulta lähtien. Jouluaattona keikkoja tulee

asiakkaiden toivomat kellonajat ja osoitteet, ja sen avulla saa

vuosittain satakunta, ja erikoiskeikkojakin varataan aina jonkin

minimoitua ajomatkat yhden joulupukin reitillä.”

verran.

Lopuksi haluan vielä kysyä Politilta, mitkä ovat hänen mieles-

Mutta eikö noin monen keikan aikatauluttaminen ole hanka-

tään olleet parhaita kokemuksia joulupukkina. Vastausta hänen

laa? ”Pääsääntöisesti aattoillan keikat jaetaan noin kahdeksan

ei tarvitse miettiä kauaa. ”Keikalta lähtiessä vanhempien kiitok-

joulupukin kesken”, Politi vastaa. ”Ensimmäistä vuotta keikkai-

set tuntuvat todella tärkeiltä. Ja totta kai, kun vuoden lopussa

levalle yritetään antaa maksimissaan kymmenen keikkaa, mutta

katsoo tilinpäätöstä ja huomaa auttaneensa lippukuntaa talou-

ennätys taitaa olla 22 keikkaa yhdessä illassa.”

dellisesti, niin onhan se aina plussaa”, hän naurahtaa.

13


Salapoliisit hiippailivat Helsingissä Perinteinen salapoliisi- ja kaupunkituntemuskisa Hiipivä Haamu kisattiin sunnuntaina 4.11. Helsingissä. Tämän vuoden kilpailu oli suurin vuosikymmeniin ja varmasti yksi suurimmista, mitä kilpailun historiassa on koskaan järjestetty vuoden 1947 jälkeen. Mukana oli 219 vartiota ja yli 1200 osallistujaa. Kisapäivän aikana matkustettiin metrolla ja selvitettiin, miten muun muassa Japani, Etelämanner ja henkimaailma liittyvät toisiinsa. Heppu pääsi seuraamaan kisapäivää Kilon Kipinöiden Riekko-vartion silmin. TEKSTI Milla Muhonen KUVAT Mikko Jalo

8.40 Lähtö 11.25 Metrossa

> Odottelemme pääsyä elokuvateatteri Orioniin. Viimeistelemme ennakkotehtäviä ja valmistaudumme kisaan katsomalla ennakkovideota. Osalla on jäänyt aikaisen herätyksen jäljiltä hieman unihiekkaa silmiin, mutta odotamme innoissamme kisapäivää.

” 14

Toisen rastin jälkeen mysteeri mutkistuu entisestään. Miten Etelämanner ja Japanihenget mahtavat liittyä mysteeriin?

12.15 Kauppakeskus Redi

> Kävimme juuri ensimmäisellä rastillamme Jätkäsaaressa tutustumassa Ordosofiseen kiltaan ja henkimaailmaan. Rastin ja alkuvideon jäljiltä naurun säestämässä keskustelussamme liikkuu villejä arvauksia ja teorioita muun muassa aikamatkailusta ja musiikista. Nyt nokka kohti toista rastia!

> Toisen rastin jälkeen mysteeri mutkistuu entisestään. Miten Etelämanner ja Japanihenget mahtavat liittyä mysteeriin? Nälkäisenä on haastavaa pohtia, joten suuntaamme syömään, ja sen jälkeen pääsemme rap-artisti Messiaan keikalle.


14.00 Kalasatama

> Kääk! Messiaan upea keikka loppui juuri dramaattisesti, kun itse stara kidnapattiin ja seinälle ilmestyi japanilainen merkki. Keikalla pääsimme näkemään mysteerin eri hahmoja, ja palaset alkavat nyt loksahdella paikoilleen, kun jäämme hetkeksi pohtimaan tapahtumia.

15.40 Ilmala

Kääk! Messiaan upea keikka loppui juuri dramaattisesti, kun itse stara kidnapattiin ja seinälle ilmestyi japanilainen merkki.

16.20 Hämeentie 11

> Viimeisellä rastilla päädymme levykauppaan. Siellä laskemme kaupan tiloista löytyviä tuoleja, kasveja ja tietokoneita. Yhtäkkiä DJ:n luona syntyy riitaa, kun J-popin ja jazzin kannattajilla on erimielisyyttä musiikista. Emme ehdi jäädä pohtimaan enää mysteeriä, koska maaliin on päästävä ajoissa.

16.55 maali

Aika käy vähiin. Nyt kipin kapin viimeiselle rastille!

> Olimme hieman hukassa Ilmalassa, kun matkasimme neljännelle rastille, mutta rastilla kaikki menee todella hyvin. Selvitämme jazz-klubilla nelinumeroisen koodin, jolla saamme soitinkotelon auki ja löydämme eräät nuotit. Tapaamme myös muun muassa Melodi Mmpopin, jonka talo oli edellisenä yönä tuhopoltettu. Saamme rastilta myös hattaraa. Sen joukosta löytyy kryptinen vihje, jota emme kuitenkaan ehdi selvittää, koska aika käy vähiin. Nyt kipin kapin viimeiselle rastille!

> Saavumme tyytyväisinä mutta väsyneinä maaliin, jossa on jo kova puheensorina, kun kaikki vartiot pohtivat, mitä päivän aikana tapahtuikaan. Mekin keräämme keskittymiskykymme ja alamme pohtimaan loppuraporttia. Tänä vuonna teimme hyvät muistiinpanot, joten monet asiat ovat tiedossamme. Kasaamme kaiken tiedon yhteen ja kirjoitamme kirjeen päivän tapahtumista. Nyt voimme vain odottaa palkintojenjakoa, jossa kuulemme, miten tarina oikeasti meni.

15


Piirihallitus Ketkä johtavat Pääkaupunkiseudun Partiolaisten toimintaa seuraavat kaksi vuotta? Tutustu uuteen piirihallitukseen.

2 0 19 –

2020

KOONNUT Susanna Mikander KUVAT Piirin arkisto KUVITUS Jouko Raudasoja

PIIRINJOHTAJA: PINJA LEHTINEN

piiripesteihini. Haluan olla mukana tekemässä yhteiskun-

”Olen Pinja Lehtinen, 25-vuotias partiojohtaja Vartiovuo-

tasuhteita yhdessä piirinjohtajien kanssa, tarjoten hyvät

ren Tytöistä. Toimin tulevalla kaksivuotiskaudella Pää-

mahdollisuudet lippukunnille verkostoitua ja hioa vanhoja

kaupunkiseudun Partiolaisten piirinjohtajana. On mah-

kumppanuuksia timanttiseen kuosiin. Yksittäisenä panos-

tavaa päästä mahdollistamaan nuorille paikka, jossa voi

tuksena meidän täytyy koko piirinä edelleenkin satsata

tehdä vaikuttavaa vapaaehtoistyötä, kokeilla avoimessa

uusien kolotilojen lobbaamiseen.”

ilmapiirissä ja oppia uutta. Pyrin luomaan ympärilleni tervettä vapaaehtoistyön kulttuuria. Seuraavan kahden vuoden aikana pääkaupunkiseutulaisessa partiossa tapah-

KOULUTUS: KIRA JÄRVES

tuu paljon, ja on mahtavaa päästä luotsaamaan meidän

”Olen Kira Järves Olarinmäen Samoojista. Koulutus on

kaikkien yhteistä piiriä!”

minulle tuttu toiminnanala edelliseltä kahdelta vuodelta, kun olen istunut Kotkassa eli koulutusryhmässä vastaten PJ-koulutuksesta ja partiojohtajien palveluista. Nyt on

PIIRIN VARAPUHEENJOHTAJA: TIIA MERENHEIMO

kuitenkin hyvä hetki jättää pulut seuraavalle puheenjoh-

“Olen Tiia Merenheimo, 26, kotilippukuntani on Hauk-

tajalle ja kasvattaa omaa osaamista laajemmin koulutuk-

kavuoren Haltiat. Toimin kuluvalla kaudella lippukuntien

sen saralla. Haluan tulevalla kaudella painottaa erityisesti

kasvun tuesta vastaavana piirihallituksen jäsenenä. Olen

seuraavia asioita: panostaa löytämään ja pestaamaan kou-

kuluneen hallituskauden aikana kohdannut erilaisia lip-

lutuksille parhaat mahdolliset tyypit, pohtia uusia tapoja

pukuntia ja kuullut heidän tarpeistaan. Haluan olla ensi

nostaa ja varmistaa koulutusten laatua, tuottaa selkeitä

kaudellakin mukana tukemassa omalla toiminnallani lip-

pohjia ja materiaalipankkeja luottiksille, tuoda ulkopuoli-

pukunnille tarjottavaa tukea. Lisäksi olen innoissani siitä,

sia osaajia luottisten ja lippukuntatoimijoiden saataville,

miten upeaa osaamista ja innostunutta tekemisen mei-

kokeilla rohkeasti uusia aloitteita sekä luopua käytänteis-

ninkiä eri toiminnanaloilta löytyy.”

tä, jotka havaitaan toimimattomiksi.”

LIPPUKUNTATUKI: JOHANNA ”TINTTI” KAUPPILA

PARTIO-OHJELMA: EMMA VARTIALA

”Olen Tintti, 29-vuotias partiojohtaja Susiveikoista. Vii-

”Olen Emma Vartiala (os. Japisson), pahimman luokan in-

meiset kaksi vuotta lippukuntatuen ytimessä valmentaja-

toilija Itä-Helsingistä. Partio-ohjelma, sen toteuttaminen

vastaavana ovat olleet ihan huippuja, mutta nyt on alkanut

ja kehittäminen ovat suuria intohimojani.

tuntua siltä, että saappaat ovat jäämässä pieniksi. Lippukuntatuen ryhmä on saanut viime vuosina ihan hurjan paljon aikaan, ja on ollut etuoikeus saada tehdä hommia huikeiden tyyppien kanssa. Seuraavat kaksi vuotta haluan itse olla luotsaamassa sitä porukkaa eteenpäin.”

KASVUN TUKI: MATTI ”MASA” MANNONEN

Olen innoissani siitä, miten upeaa osaamista ja innostunutta tekemisen meininkiä eri toiminnanaloilta löytyy.

”Olen Matti Mannonen, 25-vuotias partionjohtaja Vuorenhaltioista. Kasvun tuesta vastaavaksi piirihallituslaiseksi hakeminen oli luonnollinen jatkumo edellisiin

16

TIIA


TINTTI

MASA

VILI

KIRA

JOHANNA

EMMA

KARI

SAARA

Olen tehnyt merkittävimmän osan partiourastani koti-

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI: KARI KESKITALO

lippukunnassani Vuosaaren Vesipääskyissä. Lippukunta-

”Olen Kari Keskitalo Espoolaisesta partiolippukunta Pit-

toiminnan lisäksi olen päässyt toteuttamaan tapahtumia

käjärven Vaeltajista. Suurimman osan partiourastani olen

myös piirissä ja keskusjärjestössä. PäPa tarjoaa jäsenil-

viettänyt lippukunnassamme. Viime kesänä toimin Klif-

leen loistavaa toimintaa, ja haluan olla mukana viemässä

fan somepäällikkönä ja syksyllä lähdin ensi kesän Lapin

eteenpäin kaikkien ikäkausien ohjelmaa sekä taitotoimi-

Partiolaisten piirileirin viestintä- ja markkinointijohta-

kuntien toimintaa. Haluan kehittää ja pitää esillä myös

jaksi. Piirin viestintä ja markkinointi on kehittynyt hui-

vapaaehtoisten saamaa tukea kaikkialla piirissä, jotta

masti viimeisten neljän vuoden aikana. Silti aina löytyy

pahimmat partio-burn-outit vältettäisiin, ja partio olisi

kehitettävää ja uusia tapoja tehdä asioita. Moni asia on

turvallinen kasvupaikka myös mahdollistajilleen.”

kunnossa, ja yhdessä tiimien kanssa onkin tärkeää keskittyä toiminnan ja nuorten vapaaehtoisten tukemiseen.”

KASVATUS: VILI NIINIKIVI ”Olen Vili Niinikivi, 29-vuotias luokanopettaja, kasva-

VAPAAEHTOISTUKI: SAARA LEINO

tuksen ammattilainen ja partiolainen Helsingistä. Hain

”Olen Saara Leino, 27-vuotias oikeustieteiden maisteri.

piirihallitukseen vastaamaan kasvatuksen toimialasta,

Olen ollut käytännössä koko ikäni partiossa. Partiotaus-

koska partiossa minua innostaa lasten ja nuorten kasvun

tani on L-SP:ssä, mutta opintojeni myötä siirryin PäPan

tukeminen. Lippukuntien johtajistojen tukeminen vaatii

apajille. Vapaaehtoiset ovat elinehto järjestöllemme, ja

uusia avauksia ja näkökulmia. Parhaat ratkaisut löydetään

siksi heidän hyvinvointinsa pitää olla asialistan kärjes-

yhteistyössä asiantuntijoiden ja lippukuntien kanssa. Uu-

sä. Korkealaatuinen koulutus, selkeät ja motivoivat pestit

della kasvatuksen vastuualueella on mahdollisuus tarjota

sekä mukava toimintaympäristö pitävät partion vetovoi-

tukea lippukuntien partiokasvatukseen välillä kiireisessä-

maisena. Haluan osaltani varmistaa, että tarpeeksi re-

kin partioarjessa.”

sursseja kohdistetaan siihen, että meillä on myös tulevaisuudessa tekijöitä.”

MONINAISUUS: JOHANNA JORMAKKA ”Tällä hetkellä toimin Kivenlahden Piilevien ohjelmajohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä Elli ry:n johtokunnan varajäsenenä. Moninaisuuspesti hallituksessa kiinnostaa minua suuresti, koska oman koulutukseni kautta olen pohtinut erilaisuuden kohtaamista monissa yhteyksissä.

Seuraavan kahden vuoden aikana pääkaupunkiseutulaisessa partiossa tapahtuu paljon.

Itse koen, että harrastuksella on suuri merkitys lasten ja nuorten elämässä, joten partion mahdollistaminen mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle sekä aikuiselle motivoi minua suuresti tässä pestissä.”

PINJA

17


SOMEN HELMET

Piirissä sattuu ja tapahtuu joka päivä, ja parhaat palat nousevat päpalaisten some-fiideihin. Syksyn aikana kuvissa on vilissyt muun muassa lukuisia retkiä ja Hiipivän Haamun huikeimpia asukokonaisuuksia. KUVAT Vilppu Varttala, Viola Varila, Luca Ohinmaa, Sofia Björkvist, Ella Asikainen, Jouko Raudasoja

2.

1. Siilit ja Lapatiit kävivät tänään tutustumassa Haagan paloasemaan! #partiokuuluukaikille #partioscout #haagansirkut

Urheilu yhdistää, mutta myös erottaa #hiippari18 #hhdynastia#B214 #partioscouT

5.

4. Ilta Muumien syysretkellä jatkui teltan pystytyksellä ja polttopuiden pilkkomisella. Päästiin saunomaan ja iltanuotiolle paistamaan makkaraa, vaahtokarkkeja sekä tikkupullaa!

Nukan vaeltajat kiersivät tänään ympäri Helsinkiä SuSalaisten kanssa ratkoen Hiipparin mutkikkaita juonenkäänteitä

6.

VaVan Flickr:istä löytyy nyt kasa kuvia Tarkkailijat-retkeltä ja riihityksestä!! Lisäksi tänään on viimeinen päivä ilmoittautua tarpojien MegazonE-iltamaan. Kipin kapin siis Holviin ja Flickr:iin.

Ota PäPan sosiaalisen median kanavat seurantaan ja muista käyttää kuvissasi hashtageja # partioscout ja #päpa

18

3.

Vimma-line on rantautunut takaisin satamaan. Biossa palautelomake ja kattellaan sitten keväällä ;) #vimmaline #risteily

Instagram – @ partiokuuluukaikille | SnapChat – @ partiolaiffii Twitter – @ partiokuuluu | Youtube – Partio kuuluu kaikille Facebook – @ PääkaupunkiseudunPartiolaiset


TOIMINTALIITE KEVÄT 2019

KUVA Hanna Kimmonen

19


YHTEISET TAPAHTUMAT LIPPUKUNNAN ARJEN TUKENA

MIKSI?

Alueina ja piirinä toteutetut tapahtumat ovat tärkeä osa ikäkausien ohjelmaa ja auttavat johtajistoa toteuttamaan kattavampaa toimintaa niin itselleen kuin koko lippukunnalle.

TEKSTI Päivi Anttonen ja Ia Poikulainen

UUDET KAVERIT

JOTAIN MUUTA KUIN OMA KOLO

Ikäkausien partio-ohjelmaan liittyy paljon aktiviteetteja,

Uudet tuulet vähintään kerran vuodessa tekevät hyvää ihan

joissa opetellaan monenlaisia taitoja yhdessä ja opitaan toi-

meille jokaiselle. On kyse joukkueen ohjelmasta, lauman ke-

mimaan erilaisten ihmisten kanssa. Ikäkausien ohjelmaan

väästä, johtajahuollosta tai koulutuksesta, pieni maiseman-

kuuluu myös asteittain laajeneva elinpiiri ja sitä myötä tapah-

vaihdos on paikallaan omista lähiympyröistä. Pienemmille

tumia ja koulutuksia, joissa voi törmäillä samanikäisiin oman

riittää sen näkeminen, että meitä on paljon. Tietyt ikäkaudet

lippukunnan ulkopuoleltakin. Tällaisia aktiviteetteja ei ole

voi lähettää itsenäisesti matkaan ja johtajille taas valmiin

keksitty huviksi tai luovuuden innossa, vaan tukemaan nuor-

ohjelman poimiminen vuosikelloon on helpotus, jos ideat tai

ten kehitystä tarkoituksella. Mikäli partio ei tarjoa mahdol-

aika ovat kortilla.

SAMOA GON E WJAT I LD 1 .2 .

lisuuksia seikkailuun, sopivasti uusia ”läänejä vallattavaksi” ja naamoja tutustuttavaksi, haetaan ne muista harrastuksista.

MONIPUOLISUUS

Tarpojien Taitopäivä 13.4.

Kun alueena tai piirinä lyömme monesta lippukunnasta erilaiset päät ja kädet yhdessä

Tarpojien Taitopäivä 2019 vietetään Kaupunki- ja

tekemään, porukalla saadaan kasaan paljon enemmän. Vaih-

Minäminä-tarppojen parissa. Ei haittaa, vaikka

tuvat kisavuorot helpottavat järjestelyitä, syntyy haasteelli-

suorittaisitte juuri muuta tarppoa lippukunnassanne!

sempia ja monipuolisempia tehtäviä sekä kannetaan vuoroin

Tule oman vartiosi kanssa, kaverin kanssa tai yksin

järjestelyn taakkaa. Samalla jaetaan osaamista ja hyödynne-

ja tutustu uusiin tarpojiin.

tään kunkin vahvuuksia, tai annetaan mahdollisuus kokeilla

> Lisätietoja löydät osoitteesta www.päpa.fi/tapahtumat.

vielä vähän enemmän. Aina voi kutsua myös muut osallistumaan omaan kisaan ja innostaa eri ikäkaudet näyttämään kyntensä.

kisaajille. lle ja tasoisille isi ikä en ik ka ja Kiso ksi ja ikäkausien lat johtajahuollo pa t aa rh pa i im Po an! ohjelmaa tukema t ka, piirin talvikisa 9.-10.2. Napakelk at kis nopeimmat PT25.4. Maailman 7. t päiväkisat 27.4. Törmä, kevä ) vätkisat (SiPuRuHa 4.5. Vapaapäivä, ke 11.5. Vihree (EPT) 11.5. SuperSupe kot ja -veikot) u (Rekolan metsäsis iss Re g in eis Öm 17.-19.5. Punanen (EPT) 21.-22.9. Espoon

VALM IS I E TT KISAPAK N E D SU LE PE N N U IL ILIA K JA S E IK E JOILL

Vuoden 2019 SuSe-kisapaketti ”Kaikki mukaan!” on nyt julkaistu. Kisan aiheena on erilaisuus, eri kulttuurit ja sisupartio. Lippukunnat voivat ladata valmiit materiaalit osoitteesta partio.fi/susekisat2019, tilata tapahtumamerkit osoitteesta papa.toimisto@partio.fi sekä järjestää kisat haluamaan ajankohtana ensi vuoden aikana.

20


KUVA Antti Knuuti

KOULUTUS Oletko koskaan ajatellut, että usein toistetaan samaa, mitä lippukunnassa on aina tehty tai napataan haltuun se, mitä edeltäjä pestissään teki. Toki omalla persoonalla toimien ja toimintamal-

Lippukuntien toiveesta Akela-iltakurssi! Ole ajoissa ilmoittautumassa – kurssi alkaa tammikuussa.

liin vähän lisäten. Se on kuitenkin toimintamalli

PJ-jatkikselle 1.-3.3.?

koottuna eri elementeistä. Se ei ole huono toi-

Maaliskuussa on tarjolla PJ-kurssin käyneiden vaeltajien ja aikuis-

mintamalli, mutta joskus kuulemalla muusta ja

ten oma viikonloppu, johon sisältyy kaiken tasoista puhetta, naurua

muista, sekä tuulettamalla ajatuksiaan saattaa

ja kaikkea siltä väliltä. Pakkaa villasukat mukaan ja mietintämyssy

ymmärtää, että jonkin asian tekemiseen löytyy

päähän, tämä viikonloppu on juuri sinulle!

paljon helpompia keinoja, laajempia mahdollisuuksia tai ihan ”avaimet käteen”-periaatteella valmiita pakettejakin. Koulutukseen osallistuminen tarjoaa verkostoitumisen ja osaamisen lisäksi hyviä hetkiä pysähtymiselle ja mahdollisuuden järjestellä ajatuksia, valmistautua ja tehdä suunnitelmia, jotka

Haastaako ryhmän hallinta viikkokokouksissa? Tule jakamaan huolesi ja kuulemaan vinkit 7.2. Partioasemalle.

Kohti lippukunnan omaa kesäleiriä - hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

ovat jääneet to-do-listalle jonoon tai siihen vii-

Oletko mukana järjestämässä lippukuntasi tai alueesi leiriä ensi

meisen illan paniikkiin, kun kokoukseen on vartti

kesänä? Olit sitten ensimmäistä kertaa mukana leiristaabissa tai

aikaa.

leirikonkari jo monen vuoden takaa, saat tulevista Lippukuntaleiriilloista uusia ideoita ja päivitystä vanhoihin tietoihin. Ohjelmaryh-

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISLINKIT LÖYDÄT PIIRIN VERKKOSIVUILTA

män järjestämät koulutukset valtaavat Partioaseman alkukevään

WWW.PÄPA.FI/TAPAHTUMAT

alueleirien johtajille myös oma vertaistapaaminen.

aikana 26.2. ja 4.3. Samaan aikaan järjestetään kesäleirien ja

Vinkki:VoiT sortata verkkokalenteria ikäkausittain!

21


LIPPUKUNNAN ÄSSÄT Tänä syksynä Kiljavalla järjestettiin yhden viikonlopun aikana samassa paikassa omat koulutukset kaikille lippukunnan johtokolmikon jäsenille eli lippukunnanjohtajalle, pestijohtajalle ja ohjelmajohtajalle. Koulutukset olivat täynnä tietoa lippukunnan arjesta hieman eri näkökulmista ja ne järjestettiin osittain yhdessä.

TEKSTI JA KUVAT Susanna Mikander

Lippukunnanjohtamiskoulutuksessa opittiin suunnittelemaan ja

johtajan tehtävänä on suunnitella lippukunnan johtajiston toimin-

arvioimaan lippukunnan toimintaa ja resursseja pitkällä aika-

taa ja kehittämistä niin henkilöiden kuin organisaationkin tasolla.

välillä. Kurssilla perehdyttiin muun muassa yhdistystoimintaan,

Ohjelmajohtajan tehtävänä taas on huolehtia lippukunnan oh-

aikuisten johtamiseen sekä sidosryhmiin, varainhankintaan ja

jelmatoiminnan ja partiokasvatuksen toteutumisesta laadukkaas-

edunvalvontaan.

ti. Kurssilla käytiin läpi, miten ohjelmajohtaja tukee eri ikäkausien

Pestijohtajan kurssilla opetettaviin työkaluihin kuuluivat muun

toiminnan suunnitelmallisuutta ja partiomaisuutta, järjestää ikä-

muassa pestikeskustelut ja -määrittelyt, kouluttautumisen tuke-

kaudet ylittävää toimintaa lippukunnissa sekä tukee lippukuntan-

minen sekä erilaiset motivoinnin ja innostamisen välineet. Pesti-

sa ryhmien johtajia.

PESTIJOHTAJAN PESTISSÄ PINJA KORVENOJA, 23, HESPARTTO Mikä innosti sinut lähtemään pestijohtajaksi? “Pestijohtajan pestissä mua kiehtoo erityisesti koulutustarpeiden suunnittelu. Mä toivon, että mä saisin meidän johtajiston syttymään kouluttautumisesta! Sen lisäksi mua kiehtoo johtajaresurssien miettiminen ja esimerkiksi se, miten lisättäisiin meidän lippukunnan johtajiston hyvinvointia.” Mikä on parasta tässä pestissä? “Odotan tosi innolla sitä, että pääsen pitämään pestikeskusteluja. En ole koskaan aikaisemmin pitänyt niitä. Erityisesti mua innostaa se, että pääsen pestattavien kanssa yhdessä miettimään sitä, millaisia tavoitteita heillä on henkilökohtaisella tasolla. Ei siis pelkästään sitä, mitä pesti sisältää, vaan sitä, miten he itse haluavat kehittyä ja oppia.” Mitkä asiat ovat yllättäneet? “Pestijohtajan pestissä yllätti se, että mun pitäisi olla valmis tukemaan johtajistoa siinä, miten partiossa hankittua osaamista kuvaillaan esimerkiksi CV:ssä tai työnhakutilanteessa. Tavallaan tiedostin sen, mutta sitten jäin miettimään, miten mä pystyn auttamaan meidän johtajia tässä asiassa.” Mikä sai sinut lähtemään Kiljavalle pestijohtajan

VI NKIT TYÖN HAKU UN : WWW. -OHJ ELMA.FI IO RT PA /DUU NI .

koulutukseen? “Kun sain tietää, että aloitan pestijohtajana, rupesin selvittämään, miten tähän voisin kouluttua. Kun toimintakalenterista löytyi koulutusviikonloppu koko johtokolmikolle, aloin houkutelKatso Pinjan haastattelu videolta Arilyn-applikaatiolla.

22

la oman ja veljeslippukunnan johtokolmikkoa mukaan. Kliffalta lähtien muistuttelin säännöllisesti muita lähtemään hyvässä porukassa mukaan koulutukseen. Lopulta viisi johtajaa ilmoittautui mukaan!”


P E ST I E N T U KI

Partio perustuu siihen, että lukuisat vapaaehtoiset käyttävät osaamistaan ja aikaansa partiokasvatuksen toteuttamisen hyväksi. On tärkeää pitää näistä vapaaehtoisista huolta ja yrittää organisoida ja johtaa partiota siten, että eri pesteissä toimiminen on kivaa, motivoivaa, antoisaa ja tuntuu merkitykselliseltä. Suomen Partiolaisten nettisivuilta löytyy aiheeseen liittyen vinkkejä, ohjeita sekä työkaluja osoitteesta: www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki .

PESTI JA PESTAAMINEN - Osiosta löytyvät pestaamiseen ja pestissä tukemiseen liittyvät materiaalit:

pestiavaimen käyttö, pestikeskustelujen pitäminen ja pestissä kehittyminen.

MENTOROINTI - Osiossa kuvataan, mitä mentorointi on ja miten se kannattaa ottaa lippukunnassa käyttöön.

JOHTAMINEN PARTIOSSA - Osio sisältää kuvauksen partion johtamismallista sekä työkalun johtajuuden itsearviointiin.

KOULUTUS PARTIOSSA - Osiossa on esittelyssä partion koko koulutusjärjestelmä. PäPan järjestämät koulutukset löytyvät osoitteesta www.päpa.fi/tapahtumat.

23


KUVA Matti Snellman

24


TOIMINTAKALENTERI 2019 KEVÄT Lisää tapahtumia, kaupunki-illat ja kiipeilytykset löydät www.päpa.fi/tapahtumat

2.-6.1.

PJ-peruskurssi 1-2019 loppiainen

22.-24.3. LPKJ-, pestijohtaja- ja

19.-20.1. EA1 kaupunkikurssi

ohjelmajohtajakurssit

23.1.

Akela-monimuotokurssi alkaa

25.3.

26.1.

Talvisemma

29.-31.3. EA-Mammutti

29.1.

Tervetuloa Partioon -kurssi

6.4.

Luotsikoulutus

29.1.

PT-kisatoimitsijakurssi (1/2)

6.4.

Tarpojatapahtuma (EPT)

31.1.

Myllyn kiipeilytys

9.4.

Partiokamujen tapaaminen

1.2.

SGW - Samoajat Gone Wild

9.4.

Lippukunnan talous -koulutus

1.2.

EA-kertauskurssi (Partiokannus)

9.4.

PJOK, PJ-lopputyön ohjaajien

2.-3.2.

EA1-kurssi (Partiokannus)

koulutus

3.2.

PT-kisatoimitsijakurssi (2/2)

12.-14.4. Vaeltajien Huhtivaellus

7.2.

Ryhmän hallinta viikkokokouksissa

12.-14.4. Vimma-viikonloppu (EPT)

Partiokannuksen kevätkokous

-iltakoulutus

13.4.

8.-9.2.

18.-22.4. PJ-peruskurssi 2-2019 pääsiäinen

Johtokolmikkoretki ja aluetapaaminen

Tarpojien Taitopäivä

(Partiokannus)

18.-22.4. PJ-peruskurssi 3-2019 vaeltaen

9.-10.2. Piirin talvikisat (Uusimaa)

22.-28.4. PARTIOVIIKKO

13.2.

Vaeltajaohjelmailta

25.4.

Maailman 7. nopeimmat PT-kisat

15.-17.2. Vaeltajatapahtuma (EPT)

26.4.

PJ-juhlaillallinen

17.2.

Lumiveistoskisa (EPT)

27.4.

Törmä, kevät päiväsarjat

26.2.

Lippukuntaleiri-illat

(Etelä-Hki)

27.2.

Sudenpentuohjelman kokonaisuus

28.4.

Ulos koloilta

(1/2 ilta)

28.4.

Partioviikon kirkkotapahtuma

1.-3.3.

Leikkikurssi 1/Haaraparta

4.5.

Kevätkisat (SiPuRuHa)

1.-3.3.

PJ-jatkis

4.5.

Tervetuloa Partioon -kurssi

2.-3.3.

Talvi-SM-kisat (Pohjanmaa)

4.5.

Erätaito 0 - Retkeilyn alkeet

4.3.

Lippukuntaleiri-illat

4.5.

ROK-kouluttajankoulutus

6.3.

Seikkailijaohjelman kokonaisuus

5.5.

EA-toimintaharjoitus vaeltajille

(1/2 ilta)

ja aikuisille

8.-10.3. LPK-tuen treffit

5.5.

Kalliokurssin teoriailta

8.-10.3. ROK, osa 1 / kevät (Partiokannus)

11.5.

Vihree (EPT)

9.3.

TaSa-vihjarit

11.-12.5. EA1 - K18

13.3.

Sudenpentuohjelman kokonaisuus

11.5.

SuperSupe

(2/2 ilta)

13.5.

Turva-aikuisten tapaaminen

15.-17.3. Järjestyksenvalvojakurssi 1/19, osa 1.

15.5.

EA-kertaus Maasto

19.3.

EPT:n kevätkokous

15.5.

LPK-tuen kevätkekkerit

20.3.

Seikkailijaohjelman kokonaisuus

17.-19.5. Kalliokiipeilykurssi

(2/2 ilta)

17.-19.5. Leikkikurssi 2/Mämmikoura

21.3.

Tervetuloa LPK:n hallitukseen

17.-19.5. Ömeising Reissu

-koulutus

(Rekolan metsäsiskot ja -veikot)

22.-24.3. ROK, osa 2 / kevät (Partiokannus)

19.5.

Kevät SM-kisat (L-SP)

22.-24.3. Järjestyksenvalvojakurssi 1/19,

22.5.

EPT-klubi

13.-17.6. SAMOAJALEIRI

osa 2.

25


PIIRI PYÖRII

AJANKOHTAISET JA ILMOITUKSET

KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT JA KURSSIT PÄPA.FI/TAPAHTUMAT

PIIRI PYÖRII

TERVETULOA YLIMÄÄRÄISEEN PIIRIN KOKOUKSEEN SUNNUNTAINA 27.1.2019 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n ylimääräinen piirin kokous järjestetään

sunnuntaina 27.1.2019 klo 9.00 Partioasemalla, Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkavat klo 8.30. Kokouksessa valitaan piirineuvoston jäsenet puuttuvin osin vuosille 2019-2020. Kokouksen esityslista lähetetään kaikkiin lippukuntiin 28.11.2018 ilmestyvän Lippukuntapostin 6/2018 mukana. Materiaalit löytyvät viimeistään 13.1.2019 myös osoitteesta: bit.ly/ylimääräinenpiirinkokous.

Tervetuloa!

26

EKSYMÄ TALVI-SM-KISAT Oletko valmis Eksymään? Pohjanmaan Partiolaiset järjestää talvi-SM-kilpailut Kokkolassa 2.–3.3. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: http://eksyma.partio.fi/. Ilmoittautuminen on auki 11.2. saakka. #tervetuloaeksymään

AJANKOHTAISET JA


A ILMOITUKSET KATSO KAIKKI TAPAHTUMAT JA KURSSIT PÄPA.FI/TAPAHTUMAT PIIRI PYÖRII

AJANKOHTAISET JA ILMOITUKSET PIIRI PYÖRII

AJANKO

Mitä jos tulisit meille kesätöihin? Etsimme nyt maailman parhaiden kesäleirien tekijöitä

Vapaapäivä 2019 Kaakkois-Helsingin lippukunnat toivottavat tervetulleiksi kaikki yli 14vuotiaat kilpailemaan päiväpartiotaitokisaan lauantaina 4.5.2019. Kaikki sarjat ovat päiväsarjoja. Kisa järjestetään pääkaupunkiseudulla hyvien julkisten yhteyksien päässä. Kisojen ilmoittautuminen alkaa 6.1. ja päättyy 14.4. Jälki-ilmoittautuminen on auki 22.4. asti. Kisojen hinta on 50 euroa/ vartio, jälki-ilmoittautumisen hinta on 65 euroa.

KUVA Susanna Mikander

KILPAILUKUTSU

Katso lisätiedot: www.päpa.fi/vapaapaiva.

Kevään kuumin autosuunnistuskilpailu ÖR eli Ömeising Reissu tulee taas 17.–19.5.2019. Lähde kisaamaan maanteiden kuninkuudesta

L M A? VAE LTAJAO H JE N E E M IH Ä IK M Tule selvittämään vastaus yllä olevaan kysymykseen Partioasemalle keskiviikkona 13.2.2019 kello 17.30-20! Illassa keskustellaan vaeltajuudesta ja luotsaamisesta sekä pelataan vaeltajaohjelmalautapeliä, jossa aktiviteetit tulevat hyvin tutuiksi!

sekä ojien ja allikoiden mestaruudesta. Kerää kokoon 4–5 hengen joukkue sekä henkilöauto ja lähde Suomen suveen selvittämään, kuka voittaa Onni Rööri, maanteiden kuningas -pystin! Ilmoittautuminen alkaa Kuksassa 7.1.2019. Mukaan mahtuu 20 joukkuetta. Stay tuned! ÖR ÖR! Seuraa meitä Facessa (Ömeising Reissu 2019) ja Instassa (Ömeising2019).

Ilmoittaudu kuksaan.fi/23908 viimeistään 31.1.2019.

27


Heppu 6/2018  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Heppu 6/2018  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Advertisement