Page 9

kokemus riippumattojohtamisesta. Työn alla olevaa Lapin

tullut esille seikkoja, jotka mahdollistavat onnistuneen

Partiolaisten piirileiri Kajahusta on tehty alusta asti etänä,

johtamiskokemuksen, vaikka johtaja olisikin kilometrien

ja työ jatkuu edelleen.

päässä johdettavistaan.

”Järjestelyyn kuuluu kaikkea: aikatauluja, ohjelma-

Merkittävää on, että johtaja ottaa kaikki huomioon

suunnitelmia, leirikaavoja ja muuta sellaista”, hän ker-

riippumatta siitä, kokoustavatko nämä paikan päällä vai

too. ”Koko projektin aikana leiritoimikunta on tavannut

etänä.

kasvokkain vain viisi tai kuusi kertaa, mutta käytännössä

”Jos kaikki ihmiset kokoustavat etänä, he ovat tietyl-

melkein kaikki muu tehdään etänä, jos ei sattumalta olla

lä tavalla tasa-arvoisessa asemassa”, Linda pohdiskelee.

samassa paikassa.”

”Johtajan on myös opittava tuntemaan johdettavansa,

Nea Finnigillä Kuninkaantien Kipinöistä on kokemusta

vaikka heitä ei näe kasvotusten. Ihmisillä on mukavampi

toimivasta riippumattojohtamisesta. Heidän lippukun-

olla pestissä, kun he kokevat saavansa äänensä kuulu-

nanjohtajansa hoiti puolisen vuotta sitten pestiään 4 500

viin.”

kilometrin päässä lippukunnasta ja Suomesta. Nean mie-

”Tärkeintä on sopia yhteisistä pelisäännöistä”, Linda

lestä toimiva viestintä on tärkeintä, jos haluaa riippumat-

toteaa mietteliäästi. ”Kannattaa puhua siitä, miten vies-

tojohtajuuden onnistuvan.

titään, koska kaikki eivät välttämättä halua käyttää esi-

”Kun lippukunnanjohtaja on kaukana, on tärkeää, että

merkiksi WhatsAppia. Myös tavoitettavuudesta voi sopia

myös täältä käsin viestitään hänelle ongelmatilanteissa.

– tarvitseeko viestiin vastata heti, jos sen lähettää kym-

Muuten hän ei mitenkään voi tietää, jos jokin on vial-

meneltä illalla.”

la, koska hän ei näe ja tapaa lippukuntalaisia tavalliseen

Suhtautuminen riippumattojohtajuuteen on ollut parti-

tapaan”, Nea kertoo. ”Kun viestintä toimi, tuntui silti,

ossa yleisesti ottaen positiivista. Se on koettu voimavara-

että lippukunnanjohtaja oli läsnä, vaikka olikin tuhansien

na, jonka avulla ihmisiä saadaan mukaan toimintaan eri

kilometrien päässä.”

puolilta Suomea.

Onnistunut johtamiskokemus etänä

taminenhan on hyvin ympäristöystävällinen ratkaisu”,

Riippumattojohtaminen ei vaadi tiettyjä luonteenpiirteitä,

Linda naurahtaa. ”Kun asiat tehdään etänä, ei kuluteta

mutta sitäkin enemmän delegointia, itseohjautuvuutta ja

luontoa matkustamalla ja rahaakin säästyy!”

”Sitä paitsi, kun tarkemmin miettii, riippumattojoh-

luottamusta ryhmän jäseniin. PäPan projektin myötä on

9

Profile for Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Heppu 2/2019  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Profile for heppu